Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0495/2007

Keskustelut :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Äänestykset :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 49k
Torstai 13. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Tekstiilit
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2007 tekstiilialan tulevaisuudesta vuoden 2007 jälkeen

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan komission ja Kiinan kansantasavallan kauppaministeriön välillä 10. kesäkuuta 2005 allekirjoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan tiettyjen kiinalaisten tekstiili- ja vaatetustuotteiden viennistä yhteisöön,

–   ottaa huomioon komission ja Kiinan hallituksen lokakuussa 2007 tekemän päätöksen yhteisestä tuontivalvontajärjestelmästä,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa asiasta ja etenkin 6. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman tekstiili- ja vaatetusalasta vuoden 2005 jälkeen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että tekstiili- ja vaatetusalan kiintiöiden poistolla on ollut vakavat sosiaaliset seuraukset ensisijaisesti alueilla, joille on keskittynyt suurin osa alan yrityksistä ja työntekijöistä – joista valtaosa on naisia – ja joilla palkat ovat jatkuvasti alhaiset,

B.   ottaa huomioon, että Kiina on maailman johtava tekstiili- ja vaatetustuotteiden tuottaja ja niiden suurin viejä Euroopan unioniin,

C.   ottaa huomioon, että komissio ja Kiina tekivät 1. tammikuuta 2005 monikuitusopimuksen voimassaolon päätyttyä edellä mainitun yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla rajoitetaan eräiden tekstiilituotteiden luokkien tuontia Kiinasta siirtymäaikana ja jonka voimassaolo päättyy 1. tammikuuta 2008,

D.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Kiinan hallitus ovat sopineet yhteisestä tuontivalvontajärjestelmästä vuodeksi 2008,

E.   ottaa huomioon, että 70 prosenttia Euroopan markkinoille saapuvista tuoteväärennöksistä tulee Kiinasta ja että puolet kaikista väärennösten torjuntaan liittyvistä yhteisön tullimenettelyistä koskee tekstiili- ja vaatetustuotteita,

F.   ottaa huomioon, että Kiinan liityttyä Maailman kauppajärjestöön WTO:n jäsenille annettiin mahdollisuus ottaa käyttöön erityisiä suojatoimenpiteitä eli asettaa kiinalaisille vientituotteille määrällisiä rajoituksia vuoden 2008 loppuun saakka, mikäli markkinat häiriintyvät,

G.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni on maailman toiseksi suurin tekstiili- ja vaatetustuotteiden viejä,

H.   ottaa huomioon, että Euroopan unionissa tekstiili- ja vaatetusala koostuu pääasiassa pk-yrityksistä ja että se on joissakin tapauksissa keskittynyt alueille, joilla on käynnissä voimakas talouden rakenneuudistus,

1.   on tietoinen siitä, että kiintiöjärjestelmän lakkauttaminen perustuu oikeudellisesti sitovaan sopimukseen, joka tehtiin Kiinan liittyessä WTO:hon, mutta muistuttaa, että Kiinan liittymistä WTO:hon koskeva pöytäkirja antaa kaikille WTO:n jäsenille, myös Euroopan yhteisölle, mahdollisuuden soveltaa tarvittaessa Kiinasta tapahtuvan tuonnin vastaisia suojatoimenpiteitä vuoden 2008 loppuun saakka;

2.   katsoo, että kaksinkertaisen tarkastuksen valvontajärjestelmästä ei ole mitään hyötyä, ellei sillä voida estää vuonna 2005 tapahtuneen tilanteen toistumista, jolloin EU:hun tuonti kasvoi vauhdikkaasti, ja painottaa, että on välttämätöntä panna täytäntöön uusia suojatoimenpiteitä, jotka kattavat erityisesti jäsenvaltioiden määrittelemät tuoteluokat, jotta tekstiili- ja vaatetusalan työllisyyttä ja liiketoimintaa voidaan suojata ja edistää EU:ssa;

EU:ssa toimivan tekstiiliteollisuuden ulkoinen kilpailukyky

3.   on huolissaan korkeista tullitariffeista ja muista kaupan esteistä monissa yhteisön ulkopuolisissa maissa; korostaa, että komission olisi turvattava kahdenvälisissä, alueellisissa ja monenvälisissä sopimuksissaan kolmansien maiden kanssa paremmat edellytykset päästä näiden maiden markkinoille, sillä tämä on elintärkeää EU:ssa toimivan tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tulevaisuudelle ja erityisesti pk-yrityksille;

4.   pyytää komissiota käyttämään kauppasopimuksista käytävien neuvottelujen tarjoamaa tilaisuutta hyväkseen edistääkseen ja lujittaakseen ympäristönormeja ja sosiaalisia normeja, kuten ihmisarvoista työtä koskevaa periaatetta, kolmansissa maissa terveen kilpailun takaamiseksi;

5.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään aktiivisesti Euroopan unionin alueella toimivan tekstiiliteollisuuden uudenaikaistamista tukemalla teknistä innovointia, tutkimusta ja kehitystä seitsemännen puiteohjelman avulla ja edistämällä ammattikoulutusta erityisesti pk-yrityksiä ajatellen; pyytää tässä yhteydessä komissiota tekemään perusteellisen ja kattavan tutkimuksen tästä vakavasta asiasta;

6.   katsoo, että kolmansista maista peräisin oleviin tekstiileihin olisi sovellettava alkuperän merkitsemistä koskevia sitovia sääntöjä, ja pyytää neuvostoa hyväksymään käsiteltävänä olevan alkuperämerkintää ("made in") koskevan asetusehdotuksen; toteaa, että asetus edistäisi kuluttajasuojan parantamista ja tukisi tutkimukseen, innovaatioon ja laatuun perustuvaa eurooppalaista teollisuutta;

EU:n tekstiiliteollisuus ja sen työntekijät

7.   kehottaa komissiota varmistamaan, että globalisaatiorahaston varoja käytetään tuntuvalla tavalla tekstiilialan rakenneuudistukseen ja uudelleenkoulutukseen ja että niitä kohdistetaan etenkin markkinoiden vapauttamisesta erityisesti kärsiviin pk-yrityksiin;

8.   toistaa ehdotuksensa siitä, että tekstiili- ja vaatetusalalle, ja varsinkin siitä riippuvaisille epäsuotuisemmassa asemassa oleville alueille, olisi laadittava yhteisön ohjelma, johon osoitetaan asianmukaiset varat ja jolla on tarkoitus edistää tutkimusta, innovointia, ammatillista koulutusta ja pk-yrityksiä, sekä sellainen yhteisön ohjelma, jolla tuetaan uusien tuotemerkkien luomista ja alan tuotteiden ulkoista menekinedistämistä esimerkiksi kansainvälisillä messuilla;

9.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita auttamaan tekstiili- ja vaatetusalan työntekijöitä sosiaalisin toimenpitein ja suunnitelmin yrityksissä, joissa toteutetaan rakenneuudistuksia;

Epäreilu kauppa ja tuoteväärennökset

10.   muistuttaa, että kauppaan liittyvät suojamekanismit (polkumyynnin ja vientitukien vastaiset toimet ja suojatoimenpiteet) ovat sääntelyn perusmekanismeja ja oikeutettuja keinoja, joiden avulla voidaan puuttua ennakoivasti sekä lailliseen että laittomaan tuontiin kolmansista maista etenkin tekstiili- ja vaatetusalalla, joka toimii nykyisin avoimilla markkinoilla ilman kiintiöiden suojaa;

11.   kehottaa komissiota kannustamaan Kiinan viranomaisia mukauttamaan valuuttakurssejaan ja tarkistamaan valuuttapositiotaan suhteessa euroon/dollariin, koska nämä tekijät helpottavat nyt massiivista tekstiili- ja vaatetustuotteiden tuontia Kiinasta;

12.   on huolissaan teollis- ja tekijänoikeuksien järjestelmällisestä loukkaamisesta; vaatii komissiota vastustamaan monenvälisellä, alueellisella ja kahdenvälisellä tasolla näitä loukkaamisia ja erityisesti väärentämistä, kaikenlainen epäreilu kauppa mukaan luettuna;

Tuonnin valvonta

13.   pitää myönteisenä yhteistä tuontivalvontajärjestelmää, jossa kahdeksan tekstiili- ja vaatetustuotteen vienti Kiinasta Euroopan unioniin tarkastetaan kaksinkertaisesti; on kuitenkin erittäin huolissaan järjestelmän perustamistavasta; kehottaa komissiota takaamaan tämän kaksinkertaisen tarkastamisen asianmukaisen täytäntöönpanon ja arvioimaan sen tehokkuutta, jotta voidaan varmistaa kitkaton siirtyminen tekstiilien vapaakauppaan;

14.   korostaa, että kaksinkertaisen tarkastuksen järjestelmää ei voida toteuttaa yksinomaan vuonna 2008 ja että tehokas valvontajärjestelmä olisi turvattava pidemmälle aikavälille;

15.   katsoo, että korkean tason ryhmän olisi huolehdittava Euroopan unionin alueelle tuotavien tekstiili- ja vaatetustuotteiden valvontajärjestelmän seurannasta;

16.   kehottaa komissiota ja Yhdysvaltoja käynnistämään kiinalaisten tekstiilien tuontia koskevat neuvottelut;

17.   kehottaa komissiota perustamaan seurantajärjestelmän ja arvioimaan sen tuloksia ennen vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen loppua varmistaakseen, että tekstiilituonnin lisääntymisen aiheuttamat markkinahäiriöt otetaan asianmukaisella tavalla ja nopeasti huomioon, sekä pyytää komissiota raportoimaan tuloksista parlamentille;

Turvallisuus ja kuluttajansuoja

18.   vaatii komissiota käyttämään toimivaltaansa vaarallisten tuotteiden, myös tekstiili- ja vaatetustuotteiden, kieltämiseksi EU:n markkinoilla;

19.   kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n markkinoille erityisesti Kiinasta tuotaviin tekstiilituotteisiin sovelletaan samoja turvallisuutta ja kuluttajansuojaa koskevia vaatimuksia kuin EU:n alueella valmistettuihin tekstiilituotteisiin;

20.   pyytää komissiota tekemään asianmukaisen arvion ja selvityksen hinnanalennusten väitetystä siirtymisestä EU:n kuluttajahintoihin;

Kehitysmaat ja EU:n kumppanimaat Välimeren alueella

21.   kehottaa komissiota tukemaan tekstiilialan Euro–Välimeri-tuotantoalueen perustamista ja hyödyntämään näin EU:n ja Välimeren kumppanimaiden markkinoiden maantieteellistä läheisyyttä, jotta voidaan luoda sellainen kansainvälisesti kilpailukykyinen alue, jolla pystytään varmistamaan nykyisen teollisuustuotannon ja työllisyystason ylläpitäminen;

22.   painottaa, että tekstiilejä koskevien tuontirajoitusten päättyminen ei ainoastaan aiheuta rajuja muutoksia tuonnin kehitykseen EU:n markkinoilla vaan uhkaa vaikuttaa myös vaatetus- ja tekstiilialaan kehitysmaissa, EU:n Välimeren alueen kumppanimaat mukaan luettuina;

23.   kehottaa komissiota tutkimaan tekstiili- ja vaatetusalan täydellisen vapauttamisen vaikutuksia vähiten kehittyneisiin maihin; on erityisen huolissaan siitä, että kilpailukykynsä säilyttämiseksi jotkut vähiten kehittyneet maat jättävät sosiaaliset ja työtä koskevat perusoikeudet huomiotta; kehottaa komissiota arvioimaan, miten kauppaa tukeva Aid for Trade -aloite ja vastaavat ohjelmat voivat auttaa vähiten kehittyneitä maita toteuttamaan sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestäviä alakohtaisia ohjelmia;

24.   kehottaa komissiota arvioimaan tarjonnan hallintaan perustuvien välineiden hyödyllisyyttä vaatetusalalla, jotta voidaan luoda maailmanlaajuisesti tasavertaiset kilpailuedellytykset ja välttyä pienimmän yhteisen nimittäjän soveltamiselta sosiaalisiin vaatimuksiin ja ympäristövaatimuksiin;

Tiedottaminen Euroopan parlamentille

25.   pyytää komissiota toimittamaan Euroopan parlamentille täydelliset tiedot kaikesta kansainvälisen tekstiilikaupan merkittävästä kehityksestä;

o
o   o

26.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 193 E, 17.8.2006, s. 110.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö