Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0495/2007

Debatai :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Balsavimas :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 285kWORD 59k
Ketvirtadienis, 2007 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras
Tekstilės gaminių importas
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

2007 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tekstilės gaminių sektoriaus ateities po 2007 m.

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. birželio mėn. sudarytą Europos Komisijos ir Kinijos Liaudies Respublikos Prekybos ministerijos susitarimo memorandumą dėl tam tikrų kinietiškų tekstilės ir aprangos gaminių eksporto į Europos Sąjungą, kuris nustos galioti 2005 m. birželio 10 d.,

–   atsižvelgdamas į Komisijos ir Kinijos vyriausybės 2007 m. spalio mėn. priimtą sprendimą dėl bendros importo priežiūros sistemos,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas šiuo klausimu, ypač į 2005 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją dėl tekstilės ir drabužių sektoriaus būklės po 2005 m.(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį straipsnį,

A.   kadangi panaikinus tekstilės ir aprangos sektoriaus kvotas atsirado sunkių socialinių padarinių, visų pirma tuose regionuose, kuriuose susitelkusi dauguma šia veikla besiverčiančių įmonių ir darbuotojų, kurių dauguma – moterys, ir kuriuose darbo užmokestis išlieka mažas,

B.   kadangi Kinija yra didžiausia pasaulio gamintoja ir didžiausia tekstilės gaminių ir aprangos eksportuotoja į Europos Sąjungą,

C.   kadangi, 2005 m. sausio 1 d. nustojus galioti daugiašaliam susitarimui, Komisija ir Kinija sudarė anksčiau minėtą susitarimo memorandumą, pagal kurį pereinamuoju laikotarpiu, pasibaigsiančiu 2008 m. sausio 1 d., nustatomi apribojimai, taikomi iš Kinijos importuojamiems tam tikrų kategorijų tekstilės gaminiams,

D.   kadangi Europos Sąjunga ir Kinijos vyriausybė susitarė dėl bendros importo priežiūros sistemos 2008 m.,

E.   kadangi 70 proc. visų suklastotų prekių, patenkančių į Europos rinką, yra iš Kinijos, o pusė Europos muitinės kovos su klastojimu procedūrų susijusios su tekstilės gaminiais ir apranga,

F.   kadangi, Kinijai įstojus į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), PPO narėms buvo leista iki 2008 m. taikyti specialias apsaugos priemones (kiekybinius Kinijos eksporto apribojimus), jei kiltų rinkos sutrikimo pavojus,

G.   kadangi Europos Sąjunga yra antroji stambiausia tekstilės gaminių ir aprangos eksportuotoja pasaulyje,

H.   kadangi Europos Sąjungoje didžiąją tekstilės gaminių ir aprangos sektoriaus dalį sudaro mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) ir kadangi sektoriaus dalys sutelktos regionuose, kuriuos labai paveikė ekonomikos restruktūrizavimas,

1.   supranta, kad kvotų sistemos panaikinimas yra teisiškai privalomo susitarimo, sudaryto Kinijai prisijungus prie PPO sistemos, dalis, tačiau primena, kad pagal protokolą dėl Kinijos prisijungimo prie PPO visoms PPO narėms, įskaitant Europos bendriją, leidžiama iki 2008 m. pabaigos taikyti apsaugos priemones, susijusias su iš Kinijos importuojamais gaminiais, jei to reikėtų;

2.   pabrėžia, kad dvigubos kontrolės mechanizmas turės prasmę tik tada, jeigu bus užtikrinta, kad 2005 m. susidariusi padėtis, kai labai išaugo importas į ES, nepasikartos; taip pat pabrėžia, kad reikia taikyti naujas apsaugos priemones, ypač nurodytas valstybių narių, kad būtų galima išlaikyti ir skatinti kurti darbo vietas bei šio sektoriaus veiklą ES;

ES tekstilės sektoriaus išorės konkurencingumas

3.   išreiškia susirūpinimą dėl daugelyje trečiųjų šalių esančių didelių tarifinių ir netarifinių kliūčių; pabrėžia, kad Komisija pagal daugiašales, regionines ir dvišales prekybos sutartis su trečiosiomis šalimis turėtų garantuoti geresnes patekimo į šių šalių rinką sąlygas, kadangi tai gyvybiškai svarbu, kalbant apie ES tekstilės ir aprangos pramonės ateitį, ypač mažas ir vidutines įmones;

4.   prašo Komisijos pasinaudoti galimybe, kurią suteikia derybos dėl prekybos susitarimų, siekiant skatinti ir stiprinti aplinkos ir socialinių standartų laikymąsi (pvz., tinkamo darbo standartų) trečiosiose šalyse, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją;

5.   ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviai padėti modernizuoti ES įsikūrusią tekstilės pramonę, remiant technologines naujoves, tyrimus ir taikomąją veiklą pagal Septintąją bendrąją programą, taip pat remiant profesinį mokymą, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse; šiuo požiūriu ragina Komisiją atlikti šio svarbaus dalyko visapusišką ir pasaulinį tyrimą;

6.   mano, kad iš trečiųjų šalių importuojamiems tekstilės gaminiams turėtų būti taikomos privalomos kilmės žymėjimo taisyklės, ir, atsižvelgdamas į tai, ragina Tarybą priimti kol kas nepriimtą pasiūlymą dėl reglamento dėl pagaminimo vietos nurodymo; pažymi, kad šis reglamentas padėtų užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą ir paremtų tyrimais, naujovėmis ir kokybe grindžiamą Europos pramonę;

ES tekstilės pramonė ir darbuotojai

7.   ragina Komisiją užtikrinti, kad pagrindinė Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų dalis būtų naudojama tekstilės sektoriui restruktūrizuoti ir perkvalifikavimui šiame sektoriuje atlikti, visų pirma turint mintyje MVĮ, kurias labai paveiks rinkos liberalizavimas;

8.   patvirtina savo pasiūlymą - paremtą atitinkamomis priemonėmis - sukurti Bendrijos programą, skirtą tekstilės ir aprangos sektoriui, ypač itin nepalankioje padėtyje esančiuose regionuose, priklausančiuose nuo šio sektoriaus, skatinant tyrimus, naujovių diegimą, profesinį mokymą, remiant mažąsias bei vidutines įmones (MVĮ), taip pat sukurti Bendrijos programą, padedančią kurti naujas rinkas ir skatinančią išorės paramą sektoriaus gaminiams, pvz., tarptautinėse mugėse;

9.   ragina Komisiją ir valstybes nares padėti tekstilės ir aprangos sektoriaus darbuotojams vykdant socialines priemones ir planus įmonėse, kurios bus restruktūrizuojamos;

Nesąžininga prekyba ir klastojimas

10.   primena, kad prekybos apsaugos priemonės (antidempingo, antisubsidinės ir apsaugos priemonės) yra esminis reguliavimo būdas ir teisėtas įrankis veiksmingai spręsti legalaus ir nelegalaus importo iš trečiųjų šalių klausimą, ypač turint mintyje tekstilės ir aprangos sektorių, kurio rinka dabar yra atvira ir kuriame netaikoma su kvotomis susijusi apsauga;

11.   ragina Komisiją paskatinti Kinijos valdžios institucijas suderinti savo valiutos keitimo kursą ir dar kartą įvertinti pusiausvyrą, susijusią su savo valiutos keitimo kursu euro ir dolerio atžvilgiais, nes tai šiuo metu skatina didžiulį iš Kinijos importuojamų tekstilės gaminių ir aprangos srautą;

12.   išreiškia savo susirūpinimą dėl nuolatinių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų; ragina Komisiją kovoti su šiais pažeidimais, ypač su klastojimu, įskaitant bet kokios formos nesąžiningą prekybą, daugiašaliu, regioniniu ir dvišaliu lygmenimis;

Importo priežiūra

13.   pritaria bendros importo priežiūros sistemai, pagal kurią bus atliekama dviguba aštuonių kategorijų tekstilės ir aprangos gaminių, eksportuojamų iš Kinijos į Europos Sąjungą, patikra; tačiau išreiškia didžiulį susirūpinimą dėl to, kaip ši sistema bus diegiama; ragina Komisiją užtikrinti, kad ši dviguba patikra būtų tinkamai atliekama, ir įvertinti jos veiksmingumą, siekiant garantuoti, kad būtų sklandžiai pereita prie laisvos prekybos tekstilės gaminiais;

14.   pabrėžia, kad dvigubos patikros sistema negali būti taikoma tik 2008 m., o veiksmingą priežiūros sistemą reikėtų užtikrinti ilgesnį laikotarpį;

15.   mano, kad Aukšto lygio grupė turėtų užtikrinti į Europą importuojamų tekstilės gaminių ir aprangos priežiūros sistemos kontrolę;

16.   ragina Komisiją ir JAV konsultuotis tekstilės gaminių importo iš Kinijos klausimu;

17.   ragina Komisiją įdiegti stebėsenos sistemą ir įvertinti rezultatus iki pirmojo 2008 m. ketvirčio pabaigos, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai ir greitai atsižvelgiama į išaugsiančio tekstilės gaminių importo neigiamą poveikį, ir prašo Komisiją pateikti Parlamentui ataskaitą dėl savo išvadų;

Saugumas ir vartotojų apsauga

18.   ragina Komisiją pasinaudoti savo įgaliojimais ir ES rinkoje, įskaitant tekstilės ir aprangos sektorių, uždrausti nesaugius gaminius;

19.   ragina Komisiją užtikrinti, kad į ES rinką patekantiems importuojamiems tekstilės gaminiams, ypač iš Kinijos, būtų taikomi tokie patys saugumo ir vartotojų apsaugos reikalavimai, kaip ir ES pagamintiems tekstilės gaminiams;

20.   prašo Komisijos tinkamai įvertinti ir išnagrinėti teiginius, esą kainų sumažėjimas neduos naudos ES vartotojams;

Besivystančios šalys ir Viduržemio jūros regionui priklausančios ES šalys partnerės

21.   ragina Komisiją pritarti Europos ir Viduržemio jūros šalių gamybos zonos tekstilės srityje sukūrimui pasinaudojant Viduržemio jūros šalių partnerių ir Europos rinkų geografiniu artumu bei siekiant sukurti tarptautiniu mastu konkurencingą erdvę, kuria būtų galima užtikrinti dabartinio pramonės gamybos ir užimtumo lygio palaikymą;

22.   pabrėžia, kad, nustojus galioti tekstilės importo apribojimams, ne tik radikaliai pasikeis importo į ES rinką tendencijos, bet ir atsiras rizika, kad tai gali paveikti besivystančių šalių, įskaitant ES šalių partnerių, priklausančių Viduržemio jūros regionui, tekstilės ir aprangos sektorių;

23.   ragina Komisiją įvertinti visiško tekstilės ir aprangos sektoriaus liberalizavimo poveikį mažiausiai išsivysčiusioms šalims (MIŠ); yra ypač susirūpinęs dėl to, kad kai kurios MIŠ nepaiso socialinių ir darbuotojų teisių, siekdamos išlikti konkurencingos; ragina Komisiją nustatyti, kaip prekybos pagalbos ir panašios programos gali padėti MIŠ taikyti socialiniu ir aplinkos požiūriais darnias tam tikrų sektorių programas;

24.   ragina Komisiją įvertinti pasiūlos valdymo aprangos sektoriuje priemonių veiksmingumą, siekiant suvienodinti visuotinės konkurencijos sąlygas ir išvengti žemiausiu bendru vardikliu pagrįsto požiūrio į socialinius ir aplinkos standartus;

Europos Parlamento informavimas

25.   prašo Komisijos pateikti Parlamentui išsamią informaciją apie visus svarbius pokyčius, susijusius su tarptautine prekyba tekstilės gaminiais;

o
o   o

26.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL C 193 E, 2006 8 17, p. 110.

Teisinė informacija - Privatumo politika