Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0495/2007

Debates :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Balsojumi :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 300kWORD 56k
Ceturtdiena, 2007. gada 13. decembris - Strasbūra
Tekstilizstrādājumu imports
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. decembra rezolūcija par Eiropas tekstilizstrādājumu nozares nākotni pēc 2007. gada

Eiropas Parlaments,

-   ņemot vērā Saprašanās memorandu starp Eiropas Komisiju un Ķīnas Tautas Republikas Tirdzniecības ministriju par dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes tekstilpreču un apģērbu eksportu uz Eiropas Savienību, kas parakstīts 2005. gada 10. jūnijā

-   ņemot vērā Komisijas un Ķīnas valdības 2007. gada oktobrī pieņemto lēmumu par kopīgu importa uzraudzības sistēmu,

-   ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas šajā jautājumā, jo īpaši 2005. gada 6. septembra rezolūciju par tekstilpreču un apģērbu nozari pēc 2005. gada(1),

-   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā Ķīna ir pasaules vadošā tekstilizstrādājumu un apģērbu ražotāja un nozīmīgākā šo preču eksportētāja uz Eiropas Savienību;

B.   tā kā kvotu atcelšana tekstilpreču un apģērbu nozarē ir novedusi pie nopietnām sociālām sekām, īpaši reģionos, kuros koncentrēts lielākais skaits uzņēmumu un to darbinieku ‐ pārsvarā sieviešu, un kuru atalgojums ir hroniski zems;

C.   tā kā Komisija un Ķīna, pēc tam, kad 2005. gada 1. janvārī spēku zaudēja Nolīgums par tekstilizstrādājumu un apģērbu starptautisko tirdzniecību, noslēdza iepriekšminēto saprašanās memorandu, ar kuru pārejas laikposmā tiek noteikti ierobežojumi atsevišķu kategoriju tekstilizstrādājumu importam no Ķīnas un kurš spēku zaudēs 2008. gada 1. janvārī;

D.   tā kā Eiropas Savienība un Ķīnas valdība vienojās 2008. gadā ieviest kopīgas importēšanas uzraudzības sistēmu;

E.   tā kā 70 % visu viltoto preču, kas nonāk Eiropas tirgū, ir no Ķīnas un puse visu Eiropas muitas procedūru, kuras ierosinātas saistībā ar viltošanu, attiecas uz tekstilizstrādājumiem un apģērbiem;

F.   tā kā pēc Ķīnas pievienošanās PTO šīs organizācijas dalībvalstīm tika atļauts pieņemt īpašus aizsardzības pasākumus, iespējamu tirgus traucējumu gadījumā nosakot kvantitatīvus ierobežojumus Ķīnas eksportam līdz 2008. gada beigām;

G.   tā kā Eiropas Savienība ir otrā lielākā tekstilpreču un apģērbu eksportētāja pasaulē,

H.   tā kā Eiropas Savienībā tekstilizstrādājumu un apģērbu nozari galvenokārt veido mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) un tā kā nozares sektori ir koncentrēti reģionos, kurus būtiski ietekmē ekonomiskā pārstrukturēšana,

1.   apzinās, ka kvotu sistēmas atcelšana ir juridiski saistoša vienošanās, Ķīnai iestājoties PTO, tomēr atgādina, ka Ķīnas pievienošanās PTO protokols atļauj visām PTO locekļiem, tostarp Eiropas Kopienai, ja tas izrādās nepieciešams, piemērot aizsardzības pasākumus pret importu no Ķīnas līdz 2008. gada beigām;

2.   apliecina, ka divkāršo pārbaužu uzraudzības sistēma nedos nekādu labumu, ja vien tā nenovērsīs 2005. gada notikumu atkārtošanos ‐ kad ES ievesto preču daudzums pieauga paātrinātā tempā; uzsver, ka jāievieš arī citi aizsardzības pasākumi, kas, cita starpā, attiektos uz izstrādājumu kategorijām, kuras noteiktu dalībvalstis, lai tādējādi nodarbinātība un uzņēmējdarbība šajā nozarē ES tiktu aizsargāta un sekmēta;

ES tekstilpreču nozares ārējā konkurētspēja

3.   pauž bažas par augstajām tarifu un netarifu barjerām daudzās trešās valstīs; uzsver, ka Komisijai, tās divpusējos, reģionālos un daudzpusējos nolīgumos ar trešām valstīm, jānodrošina labāki nosacījumi piekļuvei šo valstu tirgiem, jo tas ir svarīgi ES tekstilpreču un apģērbu nozarei, īpaši MVU;

4.   aicina Komisiju izmantot iespēju sarunās par tirdzniecības nolīgumiem veicināt un nostiprināt vides un sociālos standartus, piemēram, pienācīgu darba standartu, trešās valstīs, lai nodrošinātu godīgu konkurenci;

5.   aicina Komisiju un dalībvalstis aktīvi veicināt uz ES principiem pamatotas tekstilrūpniecības modernizēšanu, ar Septītās pamatprogrammas palīdzību atbalstot tehnoloģiju inovācijas, pētniecību un izstrādi, kā arī profesionālo apmācību, it īpaši MVU nodarbinātajiem; šajā sakarā aicina Komisiju pienācīgi un plaši izpētīt šo svarīgo jautājumu;

6.   uzskata, ka attiecībā uz tekstilizstrādājumiem, kas tiek ievesti no trešām valstīm, jāpiemēro saistoši noteikumi par izcelsmes norādēm, un šajā sakarībā aicina Padomi pieņemt izskatīšanas procesā esošo priekšlikumu regulai par izgatavošanas vietas norādi; atzīmē, ka šī regula palīdzētu nodrošināt patērētāju tiesību labāku aizsardzību un veicinātu tādas Eiropas rūpniecības attīstību, kura pamatojas uz pētniecību, inovācijām un kvalitāti;

ES tekstilizstrādājumu rūpniecība un tajā nodarbinātie

7.   aicina Komisiju nodrošināt, ka būtiska Globalizācijas pielāgošanas fonda daļa tiks izmantota tekstilpreču nozares pārstrukturēšanai un strādājošo pārkvalificēšanai, jo īpaši attiecībā uz MVU, kurus skar tirgus liberalizācija;

8.   atkārto savu priekšlikumu par to, ka jāizstrādā Kopienas programma tekstilpreču un apģērbu nozarei, kura arī tiktu pienācīgi atbalstīta, jo īpaši pievēršoties mazāk attīstītiem reģioniem, kas no šīs nozares ir atkarīgi, ar mērķi veicināt pētniecību, jauninājumus, profesionālo izglītību un MVU, un šī programma jāīsteno vienlaidus ar Kopienas programmu nozares izstrādājumu jaunu tirgu radīšanai un popularitātes veicināšanai ārvalstīs, piemēram, starptautiskās tirdzniecības izstādēs;

9.   aicina Komisiju un dalībvalstis ar sociāliem pasākumiem un plāniem palīdzēt tekstilizstrādājumu un apģērbu nozarē nodarbinātajiem tajos uzņēmumos, kurus skar pārstrukturēšana;

Negodīga tirdzniecība un preču viltošana

10.   atgādina, ka tirdzniecības aizsardzības instrumenti (pasākumi, kas vērsti pret dempingu un subsīdijām un nodrošina aizsardzību) ir regulējoši pamatmehānismi un likumīgi līdzekļi, lai visaptveroši risinātu problēmas ar legālām un nelegālām importprecēm no trešām valstīm, jo īpaši tekstilpreču un apģērbu nozarē, jo šis tirgus tagad ir brīvs un to neaizsargā ar kvotu palīdzību;

11.   aicina Komisiju mudināt Ķīnas varas iestādes, lai tās pielāgo savu valūtas kursu, un pārskata savu eiro/dolāru ārvalstu valūtas atlikumu, kas šobrīd veicina Ķīnas tekstilpreču un apģērbu masveida importu;

12.   pauž tā bažas par sistemātiskiem pārkāpumiem intelektuālo īpašumtiesību jomā; mudina Komisiju cīnīties pret šiem pārkāpumiem, jo īpaši pret viltojumiem, starptautiskajā, reģionālajā un starpvalstu līmenī, vēršoties pret jebkādām negodīgas tirdzniecības izpausmēm;

Importa uzraudzība

13.   atzinīgi vērtē kopīgu importa uzraudzības sistēmu, kas nodrošinās Ķīnas eksportpreču divkāršu pārbaudi, Eiropas Savienībā ievedot astoņu kategoriju tekstilizstrādājumus un apģērbus; tomēr pauž dziļas bažas par to, kā šī sistēma tiks izveidota; aicina Komisiju pienācīgi nodrošināt šādu divkāršo pārbaudi un novērtēt tās efektivitāti, lai panāktu netraucētu pāreju uz tekstilpreču brīvu tirdzniecību;

14.   uzsver, ka nepietiek ar to, ka tikai 2008. gadā ieviesīs divkāršas pārbaudes sistēmu, bet vēl jānodrošina efektīva uzraudzības sistēma ilgākam laikposmam;

15.   uzskata, ka augsta līmeņa grupai ir jāpārrauga uzraudzības sistēma tekstilprecēm un apģērbiem, kurus ieved Eiropas Savienībā;

16.   aicina Komisiju un ASV iesaistīties apspriedēs par tekstilpreču importu no Ķīnas;

17.   aicina Eiropas Komisiju pirms 2008. gada pirmā ceturkšņa beigām izveidot uzraudzības sistēmu un novērtēt gūtos rezultātus, lai nodrošinātu, ka pienācīgi un laikus ņem vērā tekstilpreču importa pieauguma negatīvo ietekmi, un lūdz Komisijai par konstatēto ziņot Parlamentam;

Drošums un patērētāju tiesību aizsardzība

18.   mudina Komisiju izmantot savas pilnvaras un aizliegt nedrošus ražojumus ES tirgū, arī attiecībā uz tekstilpreču un apģērbu nozari;

19.   aicina Eiropas Komisiju panākt, ka uz ievestiem tekstilizstrādājumiem, kas nonāk ES tirgū, jo īpaši ievestiem no Ķīnas, attiecas tādas pašas drošuma un patērētāju tiesību aizsardzības prasības kā uz tekstilizstrādājumiem, kuri izgatavoti Eiropas Savienībā;

20.   prasa Komisijai veikt pienācīgu novērtēšanu un izpēti attiecībā uz cenu pazeminājumu atviegloto nonākšanu līdz ES patērētājiem;

Jaunattīstības valstis un ES partnervalstis Vidusjūras reģionā

21.   aicina Komisiju atbalstīt Eiropas un Vidusjūras reģiona ražošanas zonas izveidi tekstilpreču nozarē, izmantojot ES un tās Vidusjūras reģiona partnervalstu tirgu ģeogrāfisko tuvumu, lai izveidotu starptautiski konkurētspējīgu reģionu, kas var nodrošināt, ka pašreizējais rūpnieciskās ražošanas un nodarbinātības līmenis tiek saglabāts;

22.   uzsver, ka tekstilizstrādājumu importa ierobežojumu atcelšana ne tikai krasi izmainīs importa tendences ES tirgū, bet arī var ietekmēt apģērbu un tekstilizstrādājumu nozari jaunattīstības valstīs, tostarp ES partnervalstīs Vidusjūras reģionā;

23.   aicina Komisiju izpētīt tekstilpreču un apģērbu nozares pilnīgas liberalizācijas ietekmi uz vismazāk attīstītām valstīm (VAV); pauž sevišķas bažas par to, ka dažās VAV, lai saglabātu konkurētspēju, netiek ievērotas sociālās un darba pamattiesības; aicina Komisiju novērtēt, kā ar programmu "Palīdzība tirdzniecībai" un citām līdzīgām programmām var palīdzēt VAV iesaistīt sociālā un vides ziņā ilgtspējīgās nozaru programmās;

24.   aicina Komisiju novērtēt piedāvājuma pārvaldības līdzekļu lietderību attiecībā uz apģērbu nozari, lai izlīdzinātu globālo konkurenci un novērstu strauju sociālo un vides standartu krišanos;

Eiropas Parlamenta informēšana

25.   prasa Komisijai nodrošināt Parlamentu ar pilnīgu informāciju par visiem būtiskiem notikumiem saistībā ar tekstilizstrādājumu starptautisko tirdzniecību;

o
o   o

26.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV C 193 E, 17.8.2006., 110. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika