Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0495/2007

Debaty :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Głosowanie :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Teksty przyjęte :


Teksty przyjęte
PDF 293kWORD 58k
Czwartek, 13 grudnia 2007 r. - Strasburg
Wyroby tekstylne
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie przyszłości sektora tekstylnego po roku 2007

Parlament Europejski,

—  uwzględniając protokół uzgodnień zawarty pomiędzy Komisją Europejską a Ministerstwem Handlu Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie eksportu niektórych tekstyliów i odzieży do Unii Europejskiej podpisany w dniu 10 czerwca 2005 r.,

–   uwzględniając decyzję Komisji oraz chińskiego rządu w sprawie systemu wspólnego nadzoru nad importem z października 2007 r.,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w tej sprawie, a w szczególności rezolucję z dnia 6 września 2005 r. w sprawie przemysłu tekstylnego i odzieżowego po 2005 roku(1),

–   uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że Chiny są największym światowym producentem i największym eksporterem tekstyliów i odzieży do Unii Europejskiej,

B.   mając na uwadze, że zniesienie kwot w sektorze tekstylno-odzieżowym pociągnęło za sobą poważne skutki społeczne, dotykając przede wszystkim regionów, w których działalność ta skupia największą liczbę przedsiębiorstw i pracowników (większość z nich stanowią kobiety) i w których poziom płac jest wciąż niski,

C.   mając na uwadze, że po wygaśnięciu porozumienia wielowłóknowego w dniu 1 stycznia 2005 r. Komisja i Chiny zawarły ww. protokół uzgodnień nakładający na okres przejściowy ograniczenia na niektóre kategorie tekstyliów importowanych z Chin, który wygaśnie w dniu 1 stycznia 2008,

D.   mając na uwadze, że Unia Europejska oraz chiński rząd zawarli porozumienie w sprawie systemu wspólnego nadzoru nad importem w roku 2008 r.,

E.   mając na uwadze, że 70% podrobionych produktów wprowadzanych na rynek europejski pochodzi z Chin, a połowa europejskich procedur celnych wymierzonych przeciwko fałszowaniu dotyczy tekstyliów oraz odzieży,

F.   mając na uwadze, że po przystąpieniu Chin do WTO, członkowie WTO upoważnieni są do podejmowania specjalnych środków ochronnych w postaci ograniczeń ilościowych nakładanych na eksport z Chin aż do końca 2008 r., o ile miałoby nastąpić zakłócenie funkcjonowania rynku,

G.   mając na uwadze, że Unia Europejska jest drugim największym na świecie eksporterem tekstyliów oraz odzieży,

H.   mając na uwadze, że w Unii Europejskiej w sektorze tekstylnym i odzieżowym obecne są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, mając również na uwadze, że część tego sektora skoncentrowana jest w regionach silnie dotkniętych restrukturyzacją gospodarczą,

1.   jest świadomy, że ostateczne zniesienie systemu limitów wynika z prawnie wiążącego porozumienia zawartego w momencie przystąpienia Chin do WTO, lecz przypomina, że Protokół w sprawie przystąpienia Chin do WTO umożliwia wszystkim członkom WTO, w tym Wspólnocie Europejskiej korzystanie ze środków ochronnych wobec importowi z Chin aż do końca roku 2008;

2.   podkreśla, że tzw. mechanizm podwójnej kontroli nie będzie miał racji bytu aż do chwili, kiedy zagwarantuje, że zaistniała w 2005 r. sytuacja stale zwiększającego się importu do krajów UE już się nie powtórzy oraz zwraca uwagę na fakt, że konieczne jest zastosowanie nowych środków ochrony, przede wszystkim w kategoriach, które powinny zostać określone przez państwa członkowskie, aby umożliwić utrzymanie i promowanie zatrudnienia i działalności tego sektora w UE;

Zewnętrzna konkurencyjność sektora tekstylnego UE

3.   wyraża obawy związane z wysokimi cłami oraz barierami pozataryfowymi w wielu państwach trzecich; podkreśla, że w porozumieniach dwustronnych, regionalnych i wielostronnych z krajami trzecimi Komisja powinna dążyć do lepszych warunków dostępu do rynku w państwach trzecich, ponieważ jest to kwestia kluczowa dla przyszłości przemysłu tekstylnego i odzieżowego UE, zwłaszcza dla MŚP;

4.   wzywa Komisję do skorzystania z szansy jaką dają negocjacje porozumień handlowych mających na celu promowanie i wzmocnienie standardów ochrony środowiska i norm społecznych, takich jak godne warunki pracy, w krajach trzecich, w celu zagwarantowania uczciwej konkurencji;

5.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do aktywnego propagowania modernizacji przemysłu tekstylnego UE, poprzez wspieranie innowacji technologicznych, prac badawczych i rozwojowych w ramach Siódmego programu ramowego oraz szkoleń zawodowych, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw; w związku z tym wzywa Komisję do przeprowadzenia odpowiednich badań na poziomie światowym dotyczących tej poważnej kwestii;

6.   wyraża przekonanie, że wprowadzone powinny zostać wiążące zasady dotyczące oznaczania pochodzenia produktów tekstylnych importowanych z państw trzecich, a co za tym idzie wzywa Radę do przyjęcia przedstawionego jej wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie informacji o pochodzeniu produktu; zauważa, że rozporządzenie to umożliwiłoby wzmocnienie ochrony konsumenta, a także wsparcie europejskiego przemysłu opartego na badaniach naukowych, innowacyjności oraz jakości;

Przemysł tekstylny UE i jego pracownicy

7.   wzywa Komisję do zapewnienia, aby istotna część Funduszu Dostosowania do Globalizacji była wykorzystana w celu restrukturyzacji sektora tekstylnego oraz przekwalifikowania osób w nim działających, w szczególności w przypadku małych przedsiębiorstw, na których funkcjonowanie w sposób istotny wpływa liberalizacja rynku;

8.   przypomina o swojej propozycji utworzenia odpowiednio wspieranego programu wspólnotowego na rzecz sektora tekstylno-odzieżowego, skierowanego przede wszystkim do regionów najuboższych, uzależnionych od tego sektora, i polegającego na wspieraniu badań, innowacji, szkoleń zawodowych i MŚP, a także programu wspólnotowego zachęcającego do tworzenia znaków towarowych i promowania na zewnątrz produktów omawianego sektora, szczególnie na targach międzynarodowych;

9.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania pracowników sektora tekstylnego i odzieżowego poprzez wprowadzenie środków socjalnych oraz planów w przedsiębiorstwach spodziewających się restrukturyzacji;

Nieuczciwy handel oraz fałszowanie produktów

10.   przypomina, że instrumenty służące ochronie handlu (środki antydumpingowe, antysubsydiarne oraz inne środki ochronne) są fundamentalnym mechanizmem regulacyjnym oraz zgodnym z prawem narzędziem służącym czynnemu rozwiązywaniu problemów w zakresie zarówno legalnego, jak i nielegalnego importu z krajów trzecich, w szczególności w przypadku sektora tekstylnego i odzieżowego, będącego obecnie otwartym rynkiem pozbawionym ochrony wynikającej z systemu kwot;

11.   wzywa Komisję do zachęcenia władz Chin do dostosowania swojego kursu walut oraz do dokonania przeglądu równowagi krajowego kursu euro w stosunku do dolara, które ułatwiają obecnie masowy napływ importowanych chińskich tekstyliów i odzieży;

12.   wyraża zaniepokojenie systematycznym naruszaniem praw własności intelektualnej; wzywa Komisję do zwalczania tych naruszeń, a zwłaszcza fałszowania produktów − na poziomie wielostronnym, regionalnym oraz dwustronnym − w tym wszelkich form nieuczciwego handlu;

Nadzór nad importem

13.   z zadowoleniem przyjmuje system wspólnego nadzoru nad importem, w ramach którego przeprowadzane będą podwójne kontrole ośmiu produktów tekstylnych oraz odzieżowych eksportowanych przez Chiny do UE; wyraża jednak dużą obawę odnośnie do sposobu, w jaki system zostanie wdrożony; wzywa Komisję do zagwarantowania należytego wdrożenia tych podwójnych kontroli oraz do dokonania oceny skuteczności systemu w celu zapewnienia płynnego przejścia do wolnego handlu tekstyliami;

14.   podkreśla, że system podwójnych kontroli nie może być wprowadzony jedynie na rok 2008 i że funkcjonowanie skutecznego systemu nadzoru musi być zapewnione na dłuży okres;

15.   jest zdania, że grupa wysokiego szczebla powinna zapewnić monitorowanie systemu nadzoru nad importem tekstyliów oraz odzieży do Unii Europejskiej;

16.   wzywa Komisję oraz Stany Zjednoczone do zaangażowania się w konsultacje na temat importu tekstyliów z Chin;

17.   wzywa Komisję do stworzenia systemu monitorującego oraz dokonania oceny wyników przed końcem pierwszego kwartału 2008 r., w celu zapewnienia, aby szybko i w odpowiedni sposób pod uwagę zostały wzięte negatywne skutki gwałtownego wzrostu importu tekstyliów, oraz wzywa Komisję do poinformowania Parlamentu o swoich ustaleniach;

Bezpieczeństwo oraz ochrona konsumenta

18.   wzywa Komisję do wykorzystania swoich kompetencji w celu zakazania wprowadzania na rynek UE produktów niebezpiecznych, również w przypadku sektora tekstyliów oraz odzieży;

19.   wzywa Komisję do zapewnienia, aby importowane produkty tekstylne wprowadzane na rynek UE, w szczególności te importowane z Chin, podlegały takim samym wymogom w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony konsumenta, jak wyroby tekstylne produkowane w UE;

20.   wzywa Komisję do przeprowadzenia właściwej oceny i analizy kwestii rzekomej kwerendy redukcji cenowych na rzecz konsumentów unijnych;

Kraje rozwijające się oraz śródziemnomorscy partnerzy UE

21.   wzywa Komisję do wsparcia ustanowienia eurośródziemnomorskiego obszaru produkcyjnego w sektorze tekstylnym, poprzez wykorzystanie geograficznej bliskości UE i jej śródziemnomorskich partnerów, w celu stworzenia konkurencyjnej na skalę międzynarodową strefy zdolnej do zapewnienia, że zachowany zostanie obecny poziom produkcji przemysłowej oraz zatrudnienia;

22.   podkreśla, że zniesienie ograniczeń importowych dla tekstyliów przyniesie nie tylko radykalne zmiany w imporcie na rynek UE, ale może także wpłynąć na sektor odzieżowy i tekstylny w krajach rozwijających się, w tym w państwach będących śródziemnomorskimi partnerami UE;

23.   wzywa Komisję do zbadania wpływu pełnej liberalizacji sektora tekstylnego i odzieżowego na kraje najsłabiej rozwinięte; wyraża szczególne zaniepokojenie nieprzestrzeganiem podstawowych praw społecznych i pracowniczych przez niektóre kraje najsłabiej rozwinięte w celu utrzymania konkurencyjności; wzywa Komisję do zbadania w jaki sposób "pomoc za handel" i inne podobne programy mogą pomóc krajom najsłabiej rozwiniętym w zaangażowaniu się w programy sektorowe zrównoważonych pod względem społecznym i środowiskowym;

24.   wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny użyteczności dla sektora odzieżowego narzędzi zarządzania aspektem podaży celem ustabilizowania konkurencji światowej oraz uniknięcia stosowania "zasady najmniejszego wspólnego mianownika" do standardów społecznych i środowiskowych;

Informowanie Parlamentu Europejskiego

25.   zwraca się do Komisji od dostarczenie Parlamentowi pełnych informacji na temat wszelkich zmian zachodzących w dziedzinie międzynarodowego handlu tekstyliami;

o
o   o

26.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 193 E z 17.8.2006, str. 110.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności