Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0495/2007

Dezbateri :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Voturi :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Texte adoptate :


Texte adoptate
PDF 284kWORD 56k
Joi, 13 decembrie 2007 - Strasbourg
Importurile de textile
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2007 privind viitorul sectorului textil după 2007

Parlamentul European,

–   având în vedere Memorandumul de înţelegere dintre Comisia Europeană şi Ministerul Comerţului al Republicii Populare China privind exportul către Uniunea Europeană a anumitor produse textile chinezeşti şi produse de îmbrăcăminte, semnat la 10 iunie 2005,

–   având în vedere decizia luată în octombrie 2007 de către Comisie şi guvernul chinez privind un sistem comun de supraveghere a importurilor,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare în domeniu şi, în special, rezoluţia din 6 septembrie 2005 privind textilele şi confecţiile după 2005(1),

–   având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât eliminarea sistemului de cote în sectorul produselor textile şi de confecţii a avut consecinţe sociale grave, afectând mai ales regiunile în care sunt concentrate cel mai mare număr de întreprinderi şi lucrători în domeniu - în cea mai mare parte femei - şi în care persistă salarii scăzute;

B.   întrucât China este cel mai important producător mondial şi cel mai mare exportator de textile şi confecţii către Uniunea Europeană;

C.   întrucât, ca urmare a expirării Acordului Multifibre la 1 ianuarie 2005, Comisia şi China au încheiat Memorandum de înţelegere mai sus-menţionat ce impune restricţii la importurile din China de anumite categorii de textile pentru o perioadă de tranziţie, care va expira la 1 ianuarie 2008;

D.   întrucât Uniunea Europeană şi guvernul chinez au decis înfiinţarea unui sistem comun de supraveghere a importurilor pentru 2008;

E.   întrucât 70% din ansamblul produselor contrafăcute care intră pe piaţa europeană provin din China şi jumătate din procedurile vamale europene pentru combaterea contrafacerii se referă la textile şi confecţii;

F.   întrucât, ca urmare a aderării Chinei la OMC, membrilor OMC li s-a permis să adopte măsuri speciale de salvgardare sub forma restricţiilor cantitative la exporturile din China până la sfârşitul lui 2008, în cazul denaturării pieţei;

G.   întrucât Uniunea Europeană este al doilea mare exportator mondial de textile şi confecţii,

H.   întrucât în Uniunea Europeană sectorul textil şi de confecţii este alcătuit în primul rând din întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) şi întrucât părţi din acest sector sunt concentrate în regiuni puternic afectate de restructurarea economică,

1.   este conştient că eliminarea sistemului de cote este rezultatul unui acord obligatoriu din punct de vedere juridic, încheiat atunci când China a aderat la OMC, dar reaminteşte că Protocolul privind aderarea Chinei la OMC permite tuturor membrilor OMC, inclusiv Comunităţii Europene, să aplice măsuri de salvgardare importurilor din China până la sfârşitul lui 2008, dacă este necesar;

2.   subliniază că sistemul de supraveghere cu dublu control nu va avea nicio utilitate, dacă nu va servi la preîntâmpinarea repetării situaţiei survenite în 2005, caracterizată de o creştere exponenţială a importurilor în UE; subliniază necesitatea aplicării de noi măsuri de salvgardare, îndeosebi pentru anumite categorii de produse ce urmează a fi desemnate de către statele membre, în scopul de a menţine şi promova ocuparea forţei de muncă şi a activităţilor acestui sector în UE;

Competitivitatea externă a UE

3.   îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu barierele tarifare şi netarifare ridicate în multe ţări terţe; subliniază că, în acordurile sale bilaterale, regionale şi multilaterale cu ţările terţe, Comisia ar trebui să asigure condiţii de acces pe piaţă mai bune în astfel de ţări, deoarece acest lucru este vital pentru viitorul industriei de textile şi confecţii a UE, în special pentru IMM-uri;

4.   solicită Comisiei să profite de oportunitatea pe care o prezintă negocierea acordurilor comerciale pentru a promova şi consolida standardele de mediu şi sociale, precum munca decentă, în ţările terţe, în vederea garantării concurenţei loiale;

5.   invită Comisia şi statele membre să promoveze în mod activ modernizarea industriei textile a Uniunii prin sprijinirea inovării tehnologice, a cercetării şi a dezvoltării cu ajutorul celui de-al Şapte-lea Program Cadru, precum şi a formării profesionale, în special pentru IMM-uri; în acest sens, invită Comisia să conducă o investigaţie adecvată şi globală în privinţa acestei chestiuni importante;

6.   consideră că ar trebui aplicate reguli obligatorii de marcare a originii în cazul textilelor importate din ţări terţe şi, în această privinţă, invită Consiliul să adopte propunerea pendinte de regulament privind menţiunea "fabricat în"; constată că acest regulament ar contribui la o mai bună protecţie a consumatorilor şi ar sprijini industria europeană bazată pe cercetare, inovaţie şi calitate;

Industria textilă şi lucrătorii în domeniu din UE

7.   invită Comisia să asigure că o parte importantă din Fondul european de ajustare la globalizare va fi utilizat pentru restructurarea şi reconversia sectorului textil, în special, a IMM-urilor grav afectate de liberalizarea pieţei;

8.   reiterează propunerea sa de creare a unui program comunitar - dotat cu resurse corespunzătoare - în favoarea sectorului textilelor şi confecţiilor, şi îndeosebi pentru regiunile cele mai defavorizate ce depind de acest sector, care să sprijine cercetarea, inovarea, formarea profesională şi IMM-urile, şi care ar trebui să fie corelat cu un program comunitar care să susţină crearea de noi pieţe şi promovarea externă a produselor acestui sector, de exemplu la târgurile comerciale internaţionale;

9.   invită Comisia şi statele membre să sprijine lucrătorii din sectorul textil şi de confecţii prin măsuri şi planuri sociale pentru întreprinderile care trebuie restructurate;

Practici comerciale neloiale şi contrafacere

10.   reaminteşte că instrumentele de protecţie comercială (măsuri anti-dumping, anti-compensatorii sau de salvgardare) reprezintă mecanisme fundamentale de reglementare a accesului pe piaţă şi instrumente legitime care să abordeze într-un mod proactiv importurile din ţări terţe, atât legale, cât şi ilegale, şi mai ales pentru sectorul produselor textile şi al confecţiilor, care a devenit acum o piaţă deschisă, lipsită de protecţia oferită de cotele la import;

11.   invită Comisia să încurajeze autorităţile chineze să îşi alinieze ratele de schimb valutar şi să îşi revizuiască balanţa de schimb valutar euro/dolar, care facilitează în prezent un flux masiv de importuri de produse textile şi de confecţii fabricate în China;

12.   este îngrijorat de încălcarea sistematică a drepturilor de proprietate intelectuală; solicită insistent Comisiei să combată aceste încălcări, în mod deosebit contrafacerile, dar şi orice altă formă de comerţ neloial, la nivel multilateral, regional şi bilateral;

Supravegherea importurilor

13.   salută decizia de implementare a unui sistem comun de supraveghere a importurilor, ce va efectua o dublă verificare a exporturilor din China către UE a opt produse textile şi confecţii; cu toate acestea, îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la modul în care acest sistem urmează a fi pus în aplicare; solicită Comisiei să garanteze implementarea corectă a acestui sistem de dublu control şi să-i evalueze eficienţa, în scopul de a asigura astfel o tranziţie uşoară către liberalizarea comerţului de textile;

14.   subliniază că nu este suficientă aplicarea unui sistem de dublu control doar pentru anul 2008 şi că este necesar ca un sistem de supraveghere eficient să fie garantat pentru o perioadă mai lungă;

15.   consideră că grupul la nivel înalt ar trebui să asigure o monitorizare a sistemului de supraveghere a importurilor de produse textile şi confecţii în Uniunea Europeană;

16.   invită Comisia şi SUA să procedeze la consultări privind importurile de textile din China;

17.   invită Comisia să pună în aplicare un sistem de monitorizare a rezultatelor şi să efectueze o evaluare a acestora înainte de sfârşitul primului trimestru al anului 2008, pentru a se asigura că efectele perturbatoare ale unei creşteri a importurilor de textile sunt contracarate prompt şi eficient şi solicită Comisiei să prezinte situaţia Parlamentului;

Securitate şi protecţia consumatorului

18.   solicită insistent Comisiei să îşi exercite competenţele pentru a interzice accesul pe piaţa UE a produselor periculoase, inclusiv în cazul produselor textile şi confecţiilor;

19.   invită Comisia să garanteze că produsele textile importate ce pătrund pe piaţa UE, în special cele importate din China, sunt supuse aceloraşi cerinţe de securitate şi de protecţie a consumatorilor ca şi produsele textile fabricate în UE;

20.   solicită Comisiei să efectueze un studiu şi o evaluare adecvate privind presupusele repercusiuni ale reducerii preţurilor asupra consumatorilor europeni;

Ţările în curs de dezvoltare şi partenerii mediteraneeni ai UE

21.   invită Comisia să sprijine crearea unei zone de producţie euro-mediteraneene pentru sectorul produselor textile, care să beneficieze de avantajele proximităţii geografice dintre pieţele partenere mediteraneană şi europeană în scopul creării unei zone competitive la nivel internaţional, care să poată garanta menţinerea producţiei industriale şi ocuparea forţei de muncă;

22.   subliniază că eliminarea restricţiilor la importurile de produse textile va implica nu numai schimbări radicale în tendinţele importurilor pe piaţa UE, ci şi un potenţial impact asupra sectoarelor de confecţii şi textile din ţările în curs de dezvoltare, inclusiv partenerii mediteraneeni ai UE;

23.   invită Comisia să studieze impactul liberalizării totale a sectorului de textile şi confecţii, în ţările cele mai puţin dezvoltate; se declară în mod deosebit îngrijorat de faptul că unele ţări dintre cele mai puţin dezvoltate renunţă la a mai garanta drepturi sociale şi de muncă fundamentale, în scopul de a rămâne competitive; invită Comisia să evalueze modul în care ajutorul pentru comerţ şi programele similare pot ajuta ţările cele mai puţin dezvoltate să aplice programe sectoriale durabile din punct de vedere social şi de mediu;

24.   invită Comisia să evalueze utilitatea instrumentelor de gestionare a ofertei pentru sectorul de confecţii, pentru a uniformiza condiţiile de concurenţă la nivel mondial şi a împiedica o abordare minimalistă în domeniul standardelor sociale şi de mediu;

Informarea Parlamentului European

25.   solicită Comisiei să furnizeze Parlamentului informaţii complete privind evoluţiile semnificative în cadrul comerţului internaţionale cu produse textile;

o
o   o

26.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 193 E, 17.8.2006, p. 110.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate