Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0495/2007

Debatter :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 123kWORD 49k
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg
Textilier
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

Europaparlamentets resolution av den 13 december 2007 om textilindustrins framtid efter 2007

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det samförståndsavtal mellan kommissionen och Folkrepubliken Kinas handelsminister om export av vissa kinesiska textil- och beklädnadsprodukter till Europeiska unionen, som undertecknades den 10 juni 2005,

–   med beaktande av kommissionens och den kinesiska regeringens beslut om ett system för en gemensam importövervakning som antogs i oktober 2007,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om detta ämne, särskilt resolutionen av den 6 september 2005 om textil- och konfektionsindustrins framtid efter 2005(1),

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Avskaffandet av kvoter i textil- och konfektionssektorn har fått stora samhälleliga konsekvenser, som främst drabbar områden där de flesta företag och arbetstagare (till övervägande del kvinnor) inom denna sektor finns, och där lönenivåerna är låga.

B.  Kina är världsledande producent och den största exportnationen av textil och konfektion till EU.

C.  Efter det att multifiberavtalet löpt ut den 1 januari 2005, ingick kommissionen och Kina det ovannämnda samförståndsavtalet genom vilket kinesisk import av viss slags textil ålades importrestriktioner under en övergångsperiod som löper ut den 1 januari 2008.

D.  EU och Kinas regering har kommit överens om ett system för gemensam importövervakning för 2008.

E.  70 procent av alla förfalskade produkter som kommer in på den europeiska marknaden kommer från Kina. Hälften av alla europeiska tullförfaranden om förfalskningar rör textilier och konfektion.

F.  Efter Kinas anslutning till WTO, tilläts organisationens medlemmar att vidta särskilda skyddsåtgärder i form av kvantitativa begränsningar av kinesisk export till och med slutet av 2008 vid eventuella störningar på marknaden.

G.  EU är världens andra största exportör av textilier och konfektion.

H.  I EU består textil- och konfektionsindustrin huvudsakligen av små och medelstora företag och vissa delar av branschen är koncentrerad till regioner som i stor utsträckning har drabbats av ekonomisk omstrukturering.

1.  Europaparlamentet är medvetet om att avskaffandet av kvotsystemet följer av ett rättsligt bindande avtal som träffasdes i samband med att Kina blev medlem i WTO, men påminner om att protokollet om Kinas anslutning till WTO ger alla WTO:s medlemsstater, även EG, möjlighet att vid behov vidta skyddsåtgärder mot import från Kina fram till slutet av 2008.

2.  Europaparlamentet understryker att det ovannämnda dubbelkontrollsystemet bara är meningsfullt om det garanterar att den situation som uppstod 2005 med exponentiell ökning av import till EU inte upprepas. Europaparlamentet framhåller att det är nödvändigt med nya skyddsåtgärder inom kategorier som medlemsstaterna ska ange, för att behålla och öka sysselsättningen och verksamheten i denna sektor i EU.

Den yttre konkurrenskraften för textilsektorn i EU

3.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över de höga tullhinder och icke-tariffära hinder som förekommer i många tredjeländer. Europaparlamentet understryker att kommissionen i sina bilaterala, regionala och multilaterala avtal med tredjeländer bör garantera bättre villkor för marknadstillträde i dessa länder, eftersom detta är oerhört viktigt för den europeiska textil- och konfektionsindustrins framtid, särskilt för de små och medelstora företagen.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillvarata den möjlighet som föreligger i samband med förhandlingen om handelsavtal att främja och stärka miljömässiga och sociala standarder, såsom värdiga arbeten, i tredjeländer i syfte att garantera rättvis konkurrens.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt främja modernisering av EU-baserad textilindustri genom att stödja teknisk innovation, forskning och utveckling genom det sjunde ramprogrammet, liksom yrkesutbildning, i synnerhet för små och medelstora företag. Kommissionen uppmanas därför att genomföra en grundlig och internationell undersökning om denna viktiga fråga.

6.  Europaparlamentet anser att bindande lagstiftning om ursprungsmärkning i textilier för import från tredjeländer bör tillämpas, och uppmanar i detta sammanhang rådet att anta det förslag till förordning om ursprungsmärkning som är under behandling. Förordningen skulle bidra till ett bättre konsumentskydd och stödja den europeiska industrin som baseras på forskning, innovation och kvalitet.

EU:s textilindustri och textilarbetare

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att en stor del av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter används för att omstrukturera och omskola textilindustrin, och särskilt de små och medelstora företagen som speciellt påverkas av en liberalisering av marknaden.

8.  Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt förslag till utarbetande av ett gemenskapsprogram – försett med lämpliga medel – för textil- och konfektionsindustrin, särskilt för de mest missgynnade regioner som är beroende av denna industri, i syfte att erbjuda stöd till forskning, innovation och yrkesutbildning samt stöd till små och medelstora företag. Parlamentet föreslår även att det ska utarbetas ett gemenskapsprogram för att skapa nya marknader och främja extern marknadsföring av sektorns produkter, bl.a. på internationella mässor.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att hjälpa arbetstagarna inom textil- och konfektionsindustrin genom sociala åtgärder och planer för företag som står inför omstruktureringar.

Illojal handel och förfalskningar

10.  Europaparlamentet påminner om att handelspolitiska skyddsåtgärder (antidumpnings-, antisubventions- och säkerhetsåtgärder) är grundläggande regleringsmekanismer och legitima verktyg för att på ett föregripande sätt hantera både legal och illegal import från tredjeländer, särskilt i textil- och konfektionsindustrin, som nu är en öppen marknad som inte skyddas av kvoter.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra de kinesiska myndigheterna att justera sina växelkurser och att se över sin växelkurs för euron och dollarn som nu gör det betydligt lättare att exportera kinesiska textil- och konfektionsprodukter.

12.  Europaparlamentet är oroat över de systematiska kränkningarna av immaterialrätten. Parlamentet uppmanar kommissionen att bekämpa dessa överträdelser, särskilt förfalskningar, på en multilateral, regional och bilateral nivå, inklusive varje form av illojal handel.

Importövervakning

13.  Europaparlamentet ser positivt på en gemensam importövervakning som innebär en dubbel kontroll av den kinesiska exporten till EU av åtta textil- och konfektionsprodukter. Parlamentet är dock mycket oroligt över hur systemet kommer att upprättas. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att denna dubbelkontroll genomförs på ett ändamålsenligt sätt och att utvärdera hur effektiv den är när det gäller att garantera en smidig övergång till frihandel av textilier.

14.  Europaparlamentet understryker att ett system med dubbelkontroll inte enbart kan tillämpas under 2008, utan att ett effektivt övervakningssystem bör garanteras för en längre period.

15.  Europaparlamentet anser att högnivågruppen måste se till att en översyn görs av övervakningssystemet för import av textilier och konfektion till EU.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och USA att inleda samråd om textilimport från Kina.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta ett övervakningssystem och att utvärdera resultaten före utgången av det första kvartalet 2008, för att se till att störningar till följd av ökad textilimport beaktas i tid. Kommissionen uppmanas redogöra för resultaten till Europaparlamentet.

Säkerhet och konsumentskydd

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda sina befogenheter för att förbjuda farliga produkter från EU:s marknad, också när det gäller textil- och konfektionsindustrin.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att importerade textilprodukter som kommer in på EU:s marknad, särskilt de som importeras från Kina, omfattas av samma villkor i fråga om säkerhet och konsumentskydd som textilprodukter som har tillverkats i EU.

20.  Europaparlamentet ber kommissionen att göra en egen utvärdering och studie av frågan om hur prissänkningarna slår igenom för EU:s konsumenter.

Utvecklingsländerna och EU:s partner i Medelhavsområdet

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja inrättandet av ett produktionsområde för EU:s och Medelhavsområdets textilindustri, och dra nytta av den geografiska närheten mellan marknaderna i EU och i Medelhavsområdet för att skapa ett internationellt sett konkurrenskraftigt område som garanterar att de nuvarande nivåerna på produktivitet och sysselsättning inom industrin upprätthålls.

22.  Europaparlamentet betonar att upphörandet av importbegränsningar för textilier inte enbart för med sig radikala förändringar av importtrenderna på EU:s marknad, utan riskerar också att påverka konfektions- och textilindustrin i utvecklingsländerna, inklusive EU:s partner i Medelhavsområdet.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka konsekvenserna av en fullständig liberalisering av textil- och konfektionsindustrin för de minst utvecklade länderna. Parlamentet är särskilt oroat över att vissa av de minst utvecklade länderna åsidosätter de grundläggande sociala rättigheterna och arbetstagarrättigheterna för att förbli konkurrenskraftiga. Kommissionen uppmanas att utvärdera hur Aid-for-Trade och liknande program kan hjälpa de minst utvecklade länderna att ägna sig åt socialt och miljömässigt hållbara sektorsprogram.

24.  Kommissionen uppmanas också att utvärdera om verktygen för reglering av utbudet kan användas för konfektionsindustrin i syfte att utjämna den globala konkurrensen och förhindra att sociala och miljömässiga krav fastställs utgående från en minsta gemensamma nämnare.

Information till Europaparlamentet

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till parlamentet lämna fullständiga uppgifter om alla viktiga händelser inom den internationella handeln med textilier.

o
o   o

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 193 E, 17.8.2006, s. 110.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy