Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2186(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0463/2007

Внесени текстове :

A6-0463/2007

Разисквания :

PV 13/12/2007 - 5
CRE 13/12/2007 - 5

Гласувания :

PV 13/12/2007 - 6.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0629

Приети текстове
PDF 394kWORD 83k
Четвъртък, 13 декември 2007 г. - Страсбург
Икономически и търговски отношения с Корея
P6_TA(2007)0629A6-0463/2007

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно търговските и икономически отношения с Корея (2007/2186(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Рамковото споразумение за търговия и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна(1),

–   като взе предвид изследването "Икономическо въздействие на евентуално Споразумение за свободна търговия (ССТ) между Европейския съюз и Южна Корея" на Copenhagen Economics и проф. J. F. Francois,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите "Глобална Европа: Конкурентноспособна в световен мащаб. Принос за стратегията на ЕС за растеж и работни места" (COM(2006)0567),

–   като взе предвид своите резолюции от 13 октомври 2005 г. относно перспективите на търговските взаимоотношения между ЕС и Китай(2) и от 28 септември 2006 г. относно икономическите и търговските отношения на Европейския съюз с Индия(3),

–   като взе предвид Насоките за многонационалните предприятия на Организацията за икономическо Сътрудничество и Развитие (ОИСР) и Тристранната декларация на Международната Организация на Труда (МОТ) за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика,

–   като взе предвид статистическата информация на ОИСР относно трудовата заетост за 2007 г.,

–   като взе предвид декларацията относно напредъка на отношенията между Южна и Северна Корея: "Мир и благоденствие", приета на 4 октомври 2007 г. от Република Корея (наричана по-долу "Корея") и Демократична Народна Република Корея (наричана по-долу "Северна Корея"),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0463/2007),

А.   като има предвид, че многостранната система за търговия, основана на правила и установена чрез Световната търговска организация (СТО), продължава да е най-подходящата рамка за регулиране и насърчаване на лоялна и справедлива търговия чрез подходящи правила и гарантиране спазването на тези правила;

Б.   като има предвид, че ЕС трябва да продължи да отдава предимство на постигането на балансиран резултат от Програмата за развитие от Доха (ПРД), което би помогнало на развиващите се страни да играят пълноценна роля в международната система за търговия;

В.   като има предвид, че двустранните и междурегионалните споразумения за търговия все пак могат да допълнят сборника правила на СТО, обхващайки въпроси като стандартите за социалната и околната среда, където в момента се срещат трудности при постигането на многостранно споразумение;

Г.   като има предвид, че споразумението с Корея може също така да разгледа въпроси от сферата на инвестициите и търговията с услуги, но това следва да става по начин, който гарантира, че отварянето на пазара не накърнява нито европейските, нито корейските правила относно защитата на обществените услуги и културното многообразие, нито ограничава политическото пространство, необходимо за едностранното въвеждане на устойчиви социални, икономически и екологични политики както в ЕС, така и в Корея;

Д.   като има предвид, че Корея е една от водещите световни икономики с доход на глава от населението, равен на този в средностатистическа държава-членка на ЕС;

Е.   като има предвид, че бедността остава нерешен и задълбочаващ се проблем в Корея, която, съгласно статистическите данни на ОИСР, е една от трите членки на ОИСР, които имат най-голямо различие в доходите, и които проявяват най-подчертаната тенденция към задълбочаване на различията в доходите; като има предвид, че Корея се нарежда на последно място сред страните от ОИСР с изразходване на по-малко от 5 процента от приходите от данъци за обществена сигурност, в сравнение със средна стойност от 43 процента за ОИСР;

Ж.   като има предвид, че Корея е четвъртият по големина търговски партньор на ЕС извън Европа, а ЕС бе най-големият чуждестранен инвеститор в Корея през 2006 г.;

З.   като има предвид, че Корея е подписала Споразумения за свободна търговия (ССТ) със САЩ и редица други водещи търговски партньори, а други споразумения са в процес на преговори;

И.   като има предвид, че достъпът до пазара е все по-затруднен от множество нетарифни бариери (НТБ), включително неприемане на международни норми и стандарти, което е отчасти причина за структурния дефицит на ЕС в двустранните търговски отношения;

Й.   като има предвид, че проучвания показват, че едно споразумение между ЕС и Корея би донесло значителни икономически печалби за двете страни, но при всички разглеждани алтернативи, две трети от ползите биха били за Корея,

Общи въпроси

1.  Счита, че успешният изход на ПРД остава търговски приоритет за ЕС и би бил загрижен, ако двустранните преговори с Корея или други партньори се отклоняват от постигането на тази цел;

2.  Вярва, че двустранните преговори с основни търговски партньори или региони могат да бъдат полезно допълнение към многостранния сборник правила, при условие, че те водят до амбициозни споразумения с високо качество, които надскачат тарифните намаления;

3.  Счита, че размерът и бързият ръст на корейската икономика я правят подходящ кандидат за такова споразумение, но обръща внимание на сериозните проблеми – включително НТБ – които ще трябва да се разгледат, за да се достигне до задоволително споразумение;

4.  Вярва, че едно споразумение, ограничено до тарифни намаления, би донесло единствено краткосрочни ползи и следователно изисква премахването на НТБ, както и отварянето на сектора за услуги в Корея;

5.  Счита, че всяко ССТ с Корея следва да се съобразява с четирите така наречени "сингапурски въпроса" (чуждестранни инвестиции, търговия и политика на конкуренцията, прозрачност при обществените поръчки и улесняване на търговията);

6.  Заключава, че взаимноизгодното съдържание на споразумението е много по-важно от кратък график и поради това би бил загрижен, ако изкуствено определени срокове биха довели до споразумение, което не е с широк обхват на действие и не е амбициозно и добре балансирано;

Устойчиво развитие

7.  Счита, че тарифите за щадящите околната среда продукти трябва да се намалят по-бързо и по-драстично, отколкото за други стоки; призовава Комисията и корейските преговарящи лица да дадат ясна дефиниция на такива продукти; настойчиво препоръчва в тази дефиниция да се вземат надлежно предвид екологичните условия за производство на стоките;

8.  Изразява съжаление, че на един по-ранен етап, имайки предвид графика за преговаряне, не е била предприета оценка за въздействие върху устойчивостта (SIA); счита за изключително важно резултатите от SIA да бъдат публикувани много преди подписването на споразумение и да се предостави достатъчно време за пълно обществено обсъждане, така че резултатите от SIA да могат да повлияят върху изхода от преговорите; призовава Комисията да се консултира с Парламента, Съвета и гражданското общество, ако проучването за SIA покаже, че има изисквания за смекчаване, както и да договори окончателното ССТ в съответствие с това;

9.  Вярва, че амбициозното желание на Комисията за увеличаване на достъпа до пазари трябва да бъде балансирано със също толкова амбициозен подход към устойчивото развитие; същевременно настоява, че на трябва да се допускат изключения от правилото, че достъпът до европейския вътрешен пазар е под условие за спазване на стандартите за опазване на околната среда;

10.  Приветства въвеждането на по-стриктни социални и свързани с околната среда клаузи в сключеното неотдавна ССТ между САЩ и Корея в резултат на натиска, оказан от американския Конгрес;

11.  Счита, че преговарящите за ЕС лица трябва да разглеждат това като основа за по-нататъшен напредък, по-специално по отношение на ратифицирането и изпълнението на основните стандарти на МОТ, на участието на Корея в режима за борба срещу изменението на климата след 2012 г. и на признаването на съществуващите стандарти и законодателство на ЕС в областта на защитата на околната среда;

12.  Призовава за включването на задължителни социални и екологични клаузи във всяко търговско споразумение с Корея;

13.  Приканва държавите-членки и Комисията по време на двустранните преговори с Корея да подкрепят и насърчават принципите за корпоративно управление и социална отговорност на ОИСР, както по отношение на корейските предприятия, развиващи дейност в Европа, така и на европейските предприятия в Корея;

14.  Счита, че една амбициозна глава "Устойчиво развитие" е съществена част от всяко споразумение, но припомня, че крайната цел е изпълнение на договорените стандарти; подкрепя мнението, че това изисква главата да бъде предмет на стандартните механизми за уреждане на спорове;

15.  Вярва, че един Форум за търговия и устойчиво развитие с участието на представители на организациите на работниците и работодателите и на неправителствени организации (НПО) би играл ценна роля, за да гарантира, че по-широкото отваряне на пазара се съпътства от повишаване на социалните стандарти и стандартите за околната среда;

16.  Предлага създаването на механизъм, чрез който легитимни организации на работници и работодатели от ЕС или Корея следва да могат да представят искания за действие, които да бъдат разглеждани в определен срок от време и които биха могли да доведат до последващи действия или разпоредби за преразглеждане с цел поддържане на натиска срещу тези, които нарушават правата на работниците;

Секторни въпроси

17.  Призовава сключването на ССТ с Корея, което да обхваща търговията със стоки и услуги, да представлява важна съставна част на двустранните преговори в областта на научното и техническото сътрудничество и на интелектуалната собственост, да поощрява сътрудничеството в сферата на енергийната ефективност, да търси начини за борба срещу изменението на климата и да включва други външни аспекти на енергийната политика, ядрени и възобновяеми енергийни източници, както и програмата "Галилео";

18.  Счита, че отклоненията на Корея от международните норми и изисквания за етикетиране представлява съществена НТБ, което създава конкретни проблеми за автомобилната, фармацевтичната, козметичната промишленост и електрониката; призовава корейското правителство да предостави удовлетворителни обяснения за подобни отклонения или, в противен случай, да се ангажира с тяхното отстраняване по време на преговорите за ССТ;

19.  Подкрепя целта на Комисията за оказване на помощ на износители от ЕС на фармацевтични продукти и медицинска апаратура чрез гарантиране на по-голяма прозрачност в корейската система на здравеопазване, но настойчиво подчертава, че споразумението не бива да създава законови или практически пречки за корейски фирми, които се възползват от гъвкавите условия, посочени в параграфи 4 и 5 от Декларацията относно споразумението ТРИПС и общественото здраве, приета от Конференцията на Министрите на СТО на 14 ноември 2001 г. в Доха, с цел насърчаване на достъпа до лекарства в развиващите се страни;

20.  Подчертава, че в ССТ между ЕС и Корея би следвало да се включи споразумение за взаимно признаване (MRA) с цел по-нататъшното отстраняване на пречките в търговията, причинени от излишни дублиращи се процедури, извършвани от корейските власти, които създават пречки за компании от различни отрасли на промишлеността от ЕС, които искат да продават продуктите си в Корея;

21.  Изразява съжалението си, че неспазването от страна на Корея на международни норми води до подлагането на животни на излишни дублиращи се изследвания; счита, че споразумението би следвало да гарантира, че научно потвърдените и одобрени от едната страна алтернативи на експериментите с животни следва да се считат приемливи за другата страна;

22.  Изразява загриженост, че ССТ между ЕС и Корея би могло да има крайно негативно въздействие върху европейската автомобилна промишленост; следователно изисква от Комисията да обмисли стратегия относно постепенното премахване на вносните тарифи на ЕС с предпазни мерки; препоръчва посоченото постепенно премахване следва да бъде свързано с премахването на основните нетарифни бариери от корейска страна;

23.  Отбелязва, че по отношение на автомобилната промишленост Корея е подписала и ратифицирала Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (UNECE) за приемане на единни технически правила за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесните превозни средства, като така е поела ангажимента да изпълнява стандартните предписания; призовава Комисията да настоява за бързото им изпълнение; същевременно призовава Комисията да настоява за вноса в Корея без технически изпитания или официално типово одобрение на автомобили от ЕС, които спазват стандартите на UNECE; противопоставя се на допускане на изключения за корейските превозни средства от стандартите в областта на защитата от вредни емисии;

24.  Счита, че предвид проблемния опит на ЕС с корейския корабостроителен сектор, последният следва да представлява важна съставна част на двустранните преговори;

25.  Счита, че по време на преговорите Европейската комисия следва да вземе под внимание безпокойството на корейския и на европейския селскостопански отрасли, особено що се отнася до евентуални неблагоприятни отражения на ССТ върху съответните продукти, по отношение на които тези отрасли проявяват чувствителност;

26.  Разглежда високите тарифни ставки и прекомерните изисквания по отношение на етикетирането, пред които е изправена промишлеността за дестилиран алкохол, като приоритет за преговорите; призовава за незабавно вземане на мерки за борба с НТБ, които се прилагат по отношение на пресните плодове и зеленчуци и излишно високите тарифни ставки по отношение на консервираните плодове; смята за изключително важно постигането на задоволителен резултат по отношение на географските обозначения;

27.  Загрижен е за трудностите, които чуждестранните дружества срещат при достъпа до корейския пазар на услугите, в това число банкови, застрахователни и юридически консултации;

28.  Отдава значително предимство на ефикасната защита на правата върху интелектуална собственост, включително чрез въвеждането на адекватни наказания за фалшифициране и пиратство; счита, че в контекста на съществуващите правила на СТО, следва да се въведат специални механизми за бързо и ефикасно разрешаване на спорове, така че тези и други конкурентни нелоялни търговски практики да бъдат третирани по подходящ начин; заявява, че настоящият кръг от преговори с Корея относно защитата на правата върху интелектуална собственост (IPR) не следва да накърнява законосъобразни политически цели, като например достъпа до лекарствени средства чрез надхвърляне на задълженията по споразумението ТРИПС, но че в замяна на това следва да се насърчава използването на гъвкавия характер на ТРИПС;

29.  Настоятелно призовава Корея да въведе изпълнителски права за продуценти на звукозаписи в съответствие с Международната конвенция за закрила на артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации (Римска конвенция) от 1961 г., на Договора за изпълненията и записите (WPPT) на Световната Организация на Интелектуалната Собственост (СОИС) от 1996 г. и Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост(4);

30.  Призовава Корея да спазва в пълна степен договорите за интернет на СОИС (Договор за авторско право на СОИС от 1996 г. (WCT) и WPPT), включително: пълна законодателна подкрепа за мерки за технологична защита, ползвани от носителите на авторски права, включително забрана срещу заобикаляне на наложени мерки; да предоставя на продуцентите на звукозаписи изключителни права върху всички форми на разпространение по интернет; да въведе ефикасна процедура за уведомяване и спиране; да признае защитата на временни копия и стесняване на изключенията при частно копиране в дигиталното пространство;

31.  Настоятелно призовава Корея да засили борбата срещу пиратството в интернет чрез: подобряване на стимулите за сътрудничество на мрежовите доставчици в борбата срещу пиратството; насърчаване на Центъра за защита на авторско право да гарантира, че чуждестранни носители на авторски права са защитени срещу онлайн пиратство; разследване и наказателно преследване на субекти, свързани с незаконни интернет страници, сървъри, услуги за складиране и обмен на файлове;

32.  Подчертава, че всяко ССТ с Корея следва да гарантира следните въпроси:

   - подобряване и опростяване на правилата на Общността за произход,
   - по-широка хармонизация на вече съществуващи международни норми и стандарти вместо въвеждането на нови стандарти,
   - по-строги изисквания за разкриване на информация и насърчаване на най-добри практики в областта на регулирането,
   - прозрачност на национални механизми за подпомагане и премахване на съществуващите НТБ;

Северна Корея и Кесонг

33.  Приветства ролята на индустриалния комплекс "Кесонг" в допринасянето за мир и сигурност в региона; вярва при все това, че включването на стоки от индустриалния комплекс "Кесонг" в зона за свободна търговия поставя сериозни правни и технически проблеми;

34.  Препоръчва Комисията да проучи сериозно доколко търговските отношения между Северна и Южна Корея могат да бъдат подпомогнати чрез една зона за свободна търговия с ЕС;

35.  Подчертава, че всяко споразумение следва да включва ангажимент да не се понижават трудовите стандарти с цел привличане на чуждестранни инвестиции в вкоято и да е част от територията на страните, включително и в свободните индустриални зони за износ;

Други въпроси

36.  Вярва, че за да демонстрира постоянен ангажимент към многостранните преговори, Корея трябва да бъде готова да предложи безмитен, безквотен достъп на най-слабо развитите страни (НСРС), следвайки примера на схемата на ЕС "Всичко освен оръжие (ВОО)" при условия, които предполагат пълно зачитане на еквивалентните трудови и екологични стандарти;

Ролята на Парламента

37.  Счита, че легитимността и общественото приемане на споразумението изисква Парламентът да вземе активно участие във всеки етап от преговорите и да му бъде дадена възможност да изрази своята позиция относно приемливостта на текста предмет на преговори; очаква от Комисията и Съвета да се стремят да представят споразумението във форма, която би изисквала одобрението на Парламента съгласно член 300, параграф 3, алинея втора от Договора за Европейска общност;

o
o   o

38.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите-членки, както и на правителството и парламента на Република Корея.

(1) ОВ L 90, 30.3.2001 г., стр. 46.
(2) OВ C 233 E, 28.9.2006 г., стр.103.
(3) OВ C 306 E, 15.12.2006 г., стр.400.
(4) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28.

Правна информация - Политика за поверителност