Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2186(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0463/2007

Předložené texty :

A6-0463/2007

Rozpravy :

PV 13/12/2007 - 5
CRE 13/12/2007 - 5

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 6.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0629

Přijaté texty
PDF 309kWORD 77k
Čtvrtek, 13. prosince 2007 - Štrasburk
Hospodářské a obchodní vztahy s Koreou
P6_TA(2007)0629A6-0463/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o obchodních a hospodářských vztazích s Koreou (2007/2186(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na rámcovou dohodu o obchodu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé(1),

-   s ohledem na studii s názvem Hospodářský dopad potencionální dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Koreou, vypracovanou dánským ekonomickým institutem Copenhagen Economics a prof. J. F. Francoisem,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem Globální Evropa: konkurenceschopnost na světovém trhu. Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost (KOM(2006)0567),

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 13. října 2005 o perspektivách obchodních vztahů mezi EU a Čínou(2) a ze dne 28. září 2006 o hospodářských a obchodních vztazích Evropské unie a Indie(3),

-   s ohledem na pokyny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o nadnárodních podnicích a tripartitní deklaraci Mezinárodní organizace práce o zásadách pro nadnárodní společnosti a sociální politiku,

-   s ohledem na statistiky zaměstnanosti OECD za rok 2007,

-   s ohledem na deklaraci o zlepšení vztahů mezi Jižní a Severní Koreou, míru a prosperitě přijatou dne 4. října 2007 Korejskou republikou (dále jen "Korea") a Korejskou lidovou demokratickou republikou (dále jen "Severní Korea"),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0463/2007),

A.   vzhledem k tomu, že multilaterální obchodní systém založený na pravidlech, který byl zřízen Světovou obchodní organizací (WTO), nadále představuje nejvhodnější rámec regulace a podpory spravedlivého a rovného obchodu prostřednictvím zavádění přiměřených pravidel a zajišťování jejich dodržování,

B.   vzhledem k tomu, že prioritou EU by mělo být nadále dosažení vyváženého výsledku rozvojové agendy z Dohá (DDA), což by pomohlo rozvojovým zemím, aby se mohly plně zapojit do mezinárodního obchodního systému,

C.   vzhledem k tomu, že bilaterální a meziregionální obchodní dohody mohou doplňovat soubor pravidel WTO o sociálních a environmentálních normách, kde je v současné době obtížné dospět k multilaterální dohodě,

D.   vzhledem k tomu, že dohoda s Koreou se může rovněž týkat otázky investování a obchodu službami, přičemž by však mělo být zajištěno, že otevřením trhu nebudou porušena evropská ani korejská pravidla týkající se ochrany veřejných služeb a kulturní rozmanitosti, a nebude narušen politický prostor potřebný pro jednostranné stanovení udržitelných sociálních, hospodářských a environmentálních politik v EU a v Koreji;

E.   vzhledem k tomu, že Korea je jednou z vůdčích světových ekonomik s příjmem na osobu, jenž odpovídá příjmu na osobu průměrně vyspělých členských států EU,

F.   vzhledem k tomu, že chudoba zůstává v Koreji nevyřešeným a prohlubujícím se problémem, přičemž Korea patří mezi tři členy OECD s nejvyššími rozdíly v příjmech, které se současně nejvíce prohlubují; vzhledem k tomu, že je Korea mezi zeměmi OECD na posledním místě s méně než 5 procenty příjmů z daní vynakládaných na sociální zabezpečení v porovnání s průměrem OECD, který činí 43 procent,,

G.   vzhledem k tomu, že Korea je čtvrtým největším mimoevropským obchodním partnerem EU, a vzhledem k tomu, že EU byla největším zahraničním investorem v Koreji v roce 2006,

H.   vzhledem k tomu, že Korea uzavřela se Spojenými státy americkými a několika dalšími vůdčími obchodními partnery dohody o volném obchodu a zároveň jedná o dalších dohodách,

I.   vzhledem k tomu, že přístup na trh je stále více omezován různými typy mimocelních překážek, mezi něž patří i překážky spočívající v nepřijetí mezinárodních norem a standardů, což je jednou z příčin strukturálního schodku EU v bilaterálních obchodních vztazích,

J.   vzhledem k tomu, že ze studií vyplývá, že dohoda mezi EU a Koreou by mohla být výrazným hospodářským přínosem pro obě strany, přičemž by však za všech okolností dvě třetiny zisku obdržela Korea,

Všeobecné otázky

1.   domnívá se, že úspěšný výsledek rozvojové agendy z Dohá zůstává prioritou obchodní politiky EU a že dosažení tohoto výsledku by bylo ohroženo, kdyby v rámci bilaterálního jednání s Koreou či dalšími partnery nebylo sledováno dosažení tohoto cíle;

2.   je přesvědčen, že bilaterálními jednáními s hlavními obchodními partnery či regiony může být úspěšně doplněna kniha pravidel za předpokladu, že tato jednání vyústí v uzavření ambiciózních, vysoce kvalitních dohod, které půjdou nad rámec snižování cel;

3.   domnívá se, že Korea je vzhledem k rozsahu a rychlému růstu své ekonomiky vhodným kandidátem pro uzavření takové dohody; upozorňuje nicméně na značné problémy – včetně mnoha mimocelních překážek –, které budou muset být vyřešeny, aby bylo možné uzavřít uspokojivou dohodu;

4.   domnívá se, že dohoda omezená na snižování cel by měla pouze krátkodobý přínos, a proto požaduje odstranění mimocelních překážek a otevření odvětví služeb v Koreji;

5.   domnívá se, že jakákoli dohoda o volném obchodu s Koreou by měla přihlížet ke čtyřem tzv. singapurským otázkám (obchod a investice, obchod a hospodářská soutěž, transparentnost veřejných zakázek a usnadňování obchodu);

6.   usuzuje, že obsah dohody je mnohem důležitější než rychlé sestavení harmonogramu, a byl by proto znepokojen, kdyby umělé lhůty vedly k uzavření dohody, jež by nebyla dostatečně rozsáhlá, ambiciózní a vyvážená;

Udržitelný rozvoj

7.   domnívá se, že cla uvalená na výrobky šetrné k životnímu prostředí by měla být snižována progresivněji a výrazněji než cla uvalená na jiné zboží; vyzývá Komisi a korejské vyjednavače, aby stanovili jasnou definici takových výrobků; důrazně doporučuje, aby byla v takové definici věnována patřičná pozornost environmentálním podmínkám výroby zboží;

8.   lituje, že posuzování dopadu na udržitelný rozvoj nebylo vzhledem k plánovanému vyjednávacímu rozvrhu vypracováno v dřívější fázi; považuje za nanejvýš důležité, aby zjištění studie hodnocení dopadů byla zveřejněna s dostatečným předstihem před podepsáním dohody a aby tak byl vyhrazen dostatečný časový prostor pro úplnou veřejnou konzultaci a zapracování výsledků hodnocení do konečného textu dohody; vyzývá Komisi, aby konzultovala Parlament, Radu a občanskou společnost ohledně všech zjištění studie hodnocení dopadů, kde mohou být navrženy požadavky na zmírnění, a aby podle toho vyjednala konečné znění dohody o volném obchodu;

9.   má za to, že ambiciózní postoj Komise, pokud jde o zajištění lepšího přístupu na trh, by měl být vyvážen stejně ambiciózním postojem, pokud jde o udržitelný rozvoj; rovněž trvá na tom, že nesmí existovat výjimky, pokud jde o pravidlo, že přístup na vnitřní evropský trh závisí na shodě se standardy ochrany životního prostředí;

10.   vítá, že v důsledku nátlaku vyvinutého Kongresem Spojených států amerických byly do dohod o volném obchodu, které byly nedávno uzavřeny mezi USA a Koreou, začleněny zdokonalené sociální a environmentální doložky;

11.   domnívá se, že pro vyjednavače EU musí udržitelný rozvoj představovat rámec, v němž lze uskutečňovat další rozvoj, zejména s ohledem na ratifikaci a uplatňování hlavních norem Mezinárodní organizace práce, účast Koreje na boji proti změnám klimatu po roce 2012 a uznání stávajících norem a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí;

12.   požaduje, aby jakákoliv obchodní dohoda s Koreou obsahovala závazná ustanovení v sociální oblasti a oblasti ochrany životního prostředí;

13.   vyzývá členské státy a Komisi, aby v průběhu bilaterálních jednání s Koreou podporovaly a propagovaly hlavní zásady OECD týkající se sociální odpovědnosti podniků, pokud jde o korejské podniky působící v Evropě i evropské podniky usazené v Koreji;

14.   domnívá se, že kapitola o udržitelném rozvoji je významnou součástí každé dohody, avšak připomíná, že konečným cílem je uplatňování schválených standardů; zastává názor, že je proto nutné, aby tato kapitola byla předmětem standardního mechanismu pro urovnání sporů;

15.   věří, že fórum pro obchod a udržitelný rozvoj, jež sestává ze zástupců organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů a z neziskových organizací, by mohlo hrát cennou úlohu při úsilí o to, aby bylo větší otevření trhů doprovázeno zvyšováním environmentálních a sociálních standardů;

16.   navrhuje vytvoření mechanismu, v jehož rámci by mohly uznané evropské a korejské organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů předkládat žádosti o opatření, která by byla prováděna v konkrétní lhůtě a jejichž výsledkem by byla trvalá ustanovení o následných opatřeních a přezkumu, aby se tak nadále bojovalo proti porušování práv pracovníků;

Odvětvové problémy

17.   požaduje, aby uzavření dohody o volném obchodu s Koreou, která se bude týkat obchodu se zbožím a službami, bylo podstatnou součástí bilaterálních jednání v oblasti vědecké a technické spolupráce a duševního vlastnictví, aby podporovalo spolupráci v oblasti energetické účinnosti zabraňující změnám klimatu a aby dohoda obsahovala další vnější aspekty energetické politiky, nukleární a obnovitelné zdroje energie a program Galileo;

18.   domnívá se, že odlišnost korejských norem a požadavků na označování od mezinárodních představuje hlavní mimocelní překážku, která může působit značné problémy v automobilovém, farmaceutickém, kosmetickém a elektronickém průmyslu; vyzývá korejskou vládu, aby tyto odlišnosti uspokojivě vysvětlila, popřípadě aby se v průběhu vyjednávání o dohodě o volném obchodu zavázala k jejich odstranění;

19.   podporuje cíl Komise pomáhat vývozcům farmaceutických přípravků a zdravotnických prostředků z EU tím, že se zajistí větší transparentnost korejského systému zdravotní péče, ale trvá na tom, že by za účelem podpory přístupu k lékům v rozvojových zemích neměla dohoda vytvářet žádné právní nebo praktické překážky korejským firmám ohledně využívání jejich flexibilit stanovených v článcích 4 a 5 prohlášení o dohodě TRIPS a veřejném zdraví přijatého Konferencí ministrů WTO dne 14. listopadu 2001 v Dohá;

20.   zdůrazňuje, že do rámce volném obchodu s Koreou je třeba začlenit dohodu o vzájemném uznávání, aby se dále odstraňovaly překážky způsobené nadměrným zdvojováním postupů prováděných korejskými úřady, které kladou překážky evropským společnostem z různých průmyslových odvětví, jež chtějí do Koreje prodávat své výrobky;

21.   lituje, že v důsledku skutečnosti, že Korea nedodržuje mezinárodní normy, musí být zvířata podrobována zbytečným, opakovaným testům; domnívá se, že by dohoda měla usilovat o zajištění toho, aby vědecky potvrzené alternativy zkoušek na zvířatech schválené jednou stranou byly druhou stranou považovány za přijatelné;

22.   je znepokojen tím, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou by mohla negativně ovlivnit evropský automobilový průmysl; požaduje proto, aby Komise zvážila strategii zrušení dovozních cel a ochranných opatření EU; doporučuje, aby se toto zrušení spojilo se zrušením hlavních mimocelních překážek na korejské straně;

23.   konstatuje, s ohledem na automobilový průmysl, že Korea podepsala a ratifikovala v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) dohodu o zavedení celosvětových technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat, anebo užívat na kolových vozidlech, a zavázala se tak k uplatňování standardních předpisů; vyzývá Komisi, aby trvala na neprodleném zavedení těchto předpisů; současně vyzývá Komisi, aby trvala na tom, že automobily z EU, které splňují normy EHK/OSN, budou moci být vyváženy do Koreje bez zkoušek nebo homologace; nesouhlasí s ustanoveními, podle nichž se na korejská vozidla nevztahují emisní normy;

24.   domnívá se, že vzhledem k problematickým zkušenostem EU s korejským loďařským průmyslem by tomuto odvětví v průběhu jednání měla být věnována obzvláštní pozornost;

25.   domnívá se, že by v průběhu jednání měla Komise rovněž zohlednit zájmy korejského a evropského zemědělství, zejména s ohledem na možné negativní dopady dohody o volném obchodu na dotčené citlivé produkty;

26.   považuje maximální výši cel a nepřiměřené požadavky na označování, jimž čelí odvětví lihovin, za prioritní záležitosti, které je třeba projednat; požaduje rychlé přijetí opatření za účelem boje proti mimocelním překážkám, které postihují pěstování ovoce a zeleniny a nepřiměřeně vysokým clům na konzervované ovoce; považuje za nanejvýš důležité, aby bylo dosaženo uspokojivého výsledku, pokud jde o zeměpisné ukazatele;

27.   je znepokojen potížemi, se kterými se setkávají zahraniční firmy při přístupu na korejský trh služeb, včetně bankovnictví, pojištění a právního poradenství;

28.   považuje za vysoce prioritní záležitost účinné vymáhání práv k duševnímu vlastnictví, což zahrnuje i zavádění přiměřených pokut za padělání a porušení autorských práv na výrobek; domnívá se, že by v rámci stávajících pravidel WTO měly být zahrnuty mechanismy rychlého a účinného řešení sporů, aby mohly být tyto praktiky i další praktiky nerovného obchodu v oblasti hospodářské soutěže přiměřeně řešeny; konstatuje, že by současná vyjednávání s Koreou o ochraně práv duševního vlastnictví neměla narušovat legitimní politické cíle, například přístup k léčivům tím, že se překračuje rámec povinností dohody TRIPS, ale že by se namísto toho mělo podporovat využívání flexibilit této dohody;

29.   vyzývá Koreu, aby v souladu s Mezinárodní úmluvou na ochranu výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací z r. 1961 (Římská úmluva), Smlouvou Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech profesionálních umělců a o zvukových záznamech z roku 1996 (WPPT) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem(4) zavedla práva za veřejné představení výrobců zvukových záznamů;

30.   vyzývá Koreu, aby se plně přizpůsobila "internetovým smlouvám" WIPO (Smlouva WIPO o autorském právu z roku 1996 a WPPT), včetně úplné právní podpory opatření pro technologickou ochranu, kterou používají držitelé autorských práv; poskytnutí výlučných práv výrobcům zvukových nahrávek ke všem formám šíření po internetu; vytvoření účinného postupu oznamování a zaznamenávání; uznání ochrany dočasných kopií a zúžení výjimky pro soukromé kopie v digitální oblasti;

31.   vyzývá Koreu, aby zesílila boj proti internetovým krádežím tím, že zlepší pobídky pro spolupráci poskytovatelů síťových služeb v boji proti krádežím; bude podporovat Středisko pro ochranu autorských práv za účelem soudržného postupu proti krádežím děl zahraničních držitelů práv; bude vyšetřovat a stíhat subjekty zapojené do provozování nezákonných internetových stránek, serverů, úložních služeb a služeb sdílení souborů;

32.   zůrazňuje, že jakákoliv dohoda o volném obchodu s Koreou by měla:

   - zlepšit a zjednodušit pravidla Společenství pro označování původu,
   - zaručit dalekosáhlejší sjednocení stávajících mezinárodních norem a standardů namísto zavedení nových standardů,
   - zaručit přísnější požadavky na zveřejňování a podporu osvědčených postupů v souvislosti s regulací,
   - zajistit transparentnost vnitrostátních mechanismů podpory a odstranění stávajících obchodních překážek, které nemají tarifní povahu;

Severní Korea a Kaesong

33.   vítá úlohu, kterou plní průmyslový komplex Kaesong pro zachování míru a bezpečnosti v regionu; domnívá se nicméně, že zahrnutí zboží z průmyslového komplexu Kaesong do dohody o volném obchodu je spojeno s vážnými problémy právní a technické povahy;

34.   doporučuje, aby Komise důkladně přezkoumala, do jaké míry by dohoda o volném obchodu s EU mohla podpořit obchodní vztahy mezi Severní a Jižní Koreou;

35.   zdůrazňuje, že jakákoliv dohoda by měla zahrnovat opatření zamezující snižování pracovních standardů za účelem přilákání zahraničních investic, a to na celém území smluvních stran, včetně exportních zpracovatelských zón;

Další záležitosti

36.   domnívá se, že Korea by měla být připravena prokázat svou ochotu nadále se účastnit multilaterálních jednání tím, že nabídne bezcelní a bezkvótový přístup na trh nejméně rozvinutým zemím, a následovat tak příklad programu EU nazvaného "Vše kromě zbraní" a dodržovat přitom plně rovnocenné pracovní a environmentální standardy;

Úloha Parlamentu

37.   domnívá se, že pro zaručení legitimity a veřejné přijatelnosti dohody je v každé fázi jednání nezbytná úzká spolupráce s Parlamentem a že Parlament by měl mít možnost vyjádřit svůj názor na projednávaný text; očekává, že Komise a Rada budou usilovat o předložení dohody v podobě, která by vyžadovala vyslovení souhlasu Parlamentu podle čl. 300 odst. 3 druhého pododstavce Smlouvy o ES;

o
o   o

38.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Korejské republiky.

(1) Úř. věst. L 90 30.3.2001, s. 46.
(2) Úř. věst. C 233 E, 28.9.2006, s.103.
(3) Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 400.
(4) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28.

Právní upozornění - Ochrana soukromí