Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2186(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0463/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0463/2007

Keskustelut :

PV 13/12/2007 - 5
CRE 13/12/2007 - 5

Äänestykset :

PV 13/12/2007 - 6.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0629

Hyväksytyt tekstit
PDF 137kWORD 64k
Torstai 13. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Kauppa- ja taloussuhteet Koreaan
P6_TA(2007)0629A6-0463/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2007 kauppa- ja taloussuhteista Koreaan (2007/2186(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen kaupasta ja yhteistyöstä(1),

–   ottaa huomioon Copenhagen Economicsin ja professori J. F. Francois'n tutkimuksen Euroopan unionin ja Etelä-Korean välisen mahdollisen vapaakauppasopimuksen taloudellisista vaikutuksista,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: "Globaali Eurooppa kilpailijana maailmassa – EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto" (KOM(2006)0567),

–   ottaa huomioon 13. lokakuuta 2005 antamansa päätöslauselman EU:n ja Kiinan kauppasuhteiden tulevaisuudennäkymistä(2) ja 28. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman talous- ja kauppasuhteista Euroopan unionin ja Intian välillä(3),

–   ottaa huomioon Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeet monikansallisille yrityksille sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kolmikantajulistuksen monikansallisista yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta,

–   ottaa huomioon OECD:n työllisyystilastot 2007,

–   ottaa huomioon Korean tasavallan (jäljempänä Korea) ja Korean demokraattisen kansantasavallan (jäljempänä Pohjois-Korea) 4. lokakuuta 2007 antaman julistuksen Etelä- ja Pohjois-Korean välisten suhteiden sekä rauhan ja hyvinvoinnin edistymisestä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6-0463/2007),

A.   ottaa huomioon, että Maailman kauppajärjestön (WTO) kehittämä sääntöihin perustuva monenvälinen kauppajärjestelmä antaa edelleen sopivimmat puitteet oikeudenmukaisen kaupan sääntelemiseen ja edistämiseen, mikä tapahtuu laatimalla tarkoituksenmukaisia sääntöjä ja varmistamalla niiden noudattaminen,

B.   ottaa huomioon, että EU:n olisi jatkossakin pyrittävä ensisijaisesti saamaan Dohan kehitysohjelma tasapainoiseen lopputulokseen, sillä se mahdollistaa kehitysmaiden täysimääräisen osallistumisen kansainväliseen kauppajärjestelmään,

C.   ottaa huomioon, että WTO:n säännöstöä voidaan kuitenkin täydentää kahdenvälisillä ja alueiden välisillä kauppasopimuksilla, joissa voidaan kattaa sellaiset kysymykset, joiden osalta monenvälisen sopimuksen aikaansaaminen on ongelmallista, kuten sosiaali- ja ympäristönormit,

D.   ottaa huomioon, että Korean kanssa tehtävässä sopimuksessa voidaan käsitellä myös investointeihin ja palvelukauppaan liittyviä kysymyksiä, mutta siinä tapauksessa on varmistettava, että markkinoiden avaaminen ei vaaranna Euroopan eikä Korean sääntöjä julkisten palvelujen ja kulttuurisen monimuotoisuuden suojelusta eikä myöskään poliittista liikkumavaraa, jota tarvitaan kestävän sosiaali-, talous- ja ympäristöpolitiikan yksipuoliseen täytäntöönpanoon EU:ssa ja Koreassa,

E.   ottaa huomioon, että Korean talous on maailman huippuluokkaa ja tulotasoltaan henkeä kohti se vastaa EU:n keskitason jäsenvaltioita,

F.   ottaa huomioon, että köyhyys on ratkaisematon ja paheneva ongelma Koreassa ja että OECD:n tilastojen mukaan Korea on yksi niistä kolmesta OECD:n jäsenvaltiosta, joissa tuloerot ovat suurimmat ja joissa ne kasvavat eniten; ottaa huomioon, että Korea käyttää OECD-valtioista vähiten eli alle 5 prosenttia verotuloista sosiaaliturvaan ja että OECD:n keskiarvo on 43 prosenttia,

G.   ottaa huomioon, että Korea on EU:n neljänneksi suurin Euroopan ulkopuolinen kauppakumppani ja EU oli vuonna 2006 suurin ulkomainen investoija Koreassa,

H.   ottaa huomioon, että Korea on allekirjoittanut vapaakauppasopimuksen Yhdysvaltain ja monien muiden suurten kauppakumppaneidensa kanssa ja käy parhaillaan neuvotteluja uusista sopimuksista,

I.   ottaa huomioon, että Korean markkinoille pääsyä hankaloittavat enenevässä määrin erilaiset tullien ulkopuoliset esteet (NTB) kuten se, että kansainvälisiä normeja ja standardeja ei ole hyväksytty, mikä on osasyynä EU:n rakenteelliseen alijäämään kahdenvälisissä kauppasuhteissa,

J.   ottaa huomioon, että tutkimusten mukaan molemmat osapuolet voisivat saada huomattavaa taloudellista hyötyä EU:n ja Korean välisestä sopimuksesta, mutta kaikissa tarkastelluissa tulevaisuudennäkymissä Korea saisi kaksi kolmasosaa hyödyistä,

Yleisluonteiset kysymykset

1.   katsoo, että Dohan kehitysohjelman onnistuminen on jatkossakin etusijalla EU:n kauppapolitiikassa, ja olisi huolissaan, jos Korean tai muiden kauppakumppaneiden kanssa käytävät kahdenväliset neuvottelut haittaisivat tämän tavoitteen saavuttamista;

2.   uskoo, että kahdenväliset neuvottelut tärkeiden kauppakumppanien ja -alueiden kanssa voivat täydentää hyödyllisesti monenvälisen kaupan säännöstöä edellyttäen, että ne johtavat tullien vähentämistä paljon laajempiin, kunnianhimoisiin ja korkealaatuisiin sopimuksiin;

3.   katsoo, että Korea on taloutensa tason ja sen nopean kasvun johdosta sopiva ehdokas tällaisen kahdenvälisen sopimuksen toiseksi osapuoleksi, mutta kehottaa kiinnittämään huomiota tärkeisiin ongelmiin kuten huomattaviin tullien ulkopuolisiin esteisiin, joihin on puututtava tyydyttävän sopimuksen aikaansaamiseksi;

4.   katsoo, että pelkkää tullien alentamista koskeva sopimus hyödyttäisi osapuolia vain lyhyellä aikavälillä, ja pyytää siksi poistamaan tullien ulkopuoliset esteet ja avaamaan palvelualan Koreassa;

5.   katsoo, että Korean kanssa mahdollisesti tehtävässä vapaakauppasopimuksessa on otettava huomioon neljä niin kutsuttua Singaporen kysymystä (kauppa ja investoinnit, kauppa- ja kilpailupolitiikka, julkisten hankintojen avoimuus ja kaupan helpottaminen);

6.   katsoo, että sopimuksen molempia osapuolia hyödyttävä sisältö on paljon tärkeämpi asia kuin nopea aikataulu, ja olisi siksi huolissaan, jos keinotekoiset määräajat johtaisivat suppeaan sopimukseen, joka ei olisi riittävän kunnianhimoinen ja tasapainoinen;

Kestävä kehitys

7.   katsoo, että ympäristöystävällisten tuotteiden tulleja olisi alennettava muita tuotteita nopeammin ja enemmän; kehottaa komission ja Korean neuvottelijoita laatimaan näille tuotteille selkeän määritelmän; suosittelee painokkaasti, että tällaisessa määritelmässä otetaan asianmukaisesti huomioon ympäristöä koskevat tavarantuotannon edellytykset;

8.   pahoittelee, että kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointia ei ole tehty varhaisemmassa vaiheessa, kun otetaan huomioon neuvottelujen suunniteltu aikataulu; katsoo, että on erittäin tärkeää, että kestävään kehitykseen kohdistuvien EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen vaikutusten arvioinnin tulokset julkaistaan hyvissä ajoin ennen sopimuksen allekirjoittamista ja että on olennaisen tärkeää käyttää riittävästi aikaa julkiseen kuulemiseen, joka koskee kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointia, jotta sen tuloksilla voitaisiin vaikuttaa neuvottelujen tuloksiin; kehottaa komissiota kuulemaan parlamenttia, neuvostoa ja kansalaisyhteiskuntaa kaikista vaikutusten arvioinnin tuloksista, jotka saattavat edellyttää lieventäviä toimia, ja neuvottelemaan lopullisesta vapaakauppasopimuksesta kuulemisen tulosten perusteella;

9.   uskoo, että määrätietoisten markkinoille pääsyn edistämispyrkimystensä vastapainoksi komission olisi omaksuttava yhtä päättäväinen asenne kestävään kehitykseen; katsoo myös, että ei pidä poiketa säännöstä, jonka mukaan EU:n sisämarkkinoille pääsyn edellytyksenä on ympäristönsuojelua koskevien normien noudattaminen;

10.   pitää myönteisenä tiukempien sosiaali- ja ympäristölausekkeiden sisällyttämistä Yhdysvaltain ja Korean hiljattain tekemään vapaakauppasopimukseen Yhdysvaltain kongressin painostuksen seurauksena;

11.   katsoo, että EU:n neuvottelijoiden on pidettävä tätä lähtökohtana, jonka pohjalta neuvotteluissa eteneminen on mahdollista, pitäen erityisesti silmällä ILO:n perusnormien ratifiointia ja täytäntöönpanoa, Korean osallistumista vuoden 2012 jälkeiseen ilmastopolitiikkaan sekä EU:n nykyisten ympäristöä koskevien normien ja säädösten tunnustamista;

12.   kehottaa sisällyttämään kaikkiin Korean kanssa tehtäviin kauppasopimuksiin työelämää ja ympäristöä koskevia sitovia lausekkeita;

13.   kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tukemaan ja edistämään Korean kanssa käytävien kahdenvälisten neuvottelujen aikana hyvästä yrityshallinnosta ja yritysten sosiaalisesta vastuusta annettujen OECD:n suuntaviivojen soveltamista Euroopassa toimiviin korealaisiin yrityksiin ja Koreaan sijoittautuneisiin eurooppalaisiin yrityksiin;

14.   katsoo, että kunnianhimoisen kestävää kehitystä käsittelevän luvun on oltava olennainen osa tulevaa sopimusta, mutta muistuttaa lopullisen tavoitteen olevan sovittujen normien noudattamisen varmistaminen; katsoo, että tämä edellyttää tavanomaisen riitojen ratkaisumenettelyn soveltamista myös kyseiseen sopimuksen osioon;

15.   uskoo, että kaupan ja kestävän kehityksen foorumilla, joka koostuisi työntekijöiden ja työnantajien järjestöjen sekä kansalaisjärjestöjen edustajista, voisi olla merkittävä rooli sen varmistamisessa, että sosiaali- ja ympäristönormien tasoa nostetaan markkinoiden avaamisen rinnalla;

16.   ehdottaa, että luotaisiin mekanismi, jonka avulla EU:n ja Korean tunnustetut työntekijä- ja työnantajajärjestöt voisivat esittää toimintapyyntöjä, jotka käsiteltäisiin tietyssä määräajassa ja jotka voisivat johtaa jatkuvaan seurantaan ja säännösten tarkistamiseen, jotta työntekijöiden oikeuksien loukkaamiseen syyllistyvien painostamista voidaan jatkaa;

Alakohtaiset kysymykset

17.   kehottaa tekemään Korean kanssa vapaakauppasopimuksen, joka koskee tavaroiden ja palvelujen kauppaa, tekee tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä ja immateriaalioikeuksista kahdenvälisten sopimusten keskeisen osan, edistää yhteistyötä energiatehokkuuden alalla, tähtää ilmastonmuutoksen torjumiseen ja sisältää määräyksiä muista energiapolitiikan ulkoisista näkökohdista, ydinenergiasta ja uusiutuvista energialähteistä sekä Galileo-ohjelmasta;

18.   katsoo, että Korean poikkeaminen kansainvälisistä normeista ja merkintävaatimuksista synnyttää merkittäviä tullien ulkopuolisia esteitä, jotka ovat erityisen ongelmallisia auto-, lääke-, kosmetiikka- ja elektroniikkateollisuudelle; kehottaa Korean hallitusta antamaan tyydyttävän selityksen tällaisista poikkeamisista tai ainakin sitoutumaan vapaakauppasopimuksesta käytävien neuvottelujen aikana niiden korjaamiseen;

19.   tukee komission tavoitetta auttaa EU:n lääketuotteiden ja lääkintälaitteiden viejiä varmistamalla Korean terveydenhuoltojärjestelmän suurempi avoimuus, mutta katsoo, että sopimuksella ei pitäisi luoda oikeudellisia esteitä tai käytännön esteitä niille korealaisille yrityksille, jotka käyttävät TRIPS-sopimuksesta ja julkisesta terveydenhuollosta Dohassa 14. marraskuuta 2001 annetun WTO:n ministerikokouksen julistuksen 4 ja 5 kohdassa vahvistettuja joustovälineitä lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi kehitysmaissa;

20.   korostaa, että EU:n ja Korean väliseen sopimukseen olisi sisällytettävä sopimus vastavuoroisesta tunnustamisesta, jotta edistetään entisestään niiden esteiden poistamista, jotka johtuvat Korean suorittamista tarpeettomista päällekkäisistä toimista ja jotka ovat esteenä eri aloilla toimiville EU:n yrityksille, jotka haluavat myydä tuotteitaan Koreaan;

21.   pahoittelee, että kansainvälisten normien noudattamatta jättäminen Koreassa johtaa tarpeettomiin päällekkäisiin eläinkokeisiin; katsoo, että sopimuksella olisi pyrittävä varmistamaan, että toinen osapuoli hyväksyy eläinkokeiden sijaan tehtävät tieteellisesti vahvistetut vaihtoehtoiset toimet, jotka toinen osapuoli on hyväksynyt;

22.   on huolissaan siitä, että EU:n ja Korean välinen vapaakauppasopimus voi vaikuttaa vakavasti EU:n autoteollisuuteen; pyytää siksi, että komissio käsittelisi strategiaa EU:n tuontitullien asteittaiseksi poistamiseksi suojalausekkein; suosittelee, että tämä asteittainen poistaminen yhdistettäisiin suurimpien tullien ulkopuolisten esteiden (NTB) poistamiseen Korean puolelta;

23.   panee merkille autoteollisuuden osalta, että Korea on allekirjoittanut ja ratifioinut Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sopimuksen, joka koskee pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista, ja että Korea on näin ollen sitoutunut panemaan täytäntöön normisäännöt; kehottaa komissiota vaatimaan niiden nopeaa täytäntöönpanoa; kehottaa samalla komissiota vaatimaan, että YK:n Euroopan talouskomission normien mukaisia EU:n ajoneuvoja voidaan viedä Koreaan ilman testausta tai tyyppihyväksyntää; vastustaa määräyksiä, joilla korealaiset ajoneuvot vapautetaan saasteiden vähentämiseen tähtäävien päästönormien noudattamisesta;

24.   katsoo, että koska EU:lla on huonoja kokemuksia Korean telakkateollisuudesta, tähän toimialaan olisi kiinnitettävä erityistä huomiota neuvotteluissa;

25.   katsoo, että neuvottelujen aikana komission pitäisi myös ottaa huomioon Korean ja EU:n maatalousalan huolenaiheet, erityisesti vapaakauppasopimuksen mahdolliset kielteiset vaikutukset kyseisiin herkkiin tuotteisiin;

26.   katsoo, että tislattujen alkoholijuomien valmistajiin kohdistuvien huippukorkeiden tullien ja kohtuuttomien merkintävaatimusten on myös oltava etusijalla neuvotteluissa; kehottaa toteuttamaan välittömästi toimenpiteitä hedelmiin ja vihanneksiin vaikuttavien tullien ulkopuolisten esteiden ja säilykehedelmiin sovellettavien kohtuuttoman korkeiden tullien poistamiseksi; pitää erittäin tärkeänä tyydyttävään tulokseen pääsemistä maantieteellisiä merkintöjä koskevassa kysymyksessä;

27.   on huolissaan ulkomaisten yritysten Korean palvelumarkkinoille pääsyssä kohtaamista vaikeuksista muun muassa pankki-, vakuutus- ja lakiasiainpalveluiden alalla;

28.   pitää erittäin tärkeänä immateriaalioikeuksien tehokasta täytäntöönpanoa muun muassa säätämällä asianmukaisia rangaistuksia tuotteiden väärentämisestä ja laittomasta valmistamisesta; katsoo, että sopimukseen olisi sisällytettävä WTO:n nykyisten sääntöjen puitteissa nopea ja tehokas riidanratkaisumekanismi, jotta näihin ja muihin epäoikeudenmukaisiin kilpailukäytäntöihin kaupan alalla voitaisiin puuttua riittävästi; huomauttaa, että immateriaalioikeuksien suojelusta Korean kanssa käytävillä nykyisillä neuvotteluilla ei pitäisi heikentää lääkkeiden saatavuuden kaltaisia oikeutettuja poliittisia tavoitteita asettamalla TRIPS-sopimuksessa esitettyjä velvoitteita tiukempia velvoitteita, ja katsoo, että neuvotteluilla pitäisi sen sijaan kannustaa TRIPS-sopimuksen joustovälineiden käyttöä;

29.   kehottaa Etelä-Koreaa antamaan äänitteiden tuottajille julkista esittämistä koskevia oikeuksia esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta vuonna 1961 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (Rooman yleissopimus), esityksiä ja äänitteitä koskevan Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) vuoden 1961 sopimuksen sekä vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/115/EY(4) mukaisesti;

30.   kehottaa Etelä-Koreaa noudattamaan täysimääräisesti Internetiä koskevia WIPOn yleissopimuksia ja muun muassa antamaan täyden oikeudellisen tuen tekijänoikeuksien omistajien käyttämille teknologista suojelua koskeville toimille, mukaan luettuna sääntöjen kiertämisen kieltäminen; antamaan äänitteiden tuottajille yksinoikeudet kaikenlaiseen levittämiseen Internetin välityksellä; luomaan tehokkaan ilmoitus- ja purkamismenettelyn; tunnustamaan väliaikaisten kopioiden suojelemisen sekä supistamaan kopiointia yksityiseen käyttöön digitaalisessa ympäristössä koskevaa poikkeusta;

31.   kehottaa Koreaa vahvistamaan Internetiä käyttäen tapahtuvan piratismin torjuntaa parantamalla kannusteita verkostontarjoajien yhteistyölle piratismin torjunnassa; kannustamalla tekijänoikeuksien suojelukeskusta varmistamaan, että ulkomaisia oikeudenhaltijoita suojataan heidän teoksiinsa kohdistuvalta verkossa esiintyvältä piratismilta; ryhtymään tutkinta- ja syytetoimiin niitä tahoja vastaan, jotka ovat sekaantuneet laittomien Internet-sivujen ja palvelinten toimintaan sekä tallennuspalvelujen ja tiedostojen jakamiseen liittyvien palvelujen tarjoamiseen;

32.   korostaa, että Korean kanssa mahdollisesti tehtävän vapaakauppasopimuksen on sisällettävä seuraavat kohdat:

   yhteisön alkuperäsääntöjen parantaminen ja yksinkertaistaminen
   nykyisten kansainvälisten normien ja standardien laajempi yhdenmukaistaminen uusien standardien käyttöönoton sijasta
   entistä tiukemmat ilmoitusvelvollisuudet ja parhaiden käytäntöjen edistäminen sääntelyn alalla
   kansallisten tukimekanismien avoimuus ja nykyisten tullien ulkopuolisten esteiden poistaminen

Pohjois-Korea ja Kaesong

33.   pitää myönteisenä Kaesongin erityistalousalueen roolia alueen rauhan ja turvallisuuden edistäjänä; katsoo silti, että Kaesongin erityistalousalueelta peräisin olevien tuotteiden sisällyttäminen vapaakauppasopimukseen herättää vakavia oikeudellisia ja teknisiä kysymyksiä;

34.   kehottaa komissiota harkitsemaan tarkoin sitä, missä määrin Pohjois- ja Etelä-Korean välisiä kauppasuhteita voitaisiin edistää EU:n kanssa tehtävällä vapaakauppasopimuksella;

35.   korostaa, että sopimuksella pitäisi pyrkiä siihen, että työnormeja ei heikennetä ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi millään sopimuspuolten alueen osalla, mukaan luettuna vientituotteiden valmistusalueet;

Muut kysymykset

36.   katsoo, että osoittaakseen jatkuvan sitoumuksensa monenvälisiin neuvotteluihin Korean olisi myönnettävä vähiten kehittyneille maille tulli- ja kiintiövapaa pääsy markkinoilleen EU:n "kaikki paitsi aseet" -aloitteen esimerkin mukaisesti ja noudattaen täysimääräisesti asiaa koskevia työ- ja ympäristönormeja;

Parlamentin rooli

37.   katsoo, että mahdollisen sopimuksen laillisuus ja yleinen hyväksyttävyys edellyttää parlamentin tiivistä osallistumista neuvottelujen kaikkiin vaiheisiin sekä sitä, että parlamentille annetaan tilaisuus ilmaista kantansa tekstin hyväksyttävyydestä; odottaa, että komissio ja neuvosto pyrkivät sopimuksen muotoilemiseen siten, että se edellyttää parlamentin puoltavaa lausuntoa EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti;

o
o   o

38.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Korean tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EYVL L 90, 30.3.2001, s. 46.
(2) EUVL C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
(3) EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 400.
(4) EUVL L 376, 27.12.2006, s. 28.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö