Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2186(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0463/2007

Ingivna texter :

A6-0463/2007

Debatter :

PV 13/12/2007 - 5
CRE 13/12/2007 - 5

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0629

Antagna texter
PDF 143kWORD 56k
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg
Handel och ekonomiska förbindelser med Korea
P6_TA(2007)0629A6-0463/2007

Europaparlamentets resolution av den 13 december 2007 om handel och ekonomiska förbindelser med Sydkorea (2007/2186(INI))

Europaparlamentet antar följande resolution,

–   med beaktande av ramavtalet om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan(1),

–   med beaktande av undersökningen "Economic Impact of a Potential Free Trade Agreement (FTA) Between the European Union and South Korea" [ekonomisk inverkan av ett potentiellt frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea], som genomförts av analysföretaget Copenhagen Economics och professor J. F. Francois,

–   med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: "Ett konkurrenskraftigt Europa i världen – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi" (KOM(2006)0567),

–   med beaktande av sina resolutioner av den 13 oktober 2005, "Framtidsutsikter för handelsförbindelserna mellan EU och Kina"(2), och av den 28 september 2006, "EU:s ekonomiska och kommersiella förbindelser med Indien"(3),

–   med beaktande av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s trepartsförklaring om principerna för multinationella företag och socialpolitik,

–   med beaktande av OECD:s sysselsättningsstatistik för 2007,

–   med beaktande av förklaringen om förbättrade förbindelser mellan Syd- och Nordkorea, fred och välstånd, som antogs den 4 oktober 2007,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A6-0463/2007), och av följande skäl:

A.  Det regelbaserade multilaterala handelssystem som införts av Världshandelsorganisationen (WTO) är fortfarande det lämpligaste ramverket för att reglera och främja rättvis handel genom att utarbeta lämpliga regler och se till att de följs.

B.  EU bör fortsätta att prioritera uppnåendet av ett välavvägt resultat i utvecklingsagendan från Doha, vilket skulle hjälpa utvecklingsländerna att spela en fullvärdig roll i det internationella handelssystemet.

C.  Bilaterala och interregionala handelsavtal kan inte desto mindre komplettera WTO:s regler genom att omfatta områden såsom sociala och miljömässiga normer, där det i dagsläget är svårt att hitta multilaterala avtal.

D.  Avtalet med Sydkorea kan även beröra frågor om investeringar och handel med tjänster men bör göra det på ett sådant sätt att marknadsöppnandet inte äventyrar vare sig EU:s eller Sydkoreas regler om skydd av offentliga tjänster och kulturell mångfald eller underminerar det politiska handlingsutrymme som krävs för att unilateralt bedriva en hållbar socialpolitik, ekonomisk politik och miljöpolitik i EU och Sydkorea.

E.  Sydkorea är en av världens ledande ekonomier med en inkomst per capita som ligger i nivå med inkomsten per capita i en genomsnittlig EU-medlemsstat.

F.  Fattigdomen är ett olöst och växande problem i Sydkorea, som enligt OECD:s statistik hör till de tre OECD-länderna med både störst inkomstklyftor och störst ökning av inkomstklyftorna. Landet använder mindre än 5 procent av skatteintäkterna till social trygghet mot ett genomsnitt på 43 procent i OECD, vilket innebär att landet ligger på sista plats bland OECD-länderna.

G.  Sydkorea är EU:s fjärde största handelspartner utanför Europa och EU var den största utländska investeraren i Sydkorea under 2006.

H.  Sydkorea har undertecknat frihandelsavtal med Förenta staterna och ett antal andra ledande handelspartner och håller på att förhandla om ytterligare avtal.

I.  Marknadstillträdet hämmas alltmer av olika typer av icke-tariffära handelshinder, bland annat ett underlåtande att anta internationella normer och standarder, något som delvis är upphovet till EU:s strukturella underskott i de bilaterala handelsförbindelserna.

J.  Undersökningar visar att ett avtal mellan EU och Sydkorea skulle kunna leda till betydande ekonomiska vinster för båda parterna, men att Sydkorea i samtliga scenarier som övervägts skulle få två tredjedelar av fördelarna.

Allmänna frågor

1.  Europaparlamentet anser att ett framgångsrikt resultat av utvecklingsagendan från Doha har högsta prioritet inom EU:s handelspolitik och skulle anse det bekymmersamt om bilaterala förhandlingar med Sydkorea eller andra partner skulle avleda uppmärksamheten från uppnåendet av detta mål.

2.  Europaparlamentet anser att bilaterala förhandlingar med viktiga handelspartner eller regioner på ett användbart sätt kan komplettera de multilaterala reglerna, förutsatt att de leder till ambitiösa och högkvalitativa avtal som går långt utöver tullsänkningar.

3.  Europaparlamentet anser att den sydkoreanska ekonomins storlek och snabba tillväxt gör landet till en lämplig kandidat för ett sådant avtal, men uppmärksammar de betydande problem – inklusive avsevärda icke-tariffära hinder – som måste tas upp för att kunna uppnå ett tillfredsställande avtal.

4.  Europaparlamentet anser att ett avtal som bara avser tullsänkningar skulle leda till enbart kortsiktiga vinster och kräver därför att icke-tariffära handelshinder tas bort och att tjänstesektorn öppnas i Sydkorea.

5.  Europaparlamentet anser att ett eventuellt frihandelsavtal med Sydkorea måste ta hänsyn till de fyra s.k. Singapore-frågorna (utlandsinvesteringar, konkurrens, insyn i den offentliga upphandlingen och underlättande av handeln).

6.  Europaparlamentet menar att det är mycket viktigare att avtalets innehåll är förmånligt för båda parter än att man håller en snäv tidsram och skulle därför anse det bekymmersamt om konstlade tidsfrister skulle leda till ett avtal som inte var omfattande, ambitiöst och välavvägt.

Hållbar utveckling

7.  Europaparlamentet anser att tarifferna för miljövänliga produkter bör sänkas snabbare och kraftigare än de för andra varor. Parlamentet uppmanar kommissionen och de sydkoreanska förhandlarna att tydligt definiera sådana produkter och rekommenderar med bestämdhet att man tar vederbörlig hänsyn till de miljömässiga produktionsvillkoren för dessa produkter.

8.  Europaparlamentet beklagar att det inte genomförts någon bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling på ett tidigare stadium, med tanke på tidsplanen för förhandlingarna. Parlamentet anser att det är oerhört viktigt att resultaten av en sådan konsekvensbedömning offentliggörs i god tid innan ett avtal undertecknas och att tillräckligt med tid avsätts för ett omfattande offentligt samråd, så att slutsatserna från bedömningen kan beaktas vid förhandlingarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att samråda med parlamentet, rådet och det civila samhället om konsekvensbedömningen tyder på att det krävs mildrande åtgärder samt att ta med detta i beräkningen när det slutliga frihandelsavtalet förhandlas fram.

9.  Europaparlamentet anser att kommissionens ambitionsnivå med avseende på ökat marknadstillträde bör balanseras av en lika ambitiös strategi för hållbar utveckling. Parlamentet insisterar också på att det inte får finnas undantag från regeln att efterlevnad av miljöskyddsnormer är en förutsättning för tillträde till EU:s inre marknad.

10.  Europaparlamentet välkomnar att man efter påtryckningar från den amerikanska kongressen har infört starkare sociala och miljörelaterade klausuler i det nyligen slutna frihandelsavtalet mellan Förenta staterna och Sydkorea.

11.  Europaparlamentet anser att EU:s förhandlare måste se detta som en plattform från vilken ytterligare framsteg kan göras, särskilt när det gäller ratificering och genomdrivande av grundläggande ILO-normer, Sydkoreas deltagande i ett program för bekämpning av klimatförändringar för perioden efter 2012 och erkännande av EU:s befintliga normer och lagstiftning på miljöområdet.

12.  Europaparlamentet kräver att alla eventuella handelsavtal med Sydkorea ska innehålla bindande klausuler om sociala frågor och miljö.

13.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att under de bilaterala förhandlingarna med Sydkorea stödja och främja OECD:s riktlinjer för företagsstyrning och företagens sociala ansvar, både för sydkoreanska företag som bedriver verksamhet i Europa och europeiska företag som är etablerade i Sydkorea.

14.  Europaparlamentet anser att ett ambitiöst kapitel om hållbar utveckling är en väsentlig del av alla avtal men påminner om att det slutliga målet är tillämpning av avtalade standarder. Parlamentet anser att detta förutsätter att kapitlet blir föremål för den normala tvistlösningsmekanismen.

15.  Europaparlamentet anser att ett forum för handel och hållbar utveckling, sammansatt av företrädare för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer och för ideella organisationer skulle kunna spela en värdefull roll för att se till att en större öppning av marknaden följs av bättre miljömässiga och sociala standarder.

16.  Europaparlamentet föreslår att det inrättas en mekanism som innebär att erkända arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer i EU och Sydkorea får möjlighet att göra framställningar om åtgärder, vilka ska behandlas inom en viss tidsperiod och kan resultera i bestämmelser om fortlöpande uppföljning och översyn. Detta i syfte att fortsätta att trycka på för att förhindra kränkningar av arbetstagarnas rättigheter.

Sektorsspecifika frågor

17.  Europaparlamentet efterfrågar ett avtal med Sydkorea som omfattar handel med varor och tjänster, gör vetenskapligt och tekniskt samarbete och immaterialrätt till ett huvudinslag i bilaterala avtal, främjar energieffektivitetssamarbete och motverkar klimatförändringar samt inbegriper bestämmelser om yttre aspekter på energipolitik, kärnenergi och förnybara energikällor samt Galileoprogrammet.

18.  Europaparlamentet anser att Sydkoreas avvikelse från internationella normer och märkningskrav utgör betydande icke-tariffära hinder som orsakar särskilda problem för bil-, läkemedels-, kosmetika- och elektronikindustrin. Parlamentet uppmanar Sydkoreas regering att ge tillfredsställande förklaringar till sådana avvikelser eller att under förhandlingarna om frihandelsavtalet åta sig att åtgärda dem.

19.  Europaparlamentet stöder kommissionens strävan att hjälpa företag i EU som exporterar läkemedel och medicinsk utrustning genom att skapa större insyn i Sydkoreas hälso- och sjukvårdssystem, men insisterar på att avtalet inte får skapa rättsliga eller praktiska hinder för sydkoreanska företag som utnyttjar flexibilitetsbestämmelserna i punkterna 4 och 5 i förklaringen om TRIPs-avtalet och folkhälsan, som antogs vid WTO-ministerkonferensen i Doha den 14 november 2001, för att öka tillgången till läkemedel i utvecklingsländerna.

20.  Europaparlamentet betonar att en överenskommelse om ömsesidigt erkännande bör tas upp i frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea för att i större utsträckning eliminera handelshinder som orsakas av onödiga dubbla förfaranden från Sydkoreas sida som medför hinder för EU-företag i olika branscher som vill sälja sina produkter till Sydkorea.

21.  Europaparlamentet beklagar att Sydkoreas underlåtenhet att följa internationella normer leder till att djur utsätts för onödiga dubbla försök. Parlamentet anser att man i avtalet bör försöka få till stånd att vetenskapligt erkända alternativ till djurförsök som en part har godkänt betraktas vara acceptabla för den andra parten.

22.  Europaparlamentet är oroat för att frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea kan få allvarliga negativa konsekvenser för den europeiska bilindustrin och kräver därför att kommissionen överväger en strategi med utfasning av EU:s importtullar med skyddsåtgärder. Parlamentet rekommenderar att denna utfasning kopplas samman med undanröjandet av stora icke-tariffära handelshinder från sydkoreansk sida.

23.  När det gäller bilindustrin noterar Europaparlamentet att Sydkorea har undertecknat och ratificerat överenskommelsen från FN:s ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras och/eller användas på hjulförsedda fordon och sålunda har åtagit sig att genomföra standardbestämmelserna. Parlamentet uppmanar kommissionen att insistera på att dessa snabbt genomförs samt att insistera på att EU fordon som uppfyller FN/ECE normerna får importeras till Sydkorea utan testning eller typgodkännande. Vidare ställer sig parlamentet negativt till bestämmelser som gör att sydkoreanska fordon undantas från utsläppsnormerna.

24.  Europaparlamentet anser att man mot bakgrund av EU:s dåliga erfarenheter av den sydkoreanska varvsindustrin bör ägna särskild uppmärksamhet åt denna sektor under förhandlingarna.

25.  Europaparlamentet anser att kommissionen under förhandlingarna också bör ta hänsyn till de farhågor som finns i jordbrukssektorn i både Sydkorea och EU, i synnerhet när det gäller de möjliga negativa konsekvenserna av frihandelsavtalet för de berörda känsliga produkterna.

26.  Europaparlamentet betraktar de mycket höga tariffer och orimliga märkningskrav som industrin för destillerade spritdrycker står inför som en prioriterad fråga i förhandlingarna. Parlamentet begär att det omedelbart vidtas åtgärder för att bekämpa de icke-tariffära handelshinder som påverkar frukt och grönsaker och de överdrivet höga tariffer som tillämpas på konserverad frukt. Det är oerhört viktigt att man uppnår ett tillfredsställande resultat i fråga om ursprungsbeteckningar.

27.  Europaparlamentet är bekymrat över utländska företags svårigheter att få tillgång till den sydkoreanska marknaden för bank- och försäkringstjänster och juridisk rådgivning.

28.  Europaparlamentet fäster stor vikt vid ett starkt skydd av immateriella rättigheter, bland annat genom lämpliga straff för förfalskning och piratkopiering. Parlamentet anser att särskilda mekanismer för snabb och effektiv tvistlösning i fråga om befintliga WTO-regler bör inbegripas, så att dessa och andra orättvisa konkurrensförfaranden inom handeln kan hanteras på ett ändamålsenligt sätt. De pågående förhandlingarna med Sydkorea om skydd för immateriella rättigheter får inte underminera legitima politiska mål som tillgång till läkemedel genom att vara mer omfattande än skyldigheterna i TRIPS-avtalet, utan i stället uppmuntra användningen av flexibilitetsklausulerna i det avtalet.

29.  Europaparlamentet uppmanar Sydkorea att införa rättigheter till offentligt framförande för producenter av ljudinspelningar i linje med Internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram och radioföretag (Romkonventionen) från 1961, WIPO:s (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten) fördrag om framföranden och fonogram från 1996 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter(4).

30.  Europaparlamentet uppmanar Sydkorea att till fullo efterleva WIPO:s s.k. Internetfördrag (dvs. WIPO:s fördrag om upphovsrätt från 1996 och WIPO:s fördrag om framföranden och fonogram, WPPT), bland annat vad gäller fullt rättsligt stöd för de tekniska skyddsåtgärder som copyrightägare vidtar (inklusive förbud mot kringgående), exklusiva rättigheter till alla former av spridning på Internet för producenter av ljudinspelningar, upprättande av ett effektivt förfarande för påtalande och avlägsnande, erkännande av skydd för tillfälliga kopior och inskränkningar av undantaget för privatkopiering av digitalt innehåll.

31.  Europaparlamentet uppmanar Sydkorea att förstärka kampen mot Internetpirater genom att öka incitamenten för nätverksleverantörer att samarbeta för att bekämpa piratkopiering, uppmuntra centret för copyrightskydd att konsekvent bekämpa nätpiratkopiering av verk med utländska rättighetsinnehavare och göra dem som har att göra med olagliga webbplatser, servrar, lagringstjänster och fildelningstjänster till föremål för utredning och åtal.

32.  Europaparlamentet betonar att ett eventuellt frihandelsavtal med Sydkorea bör omfatta följande punkter:

   förbättring och förenkling av gemenskapens ursprungsregler,
   ökad harmonisering av redan befintliga internationella normer och standarder i stället för nya normer,
   strängare upplysningskrav och främjande av bästa regleringspraxis,
   insyn i statliga stödmekanismer och undanröjande av befintliga icke-tariffära handelshinder,

Nordkorea och Kaesong

33.  Europaparlamentet välkomnar industrianläggningen Kaesongs bidrag till fred och säkerhet i regionen, men anser att inbegripandet av varor från denna anläggning i ett frihandelsavtal medför allvarliga rättsliga och tekniska problem.

34.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen på allvar undersöker i vilken utsträckning handelsförbindelserna mellan Nord- och Sydkorea skulle kunna stödjas av ett frihandelsavtal med EU.

35.  Europaparlamentet betonar att ett eventuellt avtal bör inbegripa ett åtagande om att inte i någon del av parternas territorium, inklusive frizoner för bearbetning på export, försämra arbetsvillkoren för att locka till sig utländska investeringar.

Andra frågor

36.  Europaparlamentet anser att Sydkorea, för att ge prov på ett pågående engagemang för multilaterala förhandlingar, bör vara redo att erbjuda tullfri, kvotfri tillgång för de minst utvecklade länderna, i likhet med EU:s "allt utom vapen"-initiativ och med full respekt för motsvarande arbets- och miljönormer.

Parlamentets roll

37.  Europaparlamentet anser att legitimiteten och godtagbarheten för allmänheten av ett avtal kräver att parlamentet deltar aktivt i varje skede av förhandlingarna och ges möjlighet att uttrycka sin åsikt om godtagbarheten hos den framförhandlade texten. Parlamentet förväntar sig att kommissionen och rådet strävar efter att lägga fram avtalet i en form som kräver parlamentets samtycke enligt artikel 300.3 andra stycket i EG-fördraget.

o
o   o

38.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament och Republiken Koreas regering och parlament.

(1) EGT L 90, 30.3.2001, s. 46.
(2) EUT C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
(3) EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 400.
(4) EUT L 376, 27.12.2006, s. 28.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy