Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0527/2007

Разисквания :

PV 13/12/2007 - 11.1
CRE 13/12/2007 - 11.1

Гласувания :

PV 13/12/2007 - 12.1

Приети текстове :

P6_TA(2007)0630

Приети текстове
PDF 344kWORD 63k
Четвъртък, 13 декември 2007 г. - Страсбург
Източен Чад
P6_TA(2007)0630RC-B6-0527/2007

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. за източен Чад

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно правата на човека в Чад,

–   като взе предвид резолюцията си от 27 септември 2007 г. относно операцията в рамките на Европейската политика на сигурност и отбрана (ЕПСО) в Чад и Централноафриканската република(1),

–   като взе предвид Резолюция 1778 (2007) на Съвета за сигурност на ООН от 25 септември 2007 г., която предвижда разгръщането на многостранно международно присъствие в източен Чад и североизточната част на Централноафриканската република (ЦАР), включително мисията EUFOR Tchad/RCA рамките на ЕПСО,

–   като взе предвид съвместното действие 2007/677/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2007 г. относно военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република(2) (EUFOR Tchad/RCA),

–   като взе предвид Резолюция 1769 (2007) на Съвета за сигурност на ООН от 31 юли 2007 г. относно разгръщането, първоначално за период от 12 месеца, на операция на смесените сили на Африканския съюз и ООН (АС/ООН) в Дарфур (UNAMID),

–   като взе предвид Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН от 31 октомври 2000 г. относно жените, мира и сигурността,

–   като взе предвид член 115 от своя правилник,

А.   като има предвид, че на 26 ноември 2007 г. стотици чадски бунтовници бяха убити от чадската армия в района на източната граница на Чад, а на 3 декември 2007 г. чадската армия предприе нова офанзива срещу чадските бунтовнически групировки;

Б.   като има предвид, че сраженията между чадската армия и бунтовниците от Съюза на силите за демокрация и развитие (UFDD) и Обединените сили за промяна (RFC) се възобновиха, след отмяната в края на ноември 2007 г. на споразумението, наложило крехко примирие; като има предвид, че всички страни – бунтовнически групировки, представители на правителството и чуждестранни наблюдатели– потвърждават, че провелите се от 26 ноември 2007 г. насам сражения представляват най-тежките сблъсъци в Чад, от идването на власт на президента Idriss Deby Itno през декември 1990 г.;

В.   като има предвид, че около 238 000 бежанци от Судан, 44 600 бежанци от ЦАР и 170 000 вътрешно разселени лица са подслонени в 12 лагера по източната граница на Чад със Судан;

Г.   като има предвид, че на 4 декември 2007 г., Върховният комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) предупреди, че вследствие на зачестилите сблъсъци между правителствените сили и бунтовниците в източен Чад през последните 10 дни е ограничен достъпът на ООН до лагерите, които са подслон на стотици бежанци и вътрешно разселени лица, а напрежението в региона нараства;

Д.   като има предвид, че въоръженият конфликт представлява пречка за операциите на Световната продоволствена програма (СПП) в източен Чад, като възпрепятства достъпа до определени бежански лагери и забавя доставките на храна за други; като има предвид, че сраженията в близост до Farchana, където са разположени три бежански лагери, затрудняват хуманитарните операции в особено голяма степен; като има предвид, че поне в един случай камион на СПП, пренасящ хранителни помощи на СПП, е станал обект на нападение от въоръжени грабители;

Е.   като има предвид, че сраженията са съсредоточени главно в районите на Farchana, Iriba, Biltine и Guereda, разположени на север и на изток от град Abeché, който е основната оперативна база за най-малко 12 бежански лагери; като има предвид, че сигурността в районите близо до бежанските лагери на юг от Abeché, като например Goz Beida, също е понижена;

Ж.   като има предвид, че според Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) въоръжените грабежи и разбойническите актове представляват най-голямата заплаха за дейностите, свързани с хуманитарна помощ, а военните офанзиви изострят престъпността; като има предвид, че зачестяването на разбойническите актове в източен Чад принуждава хуманитарните организации да намаляват броя на персонала си, както и да ограничават движението си в главни селища, което допълнително ограничава възможността им за предоставяне на така необходимата хуманитарна помощ;

З.   като има предвид, че чадският президент наскоро уволни лидера на Обединения фронт за промяна Mahamat Nour Abdelkerim от поста министър на отбраната, което свидетелства за наличието на напрежение и конфликти на правителствено равнище;

И.   като има предвид, че на 15 октомври 2007 г. Съветът прие горепосоченото съвместно действие относно операцията EUFOR Tchad/RCA, предназначена да защити застрашеното цивилно население, по-специално на бежанците и разселените лица, да улесни доставките на хуманитарна помощи и свободното придвижване на хуманитарните работници, като се спомага за подобряването на сигурността в областта на операциите, да допринесе за защитата на персонала, сградите, съоръженията и оборудването на ООН, както и да гарантира сигурността и свободата на движение на персонала си и на свързания с ООН персонал;

Й.   като има предвид, че е налице постепенно изоставане от графика за разгръщане на силите EUFOR Tchad/RCA, което трябваше да започне преди края на ноември 2007 г.; като има предвид, че както се предполагаше, след преминаване на дъждовния сезон в края на октомври 2007 г., движенията и дейността на бунтовническите групи в региона отново се засилват; като има предвид обвиненията на ръководителят на разузнавателните служби на Чад спрямо Судан във връзка с въоръжаването на бунтовниците;

К.   като има предвид, че вътрешната нестабилност в Чад, както и несигурността в граничния район между източен Чад, Дарфур и ЦАР ще окажат отрицателно влияние върху операцията EUFOR Tchad/RCA, след разгръщане на нейните сили;

Л.   като има предвид засилването на безпокойството сред международната общност след заплахите, отправени от UFDD за нападение над френските или други чуждестранни сили, разгърнати в рамките на операцията EUFOR Tchad/RCA;

М.   като има предвид, че военното престъпление на сексуалното насилие, включително и прибягването до изнасилвания като военно средство, е широко разпространено в бежанските лагери, както и другаде в тази размирна зона, а жените и младите момичета са най-уязвимата група;

1.  Изтъква, че неотдавнашните случаи на насилие и безредици в Чад показват спешната необходимост от незабавно разгръщане на силите на EEUFOR Tchad/RCA; подчертава, че държавите-членки на ЕС, както и ООН са отговорни за защитата на бежанците и вътрешно разселените лица в региона; изтъква, че тези сили трябва да имат на разположение и да използват всички необходими средства, като спазват изцяло международното право в областта на правата на човека и хуманитарните операции, с оглед защита на застрашеното цивилно население;

2.  Отбелязва при все това със съжаление, че въпросната операция все още не разполага с оборудване от първостепенна необходимост, което би позволило на военните сили да изпълнят своите задачи, като например хеликоптери и медицински материали и оборудване;

3.  Призовава институциите на ЕС и неговите държави-членки да изпълнят взетото политическо решение за предоставяне на повече войски и подходяща финансова, логистическа и въздушна подкрепа за операцията, в това число чрез осигуряване на необходимия брой хеликоптери във възможно най-кратки срокове; подчертава, че доверието спрямо международната политика на ЕС на международната сцена е поставено на изпитание, ако Съюзът не съумее да мобилизира достатъчно войски и оборудване за осъществяване на операцията;

4.  Призовава Съвета и Комисията да го осведомяват редовно относно осъществяваните инициативи (като например тези в рамките на Европейската агенция за отбрана), да запълнят липсите на средства в ключови области, свързани по-специално с предоставянето на хеликоптери и медицинско оборудване, както и да представят съвместни предложения за решения в краткосрочен и дългосрочен период, с цел гарантиране възможността за използване на тези средства като за цели от хуманитарно естество, така и в рамките на ЕПСО;

5.  Подчертава регионалното измерение на кризата в Дарфур и неотложната необходимост от овладяване на дестабилизиращото въздействие на хуманитарната обстановка и безопасността в съседните страни, и заявява отново своята решимост за осъществяване на тази преходната военна операция на ЕС в подкрепа на многоизмерното присъствие на ООН; 

6.  Припомня горепосочената си резолюция от 27 септември 2007 г., с която подкрепи провеждането на операцията на ЕСПО в източен Чад и северната част на ЦАР, и призовава настоятелно Съвета и Комисията да ускорят процеса на вземане на решение за даване начало на операцията, така че първият етап от разгръщане на силите да започне преди края на 2007 г., а мисията достигне максимална степен на оперативност до края февруари или началото на март 2008 г.;

7.  Приветства факта, че Комисията финансира въпросната операция в размер на 50 милиона евро, като 10 милиона евро, отпуснати по линията на Инструмента за стабилност са предназначени за обучение на полицейските сили в рамките на мироопазващата операция на ООН; отбелязва, че това свидетелства за съгласувания междуинституционален подход на ЕС към Европейската политика за сигурност и отбрана;

8.  Отбелязва със съжаление настойчивата позиция, възприета от президента на Судан, според която силите на UNAMID, в чиято подкрепа се явява операцията EUFOR Tchad/RCA, следва да бъдат изключително с участието на африкански държави, което противоречи на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН по въпроса; изтъква необходимостта от ускоряване на процеса на разгръщане на мироопазващите сили на ООН -АС в Дарфур; призовава настоятелно правителството на Судан към сътрудничество с Международния наказателен съд (МНС) и предлага в мандата на смесените сили да бъде включена мисия по откриване и задържане на лицата, срещу които МНС е издал заповед за арест;

9.  Отбелязва нарастване на броя на преднамерените и целенасочени нападения срещу цивилното население от страна на членове на милициите Джанджауид, които идват от Судан, както и на местни арабски и други групировки от Чад; отбелязва размера на вълната от насилие основано на пола, тормоз, заплахи и изнасилвания в региона, при царяща пълна безнаказаност; призовава властите в Чад да разследват регистрираните случаи на изнасилване, малтретиране и други сериозни нарушения на правата на човека, като подведат под съдебна отговорност извършителите;

10.  Изтъква специфичния въпрос за сексуалната експлоатация в този размирен регион и подчертава значението държавите-членки, които допринасят със сили за UNAMID и EUFOR Tchad/RCA да бъдат осведомени за малтретирането и да възприемат подход, отчитащ тази проблематика, при всички етапи на предприемани действия срещу случаи на сексуално насилие в конфликта, включително чрез предвиждане на обучение с цел вземане под внимание на специфичните нужди на пострадалите; подчертава, че държавите, участващи с военни и полицейски сили в мироопазващите операции, носят отговорността за това да следят за прилагането на стриктни правила за поведение и осъществяването на съответно обучение, както и за подвеждането под отговорност на извършителите на сексуално насилие; отбелязва, че според наблюденията увеличаването на броя на жените, участващи в мироопазващите сили, способства не само за създаването на по-добри връзки с местното население, но и за по-доброто поведение на представителите на въпросните сили като цяло;

11.  Изразява дълбокото си безпокойство във връзка със свидетелствата на сътрудници на организациите, работещи в бежанските лагери, че представители както на бунтовническите групировки, така и на правителството посещават въпросните лагери с цел завербуването на деца като войници;

12.  Призовава ЕС да предприеме настоятелен подход с цел постигане на широкообхватен мирен процес, като едновременно окаже натиск и предприеме насърчителни мерки с цел възобновяване на преговорите между всички заинтересовани страни и разрешаване по мирен път на всички отделни равнища на конфликта в Чад, в това число на сблъсъците между правителството и бунтовническите групировки, както и на междуетническа основа;

13.  Призовава Чад, в сътрудничество със Судан и Либия, да създаде необходимите предпоставки за намиране на трайно политическо решение с оглед прилагане на мирното споразумение от Сирт и призовава настоятелно правителствата на Судан и Чад да изпълнят своите задължения по силата на споразуменията от Триполи и Сирт;

14.  Изразява безпокойството си във връзка с разпространението на нелегалната продажба и контрабанда на оръжие, по-специално на незаконни малокалибрени и леки оръжия;

15.  Припомня, че нито една мироопазваща операция в източната част на Чад и в северната част на ЦАР не може да бъде успешна без истински процес на политическо помирение;

16.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, Африканския съюз, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ и ЕС, както и на президентите, правителствата и парламентите на Чад, Централноафриканската република и Судан.

(1) Приети текстове, P6_TA(2007)0419.
(2) ОВ L 279, 23.10.2007 г., стр. 21.

Правна информация - Политика за поверителност