Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0527/2007

Forhandlinger :

PV 13/12/2007 - 11.1
CRE 13/12/2007 - 11.1

Afstemninger :

PV 13/12/2007 - 12.1

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0630

Vedtagne tekster
PDF 28kWORD 52k
Torsdag den 13. december 2007 - Strasbourg
Det østlige Tchad
P6_TA(2007)0630RC-B6-0527/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2007 om det østlige Tchad

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om menneskerettighederne i Tchad,

-   der henviser til sin beslutning af 27. september 2007 om ESFP-operationen i Tchad og Den Centralafrikanske Republik(1),

-   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1778 (2007) af 25. september 2007, som indeholder bestemmelser om udstationering af en flerdimensional international styrke i det østlige Tchad og i den nordøstlige del af Den Centralafrikanske Republik, herunder ESFP-missionen EUFOR TCHAD/RCA,

-   der henviser til Rådets fælles aktion 2007/677/FUSP af 15. oktober 2007 om Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik(2) (EUFOR TCHAD/RCA),

-   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1769 (2007) af 31. juli 2007 om indsættelse af en hybridstyrke fra Den Afrikanske Union/De Forenede Nationer (AU/FN) i Darfur (UNAMID), indledningsvis for en periode på 12 måneder,

-   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) af 31. oktober 2000 om kvinder, fred og sikkerhed,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115,

A.   der minder om, at i hundredvis af tchadiske oprørere den 26. november 2007 blev dræbt af den tchadiske hær ved Tchads østlige grænse, og at den tchadiske hær den 3. december 2007 indledte en ny offensiv mod de tchadiske oprørsstyrker,

B.   der konstaterer, at der igen er udbrudt væbnet kamp mellem den tchadiske hær og oprørere fra De Forenede Styrker for Demokrati og Udvikling (UFDD) og Sammenslutningen af Styrker for Forandring (RFC), efter at der var opnået en skrøbelig fredsaftale i slutningen af november 2007; der tilføjer, at oprørsgrupper, regeringsembedsmænd og udenlandske observatører alle bekræfter, at de kampe, der har fundet sted siden den 26. november 2007, har været de hårdeste i Tchad, siden præsident Idriss Deby Itno overtog magten i december 1990,

C.   der fastslår, at der lever omkring 238 000 flygtninge fra Sudan, 44 600 flygtninge fra Den Centralafrikanske Republik og 170 000 internt fordrevne i tolv lejre langs Tchads østgrænse til Sudan,

D.   der henviser til, at De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) den 4. december 2007 udsendte en advarsel om, at de tiltagende kampe i det østlige Tchad mellem regeringsstyrker og oprørere i de seneste ti dage havde begrænset FN's adgang til de lejre, der huser hundredtusinder af flygtninge og internt fordrevne, og øget spændingerne i området,

E.   der henviser til, at kamphandlingerne skader Verdensfødevareprogrammets aktioner i det østlige Tchad med det resultat, at programmet hindres i at få adgang til en række flygtningelejre, og distributionen af fødevarer til andre lejre forsinkes; der gør opmærksom på, at kampene nær Farchana, hvor der ligger tre flygtningelejre, har gjort de humanitære aktioner særlig vanskelige; der tilføjer, at en af Verdensfødevareprogrammets lastbiler læsset med fødevarer fra programmet i mindst et tilfælde er blevet angrebet af bevæbnede banditter,

F.   der konstaterer, at kamphandlingerne navnlig har været koncentreret i Farchana-, Iriba-, Biltine- og Guereda-områderne nord og øst for Abeché, en større by som er hovedudgangspunktet for hjælpeaktionerne til mindst tolv flygtningelejre; der tilføjer, at områderne nær flygtningelejrene syd for Abeché, f.eks. Goz Beida, også er blevet mindre sikre,

G.   der pointerer, at de humanitære hjælpeaktioner ifølge Den Internationale Røde Kors Komité trues for det meste af røveriske overfald og banditvæsen i området, og at den militære offensiv forværrer kriminaliteten; der påpeger, at det tiltagende banditvæsen i det østlige Tchad tvinger de humanitære kontorer til at reducere personalet og operationerne i nøglebyerne, således at deres mulighed for at tilvejebringe den hårdt tiltrængte humanitære bistand begrænses yderligere,

H.   der bemærker, at Tchads præsident for ganske nylig afsatte lederen af Den Forenede Front for Forandring, Mahamat Nour Abdelkerim, som forsvarsminister, hvilket vidner om spændinger og uro på regeringsplan,

I.   der minder om, at Rådet den 15. oktober 2007 vedtog ovennævnte fælles aktion EUFOR TCHAD/RCA, der har til opgave at bidrage til at beskytte civile i fare, især flygtninge og fordrevne, gøre det lettere at uddele humanitær bistand og samtidig øge det humanitære personales bevægelsesfrihed ved at hjælpe til med at forbedre sikkerheden i indsatsområdet, bidrage til at beskytte FN's personale, faciliteter, installationer og udstyr og øge sikkerheden og bevægelsesfriheden for de FN-ansatte og det tilknyttede personale,

J.   der fastslår, at udsendelsen af EUFOR TCHAD/RCA-missionen, der skulle være sket inden udgangen af november 2007, udsættes løbende; der fremhæver, at det var blevet bebudet, at oprørsgrupperne igen ville blive mere mobile og aktive i området, når først regntiden ophørte i slutningen af oktober; der påpeger, at lederen af Tchads efterretningsvæsen har anklaget Sudan for at bevæbne oprørerne,

K.   der konstaterer, at den interne ustabilitet i Tchad - sammen med den ustabile situation i grænseområdet i det østlige Tchad, i Darfur og i Den Centralafrikanske Republik - også vil få negative virkninger for EUFOR TCHAD/RCA-styrken, når den er indsat,

L.   der bemærker, at de internationale bekymringer over konflikten er øget, siden UFDD truede med at angribe den franske styrke eller enhver anden udenlandsk styrke, der indgår i EUFOR TCHAD/RCA-missionen,

M.   der fastslår, at krigsforbrydelser i form af seksuelle overgreb, herunder voldtægt som et krigsredskab, er almindelig udbredt i flygtningelejrene og andre steder i konfliktområdet med kvinder og piger som de mest udsatte for overgrebene,

1.   understreger, at de seneste tilfælde af vold og uro i Tchad tydeligt viser, at EUFOR TCHAD/RCA-styrken må indsættes uden yderligere forsinkelse; pointerer, at EU-medlemsstaterne og FN har et "ansvar for at beskytte" flygtningene og de internt fordrevne i regionen; betoner, at disse styrker skal råde over og anvende alle nødvendige midler til beskyttelse af truede civile i fuld overensstemmelse med de internationale menneskerettighedsbestemmelser og den humanitære folkeret;

2.   beklager imidlertid, at denne mission fortsat mangler det udstyr, der er nødvendigt for, at tropperne kan udføre deres opgaver, såsom helikoptere og medicinske forsyninger;

3.   anmoder EU-institutionerne og medlemsstaterne om at følge den politiske afgørelse op og tildele missionen flere tropper og passende finansiel, logistisk og luftbåren støtte, herunder det nødvendige antal helikoptere så hurtigt som muligt; understreger, at EU's troværdighed på det udenrigspolitiske område på den internationale scene står på spil, hvis EU ikke kan skaffe tilstrækkelige tropper og nødvendigt udstyr til at gøre denne mission operationel;

4.   anmoder Rådet og Kommissionen om at holde det løbende underrettet om igangværende initiativer (f.eks. inden for Det Europæiske Forsvarsagentur), afhjælpe ressourcemangler i nøgleområder, specielt når det gælder helikoptere og medicinske forsyninger, og fremsætte fælles forslag til kort- og langsigtede løsninger, der garanterer adgangen til sådanne ressourcer til både humanitære formål og ESFP-formål;

5.   fremhæver Darfur-krisens regionale dimension og det presserende behov for at afhjælpe dens destabiliserende virkninger for den humanitære situation og sikkerhedssituationen i nabolandene og gentager, at der er vilje til at gennemføre den militære EU-brobygningsoperation til støtte for en flerdimensional FN-tilstedeværelse;

6.   minder om sin ovennævnte beslutning af 27. september 2007, hvorved Parlamentet godkendte en ESFP-operation i det østlige Tchad og i den nordlige del af Den Centralafrikanske Republik, og tilskynder Rådet og Kommissionen til at fremskynde beslutningsprocessen om igangsætning af denne mission for at sikre, at den første udsendelse af soldater sker inden udgangen af 2007, og at missionen når sin fulde styrke i februar eller først i marts 2008;

7.   finder det glædeligt, at Kommissionen har bevilget over 50 mio. EUR til missionen, herunder 10 mio. EUR fra stabilitetsinstrumentet til den fredsbevarende missions FN-politiuddannelsesenhed; bemærker, at dette er et vidnesbyrd om en sammenhængende interinstitutionel EU-tilgang til den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik;

8.   beklager, at Sudans præsident insisterer på, at UNAMID-styrken, som EUFOR TCHAD/RCA-missionen skal støtte, skal være rent afrikansk i modstrid med den relevante resolution fra FN's Sikkerhedsråd; understreger, at det er nødvendigt at fremskynde deployeringen af den FN-AU fredsbevarende styrke i Darfur; opfordrer kraftigt Sudans regering til at samarbejde med Den Internationale Straffedomstol og foreslår, at der i hybridstyrkens mandat medtages beføjelser til at opspore og anholde de personer, som ICC har udstedt arrestordre for;

9.   konstaterer, at Janjaweed-militsen fra Sudan har øget sine bevidste og målrettede angreb på civilbefolkningen ind over grænsen, og at det samme er tilfældet med den lokale tchadisk-arabiske gruppe og en række ikke-arabiske grupper; bemærker omfanget af den kønsbaserede vold, sexchikane, intimidering og voldtægt, der helt ustraffet foregår i denne region; opfordrer de tchadiske myndigheder til at undersøge beretninger om voldtægt og andre alvorlige krænkelser af og overgreb på menneskerettighederne og at retsforfølge gerningsmændene;

10.   gør opmærksom på det særlige problem med seksuel udnyttelse i denne konfliktregion og understreger, at det er vigtigt, at de medlemsstater, der bidrager med styrker til UNAMID og EUFOR TCHAD/RCA, ved besked om disse overgreb og anvender en tilgang, der inddrager kønsaspektet, i enhver reaktion på seksuel vold under konflikter, herunder instruktion i at tage hensyn til ofrenes særlige behov; understreger, at de lande, der bidrager med tropper og politi til fredsbevarende operationer, har et ansvar for, at der indføres strenge adfærdskodekser og korrekt instruktion, og at de skyldige stilles til regnskab for seksuel vold; bemærker, at en forøgelse af antallet af kvinder, der deltager i fredsbevarende missioner, har vist sig at bidrage til ikke blot at forbedre forholdet til værtssamfundene, men også at opnå, at deltagerne i missionerne opfører sig bedre;

11.   er stærkt foruroliget over beretninger fra hjælpearbejdere om, at både oprørere og regeringen har besøgt flygtningelejre for at rekruttere børn til deres styrker;

12.   opfordrer kraftigt EU til at arbejde for en storstilet fredsproces med brug af pressionsmidler og incitamenter for at tilskynde alle parter til at vende tilbage til forhandlingsbordet og til at udvirke, at der indledes forhandlinger til løsning af alle eksisterende konfliktspørgsmål i Tchad, herunder spændingerne mellem regeringen og oprørerne og den interetniske konflikt;

13.   opfordrer kraftigt Tchad til i samarbejde med Sudan og Libyen at skabe de nødvendige forudsætninger for en varig politisk løsning til gennemførelse af Sirte-fredsaftalen og anmoder indtrængende regeringerne i Sudan og Tchad om at opfylde deres forpligtelser i henhold til Tripoli- og Sirte-aftalerne;

14.   giver udtryk for sin bekymring over det stigende salg og smugleri af våben, især ulovlige håndvåben og lette våben;

15.   betoner, at ingen fredsmission i det østlige Tchad og den nordlige del af Den Centralafrikanske Republik kan føre til positive resultater uden en egentlig politisk forsoningsproces;

16.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den afrikanske Union, FN's generalsekretær og medformændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU samt præsidenterne, regeringerne og parlamenterne i henholdsvis Tchad, Den Centralafrikanske Republik og Sudan.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0419.
(2) EUT L 279 af 23.10.2007, s. 21.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik