Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0527/2007

Arutelud :

PV 13/12/2007 - 11.1
CRE 13/12/2007 - 11.1

Hääletused :

PV 13/12/2007 - 12.1

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0630

Vastuvõetud tekstid
PDF 260kWORD 50k
Neljapäev, 13. detsember 2007 - Strasbourg
Ida-Tšaad
P6_TA(2007)0630RC-B6-0527/2007

Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon Ida-Tšaadi kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone inimõiguste olukorra kohta Tšaadis;

–   võttes arvesse oma 27. septembri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsiooni kohta Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis(1);

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 25. septembri 2007. aasta resolutsiooni nr 1778 (2007), millega nähakse ette mitmemõõtmeline rahvusvaheline kohalolek Ida-Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigi kirdeosas, sealhulgas Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioon EUFOR TCHAD/RCA;

–   võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2007. aasta ühismeedet 2007/677/ÜVJP Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni kohta Tšaadi Vabariigis ja Kesk-Aafrika Vabariigis(2) (EUFOR TCHAD/RCA);

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 31. juuli 2007. aasta resolutsiooni nr 1769 (2007), millega loodi esialgu 12 kuuks Aafrika Liidu ja ÜRO ühisoperatsioon Dārfūris (UNAMID);

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 31. oktoobri 2000. aasta resolutsiooni nr 1325 (2000) naiste, rahu ja julgeoleku kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et 26. novembril 2007 tappis Tšaadi sõjavägi Tšaadi idapiiril sadu Tšaadi mässulisi võitlejaid, ning et 3. detsembril 2007 käivitas Tšaadi sõjavägi mässuliste vastu uue rünnaku;

B.   arvestades, et relvastatud võitlus Tšaadi sõjaväe ning rühmituste Union of Forces for Democracy and Development (UFDD) ja Rally of Forces for Change (RFC) mässuliste vahel on pärast 2007. aasta novembri lõpus kokku kukkunud habrast rahukokkulepet uuesti käivitunud; arvestades, et mässuliste rühmitused, valitsusametnikud ja välisvaatlejad kinnitavad kõik, et alates 26. novembrist 2007 aset leidnud lahingud on olnud kõige tõsisemad, mida on alates president Idriss Deby Itno võimule tulemisest 1990. aasta detsembris Tšaadis nähtud;

C.   arvestades, et Tšaadi idapiiril Sudaaniga asuvates 12 laagris elab umbes 238 000 põgenikku Sudaanist, 44 600 põgenikku Kesk-Aafrika Vabariigist ja 170 000 riigisiseselt ümberasustatud isikut;

D.   arvestades, et ÜRO pagulaste ülemvolinik avaldas 4. detsembril 2007 hoiatuse, et valitsusvägede ja mässuliste vahel viimase kümne päeva jooksul intensiivistunud võitlus Ida-Tšaadis on piiranud ÜRO juurdepääsu laagritele, mis on koduks sadadele tuhandetele põgenikele ja riigisiseselt ümberasustatud isikutele, ning suurendanud pingeid selles piirkonnas;

E.   arvestades, et võitlustegevus tõkestab maailma toiduabi programmi (WFP) operatsioonide läbiviimist Ida-Tšaadis, takistades juurdepääsu mõnedele põgenikelaagritele ja põhjustades viivitusi toidu kohaletoimetamisel teistesse laagritesse; arvestades, et võitlustegevuse tõttu Farchana lähedal, kus asuvad kolm põgenikelaagrit, on humanitaarmeetmete läbiviimine eriti raske; arvestades, et vähemalt ühel korral ründasid relvastatud bandiidid maailma toiduabi programmi toiduainete koormaga veoautot;

F.   arvestades, et võitlustegevus on keskendunud peamiselt Farchana, Iriba, Biltine ja Guereda piirkondadesse, mis asuvad põhja ja ida pool Abeché linnast, mis on vähemalt 12 põgenikelaagri peamine operatiivbaas; arvestades, et turvalisus on vähenenud ka Abeché linnast lõuna pool asuvate põgenikelaagrite lähedal asuvates piirkondades, nagu Goz Beida;

G.   arvestades, et Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC) sõnul ähvardavad humanitaarabitegevuse läbiviimist peamiselt piirkonnas esinevad relvastatud röövimised ja banditism, ning et sõjalised rünnakud võimendavad kuritegevust; arvestades, et banditismi sagenemine Ida-Tšaadis sunnib humanitaarabiasutusi vähendama töötajate arvu ja liikumist peamistes linnades, piirates seega veelgi nende võimet pakkuda väga vajalikku humanitaarabi;

H.   arvestades, et Tšaadi president vabastas alles hiljuti kaitseministri kohalt United Front for Change juhi Mahamat Nour Abdelkerimi, mis osutab pingetele ja kriisile valitsuse tasandil;

I.   arvestades, et nõukogu võttis 15. oktoobril 2007. aastal vastu ülalnimetatud EUFOR TCHAD/RCA operatsiooni käsitleva ühismeetme, mille eesmärk on aidata kaasa ohtlikus olukorras olevate tsiviilisikute, eriti põgenike ja ümberasustatud isikute kaitsmisele, hõlbustada tegevuspiirkonnas turvalisust suurendades humanitaarabi kohaletoimetamist ja humanitaartöötajate vaba liikumist ning aidata kaasa ÜRO töötajate, vahendite, rajatiste ja seadmete kaitsmisele ning oma töötajate ja ÜROga seotud personali turvalisuse ja liikumisvabaduse tagamisele;

J.   arvestades, et ajakava EUFOR TCHAD/RCA käivitamiseks, mis oleks pidanud toimuma juba 2007. aasta novembri lõpus, lükatakse üha edasi; arvestades, et seda juba eeldati, et kui vihmahooaeg 2007. aasta oktoobri lõpus järele annab, muutuvad mässuliste rühmitused piirkonnas taas liikuvamaks ja aktiivsemaks; arvestades, et Tšaadi luureteenistuse juht süüdistas Sudaani mässuliste relvadega varustamises;

K.   arvestades, et Tšaadi siseriiklik ebastabiilsus – koos ebastabiilsusega Ida-Tšaadi piirialal, Dārfūris ja Kesk-Aafrika Vabariigis – avaldab kahjulikku mõju ka EUFOR TCHAD/RCA operatsioonile, kui see käivitatakse;

L.   arvestades, et rahvusvaheline mure konflikti pärast on suurenenud pärast seda, kui mässuliste rühmitus UFDD ähvardas rünnata Prantsuse või mis tahes muu välisriigi relvajõude, mis saabuvad EUFOR TCHAD/RCA missiooni raames;

M.   arvestades, et seksuaalne vägivald, mis on sõjakuritegu, sealhulgas vägistamine kui sõjas kasutatav vahend, on põgenikelaagrites ja mujal konfliktipiirkonnas laialt levinud, kusjuures naised ja tüdrukud on selliste rünnakute suhtes kõige haavatavamad,

1.   rõhutab, et hiljuti puhkenud vägivald ja rahutused Tšaadis näitavad EUFOR TCHAD/RCA operatsiooni viivitamatu käivitamise pakilist vajadust; rõhutab, et ELi liikmesriikidel ja ÜRO-l lasub vastutus kaitsta selles piirkonnas asuvaid põgenikke ja ümberasustatud isikuid; rõhutab, et nimetatud vägede käsutuses peavad olema ja nad peavad kasutama kõiki vajalikke vahendeid ohus olevate tsiviilisikute kaitsmiseks, järgides seejuures täielikult inimõigusi käsitlevat rahvusvahelist õigust ja rahvusvahelist humanitaarõigust;

2.   väljendab siiski kahetsust, et nimetatud missioonil puudub oma kohustuste täitmiseks ikka veel oluline varustus, nagu helikopterid ja meditsiinitarbed;

3.   kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles austama tehtud poliitilist otsust ning eraldama kõnealuse missiooni tarbeks rohkem sõdureid ja asjakohast finants-, logistilist ja õhujõudude toetust, sealhulgas vajaliku hulga helikoptereid, nii kiiresti kui võimalik; rõhutab, et kui EL ei suuda mobiliseerida missiooni toimimiseks piisavat arvu sõdureid ja varustust, on kaalul tema välispoliitiline usaldusväärsus maailmaareenil;

4.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles esitama Euroopa Parlamendile ajakohastatud teavet praeguste algatuste kohta (nagu Euroopa Kaitseagentuuri algatused), mis käsitlevad peamistes valdkondades sõjalise võimekuse osas esinevaid puudusi, eelkõige helikopterite ja meditsiiniabiüksuste olemasolu, ning esitama ühiseid ettepanekuid lühi- ja pikaajalisteks lahendusteks, millega tagatakse juurdepääs sellisele võimekusele, arvestades nii humanitaarabi kui ka Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika eesmärke;

5.   rõhutab Dārfūri kriisi piirkondlikku mõõdet ja pakilist vajadust tegeleda kriisi destabiliseeriva mõjuga humanitaar- ja julgeolekuolukorrale naaberriikides ning kinnitab veel kord oma valmisolekut kasutada ÜRO mitmemõõtmelise kohaloleku toetamiseks ELi sõjalist üleminekuoperatsiooni;

6.   tuletab meelde oma ülalnimetatud 27. septembri 2007. aasta resolutsiooni, milles kiideti heaks Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsiooni käivitamine Ida-Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigi põhjaosas, ning nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon kiirendaksid operatsiooni käivitamiseks vajalikku otsustamisprotsessi, et tagada esimeste sõdurite kohapeale saatmine enne 2007. aasta lõppu ning missiooni täieliku võimsuse saavutamine 2008. aasta veebruariks või märtsi alguseks;

7.   tunneb heameelt, et komisjon näeb nimetatud missiooni rahastamiseks ette 50 miljonit eurot, sealhulgas 10 miljonit eurot stabiliseerimisvahendist selle rahuvalveoperatsiooni ÜRO politseikoolituse osaks; märgib, et see annab tunnistust sidusast institutsioonidevahelisest ELi lähenemisviisist Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikale;

8.   taunib Sudaani presidendi tungivat nõudmist, et UNAMID relvajõud, mida EUFOR TCHAD/RCA peaks toetama, oleksid olemuselt üksnes Aafrika väed, mis on vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohase resolutsiooniga; rõhutab vajadust kiirendada ÜRO-Aafrika Liidu rahuvalvejõudude saatmist Dārfūri; nõuab tungivalt, et Sudaani valitsus teeks koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, ning teeb ettepaneku arvata ühisrelvajõudude mandaadi hulka volitus otsida üles ja vahistada isikud, kelle kohta Rahvusvaheline Kriminaalkohus on väljastanud vahistamismääruse;

9.   märgib, et Sudaanist üle piiri tulevate Janjaweedi relvarühmituste ja kohalike Tšaadi araabia ja mitte-araabia päritolu rühmituste tahtlikud ja sihipärased rünnakud tsiviilelanikkonna vastu on hoogustunud; märgib soolise vägivalla, ahistamise, hirmutamise ja vägistamiste ulatust, mis toimuvad selles piirkonnas täieliku karistamatuse tingimustes; kutsub Tšaadi ametivõime üles uurima teateid vägistamiste ja teiste tõsiste inimõiguste rikkumiste ja kuritarvitamiste kohta ning võtma rikkumiste toimepanijaid vastutusele;

10.   rõhutab seksuaalse ekspluateerimise konkreetset probleemi selles konfliktipiirkonnas ja rõhutab kuivõrd oluline on UNAMID ja EUFOR TCHAD/RCA operatsioonide tarbeks relvajõude eraldavate liikmesriikide teavitamine sellisest kuritarvitamisest ning soolist olukorda arvestava lähenemise kohaldamine konfliktiolukorras seksuaalvägivallaga tegelemise kõikidel etappidel, sealhulgas koolitus ohvrite erivajadustega arvestamiseks; rõhutab, et rahuvalveoperatsioonideks relvajõude ja politseivägesid eraldavate riikide kohustus on tagada vankumatu käitumisjuhendi ja nõuetekohase koolituse rakendamine ning vastutuse kandmine seksuaalvägivalla eest; märgib, et kogemused on näidanud, et naiste arvamine rahuvalvejõududesse on aidanud kaasa mitte ainult paremate suhete loomisele vastuvõtva riigi kogukondadega, vaid ka rahuvalvajate paremale käitumisele;

11.   on väga mures humanitaarabitöötajate teadete pärast, et nii mässajad kui ka valitsus on külastanud põgenikelaagreid, et värvata lapsi oma relvajõudude ridadesse;

12.   nõuab, et EL nõuaks tungivalt üldise rahuprotsessi käivitamist, kasutades survet ja stiimuleid, et kõik pooled naaseksid läbirääkimiste laua taha, ning läbirääkimiste alustamist, mis käsitleks praegu Tšaadis toimuva konflikti kõiki tahke, sealhulgas valitsuse ja mässuliste vahelist pinget ja etniliste rühmade vahelist konflikti;

13.   nõuab, et Tšaad looks koostöös Sudaani ja Liibüaga vajalikud tingimused Sirte rahukokkuleppe rakendamiseks vajaliku püsiva poliitilise lahenduse saavutamiseks, ning nõuab tungivalt, et Sudaani ja Tšaadi valitsused täidaksid Tripoli ja Sirte kokkulepetes võetud kohustusi;

14.   väljendab muret relvade, eelkõige ebaseaduslike käsi- ja kergerelvade ebaseadusliku Aafrikasse müügi ja salakaubana vedamise suurenemise pärast;

15.   tuletab meelde, et ükski rahuvalvemissioon Tšaadi idaosas ja Kesk-Aafrika Vabariigi põhjaosas ei saavuta edu ilma tõelise poliitilise lepitusprotsessita;

16.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Aafrika Liidule, ÜRO peasekretärile, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ning Tšaadi, Kesk-Aafrika Vabariigi ja Sudaani presidentidele, valitsustele ja parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0419.
(2) ELT L 279, 23.10.2007, lk 21.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika