Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0526/2007

Разисквания :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Гласувания :

PV 13/12/2007 - 12.2

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 286kWORD 48k
Четвъртък, 13 декември 2007 г. - Страсбург
Правата на жените в Саудитска Арабия
P6_TA(2007)0631RC-B6-0526/2007

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно правата на жените в Саудитска Арабия

Европейският парламент,

–   като взе предвид, че на 7 септември 2000 г.Саудитска Арабия ратифицира Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW),

–   като взе предвид, че на 23 септември 1997 г.Саудитска Арабия ратифицира Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

–   като взе предвид факта, че от 26 януари 1996 г. Саудитска Арабия е страна по Конвенцията за правата на детето,

–   като взе предвид факта, че през май 2006 г. Саудитска Арабия беше избрана за член на новия Съвет на ООН по правата на човека,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Саудитска Арабия от 18 януари 1996 г.(1) и 10 март 2005 г.(2),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че жените в Саудитска Арабия продължават са подложени на много форми на дискриминация в частния и обществения живот, често са жертви на сексуално насилие и често се сблъскват с огромни препятствия в наказателната съдебна система;

Б.   като има предвид, че през октомври 2006 г. 19-годишна жена, известна с името "момичето от Qatif", беше осъдена на 90 удара с камшик в резултат на инцидент, при който тя е разговаряла насаме в автомобил с мъж, който не е бил неин близък роднина, когато е била нападната и групово изнасилена;

В.   като изразява дълбока загриженост от факта, че Общият съд на Qatif (Саудитска Арабия) преразгледа присъдата през ноември 2007 г. и я осъди на шест месеца лишаване от свобода и 200 удара с камшик;

Г.   като има предвид, че служител на Общия съд на Qatif заяви, че съдът е увеличил присъдата на жената, като е следвал напътствия от Върховния съдебен съвет, поради нейния опит да раздразни съдебната власт и да й въздейства чрез медиите;

Д.   като има предвид, че адвокатът на жертвата Abdul Rahman Al-Lahem получи забрана да влиза в съдебната зала и му бе отнето правото да представлява клиента си след опити да започне съдебно производство срещу Министерството на правосъдието, за това, че не му е предоставило копие от присъдата, засягаща клиента му, така че да може да подготви апелативна жалба; като има предвид, че на г-н Al-Lahem сега предстои дисциплинарно дело в Министерство на правосъдието, като наказанието може да включва лишаване от адвокатски права за срок от три години и изключване от адвокатската колегия;

Е.   като има предвид, че г-н Al-Lahem бе защитник по делото на двойката Fatimа и Mansour Al-Taimani, родители на две деца, които бяха разведени насила през юли 2007 г. по искане на брата на жената на основание на твърдението, че племенният произход на Fatima бил по-висш от този на съпруга й; като има предвид, че двамата бяха лишени от свобода за дни, дори месеци, заедно с децата им, поради отказа им да приемат развода и като има предвид, че оттогава Fatimа е принудена да живее в приют, тъй като отказва да се върне при семейството си;

Ж.   изразява особена загриженост, че криминализирането на всеки по-тесен контакт между несемейни лица от различен пол в Саудитска Арабия сериозно ограничава възможностите на жертви на изнасилване да потърсят правосъдие, и че съда може да гледа на обвинение за изнасилване от страна на жена като на признание за извънбрачна сексуална връзка, освен ако тя може да докаже с точни доказателствени средства, че този контакт не е бил доброволен;

З.   като има предвид, че приблизително два милиона жени, които са работници-имигранти, работят като домашни работници в Саудитска Арабия, като те са често подложени на злоупотреби от страна на държавните органи и частните наемодатели, включително физическо и психологическо малтретиране и неплащане на заплати, задържане без обвинение или съдебно производство и дори налагане на смъртно наказание в резултат на несправедлив съдебен процес;

И.   като обръща специално внимание на случая с Rizana Nafeek, домашна работничка от Шри Ланка, която беше осъдена на смърт през м. юни 2007 г. за причиняване на смърт на дете, оставено на нейните грижи, когато е била само 17-годишна, както и на случая с домашните работници от Индонезия Siti Tarwiyah Slamet и Susmiyati Abdul Fulan, които бяха пребити до смърт от семейството-работодател през м. август 2007 г., докато други двама бяха критично ранени;

Й.   като отбелязва, че държавите, страни по международни конвенции за правата на човека (като например CEDAW) имат задължение да осигуряват равни права на мъжете и жените;

1.  Настоява, правителството на Саудитска Арабия да предприеме по-нататъшни стъпки, целящи премахване на ограниченията на правата на жените, включително на ограниченията, свързани с тяхното свободно движение, забраната за управляване на автомобил, ограниченията на възможностите им за трудова заетост, на юридическата им правоспособност и на правото да бъдат представлявани в съдебни процеси, да елиминира всички форми на дискриминация срещу жените в частния и обществения живот и да насърчава участието им в икономическите, социалните и политическите сфери;

2.  Изразява неодобрение спрямо горепосоченото решение, взето от Общия съд на Qatif, да наложи наказание на жертва на изнасилване; призовава държавните власти на Саудитска Арабия да отменят присъдата и да оттеглят всички обвинения срещу жертвата на изнасилване;

3.  Отбелязва, че на 3 октомври 2007 г. крал Абдула обяви съдебна реформа, обещавайки учредяването на нови специализирани съдилища и подобряване на обучението на съдии и адвокати; припомня, че през май 2007 г. беше съобщено, че крал Абдула е издал заповед за създаване на нов съд, който да се специализира в разглеждането на дела за домашно насилие;

4.  Счита, че разяснителна кампания, насърчаваща съзнанието по отношение на насилието срещу жени в Саудитска Арабия, по-специално домашното насилие, би била много подходяща инициатива, която би следвало спешно да се започне;

5.  Настоятелно призовава държавните органи да преразгледат и да гарантират спазването на националното трудово законодателство, за да предоставят същата защита на домашните работници, с която се ползват работниците от други отрасли, и да осигуряват съдебно преследване на работодатели, отговорни за сексуално или физическо насилие и злоупотреби с трудови права, които нарушават съществуващите национални закони;

6.  Призовава правителството на Саудитска Арабия да преразгледа всички случаи с малолетни престъпници, които са осъдени на смърт, да суспендира смъртното наказание за малолетни престъпници и да въведе мораториум върху смъртното наказание;

7.  Призовава Съвета и Комисията да поставят на обсъждане тези въпроси при следващите Съвместен съвет и Министерска среща между ЕС и Съвета за сътрудничество на арабските страни от Персийския залив;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, генералния секретар на ООН, правителството на Саудитска Арабия, генералния секретар на Организацията на ислямската конференция и на генералния секретар на Съвета за сътрудничество на арабските страни от Персийския залив.

(1) ОВ С 32, 5.2.1996 г., стр. 98.
(2) ОВ С 320 Е, 15.12.2005 г., стр. 281.

Правна информация - Политика за поверителност