Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0526/2007

Forhandlinger :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Afstemninger :

PV 13/12/2007 - 12.2

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 42k
Torsdag den 13. december 2007 - Strasbourg
Kvinders rettigheder i Saudi-Arabien
P6_TA(2007)0631RC-B6-0526/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2007 om kvinders rettigheder i Saudi-Arabien

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til, at Saudi-Arabien den 7. september 2000 ratificerede FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW),

-   der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som Saudi-Arabien ratificerede den 23. september 1997,

-   der henviser til, at Saudi-Arabien siden den 26. januar 1996 har været kontraherende stat i konventionen om barnets rettigheder,

-   der henviser til, at Saudi-Arabien i maj 2006 indvalgtes i FN's nye Menneskerettighedsråd,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger af 18. januar 1996(1) og 10. marts 2005(2) om Saudi-Arabien,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at kvinder i Saudi-Arabien fortsat udsættes for mange former for diskrimination i privatlivet og det offentlige liv, hyppigt er ofre for seksuelle overgreb og ofte stilles over for enorme forhindringer i det strafferetlige system,

B.   der henviser til, at en 19-årig kvinde, kendt som "pigen fra Qatif", i oktober 2006 idømtes 90 piskeslag efter en tildragelse, hvor hun var alene i en bil sammen med en mand, som ikke var en nær slægtning, og som hun førte en samtale med, da hun blev angrebet og udsat for gruppevoldtægt,

C.   der er dybt bekymret over, at den almindelige ret i Qatif (Saudi-Arabien) tog dommen op til fornyet overvejelse i november 2007 og idømte kvinden seks måneders fængsel og 200 piskeslag,

D.   der henviser til, at en embedsmand ved den almindelige ret i Qatif har udtalt, at retten skærpede kvindens dom efter ordre fra domstolenes øverste råd som følge af hendes forsøg på at fremstille sagen forkert og påvirke domstolene gennem medierne,

E.   der henviser til, at ofrets advokat, Abdul Rahman Al-Lahem, har fået forbud mod at møde op i retssalen og mod på noget tidspunkt fremover at repræsentere sin klient, efter at han forsøgte at indlede retssag mod Justitsministeriet som følge af dettes undladelse af at forsyne ham med et eksemplar af dommen mod hans klient, således at han kunne forberede en appelsag; der henviser til, at Justitsministeriet nu overvejer en disciplinærsag mod Al-Lahem, og at sanktionerne mod ham kan omfatte suspendering i tre år og fratagelse af hans advokatbestalling;

F.   der henviser til, at Al-Lahem også var forsvarer i sagen mod parret Fatimeh og Mansour Al-Taimani, som er forældre til to børn og efter anmodning fra kvindens bror blev tvangsskilt i juli 2007 med den begrundelse, at Fatimeh nedstammede fra en finere stamme end hendes mand; der henviser til, at de begge var fængslet i dagevis, sågar månedsvis, sammen med deres børn, fordi de nægtede at acceptere skilsmissen, og at Fatimeh siden har været tvunget til at opholde sig på et særligt tilflugtssted, fordi hun nægter at vende tilbage til sin familie;

G.   der navnlig er bekymret over, at Saudi-Arabiens kriminalisering af enhver form for nær kontakt mellem ugifte personer af modsat køn lægger alvorlige hindringer i vejen for voldtægtsofres mulighed for at få deres sag behandlet retfærdigt ved en domstol, og at en domstol kan betragte en kvindes beskyldning om voldtægt som en indrømmelse af, at hun haft et seksuelt forhold uden for ægteskab, medmindre hun kan forelægge nøjagtige beviser for, at den pågældende kontakt skete mod hendes vilje,

H.   der henviser til, at omkring to millioner kvindelige migrantarbejdstagere er beskæftigede som hushjælpere i Saudi-Arabien, og at disse kvinder ofte udsættes for overgreb fra de statslige myndigheders og private arbejdsgiveres side, herunder fysisk og psykologisk mishandling, manglende udbetaling af lønninger, tilbageholdelse uden anklage eller retssag og endog dødsstraf efter uretfærdige retssager,

I.   der navnlig henleder opmærksomheden på sagerne vedrørende Rizana Nafeek, en srilankansk hushjælp, der i juni 2007 idømtes dødsstraf, efter at et spædbarn, som hun passede, da hun var 17 år gammel, døde, og vedrørende de indonesiske hushjælpere Siti Tarwiyah Slamet og Susmiyati Abdul Fulan, som blev pryglet til døde af deres arbejdsgiverfamilier i august 2007, mens to andre blev alvorligt såret,

J.   der konstaterer, at stater, der er kontrahenter i internationale menneskerettighedskonventioner (f.eks. CEDAW), er forpligtede til at sikre lige rettigheder for mænd og kvinder,

1.   kræver, at den saudiarabiske regering træffer yderligere foranstaltninger med henblik på at løfte restriktionerne for kvinders rettigheder, herunder for deres frie bevægelighed, for deres ret til at føre bil, for deres beskæftigelsesmuligheder, for deres status som juridiske personer og for deres repræsentation i retssager, afskaffer enhver form for diskrimination af kvinder i privatlivet og det offentlige liv og fremmer deres deltagelse i det økonomiske, sociale og politiske liv;

2.   beklager, at den almindelige ret i Qatif har truffet beslutning om at straffe voldtægtsofret, og opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at omstøde dommen og frafalde alle anklager mod voldtægtsofret;

3.   tager til efterretning, at kong Abdullah den 3. oktober 2007 bekendtgjorde en retsreform og lovede at etablere nye specialiserede domstole og at forbedre dommeres og advokaters uddannelse; erindrer om, at det i maj 2007 forlød, at kong Abdullah havde givet ordre til etablering af en ny domstol med speciale i sager vedrørende vold i hjemmet;

4.   mener, at en bevidstgørelseskampagne om vold mod kvinder i Saudi-Arabien, navnlig vold i hjemmet, vil være et højst velkomment initiativ, som bør tages snarest muligt;

5.   opfordrer indtrængende myndighederne til at revidere og håndhæve national arbejdsret for at sikre, at hushjælpere kommer til at nyde samme beskyttelse som arbejdstagere i andre sektorer, og at arbejdsgivere, der gør sig skyldige i seksuelle eller fysiske overgreb og krænkelser af arbejdstagerrettigheder, som er i strid med gældende nationale love, retsforfølges;

6.   opfordrer den saudiarabiske regering til at tage alle sager vedrørende personer, der har gjort sig skyldige i forbrydelser mod børn, og som er blevet idømt dødsstraf, op til fornyet prøvelse, til at suspendere dødsstraffen for personer, der gør sig skyldige i forbrydelser mod børn, og til at indføre et moratorium for dødsstraf;

7.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at rejse disse spørgsmål på det næste fælles råds- og minstermøde mellem EU og Golfstaternes Samarbejdsråd;

8.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær, den saudiarabiske regering, Den Islamiske Konferences generalsekretær og Golfstaternes Samarbejdsråds generalsekretær.

(1) EFT C 32 af 5.2.1996, s. 98.
(2) EUT C 320 E af 15.12.2005, s. 281.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik