Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0526/2007

Arutelud :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Hääletused :

PV 13/12/2007 - 12.2

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 116kWORD 40k
Neljapäev, 13. detsember 2007 - Strasbourg
Naiste õigused Saudi Araabias
P6_TA(2007)0631RC-B6-0526/2007

Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon naiste õiguste kohta Saudi Araabias

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse, et Saudi Araabia ratifitseeris 7. septembril 2000 ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta;

–   võttes arvesse ÜRO piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastast konventsiooni, mille Saudi Araabia ratifitseeris 23. septembril 1997;

–   võttes arvesse asjaolu, et Saudi Araabia on alates 26. jaanuarist 1996 lapse õiguste konventsiooni osaline;

–   võttes arvesse, et Saudi Araabia valiti 2006. aasta mais uude ÜRO inimõiguste nõukogusse;

–   võttes arvesse oma varasemaid, 18. jaanuari 1996. aasta(1) ja 10. märtsi 2005. aasta(2) resolutsioone Saudi Araabia kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et Saudi Araabia naisi diskrimineeritakse endiselt mitmel moel nii era- kui ka avalikus elus, samuti et nad langevad sageli seksuaalvägivalla ohvriks ja peavad muuhulgas silmitsi seisma suurte takistustega kriminaalkohtusüsteemis;

B.   arvestades, et 2006. aasta oktoobris määrati Qatifi Tüdruku nime all tuntud 19aastasele naisele karistuseks 90 piitsahoopi, sest ta viibis autos mehega, kes ei kuulunud tema lähisugulaste hulka, kui teda rünnati ja grupiviisiliselt vägistati;

C.   olles sügavalt mures, et Qatifi üldkohus Saudi Araabias vaatas otsuse 2007. aasta novembris uuesti läbi ning karmistas karistust kuuekuulise vangistuse ja 200 piitsahoobini;

D.   arvestades Qatifi üldkohtu ametniku avaldust, et kohus karmistas karistust vastavalt kohtunike ülemkogu juhistele, kuna karistatu üritas meedia abil kohtusüsteemi kahjustada ja mõjutada;

E.   arvestades, et ohvri advokaadil Abdul Rahman Al-Lahemil keelati kohtusaali siseneda ja oma klienti edaspidi esindada pärast seda, kui ta üritas võtta õiguslikke meetmeid justiitsministeeriumi vastu, sest viimane ei soostunud esitama klienti puudutava otsuse koopiat, mille abil saanuks ta ette valmistada apellatsioonikaebuse; arvestades, et hr Al-Lahemi ootab nüüd ees distsiplinaarkuulamine justiitsministeeriumis ning sanktsioonide hulka võivad kuuluda ka tegevuse peatamine kolmeks aastaks ja tegevusloa äravõtmine;

F.   arvestades, et hr Al-Lahem osales kaitsjana ka kohtuasjades, milles käsitleti kahe lapsega abielupaari Fatima ja Mansour Al-Taimani 2007. aasta juulis toimunud sunniviisilist lahutamist naise venna nõudel argumendiga, et Fatima pärineb kõrgemast soost kui tema mees; arvestades, et mõlemat on nüüdseks juba kuid koos lastega kinni peetud, sest nad keelduvad lahutust tunnistamast, ning arvestades, et alates sellest ajast on Fatima sunnitud elama varjupaigas, kuna keeldub oma pere juurde naasmast;

G.   olles eriliselt mures, et vallaliste vastassoost isikute kriminaalkorras karistamine mistahes lähedase kontakti eest Saudi Araabias kahjustab tõsiselt vägistamise ohvrite võimalusi pöörduda kohtu poole ning et kohus võib naise vägistamissüüdistust käsitleda hoopis abieluvälise seksuaalsuhtega nõustumisena, kui ta ei suuda kindlalt tõendada, et kontakt ei olnud vabatahtlik;

H.   arvestades, et Saudi Araabias töötab koduabilistena ligikaudu kaks miljonit naissoost võõrtöölist, keda ametivõimud ja eraisikutest tööandjad sageli halvasti kohtlevad muuhulgas füüsilise ja psühholoogilise väärkohtlemise ja palga maksmata jätmise näol, aga ka pidades neid kinni ilma süüdistuseta või kohtumenetluseta ja isegi määrates neile ebaõiglase kohtumenetluse tulemusena surmanuhtlusi;

I.   pöörates erilist tähelepanu juhtumile Sri Lankalt pärit koduabilise Rizana Nafeekiga, kes mõisteti 2007. aasta juunis surma tema hoole all olnud väikelapse surma pärast ajal, mil ta ise oli alles 17aastane, samuti juhtumile Indoneesiast pärit koduabiliste Siti Tarwiyah Slameti ja Susmiyati Abdul Fulaniga, kelle peksis 2007. aasta augustis surnuks neile tööd andnud perekond, tekitades tõsiseid vigastusi ka kahele teisele koduabilisele;

J.   märkides, et rahvusvahelistes inimõigustealastes konventsioonides (nagu konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta) osalevad riigid on kohustatud tagama meestele ja naistele võrdsed õigused,

1.   nõuab, et Saudi Araabia valitsus teeks edasisi samme naiste õiguste piirangute – sealhulgas naiste vaba liikumine, sõiduki juhtimise keeld, töövõimalused, õiguslik staatus ja naiste esindamine kohtumenetlustes – tühistamiseks, kaotaks naiste diskrimineerimise kõik vormid era- ja avalikus elus ning edendaks nende osalemist majandus-, sotsiaal- ja poliitilises sfääris;

2.   mõistab hukka eespool nimetatud Qatifi üldkohtu otsuse vägistamise ohvri karistamise kohta; kutsub Saudi Araabia ametivõimusid üles seda kohtuotsust tühistama ja loobuma kõikidest vägistamise ohvrile esitatud süüdistustest;

3.   märgib, et 3. oktoobril 2007 andis kuningas Abdullah teada kohtureformist, lubades luua uued spetsialiseeritud kohtud ning parandada kohtunike ja advokaatide väljaõpet; tuletab meelde, et 2007. aasta mais teatati kuningas Abdullah" nõudmiseset luua uus, koduvägivalla juhtumitele spetsialiseerunud kohus;

4.   arvab, et kampaania naistevastase vägivalla, eriti aga koduvägivalla alase teadlikkuse suurendamiseks Saudi Araabias oleks eriliselt tervitatav algatus, mis tuleks võimalikult kiiresti ette võtta;

5.   palub tungivalt ametivõimudel vaadata läbi ja jõustada riiklikud tööseadused, mis annaksid koduabilistele samasuguse kaitse nagu muudel elualadel töötavatele inimestele, ning tagada nende tööandjate karistamine, kes on süüdi seksuaalses või füüsilises väärkohtlemises ja rikuvad riiklike seadustega vastuollu minnes töötajate õigusi;

6.   palub Saudi Araabia valitsusel vaadata uuesti läbi kõik juhtumid, kus alaealised seaduserikkujad on surma mõistetud, tühistada alaealistele määratud surmanuhtlused ja kehtestada surmanuhtluse moratoorium;

7.   palub nõukogul ja komisjonil tõstatada need küsimused ELi ja Pärsia Lahe Araabia Riikide Koostöönõukogu järgmisel nõukogu ja ministrite ühiskohtumisel;

8.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜRO peasekretärile, Saudi Araabia valitsusele, Islami Konverentsi Organisatsiooni peasekretärile ja Pärsia Lahe Araabia Riikide Koostöönõukogu peasekretärile.

(1) EÜT C 32, 5.2.1996, lk 98.
(2) ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 281.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika