Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0526/2007

Rozpravy :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Hlasovanie :

PV 13/12/2007 - 12.2

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 211kWORD 45k
Štvrtok, 13. decembra 2007 - Štrasburg
Práva žien v Saudskej Arábii
P6_TA(2007)0631RC-B6-0526/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2007 o právach žien v Saudskej Arábii

Európsky parlament,

–   so zreteľom na ratifikáciu Medzinárodného dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) Saudskou Arábiou 7. septembra 2000,

–   so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý Saudská Arábia ratifikovala 23. septembra 1997,

–   so zreteľom na skutočnosť, že Saudská Arábia je od 26. januára 1996 zmluvnou stranou Dohovoru o právach dieťaťa,

–   so zreteľom na skutočnosť, že Saudská Arábia bola v máji 2006 zvolená za člena Rady OSN pre ľudské práva,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Saudskej Arábii, z 18. januára 1996(1) a z 10. marca 2005(2),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže ženy v Saudskej Arábii aj naďalej čelia rôznym formám diskriminácie v súkromnom aj verejnom živote a sú často obeťami sexuálneho násilia a často sa stretávajú s obrovskými prekážkami v trestnoprávnom systéme,

B.   keďže v októbri 2006 bola 19-ročná žena, známa ako "dievča z Katifu", odsúdená na 90 rán bičom po tom, ako bola napadnutá a skupinovo znásilnená v čase, keď sa sama v aute rozprávala s mužom, ktorý nebol jej blízkym príbuzným,

C.   hlboko znepokojený skutočnosťou, že všeobecný súd v Katife (Saudská Arábia) prehodnotil rozsudok v novembri 2007 a odsúdil ju na šesť mesiacov vo väzení a 200 rán bičom,

D.   keďže úradník zo všeobecného súdu v Katife vyhlásil, že súd zvýšil žene trest na základe pokynu Najvyššej súdnej rady, z dôvodu jej pokusu o zhoršenie situácie a ovplyvnenie súdu prostredníctvom médií,

E.   keďže právnikovi obete Abdulovi Rahmanovi Al-Lahemovi bol zakázaný vstup do súdnej siene, ako aj budúce zastupovanie jeho klientky potom, ako sa pokúsil podniknúť právne kroky proti ministerstvu spravodlivosti za to, že mu odmietli poskytnúť kópiu rozsudku proti jeho klientke, podľa ktorého by mohol pripraviť odvolanie; keďže pán Al-Lahem teraz čelí disciplinárnemu konaniu na ministerstve spravodlivosti, pričom sankcie môžu zahŕňať pozastavenie činnosti na tri roky a jeho vylúčenie z advokátskej komory;

F.   keďže pán Al-Lahem zastupoval aj manželov Fatimu a Mansúra Al-Taimaniovcov, rodičov dvoch detí, ktorí boli nútene rozvedení v júli 2007 na základe žiadosti manželkinho brata s odôvodnením, že rodový pôvod Fatimy je nadradený pôvodu jej manžela; keďže obaja boli väznení celé dni, dokonca celé mesiace spolu so svojimi deťmi za odmietnutie rozvodu a keďže Fatima musí odvtedy povinne žiť v útulku, pretože sa odmieta vrátiť k svojej rodine,

G.   osobitne znepokojený tým, že kriminalizácia akéhokoľvek blízkeho kontaktu medzi nezosobášenými osobami opačného pohlavia v Saudskej Arábii výrazne bráni obetiam znásilnenia v hľadaní spravodlivosti, a že súd môže považovať obvinenie ženy v súvislosti s jej znásilnením za jej priznanie k mimomanželským sexuálnym vzťahom s výnimkou prípadu, keď prednesie silné dôkazy o tom, že k tomuto kontaktu nedošlo s jej súhlasom,

H.   keďže približne dva milióny prisťahovaných žien, zamestnaných ako pracovníčky v domácnostiach v Saudskej Arábii často trpí zlým zaobchádzaním štátnymi orgánmi a súkromnými zamestnávateľmi vrátane fyzického a psychologického týrania a neplatenia mzdy, zadržiavania bez obvinenia alebo súdneho konania a dokonca trestu smrti po nespravodlivom súdnom konaní,

I.   upozorňujúc najmä na prípad Rizany Nafeekovej, pracovníčky v domácnosti pochádzajúcej zo Srí Lanky, ktorá bola odsúdená na trest smrti v júni 2007 za smrť dojčaťa v jej starostlivosti keď mala len 17 rokov, a prípady indonézskych pracovníčok v domácnosti Siti Tarwiyah Slametovej a Susmiyati Abdul Fulanovej, ktoré zamestnávateľská rodina zbila na smrť v auguste 2007, zatiaľ čo dve ďalšie utrpeli ťažké zranenia,

J.   berúc na vedomie, že signatári medzinárodných dohovorov o ľudských právach (ako napríklad CEDAW) sú povinní zabezpečiť rovnaké práva mužom a ženám,

1.   trvá na tom, aby vláda Saudskej Arábie podnikla ďalšie kroky smerujúce k odstráneniu obmedzení práv žien vrátane voľného pohybu žien, zákazu riadenia vozidla, ich možností zamestnania, ich právnej subjektivity a ich zastupovania v súdnom procese, aby tiež zrušila všetky formy diskriminácie žien v súkromnom a verejnom živote, ako aj podporila ich účasť v hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti;

2.   odsudzuje vyššie uvedené rozhodnutie všeobecného súdu v Katife o potrestaní obete znásilnenia; vyzýva orgány Saudskej Arábie, aby zrušili rozsudok a zrušili všetky obvinenia voči obeti znásilnenia;

3.   poznamenáva, že kráľ Abdulláh 3. októbra 2007 oznámil reformu súdnictva, ktorá sľubuje vytvorenie nových špecializovaných súdov a lepšie vzdelávanie sudcov a právnikov; pripomína, že v máji 2007 bolo oznámené, že kráľ Abdulláh nariadil vytvorenie nového súdu, ktorý by sa špecializoval na prípady domáceho násilia;

4.   domnieva sa, že kampaň na podporu povedomia o násilí proti ženám v Saudskej Arábii, najmä o domácom násilí, by bola veľmi vítanou iniciatívou a mala by sa uskutočniť čo najskôr;

5.   naliehavo žiada orgány, aby zrevidovali a presadzovali dodržiavanie vnútroštátnych pracovnoprávnych právnych predpisov s cieľom poskytnúť rovnakú ochranu pracovníkom v domácnosti, aká existuje pre pracovníkov v iných odvetviach, a zabezpečiť stíhanie zamestnávateľov zodpovedných za sexuálne alebo fyzické zneužívanie a za zneužívanie pracovných práv spôsobom, ktorý porušuje existujúce vnútroštátne právne predpisy;

6.   vyzýva vládu Saudskej Arábie, aby preskúmala všetky prípady mladistvých páchateľov, ktorí boli odsúdení na trest smrti, pozastavila trest smrti pre mladistvých páchateľov a prijala moratórium na trest smrti;

7.   vyzýva Radu a Komisiu, aby sa na najbližšom stretnutí spoločnej rady a ministrov medzi EÚ a Radou pre spoluprácu pre arabské štáty Perzského zálivu venovali týmto záležitostiam;

8.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi OSN, vláde Saudskej Arábie, generálnemu tajomníkovi Organizácie islamskej konferencie a generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu pre arabské štáty Perzského zálivu.

(1) Ú. v. ES C 32, 5.2.1996, s. 98.
(2) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 281.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia