Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 10 lipca 2007 r. - Strasburg
 Protokół do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie WE/Algieria w celu uwzględnienia rozszerzenia ***
 Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *
 Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Ukraina w następstwie rozszerzenia *
 Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Armenia w następstwie rozszerzenia *
 Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Azerbejdżan w następstwie rozszerzenia *
 Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Gruzja w następstwie rozszerzenia *
 Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych *
 Ubezpieczenia bezpośrednie inne niż ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji ***I
 Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I
 Reasekuracja (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I
 Nowa klasyfikacja statystyczna produktów według działalności (CPA) ***I
 Badanie prób losowych dotyczące siły roboczej we Wspólnocie ***I
 Energy Star ***I
 Konwencja ONZ w sprawie Kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 954/79) ***I
 Kontrola działalności połowowej w Antarktyce *
 Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r. *
 Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 29 maja 2000 r. *
 Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych *
 Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich lub urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej *
 Sprostowania (nowy art. 204a Regulaminu PE)
 Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE)
 Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini
 Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Ashleya Mote`a
 Projekt budżetu korygującego nr 4/2007
 Specjalne sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące kosztów tłumaczeń ponoszonych przez Komisję, Parlament i Radę
 Minimalizacja kosztów administracyjnych nałożonych w drodze legislacji
 Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) ***III
 Drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2008-2013) ***II
 Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II
 Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I
 Dodatki do żywności ***I
 Enzymy spożywcze ***I
 Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I
 Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych*
 Rozpoznanie i wyznaczenie europejskiej infrastruktury krytycznej oraz ocena potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony *
 Perspektywy rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu
 Rybołówstwo przemysłowe
Teksty (517 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności