Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο
 Σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης
 Συγχωνεύσεις και διασπάσεις ανωνύμων εταιρειών ***I
 Ειδικό πρόγραμμα «Αστική δικαιοσύνη» (2007-2013) ***II
 Κοινοτική πολιτική των υδάτων (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I
 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I
 Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I
 Επικίνδυνες ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I
 Οικολογικός σχεδιασμός για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια ***I
 Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών ***I
 Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών ***I
 Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010 (Λευκή Βίβλος)
 Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα
 Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
Κείμενα (548 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου