Indiċi 
Testi adottati
L-Erbgħa, 11 ta' Lulju 2007 - Strasburgu
It-tlaqqigħ tal- Konferenza Intergovernattiva: opinjoni tal-Parlament Ewropew
 Mergers u Diviżjoni ta" kumpaniji b'responsabbiltà pubblika limitata ***I
 Il-Programm Speċifiku "Ġustizzja Ċivili" bħala parti mill-Programm Ġenerali "Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja" (2007-2013) ***II
 Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma ***I
 Vetturi li m'għadhomx jintużaw ***I
 Skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku ***I
 Sustanzi ta" riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku ***I
 Ir-rekwiżiti għall-eko-disinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija ***I
 Servizzi postali tal-Komunità ***I
 Regoli komuni għal servizzi tat-trasport bl-ajru ***I
 Il-politka tas-servizzi finanzjarji (2005-2010) - White Paper
 L-immodernizzar tal-liġi tax-xogħol biex tiffaċċja l-isfidi tas-seklu 21
 L-Impjieg ta" ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni tas-servizzi

It-tlaqqigħ tal- Konferenza Intergovernattiva: opinjoni tal-Parlament Ewropew
PDF 225kWORD 58k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar it-tlaqqigħ tal-Konferenza Intergovernattiva (IGC): l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (Artikolu 48 tat-Trattat UE) (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))
P6_TA(2007)0328A6-0279/2007

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 48(2) tat-Trattat UE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0206/2007),

–   wara li kkunsidra t-Trattat ta" l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

–   wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa ffirmat f'Ruma fid-29 ta' Ottubru 2004 (minn issa 'l quddiem immsejħa bħala "it-Trattat Kostituzzjonali"),

–   wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta" l-Unjoni Ewropea kif iffirmata u mħabbra f'Nizza fis-7 ta" Diċembru 2000,

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta" Laeken tal-15 ta" Diċembru 2001 dwar il-ġejjieni ta" l-Unjoni,

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta" Berlin tal-25 ta" Marzu 2007 fl-okkażjoni tal-ħamsin anniversarju ta" l-iffirmar tat-Trattati ta" Ruma,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-12 ta" Jannar 2005 dwar it-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa(1) u tas-7 ta" Ġunju 2007 dwar il-pjan direzzjonali tal-proċess kostituzzjonali ta' l-Unjoni(2),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-30 ta' Mejju 2007 dwar il-pjan direzzjonali għall-proċess kostituzzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-6 ta' Ġunju 2007 dwar it-tnedija mill-ġdid tal-proċess ta' riforma ta' l-Unjoni Ewropea bi tħejjija għall-Kunsill Ewropew tal-21 u tat-22 ta' Ġunju 2007,

–   wara li kkunsidra l-laqgħa parlamentari konġunta dwar il-ġejjieni ta' l-Ewropa li saret fil-11 u fit-12 ta' Ġunju 2007 fi Brussell,

–   wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew li saru fi Brussell fil-21 u fit-22 ta" Ġunju 2007 li jistabbilixxu l-mandat għall-Konferenza Intergovernattiva,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A6-0279/2007),

Billi:

A.   sentejn ta" riflessjoni dwar il-ġejjieni ta" l-Ewropa kkonfermaw il-ħtieġa li jiġi ssalvagwardjat u mtejjeb il-kontenut ta" l-innovazzjonijiet tat-Trattat Kostituzzjonali f'termini ta" demokrazija, effiċjenza u trasparenza sabiex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq ta" l-Unjoni Ewropea kif ukoll biex jissaħħu d-drittijiet taċ-ċittadini tagħha u l-irwol tagħha fid-dinja,

B.   din l-opinjoni hija kondiviża b'mod wiesgħa mil-parlamenti nazzjonali ta" l-Istati Membri u l-Parlament Ewropew, li r-rappreżentanti tagħhom fasslu l-bażi ta" dawn l-innovazzjonijiet fl-ambitu tal-Konvenzjoni inkarigata bit-tfassil tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u fl-ambitu tal-Konvenzjoni Ewropea,

C.   il-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2007 qabel dwar it-tlaqqigħ tal-' Konferenza Intergovernattiva b' mandat li li hiya tittrasforma l-biċċa l-kbira ta" l-innovazzjonijiet li jinstabu fit-Trattat Kostituzzjonali f'emendi għat-Trattati fis-seħħ,

D.   dak il-mandat huwa preċiż ħafna u jippermetti wkoll lill-Konferenza Intergovernattiva biex tasal għal qbil malajr fuq il-modifikazzjoni ta" xi wħud mill-innovazzjonijiet li jinsabu fit-Trattat Kostituzzjonali, mingħajr ma tkun ipperikolata s-sustanza tiegħu;

E.   il-mandat, madankollu, jirrinunzja għall-ambizzjoni li jinħoloq trattat kostituzzjonali waħdieni biex jissostitwixxi dawk eżistenti, jabbanduna terminoloġija li kieku tagħti liċ-ċittadini fehim ċar tan-natura ta" l-atti ta" l-Unjoni, ma jżommx sett ta" simboli li kieku jagħmilha aktar faċli għaċ-ċittadini jidentifikaw ma" l-Unjoni Ewropea, u jinkludi bosta "opt-outs" f'ċerti oqsma fejn l-Istati Membri individwali qajmu diffikultajiet;

F.   il-mandat ma jindirizzax biżżejjed l-isfidi ġodda li qiegħda tiffaċċja l-Unjoni kemm ilu li ġie ffirmat it-Trattat Kostituzzjonali;

G.   il-Parlament Ewropew, bħala l-unika istituzzjoni ta" l-Unjoni eletta direttament miċ-ċittadini, għandu d-dmir li jesprimi l-interess komuni ta" l-Unjoni Ewropea sabiex tissaħħaħ il-kostruzzjoni Ewropea u l-metodu Komunitarju, li għal aktar minn 50 sena kienu sors ta" paċi u prosperità;

1.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi li saru mill-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill biex jintlaħaq ftehim unanimu fil-Kunsill Ewropew tal-21-22 ta' Ġunju 2007;

2.  Jieħu nota tal-mandat għall-Konferenza Intergovernattiva li ġie miftiehem mill-Kunsill Ewropew; jilqa" b'sodisfazzjon il-preċiżjoni elaborata tiegħu u l-iskeda stretta għall-konklużjoni tal-Konferenza Intergovernattiva, u jistieden lill-Istati Membri biex ma jirtirawx mill-impenji li daħlu għalihom fil-Kunsill Ewropew; jesprimi opinjoni favorevoli dwar it-tlaqqigħ tal-Konferenza Intergovernattiva;

3.  Jiddispjaċih, madankollu, li dan il-mandat jimplika t-telf ta" xi elementi importanti li kien intlaħaq qbil fuqhom fil-Konferenza Intergovernattiva ta" l-2004, bħal ma huma l-kunċett ta' trattat kostituzzjonali, is-simboli ta' l-Unjoni, ismijiet li jinfehmu għall-atti legali ta" l-Unjoni, dikjarazzjoni ċara tas-supremazija tal-liġi ta" l-Unjoni u id-definizzjoni ta' l-Unjoni bħala unjoni ta' ċittadini u ta' stati, u timplika ukoll dewmien twil biex jiġu introdotti elementi oħrajn;

4.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-mandat jippermetti numru dejjem jikber ta" derogi mogħtija lil ċerti Stati Membri mill-implimentazzjoni ta" dispożizzjonijiet ewlenin tat-Trattati li jista" jwassal li tiddgħajjef il-koeżjoni ta" l-Unjoni;

5.  Jiddispjaċih li l-mandat jippermetti diversi tibdiliet ta" abbozzar imqabbla mat-Trattat Kostituzzjonali li jagħtu impressjoni ta" sfiduċja fl-Unjoni u fl-istituzzjonijiet tagħha u b'hekk jibgħat sinjali żbaljati lill-opinjoni pubblika;

6.  Jiddispjaċih li qiegħed jonqsu l-ispirtu ta' koperazzjoni Ewropew u l-kuraġġ politiku tar-rappreżentanti ta' l-Istati Membri, u jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-iżvilupp ta' attitudnijiet bil-kontra ta' l-ideali Ewropej tas-solidarjetà u l-integrazzjoni;

7.  Jisħaq li l-mandat jippermetti l-modifikazzjoni tal-ismijiet ta" atti legali, iżda ma jaħsibx għal kwalunkwe tibdil sostanzjali fl-istruttura u l-ġerarkija tagħhom, u jesprimi l-intenzjoni tiegħu li jeżamina mill-qrib u bir-reqqa l-mod ta" kif dan jiġi introdott fid-dispożizzjonijiet relatati bil-għan li tkun iggarantita r-responsabilità politika u li jkunu salvagwardjati l-poteri leġiżlattivi tiegħu, b'mod partikulari fl-iskrutinju ta' atti ddelegati;

8.  Jilqa" b'sodisfazzjon, madankollu, il-fatt li l-mandat jissalvagwardja ħafna mis-sustanza tat-Trattat Kostituzzjonali, b'mod partikulari l-personalità legali waħda ta" l-Unjoni u t-tneħħija ta" l-istruttura ta' 'pilastri', l-estensjoni tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill u tal-kodeċiżjoni mill-Parlament u mill-Kunsill, l-elementi ta" demokrazija parteċipattiva, l-istatus legali li jorbot tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, it-titjib tal-koerenza ta" l-azzjoni esterna ta" l-Unjoni u l-pakkett istituzzjonali bbilanċjat;

9.  Josserva li r-riżultati pożittivi kollha fir-rigward tat-tisħiħ tal-proċeduri demokratiċi u tad-drittijiet taċ-ċittadini, fir-rigward ta'l-estenzjoni tal-kompetenzi u fir-rigward tad-definizzjoni tal-valuri u ta' l-objettivi ta' l-UE, ġejjin esklussivament mill-ħidma tal-Konvenzjoni Ewropea;

10.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-unjoni ekonomika u monetarja għandha tiġi rikonoxxuta fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea bħala objettiv ta' l-UE;

11.  Jilqa" b'sodisfazzjon il-fatt li l-mandat jaħseb biex jiddaħħlu ċerti elementi ġodda fit-Trattati, bħar-referenza espliċita ta" bidla fil-klima u solidarjetà fil-qasam ta" l-enerġija;

12.  Ifakkar li l-UE ddikjarat, kemm liċ-ċittadini tagħha stess u kemm lid-dinja kollha, li hija komunità ta' valuri, li d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali huma l-qalba ta' din il-komunità tal-valuri, u li dawn tfissru b'mod komprensiv fil-Karta tad-Drittijiet fundamentali u ġew rikonoxxuti mill-istituzzjonijiet ta' l-UE u mill-Istati Membri kollha f'bosta okkażjonijiet; jikkunsidra, għalhekk, li jekk issa Stat Membru jew aktar jitolbu 'opt-out' mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, dan jirrappreżenta daqqa ta' ħarta drammatika u jikkawża dannu serju lis-sens ta' identità ġewwinija ta' l-UE; għal din ir-raġuni, jappella urġentement lill-Istati Membri kollha għal darb'oħra biex jagħmlu kull sforz sabiex jegħlbu din il-firda interna u biex fl-aħħar jilħqu konsensus dwar il-validità kompleta ta' din il-Karta;

13.  Jistieden lill-Konferenza Intergovernattiva sabiex ittemm ix-xogħol tagħha qabel l-aħħar tal-2007, sabiex tippermetti t-Trattat il-ġdid jidħol fis-seħħ fil-ħin qabel l-elezzjonijiet Ewropej ta" l-2009;

14.  Jilqa" b'sodisfazzjon it-tisħiħ tal-modalitajiet tal-parteċipazzjoni tiegħu fil-Konferenza Intergovernattiva fil-livelli kollha kif miftiehem mill-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2007;

15.  Jirriżerva d-dritt tiegħu li jagħmel proposti konkreti dwar kwistjonijiet speċifiċi lill-Konferenza Intergovernattiva fil-vires tal-mandat;

16.  Se jirrispondi 'l quddiem għall-istedina mill-Kunsill Ewropew biex jindirizza l-kwistjoni tal-kompożizzjoni tiegħu stess;

17.  Jisħaq l-intenzjoni tiegħu biex jeżamina bir-reqqa r-riżultat ta" l-Konferenza Intergovernattiva sabiex jiġi evalwat jekk ir-riformi li kienu ġew miftehma waqt in-negozjati jikkonformawx b'mod sodisfaċenti ma" l-interpretazzjoni tiegħu tal-mandat;

18.  Jistieden lill-Istati Membri u lir-rappreżentanti tiegħu stess sabiex jassiguraw trasparenza sħiħa tax-xogħol li sar mill-Konferenza Intergovernattiva, b'mod partikulari permezz tal-pubblikazzjoni tad-dokumenti kollha li ġew ippreżentati għad-diskussjoni;

19.  Jafferma mill-ġdid l-intenzjoni tiegħu li jżomm relazzjoni imill-qrib ħafna mal-parlamenti nazzjonali u mas-soċjetà ċivili matul il-proċess ta" reviżjoni tat-trattati;

20.  Jistieden lill-IGC biex tassigura, għal raġunijiet ta" trasparenza, li r-riżultati tax-xogħol tagħha se jkunu ppubblikati wkoll fil-forma ta" verżjoni abbozz konsolidata tat-Trattati;

21.  Iħabbar l-intenzjoni soda tiegħu li jressaq, wara l-elezzjonijiet ta" l-2009, proposti ġodda għal soluzzjoni kostituzzjonali ulterjuri għall-Unjoni, skond il-klawsola għar-reviżjoni tat-trattat(3), peress li l-Unjoni Ewropea hija proġett komuni li jiġġedded il-ħin kollu;

22.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE biex iressqu proposti speċifiċi biex jerġgħu jinvolvu liċ-ċittadini ta'l-Unjoni fi djalogu matul it-tkomplija tal-proċess kostituzzjonali;

23.  Jistieden lill-kumitat kompetenti tiegħu biex jikkunsidra il-possibilita' ta' emenda tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu li tagħti karattru uffiċjali lill-bandiera u l-innu ta' l-Unjoni Ewropea magħżula fil-Kostituzzjoni Ewropea, fl-attivitajiet u fil-bini tiegħu;

24.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni li tiġbor l-opinjoni dwar it-tlaqqigħ tal-Konferenza Intergovernattiva lill-Kunsill, lill Kummissjoni, lill-Kapijiet ta" l-Istat jew tal-Gvern u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u tal-Bank Ċentrali Ewropew.

(1) ĠU C 247 E, 6.10.2005, p. 88.
(2) Testi Adottati, P6_TA(2007)0234.
(3) Ara l-Artikolu IV-443 tat-Trattat Kostituzzjonali.


Mergers u Diviżjoni ta" kumpaniji b'responsabbiltà pubblika limitata ***I
PDF 284kWORD 36k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/855/KEE u 82/891/KEE fir-rigward tar-rekwiżit ta' rapport ta" espert indipendenti fl-okkażjoni ta" għaqda jew diviżjoni ta" kumpanniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata (COM(2007)0091 – C6-0082/2007 – 2007/0035(COD))
P6_TA(2007)0329A6-0252/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill(1) (COM(2007)0091),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 44(2)(g) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0082/2007),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0252/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/855/KEE u 82/891/KEE fir-rigward tar-rekwiżit ta' rapport ta" espert indipendenti fl-okkażjoni ta" għaqda jew diviżjoni ta" kumpanniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata

P6_TC1-COD(2007)0035


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, d-Direttiva 2007/63/KE.)

(1) Għadha mhix pubblikata fil-ĠU.


Il-Programm Speċifiku "Ġustizzja Ċivili" bħala parti mill-Programm Ġenerali "Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja" (2007-2013) ***II
PDF 290kWORD 36k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' deċiżjoni Nru .../2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perijodu 2007-2013 il-Programm Speċifiku "Ġustizzja Ċivili" bħala parti mill-Programm Ġenerali "Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja" (8699/2/2007 – C6-0179/2007 – 2005/0040(COD))
P6_TA(2007)0330A6-0262/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (8699/2/2007 – C6-0179/2007),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari(1) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2005)0122)(2),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2)(c) tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomondazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0262/2007),

1.  Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

2.  Jiġbed l-attenzjoni għad-Dikjarazzjoni kif magħmula fis-seduta plenarja tal-11 ta' Lulju 2007 tal-Kummissjoni;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni Nru .../2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perijodu 2007-2013 il-Programm Speċifiku "Ġustizzja Ċivili" bħala parti mill-Programm Ġenerali "Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja"

P6_TC2-COD(2005)0040


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fit-tieni qari jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, d-Deċiżjoni Nru 1149/2007/KE.)

(1) Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
(2) Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.


Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma ***I
PDF 282kWORD 29k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0921 – C6-0032/2007 – 2006/0297(COD))
P6_TA(2007)0331A6-0174/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0921)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skond liema Artikoli il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0032/2007),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel (A6-0174/2007),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi il-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

P6_TC1-COD(2006)0297


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, d-Direttiva 2007/.../KE.)

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.


Vetturi li m'għadhomx jintużaw ***I
PDF 285kWORD 28k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0922 – C6-0006/2007 – 2006/0287(COD))
P6_TA(2007)0332A6-0186/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0922)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0006/2007),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel (A6-0186/2007),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tikkonsultah jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb li tiġi adottata id-Direttiva (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda id-Direttiva 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

P6_TC1-COD(2006)0287


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, d-Direttiva 2007/.../KE.)

(1) ĠU C ... /Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.


Skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku ***I
PDF 282kWORD 27k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/96/KE dwar l-iskart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE), rigward is-setgħat ta" implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0914 – C6-0019/2007 – 2006/0302(COD))
P6_TA(2007)0333A6-0188/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0914)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0019/2007),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel (A6-0188/2007),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni kif emendata,

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tikkonsultah jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid,

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/96/KE dwar l-iskart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) rigward is-setgħat ta" implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

P6_TC1-COD(2006)0302


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, d-Direttiva 2007/.../KE.)

(1) ĠU Ċ... /Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.


Sustanzi ta" riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku ***I
PDF 283kWORD 29k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/95/KE dwar ir-restrizzjoni ta" l-użu ta" ċerti sustanzi ta" riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0915 – C6-0021/2007 – 2006/0303(COD))
P6_TA(2007)0334A6-0187/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0915)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0021/2007),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel (A6 0187/2007),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b' test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsillli li temenda d-Direttiva 2002/95/KE dwar ir-restrizzjoni ta" l-użu ta" ċerti sustanzi ta" riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

P6_TC1-COD(2006)0303


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, d-Direttiva 2007/.../KE.)

(1) ĠU Ċ... /Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.


Ir-rekwiżiti għall-eko-disinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija ***I
PDF 284kWORD 51k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2005/32/KE li tistabbilixxi qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-eko-disinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija, kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi 96/57/KE u 2000/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill , rigward il-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta" implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))
P6_TA(2007)0335A6-0222/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0907)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0034/2007),

–   wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni mehmuża,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel (A6-0222/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE li temenda d-Direttiva Nru 2005/32/KEdwar it-twaqqif ta' qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-eko-disinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 96/57/KE u Nru 2000/55/KE, rigward il-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta" implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

P6_TC1-COD(2006)0291


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, d-Direttiva 2007/.../KE.)

(1) ĠU C ... / Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.


Servizzi postali tal-Komunità ***I
PDF 626kWORD 240k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/67/KE dwar it-tlestija kompleta tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità (COM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD))
P6_TA(2007)0336A6-0246/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM (2006)0594)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 47(2), 55 u 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0354/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0246/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/67/KE, dwar it-twettiq komplet tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità

P6_TC1-COD(2006)0196


(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 47(2), l-Artikolu 55 u l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni║,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(2),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(3),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat(4),

Billi:

(1)  Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 1994 dwar l-iżvilupp tas-servizzi postali Komunitarji(5), il-Kunsill identifika bħala waħda mill-għanijiet ewlenin tal-politika postali Komunitarja, ir-rikonċiljazzjoni tal-ftuħ gradwali u kkontrollat tas-suq postali għal kompetizzjoni, b'garanzija sostenibbli tal-provvista tas-servizz universali.

(2)  Id-Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 1997 dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz(6), stabbiliet qafas regolatorju għas-settur postali f'livell Komunitarju, inklużi miżuri biex jiġi garantit servizz universali u jiġu stabbiliti limiti massimi għas-servizzi postali li Stati Membri jistgħu jirriservaw għall-fornitur(i) tas-servizz universali tagħhom bl-iskop li jinżamm is-servizz universali, li għandhom jitnaqqsu b'mod gradwali u progressiv, u skeda biex jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-ftuħ ulterjuri tas-suq għall-kompetizzjoni, għall-iskopijiet tal-ħolqien tas-suq uniku fis-servizzi postali.

(3)  L-Artikolu 16 tat-Trattat ║ jenfasizza r-rwol li għandhom is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali fil-valuri komuni ta' l-Unjoni Ewropea kif ukoll ir-rwol tagħhom fil-promozzjoni ta' koeżjoni soċjali u territorjali. Dan jistipula li għandha tingħata attenzjoni biex dawn is-servizzi joperaw fuq il-bażi ta' prinċipji u kondizzjonijiet li jippermettulhom li jwettqu l-missjonijiet tagħhom.

(4)  L-irwol pożittiv tas-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali ġie enfasizzat permezz tal-Eurobarometer Speċjali 219 ta' Ottubru 2005, li indika li s-servizzi postali huma s-servizzi l-aktar apprezzati ta' interess ekonomiku ġenerali skond l-utenti fl-UE, fejn 77% ta' dawk li ġew intervistati irrispondew b'mod pożittiv.

(5)  Minħabba li dawn jikkostitwixxu strument essenzjali għall-komunikazzjoni u l-iskambju ta' tagħrif, is-servizzi postali għandhom irwol importanti li jikkontribwixxi għall-objettivi ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali fl-UE.

(6)  Il-miżuri f'dan il-qasam għandhom ikunu mfassla b'tali mod li l-kompiti li l-Artikolu 2 tat-Trattat ║jassenja lill-Komunità, jiġifieri, li tippromwovi fil-Komunità kollha l-iżvilupp armonjuż, ibbilanċjat u sostenibbli ta' l-attivitajiet ekonomiċi, livell għoli ta' impjieg u ta' ħarsien soċjali, it-tkabbir sostenibbli li ma jkunx inflazzjonarju, grad għoli ta' kompetittività u konverġenza fl-operazzjoni ekonomika, it-titjib tal-livell ta' l-għajxien u tal-kwalità tal-ħajja u l-koeżjoni ekonomika u soċjali u s-solidarjetà bejn l-Istati Membri jikkostitwixxu għanijiet li għandhom jintlaħqu.

(7)  Is-swieq postali Ewropej għaddew minn bidliet drammatiċi f'dawn l-aħħar snin, żvilupp li ngħata spinta permezz tal-progress teknoloġiku u ż-żieda fil-kompetizzjoni bħala riżultat tad--deregolamentazzjoni. Minħabba l-globalizzazzjoni, huwa essenzjali li wieħed jieħu pożizzjoni proattiva u favur l-iżvilupp sabiex iċ-ċittadini ta' l-UE ma jiġux imċaħħda mill-benefiċċji ta' bidliet bħal dawn.

(8)  Fil-Konklużjonijiet tiegħu dwar ir-reviżjoni intermedja ta' l-Istrateġija ta' Liżbona, il-Kunsill Ewropew tat-22 u t-23 ta' Marzu 2005 tenna l-importanza tat-tlestija s-suq intern bħala strument għall-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' iktar impjiegi ta' kwalità aħjar, u r-rwol importanti li għandhom is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali f'ekonomija dinamika u kompetittiva. Dawn il-konklużjonijiet jibqgħu applikabbli għas-servizzi postali, bħala strument essenzjali ta' komunikazzjoni, kummerċ, u koeżjoni soċjali u territorjali.

(9)  Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Frar 2006 dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Posta(7) enfasizzat l-importanza soċjali u ekonomika ta' servizzi postali effiċjenti u r-rwol importanti tagħhom fil-qafas ta' l-Istrateġija ta' Liżbona, u indikat li miżuri ta' riforma adottati s'issa ġġeneraw żviluppi pożittivi sinifikanti fis-settur postali, flimkien ma' aktar kwalità, aktar effiċjenza u orjentament aħjar lejn il-ħtiġijiet tal-klijent. Fir-riżoluzzjoni tiegħu il-Parlament Ewropew stieden lill-Kummissjoni, fid-dawl ta' l-iżviluppi li xi drabi huma diverġenti b'mod evidenti fl-obbligi tas-servizz universali fl-Istati Membri, biex tikkonċentra b'mod partikulari, meta tkun qed tfassal l-istudju prospettiv tagħha, fuq il-kwalità tas-servizz universali li jkun qed jiġi pprovdut u fuq il-finanzjament futur tiegħu u biex tipproponi, fil-kuntest ta' dak l-istudju, definizzjoni, kamp ta' applikazzjoni u iffinanzjar xieraq għas-servizz universali. Hu innota wkoll li n-networks postali għandhom dimensjonijiet territorjali u soċjali insostitwibbli li jagħmlu possibbli l-aċċess universali għas-servizzi lokali essenzjali.

(10)  Skond id-Direttiva 97/67/KE, twettaq studju prospettiv li jistma, għal kull Stat Membru, l-impatt fuq is-servizz universali tat-tlestija kompleta tas-suq postali intern fl-2009. Il-Kummissjoni għamlet ukoll reviżjoni dettaljata tas-settur postali Komunitarju, inkluż il-kummissjonar ta' studji dwar l-iżviluppi ekonomiċi, soċjali u teknoloġiċi fis-settur u kkonsultat estensivament ma' partijiet interessati.

█L-istudju prospettiv jiddikjara li l-għan bażiku għas-salvagwardja tal-provvista sostenibbli ta' servizz universali li taqbel mal-kondizzjonijiet ta' kwalità definiti mill-Istati Membri skond id-Direttiva 97/67/KE jista' jkun żgurat fil-Komunità kollha sa l-2009 mingħajr il-ħtieġa ta' żoni riżervati.

(12)  Bil-ftuħ gradwali u progressiv tas-swieq postali għall-kompetizzjoni, il-fornituri tas-servizz universali kellhom żmien biżżejjed biex iwettqu miżuri ta' modernizzazzjoni u u ristrutturar meħtieġa biex jiggarantixxu l-vijabilità tagħhom għat-tul fil-kondizzjonijiet il-ġodda tas-suq, kif ukoll ippermetta lill-Istati Membri biex jadattaw is-sistemi ta' regolamentazzjoni tagħhom għal ambjent iżjed miftuħ. Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu japprofittaw mill-perjodu tat-traspożizzjoni kif ukoll miż-żmien neċessarju għall-introduzzjoni ta' kompetizzjoni effettiva, biex ikomplu, jekk ikun il-każ, bil-modernizzazzjoni u r-ristrutturar tal-fornituri tas-servizz universali.

(13)  L-istudju prospettiv juri li ż-żona riżervata ma għandhiex tikkostitwixxi s-soluzzjoni ppreferuta għall-finanzjament tas-servizz universali. Din il-valutazzjoni tqis l-interess tal-Komunità u l-Istati Membri tagħha fit-tlestija tas-suq intern u l-potenzjal tagħha biex tiġġenera tkabbir ekonomiku u toħloq l-impjiegi, kif ukoll tiggarantixxi d-disponibilità ta' servizz effiċjenti ta' interess ekonomiku ġenerali għall-konsumaturi kollha. █

(14)  Hemm għadd ta' forzi għal bidla fis-settur postali, speċjalment id-domanda u l-evoluzzjoni tal-ħtiġijiet tal-klijenti, it-tibdil organizzattiv, l-awtomatizzazzjoni u l-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda, sostituzzjoni b'mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi u l-ftuħ tas-suq. Sabiex ilaħħqu mal-kompetizzjoni u mal-ħtiġijiet ġodda tal-konsumatur u biex jiżguraw sorsi ġodda ta' finanzjament, is-servizzi postali jistgħu jiddiversifikaw l-attivitajiet tagħhom billi jipprovdu servizzi elettroniċi ta' negozju jew servizzi tas-soċjetà ta' l-informatika.

(15)  Il-fornituri tas-servizzi postali, inklużi l-fornituri nominati tas-servizz universali, qed jitħeġġu sabiex itejbu l-effiċjenza b'riżultat ta' sfidi kompetittivi ġodda li huma differenti mis-servizzi postali tradizzjonali (bħad-diġitalizzazzjoni u l-komunikazzjoni elettronika) u dan fih innifsu jikkontribwixxi għal żieda qawwija fil-kompetittività.

(16)  Il-ftuħ progressiv tas-suq jista', jekk ikun ippreparat bir-reqqa, jgħinhom jespandu d-daqs globali tagħhom; jista' jkompli jikkontribwixxi wkoll, taħt kundizzjonijiet li jiżguraw in-newtralità kompetittiva, biex l-impjiegi jibqgħu sostenibbli u ta' kwalità fi ħdan il-fornituri tas-servizz universali kif ukoll se jiffaċilita l-ħolqien ta' impjiegi ġodda f'operaturi oħrajn, f'dawk li daħlu fis-suq għall-ewwel darba u fis-setturi ekonomiċi assoċjati. Din id-Direttiva hija bla ħsara għall-kompetenzi ta' l-Istati Membri biex jirregolaw il-kundizzjonijiet ta' l-impjiegi fis-settur tas-servizzi postali li, madankollu, m'għandiex twassal għal kompetizzjoni inġusta. Fil-preparazzjoni tal-ftuħ tas-suq postali, għandhom jitqiesu kif xieraq il-konsiderazzjonijiet soċjali, b'mod partikulari fir-rigward ta' persunal li preċedentement kien involut fil-forniment tas-servizzi postali.

(17)  Barra minn hekk, iż-żieda fil-kompetittività għandha tippermetti li s-settur postali jiġi integrat b'metodi alternattivi ta' komunikazzjoni u tippermetti titjib fil-kwalità tas-servizz provdut lil konsumaturi li kull ma jmur qed isiru aktar esiġenti. Il-ftuħ ulterjuri tas-suq ikompli jkun ta' benefiċċju għall-konsumaturi u, b'mod partikulari, għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju, kemm bħala dawk li jibagħtu u kif ukoll bħala dawk li jirċievu l-posta, permezz ta' titjib fil-kwalità, għażla usa', tnaqqis fil-prezz li jiġi ttrasferit fuq l-utenti, servizzi innovattivi u mudelli kummerċjali. Is-suq postali ta' llum jifforma parti mis-suq ikbar għall-messaġġi, inklużi l-messaġġi elettroniċi, li għandhom jitqiesu fl-evalwazzjoni tas-suq.

(18)  In-network postali rurali f'reġjuni, inter alia, ta' muntanji u gżejjer, għandu irwol importanti fl-integrazzjoni tan-negozji fl-ekonomija nazzjonali/globali u fiż-żamma ta' koeżjoni f'termini soċjali u ta' impjieg. Barra minn hekk, l-uffiċji postali rurali f'reġjuni ta' muntanji jew gżejjer jistgħu jipprovdu network ta' infrastruttura essenzjali għall-aċċess universali għat-teknoloġiji ġodda tat-telekomunikazzjoni.

(19)  L-iżviluppi fis-swieq tal-komunikazzjoni ġirien kellhom impatt varju fuq ir-reġjuni differenti tal-Komunità, u s-segmenti differenti tal-popolazzjoni u l-użu tas-servizzi postali. Il-koeżjoni territorjali u soċjali għandha tinżamm u filwaqt li jitqies li l-Istati Membri jistgħu jadattaw xi karatteristiċi speċifiċi tas-servizz għad-domanda lokali billi japplikaw il-flessibilità li toffrilhom id-Direttiva 97/67/KE, jixraq li jinżamm bis-sħiħ is-servizz universali u r-rekwiżiti ta' kwalità assoċjati miegħu stabbiliti fid-Direttiva msemmija. Jeħtieġ, biex il-ftuħ tas-swieq postali jkompli jkun ta' benefiċċju għall-konsumaturi kollha, u partikolarment għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju, li l-Istati Membri jimmonitorjaw u jissorveljaw l-iżviluppi fis-suq. L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri regolatorji xierqa, disponibbli skond id-Direttiva, biex jiggaranttixxu li l-aċċessibilità tas-servizzi postali tkompli tissodisfa l-ħtiġijiet tal-konsumaturi, billi jiżguraw, jekk ikun il-każ, numru minimu ta' servizzi fl-istess punt ta' aċċess, u, b'mod partikulari. li ma jkun hemm l-ebda tnaqqis fid-densità tal-punti ta' aċċess għas-servizzi postali f'reġjuni rurali u remoti. Fl-istess ħin, l-Istati Membri għandhom jintroduċu u jinfurzaw pieni xierqa għal fornituri ta' servizzi fil-każ ta' nuqqas ta' konformità ma' l-obbligi tagħhom.

(20)  Is-servizz universali żgurat permezz tad-Direttiva 97/67/KE, jiggarantixxi l-ġbir ta' oġġetti postali u l-kunsinna għad-dar jew is-sede ta' kull persuna fiżika jew ġuridika kull jum tax-xogħol, anki f'żoni remoti jew b'popolazzjoni mifruxa.

(21)  It-terminu 'utenti' jinkludi konsumaturi individwali u entitajiet kummerċjali li jużaw is-servizzi universali, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor fid-Direttiva 97/67/KE.

(22)  Il-forniment ta' servizzi postali ta' kwalità għolja jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-kisba ta' l-objettiv ta' koeżjoni soċjali u territorjali. B'mod partikulari, il-kummerċ elettroniku joffri opportunitajiet ġodda għal żoni remoti jew b'popolazzjoni mifruxa biex jipparteċipaw fil-ħajja ekonomika, u servizzi postali tajbin huma prerekwiżit importanti għal dan.

(23)  Id-Direttiva 97/67/KE stabbiliet preferenza biex il-provvista ta' servizz universali ssir permezz ta' nomina tal-fornituri tas-servizz universali. L-iżvilupp ta' aktar kompetizzjoni u għażla tfisser li l-Istati Membri għandhom ikollhom aktar flessibilità fil-possibilità li jagħżlu l-mekkaniżmi li jqisu l-iktar effiċjenti u xierqa biex jiggarantixxu d-disponibilità tas-servizz universali, filwaqt li jirrispettaw il-prinċipji ta' oġġettività, trasparenza, non-diskriminazzjoni, proporzjonalità u xkiel minimu għas-suq meħtieġa biex jiżguraw il-provvista libera tas-servizzi postali fis-suq intern. L-Istati Membri jistgħu japplikaw waħda jew bosta mill-għażliet li ġejjin: provvista tas-servizz universali mill-forzi tas-suq, nomina ta' impriża jew impriżi biex joffru elementi differenti tas-servizz universali jew biex ikopru partijiet differenti tat-territorju nazzjonali u permezz ta' kuntratti pubbliċi. F'każ li Stat Membru jiddeċiedi li jinnomina impriża waħda jew aktar għall-forniment tas-servizz universali jew għall-forniment tal-komponenti varji tas-servizz universali, għandu jiġi żgurat li fornituri tas-servizz universali oħra jikkonformaw ukoll mal-kondizzjonijiet ta' kwalità tas-servizz universali.

(24)  Huwa importanti li l-utenti jinżammu totalment infurmati dwar is-servizzi universali offruti u li l-impriżi li joffru servizzi postali jkunu jafu bid-drittijiet u l-obbligi tal-fornitur(i) tas-servizz universali. L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu li l-konsumaturi jinżammu totalment infurmati bil-karatteristiċi tas-servizzi offruti u bl-aċċessibilità tagħhom. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jaraw li informazzjoni bħal din tkun disponibbli. Għaldaqstant, jixraq li, b'koerenza ma' aktar flessibilità għall-Istati Membri, biex dawn jiggarantixxu l-provvista tas-servizz universali b'modi oħrajn barra min-nomina tal-fornitur(i) tas-servizz universali, lill-Istati Membri titħallielhom flessibilità biex jiddeċiedu kif din l-informazzjoni tasal għand il-pubbliku.

(25)  Fid-dawl ta' l-istudji mwettqa u bil-għan li jitqanqal il-potenzjal sħiħ tas-suq intern tas-servizzi postali, jixraq li jintemm l-użu taż-żoni riżervati u d-drittijiet speċjali bħala mod kif jiġi garantit il-finanzjament tas-servizz universali. Fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Istati Membri huwa xieraq li l-aħħar ta' l-2010 jiġi stabbilit bħala d-data aħħarija għat-tneħħija tad-drittijiet esklussivi fis-settur postali.

(26)  Il-finanzjament estern ta' l-ispejjeż residwi netti għad jista' jkun meħtieġ għal xi Stati Membri. Għalhekk, jixraq li jiġu speċifikati biċ-ċar, safejn hu neċessarju u ġustifikat adegwatament, l-alternattivi disponibbli għall-finanzjament tas-servizz universali, filwaqt li lill-Istati Membri titħallielhom l-għażla tal-mekkaniżmi finanzjarji li għandhom jintużaw. Dawn l-alternattivi jinkludu l-użu ta' proċeduri ta' akkwist pubbliku, inklużi proċeduri nnegozjati b'mod dirett, u, kull meta l-obbligi ta' servizz universali jinvolvu spejjeż netti u jirrappreżentaw piż inġust għall-impriża nnominata, kumpens pubbliku u qsim ta' l-ispejjeż bejn il-fornituri u/jew konsumaturi, f'modi trasparenti u permezz ta' kontribuzzjonijiet lejn fond ta' kumpens. L-Istati Membri jistgħu jużaw mezzi oħra ta' finanzjament permessi mid-Dritt Komunitarju, pereżempju billi jiddeċiedu li l-profitti maqlugħa minn attivitajiet oħra tal-fornituri tas-servizz universali barra mill-ambitu tas-servizzi universali għandhom imorru, totalment jew parzjalment, għall-finanzjament ta' l-ispejjeż netti tas-servizz universali, dejjem sakemm dawn ikunu kompatibbli ║mad-Direttiva 97/67/KE. Bla ħsara għall-obbligu ta' l-Istati Membri li josservaw ir-regoli tat-Trattat applikabbli għall-għajnuna ta' l-istat, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-pjanijiet tagħhom rigward il-finanzjament ta' kwalunkwe spejjeż netti tas-servizz universali, li għandhom ikunu riflessi fir-rapport regolari li l-Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 97/67/KE.

(27)  L-impriżi li joffru servizzi li jistgħu ikunu sostitut għas-servizz universali għandhom ikunu mitluba jikkontribwixxu għall-finanzjament tas-servizz universali f'każijiet fejn ikun hemm dispożizzjoni għal fond ta' kumpens. Sabiex jiġu ddeterminati liema impriżi huma kkonċernati, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw jekk is-servizzi offruti minn dawn l-impriżi, mill-perspettiva tal-konsumatur, jistgħux jitqiesu bħala sostitut għas-servizz universali, billi jittieħed kont tal-karatteristiċi tagħhom, inkluż aspetti li jġibu magħhom valur miżjud, u l-użu li għalih huma maħsuba. Biex dawn is-servizzi jitqiesu bħala sostitut, ma għandhomx neċessarjament ikopru l-karatteristiċi kollha tas-servizz universali, pereżempju kunsinna ta' kuljum jew kopertura nazzjonali totali, kemm-il darba jkunu jkopru ta' l-inqas waħda mill-karatteristiċi tas-servizzi pprovduti taħt is-servizz universali, servizzi espress u ta' courier m'humiex meqjusa bħala servizzi li huma sostitut għas-servizz universali. Sabiex jiġi rispettat il-prinċipju tal-proporzjonalità, fid-determinazzjoni tal-kontribut, mitlub lil dawn l-impriżi, għall-ispejjeż tal-provvista tas-servizz universali fi Stat Membru, l-Istati Membri għandom jużaw kriterji trasparenti u mhux diskriminatorji. █

(28)  Il-prinċipji ta' trasparenza, non-diskriminazzjoni u proporzjonalità msemmija fid-Direttiva 97/67/KE għandhom ikomplu jiġu applikati għal kwalunkwe mekkaniżmu ta' finanzjament u kwalunkwe deċiżjoni f'dan il-qasam tkun ibbażata fuq kriterji trasparenti, oġġettivi u verfikabbli. B'mod partikolari, l-ispiża netta tas-servizz universali għandha tkun ikkalkolata, taħt ir-responsabilità ta' l-awtorità nazzjonali regolatorja, bħala d-differenza bejn l-ispejjeż netti ta' impriża nominata li hija suġġetta għall-obbligi tas-servizz universali u impriża oħra li mhijiex suġġetta għall-obbligi tas-servizz universali. Fil-kalkolu għandu jitqies kull element relevanti ieħor, inkluż kwalunkwe benefiċċju tas-suq li taqla' impriża nominata biex tipprovdi servizz universali, id-dritt għal profitt raġonevoli u l-inċentivi għall-effiċjenza f'termini ta' spejjeż. Sabiex tiġi evitata inċertezza legali u biex jiġu żgurati l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd, il-Kummissjoni għandha tippubblika gwida dettaljata dwar kif għandha tiġi kkalkulata l-ispiża netta tas-servizz universali.

(29)  Huwa xieraq li dawk l-Istati Membri li ngħaqdu mal-proċess ta' riforma postali fi stadju aktar tard, jew l-Istati Membri b'topografija partikolarment diffiċli, speċjalment dawk b'numru kbir ta' gżejjer, tingħatalhom il-possibilità ta' perjodu tranżistorju ulterjuri ta' sentejn għat-tneħħija tad-drittijiet esklussivi u speċjali, suġġett għal notifika lill-Kummissjoni. Filwaqt li jitqies dan il-perjodu eċċezzjonali, huwa xieraq ukoll, għal perjodu ta' żmien limitat u għal numru limitat ta' servizzi, li dawk l-Istati Membri li jkunu fetħu kompletament is-swieq tagħhom ikunu jistgħu jirrifjutaw li monopolji li joperaw fi Stat Membru ieħor joperaw fit-territorju tagħhom stess.

(30)  L-Istati Membri għandhom jiħallew jużaw sistema ta' awtorizzazzjonijiet ġenerali u ta' liċenzji individwali kull darba li jkun neċessarju u proporzjonat għall-għan mixtieq. Madankollu, kif enfasizzat fit-tielet Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 97/67/KE, aktar armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet li jistgħu jiddaħħlu tidher neċessarja biex tnaqqas l-ostakli inġustifikati għall-provvista tas-servizzi fis-suq intern. F'dan il-kuntest, l-Istati Membri jistgħu, pereżempju, jippermettu lill-impriżi li jipprovdu servizzi fl-ambitu ta' servizz jew servizzi universali li huma meqjusa bħala sostituti, biex jagħżlu bejn l-obbligu li jipprovdu servizz jew jagħtu kontribuzzjoni finanzjarja għall-ispejjeż ta' dan is-servizz mogħti minn impriża oħra, iżda ma għandux ikun iktar permess li jiġi impost, minn naħa, ir-rekwiżit simultanju li tikkontribwixxi f'mekkaniżmu ta' qsim ta' l-ispejjeż, u min-naħa l-oħra, l-impożizzjoni ta' obbligi ta' servizz universali jew fil-qasam tal-kwalità li huma maħsuba li jaqdu l-istess għan. Jeħtieġ ukoll li jiġi ċċarat li wħud mid-dispożizzjonijiet dwar l-awtorizzazzjonijiet ġenerali u l-liċenzji ma għandhomx japplikaw għall-fornituri tas-servizz universali nominati.

(31)  F'kuntest fejn bosta impriżi postali joffru servizzi fi ħdan il-qasam tas-servizz universali, jixraq li li l-Istati Membri kollha jkunu meħtieġa li jivvalutaw jekk ċerti elementi ta' l-infrastruttura postali jew ċerti servizzi ġeneralment offruti mill-fornituri tas-servizz universali għandhomx ikunu miftuħa għal operaturi oħrajn li joffru servizzi simili, sabiex tkun promossa kompetizzjoni effettiva u/jew jitħarsu l-utenti u l-konsumaturi billi l-kwalità globali tas-servizz postali tkun garantita. Fejn jeżistu diversi fornituri ta" servizz universali b'networks postali reġjonali, l-Istati Membri għandhom jevalwaw ukoll u, fejn meħtieġ, jiżguraw l-interoperabilità tagħhom sabiex ma jħallux li jkun hemm ostakli għat-trasport malajr ta" oġġetti postali. Billi l-istatus ġuridiku u s-sitwazzjoni tas-suq ta' dawn l-elementi jew servizzi jvarjaw minn Stat Membru għall-ieħor, jeħtieġ li l-Istati Membri jkunu biss obbligati jadottaw deċiżjoni infurmata dwar il-ħtieġa, il-firxa u l-għażla ta' l-istrument regolatorju, inkluż, jekk ikun il-każ, għal dak li għandu x'jaqsam mal-qsim ta' l-ispejjeż. Din id-dispożizzjoni hija bla ħsara għad-dritt ta' l-Istati Membri li jadottaw miżuri biex jiggarantixxu aċċess għan-network postali pubbliku f'kondizzjonijiet ta' trasparenza u non-diskriminazzjoni.

(32)  Fid-dawl ta' l-importanza tas-servizzi postali għal persuni għomja u b'vista mnaqqsa, jixraq li jiġi konfermat li f'suq kompetittiv u liberalizzat m'għandux ikun hemm obbligu fuq ║ l-Istati Membri ta' provvista ta' █servizzi b'xejn ║għall-persuni għomja u b'vista mnaqqsa.█

(33)  F'kuntest ta' kompetizzjoni qawwija, huwa importanti li jiġi żgurat li l-fornituri ta' servizzi universali jingħataw il-flessibilità meħtieġa fl-ipprezzar biex jiġi garantit il-forniment ta' servizz universali li jkun vijabbli b'mod finanzjarju. Għalhekk, huwa importanti li f'każijiet limitati biss jiġi żgurat li l-Istati Membri jimponu tariffi li jitbiegħdu mill-prinċipju li l-prezzijiet jirriflettu d-domanda u l-ispejjeż kummerċjali normali. Biex dan isir, jeħtieġ li l-Istati Membri jkomplu jkunu awtorizzati li jżommu tariffi uniformi għall-tariffa postali bil-biċċa, li hu s-servizz użat l-iktar ta' spiss mill-konsumaturi u l-impriżi żgħar u ta' daqs medju. L-Istati Membri individwali jistgħu wkoll jkomplu japplikaw tariffi uniformi għal xi oġġetti postali oħra, għal raġunjiet marbuta mal-ħarsien ta' l-interess pubbliku ġenerali, bħall-aċċess għall-kultura jew il-koeżjoni soċjali u reġjonali. Il-prinċipju ta' l-ipprezzar skond l-ispiża m'għandux iwaqqaf lill-operaturi responsabbli għall-forniment tas-servizz universali milli japplikaw tariffi uniformi għal servizzi li jiġu pprovduti bħala parti minn dak is-servizz universali.

(34)  Huwa meħtieġ li l-forniment, minn fornituri ta' servizz universali, ta' servizzi għan-negozji, għal dawk li jibagħtu kwantitajiet kbar ta' oġġetti bil-posta u għall-konsolidaturi tal-posta minn klijenti differenti, ikun suġġett għal kundizzjonijiet ta' tariffi aktar flessibbli.

(35)  Fid-dawl tat-tranżizzjoni lejn suq totalment kompetittiv u sabiex ikun żgurat li cross-subsidies mis-servizzi universali għas-servizzi mhux universali ma jaffettwawx ħażin il-vantaġġ kompetittiv ta" dawn ta" l-aħħar, jixraq li l-Istati Membri jkomplu jkunu meħtieġa li jibqgħu jżommu l-obbligu li l-fornituri tas-servizz universali jżommu kontijiet separati u trasparenti, suġġetti għall-adattamenti meħtieġa. Dan l-obbligu għandu jipprovdi l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji, l-awtoritajiet għall-kompetizzjoni u l-Kummissjoni bit-tagħrif meħtieġ għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu mas-servizz universali u għall-monitoraġġ tal-kondizzjonijiet ġusti tas-suq sakemm il-kompetizzjoni ssir effettiva. Il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji għandhom jagħtu l-kontribut tagħhom għall-applikazzjoni armonizzata ta' dawn ir-regoli billi jkomplu jiżviluppaw kriterji ta' referenza u linji gwida f'dan il-qasam.

(36)  F'konformità mar-regoli fis-seħħ f'oqsma oħra tas-settur tas-servizzi u bil-għan li l-konsumatur jitħares aktar, jixraq li titwessa' l-applikazzjoni tal-prinċipji minimi dwar il-proċeduri ta' lment lil hinn mill-fornituri tas-servizz universali. Bil-għan li tiżdied l-effikaċja tal-proċeduri f'dan il-qasam, jeħtieġ li d-Direttiva 97/67/KE tinkoraġġixxi l-użu ta' proċeduri ta' soluzzjoni bonarja tat-tilwim, kif stipulat fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 98/257/KE tat-30 ta' Marzu 1998 rigward il-prinċipji applikabbli għall-korpi involuti fis-soluzzjoni bonarja tat-tilwim tal-konsumaturi(8) u r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2001/310/KE ta' l-4 ta' April 2001 rigward il-prinċipju għall-korpi extraġudizzjarji involuti fis-soluzzjoni konsenswali tat-tilwim tal-konsumaturi(9). Il-ħarsien tal-konsumaturi għandu wkoll ikompli jissaħħaħ permezz ta' l-interoperabilità ta' l-operaturi minħabba l-aċċess għal ċerti elementi ta' infrastruttura u servizzi, kif ukoll ir-rekwiżit għal kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji u l-korpi għall-ħarsien tal-konsumatur. Sabiex jitħarsu l-interessi ta' l-utenti postali f'każ ta' serq jew telf ta" oġġetti postali, jew f'kaz li dawn l-oġġetti jġarrbu xi ħsara, l-Istati Membri għandhom jintroduċu sistema ta' rimborż u/jew kumpens.

(37)  Jixraq li d-dispożizzjoni dwar is-setgħat ta' implimentazzjoni tiġi emendata biex tirrifletti l-emendi li saru għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistipula l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni(10).

(38)  Il-kumitat li jassisti fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 97/67/KE għandu jimmonitorja l-iżvilupp tal-miżuri meħuda mill-Istati Membri biex jiġi garantit is-servizz universali, u b'mod partikulari l-effetti attwali u prevedibbli ta' tali miżuri fuq il-koeżjoni soċjali u territorjali. Minħabba l-importanza partikulari li l-ftuħ tas-suq tas-servizzi postali għandu f'termini ta' koeżjoni reġjonali, dak il-kumitat għandu jkun magħmul minn rappreżentanti mhux biss ta' l-Istati Membri iżda wkoll ta' l-awtoritajiet lokali u reġjonali ta' kull Stat Membru.

(39)  Ir-rwol ta' l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji aktarx li jibqa' kruċjali, partikolarment f'dawk l-Istati Membri fejn it-tranżizzjoni lejn il-kompetizzjoni għadha mhux lesta. Skond il-prinċipju tas-separazzjoni tal-funzjonijiet regolatorji u operattivi, l-Istati Membri għandhom jiggarantixxu l-indipendenza ta' l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji b'hekk jiżguraw l-imparzjalità tad-deċiżjonijiet tagħhom. Din il-ħtieġa ta' l-indipendenza hija bla ħsara għall-awtonomija istituzzjonali u l-obbligi kostituzzjonali ta' l-Istati Membri u għall-prinċipju tan-newtralità fir-rigward tar-regoli fl-Istati Membri li jirregolaw is-sistema tal-proprjetà stipulata fl-Artikolu 295 tat-Trattat. L-awtoritajiet nazzjonali regolatorji għandhom ikunu mogħnija bir-riżorsi kollha meħtieġa, fir-rigward tan-numru ta' impjegati, għarfien espert, u mezzi finanzjarji, għat-twettiq tal-kompiti tagħhom.

(40)  Minħabba li l-eżerċizzju tal-funzjonijiet regolatorji sikwit jinvolvi korpi nazzjonali differenti, jixraq li tiddaħħal trasparenza fl-allokazzjoni tal-kompiti u li l-korpi responsabbli għar-regolamentazzjoni tas-settur, għall-applikazzjoni tal-regoli fil-qasam tal-kompetizzjoni u l-kwistjonijiet dwar il-konsumatur, jiġu obbligati jikkooperaw bejniethom bil-għan li jiggarantixxu aħjar it-tlestija effikaċi ta' xogħolhom.

(41)  Kwalunkwe parti li hija s-suġġett ta' deċiżjoni mill-awtorità nazzjonali regolatorja għandu jkollha d-dritt ta' appell lil korp li jkun indipendenti minn dik l-awtorità. Dan il-korp jista' jkun qorti. Din il-proċedura ta' appell hija mingħajr preġudizzju għad-diviżjoni tal-kompetenzi fi ħdan is-sistemi nazzjonali ġudizzjarji u għad-drittijiet ta' entitajiet ġuridiċi jew persuni fiżiċi skond il-liġi nazzjonali. Sakemm jintemmu dawn il-proċeduri, jeħtieġ li tkun żgurata l-validità temporanja tad-deċiżjonijiet ta' l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji biex tiggarantixxi s-sigurtà ġuridika u dik tas-suq.

(42)  L-awtoritajiet nazzjonali regolatorji għandhom █jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom mal-korpi regolatorji ta' l-Istati Membri l-oħra u mal-Kummissjoni fit-twettiq tal-kompiti tagħhom skond ║id-Direttiva 97/67/KE. Dan għandu jippromwovi l-iżvilupp tas-suq intern għas-servizzi postali u jgħin biex tintlaħaq koerenza fl-applikazzjoni, fl-Istati Membri kollha, tad-dispożizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, partikolarment meta l-liġi nazzjonali li timplimenta d-dritt Komunitarju tagħti l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji setgħat diskrezzjonali konsiderevoli għall-applikazzjoni tar-regoli kkonċernati. Din il-kooperazzjoni tista' ssir, fost oħrajn, fil-Kumitat imwaqqaf minn din id-Direttiva ║jew f'grupp li jlaqqa' r-regolaturi Ewropej. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu liema korpi huma l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji għall-għanijiet ta' din id-Direttiva.

(43)  L-awtoritajiet nazzjonali regolatorji għandhom il-ħtieġa li jiġbru tagħrif mill-parteċipanti fis-suq sabiex iwettqu l-kompiti tagħhom b'mod effikaċi. Il-talbiet għal tagħrif għandhom ikunu proporzjonati u ma għandhomx jimponu piż żejjed fuq l-impriżi. Jista' jkun hemm il-ħtieġa wkoll li dak it-tagħrif jinġabar mill-Kummissjoni, biex tippermettilha taqdi l-obbligi kollha tagħha skond id-dritt Komunitarju.

(44)  Sabiex il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jibqgħu infurmati dwar l-iżvilupp tas-suq intern għas-servizzi postali, il-Kummissjoni għandha regolarment tissottometti rapporti lil dawk l-istituzzjonijiet dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 97/67/KE.

(45)  Il-Kummissjoni għandha tipprovdi assistenza lill-Istati Membri dwar l-aspetti varji ta' l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

(46)  Din id-Direttiva m'għandiex taffetwa il-pattijiet u l-kundizzjonijiet ta' l-impjiegi, inklużi l-perjodi massimi ta' ħidma u l-perjodi minimi ta' mistrieħ, il-minimu ta' vaganzi annwali mħallsa, ir-rati minimi ta' ħlas u kif ukoll is-saħħa, is-sikurezza u l-indafa fuq ix-xogħol, li l-Istati Membri japplikaw f'konformità mal-liġi Komunitarja, u l-anqas ma għandha taffetwa r-relazzjonijiet bejn l-imsieħba soċjali inkluż id-dritt li jinnegozjaw u jilħqu ftehimiet kollettivi, id-dritt ta' strike u ta' azzjoni industrijali skond il-liġi u l-prattiki nazzjonali li huma konformi mal-liġi Komunitarja, u l-anqas ma tapplika għal servizzi pprovduti minn aġenziji ta' xogħol temporanju. Jekk ikun xieraq, l-Istati Membri għandhom jirriflettu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fil-proċeduri ta' awtorizzazzjoni tagħhom.

(47)  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm punti ta' aċċess u ta' kuntatt biżżejjed u li dawn iqisu l-ħtiġijiet ta' l-utenti taz-zoni rurali u ta' dawk b'popolazzjoni mifruxa. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw in-numru minimu ta' punti ta' kuntatt u l-punti ta' aċċess li għandu jkun hemm f'dawn iz-zoni sabiex is-servizz universali jkun garantit.

(48)  Sabiex ikun ikkonfermat il-qafas regolatorju għas-settur, għandha titħassar id-data ta' skadenza tad-Direttiva 97/67/KE. Id-dispożizzjonijiet li ma ġewx emendati b'din id-Direttiva għadhom jibqgħu japplikaw. Is-servizzi li l-Istati Membri jistgħu jkomplu jirriżervaw, matul perjodu tranżitorju, huma dawk speċifikati fl-Artikolu 7a tad-Direttiva 97/67/KE.

(49)  Ladarba l-għanijiet ta' l-azzjoni proposta, partikolarment il-kisba ta' suq intern għas-servizzi postali, is-salvagwardja ta' livell komuni ta' servizzi universali għall-konsumaturi kollha u l-iffissar ta' prinċipji armonizzati għar-regolamentazzjoni tas-servizzi postali, ma jistgħux jintlaħqu suffiċjentement mill-Istati Membri waħedhom u jistgħu għalhekk, minħabba l-firxa u l-effetti ta' l-azzjoni, jintlaħħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(50)  Id-Direttiva 97/67/KE għandha għalhekk tiġi emendata f'dan is-sens.

(51)  Din id-Direttiva hija koerenti ma' strumenti Komunitarji attwali oħra li għandhom x'jaqsmu mas-servizzi. F'każ ta' kunflitt mad-Direttiva ma' dispożizzjoni ta' strument Komunitarju ieħor, partikolarment id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern(11), id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom jipprevalu u japplikaw bis-sħiħ għas-settur postali.

(52)  Din id-Direttiva hija bla ħsara għall-applikazzjoni tar-regoli fil-qasam tal-kompetizzjoni u dwar il-libertà li jiġu pprovduti servizzi, li jinsabu fit-Trattat. Sa fejn il-mekkaniżmi ta' finanzjament ikunu jinvolvu għajnuna mogħtija minn Stat Membru jew permezz ta' riżorsi ta" l-għajnuna Statali, fi kwalunkwe forma, skond it-tifsira fl-Artikolu 87(1) tat-Trattat, din id-Direttiva tkun bla ħsara għall-obbligi ta' l-Istati Membri biex jirrispettaw ir-regoli fil-qasam ta' l-għajnuna mill-Istat li jinsabu fit-Trattat,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 97/67/KE hija emendata kif ġej:

(1)  Fl-Artikolu 1, it-tieni inċiż għandu jinbidel b'dan li ġej:

"
   - il-kondizzjonijiet li jirregolaw il-provvista tas-servizzi postali,
"

(2)  L-Artikolu 2 għandu jkun emendat kif ġej:

   a) il-punt 6 jinbidel b'dan li ġej:"
   6. oġġett postali: oġġett indirizzat fil-forma finali li fiha ser jinġarr mill-fornitur tas-servizz postali. Minbarra l-oġġetti ta' korrispondenza, dawk l-oġġetti jinkludu wkoll, pereżempju, kotba, katalogi, gazzetti, perjodiċi u pakketti postali li jkun fihom merkanzija b'valur kummerċjali jew mingħajru;

(b)  Il-Punt 19, paragrafu 1 għandu jinbidel b'dan li ġej:
(19) rekwiżiti essenzjali: raġunijiet ġenerali mhux ekonomiċi li jistgħu jwasslu lil Stat Membru biex jimponi kundizzjonijiet fuq il-forniment tas-servizzi postali. Dawn ir-raġunijiet huma l-kunfidenzjalità tal-korrispondenza, is-sigurtà tan-networks fir-rigward tat-trasport ta' prodotti perikolużi u l-ħarsien tal-pattijiet u l-kundizzjonijiet ta' l-impjieg u l-iskemi tas-sigurtà soċjali, stipulati bil-liġi, b'regolament jew b'dispożizzjoni amministrattiva u/jew bi ftehima kollettiva nnegozjata bejn imsieħba nazzjonali u, fejn ikun ġustifikat, il-ħarsien tad-data, il-ħarsien ta' l-ambjent u l-ippjanar reġjonali."
   c) il-punt li ġej għandu jiżdied:"
   20. servizzi pprovduti b'tariffa bil-biċċa: servizzi postali li għalihom it-tariffa hija stabbilita skond it-termini u l-kondizzjonijiet ġenerali tal-fornituri tas-servizz universali għat-trasport ta' oġġetti postali individwali.
"

(3)  Fl-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 3(3), it-test introduttorju għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

3.  L-Istati Membri għandhom jieħdu passi sabiex jiżguraw li s-servizz universali huwa garantit kull jum tax-xogħol u mhux anqas minn ħamest ijiem fil-ġimgħa, ħlief f'ċirkostanzi jew kondizzjonijiet ġeografiċi meqjusa bħala eċċezzjonali mill-awtoritajiet nazzjonali regolatorji, u li din tinkludi bħala minimu:

"

(4)  L-Artikolu 4 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

Artikolu 4

1.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-provvista tas-servizz universali tkun garantita u għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bil-passi li jkun ħa sabiex jissodisfa dan l-obbligu. Il-Kumitat imwaqqaf mill-Artikolu 21 għandu jiġi infurmat u għandu jissorvelja l-iżvilupp tal-miżuri stabbiliti mill-Istati Membri biex jiżguraw il-provvista tas-servizz universali.

2.  L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jinnominaw impriża waħda jew aktar bħala fornituri tas-servizz universali għal parti jew it-totalità tat-territorju nazzjonali u għal elementi differenti tas-servizz universali. Kull meta jagħmlu hekk, għandhom jistabbilixxu skond il-liġi Komunitarja l-obbligi u d-drittijiet assenjati lilhom u jippubblikawhom. Partikolarment, l-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-kondizzjonijiet li fihom jingħata s-servizz universali jissejsu fuq il-prinċipji ta' l-oġġettività, in-non-diskriminazzjoni, il-proporzjonalità u ta' xkiel minimu għas-suq, u li n-nomina bħala fornituri tas-servizz universali ta' impriża tkun limitata fiż-żmien. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-identità tal-fornitur(i) tas-servizz universali li huma jinnominaw.

"

(5)  Fl-Artikolu 5(2), "Artikoli 36 u 56" għandu jinbidel għal "Artikoli 30 u 46".

(6)  L-Artikolu 6 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

Artikolu 6

L-Istati Membri għandhom jieħdu passi biex jiżguraw li l-konsumaturi u l-impriżi li jipprovdu servizzi postali regolarment jingħataw tagħrif dettaljat u aġġornat biżżejjed mill-fornitur(i) tas-servizz universali dwar il-karatteristiċi partikolari tas-servizzi universali offruti, b'referenza speċjali għall-kondizzjonijiet ġenerali ta' aċċess għal dawk is-servizzi kif ukoll il-prezzijiet u l-livelli ta' l-istandard ta' kwalità. Dan it-tagħrif għandu jiġi ppubblikat b'mod approprjat.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-mod kif it-tagħrif jiġi kkomunikat li għandu jkun ippubblikat skond l-ewwel subparagrafu.

"

(7)  Fil-Kapitolu 3, it-titolu għandu jinbidel kif ġej:

"

KAPITOLU 3

Finanzjament garantit tas-servizzi universali

"

(8)  L-Artikolu 7 għandu jinbidel kif ġej:

"

Artikolu 7

1.  B'effett mill-31 ta' Diċembru 2010, l-Istati Membri ma għandhomx jagħtu jew iżommu fis-seħħ id-drittijiet speċjali jew esklussivi għat-twaqqif u l-provvista tas-servizzi postali. L-Istati Membri jistgħu jiffinanzjaw il-provvista tas-servizz universali skond wieħed jew aktar mill-modi previsti fil-paragrafi 3,4 u 5, jew skond kwalunkwe mezz ieħor kompatibbli mat-Trattat ║.

2.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-finanzjament tas-servizz universali ikun dejjem iggarantit f'suq postali kompletament illiberalizzat. Kull Stat Membru għandu jgħarraf lill-Kummissjoni bil-passi li bi ħsiebu jieħu sabiex jissodisfa dan l-obbligu.

3.  L-Istati Membri jistgħu jiggarantixxu l-provvista tas-servizzi universali billi jipprovdu dawn is-servizzi skond ir-regoli applikabbli għall-akkwist pubbliku, u regolamenti inkluża l-possibilità li jiġu nnegozjati u konklużi direttament kuntratti ta' servizz mal-fornituri ta' servizz.

4.  Jekk Stat Membru jqis li l-obbligi ta' servizz universali stabbiliti minn din id-Direttiva jinvolvu spejjeż netti u jirrappreżentaw piż finanzjarju inġust għall-fornitur(i) tas-servizz universali, huwa għandu jibda' jħaddem wieħed mill-mekkaniżmi dettaljati fil-pjan nazzjonali tiegħu notifikat lill-Kunsill sa l-1 ta' Jannar 2010, u li kien jifforma parti mir-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-pjanijiet nazzjonali jistgħu:

   (a) Jintroduċu mekkaniżmu biex jikkompensa lill-impriża/i affettwata/i mill-fondi pubbliċi;
   (b) Jintroduċu mekkaniżmu biex jaqsmu l-ispejjeż netti ta' l-obbligi ta' servizz universali bejn il-fornituri tas-servizzi u/jew il-konsumaturi.

5.  Jekk l-ispejjeż netti jinqasmu skond il-paragrafu 4(b), l-Istati Membri jistgħu joħolqu fond ta' kumpens li jista' jiġi ffinanzjat mill-fornituri tas-servizz u/jew permezz ta' tariffi applikati lill-konsumaturi, u amministrat għal dan l-iskop minn korp indipendenti mill-benefiċjarju jew il-benefiċjarji. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-għoti ta' awtorizzazzjonijiet lill-fornituri tas-servizz skond l-Artikolu 9(2) suġġett għall-obbligu li tingħata kontribuzzjoni finanzjarja lil dak il-fond jew li tikkonforma ma' l-obbligi tas-servizz universali. Dawk is-servizzi biss imniżżla fl-Artikolu 3 jistgħu jiġu ffinanzjati b'dan il-mod.

6.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-prinċipji tat-trasparenza, in-non-diskriminazzjoni u l-proporzjonalità jiġu rispettati fit-twaqqif tal-fond ta' kumpens u meta jiġi ffissat il-livell tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija fil-paragrafi 4 u 5. Id-deċiżjonijiet meħuda skond il-paragrafi 4 u 5 għandhom ikunu bbażati fuq kriterji oġġettivi, verifikabbli u magħrufa mill-pubbliku.

"

(9)  Għandu jiddaħħal l-Artikolu 7 a li ġej

"

"Artikolu 7a

Sal-punt li huwa neċessarju biex tiġi żgurata ż-żamma ta' servizz universali, l-Istati Membri li jkunu daħlu fl-UE wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2002/39/KE* jew l-Istati Membri b'topografija partikularment diffiċli, speċjalment dawk b'numru kbir ta' gżejjer, jistgħu jkomplu, sal-31 ta' Diċembru 2012, jirriżervaw servizzi għal fornitur i ta' servizz universali fil-limiti u skond il-kundizzjonijiet li ġejjin:

   (a) Dawk is-servizzi għandhom ikunu limitati għall-ġbir, il-klassifikazzjoni, it-trasport u l-kunsinna ta' korrispondenza domestika u korrispondenza transkonfinali li tkun dieħla, kemm jekk b'kunsinna mgħaġġla u kif ukoll jekk le, fil-limiti ta' piż u kif ukoll ta' prezz li ġejjin. Il-limitu tal-piż għandu jkun 50 gramma. Il-limitu ta' piż ma għandux japplika jekk il-prezz ikun daqs, jew aktar minn, darbtejn u nofs it-tariffa pubblika għal oġġett ta' korrispondenza fl-ewwel skala ta' piż ta' l-aktar kategorija rapida.

Sal-punt neċessarju sabiex ikun żgurat il-provvediment tas-servizz universali, posta diretta tista' tkompli tkun riżervata fl-istess limiti tal-piż u tal-prezz.

Sal-punt neċessarju sabiex ikun żgurat il-provvediment tas-servizz universali, pereżempju meta ċerti setturi ta" attività postali diġà ġew liberalizzati jew minħabba l-karatteristiċi speċifiċi li huma partikulari għas-servizzi postali fi Stati Membru, posta transkonfinali ħierġa mill-pajjiż tista' tkompli tkun riżervata fl-istess limiti tal-piż u tal-prezz.

   (b) Dawk l-Istati Membri li għandhom il-ħsieb li jużaw din il-faċilità ta' tranżizzjoni eċċezzjonali għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li jagħmlu hekk sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel id-data imsemmija fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva...[ li temenda d-Direttiva 97/67/KE fir-rigward tat-twettiq komplet tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità]".
   (c) L-Istati Membri li jneħħu ż-żoni riżervati tagħhom wara ...(12) u qabel il-31 ta' Diċembru 2012, jistgħu, waqt dak il-perjodu ta' tranżizzjoni, jirrifjutaw li jagħtu l-awtorizzazzjoni stipulata fl-Artikolu 9(2) għal servizzi fi ħdan iż-żona riżervata kkonċernata li tkun ġiet imneħħija, lill-operaturi postali li jkunu qed jipprovdu servizz fi ħdan l-iskop ta' servizz universali kif ukoll lill-kumpaniji kkontrollati minnhom li tkun ingħatatilhom żona riżervata fi Stat Membru ieħor.".
  

____________________

  

* ĠU L 176, 5.7.2002, p.21."

"

(10)  L-Artikolu 8 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

" Artikolu 8

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 7 għandhom ikunu bla ħsara għad-dritt ta' l-Istati Membri li:

   jinkorporaw dispożizzjonijiet speċjali fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom applikabbli għall-fornituri ta' servizz universali, skond kriterji oġġettivi, proporzjonati u mhux diskriminatorji, kif meħtieġ għat-tħaddim tas-servizz universali.
   li jorganizzaw it-tqegħid tal-kaxxi ta" l-ittri fuq awtostrada pubblika, il-ħruġ ta" bolli postali u s-servizz ta" posta reġistrata użat matul proċeduri ġudizzjali jew amministrattivi skond il-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom.".

"

(11)  Fil-Kapitolu 4, it-titolu għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

KAPITOLU 4

Kondizzjonijiet li jirregolaw il-provvista tas-servizzi postali u aċċess għan-network

"

(12)  L-Artikolu 9 għandu jinbidel kif ġej:

"

Artikolu 9

1.  Għal servizzi li huma barra l-iskop tas-servizz universali kif definit fl-Artikolu 3, l-Istati Membri jistgħu jintroduċu awtorizzazzjonijiet ġenerali sal-limitu meħtieġ biex tiġi garantita konformità mar-rekwiżiti essenzjali.

2.  Għal servizzi li jaqgħu fl-iskop tas-servizz universali kif definit fl-Artikolu 3, u għal servizzi meqjusa bħala sostituti possibbli, l-Istati Membri jistgħu jintroduċu proċeduri ta' awtorizzazzjoni, inklużi liċenzji individwali, sal-limitu meħtieġ biex tiġi garantita konformità mal-rekwiżiti essenzjali u biex jiġi salvagwardat is-servizz universali.

L-għoti ta' l-awtorizzazzjonijiet jista':

   fejn xieraq, ikun suġġett għall-obbligi ta' servizz universali,
   jekk meħtieġ, jimponi rekwiżiti li jirrigwardaw il-kwalità, id-disponibilità u l-prestazzjoni tas-servizzi relevanti, wkoll fejn dawn ikunu jikkoinċidu sa ċertu punt ma' l-obbligi ta' servizz universali;
   fejn xieraq, ikun suġġett għal obbligu li jagħti kontribuzzjoni finanzjarja lill-mekkaniżmi ta' qsim imsemmija fl-Artikolu 7, jekk il-forniment tas-servizz universali jkun jinvolvi spiża netta għall-fornitur jew il-fornituri tas-servizz universali li jinħatru skond l-Artikolu 4.

3.  L-għoti ta" awtorizzazzjonijiet għall-fornituri ta" servizz minbarra l-fornituri nnominati tas-servizz universali, jista" jkun suġġett, fejn xieraq, għall-obbligu li tingħata kontribuzzjoni finanzjarja lill-mekkaniżmu ta" qsim imsemmi fl-Artikolu 7.

L-Istati Membri jistgħu jippermettu lil dawn l-impriżi li jagħżlu bejn l-obbligu li jikkontribwixxu għall-mekkaniżmu ta" qsim jew li jkunu konformi ma" l-obbligi ta" servizz universali.

Għajr għall-każ ta" impriżi li ġew nnominati bħala fornituri tas-servizz universali skond l-Artikolu 4, l-għoti ta' awtorizzazzjonijiet ma jistax:

   ikun limitat fin-numru,
  

   jimponi kondizzjonijiet tekniċi u operattivi barra minn dawk meħtieġa biex jiġu sodisfatti l-obbligi ta' din id-Direttiva.

4.  Il-proċeduri, l-obbligi u r-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu trasparenti, aċċessibbli, mhux diskriminatorji, proporzjonati, preċiżi u mhux ambigwi, disponibbli għall-pubbliku minn qabel u bbażati fuq kriterji oġġettivi. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-raġunijiet għal rifjut totali jew parzjali ta' awtorizzazzjoni jiġu kkomunikati lill-applikant u għandhom jistabbilixxu proċedura ta' appell.

5.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operaturi kollha jirrispettaw għal kollox il-liġijiet tagħhom tax-xogħol li għalihom huma suġġetti, jiġifieri kwalunkwe dispożizzjoni legali jew kuntrattwali li tikkonċerna l-kundizzjonijiet ta' l-impjieg, kundizzjonijiet tax-xogħol, inklużi s-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol u r-relazzjoni bejn l-impjegati u l-ħaddiema, liema dispożizzjonijiet l-Istati Membri japplikaw skond il-liġi nazzjonali li tirrispetta l-liġi Komunitarja. Bl-istess mod, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operatur magħżul jirrispetta għal kollox il-leġiżlazzjoni dwar sigurtà soċjali li għaliha huwa suġġett u l-ftehimiet kollettivi konklużi ma' l-imsieħba soċjali.

"

(13)  Il-paragrafu 1 ta' l-Artikolu 10 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

1.  '1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt li jaġixxu fuq proposta tal-Kummissjoni u fuq il-bażi ta' l-Artikoli 47(2), 55 u 95 tat-Trattat, għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa għall-armonizzazzjoni tal-proċeduri li għalihom issir referenza fl-Artikolu 9 li jirregolaw il-provvista kummerċjali lill-publiku tas-servizzi postali.'

"

(14)  Fl-Artikolu 11, 'Artikoli 57(2), 66 u 100a' għandu jinbidel għal 'Artikoli 47(2), 55 u 95'.

(  15) Għandu jiddaħħlu l-Artikoli 11a u 11b li ġejjin:

"

Artikolu 11a

Kull meta jkun meħtieġ, biex jitħares l-interess tal-konsumaturi u/jew tiġi promossa kompetizzjoni effettiva, u fid-dawl tal-kondizzjonijiet nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jiggarantixxu li l-kondizzjonijiet ta' aċċess għal dawn l-elementi li ġejjin ta' infrastruttura jew servizzi postali jkunu trasparenti u mhux diskriminatorji: sistema ta' kodiċi postali, database ta' l-indirizzi, kaxxi postali, kaxxi ta' ġbir u ta' kunsinna, informazzjoni dwar il-bidla fl-indirizz, servizz ta' twassil mill-ġdid, servizz ta' ritorn lill-mittenti.

Artikolu 11b

Din id-Direttiva hija bla ħsara għad-dispożizzjonijiet nazzjonali relevanti dwar il-protezzjoni ta' data personali u bla ħsara għad-drittijiet ta' l-Istati Membri li jadottaw miżuri biex jiżguraw, fejn xieraq, l-aċċess għan-network postali tal-fornituri ta' servizz universali jew elementi oħra ta' l-infrastuttura postali f'kundizzjonijiet ta' trasparenza u non-diskriminatorji.".

"

(16)  L-Artikolu 12 għandu jkun sostitwit b'dan li ġej:

"

Artikolu 12

L-Istati Membri għandhom jieħdu passi sabiex jiżguraw li t-tariffi għal kull servizz li jifforma parti mill-provvediment tas-servizz universali ikun konformi mal-prinċipji li ġejjin:

   il-prezzijiet għandhom ikunu jistgħu jintlaħqu u għandhom ikunu tali li l-utenti kollha, indipendentement mil-pożizzjoni ġeografika tagħhom, u, fid-dawl tal-kundizzjonijiet nazzjonali speċifiċi, ikollhom aċċess għas-servizzi provduti. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw ir-regoli u l-kriterji biex tiġi żgurata l-aċċessibilità tal-prezz fuq livell nazzjonali. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jimmonitorjaw il-bidliet kollha fil-prezz u għandhom jippubblikaw rapporti regolari. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm il-forniment ta' servizz postali b'xejn għall-użu ta' persuni għomja jew b'vista mnaqqsa,
   █kull meta jkun meħtieġ għal raġunijiet relatati ma' l-interess pubbliku, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li tariffa uniformi tiġi applikata għat-territorju kollu tagħhom u/jew għat-territorji ta' Stat Membri oħra, dan biss għal servizzi pprovduti b'tariffa bil-biċċa █,
   l-applikazzjoni ta' tariffa uniformi ma teskludix id-dritt tal-fornitur(i) tas-servizz universali li jikkonkludi(u) ftehim individwali dwar prezzijiet mal-konsumaturi,
   it-tariffi għandhom ikunu trasparenti u non-diskriminatorji,
   kull meta l-fornituri tas-servizz universali japplikaw tariffi speċjali, per eżempju għal servizzi għall-kumpaniji, dawk li jimpustaw bil-bulk jew konsolidaturi tal-posta minn klijenti differenti, dawn għandhom japplikaw il-prinċipji tat-trasparenza u non-diskriminazzjoni fir-rigward kemm tat-tariffi kif ukoll tal-kundizzjonijiet relatati. It-tariffi għandhom jieħdu kont ta' l-ispejjeż evitati, kif paragunat mas-servizz standard li jkopri l-firxa kompluta tal-karatteristiċi offruti għal clearance, trasport, tqassim u twassil ta' oġġetti individwali tal-posta u, flimkien mal-kundizzjonijiet relatati, għandhom japplikaw kemm bejn partijiet terzi differenti kif ukoll bejn partijiet terzi u l-fornituri tas-servizz universali li jipprovdu servizzi ekwivalenti. Kwalunkwe tariffa minn dawn għandha wkoll tkun disponibbli għal kwalunkwe klijent ieħor, b'mod partikulari klijenti individwali u impriżi żgħar u ta' daqs medju, li jimpustaw f'kondizzjonijiet simili.

"

(17)  L-Artikolu 14 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

Artikolu 14

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri sabiex jiżguraw li l-kontabilità tal-fornituri tas-servizz universali ssir skond id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.

2.  Il-fornituri tas-servizz universali għandhom iżommu kontijiet separati fis-sistemi ta' kontabilità interna tagħhom biex jiddistingwu biċ-ċar fuq naħa bejn dawk is-servizzi u l-prodotti li huma parti mis-servizz universali u li jirċievu jew jagħtu kontribut lill-kumpens finanzjarju għall-ispejjeż netti tas-servizz universali, u, fuq in-naħa l-oħra, is-servizzi u l-prodotti li m'humiex.█ Dawn is-sistemi ta' kontabilità interna għandhom jitħaddmu fuq il-bażi ta' prinċipji ta' kontabilità ta' l-ispejjeż applikati koerentement u ġustifikati oġġettivament.

3.  Is-sistemi ta' kontabilità li għalihom jirreferi l-paragrafu 2 għandhom, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4, jallokaw spejjeż bil-mod li ġej:

   a) spejjeż li jistgħu jiġu direttament assenjati għal servizz jew prodott partikolari għandhom jiġu assenjati b'dan il-mod;
  b) l-ispejjeż komuni, jiġifieri l-ispejjeż li ma jistgħux jiġu assenjati direttament lil servizz jew prodott partikolari, għandhom jiġu allokati kif ġej:
   i) kull meta jkun possibbli, l-ispejjeż komuni għandhom jiġu allokati fuq il-bażi ta' analiżi diretta ta' l-oriġini ta' l-ispejjeż infushom;
   ii) meta l-analiżi diretta ma tkunx possibbli, il-kategoriji ta' l-ispejjeż komuni għandhom jiġu allokati fuq il-bażi ta' rbit dirett ma' kategorija oħra ta' spejjeż jew grupp ta' kategoriji ta' spejjeż li għalihom assenjazzjoni jew allokazzjoni diretta hija possibbli; l-irbit indirett għandu jkun ibbażat fuq il-bażi ta' strutturi ta' spejjeż kumparabbli;
   iii) meta la l-miżuri diretti u l-anqas dawk indiretti ta' allokazzjoni ta' l-ispejjeż ma jinstabu, il-kategorija ta' l-ispejjeż għandha tiġi allokata fuq il-bażi ta' allokatur ġenerali kkalkolat bl-użu tal-proporzjon ta' l-ispejjeż kollha direttament jew indirettament assenjati jew allokati, minn naħa waħda, lil kull wieħed mis-servizzi universali u, min-naħa l-oħra, lis-servizzi l-oħra;
   iv) spejjeż komuni li huma neċessarji għall-provvista kemm ta' servizzi universali kif ukoll ta' servizzi mhux universali, m'għandhomx ikunu kompletament allokati għal servizzi universali; l-istess kriterji ta" spejjeż iridu jkunu applikati kemm għal servizzi universali kif ukoll għal servizzi mhux universali.

4.  Sistemi oħra ta' kontabilità ta' l-ispejjeż jistgħu jiġu applikati biss jekk ikunu kompatibbli mal-paragrafu 2 u jkunu ġew approvati mill-awtorità nazzjonali regolatorja. Il-Kummissjoni għandha tiġi mgħarrfa minn qabel bl-applikazzjoni tagħhom.

5.  L-awtoritajiet nazzjonali regolatorji għandhom jiżguraw li l-konformità ma' waħda mis-sistemi ta' kontabilità ta' l-ispejjeż deskritti fil-paragrafi 3 jew 4 tiġi verifikata minn korp kompetenti li jkun indipendenti mill-fornitur tas-servizz universali. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dikjarazzjoni dwar il-konformità tiġi ppubblikata perjodikament.

6.  L-awtorità nazzjonali regolatorja għandha żżomm disponibbli, sa livell adegwat ta' dettall, tagħrif dwar is-sistemi ta' kontabilità ta' l-ispejjeż applikati minn fornitur tas-servizz universali, u għandha tibgħat dak it-tagħrif lill-Kummissjoni fuq talba.

7.  Fuq talba, it-tagħrif dettaljat tal-kontabilità li jirriżulta minn dawn is-sistemi għandu jsir disponibbli b'mod kunfidenzjali lill-awtorità nazzjonali regolatorja u lill-Kummissjoni, skond l-Artikolu 22a.

8.  Meta Stat Membru ma jkunx waqqaf mekkaniżmu ta' finanzjament għall-provvista tas-servizz universali, kif permess mill-Artikolu 7, u meta l-awtorità nazzjonali regolatorja tkun sodisfatta li ebda wieħed mill-fornituri nominati tas-servizz universali f'dak l-Istat Membru ma jkun irċieva assistenza mill-Istat, moħbija jew xort'oħra, u li l-kompetizzjoni fis-suq hija totalment effettiva, l-awtorità nazzjonali regolatorja tista' tiddeċiedi li ma tapplikax ir-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu. Madankollu, dan l-Artikolu għandu japplika għall-fornituri attwalment responsabbli mis-servizz universali sakemm l-ebda fornitur ieħor tas-servizz universali ma jkun ġie nnominat. L-awtorità nazzjonali regolatorja għandha tgħarraf lill-Kummissjoni qabel ma tieħu kwalunkwe deċiżjoni bħal dik.

"

(18)  L-Artikolu 19 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

Artikolu 19

1.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li proċeduri trasparenti, sempliċi u mhux għaljin isiru disponibbli mill-impriżi kollha li jipprovdu servizzi postali biex jiġu ttrattati lmenti ta' utenti, partikolarment f'każijiet li jinvolvu telf, serq, ħsara jew non-konformità ma' standards ta' kwalità ta' servizz (inklużi proċeduri biex jiġi determinat min hu responsabbli f'każijiet fejn ikun involut iktar minn operatur wieħed).

2.  L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri sabiex jassiguraw li l-proċeduri msemmija fl-ewwel paragrafu jippermettu li t-tilwim jiġi solvut b'mod ġust u malajr bi provvediment █għal sistema ta' rimbors u/jew kumpens.

3.  L-Istati Membri għandhom jinkoraġixxu l-iżvilupp ta' sistemi extraġudizzjarji indipendenti għar-riżoluzzjoni ta' tilwim bejn l-impriżi ta' servizzi postali u l-konsumaturi.

4.  Mingħajr preġudizzju għall-possibilitajiet l-oħra ta' appell jew mezzi għal rikors skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali jew Komunitarja, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konsumaturi, waqt li jaġixxu individwalment jew, meta dan ikun permess mil-leġiżlazzjoni nazzjonali, flimkien ma' organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-interessi ta' l-utenti u/jew konsumaturi, jkunu jistgħu jressqu quddiem l-awtorità kompetenti nazzjonali każijiet fejn l-ilmenti tal-konsumatur lill-impriża li tipprovdi servizzi fl-ambitu tas-servizz universali ma jkunux ġew solvuti b'mod sodisfaċenti.

5.  Skond l-Artikolu 16, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri ta' servizzi universali u, fejn ikun il-każ, l-impriżi li jipprovdu servizzi fl-ambitu tas-servizz universali, jippubblikaw, flimkien mar-rapport annwali dwar is-sorveljanza tal-prestazzjoni tagħhom, tagħrif dwar in-numru ta' lmenti u l-mod li bih ikunu ġew ittrattati.

"

(19)  L-Artikolu 21 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

Artikolu 21

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

2.  Fejn issir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5a(1) u (4) u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, b'kunsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

"

(20)  L-Artikolu 22 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

Artikolu 22

1.  Kull Stat Membru għandu jinnomina awtorità nazzjonali regolatorja waħda jew aktar għas-settur postali li tkun ġuridikament separata mill-operaturi postali u topera b'mod indipendenti minnhom. L-Istati Membri li jżommu l-proprjetà jew il-kontroll ta' impriżi li jipprovdu servizzi postali għandhom jassiguraw is-separazzjoni strutturali effettiva tal-funzjonijiet regolatorji mill-attivitajiet assoċjati mal-proprjetà jew il-kontroll.

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji li jkunu nnominaw biex iwettqu x-xogħol li jirriżulta minn din id-Direttiva. Dawn għandhom jippubblikaw ix-xogħlijiet imwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali regolatorji f'forma faċilment aċċessibbli, b'mod partikolari fejn dawk ix-xogħlijiet huma assenjati lill-aktar minn korp wieħed. L-Istati Membri għandhom jassiguraw, fejn xieraq, konsultazzjoni u kooperazzjoni bejn dawk l-awtoritajiet u l-awtoritajiet nazzjonali fdati bl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-kompetizzjoni u l-leġiżlazzjoni dwar il-konsumatur, dwar kwistjonijiet ta' interess komuni.

2.  L-awtoritajiet nazzjonali regolatorji għandu jkollhom bħala xogħol partikolari li jiżguraw konformità ma' l-obbligi li jirriżultaw minn din id-Direttiva, b'mod partikolari billi jistabbilixxu proċeduri ta' sorveljanza u regolamentazzjoni biex jiżguraw il-provvista tas-servizz universali. Jistgħu wkoll jiġu fdati li jiżguraw il-konformità mar-regoli tal-kompetizzjoni fis-settur postali.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali ta' l-Istati Membri għandhom jikkollaboraw mill-qrib u għandhom joffru assistenza reċiproka sabiex jiffaċilitaw l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li mekkaniżmi effikaċi jeżistu fil-livell nazzjonali li permezz tagħhom kull utent jew impriża li tipprovdi servizzi postali li tkun milquta minn deċiżjoni ta' l-awtorità nazzjonali regolatorja jkollha d-dritt ta' appell kontra d-deċiżjoni lil korp ta' l-appell li jkun indipendenti mill-partijiet involuti. Sakemm jinqata' dak l-appell, id-deċiżjoni ta' l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tibqa' valida sakemm il-bord ta' l-appell ma jiddeċidix xort'oħra.

"

(21)  Wara l-Artikolu 22, għandu jiddaħħal it-titolu tal-Kapitolu li ġej:

"

KAPITOLU 9a

Għoti ta' tagħrif

"

(22)  Għandu jiddaħħal l-Artikolu 22a li ġej:

"

Artikolu 22a

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi postali jagħtu t-tagħrif kollu lill-awtorità regolatorja nazzjonali, inkluż dak finanzjarju u tagħrif dwar il-provvista tas-servizz universali ║sabiex l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jiżguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, jew ma' deċiżjonijiet meħuda skond din.

2.  L-impriżi kollha għandhom jipprovdu dak it-tagħrif malajr fuq talba u b'mod kunfidenzjali, fejn meħtieġ, fil-limiti ta' żmien u fil-livell ta' dettall rikjest mill-awtorità nazzjonali regolatorja. It-tagħrif mitlub mill-awtorità regolatorja nazzjonali għandu jkun proporzjonat mat-twettiq ta' xogħolha u m'għandux jintuża għal skopijiet barra dawk li għalihom ikun intalab. L-awtorità nazzjonali regolatorja għandha tagħti raġunijiet li jiġġustifikaw it-talba għal dak it-tagħrif.".

"

(23)  L-Artikolu 23 għandu jinbidel kif ġej:

"

"Artikolu 23

Kull erba' snin, fl-ewwel okkażjoni sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2011, il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, inkluża l-informazzjoni xierqa dwar żviluppi fis-settur, partikolarment li jikkonċernaw aspetti ekonomiċi, soċjali, xejriet ta' l-impjiegi u teknoloġiċi, kif ukoll dwar il-kwalità tas-servizz. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat fejn xieraq bi proposti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Għandu jiġi ppreżentat rapport separat dwar ix-xejriet ġenerali ta' l-impjiegi u dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol applikati mill-operaturi kollha f'kull Stat Membru sa mhux aktar tard minn tliet snin mid-data tal-ftuħ tas-suq għall-kompetizzjoni. Ir-rapport għandu jagħti rendikont ukoll tal-miżuri adottati permezz ta' leġiżlazzjoni jew ta' negozjati bejn l-imsieħba soċjali. Jekk ir-rapport juri tgħawwiġ tal-kompetizzjoni, huwa għandu, jekk ikun xieraq, jagħmel ukoll proposti.

"

(24)  Għandu jiddaħħal l-Artikolu 23a li ġej:

"

Artikolu 23a

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi assistenza lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, inkluża gwida dwar il-kalkolu ta' kwalunkwe spiża netta qabel l-1 ta' Jannar 2009. L-Istati Membri għandhom jippreżentaw il-pjani ta' finanzjament tagħhom lill-Kummissjoni kif imsemmi fl-Artikolu 7(4), u jistgħu jippreżentaw studji.

"

(25)  L-Artikolu 26 għandu jitħassar.

(26)  L-Artikolu 27 għandu jitħassar.

Artikolu 2

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex tkun imħarsa din id-Direttiva sal-31 ta' Diċembru 2009 mill-aktar tard. Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva, jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza, fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir din ir-referenza.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li huma jadottaw fl-oqsma koperti minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi║,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 168, 20.7.2007, p. 74.
(3) ĠU C 197, 24.8.2007, p. 37.
(4) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007.
(5) ĠU C 48, 16.2.1994, p. 3.
(6) ĠU L 15, 21.1.1998, p. 14. Direttiva kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 ║(ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).
(7) ĠU C 288 E, 25.11.2006, p. 77.
(8) ĠU L 115, 17.4.1998, p. 31.
(9) ĠU L 109, 19.4.2001, p. 56.
(10) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata mid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).
(11) ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.
(12)+ ĠU: JJ daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.


Regoli komuni għal servizzi tat-trasport bl-ajru ***I
PDF 670kWORD 485k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta" servizzi tat-trasport bl-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) (COM(2006)0396 – C6-0248/2006 – 2006/0130(COD))
P6_TA(2007)0337A6-0178/2007

(Proċedura ta" kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0396)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 80(2) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0248/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0178/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa" tikkonsultah jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tipproponi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta leġiżlattiva relatata mal-kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol fis-settur ta' l-avjazzjoni ta' l-Ewropa u, sadattant, sad-dħul fis-seħħ ta' tali leġiżlazzjoni, jitlob lill-kumpaniji ta' l-ajru biex josservaw ir-regoli dwar l-impjegar fejn ikunu konċernati l-ħaddiema tagħhom

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tat-trasport bl-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid)

P6_TC1-COD(2006)0130


(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mingħand il-Kummissjoni║,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(2),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(3),

Filwaqt li jaġixxu bi qbil mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat(4),

Billi:

(1)  Għandu jsir għadd ta' bidliet sostanzjali għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2407/92 tat-23 ta' Lulju 1992 dwar liċenzjar ta' trasportaturi bl-ajru(5), ir-Regolament (KEE) Nru 2408/92 tat-23 ta' Lulju 1992 dwar aċċess għat-trasportaturi bl-ajru tal-Komunità għal rotot ta' l-ajru intra-Komunitarji(6), ir-Regolament (KEE) Nru 2409/92 tat-23 ta' Lulju 1992 dwar nollijiet u rati għal servizzi ta' l-ajru(7). Fl-interessi taċ-ċarezza, dawn ir-Regolamenti għandu jiġu fformulati mill-ġdid u kkonsolidati f'Regolament waħdieni uniku.

(2)  Bis-saħħa ta' l-adozzjoni ta' dawk it-tliet Regolamenti, it-trasport bl-ajru fil-Komunità ġie lliberalizzat. Minkejja s-suċċess tal-liberalizzazzjoni f'termini ta' tkabbir ekonomiku, kompetizzjoni u nollijiet irħas, l-applikazzjoni inkonsistenti ta' dawk ir-Regolamenti fl-Istati Membri toħloq distorsjoni tas-suq intern ta' l-avjazzjoni.

(3)  Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni aktar effiċjenti u konsistenti tal-leġiżlazzjoni Komunitarja għas-suq intern ta' l-avjazzjoni, hija meħtieġa sensiela ta' aġġustamenti għall-qafas ġuridiku attwali.

(4)  Fl-għarfien ta' rabta potenzjali bejn is-saħħa finanzjarja ta' trasportatur bl-ajru u s–sikurezza, għandu jiġi stabbilit monitoraġġ aktar strett tal-qagħda finanzjarja tat-trasportaturi bl-ajru.

(5)  Minħabba l-importanza dejjem akbar ta' trasportaturi bl-ajru b'bażijiet operattivi f'bosta Stati Membri u l-ħtieġa li tiġi żgurata s–superviżjoni effiċjenti ta' dawk it-trasportaturi bl-ajru, l-istess Stat Membru għandu jkun responsabbli għas-superviżjoni ta' attivitajiet imwttqa skond iċ-ĊOA (Ċertifikat ta' Operatur ta' l-Ajru) u tal-liċenzja għall-operat.

(6)  Sabiex ikun żgurat monitoraġġ konsistenti tal-konformità mar-rekwiżiti tal-liċenzji ta' operat ta' kull trasportatur bl-ajru Komunitarju, l-awtoritajiet tal-liċenzjar għandhom iwettqu verifiki regolari tal-qagħda finanzjarja tat-trasportaturi bl-ajru. Għalhekk, ta' l-aħħar għandhom jipprovdu biżżejjed informazzjoni dwar il-qagħda finanzjarja tagħhom, l-aktar fl-ewwel sentejn ta' l-eżistenza tagħhom minħabba li dawn huma partikolarment kritiċi għas-soppravivenza fis-suq ta' trasportatur bl-ajru. Biex ikun evitat it-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni li jirriżulta mill-applikazzjoni ta' regoli differenti fil-livell nazzjonali, huwa meħtieġ li tkun żgurata t-trasparenza u li s-sitwazzjoni finanzjarja tat-trasportaturi bl-ajru tal-Komunità tkun suġġetta għall-kontroll konġunt tal-Kummissjoni u l-Istati Membri.

(7)  Sabiex jitnaqqsu r-riskji għall-passiġġiera, it-trasportaturi bl-ajru tal-Komunità li jonqsu milli jwettqu r-rekwiżiti għaż-żamma ta' liċenzja ta' operat valida m'għandhomx jitħallew ikomplu joperaw. F'dawn il-każi, l-awtorità tal-liċenzji kompetenti għandha tirrevoka jew tissospendi l-liċenzja ta' operat. F'każi meta l-awtorità tal-liċenzji kompetenti tonqos milli tagħmel dawn, il-Kummissjoni għandh jkollha l-permess tirrevoka jew tissospendi l-liċenzja ta' operat sabiex tiżgura l-applikazjzoni omoġenea tal-leġiżlazzjoni Komunitarja.

(8)  Dabiex jiġi evitat rikors eċċessiv għal ftehimiet ta' kiri ta' ajruplani rreġistrati f'pajjiżi terzi, speċjlament bl-ekwipaġġ (wet-lease), dawn il-possibbilitajiet għandhom biss jiġu permessi f'ċirkostanzi eċċezzjonali, bħal fil-każ ta' nuqqas ta' ajruplani xierqa fuq is-suq Komunitarju, għandhom ikunu strettament limitati fiż-żmien u għandhom iwettqu l-istandards ta' sikurezza ekwivalenti għar-regoli ta' sikurezza tal-leġiżlazzjoni Komunitarja ║.

(9)  Fir-rigward ta' impjegati ta' trasportatur bl-ajru tal-Komunità li topera servizzi ta' l-ajru minn bażi operattiva barra mit-territorju ta' l-Istat Membru fejn dik il-kumpanija ta' l-ajru tal-Komunità għandha l-post prinċipali tal-kummerċ tagħha, l-Istati Membri għandhom jiżguraw l-applikazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni soċjali Komunitarja u nazzjonali.

(10)  Sabiex jiġi żgurat it-tħaddim sikur u koerenti tas-suq intern ta' l-avjazzjoni, huwa mixtieq li l-Komunità tkun responsabbli għan-negozjati dwar drittijiet tat-traffiku intra-Komunitarji ma' pajjiżi terzi. Dan kieku jevita inkonsistenzi possibbli bejn is-suq intern u n-negozjati individwali ma' l-Istati Membri.

(11)  Sabiex jiġi komplut is-suq intern ta' l-avjazzjoni║r-restrizzjonijiet eżistenti li huma applikati bejn l-Istati membri, bħar-restrizzjonijiet dwar il-qsim tal-kodiċi fuq rotot lejn pajjiżi terzi jew dwar l-iffissar tal-prezzijiet fuq rotot lejn pajjiżi terzi b'waqfa intermedja fi Stat Membru ieħor ... għandhom jitneħħew.

(12)  Il-kundizzjonijiet li taħthom jistgħu jiġu imposti l-obbligazzjonijiet tas-servizz pubblikugħandhom jiġu ddefiniti b'mod ċar u mhux ambigwu, filwaqt li l-proċeduri assoċjati tat-tfigħ ta' l-offerti għandhom jippermettu li numru suffiċjenti ta' kompetituri jkunu jistgħu jieħdu sehem ║. Il-Kummissjoni għandha tkun tista' tikseb kemm jista' jkun informazzjoni li tkun teħtieġ sabiex tkun tista' tistħarreġ il-ġustifikazzjonijiet ekonomiċi għall-obbligi tas-servizz pubbliku għal każi individwali.

(13)  Ir-regoli fis-seħħ fir-rigward tad-distribuzzjoni tat-traffiku bejn l-ajruporti li jaqdu l-istess belt jew konurbazzjoni għandhom jiġu ċċarati u ssimplifikati.

(14)  Jixraq li wieħed jiżgura li l-Istati Membri jkollhom il-possibbiltà jirreaġixxu għal problemi għall-għarrieda li jirriżultaw minn ċirkostanzi li ma jistgħux jitbassru u li ma jistgħux jiġu evitati, u li jagħmulha diffiċli ħafna, teknikament jew prattikament, li jitwettqu s-servizzi ta' l-ajru.

(15)  Il-passiġġieri għandhom ikollhom aċċess għall-istess tariffi għall-istess titjiriet irrispettivament mill-post ta' residenza tagħhom fi ħdan il-Komunità jew in-nazzjonalità tagħhom u irrispettivament mill-post ta' l-istabbiliment ta' l-aġent ta' l-ivjaġġar fi ħdan il-Komunità.

(16)  Il-passiġġieri għandhom ikunu jistgħu iqabblu b'mod effettiv it-tariffi bejn linja ta' l-ajru u oħra. Għalhekk, it-tariffi ppubblikati għandhom jindikaw il-prezz finali li għandu jitħallas mill-passiġġier, inklussiv ta' kull taxxa, imposta u ħlas ieħor.

(17)  Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tippreskrivi l-proċeduri għall-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni(8).

(18)  Billi l-applikazzjoni aktar omoġenea tal-leġiżlazzjoni Komunitarja fir-rigward tas-suq intern ta' l-avjazzjoni ma tistax tinkiseb biżżejjed mill-Istati Membri minħabba l-karattru internazzjonali tat-trasport bl-ajru, u għalhekk tista' tinkiseb aħjar f'livell ta' Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipji tas-sussidjarjetà kif preskritt f'Artikolu 5 tat-Trattat. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu neċessarju sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(19)  Huwa għalhekk neċessarju li jiġu rrevokati r-Regolamenti (KEE) Nru 2407/92, 2408/92 u 2409/92,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Kapitolu I

Dispożizzjonijiet Ġenerali

Artikolu 1

Suġġett

1.  Dan ir-Regolament jirregola l-liċenzjar tat-trasportaturi bl-ajru tal-Komunità, id-dritt tat-trasportaturi bl-ajru tal-Komunità li joperaw servizzi ta' l-ajru fi ħdan il-Komunità, u l-ipprezzar tas-servizzi ta' l-ajru mħaddma fi ħdan il-Komunità. Id-dispożizzjonijiet dwar tagħrif u nuqqas ta' diskriminazzjoni fl-ipprezzar għandhom japplikaw għal titjiriet li jitilqu minn ajruport li qiegħed fit-territorju ta' Stat Membru u għal titjiriet li jitwettqu minn trasportaturi bl-ajru tal-Komunità li jitilqu minn ajruport li qiegħed f'pajjiż terz lejn ajruport li qiegħed fit-territorju ta' Stat Membru, ħlief jekk it-trasportaturi bl-ajru ma jkunux suġġetti għall-istess obbligi f'dak il-pajjiż terz.

2.  L-applikazzjoni tal-Kapitolu III ta' dan ir-Regolament għall-ajruport ta' Ġibiltà hu mifhum li hu mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet legali rispettivi tar-Renju ta' Spanja u r-Renju Unit għar-rigward tal-kwistjoni dwar is-sovranità fuq it-territorju li fih jinstab l-ajruport.

3.  L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu III ta' dan ir-Regolament għall-ajruport ta' Ġibiltà għandha tkun sospiża sakemm l-arranġamenti fid-dikjarazzjoni konġunta magħmula mill-Ministri ta' l-Affarijiet Barranin tar-Renju ta' Spanja u r-Renju Unit fit-2 ta' Diċembru 1987 jkunu daħlu fis-seħħ. Il-Gvernijiet ta' Spanja u r-Renju Unit għandhom jinfurmaw lill-Kunsill b'dik id-data.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw dawn id-definizzjonijiet:

   1) "liċenzja ta' operat' tfisser awtorizzazzjoni mogħtija mill-awtorità tal-liċenzji kompetenti lil kull impriża, li jippermettilha li ġġorr bl-ajru passiġġieri, ittri u/jew merkanzija, kif dikjarat fil-liċenza ta' ħidma, għal remunerazzjoni u/jew kiri;
   2) 'awtorità tal-liċenzji kompetenti' tfisser awtorità║ intitolata li tagħti, tirrifjuta, tirrevoka jew tissospendi liċenzja ta' l-operat skond il-Kapitolu II;
   3) "impriża' tfisser kull persuna naturali jew legali, kemm jekk topera għall-profitt jew le, jew kull korp uffiċjali kemm jekk ikollu l-personalità legali tiegħu jew le;
   4) "servizz bl-ajru' tfisser titjira jew serje ta' titjiriet li jġorru l-passiġġieri, tagħbija u/jew il-posta bi ħlas u/jew b'kiri;
   5) "titjira' tfisser tluq minn ajruport speċifikat lejn ajruport speċifiku tad-destinazzjoni;
   6) "ajruport' tfisser kwalunkwe żona fi Stat Membru li tkun miftuħa għal operazzjonijiet kummerċjali tat-trasport bl-ajru;
   7) "ċertifikat ta' operatur bl-ajru (ĊOA)' tfisser ċertifikat mogħti lil impriża li tafferma li l-operatur in kwistjoni għandu l-abbiltà professjonali u organizzattiva biex jiżgura l-operazzjoni mingħajr periklu ta' ajruplan għall-attivitajiet ta' avjazzjoni speċifikati fiċ-ċertifikat, kif previst fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi Komunitarja;
  8) 'kontroll effettiv' tfisser relazzjoni kostitwita permezz ta' jeddijiet, kuntratti jew kull mezz ieħor li, jew separatament jew konġuntament u li b' konsiderazzjonijiet ta' fatt jew liġi involuta, jagħtu l-possibiltà li direttament jew indirettament tiġi eżerċitata influwenza deċiżiva fuq kull impriża, b'mod partikolari permezz ta':
   a) id-dritt li jintuża kull ass jew parti minnu ta' kull impriża;
   b) jeddijiet jew kuntratti li jagħtu influwenza deċiżiva fuq il-komposizzjoni, il-votazzjoni jew id-deċiżjonijiet tal-korpi ta' kull impriża jew mod ieħor jinfluwenzaw b'mod deċiżiv fuq it-tħaddim ta' l-operat kummerċjali ta' l-impriża;
   9) "trasportatur bl-ajru' tfisser kull impriża ta' trasport bl-ajru li jkollha liċenza ta' operat valida;
   10) "trasportatur bl-ajru tal-Komunità' tfisser trasportatur bl-ajru li jkollu liċenza valida biex jopera maħruġa minn awtorità tal-liċenzji kompetenti bi qbil mal-Kapitolu II;
   11) "pjan ta' negozju' tfisser kull deskrizzjoni dettaljata ta' l-attivitajiet kummerċjali maħsuba tat-trasportatur bl-ajru għall-perjodu in kwistjoni, b'mod partikolari għar-rigward ta' l-iżvilupp tas-suq mistenni u investimenti li għandhom isiru, inkluż l-implikazzjonijiet finanzjarji u ekonomiċi ta' dawn l-attivitajiet;
   12) 'servizz ta' l-ajru intra-Komunitarju' tfisser servizz ta' l-ajru mħaddem fi ħdan il-Komunità;
   13) "tranżitu' tfisser id-dritt tat-tajran fuq it-territorju tal-Komunità jew ta' pajjiż terz mingħajr inżul u l-inżul għal skopijiet li mhumiex ta' traffiku;
   14) 'dritt tat-traffiku' tfisser id-dritt li li jopera servizz ta' l-ajru bejn żewġ ajruporti tal-Komunità;
  

   ( 15) "bejgħ ta' postijiet biss' tfisser il-bejgħ ta' postijiet, mingħajr xi servizz sħiħ ieħor, bħal ma hi l-akkomodazzjoni, direttament lill-pubbliku mit-trasportatur jew mill-aġent awtorizzat tiegħu jew lil charterer;
  ( 16) "servizz skedat bl-ajru' tfisser serje ta' titjiriet li kull waħda minnhom tippossjedi dawn il-karatteristiċi segwenti kollha:
   a) tkun magħmula minn ajruplan għat-trasport tal-passiġġieri, tal-merkanzija u/jew tal-posta bi ħlas, b'tali manjiera li f'kull titjira l-postijiet ikunu disponibbli għal bejgħ individwalment lill-membri tal-pubbliku (kemm direttament mit-trasportatur jew mill-aġenti awtorizzati tiegħu);
  b) din tkun operata biex isservi traffiku bejn l-istess żewġ jew aktar ajruporti, jew:
   skond skeda pubblikata; jew
   b'titjiriet li tant ikunu regolari jew frekwenti li jikkostitwixxu serje sistematika li tista' tingħaraf.
   (17) "Volum' tfisser in-numru ta' postijiet offruti lill-pubbliku in ġenerali fuq servizz bl-ajru skedat matul perjodu partikolari;
   ( 18) 'nollijiet ta' l-ajru' tfisser il-prezzijiet espressi f'ecu jew f'muniti lokali li għandhom jitħallsu minn passiġġieri lil trasportaturi bl-ajru jew l-aġenti tagħhhom għat-trasport ta' dawk il-passiġġieri u ║tal-bagali tagħhom fuq servizzi bl-ajru u kwalunkwe kondizzjonijiet li taħthom japplikaw dawk il-prezzijiet, inklużi r-remunerazzjoni u l-kondizzjonijiet offruti lil aġenziji u ta' servizzi awżiljari oħra█;
   ( 19) "rati ta' l-ajru ' tfisser il-prezzijiet espressi f' euro jew f'muniti lokali li għandhom jitħallsu għat-trasport ta' merkanzija u l-kondizzjonijiet li permezz tagħhhom japplikaw dawk il-prezzijiet, inklużi r-remunerazzjoni u l-kondizzjonijiet offruti lil aġenziji u ta' servizzi awżiljari oħra█;

(  20) "Stat(i) Membru(i) kkonċernat(i)' tfisser l-Istat(i) Membru(i) bejn jew li fih(om) ikun operat is-servizz bl-ajru;

(  21) "Stat(i) Membru(i) involut(i)' tfisser l-Istat(i) Membru(i) kkonċernati u l-Istat(i) Membru(i) meta t-trasportatur(i) bl-ajru li jopera(w) is-servizz bl-ajru jkun(u) liċenzjat(i);

   ( 22) "Konurbazzjoni' tfisser żona urbana magħmula minn għadd ta' bliet li, minħabba l-popolazzjoni li kibret u l-espansjoni, ingħaqdu fiżikament sabiex jifformaw żona kontinwa mibnija;
   ( 23) "kont ta' l-immaniġġjar" tfisser kull dikjarazzjoni dettaljata ta' dħul u nfiq ta' trasportatur bl-ajru għall-perjodu inkwistjoni inkluż kull rendikont dettaljat bejn attivitajiet li jkunu relatati ma' trasport bl-ajru u attivitajiet oħra kif ukoll bejn elementi ta' flus u mhux ta' flus;
   24) "ftehima dry-lease' tfisser ftehima bejn trasportaturi bl-ajru skond liema ftehima inġenju ta' l-ajru jitħaddem skond l-AOC ta' min jikri;
   25) "ftehima wet-lease' tfisser ftehima bejn trasportaturi bl-ajru skond liema ftehima inġenju ta' l-ajru jitħaddem skond l-AOC ta' min jagħti l-kirja;
   (26) "Post prinċipali tax-xogħol' tfisser il-post ta' l-uffiċċju ewlieni u, fejn ikun applikabbli, l-uffiċċju reġistrat ta' trasportatur bl-ajru tal-Komunità fi Stat Membru li fih, lejh jew minnu dak it-trasportatur bl-ajru Komunitarju jwettaq parti sinifikanti tas-servizzi operattivi tiegħu.

Kapitolu II

Liċenzja ta' operat

Artikolu 3

Liċenzja ta' operat

1.  L-ebda impriża stabbilita fil-Komunità m'għandha titħalla li ġġorr bl-ajru passiġġieri, ittri u/jew merkanzija għal remunerazzjoni u/jew kiri fi ħdan il-Komunità sakemm hi ma tingħatax il-liċenzja ta' operat xierqa.

Kull impriża li tikkonforma mar-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu għandha tkun intitolata li tirċievi kull liċenzja ta' operat.

2.  L-awtorità tal-liċenzji kompetenti m'għandhiex tagħti liċenzji ta' operat fejn ir-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu ma jkunux osservati.

3.  It-tagħbija bl-ajru ta' passiġġieri, ittri u/jew merkanzija, li ssir minn ajruplani mhux power driven u/jew ajruplani ultra-light power driven, kif ukoll titjiriet lokali li ma jinkludux tagħbija bejn ajruporti differenti, mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament. Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet oħra applikabbli tal-liġi Komunitarja, nazzjonali jew internazzjonali, il-kategorji li ġejjin ta' servizzi ta' l-ajru mhumiex soġġetti għar-rekwiżit li jkollhom liċenzja ta' operat valida:

   a) servizzi ta' l-ajru mwettqa minn ajruplani mhux power driven u jew ajruplani ultralight power driven, u
   b) titjiriet lokali li ma jinvolvux ġarr passiġġieri, posta u/jew merkanzija bejn ajruporti differenti.

Artikolu 4

Il-kundizzjonijiet għall-għoti ta' liċenzja ta' operat

Impriża m'għandha tingħata liċenzja ta' tħaddim minn awtorità tal-liċenzji kompetenti kemm-il darba:

   a) il-post prinċipali tax-xogħol tagħha jinsab fil-Komunità u topera l-akbar parti tas-servizzi ta' l-ajru tagħha fil-Komunità jew minn jew lejn il-Komunità?;
   b) ikollha ĊOA validu;
   c) meta ssir l-applikazzjoni għal-liċenzja għand l-awtorità ta' Stat Membru, il-post prinċipali tax-xogħol tagħha jkun jinsab f'dak l-Istat Membru █;
   d) ikollha inġenju ta' l-ajru wieħed jew aktar disponibbli permezz ta' sjieda jew ftehima "dry lease";
   e) ix-xogħol prinċipali tagħha jkun li tħaddem servizzi ta' l-ajru b'mod iżolat jew konġuntivament ma' kull ħidma kummerċjali oħra ta' ajruplan jew it- tiswija u manutenzjoni ta' ajruplan;
   (f) Istruttura tal-kumpanija tippermetti l-awtorità tal-liċenzji kompetentili timplimenta d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu;
   g) l-Istati Membri u/jew ċittadini ta' l-Istati Membri li jipposjedu aktar minn 50 fil-mija ta' l-impriża u effettivament jikkontrollawha, sew direttament jew indirettament permezz ta' impriza intermedja jew aktar, ħlief jekk stipulat mod ieħor fi ftehima ma' pajjiż terz li fiha l-Komunità hija parti;
   h) tilħaq il-kundizzjonijiet finanzjarji speċifikati fl-Artikolu 5;
   i) tikkonforma mal-kundizzjonijiet ta' l-assigurazzjoni speċifikati fl-Artikolu11;
   j) tipprovdi evidenza li hija għandha biżżejjed kopertura ta' assikurazzjoni biex tkun tista' tħallas lura l-ammonti mħallsa u biex tkopri l-ispejjeż ta' ripatrijazzjoni tal-passiġġieri fil-każ li hija ma tkunx tista' topera titjiriet ibbukkjati minabba falliment jew revoka tal-liċenzja tagħha ta' tħaddim.

Artikolu 5

Il-kundizzjonijiet finanzjarji għall-għoti ta' liċenzja ta' operat

1.  L-awtorità tal-liċenzji kompetenti għandha tivvaluta mill-qrib jekk impriża li qiegħda tapplika għall-ewwel darba għal-liċenzja ta' operat tistax turi li:

   a) hija tista' tonora f'kull ħin l-obbligi tagħha attwali jew mistennija, stabbiliti taħt assunzjonijiet realistiċi, għal kull perjodu ta' 36 xahar mill-bidu tal-ħidmiet;
   b) din tista' tkopri l-ispejjeż tagħha kemm dawk fissi u dawk operattivi li jirriżultaw minn operazzjonijiet b' mod konformi mal-pjan ta' negozju tagħha u stabbiliti taħt assunzjonijiet realistiċi, għal kull perjodu ta' tliet xhur mill-bidu tal-ħidmiet, mingħajr ma jittieħed rendikont ta' kull dħul mill-ħidmiet tagħha; u
   c) il-kapital nett tagħha ikun mhux inqas minn EUR 100 000.

2.  Għall-iskopijiet tal-paragrafu 1, kull applikant għandu jissottometti pjan ta' dħul u nefqa għal, mill-inqas, l-ewwel tliet snin ta' operazzjoni. Il-pjan ta' dħul u nefqa għandu wkoll jagħti dettalji dwar ir-rabtiet fiananzjarji ta' l-applikant ma' kull attività kummerċjali oħra li l-applikant ikun jagħmel jew direttament jew permezz ta' impriżzi relatati. L-applikant għandu wkoll jipprovdi kull informazzjoni rilevanti, b'mod partikolari d-data msemmija fil-punt 1 ta' l-Anness I. Kull applikant għandu jistabbilixxi dispożizzjonijiet biex jevita jew inaqqas il-konsegwenzi soċjali negattivi ta' insolvenza.

3.  Il-Paragrafi 1 u 2 ma japplikawx għal trasportaturi bl-ajru li jeżerċitaw esklussivament ħidmiet b'ajruplani ta' anqas minn 10 tunellati MTOW (il-piż massimu mat-tlugħ) u/jew anqas minn 20 post. Dawn it-trasportaturi bl-ajru għandhom f'kull ħin ikunu kapaċi li juru li l-kapital nett tagħhom ikun mill-inqas EUR 100 000 jew li jagħtu, meta mitluba mill-awtorità kompetenti tal-liċenzji, l-informazzjoni rilevanti għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 9(2).

Stat Membru jista', minkejja dan, ║japplika l-paragrafi 1 u 2 għal trasportaturi bl-ajru liċenzatji minnu li joperaw servizzi skedati jew li l-fatturat tagħhom jisboq EUR 3 miljun kull sena.

Artikolu 6

Iċ-ċertifikat ta' operatur ta' l-ajru

1.  L-għoti u l-validità f'kull ħin ta' kull liċenzja ta' operat għandha tiddependi mill-pussess ta' ĊOA validu li jispeċifika l-attivitajiet koperti mill-liċenzja ta' operat u li taderixxi mal-kriterji stabbiliti skond il-liġi Komunitarji rilevanti.

2.  Kull modifika fl-AOC ta' trasportatur bl-ajru Komunitarju għandha tkun riflessa, fejn xieraq, fil-liċenzja ta' operat tiegħu.

3.  Fejn l-AOC jingħata minn awtorita? nazzjonali, l-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat Membru għandhom ikunu responsabbli għall-għoti, għar-rifjut, għar-revoka jew għas-sospensjoni ta' l-AOC u tal-liċenzja ta' tħaddim ta' trasportatur bl-ajru tal-Komunità.

Artikolu 7

Prova ta' reputazzjoni tajba

1.  Meta , għall-iskopijiet li joħroġu kull liċenza ta' operat, tkun meħtieġa xhieda li l-persuni li kontinwament jew effettivament jimmaniġġaw il-ħidmiet tal-impriża jkunu ta' reputazzjoni tajba jew li ma jkunux ġew dikjarati falluti, jew għall-għan tas-sospensjoni jew tar-revoka tal-liċenzja ta' operat fil-każ ta' aġir mhux xieraq professjonali serju jew kull offiża kriminali, l-awtorità tal-liċenzji kompetenti għandha taċċetta bħala kull xhieda xierqa għar-rigward ta' ċittadini ta' Stati Membri t-turija ta' dokumenti maħruġa minn awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru ta' oriġini jew l-Istat Membru fejn il-persuna għandu/ha r-residenza permanenti tiegħu /turi li dawk il-ħtiġiet ikunu milħuqa.

2.  Meta l-Istat Membru ta' oriġini jew ta' l-Istat Membru li fih il-persuna għandu/ha r-residenza permanenti tiegħu ma joħroġx id-dokumenti li għalihom saret referenza fil-paragrafu 1 , dawn id-dokumenti għandhom ikunu sostitwiti b'kull dikjarazzjoni ġuramentata – jew, fi Stati Membri fejn ma jkunx hemm dispożizzjoni għal dikjarazzjoni ġuramentata, permezz ta' dikjarazzjoni solenni – magħmula mill-persuna interessata quddiem awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva jew, meta xieraq, kull nutar jew korp professjonali kwalifikat ta' l-Istat Membru ta' oriġini jew l-Istat Membru li fih il-persuna għandu/ha r-residenza permanenti tiegħu ; din l-awtorità jew nutar jew korp professjonali kkwalifikat għandhom joħorġu ċertifikat li jattesta l-awtentiċità tad-dikjarazzjoni fuq ġurament jew dikjarazzjoni solenni.

3.  L-awtorità tal-liċenzji kompetenti tista' teħtieġ li d-dokumenti u ċ-ċertifikati msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ikunu preżentati sa mhux aktar minn tliet xhur wara d-data tal-ħruġ tagħhom.

Artikolu 8

Il-validità ta' liċenzja ta' operat

1.  Kull liċenzja ta' operat hi valida kemm-il darba t-trasportatur bl-ajru tal-Komunità jikkonforma mar-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu.

Kull trasportatur bl-ajru tal-Komunità għandu f'kull ħin ikun kapaċi li juri lill- awtorità tal-liċenzji kompetenti illi dan jissodisfa l-ħtiġiet kollha ta' dan il-Kapitolu.

2.  L-awtorità kompetenti tal-liċenzji għandha tissorvelja mill-qrib il-konformità mar-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu. Għandha f'kull każ tirrevedi l-konformità ma' dawn ir-rekwiżiti fil-każijiet li ġejjin:

   a) sentejn wara li liċenzja ta' operat tkun ingħatat, jew
   b) meta jkun hemm suspett ta' problema potenzjali, jew
   c) fuq talba tal-Kummissjoni.

Fil-każ li l-awtorità tal-liċenzji kompetenti tissuspetta li problemi finanzjarji ma' trasportatur bl-ajru tal-Komunità jistgħu jeffettwaw is-sikurezza ta' l-operazzjonijiet tagħha, għandha tgħarraf minnufih lill-awtorità responsabbli għall-ħruġ taċ-ĊOA.

3.  Il-liċenzja ta' operat għandha titressaq mill-ġdid għall-approvazzjoni meta trasportatur bl-ajru tal-Komunità:

   a) ma jkunx beda jopera għal sitt xhur wara l-għoti ta' liċenzja ta' operat, jew
   b) ma jibqax jopera għal aktar minn sitt xhur.

4.  Kull sena finanzjarja kull trasportatur bl-ajru tal-Komunità għandu jipprovdi ║lill-awtorità kompetenti li toħroġ il-liċenzji il-kontijiet verifikati li jirreferu għas-sena finanzjarja preċedenti fi żmien sitt xhur wara d-data ta' l-għeluq tal-kontijiet. Waqt l-ewwel sentejn ta' operat ta' trasportatur bl-ajru Komunitarju, id-data msemmija fil-punt 3 ta' l-Anness I għandha tiġi aġġornata u magħmula disponibbli lill-awtorità tal-liċenzji kompetenti fuq bażi ta' kull sitt xhur.

L-awtorità tal-liċenzji kompetenti tista' f'kull ħin tivvaluta r-rendiment finanzjarju ta' trasportatur bl-ajru Komunitarju li lilu tkun ingħatat liċenzja ta' operat billi titlob għall-informazzjoni rilevanti u, b'mod partikolari, id-data msemmija fil-punt 3 ta' l-Annnes 1.

5.  Kull trasportatur bl-ajru tal-Komunità għandu javża lill- awtorità li toħroġ il-liċenzja:

   a) bil-quddiem tal-pjanijiet għal tħaddim ta' servizzi skedati jew servizzi mhux skedati ġodda lejn kontinent jew reġjun dinji li qabel ma kienx jiġi moqdi, bidliet fit-tip jew fin-numru ta' inġenji ta' l-ajru użati jew bidla sostanzjali fl-iskala ta' l-attivitajiet tiegħu;
   b) bil-quddiem kull għaqda jew akkwist maħsuba, u
   c) fi żmien erbatax-il jum b'kull bdil fil-proprjetà ta' ishma li jkunu jirrapreżentaw 10 % jew aktar ta' l-ishma kollha trasportatur bl-ajru tal-Komunità jew tal-kumpannija parent jew tal-kumpannija holding aħħarija tiegħu.

6.  Jekk l-awtorità kompetenti li toħroġ il-liċenzja tikkunsidra t-tibdiliet avżati taħt il-paragrafu 5 li għandhom piż sinifikanti fuq il-finanzi tat-trasportatur bl-ajru tal-Komunità, hija għandha teħtieġ il-preżentazzjoni ta' pjan ta' dħul u ħruġ rivedut li jkun fih it-tibdiliet in kwistjoni u li jkopri, mill-inqas, kull perjodu ta' 12-il xahar mid-data tal-implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll il-fatti magħrufa (data) li għaliha saret referenza fil-parti 2 tal-Anness I , flimkien ma' l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skond il-paragrafu 4.

L-awtorità tal-liċenzji kompetenti għandha tieħu deċiżjoni dwar kull applikazzjoni kemm jista' jkun malajr possibbli, u mhux aktar tard minn tliet xhur wara li l-informazzjoni kollha xierqa tkun mogħtija, meta wieħed jikkunsidra kull xhieda disponibbli.

7.  Fir-rigward ta' trasportaturi bl-ajru tal-Komunità liċenzjati minnha, l-awtorità tal-liċenzji kompetenti għandha tiddeċiedi jekk il-liċenzja ta' operat għandhiex tiġi ppreżentata mill-ġdid għall-approvazzjoni f'każ ta' bidla f'wieħed jew f'ħafna elementi li jaffettwaw is-sitwazzjoni legali tat-trasportaturi bl-ajru tal-Komunità u, b'mod partikolari, fil-każ ta' mergers jew takeovers.

8.  Il-paragrafi 4, 5 u 6 ma japplikawx għal trasportaturi bl-ajru li jeżerċitaw esklussivament ħidmiet b'ajruplani ta' anqas minn 10 tunellati MTOW (il-piż massimu mat-tlugħ) u/jew b'anqas minn 20 post. Dawn it-trasportaturi bl-ajru għandhom f'kull ħin ikunu kapaċi li juru li l-kapital nett tagħhom ikun mill-inqas EUR 100 000 jew li jagħtu, meta mitluba mill-awtorità kompetenti tal-liċenzji, l-informazzjoni rilevanti għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 9(2).

Kull Stat Membru jista' minkejja dan kollu japplika l-paragrafi 4, 5 u 6 għal trasportaturi bl-ajru liċenzatji minnu li joperaw servizzi skedati jew li l-fatturat tagħhom jisboq EUR 3 miljun kull sena.

Artikolu 9

Sospensjoni u revoka ta' liċenzja ta' operat

1.  L-awtorità kompetenti tal-liċenzji għandha tissospendi jew tirrevoka l-liċenzja ta' operat jekk ikun hemm raġunijiet raġonevoli għal suspett li t-trasportatur bl-ajru tal-Komunità ma jistax jonora l-obbligi tiegħu attwali jew potenzjali għal perjodu ta' 12-il xahar.

L-awtorità kompetenti tal-liċenzji tista' tagħti liċenzja temporanja li ma taqbiżx 12-il xahar, sakemm issir organizzazzjoni finanzjarja mill-ġdid tat-trasportatur bl-ajru Komunitarju, kemm-il darba m'hemmx riskju għas-sikurezza?, din il-liċenzja temporanja tirrifletti kull bidla fl-AOC u jkun hemm prospett realistiku ta' bini finanzjarju mill-ġdid f'dak il-perjodu ta' żmien.

2.  Kull meta jkun hemm indikazzjonijiet ċari li jeżistu problemi finanzjarji jew meta proċeduri ta' falliment jew proċeduri bħal dawn ikunu nbdew kontra trasportatur bl-ajru tal-Komunità liċenzjat minnha, l-awtorità kompetenti tal-liċenzji għandha mingħajr dewmien tagħmel evalwazzjoni fil-fond tal-qagħda finanzjarja u fuq il-bażi ta' dawn is-sejbiet tirrevedi l-istejtus tal-liċenzja ta' operat f'konformità ma' l-artikolu f'perjodu ta' żmien ta' tliet xhur.

L-awtorità tal-liċenzji kompetenti għandha tinforma lill-Kummissjoni dwar il-proċedura ta' valutazzjoni u s-sejbiet tagħha, kif ukoll dwar id-deċiżjoni li tieħu fir-rigward ta' l-istatus tal-liċenzja ta' operat.

3.  Meta l-kontijiet ivverifikati fl-Artikolu 8(4) ma jkunux ġew ikkomunikati fi żmien sitt xhur wara d-data ta' l-għeluq tal-kont tas-sena finanzjarja ta' qabel, l-awtorità tal-liċenzji kompetenti għandha titlob lit-trasportatur bl-ajru tal-Komunità tikkomunika dawn il-kontijiet verifikati mingħajr dewmien.

Jekk il-kontijiet ivverifikati ma jiġux ikkomunikati fi żmien xahar, il-liċenzja ta' l-operat għandha tiġi rrevokata jew sospiża.

L-awtorità kompetenti tal-liċenzji għandha tinforma lill-Kummissjoni dwar in-nuqqas tat-trasportatur bl-ajru tal-Komunità li jikkomunika l-kontijiet ivverifikati tiegħu fi żmien il-limitu ta' sitt xhur u l-azzjonijiet sussegwenti li tieħu.

4.  Fil-każ li ċ-ĊOA ta' trasportatur bl-ajru tal-Komunità jiġi sospiż jew irtitrat, l-awtorità tal-liċenzji kompetenti għandha minniufih tissospendi jew tirrveoka l-liċenzja ta' operat tat-trasportatur bl-ajru .

Artikolu 10

Deċiżjonijiet dwar liċenzji ta' operat

1.  L-awtorità tal-liċenzji kompetenti għandha tieħu deċiżjoni dwar kull applikazzjoni kemm jista' jkun malajr possibbli, u mhux aktar tard minn tliet xhur wara li l-informazzjoni kollha xierqa tkun mogħtija, meta wieħed jikkunsidra kull xhieda disponibbli. Din id-deċiżjoni se tkun ikkomunikata lill-applikant. Rifjut għandu jindika r-raġunijiet għal dan.

2.  Proċeduri għall-għoti, is-sospensjoni u r-revoka ta' liċenzji ta' operat għandhom isiru pubbliċi mill-awtoritajiet tal-liċenzji kompetenti li għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni .

3.  Lista ta' deċiżjonijiet ta' l-awtoritajiet kompetenti tal-liċenzji biex jagħtu, jissospendu jew jirrevokaw liċenzja ta' operat għandhom jiġu pubblikati kull sena fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

Artikolu 11

Rekwiżiti ta' l-assigurazzjoni

Trasportatur bl-ajru għandu jkun assigurat biex ikopri lijabilità f'każ ta' inċident, b'mod partikolari għar-rigward ta' passiġġieri, bagalji, merkanzija, ittri u terzi persuni. Fejn applikabbli, il-kopertura ta' l-assigurazzjoni għandha tikkonforma mar-rekwiżiti minimi previsti fir-Regolament (EC) No 785/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-rekwiżiti ta' l-assigurazzjoni tat-trasportaturi bl-ajru u l-operaturi ta' l-ajruplani(9).

Artikolu 12

Reġistrazzjoni

1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13(2), l-ajruplani użati minn kull trasportatur bl-ajru tal-Komunità għandhom ikunu rreġistratifil-Komunita?. L-Istat Membru li l-awtorita? tal-liċenzji kompetenti tiegħu tkun responsabbli għall-għoti tal-liċenzja ta' operat tat-trasportatur bl-ajru tal-Komunità jista' jitlob li tali inġenji ta' l-ajru jkunu rreġistrati fir-reġistru nazzjonali tiegħu.

2.  Konformi mal-paragrafu 1, l-awtorità tal-liċenzji kompetenti għandha , bla ħsara għal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli, , jaċċetta fuq ir-reġistru nazzjonali tiegħu, mingħajr ebda ħlas diskriminatorju u mingħajr dewmien, ajruplan li jkun proprjetà ta' ċittadini ta' Stati Membri oħra u trasferimenti minn reġistri ta' ajruplani ta' Stati Membri oħra. L-ebda dritt m'għandu jkun applikat għal trasferiment ta' ajruplan b'żieda mad-dritt normali ta' reġistrazzjoni.

Artikolu 13

Kiri

1.  █Impriża li titlob l-għoti ta' liċenzja ta' operat għandha jkollha ajruplan jew aktar għad-dispożizzjoni tagħha permezz tas-sjieda jew ftehim tal-kiri mingħajr ekwipaġġ (dry lease)

Trasportatur bl-ajru Komunitarju għandu jkollu ajruplan jew aktar għad-dispożizzjoni tagħha permezz ta' sjieda jew permezz ta' ftehima dry lease.

Trasportatur bl-ajru tal-Komunità jista' jkollu ajruplan jew aktar għad-dispożizzjoni tagħha permezz ta' ftehima wet lease.

2.  Fil-każ ta' ftehim wet lease għal żmien qasir biex jintlaħqu ħtiġiet temporanji ta' trasportatur bl-ajru tal-Komunità jew mod ieħor f'ċirkostanzi eċċezzjonali, l-awtorità tal-liċenzji kompetenti tista' jagħti konċessjonijiet għall-ħtiġiet tar-reġistrazzjoni prevista fl-Artikolu 12(1) kemm-il darba:

   a) it-trasportatur bl-ajru tal-Komunità jkun jista' jiġġustifika kirja ta' dan it-tip fuq il-bażi ta' bżonn eċċezzjonali, f'liema każ tista' tingħata deroga għal perjodu ta' mhux aktar minn seba' xhur, li, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, tista' tiġġedded darba biss għal tieni perjodu ta' mhux aktar minn seba' xhur; jew
   b) it-trasportatur bl-ajru tal-Komunità juri li hemm bżonn tal-kirja biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet staġjonali għal kapaċità, li ma jistgħux jiġu ssodisfati b'mod raġonevoli permezz tal-kiri ta' ajruplani rreġistrati skond l-Artikolu 12(1), f'liema każ id-deroga tista' tingħata għal perjodu ta' mhux aktar minn seba' xhur, li jista' jiġġedded; jew
   c) it-trasportatur bl-ajru tal-Komunità juri li jkun hemm bżonn tal-kirja biex jintgħelbu diffikultajiet operattivi mhux imbassra, bħal problemi tekniċi, u ma jkunx raġonevoli li jinkrew ajruplani rreġistrati skond l-Artikolu 12(1), f'liema każ id-deroga għandha tkun għal żmien limitat li jkun strettament meħtieġ biex jintgħelbu d-diffikultajiet.
  

█Derogi bħal dawn għandhom ikunu soġġetti għall-eżistenza ta' ftehim validu li jipprovdi għar-reċiproċità fir-rigward tal-kiri bl-ekwipaġġ bejn l-Istat Membru kkonċernat jew il-Komunità u l-pajjiż terz tar-reġistrazzjoni ta' l-ajruplan mikri.

3.  Għall-iskopijiet li jiġi żgurat standards ta' sigurtà u lijabilità, kull trasportatur bl-ajru tal-Komunità li juża ajruplan ta' impriża oħra jew li jipprovdih lill-impriża oħra, bi jew mingħajr ekwipaġġ , għandu jikseb approvazzjoni bil-quddiem għall-ħidma mill-awtorità tal-liċenzji kompetenti . Il-kondizzjonijiet ta' l-approvazzjoni għandhom ikunu parti mill-ftehim ta' kiri bejn il-partijiet.

4.  L-awtorità kompetenti tal-liċenzji m'għandhiex tapprova ftehimiet wet-lease jew ftehimiet dry-lease fir-rigward ta' trasportatur bl-ajru li tkun tatu liċenzja ta' operat kemm-il darba l-awtorità tkun iddeterminat u ddikjarat bil-miktub lit-trasportatur bl-ajru partikolari li l-istandards kollha ta' sikurezza ekwivalenti għal dawk imposti fil-liġi Komunitarja rilevanti jkunu osservati.

Artikolu 14

Eżaminazzjoni mill-Kummissjoni

1.  Il-Kummissjoni, li taġixxi fuq it-talba skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 28(2) fuq talba ta' Stat Membru, jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, għandha teżamina l-konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu u tieħu deċiżjoni biex jekk meħtieġ tissospendi jew tirrevoka liċenzja ta' operat.

2.  Sabiex twettaq id-doveri tagħha permezz ta' dan l-Artikolu il-Kummissjoni tista' takkwista l-informazzjoni kollha meħtieġa mill-awtoritajiet tal-liċenzji kompetenti jew direttament mit-trasportatur(i) bl-ajru tal-Komunità kkonċernati f' limitu ta' żmien iffissat mill-Kummissjoni.

Artikolu 15

Drittijiet għad-difiża

L-awtorita? kompetenti tal-liċenzji u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li, meta jkunu qed jadottaw deċiżjoni biex jissospendu jew jirrevokaw il-liċenzja ta' operat ta' trasportatur bl-ajru tal-Komunità, it-trasportatur bl-ajru tal-Komunità kkonċernat jingħata l-opportunita? li jinstema', filwaqt li titqies il-ħtieġa, f'ċerti każi, ta' proċedura ta' urġenza.

Artikolu 16

Leġiżlazzjoni soċjali

Fir-rigward ta' l-impjegati ta' trasportatur bl-ajru tal-Komunità li jopera servizzi ta' l-ajru minn bażi operattiva barra mit-territorju ta' l-Istat Membru fejn dak it-trasportatur bl-ajru tal-Komunità għandu l-post prinċipali tax-xogħol tiegħu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw l-applikazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni soċjali Komunitarja u nazzjonali.

Kapitolu III

Aċċess għar-rotot

Artikolu 17

Għoti ta' servizzi intra-Komunitarji

1.  It-trasportaturi bl-ajru tal-Komunità għandhom ikunu intitolati jeżerċitaw jeddijiet ta' traffiku fuq rotot ġewwa l-Komunita.

2.  L-Istati Membri m'għandhomx jissoġġettaw l-eżerċizzju tal-jeddijiet ta' traffiku minn trasportatur bl-ajru Komunitarju għal permess jew awtorizzazzjoni. Jekk Stat Membru għandu raġunijiet biex jiddubita l-validità tal-liċenzja ta' operat maħruġa lil trasportaur bl-ajru Komunitarju, għandha tqajjem il-kwistjoni ma' l-awtorità tal-liċenzji kompetenti. L-Istati Membri m'għandhomx jirrikjedu li trasportaturi bl-ajru tal-Komunità jipprovdu dokumenti jew informazzjoni li ma pprovdewx diġà lill-awtorità tal-liċenzji kompetenti.

3.  Fl-operazzjoni ta' servizzi bl-ajru intra-Komunitarji , it-trasportatur bl-ajru tal-Komunità għandu jitħalla jikkombina s-servizzi bl-ajru u jidħol għal ftehimiet ta' qsim tal-kodiċi bla ħsara għar-regoli tal-kompetizzjoni tal-Komunità applikabbli għall-impriżi.

4.  Kull restrizzjoni fuq il-libertà tat-trasportaturi bl-ajru tal-Komunità għall-għoti ta' servizzi ta' l-ajru intra-Komunitarji li joħorġu minn ftehimiet bilaterali bejn l-Istati Membri hija b'hekk sospiża.

5.  Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet bilaterali bejn l-Istati Membri, u soġġetti għar-regoli tal-kompetizzjoni tal-Komunità applikabbli għall-impriżi u għad-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet bilaterali bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi, it-trasportaturi bl-ajru Komunitarji għandhom ikunu permessi mill-Istati Membri kkonċernati jikkombinaw servizzi ta' l-ajru u jidħlu għal ftehimiet ta' qsim tal-kodiċi ma' kwalunkwe trasportatur bl-ajru fuq servizzi ta' l-ajru lejn, minn jew li jgħaddu minn kwalunkwe ajruport fuq it-territorju tagħhom minn jew lejn kwalunkwe punt f'pajjiżi terzi.

6.  Bla ħsara għal jeddijiet eżistenti mogħtija qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, u minkejja r-Regolament (EC) Nr. 847/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-29 ta' April 2004 dwar in-negozjati u l-implimentazzjoni tal-ftehimijiet dwar is-servizzi ta' l-ajru bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi(10), it-trasportaturi bl-ajru li mhumiex Komunitarji m'għandhomx ikunu permessi mill-Istati Membri kkonċernati jikkombinaw servizzi ta' l-ajru u jidħlu għal ftehimiet ta' qsim tal-kodiċi fir-rigward ta' rotot li qegħdin għal kollox fil-Komunità sakemm ma jkollhomx permess jagħmlu dan bi ftehim konkluż mill-Komunità ma' pajjiż terz.

7.  Bla ħsara għal jeddijiet eżistenti mogħtija qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, u minkejja r-Regolament (EC) Nr. 847/2004, it-trasportaturi bl-ajru li mhumiex Komunitarji m'għandhomx ikunu permessi jittranżitaw it-territorju tal-Komunità ħlief jekk il-pajjiż terz ikkonċernat huwa parti għall-Ftehim Internazzjonali tat-Tranżitu tas-Servizzi ta' l-Ajru ffirmat f'Chicago fis-7 ta'Diċembru 1944 jew ikella kkonkluda ftehim għal dak il-għan mal-Komunità.

Artikolu 18

Prinċipji ġenerali għall-obbligi tas-servizz pubbliku

1.   ║Stat Membru, wara konsultazzjonijiet mal-Istati Membri l-oħra kkonċernati u wara li jkun informa lill-Kummissjoni, lill-ajruporti kkonċernati u lit-trasportaturi bl-ajru li joperaw fuq ir-rotta, jista' jimponi obbligu ta' servizz pubbliku fir-rigward tas-servizzi bl-ajru skedati lejn ajruport fit-territorju tiegħu, meta dik ir-rotta tkun kunsidrata vitali għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tar-reġjun li █l-ajruport jaqdi. Dik l-obligazzjoni tista' biss tiġi imposta sal-limitu meħtieġ biex ikun assigurat li fuq dik ir-rotta l-għoti minimu tas-servizzi bl-ajru skedati jkunu jissodisfaw l-istandards stabbiliti ta' kontinwità, regolarità, prezz jew kapaċità minima, liema standards it-trasportaturi bl-ajru ma jassumux kieku jkunu qiegħdin jikkonsidraw biss l-interess kummerċjali tagħhom.

In-normi fissi imposti fuq ir-rotta soġġetti għal dik l-obbligazzjoni ta' servizz pubbliku għandhom jiġu stabbiliti b'mod trasparenti u li mhuwiex diskriminatorju.

2.  Fil-każi meta forom oħra ta' trasport ma jistgħux jassiguraw servizz mhux interrott b'mill-inqas żewġ frekwenzi kuljum, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jinkludu fil-obbligazzjoni ta' servizz pubbliku l-ħtieġa li kull trasportatur bl-ajru li jkun beħsiebu jopera r-rotta jagħti garanzija li jopera r-rotta għal ċertu perjodu, li għandu jkun speċifikat, skond il-kondizzjonijiet l-oħra ta' l-obbligazzjoni tas-servizz pubbliku.

3.  Meta l-obbligazzjoni ta' servizz pubbliku tkun ġiet imposta bi qbil mal-paragrafi 1 u 2, it-trasportaturi bl-ajru jkunu jistgħu mbagħad joffru bejgħ għall-postijiet biss biss jekk is-servizz bl-ajru f'dak il-każ jilħaq il-ħtiġiet kollha ta' l-obbligazzjoni tas-servizz pubbliku. Konsegwentement dak is-servizz ta' l-ajru għandu jkun meqjus bħala servizz bl-ajru skedat.

4.  Jekk l-ebda trasportatur bl-ajru ma jkun beda jew ikun sejjer jibda servizz bl-ajru skedat fuq rotta skond l-obbligazzjoni tas-servizz pubbliku li jkun impost fuq dik ir-rotta, l-Istat Membru jista' jillimita l-aċċess għas-servizzi ta' l-ajru skedati fuq dik ir-rotta għal trasportatur bl-ajru wieħed biss, għal perjodu li jlaħħaq sa erba' snin, li wara dan għandu jkun hemm reviżjoni tas-sitwazzjoni.

Dan il-perjodu jista' jkun sa ħames snin jekk l-obbligazzjoni tas-servizz pubbliku tkun imposta fuq rotta lejn ajruport li jaqdi reġjun ultraperiferiku, kif definit fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat.

5.  Il-jedd li jiġu operati dawk is-servizzi msemmija fil-paragrafu 4 għandu jkun offrut permezz ta' offerta pubblika skond l-Artikolu 19 jew għal rotta singola jew, f'każi fejn dan ikun indispensabbli għal raġunijiet operattivi, għal grupp ta' dawk ir-rotot lejn kull trasportatur bl-ajru tal-Komunità li jkun intitolat li jopera dawk is-servizzi ta' l-ajru.

6.  Meta Stat Membru jkun jixtieq jimponi obbligu ta' servizz pubbliku, għandu jikkomunika t-test komplut ta' l-impożizzjoni mbassra ta' l-obbligu ta' servizz pubbliku lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri kkonċernati, lill-ajruporti kkonċernati u lit-trasportaturi bl-ajru li joperaw ir-rotta partikulari.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika dan it-tagħrif fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea:

   a) li jidentifika ż-żewġ ajruporti konnessi mir-rotta kkonċernata,
   b) isemmi d-data tad-dħul fis-seħħ ta' l-obbligi ta' servizz pubbliku, u
   c) jindika l-indirizz komplut fejn it-test u kull informazzjoni relevanti u/jew dokumentazzjoni marbuta ma' l-obbligi ta' servizz pubbliku għandha tkun disponibbli mingħajr dewmien u bla ħlas mill-Istat Membru kkonċernat.

7.  Il-ħtieġa u l-adekwatezza ta' obbligu maħsub ta' servizz pubbliku għandha tkun evalwata mill-Istati Membri meta wieħed jikkunsidra:

   a) il-proporzjonalità bejn l-obbligu maħsub u l-ħtiġijiet ta' l-iżvilupp ekonomiku tar-reġjun ikkonċernat;
   b) il-possibbiltà, li jkun hemm aċċess għal modi oħra tat-trasport u l-volum ta' dawk il-modi li jilħqu l-ħtiġiet tat-trasport li jkun qed jiġi kkunsidrat; partikolarment meta servizzi tal-ferrovija eżistenti jservu r-rotta mbassra b'ħin ta' l-ivvjaġġar ta' inqas minn tliet sigħat;
   c) it-tariffi ta' l-ajru u kondizzjonijiet li jistgħu jiġu kkwotati lill-utenti;
   d) l-effett konġunt tat-trasportaturi bl-ajru kollha li joperaw jew li huma maħsuba li joperaw fuq ir-rotta.

8.  Id-data tad-dħul fis-seħħ ta' obbligazzjoni tas-servizz pubbliku m'għandhiex tkun aktar kmieni mid-data tal-pubblikazzjoni tat-tagħrif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 6.

9.  Obbligazzjoni tas-servizz pubbliku għandha titqies li skadiet jekk l-ebda servizz ta' l-ajru skedat ma jkun tħaddem tul perjodu ta' aktar minn tnax-il xahar fir-rotta soġġetta għal obbligazzjoni bħal din.

10.  Fil-każ ta' interruzzjoni għall-għarrieda tas-servizz mit-trasportatur bl-ajru magħżul skond l-Artikolu 19, l-Istat Membru kkonċernat jista', f'każ ta' emerġenza, jagħżel bi ftehim reċiproku trasportatur bl-ajru differenti biex jopera l-obbligazzjoni tas-servizz pubbliku għal perjodu sa xitt xhur, li ma jistax jiġġedded, taħt il-kundizzjonijiet li ġejjin:

   a) kull kumpens imħallas mill-Istat Membru għandu jsir skond l-Artikolu 19(8);
   b) l-għażla għandha ssir minn fost it-trasportaturi ta' l-jaru tal-Komunità konformi mal-prinċipji tat-trasparenza u n-non-diskriminazzjoni.

Il-Kummissjoni u l-Istat(i) Membru(i) għandhom ikunu infurmati mingħajr dewmien dwar il-proċedura ta' emerġenza u r-raġunijiet għaliha. Fuq talba ta' Stat Membru jew, jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni tista', fi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 28(2), tissospendi din il-proċedura jekk tqis li din ma tkunx tissodisfax il-ħtiġiet ta' dan il-paragrafu 1 jew tkun mod ieħor kuntrarja għal leġiżlazzjoni tal-Komunità.

Artikolu 19

Proċeduri ta' offerta pubblika għall-obbligazzjoni tas-servizz pubbliku

1.  L-offerta pubblika meħtieġa fl-Artikolu 18(5) għandha titmexxa skond il-proċedura stipulata fil-paragrafi 2 sa 11.

2.  L-Istat Membru kkonċernat għandu jikkomunika t-test sħiħ tas-sejħa għall-offerti lill-Kummissjoni.

3.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika is-sejħa għall-offert b'avviż ta' tagħrif fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej L-iskadenza għal tfigħ l-offerti m'għandhiex tkun aktar kmieni minn xahrejn wara jum il-pubblikazzjoni ta' avviż ta' tagħrif bħal dan. Fil-każ li l-offerta tikkonċerna rotta li l-aċċess għaliha ġie diġà limitat għal trasportatur wieħed skond l-Artikolu 18(4), is-sejħa għall-offert se tkun ippubblikata mill-inqas sitt xhur qabel il-bidu tal-konċessjoni ġdida sabiex tippermetti li tiġi vvalutata l-ħtieġa kontinwata ta' l-aċċess ristrett.

4.  L-avviż ta' tagħrif għandu jipprovdi l-informazzjoni li ġejja:

(a)  Stat(i) Membru(i) kkonċernat(i);

   (b) Rotta kkonċernata;
   c) il-perjodu ta' validità tal-kuntratt;
   d) l-indirizz komplut fejn it-test u kull informazzjoni relevanti u/jew dokumentazzjoni marbuta ma' l-obbligazzjoni tas-servizz pubbliku għandha tkun disponibbli mingħajr dewmien u bla ħlas mill-Istat Membru kkonċernat;
   (e) Id-data ta' l-għeluq għall-preżentazzjoni tal-proposti.

5.  L-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkomunikaw mingħar dewmien u bla ħlas kull tagħrif u dokumenti rilevanti mitluba mill-parti interessata fl-offerta pubblika.

6.  Is-sejħa għall-offerti u l-kuntratt sussgewenti għandu jkopri, inter alia, il-punti li ġejjin:

   a) in-normi meħtieġa mill-obbligazzjonijiet tas-servizz pubbliku;
   b) ir-regoli dwar l-emendi u t-terminazzjoni tal-kuntratt, b'mod partikolari biex jieħu in konsiderazzjoni tibdiliet li ma kinux imbassra;
   c) il-perjodu ta' validità tal-kuntratt;
   d) is-sanzjonijiet fl-eventwalità ta' nuqqas ta' konformità mal-kuntratt;
   e) parametri oġġettivi u trasparenti li fuq il-bażi tagħhom għandu jinħadem il-kumpens, jekk hemm, għar-rilaxx ta' l-obbligazzjonijiet tas-servizz pubbliku.

7.  L-għażla fost is-sottomissjonijiet għandha ssir kemm jista' jkun malajr meta wieħed jikkonsidra l-adekwatezza tas-servizz, inklużi l-prezzijiet u l-kondizzjonijiet li jistgħu ikunu kwotati lejn l-utenti, u l-ispiża tal-kumpens meħtieġ mill-Istat(i) Membru(i) kkonċernat(i), jekk ikun hemm.

8.  L-Istati Membri kkonċernati jistgħu jikkumpensaw trasportatur bl-ajru, li jkun magħżul bi qbil mal-paragrafu 7, li jissodisfa l-istandards meħtieġa minn obbligu ta' servizz pubbliku impost skond l-Artikolu 18. Dak il-kumpens ma jistax jaqbeż l-ammont meħtieġ biex ikopri l-ispejjeż netti mġarrba fir-rilaxx ta' kull obbligazzjoni tas-servizz pubbliku, filwaqt li jitqies id-dħul marbut miegħu li jinżamm mit-trasportatur bl-ajru u qliegħ raġonevoli.

9.  Il-Kummissjoni għandha tkun ikunu infurmata mingħajr dewmien dwar ir-riżultati ta' l-offerta pubblika u dwar l-għażla permezz ta' avviż mill-Istat Membru li jinkludi l-informazzjoni li ġejja.

   a) numri, ismijiet u informazzjoni korporattiva ta' min qed jitfa' l-offert;
   b) elementi operattivi fl-offerti;
   c) kumpens mitlub fl-offerti;
   d) isem min ingħażel.

10.  Fuq talba ta' Stat Membru jew inizjattiva tiegħub stess, il-Kummissjoni tista' titlob lill-Istati membri jikkomunikaw, fi żmien xahar, kull dokumenti rilevanti marbut ma' l-għażla ta' trasportatur bl-ajru għat-tħaddim ta' l-obbligazzjoni tas-servizz pubbliku. Fil-każ li d-dokumenti mitluba ma jkunux ikkomunikati qabel id-data ta' l-għeluq, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tissospendi s-sejħa għall-offerti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 28(2).

Artikolu 20

Eżaminazzjoni ta' l-obbligi tas-servizz pubbliku

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu kull miżura meħtieġa biex jassiguraw li kull deċiżjoni meħuda taħt l-Artikoli 18 u 19 tkun tista' tiġi riveduta b'mod effettiv u, b'mod partikolari, malajr kemm jista jkun possibbli għal raġunijiet li dawk id-deċiżjonijiet ikunu kisru liġi tal-Komunità jew tar-regoli nazzjonali li jimplimentaw dik il-liġi.

B'mod partikolari, fuq talba ta' Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess il-Kummissjoni tista' titlob lill-Istati membri jikkomunikaw, fi żmien xahrejn:

   a) dokument li jiġġustifika l-ħieġa ta' l-obbligazzjoni tas-servizz pubbliku u l-konformità tagħha mal-kriterji msemmija fl-Artikolu 18,
   b) analiżi ta' l-ekonomija tar-reġjun,
   c) analiżi tal-proporzjonalità bejn l-obbligazzjoni mbassra u l-ħtiġijiet ta' l-iżvilupp ekonomiku;
   d) analiżi tas-servizz ta' l-ajru eżeistenti, jekk ikun hemm, u ta' modi oħra ta' trasport disponibbli li jistgħu jitqiesu bħala sostituti għall-impożizzjoni maħsuba ta' obbligu ta' servizz pubbliku;

2.  Fuq talba ta' Stat Membru li jikkonsidra li l-iżvilupp ta' rotta qiegħed ikun ristrett b'mod mhux xieraq permezz tal-kondizzjonijiet ta' l-Artikoli 18 u 19, jew fuq l-inizzjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni għandha tagħmel investigazzjoni u fi żmien sitt xhur minn meta tirċievi t-talba u skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 28(2) għandha tieħu deċiżjoni fuq il-bażi tal-fatturi kollha relevanti dwar jekk l-Artikoli 18 u 19 għandhomx jibqgħu japplikaw għar-rigward tar-rotta f'dak il-każ.

Sakemm tittieħed dik id-deċiżjoni, l-Kummissjoni tista' tiddeċiedi dwar miżuri interim inkluża s-sospensjoni, sħiħa jew parzjali, ta' l-obbligazzjoni tas-servizz pubbliku.

Artikolu 21

Distribuzzjoni tat-traffiku bejn l-ajruporti u l-eżerċitar ta' drittijiet tat-traffiku

1.  L-eżerċitar ta' drittijiet tat-traffiku għandu jkun suġġett għal regoli ippubblikati ta' l-operazzjoni tal-Komunità, nazzjonali, reġjonali jew lokali, li jirreferu għas-sikurezza, is-sigurtà, il-protezzjoni ta' l-ambjent u l-allokazzjoni ta' slotts.

2.  Stat Membru, wara konsultazzjoni mat-trasportaturi bl-ajru u l-ajruporti kkonċernati, jista' jirregola mingħajr diskriminazzjoni bejn destinazzjonijiet fil-Komunità jew għal raġunijet ta' nazzjonalità jew ta' l-identità tat-trasportaturi bl-ajru, id-distribuzzjoni tat-traffiku ta' l-ajru bejn ajruporti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

   a) l-ajruporti jaqdu l-istess belt jew jaqdu konurbazzjoni li kollha kemm huma jkunu fiha;
   b) l-ajruporti jkunu moqdija minn infrastruttura tat-trasport xierqa li tagħmilha possibbli li wieħed jasal l-ajruport, billi juża t-trasport pubbliku, fi żmien siegħa; u
   c) l-ajruporti jkunu maqgħuda ma' xulxin u mal-belt jew konurbazzjoni li jkunu qed jaqdu jkunu maqgħuda ma' xulxin b'servizzi tat-trasport pubbliku li jkunu frekwenti, affidabbli u effiċjenti.

Kull deċiżjoni biex tirregola d-distribuzzjoni tat-traffiku ta' l-ajru bejn l-ajruporti għandha tirrispetta l-prinċipji tal-propozrjonalità u tat-trasparenza, u għandha tissejjs fuq kriteji oġġettivi.

3.  Bla ħsara għar-regoli tad-distribuzzjoni tat-traffiku eżeistenti qabel l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament, l-Istat membru kkonċernat għandu jgħarraf lill-Kummissjoni bil-ħsieb tiegħu li jirregoa d-distribuzzjoni tat-traffiku ta' l-ajru jew li jbiddel regola tad-distribuzzjoni tat-traffiku eżistenti.

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2 u, fi żmien xahar minn meta tirċievi din it-talba, u wara li tikkonsulta l-Kumitat li hemm referenza dwaru fl-Artikolu 28(2), tiddeċiedi jekk l-Istat Membru jistax ikompli japplika l-miżuri.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika d-deċiżjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u l-miżuri m'għandhomx jiġu applikati qabel il-pubblikazzjoni ta' l-approvazzjoni tal-Kummissjoni.

Artikolu 22

Miżuri ta' emerġenza

1.  Stat Membru jista' jirrifjuta, jillimita jew jimponi kundizzjonijiet fuq l-eżerċitar tad-drittijiet tat-traffiku biex jitratta ma' problemi li jinqalgħu għall-għarrieda ta' tul qasir li jirriżultaw minn ċirkostanzi li ma jistgħux jitbassru u li ma jistgħux jiġu evitati. Azzjoni bħal din għandha tirrispetta l-prinċipji tal-proporzjonalità u tat-trasparenza u għandha tissejjes fuq kriterji oġġettivi u non-diskriminatorji.

Jekk il-problemi li jkunu ħtieġu dik l-azzjoni jkomplu jeżistu għal aktar minn 14-il jum l-Istat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b'dan u jista', bil-ftehim tal-Kummissjoni, jtawwal l-azzjoni għal aktar perjodi sa 14-il jum.

2.  Fuq talba ta' l-Istat(i) Membru(i) involut(i) jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni tista' tissospendi din l-azzjoni jekk din ma tkunx tissodisfax il-ħtiġiet tal-paragrafi 1 jew tkun mod ieħor kuntrarja għal liġi tal-Komunità.

Kapitolu IV

Dispożizzjonijiet dwar l-Ipprezzar

Artikolu 23

L-Ipprezzar

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 25, dan il-Kapitolu ma japplikax għal:

   a) għal nolijiet u rati ta' l-ajru mitluba minn trasportaturi bl-ajru apparti minn trasportaturi bl-ajru tal-Komunità;
   b) għal nolijiet u rati ta' l-ajru stabbiliti permezz ta' l-obbligazzjoni ta' servizz pubbliku, b'konformità mal- Kapitolu III.

Artikolu 24

Il-Libertà ta' l-Ipprezzar

1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 18(1) u 25, trasportaturi bl-ajru tal-Komunità għandhom jistabbilixxu nollijiet ta' l-ajru u rati għal servizzi Komunitarji b'mod ħieles.

2.  Minkejja d-dipsożizzjonijiet ta' ftehimiet bilaterali bejn l-Istati Membri, l-Istati Membri ma jistgħux jiddiskriminaw fuq baż ta' nazzjonalità jew identità ta' trasportatur bl-ajru f'li jħallu lit-trasportaturi bl-ajru tal-Komunità jistipulaw nollijiet u rati għas-servizzi ta' l-ajru bejn it-territorju tagħhom u pajjiż terz. Kull restrizzjoni li baqa' fuq l-ipprezzar, inkluż fir-rigward ta' rotot lejn pajjiżi terzi, li toħroġ minn ftehimiet bilaterali bejn l-Istati Membri hija b'hekk sospiża.

Artikolu 25

Informazzjoni u non-diskriminazzjoni

1.  Dan l-Artikolu għandu japplika għal titjiriet li jitilqu minn ajruport li qiegħed fit-territorju ta' Stat Membru u għal titjiriet imwettqa minn trasportatur bl-ajru tal-Komunità li jitlaq minn ajruport li qiegħed f'pajjiż terz lejn ajruport li qiegħed fit-territorju ta' Stat Membru, ħlief jekk it-trasportaturi bl-ajru ma jkunux suġġetti għall-istess obbligi f'dak il-pajjiż terz.

2.  Trasportaturi bl-ajru li joperaw ġewwa l-Komunità għandhom jipprovdu lill-pubbliku ġenerali, b'informazzjoni komprensiva dwar in-nollijiet u r-rati ta' l-ajru tagħhom skond l-Artikolu 2(18) u (19) u l-kundizzjonijiet mehmuża, u dwar it-taxxi, it-tariffi, it-tariffi addizzjonali (surcharges) u l-ħlasijiet kollha applikabbli li m'humiex evitabbli li jimponu għall-benefiċċju ta' partijiet terzi.

Nollijiet ta' l-ajru ppubblikati fi kwalunkwe forma, inklużi fuq l-internet, li huma indirizzati direttament jew indirettament lill-pubbliku li qed jivvjaġġa għandhom jinkludu t-taxxi, it-tariffi li m'humiex evitabbli, it-tariffi addizzjonali u l-ħlasijiet kollha applikabbli li jkunu magħrufa fil-ħin tal-pubblikazzjoni. In-nollijiet ta' l-ajru m'għandhomx jinkorporaw spejjeż li fir-realtà t-trasportaturi bl-ajru ma jkunux għamlu.

Supplimenti tal-prezz mhux obbligatorji għandhom ikunu kkomunikati b'mod ċar, trasparenti u mhux ambigwu fil-bidu ta' kwalunkwe proċess ta' booking u l-aċċettazzjoni tagħhom mill-passiġġier għandha tkun fuq bażi "opt-in". Qbil impliċitu li jiġu aċċettati tali supplimenti għandu jkun null u bla effett.

L-ispejjeż kollha li m'humiex parti min-noll ta' l-ajru u li m'humiex imposti mit-trasportaturi bl-ajru li joperaw fil-Komunità jridu jkunu riklamati b'mod komprensiv mill-"bejjiegħ tal-biljetti" skond it-tifsira ta' l-Artikolu 2 (d) tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-14 ta' Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta' lista Komunitarja ta' kumpanniji ta' l-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni ta' operar fil-Komunità u li jinforma lill-passiġġieri tat-trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpannija ta' l-ajru li topera(11).

3.  Trasportaturi bl-ajru għandhom jippermettu aċċess għal nollijiet ta' l-ajru mingħajr ebda diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità jew tal-post ta' residenza tal-passiġġier jew il-post ta' l-istabbiliment ta' l-aġent ta' l-ivvjaġġar fi ħdan il-Komunità.

Trasportaturi bl-ajru m'għandhomx jimponu regoli fuq il-passiġġieri u l-aġenziji ta' l-ivvjaġġar li fil-prattika jillimitaw l-aċċess liberu u indaqs tagħhom għal nollijiet ta' l-ajru.

4.  Għall-implimentazzjoni ta' l-obbligi stipulati fil-paragrafi 2 u 3, it-trasportaturi bl-ajru għandhom jirriklamaw in-nollijiet u r-rati ta' l-ajru tagħhom u l-kundizzjonijiet mehmuża, u t-taxxi, it-tariffi u l-ħlasijiet kollha applikabbli li jimponu għall-benefiċċju ta' partijiet terzi, bl-użu tal-kategoriji li ġejjin:

   taxxi u tariffi u dazji oħra ta' l-Istat,
   tariffi, dazji, ħlasijiet u spejjeż oħra għall-benefiċċju tal-linji ta' l-ajru,
   tariffi, dazji, ħlasijiet u spejjeż oħra għall-benefiċċju ta' l-operaturi ta' l-ajruport.

5.  Il-konsumaturi għandhom jingħataw analiżi sħiħa ta' kwalunkwe taxxa, ħlas u tariffa miżjuda mal-prezz tal-biljett.

Artikolu 26

Trasparenza fit-tariffi

Fejn l-ispejjeż tas-sigurtà fl-ajruport jew abbord ikunu nklużi fil-prezz tal-biljett ta' l-ajru, dawk l-ispejjeż għandhom jintwerew separatament fuq il-biljett jew ikunu indikati b'mod ieħor lill-passiġġier. Taxxi u tariffi tas-sigurtà, kemm jekk imposti minn Stati Membri jew minn trasportaturi bl-ajru jew entitajiet, għandhom ikunu trasparenti u għandhom jintużaw esklussivament biex jitħallsu l-ispejjeż tas-sigurtà fl-ajruport jew abbord l-inġenju ta' l-ajru.

Artikolu 27

Pieni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw konformita? mar-regoli stipulati f'dan il-Kapitolu u għandhom jistipulaw pieni għall-ksur tagħhom. Dawk il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Kapitolu V

Dispożizzjonijiet Finali

Artikolu 28

Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE║, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 29

Il-kooperazzjoni u d-dritt għall-kisba ta' l-informazzjoni

1.  L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkoperaw fl-applikazzjoni u fil-monitoraġġ ta' dan ir-Regolament.

2.  Sabiex twettaq id-doveri tagħha permezz ta' dan ir-Regolament il-Kummissjoni tista' takkwista l-informazzjoni kollha meħtieġa mill-Istati Membri , li għandom jassiguraw ukoll l-għoti ta' l-informazzjoni mit-trasportaturi bl-ajru lliċenzjati mill-awtoritajiet tal-liċenzjar kompetenti tagħhom.

3.  L-Istati Membri għandhom, skond il-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom, jieħdu l-passi neċessarji sabiex jassiguraw kunfidenzjalità approprjata ta' l-informazzjoni riċevuta minnhom bl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 30

Taħsir

Ir-Regolamenti (KEE) Nru 2407/92, 2408/92 u 2409/92 huma mħassra.

Ir-referenzi għar-Regolamenti abbrogati għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw b'mod konformi mat-tabella tal-korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 31

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-ġurnata wara li jkun ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

L-informazzjoni li għandha tingħata fil-kuntest ta' l-Artikoli 5 u 8

1.  Informazzjoni li għandha tingħata għal min qed japplika għall-ewwel darba minn perspettiva ta' saħħa finanzjarja

1.1.  Il-kontijiet ta' l-immaniġar interni l-aktar riċenti u, jekk disponibbli, kontijiet verifikati għas-sena finanzjarja ta' qabel.

1.2.  Kull balance sheet ipproġettat, inkluż il-kont tal-profitt u tat-telf, għat-tliet snin ta' wara.

1.3.  Il-bażi għall-ispiża proġettata u ċ-ċifri ta' dħul dwar dawk l-oġġetti bħal karburant, tariffi u rati, salarji, manutenzjoni, depreciation, it-tibdil fir-rata tal-kambju, l-ispejjeż ta' l-ajruport, assigurazzjoni, eċċ. It-tbassir tat-traffiku/dħul.

1.4.  Dettalji dwar l-ispejjez tal-bidu li jkunu saru għall-perjodu mis-sottomissjoni ta' l-applikazzjoni sal-bidu ta' l-operazzjonijiet u spjega ║dwar l-iffinanzjar ta' dawn l-ispejjeż.

1.5.  Dettalji ta' sorsi ta' finanzi eżistenti u proġettati.

1.6.  Dettalji ta' shareholders, inkluż nazzjonalità u tip ta' sehem li għandu jinżamm, u l-Artikoli ta' l-Assoċjazzjoni. Jekk parti ta' grupp ta' impriżi, informazzjoni dwar ir-relazzjoni ta' bejniethom.

1.7.  Id-dikjarazzjoni tal-fluss tal-flus ipproġettat u pjanijiet ta' likwidità għall-ewwel tliet snin ta' ħidma.

1.8.  Dettalji tal-iffinanzjar tax-xiri/kiri ta' ajruplani inkluż, fil-każ ta' kiri, il-pattijiet u l-kondizzjonijiet tal-kuntratt.

2.  Informazzjoni li għandha tingħata għall-istima tas-saħħa finanzjarja kontinwa tal-persuni fil-pussess ta' liċenza eżistenti li jkunu qed jippjanaw bidla fl-istrutturi tagħhom jew fl-attivitajiet tagħhom b'kull piż sinifikanti fuq il-finanzi

2.1.  Jekk meħtieġ, il-karta tal-bilanċ ta' l-immaniġġar intern l-aktar riċenti u kontijiet verifikati għas-sena finanzjarja ta' qabel.

2.2.  Dettalji preċiżi ta' kull tibdil propost e.ż. bidla fit-tip ta' servizz, takeover jew għaqda proposta, modifiki fil-kapital ta' l-ishma, tibdil fl-azzjonisti, eċċ.

2.3.  Kull karta tal-bilanċ ipproġettata, b'kont tal-profitt u tat-telf, għas-sena finanzjarja kurrenti, inkluż kull tibdila proposta fl-istruttura jew fl-attivitajiet li jkollhom kull piż sinifikanti fuq il-finanzi.

2.4.  Spiża passata u proġettata u ċifri tad-dħul dwar dawk l-oġġeti bħal karburanti, tariffi u rati, salarji, manutenzjoni, deprezzament, it-tibdil fir-rati tal-kambju, l-ispejjeż ta' l-ajruport, assigurazzjoni, eċċ. It-tbassir tat-traffiku/dħul.

2.5.  Dikjarazzjoni tal-fluss tal-flus u pjanijie ta' likwidità għas-sena ta' wara, inkluż kull tibdil propost fl-istruttura jew fl-attività li jkunu ta' piż sinifikanti fuq il-finanzi.

2.6.  Dettalji tal-iffinanzjar tax-xiri/kiri ta' ajruplani inkluż, fil-każ ta' kiri, il-pattijiet u l-kondizzjonijiet tal-kuntratt.

3.  Informazzjoni li għandha tingħata għal stima tas-saħħa finanzjarja kontinwa tal-persuni fil-pussess ta' liċenza eżistenti

3.1.  Kontijiet verifikati mhux aktar minn sitt xhur wara l-għeluq tal-perjodu rilevanti u, jekk meħtieġ, il-karta tal-bilanċ ta' l-immaniġġar intern l-aktar riċenti.

3.2.  Kull karta tal-bilanċ ipproġetta, inkluż kont tal-profitt u tat-telf, għas-sena ta' wara.

3.3.  Spiża passata u proġettata u ċifri tad-dħul dwar dawk l-oġġeti bħal karburanti, tariffi u rati, salarji, manutenzjoni, deprezzament, it-tibdil fir-rati tal-kambju, l-ispejjeż ta' l-ajruport, assigurazzjoni, eċċ. It-tbassir tat-traffiku/dħul.

3.4.  Dikjarazzjoni tal-fluss tal-flus u pjanijiet ta' likwidità għas-sena ta' wara.

ANNESS II

Tabella ta' korrelazzjoni

Regolament (KEE) Nru 2407/92

Dan ir-Regolament

Artikolu 1(1)

Artikolu 1

Artikolu 1(2)

Artikolu 3(3)

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3(1)

Artikolu 3(2)

Artikolu 3(2)

Artikolu 3(1) it-tieni paragrafu

Artikolu 3(3)

Artikolu 3(1) l-ewwel paragrafu

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(2)

Artikolu 4 f

Artikolu 4(3)

-

Artikolu 4(4)

Artikolu 4 f

Artikolu 4(5)

Artikolu 8(1) it-tieni paragrafu

Artikolu 5(1)

Artikolu 5(1)

Artikolu 5(2)

Artikolu 5(2)

Artikolu 5(3)

Artikolu 8(5)

Artikolu 5(4)

Artikolu 8(6)

Artikolu 5(5)

Artikolu 9(1)

Artikolu 5(6)

Artikolu 8(4)

Artikolu 5(7)

Artikolu 5(3) u 8(8)

Artikolu 6

Artikolu 7

Artikolu 7

Artikolu 11

Artikolu 8(1)

Artikolu 13(1)

Artikolu 8(2)

Artikolu 12(1)

Artikolu 8(3)

Artikolu 13(2)

Artikolu 8(4)

Artikolu 12(2)

Artikolu 9

Artikolu 6

Artikolu 10(1)

Artikolu 13(3)

Artikolu 10(2)

Artikolu 13(4)

Artikolu 11(1)

Artikolu 8(1)

Artikolu 11(2)

Artikolu 8(3)

Artikolu 11(3)

Artikolu 8(7)

Artikolu 12

Artikoli 9(2) - (4)

Artikolu 13(1)

Artikolu 10(2)

Artikolu 13(2)

Artikolu 10(1)

Artikolu 13(3)

-

Artikolu 13(4)

Artikolu 10(3)

Artikolu 14

Artikolu 14

Artikolu 15

-

Artikolu 16

-

Artikolu 17

-

Artikolu 18(1)

Artikolu 29(1)

Artikolu 18(2)

Artikolu 29(3)

Artikolu 19

-

ANNESS

ANNESS I

Regolament (KEE) Nru 2408/92

Dan ir-Regolament

Artikolu 1(1)

Artikolu 1

Artikolu 1(2)

Artikolu 1(2)

Artikolu 1(3)

Artikolu 1(3)

Artikolu 1(4)

-

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3(1)

Artikolu 17(1) u (17)(2)

Artikolu 3(2)

-

Artikolu 3(3)

-

Artikolu 3(4)

-

Artikolu 4(1) (a)

Artikolu 18(1)

Artikolu 4(1) (b)

Artikolu 18(6)

Artikolu 4(1) (c)

Artikolu 18(2)

Artikolu 4(1) (d)

Artikolu 19(4)

-

Artikolu 19(1)

-

Artikolu 19(2)

-

Artikolu 19(3)

-

Artikolu 19(4)

-

Artikolu 19(5)

Artikolu 4(1) (e)

Artikolu 19(6)

Artikolu 4(1) (f)

Artikolu 19(7)

Artikolu 4(1) (g)

-

Artikolu 4(1) (h):

Artikolu 19(8)

-

Artikolu 19(9)

-

Artikolu 19(10)

Artikolu 4(1) (i)

Artikolu 20(1)

Artikolu 4(1) (j)

Artikolu 18(3)

Artikolu 4(1) k

-

Artikolu 4(2)

-

Artikolu 4(3)

Artikolu 20(2)

Artikolu 4(4)

-

Artikolu 5

-

Artikolu 6(1) u 6(2)

-

Artikolu 7

Artikolu 17(3) - (17)(6)

Artikolu 8(1)

Artikolu 21(2)

Artikolu 8(2)

Artikolu 21(1)

Artikolu 8(3)

Artikolu 21(3)

Artikolu 8(4)

-

Artikolu 8(5)

-

Artikolu 9(1)

-

Artikolu 9(2)

-

Artikolu 9(3)

-

Artikolu 9(4)

-

Artikolu 9(5)

Artikolu 22

Artikolu 9(6)

-

Artikolu 9(7)

-

Artikolu 9(8)

-

Artikolu 10

-

Artikolu 11

Artikolu 28

Artikolu 12(1)

Artikolu 29(2)

Artikolu 12(2)

-

Artikolu 13

-

Artikolu 14(1)

Artikolu 29(1)

Artikolu 14(2)

Artikolu 29(3)

Artikolu 15

-

Artikolu 16

-

ANNESS I

-

ANNESS II

-

ANNESS III

-

-

Regolament (KEE) Nru 2409/92

Dan ir-Regolament

Artikolu 1(1)

Artikolu 1

Artikolu 1(2)

Artikolu 23

Artikolu 1(3)

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3

-

Artikolu 4

Artikolu 25

Artikolu 5(1)

Artikolu 24

Artikolu 5(2)

-

Artikolu 5(3)

-

Artikolu 5(4)

-

Artikolu 6

-

Artikolu 7

-

Artikolu 8

-

Artikolu 9

-

Artikolu 10(1)

Artikolu 29(1)

Artikolu 10(2)

Artikolu 29(3)

Artikolu 11

-

Artikolu 12

-

-

Artikolu 30

-

Artikolu 31

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 175, 27.7.2007, p. 85.
(3) ĠU C , , p. .
(4) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11.7.2007.
(5) ĠU L 240, 24.8.1992, p. 1.
(6) ĠU L 240, 24.8.1992, p. 8. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).
(7) ĠU L 240, 24.8.1992, p. 15.
(8) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).
(9) ĠU L 138, 30.4.2004, p. 1.
(10) ĠU L 157, 30.4.2004, p. 7.
(11) ĠU L 344, 27.12.2005, p. 15.


Il-politka tas-servizzi finanzjarji (2005-2010) - White Paper
PDF 461kWORD 140k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-politika tas-servizzi finanzjarji (2005-2010) - White Paper (2006/2270(INI))
P6_TA(2007)0338A6-0248/2007

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-Politika tas-Servizzi Finanzjarji 2005-2010 (COM(2005)0629) (minn hawn 'il-quddiem "White Paper tal-Kummissjoni"),

–   wara li kkunsidra l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tas-Servizzi Finanzjarji (FSAP) (COM(1999)0232) adottat mill-Kummissjoni, speċjalment id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar operazzjonijiet imwettqa min-persuni fil-pussess ta' tagħrif privileġġat (insider dealing) u manipulazzjoni tas-suq (market abuse)(1), id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar swieq ta' l-istrumenti finanzjarji(2) (MiFID), id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza relatati ma' informazzjoni dwar dawk li joħorġu t-titoli (issuers) li t-titoli tagħhom qed jiġu nneġozjati f'suq irregolat(3), id-direttivi dwar ir-rekwiżiti tal-kapital (CRD) (Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-14 ta' Ġunju 2006 relatata mal-bidu u t-tkomplija tan-negozju ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (riformulazzjoni)(4) u d-Direttiva 2006/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-14 ta' Ġunju 2006 dwar kapital mhux adegwat ta' kumpaniji ta' investiment u istituzzjonijiet ta' kreditu (riformulazzjoni)(5) u l-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tħaddim tad-drittijiet tal-vot mill-azzjonisti rreġistrati ta' kumpaniji li għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi Stat Membru u li l-ishma tagħhom qed jiġu nnegozjati f'suq irregolat (COM(2005)0685),

–   wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma ta' l-istaff tal-Kummissjoni - Rapport ta' Progress 2006 dwar Suq Wieħed tas-Servizzi Finanzjarji,

–   wara li kkunsidra l-Kodiċi ta' Kondotta Ewropew dwar 'Clearing' u 'Settlement' tas-7 ta' Novembru 2006 u l-proposta tas-sistema Euro li tiżviluppa sistema ta' settlement għal tranżazzjonijiet ta' titoli f'munita tal-bank ċentrali (Titoli Target 2) (minn hawn 'il-quddiem "Kodiċi ta' Kondotta"),

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/49/KEE u d-Direttivi 2002/83/KE, 2004/39/KE, 2005/68/KE u 2006/48/KE fir-rigward tar-regoli ta' proċedura u l-kriterji ta" evalwazzjoni prudenzjali ta" akkwisti u żidiet fl-ammont ta" ishma fis-settur finanzjarju (COM(2006)0507),

–   wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumitat dwar is-Servizzi Finanzjarji (FSC) dwar superviżjoni finanzjarja ta' Frar 2006 (Ir-Rapport Francq), ippubblikat fit-23 ta' Frar 2006,

–   wara li kkunsidra t-Tieni Rapport Interim tal-Grupp ta' Monitoraġġ Inter-Istituzzjonali li jissorvelja l-Proċess Lamfalussy (IIMG), maħruġ fis-26 ta' Jannar 2007,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat tar-Regolaturi tat-Titoli Ewropej (CESR) dwar "L-Istrumenti ta' superviżjoni għas-swieq tat-titoli ta' l-UE" (Rapport Himalaya) ippubblikat fil-25 ta' Ottubru 2004,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tad-19 ta' Ġunju 2007 ibbażata fuq ir-rapport tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Kriżi ta' l-Equitable Life Assurance Society(6),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-15 ta' Jannar 2004 dwar il-ġejjieni tal-hedge funds u d-derivattivi tagħhom(7) tat-28 ta' April 2005 dwar l-istat attwali ta' integrazzjoni tas-swieq finanzjarji ta' l-UE(8), u ta' l-4 ta' Lulju 2006 dwar il-konsolidazzjoni fl-industrija tas-servizzi finanzjarji(9),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0248/2007),

1.  Jifraħ lill-Kummissjoni għall-kontribuzzjoni ta' l-FSAP lejn il-ħolqien ta' suq kapitali Ewropew li huwa fuq quddiem nett fid-dinja speċjalment minħabba l-kwalità u s-solidità tar-regolament finanzjarju tagħha; jilqa' l-prijoritajiet ekonomiċi stipulati fil-White Paper tal-Kummissjoni, primarjament biex is-suq finanzjarju Ewropew jiġi kkonsolidat, jitneħħew il-barrieri għall-moviment ħieles tal-kapital u titjieb is-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji;

2.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżguraw implimentazzjoni f'waqtha u konsistenti ta' l-FSAP; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja l-infurzar tagħha u lill-kumitati tal-Livell 3 sabiex itejbu kontinwament il-konsistenza ta' l-applikazzjoni tagħha;

3.  Huwa mħasseb li r-rata ta' traspożizzjoni tal-liġi Komunitarja mill-Istati Membri; li għandha sseħħ sa tmiem l-iskadenza stabbilita, għadha lura u titlob għal iżjed koperazzjoni bejn il-korpi ta' superviżjoni fl-Istati Membri;

4.  Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni għal interpretazzjoni koerenti tat-terminoloġija madwar l-Istati Membri kollha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, meta tkun qed titfassal leġiżlazzjoni ġdida, biex tiżgura l-kompatibilità mat-terminoloġija eżistenti kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq dak globali;

5.  Jilqa' pożittivament eżami aktar fil-fond ta' l-effetti ekonomiċi tal-miżuri FSAP, fid-dawl ta' l-Istrateġija ta' Liżbona u l-bżonnijiet ta' finanzjament ta' l-ekonomija reali; isaqsi lill-Kummissjoni biex tikkummissjona dawn l-istudji flimkien mar-rapporti tal-progress annwali tagħha u tissorvelja l-implimentazzjoni u tirrakkomanda li attenzjoni partikolari tingħata lill-effetti ta' l-implimentazzjoni tal-miżuri FSAP b'referenza speċjali għall-pajjiżi li relattivament jibbenefikaw mill-implimentazzjoni ta' l-FSAP u mid-daqs tal-profitti miksuba tal-pajjiżi benefiċjarji mill-konsolidazzjoni tas-suq finanzjarju;

Konċentrazzjoni tas-Suq

6.  Jinnota konsolidazzjoni qawwija tas-suq fis-settur superjuri tas-servizzi finanzjarji pprovdut lil kumpaniji kbar ikkwotati fil-Borża, partikolarment il-kumpaniji ta' verifika, l-aġenziji ta' 'credit rating'; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-awtoritajiet ta' kompetizzjoni nazzjonali biex b'kawtela japplikaw ir-regoli ta' kompetizzjoni tal-Komunità għal dawk involuti fis-suq, ikunu attenti għal kull riskju ta' konċentrazzjoni tas-suq illegali fil-provvista ta' servizzi lil kumpaniji kkwotati fil-Borża; jenfasizza l-bżonn li jkun hemm proċeduri aċċessibbli għat-tressiq ta' ilmenti u rimedji; u jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra l-perspettiva ta' l-utenti; jenfasizza wkoll l-ħtieġa li jitneħħew il-barrieri għall-parteċipanti l-ġodda kif ukoll il-ħtieġa li titneħħa l-leġiżlazzjoni favur dawk responsabbli u favur strutturi attwali tas-suq fejn il-kompetizzjoni tkun limitata;

7.  Iħeġġeġ għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fir-rapport tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Kriżi ta' l-Equitable Life Assurance Society (A6-0203/2007);

8.  Huwa kuntent bl-approvazzjoni reċenti tar-riforma ta' l-Artikolu 19 tad-Direttiva 2006/48/KE permezz tad-direttiva prospettiva dwar l-evalwazzjoni prudenzjali ta' l-akkwisti u ż-żieda ta' ishma fis-settur finanzjarju u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli bl-azzjoni tagħha lejn it-tneħħija ta' xkiel għal merger u akkwist transkonfinali, kif identifikat fid-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar il-konsolidazzjoni transkonfinali fis-settur finanzjarju ta' l-UE (SEC(2005)1398) u r-riżoluzzjoni tal-Parlament ta' l-4 ta' Lulju 2006;

9.  Jenfasizza l-bżonn fost is-CRAs għat-trasparenza tal-miżati u s-separazzjoni ta' servizzi anċillari u ta' klassifikazzjoni kif ukoll għall-kjarifikazzjoni tal-kriterji ta' evalwazzjoni u l-mudelli ta' kummerċ; jenfasizza li s-CRAs għandhom rwol pubbliku f'pereżempju s-CRD u li għalhekk għandu jkollhom standards għoljin ta' aċċessibilità, trasparenza, kwalità u affidabilità, meħtieġa minn intrapriżi regolati bħalma huma l-banek; iħeġġeġ lill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet għat-Titoli (IOSCO) u s-CESR biex ikomplu jissorveljaw mill-qrib il-konformità tas-CRAs mal-kodiċi ta' kondotta ta' l-IOSCO; jilqa' il-possibilità li fis-settur tas-CRA jitfaċċaw parteċipanti Ewropej;

10.  Wara l-implimentazzjoni tal-MiFID, jantiċipa iżjed kompetizzjoni fost il-pjattaformi tal-kummerċ u intermedjarji finanzjarji, iżda wkoll iktar konsolidazzjoni tal-Boroż ta' skambju; jemmen li hemm bżonn ta' konverġenza transAtlantika qawwija tar-regoli finanzjarji tas-suq u li jinħtieġu prattiki ta' superviżjoni mingħajr ma jiddgħajjef, l-approċċ ibbażat fuq il-prinċipji u li jevita l-impożizzjoni ta' regoli extraterritorjali; jenfasizza li tmexxija tajba hija imperattiva u li l-influwenza ta' l-utenti kif ukoll id-drittijiet tal-ħaddiema impjegati f'dan is-settur ma jridux jitnaqqru minħabba li tinbidel is-sjieda;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tinvestiga liema miżuri huma l-aktar adattati biex tippromwovi l-lealtà ta' l-azzjonisti u tħeġġeġ il-parteċipazzjoni azzjonarja tal-ħaddiema, bil-għan li jiġu bbilanċjati l-interessi differenti tal-partijiet kkonċernati;

12.  Filwaqt li jitlob li jkun hemm progress fit-tneħħija ta' ostakli oħra identifikati fir-Rapport Giovannini f'Novembru 2001 dwar l-Arranġamenti ta' 'Clearing' u 'Settlement' transkonfinali fl-Unjoni Ewropea, itenni b'forza l-bżonn li titjieb l-infrastruttura wara l-kummerċ kemm bil-għan li jkun hemm trasparenza fil-prezz kif ukoll il-kompetizzjoni fl-interess pubbliku ta' sigurtà ta' 'clearing' u 'settlement'; jilqa' l-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta li se jilħaq dawn l-għanijiet u li se jkun ukoll ta' appoġġ għall-Artikolu 34 tal-MiFID, li jeħtieġ li l-Boroż ta' Skambju jipprovdu lill-utenti kollha tagħhom bl-għażla li jiddeċiedu s-sistema ta' settlement li biha jridu jissetiljaw it-tranżazzjonijiet tagħhom fl-eventwalità ta' tranżazzjonijiet ta' ishma transkonfinali; intenzjonat li janalizza mill-qrib l-iżviluppi madwar il-Kodiċi ta' Kondotta kif ukoll il-proġett Titoli ta' TARGET 2 f'dan il-kuntest, b'enfasi fuq it-treġija u s-superviżjoni meħtieġa biex ikunu kkontrollati l-kunfitti ta' interess; u jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex iniedu, mingħajr aktar ħela ta' żmien, l-inizjattivi meħtieġa biex jitwarrbu kompletament l-ostakli taħt il-kontroll tas-settur pubbliku f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-ostakli legali u fiskali identifikati fir-rapport tal-Grupp Giovannini u fl-oqsma mhux koperti mill-Kodiċi ta' Kondotta.

13.  Jindika ż-żieda fl-influwenza ta' votazzjoni bi prokura ta' intermedjarji u intermedjarji finanzjarji fil-pussess ta' assi tanġibbli tal-konsumaturi permezz ta' sistemi indiretti ta' investiment. isaqsi lill-Kummissjoni biex tevalwa r-riskji potenzjali tal-kontroll tas-suq, il-manipolazzjoni tas-suq u l-kunflitti ta' interess minn dawn l-intermedjarji u biex tissorvelja mill-qrib l-effetti tad-direttiva eventwali fuq l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-vot ta' l-azzjonijisti tal-kumpaniji; jinkoraġġixxi użu iktar wiesa' ta' soluzzjonijiet ta' software modern, u b'hekk ikun hemm promozzjoni tad-disintermedjazzjoni u l-aċċess dirett għas-suq mill-investituri finali;

14.  Jirrikonoxxi l-proporzjon għoli ta' kumpaniji ta' servizz finanzjarju fl-Istati Membri ġodda li huma totalment jew parzjalment f'idejn barranin u huwa mħasseb li, mingħajr kooperazzjoni implimentata sewwa, dan jagħmilha diffiċli għall-awtoritajiet ta' sorveljanza f'dawk l-Istati Membri biex iwettqu superviżjoni u kontroll effettiv u li jqisu l-interessi leġittimi u l-bżonnijiet ta' l-ekonomiji ta' l-Istati Membri;

15.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tevalwa l-fatti dwar it-tħaddim ta' l-ogħla livell tas-suq ta' merger kbira u t-tranżazzjonijiet ta' akkwist u ftehimiet ta' ekwità privata u s-sottoskrizzjoni ta' akkumpanjament u l-attivitajiet ta' self; jilqa' b'sodisfazzjon iż-żieda tal-viġilanza tas-sorveljanti ta' każijiet ċari ta' manipulazzjoni tas-suq, 'insider dealing' jew 'front-running'; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex b'koperazzjoni mar-regolaturi ta' l-Istati Uniti jivverifikaw jekk sarux is-salvagwardji meħtieġa, bħall-kodiċi ta' kondotta intern u jekk iċ-'Chinese walls' humiex adegwati għall-kisba ta' livell xieraq ta' treġija korporattiva u trasparenza tas-suq u sabiex jiġu evitati il-kunflitti ta' interess;

16.  Jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata l-indipendenza ta' analisti finanzjarji u tal-fornituri tad-data dwar is-suq finanzjarju permezz ta' struttura ta' finanzjament trasparenti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tindirizza l-kwistjonijiet li għadhom mhux solvuti mid-Direttiva 2004/72/KE(10) u l-MiFID fir-rigward tad-distinzjoni bejn "analisti finanzjarji" u "informazzjoni oħra";

Strumenti alternattivi ta' investiment

17.  Huwa totalment konxju miż-żieda rapida ta' mezzi ta' investiment alternattivi (hedge funds u ekwità privata) jirrikonoxxi li dawn jipprovdu likwidità u diversifikazzjoni fis-suq u joħolqu opportunità biex titjieb l-effiċjenza ta' l-immaniġġjar korporattiv, iżda għandu l-istess tħassib bħal ċerti banek ċentrali u superviżuri li dawn jistgħu jagħtu lok għal riskju sistematiku u għal livelli għolja ta' espożizzjoni ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħra;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni ta' l-UE biex tagħti bidu għal dibattitu dwar il-hedge funds sabiex tkun ippreparata għad-diskussjonijiet internazzjonali u Ewropej;

19.  Jilqa' b'sodisfazzjoni l-istudji reċenti tal-Kummissjoni dwar il-hedge funds u l-ekwità privata, iżda jiddispjaċih li s'issa dawn l-istudji ffukaw biss fuq ostakli għat-tkabbir ta' dawn il-fondi, u jistieden il-Kummissjoni biex tissorvelja kull lakuna potenzjali tal-politika; jenfasizza l-ħtieġa għal xogħol ta' settur speċifiku mir-regolaturi ta' dawn il-fondi, inklużi l-IOSCO u s-CESR u l-awtoritajiet kompetenti fi swieq fejn fondi bħal dawn huma komunement inklużi bħala parti mid-djalogu bejn l-UE u l-Istati Uniti; jitlob għal approċċ aktar wiesgħa u aktar kritiku rigward r-riskji tal-manipulazzjoni tas-suq; jistieden lill-Kummissjoni biex tirrevedi d-differenzi fir-reġimi ta' l-Istati Membri għall-aċċess bl-imnut għal investimenti alternattivi, u b'mod partikulari biex tiddetermina l-kwalifiki adegwati għad-distributuri ta' prodotti bħal dawn għall-investituri bl-imnut;

20.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tevalwa l-kwalità ta' supervizjoni f'lokazzjonijiet off-shore u sabiex iżżid il-koperazzjoni mas-superviżuri f'dawn il-ġurisdizzjonijiet; intenzjonat jgħaqqad il-forzi tiegħu mal-Kumitat tal-Kamra tar-Rappreżentanti tas-Servizzi Finanzjarji tal-Kungress ta' l-Istati Uniti fl-investigazzjoni dwar x'għandha tkun ir-reazzjoni għall-ħarba mhux mixtieqa ta' kapital lejn pajjiżi b'rati baxxi ta' taxxa;

21.  Jilqa' b'sodisfazzjoni r-rapport tal-Forum ta' Stabilità Finanzjarja tad-19 ta' Mejju 2007 dwar l-industrija tal-hedge funds; jilqa' b'mod partikolari r-rakkomandazzjonijiet tar-rapport li jimmira li jindirizza r-riskji sistematiċi potenzjali u r-riskji operattivi assoċjati ma' l-attivitajiet tal-hedge funds; jitlob għal aktar koperazzjoni u skambju ta' informazzjoni fost is-superviżuri ta' l-istituzzjonijiet finanzjarji fl-implimentar ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet u fit-tixrid ta' prassi tajba sabiex tissaħħaħ ir-reżistenza għal skossi sistematiċi; u apparti dan iħeġġeġ lill-kredituri, l-investituri u l-awtoritajiet biex jibqgħu attenti u jevalwaw r-riskji potenzjali tal-kontroparti li l-hedge funds jippreżentaw;

1.1.1.1.Aċċess għal finanzjament għas-settur tal-kummerċjanti żgħar

22.  Jinnota li l-integrazzjoni transkonfinali tas-swieq finanzjarji bl-imnut ta' l-UE hija inqas żviluppata milli fil-qasam ta' l-ingrossa; jinnota li l-konsumaturi jużaw istituzzjonijiet fiżiċi iżjed milli virtwali, u għalhekk wieħed isib struttura finanzjarja prinċiparjament b'orjentazzjoni domestika; iżda jwissi kontra t-taqlib tat-tradizzjonijiet nazzjonali tal-ħarsien tal-konsumatur u kontra sistemi legali għall-armonizzazzjoni uniformi għal kulħadd; huwa tal-fehma li t-tradizzjonijiet nazzjonali tal-ħarsien tal-konsumatur ma jridux jiġu interpretati b'tali mod li l-kompetituri l-ġodda jkunu mfixkla fis-suq domestiku; jenfasizza l-ħtieġa għal suq intern li jaħdem tajjeb għas-servizzi finanzjarji; jinnota l-importanza ta' l-intermedjarji sabiex joħolqu kompetizzjoni fis-swieq domestiċi fl-Istati Membri; jisħaq fuq il-benefiċċji ta' strutturi pluralistiċi u miftuħa fis-suq bankarju Ewropew li jissodisfaw il-bidliet differenti u li jevolvu tal-klijenti;

23.  Jippreferi approċċ iktar iffukat indirizzat lejn ostakli de facto li jaffettwaw utenti transkonfinali li m'għandhomx post fiss; iħeġġeġ l-industrija finanzjarja biex tiżviluppa prodotti finanzjarji pilota fuq livell panEwropew bħall-pensjonijiet, l-ipoteki, il-prodotti ta' assikurazzjoni u l-kreditu lill-konsumatur, u jistieden lill-Kummissjoni biex timpennja ruħa fit-tħejjija ta' qafas xieraq u fattibbli ta' regolamentazzjoni u superviżjoni, f'termini ta' dritt kuntrattwali, tassazzjoni, kreditu lill-konsumatur u ħarsien tal-konsumatur sabiex dawn il-prodotti jkunu trasportabbli u rikonoxxuti reċiprokament fl-Unjoni Ewropea, sabiex jitkattru il-kundizzjonijiet favorevoli għall-mobilità tax-xogħol transkonfinali f'suq waħdieni integrat;

24.  Jindika l-bżonn li l-istess riskji, strateġiji tal-profili u n-negozji għall-prodotti finanzjarji u għal rekwiżiti ta' kapital jkunu kkontrollati bl-istess sigurtà fis-suq komuni Ewropew; jisħaq li għall-għanijiet tat-trasparenza u tal-ħarsien tal-konsumaturi, l-Istati Membri m'għandhomx jitħallew jinvolvu ruħhom f'kompetizzjoni ibbażata fuq livelli minimi ta' sorveljanza u ta' standards;

25.  Jaqsam it-tħassib espress fil-punt 1.2.3 tad-Dokument ta' Sfond mehmuż mal-Green Paper tal-Kummissjoni dwar it-tisħiħ tal-qafas Ewropew għall-fondi ta' investiment (SEC(2005)0947) fir-rigward ta' l-emerġenza f'xi Stati Membri ta' fondi garantiti mingħajr ir-rekwiżiti xierqa ta' kapital adegwat, tikkunsidra li f'dan il-qasam il-protezzjoni tal-konsumatur mhijiex biżżejjed; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, bil-ħsieb li jitħarsu l-konsumaturi b'mod effettiv, biex timla l-lakuna regolatorja Ewropea billi tistabbilixxi rekwiżiti xierqa ta' adegwatezza kapitali għall-fondi ta' assikurazzjoni, billi jiġi rrispettat il-prinċipju li r-rekwiżiti ta' sorveljanza għandhom ikunu indaqs kemm mill-perspettiva ta' kwalità, f'dawk li huma standards tal-ġestjoni tar-riskju, u mill-perspettiva ta' kwantità, fir-rigward ta' rekwiżiti ta' kapital ("l-istess riskju, l-istess kapital');

26.  Ħa nota ta' l-inkjesta settorjali fil-qasam tas-servizzi bankarji għall-pubbliku ġenerali u tas-sistemi ta' ħlas bil-ccars li turi bosta oqsma fejn jista' jsir titjib; jilqa' d-Direttiva tas-Servizzi ta' Pagament prospettiva, li hija mistennija li toħloq prekondizzjonijiet aħjar għall-kompetizzjoni f'dawn l-oqsma; iżda javża li l-ftuħ ta' sistemi imperfetti eżistenti ma għandhomx iwasslu għal sitwazzjoni li fiha livell għoli ta' konsolidazzjoni tas-suq jista' jwassal għal imperfezzjonijiet ġodda u restrizzjonijiet tal-prezz, li jagħmlu ħsara lill-istruttura ġenerali tas-sistema Ewropea ta' l-iffinanzjar ekonomiku, lill-kwalità tas-servizzi lokali, u lill-opportunitajiet għall-SMEs biex jiksbu ffinanjzar li jaqdi l-bżonnijiet tagħhom; innota l-bżonn li jinfetaħ l-aċċess għal reġistri ta' kreditu u sistemi ta' pagament u jitlob li jiġu ċċarati iżjed il-passi konkreti li jmiss li għandhom jittieħdu f'dan ir-rigward;

27.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien, anke meta tikkunsidra is-sitwazzjoni attwali tas-SWIFT, jekk l-Unjoni Ewropea tistax twaqqaf is-sistema tagħha stess ta' cards bankarji;

28.  Jenfasizza li ż-żewġ elementi taż-Żona Unika ta' Pagamenti bl-Euro (SEPA), primarjament it-trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti, se jidħlu fis-seħħ fl-2010; jinnota li t-tielet pilastru, il-qafas tal-cars, se jiġi stabbilit mill-2008 'l quddiem; jinnota li d-Direttiva tas-Servizzi ta' Pagament mistennija ġġib fornituri ġodda tas-servizz, bħal bejjiegħa, entitajiet li jagħtu l-flus u operaturi mobbli f'din il-linja tal-kummerċ; għandu jimmoniterja jekk, bħala konsegwenza il-prezz ta' miżati interbankarji u tranżazzjonijiet ta' pagament transkonfinali għall-bejgħ bl-imnut jonqosx b'mod sinifikanti;

29.  Huwa mħasseb li l-għażla tal-konsumatur spiss tkun limitata għal prodotti bl-imnut tal-gruppi finanzjarji li joperaw domestikament; jisħaq fuq l-importanza li jiddistingwu ruħhom is-servizzi differenti provduti lill-klijenti u jitlob għall-iżvelar ta' l-ispejjeż tal-katina ta' valur lill-klijenti sabiex ikun hemm iżjed trasparenza u jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għall-kompetizzjoni;

30.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, biex terġa' tieħu l-inizjattiva mmirata biex tipprovdi lis-soċjetajiet ta' l-għajnuna reċiproka bi statut Ewropew, kif mitlub fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-16 ta' Mejju 2006 dwar ir-riżultat ta' l-iskrining tal-proposti leġiżlattivi pendenti quddiem il-Leġiżlatur(11);

31.  Jirrikonoxxi l-isfida tal-populazzjonijiet li qed jixjieħu; jenfasizza l-importanza tal-pensjonijiet kollettivi tax-xogħol tat-tieni pilastru apparti l-iskemi ta' pensjonijiet proprji ta' l-ewwel pilastru bbażati fuq is-solidarjetà, u japprova d-d-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta' l-istituzzjonijiet għall-provvista ta' irtirar okkupazzjonali(12) bħala l-qafas regolatorju speċifiku għall-fondi tal- pensjonijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tesplora l-possibilità, fi ħdan il-qafas ta' regolamentazzjoni aħjar, sabiex tippromwovi l-konverġenza ta' superviżjoni madwar l-Unjoni Ewropea u biex tevita t-trattament mhux ugwali tal-partijiet ikkonċernati fis-suq u d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni, biex din id-Direttiva tiġi ssuplimentata b'qafas ta' solvenza armonizzata għall-fondi tal-pensjonijiet b'mod konformi ma' l-approċċ ta' Solvency II, sabiex tipprovdi għal tekniki avvanzati tal-ġestjoni tar-riskju kif ukoll għal diżinċentivi għall-arbitraġġ regolatorju billi jiġu stabbiliti rekwiżiti ta' superviżjoni ugwali kemm mil-lat kwalitattiv, f'termini ta' standards tal-ġestjoni tar-riskju, kif ukoll kwantitattiv, fir-rigward tar-rekwiżiti tal-kapital ('l-istess riskju, l-istess kapital'), meta jitqiesu l-fatturi speċifiċi tal-provvista ta' rtirar okkupazzjonali; u jtenni li dan il-qafas ta' leġiżlazzjoni għandu jkun appoġġjat mill-koordinazzjoni tat-tassazzjoni, b'konċentrazjoni partikolari fuq il-bażi tat-taxxa;

32.  Jinnota li hemm ħafna cittadini ta' l-UE li huma esklużi mis-servizzi finanzjarji bażiċi; jikkonkludi li s-servizzi finanzjarji bażiċi li joperaw tajjeb għandhom jibqgħu disponibbli u bi prezz raġonevoli għal kull ċittadin ta' l-UE; jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel studju dwar l-aċċessibilita' ta' servizzi bħall-kontijiet bankarji, il-magni tal-flus, il-cars li jsiru ħlasijiet bihom u s-self b'rati baxxi; u li tippromwovi l-aħjar prassi u esperjenzi żviluppati minn istituzzjonijiet finanzjarji biex jipprovdu dawn is-servizzi bażiċi;

33.  Jappoġġja s-sejbiet ta' l-inkjesta settorjali fis-servizzi bankarji għall-konsumaturi individwali li l-iskambju tad-data dwar il-krediti għandu t-tendenza li jkollu effetti ekonomiċi pożittivi, billi jżid il-kompetizzjoni u jgħin lil parteċipanti ġodda fis-suq, billi jnaqqas l-asimettrija ta' l-informazzjoni bejn il-bank u l-konsumatur, billi jaħdem bħala metodu ta' dixxiplina għal min jissellef, inaqqas il-problemi ta' għażliet ħżiena u jippromwovi l-mobilità tal-konsumatur; jikkunsidra li l-għoti ta' l-aċċess għad-data pożittiva u negattiva dwar il-kreditu jista' jkollu rwol ewlieni fl-għajnuna lill-konsumaturi biex dawn jiksbu aċċesss għall-kreditu u biex tiġi miġġielda l-esklużjoni finanzjarja;

34.  Jinnota l-iżvilupp ta' fornituri ta' servizzi finanzjarji speċifiċi għal gruppi ta' migranti, li jagħmlu t-trasferimenti finanzjarji tagħhom u jiżviluppaw is-sistema bankarja, inklużi servizzi finanzjarji Iżlamiċi; iwissi li r-rekwiżiti għal dawn l-operaturi ta' 'niche' ġodda għandhom ikunu b'saħħithom, iżda wkoll b'tali mod li jwaqqafhom milli jisparixxu f'żona griża, fejn ma jkun possibbli l-ebda kontroll; jistieden lill-Unjoni Ewropea, speċjalment meta tinvolvi ruħa f'relazzjonijiet mal-pajjiżi li minnhom jiġu l-ħaddiema mmigranti, biex tikkopera ma' l-awtoritajiet ekonomiċi u monetarji lokali adattati;

35.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-attenzjoni li qed tiżdied għal provvista ta' mikrokrediti bħala kontribuzzjoni għal nies li jaħdmu għal rashom u għal bidu ta' negozji, eżempju, fl-attivitajiet tad-DĠ għall-Politika Reġjonali tal-Kummissjoni u l-programm JEREMIE tal-Grupp tal-Bank Ewropew ta' Investiment; jitlob li r-regoli ta' Basel jiġu adattati għall-'portfolios' ta' mikrokreditu u li dawn jillimitaw l-ispejjeż ħafna drabi eżaġerati rigward self ta' ammont żgħir; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, li qed taħdem f'kollaborazzjoni mad-diversi Direttorati Ġenerali tagħha li huma responsabbli għal dan is-settur, biex telabora pjan ta' azzjoni għall-mikrofinanzjament, tikkordina l-miżuri ta' politika differenti u biex tagħmel l-aħjar użu mill-prattiki fl-Unjoni Ewropea u lilhinn minnha;

Litteriżmu finanzjarju u l-kontribut ta' l-utenti fit-tiswir tal-politika

36.  Jemmen li minbarra iktar għażla għall-konsumaturi, hemm aktar involut fil-ħolqien ta' suq finanzjarju integrat Ewropew; jenfasizza li l-litteriżmu finanzjarju għandu jiġi promoss aktar attivament mill-qed isir u li l-aċċess għal informazzjoni adattata u parir imparzjali dwar l-investimenti huwa essenzjali; iħaddan il-perspettiva li l-prinċipji bħall-iżgurar ta' l-aħjar twettiq u li jseħħu testijiet ta' adegwatezza meta servizzi ta' investiment jiġu pprovduti għandhom jiffurmaw l-bażi għal regolament tal-fornituri ta' servizz f'dan il-qasam;

37.  Jappoġġja bis-sħiħ l-inizjattivi tal-Kummissjoni sabiex tgħolli l-livell tal-kapaċità finanzjarja u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex iżidu l-isforzi tagħhom sabiex jinħolqu programmi u websajts speċifiċi, filwaqt li f'dan il-proċess jiġu involuti l-kumpaniji kkonċernati; iżda wkoll iħeġġiġhom sabiex jagħmluhom parti integrali mill-edukazzjoni bażika fl-iskejjel;

38.  Jilqa' b'sodisfazzjon it-twaqqif tal-Grupp tal-Konsumaturi tas-Servizzi Finanzjarji u t-tentattivi sabiex ikunu involuti utenti rappreżentattivi fi gruppi esperti u f'konsultazzjonijiet; jinnota li, madankollu, il-vuċi tal-konsumaturi u ta' l-utenti finali bħall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) għadha ferm lura minn dik ta' l-industrija finanzjarja; jirrakkomanda l-ħolqien ta' punt baġitarju Ewropew li jiffinanzja opinjoni esperta dwar is-suq finanzjarju f'organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u SMEs sabiex tinforma l-proċessi ta' konsultazzjoni ta' l-FSAP;

39.  Jistieden lill-industrija biex tagħti l-kontribut tagħha fil-ħarsien tal-konsumatur billi tipproduċi prodotti li wieħed jista' jifhem u juża faċilment, kif ukoll informazzjoni preċiża li l-konsumatur jista' jużaha b'faċilità;

1.1.1.2.Regolamentazzjoni aħjar

40.  Jinsab impenjat bis-sħiħ lejn l-għanijiet ta' regolamentazzjoni aħjar ibbażata fuq is-sejbiet ta' evalwazzjonijiet ta' l-impatt, magħmulin b'mod kawt, indipendenti u professjonali, u jenfasizza li dawn l-evalwazzjonijiet u d-deċiżjonijiet politiċi bbażati fuqhom m'għandhomx isiru biss fuq il-bażi ta' l-aspetti finanzjarji iżda għandhom jikkunsidraw sew ukoll aspetti ekonomiċi, soċjali, tas-soċjetà, ambjentali, kulturali u aspetti oħra ta' interess pubbliku;

41.  Jinnota li wieħed mill-prijoritajiet tar-regolamentazzjoni aħjar rigward l-aspett legali huwa, primarjament biex jimplimenta, jinforza u jevalwa kontinwament il-leġiżlazzjoni eżistenti u biex japplika b'mod rigoruż l-aġenda tar-regolamentazzjoni aħjar għall-inizjattivi tal-ġejjieni;

42.  Iħaddan il-perspettiva li l-konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati għandhom ikomplu jkollhom rwol ewlieni u jenfasizza li dawn il-konsultazzjonijiet għandhom iseħħu kmieni fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet sabiex l-opinjonijiet ikunu jistgħu ġenwinament jitqiesu; jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli tippubblika dak li jkun għaddej fil-konsultazzjonijiet tagħha sabiex tiżgura li l-proċess ikun trasparenti;

43.  Jinnota li taħt il-ftehim dwar tfassil aħjar tal-leġiżlazzjoni, kwalunkwe proposta tal-Kummissjoni għandha twassal għal evalwazzjoni ta' l-impatt dwar il-kwistjonijiet importanti; jiddispjaċih li sa issa dak l-impenn għadu ma tteħidx b'mod sodisfaċenti u jenfasizza li l-evalwazzjonijiet ta' l-impatt madankollu ma għandhomx iwaqqfu t-tfassil tal-leġiżlazzjoni; jafferma l-impenn tal-Parlament għal regolamentazzjoni aħjar u għat-twettiq ta' l-evalwazzjonijiet ta' l-impatt meta jsiru bidliet sostanzjali għall-proposti leġiżlattivi;

44.  Jirrimarka li l-għażla ta' strument adattat, i.e. direttiva jew regolament, mhijiex newtrali; jitlob li jiġi mniedi dibattitu fuq il-bażi tax-xogħol ta' l-IIMG, dwar kriterji li jipprovdu gwida u konsistenza;

45.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-ftehima ta' komitoloġija reċenti u jinsab impenjat lejn l-adattament ta' l-istrumenti involuti fil-qasam tas-servizzi finanzjarji; jirrakkomanda li l-istrumenti qabel Lamfalussy ikunu mmodifikati b'mod simili; jinsisti li l-Parlament għandu jippermetti li jkun hemm osservaturi fil-kumitati tat-tieni livell ; jinnota l-bżonn li jitfasslu metodi tax-xogħol interistituzzjonali stabbiliti sew, permezz tal-prattika aktar milli permezz tar-regoli miktuba jew ftehimiet formali u li, f'dan ir-rigward, l-elaborazzjoni tal-miżuri ta' implimentazzjoni tat-tieni livell għall-MiFID jistgħu jservu bħala eżempju utli;

46.  Jinsab impenjat li fejn ikun possibbli l-proċeduri leġiżlattivi jgħaddu 'fast track', jekk fil-prattika jkunu taw prova ta' kemm jiswew; iżda jwissi li l-iskop għal ftehimiet fl-ewwel qari m'għandux itellef il-kwalità tat-teħid ta' deċiżjonijiet jew jaffettwa l-proċess demokratiku; jipproponi evalwazzjoni ta' dawn il-proċessi u l-elaborazzjoni ta' regoli ta' proċedura biex jiggarantixxu r-responsabilità kollettiva, it-trasparenza u l-kontroll demokratiku;

47.  Jikkunsidra li varjetà ta' rekwiżiti rrapportar li jirduppjaw id-dispożizzjonijiet eżistenti jirriżultaw fi spejjeż bla bżonn u f'piżijiet amministrattivi eċċessivi u jista' jkollhom ukoll konsegwenzi ħżiena f'termini ta' ċertezza legali, u b'kawża t'hekk, fuq l-integrità tas-suq; jisħaq li hemm każ fejn jistgħu jinkisbu iżjed benefiċċji permezz tar-razzjonalizzazzjoni, ta' l-issimplifikar, u, fejn meħtieġ, ta' l-irrevokar ta' dispożizzjonijiet attwali li huma ineffiċjenti;

48.  Jemmen li l-FSAP ikkontribwixxa biex jimtlew ħafna lakuni regolatorji fil-qasam tas-servizzi finanzjarji; huwa konvint, madankollu, li koordinazzjoni ulterjuri ma' l-infurzar tar-regola tal-kompetizzjoni jista' jkollha efett multiplikatorju fuq it-tħaddim ġenerali u l-effiċjenza tal-qafas regolatorju; jirrimarka li l-leġiżlazzjoni l-ġdida għandha tiżgura ambjent ġust u kompetittiv b'konformità mal-politika tal-kompetizzjoni;

Riskji sistemiċi

49.  Jinnota l-medda ta' żviluppi ġodda, li jippreżentaw kemm punti ta' saħħa kif ukoll possibiltà ta' tħassib inklużi tekniki innovattivi ta' tnaqqis tar-riskju, it-tkabbir sostanzjali tas-swieq tal-kreditu derivattivi, iż-żieda sistemika fl-importanza ta' gruppi kbar finanzjarji panEwropej, u r-rwol dejjem jikber ta' istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji bħal hedge funds u l-ekwità privata;

50.  Jinnota li dawn il-bidliet tas-suq jolqtu wkoll in-natura, is-sors u t-trasferiment ta' riskju sistemiku, u għalhekk l-effettività ta' strumenti li jnaqqsu r-riskju eżistenti ex-ante; u għalhekk jitlob li jkun hemm identifikazzjoni u evalwazzjoni bbażata fuq l-evidenza tas-sorsi ta' riskji sistemiċi u tad-dinamiki bażiċi tal-kriżijiet finanzjarji f'dan il-kuntest;

51.  Huwa mħasseb li l-qafas ta' superviżjoni attwalment bbażat nazzjonalment u settorjalment jista' potenzjalment ifalli li jżomm il-pass mad-dinamiċi tas-suq finanzjarju u jenfasizza li għandu jkollu riżorsi, ikun ikkordinat u legalment intitolat biex jieħu azzjonijiet adegwati u rapidi f'każijiet ta' kriżi sistematika kbira li tolqot aktar minn Stat Membru wieħed;

52.  Japprezza d-deċiżjoni tal-Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji sabiex jibda eżerċizzju ta' kriżi li jeżamina kemm hi xierqa r-reazzjoni tas-sorveljanti prudenzjali, tal-ministri tal-finanzi u l-banek ċentrali, u jinkoraġġixxi lill-grupp ta' ħidma konġunt imwaqqaf bħala riżultat, sabiex jagħmel konklużjonijiet kuraġġużi, anke fil-każ li dawn ikunu politikament sensittivi;

53.  Jilqa' b'sodisfazzjoni r-rapport reċenti mill-Kummissjoni li tevalwa d-Direttiva 2002/47/KE dwar l-arranġamenti kollaterali finanzjarji (FCD) (COM(2006)0833); jinnota l-kummenti tal-Kummissjoni dwar l-importanza tal-proċedura ta' 'close-out netting' biex jitnaqqas ir-riskju tal-kreditu u tiżdied l-effiċjenza fis-swieq finanzjarji, kif ukoll allokazzjoni iżjed effiċjenti tal-kapital regolatorju, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex tfassal proposta għat-titjib tal-konsistenza ta' l-acquis fir-rigward ta' l-istrumenti varji tal-Komunità, inkluża l-FCD, li fiha dispożizzjonijiet dwar in-'netting' u s-'set-off', possibilment billi tiżviluppa strument waħdieni li jistipula sett ta' prinċipji fundamentali komuni għal kull reġim legali nazzjonali għall-'close-out netting';

L-istruttura tar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni

54.  Jilqa' b'sodisfazzjoni x-xogħol li sar mill-Kumitati Ewropej tar-Regolaturi (is-CESR, il-Kumitat Ewropew għas-Sorveljanti Bankarji (CEBS), u l-Kumitat Ewropew għas-Sorveljanti ta' l-Assikurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (CEIOPS)) fil-konsultazzjoni mas-swieq, fil-pariri lill-kumitati tat-tieni livell tal-Kunsill u l-Kummissjoni, u fuq kollox fil-progress sabiex ikun hemm konverġenza tal-prattiki regolatorji u ta' sorveljanza, mingħajr, madankollu ma jmorru lilhinn mill-mandat tagħhom jew jippruvaw jieħu post il-leġiżlaturi; huwa konvint li dan l-isforz għandu jkun imħeġġeġ u li dawn il-kumitati jridu jkunu mħaddma u mgħammra b'mod adegwat għall-ħidma li daħlu għaliha;

55.  Iħeġġeġ lill-Kumitati tat-tielet livell (L3) sabiex itejbu l-konsistenza transsettorjali tar-regolamentazzjoni prudenzjali u r-regoli ta' sorveljanza tal-gruppi għal gruppi finanzjarji kbar li jkollhom x'jaqsmu ma' l-istess prodotti jew simili, u, wara konsultazzjoni ma' min hu konċernat u wara proċedura xierqa, jagħtu pariri lil-leġiżlaturi dwar fejn ikun meħtieġ li jirrevedu r-regoli; iħeġġiġhom ukoll biex jiżguraw li l-istituzzjonijiet finanzjarji jkunu ugwalment sorveljati fuq bażi funzjonali fl-Istati Membri kollha;

56.  Jistieden lill-kumitati tat-tieni u t-tielet livell biex irażżnu d-diskrezzjoni nazzjonali u l-'gold-plating' f'konformità mal-leġiżlazzjoni bażika ta' l-ewwel livell, iżda biex jieħdu kont tal- pekuljaritajiet nazzjonali u partikolarment il-fatturi strutturali tas-swieq individwali; jissuġġerixxi li fil-kuntest tal-ħidma ta' l-IIMG, issir reviżjoni dwar jekk ikunx utli jekk il-kumitati tat-tielet livell ikunux jistgħu joperaw dejjem aktar fuq il-bażi tat-teħid tad-deċiżjonijiet b'xi forma ta' votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata meta l-prinċipji jkunu għadhom ma ġewx definiti; jissuġġerixxi li l-kumitati tat-tielet livell jingħataw mandat mill-Parlament u l-Kunsill biex joħroġu bi pjanijiet konkreti għall-koperazzjoni u l-implimentazzjoni ta' miżuri li hemm qbil dwarhom, possibilment bl-użu tar-riżorsi baġitarji ta' l-UE; jirrakkomanda li l-mandat u s-setgħat rispettivi tal-kumitati tat-tieni u t-tielet livell ta' Lamfalussy jiġu definiti b'mod aktar preċiż sabiex jirriflettu l-bżonn ta' progress lejn konverġenza akbar tal-prassi tagħhom u li jitħallew jieħdu, fi ħdan il-mandat ta' l-attivitajiet tagħhom, deċiżjonijiet li jorbtu vis à vis l-membri tagħhom, u li l-proċess ta' konsultazzjoni ma' l-industrija jkollu aktar rispons mill-intrapriżi medji u żgħar u mill-investituri;

57.  Jenfasizza l-importanza ta' sistema Ewropea integrata ta' koperazzjoni nazzjonali u ta' superviżjoni settorjali, kapaċi li tiżgura superviżjoni effiċjenti kemm tal-parteċipanti finanzjarji kbar u kemm ta' l-entitajiet lokali li għandhom l-għeruq fit-tradizzjonijiet nazzjonali; jenfasizza li s-sorveljanti kollha għandhom jikkunsidrau dawn it-tradizzjonijiet fil-mod ta' kif tkun l-kondotta tagħhom ta' superviżjoni tan-negozju fuq il-post; jilqa' l-koperazzjoni dejjem tikber tal-kumitati tat-tielet livell CEBS, CESR u CEIOPS u l-fatt li issa qegħdin jippubblikaw annwalment programmi kunġunti ta' ħidma;

58.  Jinnota li sabiex ikun hemm superviżjoni effettiva tar-riskji sistemiċi u prudenzjali ta' l-aqwa parteċipanti fis-suq, is-sistema attwali ta' koperazzjoni jista' jkollha bżonn li tisaħħaħ, u jinkoraġġixxi iżjed koordinazzjoni b'mod partikulari fir-rigward ta' sorveljanza tar-riskju prudenzjali ta' entitajiet multi-ġurisdizzjonali u transsettorjali u ta' konglomerati finanzjarji; jinkoraġġixxi ftehimiet u kodiċi ta' kondotta bejn Stati Membri u banek ċentrali dwar l-iffinanzjar bankarju ta' din is-sistema ta' sorveljanza prudenzjali, rigward obbligi ta' 'bail-out' u dwar istituzzjonijiet li jsellfu meta l-ebda istituzzjoni oħra ma tkun trid issellef (lender-of-the-last-resort) għal bosta każi fejn ikunu involuti bosta Stati Membri u iżjed sorveljanti; jinnota li, biex isir ġudizzju dwar jekk is-sistema preżenti tipprovdix sorveljanza vera tar-riskji sistematiċi u prudenzjali ta' l-aqwa parteċipanti fis-suq, huwa meħtieġ li l-arranġamenti L2 u L3, li huma relattivament ġodda, jingħataw iż-żmien biex isibu saqajhom u, fl-istess ħin, li jitħares lejn ix-xewqa u l-fattibilità ta' twettiq fil-livell ta' l-UE ta' sorveljanza prudenzjali fejn meħtieġ fil-ġejjieni;

59.  Jifhem għalfejn l-Istati Membri jixtiequ jippermettu l-arranġamenti l-ġodda ż-żmien biex jiġu implimentati u eżaminati qabel ma jikkunsidraw xi passi ulterjuri lejn il-konverġenza; jirrimarka li, jekk ma jsirx progress f'din id-direzzjoni, tista' tikber il-pressjoni għall-kunsiderazzjoni ta' arranġament ta' superviżjoni ċentralizzata; jenfasizza, għalhekk, li f'dawn iċ-ċirkostanzi, konverġenza akbar fis-sorveljanza u l-koperazzjoni bejn is-sorveljanti li jospitaw u dawk ta' oriġini fi ħdan l-istrutturi eżistenti jsiru kwistjonijiet ta' importanza partikolari;

60.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta' sorveljanza nazzjonali li jimmiraw biex jużaw aħjar ir-riżorsi ta' sorveljanza, biex jiżviluppaw il-prattika tas-sorveljanza, u biex inaqqsu l-piż li s-sorveljanza timponi fuq is-suq; huwa pożittiv dwar il-kulleġġi ta' sorveljanti li għandhom x'jaqsmu ma' konglomerati finanzjarji multi ġurisdizzjonali u dwar il-proġett ta' netwerking operattiv li s-CEBS bdiet reċentement; jistieden lil dawn il-kulleġġi ta' sorveljanza biex jiżviluppaw kultura uniformi Ewropea ta' superviżjoni u biex jiddeterminaw eżattament fejn jinsabu l-limiti ta' koperazzjoni voluntarja bħal din meta jitfaċċaw sitwazzjonijiet vera ta' kriżi; jinnota, madankollu li dawn il-kulleġġi jonqoshom il-mandati nazzjonali sabiex jittrasferixxu l-kompetenzi, jaċċettaw deċiżjonijiet tal-maġġoranza, jew sempliċiment ipoġġu riżorsi u għarfien biżżejjed fix-xogħol tal-kulleġġ; għalhekk jirrimarka l-ħtieġa li jiġi definit il-qafas u l-mandati nazzjonali għall-koperazzjoni u jistenna lill-kulleġġi ta' sorveljanza u l-proġett ta' netwerking operattiv biex jipprovdu soluzzjonijiet prattiċi meħtieġa (memoranda ta' spjegazzjoni) għas-sorveljanza ta' gruppi transkonfinali fi ħdan qafas ta' żmien qasir;

61.  Jenfasizza li l-koperazzjoni superviżorja bejn dawk li jospitaw u dawk ta' oriġini hija l-iżjed element sinifikanti fl-istabbiliment tas-suq finanzjarju uniku. jinnota b'mod partikulari, li fil-qasam tal-proċess ta' l-approvazzjoni superviżorja għall-mergers u l-akkwisti hemm ħafna xi jsir biex jiġi ffaċilitat il-ħolqien ta' konglomerati finanzjarji li jaħdmu b'mod effiċjenti b'ekonomiji ta' skala usa'. jinsisti li x-xenarju tas-suq bankarju tal-pajjiż fejn l-entità finanzjarja miksuba tkun ibbażata trid titqies kif jixraq;

62.  Jikkunsidra li allokazzjoni aktar preċiża tar-rwoli bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-kumitati tat-tielet livell (L3) hija mixtieqa; jikkunsidra wkoll li sabiex ikun hemm sorveljanza aktar b'saħħitha (speċjalment fejn hemm rabta ċara ma' kwistjonijiet ta' kompetizzjoni), huma meħtieġa livelli għolja ta' indipendenza u newtralità, li ma jistgħux jiġu kkombinati tajjeb ma' profil politiku eċċessiv; jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jinkuraġġixxu l-konverġenza tas-setgħat ta' sorveljanti nazzjonali, speċjalment fejn jidħlu penali; iqqis li konverġenza akbar fost is-sorveljanti għandha tiffaċilità l-kummerċ tal-kumpaniji li issa huma suġġetti għal aktar minn regolatur wieħed; jenfasizza li l-akbar sfida f'termini ta' koperazzjoni prattika tinsab f'idejn il-kumitati tat-tielet livell; jissuġġerixxi l-ħolqien ta' programmi ta' taħriġ għas-sorveljanti tas-suq finanzjarju għal dan il-għan u jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra safejn jistgħu jiġu stabbiliti l-istandards għall-UE kollha għat-taħriġ ta' sorveljanti nazzjonali fiż-żamma u l-promozzjoni ta' kultura ta' sorveljanza Ewropea komuni;

63.  Jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji biex iwaqqaf sottogrupp tal-Kumitat għas-Servizzi Finanzjarji dwar kwistjonijiet ta' sorveljanza fit-tul, li wasal biex jirrapporta f'Ottubru 2007; jistenna li dak il-grupp jagħmel evalwazzjoni ġusta tas-sitwazzjoni preżenti; flimkien mar-rapport finali tal- IIMG li huwa wkoll mistenni fil-Ħarifa 2007, ir-rapport tal-Parlament u r-rapport ta' segwitu mistenni mill-Kummissjoni jista' joħloq moviment għall-evalwazzjoni ta' l-isfidi li fadal għall-integrazzjoni u l-effettività tar-regolamenti finanzjarji u l-istruttura ta' sorveljanza, u jipprovdi impenn għal rakkomandazzjonijiet possibbli għal passi ulterjuri;

64.  Jemmen bis-sħiħ li l-konverġenza ta' prattiki ta' superviżjoni tista' tinkoraġġixxi l-introduzzjoni ta' suq finanzjarju Ewropew bl-imnut;

65.  Jistieden lill-IIMG biex jieħu perspettiva wiesgħa dwar l-isfidi u l-opportunitajiet li taffaċċja s-sistema Ewropea tas-sorveljanti u biex jikkontribwixxi għal dibattitu ulterjuri li jħares 'il quddiem fil-konklużjonijiet tiegħu;

Impatt Globali

66.  Jemmen li aktar bilanċ min-naħa ta' l-Unjoni Ewropea fil-konfront tat-tmexxija Amerikana jista' jsaħħaħ l-influwenza ta' l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri fuq il-livell globali fir-rigward ta' l-awtorità tal-Kummissjoni għat-Titoli u l-Iskambju ta' l-Istati Uniti; huwa konvint li l-mudell ta' finanzjament u l-qafas tar-responsabilità ta' korpi li jirregolaw lilhom infushom bħall-Bord għall-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità, għandhom jiġu ċċarati; jittama li jkun possibbli wkoll li l-IMF jerġa' lura bħala awtorità monetarja globali u jipparteċipa biex jiġu evitati l-kriżijiet, jiggarantixxi l-istabilità finanzjarja, u jirranġa l-iżbilanċi globali;

67.  Jemmen li s-sħubija Transatlantika għandha tiġi żviluppata u msaħħa billi tiżdied il-koordinazzjoni regolatorja; jenfasizza l-importanza ta' l-implimentazzjoni ta' Basel II mill-awtoritajiet ta' l-Istati Uniti kif ukoll rikonoxximent reċiproku ta' standards ta' kontabilità ta' l-UE u ta' l-Istati Uniti u jitlob għal aktar koperazzjoni demokratikament kkontrollata bejn l-UE u l-Istati Uniti fis-sorveljanza tax-xogħol tas-settur speċifiku tar-regolaturi ta' mezzi alternattivi ta' investiment bħall-hedge funds, u anki ma' l-IOSCO u l-awtoritajiet kompetenti fis-suq, fejn fondi bħal dawn huma komuni u bħala parti mid-djalogu bejn l-UE u l-Istati Uniti. jappoġġja l-inizjattiva tas-Sħubija Ekonomika Transatlantika tal-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill (Transatlantic Economic Partnership, TEP), li timmira biex tippromwovi l-koordinazzjoni regolatorja transatlantika u li jiġu evitat rduppjar żejjed, u possibilment anki inkonsistenzi, fir-regoli li japplikaw għall-parteċipanti fis-suq finanzjarju;

68.  Jemmen li r-reazzjonijiet regolatorji komparabbli fis-swieq finanzjarji ewlenin huma adegwati fid-dawl ta' diversi sfidi u riskji globali ġodda; huwa konxju li r-regolament tal-Komunità għandu impatt fuq ir-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżomm djalogu intens u kooperazzjoni teknika bejn l-UE u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex tiżgura l-effiċjenza u l-kwalità ta' l-oqsfa tas-servizzi finanzjarji globali, legali u regolatorji;

69.  Jiġbed l-attenzjoni tar-rwol prinċipali ta' l-Unjoni Ewropea fix-xogħol attwali fuq il-qafas Solvency II u jistenna li dan jinfluwenza l-istruttura regolatorja globali u l-attivitajiet li jwaqqfu l-istandards ta' l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tas-Sorveljanti ta' l-Assikurazzjoni;

70.  Huwa tal-fehma li l-Unjoni għandha tieħu atitudini kostruttiva u miftuħa fil-konfront tal-qawmien ekonomiku tal-Grigal ta' l-Ażja, u b'mod partikolari l-Indja, iċ-Ċina u l-Korea t'Isfel, u żżomm milli timponi kwalunkwe miżura ta' protezzjoni fuq il-livell tal-Komunità jew fuq dak nazzjonali; jappoġġja l-inizjattivi biex jinħolqu standards globali komuni għas-servizzi finanzjarji bħal, pereżempju, il-laqgħat annwali taċ-China Round Table dwar is-Servizzi Finanzjarji u r-Regolamentazzjoni (EU-China Round Table on Financial Services and Regulation);

o
o   o

71.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Kumitat tar-Regolaturi tat-Titoli Ewropej, lill-Kumitat tas-Sorveljanti Bankarji Ewropej, u lill-Kumitat Ewropew tas-Sorveljanti ta' l-Assikurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol.

(1) ĠU L 96, 12.4.2003, p. 16.
(2) ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1. Direttiva kif emendata mid-Direttiva 2006/31/KE (ĠU L 114, 27.4.2006, p.60)
(3) ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38.
(4) ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1. Direttiva kif emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/18/KE (ĠU L 87, 28.3.2007, p. 9)
(5) ĠU L 177, 30.6.2006, p. 201.
(6) Testi Adottati, P6_TA(2007)0264.
(7) ĠU C 92 E, 16.4.2004, p. 407.
(8) ĠU C 45 E, 23.2.2006, p. 140.
(9) Testi Adottati, P6_TA(2006)0294.
(10) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/72/KE tad-29 ta' April 2004 li timplementa d-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li jirrigwarda l-prattiċi aċċettati tas-suq, id-definizzjoni ta' l-informazzjoni interna b'relazzjoni mad-derivattivi dwar il-kommoditajiet, it-tħejjija ta' listi ta' persuni nterni, in-notifika tat-transazzjonijiet ta' l-amministraturi u n-notifika ta' transazzjonijiet suspettużi (ĠU L 162, 30.4.2004, p. 70).
(11) ĠU C 297 E, 7.12.2006, p. 140.
(12) ĠU L 235, 23.9.2003, p. 10


L-immodernizzar tal-liġi tax-xogħol biex tiffaċċja l-isfidi tas-seklu 21
PDF 316kWORD 140k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar l-immodernizzar tal-liġi tax-xogħol biex tiffaċċja l-isfidi tas-seklu 21 (2007/2023(INI))
P6_TA(2007)0339A6-0247/2007

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' l-ILO C87 dwar il-libertà ta' assoċjazzjoni u l-protezzjoni tad-dritt ta' organizzazzjoni (1948), il-Konvenzjoni ta' l-ILO C98 dwar id-dritt ta' organizzazzjoni u ta" negozjar kollettiv (1949) u r-Rakkomandazzjoni ta' l-ILO R198 rigward ir-relazzjoni ta" l-impjieg (2006),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabilixxi qafas ġenerali għal trattament ugwali fl-impjieg u fix-xogħol(1),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tas-6 ta" Settembru 2006 dwar il-Mudell Soċjali Ewropew għall-futur li ttenni l-valuri komuni Ewropej ta' l-uġwaljanza, tas-solidarjetà, tan-non-diskriminazzjoni u tar-ridistribuzzjoni(2),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 136 sa 145 tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 15, 20 u 27 sa 38 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea(3), b'mod partikulari d-drittijiet għal protezzjoni f'każ ta' tkeċċija mhux iġġustifikata u tal-kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol,

–   wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea,

–   wara li kkunsidra r-Rapport tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar il-ġejjieni tal-politika soċjali fl-Unjoni Ewropea mkabbra ta' Mejju 2004,

–   wara li kkunsidra d-dokument ta' ħdima ta' l-istaff tal-Kummissjoni bit-titolu "Programm Komunitarju ta' Liżbona: Rapport tekniku implimentattiv 2006" u l-implimentazzjoni tiegħu (SEC(2006)1379),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Aġenda Soċjali (COM(2005)0033),

–   wara li kkunsidra l-programmi ta" riforma ta" Liżbona kif ippreżentati mill-Istati Membri,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "L-Ewropa Globali: Kompetizzjoni Dinjija" (COM(2006)0567),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Linji Gwida Integrati għat-Tkabbir u għax-Xogħol (2005-2008) (COM(2005)0141),

–   wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza ta" Marzu 2000, Marzu 2001, Marzu u Ottubru 2005 u Marzu 2006,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE tat-28 ta" Ġunju 1999 rigward il-ftehim ta' qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluża mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP(4),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-23 ta" Marzu 2006 dwar l-isfidi demografiċi u s-solidarjetà bejn ġenerazzjonijiet(5),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' għoti ta' servizzi(6),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2006 dwar l-applokazzjoni tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-issekondar ta' ħaddiema(7),

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' l-ILO dwar il-Ħaddiema Migranti (Dispożizzjonijiet Supplimentari), 1975,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' l-ILO ta" l-Aġenziji Privati ta" l-Impjieġ, 1997,

–   wara li kkunsidra l-aġenda tax-xogħol deċenti ta" l-ILO,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Il-promozzjoni tax-xogħol deċenti għal kulħadd: Il-kontribuzzjoni ta" l-UE fl-implimentazzjoni ta" l-aġenda tax-xogħol deċenti fid-dinja, (COM(2006)0249),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 75/117/KEE ta" l-10 ta" Frar 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta" l-Istati Membri rigward l-applikazzjoni tal-prinċipju ta" ħlas indaqs għall-irġiel u n-nisa(8),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 76/207/KEE tad-9 ta' Frar 1976 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali għall-irġiel u n-nisa fir-rigward ta' l-aċċess għall-impjiegi, għat-taħriġ vokazzjonali u għall-promozzjoni u l-kundizzjonijiet tax-xogħol(9),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE tad-19 ta' Ottubru 1992 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri biex jinkoraġġixxu titjib fis-sikurezza u fis-saħħa tal-ħaddiema fil-post tax-xogħol ta" ħaddiema li jinsabu waqt tqala u ta" ħaddiema li jkunu welldu riċentement jew li jkunu qed iraddgħu (l-għaxar Direttiva individwali fis-sens ta" l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(10),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 94/33/KE tat-22 ta" Ġunju 1994 dwar il-protezzjoni taż-żgħażagħ fuq il-post tax-xogħol(11),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 94/45/KE tat-22 ta" Settembru 1994 dwar l-istabbiliment tal-Kunsill Ewropew tax-Xogħlijiet jew ta" proċedura fl-intrapriżi fuq skala Komunitarja u fi gruppi ta" intrapriżi fuq skala Komunitarja bl-għan li jinfurmaw u jagħtu konsultazzjoni lill-impjegati(12),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2002/73/EC tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Settembru 2002 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/207/KEE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali għall-irġiel u n-nisa fir-rigward ta' l-aċċess għall-impjiegi, għat-taħriġ vokazzjonali u għall-promozzjoni, u l-kundizzjonijiet tax-xogħol(13),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 97/81/KE tal-15 ta" Diċembru 1997 rigward il-Ftehim ta' Qafas dwar xogħol part-time konkluż mill-UNICE, mis-CEEP u mill-ETUC – Anness : Ftehim ta' Qafas dwar xogħol part-time(14),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A6-0247/2007),

A.   billi, fi żmien ta" globalizzazzjoni u progress teknoloġiku mgħaġġel, bidla demografika u tkabbir sinifikanti fis-settur tas-servizzi, fejn meħtieġ, it-titjib tal-liġi Ewropea tax-xogħol biex jiġi meqjus ir-rekwiżit għaż-żieda fil-flessibilita? mitluba mill-ħaddiema u minn min iħaddem, kif ukoll ix-xewqa għal aktar sigurta? għall-ħaddiema ser jiżguraw li kemm l-intrapriżi kif ukoll l-impjegati huma kapaċi jadattaw b'suċċess, biex b'hekk jissaħħu l-valuri tal-Mudell Soċjali Ewropew mill-ġdid,

B.   billi t-tkabbir ekonomiku hu wieħed mill-kundizzjonijiet fundamentali għal tkabbir sostenibbli ta" l-impjiegi, u billi l-politiki soċjali, meta mfassla kif suppost, m'għandhomx jitqiesu bħala spiża, anzi jistgħu jkunu fattur pożittiv fit-tkabbir ekonomiku ta" l-Unjoni Ewropea biex jintlaħqu l-għanijiet ta" l-aġenda ta" Liżbona,

C.   billi l-Unjoni Ewropea mhix biss żona ta" kummerċ ħieles imma wkoll komunità ta" valuri komuni u, b'konsegwenza t'hekk, il-liġi tax-xogħol għandha tirrifletti dawn il-valuri, u billi l-prinċipji bażiċi tal-liġi tax-xogħol li żviluppaw fl-Ewropa jibqgħu validi; billi l-liġi tax-xogħol tipprovdi ċertezza legali u protezzjoni għall-ħaddiema u għal min jimpjega permezz ta' leġiżlazzjoni jew ta" ftehim kollettiv, jew ta" kombinazzjoni tat-tnejn, u billi tirregola l-bilanċ ta" poter bejn il-ħaddiema u min jimpjega, u billi s-suċċess ta" kull bidla fil-liġi tax-xogħol ser tkun ikbar jekk il-ħaddiema jħossuhom aktar sikuri u billi s-sigurtà tiddependi wkoll fuq kemm huwa faċli li wieħed isib xogħol ġdid,

D.   billi l-moviment ħieles tal-ħaddiema hu wieħed mill-prinċipji fundamentali ta' l-UE kif stipulat fl-Artikolu 39 tat-Trattat tal-KE u billi din il-libertà fundamentali għandha timxi id f'id ma' implimentazzjoni effiċjenti tar-regoli li jiżguraw il-prinċipju ta' ħlas indaqs għall-istess xogħol,

E.   billi forom ġodda ta" kuntratti li m'humiex standard u ta" kuntratti standard flessibbli (eż. kuntratti għal part-time, kuntratti għal żmien fiss, kuntratti temporanji permezz ta" aġenziji ta" l-impjieg, kuntratti "freelance" rikorrenti u kuntratti ta" proġetti), li wħud minnhom m'humiex ta" natura sikura, illum qed isiru aktar komuni fis-suq tax-xogħol Ewropew,

F.   billi forom ta" relazzjonijiet kuntrattwali bħal dawn, jekk akkumpanjati bil-garanziji neċessarji għas-siġurtà ta" l-impjegat, jistgħu jikkontribwixxu sabiex jipprovdu l-adattabilità meħtieġa għan-negozji fil-kuntest internazzjonali ġdid u fl-istess ħin jikkontribwixxu għar-rispons ta" bżonnijiet speċifiċi ta" l-impjegati għal bilanċ differenti bejn il-ħajja personali u familjari, u t-taħriġ professjonali,

G.   billi 60% ta" l-impjiegi ġodda li nħolqu fl-Unjoni Ewropea sa mis-sena 2000 huma impjiegi part-time, u billi 68% tal-ħaddiema part-time huma sodisfatti bil-ħinijiet tax-xogħol tagħhom, billi, madankollu, dan il-livell ta" sodisfazzjon huwa marbut sew mal-livell ta' protezzjoni li jingħata lill-ħaddiema part-time permezz tal-liġi tax-xogħol u tas-sigurtà soċjali,

H.   billi x-xogħol part-time huwa karatteristika predominanti ta" l-impjieg femminili, peress li ħafna drabi huwa strateġija ta" kompromess li n-nisa jsegwu minħabba n-nuqqas ta" faċilitajiet aċċessibili u li jistgu jintlaqu għall-kura tat-tfal u ta" persuni dipendenti,

I.   billi l-leġiżlazzjoni eżistenti tal-KE li tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, sal-ġurnata tal-lum għadha ma laħqitx l-għanijiet tagħha u d-differenza tal-pagi bejn is-sessi u n-nuqqas ta' dispożizzjonijiet rigward ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol mal-ħajja tal-familja, u s-servizzi pubbliċi għall-kura tat-tfal, jibqgħu t-tħassib ewlieni għall-ħaddiema Ewropej,

J.   billi l-impjieg temporanju kiber aktar malajr fl-Istati Membri fejn saru ħafna bidliet tar-regoli relevanti biex jiġi inkoraġġut l-impjieg temporanju u billi impjieg li m'huwiex standard jista" jkun ta" benefiċċju jekk jissodisfa ċ-ċirkustanzi ta" ħaddiema u jkun volontarju; imma billi, fil-preżent, ħafna mill-impjiegi li m'humiex standard m'humiex qed jintgħażlu u ħafna ħaddiema qed jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta" xogħol fundamentali u ta" drittijiet soċjali, qed jiġi sottovalutat il-prinċipju ta" trattament indaqs,

K.  K billi s-servizzi pprovduti minn aġenziji temporanji ġew esklużi mill-ambitu tad-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar servizzi fis-suq intern(15),

L.   billi 60% ta" dawk li għamlu arrangamenti kuntrattwali mhux standard fl-1997 kellhom kuntratti standard fl-2003, jindika li wara sitt snin, 40% tal-ħaddiema li m'humiex standard għad ma għandhomx stat ta" impjieg sħiħ wara sitt snin; billi dan jikkonċerna b'mod partikulari liż-żgħażagħ li dejjem aktar qed jidħlu fid-dinja tax-xogħol permezz ta" pożizzjonijiet b'kundizzjonijiet tax-xogħol u soċjali li huma ħafna inqas sikuri mill-medja, u li dejjem aktar qed jirriskjaw li jibqgħu maqbudin fuq l-għatba tas-suq tax-xogħol,

M.   billi t-tkabbir riċenti f'kuntratti li m'humiex standard ġab miegħu differenzi fil-kundizzjonijiet tax-xogħol fejn għandhom x'jaqsmu s-saħħa u s-sikurezza li jistgħu jwasslu għal kundizzjonijiet agħar u għal rati oġħla ta" inċidenti,

N.   billi, minħabba li l-inugwaljanzi jiġġeneraw spejjeż ekonomiċi diretti u indiretti u – għal kuntrarju – trattament indaqs jiġġenera vantaġġi kompetittivi, l-istabbiliment ta" trattament indaqs jikkostitwixxi kontribuzzjoni strateġika ewlenija għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku; billi, barra minn hekk, l-Unjoni Ewropea ma tistax taffordja li tgħaddi mingħajr l-enerġija u l-kapaċità produttiva tan-nisa, li jagħmlu nofs il-popolazzjoni,

O.   billi issa n-nisa qed jaffaċċjaw tliet rabtiet, i.e. li jżidu l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol, li jġibu aktar tfal fid-dinja, u li jieħdu aktar responsabbiltajiet ta" aktar kura fil-familji tagħhom; billi kważi dejjem in-nisa huma meħtieġa jagħmlu l-kompromessi neċessarji biex jakkomodaw ix-xogħol għall-bżonnijiet tal-familja u li jġarrbu livelli għoljin ta" stress u anzjetà minħabba l-kombinazzjoni ta" l-irwoli tax-xogħol u tal-kura tal-familja,

P.   billi huwa fatt li mijiet ta" eluf ta" nisa m'għandhom l-ebda għażla oħra ħlief li jaċċettaw kundizzjonijiet irregolari ta" l-impjieg, peress li huma ħaddiema domestiċi barra minn darhom jew peress li jkollhom responsabbiltajiet ta" kura għall-membri anzjani fil-familja,

Q.   billi ħaddiema li għandhom kuntratti li m'humiex standard jistgħu jkunu f'riskju ogħla mill-kollegi tagħhom f'forom oħra ta" impjieg minħabba nuqqas ta" taħriġ, nuqqas ta" tagħrif dwar ir-riskji u nuqqas ta" kuxjenza dwar id-drittijiet tagħhom,

R.   billi l-ħaddiema kollha għandhom jibbenefikaw minn sigurtà u protezzjoni adegwati ta" l-impjieg, indipendentement mill-arrangamenti kuntrattwali tagħhom,

S.   billi f'numru ta" Stati Membri n-negozjar kollettiv jgħin lis-suq tax-xogħol jopera b'mod flessibbli u huwa element ewlieni tal-liġi tax-xogħol kif ukoll għodda regolatorja essenzjali; billi l-kundizzjonijiet li jikkonċernaw ir-relazzjonijiet industrijali jridu jiġu rispettati u t-tradizzjonijiet ta" relazzjonijiet industrijali u l-livell ta" sħubija fi trejdjunjin ivarja bejn l-Istati Membri; billi l-Istati Membri għandhom jippromwovu djalogu bejn l-imsieħba soċjali f'kull livell għaliex dan jista' jkun mezz ta" għajnuna effettiv biex isiru r-riformi xierqa fil-liġi tax-xogħol,

T.  Billi l-azzjoni fil-livell ta" l-Unjoni Ewropea trid tirrispetta l-kompetenza ta" l-Istati Membri fil-qasam tal-liġi tax-xogħol u tal-prinċipji ta" sussidjarjetà u proporzjonalità; u billi l-Kummissjoni trid tipproponi inizjattivi meta dan huwa kunsidrat neċessarju biex tappoġġja sistema ta" standards soċjali minimi applikabbli madwar l-Unjoni, fuq il-bażi ta" l-acquis Komunitarju,

U.   billi sabiex jintlaħqu l-isfidi ekonomiċi attwali, l-Unjoni Ewropea trid tagħmel milli tista" biex tiżgura l-istabilità tas-swieq tax-xogħol ta" l-Istati membri, tagħti rispons għas-sitwazzjonijiet ta" tkeċċija fuq skala kbira ta" ħaddiema żejda f'ċertu setturi u tipprovdi liċ-ċittadini tagħha bl-livell ogħla minn qabel ta" saħħa u ta" sikurezza fuq il-post tax-xogħol, li huwa essenzjali għall-manteniment f'armonija tal-kundizzjonijiet ta" l-għejxien b'dinjità umana b'valuri fundamentali Ewropej,

V.   billi l-livell għoli ta' qagħad fl-Ewropa huwa falliment li jitlob għal azzjonijiet li jagħmluha aktar faċli għan-nies li jidħlu fis-suq tax-xogħol, li tiżdied il-mobilità u li l-ħaddiema jiġu megħjuna jbiddlu x-xogħol mingħajr ma jissagrifikaw is-sigurtà; billi l-prijorità għandha tkun li jinħoloq ambjent li jkattar il-ħolqien ta' xogħlijiet ġodda addizzjonali ta' kwalità aħjar;

1.  Jilqa' l-approċċ il-ġdid għal-liġi tax-xogħol li għandu l-għan li jkopri lill-ħaddiema kollha irrispettivament mis-sitwazzjoni kuntrattwali tagħhom;

2.  Jilqa' id-diskussjonijiet dwar il-bżonn li itjieb il-liġi tax-xogħol sabiex jintlaħqu l-isfidi tas-seklu 21, li jfisser li l-impjegati u min iħaddem jeħtieġu bl-istess mod flessibilita? akbar u l-ħtieġa li tiġi provduta sigurta? akbar minn dik li attwalment hija assoċjata ma' forom ta' xogħol mhux standard, u sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni ta' ħaddiema dgħajfin, sabiex jinħolqu iktar impjiegi ta' kwalità aħjar u koeżjoni soċjali ikbar u b'hekk jgħinu sabiex jintlaħqu l-miri ta' l-Istrateġija ta' Liżbona; iqis li t-titjib tal-liġi tax-xogħol għandu jkun konsistenti mal-prinċipji tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, b'riferenza partikolari għal Titolu IV u għandu jirrispetta u jissalvagwardja l-valuri tal-mudell soċjali Ewropew u tad-drittijiet soċjali stabbiliti;

3.  Jilqa' il-varjetà wiesgħa tat-tradizzjonijiet tax-xogħol, tal-kuntratti u tal-mudelli tan-negozju li jeżistu fis-swieq tax-xogħol;

4.  Jitlob li jkun hemm arranġamenti kuntrattwali flessibbli u sikuri fil-kuntest ta' l-organizzazzjoni moderna tax-xogħol;

5.  Iqis li fost il-prijoritajiet għar-riforma tal-liġi tax-xogħol fl-Istati Membri hemm:

   a) l-iffaċilitar tat-tranżizzjoni bejn diversi sitwazzjonijiet ta" xogħol u qgħad;
   b) l-assigurazzjoni ta" protezzjoni xierqa għall-ħaddiema f'forom ta' xogħol mhux standard;
   c) il-kjarifikazzjoni tas-sitwazzjoni ta' xogħol dipendenti u l-kwistjonijiet mhux ċari bejn impjegati għal rashom u impjegati li għandhom relazzjoni tax-xogħol dipendenti;
   d) it-teħid ta' azzjoni kontra xogħol mhux iddikjarat; ;

6.  Jenfasizza l-prijorita? soċjali u ekonomika li jkun hemm aktar nies impjegati sabiex l-ekonomija Ewropea tkun tista' tikkompeti globalment u biex twettaq il-wegħdiet tas-sigurtà soċjali; jenfasizza li l-qgħad għoli fl-Ewropa llum idgħajjef il-ġid u l-prosperita? fil-ġejjieni kif ukoll il-kompetittivita? Ewropea, u aktar importanti, joħloq segregazzjoni soċjali

7.  Jiddispjaċih madanakollu li l-imsieħba soċjali ma kinux ikkonsultati kif stipulat fl-Artikolu 138 tat-Trattat KE, meta wieħed iqis li l-Green Paper tal-Kummissjoni bit-titolu "Modernizzar tal-liġi tax-xogħol biex tiffaċċa l-isfidi tas-seklu 21"(COM(2006)0708) b'mod ċar għandha implikazzjonijiet importanti għall-qasam tal-politika soċjali;

8.  Iqis li, jekk il-liġi tax-xogħol għandha tilħaq l-isfidi tas-seklu 21, hija għandha tiffoka l-iktar fuq is-sigurtà tax-xogħol matul il-ħajja ta' ħaddiem milli fuq il-protezzjoni ta' impjiegi partikolari, b'tali mod li jkun eħfef kemm biex wieħed jidħol u kemm biex jibqa' fis-suq tax-xogħol u sabiex persuna tibdel minn sitwazzjoni ta' qgħad għal sitwazzjoni ta' impjieg u minn impjieg għal ieħor permezz ta' l-użu ta' politiki attivi tax-xogħol li jiffukaw kemm fuq l-iżvilupp tal-kapital uman, biex titkabbar l-impjegabilita?, u kemm fuq il-ħolqien ta' klima ta' sostenn għan-negozju kif ukoll fuq it-titjib tal-kwalità ta' l-impjiegi;

9.  Iqis li r-relazzjonijiet tax-xogħol li jikkaratterizzaw l-impjieg u l-attività professjonali taċ-ċittadini kienu suġġetti għal tibdiliet kbar matul l-aħħar għaxar snin u jinnota li l-kuntratt "full-time " permanenti huwa l-forma komuni tar-relazzjoni tax-xogħol u għalhekk għandu jidher bħala riferenza għall-applikazzjoni koerenti u konsistenti tal-prinċipju kontra d-diskriminazzjoni; għalhekk jemmen li l-liġi Ewropea tax-xogħol għandha ssaħħaħ tirrikonoxxi l-kuntratti tax-xogħol li huma għal żmien indefinit bħala l-forma ġenerali tax-xogħol li tipprovdi protezzjoni xierqa tas-saħħa u tax-xogħol u li tiżgura r-rispett għad-drittijiet fundamentali;

10.  F'dan ir-rigward, jirrikonoxxi l-bżonn sabiex l-arranġamenti tal-ħin tax-xogħol ikunu flessibbli biżżejjed li jissodisfaw il-bżonnijiet kemm ta' l-impjegaturi u kemm ta' l-impjegati sabiex ix-xogħol u l-ħajja tal-familja jkunu bbilanċjati kif ukoll sabiex tkun issalvagwardjata l-kompetittività u sabiex titjieb is-sitwazzjoni tax-xogħol fl-Ewropa, mingħajr ma tkun abbandunata s-saħħa tal-ħaddiema;

11.  Ma jaqbel xejn mal-qafas analitiku ppreżentat fil-Green Paper li tgħid li l-kuntratt tax-xogħol standard u mhux definit issa ma għadux applikabbli, li jżid is-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol u d-differenza bejn ħaddiema integrati (insiders) u ħaddiema esklużi (outsiders) u għalhekk għandu jkun meqjus bħala ostakalu għat-tkabbir tax-xogħol u għat-titjib tad-dinamiżmu ekonomiku;

12.  Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tax-xogħol hija effiċjenti, ġusta u b'saħħitha biss jekk tkun implimentata mill-Istati Membri kollha, applikata bl-istess mod għal parteċipanti ewlenin kollha u kkontrollata fuq bażi regolari u b'mod effiċjenti; jitlob li fi ħdan l-inizjattiva "Leġiżlazzjoni Aħjar", il-Kummissjoni għandha ssaħħaħ l-irwol tagħha bħala Gwardjana tat-Trattat dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni soċjali u tax-xogħol;

13.  Jinnota li studji riċenti ta' l-OECD u studji oħra wrew li ma hemm l-ebda evidenza għall-argument li t-tkabbir ta' l-impjiegi jkun iffaċilitat billi titnaqqas il-protezzjoni f'każ ta" tkeċċija mhux ġustifikata u jiddgħajfu l-kuntratti standard tax-xogħol; jinnota li l-eżempju tal-pajjiżi Skandinavi b'mod ċar juri li livell għoli ta' protezzjoni f'każ ta" tkeċċija mhux ġustifikata u ta' l-standards tax-xogħol huwa kompatibbli b'mod sħiħ mat-tkabbir għoli ta' l-impjiegi;

14.  Jinnota li ċerti forom ta' kuntratti mhux standard, jiddependi minn kemm huma kbar l-għeruq tagħhom fil-liġi tax-xogħol u tas-sigurtà soċjali, kif ukoll il-provvediment ta' tagħlim tul il-ħajja u l-opportunitajiet ta' taħriġ, jistgħu jikkontribwixxu kemm għat-titjib tal-kompetittività ekonomika ta' l-Unjoni Ewropea u anke sabiex jissodisfaw il-bżonnijiet differenti tal-ħaddiema b'kunsiderazzjoni għall-istadju tal-ħajja li jkunu jinsabu fih il-ħaddiema u l-prospetti ta' xogħol tagħhom; fl-istess ħin jirrikonoxxi li forom ta' xogħol li mhumiex standard imorru id f'id ma' appoġġ għal ħaddiema li jsibu ruħhom f'sitwazzjonijiet ta' tranżizzjoni minn impjieg għall-ieħor, jew minn status ta' xogħol wieħed għall-ieħor; jinnota wkoll li sabiex din it-tranżizzjoni ssir iktar mgħaġġla u sostenibbli, hemm bżonn li tingħata attenzjoni lill-intervent attiv li jippermetti lill-ħaddiema li jkunu reġgħu daħlu fis-suq tax-xogħol sabiex ikunu intitolati għal xi tip ta' appoġġ finanzjarju waqt il-perjodu ta' taħriġ u kwalifikazzjoni mill-ġdid li hu assolutament neċessarju għalihom sabiex isiru impjegabbli;

15.  Jenfasizza li l-Green Paper għandha tiffoka fuq il-liġi tax-xogħol innifisha;

16.  Jinnota li l-Kummissjoni qed tiffoka fuq il-liġi tax-xogħol individwali u jħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tippromwovi liġi tax-xogħol kollettiva bħala wieħed mill-mezzi kif iżżid kemm il-flessibilità u kemm is-sigurtà għall-impjegati u l-impjegaturi;

17.  Jemmen bi sħiħ li kwalunkwe forma ta' xogħol kemm jekk mhux xogħol standard u kemm jekk hu, għandha jkollha numru ta' drittijiet irrispettivament mill-istejtus speċifiku tax-xogħol li għandhom jinkludu: trattament indaqs, protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema u dispożizzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol/tal-mistrieħ, dritt għall-assoċjazzjoni u r-rappreżentazzjoni, innegozjar kollettiv, azzjoni kollettiva u aċċess għat-taħriġ; fl-istess waqt jenfasizza li dawn l-oqsma għandhom jissaħħu b'mod xieraq fil-livell ta' l-Istati Membri, b'kunsiderazzjoni għat-tradizzjonijiet differenti u ċ-ċirkustanzi soċjali u ekonomiċi f'kull pajjiż; jenfasizza li l-leġiżlazzjoni Ewropea ma tikkontradixxix il-leġiżlazzjoni nazzjonali, iżda għandha tkun ikkunsidrata bħala kumplimentarja;

18.  Jinnota li parti fundamentali mil-liġi tax-xogħol f'ħafna Stati Membri u kif imħaddna fit-Trattat, hija d-dritt għal azzjoni industrijali, u li l-Kummissjoni stqarret waqt proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja li ċerta forma speċifika ta' xi azzjonijiet kollettivi Nordiċi hija konformi mat-Trattat KE u jitlob lill-Kummissjoni sabiex tosserva ftehimiet kollettivi bħala tip speċifiku tal-liġi tax-xogħol kif rikonoxxut mill-Qorti tal-Ġustizzja;

19.  Jitlob li l-ħaddiema kollha jkollhom aċċess għall-istess livell ta' protezzjoni u li ċerti gruppi ma jiġux esklużi awtomatikament mill-iktar livell wiesa' ta' protezzjoni, kif inhu ħafna drabi l-każ bħalissa għall-baħħara, l-ħaddiema fuq bastimenti u l-ħaddiema 'offshore' kif ukoll għall-ħaddiema tat-trasport fit-toroq; jitlob li tiġi applikata leġiżlazzjoni effiċjenti għal kulħadd irrispettivament mill-post fejn jaħdem;

20.  Jikkunsidra li piżijiet amministrattivi eċċessivi jistgħu jaqtgħu qalb impjegaturi milli jimpjegaw ħaddiema ġodda anke waqt żminijiet ta' tkabbir ekonomiku, biex b'hekk jeħżienu l-prospetti ta' xogħol u jżommu lura ħaddiema milli jidħlu fis-suq tax-xogħol. Jenfasizza li l-ħolqien ta' impjiegi huwa objettiv Ewropew ta' prijorità skond id-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Kunsill ta' Liżbona fis-sena 2000;

21.  Jinnota li t-tkabbir ta' l-ekonomija informali u speċjalment l-isfruttar tax-xogħol ta' ħaddiema mhux irreġistrati u jqis li l-aħjar metodi kif jiġi miġġieled dan il-fenomenu huwa billi tingħata attenzjoni lill-istrumenti u l-mekkaniżmi li jiġġieldu l-isfruttar inklużi iktar infurzar u infurzar aħjar tal-liġi tax-xogħol u l-istandards tax-xogħol, permezz ta' l-iffaċilitar tax-xogħol legali u billi tingħata attenzjoni lid-drittijiet fundamentali tal-ħaddiema; jistieden lill-Istati Membri biex iressqu leġiżlazzjoni li timpedixxi l-isfruttament ta" ħaddiema dgħajfin minn gruppi kriminali u jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Ħarisen tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti Kollha u l-Familji tagħhom u jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa dwar l-Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Bnedmin;

22.  Jinnota bi tħassib kbir li l-Green Paper, filwaqt illi tirrikonoxxi li l-kundizzjonijiet attwali tas-suq tax-xogħol joħolqu nuqqas ta' ugwaljanza bejn is-sessi, pereżempju f'termini ta' differenzi fis-salarji bejn is-sessi u s-segregazzjoni okkupazzjonali u settorjali, tinjora totalment l-obbligi u r-responsabiltajiet taħt il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Il-pjan ta" rotta għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel" (COM(2006)0092);

23.  Jinnota, għal darb'oħra bi tħassib kbir, li l-Green Paper, minkejja li tirrikonoxxi li n-nisa jiffaċċjaw żbilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja privata tagħhom, tinjora l-bżonn urġenti għal azzjoni sabiex jiġu rikonċiljati l-ħajja professjonali u l-ħajja privata flimkien ma' l-isfidi demografiċi, kif inhu meħtieġ biex tkun konformi mal-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi u mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ġejjieni demografiku ta' l-Ewropa (COM(2006)0571);

24.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-varjetà wiesgħa tat-tradizzjonijiet tax-xogħol, tal-forom kuntrattwali u tal-mudelli tan-negozju li jeżistu fis-swieq tax-xogħol;

25.  Jitlob li jkun hemm arranġamenti kuntrattwali flessibbli u sikuri fil-kuntest ta' l-organizzazzjonijiet moderni tax-xogħol;

26.  Jenfasizza li l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) huma rikonoxxuti bħala mexxejja ewlenin għall-ħolqien u ż-żieda ta' l-impjiegi fl-Ewropa kif ukoll għall-iżvilupp soċjali u reġjonali; jemmen għalhekk li huwa vitali li jiżdied l-irwol tal-SMEs fil-ħolqien ta' impjiegi żejda billi tittejjeb il-liġi tax-xogħol;

27.  Jikkunsidra li sabiex il-liġi tal-Komunità tkun applikata b'mod effettiv, hemm bżonn li jiġu indirizzati n-nuqqasijiet tad-djalogu soċjali attwali f'xi Stati Membri meta wieħed iqis in- nuqqas ta' rappreżentazzjoni tal-ħaddiema f'ċertu setturi, fejn il-parti l-kbira ta' l-attività ekonomika sseħħ mill-SMEs li jħaddmu inqas minn 10 persuni (dan in-nuqqas ta' rappreżentazzjoni jinsab l-iktar f'xi Stati l-Membri ġodda);

28.  Josserva li l-istruttura tad-djalogu soċjali attwali ma tinkludix bosta mill-ħaddiema flessibbli li dwarhom kien hemm diskussjoni fil-Green Paper li, la huma persuni li jimpjegaw u lanqas impjegati, u li għandhom jiġu kkonsultati ukoll fi kwalunkwe diskussjoni bejn l-imsieħba soċjali;

29.  Jadotta l-għan tal-Kunsill li jimmobilizza r-riżorsi nazzjonali u Komunitarji kollha xierqa biex ikunu żviluppati ħaddiema b'kapaċitajiet, imħarrġin u adattabbli u swieq tax-xogħol li jwieġbu għall-isfidi li joriġinaw minn impatt ikkombinat tal-globalizzazzjoni flimkien mas-soċjetajiet Ewropej li qed jixjieħu;

30.  Jinnota li minħabba s-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol, fejn is-sigurtà tax-xogħol hi baxxa u x-xogħol hu iktar instabbli, fil-biċċa l-kbira tal-kuntratti li mhumiex standard, ftit hemm aċċess għall-edukazzjoni u t-taħriġ, għall-pensjonijiet professjonali u għall-iżvilupp professjonali provdut u ġeneralment jinvestu inqas fil-kapital uman; jenfasizza li dan iżid l-insigurtà ekonomika u joħloq oppożizzjoni għat-tibdil u l-globalizzazzjoni b'mod ġenerali;

31.  Jinnota li f'ħafna Stati Membri, minħabba li ma teżistix sistema ta' sigurtà soċjali adegwata, huwa impossibbli li wieħed ikollu penzjoni fit-tieni pilastru li twassal għal pressjoni żejda fuq il-pensjoni tax-xjuħija fl-ewwel pilastru;

32.  Jemmen li kombinazzjoni tal-motivazzjon individwali, l-appoġġ ta' l-impjegaturi, l-aċċessibilità u d-disponibilità huma l-elementi l-aktar importanti fir-rigward tal-parteċipazzjoni fil-proċess ta" tagħlim ta" tul il-ħajja u jappella għall-iżvilupp tas-settur ta" l-edukazzjoni u l-iskejjel biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-suq tax-xogħol u l-aspettattivi individwali tal-ħaddiema u ta" min iħaddem; jenfasizza l-bżonn għal rabta xierqa bejn il-karrieri professjonali u s-sillabi ta' l-iskola;

33.  Jinnota l-bżonn urġenti li jitjieb il-livell ta' l-edukazzjoni tal-popolazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea u jħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-imsieħba soċjali sabiex jinvestu fit-tagħlim tul il-ħajja u jiżviluppaw il-kapital uman bħala l-iktar mezzi effettivi sabiex tingħeleb il-problema tal-qgħad għal żmien twil li dwarha huwa fl-interess ġenerali li jkun hemm konnessjoni bejn l-iżvilupp ta' ħiliet u l-akkwist ta' kwalifiki, kif jenfasizzaw flimkien l-imsieħba soċjali Ewropej fil-Qafas ta' Azzjoni għall-Iżvilupp ta' Kompetenzi u Kwalifiki għal Tul il-Ħajja ta' l-2006';

34.  Huwa ta' l-opinjoni li r-riforma tal-liġi tax-xogħol għandha tiffaċilita l-investiment ta' kumpaniji fil-ħiliet tal-ħaddiema tagħhom, tistimula lill-ħaddiema sabiex itejbu l-kompetenzi tagħhom u tiggarantixxi l-intervent tas-sistemi tas-sigurtà soċjali sabiex jiżguraw approċċ bħal dan;

35.  Jenfasizza l-importanza li naslu għal ċertu grad ta' konsistenza fil-qasam tal-liġi tax-xogħol, li jista' jinkiseb permezz ta' direttivi u ftehimiet kollettivi u l-mod miftuħ ta' koordinazzjoni, iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tikkunsidra d-differenzi vasti li jeżistu bejn is-swieq tax-xogħol nazzjonali u l-kompetenza f'dan il-qasam ta' l-Istati Membri iżda jfakkar fil-miri li jinħolqu Ewropa kompetittiva, innovattiva u inklussiva, kif ukoll iktar impjiegi u impjiegi ta' kwalità ogħla;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tassigura l-kordinazzjoni bejn l-ispettorati nazzjonali ta' l-impjiegi ; jenfasizza l-bżonn għall-Istati Membri sabiex iġibu l-leġiżlazzjoni tas-saħħa u s-sikurezza konformi mal-leġiżlazzjoni tal-Komunità;

37.  Jikkunsidra li d-drittijiet ta" ħaddiema transkonfinali jistgħu jkunu protetti b'mod adegwat permezz tal-leġiżlazzjoni rilevanti jekk din tkun implimentata b'mod effettiv, u l-għan li tiġi adottata definizzjoni waħda ta" ħaddiem u ta" persuna li taħdem għal rasha fil-liġi Komunitarja huwa kumpless ħafna minħabba d-differenzi kbar ħafna fit-tradizzjonijiet u fir-realtajiet fl-Istati Membri individwali; fl-istess ħin jikkunsidra li hemm bżonn li jkun hemm inizjattiva mmirata li żżid ċertu livell meħtieġ ta' konverġenza li jiggarantixxi l-implimentazzjoni koerenti u iktar effiċjenti ta' l-acquis tal-Komunità; din il-konverġenza għandha tirrispetta d-drittijiet ta' l-Istati Membri sabiex jiddeterminaw l-eżistenza ta' relazzjoni tax-xogħol;

38.  Jirrikonoxxi li dawk li qed jibdew negozju u l-mikro imprendituri jistgħu jkunu ekonomikament dipendenti, jekk inizjalment jipparteċipaw fl-ekonomija bi klijent wieħed; hu ta' l-opinjoni għalhekk li persuni li ġenwinament jaħdmu għal rashom meta jkunu dipendenti fuq klijent wieħed ma għandhomx jiġu mqiegħda f'kategorija terza intermedja bejn persuni li jaħdmu għal rashom u impjegati jew ikklassifikati bħala impjegati;

39.  Itenni l-pożizzjoni tal-Parlament, b'konformità mal-linjigwida ta' l-impjiegi stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja, skond liema; kwalunkwe definizzjoni ta' ħaddiem għandha tkun ibbażata fuq is-sitwazzjoni de facto tal-post u l-ħin tax-xogħol;

40.  Jistieden lill-Istati Membri sabiex jippromwovu l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni ta' l-ILO ta' l-2006 dwar ir-relazzjoni tax-xogħol;

41.  Jitlob lill-Istati Membri sabiex jinnotaw li r-Rakkomandazzjoni ta' l-ILO imsemmija hawn tistipula li l-liġi tax-xogħol ma għandhiex tinterferixxi ma' relazzjonijiet kummerċjali ġenwini;

42.  Iħeġġeġ sabiex il-metodu miftuħ għall-koordinazzjoni jintuża fl-isfera tal-politika tax-xogħol u fil-politika soċjali bħala strument utli għall-iskambju ta' informazzjoni dwar l-aħjar prattika sabiex isir rispons għall-isfidi konġunti b'mod flessibbli u trasparenti u jikkunsidra l-kundizzjonijet diversi li huma ta" importanza kruċjali għas-swieq tax-xogħol fl-Istati Membri individwali;

43.  Jirrakkomanda lill-Istati Membri, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex, fil-qafas tal-metodu miftuħ ta' kordinazzjoni, jagħmlu skambju ta' informazzjoni dwar l-aħjar prattiki rigward l-organizzazzjoni flessibbli tal-ħin tax-xogħol u jikkunsidraw arranġamenti innovattivi tal-ħin tax-xogħol li jilħqu bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familja;

44.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli tiġbor u tanalizza informazzjoni dwar is-swieq tax-xogħol nazzjonali sabiex jiġi żgurat li skambji ta" prattika tajba marbuta mal-politiki tax-xogħol imħaddna fl-Istati Membri individwali huma bbażati fuq dejta affidabbli, b'mod partikolari fuq statistika omoġenja u komparabbli;

45.  Jistieden lill-Istati Membri biex jirrevedu u jadattaw sistemi ta" siġurtà soċjali u biex jikkumplimentaw politiki attivi tas-suq tax-xogħol, b'mod partikulari t-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja b'kunsiderazzjoni għar-realtajiet ġodda tax-xogħol li jappoġġjaw tranżizzjonijiet professjonali u (ex 386) id-dħul mill-ġdid fis-suq tax-xogħol biex tiġi evitata dipendenza bla bżonn fuq il-benefiċċji soċjali u fuq ix-xogħol fis-settur informali;

46.  Jikkundanna kwalunkwe bdil abbużiv ta" impjieg regolari ma' forom ġodda ta" impjieg mingħajr neċessità ekonomika imperattiva, bl-għan li jimmassimizzaw il-profitti fi żmien ħafna iqsar mis-soltu, b'detriment għall-pubbliku ġenerali, għall-impjegati u għall-kompetituri; jenfasizza li kwalunkwe azzjoni bħal din tkisser il-mudell soċjali Ewropew, għax fl-aħħar mill-aħħar teqred il-kunsens, il-ġustizzja u l-fiduċja bejn min jimpjega u l-impjegati; iħeġġeġ lill-Istati Membri u liż-żewġ naħat ta" l-industrija biex jieħdu azzjoni f'dan ir-rigward sabiex iwaqqfu kwalunkwe abbużi bla irresponsabbli;

47.  Ifakkar li l-flessigurtà hija definita bħala kombinazzjoni tal-flessibilità u tas-sigurtà fis-suq tax-xogħol b'tali mod li tgħin iż-żieda kemm tal-produttività kif ukoll tal-kwalità tax-xogħlijiet permezz ta" sigurtà garantita, u fl-istess waqt tippermetti l-flessibilità li l-kumpaniji għandhom bżonn biex joħolqu aktar impjiegi bħala rispons għall-bżonnijiet tas-suq li dejjem qed jinbidlu; huwa ta" l-opinjoni li r-rekwiżiti tal-flessibilità u tas-sigurtà m'humiex kontradittorji u jinfurzaw b'mod reċiproku.

48.  Jenfasizza li l-flessigurtà tista" tintlaħaq biss permezz ta" liġi tax-xogħol moderna u effettiva li tirrifletti r-realtajiet tax-xogħol li qed jinbidlu; jinnota li negozjati kollettivi u msieħba soċjali b'saħħithom huma parti importanti ta" l-approċċ tal-flessigurtà; madankollu jemmen li hemm diversi mudelli ta" flessigurtà. Jinnota li approċċ komuni għandu jkun ibbażat fuq il-kombinazzjoni tal-kapaċità tal-kumpaniji u tal-ħaddiema li jadattaw b'livell suffiċjenti ta" protezzjoni soċjali, ta" sigurtà soċjali u benefiċċji tal-qgħad, ta" politiki attivi tas-suq tax-xogħol u ta" taħriġ/opportunitajiet ta" tagħlim tul il-ħajja; jikkunsidra li fornimenti mifruxa ta" l-assistenza u aċċess universali għal servizzi bħal ċentri għal kura tat-tfal u ta" persuni dipendenti, għandhom jikkontribwixxu b'mod pożittiv għal dawn l-għanijiet;

49.  Jemmen li d-definizzjoni ta" flessigurtà fil-Green Paper tal-Kummissjoni hija wisq ristretta; madankollu jinnota li l-Kummissjoni ser tippubblika komunikazzjoni dwar il-flessigurtà;

50.  Jemmen li l-ħaddiema li huma ikbar fl-età għandhom ikunu jistgħu jibqgħu fix-xogħol fuq bażi volontarja u flessibbli, appoġġjati minn taħriġ xieraq u kura tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol; jirrimarka l-bżonn urġenti ta' azzjoni pożittiva biex ħaddiema li huma ikbar fl-età jkunu inkoraġġiti jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol, u jirrimarka l-bżonn għal aktar flessibilità fl-għażla ta" skemi tal-pensjoni u ta" l-irtirar;

51.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jirrikonoxxu l-fatt li l-liġi tax-xogħol, għandha influwenza kbira ħafna fuq l-imġiba ta" l-intrapriżi, u li l-kunfidenza ta" l-intrapriżi f'dispożizzjonijiet stabbli, ċari u sodi hija element ewlieni fit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar il-ħolqien ta" aktar impjiegi u ta" impjiegi aħjar u għalhekk jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw u jinfurzaw kif suppost il-leġiżlazzjoni eżistenti kollha tal-KE li taffettwa s-swieq tax-xogħol;

52.  Jistieden lill-Istati Membri biex isaħħu d-drittijiet għal-liv tal-ġenituri u għall-fornimenti tas-servizz tal-kura tat-tfal kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew, kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel;

53.  Jilqa" b'sodisfazzjon l-istrateġija mmirata lejn il-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat u l-ekonomija klandestina, li – għalkemm mifruxin fuq gradi li jvarjaw minn Stat Membru għall-ieħor – jagħmlu ħsara lill-ekonomija, iħallu lill-ħaddiema bla protezzjoni, huma ta" ħsara għall-konsumaturi, inaqqsu d-dħul tat-taxxa u jwasslu għal kompetizzjoni inġusta bejn il-kumpaniji; jaqbel ma' l-approċċ tal-Kummissjoni mmirat lejn il-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat permezz ta' koordinazzjoni b'saħħitha bejn l-aġenziji ta' infurzar tal-gvern, l-ispettorati tax-xogħol u/jew trejdjunjins, l-amministrazzjonijiet tas-sigurtà soċjali u l-awtoritajiet tat-taxxi u jitlob lill-Istati Membri biex jużaw metodi innovattivi bbażati fuq indikaturi u punti ta' referenza speċifiċi għas-setturi differenti tan-negozju sabiex jiġġieldu l-erożjoni fiskali;

54.  Jistieden Istati Membri u lill-Kummissjoni biex iniedu kampanja ta" informazzjoni mmirata lejn minn jimpjega u lejn l-impjegati biex tiġbed l-attenzjoni lejn ir-regolamenti u r-regoli minimi applikabbli tal-KE u l-effetti ħżiena li xogħol klandestin jista' jkollu fuq is-sistemi nazzjonali tas-sigurtà soċjali, fuq il-finanzi pubbliċi, fuq il-kompetizzjoni ġusta, fuq l-andament ta" l-ekonomija u fuq il-ħaddiema nfushom;

55.  Jappella sabiex tingħata attenzjoni speċjali lill-ħaddiema żgħażagħ li huma l-iktar involuti f'xogħol temporanju biex jiżguraw li n-nuqqas ta' esperjenza tagħhom fix-xogħol ma jwassalx għal inċidenti relatati max-xogħol; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri sabiex jagħmlu skambju ta" prattika tajba f'dan ir-rigward u jistieden lill-aġenziji ta" l-impjieg temporanju biex iqajmu kuxjenza fost min iħaddem u fost il-ħaddiema żġħażaġħ infushom;

56.  Jirrimarka l-irwol ta" l-imsieħba soċjali li jinfurmaw u li jħarrġu lill-ħaddiema u lil min iħaddem bid-drittijiet u l-obbligi tagħhom f'relazzjoni tax-xogħol u dwar l-infurzar tal-liġi eżisenti f'dan il-qasam u għalhekk jistieden lill-Kummisjoni biex tippromwovi appoġġ tekniku għall-imsieħba soċjali u tħeġġiġhom jaqsmu l-għarfien (ex 434) u l-esperjenzi sabiex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol;

57.  Jirrimarka l-irwol importanti li għandhom l-imsieħba soċjali li diġà kiseb xi suċċess fir-riforma tas-swieq tax-xogħol, partikolarment permezz tal-konklużjoni ta" ftehimiet dwar liv tal-ġenituri, xogħol part-time u kuntratti għal żmien fiss, kif ukoll 'telework' u tagħlim tul il-ħajja;

58.  Jemmen li l-Istati Membri jridu juru li huma lesti għal djalogu miftuħ ma" l-imsieħba soċjali fuq is-suġġett ta" l-immodernizzar tal-liġi dwar ix-xogħol u l-adattament ta" din il-liġi għall-isfidi tas-seklu 21, jikkunsidraw l-argumenti ta" l-imsieħba soċjali u jwieġbu għall-problemi tagħhom;

59.  Jemmen li l-Kummissjoni għandha tikkonsulta mhux biss ma' l-imsieħba soċjali stipulati iżda ma' l-organizzazzjonijiet kollha u ma' l-individwi li huma effettwati mil-leġiżlazzjoni dwar l-impjiegi; b'mod partikolari l-SMEs, bħal issa m'humiex rappreżentati biżżejjed fil-proċess ta' konsultazzjoni, l-istess dawk il-ħaddiema li ma jiffurmawx parti minn trejdjunjin;

60.  Jirrimarka l-irwol pożittiv tan-negozjati kollettivi korporattivi fil-livell nazzjonali, settorjali u tal-kumpanija fir-relazzjonijiet tax-xogħol u fl-organizzazzjoni tax-xogħol, fiż-żieda tal-produttività ta" kumpaniji u jtejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol, b'hekk jinkoraġġixxu t-tkabbir fil-qasam tax-xogħol, u jirrimarka l-possibilità li jinbidlu l-arranġamenti sabiex jiġi appoġġjat l-irwol tan-negozjati kollettivi u li jsiru negozjati bħal dawn għal soluzzjonijiet qrib il-livell ta" kumpanija li minnhom jibbenefikaw kemm min jimpjega kif ukoll l-impjegati;

61.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri fl-ambitu ta' l-inizjattiva dwar "Leġiżlazzjoni aħjar", sabiex jikkoperaw b'mod kostanti ma' l-imsieħba soċjali u fejn ikun xieraq, mar-rappreżentanti ta' entitajiet rilevanti tas-soċjetà ċivili dwar kwalunkwe leġiżlazzjoni fil-liġi tax-xogħol jew fl-oqsma tal-politika soċjali bil-għan li jiġu ssimplifikati l-proċeduri amministrattivi li jiffaċċjaw l-SMEs u intrapriżi ġodda b'mod partikolari sabiex is-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom issir aktar faċli sabiex tiżdied il-kompetittività tagħhom għal ħolqien ta' aktar impjiegi;

62.  Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi regolata u r-responsabilità konġunta u solidali għal intrapriżi ġenerali u prinċipali sabiex jiġu trattati l-abbużi relatati ma' ħaddiema sottokuntrattati jew esternalizzati u sabiex twaqqaf suq trasparenti u kompettittiv għal kumpaniji kollha fuq il-bażi ta' l-istess kundizzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-istandards u l-kundizzjonijiet tax-xogħol; b'mod partikolari jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu b'mod ċar min hu responsabbli għall-konformità mal-liġi tax-xogħol u għall-ħlas ta' pagi assoċjati, għall-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u għat-taxxi f'katina ta' sottokuntratturi;

63.  Jesprimi l-konvinzjoni qawwija tiegħu li l-ħolqien ta' impjiegi insikuri u b'salarji baxxi mhux reazzjoni xierqa għall-fenomenu ta' rilokazzjoni li qed jaffetwa iktar u iktar setturi; iqis għall-kuntrarju li huwa l-investiment fir-riċerka, fl-iżvilupp, fit-taħriġ u fit-tagħlim tul il-ħajja li jista' jagħti spinta lis-setturi li bħalissa qed isofru min-nuqqas ta' kompetittività;

64.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiffaċilita t-twaqqif ta' sistema għas-soluzzjoni ta' tilwim, li tippermetti l-ftehimiet Ewropej bejn imsieħba soċjali sabiex jiżviluppaw fi strument effettiv u flessibbli li jista' jrawwem approċċ regolatorju aktar effettiv fuq livell Ewropew;

65.  Jistieden lill-Istati Membri biex ineħħu r-restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-swieq tax-xogħol tagħhom u biex b'hekk tittejjeb il-mobilità fl-UE, u b'hekk il-miri tas-suq uniku u ta' l-Istrateġija ta' Liżbona jkunu jistgħu jintlaħqu iktar malajr u mingħajr problemi;

66.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-Parlamenti ta' l-Istati Membri u tal-pajjiżi kandidati;

(1) ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.
(2) ĠU C 305 E, 14.12.2006, p. 141.
(3) ĠU C 364, 18.12.2000, p. 1.
(4) ĠU L 175, 10.7.1999, p. 43.
(5) ĠU C 292 E, 1.12.2006, p. 131.
(6) ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.
(7) Testi Adottati, P6_TA(2006)0463.
(8) ĠU L 45, 19.2.1975, p. 19.
(9) ĠU L 39, 14.2.1976, p. 40.
(10) ĠU L 348, 28.11.1992, p. 1.
(11) ĠU L 216, 20.8.1994, p. 12.
(12) ĠU L 254, 30.9.1994, p. 64.
(13) ĠU L 269, 5.10.2002, p. 15.
(14) ĠU L 14, 20.1.1998, p. 9.
(15) ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.


L-Impjieg ta" ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni tas-servizzi
PDF 210kWORD 44k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu 'l-Impjieg ta" ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni tas-servizzi: l-immassimiżżar tal-benefiċċji u l-potenzjal tiegħu, filwaqt li jiġi garantit il- ħarsien tal-ħaddiema'
P6_TA(2007)0340B6-0266/2007

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta" ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni tas-servizzi(1),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' April 2006 dwar il-'Gwida għall-impjieg ta" ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni tas-servizzi' COM(2006)0159,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Ġunju 2007 dwar 'L-impjieg ta" ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni tas-servizzi: l-immassimiżżar tal-benefiċċji u l-potenzjal tiegħu, filwaqt li jiġi garantit il-ħarsien tal-ħaddiema' COM(2007)0304 (Komunikazzjoni dwar l-impjieg tal-ħaddiema)

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar l-impjieg ta' ħaddiema tal-15 ta' Jannar 2004(2), u tas-26 ta' Ottubru 2006(3),

–   wara li kkunsidra l-Mistoqsija bi Tweġiba Orali B6-0132/2007 mressqa lill-Kummissjoni dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni rigward l-impjieg ta" ħaddiema,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.   billi l-implimentazzjoni sħiħa u konsistenti tad-Direttiva 96/71/KE kienet problematika minħabba n-nuqqas ta' implimentazzjoni xierqa fl-Istati Membri u n-nuqqas ta' koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti,

B.   billi l-Parlament qies li l-Komunikazzjonijiet preċedenti tal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni ma kinux biżżejjed u ma solvewx il-problemi li ffaċċjat id-Direttiva; billi jibqgħu l-perspettivi diverġenti bejn il-Kummissjoni u l-Parlament dwar kwistjonijiet bħad-disponibilità ta' rappreżentant legali tal-kumpanija li tagħti l-impjiegi fil-pajjiż li jospita u bħaż-żamma tad-dokumenti fuq il-post tax-xogħol sabiex tiġi kkontrollata l-konformità mad-Direttiva,

C.   billi l-ħarsien ta' l-impjegati huwa estremament importanti sabiex jiġi garantit il-moviment ħieles tal-ħaddiema u jiġu preservati l-kundizzjonijiet tax-xogħol previsti fit-Trattat, u dan għandu jitqies bħala raġuni ewlenija ta' interess ġenerali,

D.   billi l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, tgħid li l-miżuri li jaqgħu fil-kamp tad-Direttiva dwar l-impjieg tal-ħaddiema, jistgħu jiġu ġġustifikati jekk ikunu mmotivati minn objettivi ta' interess pubbliku, bħall-ħarsien tal-ħaddiema,

1.  Huwa konvint li l-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva 96/71/KE hija importanti ħafna għall-kisba tal-bilanċ tajjeb bejn il-libertà fil-provvista tas-servizzi u l-ħarsien tal-ħaddiema, b'mod partikolari kontra d-'dumping' soċjali;

2.  Hu konvint li, fil-gwida u l-interpretazzjoni legali tagħha, il-Kummissjoni xi drabi tmur lil hinn minn dak li ġie stabbilit fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra bis-sħiħ il-varjetà tal-mudelli tas-suq tax-xogħol li jeżistu fl-Unjoni Ewropea meta tiġi biex tadotta miżuri marbuta ma' l-impjegar; jistieden lill-Kummissjoni biex tirrispetta l-fatt li xi Stati Membri għandhom bżonn id-disponibilità ta' rappreżentant b'mandat b'kapaċita ġudizzjarja fil-pajjiż li jospita sabiex id-Direttiva tiġi implimentata u mmonitorjata kif xieraq; jikkunsidra li din tista' tkun kwalunkwe persuna li jkollha mandat ċar maħruġ mill-kumpanija (inkluż ħaddiem);

4.  Jikkunsidra li s'issa l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni fost l-Istat Membri ma kinux biżżejjed, u għall-implimentazzjoni b'suċċess tad-Direttiva huwa prerekwiżit li din il-problema tiġi indirizzata; huwa ta' l-opinjoni li l-Kummissjoni għandha tkun aktar preċiża meta tipprovdi gwida lill-Istati Membri għall-miżuri ta' kontroll aċċettabbli skond id-Direttiva li tħares lill-impjegati;

5.  Jikkunsidra li l-ispezzjonijiet u l-kontrolli li jiġu mwettqa mill-Istati Membri fl-ambitu tad-Direttiva, l-aktar l-obbligu li jinżammu xi dokumenti fil-pajjiż li jospita, għandhom jitqiesu bħala għodda importanti biex jiggarantixxu l-ħarsien tad-drittijiet ta' l-impjegati; jikkunsidra, madankollu, li dawn il-miżuri għandhom ikunu strettament proporzjonati u ma jservux ta' ostakli moħbija għat-tħaddim tad-dritt tal-moviment ħieles;

6.  Jinnota li l-każistika eżistenti tirrikonoxxi d-dritt ta' l-Istat Membru li qed jospita li jitlob ċerti dokumenti biex jivverifika l-konformità mal-kundizzjonijiet tax-xogħol stabbiliti fid-Direttiva;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex issib l-aħjar taħlita ta' miżuri li jservu ta' gwida kemm għall-kumpaniji, kif ukoll għall-Istati Membri sabiex jifhmu aħjar dak li huwa permess skond id-Direttiva u il-każistika relevanti; jitlob lill-Kummissjoni biex tappoġġja b'mod attiv il-koperazzjoni mill-qrib bejn l-entitajiet ta' l-ispezzjoni fl-Istati Membri billi tipprovdi pjattaforma Ewropea permanenti għall-koperazzjoni transkonfinali; jilqa' għaldaqstant it-twaqqif futur ta' grupp ta' livell għoli min-naħa tal-Kummissjoni sabiex jappoġġja u jgħin lill-Istati Membri biex jidentifikaw u jaqsmu prattiki siewja u biex jinvolvu formalment l-imsieħba soċjali fuq bażi regolari;

8.  Huwa ta' l-opinjoni li tkun ħaġa tajba għall-imsieħba soċjali f'dawk l-Istati Membri fejn id-Direttiva hija implimentata permezz ta' ftehim kollettiv li jiksbu aċċess dirett għall-informazzjoni dwar il-kumpaniji li jimpjegaw, sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw is-superviżjoni li fi Stati Membri oħra hija kompitu ta' l-awtoritajiet li għandhom aċċess għall-informazzjoni tal-kumpanija;

9.  Jappoġġja l-konklużjoni tal-Kummissjoni li ssostni li l-Istat Membru li qed jospita għandu jkun jista' jitlob dikjarazzjoni bil-quddiem mill-fornitur tas-servizz, liema informazzjoni tippermettilu li jivverifika l-konformità mal-kundizzjonijiet tax-xogħol;

10.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni u lill-Kunsill.

(1) ĠU L 18, 21.1.1997, p.1
(2) ĠU C 92 E, 16.4.2004, p.404.
(3) P6_TA(2006)0463.

Avviż legali - Politika tal-privatezza