Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο
Κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2008-2012 ***I
 Νταρφούρ
 Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες
 Εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους
 Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - Βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας
 Καρδιαγγειακές παθήσεις
 Συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 Ευρωζώνη (2007)
 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2006)
 Μέση Ανατολή
 Κατάσταση στο Πακιστάν
 Έκθεση προόδου της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για το 2006
 Συμφωνία TRIPS και πρόσβαση σε φάρμακα
 Δημοκρατικός έλεγχος στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας
 Εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου
 Η πολιτική συνοχή στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ
 Ανθρωπιστική κατάσταση των ιρακινών προσφύγων
 Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υπερδνειστερία (Δημοκρατία της Μολδαβίας)
 Ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ

Κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2008-2012 ***I
PDF 269kWORD 71k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2008-2012 (COM(2006)0687 – C6-0427/2006 –2006/0229(COD))
P6_TA(2007)0341A6-0240/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0687),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 285 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0427/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0240/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   θεωρεί ότι το ενδεικτικό ποσό αναφοράς που εμφαίνεται στην νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1 α του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·

3.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Ιουλίου 2007 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2008-2012

P6_TC1-COD(2006)0229


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 1578/2007/ΕΚ)


Νταρφούρ
PDF 304kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την κατάσταση στο Νταρφούρ
P6_TA(2007)0342B6-0311/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στο Νταρφούρ, και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 16ης Σεπτεμβρίου 2004(1), της 23ης Ιουνίου 2005(2), της 6ης Απριλίου 2006(3), της 28ης Σεπτεμβρίου 2006(4) και της 15ης Φεβρουαρίου 2007(5),

–   έχοντας υπόψη την ειρηνευτική συμφωνία για το Νταρφούρ, η οποία υπεγράφη στην Abuja της Νιγηρίας στις 5 Μαΐου 2006,

–   έχοντας υπόψη τη συναίνεση της Τρίπολης σχετικά με την πολιτική διαδικασία για το Νταρφούρ, η οποία εγκρίθηκε στην Τρίπολη στις 28 και 29 Απριλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Αφρικανικής Ένωσης του Απριλίου 2004 σχετικά με την ίδρυση της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν (AMIS),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1706 (2006) του ΟΗΕ που προτείνει δύναμη διατήρησης της ειρήνης 22 000 ανδρών για το Νταρφούρ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της 12ης Μαρτίου 2007 που συνέταξε η αποστολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στο Νταρφούρ,

–   έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της 11ης Οκτωβρίου 2006 που συνέταξε η ομάδα εμπειρογνωμόνων για το Σουδάν, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει του ψηφίσματος 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία είναι δεσμευτική και εφαρμόζεται χωρίς εξαίρεση,

–   έχοντας υπόψη τα πορίσματα της αντιπροσωπείας της επιτροπής ανάπτυξης στο Νταρφούρ, η οποία επισκέφθηκε το Σουδάν και το Τσαντ από τις 30 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του Κανονισμού του,

Α.   εκφράζοντας τη βαθειά του ανησυχία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Νταρφούρ, με αναρίθμητες περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται μαζικοί βιασμοί, απαγωγές, εξαναγκαστικές μετακινήσεις και παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όπως επισημαίνεται στην έκθεση της αποστολής υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στο Νταρφούρ,

Β.   εκφράζοντας τη βαθειά του ανησυχία διότι η σύγκρουση στην περιοχή αυτή, στην οποία συμμετέχουν τακτικά στρατεύματα, φιλοκυβερνητικές πολιτοφυλακές και αντάρτες, έχει οδηγήσει στο θάνατο τουλάχιστον 400 000 ανθρώπους και έχει δημιουργήσει πάνω από 2 500 000 πρόσφυγες και εκτοπισμένους κατά τα τελευταία τρία έτη, παρά την υπογραφή της προαναφερθείσας ειρηνευτικής συμφωνίας για το Νταρφούρ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ανθρώπων που πλήττονται από τη σύγκρουση στο Νταρφούρ ανέρχεται σήμερα σε πάνω από 4 εκατομμύρια, ο υψηλότερος που σημειώθηκε ποτέ, στον οποίο περιλαμβάνονται 2,2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα πρόσωπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πάνω από 500 000 πρόσωπα δεν μπορούν να φτάσουν οι ανθρωπιστικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με πάνω από 5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και διεθνείς πρόσφυγες, το Σουδάν έχει σήμερα το μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό στον κόσμο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη τη μη τήρηση ή τη μη αναγνώριση της κατάπαυσης του πυρός της Τζαμένα της 8ης Απριλίου 2004 και ότι, από τότε που απέτυχε η ειρηνευτική συμφωνία για το Νταρφούρ, σημειώνεται αύξηση της παρανομίας και της ανασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνεχιζόμενος κατακερματισμός των ανταρτικών ομάδων, σε σημείο να υπάρχουν σήμερα πάνω από 20 τέτοιες ομάδες, εμποδίζει τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και θα καταστήσει δυσκολότερες οιεσδήποτε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση στο Νταρφούρ θεωρείται σήμερα από τα Ηνωμένα Έθνη η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο δραστηριοποίησης των ανθρωπιστικών οργανώσεων ποτέ δεν ήταν χειρότερο και ότι συνεχίζονται αδιακρίτως οι επιθέσεις εναντίον πολιτών και εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 19 εργαζόμενοι του ανθρωπιστικού τομέα σκοτώθηκαν το 2006 και ότι σκοτώθηκαν επίσης 18 στρατιώτες της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν, εννέα εξ αυτών τον περασμένο μήνα, ενώ ήδη εφέτος 74 ανθρωπιστικά οχήματα έχουν πέσει σε ενέδρα και 82 εργαζόμενοι του ανθρωπιστικού τομέα έπεσαν θύματα προσωρινής απαγωγής,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενετήσια βία κατά γυναικών και παιδιών έχει αναγνωρισθεί ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, αλλά ότι ο βιασμός εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ατιμώρητα ως πολεμικό όπλο από μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση του Νταρφούρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα που καταγγέλλουν αυτήν την κατάσταση κινδυνεύουν να υποστούν δίωξη δυνάμει της σουδανικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι τα αποδεικτικά στοιχεία χρειάζονται επιβεβαίωση από τέσσερις άρρενες μάρτυρες,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασανιστήρια και η εξαναγκαστική στρατολόγηση ενηλίκων και παιδιών έχουν καταστεί στοιχείο των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο Νταρφούρ, ενώ τα θύματα είναι τόσο φοβισμένα ώστε δεν καταγγέλλουν τις παραβιάσεις,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη το δόγμα της "ευθύνης προστασίας" του ΟΗΕ, το οποίο ορίζει ότι όπου οι εθνικές αρχές εμφανώς δεν προστατεύουν τους πληθυσμούς τους από τη γενοκτονία, τα εγκλήματα πολέμου, την εθνική κάθαρση και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, άλλοι έχουν την ευθύνη να παράσχουν την απαιτούμενη προστασία,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στο Νταρφούρ παρατάθηκε έως τα τέλη του 2007 και ότι η υβριδική δύναμη δεν θα αναπτυχθεί πριν από το 2008, το νωρίτερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι να αναπτυχθεί η υβριδική δύναμη, η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στο Νταρφούρ είναι η μόνη επιτόπια δύναμη που έχει την εντολή να προστατεύει τους αμάχους,

ΙΑ.   εκφράζοντας την εξαιρετικά έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη προμήθεια όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού κάθε είδους στο Σουδάν και για τη χρήση του υλικού αυτού στη σημερινή τραγωδία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ανθρωπιστικό τομέα, στη σουδανική επαρχία του Νταρφούρ, όπως τεκμηριώνεται με τις πρόσφατες εκθέσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Αμνηστίας,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στο Νταρφούρ –καθώς και η ατιμωρησία όσον αφορά την άσκηση δίωξης– επηρεάζει όλο και περισσότερο τη σταθερότητα της περιοχής και, κατά συνέπεια, συνιστά απειλή για τη γενική ειρήνη και ασφάλεια,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση στο Τσαντ αποτελεί μέρος ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης, έχει όμως και τη δική της δυναμική και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως αυτόνομη κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Τσαντ δεν επιτελεί το καθήκον της να προστατεύσει τους αμάχους, και ότι υπάρχουν σήμερα 230 000 Σουδανοί πρόσφυγες σε στρατόπεδα στο Τσαντ και 190 000 πολίτες του Τσαντ έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έδωσε εντολή για την ανάπτυξη πολυδιάστατης δύναμης στο Τσαντ το 2006 και ότι έκτοτε δεν έχει συντελεσθεί πρόοδος στην ανάπτυξη αυτής της δύναμης, παρά τις αυξανόμενες και σοβαρές ανάγκες προστασίας των αμάχων,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ξεκίνησε έρευνα για τα εγκλήματα στο Νταρφούρ το 2005 και εξέδωσε στις 2 Μαΐου 2007 εντάλματα σύλληψης κατά των Harun Muhammad Harun και Ali Kushayb, ως υπόπτων για 51 συνολικά κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, στα οποία περιλαμβάνονται φόνοι, βιασμοί, βασανιστήρια και διώξεις αμάχων στο Νταρφούρ,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντα υπόψη ότι, στις 10 Μαΐου 2007, η Κίνα όρισε τον Liu Giujin Ειδικό Απεσταλμένο για το Νταρφούρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να στείλει μηχανικούς στην περιοχή, προκειμένου να στηρίξουν τις υποστηριζόμενες από τον ΟΗΕ δυνάμεις διατήρησης της ειρήνης, μετά τη στήριξη που παρέσχε η Κίνα σε υβριδική δύναμη Αφρικανικής Ένωσης/Ηνωμένων Εθνών στα τέλη του 2006· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, αποτελεί προνομιούχο εμπορικό εταίρο του Σουδάν και, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει ειδική ευθύνη για την αναζήτηση ειρήνης στο Νταρφούρ,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία έκθεση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ επισημαίνει την εξάπλωση των ερήμων κατά 100 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο τα τελευταία σαράντα χρόνια, απώλεια περίπου 12% των δασικών εκτάσεων μέσα σε δεκαπέντε χρόνια, καθώς και υπέρμετρη βόσκηση στο εύθραυστο έδαφος του Σουδάν,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πετρελαϊκά έσοδα επέτρεψαν στον εθνικό προϋπολογισμό να αυξηθεί από 900 εκατομμύρια δολάρια το 1999 σε πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2003, ενώ η εκτίμηση για το 2007 είναι 11,7 δισεκατομμύρια δολάρια,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική ειρηνευτική συμφωνία προβλέπει τη διενέργεια εκλογών το 2009,

1.   εκφράζει τη λύπη του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, όπου η σύγκρουση έχει πλήξει άμεσα απάνω από 4.500.000 ανθρώπους, ενώ πάνω από 3 000 000 άνθρωποι εξαρτώνται από την επισιτιστική βοήθεια·

2.   καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να ενεργήσουν βάσει του δόγματος της "ευθύνης προστασίας", στηρίζοντας τη δράση τους στην αποτυχία της κυβέρνησης του Σουδάν να προστατεύσει τον πληθυσμό της στο Νταρφούρ από τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς και στην αποτυχία της να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό της·

3.   καλεί τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να παράσχουν πραγματική προστασία στο λαό του Νταρφούρ από μια ανθρωπιστική καταστροφή·

4.   καλεί την Κυβέρνηση του Σουδάν και τα ανταρτικά κινήματα να διασφαλίσουν ασφαλή και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση σε όσους πλήττονται από τη σύγκρουση και να τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· χαιρετίζει το από 28 Μαρτίου 2007 κοινό ανακοινωθέν της Κυβέρνησης του Σουδάν και του ΟΗΕ, σχετικά με τη διευκόλυνση των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων στο Νταρφούρ, και ζητεί την πλήρη εφαρμογή του·

5.   καλεί όλα τα μέρη να τηρήσουν πάραυτα την κατάπαυση του πυρός, καταδικάζει κάθε παραβίαση των συμφωνιών για κατάπαυση του πυρός και ειδικότερα κάθε παραβίαση που έχει ως στόχο τον άμαχο πληθυσμό και τους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα· τονίζει ότι η κυβέρνηση του Σουδάν πρέπει να σταματήσει το βομβαρδισμό της περιοχής του Νταρφούρ και να αφοπλίσει την πολιτοφυλακή Janjaweed· σημειώνει ότι. χωρίς ασφάλεια, δεν είναι δυνατή η άσκηση πραγματικής αναπτυξιακής πολιτικής έναντι και εντός του Σουδάν·

6.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Σουδάν απεδέχθη στις 12 Ιουνίου 2007 την υβριδική δύναμη ΑΕ/ΟΗΕ, υπενθυμίζει όμως ότι η κυβέρνηση του Σουδάν έχει δώσει και παλαιότερα υποσχέσεις, τις οποίες δεν τήρησε, ότι θα επιτρέψει την υβριδική δύναμη στο Σουδάν· τονίζει ότι είναι σημαντική η κατάλληλη προετοιμασία για την υβριδική δύναμη, η ταχύτερη δυνατή ανάπτυξή της, καθώς και η συνεχής συνεργασία των σουδανικών αρχών· ζητεί, συνεπώς, την ταχεία ανάπτυξη της υβριδικής δύναμης ΑΕ/ΟΗΕ, με εντολή που θα της επιτρέπει να προστατεύει αποτελεσματικά τους αμάχους· επισημαίνει ότι κάθε διευθέτηση της σύγκρουσης πρέπει να είναι πολιτική και όχι στρατιωτική·

7.   υπενθυμίζει στην κυβέρνηση του Σουδάν ότι φέρει την πρωταρχική ευθύνη για την εσωτερική ασφάλεια και ότι η δράση της διεθνούς κοινότητας δεν θα πρέπει να φέρεται ως πρόσχημα για την αποποίηση της ευθύνης αυτής·

8.   έχει συνείδηση ότι ακόμη και η ταχεία ανάπτυξη της δύναμης δεν προβλέπεται να καταστήσει δυνατή τη στάθμευση σημαντικού αριθμού στρατευμάτων πριν από την άνοιξη του 2008 και ότι, στο μεταξύ, είναι πιθανόν να συνεχισθούν οι δολοφονίες και οι άλλες παραβιάσεις·

9.   καλεί, κατά συνέπεια, την ΕΕ και άλλους διεθνείς χορηγούς να παράσχουν κατεπειγόντως πρόσθετη στήριξη της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν με την παρούσα δομή της, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων για χρηματοδότηση καθώς και της εξαιρετικά αναγκαίας τεχνικής στήριξης για μία μεταβατική περίοδο, έως ότου αναπτυχθεί πλήρως η υβριδική δύναμη· ζητεί μία εις βάθος έρευνα για το γεγονός ότι τουλάχιστον κάποιοι στρατιώτες της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν έχουν να πληρωθούν πολλούς μήνες·

10.   θεωρεί ότι, προκειμένου να προστατευθούν ο άμαχος πληθυσμός και οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικού τομέα, να καταστεί δυνατή η συνέχιση της διανομής της βοήθειας και να καταβληθεί προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση του Σουδάν θα τηρήσει τις υποσχέσεις της για την άνευ όρων αποδοχή της υβριδικής δύναμης, θα πρέπει αμέσως να ορισθεί στρατιωτική ζώνη απαγόρευσης των πτήσεων πάνω από το Νταρφούρ·

11.   καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να συγκαλέσουν εκ νέου ειρηνευτικές συνομιλίες για τη βελτίωση του περιεχομένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας για το Νταρφούρ και να την καταστήσουν αποδεκτή από όλα τα μέρη· καλεί τους διεθνείς φορείς να καταστήσουν όλα τα μέρη υπόλογα έναντι της συμφωνίας που θα προκύψει· ζητεί με έμφαση από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη στο Νταρφούρ να επιδείξουν την προσήλωσή τους στην ειρηνική επίλυση της κρίσης, εφαρμόζοντας χωρίς καθυστέρηση τη συμφωνία·

12.   καλεί την ΕΕ, τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση να επιδείξουν ενιαίο μέτωπο όσον αφορά τις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στο Νταρφούρ και να δώσουν προτεραιότητα στη συνολική ειρηνευτική διαδικασία, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τη διαβούλευση και την εκπροσώπηση των φυλών του Νταρφούρ, των εκτοπισθεισών στο εσωτερικό της χώρας κοινοτήτων, των ομάδων γυναικών και άλλων ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, όλων των πολιτικών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς και των αρμοδίων περιφερειακών παραγόντων, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξεύρεση μόνιμης λύσης·

13.   καλεί το κίνημα Απελευθέρωσης των Λαών του Σουδάν (SPLM) να βοηθήσει στην ένωση όλων των ανταρτικών ομάδων του Νταρφούρ με στόχο τη συμμετοχή τους στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, και καλεί τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στις ανταρτικές ομάδες για να ενωθούν· καλεί επίσης την Κυβέρνηση του Σουδάν να δώσει χρόνο στους αντάρτες για τη συνένωσή τους·

14.   ζητεί από την Κυβέρνηση του Σουδάν να υποβάλει επειγόντως χάρτη πορείας για την επανεγκατάσταση των εκτοπισμένων στο εσωτερικό της χώρας ατόμων και των προσφύγων, την επιστροφή της περιουσίας τους και την αποζημίωσή τους, τη σύσταση ειδικού ταμείου για τα θύματα βιασμού, τις γυναίκες που διώχθηκαν από τις οικογένειές τους ή τα παιδιά που γεννήθηκαν από τους βιασμούς αυτούς, και την αποκατάστασή τους·

15.   καλεί τις κυβερνήσεις του Τσαντ και του Σουδάν να τηρήσουν τις προσφάτως ανανεωθείσες δεσμεύσεις τους να σταματήσουν τη στήριξη ένοπλων κινημάτων και να εργασθούν για τη βελτίωση των σχέσεών τους·

16.   ζητεί την επείγουσα ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στο Τσαντ, ικανής να προστατεύσει ενεργά τόσο τα εκτοπισμένα στο εσωτερικό της χώρας άτομα και τους πρόσφυγες, όσο και τις άλλες ευάλωτες κοινότητες, από τη βία και να σταθεροποιήσει την κατάσταση ασφαλείας ώστε να καταστήσει δυνατή τη βελτίωση της ανθρωπιστικής πρόσβασης· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να συντονίζει τις διπλωματικές της προσπάθειες ώστε να ενθαρρύνει τον Πρόεδρο Deby να δεχθεί την ανάπτυξη δύναμης του ΟΗΕ στο Τσαντ·

17.   καλεί την Κυβέρνηση του Σουδάν να συνεργασθεί πλήρως με το ΔΠΔ προκειμένου να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία· ζητεί, κατά συνέπεια, από την κυβέρνηση του Σουδάν να συλλάβει τον υπουργό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων Ahmad Muhammad Harun και τον αρχηγό της Janjaweed Ali Kushayb και να τους παραδώσει στο ΔΠΔ· καλεί την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο να ασκήσουν πίεση στην Κυβέρνηση του Σουδάν προκειμένου να πράξει αναλόγως·

18.   θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να εφαρμοσθεί ορθά η συνολική ειρηνευτική συμφωνία με το Νότο, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συμφωνία για τη διανομή του πλούτου και τη χάραξη των συνόρων· επισημαίνει ότι η επιτυχής εφαρμογή της ΣΕΣ και η προσφάτως συναφθείσα συμφωνία με την Ανατολή θα βοηθήσουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η οποία θα είναι απαραίτητη για κάθε μακρόπνοη πολιτική συμφωνία στο Σουδάν·

19.   καταδικάζει την κατάφωρη παραβίαση του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ από την πλευρά της κυβέρνησης του Σουδάν·

20.   καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να καθιερώσουν πάραυτα αυστηρότερες διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου ώστε να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς το προαναφερθέν ψήφισμα 1591(2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την κοινή θέση 2005/411/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2005, για περιοριστικά μέτρα κατά του Σουδάν, έτσι ώστε οι διαδικασίες να ισχύουν για τους υπηκόους της ΕΕ, τις καταχωρισμένες στην ΕΕ εταιρείες, τα κονδύλια της ΕΕ και τα καταχωρισμένα στην ΕΕ πλοία και αεροσκάφη ή τις εταιρείες που ασκούν δραστηριότητα εντός της εδαφικής δικαιοδοσίας της ΕΕ όσον αφορά:

   α) την προμήθεια τεχνολογίας διπλής χρήσης στο Σουδάν, έτσι ώστε η απαγόρευση της προμήθειας αυτής να είναι πλήρως συνεπής προς τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 της 22ας Ιουνίου 2000 περί της θέσπισης κοινοτικού καθεστώτος για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης(6), και προς τη συμφωνία Wassenaar περί ελέγχων των εξαγωγών για τα συμβατικά όπλα και τα αγαθά και τεχνολογίες διπλής χρήσης·
   β) την απαίτηση, στο πλαίσιο της πολιτικής-στρατιωτικής συνεργασίας για τη νομοθεσία περί ανοικτών ουρανών, τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι οργανώσεις της ΕΕ να ελέγχουν αυστηρά τα φορτία πτήσεων που ενδέχεται να περιέχουν στρατιωτικά ή διπλής χρήσης υλικά και τεχνολογία που μπορεί να κατευθύνονται στο Σουδάν, ιδίως όταν τα φορτία αυτά περνούν πάνω από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τα φορτία πλοίων θα πρέπει επίσης να ελέγχονται·
   γ) τη χρήση όλων των νόμιμων μέσων για την προώθηση της πλήρους και αυστηρής τήρησης και συμμόρφωσης όλων των κρατών προς το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ και τις κυρώσεις κατά του Σουδάν, όπως ορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1556(2004) και 1591(2005), συμπεριλαμβανομένων αυστηρών απαγορεύσεων για τα όπλα και στρατιωτικά είδη που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Κυβέρνηση του Σουδάν στο Νταρφούρ·
   δ) τον καθορισμό ενός αυστηρότερου και συνολικότερου καθεστώτος απαγορεύσεων όπλων και εμπορικών συναλλαγών έναντι του Σουδάν, το οποίο να εφαρμόζεται στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού στο Σουδάν από θυγατρικές ή εταίρους εταιρειών της ΕΕ·
   ε) μέτρα ώστε τα μέσα για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή να μη χρησιμοποιούνται και για τη μεταφορά απαγορευμένου στρατιωτικού υλικού·

21.   καλεί την ΕΕ και άλλους διεθνείς συντελεστές να εφαρμόσουν κυρώσεις με σαφείς στόχους, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αντιμετώπιση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες πυροδοτούν τη σύγκρουση, σε οιαδήποτε πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης, που παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός ή επιτίθεται σε αμάχους, μέλη των δυνάμεων διατήρησης της ειρήνης ή ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, και να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να βοηθήσουν στην παύση της ατιμωρησίας με της εφαρμογή οικονομικών κυρώσεων με σαφείς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης ταξιδίων και του παγώματος περιουσιακών στοιχείων·

22.   στηρίζει τη δήλωση του ομότιμου αρχιεπισκόπου Desmond Tutu ότι η κυβέρνηση του Σουδάν πρέπει πλέον να υποβληθεί σε σκληρές και αποτελεσματικές κυρώσεις, έως ότου σταματήσουν τα δεινά· καλεί την Αφρικανική Ένωση να στηρίζει παρόμοια δράση κατά των ατόμων που είναι υπεύθυνα για τη βία στο Σουδάν·

23.   καλεί τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Κυβέρνηση του Σουδάν, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις θέσεις που έχει διατυπώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και να υπογραμμίσει ότι η μη συμμόρφωση με τις εκκλήσεις του ΟΗΕ θα έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη μέτρων τιμωρίας·

24.   επιδοκιμάζει τα μηνύματα που δείχνουν ότι η Κίνα είναι πλέον περισσότερο πρόθυμη να προωθήσει την ειρήνη στο Νταρφούρ, και καλεί την Κίνα, που είναι ο αγοραστής του 80% των σουδανικών εξαγωγών πετρελαίου, να χρησιμοποιήσει υπεύθυνα τη σημαντική της επιρροή στην περιοχή ώστε η κυβέρνηση του Σουδάν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας και της ειρηνευτικής συμφωνίας για το Νταρφούρ· καλεί επίσης την Κίνα να σταματήσει να εξάγει όπλα στο Σουδάν και να παύσει να εμποδίζει τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επιβολή κυρώσεων με σαφείς στόχους κατά του Σουδάν·

25.   καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να αντιμετωπίσει τα περιβαλλοντικά ζητήματα, και πιο συγκεκριμένα να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της πετρελαϊκής της βιομηχανίας και των γεωργικών της πρακτικών και να συμβάλει στην πρόληψη τοπικών συγκρούσεων για φυσικούς πόρους·

26.   καλεί την Κυβέρνηση του Σουδάν να δημοσιεύει το ύψος των πετρελαϊκών της εσόδων κατά τρόπο διαφανή και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενθαρρύνουν την απομάκρυνση ευρωπαϊκών εταιριών και κονδυλίων από το Σουδάν·

27.   επισημαίνει ότι η εξουσία και ο πλούτος, που τώρα έχουν επεκταθεί χάρη στα πετρελαϊκά έσοδα, είναι συγκεντρωμένα στο κέντρο, εις βάρος όσων βρίσκονται στην περιφέρεια·

28.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο του Σουδάν, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του Αραβικού Συνδέσμου, στις κυβερνήσεις των χωρών ΑΚΕ, στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης.

(1) ΕΕ C 140 Ε, 9.6.2005, σ. 153.
(2) ΕΕ C 133 Ε, 8.6.2006, σ. 96.
(3) ΕΕ C 293 Ε, 2.12.2006, σ. 320.
(4) ΕΕ C 306 Ε, 15.12.2006, σ. 397.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0052.
(6) ΕΕ L 159, 30.6.2000, σ. 1.


Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες
PDF 569kWORD 428k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με μια μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες (2006/2299(INI))
P6_TA(2007)0343A6-0235/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Η μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: Ένα Ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες" (COM(2006)0275),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τα νησιά και τους φυσικούς και οικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Αλιείας καθώς και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0235/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί συμβάλλουν αποφασιστικά στο γεωγραφικό μέγεθος και τον πλούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των εξαιρετικά απομακρυσμένων περιφερειών της και "προσφέρουν" στην ΕΕ 320.000 χιλιομέτρων ακτής, στην οποία ζει το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού, περιλαμβανομένων 14 εκατομμυρίων στα νησιά,

Β.   δεδομένου ότι η θαλάσσια βιομηχανία και οι παροχές υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, συμβάλλουν μεταξύ 3-6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρώπης, και ότι οι παράκτιες περιφέρειες συμβάλλουν συνολικά στο 40% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, και ότι 90% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ καθώς και 40% του εσωτερικού της εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης, και ότι η Ευρώπη κατέχει το 40% του παγκόσμιου στόλου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας στις θαλάσσιες πολιτικές δεν αφορά μόνο στόχους που συνδέονται με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά πρέπει επίσης να έχει αντίκτυπο σε άλλους πυλώνες της στρατηγικής όπως τη δημιουργία περισσότερο βιώσιμης και καλύτερης ποιότητας θαλάσσιας απασχόλησης στην ΕΕ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην Ευρώπη περιέχουν κύριους διαδρόμους μεταφορών που εξυπηρετούν σημαντικό ποσοστό του όγκου μεταφορών· ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες εξακολουθούν να έχουν σημαντικές δυνατότητες από πλευράς ικανότητας σε παγκόσμιο επίπεδο· ότι ως εκ τούτου, οι ωκεανοί και οι θάλασσες δεν περιέχουν μόνο σημαντικές οικολογικές αλλά και κοινωνικές και οικονομικές αξίες,

Ε.   εκτιμώντας ότι οι θαλάσσιες μεταφορές είναι υπεύθυνες για περίπου 4% των παγκοσμίων εκπομπών CO2, πράγμα το οποίο αντιπροσωπεύει ποσό έως 1.000 εκατ. τόνων, και ότι οι θαλάσσιες εκπομπές δεν αποτελούν τμήμα του Πρωτοκόλλου του Κιότο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με μια μελέτη του ΙΜΟ, οι θαλάσσιες εκπομπές αερίων που επηρεάζουν το κλίμα θα αυξηθούν σε ποσοστό άνω του 70% έως το 2020, και ότι, επιπρόσθετα με το CΟ2, μεγάλες ποσότητες άλλων αερίων θερμοκηπίου εκπέμπονται από τα συστήματα ψύξης που ευρίσκονται επί των πλοίων·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς τομείς ναυτιλιακής δραστηριότητας, οι βελτιωμένες επιδόσεις επιτυγχάνονται από καινοτόμες ιδέες στον τομέα της ναυτιλίας· ότι η ευρωπαϊκή ναυπηγική και επισκευαστική βιομηχανία, από κοινού με το ευρύ δίκτυό της όσον αφορά τον εξοπλισμό και την παροχή υπηρεσιών, αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο την κινητήρια δύναμη ανανέωσης του ναυτιλιακού υλικού εξοπλισμού,

Ζ.   εκτιμώντας ότι η ναυτιλία παράγει λιγότερα αέρια θερμοκηπίου ανά τόνο και μίλια από οιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφοράς και η πρόοδος της τεχνολογίας βελτιώνει σταθερά την αποτελεσματικότητα του τομέα αυτού· ότι υφίσταται ισχυρή πολιτική βούληση για την προώθηση της ναυτιλίας ως μέσου για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις εμπορευματικές μεταφορές,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του προγράμματος περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, περίπου 80% της θαλάσσιας ρύπανσης προκαλείται από χερσαίους παράγοντες,

Θ.   εκτιμώντας ότι οι θαλάσσιες μεταφορές είναι επίσης υπεύθυνες για τη διοχέτευση σημαντικών αποβλήτων διαφορετικής φύσεως στις θάλασσες, συμπεριλαμβανομένων απορρίψεων από τον καθαρισμό δεξαμενών, απορρίψεις υδάτων από τις κουζίνες, τα καθαριστήρια και τις υγειονομικές εγκαταστάσεις επί των πλοίων, απορρίψεις υδάτινου έρματος, απρόβλεπτες απορρίψεις πετρελαίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του πλοίου· εκτιμώντας ότι, κατά τη λειτουργία του πλοίου, απορρίπτονται επίσης διάφορα στερεά απόβλητα, και ότι μόνο ένα μικρό τμήμα από αυτά παραλαμβάνεται από τις εγκαταστάσεις υποδοχής παρόμοιων αποβλήτων στους λιμένες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτών καίγεται ή απλώς ρίπτεται στη θάλασσα,

Ι.   εκτιμώντας ότι μεγάλα πλοία μεταφέρουν πλέον μεγάλες ποσότητες καυσίμων για τη λειτουργία του πλοίου, και ότι το εν λόγω πετρέλαιο σε περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος μπορεί και έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές οικολογικές βλάβες και με ελάχιστες δυνατότητες αποκατάστασης,

ΙΑ.   δεδομένου ότι, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, περίπου 80% των ατυχημάτων στη θάλασσα οφείλονται άμεσα σε ανθρώπινο λάθος,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, τα περισσότερα από τα μεγαλύτερα πλοία μετά το τέλος της επιχειρησιακής τους ζωής διαλύονται σε διάφορα ναυπηγεία στον αναπτυσσόμενο κόσμο κάτω από απαράδεκτες κοινωνικές και οικολογικές συνθήκες και ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η πώληση των πλοίων αυτών σε μη ευρωπαίους αγοραστές είναι ένας τρόπος παράκαμψης της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών μετακινήσεων επικινδύνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους, σύμφωνα με την οποία τα εν λόγω πλοία υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής επειδή θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι η στάθμη των θαλασσίων υδάτων παρουσιάζει άνοδο, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τις παράκτιες περιοχές, τους πληθυσμούς, καθώς και βιομηχανίες όπως ο παράκτιος τουρισμός,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι ο διαφορετικός χαρακτήρας των θαλασσίων και των παράκτιων δραστηριοτήτων απαιτεί ελαστική χωροταξία από μέρους των κρατών μελών και των αρχών τους,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι η ΕΕ είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες όσον αφορά τον περιορισμό των ρυπογόνων εκπομπών από άλλα μέσα μεταφορών, με συνέπεια η ευρωπαϊκή βιομηχανία να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία και ότι το αειφόρο μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μακροπρόθεσμα μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω καινοτομίας,

P.  ΙΣΤ. δεδομένου ότι η ΕΕ έχει πολλές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των ΕΜSA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα), FRONTEX (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων), του Οργανισμού Αλιείας και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος οι οποίες αναλαμβάνουν διάφορα καθήκοντα που αφορούν τη θάλασσα και ότι σαφώς δεν υφίστανται επίσημες ανταλλαγές μεταξύ αυτών,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2004, οι θαλάσσιοι αυτοκινητόδρομοι ευρίσκονται μεταξύ των 30 προγραμμάτων προτεραιότητας στο δίκτυο μεταφορών ΤΕΝ, αλλά ότι έχει υπάρξει πολύ λίγη πρόοδος σχετικά,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες είναι η βάση κάθε ζωής στη γη και ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος· εκτιμώντας ότι ένας σημαντικός σκοπός μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής θα πρέπει να είναι η προστασία και η αειφόρος διατήρηση των πόρων τους· εκτιμώντας ότι ένα τέταρτο των θαλάσσιων αποθεμάτων σε αλιεύματα βρίσκονται σε κίνδυνο και ότι από αυτά 17% αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης και 7% έχουν σημαντικά μειωθεί· εκτιμώντας ότι μόνο 1% των αποθεμάτων ανακάμπτουν σταδιακά και ότι 52% των αποθεμάτων σε αλιεύματα έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο υπεραλίευσης σε τέτοια έκταση ώστε δεν είναι πλέον δυνατόν να αποκατασταθούν, οι δε επιστήμονες προειδοποιούν ότι η εμπορική αλιεία θα μπορούσε να καταρρεύσει περί τα μέσα του παρόντος αιώνα (2048),

ΙΘ.   εκτιμώντας ότι η αλιεία είναι ένας έντονα ρυθμιζόμενος οικονομικός τομέας και ότι για τον λόγο αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα μεταφραστούν σε σωστές πρακτικές και σε καλά αποτελέσματα και ότι, για την εφαρμογή της αειφορίας, επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη οι πολυποίκιλοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, τα αρπακτικά, η ρύπανση, η εξερεύνηση και η γεώτρηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα και οι αμμοχαλικοληψίες,

Κ.   εκτιμώντας ότι σε διάστημα είκοσι ετών ο αλιευτικός τομέας της ΕΕ θα έχει υποστεί μετασχηματισμό εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων, όπως η κλιματική αλλαγή και οι δράσεις των ανθρώπων και ότι, δεδομένου του μετασχηματισμού που ήδη παρατηρείται στην περίπτωση του βακαλάου Βορείου Θαλάσσης, καθίσταται καίριας σημασίας η αποτελεσματική αντιμετώπιση των αιτίων της κλιματικής αλλαγής,

ΚΑ.   εκτιμώντας ότι η θάλασσα και οι ωκεανοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές και αυξάνουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού,

ΚΒ.   εκτιμώντας ότι πρέπει να αναγνωρισθεί η ιδιομορφία των ευρωπαϊκών ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών και νησιών, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την παράνομη μετανάστευση και τις φυσικές καταστροφές, αλλά και η συνεισφορά τους στη βιοποικιλότητα,

ΚΓ.   εκτιμώντας ότι μεγάλο τμήμα των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ είναι θαλάσσιο και ότι η επιτήρησή του και η προστασία του συνεπάγονται αυξημένο κόστος για τα παράκτια κράτη μέλη,

ΚΔ.   εκτιμώντας ότι τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα μοιράζονται κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες, με τις τελευταίες να διαθέτουν λιγότερους πόρους για την εφαρμογή περιβαλλοντικών κανόνων και μέτρων ασφαλείας,

1.   χαιρετίζει την παρουσίαση εκ μέρους της Επιτροπής της Πράσινης Βίβλου "Η μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες" και υποστηρίζει την "ολοκληρωμένη προσέγγιση" όσον αφορά τη θαλάσσια πολιτική, στην οποία, για πρώτη φορά, τομείς της όπως τα ναυπηγεία, η ναυσιπλοΐα, η ασφάλεια των πλοίων, ο τουρισμός, η αλιεία, οι λιμένες, το θαλάσσιο περιβάλλον, η έρευνα, η βιομηχανία, η χωροταξία και άλλοι τομείς περιγράφονται και επισημαίνεται η αλληλεξάρτησή τους· θεωρεί αυτό ως μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν μια μελλοντοστραφή θαλάσσια πολιτική, η οποία θα αποτελείται από έναν έξυπνο συνδυασμό προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και μιας καινοτόμου ευφυούς χρήσης των θαλασσών εξασφαλίζοντας ότι η αειφορία θα παραμείνει στο επίκεντρο της ναυτιλιακής πολιτικής· πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευκαιρία να καταστεί πρωτοπόρος μιας καινοτόμου και αειφόρου θαλάσσιας πολιτικής και ότι τούτο προϋποθέτει την κοινή βούληση των κρατών μελών· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει στο μέλλον κάθε Προεδρία του Συμβουλίου ανάλογα με τις προόδους που θα έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής·

2.   θεωρεί ευπρόσδεκτη μια θαλάσσια πολιτική που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των πολιτικών, ενεργειών και αποφάσεων σε σχέση με τις θαλάσσιες υποθέσεις και που προωθεί τον καλύτερο συντονισμό, περισσότερο ανοικτό πνεύμα και αυξημένη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, των οποίων οι ενέργειες έχουν επιπτώσεις στους ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης·

3.   επισημαίνει ότι εφόσον η ευθύνη για τις πολιτικές και ενέργειες σε σχέση με τις θάλασσες μοιράζεται μεταξύ των αρχών της ΕΕ, των εθνικών κυβερνήσεων και των περιφερειακών και τοπικών αρχών, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης θα πρέπει να κινηθούν προς την κατεύθυνση μιας πιο συντονισμένης προσέγγισης, εξασφαλίζοντας ότι οι ενέργειές τους στο θαλάσσιο τομέα θα λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις πολλαπλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους·

4.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις διάφορες συστάσεις του προαναφερθέντος ψηφίσματος της 15ης Μαρτίου 2007 και να καταστήσει ιδιαίτερα τη συγκρότηση μιας διοικητικής μονάδας για τα νησιά προτεραιότητά της εις τρόπον ώστε να αναπτυχθεί η από μακρόν αναμενόμενη διατομεακή προσέγγιση στα προβλήματα των περιοχών αυτών, καθώς επίσης και να δοθεί η δέουσα αναγνώριση στα νησιά στο πλαίσιο του προγράμματος στατιστικής της ΕΕ σε σχέση με τη μελλοντική θαλάσσια πολιτική·

5.   υποστηρίζει την αρχή της σύνδεσης της ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής με τη στρατηγική της Λισαβόνας, προκειμένου να διευκολυνθεί η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας με τρόπο βιώσιμο και βάσει της επιστημονικής γνώσης· τονίζει τη σημασία των θαλασσίων μεταφορών από απόψεως όγκου μεταφορών και οικονομικού αντίκτυπου· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει την υφιστάμενη νομοθεσία υπό το πνεύμα και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για καλύτερη ρύθμιση και της στρατηγικής της Λισαβόνας· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καλύτερη εφαρμογή και τη βελτίωση, εκ μέρους της Επιτροπής και των κρατών μελών, της ισχύουσας νομοθεσίας· τονίζει με έμφαση την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε πρακτικές πρωτοβουλίες, π.χ. όσον αφορά τον καλύτερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών προκειμένου να αποφεύγονται πιθανές επικαλύψεις ή αντιφάσεις·

Η αλλαγή του κλίματος ως η μεγαλύτερη πρόκληση της θαλάσσιας πολιτικής

6.   υπογραμμίζει ότι ενόψει της σημερινής συζητήσεως για την αλλαγή του κλίματος και των πρώτων δημοσιεύσεων της τέταρτης εκθέσεως αξιολογήσεως της Διεθνούς Ομάδος για τη μεταβολή του κλίματος θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι είναι πλέον ώριμος ο χρόνος για δράση και ότι η Κοινότητα έχει ακόμη δεκατρία έτη ώστε, μέσω νέων τεχνολογιών, να εμποδίσει μια κλιματική καταστροφή· επισημαίνει ότι σύμφωνα με την έκθεση, συγκεκριμένα σενάρια αναφέρονται στην άνοδο της επιφάνειας της θάλασσας, η οποία είναι επιζήμια κυρίως για τις παράκτιες χώρες, τα κύματα ζέστης, τις πλημμύρες, τις καταιγίδες, τις πυρκαγιές δασών και την ξηρασία σ' όλο τον κόσμο· τονίζει ότι υπάρχει επίσης ένα πιθανό πρόβλημα από πρόσφυγες λόγω κλιματικών αλλαγών καθώς και άλλα προβλήματα διεθνούς ασφάλειας, τα οποία απορρέουν από ενδεχόμενες αντιδικίες για κοινούς πόρους·

7.   τονίζει ότι η Ένωση, στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να λάβει μια ηγετική και πρωτοποριακή θέση και ότι η Κοινότητα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της στην έρευνα και στην καινοτομία, να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να δράσει αποφασιστικά σε διεθνές επίπεδο·

8.   υπογραμμίζει ότι η αιολική ενέργεια τόσο στην ξηρά όσο και στην ανοιχτή θάλασσα, έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην προστασία του κλίματος· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία συγκροτώντας ένα τμήμα ή μια μονάδα συντονισμού για την αιολική ενέργεια και προωθώντας ένα σχέδιο δράσης σχετικά·

9.   επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με τουλάχιστο τρεις πολιτικές: πρώτον, θα πρέπει να μειωθούν δραστικά οι εκπομπές των πλοίων σε CΟ2, SΟ2 και οξείδια του αζώτου, δεύτερον, η καθιέρωση της εμπορίας για εκπομπές ρύπων από τα πλοία και τρίτον, θα πρέπει να εισαχθούν και να προωθηθούν για τον τομέα της ναυσιπλοΐας οι ανανεώσιμες ενέργειες όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικά μέτρα για την ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε θαλάσσιες περιοχές και καλεί περαιτέρω την ΕΕ σε αποφασιστικές ενέργειες προκειμένου να συμπεριληφθεί ο θαλάσσιος τομέας στις διεθνείς συμβάσεις για το κλίμα·

10.   εκφράζει την ανησυχία του για τις εκθέσεις που αναφέρουν ότι οι εκπομπές CO2 στη θάλασσα είναι υψηλότερες σε σχέση με τις υπολογιζόμενες, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό που φθάνει το 5% των συνολικών εκπομπών και προορίζονται να αυξηθούν έως και κατά 75% κατά τα προσεχή 15-20 έτη στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν ενέργειες για να αντιστραφεί η τάση αυτή· επισημαίνει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τα αλιευτικά σκάφη είναι σημαντικές· επισημαίνοντας την έλλειψη προόδου σε πλαίσιο ΔΝΟ επί του θέματος αυτού παρά την εντολή του Πρωτοκόλλου του Κιότο δέκα χρόνια πριν·

11.   αναγνωρίζει ότι προκειμένου να αποτελέσει η θαλάσσια στρατηγική τον "περιβαλλοντικό πυλώνα" της ναυτιλιακής πολιτικής, οι πολιτικές πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωματικές εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται συνέπεια στην προσέγγιση της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε υποθαλάσσιες γεωλογικές δομές θα μπορούσε να αποτελέσει τμήμα μιας δέσμης μέτρων για τη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και ζητεί τη δημιουργία ενός σαφούς νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής·

12.   επιμένει ότι ο σχεδιασμός κάθε ανάπτυξης κατά μήκος των εκτεταμένων ακτών της Κοινότητας, και συγκεκριμένα για αστική ανάπτυξη, βιομηχανικούς χώρους, λιμένες και μαρίνες, χώρους αναψυχής κλπ, πρέπει να λαμβάνει σαφώς υπόψη τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος και της σχετικής ανόδου της επιφάνειας της θάλασσας, περιλαμβανομένης της αυξανόμενης συχνότητας και ισχύος των καταιγίδων και του μεγαλυτέρου ύψους των κυμάτων·

13.   τονίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όπως η ICZM (ολοκληρωμένη διαχείριση παρακτίων ζωνών), προκειμένου να μέτρα να είναι αποτελεσματικά·

Καλύτερη ευρωπαϊκή ναυτιλία με καλύτερα ευρωπαϊκά πλοία

14.   τονίζει, ότι οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, και ότι η μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία είναι σήμερα ένας από τους λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς, θεωρεί όμως ότι η ναυτιλία επιφέρει σημαντικές επιβαρύνσεις στο περιβάλλον και ότι, ως εκ τούτου, είναι ουσιώδης μια αειφόρος ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και οικονομικής χρήσης των ευρωπαϊκών ωκεανών, με την εγγύηση ότι η αειφορία θα αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα· καλεί την Επιτροπή να διαφυλάξει την ισορροπία αυτή κατά την κατάρτιση των (μελλοντικών) προτάσεών της σχετικά με τη ναυτιλιακή και λιμενική πολιτική·

15.   υπογραμμίζει ότι η προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών ως τρόπου αειφόρου μεταφοράς απαιτεί την ανάπτυξη και την επέκταση των λιμένων και των λιμενικών ζωνών· σημειώνει ότι οι λιμένες συχνά συμπίπτουν ή προσεγγίζουν τους οικοτόπους Νatura 2000 που προστατεύονται από τις οδηγίες σχετικά με τους οικοτόπους(2) και τα άγρια πτηνά(3) και ότι κατά την τελευταία δεκαετία, εποικοδομητικές προσεγγίσεις και πρωτοβουλίες μεταξύ των λιμενικών παραγόντων και των φορέων προστασίας της φύσης οδήγησαν σε αποδεκτές λύσεις για τις λιμενικές αρχές, τις ρυθμιστικές αρχές και την κοινωνία στο σύνολό της, που σέβονται το πνεύμα και τους στόχους των οδηγιών, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους λιμένες να διατηρήσουν τον κεντρικό τους ρόλο ως παγκόσμιες υδάτινες οδοί·

16.   θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική θα πρέπει να επιδιώξει να διατηρήσει και να ενδυναμώσει τη θέση των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών βιομηχανιών και των ειδικευμένων δραστηριοτήτων και να αποφύγει πολιτικές οι οποίες προωθούν τη μετακίνηση προς σημαίες τρίτων χωρών, κάτι που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την προστασία των θαλασσών και εξασθενίζει την ευρωπαϊκή οικονομία· τονίζει ότι η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος επιτυγχάνεται καλύτερα με διεθνείς κανονισμούς που εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και ενδιάμεσου λιμένος·

17.   θεωρεί ότι μια καινοτόμος και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αειφόρο ανάπτυξη σύμφωνα με τη Στρατηγική της Λισαβόνας· τονίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες παραγωγικές δυνατότητες αλλού, οι θετικές εξελίξεις στα ευρωπαϊκά ναυπηγεία κατά τα τελευταία έτη δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε εφησυχασμό και ζητεί ως εκ τούτου περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού·

18.   παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει υποστήριξη, στο επίπεδο του ΠΟΕ, προς τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία που βρίσκονται συνεχώς εκτεθειμένα στον αθέμιτο ανταγωνισμό των ασιατών ναυπηγών·

19.   χαιρετίζει το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο "LeaderSHIP 2015 Έκθεση Προόδου" (COM(2007)0220) και τονίζει ιδιαίτερα την επιτυχία της νέας συνολικής προσέγγισης στη βιομηχανική πολιτική της οποίας η LeaderSHIP 2015 ήταν πρωτοπόρος, ως μια από τις πρώτες τομεακές πρωτοβουλίες·

20.   τονίζει ότι ο καλύτερος (διασυνοριακός) συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των θαλασσίων λιμένων και μια περισσότερο ισορροπημένη ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ των θαλασσίων λιμένων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή των μη αειφόρων χερσαίων μεταφορών·

21.   θεωρεί τον ρόλο της ΕΕ ως ηγέτη για την επιβολή αυστηρότερων όρων όχι ως εμπόδιο, αλλά ως μια ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και την Κοινότητα να ενισχύσουν την έρευνα και την ανάπτυξη περισσότερο αποτελεσματικών και καθαρών τεχνολογιών για τα πλοία και τους λιμένες·

22.   αναγνωρίζοντας ότι οι προερχόμενες από τα πλοία εκπομπές ρυπογόνων ουσιών θα υπερβούν τις χερσαίες εκπομπές στο ορατό μέλλον, υπενθυμίζει το αίτημά του στο πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής για την ποιότητα της ατμόσφαιρας να λάβουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επειγόντως μέτρα για την περικοπή των εκπομπών από τον τομέα της ναυτιλίας, η δε Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις με στόχο:

   τον καθορισμό προδιαγραφών για τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τα σκάφη που χρησιμοποιούν τους ευρωπαϊκούς λιμένες·
   να ορισθούν η Μεσόγειος και ο ΒΑ Ατλαντικός ως περιοχές ελέγχου εκπομπών θείου (SECAs) βάσει της Σύμβασης (MARPOL)·
   να μειωθεί η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο των θαλασσίων καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις SECAs από τα επιβατηγά πλοία από 1.5% σε 0.5%·
   να θεσπισθούν φορολογικά μέτρα όπως φόροι ή επιβαρύνσεις στις εκπομπές SO2 και NOx από τα πλοία·
   να ενθαρρυνθεί η καθιέρωση διαφοροποιημένων λιμενικών τελών και τελών διόδου, που θα ευνοούν τα σκάφη με χαμηλές εκπομπές SO2 και NOx·
   να ενθαρρυνθεί η χρήση ηλεκτρισμού από την ξηρά όταν τα πλοία είναι ελλιμενισμένα·
   μια οδηγία ΕΕ για την ποιότητα των θαλασσίων καυσίμων·

23.   διαβλέπει τη δυνατότητα τεράστιου δυναμικού για τη μείωση των ορυκτών καυσίμων καθώς και των εκπομπών CO2 με την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων στις θαλάσσιες μεταφορές, ιδίως δε μέσω φορολογικών κινήτρων για τη χρήση αυτού του είδους των καυσίμων και μεγαλύτερων κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη και τονίζει ωστόσο ότι τα βιοκαύσιμα αυτά πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο υποχρεωτικής περιβαλλοντικής και κοινωνικής πιστοποίησης και ότι η κλιματική αποτελεσματικότητα και η ισορροπία τους από πλευράς εκπομπών CO2, πρέπει να είναι αναμφισβήτητες καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους·

24.   θεωρεί ότι οι προσπάθειες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης που προκαλούν τα πλοία δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στην πετρελαϊκή ρύπανση αλλά σε όλους τους τύπους ρύπανσης, ιδίως δε σε αυτούς που προκαλούνται από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι ο ρόλος που διαδραματίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) στους εν λόγω τομείς είναι ουσιώδης και θα πρέπει να οδηγηθεί σταδιακά στην ανάληψη ακόμη περισσότερων καθηκόντων, αν και αυτά πρέπει πάντα να είναι συμπληρωματικά προς τα καθήκοντα που ασκούν τα κράτη μέλη στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης της ρύπανσης· θεωρεί κατά συνέπεια, απαραίτητο να κατοχυρωθεί η οικονομική εξασφάλιση της χρηματοδότησης των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό·

25.   χαιρετίζει το επιχειρησιακό σύστημα CleanSeaNet για τη δορυφορική επιτήρηση και ανίχνευση της ρύπανσης από πλοία, το οποίο θα βοηθήσει τα παράκτια κράτη να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν όσους ρυπαίνουν σε περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους· καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν σύντομα στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις(4)·

26.   αναγνωρίζει τις δραστηριότητες της Επιτροπής για την ασφάλεια των πλοίων και των θαλασσών μετά τις καταστροφές των πλοίων "Erika" και "Prestige", κύριο αποτέλεσμα των οποίων υπήρξε το πακέτο μέτρων για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών·

27.   καλεί το Συμβούλιο "Μεταφορών" να συζητήσει σύντομα την τρίτη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών αποφασίζοντας από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να μην μπορέσει να προκύψει θέμα αξιοπιστίας·

28.   ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει όλα τα μέτρα που σχετίζονται με την αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και του καταμερισμού των αρμοδιοτήτων, καθώς και με το διεθνές νομικό πλαίσιο·

29.   υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα(5) και καλεί την Επιτροπή να λάβει περισσότερο υπόψη, στα επόμενα στάδια, τον "ανθρώπινο παράγοντα'·

30.   παρατηρεί με ανησυχία ότι η Βαλτική είναι σήμερα μια από τις πλέον μολυσμένες θάλασσες του πλανήτη· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τα αιτήματα που είχε διατυπώσει στο παρελθόν το Κοινοβούλιο για την εκπόνηση μιας σύστασης για μια κοινοτική στρατηγική σχετικά με τη Βαλτική που θα προτείνει μέτρα με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στη θάλασσα αυτή και ιδιαίτερα τη μείωση της ευτροφίας και την αποφυγή απόθεσης πετρελαίου και άλλων τοξικών και βλαβερών ουσιών στη θάλασσα· υπενθυμίζει ότι τα υφιστάμενα μέσα συνεργασίας όπως τα προγράμματα INTERREG θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν πλήρως κατά την εφαρμογή των διαπεριφερειακών προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στη Βαλτική·

31.   ζητεί, προκειμένου για τις οικολογικά ευαίσθητες και δύσκολα πλεύσιμες θαλάσσιες περιοχές της Βαλτικής και ιδίως τις περιοχές Kadetrinne, Skagerrak/Kattegatt, Großer Belt και Sund, να ορισθούν ειδικές ζώνες, ο διάπλους των οποίων δεν θα επιτρέπεται πλέον σε πλοία και κυρίως σε πετρελαιοφόρα χωρίς πλοηγό, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες στις αρμόδιες διεθνείς αρχές και ιδιαίτερα στον ΙΜΟ·

32.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή το αίτημά του, να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μια πρόταση, ώστε να εξασφαλίσει ότι το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο για τις μηχανές στα νέα πλοία θα αποθηκεύεται επίσης σε ασφαλείς δεξαμενές διπλού κύτους, επειδή τα πλοία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή κοντέινερ συχνά περιέχουν βαρύ πετρέλαιο ως καύσιμο μηχανής στις αποθήκες τους, η ποσότητα του οποίου μπορεί να υπερβαίνει συχνά, κατά πολύ, το φορτίο μικρότερων δεξαμενοπλοίων· θεωρεί ότι, πριν από την υποβολή μιας τέτοιας πρότασης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει αν οι ισχύοντες κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπως καθορίζονται στο ψήφισμα 141(54) της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) είναι επαρκείς για να εγγυηθούν την ασφαλή μεταφορά πετρελαίου δεξαμενών πλοίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο·

33.   ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την επαγρύπνηση όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων για την υποχρεωτική χρήση διπλού κύτους·

34.   ζητεί την ύπαρξη υψηλότατων επιπέδων ασφαλείας για όλα τα πλοία, τα οποία προσεγγίζουν ευρωπαϊκούς λιμένες, στο πλαίσιο αυτό ζητεί η Ευρώπη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν μπορούν να επεκταθούν σε όλα τα πλοία που ευρίσκονται στη ζώνη των 200 μιλίων·

35.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι όλο και λιγότεροι καλά εκπαιδευμένοι νέοι ευρωπαίοι εργάζονται ως αξιωματικοί ή πλήρωμα σε ευρωπαϊκά πλοία και ότι, ως εκ τούτου, υπάρχει φόβος μιας μαζικής εκροής έμπειρου δυναμικού· πιστεύει ότι καλύτερες συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, θα μπορούσαν να συμβάλουν ώστε περισσότεροι ευρωπαίοι να επιλέξουν τη θάλασσα για καριέρα·

36.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους συντελεστές του ναυτιλιακού τομέα να αναθεωρήσουν τα προγράμματα σταδιοδρομίας και τις δυνατότητες δια βίου κατάρτισης στον ναυτιλιακό τομέα, προκειμένου, αφενός, να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των αποκτηθεισών ικανοτήτων και εμπειριών και, αφετέρου, να δημιουργηθούν γέφυρες μεταξύ των δραστηριοτήτων στη θάλασσα και στην ξηρά, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η διατήρηση της τεχνογνωσίας και να καταστούν ελκυστικότερες οι προοπτικές σταδιοδρομίας·

37.   υποστηρίζει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή της συμφωνίας της ΔΟΕ για όρους εργασίας στις θαλάσσιες μεταφορές το 2006 λαμβανομένης υπόψη της εις αυτήν κατοχυρούμενης απαγόρευσης οπισθοδρόμησης· υποστηρίζει την υποχρέωση των κρατών μελών στο πλαίσιο της μελλοντικής θαλάσσιας πολιτικής για την Ένωση, να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν αυτή τη συμφωνία· καλεί την Επιτροπή να βάλει κάθε δυνατό μέσο, προκειμένου να οδηγήσει σε επιτυχία το 2007 την έγκριση της συμφωνίας της ΔΟΕ σχετικά με την εργασία στον αλιευτικό τομέα η οποία απέτυχε το 2005·

38.   θεωρεί, όπως προτείνεται και στην προαναφερθείσα Πράσινη Βίβλο, ότι η εξαίρεση των ναυτικών από τις κοινωνικές οδηγίες θα πρέπει να επανεξεταστεί από τους κοινωνικούς εταίρους·

39.   καταγράφει ότι οι αλιείς και οι ναυτικοί αποκλείονται σε πολλούς τομείς από την ευρωπαϊκή κοινωνική νομοθεσία (π.χ. την οδηγία 98/59/ΕΚ σχετικά με ομαδικές απολύσεις(6), την οδηγία 2001/23/ΕΚ σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων(7), την οδηγία 2002/14/ΕΚ σχετικά με την ενημέρωση και ακρόαση των εργαζομένων(8), καθώς και την οδηγία 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών(9))· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει αυτές τις ρυθμίσεις εξαίρεσης σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους·

40.   καλεί τα κράτη μέλη και τους πλοιοκτήτες να προχωρήσουν σε μια εταιρική σχέση για την εκπαίδευση ποιοτικών ναυτικών και αξιωματικών, όπως αυτό πραγματοποιείται ήδη με επιτυχή τρόπο στη Δανία, και να ενισχύσουν, μέσω των πολιτικών τους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη γνώση και την αγάπη για τη θαλάσσια κληρονομιά και την παροχή προσθέτων κινήτρων για την άσκηση δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων που συνδέονται με τη θάλασσα, ζητώντας από την Επιτροπή να δημιουργήσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη αυτών των εταιρικών σχέσεων·

41.   ζητεί την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας για πλοία, σε συντονισμό με το λευκό κατάλογο ταξινόμησης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, τα οποία πληρούν τα πλέον πρόσφατα πρότυπα όσον αφορά θέματα ασφάλειας και κοινωνικές συνθήκες, δίνοντας στα εν λόγω πλοία ευνοϊκή μεταχείριση κατά τους ελέγχους στους λιμένες·

42.   επισημαίνει την έλλειψη εμπείρων και καλά καταρτισμένων επαγγελματιών στον εν λόγω κλάδο· συνιστά να αναπτυχθούν ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τους κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών, προκειμένου να παρέχεται βασική κατανόηση της επιστήμης που επηρεάζει τον παραγωγικό κλάδο τους· σ" αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξασφαλίζεται και η κατανόηση της σπουδαιότητας της περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιωσιμότητας ως συνδρομή στη σταδιακή ανάπτυξη μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στο οικοσύστημα για την επιτυχή διαχείριση της αλιείας·

43.   παρακινεί την Επιτροπή να καταρτίσει προγράμματα επαγγελματικού αναπροσανατολισμού για τους αλιείς, παρέχοντάς τους κίνητρα για να στραφούν σε νέες πρακτικές που θα προωθούν τη χρήση των γνώσεων που έχουν σχέση με την εργασία στη θάλασσα· αναφέρει ιδιαίτερα, ως μερικές από αυτές τις δυνατές κατευθύνσεις, τους τομείς της υδατοκαλλιέργειας ανοικτής θάλασσας και του οικολογικού τουρισμού·

44.   επισημαίνει τη σημασία που έχει η βελτίωση της εικόνας του αλιευτικού τομέα, ο οποίος χαίρει επί του παρόντος χαμηλής εκτίμησης· είναι της γνώμης ότι η βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στα σκάφη, καθώς και η αναβάθμιση των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας για τα πληρώματα μπορούν να επιτευχθούν μόνον στο πλαίσιο ενός βιώσιμου και επικερδούς τομέα και ότι πρέπει να αφιερωθούν περισσότεροι πόροι στην έρευνα και στην εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων·

45.   επισημαίνει ότι η δημιουργία συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας και άνεσης για τους εργαζομένους στον τομέα της αλιείας, είτε για τους ίδιους τους αλιείες είτε για τους απασχολουμένους σε δραστηριότητες που προηγούνται ή έπονται των αλιευτικών δραστηριοτήτων αυτών καθαυτών, αποτελούν ουσιώδη στόχο μιας πολιτικής για τις θάλασσες και τους ωκεανούς·

46.   θεωρεί ότι, σε σχέση με τη νομοθεσία, η έννοια της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων έχει περιορισμένη αξία στο πλαίσιο της διατήρησης του θαλασσίου περιβάλλοντος, σε σύγκριση με τη νομοθεσία και ότι, ως εκ τούτου, μια κατάλληλη νομοθετική βάση πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζει το κοινοτικό πρόγραμμα για τη διατήρηση του περιβάλλοντος ενισχυόμενη από εθελοντικά μέτρα εκ μέρους των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποδείξουν την υπεύθυνη συμπεριφορά τους·

47.   καταδικάζει τις συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες διαλύονται, επί του παρόντος, πλοία στις αναπτυσσόμενες χώρες και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν οι πλοιοκτήτες να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας στους χώρους διάλυσης και να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες που παρέχει το Ποινικό Δικαστήριο· στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει στον τομέα της ναυτιλίας, όπως και σε άλλους τομείς, να ισχύει η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει'· χαιρετίζει τη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου για τη βελτίωση της διάλυσης πλοίων (COM(2007)0269)· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να αναπτύξει μια πρόταση για ένα "πράσινο διαβατήριο", το οποίο θα φέρεται μαζί με τα χαρτιά του πλοίου και το οποίο θα αναφέρει όλες τις τοξικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του πλοίου· είναι της άποψης ότι η Κοινότητα θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα της ανακύκλωσης των πλοίων, συνάπτοντας υποχρεωτική διεθνή σύμβαση - με πρόβλεψη για το 2008 ή το 2009 - και στο μεταξύ να ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού·

48.   θεωρεί ότι τα ναυπηγεία και οι βιομηχανίες θαλάσσιου εξοπλισμού στην Ένωση έχουν επιτύχει να παραμείνουν ανταγωνιστικές επενδύοντας σε καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες και δημιουργώντας συγκεκριμένους τομείς της αγοράς που βασίζονται στην τεχνογνωσία· είναι πεπεισμένο, ότι μια ευρωπαϊκή θαλάσσια στρατηγική θα πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα οδηγούν στη διατήρηση της κυριαρχικής θέσης της Κοινότητας στις εν λόγω αγορές προωθώντας μεταξύ άλλων την ανάπτυξη μηχανισμού για τη μεταφορά τεχνολογίας θαλάσσιων μεταφορών·

49.   καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις τόσο σε ό,τι αφορά το εργασιακό κόστος όσο και τη φορολογία, με ιδιαίτερη έμφαση στη χωρητικότητα· θεωρεί ότι το leaderSHIP 2015 έχει θετικούς αντικτύπους και ότι ο τομέας της ναυτιλίας πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα να λαμβάνει κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση της καινοτομίας·

50.   ζητεί η μεταφόρτωση πετρελαίου ή άλλων τοξικών φορτίων στη θάλασσα να περιορίζεται στο μέλλον σε προσεκτικά επιλεγμένες ζώνες υπό επιτήρηση, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός της ευθύνης σε περίπτωση έκχυσης· επισημαίνει σχετικά ότι η ναυτιλία συμβάλλει στη θαλάσσια ρύπανση και ενδεχομένως στη διατάραξη του οικοσυστήματος, μέσω της εισχώρησης, στις θάλασσες και στους ωκεανούς, αλλοδαπών ουσιών ειδών σε θαλάσσερμα που απορρίπτεται και της χρήσης χημικών ουσιών σε αντιδιαβρωτικές βαφές που επηρεάζουν τις ορμόνες των ιχθύων· τονίζει, ότι οι πετρελαιοκηλίδες συνιστούν έναν από τους κύριους κινδύνους για τις θάλασσες·

51.   ενθαρρύνει την κατάρτιση και την πληροφόρηση, μέσω της συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης καλύτερων πρακτικών, τεχνικών, διατάξεων ελέγχου της εκκένωσης δεξαμενών και καινοτομίας στον τομέα της καταπολέμησης της ρύπανσης από υδρογονάνθρακες και επιβλαβείς και επικίνδυνες ουσίες, καθώς και την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για την παρακολούθηση των τυχαίων ή εσκεμμένων διαρροών μέσω της εποπτείας και δορυφορικής παρακολούθησης·

Καλύτερη ευρωπαϊκή παράκτια πολιτική συμπεριλαμβανομένου καλύτερου ευρωπαϊκού λιμένα

52.   υπογραμμίζει, πόσο σημαντική είναι η συμβολή που μπορούν να παράσχουν η εδαφική συνεργασία και η διαδικτύωση των παράκτιων περιφερειών μέσω της προώθησης κοινών στρατηγικών προς όφελος της ανταγωνιστικότητας των παράκτιων περιοχών για μια ενιαία θαλάσσια πολιτική· θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων περιφερειακών και τοπικών φορέων για την επιτυχία μιας ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής για αυτό το λόγο και χαιρετίζει την όλο και στενότερη συνεργασία και διαδικτύωση των ευρωπαϊκών παράκτιων περιφερειών μεταξύ τους·

53.   εκφράζει την άποψη ότι είναι απαραίτητες ιδιαίτερες προσπάθειες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των περιφερειών για τη διαμόρφωση μιας θαλάσσιας συνείδησης· πιστεύει ότι στο πλαίσιο ανήκουν, π.χ., η αναγνώριση υποδειγματικά τουριστικά προγράμματα, φιλική προς το περιβάλλον ναυσιπλοΐα ή ιδιαίτερες συμβολές όσον αφορά τη θαλάσσια εκπαίδευση· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία βραβείου ΕΕ, το οποίο θα απονέμεται σε υποδειγματικές θαλάσσιες περιοχές ως έναν τρόπο για την προώθηση των καλύτερων πρακτικών· υπογραμμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας του, η οποία προωθήθηκε και από την Επιτροπή, σχετικά με την καθιέρωση ετήσιου εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ναυτιλίας· τονίζει ότι θα πρέπει να εισαχθούν σε ανώτατες σχολές με την υποστήριξη της Επιτροπής πιλοτικά μαθήματα σχετικά με "τη θαλάσσια παιδαγωγική'·

54.   τονίζει ότι έχει μέγιστη σημασία για την ανάπτυξη των νήσων και των παράκτιων περιοχών η θέσπιση ποσοτικών περιορισμών στις απορρίψεις φωσφόρου και αζώτου στη Βαλτική Θάλασσα, καθότι η κατάσταση της θάλασσας είναι η βασικότερη απαίτηση για τον τουρισμό και τις σχετικές επιχειρήσεις· υφίσταται ανάγκη για μια σαφή και εύκολα κατανοητή σειρά κανόνων και ένα εγχειρίδιο που θα επεξηγεί σαφώς τα κίνητρα και τις συνέπειές τους·

55.   ενθαρρύνει τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα μέσα της πολιτικής συνοχής προκειμένου να επιτύχουν την περαιτέρω ενσωμάτωσή τους στην πολιτική για τη θάλασσα και τις ακτές, να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικής ανεργίας· ζητεί, ειδικότερα, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο περιφερειών θαλάσσιας αριστείας στο πλαίσιο του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας·

56.   θεωρεί πολύ σημαντική την ανάπτυξη συστημάτων εποπτείας και έγκαιρης προειδοποίησης κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού και της Μεσογείου που είναι δυνάμει εκτεθειμένες σε τσουνάμι·

57.   υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία των λιμένων και το ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν, ως δίαυλοι για το διεθνές εμπόριο, ως οικονομικοί παράγοντες και δημιουργοί θέσεων εργασίας για τις παράκτιες περιφέρειες, ως κέντρα διαμετακόμισης για την αλιεία και ως βασικά σημεία για τους ελέγχους ασφαλείας·

58.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ενόψει της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πολλές πόλεις, λιμένες και περιφέρειες, να προβούν σε σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τα κίνητρα για τον ανεφοδιασμό σε ενέργεια από τη γη για τα πλοία που βρίσκονται στους λιμένες, όταν τούτο είναι αποδοτικό από άποψη κόστους και δημιουργεί περιβαλλοντικά οφέλη· ζητεί, ως εκ τούτου, η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας(10) να αναθεωρηθεί έτσι ώστε αυτά τα κράτη μέλη τα οποία χρησιμοποιούν τη δυνατότητα για αφορολόγητα καύσιμα για πλοία να υποχρεωθούν, σύμφωνα με το άρθρο 14 της εν λόγω οδηγίας, να απαλλάσσουν από τη φορολογία και το ηλεκτρικό ρεύμα στον ίδιο βαθμό·

59.   ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και αποθήκευσης αποβλήτων(11), έτσι ώστε όλα τα πλοία τα οποία προσεγγίζουν λιμένες ενός κράτους μέλους να μπορούν να προβαίνουν στην αποκομιδή των στερεών και υγρών αποβλήτων τους σε ποσοστό 100%·

60.   βλέπει μελλοντικές συμφορήσεις στη μεταφορά εμπορευμάτων λιγότερο στο δυναμικό υποδοχής των λιμένων από ό,τι πολύ περισσότερο στις συνδέσεις των λιμένων με τα ευρωπαϊκά δίκτυα οδικών μεταφορών· θεωρεί την καλύτερη δυνατή επίγεια σύνδεση των ευρωπαϊκών λιμένων με την ενδοχώρα ως ουσιώδη για την καλύτερη εκμετάλλευση των θαλάσσιων μεταφορών και καλεί, ως εκ τούτου, όπου αυτό είναι απαραίτητο, την επέκτασή τους λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τους πλέον φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς όπως ο σιδηρόδρομος και οι οδοί εσωτερικής ναυσιπλοΐας·

61.   πιστεύει ότι, δεδομένης της τεράστιας σημασίας των πλωτών μεταφορών, τόσο εντός της εσωτερικής αγοράς όσο και μεταξύ της Ένωσης και των εμπορικών εταίρων της, μια νέα θαλάσσια στρατηγική της Ένωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια στρατηγική για τους λιμένες που θα δίνει στους λιμένες τη δυνατότητα να αναπτυχθούν αντίστοιχα προς τις εξελίξεις της αγοράς και τη ζήτηση, με παράλληλη τήρηση της σχετικής νομοθεσίας προκειμένου να δημιουργηθεί ευνοϊκό κλίμα για επενδύσεις οι οποίες θα δημιουργούν επαρκή λιμενική ικανότητα για την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων ροών θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων·

62.   σημειώνει ότι η Ευρώπη είναι μια δημοφιλής περιφέρεια για ιστιοπλοϊκό τουρισμό· ενθαρρύνει τις παράκτιες περιφέρειες να επενδύσουν στις υποδομές μαρίνας και άλλες σχετικές υποδομές με σκοπό να επωφεληθούν από αυτήν την αυξανόμενη αγορά, ενώ συγχρόνως θα λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης για να διασφαλίζεται η προστασία των οικοτόπων, των ειδών και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων εν γένει· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει καθορίζοντας εναρμονισμένα πρότυπα για χώρους και τεχνικό εξοπλισμό, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας σε όλη την Ένωση·

63.   υποστηρίζει τη δημιουργία περισσότερων θαλάσσιων συμπλεγμάτων, αξιοποιώντας τη θετική εμπειρία και τις καλές πρακτικές που υφίστανται ήδη στον τομέα αυτό και πιστεύει ότι τα παραδείγματα αυτά πρέπει να υιοθετηθούν και να προωθηθούν· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ενθαρρύνοντας την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και τη διεπιχειρησιακή συνεργασία (δίκτυα, όμιλοι επιχειρήσεων, συμπράξεις με το Δημόσιο) καθώς και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των παραθαλάσσιων περιοχών, ενθαρρύνοντας την έρευνα, τη δημιουργία πόλων θαλάσσιας αριστείας και την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και τη διεπιχειρησιακή συνεργασία (δίκτυα, όμιλοι, συμπράξεις με το Δημόσιο) και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης που θα στοχεύουν στη μείωση της εξάρτησης των περιοχών αυτόν από έναν πολύ περιορισμένο αριθμό (παραδοσιακών) οικονομικών δραστηριοτήτων·

64.   τονίζει εκ νέου τη θέση του της 14ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την Οδηγία Θαλάσσιας Στρατηγικής(12) και ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαγορεύσεις και/ή κριτήρια για τη συστηματική/ εσκεμμένη διάθεση των οποιωδήποτε στερεών υλικών, υγρών ή αερίων στον υδάτινο ορίζοντα, το θαλάσσιο πυθμένα ή το υπέδαφος· θεωρεί επιπλέον ότι η οποιαδήποτε αποθήκευση CΟ2 στο θαλάσσιο πυθμένα και το υπέδαφος θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο έγκρισης βάσει του διεθνούς δικαίου, αφού προηγουμένως πραγματοποιηθεί αξιολόγηση επιπτώσεων στο περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον(13) και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, καθώς επίσης και αντικείμενο τακτικών ελέγχων·

65.   είναι ως εκ τούτου πεπεισμένο ότι οι ανανεώσιμες πηγές του θαλασσίου περιβάλλοντος είναι δυνατόν και θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν κατά βιώσιμο τρόπο, ώστε η εκμετάλλευσή τους και τα απορρέοντα οικονομικά οφέλη να συνεχίσουν να υφίστανται μακροπρόθεσμα· τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη να προσαρμοσθούν οι διάφορες σχετικές πολιτικές στις απαιτήσεις για ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο να χρησιμοποιείται ευρύτερα η αιολική ενέργεια, τόσο στην ξηρά όσο και στην ανοιχτή θάλασσα, ώστε να αξιοποιείται με αειφόρο τρόπο το δυναμικό της από άποψη απασχόλησης και οικονομικής πολιτικής·

66.   επιμένει ωστόσο ότι η διαχείριση της παράκτιας ζώνης πρέπει να έχει ως έναν από τους βασικούς της στόχους τη διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος και όχι να παραθέτει δειγματοληπτικά κάποιες περιοχές για διατήρηση, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική σύσταση 2002/413/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρώπη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών(14)·

67.   συμφωνεί, στο πλαίσιο αυτό, με την Επιτροπή ότι υφίσταται ένα φυσικό όριο για την έκταση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, αναφορικά με τους όρους πυκνότητας του πληθυσμού και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, που οι παράκτιες ζώνες μπορούν να υπομείνουν χωρίς σοβαρή και πιθανώς μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική υποβάθμιση· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την άποψη της Επιτροπής ότι χρειάζεται μια εκτεταμένη μελέτη προκειμένου να είμαστε καλύτερα σε θέση να εντοπίσουμε τα όρια αυτά και να προβούμε στις ανάλογες προβλέψεις και σχεδιασμούς·

68.   επισημαίνει ότι η τρισδιάστατη χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα θα είναι εξαιρετικά πολύτιμη όχι μόνον για την αλιευτική βιομηχανία αλλά και για τον ενεργειακό τομέα, τους υπέρμαχους της διατήρησης των φυσικών πόρων καθώς και για τα αμυντικά συμφέροντα· θεωρεί ότι η σημαντική εμπορική αξία παρόμοιων χαρτογραφήσεων είναι προφανής και μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος της χρηματοδότησης της εν λόγω δραστηριότητας· πιστεύει ότι βελτιωμένα δεδομένα από τον θαλάσσιο τομέα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν καλύτερες προγνώσεις του καιρού, πληροφορίες για αναμενόμενα ύψη των κυμάτων καθώς και μια σειρά θεμάτων που ενισχύουν την ασφάλεια και την ανάπτυξη·

69.   ζητεί να αναπτυχθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφής των παράκτιων περιοχών από φυσικές καταστροφές όπως, π.χ., πλημμύρες, διάβρωση, θύελλες και τσουνάμι· τονίζει επίσης την ανάγκη να ληφθούν κοινοτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που απειλούν τα ευρωπαϊκά παράκτια οικοσυστήματα οι οποίοι προκαλούνται από τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες·

70.   θεωρεί ότι η κατασκευή εγκαταστάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια οικοτόπων, ενώ η άνοδος του επιπέδου της θάλασσας προκαλεί αυτή καθ' εαυτή "παράκτια συρρίκνωση" των αλμυρών βάλτων και των ιλυωδών πεδίων καθώς και διάβρωση των αμμοθινών, περιοχές που στο σύνολό τους αποτελούν πλούσιους οικοτόπους για τα φυτά και τα ζώα·

71.   ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων δικτύων για την εφαρμογή σχεδίων και δραστηριοτήτων υπό μορφή εταιρικών σχέσεων μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, τοπικών αρχών και περιφερειών, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερου δυναμισμού, καινοτομίας και αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στις παράκτιες περιοχές·

72.   επισημαίνει με έμφαση την ανάγκη να καταστούν οι παράκτιες περιοχές πιο ελκυστικές, όχι μόνο ως χώροι αναψυχής αλλά και για τη διαβίωση, την εργασία και τις επενδύσεις, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και τις υποδομές των εσωτερικών μεταφορών· ζητεί επίσης να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (υγεία, εκπαίδευση, νερό και ενέργεια, πληροφόρηση, τεχνολογίες επικοινωνίας, ταχυδρομικές υπηρεσίες, επεξεργασία λυμάτων και νερού), λαμβάνοντας υπόψη τις εποχικές δημογραφικές αλλαγές·

73.   καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη, ενόψει του σημαντικού ποσοστού της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από την ξηρά στη γενικότερη ρύπανση των ευρωπαϊκών θαλασσών, να εφαρμόσουν ταχύτατα όλη τη σύγχρονη και μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία στον εν λόγω τομέα· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να υποβάλει ένα πρόγραμμα δράσης για τη μείωση αυτής της ρύπανσης· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο και η οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων για τη μείωση της ρύπανσης στις τρίτες χώρες, επειδή σε αυτές το επίπεδο των συστημάτων βιολογικού και άλλων μεθόδων καθαρισμού βρίσκεται, συχνά, πολύ χαμηλότερα από τα ευρωπαϊκά επίπεδα και ότι, ως εκ τούτου, η οικονομική επένδυση μπορεί να έχει σημαντικότερα αποτελέσματα·

74.   επισημαίνει ότι η ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος πηγάζει ως επί το πλείστον από χερσαίες πηγές, περιλαμβανομένης της γεωργίας και των βιομηχανικών εκπομπών χωρίς βέβαια να περιορίζεται σε αυτές, από τις οποίες οι επιπτώσεις στις κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες είναι ιδιαίτερα βλαβερές· τονίζει ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους της ΕΕ στους τομείς αυτούς και να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό και την πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσης, κρίνει δε ότι η νέα τεχνολογία της παγκόσμιας παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τον σκοπό·

75.   παρατηρεί ότι ο θαλάσσιος τομέας είναι ένας από τους ελάχιστους τομείς όπου δεν τηρείται η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει'· φρονεί ότι οι βιομηχανίες που εκλύουν απόβλητα, οι βιομηχανίες και οι όμιλοι που εμπλέκονται σε αμμοχαλικοληψίες και που διατηρούν συμφέροντα στον τομέα της θαλάσσιας ενέργειας και κάθε είδους δραστηριότητες οι οποίες, αν και με έδρα τη στεριά, μπορούν να αποτελέσουν πηγή ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος, πρέπει να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου, προσανατολισμένου στον εμπλουτισμό των αποθεμάτων και τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, συμπεριλαμβανομένων και των ιχθυαποθεμάτων, η δε Επιτροπή πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για τη διασφάλιση πιο ενιαίας και αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει'·

76.   καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για τον έλεγχο των ρύπων (περιβαλλοντική ρύπανση των θαλασσών) που προκύπτουν από γεωργικές απορροές, αποχετευτικά λύματα και βιομηχανικά απόβλητα, ή από απορρίμματα, συνήθως πλαστικά, τα οποία μπορούν να επιφέρουν ασφυξία σε θαλάσσια θηλαστικά, χελώνες και πτηνά· ρύποι τέτοιου είδους αποτελούν έναν διαρκώς αυξανόμενο κίνδυνο, με δυσμενείς επιπτώσεις στον τομέα της αλιείας και τον τουρισμό και μειώνουν την ποιότητα και την υγεία των αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο· σε σχέση με τα σκάφη που πλέουν στον ωκεανό, καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε σχέση με τα διερχόμενα πλοία, να εφαρμόσουν το Παράρτημα V της IMO MARPOL το οποίο απαγορεύει την απόρριψη πλαστικών αποβλήτων και στάχτης από την καύση πλαστικού στη θάλασσα· καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει την οδηγία 2000/59/ΕΚ σχετικά με τις εγκαταστάσεις υποδοχής στους λιμένες, να βελτιώσει την καταλληλότητα και διαθεσιμότητα αυτών των εγκαταστάσεων στην ΕΕ και τέλος να μειώσει τα απορριπτόμενα αλιεύματα στη θάλασσα·

77.   καλεί μετ" επιτάσεως την ΕΕ, στο πλαίσιο τις διεθνούς θαλάσσιας πολιτικής και της Σύμβασης των ΗΕ της 10ης Δεκεμβρίου 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας της 28ης Ιουλίου 1994 σχετικά με την εφαρμογή των θεμάτων που διέπονται από το Μέρος XI(15), να μεριμνήσει για τη βελτίωση των διεθνών κανόνων για την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών, την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος· επί πλέον, καλεί τις αρχές της ΕΕ να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τη νομικώς δεσμευτική διαδικασία επίλυσης διαφορών μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο συνεστήθη το 1996 με έδρα το Αμβούργο, βάσει της Σύμβασης των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, καθόσον, δυστυχώς, τα κράτη μέλη μέχρι σήμερα δεν συνηθίζουν να διευθετούν τις διαφορές μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας·

78.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να πραγματοποιήσει ειδικές επιστημονικά τεκμηριωμένες περιβαλλοντικές και άλλες κοινωνικοοικονομικές στατιστικές και άλλες μελέτες σε επιστημονική βάση σχετικά με τις θαλάσσιες περιοχές προκειμένου να παρακολουθούνται και να ελέγχονται οι επιπτώσεις της ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές·

79.   εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη καλά εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού σε σημαντικούς θαλάσσιους κλάδους της οικονομίας που έχουν ως βάση την ξηρά· θεωρεί ότι και εδώ κοινές "εκστρατείες απασχόλησης" των κρατών μελών με τις ενεχόμενες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση του προβλήματος·

80.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εμπλέξουν όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας βελτίωσης της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ, τόσο με την εφαρμογή όσο και με την επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας, καθώς και με την ανάπτυξη και νέων πρωτοβουλιών·

Αειφόρος παράκτιος τουρισμός

81.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο τουρισμός, εάν αναπτύσσεται συνετά, αποτελεί βιώσιμη πηγή εισοδήματος για τις τοπικές οικονομίες, διασφαλίζοντας την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος καθώς και την προώθηση και διατήρηση των πολιτιστικών, ιστορικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, των χειροτεχνικών πρακτικών και ενός αειφόρου θαλάσσιου τουρισμού· ενθαρρύνει συνεπώς ιδιαίτερα τις επενδύσεις υποδομών για ιστιοπλοϊκό και καταδυτικό τουρισμό και τουρισμό κρουαζιέρων, καθώς και την προστασία και ανάδειξη του ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου·

82.   υπογραμμίζει ότι στον τουρισμό ισχύει η αρχή της επικουρικότητας· επισημαίνει την ανάγκη σεβασμού των εθνικών σχεδίων που βασίζονται στην εμπειρία και τις πλέον ενδεδειγμένες πρακτικές·

83.   υπογραμμίζει ότι η έλλειψη κατάλληλων και συγκρίσιμων δεδομένων αποτελεί ένα από τα κεντρικά προβλήματα για μια αξιόπιστη συλλογή δεδομένων για την κατάσταση της απασχόλησης στον παράκτιο τουρισμό·

84.   προσθέτει ότι η καλή κατάσταση του περιβάλλοντος, η καθαρότητα της ατμόσφαιρας και η ποιότητα των υδάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιβίωση του τομέα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει όλα τα μελλοντικά ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν τον τουρισμό να εξετάζονται από πλευράς οικολογικής συμβατότητας και αειφορίας·

85.   σημειώνει ότι η Ευρώπη συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αγαπημένων ταξιδιωτικών προορισμών· τονίζει ότι η παροχή υπηρεσιών πρέπει να οργανωθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και πρέπει να καλυφθεί η ανάγκη για βελτίωση των υποδομών όσον αφορά τη δραστηριότητα αυτή·

86.   εκφράζει την άποψη ότι η παραδοσιακή εποχιακή επιχείρηση θα πρέπει να επεκταθεί σε ένα πρόγραμμα που θα καλύπτει όλο το έτος· τονίζει ότι ο τομέας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία για μια προσέγγιση του τουρισμού σε αειφόρα ετήσια βάση· θεωρεί ότι η επέκταση της εποχής μπορεί να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης καθώς και οικονομική επιτυχία· τονίζει ότι από απόψεως της αειφορίας και της "περιβαλλοντικής εκπαίδευσης", τα "παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής" θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ως έννοιες του τουρισμού έναν κυρίαρχο ρόλο· τονίζει ότι σκοπός θα πρέπει να είναι να επωφεληθούν από τα ανωτέρω ο τομέας και το περιβάλλον των παράκτιων περιφερειών·

87.   πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ατζέντα 21 για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού πρέπει να λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα του παράκτιου καθώς και του νησιωτικού τουρισμού και να προτείνει χρήσιμες πρωτοβουλίες καθώς και τον επιμερισμό ορθών πρακτικών που να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την εποχικότητα, όπως, επί παραδείγματι, την ανάπτυξη του τουρισμού των πολιτών της τρίτης ηλικίας·

88.   καλεί την Επιτροπή, να προτείνει μια αειφόρο θαλάσσια ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα του τουρισμού, η οποία θα υιοθετεί μια ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση·

Αειφόρο θαλάσσιο περιβάλλον

89.   υπενθυμίζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με μια θεματική στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος(16) και επαναλαμβάνει ιδιαίτερα την ανάγκη:

   να αποτελέσει πρωταρχικό στόχο της ΕΕ η αειφόρος χρήση των θαλασσών και η διατήρηση των θαλασσίων οικοσυστημάτων, περιλαμβανομένης μιας ισχυρής πολιτικής της ΕΕ για την προστασία των θαλασσών προλαμβάνοντας περαιτέρω εξασθένηση της βιοποικιλότητας και χειροτέρευση του θαλασσίου περιβάλλοντος·
   να συμπεριληφθεί ένας κοινός, σε επίπεδο ΕΕ, ορισμός της καλής κατάστασης του περιβάλλοντος·
   να παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος τακτικές αξιολογήσεις του θαλασσίου περιβάλλοντος, γεγονός που απαιτεί βελτιώσεις στη συλλογή στοιχείων σε εθνικό επίπεδο, την υποβολή και την ανταλλαγή·
   να αναγνωρισθεί η σημασία της εκ των προτέρων διαβούλευσης, του συντονισμού και της συνεργασίας με τα γειτονικά κράτη στο πλαίσιο της έγκρισης και εφαρμογής της επικείμενης οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική·

90.   αναγνωρίζει το γεγονός ότι ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα της ΕΕ και υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να επιτύχει την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών σε όλες τις πλευρές της κοινοτικής πολιτικής·

91.   επιμένει ότι ένα καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον με επαρκή βιοποικιλότητα κατά τρόπον ώστε να λειτουργούν σωστά τα οικοσυστήματα που το αποτελούν, είναι ουσιώδους σημασίας για την Ευρώπη· επιμένει επιπλέον ότι η εγγενής αξία των θαλασσίων περιοχών σημαίνει ότι τα οφέλη από την καλή κατάσταση του θαλασσίου περιβάλλοντος στην ΕΕ υπερβαίνουν σαφώς τα πιθανά οικονομικά κέρδη από την εκμετάλλευση των διαφόρων συνιστωσών των θαλασσών, των παράκτιων υδάτων και των λεκανών των ποταμών και ότι ως εκ τούτου η διατήρηση και σε πολλές περιπτώσεις η αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της ΕΕ προσλαμβάνουν επιτακτικό χαρακτήρα·

92.   υπενθυμίζει την αρχή της προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα στο πλαίσιο της διαχείρισης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ως ένα από τα βασικά στοιχεία της Θεματικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Περιβάλλον· επιμένει να εφαρμόζεται η αρχή αυτή μεταξύ άλλων και σε σχέση με την πολιτική ναυτιλίας·

93.   υπογραμμίζει με έμφαση ότι τα κριτήρια που επιλέγονται για τον προσδιορισμό μιας καλής κατάστασης του περιβάλλοντος πρέπει να έχουν επαρκή ευρύτητα, καθόσον οι ποιοτικοί αυτοί στόχοι αντιπροσωπεύουν πιθανώς τις παραμέτρους αναφοράς των προγραμμάτων δράσης σε ευρύ φάσμα χρόνου·

94.   θεωρεί εξάλλου ότι πρέπει να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση μέτρα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ύδατος και εκφράζει ως εκ τούτου την ανησυχία του μπροστά στο μακρόχρονο χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στην πρόταση οδηγίας για μια ναυτιλιακή στρατηγική·

95.   επιμένει ότι η εφαρμογή ενός δικτύου προστατευομένων θαλασσίων περιοχών πρέπει να επισπευσθεί·

96.   είναι πεπεισμένο ότι ένα καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον είναι αποφασιστικής σημασίας για τα θαλάσσια είδη, τόσο για τα εμπορεύσιμα ψάρια όσο και για τα μη εμπορεύσιμα είδη και ότι η οποιαδήποτε ανάκαμψη των εξαντληθέντων ιχθυακών αποθεμάτων εξαρτάται από τη μείωση της ρύπανσης των θαλασσών όπως επίσης και της αλιευτικής προσπάθειας· θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί η καθαρότητα του ψαριού που καταναλώνεται στην ΕΕ, είναι επιτακτική η μείωση των θαλασσίων ρυπαντών·

97.   εφιστά την προσοχή στις ενίοτε καταστροφικές επιπτώσεις των εξωτικών οργανισμών στο θαλάσσιο οικοσύστημα και αναγνωρίζει ότι τα επιθετικά ξένα είδη αποτελούν σημαντική απειλή για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα· καλεί την Επιτροπή να λάβει επειγόντως μέτρα για την πρόληψη της μεταφοράς οργανισμών στο νερό που χρησιμοποιείται ως έρμα και την καθιέρωση αποτελεσματικών ελέγχων όσον αφορά την απόθεση των ερμάτων αυτών στα ύδατα της ΕΕ·

98.   θεωρεί ότι η έννοια της "συσσώρευσης" θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον στην περίπτωση που η διατήρηση των βιοτόπων, ο έλεγχος της ρύπανσης και άλλες περιβαλλοντικές τεχνολογίες ενσωματωθούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των συσσωρεύσεων από το στάδιο του σχεδιασμού και έπειτα·

99.   χαιρετίζει την αναγνώριση εκ μέρους της Επιτροπής της θέσης ότι "ένα εκτεταμένο σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού" είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλίζεται ένα σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον και μια νομικώς δεσμευτική βάση για τη λήψη αποφάσεων· θεωρεί ότι ένα ουσιώδες κριτήριο για τον χωροταξικό σχεδιασμό βασιζόμενο στο οικοσύστημα πρέπει να είναι η οργάνωση των δραστηριοτήτων εις τρόπον ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικώς ζημιογόνων δραστηριοτήτων στις ευαίσθητες από οικολογική άποψη περιοχές, ενώ ταυτόχρονα θα χρησιμοποιούνται οι πόροι σε όλες τις άλλες περιοχές με οικολογικά βιώσιμο τρόπο· επιμένει στο πλαίσιο αυτό στη χρήση του μέσου της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων(17)· τονίζει ότι οποιοδήποτε σύστημα θαλάσσιας χωροταξίας σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να προσθέτει αξία στα εθνικά συστήματα και σχέδια, όπου αυτά υπάρχουν, να βασίζεται στο επίπεδο των θαλασσίων περιφερειών και υποπεριφερειών όπως προτείνεται στην οδηγία θαλάσσιας στρατηγικής και να αποτελεί ένα εργαλείο για την περαιτέρω χρήση μιας προσέγγισης βασιζόμενης στο οικοσύστημα σε σχέση με τη διαχείριση του θαλασσίου περιβάλλοντος και στους στόχους της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης βάσει της οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική·

100.   επισημαίνει ότι η επίτευξη μιας καλής περιβαλλοντικής κατάστασης απαιτεί επίσης να ρυθμίζονται αυστηρά οι ανθρώπινες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εκτός των οικολογικώς ευαίσθητων περιοχών, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες αρνητικών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον·

Ολοκληρωμένη πολιτική στον τομέα της αλιείας

101.   είναι της γνώμης ότι και η αλιευτική δραστηριότητα θα πρέπει να συμβάλει στη διατήρηση της βιωσιμότητας των παράκτιων κοινοτήτων· τονίζει ότι τούτο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της πρόσβασης των αλιέων παράκτιων και μικρής κλίμακας αλιευτικών συμφερόντων καθώς και των ερασιτεχνών αλιέων σε αλιευτικούς πόρους, και ότι παρόμοιες δραστηριότητες ενθαρρύνουν τον τουρισμό, προστατεύουν την πλούσια παράκτια κληρονομιά μας και συμβάλλουν στη διατήρηση των παραθαλάσσιων κοινοτήτων μας·

102.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρόλο που ο τομέας είναι έτοιμος να αποδεχθεί την ανάπτυξη μιας οικοσυστημικής προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας, ενδέχεται να διακυβευθούν η απεριόριστη πρόσβαση και οι αλιευτικές δραστηριότητες σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 και σε άλλες πιθανές προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές (ΠΘΠ) ως αποτέλεσμα των επιπρόσθετων περιορισμών που ενδεχομένως προκύπτουν από το πλαίσιο προστασίας των εν λόγω περιοχών· είναι της γνώμης ότι η ανάπτυξη αλιευτικών δραστηριοτήτων που δεν ζημιώνουν τους στόχους προστασίας πρέπει να επιτρέπονται εντός των ΠΘΠ· είναι επίσης της άποψης ότι, στην περίπτωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που ζημιώνουν, ή ενδεχομένως θα ζημίωναν, τους στόχους προστασίας των ΠΘΠ θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες, και μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης, προκειμένου οι αλιευτικές μέθοδοι να γίνουν περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον έτσι ώστε να διευκολύνεται η μεγαλύτερη πρόσβαση σ" αυτές τις περιοχές όποτε αυτό είναι αιτιολογημένο·

103.   επισημαίνει, ωστόσο, ότι η αλιεία θα πρέπει στο μέλλον να περιοριστεί μέσω μιας προληπτικής προσέγγισης η οποία θα εγγυάται ότι διατηρούμε υγιή οικοσυστήματα και ότι προστατεύουμε σπάνια, ευάλωτα ή πολύτιμα είδη και οικοτόπους, γεγονός το οποίο θα συνεπάγεται αναπόφευκτα περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας απ" ό,τι στο παρελθόν, με τη δημιουργία, μεταξύ των άλλων, ενός δικτύου ΠΘΠ που θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις οι οποίες ορίζονται στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα θέσουμε τέλος στην άσκοπη υποβάθμιση των οικοτόπων και στη ραγδαία μείωση της βιοποικιλότητας·

104.   ζητεί από την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις εμπειρίες από την επιτυχή διαχείριση των αλιευμάτων από τοπικές και περιφερειακές αρχές, ούτως ώστε να μπορέσουν να εφαρμοσθούν ως πρότυπα σε άλλες περιοχές, ιδίως δε οι εμπειρίες που συνίστανται σε ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση της θάλασσας μέσω της απαγόρευσης μη επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων, της προσαρμογής της διάστασης των αλιευτικών στόλων στους διαθέσιμους πόρους, της διαμόρφωσης των παράκτιων ζωνών, της ρύθμισης των τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως η παρατήρηση των κητοειδών, της κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης των τοποθεσιών του δικτύου Natura 2000 και της δημιουργίας προστατευόμενων περιοχών·

105.   τονίζει ότι θα πρέπει να αναγνωρισθεί ο πολύτιμος συμβουλευτικός ρόλος των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων (ΠΓΣ) και θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των ΠΓΣ σχετικά με τη θαλάσσια διαχείριση·

106.   υποστηρίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Γης το 2002 και επανέλαβε στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Υλοποιώντας την αειφορία στην αλιεία της ΕΕ μέσω μέγιστης αειφόρου απόδοσης" (COM(2006)0360) για την αποκατάσταση των πληθυσμών των ιχθύων σε επίπεδα που θα είναι ικανά να παράγουν μέγιστη αειφόρο απόδοση έως το 2015 όπου αυτό είναι δυνατόν· είναι της άποψης ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί καλύτερα με την αποφυγή της χρήσης αυθαίρετων σημείων αναφοράς τα οποία βασίζονται σε ένα απλό μαθηματικό πρότυπο· θεωρεί ότι μια εναλλακτική ερμηνεία της μέγιστης αειφόρου απόδοσης, κάνοντας χρήση μιας έννοιας όπως μεγιστοποίηση των αθροιστικών αλιευμάτων σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (ενδεχομένως μια δεκαετία), θα παρείχε ένα ρεαλιστικό και πιθανό τρόπο βελτίωσης του καθεστώτος της αλιείας στην ΕΕ·

107.   θεωρεί ότι ένας σημαντικός τρόπος για τη μείωση των απορριπτόμενων αλιευμάτων είναι η βελτίωση της επιλεκτικότητας της αλιείας με τροποποιήσεις των αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών· αναγνωρίζει ότι η συνεργασία και οι γνώσεις των αλιέων σ" αυτό τον τομέα είναι απαραίτητες και ότι θα πρέπει να ανταμειφθούν οι αλιείς οι οποίοι καινοτομούν προς αυτή την κατεύθυνση·

108.   ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να δοθεί τέλος στο επαίσχυντο πρόβλημα της παρεμπίπτουσας αλιείας και των απορριπτόμενων αλιευμάτων, το οποίο αποτελεί κύρια συνέπεια του καθεστώτος της ΚΑΠ που διέπει το σύνολο των επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και τις ποσοστώσεις· είναι της άποψης ότι ο αφανισμός θαλάσσιων θηλαστικών, πτηνών και χελωνών ως αποτέλεσμα της παρεμπίπτουσας αλιείας αποτελεί απεχθή κατάσταση η οποία πρέπει να τερματιστεί και ότι, επιπλέον, η ζημία που προκαλείται από αλιευτικά εργαλεία σε ευαίσθητους θαλάσσιους πυθμένες και ευάλωτους βιοτόπους μεγάλου βάθους όπως οι κοραλλιογενείς βιότοποι, οι θαλάσσιοι λόφοι και οι βιότοποι σφουγγαριών· επισημαίνει ότι τα απολεσθέντα δίχτυα οδηγούν επίσης σε "άδηλη αλιεία", που μπορεί να προκαλέσει σημαντική εξάντληση των ιχθυαποθεμάτων και βλάβες στους βιοτόπους·

109.   πιστεύει μετ" επιτάσεως ότι απαιτείται επειγόντως να προωθηθεί και να εφαρμοστεί ένα χαρτογραφικό/χωροταξικό πρόγραμμα για τα κοινοτικά ύδατα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες διατήρησης ενός βιώσιμου και γεωγραφικά αντιπροσωπευτικού αλιευτικού τομέα· πιστεύει ότι η χαρτογράφηση ζωνών που θεωρούνται ιδανικές για την κατασκευή αιολικών πάρκων ανοικτής θάλασσας, για παραγωγή ενέργειας ή για απομόνωση του άνθρακα και για αμμοχαλικοληψίες ή για τη δημιουργία υδατοκαλλιεργειών ή τη χαρτογράφηση της θέσης θαλάσσιων προστατευμένων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών του Natura 2000 και της θέσης άλλων ευαίσθητων οικοτόπων και ειδών θα οδηγούσε σε αποδοτικότερη και περισσότερο βιώσιμη χρήση του θαλάσσιου περιβάλλοντός μας· τονίζει ότι προκειμένου να διευκολυνθεί ο αποτελεσματικός χωροταξικός σχεδιασμός, πρέπει να χαρτογραφηθούν περιοχές αλιευτικής δραστηριότητας, και αυτό θα πρέπει να διευκολυνθεί με τη βελτίωση και την τυποποίηση της πρόσβασης σε συστήματα παρακολούθησης των σκαφών και σε δεδομένα του ημερολογίου πλοίου σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι οι αποφάσεις σχεδιασμού που αφορούν τα κοινοτικά ύδατα θα πρέπει να λαμβάνονται με πλήρη διαβούλευση με τον αλιευτικό τομέα και τις κοινότητες που θίγονται άμεσα·

110.   τονίζει την αυξανόμενη κοινωνικοοικονομική σημασία της ιχθυοκαλλιέργειας, δεδομένης της παγκόσμιας μείωσης των θαλάσσιων ιχθυαποθεμάτων· τονίζει ότι σύντομα, τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που πωλούνται ετησίως ανά την υφήλιο θα υπερβούν σε όγκο τα αλιεύματα άγριων ψαριών· τονίζει ότι η ΕΕ έχει ηγηθεί αυτής της συναρπαστικής εξέλιξης και θα πρέπει να επιδιώξει τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης και να ενθαρρύνει περαιτέρω τις εξελίξεις κατά τρόπο συμβατό με άλλες παράκτιες και θαλάσσιες χρήσεις· πιστεύει ότι δεν μπορεί να παραγκωνίζεται η σπουδαιότητα της ιχθυοκαλλιέργειας για τις συχνά απομακρυσμένες, αγροτικές κοινότητες, όπου υφίστανται ελάχιστες άλλες ευκαιρίες απασχόλησης· στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, θα πρέπει να προωθηθούν σαφώς καθορισμένες περιοχές όπου μπορούν να συγκεντρωθούν ιχθυοκαλλιέργειες και αυτό θα πρέπει να συνδέεται με ένα απλοποιημένο ρυθμιστικό καθεστώς που θα ενθαρρύνει το επιχειρηματικό πνεύμα και την αειφορία· θα πρέπει να αναπτυχθούν νέες τεχνικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας που θα παρέχουν τη δυνατότητα βελτιωμένης διαχείρισης της ποιότητας, εξασφάλιση της ανιχνευσιμότητας καθόλη τη διάρκεια της παραγωγής και των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας καθώς και τη συνολική αναγνώριση της ιχθυοκαλλιέργειας ως κύριας συνιστώσας στον θαλάσσιο τομέα·

111.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ορισμένες πρακτικές υδατοκαλλιέργειας συντελούν στην αποδυνάμωση ορισμένων ειδών· υπενθυμίζει ότι η αλίευση νεογνών ορισμένων ειδών στη θάλασσα προς πάχυνση εμποδίζει την αναπαραγωγή τους και την εξασφάλιση της βιολογικής ισορροπίας των ειδών· θεωρεί ότι τη ρίζα του κακού, αυτής της πλήρους περιφρόνησης προς την ανάγκη διατήρησης ορισμένων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αποτελούν οι υψηλές τιμές στις οποίες φθάνουν ορισμένα από τα είδη αυτά σε κάποιες παγκόσμιες αγορές·

112.   επισημαίνει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επιδρούν επίσης στον τομέα της αλιείας· τα θαλάσσια πεδία βολής αποτελούν "απαγορευμένες περιοχές" για την αλιεία και άλλες μορφές ναυτιλίας, αν και μπορούν να παρέχουν καταφύγια βιοποικιλότητας· εντούτοις, η χρήση συσκευών σονάρ εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων, ιδίως από τα υποβρύχια, έχει σημαντική επίπτωση στα θαλάσσια θηλαστικά και σε άλλα ιχθυαποθέματα και θα πρέπει να ρυθμίζεται αυστηρά και να περιορίζεται σε ζώνες·

113.   υπογραμμίζει την ανάγκη ελέγχου της αλιείας στα διεθνή ύδατα, δεδομένου ότι και αυτή επηρεάζει τους αλιευτικούς πόρους των ΑΟΖ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Θαλάσσια έρευνα, ενέργεια, τεχνολογία και καινοτομία

114.   θεωρεί ότι οι περισσότερες εκ των προκλήσεων που αφορούν το περιβάλλον και την αειφορία χρειάζονται μια απάντηση που θα βασίζεται στην ορθή χρήση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και η οποία, για το σκοπό αυτό, πρέπει να υποστηρίζεται από επαρκή χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΚ και των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να χαράξει στρατηγική για ένα ευρωπαϊκό ινστιτούτο θαλάσσιας έρευνας και για τον καλύτερο συντονισμό και τη δικτύωση των ευρωπαϊκών ινστιτούτων θαλάσσιας έρευνας· ζητεί για τον σκοπό αυτό τη δημιουργία ενός "ευρωπαϊκού δικτύου θαλάσσιων επιστημών" με τη συμμετοχή όλων των οικείων ευρωπαϊκών θαλάσσιων ερευνητικών ινστιτούτων και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί την καταχώριση και αποθήκευση των κεκτημένων γνώσεων σε ένα ευρωπαϊκό κέντρο θαλάσσιων δεδομένων, το οποίο θα βρίσκεται στη διάθεση όλων των ινστιτούτων θαλάσσιας έρευνας· υποστηρίζει στο πλαίσιο αυτό την προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τη Θάλασσα που θα συνέρχεται σε τακτική βάση και θα αποτελέσει φόρουμ προβληματισμού για επιστήμονες και τη βιομηχανία·

115.   αναγνωρίζει ότι η χρηστή διαχείριση των πόρων του θαλασσίου περιβάλλοντος απαιτεί μια στέρεα βάση πληροφοριών· τονίζει ως εκ τούτου τη σημασία της εμπεριστατωμένης επιστημονικής γνώσης του θαλασσίου περιβάλλοντος προκειμένου να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις και να αποφεύγονται μέτρα που δεν προσθέτουν αξία· επιμένει ως εκ τούτου ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια έρευνα από πλευράς κατανομής των πόρων προκειμένου να πραγματοποιηθούν βιώσιμες και αποτελεσματικές βελτιώσεις του περιβάλλοντος·

116.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα μελέτης και καταμέτρησης για τον ευρωπαϊκό θαλάσσιο βυθό και τα ευρωπαϊκά παράκτια ύδατα, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί ένας ευρωπαϊκός άτλαντας των θαλασσών·

117.   προσυπογράφει την άποψη που εκφράζεται στην Πράσινη Βίβλο, ότι υφίστανται σημαντικά και σοβαρά προβλήματα στα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των δραστηριοτήτων που είτε πραγματοποιούνται είτε έχουν εκεί κάποιες επιπτώσεις· υποστηρίζει ως εκ τούτου την έκκληση για περισσότερο βελτιωμένα προγράμματα συλλογής στοιχείων, χαρτογράφησης και επιθεώρησης, εντοπισμού των σκαφών κλπ στους τομείς αυτούς, στα οποία θα εμπλέκονται τα κράτη μέλη, οι θαλάσσιες Συμβάσεις, η Επιτροπή και άλλοι κοινοτικοί φορείς όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

118.   ζητεί η θαλάσσια έρευνα να εγγραφεί στο ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ ως ένα οριζόντιο θέμα και μια κεντρική θεματική περιοχή για μελλοντικά προγράμματα πλαίσιο· προτείνει, η πιθανή συμβολή των ωκεανών για τη λύση των ενεργειακών προβλημάτων της Ευρώπης να καταστεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα της προς ενίσχυση έρευνας·

119.   τονίζει τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και τη μείζονα συνεισφορά που μπορεί να προσφέρει στην ανεξαρτησία της Ευρώπης από ενεργειακές εισαγωγές και στην κλιματική προστασία, ενώ επισημαίνει ότι χρειάζονται ακόμη τεράστιες προσπάθειες για την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων αυτών και καλεί, επομένως, την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την υπεράκτια αιολική ενέργεια, που θα περιλαμβάνει αποτελεσματική ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με την υπεράκτια τεχνολογία, προωθώντας τη δημιουργία πιο εκτεταμένων δικτύων και υποδεικνύοντας τις προοπτικές επίτευξης παραγωγικής ικανότητας τουλάχιστον 50 GW έως το 2020· επομένως, αναμένει προπάντων την έγκριση προσέγγισης "one-stop shop" και την προώθηση ευφυούς υπεράκτιας δικτυακής υποδομής· χαιρετίζει τη σύσταση της Επιτροπής για τη θέσπιση ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου ενεργειακής τεχνολογίας και τονίζει ότι οι προσπάθειες πρέπει να εστιάζονται στην ευρείας κλίμακας ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας·

120.   αναγνωρίζει τη σημασία της παράκτιας ζώνης για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, που αποτελούν κρίσιμο και αναπόσπαστο τμήμα των προσπαθειών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος σε παγκόσμια κλίμακα· επισημαίνει ότι μια πραγματική οριοθέτηση για το σχεδιασμό των θαλασσίων χώρων, που θα επιτρέπει την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας και άλλων μορφών ενέργειας, θα καταστεί ως εκ τούτου αναγκαία προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η σύγκρουση με άλλους χρήστες του θαλασσίου περιβάλλοντος και να αποφευχθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, λαμβανομένων υπόψη των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)· χαιρετίζει τις σημαντικές ευκαιρίες που παρέχουν οι αναπτυσσόμενες βιομηχανίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τη δημιουργία απασχόλησης και τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στην ΕΕ·

121.   τονίζει ότι μολονότι πρέπει να αποκλείεται η χρήση κακών πρακτικών, πρέπει να ρυθμίζεται η σημασία των εξελίξεων μη αλιευτικού χαρακτήρα που μπορούν να είναι συμβατές με τον τομέα της αλιείας όπως, για παράδειγμα, η ενθάρρυνση του σχεδιασμού πλατφορμών παραγωγής ενέργειας ή πλατφορμών αιολικών στροβίλων που συμβάλλουν στην ενίσχυση και στη διατήρηση ενός ακμαίου οικοσυστήματος, προκειμένου να διευκολύνεται η δημιουργία των τόπων εκτροφής και ωοτοκίας θαλασσίων ειδών σε μια ζώνη απαγόρευσης της αλιείας·

122.   υποστηρίζει τη στροφή προς την απαλλαγμένη από τον άνθρακα παραγωγή ενέργειας, αλλά με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η θέσπιση των κατάλληλων ασφαλιστικών ρητρών για τη θαλάσσια άγρια πανίδα· ζητεί, ως εκ τούτου, τον προσεκτικό σχεδιασμό των θαλάσσιων εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας· είναι πολλοί οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που συνδέονται με την παραγωγή ενέργειας και οι οποίοι πρέπει να αποφευχθούν· οι κατασκευές που αποσκοπούν στην αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας ή της ενέργειας των κυμάτων μπορούν να επηρεάσουν τους φυσικούς κύκλους του κατώτερου θαλάσσιου επιπέδου· θα μπορούσαν να εκλείψουν οι διαπαλιρροϊκές περιοχές εκτροφής των πτηνών στις εκβολές των ποταμών εξαιτίας της κατασκευής φραγμάτων που μειώνουν το παλιρροϊκό εύρος· ομοίως, μεταβολές στην παλιρροϊκή ισχύ θα μπορούσαν να επηρεάσουν υφάλους μυδιών Modiolus Modiolus και οστράκων Limaria Hians, καθώς και βυθούς με ασβεστοφύκη, ανεμώνες και μαλακά κοράλλια·

123.   πιστεύει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της τεχνολογίας της αφαλάτωσης και αποτροπή της ρύπανσης των παράκτιων υδάτων, ιδίως στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000· καλεί τις αρμόδιες αρχές να αξιολογήσουν την περιβαλλοντική επίπτωση των σχεδίων αυτών, ιδίως στις περιοχές που μπορούν να συγκεντρώσουν υδάτινους πόρους μέσω πιο αειφόρων μέσων·

124.   φρονεί ότι, δεδομένης της ταχύτατης ανάπτυξης των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης του θαλασσινού ύδατος, οι οποίες απορρίπτουν τόνους άλμης και άλλα προϊόντα στη θάλασσα, η Επιτροπή πρέπει να δρομολογήσει μελέτες για να διερευνήσει την επίδραση που έχουν οι εγκαταστάσεις αυτές στο πλαγκτόν και στον θαλάσσιο βυθό καθώς και στις μεταβολές και μεταλλάξεις που προκαλούνται στο οικοσύστημα·

125.   πιστεύει ότι το σύστημα πλοήγησης μέσω δορυφόρων Galileo καθώς και το σύστημα GMES προσφέρουν τεράστιο δυναμικό για τον θαλάσσιο τομέα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρήση αυτών των συστημάτων στο πλαίσιο της θαλάσσιας στρατηγικής·

126.   επισημαίνει τη σημασία του τομέα των τεχνολογιών της πληροφόρησης και των επικοινωνιών σε θέματα λογιστικής μέριμνας των λιμένων· είναι πεπεισμένο ότι οι νέες νομοθετικές προτάσεις, όπως αυτή της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID), θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της χρησιμοποίησης αυτών των τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει πρότυπα στον τομέα της πληροφόρησης και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για όλους τους λιμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό διεθνών τεχνολογικών προτύπων·

127.   σημειώνει ότι, καθώς οι πλέον απόμακρες περιοχές ευρίσκονται στον Ατλαντικό και τον Ινδικό Ωκεανό, και εκ της θέσεώς τους παρέχουν δυνατότητα παρατήρησης φαινομένων όπως αυτών που συνδέονται με τους κλιματικούς κύκλους και την ηφαιστειολογία ενώ, επί πλέον, η ωκεανογραφία, η βιοποικιλότητα, η ποιότητα του περιβάλλοντος, η διαχείριση των φυσικών πόρων, η ενέργεια και τα ύδατα, η γενετική, η δημόσια υγεία, οι επιστήμες του υγειονομικού κλάδου, τα νέα συστήματα και οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στις περιοχές αυτές αποτελούν κατ" εξοχήν τομείς που ενδείκνυνται για ευρωπαϊκή έρευνα, οι περιοχές αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των μελλοντικών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης·

128.   θεωρεί τη γαλάζια βιοτεχνολογία ως μια από τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες των επόμενων δεκαετιών, με πολλές πιθανές χρήσεις στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων, των καλλυντικών, της βιομηχανίας τροφίμων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης· θεωρεί ότι οι ερευνητικές προσπάθειες στον τομέα αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επωφεληθούν από τη δημιουργία των Γαλάζιων Επενδυτικών Ταμείων, καθώς επίσης και ότι θα πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη συνεργία μέσω σωστότερου συντονισμού των ερευνητικών προσπαθειών των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει ότι κάθε εξέλιξη στον τομέα της γαλάζιας τεχνολογίας πρέπει να τελεί υπό αυστηρή ρύθμιση και να αξιολογείται σωστά προκειμένου να αποτραπεί η υπερεκμετάλλευση και η πρόκληση περαιτέρω βλαβών στα ήδη εύθραυστα και επαπειλούμενα θαλάσσια οικοσυστήματα·

129.   επισημαίνει ότι οι ιζηματογενείς αποθέσεις στους ωκεανούς περιλαμβάνουν τεράστιες ποσότητες αερίων υδρογονανθράκων που μπορούν να συμπληρώσουν ή και να αντικαταστήσουν τους παραδοσιακούς υδρογονάνθρακες· η διασφάλιση της πρόσβασης και η αξιολόγηση των πόρων αυτών καθώς και η ανάπτυξη τρόπων αξιοποίησής τους αποτελούν μείζονα πρόκληση που η Ευρώπη πρέπει να εξετάσει με προσοχή· πιστεύει ότι η επέκταση της υφαλοκρηπίδας των κρατών μελών και πέραν των 200 μιλίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 της Σύμβασης του Montego Bay, αποτελεί ευκαιρία για τη διατήρηση της πρόσβασης σε εν δυνάμει συμπληρωματικούς πόρους·

Μια κοινή θαλάσσια πολιτική

130.   τονίζει τα σημαντικά επιτεύγματα της ΕΕ κατά τα τελευταία έτη όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα και την προστασία του περιβάλλοντος (δέσμες Έρικα Ι και ΙΙ και άλλα νομοθετικά μέτρα)· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν κοινές θέσεις επί των νομοθετικών προτάσεων όπως η "τρίτη δέσμη για την ασφάλεια στη θάλασσα" επί της οποίας μόλις τώρα επετεύχθη μια πολιτική συμφωνία·

131.   θεωρεί ότι τα διεθνή θαλάσσια ύδατα αποτελούν σημαντικό τομέα για πιθανές εταιρικές σχέσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων τους οποίους αφορούν τομεακές πολιτικές (μεταφορές, περιβάλλον, ασφάλεια στη θάλασσα, διαχείριση ιχθυακών αποθεμάτων κλπ) και ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη δικτύωση αυτή με την υποστήριξη του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας 2007-2013 και του προγράμματος "θαλάσσιες περιφέρειες" της νέας πολιτικής γειτονίας· θεωρεί ότι ο ειδικός χαρακτήρας των γεωγραφικών αυτών τοποθεσιών επ' ουδενί αποκλείει τις λίαν απομακρυσμένες περιφέρειες από το να καταστούν τμήμα των περιφερειών αυτών και ότι ως εκ τούτου έχουν να διαδραματίσουν εύλογο ρόλο στο πλαίσιο της δυναμικής των θαλασσίων λεκανών·

132.   συμφωνεί με την Επιτροπή, ότι η δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των χωρικών υδάτων και πιστεύει ότι ένας τέτοιος θαλάσσιος χώρος θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ενδοκοινοτικών θαλάσσιων μεταφορών και υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά την απλούστευση των τελωνειακών και διοικητικών διατυπώσεων και τον σεβασμό των Συμβάσεων UNCLOS και τυ ΔΝΟ συμπεριλαμβανομένης και της "ελεύθερης ναυσιπλοΐας" και του δικαιώματος "αβλαβούς διέλευσης" εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στα διεθνή ύδατα· διαπιστώνει ότι το κοινοτικό δίκαιο έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εφαρμογή στα κράτη μέλη εξακολουθεί να υστερεί· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν άμεσα τους ευρωπαϊκούς νόμους·

133.   τονίζει τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες των ακτοπλοϊκών μεταφορών, οι οποίες αποτελούν αειφόρο και αποτελεσματικό τρόπο μεταφοράς που παρακάμπτει εύκολα τις χερσαίες συμφορήσεις και έχει επαρκή ικανότητα για την ανάπτυξη των μεταφορών· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να υποστηρίξει και να προωθήσει τις ακτοπλοϊκές μεταφορές εφαρμόζοντας πλήρως το σχετικό σχέδιο δράσης· εκφράζει την άποψη ότι το γεγονός ότι τα θαλάσσια δρομολόγια κοντινών αποστάσεων εξακολουθούν να θεωρούνται από απόψεως δικαίου ως διεθνείς μεταφορές είναι ένα εμπόδιο για την ανάπτυξή τους· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση για την ενσωμάτωση των θαλάσσιων δρομολογίων κοντινών αποστάσεων στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά· υπογραμμίζει ότι αυτό δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση προς τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και τη Σύμβαση του ΔΝΟ, συμπεριλαμβανομένης της "ελεύθερης ναυσιπλοΐας" και του δικαιώματος "αβλαβούς διέλευσης" εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ)·

134.   εκφράζει την απογοήτευσή του για την μέχρι σήμερα πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος ΔΕΔ υπ. αριθ. 21 των θαλασσίων αυτοκινητοδρόμων και καλεί την Επιτροπή να ορίσει έναν συντονιστή για την επιτάχυνση της υλοποίησης των θαλασσίων αυτοκινητοδρόμων·

135.   θεωρεί ότι στη νέα θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προστασία και ανάδειξη του ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου πρέπει να κατέχουν εξέχουσα θέση· θεωρεί ότι η συμπερίληψη μιας χαρτογραφικής απογραφής των βυθισμένων στη θάλασσα αρχαιολογικών θησαυρών και χώρων στον Ευρωπαϊκό Άτλαντα θαλασσών, θα διευκόλυνε την γνώση και την μελέτη των θησαυρών αυτών και θα συνέδραμε τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους στο να διαφυλάξουν καλύτερα την ιστορική και πολιτιστική τους κληρονομιά·

136.   θεωρεί ότι η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή όλων των νομοθετικών μέτρων της ΕΕ για το περιβάλλον (μεταξύ άλλων η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα(18), η οδηγία για τους βιοτόπους, και η οδηγία για τα πτηνά καθώς και η οδηγία για τη νιτρορύπανση(19), η οδηγία για τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο(20), και η οδηγία για τις ποινικές κυρώσεις για θαλάσσια ρύπανση) είναι επιτακτική για τη διατήρηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ασκήσει όλη την απαιτούμενη πίεση ώστε να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να πράξουν τούτο, και να προβεί, εάν χρειασθεί, σε νομικές ενέργειες·

137.   είναι πεπεισμένο ότι η αρχή της προφύλαξης, όπως ενσωματώνεται στο άρθρο 174 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, πρέπει να αποτελεί τη βάση κάθε τύπου εκμετάλλευσης των θαλασσίων ζωνών της ΕΕ· τονίζει ότι η έλλειψη επιστημονικής βεβαιότητας θα έπρεπε ως εκ τούτου να μη χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καθυστέρηση των προληπτικών ενεργειών· πιστεύει από την άλλη πλευρά ότι η επίσπευση της ανάληψης προληπτικής δράσης δεν πρέπει να παρεμποδίσει την αξιοποίηση επιστημονικών πληροφοριών·

138.   επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος αναφέρει διάφορες χρήσιμες συνεισφορές στις οποίες μπορεί να προβεί ο στρατιωτικός τομέας, περιλαμβανομένης της έρευνας και διάσωσης, της ανακούφισης από καταστροφές και της εποπτείας των θαλασσών· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του, γιατί ουδεμία μνεία γίνεται ως προς την υποβάθμιση του περιβάλλοντος που μπορεί να προκληθεί από το στρατιωτικό κατεστημένο, όπως οι δοκιμές οπλικών συστημάτων, η κατασκευή ναυτικών βάσεων και η χρήση υψηλής έντασης υποθαλασσίων συστημάτων ηχοβολισμού που είναι δυνατόν να έχουν καταστρεπτικές συνέπειες στα κητοειδή προκαλώντας κώφωση, βλάβες στα εσωτερικά όργανα και προσαράξεις με μοιραίες συνέπειες· επιμένει σχετικά να ενσωματωθούν πλήρως οι στρατιωτικές δραστηριότητες στη θαλάσσια πολιτική και να υπόκεινται σε πλήρη αξιολόγηση επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και σε καταλογισμό ευθυνών·

139.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να περιλάβουν στη θαλάσσια πολιτική τους εμπεριστατωμένες έρευνες όσον αφορά τα αποθέματα παλαιών πυρομαχικών από παλαιότερους πολέμους που έχουν ποντιστεί στις ευρωπαϊκές θάλασσες και τους κινδύνους που αυτά ενέχουν για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, να εξετάσουν τις δυνατότητες αχρήστευσης και/ή περισυλλογής τους και να αναλάβουν τη δέουσα δράση·

140.   καλεί την Κοινότητα, να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στους διεθνείς οργανισμούς· τονίζει, ότι στο πλαίσιο αυτό η Κοινότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να εκπροσωπεί ή και να υποκαθιστά τα κράτη μέλη της ΕΕ· επαναλαμβάνει ωστόσο ότι η Κοινότητα πρέπει να έχει καθεστώς παρατηρητή σε πλαίσιο ΔΝΟ·

141.   τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να δεσμευθεί ενεργά στη θαλάσσια διαχείριση σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να προωθήσει ισότιμους όρους για τη θαλάσσια οικονομία χωρίς να θίγονται οι φιλοδοξίες για την περιβαλλοντική αειφορία των θαλασσίων δραστηριοτήτων·

142.   τονίζει τη συνεισφορά της εφαρμογής και επιβολής της υφιστάμενης νομοθεσίας του ΔΝΟ, του ΔΟΕ και της ΕΕ για έναν ασφαλέστερο, καθαρότερο και οικονομικά βιώσιμο ναυτιλιακό τομέα· χαιρετίζει το γεγονός ότι τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙ της συμφωνίας MARPOL τα οποία τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν αναθεωρηθεί· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν σύντομα στην κύρωση των συμβάσεων ΔΝΟ και ΔΟΕ και ιδιαίτερα του παραρτήματος VΙ της Σύμβασης MARPOL, της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ρύπανση καυσίμων δεξαμενής των πλοίων, της Διεθνούς Σύμβασης για τον έλεγχο των επιβλαβών αντιδιαβρωτικών συστημάτων στα πλοία και της Διεθνούς Σύμβασης περί ευθύνης και αποζημιώσεων για τις ζημίες που προκαλούνται σε συνδυασμό με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και τοξικών ουσιών (HNS)· ζητεί η κύρωση ή η μη κύρωση να εισαχθεί ως ένα κριτήριο για την έρευνα πλοίων στο πλαίσιο των κρατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στους λιμένες·

143.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συμμετάσχουν ενεργά στις συζητήσεις που διενεργούνται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ταμείου Αποζημιώσεων λόγω Ρυπάνσεως Πετρελαίου (IOPCF) για την αντιμετώπιση της ναυτιλίας που δεν πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και, ως εκ τούτου, την προώθηση της ποιοτικής ναυτιλίας· μεσοπρόθεσμα, πρέπει να μελετηθεί και η αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης αστικής ευθύνης και του IOPCF·

144.   πιστεύει, ότι οι ΕΜSA, FRONTEX, η υπηρεσία αλιευμάτων και η υπηρεσία περιβάλλοντος διαθέτουν διάφορα μέσα, ο αποτελεσματικός συνδυασμός των οποίων θα μπορούσε να υποστηρίζει ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή, όχι μόνο να άρει τα εμπόδια για τη συνεργασία των εν λόγω υπηρεσιών, αλλά να επισημοποιήσει αυτή τη συνεργασία ώστε να επιτύχει τα ακόλουθα:

   i) ασφάλεια στη θάλασσα και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης των αλιευμάτων), προστασία από την τρομοκρατία, την πειρατεία και τις εγκληματικές πράξεις στην θάλασσα, καθώς και ανεξέλεγκτη αλιεία·
   ii) συντονισμένες επιθεωρήσεις και ισότιμη εφαρμογή σε πλαίσιο ΕΕ με ταυτόσημες ποινές και κυρώσεις από τα δικαστήρια των κρατών μελών·
   iii) αυστηρός έλεγχος της τήρησης ορισμένων θαλάσσιων οδών και ποινική δίωξη παράνομων απορρίψεων αποβλήτων, όσον το δυνατόν ταχύτερη συντονισμένη εισαγωγή των απαραίτητων μέτρων για τις περιπτώσεις αβαριών, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων για χώρους καταφυγίων καθώς και λιμένες έκτακτης ανάγκης και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του το οποίο έχει ήδη συμπεριληφθεί στο ψήφισμά του της 21ης Απριλίου 2004, για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας το συντομότερο δυνατόν·

145.   αναμένει ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας θα λάβει δεόντως υπόψη την Θαλάσσια Πολιτική για την Ένωση και την ανάγκη συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια των θαλασσών και την ασφάλεια στη θάλασσα·

146.   θεωρεί ότι η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΑ) αποτελεί μεγάλο και αυξανόμενο πρόβλημα το οποίο προκαλεί αφενός καταστροφή πολύτιμων αλιευτικών αποθεμάτων και αφετέρου αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ αλιέων οι οποίοι τηρούν τους κανόνες και αλιέων οι οποίοι δεν τους τηρούν· επισημαίνει ότι σε ορισμένες αλιευτικές δραστηριότητες στην ΕΕ, τα αλιεύματα ΠΑ αποτελούν σημαντικό μέρος των συνολικών αλιευμάτων· αναμένει την προσεχή ανακοίνωση της Επιτροπής και τις νομοθετικές προτάσεις για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για το 2002·

147.   ζητεί να συνεχιστεί περαιτέρω στο μέλλον η ολοκληρωμένη προσέγγιση μιας ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής· τονίζει ότι σε αυτήν ανήκουν - το λιγότερο - τακτικές συναντήσεις συντονισμού των αρμόδιων Επιτρόπων καθώς και η τακτική δημόσια ανταλλαγή απόψεων με τους άλλους ενεχόμενους φορείς, π.χ. στο πλαίσιο συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται κάθε δύο έτη· ζητεί οι μελλοντικές Προεδρίες του Συμβουλίου να συμπεριλάβουν στο πλαίσιο της παρουσίασης των προγραμμάτων εργασίας τους τη θαλάσσια πολιτική· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να αναφέρει σε ετήσια βάση όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τα οποία έχουν σχέση με τη θάλασσα·

148.   επισημαίνει ότι η έννοια της ολοκλήρωσης της θαλάσσιας πολιτικής πρέπει σήμερα να τεθεί σε πράξη και ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει το πλαίσιο πολιτικής της για την πραγματοποίηση μιας ανάλυσης εφ' όλης της ύλης επί των θεμάτων που αφορούν τη θάλασσα και των πολιτικών που τα επηρεάζουν, εξασφαλίζοντας ότι θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι αμφίδρομες σχέσεις σε κάθε τομέα πολιτικής και θα επιδιώκεται ο συντονισμός τους όπου τούτο κρίνεται σκόπιμο· χαιρετίζει τα διαβήματα όλων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των κυβερνήσεων των κρατών μελών όσον αφορά την ανταπόκρισή τους, κατά τρόπο που καλύπτει όλους τους τομείς, στην Πράσινη Βίβλο για τη θαλάσσια Πολιτική και τα καλεί να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή·

149.   απαιτεί τη δημιουργία κονδυλίου του προϋπολογισμού "πιλοτικά σχέδια θαλάσσια πολιτική" για την προώθηση πιλοτικών σχεδίων για την ενσωμάτωση διαφόρων συστημάτων εποπτείας της θάλασσας, τη σύνδεση επιστημονικών δεδομένων για τη θάλασσα και τη διάδοση δικτύων και "βέλτιστων πρακτικών" στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής και της οικονομίας των παράκτιων περιοχών· τάσσεται υπέρ του να λαμβάνεται κατάλληλα υπόψη η θαλάσσια πολιτική στην αρχιτεκτονική του προϋπολογισμού των πολιτικών και μέσων της ΕΕ μετά το 2013·

o
o   o

150.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0082.
(2) Οδηγία του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7).
(3) Οδηγία του Συμβουλίου 79/409/ΕΟΚ της 2ας Απριλίου 1979 για τη διατήρηση των άγριων πτηνών (ΕΕ L 103, 25.4.1979, σ. 1).
(4) ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 11.
(5) ΕΕ C 104 Ε, 30.4.2004, σ. 730.
(6) ΕΕ L 225, 12.8.1998, σ. 16.
(7) ΕΕ L 82, 22.3.2001, σ. 16.
(8) ΕΕ L 80, 23.3.2002, σ. 29.
(9) ΕΕ L 18, 21.1.1997, σ. 1.
(10) ΕΕ L 283, 31.10.2003, σ. 51.
(11) ΕΕ L 332, 28.12.2000, σ. 81.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0482.
(13) ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40.
(14) ΕΕ L 148, 6.6.2002, σ. 24.
(15) ΕΕ L 179, 23.6.1998, σ. 3.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0486.
(17) ΕΕ L 197, 21.7.2001, σ. 30.
(18) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1).
(19) Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375, 31.12.1991, σ. 1).
(20) Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 121, 11.5.1999, σ. 13).


Εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους
PDF 417kWORD 89k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (2006/2213(INI))
P6_TA(2007)0344A6-0219/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (COM(2006)0189) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2006)0530),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων(1),

‐   έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή αδειών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις(2),

‐   έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφαλείας(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15 Ιουνίου 2006 σχετικά με την εγκατάσταση του ευρωπαϊκού συστήματος σιδηροδρομικής σηματοδότησης ERTMS/ETCS(4),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0219/2007),

A.   εκτιμώντας ότι η πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους επιδιώκει, αποτελώντας το πρώτο στάδιο της δημιουργίας ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, να δώσει νέα ώθηση στον τομέα και να επισπεύσει τη μετάβαση προς άλλον τρόπο μεταφοράς εμπορευμάτων, ήτοι από τον οδικό στον σιδηροδρομικό,

Β.   εκτιμώντας ότι, κατά την πρώτη ανάγνωση της τρίτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει εκθέσεις για τις επιπτώσεις της πρώτης και της δεύτερης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους,

Γ.   εκτιμώντας ότι ο τομέας των μεταφορών στην ΕΕ ευθύνεται για το 15 έως 30% περίπου όλων των εκπομπών CO2 και ότι για τον λόγο αυτόν η μεταπήδηση από τις οδικές μεταφορές στις λιγότερο ζημιογόνες για το κλίμα σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές πρέπει να γίνει με εντατικότερο ρυθμό,

Δ.   εκτιμώντας ότι η εξελικτική πορεία προς άλλους τρόπους εκτέλεσης μεταφορών και προς βέλτιστη αξιοποίηση των αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών δεν υπήρξε ικανοποιητική μέχρι τώρα, και εκτιμώντας ότι η πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους δεν απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα,

Ε.   εκτιμώντας ότι οι γενικές προϋποθέσεις του ανταγωνισμού και της συνεργασίας μεταξύ σιδηροδρόμων, οδικού δικτύου, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών επιδρούν αναπόφευκτα στις επιδόσεις κάθε τρόπου μεταφοράς και ότι, ως εκ τούτου, το ζήτημα του ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ αυτών των τρόπων μεταφοράς θα πρέπει να συνιστά την αφετηρία όλων των συζητήσεων για την αποτελεσματικότητα και τον βαθμό ανταγωνιστικότητας κάθε αυτοτελούς τρόπου μεταφοράς,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι προτιμώνται οι περιβαλλοντικά επιζήμιες οδικές μεταφορές, καθώς σε ολόκληρη την ΕΕ τα συστήματα είσπραξης διοδίων με προκαθορισμένο όριο τιμών επιβάλλονται προαιρετικά και μόνο, συνήθως μόνο στους αυτοκινητοδρόμους και μόνο για τα φορτηγά, δίχως εσωτερικό καταλογισμό του εξωτερικού κόστους,

Ζ.   εκτιμώντας ότι τα διόδια συμβάλλουν με μεγάλη επιτυχία στη μετάβαση από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές –π.χ. στην Ελβετία– και αποτελούν παράδειγμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την πολιτική της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών, ακριβώς διότι η μεγαλύτερη αποδοτικότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών αύξησε το κόστος για τους καταναλωτές μόνο κατά 0,5%,

Η.   εκτιμώντας ότι η ΕΕ έχει υπογράψει πρωτόκολλα μεταφορών στα πλαίσια της συμφωνίας της με την Ελβετία και της συμφωνίας των Άλπεων, διασφαλίζοντας έτσι ότι η μεγαλύτερη μεταπήδηση των εμπορευματικών μεταφορών διά των Άλπεων από το οδικό δίκτυο στους σιδηροδρόμους θα συγκαταλέγεται στη μελλοντική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών,

Θ.   εκτιμώντας ότι, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και εκτός αυτής, στα μικρότερα κράτη μέλη αλλά και στα μεγαλύτερα, στα παλαιά και στα νέα, οι υπάρχουσες εμπειρίες ποικίλλουν έντονα ανάλογα με το βαθμό ανοίγματος της αγοράς και τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν εισέλθει στην αγορά, και εκτιμώντας ότι, όπου εφαρμόστηκε, ο ανταγωνισμός άντεξε τη δοκιμασία και ότι οι μικρότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις συχνά εξυπηρετούν μικρούς θύλακες που οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις θεωρούν ασύμφορους,

Ι.   εκτιμώντας ότι η διεύρυνση, από 15 σε 25 κράτη μέλη και εν συνεχεία σε 27, επεξέτεινε την ΕΕ με κράτη των οποίων οι σιδηροδρομικές υποδομές συχνά διαφέρουν πολύ από εκείνες των "παλαιών" κρατών μελών, γεγονός που συνεπιφέρει άλλης τάξεως ευκαιρίες αλλά και κινδύνους για τον σιδηροδρομικό τομέα, καθώς και εκτιμώντας ότι η διεύρυνση της ΕΕ και η πολιτική γειτονίας της θέτουν την ΕΕ προ νέων προκλήσεων όσον αφορά τη χάραξη κατάλληλα διαφοροποιημένης πολιτικής στον τομέα των σιδηροδρόμων,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι σε ορισμένα νέα κράτη μέλη, ιδίως στα κράτη της Βαλτικής, οι εμπορευματικές μεταφορές προς και από τρίτες χώρες συνιστούν σχεδόν το ήμισυ του συνολικού κύκλου εργασιών, εκτιμώντας ότι η ελευθέρωση του σιδηροδρομικού τομέα παρακωλύεται από τα διαφορετικά νομικά πλαίσια των γειτονικών χωρών της ΕΕ και από την έλλειψη ενεργού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των κρατών αυτών, καθώς και ότι, ως αποτέλεσμα, οι παραδοσιακές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά στη συνεργασία με τις εκτός Ένωσης σιδηροδρομικές επιχειρήσεις,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι το άνοιγμα των δικτύων αποτελεί έναν από τους παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, επί παραδείγματι κατά 60% στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά 42,5% στις Κάτω Χώρες, περισσότερο του 30% στην Πολωνία και κατά 25% στη Γερμανία, ενώ π.χ. στη Γαλλία, όπου οι κρατικοί σιδηρόδρομοι προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά ανταγωνισμό, η σιδηροδρομική κυκλοφορία μειώθηκε κατά 28%· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι αυτό είχε επιπτώσεις και στην απασχόληση και στην ποιότητα της προσφοράς, προ πάντων δε στο κλίμα, διότι τα εμπορεύματα που έπαψαν να διακομίζονται σιδηροδρομικώς μεταφέρονται πλέον οδικώς,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι τούτο σχετίζεται με το γεγονός ότι στο γερμανικό σιδηροδρομικό δίκτυο, για το οποίο είχε προβλεφθεί σε μεγάλο βαθμό το χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα της αγοράς στον ανταγωνισμό, έχουν χορηγηθεί άδειες σε 274 επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών, σε σύγκριση με 60 στην Πολωνία, ενώ στη Γαλλία, στην οποία εφαρμόζονται με αυστηρότητα οι ημερομηνίες για το άνοιγμα της αγοράς, έχουν χορηγηθεί άδειες μόνο σε 5 επιχειρήσεις· σε άλλες πάλι χώρες, όπως η Φινλανδία και η Σλοβενία, το κρατικό μονοπώλιο δεν έχει ακόμα κανέναν ανταγωνιστή,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι η δίκαιη και διαφανής τιμολόγηση της σιδηροδρομικής υποδομής συνιστά αναγκαία προϋπόθεση κάθε ανταγωνισμού σε αυτόν τον τομέα, και ότι, μολονότι η οδηγία 2001/14/ΕΚ καθιερώνει ως βάση της τιμολόγησης την αρχή του οριακού κόστους, αφήνει ωστόσο περιθώρια για τον καθορισμό της χρέωσης, τα οποία αξιοποιούνται στα πολλά και διαφορετικά συστήματα και όρια χρέωσης των κρατών μελών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τα διάφορα επίπεδα επενδύσεων των κρατών μελών σε σιδηροδρομικές υποδομές χαρακτηρίζονται ως διαφορές χρέωσης από τους φορείς εκμετάλλευσης των υποδομών,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι οι μέχρι τώρα εμπειρίες και η σημερινή ένταση του ανταγωνισμού αποδεικνύουν ότι το σιδηροδρομικό σύστημα λειτουργεί, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κανονιστικό πλαίσιο ρυθμίζει την ανεξαρτησία μεταξύ δικτύου και εκμεταλλεύσεων,

P.  ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι η κυκλοφορία σιδηροδρομικών οχημάτων ενός βαγονιού αποτελεί, με ποσοστό 50%, ουσιώδη συνιστώσα των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών μεταφορών στην οποία υποχρεούνται να προσφύγουν πλείστοι όσοι πελάτες των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων,

ΙΖ.   εκτιμώντας ότι οι υπάρχουσες στατιστικές για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα εξακολουθούν βέβαια να εμφανίζουν κενά, δείχνουν όμως θετική εξέλιξη της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, ακόμα και μετά το άνοιγμα της αγοράς εμπορευματικών μεταφορών: δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι στα κράτη μέλη που πραγματοποίησαν αποφασιστικότερο άνοιγμα της αγοράς έχει υποβαθμιστεί η ασφάλεια· εκτιμώντας ότι η έκδοση πιστοποιητικών ασφαλείας έχει στην πραγματικότητα επιβαρυνθεί υπέρμετρα από τα πρακτικά προβλήματα, την αδιαφάνεια και τα οργανωτικά και διοικητικά εμπόδια,

Γενικές προϋποθέσεις για τον ανταγωνισμό των συνδυασμένων μεταφορών

1.   υπενθυμίζει ότι ο στόχος της νέας ώθησης των σιδηροδρομικών μεταφορών με γνώμονα την αυξανόμενη κυκλοφοριακή όχληση, την αύξηση των εκπομπών και τους ανεπαρκείς ενεργειακούς πόρους, καθώς και τις χιλιάδες θυμάτων των τροχών, αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ, προτρέπει δε την Επιτροπή να συνεκτιμήσει το γεγονός αυτό κατά την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους·

2.   φρονεί ότι η δεύτερη οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας (eurovignette 2) αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον δίκαιο ανταγωνισμό στις συνδυασμένες μεταφορές, – δίκαιος ανταγωνισμός δεν μπορεί να υπάρχει όταν σε όλα τα σιδηροδρομικά δίκτυα και για όλες τις αμαξοστοιχίες εισπράττονται υποχρεωτικά τέλη σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ, αντιθέτως, οδικά τέλη με καθορισμένο ανώτατο όριο εισπράττονται σε προαιρετική και μόνο βάση, δίχως εσωτερικό καταλογισμό του εξωτερικού κόστους, συνήθως αποκλειστικά και μόνο στους αυτοκινητοδρόμους και μόνον για τα φορτηγά· για τον λόγο αυτόν, καλείται η Επιτροπή να υποβάλει μέχρι το 2008 πρόταση οδηγίας (πρβ. άρθρο 1 παράγραφος 9 της οδηγίας 2006/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής(5)) βάσει της οποίας το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας θα ευθυγραμμίζεται με το σύστημα σιδηροδρομικών τιμολογήσεων, ενώ θα προβλέπεται η υποχρεωτική θέσπιση διοδίων σε όλους τους δρόμους της ΕΕ για όλα τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων δίχως δυνατότητες διαφυγής, καθώς και ο εσωτερικός καταλογισμός του εξωτερικού κόστους·

3.   καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει τις βασικές αρχές των πρωτοκόλλων μεταφορών της συμφωνίας με την Ελβετία και της σύμβασης των Άλπεων, με κατάλληλα μέτρα για τη μετάβαση προς τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές διά των Άλπεων·

4.   παρατηρεί ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ σιδηροδρόμου και αεροπλάνου πάσχει από στρέβλωση· θεωρεί ότι η απαλλαγή των εισιτηρίων διεθνών πτήσεων από τον φόρο κηροζίνης και τον φόρο προστιθεμένης αξίας πρέπει να τεθεί κατεπειγόντως προς συζήτηση σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Ένωσης·

5.   θεωρεί ασυμβίβαστο με τον στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα των μεταφορών το γεγονός ότι τα κράτη μέλη κοστολογούν ακριβά τα τέλη χρήσης υποδομής των σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων, ενώ ταυτόχρονα παραλείπουν να εισπράξουν διόδια από τα φορτηγά στους αυτοκινητόδρομους·

6.   υπογραμμίζει ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας των δικτύων συνιστά ακόμη και σήμερα το βασικότερο εμπόδιο στην υλοποίηση ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να αναλάβει νέα πρωτοβουλία στο θέμα αυτό· θεωρεί ότι η ελευθέρωση πρέπει να συμβαδίζει με την πρόοδο της διαλειτουργικότητας και αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι δύο διαδικασίες εφαρμόσθηκαν με πολύ διαφορετικούς ρυθμούς· υπογραμμίζει ότι το άνοιγμα των δικτύων στον ανταγωνισμό θα αποφέρει αποτελέσματα μόνο εφόσον υπάρξει πραγματικό ενιαίο ευρωπαϊκό δίκτυο· ζητεί, στο μέλλον, να δοθεί προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα·

7.   καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει και να αναπτύξει υποδομές συνδυασμένων μεταφορών, ιδίως τις συνδέσεις με τις λιμενικές διευκολύνσεις·

Προϋποθέσεις για τον ανταγωνισμό των συνδυασμένων μεταφορών

8.   υπογραμμίζει ότι η διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητά τους· ζητεί εν προκειμένω να εξοπλιστούν γοργά και ανελλιπώς με ERTMS (ευρωπαϊκό σύστημα σιδηροδρομικής σηματοδότησης) οι έξι διάδρομοι για τους οποίους η ΕΕ, δια του συντονιστού του συστήματος Carel Vinck, έχει έλθει σε συμφωνία με τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη (Α: Ρόττερνταμ -Γένοβα, Β: Νεάπολη-Βερολίνο-Στοκχόλμη, Γ: Αμβέρσα-Βασιλεία/Λυών, Δ: Σεβίλλη - Λυών - Τουρίνο -Τεργέστη -Λουμπλιάνα, Ε: Δρέσδη - Πράγα- Μπρνό - Βιέννη - Βουδαπέστη, ΣΤ: Ντούισμπουργκ - Βερολίνο -Βαρσοβία)·

9.   προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει, για τον περιορισμό του θορύβου των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών, το θετικό παράδειγμα της χορήγησης κρατικών επιδοτήσεων για τροχαίο υλικό για τον εξοπλισμό των σιδηροδρόμων με ERTMS και για τη βελτίωσή του, διότι με τον τρόπο αυτόν μπορούν να εξοικονομηθούν χρήματα από τις επενδύσεις υποδομής·

10.   αναγνωρίζει τη δυνατότητα να δοθεί προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών εις βάρος των σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων, με εξαιρετικά υψηλά τέλη χρήσης υποδομής, ως παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των εμπορευματικών μεταφορών με τον σιδηρόδρομο· επισημαίνει ότι αυτή η συμπεριφορά των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων οφείλεται άμεσα στην ανεπαρκή τους επιχορήγηση από τα κράτη μέλη· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να προβεί σε κάθε ενέργεια νομοθετικού χαρακτήρα προκειμένου να αποτραπεί αυτή η πρακτική·

11.   καλεί την Επιτροπή να δράσει κατά της τακτικής κατά την οποία οι επιδοτήσεις της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών εισπράττονται από κράτη μέλη τα οποία χρηματοδοτούν με αυτές σχεδόν αποκλειστικά το οδικό τους δίκτυο παραμελώντας τους σιδηροδρόμους· οι σιδηρόδρομοι θα πρέπει να καρπώνονται το 40% τουλάχιστον του ποσού των συγχρηματοδοτήσεων·

12.   επισημαίνει ότι τα τρία κράτη μέλη της Βαλτικής έχουν εφαρμόσει τη νομοθεσία της ΕΕ και ελευθερώνουν τις αγορές τους ενώ αυτό δεν συμβαίνει με τη γειτονική τους χώρα, τη Ρωσία· η ειδική αυτή κατάσταση θα έπρεπε να είχε αναγνωρισθεί στην έκθεση της Επιτροπής·

13.   στηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να προωθήσει περισσότερο το διευρωπαϊκό δίκτυο εμπορευματικών μεταφορών και αναμένει ότι θα δοθεί προ πάντων στήριξη στα σχέδια προτεραιότητας των διευρωπαϊκών δικτύων·

14.   ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει συστάσεις για τη βιώσιμη μεταρρύθμιση της οικονομικής δομής των σιδηροδρομικών οργανισμών (βλ. άρθρο 9 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου)·

15.   παρακινεί την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να υποστηριχθεί η ανασυγκρότηση των συνδέσεων βιομηχανίας και επιχειρήσεων με το σιδηροδρομικό δίκτυο εμπορευματικών μεταφορών και να αποφευχθεί στο εξής η κατάργηση όσων ανταποκρίσεων εξακολουθούν να υπάρχουν·

16.   ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εξασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας και προβλεψιμότητας στα διόδια, καθιερώνοντας την αρχή της ελάχιστης εναρμόνισης των διοδίων στους διεθνείς άξονες στους οποίους επενδύουν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για να βελτιώσουν την διαλειτουργικότητα·

Ρύθμιση του διαχωρισμού μεταξύ δικτύου και εκμετάλλευσης

17.   θεωρεί τον διαχωρισμό της υποδομής των σιδηροδρόμων από την εκμετάλλευση, λόγω του κεντρικού ρόλου της λειτουργίας των υποδομών για τον τομέα, νευραλγικό ζήτημα της πολιτικής των σιδηροδρόμων, και παράλληλα το συνδέει με την απόλυτη ανάγκη ανεξάρτητου και διαφανούς ρυθμιστικού φορέα, καταλλήλως εξοπλισμένου·

18.   θεωρεί ότι τόσο το πρότυπο της διάκρισης όσο και το πρότυπο της ολοκλήρωσης είναι συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία, εφόσον θα εξασφαλισθεί, σύμφωνα με το πνεύμα της οδηγίας 2001/14/EΚ, η ανεξαρτησία των βασικών λειτουργιών η οποία δεν είναι ακόμη πλήρως εξασφαλισμένη, όπως αποδεικνύει το πλήθος καταγγελιών από επιχειρήσεις που έχουν εισέλθει στην αγορά και ανταγωνίζονται τις προ πολλού εγκατεστημένες κρατικές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις· οι εν λόγω επιχειρήσεις καταγγέλλουν ή έχουν καταγγείλει στο παρελθόν μεταξύ άλλων και τα εξής:

   - ότι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο ούτε σε διαδρομές χαμηλής τιμολόγησης, διότι οι δυνατότητες αυτές είχαν ήδη παραχωρηθεί στους σιδηροδρόμους του κρατικού ομίλου επιχειρήσεων,
   - ότι τα αιτήματά τους δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν διότι ήδη προηγουμένως είχαν ξηλωθεί σιδηροτροχιές και/ή παρακαμπτήριες γραμμές,
   - ότι άνευ λόγου και αιτίας είχαν καθοριστεί σημεία βραδείας διέλευσης (όρια ταχύτητας) με σκοπό να υπονομευθεί η βέβαιη σύνδεση των ανταγωνιστών,
   - ότι δεν μπορούσαν να αγοραστούν μεταχειρισμένες σιδηροδρομικές μηχανές διότι είχαν πλέον σκουριάσει ή διότι οι εθνικοί σιδηρόδρομοι έβαζαν εμπόδια στους πιθανούς αγοραστές,
   - ότι τα τέλη χρήσης υποδομής αυξάνονταν δραστικά μόλις αγοραζόταν πρώην κρατική επιχείρηση σιδηροδρόμων,
   - ότι η προθεσμία για την αύξηση των τελών χρήσης υποδομής ήταν τόσο σύντομη ώστε δεν ήταν πλέον δυνατόν να συνυπολογισθεί στις τιμές, ενώ αντίθετα οι κρατικοί σιδηρόδρομοι ενημερώνονταν εκ των προτέρων,
   - ότι στους κόλπους των διαφόρων κρατικών επιχειρήσεων δεν παρεμποδίζεται η διασταυρούμενη επιδότηση καθώς, αντί να επενδυθούν σε υποδομές, ένα μέρος από τα τέλη χρήσης υποδομής που καταβάλλουν εισρέει στη μητρική εταιρεία, και έτσι όχι μόνο βελτιώνονται τα αποτελέσματα της μητρικής, αλλά και οι ίδιες έχουν δυνατότητα να κάνουν καλύτερες προσφορές στην αγορά,
   - ότι οι μη κρατικές επιχειρήσεις πληρώνουν συχνά ακριβότερα την ενέργεια απ" ό,τι οι θυγατρικές του κρατικού ομίλου, εφόσον σ" αυτόν ανήκει και η διανομή της ενέργειας, γεγονός που συνιστά στρέβλωση του ανταγωνισμού, η οποία μάλιστα σύμφωνα με απόφαση του Εφετείου (Oberlandesgericht) της Φραγκφούρτης είναι θεμιτή,
   - ότι οι ρυθμίσεις για την αδειοδότηση, των σιδηροδρομικών ιδίως μηχανών, διαφέρουν από χώρα σε χώρα και κάθε κράτος απαιτεί συγκεκριμένη άδεια για το δίκτυό του, γεγονός όχι μόνο χρονοβόρο αλλά και συνεπαγόμενο αποθαρρυντικές δαπάνες·

19.   διαπιστώνει ότι η είσοδος νέων φορέων εκμετάλλευσης στον τομέα των σιδηροδρομικών οχημάτων ενός βαγονιού εξαρτάται από την αποτελεσματική εργασία των σταθμών διαλογής· θεωρεί απαραίτητη την ουδέτερη διαχείριση των σταθμών διαλογής προκειμένου να εξασφαλίζεται η άνευ διακρίσεων μεταχείριση όλων των επιχειρήσεων, καλεί δε την Επιτροπή να εξετάσει τη σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ·

20.   καλεί την Επιτροπή να αναπροσαρμόσει τα σιδηροδρομικά συστήματα που περιορίζονται προς το παρόν στα εθνικά όρια κατά τρόπον ώστε να επιτρέπεται σε κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που πληροί τις απαραίτητες νομοθετικές και τεχνικές προϋποθέσεις εντός ενός κράτους μέλους να εκτελεί μεταφορές σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό δίκτυο ("διαποδοχή"), πράγμα που θα προωθήσει όχι μόνο τη διευρωπαϊκή αλλά και την περιφερειακού επιπέδου διασυνοριακή κυκλοφορία· έτσι άλλωστε θα εξουδετερωθεί το προβάδισμα των οδικών και αεροπορικών μεταφορών - κατάσταση που επικρατεί εδώ και χρόνια·

21.   καλεί την Επιτροπή να προσφύγει αμελλητί στο Δικαστήριο κατά των κρατών μελών που δεν έχουν εφαρμόσει την πρώτη και/ή τη δεύτερη δέσμη για τους σιδηροδρόμους μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία·

22.   επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην πλήρη εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων δοκιμής που ορίζει η Επιτροπή στα Παραρτήματα της έκθεσής της σχετικά με την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους·

23.   κρίνει ότι το μερίδιο από τις εμπορευματικές μεταφορές που αναλογεί στους σιδηροδρόμους έχει σταθεροποιηθεί από το 2001 στην ΕΕ των 25 και η καλύτερη επίδοση, εκτός από τις χώρες της Βαλτικής που ωφελούνται από την πολύ ιδιαίτερη γεωγραφική τους θέση και το είδος των μεταφερομένων εμπορευμάτων, μπορεί να διαπιστωθεί στα κράτη μέλη που άρχισαν πρώτα να μεταρρυθμίζουν τη σιδηροδρομική τους βιομηχανία πριν από τις κοινοτικές οδηγίες και το άνοιγμα της αγοράς·

24.   επισημαίνει ότι η ελλιπής χωρητικότητα στους σιδηροδρόμους της Ευρώπης επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία των σιδηροδρόμων σε σχέση με άλλους τρόπους μεταφοράς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, πριν από τα τέλη του 2007, τις επιπτώσεις των άρθρων 22, 25 και 26 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ όσον αφορά την ανάλυση της χωρητικότητας και το σχέδιο ενίσχυσης της χωρητικότητας που προβλέπει η οδηγία σε περίπτωση συμφόρησης των υποδομών·

25.   τονίζει ότι η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα με το άνοιγμα της αγοράς σημαίνει στήριξη των μελλοντικών επενδύσεων και, συνεπώς, εξασφάλιση της μεγέθυνσης και της απασχόλησης στις οποίες αποσκοπεί η Στρατηγική της Λισαβόνας· σημειώνει, επιπλέον, ότι η Κοινότητα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών μεταφορών, σκοπίμως επιλέγει την ανάπτυξη βιώσιμων τρόπων μεταφοράς·

26.   τονίζει τη σημασία του ανεξαρτήτου ρόλου των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, όπως απορρέει, μεταξύ άλλων, από το άρθρο 5 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ σε σχέση με την τεχνική, οργανωτική και οικονομική διαχείριση και επισημαίνει τις θετικές επιπτώσεις του ρόλου αυτού στην ανάπτυξη των σιδηροδρόμων ως μέσου μεταφοράς·

27.   υπογραμμίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου προκειμένου να αποφευχθεί ότι η διαδικασία ελευθέρωσης θα ανοίξει τον δρόμο στο κοινωνικό ντάμπινγκ·

o
o   o

28.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 26.
(3) ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 29.
(4) ΕΕ C 300 E, 9.12.2006, σ. 499.
(5) ΕΕ L 157, 9.6.2006, σ. 8.


Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - Βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας
PDF 376kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την ανακοίνωση "Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας" (2006/2227(INI))
P6_TA(2007)0345A6-0190/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας - Ενδιάμεση εξέταση της Λευκής Βίβλου του 2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές" (COM(2006)0314),

–   έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της φινλανδικής Προεδρίας σχετικά με την Ενδιάμεση εξέταση της Λευκής Βίβλου του 2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές, η οποία αντικατοπτρίζει τη συζήτηση στους κόλπους του Συμβουλίου Μεταφορών της 12ης Οκτωβρίου 2006 (έγγραφο του Συμβουλίου 13847/06 - TRANS 257),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0190/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσίευση της προαναφερθείσας ανακοίνωσης της Επιτροπής κατόπιν εκτεταμένων διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, η ανακοίνωση ακολουθεί προσέγγιση προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της Λισαβόνας και εμπίπτει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιώσιμης ανάπτυξης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα σε ορισμένους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της συνέχισης προσπαθειών όπως:

   δημιουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών μεταφορών με τη διασύνδεση των δικτύων υποδομών, εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση της διαλειτουργικότητας, διασφάλιση της πρόσβασης στην εν λόγω αγορά ώστε να διασφαλισθεί η απαραίτητη δυνατότητα διάβασης των συνόρων, και εφαρμογή ειδικών μέτρων για τη μείωση των γεωγραφικών μειονεκτημάτων των άκρως απόκεντρων περιοχών και χωρών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ,
   διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των πολιτών διά της πολιτικής μεταφορών και άλλων εργαλείων,
   εφαρμογή μέτρων για τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τομέα των μεταφορών,
   συνεχής επανεξέταση και περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονομική της σπουδαιότητα, σε όλα τα μέσα μεταφοράς (αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, εσωτερική ναυσιπλοΐα, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές,)
   προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και προστασίας των καταναλωτών σε όλα τα μέσα μεταφοράς προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με τον στόχο της διαμόρφωσης μιας εσωτερικής αγοράς
   προσπάθειες για τη διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων των επιβατών, με σημαντική συνιστώσα την εξασφάλιση καθολικής υπηρεσίας σε συνεργασία με τα κράτη μέλη,
   αποτελεσματική εφαρμογή των όρων εργασίας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών πρέπει να αντιμετωπίσει τις εξής νέες προκλήσεις:

   η μεταφορική ζήτηση αυξάνεται με ταχύτερους από τους αναμενόμενους ρυθμούς, και έχει σημειώσει αύξηση ανώτερη της αύξησης του ΑΕγχΠ,
   η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας προϋποθέτει περισσότερο από ποτέ αποδοτικό και λειτουργικό βιώσιμο σύστημα μεταφορών, στο πλαίσιο του οποίου οι μεταφορές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέρος της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας,
   νέες προκλήσεις που σχετίζονται με το ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών προέκυψαν ως απόρροια των προσφάτων διευρύνσεων, ιδίως μεταξύ της ΕΕ-15 και των νέων κρατών μελών σε ό,τι αφορά την πυκνότητα, τη δυναμικότητα, την ποιότητα και άλλες παραμέτρους των μεταφορών,
   οι αρνητικές επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου στην αλλαγή του κλίματος έχουν αυξηθεί, και η συμβολή του τομέα στην κλιματική αλλαγή είναι σημαντική,
   οι τιμές της ενέργειας, ιδίως για τα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, αυξάνονται διαρκώς,
   οι δυνατότητες για καινοτομία και εφαρμογή νέων τεχνολογιών αυξήθηκαν σημαντικά,
   προέκυψαν επίσης νέες υποχρεώσεις λόγω της παγκοσμιοποίησης,
   η ασφάλεια και η προστασία των υποδομών μεταφορών από την τρομοκρατία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σπουδαιότητα,
   τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών με την εγκληματικότητα στον τομέα των μεταφορών και τις οργανωμένες κλοπές εμπορικών οχημάτων και των φορτίων τους έχουν αυξηθεί,
   οι μεγάλες πόλεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να διατηρήσουν την ομαλή ροή της επιβατικής και εμπορευματικής κυκλοφορίας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών αναλογεί περίπου στο 7% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ και ότι τα έσοδα από τις μεταφορές αυξάνονται συνεχώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποδοτικές μεταφορές όχι μόνο συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και έχουν ζωτική σημασία για την επένδυση σε διαθέσιμες τεχνολογίες που είναι εμπορικά εφικτές και οικονομικά βιώσιμες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί η συμφόρηση στις μεταφορές, η οποία στοιχίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου το 1% του ΑΕγχΠ, και ότι επιπλέον ο τομέας των μεταφορών στην Ένωση αναλογεί περίπου στο 5% της απασχόλησης, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα απασχολούνται σε κλάδους που σχετίζονται με τις μεταφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδιάμεση εξέταση δίνει εν προκειμένω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ευκαιρία να εκφράσει τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών με πιο ρητό και κατηγορηματικό τρόπο και με μεγαλύτερη έμφαση στο αποτέλεσμα, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη κινητικότητα,

1.   τονίζει τη σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την αποτελεσματική εφαρμογή κοινών κανόνων και αποδοτικότερων τρόπων επιβολής· τονίζει επίσης την ανάγκη για πρακτική και συνεργατική διασύνδεση των μεταφορών και άλλων τομέων πολιτικής όπως η ενέργεια, το περιβάλλον και η καινοτομία· προτείνει να συμπεριληφθεί πλήρως η πολιτική των μεταφορών στη στρατηγική της Λισαβόνας και να λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση και στις συστάσεις που παρουσιάζουν κάθε χρόνο τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών τους σχεδίων ως μεθόδους μέτρησης και σύγκρισης της συντελούμενης προόδου·

2.   τονίζει την ανάγκη για πραγματιστική και βασισμένη στη συνεργασία διασύνδεση στον τομέα των μεταφορών και σε άλλους τομείς εθνικής ή κοινοτικής πολιτικής όπως η ενέργεια, το περιβάλλον και η καινοτομία· τονίζει ότι οι πολιτικές αυτές πρέπει επίσης να ενσωματώνουν τις απαιτήσεις για την προστασία του κλίματος, προτάσσοντας ιδίως ως προτεραιότητα τη μείωση των εκπομπών CO2 από τον τομέα των μεταφορών κατά 20% έως το 2020· θεωρεί ότι μόνον η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα μπορούσε να επιτύχει θετικά αποτελέσματα στη μείωση των θυμάτων και των εκπομπών ρύπων και στη βελτίωση της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, όπως προέβλεψε για παράδειγμα η ομάδα υψηλού επιπέδου CARS 21· υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής συγκεκριμένης ενημέρωσης στους πολίτες ως χρήστες υπηρεσιών μεταφορών, καθώς και της ενθάρρυνσής τους να επιδεικνύουν περισσότερο υπεύθυνη συμπεριφορά·

3.   συμφωνεί απολύτως ότι η κοινοτική νομοθεσία –σύμφωνα με την αρχή της βελτίωσης της νομοθεσίας και την αρχή της επικουρικότητας– πρέπει να εστιάζεται σε νέους τομείς, όπως οι αστικές μεταφορές, στους οποίους η νομοθετική ρύθμιση είναι αναγκαία και τα μέτρα πολιτικής πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ μόνον εφόσον θα αποφέρουν σαφή προστιθέμενη αξία και για να αντικαταστήσουν την υπέρμετρη γραφειοκρατία που προκύπτει από 27 εθνικές νομοθεσίες με το ίδιο θέμα· καλεί όμως, παράλληλα, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την εφαρμογή, την κοινή ερμηνεία και την επιβολή της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις μεταφορές· καλεί επίσης την Επιτροπή να ασκεί τακτική επιτήρηση, ώστε να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων και, εν ανάγκη, να πραγματοποιούνται διορθωτικές μεταβολές·

4.   εκφράζει τη λύπη του για τις συνθήκες υλοποίησης της κοινοτικής πολιτικής των μεταφορών από το Συμβούλιο και ζητεί πιο γρήγορες αποφάσεις εντός του Συμβουλίου στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας και ταχύτερη και καλύτερα συντονισμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο· ζητεί από την Επιτροπή να κάνει ότι μπορεί προς τον σκοπό αυτόν·

5.   παρατηρεί ότι τα κοινοτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση διευρωπαϊκών σχεδίων στον τομέα των μεταφορών εξακολουθούν να είναι περιορισμένα, και ότι η προστιθέμενη αξία του προγράμματος ΔΕΔ-Μ δεν μπορεί να επιτευχθεί πριν από την ολοκλήρωση ολόκληρου του δικτύου· δίνει έμφαση στη χρηματοδότηση των υποδομών (ιδίως στα σημεία όπου τα προβλήματα συμφόρησης είναι σημαντικά), των διασυνοριακών τμημάτων και των κομβικών σημείων· πιστεύει ότι η πρόοδος όσον αφορά τις επενδύσεις προτεραιότητας είναι βραδύτερη από την αναμενόμενη· υπογραμμίζει ότι τα βασικά σχέδια προτεραιότητας των ΔΕΔ-Μ –υπό την επίβλεψη των συντονιστών τους– πρέπει να επιλέγονται βάσει της οικονομικής σκοπιμότητάς τους και ιδίως της προθυμίας των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και των περιφερειών τους να τα χρηματοδοτήσουν, καθώς και σύμφωνα με το επίπεδο επιχειρησιακής τους σκοπιμότητας και την πρόοδο του τεχνικού προγραμματισμού τους, προκειμένου οι δεδηλωμένες προθέσεις να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα στον σχεδιασμό των επενδύσεων που πρέπει να ενσωματωθούν στους προϋπολογισμούς των επιμέρους κρατών μελών· θεωρεί ότι τα σχέδια αυτά πρέπει να παρέχουν αποδεδειγμένη "πανευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία" όσον αφορά την υλοποίηση ενός πραγματικά διασυνδεδεμένου και διαλειτουργικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με στόχο την αποφυγή της δημιουργίας συνονθυλεύματος εθνικών δικτύων·

6.   τονίζει ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για την ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη από τη συνεχιζόμενη χρηματοδοτική αδράνεια στον τομέα των υποδομών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την πιθανή επέκταση νέων, εναλλακτικών και καινοτόμων μεθόδων χρηματοδότησης –λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση για το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης– καθώς και σχετικά με πρόσθετους πόρους για τις μεταφορές και τις συναφείς έρευνες, στο πλαίσιο της επανεξέτασης του επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ το 2008· τονίζει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν η ανεύρεση πηγών για επενδύσεις στις μεταφορές καθώς και η δίκαιη χρέωση –βάσει της αρχής "ο χρήστης πληρώνει" και της δυνατότητας εφαρμογής της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει'–, υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα θα επανεπενδύονται στον τομέα των μεταφορών· θεωρεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να ασχοληθούν από κοινού με τα γενικά μακροπρόθεσμα χρηματοδοτικά προβλήματα της κατασκευής και της λειτουργίας των ΔΕΔ-Μ στο σύνολό τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή θα απαιτήσει τουλάχιστον δύο επταετείς χρηματοδοτικές περιόδους ενώ η διάρκεια ζωής των νέων υποδομών θα είναι τουλάχιστον μερικές δεκαετίες·

7.   χαιρετίζει την ίδρυση του Ταμείου Εγγυήσεων αλλά προσδοκεί περισσότερες πρωτοβουλίες αυτού του είδους, ιδίως όταν οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα θα μπορούσαν –στο κατάλληλο νομικό πλαίσιο– να διαδραματίσουν ρόλο στη χρηματοδότηση, όχι όμως χωρίς σαφή οικονομική και χρηματοδοτική βιωσιμότητα· υπογραμμίζει τον ρόλο της ΕΤΕπ, που πρέπει. ωστόσο να εναρμονιστεί με την ευρύτερη συμμετοχή του ευρωπαϊκού τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος στα έργα υποδομής και μεταφορών·

8.   επισημαίνει ότι η γεωγραφική επέκταση της Ένωσης οδήγησε σε σημαντική αύξηση της ποικιλομορφίας, εξαιτίας της οποίας θα πρέπει, πριν από τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων, να γίνονται ενδελεχείς αναλύσεις επιπτώσεων ώστε η Ένωση να αποκτά επίγνωση των πιθανών συνεπειών σε κάθε κράτος μέλος, ιδίως δε στα νέα κράτη μέλη· καλεί τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αξιοποιήσουν πλήρως όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους που σχετίζονται με την ανάπτυξη των υποδομών των μεταφορών· θεωρεί ότι, όποτε υπάρχει έλλειψη δυναμικότητας και υποδομών, ποιοτική πρόοδος προς αποτελεσματικότερες και πιο βιώσιμες μεταφορές δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια οριζόντιων μέτρων της συν-τροπικότητας και των ευφυών μεταφορών·)

9.   συμφωνεί να ακολουθήσει πιο πραγματιστικό δρόμο σε σχέση με το παρελθόν και να χρησιμοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο τις περιορισμένες δυνατότητες, και τονίζει τη σημασία της αποδοτικής και καινοτόμου χρήσης των διάφορων μέσων μεταφοράς που λειτουργούν ανεξάρτητα ή σε διασύνδεση· τονίζει ότι η ανάπτυξη της διασύνδεσης ποικίλων μεταφορικών μέσων πρέπει να συμβαδίζει με τη μείωση των επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον· επισημαίνει ότι κάθε τρόπος μεταφοράς πρέπει να αναπτύσσεται βάσει των δικών του πλεονεκτημάτων στο πλαίσιο των αντίστοιχων περιβαλλοντικών προτύπων και να επωμίζεται το δικό του κόστος, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η κινητικότητα διά της αυξημένης αποδοτικότητας σε όλους τους τρόπους μεταφοράς· τονίζει ότι η διασύνδεση ποικίλων μεταφορικών μέσων επιτρέπει να επιτυγχάνεται βέλτιστη και βιώσιμη χρήση των πόρων διά της διαχείρισης της κινητικότητας στην εφοδιαστική των μεταφορών καθώς και της διασύνδεσης των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει την κίνηση ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιεί την πλεονάζουσα ικανότητα προς όφελος του συνολικού συστήματος·

10.   τονίζει ότι η μετάβαση σε φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηρόδρομοι, τα λεωφορεία και πούλμαν, η χρησιμοποίηση του ίδιου αυτοκινήτου από περισσότερα άτομα, το περπάτημα και η ποδηλασία, οι θαλάσσιες μεταφορές και η εσωτερική ναυσιπλοΐα, πρέπει να πραγματοποιηθεί και τονίζει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε εκείνα τα μέσα μεταφοράς των οποίων συχνά το επίπεδο συμμετοχής παραμένει ακόμη χαμηλό, πράγμα που σημαίνει ότι διαθέτουν σημαντικότατες προοπτικές ανάπτυξης·

11.   τονίζει ότι, καθώς συνεχίζεται η ολοκλήρωση των προγραμμάτων ΔΕΔ-Μ, τα συμβατικά μέτρα προσεγγίζουν τα όριά τους· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, τις δυνατότητες που παρέχουν τα ευφυή συστήματα μεταφορών, οι τεχνολογικές καινοτομίες, οι επενδύσεις στην τηλεματική για την ενίσχυση της κυκλοφοριακής απόδοσης, η μείωση της συμφόρησης και η βελτίωση των επιδόσεων από την άποψη της ασφάλειας και του περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι τα οφέλη από τα ευφυή συστήματα και τις τεχνολογικές καινοτομίες (SESAR (αερομεταφορές), ERTMS (σιδηροδρομικές μεταφορές), RIS (σύστημα πληροφοριών ποταμών), Galileo (δορυφορικό σύστημα πλοήγησης) κλπ.) πρέπει να αξιοποιηθούν· υπογραμμίζει ότι το βασικό καθήκον τόσο της Κοινότητας όσο και του κλάδου είναι η στήριξη της αγοράς νέων καινοτόμων λύσεων και η δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού και τεχνικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών διά δημοσίων συμβάσεων·

12.   σημειώνει ότι νέες προκλήσεις έχουν προκύψει επίσης ως απόρροια της παγκοσμιοποίησης της εφοδιαστικής, που αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας· τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης στρατηγικής-πλαισίου για τις εμπορευματικές μεταφορές και θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να βασίζεται στην αντίληψη ότι οι εμπορευματικές μεταφορές είναι κατά κύριο λόγο καθαρά επιχειρηματικός τομέας δραστηριοτήτων και ότι η ρύθμισή του πρέπει να περιορίζεται στη διαμόρφωση καταλλήλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την αποτελεσματική μεταφορά εμπορευμάτων· υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών πρέπει να ενσωματώσει την εφοδιαστική στην επέκταση και σύνδεση των λιμένων, καθώς και στην κατασκευή εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης· ενθαρρύνει τις εφοδιαστικές λύσεις με πολλαπλά μεταφορικά μέσα και το ευρωπαϊκό αρθρωτό σύστημα, τις συνδέσεις των υποδομών και τις προηγμένες εφαρμογές πληροφορικής·

13.   τονίζει την ανάγκη για συνεργασία και συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες μεμονωμένα και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας· εκφράζει την επιθυμία του να έχει ουσιαστική συμμετοχή στις εν λόγω διαπραγματεύσεις και συμφωνίες·

14.   χαιρετίζει τα σχέδια του προγράμματος έργων που καθορίζονται με το παράρτημα Ι της προαναφερθείσας ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, για τα επόμενα χρόνια και:

   υπογραμμίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής πολιτικής θαλάσσιων μεταφορών, και ιδίως της ολοκληρωμένης στρατηγικής θαλάσσιων μεταφορών σε συνδυασμό με λιμενική πολιτική, που θα πρέπει να ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης,
   τονίζει τη σπουδαιότητα των σχεδίων "θαλάσσιες λεωφόροι",
   τονίζει τις περαιτέρω προόδους στον τομέα της αεροπλοΐας, συμπεριλαμβανομένης της αγοραπωλησίας δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, και υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος SESAR,
   επισημαίνει ότι μια κοινή συνολική αντίληψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη των αεροδρομίων είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί μια απρόσφορη κατανομή πόρων,
   υποστηρίζει τη συνέχιση του προγράμματος Μάρκο Πόλο·
   τονίζει ότι το πρόγραμμα Galileo και το ERTMS πρέπει να επιταχυνθούν·
   υποστηρίζει την πρόοδο των σχεδίων eSafety και ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID),
   υποστηρίζει την πρόοδο του σχεδίου NAIADES για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν προτάσεις σχετικά με την υλοποίηση των αναγγελθεισών δράσεων αυτού του σχεδίου δράσης· υποστηρίζει την πρόοδο του RIS,
   αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει το 2008 πρότυπο γενικής εφαρμογής, διαφανές και κατανοητό για την εκτίμηση όλου του εξωτερικού κόστους, πρότυπο που θα χρησιμεύσει ως βάση για τους μελλοντικούς υπολογισμούς του κόστους των υποδομών και θα συνοδεύεται από ανάλυση επιπτώσεων όσον αφορά την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους όλων των τρόπων μεταφοράς , καθώς και από στρατηγική για την εφαρμογή του σε σχέση με όλους τους τρόπους μεταφοράς,
   καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 2004/52/ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων διοδίων στην Κοινότητα και να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας πριν από το τέλος του 2007,
   ζητεί να πραγματοποιηθεί μελέτη εφικτού –που να συμπλέει με την έκθεση για το μέλλον των ιδίων πόρων της ΕΕ– με στόχο την κατοχύρωση ασφαλούς και σταθερής χρηματοδότησης,
   τονίζει ότι, κατά την υλοποίηση του 7ου προγράμματος-πλαισίου, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα σχέδια και προγράμματα που αφορούν τα ευφυή συστήματα μεταφορών και την εφοδιαστική, συμπεριλαμβανομένης της οδικής ασφάλειας, των αστικών μεταφορών και της τεχνολογίας καθαρών κινητήρων,
   ζητεί πρότυπα ποιότητας και διαλειτουργικότητας σε επίπεδο ΕΕ για την εξασφάλιση των βιοκαυσίμων,
   υπογραμμίζει την ανάγκη του χάρτη πορείας για την ενεργειακή απόδοση,
   τονίζει τη σπουδαιότητα της Πράσινης Βίβλου για τις αστικές μεταφορές και εκφράζει την ελπίδα ότι θα διατεθούν ειδικά μέσα για τη μετάβαση των αστικών δημόσιων μεταφορών στην ολοκλήρωση της διασύνδεσης των διαφόρων μέσων μεταφοράς, με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας και τη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν να αμείβονται οι χρήστες για την απόφασή τους να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς,
   υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της λήψης περαιτέρω μέτρων για τις βιώσιμες μεταφορές στις ορεινές και στις αραιοκατοικημένες περιοχές, ύστερα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Μεταφορών της Σύμβασης των Άλπεων από το Συμβούλιο Μεταφορών στις 11 Δεκεμβρίου 2006,
   ζητεί να υποβληθεί Πράσινη Βίβλος σχετικά με τον ευρωπαϊκό τουρισμό και να πραγματοποιηθεί ειδική αξιολόγηση επιπτώσεων για τη νομοθεσία που έχει σαφή επίδραση στον ευρωπαϊκό τουρισμό·

15.   ενώ η πολιτική μεταφορών της επανενωμένης Ευρώπης αντιμετώπιζε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, τονίζει ότι η ενδιάμεση εξέταση της Λευκής Βίβλου του 2001 για τις μεταφορές δεν έθεσε μακροπρόθεσμους στόχους ούτε έδωσε απαντήσεις όσον αφορά την ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αρχίσει αμέσως να εργάζεται με σκοπό την καλή προετοιμασία της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών μετά το 2010, η οποία να μπορεί να ανταποκριθεί βιώσιμα στις νέες προκλήσεις·

16.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Καρδιαγγειακές παθήσεις
PDF 304kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων
P6_TA(2007)0346B6-0277/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Θεμάτων Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή που συνήλθε στις 1 και 2 Ιουνίου 2004(1),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με Πρόγραμμα Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2007-2013 (COM(2006)0234),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2006(2),

–   έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδοτικών ασθενειών(3) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τους στρατηγικούς στόχους όσον αφορά τις γυναίκες και την υγεία, της Δήλωσης του Πεκίνου και την πλατφόρμα δράσης, που ενέκρινε το 4ο παγκόσμιο συνέδριο των ΗΕ για τις γυναίκες στις 15 Σεπτεμβρίου 1995,

–   έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων(4),

–   έχοντας υπόψη τη διάσκεψη για την υγεία της καρδιάς που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 28 και 29 Ιουνίου 2005(5),

–   έχοντας υπόψη τη διάσκεψη για την υγεία των γυναικών που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 7 Μαρτίου 2006 στο πλαίσιο της διάσκεψης για τα καρδιακά νοσήματα(6),

–   έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη καρδιακής υγείας του Ιουνίου 2007(7),

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Φινλανδικής Προεδρίας για την υγεία στο πλαίσιο του συνόλου των πολιτικών από το 2006(8),

–   έχοντας υπόψη το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα (2007-2013)(9),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία του 2005 σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, οι παθήσεις αυτές αποτελούν τη μεγαλύτερη αιτία θανάτου ανδρών και γυναικών στην ΕΕ με 1,9 εκατ. θανάτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και οι άνδρες πλήττονται διαφορετικά από τις καρδιαγγειακές παθήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες από τους άνδρες να πεθάνουν από εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις στις γυναίκες συχνά δεν διαγιγνώσκονται και δεν τυγχάνουν δέουσας αντιμετώπισης(10),

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η αιτία του ημίσεως σχεδόν των θανάτων στην ΕΕ (42%)(11),

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν τη δεύτερη αιτία επιβάρυνσης ασθενείας (ασθένεια και θάνατος) στην ΕΕ σε ποσοστό που ανέρχεται στο 18%(12),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό κόστος των καρδιαγγειακών παθήσεων στην ΕΕ ανέρχεται σε 169 δισεκατομμύρια ευρώ, 105 εκ των οποίων διατίθενται για θεραπεία και 64 αφορούν την απώλεια παραγωγικότητας και το κόστος της άτυπης θεραπείας(13),

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία χαρακτηρίζει την κατάσταση πλήρους φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς την απουσία ασθενείας ή αδυναμίας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταβαλλόμενη δημογραφική δομή της ΕΕ απαιτεί την παράταση του εργασιακού βίου και ότι η εξασθένηση λόγω υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων έχει αρνητικές συνέπειες στο εργατικό δυναμικό(14),

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τους δείκτες ΟΟΣΑ για το 2005(15) "μόλις το 3% των δαπανών για την υγεία διατίθενται για πρόληψη και σε προγράμματα δημόσιας υγείας",

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την ανάπτυξη καρδιαγγειακής πάθησης είναι κυρίως η κατανάλωση καπνού και οινοπνεύματος, το υπερβολικό σπλαχνικό λίπος, που μπορεί να οδηγήσουν σε μεταβολικές διαταραχές, υψηλά επίπεδα σακχάρου, αύξηση του επιπέδου των λιπιδίων και της χοληστερόλης στο αίμα και υπέρταση,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες καρδιαγγειακές παθήσεις είναι δυνατόν να προληφθούν με αλλαγή του τρόπου ζωής παράλληλα με τον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων υψηλού κινδύνου και την κατάλληλη διάγνωση,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ αναγνωρίζει ότι οι πλέον αποτελεσματικές από πλευράς κόστους μέθοδοι για τη μείωση των κινδύνων μεταξύ του πληθυσμού είναι οι παρεμβάσεις σε ευρεία κλίμακα σε συνδυασμό με αποτελεσματικές πολιτικές και ευρείες πολιτικές ευαισθητοποίησης για την υγεία(16),

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται απτή ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μάρτιο του 2006, στα συμπεράσματα της διάσκεψης για την καρδιακή υγεία των γυναικών διατυπωνόταν το αίτημα προς το Συμβούλιο να εκδώσει σύσταση σχετικά με απτή στρατηγική για τις καρδιαγγειακές ασθένειες έχοντας ως βάση την πρόταση της Επιτροπής που περιλαμβάνει την προώθηση της καρδιαγγειακής υγιεινής, μηχανισμός υποστήριξης των στρατηγικών και δραστηριοτήτων των κρατών μελών, κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση του κινδύνου, βέλτιστες μεθόδους πρόληψης, θεραπεία, αποκατάσταση και ελέγχους, καθώς και εκπαίδευση των γιατρών από γιατρούς,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται σημαντικές ασυμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών ως προς την εξάπλωση, πρόληψη και θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων και ότι ο ρόλος της ΕΕ συνίσταται στην καταπολέμηση των ανισοτήτων αυτών προκειμένου να καλυφθεί το κενό,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το φύλο αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα για την ανάπτυξη, διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα της υγείας, δεν αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στον παράγοντα φύλο, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αγωγή που ακολουθείται για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στις γυναίκες,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το προαναφερθέν ψήφισμα της 15ης Δεκεμβρίου 2005, το Κοινοβούλιο καλούσε την Επιτροπή να εξασφαλίσει πραγματική παρακολούθηση των ανακοινώσεών της για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, των καρδιακών παθήσεων, του διαβήτη, του καρκίνου, των διανοητικών διαταραχών και του HIV/AIDS,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπεστήριξε θερμότατα το 2006 την αντιμετώπιση άλλων σοβαρών ασθενειών με τη δήλωση της 27ης Απριλίου 2006 για το διαβήτη(17) και το ψήφισμα της 25ης Οκτωβρίου 2006 για τον καρκίνο του στήθους στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση(18) ενώ τίποτε δεν προβλέπεται σήμερα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που αποτελούν τον υπ" αριθμόν ένα κίνδυνο θανάτου στην Ευρώπη,

1.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει σύσταση για τις καρδιαγγειακές παθήσεις περιλαμβανομένης της υπέρτασης, καθώς και για τον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων υψηλού κινδύνου και τις στρατηγικές πρόληψης στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές λόγω φύλου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εξίσωση των φύλων στον τομέα της υγείας·

2.   καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει έρευνα με στόχο να ενθαρρύνει τον εξοπλισμό μεγάλων δημοσίων χώρων, όπως σιδηροδρομικοί σταθμοί και σταθμοί μετρό, αεροδρόμια και στάδια, με συστήματα προνοσοκομειακής περίθαλψης, όπως συστήματα έγκαιρου απινιδισμού για τα θύματα καρδιακής προσβολής (καρδιακός ινιδισμός)·

3.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να ενισχύσουν τα συστήματα εποπτείας των παραγόντων κινδύνου·

4.   καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ή να αναθεωρήσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για τη δημόσια υγεία εις τρόπον ώστε να περιλαμβάνονται η προώθηση της υγείας, στρατηγικές διαχείρισης του πληθυσμού και εντοπισμό των περιπτώσεων υψηλού κινδύνου και να αναπτύξουν αξιολογήσεις επιπτώσεων στην υγεία προκειμένου να μετρηθεί η επιβάρυνση στα εθνικά συστήματα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές λόγω φύλου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εξίσωση των φύλων στον τομέα της υγείας·

5.   καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, περιλαμβανομένων τυποποιημένων κατευθυντήριων γραμμών για τη βέλτιστη πρακτική προκειμένου να εντοπίζονται τα άτομα υψηλού κινδύνου·

6.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βρουν συναίνεση στον καθορισμό στόχων για τη διαχείριση του ελέγχου της υπέρτασης·

7.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν την προώθηση της καρδιαγγειακής υγείας, τον έγκαιρο εντοπισμό των ομάδων υψηλού κινδύνου και στρατηγικές πρόληψης ως αποτελεσματικότερες μεθόδους για την καταπολέμηση των καρδιαγγειακών ασθενειών·

8.   καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολυτομεακή προσέγγιση στην προώθηση της καρδιαγγειακής υγιεινής και τις στρατηγικές πρόληψης κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς·

9.   καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τα σχέδια δράσης τους για την προώθηση υγιεινότερου τρόπου ζωής·

10.   ζητεί διαρκή χρηματοδοτική υποστήριξη για την προώθηση της έρευνας με στόχο την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς και την προώθηση της καρδιαγγειακής υγιεινής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένης της έρευνας στους παράγοντες κινδύνου, την εξάπλωση και τους γενετικούς παράγοντες·

11.   καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα δημόσιας εκπαίδευσης προκειμένου να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των παραγόντων κινδύνου σε σχέση με τις καρδιαγγειακές παθήσεις και εξειδικευμένα προγράμματα για την περαιτέρω επιμόρφωση του υγειονομικού προσωπικού·

12.   καλεί τα κράτη μέλη να καταμετρήσουν την εξάπλωση των καρδιαγγειακών παθήσεων στους πληθυσμούς τους και να αξιολογήσουν τα εθνικά τους προγράμματα προκειμένου να εντοπισθούν σημεία αναφοράς που θα επιτρέψουν στις εθνικές αρχές να θέσουν απτούς στόχους στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχετικών πρωτοβουλιών·

13.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν την εφαρμογή των πλέον προσφάτων κατευθυντηρίων γραμμών για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων που συνέταξε η Κοινή Ευρωπαϊκή Ειδική Ομάδα·

14.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και συνεργασίες με τους ενδιαφερομένους, με στόχο τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγιεινής με μέτρα που θα περιλαμβάνουν περαιτέρω ελέγχους για το κάπνισμα και την κατανάλωση οινοπνεύματος και βελτίωση της διατροφής και τη σωματική άσκηση ως μέσα πρόληψης της παχυσαρκίας και της υπέρτασης και των σχετικών επιπλοκών τους·

15.   καλεί επειγόντως την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις προηγούμενες πρωτοβουλίες της σχετικά με την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πρόληψης των καρδιαγγειακών παθήσεων μεταξύ των κρατών μελών·

16.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τακτικές ανταλλαγές εμπειριών, πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με την καρδιαγγειακή υγιεινή μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων·

17.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα των δεδομένων προωθώντας τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων που θα ελέγχει την εξάπλωση των καρδιαγγειακών παθήσεων, τη θνησιμότητα, τη νοσηρότητα και τους παράγοντες κινδύνου στα κράτη μέλη·

18.   καλεί επειγόντως την Επιτροπή να αναπτύξει μεθόδους αξιολόγησης των επιπτώσεων στην υγεία εις τρόπον ώστε να υπολογισθεί το μέγεθος της επιβάρυνσης των καρδιαγγειακών παθήσεων και της υπέρτασης στην ευρωπαϊκή οικονομική παραγωγικότητα στα κράτη μέλη, εν συνεχεία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπερίληψη του παράγοντα της υγείας σε όλες τις πολιτικές·

19.   χαιρετίζει το προσφάτως αναγγελθέν σχέδιο της Επιτροπής για την ανάπτυξη στρατηγικής για την υγεία και καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει τη στρατηγική αυτή στην ανάγκη να υπάρχει ισότητα πρόσβασης στην πρόληψη, θεραπεία και έλεγχο της πάθησης για όλους τους Ευρωπαίους ανεξαρτήτως εθνικότητας·

20.   καλεί την Επιτροπή να επισημάνει στα κράτη μέλη τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον έλεγχο των καρδιαγγειακών παθήσεων και της υπέρτασης, καθώς και τις μεθόδους πρόληψης όπως επίσης και για την περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό, μεταξύ άλλων και διά του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα, των διαρθρωτικών ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης·

21.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/80729.pdf
(2) ΕΕ C 286 Ε, 23.11.2006, σ. 487.
(3) EUR/RC56/R2
(4) Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2003 Dec;10(Suppl 1): S1-78.
(5) http://www.worldheartday.com/articulos/LuxembourgDeclararion.pdf
(6) www.cvhconference.org
(7) www.heartcharter.eu
(8) http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/inter/eu2006/hiap/index.htx.i1153.pdf
(9) Οδηγία αριθ. 1982/2006/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1).
(10) 2005 European Cardiovascular Disease Statistics Report, British Heart Foundation/European Heart Network, February 2005
(11) Αυτόθι.
(12) Αυτόθι.
(13) Αυτόθι.
(14) High Blood Pressure and Health Policy, Kanavos/Őstergren/Weber et al., 2007
(15) Επισκόπηση Υγείας-Δείκτες ΟΟΣΑ 2005. Νοέμβριος 2005
(16) Ενημερωτικό Δελτίο ΠΟΥ-Καρδιαγγειακές ασθένειες: πρόληψη και έλεγχος, ΠΟΥ 2003, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_cvd.pdf
(17) ΕΕ C 296 Ε, 6.12.2006, σ. 273.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0449.


Συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
PDF 367kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
P6_TA(2007)0347RC-B6-0278/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006(1) και το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με το PNR(2),

–   έχοντας υπόψη τις προηγούμενες συμφωνίες PNR μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής της 28ης Μαΐου 2004 και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής της 19ης Οκτωβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας της 28ης Ιουνίου 2007 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη μεταφορά δεδομένων PNR από αερομεταφορείς προς το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) το οποίο διαβιβάστηκε ανεπίσημα από τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου, υπουργό Wolfgang Schäuble, στον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 30ής Μαΐου 2006, στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-317/04 και C-318/04,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή του DHS της 28ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τις διαβεβαιώσεις, στην οποία εξηγεί τον τρόπο διασφάλισης των δεδομένων PNR που εφαρμόζει, η οποία διαβιβάστηκε ανεπίσημα από τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου Wolfgang Schäuble στον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 27ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη νέα συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία απεστάλη στον προεδρεύοντα κ. Schäuble, και τις απάντησεις που του απηύθυναν ο υπουργός Wolfgang Schäuble και ο Γενικός Διευθυντής ΔΕΑ της Επιτροπής Jonathan Faull, στις 29 Ιουνίου και 3 Ιουλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Πρόσθετου Πρωτόκολλου της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Ατόμων σε σχέση με την Αυτόματη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο αφορά τις εποπτικές αρχές και τις διαμεθοριακές ροές δεδομένων,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδηλωμένος στόχος της νέας συμφωνίας PNR είναι να υπάρξει μια νομική βάση για τη μεταφορά από την ΕΕ δεδομένων PNR (μητρώου ονομάτων επιβατών) στις Ηνωμένες Πολιτείες αφενός και αφετέρου να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική προστασία των προσωπικών δεδομένων και να υπάρξουν διαδικαστικές ασφαλίσεις για τους πολίτες της ΕΕ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία PNR έχει ως στόχο την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνούς εγκλήματος,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα συμφωνία PNR δεν ικανοποιεί τον δεύτερο στόχο, δεδομένου ότι πάσχει ουσιαστικά όσον αφορά την ασφάλεια δικαίου, την προστασία των δεδομένων και τα ένδικα μέσα για τους πολίτες της ΕΕ, ιδιαίτερα λόγω των ανοικτών και συγκεχυμένων ορισμών και των πολλαπλών δυνατοτήτων για εξαιρέσεις,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία PNR συνιστά το νομικό πλαίσιο για τη μετάδοση δεδομένων PNR της ΕΕ στις ΗΠΑ και, κατ" αυτόν τον τρόπο, παρέχει τη βάση ώστε οι αερομεταφορείς να ασκούν τις δραστηριότητές τους με τις ΗΠΑ,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαρκής προστασία της ιδιωτικότητας και των ατομικών ελευθεριών των επιμέρους πολιτών και οι έλεγχοι της ποιότητας των δεδομένων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ο μερισμός δεδομένων και πληροφοριών να αποτελεί πολύτιμο και αξιόπιστο εργαλείο στον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας,

Γενικά

1.   αναγνωρίζει τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία PNR και αναγνωρίζει κατ' αρχήν το πλεονέκτημα του να υπάρχει ενιαία συμφωνία PNR μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ αντί για 27 διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και των ΗΠΑ·

2.   αποδοκιμάζει έντονα την έλλειψη οποιασδήποτε δημοκρατικής εποπτείας, δεδομένου ότι η νέα συμφωνία PNR η οποία δρομολογήθηκε ύστερα από αμερικανικές απαιτήσεις, υπέστη διαπραγμάτευση και συμφωνήθηκε χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφήνει ανεπαρκές περιθώριο στα εθνικά κοινοβούλια προκειμένου αυτά να ασκήσουν επιρροή στη διαπραγματευτική εντολή, να εκτιμήσουν ενδελεχώς την προτεινόμενη νέα συμφωνία PNR ή να προτείνουν τροποποιήσεις σε αυτήν·

3.   εκφράζοντας την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη έλλειψη ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τις συνέπειες και το εύρος των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις αεροπορικές εταιρείες, καθώς και σχετικά με τη νομική σχέση μεταξύ της νέας συμφωνίας PNR και της επιστολής του DHS·

4.   επικρίνει το γεγονός ότι η νέα συμφωνία PNR δεν προσφέρει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων PNR, και αποδοκιμάζει την έλλειψη σαφών και αναλογικών διατάξεων όσον αφορά τον μερισμό πληροφοριών, και τη διατήρηση και εποπτεία από τις αρχές προστασίας δεδομένων· εκφράζει την ανησυχία για τις πολυάριθμες διατάξεις οι οποίες προβλέπεται να εφαρμόζονται με τη διακριτική ευχέρεια του DHS·

5.   καλεί κατά συνέπεια τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών να εξετάσουν προσεκτικά το παρόν σχέδιο νέας συμφωνίας PNR υπό το φως των παρατηρήσεων που διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα·

Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο

6.   εκφράζει την ανησυχία του διότι ο χειρισμός, η συγκέντρωση, η χρήση και αποθήκευση δεδομένων PNR από το DHS δεν βασίζεται σε μια κανονική συμφωνία αλλά μόνο σε μη δεσμευτικές διαβεβαιώσεις οι οποίες είναι δυνατόν να μετατρέπονται μονομερώς από το DHS ανά πάσα στιγμή και οι οποίες δεν αναγνωρίζουν δικαιώματα ούτε μεταβιβάζουν οφέλη σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή μέρος·

7.   αποδοκιμάζει την έλλειψη σαφούς περιορισμού σκοπού που παρατηρείται στην επιστολή του DHS, όπου επισημαίνεται ότι τα δεδομένα PNR είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και συναφών εγκλημάτων, αλλά επίσης για ένα φάσμα επιπρόσθετων μη προσδιοριζόμενων σκοπών, ιδίως δε "για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλων προσώπων ή σε οποιεσδήποτε ποινικές δικαστικές διαδικασίες ή όπως αλλιώς απαιτείται από το νόμο'·

8.   χαιρετίζει την προθυμία του DHS να περάσει στο σύστημα PUSH όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2008 κατ' αρχήν, αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι η μετάβαση, η οποία ήδη προβλέπεται στη συμφωνία PNR του 2004, έχει καθυστερήσει επί έτη, έστω και αν η προϋπόθεση της τεχνικής δυνατότητας έχει εκπληρωθεί προς πολλού· πιστεύει ότι το σύστημα PUSH για όλους τους αερομεταφορείς πρέπει να αποτελεί απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για τις μεταφορές PNR· υπογραμμίζει ότι η ταυτόχρονη ύπαρξη των συστημάτων PUSH και PULL θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των αερομεταφορέων της ΕΕ·

9.   επιμένει η κοινή περιοδική εξέταση από το DHS και την ΕΕ να είναι συνολική να λαμβάνει χώρα ετησίως και τα αποτελέσματα να δημοσιεύονται· επιμένει ότι η εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων από πλευράς μεγαλύτερης ασφάλειας· εκφράζει τη λύπη του διότι η εξέταση δεν προβλέπει οποιαδήποτε συμμετοχή ευρωπαίων εποπτών προστασίας δεδομένων, κάτι το οποίο προβλεπόταν στην προηγούμενη συμφωνία PNR·

10.   επιμένει ότι οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα για τη χρήση των δεδομένων τους και για τα δικαιώματά τους, ιδιαίτερα για το δικαίωμα προσφυγής και το δικαίωμα ενημέρωσης για τους λόγους για τους οποίους ο επιβάτης εμποδίζεται να συνεχίσει το ταξίδι του, και ότι η υποχρέωση αυτή απόκειται στις αεροπορικές εταιρείες· πιστεύει ότι το DHS και η Επιτροπή πρέπει να αναλάβουν ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται στους επιβάτες και προτείνει να διατίθεται σε όλους τους επιβάτες η "σύντομη ειδοποίηση για ταξίδια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών" η οποία προτείνεται από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 (WP 132)·

11.   εκφράζει τη λύπη του διότι οι διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έλαβαν υπόψη την οδηγία 2004/82/ΕΚ ούτε τις συμφωνίες PNR της ΕΕ με την Αυστραλία και τον Καναδά, οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλότερα πρότυπα προστασίας των προσωπικών δεδομένων·

12.   υπενθυμίζει ότι η διοικητική συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ δεν είναι δυνατόν να έχει ως αποτέλεσμα να μειώνει το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διασφαλίζεται με τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών και εκφράζει τη λύπη του διότι θα δημιουργήσει περαιτέρω σύγχυση ως προς τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών της ΕΕ και ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ·

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων

13.   χαιρετίζει το γεγονός ότι ο αμερικανικός νόμος περί ιδιωτικότητας θα επεκταθεί διοικητικά στους πολίτες της ΕΕ·

14.   εκφράζει τη λύπη του διότι το DHS διατηρεί το δικαίωμα να εισάγει εξαιρέσεις βάσει του νόμου για την ελευθερία των πληροφοριών·

15.   εκφράζει τη λύπη του διότι η νέα συμφωνία PNR δεν προβλέπει επακριβή κριτήρια για τον ορισμό της προστασίας προσωπικών δεδομένων που προσφέρεται από το DHS ως ικανοποιητικής σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ·

16.   αποδοκιμάζει από την άποψη αυτή το γεγονός ότι τα δεδομένα PNR των πολιτών της ΕΕ πρόκειται να υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΠΑ χωρίς αξιολόγηση καταλληλότητας και χωρίς οποιαδήποτε ένδειξη ως προς τη συγκεκριμένη αμερικανική νομοθετική διάταξη που εφαρμόζεται·

17.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η χρονική διάρκεια διατήρησης των δεδομένων PNR θα επεκταθεί από 3.5 έτη σε 15 έτη, καθώς και την αναδρομική εφαρμογή του μέτρου αυτού στα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί βάσει των προηγούμενων συμφωνιών PNR· επικρίνει έντονα το γεγονός ότι ύστερα από την 15ετή περίοδο διατήρησης, η οποία αποτελείται από μια 7ετή "ενεργό" περίοδο και μια 8ετή "λανθάνουσα" περίοδο δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι τα δεδομένα θα διαγραφούν οριστικά·

18.   λαμβάνει υπό σημείωση τη μείωση των πεδίων δεδομένων από 34 σε 19, αλλά επισημαίνει ότι η μείωση αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό διακοσμητική και οφείλεται στη συγχώνευση και μετονομασία πεδίων δεδομένων και όχι στη διαγραφή τους·

19.   επισημαίνει με ανησυχία ότι ευαίσθητα δεδομένα (δηλαδή προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτική τοποθέτηση, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή του ατόμου) διατίθενται στο DHS και ότι τα δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από το DHS σε εξαιρετικές περιπτώσεις·

20.   εκφράζει την ανησυχία του διότι τα δεδομένα θα διατηρηθούν επί 7 έτη σε "ενεργές αναλυτικές βάσεις δεδομένων", πράγμα το οποίο οδηγεί σε σημαντικό κίνδυνο χαρακτηρισμού βάσει κριτηρίων και εξόρυξης δεδομένων, κάτι που είναι ασύμβατο με βασικές ευρωπαϊκές αρχές και αποτελεί πρακτική που ακόμη βρίσκεται υπό συζήτηση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ·

Όσον αφορά τον μερισμό πληροφοριών

21.   εκφράζει τη λύπη του διότι η νέα συμφωνία PNR εξακολουθεί να μην ορίζει επακριβώς ποιες αρχές των ΗΠΑ δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα PNR·

22.   ανησυχεί για την εξεταζόμενη μεταφορά αναλυτικών πληροφοριών που απορρέουν από τα δεδομένα PNR, από τις αρχές των ΗΠΑ σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές στα κράτη μέλη, ενδεχομένως δε και στις Europol και Eurojust έξω από το πλαίσιο συγκεκριμένων δικαστικών διαδικασιών ή αστυνομικών ερευνών, όπως αναφέρεται στην επιστολή του DHS, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις υφιστάμενες συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ για την αμοιβαία νομική συνδρομή και την έκδοση προσώπων·

23.   αντιτίθεται έντονα στην πρόβλεψη ότι τρίτες χώρες γενικά είναι δυνατόν να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα PNR εάν τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις του DHS και ότι είναι δυνατόν τρίτες χώρες κατ' εξαίρεση, σε μη προσδιοριζόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα PNR χωρίς διαβεβαίωση ότι ο χειρισμός των δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας του DHS·

24.   εκφράζει τη λύπη του διότι η ΕΕ έχει δεχθεί "να μην παρεμβαίνει" ως προς την προστασία των δεδομένων PNR πολιτών της ΕΕ τα οποία ενδεχομένως μοιράζονται οι ΗΠΑ με τρίτες χώρες·

25.   λαμβάνει υπό σημείωση ότι η νέα συμφωνία PNR επιτρέπει στο DHS να παρέχει δεδομένα PNR σε άλλες εγχώριες κρατικές αρχές των ΗΠΑ σε σχέση με συγκεκριμένες υποθέσεις και κατ' αναλογία προς το χαρακτήρα της υπόθεσης· εκφράζει τη λύπη του διότι από τη νέα συμφωνία PNR απουσιάζει οποιαδήποτε διευκρίνιση ως προς το ποιες αμερικανικές αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα PNR και επειδή οι σκοποί που προβλέπονται στο άρθρο 1 της επιστολής του DHS είναι ευρύτατη·

Όσον αφορά ένα ευρωπαϊκό σύστημα PNR

26.   επισημαίνει ότι η νέα συμφωνία PNR κάνει αναφορά σε ενδεχόμενο μελλοντικό σύστημα PNR σε επίπεδο ΕΕ ή ενός ή περισσότερων κρατών μελών της και στην πρόβλεψη ότι οποιαδήποτε δεδομένα PNR ενός τέτοιου συστήματος διατίθενται στο DHS·

27.   ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει την κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με ένα σύστημα PNR της ΕΕ, μεταξύ άλλων καθιστώντας διαθέσιμη τη μελέτη σκοπιμότητας που δεσμεύτηκε να εκπονήσει·

28.   επαναλαμβάνει τις ανησυχίες που εκφράζονται από την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων PNR για λόγους επιβολής του νόμου και ειδικότερα καλεί την Επιτροπή να τεκμηριώσει:

   α) την επιχειρησιακή ανάγκη και το σκοπό της συλλογής δεδομένων PNR κατά την είσοδο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
   β) την προστιθέμενη αξία της συλλογής δεδομένων PNR στο φως των ήδη υφιστάμενων μέτρων ελέγχου στην είσοδο της ΕΕ για λόγους ασφαλείας όπως είναι το σύστημα Σένγκεν, το σύστημα πληροφοριών θεώρησης διαβατηρίου και το σύστημα API·
   γ) τη χρήση που προβλέπεται για τα δεδομένα PNR, και ιδίως κατά πόσον προορίζονται για τον εντοπισμό ατόμων με στόχο να εξασφαλίζεται η αεροπορική ασφάλεια ή προκειμένου να προσδιορίζεται ποιος εισέρχεται στην επικράτεια της ΕΕ ή για τον γενικό αρνητικό ή θετικό χαρακτηρισμό βάσει κριτηρίων των επιβατών.

29.   επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε τέτοιες εξελίξεις σύμφωνα με το άρθρο 71, παράγραφος 1, στοιχείο γ), και το άρθρο 251 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

30.   υπενθυμίζει ότι η νέα συμφωνία PNR θα πρέπει τελικά να εξεταστεί στο φως των μελλοντικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων της ΕΕ που εκτίθενται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2007 και στην εντολή για την προσεχή Διακυβερνητική Διάσκεψη·

31.   προτίθεται να ζητήσει να εκτιμηθεί νομικά η νέα συμφωνία PNR ως προς τη συμμόρφωσή της με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και καλεί την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να συντάξουν εμπεριστατωμένες γνωμοδοτήσεις από αυτή την άποψη·

o
o   o

32.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

(1) ΕΕ C 305 Ε, 14.12.2006, σ. 250.
(2) P6_TA(2007)0039.
(3) ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 24.


Ευρωζώνη (2007)
PDF 366kWORD 84k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την ετήσια έκθεση 2007 για την ευρωζώνη (2007/2143(INI))
P6_TA(2007)0348A6-0264/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια δήλωση 2007 για την ευρωζώνη (COM(2007)0231),

–   έχοντας υπόψη τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2006(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας: προπαρασκευαστική έκθεση για τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών για το 2007(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με τον μακροοικονομικό αντίκτυπο της αύξησης των τιμών της ενέργειας(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη διεύρυνση της ευρωζώνης(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη στρατηγική επανεξέταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου(5),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2006 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της ΕΚΤ του Μαρτίου 2007 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0264/2007),

A.   επισημαίνοντας ότι το ΑΕγχΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 2,7% το 2006, έναντι 1,4% το 2005, εμφανίζοντας την καλύτερη επίδοση από το 2000 και μετά, ενώ το ποσοστό πληθωρισμού ανήλθε σε 2,2%, παραμένοντας αμετάβλητο από το 2005,

Β.   επισημαίνοντας ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε σε 1,6% του ΑΕγχΠ το 2006 έναντι 2,5% του ΑΕγχΠ το 2005,

Γ.   επισημαίνοντας ότι το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 7,6% στο τέλος του 2006, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 15ετίας,

D.  Δ, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή στην ευρωζώνη ενισχύει τον βαθμό οικονομικής αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών μελών και ζητώντας στενότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών με στόχο τη διόρθωση των διαρθρωτικών αδυναμιών, ώστε να αντιμετωπισθούν οι μελλοντικές προκλήσεις και να συμβαδίσει η ευρωζώνη με την συνεχώς περισσότερο παγκοσμιοποιούμενη οικονομία,

Ε.   επισημαίνοντας ότι η ευρωζώνη αποτελεί πυρήνα σταθερότητας στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας,

Μακροοικονομικές εξελίξεις

1.   χαιρετίζει τις ευνοϊκές οικονομικές εξελίξεις που επιτεύχθηκαν το 2006 από πλευράς ανάπτυξης και απασχόλησης και που οδήγησαν στη δημιουργία 2 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας και σε χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα· επισημαίνει ότι τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και τα χαμηλά επίπεδα συμμετοχής στις αγορές εργασίας δεν επιτρέπουν στην Ευρώπη να αποκριθεί με επιτυχία στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας·

2.   υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι η Συνθήκη, με το άρθρο 111, αναθέτει την ευθύνη της συναλλαγματικής πολιτικής στο Συμβούλιο, χωρίς ωστόσο να εξειδικεύει τα μέσα άσκησης αυτής της εξουσίας· καλεί την Ευρωομάδα, το Συμβούλιο και την ΕΚΤ να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους·

3.   επισημαίνει ότι ένα μέρος της ανάκαμψης οφείλεται σε διαρθρωτικές βελτιώσεις και θεωρεί ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται με υψηλότερο ρυθμό· θεωρεί όμως ότι είναι πολύ νωρίς για να συναχθούν συμπεράσματα ως προς το αν η ανάκαμψη είναι περισσότερο κυκλικού ή διαρθρωτικού χαρακτήρα· ζητεί επιφυλακτικότητα στο θέμα αυτό·

4.   χαιρετίζει το γεγονός ότι τα μέλη της ευρωζώνης έχουν καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες διόρθωσης των υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων σύμφωνα με το αναθεωρημένο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι στο σύνολο της ευρωζώνης έχει αυξηθεί η ποιότητα της προσαρμογής, με μικρότερη εξάρτηση από εφάπαξ μέτρα και μείωση των δημοσίων δαπανών· τονίζει ειδικότερα ότι ο συνδυασμός των προσπαθειών για εξυγίανση, ιδίως σε χώρες με υπερβολικά ελλείμματα, και των βελτιωμένων οικονομικών εξελίξεων έχει μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της ευρωζώνης σε 1,6% του ΑΕγχΠ το 2006, από 2,5% του ΑΕγχΠ το 2005·

5.   επιμένει ότι η υγιής δημοσιονομική πολιτική αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, δεδομένου ότι τα χαμηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και το χαμηλό δημόσιο χρέος δημιουργούν προσδοκίες για χαμηλό και σταθερό πληθωρισμό και βοηθούν στη διατήρηση χαμηλών επιτοκίων· προειδοποιεί εναντίον της επανάληψης των σφαλμάτων πολιτικής του 1999-2001· ζητεί συνεπώς να αξιοποιηθεί διπλά η τωρινή άνοδος ώστε να επιτευχθούν: η εξάλειψη των ελλειμμάτων και η συσσώρευση πλεονασμάτων, γεγονός που θα μείωνε τα επίπεδα του χρέους, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας χρηματοδότησης με αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση και στις υποδομές, γγεονός που θα συνέβαλλε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η γήρανση του πληθυσμού· χαιρετίζει εν προκειμένω το γεγονός ότι στις 20 Απριλίου 2007 η Ευρωομάδα ενέκρινε προσανατολισμούς για τις δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών της ευρωζώνης, υπενθυμίζοντας τη δέσμευση για ενεργή εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών σε καιρούς ευημερίας και χρήση των έκτακτων πρόσθετων εσόδων για μείωση του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους·

6.   υπογραμμίζει τον κίνδυνο που ενέχει η φιλοκυκλική πολιτική σε ορισμένα κράτη μέλη· σημειώνει την προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης που παρατηρείται στην ευρωζώνη ως σύνολο· επιμένει, ωστόσο, ότι η υποχρέωση επίτευξης του μεσοπρόθεσμου στόχου, όπως αυτός ορίζεται στο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διατηρούν πλεονάσματα σε περιόδους ευημερίας· εκτιμά ότι η προσπάθεια εξυγίανσης πρέπει να ενισχυθεί ενόψει, μεταξύ άλλων, της μελλοντικής δημογραφικής πρόκλησης· σημειώνει ότι το αναθεωρημένο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης απαιτεί ρητά τη δημοσιονομική εξυγίανση για τη συνολική διάρκεια του οικονομικού κύκλου· σημειώνει ότι οι διαδικαστικοί ή ποσοτικοποιημένοι δημοσιονομικοί κανόνες και τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα ευνοούν τη δημοσιονομική εξυγίανση και συμβάλλουν στην αποφυγή της φιλοκυκλικής πολιτικής·

7.   σημειώνει την απόφαση που έλαβε η ΕΚΤ το 2006 για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων· παρατηρεί ότι, αν και ο πληθωρισμός παρέμεινε συγκρατημένος παρά τη μεγάλη άνοδο των τιμών στον τομέα της ενεργείας, ο ρυθμός αύξησης του νομισματικού συνολικού μεγέθους M3 υπερβαίνει συστηματικά κατά πολύ, συνεχώς από το 2001, το ποσοστό αναφοράς 4,5%, χωρίς να επιταχυνθεί ο πληθωρισμός· καλεί την ΕΚΤ να εξηγήσει καλύτερα τους λόγους της αναντιστοιχίας αυτής και εάν πρόκειται για σύμπτωμα αυξανόμενης ρευστότητας, με δυνατότητα να τροφοδοτήσει μελλοντικά τον πληθωρισμό, ή για απόρροια άλλων παραγόντων, όπως η εμβάθυνση των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι χρηματοπιστωτικές καινοτομίες και ο συνεχώς περισσότερο διεθνής ρόλος του ευρώ·

8.   παρατηρεί ότι η αύξηση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων επιταχύνεται, ιδίως στον τομέα των ακινήτων, γεγονός που μπορεί να είναι κανονικό σύμπτωμα υγιούς οικονομίας αλλά επίσης αυξάνει την πιθανότητα βίαιων προσαρμογών· θεωρεί ότι οι επιταχυνόμενες αυτές αυξήσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων εντείνουν την ανάγκη για προσεκτική δημοσιονομική πολιτική στα κράτη μέλη στα οποία σημειώνονται τέτοιες εξελίξεις, καθώς και για εθνικές διαρθρωτικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της προληπτικής εποπτείας, που θα αποσκοπούν στην αποτροπή των ανισορροπιών· καλεί τις εθνικές νομοθετικές και ρυθμιστικές αρχές να αξιολογούν προσεκτικά τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων· συνηγορεί υπέρ της διαφοροποιημένης προσέγγισης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες σε κάθε κράτος μέλος χωριστά όσον αφορά την ανάπτυξη και τον προϋπολογισμό·

9.   παρατηρεί ότι η ονομαστική ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ κατά 11,4% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, 12,4% έναντι του γιεν και 8% έναντι του κινεζικού ρένμινμπι οδήγησε σε μικρή μόνο ανατίμηση της πραγματικής σταθμισμένης ισοτιμίας κατά 3,5% το 2006 και δεν έχει μέχρι στιγμής βλάψει τις εξαγωγές και την ανάπτυξη σε επίπεδο ευρωζώνης· διαπιστώνει, πάντως, ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, ανάλογα με τις οικονομικές δομές τους και την ελαστικότητα της απόκρισης του πραγματικού τομέα τους στις μεταβολές της ισοτιμίας· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση των ικανοτήτων προσαρμογής τους· υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενες συνέπειες μελλοντικών αυξήσεων των επιτοκίων στη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

Λειτουργία της ΟΝΕ

10.   θεωρεί ότι οι αποκλίνουσες τάσεις στην ανάπτυξη, στον πληθωρισμό, στις πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και στην απασχόληση μεταξύ των κρατών μελών ενδέχεται να αντανακλούν διαφορετικές εξελίξεις, όπως π.χ. δημογραφικές τάσεις, διαφορετικούς ρυθμούς προόδου όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ανισότητες αναπτυξιακού δυναμικού και διαδικασίες κάλυψης της υστέρησης· τονίζει, ωστόσο, ότι τα μεγάλα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε ορισμένα κράτη μέλη φανερώνουν αποκλίνουσες τάσεις όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις της οικονομικής πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών αποτελούν το κλειδί για την ερμηνεία τέτοιων διαφορών·

11.   παρατηρεί ότι οι διαφορές στο επίπεδο διεθνούς ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της ευρωζώνης οφείλονται εν μέρει στις αποκλίνουσες τάσεις όσον αφορά το μοναδιαίο εργατικό κόστος, οι οποίες αντανακλούν ανόμοιες τάσεις στην παραγωγικότητα και στη μισθολογική δυναμική· σημειώνει ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των μισθών έχει παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα των επιπέδων αύξησης της παραγωγικότητας· τονίζει την ανάγκη για δικαιότερη κατανομή των οφελών της ανάπτυξης· ζητεί από τους μετόχους και τους ιθύνοντες των εταιρειών να ακολουθούν υπεύθυνη πολιτική όσον αφορά τα πακέτα αποδοχών και πριμ που παρέχονται στα ανώτερα στελέχη των εταιρειών, τα οποία τείνουν να αυξάνονται δυσανάλογα σε σύγκριση με τα κανονικά επίπεδα των μισθών, στέλνοντας έτσι ανεπιθύμητα μηνύματα και αποθαρρύνοντας την υποστήριξη της υπεύθυνης μισθολογικής πολιτικής· σημειώνει ότι τα χαμηλά ποσοστά πληθωρισμού αποτελούν επίσης σημαντικό παράγοντα επηρεασμού όσον αφορά την ευνοϊκή εξέλιξη του μοναδιαίου εργατικού κόστους·

12.   ζητεί εν προκειμένω την περαιτέρω ολοκλήρωση των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η σημερινή κατάτμηση της αγοράς της ΟΝΕ σε εθνικές αγορές και να επιτευχθεί μεγαλύτερος βαθμός συγχρονισμού των οικονομικών κύκλων των συμμετεχουσών οικονομιών·

13.   επισημαίνει ότι το ευρώ θα μπορέσει να διατηρήσει μακροπρόθεσμα την ισχύ και την αξιοπιστία του στις διεθνείς χρηματαγορές μόνον εάν τα κράτη μέλη της ευρωζώνης προσεγγίσουν ακόμη περισσότερο το ένα το άλλο σε όλους τους σημαντικούς για τη νομισματική σταθερότητα τομείς· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, και ειδικότερα τους κοινωνικούς εταίρους, να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα αυτό καθώς και να βελτιώσουν τις τάσεις της παραγωγικότητας, γεγονός σημαντικό και για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας·

14.   υπενθυμίζει ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ δεν μπορεί ποτέ να είναι τέλεια προσαρμοσμένη στην κατάσταση κάθε συγκεκριμένου κράτους μέλους· παρατηρεί ότι στις γοργά αναπτυσσόμενες χώρες ο πληθωρισμός είναι διαρθρωτικά υψηλότερος και τα πραγματικά επιτόκια χαμηλότερα ή και αρνητικά· θεωρεί ότι οι καταστάσεις αυτές είναι εγγενείς σε μια νομισματική ένωση και ζητεί την εφαρμογή υγιών δημοσιονομικών πολιτικών με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη προφύλαξης έναντι των δημογραφικών κινδύνων·

15.   παρατηρεί ότι η χαλαρή δημοσιονομική πολιτική, σε συνδυασμό με περιοριστική νομισματική πολιτική που ωθείται από αυξήσεις των επιτοκίων και ανατιμήσεις του νομίσματος, καταλήγει σε μη ιδανικό συνδυασμό πολιτικών, που ενδεχομένως συνεπάγεται υπερβολικό μακροοικονομικό κόστος σταθεροποίησης· θεωρεί ότι η αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική θα μείωνε την πίεση στη νομισματική πολιτική και θα έδινε τη δυνατότητα για καλύτερο συνδυασμό πολιτικών, που θα εξασφάλιζε ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη για δεδομένο ποσοστό πληθωρισμού·

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και εσωτερική αγορά

16.   υπενθυμίζει ότι η ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ΟΝΕ· επιμένει επομένως στην ανάγκη ολοκλήρωσης της χρηματοπιστωτικής αγοράς και άρσης των εναπομεινάντων εμποδίων στη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση, προκειμένου να δημιουργηθεί αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και να βελτιωθεί η ικανότητα της ευρωζώνης να διαχειρίζεται οικονομικούς κλονισμούς· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση ενδέχεται και να απειλήσει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, εάν οι διαδικασίες για την πρόληψη, διαχείριση και επίλυση κρίσεων παραμείνουν κατακερματισμένες σε εθνική βάση, δυσχεραίνοντας τις αντιδράσεις σε επίπεδο ευρωζώνης· επαναλαμβάνει, επομένως, εν προκειμένω την ανάγκη για ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα συνεργαζόμενων εποπτικών αρχών ως βασικό στοιχείο σε σχέση με την ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών·

17.   θεωρεί ότι ο ρυθμός των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών, εργασίας και χρηματοπιστωτικών προϊόντων πρέπει να επιταχυνθεί, και ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι κρίσιμη για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

18.   παρατηρεί ότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν γύρω στο 70% του ΑΕγχΠ της ευρωζώνης και προσφέρουν τη μεγαλύτερη ευκαιρία για αύξηση της απασχόλησης· σημειώνει ότι ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών συμβάλλει συστηματικά στον βασικό πληθωρισμό· τονίζει, κατά συνέπεια, ότι η αύξηση του ανταγωνισμού στον τομέα των υπηρεσιών θα μείωνε τον πληθωρισμό· ζητεί επομένως τη δημιουργία πλήρως λειτουργικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και την ταχεία εφαρμογή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(6)·

19.   πιστεύει ότι η αποτελεσματική και πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι καθοριστική για την επίτευξη υψηλότερου αναπτυξιακού δυναμικού· εκφράζει τη λύπη του διότι οι επιδόσεις της ευρωζώνης στην καινοτομία, όπως στην περίπτωση των δαπανών των επιχειρήσεων για Ε&Α, είναι χαμηλότερες από τις επιδόσεις των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας· εκφράζει επίσης την απογοήτευσή του διότι οι συνολικές δαπάνες για Ε&Α στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της ευρωζώνης έχουν μείνει στάσιμες στο 2% περίπου του ΑΕγχΠ, ποσοστό κατά πολύ χαμηλότερο από τον στόχο που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαρτίου 2002 για επίτευξη ποσοστού 3% του ΑΕγχΠ έως το 2010· ζητεί επομένως εφαρμογή συνεπούς πολιτικής ενθάρρυνσης της ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτομία· υπενθυμίζει ότι η πολιτική αυτή απαιτεί περισσότερες επενδύσεις στις υποδομές, στην έρευνα, στην καινοτομία, στη διά βίου μάθηση και στην εκπαίδευση, περισσότερο ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, περισσότερο αναπτυγμένους χρηματοπιστωτικούς τομείς και περισσότερο ευέλικτες αγορές εργασίας με ταυτόχρονη κατοχύρωση του απαιτούμενου επιπέδου κοινωνικής ασφάλισης (συνδυασμός ευελιξίας και ασφάλειας), σύμφωνα με την ανανεωμένη Στρατηγική της Λισαβόνας, καθώς και συμπληρωματικές πολιτικές για τη διόρθωση των υπερβολικών ανισοτήτων τις οποίες προκαλούν οι μεταρρυθμίσεις·

Διεύρυνση της ευρωζώνης

20.   χαιρετίζει την είσοδο της Σλοβενίας στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2007 και την ομαλή μετάβαση από το τόλαρ στο ευρώ·

21.   ενθαρρύνει τα άλλα νέα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειες προετοιμασίας τους για είσοδο στην ευρωζώνη· υπογραμμίζει τα οφέλη που πηγάζουν από τη διαδικασία σύγκλισης και την οριστική υιοθέτηση του ευρώ, τόσο για τα νέα κράτη μέλη όσο και για την ευρωζώνη στο σύνολό της· εκτιμά ότι τα ζητήματα που άπτονται της ευρωζώνης δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται αποκλειστικά στα νέα κράτη μέλη, και εφιστά την προσοχή στο ζήτημα των αυτοεξαιρέσεων·

22.   υπογραμμίζει την ανάγκη συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής επί σαφούς οδικού χάρτη για τη διαδικασία αίτησης ένταξης στην ευρωζώνη, προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκής περίοδος αξιολόγησης και προετοιμασίας για όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα, πράγμα που θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη των πολιτών και των κρατών μελών στη διαδικασία μετάβασης·

23.   αναγνωρίζει ότι ο ορισμός της σταθερότητας των τιμών που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των κριτηρίων σύγκλισης δεν είναι όμοιος με τον ορισμό της σταθερότητας των τιμών που υιοθετεί η ΕΚΤ στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής της, καθώς τα κριτήρια σύγκλισης αποτιμούν κατά κύριο λόγο επιδόσεις του παρελθόντος ενώ ο ορισμός της ΕΚΤ συνιστά στόχο που τίθεται για τις επιδόσεις του μέλλοντος· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το κριτήριο του πληθωρισμού, όπως ορίζεται με τη Συνθήκη, χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση όλων των κρατών μελών αντί να επικεντρώνεται στα κράτη μέλη που μετέχουν στην ευρωζώνη·

24.   ζητεί την ανάληψη αποτελεσματικότερης δράσης προκειμένου να καταπολεμηθεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η απάτη, και επίσης εκφράζει τον προβληματισμό του για την έλλειψη πληροφόρησης στις τακτικές εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τις υπεράκτιες εταιρείες ή σχετικά με τον ρόλο και τη σημασία τους, και ζητεί πληροφορίες για το εν λόγω ζήτημα·

25.   θεωρεί ότι τα νέα κράτη μέλη ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις κατά την προσχώρησή τους στην ευρωζώνη, ιδίως όσον αφορά το κριτήριο της σταθερότητας των τιμών, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός μπορεί να αποτελεί μέρος της διαδικασίας κάλυψης της υστέρησης· καλεί συνεπώς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τα κριτήρια σύγκλισης με περαιτέρω ανάλυση και συζήτηση πολιτικής σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων σύγκλισης στα πιθανά νέα μέλη της ευρωζώνης και υπό το πρίσμα της νέας πραγματικότητας και των διαφορών στην οικονομική ανάπτυξη· τονίζει ότι τα κριτήρια σύγκλισης πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τη Συνθήκη και ότι οπωσδήποτε η ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο·

26.   υπενθυμίζει την ανάγκη να δρομολογούνται εκτεταμένες εκστρατείες πληροφόρησης των πολιτών στα υποψήφια κράτη μέλη σε πρώιμο στάδιο, οι οποίες θα δημιουργούν εμπιστοσύνη στη διαδικασία μετάβασης, και να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει δίκαιη διαχείριση της φάσης της μετάβασης από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με σκοπό την επιτυχία του ευρώ· κρίνει ότι πρέπει να περιοριστεί το έλλειμμα πληροφόρησης των πολιτών και ότι πρέπει να οργανώνεται σε πρώιμο στάδιο η αξιοποίηση των μέσων ενημέρωσης για εκστρατείες πληροφόρησης·

Διακυβέρνηση

27.   θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η επίτευξη καλύτερου συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών καθ' όλη τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου, ιδίως βάσει κοινών χρονολογικών και μακροοικονομικών υποθέσεων· ζητεί την απαρέγκλιτη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

28.   θεωρεί ότι η ειδική ευρωζωνική διάσταση της διαρθρωτικής επιτήρησης που συνδέεται με τη στρατηγική της Λισαβόνας πρέπει να ενισχυθεί με την ενσωμάτωση μέτρων που απαιτούνται για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΟΝΕ· χαιρετίζει, ως πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή, την έμφαση που δίνει στην ευρωζώνη η ετήσια έκθεση προόδου της Επιτροπής για την πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας·

29.   τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της διακυβέρνησης και της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ειδικότερα στο πλαίσιο της ευρωζώνης, καθώς αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης των παγκοσμίων οικονομικών προκλήσεων· ζητεί, ως εκ τούτου, από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν μελλοντικά ότι η ετήσια έκθεση για την ευρωζώνη θα περιλαμβάνει σειρά συστάσεων πολιτικής που θα παρέχουν τα μέσα για λεπτομερή διάλογο μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών οργάνων που εμπλέκονται στην ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης·

30.   υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της Λισαβόνας με την ενοποίηση του περιεχομένου και της χρονικής κλιμάκωσης των μέσων οικονομικής πολιτικής που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά, με σκοπό τη χάραξη ευφυούς στρατηγικής οικονομικής ανάπτυξης που θα συγκεντρώνει περαιτέρω το έργο της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης στον τομέα των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, αλλά που παράλληλα θα λαμβάνει επίσης υπόψη τα εθνικά προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης·

31.   θεωρεί ότι η Ευρωομάδα πρέπει να συμφωνήσει επί του οδικού χάρτη σχετικά με όσα πρέπει να επιτευχθούν στην ευρωζώνη εντός της επομένης διετίας· πιστεύει ότι, προς το συμφέρον του στενότερου οικονομικού συντονισμού, η Ευρωομάδα πρέπει να μεταβεί από το άτυπο σε πιο τυπικό θεσμικό πλαίσιο, που θα περιλαμβάνει τις κατάλληλες υποδομές·

Εξωτερική εκπροσώπηση

32.   υπογραμμίζει ότι το ευρώ έχει αναδειχθεί στο δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα διεθνώς μετά το δολάριο ΗΠΑ· ειδικότερα, εκτιμά ότι η ευρεία χρήση του ευρώ στις διεθνείς αγορές ομολόγων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του διεθνούς ρόλου που διαδραματίζει το ευρώ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ευρωομάδα, η Επιτροπή και η ΕΚΤ εξακολουθούν να εκπροσωπούνται σε πολύ διαφορετικό βαθμό στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς και στα διεθνή φόρουμ· παρατηρεί με ενδιαφέρον ότι η Ευρωομάδα και το Συμβούλιο ECOFIN έχουν εξετάσει προτάσεις για την ενίσχυση της εξωτερικής εκπροσώπησης της ευρωζώνης και για τη βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού στην εξωτερική σκηνή· εκτιμά ότι χρειάζονται περαιτέρω βήματα μέχρις ότου η εξωτερική εκπροσώπηση της ευρωζώνης φτάσει σε επίπεδο αντίστοιχο με την αυξανόμενη σημασία της στην παγκόσμια οικονομία· θεωρεί ότι προαπαιτούμενο της κοινής εξωτερικής εκπροσώπησης είναι η ύπαρξη αληθινής κοινής οικονομικής πολιτικής στο εσωτερικό της ευρωζώνης· επιβεβαιώνει ότι η καλύτερη επιλογή για την εκπροσώπηση της ευρωζώνης στα σημαντικά διεθνή χρηματοπιστωτικά φόρουμ και οργανισμούς παραμένει η δημιουργία θέσης προέδρου της ευρωζώνης·

o
o   o

33.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0168.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0051.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0054.
(4) ΕΕ C 298 Ε, 8.12.2006, σ. 249.
(5) ΕΕ C 291 Ε, 30.11.2006, σ. 118.
(6) ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 36.


Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2006)
PDF 381kWORD 88k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2006 (2007/2142(INI))
P6_TA(2007)0349A6-0266/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2006 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης EK,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που προσαρτάται στη Συνθήκη,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 1998 σχετικά με τον δημοκρατικό έλεγχο κατά την τρίτη φάση της ΟΝE(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη στρατηγική επανεξέταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου(2),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την παρακολούθηση των δεδομένων τραπεζικών εντολών με το σύστημα SWIFT από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ(3) και της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την παγκόσμια εταιρεία διατραπεζικών χρηματοπιστωτικών τηλεπικοινωνιών (SWIFT), τη συμφωνία για την κατάσταση ονομάτων επιβατών (PNR) και τον διατλαντικό διάλογο επί των θεμάτων αυτών(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας: προπαρασκευαστική έκθεση για τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών για το 2007(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ κατά το 2006(6),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα πέντε έτη κυκλοφορίας των χαρτονομισμάτων και κερμάτων σε ευρώ (COM(2006)0862),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια δήλωση για την ευρωζώνη 2007 (COM(2007)0231),

–   έχοντας υπόψη την επισκόπηση της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του Δεκεμβρίου 2006 και την έκθεσή της σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη του Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0266/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕγχΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 2,7% το 2006, από αύξηση της τάξεως του 1,4% το 2005, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό, μολονότι πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από το 2000, ενώ ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,2%, αμετάβλητος σε σύγκριση με το 2005,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική ζήτηση, και ιδίως οι επενδύσεις, ήταν η βασική κινητήρια δύναμη της αύξησης του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης στην ευρωζώνη,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας που ξεκίνησε το 2005 δεν προκάλεσε εσωτερικές πληθωριστικές πιέσεις, καθώς οι αυξήσεις των μισθών παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα και δεν παρατηρήθηκαν δευτερογενείς επιπτώσεις,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις που διατυπώθηκαν με τα προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ, σχετικά με τη διαφάνεια της ψηφοφορίας και τη δημοσίευση των συνοπτικών πρακτικών, δεν έχουν ακόμη ληφθεί υπόψη,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου και του διεθνούς κύρους της ΕΚΤ και της ευρωζώνης στη διεθνή σκηνή,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό υποψηφίων για διορισμό σε ανώτερες θέσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) ή τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αντίθετα απ" ό,τι συμβαίνει στην Παγκόσμια Τράπεζα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ συνέχισε να αναπροσαρμόζει τα επιτόκια το 2006, τα οποία αυξήθηκαν οκτώ φορές από τον Δεκέμβριο του 2005, κατά 200 μονάδες βάσης, φθάνοντας σήμερα στο 4%,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται σχετική επιβράδυνση της μεγέθυνσης περίπου στο επίπεδο του 2,6 % το 2007, γεγονός που αντικατοπτρίζει την απόσυρση της νομισματικής διευκόλυνσης, με μείωση του πληθωρισμού στο 1,9 %,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ συνέχισε να αυξάνεται φθάνοντας το 6,5 % του ΑΕγχΠ το 2006 και ότι το Ευρωσύστημα συνέχισε να υπογραμμίζει τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που συνδέονται με τις σημαντικές ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικές ανισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθούν να συνιστούν κίνδυνο για την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, και λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των εν λόγω κινδύνων,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006 η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ ανατιμήθηκε κατά 11,4 % έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, κατά 12,4 % έναντι του γιεν Ιαπωνίας και κατά 8 % έναντι του ρενμίνμπι Κίνας,

Νομισματικές και οικονομικές εξελίξεις

1.   σημειώνει ότι η οικονομική ανάκαμψη στην ευρωζώνη έχει μετατραπεί σε αυτοσυντηρούμενη διαδικασία και η εσωτερική ζήτηση αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη· παρατηρεί ότι το 2006 δημιουργήθηκαν 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και ότι η ανεργία μειώθηκε από 8,4 % σε 7,6 %· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα διαρθρωτικά εμπόδια, ιδίως οι λιγοστές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε ορισμένους καίριους τομείς όπως η έρευνα, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, εξακολουθούν να συμβάλλουν στο απαράδεκτα υψηλό αυτό επίπεδο ανεργίας και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας είναι ακόμη χαμηλή σε σύγκριση με τα διεθνή δεδομένα·

2.   υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της πρόσφατης ανάκαμψης, οιαδήποτε περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων θα έπρεπε να επιχειρηθεί με προσοχή προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική μεγέθυνση· επισημαίνει ότι, προκειμένου να υποστηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη, τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν τόσο στις απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όσο και σε επενδυτικές δραστηριότητες·

3.   θεωρεί ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να γίνει διάκριση μεταξύ της κυκλικής και της διαρθρωτικής διάστασης στην τρέχουσα ανάκαμψη· θεωρεί, ωστόσο, ότι ορισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ευρύτερες απ" ό,τι υπολογίζεται συνήθως, ενδέχεται ήδη να έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη· εκτιμά ότι η ανάκαμψη αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί κίνητρο για την επιδίωξη εθνικών μεταρρυθμίσεων προσαρμοσμένων σε κάθε χώρα, ιδίως στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης της ευρωζώνης·

4.   σημειώνει την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι μισθοί να αυξάνονται σύμφωνα με τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα στα κράτη μέλη και να καταστεί δυνατή η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε μη πληθωριστικό περιβάλλον· τονίζει εντούτοις την ανάγκη για δικαιότερη κατανομή των καρπών της οικονομικής ανάπτυξης· σημειώνει ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των μισθών έχει παραμείνει σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα των επιπέδων αύξησης της παραγωγικότητας· καλεί τους μετόχους και τα ανώτερα στελέχη των εταιριών να εφαρμόζουν συστηματικά υπεύθυνη πολιτική σχετικά με τα πακέτα αποδοχών και τα πριμ που παρέχονται στα ανώτατα κλιμάκια των εταιρειών, τα οποία τείνουν να αυξάνονται δυσανάλογα σε σύγκριση με τα επίπεδα των συνήθων μισθών, στέλνοντας έτσι ανεπιθύμητα μηνύματα και αποθαρρύνοντας την υποστήριξη υπεύθυνης μισθολογικής πολιτικής·

5.   παρατηρεί ότι η ΕΚΤ θεωρεί την εξέλιξη των μισθών ανατιμητικό κίνδυνο για τη σταθερότητα των τιμών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωζώνη 2007 (SEC(2007)0550) καθιστά σαφές ότι οι μισθοί στην ευρωζώνη συνέχισαν να σημειώνουν συγκρατημένη αύξηση παρά την απότομη άνοδο της τιμής του πετρελαίου·

6.   υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των στόχων της σταθερότητας τιμών και της υποστήριξης των γενικών οικονομικών πολιτικών και ότι, ως εκ τούτου, οι δύο στόχοι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απλώς ως υποκαταστάσιμοι·

7.   εκτιμά ότι η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί βασικό παράγοντα και είναι ακόμη πιο απαραίτητη σε ευνοϊκούς καιρούς, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, και ότι πρέπει να σχεδιάζεται με προσοχή, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των δημόσιων δαπανών· θεωρεί ότι ο χρυσός κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο το δημοσιονομικό έλλειμμα μπορεί να δικαιολογείται μόνο με επενδύσεις, αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση·

8.   παρατηρεί ότι ορισμένες οικονομίες στην ευρωζώνη είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις από άλλες όσον αφορά την ανάπτυξη, και ειδικότερα ότι η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ελλάδα, η Φινλανδία και η Ισπανία σημείωσαν υψηλότερο μέσο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης· θεωρεί ότι χρήσιμα διδάγματα μπορούν να αντληθούν από τέτοιες εξελίξεις και ότι θα ήταν χρήσιμη ειδική μελέτη της ΕΚΤ σχετικά με τους λόγους που εξηγούν αυτές τις τάσεις·

9.   επισημαίνει ότι οι οικονομικοί κύκλοι που ακολουθούνται από τις οικονομίες των κρατών μελών στην ευρωζώνη βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά στάδια· καλεί την ΕΚΤ να εξετάσει εάν τόσο ευρέως αποκλίνουσα συμπεριφορά στην ενιαία νομισματική ζώνη θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον από την άποψη της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης·

10.   εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη συνεχιζόμενη ανατίμηση του ευρώ έναντι των περισσοτέρων σημαντικών ξένων νομισμάτων· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι το άρθρο 111 της Συνθήκης αναθέτει την ευθύνη για τη συναλλαγματική πολιτική στο Συμβούλιο, χωρίς όμως να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ασκείται η εν λόγω αρμοδιότητα· καλεί την Ευρωομάδα, το Συμβούλιο και την ΕΚΤ να ασκήσουν πλήρως τις σχετικές αρμοδιότητές τους· παρατηρεί ότι αυτή η ανατίμηση δεν έχει βλάψει μέχρι τούδε τις εξαγωγές στην κλίμακα της ευρωζώνης, αλλά οι επιπτώσεις ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τις σημαντικές ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν περαιτέρω αυξήσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ· επισημαίνει ότι υπάρχει πλέον σήμερα ευρεία συναίνεση μεταξύ των πολιτικών ιθυνόντων γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος των παγκοσμίων ανισορροπιών· σημειώνει ότι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ήταν κάθε άλλο παρά επαρκείς· ευελπιστεί ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων (υιοθέτηση μέτρων για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την προώθηση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων στις ΗΠΑ, καθώς και για την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε αρκετές χώρες με πλεόνασμα στην αναδυόμενη Ασία, και ειδικότερα στην Κίνα), η οποία πρόκειται να παρακολουθηθεί από το ΔΝΤ, θα συμβάλει σημαντικά στη σταδιακή αποκατάσταση των παγκόσμιων ανισορροπιών·

11.   παρατηρεί ότι σε ολόκληρη την ευρωζώνη σημειώνεται εδώ και 10 χρόνια σημαντική αύξηση των τιμών των ακινήτων με ελάχιστες εξαιρέσεις, κυρίως στη Γερμανία· σημειώνει, ωστόσο, ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι αυτή η εξέλιξη επιβραδύνεται, ενώ η δανειοδότηση προς τα νοικοκυριά για την απόκτηση ακινήτων εξακολουθεί να αυξάνεται κατά περίπου 10% ετησίως· παρατηρεί ότι υπάρχει μείωση των τιμών των κατοικιών στις ΗΠΑ και πρόσφατη ύφεση της αγοράς ενυπόθηκης πίστης, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία· θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να εκληφθεί ως προειδοποίηση για το τι θα μπορούσε να συμβεί στην ευρωζώνη· καλεί την ΕΚΤ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές, που ενδέχεται να έχουν συνέπειες για την πραγματική οικονομία· ζητεί από την ΕΚΤ να προτείνει διάφορους τρόπους δράσης με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματά τους, όπως ο συνυπολογισμός του κλάδου των ακινήτων στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή ή η κατάρτιση ειδικού δείκτη, ή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα προς λήψη σε εθνικό επίπεδο λόγω της ετερογένειας των εθνικών αγορών·

12.   εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά εμφάνιζαν τον υψηλότερο βαθμό διασποράς· σημειώνει, ειδικότερα, ότι τα επιτόκια των υπεραναλήψεων ποικίλλουν σημαντικά εντός της ευρωζώνης, από λιγότερο από 7 % έως 13,5 % ή και περισσότερο, και συνιστά στην ΕΚΤ να ερευνήσει περαιτέρω τις αιτίες αυτής της κατάστασης·

Διακυβέρνηση

13.   λαμβάνει υπό σημείωση ότι η ΕΚΤ και η εκτελεστική επιτροπή της είναι ανεξάρτητες· τονίζει την ανάγκη σεβασμού της συνταγματικής αρχής του άρθρο 112, παράγραφος 2, στοιχείο β), της Συνθήκης· επαναλαμβάνει τη στήριξη του στην ανεξαρτησία της ΕΚΤ, στην επιδίωξη του στόχου της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών και στην προστασία των αντιπληθωριστικών διαπιστευτηρίων της·

14.   είναι της γνώμης ότι ο βαθμός ωριμότητας που επιτεύχθηκε από όλους τους παράγοντες στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών θα έπρεπε να διευκολύνει την εμφάνιση ενός συνδυασμού πολιτικών που θα συνόδευε την αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτούμενων διαρθρωτικών προσαρμογών, από τις οποίες εξαρτάται οιαδήποτε αύξηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης στην ευρωζώνη· υποστηρίζει τη διεξαγωγή περισσότερο ενεργού μακροοικονομικού διαλόγου μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της ΕΚΤ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωομάδας για την επίτευξη του εν λόγω διαλόγου·

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ολοκλήρωση

15.   χαιρετίζει τη δημοσίευση της νέας ετήσιας έκθεσης της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη ως χρήσιμη συνεισφορά για την προαγωγή της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης·

16.   υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της ΕΚΤ να προωθήσει τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην ευρωζώνη, κυρίως δρώντας ως καταλύτης για τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και η πρωτοβουλία STEP (Short-Term European Paper)· αναγνωρίζει τη σημασία της περαιτέρω χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης στην προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εξωτερικούς οικονομικούς κραδασμούς·

17.   θεωρεί ότι οι υπηρεσίες της ΕΚΤ μπορούν να προαγάγουν την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και σημειώνει εν προκειμένω ότι το σύστημα πληρωμών Target αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη υψηλού βαθμού ολοκλήρωσης των χρηματαγορών και των αγορών repos· θεωρεί ότι το σχέδιο Target 2 για τα χρεώγραφα έχει ενδεχομένως τη δυνατότητα να προωθήσει την ολοκλήρωση, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του συστήματος συμψηφισμού και διακανονισμού, το οποίο επί του παρόντος δεν παρέχει επαρκή ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τούτο θα καταστήσει την ΕΚΤ ενεργό παράγοντα της αγοράς, απαιτώντας συνεπώς κατάλληλο έλεγχο της ΕΚΤ εκτός του τομέα της αρμοδιότητάς της στη νομισματική πολιτική· υπενθυμίζει ότι η παρουσίαση καταλλήλου πλαισίου διακυβέρνησης αναμένεται ματαίως από καιρό· σημειώνει, ως εκ τούτου, με ενδιαφέρον το σχέδιο Target 2 για τα χρεώγραφα και θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις συναφείς εξελίξεις· κρίνει αναγκαίο να θεσπιστεί το κατάλληλο πλαίσιο διακυβέρνησης·

18.   έχει απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι σημειώνουν ταχεία άνοδο τα εναλλακτικά μέσα επενδύσεων (αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds) και κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών), αναγνωρίζει ότι προσφέρουν ρευστότητα και διαφοροποίηση στην αγορά και παρέχουν την ευκαιρία για βελτίωση της εταιρικής αποτελεσματικότητας· συμμερίζεται εν τούτοις τις ανησυχίες ορισμένων κεντρικών τραπεζών εποπτικών αρχών ότι μπορεί να προκαλέσουν αυξημένους συστημικούς κινδύνους και υψηλό βαθμό έκθεσης άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· χαιρετίζει τις πρόσφατες μελέτες της Επιτροπής σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου και τις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά αποδοκιμάζει το γεγονός ότι αυτές οι μελέτες εστιάσθηκαν μέχρις στιγμής μόνο στα εμπόδια που προκαλούν τα μέσα αυτά στην ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει τα πιθανά κενά πολιτικής και ζητεί να επικρατήσει ευρύτερη και περισσότερο απαιτητική προσέγγιση όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου αποτελούν κίνδυνο για την δημοσιονομική σταθερότητα και τη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από το επίπεδο χρηματοοικονομικής εξάρτησης και τη διαφοροποίηση· προτρέπει την Επιτροπή να αποτιμήσει την ποιότητα της εποπτείας στις υπεράκτιες περιοχές και να εντείνει τη συνεργασία με τις εποπτικές αρχές σε αυτούς τους τομείς αρμοδιότητας·

19.   παρατηρεί ότι οι μη τραπεζικοί δανειοδότες (κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών - private equity) διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στον τομέα των επενδύσεων με δανειακά κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι διατεθειμένοι σε πολλές περιπτώσεις να αναλάβουν υψηλότερο κίνδυνο από τα παραδοσιακά τραπεζικά ιδρύματα· σημειώνει, επίσης, ότι οι μη τραπεζικοί δανειοδότες έχουν συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· κρίνει ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα κατά την επόμενη στροφή του πιστωτικού κύκλου και να οδηγήσει σε πολύ πιο περίπλοκο κύκλο αναδιάρθρωσης των μεγάλης κλίμακας εταιρικών χρεών· ζητεί από την ΕΚΤ και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς να αξιολογήσουν την καταλληλότητα των τρεχουσών διαδικασιών αναδιάρθρωσης του χρέους σε αυτό το νέο πλαίσιο·

20.   επισημαίνει τη σθεναρή θέση της ΕΚΤ εναντίον των λεπτομερών σχεδίων για τη διάσωση με δημόσια κεφάλαια προβληματικής τράπεζας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκτιμά ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας και τον προγραμματισμό των προσομοιώσεων καταστάσεων κρίσης αλλά ότι θα πρέπει συγχρόνως να ελαχιστοποιηθεί ο ηθικός κίνδυνος μέσω σθεναρής δέσμευσης υπέρ της προτεραιότητας των λύσεων του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση κρίσεων, προκειμένου να μην ενθαρρύνονται οι τράπεζες να αναλαμβάνουν απερίσκεπτους κινδύνους·

21.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την ΕΚΤ, στο πλαίσιο της μεταβίβασης δεδομένων του συστήματος SWIFT προς τις αρχές των ΗΠΑ, να προβληματιστούν από κοινού ως προς τον τρόπο βελτίωσης των μεθόδων επιτήρησης του συστήματος SWIFT, καθώς και την έκκλησή του προς την ΕΚΤ να αναλάβει δράση ανταποκρινόμενη στον ρόλο της έναντι του συστήματος SWIFT ως επιτηρητής, χρήστης και αρμόδιος φορέας για τη χάραξη πολιτικής·

Εξωτερικός ρόλος του ευρώ

22.   σημειώνει ότι το ευρώ έχει διέλθει από επιτυχή φάση ανάπτυξης και έχει καταστεί νόμισμα αποθεματικού και αναφοράς το οποίο χρησιμοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα· επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα προκειμένου να συνεχιστεί η θετική εξέλιξη της χρήσης του ευρώ ως μέσου πληρωμών (π.χ. η τιμολόγηση προϊόντων αεροναυπηγικής και πρώτων υλών σε ευρώ)·

23.   επαναλαμβάνει το αίτημά του για κινήσεις με στόχο την ενοποίηση της εκπροσώπησης της ευρωζώνης στο πλαίσιο των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ώστε να προασπίζει τα συμφέροντά της με δύναμη αντίστοιχη του οικονομικού της βάρους·

24.   καλεί την ΕΚΤ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη χρήση του ευρώ ως αποθεματικού νομίσματος για τις κεντρικές τράπεζες και, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσή της για τον διεθνή ρόλο του ευρώ, να ποσοτικοποιεί και να αναλύει τις επιπτώσεις της χρήσης αυτής, ιδίως όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες·

Δημοκρατικός έλεγχος

25.   θεωρεί ότι, σε σχέση με τη διαδικασία διορισμού των μελών της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, ο εκ των προτέρων δημοκρατικός έλεγχος και η διαφάνεια θα βελτιώνονταν εάν το Συμβούλιο αξιολογούσε διάφορους πιθανούς υποψηφίους και εάν ο υποψήφιος που πρότεινε το Συμβούλιο ετίθετο στη συνέχεια στην κρίση του Κοινοβουλίου δια ψηφοφορίας· τονίζει την προθυμία του να συνταχθεί με τα άλλα θεσμικά όργανα για τη διερεύνηση πιθανών βελτιώσεων της διαδικασίας διορισμού πριν από την επόμενη ανανέωση της σύνθεσης της εκτελεστικής επιτροπής το 2010·

26.   υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία της ΕΚΤ εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· επαναλαμβάνει, συνεπώς, την έκκλησή του, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, να δημοσιεύονται τα συνοπτικά πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων τα οποία να περιέχουν σαφή δήλωση των επιχειρημάτων υπέρ και κατά των αποφάσεων που ελήφθησαν και εάν αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα ή όχι·

27.   επισημαίνει ότι απέρριψε ως πολύ σύνθετο το σύστημα της εκ περιτροπής άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που εφαρμόζεται στις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε το 2003· θεωρεί ότι, ενόψει των μελλοντικών διευρύνσεων της ευρωζώνης, θα πρέπει να θεσπιστεί σύστημα το οποίο θα συνδυάζει δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα·

28.   καλεί την ΕΚΤ να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής της στρατηγικής, στις ακροάσεις του Προέδρου της από την αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου·

29.   ζητεί από την ΕΚΤ να γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο κοινό, ετήσια σύνοψη των ειλημμένων μέτρων για τη βελτίωση των επιδόσεων, σύμφωνα με το παρόν ψήφισμα·

Πέντε έτη κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ευρώ

30.   επισημαίνει ότι η αξία των τραπεζογραμματίων σε ευρώ που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία συνέχισε να αυξάνεται ραγδαία, σημειώνοντας αύξηση 11,2% το 2006· επισημαίνει ότι η σταθερή αυτή αύξηση συνέχισε να οφείλεται σε τραπεζογραμμάτια μεγάλης ονομαστικής αξίας, ιδίως τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ, δεδομένου ότι ο αριθμός αυτών των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία έχει αυξηθεί κατά 13,2%· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να εξετάσει η ΕΚΤ τους λόγους για τη σημαντική αυτήν αύξηση και να αναλύσει το είδος των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με αυτά τα τραπεζογραμμάτια, καθώς και την κατανομή της ζήτησης ανά χώρα, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν επακόλουθων κινδύνων·

o
o   o

31.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Πρόεδρο της Ευρωομάδας και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) ΕΕ C 138, 4.5.1998, σ. 177
(2) ΕΕ C 291 E, 30.11.2006, σ. 118.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0317.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0039.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0051.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0168.


Μέση Ανατολή
PDF 296kWORD 96k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
P6_TA(2007)0350RC-B6-0268/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μέση Ανατολή, και ιδίως αυτά της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή(1), της 16ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας(2) και της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το πρόγραμμα MEDA και την οικονομική στήριξη προς την Παλαιστίνη - αξιολόγηση, εφαρμογή και έλεγχος(3),

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 242 (1967), 338 (1973), 1559 (2004), 1701 (2006) και 1757 (2007),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών κατά την συνεδρίασή του της 18ης Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Τετραμερούς (Κουαρτέτου) της 16ης Ιουνίου 2007 και της 27ης Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής του Sharm El Sheik, της 25ης Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση πεπραγμένων από την αποστολή, τον Μάϊο 2007, του Alvaro de Soto, Ειδικού Συντονιστή των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή και προσωπικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και την Παλαιστινιακή Αρχή,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας ότι κατά την 40ή επέτειο του πολέμου του 1967, ο οποίος έληξε με την εκ μέρους του Ισραήλ κατοχή της Λωρίδας της Γάζας, της Δυτικής Όχθης και του υψιπέδου του Γκολάν, η Μέση Ανατολή πλήττεται από πολυάριθμες συγκρούσεις και από την αναποτελεσματικότητα των προσπαθειών που αποσκοπούν στην εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών χωρών,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς αποφάσισε να καταλάβει την εξουσία στη Γάζα με στρατιωτικά μέσα και σκότωσε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Φατάχ και της Παλαιστινιακής Αρχής, παρά την πρόσφατη σύσταση από το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και την Προεδρία - αμφοτέρων δημοκρατικώς εκλεγέντων φορέων - Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας επί τη βάσει της Δήλωσης της Μέκκας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραματική αυτή εξέλιξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πολιτική αστάθεια και στις εντεινόμενες διαιρέσεις της παλαιστινιακής πλευράς, καθώς επίσης στην έλλειψη προοπτικής του παλαιστινιακού λαού, που εξακολουθεί να τελεί υπό κατοχή, για μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στην προσέγγιση της Τετραμερούς Διάσκεψης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός που κατοικεί στα Παλαιστινιακά Εδάφη, ιδίως δε στη Γάζα, αντιμετωπίζει κρίση που έχει προσλάβει διαστάσεις άνευ προηγουμένου όσον αφορά την φτώχεια, την ανεργία, την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την ασφάλεια και την ελεύθερη κυκλοφορία,

Ε.   εκτιμώντας ότι οι περιορισμοί στην κυκλοφορία προσώπων και αγαθών, η παρακράτηση φορολογικών και τελωνειακών εσόδων και η απόφαση να ανασταλεί η παροχή άμεσης βοήθειας στην Παλαιστινιακή Αρχή έχουν συμβάλει στην όξυνση της κρίσης, παρά τον Προσωρινό Διεθνή Μηχανισμό και την αυξημένη χρηματοδότηση σχεδίων που παρέχεται από την ΕΕ,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι το Συμβούλιο έχει δηλώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να εξομαλύνει αμέσως τις σχέσεις της με την Παλαιστινιακή Αρχή και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την παροχή επείγουσας υλικής και οικονομικής βοήθειας, η οποία θα περιλαμβάνει άμεση οικονομική ενίσχυση της κυβέρνησης, υποστήριξη της παλαιστινιακής πολιτικής αστυνομίας μέσω της επανάληψης των δραστηριοτήτων της αποστολής EUPOL COPPS και επαναλειτουργία της Αποστολής Συνοριακής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Rafah,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη να προωθηθεί μια αξιόπιστη ειρηνευτική διαδικασία η οποία να μπορέσει να δώσει στον παλαιστινιακό λαό την προοπτική ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού και βιώσιμου κράτους σε συμβίωση με το Ισραήλ εντός ασφαλών και διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων, και να φέρει την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθέρμανση της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας στη διάσκεψη κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στο Ριάντ, στις 29 Μαρτίου 2007, προσφέρει μια νέα και αξιόπιστη ευκαιρία για έναν συνολικό διακανονισμό στην περιοχή,

Θ.   έχοντας υπόψη ότι στην απόφαση 1757 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προβλέπεται η σύσταση ειδικού δικαστηρίου για τη διερεύνηση της δολοφονίας του πρώην Πρωθυπουργού Rafik Hariri και άλλων πολιτικών δολοφονιών στο Λίβανο,

Ι.   εκτιμώντας την ανησυχητική επιδείνωση της κατάστασης στο Λίβανο που καθίσταται εμφανέστερη με την επίθεση κατά Ισπανών στρατιωτών της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL), με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο έξι άτομα, τη δολοφονία του βουλευτή Walid Eido και τις συγκρούσεις στο στρατόπεδο Παλαιστινίων προσφύγων του Nahr el Bared,

1.   εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις ενδεχόμενες σοβαρές συνέπειες της τρέχουσας κρίσης στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων στρατιωτικών και τρομοκρατικών επιθέσεων και της αυξημένης ριζοσπαστικοποίησης, που υπονομεύουν την εύθραυστη πολιτική κατάσταση στην περιοχή·

2.   δηλώνει εξαιρετικά ανήσυχο από τα τελευταία γεγονότα στη Λωρίδα της Γάζας· καταδικάζει την κατάληψη του στρατιωτικού ελέγχου από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας· ζητεί επανάληψη του εσωτερικού πολιτικού διαλόγου μεταξύ των Παλαιστινίων με πνεύμα συμφιλίωσης και εθνικής ενότητας ώστε να αποτραπεί η γεωγραφική και πολιτική διαίρεση της Δυτικής Όχθης και της Γάζας·

3.   εκφράζει την κατανόηση και την υποστήριξή του στις έκτακτες αποφάσεις του Προέδρου Abbas, ενόψει των σοβαρών περιστάσεων, και τονίζει ότι η υποστήριξη που παρέχει η διεθνής κοινότητα στον Πρόεδρο Abbas πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένο και ρεαλιστικό πολιτικό πρόγραμμα που θα οδηγήσει σε συμφωνία για το τελικό καθεστώς· πιστεύει ότι η σημερινή κρίση δεν πρέπει να εκληφθεί ως δικαιολογία για να σταματήσουν οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την ειρήνευση και ότι μπορεί να αποτελέσει νέα πλατφόρμα για μια νέα σαφή ατζέντα προς επίτευξη συνολικής συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής που θα βασίζεται στην ύπαρξη δύο δημοκρατικών, κυρίαρχων και βιώσιμων κρατών σε ειρηνική συνύπαρξη το ένα δίπλα στο άλλο, εντός ασφαλών και διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

4.   επιδοκιμάζει την απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2007 στην οποία η ΕΕ καλείται να αποκαταστήσει πάραυτα τις σχέσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή, και, προς τον σκοπό αυτό, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επείγουσα παροχή υλικής και οικονομικής βοήθειας, η οποία θα περιλαμβάνει άμεση οικονομική ενίσχυση προς τη νέα κυβέρνηση και να εξασφαλίζει την παροχή επείγουσας και ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας· τονίζει ότι η απομόνωση της Γάζας ενέχει δραματικές ανθρωπιστικές και πολιτικές συνέπειες·

5.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εμπλέξουν τις παλαιστινιακές αρχές και όλες τις πλευρές στις προσπάθειες για διευκόλυνση της κατεπείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας και να επιτρέψουν την παροχέτευση της βοήθειας στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας·

6.   καταδικάζει τις πολλαπλές επιθέσεις με τη χρήση πυραύλων Qassam που εξαπολύθηκαν αδιακρίτως εναντίον ισραηλινού εδάφους από τη Λωρίδα της Γάζας και καλεί τόσο την Παλαιστινιακή Κυβέρνηση όσο και όλους τους Παλαιστινίους ηγέτες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να τεθεί τέρμα στις επιθέσεις αυτές, οι οποίες έχουν ως επί το πλείστον στόχο άμαχους πολίτες·

7.   χαιρετίζει την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να αρχίσει εκ νέου τη μερική μεταφορά των παρακρατηθέντων φορολογικών και τελωνειακών εσόδων· ζητεί πλήρη και τακτική μεταφορά αυτών των εσόδων· καταδικάζει την τελευταία στρατιωτική παρέμβαση του ισραηλινού στρατού· καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του λαού της Παλαιστίνης·

8.   τονίζει ότι τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να λάβουν σειρά μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την βοήθεια της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης απελευθέρωσης όλων των κρατούμενων Παλαιστίνιων πρώην υπουργών, μελών των νομοθετικών σωμάτων και δημάρχων καθώς και του Ισραηλινού δεκανέα Gilad Shalit· χαιρετίζει την απελευθέρωση του δημοσιογράφου του BBC Alan Johnston, την οποία εκτιμά ως θετικό βήμα προόδου·

9.   καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να απομακρύνει όλα τα οδοφράγματα που έχει εγκαταστήσει από τον Σεπτέμβριο 2000 και να θέσει τέρμα στην επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και στην οικοδόμηση του τείχους πέραν των συνόρων του 1967·

10.   χαιρετίζει την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να απελευθερώσει 250 Παλαιστινίους κρατουμένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται ακόμη στις φυλακές χιλιάδες Παλαιστίνιοι, ζητεί να απελευθερωθούν περισσότεροι κρατούμενοι, ιδίως ανήλικοι·

11.   καλεί την ΕΕ, το Ισραήλ και την Αίγυπτο να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ανοίξουν αμέσως εκ νέου το μεθοριακό σημείο διέλευσης της Rafah, κυρίως διότι 6 000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλειφθεί εκεί σε πολύ δραματικές συνθήκες, και να διευκολύνουν την κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ·

12.   χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ να συσταθεί διεθνές δικαστήριο, αρμόδιο να δικάσει τους υπευθύνους για τη δολοφονία του Λιβανέζου Πρωθυπουργού Rafik al-Hariri και τις άλλες πολιτικές δολοφονίες στον Λίβανο· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν όλα τα αναγκαία μέσα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε αυτό το δικαστήριο να εργαστεί αποτελεσματικά και να φέρει εις πέρας την αποστολή του· προτρέπει όλες τις πλευρές στο Λίβανο να υποστηρίξουν το Δικαστήριο, προτρέπει δε τη Συρία να συνεργασθεί πλήρως μαζί του·

13.   καταδικάζει επίμονα την τρομοκρατική επίθεση κατά των ισπανικών δυνάμεων της UNIFIL, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι στρατιώτες και να τραυματισθούν ορισμένοι άλλοι, και καλεί τις Λιβανικές αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία διεξαγωγή αμερόληπτης έρευνας ούτως ώστε να προσαχθούν οι υπαίτιοι ενώπιον της δικαιοσύνης· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων αυτής της επίθεσης·

14.   τονίζει ότι η πολιτική σταθερότητα στον Λίβανο δεν μπορεί να έχει ως βάση ούτε την βία ούτε τις εξωτερικές επιρροές· ζητεί, σε σχέση με αυτό, την επανέναρξη του διαλόγου για εθνική ενότητα προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές και να αποτραπεί το κυβερνητικό κενό κατά την πορεία προς τις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το προσεχές φθινόπωρο· υπογραμμίζει εκ νέου τον σημαντικό ρόλο της UNIFIL·

15.   παροτρύνει την κυβέρνηση του Λιβάνου να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να δοθεί τέλος στις πάσης φύσεως διακρίσεις εις βάρος των Παλαιστίνιων προσφύγων· χαιρετίζει την ταχεία αντίδραση της Επιτροπής, η οποία αποφάσισε να διαθέσει 370 000 EUR για την παροχή ανθρωπιστικής στήριξης στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στο Λίβανο ώστε να συμβάλει στην κάλυψη των ζωτικών τους αναγκών· επισημαίνει ότι η αυτή η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αναδεικνύει ανάγλυφα την ανάγκη για εξεύρεση δίκαιης και συνολικής λύσης για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες·

16.   ζητεί από τους απαγωγείς να προσφέρουν σημεία ζωής από τους δύο απαχθέντες Ισραηλινούς στρατιώτες, Eldad Regev και Ehud Goldwasser, και τους ζητεί να τους ελευθερώσουν αμέσως·

17.   φρονεί ότι η περιφερειακή διάσταση και προσέγγιση αποτελούν τη βάση όλων των προσπαθειών που αποσκοπούν στην διασφάλιση βιώσιμης ειρήνης στην Μέση Ανατολή, υπενθυμίζοντας ότι ούτε η θέσπιση προϋποθέσεων ούτε η μονομέρεια συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση αυτών των προσπαθειών·

18.   υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την πολύτιμη συμβολή της αραβικής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας που αποτελεί πραγματική ευκαιρία για συνολική και μόνιμη ειρήνη στην περιοχή· καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να αναγνωρίσει το παράθυρο που ανοίγει αυτή η ευκαιρία· τονίζει τη σημασία της εξαγγελθείσας, άνευ προηγουμένου, προσεχούς αποστολής του Αραβικού Συνδέσμου στο Ισραήλ· ζητεί να ενταθεί η συνεργασία μεταξύ της Τετραμερούς Διάσκεψης και της ομάδας επαφής του Αραβικού Συνδέσμου·

19.   θεωρεί ότι θα μπορούσε να εξετασθεί η δυνατότητα ανάπτυξης διεθνούς μη στρατιωτικής, αστυνομικής και στρατιωτικής δύναμης, υπό την αιγίδα των ΗΕ, με βάση συμπεφωνημένο ειρηνευτικό σχέδιο με τη συμμετοχή των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων και ενδοπαλαιστινιακή συμφωνία·

20.   παροτρύνει το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα κατορθώσει να διατυπώσει με πειστικό τρόπο τις απόψεις της και στο πλαίσιο της Τετραμερούς Διάσκεψης, στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τις διάφορες δυνατές πορείες της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Μέση Ανατολή· τονίζει ότι οι πορείες αυτές δεν πρέπει αναγκαστικά να εξετασθούν ταυτόχρονα, αλλά ότι είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους· τονίζει ότι, με δεδομένο αυτόν τον πολιτικό ορίζοντα, η διοργάνωση διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης θα έπρεπε να εξελιχθεί σε βιώσιμη προοπτική· καλεί το Συμβούλιο να ενεργήσει προς την κατεύθυνση αυτή στο πλαίσιο της Τετραμερούς Διάσκεψης·

21.   εκφράζει την υποστήριξή του υπέρ της ανάληψης, εκ μέρους της Τετραμερούς Διάσκεψης, εντατικότερων δράσεων στην περιοχή στο μέλλον· θεωρεί την επιστολή που απηύθυναν οι Υπουργοί Εξωτερικών των μεσογειακών κρατών μελών, με ημερομηνία 6 Ιουλίου 2007, στον προσφάτως διορισθέντα εκπρόσωπο της Τετραμερούς Διάσκεψης, Τόνυ Μπλαιρ, ως ενθαρρυντικό μήνυμα και υποστήριξη της αποστολής του·

22.   λαμβάνει υπό σημείωση τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ του Παλαιστινίου Πρωθυπουργού Sallam Fayyad και της κυβέρνησης του Ισραήλ που αφορούν τρισκελείς συνομιλίες για ζητήματα πολιτικής, οικονομίας και ασφάλειας, καθώς και την ανανέωση της μεταξύ των συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας·

23.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, στην Κνεσσέτ και στην κυβέρνηση του Ισραήλ, στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Λιβάνου, στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Συρίας και στον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου.

(1) ΕΕ C 305 Ε, 14.12.2006, σ. 236.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0492.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0277.


Κατάσταση στο Πακιστάν
PDF 313kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με το Πακιστάν
P6_TA(2007)0351RC-B6-0279/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν για εταιρική σχέση και ανάπτυξη, της 24ης Νοεμβρίου 2001 (που αναφέρεται επίσης ως συμφωνία συνεργασίας τρίτης γενεάς), ιδιαίτερα το άρθρο 1 της συμφωνίας αυτής που αναφέρει ότι "ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών ... αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας συμφωνίας"(1),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-Πακιστάν της 8ης Φεβρουαρίου 2007 στο Βερολίνο, και την πρώτη συνάντηση της Μικτής Επιτροπής Πακιστάν-ΕΚ στα πλαίσια της Συμφωνίας Συνεργασίας Πακιστάν-ΕΚ που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2007 στο Ισλαμαμπάντ, στο πλαίσιο της οποίας αμφότερες οι πλευρές ανέλαβαν να αναπτύξουν ευρύ επίσημο πολιτικό διάλογο και επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία τους σε μεγάλο φάσμα περιφερειακών και διεθνών θεμάτων,

–   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι βουλευτικές, επαρχιακές και προεδρικές εκλογές πρόκειται να πραγματοποιηθούν αργότερα εντός του έτους,

–   έχοντας υπόψη την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στη SAARC (Ένωση Περιφερειακής Συνεργασίας Νότιας Ασίας) στο Πακιστάν, το Δεκέμβριο του 2006, και τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Μουσάραφ που πραγματοποιήθηκε στη Λαχόρε,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο Πακιστάν, ιδιαίτερα εκείνα της 10ης Φεβρουαρίου 2004(2) και 22ας Απριλίου 2004(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έφοδος εναντίον του Ερυθρού Τεμένους στο Ισλαμαμπάντ είχε ως αποτέλεσμα πολλά θύματα,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις εντός και γύρω από το Ερυθρό Τέμενος κατέδειξαν σαφώς τους κινδύνους που θέτει το ριζοσπαστικό ισλαμιστικό κίνημα, εναντίον του οποίου ο Πρόεδρος Μουσάραφ ίσως να μην αντέδρασε αρκετά γρήγορα ή αρκετά αποφασιστικά,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά τροπολογιών στο σύνταγμα από την κυβέρνηση Μουσάραφ αλλοίωσε ουσιαστικά το πολιτικό σύστημα στο Πακιστάν, με συνέπεια να μεταβληθεί το σύστημα διακυβέρνησης από κοινοβουλευτικό σε προεδρικό, στο πλαίσιο του οποίου ο πρόεδρος έχει την εξουσία να παρακάμψει ή να παύσει το κοινοβούλιο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικοί και οι μυστικές υπηρεσίες εξακολουθούν να ασκούν υπερβολική επιρροή στην πολιτική, την κυβέρνηση και την οικονομία του Πακιστάν, κατάσταση που έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του χάρτη πορείας για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, όπου προεβλέπετο η μεταβίβαση της εξουσίας από τους στρατιωτικούς σε πολιτική κυβέρνηση,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα γεγονότα, περιλαμβανομένης της παύσης του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Πακιστάν, Iftikhar Mohammad Chaudhry, στις 9 Μαρτίου 2007, με αναπόδεικτες μέχρι σήμερα κατηγορίες για πλημμελή άσκηση καθηκόντων, και οι συνεχιζόμενες λαϊκές διαμαρτυρίες που ξέσπασαν λόγω της ενέργειας αυτής, ενέτειναν τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει η αντιμετώπιση του θέματος της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στο Πακιστάν,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει εντείνει τις πιέσεις στο Πακιστάν για την αδυναμία του να πατάξει την τρομοκρατία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει σημαντική χρηματοδότηση στο Πακιστάν για την ανακούφιση της φτώχειας και για την υγεία και τη δημόσια παιδεία,

1.   εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό του Πακιστάν που είναι θύμα της βίας που προκάλεσαν οι ένοπλοι εξτρεμιστές· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις πληροφορίες ότι ορισμένοι άνθρωποι πιθανώς κρατούνταν όμηροι στο Ερυθρό Τέμενος· αναγνωρίζει τις προκλήσεις που έθεσε για την κυβέρνηση του Πακιστάν η πολιορκία, εκφράζει την έντονη ανησυχία του όσον αφορά τον άγνωστο ακόμη αριθμό θυμάτων και υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης·

2.   καλεί επειγόντως την κυβέρνηση του Πακιστάν να επιστρέψει στη δημοκρατική διακυβέρνηση με την πραγματοποίηση ελεύθερων, δίκαιων και δημοκρατικών εκλογών έως το τέλος του έτους, και εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο που συνεπάγεται η επιβολή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή άλλων μέτρων για την κατάργηση της ελευθερίας λόγου, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελεύθερης κυκλοφορίας·

3.   ενθαρρύνει τον Πρόεδρο Μουσάραφ να σεβαστεί το ισχύον σύνταγμα επιτρέποντας στις νέες συνελεύσεις να διεξαγάγουν προεδρικές εκλογές και αποσυρόμενος από τη θέση του αρχηγού του στρατού, όπως είχε παλιότερα συμφωνήσει να πράξει σε δέσμευσή του προς την ΕΕ·

4.   παροτρύνει τις ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν να επιτρέψουν την πραγματοποίηση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, περιλαμβανομένης της δυνατότητας των εξόριστων πολιτικών ηγετών να επιστρέψουν στο Πακιστάν και να θέσουν υποψηφιότητα· ζητεί να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό της επιρροής των στρατιωτικών και άλλων ένοπλων ομάδων στην πολιτική και δημοκρατική διαδικασία·

5.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΕΕ θα παρακολουθήσει τις κοινοβουλευτικές εκλογές στο Πακιστάν και ότι το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει στην αποστολή παρατηρητών· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για ορισμένα ζητήματα κατά την προετοιμασία των εκλογών αυτών, ιδιαίτερα για:

   - την ουδετερότητα της υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα σχηματισθεί τρεις μήνες πριν από τις εκλογές και θα ορισθεί από τον Πρόεδρο Μουσάραφ·
   - το γεγονός ότι ως προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας στις εκλογές είναι η κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος, πράγμα που αποκλείει το 70% των Πακιστανών γυναικών από την υποβολή υποψηφιότητας· ζητεί επομένως την άρση του περιορισμού αυτού·
   - την έλλειψη νομιμότητας του μελλοντικού Προέδρου του Πακιστάν εάν εκλεγεί από την απερχόμενη συνέλευση·

6.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δώσουν σαφές μήνυμα στον Πρόεδρο Μουσάραφ ότι η μετάβαση στην πολιτική διακυβέρνηση με την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών είναι ο μόνος αποδεκτός τρόπος δημοκρατία είναι ο μόνος αποδεκτός τρόπος για την επίλυση της σημερινής κρίσης·

7.   παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να τηρήσουν σθεναρή στάση υποστηρίζοντας όλες τις αρχές που κατοχυρώνονται στη Συμφωνία Συνεργασίας, ιδίως δε τη ρήτρα για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα· χαιρετίζει την υπουργική συνάντηση της 8ης Φεβρουαρίου 2007 και τη συνάντηση της Μικτής Επιτροπής Πακιστάν -ΕΚ της 24ης Μαΐου 2007 ως θετικές ενέργειες για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Πακιστάν· υπογραμμίζει ότι η σχέση μεταξύ ΕΕ και Πακιστάν βασίζεται στις αρχές που καθιερώθηκαν στη Συμφωνία Συνεργασίας: τη δέσμευση για τη δημοκρατία, την ειρήνη και τη σταθερότητα, την ανάπτυξη, την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών, και στη Νότιο Ασία μέσω της περιφερειακής συνεργασίας, και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί να διεξαχθεί ευρύς πολιτικός διάλογος για τα θέματα αυτά·

8.   λυπάται για την παύση του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Chaudhry, με κατηγορίες πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, γεγονός που θεωρήθηκε ευρέως ως προσπάθεια της κυβέρνησης να διατηρήσει τον έλεγχο της δικαστικής αρχής κατά τη διάρκεια έτους εκλογών· ζητεί την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής και το σεβασμό του κράτους δικαίου, καλεί επειγόντως την κυβέρνηση του Πακιστάν να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αναστρέψει την παρούσα αρνητική τάση σε σχέση με αυτό και να απέχει από κάθε πολιτική παρέμβαση στην υπόθεση που σήμερα εκδικάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο· σημειώνει την ισχυρή αλληλεγγύη προς τον πρόεδρο Chaudhry που έδειξε ολόκληρη η νομική κοινότητα του Πακιστάν·

9.   εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το θάνατο 41 αμάχων κατά τη διάρκεια πολιτικών διαδηλώσεων στο Καράτσι στις 12 Μαΐου 2007, καταδικάζει τη χρήση βίας για την επίτευξη πολιτικών σκοπών είτε αυτή ασκείται από τις προσκείμενες στην κυβέρνηση δυνάμεις είτε από μέλη των αντιπολιτευομένων κομμάτων·

10.   εκφράζει επίσης την ανησυχία του για ειδήσεις σύμφωνα με τις οποίες τρεις κινέζοι εργαζόμενοι δολοφονήθηκαν από ισλαμιστές στο Πεσχαβάρ, γεγονός που πιθανόν να συνδέεται με την πολιορκία του Ερυθρού Τεμένους·

11.   καταδικάζει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης του Πακιστάν να ελέγξει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, εισάγοντας τροπολογίες στις άδειες μετάδοσης, περιορίζοντας τις ζωντανές μεταδόσεις εξωτερικών γεγονότων και εκδίδοντας κυβερνητικές οδηγίες για τα μέσα ενημέρωσης και τις ενώσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών· καταδικάζει κάθε μορφή απειλής, εξαναγκασμού και εκφοβισμού δημοσιογράφων και ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών·

12.   εκφράζει την ανησυχία του για τις πολυάριθμες καλά τεκμηριωμένες υποθέσεις "εξαφάνισης" στις οποίες ενέχονται ύποπτοι τρομοκρατικών ενεργειών, δημοσιογράφοι, φοιτητές, μέλη των εθνικιστικών κινημάτων Μπαλόχ και άλλοι πολιτικοί ακτιβιστές, τονίζει με έμφαση ότι οι απαγωγές, οι εκτελέσεις χωρίς δίκη και η φυλάκιση χωρίς δίκη είναι αντίθετες με τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου περιλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή και των δικαιωμάτων για δίκαιη δίκη·

13.   χαιρετίζει την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη(4) και την σαφή δέσμευση της ΕΕ να δώσει προσοχή στις χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις ή κυβερνητική αστάθεια και την εξίσου σαφή δέσμευσή της να συμβάλει στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαιδευτικής πολιτικής· καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να αυξήσει σημαντικά την οικονομική υποστήριξη για τη θέσπιση και ανάπτυξη κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος με ευρείας βάσης διδασκόμενη ύλη, σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών των φυλών· καλεί την κυβέρνηση να σεβασθεί τις δεσμεύσεις της να επιβάλει πραγματικό έλεγχο στα ισλαμικά ιεροδιδασκαλεία που σήμερα ελέγχονται από εξτρεμιστές·

14.   σημειώνει με ανησυχία τις συνεχιζόμενες πληροφορίες για την καταπίεση θρησκευτικών μειονοτήτων, και τη χρήση των νόμων περί βλασφημίας εναντίον θρησκευτικών μειονοτήτων·

15.   εκφράζει την ανησυχία του διότι, ενώ ο Πρόεδρος Μουσάραφ εξήγγειλε τη δέσμευσή του να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό σε διεθνές επίπεδο, οι εγχώριες πολιτικές συμμαχίες που υπάρχουν μεταξύ της κυβέρνησης, των στρατιωτικών και των θρησκευτικών φονταμενταλιστών είναι δυνατόν να εμποδίσουν την ικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το θέμα του εξτρεμισμού και του φονταμενταλισμού· καλεί επειγόντως την πακιστανική κυβέρνηση να προβεί σε άμεσα και αποτελεσματικά διαβήματα προκειμένου να εμποδίσει την οποιαδήποτε πολιτική ή ένοπλη ομάδα να χρησιμοποιεί το έδαφος της χώρας ως καταφύγιο και ως ορμητήριο για επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν·

16.   εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη αστάθεια και την εξάπλωση των στάσεων που συνδέονται με τη βία, σε περιοχές όπου κατοικούν φυλές και ιδιαίτερα στο Βαζιριστάν, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ορισμένες βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας περιλαμβανομένης της απόπειρας κατά του υπουργού εσωτερικών στην Πεσχαβάρ στις 28 Απριλίου 2007· καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να αναστρέψει την κατάσταση προωθώντας το κράτος δικαίου και την επέκταση των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων στην περιοχή·

17.   ζητεί ενίσχυση του διαλόγου με τους επαρχιακούς και τοπικούς ηγέτες σχετικά με τη δυνατότητα μεγαλύτερης επαρχιακής αυτονομίας ή για αυξημένη εκπροσώπηση των συμφερόντων των επαρχιών σε εθνικό επίπεδο· καταδικάζει τις κατασταλτικές πολιτικές της κυβέρνησης του Πακιστάν στο Μπαλοχιστάν όπου συνεχίζεται η διατύπωση αιτημάτων για μεγαλύτερη επαρχιακή αυτονομία και αυξημένο περιφερειακό έλεγχο στους σημαντικούς φυσικούς πόρους της περιοχής·

18.   καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Πακιστάν και να επεκτείνει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες στις Βόρειες Περιοχές·

19.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Πακιστάν.

(1) ΕΕ C 17, 22.1.1999, σ. 7.
(2) ΕΕ C 97 Ε, 22.4.2004, σ. 112.
(3) ΕΕ C 104 Ε, 30.4.2004, σ. 1040.
(4) Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη" (ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1).


Έκθεση προόδου της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για το 2006
PDF 316kWORD 87k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την έκθεση προόδου της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για το 2006 (2006/2289(INI))
P6_TA(2007)0352A6-0214/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, της 19ης-20ής Ιουνίου 2003, με τα οποία δόθηκε σε όλα τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων η υπόσχεση ότι μακροπρόθεσμα θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, να χορηγήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με τελικό στόχο την προσχώρηση στην ΕΕ, καθώς και τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της 15-16 Ιουνίου 2006 και της 14ης-15ης Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της δεύτερης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 18ης Ιουλίου 2005, και τα συμπεράσματα της τρίτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 11ης Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2006/57/ΕΚ, της 30ής Ιανουαρίου 2006, σχετικά με τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. καθώς και την κατάργηση της οδηγίας 2004/518/ΕΚ(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για το 2006 (SEC(2006)1387),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης και τις κυριότερες προκλήσεις για το διάστημα 2006–2007(2),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 29ης-30ής Ιανουαρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0214/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ότι απαιτείται η αυστηρή τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης από τα κράτη μέλη και ότι κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται βάσει των επιδόσεών της,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συμμετείχε επιτυχώς σε συμφωνίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAA),η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA), οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ειρηνική επίλυση των εσωτερικών διαφορών το 2001 και η προετοιμασία για την αποδοχή του κοινοτικού κεκτημένου έως το 2011,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφότου η ΕΕ αναγνώρισε στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας το καθεστώς υποψήφιας χώρας στις 16 Δεκεμβρίου 2005, δεν έχουν αρχίσει ακόμη ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι αρχές στις οποίες βασίζεται η συμφωνία-πλαίσιο της Οχρίδας της 13ης Αυγούστου 2001 έχουν ενσωματωθεί τώρα στο συνταγματικό και νομικό πλαίσιο της χώρας, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεών της, ιδίως όσον αφορά τη συνέχιση της διαδικασίας αποκέντρωσης και την ισότιμη εκπροσώπηση των μη πλειονοτικών κοινοτήτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, της 19ης-20ής Ιουνίου 2003, τόνισε εκ νέου την αποφασιστικότητά του να υποστηρίξει πλήρως και αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες θα καταστούν αναπόσπαστο τμήμα της ΕΕ, από τη στιγμή που θα πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε τελευταία ανάλυση, δεν πρόκειται να εξασφαλισθεί η επιτυχία στην προώθηση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων εάν δεν επιτευχθεί προηγουμένως πολιτική συναίνεση και εμπιστοσύνη μεταξύ των εθνοτήτων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, της 14ης-15ης Δεκεμβρίου 2006, δήλωσε ότι η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της προς χώρες που ευρίσκονται στη διαδικασία διεύρυνσης και επανέλαβε ότι η πρόοδος κάθε χώρας στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τις προσπάθειές της να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση ΕΕ/Δυτικών Βαλκανίων, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από όλους τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπουργούς εξωτερικών των Δυτικών Βαλκανικών Κρατών στις 11 Μαρτίου 2006 στο Σάλτσμπουργκ, επαναβεβαιώνει τη σημασία καλών γειτονικών σχέσεων και την ανάγκη να βρεθούν αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις σε εκκρεμή ζητήματα με γειτονικές χώρες,

1.   χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μετά την αίτησή της να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τήρηση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, καθώς και την εφαρμογή των συστάσεων της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης του 2004, των διατάξεων της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και των απαιτήσεων της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης· επισημαίνει ότι πρέπει να συνεχισθεί η προώθηση των μεταρρυθμίσεων και ότι η εγκριθείσα νομοθεσία πρέπει να εφαρμοσθεί τώρα δεόντως και με ταχείς ρυθμούς, ειδικά στους τομείς της αστυνομίας, της δικαιοσύνης, της δημόσιας διοίκησης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματική οικονομία της αγοράς, να προωθηθούν η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση και να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα·

2.   τονίζει ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που σημειώνεται στον εν λόγω τομέα· ενθαρρύνει όλους τους ενδιαφερομένους να διατηρήσουν την κεκτημένη αυτή ταχύτητα και τονίζει ότι τόσο η Κυβέρνηση όσο και οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης πρέπει να εξακολουθήσουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ·

3.   επιδοκιμάζει την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για τη συνεργασία της στους τομείς της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΑΑ), κυρίως τη συμμετοχή της στην αποστολή ALTHEA της ΕΕ και την προθυμία της να συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΚΕΠΑΑ και σε μελλοντικές αποστολές διαχείρισης πολιτικών και στρατιωτικών κρίσεων υπό την αιγίδα της ΕΕ·

4.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι, μετά τις εσωτερικές συγκρούσεις του 2001, έχουν εξευρεθεί λύσεις, σε στενή συνεργασία με την ΕΕ, διά της συμφωνίας-πλαισίου της Οχρίδας, για την ισότιμη και ειρηνική συνύπαρξη όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως της εθνοτικής τους προέλευσης, με ενισχυμένη χρήση των μειονοτικών γλωσσών στη δημόσια διοίκηση και στην παιδεία, με αναδιοργάνωση των δήμων και με εφαρμογή της αρχής της διπλής πλειοψηφίας (αρχή Badinter), με την οποία προστατεύεται η θέση των μη πλειονοτικών κοινοτήτων στην κοινοβουλευτική διαδικασία λήψεως αποφάσεων· επισημαίνει, επίσης, ότι το 2007 συνήφθη συμφωνία σχετικά με τις εθνικές εορτές των διαφόρων εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων·

5.   τονίζει με έμφαση ότι η συμφωνία-πλαίσιο της Οχρίδας έχει μεταμορφώσει τη χώρα, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τον πολυεθνοτικό και πολυπολιτιστικό χαρακτήρα της, και αντιπροσωπεύει με τον τρόπο αυτό ουσιαστικό τμήμα των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης για ένταξη στην ΕΕ· επισημαίνει ότι η τήρηση του γράμματος και του πνεύματος της συμφωνίας θα παραμείνει κρίσιμο στοιχείο για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας με σκοπό την ένταξη στην ΕΕ· τονίζει εκ νέου ότι η αρχή Badinter πρέπει να τηρηθεί πλήρως και ότι όλα τα κόμματα πρέπει να σεβασθούν τους δημοκρατικούς θεσμούς, τους οποίους η χώρα δημιούργησε με μεγάλες προσπάθειες, και να λειτουργήσουν εντός αυτών·

6.   επισημαίνει ότι ο μηχανισμός Badinter, όπως καθορίζεται με το Σύνταγμα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, έχει στόχο να λειτουργήσει ως μέσο διαλόγου και συναίνεσης στο πολυεθνοτικό κράτος· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στις αρχές του 2007, λόγω της δυσαρέσκειας με την εφαρμογή της αρχής Badinter, το μεγαλύτερο εθνοτικό αλβανικό κόμμα της αντιπολίτευσης, έπαυσε τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητές του· χαιρετίζει το γεγονός ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης οδήγησαν στη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τον κατάλογο των νόμων που θα εγκριθούν κατ" εφαρμογή της αρχής Badinter, τη χρήση της αλβανικής γλώσσας στη δημόσια διοίκηση, το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης πρώην Αλβανών ανταρτών και τη σύνθεση της Επιτροπής Διεθνοτικών Σχέσεων, δίδοντας με τον τρόπο αυτόν τη δυνατότητα σε όλα τα εκλεγμένα μέλη να αναλάβουν εκ νέου τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα και να επιδείξουν πολιτική υπευθυνότητα· ζητεί, στη βάση αυτή, μετά την εφαρμογή της συμφωνίας, το καθεστώς υποψήφιας χώρας που χορηγήθηκε το 2005 με τελικό στόχο την ένταξη της χώρας στην ΕΕ να συνοδευτεί το συντομότερο δυνατόν από την πραγματική έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης· τέλος, καλεί όλες τις πλευρές να διατηρήσουν και να εδραιώσουν αυτό το πνεύμα διαλόγου κατά την επίλυση των διαφορών τους και να συνεχίσουν από κοινού την υλοποίηση του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων που έχει ουσιαστική σημασία για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας·

7.   εκφράζει τη λύπη του για την πρακτική του μποϊκοτάζ των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων και επισημαίνει ότι τέτοιες πρακτικές είναι ασυμβίβαστες με λειτουργούντες κοινοβουλευτικούς οργανισμούς τους οποίους αναμένεται να διαθέτουν όλες οι υποψήφιες χώρες ή εκείνες που φιλοδοξούν να ενταχθούν στην ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει ότι η συνεπής εφαρμογή της αρχής Badinter διασφαλίζει συνεχή συνεργασία μεταξύ των εθνοτήτων και σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την πρόσφατη ψηφοφορία επί των τροπολογιών στο νομοσχέδιο για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κατά την οποία οι τροπολογίες εγκρίθηκαν με απλή μόνο πλειοψηφία παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο νόμος εγκρίθηκε σύμφωνα με την αρχή Badinter· ζητεί κατεπειγόντως τη διατήρηση και τη συνεπή εφαρμογή της ανεξαρτησίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, όπως κατοχυρώθηκε με τον νόμο του Νοεμβρίου του 2005, ο οποίος –σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατούσε στο παρελθόν με τις πολιτικές παρεμβάσεις– είναι σύμφωνος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα μέσα επικοινωνίας·

9.   συνιστά στη χώρα να διδαχθεί από τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές στη δημόσια διοίκηση και στην παιδεία, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη εθνοτικές και γλωσσικές διαφορές· ζητεί την επίτευξη περαιτέρω συμφωνίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δύο μεγαλύτερες εθνοτικές κοινότητες και οι διάφορες μειονότητες θα μπορούν να συνυπάρχουν ισότιμα και αρμονικά· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την αποτελεσματική εφαρμογή των συνταγματικών διατάξεων, με τις οποίες διασφαλίζεται η ισότιμη εκπροσώπηση των μη πλειονοτικών κοινοτήτων στη δημόσια διοίκηση·

10.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν ειδικά και επείγοντα μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση των Ρομά, με τη χρήση της εθνικής στρατηγικής για τους Ρομά και τη συμμετοχή της καλώς ανεπτυγμένης κοινωνίας των πολιτών των Ρομά ως κυρίου εταίρου· θεωρεί ότι ο συνδυασμός δημόσιας χρηματοδότησης με κεφάλαια του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας(3) και η θεσμική αναγνώριση της συμβουλευτικής ομάδας των Ρομά πρέπει να αποτελεί μέσο για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας·

11.   επισημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες στην Ευρώπη η ονομασία των οποίων συμπίπτει με την ονομασία τμήματος του εδάφους γειτονικού κράτους και ότι κάθε κράτος επιλέγει το όνομά του ελεύθερα· χαιρετίζει το γεγονός ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει αλλάξει την εθνική σημαία της και έχει προβεί σε τροποποιήσεις του Συντάγματος για να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν εδαφικές διεκδικήσεις κατά γειτονικών χωρών· εκφράζει τη λύπη του για την πρόσφατη μετονομασία του εθνικού αεροδρομίου σε "Μέγας Αλέξανδρος'·

12.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, με την εισδοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στα Ηνωμένα Έθνη το 1993, στο πλαίσιο της οποίας χρησιμοποιήθηκε η προσωρινή ονομασία "πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας" ("Former Yugoslav Republic of Macedonia") για τη διεθνή αναγνώριση του κράτους, και μετά την ενδιάμεση συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995 δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τη γείτονα Ελλάδα· καλεί επειγόντως την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Ελλάδα να ολοκληρώσουν με επιτυχία το συντομότερο δυνατό τις συνομιλίες επί του ζητήματος αυτού υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί από το Συμβούλιο να διευκολύνει τις εν λόγω διαπραγματεύσεις·

13.   επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσική Ομοσπονδία και η Κίνα, καθώς και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν ήδη αναγνωρίσει την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με το όνομα που ορίζεται στο Σύνταγμά της· υπενθυμίζει ότι ορισμένες από αυτές τις χώρες έχουν κατ" επανάληψη δηλώσει ότι θα αποδεχθούν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ σχετικά με το ζήτημα του ονόματος· εκφράζει την άποψη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995, το ζήτημα του ονόματος δεν αποτελεί εμπόδιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην ΕΕ και ότι, όπως συνέβη με όλες τις άλλες υποψήφιες χώρες, η ένταξη της χώρας στην ΕΕ θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, τις προϋποθέσεις του πλαισίου σταθεροποίησης και σύνδεσης και την ικανότητα της ΕΕ να ενσωματώσει νέα κράτη μέλη·

14.   σημειώνει ότι o Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών, κ. Matthew Nimitz, δήλωσε δημοσίως ότι προτίθεται να επαναλάβει σύντομα τις προσπάθειες για την επίτευξη, το ταχύτερο δυνατό, αμοιβαία αποδεκτής λύσης του ζητήματος και ζήτησε σαφή στήριξη των προσπαθειών του·

15.   σημειώνει ότι η ενδιάμεση συμφωνία του 1995 οδήγησε σε ουσιαστική βελτίωση των διμερών σχέσεων μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας και ότι περιέχει υποχρεώσεις και δικαιώματα και για τις δύο πλευρές, μεταξύ άλλων διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και θεσμικά όργανα·

16.   σημειώνει, επίσης, ότι, μετά τη σύναψη της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995, το εύρος των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών έχει αυξηθεί σημαντικά, εφόσον η Ελλάδα αποτελεί τον μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ενώ και οι εμπορικές σχέσεις τους έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό·

17.   χαιρετίζει την εποικοδομητική στάση της χώρας σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, εν όψει του καθορισμού του μελλοντικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου, δεν έχει καταστεί δυνατόν να προχωρήσει η οριοθέτηση των συνόρων· ελπίζει ότι θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία επ" αυτού του τεχνικού ζητήματος και χαιρετίζει το γεγονός ότι οι αγρότες των περιοχών αυτών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα τμήματα των γαιών τους που τυγχάνει να ευρίσκονται στην άλλη πλευρά των συνόρων·

18.   υπογραμμίζει ότι θα ήταν ευκταίο να υιοθετηθούν μέτρα για να διευκολυνθεί η εύκολη διασυνοριακή κυκλοφορία με το Κοσσυφοπέδιο, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να ενισχυθεί η συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της απασχόλησης, καθώς και να διατηρηθούν οι οικογενειακοί δεσμοί·

19.   ζητεί από τις αρχές της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να προωθήσουν την περιφερειακή συνεργασία και την ανάπτυξη καλών γειτονικών σχέσεων·

20.   χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας, τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη διμερών σχέσεων και τον ενεργό της ρόλο σε διαδικασίες περιφερειακής συνεργασίας, όπως είναι η σύσταση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA) του 2006, η Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα και ο Κοινός Ευρωπαϊκός Αεροπορικός Χώρος·

21.   επισημαίνει την ανάγκη προστασίας της ποιότητας των υδάτων του ποταμού Βαρδάρη, ο οποίος διαρρέει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και συνεχίζει επί του ελληνικού εδάφους ως ποταμός Αξιός, από τη ρύπανση που προκαλείται από τη βιομηχανία και τις αστικές οικιστικές περιοχές·

22.   ζητεί κατεπειγόντως τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας και της στάθμης των υδάτων στις μεθοριακές λίμνες Οχρίδα, Πρέσπα, και Δοϊράνη, καθώς και τη σύναψη ουσιαστικών συμφωνιών επί του ζητήματος αυτού με τις γείτονες Αλβανία και Ελλάδα·

23.   εφιστά την προσοχή στην ανάγκη βελτίωσης της γενικής στάσης έναντι του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων, με την κατάργηση παρανόμων χώρων απόρριψης αποβλήτων κατά μήκος των οδών, στις όχθες των ποταμών και στα όρια των δασών με σύστημα όσο το δυνατόν περισσότερο χωριστής συλλογής των αποβλήτων·

24.   καλεί τις αρχές της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να εξακολουθήσουν την προσέγγιση προς την περιβαλλοντική νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΕ και να εφαρμόσουν και να επιβάλουν τη νομοθεσία που έχει υιοθετηθεί·

25.   υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εγγυώνται τόσο την θρησκευτική ελευθερία όσο και την ελευθερία θρησκευτικής οργάνωσης·

26.   τονίζει με έμφαση ότι πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στην εμπορία ανθρώπων και ότι η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SECI), καθίσταται αναγκαιότητα για την καταπολέμηση των διεθνών δικτύων οργανωμένου εγκλήματος·

27.   εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι η ανεργία παραμένει εξαιρετικά υψηλή και καλεί την κυβέρνηση, λαμβανομένων υπόψη των τεράστιων προκλήσεων στον εν λόγω τομέα, να επινοήσει αποδοτικές πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη ισότιμης συνύπαρξης διαφορετικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και επισημαίνει ότι η απαίτηση που ισχύει σήμερα για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σύμφωνα με την οποία πρέπει να συγκεντρώνουν στους κόλπους τους το 33% του σχετικού εργατικού δυναμικού για να μπορούν να καταστούν συμβατικοί εταίροι, έχει ως αποτέλεσμα να αμφισβητείται διαρκώς από ενδιαφερόμενα μέρη ο αριθμός των μελών τους·

28.   συστήνει, κατά την κατανομή κρατικών καθώς και ευρωπαϊκών πόρων, να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες περιφερειακές και εθνοτικές διαφορές· θεωρεί ότι οι υπάρχουσες περιφερειακές και εθνοτικές διαφορές πρέπει να μειωθούν με εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και της συνοχής, προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερη ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών·

29.   θεωρεί αυτονόητο ότι η χορήγηση άδειας σε ξένες τράπεζες πρέπει να βασίζεται σε ισότιμα κριτήρια για όλους, όπως η τήρηση των νομικών απαιτήσεων στον τομέα των συναλλαγών με ξένο νόμισμα, της φορολόγησης και της προστασίας των καταναλωτών, και απορρίπτει την ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων εταιρειών ή των χωρών όπου οι εταιρείες αυτές έχουν την καταστατική τους έδρα·

30.   υπενθυμίζει ότι κίνητρο και εγγύηση μείζονος σημασίας για τη σταθερότητα και την ευημερία όλης της περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί η κατασκευή σύγχρονων διασυνοριακών υποδομών, και, για τον λόγο αυτόν, εφιστά την προσοχή στη σημασία της διατήρησης και βελτίωσης του σιδηροδρομικού δικτύου, της εγχώριας σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της λειτουργίας διαμετακόμισης μεταξύ Ελλάδας και πολλών άλλων κρατών μελών της ΕΕ· επιδοκιμάζει την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης με το Κοσσυφοπέδιο και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την προγραμματισμένη άμεση σιδηροδρομική σύνδεση με τη Βουλγαρία και αναμένει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στον τομέα των πανευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών VIII και X·

31.   θεωρεί απευκταίο να χάνουν δημόσιοι υπάλληλοι την εργασία τους ή να ενθαρρύνονται να αποχωρούν από αυτήν, όταν αλλάζει κυβέρνηση, και συγκεκριμένα προσδοκά ότι θα παραμένουν στις θέσεις τους δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί ειδικά για την αντιμετώπιση των αναγκών που συνδέονται με την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου·

32.   επισημαίνει και πάλι ότι αναμένεται από τις αρχές να ερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Khaled El-Masri, γερμανός πολίτης, απήχθη και μεταφέρθηκε στο Αφγανιστάν το 2003 και να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής· προτρέπει το εθνικό κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να συστήσει το ταχύτερο δυνατό εξεταστική επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με την περίπτωση αυτή και θα συνεργασθεί πλήρως με την εξεταστική επιτροπή του Γερμανικού Κοινοβουλίου, η οποία διεξάγει επί του παρόντος έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί η αλήθεια·

33.   επιδοκιμάζει τη μονογραφή των συμφωνιών με την ΕΕ για τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων και την επανεισδοχή, ως ενδιάμεσο βήμα για αμοιβαίο ταξιδιωτικό καθεστώς χωρίς θεωρήσεις, και, για το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει οδικό χάρτη για την αύξηση της κινητικότητας, περιλαμβανομένης μεγαλύτερης συμμετοχής σε προγράμματα δια βίου μάθησης και πολιτιστικών ανταλλαγών, και την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να συνεχίσει τη δέσμευσή της για την εκπλήρωση των απαιτούμενων ευρωπαϊκών προτύπων όσον αφορά τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια· επιδοκιμάζει την καθιέρωση νέων διαβατηρίων με βιομετρικά στοιχεία ασφάλειας από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας· λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας λόγω της μη αναγνώρισης των διαβατηρίων της από ένα κράτος μέλος της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το ζήτημα αυτό τέθηκε και εξετάσθηκε λεπτομερώς κατά τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων· επισημαίνει ότι εκδόθηκε κοινή δήλωση η οποία επισυνάφθηκε ως παράρτημα στο μονογραφημένο κείμενο· καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να ενεργήσουν ταχέως σε συνέχεια της δήλωσης αυτής, μόλις πληρωθούν οι όροι εφαρμογής της·

34.   εφιστά την προσοχή στο πλεονέκτημα που μπορεί να αποκομισθεί από την εμπειρία των προηγούμενων διαπραγματεύσεων με την Σλοβενία και την Κροατία, οι οποίες έχουν κληρονομήσει τους ίδιους κοινούς νόμους και πρακτικές εμπειρίες από την πρώην Γιουγκοσλαβία· υπογραμμίζει την σαφή προοπτική της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να καταστεί μέλος της ΕΕ και ζητεί να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις το ταχύτερο δυνατόν·

35.   καλεί τα νέα κράτη μέλη να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πορεία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίδοντας στην τελευταία τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τη δική τους εμπειρία στον τομέα των μεταρρυθμίσεων·

36.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας υπέγραψε τη διμερή συμφωνία περί ασυλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία εξαιρεί αμερικανούς πολίτες και στρατιωτικό προσωπικό από τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου· επισημαίνει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς δικαίου και ότι το Καταστατικό της Ρώμης υποστηρίζεται σθεναρά από την ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να επινοήσει τρόπους για να λήξει η διμερής αυτή συμφωνία, η οποία υπονομεύει την πλήρη αποτελεσματικότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

37.   επαναλαμβάνει ότι στόχος είναι να καταστούν τόσο η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας όσο και οι άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης· είναι πεπεισμένο ότι η προσδοκία της ένταξης στην ΕΕ πρέπει να γίνει σεβαστή, προκειμένου να εδραιωθούν η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή·

38.   θεωρεί ότι πρέπει να βελτιωθούν το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και η πρόσβαση του πληθυσμού στο Διαδίκτυο, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της κοινωνίας·

39.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ L 35, 7.2.2006, σ. 57.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν της ημερομηνίας αυτής, P6_TA(2006)0568.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) (ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 82).


Συμφωνία TRIPS και πρόσβαση σε φάρμακα
PDF 284kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και την πρόσβαση στα φάρμακα
P6_TA(2007)0353B6-0288/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 20η Ιουνίου 2007 σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας – το ήμισυ της διαδρομής(1), της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης(2), και της 30ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το AIDS(3),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την αποδοχή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (TRIPS), που υπεγράφη στη Γενεύη στις 6 Δεκεμβρίου 2005 (COM(2006)0175),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 816/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας(4),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (στο εξής "Συμφωνία TRIPS") που εγκρίθηκε στο Μαρακές στις 15 Απριλίου 1994,

–   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Ντόχα σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 από την Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) (στο εξής "Διακήρυξη της Ντόχα")(5),

–   έχοντας υπόψη την Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του ΠΟΕ της 30ης Αυγούστου 2003 (στο εξής "Απόφαση ΠΟΕ") που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης της Ντόχα σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και τη Δημόσια Υγεία,

–   έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (TRIPS), που υπογράφτηκε στη Γενεύη στις 6 Δεκεμβρίου 2005 (στο εξής "Πρωτόκολλο"),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 95% των 39,5 εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που πάσχουν από HIV/AIDS ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως στην Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν κατ" εκτίμηση 15 εκατομμύρια ορφανά λόγω HIV/AIDS σε όλο τον κόσμο, από τα οποία 12,3 εκατομμύρια ζουν στην Υποσαχάρια Αφρική,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από τη θέση σε ισχύ, το 1994, της Συμφωνίας TRIPS, είχε αυξηθεί η ικανότητα ορισμένων μεσαίου εισοδήματος αναπτυσσομένων χωρών να παράγουν γενόσημα φάρμακα χαμηλού κόστους, ενώ ακόμη και πολύ φτωχές χώρες άρχιζαν να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν ορισμένα χαμηλού κόστους γενόσημα φάρμακα στην παγκόσμια αγορά ανεξαρτήτως του αν τα προϊόντα αυτά κατοχυρώνονταν ή όχι από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη της Ντόχα επαναβεβαίωσε τις λεγόμενες ευελιξίες που περιέχονται στη Συμφωνία TRIPS και τις ενίσχυσε περαιτέρω, καθιερώνοντας νομικό μηχανισμό που επιτρέπει στις χώρες που δεν διαθέτουν τη δυνατότητα παρασκευής γενόσημων υποκαταστάτων για δαπανηρά κατοχυρωμένα από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φάρμακα στο πλαίσιο εγχωρίων υποχρεωτικών αδειών, να επιτυγχάνουν εισαγωγές από χώρες ικανές και πρόθυμες να τις βοηθήσουν, χωρίς παρέμβαση από τους κατόχους των αντιστοίχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η λύση αυτή, που αρχικά διατυπώθηκε με παραίτηση, γνωστή ως απόφαση ΠΟΕ, θα μπορούσε να καταστεί μόνιμη υπό τη μορφή πρωτοκόλλου στη Συμφωνία TRIPS, την αποδοχή του οποίου εξετάζει αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 30 της Συμφωνίας TRIPS επιτρέπει στα μέλη να προβλέπουν περιορισμένες εξαιρέσεις στα αποκλειστικά δικαιώματα που αναγνωρίζονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, υπό τον όρο ότι οι εξαιρέσεις αυτές δεν αντιβαίνουν υπερβολικά στη συνήθη εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και δεν παραβλάπτουν άνευ λόγου τα θεμιτά συμφέροντα του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, λαμβάνοντας υπόψη τα θεμιτά συμφέροντα τρίτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επειδή η βοηθούσα χώρα θα εξάγει αναγκαία φάρμακα στην εισάγουσα χώρα, δεν υπάρχει αισθητός οικονομικός αντίκτυπος στην τοπική αγορά της εξάγουσας χώρας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι καμιά χώρα δεν έχει μέχρι στιγμής προβεί σε επίσημη κοινοποίηση προς το Συμβούλιο της TRIPS για την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό που δημιουργεί η απόφαση ΠΟΕ ώστε να εισαγάγει φτηνότερα φάρμακα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικαστικές και ουσιαστικές απαιτήσεις που διέπουν την έκδοση υποχρεωτικών αδειών από τις εισάγουσες (κατά περίπτωση) και τις εξάγουσες χώρες, καθώς και οι προϋποθέσεις και κοινοποιήσεις που συνδέονται με την έκδοση αυτή αδειών, αποτελούν τα βασικά δυνητικά εμπόδια στην πρακτική χρήση της απόφασης του ΠΟΕ,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη μεταφέρει την απόφαση ΠΟΕ στο εσωτερικό της δίκαιο και, κατά συνέπεια, η καθυστέρηση της αποδοχής του πρωτοκόλλου μετά την 1η Δεκεμβρίου 2007 δεν θα δημιουργούσε νομικό κενό·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδοκιμάσει ρητά την πλήρη εφαρμογή, στις αναπτυσσόμενες χώρες, των ευελιξιών της Συμφωνίας TRIPS όπως αναγνωρίζεται με τη Διακήρυξη της Ντόχα, ώστε να προωθείται η πρόσβαση όλων στα φάρμακα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκτελεστικός κανονισμός της απόφασης του ΠΟΕ ελάχιστη προσοχή δίνει σε ζητήματα όπως η μεταφορά τεχνολογίας και η δημιουργία δυνατοτήτων,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) και άλλων διμερών ή περιφερειακών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, η ΕΕ προτείνει να συμπεριληφθούν νέες υποχρεώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας ΠΟΕ+ για τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για άλλες φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), συμπεριλαμβανομένου του ενστερνισμού ή της αποδοχής των υποχρεώσεων της συνθήκης για τη συνεργασία σε θέματα ευρεσιτεχνίας και της συνθήκης για το δίκαιο της ευρεσιτεχνίας, καθώς και την ενσωμάτωση των όρων της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας(6)· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ΕΕ θέτει προϋποθέσεις στον τρόπο με τον οποίο τα μέρη μπορούν να προσδιορίζουν το καθεστώς εξάντλησής τους,

1.   υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε προσιτά φαρμακευτικά προϊόντα στις φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες και στις ΛΑΧ είναι κεφαλαιώδης προκειμένου να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι που προτείνει η ΕΕ και θα συνεισέφερε στη μείωση της φτώχειας, στην αύξηση της ανθρώπινης ασφάλειας και στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αειφόρου ανάπτυξης·

2.   πιστεύει ότι η πολιτική της ΕΕ πρέπει να αποβλέπει στην αύξηση στο μέγιστο της διαθεσιμότητας των φαρμακευτικών προϊόντων σε προσιτές τιμές στον αναπτυσσόμενο κόσμο·

3.   καλεί το Συμβούλιο να αναγνωρίσει ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει επιπλέον μέτρα επειγόντως, ώστε να ενθαρρύνει τη μεταφορά τεχνολογίας, την έρευνα, την ενίσχυση δυνατοτήτων και τα περιφερειακά συστήματα εφοδιασμού και να βοηθήσει στην καταχώρηση, έτσι ώστε να διευκολυνθεί και να αυξηθεί η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων από τις ίδιες τις αναπτυσσόμενες χώρες·

4.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσφέρουν απτή χρηματοδοτική στήριξη σε μεταφορά τεχνολογίας και οικοδόμηση δυνατοτήτων που συνδέεται με τον φαρμακευτικό τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες και με την τοπική παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις ΛΑΧ, απαλλάσσοντάς τις από τις υποχρεώσεις του άρθρου 66, παράγραφος 2, της Συμφωνίας TRIPS·

5.   ζητεί από το Συμβούλιο να δεσμευθεί σε καθορισμένο επίπεδο χρηματοδότησης για την αναβάθμιση ή την κατασκευή φαρμακευτικών παραγωγικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε ντόπιους σε αναπτυσσόμενες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο αναπτυγμένων) και να αυξήσει τη συνολική χρηματοδότηση της ΕΕ σε συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων ειδικής σημασίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

6.   καλεί την Επιτροπή να χορηγεί χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη σε ασθένειες που συνδέονται με τη φτώχεια, τροπικές και παραμελημένες, σε ευρύ φάσμα οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και άλλων ενδεχόμενων χρηματοδοτικών εγχειρημάτων και να υποστηρίζει τα ερευνητικά ιδρύματα που είναι πρόθυμα να συνεργάζονται με πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας αφιερωμένες στις προσπάθειες αυτές·

7.   ζητεί από το Συμβούλιο να υποστηρίξει την ιδέα ότι ο μηχανισμός που δημιουργήθηκε από την απόφαση ΠΟΕ και το Πρωτόκολλο στη Συμφωνία TRIPS αντιπροσωπεύουν απλώς μέρος της λύσης στο πρόβλημα της πρόσβασης σε φάρμακα και στη δημόσια υγεία και ότι απαιτούνται εξίσου και άλλα μέτρα για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και των υποδομών·

8.   καλεί το Συμβούλιο να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες που χρησιμοποιούν τις λεγόμενες ευελιξίες της Συμφωνίας TRIPS και αναγνωρίζονται με τη διακήρυξη της Ντόχα, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν τα αναγκαία φάρμακα σε προσιτές τιμές στο πλαίσιο των εγχωρίων προγραμμάτων δημόσιας υγείας τους·

9.   ενθαρρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους βάσει της Συμφωνίας TRIPS, όπως τις υποχρεωτικές άδειες και το μηχανισμό του άρθρου 30·

10.   καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει κοινή δήλωση πολιτικής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία να δηλώνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ παραμένουν ελεύθερα να χρησιμοποιούν όλες τις διατάξεις εξαίρεσης της Συμφωνίας TRIPS βάσει των εγχωρίων νομοθεσιών τους για ευρεσιτεχνία και να επιτρέπουν την παραγωγή και εξαγωγή για την αντιμετώπιση αναγκών δημόσιας υγείας στις εισάγουσες χώρες-μέλη και ζητεί από το Συμβούλιο να δώσει εντολή στην Επιτροπή να μην αναλάβει δράση και να μην παρέμβει στις διαδικασίες αυτές·

11.   καλεί το Συμβούλιο να τηρήσει τις δεσμεύσεις όσον αφορά τη διακήρυξη της Ντόχα για τη δημόσια υγεία και να περιορίσει την εντολή της Επιτροπής, ώστε την αποτρέψει από διαπραγματεύσεις σχετικές με διατάξεις της TRIPS+ για τον φαρμακευτικό τομέα που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία και την πρόσβαση στα φάρμακα, όπως η αποκλειστικότητα των δεδομένων, οι επεκτάσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ο περιορισμός για λόγους υποχρεωτικών αδειών, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για ΣΟΕΣ με τις χώρες ΑΚΕ και άλλες μελλοντικές διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες με αναπτυσσόμενες χώρες·

12.   ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την αποκάλυψη, από τους αιτούντες δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, της πηγής και της προέλευσης των εφευρέσεων που πηγάζουν από βιολογικούς πόρους και συναφείς παραδοσιακές γνώσεις που βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να προωθηθεί ο δίκαιος μερισμός του οφέλους και της τεχνολογίας που παράγουν από τους πόρους αυτούς οι εφοδιάζουσες χώρες·

13.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει στρατηγικές από κοινού προμηθειών βάσει του άρθρου 31, στοιχείο β), της συμφωνίας TRIPS και άλλες στρατηγικές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από χώρες ή ομάδες χωρών ώστε να τους προσφέρουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και εξοικονομήσεις κλίμακας στην παραγωγή γενόσημων φαρμάκων σε προσιτές τιμές και να δώσουν ώθηση στις άμεσες επενδύσεις σε τοπικές παραγωγικές εγκαταστάσεις σε μια περιοχή·

14.   καλεί το Συμβούλιο να δώσει εντολή στην Επιτροπή να υποστηρίξει ενεργητικά το έργο τη διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για τη δημόσια υγεία, την καινοτομία και την πνευματική ιδιοκτησία (IGWG) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το έργο της·

15.   ενθαρρύνει τις φαρμακευτικές εταιρείες να ακολουθούν εναλλακτικές τιμολογιακές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης υψηλού όγκου και χαμηλού περιθωρίου κέρδους, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την πρόσβαση στα φάρμακα ·

16.   υπενθυμίζει ότι η απομίμηση φαρμάκων δεν αποτελεί ζήτημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καθεαυτό· υπογραμμίζει ότι τα μέτρα για αντιμετώπιση των απομιμήσεων πρέπει να ληφθούν στον τομέα της επιβολής του νόμου (ποινικές κυρώσεις) και στον τομέα της ρύθμισης των φαρμάκων, ενισχύοντας τις ρυθμιστικές δυνατότητες των εθνικών αρχών και όχι με αυξημένα επίπεδα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας·

17.   καλεί τις ΛΑΧ και άλλες φτωχές χώρες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να αποτρέπουν την εκτροπή, έξω από τη χώρα τους, φαρμάκων που καλύπτονται από υποχρεωτικές άδειες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα φάρμακα διοχετεύονται στον τοπικό πληθυσμό που τα έχει ανάγκη·

18.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ, στην ΠΟΥ και στους επικεφαλής του κοινού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τον ιό ΗΙV και το ΑΙDS (UNAIDS), του προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τη δημογραφία (UNFPA).

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0274.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0204.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0526.
(4) ΕΕ L 157, 9.6.2006, σ. 1.
(5) WT/MIN(01)/DEC/W/2, 14 Νοεμβρίου 2001.
(6) ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 45. Διορθώθηκε στην ΕΕ L 195, 2.6.2004, σ. 16.


Δημοκρατικός έλεγχος στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας
PDF 286kWORD 88k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τον δημοκρατικό έλεγχο της εφαρμογής του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI)
P6_TA(2007)0354B6-0310/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει αρχίσει διαδικασία δημοκρατικού ελέγχου της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας(1) (DCI),

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, του DCI πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας δυνάμει του μηχανισμού αυτού είναι η εξάλειψη της φτώχειας στις χώρες και περιφέρειες εταίρους, περιλαμβανομένης της επιδίωξης των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τρία ψηφίσματα(2) δυνάμει του άρθρου 81 του Κανονισμού του, πληροφορώντας την Επιτροπή ότι κατά την άποψή του έχει υπερβεί τις εκτελεστικές της εξουσίες σε ορισμένα σχέδια αποφάσεων της Επιτροπής, τα οποία θεσπίζουν στρατηγικά έγγραφα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του ελέγχου των εθνικών, περιφερειακών και θεματικών σχεδίων στρατηγικών εγγράφων της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο εστάλησαν στην Επιτροπή υπό μορφήν διαβιβαστικής επιστολής(3), στην οποία τονίζονταν οι βασικές οριζόντιες ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και περιλαμβάνονταν 150 και πλέον σελίδες στις οποίες συνοψίζονταν η εκ μέρους του Κοινοβουλίου αξιολόγηση των επιμέρους εγγράφων στρατηγικής και εκαλείτο η Επιτροπή να παράσχει συγκεκριμένες πληροφορίες επί μεμονωμένων περιπτώσεων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάντηση της Επιτροπής ελήφθη υπό μορφήν της από 26ης Μαρτίου 2007 επιστολής των Επιτρόπων Ferrero-Waldner και Michel προς την Επιτροπή Ανάπτυξης, η οποία θεωρείται ως κοινή απάντηση τόσο στην επιστολή όσο και στο ψήφισμα(4),

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Επίτροποι δηλώνουν ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετηρίδας δεν μπορούν να επιτευχθούν με απλή εστίαση μόνο στις βασικές υπηρεσίες, και επιβεβαιώνουν ταυτόχρονα τη δέσμευσή τους να επιτύχουν το στόχο της παροχής έως το 2009 του 20% της βοήθειας που χορηγείται βάσει των εθνικών προγραμμάτων του DCI στη βασική και δευτεροβάθμια παιδεία και στη βασική υγεία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δηλώνει περαιτέρω ότι η συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός εθνικού επαγγελματικού πλαισίου ικανού να διαχειρίζεται και εκπονεί τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την εξάλειψη της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δηλώνει ότι εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία διαβούλευσης των ενδιαφερομένων και τονίζει ότι κατά την εκπόνηση των ετησίων προγραμμάτων δράσης θα διεξάγεται όπου χρειάζεται αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων από απόψεως φύλου,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναληφθεί εξορθολογισμός σε όλα τα προγράμματα των οριζόντιων θεμάτων - προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητα των φύλων, δημοκρατία, χρηστή διακυβέρνηση, δικαιώματα του παιδιού, των αναπήρων και των αυτοχθόνων πληθυσμών, περιβαλλοντική αειφορία και καταπολέμηση του HIV/AIDS,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά το άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο β), του DCI, η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να λαμβάνει τη μορφή δημοσιονομικής στήριξης όταν η διαχείριση των δημοσίων δαπανών της χώρας εταίρου είναι αρκετά διαφανής, και η Επιτροπή πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες των χωρών εταίρων για την ανάπτυξη κοινοβουλευτικού ελέγχου και ικανοτήτων λογιστικού ελέγχου,

1.   χαιρετίζει την επιστολή της 26ης Μαρτίου 2007 των Επιτρόπων Ferrero-Waldner και Michel προς την Επιτροπή Ανάπτυξης, αλλά λυπάται για το γεγονός ότι δεν δίνει συγκεκριμένη απάντηση στα ερωτήματα που έθετε η επιστολή του Κοινοβουλίου, καθώς και για το ότι δεν έχει δοθεί μέχρι τούδε απάντηση τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που περιέχονται στα συμπεράσματα του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα μεμονωμένα έγγραφα στρατηγικής·

2.   παροτρύνει την Επιτροπή να επιδιώξει την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας, ιδίως με έντονη εστίαση στη βασική υγεία και παιδεία· τονίζει ότι, για τις χώρες στις οποίες τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται ως τομείς προτεραιότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες άλλων δωρητών, καταδεικνύοντας πώς προσπαθεί η χώρα εταίρος να επιτύχει τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας μέχρι το 2015·

3.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα εθνικά στρατηγικά έγγραφα δεν αφιερώνουν επαρκές μέρος των πόρων για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου του DCI που αφορά στην εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας· εκφράζει ιδίως στη λύπη του για το γεγονός ότι είναι απολύτως ασαφές το πώς θα καταφέρει η ΕΕ "το ποσοστό αναφοράς 20% της βοήθειας που χορηγεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων ανά χώρα τα οποία καλύπτονται από το DCI να αφιερωθεί έως το 2009 στη βασική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη βασική υγεία'· παροτρύνει την Επιτροπή να αναφέρει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο υλοποιεί αυτή τη δέσμευση καθώς και εάν έχουν δοθεί σχετικές εντολές σε υπαλλήλους και αντιπροσωπείες και εάν έχει θεσπιστεί συγκεκριμένη στατιστική βάση·

4.   αναγνωρίζει τη σημασία ορισμένων μη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, όπως η ενίσχυση της ορατότητας της ΕΕ στην αλλοδαπή και πτυχές της ανώτατης εκπαίδευσης, της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της εμπορικής και πολιτικής αεροπορίας, δεδομένου ότι μπορεί να έχουν θετικές επιπτώσεις επί των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων της· υπενθυμίζει όμως ότι το DCI αποτελεί ειδικό μηχανισμό για ανάπτυξη και ότι υπάρχει νομική απαίτηση η χρηματοδότηση στα πλαίσια των γεωγραφικών του προγραμμάτων και τουλάχιστον το 90% των δαπανών που προβλέπονται στο πλαίσιο των θεματικών προγραμμάτων να σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να πληροί τα κριτήρια της ΔΑΒ τα οποία έχει θεσπίσει η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Ογανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης· παρατηρεί ότι οι δραστηριότητες εκτός ΕΑΒ πρέπει να χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές·

5.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες για την επίπτωση επί των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας όλων των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται δυνάμει του DCI· καλεί την Επιτροπή να αναφέρει, κατά σειρά προτεραιότητας, τα κριτήρια που χρησιμοποίησε για την κατανομή πόρων μεταξύ των γεωγραφικών προγραμμάτων του DCI, καθώς και τα κριτήρια για την εκπόνηση εγγράφων στρατηγικής για ορισμένες χώρες και περιοχές και όχι για άλλες·

6.   επικροτεί και υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την κατανομή εργασίας και το συντονισμό των δωρητών· επισημαίνει όμως την ανάγκη να υπάρχει συνολική εικόνα όλων των δραστηριοτήτων των δωρητών και καλεί επομένως την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή και ενημερωμένο πίνακα των δωρητών για κάθε χώρα και περιοχή·

7.   καλεί την Επιτροπή να πληροφορήσει το Κοινοβούλιο πώς σκοπεύει να εξασφαλίσει τη δέουσα και αποτελεσματική διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προγραμματισμού, ιδίως όταν προτίθεται να εισαγάγει νέες δραστηριότητες·

8.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα οριζόντια θέματα δεν έχουν εξορθολογιστεί σαφώς στα έγγραφα στρατηγικής και στα ενδεικτικά προγράμματα, και παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή να τα περιλάβει κατά πραγματικά οριζόντιο τρόπο στα ετήσια προγράμματα δράσης και να παράσχει σαφή σημεία αναφοράς εξορθολογισμού και/ή δείκτες επίπτωσης επί των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων·

9.   παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει αυστηρά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για δημοσιονομική στήριξη, αποφεύγοντας ιδίως τέτοιες δράσεις σε χώρες στις οποίες δεν εξασφαλίζεται η διαφάνεια των δημοσίων δαπανών· καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο συμπληρωματικά στοιχεία, ιδίως για τον τρόπο με τον οποίο, σε όλες τις χώρες που χαίρουν δημοσιονομικής στήριξης, εφαρμόζει τη νομική απαίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο β) του DCI να "στηρίζει τις προσπάθειες των χωρών εταίρων για την ανάπτυξη κοινοβουλευτικού ελέγχου και ικανοτήτων λογιστικού ελέγχου'·

10.   καλεί την Επιτροπή να στείλει στο Κοινοβούλιο όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα, καθώς και τον πλήρη κατάλογο των μελών της επιτροπής του DCI· καλεί την Επιτροπή να διαβιβάζει κατά τρόπο συστηματικό και άμεσο στα μέλη της διαχειριστικής Επιτροπής του DCI τα πλήρη συμπεράσματα του ελέγχου που ασκεί το Κοινοβούλιο·

11.   προσδοκεί ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου που εκφράζονται στα συμπεράσματα του ελέγχου των στρατηγικών εγγράφων, και θα εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις και τα αιτήματα του Κοινοβουλίου στα ετήσια προγράμματα δράσης·

12.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις Κυβερνήσεις και στα Κοινοβούλια των κρατών μελών και στα μέλη της επιτροπής του DCI.

(1) ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41.
(2) Ψήφισμα της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με τα σχέδια αποφάσεων της Επιτροπής για τη θέσπιση εθνικών στρατηγικών εγγράφων και ενδεικτικών προγραμμάτων για τη Μαλαισία, τη Βραζιλία και το Πακιστάν (P6_TA(2007)0045). Ψήφισμα της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που αφορά την θέσπιση εγγράφων περιφερειακής στρατηγικής και ενδεικτικών περιφερειακών προγραμμάτων για τη Mercosur και τη Λατινική Αμερική (P6_TA(2007)0233).Ψήφισμα της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που αφορά την εκπόνηση εγγράφου περιφερειακής στρατηγικής 2007-2013 και ένα Πολυετές Ενδεικτικό Πρόγραμμα για την Ασία (P6_TA(2007)0280).
(3) Επιστολή D (2007) 303749 της 5ης Μαρτίου 2007 του Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης, Josep Borrell Fontelles, προς τους Επιτρόπους Ferrero-Waldner και Michel (καταχωρημένη ως έγγραφο επιτροπολογίας αριθ. CMT-2007-1709 - το παράρτημα έχει καταχωρηθεί ως έγγραφο επιτροπολογίας αριθ. CMT-2007-1709-2).
(4) Επιστολή A (2007) 5238 της 26ης Μαρτίου 2007 της Επιτρόπου Ferrero-Waldner προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, Josep Borrell Fontelles (καταχωρημένη ως έγγραφο επιτροπολογίας αριθ. CMT-2007-1709-3).


Εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου
PDF 307kWORD 85k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 προς το Συμβούλιο σχετικά με την εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό μια νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου (2007/2015(INI))
P6_TA(2007)0355A6-0217/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε ο Michał Tomasz Kamiński εξ ονόματος της Ομάδας UEN σχετικά με την εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου (B6-0022/2007),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2007 για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία με σκοπό μια νέα ενισχυμένη συμφωνία,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουκρανία, και συγκεκριμένα εκείνο της 13ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών(1), εκείνο της 6ης Απριλίου 2006 σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές(2) και εκείνο της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας(3),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2004 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (CΟΜ(2004)0373) και την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (CΟΜ(2006)0726),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης ΕΕ-Ουκρανίας, που εγκρίθηκε από κοινού στις 21 Φεβρουαρίου 2005, και την πρόσφατη έκθεση προόδου της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) της 4ης Δεκεμβρίου 2006 για την Ουκρανία (SEC(2006)1505/2),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας της 1ης Δεκεμβρίου 2005 και την κοινή δήλωση της Διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας της 27ης Οκτωβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τη βοήθεια που θα χορηγηθεί στην Ουκρανία μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης(4) με σκοπό τη στήριξη του προγράμματος μεταρρυθμίσεων της Ουκρανίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη την υπογραφή, στις 18 Ιουνίου 2007, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας σχετικά με τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίου και σχετικά με την επανεισδοχή των παράνομων μεταναστών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 3, και το άρθρο 83, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0217/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχει στενούς ιστορικούς, πολιτισμικούς και οικονομικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς εταίρους της ΕΕ στην ανατολική γειτονία της, ασκώντας σημαντική επιρροή στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της ηπείρου,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είχε εγκρίνει σημαντική νομοθετική δέσμη και νομοθετικές τροποποιήσεις αναγκαίες ώστε να γίνει μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην προαναφερθείσα έκθεση προόδου για την ΕΠΓ που εξέδωσε το 2006, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η Ουκρανία σημείωσε σημαντικά βήματα προς την εδραίωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, αναφέροντας ωστόσο ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες πρέπει να εντατικοποιηθούν,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχει διακηρύξει τη βούλησή της να ακολουθήσει τον δρόμο που οδηγεί στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ και δεδομένου ότι ο στόχος αυτός εξακολουθεί να συγκεντρώνει τη συναίνεση όλων των δυνάμεων στην πολιτική σκηνή της χώρας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δοθεί σαφής ευρωπαϊκή προοπτική στην Ουκρανία,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε τις "ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Ουκρανίας" και χαιρέτισε την επιθυμία της Ουκρανίας να αποτελέσει τμήμα της Ευρώπης, τόσο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2005, όσο και στο Πρόγραμμα Δράσης ΕΕ-Ουκρανίας, το οποίο δεν αποκλείει στο μέλλον μία σαφή ευρωπαϊκή προοπτική,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην απόφασή του σχετικά με την εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο προέβλεψε την οικοδόμηση μιας ολοένα και στενότερης σχέσης με την Ουκρανία· λαμβάνοντας εντούτοις υπόψη ότι θα ήταν ευκταίο η απόφαση αυτή να περιελάμβανε απτή προοπτική και να καθόριζε τη μορφή της σχέσης που θα δημιουργηθεί με τη συμφωνία,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα συμφωνία πρέπει να παροτρύνει την Ουκρανία να πραγματοποιήσει περαιτέρω πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και να προαγάγει τη συνεργασία μεταξύ των δύο εταίρων,

1.   χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με νέα συμφωνία που θα αποσκοπεί στην εμβάθυνση της πολιτικής συνεργασίας και στην επίτευξη σταδιακής οικονομικής ένταξης της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.   εκφράζει την ανησυχία του για τις σημερινές πολιτικές εντάσεις και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να τηρήσουν τη συμφωνία που επετεύχθη στις 27 Μαϊου 2007 και να εξεύρουν ολοκληρωμένη και βιώσιμη πολιτική λύση με τη συμμετοχή όλων των μερών, θέτοντας ταυτόχρονα την Ουκρανία στον δρόμο προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση·

3.   καλεί την ουκρανική ηγεσία καθώς και το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις που άρχισαν τον Μάρτιο του 2007 θα μπορέσουν να συνεχισθούν· πιστεύει ωστόσο ότι, πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και πριν από τη δημιουργία στενότερης σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, θα πρέπει να επιλυθεί ειρηνικά η σημερινή κρίση, να αποκατασταθεί το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών και να διασφαλισθεί το κράτος δικαίου·

4.   αναγνωρίζει ότι η Ουκρανία και η ΕΕ έχουν φέρει επιτυχώς εις πέρας τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και έχουν επωφεληθεί των δυνατοτήτων που παρείχε η μορφή αυτή· εκφράζει την πεποίθησή του ότι το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ, καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζει η Ουκρανία στις σύγχρονες ευρωπαϊκές υποθέσεις απαιτούν μια νέα μορφή σχέσεων η οποία θα υπερβαίνει κατά πολύ τις δεσμεύσεις που περιγράφονται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

5.   έχοντας επίγνωση της ουσιώδους σημασίας των συμβόλων και των προοπτικών για την εξασφάλιση της υποστήριξης του κοινού με στόχο την εφαρμογή μεγαλόπνοου μεταρρυθμιστικού προγράμματος, πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να οδηγούν στη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης η οποία συμβάλλει αποτελεσματικά και αξιόπιστα στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και ανοίγει την αντίστοιχη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ένταξης·

6.   φρονεί ότι η ταχύτητα και το βάθος της κοινής αυτής ευρωπαϊκής διαδικασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στενά προς την ικανότητα πραγματοποίησης μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία και την ΕΕ·

7.   είναι της άποψης ότι η σύναψη της νέας συμφωνίας θα πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 310 της Συνθήκης ΕΚ·

8.   είναι της άποψης ότι η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει προοδευτική ανάπτυξη της σχέσης, καθορίζοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις και χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να τηρηθούν· ζητεί να προβλέπεται η επανεξέταση της συμφωνίας, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι δυναμικές εξελίξεις που σημειώνονται στην Ουκρανία και στη διμερή σχέση·

9.   ζητεί από την πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας να δεσμευτεί για τη δυναμική υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και απευθύνει έκκληση προς όλους τους παράγοντες της πολιτικής ζωής και της κοινωνίας των πολιτών στην Ουκρανία να καταβάλουν προσπάθειες για την επίτευξη ευρείας πολιτικής συναίνεσης υπέρ της σταθερής συνταγματικής διευθέτησης και υπέρ των μεταρρυθμίσεων, που θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της χώρας τους· συνιστά την έγκριση και την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας της Ουκρανίας περί χρηματοδοτήσεως των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική, καθώς και τη θέσπιση σαφούς νομοθεσίας που διαχωρίζει εξουσία και επιχειρήσεις και ρυθμίζει τη σύγκρουση συμφερόντων·

10.   ενθαρρύνει τους Ουκρανούς ηγέτες να παραμείνουν πιστοί στη δέσμευσή τους στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όπως υποστηρίχθηκαν από τον ουκρανικό λαό τον Δεκέμβριο 2004·

11.   καλεί την κυβέρνηση της Ουκρανίας να δώσει έμφαση στη σπουδαιότητα της εντατικοποίησης της καταπολέμησης της διαφθοράς και στη σημασία της ανάγκης να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης επί τη βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων, για την προαγωγή της διαφάνειας και την αύξηση της λογοδοσίας των δημόσιων φορέων, θεσπίζοντας το ανάλογο νομικό πλαίσιο·

12.   τονίζει, σε σχέση με τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ουκρανία κατά την υλοποίηση των δεσμεύσεών της που προκύπτουν από τη συμφωνία, ότι η αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013 και του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, που έχει προγραμματισθεί για το 2008-2009, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να αυξηθεί η οικονομική βοήθεια της ΕΕ προς την Ουκρανία , η οποία είναι σήμερα αρκετά μικρή με βάση την κατά κεφαλή κατανομή των ενισχύσεων· ενθαρρύνει την Ουκρανία να συμμετάσχει πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκά σχέδια έργων·

13.   τονίζει τη σημασία της πολύπλευρης συνεργασίας στην περιφέρεια του Εύξεινου Πόντου· ζητεί τη συγκρότηση μίας Κοινότητας ΕΕ - Εύξεινου Πόντου, σύμφωνα με το πρότυπο της Βόρειας Διάστασης, για την ενίσχυση και ενθάρρυνση περαιτέρω διαλόγου με στόχο τη δημιουργία σταθερότερης, ασφαλέστερης και πιο δημοκρατικής γειτονίας και αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο που θα έπρεπε να διαδραματίσει η Ουκρανία σε τέτοιας μορφής πρωτοβουλίες, ιδίως στους τομείς της οικονομικής συνεργασίας, της ενεργειακής ασφάλειας, της μετανάστευσης και του περιβάλλοντος·

14.   χαιρετίζει την απόφαση της UEFA να αναθέσει από κοινού στην Πολωνία και την Ουκρανία τη διοργάνωση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου το 2012· θεωρεί το βήμα αυτό ως σημαντική έκφραση εμπιστοσύνης προς την Ουκρανία ως άξιου μέλους της ευρωπαϊκής δημοκρατικής κοινότητας, και πιστεύει ότι θα δώσει στην ουκρανική ηγεσία περαιτέρω ώθηση για να επιδιώξει μεταρρυθμίσεις·

15.   επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η επιτροπή κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΕ και την Ουκρανία, και ζητεί επειγόντως την περαιτέρω ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης των σχέσεων ΕΕ-Ουκρανίας· καλεί τα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ να βελτιώσουν τον συντονισμό των πολιτικών τους έναντι την Ουκρανία·

16.   απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις προς το Συμβούλιο και ζητεί από αυτό να αναθέσει στην Επιτροπή να τις λάβει υπόψη κατά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων:

   α) να επιστήσει την προσοχή των ουκρανών εταίρων του στην ανάγκη για περαιτέρω εδραίωση των θεμελίων της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το σταθερό συνταγματικό σύστημα, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, την ενίσχυση των μηχανισμών δημοκρατικού ελέγχου, περιλαμβανομένης μίας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών, και τη θεμελίωση του κράτους δικαίου· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει τη σύσταση που περιέχεται στις γνωμοδοτήσεις σχετικά με την Ουκρανία της Επιτροπής της Βενετίας, πολλές από τις οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη·
   β) να καλέσει τις ουκρανικές αρχές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου που διέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δραστηριοποιηθούν δεόντως για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών στην ισότητα, τη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια καθώς και στην ολοκληρωτική εξάλειψη των διακρίσεων, βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης·
   γ) να τονίσει ότι το κλειδί για τη σταθεροποίηση της Ουκρανίας έγκειται στον διαχωρισμό της πολιτικής από την οικονομική εξουσία, στην εκρίζωση της διαφθοράς και στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας· να επιμείνει ώστε η Ουκρανία να υλοποιήσει και να επιβάλει την εφαρμογή μέτρων κατά της διαφθοράς· να τονίσει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ασφάλεια δικαίου και πρόληψη των συγκρούσεων μεταξύ νομικών δικαιοδοσιών στο εθνικό δίκαιο της Ουκρανίας· να υποστηρίξει την έγκριση και εφαρμογή ολοκληρωμένης διοικητικής μεταρρύθμισης· να τονίσει την ανάγκη αποτελεσματικής υλοποίησης του αναθεωρημένου σχεδίου δράσεως στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων·
   δ) να εκφράσει την ανησυχία του για τις καταγγελίες περί κακομεταχείρισης και βασανισμού κρατουμένων από την αστυνομία με στόχο την απόσπαση ομολογίας και να καλέσει τις ουκρανικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης·
   ε) να εμβαθύνει τον τακτικό πολιτικό διάλογο σε διμερή, περιφερειακά και διεθνή θέματα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ουκρανία σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο· να μεριμνήσει για τη στενή συμμετοχή της Ουκρανίας στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας καθώς και για την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας στην περιφέρεια του Εύξεινου Πόντου· να θέσει ως στόχο την ενίσχυση του ρόλου της στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και να την ενθαρρύνει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της εστιάζοντας στην προώθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της δημοκρατίας, καθώς επίσης και της αειφόρου ανάπτυξης, στην κοινή γειτονία, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση των παγωμένων συγκρούσεων στην περιφέρεια αυτή· να εμπνευστεί από την εμπειρία της συνεργασίας της Ουκρανίας με την αποστολή συνοριακής συνδρομής στα σύνορά της με τη Μολδαβία, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρωτοβουλία για παράταση της εντολής της αποστολής για άλλα δύο έτη·
   στ) να στηρίξει την ελεύθερη οικονομία και την εδραίωση της ουκρανικής οικονομίας της αγοράς και να εργαστεί για την προσέγγιση της νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο, προκειμένου να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα της και, με ειδικά σημεία αναφοράς την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών(5) και την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(6), να εισαγάγει νομοθεσία περί χρηματοδοτήσεως των έργων και να συνεισφέρει στο δυναμικό της οικονομικής ανάπτυξης· να τονίσει ότι το κλειδί για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ουκρανία είναι η δημιουργία ενός υγιούς, σταθερού και προβλέψιμου επενδυτικού κλίματος και να παροτρύνει την κυβέρνηση της Ουκρανίας να συνεχίσει την εφαρμογή των προγραμματισμένων νομικών και δικαστικών μεταρρυθμίσεων και να ασχοληθεί με τα εκκρεμούντα προβλήματα που αφορούν την επιστροφή του ΦΠΑ και τους ελέγχους στις εξαγωγές ως ζητήματος προτεραιότητας· να καλέσει τα κράτη μέλη που διαθέτουν δημόσιους υπάλληλους με τα κατάλληλα γλωσσικά προσόντα να προχωρήσουν σε διευθετήσεις αδελφοποίησης με σκοπό την καλύτερη παροχή συμβουλών στους ουκρανούς εταίρους τους σε ό,τι αφορά το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ·
   ζ) να τονίσει την ανάγκη να θεσπισθεί σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη δημιουργία ανταγωνιστικής οικονομίας της αγοράς βασιζόμενης στην αρχή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ως παράγοντα άρρηκτα συνδεδεμένου με την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας·
   η) να χαιρετίσει τη σύσταση της Διϋπηρεσιακής Επιτροπής για την Καταπολέμηση Παράνομων Αγορών και Κατασχέσεων Επιχειρήσεων· να ενθαρρύνει την Κυβέρνηση να λάβει σαφή μέτρα μέσω των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων του εταιρικού δικαίου και της δικαστικής εξουσίας, για να αρθεί η απειλή των παράνομων αγορών και των κατασχέσεων επιχειρήσεων·
   θ) να εκπονήσει συγκεκριμένο σχέδιο για τη βαθμιαία δημιουργία βαθιάς και ολοκληρωμένης ζώνης ελευθέρων συναλλαγών, που θα στηρίζεται σε κοινή ρυθμιστική βάση και θα καλύπτει σχεδόν όλες τις εμπορικές συναλλαγές σε αγαθά, υπηρεσίες και κεφάλαια μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας· να καλέσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να περιλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερα γεωργικά προϊόντα· να δώσει, στο πλαίσιο αυτό, έμφαση στη σημασία της επίτευξης περαιτέρω προόδου σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μεταρρύθμισης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, ιδίως στους τομείς της πολιτικής ανταγωνισμού, των κρατικών ενισχύσεων, των δημοσίων συμβάσεων, της φορολογίας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·
   ι) να λάβει πλήρως υπόψη τον ζωτικής σημασίας ρόλο της Ουκρανίας στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ και να δώσει τη δέουσα προσοχή στο γεγονός ότι ο απόλυτος έλεγχος της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας από την ίδια την Ουκρανία συνδέεται άμεσα με την πολιτική της σταθερότητα και ευημερία·
   ια) να παροτρύνει, ως εκ τούτου, ώστε ο ενεργειακός τομέας της Ουκρανίας να συμμορφωθεί πλήρως με τις αρχές της οικονομίας της αγοράς και της διαφάνειας, ειδικότερα όσον αφορά τις τιμές, την πρόσβαση σε δίκτυα και την αποδοτικότητα· να στηρίξει την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας· να επισημάνει τη σημασία της υπογραφής εκ μέρους της Ουκρανίας της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα· στο πλαίσιο αυτό, να ζητήσει την επίσπευση της διαδικασίας για την αξιολόγηση της πυρηνικής ασφάλειας όλων των εν λειτουργία των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της κοινής ομάδας εργασίας για την πυρηνική ασφάλεια· να συνεισφέρει στη διαφοροποίηση των πόρων της Ουκρανίας, όπως, για παράδειγμα, μέσω του άμεσου εφοδιασμού από την Κεντρική Ασία· να ενισχύσει τον στρατηγικό της ρόλο ως χώρας διέλευσης για τον εφοδιασμό της ΕΕ σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, υποστηρίζοντας, παραδείγματος χάριν, τη λειτουργία του αγωγού Οδησσού-Brody κατά την αντίθετη φορά και προωθώντας την επέκτασή του στο εσωτερικό της ΕΕ· να δώσει έμφαση στην ανάγκη να συμμετάσχει η Ουκρανία στην ανάπτυξη του έργου του αγωγού φυσικού αερίου Nabucco, για τη συμπλήρωση του ενεργειακού διαδρόμου Κασπίας-Ευξείνου Πόντου-ΕΕ και τη σύνδεση του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της Ουκρανίας με το δίκτυο UCTE· να ασκήσει πίεση για ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του συνδέσμου της Γεωργίας, της Ουκρανίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Μολδαβίας (GUAM)·
   ιβ) να τονίσει τη σημασία της αειφόρου ενεργειακής στρατηγικής για την Ουκρανία· να τονίσει ότι, ύστερα από την εμπειρία της πυρηνικής καταστροφής του Τσερνομπίλ και επειδή πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αυξανόμενης εξάρτησης από τις εισαγωγές και την πρόκληση της κλιματικής μεταβολής, η Ουκρανία οφείλει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας· να τονίσει ότι η Ουκρανία είναι μία από τις πλέον μη αποδοτικές ενεργειακά χώρες στον κόσμο και ότι η επίτευξη των μέσων προτύπων απόδοσης θα επέτρεπε στην χώρα να ικανοποιήσει την εσωτερική ενεργειακή της ζήτηση· να ζητήσει τεχνική συνεργασία στον τομέα αυτόν ανάμεσα στην ΕΕ και την Ουκρανία, και να μεριμνήσει ώστε η συνεργασία αυτή να περιληφθεί στη νέα ενισχυμένη συμφωνία·
   ιγ) να ενισχύσει τη δυναμική της Ουκρανίας ως κύριου εταίρου στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και των συνόρων· να εξετάσει τη λήψη περαιτέρω κοινών μέτρων με στόχο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος περιλαμβανομένης της ενδεχόμενης επιβεβαίωσης για την Ουκρανία του "προνομιακού καθεστώτος" σε σχέση με την Ευρωπόλ· να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών απλούστευσης των διατυπώσεων χορήγησης θεωρήσεων και επανεισδοχής· να εξετάσει τον στόχο της εισαγωγής καθεστώτος ταξιδίων χωρίς θεώρηση και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση·
   ιδ) να εμβαθύνει τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας σε περιβαλλοντικά θέματα και να ενισχύσει την ικανότητα της Ουκρανίας να χειριστεί ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, τη διαχείριση των αποβλήτων, την προστασία της φύσεως και της μόλυνσης από ραδιενέργεια, ορισμένα εκ των οποίων έχουν μεγάλες διασυνοριακές επιπτώσεις· να παράσχει τεχνική και οικονομική ενίσχυση στην Ουκρανία στη διαδικασία της βαθμιαίας προσέγγισης στο κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ που αφορά το περιβάλλον και στα περιβαλλοντικά πρότυπα που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη Σύμβαση Espoo του 1991 για την αξιολόγηση επιπτώσεων επί του διασυνοριακού περιβάλλοντος και τη Σύμβαση της Βέρνης του 1979 για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης· να προβλέψει τη σύσταση πλήρως λειτουργικού και βιώσιμου μηχανισμού για την προαγωγή της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προστασίας με την παροχή φόρουμ για συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, κοινωνίας των πολιτών/ΜΚΟ και του ιδιωτικού τομέα στην ανατολική γειτονία της ΕΕ·
   ιε) να καλέσει την πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας να θέσει σε εφαρμογή τις σχετικές διατάξεις του Πρωτοκόλλου του Κυότο στην Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές δυνατότητες που παραμένουν ανοικτές για την Ουκρανία σχετικά με τη χρήση ευέλικτων μηχανισμών δυνάμει του ως άνω πρωτοκόλλου· να υποστηρίξει την κοινή δράση ΕΕ και Ουκρανίας σχετικά με το μέλλον του πρωτοκόλλου του Κυότο·
   ιστ) να μεριμνήσει για τη συμμετοχή της Ουκρανίας στους οργανισμούς και τα προγράμματα της Κοινότητας, με σκοπό να διευρυνθεί η πρόσβαση των φορέων χάραξης πολιτικής και των εμπειρογνωμόνων της στα ευρωπαϊκά δίκτυα· να αυξήσει και να διευρύνει τις ευκαιρίες για διαπροσωπικές επαφές, ειδικότερα για τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, τους φοιτητές και τους ερευνητές· να ενισχύσει τη συνεργασία στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας και να συνεχίσει το έργο για την εγκαθίδρυση και ανάπτυξη ενός δομημένου διαλόγου ΕΕ-Ουκρανίας σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας και διαστημικής έρευνας·
   ιζ) να τονίσει ότι τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007 θα πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη στροφή της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέποντας στην Ουκρανία να επωφεληθεί από την εμπειρία τους σε θέματα μεταρρύθμισης·

17.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώνουν τακτικά και ενδελεχώς τα αρμόδια όργανά του για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων·

18.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο κοινοβούλιο Verkhovna Rada της Ουκρανίας, στην κυβέρνηση και στον Πρόεδρο της Ουκρανίας.

(1) ΕΕ C 247 E, 6.10.2005, σ. 155.
(2) ΕΕ C 293 E, 2.12.2006, σ. 307.
(3) ΕΕ C 287 E, 24.11.2006, σ. 312.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006 , για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1).
(5) ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 1.
(6) ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 114.


Η πολιτική συνοχή στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ
PDF 320kWORD 103k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με το ρόλο και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής όσον αφορά την άμβλυνση των ανισοτήτων στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ (2006/2176(INI))
P6_TA(2007)0356A6-0241/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 16, 87, παράγραφος 3, 137, 141, 158 και 299, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής(1),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή(2),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000 στη Λισαβόνα και της 15ης και 16ης Ιουνίου 2001 στο Γκέτεμποργκ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2007 με τίτλο "Τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή" (COM(2007)0273),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2006 με τίτλο "Η στρατηγική για τη μεγέθυνση και την απασχόληση και η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής: Τέταρτη έκθεση προόδου για τη συνοχή" (COM(2006)0281),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2006 με τίτλο "Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010" (COM(2006)0092),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2005 με τίτλο "Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας, 2007-2013" (COM(2005)0299),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2005 με τίτλο "Τρίτη έκθεση προόδου σχετικά με τη συνοχή: προς μια νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή" (COM(2005)0192),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2004 με τίτλο "Μια ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες" (COM(2004)0343),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 1996 με τίτλο "Ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων" (COM(1996)0067),

–   έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 10/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις των προγραμμάτων στο πλαίσιο των στόχων αριθ. 1 και 3 για την περίοδο 1994-1999 (Διαρθρωτικά Ταμεία)(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0241/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 158 της Συνθήκης ΕΚ υποδηλώνει ως στόχο της Κοινότητας την προαγωγή της αρμονικής ανάπτυξης και τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και την καθυστέρηση των πλέον μειονεκτικών περιοχών μέσω της ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ είναι περιφέρειες οι οποίες υπάγονται στον στόχο σύγκλισης της πολιτικής συνοχής και των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι χαμηλότερο του 75% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της ΕΕ στο σύνολό της,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός της έννοιας της συνοχής δεν είναι σαφής και ότι καλύπτει διάφορες δραστηριότητες οι οποίες ενισχύουν την αρμονική οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη των περιφερειών της ΕΕ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα του ψηφίσματός του της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με τις συνέπειες των μελλοντικών διευρύνσεων στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής(4) αναφέρεται ότι η υφιστάμενη δομή χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής πρόκειται να αναθεωρηθεί ενόψει των μελλοντικών διευρύνσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι προτείνει επίσης ότι η χρηματοδότηση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνεργασίας πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην ολοκλήρωση των περιφερειακών οικονομιών και των υποδομών ευρωπαϊκής σημασίας και στην παροχή βοήθειας στις περιφέρειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την παγκοσμιοποίηση και τη δημογραφική αλλαγή,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αρχή της αλληλεγγύης, η οποία χρησιμεύει για την άμβλυνση των ανισοτήτων στην περιφερειακή ανάπτυξη της Ένωσης,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως σήμερα, η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη πολλών περιφερειών των παλαιότερων χωρών συνοχής (Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία), αν και σε διάφορες περιφέρειες εξακολουθεί να υπάρχει έντονη υποανάπτυξη, καθώς και ότι οι επιπτώσεις της όσον αφορά τη σύγκλιση των φτωχότερων περιφερειών έχουν συντελέσει στην αύξηση της ευημερίας της ΕΕ στο σύνολό της,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της πολιτικής συνοχής είναι να καθιστά τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες οικονομικά βιώσιμες και συνεπώς ανεξάρτητες από την παροχή εξωτερικής βοήθειας, παρόλο που η λήψη διαρθρωτικών πόρων δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη λεπτομερών πληροφοριών και συγκριτικών μελετών όσον αφορά την κατάταξη βάσει της προόδου των περιφερειών που επωφελούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη διεύρυνση με 27 κράτη μέλη, η ΕΕ έχει πλέον πληθυσμό ο οποίος ανέρχεται περίπου σε 493 εκατομμύρια(5), σχεδόν το 30%(6) των οποίων κατοικούν στις παρούσες 100 περιφέρειες του στόχου σύγκλισης, και ότι οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών από άποψη ΑΕγχΠ στην ΕΕ των 27 είναι επί του παρόντος σημαντικά μεγαλύτερες από ό,τι ήταν στην ΕΕ των 15, καθώς το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κυμαίνεται από 24% (νοτιοανατολική Ρουμανία) έως 303% (Κεντρικό Λονδίνο) του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ των 27 οι φτωχότερες περιφέρειες του στόχου σύγκλισης βρίσκονται κυρίως στα νέα κράτη μέλη, όπου η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής έχει ξεκινήσει πρόσφατα και, ως εκ τούτου, είναι αδύνατον να αξιολογηθεί η επιτυχία της στην άμβλυνση των ανισοτήτων,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στα φτωχότερα κράτη μέλη η οικονομική ανάπτυξη κατανέμεται άνισα και τείνει να συγκεντρώνεται γύρω από αστικές περιοχές, ενώ σε αυτές τις χώρες σημαντικό τμήμα του πληθυσμού κατοικεί σε αγροτικές περιοχές,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες οι οποίες πάσχουν από οικονομική ένδεια από έλλειψη βασικών υποδομών, περιορισμένη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και υψηλή ανεργία απερημώνονται με ταχύτερο ρυθμό από άλλες περιφέρειες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό υπονομεύει εν συνεχεία τη δυνατότητά τους να διασφαλίσουν πραγματική ανάπτυξη,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ απαιτεί από την Κοινότητα να προσαρμόσει τις πολιτικές της και να εφαρμόσει ειδικά μέτρα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης της ιδιαίτερης κατάστασης των περιοχών αυτών, οι περισσότερες εκ των οποίων συγκαταλέγονται μεταξύ των φτωχότερων περιφερειών της ΕΕ, παράγων που αποτελεί σημαντική τροχοπέδη λόγω των συνδυασμένων και μακροχρόνιων επιπτώσεων των διαρθρωτικών και γεωγραφικών μειονεκτημάτων τους,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα από τα νέα κράτη μέλη η απορρόφηση χρηματοδότησης στις φτωχότερες περιφέρειες που εμπίπτουν στην πολιτική συνοχής ήταν χαμηλή κατά τη διάρκεια της περιόδου από 2004 έως 2006,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται προσεκτικός συντονισμός μεταξύ των αρχών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, προκειμένου να αξιοποιηθεί επιτυχώς η χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία, η οποία πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσει ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη για τις φτωχότερες περιφέρειες ώστε να τις καταστήσει σταδιακά ικανές να φθάσουν τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες από άποψη κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση χρηματοδότησης δεν εγγυάται αυτή καθαυτή και την κατάλληλη χρησιμοποίησή της, και ότι οι αρχές στις φτωχές περιφέρειες συχνά στερούνται των κατάλληλων δεξιοτήτων και εμπειρίας και των απαραίτητων αντίστοιχων πόρων ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τη χρηματοδότηση συνοχής την οποία δικαιούνται,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την οικονομική υστέρηση επιμέρους περιφερειών και ότι οι φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ στερούνται προπάντων της βασικής υποδομής που είναι απαραίτητη για ισορροπημένη βιώσιμη ανάπτυξη και περαιτέρω επενδύσεις, καθώς και επαρκών ανθρώπινων πόρων και επαρκών κινήτρων για εκπαίδευση, διά βίου μάθηση και καινοτομία,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα λειτουργικά κεφάλαια και οι μικροπιστώσεις για το ξεκίνημα επιχειρήσεων διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο ως κινητήρια δύναμη για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός και τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας επικρατούν ιδιαίτερα στις φτωχότερες περιφέρειες, ιδίως μεταξύ των γυναικών και των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των ευάλωτων εθνοτικών ομάδων,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών περιλαμβάνουν ίση πρόσβαση για άνδρες και γυναίκες σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στην υγεία και στις κοινωνικές υπηρεσίες,

1.   προτρέπει να ληφθεί αποφασιστική δράση για τη μείωση των εντονότερων ελλείψεων ανάπτυξης στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ, και επισημαίνει ότι τα νέα κράτη μέλη, τα οποία υπάγονται στην πολιτική συνοχής από το 2004, χρήζουν ιδιαίτερης υποστήριξης λόγω των συνεχιζόμενων θεσμικών, διοικητικών και οικονομικών δυσκολιών·

2.   τονίζει τη σημασία της ανάλυσης των ιστορικών εξελίξεων στις χώρες συνοχής της ΕΕ των 15· καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τις περιφέρειές τους, τις τοπικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να επισημάνουν αφενός τα μέτρα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη σε επιτυχείς περιφέρειες (όπως η Ιρλανδία) και αφετέρου τα κύρια εμπόδια στις περιφέρειες που υστερούν ώστε τα κωλύματα να μην προκύψουν εκ νέου στις περιφέρειες των νέων κρατών μελών·

3.   εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στην περίπτωση των περιφερειών οι οποίες, ενώ ήταν οι φτωχότερες στην ΕΕ των 15 και παρόλη την έλλειψη βελτίωσης στα δεδομένα ανάπτυξής τους, δεν θεωρούνται πλέον ως οι φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ των 27 εξαιτίας και μόνο του στατιστικού αποτελέσματος· συνιστά να δοθεί προσοχή στην ιδιαιτερότητα των περιφερειών αυτών·

4.   είναι της γνώμης ότι οι δυσκολίες απορρόφησης της χρηματοδότησης αποτελούν μείζον και επείγον μέλημα, ιδίως για τα νέα κράτη μέλη, τα οποία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις σύνθετες απαιτήσεις της πολιτικής συνοχής και συχνά στερούνται επαρκούς ίδιας χρηματοδοτικής συμβολής (ιδιωτικά ή δημόσια κεφάλαια) για την προχρηματοδότηση κοινοτικών επιδοτήσεων, εξαιτίας των διαδικαστικών δυσκολιών και των χρονικών περιορισμών που συνεπάγεται η υλοποίηση των σχεδίων, με αποτέλεσμα δυνάμει δικαιούχοι να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ή ακόμη και να διεκδικήσουν πόρους τους οποίους θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν·

5.   εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι σε ορισμένες περιφέρειες η κοινοτική βοήθεια διοχετεύεται εσφαλμένα, με αποτέλεσμα η κατάστασή στις περιοχές αυτές να μην μπορεί να βελτιωθεί παρά την πολύχρονη χρηματοδότηση και οι κοινοτικοί πόροι να διασπαθίζονται·

6.   προτείνει η πολιτική συνοχής της ΕΕ να λαμβάνει δεόντως υπόψη την ποικιλία των αναγκών των φτωχότερων περιφερειών, προσαρμόζοντας την παρεχόμενη βοήθεια στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συνθήκες και αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους, ώστε να υλοποιούνται έργα που παράγουν διαρκή αποτελέσματα και πραγματική ανάπτυξη βάσει πολυετών σχεδίων ανάπτυξης που λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα σχέδια χωροταξικής ανάπτυξης και άλλες κοινοτικές πολιτικές·

7.   συνιστά η πολιτική συνοχής της ΕΕ να προσαρμοστεί στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες όπως προβλέπεται στο άρθρο 299, παράγραφος 2, μέσω ειδικών μέτρων· υποστηρίζει τη στρατηγική που ακολουθείται από την ΕΕ προκειμένου να βοηθήσει τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειές της, και καλεί την Επιτροπή να δώσει άμεσα λεπτομέρειες για τη φύση της "ενισχυμένης εταιρικής σχέσης" που έχει αναγγείλει, ιδίως σε σχέση με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και το σχέδιο δράσης της για την ευρύτερη γειτνίαση·

8.   συνιστά, προκειμένου να επιταχυνθεί η οικονομική ανάπτυξη, οι περαιτέρω επενδύσεις και η ισορροπημένη αειφόρος ανάπτυξη στις φτωχότερες περιφέρειες, οι περιφέρειες και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα σε σχέδια που προορίζονται να καταστήσουν τις περιφέρειες περισσότερο προσβάσιμες παρέχοντάς τους τις βασικές υποδομές, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας, με τη δέουσα προσοχή στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εν λόγω σχεδίων·

9.   καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να λάβουν δεόντως υπόψη την ανάγκη για ισορροπημένη ανάπτυξη των επιμέρους περιφερειών κατά τον σχεδιασμό των μελλοντικών προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης· θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των αστικών περιοχών, με την υιοθέτηση κατάλληλης πολεοδομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής πολιτικής για τις "φτωχές γειτονιές", και μιας κατάλληλης αγροτικής πολιτικής·

10.   θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να παραχωρηθούν περισσότερες αρμοδιότητες όσον αφορά την πολιτική συνοχής σε πόλεις ώστε να μπορούν σε συνεργασία να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των αστικών περιοχών· σε αυτό το πλαίσιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες ολοκληρωμένων αναπτυξιακών σχεδίων όπου η πολιτική συνοχής μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τον αστικό σχεδιασμό·

11.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταστήσουν τις φτωχότερες περιφέρειες ελκυστικότερες στους επενδυτές αξιοποιώντας τα φυσικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα των εν λόγω περιφερειών προκειμένου να αναπτυχθούν παραδοσιακές μορφές οικονομικής δραστηριότητας, προωθώντας παράλληλα την ισόρροπη ανάπτυξη πόλεων και υπαίθρου· προτρέπει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να επικεντρωθεί περισσότερο στον καθορισμό και την υποστήριξη μέτρων για τη διατήρηση των ιδιαίτερων δεξιοτήτων και εθίμων που επιβιώνουν ακόμη σε απομονωμένες περιφέρειες της Ευρώπης που παρουσιάζουν ελλείψεις·

12.   χαιρετίζει την εστίαση στην αξιοποίηση της πολιτικής συνοχής για την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Κοινότητας κατά την περίοδο από 2007 έως 2013· σημειώνει ότι αυτός ο στόχος θα πρέπει να ισχύει επίσης και στις φτωχότερες περιφέρειες· δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη μείωσης του τεχνολογικού χάσματος εντός αλλά και μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών μέσω της ενίσχυσης των δικτύων τεχνολογικής συνεργασίας·

13.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι η αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της καινοτόμου πολιτικής συνοχής σε μια μελλοντική διευρυμένη Ένωση· υπενθυμίζει την ανάγκη επικέντρωσης σε νέες έννοιες εδαφικής ανάπτυξης και σε περισσότερο συγκεκριμένες ιδέες για την υποστήριξη της ανάπτυξης της περιφερειακής κρίσιμης μάζας γύρω από τις αστικές περιοχές και άλλα περιφερειακά σχήματα· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη να υιοθετηθεί μια διαφοροποιημένη προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες όλων των περιφερειών·

14.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν προγράμματα τα οποία ενισχύουν την περιφερειακή ικανότητα δημιουργίας και αφομοίωσης νέων τεχνολογιών, ιδίως αυτών που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των φυσικών πόρων και αφορούν τη διάδοση μοντέλων που βασίζονται στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, ώστε οι περιφέρειες να μπορέσουν να πρωτοπορήσουν στην οικολογική καινοτομία χωρίς να είναι υποχρεωμένες να υποστούν τις αρνητικές πτυχές της μη βιώσιμης ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν άλλες περιφέρειες στον κύκλο ανάπτυξής τους·

15.   τονίζει τη σημασία της εδαφικής συνεργασίας (διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή) στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ με στόχο την προώθηση μιας ισορροπημένης ανάπτυξης· ενθαρρύνει εν προκειμένω την ίδρυση δικτύων περιφερειακής και τομεακής συνεργασίας που θα περιλαμβάνουν ειδικά τις φτωχότερες περιφέρειες·

16.   ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα στις φτωχότερες περιφέρειες μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για τους επενδυτές, και εφιστά την προσοχή στην ανάγκη σημαντικής απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, ιδίως σε σχέση με τη θέσπιση νέων και την επέκταση των υφιστάμενων οικονομικών δραστηριοτήτων·

17.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα στα σχολεία και να στηρίξουν συστήματα κατάρτισης για μελλοντικούς επιχειρηματίες, προοριζόμενα ιδίως για τους νέους, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους και τις μειονότητες που εκτίθενται σε κοινωνικό αποκλεισμό·

18.   χαιρετίζει τα νέα μέσα όπως οι πρωτοβουλίες Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) και Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές (JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)· επισημαίνει ωστόσο ότι η πλήρης αξιοποίηση των εν λόγω μέσων καθυστέρησε και ότι η επίγνωση των δυνατοτήτων τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο παραμένει χαμηλή· σημειώνει την επείγουσα ανάγκη όσο το δυνατόν ευρύτερης διάδοσης των εν λόγω μέσων στα κράτη μέλη, και της εφαρμογής τους σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση στα εν λόγω κράτη, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των πιθανών δικαιούχων και την ικανότητά τους από πρακτική άποψη να αξιοποιήσουν αυτά τα μέσα·

19.   καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την παροχή τεχνικής βοήθειας στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες θεσπίζοντας ένα κατάλληλο πρόγραμμα κατάρτισης· χαιρετίζει την πρωτοβουλία Κοινή Βοήθεια για τη Στήριξη Σχεδίων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (Jaspers – Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) για την παροχή βοήθειας για την υλοποίηση μεγάλων έργων·

20.   χαιρετίζει την προσφάτως υιοθετηθείσα πρωτοβουλία "Περιφέρειες για την Οικονομική Αλλαγή" και τη δέσμευση που εκφράσθηκε για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών οι οποίες, στο παρελθόν, είχαν σαφή θετικό αντίκτυπο και συνέβαλαν στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ να περιληφθούν στο δίκτυο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, δημοσιεύοντας επίσης μια περιγραφή των εν λόγω πρακτικών σε δημόσιο ιστότοπο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ·

21.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ως αποτελεσματικό μέσον συμμετοχής ιδιωτικού κεφαλαίου στη χρηματοδότηση σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης· συνιστά, εν προκειμένω, τη θέσπιση απλών και διαφανών κανόνων που θα διέπουν τη δημιουργία των εν λόγω συμπράξεων λόγω του μακροπρόθεσμου αντικτύπου τους στη δημόσια χρηματοδότηση·

22.   καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να καταστήσει πιο κατανοητές τις οδηγίες, τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές, με στόχο την αποτροπή των παρερμηνειών και τη διευκόλυνση της υλοποίησης των προγραμμάτων·

23.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να απλουστεύσουν περαιτέρω τις διαδικασίες με στόχο τη διασφάλιση διαφανούς και αποτελεσματικής κατανομής και ταχείας χορήγησης των πόρων στους τελικούς δικαιούχους· στο πλαίσιο αυτό, προτείνει επίσης την πλήρη αξιοποίηση της έννοιας των ενιαίων σημείων επαφής και την ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου για τη χρήση των κονδυλίων· ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια και την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής για την οργάνωση της ηλεκτρονικής ή με άλλον τρόπο δημοσιοποίησης του καταλόγου δικαιούχων, των ονομασιών των πράξεων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στις πράξεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006(7) της Επιτροπής, ο οποίος εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου·

24.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματικό πολιτικό, τεχνικό και διοικητικό συντονισμό και αποτελεσματική συμμόρφωση προς την αρχή της εταιρικής σχέσης με στόχο τη χρηστή διαχείριση των κονδυλίων· εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη εύρυθμων μηχανισμών συντονισμού και εταιρικής σχέσης στις φτωχότερες περιφέρειες·

25.   εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στο γεγονός ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισορροπημένη ανάπτυξη, πρέπει να θεσπιστούν συνεργίες μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών, βάσει ανάλυσης των λόγων οικονομικής υστέρησης, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανεργία και τις υποκείμενες δομές της, ιδίως στις φτωχότερες περιφέρειες·

26.   τονίζει ότι το ποσοστό ανεργίας σε ορισμένες από τις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ υπερβαίνει το 20%· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η ανεργία αποτελεί πρόβλημα το οποίο επηρεάζει ιδίως τις φτωχότερες περιφέρειες και παραμένει υψηλότερο μεταξύ των γυναικών και των μειονοτήτων που εκτίθενται σε κοινωνικό αποκλεισμό· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν υποστήριξη στις γυναίκες στην αγορά εργασίας και να εξομαλύνουν τις ανισότητες στην αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών· ζητεί επίσης να δοθεί προσοχή στην πολύ ιδιαίτερη κατάσταση του πληθυσμού των Ρομ για τον οποίο το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας είναι ζωτικής σημασίας·

27.   τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο στις φτωχότερες περιφέρειες διασφαλίζοντας την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης και τη σταθερή αύξηση των επιπέδων εξειδίκευσης, ιδίως μεταξύ των νέων, των γυναικών, των ηλικιωμένων και των μειονοτήτων που εκτίθενται σε κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και για επένδυση σε συνοδευτικές δράσεις και σχετικές υπηρεσίες στήριξης, κοινοτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πρόνοιας που βελτιώνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης·

28.   τονίζει ότι πρέπει να προωθηθούν ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους άνδρες σε όλα τα στάδια της εκπόνησης και της υλοποίησης των σχεδίων που εμπίπτουν στη σφαίρα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ·

29.   σημειώνει ότι το 2007 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν σχέδια για την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα κοινοτικά προγράμματα, ιδίως αυτά που έχουν αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική συνοχή·

30.   καλεί την Επιτροπή να παρέχει συνεχώς στο Κοινοβούλιο αξιόπιστες στατιστικές αναλύσεις της συγκεκριμένης κατάστασης των γυναικών και των ανδρών στις φτωχότερες περιφέρεις της ΕΕ, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η σωστή παρακολούθηση του αντικτύπου που έχει η πολιτική συνοχής όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης για όλες τις κοινωνικές ομάδες·

31.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το σύστημα που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής, και να επινοήσει ένα νέο μέσον υπολογισμού της περιφερειακής ανάπτυξης, βάσει όχι μόνο του ΑΕγχΠ αλλά και άλλων επίσης δεικτών όπως τα ποσοστά ανεργίας και άλλοι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες, βελτιώνοντας παράλληλα τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης, κυρίως μέσω της ανάπτυξης περιφερειακών αντί εθνικών δεικτών·

32.   καλεί την Επιτροπή να παρέχει στο Κοινοβούλιο, σε τακτική βάση, ενημερωμένα, αξιόπιστα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία τα οποία θα καθιστούν δυνατή την ακριβή εκτίμηση της προόδου στην ανάπτυξη των φτωχότερων περιφερειών της ΕΕ·

33.   καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής και να διερευνήσει τα αίτια τυχόν ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων που ανακύπτουν από τις κοινοτικές πολιτικές στην ενδιάμεση αξιολόγησή της του 2009 του κοινοτικού προϋπολογισμού και στην προσεχή έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή, με στόχο την εξασφάλιση όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερης πολιτικής συνοχής καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013·

34.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25. Διορθωτικό που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 239, 1.9.2006, σ. 248
(2) ΕΕ L 291, 21.10.2006, σ. 11.
(3) ΕΕ C 302, 12.12.2006, σ 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0130.
(5) 492 852 386. Πηγή: Eurostat/US Census Bureau.
(6) Πηγή: Eurostat, Statistics in Focus – Economy and Finance 17/2006.
(7) ΕΕ L 371, 27.12.2006, σ. 1. Διορθωτικό που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 45, 15.2.2007, σ. 3.


Ανθρωπιστική κατάσταση των ιρακινών προσφύγων
PDF 284kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με το Ιράκ
P6_TA(2007)0357RC-B6-0291/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και ιδίως το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων από το Ιράκ(1),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων του 1951 (Σύμβαση για τους Πρόσφυγες) και το Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων του 1967,

–   έχοντας υπόψη τις επείγουσες εκκλήσεις του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR) της 7ης Φεβρουαρίου 2007 για αύξηση της διεθνούς στήριξης προς τις χώρες εκείνες που φιλοξενούν πρόσφυγες που έχουν διαφύγει από το Ιράκ, τη Διεθνή Διάσκεψη για το Ιράκ της 17ης-18ης Απριλίου 2007 στη Γενεύη που απέβλεπε στην αύξηση της επίγνωσης για το μέγεθος των ανθρωπιστικών αναγκών στο Ιράκ και στην περιοχή, την έκκληση του UNHCR της 5ης Ιουνίου 2007 να παραμείνουν ανοικτά τα σύνορα σε όσους έχουν ανάγκη από προστασία, καθώς και την οδηγία του UNHCR σχετικά με την επιστροφή και τη θέση σχετικά με τις ανάγκες διεθνούς προστασίας των Ιρακινών που ζουν έξω από το Ιράκ, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, καθώς και την "Συμπληρωματική έκκληση – αντίδραση στην κατάσταση στο Ιράκ" του UNHCR της 8ης Ιανουαρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τους εσωτερικά εκτοπισμένους, που εκδόθηκαν από τον ειδικό εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τους εσωτερικά εκτοπισμένους στις 11 Φεβρουαρίου 1998,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απατρίδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους και το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας(2) (Οδηγία για την Αναγνώριση),

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης,

–   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο αριθμός αιτήσεων από Ιρακινούς αιτούντες άσυλο έχει διπλασιαστεί κατά το πρώτο μισό του 2007 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική ανθρωπιστική κατάσταση και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνονται στο Ιράκ, όπως αντικατοπτρίζεται στις τακτικές εκθέσεις της UNAMI και άλλων υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά μέσο όρο 100 άνθρωποι σκοτώνονται και 200 τραυματίζονται κάθε μέρα, ότι το 50% του πληθυσμού ζουν με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα, ότι η ανεργία πλήττει περισσότερο από 80% του πληθυσμού, ότι το 70% δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή ύδρευση και το 81% σε ικανοποιητική αποχέτευση, ότι 3 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν σε επισφαλή επισιτιστική θέση εάν καταρρεύσει το σύστημα διανομής τροφίμων και ότι το σύστημα έχει ήδη σταματήσει να λειτουργεί σε ορισμένες περιοχές, ότι το 80% των ιατρών έχουν εγκαταλείψει τα νοσοκομεία, ότι το 75% των παιδιών δεν παρακολουθούν το σχολείο και ότι, ανάλογα με την περιοχή από το 30% έως το 70% των σχολείων είναι κλειστά,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τρέχουσα μεταπολεμική κατάσταση οι εγκληματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ένοπλες ληστείες, απαγωγές για λίτρα, συστηματική παρενόχληση, δολοφονία προσώπων που συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία ή σε δραστηριότητες ανοικοδόμησης, επιθέσεις σαμποτάζ εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών όπως ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή αγωγοί πετρελαίου καθώς και επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με βόμβες και/ή άλλα εκρηκτικά που εξαπολύονται αδιακρίτως εναντίον πολιτών, με αποτέλεσμα πολλοί Ιρακινοί να συνεχίζουν να φεύγουν από τη χώρα, ιδίως προς την Ιορδανία και τη Συρία, αλλά και στην Αίγυπτο, το Λίβανο, την Τουρκία, το Ιράν και ακόμη πιο πέρα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 2 εκατομμύρια άτομα είναι σήμερα εσωτερικά εκτοπισμένοι, ότι από το Φεβρουάριο του 2006 έχουν αναγκαστεί να εκτοπιστούν 822,000 άνθρωποι, ενώ πιστεύεται ότι κάθε μέρα εκτοπίζονται επιπλέον 2.000 άνθρωποι, και ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις του UNHCR το 2007 ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων αναμένεται να φτάσει τα 2,3-2,5 εκατομμύρια,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός από τους εσωτερικά εκτοπισμένους υπάρχουν περίπου 42 χιλιάδες μη Ιρακινοί πρόσφυγες μέσα στο Ιράκ (μεταξύ των οποίων 15 χιλιάδες Παλαιστίνιοι οι οποίοι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο, καθώς και Σουδανέζοι, Κούρδοι της Τουρκίας, Ιρανοί κ.ά),

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί κυβερνήτες στο Ιράκ περιορίζουν την πρόσβαση νέων εσωτερικά εκτοπισμένων στις περιοχές τους, κάτι το οποίο σημαίνει δραστικό περιορισμό των πιθανοτήτων να εξευρεθεί ένα προσωρινό ασφαλές καταφύγιο μέσα στη χώρα,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι δεν γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο σύστημα διανομής τροφίμων, πράγμα που αυξάνει τον κίνδυνο ανθρωπιστικής κρίσης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατ' εκτίμηση 2 εκατομμύρια Ιρακινών είναι πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες χωρίς να τους παρέχεται οποιοδήποτε επίσημο καθεστώς προστασίας από τις χώρες υποδοχής: η Συρία φιλοξενεί μεταξύ 1,2 και 1,5 εκατομμύρια, η Ιορδανία μεταξύ 500 000 και 750 000 Ιρακινών, που αντιπροσωπεύουν υψηλό ποσοστό του πληθυσμού της, καθώς και η Αίγυπτος (πάνω από 80 χιλιάδες), ο Λίβανος (κατ' εκτίμηση 20 χιλιάδες), το Ιράκ (πάνω από 50 χιλιάδες), οι χώρες του Κόλπου (πάνω από 200 χιλιάδες) και η Τουρκία (κατ' εκτίμηση 5 100),

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 560 000 από τους πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες είναι παιδιά στη σχολική ηλικία και ότι η πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση ή στην επιδοτούμενη ιατρική περίθαλψη σε πολλές περιοχές είναι πολύ δύσκολη ή απαγορεύεται από το νόμο,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του εθιμικού διεθνούς δικαίου, υπάρχει νομική υποχρέωση να μην επαναπατρίζονται πρόσφυγες οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν διωγμούς ή σοβαρό κίνδυνο και να επιτρέπεται στους αιτούντες άσυλο που προσπαθούν να αποφύγουν εκτεταμένες καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικευμένη βία να εισέλθουν στην εμπλεκόμενη χώρα, τουλάχιστον προσωρινά, προκειμένου να ελεγχθούν για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στάση των περισσότερων κρατών μελών και των ΗΠΑ ως προς την αναγνώριση των αναγκών προστασίας των Ιρακινών προσφύγων υπήρξε σε μεγάλο βαθμό περιοριστική,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διαπιστωθεί μεγάλες ανομοιομορφίες στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι διεκδικήσεις των Ιρακινών για άσυλο στα κράτη μέλη, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη προόδου που έχει σημειωθεί στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου που θα βασίζεται σε υψηλά κοινά πρότυπα και θα είναι σε θέση να παρέχει προστασία σε όσους την έχουν ανάγκη,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γειτονικές χώρες έχουν περιορίσει αισθητά την πρόσβαση για τους πρόσφυγες εξαναγκάζοντας πολλούς να επιστρέψουν στο Ιράκ ή να παραμένουν παγιδευμένοι στα σύνορα, και επιβάλλοντας περιοριστικές απαιτήσεις για τη διαμονή, όπως το γεγονός ότι μειώνουν τις περιόδους διαμονής και/ή δυσχεραίνουν την ανανέωση των θεωρήσεων τόσο πολύ που οι περισσότεροι Ιρακινοί σύντομα χάνουν το νόμιμο καθεστώς τους,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βραζιλίας είναι μια από τις λίγες χώρες που έχει προσφερθεί να εγκαταστήσει σε εδάφη της ορισμένους Παλαιστίνιους πρόσφυγες οι οποίοι προηγουμένως ζούσαν στο Ιράκ βάσει των προγραμμάτων αλληλεγγύης και επανεγκατάστασης,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο UNHCR οριστικοποιεί αίτημα για αύξηση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για την κατάσταση στο Ιράκ από 60 εκατ. δολάρια σε 115 εκατ. δολάρια,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εβραίοι, οι Μανδαίοι και οι Χριστιανοί (μεταξύ των οποίων Ασσύριοι, Αρμένιοι, Ελληνορθόδοξοι και άλλες χριστιανικές μειονότητες) αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και ότι πολλοί φοβούνται διωγμούς τόσο από ομάδες ανταρτών όσο και από ισλαμικές πολιτοφυλακές, οι οποίες έχουν αποκτήσει τον εκ των πραγμάτων έλεγχο σε ολόκληρες γειτονιές σε διάφορες πόλεις και χωριά στο Ιράκ· ότι, στο πλαίσιο των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Σουννιτών και Σιιτών, είναι επίσης δυνατόν κάποιος να στοχοποιείται αποκλειστικά λόγω του ότι ανήκει σε συγκεκριμένη εθνοτική ή θρησκευτική μειονότητα,

1.   χαιρετίζει την αλληλεγγύη που έδειξαν στους Ιρακινούς πρόσφυγες οι γειτονικές με το Ιράκ χώρες και καλεί τις χώρες αυτές να ενημερώσουν τη διεθνή κοινότητα σχετικά με τη στήριξη που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στην κατάσταση·

2.   αναγνωρίζει τις βελτιώσεις από πλευράς της συνεισφοράς των περιφερειακών κουρδικών αρχών στην παροχή βοήθειας μη μουσουλμανικές κοινότητες οι οποίες είναι εσωτερικά εκτοπισμένες·

3.   απευθύνει έκκληση μαζί με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες υπέρ μιας σύντονης, συνολικής και συντονισμένης διεθνούς απάντησης ώστε να ελαφρυνθούν τα δεινά εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν ξεριζωθεί από μια ανθρωπιστική κρίση που δεν επιτρέπεται πλέον να αγνοείται· θεωρεί ότι η στήριξη της διεθνούς κοινότητας έχει ζωτική σημασία για να ανακουφιστούν τα δεινά εκατοντάδων χιλιάδων Ιρακινών προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων ή όσων φεύγουν από τη χώρα ενώ ζωτική σημασία έχει επίσης η αυξημένη ενθάρρυνση και συνδρομή σε χώρες όπως η Συρία και η Ιορδανία, οι οποίες συνολικά φιλοξενούν σημαντικό αριθμό Ιρακινών προσφύγων·

4.   αναγνωρίζει επίσης τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από μη όμορες χώρες της περιοχής όπως η Αίγυπτος για την παροχή βοήθειας σε Ιρακινούς πρόσφυγες· ζητεί από τις χώρες αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους υπέρ των Ιρακινών προσφύγων κρατώντας τα σύνορά τους ανοικτά και βελτιώνοντας τις συνθήκες για αυτούς, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες όπως η παιδεία και η εκπαίδευση με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας·

5.   εκφράζει τη λύπη του διότι γειτονικές χώρες έχουν κρατήσει τα σύνορά τους κλειστά, με σπάνιες και περιορισμένες εξαιρέσεις, στους Παλαιστίνιους οι οποίοι διέφευγαν τη βία και τις εναντίον τους απειλές στο Ιράκ· καταδικάζει την έκκληση του Ιρακινού υπουργού εκτοπισμένων και μετανάστευσης για απέλαση όλων των Παλαιστινίων από το Ιράκ· καταδικάζει την απόφαση της Ιρακινής κυβέρνησης να επιβάλει δυσβάστακτες απαιτήσεις εγγραφής στους Παλαιστινίους γεγονός που καθιστά δύσκολη τη νόμιμη παραμονή τους στο Ιράκ·

6.   καλεί την Ιρακινή κυβέρνηση, καθώς και τις τοπικές, περιφερειακές και θρησκευτικές αρχές και τις δυνάμεις της πολυεθνικής συμμαχίας στο Ιράκ να λάβουν άμεσα μέτρα για να βελτιώσουν την ασφάλεια για όλους τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους στο Ιράκ και για να τερματιστούν οι πρακτικές διακρίσεων·

7.   απορρίπτει κατηγορηματικά τις απειλές έξωσης και διακοπής του εφοδιασμού με καύσιμα και πόσιμο νερό, που διατύπωσαν ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι της Ιρακινής κυβέρνησης εναντίον 4 000 μελών της Ιρανικής αντιπολίτευσης οι οποίοι βρίσκονται ως πολιτικοί πρόσφυγες στο Ιράκ τα τελευταία 20 χρόνια και έχουν το νομικό καθεστώς των "προστατευόμενων προσώπων βάσει της 4ης Σύμβασης της Γενεύης" και καλεί την Ιρακινή κυβέρνηση να σεβαστεί τα δικαιώματά τους βάσει του διεθνούς δικαίου·

8.   καλεί τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν τη θέση της αδράνειας που ακολουθούν ως προς την κατάσταση των Ιρακινών προσφύγων και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς και του κοινοτικού δικαίου, παρέχοντας στους Ιρακινούς που βρίσκονται σε κράτη μέλη την ευκαιρία να καταθέτουν αιτήσεις ασύλου οι οποίες θα διεκπεραιώνονται μέσα σε μια ελάχιστη προθεσμία με σεβασμό των διαδικαστικών διασφαλίσεων, και να χορηγούν καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής ή προσωρινής προστασίας σε όσους έχουν βάσιμο φόβο να υποστούν διώξεις ή σοβαρό κακό·

9.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να μην μεταφέρουν ανθρώπους σε άλλο κράτος μέλος βάσει του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ(3), εάν είναι γνωστό ότι η εν λόγω χώρα δεν λαμβάνει κατάλληλα υπόψη της τις αιτήσεις ασύλου των Ιρακινών· τούτο μπορεί να επιτευχθεί με χρήση του άρθρου 3, παράγραφος 2 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ·

10.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χορηγούν στους Ιρακινούς που δεν είναι επιλέξιμοι για καθεστώς προστασίας αλλά δεν είναι δυνατόν να επαναπατριστούν, κάποιο νόμιμο καθεστώς (προσωρινό ή μόνιμο ανάλογα με τις περιστάσεις) και να εξασφαλίζουν ικανοποιητικές συνθήκες και βασικά δικαιώματα·

11.   επισημαίνει με ανησυχία ότι το 2005 και το 2006 καταγράφηκαν 400 με 500 βίαιοι επαναπατρισμοί προς το Ιράκ και καλεί τα κράτη μέλη να αναστείλουν προσωρινά όλους τους βίαιους επαναπατρισμούς σε οποιαδήποτε περιοχή του Ιράκ·

12.   παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα, ως ένδειξη διεθνούς μερισμού της ευθύνης, να συνεισφέρουν σημαντικά στην επανεγκατάσταση Ιρακινών προσφύγων και απατρίδων καθώς και των Παλαιστινίων προσφύγων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ιράκ ή που έχουν φύγει από το Ιράκ και αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκαταλειμμένοι στην περιοχή, με προτεραιότητα στις πιο ευπαθείς περιπτώσεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του UNHCR για την επανεγκατάσταση των Ιρακινών προσφύγων· καλεί την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της να συγκροτήσουν μηχανισμό για την οργάνωση αυτού του μερισμού ευθύνης και να υποστηρίξουν ανάλογα τα κράτη μέλη·

13.   υποστηρίζει τη σύσταση του UNHCR για ευνοϊκή εξέταση των Ιρακινών αιτούντων άσυλο από το νότιο και το κεντρικό Ιράκ ως προσφύγων βάσει της Σύμβασης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, καθώς και τη σύσταση, στις περιπτώσεις όπου δεν αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, να τους χορηγηθεί μια συμπληρωματική μορφή προστασίας, εκτός εάν το συγκεκριμένο άτομο εμπίπτει στα κριτήρια αποκλεισμού της Σύμβασης του 1951·

14.   καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει επειγόντως περαιτέρω δυνατότητες προσφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στους εσωτερικά εκτοπισμένους στο Ιράκ, επιδεικνύοντας την κατάλληλη ευελιξία στην ερμηνεία των σχετικών κανόνων, και να βοηθήσει τις γειτονικές χώρες στις προσπάθειές τους να φιλοξενήσουν τον πληθυσμό προσφύγων·

15.   χαιρετίζει τα πρώτα βήματα που έχει πραγματοποιήσει η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) της Επιτροπής· ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για τις εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες λόγω των ειδικών προβλημάτων στην χώρα·

16.   καλεί την Επιτροπή να προετοιμαστεί επειγόντως για τη δημιουργία μετατραυματικών κέντρων για τους Ιρακινούς πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένους και παράλληλα να εκπονήσει σχέδια "απασχόλησης" ιδίως για τους εσωτερικά εκτοπισμένους στις περιοχές εκείνες του Ιράκ όπου αυτό είναι δυνατόν·

17.   καλεί την Επιτροπή επειγόντως να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και ιδίως την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουλίου 2007, σχετικά με τη χρήση των πιστώσεων που έχουν διατεθεί στο Ιράκ, ιδίως μέσω του Διεθνούς Ταμείου Ανασυγκρότησης για το Ιράκ (IRFFI) και υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις προτεραιότητες της ανακοίνωσής της τής 7ης Ιουνίου 2006 (COM(2006)0283) οι οποίες περιλάμβαναν (1) την υποστήριξη σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, (2) την ενίσχυση της ασφάλειας ως βάσης για ένα κράτος δικαίου και την προώθηση μιας κουλτούρας σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι αυτό το θεωρεί θέμα εξαιρετικά έκτακτης ανάγκης και ότι στο προαναφερθέν ψήφισμα του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 ζήτησε επιμόνως σημαντικό μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ που προορίζεται για προγράμματα στο Ιράκ να διατεθεί στους πρόσφυγες· η παρουσίαση πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή καταμερισμό ανά τύπο δραστηριότητας και αναφορά των προϋπολογισμένων, ανειλημμένων και πληρωμένων δραστηριοτήτων, επίσης με σαφή προσδιορισμό των προγραμμάτων που είναι αφιερωμένα τους Ιρακινούς πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένους·

18.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια του Ιράκ, της Συρίας, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, της Παλαιστίνης καθώς και στην Αραβική Ένωση.

(1) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0056.
(2) ΕΕ L 304, 30.9.2004, σ. 12.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας (ΕΕ L 50, 25.2.2003, σ. 1).


Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υπερδνειστερία (Δημοκρατία της Μολδαβίας)
PDF 288kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
P6_TA(2007)0358RC-B6-0292/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, και στην Υπερδνειστερία ιδιαίτερα(1),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1998,

–   έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα Δράσης για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας που εγκρίθηκε από την έβδομη συνάντηση του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας στις 22 Φεβρουαρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη το προσωρινό ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης την 1η Μαρτίου 2006 σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 8ης Ιουλίου 2004 στην υπόθεση Ilascu και άλλων κατά της Μολδαβίας και της Ρωσίας,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στη Σύνοδο Κορυφής του 1999 στην Κωνσταντινούπολη και της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου του ΟΑΣΕ το 2002 στο Οπόρτο,

–   έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων πολέμου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος του 1992 στην περιοχή της Υπερδνειστερίας στην Δημοκρατία της Μολδαβίας οδήγησε στη εγκαθίδρυση ενός αποσχιστικού, παράνομου και αυταρχικού καθεστώτος στην εν λόγω περιοχή· η κατάσταση της υποβόσκουσας σύγκρουσης εμμένει και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να είναι σοβαρές και εκτεταμένες·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμη εξευρεθεί τελική λύση στη σύγκρουση της Υπερδνειστερίας παρά τις προαναφερθείσες διεθνείς αποφάσεις, η οποία οδηγεί στη συνεχή επιδείνωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή αυτή·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλέον πρόσφατο παράδειγμα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υπερδνειστερία είναι η περίπτωση των Tudor Popa και Andrei Ivantoc, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ταπεινωτική μεταχείριση και τους απαγορεύθηκε η επιστροφή στα σπίτια τους·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη και η φυλάκιση με τις κατηγορίες της τρομοκρατίας όλων των μελών της αποκαλούμενης ομάδας Ilascu αποτελεί παράνομη ενέργεια του αποσχιστικού καθεστώτος της Υπερδνειστερίας, και δεν ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα των αρχών της δίκαιης δίκης, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των δικαιωμάτων των κρατουμένων και της αποφυγής των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης μεταχείρισης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 8ης Ιουλίου 2004 στην υπόθεση Ilascu και άλλων κατά της Μολδαβίας και της Ρωσίας δεν έχει ακόμη εφαρμοσθεί και αγνοήθηκε πλήρως από το αποσχιστικό καθεστώς της Υπερδνειστερίας,

ΣΤ.   υπενθυμίζοντας ότι οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υπερδνειστερία εξακολουθεί, οδηγώντας συγκεκριμένα στην άρνηση των δικαιωμάτων των Ρουμάνων με το κλείσιμο των σχολείων ρουμανικής γλώσσας και την βεβήλωση ρουμανικού νεκροταφείου στην Υπερδνειστερία, καθώς και την παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών όλου του πληθυσμού που ζει στην περιοχή, με αποτέλεσμα την ευρέως διαδεδομένη εμπορία ανθρώπων και το οργανωμένο έγκλημα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις της συνόδου κορυφής του ΟΑΣΕ το 1999 στην Κωνσταντινούπολη και της συνόδου του Υπουργικού Συμβουλίου του ΟΑΣΕ το 2002 στο Οπόρτο δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε σημαντικά βήματα για την ενίσχυση των υποχρεώσεών της έναντι της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και για την αναζήτηση λύσης στη διαμάχη της Υπερδνειστερίας, ανοίγοντας γραφεία μόνιμης αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πόλη Chisinau, διορίζοντας Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για την Δημοκρατία της Μολδαβίας με αποστολή να συμβάλλει στην αειφόρο διευθέτηση της διαμάχης της Υπερδνειστερίας και εγκαθιστώντας Αποστολή της ΕΕ για τα σύνορα Δημοκρατίας της Μολδαβίας - Ουκρανίας,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για την Υπερδνειστερία, περιοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, συνεχίζονται από το 1992, στο αποκαλούμενο Σχήμα "5+2", στο οποίο συμμετείχαν η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Υπερδνειστέρια περιοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, η Ομοσπονδία της Ρωσίας, η Ουκρανία και ο ΟΑΣΕ· ότι η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έγιναν παρατηρητές από το 2005· ότι τον Απρίλιο του 2006 διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές προσδοκίες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και το γεγονός ότι η κατάσταση στην Υπερδνειστερία συμβαίνει σε μια περιοχή με την οποία γειτνιάζει άμεσα η ΕΕ· αναγνωρίζοντας την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και καλώντας όλα τα μέρη να θέσουν ως πολιτική προτεραιότητα την ενοποίηση του κράτους,

1.   εκφράζει την ισχυρή αποδοκιμασία του για την έλλειψη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην Υπερδνειστερία, όπως εκφράσθηκε με τη δίκη και την φυλάκιση της Ομάδας Ilascu, την άρνηση των ελευθεριών του πληθυσμού που ζει στην περιοχή εκείνη, την αγνόηση του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση, με αποτέλεσμα το εκτεταμένο εμπόριο ανθρώπων και το οργανωμένο έγκλημα·

2.   χαιρετίζει την απελευθέρωση των Andrei Ivantoc και Tudor Popa, αλλά εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι δηλώθηκε ότι η απελευθέρωσή τους από το αποσχιστικό καθεστώς της Tiraspol οφειλόταν στην λήξη της ποινής φυλάκισης, και όχι στην εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· καταδικάζει το γεγονός ότι ο Andrei Ivantoc υποβλήθηκε σε βίαιες πράξεις και επιθέσεις στην αξιοπρέπειά του μετά την αποφυλάκισή του, όπως καταμαρτυρεί η κινηματογραφική καταγραφή από μάρτυρες της αποφυλάκισής του·

3.   καταδικάζει την συνεχή καταστολή, παρενόχληση και εκφοβισμό των εκπροσώπων των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών από το αποσχιστικό καθεστώς της Υπερδνειστερίας·

4.   ζητεί να παύσει η στέρηση της ελευθερίας των ατόμων για πολιτική δραστηριότητα· καταδικάζει, εν προκειμένω, τη σύλληψη του Valentin Besleag, δημαρχιακού υποψηφίου στις νόμιμες τοπικές εκλογές στην πόλη Corjova, στις 2 Ιουνίου 2007, και την μεταχείριση που ακολούθως υπέστη·

5.   ζητεί την ταχεία και οριστική διευθέτηση της υποβόσκουσας σύγκρουσης στην Υπερδνειστερία, η οποία θα εξασφαλίσει τη δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές·

6.   τονίζει την σταθερή δέσμευση της ΕΕ στην εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας· επισημαίνει ότι το παράνομο καθεστώς της Tiraspol δεν έχει αρμοδιότητα να σταματήσει τους πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας από το να εισέρχονται στην επικράτεια της αριστερής όχθης του ποταμού Δνείστερου και δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει αποφάσεις για ανεπιθύμητα πρόσωπα·

7.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν τη λήψη μέτρων μεγαλύτερης και περιεκτικής συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγματεύσεων και την επίλυση της προαναφερόμενης σύγκρουσης· επισημαίνει την επιτυχή κοινή συνοριακή αποστολή της ΕΕ με την Ουκρανία με βάση την Οδησσό και καλεί την κυβέρνηση της Ουκρανίας να συνεχίζει να στηρίζει την αποστολή·

8.   ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στην διευθέτηση αυτής της σύγκρουσης σε περιοχή με την οποία γειτνιάζει άμεσα, καθώς και την ενίσχυση της ιδιότητας της ΕΕ σε εκείνη του διαπραγματευτικού εταίρου·

9.   υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη ότι το αποσχιστικό καθεστώς της Υπερδνειστερίας επιτρέπει την άνθηση του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου όπλων και ανθρώπων, του λαθρεμπορίου και του ξεπλύματος παράνομου χρήματος· επισημαίνει ότι αυτό συνιστά σημαντικό κίνδυνο για τη σταθερότητα της περιοχής·

10.   ζητεί την άμεση και πλήρη εκτέλεση των συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής του ΟΑΣΕ το 1999 στην Κωνσταντινούπολη και της συνόδου του Υπουργικού Συμβουλίου του ΟΑΣΕ το 2002 στο Οπόρτο καθώς και της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, της 8ης Ιουλίου 2004, στην υπόθεση Ilascu και άλλων κατά της Μολδαβίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας· ζητεί από την ΕΕ να εγείρει το θέμα της απόσυρσης των ρωσικών στρατευμάτων από την Υπερδνειστερία στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσίας και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) Βλέπε, για παράδειγμα, τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2006, P6_TA(2006)0455 και της 16ης Μαρτίου 2006, ΕΕ C 291 Ε, 30.11.2006, σ. 414.


Ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ
PDF 288kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τo Βιετνάμ
P6_TA(2007)0359RC-B6-0290/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Βιετνάμ,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Μαΐου 2007 σχετικά με την καταδίκη των υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Βιετνάμ,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνίας συνεργασίας του 1995 μεταξύ ΕΕ και Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ,

–   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση Πολιτικών Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων του Πολίτη που το Βιετνάμ κύρωσε το 1982,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το Μάρτιο του 2007, άνω των 15 διαφωνούντων καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές φυλάκισης και κατ' οίκον περιορισμό,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πάταξη αυτή έλαβε χώρα μετά το πολιτικό άνοιγμα που σημειώθηκε το 2006 στο Βιετνάμ και είχε ως συνέπεια την εκκόλαψη ανεξαρτήτων και δημοκρατικών κομμάτων, και το ενδιαφέρον που εξέφρασαν πολλά μέλη της κοινωνίας του Βιετνάμ (μορφωμένοι, δικηγόροι, δημοσιογράφοι καλλιτέχνες, ιερείς και απλοί πολίτες) για την υπόθεση της δημοκρατίας καθώς και πολλές εκκλήσεις υπέρ της δημοκρατίας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναφορά για περισσότερη δημοκρατία που διατυπώθηκε στο δημοκρατικό και μεταρρυθμιστικό blog του διαδικτύου 8406 και υπεγράφη από 118 ακτιβιστές σήμανε την έναρξη ενός πραγματικού δημοκρατικού κινήματος μέσω του διαδικτύου,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανοχή του καθεστώτος του Βιετνάμ για την έκφραση αυτή της δημοκρατικής διαφωνίας δημιούργησε μεγάλες ελπίδες και επέτρεψε στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ να γίνει αποδεκτή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, να βγει από τον αμερικανικό κατάλογο των χωρών εκείνων που παραβιάζουν τις θρησκευτικές ελευθερίες (κατάλογος CPC) και να της χορηγηθεί από το Αμερικανικό Κογκρέσο το καθεστώς των κανονικών και μονίμων εμπορικών σχέσεων (PNTR),

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις διαρκείς και επανειλημμένες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, ο Πατριάρχης της Ενιαίας Βουδιστικής Εκκλησίας του Βιετνάμ (ΕΒΕΒ), Thich Huyen Quang (87 ετών) και ο αναπληρωτής του Thich Quang Do (79 ετών), κάτοχος του Βραβείου Rafto 2006 των υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, κρατούνται χωρίς δίκη στο μοναστήρι τους από το 1982 για τον απλό λόγο ότι υπερασπίζονταν με αποφασιστικό τρόπο τις θρησκευτικές ελευθερίες, τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός και μόνο ότι ανήκουν στην Ενιαία Βουδιστική Εκκλησία του Βιετνάμ, τα μέλη των επαρχιακών επιτροπών που η εν λόγω εκκλησία έχει συγκροτήσει σε 20 φτωχές επαρχίες για την παροχή βοηθείας στους πλέον άπορους, πέφτουν θύματα παρενοχλήσεων, ανακρίσεων, εκφοβισμού και διαρκών απειλών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση των θρησκευτικών κινημάτων μέσω καταχώρησης παραμένει ελάχιστη και άνιση όταν π.χ. αναγνωρίστηκαν 50 "εγχώριες εκκλησίες" προτεσταντών ("house churches") επί 4000 που είχαν υποβάλει αίτηση και ότι η καταχώρηση των εκκλησιών αυτών πρέπει να ανανεώνεται σε ετήσια βάση,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Φεβρουάριο του 2007 μια διαδήλωση 200 βουδιστών ιερωμένων khmers krom για τη θρησκευτική ελευθερία κατεστάλη με βίαιο τρόπο στην επαρχία Soc Trang·ότι πέντε μεταξύ αυτών καταδικάστηκαν στις 10 Μαΐου 2007 σε ποινές από 2 έως 4 έτη φυλάκισης για "διατάραξη της δημόσιας τάξης" και ότι οι θρησκευτικές διώξεις που πλήττουν οι khmers krom έχουν διπλασιαστεί από μια δια της βίας αφομίωση,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές μειονότητες των Υψιπέδων του Βορρά και του Κέντρου αποτελούν πάντοτε θύματα διακρίσεων, κατασχέσεων των γαιών τους και παραβίασης της θρησκευτικής τους ελευθερίας και ότι μόλις 38 θρησκευτικές ομάδες αναγνωρίζονται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας· ότι ούτε οι ανεξάρτητες ΜΚΟ ούτε οι δημοσιογράφοι είχαν ελεύθερη πρόσβαση στα Υψίπεδα προκειμένου να λάβουν γνώση της πραγματικής κατάστασης των Montagnards που είχαν επαναπατριστεί από την Καμπότζη,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι διαφωνούντες που συνελήφθησαν μετά το Μάρτιο του 2007 είχαν αυτή την τύχη γιατί κατηγορούντο για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με την "εθνική ασφάλεια", όπως "προπαγάνδα κατά της σοσιαλιστικής δημοκρατίας του Βιετνάμ" (άρθρο 88 του ποινικού κώδικα) ή για προσπάθεια "ανατροπής της κυβέρνησης" (άρθρο 79)· ότι οι κατηγορίες αυτές σε σχέση με την "εθνική ασφάλεια" κρίθηκαν ασύμβατες με το διεθνές δίκαιο από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, ο δε ειδικός εισηγητής για τη θρησκευτική μισαλλοδοξία και ομάδα εργασίας για την αυθαίρετη κράτηση ζήτησαν την ακύρωση ή την αναθεώρηση της δίκης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ λαμβάνει οικονομική βοήθεια από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της στο πλαίσιο της "στρατηγικής ανάπτυξης του νομικού συστήματος" και της "στρατηγικής για τη δικαστική μεταρρύθμιση",

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ εξακολουθεί να διεξάγει δίκες χωρίς να σέβεται την προϋπόθεση της αθωότητας, τα δικαιώματα της υπεράσπισης ή την ανεξαρτησία των δικαστών όπως απεδείχθη στη υπόθεση της δίκης του καθολικού ιερέα Nguyen Van Ly (30 Μαρτίου 2007), του Nguyen Van Dai και του Le Thi Cong Nhan (11 Μαΐου 2007),

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακύρωση του διατάγματος 31/ΠΚ του 1997 για την "διοικητική κράτηση" δεν μπορεί να μας κάνει να λησμονούμε ότι συνεχίζεται η εφαρμογή του διατάγματος 44/2002/PL-UBTVQH10 για την "ρύθμιση των διοικητικών παραβιάσεων" που διευρύνει τις δυνατότητες κράτησης των αντιφρονούντων χωρίς δίκη βασιζόμενο στην παλαιά και απευκταία πρακτική της εισόδου των διαφωνούντων σε ψυχιατρεία, πρακτικής της οποίας έπεσε θύμα ο δικηγόρος Bui Thi Kim Thanh που έχει εισαχθεί στο ψυχιατρείο από το Νοέμβριο του 2006 γιατί βοήθησε τους χωρικούς που έπεσαν θύματα αδικίας να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πλέον σημαντικός εμπορικός εταίρος του Βιετνάμ το οποίο επωφελείται ήδη του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μάρτιο του 2007, η Επιτροπή αποφάσισε να αυξήσει κατά 30% τη βοήθεια προς το Βιετνάμ για το χρονικό διάστημα 2007-2013 (EUR 304 000 000) μέρος της οποίας προορίζεται για τη διακυβέρνηση και τα δικαιώματα του ανθρώπου,

1.   εκφράζει τη μεγάλη του ανησυχία μπροστά στο νέο κύμα διώξεων των αντιφρονούντων στο Βιετνάμ,

2.   απαιτεί ως εκ τούτου την άμεση και άνευ όρων ελευθέρωση όλων των ατόμων που κρατούνται γιατί άσκησαν απλώς με ειρηνικό και νόμιμο τρόπο τα δικαιώματά τους στην ελευθερία γνώμης, έκφρασης, τύπου και θρησκεύματος, μεταξύ των οποίων ο καθολικός ιερέας Nguyen Van Ly (8 χρόνια φυλάκισης), ο Nguyen Phong (6 χρόνια), ο Nguyen Binh Thanh (5 χρόνια), ο δικηγόρος Nguyen Van Dai (5 χρόνια) (όλα μέλη του blog του διαδικτύου 8406 υπέρ της δημοκρατίας και των μεταρρυθμίσεων) και ο δικηγόρος Le Thi Cong Nhan, εκπρόσωπος του Προοδευτικού Κόμματος (4 χρόνια) , ο Tran Quoc Hien, εκπρόσωπος της Ενιαίας Οργάνωσης Εργατών-Γεωργών (5 χρόνια), ο Le Nguyen Sang, πρόεδρος του Δημοκρατικού Λαϊκού Κόμματος (ΔΛΚ) (5 χρόνια), ο Nguyen Bac Truyen (4 χρόνια), ο Huynh Nguyen Dao (3 χρόνια), καθώς και οι βουδιστές Hoa Hao Duong Thi Tron (6 χρόνια), Le Van Soc (6 χρόνια) και Nguyen Van Thuy (5 χρόνια), Nguyen Van Tho (4 χρόνια), ο Thich Huyen Quang, Πατριάρχης της Ενωμένης Βουδιστικής Εκκλησίας του Βιετνάμ, και οι Thich Quang Do και Bui Thi Kim Thanh·

3.   καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε μορφή καταστολής εναντίον εκείνων που ασκούν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία πίστης και την ελευθερία του συνέρχεσθε σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στις αρχές να προβούν επειγόντως σε μεταρρύθμιση των διατάξεων σχετικά με την εθνική ασφάλεια και να εξασφαλίσουν ότι είτε θα ακυρωθούν είτε θα ευθυγραμμιστούν με το διεθνές δίκαιο·

4.   καλεί το Βιετνάμ να προβεί σε πραγματικές πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εγκαθιδρυθεί μια πραγματική δημοκρατία και κράτος δικαίου, αρχίζοντας από την καθιέρωση του πολυκομματισμού, τον ελεύθερο Τύπο και τα ελεύθερα συνδικάτα·

5.   ζητεί από την κυβέρνηση του Βιετνάμ να σεβαστεί τη θρησκευτική ελευθερία και να αποκαταστήσει το νομικό καθεστώς όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων και ιδιαίτερα της ΕΒΕΒ·

6.   καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να σταματήσει τις διακρίσεις σε βάρος της κοινότητας των Montagnards·

7.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατάργηση του διατάγματος 31/ΠΚ ως ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της δικαστικής μεταρρύθμισης και ζητεί από την κυβέρνηση του Βιετνάμ να καταργήσει κάθε μορφή κράτησης χωρίς νομική βοήθεια και ιδιαίτερα το διάταγμα 44 του 2002·

8.   ζητεί από τις αρχές του Βιετνάμ να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις του ΟΗΕ και ιδιαίτερα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα συμπεράσματά της του 2002, καταργώντας τη νομοθεσία της χώρας που έρχεται σε αντίθεση με τα δικαιώματα του ανθρώπου και διασφαλίζοντας στην πράξη τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών του Βιετνάμ σύμφωνα με το Διεθνές Σύμφωνο σχετικά με τα πολιτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα του πολίτη και το Σύμφωνο σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα·

9.   υπενθυμίζει ότι ο διάλογος μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ για τα δικαιώματα του ανθρώπου πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα συγκεκριμένες βελτιώσεις στο Βιετνάμ· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιολογήσουν εκ νέου την πολιτική συνεργασίας με το Βιετνάμ λαμβάνοντας υπόψη το πρώτο άρθρο της συμφωνίας συνεργασίας του 1995 που βασίζει τη συνεργασία αυτή στο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

10.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ASEAN, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βιετνάμ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου