Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Ψηφιακές βιβλιοθήκες
 Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
 Θέση σε εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή
 Επιχείρηση ΕΠΑΑ στα ανατολικά του Τσαντ και στα βόρεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας
 Κατάσταση στη Βιρμανία
 Υποχρεώσεις του παρόχου διασυνοριακών υπηρεσιών
 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής
 Ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2007)

Ψηφιακές βιβλιοθήκες
PDF 362kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 με τίτλο "i2010: προς μια ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη" (2006/2040(INI))
P6_TA(2007)0416A6-0296/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "i2010: Ψηφιακές βιβλιοθήκες" (COM(2005)0465),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/585/ΕΚ της Επιτροπής της 24ης Αυγούστου 2006 για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη(1),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας(3),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας των εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, της 18ης Απριλίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού, την ψηφιακή διαφύλαξη και τα έργα χωρίς δημιουργό καθώς και τα εξαντλημένα,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "οι επιστημονικές πληροφορίες στην ψηφιακή εποχή: πρόσβαση, διάδοση και διαφύλαξη" (COM(2007)0056),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0296/2007),

A.   εκτιμώντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί παράγοντα συνοχής, ανταλλαγών και συμμετοχικότητας συμβάλλοντας στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της καθώς και στην ενίσχυση και την έκφραση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής ταυτότητας,

B.   εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να προωθηθεί, να διασωθεί και να διαδοθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο πλούτος και η ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς,

Γ.   εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη και οι πολιτιστικοί φορείς, και κυρίως οι βιβλιοθήκες, οφείλουν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

Δ.   εκτιμώντας ότι καθίσταται απαραίτητο να ληφθούν υπόψη η ταχύτατη πρόοδος των νέων τεχνολογιών καθώς και η συνακόλουθη εξέλιξη των πολιτιστικών πρακτικών,

E.   εκτιμώντας ότι το διαδίκτυο έχει πλέον γίνει για μεγάλο αριθμό πολιτών, και ιδίως τη νεολαία, ένα από τα κύρια μέσα πρόσβασης στη γνώση,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό, στο πλαίσιο αυτού του ψηφιακού περιβάλλοντος, να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης όλων στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά καθώς και η διαφύλαξή της για τις επόμενες γενιές και την συγκρότηση με τον τρόπο αυτό της συλλογικής μας μνήμης,

Ζ.   εκτιμώντας ότι η μεγάλης κλίμακας ψηφιοποίηση και η ηλεκτρονική προσβασιμότητα στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν βασικά μέσα για την επίτευξή της,

Η.   εκτιμώντας ότι η δυνατότητα πρόσβασης στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής ηπείρου και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να είναι πολύγλωσση,

Θ.   εκτιμώντας ότι καθίσταται απαραίτητη η εφαρμογή συντονισμένης πολιτικής ως προς την ψηφιοποίηση και τη διαφύλαξη των ψηφιακών έργων προκειμένου να προληφθεί ενδεχόμενη ανεπανόρθωτη απώλεια του πολιτιστικού υλικού τους, με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος του δημιουργού και των συναφών δικαιωμάτων,

Ι.   εκτιμώντας ότι εκτός από τις υπόλοιπες βασικές πτυχές της, η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς πρόκειται να ωφελήσει και άλλους τομείς όπως την παιδεία, την επιστήμη, την έρευνα, τον τουρισμό και τα ΜΜΕ,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι ο στόχος της μαζικής ψηφιοποίησης του πολιτιστικού υλικού δεν είναι να αντικαταστήσει ή να ανταγωνιστεί το παραδοσιακό πολιτιστικό υλικό αλλά να παραγάγει, παράλληλα με αυτό, αξιόπιστο ψηφιακό υλικό υψηλής ποιότητας,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί, εκτός των άλλων, και χρησιμότατο εργαλείο στην υπηρεσία των ατόμων με ειδικές ανάγκες προσαρμόζοντας το υλικό στις ανάγκες τους,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι παρ" όλα αυτά, μόνο ένα ελάχιστο μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς έχει ήδη ψηφιοποιηθεί και ότι τα κράτη μέλη προχωρούν με πολύ διαφορετικούς ρυθμούς,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι τα κρατικά κονδύλια που έχουν διατεθεί για τη μαζική ψηφιοποίηση δεν επαρκούν για να καλύψουν ένα σχέδιο τέτοιας εμβέλειας,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι οι πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης εξακολουθούν να είναι μεμονωμένες και ότι το μεγαλύτερο μέρος των εμπειριών που έχουν ήδη αποκτηθεί σε κοινοτικό επίπεδο δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα γνωστό και δεν προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης, άμεσης και πολύγλωσσης πρόσβασης στο σύνολο των έργων που συνθέτουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά,

P.  ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο "για όλο το κοινό" που θα διασφαλίζει την καθολική και άμεση πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, χωρίς τον παραμικρό περιορισμό ως προς τις μετακινήσεις και το οποίο θα επιταχύνει τη διαδικασία ψηφιοποίησης,

ΙΖ.   εκτιμώντας ότι γι" αυτό το λόγο θα ήταν πρόσφορο να βασιστούμε σε ήδη υφιστάμενες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, που θα συντελέσουν στην αρχική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης, όπως η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη (TEL), η οποία προσφέρει ήδη πρόσβαση στα έγγραφα των συλλογών των εθνικών βιβλιοθηκών στην Ευρώπη και επιτρέπει τη διεξαγωγή ερευνών μέσω των πόρων, ψηφιακών ή βιβλιογραφικών, εικοσιτριών από τις σαρανταεπτά εθνικές βιβλιοθήκες, τα προγράμματα TEL-ME-MOR, που αποσκοπούν να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των δέκα εθνικών βιβλιοθηκών των νέων κρατών μελών, το πρόγραμμα EDL, που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση εννέα άλλων εθνικών βιβλιοθηκών στο πλαίσιο ΕΕ/ΕΖΕΣ και το πρόγραμμα Europeana που ενώνει τις εθνικές βιβλιοθήκες της Γαλλίας, της Ουγγαρίας και της Πορτογαλίας,

Η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, πρόσωπο μιας Ευρώπης ενωμένης μέσα στην πολυμορφία της

1.   προτείνει τη σταδιακή εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης με τη μορφή σημείου άμεσης και πολύγλωσσης μοναδικής πρόσβασης στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά·

2.   υπογραμμίζει ότι, αν ο στόχος είναι να επιτευχθεί τελικά η χρήση μέσου που θα καλύπτει όλες τις κατηγορίες του πολιτιστικού υλικού, όπως το οπτικοακουστικό, η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη θα πρέπει να εστιάσει αρχικά στις δυνατότητες που προσφέρουν τα κείμενα που δεν δεσμεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

3.   καλεί γι" αυτό το λόγο όλες τις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες να θέσουν στη διάθεση της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης όλα τα ψηφιακά έργα που δεν δεσμεύονται από πνευματικά δικαιώματα και που έχουν ήδη στην κατοχή τους·

4.   καλεί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και τα άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης να επιτρέπουν την πρόσβαση στις διδακτορικές διατριβές και άλλες επιστημονικές εργασίες που αφορούν θέματα και γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, βάσει προϋποθέσεων που πρέπει να καθορισθούν και με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του δημιουργού,

5.   καλεί και τα άλλα ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών, να συμμετάσχουν στο εν λόγω σχέδιο προκειμένου αυτό να καταστεί αντιπροσωπευτικό του πλούτου και της πολυμορφίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού· παροτρύνει επίσης τα μουσεία να προχωρήσουν σε ψηφιοποίηση του αρχείου τους έτσι ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί στο σχέδιο αυτό·

6.   υπογραμμίζει επίσης ότι ο στόχος της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης δεν είναι η αποκλειστικότητα στη διάδοση του υλικού αλλά ο συντονισμός της δυνατότητας πρόσβασης στα ψηφιοποιημένα έργα·

7.   ενθαρρύνει την επιλογή και τη χρήση κοινών κανόνων, βάσει των ήδη υπαρχόντων και ειδικά προσαρμοσμένων προτύπων, με σκοπό τη διασφάλιση της απαραίτητης διαλειτουργικότητας του υλικού για την ομαλή λειτουργία της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης, υιοθετώντας σταδιακά σταθεροποιημένες γλώσσες μεταστοιχείων (Dublin Core, κλπ.)·

8.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και να επιταχύνουν το ρυθμό ψηφιοποίησης του πολιτιστικού υλικού με σκοπό ικανοποιητικό όγκο υλικού·

9.   ενθαρρύνει, γι" αυτό το λόγο, τα κράτη μέλη να εκπονήσουν, από κοινού με τα πολιτιστικά ιδρύματα, σχέδια ψηφιοποίησης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο έτσι ώστε να καταγραφούν όλες οι ευρωπαϊκές δράσεις ψηφιοποίησης και να καταστεί δυνατή η συνεργασία, επιδιώκοντας πάντοτε να αποφεύγεται η επικάλυψη των προσπαθειών και των δαπανών που έχουν καταβληθεί από πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ψηφιοποίηση των συλλογών τους, δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η καταλογογράφηση, κατά είδος φορέα, των εργασιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί·

10.   ενθαρρύνει την στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των πολιτιστικών φορέων καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών ψηφιοποίησης και πρόσβασης στα έργα, καθώς και πρακτικών ψηφιακής διαφύλαξης·

11.   υπογραμμίζει, επίσης, ότι η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη θα ενισχύσει την έρευνα στους τομείς της ψηφιοποίησης, της διαλειτουργικότητας και της ψηφιακής διαφύλαξης, ιδίως μέσω των κέντρων δεξιότητας που θα θέσει σε λειτουργία η Επιτροπή, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα χωρίς μία ισχυρή συνιστώσα έρευνας και ανάπτυξης·

12.   υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί η καινοτομία και η έρευνα στο πεδίο της πολυγλωσσίας·

13.   σημειώνει ότι τα κοινοτικά προγράμματα δεν επιτρέπουν την χρηματοδότηση αυτής καθεαυτής της ψηφιοποίησης και ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν νέες μορφές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν μία ψηφιοποίηση διαφορετικών ταχυτήτων μεταξύ των κρατών μελών·

Δομή και υλικό της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης – Ένα κοινό σημείο πολύγλωσσης πρόσβασης στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά

14.   ενθαρρύνει την εφαρμογή κοινής διεπαφής που θα παρέχει πρόσβαση σε περιεχόμενα με εγγυημένη ποιότητα και αξιοπιστία, και τούτο μέσω ενσωματωμένης μηχανής αναζήτησης, η οποία θα αποτελεί εργαλείο αναζήτησης επί των μετα-πληροφοριών και άμεσης αναζήτησης επί του κειμένου στην περίπτωση ψηφιακών εγγράφων σε μορφή κειμένου·

15.   υπογραμμίζει τη σημασία δημιουργίας μιας πολύγλωσσης διεπαφής που θα παρέχει άμεση πρόσβαση στο υλικό της αναζήτησης σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται πέραν της συνήθους αναζήτησης κατά συγγραφέα ή κατά τίτλο, η έρευνα κατά θέμα ή κατά λέξεις-κλειδί, οπότε τα αποτελέσματα θα πρέπει να ενσωματώνουν τα στοιχεία όλων των συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών και σε όλες τις γλώσσες του καταλόγου·

16.   προτείνει την εφαρμογή καινοτόμων και σύγχρονων λειτουργικών δυνατοτήτων που θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες όλων των επισκεπτών·

17.   υπογραμμίζει ότι είναι χρήσιμο η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη να σχεδιασθεί και να οργανωθεί με βάση ένα σύνολο πηγών και τεχνικών ικανοτήτων, κατάλληλων να διευκολύνουν τη δημιουργία, την έρευνα και την χρησιμοποίηση των πληροφοριών ώστε να μην περιορίζεται σε απλό ψηφιακό κατάλογο των ευρωπαϊκών έργων·

18.   διευκρινίζει ότι θα ήταν προτιμότερο να μην περιοριστεί η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά στα έργα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να συμπεριληφθούν και αυτά των άλλων ευρωπαϊκών χωρών·

19.   διευκρινίζει επίσης ότι, ακόμα και αν η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από έργα σχετικά με τον δημόσιο τομέα, τούτο δεν σημαίνει ότι περιορίζεται σε αυτή την κατηγορία·

20.   σημειώνει δε, ως προς αυτό, ότι είναι καλύτερα να διαχωρίζονται τα έργα του δημόσιου τομέα και αυτά που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των "ορφανών" έργων και των εξαντλημένων, και να εφαρμόζονται διαφορετικά πρότυπα για το καθένα, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα σε κάθε τομέα δραστηριότητας·

21.   εγκρίνει τη σύσταση της προαναφερθείσας ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου και στηρίζει τις προτάσεις της με σκοπό την καταλογογράφηση των "ορφανών" έργων και των εξαντλημένων καθώς και τη δημιουργία μηχανισμών για την αναζήτηση όσων προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα·

22.   υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου στην πρώτη έκθεσή της αφορούν κυρίως τον τομέα της έκδοσης βιβλίων και ότι η επέκτασή τους σε άλλους τομείς πρέπει να αποφασισθεί σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των·

23.   τονίζει ότι, δευτερευόντως, θα ήταν προτιμότερο η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη να μπορεί να προτείνει, πέρα από τα έγγραφα που δεν δεσμεύονται από πνευματικά δικαιώματα, και έγγραφα που προστατεύονται από αυτά τα δικαιώματα σε απόλυτη συμμόρφωση με την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία·

24.   υπογραμμίζει ότι κάθε απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να λαμβάνεται κατόπιν συνεννόησης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως τους συγγραφείς, τους εκδότες και τους βιβλιοπώλες·

25.   προτείνει μέσω της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης να παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να εντοπίζει όλα τα ψηφιοποιημένα έγγραφα σε μορφή εικόνας και κειμένου και να τα συμβουλεύεται ελεύθερα, είτε ολόκληρα – στην περίπτωση των έργων που δεν δεσμεύονται από πνευματικά δικαιώματα – είτε βραχέα αποσπάσματά τους – για τα προστατευμένα έργα με τη σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε δικαιούχων·

26.   προτείνει να προβλεφθεί η δυνατότητα ψηφιακού ξεφυλλίσματος του έργου για το οποίο ισχύουν τα πνευματικά δικαιώματα, μέσω των ειδικευμένων ιστοσελίδων οι οποίες θα παρέχουν τις εγγυήσεις ασφάλειας που απαιτούνται από τους δικαιούχους·

27.   προτείνει, σε αυτή την περίπτωση, η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη να λειτουργεί ως απλός φορέας της πληροφορίας·

28.   τονίζει ότι η πρόσβαση σε ολόκληρο το προστατευμένο έγγραφο θα μπορούσε να γίνεται μέσω ειδικών ιστοσελίδων με τη σύμφωνη γνώμη του πνευματικού δικαιούχου και έναντι λογικού αντιτίμου·

Διαχείριση και παρακολούθηση

29.   προτείνει τη σύσταση διοικούσας επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας οι πολιτιστικοί φορείς θα διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κατευθύνσεων που θα πρέπει να δοθούν στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της·

30.   προτείνει τον συντονισμό των ομάδων που δημιουργήθηκαν από την Επιτροπή, και συγκεκριμένα της ομάδας εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών για την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή διαφύλαξη και της προαναφερθείσας ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, ώστε να επιτευχθεί πραγματική συνέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

31.   προτείνει την δημιουργία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συντονιστικού οργανισμού, ανάλογου προς την TEL, για τις συλλογές των εθνικών μουσείων και αρχείων, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως ψηφιακά στοιχεία που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, προκειμένου να τα εντάξει στο σύστημα έρευνας της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης·

32.   υπογραμμίζει δε ότι, ως οργανικά ενσωματωμένο τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος, η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη θα μπορεί να απευθύνεται πιο εύκολα στους νέους Ευρωπαίους, θα τους φέρνει πιο κοντά στην πολιτιστική και λογοτεχνική κληρονομιά τους, διαμορφώνοντας παράλληλα νέες τεχνολογίες και περιορίζοντας το ψηφιακό χάσμα·

33.   εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να ενταθούν οι ανταλλαγές εμπειριών και ορθών πρακτικών με άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Διαφύλαξη και την Πρόσβαση (ECPA), με φορείς από τρίτες χώρες, όπως η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, με διεθνείς ενώσεις, όπως η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκαρίων και Βιβλιοθηκών (IFLA), με δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως η Online Computer Library Center (OCLC) και άλλοι, προσπαθώντας να χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατόν λογισμικά και λύσεις που έχουν ήδη δοκιμασθεί και έχει αποδειχθεί η λειτουργικότητά τους·

34.   ενθαρρύνει την προώθηση, την προβολή και την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη μέσω της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα καθώς και μέσω της δημιουργίας ενός χαρακτηριστικού λογοτύπου·

35.   συνιστά, για το λόγο αυτό, να διατεθεί τμήμα των πόρων που προορίζονται για την ψηφιακή βιβλιοθήκη για την προβολή της στο ευρύτερο δυνατό κοινό·

36.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 236, 31.8.2006, σ. 28.
(2) ΕΕ C 297, 7.12.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ L 167, 22.6.2001, σ. 10.


Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
PDF 372kWORD 79k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (2007/2113(INI))
P6_TA(2007)0417A6-0326/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (COM(2006)0481),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης που κατέθεσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (COM(2006)0479),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά τη δεύτερη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2006 ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης (1) και έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1720/2006/ΕΚ της 15ης Νοεμβρίου 2006 που αφορά πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης(2),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής: Εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση (CΟΜ(2006)0614),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση στις 26 Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση(3) και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2006/962/ΕΚ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 που αφορά τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση(4),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση στις 13 Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση(5) και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2006/143/ΕΚ της 15ης Φεβρουαρίου 2006 για την περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0326/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν όψει των περικοπών των δημόσιων δαπανών και των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, των δημογραφικών αλλαγών και των τεχνολογικών καινοτομιών, ολόκληρη η Ευρώπη δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σοβαρή ανισότητα ως προς την απόδοση μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων εντός της ΕΕ, όπως καταφαίνεται στην έκθεση Pisa 2003, είναι ανησυχητική,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο παράγων μπορεί να αυξήσει τις διαφορές στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών μελών και να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί αρχή που αναγνωρίζεται και σε διεθνές επίπεδο και από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των σύγχρονων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης αναπαράγει και βαθαίνει τις υπάρχουσες ανισότητες,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδικία στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση έχει υψηλό αφανές κόστος,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση έχουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη και υπάρχει ανάγκη μακρόπνοου σχεδιασμού τους,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εισαχθεί πνεύμα αξιολόγησης στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και διαρκής παρακολούθηση της εξέλιξής τους,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να συνδεθεί η πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης με την πολιτική που αφορά την απασχόληση καθώς και την οικονομική και κοινωνική ένταξη,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη το θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στη διαδικασία διαμόρφωσης ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασισμένης στη διαπολιτισμική παιδεία και στην ειρήνη,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι οι νεαρές γυναίκες εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες από τους νεαρούς άνδρες να είναι άνεργες εφόσον το ποσοστό ανεργίας το 2006 στην ΕΕ των 27 ήταν 18,1% για τις νεαρές γυναίκες και 16,9% για τους νέους άνδρες, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των γυναικών είναι μικρότερος σε ηγετικές θέσεις, παρά το γεγονός ότι στα περισσότερα κράτη μέλη οι γυναίκες που έχουν φθάσει σε ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης είναι περισσότερες από τους άνδρες,

Αποτελεσματικότητα και ισότητα στις προοπτικές της διά βίου εκπαίδευσης

1.   στηρίζει τη διαδικασία μακρόπνοου σχεδιασμού στον τομέα της διά βίου εκπαίδευσης, διότι οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα έχουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη·

2.   αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις σε βαθμίδα εκπαίδευσης δεν ενισχύουν μόνο την κατάρτιση και την ικανότητα σε αυτή τη βαθμίδα αλλά θέτουν και τις βάσεις για την απόκτηση περισσότερων προσόντων και δεξιοτήτων στις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης·

3.   στηρίζει το στόχο να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων για τη διά βίου εκπαίδευση, το οποίο θα διευκολύνει την αναγνώριση της αποκτηθείσας εκπαίδευσης και θα καθιστά δυνατή τη μετάβαση από μία εκπαιδευτική κατεύθυνση σε άλλη με τρόπο διαφανή και ορατό·

4.   είναι της άποψης ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν ανάγκη από ένα πνεύμα αξιολόγησης· η αποτελεσματική και μακρόπνοη πολιτική πρέπει επομένως να βασίζεται σε αξιόπιστες εκτιμήσεις·

5.   χαιρετίζει την προσπάθεια της Επιτροπής να συνεκτιμήσει την αποτελεσματικότητα και την ισότητα στην εκπαίδευση κατά τη δημιουργία πλαισίου δεικτών και κριτηρίων αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου στην υλοποίηση των στόχων της Λισαβόνας·

6.   πιστεύει ότι για να προχωρήσουμε στην εξέταση της αποδοτικότητας/απόδοσης και της ισότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, πρέπει να αποσαφηνιστεί η ορολογία τόσο για την αποδοτικότητα/απόδοση όσο και για την ισότητα· για την εξέταση της τελευταίας πρέπει να συμπεριληφθούν εξατομικευμένα χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η εθνοτική προέλευση ή η αναπηρία (πέραν των κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων)·

7.   αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στη διά βίου εκπαίδευση που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης και στην ισότητα στηρίζουν την κοινωνική αλληλεγγύη, παρέχουν στα άτομα την ικανότητα να λύνουν προβλήματα, να διαμορφώνουν την αυτοεκτίμησή τους, να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να τις κάνουν κτήμα τους, πράγμα που βελτιώνει την προσωπική τους ανάπτυξη και διευκολύνει περισσότερο την αντιμετώπιση και άλλων αλλαγών στη ζωή·

8.   καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του φύλου ως εργαλείο για την κατάργηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση και την απασχόληση και την εξάλειψη των στερεοτύπων· παρακινεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ασυνήθιστη για το φύλο απασχόληση (π.χ. περισσότεροι άνδρες δάσκαλοι στα δημοτικά και περισσότερες γυναίκες στις επιστήμες) για τους νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των μικρών παιδιών πριν από την ηλικία κατά την οποία λαμβάνονται καίριες αποφάσεις για την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία και κατά τρόπον ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός που βασίζεται στο φύλο στον τομέα της απασχόλησης· επαναλαμβάνει ότι τα χωριστά για κάθε φύλο και ηλικία δεδομένα υψηλής ποιότητας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε πολιτική·

Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ισότητας στο πλαίσιο της πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση
Προσχολική εκπαίδευση: Έμφαση στη διδασκαλία από μικρή ηλικία

9.   είναι της άποψης ότι η αποτελεσματικότητα και η ισότητα μπορούν να συμπληρωθούν κατά περίπτωση, αν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις επικεντρώνονται στα πρώιμα στάδια εκπαίδευσης·

10.   τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν, ήδη από την προσχολική ηλικία, μέτρα που θα διευκολύνουν την ένταξη των παιδιών που προέρχονται από τρίτες χώρες και κατοικούν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.   καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν σαφώς τις επενδύσεις τους στην προσχολική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης και της νηπιακής, καθώς τούτο μπορεί να είναι αποτελεσματικό μέσο για τη θεμελίωση της περαιτέρω εκπαίδευσης, την ανάπτυξη της παιδικής νοημοσύνης, την αναβάθμιση του γενικού επιπέδου δεξιοτήτων και να ενισχύσει σαφώς την ισότητα του εκπαιδευτικού συστήματος·

12.   πιστεύει ωστόσο ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως στον τομέα των έγκαιρων και στοχευμένων μέτρων, προκειμένου να εντοπιστούν οι πρακτικές που θα αποφέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα·

13.   υπενθυμίζει ότι η ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης εξαρτάται και από την επαρκή κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού· επομένως είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μία οικονομικά βιώσιμη στρατηγική, η οποία θα στοχεύει τόσο σε μια εκπαίδευση που θα προσανατολίζεται στο μέλλον και θα έχει υψηλή ποιότητα όσο και στη διασφάλιση ικανοποιητικής σταδιοδρομίας·

14.   αναγνωρίζει ότι από την προσχολική ηλικία πρέπει να διασφαλιστεί κοινωνικός πλουραλισμός στις τάξεις και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για να αποφευχθεί η διαφοροποίηση διδακτέας ύλης και προσδοκιών·

15.   είναι της άποψης ότι η συμμετοχή των γονέων με μορφές εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων, κυρίως στην περίπτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, είναι αναγκαίο για την επιτυχία της προσχολικής εκπαίδευσης·

16.   στηρίζει όλες τις μορφές προσχολικής εκπαίδευσης και τις παρεμβάσεις σε μικρές ηλικίες (όταν αναπτύσσονται στο παιδί οι ικανότητες μάθησης), πράγμα που θα έχει μακροπρόθεσμα τη μεγαλύτερη απόδοση από όλα τα στάδια της διά βίου εκπαίδευσης·

17.   καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον αριθμό των επιδοτούμενων θέσεων στην προσχολική εκπαίδευση, προσφέροντας έτσι καλύτερες ευκαιρίες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που στερούνται οικονομικών μέσων για να επωφεληθούν από το εκπαιδευτικό σύστημα·

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: βελτίωση της ποιότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλους

18.   τονίζει ότι η υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση και το σύστημα κατάρτισης πρέπει να εξασφαλίζουν στοιχειώδη εκπαίδευση και βασικές δεξιότητες· τονίζει επιπλέον ότι η εκπαίδευση και οι αναγκαίες βασικές δεξιότητες συμβάλλουν στην υλοποίηση θεμελιωδών κοινωνικών και πολιτικών αξιών, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και ενισχύουν τα προσόντα των ατόμων καθώς και την απασχολησιμότητά τους·

19.   τονίζει επιπλέον ότι ο ρόλος του σχολείου, ιδίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρέπει να λαμβάνει υπόψη πρωτίστως τις αρχές του διαπολιτισμού και της παιδείας για την ειρήνη, αξίες που χαρακτηρίζουν μια ευρωπαϊκή ταυτότητα·

20.   είναι της άποψης ότι η πρόωρη κατηγοριοποίηση έχει αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα και στην ισότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων·

21.   πιστεύει ότι η επί ίσοις όροις πρόσβαση των μειονεκτούντων ατόμων σε ποιοτική εκπαίδευση μπορεί και να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την ισότητα των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων·

22.   στηρίζει εξάλλου την εξασφάλιση ευελιξίας στην επιλογή εκπαιδευτικών κατευθύνσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πράγμα που δεν πρέπει να αποκλείει την επιλογή διαφορετικής κατεύθυνσης σε διαδοχικές εκπαιδευτικές φάσεις·

23.   απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη σχολική πορεία όλων, ιδίως σε στιγμές επιλογών και προσανατολισμού, και να στηρίζουν με τα εκπαιδευτικά τους συστήματα τους μαθητές ενθαρρύνοντάς τους στην προσπάθειά τους για ατομική ανέλιξη·

24.   εν όψει του διαφορετικού επιπέδου στήριξης την οποία μπορεί να έχει κάθε μαθητής στο σπίτι σε ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής του σταδιοδρομίας, καθώς και του εξαιρετικά άνισου χαρακτήρα της εκπαίδευσης που μερικές φορές προσφέρεται, στηρίζει την προσπάθεια να ενταχθούν οι γονείς στην εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό να περιοριστεί αποφασιστικά ο κίνδυνος μελλοντικού κοινωνικού αποκλεισμού·

25.   καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την κατάρτιση και τη μετεκπαίδευση των διδασκόντων, να τους παράσχουν κίνητρα και να βελτιώσουν τις ποιοτικές συνθήκες της σχολικής ζωής, πράγματα που αποτελούν αποφασιστικούς παράγοντες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ισότητας·

26.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πολυγλωσσία σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος, βελτιώνοντας έτσι την κινητικότητα των παιδιών, των νέων και των ενηλίκων εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας και καθιστώντας την εκπαιδευτική διαδικασία εντός της ΕΕ πιο αποδοτική·

27.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση για την ισότητα των φύλων μεταξύ των δασκάλων και όσων παρέχουν εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να προβάλλουν το σεβασμό αυτής της αρχής στη νεότερη γενιά·

Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Βελτίωση των επενδύσεων και διεύρυνση της συμμετοχής

28.   δέχεται ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι σημαντικός κλάδος της οικονομίας και της κοινωνίας που βασίζεται στις γνώσεις·

29.   στηρίζει την βούληση εκσυγχρονισμού των πανεπιστημίων, ώστε να καταστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση ανταγωνιστικότερη, να είναι σε όλους το ίδιο προσιτή και ταυτόχρονα να παραμείνει οικονομικά βιώσιμη και αποτελεσματική·

30.   καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και τη ισότητα με τη δημιουργία αντίστοιχων όρων και κινήτρων για την εξασφάλιση περισσότερων επενδύσεων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές·

31.   δέχεται ότι η δωρεάν πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν εγγυάται αναγκαστικά και από μόνη της ισότητα· ζητεί σε αυτό πλαίσιο επιπλέον μελέτες βάσει του συλλογισμού ότι τα δίδακτρα δεν είναι θέμα απομονωμένο αλλά μέρος ενός πλέγματος παραγόντων σχετικών με οικονομικά κίνητρα σε συνδυασμό με συνοδευτική οικονομική στήριξη, η οποία στην περίπτωση των ομάδων που μειονεκτούν, μπορεί να μειώσει την ανισότητα με τη μορφή της πρόσβασης στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση·

32.   τονίζει ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να χαράξουν ολοκληρωμένη πολιτική πληροφόρησης και εισαγωγής, ώστε να ανταποκριθούν στις δυναμικά αναπτυσσόμενες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες·

Επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση: Αναβάθμιση της ποιότητας και της σημασίας τους

33.   υπενθυμίζει ότι εν όψει της γήρανσης του πληθυσμού, το πρόβλημα της σταθερά υψηλής ανεργίας των νέων γίνεται όλο και σημαντικότερο·

34.   στηρίζει την εξασφάλιση καλύτερων ευκαιριών για την εκπαίδευση των ενηλίκων εν όψει του προβλήματος γήρανσης του πληθυσμού, πράγμα που θα επιτρέψει την καλύτερη προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και τη συμμετοχή των λιγότερο καταρτισμένων στην εκπαίδευση·

35.   τονίζει ότι οι νέοι που βρίσκονται στη χαμηλότερη βαθμίδα κατάρτισης προσκρούουν σε σημαντικά προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και είναι κατεξοχήν ευάλωτοι στις οικονομικές διακυμάνσεις, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μείνουν άνεργοι και τείνουν να καταλήγουν σε μορφές ανειδίκευτης ή περιστασιακής απασχόλησης·

36.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πρόσβαση των νεαρών γυναικών, ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές και από ευάλωτες ομάδες όπως οι μετανάστριες, οι γυναίκες από εθνοτικές μειονότητες, γυναίκες με αναπηρία και χαμηλή κατάρτιση, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να ανταλλάξουν τις καλύτερες πρακτικές στον τομέα και παρακινεί τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις να συμβάλλουν δραστήρια στην παροχή κατάρτισης με γνώμονα την εργασία και να στηρίξουν την άδεια για σκοπούς κατάρτισης για τους μη προνομιούχους·

37.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πρόσβαση των άνεργων γυναικών και όσων δεν είχαν επιτυχία στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε συστήματα κατάρτισης ενηλίκων με δημόσια χρηματοδότηση·

38.   καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που θα διευκολύνουν τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία για τους νέους, με ιδιαίτερη προσοχή στις νεαρές γυναίκες που συνήθως συναντούν περισσότερες δυσκολίες· τονίζει ότι η καλύτερη ποιότητα και πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και οι επενδύσεις κατά την νεότητα, έχουν επιπτώσεις για την αγορά εργασίας κατά τα μεταγενέστερα στάδια της ζωής· επισημαίνει ότι πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μηχανισμός αξιολόγησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτίμηση της αποδοτικότητας και της επίδρασης των εκπαιδευτικών δαπανών της κυβέρνησης στους νέους που είναι άνεργοι, ιδιαίτερα στις νεαρές γυναίκες·

39.   καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τα προγράμματα πανεπιστημιακής αριστείας, διότι η ζήτηση στην αγορά εργασίας θα καλυφθεί αποτελεσματικότερα αν εξασφαλίζεται δυναμικό υψηλής ειδίκευσης σε διάφορους τομείς·

40.   τονίζει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί, στο πλαίσιο των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ίση πρόσβαση των γυναικών και των ανδρών στις νέες τεχνολογίες, με σκοπό να καλυφθεί η ψηφιακή διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων·

41.   καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να αυξήσουν την αναλογία των γυναικών και να ενισχύσουν τη θέση τους στις επιστήμες, τη μηχανική και την τεχνολογία· καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τον αριθμό των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και να εκτιμήσουν την πρόοδο με την έγκριση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων·

42.   συνιστά να βελτιωθεί η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να αναπτυχθούν δυνατότητες όπως να συνεχίζει κανείς τις σπουδές, μετά την περάτωση της κατάρτισής του, και να μετεκπαιδεύεται παράλληλα με την απασχόληση·

43.   τονίζει την ανάγκη ευελιξίας των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τη ζήτηση στην αγορά εργασίας και να καθίστανται έτσι ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης για τους μειονεκτούντες· αναγνωρίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να εστιάζονται στις πλέον μειονεκτούσες ομάδες στόχους, καθώς αυτές αντλούν τα λιγότερα οφέλη από τη συνεχή κατάρτιση·

44.   καλεί τα κράτη μέλη να προτείνουν, σε συνεργασία με τα ιδρύματα ανώτατης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, μία ευέλικτη οργάνωση των σπουδών, με σκοπό να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των νέων ατόμων που παράλληλα εργάζονται ή έχουν αναλάβει οικογενειακές ευθύνες, ώστε να τους αποτρέψει από το να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση πρόωρα·

45.   καλεί τα κράτη μέλη να εντάξουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς και άλλους εταίρους και το δημόσιο τομέα σε κοινή εταιρική σχέση για την υλοποίηση επιτυχών προγραμμάτων κατάρτισης·

Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

46.   τονίζει ότι ο θεμελιώδης στόχος της κοινοτικής δράσης είναι να προαχθεί η σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων της ΕΕ σε υψηλότερες προδιαγραφές αποδοτικότητας·

47.   πιστεύει ότι, για να επιλεγούν ορθότερα οι στόχοι της κοινοτικής δράσης, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί διαδικασία βασισμένη σε εκθέσεις που θα υποβάλλονται περιοδικά από τα κράτη μέλη καθώς και σε ανεξάρτητη επαλήθευση, ώστε να αναβαθμιστεί η αποδοτικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός της ΕΕ με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων από τους μαθητές και στην επίτευξη των σχετικών με την ισότητα στόχων·

48.   ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, για να παρακολουθεί την πρόοδο προς υψηλότερες προδιαγραφές αποδοτικότητας·

49.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 313 Ε, 20.12.2006, σ. 187.
(2) ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 45.
(3) ΕΕ C 306 Ε, 15.12.2006, σ. 165.
(4) ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 10.
(5) ΕΕ C 233 Ε, 28.9.2006, σ. 100.
(6) ΕΕ L 64, 4.3.2006, σ. 60.


Θέση σε εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή
PDF 261kWORD 41k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με παγκόσμιο δικαιοστάσιο όσον αφορά τη θανατική ποινή
P6_TA(2007)0418RC-B6-0357/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 1ης Φεβρουαρίου 2007(1) και της 26ης Απριλίου 2007(2) σχετικά με την ιταλική πρωτοβουλία υπέρ του παγκόσμιου δικαιοστασίου επί της θανατικής ποινής,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της 3ης Ιουνίου 1998 σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών στο θέμα της θανατικής ποινής,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Προεδρία της ΕΕ στις 19 Δεκεμβρίου 2006 ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής, η οποία αρχικώς υπεγράφη από 85 χώρες από όλες τις γεωγραφικές ομάδες,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση που ανέγνωσε η Προεδρία της ΕΕ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την τέταρτη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 29 Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη δημόσια υποστήριξη δικαιοστασίου από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρώμη,

–   έχοντας υπόψη την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά της Θανατικής Ποινής στις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους, όπως υποστηρίχθηκε και από τη Διάσκεψη των Προέδρων του στις 12 Ιουλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκκληση για παγκόσμιο δικαιοστάσιο στη θανατική ποινή αποτελεί σαφή πολιτική απόφαση που επιδιώκει την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις χώρες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφίσματά του της 1ης Φεβρουαρίου 2007 και 26ης Απριλίου 2007 καλούσαν την Προεδρία της ΕΕ να υποβάλει επειγόντως ψήφισμα στην παρούσα Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο παρόν στάδιο, δεν έχει υποβληθεί ψήφισμα στην παρούσα Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση στην οποία προέβη η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη θανατική ποινή κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 19 Δεκεμβρίου 2006 έχει πλέον συγκεντρώσει 95 υπογραφές από χώρες όλων των γεωγραφικών ομάδων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Προεδρία της ΕΕ έλαβε εντολή από το Συμβούλιο να συντάξει και να καταθέσει, σε συνεργασία με την Ιταλία, κείμενο σχετικά με ένα διεθνές δικαιοστάσιο επί της θανατικής ποινής, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών·

1.   επαναβεβαιώνει στην Προεδρία της ΕΕ και στα κράτη μέλη ότι το κύριο πολιτικό περιεχόμενο του ψηφίσματος πρέπει να είναι η έγκριση ενός παγκόσμιου δικαιοστασίου ως σημαντικού βήματος προς την κατεύθυνση της κατάργησης της θανατικής ποινής·

2.   καλεί την Προεδρία της ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταθέσουν ψήφισμα σχετικά με το δικαιοστάσιο κατά την έναρξη της 62ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στην κατηγορία "ανθρώπινα δικαιώματα", προκειμένου να εγκριθεί πριν από το τέλος του 2007· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Προεδρία της ΕΕ να επιδιώξει τη συνυπογραφή του ψηφίσματος από το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χωρών·

3.   ζητεί από την Προεδρία της ΕΕ να ενθαρρύνει τις εναπομείνασες χώρες που δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων να το πράξουν, και από τα κράτη μέλη που δεν έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το οποίο αφορά τη θανατική ποινή, να το πράξουν·

4.   επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ ως προς την καθιέρωση, από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρώπης, της 10ης Οκτωβρίου κάθε έτους ως Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά της θανατικής ποινής· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ομοφωνίας στο Συμβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό και καλεί τη μελλοντική Πολωνική Κυβέρνηση να στηρίξει πλήρως την πρωτοβουλία αυτή, που αντικατοπτρίζει βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ, από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρώπης, να εξακολουθήσουν να στηρίζουν την ενέργεια αυτή και αναθέτει στον Πρόεδρό του να προωθήσει την εν λόγω πολιτική πρωτοβουλία·

5.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να στηρίξουν τη δημιουργία περιφερειακών συμμαχιών υπέρ του δικαιοστασίου και υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0018.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0166.
(3) ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 1


Επιχείρηση ΕΠΑΑ στα ανατολικά του Τσαντ και στα βόρεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας
PDF 282kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την επιχείρηση της ΕΠΑΑ στο Τσαντ και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
P6_TA(2007)0419RC-B6-0362/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη διένεξη στο Νταρφούρ και τις ευρύτερες περιφερειακές επιπτώσεις, ιδίως στο ανατολικό τμήμα του Τσαντ και το βόρειο τμήμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (ΚΑΔ),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 1706 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 31ης Αυγούστου 2006 στην οποία τονιζόταν ότι θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές πτυχές των προβλημάτων ασφάλειας ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη λύση στο Νταρφούρ,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 23ης και 24ης Ιουλίου 2007, βάσει των οποίων το Συμβούλιο ζητούσε από "τις αρμόδιες ομάδες και επιτροπές του να συνεχίσουν τον προγραμματισμό για πιθανή απόφαση σχετικά με επιχείρηση γεφύρωσης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), προς στήριξη πολυδιάστατης παρουσίας των Ηνωμένων Εθνών στο ανατολικό Τσαντ και τη βορειοανατολική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια στις περιοχές αυτές",

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 1769 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 31ης Ιουλίου 2007 με την οποία απεφασίσθη, για αρχική περίοδο δώδεκα μηνών, μια υβριδική επιχείρηση Αφρικανικής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών στο Νταρφούρ (UNAMID),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση που υπέβαλε στις 10 Αυγούστου 2007 ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με την οποία ζητούσε την ανάπτυξη πολυδιάστατης παρουσίας στο ανατολικό Τσαντ και τη βορειοανατολική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των προσφύγων και των εκτοπισθέντων πληθυσμών, για τη διευκόλυνση της διοχέτευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας και τη δημιουργία συνθηκών για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη των ζωνών αυτών,

–   έχοντας υπόψη την ειρηνευτική διάσκεψη της Αρούσα για το Νταρφούρ, που πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου 2007,

–   έχοντας υπόψη την υπογραφή, στις 13 Αυγούστου 2007, της συμφωνίας στη Ντζάμενα παρουσία της διεθνούς κοινότητας και του αρχηγού του Τσαντ, προέδρου Idriss Deby Itno, της πολιτικής συμφωνίας προς ενίσχυση της δημοκρατικής διαδικασίας στο Τσαντ από όλα τα πολιτικά κόμματα της χώρας, τόσο της πλειοψηφίας όσο και της αντιπολίτευσης,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ της 27ης Αυγούστου 2007 με την οποία επιβεβαιώνει την ετοιμότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας να εγκαταστήσει αποστολή των ΗΕ στο Τσαντ και χαιρετίζοντας την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει βοήθεια υπό μορφή στρατιωτικής αποστολής της ΕΠΑΑ,

–   έχοντας υπόψη την υιοθέτηση από πλευράς Συμβουλίου, της "έννοιας της διαχείρισης της κρίσης" με γραπτή διαδικασία, στις 10 Σεπτεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ανάπτυξης του Νταρφούρ, η οποία επισκέφτηκε το Σουδάν και το Τσαντ από τις 30 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 για την κατάσταση στο Νταρφούρ(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   εξαιρετικά ανήσυχο για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Τσαντ, όπου, λόγω της διένεξης στο Νταρφούρ και των διαμεθοριακών συνεπειών της, περίπου 238 000 πρόσφυγες από το Σουδάν, 44 600 πρόσφυγες από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και 170 000 άτομα εκτοπισθέντα στο εσωτερικό της χώρας (IDP) καταυλίζονται σε 12 στρατόπεδα κατά μήκος των ανατολικών συνόρων του Τσαντ με το Σουδάν,

Β.   ανησυχώντας για την κατάσταση της ασφάλειας στο ανατολικό τμήμα του Τσαντ, η οποία έχει επιδεινωθεί από το 2006 εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας του Τσαντ και ανταρτών από το Τσαντ, και επιδρομών στρατιωτικών ομάδων Janjaweed και ενόπλων ομάδων από το Σουδάν, στις οποίες πρέπει να προστεθούν οι ληστείες και οι επιθέσεις κατά ανθρωπιστικών οργανώσεων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άμαχος πληθυσμός στη βορειοανατολική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αντιμετώπισε επίσης επιθέσεις από δυνάμεις ανταρτών που εισέβαλαν από το Σουδάν,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να υπάρξει συμβολή για την ασφάλεια της περιοχής που πλήττεται από τη διένεξη στο Νταρφούρ, στο πλαίσιο μιας συνολικής και περιφερειακής προσέγγισης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροπρόθεσμη σταθερότητα τόσο στο Σουδάν όσο και στο Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, προϋποθέτει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτος δικαίου και χρηστή διακυβέρνηση,

ΣΤ.   επικροτώντας το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1769(2007) το οποίο εγκρίνει την ανάπτυξη δύναμης 26 000 στρατιωτών, της Αφρικανικής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, στο Νταρφούρ, η οποία θα συμβάλει στην αποκατάσταση της ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή σε σχέση με την ανάπτυξη αστυνομικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών και την προγραμματιζόμενη επιχείρηση ΕΠΑΑ στο ανατολικό τμήμα του Τσαντ και το βόρειο τμήμα της ΚΑΔ,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Τσαντ και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας επιβεβαίωσαν στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τη συμφωνία τους για την ανάπτυξη της εν λόγω πολυδιάστατης παρουσίας της ΕΕ,

Η.   στηρίζοντας τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κι-Μουν να εξεύρει λύση κατόπιν διαπραγματεύσεων στη σύρραξη στο Νταρφούρ, προωθώντας επαφές μεταξύ των σουδανικών αρχών και των διαφόρων επαναστατικών ομάδων,

Θ.   χαιρετίζοντας την υπογραφή στη Ντζάμενα, στις 13 Αυγούστου 2007, από όλα τα πολιτικά κόμματα του Τσαντ συμφωνίας για την ενίσχυση της δημοκρατικής διαδικασίας στο Τσαντ,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες της ηγεσίας της Λιβύης να εξεύρει λύση στην εσωτερική διένεξη στο Τσαντ με τις ομάδες που δεν είχαν υπογράψει την προηγούμενη συμφωνία,

ΙΑ.   χαιρετίζοντας το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1778(2007) της 25ης Σεπτεμβρίου 2007 με το οποίο εξουσιοδοτεί την ΕΕ να αποστείλει ειρηνευτική δύναμη με ισχυρή εντολή στο Τσαντ και στην ΚΑΔ,

1.   υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχής ειρηνευτική αποστολή στο ανατολικό Τσαντ και τη βόρεια ΚΑΔ χωρίς πραγματική διαδικασία συμφιλίωσης·

2.   καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα Ηνωμένα Έθνη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να συμβάλουν στη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα έδιναν τη δυνατότητα στις διάφορες ομάδες της σύρραξης στην ευρύτερη περιοχή του Νταρφούρ/ανατολικού Τσαντ/βόρειας Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να εξεύρουν πολιτική λύση που θα έπαυε στην ανασφάλεια στην περιοχή αυτή, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την επιστροφή των προσφύγων και των εκτοπισθέντων εντός της χώρας ατόμων πίσω στα χωριά της καταγωγής τους·

3.   υποστηρίζει την έναρξη της επιχείρησης ΕΠΑΑ στο ανατολικό τμήμα του Τσαντ και το βόρειο τμήμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, η οποία θα διαρκέσει ένα έτος, αλλά εξαρτά την συναίνεση αυτή από την εκπλήρωση των κάτωθι όρων:

   α) η αποστολή της ευρωπαϊκής δύναμης (ΕUFΟR) θα πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ασφαλές περιβάλλον για το έργο της αστυνομικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, την επιστροφή των εντός της χώρας εκτοπισθέντων ατόμων, τη διοχέτευση της ανθρωπιστικής βοήθειας, την ελεύθερη κυκλοφορία του προσωπικού των ανθρωπιστικών οργανώσεων και τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων στην περιοχή,
   β) είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ΕUFΟR να θεωρείται αμερόληπτη· κατά συνέπεια, η σύνθεση της EUFOR πρέπει να ποικίλει, τα δε κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν τα αναγκαία στρατεύματα το ταχύτερο δυνατόν,
   γ) ταυτόχρονα, και για να μην καταστεί η ίδια στόχος επιθέσεων, πρέπει η EUFOR να παραμείνει ουδέτερη έναντι της πολύπλοκης πολιτικής κατάστασης στην περιοχή, αρνούμενη κάθε ανάμιξη σε μάχες μεταξύ κυβερνητικών αρχών και ομάδων ανταρτών,
   δ) σεβόμενη απολύτως τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, η EUFOR δεν πρέπει να εμπλακεί ή να συμμετάσχει σε καθήκοντα που επιτελούν οι ΜΚΟ που παρίσταται στο Τσαντ και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, προκειμένου να μη τις θέσει σε κίνδυνο,
   ε) η EUFOR πρέπει να συντονιστεί αποτελεσματικά με την UNAMID προκειμένου να τεθεί υπό ασφάλεια η περιοχή που τελεί υπό την ευθύνη της κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο,
   στ) η ΕUFΟR πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να διαθέτει ισχυρή εντολή σύμφωνα με το κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και σαφείς κανόνες δέσμευσης που θα επιτρέπουν τη χρήση βίας όταν είναι απαραίτητο, ιδίως για να αποτρέψει επιθέσεις κατά πολιτών, καταυλισμών και χωριών, εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα, των αστυνομικών των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και για δική της άμυνα,
   ζ) προς αποτροπή πιθανών επιθέσεων, θα πρέπει η EUFOR να διαθέτει επαρκή αριθμό στρατιωτών και κατάλληλο εξοπλισμό· θα πρέπει να μπορεί να εξασφαλίσει τις γραμμές ανεφοδιασμού της και να διεξαγάγει περιπολίες σε μεγάλη ακτίνα με θωρακισμένα οχήματα, ελικόπτερα (συμπεριλαμβανομένων ελικοπτέρων μεταφοράς και επίθεσης) και αναγνωριστικά αεροσκάφη,
   η) η EUFOR πρέπει να θεωρείται "δύναμη γεφύρωσης", με προσωρινή εντολή· πρέπει επομένως να προσδιοριστεί σαφής στρατηγική απεμπλοκής προτού αρχίσει η ανάπτυξη, η οποία θα προβλέπει την αντικατάσταση της EUFOR από επιχείρηση που θα την διαδεχθεί (ΑΕ, ΟΗΕ ή κοινή δύναμη), ούτως ώστε να προβλέπεται η επιτυχής ολοκλήρωση της εντολής της και η έγκαιρη επιστροφή των στρατευμάτων·

4.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι την επιχείρηση αυτή της ΕΠΑΑ δεν μπορεί να τη διευθύνει, για διάφορους λόγους, το νεοσυσταθέν κέντρο επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες·

5.   τονίζει ότι η εκ μέρους του τελική έγκριση της επιχείρησης θα εξαρτηθεί από την πλήρη ενημέρωσή του όσον αφορά τις διάφορες φάσεις της ετοιμασίας της επιχείρησης (γενική ιδέα διαχείρισης της κρίσης, κοινή δράση, αρχική ιδέα ενέργειας των επιχειρήσεων, επιχειρησιακό σχέδιο και διαδικασία συγκέντρωσης των στρατευμάτων)·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αφρικανική Ένωση, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στους Προέδρους, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια του Τσαντ, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και του Σουδάν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0342.


Κατάσταση στη Βιρμανία
PDF 267kWORD 41k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη Βιρμανία
P6_TA(2007)0420RC-B6-0363/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βιρμανία και ιδιαίτερα εκείνο της 6ης Σεπτεμβρίου 2007(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμμαχία Όλων των Βιρμανών Βουδιστών Μοναχών έχει ηγηθεί σε μαζικό κύμα ειρηνικών διαδηλώσεων εναντίον της καταπιεστικής στρατιωτικής χούντας της Βιρμανίας και έχει ζητήσει την ελευθερία για την Aung San Suu Kyi και άλλους πολιτικούς κρατουμένους,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις εξακολουθούν να πυκνώνουν παρά τις συλλήψεις και τους φόβους βίαιης αντίδρασης από τις κυβερνητικές δυνάμεις,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση του Δαλάι Λάμα στις 23 Σεπτεμβρίου 2007, κατά την οποία κάλεσε τις βιρμανικές αρχές να αποφύγουν την άσκηση βίας εναντίον των βουδιστών μοναχών και άλλων διαδηλωτών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Σεπτεμβρίου 2007 η κατάσταση στη Βιρμανία συζητήθηκε σύντομα μόνο από το Συμβούλιο Ασφαλείας,

1.   χαιρετίζει τη θαρραλέα δράση των βιρμανών μοναχών και δεκάδων χιλιάδων άλλων ειρηνικών διαδηλωτών που αντιπαρατίθενται στο αντιδημοκρατικό και καταπιεστικό καθεστώς της Βιρμανίας και καταδικάζει πλήρως τη βίαιη αντίδραση των βιρμανικών αρχών·

2.   επαναλαμβάνει την έκκληση για άμεση απελευθέρωση και απόλυτη ελευθερία κινήσεων της Aung San Suu Kyi·

3.   εκφράζει αποτροπιασμό για τη δολοφονία ειρηνικών διαδηλωτών, επιμένει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να επιστρέψουν στους στρατώνες και ζητεί την αναγνώριση της νομιμότητας των αιτημάτων που διατυπώνονται για διεθνή ιατρική βοήθεια προς τους τραυματίες και για την απελευθέρωση των συλληφθέντων διαδηλωτών και των άλλων πολιτικών κρατουμένων·

4.   ζητεί επιμόνως τη διακοπή της τρέχουσας παράνομης συνταγματικής διαδικασίας και την αντικατάστασή της με πλήρως αντιπροσωπευτική Εθνική Συνέλευση η οποία να περιλαμβάνει την Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία (NLD) και τα άλλα πολιτικά κόμματα και ομάδες·

5.   ζητεί από την Κίνα και την Ρωσία να υποστηρίξουν πλήρως σαφή δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καταδικάζοντας τη χρήση ωμής βίας στη Βιρμανία και καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να εξουσιοδοτήσει τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβει δράση προκειμένου να διευκολύνει την εθνική συμφιλίωση και τη μετάβαση στη δημοκρατία στη Βιρμανία· καλεί επίσης τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβει δέουσα δράση·

6.   καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να διασφαλίσει ότι ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών Ibrahim Gambari θα πραγματοποιήσει το ταχύτερο δυνατό την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Βιρμανία·

7.   καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ να συνεννοηθεί επειγόντως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ένωση των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να προετοιμάσουν συντονισμένη σειρά επιπρόσθετων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, που θα μπορούσαν να ληφθούν εναντίον του βιρμανικού καθεστώτος εάν αυτό δεν ανταποκριθεί στην έκκληση για επιστροφή στη δημοκρατία·

8.   ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει τα απαραίτητα μέσα στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μέσου για την Προώθηση της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Κόσμο προκειμένου να υποστηρίξει ενεργά το δημοκρατικό κίνημα και τις ΜΚΟ που εργάζονται για την αποκατάσταση της καλής διακυβέρνησης στη Βιρμανία·

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ASEAN, στην Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία, στο Κρατικό Συμβούλιο Ειρήνης και Ανάπτυξης και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0384.


Υποχρεώσεις του παρόχου διασυνοριακών υπηρεσιών
PDF 366kWORD 73k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων διασυνοριακών υπηρεσιών (2006/2049(INI))
P6_TA(2007)0421A6-0294/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 95 και 153 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Συμβουλίου περί ευθύνης των παρόχων υπηρεσιών (COM(1990)0482),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις νέες κατευθύνσεις για την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών (COM(1994)0260),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(1) (η οδηγία περί υπηρεσιών),

–   έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών (COM(2006)0744),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 (COM(2007)0099),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ασφάλεια των υπηρεσιών για καταναλωτές (COM(2003)0313),

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη του Μαρτίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων διασυνοριακών υπηρεσιών, την εκπόνηση της οποίας ζήτησε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–   έχοντας υπόψη την απάντηση της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2006 στη γραπτή ερώτηση της βουλευτού του ΕΚ κ. Diana Wallis(2),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις της 19ης Ιουνίου 2007 που περιέχει η έκθεση της εξεταστικής επιτροπής για την οικονομική κρίση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0294/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα των υπηρεσιών ο οποίος αναπτύσσεται διαρκώς και αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του ΑΕγχΠ της ΕΕ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων καταναλωτών στη διασυνοριακή κατανάλωση είναι χαμηλή, όπως μαρτυρεί το γεγονός ότι μόλις το 6% των καταναλωτών πραγματοποίησε επιγραμμικές διασυνοριακές αγορές το 2006,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος του διασυνοριακού εμπορίου υπηρεσιών είναι εξαιρετικά χαμηλός σε σύγκριση με τον όγκο του εμπορίου αγαθών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1985 εγκρίθηκε οδηγία για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων(4) και το 2001 οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων(5),

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της ασφάλειας των καταναλωτών και το επίπεδο της προστασίας τους διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, ενώ στον τομέα των εμπορευμάτων η προστασία των καταναλωτών διασφαλίζεται ικανοποιητικά τόσο από το διεθνές όσο και από το κοινοτικό δίκαιο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευροβαρομέτρου το 33% των καταναλωτών ανέφερε ότι επιχειρήσεις αρνήθηκαν να πουλήσουν ή να παράσχουν υπηρεσίες επειδή ο πελάτης δεν ήταν κάτοικος της χώρας τους,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για τους καταναλωτές είναι εξίσου σημαντική με την πολιτική ανταγωνισμού, καθώς οι καλά ενημερωμένοι καταναλωτές δημιουργούν ανταγωνιστική πίεση στις αγορές,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον σήμερα κοινοτικό κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών είναι κατακερματισμένο: σύμφωνα με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Συνθήκες, η ΕΕ έχει θεσπίσει σαφείς κανόνες μόνο σε ορισμένους τομείς ή υπηρεσίες, όπως οι συμβάσεις εξ αποστάσεως, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η καταναλωτική πίστη, οι οργανωμένες διακοπές και ο χρονομερισμός,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες ο σημερινός κατακερματισμός του νομοθετικού πλαισίου μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές και ότι θα μπορούσε να προσφέρει ανεπιθύμητες ευκαιρίες για διασυνοριακές απάτες,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών δεν ασχολείται με τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε ο καταναλωτής ούτε ο πάροχος υπηρεσιών είναι πάντα σε θέση να ορίσουν με σαφήνεια ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων τους, και ειδικότερα κατά πόσον εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας υποδοχής ή της χώρας προέλευσης ή κατά πόσον εφαρμόζεται το ρυθμιστικό καθεστώς της χώρας υποδοχής ή της χώρας προέλευσης,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, οι χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς προστατεύονται καλύτερα από τους χρήστες υπηρεσιών που παρέχονται από δημόσιους φορείς,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία δεν καλύπτει, κατά κανόνα, τις ουσιαστικές υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών ούτε θέτει στη διάθεση του καταναλωτή συγκεκριμένα μέσα προσφυγής, σε αντίθεση με τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη νομοθετικής δομής σε κοινοτικό επίπεδο που να επιτρέπει στους καταναλωτές να αναλαμβάνουν διασυνοριακή δράση κατά της απάτης και των παρόχων κακών υπηρεσιών αποτελεί ταυτόχρονα κενό στο ρυθμιστικό καθεστώς και, πράγμα σοβαρότερο, φραγμό που εμποδίζει τους καταναλωτές να αποκτήσουν ένα αποτελεσματικό ως προς το κόστος μέσο έννομης προστασίας και αποζημίωσης σε διασυνοριακή βάση,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, δεν υπάρχουν αρμόδιοι που θα μπορούσαν να συνδράμουν στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, ενώ οι υπάρχουσες δομές σε κοινοτικό επίπεδο, οι ECC-ΝΕΤ (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Καταναλωτών) και FΙΝ-ΝΕΤ (Διασυνοριακό Δίκτυο Εξωδικαστικών Καταγγελιών για Οικονομικές Υπηρεσίες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) δεν είναι ούτε αρκετά γνωστές ούτε αρκετά χρηματοδοτούμενες,

Εσωτερική αγορά υπηρεσιών

1.   ενθαρρύνει την ανάπτυξη μέτρων ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών·

2.   είναι πεπεισμένο ότι ένα πιο ομοιόμορφο σύστημα υποχρεώσεων για τους παρόχους υπηρεσιών είναι απαραίτητο καθώς η αγορά των υπηρεσιών αποκτά ολοένα και πιο έντονο διασυνοριακό χαρακτήρα, προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών·

3.   γνωρίζει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες, η οποία πρέπει να έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο όλων των κρατών μελών μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2009, αναμένεται να επιδράσει σοβαρά στις διασυνοριακές παροχές υπηρεσιών, επισημαίνει όμως ότι αυτή η οδηγία δεν αντιμετωπίζει τις ουσιαστικές υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών·

4.   πιστεύει ότι η αποσαφήνιση του νομικού συστήματος υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών στην ΕΕ θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και το φάσμα επιλογών των καταναλωτών, ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να επιφέρει αδικαιολόγητα εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς·

5.   πιστεύει ότι η ποικιλία των νόμων, των κανονισμών και των διοικητικών πρακτικών στα κράτη μέλη προκαλεί αβεβαιότητα και έλλειψη διαφάνειας τόσο για τους παρόχους υπηρεσιών όσο και για τους καταναλωτές και καθιστά δυσκολότερη τη χρήση των κοινών πόρων της ΕΕ, αλλά παρέχει επίσης ευκαιρία για ανταγωνισμό στην προστασία των καταναλωτών·

6.   εκφράζει λύπη επειδή το σημερινό μείγμα νομοθετικών μέσων μεταξύ κανόνων για τη σύγκρουση νόμων και μέσων για την εσωτερική αγορά και ο μη σαφής καθορισμός της αλληλεπίδρασης τους έχουν ως αποτέλεσμα ότι ούτε ο καταναλωτής ούτε ο πάροχος της υπηρεσίας είναι πάντοτε σε θέση να γνωρίζουν με σαφήνεια ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων τους, ήτοι κατά πόσον εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας υποδοχής ή της χώρας προέλευσης, ή κατά πόσον εφαρμόζεται το κανονιστικό καθεστώς της χώρας υποδοχής ή της χώρας προέλευσης·

7.   είναι πεπεισμένο ότι όταν οι καταναλωτές δεν αισθάνονται σίγουροι για την ασφάλεια και την ποιότητα μιας υπηρεσίας τείνουν να εγείρουν νοερά εμπόδια στους ξένους παρόχους, γεγονός που τους αποτρέπει να κάνουν χρήση διασυνοριακών υπηρεσιών και ότι όταν ένας καταναλωτής έχει μια αρνητική εμπειρία συχνά θίγονται άδικα όλοι οι ξένοι πάροχοι υπηρεσιών·

8.   επισημαίνει ότι, όσον αφορά την αποδοτικότητα μιας υπηρεσίας, οι καταναλωτές δεν τυγχάνουν της ίδιας προστασίας, στο πλαίσιο του κοινοτικού κεκτημένου, με τους καταναλωτές που αγοράζουν εμπορεύματα·

9.   εκφράζει τις επιφυλάξεις του, εντούτοις, έως την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες όσον αφορά τα ευρείας κλίμακας νέα οριζόντια μέσα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών·

10.   γνωρίζει ότι οι υπηρεσίες αποτελούν συχνά σύνθετες δομές που περιλαμβάνουν ανθρώπινη διάδραση και ελευθερία επιλογής·

11.   είναι πεπεισμένο ότι όχι μόνο οι καταναλωτές αλλά και παράγοντες όπως ειδικότερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τόσο ως αγοραστές όσο και ως πωλητές διασυνοριακών υπηρεσιών, θα μπορούσαν να αντλήσουν οφέλη από την πρόσθετη νομική ασφάλεια, απλότητα και μείωση δαπανών·

12.   υπενθυμίζει ότι, όπως δηλώνεται στη Γενική Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών, οι διασυνοριακές υπηρεσίες παρέχονται με διάφορους τρόπους (όπως την ηλεκτρονική πώληση, την μετάβαση σε άλλη χώρα για την παροχή της υπηρεσίας ή την επίσκεψη του φορέα παροχής υπηρεσιών στην χώρα του πελάτη), που πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη·

13.   επισημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένες εκκρεμούσες νομοθετικές πρωτοβουλίες με στόχο την εξασφάλιση νομικής κάλυψης όσον αφορά τα δικαιώματα και ειδικότερα τις υποχρεώσεις των παρόχων διασυνοριακών υπηρεσιών, και ειδικότερα η πρόταση κανονισμού για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη I) (CΟΜ(2005)0650), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές ("Ρώμη II")(6) και η Πράσινη Βίβλος για την αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου σε θέματα προστασίας των καταναλωτών·

14.   επισημαίνει ότι το Άρθρο 5 της πρότασης Ρώμη Ι είναι ουσιαστικής σημασίας για τον καθορισμό του κατά πόσον είναι εφαρμοστέα η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών της χώρας προέλευσης (του παρόχου της υπηρεσίας) ή του πελάτη (καταναλωτή της υπηρεσίας)· τονίζει ότι θα πρέπει να αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της νομοθετικής διαδικασίας·

15.   είναι πεπεισμένο ότι η καθιέρωση εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, της οποίας το νομικό πλαίσιο θα βασίζεται στις θεμελιώδεις ελευθερίες εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, όπως θεσπίζει η Συνθήκη και όπως καθορίζεται με την οδηγία περί υπηρεσιών, εξαρτάται από το κατά πόσον τα σχετικά μέτρα θα είναι σαφή τόσο από νομική όσο και από πρακτική πλευρά·

Δημόσιοι και ιδιωτικοί πάροχοι υπηρεσιών

16.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών, ότι δεν πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών, οι οποίοι και οι δύο θα υπόκεινται εξίσου στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών σχετικά με την προστασία των καταναλωτών·

17.   αναγνωρίζει ότι, παρ" όλο που η ισχύουσα νομοθεσία στην ΕΕ, όπως η οδηγία για τις υπηρεσίες και η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές(7), δεν εμπεριέχει ειδικές διατάξεις που να αποσκοπούν στη ρύθμιση της διασυνοριακής ανάληψης ευθύνης των παρόχων υπηρεσιών, μπορεί να επιδράσει έμμεσα στη νομοθεσία των κρατών μελών σε αυτό τον τομέα·

18.   καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τη μεταφορά και την εφαρμογή της υφιστάμενης και της επικείμενης οριζόντιας και τομεακής νομοθεσίας σχετικά με την ευθύνη των διασυνοριακών παρόχων υπηρεσιών·

19.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη λήψη μέτρων, όπως η θέσπιση προδιαγραφών σε επίπεδο ΕΕ, ως μέσο προώθησης της ασφάλειας των υπηρεσιών και διασφάλισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών στον τομέα των διασυνοριακών υπηρεσιών που παρέχουν τα κράτη μέλη·

20.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, να χρηματοδοτήσει και να προωθήσει περαιτέρω το έργο της ECC-Net και του FIN-NET και, σε περίπτωση που τα συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμα σε βασικούς τομείς υπηρεσιών στα κράτη μέλη, να εξετάσει τουλάχιστον μια σύσταση επί αυτού του θέματος·

21.   καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να εξετάζει ενεργά τη θέσπιση νομοθετικής πράξης σε κοινοτικό επίπεδο για να διευκολύνει τη συλλογική δράση καταναλωτών σε διασυνοριακή βάση προκειμένου να παρασχεθεί δυνατότητα μεγαλύτερης πρόσβασης στη χρήση επανορθωτικών ενδίκων μέσων·

22.   αναγνωρίζει ότι υπάρχουν καθεστώτα ανάληψης ευθύνης για τους παρόχους υπηρεσιών, έστω σε διαφορετικούς βαθμούς, σε όλα τα κράτη μέλη, πιστεύει όμως ότι χάριν σαφήνειας και για να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης του καταναλωτή, πρέπει να υπάρξει σύγκλιση ιδίως σε βασικούς διασυνοριακούς τομείς· πιστεύει επίσης ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών φορέων και των επαγγελματικών οργανισμών, όπου χρειάζεται·

Αίτημα πρότασης οριζόντιου μέσου για τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών

23.   καλεί την Επιτροπή, ενώ θα συνεχίζει το κατά τομείς έργο της σε βασικούς τομείς, να υποβάλει εντός 12 μηνών πρόγραμμα εργασίας για μια κατάλληλη αξιολόγηση του αντικτύπου της ισχύουσας και της επικείμενης νομοθεσίας στην εσωτερική αγορά επί των υποχρεώσεων των παρόχων διασυνοριακών υπηρεσιών και της ανάγκης για ένα πιθανό ευρώ οριζόντιο μέσο για την ευθυγράμμιση των κανόνων για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών προκειμένου να παρασχεθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

24.   θεωρεί ότι μια τέτοια αξιολόγηση πρέπει να εξετάζει ένα πιθανό ευρύ μέσο το οποίο πρέπει τουλάχιστον να περιέχει βασικούς γενικούς κανόνες που θα καθιστούν υποχρεωτική την παροχή επαρκών πληροφοριών σχετικά με την τιμή, τους συμβατικούς όρους και τα μέσα προσφυγής, στην περίπτωση ελαττωματικών υπηρεσιών ή καθυστερημένης παροχής τους·

25.   καλεί την Επιτροπή να ορίσει σαφώς τη διάδραση μεταξύ μέσων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και μέσων εσωτερικής αγοράς, προκειμένου να μην αιωρούνται αμφιβολίες για το πότε εφαρμόζεται η νομοθεσία και οι ρυθμίσεις της χώρας προέλευσης ή της χώρας υποδοχής, ούτως ώστε να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, οιοδήποτε κενό στο καθεστώς ευθύνης που εφαρμόζεται στους παρόχους υπηρεσιών·

26.   θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη τις συνέπειες οποιασδήποτε πρωτοβουλίας στις ΜΜΕ·

27.   καλεί όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που συμμετέχουν στη νομοθεσία του τομέα παροχής υπηρεσιών να λάβουν μέρος στο συνεχιζόμενο έργο του κοινού πλαισίου αναφοράς, με σκοπό να συμπεριλάβουν τομείς που αφορούν συμβάσεις υπηρεσιών, ειδικά στους τομείς όπου υπάρχει ήδη ή αναμένεται να υπάρξει διασυνοριακή δραστηριότητα, όπως - ενδεικτικά μόνο παραδείγματα - στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στον τομέα της υγείας·

28.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 36.
(2) P-4797/05.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0264.
(4) Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (ΕΕ L 210, 7.8.1985, σ. 29).
(5) Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11, 15.1.2002, σ. 4).
(6) ΕΕ L 199, 31.7.2007, σ. 40.
(7) Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά (οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές) (ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22).


Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής
PDF 380kWORD 93k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (2007/2094(INI))
P6_TA(2007)0422A6-0278/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0278/2007),

Η πάλη κατά της διάκρισης

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, κατά το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ και κατά τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και το οποίο προωθεί την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων με τις πολιτικές και τους νόμους της, βάσει και του άρθρου 13 της Συνθήκης της ΕΚ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι πολιτικές δηλώσεις σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων να συνάδουν προς την προοδευτική ανάπτυξη και την πλήρη και ορθή εφαρμογή πολιτικών και νόμων, καθώς και των οδηγιών για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των σχεδίων προώθησης της ισότητας, όπως το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους,

C.  Εφαρμογή της οδηγίας για φυλετική ισότητα

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το 2006 επιβεβαιώνει ότι οι διακρίσεις παραμένουν σοβαρό πρόβλημα στα κράτη μέλη,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 64% των πολιτών σε 25 κράτη μέλη πιστεύουν ότι οι διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής είναι ακόμη πολύ διαδεδομένες,

Ε.   εκτιμώντας ότι η έγκριση της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(1), μπορεί να θεωρηθεί πολύ σημαντικό βήμα για την ανύψωση του επιπέδου προστασίας των θυμάτων διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και για να τους δοθούν περισσότερες δυνατότητες αποκατάστασης,

Το βάρος αποδείξεως

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η διάταξη της οδηγίας σχετικά με το βάρος αποδείξεως αποτελεί καίριο στοιχείο της, διότι συμβάλλει στην πραγματική εφαρμογή της προστασίας που παρέχει η οδηγία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία όσον αφορά το βάρος αποδείξεως δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, σχετικά με το τι μπορεί να γίνει δεκτό ως εκ πρώτης όψεως αποδεικτικό στοιχείο από τα δικαστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με το θέμα αυτό, με σκοπό να διαπιστώσουν εάν είναι δυνατό να ευθυγραμμιστούν οι δικαστικές διαδικασίες,

Η.   εκτιμώντας ότι η ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της ισότητας θα γίνει ευχερέστερη εάν οι κανόνες σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις επεκταθούν και στις δικαστικές διατάξεις για την προστασία από αντίποινα,

Φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν πλέον φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης ή έχουν αναθέσει τα σχετικά καθήκοντα σε υπάρχοντες φορείς,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται να προβαίνουν στο εξαιρετικά θετικό βήμα της διεύρυνσης της εντολής των φορέων τους για την προώθηση της ισότητας, ώστε να περιλαμβάνονται οι διακρίσεις για λόγους εκτός της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι οι φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους, τόσο ανθρώπινους όσο και χρηματικούς,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι οι φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης πρέπει να μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα από το κράτος και να γίνονται αντιληπτοί ως ανεξάρτητοι –δηλαδή όχι κρατικοί– φορείς,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι, παρά την ύπαρξη εξειδικευμένων φορέων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, ο αριθμός των καταγεγραμμένων καταγγελιών παραμένει χαμηλός σε ορισμένα κράτη μέλη,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πράξη, οι φορείς για την προώθηση της ισότητας δυστυχώς εισάγουν μόνο λίγες υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων, λόγω ελλείψεως οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι ΜΚΟ παρέχουν στα θύματα των διακρίσεων πλήρη υποστήριξη μέχρι την περάτωση των δικών,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας η κατάρτιση δημόσιων υπαλλήλων στους σκοπούς της οδηγίας αυτής, λόγω της ευθύνης τους για στην εφαρμογή της,

Πεδίο εφαρμογής

P.  ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι δεν είναι πάντοτε δυνατός ο διαχωρισμός μεταξύ διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και διακρίσεων λόγω θρησκείας, πεποιθήσεων ή εθνικότητας,

ΙΖ.   εκτιμώντας ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο να διαπιστωθεί αν ο λόγος της διάκρισης είναι το φύλο, η εθνότητα, η φυλή, οι κοινωνικές συνθήκες, ο γενετήσιος προσανατολισμός ή άλλοι παράγοντες,

Διάδοση πληροφοριών και ευαισθητοποίηση

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου επιβεβαιώνει ότι η ύπαρξη νομοθεσίας κατά των διακρίσεων στην ΕΕ δεν είναι επαρκώς γνωστή και ότι, κατά μέσον όρο, μόνο το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ δηλώνουν ότι γνωρίζουν τα δικαιώματα που έχουν εάν πέσουν θύματα διακρίσεων ή παρενόχλησης,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναλάβει ευρείες πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (διαδίκτυο, εκστρατείες ενημέρωσης, διαφημίσεις στην τηλεόραση και τις εφημερίδες),

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναλάβει τη σημαντική πρωτοβουλία να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία την υποχρέωση των εργοδοτών να ενημερώνουν τους εργαζόμενους των επιχειρήσεών τους σχετικά με τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι ειδικευμένοι φορείς στα κράτη μέλη έχουν καθιερώσει τηλεφωνικές γραμμές άμεσης επικοινωνίας, μέσω των οποίων προσφέρουν πληροφορίες και υποστήριξη στα θύματα διακρίσεων,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη, όμως, ότι υπάρχουν και ορισμένα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόσθηκαν μάλλον περιορισμένης έκτασης εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ενώ, για κάποιες χώρες, δεν έχει γίνει γνωστό ότι έχει πραγματοποιηθεί εκστρατεία ευαισθητοποίησης,

ΚΓ.   εκτιμώντας ιδίως ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ισότητα Ευκαιριών, τόσο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη, θα πρέπει να καταβάλουν ουσιαστικές προσπάθειες με στόχο να ενημερωθούν οι πολίτες για τα δικαιώματά τους, και εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα που ανελήφθησαν το 2007 θα συνεχιστούν το 2008, το Ευρωπαϊκό Έτος για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο,

Συλλογή στοιχείων

ΚΔ.   εκτιμώντας ότι η συλλογή στοιχείων έχει ουσιώδη σημασία στον αγώνα κατά των διακρίσεων, και τα στατιστικά στοιχεία που καταγράφονται ανά εθνικότητα μπορούν να είναι ουσιώδη για την απόδειξη έμμεσης διάκρισης, την πολιτική ενημέρωσης και την ανάπτυξη στρατηγικών θετικής δράσης, αλλά ταυτόχρονα θέτει διάφορα ζητήματα ηθικής και νομικής φύσεως,

ΚΕ.   εκτιμώντας ότι η συλλογή στοιχείων τέτοιου είδους δεν πρέπει να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή αποκαλύπτοντας ταυτότητες ατόμων ή να χρησιμοποιείται ως βάση για εθνοτικό ή φυλετικό χαρακτηρισμό,

Νομική επανόρθωση

Z.  ΚΣΤ. εκτιμώντας ότι οι εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών δεν πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση στα δικαστήρια,

ΚΖ.   εκτιμώντας ότι μεγάλος αριθμός θυμάτων διακρίσεων δεν υποβάλλουν καταγγελία στα δικαστήρια για διάφορους λόγους, περιλαμβανομένων των εξόδων και του φόβου για αντίποινα,

ΚΗ.   εκτιμώντας ότι οι στόχοι της καταπολέμησης των διακρίσεων μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν τα νομικά μέτρα συνδυάζονται με θετικές δράσεις στο επίπεδο της ΕΕ και των κρατών μελών,

ΚΘ.   εκτιμώντας ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το καθήκον να συλλέγει και να αναλύει σχετικές, αξιόπιστες, συγκρίσιμες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα,

1.   επαναλαμβάνει τη σημασία της οδηγίας 2000/43/ΕΚ·

2.   υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2000/43/ΕΚ παρέχει το ελάχιστο επίπεδο προστασίας και ότι, συνεπώς, θα πρέπει να λειτουργήσει ως θεμέλιο, πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί ολοκληρωμένη πολιτική κατά των διακρίσεων·

3.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (COM(2006)0643), σκοπός της οποίας είναι η θέσπιση πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, με στόχο να κατοχυρωθεί στα κράτη μέλη η αρχή της ισονομίας, της ισότητας ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης, σε πνεύμα σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές παραδόσεις και διαδικασίες· μολονότι εκτιμά την επισκόπηση που πραγματοποιείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, επισημαίνει ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει επίσης λεπτομερής περιγραφή της μεταφοράς των διατάξεων της οδηγίας 2000/43/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, όπως προβλέπει η ίδια η οδηγία· επισημαίνει επίσης ότι η Επιτροπή είχε αναλάβει τη δέσμευση όχι μόνο να συγκεντρώσει αναλυτικές πληροφορίες, αλλά και να υποβάλει σχετική αναφορά στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ότι το Κοινοβούλιο, με το ψήφισμα της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες για όλους - στρατηγική-πλαίσιο(2), καλούσε την Επιτροπή "να εξετάσει επειγόντως την ποιότητα και το περιεχόμενο των νόμων διά των οποίων εφαρμόζονται οι οδηγίες κατά των διακρίσεων'·

4.   καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο όλη την κοινοτική νομοθεσία κατά των διακρίσεων με την πρώτη ευκαιρία και να αξιοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της θετικής δράσης, για τη διασφάλιση της ισότητας στην πράξη·

5.   τονίζει ότι η οδηγία δεν περιορίζεται στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην αυτοαπασχόληση και στις θέσεις εργασίας, αλλά καλύπτει και πεδία όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική προστασία, περιλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της ιατρικής περίθαλψης, τα κοινωνικά πλεονεκτήματα καθώς και η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, αλλά και η προσφορά τους, ώστε να διαφυλαχθεί η ανάπτυξη δημοκρατικών και ανεκτικών κοινωνιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής·

6.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν δραστηριοποιηθεί για την εφαρμογή της οδηγίας, εκφράζει όμως την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι λίγα μόνο έχουν μεταφέρει πλήρως όλες τις διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο·

7.   επισημαίνει, ιδίως, ότι, σε πολλά κράτη μέλη, ορισμένες διατάξεις της οδηγίας όπως οι ορισμοί της άμεσης και έμμεσης διάκρισης, της παρενόχλησης και του βάρους αποδείξεως δεν έχουν μεταφερθεί ορθά·

8.   ζητεί , ειδικότερα, αυστηρό έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή του κανόνα της μερικής αντιστροφής του βάρους αποδείξεως, ιδιαίτερα αποτελεσματικού όταν πρόκειται για διαφορές σχετικές με την απασχόληση·

9.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν εξαιρέσει από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περισσότερους τομείς δραστηριότητας απ" ό,τι θα ήταν επιθυμητό ή δικαιολογημένο·

10.   υπενθυμίζει ότι η οδηγία εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2000 και ότι τα κράτη μέλη είχαν δεσμευτεί να την εφαρμόσουν πριν από τον Ιούνιο του 2003, διέθεταν δηλαδή αρκετό χρόνο για τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει πιο ενεργό προσέγγιση, για παράδειγμα εκδίδοντας ερμηνευτικές ανακοινώσεις και κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη και ορθή εφαρμογή από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να παρακολουθεί με προσοχή την ορθή εφαρμογή της οδηγίας, να δημοσιεύσει τη μελέτη αξιολόγησής της το συντομότερο δυνατόν και να υποβάλει προσφυγές λόγω παραβάσεως, εφόσον απαιτείται, και πάντως πριν από το τέλος του 2007·

11.   επαναλαμβάνει ότι οι κυρώσεις που ισχύουν για παραβιάσεις εθνικών διατάξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 2000/43/ΕΚ πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές·

12.   ζητεί την κατάρτιση εθνικών ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των μορφών διακρίσεων·

13.   καλεί τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν ή θεσπίζουν εθνικά σχέδια δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων να ενσωματώσουν συνιστώσες που θα καλύπτουν τη συλλογή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση δεδομένων σε βασικούς τομείς πολιτικής όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων και η ισότητα, η κοινωνική ένταξη, η κοινοτική συνοχή, η ενσωμάτωση, το φύλο, η εκπαίδευση και η απασχόληση·

14.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ειδικό σχέδιο δράσης σχετικά με τους μηχανισμούς και τις μεθόδους παρακολούθησης και περιγραφής των επιπτώσεων των εθνικών μέτρων εφαρμογής· τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης μηχανισμών συγκέντρωσης στοιχείων σχετικά με τις διακρίσεις, ιδίως δε όσες αφορούν το πεδίο των εργασιακών σχέσεων με επίκεντρο τη "μαύρη", αδήλωτη, κακοπληρωμένη και ανασφάλιστη εργασία, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, ως χρήσιμο μέσο για τον εντοπισμό, τον έλεγχο και την επανεξέταση των πολιτικών και των διαδικασιών για την καταπολέμηση των διακρίσεων, σε πνεύμα σεβασμού των εθνικών προτύπων ενσωμάτωσης· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί κοινά πρότυπα δεδομένων, ώστε να καταστούν πραγματικά συγκρίσιμες οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες· ζητεί να λαμβάνεται υπόψη η σημασία της εξέτασης όχι μόνο του νομοθετικού περιεχομένου της μεταφοράς, αλλά και του βαθμού αποτελεσματικότητάς του·

15.   καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να αναλύουν, με τις ετήσιες εκθέσεις τους για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων όσον αφορά την καταπολέμηση των προτύπων συστηματικού διαχωρισμού των μειονοτήτων και των γυναικών, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης και σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την ιατρική περίθαλψη και τα αγαθά και τις υπηρεσίες, και να ενσωματώσει περαιτέρω την προοπτική ισότητας των φύλων στις εκθέσεις της, ως μέσο περιορισμού των πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν πολλά άτομα·

16.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να λάβει έγγραφο στο οποίο θα απαριθμούνται οι εξαιρέσεις που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη στις νομοθεσίες τους, ώστε να ακολουθήσει δημόσιος διάλογος για τις εξαιρέσεις αυτές·

17.   υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν για την πραγματοποίηση ανεξάρτητων ερευνών όσον αφορά τις επιπτώσεις των εθνικών χρονικών ορίων και την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την προστασία από αντίποινα·

18.   εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο των γνώσεων των πολιτών της ΕΕ στα κράτη μέλη για την ισχύουσα νομοθεσία κατά των διακρίσεων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την ανύψωση του επιπέδου αυτού ενημέρωσης·

19.   θεωρεί ότι η κοινότητα των Ρομά, όπως και οι άλλες αναγνωρισμένες εθνοτικές κοινότητες, χρειάζονται ιδιαίτερη κοινωνική προστασία, ιδίως μετά τη διεύρυνση, διότι τα ζητήματα της εκμετάλλευσης, της διάκρισης και του αποκλεισμού έναντί τους έχουν οξυνθεί·

20.   επισημαίνει ότι οι νόμοι είναι αποτελεσματικοί μόνον όταν οι πολίτες γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και έχουν ευχερή πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, δεδομένου ότι το σύστημα προστασίας που προβλέπει η οδηγία κινητοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας των πολιτών·

21.   υπενθυμίζει ότι το άρθρο 10 της οδηγίας επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να ενημερώνουν τους πολίτες, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σχετικά με το περιεχόμενο της οδηγίας αυτής·

22.   καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σειρά ελαχίστων προτύπων στο πλαίσιο της μεθόδου ανοικτού συντονισμού, ώστε να διασφαλίσουν την πρόσβαση παιδιών από εθνικές μειονότητες –ιδίως κοριτσιών– σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και συνθήκες ισότητας, και να θεσπίσουν θετική νομοθεσία που να καθιστά υποχρεωτικό τον τερματισμό του διαχωρισμού σε σχολεία και τον καθορισμό λεπτομερών σχεδίων για να παύσει η παροχή ξεχωριστής, χαμηλότερης ποιότητας εκπαίδευσης σε αγόρια και κορίτσια εθνικών μειονοτήτων·

23.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους να παρέχουν σχετικές πληροφορίες σε πολίτες και να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την υπάρχουσα εθνική νομοθεσία και τους φορείς που ασχολούνται με την καταπολέμηση των διακρίσεων·

24.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα άτομα εθνοτικών μειονοτήτων –ιδίως οι γυναίκες– έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, προληπτικής και επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν πολιτική που διασφαλίζει ότι ακόμη και οι πιο αποκλεισμένες κοινότητες θα έχουν πλήρη πρόσβαση στο σύστημα ιατρικής περίθαλψης, και να διοργανώσουν μαθήματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για εργαζομένους στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης, με σκοπό την παύση των προκαταλήψεων·

25.   καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να διασφαλίσουν ισότιμη μεταχείριση και ευκαιρίες στο πλαίσιο πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά υψηλών ποσοστών ανεργίας που καταγράφονται συγκεκριμένα μεταξύ των γυναικών από εθνοτικές μειονότητες και, ειδικότερα, για την αντιμετώπιση των σοβαρών εμποδίων που εγείρονται από άμεσες διακρίσεις σε διαδικασίες πρόσληψης·

26.   είναι πεπεισμένο για τη ζωτική σημασία που έχει να εξασφαλισθεί ότι οι υπάλληλοι ενημερώνονται για τους στόχους και το περιεχόμενο της οδηγίας, λόγω της ευθύνης που επωμίζονται για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, αλλά και για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ρατσιστικών συμπεριφορών μέσα στα ίδια τα κρατικά όργανα· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν τους αναγκαίους πόρους για την πραγματοποίηση της κατάρτισης αυτής και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταρτίσουν ευρωπαϊκά προγράμματα για ανταλλαγές μεταξύ των διαφόρων εθνικών κυβερνητικών φορέων·

27.   καλεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν, να συγκεντρώνουν και να δημοσιεύουν ετησίως ολοκληρωμένες, ακριβείς, αξιόπιστες στατιστικές καταγεγραμμένες ανά φύλο σχετικά με την αγορά εργασίας, τη στέγαση, την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις παροχές υγείας και κοινωνικού χαρακτήρα, τη δημόσια πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, την αστική και πολιτική συμμετοχή, και να θέσουν σαφείς, ποσοτικούς στόχους και δείκτες στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούν την πρόοδο σε σχέση με την κατάσταση των μεταναστών και/ή των μειονοτήτων·

28.   συνιστά στα κράτη μέλη να εφοδιάσουν τους φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης με τους αναγκαίους πόρους και αρμοδιότητες, ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν αποτελεσματικά τα σημαντικά καθήκοντά τους και ώστε, εφόσον οι φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης έχουν πράγματι ουσιαστικές αρμοδιότητες, να τις ασκούν πλήρως·

29.   συνιστά στα κράτη μέλη να παράσχουν πόρους και αρμοδιότητες στις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην ενημέρωση των πολιτών και στην παροχή νομικής αρωγής σε θύματα διακρίσεων·

30.   τονίζει ότι κατά την ενημέρωση των πολιτών και την παροχή νομικής αρωγής, οι ΜΚΟ επωμίζονται δυσανάλογο μερίδιο του βάρους χωρίς να χαίρουν αντιστοίχου κύρους και χρηματοδότησης από τις αρχές των κρατών μελών·

31.   συνιστά στην Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την ανεξάρτητη λειτουργία των φορέων για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης· προς τον σκοπό αυτόν μπορεί να χρησιμοποιήσει ως σημείο αναφοράς τις αρχές που σχετίζονται με το καθεστώς των εθνικών θεσμικών οργάνων ("αρχές των Παρισίων"), όπως εγκρίθηκαν με το ψήφισμα 48/134 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, που περιλαμβάνει και αρχές για την κατάλληλη χρηματοδότηση τέτοιων φορέων·

32.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη θέση του Κοινοβουλίου ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι ανεξάρτητοι φορείς διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους, τουλάχιστον για να είναι δυνατή η αδάπανη εξέταση των καταγγελιών προσώπων που δεν είναι σε θέση να καταβάλουν οικονομική συνεισφορά, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, μαζί με τα κράτη μέλη, τον τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού·

33.   συνιστά στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών μελών όπως, για παράδειγμα, η παροχή της δυνατότητας στους φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης να κινούν νομικές διαδικασίες εκ μέρους των θυμάτων ή να συμμετέχουν ως amicus curiae σε δίκες·

34.   συνιστά τα δεδομένα σχετικά με τις καταγγελίες και σχετικά με το αποτέλεσμα των σχετικών διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίων, ειδικευμένων φορέων ή άλλων οργανισμών, να καταγράφονται κατά είδος διάκρισης, ώστε να βελτιωθεί η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή της νομοθεσίας, ιδίως σε χώρες στις οποίες οι ειδικευμένοι φορείς και/ή τα δικαστήρια εξετάζουν τις καταγγελίες για όλα τα είδη διακρίσεων·

35.   συνιστά στα κράτη μέλη να παράσχουν στους φορείς τους για την προώθηση της ισότητας επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν αποτελεσματικά τον σημαντικό τους ρόλο, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλης βοήθειας σε θύματα διακρίσεων· θεωρεί ότι οι φορείς αυτοί πρέπει επίσης να διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσίες για τη διερεύνηση υποθέσεων·

36.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν τον διάλογο με ΜΚΟ που καταπολεμούν όλες τις μορφές διακρίσεων και να τις καταστήσουν ενεργό τμήμα πολιτικών που στοχεύουν στην προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης·

37.   τονίζει ότι θα πρέπει να προσφέρεται νομική υποστήριξη στα θύματα των διακρίσεων και υπενθυμίζει ότι, από την άποψη αυτή, τόσο οι επίσημοι οργανισμοί όσο και ανεπίσημοι φορείς μπορούν να προσφέρουν πραγματική αρωγή·

38.   καλεί τα κράτη μέλη να συλλέξουν και να παράσχουν σχετικές και αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες και δεδομένα στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)·

39.   συνιστά στα κράτη μέλη να διαθέσουν τους κατάλληλους πόρους προς αυτούς τους επίσημους και ανεπίσημους φορείς·

40.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τα διάφορα νομικά ζητήματα και παραμέτρους που αφορούν τη συλλογή στοιχείων και να προτείνει τρόπους για τη βελτίωση της καταγραφής των περιπτώσεων διάκρισης, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι η συλλογή αυτή στοιχείων δεν θα παραβιάζει την ιδιωτική ζωή αποκαλύπτοντας ταυτότητες ατόμων και δεν θα χρησιμοποιείται ως βάση για εθνοτικό ή φυλετικό χαρακτηρισμό· θα πρέπει να γίνουν προβλέψεις για να διατεθούν συγκρίσιμες δέσμες δεδομένων από όλα τα κράτη μέλη. Επί του παρόντος, τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα για όλα τα κράτη μέλη και τα συγκρίσιμα στοιχεία είναι εξαιρετικά σημαντικά για την παροχή σταθερής βάσης επί της οποίας θα είναι δυνατή η χάραξη πολιτικής·

41.   τονίζει τον ευαίσθητο χαρακτήρα της επεξεργασίας των δεδομένων που σχετίζονται με τη φυλή και την εθνοτική καταγωγή, και υπενθυμίζει τη δυνατότητα εφαρμογής των οδηγιών για την προστασία των δεδομένων σε δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία κατά την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να παρασχεθούν επιπλέον εγγυήσεις για δεδομένα σχετικά με τη φυλή και την εθνοτική καταγωγή, καθώς τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να διοχετευτούν και να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, για παράδειγμα με σκοπό τον εθνοτικό χαρακτηρισμό· επαναλαμβάνει το αίτημά του για την έγκριση απόφασης-πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, καθώς και για τη διασφάλιση ότι κάθε διάδραση δεδομένων μεταξύ του πρώτου και του τρίτου πυλώνα θα υπάγεται σε αυστηρούς κανόνες προστασίας δεδομένων·

42.   συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ώστε να αποκλείεται η απόδοση εθνοτικού χαρακτηρισμού, για την εκπροσώπηση εθνικών και φυλετικών ομάδων σε διάφορους κοινωνικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, και για την ανάπτυξη πολιτικών, βάσει των στοιχείων αυτών, με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην απασχόληση, στην αυτοαπασχόληση, στις θέσεις εργασίας, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική προστασία και στην κοινωνική ασφάλιση, στις κοινωνικές παροχές και στην πρόσβαση σε αγαθά, καθώς και στην παροχή τους·

43.   καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη για να εξετάσει ποια κράτη μέλη έχουν διατάξεις θετικής δράσης, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, πώς έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις αυτές στην πράξη από κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, και πόσο αποτελεσματικές υπήρξαν·

44.   καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν δημόσια διαθέσιμες λεπτομερείς στατιστικές σχετικά με τα εγκλήματα λόγω ρατσισμού και να πραγματοποιήσουν έρευνες εγκλημάτων και/ή θυμάτων εγκλημάτων που να καθιστούν δυνατή τη συλλογή ποιοτικών και συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με θύματα εγκλημάτων ρατσισμού·

45.   καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να παράσχει στοιχεία σχετικά με τις πολλαπλές διακρίσεις·

46.   καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει προσεκτικά τις συγκεκαλυμμένες μορφές διακρίσεων βάσει "ουσιωδών και καθοριστικών επαγγελματικών προϋποθέσεων", τη διάδραση μεταξύ διακρίσεων που βασίζονται στην εφαρμογή της εξαίρεσης αυτής για θρησκευτικούς λόγους στο πλαίσιο της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)(3) και τις συνέπειές της στη φυλή και την εθνοτική καταγωγή, και να δώσει ιδιαίτερη σημασία στις διακρίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης·

47.   επαναλαμβάνει ότι είναι πολιτικά, κοινωνικά και νομικά επιθυμητό να παύσει η ιεράρχηση της προστασίας από διακρίσεις αναλόγως της αιτιολόγησής τους και χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει πρόταση για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, ώστε να περιλάβει και όλους τους άλλους λόγους διακρίσεων, όπως ορίζει το ετήσιο νομοθετικό της πρόγραμμα για το 2008· ως εκ τούτου, αναμένει από την Επιτροπή να ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες ήδη φέτος ώστε να εκδώσει την πρότασή της το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος του 2008·

48.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον της Επιτροπής στο ζήτημα των πολλαπλών διακρίσεων, μεταξύ άλλων με τη δρομολόγηση σχετικής μελέτης· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει ευρεία έννοια της πολλαπλής διάκρισης που θα λαμβάνει υπόψη την έκθεση σε περισσότερους του ενός παράγοντες κινδύνου διάκρισης·

49.   καλεί τα κράτη μέλη να αποδώσουν μεγαλύτερη σημασία στην απόδειξη των διακρίσεων· συνιστά να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την απόδειξη διακρίσεων που έχει συντάξει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, όπως προτείνει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και να εκπαιδεύσουν άτομα ώστε να παράσχουν αποδείξεις στους βασικούς τομείς της απασχόλησης και της εργασίας, της εκπαίδευσης, της στέγασης και της φιλοξενίας, της υγείας, της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, και της ρατσιστικής βίας·

50.   καλεί την Επιτροπή να καταστήσει ενεργή τη συμμετοχή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων με τρόπο που να συνάδει προς την αποστολή του φορέα, ώστε να μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο παρέχοντας τακτική ροή ακριβών και επίκαιρων πληροφοριών, σημαντικών για την κατάρτιση περαιτέρω νομοθεσίας·

51.   καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την κατάσταση των εθνοτικών μειονοτήτων, και ιδίως των γυναικών και των ανηλίκων, ως κριτήριο για τις υποψήφιες χώρες, με σκοπό την αξιολόγηση της ετοιμότητας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

52.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ C 300 Ε, 9.12.2006, σ. 259.
(3) ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23.


Ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2007)
PDF 308kWORD 98k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2007 (2007/2065(INI))
P6_TA(2007)0423A6-0290/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, παράγραφος 2, και 141 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών - 2007 ("έκθεση της Επιτροπής για την ισότητα") (CΟΜ(2007)0049),

–   έχοντας υπόψη την κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005) (CΟΜ(2000)0335) και τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για το 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 και 2006 (CΟΜ(2001)0179, CΟΜ(2002)0258, CΟΜ(2003)0098, CΟΜ(2004)0115, CΟΜ(2005)0044 και CΟΜ(2006)0071,

–   έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ισότητα των φύλων, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο 2006,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που εγκρίθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2005 από τους υπουργούς των κρατών μελών της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για τομείς πολιτικής που αφορούν την ισότητα των φύλων,

–   έχοντας υπόψη τον οδικό χάρτη για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 (CΟΜ(2006)0092),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση για τη διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων της Συμβουλευτικής Επιτροπής για Ίσες Ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών, που εκδόθηκε στις 22 Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το πλαίσιο δράσεων σχετικά με την ισότητα των φύλων, που εγκρίθηκε από τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στις 22 Μαρτίου 2005,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0290/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν προσφάτως ανανεώσει τη δέσμευσή τους για την ισότητα των φύλων, συγκεκριμένα με τον προαναφερθέντα οδικό χάρτη για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ισότητα των φύλων,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής διάσταση ως προς το φύλο στη δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ότι οι τομείς πολιτικής που αφορούν την ισότητα των φύλων είναι καίριοι για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης,

Γ.   εκτιμώντας ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην πράξη σημαίνει αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα πολιτικά, διοικητικά, τεχνικά και κοινωνικά μέτρα επηρεάζουν την ζωή και την κατάσταση ανδρών και γυναικών, και, κατά περίπτωση, ανάληψη της ευθύνης για την επανεξέτασή τους με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφιλίωση της επαγγελματικής, της οικογενειακής και της ιδιωτικής ζωής των γυναικών και των ανδρών έχει βασική σημασία ώστε να προωθηθεί η είσοδος, η επάνοδος και η παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών αποτελεί κοινή ευθύνη των γονέων ανεξαρτήτως φύλου,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός στην εκπαίδευση, η εμμονή φυλετικών στερεοτύπων στην επιλογή τομέων σπουδών και οι διακρίσεις εις βάρος κοριτσιών και νέων γυναικών στην εκπαίδευση παραμένουν ευρύτατες και έχουν αρνητικά επακόλουθα για τη συγκριτική θέση των γυναικών σε ορισμένους τομείς της αγοράς εργασίας, ιδίως όσους έχουν σχέση με την υψηλή τεχνολογία, τις επιστήμες, την έρευνα και τη μηχανική,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Μάρτιο του 2006, το Συμβούλιο, αναγνώρισε για μια ακόμη φορά ότι οι τομείς πολιτικής για την ισότητα των φύλων αποτελούν θεμελιώδη όργανα οικονομικής ανάπτυξης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων καθορίζεται ως θεμελιώδης απαίτηση στην ατζέντα της Λισσαβόνας και ότι η ισότητα αυτή εξακολουθεί να είναι πλημμελώς ανεπτυγμένη και να απουσιάζει συχνά από τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής για την ισότητα υπογραμμίζει το θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά τον ρυθμό απασχόλησης των γυναικών, εφόσον, μετά το 2000, έξι από τα οκτώ εκατομμύρια θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στην ΕΕ, έχουν καταληφθεί από γυναίκες, αλλά υποστηρίζει, συγχρόνως, ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στους ρυθμούς απασχόλησης διαφόρων ηλικιακών ομάδων, καθώς και μεταξύ των επαγγελματικών κλάδων, ενώ ο ρυθμός απασχόλησης των γυναικών έχει αυξηθεί κυρίως στους τομείς όπου οι γυναίκες κατέχουν ήδη δεσπόζουσα θέση· ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι η πλειοψηφία των νέων θέσεων εργασίες για γυναίκες είναι μερικής απασχόλησης και μερικές εξ αυτών είναι αβέβαιες και επισφαλείς εργασίες, για τις οποίες αμείβονται είτε ελάχιστα είτε ο μισθός αυξάνεται με βραδύ ρυθμό·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής για την Απασχόληση στην Ευρώπη το 2006 δείχνει ότι το 32,3% των απασχολουμένων γυναικών στην ΕΕ έχουν θέση εργασίας κατά μερική απασχόληση, σε σύγκριση με το 7,4% μόνο για τους άνδρες,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη από την προηγούμενη έκθεση όσον αφορά το χάσμα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών (το οποίο ανέρχεται σε 15% κατά μέσο όρο στην ΕΕ και παραμένει έως το 30% σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες), γεγονός που καταδεικνύει με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει πραγματική πρόοδος σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών για εργασία ίσης αξίας, η οποία καθιερώθηκε πριν από τριάντα έτη με την οδηγία του Συμβουλίου 75/117/ΕΟΚ, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών(2)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διανομή του πλούτου μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ είναι επίσης άνιση,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2003, μια επισκόπηση του ευρωβαρομέτρου κατέδειξε ότι οι κύριοι παράγοντες που αποτρέπουν την ανάληψη περισσοτέρων οικιακών και οικογενειακών δραστηριοτήτων από τον πατέρα, δεν έχουν μόνο οικονομικό χαρακτήρα αλλά υπαγορεύονται και από το φόβο των αρνητικών συνεπειών για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επί μακρό χρονικό διάστημα ανεργία είναι αναλογικά υψηλότερη για τις γυναίκες, και ότι η ανάληψη ευθύνης για παιδιά ηλικίας έως και 5 ετών συνδέεται με υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε σύγκριση με τις άτεκνες γυναίκες·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανοποιητική πρόσβαση στις υπηρεσίες για τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτημένων ατόμων είναι καίρια προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης και ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόζουν πολιτική συμφιλίωσης τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες έχουν υψηλότερους ρυθμούς γεννήσεων, υψηλότερο ποσοστό γυναικών στην αγορά εργασίας και υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο για τον καθορισμό δράσεων όσον αφορά την ισότητα των φύλων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τομεακό και εταιρικό επίπεδο, και ότι η επιτυχής πολιτική συμφιλίωσης απαιτεί σύμπραξη μεταξύ εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, εργαζομένων και δημόσιων αρχών,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλύτερες πρακτικές δείχνουν ότι οι ενέργειες συμφιλίωσης στο μικροοικονομικό επίπεδο οδηγούν σε χαμηλότερο βαθμό ανακύκλωσης προσωπικού και λιγότερες απουσίες από την εργασία, υψηλότερη δέσμευση και παραγωγικότητα και προσέλκυση αποδοτικού και δραστήριου προσωπικού,

ΙΖ.   εκτιμώντας ότι, κατά το άρθρο 16, παράγραφος 1, του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής(3), τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων υλοποίησης των Ταμείων αυτών,

1.   χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να εντείνει τις ενέργειές της για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

2.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η έκθεση της Επιτροπής για την ισότητα επικεντρώνεται σε θέματα απασχόλησης όπως το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων, η συμφιλίωση και οι οδηγίες για την ίση μεταχείριση, εφόσον η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του χάρτη πορείας για ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

3.   χαιρετίζει το πνεύμα ισότητας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του "Χάρτη Πορείας για την Ισότητα" της Επιτροπής και το "Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων" του Συμβουλίου, και ζητεί την εφαρμογή του στην πράξη με συγκεκριμένα μέτρα και την κατανομή χρηματοδοτικών πόρων·

4.   τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες και επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση πεπαλαιωμένων προτύπων λήψεως αποφάσεων και συμπεριφοράς ιδίως στις διοικήσεις, για την βελτίωση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε τομείς πολιτικής·

5.   υπενθυμίζει, ότι η πολιτική ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε επίπεδο ΕΈ υλοποιείται ως διπλή στρατηγική, η οποία αποσκοπεί αφενός να εξασφαλίσει την ισότητα ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς πολιτικής και σε όλες τις αποφάσεις, και, αφετέρου, με μέτρα που αποσκοπούν σε σαφείς στόχους, να θέσει υπό έλεγχο τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών·

6.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει, παράλληλα με την προσέγγιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, σειρά ειδικών μέτρων, περιλαμβανομένης και της ενημερωτικής εκστρατείας, της ανταλλαγής των καλύτερων πρακτικών, του διαλόγου με τους πολίτες και πρωτοβουλιών σύμπραξης ιδιωτικού-δημόσιου τομέα·

7.   εξαίρει το δυναμικό της πολιτικής της κοινωνικής συνοχής για την προώθηση της ισότητας·

8.   εμμένει στην ανάγκη να υπάρχει σαφής και μόνιμη διασύνδεση μεταξύ των ετησίων εκθέσεων για την ισότητα και των προτεραιοτήτων που καθορίζονται στον χάρτη πορείας, προκειμένου να εφαρμόζεται αποδοτικός κύκλος σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των τομέων πολιτικής για την ισότητα μεταξύ των φύλων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να επικεντρώσει τις προσπάθειές της προς αυτό τον κύκλο·

9.   υπενθυμίζει το αίτημά του που διατυπώθηκε με το ψήφισμα της 2ας Φεβρουαρίου 2006 για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4), ότι δηλαδή η Επιτροπή θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το "κοινοτικό κεκτημένο" στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς πολιτικής, και ιδίως στην πολιτική για την απασχόληση αλλά και τους τομείς πολιτικής που αφορούν την παροχή αγαθών και υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αυτές· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της ισότητας και να λάβει κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση μη μεταφοράς ή παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας·

10.   καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την Επιτροπή στο θέμα της παρακολούθησης της εφαρμογής εθνικών μέτρων, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα πολιτικών και ο σεβασμός της αρχής της ισότητας, ιδίως σε σχέση με θεσπισμένα δικαιώματα και συνταξιοδοτικά συστήματα και την κοινωνική ασφάλιση·

11.   καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών που προκαλούνται από διακοπτόμενα πρότυπα απασχόλησης, κυρίως λόγω της μητρότητας ή της φροντίδας για εξαρτώμενα πρόσωπα, και να περιορίσει τα αρνητικά αποτελέσματά τους για τις σταδιοδρομίες, τις αμοιβές και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και καλεί τα κράτη μέλη να εργασθούν για ουδέτερες από άποψη φύλου αμοιβές και συντάξεις· καλεί την Επιτροπή να εξεύρει κατάλληλα μέσα για να καταπολεμήσει τον φυλετικό διαχωρισμό της αγοράς εργασίας και να διευκολύνει την είσοδο των γυναικών σε μη παραδοσιακούς τομείς·

12.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει την ανάλυση των διαφορών μεταχείρισης λόγω φύλου και την ενσωμάτωση του παράγοντα ισότητας των φύλων σε σχέση με τον αντίκτυπο των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων στις ζωές των γυναικών στην ΕΕ με στόχο την εξατομίκευση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, της κοινωνικής ασφάλισης και των φορολογικών συστημάτων·

13.   επιδοκιμάζει τη διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, που έχει ξεκινήσει η Επιτροπή, προκειμένου να βελτιωθούν τόσο το νομοθετικό όσο και τα μη νομοθετικό πλαίσιο συμφιλίωσης της επαγγελματικής, της οικογενειακής και της ιδιωτικής ζωής· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εγκαινιάσει τη δεύτερη φάση της σχετικής διαβούλευσης χωρίς αναβολή·

14.   καλεί την Επιτροπή να συλλέξει πληροφορίες και να διαδώσει την βέλτιστη πρακτική όσον αφορά τους τομείς πολιτικής για το εργασιακό περιβάλλον, οι οποίοι καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής και περιλαμβάνουν μέτρα που ευνοούν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών στην οικογενειακή ζωή· καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να μπορέσουν τόσο να παρεμποδίσουν όσο και να επέμβουν στο θέμα της σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης στον τόπο εργασίας· επιμένει ότι οι γυναίκες πρέπει να λαμβάνουν υποστήριξη στην επαγγελματική τους καριέρα· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέρα για τη μείωση του χάσματος των αμοιβών μεταξύ τ ων φύλων και για την προώθηση της γονικής άδειας για τους άνδρες και της άδειας πατρότητας·

15.   σημειώνει ότι η συμφιλίωση της επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής αποτελεί σημαντικό θέμα και ένα από τα κομβικά στοιχεία για την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση του βάρους της δημογραφικής γήρανσης· υπενθυμίζει ότι κάθε πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της ελεύθερης επιλογής του ατόμου και να προσαρμόζεται στους διαφορετικούς κύκλους της ζωής·

16.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή παρέλειψε να διαβουλευθεί με τους κοινωνικούς εταίρους κατά την κατάρτιση της Πράσινης Βίβλου σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του εργατικού δικαίου (COM(2006)0708

17.   διαπιστώνει ότι η παγκοσμιοποίηση αποτελεί θετική επιρροή που καθιστά τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο ικανές να επωφελούνται από τις δυνατότητές τους, κυρίως με βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ελευθέρωση του εμπορίου έχει δημιουργήσει αντιφατικές και ταυτόχρονες τάσεις: αφενός προωθώντας αποτελεσματικά την τυποποίηση των εργασιακών σχέσεων σε ορισμένους τομείς, και αφετέρου, διευρύνοντας την άτυπη οικονομία με νέες μορφές εργασίας και εισόδημα για τις γυναίκες, όπως η οικιακή εργασία, η υπεργολαβία και οι μικρές επιχειρήσεις·

18.   διαπιστώνει ότι ένα αποτέλεσμα της αυξημένης παγκοσμιοποίησης είναι η εκθήλυνση της φτώχειας και ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ό συνολικός αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης στην ικανότητα των γυναικών να κερδίζουν τα προς το ζην·

19.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, όλες οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, για παράδειγμα οι συμφωνίες εκείνες στο πλαίσιο του ΠΟΕ, εξετάζονται επίσης με κάθε λεπτομέρεια υπό το πρίσμα της ισότητας των φύλων·

20.   καλεί την Επιτροπή να εστιάσει ειδικά την προσοχή της στα εμπόδια που αποτρέπουν τις γυναίκες από την πρόσβαση σε κορυφαίες θέσεις απασχόλησης, προκειμένου να αξιολογηθεί η δομική διάσταση του φαινομένου· επιδοκιμάζει, συνεπώς, μέτρα που θα βοηθούν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας επί ίσοις όροις με τους άνδρες και θα προωθούν την επιχειρηματική δραστηριότητα των γυναικών και επιμένει στην σημασία της κατάργησης των υφισταμένων προκαταλήψεων και διακρίσεων με κριτήριο το φύλο σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και τη δυνατότητα απασχόλησης των γυναικών, ιδίως σε θέσεις εργασίας ανωτέρων στελεχών·

21.   τονίζει με έμφαση την ανάγκη να αντιμετωπισθεί το μείζον δημοκρατικό έλλειμμα όσον αφορά την πλημμελή εκπροσώπηση των γυναικών κατά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις καταστάσεις που εμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και στην ανωτέρων βαθμίδων διεύθυνση στη δημόσια διοίκηση σε όλα τα επίπεδα και να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση παρομοίων καταστάσεων·

22.   ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και των μεταναστριών, καθώς η περιθωριοποίησή τους ενισχύεται από πολλαπλές διακρίσεις που έχουν την πηγή τους τόσο εκτός όσο και εντός των ίδιων των κοινοτήτων τους· συνιστά την έγκριση εθνικών σχεδίων δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πολλαπλές διακρίσεις, ειδικότερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διάφοροι φορείς ασχολούνται με θέματα διακρίσεων σε συγκεκριμένο κράτος μέλος·

23.   τονίζει τη σημασία του να εξασφαλιστεί ότι οι μετανάστες που εισέρχονται στην ΕΕ έχουν επίγνωση των αξιών και των υφισταμένων νόμων και κοινωνικών συμβάσεων για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής, ούτως ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις διακρίσεων οι οποίες προκαλούνται λόγω έλλειψης πολιτισμικής συνείδησης·

24.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών για το θέμα της κατάργησης διακρίσεων στην αγορά εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί η δυναμική ισότητας-αποδοτικότητας όσον αφορά εθνικές εξειδικεύσεις·

25.   καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικούς στόχους όσον αφορά την ισότητα των φύλων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την κοινωνική ένταξη, προκειμένου να καταπολεμηθεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, συμπεριλαμβανομένης σειράς δράσεων για την υποστήριξη μη παραδοσιακών και μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και ειδικών δράσεων για την υποστήριξη ομάδων γυναικών που αντιμετωπίζουν τον υψηλό κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως μετανάστριες, πρόσφυγες, γυναίκες εθνοτικών μειονοτήτων, ηλικιωμένες και γυναίκες με αναπηρία·

26.   προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τη συλλογή σχετικών στοιχείων και την επιβολή μέτρων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και καταναγκαστική εργασία·

27.   καλεί την Επιτροπή να εστιαστεί σε μέσα και μηχανισμούς που θα συμβάλουν στην πρόληψη της εκμετάλλευσης μεταναστών εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων της αναγνώρισης και εφαρμογής των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων παράνομων μεταναστών αντί της προσφυγής σε πράξεις καταστολής·

28.   προτρέπει τα κράτη μέλη να καταστήσουν αμοιβαίο το κόστος των επιδομάτων γονικής αδείας και αδείας μητρότητας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες δεν αντιπροσωπεύουν πλέον δαπανηρότερη πηγή εργασίας από τους άνδρες·

29.   ζητεί από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας, θύματα των οποίων αποτελούν έγκυες γυναίκες, καθώς και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση υψηλοτέρου επιπέδου προστασίας της μητρότητας· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει λεπτομερέστερα την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας στο συγκεκριμένο θέμα και να προβεί σε εκτίμηση της αναγκαιότητας για την αναθεώρησή της·

30.   διαπιστώνει με ανησυχία ότι, παρόλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι γυναίκες, και ιδιαίτερα οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι μη έγγαμες μητέρες, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αποκλεισμού και φτώχειας·

31.   καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να επιδιώξουν να καταστεί δυνατό να προσφέρεται πλήρης απασχόληση σε όλες τις γυναίκες που την επιδιώκουν παρά θέσεις εργασίας κατά μερική απασχόληση, οι οποίες συχνά δεν παρέχουν τη σχετική ασφάλεια·

32.   χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να δώσει νέα ώθηση για την επίτευξη των στόχων που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το 2002, για την κατάργηση των εμποδίων όσον αφορά την ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας και για την καθιέρωση, έως το 2010, παιδικού επιδόματος ύψους 90% για παιδιά μεταξύ τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και επιδόματος ύψους 33% τουλάχιστον για παιδιά κάτω των τριών ετών, κυρίως μέσω των διαρθρωτικών ταμείων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει το 2008, όπως προβλέπεται, ανακοίνωση η οποία θα περιλαμβάνει περαιτέρω μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι· θεωρεί ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι να δοθεί σε όλα τα παιδιά το δικαίωμα φροντίδας υψηλής ποιότητας, με την ενσωμάτωση εκπαιδευτικού παράγοντα·

33.   θεωρεί ότι τα κράτη μέλη έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι όλοι όσοι χρήζουν γηριατρικής περίθαλψης ή περίθαλψης λόγω ασθενείας ή ανικανότητας έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας περίθαλψη και μεταχείριση·

34.   επιμένει στην ανάγκη να εστιαστούν οι πολιτικές στην καταπολέμηση φυλετικών στερεοτύπων στον τομέα της εκπαίδευσης από νεαρή ηλικία, καταργώντας τα στερεότυπα αυτά από την σχολική ύλη και τα σχολικά εγχειρίδια, παρέχοντας τη σχετική κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές για τη συνειδητοποίηση του θέματος και ενθαρρύνοντας αγόρια και κορίτσια να ενστερνισθούν μη παραδοσιακές εκπαιδευτικές κατευθύνσεις·

35.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει διάλογο και να ενθαρρύνει τα μέσα ενημέρωσης, δεδομένης της κοινωνικής τους ευθύνης, να προωθήσουν την ισότητα των φύλων και να αποφύγουν τη στερεότυπη περιγραφή γυναικών και ανδρών·

36.   συνιστά την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών μέτρων ευαισθητοποίησης ώστε να μην γίνονται κατά κανένα τρόπο ανεκτές προσβολές που αφορούν το φύλο και τρόποι παρουσίασης των γυναικών που τις υποβιβάζουν στα μέσα ενημέρωσης και στις εμπορικές ανακοινώσεις·

37.   συνιστά οι διαφορετικές ατομικές ανάγκες αγοριών και κοριτσιών όσον αφορά την ανάπτυξή τους να ληφθούν σοβαρότερα υπόψη στον εκπαιδευτικό τομέα και θεωρεί ότι, με τον τρόπο αυτό, θα καταπολεμηθούν τα στερεότυπα·

38.   πιστεύει ότι η αγορά εργασίας στις περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς υψηλοτέρα επίπεδα εκπαίδευσης και καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις των γυναικών·

39.   συνιστά να καταβληθούν προσπάθειες, ώστε η σχολική εκπαίδευση, ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες, να προωθεί τη γνώση και λογικά κριτήρια προκειμένου να καταστεί δυνατό να αποκτάται ελευθερία, ατομική αυτονομία καθώς και δικαιοσύνη, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται κοινωνική συνοχή· πιστεύει, περαιτέρω, ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι βασικές ικανότητες όπως είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα και η επιστημονική και τεχνολογική προσέγγιση, ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες·

40.   τονίζει την ανάγκη να λαμβάνονται μέτρα επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας, ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται οι μεταβαλλόμενες επαγγελματικές απαιτήσεις·

41.   επισημαίνει τη σημασία της διαθεσιμότητας επαρκών και αμοιβαίως συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων και εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για την αδιαφάνεια ορισμένων κατηγοριών ατόμων σε ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως οι συνεργαζόμενοι εταίροι σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι, όταν είναι γυναίκες, εμφανίζονται κατά κανόνα ως "νοικοκυρές'· καλεί την Eurostat να ενσωματώσει και την αυτή κατηγορία στις στατιστικές της, προβάλλοντας την εργασία των γυναικών·

42.   υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες ως συμμετέχουσες σύζυγοι εκτελούν συχνά ουσιαστικό μέρος της εργασίας στη γεωργία· θεωρεί ότι η συμβολή τους αυτή πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη στην πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου·

43.   επισημαίνει τον μεγάλο αριθμό συζύγων (κυρίως γυναικών) που εργάζονται στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, των οποίων το νομικό καθεστώς είναι ανεπαρκές σε πολλά κράτη μέλη, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ιδιαίτερα οικονομικά και νομικά προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση στην άδεια μητρότητας και ασθενείας, τη σώρευση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση καθώς και σε περίπτωση διαζυγίου·

44.   επιμένει στην ανάγκη βελτίωσης του νομικού καθεστώτος των γυναικών που εργάζονται στον γεωργικό τομέα, τόσο σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση, εξασφαλίζοντας σε όλες την άμεση πρόσβαση, όσο και σε σχέση με τον ρόλο τους στο πλαίσιο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνιδιοκτησία των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, την πρόσβαση στα δάνεια και τα δικαιώματά τους βάσει του κληρονομικού δικαίου·

45.   παραπέμπει, συναφώς, στο ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου 1997 σχετικά με την κατάσταση των συμμετεχουσών συζύγων των προσώπων που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα(5), με το οποίο ζητούσε τη βελτίωση της κατάστασης των συμμετεχουσών συζύγων, με το να καταστεί αυστηρότερη η οδηγία 86/613/EΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1986, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, της γεωργικής συμπεριλαμβανομένης, ως αυτοαπασχολούμενοι, καθώς και για την προστασία των αυτοαπασχολούμενων γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της μητρότητας(6)· τούτο πρέπει να γίνει με θέσπιση νομικού καθεστώτος για τις συμμετέχουσες συζύγους που θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, υποχρεωτική καταχώριση των συμμετεχουσών συζύγων, ούτως ώστε να μην είναι πλέον αόρατοι εργαζόμενοι, αλλά να υπάγονται σε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και να μπορούν να διεκδικήσουν ασφαλιστικές παροχές σε περίπτωση ασθενείας, αναπηρίας ή ατυχήματος, καθώς και συνταξιοδότηση·

46.   εφιστά την προσοχή στα υψηλά επίπεδα ένδειας και απομόνωσης των γυναικών σε ορισμένες ζώνες της υπαίθρου και επιμένει στην ανάγκη λήψης αποτελεσματικών μέτρων που θα εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες, που πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο όλων των μέσων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής καθώς και των άλλων συναφών κοινοτικών πολιτικών·

47.   θεωρεί ουσιώδες να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των γυναικών που ζουν στις ζώνες της υπαίθρου, εξασφαλίζοντάς τους ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση, στη διά βίου εκπαίδευση, στις νέες υποδομές των μέσων ενημέρωσης, σε αποτελεσματικές και επαρκείς δημόσιες υπηρεσίες υγείας σε τοπικό επίπεδο, σε υποδομές και εγκαταστάσεις στήριξης των παιδιών και της οικογένειας, συγκεκριμένα δε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία, πολιτιστικά κέντρα και τοπικές αγορές·

48.   τονίζει την ανάγκη να στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τη λήψη ειδικών μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών και τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· θεωρεί ότι τα Περιφερειακά Ταμεία πρέπει να διαθέτουν κονδύλι του προϋπολογισμού για θέματα ισότητας των φύλων (συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό) που θα χρηματοδοτεί τα μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων και μελέτες για τις επιπτώσεις της πολιτικής όσον αφορά τη θέση των γυναικών·

49.   υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν νέες προσεγγίσεις και νεωτεριστικά μέσα σε στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης και τονίζει την ανάγκη να προβλεφθεί η κατάρτιση για την μεθοδολογία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και τα εργαλεία για τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τις κατευθυντήριες γραμμές της προς τον διοικητικό τομέα σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου για τους σκοπούς των Διαρθρωτικών Ταμείων·

50.   ζητεί από την Επιτροπή, βοηθούμενη από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να συμπεριλαμβάνει γεγονότα και στατιστικά στοιχεία από χώρες που έχουν προσφάτως ενταχθεί στην Ένωση, καθώς και από υποψήφιες προς ένταξη χώρες σε μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις για το θέμα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, ·

51.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 45, 19.2.1975, σ. 19.
(3) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.
(4) ΕΕ C 288 Ε, 25.11.2006, σ. 73.
(5) ΕΕ C 85, 17.3.1997, σ. 186.
(6) ΕΕ L 359, 19.12.1986, σ. 56.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου