Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg
 Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***II
 Återtagandeavtal mellan EG och Bosnien och Hercegovina *
 Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Bosnien och Hercegovina *
 Återtagandeavtal mellan EG och Serbien *
 Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Serbien *
 Återtagandeavtal mellan EG och Montenegro *
 Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Montenegro *
 Återtagandeavtal mellan EG och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien *
 Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien *
 Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Albanien *
 Gian Paolo Gobbos immunitet och privilegier
 Europeiska unionens solidaritetsfond
 Ändringsbudget nr 6/2007
 Protokoll om ändring av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS) ***
 Ändring av artikel 173 om det fullständiga förhandlingsreferatet
 Rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken ***I
 Europeisk rådgivande kommitté för gemenskapens politik inom statistisk information ***I
 Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande ***I
 Batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I
 Kommunikationsinfrastruktur för Schengens informationssystem (SIS) (förordning) *
 Ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar *
 Temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel
 Konventionella energikällor och energiteknik
 Gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon
 Skattepolitikens och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin
 Grönbok: Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå
 Turkiet
Texter (245 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy