Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Τριμηνιαίες στατιστικές για τις κενές θέσεις εργασίας στην Κοινότητα ***I
 Εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στη Δημοκρατία της Τσεχίας, στη Δημοκρατία της Εσθονίας, στη Δημοκρατία της Λετονίας, στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, στη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, στη Δημοκρατία της Μάλτας, στη Δημοκρατία της Πολωνίας, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας και στη Σλοβακική Δημοκρατία *
 Αποκατάσταση των αποθεμάτων τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο *
 Το ευρωπαϊκό συμφέρον: Επιτυχία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
 Εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ
 Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν
 Η κατάσταση στο Πακιστάν
 H διάσκεψη στο Μπαλί σχετικά με την αλλαγή του κλίματος
 Ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας
 Εμπόριο και οικονομικές σχέσεις με την Ουκρανία
 Ανταπόκριση της ΕΕ σε ευαίσθητες καταστάσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες
 Απολογισμός της κοινωνικής πραγματικότητας
 Χριστιανικές κοινότητες
 Ουζμπεκιστάν
 Σομαλία

Τριμηνιαίες στατιστικές για τις κενές θέσεις εργασίας στην Κοινότητα ***I
PDF 266kWORD 32k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις τριμηνιαίες στατιστικές για τις κενές θέσεις εργασίας στην Κοινότητα (COM(2007)0076 – C6-0090/2007 – 2007/0033(COD))
P6_TA(2007)0530A6-0335/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0076),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 285, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0090/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0335/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Νοεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις τριμηνιαίες στατιστικές για τις κενές θέσεις εργασίας στην Κοινότητα

P6_TC1-COD(2007)0033


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 453/2008)


Εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στη Δημοκρατία της Τσεχίας, στη Δημοκρατία της Εσθονίας, στη Δημοκρατία της Λετονίας, στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, στη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, στη Δημοκρατία της Μάλτας, στη Δημοκρατία της Πολωνίας, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας και στη Σλοβακική Δημοκρατία *
PDF 331kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Δημοκρατία της Τσεχίας, στη Δημοκρατία της Εσθονίας, στη Δημοκρατία της Λετονίας, στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, στη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, στη Δημοκρατία της Μάλτας, στη Δημοκρατία της Πολωνίας, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας και στη Σλοβακική Δημοκρατία (11722/2007 – C6-0244/2007 – 2007/0810(CNS))
P6_TA(2007)0531A6-0441/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11722/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 3, παράγραφος 2, της Πράξης Προσχώρησης του 2003(1), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0244/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0441/2007),

1.   εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Στις Χ ΧΧΧΧ 2007 το Συμβούλιο έκρινε ότι οι όροι για όλους τους αναφερθέντες τομείς είχαν εκπληρωθεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
(4)  Στις Χ ΧΧΧΧ 2007 το Συμβούλιο έκρινε ότι οι όροι για όλους τους αναφερθέντες τομείς είχαν εκπληρωθεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός των προσεχών έξι μηνών σχετικά με τη συνέχεια που αποφασίζει να δώσει στις συστάσεις που έγιναν στο πλαίσιο των εκθέσεων αξιολόγησης και των συνοδευτικών εκθέσεων και οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοσθούν.

(1) ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33.


Αποκατάσταση των αποθεμάτων τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο *
PDF 362kWORD 56k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (COM(2007)0169 – C6-0110/2007 – 2007/0058(CNS))
P6_TA(2007)0532A6-0408/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0169),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0110/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0408/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Άρθρο 3α (νέο)
Άρθρο 3α
Έναν τουλάχιστον μήνα πριν την αποστολή στην Επιτροπή των καταλόγων αλιευτικών σκαφών και διατάξεων παγίδευσης βάσει των άρθρων 12 και 13, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν διά της ηλεκτρονικής οδού στην Επιτροπή σχέδιο αλιείας που περιλαμβάνει τον αριθμό των σκαφών και των διατάξεων παγίδευσης για τα οποία προτίθενται να ζητήσουν άδειες αλιείας συνοδευόμενο από πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη αλιευτική προσπάθεια.
Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο αριθμός των αλιευτικών σκαφών και διατάξεων παγίδευσης που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αλιείας θα είναι ανάλογος με την ποσόστωση του ερυθρού τόνου που διαθέτει το εν λόγω κράτος μέλος.
Τροπολογία 2
Άρθρο 4, παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να κατανείμουν την ποσόστωσή τους όσον αφορά τον τόνο στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους καθώς και στις διατάξεις παγίδευσης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα μητρώα τους και οι οποίες επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο.
1.  Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να κατανείμουν την ποσόστωσή τους όσον αφορά τον τόνο στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους καθώς και στις διατάξεις παγίδευσης, οι οποίες έχουν καταχωρισθεί στα μητρώα τους και οι οποίες επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο, περιλαμβάνονται δε στο σχέδιο αλιείας του άρθρου 3α.
Τροπολογία 3
Άρθρο 4, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η ικανότητα του σε σχέση με την πάχυνση και την εκτροφή θα ανταποκρίνεται στα TAC ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.
Τροπολογία 4
Άρθρο 5, παράγραφος 1
1.  Απαγορεύεται η αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο από μεγάλα πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη μήκους άνω των 24 μέτρων κατά την περίοδο από 1ης Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου, με εξαίρεση την περιοχή που βρίσκεται δυτικά του γεωγραφικού μήκους 10°Δ και βόρεια του γεωγραφικού πλάτους 42° Β.
1.  Απαγορεύεται η αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο από μεγάλα πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη μήκους άνω των 24 μέτρων κατά την περίοδο από 1ης Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου.
Τροπολογία 5
Άρθρο 5, παράγραφος 4α (νέα)
. Η οικονομική αντιστάθμιση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας θα καταβάλλεται στους αλιείς (τόσο στο προσωπικού επί του σκάφους όσο και στους πλοιοκτήτες) κατά τις περιόδους παύσεως της αλιευτικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους στόχους των σχεδίων αποκατάστασης του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.
Τροπολογία 6
Άρθρο 7, παράγραφος 2
2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και με την επιφύλαξη του άρθρου 10, για τον τόνο (Thunnus thynnus) ισχύει ελάχιστο μέγεθος 8 kg στις εξής περιπτώσεις:
Διαγράφεται
α) για τόνο που αλιεύεται με δόλωμα, συρτή και πελαγικές τράτες στον Ανατολικό Ατλαντικό,
β) για τόνο που αλιεύεται στην Αδριατική Θάλασσα με σκοπό την εκτροφή.
Τροπολογία 7
Άρθρο 12, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)
Ο αριθμός των αλιευτικών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ανταποκρίνεται στους όρους και στον υπολογισμό της αλιευτικής προσπάθειας που αποτελούν το σημείο αναφοράς του σχεδίου αλιείας του άρθρου 3α.
Τροπολογία 8
Άρθρο 13, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)
Ο αριθμός των διατάξεων παγίδευσης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ανταποκρίνεται στους όρους και τον υπολογισμό της αλιευτικής προσπάθειας που αποτελούν το σημείο αναφοράς του σχεδίου αλιείας του άρθρου 3α .
Τροπολογία 9
Άρθρο 17, παράγραφος 5α (νέα)
5α. Η επιτροπή διασφαλίζει ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες ερυθρού τόνου θα διακόπτονται αμέσως στα κράτη μέλη που δεν τηρούν την προθεσμία υποβολής πληροφοριών της παραγράφου 5.
Τροπολογία 10
Άρθρο 21, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Βάσει των στοιχείων σχετικά με τα αλιεύματα που παρέχουν οι διατάξεις παγίδευσης, και προκειμένου να δημιουργηθεί σημαντική πηγή πληροφοριών με στόχο τον έλεγχο της αλίευσης του ερυθρού τόνου, η Επιτροπή καταρτίζει, σε συνεργασία με τη γραμματεία της ICCAT, σχέδιο αποκατάστασης των διατάξεων παγίδευσης του Ατλαντικού και επαναλειτουργίας των διατάξεων παγίδευσης των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα στη Μεσόγειο.
Τροπολογία 11
Άρθρο 24, παράγραφος 4α (νέα)
4α. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται προκειμένου να εναρμονιστούν οι εθνικές νομοθεσίες σε σχέση με τα εκτελεστικά μέτρα για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και έχει εξακριβωθεί ότι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Το ευρωπαϊκό συμφέρον: Επιτυχία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
PDF 386kWORD 94k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το ευρωπαϊκό συμφέρον: Επιτυχία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
P6_TA(2007)0533RC-B6-0435/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας: προπαρασκευαστική έκθεση για τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών για το 2007(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: Το ευρωπαϊκό συμφέρον: Επιτυχία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης (COM(2007)0581),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα: η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση" (COM(2006)0030),

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2004, 12ης Ιουλίου 2005, 18ης Ιουλίου 2006 και 10ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών,

   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007, το οποίο θέσπισε την κοινοτική προσέγγιση του θέματος της ενέργειας και της αλλαγής του κλίματος,

–   έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις Κατευθυντήριες Γραμμές των Πολιτικών Απασχόλησης των κρατών μελών(2),

–   έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22 και 23 Μαρτίου 2005,

–   έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Μαρτίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010: επείγουσα ανάγκη μεταρρυθμίσεων για να επιτύχει η Στρατηγική της Λισαβόνας" (COM(2003)0685),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006-2007(3),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της άτυπης συνάντησης των υπουργών απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων στο Guimarães με θέμα "12 βασικά σημεία για την αντιμετώπιση των επικείμενων προκλήσεων" στις 5 και 6 Ιουλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   εκτιμώντας ότι το αν οι δημόσιες πολιτικές προωθούν ή όχι στην πράξη την ανάπτυξη εξαρτάται από τις πηγές και από τα εμπόδια στην ανάπτυξη που επικρατούν στην οικονομία και από το ευρύτερο πλέγμα περιορισμών και ευκαιριών που δημιουργούνται από τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα περίοδος δημοσιονομικής αστάθειας δημιουργεί αβεβαιότητα και ενδέχεται να επιδεινώσει την επιβράδυνση της ανάπτυξης και ότι η ελαφρά αναθεώρηση των φθινοπωρινών προβλέψεων της Επιτροπής θα μπορούσε επίσης να σημάνει ένα σημείο καμπής του οικονομικού κύκλου, εκτός εάν η διαφάνεια των αγορών και οι κατάλληλες αντιδράσεις των παραγόντων χάραξης πολιτικής αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ΕΕ αποτελεί ένα μοναδικό μίγμα προηγμένων οικονομιών και συγκλινουσών οικονομιών χαμηλού κόστους, κάτι το οποίο επιτρέπει να γίνεται μείωση του κόστους, να δημιουργούνται εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και να προβάλλεται αντίσταση στις αποπληθωριστικές και πληθωριστικές πιέσεις των αναπτυσσόμενων οικονομιών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη προβολή και ελκυστικότητα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ ενθαρρύνει την οικονομική μετανάστευση, τα αιτήματα πολιτικής και οικονομικής βοήθειας για επίλυση προβλημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο και την εισροή κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές και από κρατικά επενδυτικά κεφάλαια,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίδοση της ΕΕ όσον αφορά τις εξαγωγές στις αναπτυγμένες και στις αναδυόμενες οικονομίες πολύ συχνά επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψη αμοιβαιότητας ως προς τους όρους πρόσβασης στις αγορές, τα μη δασμολογικά εμπόδια και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευρυμένη ΕΕ και ο αντίκτυπός της στην οικονομία, καθώς και στην πολιτική και κοινωνικο-πολιτισμική ανάπτυξη των κρατών μελών της απαιτούν μεταρρυθμίσεις και διευρυμένη συνεργασία εντός του συστήματος λήψης πολιτικών αποφάσεων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλληλεξάρτηση εντός της ζώνης του ευρώ είναι μεγαλύτερη απ' ό,τι εντός της ΕΕ συνολικά και ότι αυτό δεν μετουσιώνεται ακόμη σε αποτελεσματικές και συνεκτικές διεργασίες πολιτικής - ιδίως σε ό,τι αφορά τη σύνδεση μεταξύ υγιών δημόσιων οικονομικών, δαπανών υψηλής ποιότητας και επενδύσεων σε στρατηγικές αύξησης της παραγωγικότητας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη χάραξη των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής, οι διαμορφωτές της πολιτικής θα πρέπει να εντοπίσουν, να αναλύσουν και να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν κατά τα προσεχή έτη οι οικονομίες της ΕΕ,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίγνωση και ενεργός υποστήριξη των πολιτών της ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των μέτρων οικονομικής πολιτικής,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) απαιτεί μεγαλύτερη προβολή, δυνατότητες παρακολούθησης και συμμετοχική ώθηση στο πλαίσιο της ανανεωμένης Στρατηγικής της Λισαβόνας, ιδίως σε σχέση με τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) και τις εκθέσεις υλοποίησής τους,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έντονη αλληλεξάρτηση μεταξύ οικονομικής μεγέθυνσης, απασχόλησης και καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια των εργαζομένων επισημαίνεται όλο και περισσότερο ως βασική πρόκληση τόσο για την πολιτική απασχόλησης όσο και για την πολιτική κοινωνικής ένταξης· εκτιμώντας κατά συνέπεια ότι επιβάλλεται η συμβολή των Ολοκληρωμένων Προσανατολισμών στην επίτευξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων και η συνεκτίμηση των συνεργιών ανάμεσα στους διάφορους τομείς,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα ανεπίσημη συνάντηση των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Guimarães κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινωνική ένταξη αποτελεί θεμελιώδη διάσταση των στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρώπη δεδομένου ότι προσφέρει τα εργαλεία για να δημιουργηθούν ευκαιρίες για όλους και έχει θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, τις δεξιότητες και την ανθρώπινη ανάπτυξη,

Εξωτερική διάσταση της στρατηγικής της Λισαβόνας

1.   επισημαίνει ότι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις οικονομίες της ΕΕ, οι οποίες είναι επόμενο να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στις ερχόμενες δεκαετίες και να αποκομίσουν επιπλέον οφέλη από την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας, της δυναμικότητας, της αστικοποίησης, των δικτύων και της θετικής τους φήμης·

2.   υπογραμμίζει ότι η ΕΕ μπορεί να επιτύχει εσωτερικά τους στόχους της Λισαβόνας μόνο εάν είναι δραστήρια και ενωμένη στη διεθνή σκηνή· χαιρετίζει, συνεπώς, την πρόθεση να αναπτυχθεί μια συνεκτική εξωτερική διάσταση της Στρατηγικής της Λισαβόνας· θεωρεί ότι μια σφαιρική προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική, που θα εστιάζεται στη ρυθμιστική συνεργασία, στη σύγκλιση των προτύπων και στην ισοδυναμία των κανόνων, πρέπει να προωθεί τόσο τον θεμιτό ανταγωνισμό όσο και το εμπόριο· προειδοποιεί, ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, ότι δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία των περαιτέρω βελτιώσεων στις διαδικασίες εσωτερικής συνεργασίας και μεταρρυθμίσεων·

3.   υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα και ενός από τους σημαντικότερους ευεργετούμενους από την ανοικτή παγκόσμια οικονομία· θεωρεί ότι, ακριβώς για αυτούς τους λόγους, η ΕΕ έχει σημαντική ευθύνη για την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων και για τη δημιουργία εργαλείων κοινής εξωτερικής οικονομικής πολιτικής, έτσι ώστε να διαχειρίζεται επαρκώς τον εξωτερικό αντίκτυπο της ενιαίας αγοράς της ΕΕ·

4.   επισημαίνει ότι, χωρίς κατάλληλο συντονισμό της συγκρότησης του εποπτικού πλαισίου της ΕΕ και δραστήρια επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς και τα οφέλη των οικονομιών κλίμακας, που αποκτώνται λόγω της συμμετοχής της ΕΕ ως ενιαίας οντότητας στην παγκόσμια αγορά, θα μπορούσαν ενδεχομένως να μειωθούν·

5.   χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει περαιτέρω τη ρυθμιστική συνεργασία, τη σύγκλιση των προτύπων και την ισοδυναμία των κανόνων στις συζητήσεις της με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να προωθεί την αξιοπρεπή εργασία και την ποιότητα της εργασιακής ζωής, να καταπολεμήσει το κοινωνικό ντάμπινγκ, να περιλαμβάνει κεφάλαιο για την αειφόρο ανάπτυξη στις συμφωνίες εμπορίου και συνεργασίας της με τρίτες χώρες, να απαιτεί την κύρωση και την επιβολή των βασικών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και αρχών αξιοπρεπούς εργασίας και να εφαρμόζει συστηματικά τις κοινωνικές αξίες και αρχές όταν συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες·

Εσωτερικές πολιτικές
Γέφυρα μεταξύ των στρατηγικών κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης και των ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών

6.   χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής ότι θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ενεργό ενσωμάτωση και στις ίσες ευκαιρίες, ότι πρέπει να προωθηθεί επαρκής κοινωνική προστασία και να ενισχυθεί η καταπολέμηση της φτώχειας και ότι απαιτούνται, σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποτελεσματικότερα μέσα εξασφάλισης των υφισταμένων δικαιωμάτων πρόσβασης στην απασχόληση, την εκπαίδευση, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες μορφές κοινωνικής προστασίας·

7.   υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί και βελτιωθεί η ολοκλήρωση και προβολή της κοινωνικής διάστασης στον προσεχή κύκλο της Στρατηγικής της Λισαβόνας και ιδίως στους Ολοκληρωμένους Προσανατολισμούς· θεωρεί ότι είναι επείγουσα η ανάγκη να ξεπεραστεί η αντιληπτή αδυναμία των Προσανατολισμών για την Απασχόληση, οι οποίοι δεν δίνουν βαρύτητα σε ορισμένους βασικούς κοινωνικούς στόχους, όπως σε εκείνους που αποβλέπουν στη μείωση του αριθμού των εργαζόμενων φτωχών και στην αύξηση της πρόσβασης σε απασχόληση υψηλής ποιότητας, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και άλλες μορφές κοινωνικής προστασίας για όλους· καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τους Ολοκληρωμένους Προσανατολισμούς έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις και να ξεπεραστούν αυτές οι αδυναμίες·

8.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια συστηματική προσέγγιση, η οποία να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο συνοχής μεταξύ της διαδικασίας ΕΠΜ που είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη και σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, αφενός, και στη διαδικασία κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης, αφετέρου·

Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση

9.   καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την ευρεία απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση, εξασφαλίζοντας ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν συνολικότερα τους στόχους και τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ), τους μηχανισμούς και τα μέτρα δια βίου μάθησης που εκτίθενται στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων και το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Αναπηρία 2006-2007· ζητεί όλοι αυτοί οι στόχοι, δεσμεύσεις και συγκριτικά μέτρα να ενσωματωθούν πλήρως στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές, έτσι ώστε να βελτιωθεί η συνεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα της ΕΣΑ·

10.   υπογραμμίζει ότι έχει μεγάλη σημασία να ενισχυθούν οι στρατηγικές δυνατότητες των πολιτικών απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή, κατά τις διαδικασίες συντονισμού τους, στην ποιότητα θέσεων απασχόλησης, στο συνδυασμό εργασιακής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής, στην ποιότητα και διαθεσιμότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, στην υλοποίηση της νομοθεσίας καταπολέμησης των διακρίσεων, στην ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες και τους άνδρες, καθώς και στα θέματα μετανάστευσης·

11.   υποστηρίζει την έγκριση ισορροπημένης δέσμης κοινών αρχών σχετικά με την ευελιξία με ασφάλεια, έτσι ώστε να συνδυάζεται η ευελιξία και η ασφάλεια για τους εργαζομένους και τους εργοδότες στην αγορά εργασίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις κοινές αυτές αρχές στις διαβουλεύσεις τους στο πλαίσιο των ΕΠΜ με τους κοινωνικούς εταίρους, και υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της κατάρτισης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης, των δραστήριων πολιτικών για την αγορά εργασίας, της επαρκούς κοινωνικής προστασίας και της ανάσχεσης του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, εξασφαλίζοντας δικαιώματα απασχόλησης σε όλους τους εργαζόμενους·

Οικονομική πολιτική

12.   σημειώνει την πρόταση που διατυπώνεται με την προσωρινή έκθεση της Επιτροπής να συγκεντρωθούν οι διάφορες πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ προκειμένου να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να πραγματοποιηθεί ευφυής πράσινη πρωτοβουλία για την ανάπτυξη που θα συγκεντρώνει όλους τους βασικούς υφιστάμενους οικονομικούς μηχανισμούς της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να μη διαχωρίσει την περιβαλλοντική πολιτική από την πολιτική οικονομικών θεμάτων και απασχόλησης· πιστεύει ότι η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος πρέπει να αποτελέσει τη ραχοκοκκαλιά της αναθεώρησης από την ΕΕ του τριετούς κύκλου της Λισαβόνας·

13.   πιστεύει ότι η υγιής οικονομική πολιτική θα βοηθούσε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και να μειωθεί η αβεβαιότητα στο περιβάλλον της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής μεταβλητότητας· επισημαίνει ότι ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία σε ορισμένα κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια ήταν η ανεπαρκής εγχώρια ζήτηση· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι καίρια σημασία έχει ο βελτιωμένος συντονισμός τόσο σε σχέση με υγιείς οικονομικές πολιτικές όσο και με δημόσια οικονομικά υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων "επενδύσεων της Λισαβόνας'·

14.   είναι της γνώμης ότι η διαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι αποτελεσματικοί κανόνες ανταγωνισμού και η κατάλληλη ρύθμιση και εποπτεία θα εξακολουθήσουν να έχουν κεφαλαιώδη ρόλο, έχοντας κατά νου την παγκοσμιοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και την ανάγκη να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να επεξεργαστεί τα ζητήματα των χρηματοπιστωτικών αγορών και να αναπτύξει πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος της Λισαβόνας·

15.   τονίζει ότι η επιβράδυνση της αύξησης της παραγωγικότητας είναι θέμα που προκαλεί ανησυχία στην οικονομική πολιτική και παρουσιάζει διακυμάνσεις στα διάφορα σημεία της ΕΕ, και το οποίο έχει ωστόσο ένα συνολικό κοινό μοτίβο το οποίο αντικατοπτρίζει αδυναμίες στις αγορές, στη διανομή και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

16.   επισημαίνει ότι οι διαρθρωτικές ακαμψίες παρεμποδίζουν την αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών και την προσβασιμότητα των δικτύων σε κλάδους που παρουσιάζουν υστέρηση· πιστεύει ότι οι προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενέργειες από την πλευρά της προσφοράς που να είναι σχεδιασμένες ώστε να δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για διαμεθοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να επιταχύνουν την εμφάνιση μιας ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς·

17.   αναγνωρίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ταχύτερο μετασχηματισμό της καινοτομίας σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες· υποστηρίζει, συνεπώς, το αίτημα της Επιτροπής για "τρίγωνο γνώσεων" έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας· αναμένει αποτελεσματικότερες επενδύσεις σε νέες δεξιότητες, δια βίου μάθηση και σύγχρονα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

18.   τάσσεται υπέρ της υποστήριξης στην αναδιάρθρωση της οικονομίας με κινητήρια δύναμη την καινοτομία στις διοικητικές διεργασίες, διαδικασίες και οργανωτικές δομές· είναι της γνώμης ότι οι νέες εταιρείες στον τομέα αυτό χρειάζονται μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και περισσότερη δημιουργικότητα και ότι προσφέρουν πολυάριθμες ευκαιρίες σε μικρές επιχειρήσεις και στη νεότερη γενιά·

19.   παρατηρεί ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τις διαρθρωτικές πολιτικές, να προλαβαίνει την ανάδειξη καρτέλ και να εξασφαλίζει ότι οι συνθήκες της αγοράς δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό των μικρών επιχειρήσεων·

20.   θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι πολίτες της ΕΕ συχνά ταυτίζουν την παγκοσμιοποίηση με την μείωση της ευρωπαϊκής παραγωγής και την απώλεια θέσεων απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με όλες τις πτυχές της παγκοσμιοποίησης και την ανάγκη μιας πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας·

21.   επαναλαμβάνει ότι οι στόχοι της Στρατηγικής της Λισαβόνας μπορούν να επιτευχθούν πλήρως μόνο με περαιτέρω προσπάθειες για την θέσπιση κοινής ενεργειακής πολιτικής·

22.   αναγνωρίζει ότι οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις διαδραματίζουν στο σύνολό τους κάποιο ρόλο στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την καινοτομία και ότι η πρόσβαση των μικρότερων επιχειρήσεων και των μεμονωμένων ατόμων στους πόρους έχει επομένως κρίσιμη σημασία για την άνοδο του επιπέδου της Ε&Α και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών· θεωρεί ότι τόσο η χρηματοδότηση στα αρχικά στάδια όσο και η τρέχουσα χρηματοδότηση για επαρκώς μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να καθίσταται δυνατή η διοχέτευση των προϊόντων στην αγορά·

23.   χαιρετίζει την προτεινόμενη διαβούλευση της Επιτροπής με ΜΜΕ και τους εκπροσώπους τους και τον συνακόλουθο σχεδιασμό του "Νόμου περί των Μικρών Επιχειρήσεων" στην Ευρώπη· ζητεί να ακουστεί η φωνή των μικρών επιχειρήσεων στον κοινωνικό διάλογο και η αρχή της "προτεραιότητας στους μικρούς" να ενσωματωθεί πλήρως στη χάραξη της πολιτικής·

24.   υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της ΕΚΤ στον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής και διαχείρισης του φαινομένου μεταβλητότητας των παγκοσμίων δημοσιονομικών αγορών· τονίζει ότι η υπερτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ είναι αποτέλεσμα των αυξημένων ανισορροπιών στις τρίτες χώρες και της μειωμένης ζήτησης στη ζώνη του ευρώ· εκφράζει την ανησυχία του για το βαθμό στον οποίο η ανάπτυξη στην ΕΕ θα μπορέσει να είναι αρκετά ισχυρή για να αντιμετωπίσει τη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες οικονομικές αγορές και τις νομισματικές ισοτιμίες·

25.   πιστεύει ότι η αύξηση της ζήτησης φυσικών πόρων, βασικών αγαθών και υπηρεσιών στην οποία ωθεί η μεγέθυνση των αναπτυσσομένων οικονομιών, μπορεί να ασκήσει πληθωριστική πίεση στις οικονομίες των κρατών μελών της ΕΕ, η οποία έχει μέχρι τούδε αντισταθμιστεί από τη συνεισφορά τους στην αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς· θεωρεί ότι, για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ετοιμάσουν εργαλεία αντιπληθωριστικής οικονομικής πολιτικής με στρατηγικές τεχνολογικής ανάπτυξης και ένα πλαίσιο πιθανής μακροοικονομικής προσαρμογής και βελτιωμένου συντονισμού·

Παγκόσμια διακυβέρνηση

26.   αναγνωρίζει ότι απαιτείται λίαν επειγόντως υπερεθνική δράση στην ανάπτυξη πολιτικών για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και του διεθνώς οργανωμένου εγκλήματος και θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη υπερεθνικών θεσμών για την αντιμετώπιση των υπερεθνικών προκλήσεων·

27.   φρονεί ότι η ανάπτυξη παγκόσμιων ρυθμίσεων και προτύπων είναι ουσιώδης για την επίτευξη ρυθμιστικής σύγκλισης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συμμετάσχει ενεργά στις εργασίες όλων των σχετικών διεθνών οργανισμών και φορέων θέσπισης προτύπων, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ των ρυθμίσεων και πρακτικών της ΕΕ και των βασικών εμπορικών εταίρων της·

28.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και οι αντίστοιχες πολυμερείς του ΠΟΕ θα συνάπτονται σε πλαίσιο σεβασμού των διατάξεων της συμφωνίας περί ιδρύσεως του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να εργάζεται για ένα φιλόδοξο αποτέλεσμα της Υπουργικής Διακήρυξης της Ντόχα·

29.   φρονεί ότι η διατλαντική αγορά θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μέσο για να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα της εμπορικής άμυνας της ΕΕ, η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία·

30.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την βέβαιη επίτευξη αμοιβαιότητας όσον αφορά τους όρους πρόσβασης στην αγορά· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ που να αποσκοπεί στην άρση ή στη σημαντική μείωση όλων των εναπομεινάντων φραγμών στο εμπόριο και τις επενδύσεις, στο πλαίσιο του σεβασμού των ευρωπαϊκών προτύπων·

31.   πιστεύει ότι η επιδίωξη της περαιτέρω ελευθέρωσης του εμπορίου καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη να περιφρουρήσει η ΕΕ την ικανότητά της να αυτοπροστατεύεται έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών· θεωρεί, κατά συνέπεια, τα Μέσα Εμπορικής Άμυνας αναπόσπαστη συνιστώσα της στρατηγικής της ΕΕ·

Μετανάστευση

32.   τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται επειγόντως κοινά σύνορα και πολιτική μετανάστευσης που θα περιλαμβάνει όχι μόνο ολοκληρωμένους ελέγχους στα σύνορα αλλά και εναρμονισμένες στρατηγικές, κριτήρια και διαδικασίες για την οικονομική μετανάστευση, αφήνοντας στα μεμονωμένα κράτη μέλη την ευχέρεια να αποφασίζουν για τον αριθμό των μεταναστών που θα γίνονται αποδεκτοί· τονίζει επίσης ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την εξεύρεση τρόπων, με την ανταλλαγή εμπειριών, προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η εσωτερική μετανάστευση για όλους, τόσο από κοινωνικής όσο και από οικονομικής πλευράς·

Θεσμικές διευθετήσεις

33.   είναι της γνώμης ότι η επιρροή των οικονομικών συνθηκών στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη δεν είναι αυτόματη και ότι η ανάπτυξη θεσμών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αγορών καθορίζει κατά πόσον η οικονομία θα μπορέσει ή όχι να πραγματώσει το δυναμικό διαρθρωτικής ανάπτυξής της· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή να παρουσιάσει όντως ενημερωμένους Ολοκληρωμένους Προσανατολισμούς για την περίοδο 2008-2010·

34.   εκφράζει τη λύπη του γιατί δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί σαφές σχέδιο και κώδικας πρακτικής μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής, που να διασφαλίζει τη δέουσα συνεργασία και την πλήρη συμμετοχή των τριών αυτών Κοινοτικών θεσμικών οργάνων στον κατάλληλο περαιτέρω χειρισμό των θεμάτων παγκοσμιοποίησης· ζητεί σχετικά από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλουν πάραυτα προτάσεις για στενή συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ ενόψει της επερχόμενης επανεξέτασης της Στρατηγικής της Λισαβόνας·

Συμμετοχή των ενδιαφερομένων

35.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας και ιδίως εντός της διαδικασίας ΕΠΜ, να προωθήσουν την αρχή της "ίδιας ευθύνης" και να ενισχύσουν τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών·

o
o   o

36.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0051.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0048.
(3) ΕΕ C 316 E, 22.12.2006, σ. 370.


Εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ
PDF 303kWORD 64k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης
P6_TA(2007)0534RC-B6-0462/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6, 13 και 29 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 61, 62 και 64 της Συνθήκης περί Ευρωπαϊκής Κοινότητος,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 19 και 45 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων"),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών(1),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και την καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως δε το ψήφισμα της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί θεμελιώδη και αναπαλλοτρίωτη ελευθερία που αναγνωρίζεται στους πολίτες της Ένωσης τόσο από τις Συνθήκες όσο και από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ότι αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το λόγο αυτό, η οδηγία 2004/38/ΕΚ όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης και των οικογενειών τους, προβλέπει μεν τη δυνατότητα ενός κράτους μέλους να απελαύνει πολίτη της Ένωσης, αλλά θέτει τη δυνατότητα αυτή εντός αυστηρά καθορισμένων ορίων, προκειμένου να κατοχυρώνονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και η ελευθερία αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα και ότι η Ένωση έχει στόχο να διασφαλίσει στους πολίτες της υψηλό επίπεδο ασφάλειας μέσα σε χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το οργανωμένο έγκλημα και η εμπορία ανθρώπων είναι προκλήσεις με υπερεθνικές διαστάσεις και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία στον ευρωπαϊκό χώρο βασίζεται επίσης στην ενίσχυση της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων έρευνας και δίωξης, με την υποστήριξη της Eurojust και της Europol,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση των νόμων κάθε κράτους μέλους αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για τη συνύπαρξη και την κοινωνική ενσωμάτωση στην Ένωση, ότι όλοι υποχρεούνται να τηρούν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται, ότι η ποινική ευθύνη είναι πάντοτε προσωπική και ότι οι πολίτες της Ένωσης απολαμβάνουν μεν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που τους αναγνωρίζει η Συνθήκη, αλλά οφείλουν και να ακολουθούν τις τυπικές διαδικασίες που συνδέονται με την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη το ευρωπαϊκό δίκαιο και τη νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι εθνικές νομοθεσίες οφείλουν να ακολουθούν τις αρχές και τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση κάθε μορφής ρατσισμού και ξενοφοβίας και κάθε μορφής διακρίσεων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης διακρίσεων με βάση την εθνικότητα, κάθε πολίτης της Ένωσης και τα μέλη της οικογενείας του που διαμένουν ελεύθερα και νόμιμα σε ένα κράτος μέλος θα έπρεπε να τυγχάνουν στο εν λόγω κράτος ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες του κράτους αυτού,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά εξακολουθούν να αποτελούν θύματα διακρίσεων και καταχρήσεων στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η ενσωμάτωση, η κοινωνική ένταξη και η προστασία της μειονότητας αυτής παραμένουν δυστυχώς στόχοι προς επίτευξη,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη την άγρια επίθεση και δολοφονία γυναίκας στη Ρώμη, για την οποία κατηγορείται ένας ρουμάνος υπήκοος,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη τις ρατσιστικές επιθέσεις οι οποίες ακολούθησαν το συμβάν, θύματα των οποίων υπήρξαν ρουμάνοι πολίτες,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια πρόσωπα αναμένεται να μην προβαίνουν σε δηλώσεις που θα μπορούσε να νοηθεί ότι ενθαρρύνουν τον στιγματισμό ομάδων του πληθυσμού,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη την κοινή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού της Ρουμανίας και του Προέδρου του Ιταλικού Συμβουλίου, καθώς και την κοινή επιστολή που απηύθυναν στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μειονότητα των Ρομά,

1.   εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τη δολοφονία στη Ρώμη της Giovanna Reggiani στις 31 Οκτωβρίου 2007 και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους συγγενείς της·

2.   επιβεβαιώνει την αξία της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων ως θεμελιώδους αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συστατικού τμήματος της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και θεμελιώδους στοιχείου της εσωτερικής αγοράς·

3.   επιβεβαιώνει το στόχο να καταστεί η Ένωση και οι κοινότητές της χώρος όπου κάθε άνθρωπος θα μπορεί να ζει με ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη·

4.   υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2004/38/ΕΚ θέτει τη δυνατότητα απέλασης πολίτη της Ένωσης εντός αυστηρά καθορισμένων ορίων, προβλέπει δε ειδικότερα:

   - με το άρθρο 27) ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής μόνον για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και ότι δεν μπορεί να γίνει επίκληση των λόγων αυτών για την εξυπηρέτηση οικονομικών σκοπών· κάθε μέτρο πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και να βασίζεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του συγκεκριμένου ατόμου και σε καμία περίπτωση σε λόγους γενικής πρόληψης·
   - με το άρθρο 28 ότι απαιτείται αξιολόγηση πριν από κάθε απόφαση απέλασης, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η προσωπική κατάσταση του συγκεκριμένου ατόμου, ειδικότερα δε η διάρκεια διαμονής του, η ηλικία του, η κατάσταση της υγείας του, η οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση και η ενσωμάτωσή του στο κράτος μέλος υποδοχής·
   - με το άρθρο 30, ότι οι αποφάσεις απέλασης κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους εγγράφως και κατά τρόπο που τους επιτρέπει να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τα αποτελέσματά τους, ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται επακριβώς και πλήρως για τους λόγους της απόφασης, για το δικαστήριο ή τη διοικητική αρχή όπου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, καθώς και για την προθεσμία άσκησης της προσφυγής και, κατά περίπτωση, για την προθεσμία που τάσσεται στον ενδιαφερόμενο να εγκαταλείψει τη χώρα, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός από την ημερομηνία της κοινοποίησης·
   - με το άρθρο 31, ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες προσφυγής στο κράτος μέλος υποδοχής κατά της απόφασης απέλασης και ότι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν ασφαλιστικά μέτρα για την αναστολή της εκτέλεσής της, τα οποία εφαρμόζονται πλην καθορισμένων εξαιρέσεων·
   - με το άρθρο 36, ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη πρέπει να είναι αποτελεσματικές και αναλογικές·
   - με την αιτιολογική σκέψη 16 και το άρθρο 14, τη δυνατότητα απέλασης αν ο πολίτης αποτελεί υπέρμετρο βάρος για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, τονίζει όμως παράλληλα ότι χρειάζεται εμπεριστατωμένη εξέταση της ατομικής περίπτωσης και ότι σε καμία περίπτωση αυτός και μόνο ο όρος δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτομάτως την απέλαση·.

5.   επανεπιβεβαιώνει ότι όλες οι εθνικές νομοθεσίες πρέπει να σέβονται αυστηρά τα όρια και τις εγγυήσεις αυτές, μεταξύ δε αυτών και τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης απέλασης και τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων υπεράσπισης, και ότι κάθε εξαίρεση οριζόμενη από την οδηγία 2004/38/ΕΚ θα πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά· υπενθυμίζει ότι οι συλλογικές απελάσεις απαγορεύονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

6.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίσκεψη του ρουμάνου Πρωθυπουργού στην Ιταλία και για την κοινή δήλωση των Ρομάνο Πρόντι και Καλίν Ποπέσκου-Ταριτσεάνου· εκφράζει την υποστήριξή του στην έκκληση του Προέδρου του Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δέσμευση για την κοινωνική ενσωμάτωση των λιγότερο ευνοημένων πληθυσμών και για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση των πληθυσμιακών τους κινήσεων, μεταξύ άλλων μέσω των προγραμμάτων ανάπτυξης και κοινωνικής βοήθειας που εντάσσονται στα διαρθρωτικά ταμεία·

7.   καλεί την Επιτροπή να προβεί χωρίς καθυστερήσεις σε εξαντλητική αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας 2004/38/ΕΚ και της ορθής της μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο από τα κράτη μέλη και να υποβάλει τυχόν αναγκαίες προτάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 39 της εν λόγω οδηγίας·

8.   υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, αναθέτει στην αρμόδια κοινοβουλευτική του επιτροπή να διεξαγάγει, έως την 1η Ιουνίου 2008, σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, μια αξιολόγηση των προβλημάτων μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας, έτσι ώστε να καταδειχθούν οι καλύτερες πρακτικές και τα μέτρα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε διακρίσεις μεταξύ ευρωπαίων πολιτών·

9.   καλεί τα κράτη μέλη να παραμερίσουν κάθε δισταγμό και να προχωρήσουν ταχύτερα στην ενίσχυση των μέσων αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας στις ποινικές υποθέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της εμπορίας ανθρώπων, φαινομένων με διεθνείς διαστάσεις, μεριμνώντας παράλληλα για ομοιόμορφο πλαίσιο διαδικαστικών εγγυήσεων·

10.   απορρίπτει την αρχή της συλλογικής ευθύνης και επιβεβαιώνει με σθένος την ανάγκη να καταπολεμηθεί κάθε μορφή ρατσισμού και ξενοφοβίας, οι διακρίσεις κάθε είδους και ο κοινωνικός στιγματισμός με βάση την ιθαγένεια και την εθνοτική καταγωγή, όπως απαιτεί ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή την επείγουσα ανάγκη να υποβάλει πρόταση οριζόντιας οδηγίας κατά των διακρίσεων κάθε μορφής στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ, όπως προβλέπει το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2008·

12.   θεωρεί ότι η προστασία των δικαιωμάτων των Ρομά και η ενσωμάτωση της μειονότητας αυτής αποτελούν ζητούμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει χωρίς καθυστέρηση, χαράσσοντας συνολική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, αξιοποιώντας ιδίως τα διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού καθώς και πόρους των διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να στηρίξει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την κοινωνική ένταξη των Ρομά·

13.   προτείνει τη συγκρότηση δικτύου οργανώσεων που θα ασχολούνται με την κοινωνική ένταξη των Ρομά καθώς και την προώθηση μηχανισμών που αυξάνουν τη συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της κοινότητας των Ρομά, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών· θεωρεί εν προκειμένω πολύ σημαντική την ισχυρή και διαρθρωμένη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης·

14.   εκτιμά ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του αντιπροέδρου της Επιτροπής Franco Frattini στον ιταλικό Τύπο, με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν στη Ρώμη, είναι αντίθετες προς το πνεύμα και το γράμμα της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, την οποία καλείται να τηρεί πλήρως·

15.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ.

(1) ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 77.
(2) ΕΕ C 45 Ε, 23.2.2006, σ. 129.


Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν
PDF 276kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Εσθονίας, στη Δημοκρατία της Λεττονίας, στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, στη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, στη Δημοκρατία της Μάλτας, στη Δημοκρατία της Πολωνίας, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας και στη Σλοβακική Δημοκρατία
P6_TA(2007)0535B6-0448/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, τη Δημοκρατία της Λεττονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, τη Δημοκρατία της Μάλτας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας και τη Σλοβακική Δημοκρατία (11722/2007),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το προαναφερθέν σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του χώρου Σένγκεν αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα, με χαρακτηριστικά την άρση κάθε ελέγχου στα κοινά σύνορα μεταξύ όλων των συμμετεχουσών χωρών και τη θέσπιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της επικρατείας της ΕΕ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκ παραλλήλου προς την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, ελήφθησαν ορισμένα αντισταθμιστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων η θέσπιση αποτελεσματικών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών, τελωνειακών, αστυνομικών και δικαστικών αρχών των κρατών μελών, η κοινή πολιτική για τις θεωρήσεις και η θέσπιση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS),

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, της Πράξης Προσχώρησης του 2003(2), οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν πέραν των αναφερομένων στο παράρτημα Ι της ανωτέρω πράξης ισχύουν σε ένα νέο κράτος μέλος υπό την έννοια του μέσου αυτού μόνον δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Συμβουλίου αφού εξετασθεί ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κεκτημένου αυτού,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της ΕΕ το κεκτημένο του Σένγκεν και αποφασίστηκε η υποχρεωτική εφαρμογή του για κάθε επόμενο νέο κράτος μέλος,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διεξάγεται επαλήθευση μέσω διαδικασιών αξιολόγησης προκειμένου να διαπιστώνεται εάν τα νέα κράτη μέλη πληρούν τους αναγκαίους όρους για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του εν λόγω κεκτημένου (προστασία των δεδομένων, εναέρια σύνορα, χερσαία σύνορα, αστυνομική συνεργασία, σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, θαλάσσια σύνορα και θεωρήσεις)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την εκ μέρους του Συμβουλίου λήψη αποφάσεων σχετικά με την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα με τα κράτη μέλη αυτά και μεταξύ τους,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση του χώρου Σένγκεν αποτελεί, κατά συνέπεια, ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ολοκλήρωση των νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιολογήσεις των νέων αυτών κρατών μελών έχουν αρχίσει μετά από αίτηση (το 2006) κάθε κράτους μέλους (δήλωση ετοιμότητας)· δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν, για κάθε νέο κράτος μέλος, υπό την ευθύνη της ομάδας εργασίας Σένγκεν για την αξιολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιολογήσεις άρχισαν με την υποβολή ερωτηματολογίου προς τα κράτη μέλη όσον αφορά όλα τα μέρη του κεκτημένου του Σένγκεν, ενώ ακολούθησαν επισκέψεις αξιολόγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες εμπειρογνωμόνων εστάλησαν σε σύνορα, προξενεία, SIS, κ.λπ., και ετοίμασαν εξαντλητικές εκθέσεις με τεκμηριωμένες περιγραφές, αξιολογήσεις και συστάσεις που μπορεί να απαιτήσουν πρόσθετα μέτρα και επισκέψεις μεταπαρακολούθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελική έκθεση διαπιστώνεται εάν το νέο κράτος μέλος, μετά από την πλήρη διαδικασία αξιολόγησης, πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την πρακτική εφαρμογή,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση της Πορτογαλίας για την υποβολή πρότασης για την τεχνική μεταβατική λύση - SISone4all - που θα επιτρέψει στα νέα κράτη μέλη να συνδεθούν στο σύστημα SIS το 2007, εν αναμονή της υλοποίησης του νέου συστήματος SIS II από την Επιτροπή,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του SIS II εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα του Κοινοβουλίου, επειδή είναι απαραίτητη όχι μόνο για να μπορέσουν να συνδεθούν στο σύστημα τα νέα κράτη μέλη, αλλά και για να αποτελέσει, στο κοινοτικό πλαίσιο, ένα πιο δυνατό και ευέλικτο εργαλείο που θα μπορεί να ανταποκριθεί σε ραγδαία μεταβαλλόμενες απαιτήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα επιτρέψει την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτελεσματικότερη χρήση των δεδομένων, ενώ θα εισαγάγει νέες δυνατότητες και θα εκμεταλλεύεται τις τεχνολογικές εξελίξεις,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2007/471/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2007(3), για την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν όσον αφορά το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σε εννέα νέα κράτη μέλη, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 7 Ιουλίου 2007 και ότι η αξιολόγηση της ορθής εφαρμογής του SIS στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπόρεσε να ολοκληρωθεί μόνο στα τέλη Σεπτεμβρίου 2007,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος μέλος, κατά την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να δεχτεί το κεκτημένο του Σένγκεν ενώ ταυτόχρονα έχει τη θεμιτή προσδοκία ότι θα απολαύει των ιδίων δικαιωμάτων με τα λοιπά κράτη μέλη και ότι θα μπορούν οι πολίτες του να διακινούνται ελεύθερα εντός της επικράτειάς τους,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη διατήρηση ενιαίου επιπέδου ασφαλείας εντός του χώρου της Κοινότητας τα κράτη μέλη πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν κατά τρόπο αυστηρό και αποτελεσματικό τις απαιτήσεις του χώρου Σένγκεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν παραβλεφθεί ο στόχος αυτός, διακυβεύεται η ασφάλεια ολόκληρου του χώρου Σένγκεν,

ΙΓ.   προσδοκώντας ότι η ταχύτητα με την οποία διεξήχθη ολόκληρη η διαδικασία αξιολόγησης δεν διακύβευσε τον επακριβή και αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να διεξάγονται αυτές οι διαδικασίες,

ΙΔ.   εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι στην αρχή της διαδικασίας αυτής, κατά τη διαβούλευση του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο αρνήθηκε αρχικά στο Κοινοβούλιο την πρόσβαση στις εκθέσεις αξιολόγησης των εμπειρογνωμόνων για λόγους ασφάλειας,

ΙΕ.   δεδομένου ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο, και ειδικότερα τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αξιολόγηση όσον αφορά την εφαρμογή όλων των τομέων του Σένγκεν προτού εκφέρουν αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη γνώμη για την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε όλες τις προσπάθειες και την καλή θέληση της Πορτογαλικής Προεδρίας για να εξασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ειδικότερα η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, θα ετηρούντο ενήμεροι για κάθε στάδιο των διαδικασιών αξιολόγησης που διεξήχθησαν στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη,

1.   καλωσορίζει τα νέα κράτη μέλη που εισέρχονται στο χώρο Σένγκεν, τονίζοντας τη συμβολική και ιστορική σημασία του γεγονότος αυτού σε σχέση με τον τερματισμό των παλαιών διαιρέσεων της Ευρώπης και τα συγχαίρει για τις τεράστιες προσπάθειες που ορισμένα εξ αυτών κατέβαλαν για να ετοιμαστούν και να τηρήσουν όλες τις απαιτήσεις του Σένγκεν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα·

2.   υπενθυμίζει στα νέα κράτη μέλη την ανάγκη διατήρησης υψηλού επιπέδου ασφαλείας και αυστηρού και αποτελεσματικού σεβασμού των απαιτήσεων του χώρου Σένγκεν ανά πάσα στιγμή·

3.   συγχαίρει την Πορτογαλική Προεδρία για τη δημιουργία των απαραίτητων μέσων προκειμένου να επεκτείνει το 2007 το χώρο Σένγκεν στα νέα κράτη μέλη·

4.   τονίζει την πιεστική ανάγκη να επιταχυνθούν οι προετοιμασίες για την αρχή της εφαρμογής ενός πλήρως λειτουργικού SIS II·

5.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι πρέπει να θεσπίσουν το συντομότερο δυνατό όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επανορθώσουν τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν· επισημαίνει όμως ότι, παρότι εκκρεμούν ακόμη ορισμένα ζητήματα που πρέπει να παρακολουθηθούν στο μέλλον, δεν συνιστούν εμπόδιο για την εφαρμογή του πλήρους κεκτημένου του Σένγκεν στα ενδιαφερόμενα νέα κράτη μέλη·

6.   παροτρύνει το Συμβούλιο να εξασφαλίσει την έγγραφη ενημέρωση του Κοινοβουλίου κατά το επόμενο εξάμηνο όσον αφορά τη συνέχεια που θα αποφασίσει να δώσει στις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση αξιολόγησης Σένγκεν και αναφέρονται στη μεταπαρακολούθηση για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

7.   υπενθυμίζει την ανάγκη σφαιρικής αξιολόγησης, κατά την προσεχή διετία, του τρόπου με τον οποίο έχει εφαρμοστεί και λειτουργεί το σύστημα σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο χώρο Σένγκεν, με έμφαση ιδίως στις επιτεύξεις, στις συνέπειες και στα προβλήματα που ανέκυψαν με την εφαρμογή του συστήματος·

8.   προσδοκεί ότι το Συμβούλιο θα διασφαλίσει την παροχή στο Κοινοβούλιο, σε όλες τις νομοθετικές διαδικασίες, όλων των πληροφοριών που απαιτούνται και είναι διαθέσιμες, ώστε να μπορεί να λαμβάνει τις αποφάσεις του και να ασκεί τον απαραίτητο δημοκρατικό έλεγχο·

9.   ενθαρρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν τις εμπειρίες, καινοτομίες και βέλτιστες πρακτικές που αποκτήθηκαν κατά την πρόσφατη διαδικασία αξιολόγησης για νέα κράτη μέλη, προκειμένου να τα προωθήσουν σε όλα τα κράτη μέλη·

10.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή και σε όλα τα εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0531.
(2) ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33.
(3) ΕΕ L 179, 7.7.2007, σ. 46.


Η κατάσταση στο Πακιστάν
PDF 285kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το Πακιστάν
P6_TA(2007)0536B6-0474/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν για εταιρική σχέση και ανάπτυξη, η οποία υπογράφτηκε στις 24 Νοεμβρίου 2001 και τέθηκε σε ισχύ το 2004 (γνωστή και ως συμφωνία συνεργασίας τρίτης γενεάς), και ιδίως το άρθρο 1 της συμφωνίας αυτής, κατά το οποίο "ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών … αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας συμφωνίας",

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-Πακιστάν της 8ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την προαναφερθείσα συμφωνία συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας αμφότερες οι πλευρές ανέλαβαν να αναπτύξουν ευρύ επίσημο πολιτικό διάλογο με αντικείμενο την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στο Πακιστάν, καθώς και τις δηλώσεις του Υπάτου Εκπροσώπου της ΕΕ Xavier Solana της 4ης Νοεμβρίου 2007 και των επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών της ΕΕ στο Ισλαμαμπάντ της 4ης Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 5ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη φυλάκιση αγωνιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οπαδών της αντιπολίτευσης στο Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένης και της Ειδικής Εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της Κοινοπολιτείας της 12ης Νοεμβρίου 2007 ότι θα αποκλείσουν το Πακιστάν από την Κοινοπολιτεία εάν ο πρόεδρος Μουσάραφ δεν έχει αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη έως τις 22 Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο Πακιστάν, ιδίως τα ψηφίσματα της 12ης Ιουλίου(1) και της 25ης Οκτωβρίου 2007(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος Μουσάραφ εξέδωσε, στις 3 Νοεμβρίου 2007, προσωρινό συνταγματικό διάταγμα, που ανέστειλε το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου και στη θέση τους κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στην πράξη στρατιωτικό νόμο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την αναμενόμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με τη νομιμότητα της τρίτης θητείας του Προέδρου ενόσω παραμένει αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από αντίδραση, πολυάριθμοι δικηγόροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι πολίτες βγήκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν και αρκετές χιλιάδες εξ αυτών κακοποιήθηκαν και συνελήφθησαν,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική του προέδρου Μουσάραφ θα επιφέρει μεγαλύτερη αστάθεια στην χώρα, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτόν την βία και τις ακραίες στάσεις· θορυβημένο από τους κινδύνους που απειλούν την ειρήνη και την σταθερότητα στη γειτονία του Πακιστάν και στην ευρύτερη περιοχή,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν δεν έχει ακόμη εκδώσει την απόφασή του σχετικά με το εάν η εκλογή του Προέδρου Μουσάραφ είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε καταπάτηση της ελευθερίας του τύπου, της ανεξαρτησίας των δικαστικών αρχών, της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, καθώς και της ελευθερίας άσκησης πολιτικής δραστηριότητας, που αποτελούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε πολιτισμένου πολιτικού συστήματος,

1.   ζητεί απερίφραστα να τερματισθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να εφαρμοστεί αμέσως εκ νέου το Σύνταγμα του Πακιστάν του 1973·

2.   εκφράζει την αλληλεγγύη του στις ειρηνικές διαμαρτυρίες χιλιάδων δικηγόρων, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιφανών πολιτικών ηγετών· καταδικάζει τις βίαιες επιθέσεις της αστυνομίας εναντίον των διαδηλωτών και τις εκτεταμένες συλλήψεις χωρίς κατηγορία ή με κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις που δεν βασίζονταν σε πραγματικά περιστατικά,

3.   εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σύλληψη περισσότερων από 3.000 πολιτών, περιλαμβανομένων ηγετών πολιτικών κομμάτων, δικηγόρων, δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί τον άμεσο τερματισμό του κατ" οίκον περιορισμού της Μπεναζίρ Μπούτο, αρχηγού του ΛΚΠ, της Asma Jahangir, προέδρου της ανεξάρτητης επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για την ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης, και του I.A. Rehman, ιδρυτή της οργάνωσης αυτής· ανησυχεί βαθύτατα για το γεγονός ότι εξακολουθεί να ισχύει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Hina Jilani, ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.   απαιτεί την αποκατάσταση της δικαστικής ανεξαρτησίας με την επαναφορά των δικαστικών στις θέσεις τους· απαιτεί την άμεση αποφυλάκιση όλων των εκπροσώπων των δικηγορικών συλλόγων, που συνελήφθησαν μετά από ειρηνικές διαδηλώσεις· καταγγέλλει ιδίως τον παράνομο κατ' οίκον περιορισμό του ανώτατου δικαστή Chaudhry και τη φυλάκιση του Aitzaz Ahsan, Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου του Ανωτάτου Δικατηρίου·

5.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον πρόεδρο Μουσάραφ να σεβαστεί την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου –μετά την αποκατάστασή του– σχετικά με τη συνταγματικότητα της εκλογής του ως Προέδρου· καλεί τον Πρόεδρο Μουσάραφ να εγκαταλείψει τη θέση του αρχηγού του στρατού πριν ορκιστεί για τη νέα προεδρική θητεία και πριν λήξει, στις 15 Νοεμβρίου 2007, η κοινοβουλευτική εξαίρεση που του έχει χορηγηθεί για την άσκηση πολιτικού και στρατιωτικού αξιώματος·

6.   υπενθυμίζει ότι, λόγω αναστολής της λειτουργίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έχουν αναβληθεί οι προγραμματισθείσες για τις 13 Νοεμβρίου 2007 ακροάσεις για τις εκατοντάδες καταναγκαστικών εξαφανίσεων και εμμένει στη συνέχιση της ανάκρισης για τον εντοπισμό των εξαφανισθέντων και στην προσαγωγή ενώπιον των δικαστηρίων όλων όσοι πιστεύεται ότι κρατούνται μυστικά από κρατικές υπηρεσίες·

7.   απαιτεί την άρση όλων των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης και την ανάκληση όλων των διαταγμάτων που περιορίζουν την ελεύθερη κάλυψη των πολιτικών γεγονότων·

8.   καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να υλοποιήσει τις απαραίτητες συνθήκες για τη διεξαγωγή ελεύθερων, δίκαιων και διαφανών εκλογών όπως έχει προγραμματισθεί· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανακοίνωση του πρόεδρου Μουσάραφ στις 11 Νοεμβρίου 2007, σύμφωνα με την οποία οι εκλογές για τις επαρχιακές συνελεύσεις και την εθνοσυνέλευση θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από τις 9 Ιανουαρίου 2008·

9.   απαιτεί το σχηματισμό απολύτως ουδέτερης υπηρεσιακής κυβέρνησης, σύμφωνα με το Σύνταγμα και κατόπιν διαβουλεύσεως με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που θα εποπτεύσει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας· απαιτεί την επανασύσταση της εκλογικής επιτροπής· ζητεί να επιτραπεί στους αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμάτων να συμμετάσχουν στις εκλογές αυτές συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Nawaz Sharif στον οποίο πρέπει να επιτραπεί να επιστρέψει στο Πακιστάν και να συμμετάσχει ενεργά στην εκλογική διαδικασία·

10.   υπενθυμίζει ότι η αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας θα εξαρτηθεί από την αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων, περιλαμβανομένων εκείνων που κρατούνται παράνομα από τις υπηρεσίες πληροφοριών, και από την παύση των εξαφανίσεων των πολιτικών αντιπάλων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ανώτατου Δικαστηρίου· εκτιμά ότι πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως η ελευθερία του λόγου, η ελεύθερη κυκλοφορία, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, και ειδικότερα να αρθούν όλοι οι περιορισμοί στα νομοταγή πολιτικά κόμματα·

11.   τονίζει το γεγονός ότι η ανάπτυξη αντιπροσωπείας παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών στο Πακιστάν, στο πλαίσιο αποστολής παρατηρητών της ΕΕ, εξαρτάται από την τήρηση των βασικών προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών από τις πακιστανικές αρχές· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή εκλογών υπό κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα αποτελέσουν σαφές μήνυμα αντιδημοκρατικής διαδικασίας·

12.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με προσοχή το ενδεχόμενο να αποστείλει, εφόσον αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, νέα διερευνητική αποστολή που θα αξιολογήσει τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης μακρόπνοης αποστολής εκλογικής παρατήρησης της ΕΕ·

13.   υποστηρίζει πλήρως τα σαφή κριτήρια που θέτει η δήλωση του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2007, βάσει των οποίων θα κριθεί η επάνοδος του Πακιστάν στη συνταγματική τάξη·

14.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση του Πακιστάν να τηρήσει όλες τις κατοχυρωμένες με τη συμφωνία συνεργασίας αρχές, ιδίως τη ρήτρα για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας·

15.   καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εξετάσει την επέκταση της βοηθείας προς το Πακιστάν για την εκπαίδευση, τη μείωση της φτώχειας, την περίθαλψη και την παροχή βοηθείας, διοχετεύοντας κεφάλαια μέσω κοσμικών ΜΚΟ·

16.   καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται στο ακέραιο τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων·

17.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0351.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0489.


H διάσκεψη στο Μπαλί σχετικά με την αλλαγή του κλίματος
PDF 326kWORD 87k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου - η πορεία προς την διάσκεψη του Μπαλί για την αλλαγή του κλίματος και η συνέχειά της (COP 13 και COP/MOP3)
P6_TA(2007)0537B6-0432/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "ο περιορισμός της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου - Η πορεία προς το 2020 και μετέπειτα" (COM(2007)0002),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), το πρωτόκολλο του Κυότο στην UNFCCC και τις διαδικασίες για την εφαρμογή της,

–   έχοντας υπόψη τη συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 17ης Απριλίου 2007, σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην ειρήνη και την ασφάλεια,

–   έχοντας υπόψη την επερχόμενη δέκατη τρίτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ 13) στην UNFCCC και τη τρίτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία χρησιμεύει ως συνεδρίαση των συμβαλλομένων μερών στο Πρωτόκολλο του Κυότο (CΟΡ/ΜΟΡ 3) που θα πραγματοποιηθούν στο Μπαλί της Ινδονησίας μεταξύ 3 και 14 Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και ιδίως τα ψηφίσματα της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί(1) , της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την έκβαση της Διάσκεψης του Μόντρεαλ (CΟΡ 11 - CΟΡ/ΜΟΡ 1)(2), της 4ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τον περιορισμό του αντίκτυπου των αερομεταφορών στην αλλαγή του κλίματος(3) και της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την αλλαγή του κλίματος(4),

–   έχοντας υπόψη τις προφορικές ερωτήσεις B6-0379/2007 και B6-0380/2007 της προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος, που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού, και τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 8-9 Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   εκτιμώντας ότι η αλλαγή του κλίματος συνιστά την μεγαλύτερη πρόκληση του 21ου αιώνα, καθώς απειλεί την επιβίωση του πολιτισμού μας, έχει σε παγκόσμια κλίμακα σημαντικές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, με πιθανώς καταστροφικές επιπτώσεις που μπορούν επίσης να απειλήσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια;

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσμενείς της επιπτώσεις κατανέμονται άνισα και ότι εκτός από περιβαλλοντική καταστροφή η αλλαγή του κλίματος θέτει επίσης ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παγκόσμιας δικαιοσύνης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το δικαίωμα των φτωχών στην αξιοπρεπή διαβίωση,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η 4η έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) επιβεβαιώνει ότι η αλλαγή του κλίματος εμφανίζεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς, προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και ήδη προξενεί σοβαρές παγκόσμιες επιπτώσεις,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιοχές στον κόσμο έχουν έρθει ήδη αντιμέτωπες με τις επιβλαβείς συνέπειες της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας, και έχοντας υπόψη την πρόσφατη επιστημονική έρευνα από την οποία προκύπτει ότι ο συμφωνημένος από την ΕΕ μακροπρόθεσμος στόχος της μείωσης της αύξησης της θερμοκρασίας στους +2 βαθμούς Κελσίου σε σύγκρισή με τα προβιομηχανικά επίπεδα μπορεί να μην είναι αρκετός για την αποφυγή επικίνδυνων κλιματικών αλλαγών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη μετατοπίστηκαν πληθυσμιακές ομάδες λόγω των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, όπως στο Τουβαλού, το Μπαγκλαντές και την περιοχή Σαχέλ της Αφρικής,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η 4η έκθεση αξιολόγησης της IPCC αναφέρει ότι η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά 0,74 βαθμούς Κελσίου τα τελευταία 100 χρόνια και θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά περίπου 0,7 βαθμούς λόγω των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που έχουν ήδη σημειωθεί· υπολογίζει επίσης περαιτέρω αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη μεταξύ 1,8 και 4 βαθμών Κελσίου κατά τη διάρκεια του τρέχοντος αιώνα, ανάλογα με την εξέλιξη της κοινωνίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος, σύμφωνα με τα τελευταία δορυφορικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ), η καλοκαιρινή τήξη των πάγων στο Βόρειο Πόλο έλαβε τέτοιες διαστάσεις ώστε, για πρώτη φορά, να επιτραπεί η διέλευση πλοίων από το βορειοδυτικό πέρασμα από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό και ότι αυτό αποτελεί μια ακόμη ένδειξη ταχείας κλιματικής αλλαγής στην Αρκτική,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος είναι μακροπρόθεσμο πρόβλημα και ότι η λήψη βραχυπρόθεσμων μόνον μέτρων δεν αρκεί για να υπάρξει θετική επίδραση στο κλίμα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικές χώρες έχουν μείζονα ευθύνη για τις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φτωχότερες χώρες και οι πληθυσμοί αναμένεται να πληγούν περισσότερο από τη μεγαλύτερη αστάθεια του κλίματος,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 25 μεγαλύτερες ρυπογόνες χώρες ευθύνονται για το 83% των συνολικών εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, και ότι οι κατά κεφαλήν εκπομπές στις αναπτυγμένες χώρες είναι πολλαπλάσιες από αυτές των αναπτυσσόμενων χωρών,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της αδράνειας στον οικονομικό, κοινωνικό και υγειονομικό τομέα υπολογίσθηκε με την ανασκόπηση Stern ότι αντιστοιχεί σε 5-20% του παγκόσμιου ΑΕΠ ανά έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το UNFCCC και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κόστος της χρηστής πολιτικής στον τομέα του κλίματος θα μειώσει την αύξηση του παγκόσμιου ετήσιου ΑΕΠ με μικρό μόνον κλάσμα της προσδοκώμενης αύξησης, μεταξύ 0,12 -0,19%, χωρίς να υπολογίζονται τα παράπλευρα οφέλη στον τομέα του περιβάλλοντος και της υγείας, ούτε η βελτίωση στη ενεργειακή ασφάλεια,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η έκθεση της IPCC όσο και η ανασκόπηση Stern επιβεβαιώνουν ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι ιδιαίτερα τρωτές όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, λόγω της μεγαλύτερης έκθεσής τους και της μεγαλύτερης ευπάθειάς τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προκαλούμενη από τον άνθρωπο κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε επιζήμιες συνέπειες στη γεωργία και στα υδρολογικά συστήματα, στα δάση, στην αλιεία, στην υγεία και στην οικονομική υποδομή και ότι οι συνέπειες αυτές θα επιδεινώσουν την φτώχεια και θα αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Τράπεζα υπολογίζει ότι θα χρειασθούν ετησίως 10-40 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για να καταστεί η ανάπτυξη στις φτωχότερες χώρες απρόσβλητη από κλιματικές επιδράσεις και ότι οι συνεισφορές στα ειδικά ταμεία προσαρμογής υπολογίζεται μέχρι στιγμής να ανέλθουν μόνο σε 150-300 εκατομμύρια δολάρια ετησίως,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι είναι ανάγκη να χαραχθεί ο δρόμος για δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών, ώστε να παρασχεθούν τα απαραίτητα κίνητρα για γρήγορες επενδύσεις στην περαιτέρω ανάπτυξη και καθιέρωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

P.  ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι μια ευρεία συμφωνία, σε διεθνές επίπεδο, σχετικά με τους μακροπρόθεσμους στόχους για τον περιορισμό των εκπομπών είναι απολύτως ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να υπάρξει επενδυτική ασφάλεια για τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και τις τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας, και προκειμένου να αποφευχθούν οι επενδύσεις σε μη συμβατές ενεργειακές υποδομές,

1.   προτρέπει την ΕΕ να επιβεβαιώσει τον ηγετικό της ρόλο και να επιδιώξει απτή συνεργασία στη Διάσκεψη του Μπαλί για το κλίμα και, κατά τη συνάντηση, να επιτευχθεί συμφωνία για την αναγκαία διαπραγματευτική εντολή που θα θέσει ρεαλιστικό πλαίσιο για μεγαλόπνοη διεθνή κλιματική συμφωνία μετά το 2012, συνεπή με το στόχο του περιορισμού της κλιματικής αλλαγής σε λιγότερο από 2°C σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εδραιώσει τον ηγετικό της ρόλο, αποστέλλοντας ορισμένους αρχηγούς κυβερνήσεων στο Μπαλί, κίνηση με την οποία θα καταστήσει συγχρόνως σαφές ότι η αλλαγή του κλίματος συνιστά πολύπλευρο πρόβλημα που δεν πρέπει να συζητείται μόνον από τους υπουργούς περιβάλλοντος·

2.   θεωρεί ότι το μελλοντικό καθεστώς πρέπει να αξιοποιήσει βασικές αρχές και μηχανισμούς του UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο λαμβάνοντας υπόψη κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες· κρίνει ότι η εντολή του Μπαλί πρέπει να βασίζεται σε:

   - μακροπρόθεσμο στόχο για μείωση της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε λιγότερους από 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, το οποίο σημαίνει μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 50% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με το επίπεδο του 1990
   - δεσμευτικούς στόχους για τις βιομηχανικές χώρες
   - ευρύτερη συμμετοχή στις προσπάθειες μείωσης, ιδίως από αναπτυσσόμενες οικονομίες μέσω δίκαιων και αναλογικών στόχων,
   - παγκόσμιο σύστημα ανταλλαγής των ποσοστώσεων εκπομπών
   - ενισχυμένους οικονομικούς μηχανισμούς για την προσαρμογή, με ιδιαίτερη προσοχή στους υδάτινους πόρους,
   - αποτελεσματικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών που στηρίζονται στην αγορά, εφόσον απαιτείται, ώστε να αποφεύγεται η αποδάσωση και οι εκπομπές από τη χρήση της γης, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης αειφόρων γεωργικών πρακτικών,
   - χρηματοπιστωτικά και άλλα μέσα για καθαρή ανάπτυξη, μεταφορά και εφαρμογή τεχνολογίας
   - συμφωνία μέχρι το 2009 το αργότερο·

3.   τονίζει ότι οι τιμές-στόχοι για αειφόρο χρήση των πόρων και μείωση των εκπομπών πρέπει να βασίζονται στον μακροπρόθεσμο στόχο· θεωρεί ότι με βάση τις τρέχουσες γνώσεις είναι επιτακτικό οι παγκόσμιες εκπομπές να φθάσουν την υψίστη τιμή τους μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, η συγκέντρωση CO2 ισοδυνάμου στην ατμόσφαιρα να κρατηθεί κάτω από 450 ppm, και οι εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου να συνεχίσουν να μειώνονται σε επίπεδο που αντιστοιχεί στην ικανότητα απορρόφησης που έχουν οι φυσικές καταβόθρες·

4.   ζητεί να ληφθούν δεόντως υπόψη οι προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας σύμφωνα με τις οποίες το ήδη δύσκολο έργο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 2°C δεν αποτελεί από μόνο του πρότυπο ασφάλειας εφόσον εγκυμονεί πάντοτε εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις και συνέπειες·

5.   υπενθυμίζει ότι οι βιομηχανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν έχουν κυρώσει ακόμα το πρωτόκολλο του Κυότο, πρέπει να παίξουν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση των αλλαγών του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο και να δεσμευτούν να μειώσουν τις εκπομπές τους τουλάχιστον κατά 30% μέχρι το 2020 και κατά 60%-80% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με το 1990· πιστεύει ότι το μελλοντικό καθεστώς πρέπει να προβλέπει την πορεία έως το 2050, με συμμόρφωση προς ενδιάμεσους στόχους ανά πενταετία και με δεσμευτικούς στόχους που θα πρέπει να καθορίζονται και να αναθεωρούνται με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις·

6.   χαιρετίζει υπό αυτό το πνεύμα το στόχο της ΕΕ που ενέκρινε το προαναφερθέν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007 για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% από τα επίπεδα του 1990 έως το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευθούν υπέρ αναλόγων μειώσεων των εκπομπών και ότι θα συμβάλουν και οι πιο προηγμένες οικονομικά αναπτυσσόμενες χώρες κατ" αναλογία προς τις ευθύνες και τις δυνατότητες που τους αντιστοιχούν· αναγνωρίζει την υποχρέωση που ανέλαβε η ΕΕ –ανεξαρτήτως της σύναψης παγκόσμιας συμφωνίας για την περίοδο μετά το 2012– να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% από τα επίπεδα του 1990 έως το 2020·

7.   τονίζει ότι η αισθητή μείωση του CO2 μπορεί να επιτευχθεί μόνον σε διεθνή κλίμακα με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων υπευθύνων για τις εκπομπές αερίων στις βιομηχανικές χώρες και εξασφαλίζοντας επίσης την συμμετοχή των προσφάτως εκβιομηχανισμένων χωρών·

8.   θεωρεί ότι οι αναδυόμενες χώρες πρέπει να αποδεχθούν όρια στις εκπομπές αερίων τους σύμφωνα με το στάδιο ανάπτυξής τους, τις κατά κεφαλή εκπομπές τους, τις δυνατότητες που διαθέτουν για μείωση των εκπομπών και τις τεχνικές και δημοσιονομικές δυνατότητές τους·

9.   θεωρεί ότι η ΕΕ και άλλες βιομηχανικές χώρες πρέπει να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στην ανάπτυξη αειφόρων και αποτελεσματικών τεχνολογιών με συγχρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας και με μέτρα οικοδόμησης δυνατοτήτων, ώστε οι πιο προηγμένες οικονομικά από αυτές να είναι σε θέση να αρχίσουν μειώσεις στις εκπομπές ή στην ένταση του άνθρακα αμέσως μόλις η ανάπτυξή τους το επιτρέπει, το αργότερο έως το 2020·

10.   υπενθυμίζει ότι η IPCC, με την πρόσφατη έκθεσή της προς τους παράγοντες χάραξης πολιτικής αναγνωρίζει το ρόλο της πυρηνικής ενέργειας ως επιλογής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· πιστεύει ότι, όπου είναι εύλογο, οι ενεργειακές ανάγκες πρέπει να καλύπτονται από όλες τις διαθέσιμες πηγές πλην άνθρακα ή με τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής·

11.   τονίζει τη σπουδαιότητα της τήρησης των αρχών της χρηστής περιβαλλοντικής πολιτικής και της προσκόλλησης σ" αυτές σε όλα τα σχέδια αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ σε τρίτες χώρες·

12.   θεωρεί ότι είναι επίσης αναγκαίο να ενθαρρυνθούν λύσεις που θα καταστήσουν δυνατή την επίτευξη του στόχου της μείωσης των αερίων θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2020·

13.   ανησυχεί για τον ρυθμό αποψίλωσης των τροπικών δασών που αντιστοιχεί περίπου στο 20% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τις αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια ικανότητα απορρόφησης από τις φυσικές καταβόθρες, και στη βιοποικιλότητα καθώς και στον βιοπορισμό των φτωχών κοινοτήτων και συνεπώς ζητεί περισσότερο εντατική ενσωμάτωση παρομοίων κινήτρων στη διάθεση της αναπτυξιακής βοήθειας εκ μέρους δωρητών στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο·

14.   θεωρεί ότι θα είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί στρατηγική εταιρική σχέση με τις χώρες οι οποίες θίγονται περισσότερο από την αποψίλωση των τροπικών δασών· πιστεύει ακράδαντα ότι τα κίνητρα βάσει των επιδόσεων για την αποφυγή αποψίλωσης πρέπει να αποτελέσουν μέρος του μελλοντικού κλιματικού καθεστώτος·

15.   θεωρεί ότι τέτοια κίνητρα πρέπει να βρίσκονται σε συνάρτηση με τιμές αναφοράς ειδικές για κάθε χώρα (που να λαμβάνουν υπόψη την πρώιμη δράση) και να συνοδεύονται από οικολογικά κριτήρια, κανόνες βιωσιμότητας και εγγυήσεις χρηστής διακυβέρνησης· υποστηρίζει ότι ο προσωρινός χαρακτήρας των πιστωτικών μορίων για καταβόθρες σημαίνει ότι τα κράτη πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη μονιμότητά τους όταν χρησιμοποιούνται για συμμόρφωση με δεσμευτικούς στόχους·

16.   θεωρεί ότι οι κύριες πολιτικές των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα, την απερήμωση και την κλιματική αλλαγή καθώς και οι συναφείς διεθνείς συνεχιζόμενες διασκέψεις συμβαλλομένων μερών χρειάζονται έναν αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί στόχοι· τονίζει συνεπώς την ανάγκη της αποφυγής οιασδήποτε ανακολουθίας στην εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων μείωσης και της μέτρων προσαρμογής προκειμένου να εξασφαλισθεί συντονισμός και αποτελεσματικότητα μεταξύ τους·

17.   θεωρεί αναγκαία τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας-πλαισίου και τη δημιουργία συστήματος πιστοποίησης για βιοκαύσιμα με στόχο την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και υπερβολικά υψηλών εκπομπών CΟ2, για παράδειγμα λόγω της αποψίλωσης και της καύσης τύρφης· στο πλαίσιο αυτό θεωρεί αναγκαία την έρευνα, την ανάπτυξη και την προώθηση βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς·

18.   τονίζει την ηθική υποχρέωση των εκβιομηχανισμένων χωρών να εξασφαλίσουν αυξημένη χρηματοοικονομική υποστήριξη και υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη μείωση των κινδύνων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στις χαμηλών εισοδημάτων ευάλωτες χώρες· ιδίως ζητεί την ενίσχυση των υφιστάμενων πόρων βάσει της UNFCCC όπως το Ταμείο Προσαρμογής, το Ταμείο Λιγότερο Αναπτυγμένων Χωρών (LDCF), το Ειδικό Ταμείο Κλιματικής Αλλαγής (SCCF) και το Ταμείο Στρατηγικής Προτεραιότητας για την Προσαρμογή (SPA)·

19.   επιβεβαιώνει εκ νέου την υποστήριξή του στη συνέχιση της χρησιμοποίησης των μηχανισμών καθαρής ανάπτυξης, ως μέσου για την προώθηση τεχνολογιών φιλικών προς το κλίμα· τονίζει ότι πρέπει να δημιουργηθούν το συντομότερο δυνατόν οι συνθήκες για τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης πέραν του 2012· επισημαίνει ωστόσο την ανάγκη να βελτιωθεί η αποδοτικότητα μέσω αυστηρότερων κριτηρίων βιωσιμότητας, βελτιωμένης διακυβέρνησης, απλοποιημένων διοικητικών διαδικασιών και με την ενδεχόμενη μετάβαση προς τομεακούς μηχανισμούς καθαρής ανάπτυξης· τονίζει ωστόσο ότι, ως αντισταθμιστικός μηχανισμός, αποτελεί μόνο προσωρινή λύση και ότι στόχος πρέπει να παραμείνει η καθιέρωση ενός παγκόσμιου ανωτάτου ορίου στον άνθρακα με βάση δίκαιη και αναλογική κατανομή ποσοστώσεων· υποστηρίζει τις αρχές που συμφωνήθηκαν βάσει του πρωτοκόλλου του Κυότο, ότι η χρήση ευέλικτων μηχανισμών πρέπει να είναι συμπληρωματική στις εσωτερικές μειώσεις·

20.   καλεί την Επιτροπή, κατά την επανεξέταση του Συστήματος Εμπορίας των Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS), προκειμένου να βελτιωθεί ο μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης, να δρομολογήσει αλλαγή πορείας στον υπολογισμό των πιστωτικών μορίων εκπομπών για σχέδια αναδάσωσης και αναδάσωσης και σχέδια βιώσιμης διαχείρισης δασών·

21.   επαναλαμβάνει το αίτημά του να περιληφθούν οι εκπομπές των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών στις διεθνείς δεσμεύσεις μείωσης των αερίων θερμοκηπίου για την μετά το 2012 περίοδο·

22.   εκφράζει τη λύπη του διότι η ICAO δεν είναι έτοιμη να βρει κανένα είδος νομικού μηχανισμού για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις αεροπορικές μεταφορές, παρά το γεγονός ότι το καθήκον αυτό της ανατέθηκε ήδη εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια·

23.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι συνεχώς μεγαλύτερο μέρος των πόρων της γης χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζωϊκού κεφαλαίου· υπενθυμίζει την έκθεση του FAO με τίτλο "Η μακρά σκιά της κτηνοτροφίας" (Livestock's Long Shadow) του Νοεμβρίου 2006, με την οποία εκτιμάται ότι η βιομηχανία του κρέατος και η εκτροφή ζώων συμβάλλουν κατά 18% στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· τονίζει την ανάγκη διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα μετά το 2012 στην οποία θα συμπεριληφθεί πλαίσιο για την βιώσιμη κτηνοτροφία·

24.   προτείνει να επανεξετασθεί ο βαθμός στον οποίο οι χωματερές, οι οποίες εκπέμπουν έως 60 εκατομμύρια τόνους μεθανίου ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο, μπορούν να παύσουν να λειτουργούν και να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενεργείας προκειμένου να μειωθούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι κίνδυνοι για τους ανθρώπους·

25.   αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών ασκώντας πίεση για τεχνολογικές εξελίξεις, για εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και τη δημιουργία περισσότερο βιώσιμων κοινωνιών· θεωρεί ότι οι πολιτικές που αποσκοπούν στην απαλλαγή της οικονομίας από τον άνθρακα θα προσφέρουν σημαντικές επιχειρηματικές δυνατότητες σε πολλούς τομείς της τεχνολογίας, όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η τεχνολογία μερισμού, ο διαχωρισμός και η αποθήκευση άνθρακα, κτλ· ζητεί περαιτέρω προσπάθειες από τα κράτη μέλη για να δοθεί ώθηση στις επενδύσεις και να προσφερθούν φορολογικά κίνητρα για την ενθάρρυνση της έρευνας στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών,

26.   θεωρεί ότι η είσοδος καθαρών τεχνολογιών στην αγορά για τη μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου παρακωλύεται από εμπόδια όπως επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα, δασμοί εισαγωγής και έλλειψη μιας βάσης γνώσεων· ζητεί να καταβληθούν σύντονες προσπάθειες σύμφωνα με τη UNFCCC και το πρωτόκολλο του Κιότο για την άρση των εμποδίων αυτών και τη θέσπιση θετικών κινήτρων για επενδύσεις σε βιώσιμες τεχνολογίες και μεγαλύτερη χρήση κινήτρων τύπου επιχειρηματικότητας, ιδίως την εξαιρετικά ισχυρή και σφαιρική εταιρική σχέση ανάμεσα σε βιομηχανικές χώρες και σε αναδυόμενες οικονομίες·

27.   υποστηρίζει ότι η μείωση των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο δεν πρέπει να οδηγήσει σε άλλες απειλές όπως η πυρηνική διασπορά ή η τρομοκρατία· συνεπώς πιστεύει ότι η πυρηνική ενέργεια πρέπει να παραμείνει εκτός του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης και των σχεδίων κοινής εφαρμογής ή άλλων μηχανισμών που έχουν στόχο την ανταμοιβή των περιορισμών των εκπομπών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

28.   αναγνωρίζει ότι τα έξοδα χορήγησης άδειας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα της καθαρής τεχνολογίας ενδέχεται να συνιστούν φραγμό στη μεταφορά αυτής της τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει ότι η συμφωνία για την περίοδο μετά το 2012 πρέπει να περιλαμβάνει πλαίσιο για συμπράξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ εκβιομηχανισμένων και αναπτυσσόμενων χωρών εξασφαλίζοντας εναλλακτικά αντισταθμιστικά μέσα στους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ενώ ταυτόχρονα να διευκολυνθούν οι ροές τεχνολογίας·

29.   αναγνωρίζει ότι οι διαφορές τιμών που απορρέουν από διαφορετικές εθνικές δεσμεύσεις στο θέμα της αλλαγής του κλίματος μπορεί να αποτελέσουν πηγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει σοβαρά το θέμα, ιδίως με την ανάπτυξη μηχανισμών που να οδηγούν σε μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ περιβαλλοντικών στόχων και κανόνων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου· αναγνωρίζει ότι τα δεσμευτικά διεθνή συγκριτικά πρότυπα και οι δεσμεύσεις που καλύπτουν όλους τους τομείς που είναι ευπαθείς στον ανταγωνισμό, θα ήταν προτιμότερα από την ενδεχόμενη θέσπιση μέτρων μεθοριακής προσαρμογής για την αντιστάθμιση των στρεβλώσεων μεταξύ εμπορικών εταίρων·

30.   υποστηρίζει, ελλείψει αποτελεσματικού παγκόσμιου συστήματος ανωτάτου ορίου και εμπορίας εκπομπών, τον καθορισμό τομεακών στόχων για κλάδους έντασης ενέργειας σε χώρες που δεν έχουν αναλάβει ουσιαστικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών, ως συμπλήρωμα σε δεσμευτικούς στόχους εκπομπών για τις βιομηχανικές χώρες σε συνδυασμό με δεσμεύσεις για μεταφορά τεχνολογίας· θεωρεί ότι τέτοιοι στόχοι και/ή συγκριτικά μέτρα έχουν ιδιαίτερη σημασία για κλάδους έντασης ενέργειας, για τους οποίους ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος (χάλυβας, χαρτί και τσιμέντο)· και θα μπορούσαν να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για την αντιστάθμιση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ εμπορικών εταίρων·

31.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γραμματεία της UNFCC με αίτημα να αποσταλεί σε όλα τα εκτός ΕΕ συμβαλλόμενα μέρη και στους παρατηρητές της Σύμβασης.

(1) ΕΕ C 280 Ε, 18.11.2006, σ. 120.
(2) ΕΕ C 287 Ε, 24.11.2006, σ. 182.
(3) ΕΕ C 303 Ε, 13.12.2006, σ. 119.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0038.


Ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας
PDF 406kWORD 123k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (2007/2088(INI))
P6_TA(2007)0538A6-0414/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) από το 2004, και συγκεκριμένα τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής για την εφαρμογή της ΕΠΓ, της 4ης Δεκεμβρίου 2006 (SEC(2006)1504/2, SEC(2006)1505/2, SEC(2006)1506/2, SEC(2006)1507/2, SEC(2006)1508/2, SEC(2006)1509/2, SEC(2006)1510/2, SEC(2006)1511/2, SEC(2006)1512/2),

–   έχοντας υπόψη τα σχέδια δράσης που εγκρίθηκαν από κοινού με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία. τη Μολδαβία και την Ουκρανία, καθώς και με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, το Μαρόκο, την Παλαιστινιακή Αρχή και την Τυνησία,

–   έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI), που συνδέεται στενά με την εφαρμογή των από κοινού εγκριθέντων σχεδίων δράσης και ο οποίος αντικαθιστά την τεχνική βοήθεια που χορηγείται έως τώρα στο πλαίσιο των προγραμμάτων TACIS και MEDA,

–   έχοντας υπόψη το ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής (Non-Paper) "Τι θα μπορούσε να προσφέρει η ΕΕ στη Λευκορωσία", της 21ης Νοεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, "Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο", που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 4ης Δεκεμβρίου 2006, για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) (COM(2006)0726),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 11ης Απριλίου 2007, με τίτλο "Συνέργεια του Εύξεινου Πόντου – Μια νέα πρωτοβουλία περιφερειακής συνεργασίας" (COM(2007)0160),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης-15ης Δεκεμβρίου 2006 και της 21ης-22ας Ιουνίου 2007, καθώς και την έκθεση προόδου της Γερμανικής Προεδρίας, με τίτλο "Ενισχύοντας την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας" της 15ης Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για την Ευρύτερη Ευρώπη και για την ΕΠΓ, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας(1),

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για τις γειτονικές χώρες και περιφέρειες της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για την πολιτική γειτονίας και τη στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, της 16ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με το μέλλον της Βόρειας Διάστασης(2), και της 16ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τη στρατηγική της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας για τη Βόρεια Διάσταση(3),

–   έχοντας υπόψη τα πορίσματα που περιέχονται στις εκθέσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για την ανθρώπινη ανάπτυξη στον αραβικό κόσμο,

–   έχοντας υπόψη τη διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή και πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0414/2007),

A.   εκτιμώντας ότι η εδραίωση της ασφάλειας, της δημοκρατικής σταθερότητας και της ευημερίας και η προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις γειτονικές χώρες της ΕΕ έχουν κρίσιμη σημασία για τη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου,

Β.   εκτιμώντας ότι η ΕΠΓ παραμένει κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ,

Γ.   εκτιμώντας ότι η ΕΠΓ πρέπει να παραμείνει διακριτή από τη διαδικασία της διεύρυνσης· εκτιμώντας ότι η συμμετοχή στην ΕΠΓ δεν αποκλείει, για τους ανατολικούς γείτονές μας που μπορούν σαφώς να χαρακτηριστούν ως ευρωπαϊκές χώρες, μια μακροπρόθεσμη προοπτική πιθανής ένταξης στην ΕΕ· εκτιμώντας ότι η ΕΠΓ αποτελεί, για όλες τις συμμετέχουσες χώρες, ευκαιρία στενότερης σύνδεσης με την ΕΕ,

Δ.   εκτιμώντας ότι, παρά την επιτυχή έναρξη προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες γειτονικές χώρες, η ΕΠΓ δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες για ενεργοποίηση και ενίσχυση της δέσμευσης των κυβερνήσεων των χωρών της ΕΠΓ για πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις,

Ε.   εκτιμώντας ότι πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερα κίνητρα, προκειμένου οι εταίροι να παροτρυνθούν να προχωρήσουν στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων· εκτιμώντας ότι η ΕΠΓ χρειάζεται να ενισχυθεί ουσιαστικά για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, μεταξύ άλλων με τη διάθεση οικονομικών πόρων επαρκών για την υλοποίηση των δεδηλωμένων φιλοδοξιών και στόχων,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι οι ανοικτές και οι παγωμένες διενέξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην εκπλήρωση των βασικών στόχων της ΕΠΓ· εκτιμώντας ότι σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ολοκληρωμένης και διαρκούς επίλυσης των υφιστάμενων διενέξεων,

Ζ.   εκτιμώντας ότι οι ειδικές πτυχές της πολιτικής της ΕΕ για τα κράτη του Νοτίου Καυκάσου, καθώς και της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου αποτελούν αντικείμενο χωριστών εκθέσεων της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου,

1.   στηρίζει πλήρως τους κύριους στόχους της ΕΠΓ, η οποία αποσκοπεί στην εδραίωση μιας ζώνης ευημερίας, σταθερότητας και ασφάλειας, προκειμένου να αναπτυχθούν στενοί δεσμοί τόσο με τα γειτονικά κράτη όσο και μεταξύ αυτών και να παροτρυνθούν τα κράτη αυτά να υλοποιήσουν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις με βάση τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την καλύτερη διακυβέρνηση και την αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προαγωγή της ισότητας των δικαιωμάτων, ιδίως στη βελτίωση των δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά και στις μειονότητες και την ικανότητα των γειτονικών χωρών να αντιμετωπίζουν εθνοτικές, θρησκευτικές ή κοινωνικές συγκρούσεις με ειρηνικά μέσα·

2.   εκφράζει αμφιβολίες για την καταλληλότητα του γεωγραφικού πεδίου που καλύπτει η ΕΠΓ, δεδομένου ότι περιλαμβάνει χώρες οι οποίες, από γεωγραφική άποψη, είναι ευρωπαϊκές, αλλά και μη ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν φαίνεται επί του παρόντος ρεαλιστική η θεμελιώδης μεταβολή αυτού τού γενικού πλαισίου πολιτικής· τονίζει, για το λόγο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τον καθορισμό των πολυμερών στόχων και μέσων της πολιτικής αυτής, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ και στα γειτονικά της κράτη να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις, και ταυτόχρονα να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών και των χωρών που συμμετέχουν·

3.   υποστηρίζει, επομένως, σθεναρά την άποψη ότι η εφαρμογή της πολιτικής, στο σύνολό της, πρέπει να λαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη τις διαφορετικές ταυτότητες όλων των χωρών που καλύπτονται από την ΕΠΓ, προκειμένου να αναπτυχθούν τα καταλληλότερα και σαφέστερα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κίνητρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και να ενισχυθεί η προσήλωση αυτών των κοινωνιών στη διαδικασία εκσυγχρονισμού και συνεργασίας και σύνδεσης με την ΕΕ·

4.   σημειώνει ότι η αρχή της επιβολής προϋποθέσεων που περιλαμβάνεται στην προσέγγιση της ΕΠΓ βασίζεται στη θετική εμπειρία της διεύρυνσης· θεωρεί ότι η επιβολή προϋποθέσεων μπορεί να αποτελέσει κατάλληλο κίνητρο για την επιτάχυνση των διαδικασιών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ΕΠΓ με στόχο τη σύγκλιση με την ΕΕ, μόνον εάν η αφετηρία της είναι θετική και εάν είναι διαφοροποιημένη σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες και τις δυνατότητες της ενδιαφερόμενης χώρας και εάν συνοδεύεται από την ανάπτυξη οράματος το οποίο θα συμμερίζονται οι εταίροι στις πολιτικές, θεσμικές και οικονομικές του πτυχές·

5.   υπογραμμίζει με έμφαση ότι ο σεβασμός των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί την κεντρική αρχή της πολιτικής της ΕΕ· τονίζει ότι, ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο οι κυβερνήσεις των χωρών-εταίρων είναι πρόθυμες να συνεργαστούν και να μοιραστούν τις εν λόγω αξίες, πρέπει να υποστηριχθεί με θέρμη η κοινωνία των πολιτών σε όλες της χώρες της ΕΠΓ και να ενθαρρυνθούν η συμμετοχή και ο κεντρικός της ρόλος στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και του εκδημοκρατισμού, πρέπει δε να στηριχθεί η ανάπτυξη ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διαπραγματεύσεις με όλες τις γειτονικές χώρες για τη συγκρότηση υποεπιτροπών για τα δικαιώματα του ανθρώπου, προκειμένου να διασφαλισθεί η διεξαγωγή αποτελεσματικού πολιτικού διαλόγου επί του ζητήματος αυτού·

6.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αυξήσει η ΕΕ τις επαφές της με τα κοινοβούλια, τα πολιτικά κόμματα, τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς των χωρών της ΕΠΓ, με στόχο τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή των σχεδίων δράσης· για το λόγο αυτό, ζητεί την τακτική σύγκληση φόρουμ εταιρικών σχέσεων·

7.   τονίζει ότι έχει μεγίστη σημασία να υπάρξει ευρύς διάλογος στην κοινωνία των πολιτών και να ενταθούν οι επαφές μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίες συμβάλλουν σε καλύτερη κατανόηση μεταξύ των κοινωνιών της ΕΕ και των χωρών ΕΠΓ και προβάλλουν τα οφέλη της συνεργασίας σε αμφότερες τις πλευρές· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανταλλαγές στον εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και ερευνητικό τομέα· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την πρωτοβουλία της Επιτροπής να επεκτείνει τις κοινοτικές υπηρεσίες και τα κοινοτικά προγράμματα και στις χώρες της ΕΠΓ και στηρίζει ιδιαιτέρως τη μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των χωρών της ΕΠΓ στο πρόγραμμα Erasmus Mundus·

8.   ενθαρρύνει την Επιτροπή και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να καταρτίσουν προγράμματα αδελφοποίησης πόλεων και περιφερειών και να παράσχουν επαρκή βοήθεια στα προγράμματα αυτά, προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική και περιφερειακή διοικητική ικανότητα στις γειτονικές χώρες και να προωθηθούν προγράμματα ανταλλαγών για την κοινωνία των πολιτών και πρωτοβουλίες έργων μικρής εμβέλειας·

9.   τονίζει ότι είναι ανάγκη να υπάρχει ισχυρή πολιτική δέσμευση από την πλευρά της ΕΕ και των κρατών μελών, προκειμένου η ΕΠΓ να στεφθεί με επιτυχία με προοπτική διάρκειας· προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να ευθυγραμμίσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις πολιτικές τους στις χώρες της ΕΠΓ με τις προτεραιότητες που διατυπώνονται στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα της ΕΠΓ, προκειμένου να διασφαλιστούν η συμβατότητα, η συνοχή και η συμπληρωματικότητα των πολιτικών·

10.   τάσσεται υπέρ της εμβάθυνσης του τακτικού πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΕΠΓ· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Γεωργία και η Αρμενία ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις δηλώσεις και τις θέσεις της ΕΕ στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής για την Ασφάλεια· στηρίζει την απόφαση να συμμετάσχει κατά τον ίδιο τρόπο το Αζερμπαϊτζάν· έχει την πεποίθηση ότι μια τέτοια ευθυγράμμιση με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΠΓ·

11.   χαιρετίζει τον μακροπρόθεσμο στόχο καθιέρωσης μιας ζώνης ελευθέρου εμπορίου στην περιοχή που καλύπτει η πολιτική γειτονίας, όπως προτείνεται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2006· στηρίζει τη διαπραγμάτευση εμβαθυμένων διμερών συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της εκάστοτε χώρας της ΕΠΓ, οι οποίες, σε συμφωνία με την εφαρμογή των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, δεν πρέπει να περιορίζονται στους δασμούς, αλλά πρέπει να περιλαμβάνουν και τις υπηρεσίες και την προστασία των επενδύσεων· υπογραμμίζει ότι, κατά τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών αυτών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκτιμήσεις του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου· εκφράζει τη λύπη του διότι η ΕΕ δεν έχει θεωρήσει μέχρι τούδε δυνατό να ανοίξει την αγορά της σε προϊόντα τα οποία οι γειτονικές χώρες θα μπορούσαν κάλλιστα να προσφέρουν σε ανταγωνιστικές τιμές και των οποίων η ποιότητα πληροί τις προδιαγραφές της ΕΕ·

12.   στηρίζει την ανάπτυξη πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της σε τομεακά θέματα, η οποία πρέπει να στηριχθεί σε υφιστάμενους περιφερειακούς και διασυνοριακούς δεσμούς σε τομείς όπως το περιβάλλον, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, καθώς και η διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης· υποστηρίζει, όπου αυτό είναι δυνατόν, τη διαπραγμάτευση δεσμευτικών από νομική άποψη τομεακών συμφωνιών οι οποίες διευκολύνουν την ολοκλήρωση κοινών πολιτικών· τονίζει ιδίως την ανάγκη να ενεργοποιηθούν επενδύσεις για την επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας και μεταφορών στις χώρες ΕΠΓ·

13.   υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν υπάρχοντες πολυμερείς οργανισμοί για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ΕΠΓ· τονίζει ιδιαίτερα τον ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη στους τομείς της παρακολούθησης του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

14.   υποστηρίζει ότι οι συμφωνίες διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων και επανεισδοχής πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων με όλες τις χώρες ΕΠΓ· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η ικανότητα των χωρών ΕΠΓ σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων και την αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και να διασφαλισθεί η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου· καλεί τα κράτη μέλη, την ΕΕ και όλες τις χώρες της ΕΠΓ να εντείνουν τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης ναρκωτικών· υποστηρίζει τη συμμετοχή των γειτονικών χωρών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex), καθώς και στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol)· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι κατά την εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών επανεισδοχής τηρείται πλήρως η αρχή της μη επαναπροώθησης, και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε δίκαιη διαδικασία χορήγησης ασύλου· προτρέπει την Επιτροπή να οργανώσει την αποτελεσματική παρακολούθηση της μεταχείρισης των ατόμων που επιστρέφουν στο πλαίσιο συμφωνιών επανεισδοχής που έχουν συναφθεί με τις χώρες ΕΠΓ, ιδίως σε ό,τι αφορά πιθανή "αλυσιδωτή επαναπροώθηση'·

15.   υπενθυμίζει ότι η ΕΠΓ παρέχει ένα εξαιρετικό πλαίσιο για περιφερειακή και υπο-περιφερειακή συνεργασία· ζητεί αυξημένη περιφερειακή συνεργασία στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, και ιδιαίτερα της διαχείρισης των συνόρων, της μετανάστευσης και του ασύλου, της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης μετανάστευσης, της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας· θεωρεί ότι η περιφερειακή συνεργασία και δικτύωση σε τέτοια θέματα θα μπορούσε να βασισθεί στην πείρα που έχει αποκτηθεί, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της "διαδικασίας Söderköping", η οποία περιλαμβάνει τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία και, από την πλευρά της ΕΕ, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία·

16.   ζητεί επειγόντως από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων, προκειμένου να διευκολύνουν την κινητικότητα και να καταστήσουν λιγότερο επαχθείς και δαπανηρές τις νόμιμες μετακινήσεις προς την ΕΕ, ιδιαίτερα για ομάδες όπως φοιτητές, επιστήμονες, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις προξενικές τους υπηρεσίες· ενθαρρύνει τη δημιουργία κοινών κέντρων υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση θεώρησης Σένγκεν στις χώρες της ΕΠΓ·

17.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβαίνουν, όταν κρίνεται απαραίτητο, σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερών συμφωνιών με χώρες της ΕΠΓ με σκοπό την εφαρμογή του καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, περί κανόνων σχετικά με την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών μελών και τροποποιήσεως των διατάξεων της σύμβασης Σένγκεν(4)·

18.   χαιρετίζει με ενδιαφέρον την πρόταση της Επιτροπής να εκπονηθεί μελέτη βιωσιμότητας σχετικά με μια πιθανή "Ενεργειακή Συμφωνία Γειτονίας" και, προς τούτο, ενθαρρύνει τις χώρες μέλη της ΕΠΓ να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στις παγκόσμιες αγορές·

19.   υποστηρίζει τη βελτίωση του διαλόγου και του συντονισμού και την ανάληψη περισσοτέρων κοινών δράσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για την προαγωγή κοινών στόχων όπως η προώθηση της δημοκρατίας, η αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και η ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας στις γειτονικές περιοχές της ΕΕ·

20.   υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη επαφών και συνεργασίας με τις χώρες του ΕΟΧ (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) και την Ελβετία και την ανάγκη πλήρους αξιοποίησης της εμπειρίας που έχουν αποκομίσει από τη συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

21.   τονίζει την ανάγκη καταλλήλων επιπέδων χρηματοδότησης και στενής συνεργασίας με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, προκειμένου η πολιτική γειτονίας να στεφθεί με επιτυχία, και φρονεί ότι η αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013, που προβλέπεται να γίνει το 2008-2009, πρέπει να αξιοποιηθεί με στόχο την αύξηση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης· χαιρετίζει τη θέσπιση της επενδυτικής διευκόλυνσης γειτονίας, που θα συμβάλει στην κινητοποίηση κεφαλαίων για τους εταίρους στο πλαίσιο της ΕΠΓ· υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη να διατηρηθεί μια συνολική ισορροπία μεταξύ των πτυχών της ΕΠΓ που αφορούν τις ανατολικές και τις νότιες περιοχές, η οποία θα αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες και τους στόχους της ΕΕ στις περιφέρειες, την αποτελεσματικότητα της προηγούμενης βοήθειας και το μέγεθος του ενδιαφερόμενου πληθυσμού·

22.   καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις χρηματοδοτικές της ενισχύσεις και τις ικανότητες ανάλυσης της πολιτικής με εκείνες των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, Παγκόσμια Τράπεζα), προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες στη δημιουργία των προϋποθέσεων και στην ενθάρρυνση των μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τα σχέδια δράσης της ΕΠΓ·

23.   επιδοκιμάζει την ενθαρρυντική ιδέα του μέσου διευκόλυνσης της διακυβέρνησης για την παροχή πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης σε χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις· επιμένει ότι το μέσο αυτό πρέπει να ανταμείβει την πραγματική πρόοδο που επιτελείται για την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατική διακυβέρνηση, βάσει διαφανών κριτηρίων κατανομής, και ότι πρέπει να αξιοποιείται για την περαιτέρω στήριξη της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων·

24.   συνιστά στενή και διαρκή επαγρύπνηση στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις ίδιες τις χώρες, τα αποτελέσματα της οποίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον καθορισμό των επιπέδων βοήθειας·

Γειτονικές Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης

25.   σημειώνει ότι οι δημοκρατικές γειτονικές χώρες που μπορούν σαφώς να χαρακτηριστούν ως ευρωπαϊκές χώρες και οι οποίες σέβονται το κράτος δικαίου μπορούν καταρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υποβάλουν αίτηση ένταξής τους στην ΕΕ, και ότι ο ρυθμός και το βάθος μιας κοινής ευρωπαϊκής διαδικασίας πρέπει να αντιστοιχεί όσο το δυνατόν περισσότερο στις ικανότητες πραγματοποίησης των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων και εκπλήρωσης των προϋποθέσεων (κριτήρια της Κοπεγχάγης) στις χώρες εταίρους και στην ΕΕ·

26.   λαμβάνοντας αυτό υπόψη, επαναλαμβάνει την άποψη που διατυπώθηκε στη σύσταση του Κοινοβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2007, προς το Συμβούλιο σχετικά με την εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου(5)· θεωρεί ότι παρόμοια προσέγγιση πρέπει να εφαρμοσθεί για τις σχέσεις με τη Μολδαβία, δοθέντος ότι η αρχική περίοδος δέκα ετών ισχύος της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη χώρα αυτή πρόκειται να λήξει τον Ιούνιο του 2008·

27.   σημειώνει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να καλέσει τη Λευκορωσία να συμμετάσχει, υπό καθεστώς παρατηρητή, στη διάσκεψη για την ΕΠΓ που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2007· ανησυχεί, ωστόσο, σοβαρά διότι δεν υπάρχει θετική ανταπόκριση εκ μέρους της κυβέρνησης της Λευκορωσίας στην προσφορά υπό όρους συνεργασίας που διατυπώνεται στο ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου του 2006· καταδικάζει τις συνεχιζόμενες εκτελέσεις στη Λευκορωσία, τη μοναδική χώρα στην Ευρώπη που εξακολουθεί να επιβάλλει τη θανατική ποινή, και άλλες παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών από τις αρχές της Λευκορωσίας, και τις καλεί να ελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και να σταματήσουν κάθε καταπίεση των δημοκρατικών δυνάμεων, προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στον λαό της Λευκορωσίας να επωφεληθεί από την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ευημερία, αλλά και από όλες τις δυνατότητες οι οποίες απορρέουν από τη στενότερη σύνδεση με την ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ οφείλει, επειγόντως, να παράσχει αποτελεσματικότερη στήριξη στην κοινωνία των πολιτών, στα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα πολιτικά κόμματα που προασπίζονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των οικουμενικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών· καλεί μετ' επιτάσεως τη Λευκορωσία να αναστείλει προσωρινά την επιβολή της θανατικής ποινής ως πρώτο βήμα για την κατάργηση της καταδίκης σε θάνατο, και να κυρώσει το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα σχετικά πρωτόκολλά της· προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικότερα την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) και να διασφαλίσει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ δεν θα χρησιμοποιηθούν από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας εις βάρος των πολιτών της Λευκορωσίας και της κοινωνίας των πολιτών·

28.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων, μειώνοντας το τρέχον κόστος χορήγησης θεώρησης για τους Λευκορώσους, ιδίως τους φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να φθάσει στο επίπεδο του κόστους που ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΠΓ, όπως η Ρωσία και η Ουκρανία·

29.   θεωρεί ότι η Λευκορωσία έχει την ίδια ευρωπαϊκή αποστολή και προοπτική με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, εφόσον υιοθετήσει τη δημοκρατία, επιδείξει σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και ενισχύσει το κράτος δικαίου·

30.   είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να θεσπισθεί πλαίσιο παροχής κινήτρων με μεσοπρόθεσμους στόχους εφαρμογής, βασιζόμενο σε μια νέα γενιά συμφωνιών σύνδεσης, οι οποίες πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις χώρες της ΕΠΓ που σέβονται τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, είναι πρόθυμες να συνδεθούν στενότερα με την ΕΕ και επιδεικνύουν αντικειμενικές επιδόσεις στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΠΓ·

31.   φρονεί ότι οι εν λόγω συμφωνίες πρέπει να προβλέπουν την προοδευτική ανάπτυξη διμερών σχέσεων με την ΕΕ, θέτοντας συγκεκριμένους όρους και χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρηθούν, καθώς και υποχρεωτικά κριτήρια επιδόσεων που θα καθορίζονται στα από κοινού εγκεκριμένα σχέδια δράσης και θα συνοδεύονται από διαδικασία τακτικής παρακολούθησης· επαναλαμβάνει την παλαιότερη πρότασή του να συναφθούν με τις χώρες οι οποίες μπορούν σαφώς να χαρακτηριστούν ως ευρωπαϊκές, εμβαθυμένες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου στο πλαίσιο πιθανού "Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Συν'·

32.   επιδοκιμάζει τη σύναψη συμφωνιών διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων και επανεισδοχής με την Ουκρανία, καθώς και την έναρξη ανάλογης διαδικασίας με τη Μολδαβία, και ζητεί όπως παρόμοιες συμφωνίες αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις χώρες του Νοτίου Καυκάσου· είναι πεπεισμένο ότι μακροπρόθεσμα πρέπει να εξετασθεί η θέσπιση καθεστώτος χωρίς θεώρηση και να καθοριστούν τα απαραίτητα στάδια υλοποίησής του· τονίζει ότι, στην περίπτωση της Γεωργίας, η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων και ο ακούσιος αρνητικός αντίκτυπος της συμφωνίας διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη διαδικασία επίλυσης των συγκρούσεων στις αποσχισθείσες γεωργιανές περιφέρειες της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας καθιστούν αναγκαία την ταχεία σύναψη συμφωνίας διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων μεταξύ της Γεωργίας και της ΕΕ· ζητεί μετ' επιτάσεως να εφαρμοσθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης, ιδίως σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ατόμων που υπόκεινται σε συμφωνίες επανεισδοχής· τονίζει τη σημασία της ύπαρξης κατάλληλων εγγυήσεων πρόσβασης σε μια δίκαιη διαδικασία ασύλου για όσους έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής "συνοπτικών διαδικασιών επανεισδοχής" σε άτομα που συλλαμβάνονται σε συνοριακές περιοχές, όπως προβλέπεται στη συμφωνία επανεισδοχής με την Ουκρανία και στην πρόταση για μια συμφωνία επανεισδοχής με τη Μολδαβία·

33.   τονίζει την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η εφαρμογή των υφιστάμενων σχεδίων μεταφορών στην περιφέρεια, που λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ, ιδίως του Διαδρόμου Μεταφορών Ευρώπης-Καυκάσου-Ασίας (TRASECA), αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό διαμετακόμισης των σχετικών χωρών·

34.   είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να επιδιωχθεί η βαθμιαία ενσωμάτωση των ανατολικών γειτόνων της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας, και ζητεί όπως οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς της ενέργειας εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα, με την επιβολή των αρχών της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς και της διαφάνειας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τιμές, την πρόσβαση στα δίκτυα και την ενεργειακή αποδοτικότητα· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να περιληφθεί η εξωτερική ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΕΠΓ, σύμφωνα με τις αρχές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής για την Ασφάλεια (ΚΕΠΠΑ)·

35.   υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής διάστασης της ΕΠΓ· υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη στήριξη σε περιφερειακά σχέδια πολιτικής συνεργασίας όπως η Κοινότητα Δημοκρατικής Επιλογής, η Συνεργασία Γεωργίας, Ουκρανίας, Αζερμπαϊτζάν και Μολδαβίας (GUAM) και η Οικονομική Συνεργασία Εύξεινου Πόντου, προκειμένου να προωθηθούν αποτελεσματικότερα η δημοκρατία, η εμπιστοσύνη, η πολυμερής συνεργασία και η βιώσιμη ανάπτυξη εντός της περιοχής·

36.   υπογραμμίζει την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής της ΕΕ στην επίλυση των αποκαλούμενων "παγωμένων διενέξεων", μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων οικοδόμησης της εμπιστοσύνης, της διαχείρισης διενέξεων και προγραμμάτων στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και της ανάπτυξης κοινωνίας των πολιτών σε αποσχισθέντα εδάφη· επιδοκιμάζει το έργο της Αποστολής Συνοριακής Βοήθειας της ΕΕ για τη Μολδαβία και την Ουκρανία (EUBAM)· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταστήσουν σαφές ότι η συμμετοχή στην ΕΠΓ δεσμεύει τις ενδιαφερόμενες χώρες σε σχέσεις καλής γειτονίας και ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ΕΠΓ, υποχρεώνει τις ενδιαφερόμενες χώρες να αναλάβουν νέες, ειλικρινείς προσπάθειες για την εξεύρεση διαρκών και βιώσιμων λύσεων στις διενέξεις στην περιφέρεια και να απόσχουν από επιθετικές δηλώσεις, απειλές και ενέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση και να υπονομεύσουν τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας·

37.   προτρέπει την Ουκρανία, στο πλαίσιο της ευθυγράμμισής της με τις δηλώσεις και τις θέσεις της ΕΕ στον τομέα της ΚΕΠΠΑ , να συμμετάσχει στα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η ΕΕ κατά της ηγεσίας της μολδαβικής περιφέρειας της Υπερδνειστερίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν σημαντικά στην ειρηνική επίλυση της διένεξης για την Υπερδνειστερία·

38.   χαιρετίζει τη βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο του ENPI για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη Γεωργία και στις αποσχισθείσες από αυτή περιφέρειες της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα παροχής βοήθειας, υπό τη μορφή τοπικών σχεδίων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και οικονομικής αποκατάστασης, στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, με στόχο τη συμβολή στην επίλυση της διένεξης στην περιοχή·

39.   καλεί την Τουρκία να αναπτύξει ομαλές διπλωματικές σχέσεις και να ανοίξει τα χερσαία σύνορά της με τη γείτονα Αρμενία ως μέρος των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητα για τη διαρκή ειρήνη και οικονομική ολοκλήρωση της περιοχής· ζητεί από την Τουρκία και την Αρμενία να αρχίσουν ειλικρινή διάλογο επί όλων των εκκρεμών θεμάτων·

40.   υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης μιας πιο εξειδικευμένης πολιτικής για την περιοχή του Εύξεινου Πόντου, συμπληρωματικής της ΕΠΓ, και τονίζει τη σημασία της εταιρικής σχέσης με την Τουρκία και τη Ρωσία στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης στρατηγικής για την περιοχή αυτή·

41.   θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση της πολιτικής εταιρικής σχέσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των χωρών που συμμετέχουν στο ανατολικό τμήμα της ΕΠΓ· προτείνει, για το λόγο αυτό, τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής συνέλευσης ΕΕ – Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURO-NEST) - κατά το παράδειγμα πολυμερών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων που έχουν ήδη συγκροτηθεί με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - στην οποία θα συμμετέχουν τα κοινοβούλια της Ουκρανίας, της Μολδαβίας, της Αρμενίας, της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν, και παρατηρητές από τη Λευκορωσία που προασπίζονται τη δημοκρατία·

42.   προκειμένου να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση, ενθαρρύνει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών που συμμετέχουν στην ανατολική συνιστώσα της ΕΠΓ, βήμα περιφερειακής πολυμερούς συνεργασίας σε υπουργικό επίπεδο, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την πολιτική διάσταση της ΕΠΓ στο ανατολικό τμήμα της Ευρώπης·

43.   είναι πεπεισμένο ότι αυτή η συνέλευση και υπουργική συνεργασία θα ήταν χρήσιμη για την εφαρμογή της ενισχυμένης ΕΠΓ και θα προσέθετε αξία στο έργο των διμερών διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, παρέχοντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, να συμβάλουν στην επίλυση των "παγωμένων διενέξεων" και να ενισχύσουν τον τακτικό πολυμερή διάλογο επί ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος με σαφή περιφερειακή διάσταση, όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η διαχείριση της μετανάστευσης, τα δικαιώματα του ανθρώπου κ.λπ.·

44.   υπογραμμίζει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να τονιστεί η ανάγκη σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατικής επιλογής και του κράτους δικαίου ως αρχών που διέπουν την προσέγγιση αμφοτέρων των εταίρων στην κοινή γειτονία· καλεί τις ρωσικές αρχές να αναλάβουν την ευθύνη τους και να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας χωρών της ΕΠΓ, να εκπληρώσουν την υποχρέωση της Ρωσίας να διασφαλίσει την προστασία των μειονοτήτων σε περιοχές στις οποίες συμμετέχει σε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και να μην αντιταχθεί στην πιθανή συμμετοχή ευρωπαϊκών στρατευμάτων και ευρωπαϊκού ειρηνευτικού σώματος σε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης στις περιοχές των παγωμένων διενέξεων, όπως ζήτησαν ορισμένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη· εκφράζει τη λύπη του για τη χρήση ενεργειακών πόρων ως μέσου επίτευξης πολιτικών στόχων· καλεί τη Ρωσία να αρχίσει εποικοδομητικό διάλογο με την ΕΕ και τους κοινούς γείτονές μας σχετικά με τις δυνατότητες εμβάθυνσης της πολυμερούς συνεργασίας στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου·

45.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία να ενισχυθούν κατά στρατηγικό τρόπο οι σχέσεις με τους γείτονες των ανατολικών χωρών της ΕΠΓ, ιδίως τις χώρες της Κεντρικής Ασίας· χαιρετίζει, συναφώς, την πρόσφατα εγκριθείσα στρατηγική για την Κεντρική Ασία· φρονεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ειδική και εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Ασίας· τονίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον βασικό ρόλο του Καζακστάν στην περιοχή, από πολιτική, οικονομική και ενεργειακή άποψη, καθώς και τις διακεκριμένες και πετυχημένες κοσμικές πολυεθνοτικές δομές του, η χώρα αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο παράδειγμα ενισχυμένης σχέσης μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι το Καζακστάν πρέπει να επιτελέσει εκτεταμένες πολιτικές μεταρρυθμίσεις και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας·

46.   επιμένει ότι η εφαρμογή της ΕΠΓ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί κοινό πολιτικό καθήκον όλων των κρατών μελών της ΕΕ· προτείνει στην Επιτροπή να ληφθούν υπόψη οι μοναδικές εμπειρίες από τη συνδεόμενη με τη μετάβαση μεταρρύθμιση εκείνων των κρατών μελών που εντάχθηκαν στην ΕΕ τον 21ο αιώνα, ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω και να τελειοποιηθούν οι νέοι μηχανισμοί που εφαρμόζονται επί του παρόντος και οι οποίοι μπορεί να αποβούν επωφελείς για τις χώρες της ΕΠΓ·

Γειτονικές Χώρες της Νοτίου Μεσογείου

47.   τονίζει με έμφαση τους ισχυρούς και διαρκείς δεσμούς μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Νοτίου Μεσογείου και υπογραμμίζει ότι η στενή συνεργασία είναι προς το συμφέρον αμφοτέρων των πλευρών·

48.   υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει και να ενθαρρύνει με ενεργό τρόπο τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων στις νότιες χώρες της ΕΠΓ, δεδομένου ότι τα πιθανά οφέλη από τις ευρείες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος τους· υπενθυμίζει επίσης ότι η πρόοδος είναι σταδιακή και εξαρτάται από την προσήλωση των χωρών μελών στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων·

49.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχέστερα τις διάφορες δυνατότητες για την επόμενη γενιά ολοκληρωμένων συμφωνιών με τις νότιες χώρες της ΕΠΓ· επιμένει ότι στις συμφωνίες αυτές πρέπει να περιληφθούν μηχανισμοί εφαρμογής της ρήτρας για τα δικαιώματα του ανθρώπου· επισημαίνει ότι οι εν λόγω διμερείς συμφωνίες δεν πρέπει να αποβούν εις βάρος της εμβάθυνσης της πολυμερούς συνεργασίας σε ολόκληρη την περιοχή, και ιδιαίτερα εις βάρος της επιδίωξης των στόχων της διαδικασίας της Βαρκελώνης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η δημιουργία ελεύθερης ζώνης εμπορικών συναλλαγών· καλεί τα κράτη μέλη να αναζητήσουν πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα ενισχυθεί η συνεργασία, για παράδειγμα μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας στο άνοιγμα γεωργικών αγορών και αγορών εργασίας στο μέλλον κατά τρόπον συμβατό με τις αρχές κοινωνικής προστασίας και ισότητας· καλεί τις νότιες χώρες της ΕΠΓ να αυξήσουν τις προσπάθειές τους σχετικά με το περαιτέρω άνοιγμα των οικονομικών τους συστημάτων και την εναρμόνιση των οικονομικών τους διατάξεων με τα οικεία τμήματα του κεκτημένου της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να εκχωρηθεί στις χώρες της Μεσογείου το δικαίωμα να ελέγχουν τον ρυθμό ελευθέρωσης των αγορών τους και των εθνικών τους στρατηγικών στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης· θεωρεί ότι η αποτελεσματικότερη χρήση του μέσου της πολιτικής γειτονίας για την προώθηση περιφερειακών σχεδίων θα καθιστούσε δυνατή τη βελτίωση της κατάστασης με στόχο την προαγωγή ενός πραγματικού ολοκληρωμένου περιφερειακού οικονομικού χώρου·

50.   επαναλαμβάνει ότι τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο κέντρο των αξιών της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από την έναρξη της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης έχει επιτευχθεί μεν ουσιαστική πρόοδος σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, η πρόοδος αυτή όμως δεν είναι επαρκής, και ζητεί με έμφαση από την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία της με τις κυβερνήσεις, τις αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών στις εν λόγω χώρες· τονίζει τη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης για την ανάπτυξη δημοκρατικής κουλτούρας και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί με έμφαση από την Επιτροπή να αρχίσει αποτελεσματικούς διαλόγους στον τομέα αυτόν και να αναπτύξει με ενεργό τρόπο κοινές εκπαιδευτικές πολιτικές και κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, που αποσκοπούν στην προαγωγή της αμοιβαίας γνωριμίας, της ανεκτικότητας και των δικαιωμάτων των γυναικών, κυρίως μεταξύ των νέων γενεών· θεωρεί ότι, για το σκοπό αυτό, οι νότιοι εταίροι πρέπει να είναι περισσότερο διαφανείς και ανοιχτοί στη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών· είναι, ωστόσο, πεπεισμένο ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να παρεμποδίζει την ΕΕ να προβαίνει σε δημόσια κριτική και να λαμβάνει άλλα μέτρα σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

51.   αναγνωρίζει τις διαφορετικές περιστάσεις, ενδιαφέροντα και προτεραιότητες εκάστης των νοτίων χωρών, που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των σχεδίων δράσης· τονίζει ότι έχει μεγίστη σημασία να ενταθεί η περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης (ΕΕΣ)· υπογραμμίζει ότι η ΕΠΓ με κανένα τρόπο δεν αντικαθιστά ή ανταγωνίζεται την ΕΕΣ, αλλά ότι οι δύο πολιτικές είναι συμπληρωματικές, καθιστώντας δυνατό τον συνδυασμό της πολυμερούς προσέγγισης της διαδικασίας της Βαρκελώνης με τη διμερή προοπτική· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις επικοινωνιακές της προσπάθειες, προκειμένου να αποσαφηνίσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο πολιτικών, τόσο στις χώρες-εταίρους όσο και στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη·

52.   επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών να συμμετάσχουν ενεργά στην επίλυση διενέξεων που μαστίζουν την περιοχή, αποτρέποντας ταυτόχρονα το ενδεχόμενο οι διενέξεις να εμποδίσουν την εφαρμογή της ΕΠΓ· τονίζει ότι η ΕΠΓ δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί πλήρως εάν δεν επιλυθούν οι διενέξεις που καθιστούν την περιφερειακή συνεργασία δύσκολη ή αδύνατη· υπενθυμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν δραστηριότητες της ΕΠΓ που μπορούν να οδηγήσουν στην επίλυση των διενέξεων και πρέπει να εστιασθούν σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η διαχείριση των συνόρων, η υποστήριξη διαδικασιών συμφιλίωσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και η υποστήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει το σημαντικό ρόλο του μέσου διευκόλυνσης της διακυβέρνησης στην πρόληψη και στην επίλυση των συγκρούσεων· επιμένει, εν προκειμένω, στην ανάγκη για συνοχή και συμπληρωματικότητα μεταξύ της ΕΠΓ και άλλων μέσων και τομέων πολιτικής, καθώς και στην ανάγκη για διαρθρωμένη ανάλυση των διενέξεων και για ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα των συγκρούσεων κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση προγραμμάτων·

53.   επαναλαμβάνει ότι η ΕΠΓ, από κοινού με την ΕΕΣ, αποτελούν το πλαίσιο για όλους τους τομείς συνεργασίας· φρονεί ότι η αυξημένη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών πρέπει να είναι εφικτή και οπωσδήποτε να διευκολύνεται· επισημαίνει ότι η εξέταση νέων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της συνεργασίας στη Μεσόγειο πρέπει να εμπεριέχει σε κάθε περίπτωση τη νέα ώθηση της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, γεγονός το οποίο επιβάλλει να εξετάζονται σοβαρά τα όρια και οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν τα τελευταία χρόνια· εμμένει στην άποψη ότι η Μεσόγειος πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί επίκεντρο κοινού πολιτικού ενδιαφέροντος για όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει τη σημασία της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης· προσδοκά ότι το σώμα αυτό θα συμμετέχει στην παρακολούθηση της εξέλιξης της ευρωμεσογειακής πολιτικής·

54.   θεωρεί σημαντική την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων, ακόμη και μέσω νέων σχέσεων, με τις χώρες που γειτνιάζουν με τις γειτονικές μας χώρες, όπως οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

55.   επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εξακολουθήσει να εξετάζει με κάθε λεπτομέρεια την εφαρμογή της ΕΠΓ, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα τις εξουσίες του, συμπεριλαμβανομένων, ως ύστατη λύση, των εξουσιών του ως αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής, και συνεχίζοντας τον διάλογο με την Επιτροπή για την εφαρμογή του ENPI και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, διάλογος που άρχισε το 2007 και που πρόκειται να συνεχισθεί με στόχο την αναθεώρηση που έχει προγραμματισθεί για το 2009· προτίθεται να εξετάζει σε τακτικά διαστήματα τις εκθέσεις προόδου της ΕΠΓ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει για σχέδια δράσης στο πλαίσιο της ΕΠΓ, για την αξιολόγηση της εφαρμογής τους ούτε για την πρόοδο των συζητήσεων στο πλαίσιο των υποεπιτροπών για τα δικαιώματα του ανθρώπου·

56.   έχει επίγνωση του ρόλου του ως σημαντικού διαμορφωτή γνώμης και ως βήματος για δημόσια συζήτηση και προτίθεται να ενισχύσει τη συνεργασία του με τα κοινοβούλια και τις κοινωνίες των πολιτών στις χώρες της ΕΠΓ· αναλαμβάνει, συνεπώς, να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα τις αντιπροσωπείες του σε διακοινοβουλευτικά όργανα· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της μη κυβερνητικής διάστασης, συγκεκριμένα του ευρωμεσογειακού βήματος της κοινωνίας των πολιτών, για την ενίσχυση της πολιτικής δυναμικής στις νότιες χώρες εταίρους·

o
o   o

57.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια όλων των χωρών της ΕΠΓ, καθώς και της Τουρκίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) ΕΕ C 287 Ε, 24.11.2006, σ. 312.
(2) ΕΕ C 280 E, 18.11.2006, σ. 113.
(3) ΕΕ C 314 E, 21.12.2006, σ. 330.
(4) ΕΕ L 405, 30.12.2006, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0355.


Εμπόριο και οικονομικές σχέσεις με την Ουκρανία
PDF 394kWORD 110k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις με την Ουκρανία (2007/2022(INI))
P6_TA(2007)0539A6-0396/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης(1),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δέκα σημείων της Ferrero-Waldner/Solana για την Ουκρανία, το οποίο επικυρώθηκε από το Συμβούλιο στις 21 Φεβρουαρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση προς την Επιτροπή της Επιτρόπου Ferrero-Waldner της 22ας Νοεμβρίου 2005 με τίτλο "Εφαρμογή και προώθηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας" (SEC(2005)1521),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την "Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας" (COM(2006)0726),

–   έχοντας υπόψη το "Έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα" της Επιτροπής για την περίοδο 2007-2013 και το "Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα" 2007-2010 για την Ουκρανία,

–   έχοντας υπόψη το μνημόνιο συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, το οποίο υπεγράφη την 1η Δεκεμβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ανάπτυξη κοινού εναέριου χώρου με την Ουκρανία" (COM(2005)0451),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας - Έγγραφο στρατηγικής" (COM(2004)0373),

–   έχοντας υπόψη το "συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας: Έκθεση προόδου για την ΕΠΓ, Ουκρανία" (COM(2006)0726) (SEC(2006)1505),

–   έχοντας υπόψη τη "Συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων", η οποία υπεγράφη στις 5 Μαΐου 1993 και επεκτάθηκε και τροποποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τη "Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, και της Ουκρανίας"(2), η οποία υπεγράφη στις 14 Ιουνίου 1994 και επεκτάθηκε και τροποποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2004 και στις 27 Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη "Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ουκρανίας για το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα"(3), η οποία υπεγράφη στις 22 Νοεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τη "Συμφωνία συνεργασίας σχετικά με παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Ουκρανίας" και τη "Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών", οι οποίες υπεγράφησαν αμφότερες την 1η Δεκεμβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνόδων κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας, καθώς και της συνόδου κορυφής που διεξήχθη στο Ελσίνκι στις 27 Οκτωβρίου 2006 και στο Κίεβο στις 14 Σεπτεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 για την "Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας"(4) (ΕΠΓ),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την "Ευρώπη στον κόσμο – εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας"(5),

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 12ης Ιουλίου 2007 προς το Συμβούλιο σχετικά με "εντολή διαπραγμάτευσης για νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Ουκρανίας αφετέρου"(6),

–   έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2007 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια Νέα Ενισχυμένη Συμφωνία (ΝΕΣ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0396/2007),

Α.   εκτιμώντας ότι η Ουκρανία αποτελεί γειτονική χώρα στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ και τη φυσική "γέφυρα" που συνδέει την ΕΕ με τη Ρωσία και την Κεντρική Ασία· εκτιμώντας ότι, το μέγεθός της, οι πόροι του εδάφους της και ο πληθυσμός της δίνουν στην Ουκρανία εξέχουσα θέση στην Ευρώπη και την καθιστούν καθοριστικό περιφερειακό παράγοντα·

Β.   εκτιμώντας ότι, μετά τη διεύρυνση του 2004, η ΕΕ κατέστη ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ουκρανίας, καθώς και ότι η προσχώρηση στην ΕΕ όμορων χωρών με την Ουκρανία έχει ενισχύσει τους εμπορικούς δεσμούς της με την ΕΕ και έχει ανοίξει νέες δυνατότητες για το περιφερειακό εμπόριο, τη βιομηχανική συνεργασία και την οικονομική ανάπτυξη·

Γ.   εκτιμώντας ότι ένας από τους κύριους στόχους του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εξωτερική πολιτική είναι η ενίσχυση και η προώθηση της ΕΠΓ, σκοπός της οποίας είναι να στηρίξει την ανάπτυξη της δημοκρατίας και της οικονομίας της αγοράς στις γειτονικές χώρες της ΕΕ και να ενισχύσει τις πολιτικές και οικονομικές τους σχέσεις με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της,

Δ.   εκτιμώντας ότι, προκειμένου να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική πολιτική γειτονίας, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον πολυμερισμό, και, συνεπώς, η μελλοντική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου (ΣΕΕ) θα αποτελέσει τον πυρήνα της νέας ενισχυμένης συμφωνίας, οι διαπραγματεύσεις για την οποία ξεκίνησαν στις 5 Μαρτίου 2007,

Ε.   εκτιμώντας ότι η προσχώρηση της Ουκρανίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), και η επικύρωσή της από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση που θα επιτρέψει στη χώρα να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια ζώνη ελευθέρου εμπορίου με την ΕΕ στο πλαίσιο της νέας ενισχυμένης συμφωνίας, προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση της οικονομίας της Ουκρανίας με την οικονομία της ΕΕ και να ενισχυθούν γενικότερα οι εμπορικές και οικονομικές επιδόσεις της Ουκρανίας,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι, στον τομέα του εμπορίου, η ΕΕ και η Ουκρανία έχουν συγκλίνοντα συμφέροντα και θα μπορούσαν αμφότερες να επωφεληθούν από την περαιτέρω ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγορών τους· εκτιμώντας, στο πλαίσιο αυτό, ότι η σταδιακή υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου από την Ουκρανία θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της Ουκρανίας για σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση και εμβάθυνση της πολιτικής συνεργασίας με την ΕΕ,

Ζ.   εκτιμώντας ότι η προτεινόμενη ΣΕΕ μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ενδέχεται αρχικά να έχει αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες θα επηρέαζαν κυρίως τις πιο ευάλωτες από οικονομικής και κοινωνικής άποψης ομάδες· εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν μεταβατικοί μηχανισμοί, αυξάνοντας την οικονομική βοήθεια προς ομάδες του πληθυσμού, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή και ισορροπημένη ενσωμάτωση, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας,

Η.   εκτιμώντας ότι οι προσπάθειες της ΕΈ δεν πρέπει να επικεντρωθούν μόνο στην οικονομική ολοκλήρωση της Ουκρανίας, αλλά πρέπει επίσης να δημιουργήσουν τα θεμέλια για κοινωνική στήριξη, για παράδειγμα επιτρέποντας την πιο δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε συντάξεις γήρατος, παροχές για τους πιο φτωχούς, τις μεγάλες οικογένειες και τον αγροτικό πληθυσμό, και δημιουργώντας χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και άλλες διευκολύνσεις για την ενσωμάτωση των μειονοτήτων· εκτιμώντας ότι αυτά τα μέτρα θα προωθήσουν την κοινωνική και πολιτική σταθερότητα που απαιτείται για την επιτυχή οικονομική ένταξη της Ουκρανίας στον ΠΟΕ και για μια στενότερη εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Θ.   εκτιμώντας ότι η ΕΕ και η Ουκρανία είναι αποφασισμένες να προχωρήσουν ταχέως στην επίτευξη του στόχου της δημιουργίας κοινής ζώνης ελευθέρου εμπορίου, όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συναντήσεων υψηλού επιπέδου και των συνόδων κορυφής, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία προσχώρησης της Ουκρανίας στον ΠΟΕ και μόλις επικυρωθεί από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας,

Ι.   εκτιμώντας ότι πρέπει να δοθεί στην Ουκρανία το περιθώριο και ο χρόνος προκειμένου να παγιώσει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης· εκτιμώντας ότι πρέπει να υπάρξει σταδιακό άνοιγμα της αγοράς της Ουκρανίας, με κάποιον βαθμό ευελιξίας ώστε να αποφευχθεί η επιβολή ενός οικονομικού οράματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχυρά και τα ασθενή σημεία της οικονομίας της χώρας, καθώς και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά θέσεις και τις περιφερειακές θέσεις της,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι η ΕΕ και η Ουκρανία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στον τομέα του εμπορίου και της οικονομικής πολιτικής οι οποίες συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση και την ανάδυση νέων και ισχυρών οικονομικών παραγόντων· εκτιμώντας ότι η ενισχυμένη οικονομική συνεργασία με την ΕΕ θα μπορούσε να προωθήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, να διευκολύνει την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων τόσο από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (ΔΧΟ) όσο και από τον ιδιωτικό τομέα προς όφελος της εθνικής οικονομίας της Ουκρανίας,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι η αυξημένη οικονομική συνεργασία με την Ουκρανία προσφέρει επίσης θετικές προοπτικές ανάπτυξης για τις οικονομίες των κρατών μελών και ενισχύει την ευρύτερη ένταξή τους στην ενιαία αγορά της ΕΕ,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι τα νέα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα στην ανατολική Ευρώπη αποτελούν κοινές προκλήσεις που απαιτούν συντονισμένη απάντηση σε παγκόσμιο επίπεδο,

Προσχώρηση στον ΠΟΕ

1.   υποστηρίζει την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση στον ΠΟΕ· καλεί την Ουκρανία να άρει όλα τα εναπομείναντα εμπόδια, τόσο νομοθετικής όσο και τεχνικής φύσεως, που συντελούν στις δυσκολίες που περιβάλλουν την εισδοχή της στον ΠΟΕ·

2.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσφέρουν περαιτέρω πολιτική και διπλωματική στήριξη για την προσχώρηση της Ουκρανίας στον ΠΟΕ και να παράσχουν στην Ουκρανία συνεχή βοήθεια, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαραίτητες απαιτήσεις· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την Ουκρανία στην πλήρη χρήση των μεταβατικών περιόδων που χορηγούνται για την εκπλήρωση των συχνά απαιτητικών αξιώσεων που σχετίζονται με την προσχώρησή της στον ΠΟΕ·

3.   επικροτεί τις αποφάσεις της ΕΕ να χορηγήσει στην Ουκρανία καθεστώς οικονομίας της αγοράς, αναγνωρίζοντας τις μείζονες προσπάθειες που κατέβαλε η κυβέρνηση της Ουκρανίας προκειμένου να εδραιώσει στη χώρα μια εύρυθμη οικονομία της αγοράς· καλεί την κυβέρνηση της Ουκρανίας να παγιώσει αυτά τα επιτεύγματα μεριμνώντας για τη δέουσα αντιμετώπιση σοβαρών στρεβλώσεων της αγοράς·

Δημιουργία ζώνης ελευθέρου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας

4.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η εν εξελίξει αξιολόγηση των επιπτώσεων του εμπορίου στην αειφορία, που διενεργείται υπό την αιγίδα της Επιτροπής, θα ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων για τη ΣΕΕ, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία προσχώρησης της Ουκρανίας στον ΠΟΕ και κυρωθεί το αποτέλεσμα από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας· καλεί την Επιτροπή και την κυβέρνηση της Ουκρανίας να λάβουν δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία κατά την οριστικοποίηση του περιεχομένου της ΣΕΕ·

5.   καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να εξετάσουν προσεκτικά τη θέσπιση κατάλληλου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου που θα προβλέπει τη σύσταση και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε μεικτές εποπτικές επιτροπές οι οποίες εξουσιοδοτούνται να διατυπώνουν συστάσεις που βελτιώνουν περαιτέρω τις αμοιβαίες εμπορικές και οικονομικές σχέσεις και προωθούν τη δημιουργία ενός λειτουργικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών·

6.   καλεί την Επιτροπή και την κυβέρνηση της Ουκρανίας να δημιουργήσουν ένα φόρουμ για την αειφόρο ανάπτυξη, το οποίο θα είναι ανοιχτό στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και στο οποίο σημαντική θέση θα κατέχει η αλλαγή του κλίματος, ακόμη και πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια ΣΕΕ·

7.   επισημαίνει ότι ένας χώρος ελεύθερου εμπορίου με την Ουκρανία σίγουρα θα έχει θετικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει αρνητικά βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα για τα ανατολικά κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν·

8.   καλεί την Ουκρανία να εκπονήσει και να εφαρμόσει περαιτέρω τελωνειακή νομοθεσία που θα είναι σύμφωνη με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και να βελτιώσει τη λειτουργία των τελωνειακών υπηρεσιών απλοποιώντας και εκσυγχρονίζοντας τις τελωνειακές διαδικασίες τόσο στα σύνορα όσο και στην ενδοχώρα· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες της Ουκρανίας σε αυτόν τον τομέα παρέχοντας επιπλέον τεχνική βοήθεια και δεσμευμένη χρηματοδοτική υποστήριξη·

9.   διαπιστώνει ότι, παρά το γεγονός ότι τα πιο ανταγωνιστικά προϊόντα που εισάγονται από την Ουκρανία στην ΕΕ δεν είναι μέρος του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, αυτό το σύστημα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τους ουκρανούς παραγωγούς που επιθυμούν να εισέλθουν στις αγορές της Κοινότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω ελευθέρωσης όσον αφορά την Ουκρανία παρέχοντας επιλεξιμότητα για ειδικά προτιμησιακά καθεστώτα στο πλαίσιο της αποκαλούμενης ρήτρας για τα "δικαιώματα των εργαζομένων" (η οποία παρέχει προτιμησιακή μεταχείριση σε χώρες όπως η Ουκρανία που έχουν εφαρμόσει συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων)·

Βιομηχανική πολιτική

10.   παροτρύνει την Ουκρανία να προβεί σε πρόσθετες εγχώριες μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν τη βιώσιμη ενσωμάτωση στις παγκόσμιες αγορές και τις αλυσίδες αξίας· επισημαίνει ότι η διαφοροποίηση των εξαγωγών πρέπει κυρίως να συμπληρώσει την ενίσχυση της εγχώριας αγοράς προκειμένου οι εξαγωγές να καταστούν αξιόπιστη πηγή μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης στην Ουκρανία·

11.   καλεί την Ουκρανία να προωθήσει την αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και την καλύτερη πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτές τις υπηρεσίες και να επιστήσει περαιτέρω την προσοχή της στις ελευθερώσεις της αγοράς, διασφαλίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, τη διάλυση των μονοπωλίων και την ανεξαρτησία της εθνικής τράπεζας της Ουκρανίας·

12.   θεωρεί ότι είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των εμπορικών υπηρεσιών και των δημόσιων υπηρεσιών, διά της οποίας οι τελευταίες δεν θα πρέπει να επηρεαστούν από την ελευθέρωση, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι βασικές ανάγκες του πληθυσμού και η εύκολη πρόσβαση σε σημαντικά δημόσια αγαθά, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, το πόσιμο νερό και η ενέργεια·

13.   καλεί την Ουκρανία να εξισορροπήσει τα αυξημένα δικαιώματα των μετόχων και των επενδυτών που απορρέουν από την προσχώρηση στον ΠΟΕ βελτιώνοντας την πρόσβαση όλων των πολιτών της σε εταιρικές πληροφορίες, να εξασφαλίσει την αυστηρή εφαρμογή των κοινωνικών, οικονομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να ακολουθήσει διεθνή πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, λογιστικής και ελέγχου των επιχειρήσεων· επιμένει ότι τα αστικά και εμπορικά δικαστήρια της Ουκρανίας πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αποτροπή των διακρίσεων και των καταχρήσεων·

14.   παροτρύνει την Ουκρανία να θεσπίσει συνεκτικό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα σύμφωνο προς την κοινοτική νομοθεσία και πρακτική· υπενθυμίζει ότι οι υγιείς και αποτελεσματικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη στην Ουκρανία· τονίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού και επέκτασης των κανονισμών σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την πάταξη της φοροδιαφυγής· παροτρύνει την Ουκρανία να θέσει άμεσα τέλος στις διακριτικές φορολογικές πρακτικές εις βάρος ξένων επιχειρήσεων·

15.   επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά τις προσπάθειες της ουκρανικής κυβέρνησης, η διαφθορά εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη πρακτική στη χώρα και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην περιστολή της οικονομικής ανάπτυξης και της πρόσβασης ξένων κεφαλαίων· παροτρύνει την κυβέρνηση της Ουκρανίας να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, προκειμένου να καταπολεμήσει τη διαφθορά αντιμετωπίζοντας κυρίως τις βαθύτερες αιτίες της·

16.   διαπιστώνει ότι ο τομέας σιδήρου και χάλυβα αντιπροσωπεύει τον κύριο όγκο των εξαγωγών του ουκρανικού μεταποιητικού τομέα και τη μεγαλύτερη πηγή εμπορικών εσόδων για τη χώρα· χαιρετίζει τη σύναψη της συμφωνίας της 18ης Ιουνίου 2007 για τον χάλυβα που υπεγράφη κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας, η οποία επέτρεψε να αυξηθούν σημαντικά οι ποσοστώσεις των ουκρανικών προϊόντων χάλυβα που γίνονται δεκτά στην Κοινότητα και διευκόλυνε την αποτελεσματικότερη, και σταδιακή ελευθέρωση των εμπορευματικών συναλλαγών μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ· πιστεύει ότι η εν λόγω συμφωνία θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των στόχων της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και θα προλειάνει το έδαφος για μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης των αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΟΕ όταν αρθούν οι ποσοτικοί περιορισμοί·

17.   καλεί την Ουκρανία να εξαλείψει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, που αποτελούν πηγή αθέμιτου εμπορίου, και να συμβάλει κατ' αυτόν τον τρόπο στην εδραίωση αρμονικών εμπορικών σχέσεων· καλεί, ομοίως, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα μέσα εμπορικής άμυνας θα εφαρμόζονται μόνον όπου οι στρεβλώσεις του εμπορίου έχουν οδηγήσει σε επιβλαβές ντάμπινγκ ή επιδότηση·

18.   καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να απόσχει από την παροχή παράνομων επιδοτήσεων σε εξαγωγικές εταιρείες της Ουκρανίας παραβιάζοντας τους κανόνες του ΠΟΕ και να αποφύγει οποιεσδήποτε στρεβλώσεις της αγοράς·

19.   διαπιστώνει ότι η τρέχουσα δομή των εμπορικών συναλλαγών, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά και εξακολουθούν να αυξάνονται, θα μπορούσε να είναι μη βιώσιμη μακροπρόθεσμα λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από προσωρινούς και συγκυριακούς παράγοντες, όπως η δραματική αύξηση της κατανάλωσης και των τιμών του χάλυβα παγκοσμίως·

20.   ενθαρρύνει την προσέγγιση και τη σύγκλιση των προτύπων στους τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, και καλεί την Επιτροπή να παράσχει την απαραίτητη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή τους με τα κοινοτικά πρότυπα·

21.   εκφράζει την ανησυχία του για τις συνθήκες εργασίας και τους χαμηλούς μισθούς των ανθρακωρύχων και τον αυξανόμενο αριθμό ατυχημάτων που σημειώνονται στα ορυχεία της Ουκρανίας· παροτρύνει την κυβέρνηση της Ουκρανίας να εγγυηθεί τη δέουσα εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων όσον αφορά την ασφάλεια και τις ελάχιστες αμοιβές·

Θέματα που συνδέονται με την ενέργεια και τη διαμετακόμιση

22.   ζητεί την ενίσχυση του διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως το μνημόνιο συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας·

23.   θεωρεί ότι, υπό το πρίσμα της ανάγκης για πιο βιώσιμη δομή εμπορίου προκειμένου να καταπολεμηθεί η αλλαγή του κλίματος, η πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους είναι θέμα πολυμερούς θέσπισης κανόνων η οποία δεν πρέπει να υπονομευθεί από διμερείς εμπορικές συμφωνίες που συναγωνίζονται για τις πιο ευνοϊκές συνθήκες πρόσβασης·

24.   καλεί την Ουκρανία να αναπτύξει συνεκτική προσέγγιση για την ενέργεια με στόχο τη διασφάλιση της διαφοροποίησης και της ασφάλειας των ενεργειακών αποθεμάτων επί του ουκρανικού εδάφους, της πυρηνικής ασφάλειας, της μεταρρύθμισης της εγχώριας αγοράς ενέργειας, της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών στον ενεργειακό τομέα (συμπεριλαμβανομένων των αγωγών), της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης της ενέργειας και της καλύτερης αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

25.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ένα ασφαλές, διαφανές και αξιόπιστο σύστημα διαμετακόμισης της ενέργειας μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ·

26.   υποστηρίζει σθεναρά τη σταδιακή συμπερίληψη της Ουκρανίας στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών· θεωρεί ότι αποτελεί καίριο παράγοντα για την επιτυχή λειτουργία της ΣΕΕ μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας·

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

27.   παροτρύνει τις αρχές της Ουκρανίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης στον ΠΟΕ και των σχετικών διμερών συμφωνιών της με την ΕΕ, να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία και την επιβολή του δικαίου της για τα πνευματικά δικαιώματα με το κοινοτικό κεκτημένο, τους κανόνες του ΠΟΕ, ιδιαίτερα τις συμφωνίες για τις πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το εμπόριο (TRIP), και άλλα σχετικά διεθνή πρότυπα, και να εξασφαλίσει την πλήρη, συνεπή και σταθερή εφαρμογή τους, προκειμένου να μπορέσουν να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά η απομίμηση και η πειρατεία· παροτρύνει το ουκρανικό νομοθετικό όργανο να διαβουλευθεί με την ΕΕ και τους σχετικούς φορείς, ιδιαίτερα τους εκπροσώπους κατόχων δικαιωμάτων, σε πρώιμο στάδιο της συντακτικής διαδικασίας πριν από την έγκριση οποιωνδήποτε αλλαγών του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως όσον αφορά την καθιέρωση ή τροποποίηση των ψηφιακών δικαιωμάτων, των κανονισμών για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων και των διατάξεων επιβολής·

28.   ενθαρρύνει τις αρχές της Ουκρανίας να εφαρμόσουν όλα τα απαραίτητα και αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να εξουδετερωθούν οι πηγές παράνομης δραστηριότητας, όπως εργοστάσια οπτικών δίσκων τα οποία κατασκευάζουν παράνομα αντίγραφα προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας και ιστότοποι που περιλαμβάνουν παράνομο υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας, και να εξαλείψουν την πειρατεία από τις αγορές, όπως η αγορά Petrovka στο Κίεβο· επισημαίνει ότι αυτά τα μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν συνεχείς και απροειδοποίητες επιθεωρήσεις σε συνεργασία με τους κατόχους δικαιωμάτων·

29.   τονίζει την ανάγκη προσαρμογής του σημερινού δικαστικού συστήματος, προκειμένου να προστατευτούν αποτελεσματικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) και να εξασφαλιστούν ταχύτερες διώξεις και καταδίκες όσων συμμετέχουν στο παράνομο εμπόριο, π.χ. τόσο των κατασκευαστών όσο και των πωλητών· επισημαίνει ότι η δικαιοσύνη και τα δικαστήρια της Ουκρανίας θα πρέπει να λάβουν εντολή να κατάσχουν και να καταστρέφουν συστηματικά το υλικό που είναι προφανώς προϊόν πειρατείας και απομίμησης·

30.   παροτρύνει τις αρχές της Ουκρανίας να αναθεωρήσουν το σύστημα ολογράμματος για τα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας σε στενή διαβούλευση με τους κατόχους δικαιωμάτων·

31.   παροτρύνει τις τελωνειακές αρχές της Ουκρανίας να ενισχύσουν ουσιαστικά τις δράσεις τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εισαγωγές πειρατικών δίσκων ρωσικής κατασκευής και να βελτιώσουν τη συνεργασία τους με τον ιδιωτικό τομέα·

Επιστημονική και εκπαιδευτική συνεργασία

32.   παροτρύνει την Ουκρανία να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στη δημιουργία οικονομικού μοντέλου που θα βασίζεται στην οικονομία της γνώσης και να αυξήσει σημαντικά την αναλογία του ΑΕγχΠ που χορηγείται στην επιστημονική έρευνα και τις ακαδημαϊκές ανταλλαγές· καλεί την Επιτροπή να παράσχει χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη·

33.   τονίζει ότι η συνεργασία στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις επενδύσεις και τις καινοτομίες· θεωρεί ότι, για να επιτευχθεί αυτό, τόσο οι διμερείς σχέσεις των κρατών μελών της ΕΕ με την Ουκρανία όσο και η κοινή πολιτική της ΕΕ για την Ουκρανία πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω·

34.   καλεί την Επιτροπή και την κυβέρνηση της Ουκρανίας να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων επιστημονικής μάθησης, όπως το Erasmus Mundus και το πρόγραμμα Jean Monnet· υποστηρίζει τη δημιουργία πιο στενών διασυνοριακών πολιτισμικών δεσμών και τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων·

35.   τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει το εκπαιδευτικό σύστημα της Ουκρανίας μέσω της δημιουργίας προγραμμάτων υποστήριξης και οικονομικών κινήτρων για την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, γεγονός που θα συμβάλει στη μεγαλύτερη και πιο αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και στην πολιτιστική και επιστημονική ανάπτυξη της χώρας·

Γεωργία και περιβαλλοντικά θέματα

36.   χαιρετίζει την πρόσφατη υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας για έναν διαρθρωμένο διάλογο σχετικά με γεωργικά θέματα, τον Οκτώβριο 2006· τονίζει ότι ο γεωργικός τομέας εκπληρώνει σημαντικές λειτουργίες όσον αφορά τη διατήρηση του περιβάλλοντος, την επισιτιστική κυριαρχία και την κοινωνική εξισορρόπηση των διαφορών μεταξύ αγροτικής και αστικής ανάπτυξης, γεγονός που μπορεί να δικαιολογήσει τομεακούς δασμούς που είναι υψηλότεροι σε σύγκριση με τους δασμούς για μη γεωργικά προϊόντα·

37.   ζητεί επίμονα τη στήριξη του γεωργικού και αγροτικού πληθυσμού βελτιώνοντας την οικονομική κατάσταση και την κατάσταση της υγείας του και αναπτύσσοντας τις αγροτικές περιοχές· τονίζει ότι η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να λάβει τη μορφή οικονομικής υποστήριξης και υποστήριξης υποδομών, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε δάνεια για τους μικρούς παραγωγούς, εισάγοντας ένα σύστημα στάθμισης για ενισχύσεις που ευνοούν τους μικρούς και νέους επιχειρηματίες και δημιουργώντας προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης· τονίζει επίσης την ανάγκη δημιουργίας ενός δικτύου για την περιφερειακή διασύνδεση των αγροτικών και αστικών περιοχών και για τη βελτίωση της πρόσβασης των αγροτικών περιοχών στην ενημέρωση·

38.   καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει συζητήσεις με στόχο την επίτευξη ρυθμιστικής συνεργασίας στον υγειονομικό και φυτοϋγειονομικό τομέα (ΥΦΠ)· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και να ενσωματώσει τα αποτελέσματα αυτών των διαπραγματεύσεων στη μελλοντική ΣΕΕ·

39.   παροτρύνει την Ουκρανία να εξαλείψει άμεσα τις περιοριστικές ποσοστώσεις που ισχύουν για τις εξαγωγές σιτηρών από τον Οκτώβριο του 2006, οι οποίες όχι μόνο προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στον γεωργικό τομέα της Ουκρανίας, αλλά επίσης, λόγω του αδιαφανούς συστήματός τους που βασίζεται στις άδειες, κινδυνεύουν να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για διαφθορά·

40.   τονίζει τη σημασία των αναπτυσσόμενων περιβαλλοντικών προγραμμάτων της Ουκρανίας, μετά την έγκριση της "εθνικής στρατηγικής για το περιβάλλον" (1998-2008) και την κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο, προκειμένου να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική ασφάλεια της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας, του δικτύου διανομής πόσιμου νερού και της δράσης προκειμένου να προληφθεί η επιδείνωση της κατάστασης στη Μαύρη Θάλασσα, μεταξύ άλλων·

41.   τονίζει την ανάγκη, παράλληλα με την ένταξη της Ουκρανίας στον χώρο ελεύθερης αγοράς της ΕΈ, να εγκριθούν κανόνες σχετικά με την πιστοποίηση των εισαγωγέων, των εξαγωγέων και των μεταφορών και να γίνουν πιο αυστηροί οι υγειονομικοί και φυτοϋγειονομικοί κανόνες, προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση αυτών των κανόνων με τους αντίστοιχους κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ·

Οικονομικές σχέσεις με γειτονικούς εταίρους (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας)

42.   λαμβάνει υπόψη την υπό όρους προσχώρηση της Ουκρανίας στον "Ενιαίο Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)" με τη Ρωσία και άλλες δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι ορισμένες διατάξεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία ΕΟX, εάν εφαρμοστούν πλήρως, ενδέχεται να αντιβαίνουν στην εδραίωση μιας λειτουργικής ΣΕΕ με την ΕΕ· καλεί την Ουκρανία να αναπτύξει τις οικονομικές σχέσεις της με τη Ρωσική Ομοσπονδία με τρόπο ώστε να μην παρακωλύεται η προοδευτική και ευρύτερη ένταξη της χώρας στην ενιαία αγορά της Κοινότητας·

43.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τριμερή διάλογο μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΕΕ, προκειμένου να καλλιεργηθεί κλίμα ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή, διάλογο που θα δώσει στην Ουκρανία τη δυνατότητα να ενισχύσει την ανεξάρτητη ταυτότητά της χωρίς να απομονωθεί· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί ο διάλογος σχετικά με κοινά συμφέροντα, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, την ενέργεια και την ανάπτυξη ενός ποσοτικά και ποιοτικά πιο αποδοτικού δικτύου μεταφορών, μεταξύ άλλων θεμάτων της διεθνούς ατζέντας·

Τελικές εκτιμήσεις (συμπεριλαμβανομένης της ΕΠΓ)

44.   λαμβάνει θετικά υπόψη τη δήλωση που ενέκρινε το κοινοβούλιο της Ουκρανίας στις 27 Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ με στόχο τη σύναψη μιας νέας ΣΕΣΣ με την ΕΕ·

45.   επιδοκιμάζει τη συμμετοχή της Ουκρανίας στη σταθεροποίηση της περιοχής της και ενθαρρύνει την ενίσχυση του ρόλου της στη σύναψη συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας, ιδιαίτερα με τις γειτονικές χώρες της Μαύρης Θάλασσας·

46.   τονίζει τη σημασία της ταχείας επιβολής και υλοποίησης της συμφωνίας για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή με την Ουκρανία·

47.   υποστηρίζει τη διεθνή και, κυρίως, τη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία στον οικονομικό και σε άλλους τομείς, όπως την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου του 2012 με την Πολωνία·

48.   καλεί την Ουκρανία να στηρίξει και να δημιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και να προωθήσει το επιχειρηματικό πνεύμα και την ατομική ευθύνη·

49.   καλεί την Επιτροπή και την κυβέρνηση της Ουκρανίας να εφαρμόσουν περαιτέρω μέτρα παρακολούθησης (που ορίζονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα κατάλληλης αξιολόγησης) όσον αφορά την επιρροή που είχε η πρόσφατη διεύρυνση της ΕΕ στη δομή του εμπορίου ΕΕ-Ουκρανίας· τονίζει τη σημασία της έναρξης διαλόγου για την αξιολόγηση της επιρροής που είχε η διεύρυνση του 2007 στην ανάπτυξη του εμπορίου και τις οικονομικές σχέσεις, επιτρέποντας τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων για τη μείωση πιθανών απωλειών·

50.   τονίζει τη στρατηγική σημασία της Ουκρανίας και παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν στις μελλοντικές διμερείς σχέσεις μια νέα και περισσότερο συνεκτική διάσταση, βάσει της ολοκληρωμένης συνεργασίας και αλληλεγγύης, που θα σέβεται τον προνομιούχο χαρακτήρα των δεσμών που αναπτύχθηκαν λόγω γειτονίας και ιστορίας, ιδιαίτερα με τη Ρωσία·

51.   εκφράζει την ανησυχία του για την απουσία σαφών ορισμών και προοπτικών της ΕΠΓ, καθώς και μακροπρόθεσμης στρατηγικής θεώρησης για την ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση στην Ανατολική Ευρώπη· τονίζει την ανάγκη η διαδικασία ολοκλήρωσης της Ουκρανίας να καταστεί πραγματική πολιτική προτεραιότητα στην ατζέντα της ΕΕ·

52.   υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη σταθερή του απαίτηση για συστηματική εφαρμογή της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις σχέσεις με όλους τους μετέχοντες στην ΕΠΓ· καλεί το Συμβούλιο να εξηγήσει πώς σκοπεύει να εφαρμόσει αυτήν τη ρήτρα στις διαπραγματεύσεις για μια ΝΕΣ με την Ουκρανία·

o
o   o

53.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στη κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας.

(1) ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 49, 19.2.1998, σ. 3.
(3) ΕΕ L 384, 28.12.2004, σ. 23.
(4) ΕΕ C 287 E, 24.11.2006, σ. 312.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0196.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0355.


Ανταπόκριση της ΕΕ σε ευαίσθητες καταστάσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες
PDF 282kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ανταπόκριση της ΕΕ σε ευαίσθητες καταστάσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες
P6_TA(2007)0540B6-0476/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 25ης Οκτωβρίου 2007 της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών "Για την ανταπόκριση της ΕΕ σε ευαίσθητες καταστάσεις - δέσμευση σε περιβάλλοντα δυσμενή για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την ειρήνη" (COM(2007)0643) και το έγγραφο συνημμένο εργασίας προσωπικού της Επιτροπής (SEC(2007)1417),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη" που υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου 2005(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας)(2),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της ευρωπαϊκής κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(3), όπως τροποποιήθηκε με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005(4) (Συμφωνία Κοτονού),

–   έχοντας υπόψη την "Πολιτική της Αφρικανικής Ένωσης για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη μετά από συγκρούσεις" (PCRD), που εγκρίθηκε από 52 κράτη μέλη στη Σύνοδο Κορυφής της ΑΕ στις 25 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2006 στο Banjul,

–   έχοντας υπόψη τις "δέκα αρχές για την ορθή δέσμευση των χορηγών βοήθειας σε ευαίσθητα κράτη και ευαίσθητες καταστάσεις" που εκπόνησε η Ομάδα για τα Ευάλωτα Κράτη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, που εγκρίθηκαν κατά τη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου της ΕΑΒ στις 3-4 Απριλίου 2007 στο Παρίσι,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 60/1 της 24ης Οκτωβρίου 2005 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την έκβαση της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής, και ιδίως τις παραγράφους 138-140 του ψηφίσματος αυτού όσον αφορά την ευθύνη προστασίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη δεκαετία του 1990, τα κράτη που δεν διαθέτουν τις δυνατότητες να εκπληρώνουν τις "παραδοσιακές" λειτουργίες τους και να προωθούν την ανάπτυξη και τα οποία έχουν ασθενή θεσμικά όργανα έχουν χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) και τη διεθνή αναπτυξιακή κοινότητα "ευάλωτα κράτη",

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευαισθησία των κρατών συνιστά μάλλον εμπειρική και όχι κανονιστική έννοια και αποτελεί μεταβλητό συντελεστή και όχι αρχική προϋπόθεση· λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι μια ευαίσθητη κατάσταση υπάρχει είτε πριν είτε μετά από μια κρίση και ότι οι πολίτες θα έπρεπε να είναι αρμόδιοι να καθορίζουν πότε τα κράτη τους δεν είναι πλέον "ευάλωτα",

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφής λειτουργικός ορισμός της έννοιας αυτής, είναι δυνατό να εντοπίζονται κράτη που βιώνουν ευαίσθητες καταστάσεις και ότι ο αριθμός των κρατών που έχουν θεωρηθεί "ευάλωτα" από την ΠΤ έχει σχεδόν διπλασιασθεί από 14 σε 26 στην περίοδο 2000-2006, 14 από τα οποία ευρίσκονται στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες που συμβάλλουν στον "ευάλωτο χαρακτήρα" ενός κράτους για να παρασχεθεί βοήθεια και ενίσχυση στα κράτη αυτά, προκειμένου να επωφεληθούν άμεσα οι πολίτες τους και για να υπάρχει σε περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα ειρήνη και ευημερία,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορα είδη ευαίσθητων καταστάσεων (λ.χ.: ευάλωτες σε συγκρούσεις, η αποκαλούμενη "κατάρα των άφθονων πόρων", η κακή διακυβέρνηση, ο ηπειρωτικός χαρακτήρας) απαιτούν διάφορες μορφές παρεμβάσεων, και ότι μια χώρα μπορεί να εμπίπτει σε διάφορους τύπους ευαισθησίας, δυσχεραίνοντας με τον τρόπο αυτό την κατηγοριοποίησή τους και την ανάληψη ειδικής δράσης,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση ευαίσθητων καταστάσεων συνιστά μακροπρόθεσμη διαδικασία και απαιτεί βιώσιμη και μακροπρόθεσμη δέσμευση τόσο από τις θιγόμενες χώρες όσο και από τη διεθνή κοινότητα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) αναγνωρίζει ότι η ανασυγκρότηση συνιστά κατά κύριο λόγο πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα· τονίζοντας, συνεπώς, την ανάγκη να δημιουργηθούν νόμιμες κρατικές αρχές, να βασίζεται η διακυβέρνηση στην αρχή της συναίνεσης, να αναληφθεί θετική δράση για ευάλωτες ομάδες και για την οικοδόμηση τοπικού δυναμικού στο πλαίσιο της δίκαιης κατανομής εξουσίας και της αμοιβαίας λογοδοσίας όπως υπογράμμισε το πλαίσιο πολιτικής της ΑΕ για την PCRD,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευαίσθητες καταστάσεις οφείλονται συχνά στη φτώχεια και σε δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, πράγμα που οδηγεί, στις πιο ακραίες περιπτώσεις, στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού και σε διαρκή ανασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη προστασίας και δικαιωμάτων των πολιτών των θιγόμενων χωρών απαιτεί - και πρέπει να συνιστά το επίκεντρο κατά - την ανάληψη δράσεων εκ μέρους της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να μην ανταλλάσσονται αρκετές εμπειρίες μεταξύ των χωρών και των χορηγών βοήθειας σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση του κράτους, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζονται οι διαδικασίες συναγωγής συμπερασμάτων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένας διπλός μηχανισμός λογοδοσίας: μεταξύ των χορηγών και των δικαιούχων χωρών και μεταξύ των χωρών αυτών και των πολιτών τους,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ύπαρξη πολλαπλών χρηματοδοτικών μηχανισμών υπάρχει κίνδυνος επικάλυψης ή ανεπαρκούς διάθεσης των πόρων και δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο η ήδη ελλιπής λογοδοσία και συμμετοχή των κοινωνιών,

1.   πιστεύει ότι η ευαισθησία συνιστά περίπλοκη αναπτυξιακή πρόκληση και τονίζει την ανάγκη για μια σαφώς καθορισμένη και συνεκτική ατζέντα για την ευαισθησία, με βάση την αρχή της "μη προξένησης βλάβης", δηλαδή με την προσαρμογή της στη δεδομένη κατάσταση και λαμβάνοντας υπόψη μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις καθώς και συντονίζοντας τους πολλαπλούς στόχους και τις προσεγγίσεις των διάφορων ενδιαφερομένων υπό το πρίσμα του βασικού και πρωταρχικού στόχου της μείωσης της φτώχειας και της επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετηρίδας·

2.   επιδοκιμάζει την προετοιμασία μιας ανταπόκρισης της ΕΕ για ευαίσθητες καταστάσεις και τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των κοινοβουλίων σε όλα τα στάδια της στρατηγικής αυτής·

3.   επιβεβαιώνει ότι ένα σταθερό δημοκρατικό πολιτικό σύστημα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη, στην εδραίωση του κράτους δικαίου, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη χρηστή διακυβέρνηση και στην ειρηνική πρόληψη των συρράξεων, συνιστά τον καλύτερο τρόπο για να ξεπεραστούν ευαίσθητες καταστάσεις και να δημιουργηθούν λειτουργικοί και διαφανείς θεσμοί καθώς και αποτελεσματικές και δίκαιες διαδικασίες χάραξης πολιτικής·

4.   τονίζει ότι ο προγραμματισμός και η ανάληψη δράσης σε ευαίσθητες καταστάσεις πρέπει να έχουν συλλογικό και συνεκτικό χαρακτήρα και να εστιάζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη των θιγόμενων χωρών και στους πολίτες τους· πιστεύει ότι τα υφιστάμενα μέσα και οι ισχύοντες μηχανισμοί πρέπει να προωθούν μια προσέγγιση με γνώμονα την ευαισθησία, και συμφωνεί απόλυτα ως προς το ότι το δυναμικό των εθνικών στρατηγικών εγγράφων και των θεματικών προγραμμάτων, που καταρτίζονται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης, πρέπει να ενισχυθεί για να προλαμβάνονται προβλήματα ευαισθησίας·

5.   τονίζει ότι τα κύρια στοιχεία της ατζέντας για τις ευαίσθητες καταστάσεις πρέπει να είναι τριμερή, δίδοντας έμφαση στην προστασία και την πρόληψη της φτώχειας: προώθηση της ανθρώπινης ασφάλειας, βελτίωση της ανάπτυξης και διασφάλιση της ειρήνης· τονίζει επίσης την ανάγκη της συνεπούς έμπρακτης εφαρμογής των στοιχείων αυτών·

6.   πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη χάραξη στρατηγικής πρέπει να συντονίζεται με την εφαρμογή προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο που πρέπει να παραμείνουν ευέλικτα και ευπροσάρμοστα, και είναι ανάγκη να μπορεί να ανταποκρίνεται στο πλαίσιο κάθε χώρας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή τόσο να προωθεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη όσο και να παρέχει βασικές υπηρεσίες όπως στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης σε βραχυπρόθεσμη βάση·

7.   τονίζει ότι τα αναπτυξιακά προγράμματα σε ευαίσθητες καταστάσεις θα πρέπει να συμμορφούνται στις ίδιες αρχές που ισχύουν για τα αναπτυξιακά προγράμματα κάθε τομέα, δηλαδή στις αρχές της ιδιοκτησίας, της εταιρικής σχέσης, της αμοιβαίας ευθύνης και της βιωσιμότητας·

8.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει πλήρεις διαδικασίες για την ειρήνη και τον πολιτικό διάλογο καθώς και τη συμφιλίωση και να ενισχύσει τη συμμετοχή των κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια του κύκλου ανάκαμψης και των αναπτυξιακών στρατηγικών·

9.   τονίζει ότι η βιώσιμη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον υπάρχει δικαιοσύνη και μάλιστα αποδεδειγμένα, ιδίως όσον αφορά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να υποστηρίξει την ενίσχυση των νομικών και δικαστικών συστημάτων ευάλωτων κρατών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δράστες σοβαρών εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας θα προσάγονται ενώπιον της δικαιοσύνης, και επίσης να επιτρέπεται η παράλληλη προώθηση πρωτοβουλιών στους τομείς της δικαιοσύνης και της συμφιλίωσης·

10.   ζητεί την ενίσχυση των ατομικών νομικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου των δικαιωμάτων των πτωχότερων ατόμων να έχουν στην κατοχή τους γεωργικές εκμεταλλεύσεις· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να υποστηρίξει προσπάθειες που καταβάλλονται σε αναπτυσσόμενες χώρες για τη διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν καταστάσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ευαίσθητες οικονομίες μονοκαλλιεργειών και να αποφεύγονται, με τον τρόπο αυτό, ευαίσθητες καταστάσεις που προκαλούνται από την κατάρρευση της οικονομίας·

11.   επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να προσδώσει μεγαλύτερη έμφαση η αναπτυξιακή και ανθρωπιστική δράση της ΕΕ σε προληπτικά μέτρα, σε μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης και σε αναλύσεις κινδύνου ώστε να αποφεύγονται τόσο οι προκαλούμενες από τον άνθρωπο όσο και οι φυσικές καταστροφές που καταλήγουν σε ευαίσθητες καταστάσεις·

12.   επιβεβαιώνει ότι ένα συνεκτικό μοντέλο για την ευαισθησία και την ανάπτυξη πρέπει να λαμβάνει υπόψη πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό καθώς και σε επίπεδο κάθε ηπείρου, όπως είναι η πρόσφατη "Πολιτική της Αφρικανικής Ένωσης για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη μετά από συρράξεις" (PCRD), η Νέα Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Αφρικής (ΝΕΡΑD), ο Αφρικανικός Μηχανισμός Αξιολόγησης των Εταίρων και ο Χάρτης για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση στην Αφρική· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να υποστηρίξει προσπάθειες για την ενίσχυση της συνεργασίας Νότου-Νότου στον τομέα αυτό·

13.   καλεί, επίσης, την Επιτροπή να εξασφαλίσει τόσο την πλήρη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση ευαίσθητων καταστάσεων, όσο και τη συνεκτίμηση των αντιλήψεών τους και του ορισμού τους για την οικοδόμηση κράτους καθώς και του κρατικού μοντέλου τους, και τη χρησιμοποίηση της τοπικής εμπειρογνωμοσύνης·

14.   τονίζει το ρόλο καθοριστικής σπουδαιότητας που διαδραματίζουν οι γυναίκες και οι ευάλωτες ομάδες στην προώθηση της ανάπτυξης και της ειρήνης, και ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ενδυνάμωσή τους, και συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες τους και την κατάσταση σε ευαίσθητα περιβάλλοντα·

15.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής, η ΕΕ και η Αφρική θα αναπτύξουν διάλογο σχετικά με "ευαίσθητες καταστάσεις" προκειμένου να καταλήξουν σε κοινή αντίληψη και συμφωνία ως προς τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν, καθώς και ότι ο διάλογος αυτός προβλέπεται ήδη στο Σχέδιο Δράσης·

16.   υπενθυμίζει ότι κάθε μεμονωμένο κράτος φέρει την ευθύνη να προστατεύει τον πληθυσμό του από τη γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου, την εθνοτική κάθαρση και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας καθώς και ότι η ΕΕ υποστηρίζει επίμονα την ευθύνη προστασίας, σύμφωνα με το ψήφισμα 60/1 της 24ης Οκτωβρίου 2005 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει ότι η ευθύνη προστασίας περιλαμβάνει την άσκηση επίμονων διπλωματικών, οικονομικών και νομικών πιέσεων και απειλών, ενώ η αναγκαστική στρατιωτική παρέμβαση θα αποτελούσε μόνον την τελευταία λύση και θα έπρεπε να ελέγχεται αυστηρά·

17.   υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση ευαίσθητων καταστάσεων συνιστά περίπλοκο ζήτημα και απαιτεί σημαντικούς χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους καθώς και μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι πόροι αυτοί θα διατίθενται με επαρκή, κατάλληλο και προβλέψιμο τρόπο και ότι θα υπάρχει συντονισμός μεταξύ των κέντρων χορηγίας βοήθειας·

18.   τονίζει ότι η τακτική της στήριξης του προϋπολογισμού δεν ενδείκνυται σε ευαίσθητες καταστάσεις στις οποίες οι δυνατότητες λογιστικού ελέγχου και παρακολούθησης είναι ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει άλλες μορφές χρηματοδότησης σε τέτοιες περιστάσεις, εκτός εάν μπορεί να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες ως προς τον τρόπο χρησιμοποίησης των χρημάτων·

19.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο πληροφορίες σχετικά με τους χορηγούς βοήθειας και τους διεθνείς παράγοντες καθώς και ως προς τη μορφή των εργασιών τους, ούτως ώστε να επιτραπεί η παρακολούθηση της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων μέσων και πόρων·

20.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στους Συμπροέδρους της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ και στην Αφρικανική Ένωση.

(1) ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.
(3) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.
(4) ΕΕ L 209, 11.8.2005, σ. 27.


Απολογισμός της κοινωνικής πραγματικότητας
PDF 469kWORD 134k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον απολογισμό της κοινωνικής πραγματικότητας (2007/2104(INI))
P6_TA(2007)0541A6-0400/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Πρόταση σχετικά με την κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη" (COM(2007)0013) και την κοινή έκθεση όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο "Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές" της 22ας Φεβρουαρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον απολογισμό της κοινωνικής πραγματικότητας - Ενδιάμεση έκθεση προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007 (COM(2007)0063),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων ,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα που εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1966,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1990 για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους ,

–   έχοντας υπόψη το διεθνές σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών του 2002 για τη γήρανση,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων ,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 2006 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 34, 35 και 36 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), που ορίζουν συγκεκριμένα το δικαίωμα στην κοινωνική αρωγή και στη στέγαση, σε υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και σε πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της στρατηγικής της Λισαβόνας: Εξορθολογισμός του ανοικτού συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής προστασίας" (COM(2003)0261),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Εκσυγχρονισμός της κοινωνικής προστασίας για την ανάπτυξη ποιοτικής, προσιτής και βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης: στήριξη των εθνικών στρατηγικών μέσω της "ανοικτής μεθόδου συντονισμού'" (COM(2004)0304),

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές, μια νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών" (COM(2005)0094),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με διαβούλευση για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό να προωθηθεί η ενεργητική ένταξη των ανθρώπων που έχουν αποκοπεί περισσότερο από την αγορά εργασίας (COM(2006)0044) και τη συνοπτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης,

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία (COM(2007)0279) (Λευκή Βίβλος για τη Διατροφή),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευμα (COM(2006)0625),

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο: "Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα : στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ" (COM(2007)0027),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (COM(2007)0249),

–   έχοντας υπόψη τη θέση που διατύπωσε στο 6ο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2002-2012 για το περιβάλλον, συγκεκριμένα ότι ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για την ευεξία των πολιτών,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής(2), καθώς και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση(3),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: σχέδιο κοινής έκθεσης για την κοινωνική ενσωμάτωση(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου συντονισμού(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συμβουλίου για επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2006(8),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(9),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού - Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση(10),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006-2007(11),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0400/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000 συμφωνήθηκε να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας, από 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2000, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν μεν να επιτύχουν σημαντική και μετρήσιμη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2010, αλλά ότι η πρόοδος προς την επίτευξη αυτού του στόχου υπήρξε ανεπαρκής,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική προστασία αποτελούν βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεμελιώδες δικαίωμα όλων, ανεξαρτήτως εθνοτικής προέλευσης, ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή θρησκείας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 50 εκατομμύρια πολίτες και περίπου το 16% του συνολικού ενεργού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άτομα με αναπηρία και ότι, επιπλέον, τα ποσοστά ανεργίας τους είναι διπλάσια από αυτά των ατόμων χωρίς αναπηρία,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 78 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ότι 8% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φτωχοί εργαζόμενοι και ότι το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών σε πολλά κράτη μέλη της αυξάνεται,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι σήμερα μια πολυεθνική, πολυθρησκευτική κοινωνία και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε οι νομοθεσίες τους να αντικατοπτρίζουν αυτήν την πολυμορφία, προστατεύοντας όλους τους πολίτες από τη βία, τις διακρίσεις και τις παρενοχλήσεις,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της ανισότητας, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της έλλειψης ευκαιριών είναι αλληλένδετες και ότι απαιτείται μια συνεκτική στρατηγική σε επίπεδο κράτους μέλους, η οποία να εστιάζει όχι μόνο στο εισόδημα και τον πλούτο, αλλά και σε ζητήματα όπως η πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση, τις υγειονομικές υπηρεσίες, την κοινωνία της πληροφορίας, τον πολιτισμό, τις μεταφορές και τις ευκαιρίες για τις μελλοντικές γενιές,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και η ανεργία έχουν συνδεθεί με προβλήματα υγείας και με την περιορισμένη πρόσβαση στην περίθαλψη, που οφείλονται σε παράγοντες όπως η κακή διατροφή, υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης σε μειονεκτούσες περιοχές, η ακατάλληλη στέγαση και το άγχος,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στα περισσότερα κράτη μέλη, τα παιδιά είναι περισσότερο εκτεθειμένα στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό από ό,τι οι ενήλικες,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και η ανισότητα επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες, ότι το μέσο εισόδημα των γυναικών αντιστοιχεί μόλις στο 55% του μέσου εισοδήματος των ανδρών και ότι οι μεγαλύτερες ηλικιακά γυναίκες αποκτούν δυσκολότερα πρόσβαση στην αγορά εργασίας,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια πλήττει με δυσανάλογο τρόπο τα άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προτείνουν κοινή δράση που θα αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης και του δικαιώματος στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κοινωνικά φαινόμενα, όπως η εμπορία ανθρώπων, το οργανωμένο έγκλημα, οι διακρίσεις λόγω φύλου και η πορνεία συνδέονται στενά μεταξύ τους,

M.  IΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα ανεργίας μεταξύ των ατόμων με αναπηρία, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, οι ηλικιωμένοι και οι εθνοτικές μειονότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένουν απαράδεκτα υψηλά,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που αναλαμβάνουν τη φροντίδα άλλων, το σημαντικότερο μη αμειβόμενο εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρήζουν αναγνώρισης για την ουσιαστική συμβολή τους στην περίθαλψη που παρέχεται στην Κοινότητα,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες καθίστανται ολοένα και λιγότερο προσβάσιμες στα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα των εισοδημάτων αυξάνεται στα περισσότερα κράτη μέλη,

Γενικά

1.   ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει η ανοικτή μέθοδος συντονισμού·

2.   καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν τις βέλτιστες πρακτικές και να ακολουθήσουν τα καλά παραδείγματα στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ολοκλήρωσης·

3.   θεωρεί ότι μόνο με τη διασφάλιση των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων του συνόλου των πολιτών μπορούν να αντιμετωπισθούν η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός·

4.   τονίζει ότι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να καταστεί πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· , εκφράζει την ικανοποίησή του, υπό αυτή την έννοια, για την επερχόμενη πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπεί στην ανακήρυξη του 2010 ως ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν και να επιδιώξουν έναν φιλόδοξο στόχο με σκοπό τον περιορισμό της φτώχειας, ιδίως μεταξύ των εργαζομένων, στην Ευρώπη·

5.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια των Βρυξελλών, στις 23 και 24 Μαρτίου 2006 και στις 8 και 9 Μαρτίου 2007, ότι δηλαδή τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα προκειμένου να μειώσουν ταχέως και με ουσιαστικό τρόπο τη φτώχεια των παιδιών, παρέχοντας σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα με το κοινωνικό περιβάλλον τους·

6.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανόμενης της ευκαιρίας για πρακτική εξάσκηση·

7.   τονίζει ότι η απασχόληση, που διασφαλίζει δίκαιες και αξιοπρεπείς απολαβές και συνθήκες εργασίας, πρέπει να αντιμετωπιστεί, από κοινού με την παιδεία και τα αποτελεσματικά και αποδοτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλειας, ως μία από τις ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, έχοντας ωστόσο υπόψη ότι δεν αρκεί να εξασφαλισθεί η ενσωμάτωση ορισμένων κοινωνικών ομάδων που είναι χαρακτηριστικά οι πλέον μειονεκτούσες· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εμπράκτως την οδηγία 2000/78/ΕΚ εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπό εξέλιξη εξέταση από την Επιτροπή της μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας και την ενθαρρύνει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση που η μεταφορά δεν έχει γίνει με αποτελεσματικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στην έκθεσή της, η οποία θα προκύψει από τη διαβούλευση που δρομολόγησε με την ανακοίνωσή της σχετικά με τον απολογισμό της κοινωνικής πραγματικότητας, ζητήματα που συνδέονται με την "ποιότητα της εργασίας'·

8.   εμμένει στην ανάγκη παροχής στήριξης στους παραγωγικούς τομείς, στις μικροεπιχειρήσεις, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΕ), στις μικρές γεωργικές επιχειρήσεις, στις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στην κοινωνική οικονομία, δεδομένης της σημασίας τους για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ευημερίας·

9.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων για όλους όσους εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος·

10.   τονίζει ότι η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να αποτελεί δικαίωμα κάθε πολίτη της ΕΕ και ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένες οδηγίες για όλους τους τομείς που δεν καλύπτονται ήδη από μέσα που έχουν θεσπισθεί δυνάμει του άρθρου 13 της Συνθήκης, ώστε να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, λόγω αναπηρίας, ηλικίας, θρησκείας, πεποιθήσεων ή γενετήσιου προσανατολισμού·

11.   τονίζει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας, αλλά αφορά –μεταξύ άλλων– και την ποιότητα της απασχόλησης, την παροχή δίκαιων μισθών και την προώθηση της δια βίου μάθησης·

12.   τονίζει ότι όλες οι διακρίσεις κάθε μορφής πρέπει να τύχουν της ίδιας προσοχής·

13.   τονίζει τον μείζονα ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, έναν ρόλο που αναγνωρίστηκε από τη Συνθήκη, και την απορρέουσα ανάγκη για παροχή δημόσιων υπηρεσιών με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και πρόσβασης, ισότιμη μεταχείριση και προώθηση της καθολικής πρόσβασης και των δικαιωμάτων των χρηστών·

14.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να εκμεταλλευθεί την ευρωπαϊκή διάσταση για να προωθήσει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών, τις επιδοτήσεις και τις ενημερωτικές εκστρατείες που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των διαφόρων ομάδων στόχων, ιδίως των παιδιών, και αφορούν τη διατροφή και τη σωματική άσκηση, στόχους που η ίδια έχει θέσει στη Λευκή Βίβλο για τη διατροφή, δεδομένου ότι αυτά είναι τα ζητήματα που πλήττουν κατά τρόπο δυσανάλογο τα λιγότερο ευνοημένα στρώματα του πληθυσμού·

15.   καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις περί ισότητας των φύλων· καλεί μετ" επιτάσεως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν στην κοινή έκθεση για την απασχόληση 2007-2008 με ποιο τρόπο μπορεί η Ευρώπη να παράσχει δίκαιες κοινωνικές συνθήκες, ώστε να εξαλειφθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά·

16.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της σχετικά με τον απολογισμό της κοινωνικής πραγματικότητας, δίνει την εντύπωση ότι πολλές πρωτοβουλίες της κοινωνικής πολιτικής είναι παρωχημένες και τονίζει, αντίθετα, ότι η κοινωνική ασφάλιση και η κοινωνική πολιτική αποτελούν δυνάμεις που ευνοούν την παραγωγικότητα και την καινοτομία και συνιστούν ουσιαστική βάση για μια αποτελεσματική και ευρεία οικονομία της γνώσης·

17.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο που διαδραματίζουν στην προστασία της ευρωπαϊκής δημόσιας υγείας, μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης έναντι απειλών για τη δημόσια υγεία (EWRS) στο πλαίσιο της εφαρμογής διεθνών υγειονομικών κανονισμών·

18.   επιμένει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να επιβάλλουν τη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ορθή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, όχι μόνον όσον αφορά την ποιότητα του ύδατος, του αέρα και του εδάφους και τη μείωση των εκπομπών θορύβου, την εφαρμογή του REACH και την ενίσχυση του ελέγχου των χημικών προϊόντων και της παραγωγής τροφίμων, αλλά επίσης όσον αφορά την απαγόρευση της παραπλανητικής διαφήμισης και των διαφημιστικών μηνυμάτων για τρόφιμα που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες·

19.   τονίζει ότι οι πολίτες, όπως και οι οργανισμοί, έχουν ανάγκη εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης και δια βίου κατάρτισης, περιλαμβανομένης της επαγγελματικής επιμόρφωσης, προκειμένου να προσαρμόζονται óôéς αλλαγές της αγοράς εργασίας και στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης·

20.   τονίζει ότι η εξαφάνιση παραδοσιακών θέσεων εργασίας στη βιομηχανία πρέπει να αντιμετωπισθεί με σειρά συμπληρωματικών μέτρων που θα περιλαμβάνουν τη στήριξη της ανάπτυξης νέων βιομηχανιών, τη στήριξη των ΠΜΕ και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας·

21.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δώσουν έμφαση σε μια "επωφελή για όλους" προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία τα υφιστάμενα δικαιώματα των εργαζομένων θα συμπληρώνονται και θα διευρύνονται από νέα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα πρόσβασης στην κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση και το δικαίωμα σε οργάνωση της εργασίας συμβατή με την οικογενειακή ζωή·

22.   προτρέπει τα κράτη μέλη να επιβάλουν νομοθεσία για το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, που θα βοηθά τους γονείς να παραμείνουν στην αγορά εργασίας ή θα διευκολύνει την επανένταξή τους·

23.   παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν τη μέγιστη δυνατή προτεραιότητα στην κοινωνική ένταξη και τα δικαιώματα των γυναικών, τροποποιώντας ανάλογα τις αντίστοιχες πολιτικές τους, περιλαμβανομένης της πολιτικής για την κατανομή των εισοδημάτων·

Κοινωνική ένταξη

24.   θεωρεί ότι οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ατόμων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού·

25.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω την ενσωμάτωση των ζητημάτων ισότητας και αναπηρίας σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής·

26.   θεωρεί ότι απαιτείται η ουσιώδης συμμετοχή όσων πλήττονται από τη φτώχεια στη χάραξη συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της κατάστασης, ώστε να διασφαλιστούν πιο αποδοτικά αποτελέσματα·

27.   εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους μόνους γονείς και στις μόνες ηλικιωμένες γυναίκες, που αποτελούν εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα και συχνά πλήττονται πρωτίστως από τη φτώχεια σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης·

28.   αναγνωρίζει ότι σε πολλά κράτη μέλη υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας το οποίο εγγυάται στους πολίτες ελάχιστο εισόδημα, πιστεύει δε ότι με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν παρόμοιο δίχτυ ασφαλείας θα ενθαρρυνθούν να το κάνουν·

29.   αναγνωρίζει ότι όπου προβλέπεται παροχή κοινωνικής συνδρομής, τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες κατανοούν και έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται·

30.   τονίζει ότι κανένας δικαιούχος αυτής της ενίσχυσης δεν θα έπρεπε να λαμβάνει ένα εισόδημα που θεωρείται κατώτερο από το όριο της φτώχειας για το εν λόγω κράτος μέλος·

31.   καλεί όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν πλήρως την ισότητα των φύλων σε όλα τα κρατικά συστήματα συνταξιοδοτήσεων·

32.   πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να καθιερωθεί αξιοπρεπής ελάχιστος μισθός σε επίπεδο κράτους μέλους, σε συνεργασία όπου δει με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να καταστεί η εργασία οικονομικά βιώσιμη· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι σε πολλά κράτη μέλη αυτός ο κατώτατος μισθός έχει οριστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο ή και χαμηλότερα από το επίπεδο επιβίωσης· απορρίπτει, συγχρόνως, το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο η καθιέρωση ενός ελάχιστου μισθού αποθαρρύνει τους εργοδότες να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας· θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό για τους εργαζόμενους να λαμβάνουν μισθό που τους εξασφαλίζει τα προς το ζην·

33.   θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα έπρεπε να στοχεύουν στην προσαρμογή των συστημάτων τους κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να συμβάλουν στην ευκαιρία μετάβασης μεταξύ των περιόδων αμειβόμενης εργασίας ή κατάρτισης και της ανεργίας, προκειμένου να αποφεύγεται η "παγίδα της φτώχειας" και, αφετέρου, να απεικονίζεται η εξέλιξη της φύσης της εργασίας·

34.   θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό τα κράτη μέλη να συνδράμουν τους πολίτες που επιστρέφουν στην εργασία διασφαλίζοντας ότι τους παρέχεται εξατομικευμένη, στοχοθετημένη συνδρομή και στηρίζοντας τους πολίτες ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και νέες δεξιότητες·

35.   θεωρεί ζωτικής σημασίας τα κράτη μέλη να συνδράμουν τα άτομα που καθίστανται ανάπηρα κατά την εργασία τους, ώστε να διατηρούν την θέση απασχόλησής τους·

36.   καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές διακρίσεις, οι οποίες έχουν σοβαρό και συχνά υποτιμημένο αντίκτυπο στην κοινωνική ένταξη·

37.   τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και ευρωπαϊκής εξουσίας, για την καταπολέμηση των διακρίσεων·

38.   πιστεύει ότι η βασισμένη στην κοινότητα υγειονομική και κοινωνική μέριμνα υψηλής ποιότητας, η οποία αναπτύσσεται όπου είναι δυνατό σε συνεργασία με χρήστες και ασθενείς, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

39.   επισημαίνει ότι υπάρχει ισχυρή και περίπλοκη σχέση μεταξύ φτώχειας και εγκληματικότητας, ότι η ακραία φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορούν να οδηγήσουν σε εγκληματικές δραστηριότητες και ότι η φυλάκιση χωρίς κατάλληλο σωφρονισμό και εκπαίδευση συχνά οδηγεί σε περαιτέρω κοινωνικό αποκλεισμό και ανεργία·

40.   υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, ώστε οι έγκλειστοι να απασχολούνται με δραστηριότητες που τους στηρίζουν ηθικά και ψυχολογικά και να αποκτούν δεξιότητες χρήσιμες για τη μελλοντική τους επανένταξη στην αγορά εργασίας·

41.   εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να αποδώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα της εξάρτησης από τα τυχερά παίγνια· παρατηρεί ότι οι οικογένειες, των οποίων ένα ή περισσότερα μέλη είναι παθολογικοί παίκτες, εκτίθενται σε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο υποβάθμισης του βιοτικού τους επιπέδου, κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, των οποίων τα θύματα είναι ως επί το πλείστον τα παιδιά· καλεί, επομένως, τα κράτη μέλη να συμβάλουν στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους, τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις του πάθους για τα τυχερά παίγνια· καλεί επίσης την Επιτροπή να συμπεριλάβει οπωσδήποτε στην έκθεσή της σχετικά με τον απολογισμό της κοινωνικής πραγματικότητας το πρόβλημα του παθολογικού παιγνίου και των επιπτώσεών του στον κοινωνικό αποκλεισμό και στη φτώχεια·

42.   καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αυξανόμενη δανειοληψία που οδηγεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας·

43.   πιστεύει ότι η έλλειψη αξιοπρεπούς και οικονομικά προσιτής στέγης σε όλα τα κράτη μέλη συμβάλλει σημαντικά στο να οδηγούνται και να παγιδεύονται πολίτες στη φτώχεια· καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί το προνόμιο των κρατών μελών να καθορίζουν και να χρηματοδοτούν τη δημιουργία κοινωνικής στέγης, λαμβανομένου υπόψη του ζωτικού ρόλου της τελευταίας στο πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης·

44.   καλεί όλα τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το προαιρετικό πρωτόκολλό της·

45.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία, να αναπτύξουν εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες με σκοπό την προώθηση εφικτών ευκαιριών απασχόλησης για αυτά τα άτομα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συγκέντρωση αξιόπιστων και συγκρίσιμων στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη θέση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας·

46.   ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει η Διεθνής Σύμβαση για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα·

47.   καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας, οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εξασφάλιση των ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και την απασχόληση, καθώς μειώνουν ταυτόχρονα την εξάρτηση τους από τρίτα πρόσωπα, προωθώντας την αυτόνομη διαβίωση·

48.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων υποβοήθησης και εξοπλισμού που διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων σε αγαθά και υπηρεσίες·

49.   επιδοκιμάζει την αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρίες, αλλά επισημαίνει ότι αυτό προϋποθέτει ικανοποιητικό επίπεδο βασισμένων στην κοινότητα ποιοτικών υπηρεσιών οι οποίες να ευνοούν την ανεξάρτητη διαβίωση, το δικαίωμα στην προσωπική βοήθεια, το δικαίωμα στην οικονομική ανεξαρτησία και την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία εντός των κρατών μελών·

50.   θεωρεί ότι παραμένει ασυγχώρητο να δημιουργούνται νέες υποδομές που δεν είναι προσβάσιμες από άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ή άλλων διαρθρωτικών ταμείων·

51.   καλεί τα κράτη μέλη, κυρίως εν όψει της γήρανσης του πληθυσμού, να εντοπίσουν και να επιλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα που αναλαμβάνουν τη φροντίδα άλλων, κυρίως το δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα εάν και σε ποιον βαθμό επιθυμούν να αναλαμβάνουν τη φροντίδα άλλων, τη δυνατότητα συνδυασμού του εθελοντισμού με μια αμειβόμενη εργασία και απασχόληση και την πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων γήρατος, προκειμένου να αποφεύγεται η εξαθλίωση που προέρχεται από τη δραστηριότητα της φροντίδας άλλων·

52.   καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τρόπους αναγνώρισης των άτυπων προσόντων που αποκτήθηκαν κατά την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά και εξαρτημένα άτομα ως προηγούμενη κατάρτιση και προϋπηρεσία, ώστε να διευκολύνεται η ένταξη αυτών των παρόχων στην αγορά εργασίας·

53.   καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες του δημόσιου τομέα να προσπαθούν να δημιουργούν χώρους εργασίας που να είναι πιο αντιπροσωπευτικοί των κοινοτήτων που υπηρετούν, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη όλους τους υποψήφιους προς εργασία, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνότητα, τη θρησκεία, την αναπηρία, την ηλικία ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό·

54.   υπογραμμίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των εργοδοτών στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στις θετικές επιπτώσεις της πολυμορφίας στον χώρο εργασίας·

55.   εκτιμά ότι οι διακρίσεις σε βάρος τρανσέξουαλ (διαφυλικών) ατόμων στην αγορά εργασίας και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να παραγνωρίζεται και καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν εξίσου αυτήν τη μορφή διακρίσεων· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτη σχετικά με αυτό το ζήτημα·

56.   επισημαίνει την ανάγκη τα κράτη μέλη να προάγουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών για τη γήρανση·

57.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για να διευκολύνουν την πρόσβαση σε προγράμματα διά βίου μάθησης ως μέσο περιορισμού του αποκλεισμού –μεταξύ άλλων, των ηλικιωμένων– από την απασχόληση και να ενθαρρύνουν τη διαρκή συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή·

58.   προτρέπει τα κράτη μέλη, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, να κινηθούν προς την κατεύθυνση της παροχής δωρεάν προσωπικής βοήθειας υψηλής ποιότητας και λογικού κόστους σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες·

59.   καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να ενθαρρύνουν τους νέους να μην εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας ή σε επαγγελματικά ιδρύματα και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και να διευκολύνουν τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία·

60.   υπογραμμίζει ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από νεαρά άτομα, και θα πρέπει να στηρίζουν εκείνους που, παράλληλα με τις σπουδές τους, έχουν και οικογενειακές ευθύνες·

61.   προτρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες τους είναι εγγράμματοι και διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να έχουν πρόσβαση σε ωφέλιμη απασχόληση και για να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία·

62.   εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τις ευπρόσδεκτες κινήσεις προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης συμμετοχής στην ανώτερη εκπαίδευση, τα άτομα που προέρχονται από λιγότερο εύπορο περιβάλλον υποεκπροσωπούνται σημαντικά· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να δημιουργήσουν, να διατηρήσουν, να ενισχύσουν, και να επενδύσουν στην επαγγελματική κατάρτιση, σε θέσεις μαθητείας βασισμένης στην εργασία και σε άλλες μορφές εφαρμοσμένης κατάρτισης·

63.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απορρίψουν την παραπλανητική σύγχυση της οικονομικής μετανάστευσης με την αναζήτηση ασύλου, και της οικονομικής μετανάστευσης και της αναζήτησης ασύλου με την παράνομη μετανάστευση·

Κοινωνική προστασία

64.   πιστεύει ότι πρέπει να αναληφθούν περισσότερες δράσεις για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης παιδιών και ηλικιωμένων·

65.   επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία ότι η βία λόγω φύλου εντείνει τον κοινωνικό και πολιτικό αποκλεισμό των γυναικών, παρεμποδίζοντάς τις να απολαύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη νομοθεσία και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό·

66.   καλεί μετ" επιτάσεως τα κράτη μέλη να εξετάσουν την επάρκεια και τη βιωσιμότητα των καθεστώτων συνταξιοδότησής τους·

67.   ζητεί από τα κράτη μέλη να προτείνουν σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές και συμβουλές όσον αφορά τις συντάξεις, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα ενδιαφερόμενα άτομα λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να προβλέψουν τη σύνταξή τους και ότι οι εθνικές μεταρρυθμίσεις διεξάγονται βάσει της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης·

68.   σημειώνει ότι οι ανισότητες σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν στον τομέα της υγείας, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και στο εσωτερικό τους, παραμένουν σημαντικές και καλεί μετ" επιτάσεως τα κράτη μέλη να επιχειρήσουν να τις αντιμετωπίσουν, κυρίως διασφαλίζοντας αποτελεσματική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για όλους·

69.   καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν αποτελεσματικότερα συστήματα προστασίας των παιδιών, τα οποία περιλαμβάνουν υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης με σκοπό να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ευάλωτων παιδιών και στη διάθεση θεραπευτικών υπηρεσιών που έχουν ως στόχο να συνδράμουν τα κακοποιημένα παιδιά να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της κακοποίησης·

70.   καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση όσον αφορά την πολιτική για τα ναρκωτικά, με έμφαση στην πρόληψη, την εκπαίδευση και τη θεραπεία του εθισμού, και όχι στις ποινικές κυρώσεις·

71.   ενθαρρύνει την καλύτερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία χρόνιων ασθενειών·

72.   διαπιστώνει ότι υπάρχει έλλειψη συγκρίσιμων μεθόδων και δεδομένων στον τομέα της μακροχρόνιας περίθαλψης και θεωρεί, ως εκ τούτου, σημαντική την ενίσχυση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτόν, προκειμένου να διαπιστωθεί γρήγορα με ποιο τρόπο μπορεί να οργανωθεί, να εξασφαλιστεί και να παρασχεθεί σε προσιτές τιμές μια υψηλής ποιότητας περίθαλψη και ποιοι είναι οι καταλληλότεροι τρόποι εξασφάλισης μιας αξιοπρεπούς ζωής για τους ηλικιωμένους, πράγμα που πρέπει να ισχύει και για τον αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια·

73.   καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα τα μέτρα δημόσιας υγείας που αποσκοπούν στην κατά μέτωπο αντιμετώπιση της ανισότητας στην υγεία και την δυνατότητα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη· ζητεί ακόμη από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν συγκεκριμένα μέτρα που θα επικεντρώνονται στις ανάγκες των εθνικών μειονοτήτων·

74.   επισημαίνει ότι σε όλα τα κράτη μέλη, η κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών και ναρκωτικών ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε εγκληματικότητα, ανεργία και κοινωνικό αποκλεισμό· επισημαίνει περαιτέρω ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορούν να οδηγήσουν στην υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος και ναρκωτικών· κρίνει απαράδεκτο το γεγονός ότι για πολλούς η μόνη δυνατότητα πρόσβασης σε σχετική θεραπεία και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι μέσω του σωφρονιστικού συστήματος, ζητεί δε από τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό να ενισχύσουν τα προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση και την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου·

75.   τονίζει ότι υπάρχουν πολλές μορφές αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων κινητικότητας, όρασης, ακοής, προβλημάτων ψυχικής υγείας, χρόνιων ασθενειών και μαθησιακών δυσκολιών· επισημαίνει ότι τα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες αντιμετωπίζουν εξαιρετικά προβλήματα, όπως επίσης τα άτομα που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις·

76.   ζητεί να σταματήσει ο στιγματισμός των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, να προαχθεί η ψυχική υγεία και η ευημερία, η πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, και να αυξηθούν οι πόροι που διατίθενται για θεραπεία και μέριμνα·

77.   χαιρετίζει τον σχεδιασμό της Επιτροπής για δημοσίευση διαφόρων μελετών σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των παιδιών με μαθησιακές ανάγκες οι οποίες θα θίξουν πολλές κοινωνικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και κατάρτισής τους·

78.   καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ενεργά πολιτικές για τον περιορισμό των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από την κατανάλωση οινοπνευματωδών, προϊόντων καπνού και άλλων νόμιμων και παράνομων ναρκωτικών ουσιών·

79.   αντιλαμβάνεται ότι η πολιτική σε θέματα κατανάλωσης οινοπνευματωδών και προϊόντων καπνίσματος και κατάχρησης ναρκωτικών και φαρμάκων που χορηγούνται με συνταγή γιατρού εμπίπτει καταρχάς στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά ενθαρρύνει την Επιτροπή να διαδραματίσει προορατικό ρόλο συγκεντρώνοντας και δημοσιοποιώντας όλες τις εμπειρίες που αποκτώνται στα διάφορα κράτη μέλη, όπως προτείνει στην ανακοίνωσή της για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευμα και να ξεκινήσει διαδικασία διαβούλευσης και ανοικτής δημόσιας συζήτησης σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προώθησης της καταπολέμησης του παθητικού καπνίσματος, όπως προτείνει στην πράσινη βίβλο με τίτλο "Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης'·

80.   επαναλαμβάνει τις απόψεις που διατυπώθηκαν στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2005, ιδίως σχετικά με τις απειλές για τη δημόσια υγεία, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο διαβήτης, ο καρκίνος, οι ψυχικές ασθένειες και το AIDS/HIV, καθώς και σχετικά με τη μεγάλη ρύπανση στα αστικά κέντρα και τις μεγαλουπόλεις·

81.   υπογραμμίζει τη σημασία της σωματικής άσκησης για την καλή γενική κατάσταση των ανθρώπων και για την πρόληψη πολλών ασθενειών που απειλούν τη δημόσια υγεία· καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν τη βελτίωση των δυνατοτήτων άσκησης των πολιτών και να προωθήσουν τη δημιουργία περιβάλλοντος στις κατοικημένες περιοχές που διευκολύνει τους πολίτες να ζουν δραστήρια και ανεξάρτητα·

82.   αναγνωρίζει ότι η κατάχρηση οινοπνευματωδών ή η κατανάλωση ναρκωτικών μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισμό, να παγιδεύσει παιδιά και οικογένειες στη φτώχεια και να εκθέσει τα παιδιά σε μεγαλύτερο κίνδυνο κακοποίησης·

83.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η παιδική φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έγιναν τα τελευταία χρόνια μια σημαντικότερη πολιτική προτεραιότητα σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί ωστόσο την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε μετρήσιμους στόχους με σκοπό την εκρίζωση του σύνθετου φαινομένου της παιδικής φτώχειας και τη διάθεση επαρκών πόρων για την επίτευξη του στόχου αυτού, έτσι ώστε να μην μεταφέρεται η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός από γενεά σε γενεά, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα εγκαταλελειμμένα παιδιά, τα παιδιά του δρόμου και τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα·

84.   πιστεύει ότι οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας και οι κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, η υποστήριξη παιδιών και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικά προσιτής μέριμνας και φύλαξης παιδιών και της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή στέγαση, είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και τη μείωση της παιδικής φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων καθώς και για να αποφευχθεί η διαιώνιση της φτώχειας από τη μια γενιά στην άλλη·

85.   ζητεί από τα κράτη μέλη να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική προστασία των μονογονεϊκών οικογενειών που εκτίθενται επιπλέον στον κίνδυνο της φτώχειας·

86.   καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν, ώστε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις δυνατότητες που θα διασφαλίσουν τη σημερινή και μελλοντική ευημερία τους και θα επιτρέψουν την πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους· καλεί επομένως τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν, ώστε η βασική οικονομική εκπαίδευση να ενταχθεί στα σχολικά προγράμματα·

87.   καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά τη φτώχεια των παιδιών και την ανάλυση της κατάστασης των παιδιών που κινδυνεύουν από τη φτώχεια, κυρίως αυτών για τα οποία οι κίνδυνοι είναι εξαιρετικά υψηλοί – παιδιά με αναπηρία, παιδιά των Ρομά, παιδιά που ζουν σε ιδρύματα, παιδιά μεταναστών και παιδιά των δρόμων· καθώς επίσης να παρακολουθήσουν και να εκτιμήσουν τις πολιτικές τους σε αυτόν τον τομέα και να διασφαλίσουν τη συστηματική εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών των πολιτικών·

88.   ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει την κατάρτιση νέων δεικτών που μπορούν να συνδυαστούν με τους υπάρχοντες δείκτες φτώχειας, προκειμένου να συμβάλουν σε μια πιο ουσιαστική αντίληψη της φτώχειας των παιδιών·

89.   υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των υγειονομικών υπηρεσιών και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας στο ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον ρόλο αυτόν κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει την ανεπαρκή χρηματοδότηση των υπηρεσιών, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης·

90.   θεωρεί ότι η ελευθέρωση των υγειονομικών υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανισότητα ως προς την ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη·

91.   καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εικόνα των πιστωτικών οργανισμών προκειμένου να συμβάλουν στην παροχή στους πολίτες ενός ασφαλούς και ρυθμισμένου περιβάλλοντος δανεισμού και αποταμίευσης και στην αντιμετώπιση του ολοένα αυξανόμενου φαινομένου του προσωπικού χρέους· ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα άτομα να έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, δεδομένου ότι το άνοιγμα ενός λογαριασμού με λογικό κόστος παρέχει ένα βασικό μέσο για τη συμμετοχή τους στις οικονομικές δραστηριότητες και στην κοινωνική ζωή·

92.   αναγνωρίζει ότι η εμπορία ανθρώπων συνεπάγεται τεράστιες κακουχίες και καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλλουν νομοθεσία κατά της εμπορίας ανθρώπων και των διακρίσεων, να επανεντάξουν τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων στην κοινωνία, να ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία και συγκεκριμένα να υπογράψουν, να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση για ανάληψη δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην προστασία των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, κυρίως των παιδιών και στην εφαρμογή των θεμελιωδών τους ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

93.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής που προβλέπει κυρώσεις κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών και καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν νομοθετικές προτάσεις και να εφαρμόσουν καλύτερα την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να αποτρέπεται η εκμετάλλευση ευάλωτων εργαζομένων από μεσάζοντες, καθώς επίσης να υπογράψουν και να κυρώσουν, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, τη Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους·

94.   προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να περιφρουρήσουν την πολιτική ασύλου που βασίζεται στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σύμφωνα με τη Σύμβαση σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και άλλες σχετικές διατάξεις του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καταβάλλοντας συγχρόνως προσπάθειες ώστε να τεθεί τέρμα στην εξάρτηση των αιτούντων άσυλο από τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εργάζονται, καθώς επίσης να εξετάσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης νομιμότερων διαύλων μετανάστευσης· επικρίνει με σθένος τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της Σύμβασης περί προσφύγων και άλλων νομοθετικών διατάξεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη·

95.   καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν περισσότερη προσοχή στο ζήτημα των αστέγων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβασή τους σε στέγαση, υγεία, εκπαίδευση και απασχόληση·

96.   καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τις ανεπάρκειες των ενισχύσεων που έχουν προβλεφθεί για τις κοινωνικές ομάδες που δεν καταφέρνουν να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας καθώς και στις υπηρεσίες που προορίζονται για αυτές, και να μεριμνήσουν ώστε αυτή η βοήθεια και οι υπηρεσίες να είναι δίκαιες, προσιτές σε όλους και βιώσιμες·

o
o   o

97.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών.

(1) ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
(3) ΕΕ C 45 Ε, 23.2.2006, σ. 129.
(4) ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.
(5) ΕΕ C 261 E, 30.10.2003, ó. 136.
(6) ΕΕ C 68 E, 18.3.2004, ó. 604.
(7) ΕΕ C 77 E, 26.3.2004, ó. 251.
(8) ΕΕ C 286 E, 23.11.2006, σ. 487.
(9) ΕΕ C 292 E, 1.12.2006, ó. 131.
(10) ΕΕ C 305 E, 14.12.2006, ó. 148.
(11) ΕΕ C 316 E, 22.12.2006, ó. 370.


Χριστιανικές κοινότητες
PDF 300kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με σοβαρά γεγονότα που διακυβεύουν την ύπαρξη των χριστιανικών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων
P6_TA(2007)0542RC-B6-0449/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) του 1948,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ECHR) του 1950,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη (ΙCCPR) του 1966,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ σχετικά με την Εξάλειψη κάθε Μορφής Μισαλλοδοξίας και Διάκρισης με βάση τη Θρησκεία και την Πίστη του 1981,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την Ελευθερία της Πίστης και της Συνείδησης και ιδιαίτερα εκείνες της 8ης Μαρτίου 2007, της 20ής Ιουλίου 2007 και της 20ής Αυγούστου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις θρησκευτικές μειονότητες στον κόσμο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Οκτωβρίου 2007 για το Πακιστάν(1) και το Ιράν(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2004 και τη σχετική πολιτική της ΕΕ(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράκ - ένα πλαίσιο δεσμεύσεων(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2006 για το Ιράκ: η Ασσυριακή Κοινότητα· η κατάσταση στις φυλακές του Ιράκ(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2007 με θέμα "Οι μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο: ποια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση;"(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των σχέσεών της με τον υπόλοιπο κόσμο, η ΕΕ τονίζει και προωθεί τις αξίες της, συμβάλλει στην ειρήνη, στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών και στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου,

Β.   υπογραμμίζοντας ότι έχει κατ' επανάληψη ταχθεί υπέρ των δικαιωμάτων των θρησκευτικών κοινοτήτων και της προστασίας της ταυτότητάς τους σε όλο τον κόσμο, καθώς και υπέρ της αναγνώρισης και της προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων χωρίς διακρίσεις,

Γ.   εκφράζοντας τη βαθιά του ανησυχία στο πλαίσιο αυτό για τα πολλαπλά επεισόδια μισαλλοδοξίας και καταπίεσης έναντι των χριστιανικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής,

Δ.   υπενθυμίζοντας την προσήλωσή του στις αρχές της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας και της ελεύθερης άσκησης λατρείας, παντού στον κόσμο, καθώς και στον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους και των δημοσίων θεσμών του· υπογραμμίζοντας ότι είναι καθήκον των αρχών αυτών, παντού στον κόσμο, η διασφάλιση των ελευθεριών αυτών, περιλαμβανομένης εκείνης της αλλαγής θρησκεύματος,

Ε.   υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου μεταξύ των θρησκειών για την προώθηση της ειρήνης και της κατανόησης μεταξύ των λαών,

ΣΤ.   υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί καθήκον των πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών σε όλα τα επίπεδα, η καταπολέμηση του εξτρεμισμού και η προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συγκεκριμένα το άρθρο18 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη, καθένας έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία αλλαγής θρησκεύματος ή πίστης και την ελευθερία, είτε μεμονωμένα είτε σε πλαίσιο κοινότητας με άλλα άτομα και δημοσία ή ιδιωτικώς, να εκδηλώνει τη θρησκεία ή την πίστη του στο πλαίσιο της λατρείας, της διδασκαλίας, της άσκησης και της τήρησης,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την ελευθερία της πίστης και της συνείδησης εκθέτει ανησυχητικές καταστάσεις παραβίασης της ελευθερίας υιοθέτησης, αλλαγής ή άρνησης πίστης ή πεποίθησης και αναφέρει πολυάριθμες υποθέσεις διαθρησκευτικών διακρίσεων και βίας, δολοφονιών και αυθαίρετης κράτησης για λόγους θρησκείας ή συνείδησης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες ομάδες όπως οι πρόσφυγες, τα εσωτερικώς εκτοπισθέντα άτομα, οι αιτούντες άσυλο, οι μετανάστες, τα άτομα που έχουν στερηθεί της ελευθερίας τους, οι εθνικές θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες και τα παιδιά των πιστών αντιμετωπίζουν επίσης όλο και περισσότερες παραβιάσεις του δικαιώματός τους ελευθερίας θρησκείας ή συνείδησης υπενθυμίζοντας σχετικά την αρχή της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με το άρθρο 33 της Σύμβασης της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων,

Ι.   εκφράζοντας την ανησυχία του για τα πρόσφατα βίαια γεγονότα στο Ιράκ, μεταξύ άλλων: την απαγωγή δύο καθολικών ιερέων στις 14 Οκτωβρίου 2007 στη Μοσούλη, των πατέρων Pius Afas και Mazen Ishoa· τη δολοφονία δύο Ασσυρίων χριστιανών μελών της οργάνωσης Εθνική Ένωση Bet-Nahrin στις 28 Ιουνίου 2007 στη Μοσούλη και συγκεκριμένα των Zuhai Youssef Astavo Kermles και Luay Solomon Numan, τη δολοφονία ενός Χαλδαίου ιερέα στις 3 Ιουνίου 2007 στη Μοσούλη, του P.Ragheed Ganni και τριών διακόνων βοηθών του,

ΙΑ.   εκφράζοντας τη λύπη του για την κατάσταση των ασσυριακών χωριών στα τουρκικά σύνορα όπως εκείνη του χωριού Kani Masi,

ΙΒ.   εκφράζοντας την ανησυχία του για τα πρόσφατα βίαια γεγονότα στο Πακιστάν, μεταξύ άλλων: την επίθεση σε μια χριστιανική εκκλησία στις 10 Οκτωβρίου 2007 στο Godwinh στα περίχωρα της Λαχόρης, το βομβαρδισμό στις 15 Σεπτεμβρίου 2007 που προκάλεσε σοβαρές βλάβες στο Saint John Bosco Model School, σχολείο το οποίο λειτουργούν μέλη της αποστολής Mill Hill στην περιοχή Bannu και τη δολοφονία του προτεστάντη επισκόπου Arif Khan και της συζύγου του στις 29 Αυγούστου 2007 στο Ισλαμαμπάντ,

ΙΓ.   εκφράζοντας τη λύπη του για τη δολοφονία, στις 7 Οκτωβρίου 2007 στη Γάζα, του Rami Khader Ayyad, ιδιοκτήτη χριστιανικής βιβλιοθήκης,

ΙΔ.   εκφράζοντας τη λύπη του για τη δολοφονία δύο νέων κοπτών, του Wasfi Sadek Ishaq και Karam Klieb Endarawis, στις 3 Οκτωβρίου 2007 στην Awlad Toq Garb της Αιγύπτου,

ΙΕ.   εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για τις επιθέσεις κατά του χριστιανικού εκδοτικού οίκου Zirve στις 18 Απριλίου 2007 στη Malatya (Τουρκία), κατά τη διάρκεια των οποίων δολοφονήθηκαν τρεις χριστιανοί, οι Tilmann Geske, Necati Aydin και Ugur Yuksel· υπενθυμίζοντας το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2007 για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας(7) όπου καταδίκασε έντονα τις δολοφονίες του Hrant Dink και του καθολικού ιερέα Andrea Santoro,

P.  ΙΣΤ. εκφράζοντας τη λύπη του για την απαγωγή του καθολικού ιερέα Giancarlo Bossi στις Φιλιππίνες,

ΙΖ.   υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τη σοβαρότητα της κατάστασης των χριστιανικών κοινοτήτων στο Σουδάν, όπου οι αρχές του Χαρτούμ εξακολουθούν να καταπιέζουν τα μέλη τους,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα παρελθόντα έτη, εκατοντάδες ασσυρίων χριστιανικών οικογενειών που διαβιούν πλησίον της Dora στα νότια της Βαγδάτης εγκατέλειψαν την πόλη συνεπεία εκφοβισμών, απειλών και βίας,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυγή των χριστιανών από το Ιράκ αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας που υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι το 2006 επί συνόλου 38 000 ιρακινών που είχαν καταγραφεί από την Ύπατη Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στη Συρία, το 24% περίπου των οποίων ήσαν χριστιανοί και ότι ο εσωτερικός εκτοπισμός ατόμων εντός του Ιράκ αφορά άνω των 2 εκατ. ατόμων, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων ανήκει σε χριστιανικές μειονότητες που μετακινούνται κυρίως στις πεδιάδες της Νινευί,

Κ.   υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κίνας, όπου οι αρχές εξακολουθούν να καταστέλλουν κάθε θρησκευτική εκδήλωση, ιδίως έναντι της καθολικής εκκλησίας, πολλά μέλη και επίσκοποι της οποίας κρατούνται από πολλά χρόνια και ορισμένοι εκ των οποίων βρήκαν το θάνατο στη φυλακή,

ΚΑ.   υπογραμμίζοντας ότι στο Βιετνάμ επίσης καταγράφεται έντονη καταστολή των δραστηριοτήτων της καθολικής εκκλησίας καθώς και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, όπως αποδεικνύεται από τη σοβαρή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές κοινότητες των βιετναμέζων "montagnards",

ΚΒ.   υπογραμμίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων είναι τέτοια ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η μελλοντική τους ύπαρξη, γεγονός που θα οδηγήσει στην απώλεια σημαντικού τμήματος της θρησκευτικής κληρονομιάς των χωρών αυτών,

1.   καταδικάζει έντονα όλες τις πράξεις βίας κατά των χριστιανικών κοινοτήτων, όπου και αν αυτές λαμβάνουν χώρα και ζητεί επειγόντως από τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των δραστών των εγκλημάτων·

2.   καταδικάζει έντονα κάθε είδος διακρίσεων και μισαλλοδοξίας λόγω θρησκείας και συνείδησης, καθώς και τις πράξεις βίας σε βάρος όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων· ζητεί επειγόντως από τις ενδιαφερόμενες χώρες να εξασφαλίσουν ότι τα συνταγματικά και νομοθετικά τους συστήματα θα παρέχουν επαρκείς και ουσιαστικές εγγυήσεις για την ελευθερία θρησκείας ή συνείδησης, καθώς και ουσιαστικά νομικά μέσα για τα θύματα στις περιπτώσεις όπου παραβιάζεται το δικαίωμα ελευθερίας, θρησκείας ή συνείδησης·

3.   επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που διασφαλίζεται από διάφορα διεθνή νομικά μέσα· υπενθυμίζει ταυτόχρονα την προσήλωσή του στη θεμελιώδη έννοια της αλληλοεξάρτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.   υποστηρίζει με πεποίθηση κάθε πρωτοβουλία για την προώθηση του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των θρησκειών· καλεί όλες τις θρησκευτικές αρχές να προωθήσουν την ανοχή και να αναλάβουν πρωτοβουλίες κατά του μίσους και του βίαιου και εξτρεμιστικού ριζοσπαστισμού·

5.   καλεί επειγόντως τις κυβερνήσεις των ενδιαφερομένων χωρών να βελτιώσουν την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων· υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι αποτελεί καθήκον των δημοσίων αρχών η προστασία όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, περιλαμβανομένων των χριστιανικών, από διακρίσεις και καταπίεση·

6.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θίξουν το ζήτημα της κατάστασης των χριστιανικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τις χώρες όπου οι κοινότητες αυτές απειλούνται, προωθώντας στρατηγική δέσμευση εκ μέρους των ενδιαφερομένων χωρών βάσει των διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7.   καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συμβάλλουν περαιτέρω στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου χρησιμοποιώντας όλο το φάσμα μέσων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

8.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των θρησκευτικών κοινοτήτων, περιλαμβανομένων των χριστιανικών, στις χώρες εκείνες όπου οι κοινότητες αυτές απειλούνται, κατά την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων συνεργασίας και αναπτυξιακής βοηθείας στις χώρες αυτές·

9.   ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προορίσουν περισσότερους πόρους στις δραστηριότητες της UNHCR και την ανθρωπιστική βοήθεια που διαχειρίζεται ο οργανισμός αυτός·

10.   συνιστά να εξετάσουν οι αρμόδιες επιτροπές του την κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0489.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0488.
(3) EE C 45 Ε, 23.2.2006, σ. 107.
(4) ΕΕ C 157 Ε, 6.7.2006, σ. 390.
(5) ΕΕ C 293 Ε, 2.12.2006, σ. 322.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0179.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0472.


Ουζμπεκιστάν
PDF 277kWORD 42k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το Ουζμπεκιστάν
P6_TA(2007)0543RC-B6-0452/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του για το Ουζμπεκιστάν της 26ης Οκτωβρίου 2006(1),

–   έχοντας υπόψη το Έγγραφο Στρατηγικής της Επιτροπής για την Κεντρική Ασία (2007-2012),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 15-16 Οκτωβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις επιστολές που απέστειλε ο Πρόεδρός του Hans-Gert Pöttering προς τον υπουργό εξωτερικών του Ουζμπεκιστάν στις 15 Μαΐου 2007 και στις 3 Ιουλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου(2), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999,

–   έχοντας υπόψη τις ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων της προαναφερθείσας συμφωνίας,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν το 2005 και το 2006,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων διατήρησε και επέκτεινε τις κυρώσεις στο Ουζμπεκιστάν κατόπιν των γεγονότων στο Andijan τον Μάιο του 2005,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν δεν έχει ικανοποιήσει όλους τους όρους που έθεσε το Συμβούλιο όταν επιβλήθηκαν οι κυρώσεις,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων κατά τη συνεδρίασή του στις 15-16 Οκτωβρίου 2007 ανανέωσε για περίοδο 12 μηνών το εμπάργκο όπλων που ορίζεται στην κοινή θέση 2006/787/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(3) και τους περιορισμούς χορήγησης θεωρήσεων διαβατηρίου για τα άτομα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της κοινής θέσης 2007/338/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(4),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, με την ίδια ευκαιρία, αποφάσισε να άρει την απαγόρευση χορήγησης θεώρησης διαβατηρίου σε ουζμπέκους αξιωματούχους, όπως εκτίθενται στο παράρτημα της κοινής θέσης 2007/338/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου επί έξι μήνες, προκειμένου να ενθαρρύνει τις ουζμπεκικές αρχές να πραγματοποιήσουν περαιτέρω θετικά βήματα για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουζμπεκικές αρχές έδειξαν, εντός του έτους 2007, την προθυμία τους να επιδοθούν σε διάλογο με την ΕΕ , δεδομένου ότι πραγματοποίησαν δύο γύρους συνομιλιών εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα γεγονότα του Andijan καθώς και έναν πρώτο γύρο του διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ ΕΕ και Ουζμπεκιστάν,

1.   επιβεβαιώνει τις σοβαρές ανησυχίες του σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν·

2.   επαναλαμβάνει τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο του Ουζμπεκιστάν στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας αλλά τονίζει ότι οι σχέσεις αυτές πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό για τις αρχές της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ορίζεται σαφώς στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν·

3.   επισημαίνει ότι η πολιτική στοχοθετημένων κυρώσεων δεν έχει δώσει θετικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής ·θεωρεί, κατά συνέπεια, δικαιολογημένο να ενθαρρυνθούν οι ουζμπεκικές αρχές με την άρση της απαγόρευσης θεώρησης για ουζμπέκους αξιωματούχους όπως εκτίθενται στο παράρτημα της κοινής θέσης 2007/338/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για περίοδο έξι μηνών·

4.   καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παρακολουθεί και να αξιολογήσει σαφώς ύστερα από έξι μήνες τις συνέπειες του εν λόγω μέτρου στις σχέσεις ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και τελικά να αντλήσει τα αντίστοιχα συμπεράσματα με βάση αυτή την αξιολόγηση·

5.   χαιρετίζει τη γενική πρόοδο που έχει σημειωθεί στις σχέσεις ΕΕ-Ουζμπεκιστάν κατά το έτος 2007·

6.   επισημαίνει ιδιαίτερα την προθυμία των ουζμπεκικών αρχών να επιδοθούν σε διάλογο με την ΕΕ, δεδομένου ότι πραγματοποίησαν δύο γύρους συνομιλιών εμπειρογνωμόνων για τα γεγονότα του Andijan καθώς και έναν πρώτο γύρο του διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ ΕΕ και Ουζμπεκιστάν·

7.   ενθαρρύνει τις ουζμπεκικές αρχές να πραγματοποιήσουν περαιτέρω προόδους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.   ζητεί επιμόνως από τις ουζμπεκικές αρχές να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας σχετικά με τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης καθώς και το κράτος δικαίου·

9.   εκφράζει την ανησυχία του για την άρνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Ουζμπεκιστάν να αναγνωρίσει επίσημα το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch Office) και καλεί τις ουζμπεκικές αρχές να επανεξετάσουν αυτή την απόφαση έτσι ώστε να δείξουν την προσήλωσή τους στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα·

10.   ζητεί επιμόνως από την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να απελευθερώσει τους 15 ουζμπέκους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναγάγει την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της, ιδίως μέσω των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εγκρίθηκαν στις 14 Ιουνίου 2004·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ουζμπεκιστάν καθώς και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 313 Ε, 20.12.2006, σ. 466.
(2) ΕΕ L 229, 31.8.1999, σ. 3.
(3) Κοινή θέση 2006/787/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2006 για την ανανέωση ορισμένων περιοριστικών μέτρων κατά του Ουζμπεκιστάν (ΕΕ L 318, 17.11.2006, σ. 43).
(4) Κοινή θέση 2007/338/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2007 για την ανανέωση ορισμένων περιοριστικών μέτρων κατά του Ουζμπεκιστάν (ΕΕ L 128, 16.5.2007, σ. 50).


Σομαλία
PDF 285kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τη Σομαλία
P6_TA(2007)0544RC-B6-0454/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στη Σομαλία,

–   έχοντας υπόψη τις παλαιότερες δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Javier Solana, και του Επιτρόπου κ. Louis Michel,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση ανησυχίας για την εξελισσόμενη ανθρωπιστική καταστροφή στη Σομαλία, την οποία υπέγραψαν 40 διεθνείς και εθνικές ΜΚΟ,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο εθνικής συμφιλίωσης που περιλάμβανε η απόφαση αριθ. 1744 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ που εγκρίθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 2007, την επαύριον της νίκης που πέτυχε η Αιθιοπία επί της Ένωσης Ισλαμικών Δικαστηρίων,

–   έχοντας υπόψη την επικείμενη διάσκεψη κορυφής ΕΕ- Αφρικής που θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα στις 8-9 Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 80 άτομα έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ στασιαστών της Ένωσης Ισλαμικών Δικαστηρίων και στρατευμάτων της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (ΜΟΚ),

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σομαλία δεν διαθέτει λειτουργική κυβέρνηση από την εποχή της ανατροπής του καθεστώτος Said Barre το 1991 και έκτοτε η πολιτική κατάσταση χαρακτηρίζεται από αναρχία, σημαδεύεται από συγκρούσεις φατριών και ληστείες,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες εκτιμά ότι τουλάχιστον 100 000 άτομα έχουν εκτοπιστεί λόγω των πρόσφατων συγκρούσεων μεταξύ της Ένωσης Ισλαμικών Δικαστηρίων και των συμμαχικών αιθιοπικών και των στρατευμάτων της ΜΟΚ · λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις αυτές προκάλεσαν τον θάνατο πολλών αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια του εναπομείναντος πληθυσμού εγείρει βαθύτατη ανησυχία,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Σομαλίας Mogadishu, δεν επέτρεψε στις εθνικές και διεθνείς ΜΚΟ να αντιμετωπίσουν την εξελισσόμενη ανθρωπιστική καταστροφή για να ανταποκριθούν στις επείγουσες ανάγκες,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Μονάδα Ανάλυσης Επισιτιστικής Ασφάλειας εκτιμάται ότι σχεδόν 38 000 παιδιά κάτω των 5 ετών στους αγροτικούς πληθυσμούς πλήττονται από οξύ υποσιτισμό και 10 000 εκτιμάται ότι υποσιτίζονται σοβαρά και κινδυνεύουν να πεθάνουν εάν δεν λάβουν τη δέουσα μέριμνα,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή επιβεβαιώθηκαν κρούσματα χολέρας και, κατά συνέπεια, έχει ζωτική σημασία να ληφθούν κατεπειγόντως μέτρα για την παροχή ασφαλούς ύδρευσης και εγκαταστάσεων υγιεινής για τους εσωτερικώς εκτοπισθέντες, ώστε να ανακοπεί η διάδοση της νόσου,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των ΗΕ (OCHA) – στη Σομαλία, περίπου 450 000 άτομα εκτοπίστηκαν εντός του 2007 στη Σομαλία συνεπεία συγκρούσεων, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των εκτοπισθέντων στη Σομαλία να υπερβαίνει τους 850 000, συμπεριλαμβανομένων και 400.000 εκτοπισθέντων από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου τη δεκαετία του 90,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από έναν πληθυσμό περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων, περίπου 1,5 εκατομμύρια Σομαλών έχουν ανάγκη διεθνούς βοήθειας,

Θ.   θορυβημένο από τον παρατεινόμενο εμφύλιο πόλεμο στη Σομαλία και τις επιπτώσεις που αυτός έχει στην διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης στη χώρα αυτή, καθώς και για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο Κέρας της Αφρικής γενικότερα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωθυπουργός της Σομαλίας Ali Mohamed Gedi παραιτήθηκε αφού ήλθε σε σύγκρουση με τον Πρόεδρο Abdullahi Yusuf Ahmed, γεγονός που επιδείνωσε το πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στασιαστές της Ένωσης Ισλαμικών Δικαστηρίων μποϊκοτάρισαν συνάντηση συμφιλίωσης που προώθησε η μεταβατική κυβέρνηση τον περασμένο μήνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αιθίοπας πρωθυπουργός Meles Zenawi ανέφερε ότι τα αιθιοπικά στρατεύματα θα αποσυρθούν μόλις αφιχθεί στο Mogadishu ειρηνευτική δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στασιαστές της Ένωσης Ισλαμικών Δικαστηρίων αποκλείουν κάθε πολιτική επαφή με τα στρατεύματα της ΜΟΚ ενόσω τα αιθιοπικά στρατεύματα παραμένουν στη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράταση της επέμβασης της Αιθιοπίας περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στην περιοχή, όπως συμβαίνει και με τη φερόμενη στήριξη της Ένωσης Ισλαμικών Δικαστηρίων από άλλες χώρες, και συγκεκριμένα την Ερυθραία,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεύθυνοι για τις περισσότερες δολοφονίες μεμονωμένων δημοσιογράφων το 2007 εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστοι και ότι, μέχρι σήμερα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Σομαλίας απέφυγαν συστηματικά να καταδικάσουν τις δολοφονίες, ακόμη δε περισσότερο να τις διερευνήσουν, να συλλάβουν ή να ασκήσουν δίωξη εναντίον οιουδήποτε σχετίζεται με αυτές,

1.   καταδικάζει έντονα τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις οποίες διαπράττουν όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση της Σομαλίας μέρη· ζητεί τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών· ζητεί από όλες τις αντιμαχόμενες ομάδες να απόσχουν από ανεξέλεγκτες επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού και ζητεί να συσταθεί ανεξάρτητο πάνελ που θα διερευνήσει τα εγκλήματα πολέμου και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.   υπενθυμίζει ότι η διεθνής κοινότητα και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην παρούσα σύγκρουση έχουν ευθύνη να προστατεύουν τον άμαχο πληθυσμό, να επιτρέπουν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και να σέβονται τον χώρο δράσης των ανθρωπιστικών οργανώσεων και την ασφάλεια των εργαζομένων στις ανθρωπιστικές οργανώσεις· ζητεί, κατά συνέπεια, να δημιουργηθούν αμέσως οι κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν την άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Σομαλία·

3.   προειδοποιεί ότι αν δεν ληφθούν ισχυρά και άμεσα μέτρα από τη διεθνή κοινότητα για τη σταθεροποίηση και τη σταδιακή βελτίωση της κατάστασης, υπάρχει σαφής κίνδυνος η σύγκρουση της Σομαλίας να εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο που θα εμπλέξει ολόκληρο το Κέρας της Αφρικής·

4.   καλεί τη διεθνή κοινότητα να εντείνει και να στηρίξει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης βίας και να προτείνει μόνιμο μηχανισμό που θα διαπραγματευτεί και θα επιβλέψει την επιβολή άμεσης κατάπαυσης του πυρός·

5.   καλεί τη ΜΟΚ να εμπλακεί με τους κομβικούς φορείς της χώρας σε διαδικασία διαβούλευσης που θα οδηγήσει στον ορισμό νέου πρωθυπουργού· καλεί όλους τους φορείς της Σομαλίας να επαναλάβουν τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση του πολιτικού διαλόγου και να παραμείνουν εστιασμένοι στην επανέναρξη της διαδικασίας που περιγράφεται στον Προσωρινό Ομοσπονδιακό Χάρτη της Δημοκρατίας της Σομαλίας του 2004· επισημαίνει ότι ο επιτυχής διάλογος και η συμφιλίωση αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για τη διασφάλιση της διενέργειας ελεύθερων και δίκαιων εκλογών εντός του 2009 και την εγκαθίδρυση βιώσιμης ειρήνης και σταθερότητας στη Σομαλία·

6.   ζητεί να σταματήσει κάθε ξένη στρατιωτική επέμβαση στη Σομαλία·

7.   ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως των γυναικών, στη διαδικασία της εθνικής συμφιλίωσης·

8.   χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Αφρικανική Ένωση να συγκεντρώσει ειρηνευτική δύναμη που θα συμβάλει στη διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, έχουν αναπτυχθεί μόνο 1600 στρατιώτες από το σύνολο των 8000 που συμφωνήθηκε να αποστείλει η Αφρικανική Ένωση· καλεί, κατά συνέπεια, την Αφρικανική Ένωση να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν να συμμετάσχουν στην ειρηνευτική δύναμη· καλεί συναφώς την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της να παράσχει τη δέουσα πολιτική, οικονομική και την υλικοτεχνική στήριξη για την ανάπτυξη των ειρηνευτικών στρατευμάτων της Αφρικανικής Ένωσης, καθώς και για όλα τα άλλα μέτρα που συμβάλλουν στη διευκόλυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας·

9.   καλεί τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Σομαλία και να αποφύγει τις απλοϊκές ιδέες περί τρομοκρατικών απειλών στο Κέρας της Αφρικής που ενίοτε χρησιμοποιούνται για να εκτρέψουν την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα και να ανοίξουν τον δρόμο σε ξένες στρατιωτικές επεμβάσεις·

10.   επαναλαμβάνει την έκκληση της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για τη Σομαλία, την οποία απαρτίζουν η Αφρικανική Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, η ΕΕ, οι ΗΠΑ, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ιταλία, η Τανζανία και άλλες χώρες, για την ενθάρρυνση των θετικών πολιτικών εξελίξεων και των επαφών με φορείς εντός της Σομαλίας με σκοπό τη στήριξη του Μεταβατικού Ομοσπονδιακού Χάρτη και των θεσμικών οργάνων, την εγκαθίδρυση αποτελεσματικής διακυβέρνησης και σταθερότητας και την αντιμετώπιση των ανησυχιών της διεθνούς κοινότητας όσον αφορά την τρομοκρατία·

11.   ζητεί από τη διεθνή κοινότητα και ιδίως από την ΕΕ να αυξήσουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους εσωτερικώς εκτοπισθέντες και στον πληθυσμό που βρίσκεται σε ανάγκη·

12.   ζητεί να υπάρξει αυστηρή και ανανεωμένη εφαρμογή και παρακολούθηση του εμπάργκο όπλων που τα ΗΕ επέβαλαν στη Σομαλία το 1992 , το οποίο ελάχιστα έχει γίνει σεβαστό· ζητεί να κινηθεί διαδικασία αναζήτησης ευθυνών από αυτούς που παραβίασαν το εμπάργκο όπλων στη Σομαλία·

13.   επισημαίνει ειδικότερα την επείγουσα ανάγκη προστασίας των δημοσιογράφων και καταδικάζει τη συστηματική παρενόχληση δημοσιογράφων από τη ΜΟΚ, το κλείσιμο μέσων ενημέρωσης, καθώς και την αδυναμία της να διερευνήσει τη δολοφονία δημοσιογράφων, γεγονότα που έπληξαν σοβαρά την ανεξάρτητη δημοσιογραφική κάλυψη στη Σομαλία· ζητεί από τη ΜΟΚ να διερευνήσει τις επιθέσεις αυτές καθώς επίσης να πάψει την παρενόχληση που ασκεί στα μέσα ενημέρωσης·

14.   καλεί τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Αφρικής να εξετάσει επειγόντως τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί στη Σομαλία·

15.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τους γενικούς γραμματείς της Αφρικανικής Ένωσης και των ΗΕ και τη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (IGAD), τον Πρόεδρο της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, την κυβέρνηση της Αιθιοπίας και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου