Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 15. november 2007 - Strasbourg
Ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika ***I
 Schengeni acquis" täielik kohaldamine *
 Hariliku tuuni varude taastamine Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres *
 Euroopa huvi: edukas toimetulek üleilmastumise ajajärgul
 Direktiivi 2004/38/EÜ kohaldamine
 Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine
 Pakistan
 Bali kliimamuutuste konverents
 Euroopa naabruspoliitika
 Kaubandus- ja majandussuhted Ukrainaga
 Ebakindlad olukorrad
 Sotsiaalse tegelikkuse hindamine
 Kristlikud kogukonnad
 Usbekistan
 Somaalia

Ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika ***I
PDF 186kWORD 66k
Resolutsioon
Tekst
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika kohta (KOM(2007)0076 – C6-0090/2007 – 2007/0033(COD))
P6_TA(2007)0530A6-0335/2007

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0076);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 285 lõiget 1, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0090/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A6-0335/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008 ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta

P6_TC1-COD(2007)0033


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr 453/2008) lõplikule kujule.)


Schengeni acquis" täielik kohaldamine *
PDF 191kWORD 39k
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta Schengeni acquis" sätete täieliku kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigis, Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis, Ungari Vabariigis, Malta Vabariigis, Poola Vabariigis, Sloveenia Vabariigis ja Slovaki Vabariigis (11722/2007 – C6-0244/2007 – 2007/0810(CNS))
P6_TA(2007)0531A6-0441/2007

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõud (11722/2007);

–   võttes arvesse 2003. aasta ühinemisakti(1) artikli 3 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0244/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0441/2007),

1.   kiidab nõukogu otsuse eelnõu muudetud kujul heaks;

2.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb nõuandemenetluseks esitatud teksti oluliselt muuta;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Nõukogu ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4
(4)  Nõukogu järeldas XXX 2007, et kõnealused liikmesriigid on kõikides nimetatud valdkondades tingimused täitnud.
(4)  Nõukogu järeldas XXX 2007, et kõnealused liikmesriigid on kõikides nimetatud valdkondades tingimused täitnud. Iga kõnealune liikmesriik peaks teavitama järgmise poolaasta jooksul nõukogu ja Euroopa Parlamenti kirjalikult, milliseid järelmeetmeid otsustatakse võtta seoses raportis sisalduvate ja järelkontrolli käigus tehtud soovitustega, mida ei ole veel ellu viidud.

(1) ELT L 236, 23.9.2003, lk 33.


Hariliku tuuni varude taastamine Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres *
PDF 200kWORD 53k
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava (KOM(2007)0169 – C6-0110/2007 – 2007/0058(CNS))
P6_TA(2007)0532A6-0408/2007

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0169);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0110/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6-0408/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Artikkel 3 a (uus)
Artikkel 3 a
Vähemalt üks kuu enne artiklites 12 ja 13 osutatud laevade ja mõrdade nimekirja saatmist komisjonile esitab liikmesriik komisjonile elektroonilisel teel kalanduskava, kus on märgitud laevade ja mõrdade arv, mille puhul tuleb taotleda kalapüügiluba, samuti andmed oodatava püügikoormuse kohta.
Iga liikmesriik tagab, et kalanduskavas hõlmatud laevade ja mõrdade arv on proportsionaalne talle eraldatud hariliku tuuni kvoodiga.
Muudatusettepanek 2
Artikli 4 lõige 1
1.  Iga liikmesriik võib jaotada oma hariliku tuuni püügikvoodi oma lipu all sõitvatele kalalaevadele ja oma registreeritud mõrdadele, millel on lubatud aktiivselt harilikku tuuni püüda.
1.  Iga liikmesriik võib jaotada oma hariliku tuuni püügikvoodi oma lipu all sõitvatele kalalaevadele ja oma registreeritud mõrdadele, millel on lubatud aktiivselt harilikku tuuni püüda ja mis on lisatud artiklis 3 a osutatud kalanduskavasse.
Muudatusettepanek 3
Artikli 4 lõige 2 a (uus)
2 a.  Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed tagamaks, et tema nuumamis- ja kasvatamisvõimsus on kooskõlas hariliku tuuni püügikvootidega Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres.
Muudatusettepanek 4
Artikli 5 lõige 1
1.  Hariliku tuuni püük pelaagilise õngepüügiga tegeleva, suure üle 24meetrise kalalaevaga on Atlandi ookeani idaosas ja Vahemerel, v.a. alal, mille koordinaadid on lääne pool 10° W ja põhja pool 42° N, keelatud 1. juunist 31. detsembrini.
1.  Hariliku tuuni püük pelaagilise õngepüügiga tegeleva, suure üle 24meetrise kalalaevaga on Atlandi ookeani idaosas ja Vahemerel keelatud 1. juunist 31. detsembrini.
Muudatusettepanek 5
Artikli 5 lõige 4 a (uus)
4 a.  Kalapüügi keeluaegadel tuleb kaluritele (nii laevaperele kui ka reederitele) anda rahalist hüvitist Euroopa Kalandusfondist vastavalt määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklis 5 osutatud taastamiskavadele.
Muudatusettepanek 6
Artikli 7 lõige 2
2.  Erandina lõikest 1 ja ilma et see piiraks artikli 10 kohaldamist, kohaldatakse järgmiste harilike tuunide (thunnus thynnus) suhtes alammõõtu 8 kg:
välja jäetud
a)  Atlandi ookeani idaosast söödalaevade, veoõngede ja pelaagilise püügi traaleritega püütud harilik tuun;
b)  Aadria merest kasvatamise eesmärgil püütud harilik tuun.
Muudatusettepanek 7
Artikli 12 lõike 1 esimene a lõik (uus)
Nimekirjas toodud laevade arv vastab artiklis 3 a osutatud kalanduskava tingimustele ja püügikoormuse arvutusele.
Muudatusettepanek 8
Artikli 13 lõike esimene a lõik (uus)
Nimekirjas toodud mõrdade arv vastab artiklis 3 a osutatud kalanduskava tingimustele ja püügikoormuse arvutusele.
Muudatusettepanek 9
Artikli 17 lõige 5 a (uus)
5 a.  Komisjon jälgib, et hariliku tuuni püügiga seotud toimingud lõpetatakse viivitamata nendes liikmesriikides, kes ei järgi lõikes 5 osutatud andmete esitamise tähtaega.
Muudatusettepanek 10
Artikli 21 lõige 2 a (uus)
2 a.  Mõrdade kohta esitatud püügiandmete alusel ning enda varustamiseks olulise teabeallikaga hariliku tuuni varude seireks koostab komisjon kooskõlas ICCATi sekretariaadiga kava mõrdade taasaktiveerimiseks Atlandi ookeanis ja nende mõrdade taastamiseks, mida Vahemeres enam ei kasutata.
Muudatusettepanek 11
Artikli 24 lõige 4 a (uus)
4 a.  Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, et ühtlustada oma õigusakte rakendusmeetmete kohta nende lipu all sõitvate laevade suhtes, mis ei järgi käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi.

Euroopa huvi: edukas toimetulek üleilmastumise ajajärgul
PDF 136kWORD 80k
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa huvi kohta: edukas toimetulek üleilmastumise ajajärgul
P6_TA(2007)0533RC-B6-0435/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma 15. veebruari 2007. aasta resolutsiooni Euroopa majanduse olukorra kohta: ettevalmistav raport 2007. aasta majanduspoliitika üldsuuniste kohta(1);

–   võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga: "Euroopa huvi: edukas toimetulek üleilmastumise ajajärgul" (KOM(2007)0581);

–   võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga: "On aeg tõsta tempot: uus partnerlus majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel" (KOM(2006)0030);

–   võttes arvesse nõukogu 4. oktoobri 2004. aasta, 12. juuli 2005. aasta, 18. juuli 2006. aasta ja 10. juuli 2007. aasta otsuseid liikmesriikide tööhõivepoliitikat käsitlevate suuniste kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 8. ja 9. märtsi 2007. aasta kevadise tippkohtumise järeldusi, milles esitatakse ELi lähenemine energiapoliitikale ja kliimamuutusele;

–   võttes arvesse oma 15. veebruari 2007. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta(2);

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu poolt 22.-23. märtsi 2005. aasta kohtumisel vastu võetud Euroopa noortepakti;

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu poolt 23.-24. märtsi 2006. aasta kohtumisel vastu võetud soolise võrdõiguslikkuse Euroopa pakti;

–   võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga "Haridus ja koolitus 2010: Lissaboni strateegia edu sõltub kiiretest reformidest" (KOM(2003)0685);

–   võttes arvesse oma 30. novembri 2006. aastai resolutsiooni puuetega inimeste olukorra kohta laienenud Euroopa Liidus: Euroopa tegevuskava 2006–2007(3);

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalministrite 5.–6. juuli 2007. aasta Guimarãesis toimunud mitteametliku kohtumise järeldusi 12 tähtsaima punkti kohta eesseisvate väljakutsete vastuvõtmiseks;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et see, kas riigi poliitika tegelikult soodustab või ei soodusta majanduskasvu, sõltub majanduses valitsevatest majanduskasvu allikatest ja takistustest ning ülemaailmsest majandusest tingitud laiemast piirangute ja võimaluste kogumist;

B.   arvestades, et finantssektori praegune ebastabiilsus tekitab ebakindlust ning võib süvendada majanduskasvu aeglustumist, ja arvestades, et komisjoni sügisese prognoosi väike ümbervaatamine võib ühtlasi märkida majandustsükli pöördepunkti, kui turgude läbipaistvus ja poliitikakujundajate asjakohane tegutsemine ei taasta tarbijate usaldust;

C.   arvestades, et laienenud EL on ainulaadne kogum arenenud majandustest ning neile lähenevatest madala kulutasemega majandustest, mis võimaldab kärpida kulusid, kasutada sise- ja välismajanduse mastaabisäästu ning seista vastu arenevate majanduste deflatsiooni- ja inflatsioonisurvele;

D.   arvestades, et ELi ühtse turu esiplaanile tõusmine ning atraktiivsus soodustab majanduslikku sisserännet, poliitilise ja finantsabi küsimist probleemide lahendamiseks kogu maailmas ning era- ja riiklike investeerimisfondide investeeringute sissevoolu;

E.   arvestades, et nii arenenud kui ka areneva majandusega riikidesse toimuva ELi ekspordi näitajatele avaldavad liigagi sageli negatiivset mõju vastastikuste turulepääsu tingimuste ebavõrdsus, mittetariifsed tõkked ja ebaõiglased kaubandustavad;

F.   arvestades, et laienenud EL ja selle mõju liikmesriikide majandusele ning poliitilisele ja sotsiaalkultuurilisele arengule eeldab reforme ja paremat koostööd poliitiliste otsuste tegemise süsteemis;

G.   arvestades, et vastastikune sõltuvus euroalal on suurem kui ELis tervikuna, ja arvestades, et see ei väljendu veel tulemuslikus ja sidusas poliitikas – eelkõige, mis puudutab seost usaldusväärse riigi rahanduse, kõrge kvaliteediga kulutuste tegemise ja tootlikkuse suurendamise strateegiatesse investeerimise vahel;

H.   arvestades, et ELi majanduspoliitika üldsuuniste määratlemisel peavad poliitikakujundajad kindlaks määrama, selgelt sõnastama ja tegelema ühiste väljakutsetega, mille ees ELi liikmesriikide majandused praegu ning lähiaastatel seisavad;

I.   arvestades, et ELi kodanike teadlikkus ja aktiivne toetus on majanduspoliitika meetmete eduka rakendamise eeltingimus;

J.   arvestades, et Euroopa tööhõivestrateegia peab olema nähtavam ja vajab suuremat järelevalvealast suutlikkust ja osalusest tulenevat tõukejõudu uuendatud Lissaboni strateegia alusel, eelkõige riikide reformikavade ja reformikavade rakendamise aruannete osas;

K.   arvestades tugevat omavahelist seost majanduskasvu, tööhõive, vaesusevastase võitluse ja sotsiaalse kaasatuse vahel; arvestades, et nii tööhõive- kui ka sotsiaalse kaasatuse poliitikas rõhutatakse järjest enam töötavate, kuid vaesuses elavate inimeste probleemi; arvestades, et seetõttu on oluline, et koondsuunistega saavutataks nendes seatud sotsiaalsed ja keskkonnaalased eesmärgid ning kaaluda sünergiat erinevate valdkondade vahel;

L.   arvestades, et tööhõive- ja sotsiaalministrite Guimarãesis toimunud ülalnimetatud mitteametlikul kohtumisel jõuti järeldusele, et sotsiaalne kaasatus on jätkusuutlike arengustrateegiate keskne mõõde Euroopas, kuna see annab vahendid võimaluste loomiseks kõigile ning avaldab soodsat mõju tööhõivele, oskustele ning inimarengule;

Lissaboni välisdimensioon

1.   märgib, et majanduse üleilmastumine loob ELi riikide majandustele uued võimalused, mille osatähtsus eelolevatel aastakümnetel tingimata suureneb ja mis saavad lisakasu mastaabisäästu, suutlikkuse, linnastumise, võrgustike ja soodsa maine ärakasutamisest;

2.   rõhutab, et EL suudab saavutada liidusisesed Lissaboni eesmärgid vaid aktiivselt tegutsedes ja ühendades jõud ülemaailmses ulatuses; tervitab seetõttu kavatsust töötada välja Lissaboni strateegia sidus välismõõde; arvab, et igakülgne välispoliitiline lähenemine, milles keskendutakse regulatiivkoostööle, standardite ühtlustamisele ja eeskirjade samaväärsusele, peab edendama nii ausat konkurentsi kui ka kaubavahetust; hoiatab samas sellega seoses sisemise koostöö ja reformiprotsesside edasiarendamise olulisuse alahindamise eest;

3.   rõhutab ELi tähtsust ülemaailmse partnerina ja avatud maailmamajandusest ühe suurema kasusaajana; arvab, et sellises olukorras on ELil suur vastutus ülemaailmsete küsimustega tegelemisel ja ühise välismajanduspoliitika vahendite loomisel, et ELi ühtse turu välismõju asjakohaselt ohjata;

4.   juhib tähelepanu sellele, et kui ELi järelevalveraamistiku loomisel ja ELi konkurentsieeskirjade rangel jõustamisel ei toimu asjakohast koordineerimist, võib see kahandada ühtse turu eeliseid ja mastaabisäästu, mis tulenevad ELi osalemisest ülemaailmsel turul ühe üksusena;

5.   tervitab komisjoni plaani arendada aruteludes kolmandate riikidega edasi regulatiivkoostööd, standardite ühtlustamist ja eeskirjade samaväärsust; kutsub komisjoni üles edendama inimväärset tööd ja tööelu kvaliteeti, võitlema sotsiaalse dumpingu vastu, lisama kolmandate riikidega sõlmitavatesse kaubandus- ja koostöölepingutesse jätkusuutlikku arengut sisaldava peatüki, milles nõutakse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhiliste normide ja inimväärse töö põhimõtete ratifitseerimist ja jõustamist, ning kohaldama kolmandate riikidega kokkulepete sõlmimisel järjekindlalt sotsiaalseid väärtusi ja põhimõtteid;

Sisepoliitika
Sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse strateegiate ning koondsuuniste vaheline seos

6.   tervitab komisjoni avaldust, et rohkem pööratakse tähelepanu aktiivsele kaasamisele ja võrdsetele võimalustele, et edendada tuleks piisavat sotsiaalset kaitset ja tugevdada võitlust vaesuse vastu ning et kogu Euroopas on vaja tulemuslikumaid vahendeid, et tagada kodanike olemasolevad õigused tööle, haridusele, sotsiaalteenustele, tervishoiule ja muudele sotsiaalse kaitse vormidele;

7.   rõhutab vajadust tagada ja parandada Lissaboni strateegia järgmises tsüklis ja eelkõige koondsuunistes integratsiooni ja sotsiaalse mõõtme nähtavust; arvab, et on vaja kiiresti kaotada väidetavad puudused tööhõivesuunistes, milles ei rõhutata teatud peamisi sotsiaalseid eesmärke, nt neid, millega püütakse vähendada töötavate vaeste arvu ja parandada kõigi juurdepääsu kõrge kvaliteediga töökohtadele, haridusele, tervishoiule ning muudele sotsiaalse kaitse vormidele; kutsub komisjoni üles koondsuuniseid kohandama, et astuda vastu uutele väljakutsetele ja neist puudujääkidest üle saada;

8.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rakendama sellist järjekindlat lähenemist, et ühelt poolt tagada kõrge sidusus majanduskasvule ning rohkematele ja parematele töökohtadele suunatud riikide reformikavade protsessi ning teiselt poolt sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse protsessi vahel;

Tööhõivesuuniste rakendamine

9.   palub komisjonil tegeleda tööhõivesuuniste rakendamise ja tulemuslikkuse suurte erinevustega liikmesriikides, tagades selle, et liikmesriigid kohaldaksid ulatuslikumalt Euroopa tööhõivestrateegia näitajaid ja eesmärke, elukestva õppe vahendeid ning meetmeid, mis on sätestatud Euroopa noortepaktis, Euroopa soolise võrdõiguslikkuse paktis ja puuetega inimestele suunatud Euroopa Liidu tegevuskavas (2006–2007); nõuab, et kõik need kohustused, eesmärgid ja võrdluskriteeriumid sisalduksid täies ulatuses koondsuunistes, et parandada Euroopa tööhõivestrateegia sidusust ja tõhusust;

10.   rõhutab tööhõivepoliitika strateegilise suutlikkuse tugevdamise suurt tähtsust; palub komisjonil ja liikmesriikidel pöörata koordineerimise käigus erilist tähelepanu töökohtade kvaliteedile, töö-, pere- ja isikliku elu ühitamisele, hariduse ja koolituse kvaliteedile ning kõigile kättesaadavusele, diskrimineerimisvastaste õigusaktide rakendamisele, naistele ja meestele võrdsete võimaluste tagamise poliitika tugevdamisele ning sisserände küsimustele;

11.   toetab ühiste põhimõtete tasakaalustatud kogumi vastuvõtmist kaitstud paindlikkuse osas, mis hõlmab töötajate ja tööandjate paindlikkust ja kaitstust tööturul; ergutab liikmesriike kaasama neid ühiseid põhimõtteid riikide reformikavasid käsitlevasse konsultatsiooni tööturu osapooltega ning rõhutab koolituse ja ümberõppe, aktiivse tööturupoliitika, asjakohase sotsiaalkaitse ja tööturu killustatuse kaotamise keskset rolli, tagades tööga seotud õigused kõikidele töötajatele;

Majanduspoliitika

12.   märgib komisjoni vahearuandes tehtud ettepanekut panna kokku erinevad ELi poliitilised algatused, et vastata asjakohaselt sisemistele ja välistele väljakutsetele; kutsub sellega seoses üles töötama välja ELi intelligentse rohelise majanduskasvu algatuse, milles ühendatakse kõik peamised olemasolevad ELi majanduspoliitilised vahendid; nõuab tungivalt, et komisjon ei lahutaks keskkonnapoliitikat majandus- ja tööhõivepoliitikast; on seisukohal, et kliimamuutusevastane võitlus peab olema kolmeaastase Lissaboni tsükli läbivaatamise selgroog;

13.   on arvamusel, et usaldusväärne majanduspoliitika aitaks tugevdada kindlustunnet ja vähendada ebakindlust seoses finantsturgudel praegu valitseva volatiilsusega; rõhutab asjaolu, et Euroopa majandust viimastel aastatel vaevanud põhiprobleem on olnud ebapiisav sisenõudlus mõnedes liikmesriikides; rõhutab seoses sellega, et nii usaldusväärse fiskaalpoliitika kui ka kvaliteetse riigi rahanduse, sealhulgas oluliste nn Lissaboni investeeringute koordineerimise parandamine on olulise tähtsusega;

14.   on seisukohal, et finantsturgude üleilmastumist ja tarbijate õiguste kaitsmist silmas pidades on finantsturgude läbipaistvus, tulemuslikud konkurentsireeglid ning asjakohane reguleerimine ja järelevalve jätkuvalt otsustava tähtsusega; kutsub sellest tulenevalt komisjoni üles lisama ühenduse Lissaboni programmi raames finantsturgude küsimused vastavatesse üleeuroopalistesse algatustesse;

15.   rõhutab, et tootlikkuse kasvu aeglustumine on majanduspoliitika seisukohalt murettekitav ning see erineb ELi ulatuses, kuid sellel on ka ühine joon, mis toob välja turgude, turustuse ja finantsteenuste puudused;

16.   rõhutab, et struktuuriline jäikus takistab mahajäänud majandusharudes uute tehnoloogiate tõhusat kasutamist ning juurdepääsu võrkudele; usub, et majanduspoliitika suunised peaksid sisaldama tarnijaid käsitlevaid meetmeid, et luua soodne keskkond ettevõtete piiriülesele tegevusele ja kiirendada ühtse finantsturu tekkimist;

17.   tunnistab, et ELis tuleks uuendused kiiremini üle kanda uutesse toodetesse ja teenustesse; toetab seetõttu komisjoni nõudmist teadusuuringute, hariduse ja uuendustegevuse nn teadmiste kolmnurga järele; loodab, et uutesse oskustesse, elukestvasse õppesse ja kaasaegsesse haridus- ja koolitussüsteemi tehakse tulemuslikumaid investeeringuid;

18.   pooldab juhtimisprotsesside, menetluste ja organisatsioonide struktuuride uuendamisest tuleneva majanduse ümberkorraldamise toetamist; on seisukohal, et uued ettevõtted sellel alal vajavad paremat juurdepääsu kapitalile ja rohkem loovust ning et nad loovad palju võimalusi väikestele ettevõtetele ja nooremale põlvkonnale;

19.   märgib, et konkurentsipoliitika peaks täiendama struktuuripoliitikat, välistama võimalused kartellide tekkimiseks ja tagama tingimused, mis ei võimalda väikeettevõtjaid välja tõrjuda;

20.   märgib, et ELi kodanikud samastavad sageli üleilmastumise toodangu kahanemise ja töökohtade kadumisega Euroopas; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles Euroopa kodanikke paremini teavitama kõigist üleilmastumise aspektidest ning vajadusest poliitika järele, mis ELi tasandil tegeleb globaliseerunud majandusest tulenevate probleemidega;

21.   kinnitab, et Lissaboni strateegia eesmärke saab täielikult täita üksnes edasiste pingutustega ühise energiapoliitika loomiseks;

22.   tunnistab, et nii väikesed, keskmise suurusega kui ka suured ettevõtjad etendavad rolli dünaamilises ja ühtses innovatsioonistrateegias ning et väiksemate ettevõtete ja üksikisikute juurdepääs ressurssidele on seega ülimalt oluline teadus- ja arendustegevuse taseme tõstmiseks ning uute tehnoloogiate väljatöötamiseks; juhib tähelepanu sellele, et edendada tuleb nii rahastamist varajases etapis kui ka jätkuvat piisavalt pikaajalist rahastamist, et võimaldada kaupade turuleviimist;

23.   tervitab komisjoni kavandatud konsultatsioone väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja nende esindajatega ning seejärel Euroopa väikeettevõtjaid puudutava õigusakti kavandamist; nõuab tungivalt, et väikeettevõtjad kuulatakse sotsiaalse dialoogi käigus ära ja et "kõigepealt mõtle väikselt" põhimõtet arvestatakse poliitika kujundamisel täies mahus;

24.   kaitseb Euroopa Keskpanga sõltumatust rahapoliitika kehtestamisel ja maailma finantsturgude volatiilsuse ohjamisel; rõhutab, et euro vahetuskursi tugevnemine on tingitud suurenevast tasakaalustamatusest kolmandates riikides ja nõrgast nõudlusest euroalal; tunneb muret, kas ELi majanduskasv on piisavalt tugev, et korvata ülemaailmsete finantsturgude ja vahetuskursside volatiilsust;

25.   on seisukohal, et arenevate majanduste kasvust tingitud nõudluse suurenemine loodusvarade, põhisaaduste ja -teenuste järele võib seada ELi liikmesriikide majandused inflatsioonisurve alla, mida siiani on tasakaalustanud nende panus ülemaailmse pakkumise suurenemisse; on seisukohal, et selle probleemiga tegelemiseks peaksid ELi liikmesriigid valmistama ette tehnoloogilise kasvu strateegiaid hõlmavad inflatsioonivastased majanduspoliitika vahendid ja võimaliku makromajandusliku korrektsiooni ning parema koordineerimise raamistiku;

Ülemaailmne valitsemine

26.   tunnistab, et riigiülesed meetmed on kõige hädavajalikumad poliitika arendamisel, mis tegeleb kliimamuutuse leevendamise ning rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vähendamisega, ja tunnetab vajadust, et riigiülesed institutsioonid võitleksid riigiüleste sõlmprobleemidega;

27.   on seisukohal, et regulatsioonide vastastikuseks lähendamiseks on ülemaailmsete eeskirjade ja standardite väljatöötamine möödapääsmatu; soovitab komisjonil aktiivselt osaleda kõigi asjakohaste rahvusvaheliste asutuste ja standardiorganisatsioonide töös, et saavutada suuremat kooskõla ELi ning tema peamiste kaubanduspartnerite eeskirjade ja tavade vahel;

28.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles tagama, et ELi kahepoolsed kaubanduskokkulepped ja WTO mitmepoolsed kaubanduskokkulepped on sõlmitud WTO asutamislepingu sätteid järgides; kutsub komisjoni üles jätkama tööd ministrite Doha deklaratsiooni auahnete tulemuste suunas;

29.   on seisukohal, et Atlandi-ülene turg võiks olla kohane vahend ELi kaubanduse kaitse tõhususe, jätkusuutliku konkurentsivõime ja uuendustegevuse tagamiseks;

30.   palub komisjonil hoolitseda turulepääsu tingimuste vastastikkuse täitmise tagamise eest; kordab üleskutset sõlmida uus ELi ja USA partnerlusleping, mille eesmärk on kaotada kõik säilinud kaubandus- ja investeerimistõkked või neid oluliselt vähendada, järgides samas Euroopa standardeid;

31.   usub, et kaubavahetuse edasise liberaliseerimise taotlemine suurendab veelgi ELi vajadust säilitada suutlikkus kaitsta end ebaõiglase kaubanduspraktika eest; peab seetõttu kaubanduse kaitsemeetmeid ELi strateegia hädavajalikuks osaks;

Ränne

32.   rõhutab, et EL vajab kiiresti ühist piiri- ja sisserändepoliitikat, mis ei hõlmaks üksnes ühtset piirikontrolli, vaid ka majandusrände ühtlustatud strateegiaid, kriteeriumeid ja menetlusi, jättes üksikutele liikmesriikidele õiguse otsustada vastuvõetavate arvude üle; rõhutab ka asjaolu, et tuleb teha suuremaid pingutusi lahenduste otsimisel kogemuste vahetamise abil, et sisseränne oleks edukas kõikidele osapooltele, nii sotsiaalselt kui majanduslikult;

Institutsiooniline kord

33.   on seisukohal, et majandusliku olukorra mõju pikaajalisele kasvule ei ole automaatne ning et turuga arvestavate institutsioonide areng määrab, kas majandus suudab rakendada oma struktuurilist kasvupotentsiaali või mitte; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon esitaks tõepoolest ajakohastatud koondsuunised aastateks 2008–2010;

34.   väljendab kahetsust, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon ei ole siiani leppinud kokku selgepiirilises plaanis ja tegevusjuhises, mis tagaks asjakohase koostöö ning kolme asjaomase ühenduse institutsiooni täieliku kaasatuse kohasesse üleilmastumise küsimustega tegelemisse tulevikus; kutsub sellega seoses nõukogu ja komisjoni üles esitama koheselt ettepanekud tihedaks koostööks kolme ühenduse institutsiooni vahel, pidades silmas Lissaboni strateegia eelseisvat läbivaatamist;

Sidusrühmade kaasamine

35.   palub komisjonil ja liikmesriikidel edendada Lissaboni strateegia ning eelkõige riikide reformikavade protsessi raames vastutuse võtmist ja soodustada riikide parlamentide, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste, sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonna kaasatust;

o
o   o

36.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmes- ja kandidaatriikide parlamentidele ja valitsustele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0051.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0048.
(3) ELT C 316 E, 22.12.2006, lk 370.


Direktiivi 2004/38/EÜ kohaldamine
PDF 171kWORD 52k
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) kohaldamise kohta
P6_TA(2007)0534RC-B6-0462/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 6, 13 ja 29;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikleid 61, 62 ja 64;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 6, 19 ja 45;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil(1);

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi resolutsioone isikute vaba liikumise ja diskrimineerimise vastu võitlemise kohta, eelkõige oma 28. aprilli 2005. aasta resolutsiooni romide olukorra kohta Euroopa Liidus(2);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et isikute vaba liikumine on Euroopa Liidu kodanike võõrandamatu põhivabadus, mida tunnustatakse nii asutamislepingutes kui ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja mis moodustab Euroopa Liidu kodakondsuse ühe samba;

B.   arvestades, et seetõttu nähakse direktiivis 2004/38/EÜ Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete vaba liikumise kohta ette liidu kodaniku liikmesriigist väljasaatmise täpsed tingimused, mille eesmärk on põhivabaduste tagamine;

C.   arvestades, et turvalisus ja vabadus on põhiõigused ning Euroopa Liidu eesmärk on tagada oma kodanike kõrgetasemeline julgeolek vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal;

D.   arvestades, et organiseeritud kuritegevus ja inimkaubandus on riigiülesed väljakutsed ning et Euroopa Liidu piires vaba liikumise eelduseks on muuhulgas Euroopa õigusalase ja politseikoostöö tugevdamine uurimis- ja jälitustegevuse vallas Eurojusti ja Europoli abiga;

E.   arvestades, et kõikide liikmesriikide seaduste järgimine on liidus kooseksisteerimise ja sotsiaalse kaasatuse esmane tingimus; arvestades, et kõik isikud on kohustatud järgima Euroopa Liidu õigust ja kehtivaid seadusi selles liikmesriigis, kus nad viibivad; võttes arvesse, et kriminaalvastutus on alati isiklik, et liidu kodanikud peavad neile asutamislepingutega antud õigusi ja vabadusi kasutades järgima nõudeid, mis nende õiguste kasutamisega kaasnevad, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu õigust ja vastuvõtva liikmesriigi seadusi;

F.   arvestades, et kõik siseriiklikud õigusaktid peavad olema kooskõlas direktiivis 2004/38/EÜ sisalduvate põhimõtete ja sätetega;

G.   arvestades, et võitlus igasuguse rassismi ja ksenofoobia ning diskrimineerimise vormi vastu on osa aluspõhimõtetest, millel rajaneb Euroopa Liit;

H.   arvestades, et kooskõlas kodakondsuse alusel diskrimineerimise keelamise põhimõttega tuleks kõiki liidu kodanikke ja nende pereliikmeid, kes elavad vabalt ja seaduslikult mõnes liikmesriigis, kohelda võrdselt selle liikmesriigi kodanikega;

I.   arvestades, et Euroopa Liidu territooriumil endiselt diskrimineeritakse ja kiusatakse taga romisid, kelle integreerimine, sotsiaalne kaasamine ning kaitse on eesmärgid, mis on kahjuks siiani saavutamata;

J.   võttes arvesse ühe naise brutaalset ründamist ja tapmist Roomas, milles süüdistatakse Rumeenia kodanikku;

K.   arvestades, et sellele sündmusele järgnes Rumeenia kodanike vastu suunatud rassismipuhang;

L.   arvestades, et üldsusele tuntud isikud peaksid hoiduma avaldustest, mida võidakse tõlgendada kui julgustust häbimärgistada elanikkonna teatavaid rühmi;

M.   arvestades Itaalia ja Rumeenia peaministrite ühisalgatust ning nende ühiskirja komisjoni presidendile romide rahvusvähemuse küsimuses,

1.   väljendab oma sügavat kurbust 31. oktoobril 2007. aastal Roomas toimunud Giovanna Reggiani tapmise üle ja avaldab südamlikku kaastunnet tema lähedastele;

2.   kinnitab veel kord, et isikute vaba liikumine on Euroopa Liidu aluspõhimõte, millel rajaneb Euroopa Liidu kodakondsus, ja mis on siseturu põhiline element;

3.   kinnitab veel kord eesmärki muuta Euroopa Liit alaks, kus igale inimesele on tagatud vabaduse, turvalisuse ja õiguse kõrge tase;

4.   meenutab, et direktiiv 2004/38/EÜ näeb ette Euroopa Liidu kodaniku riigist väljasaatmise täpselt määratletud juhtudel, nähes eelkõige ette:

   artiklis 27, et liikmesriigid võivad avaliku korra, julgeoleku või tervishoiu huvides piirata liidu kodanike liikumis- ja elamisvabadust ning et neid põhjendusi ei tohi rakendada majanduslikel eesmärkidel; et kõik võetud meetmed peavad olema kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ja põhinema eranditult asjaomase isiku isiklikul käitumisel ning meetmed üldpreventsiooni kaalutlustel ei ole vastuvõetavad;
   artiklis 28, et enne väljasaatmise otsuse tegemist hindab vastuvõttev liikmesriik isiklikke asjaolusid, näiteks isiku territooriumil elamise aeg, tema vanus, tervislik seisund, perekondlik ja majanduslik olukord ning integreerumine vastuvõtvas liikmesriigis;
   artiklis 30, et asjaomastele isikutele teatatakse väljasaatmise otsustest kirjalikult nii, et nad mõistaksid nende sisu ja mõju täpselt ja täielikult, millistel kaalutlustel otsus on tehtud, täpsustatakse kohus või haldusorgan, kellele asjaomane isik võib kaebuse esitada, kaebuse esitamise tähtaeg ja aeg, mis isikule liikmesriigi territooriumilt lahkumiseks on antud, kusjuures see aeg ei tohi olla lühem kui üks kuu;
   artiklis 31, et asjaomastel isikutel peab olema juurdepääs vastuvõtva liikmesriigi kohtumenetlusele ja haldusmenetlusele väljasaatmisotsuse vaidlustamiseks, et esitatakse ajutise korralduse taotlus kõnealuse otsuse täitmise peatamiseks ja tegelik väljasaatmine ei või toimuda, välja arvatud kindlaksmääratud erandjuhtudel;
   artiklis 36, et liikmesriikide poolt sätestatavad karistused peavad olema tõhusad ja proportsionaalsed;
   põhjenduses 16 ja artiklis 14 väljasaatmise võimaluse, kui kodanik koormab põhjendamatult sotsiaalabisüsteemi, kuid kinnitades samal ajal, et otsus tuleb teha isiklikke asjaolusid põhjalikult kaaludes ja ühelgi juhul ei tohi väljasaatmine olla üksnes sotsiaalabisüsteemi kasutamise automaatne tagajärg;

5.   kinnitab veel kord, et kõikides siseriiklikes õigusaktides peab neid piiranguid ja tagatisi rangelt järgima, sealhulgas tagama väljasaatmise vaidlustamise korral juurdepääsu õigusabile ja kaitsele, samuti selle, et kõiki direktiivis 2004/38/EÜ sätestatud erandeid tuleb tõlgendada piiravalt; tuletab meelde, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni alusel on keelatud kollektiivsed väljasaatmised;

6.   väljendab heameelt Rumeenia peaministri visiidi üle Itaaliasse ja tervitab Romano Prodi ning Călin Popescu-Tăriceanu ühisavaldust; toetab kahe peaministri üleskutset, et Euroopa Liit soodustaks vähemsoodsas olukorras oleva elanikkonna sotsiaalset integratsiooni ja liikmesriikide vahelist koostööd elanikkonna liikumise haldamise alal, seda muuhulgas struktuurifondide raames teostatavate arengu- ja sotsiaalabiprogrammidega;

7.   kutsub komisjoni üles esitama viivitamatult põhjalikku hinnangut direktiivi 2004/38/EÜ rakendamise ja selle nõuetekohase ülevõtmise kohta liikmesriikides, samuti ettepanekuid vastavalt antud direktiivi artiklile 39;

8.   ilma et see piiraks komisjoni volitusi, teeb oma pädevale parlamendikomisjonile ülesandeks hinnata koostöös liikmesriikide parlamentidega 1. juuniks 2008 antud direktiivi ülevõtmisel esinevaid probleeme, et tõsta esile parimad näited ja ka meetmed, mis võivad põhjustada diskrimineerimist Euroopa kodanike vahel;

9.   palub liikmesriikidel ületada kõhklused ja kiiremas korras tugevdada Euroopa Liidu tasandil kriminaalasjades tehtavas politsei- ja õigusalases koostöös kasutatavaid vahendeid, et tagada tõhus võitlus riigiülese organiseeritud kuritegevuse ja inimkaubanduse vastu, tagades samal ajal menetluslike tagatiste ühtsuse;

10.   lükkab tagasi kollektiivse vastutuse põhimõtte ja kinnitab veendunult, et võidelda tuleb igasuguse rassismi ja ksenofoobia ning rahvuse ja etnilise päritolu alusel esineva diskrimineerimise ja häbimärgistamise vastu, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas;

11.   tuletab komisjonile meelde vajadust esitada kiiremas korras ettepanek võtta vastu horisontaalne direktiiv, mis käsitleb kõiki EÜ asutamislepingu artiklis 13 sätestatud diskrimineerimise vorme ning mis on ette nähtud komisjoni 2008. aasta õigusloome- ja tööprogrammis;

12.   on seisukohal, et romide õiguste kaitse ja nende integreerimine on kogu Euroopa Liidu ülesanne, ning kutsub komisjoni üles arendama viivitamatult välja üldist strateegiat romide sotsiaalseks kaasamiseks, kasutades muuhulgas kohaseid eelarvevahendeid ning struktuurifonde riiklike, piirkondlike ja kohalike ametivõimude toetamiseks nende jõupingutustes romide sotsiaalse kaasamise tagamiseks;

13.   ergutab looma romide sotsiaalse kaasatusega tegelevate organisatsioonide võrku, ja parandama meetmeid romide kogukonna õiguste ja kohustuste paremaks teadvustamiseks, kaasa arvatud parimate tavade vahetamine; sellega seoses peab väga oluliseks sidusat ja süstemaatilist koostööd Euroopa Nõukoguga;

14.   on seisukohal, et komisjoni asepresidendi Franco Frattini hiljuti Itaalia ajakirjanduses ilmunud avaldused Roomas aset leidnud tõsiste sündmuste kohta on vastuolus direktiivi 2004/38/EÜ – mida tal endal palutakse täielikult austada – sätte ja mõttega;

15.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 158, 30.4.2004, lk 77.
(2) ELT C 45 E, 23.2.2006, lk 129.


Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine
PDF 271kWORD 47k
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Schengeni acquis' sätete täieliku kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigis, Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis, Ungari Vabariigis, Malta Vabariigis, Poola Vabariigis, Sloveenia Vabariigis ja Slovaki Vabariigis
P6_TA(2007)0535B6-0448/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu Schengeni acquis' sätete täieliku kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigis, Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis, Ungari Vabariigis, Malta Vabariigis, Poola Vabariigis, Sloveenia Vabariigis ja Slovaki Vabariigis (11722/2007);

   võttes arvesse oma 15. novembri 2007. aasta seisukohta eelnimetatud nõukogu otsuse eelnõu kohta(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.   arvestades, et Schengeni piirkonna loomine oli üks suuremaid saavutusi, mida iseloomustab kõigi kontrollimiste kaotamine kõigi osalevate riikide vahelistel ühistel piiridel ja liikumisvabaduse sisseviimine ELi territooriumi piires;

B.   arvestades, et paralleelselt kontrollimiste kaotamisega sisepiiridel rakendati mõningaid kompenseerivaid meetmeid, kaasa arvatud tõhusa kontrolli sisseviimine välispiiridel, koostöö tugevdamine osalevate liikmesriikide haldus-, tolli-, politsei- ja õigusasutuste vahel, ühtne viisapoliitika ja Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine;

C.   arvestades, et 2003. aasta ühinemisakti(2) artikli 3 lõike 2 kohaselt kohaldatakse neid Schengeni acquis' sätteid, mida ei ole nimetatud akti I lisas, uues liikmesriigis nimetatud õigusakti tähenduses üksnes nõukogu sellekohase otsuse alusel, mis tehakse pärast kõnealuse acquis' kohaldamiseks vajalike tingimuste täitmise kontrollimist;

D.   arvestades, et Amsterdami lepinguga liideti Schengeni acquis" 1997. aastal Euroopa Liidu raamistikku ja otsustati, et iga järgneva uue liikmesriigi jaoks on selle kohaldamine kohustuslik;

E.   arvestades, et hindamiskorra alusel on vaja kontrollida, kas uued liikmesriigid on täitnud kõnealuse acquis' kõigi osade (andmekaitse, õhupiirid, maismaapiirid, politseikoostöö, SIS, merepiirid ja viisad) kohaldamiseks vajalikud tingimused; arvestades, et see on eeltingimuseks, et nõukogu saaks võtta vastu otsused Schengeni acquis' täieliku kohaldamise kohta, kaasa arvatud kontrolli kaotamise kohta sisepiiridel nimetatud liikmesriikidega ja nimetatud liikmesriikide vahel;

F.   arvestades, et Schengeni piirkonna laiendamine on seega järgmine samm uute liikmesriikide Euroopa Liitu täieliku integreerimise poole;

G.   arvestades, et nimetatud uute liikmesriikide hindamine algas iga liikmesriigi taotluse (valmisoleku deklaratsioon) (2006. aastal) järel; arvestades, et see viidi läbi iga uue liikmesriigi kohta eraldi Schengeni hindamise töörühma vastutusel; arvestades, et hindamist alustati küsimustikuga liikmesriigile, mis puudutas kõiki Schengeni acquis' osi ja millele järgnesid hindamiskülastused; arvestades, et ekspertide rühmad saadeti piiridele, konsulaatidesse, SISi jne ning nad valmistasid ette põhjalikud aruanded, mis sisaldavad faktilisi kirjeldusi, hinnanguid ja soovitusi, mis võivad vajada täiendavaid meetmeid ja järelkülastusi; arvestades, et lõpparuanne peaks andma ülevaate, kas kõnealune uus liikmesriik täidab täieliku hindamismenetluse järel kõik eeltingimused praktiliseks kohaldamiseks;

H.   arvestades, et Portugali valitsust tuleks õnnitleda ettepaneku tegemise eest, mis pakub tehnilist üleminekulahendust – SISone4all –, mis võimaldaks uute liikmesriikide ühendamist SISiga 2007. aastal, oodates uue SIS II rakendamist komisjoni poolt;

I.   arvestades, et SIS II loomine on jätkuvalt Euroopa Parlamendi prioriteediks, kuna see oli vajalik mitte üksnes uute liikmesriikide süsteemiga ühendamist võimaldava vahendina, vaid ka selleks, et arendada ühenduse raamistikus välja tugev ja paindlik vahend, mis on võimeline tulema toime kiiresti muutuvate nõudmistega; arvestades, et see peaks võimaldama tugevdada julgeolekut ja võimaldama tõhusamat andmekasutust, luua uusi kasutusvõimalusi ja lõigata kasu tehnoloogilisest arengust;

J.   arvestades, et nõukogu 12. juuni 2007. aasta otsus 2007/471/EÜ(3) Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis' sätete kohaldamise kohta üheksas uues liikmesriigis jõustus 7. juulil 2007 ja hindamine SIS õige kohaldamise kohta kõnealustes liikmesriikides suudeti lõpule viia alles 2007. aasta septembri lõpus;

K.   arvestades, et kui liikmesriik ühineb Euroopa Liiduga, peab ta tunnustama Schengeni acquis'd ja samal ajal on tal õiguspärane ootus, et tal on võimalik kasutada samu õigusi nagu teistel liikmesriikidel ja et tema kodanikel on samuti võimalik territooriumi piires vabalt liikuda;

L.   arvestades, et ühtlase julgeolekutaseme säilitamiseks ühenduse territooriumi piires on nõutav, et liikmesriigid järgiksid rangelt ja tõhusalt Schengeni piirkonna nõudmisi; arvestades, et kui sellest eesmärgist mööda vaadatakse, ohustab see kogu Schengeni piirkonna julgeolekut;

M.   arvestades, et eeldatakse, et kogu hindamisprotsessi kiirus ei kompromiteerinud ranget ja tulemuslikku viisi, kuidas need menetlused tuleks läbi viia;

N.   arvestades, et tuleb avaldada kahetsust, et selle menetluse algul, kui nõukogu asus Euroopa Parlamendiga läbi rääkima, keeldus nõukogu julgeolekukaalutlustel algstaadiumis võimaldamast Euroopa Parlamendile juurdepääsu ekspertide hindamisaruannetele;

O.   arvestades, et tuleks võtta arvesse, et Euroopa Parlamendil ja eriti tema kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel peab olema juurdepääs kõigi Schengeni valdkondade kohaldamist puudutavale hindamisele, enne kui nad saavad anda põhjendatud ja motiveeritud arvamuse sisepiiride kaotamise kohta;

P.   arvestades, et tuleks tunnustada eesistujariigi Portugali kõiki jõupingutusi ja ülesnäidatud head tahet, et tagada Euroopa Parlamendi ja eriti tema kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni sammsammuline teavitamine kõnealustes liikmesriikides läbiviidud hindamismenetluste seisust,

1.   tervitab Schengeni piirkonda astuvaid uusi liikmesriike, rõhutades selle sündmuse sümboolset ja ajaloolist tähtsust – et lõpetada endised jaotused Euroopas – ja õnnitledes neid tohutute jõupingutuste puhul, mida mõned neist tegid valmisoleku saavutamiseks ja kõigi Schengeni nõuete nii lühikese ajavahemiku jooksul järgimiseks;

2.   tuletab uutele liikmesriikidele meelde vajadust säilitada kõrge julgeolekutase ning järgida Schengeni piirkonna nõudeid rangelt ja tõhusalt kogu aeg;

3.   õnnitleb eesistujariiki Portugali vajalike vahendite loomise puhul, et laiendada Schengeni piirkonda uutele liikmesriikidele 2007. aastal;

4.   rõhutab vajadust kiirendada ettevalmistusi täielikult toimiva SIS II käivitamiseks;

5.   tuletab liikmesriikidele meelde, et nad peaksid nii kiiresti kui võimalik võtma kõik meetmed seni esinevate puuduste kõrvaldamiseks, kuid märgib, et kuigi mõned küsimused on veel lahendamata ja vajavad tegelemist lähitulevikus, ei kujuta need endast takistust kogu Schengeni acquis' kohaldamiseks kõnealuste uute liikmesriikide suhtes;

6.   nõuab tungivalt, et nõukogu tagaks Euroopa Parlamendi kirjaliku teavitamise järgmise poolaasta jooksul järelmeetmete kohta, mida ta otsustab võtta Schengeni hindamisaruandes sisalduvate soovituste suhtes ja mida on mainitud järelmeetmetes iga kõnealuse liikmesriigi jaoks;

7.   tuletab meelde vajadust viia läbi üldine hindamine järgmise kahe aasta kohta, võttes arvesse süsteemi rakendamise ja töötamise viisi igas Schengeni piirkonnas osalevas riigis, eriti saavutusi, tagajärgi ja süsteemi rakendamisel tekkinud probleeme;

8.   eeldab täielikult, et nõukogu tagab Euroopa Parlamendile kõigis õigusloomemenetlustes kogu taotletava ja saadavaloleva teabe andmise, et olla võimeline võtma vastu õiget otsust ja teostama vajalikku demokraatlikku kontrolli;

9.   julgustab nõukogu ja komisjoni kasutama hiljutise uute liikmesriikide hindamisprotsessi jooksul saadud kogemusi, uuendusi ja parimaid tavasid, et edendada neid kõigi liikmesriikide hulgas;

10.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning teavitamise eesmärgil komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0531.
(2) ELT L 236, 23.9.2003, lk 33.
(3) ELT L 179, 7.7.2007, lk 46.


Pakistan
PDF 117kWORD 43k
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Pakistani kohta
P6_TA(2007)0536B6-0474/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Pakistani Islamivabariigi vahel 24. novembril 2001. aastal sõlmitud ja 2004. aastal jõustunud partnerluse ja arengu koostöölepingut (mida nimetatakse ka kolmanda põlvkonna koostöölepinguks), eriti selle lepingu artiklit 1, milles on sätestatud, et "inimõiguste ja demokraatia põhimõtete austamine […] on käesoleva lepingu oluline element";

–   võttes arvesse ELi ja Pakistani 8. veebruari 2007. aasta ühisdeklaratsiooni eelnimetatud koostöölepingu kohta, milles mõlemad osapooled kohustusid arendama laialdast ametlikku poliitilist dialoogi, mis hõlmaks terrorismivastast võitlust, tuumarelva leviku tõkestamist, inimõigusi ja head valitsemistava;

–   võttes arvesse nõukogu 8. novembri 2007. aasta deklaratsiooni erakorralise seisukorra kehtestamise kohta Pakistanis ja ELi kõrge esindaja Javier Solana 4. novembril 2007 tehtud avaldust ning Euroopa Liidu missioonide juhtide Islamabadis 4. novembril 2007 tehtud avaldust;

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri 5. novembri 2007. aasta avaldust inimõiguste ja opositsiooniaktivistide (sealhulgas ÜRO eriraportööri usu- ja mõttevabaduse küsimustes) kinnipidamise kohta Pakistanis;

–   võttes arvesse Briti Rahvaste Ühenduse välisministrite 12. novembri 2007. aasta teadaannet, et nad peatavad Pakistani osalemise Briti Rahvaste Ühenduses, kui president Musharraf ei taasta 22. novembriks 2007 põhiseaduslikku korda;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone inimõiguste ja demokraatia kohta Pakistanis, eelkõige 12. juuli 2007. aasta(1) ja 25. oktoobri 2007. aasta(2) resolutsioone;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et president Musharraf andis 3. novembril 2007 välja ajutise põhiseadusliku korralduse, millega peatati põhiseaduse ja õigusriigi põhimõtete kehtivus ja asendati need erakorralise seisukorraga, de facto sõjaseisukorraga;

B.   arvestades, et nimetatud samm astuti vahetult enne ülemkohtu eeldatud otsust presidendi kolmanda ametiaja õiguspärasuse kohta, samas kui president on endiselt sõjaväe ülemjuhataja; arvestades, et paljud juristid ja muud murelikud kodanikud kogunesid protestiks tänavatele, neist mitut tuhandet peksti julmalt ja peeti kinni;

C.   arvestades, et president Musharrafi viimase aja sammud võivad suurendada ebastabiilsust riigis ning õhutada sellega äärmuslust ja vägivalda; arvestades, et Euroopa Parlament on äärmiselt mures ohu pärast rahule ja stabiilsusele Pakistani naabruses ja kogu piirkonnas;

D.   arvestades, et Pakistani ülemkohus pole veel esitanud oma otsust küsimuse kohta, kas president Musharrafi valimine vastas põhiseadusele;

E.   arvestades, et tühistatud on ajakirjandusvabadus, kohtuvõimu sõltumatus, sõna- ja kogunemisvabadus ning poliitilise tegevuse vabadus kui tsiviliseeritud poliitilise süsteemi tunnused;

1.   nõuab seetõttu ühemõtteliselt erakorralise seisukorra lõpetamist ja Pakistani 1973. aasta põhiseaduse viivitamatut uuesti rakendamist;

2.   väljendab solidaarsust tuhandete juristide, kodanikuühiskonna esindajate ja inimõiguste kaitsjate ning väljapaistvate poliitiliste liidrite õiguspäraste protestiavaldustega; mõistab hukka politsei vägivalla protestijate vastu ja alusetute terrorismisüüdistuste põhjal või süüdistusi esitamata toimepandud ulatuslikud vahistamised,

3.   on eriti mures selle pärast, et on vahistatud rohkem kui 3000 kodanikku, kelle hulgas on poliitiliste parteide juhte, juriste, ajakirjanikke, inimõiguste kaitsjaid ja kodanikuühiskonna esindajaid; nõuab Pakistani Rahvapartei esimehe Benazir Bhutto, sõltumatu inimõiguste komisjoni esimehe ja ÜRO eriraportööri usu- ja mõttevabaduse küsimustes Asna Jahangiri ning eespool nimetatud komisjoni asutajaliikme I. A. Rehmani viivitamatut vabastamist koduaresti alt; on ärevuses selle pärast, et ÜRO peasekretäri eriesindaja inimõiguste kaitsjate olukorra küsimustes Hina Jilani vahistamiskäsk on endiselt jõus;

4.   nõuab kohtuliku sõltumatuse taastamist kohtusüsteemi taastamise teel; nõuab kõikide advokatuuri liikmete viivitamatut vabastamist, kes vahistati pärast rahumeelseid tänavaproteste; mõistab hukka ülemkohtu esimehe Chaudhry ebaseadusliku koduaresti ja ülemkohtu advokatuuri esimehe Atizas Ahsani vangistuse;

5.   kutsub president Musharrafi veelkord üles austama ülemkohtu otsust – kui see on taaskehtestatud – tema presidendiks valimise vastavuse kohta põhiseadusele; kutsub president Musharrafi üles astuma sõjaväe ülemjuhataja kohalt tagasi enne presidendi ametivande andmist uueks ametiajaks ja enne parlamendi poolt talle antud õiguse olla nii tsiviil- kui ka sõjaväe juht lõppemist 15. novembril 2007;

6.   tuletab meelde, et ülemkohtu töö peatamise tõttu on 13. novembril 2007 toimuma pidanud sadade tahtevastaste kadumiste ärakuulamine peatatud, ja nõuab, et uurimine kadunud isikute asukoha küsimuses peab jätkuma ning et kõik, keda arvatakse olevat riigi salajastes kinnipidamiskeskustes, toodaks kohtu ette;

7.   nõuab kõikide meediapiirangute ja poliitiliste sündmuste meedias vaba kajastamise piirangute tühistamist;

8.   kutsub Pakistani valitsust üles kehtestama vajalikke tingimusi vabade, õiglaste ja läbipaistvate valimiste tagamiseks nagu kavandatud; juhib sellega seoses tähelepanu president Musharrafi 11. novembri 2007. aasta avaldusele, mille kohaselt provintside assambleede ja rahvusassamblee valimised toimuvad hiljemalt 9. jaanuaril 2008;

9.   nõuab, et kooskõlas põhiseadusega ja kõikide opositsiooniparteidega konsulteerides moodustataks täiesti neutraalne ajutine valitsus, mis jälgiks valimisi, ja et muudetaks valimiskomisjoni koosseisu; kutsub üles võimaldama valimistel osaleda kõikide poliitiliste parteide juhtidel, kaasa arvatud endisel peaministril Nawaz Sharifil, kellel tuleks lubada Pakistani naasta ja valimiste käigus aktiivselt osaleda;

10.   tuletab meelde, et valimisprotsessi usaldusväärsus sõltub poliitvangide, sealhulgas luureagentuuride poolt ebaseaduslikult kinni peetavate vangide vabastamisest ja poliitiliste vastaste kadumise lõppemisest, vastavalt ülemkohtu direktiivile; on seisukohal, et sõna-, liikumis-, ühinemis- ja kogunemisvabadus peab olema täielikult tagatud ja kõik seadusi austavatele parteidele kehtestatud piirangud peavad olema kõrvaldatud;

11.   rõhutab, et Euroopa Parlamendi vaatlejate delegatsiooni saatmine Pakistani parlamendi valimistele ELi vaatlusmissiooni raames sõltub sellest, kas Pakistani ametiasutused täidavad vabade ja õiglaste valimiste korraldamise põhilisi eeltingimusi; rõhutab sellega seoses, et erakorralises seisukorras ette valmistatud ja toimunud valimised oleks selge signaal ebademokraatlikust protsessist;

12.   kutsub komisjoni üles kaaluma hoolikalt järgmise tutvumismissiooni saatmist, juhul kui erakorraline seisukord tühistatakse, et hinnata ELi pikaajalise valimiste vaatlemise missiooni saatmise otstarbekust;

13.   toetab täielikult nõukogu 8. novembri 2007. aasta deklaratsioonis esitatud selgeid põhimõtteid, mille alusel tuleb hinnata põhiseadusliku korra taastamist Pakistanis;

14.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles nõudma Pakistani valitsuselt kõigist koostöölepingus kirja pandud põhimõtetest, eriti demokraatia ja inimõiguste klauslist kinnipidamist; palub komisjonil esitada koostöölepingu täitmise kohta aruanne;

15.   kutsub sellega seoses komisjoni üles kaaluma abi suurendamist Pakistanile hariduse, vaesuse vähendamise, tervishoiu ja päästetööde jaoks, suunates vahendeid ilmalike valitsusväliste organisatsioonide kaudu;

16.   kutsub kõiki liikmesriike üles pidama täielikult kinni ELi relvaekspordi toimimisjuhendist;

17.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Pakistani Islamivabariigi valitsusele ja ÜRO peasekretärile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0351.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0489.


Bali kliimamuutuste konverents
PDF 195kWORD 66k
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon ülemaailmse kliimamuutuse piiramise kohta 2 Celsiuse kraadiga: edasine tegevuskäik Bali kliimamuutuse konverentsiks ja järgnevateks aastateks (COP 13 ja COP/MOP3)
P6_TA(2007)0537B6-0432/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni teatist "Ülemaailmse kliimamuutuse piiramine 2 Celsiuse kraadiga. Edasine tegevuskäik aastaks 2020 ja järgnevateks aastateks" (KOM(2007)0002);

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC), UNFCCC Kyoto protokolli ja selle rakendusmenetlusi;

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 17. aprilli 2007. aasta arutelu kliimamuutuse mõju kohta rahule ja julgeolekule;

–   võttes arvesse eelseisvat ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 13. konverentsi (COP 13) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 3. konverentsi (COP/MOP 3), mis peetakse Indoneesias Balil 3.–14. detsembrini 2007;

–   võttes arvesse oma eelnevaid kliimamuutusega seotud resolutsioone, eelkõige 16. novembri 2005. aasta resolutsiooni "Globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmine"(1), 18. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni kliimamuutuste kohta(2), mis käsitleb Montreali konverentsi tulemusi (COP 11–COP/MOP 1), 4. juuli 2006. aasta resolutsiooni "Lennunduse mõju vähendamine kliimamuutustele"(3) ja 14. veebruari 2007. aasta resolutsiooni kliimamuutuse kohta(4);

–   võttes arvesse kliimamuutuste ajutise komisjoni nimel vastavalt kodukorra artiklile 108 esitatud suuliselt vastatavaid küsimusi B6-0379/2007 ja B6-0380/2007 ning nõukogu ja komisjoni avaldusi;

–   võttes arvesse 8. ja 9. märtsil 2007 Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel eesistujariigi tehtud järeldusi;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et kliimamuutus on 21. sajandil meie ühiskondade jaoks üks peamine probleem, millel on olulised negatiivsed ülemaailmsed keskkonna-, majanduslikud, sotsiaalsed ja geopoliitilised mõjud ning mis võivad ohustada ka rahvusvahelist rahu ja julgeolekut;

B.   arvestades, et selle kahjulikud tagajärjed jaotuvad ebaühtlaselt ning lisaks sellele, et ta on keskkonnakatastroof, toob kliimamuutus esile ka inimõiguste ja ülemaailmse õigluse probleemid;

C.   arvestades, et vaestele ei saa keelata inimväärse elu elamist;

D.   arvestades, et valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 4. hindamisaruandes kinnitatakse, et kliimamuutuse üha kiireneva tempo põhjuseks on inimtegevus ja sel on juba tõsised ülemaailmsed mõjud;

E.   arvestades, et maailma paljud piirkonnad kannatavad juba praegu maailma keskmise temperatuuri tõusu mõjude käes, ning arvestades, et hiljutiste teaduslike tõendite põhjal võib oletada, et ELis kokku lepitud pikaajaline eesmärk hoida soojenemine alla 2 °C (võrreldes industriaalühiskonna eelse tasemega) ei pruugi olla piisav, et vältida kliimamuutuse olulisi negatiivseid mõjusid;

F.   arvestades, et teatud elanikkonnarühmad kannatavad juba kliimamuutuse negatiivse mõju tõttu, näiteks Tuvalus, Bangladeshis ja Aafrika Saheli piirkonnas;

G.   arvestades, et eelnimetatud valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 4. hindamisaruandes väidetakse, et maailma keskmine temperatuur on viimase saja aasta jooksul tõusnud 0,74 °C ning juba õhku paisatud kasvuhoonegaaside tõttu jätkab tõusu umbes 0,7 °C võrra; ning arvestades, et aruande kohaselt tõuseb maailma keskmine temperatuur sel sajandil hinnanguliselt 1,8-4 °C olenevalt ühiskonna arengust;

H.   arvestades, et vastavalt Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) viimastele satelliidiandmetele saavutas suvine jää sulamine põhjapoolusel sellise ulatuse, et laevadel oli esimest korda võimalik sõita Atlandi ookeanist Vaiksesse ookeani läbi Loodeväila, ning arvestades, et see on veel üks märk kiire kliimamuutuse kohta Arktikas;

I.   arvestades, et kliimamuutus on pikaajaline probleem ning et ainult lühiajalistest meetmetest ei piisa, et saavutada kliimale positiivset mõju;

J.   arvestades, et tööstusriigid kannavad peamist vastutust kasvuhoonegaaside heitkoguste atmosfääri kogunemise eest; arvestades, et kõige tugevamini mõjutab ebastabiilsem kliima vaeseimaid riike ja elanikkondi;

K.   arvestades, et 25 enim saastavat riiki toodab 83 % maailma kasvuhoonegaaside heitmetest ning heitkogused inimese kohta arenenud riikides on mitu korda suuremad kui arenguriikides;

L.   arvestades, et tegevusetusest põhjustatud majandus-, sotsiaalseid ja tervisekulusid hinnati Stern Reviews vastavat 5–20 protsendile maailma SKTst aastas; arvestades, et UNFCCC ja Euroopa Komisjoni hinnangul vähendaks mõistlik kliimapoliitika maailma SKT kasvu aastas vaid murdosa võrra eeldatud kasvust, kõigest 0,12 %–0,19 %, võtmata arvesse keskkonnale ja tervisele tõusvaid kõrvaltulusid ja parendatud energiavarustuse kindlust;

M.   arvestades, et nii IPCC kui ka Sterni aruannetes kinnitatakse, et arenguriigid on kliimamuutusest eriti ohustatud, sest nad on selle suhtes rohkem avatud ja vastuvõtlikud; arvestades, et inimtegevusest põhjustatud kliimamuutusel on kahjulikud tagajärjed põllumajandusele ja hüdrosüsteemidele, metsadele, kalandusele, tervisele ja majanduslikule infrastruktuurile, ning arvestades, et selline mõju teravdab vaesust ja kujutab tõsist ohtu aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele;

N.   arvestades, et Maailmapanga hinnangul on vaja aastas 10–40 miljardit USA dollarit, et muuta areng arenguriikides kliimamuutusest sõltumatuks, ning arvestades, et sissemaksete hulka sihtotstarbelistesse kohanemisfondidesse prognoositakse ulatuvat ainult 150–300 miljoni USA dollarini;

O.   arvestades, et tuleb kavandada siduvad heitkoguste vähendamise sihtarvud, nähes ette vajalikud stiimulid kiirete investeeringute tegemise eest energiat ja ressursse säästvatesse, taastuvenergiaga seotud ja väheseid heitkoguseid tekitavatesse tehnoloogiatesse;

P.   arvestades, et on hädavajalik sõlmida heitkoguste vähendamise pikaajalisi eesmärke käsitlev ulatuslik rahvusvaheline kokkulepe, et tagada investeerimiskindlus väikesel hulgal kasvuhoonegaase tekitavatesse tehnoloogiatesse ja energiasäästu ning vältida investeeringuid nende eesmärkidega kokkusobimatusse energiainfrastruktuuri,

1.   nõuab tungivalt, et EL kinnitaks Bali kliimakonverentsil ja edaspidi oma juhtivat rolli ja püüaks saavutada konkreetset koostööd ning lepiks selle kohtumise ajaks kokku kõik vajalikud läbirääkimisvolitused, et luua realistlik raamistik 2012. aasta järgseks rahvusvaheliseks kliimakokkuleppeks, mis on kooskõlas kliimamuutuse mõju vähendamisega alla 2 °C võrreldes industriaalühiskonna eelse tasemega; on seisukohal, et EL saab kinnitada oma juhtivat rolli, saates Balile mitmed riigipead, mis samal ajal annaks teada, et kliimamuutus on mitmetahuline probleem ning et selle üle ei peaks arutama ainult keskkonnaministrid;

2.   on seisukohal, et tulevases režiimis tuleks edasi arendada ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Kyoto protokolli põhimõtteid ja mehhanisme, võttes arvesse ühiseid, kuid diferentseeritud kohustusi; arvab, et Bali mandaat peaks põhinema järgmistel elementidel:

   pikaajaline eesmärk hoida maailma keskmise temperatuuri tõus alla 2 °C võrreldes industriaalühiskonna eelse tasemega, mis tähendab kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist 2050. aastaks kogu maailmas vähemalt 50 % võrra võrreldes 1990. aasta tasemega;
   siduvad sihtarvud kõigile tööstusriikidele;
   laiem osalemine vähendamispüüdlustes, eelkõige kiiresti areneva majandusega riikide poolt õiglaste ja proportsionaalsete eesmärkide kaudu;
   ülemaailmne saastekvootidega kauplemise süsteem;
   tugevdatud rahastamismehhanism kohanemiseks, erilise tähelepanuga veevarudele;
   mõjusad stiimulid, sealhulgas vajaduse korral turupõhised vahendid, et vältida raadamist ja maakasutusest tingitud heitkoguseid, kaasa arvatud säästvate põllumajandustavade edendamine;
   puhta arengu, tehnosiirde ja selle kasutamise rahastamis- ja muud vahendid;
   kokkulepe hiljemalt 2009. aastaks;

3.   rõhutab, et ressursside säästva kasutuse ja heitkoguste vähendamise sihtarvud peavad rajanema pikaajalisel eesmärgil; on arvamusel, et praegustele teadmistele tuginedes on ülioluline, et ülemaailmsed heitkogused saavutaksid tipu 10 järgmise aasta jooksul, et CO2 ekvivalendi kontsentratsioon atmosfääris oleks jätkuvalt alla 450 miljondiku mahuosa ning et kasvuhoonegaaside heitkogused langeksid sellisele tasemele, mis jääks püsima tänu looduslike neeldajate absorbeerimisvõimele;

4.   kutsub üles tõsiselt arvesse võtma teadusringkondade hoiatust, et maailma soojenemise piiramist 2 °C-ga, mis on juba iseenesest raske ülesanne, ei hakataks pidama ohutusstandardiks, sest sellega kaasnevad ikkagi äärmiselt tõsised mõjud ja tagajärjed;

5.   tuletab meelde, et tööstusriigid, sealhulgas need, kes veel ei ole Kyoto protokolli ratifitseerinud, peavad kliimamuutusega maailma tasandil võitlemisel täitma juhtivat rolli ning kohustuma vähendama heitkoguseid vähemalt 30 % võrra aastaks 2020 ning 60–80 % võrra aastaks 2050 (võrreldes aastaga 1990); usub, et tulevases režiimis tuleks ette näha pikaajalise eesmärgi saavutamine kuni aastani 2050 ja vaheeesmärgid iga viie aasta tagant, milleks kehtestatakse kohustuslikud sihtarvud, mida vaadatakse läbi uusimate teaduslike teadmiste põhjal;

6.   tervitab sellega seoses eelnimetatud 8. ja 9. märtsil 2007. aastal toimunud Euroopa Ülemkogul vastu võetud ELi sihtarvu kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks 30 % võrra 2020. aastaks võrreldes 1990. aasta tasemega, tingimusel et muud arenenud riigid võtavad endale samasugused kohustused ning majanduslikult rohkem arenenud arengumaad annavad panuse, mis on vastavuses nende kohustuste ja suutlikkusega, ning tunnustab ELi võetud kohustust – olenemata sellest, kas sõlmitakse ülemaailmne kokkulepe pärast 2012. aastat algava perioodi kohta – vähendada aastaks 2020 kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 20 % võrra 1990. aasta tasemega võrreldes;

7.   rõhutab, et märkimisväärset CO2 heitkoguste vähenemist saab saavutada ainult rahvusvaheliselt, kaasates tööstusriikide peamised heitkoguste tekitajad ning tagades hiljuti tööstusriikideks saanud riikide osalemise;

8.   on arvamusel, et kiiresti areneva majandusega riigid peaksid aktsepteerima piiranguid oma heitkogustele vastavalt oma arenguastmele, heitkogustele inimese kohta, heitkoguste vähendamise võimalustele ning tehnilisele ja finantssuutlikkusele;

9.   on arvamusel, et EL ja teised tööstusriigid peaksid abistama arengumaid säästvate ja tõhusate tehnoloogiate kasutuses kaasrahastamisega, sealhulgas ametliku arenguabi kaudu, ning suutlikkuse tõstmise meetmetega, et majanduslikult kõige enam arenenud riigid nende hulgas saaksid alustada heitkoguste või süsinikuintensiivsuse vähendamist niipea, kui nende areng seda lubab, kuid hiljemalt 2020. aastal;

10.   tuletab meelde, et oma hiljutises aruandes poliitikakujundajatele tunnustab valitsustevaheline kliimamuutuste rühm tuumaenergia rolli kui võimalust kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks; usub, et kus see on õigustatud, tuleks energiavajadusi rahuldada kõigi saadavalolevate süsinikuvabade allikate või vähese heitkogusega tehnoloogiate – kaasa arvatud tuumaenergia – abil;

11.   rõhutab mõistliku keskkonnapoliitika põhimõtete austamise ja järgimise tähtsust kõikides kolmandatele riikidele suunatud ELi arenguabiprojektides;

12.   on arvamusel, et vajalik on ka julgustada lahenduste leidmist, mis võimaldavad saavutada kasvuhoonegaaside 30 %lise vähendamise eesmärgi aastaks 2020;

13.   tunneb muret troopiliste metsade kiire raadamise pärast, mis põhjustab umbes 20 % maailma kasvuhoonegaaside heitkogustest, ning negatiivse mõju pärast maailma looduslike neeldajate absorbeerimisvõimele ja bioloogilisele mitmekesisusele ning vaeste riikide elanikkonna elatisele, ning kutsub seetõttu üles selliste stiimulite intensiivsemale arvestamisele arenguabi andmisel Euroopa ja muu maailma poolt;

14.   on arvamusel, et on ülioluline luua strateegiline partnerlus riikidega, keda troopiliste metsade raadamine kõige enam puudutab; usub kindlalt, et tulemuslikkusel rajanevad stiimulid raadamise ärahoidmise eest peavad kuuluma tulevasse kliimarežiimi;

15.   on arvamusel, et sellised stiimulid peaksid vastama riigi võrdlusalusele (milles on arvesse võetud varaseid meetmeid) ning nendega peaksid kaasnema ökoloogilised kriteeriumid, jätkusuutlikkuse normid ja hea valitsemistava tagamine; on jätkuvalt arvamusel, et neeldajatega absorbeeritud süsinikdioksiidi hüvitussüsteemi ajutine iseloom tähendab seda, et riigid peavad vastutama nende püsimise eest, kui neid kasutatakse siduvate sihtarvude saavutamiseks;

16.   on arvamusel, et ÜRO peamised bioloogilise mitmekesisuse, kõrbestumise ja kliimamuutuse poliitikad ning nendega seotud rahvusvahelised osapoolte konverentsid vajavad tulemuslikku kooskõlastamist, et saavutada ühised eesmärgid; rõhutab seetõttu vajadust vältida igasuguseid vastuolusid kavandatud leevendus- ja kohanemismeetmete rakendamisel, et tagada nendevaheline kooskõlastamine ja tõhusus;

17.   on arvamusel, et biokütuste rahvusvaheline raamkokkulepe ja sertifitseerimissüsteem on vajalikud, et hoida ära negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja liiga suuri CO2 heitkoguseid, mis on näiteks tingitud metsade raadamisest ja turbarabade põletamisest; peab sellega seoses vajalikuks teise põlvkonna biokütuseid puudutavat teadustööd, nende arendamist ja edendamist;

18.   rõhutab tööstusriikide moraalset kohustust pakkuda suuremat rahalist ja suutlikkuse tõstmiseks vajalikku tuge ohtude vähendamiseks ja kliimamuutusega kohanemiseks madala sissetulekuga haavatavates riikides prognoositaval ja ühtsel viisil; nõuab eelkõige ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raames olemasolevate rahaliste vahendite tugevdamist, näiteks kohanemisfond, vähimarenenud riikide fond, kliimamuutuste erifond ja Ülemaailmse Keskkonnafondi strateegiline prioriteet kohanemisel;

19.   kinnitab taas oma toetust puhta arengu mehhanismide jätkuvale kasutamisele kui vahendile, mille abil arendada kliimasõbralikke tehnoloogiaid; rõhutab, et tingimused puhta arengu mehhanismi jätkamiseks ja edasiarendamiseks pärast 2012. aastat tuleb luua niipea kui võimalik; rõhutab vajadust parandada tõhusust rangemate jätkusuutlikkuse kriteeriumide, parandatud juhtimistava ja lihtsustatud haldusmenetluste abil, ning võimalikku liikumist valdkondliku puhta arengu mehhanismi suunas; rõhutab siiski, et korvamismehhanismina on see vaid ajutine lahendus ning eesmärk peab jääma samaks: kehtestada ülemaailmne saastekvootide ülemmäär, mis põhineb õiglasel ja proportsionaalsel kvootide eraldamisel; toetab Kyoto protokolli raames kokku lepitud põhimõtet, mille kohaselt riigisisest vähendamist tuleb täiendada paindlike mehhanismide kasutamisega;

20.   kutsub komisjoni üles, selleks et täiustada puhta arengu mehhanismi, Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi läbivaatamisel algatama uut suunda metsastamise ja metsa uuendamise projektide ning jätkusuutlike metsamajandusprojektide eest antavate heitkoguste lubatud ühikute hindamisel;

21.   kordab oma nõudmist lisada lennunduse ja meretranspordi heitkogused rahvusvahelistesse kasvuhoonegaaside vähendamise kohustustesse 2012. aastale järgnevaks ajavahemikuks;

22.   avaldab kahetsust, et Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO) ei ole olnud valmis leidma ühtegi õiguslikku vahendit, et piirata lennundusest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid, kuigi see ülesanne anti ICAOle juba üle 10 aasta tagasi;

23.   on mures, et järjest suuremat osa maailma ressurssidest kasutatakse karjakasvatuseks; tuletab meelde ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni 2006. aasta novembri aruannet "Livestock's Long Shadow", mille järgi lihatööstus ja karjakasvatus annavad hinnanguliselt 18 % kogu maailma kasvuhoonegaaside heitkogustest; rõhutab, et rahvusvaheline kliimakokkulepe ajavahemikuks pärast 2012. aastat peaks sisaldama ka jätkusuutliku karjakasvatuse raamistikku;

24.   teeb ettepaneku läbi vaadata, kui suurel määral oleks võimalik lõpetada prügimägede tegevus, millest üle maailma eraldub aastas õhku kuni 60 miljonit tonni metaani, ning kasutada neid energia tootmiseks, et vähendada kasvuhooneefekti ja ohtu inimestele;

25.   tunnistab võimalusi, mida loob kliimamuutuse vastu võitlemine, sundides tagant tehnoloogia arengut ja jätkusuutlikumate ühiskondade loomist; leiab, et süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamist majanduses käsitlev poliitika pakub olulisi ärivõimalusi paljudes tehnoloogiavaldkondades, nagu energiatõhusus, taastuvad energiaallikad, tehnoloogia jagamine, süsiniku sidumine ja ladustamine jne; kutsub liikmesriike üles tegema edasisi pingutusi, et stimuleerida selliseid investeeringuid ja teha maksusoodustusi puhaste tehnoloogiate alase teadustöö edendamiseks;

26.   on seisukohal, et puhaste tehnoloogiate turuleviimist raskendavad sellised takistused nagu fossiilkütuste toetused, imporditollimaksud ja teadmusbaasi puudumine; nõuab resoluutseid jõupingutusi ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Kyoto protokolli raames, et kaotada säärased takistused ja kehtestada positiivsed stiimulid investeeringute eest säästvatesse tehnoloogiatesse ning ettevõtlust stimuleerivate mudelite suuremasse kasutusse, eelkõige erakordselt tugevasse ja ulatuslikku partnerlusse tööstusriikide ja kiiresti arenevate riikide vahel;

27.   jääb arvamuse juurde, et globaalsete heitkoguste vähendamine ei tohi tuua kaasa teisi ohte, nagu tuumarelva levik või terrorism; usub seepärast, et tuumaenergia peaks jääma väljapoole puhta arengu mehhanismi ja ühisrakendust või muid mehhanisme, mille eesmärk on anda heitkoguste vähendamise eest arengumaades hüvitust;

28.   tunnistab, et intellektuaalomandi õiguste litsentsitasud puhaste tehnoloogiate valdkonnas võivad olla takistuseks sellise tehnoloogia siirdele arengumaadesse; rõhutab, et kokkulepe ajavahemikuks pärast 2012. aastat peab sisaldama intellektuaalomandi õiguste alast partnerlussuhete raamistikku tööstusriikide ja arenguriikide vahel, sätestama alternatiivsed hüvitusmehhanismid intellektuaalomandi õiguste valdajatele, et tagada üheaegne omandiõiguste austamine ning tehnoloogiasiirde edendamine;

29.   tunnistab, et kliimamuutusega seotud erinevatest riiklikest kohustustest tingitud hinnaerinevused võivad tekitada konkurentsimoonutusi, sealhulgas väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele; kutsub komisjoni üles selle küsimusega tõsiselt tegelema, nimelt vahendite arendamise kaudu, mis tagavad suurema sidususe keskkonnaeesmärkide ja WTO eeskirjade vahel; tunnistab, et siduvad rahvusvahelised võrdlusalused ja kohustused kõigis konkurentsitundlikes sektorites oleksid eelistatavamad kui võimalike kohandusmeetmete võtmine, selleks et korvata kaubanduspartnerite erinevaid konkurentsitingimusi;

30.   toetab tõhusa ülemaailmse süsiniku saastekvootidega kauplemise süsteemi puudumisel valdkondlike eesmärkide seadmist energiamahuka tööstuse jaoks riikides, kellel ei ole siduvaid heitkoguste vähendamise kohustusi, lisaks tööstusriikide siduvate heitkoguste sihtarvudele ja tehnoloogiasiirde kohustusele; on arvamusel, et sellised sihtarvud ja/või võrdlusalused on eriti olulised maailma mastaabis konkureerivate energiamahukate sektorite jaoks (teras, paber ja tsement) ning võiksid olla esimene samm kaubanduspartnerite vaheliste konkurentsimoonutuste korvamisel;

31.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile palvega levitada seda kõikidele lepinguosalistele ja vaatlejatele, kes ei ole ELi liikmed.

(1) ELT C 280 E, 18.11.2006, lk 120.
(2) ELT C 287 E, 24.11.2006, lk 182.
(3) ELT C 303 E, 13.12.2006, lk 119.
(4) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0038.


Euroopa naabruspoliitika
PDF 154kWORD 78k
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta (2007/2088(INI))
P6_TA(2007)0538A6-0414/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa naabruspoliitika (edaspidi "naabruspoliitika") arengut alates 2004. aastast ja eelkõige komisjoni 4. detsembri 2006. aasta eduaruandeid naabruspoliitika rakendamise kohta (SEK(2006)1504/2, SEK(2006)1505/2, SEK(2006)1506/2, SEK(2006)1507/2, SEK(2006)1508/2, SEK(2006)1509/2, SEK(2006)1510/2, SEK(2006)1511/2, SEK(2006)1512/2),

–   võttes arvesse nii Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova ja Ukrainaga kui ka Egiptuse, Iisraeli, Jordaania, Liibanoni, Maroko, Palestiina omavalitsuse ja Tuneesiaga ühiselt vastu võetud tegevuskavasid;

–   võttes arvesse Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendit, mis on tihedalt seotud ühiselt vastu võetud tegevuskavade rakendamisega, asendades seni TACISe ja MEDA programmi kaudu antava tehnilise abi osutamist;

–   võttes arvesse komisjoni 21. novembri 2006. aasta mitteametlikku dokumenti pealkirjaga: "Mida EL võiks Valgevenele anda";

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu poolt 12. detsembril 2003. aastal heakskiidetud Euroopa julgeolekustrateegiat pealkirjaga: "Turvaline Euroopa paremas maailmas";

–   võttes arvesse komisjoni 4. detsembri 2006. aasta teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta (KOM(2006)0726);

–   võttes arvesse komisjoni 11. aprilli 2007. aasta teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile "Musta mere sünergia – uus piirkondlik koostööalgatus" KOM(2007)0160);

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 14.–15. detsembri 2006. aasta kohtumise ja 21.–22. juuni 2007. aasta kohtumise eesistujariigi järeldusi ning eesistujariigi Saksamaa 15. juuni 2007. aasta eduaruannet: "Euroopa naabruspoliitika tugevdamine";

–   võttes arvesse oma resolutsioone laiema Euroopa ja naabruspoliitika kohta, eelkõige oma 19. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika kohta(1);

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ELi naaberriikide ja piirkondade kohta;

–   võttes arvesse oma resolutsioone Euroopa naabruspoliitika ja ELi laienemise strateegia kohta;

–   võttes arvesse oma 16. novembri 2005. aasta resolutsiooni Põhjamõõtme tuleviku kohta(2) ja oma 16. novembri 2006. aasta resolutsiooni Põhjamõõtme Läänemere strateegia kohta(3);

–   võttes arvesse ÜRO arenguprogrammi araabia riikide inimarengu aruande järeldusi;

–   võttes arvesse komisjoni korraldatud ja 3. septembril 2007. aastal toimunud Euroopa naabruspoliitika konverentsi;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja regionaalarengukomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A6-0414/2007),

A.   arvestades, et nii turvalisuse kindlustamine, demokraatlik stabiilsus ja heaolu kui ka hea valitsemistava edendamine ning põhiõiguste ja inimõiguste austamine ELi naabruses on äärmiselt oluline kogu Euroopa mandri stabiilsuse ja heaolu tagamiseks;

B.   arvestades, et naabruspoliitika jääb ELi välispoliitika peamiseks prioriteediks;

C.   arvestades, et naabruspoliitika peaks jääma laienemisprotsessist eraldatuks; arvestades, et osalemine naabruspoliitikas ei välista idanaabrite puhul, keda saab selgelt määratleda kui Euroopa riike, võimalikku väljavaadet saada pikaajalises perspektiivis ELi liikmesriigiks; arvestades, et Euroopa naabruspoliitika on kõigile asjassepuutuvatele riikidele võimalus ELiga tihedamalt integreeruda;

D.   arvestades, et hoolimata reformikavade edukast käivitamisest mitmes naaberriigis ei ole naabruspoliitika veel täielikult täitnud ootusi, mis on seotud naabruspoliitika riikide valitsuste initsiatiivi ja panuse suurendamisega poliitilistes ning majandusreformides;

E.   arvestades, et partnerite motiveerimiseks reformide läbiviimise edendamisel tuleb luua rohkem stiimuleid; arvestades, et naabruspoliitikat tuleb olulisel määral tugevdada, et kõnealust protsessi lihtsustada, sealhulgas eraldades piisavalt rahalisi vahendeid selle ametlike sihtide ja eesmärkide saavutamiseks;

F.   arvestades, et avalikud ja külmutatud konfliktid on ikka veel suurim takistus Euroopa naabruspoliitika peamiste eesmärkide saavutamisel; arvestades, et stabiilsust saab saavutada ainult praeguste konfliktide ulatusliku ja püsiva lahendamise kaudu;

G.   arvestades, et ELi Lõuna-Kaukaasia riike käsitleva poliitika teatavaid küsimusi ja ELi Musta mere regionaalpoliitikat käsitletakse Euroopa Parlamendi väliskomisjoni koostatud raportites eraldi,

1.   toetab täielikult naabruspoliitika peamisi eesmärke, mis on suunatud heaolu, stabiilsuse ja turvalisuse koostoime tugevdamisele, et arendada tihedaid sidemeid naaberriikidega ja naaberriikide vahel ning kohustada neid läbi viima reforme inimõiguste austamisele, õigusriigile, paremale valitsemistavale ja jätkusuutlikule majanduslikule ning sotsiaalsele arengule tugineva demokraatia saavutamiseks; rõhutab vajadust pöörata erilist tähelepanu võrdsete õiguste edendamisele, eriti naiste õiguste parandamisele, kuid samuti vähemustele ja naaberriikide võimele ületada rahvuslikke, usulisi või sotsiaalseid konflikte rahumeelselt;

2.   väljendab kahtlust naabruspoliitika geograafilise rakendusala otstarbekuse suhtes, kuna see hõlmab nii riike, mis geograafiliselt kuuluvad Euroopasse, kui ka Vahemere-äärseid, väljaspool Euroopat asuvaid riike; märgib siiski, et praegu ei tundu olevat realistlik nimetatud kõikehõlmavat poliitilist raamistikku põhjalikult muuta; rõhutab seetõttu vajadust teha suuremaid pingutusi selle poliitika mitmepoolsete eesmärkide ja vahendite määratlemiseks, et EL ja tema naaberriigid saaksid väljakutsetele ühiselt vastata, austades samal ajal asjassepuutuvate piirkondade ja riikide erinevaid tingimusi ja iseloomu;

3.   soovitab seetõttu tungivalt, et kogu poliitika rakendamisel peab arvestama võimalikult palju naabruspoliitika riikide erinevat olemust, et luua reformide läbiviimiseks ja kõnealuste ühiskondade panuse suurendamiseks kaasajastamise protsessis ning koostööks ja integratsiooniks ELiga sobivaimad ja kasutoovaimad keskpika ja pika perioodi stiimulid;

4.   märgib, et Euroopa naabruspoliitika lähenemisviisis ettenähtud tingimuslikkus põhineb laienemise positiivsetele kogemustele; on arvamusel, et tingimuslikkus võib olla sobiv stiimul reformiprotsessi kiirendamisel naabruspoliitika riikides nende lähenemisel ELile, juhul kui see töötatakse välja positiivselt ja diferentseeritult vastavalt asjaomase riigi erivajadustele ja võimetele ning sellega kaasneb partnereid ühendava poliitilisi, institutsioonilisi ja majanduslikke aspekte hõlmava nägemuse kujundamine;

5.   rõhutab eelkõige, et universaalsete inimõiguste ja põhivabaduste austamine on ELi poliitika keskne põhimõte; rõhutab, et hoolimata partnerriikide valitsuste tahte suurusest koostööd teha ja neid väärtusi jagada tuleb kodanikuühiskonda kõigis naabruspoliitika riikides igakülgselt toetada ning tema osalemist ja võtmerolli demokratiseerimis- ja reformiprotsessis julgustada ning vaba ja sõltumatu meedia arendamist soodustada; kutsub komisjoni üles pidama läbirääkimisi inimõiguste allkomisjonide loomise suhtes kõikide Euroopa naabruspoliitika riikidega, et tagada selles küsimuses tõhus poliitiline dialoog;

6.   rõhutab suhete tihendamise olulisust ELi jaoks naabruspoliitika riikide parlamentide, erakondade, omavalitsuste ja teiste sidusrühmadega, eesmärgiga kaasata neid tegevuskavade arendamisse ja rakendamisse; nõuab seetõttu tungivalt, et partnerlusfoorumeid korraldataks perioodiliselt;

7.   rõhutab tõhusama laiapõhjalise kodanikuühiskonna dialoogi ja inimestevaheliste kontaktide äärmist olulisust, kuna need aitavad ELi ja naabruspoliitika riikide ühiskondadel üksteist paremini mõista ning näha koostööst saadavat kasu mõlema poole jaoks; on seisukohal, et erilist tähelepanu tuleks pöörata üliõpilas-, kultuuri- ja teadustööga seotud vahetusprogrammidele; tervitab sellega seoses komisjoni algatust muuta ühenduse ametid ja programmid naabruspoliitika partnerriikidele kättesaadavaks ning toetab eelkõige kõigi naabruspoliitika riikide kaasamist Erasmus Mundus programmi;

8.   kutsub komisjoni ning riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles käivitama sõpruslinnade ja -piirkondade programme ning toetama neid programme piisavalt, et parandada kohaliku ja piirkondliku tasandi haldussuutlikkust naabermaades, samuti et edendada kodanikuühiskonna vahetusprogramme ja mikroprojektide algatusi;

9.   rõhutab vajadust ELi ja liikmesriikide tõhusa poliitilise panuse järele, et naabruspoliitika oleks jätkuvalt edukas; nõuab tungivalt, et poliitika vastavuse, sidususe ja vastastikuse täiendavuse huvides kooskõlastaksid ELi liikmesriigid oma naabruspoliitika riikides aetava poliitika niipalju kui võimalik naabruspoliitika riiklikes strateegiadokumentides sätestatud prioriteetidega;

10.   toetab korrapärase poliitilise dialoogi süvendamist ELi ja naabruspoliitika riikide vahel; tervitab asjaolu, et Ukraina, Moldova, Gruusia ja Armeenia nõustuvad enamiku ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika deklaratsioonide ja seisukohtadega, ning toetab otsust kaasata samal viisil ka Aserbaidžaan; on veendunud, et võimalus ühineda ELi välispoliitikaga peaks olema avatud kõigile naabruspoliitika riikidele;

11.   tervitab eespool nimetatud komisjoni 4. detsembri 2006. aasta teatises kirjeldatud pikaajalist eesmärki luua naabruspiirkonna ulatuses vabakaubanduspiirkond; toetab läbirääkimisi, mis on seotud kahepoolsete põhjalike vabakaubanduslepingutega ELi ja asjaomaste naabruspoliitika riikide vahel, mis vastavalt reguleerivate reformide elluviimisele peaksid minema kaugemale impordimaksudest ning hõlmama teenuseid ja investeeringute kaitset; rõhutab vajadust siduda läbirääkimised sotsiaalse ja keskkonnamõju hindamisega; avaldab kahetsust, et EL ei ole seni pidanud võimalikuks avada oma turg toodetele, mille tarnimist konkurentsivõimeliste hindadega võimaldavad Euroopa naabruspoliitika riikide head asukohad ja mille kvaliteet vastab ELi standarditele;

12.   toetab mitmepoolse valdkondliku koostöö arendamist ELi ja tema partnerite vahel, kusjuures kõnealune koostöö põhineb olemasolevatel piirkondlikel ja piiriülestel sidemetel sellistes valdkondades nagu keskkond, energiavarustuse kindlus, transport ning piirihaldamine ja rände juhtimine; toetab võimaluse korral ühise poliitika integreerimist soodustavate õiguslikult siduvate valdkondlike lepingute alaseid läbirääkimisi; rõhutab eelkõige vajadust suurendada investeeringuid, mis on seotud üleeuroopaliste energia- ja transpordivõrkude laiendamisega Euroopa naabruspoliitika riikidesse;

13.   rõhutab vajadust kasutada olemasolevaid mitmepoolseid organisatsioone Euroopa Liidu ja naabruspoliitika riikide vahelise suhtluse tugevdamiseks; rõhutab eriti Euroopa Nõukogu ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni rolli inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi rakendamise jälgimisel;

14.   toetab läbirääkimiste pidamist viisarežiimi lihtsustamise ja tagasivõtulepingute üle kõigi naabruspoliitika riikidega; rõhutab vajadust parandada naabruspoliitika riikide suutlikkust juhtida rändevoogusid, võidelda tõhusalt ebaseadusliku rändega ja tagada, et rahvusvaheliste inimõigustega seonduvaid kohustusi austatakse; kutsub liikmesriike, ELi ja kõiki naabruspoliitika riike üles tugevdama koostööd võitluses piiriülese organiseeritud kuritegevuse, terrorismi, inim- ja uimastikaubanduse vastu; toetab naabrite osalemist Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuris (Frotnex) ja Euroopa Politseiametis (Europol); rõhutab vajadust tagada, et selliseid tagasivõtulepinguid rakendades austatakse täielikult mittetagasisaatmise põhimõtet, ning tagada juurdepääs õiglasele varjupaiga taotlemise menetlusele; nõuab tungivalt, et komisjon korraldaks vastavalt naabruspoliitika riikidega sõlmitud tagasivõtulepingutele tagasisaadetud isikute kohtlemise tõhusa jälgimise, eriti seoses võimaliku kollektiivse tagasisaatmisega;

15.   tuletab meelde, et Euroopa naabruspoliitika annab suurepärase raamistiku piirkondlikule ja allpiirkondlikule koostööle; nõuab tugevdatud piirkondlikku koostööd küsimustes, mis puudutavad vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajanevat ala ning eelkõige piirihaldust, rännet ja varjupaigaga seotud küsimusi, võitlust organiseeritud kuritegevuse, inimkaubanduse, ebaseadusliku sisserände, terrorismi, rahapesu ja uimastikaubanduse vastu ning samuti politsei- ja õigusalast koostööd; on seisukohal, et piirkondlik koostöö ja piirkondlike võrgustike loomine sellistes küsimustes võiks rajaneda kogemustel, mida on saadud muu hulgas Söderköpingi protsessi raames, mis hõlmab ühelt poolt Valgevenet, Moldovat ja Ukrainat ning ELi poolt Eestit, Ungarit, Lätit, Leedut, Poolat, Rumeeniat, Slovakkiat ja Rootsit;

16.   palub tungivalt liikmesriikidel tõhustada viisade menetlemist, et soodustada liikuvust ja muuta seaduslik reisimine ELi lihtsamaks ja odavamaks, eriti üliõpilastele, teaduritele, ärimeestele ja kodanikuühiskonna esindajatele; kutsub liikmesriike üles tõhusalt tegelema oma konsulaarteenistustes ilmnenud probleemidega; julgustab ühiste Schengeni viisade taotlemise keskuste rajamist naabruspoliitika riikidesse;

17.   julgustab liikmesriike vajaduse korral alustama läbirääkimisi kahepoolsete lepingute sõlmimiseks naabruspoliitika riikidega, et rakendada kohalikku piiriliikluse korda, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1931/2006, millega kehtestatakse maismaal liikmesriikide välispiiril toimuva kohaliku piiriliikluse eeskirjad ning muudetakse Schengeni konventsiooni sätteid(4);

18.   tervitab huviga komisjoni ettepanekut koostada tasuvusuuring võimaliku "naabruspoliitika energialepingu" kohta ja sellega seoses julgustab naabruspoliitika partnereid austama rahvusvahelist õigust ja endale maailmaturul võetud kohustusi;

19.   toetab paremat dialoogi ja koordineeritust ning rohkemat ühistegevust ELi ja Ameerika Ühendriikide vahel, et edendada ühiste eesmärkide saavutamist, nagu demokraatia edendamine, energiavarustuse kindluse suurendamine ja piirkondliku julgeoleku tugevdamine ELi naabruses;

20.   rõhutab samuti vajadust kaasata EMP riigid (Island, Norra ja Liechtenstein) ning Šveits ja nendega koostööd teha ning kasutada täiel määral ära nende koostöökogemused Euroopa Liiduga;

21.   rõhutab vajadust piisavate rahaliste vahendite ja täpse koordineerimise järele teiste finantsasutustega, et muuta Euroopa naabruspoliitika edukaks, ning on seisukohal, et naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendi eelarve suurendamiseks peaks kasutama 2008.–2009. aastateks kavandatud 2007.–2013. aasta finantsperspektiivi läbivaatamist; tervitab naabruspoliitika investeerimisrahastu loomist, mis aitab naabruspoliitika partnerite jaoks rahalisi vahendeid mobiliseerida; rõhutab eriti vajadust säilitada üldine tasakaal naabruspoliitika ida- ja lõunaosa vahel, kajastades ELi sihte ja eesmärke nimetatud piirkondades, senise abi tõhusust ja asjaomase piirkonna elanikkonna suurust;

22.   kutsub komisjoni üles koordineerima oma rahalisi vahendeid ja poliitilise analüüsi ressursse rahvusvaheliste rahandusasutuste (Euroopa Investeerimispank, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank, Maailmapank) omadega, et luua sünergiat reformide mõjutamisel ja stimuleerimisel vastavalt Euroopa naabruspoliitika tegevuskavadele;

23.   tervitab juhtimisrahastu motiveerivat põhimõtet anda täiendavat rahalist toetust kõige rohkem tulemusi saavutanud riikidele; nõuab komisjonilt tungivalt, et juhtimisrahastu premeeriks tõelisi edusamme inimõiguste ja demokraatliku valitsemise eesmärkide saavutamisel, et see põhineks läbipaistvatel eraldamiskriteeriumidel ning et seda kasutataks reformiprotsessi edasiseks toetamiseks;

24.   soovitab riikidesisese korruptsiooni vastu võitlemise üksikasjalikku ja pidevat jälgimist, mille tulemusi tuleks arvesse võtta abi suuruse määramisel;

Ida-Euroopa naabruspiirkond

25.   märgib, et õigusriigi põhimõtteid austavatel demokraatlikel Euroopa naaberriikidel, keda saab selgelt määratleda kui Euroopa riike ja kes austavad õigusriigi põhimõtteid, võib põhimõtteliselt vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 49 olla võimalik taotleda ELi liikmeks saamist, ning et ühise Euroopa protsessi kiirus ja ulatus peaks võimalikult üheselt vastama partnerriikide ja ELi suutlikkusele viia ellu asjakohaseid reforme ja täita tingimusi (Kopenhaageni kriteeriumid);

26.   kordab eelnevat silmas pidades Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta soovituses nõukogule läbirääkimisvolituse kohta uue, laiendatud lepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahel(5) esitatud seisukohta, et Ukrainaga peetavate läbirääkimiste tulemuseks peaks olema assotsiatsioonilepingu sõlmimine, mis tõhusalt ja usaldusväärselt aitab kaasa Ukraina väljavaadetele Euroopas ja algatab vastava protsessi, mille üheks võimalikuks tulemuseks on ELi liikmeks astumine; on seisukohal, et vastav lähenemine tuleks võtta ka suhetes Moldovaga, arvestades, et nimetatud riigiga sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingu esialgne kümneaastane tähtaeg lõpeb 2008. aasta juunis;

27.   märgib komisjoni algatust kutsuda Valgevene osalema vaatlejana 3. septembril 2007. aastal peetud naabruspoliitika konverentsile; avaldab siiski tõsist muret Valgevene valitsuse positiivse vastukaja puudumise pärast eespool nimetatud komisjoni 21. novembri 2006. aasta novembri mitteametlikus dokumendis esitatud tingimusliku koostööpakkumise kohta; taunib jätkuvaid hukkamisi, mida viiakse läbi Valgevenes, ainsas veel surmanuhtlust rakendavas Euroopa riigis, ja muid Valgevene ametiasutuste inimõiguste ja põhivabaduste rikkumisi, ning kutsub neid üles vabastama kõiki poliitvange ja lõpetama demokraatlike jõudude mahasurumine, et Valgevene inimesed saaksid kasu vabadusest, demokraatiast ja heaolust ning kõigist võimalustest, mis tulenevad suuremast integratsioonist ELiga; rõhutab, et EL peaks kiiresti tõhustama kodanikuühiskonna ja meediavabaduse ning demokraatiat, õigusriiki, universaalseid inimõigusi ja põhivabadusi austavate erakondade toetamist; nõuab tungivalt, et Valgevene kohaldaks surmanuhtluse suhtes moratooriumi esimese sammuna selle kaotamise suunas ja ratifitseeriks kodaniku-ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teise lisaprotokolli ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ja selle asjaomased protokollid; julgustab komisjoni kasutama tõhusamalt demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit ning tagama, et Valgevene valitsus ei kasutaks ELi rahastamisvahendeid Valgevene kodanike ja kodanikuühiskonna suhtes vääralt;

28.   kutsub komisjoni üles edendama inimestevahelisi kontakte, alandades valgevenelastelt, eriti üliõpilastelt, teadlastelt ja kodanikuühiskonna esindajatelt viisade eest võetavat tasu, viies need tasud kooskõlla teiste naabruspoliitika riikidega, nagu Ukraina ja Venemaa;

29.   on seisukohal, et Valgevenel on samasugune kutsumus ja väljavaade ühineda Euroopa Liiduga nagu Ukrainal ja Moldoval, kui ta võtab omaks demokraatia, austab põhilisi inimõigusi ja põhivabadusi ning edendab õigusriigi põhimõtet;

30.   on veendunud, et tuleb luua keskpika perioodi vältel rakendatav motiveeriv raamistik, mis tugineb uue põlvkonna assotsiatsioonilepingutele, mille üle peetakse läbirääkimisi Euroopa põhiväärtusi austavate naabruspoliitika riikidega, kes soovivad ELiga tihedamalt integreeruda ja kes näitavad objektiivseid tulemusi naabruspoliitika tegevuskava rakendamisel;

31.   on seisukohal, et kõnealused lepingud peaksid ette nägema kahepoolsete suhete arengut ELiga progresseeruvalt eri tasanditel, leppides kokku konkreetsetes tingimustes ja ajakavades, mida tuleb täita, sealhulgas tuleb ühiselt vastu võetud tegevuskavades kindlaks määrata siduvad tulemuslikkuse näitajad, mida jälgitakse korrapäraselt; kordab oma varasemat ettepanekut välja töötada nende selgelt Euroopa riikidena määratletavate riikidega ulatuslikud vabakaubanduslepingud võimaliku "EMP pluss" (European Economic Area Plus) kontekstis;

32.   kiidab heaks nii viisarežiimi lihtsustamise ja tagasivõtulepingute sõlmimise Ukrainaga kui ka sarnase protsessi algatamise Moldovaga ning nõuab tungivalt, et sarnaste lepingute sõlmimist tuleb arutada ka Lõuna-Kaukaasia riikidega; on veendunud, et pikemas perspektiivis tuleb ette näha väljavaade viisavabaduse kehtestamiseks koos selle saavutamiseks vajalike sammude kindlaksmääramisega; rõhutab, et Gruusia puhul on vajalik ELi ja Gruusia vahelise viisarežiimi lihtsustamise lepingu kiire sõlmimine seoses edusammudega reformide elluviimisel ning ELi ja Venemaa vahel sõlmitud viisarežiimi lihtsustamise lepingu tahtmatu negatiivse mõjuga konfliktide lahendamisele Gruusiast eraldunud Lõuna-Osseetia ja Abhaasia piirkonnas; nõuab tungivalt tõhusate kontrollimehhanismide kasutuselevõtmist, eelkõige seoses tagasivõtulepingute objektiks olevate inimeste põhiliste inimõiguste austamisega; rõhutab õiglase varjupaigamenetluse kättesaadavuse piisava tagatise tähtsust neile, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, eelkõige kiirendatud tagasivõtumenetluse kohaldamisel piirialadel kinnipeetud inimestele, nagu selle kohta on tehtud ettepanek tagasivõtulepingus Ukrainaga ja tagasivõtulepingu ettepanekus Moldovaga;

33.   rõhutab vajadust rakendada intensiivsemalt olemasolevaid ELi toetusega transpordiprojekte piirkonnas, eriti Euroopa, Kaukaasia ja Aasia transpordikoridori projekti (TRASECA), kasutades täielikult ära asjaomaste riikide transiidipotentsiaali;

34.   on veendunud, et taotlema peaks ELi idanaabrite järkjärgulist integratsiooni Euroopa Energiaühendusega, ja nõuab tungivalt, et rakendada tuleb eelkõige energiasektori reforme, kehtestades avatud turumajanduse ja läbipaistvuse põhimõtted eriti hindade, võrgule juurdepääsetavuse ja energiatõhususega seonduva suhtes; tervitab jõupingutusi, mida on tehtud, et muuta energia väline varustuskindlus kooskõlas Euroopa ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga naabruspoliitika üheks nurgakiviks;

35.   rõhutab Euroopa naabruspoliitika poliitilise mõõtme tähtsust; toetab ELi-poolset suuremat abi piirkondlikele poliitilistele koostööprojektidele, nagu Demokraatliku Valiku Ühendus (Community of Democratic Choice), GUAM (Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaan ja Moldova) ning Musta mere majanduskoostöö organisatsioon, et tõhusamalt edendada asjaomases piirkonnas demokraatiat, usaldust, mitmepoolset koostööd ja jätkusuutlikku arengut;

36.   rõhutab vajadust ELi aktiivsema osaluse järele nn külmutatud konfliktide lahendamisel, muu hulgas usaldust suurendavate programmide, konfliktide haldamise ning haridus-, kultuuri- ja kodanikuühiskonna loomise projektide abil eraldunud aladel; kiidab heaks ELi piirihaldamise abimissiooni töö Ukraina ja Moldova piiril; kutsub nõukogu ja komisjoni üles selgitama, et osalemine Euroopa naabruspoliitikas kohustab asjaomaseid riike heanaaberlikeks suheteks, ning et Euroopa naabruspoliitika potentsiaali oleks võimalik täielikult ära kasutada, on asjaomased riigid kohustatud tegema uuendatud, uusi ja tõelisi jõupingutusi püsivate ja jätkusuutlike lahenduste leidmiseks piirkonnas eksisteerivatele konfliktidele ning hoiduma vaenulikest seisukohavõttudest, ähvardustest ja tegevustest, mis võiksid olukorda veelgi halvendada ja õõnestada rahvusvahelise üldsuse tehtud jõupingutusi;

37.   julgustab Ukrainat ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika avalduste ja seisukohtadega kooskõlastatuse raames ühinema ELi võetud piiravate meetmetega Transnistria piirkonna juhtkonna vastu Moldovas, aidates seeläbi märkimisväärselt kaasa Transnistria konflikti rahumeelsele lahendamisele;

38.   tervitab abi, mis on antud Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendi alusel usaldust suurendavatele meetmetele Gruusias ning selle eraldunud piirkondades Abhaasias ja Lõuna-Osseetias; palub komisjonil uurida abi andmise võimalust kohalike usaldust suurendavate ja kohalikku majandust taastavate projektide näol Mägi-Karabahhile eesmärgiga aidata lahendada sealset konflikti;

39.   kutsub Türgit üles looma normaalseid diplomaatilisi suhteid ja uuesti avama maapiiri oma naabri Armeeniaga usalduse loomise meetmete raames, mis on vajalikud püsiva rahu ja majandusliku integratsiooni saavutamiseks piirkonnas; palub Türgil ja Armeenial alustada ausat arutelu veel lahendamata probleemide üle;

40.   rõhutab keerulisema poliitika väljatöötamise tähtsust Musta mere piirkonna jaoks, täiendamaks Euroopa naabruspoliitikat, ning rõhutab Türgi ja Venemaa olulisust partneritena kõnealuse piirkonna jaoks elujõulise strateegia väljatöötamisel;

41.   peab oluliseks tugevdada Euroopa Parlamendi ja Euroopa naabruspoliitika idaosa riikide vahelise poliitilise partnerluse parlamendimõõdet; soovitab seetõttu moodustada Ida-Euroopa naabruspoliitika parlamentaarne assamblee (EURO-NEST), mis järgiks Euroopa Parlamendi osalusel juba loodud mitmepoolsete parlamentaarsete assambleede eeskuju ning kaasaks Ukraina, Moldova, Gruusia ja Aserbaidžaani parlamendid ning demokraatiat pooldavad vaatlejad Valgevenest;

42.   seoses parlamentaarse mõõtme tugevdamisega innustab nõukogu, komisjoni ja liikmesriike arendama välja koostöös ELi naabruspoliitika idapiirkonna riikide valitsustega mitmepoolset piirkondlikku koostööplatvormi ministrite tasandil, tugevdades veelgi ELi naabruspoliitika mõõdet Ida-Euroopas;

43.   on veendunud, et kõnealune assamblee ja ministeeriumide koostöö annaks kasuliku panuse tugevdatud Euroopa naabruspoliitika rakendamisse ning tooks lisaväärtust kahepoolsete parlamentidevaheliste delegatsioonide töösse, võimaldades kõigil asjaomastel pooltel tugevdada koostööd, solidaarsust ja vastastikust usaldust, aidata kaasa külmutatud konfliktide lahendamisele ning parandada korrapärast mitmepoolset dialoogi selge piirkondliku mõõtmega ühishuvi pakkuvatel teemadel, nagu näiteks energia, keskkond, terrorismivastane võitlus, rändehaldus, inimõigused jne;

44.   rõhutab vajadust kasutada strateegilist partnerlust ELi ja Venemaa vahel nõudmaks, et põhilisi inimõigusi ja põhivabadusi, rahvusvahelist õigust, demokraatlikku valikut ja õigusriigi põhimõtet austataks kui põhimõtteid, millele tugineb mõlema partneri lähenemisviis ühisele naabrusele; kutsub Venemaa võime täitma oma kohustust aidata taastada naabruspoliitika riikide territoriaalne terviklikkus ning kaitsta vähemusi piirkondades, kus Venemaa on seotud rahuvalvemissioonidega, ning mitte seista vastu Euroopa võimalikule kaasamisele tsiviil- ja sõjalistesse rahuvalveoperatsioonidesse külmutatud konfliktidega piirkondades, nagu on palunud mõned asjaomased pooled; avaldab kahetsust, et energiaallikaid kasutatakse poliitiliste eesmärkide realiseerimise vahendina; kutsub Venemaad üles alustama konstruktiivset dialoogi ELi ja meie ühiste naabritega võimaluste üle süvendada mitmepoolset koostööd Musta mere piirkonnas;

45.   tervitab algatust kindlustada strateegilisi suhteid ELi naabruspoliitika idapiirkonna riikide naabritega, eriti Kesk-Aasia riikidega; tervitab sellega seoses hiljuti vastu võetud Kesk-Aasia strateegiat; on sellega seoses arvamusel, et Euroopa Liidu ja Kesk-Aasia vahel tuleks arendada selgejoonelist ja kaugeleulatuvat koostööd; rõhutab, et arvestades Kasahstani olulisust asjaomase piirkonna poliitikas, majanduses ja energiavaldkonnas ning samuti kõnealuse riigi selgejoonelist ja toimivat ilmalikku mitmerahvuselist struktuuri, peaks see riik olema esimene näide tugevdatud suhete kohta nende riikide ja Euroopa Liidu vahel, eeldusel, et Kasahstan viib läbi ulatuslikke poliitilisi reforme, pöörates erilist tähelepanu inimõiguste ja demokraatia põhimõtete austamisele;

46.   nõuab, et Euroopa naabruspoliitika rakendamine peab jätkuvalt olema kõigi ELi liikmesriikide ühine poliitiline ülesanne; soovitab komisjonil võtta arvesse ELiga 21. sajandil ühinenud liikmesriikide ainulaadseid üleminekuga seotud reformikogemusi, et edasi arendada ja täiustada praegu kasutusel olevaid uusi mehhanisme, mis võiksid ELi naabruspoliitika riikidele kasulikud olla;

Vahemere lõunaosa naabruspiirkond

47.   rõhutab ELi ja Vahemere lõunapiirkonna riikide tihedat ja pikaajalist seotust ning rõhutab, et tihedast koostööst on huvitatud mõlemad pooled;

48.   tuletab meelde, et Euroopa Liit peab aktiivselt toetama ja edendama reformiprotsessi Euroopa naabruspoliitika lõunapoolsetes partnerriikides, sest ulatuslike poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete reformide võimalik kasu ületab suurel määral nende kulu; tuletab samuti meelde, et tegemist on järkjärgulise protsessiga, mis sõltub osaliselt partnerriikide soovist neid reforme hõlbustada;

49.   palub komisjonil lisaks uurida võimalusi järgmise põlvkonna laiaulatuslike lepingute sõlmimiseks naabruspoliitika lõunapiirkonna riikidega; rõhutab eriti, et kõnealused lepingud peavad sisaldama sätteid inimõiguste klausli rakendamiskorra kohta; märgib, et kõnealused kahepoolsed lepingud ei tohiks tulla piirkondliku mitmepoolse koostöö tugevdamise arvelt ja eelkõige mitte Barcelona protsessi vabakaubanduspiirkonna loomisega seotud eesmärgi taotlemise arvelt; palub liikmesriikidel otsida võimalikke viise tihedama koostöö saavutamiseks, sealhulgas tõhustatud paindlikkuse kaudu, avades tulevikus põllumajandus- ja tööturud viisil, mis on kooskõlas sotsiaalkaitse ja õiguslikkusega; palub naabruspoliitika lõunapiirkonna riikidel tõhustada jõupingutusi majandussüsteemide laiemal avamisel ja majandusalaste eeskirjade ühtlustamisel ELi õigustiku asjaomaste osadega; rõhutab vajadust anda Vahemere piirkonna riikidele õigus kontrollida nende turgude avanemise kiirust ning nende riikide majandus- ja sotsiaalse arengu strateegiaid; on seisukohal, et Euroopa naabruse ja partnerluse instrumendi tõhusam kasutamine piirkondlike projektide jaoks võimaldaks olukorda parandada, et edendada tõeliselt integreeritud piirkondlikku majandusala;

50.   kordab, et universaalsed inimõigused on ELi väärtuste keskmes; avaldab kahetsust, et kuigi Euroopa – Vahemere piirkonna partnerluse algusest alates on saavutatud olulisi edusamme demokraatia ja inimõiguste valdkonnas, ei ole see edu piisav, ning nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks asjaomastes riikides tööd valitsuste, piirkondlike ja omavalitsustega ning kodanikuühiskonna osalejatega; rõhutab sõnavabaduse olulisust demokraatliku kultuuri ülesehitamisel ja kodanikuühiskonna tugevdamisel; nõuab tungivalt, et komisjon rakendaks selles valdkonnas tõhusaid dialooge ning töötaks aktiivselt välja ühist hariduspoliitikat ja programme, et edendada vastastikust mõistmist, sallivust ja naiste õigusi, eriti uute põlvkondade hulgas; on arvamusel, et seda eesmärki silmas pidades peaksid lõunapiirkonna partnerid üles näitama suuremat läbipaistvust ja avatust kodanikuühiskonda panustamisel; on siiski veendunud, et inimõigustealased dialoogid ei tohiks takistada ELil tegemast avalikku kriitikat või võtmast teisi meetmeid põhiõiguste tõsiste rikkumiste korral;

51.   tunnustab lõunapiirkonna riikide erinevaid olusid, huve ja prioriteete, mida on arvesse võetud läbirääkimistel tegevuskavade üle ja nende rakendamisel; rõhutab Euroopa –Vahemere piirkonna partnerluse raames piirkondliku koostöö tõhustamise äärmist olulisust; rõhutab, et naabruspoliitika ei asenda mingil juhul Euroopa – Vahemere piirkonna partnerlust ega konkureeri sellega, vaid kõnealused kaks poliitikat täiendavad üksteist, võimaldades kombineerida Barcelona protsessi mitmepoolset lähenemisviisi kahepoolse perspektiiviga; kutsub komisjoni üles tõhustama jõupingutusi teavitamise vallas, et selgitada kahe poliitika vahelist seost partnerriikidele ja ELi avalikkusele;

52.   kinnitab vajadust ELi institutsioonide ja liikmesriikide tugevama poliitilise tahte järele osaleda aktiivselt asjaomase piirkonna konfliktide lahendamises, vältides samas olukordi, mille puhul konfliktid takistavad Euroopa naabruspoliitika arengut; rõhutab, et naabruspoliitika ei saavuta oma täielikku mõju, lahendamata konflikte, mis muudavad piirkondliku koostöö keeruliseks või võimatuks; kordab, et konfliktide ennetamist toetavat naabruspoliitika tegevust tuleb tõhustada ja see peab tuginema usaldust suurendavatele meetmetele, nagu piirihaldamine, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi leppimisprotsesside toetamine ning kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamine; rõhutab juhtimisrahastu vahendi tähtsat rolli konfliktide ärahoidmisel ja lahendamisel; rõhutab seetõttu vajadust sidususe ja vastastikuse täiendavuse järele Euroopa naabruspoliitika ning teiste õigusaktide ja poliitiliste küsimuste vahel, ning vajadust struktureeritud konfliktianalüüsi ja konfliktide ennetamise võime järele programmide kavandamisel, rakendamisel ja kontrollimisel;

53.   kordab, et naabruspoliitika moodustab koos Euroopa – Vahemere piirkonna partnerlusega kõigi koostöövaldkondade raamistiku; on seisukohal, et tõhusam koostöö huvitatud poolte vahel peaks olema võimalik ja et seda tuleb toetada; märgib, et uute algatuste kaalumisel Vahemere piirkonnaga koostöö tõhustamiseks tuleks kindlasti anda uus tõuge Euroopa – Vahemere piirkonna partnerlusele, milleks on vaja tõsiselt mõelda piirangutele ja viimastel aastatel tekkinud raskustele; nõuab, et Vahemere piirkonnaga seonduv peaks jätkuvalt olema liikmesriikide ühise poliitilise huvi keskmes; tuletab meelde Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee olulisust; loodab, et kõnealune institutsioon võiks olla kaasatud Euroopa – Vahemere piirkonna poliitika arengu hindamisse;

54.   peab oluliseks tihedamate suhete loomist – ka uute suhete abil – ELi naabrite naaberriikidega, näiteks Pärsia Lahe Koostöönõukogu riikidega;

Euroopa Parlamendi roll

55.   kinnitab kohustust jätkata naabruspoliitika rakendamise kontrollimist, kasutades eelkõige oma pädevust, sealhulgas viimase võimalusena oma eelarvepädevust, ja jätkates 2007. aastal alustatud ja 2009. aastaks kavandatud läbivaatamise eesmärgil jätkuvat dialoogi komisjoniga Euroopa naabruse ja partnerluse instrumendi rakendamise teemal ning samuti demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi teemal; kavatseb jälgida korrapäraselt naabruspoliitika eduaruandeid; avaldab siiski kahetsust, et Euroopa Parlamendiga ei konsulteeritud naabruspoliitika tegevuskavade, nende rakendamise hindamise ja inimõiguste allkomisjonidega peetud arutelude edusammude suhtes;

56.   on teadlik oma rollist märkimisväärse arvamusekujundajana ja avaliku arutelu foorumi läbiviijana ning kavatseb tõhustada koostööd naabruspoliitika riikide parlamentide ja kodanikuühiskondadega; kohustub seetõttu kasutama tõhusamalt oma parlamentidevaheliste asutuste delegatsioone; rõhutab sellega seoses valitsusvälise mõõtme, nimelt Euroopa – Vahemere kodanikuühiskonna platvormi tähtsust poliitilise dünaamika tugevdamisel lõunapiirkonna partnerriikides;

o
o   o

57.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa naabruspoliitika riikide valitsustele ja parlamentidele ja Türgile ning Vene Föderatsioonile.

(1) ELT C 287 E, 24.11.2006, lk 312.
(2) ELT C 280 E, 18.11.2006, lk 113.
(3) ELT C 314 E, 21.12.2006, lk 330.
(4) ELT L 405, 30.12.2006, lk 1.
(5) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0355.


Kaubandus- ja majandussuhted Ukrainaga
PDF 178kWORD 102k
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon kaubandus- ja majandussuhete kohta Ukrainaga (2007/2022(INI))
P6_TA(2007)0539A6-0396/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1638/2006, millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta(1);

–   võttes arvesse Ferrero-Waldneri ja Solana kümnepunktilist Ukraina kava, mille nõukogu kinnitas 21. veebruaril 2005. aastal;

–   võttes arvesse volinik Ferrero-Waldneri 22. novembri 2005. aasta teatist komisjonile "Euroopa naabruspoliitika rakendamine ja edendamine" (SEK(2005)1521);

–   võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta (KOM(2006)0726);

–   võttes arvesse komisjoni koostatud riigi strateegiadokumenti aastateks 2007–2013 ja riiklikku näidisprogrammi aastateks 2007–2010 Ukraina kohta;

–   võttes arvesse 1. detsembril 2005. aastal allkirjastatud Ukraina ja ELi vahelise energiaalase koostöö vastastikuse mõistmise memorandumit;

–   võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga "Ukrainaga ühise õhuruumi arendamine" (KOM(2005)0451);

–   võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga "Euroopa naabruspoliitika – strateegiadokument" (KOM(2004)0373);

–   võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti, mis on lisatud komisjoni teatisele nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta: naabruspoliitika eduaruanne, Ukraina (KOM(2006)0726), (SEK(2006)1505);

–   võttes arvesse 5. mail 1993. aastal allkirjastatud ning 9. märtsil 2005. aastal pikendatud ja muudetud Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist tekstiilitoodetega kauplemise lepingut;

–   võttes arvesse 14. juunil 1994. aastal allkirjastatud ning 30. märtsil 2004. aastal ja 27. märtsil 2007. aastal pikendatud ja muudetud Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Ukraina vahelist partnerlus- ja koostöölepingut(2);

–   võttes arvesse 22. novembril 2004. aastal allkirjastatud Euroopa Ühenduse ja Ukraina valitsuse vahelist teatavate terasetoodetega kauplemist käsitlevat lepingut(3);

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ukraina vahelist koostöölepingut tsiviilotstarbelise satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) kohta ning Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist lennuühenduse teatavaid aspekte käsitlevat lepingut, mis mõlemad allkirjastati 1. detsembril 2005;

–   võttes arvesse viimaste ELi ja Ukraina tippkohtumiste, sealhulgas 27. oktoobril 2006. aastal Helsingis ning 14. septembril 2007. aastal Kiievis toimunud tippkohtumiste tulemusi;

–   võttes arvesse oma 19. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika kohta(4);

–   võttes arvesse oma 22. mai 2007. aasta resolutsiooni globaalse Euroopa kohta – konkurentsivõime välisaspektid(5),

–   võttes arvesse oma 12. juuli 2007. aasta soovitust nõukogule läbirääkimisvolituste kohta uue laiendatud lepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahel(6);

–   võttes arvesse ELi ja Ukraina parlamentaarse koostöökomitee juures tegutseva Euroopa Parlamendi delegatsiooni tegevust;

–   võttes arvesse nõukogu 22. jaanuari 2007. aasta järeldusi uue laiendatud lepingu kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A6-0396/2007),

A.   arvestades, et Ukraina on ELi jaoks strateegilise tähtsusega partner ning loomulikuks sillaks ELi ning Venemaa ja Kesk-Aasia vahel; arvestades, et Ukraina suurus, loodusvarad, rahvastik ning geograafiline asend annavad Ukrainale Euroopas ainulaadse seisundi ja muudavad ta oluliseks tegutsejaks selles piirkonnas;

B.   arvestades, et pärast 2004. aasta laienemist sai EList Ukraina suurim kaubanduspartner ning et Ukrainaga piirnevate riikide ühinemine ELiga on tugevdanud Ukraina kaubandussidemeid ELiga ja avanud uusi piirkondliku kaubanduse, tööstusliku koostöö ja majanduskasvu võimalusi;

C.   arvestades, et Euroopa Parlamendi üks peamisi eesmärke välispoliitikas on tõhustada ja edendada Euroopa naabruspoliitikat, mille eesmärk on toetada demokraatia ja turumajanduse arengut ELiga piirnevates riikides ning tugevdada nende poliitilisi ja majanduslikke sidemeid ELi ja selle liikmesriikidega;

D.   arvestades, et naabruspoliitika tõhustamiseks tuleb esmajärjekorras edendada mitmepoolsust ja seega on uue laiendatud lepingu, mida käsitlevad läbirääkimised algasid 5. märtsil 2007, peamine teema tulevase vabakaubanduslepingu sõlmimine;

E.   arvestades, et nii Ukraina ühinemine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) kui ka ühinemislepingu ratifitseerimine Ukraina parlamendi poolt on mõlemad vajalikud eeldused selleks, et Ukraina saaks uue laiendatud lepingu raames alustada ELiga läbirääkimisi vabakaubanduspiirkonna loomiseks, eesmärgiga siduda Ukraina majandus võimalikult tugevalt ELi majandusega ja parandada riigi üldist suutlikkust kaubanduse ja majanduse valdkonnas;

F.   arvestades, et kaubanduse valdkonnas on ELi ja Ukraina huvid sarnased ning nende vastavate turgude suurem integreeritus oleks kasulik mõlemale ning et ühenduse õigustiku järkjärguline kohaldamine Ukraina poolt oleks oluline samm edasi Ukraina majanduse järkjärgulise ELiga integreerimise ja poliitilise koostöö süvendamise eesmärgi suunas;

G.   arvestades, et kavandataval Ukraina ja Euroopa Ühenduse vahelisel vabakaubanduslepingul võib algselt olla negatiivseid külgi, mis mõjutaksid eelkõige majanduslikult ja sotsiaalselt kõige nõrgemaid elanikkonna rühmasid; arvestades vajadust luua elanikkonna rühmadele majandusabi suurendamise kaudu üleminekumehhanism, mis võimaldaks järkjärgulist ja tasakaalustatud integratsiooni ning toetaks sellega riigi jätkusuutlikku arengut;

H.   arvestades, et ELi-poolsed pingutused ei tohi keskenduda üksnes Ukraina majanduslikule integratsioonile, vaid tuleb luua alus ka sotsiaaltoetuste süsteemile, mille kaudu tagatakse näiteks õiglasem ja tasakaalustatum juurdepääs vanaduspensionitele või võimaldatakse kõige vaesemate elanikkonna rühmade, lasterikaste perede või maaelanikkonna toetamist ning luuakse rahastamismehhanisme ja muid võimalusi vähemuste integratsiooniks; arvestades, et nende meetmetega toetatakse sotsiaalset ja poliitilist stabiilsust, mis on vajalik Ukraina edukaks majanduslikuks integratsiooniks WTO raames ja tugevamateks partnerlussuheteks ELiga;

I.   arvestades, et EL ja Ukraina on otsustanud eesmärgiks seatud ühise vabakaubanduspiirkonna loomise suunas kiiresti edasi liikuda, nagu seda on viimastel kõrgetasemelistel kohtumistel ja tippkohtumistel kinnitatud, niipea kui Ukraina on WTOga ühinemise protsessi lõpetanud ja Ukraina parlament on ühinemislepingu ratifitseerinud,;

J.   arvestades, et Ukrainale tuleb jätta aega ja ruumi oma suutlikkuse parandamiseks, mis võimaldab tal tulla toime globaliseerumisega seotud väljakutsetega; arvestades, et riigi majanduse tugevamaid ja nõrgemaid külgi ning siseriiklikku eripära ja piirkondlikku olukorda arvesse võttes tuleb Ukraina turg järk-järgult avada, mis peab aga toimuma teatud paindlikkusega, et vältida riigile üheainsa majandusmudeli pealesurumist;

K.   arvestades, et ELi ja Ukraina ees seisvad üleilmastumise ja uute ning tugevate majanduslike osapoolte ilmnemisega seotud kaubandus- ja majanduspoliitilised väljakutsed on sarnased; arvestades, et tõhusam majanduskoostöö ELiga võiks anda tõuke vajalikele reformidele ning aidata soodsama investeerimiskliima kaudu suurendada nii rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide kui ka erasektori otseinvesteeringuid Ukraina majandusse;

L.   arvestades, et majanduskoostöö tugevdamine Ukrainaga toob kaasa positiivseid kasvuvõimalusi ka liikmesriikide majanduste jaoks ja kiirendab nende paremat integratsiooni ELi siseturuga;

M.   arvestades, et Ida-Euroopa uued poliitilised, majandus- ja sotsiaalprobleemid kujutavad endast väljakutseid, millele peavad reageerima kõik osalised ühiselt ja koordineeritult,

WTOga ühinemine

1.   toetab WTOga ühinemist käsitlevate läbirääkimiste edukat lõpetamist; palub Ukrainal kõrvaldada kõik järelejäänud õiguslikud ja tehnilised takistused, mis põhjustavad raskusi ühinemisel WTOga;

2.   palub komisjonil ja liikmesriikidel pakkuda Ukrainale seoses WTOga ühinemisega täiendavat poliitilist ja diplomaatilist toetust ning riiki vajalike nõuete täitmisel ka edaspidi abistada; palub komisjonil toetada Ukrainat talle antud üleminekuaja kasutamisel täies mahus seoses WTO liikmesusega esitatud kõrgete nõudmiste täitmiseks;

3.   kiidab heaks ELi otsuse anda Ukrainale turumajanduse staatus ja tunnustada seeläbi Ukraina valitsuse poolt riigi hästi toimiva turumajanduse loomiseks tehtud suuri jõupingutusi; palub Ukraina valitsusel need saavutused koondada, et tagada, et tõsistele turumoonutustele reageeritakse nõuetekohaselt;

ELi ja Ukraina vabakaubanduspiirkonna loomine

4.   kiidab heaks asjaolu, et praegu komisjoni juhtimisel läbiviidav kaubanduse säästvuse mõju hinnang lõpetatakse enne vabakaubanduslepingut käsitlevaid ametlikke läbirääkimisi, mida alustatakse niipea kui Ukraina on WTOga ühinenud ja Ukraina parlament on ratifitseerinud ühinemislepingu; palub komisjonil ja Ukraina valitsusel võtta vabakaubanduslepingu sätete määratlemisel hoolikalt arvesse säästvuse mõju hinnangu tulemusi;

5.   palub lepingupooltel hoolikalt kaaluda usaldusväärse ja tõhusa institutsioonilise raamistiku loomist, mis võimaldaks omakorda luua ühised järelevalvekomisjonid ja anda neile vastavad volitused; ühised järelevalvekomisjonid võivad anda soovitusi pooltevaheliste kaubandus- ja majandussuhete parandamiseks ning toimiva vaidluste lahendamise mehhanismi loomise ergutamiseks;

6.   palub komisjonil ja Ukraina valitsusel luua veel enne vabakaubanduslepingut käsitlevate läbirääkimiste lõpetamist säästva arengu foorumi, mis oleks avatud kodanikuühiskonna esindajatele ja mille raames tegeletakse intensiivselt ka kliimamuutuste küsimusega;

7.   märgib, et vabakaubanduspiirkonna loomisel Ukrainaga on pikemas perspektiivis vaieldamatult positiivne mõju, kuid lühemas või keskpikas perspektiivis võivad ELi idapoolsete liikmesriikide jaoks kaasneda sellega ka negatiivsed järelmõjud, millega tuleb aidata toime tulla;

8.   palub Ukrainal töötada välja rahvusvahelistele ja ELi normidele vastavad tollialased õigusaktid ja neid rakendada ning parandada nii piiril kui ka riigi sees tegutsevate tolliteenistuste tööd lihtsustatud ja kaasajastatud tollimenetluste abil; palub komisjonil Ukraina poolt selles valdkonnas tehtud jõupingutusi toetada ning anda talle täiendavat tehnilist abi ja sihtotstarbelist rahalist toetust;

9.   märgib, et vaatamata asjaolule, et ELi üldiste tariifsete soodustuste kava ei hõlma Ukrainast ELi imporditud kõige konkurentsivõimelisemaid tooteid, on see süsteem osutunud siiski erakordselt kasulikuks nende Ukraina tootjate jaoks, kes soovivad ühenduse turule pääseda; palub komisjonil ja liikmesriikidel seoses Ukrainaga kaaluda edasist liberaliseerimist ja võimaldada tal kasutada teatud sooduskorda nn tööõiguse klausli alusel (mis lubab riikide suhtes, nagu näiteks Ukraina, kes rakendavad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) peamisi töötajate õigusi käsitlevaid konventsioone, kohaldada sooduskorda);

Tööstuspoliitika

10.   palub Ukrainal tungivalt viia läbi täiendavaid sisereforme, mis võimaldaksid täielikku integreerumist ülemaailmsete turgude ja väärtusahelatega; rõhutab, et ekspordi mitmekesistamine peab eelkõige täiendama koduturu tugevdamist, et ekspordi valdkonnast kujuneks tulevikus Ukraina majanduskasvu usaldusväärne alus;

11.   palub Ukrainal edendada avalike teenuste tõhusust ja tagada nende parem kättesaadavus kõikidele kodanikele ning pöörata rohkem tähelepanu turu liberaliseerimise küsimusele, eelkõige erastamisprotsessi eduka läbiviimise, monopolide lõhkumise ja Ukraina riigipanga sõltumatuse tagamise teel;

12.   peab oluliseks, et kommertsteenuseid eristatakse avalikest teenustest, seejuures ei tohiks viimaseid liberaliseerimine mõjutada, et elanikkonna põhivajadused oleksid rahuldatud ja kõigile tagatakse hea juurdepääs peamistele avalikele hüvedele nagu tervishoid, haridus, joogivesi ja energia;

13.   palub Ukrainal pärast WTO liikmeks saamist luua tasakaalustav jõud osanike ja investorite laienenud õigustele kõikidele kodanikele ettevõtjaid puudutava teabe paremini kättesaadavaks tegemise ning sotsiaalsetest ja varalistest õigustest ja inimõigustest range kinnipidamise tagamise teel ning hoolitseda selle eest, et ettevõtjad võtaksid üle rahvusvahelised standardid ettevõtjate sotsiaalse vastustuse, raamatupidamise ja auditeerimise valdkonnas; rõhutab tungivalt vajadust, et Ukraina tsiviil- ja kaubanduskohtud omaksid diskrimineerimise ja pettuste vastu võitlemisel olulisemat rolli;

14.   palub Ukrainal tungivalt luua ühtne ja tõhus maksusüsteem, mis on kooskõlas ELi õigusaktide ja tavadega; märgib, et usaldusväärsed ja tõhusad finantsteenused on vajalik eeldus igasuguseks edasiseks majanduskasvuks Ukrainas; rõhutab, et tuleb ajakohastada rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise eeskirju ning laiendada nende kohaldamisala; palub Ukrainal tungivalt lõpetada viivitamatult välismaiste ettevõtjate diskrimineerimine maksustamise valdkonnas;

15.   täheldab murelikult, et vaatamata Ukraina valitsuse jõupingutustele on korruptsioon riigis endiselt laialt levinud ja takistab oluliselt nii majanduskasvu kui ka välismaise kapitali juurdevoolu; palub Ukraina valitsusel tungivalt võtta korruptsiooni vastu võitlemiseks asjakohaseid meetmeid, eelkõige pöörates erilist tähelepanu seda põhjustavatele asjaoludele;

16.   märgib, et malmi ja terase sektor moodustab suurema osa Ukraina tööstustoodangu ekspordist ja on riigi suurim kaubandusliku sissetuleku allikas; tervitab terasetoodete lepingu sõlmimist, mis allkirjastati ELi ja Ukraina koostöönõukogu raames 18. juunil 2007. aastal, mis võimaldas oluliselt suurendada ühendusse lubatavate Ukraina terasetoodete kvoote ning soodustas Ukraina ja ELi vahelise kaubavahetuse järkjärgulist, kuid siiski tõhusamat liberaliseerimist; usub, et kõnealune kokkulepe annab olulise panuse partnerlus- ja koostöölepingu eesmärkide edendamisse ning sillutab pärast koguseliste piirangute tühistamist teed paremini integreeritud turgude tekkimisele kooskõlas WTO sätetega;

17.   kutsub Ukrainat üles kõrvaldama ebaõiglast kaubandust põhjustavad konkurentsimoonutused ning aitama seeläbi kaasa harmooniliste kaubandussuhete loomisele; kutsub samuti komisjoni üles tagama, et kaubanduse kaitsevahendeid kohaldatakse üksnes juhul, kui kaubanduse moonutused on põhjustanud kahjustava dumpingu või subsideerimise olukorra;

18.   kutsub Ukraina valitsust üles hoiduma ebaseaduslike subsiidiumide andmisest Ukraina eksportivatele ettevõtjatele, mis oleks vastuolus WTO reeglitega, ja vältima igasuguseid turumoonutusi;

19.   täheldab, et Ukraina praegused kaubavood, mille maht on juba oluliselt suurenenud ja mis suureneb veelgi, ei ole pikaajalises perspektiivis siiski jätkusuutlikud, sest need sõltuvad suures osas ajutistest ja tsüklilistest asjaoludest, nagu näiteks ülemaailmse terase tarbimise ja hindade suurenemine;

20.   ergutab normide lähendamist põllumajanduse, tööstuse ja teenuste valdkonnas ning palub komisjonil anda kõnealuste normide kooskõlla viimiseks ühenduse standarditega vajalikku rahalist ja tehnilist abi;

21.   väljendab muret seoses kaevandustööliste töötingimuste ja väikeste sissetulekutega ning kaevandustes aset leidvate tööõnnetuste arvu suurenemisega Ukrainas; palub Ukraina valitsusel tungivalt tagada, et turvalisuse ja miinimumpalga osas järgitakse nõuetekohaselt töötajate põhiõigusi;

Energeetika ja transiidiga seotud küsimused

22.   nõuab Ukraina ja ELi vahelise kõrgetasemelise energeetikaalase dialoogi tõhustamist, et rakendada täielikult Ukraina ja ELi vahelise energeetikaalase koostöö vastastikuse mõistmise memorandumit;

23.   on seoses asjaoluga, et kliimamuutuste vastu võitlemiseks on säästev kaubandus hädavajalik, arvamusel, et juurdepääs energiavarudele on küsimus, mida tuleks reguleerida mitmepoolsete kokkulepete raames ja mida ei tohi kahjustada kõige soodsamate juurdepääsutingimuste saavutamiseks sõlmitavate kahepoolsete kaubanduslepingutega;

24.   kutsub Ukrainat üles arendama välja järjepidev lähenemisviis energeetikaküsimustele, mille eesmärk on tagada Ukraina territooriumi läbivate energiaallikate mitmekesistamine ja varustuskindlus, tuumaohutus, riikliku energiaturu reform, energiasektori infrastruktuuri (sealhulgas torujuhtmete) arendamine ja kaasajastamine, energia tõhus kasutus ja taastuvate energiaallikate parem kasutamine;

25.   rõhutab ohutu, läbipaistva ning usaldusväärse Ukraina ja ELi vahelise energia transiidisüsteemi tagamise olulisust;

26.   toetab tugevalt Ukraina järkjärgulist kaasamist üleeuroopalistesse transpordivõrkudesse; peab seda ELi ja Ukraina vahelise vabakaubanduslepingu eduka toimimise võtmeteguriks;

Intellektuaalomandi õigused

27.   nõuab tungivalt, et Ukraina ametiasutused viiksid WTOga ühinemise ja ELiga sõlmitud asjakohaste kahepoolsete kokkulepete raames oma intellektuaalomandi kaitse valdkonda reguleerivad seadused kooskõlla ühenduse õigustiku, WTO eeskirjade, eelkõige intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepinguga (TRIPS), ja muude asjakohaste rahvusvaheliste normidega, ja tagaksid nende täieliku, järjekindla ja pideva rakendamise, nii et oleks võimalik võidelda tõhusalt võltsingute ja piraatluse vastu; palub Ukraina seadusandlikul kogul konsulteerida ELi ja asjassepuutuvate sidusrühmadega, eelkõige autoriõiguste omanike esindajatega, õigusloomeprotsessi varajases staadiumis ja enne autoriõigusseaduse mistahes muutmist, eriti mis puudutab digitaalõiguste kehtestamist või nende muutmist, intellektuaalomandi õiguste kollektiivse esindamise reguleerimist ja jõustamissätteid;

28.   palub Ukraina ametiasutustel võtta kõik vajalikud tõhusad ja meetmed, mille abil on võimalik teha kahjutuks ebaseadusliku tegevuse allikad, nagu näiteks optilisi kettaid tootvad tehased, kus tehakse autoriõigustega kaitstud toodete piraatkoopiaid, ja veebilehed, mis sisaldavad ebaseaduslikke autoriõigustega kaitstud materjale, ning kõrvaldada turgudelt, nagu näiteks Kiievis asuv Petrovka turg, piraattooted; märgib, et nende meetmete hulka peaksid kuuluma ka korduvad ja etteteatamata kontrollkäigud koostöös autoriõiguste omanikega;

29.   peab praeguse kohtusüsteemi kohandamist tungivalt vajalikuks, et tagada intellektuaalomandi õiguste tõhus kaitse, kriminaalmenetluste kiirem läbiviimine ja kõikide isikute, kes on ebaseadusliku kaubandusega seotud (st nii tootjad kui ka müüjad), kohtulik karistamine; märgib, et Ukraina kohtunikele ja kohtutele tuleks anda üldine juhis silmnähtavalt järeletehtud ja võltsitud materjalide konfiskeerimiseks ja hävitamiseks;

30.   nõuab tungivalt, et Ukraina ametiasutused vaataksid läbi autoriõigustega kaitstud toodete hologrammide süsteemi, konsulteerides seejuures põhjalikult autoriõiguste omanikega;

31.   palub Ukraina tolliasutustel karmistada meetmeid, mis on suunatud ebaseaduslikult toodetud piraatplaatide impordi vastu Venemaalt, ja parandada nende koostööd erasektoriga;

Koostöö teaduse ja hariduse valdkonnas

32.   palub Ukrainal tungivalt töötada välja majandusmudel, mille aluseks on teadmistepõhine majandus, ja eraldada oluliselt suurem osa sisemajanduse kogutoodangust teadusuuringuteks ja teadlaste vahetusteks; palub komisjonil tagada finants- ja tehnilise abi andmine;

33.   rõhutab, et koostöö teaduse, teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonnas on olulise tähtsusega Ukraina majanduse arengu jaoks ning investeerimiseks ja uuendustegevuseks soodsa keskkonna loomiseks; on arvamusel, et seetõttu tuleb arendada edasi nii ELi liikmesriikide kahepoolseid suhteid Ukrainaga kui ka ELi ühist poliitikat Ukraina suhtes;

34.   palub komisjonil ja Ukraina valitsusel parandada koostööd teaduse, tehnoloogia, hariduse, koolituse ning haridus- ja teaduslike teadmiste valdkonnas, nagu näiteks Erasmus Munduse ja Jean Monnet´ programmide raames; toetab tugevamate piiriüleste kultuurisidemete ning koostöö loomist ülikoolide ja uurimiskeskuste vahel;

35.   rõhutab, et EL peab toetama Ukraina haridussüsteemi toetusprogrammide loomise ja rahaliste stiimulite kaudu, mille abil on võimalik arendada teaduslikke ja tehnoloogilisi uuringuid, mis aitavad kaasa riigi suuremale ja säästvamale majanduskasvule ning kultuurilisele ja teaduslikule arengule;

Põllumajandus ja keskkond

36.   kiidab heaks vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamise 2006. aasta oktoobris põllumajanduslikke küsimusi käsitleva struktureeritud dialoogi kohta; rõhutab, et põllumajanduse valdkond täidab olulisi ülesandeid, mis puudutab eelkõige keskkonnakaitset, sõltumatust toiduainetega varustamisel ja sotsiaalse tasakaalu loomist seoses suurte erinevustega maa- ja linnapiirkondade arengus, mis võib õigustada põllumajandussektori kõrgemaid tollitariife mittepõllumajanduslike toodetega võrreldes;

37.   nõuab, et toetatakse põllumajanduses tegutsevaid isikuid ja maaelanikkonda nende majandusliku ja tervishoiu olukorra parandamise ning maapiirkondade arendamise teel; rõhutab, et vastavat toetust tuleb anda rahalises ja infrastruktuuritoetuse vormis, luues väiketootjatele juurdepääsuvõimaluse laenudele ja võttes kasutusele toetuste määratlemise süsteemi, mille abil on võimalik toetada eelisjärjekorras väike- ja noorettevõtjaid, ning töötada välja kutseõppeprogramme; viitab vajadusele luua ka maa- ja linnapiirkondi ühendav transpordivõrgustik ning parandada maapiirkondades juurdepääsu informatsioonile;

38.   palub komisjonil alustada arutelu, eesmärgiga panna alus regulatiivsele koostööle sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete valdkonnas; palub komisjonil alustada Ukrainaga läbirääkimisi geograafiliste tähiste kaitsmise küsimuses ja lisada nende läbirääkimiste tulemused tulevasse vabakaubanduslepingusse;

39.   palub Ukrainal tungivalt tühistada viivitamatult 2006. aasta oktoobris nisule kehtestatud piiravad ekspordikvoodid, mis ei kahjustanud tõsiselt mitte üksnes Ukraina põllumajandusvaldkonda, vaid neis peitub ka oht, et seoses läbipaistmatu litsentside süsteemiga luuakse uusi korruptsioonivõimalusi;

40.   rõhutab, kui oluline on, et Ukraina pärast riikliku keskkonnastrateegia (1998–2008) vastuvõtmist ja Kyoto protokolli ratifitseerimist töötaks välja keskkonnaprogrammid, mis tagaksid piirkonna keskkonnaohutuse, mis hõlmab muuhulgas ka tuumaenergia valdkonda, joogiveega varustamise võrgustikku ja Musta mere kaitset reostuse eest;

41.   viitab asjaolule, et samaaegselt Ukraina kaasamisega ELi vabakaubanduspiirkonda tuleb võtta vastu ka importijate, eksportijate ja transpordi sertifitseerimise eeskirjad ning karmistada sanitaar- ja fütosanitaarreegleid, et vähendada nende ja ELis kehtivate vastavate normide vahelisi erinevusi;

Majandussuhted naabruses asuvate partneritega (sh Venemaaga)

42.   võtab teadmiseks, et Ukraina astus teatud tingimustel ühise majandusruumi liikmeks, kuhu kuuluvad Venemaa ja teised endised nõukogude liiduvabariigid; juhib tähelepanu sellele, et osa ühise majandusruumi lepingu sätteid, kui neid kohaldatakse piiranguteta, võivad olla takistuseks toimiva vabakaubanduslepingu sõlmimisele ELiga; palub Ukrainal arendada oma majandussuhteid Venemaa Föderatsiooniga viisil, mis ei takistaks riigi üha arenevat ja tugevamat seotust ühenduse siseturuga;

43.   nõuab, et komisjon edendaks kolmepoolset dialoogi Ukraina, Venemaa ja ELi osalusel, mis soodustaks turvalise ja rahumeelse keskkonna arengut ja annaks Ukrainale võimaluse tugevdada enda sõltumatut identiteeti, ilma et ta isolatsiooni satuks; rõhutab ühiseid huvisid käsitleva dialoogi ergutamise vajadust, eelkõige julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas, energeetikasektoris ning nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt suutlikuma transpordivõrgustiku arengu ja muude rahvusvaheliste teemade valdkonnas;

Kokkuvõte (sh Euroopa naabruspoliitika)

44.   võttis teadmiseks Ukraina parlamendi poolt 27. veebruaril 2007. aastal vastu võetud avalduse Ukraina ja ELi vaheliste läbirääkimiste alustamise kohta seoses ELiga uue partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimisega;

45.   tunneb heameelt Ukraina soovi üle osaleda piirkonna stabiilsemaks muutmisel ja toetab Ukraina rolli tugevdamist majanduskoostöö lepingute väljatöötamisel, eriti mis puudutab Musta mere äärseid naaberriike;

46.   rõhutab Ukrainaga viisarežiimi lihtsustamise ja tagasivõtulepingu kiire jõustamise ja rakendamise olulisust;

47.   toetab rahvusvahelist, eelkõige piiriülest ning piirkondadevahelist koostööd majanduse ja teistes valdkondades, näiteks 2012. aasta jalgpalli Euroopa meistrivõistluste (EURO 2012) korraldamine koos Poolaga;

48.   palub Ukrainal toetada ja luua väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele soodne keskkond ning edendada ettevõtlikkust ja omavastutust;

49.   palub komisjonil ja Ukraina valitsusel rakendada seiremeetmeid (mis määratletakse vastavalt nõuetekohaselt läbiviidud hindamise tulemustele) mõju jälgimiseks, mis oli hiljutisel ELi laienemisel ELi ja Ukraina vahelisele kaubandusele; peab vajalikuks, et alustatakse dialoogi 2007. aasta laienemise mõju hindamiseks kaubandus- ja majandussuhete arengule, mille raames töötatakse välja asjakohased meetmed võimalike kahjude vähendamiseks;

50.   rõhutab Ukraina strateegilist tähtsust ning palub komisjonil ja liikmesriikidel kujundada tulevikus kahepoolsed suhted uutel ja ühtsematel alustel, mis põhinevad laiaulatuslikul koostööl ja solidaarsusel ning säilitavad selliste suhete privilegeeritud olemuse, mida on vorminud naabrussuhted ja ajalugu, eelkõige mis puudutab Venemaad;

51.   tunneb muret selle üle, et puuduvad selged määratlused ja perspektiivid Euroopa naabruspoliitika jaoks ning samuti ei ole pikaajalist strateegilist nägemust Ida-Euroopa arenguks ja stabiliseerimiseks; rõhutab, et Ukraina integratsiooni küsimus peab muutuma ELi poliitilise agenda tõeliselt prioriteetseks teemaks;

52.   tuletab meelde oma korduvat nõudmist, et nõukogu kohaldaks Euroopa naabruspoliitika raames kõikide osalejate suhtes süstemaatiliselt inimõiguste ja demokraatia klauslit; palub nõukogul selgitada, kuidas ta kavatseb kohaldada seda klauslit uue laiendatud lepingu sõlmimist käsitlevatel läbirääkimistel Ukraina suhtes;

o
o   o

53.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning Ukraina valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT L 310, 9.11.2006, lk 1.
(2) EÜT L 49, 19.2.1998, lk 3.
(3) ELT L 384, 28.12.2004, lk 23.
(4) ELT C 287 E, 24.11.2006, lk 312.
(5) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0196.
(6) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0355.


Ebakindlad olukorrad
PDF 125kWORD 52k
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon ELi meetmete kohta ebakindlates olukordades arengumaades
P6_TA(2007)0540B6-0476/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni 25. oktoobri 2007. aasta teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele "ELi meetmed ebakindlates olukordades - säästvat arengut, stabiilsust ja rahu edendavad meetmed keerulises keskkonnas" (KOM(2007)0643) ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SEK(2007)1417);

–   võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate, Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldust Euroopa Liidu arengupoliitika küsimuses: Euroopa konsensus(1), mis allkirjastati 20. detsembril 2005. aastal;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend(2) (arengukoostöö instrument);

–   võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000. aastal,(3) mida on muudetud lepinguga, millega muudetakse koostöölepingut, millele on alla kirjutatud Luxembourgis 25. juunil 2005. aastal(4) (Cotonou leping);

–   võttes arvesse 25. juunist kuni 2. juulini 2006 toimunud Banjuli tippkohtumisel Aafrika Liidu (AL) liikmesriikide poolt kinnitatud "Aafrika Liidu poliitika raamistikku konfliktijärgse ülesehitustöö ja arengu kohta";

–   võttes arvesse Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) arenguabikomitee (DAC) ebakindlate riikide rühma poolt toetatavat ja 3.–4. aprillil 2007. aastal Pariisis toimunud arenguabikomitee kõrgetasemelisel kohtumisel kinnitatud kümmet hea rahvusvahelise osalemise põhimõtet ebakindlas olukorras olevates riikides ja olukordades, ;

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 24. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni 60/1 2005. aasta tippkohtumise tulemuste kohta, eelkõige selle lõikeid 138–140, mis käsitlevad kaitsmise kohustust;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.   arvestades, et alates 1990test aastatest on Maailmapank ja rahvusvahelised arenguabi andjad riike, millel puudub suutlikkus täita nn traditsioonilisi ülesandeid ja arengut edendada ning mille institutsioonid on nõrgad, klassifitseerinud "ebakindlateks riikideks";

B.   arvestades, et riigi ebakindlus on pigem empiiriline kui normatiivne mõiste ja et see on sõltuv muutuja ning mitte algne seisund; arvestades, et ebakindel olukord võib eksisteerida kas enne või pärast kriisi; arvestades, et kodanikud peaksid olema need, kes peavad määratlema, kas riik on veel "ebakindel" või mitte;

C.   arvestades, et vaatamata sellele, et selle mõiste kohta puudub ühemõtteline praktiline määratlus, on võimalik teha kindlaks ebakindlas olukorras olevad riigid ning nende riikide arv, mis on Maailmapanga hinnangul "ebakindlad", on ajavahemikus 2000–2006 peaaegu kahekordistunud 14 riigilt 26 riigini, millest 14 on Saharast lõunas asuvad Aafrika riigid;

D.   arvestades, et ebakindluse väliste ja sisemiste tegurite mõistmine on hädavajalik, et anda sellistele riikidele abi ja volitused, mis toob otsest kasu nende kodanikele ja aitab edendada piirkondlikku ning ülemaailmset rahu ja heaolu;

E.   arvestades, et erinevat tüüpi ebakindlus (nt soodumus konfliktideks, nn loodusvarade needus, halvad valitsemistavad, sisemaine asend) nõuavad erinevat tüüpi sekkumistegevust; arvestades, et riigid võivad kogeda erinevat tüüpi ebakindlust, mistõttu kategooriatesse liigitamine ja konkreetsete meetmete võtmine on keeruline;

F.   arvestades, et ebakindla olukorra lahendamine on pikaajaline protsess ja eeldab jätkuvat ning pikaajalist pühendumist nii sellest mõjutatud riikide kui rahvusvahelise üldsuse poolt;

G.   arvestades, et AL tunnistab, et ülesehitustegevus on peamiselt poliitiline ja mitte tehniline küsimus; arvestades, et seetõttu on vaja seaduslikku riigivõimu, konsensusel põhinevat valitsemist, positiivseid meetmeid haavatavate rühmade osas ning kohalikku suutlikkust võimu õiglase jagamise ja vastastikuste vastutuse raamistikus nagu on märgitud ALi poliitika raamistikus konfliktijärgse ülesehitustöö ja arengu kohta;

H.   arvestades, et ebakindla olukorra juured peituvad sageli vaesuses ja halbades elutingimustes, mis äärmuslikemate juhtumite korral viivad riigi kokkuvarisemise ja püsiva kindlusetuseni; arvestades, et kodanike kaitse ja õiguste puudumine asjaomastes riikides nõuab meetmete võtmist ELi ja rahvusvahelise üldsuse poolt ning see peab olema nende meetmete keskmes;

I.   arvestades, et endiselt ei toimu riiklike struktuuride arendamisest saadud kogemuste piisavat jagamist riikide ja abiandjate vahel, mis takistab õppimise protsessi;

J.   arvestades vajadust kahetasandilise vastutusmehhanismi järele: abiandjate ja vastuvõtjariikide vahel ning vastuvõtjariikide ja nende elanikkondade vahel;

K.   arvestades, et mitmed rahastamisvahendid võivad põhjustada tegevuse dubleerimist või vahendite eraldamata jätmist ning muudavad vastutuse ja osalemise juba nõrgestatud ühiskondade jaoks keerulisemaks,

1.   arvab, et ebakindlus on keeruline arenguprobleem ja rõhutab vajadust hästi määratletud ning sidusa ebakindlust käsitleva tegevuskava järele, mis tugineb põhimõttele "kahju ei tehta", st mis on kohandatud vastavalt olukorrale ja milles on võetud arvesse pikaajalist kasu ning milles kooskõlastatakse erinevate sidusrühmade mitmeid eesmärke ja lähenemisi vaesuse vähendamise ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamise peamise ning üldise eesmärgi valguses;

2.   tervitab ELi meetmete väljatöötamist seoses ebakindluse probleemiga ning rõhutab vajadust kaasata parlamendid selle strateegia kõikidesse etappidesse;

3.   kinnitab, et stabiilne ja demokraatlik poliitiline süsteem, mis edendab arengut, õigusriiki, inimõiguste kaitset, häid valitsemistavasid ning rahumeelset konfliktide lahendamist, on parim lahendus ebakindluse olukorra lõpetamiseks ja toimivate avatud institutsioonide ning tõhusa ja õiglase poliitikakujundamise saavutamiseks;

4.   juhib tähelepanu, et programmide koostamine ja meetmed peavad ebakindlas olukorras olema kõikehõlmavad ja sidusad ning nende keskmes peavad olema kõnealuste riikide jätkusuutlik areng ning nende riikide elanikkonnad; arvab, et olemasolevates vahendites ja mehhanismides tuleb süvalaiendada ebakindlat olukorda arvestavat lähenemist ning on igati nõus, et parandada tuleb koostöös koostatud riiklike strateegiadokumentide ja temaatiliste programmide suutlikkust ebakindlust ära hoida;

5.   rõhutab, et ebakindlust käsitleval tegevuskaval peaks olema kolm põhikomponenti, milles rõhutatakse vaeste toetamist ja ennetustegevust: inimeste julgeoleku tagamine, arengu parandamine ja rahu tagamine; rõhutab ühtlasi vajadust rakendada järjekindlalt neid komponente selles valdkonnas;

6.   arvab, et pikaajalist strateegilist planeerimist tuleb kooskõlastada programmide kohapealse rakendamisega, mis peavad olema paindlikud ja kohandatavad, ka peab planeerimine võimaldama reageerimist kõnealuses riigis valitsevale olukorrale; kutsub seetõttu komisjoni üles edendama pikaajalist arengut, ja samas pakkuma lühiajalises perspektiivis põhilisi teenuseid, nt tervishoiu- ja haridusteenuseid;

7.   rõhutab, et arenguprogrammid peaksid ebakindlates olukordades jälgima samu aluspõhimõtteid, mis arenguprogrammid üldiselt, st vastutuse võtmine, partnerlus, vastastikune vastutus ja jätkusuutlikkus;

8.   kutsub komisjoni üles toetama kõikehõlmavat rahu puudutavat ja poliitilist dialoogi ning lepitusprotsesse ning edendama kogukondade ja kodanikuühiskonna osalemist kõigis taastumistsükli ja arengustrateegiate aspektides;

9.   rõhutab, et püsiv rahu on saavutatav vaid õigluse jalule seadmisega ja siis, kui seda nähakse, eelkõige mis puudutab sõjakuritegusid ja inimsusevastaseid kuritegusid; kutsub sellega seoses komisjoni üles toetama õigus- ja kohtusüsteemide tugevdamist ebakindlates riikides, et tagada tõsiste inimsusevastaste kuritegude toimepanijate kohtu ette saatmine, ja ühtlasi selleks, et võimaldada õigus- ja lepitusalgatuste üheaegset edendamist;

10.   nõuab üksikisikute seaduslike õiguste, sealhulgas kõige vaesemate maa omamise õiguse tugevdamist, ja kutsub komisjoni üles toetama arengumaades tehtavaid jõupingutusi põllumajandusliku tootmise mitmekesistamiseks, et neil oleks võimalik saada üle olukorrast, kus nad on vaid ühe põllukultuuri kasvatamise tõttu väga haavatavad, vältides seeläbi majanduse kokkuvarisemisest tulenevat ebakindlat olukorda;

11.   kordab veelkord, et ELi arengu- ja humanitaartegevuses tuleb pöörata suuremat tähelepanu ennetavatele meetmetele, varase hoiatamise süsteemidele ja riskianalüüsile, et hoida ära ebakindla olukorrani viivaid nii inimese põhjustatud kui loodusõnnetusi;

12.   kinnitab, et ebakindlust ja arengut käsitlevas kõikehõlmavas mudelis tuleb võtta arvesse praegusi kohalikke, piirkondlikke ja kogu kontinenti hõlmavaid algatusi, nagu ALi poliitika raamistik konfliktijärgse ülesehitustöö ja arengu kohta, uus partnerlus Aafrika arenguks (NEPAD), Aafrika vastastikuste eksperthinnangute mehhanism ning harta demokraatia, valimiste ja valitsemistava kohta Aafrikas; palub seetõttu komisjoni toetada jõupingutusi Lõuna-Lõuna koostöö tugevdamiseks selles valdkonnas;

13.   kutsub ühtlasi komisjoni üles tagama mitte ainult riikide sidusrühmade igakülgne kaasamine ebakindlast olukorrast ülesaamiseks tehtavatesse jõupingutustesse, vaid ka see, et arvestataks nende käsitlust riigi struktuuride arendamisest ja selle määratlemist ning nende riigimudelit ning et kasutatakse kohalikku asjatundlikkust;

14.   rõhutab naiste ja haavatavate rühmade otsustavat rolli arengu ja rahu edendamisel ning palub komisjonil edendada nende rühmade volitusi arvestades nende erivajadusi ja olukorda ebakindlas keskkonnas;

15.   peab tervitatavaks, et EL ja Aafrika kavatsevad pidada ELi ja Aafrika ühise strateegia raames dialoogi "ebakindla olukorra" mõiste üle, et jõuda ühisele arusaamisele ja leppida kokku võimalikes meetmetes, ning seda, et see dialoog juba sisaldub tegevuskavas;

16.   tuletab meelde, et igal riigil on kohustus kaitsta oma elanikke genotsiidi, sõjakuritegude, etnilise puhastuse ja inimsusevastaste kuritegude eest ning et EL toetab jõuliselt kaitsmise kohustust vastavalt ÜRO Peaassamblee 24. oktoobri 2005. aasta resolutsioonile 60/1; rõhutab, et kaitsmise kohustus hõlmab ka pikaajalise diplomaatilise, majandusliku ja õigusliku surve ning et ähvardusi ja sõjalist sekkumist kasutatakse üksnes viimase võimalusena ning see peab olema range kontrolli all;

17.   rõhutab, et ebakindlate olukordade lahendamine on keeruline ja nõuab märkimisväärseid rahalisi ning inimressursse, samuti pikaajalist pühendumist; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles tagama nende ressursside kättesaadavus viisil, mis on piisav, asjakohane ja ettearvatav, samuti abiandjate vaheline sidusus;

18.   rõhutab, et eelarvest antav toetus ei ole asjakohane ebakindlates olukordades, kus auditeerimise ja järelevalve alane suutlikkus on nõrk või olematu; palub seetõttu komisjonil kasutada sellistes olukordades muid rahastamisvorme, kui ta ei saa anda üksikasjalikku teavet raha kasutamise kohta;

19.   palub komisjonil kaardistada Euroopa Parlamendi jaoks abiandjad ja rahvusvahelised osalejad ja see, millist tööd nad teevad, et võimaldada järelevalve teostamist kasutatavate vahendite ja ressursside optimaalse kasutamise üle;

20.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaasesimeestele ja Aafrika Liidule.

(1) ELT C 46, 24.2.2006, lk 1.
(2) ELT L 378, 27.12.2006, lk 41.
(3) EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.
(4) ELT L 209, 11.8.2005, lk 27.


Sotsiaalse tegelikkuse hindamine
PDF 161kWORD 99k
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon sotsiaalse tegelikkuse hindamise kohta (2007/2104(INI))
P6_TA(2007)0541A6-0400/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga "Ettepanek: 2007. aasta ühisaruanne sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse kohta" (KOM(2007)0013) ning töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) 22. veebruaril 2007. aastal vastu võetud ühisaruannet;

–   võttes arvesse komisjoni teatist sotsiaalse tegelikkuse hindamise kohta – vahearuanne 2007. aasta kevade Euroopa Ülemkogule (KOM(2007)0063);

–   võttes arvesse ÜRO 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni;

–   võttes arvesse ÜRO 1966. aasta majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti;

–   võttes arvesse ÜRO 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni;

–   võttes arvesse ÜRO 1990. aasta võõrtöötajate ja nende perekonnaliikmete õiguste kaitse konventsiooni;

–   võttes arvesse ÜRO 2002. aasta rahvusvahelist vananemist käsitlevat tegevuskava;

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu 2005. aasta inimkaubanduse vastu võitlemise konventsiooni;

–   võttes arvesse ÜRO 2006. aasta puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja selle vabatahtlikku lisaprotokolli;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta(1) artikleid 34, 35 ja 36, kus määratletakse õigus saada sotsiaalabi ja eluasemetoetust, inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste kättesaadavus;

–   võttes arvesse komisjoni teatist "Lissaboni strateegia sotsiaalse mõõtme tugevdamine: avatud kooskõlastusmeetodi täiustamine sotsiaalkaitse alal" (KOM(2003)0261);

–   võttes arvesse komisjoni teatist, mis käsitleb sotsiaalkaitse ajakohastamist kvaliteetse, kättesaadava ja jätkusuutliku tervishoiu ja pikaajalise hoolduse väljatöötamiseks: riiklike strateegiate toetamine avatud kooskõlastusmeetodi abil (KOM(2004)0304);

–   võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut "Silmitsi demograafiliste muutustega – uus põlvkondadevaheline solidaarsus" (KOM(2005)0094);

–   võttes arvesse komisjoni teatist konsultatsioonide kohta ELi tasandil võetavate meetmete suhtes tööturult enim tõrjutud inimeste aktiivse kaasamise edendamiseks (KOM(2006)0044) ja nende konsultatsioonide tulemuste koondaruannet;

–   võttes arvesse komisjoni valget raamatut "Toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimustega tegelemise Euroopa strateegia" (KOM(2007)0279) (valge raamat toitumise kohta);

–   võttes arvesse komisjoni teatist "Euroopa Liidu strateegia liikmesriikide toetamiseks alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel" (KOM(2006)0625);

–   võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut "Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil" (KOM(2007)0027);

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse karistused ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele (KOM(2007)0249);

–   võttes arvesse ühenduse kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis 2002–2012 väljendatud seisukohta, et puhas ja tervislik keskkond on kodanike heaolu eeldus;

–   võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ(2), millega rakendatakse isikute võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata nende rassilisest või etnilisest kuuluvusest ja Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2005. aasta resolutsiooni romide olukorra kohta Euroopa Liidus(3);

–   võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel(4);

–   võttes arvesse oma 11. juuni 2002. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta nõukogule, Euroopa Parlamendile, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele: ühisaruande projekt sotsiaalse kaasatuse kohta;(5)

–   võttes arvesse oma 5. juuni 2003. aasta resolutsiooni avatud koordineerimismeetodi rakendamise kohta;(6)

–   võttes arvesse oma 24. septembri 2003. aasta resolutsiooni komisjoni ja nõukogu piisavaid ja jätkusuutlikke pensione käsitleva ühisaruande kohta;(7)

–   võttes arvesse oma 15. detsembri 2005. aasta resolutsiooni komisjoni 2006. aasta õigusloome- ja tööprogrammi kohta(8);

–   võttes arvesse oma 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni demograafiliste väljakutsete ja põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta;(9)

–   võttes arvesse oma 6. septembri 2006. aasta resolutsiooni elanikkonna vaimse tervise parandamise kohta. Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine;(10)

–   võttes arvesse oma 30. novembri 2006. aasta resolutsiooni puuetega inimeste olukorra kohta laienenud Euroopa Liidus: Euroopa tegevuskava 2006–2007(11);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A6-0400/2007),

A.   arvestades, et 2000. aasta 23. ja 24. märtsil toimunud Lissaboni Euroopa Ülemkogu kohtumise lõppjäreldustes lepiti kokku sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamises ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemises;

B.   arvestades, et 2000. aasta 7.–9. detsembrini toimunud Nice'i Euroopa Ülemkogu kohtumisel võtsid liikmesriigid endale kohustuse näidata olulist ja mõõdetavat vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähenemist 2010. aastaks ning arvestades, et kõnealuse eesmärgi poole liikumine ei ole olnud piisavalt edukas;

C.   arvestades, et sotsiaalne kaasatus ja sotsiaalne kaitse on Euroopa Liidu põhiväärtused ning kõigi inimeste põhiõigused, olenemata etnilisest päritolust, vanuses, soost, puudest, seksuaalsest eelistusest või usust;

D.   arvestades, et üle 50 miljoni kodaniku või ligikaudu 16 % kogu Euroopa Liidu töötavast elanikkonnast on puudega isikud ja puudega isikute puhul on töötuse määr kaks korda kõrgem kui puudeta isikute puhul;

E.   arvestades, et 78 miljonit Euroopa kodanikku elab endiselt vaesuses ja 8 % Euroopa Liidu töötajatest kannatab vaesuse all ning paljudes liikmesriikides suureneb rikaste ja vaeste vaheline lõhe;

F.   arvestades, et Euroopa on tänapäeval paljurahvuseline, paljuusuline ühiskond ning et liikmesriigid peavad tagama, et nende seadused kajastavad seda mitmekesisust, kaitstes kõiki inimesi vägivalla, diskrimineerimise ja ahistamise eest.

G.   võttes arvesse, et ebavõrdsus, vaesus, sotsiaalne tõrjutus ja võimaluste puudumine on omavahel seotud, nõudes liikmesriikide tasandil ühtset strateegiat, mis ei keskendu ainult sissetulekule ja jõukusele, vaid ka sellistele küsimustele nagu töö, hariduse ja tervishoiuteenuste saamise võimalus, infoühiskonna, kultuuri ja transpordi kättesaadavus, ning tulevaste põlvede võimalused;

H.   arvestades, et vaesus ja töötus on olnud seotud kehva tervise ja halva tervishoiule juurdepääsuga selliste tegurite tõttu nagu vilets toitumine, halvem elukeskkond ebasoodsates piirkondades, puudulikud elamistingimused ja stress;

I.   arvestades, et enamikus liikmesriikides on laste puhul vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse oht suurem kui täiskasvanute puhul;

J.   arvestades, et vaesus ja ebavõrdsus puudutab kõige rohkem naisi; arvestades, et naiste keskmine sissetulek moodustab meeste omast vaid 55% ning eakate naiste pääs tööturule on raskem;

K.   arvestades, et vaesus mõjutab ebaproportsionaalselt suures osas madalama haridustasemega inimesi ning et liikmesriigid ja komisjon peaksid tegema ühiseid jõupingutusi, et parandada juurdepääsu ja õigust elukestvale õppele ja koolitusele;

L.   arvestades, et sellised sotsiaalsed nähtused nagu inimkaubandus, organiseeritud kuritegevus, sooline diskrimineerimine ja prostitutsioon on tihedalt seotud,

M.   arvestades, et puuetega inimeste (kaasa arvatud vaimse tervise probleemidega, vanemad inimesed ja rahvusvähemused) töötuse tase püsib kogu Euroopa Liidus lubamatult kõrge;

N.   arvestades, et hooldajad, Euroopa Liidu suurim palgata tööjõurühm, väärivad suuremat tunnustust oma olulise panuse eest hooldusteenuste valdkonnas;

O.   arvestades, et teenused on vaesematele ühiskonnakihtidele üha vähem kättesaadavad;

P.   arvestades, et enamikus liikmesriikides kasvab sissetulekute ebavõrdsus,

Üldised punktid

1.   kutsub liikmesriike üles kasutama optimaalselt ära avatud koordineerimismeetodi potentsiaali;

2.   kutsub liikmesriike üles vahetama parimaid tavasid ja järgima sotsiaalkaitse ja sotsiaalse integratsiooni vallas leitud häid lahendusi;

3.   on seisukohal, et vaesust ja sotsiaalset tõrjutust saab vähendada üksnes kõigi inimeste sotsiaalsete ja majanduslike õiguste tagamisega;

4.   rõhutab, et sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamine ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kaotamine peab saama Euroopa Liidu poliitiliseks prioriteediks; väljendab sellega seoses heameelt komisjoni tulevase ettepaneku üle kuulutada 2010. aasta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastaks; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles täpsustama ja järgima Euroopas vaesuse vähendamise ambitsioonikat eesmärki, eelkõige töötavate inimeste hulgas;

5.   väljendab heameelt 23. ja 24. märtsi 2006. aasta ning 8. ja 9. märtsi 2007. aasta Brüsseli Euroopa Ülemkogu järelduste üle, et liikmesriigid peaksid võtma meetmeid laste vaesuse kiireks ja oluliseks vähendamiseks, andes kõikidele lastele nende sotsiaalsest taustast sõltumata võrdsed võimalused;

6.   julgustab komisjoni hõlbustama liikmesriikide vahel parimate tavade vahetamist tööturul diskrimineerimise vastu võitlemise valdkonnas, sealhulgas seoses tööpraktikaga;

7.   rõhutab, et tööhõivet, mis tagab õiglased ja rahuldavad palgad ning töötingimused, tuleb koos hariduse ja tulemuslike ning tõhusate sotsiaalkindlustussüsteemidega vaadelda ühe tõhusaima vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase kaitsemeetmena, pidades samal ajal meeles, et see pole piisav vahend teatavate sotsiaalsete rühmade kaasamiseks, kes tavapäraselt on kõige ebasoodsamas olukorras; kutsub seepärast komisjoni ja liikmesriike üles rakendama tõhusalt direktiivi 2000/78/EÜ; väljendab heameelt seoses komisjoni läbiviidava uurimisega selle direktiivi ülevõtmise kohta ja julgustab komisjoni võtma vajalikke meetmeid juhul, kui direktiivi ülevõtmine pole nõuetekohane; kutsub komisjoni üles käsitlema "töö kvaliteediga" seotud küsimusi oma aruandes, mis tuleneb sotsiaalse tegelikkuse hindamist käsitleva teatisega käivitatud konsultatsioonidest;

8.   rõhutab vajadust aidata tootmissektoreid, mikroettevõtteid, väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, väikesi põllumajandusettevõtteid, põllumajanduslikke pereettevõtteid ja sotsiaalmajandust, arvestades nende tähtsust töökohtade loomisele ja heaolule;

9.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma meetmed tagamaks, et kõigi teistes liikmesriikides töötavate isikute inim-, sotsiaalsed ja poliitilised õigused oleks täielikult kaitstud;

10.   rõhutab, et juurdepääs kaupadele ja teenustele peab olema iga ELi kodaniku õigus, ning kutsub seepärast komisjoni üles esitama kõikides EÜ asutamislepingu artikli 13 alusel antud õigusaktidega hõlmamata valdkondades eridirektiivid, et võidelda diskrimineerimise vastu juurdepääsul kaupadele ja teenustele, sealhulgas puude, vanuse, religiooni või usu, etnilise päritolu või seksuaalse sättumuse tõttu;

11.   rõhutab, et ettevõtete sotsiaalne vastutus ei piirdu töökohtade loomise ja säilitamisega, vaid et see puudutab muu hulgas ka töö kvaliteeti, õiglaste palkade maksmist ja elukestva õppe edendamist;

12.   rõhutab, et igasugusele diskrimineerimisele tuleb pöörata samaväärset tähelepanu;

13.   rõhutab avalike teenuste olulist rolli sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamisel, mida tunnustatakse ka asutamislepingus, ja sellest tulenevat vajadust kõrgetasemelise turvalisusega ja juurdepääsetavate avalike teenuste osutamise järele, võrdset kohtlemist ja kasutajate üldise juurdepääsu ja õiguste edendamist;

14.   ergutab komisjoni kasutama täielikult ära Euroopa mõõdet muu hulgas parimate tavade vahetamise edendamiseks liikmesriikide vahel, samuti toetuste, toitumise ja selliste kehalise aktiivsuse alaste teabekampaaniate edendamiseks, mida on kohandatud eri sihtrühmade, eriti laste vajadustega; need, ennekõike ebasoodsas olukorras olevaid elanikerühmi mõjutavad asjaolud on komisjoni poolt endale valges raamatus toitumise kohta seatud eesmärgid;

15.   kutsub liikmesriike üles rakendama olemasolevaid ühenduse õigusakte tööhõive ja sotsiaalpoliitika valdkonnas tulemuslikumalt, pöörates erilist tähelepanu soolise võrdsuse nõuetele; kutsub nõukogu ja komisjoni üles uurima tööhõive ühisraportis 2007–2008, kuidas Euroopa saaks pakkuda õiglasi sotsiaalseid tingimusi, et kõrvaldada siseturult ebaaus konkurents;

16.   avaldab kahetsust, et komisjon jätab oma teatises sotsiaalse tegelikkuse hindamise kohta mulje, nagu oleksid mitmed sotsiaalpoliitika algatused iganenud, ja rõhutab, et vastupidi, sotsiaalkindlustus ja sotsiaalpoliitika on tootmis- ja innovatsioonijõud ning tõhusa ja ulatusliku teadmistepõhise majanduse vältimatu alus;

17.   tervitab rolli, mida Euroopas rahvatervise kaitsmiseks täidavad muu hulgas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ning rahvatervisega seotud varase teavitamise ja rahvatervist ohustavatele teguritele reageerimise Euroopa süsteem rahvusvaheliste tervise-eeskirjade kohaldamisel;

18.   rõhutab, et liikmesriigid ja Euroopa Liidu institutsioonid peavad täitma kehtivaid õigusakte, ning kutsub komisjoni üles tagama ühenduse õigusaktide nõuetekohast kohaldamist, mitte ainult vee, õhu ja pinnase kvaliteedi ning mürasaaste vähendamise, REACH-määruse kohaldamise ja kemikaalide ning toiduainete tootmise tugevdatud järelevalve osas, vaid ka lastele ja täiskasvanutele suunatud eksitava toiduainete reklaami või kuulutuste keelustamise osas;

19.   rõhutab, et inimesed ja ka organisatsioonid peavad olema ettevalmistatud elukestva õppe ja koolituse, sealhulgas tööalase koolituse kaudu, et kohaneda muutustega tööturul ja tulla toime globaliseerumisega kaasnevate väljakutsetega;

20.   rõhutab, et traditsiooniliste töökohtade kadumisele tööstuses peab vastama rea lisameetmetega, sealhulgas uute tööstussektorite väljaarendamise toetamine, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine ja sotsiaalmajanduse arendamine;

21.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles asetama rõhku kõigi jaoks tulutoovale lähenemisele, mille kohaselt töötajate olemasolevaid õigusi täiendatakse ja laiendatakse uute õigustega, nagu näiteks õigus koolitusele ja elukestvale õppele ning õigus töö- ja eraelu ühitada aitavale töökorraldusele;

22.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid jõustaksid õigusaktid, mis tasakaalustavad töö ja eraelu, aidates lapsevanematel tööturul püsida või hõlbustades tööturule uuesti sisenemist;

23.   nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tegeleksid esmajärjekorras naiste sotsiaalse integratsiooni ja õigustega, muutes vastavalt oma poliitikat, kaasa arvatud tulude jaotamise poliitikat;

Sotsiaalne kaasatus

24.   on seisukohal, et tuleb jätkuvalt teha ja laiendada jõupingutusi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks, et parandada nende inimeste olukorda, keda vaesus ja tõrjutus kõige rohkem ohustavad;

25.   kutsub komisjoni üles tugevdama veelgi soolise võrdõiguslikkuse ja puudega isikutega seotud küsimuste integreerimist kõikidesse asjaomastesse poliitikavaldkondadesse;

26.   on seisukohal, et vaesuse all kannatavate isikute ulatuslik osalemine olukorda parandavate konkreetsete meetmete ja poliitikate väljatöötamisel on tõhusamate tulemuste saavutamiseks äärmiselt oluline;

27.   on arvamusel, et eritähelepanu tuleb pöörata alaealisi üksi kasvatavatele vanematele ja üksikutele vanematele naistele, kes moodustavad eriti haavatava rühma ja keda vaesus tabab majanduslanguse korral sageli esimesena;

28.   tunnustab, et paljudes liikmesriikides on inimestele loodud turvavõrgustik, mis tagab mõistliku minimaalse sissetuleku ning usub, et parimate tavade vahetamisega tuleks julgustada turvavõrgustikku mitteomavaid liikmesriike neid looma;

29.   tunnistab, et sotsiaalabi andmisel on liikmesriikidel kohustus tagada, et kodanikud mõistavad oma õigusi ja neil on oma toetustele juurdepääs;

30.   rõhutab, et ühtelegi sotsiaaltoetuse saajale ei tohi võimaldada sissetulekut, mis on madalam kõnealuse liikmesriigi vaesuspiirist;

31.   kutsub kõiki liikmesriike üles tagama riigipensionide süsteemide puhul täielikku soolist võrdõiguslikkust;

32.   on veendunud, et võimalusel koostöös sotsiaalpartneritega tuleb saavutada mõistliku miinimumpalga kehtestamine liikmesriigi tasandil, et muuta töö majanduslikult tasuvaks; kuid tunnistab, et paljudes liikmesriikides on miinimumpalk väga madal või allpool toimetulekupiiri; lükkab samas tagasi argumendi, mille kohaselt miinimumpalga kehtestamine ei innusta tööandjaid töökohti looma; peab elutähtsaks, et töötajatel oleks mõistlik palk;

33.   on seisukohal, et liikmesriigid peaksid oma sotsiaalkindlustussüsteeme kohandama, et aidata kaasa üleminekule tasustatud töölt või koolituselt ja töötuselt, et vältida nn vaesuse lõksu sattumist, kuid teisalt peegeldada töö olemuse muutumist;

34.   peab elutähtsaks, et liikmesriigid aitaksid inimesi tagasi tööle, tagades, et nad saavad isiklikku, sihtotstarbelist abi ja toetust, et aidata inimestel kasvatada enesekindlust ja õppida uusi oskusi;

35.   peab elutähtsaks, et liikmesriigid aitaksid invaliidistunud inimestel töökohta säilitada;

36.   kutsub liikmesriike üles tegelema mitmekordse diskrimineerimise probleemiga, millel on sotsiaalsele kaasatusele tõsine ja sageli tähelepanuta jäetud mõju;

37.   rõhutab erinevate – kohalike, piirkondlike, riiklike ja Euroopa – võimutasandite vahelise koostöö tähtsust diskrimineerimise vastu võitlemisel;

38.   usub, et kvaliteetne kohaliku tasandi meditsiini- ja sotsiaalabi, mida arendatakse võimaluse korral koostöös kasutajate ja patsientidega, võib mängida vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisel olulist rolli;

39.   märgib, et vaesuse ja kuritegevuse vahel on tugev ja keeruline side; et äärmine vaesus ja sotsiaalne tõrjutus võivad viia kuritegevuseni ning et vabadusekaotus ilma piisava rehabilitatsiooni ja hariduseta viib ainult suurema sotsiaalse tõrjutuse ja töötuseni;

40.   rõhutab karistusasutustes hariduse, koolituse ja töö tagamise vajadust, et kinnipeetavad saaksid tegeleda neid moraalselt ja psühholoogiliselt toetavate tegevustega ja omandaksid tulevikus tööturule taassisenemiseks kasulikke oskusi;

41.   on seisukohal, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peaks pöörama suuremat tähelepanu hasartmängusõltuvuse probleemidele; täheldab, et perekondades, kus üks või mitu liiget on patoloogilised mängurid, valitseb suurem elatustaseme langemise, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse oht, mille ohvrid on sageli lapsed; seetõttu kutsub liikmesriike üles levitama teavet patoloogilise mängurlusega kaasnevate ohtude, selle sümptomite ja tagajärgede kohta; ühtlasi kutsub komisjoni üles lisama sotsiaalse tegelikkuse hindamise aruandesse patoloogilise mängurluse probleemi ja selle mõju sotsiaalsele tõrjutusele ja vaesusele;

42.   kutsub liikmesriike üles olema tähelepanelik suureneva võlakoormuse suhtes, mis viib kõrgema vaesusriskini;

43.   usub, et elamisväärsete ja taskukohaste eluruumide vähesus kõigis liikmesriikides on oluline asjaolu, mis soodustab inimeste vaesumist; palub komisjonil pidada kinni liikmesriikide eesõigustest sotsiaalelamute määratlemise ja finantseerimise valdkonnas; kõnealust tüüpi elamispind annab olulise panuse sotsiaalse kaasatuse poliitikasse;

44.   kutsub liikmesriike üles allkirjastama ja ratifitseerima puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja selle vabatahtlikku lisaprotokolli;

45.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama puudega isikute organisatsioonide esindajate osalusel välja riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke algatusi puudega isikute paindliku tööhõive edendamiseks; kutsub sellega seoses komisjoni ja liikmesriike üles parandama usaldusväärsete ja võrreldavate statistiliste andmete kogumist puudega isikute olukorra kohta tööturul;

46.   palub kõigil liikmesriikidel täita majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise konventsiooniga võetud kohustusi;

47.   kutsub liikmesriike üles toetama uute side- ja infotehnoloogiate kasutamist, mis aitavad oluliselt kaasa puudega isikutele võrdsete võimaluste tagamisele, hõlbustavad nende haridussüsteemis osalemist ja tööhõivet, vähendavad paralleelselt puudega isikute sõltuvust kolmandatest isikutest ning soodustavad nende sõltumatust;

48.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles julgustama uuenduslike abisüsteemide kavandamist ja väljatöötamist ning varustuse kasutamist, mis soodustab puudega ja eakate inimeste juurdepääsu kaupadele ja teenustele;

49.   tervitab puudega inimeste toimetulekut väljaspool hoolekandeasutusi, kuid märgib, et see nõuab piisaval hulgal kohaliku tasandi kvaliteetteenuseid, mis soodustavad iseseisvat elu, õigust isiklikule abile, õigust majanduslikule sõltumatusele ja täielikku ühiskonnas osalemist liikmesriikides;

50.   on seisukohal, et on lubamatu ehitada Euroopa Regionaalarengu Fondi või muude struktuurifondide vahendeid kasutades uut infrastruktuuri, mis on puudega inimeste ja vanemate inimeste jaoks juurdepääsmatud;

51.   kutsub liikmesriike üles, eriti rahvastiku vananemist arvestades, tegelema küsimustega, millega seisavad silmitsi hooldajad, eriti õigus vabalt valida, kas ja missuguses ulatuses isik soovib olla hooldaja, võimalus kombineerida vabatahtlikku ja tasustatud tööd ning töökohta ja juurdepääs sotsiaalkindlustussüsteemidele ja vanaduspensionile, et vältida hooldajana tegutsemisest tingitud vaesumist;

52.   kutsub liikmesriike üles uurima, kuidas tunnustada väljaõppena ja kogemusena ülalpeetavate isikute ja laste eest hoolitsemisel omandatud mitteametlikke oskusi, hõlbustades sellega asjaomaste isikute tööturule integreerimist;

53.   kutsub liikmesriike üles julgustama avaliku sektori tööandjaid kavandama töökohti, mis esindaksid paremini kogukondi, kellele nende teenused on suunatud, kaaludes samal ajal kõiki töökohale kandideerijaid, olenemata nende soost, etnilisest päritolust, religioonist, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest;

54.   rõhutab tööandjate aktiivse osalemise olulisust diskrimineerimise vastu võitlemisel ja töökohal valitseva mitmekesisuse positiivset mõju;

55.   leiab, et transseksuaalsete isikute diskrimineerimine tööturul ja sotsiaalkindlustuse valdkonnas on veel vähetuntud probleem ning kutsub liikmesriike üles võitlema ka selle diskrimineerimisvormi vastu; kutsub komisjoni üles algatama kõnealuses küsimuses uuringut;

56.   rõhutab vajadust selle järele, et liikmesriigid edendaksid ulatuslike kohalike, piirkondlike ja riiklike elanikkonna vananemise strateegiate väljatöötamist ja rakendamist;

57.   kutsub komisjoni ja liikmesriike eraldama piisavaid vahendeid, et soodustada juurdepääsu elukestva õppe programmidele, piiramaks vanemate inimeste tõrjumist muu hulgas töökohtadel ja edendamaks nende jätkuvat osalemist ühiskonna-, kultuuri- ja kodanikuelus;

58.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes ei ole seda veel teinud, astuksid samme vanematele inimestele ja puudega inimestele kvaliteetse ja mõistliku hinnaga isikuhoolduse tagamisel;

59.   kutsub liikmesriike üles vahetama häid tavasid, et vältida õpilaste koolist väljalangemist, kui nad ei ole omandanud vajalikke oskusi tööturule sisenemiseks või kutsekooli või ülikooli astumiseks, ja lihtsustama üleminekut koolist tööle;

60.   rõhutab, et haridusasutused võiksid olla varakult haridustee katkestavate noortega paindlikumad ja aidata neid, kes paralleelselt õpingutega täidavad ka perekondlikke kohustusi;

61.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid, et nende kodanikud on kirjaoskajad ning neil on kasuliku töö leidmiseks ja ühiskonnas täiel määral osalemiseks vajalikud oskused ja teadmised;

62.   avaldab kahetsust, et hoolimata kiiduväärt sammudest suurema osaluse suunas kõrghariduses on vähem jõukatest oludest pärit inimesed seal endiselt tugevasti alaesindatud; märgib, et liikmesriike tuleks julgustada kasutusele võtma, säilitama ja tugevdama kutseõpet, tööpõhist praktikaõpet ja muid rakendushariduse vorme ning neisse investeerima;

63.   nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tõrjuksid majandusliku sisserände ja varjupaiga otsimise vahelist eksitavat hägustumist ja majandusliku sisserände ning varjupaiga otsimise ja ebaseadusliku sisserände vahelist eksitavat hägustumist;

Sotsiaalne kaitse

64.   usub, et koduvägivalla ning laste ja vanemate inimeste ärakasutamise ohjeldamiseks tuleks võtta rohkem meetmeid;

65.   võtab väga murelikult teadmiseks, et soopõhine vägivald suurendab naiste sotsiaalset ja poliitilist tõrjutust, takistades nende inimõiguste tagamist; kutsub liikmesriike üles karmistama õigusakte ja jagama sellealaseid häid tavasid;

66.   kutsub liikmesriike tungivalt üles uurima oma pensionisüsteemide asjakohasust ja jätkusuutlikkust;

67.   palub liikmesriikidel esitada pensionide osas selgemaid suuniseid ja nõuandeid, tagamaks, et asjaomased isikud saaksid oma pensioniea planeerimiseks vajalikku teavet ja et riiklikud reformid viidaks läbi võimalikult suure konsensuse alusel;

68.   märgib, et tervishoiu valdkonnas saadud tulemuste ebavõrdsus liikmesriikide vahel ja liikmesriikide sees on endiselt suur ning kutsub liikmesriike tungivalt üles püüdma olukorda parandada ja tagada kõigile tõhus juurdepääs tervishoiuteenustele;

69.   kutsub liikmesriike üles pakkuma tõhusamaid lastekaitsesüsteeme, mis hõlmavad haavatavate laste vajadustele vastavaid varajase sekkumise teenuseid ning raviteenuste kehtestamist, mis aitaksid väärkoheldud lastel kuritarvitamise tagajärgedest üle saada;

70.   kutsub liikmesriike üles töötama välja konstruktiivsemat lähenemisviisi uimastipoliitikale, pannes rõhku pigem ennetustegevusele, haridusele ja sõltuvuse ravimisele kui kriminaalkaristustele;

71.   nõuab kogu Euroopa Liidus tõhusamat heade tavade vahetamist krooniliste haiguste diagnoosimise, vältimise ja ravi alal;

72.   märgib võrreldavate meetodite ja andmete vähesust pikaajalise hoolduse valdkonnas ning peab seetõttu oluliseks tugevdada liikmesriikidevahelist sihipärast kogemuste vahetamist antud valdkonnas, et tõsta teadlikkust sellest, kuidas on võimalik kõige paremini organiseerida, kindlustada ja pakkuda taskukohaste hindadega kvaliteetset hooldust ning millised meetodid sobivad kõige paremini, et kindlustada eakatele inimväärne elu, mis peab kehtima ka üha suurema arvu dementsusega seotud haigusi põdevate inimeste puhul;

73.   kutsub liikmesriike üles seadma esikohale rahvatervise meetmeid, millega püütakse ohjeldada ebavõrdsust, mis eksisteerib tervishoius ja juurdepääsul arstiabile; lisaks kutsub liikmesriike üles võtma vastu konkreetseid meetmeid, mis vastavad etniliste vähemuste vajadustele;

74.   märgib, et kõikides liikmesriikides võib alkoholi ja uimastite kuritarvitamine viia kuritegevuse, töötuse ja sotsiaalse tõrjutuseni; märgib teiselt poolt, et vaesus ja sotsiaalne tõrjutus võivad viia alkoholi ja uimastite kuritarvitamiseni; leiab, et on lubamatu, et paljud inimesed saavad ravile ja nõustamisele juurdepääsu vaid vanglasüsteemi kaudu; palub liikmesriikidel vahetada parimaid tavasid, et tugevdada kõnealuse nähtusega tegelemise ja selle vastu võitlemise programme;

75.   rõhutab, et on olemas mitmesuguseid puuete vorme, nende hulgas liikumis-, nägemis-, kuulmis- ja vaimse tervise probleemidega, krooniliste haiguste või õpiraskustega inimesed; rõhutab, et liitpuuetega inimestel on erakordsed probleemid, nagu ka inimestel, keda diskrimineeritakse mitmekordselt;

76.   nõuab, et vaimse tervise probleemide ja õpiraskustega inimesi ei häbimärgistataks, et edendataks vaimset tervist ja heaolu, vaimsete häirete vältimist ning eraldataks rohkem vahendeid raviks ja hoolduseks;

77.   kiidab heaks, et komisjon kavandab mitme uurimuse avaldamist puudega isikute ja õpiraskustega laste vajaduste kohta, kus käsitletakse mitmeid sotsiaalseid, sealhulgas nende hariduse ja väljaõppega seotud aspekte;

78.   kutsub liikmesriike üles rakendama aktiivselt poliitikat alkoholist, tubakast ja teistest seaduslikest, aga ka ebaseaduslikest uimastitest põhjustatud tervise halvenemise vähendamiseks;

79.   mõistab, et alkoholi, suitsetamise ning uimastite ja ravimite kuritarvitamise vastane poliitika kuulub ennekõike riikide pädevusse, kuid julgustab komisjoni mängima aktiivset rolli, kogudes ja teavitades kõikidest erinevates liikmesriikides saadud kogemustest vastavalt komisjoni teatisele, milles käsitletakse Euroopa Liidu strateegiat liikmesriikide toetamiseks alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel, ning algatama nõuandeprotsessi ja avalikku arutelu passiivse suitsetamise vastase võitluse jätkamise parima viisi üle vastavalt komisjoni rohelisele raamatule "Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil";

80.   kordab oma eelnimetatud 15. detsembri 2005. aasta resolutsioonis väljendatud seisukohta, eelkõige mis puudutab rahvatervist ohustavaid tegureid, nagu südame-veresoonkonna haigused, diabeet, vähk, vaimuhaigused ja HIV/AIDS, ning kõrget saastetaset linnades ja suurlinnapiirkondades;

81.   rõhutab spordi tähtsust inimeste hea enesetunde seisukohalt ning arvukate rahvatervist ohustavate haiguste ennetamisel; kutsub liikmesriike üles pühenduma kodanike sportimisvõimaluste parandamisele ning edendama elamupiirkondade loomist, mis toetavad kodanike aktiivset ja sõltumatut elu;

82.   tunnistab, et alkoholi kuritarvitamine ja uimastikasutus võib kaasa tuua sotsiaalse tõrjutuse ning aheldada lapsed ja perekonnad vaesusesse ning põhjustada laste puhul suuremat kuritarvitusriski;

83.   tervitab asjaolu, et laste vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on viimastel aastatel muutunud kõigis liikmesriikides olulisemaks poliitiliseks prioriteediks; kuid kutsub komisjoni ja liikmesriike üles leppima kokku mõõdetavates sihtmärkides teel laste vaesuse keeruka nähtuse kaotamise eesmärgi suunas, ning eraldama piisavaid vahendeid selle eesmärgi saavutamiseks, et vältida vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse edasikandumist põlvkonniti, pöörates erilist tähelepanu mahajäetud lastele, tänavalastele ja lastekodulastele;

84.   usub, et kvaliteetsed haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalteenused, laste ja nende perekondade toetamine, sealhulgas taskukohane lapsehooldus ja juurdepääs taskukohasele elamispinnale, on väga olulised laste vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vältimisel ja vähendamisel ning vaesuse edasikandumise vältimisel ühest põlvkonnast teise;

85.   palub liikmesriikidel pöörata eritähelepanu üksikvanemaga perekondade kaitsele, kelle risk vaesuda on suurem;

86.   kutsub liikmesriike üles jälgima, et lastel oleks juurdepääs teenustele ja võimalustele, mis tagavad nii olevikus kui tulevikus nende heaolu ning aitavad neil end täiel määral teostada; seetõttu kutsub liikmesriike ühtlasi üles jälgima, et kooliprogrammidesse kuuluks finantsalane algharidus;

87.   kutsub liikmesriike üles tagama laste vaesust puudutavate andmete kogumist ja vaesumise ohus laste olukorra analüüsi, eelkõige nende laste puhul, kelle vaesumise oht on eriti kõrge – puudega lapsed, romi lapsed, lastekodulapsed, sisserändajate lapsed ja tänavalapsed ning teostama järelevalvet ja hindama oma poliitikat kõnealuses valdkonnas ning tagama selle poliitika mõju süstemaatilist hindamist;

88.   palub komisjonil välja töötada uued näitajad, mida saaks kombineerida olemasolevate vaesuse näitajatega ja mis võimaldaksid laste vaesuse sügavamat mõistmist;

89.   rõhutab tervishoiuteenuste ja üldiste sotsiaalteenuste olulist rolli Euroopa sotsiaalmudelis; kutsub komisjoni üles tunnustama seda rolli siseturgu ja konkurentsi puudutava õiguse kohaldamisel; rõhutab kõnealuste teenuste ebapiisavat rahastamist, eriti teatavates Ida-Euroopa liikmesriikides;

90.   on seisukohal, et tervishoiuteenuste liberaliseerimine võib kaasa tuua suurema ebavõrdsuse juurdepääsul kvaliteetsetele tervishoiuteenustele;

91.   kutsub liikmesriike üles propageerima krediidiühistuid, et aidata pakkuda inimestele turvalist ja reguleeritud keskkonda raha säästmiseks ja laenamiseks ning leevendada üha problemaatilisemat eraisikute võlakoormust; palub liikmesriikidel jälgida, et inimestel oleks õigus avada pangas konto mõistlike kuludega, kuna pangakonto on oluline vahend majandustegevuses ja ühiskondlikus elus osalemiseks;

92.   tunnistab, et inimkaubandus toob kaasa tohutuid kannatusi, kutsub liikmesriike üles tagama inimkaubandus- ja diskrimineerimisvastaste õigusaktide täitmist, inimkaubanduseohvrite ühiskonda tagasitoomist, tugevdama piiriülest koostööd ning eelkõige allkirjastama, ratifitseerima ja rakendama Euroopa Nõukogu inimkaubanduse vastu võitlemise konventsiooni; kutsub liikmesriike tungivalt üles inimkaubanduse ohvrite, eriti laste kaitset ja nende põhiõiguste järgimist prioriteediks seadma;

93.   tervitab komisjoni ettepanekut võtta vastu direktiiv, millega sätestatakse karistused ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele ja kutsub liikmesriike üles esitama õigusakte ja rakendama kehtivat Euroopa õigusloomet paremini, et vältida kaitsetute töötajate ekspluateerimist vahendajate poolt, ning allkirjastama ja ratifitseerima võõrtöötajate ja nende perekonnaliikmete õiguste kaitse konventsiooni;

94.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid inimõigustepõhise varjupaigapoliitika vastavalt pagulasseisundi konventsioonile ja muule asjaomasele inimõigusi käsitlevale õigusele, tegutsedes samas selle nimel, et lõpetada varjupaigataotlejate sõltuvus abist, võimaldades neil töötada ja kaaluda seaduslikumate sisserändeteede väljaarendamist; kritiseerib teravalt jätkuvaid pagulasseisundi konventsiooni ja teiste inimõigusi puudutavate õigusaktide rikkumisi liikmesriikides;

95.   nõuab, et liikmesriigid pööraksid rohkem tähelepanu kodututele, eelkõige juurdepääsul eluasemele, tervishoiule, haridusele ja tööhõivele;

96.   kutsub liikmesriike üles kõrvaldama puudusi, mis iseloomustavad tööturuga integreerumisel raskusi kogevatele isikutele pakutavat abi ja teenuseid ning jälgima, et kõnealune abi ja teenused oleksid õiglased, kõigile kättesaadavad ja jätkusuutlikud;

o
o   o

97.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, sotsiaalkaitsekomiteele ning liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.
(2) EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22.
(3) ELT C 45 E, 23.2.2006, lk 129.
(4) EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.
(5) ELT C 261 E, 30.10.2003, lk 136.
(6) ELT C 68 E, 18.3.2004, lk 604.
(7) ELT C 77 E, 26.3.2004, lk 251.
(8) ELT C 286 E, 23.11.2006, lk 487.
(9) ELT C 292 E, 1.12.2006, lk 131.
(10) ELT C 305 E, 14.12.2006, lk 148.
(11) ELT C 316 E, 22.12.2006, lk 370.


Kristlikud kogukonnad
PDF 127kWORD 57k
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon tõsiste sündmuste kohta, mis ohustavad kristlike kogukondade ja teiste usukogukondade olemasolu
P6_TA(2007)0542RC-B6-0449/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 18;

–   võttes arvesse 1950. aasta Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 9;

–   võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 18;

–   võttes arvesse 1981. aasta ÜRO deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta;

–   võttes arvesse ÜRO usu- ja veendumusvabaduse eriraportööri aruandeid, eriti tema 8. märtsi 2007. aasta aruannet, 20. juuli 2007. aasta aruannet ja 20. augusti 2007. aasta aruannet;

–   võttes arvesse oma aastaaruandeid inimõiguste olukorra kohta maailmas ja oma varasemaid resolutsioone usuvähemuste kohta maailmas;

–   võttes arvesse oma 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioone Pakistani(1) ja Iraani(2) kohta;

–   võttes arvesse oma 28. aprilli 2005. aasta resolutsiooni inimõigusi maailmas 2004. aastal käsitleva aastaaruande kohta ja ELi poliitika kohta antud küsimuses(3);

–   võttes arvesse oma 6. juuli 2005. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja Iraagi suhete arendamise raamistiku kohta(4);

–   võttes arvesse oma 6. aprilli 2006. aasta resolutsiooni Iraagi, assüüria kogukonna ja Iraagi vanglate olukorra kohta(5);

–   võttes arvesse oma 10. mai 2007. aasta resolutsiooni reformide kohta araabia maailmas: milline peaks olema Euroopa Liidu strateegia?(6);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et suhetes muu maailmaga kinnitab ja edendab Euroopa Liit oma väärtusi ning aitab kaasa rahu kehtestamisele, rahvaste vahelise austusele ja inimõiguste kaitsmisele;

B.   arvestades, et Euroopa Parlament on mitmel puhul väljendanud toetust usukogukondade õigustele ning nende eripära kaitsele kõikjal maailmas ning usuvähemuste vahetegemiseta tunnustamisele ja kaitsele;

C.   olles sellega seoses äärmiselt mures kristlike kogukondade vastu tehtud sallimatusavalduste leviku ning kristlike kogukondade otsese tagakiusamise tõttu, eelkõige Aafrika, Aasia ja Lähis-Ida riikides;

D.   kinnitades, et on jätkuvalt mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse ning religioossete kombetalituste läbiviimise vabaduse veendunud kaitsja kõikjal maailmas ning toetab põhimõtet, et riik ja ametiasutused peavad olema ilmalikud; rõhutab, et kõikjal maailmas peavad ametiasutused tagama nimetatud vabadused, sealhulgas vabaduse vahetada usku;

E.   võttes arvesse religioonidevahelise dialoogi tähtsust rahvastevahelise rahu ja mõistmise edendamisel;

F.   arvestades, et poliitilistel ja usujuhtidel on kohustus võidelda ekstremismiga ning edendada vastastikust austust igal tasandil;

G.   arvestades, et kooskõlas rahvusvaheliste inimõigusnormidega ning eelkõige kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikliga 18 on igaühel õigus mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadusele; see õigus kätkeb vabadust muuta usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt kultuse, õpetamise, tava ja kombetalituse kaudu;

H.   arvestades, et ÜRO usu- ja veendumusvabaduse eriraportöör tõstab esile murettekitavaid olukordi, kus vabadust võtta omaks usku või veendumusi, neid muuta või neist loobuda on rikutud, ning nimetab rohkeid juhtumeid religioonidevahelise diskrimineerimise ning usu ja veendumustega seotud vägivalla, tapmiste ja omavoliliste kinnipidamiste kohta;

I.   arvestades, et teatud teised rahvastikurühmad, nagu põgenikud, riigi sees ümber asustatud isikud, varjupaiga taotlejad, kinnipeetavad, etnilised, religioossed ja keelelised vähemused ning usklike lapsed puutuvad samuti üha rohkem kokku juhtumitega, mille puhul nende usu- või veendumusvabadust rikutakse; tuletades siinkohal meelde Genfi põgenike konventsiooni artiklis 33 sätestatud mittetagasisaatmise põhimõtet;

J.   avaldades muret hiljutiste vägivaldsete sündmuste üle Iraagis, muu hulgas katoliku preestrite isa Pius Afase ja isa Mazan Ishoa rööv 14. oktoobril 2007. aastal Mosulis, organisatsiooni Bet-Nahrini Rahvuslik Liit kahe assüüria kristlasest liikme Zuhair Youssef Astavo Kermlese ja Luay Solomon Numani tapmine 28. juunil 2007. aastal Mosulis ning kaldea preestri P. Ragheed Ganni ja teda abistava kolme diakoni tapmine 3. juunil 2007. aastal Mosulis;

K.   avaldades kahetsust assüüria külade olukorra üle Türgi piiri äärsetel aladel, nagu Kani Masi küla olukord;

L.   avaldades muret hiljutiste vägivaldsete sündmuste üle Pakistanis, muu hulgas 10. oktoobril 2007. aastal Lahore ümbruses Godwinhis aset leidnud rünnak kristliku kiriku vastu, 15. septembril 2007. aastal aset leidnud pommitamine, mis kahjustas raskelt Saint John Bosco kristlikku kooli, mida Mill Hilli misjonärid Bannu distriktis pidasid, ning protestandi piiskopi Arif Khani ja tema naise tapmine 29. augustil 2007. aastal Islamabadis;

M.   avaldades kahetsust ühe Gaza kristlikku raamatukogu omaniku Rami Khader Ayyadi mõrva üle 7. oktoobril 2007. aastal;

N.   avaldades kurbust kahe noore kopti Wasfi Sadek Ishaqi ja Karam Klieb Endarawise tapmise üle 3. oktoobril 2007. aastal Awlad Toq Garbis Egiptuses;

O.   avaldades õudust Malatyas (Türgis) 18. aprillil 2007. aastal kristliku kirjastuse vastu toime pandud rünnakute peale, mille käigus tapeti kolm kristlast: Tilmann Geske, Necati Aydin ja Ugur Yuksel; tuletades meelde om 24. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni ELi ja Türgi vaheliste suhete kohta(7) ning oma teravat hukkamõistu Hrant Dinki ja katoliku preestri Andrea Santoro tapmise suhtes;

P.   avaldades kahetsust katoliku preestri Giancarlo Bossi röövimise üle Filipiinidel;

Q.   rõhutades, kui raskes olukorras on Sudaani kristlik kogukond, kuna Khartoumi ametivõimud jätkavad selle liikmete tagakiusamist;

R.   arvestades, et viimastel aastatel on Bagdadi lõunaosas Dora naabruses elanud assüüria kristlaste perekonnad linnast hirmutamise, ähvarduste ja vägivalla tagajärjel lahkunud;

S.   arvestades, et kristlaste väljaränne Iraagist tekitab tõsist muret, mida veelgi süvendab asjaolu, et 2006. aastal oli 38 000 iraaklasest, keda ÜRO Pagulaste Ülemkomissar on arvele võtnud, 24% kristlased ning arvestades, et rohkem kui kaks miljonit inimest on Iraagi sees ümber paigutatud ning suur osa nendest on kristliku vähemuse esindajad, kes liiguvad peamiselt Ninevehi tasandikele;

T.   võttes arvesse usuvabaduse rasket olukorda Hiina Rahvavabariigis, kus riigivõimud jätkavad igasuguste usuliste ilmingute tagakiusamist, eelkõige katoliku kiriku puhul, kelle paljud liikmed ja piiskopid on juba mitmeid aastaid vangistuses, kusjuures mõned neist on vangis surnud;

U.   arvestades, et ka Vietnamis kiustakse katoliku kirikut ja teisi usukogukondi taga, millest annab tunnistust Vietnami montanjaaride kogukonna raske olukord;

V.   arvestades, et mõnel pool on kristlik kogukond sattunud olukorda, mis seab ohtu tema edasikestmise, kuna selliste kogukondade kadumine tooks kaasa olulise osa kadumise asjaomaste riikide religioossest pärandist,

1.   mõistab teravalt hukka kõik vägivallateod kristlaste kogukondade vastu, kus need ka aset ei leiaks, ning nõuab, et asjaomased valitsused tooksid nimetatud kuritegude toimepanijad kohtu ette;

2.   mõistab teravalt hukka igasuguse usul ja veendumustel põhineva diskrimineerimise ja sallimatuse ning usukogukondade vastu toime pandud vägivalla; nõuab, et asjaomased riigid pakuksid põhiseaduslike ja seadusandlike mehhanismide abil piisavaid ja tegelikke tagatisi usu- ja veendumusvabaduse suhtes ning tõhusaid õiguskaitsevahendeid ohvritele juhtudel, kui usu- ja veendumusvabadust on rikutud;

3.   märgib, et mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus on põhiline inimõigus, mis on tagatud erinevate rahvusvaheliste õigusnormidega; tuletab samal ajal meelde, kui oluliseks ta peab arusaama, et kõik inimõigused on üksteisest vastastikku sõltuvad;

4.   toetab innukalt igasuguseid algatusi dialoogi edendamiseks ja vastastikuse austuse loomiseks usundite vahel; kutsub usujuhte ja -asutusi üles edendama sallivust ja tegema algatusi vihkamise ning vägivalla ja ekstremismi vastu võitlemiseks;

5.   nõuab, et asjaomaste riikide valitsused parandaksid kristlike kogukondade turvalisust; rõhutab, et riigivõimudel on kohustus kaitsta usukogukondi, sealhulgas kristlikku kogukonda, diskrimineerimise ja tagakiusamise eest;

6.   kutsub komisjoni ja nõukogu üles tõstatama kristlike kogukondade olukorra küsimust poliitilise dialoogi raames riikidega, kus kristlikke kogukondi ohustatakse, taotledes, et nimetatud riigid võtaksid rahvusvaheliste inimõiguslepingute alusel asjaomase strateegilise kohustuse;

7.   kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles aitama kõigi EL välispoliitika vahendite abil kaasa inimõiguste ja õigusriigi edasisele tugevdamisele;

8.   kutsub komisjoni ja nõukogu üles selliste riikide suhtes, kus usukogukondi ja sealhulgas kristliku kogukonda ohtu seatakse, arengukoostöö- ja abiprogramme koostades ja rakendades pühendama eriti suurt tähelepanu usukogukondade ja sealhulgas kristliku kogukonna olukorrale;

9.   kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike üles eraldama rohkem vahendeid ÜRO Pagulaste Ülemkomissari tegevusele ning nimetatud organisatsiooni raames antavale humanitaarabile;

10.   soovitab oma pädevatel komisjonidel arutada kristlike kogukondade olukorda, eelkõige Lähis-Idas;

11.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜRO peasekretärile ja ÜRO inimõiguste nõukogule.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0489.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0488.
(3) ELT C 45 E, 23.2.2006, lk 107.
(4) ELT C 157 E, 6.7.2006, lk 390.
(5) ELT C 293 E, 2.12.2006, lk 322.
(6) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0179.
(7) Vastuvõetud tekstid. P6_TA(2007)0472.


Usbekistan
PDF 113kWORD 43k
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Usbekistani kohta
P6_TA(2007)0543RC-B6-0452/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemat 26. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni Usbekistani kohta(1);

–   võttes arvesse komisjoni strateegiadokumenti Kesk-Aasia kohta (2007–2012);

–   võttes arvesse üld- ja välisasjade nõukogu 15.-16. oktoobri 2007. aasta järeldusi;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi Hans-Gert Pötteringi 15. mai 2007. aasta ja 3. juuli 2007. aasta kirju Usbekistani välisministrile;

–   võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahel sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingut(2), mis jõustus 1. juulil 1999;

–   võttes arvesse inimõigusi puudutavaid klausleid eespool nimetatud lepingus;

–   võttes arvesse nõukogu eesistuja avaldusi inimõiguste olukorra kohta Usbekistanis 2005. ja 2006. aastal;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et pärast 2005. aasta mai sündmusi Andidžonis kehtestas üld- ja välisasjade nõukogu Usbekistanile sanktsioonid ja laiendas neid;

B.   arvestades, et Usbekistani valitsus ei ole tegelenud kõikide tingimustega, mille nõukogu sanktsioonide kohaldamisel esitas;

C.   arvestades, et 15.–16. oktoobril 2007. aastal toimunud koosolekul pikendas üld- ja välisasjade nõukogu veel 12 kuu võrra nõukogu ühise seisukohaga 2006/787/ÜVJP(3) kehtestatud relvaembargot ja nõukogu ühise seisukoha 2007/338/ÜVJP(4) lisas loetletud isikute viisapiiranguid;

D.   arvestades, et sellega seoses tühistas nõukogu kuueks kuuks nõukogu ühise seisukoha 2007/338/ÜVJP lisas nimetatud Usbekistani ametnike viisakeelu, eesmärgiga julgustada Usbekistani ametivõimusid tegema edasisi positiivseid samme inimõiguste olukorra parandamiseks;

E.   arvestades, et 2007. aastal on Usbekistani ametivõimud üles näidanud valmisolekut pidada dialoogi ELiga, korraldades kaks ekspertide kõneluste vooru Andidžoni sündmuste teemal ning ELi ja Usbekistani vahelise inimõigustealase dialoogi esimese vooru,

1.   väljendab veel kord tõsist muret inimõiguste olukorra pärast Usbekistanis;

2.   kordab ELi ja Usbekistani suhete tähtsust ning tunnustab Usbekistani olulist rolli Kesk-Aasia piirkonnas, kuid rõhutab, et need suhted peavad põhinema demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste põhimõtete vastastikusel austamisel, nagu on selgelt sätestatud ka ELi ja Usbekistani vahelises partnerlus- ja koostöölepingus;

3.   juhib tähelepanu sellele, et sihtsanktsioonide poliitika ei ole seni andnud positiivseid tulemusi; peab seega õigustatuks julgustada Usbekistani ametivõimusid, tühistades kuueks kuuks nõukogu ühise seisukoha 2007/338/ÜVJP lisas nimetatud ametnike viisakeelu;

4.   kutsub Euroopa Ülemkogu üles kuue kuu möödudes kontrollima ja selgelt hindama selle meetme mõjusid ELi-Usbekistani suhetele ning võimaluse korral tegema selle hindamise alusel asjakohaseid järeldusi;

5.   tervitab ELi-Usbekistani suhete üldist arengut, mis 2007. aastal aset on leidnud;

6.   märgib eelkõige Usbekistani ametivõimude poolt üles näidatud valmisolekut pidada dialoogi ELiga, korraldades kaks ekspertide kõneluste vooru Andidžoni sündmuste teemal ning ELi ja Usbekistani vahelise inimõigustealase dialoogi esimese vooru;

7.   julgustab Usbekistani ametivõimusid tegema täiendavaid edusamme inimõiguste valdkonnas;

8.   palub Usbekistani ametivõimudel tungivalt täita oma rahvusvahelisi kohustusi põhivabaduste, ajakirjandus- ja meediavabaduse ning õigusriigi põhimõtete valdkonnas;

9.   väljendab muret, et Usbekistani justiitsministeerium keeldus ametlikult tunnustamast Human Rights Watch Office'it, ning palub Usbekistani ametivõimudel see otsus uuesti läbi vaadata, näitamaks oma pühendumust riigi kodanikuühiskonna arendamisele;

10.   palub tungivalt Usbekistani valitsusel vabastada 15 Usbekistani inimõiguste kaitsjat, pidades silmas, et inimõiguste kaitsjate eest seismine on ELi välispoliitikas kesksel kohal eelkõige 14. juunil 2004. aastal vastu võetud inimõiguste kaitsjaid käsitlevate ELi suuniste kaudu;

11.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ELi Kesk-Aasia eriesindajale, Usbekistani valitsusele ja parlamendile ning ÜRO peasekretärile.

(1) ELT C 313 E, 20.12.2006, lk 466.
(2) EÜT L 229, 31.8.1999, lk 3.
(3) Nõukogu 13. novembri 2006. aasta ühine seisukoht 2006/787/ÜVJP, millega pikendatakse teatavate Usbekistani vastu suunatud piiravate meetmete kehtivust (ELT L 318, 17.11.2006, lk 43).
(4) Nõukogu 14. mai 2007. aasta ühine seisukoht 2007/338/ÜVJP, millega uuendatakse teatavaid Usbekistani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 128, 16.5.2007, lk 50).


Somaalia
PDF 120kWORD 52k
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Somaalia kohta
P6_TA(2007)0544RC-B6-0454/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma eelnevaid resolutsioone olukorra kohta Somaalias;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja peasekretäri Javier Solana ning volinik Louis Micheli eelnevaid avaldusi;

–   võttes arvesse mureavaldust laieneva humanitaarkatastroofi kohta Somaalias, millele on alla kirjutanud 40 rahvusvahelist ja siseriiklikku valitsusvälist organisatsiooni;

–   võttes arvesse pärast Etioopia võitu Islami Kohtute Liidu üle 20. veebruaril 2007 ÜRO Julgeolekunõukogu poolt vastu võetud resolutsioonis 1744(2007) esitatud kava rahvuslikuks leppimiseks;

–   võttes arvesse eelseisvat ELi–Aafrika tippkohtumist Lissabonis 8. ja 9. detsembril 2007;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et hiljutises lahingutegevuses Islami Kohtute Liidu mässuliste ning Etioopia ja föderaalse üleminekuvalitsuse liitlasvägede vahel on tapetud vähemalt 80 inimest;

B.   arvestades, et Somaalias ei ole olnud toimivat valitsust alates Said Barre režiimi kukutamisest 1991. aastal ja arvestades, et sellest ajast alates on poliitilist olukorda valitsenud anarhia, mida iseloomustab klannidevaheline võitlus ja banditism;

C.   arvestades, et ÜRO pagulaste ülemkomissari hinnangul on hiljutise lahingutegevuse tõttu Islami Kohtute Liidu ning Etioopia ja föderaalse üleminekuvalitsuse liitlasvägede vahel ümberasustatud vähemalt 100 000 inimest; arvestades, et nimetatud lahingutegevus on toonud kaasa arvukate tsiviilisikute surma; arvestades, et ülejäänud elanikkonna julgeolek tekitab sügavat muret;

D.   arvestades, et julgeolekuolukorra halvenemine Somaalia pealinnas Mogadishus on takistanud siseriiklikke ja rahvusvahelisi valitsusväliseid organisatsioone tegelemast laieneva humanitaarkatastroofiga ja reageerimast hädaolukordadele;

E.   arvestades, et toiduainetega kindlustatuse analüüsimise üksuse andmetel on hinnanguliselt umbes 38 000 alla viieaastast last maapiirkondade elanikkonna hulgas akuutses alatoitluses ja 10 000 tugevas alatoitluses ning suremisohus, kui nad ei saa asjakohast hooldust;

F.   arvestades, et piirkonnas on kinnitatud koolera juhtumeid; arvestades, et seetõttu tuleb võtta kiiresti meetmeid ohutu vee ja sanitaarrajatiste pakkumiseks riigi sees ümberasustatud isikutele, et ohjeldada haiguse levikut;

G.   arvestades, et ÜRO humanitaarabiküsimuste koordineerimisbüroo (OCHA) andmetel on Somaalias 2007. aastal lahingutegevuse tõttu ümber asustatud umbes 450 000 inimest, mille tulemusel on ümberasustatud isikute koguarv Somaalias üle 850 000, sealhulgas umbes 400 000 isikut, kes on ümber asustatud alates kodusõja algusest 1990ndatel aastatel;

H.   arvestades, et 10-miljonilisest elanikkonnast umbes 1,5 miljonit somaallast vajavad rahvusvahelist abi;

I.   olles mures pikaajalise kodusõja pärast Somaalias ning selle mõjude pärast rahu- ja lepitusprotsessile nimetatud riigis, samuti Aafrika Sarve julgeoleku ja stabiilsuse pärast tervikuna;

J.   arvestades, et pärast pikaaegset tüli president Abdullahi Yusuf Ahmediga astus Somaalia peaminister Ali Mohamed Gedi tagasi; arvestades, et see on süvendanud poliitilist tupikseisu riigis;

K.   arvestades, et Islami Kohtute Liidu mässulised boikoteerisid üleminekuvalitsuse toetatud lepituskohtumist möödunud kuul; arvestades, et Etioopia peaminister Meles Zenawi on öelnud, et Etioopia väed lahkuvad, kui Aafrika Liidu rahuvalvajad saabuvad Mogadishusse;

L.   arvestades, et Islami Kohtute Liidu mässulised on välistanud kõik poliitilised kontaktid föderaalse üleminekuvalitsusega niikaua, kui Somaalias asuvad Etioopia väed; arvestades, et Etioopia sekkumise pikendamine komplitseerib olukorda piirkonnas veelgi, nagu seda teeb teiste riikide liitlaslik toetus Islami Kohtute Liidule – viidates eriti Eritreale;

M.   arvestades, et enamiku 2007. aastal toimunud ajakirjanike tapmiste toimepanijad jäävad teadmatuks ja arvestades, et senini ei ole Somaalia valitsuse esindajad tapmisi hukka mõistnud, veelgi vähem nendega seoses uurimist läbi viinud, kedagi arreteerinud või kohtu alla andnud,

1.   mõistab sügavalt hukka Somaalia konflikti kõigi osapoolte poolt toime pandud rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste tõsised rikkumised; nõuab sõjategevuse kohest lõpetamist; nõuab, et kõik sõdivad üksused hoiduksid valimatutest rünnakutest tsiviilelanike vastu ja nõuab sõltumatu komisjoni loomist sõjakuritegude ja inimõiguste rikkumiste uurimiseks;

2.   tuletab meelde, et rahvusvaheline üldsus ja kõik praeguse konflikti osapooled on vastutavad selle eest, et kaitsta tsiviilisikuid, lubada abi kohaletoimetamist ja austada humanitaarpiirkonda ning humanitaartöötajate ohutust; nõuab seetõttu, et viivitamatult loodaks tingimused kohaseks reageerimiseks humanitaarkatastroofile Somaalias;

3.   hoiatab, et kui rahvusvaheline üldsus ei võta kiiresti karme meetmeid olukorra stabiliseerimiseks ja järkjärguliseks parandamiseks, esineb selge oht, et Somaalia konflikt kasvab üle piirkondlikuks sõjaks, mis mõjutab kogu Aafrika Sarve;

4.   kutsub rahvusvahelist üldsust üles tugevdama ja toetama diplomaatilisi jõupingutusi jätkuva vägivalla lõpetamiseks ja pakkuma välja alalist mehhanismi kohese relvarahu üle läbirääkimiseks ja selle jälgimiseks;

5.   kutsub föderaalset üleminekuvalitsust üles alustama Somaalia peamiste sidusrühmadega konsultatiivset protsessi, mis viiks uue peaministri nimetamiseni; kutsub kõiki Somaalia sidusrühmi üles uuendama oma jõupingutusi poliitilise dialoogi suunas ja toetama Somaalia Vabariigi 2004. aasta föderaalse üleminekuhartaga visandatud protsessi jätkamist; rõhutab, et edukas dialoog ja leppimine on määrava tähtsusega vabade ja õiglaste valimiste tagamisel 2009. aastal ning kestva rahu ja stabiilsuse saavutamisel Somaalias;

6.   nõuab igasuguse välismaise sõjalise sekkumise lõpetamist Somaalias;

7.   nõuab kodanikuühiskonna – eriti naiste – rolli tugevdamist rahvusliku leppimise protsessis;

8.   tervitab Aafrika Liidu jõupingutusi moodustada rahuvalvejõud, et rahvusliku leppimise protsessile kaasa aidata, kuid taunib tõsiasja, et seni on Aafrika Liidu lubatud 8000 sõdurist tegelikult kohale saadetud üksnes 1600 sõdurit; kutsub Aafrika Liitu seetõttu üles julgustama oma liikmesriike austama nende lubadusi anda panus rahuvalvejõududesse; kutsub ELi sellega seoses üles suurendama oma jõupingutusi, et pakkuda vajalikku poliitilist, finants- ja logistilist tuge Aafrika Liidu rahuvalvevägede kohalesaatmiseks ning astuma kõiki muid samme, mis aitavad kaasa rahuprotsessi hõlbustamisele;

9.   kutsub rahvusvahelist üldsust üles tugevdama diplomaatilisi jõupingutusi rahu ja stabiilsuse saavutamiseks Somaalias ja lihtsustatud arusaamade vältimiseks terrorismiohust Aafrika Sarves, mida ajuti kasutatakse tähelepanu siseprobleemidelt kõrvale juhtimiseks ja välisriikide sõjalisele sekkumisele tee sillutamiseks;

10.   kordab oma üleskutset rahvusvahelisele Somaalia siderühmale – kuhu kuuluvad Aafrika Liit, ÜRO, Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid, Rootsi, Norra, Itaalia, Tansaania ja teised – julgustada positiivseid poliitilisi arenguid ja koostööd osalistega Somaalias, et toetada föderaalse üleminekuharta rakendamist ja institutsioone, luua tulemuslik valitsemine ja stabiilsus ning tegeleda rahvusvahelise üldsuse muredega terrorismi pärast;

11.   kutsub rahvusvahelist üldsust – ja eelkõige ELi – üles suurendama humanitaarabi andmist riigi sees ümberasustatud isikutele ja abivajavatele inimestele;

12.   nõuab tungivalt, et ÜRO poolt 1992. aastal Somaalia vastu kehtestatud relvaembargot rangelt kohaldataks ja jälgitaks, ning seda uuendataks, mille vastu näidatakse üles vähe austust; nõuab, et alustataks Somaalia relvaembargo rikkujate vastutuselevõtmist;

13.   rõhutab eelkõige pakilist vajadust ajakirjanike kaitsmiseks ja mõistab hukka ajakirjanike süstemaatilise ahistamise, meediaväljaannete sulgemise ja ajakirjanike tapmise uurimata jätmise föderaalse üleminekuvalitsuse poolt, mis kõik on sügavalt kahjustanud sõltumatut ajakirjandust Somaalias; kutsub föderaalset üleminekuvalitsust üles uurima neid rünnakuid ning lõpetama meedia omapoolse ahistamise;

14.   kutsub ELi–Aafrika tippkohtumist üles käsitlema kiireloomuliselt Somaalias valitsevat ohtlikku olukorda;

15.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Aafrika Liidu, ÜRO ja valitsustevahelise arenguameti (IGAD) peasekretäridele, Somaalia föderaalse üleminekuvalitsuse presidendile, Etioopia valitsusele ning Aafrika Liidu parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika