Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 29 ноември 2007 г. - Брюксел
 Отмяна на Директива 84/539/ЕИО (електромедицинско оборудване, използвано във ветеринарна медицина) ***I
 Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици ***I
 Изменение на Директива 2003/54/EО: прилагане на някои разпоредби спрямо Естония ***I
 Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Арабска република Египет *
 Финансов регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности *
 Предоставяне на макрофинансова помощ на Ливан от страна на Общността *
 Европейска заповед за надзор в рамките на мерките по досъдебни производства *
 Борба с някои форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право *
 Разглеждане на искания за преюдициално заключение, свързано с пространството на свобода, сигурност и правосъдие *
 Искане за защита на имунитета и привилегиите на Renato Brunetta
 Координиране на някои разпоредби на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност ***II
 Лекарствени продукти за хуманна употреба (изпълнителни правомощия на Комисията) ***I
 Изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността ***I
 Изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция ***I
 Контрол на придобиването и притежаването на оръжие ***I
 Приложимо право към договорните задължения (Рим І) ***I
 Генетично модифицирани храни и фуражи (изпълнителни правомощия на Комисията) ***I
 Статут и финансиране на политическите партии на европейско равнище ***I
 Максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи (изпълнителни правомощия на Комисията) ***I
 Назначаване на David Bostock за член на Сметната палата
 Назначаване на Michel Cretin за член на Сметната палата
 Назначаване на Maarten B. Engwirda за член на Сметната палата
 Назначаване на Henri Grethen за член на Сметната палата
 Назначаване на Harald Noack за член на Сметната палата
 Назначаване на Ioannis Sarmas за член на Сметната палата
 Назначаване на Hubert Weber за член на Сметната палата
 Хуманитарна помощ
 Грузия
 Одобрение от Европейския парламент на Хартата на основните права на Европейския съюз
 Общи принципи на гъвкавата сигурност
 Обновена политика на ЕС в областта на туризма
 Търговия и изменение на климата
 Развитие на селското стопанство и продоволствено осигуряване в Африка
Текстове (653 kb)
Правна информация - Политика за поверителност