Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες
 Κατάργηση της οδηγίας 84/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ηλεκτρολογικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρική) ***I
 Μονάδες μέτρησης ***I
 Τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων στην Εσθονία ***I
 Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ/Αιγύπτου *
 Σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (δημοσιονομικός κανονισμός) *
 Μακροοικονομική βοήθεια στον Λίβανο *
 Ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης σε προδικαστικές διαδικασίες μεταξύ κρατών μελών *
 Καταπολέμηση ορισμένων μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου *
 Προδικαστικά ερωτήματα που αφορούν το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης *
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Renato Brunetta
 Συντονισμός των διατάξεων των κρατών μελών σχετικά την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων ***II
 Κοινοτικός κώδικας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I
 Ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων ***I
 Έλεγχος απόκτησης και κατοχής όπλων ***I
 Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) ***I
 Γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I
 Καθεστώς και χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ***I
 Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (David Bostock)
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Michel Cretin)
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Maarten B. Engwirda)
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Henri Grethen)
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Harald Noack)
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ιωάννης Σαρμάς)
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Hubert Weber)
 Διακήρυξη συναίνεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια
 Γεωργία
 Έγκριση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Κοινές αρχές για την ευελιξία με ασφάλεια
 Ανανεωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό: για ισχυρότερη σύμπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισμού
 Εμπόριο και αλλαγή του κλίματος
 Ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας - Πρόταση για τη γεωργική ανάπτυξη και την επισιτιστική ασφάλεια στην Αφρική
Κείμενα (681 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου