Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 29. november 2007 - Brüssel
 Veterinaarmeditsiinis kasutatavaid elektromeditsiiniseadmeid käsitleva nõukogu direktiivi 84/539/EMÜ kehtetuks tunnistamine ***I
 Mõõtühikud ***I
 Direktiivi 2003/54/EÜ muutmine seoses Eestiga ***I
 EÜ ja Egiptuse vaheline teadus- ja tehnikaalane koostööleping *
 Nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (finantsmäärus) *
 Makromajanduslik finantsabi Liibanonile *
 Euroopa järelevalvekorraldus kohtueelsetes menetlustes *
 Teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemine kriminaalõiguse vahenditega *
 Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala puudutavate eelotsuse küsimuste menetlemine *
 Renato Brunetta puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlus
 Teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimine ***II
 Inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevad ühenduse eeskirjad (komisjoni rakendusvolitused) ***I
 Ühenduse raudteede ohutus ***I
 Määruse (EÜ) nr 881/2004 (millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur) muutmine ***I
 Relvade omandamise ja valduse kontroll ***I
 Lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatav õigus (Rooma I) ***I
 Geneetiliselt muundatud toit ja sööt (komisjoni rakendusvolitused) ***I
 Euroopa tasandi erakondi reguleerivad määrused ja erakondade rahastamise eeskirjad ***I
 Taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormid (komisjoni rakendusvolitused) ***I
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (David Bostock) *
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Michel Cretin) *
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Maarten B. Engwirda) *
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Henri Grethen) *
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Harald Noack) *
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Ioannis Sarmas) *
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Hubert Weber) *
 Euroopa konsensus humanitaarabi valdkonnas
 Gruusia
 Euroopa Liidu põhiõiguste harta heakskiitmine Euroopa Parlamendi poolt
 Kaitstud paindlikkuse ühised põhimõtted
 ELi uuendatud turismipoliitika
 Kaubandus ja kliimamuutused
 Aafrika põllumajanduse edendamine
Tekstid (380 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika