Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 29. marraskuuta 2007 - Bryssel
 Neuvoston direktiivin 84/539/ETY kumoaminen (eläinlääkinnässä käytettävät sähkölaitteet) ***I
 Mittayksiköt ***I
 Direktiivin 2003/54/EY muuttaminen Viron osalta ***I
 EY:n ja Egyptin välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus *
 Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (varainhoitoasetus) muuttamisesta *
 Libanonille myönnettävä makrotaloudellinen rahoitusapu *
 Eurooppalainen valvontamääräys esitutkintamenettelyissä *
 Rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmentymien torjuminen rikosoikeudellisin keinoin *
 Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien ennakkoratkaisukysymysten käsittely *
 Renato Brunettan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 Televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen ***II
 Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt (komission täytäntöönpanovalta) ***I
 Rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY muuttaminen ***I
 Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2004 muuttaminen ***I
 Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta ***I
 Sopimussuhteisiin sovellettava laki (Rooma I) ***I
 Muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut (komission täytäntöönpanovalta) ***I
 Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevat säännöt ***I
 Torjunta-ainejäämät elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla (komission täytäntöönpanovalta) ***I
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (David Bostock)
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Michel Cretin)
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Maarten B. Engwirda)
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Henri Grethen)
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Harald Noack)
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Ioannis Sarmas)
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Hubert Weber)
 Humanitaarista apua koskeva eurooppalainen konsensus
 Georgian tilanne
 Ehdotus Euroopan parlamentin päätökseksi perusoikeuskirjan hyväksymisestä
 Yhteiset joustoturvaperiaatteet
 Uudistettu EU:n matkailupolitiikka
 Kauppa ja ilmastonmuutos
 Afrikan maatalouden edistäminen
Tekstit (414 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö