Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2007. gada 29. novembris - Brisele
 Padomes Direktīvas 84/539/EEK (elektriskās medicīnas iekārtas, ko izmanto veterinārijā) atcelšana ***I
 Mērvienības ***I
 Grozījumi Direktīvā 2003/54/EK attiecībā uz Igauniju ***I
 Zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienām un Ēģipti *
 Projekts Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (Finanšu regula) *
 Makrofinansiāls atbalsts Libānai *
 Eiropas uzraudzība pirmstiesas izmeklēšanas procedūrās *
 Cīņa pret rasismu un ksenofobiju *
 Ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu saistīto prejudiciālo jautājumu izskatīšana *
 Pieprasījums aizstāvēt deputāta Renato Brunetta imunitāti
 Noteiktu dalībvalstu televīzijas raidījumu noteikumu koordinēšana ***II
 Kopienas kodekss attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm (Komisijai piešķirtās īstenošanas pilnvaras) ***I
 Drošība Kopienas dzelzceļos ***I
 Grozījumi Regulā (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu ***I
 Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole ***I
 Tiesību akti, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) ***I
 Ģenētiski modificēta pārtika un barība (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
 Noteikumi par Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu ***I
 Pesticīdu atlieku līmeņi augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana (D. Bostock)
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana (M. Cretin)
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana (M. B. Engwirda)
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana (H. Grethen)
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana (H. Noack)
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana (I. Sarmas)
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana (H. Weber)
 Eiropas vienošanās par humānās palīdzības sniegšanu
 Stāvoklis Gruzijā
 Eiropas Savienības Pamattiesību hartas apstiprināšana Eiropas Parlamentā
 Kopējie elastīguma un sociālās drošības principi
 Atjauninātā ES tūrisma politika
 Tirdzniecība un klimata pārmaiņas
 Āfrikas lauksaimniecības veicināšana
Teksti (398 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika