Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 29. novembra 2007 - Brusel
 Zrušenie smernice Rady 84/539/EHS (elektromedicínske zariadenie používané vo veterinárnom lekárstve) ***I
 Meracie jednotky ***I
 Zmena a doplnenie smernice 2003/54/ES, pokiaľ ide o Estónsko ***I
 Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi ES a Egyptom *
 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 (nariadenie o rozpočtových pravidlách) *
 Makrofinančná pomoc Libanonu *
 Európsky príkaz na dohľad v predsúdnom konaní medzi členskými štátmi *
 Boj proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva *
 Konanie o prejudiciálnych otázkach, ktoré sa týkajú priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti *
 Imunita a výsady Renata Brunettu
 Koordinácia určitých ustanovení členských štátov týkajúcich sa televízneho vysielania ***II
 Zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
 Zmena a doplnenie smernice 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva ***I
 Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra ***I
 Kontrola získavania a držby zbraní ***I
 Rozhodné právo pre zmluvné záväzky (Rím I) ***I
 Geneticky modifikované potraviny a krmivá (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
 Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni ***I
 Rezíduá pesticídov v alebo na potravinách a krmivách (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
 Vymenovanie za člena Dvora audítorov (David Bostock)
 Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Michel Cretin)
 Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Maarten B. Engwirda)
 Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Henri Grethen)
 Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Harald Noack)
 Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Ioannis Sarmas)
 Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Hubert Weber)
 Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci
 Situácia v Gruzínsku
 Schválenie Charty základných práv Európskej únie Európskym parlamentom
 Spoločné zásady flexiistoty
 Obnovená politika EÚ v oblasti cestovného ruchu
 Obchod a klimatické zmeny
 Pozdvihnúť africké poľnohospodárstvo
Texty (413 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia