Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 29 november 2007 - Bryssel
 Upphävande av rådets direktiv 84/539/EEG (elektromedicinsk utrustning inom veterinärmedicin) ***I
 Måttenheter ***I
 Ändring av direktiv 2003/54/EG i fråga om tillämpningen av vissa bestämmelser i Estland ***I
 Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Egypten *
 Utkast till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (budgetförordningen) *
 Makroekonomiskt stöd till Libanon *
 Rättslig kontroll av straffprocessuella förfaranden mellan medlemsstater *
 Bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen *
 Handläggningen av mål om förhandsavgörande som rör området med frihet, säkerhet och rättvisa *
 Begäran om fastställelse av Brunetta Renatos parlamentariska immunitet
 Samordning av vissa bestämmelser om sändningsverksamhet för television ***II
 Gemenskapsregler för humanläkemedel (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I
 Ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar ***I
 Ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå ***I
 Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I
 Tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) ***I
 Genetiskt modifierade livsmedel och foder (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I
 Regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå ***I
 Bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (David Bostock)
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Michel Cretin)
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Maarten B. Engwirda)
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen)
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Harald Noack)
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Ioannis Sarmas)
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Hubert Weber)
 Proklamation av samförståndet kring det humanitära biståndet
 Georgien
 Europaparlamentets godkännande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
 Gemensamma principer för ”flexicurity”
 En ny turistpolitik för EU: Mot ett stärkt partnerskap för turismen i Europa
 Handel och klimatförändringar
 Vidareutveckla Afrikas jordbruk
Texter (413 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy