Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες
Κατάργηση της οδηγίας 84/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ηλεκτρολογικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρική) ***I
 Μονάδες μέτρησης ***I
 Τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων στην Εσθονία ***I
 Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ/Αιγύπτου *
 Σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (δημοσιονομικός κανονισμός) *
 Μακροοικονομική βοήθεια στον Λίβανο *
 Ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης σε προδικαστικές διαδικασίες μεταξύ κρατών μελών *
 Καταπολέμηση ορισμένων μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου *
 Προδικαστικά ερωτήματα που αφορούν το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης *
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Renato Brunetta
 Συντονισμός των διατάξεων των κρατών μελών σχετικά την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων ***II
 Κοινοτικός κώδικας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I
 Ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων ***I
 Έλεγχος απόκτησης και κατοχής όπλων ***I
 Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) ***I
 Γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I
 Καθεστώς και χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ***I
 Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (David Bostock)
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Michel Cretin)
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Maarten B. Engwirda)
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Henri Grethen)
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Harald Noack)
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ιωάννης Σαρμάς)
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Hubert Weber)
 Διακήρυξη συναίνεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια
 Γεωργία
 Έγκριση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Κοινές αρχές για την ευελιξία με ασφάλεια
 Ανανεωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό: για ισχυρότερη σύμπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισμού
 Εμπόριο και αλλαγή του κλίματος
 Ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας - Πρόταση για τη γεωργική ανάπτυξη και την επισιτιστική ασφάλεια στην Αφρική

Κατάργηση της οδηγίας 84/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ηλεκτρολογικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρική) ***I
PDF 252kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση της οδηγίας 84/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ηλεκτρολογικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρική (COM(2007)0465 – C6-0255/2007 – 2007/0168(COD))
P6_TA(2007)0545A6-0431/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0465),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0255/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0431/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Μονάδες μέτρησης ***I
PDF 251kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά στις μονάδες μέτρησης (COM(2007)0510 – C6-0277/2007 – 2007/0187(COD))
P6_TA(2007)0546A6-0430/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0510),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0277/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0430/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων στην Εσθονία ***I
PDF 253kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων στην Εσθονία (COM(2007)0411 – C6-0230/2007 – 2007/0141(COD))
P6_TA(2007)0547A6-0440/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0411),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 47, παράγραφος 2, 55 και 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0230/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0440/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ/Αιγύπτου *
PDF 256kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου (COM(2007)0352 – C6-0247/2007 – 2007/0124(CNS))
P6_TA(2007)0548A6-0429/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2007)0352),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 170 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0247/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51, το άρθρο 83, παράγραφος 7, και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0429/2007),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου.

(1) ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1.


Σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (δημοσιονομικός κανονισμός) *
PDF 257kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (14320/2007 – C6-0411/2007 – 2007/0820(CNS))
P6_TA(2007)0549A6-0465/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (14320/2007),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2007)0364),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο279 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0411/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0465/2007),

1.   εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1, Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1)
(2) ΕΕ L 297, 15.11.2003, σ. 1


Μακροοικονομική βοήθεια στον Λίβανο *
PDF 410kWORD 101k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί χορήγησης κοινοτικής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στον Λίβανο (COM(2007)0476 – C6-0290/2007 –2007/0172(CNS))
P6_TA(2007)0550A6-0452/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0476),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0290/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0452/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1) Είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία του Λιβάνου, να απαλλάξει τη χώρα από τις ξένες παρεμβάσεις και να ενισχύσει τη νόμιμη και δημοκρατική κυβέρνησή της.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη -1α (νέα)
(-1α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στη νέα αποστολή της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο και έχουν δεσμευθεί υπέρ της πλήρους εφαρμογής της απόφασης 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη σταθεροποίηση της περιοχής και την εξεύρεση μακροπρόθεσμης λύσης στα αίτια που οδήγησαν στη σύρραξη κατά το θέρος του 2006 στον Λίβανο.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)
(1α) Είναι προς το συμφέρον του Λιβάνου να βρει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στις μετά τη σύρραξη δαπάνες, την ανοικοδόμηση, την υπερχρέωση και τις κοινωνικές ανάγκες, δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και στην καταπολέμηση της φτώχειας.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Ο Λίβανος, αφενός, και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, αφετέρου, υπέγραψαν συμφωνία σύνδεσης η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1ης Απριλίου 2006.
(2)  Στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, ο Λίβανος, αφενός, και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, αφετέρου, υπέγραψαν συμφωνία σύνδεσης η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1ης Απριλίου 2006.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Οι σχέσεις μεταξύ Λιβάνου και Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, που αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση. Η ΕΕ και ο Λίβανος συμφώνησαν ως προς ένα σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας το οποίο καθορίζει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για τις σχέσεις ΕΕ-Λιβάνου και τις συναφείς πολιτικές,
(4)  Οι σχέσεις μεταξύ Λιβάνου και Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσονται επίσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), οι στόχοι της οποίας περιλαμβάνουν την ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ και ο Λίβανος συμφώνησαν τον Ιανουάριο του 2007 ως προς σχέδιο δράσης το οποίο καθορίζει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για τις σχέσεις τους και τις συναφείς πολιτικές,
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)
(4α) Συγκεκριμένα, η έγκριση, στις 19 Ιανουαρίου 2007, του εν λόγω σχεδίου δράσης έχει συμβάλει σημαντικά στη σταθεροποίηση της χώρας.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 4β (νέα)
(4β) Η έκτακτη μακροοικονομική βοήθεια που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι ιδιαιτέρως επείγουσα, δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης για τομεακές μεταρρυθμίσεις θα είναι διαθέσιμα στο Λίβανο από το 2009 και κατόπιν. Η προγραμματισμένη έκτακτη μακροοικονομική βοήθεια καλύπτει αυτό το κενό, εφόσον είναι διαθέσιμη για την περίοδο 2007-2009 και έχει άμεσο αντίκτυπο στο ισοζύγιο πληρωμών του Λιβάνου. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στο Μνημόνιο Κατανόησης ώστε να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα των δύο δράσεων.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 4γ (νέα)
(4γ) Ο μακροοικονομικός αντίκτυπος του πολέμου του 2006 στην οικονομία του Λιβάνου και η επιζήμια επίδραση της παρατεταμένης πολιτικής κρίσης στο χρονίως ασθενές και εύθραυστο θεσμικό σύστημα της χώρας αυξάνουν την ανάγκη για διεθνή χρηματοδοτική βοήθεια, όπως εν μέρει προσέφερε η Διεθνής Διάσκεψη Δωρητών προς Υποστήριξη του Λιβάνου (3η Διάσκεψη των Παρισίων) του Ιανουαρίου 2007. Η μακροοικονομική βοήθεια που προβλέπει η παρούσα απόφαση θα πρέπει, επομένως, να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ως μέρος της δέσμευσης της Κοινότητας έναντι του Λιβάνου.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)
(8α) Ο αντίκτυπος της σύρραξης του θέρους του 2006 με το Ισραήλ και τα σωρευτικά αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής του παρελθόντος έχουν οδηγήσει σε σοβαρή οικονομική και δημοσιονομική κρίση, η οποία κατέστησε αναγκαία την επείγουσα ανάληψη δράσης.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 8β (νέα)
(8β) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει απλώς να συμπληρώνει τα προγράμματα και τους πόρους των οργανισμών του Bretton Woods, αλλά και να εξασφαλίζει την προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ.
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 8γ (νέα)
(8γ) Η Κοινότητα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ να συμπλέει νομικά και ουσιαστικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στους διάφορους τομείς της εξωτερικής δράσης και στις άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί συνέπεια στη διατύπωση της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του μνημονίου συμφωνίας, καθώς και της συμφωνίας επιχορήγησης και της εφαρμογής της.
Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 8δ (νέα)
(8δ) Η Κοινότητα πρέπει να διασφαλίσει ότι η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ θα είναι έκτακτη και χρονικά περιορισμένη, συμπληρωματική της συνδρομής που παρέχουν οι οργανισμοί του Bretton Woods, οι διμερείς δωρητές και οι πιστωτές της Λέσχης των Παρισίων, καθώς και συναρτημένη με την εκπλήρωση σαφώς προσδιορισμένων απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών προϋποθέσεων, και ότι θα υπόκειται σε προσεκτική παρακολούθηση και αξιολόγηση με στόχο την αποτροπή των κρουσμάτων απάτης και των χρηματοοικονομικών παρατυπιών.
Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η εκταμίευση της παρούσας μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής δεν θίγει τις εξουσίες της αρχής του προϋπολογισμού.
(9)  Η εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή πρέπει να χορηγηθεί μόνον εφόσον διαπιστωθεί η ικανοποιητική εκπλήρωση των όρων που θα έχουν συμφωνηθεί με τις λιβανικές αρχές. Οι όροι υπό τους οποίους θα μπορούν να εκταμιεύονται οι δόσεις της έκτακτης συνδρομής, και οι οποίοι θα πρέπει να διατυπωθούν στο μνημόνιο συμφωνίας και στη συμφωνία επιχορήγησης, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν εξειδικευμένους στόχους προς επίτευξη στους εξής τομείς: βελτίωση της διαφάνειας και ενίσχυση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών· εφαρμογή των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προτεραιοτήτων· και πλήρης συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων και με τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Η πραγματική πρόοδος στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για την εκταμίευση των δόσεων. Η εκταμίευση της παρούσας μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής δεν θίγει τις εξουσίες της αρχής του προϋπολογισμού.
Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)
(9α) Η ισχυρή χρηματοδοτική και πολιτική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξαρτάται από την επιτυχή ανασυγκρότηση του λιβανικού κράτους που θα μπορεί να ασκεί πλήρη κυριαρχία στο σύνολο της επικράτειάς του, από τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης και από την ενίσχυση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού στη χώρα.
Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η διαχείριση της παρούσας συνδρομής θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.
(10)  Η διαχείριση της παρούσας συνδρομής θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 16
Άρθρο 1, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
1.  Η Κοινότητα θα διαθέσει στο Λίβανο χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 80 εκατ. ευρώ κατ' ανώτατο όριο, με σκοπό τη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται από το Λίβανο σε εσωτερικό επίπεδο για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο και την επίτευξη μιας διατηρήσιμης ανάκαμψης της οικονομίας της, μετριάζοντας με τον τρόπο αυτόν τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ως προς την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος.
1.  Η Κοινότητα θα διαθέσει στο Λίβανο έκτακτη χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ κατ" ανώτατο όριο, με σκοπό τη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται από το Λίβανο σε εσωτερικό επίπεδο για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο και την επίτευξη διατηρήσιμης ανάκαμψης της οικονομίας της, μετριάζοντας με τον τρόπο αυτόν τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ως προς την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος και αποτρέποντας την περαιτέρω επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών του Λιβάνου.
Τροπολογία 17
Άρθρο 1, παράγραφος 2
2.  Τη διαχείριση της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας αναλαμβάνει η Επιτροπή σε συνεργασία με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και κατά τρόπο συνεπή προς τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και Λιβάνου.
2.  Τη διαχείριση της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας αναλαμβάνει η Επιτροπή σε συνεργασία με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και κατά τρόπο συνεπή προς τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και Λιβάνου. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εργασίες της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής και του διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα.
Τροπολογία 18
Άρθρο 1, παράγραφος 3
3.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας θα παραμείνει στη διάθεση του Λιβάνου επί δύο έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Ωστόσο, εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, να παρατείνει την περίοδο διάθεσης της συνδρομής κατά ένα έτος το πολύ.
3.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας θα παραμείνει στη διάθεση του Λιβάνου επί δύο έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 19
Άρθρο 2, παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συμφωνήσει με τις αρχές του Λιβάνου, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, τους όρους οικονομικής πολιτικής και χρηματοδότησης που συνδέονται με τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνδρομής. Οι εν λόγω όροι θα καθοριστούν σε ένα μνημόνιο συμφωνίας και σε συμφωνίες επιχορήγησης και δανειοδότησης. Οι όροι αυτοί πρέπει να είναι συνεπείς με τις συμφωνίες και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συμφωνήσει με τις αρχές του Λιβάνου, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους όρους οικονομικής πολιτικής και χρηματοδότησης που συνδέονται με τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνδρομής. Οι εν λόγω όροι θα καθοριστούν σε μνημόνιο συμφωνίας και σε συμφωνίες επιχορήγησης και δανειοδότησης. Οι όροι αυτοί πρέπει να είναι συνεπείς με τις συμφωνίες και τις ρυθμίσεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 1, παράγραφος 2. Το μνημόνιο συμφωνίας και οι συμφωνίες επιχορήγησης και δανειοδότησης υποβάλλονται πάραυτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι όροι της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνουν εξειδικευμένους στόχους στους ακόλουθους τομείς: βελτίωση της διαφάνειας και ενίσχυση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών· εφαρμογή των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προτεραιοτήτων· και πλήρης συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων και με τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Οι εν λόγω όροι αποβλέπουν επίσης στην ενίσχυση της εφαρμογής οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών εστιασμένων στην καταπολέμηση της φτώχειας, την εκπαίδευση και την υγεία. Η πραγματική πρόοδος στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων αποτελεί τη βάση για την εκταμίευση των δόσεων της σκοπούμενης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Για λόγους ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, οι όροι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιοποιούνται.
Τροπολογία 20
Άρθρο 2, παράγραφος 2
2.  Κατά την υλοποίηση της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή ελέγχει την ποιότητα του χρηματοπιστωτικού πλαισίου, των διοικητικών διαδικασιών και των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου του Λιβάνου που υπεισέρχονται στην υλοποίηση της παρούσας κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής.
2.  Κατά την υλοποίηση της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή ελέγχει προσεκτικά την ποιότητα του χρηματοπιστωτικού πλαισίου, των διοικητικών διαδικασιών και των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου του Λιβάνου που υπεισέρχονται στην υλοποίηση της παρούσας κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής.
Τροπολογία 21
Άρθρο 2, παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή θα ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα αν η οικονομική πολιτική του Λιβάνου είναι σύμφωνη με τους στόχους της παρούσας συνδρομής και αν πληρούνται ικανοποιητικά οι συμφωνηθέντες όροι όσον αφορά την οικονομική πολιτική και τη χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου η Επιτροπή θα έχει στενή συνεργασία με τα όργανα του Bretton Woods και, εφόσον απαιτείται, με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.
3.  Η Επιτροπή θα ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα αν η οικονομική πολιτική του Λιβάνου είναι σύμφωνη με τους στόχους της παρούσας συνδρομής και αν πληρούνται ικανοποιητικά οι συμφωνηθέντες όροι όσον αφορά την οικονομική πολιτική και τη χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου η Επιτροπή θα έχει στενή συνεργασία με τα όργανα του Bretton Woods και, εφόσον απαιτείται, με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 22
Άρθρο 2, παράγραφος 3α (νέα)
3a.  Η Επιτροπή, αφού ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δύναται να προσαρμόζει στις πολιτικές εξελίξεις του Λιβάνου την παροχή της έκτακτης μακροοικονομικής συνδρομής που προβλέπει η παρούσα απόφαση, έχοντας κατά νου ανά πάσα στιγμή ότι επιβάλλεται να ενισχυθεί η σταθερότητα της χώρας και να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η εσωτερική κρίση
Τροπολογία 23
Άρθρο 2α (νέο)
Άρθρο 2α
Η Επιτροπή, αφού προηγουμένως ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μπορεί να αναστείλει τη χορήγηση της εν λόγω έκτακτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής εάν τυχόν επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης στον Λίβανο καθιστά εκ των πραγμάτων ανέφικτη την επίτευξη των στόχων της συνδρομής, ή σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των διεθνών προτύπων δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών του κράτους δικαίου.
Τροπολογία 24
Άρθρο 3, παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή θα θέσει την κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή στη διάθεση του Λιβάνου σε τρεις δόσεις κατ' ανώτατο όριο.
1.  Η Επιτροπή θα θέσει την κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή στη διάθεση του Λιβάνου σε τρεις δόσεις.
Τροπολογία 25
Άρθρο 3, παράγραφος 4
4.  Τα κεφάλαια θα καταβληθούν στην Banque du Liban αποκλειστικά για τη στήριξη των χρηματοδοτικών αναγκών του Λιβάνου.
4.  Τα κεφάλαια θα καταβληθούν στην Banque du Liban αποκλειστικά για τη στήριξη των χρηματοδοτικών αναγκών του Λιβάνου και θα καταχωρισθούν υπό την ονομασία "Έκτακτη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση".
Τροπολογία 26
Άρθρο 4
Η παρούσα κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και τους κανόνες εφαρμογής του. Ειδικότερα, το μνημόνιο συμφωνίας και η συμφωνία επιχορήγησης/δανειοδότησης που θα συναφθούν με τις αρχές του Λιβάνου πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο Λίβανος θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιασδήποτε άλλης παρατυπίας σε σχέση με την παρούσα συνδρομή. Πρέπει επιπλέον να προβλέπει την πραγματοποίηση ελέγχων από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με τη μορφή επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά περίπτωση επιτόπιων.
Η παρούσα κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και τους κανόνες εφαρμογής του. Ειδικότερα, το μνημόνιο συμφωνίας και η συμφωνία επιχορήγησης/δανειοδότησης που θα συναφθούν με τις αρχές του Λιβάνου πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο Λίβανος θα εφαρμόσει ειδικά μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιασδήποτε άλλης παρατυπίας σε σχέση με την παρούσα συνδρομή. Για λόγους εξασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαχείριση και την εκταμίευση των πόρων, πρέπει επιπλέον να προβλέπει την πραγματοποίηση ελέγχων από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με τη μορφή επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και, κατόπιν συμφωνίας των ενδιαφερομένων, από ανεξάρτητους ελεγκτές, κατά περίπτωση επιτόπιων.
Τροπολογία 27
Άρθρο 5
Η Επιτροπή υποβάλλει κατ' έτος και έως τις 31 Αυγούστου, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που περιλαμβάνει αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας κατά το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση θα παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ των όρων πολιτικής που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, των τρεχουσών οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων του Λιβάνου, και της απόφασης της Επιτροπής να εκταμιεύσει τις δόσεις της συνδρομής.
Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους, έκθεση στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο, που περιλαμβάνει αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας κατά το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ των όρων πολιτικής που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, των τρεχουσών οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων του Λιβάνου, και της απόφασης της Επιτροπής να εκταμιεύσει τις δόσεις της συνδρομής.
Τροπολογία 28
Άρθρο 5α (νέο)
Άρθρο 5α
Το αργότερο δύο έτη από τη λήξη της περιόδου εφαρμογής που αφορά την σκοπούμενη με την παρούσα απόφαση συνδρομή, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.
Τροπολογία 29
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ισχυρή επί δυο έτη από την εν λόγω δημοσίευση.

Ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης σε προδικαστικές διαδικασίες μεταξύ κρατών μελών *
PDF 422kWORD 139k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης σε προδικαστικές διαδικασίες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS))
P6_TA(2007)0551A6-0428/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2006)0468),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 31, παράγραφος 1, στοιχεία (α) και (γ) και το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο (β), της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0328/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0428/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   επισύρει την προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη προσαρμογής της διαδικασίας σύλληψης και παράδοσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ώστε να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας ύποπτος πρέπει να μεταφερθεί στο κράτος της δίκης μετά από παραβίαση του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης·

4.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Για να αποφεύγονται περιττά έξοδα και δυσκολίες σε σχέση με τη μεταφορά των υπόπτων με σκοπό τη διεξαγωγή προκαταρκτικών ακροάσεων ή της κυρίως δίκης, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στη μέθοδο της εικονοτηλεδιάσκεψης.
(5)  Για να αποφεύγονται περιττά έξοδα και δυσκολίες σε σχέση με τη μεταφορά των υπόπτων με σκοπό τη διεξαγωγή προκαταρκτικών ακροάσεων ή της κυρίως δίκης, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου 10 της Σύμβασης της 29ης Μαΐου 2000 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης1.
_____________
1 ΕΕ C 197, 12.7.2000, σ. 1
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6α) Σε περίπτωση παραβίασης του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης, η αρχή έκδοσης μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης με σκοπό τη μεταφορά του υπόπτου στο κράτος έκδοσης. Υπό αυτές τις περιστάσεις, που θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρώς στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου, η απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ, καλύπτει όλα τα αδικήματα σε σχέση με τα οποία μπορεί να εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης.
Τροπολογία 3
Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο
Με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο καθιερώνεται ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης και προδικαστικές διαδικασίες μεταφοράς μεταξύ κρατών μελών.
Με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο καθιερώνεται ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης.
Τροπολογία 4
Άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο
Το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης είναι δικαστική απόφαση που εκδίδεται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σε σχέση με έναν ύποπτο που κατοικεί μονίμως στην αλλοδαπή, με σκοπό να επιστρέψει το εν λόγω άτομο στο κράτος μέλος όπου διαμένει υπό τον όρο ότι συμμορφώνεται με μέτρα επιτήρησης, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η σωστή απονομή δικαιοσύνης και, ιδίως, να εξασφαλισθεί ότι ο ύποπτος θα βρίσκεται στη διάθεση των αρχών για τη διεξαγωγή δίκης στο κράτος μέλος της έκδοσης.
Το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης είναι δικαστική απόφαση που εκδίδεται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σε σχέση με έναν ύποπτο που κατοικεί μονίμως στην αλλοδαπή, με σκοπό να επιστρέψει το εν λόγω άτομο στο κράτος μέλος όπου νομίμως και συνήθως διαμένει ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, σε περίπτωση που το ζητεί ο ύποπτος και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος το επιτρέπει, υπό τον όρο ότι συμμορφώνεται με μέτρα επιτήρησης, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η σωστή απονομή δικαιοσύνης και, ιδίως, να εξασφαλισθεί ότι ο ύποπτος θα βρίσκεται στη διάθεση των αρχών για τη διεξαγωγή δίκης στο κράτος μέλος της έκδοσης.
Τροπολογία 5
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Υποχρέωση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης
Τα κράτη μέλη εκτελούν κάθε ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου.
Διαγράφεται
Τροπολογία 6
Άρθρο 4α (νέο)
Άρθρο 4α
Δαπάνες
1.  Το κράτος μέλος της εκτέλεσης επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης στην επικράτειά του.
2.  Το κράτος μέλος έκδοσης επιβαρύνεται με όλες τις υπόλοιπες δαπάνες.
Τροπολογία 7
Άρθρο 5, παράγραφος 1
1.  Η έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης από την αρμόδια αρχή επιτρέπεται μόνον αφού ο ύποπτος ενημερωθεί για τις τυχόν υποχρεώσεις που πρόκειται να επιβληθούν δυνάμει του άρθρου 6 και για τις σχετικές συνέπειες, ιδίως δε για εκείνες που καθορίζονται στα άρθρα 17 και 18.
1.  Μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον ύποπτο σε γλώσσα που κατανοεί για τις τυχόν υποχρεώσεις που πρόκειται να επιβληθούν δυνάμει του άρθρου 6 και για τις σχετικές συνέπειες, ιδίως δε για εκείνες που καθορίζονται στα άρθρα 17 και 18.
Τροπολογία 8
Άρθρο 6, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Η παρακώλυση του έργου της Δικαιοσύνης ή η τέλεση αξιόποινων πράξεων ενδέχεται να συνιστά παραβίαση του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης.
Η παρακώλυση του έργου της Δικαιοσύνης ή η τέλεση αξιόποινων πράξεων συνιστά παραβίαση του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης.
Τροπολογία 9
Άρθρο 6, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο
Η αρχή έκδοσης δύναται να επιβάλει στον ύποπτο μία ή περισσότερες από τις εξής υποχρεώσεις:
Η αρχή έκδοσης δύναται να επιβάλει στον ύποπτο μία ή περισσότερες από τις εξής υποχρεώσεις:
α) να παραστεί σε προκαταρκτικές ακροάσεις με αντικείμενο το αδίκημα ή τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται·
α) να παραστεί σε προκαταρκτικές ακροάσεις με αντικείμενο το αδίκημα ή τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται·
β) να μην εισέρχεται χωρίς άδεια σε συγκεκριμένα μέρη στο κράτος έκδοσης·
β) να μην συχνάζει χωρίς άδεια σε συγκεκριμένα μέρη ή περιοχές στο κράτος έκδοσης ή στο κράτος εκτέλεσης·
γ) να καταβάλει τα έξοδα για την προσαγωγή του σε προκαταρκτική ακρόαση ή σε δίκη.
Τροπολογία 10
Άρθρο 6, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο, στοιχείο (γα) (νέο)
γα) να ενημερώνει την αρχή εκτέλεσης για τυχόν αλλαγή του τόπου κατοικίας του στο κράτος εκτέλεσης·
Τροπολογία 11
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο γ)
γ) την παράδοση στην αρχή εκτέλεσης του διαβατηρίου ή διαβατηρίων ή άλλων εγγράφων πιστοποίησης της ταυτότητας·
Διαγράφεται
Τροπολογία 12
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο ε)
ε) την παρουσία του υπόπτου στον προκαθορισμένο τόπο εργασίας του στο κράτος εκτέλεσης σε προκαθορισμένες χρονικές στιγμές·
ε) την παρουσία του υπόπτου στον προκαθορισμένο τόπο εργασίας του, υπηρεσίας του κ.λπ. στο κράτος εκτέλεσης σε προκαθορισμένες χρονικές στιγμές·
Τροπολογία 13
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο ζα) (νέο)
ζα) την αποφυγή επαφής με συγκεκριμένα πρόσωπα ή αντικείμενα·
Τροπολογία 14
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο η)
η) την υποβολή σε συγκεκριμένη ιατρική αγωγή.
η) την υποβολή σε συγκεκριμένη ιατρική αγωγή υπό τον όρο της συγκατάθεσης του υπόπτου.
Τροπολογία 15
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο ηα) (νέο)
ηα) την υποβολή σε ηλεκτρονική παρακολούθηση.
Τροπολογία 16
Άρθρο 6, παράγραφος 2α (νέα)
. Κάθε κράτος μέλος, κατά τη μεταφορά της παρούσας απόφασης-πλαισίου, ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις την τήρηση των οποίων σκοπεύει να επιτηρήσει, με εξαίρεση εκείνες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου θέτει τις ληφθείσες πληροφορίες στη διάθεση όλων των κρατών μελών και της Επιτροπής.
Τροπολογία 17
Άρθρο 6, παράγραφος 3
3.  Οι υποχρεώσεις που ενδεχομένως επιβάλλονται από την αρχή έκδοσης δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου καταγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης.
3.  Οι υποχρεώσεις που ενδεχομένως επιβάλλονται από την αρχή έκδοσης δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 καταγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης.
Τροπολογία 19
Άρθρο 6, παράγραφος 4, εδάφιο 1α (νέο)
Οι τροποποιήσεις του εδαφίου 1 έχουν τεχνικό μόνο χαρακτήρα και δεν επιβάλλουν αφ' εαυτές πρόσθετες υποχρεώσεις στον ύποπτο.
Τροπολογία 20
Άρθρο 8, παράγραφος 1α (νέα)
. Μετά από αίτηση του υπόπτου, το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης διαβιβάζεται σε κάθε άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή του οποίου συγκατατίθεται στη διαβίβαση αυτή.
Τροπολογία 21
Άρθρο 10, παράγραφος 1
1.  Ένα δικαστήριο, δικαστής, ανακριτής δικαστής ή εισαγγελέας στο κράτος που λαμβάνει αίτηση αρνείται την αναγνώριση και εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης αν είναι σαφές ότι η ποινική διαδικασία για την αξιόποινη πράξη για την οποία έχει εκδοθεί το ένταλμα θα παραβίαζε την αρχή ne bis in idem (αρχή του δεδικασμένου).
1.  Η αρμόδια αρχή στο κράτος που λαμβάνει αίτηση αρνείται την αναγνώριση και εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης αν είναι σαφές ότι η ποινική διαδικασία για την αξιόποινη πράξη για την οποία έχει εκδοθεί το ένταλμα θα παραβίαζε την αρχή ne bis in idem (αρχή του δεδικασμένου).
Τροπολογία 22
Άρθρο 10, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση
2.  Ένα δικαστήριο, δικαστής, ανακριτής δικαστής ή εισαγγελέας στο κράτος που λαμβάνει αίτηση δύναται να αρνηθεί την αναγνώριση και εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:
2.  Η αρμόδια αρχή στο κράτος που λαμβάνει αίτηση δύναται να αρνηθεί την αναγνώριση και εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:
Τροπολογία 23
Άρθρο 12, παράγραφος 1
1.  Ένα δικαστήριο, δικαστής, ανακριτής δικαστής ή εισαγγελέας στο κράτος που λαμβάνει αίτηση αποφασίζει, το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός 5 ημερών από την παραλαβή του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης, σχετικά με το αν θα αναγνωρίσει και εκτελέσει το ένταλμα ή θα επικαλεσθεί λόγους για τη μη αναγνώριση και εκτέλεσή του. Η αρμόδια αρχή στο κράτος που έχει λάβει αίτηση ενημερώνει την αρχή έκδοσης για την απόφασή της με οποιοδήποτε μέσο ικανό να παραγάγει γραπτό τεκμήριο.
1.  Η αρμόδια αρχή στο κράτος που λαμβάνει αίτηση αποφασίζει, το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός 5 ημερών από την παραλαβή του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης, σχετικά με το αν θα αναγνωρίσει και εκτελέσει το ένταλμα ή θα επικαλεσθεί λόγους για τη μη αναγνώριση και εκτέλεσή του. Η αρμόδια αρχή στο κράτος που έχει λάβει αίτηση ενημερώνει την αρχή έκδοσης για την απόφασή της με οποιοδήποτε μέσο ικανό να παραγάγει γραπτό τεκμήριο.
Τροπολογία 24
Άρθρο 12, παράγραφος 3
3.  Σε περίπτωση που το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης είναι ελλιπές, το δικαστήριο, ο δικαστής, ο ανακριτής δικαστής ή ο εισαγγελέας στο κράτος που έχει λάβει αίτηση δύναται να αναβάλει τη λήψη απόφασης περί της αναγνώρισης και εκτέλεσης του εντάλματος μέχρις ότου αυτό συμπληρωθεί από την αρχή έκδοσης.
3.  Σε περίπτωση που το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης είναι ελλιπές, η αρμόδια αρχή στο κράτος που έχει λάβει αίτηση δύναται να αναβάλει τη λήψη απόφασης περί της αναγνώρισης και εκτέλεσης του εντάλματος μέχρις ότου αυτό συμπληρωθεί από την αρχή έκδοσης.
Τροπολογία 25
Άρθρο 12, παράγραφος 4
4.  Σε περίπτωση αναβολής της αναγνώρισης και εκτέλεσης ενός ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 3, το δικαστήριο, ο δικαστής, ο ανακριτής δικαστής ή ο εισαγγελέας στο κράτος που έχει λάβει αίτηση αποστέλλει πάραυτα απευθείας στην αρχή έκδοσης έκθεση με λεπτομερή παράθεση των λόγων που υπαγόρευσαν την αναβολή, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό οποιοδήποτε μέσο ικανό να παραγάγει γραπτό τεκμήριο.
4.  Σε περίπτωση αναβολής της αναγνώρισης και εκτέλεσης ενός ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 3, η αρμόδια αρχή στο κράτος που έχει λάβει αίτηση αποστέλλει πάραυτα απευθείας στην αρχή έκδοσης έκθεση με λεπτομερή παράθεση των λόγων που υπαγόρευσαν την αναβολή, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό οποιοδήποτε μέσο ικανό να παραγάγει γραπτό τεκμήριο.
Τροπολογία 26
Άρθρο 12, παράγραφος 4α (νέα)
. Η αρχή έκδοσης ενημερώνει τον ύποπτο για κάθε αναβολή της αναγνώρισης και εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης.
Τροπολογία 27
Άρθρο 13, παράγραφος 4
4.  Ο ύποπτος έχει το δικαίωμα να γίνει δεκτός σε ακρόαση από την αρχή έκδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους έκδοσης. Η απαίτηση αυτή μπορεί να τηρηθεί με τη χρήση κατάλληλης οπτικοακουστικής ή τηλεφωνικής σύνδεσης με την αρχή έκδοσης (ακρόαση μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής διάσκεψης). Η αρχή έκδοσης διαβουλεύεται επίσης με την αρχή εκτέλεσης σχετικά με την επανεξέταση του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης.
4.  Ο ύποπτος έχει το δικαίωμα να γίνει δεκτός σε ακρόαση από την αρχή έκδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους έκδοσης. Η απαίτηση αυτή μπορεί να τηρηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 10 της Σύμβασης της 29ης Μαΐου 2000 μεταξύ της αρχής εκτέλεσης και της αρχής έκδοσης. Η αρχή έκδοσης διαβουλεύεται επίσης με την αρχή εκτέλεσης σχετικά με την επανεξέταση του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης.
Τροπολογία 28
Άρθρο 17, παράγραφος 4
4.  Πριν από τη λήψη της απόφασης βάσει της παραγράφου 1, ο ύποπτος έχει το δικαίωμα να γίνει δεκτός σε ακρόαση από την αρχή έκδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους έκδοσης. Η απαίτηση αυτή μπορεί να τηρηθεί με τη χρήση κατάλληλης οπτικοακουστικής ή τηλεφωνικής σύνδεσης μεταξύ της αρχής εκτέλεσης και της αρχής έκδοσης (ακρόαση μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής διάσκεψης). Η αρχή έκδοσης διαβουλεύεται επίσης με την αρχή εκτέλεσης.
4.  Πριν από τη λήψη της απόφασης βάσει της παραγράφου 1, ο ύποπτος έχει το δικαίωμα να γίνει δεκτός σε ακρόαση από την αρχή έκδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους έκδοσης. Η απαίτηση αυτή μπορεί να τηρηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 10 της Σύμβσης της 29ης Μαΐου 2000 μεταξύ της αρχής εκτέλεσης και της αρχής έκδοσης. Η αρχή έκδοσης διαβουλεύεται επίσης με την αρχή εκτέλεσης.
Τροπολογία 29
Άρθρο 18
Προϋποθέσεις σύλληψης και μεταφοράς του υπόπτου
Σύλληψη και μεταφορά του υπόπτου
1.  Αν η αρχή έκδοσης αποφασίσει ότι ο ύποπτος πρέπει να συλληφθεί και να μεταφερθεί στο κράτος έκδοσης, είναι υποχρεωτική η ακρόαση του υπόπτου από δικαστική αρχή του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου πραγματοποιείται η σύλληψη.
1.  Αν η αρχή έκδοσης αποφασίσει ότι ο ύποπτος πρέπει να συλληφθεί και να μεταφερθεί στο κράτος έκδοσης, εκδίδει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ.
2.   Αν ο ύποπτος συγκατατίθεται στη μεταφορά του, το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου πραγματοποιείται η σύλληψη τον μεταφέρει πάραυτα στο κράτος έκδοσης.
2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, παράγραφος 1, της απόφασης-πλαισίου, είναι δυνατό να εκδοθεί, στην περίπτωση αυτή, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ο ύποπτος να μεταφερθεί στο κράτος έκδοσης σε σχέση με όλα τα αδικήματα για τα οποία μπορεί να εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης.
3.  Αν ο ύποπτος δεν συγκατατίθεται στη μεταφορά του, το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου πραγματοποιείται η σύλληψη τον μεταφέρει πάραυτα στο κράτος έκδοσης. Το πρώτο κράτος μέλος δύναται να αρνηθεί να προβεί στη σύλληψη και μεταφορά μόνον εφόσον:
- είναι σαφές ότι η άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα για το οποίο έχει εκδοθεί το συγκεκριμένο ένταλμα θα συνιστούσε πλέον παραβίαση της αρχής του δεδικασμένου (ne bis in idem)·
- ο ύποπτος διώκεται στο κράτος μέλος εκτέλεσης για τα ίδια πραγματικά περιστατικά επί των οποίων στηρίζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης·
- αν η ποινική δίωξη ή ο κολασμός του υπόπτου αποκλείεται δια νόμου με βάση τη νομοθεσία του κράτους μέλους εκτέλεσης και οι πράξεις που στοιχειοθετούν το αδίκημα υπάγονται στη δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους μέλους βάσει της ποινικής του νομοθεσίας·
- αν η απόφαση για τη σύλληψη και μεταφορά αφορά νέα πραγματικά περιστατικά που δεν καλύπτονται από το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης.
4.  Ένα κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος εκτέλεσης δύναται ομοίως να αρνηθεί τη σύλληψη και μεταφορά του υπόπτου επικαλούμενο έναν ή περισσότερους από τους λόγους που καθορίζονται στο άρθρο 10.
Τροπολογία 30
Άρθρο 20
Άρθρο 20
Προθεσμίες μεταφοράς
Διαγράφεται
1.  Ο ύποπτος μεταφέρεται στο κράτος έκδοσης κατ" εφαρμογή του άρθρου 18 σε ημερομηνία που συμφωνείται από κοινού μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών μελών και οπωσδήποτε εντός τριών ημερών από τη σύλληψη.
2.  Η μεταφορά ενός υπόπτου είναι δυνατό κατ" εξαίρεση να αναβληθεί προσωρινά για σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους, παραδείγματος χάρη αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να θεωρηθεί ότι η μεταφορά θα έθετε προδήλως σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του υπόπτου. Η αρχή έκδοσης ενημερώνεται αμέσως για κάθε τέτοια αναβολή και για τους λόγους που την υπαγορεύουν. Η μεταφορά του υπόπτου πραγματοποιείται μόλις εκλείψουν οι λόγοι της αναβολής, σε ημερομηνία που συμφωνείται μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών μελών.
Τροπολογία 31
Άρθρο 21
Άρθρο 21
Διέλευση
Διαγράφεται
1.  Έκαστο κράτος μέλος επιτρέπει τη διέλευση από το έδαφός του ενός υπόπτου που μεταφέρεται με βάση τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ενημερωθεί για τα εξής:
(α) ταυτότητα και ιθαγένεια του προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης·
(β) ύπαρξη ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης·
(γ) φύση και νομικός χαρακτηρισμός της αξιόποινης πράξης·
(δ) περιστάσεις τέλεσης της αξιόποινης πράξης, περιλαμβανομένης της ημερομηνίας και του τόπου.
2.  Έκαστο κράτος μέλος ορίζει μία αρχή αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων διέλευσης και των απαραίτητων εγγράφων, καθώς και κάθε άλλης επίσημης αλληλογραφίας σχετικά με τις αιτήσεις διέλευσης. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τον διορισμό της αρχής αυτής στο Συμβούλιο.
3.  Η αίτηση διέλευσης και τα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν να υποβάλλονται στην αρχή που έχει ορισθεί κατ" εφαρμογή της παραγράφου 2 με οποιοδήποτε μέσο ικανό να παραγάγει γραπτό τεκμήριο. Το κράτος μέλος διέλευσης κοινοποιεί την απόφασή του με την ίδια διαδικασία.
4.  Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν ισχύει σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς χωρίς προγραμματισμένο ενδιάμεσο σταθμό. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μη προγραμματισμένη προσγείωση, το κράτος έκδοσης παρέχει στην αρχή που έχει ορισθεί κατ" εφαρμογή της παραγράφου 2 τα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 32
Άρθρο 22, εδάφιο 1α (νέο)
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται και όταν το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο δ), επιβάλλει στον ύποπτο να μην απομακρύνεται από τον τόπο της κατοικίας του ή από οποιονδήποτε άλλο τόπο διαμονής για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που ορίζει το ένταλμα.
Τροπολογία 33
Τίτλος, μετά το άρθρο 22, Κεφάλαιο 5α (νέο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5a - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τροπολογία 34
Άρθρο 22α (νέο)
Άρθρο 22a
Προστασία δεδομένων
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαισίου πρέπει να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις ακόλουθες βασικές αρχές:
α) η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται μόνο στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος και είναι απαραίτητη και ανάλογη προς το σκοπό της συλλογής ή/και περαιτέρω επεξεργασίας τους·
β) τα δεδομένα συλλέγονται μόνο για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά τρόπο συμβατό με τους σκοπούς αυτούς·
γ) τα δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα·
δ) ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή την υγεία τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς μιας συγκεκριμένης υπόθεσης και σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις.
Τροπολογία 35
Άρθρο 22β (νέο)
Άρθρο 22β
Δικαιώματα των προσώπων που αφορά η επεξεργασία δεδομένων
1.  Τα πρόσωπα που αφορά η επεξεργασία δεδομένων ενημερώνονται για το γεγονός ότι τα προσωπικά τους δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας.
Η παροχή της πληροφορίας αυτής μπορεί να καθυστερεί, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να μην παρεμποδίζονται οι σκοποί που επιδιώκονται με την επεξεργασία των δεδομένων.
2.  Το πρόσωπο που αφορά η επεξεργασία δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες όσον αφορά το είδος των δεδομένων αυτών σε γλώσσα που κατανοεί, καθώς επίσης να διορθώσει και, όταν αυτό είναι απαραίτητο, να διαγράψει τα δεδομένα που έχουν τύχει επεξεργασίας κατά παράβαση των αρχών του άρθρου 22α.
3.  Η παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2 μπορεί να μη γίνει δεκτή ή να καθυστερήσει, όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο:
(α) για την προστασία της ασφάλειας και τη δημόσιας τάξης·
(β) για την πρόληψη εγκλήματος·
(γ) για τη μη παρακώλυση της διερεύνησης και δίωξης ποινικών αδικημάτων·
(δ) για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων.

Καταπολέμηση ορισμένων μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου *
PDF 378kWORD 92k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (11522/2007 – C6-0246/2007 – 2001/0270(CNS))
P6_TA(2007)0552A6-0444/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης - Εκ νέου διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση του Συμβουλίου (11522/2007),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2001)0664)(1),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 4ης Ιουλίου 2002(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο β), της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο το Κοινοβούλιο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει εκ νέου (C6-0246/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 93, το άρθρο 51 και το άρθρο 55, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0444/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή του·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση ή να την αντικαταστήσει με άλλο κείμενο·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας απαιτεί τη λήψη ποικίλων μέτρων εντός συνολικού πλαισίου και μπορεί να μην περιορίζεται σε ποινικά ζητήματα. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο περιορίζεται στην καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου. Επειδή οι πολιτιστικές και νομικές παραδόσεις των κρατών μελών είναι, μέχρι κάποιο βαθμό, διαφορετικές, ιδίως στον τομέα αυτόν, δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η πλήρης εναρμόνιση του ποινικού δικαίου.
(6)  Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας απαιτεί τη λήψη ποικίλων μέτρων εντός συνολικού πλαισίου και μπορεί να μην περιορίζεται σε ποινικά ζητήματα. Επιβάλλεται νοοτροπία ανοχής κοινή στους θεσμούς του κράτους και στην κοινωνία. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο περιορίζεται στην καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου. Επειδή οι πολιτιστικές και νομικές παραδόσεις των κρατών μελών είναι, μέχρι κάποιο βαθμό, διαφορετικές, ιδίως στον τομέα αυτόν, δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η πλήρης εναρμόνιση του ποινικού δικαίου.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6α) Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο θεσπίζει ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης και οι συνέπειές της περιορίζονται από τις παρεκκλίσεις που προβλέπει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του άρθρου 1, παράγραφος 2.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 6β (νέα)
(6β) Η νομοθετική πολιτική πρέπει να αντανακλά το γεγονός ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία το ποινικό δίκαιο είναι πάντοτε το τελευταίο μέσο. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις αξίες που τίθενται υπό αίρεση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση και του δικαιώματος κάθε ατόμου για ίση αντιμετώπιση και σεβασμό.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)
(9α) Η διάπραξη εγκλήματος ρατσιστικού ή ξενοφοβικού χαρακτήρα από ιεραρχικά ανώτερο πρέπει να εκλαμβάνεται πάντοτε ως επιβαρυντικό στοιχείο·
Τροπολογία 5
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β)
β) η τέλεση πράξης που αναφέρεται στο σημείο α) με δημόσια διάδοση ή διανομή φυλλαδίων, εικόνων ή άλλου υλικού,
β) η διάδοση ή διανομή φυλλαδίων, εικόνων ή άλλου υλικού με περιεχόμενο που συνιστά τέλεση πράξης κατά την έννοια των στοιχείων α), γ) ή δ),
Τροπολογία 6
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο ε)
ε) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να τιμωρούν μόνον πράξεις οι οποίες είτε τελούνται κατά τρόπο που διαταράσσει τη δημόσια τάξη είτε έχουν απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα.
ε) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να τιμωρούν μόνον πράξεις οι οποίες τελούνται κατά τρόπο απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό.
Τροπολογία 7
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο στ)
στ) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αναφορά στη θρησκεία θεωρείται ότι καλύπτει, τουλάχιστον, συμπεριφορά η οποία συνιστά πρόσχημα για να κατευθύνονται οι πράξεις κατά ομάδας προσώπων ή μέλους τέτοιας ομάδας που προσδιορίζεται βάσει φυλής, χρώματος, γενεαλογικών καταβολών, ή εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής.
στ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η αναφορά στη θρησκεία θεωρείται ότι καλύπτει, τουλάχιστον, συμπεριφορά η οποία συνιστά πρόσχημα για να κατευθύνονται οι πράξεις κατά ομάδας προσώπων ή μέλους τέτοιας ομάδας που προσδιορίζεται βάσει φυλής, χρώματος, γενεαλογικών καταβολών, ή εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής. Ένα κράτος μέλος δεν δύναται ωστόσο να αποκλείσει από την ποινική ευθύνη καμία έκφραση ή καμία συμπεριφορά ατόμου που προκαλεί ρατσιστικό μίσος. Ο σεβασμός της ελευθερίας της θρησκείας δεν παρεμποδίζει την αποτελεσματικότητα αυτής της απόφασης-πλαισίου.
Τροπολογία 8
Άρθρο 1, παράγραφος 2
2.  Κατά τη στιγμή της έκδοσης της παρούσας απόφασης-πλαισίου από το Συμβούλιο, οιοδήποτε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ότι θα τιμωρεί την άρνηση ή τη χονδροειδή υποτίμηση της σοβαρότητας των εγκλημάτων που προβλέπονται στα σημεία γ) ή/και δ) της παραγράφου 1 μόνον εφόσον τα εγκλήματα αυτά έχουν αναγνωρισθεί με τελεσίδικη απόφαση εθνικού δικαστηρίου αυτού του κράτους μέλους ή/και διεθνούς δικαστηρίου ή με τελεσίδικη απόφαση μόνον διεθνούς δικαστηρίου.
2.  Κατά τη στιγμή της έκδοσης της παρούσας απόφασης-πλαισίου από το Συμβούλιο, οιοδήποτε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ότι θα τιμωρεί την άρνηση ή τη χονδροειδή υποτίμηση της σοβαρότητας των εγκλημάτων που προβλέπονται στα στοιχεία γ) ή/και δ) της παραγράφου 1 μόνον εφόσον τα εγκλήματα αυτά έχουν αναγνωρισθεί με τελεσίδικη απόφαση εθνικού δικαστηρίου αυτού του κράτους μέλους ή/και διεθνούς δικαστηρίου.
Τροπολογία 9
Άρθρο 2, παράγραφος 2
2.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ηθική αυτουργία στην τέλεση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1, στοιχεία γ) και δ) τιμωρείται.
2.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ηθική αυτουργία στην τέλεση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1, τιμωρείται.
Τροπολογία 10
Άρθρο 5, παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνα για τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2, εφόσον διαπράττονται προς όφελός τους από οιοδήποτε άτομο, το οποίο δρα είτε σε ατομική βάση είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει διευθυντική θέση στο πλαίσιο του νομικού προσώπου, με βάση τα ακόλουθα:
1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνα για τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2, εφόσον διαπράττονται από οιοδήποτε άτομο, το οποίο κατέχει διευθυντική θέση στο πλαίσιο του νομικού προσώπου, με βάση τα ακόλουθα:
α) εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου, ή
α) εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου, ή
β) εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις εξ ονόματος του νομικού προσώπου, ή
β) εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις εξ ονόματος του νομικού προσώπου, ή
γ) εξουσία να ασκεί έλεγχο στο πλαίσιο του νομικού προσώπου.
γ) εξουσία να ασκεί έλεγχο στο πλαίσιο του νομικού προσώπου
και δρα υπό αυτήν την ιδιότητα
Τροπολογία 11
Άρθρο 5, παράγραφος 2
2.  Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ήδη στην παράγραφο 1, κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου εκ μέρους του προβλεπομένου στην παράγραφο 1 ατόμου καθιστά εφικτή την τέλεση των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 προς όφελος του συγκεκριμένου νομικού προσώπου από άτομο που τελεί υπό την εξουσία του.
2.  Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ήδη στην παράγραφο 1, κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου εκ μέρους του προβλεπομένου στην παράγραφο 1 ατόμου καθιστά εφικτή την τέλεση των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 από άτομο που τελεί υπό την εξουσία του και που βάσει του εθνικού δικαίου μπορούν να καταλογιστούν στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.
Τροπολογία 12
Άρθρο 5, παράγραφος 3
3.  Η ευθύνη του νομικού προσώπου δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 δεν αποκλείει την άσκηση ποινικής δίωξης κατά φυσικών προσώπων τα οποία είναι αυτουργοί ή συνεργοί σε πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2.
3.  Η ευθύνη του νομικού προσώπου δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 δεν αποκλείει την άσκηση ποινικής δίωξης κατά φυσικών προσώπων τα οποία είναι αυτουργοί, υποκινητές ή συνεργοί σε πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2.
Τροπολογία 13
Άρθρο 7α (νέο)
Άρθρο 7α
Ελάχιστες υποχρεώσεις
1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να υιοθετούν ή να διατηρούν επίπεδο προστασίας όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ανώτερο από αυτό που ορίζεται στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο.
2.  Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει παράγοντα υποβάθμισης του επιπέδου προστασίας που παρέχεται ήδη από τα κράτη μέλη στους τομείς που διέπονται από την παρούσα απόφαση-πλαίσιο.
3.  Καμία διάταξη της παρούσας απόφασης-πλαισίου δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως θίγουσa υποχρέωση που αναλογεί στα κράτη μέλη δυνάμει της Διεθνούς Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών ρατσιστικών διακρίσεων της 7ης Μαρτίου 1966. Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή την παρούσα απόφαση-πλαίσιο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις αυτές.
Τροπολογία 15
Άρθρο 7, παράγραφος 2
2.  Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν συνεπάγεται υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα που αντιβαίνουν προς τις θεμελιώδεις αρχές τους σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία της έκφρασης, ιδίως δε την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα μέσα ενημέρωσης όπως προκύπτουν από τις συνταγματικές παραδόσεις ή τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις διαδικαστικές εγγυήσεις για τον τύπο ή άλλα μέσα ενημέρωσης, όταν οι κανόνες αυτοί αναφέρονται στον καθορισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης.
2.  Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν συνεπάγεται υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα που αντιβαίνουν προς τις κοινές θεμελιώδεις αρχές τους σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία της έκφρασης, ιδίως δε την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα μέσα ενημέρωσης όπως προκύπτουν από τις συνταγματικές παραδόσεις ή τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις διαδικαστικές εγγυήσεις για τον τύπο ή άλλα μέσα ενημέρωσης, όταν οι κανόνες αυτοί αναφέρονται στον καθορισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης.
Τροπολογία 16
Άρθρο 9, παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του σε σχέση με τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 όταν οι πράξεις έχουν τελεσθεί:
1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του σε σχέση με τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2:
α) εν όλω ή εν μέρει στην επικράτειά του, ή
α) όταν οι πράξεις έχουν τελεσθεί εν όλω ή εν μέρει στην επικράτειά του, ή
β) από υπήκοό του, ή
β) όταν οι πράξεις έχουν τελεσθεί από υπήκοό του, ή
γ) προς όφελος νομικού προσώπου το οποίο έχει την έδρα του στην επικράτεια αυτού του κράτους μέλους.
γ) όταν το νομικό πρόσωπο που καθίσταται υπεύθυνο για την πράξη αυτή έχει την έδρα του στην επικράτεια αυτού του κράτους μέλους.
Τροπολογία 17
Άρθρο 10, παράγραφος 3
3.  Εντός τριών ετών από την εκπνοή της τασσόμενης στο άρθρο 10 παράγραφος 1 προθεσμίας, το Συμβούλιο επανεξετάζει την παρούσα απόφαση-πλαίσιο. Για την προετοιμασία της επανεξέτασης αυτής, το Συμβούλιο ερωτά τα κράτη μέλη εάν αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά τη δικαστική συνεργασία σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1. Επιπλέον, το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από την Eurojust να υποβάλει έκθεση σχετικά με το εάν οι διαφορές μεταξύ εθνικών νομοθεσιών οδήγησαν σε προβλήματα δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτόν.
3.  Εντός τριών ετών από την εκπνοή της τασσόμενης στο άρθρο 10, παράγραφος 1, προθεσμίας, το Συμβούλιο επανεξετάζει την παρούσα απόφαση-πλαίσιο. Για την προετοιμασία της επανεξέτασης αυτής, το Συμβούλιο ερωτά τα κράτη μέλη εάν αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά τη δικαστική συνεργασία σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, και ζητεί τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη, κατά την επανεξέταση, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από την Eurojust να υποβάλει έκθεση σχετικά με το εάν οι διαφορές μεταξύ εθνικών νομοθεσιών οδήγησαν σε προβλήματα δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτόν.
Τροπολογία 18
Άρθρο 12
Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο εφαρμόζεται στο Γιβραλτάρ.
Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο εφαρμόζεται και στο Γιβραλτάρ.

(1) EE C 75 E, 26.3.2002, σ. 269.
(2) ΕΕ C 271 E, 12.11.2003, σ. 558.


Προδικαστικά ερωτήματα που αφορούν το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης *
PDF 254kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου για τις αιτήσεις εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως που αφορούν το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (11824/2007 – C6-0292/2007 – 2007/0812(CNS))
P6_TA(2007)0553A6-0451/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11824/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 245, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0292/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0451/2007),

1.   εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Δικαστήριο.


Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Renato Brunetta
PDF 265kWORD 35k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε ο Renato Brunetta (2007/2172(IMM))
P6_TA(2007)0554A6-0449/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Renato Brunetta για την υπεράσπιση της ασυλίας του σε σχέση με την αγωγή που έχει ασκηθεί εναντίον του ενώπιον του Πρωτοδικείου του Μιλάνου, με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2007, η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 31 Ιανουαρίου 2007,

–   έχοντας ακούσει τον Renato Brunetta, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης σχετικά με την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, της 20ης Σεπτεμβρίου 1976,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12 Μαΐου 1964 και στις 10 Ιουλίου 1986(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0449/2007),

1.   αποφασίζει να υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του Renato Brunetta·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση, καθώς και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του, προς τις αρμόδιες αρχές της Ιταλικής Δημοκρατίας.

(1) Υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, Συλλογή, ελληνική ειδική έκδοση 1954-1964, σελ. 1089, και υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων, Συλλογή 1986, σελ. 2403.


Συντονισμός των διατάξεων των κρατών μελών σχετικά την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων ***II
PDF 256kWORD 35k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (10076/6/2007 – C6-0352/2007 – 2005/0260(COD))
P6_TA(2007)0555A6-0442/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (10076/6/2007 – C6-0352/2007),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0646),

–   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2007)0170),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0442/2007),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση·

2.   διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4.   αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 13.12.2006, P6_TA(2006)0559.


Κοινοτικός κώδικας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I
PDF 266kWORD 30k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (COM(2006)0919 – C6-0030/2007 – 2006/0295(COD))
P6_TA(2007)0556A6-0277/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0919),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0030/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0277/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Νοεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2008/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

P6_TC1-COD(2006)0295


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2008/29/ΕK)


Ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων ***I
PDF 497kWORD 84k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων (COM(2006)0784 – C6-0493/2006 – 2006/0272(COD))
P6_TA(2007)0557A6-0346/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0784),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 71, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0493/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0346/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Νοεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2008/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων

P6_TC1-COD(2006)0272


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής║,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Για τη συνέχιση των προσπαθειών που αποβλέπουν στη δημιουργία ενιαίας αγοράς υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν την οδηγία 2004/49/ΕΚ(4) με την οποία συγκροτείται κοινό κανονιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

(2)  Με το άρθρο 14 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, δημιουργείται κοινή διαδικασία για την χορήγηση αδείας θέσης σε χρήση του τροχαίου υλικού. Όπως όμως έδειξε η πείρα, συχνά η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής σε εθνικό επίπεδο είναι πολύπλοκη και υπόκειται σε εθνικές απαιτήσεις διαφορετικές μεταξύ τους και ελάχιστα διαφανείς, ή ακόμη και επαναληπτικές. Έτσι αποτελεί σημαντικό κώλυμα για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων σιδηροδρόμων κυρίως στον εμπορευματικό τομέα. Κατά συνέπεια, σκόπιμο είναι να αποσαφηνισθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης του υφιστάμενου τροχαίου υλικού και να καθοριστούν τα όριά της και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της. Ειδικότερα, με βάση την αρχή της αναγνώρισης, είναι αναγκαία η διευκόλυνση της κτήσης άδειας θέσης σε χρήση σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος που έχει χορηγήσει την πρώτη άδεια, με περιορισμό των στοιχείων που είναι δυνατόν να εξετάζει η αρμόδια αρχή.

(3)  Προς το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να καταταχθούν όλοι οι τεχνικοί κανόνες και οι κανόνες ασφαλείας που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος σε τρεις ομάδες και να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εν λόγω κατάταξης σε κάποιο έγγραφο αναφοράς. Η πρώτη ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει τους διεθνείς κανόνες καθώς και τους εθνικούς κανόνες που έχουν δηλωθεί ισοδύναμοι και για τους οποίους επαλήθευση που πραγματοποιείται σε ένα μόνο κράτος μέλος είναι επαρκής σε επίπεδο σιδηροδρομικής ασφάλειας. Η δεύτερη ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε άλλο εθνικό κανόνα καθώς και τους κανόνες που δεν έχουν ακόμη αποτελέσει το αντικείμενο κατάταξης. Η τρίτη ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει τους κανόνες που είναι αναγκαίοι για την εξασφάλιση της τεχνικής συμβατότητας μεταξύ του τροχαίου υλικού που αποτελεί το αντικείμενο αίτησης άδειας και της προβλεπόμενης υποδομής.

(4)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, ο οποίος έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004(5), έχει λάβει εντολή για την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), οπότε οφείλει, ως πρώτο βήμα, να εξετάσει τους υφιστάμενους εθνικούς τεχνικούς κανόνες. Επιπλέον, οφείλει να δημοσιεύσει τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας με βάση την οδηγία 2004/49/ΕΚ. Τέλος, οφείλει να εναρμονίσει τα κριτήρια πιστοποίησης ασφαλείας των επιχειρήσεων σιδηροδρόμων, πράγμα που συνεπάγεται διατάξεις στον τομέα της αποδοχής του χρησιμοποιούμενου από τις επιχειρήσεις αυτές τροχαίου υλικού. Κατά συνέπεια ο Οργανισμός αποτελεί το καταλληλότερο όργανο για την εκπόνηση του προαναφερόμενου εγγράφου αναφοράς.

(5)  Σε συνέχεια των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, και ειδικότερα μετά τη θέση σε ισχύ της νέας σύμβασης σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF 1999), είναι σκόπιμο να οριστεί η έννοια του κατόχου φορταμαξών σε κοινοτικό επίπεδο και να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων σιδηροδρόμων και των κατόχων, ιδίως στον τομέα της συντήρησης.

(6)  Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος της προβλεπόμενης ενέργειας, δηλαδή η απλούστευση της κοινοτικής διαδικασίας πιστοποίησης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, οπότε, λόγω του μεγέθους της δράσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα είναι δυνατόν να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας κατά το άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(7)  Η οδηγία 2004/49/ΕΚ προβλέπει ότι ορισμένα μέτρα θεσπίζονται με βάση την απόφαση αριθ. 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(6).

(8)  Η απόφαση αριθ. 1999/468/ΕΚ έχει τροποποιηθεί με την απόφαση αριθ. 2006/512/ΕΚ η οποία εισάγει την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για τα μέτρα γενικής εμβελείας που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων βασικής πράξης η οποία έχει εκδοθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, έστω και με την απάλειψη ορισμένων από τα στοιχεία αυτά ή με τη συμπλήρωσή της με την προσθήκη νέων στοιχείων μη ουσιωδών.

(9)  Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να αναθεωρεί και να προσαρμόζει παραρτήματα, να θεσπίζει και να αναθεωρεί κοινά μέτρα ασφαλείας και κοινούς στόχους ασφαλείας καθώς και να θεσπίσει σύστημα πιστοποίησης των κατόχων όσον αφορά τη συντήρηση, καθόσον τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/49/ΕΚ. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2004/49/ΕΚ ή τη συμπλήρωσή της με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, ▌θεσπίζονται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ. Όταν, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, δεν μπορούν να τηρηθούν οι συνήθεις προθεσμίες στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει, για τη θέσπιση των μέτρων που προβλέπει η οδηγία 2004/49/ΕΚ, τη διαδικασία επείγοντος του άρθρου 5α, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(10)  Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας για την βελτίωση της νομοθεσίας(7), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καταρτίζουν για λογαριασμό τους και προς το συμφέρον της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα απεικονίζουν, κατά το δυνατόν, την αντιστοιχία μεταξύ της οδηγίας 2004/49/ΕΚ και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο και να δημοσιεύουν αυτούς τους πίνακες.

(11)  Η οδηγία 2004/49/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2004/49/ΕΚ τροποποιείται κατά τα εξής.

1)  Στο άρθρο 1 προστίθεται το εξής στοιχείο στ):

"
   στ) συμβολή στην εκπλήρωση των στόχων της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ σχετικά με την βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία και καθορισμός ειδικών προδιαγραφών ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι που προκύπτουν για το προσωπικό από τη λειτουργία του σιδηροδρόμου.
"

2)  Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)   Το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το εξής:

"
   η) "εθνικοί κανόνες ασφάλειας", όλες οι ρυθμίσεις με τις οποίες καθορίζονται οι απαιτήσεις σιδηροδρομικής ασφάλειας που επιβάλλονται σε επίπεδο κράτους μέλους, ώστε να διασφαλιστεί ότι το σιδηροδρομικό σύστημα, τα υποσυστήματα, τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών, πληρούν τις βασικές απαιτήσεις και είναι εφαρμοστέα σε περισσότερες από μία σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή σε έναν ή περισσότερους φορείς διαχείρισης, ανεξάρτητα από τον φορέα που τις θεσπίζει·
"

β)   Παρεμβάλλεται το εξής στοιχείο ηα):

"

ηα) "βασικές απαιτήσεις", όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας …/…/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ... [οδηγία σχετικά με τη διαλειτουργικότητα]*(8) και τους οποίους πρέπει να πληρούν το σιδηροδρομικό σύστημα, τα υποσυστήματα και τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών·

__________

* ΕΕ L ... ."

"

γ)   Προστίθεται το εξής στοιχείο ιθ):

"
   ιθ) "κάτοχος", το πρόσωπο ή ο φορέας ο οποίος, όντας ιδιοκτήτης ή νομέας οχήματος, το εκμεταλλεύεται οικονομικώς, κατά τρόπο διαρκή, ως μέσο μεταφοράς ▌, και είναι καταχωρημένος στο εθνικό μητρώο οχημάτων που αναφέρεται στο άρθρο [...] της οδηγίας .../.../ΕΚ [οδηγία σχετικά με την διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος](9)+.
"

3)  Στο άρθρο 4, παράγραφος 4, ο όρος "συντηρητής συρμών" αντικαθίσταται από τον όρο "κάτοχος οχημάτων

4)  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

"

2.  Πριν από τις 30 Απριλίου 2009 το Παράρτημα Ι αναθεωρείται, ειδικότερα για να συμπεριληφθούν κοινοί ορισμοί των ΚΔΑ και κοινές μέθοδοι υπολογισμού του κόστους ατυχημάτων. Τα μέτρα που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, θεσπίζονται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α). Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει τη διαδικασία επείγοντος στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2β.

"

5)  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)   Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

"

1.  Από την Επιτροπή θεσπίζεται πριν από τις 30 Απριλίου έτους 2008 μια πρώτη σειρά ΚΜΑ που καλύπτει τουλάχιστον τις μεθόδους που περιγράφονται στην παράγραφο 3 σημείο α). Δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια δεύτερη σειρά ΚΜΑ που καλύπτει τις υπόλοιπες από τις μεθόδους που περιγράφονται στην παράγραφο 3 θεσπίζεται από την Επιτροπή πριν από τις 30 Απριλίου έτους 2010. Δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέτρα ▌που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, θεσπίζονται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο την προβλεπόμενη στο άρθρο 27 παράγραφος 2α). Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία κατεπείγοντος στην οποία αναφέρεται το άρθρο 27, παράγραφος 2β.

"

β)   Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

"

4.  Τα ΚΜΑ αναθεωρούνται κατά τακτά διαστήματα, λαμβανομένων υπόψη των συμπερασμάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή τους, της γενικής εξέλιξης της σιδηροδρομικής ασφάλειας καθώς και των υποχρεώσεων των κρατών μελών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Τα μέτρα που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων συμπληρώνοντάς την όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεσπίζονται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο την προβλεπόμενη στο άρθρο 27 παράγραφος 2α). Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία κατεπείγοντος στην οποία αναφέρεται το άρθρο 27, παράγραφος 2β.

"

6)  Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)   Στην παράγραφο 3 το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

"

Η πρώτη σειρά σχεδίων ΚΣΑ βασίζεται σε εξέταση των υφιστάμενων στόχων και επιδόσεων ασφαλείας στα κράτη μέλη και εξασφαλίζει ότι δεν μειώνονται οι σημερινές επιδόσεις στον τομέα της ασφάλειας του σιδηροδρομικού συστήματος σε κανένα κράτος μέλος. Θεσπίζονται από την Επιτροπή πριν από τις 30 Απριλίου έτους 2009 και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ▌

Η δεύτερη σειρά σχεδίων ΚΣΑ βασίζεται στα συμπεράσματα που έχουν συναχθεί από την πρώτη σειρά σχεδίων ΚΣΑ και την εφαρμογή τους. Αντικατοπτρίζουν όλους τους τομείς προτεραιότητας στους οποίους πρέπει να ενισχυθεί η ασφάλεια. Θεσπίζονται από την Επιτροπή πριν από τις 30 Απριλίου του έτους 2011 και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την όσον αφορά το πρώτο και το δεύτερο σχέδιο ΚΣΑ, θεσπίζονται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α). Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει τη διαδικασία επείγοντος στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2β.

"

β)   Στην παράγραφο 3 προστίθεται το εξής εδάφιο:

"

Πριν από τη σύνταξη ή αναθεώρηση των ΚΣΑ, πρέπει να καταδεικνύεται μέσω ανάλυσης κόστους-ωφέλειας ότι η ανάπτυξη ΚΣΑ αναμένεται να βελτιώσει το επίπεδο ασφάλειας των μεταφορών και τη βέλτιστη χρήση του σιδηροδρομικού συστήματος·

"

γ)   Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

"

5.  Οι ΚΣΑ αναθεωρούνται κατά τακτά διαστήματα, λαμβανόμενης υπόψη της γενικής εξέλιξης της σιδηροδρομικής ασφάλειας. Τα μέτρα που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, θεσπίζονται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α). Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει τη διαδικασία επείγοντος στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2β.

"

7)  Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)   Στην παράγραφο 1 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

"

Σκοπός του πιστοποιητικού ασφαλείας είναι να αποδείξει ότι η επιχείρηση σιδηροδρόμων έχει καθορίσει το σύστημά της για διαχείριση της ασφαλείας και είναι σε θέση να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις ΤΠΔ, στις υπόλοιπες διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και στους εθνικούς κανόνες ασφαλείας, προκειμένου να αντιμετωπίζει επιτυχώς τους κινδύνους και να παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς στο δίκτυο με υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

β)   Στην παράγραφο 2 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

β) πιστοποίηση που επιβεβαιώνει την αποδοχή μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί από την επιχείρηση σιδηροδρόμων για την πλήρωση των ειδικών απαιτήσεων των αναγκαίων για την παροχή των υπηρεσιών της στο υπόψη δίκτυο με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Οι απαιτήσεις είναι δυνατόν να αφορούν την εφαρμογή ΤΠΔ και εθνικών κανόνων ασφαλείας, περιλαμβανομένων των κανόνων επιχειρησιακής λειτουργίας του δικτύου, την αποδοχή πιστοποιητικών για το προσωπικό, και την άδεια θέσης σε χρήση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση σιδηροδρόμων. Η πιστοποίηση βασίζεται στο φάκελο που υποβάλλεται από την επιχείρηση σιδηροδρόμων όπως ορίζεται στο Παράρτημα IV.

"

8)  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

"

Άρθρο 14

Θέση σιδηροδρομικών οχημάτων σε χρήση

Τα σιδηροδρομικά οχήματα, των οποίων η θέση σε χρήση έχει επιτραπεί σε κάποιο κράτος μέλος, αποτελούν το αντικείμενο νέας άδειας πριν τεθούν σε χρήση σε άλλο κράτος μέλος ή σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου [...] της οδηγίας …/…/EΚ [οδηγία για την διαλειτουργικότητα].(10)

"

9)  Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο 14α ▌:

"Άρθρο 14a

Συντήρηση των οχημάτων

1.  Για κάθε όχημα που τίθεται σε χρήση, ορίζεται ένας κάτοχος. Ο κάτοχος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του οχήματος. Ο κάτοχος μπορεί να είναι επιχείρηση σιδηροδρόμων.

2.  Η επιχείρηση σιδηροδρόμων είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια λειτουργίας των οχημάτων που τίθενται σε χρήση στο δίκτυο. Για να καταδειχθεί στο πλαίσιο της πιστοποίησης ασφαλείας του άρθρου 10 ότι το τροχαίο υλικό συντηρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις, η επιχείρηση σιδηροδρόμων δίδει στοιχεία των κατόχων και καταθέτει τον φάκελο στον οποίο παρέχονται πληροφορίες για τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι εν λόγω κάτοχοι για την εκτέλεση της συντήρησης.

3.  Όταν επιχείρηση σιδηροδρόμων χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων δεν είναι η ιδία κάτοχος θέτει σε εφαρμογή τις αναγκαίες διαδικασίες ώστε να επαληθεύεται ότι τηρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις, περιλαμβανομένων των κανόνων συντήρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΤΠΔ. Σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου, ο πρώην κάτοχος μεταβιβάζει όλους τους φακέλους συντήρησης που βρίσκονται στη διάθεσή του στον νέο κάτοχο, πριν καταγραφεί η αλλαγή στο εθνικό μητρώο οχημάτων.

4.  Η Επιτροπή θεσπίζει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010, υποχρεωτικό σύστημα πιστοποίησης της συντήρησης, για κατόχους φορταμαξών και άλλων οχημάτων, με βάση σύσταση του Οργανισμού. Τα μέτρα αυτά τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς της με νέα στοιχεία, θεσπίζονται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει τη διαδικασία κατεπείγοντος στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2β.".

10)  Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο 17α:

"

Άρθρο 17α

Αποφάσεις που απαιτούν γνωμοδότηση του Οργανισμού

Ο Οργανισμός είναι δυνατόν να κληθεί από αιτούντα να εκδώσει τεχνική γνωμοδότηση σχετικά με αρνητική απόφαση που έχει λάβει η αρχή για την ασφάλεια όσον αφορά την χορήγηση πιστοποιητικού ή έγκρισης ασφάλειας, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11.

"

11)  Το άρθρο 26 αντικαθίσταται ως εξής:

"

Άρθρο 26

Προσαρμογή παραρτημάτων

▌Τα μέτρα που αποβλέπουν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά προσαρμογής των παραρτημάτων στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θεσπίζονται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α). Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει τη διαδικασία επείγοντος στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2β.

"

12)  Στο άρθρο 27 παρεμβάλλονται οι εξής παράγραφοικαι 2β:

"

2α. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης ║1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης║.

2β.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1, 2, 4 και 6, και το άρθρο 7 της απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

"

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τις αναγκαίες για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία το αργότερο ...(11). Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Όταν οι διατάξεις αυτές εκδίδονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπομπής αυτής θεσπίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου που εκδίδουν στον τομέα τον καλυπτόμενο από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την […] ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στ...║,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 256,║27.10.2007, σ. 39.
(2) ΕΕ C , ║ , σ. .
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007.
(4) ΕΕ L 164, ║30.4.2004, σ. 44. Διορθωτικό στην ΕΕ L 220, ║21.6.2004, σ. 16.
(5) ΕΕ L 164, ║30.4.2004, σ. 1. Διορθωτικό στην ΕΕ L 220, 21.6.2004, σ. 3.
(6) ΕΕ L 184, ║17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ║2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, ║22.7.2006, σ. 11).
(7) ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1.
(8)+ ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός και η ημερομηνία της οδηγίας.
(9)++ ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας.
(10)+ ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός και η ημερομηνία της οδηγίας.
(11)* 24 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.


Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων ***I
PDF 455kWORD 97k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (COM(2006)0785 – C6-0473/2006 – 2006/0274(COD))
P6_TA(2007)0558A6-0350/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0785),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 71, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0473/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0350/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Νοεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων

P6_TC1-COD(2006)0274


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής ║,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών║,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) ιδρύθηκε Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, ο οποίος καλείται να συμβάλει από τεχνικής απόψεως στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου χωρίς σύνορα. Λόγω των εξελίξεων στην κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της διαλειτουργικότητας και της σιδηροδρομικής ασφάλειας, της εξέλιξης της αγοράς και της πείρας από τη λειτουργία του Οργανισμού και των σχέσεων του Οργανισμού με την Επιτροπή, είναι σκόπιμο να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 και, ιδίως, να προστεθούν ορισμένα καθήκοντα.

(2)  Το άρθρο 14 της οδηγίας 2004/49/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων(4), εισήγαγε κοινή διαδικασία έγκρισης της θέσης σε χρήση του τροχαίου υλικού. Στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η λήψη έγκρισης θέσης σε χρήση σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο που χορήγησε την πρώτη έγκριση, περιορίζοντας τα στοιχεία που μπορεί να εξετάσει η αρμόδια αρχή. Προς το σκοπό αυτό, το σύνολο των τεχνικών κανόνων και των κανόνων ασφαλείας που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να ταξινομηθούν σε τρεις ομάδες και να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ταξινόμησης αυτής σε ένα έγγραφο αναφοράς. Ο Οργανισμός καλείται άρα να διευκολύνει την ταξινόμηση αυτή με τον καθορισμό, για κάθε παράμετρο που έχει εξακριβωθεί, την αντιστοιχία με τους εφαρμοζόμενους εθνικούς κανόνες και με την παροχή συγκεκριμένων τεχνικών γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων.

(3)  Οι εθνικοί κανόνες κοινοποιούνται στην Επιτροπή στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος](5) και της οδηγίας 2004/49/ΕΚ. Το όριο ανάμεσα στα εν λόγω δύο σύνολα κανόνων δεν είναι σαφές στο βαθμό στον οποίο οι κανόνες για την ασφάλεια αφορούν εν μέρει τα υποσυστήματα τα οποία αποτελούν επίσης αντικείμενο κανόνων στον τομέα της διαλειτουργικότητας. Κρίνεται ως εκ τούτου σκόπιμο να συγκριθούν και να ταξινομηθούν τα δύο σύνολα κανόνων και να παρουσιαστούν συνεκτικώς στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού.

(4)  Δυνάμει του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004, ο Οργανισμός μπορεί να παρακολουθεί την ποιότητα των εργασιών των διακοινωμένων εκ μέρους των κρατών μελών οργανισμών. Μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή έδειξε, ωστόσο, ότι τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την κοινοποίηση των οργανισμών αυτών μπορούν να ερμηνευθούν με πολύ ευρύ τρόπο. Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών μελών όσον αφορά την επιλογή των προς κοινοποίηση οργανισμών και των ελέγχων που πραγματοποιούν για να εξακριβώσουν την ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος τέτοιων αποκλίσεων ερμηνείας και να βεβαιωθεί ότι δεν δημιουργούν δυσχέρειες σε σχέση με την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης και τη δήλωση ║ελέγχου "ΕΚ" των υποσυστημάτων. Είναι, επομένως, σκόπιμο ║να προβλεφθεί η δυνατότητα να αναλάβει ο Οργανισμός συντονιστικό ρόλο στον εν λόγω τομέα, για παράδειγμα πραγματοποιώντας αποστολές για τη συλλογή πληροφοριών.

(5)  Το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 προβλέπει ότι, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός αξιολογεί ορισμένες αιτήσεις κοινοτικής χρηματοδότησης για σχέδια κατασκευής σιδηροδρομικών έργων υποδομής, προκειμένου να εξακριβώσει το "διαλειτουργικό" χαρακτήρα. Κρίνεται σκόπιμο να διευρυνθεί η έννοια των "έργων υποδομής" για να μπορεί να αξιολογηθεί με τον τρόπο αυτό η συνοχή του συστήματος, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των έργων θέσης σε εφαρμογή του συστήματος ERTMS.

(6)  Μετά τις διεθνείς εξελίξεις, και ειδικότερα την έναρξη ισχύος της νέας σύμβασης COTIF του 1999, κρίνεται σκόπιμο να ζητηθεί από τον Οργανισμό να αξιολογήσει τη σχέση μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των κατόχων τροχαίου υλικού, κυρίως στον τομέα της συντήρησης, και να διατυπώσει συστάσεις, εφόσον είναι αναγκαίο. Το καθήκον αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εργασιών του για την πιστοποίηση των συνεργείων συντήρησης.

(7)  Σε συνέχεια της θέσπισης της τρίτης δέσμης μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, θα πρέπει να γίνει παραπομπή στην οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας(6), γεγονός το οποίο συνεπάγεται διεκπεραίωση αρκετών καθηκόντων από τον Οργανισμό.

(8)  Η ανάπτυξη και η θέση σε λειτουργία του συστήματος ERTMS συνοδεύτηκαν, από τη θέσπιση της δεύτερης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, από πολλές πρωτοβουλίες όπως είναι η υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των διαφόρων παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα· η συγκρότηση ║διευθύνουσας επιτροπής για την υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας συνεργασίας, η έκδοση ανακοίνωσης από την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του ERTMS(7)· ο ορισμός, με τη απόφαση ….(8), ευρωπαίου συντονιστή για το σχέδιο ERTMS, σχέδιο προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος· ο καθορισμός του ρόλου του οργανισμού ως αρχής του συστήματος στο πλαίσιο των διαφόρων αιτήσεων προγραμμάτων εργασίας· και η έγκριση της ΤΠΔ ελέγχου/χειρισμού και σηματοδότησης στον τομέα των συμβατικών σιδηροδρόμων(9). Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας της συμβολής του Οργανισμού στον εν λόγω τομέα, ενδείκνυται να διευκρινιστούν τα καθήκοντά του.

(9)  Ο Οργανισμός διαθέτει ήδη σημαντικό αριθμό ειδικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος. Κρίνεται άρα σκόπιμο να μπορεί ο Οργανισμός να εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα μετά από αίτηση της Επιτροπής, υπό τον όρο τα καθήκοντα είναι συμβατά με την αποστολή του Οργανισμού, τη διαθεσιμότητα πιστώσεως στον προϋπολογισμό και την τήρηση των λοιπών προτεραιοτήτων του Οργανισμού.

(10)  Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί η ημερομηνία έγκρισης του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Οργανισμού, προκειμένου να υπάρξει καλύτερος συγχρονισμός με τη διαδικασία λήψης απόφασης για τον προϋπολογισμό.

(11)  Κατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού θα πρέπει να προσδιοριστεί ο στόχος κάθε δραστηριότητας, καθώς και ο αποδέκτης της. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται η Επιτροπή για τα τεχνικά αποτελέσματα κάθε δραστηριότητας, η δε ενημέρωση αυτή πρέπει να είναι ευρύτερη της γενικής έκθεσης που απευθύνεται σε όλα τα όργανα.

(12)  Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος της προτεινόμενης δράσης, δηλαδή η επέκταση της αποστολής του Οργανισμού προκειμένου να προβλεφθεί η συμμετοχή του στην απλούστευση της κοινοτικής διαδικασίας πιστοποίησης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, δεν μπορεί να υλοποιηθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και συνεπώς, λόγω του εύρους της δράσης, είναι προτιμότερο αυτή να υλοποιηθεί σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας║ του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2004 τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 3, παράγραφος 1, τροποποιείται ως εξής:

"

1.  Για την κατάρτιση των συστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7, 12, 14, 16, 17 και 18, ο Οργανισμός συστήνει περιορισμένο αριθμό ομάδων εργασίας. Αυτές οι ομάδες εργασίας βασίζονται, αφενός, στην εμπειρογνωμοσύνη που έχουν αναπτύξει οι επαγγελματίες του τομέα των σιδηροδρόμων, και ιδίως στην πείρα που έχει αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διαλειτουργικότητα των Σιδηροδρόμων (ΕΕΔΣ), και, αφετέρου, στην εμπειρία των αρμόδιων εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός μπορεί επίσης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να συστήνει οριζόντιες ομάδες εργασίας για την εξέταση διατομεακών θεμάτων, όπως η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία.

Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι ομάδες εργασίας του είναι ικανές και αντιπροσωπευτικές και ότι εκπροσωπούνται σε αυτές επαρκώς οι κλάδοι της βιομηχανίας και οι χρήστες που θίγονται από μέτρα τα οποία ενδέχεται να προταθούν από την Επιτροπή βάσει συστάσεων που της απευθύνει ο Οργανισμός. Οι ομάδες εργασίας εργάζονται με διαφάνεια.

Όταν οι εργασίες που προβλέπουν τα άρθρα 6, 12, 16 και 17 έχουν άμεσο αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας και στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του κλάδου, εκπρόσωποι των οργανώσεων των εργαζομένων πρέπει να συμμετέχουν στις σχετικές ομάδες εργασίας.

"

2)  Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο 8α:

"

Άρθρο 8α

Ταξινόμηση των εθνικών κανόνων

1.  Ο Οργανισμός διευκολύνει την αποδοχή από τα κράτη μέλη του τροχαίου υλικού το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5.

2.  Ο Οργανισμός καταρτίζει σταδιακά ║έγγραφο αναφοράς το οποίο επιτρέπει την αντιστοίχιση όλων των εθνικών κανόνων που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη στον τομέα της θέσης σε χρήση του τροχαίου υλικού. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει, για κάθε μία από τις παραμέτρους κατά το παράρτημα ... της οδηγίας 2008/.../EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., [οδηγία για την διαλειτουργικότητα]*, τους εθνικούς κανόνες κάθε κράτους μέλους, καθώς και την ομάδα που έχει προσδιοριστεί στο προαναφερθέν παράρτημα, στην οποία ανήκουν οι κανόνες αυτοί. Οι εν λόγω κανόνες, περιλαμβάνουν τους κανόνες που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 16, παράγραφος 3, της οδηγίας 2008/../ΕΚ [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος], τους κανόνες που κοινοποιούνται ως αποτέλεσμα της έγκρισης των ΤΠΔ (ειδικές περιπτώσεις, ανοικτά σημεία, παρεκκλίσεις) και τους κανόνες που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 8 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ.

Κατ' αρχάς, ο Οργανισμός εντοπίζει και συγκρίνει τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την απόσταση ασφαλείας για την υποδομή και το τροχαίο υλικό.

Για τους σκοπούς της εργασίας αυτής, συστήνεται ομάδα εργασίας. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και η διαβούλευση με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 4.

3.  Με τη συνεργασία των εθνικών αρχών ασφάλειας που καθιερώνεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 5, και για να μειωθούν προοδευτικά οι εθνικοί κανόνες στην ομάδα Β, ο Οργανισμός ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το έγγραφο αναφοράς και το διαβιβάζει στην Επιτροπή. Η πρώτη έκδοση του εγγράφου παραδίδεται στην Επιτροπή το αργότερο ...(10).

4.  Στον Οργανισμό είναι δυνατόν να προσφύγουν οι εθνικές αρχές ασφαλείας, στο πλαίσιο των ενεργειών σε απάντηση αίτησης έγκρισης για τη θέση σε χρήση του τροχαίου υλικού, ή η Επιτροπή, προκειμένου να διατυπώσει τεχνικές γνώμες όσον αφορά:

   α) την ισοδυναμία των τεχνικών κανόνων για μία ή περισσότερες παραμέτρους·
   β) αίτημα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, ανάλυσης κινδύνου ή δοκιμής ή/και κάθε αποτελέσματος τέτοιου αιτήματος·
   γ) την αιτιολόγηση άρνησης έγκρισης.

5.  Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010, ο Οργανισμός, μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες για την ασφάλεια εθνικές αρχές, προτείνουν λύσεις για τον περιορισμό του αριθμού και του πεδίου εφαρμογής των εθνικών κανόνων που αφορούν την κατάταξη του τροχαίου υλικού στην ομάδα Β.

6.  Αρχής γενομένης από το 2015, και σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την ασφάλεια εθνικές αρχές, ανατίθεται στον Οργανισμό η αρμοδιότητα της χορήγησης αδειών να τεθούν σε κυκλοφορία οχήματα που συμμορφώνονται προς τις ΤΠΔ.

__________

* ΕΕ L ...

"

3)  Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

   a) α) προστίθεται η εξής παράγραφος 3α:"
3α.   Ο Οργανισμός είναι δυνατόν να κληθεί από έναν αιτούντα να εκδώσει τεχνική γνωμοδότηση σχετικά με αρνητική απόφαση που έχει λάβει αρχή για την ασφάλεια όσον αφορά την χορήγηση πιστοποιητικού ή έγκρισης ασφάλειας, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ."
   b) β) προστίθεται η εξής παράγραφος 3β:"
3β.   Ο Οργανισμός είναι δυνατόν να κληθεί να εκδώσει τεχνική γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της κατάλληλης έκδοσης των χαρακτηριστικών του συστήματος ERTMS, σύμφωνα με το άρθρο 21α."

4)  Στο άρθρο 11 προστίθεται η εξής παράγραφος 4:

"

4.  Ο Οργανισμός καθορίζει, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, τις πρακτικές λεπτομέρειες κοινοποίησης των εγγράφων στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1.

"

5)  Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το εξής║:

"

Άρθρο 13

Διακοινωμένοι οργανισμοί

Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών μελών ως προς τους διακοινωμένους οργανισμούς που ορίζουν, ο Οργανισμός δύναται, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, να εξακριβώνει εάν πληρούνται τα κριτήρια για την κοινοποίηση των οργανισμών αυτών, που απαριθμούνται στο παράρτημα VII της οδηγίας 2008/.../ΕK[οδηγία για τη διαλειτουργικότητα], και να αξιολογεί την ποιότητα των εργασιών των διακοινωμένων οργανισμών. Υποβάλλει, εφόσον χρειάζεται, τη γνώμη του στην Επιτροπή.

"

6)  Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το εξής║:

Άρθρο 15

Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, το Οργανισμός εξετάζει, από άποψη διαλειτουργικότητας, κάθε έργο ανακαίνισης, αναβάθμισης ή κατασκευής που έχουν ως αντικείμενο το σιδηροδρομικό σύστημα, για το οποίο υποβάλλεται αίτηση κοινοτικής χρηματοδοτικής στήριξης. Ο Οργανισμός διατυπώνει γνώμη για τη συμμόρφωση του σχεδίου με τις αντίστοιχες ΤΠΔ εντός προθεσμίας που συμφωνείται με την Επιτροπή, ανάλογα με τη σημασία του έργου και των διαθέσιμων πόρων. Για τη γνώμη αυτή λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι παρεκκλίσεις κατά το άρθρο 7 της οδηγίας 96/48/ΕΚ και το άρθρο 7 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ.

7)  Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο 16α:

"

Άρθρο 16 α

Σχέση μεταξύ κατόχων οχημάτων και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

1.  Εντός:

   - ενός έτους για φορτάμαξες,
   - δύο ετών για άλλα οχήματα
  

από την ...(11) ο Οργανισμός αξιολογεί τη σχέση μεταξύ κατόχων οχημάτων και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ως προς το θέμα της συντήρησης, σε συμφωνία με το άρθρο 14β της οδηγίας 2004/49/ΕΚ. Εντός της ίδιας προθεσμίας, ο Οργανισμός υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, με την οποία διατυπώνει ▌συστάσεις για τη θέση σε εφαρμογή ▌υποχρεωτικού συστήματος πιστοποίησης των κατόχων οχημάτων.

2.  Οι συστάσεις του Οργανισμού καλύπτουν κυρίως τις ακόλουθες πτυχές:

   α) το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές υποχρεωτικού και αμοιβαία αναγνωρισμένου συστήματος πιστοποίησης για κατόχους οχημάτων·
   β) το είδος των οργανισμών πιστοποίησης που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή ενός υποχρεωτικού συστήματος μαζί με τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για θέματα ασφάλειας ή με τους διακοινωμένους οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/49/ΕΚ·
   γ) τις τεχνικές και λειτουργικές επιθεωρήσεις και ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·
   δ) την ικανότητα του κατόχου, από πλευράς οργάνωσης, προσωπικού και υλικού να εξασφαλίσει τη συντήρηση των τύπων των οχημάτων που διαχειρίζεται και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του αναθέτοντος φορέα στην περίπτωση νέων, αναβαθμισμένων ή ανακαινισμένων υποσυστημάτων και οχημάτων που παραγγέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/…/ΕΚ [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]·
   ε) την κατοχή των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για τις σκοπούμενες δραστηριότητες συντήρησης (κυρίως τους φακέλους και τα σχέδια συντήρησης)·
   στ) την κατοχή των αναγκαίων μέσων για την παρακολούθηση και επίβλεψη της κατάστασης των οχημάτων·
   ζ) τη σκοπιμότητα της ενσωμάτωσης ενός όρου όσον αφορά την ασφάλιση στις προδιαγραφές του συστήματος πιστοποίησης.

"

8)  Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

   a) α) Ο τίτλος και η παράγραφος 1 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"
Άρθρο 17
Πιστοποίηση του προσωπικού των αμαξοστοιχιών και επαγγελματική επάρκεια
1.  Ο Οργανισμός διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά τον καθορισμό κοινών κριτηρίων για τον ορισμό της επαγγελματικής επάρκειας και την αξιολόγηση του προσωπικού που συμμετέχει στην εκμετάλλευση και τη συντήρηση του σιδηροδρομικού συστήματος. Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια και τις προτεραιότητες της οδηγίας 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας. Ο Οργανισμός διαβουλεύεται με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 4.
____________
* ΕΕ L 315, 3.12.2007, σ. 51."
   b) β) Προστίθεται η εξής παράγραφος 4:"
4.  Ο Οργανισμός συμβάλλει στη θέση σε εφαρμογή της οδηγίας 2007/59/ΕΚ αναλαμβάνοντας όλες τις αποστολές που του ανατίθενται δυνάμει της εν λόγω οδηγίας."

9)  Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το εξής:

"

Άρθρο 18

Καταχώριση του τροχαίου υλικού

Ο Οργανισμός καταρτίζει και συνιστά στην Επιτροπή τυποποιημένο έντυπο για την αίτηση καταχώρισης, καθώς και για τις κοινές προδιαγραφές του εθνικού μητρώου οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2008/../ΕΚ [η οδηγία για τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος].

"

10)  Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο 18α:

"

"Άρθρο 18α

Ευρωπαϊκό Μητρώο τύπων τροχαίου υλικού για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια

Ο Οργανισμός συντάσσει και τηρεί ευρωπαϊκό μητρώο τύπων τροχαίου υλικού για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια. Στο μητρώο αυτό, προς το οποίο είναι δυνατή η ηλεκτρονική πρόσβαση, καταγράφονται οι τύποι σιδηροδρομικών οχημάτων για τους οποίους έχουν χορηγήσει άδεια τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά τον Οργανισμό για κάθε άδεια που χορήγησαν ή ανέστειλαν."

"

11)  Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής.

a)  α) Στην παράγραφο 1, προστίθεται το εξής στοιχείο ε):

"
   ε) οι τεχνικοί κανόνες που κοινοποιούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του άρθρου 16, παράγραφος 3, και του άρθρου 17, παράγραφος 2, της οδηγίας 2008/../ΕΚ [η οδηγία για τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος].
"

b)  β) Προστίθεται η εξής παράγραφος:

"

5.  Οι βάσεις δεδομένων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου και του άρθρου 11 παρουσιάζουν μεταξύ τους συνοχή, ιδίως όσον αφορά τους εθνικούς κανόνες.

"

12)  Το κεφάλαιο 4 τροποποιείται ως ακολούθως:

a)  α) Το τίτλος του κεφαλαίου 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

"

13)  Παρεμβάλλονται τα εξής άρθρα 21α και 21β:

"

Άρθρο 21α

ERTMS

1.  Ο Οργανισμός αναλαμβάνει το ρόλο της αρχής του συστήματος στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της εγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κίνησης, ονομαζόμενου "ERTMS". Προς το σκοπό αυτό, αναλαμβάνει τα καθήκοντα που περιγράφονται στις παραγράφους 2 έως 5.

2.  Ο Οργανισμός θεσπίζει διαδικασία διαχείρισης των αιτήσεων που αφορούν αλλαγές των προδιαγραφών του συστήματος ERTMS.

3.  Ο Οργανισμός στηρίζει τις εργασίες της Επιτροπής στο θέμα της μετάβασης προς το ERTMS και συντονισμού των εργασιών εγκατάστασης του ERTMS κατά μήκος των διευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών.

4.  Ο Οργανισμός εποπτεύει, σε συνεργασία με τους διακοινωμένους οργανισμούς και τις εθνικές αρχές ασφαλείας, την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου "ΕΚ" και θέσης σε χρήση στο πλαίσιο ειδικών έργων, κυρίως προκειμένου να αξιολογηθεί η τεχνική συμβατότητα μεταξύ υποδομών και τροχαίου υλικού που έχουν εξοπλιστεί από διαφορετικούς κατασκευαστές. Κατά περίπτωση, ο Οργανισμός συνιστά στην Επιτροπή τα ενδεδειγμένα μέτρα.

5.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει στρατηγική διαχείρισης των διαφόρων εκδόσεων του ERTMS προκειμένου να εξασφαλιστεί η τεχνική και λειτουργική συμβατότητα μεταξύ υποδομών και τροχαίου υλικού που έχουν εξοπλιστεί με διαφορετικές εκδοχές.

6.  Κατόπιν αιτήματος σιδηροδρομικής επιχείρησης, διαχειριστή ή φορέα παροχής υποδομής, ο Οργανισμός εκδίδει τεχνική γνωμοδότηση σχετικά με το ποία εκδοχή των προδιαγραφών του συστήματος ERTMS πρέπει να εφαρμόζεται.

Άρθρο 21 β

Λοιπά καθήκοντα

Ο Οργανισμός εκτελεί, σε συμφωνία με την Επιτροπή ή κατόπιν αιτήματός της, κάθε συγκεκριμένη αποστολή η οποία συνάδει με τους στόχους που περιγράφονται στο άρθρο 1, ακόμα και εάν η αποστολή αυτή δεν προβλέπεται ρητά στον παρόντα κανονισμό ή στο πρόγραμμα εργασίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 25, παράγραφος 2, στοιχείο γ).

"

14)  Στο άρθρο 24, παράγραφος 3, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται ως εξής:

"

- έκτακτους υπαλλήλους, οι οποίοι προσλαμβάνονται από τον Οργανισμό για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου με κριτήριο τα προσόντα και την πείρα τους σε θέματα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων· οι συμβάσεις των υπαλλήλων αυτών μπορούν να ανανεώνονται για άλλη μία περίοδο μέγιστης διάρκειας τριών ετών, όταν αυτό απαιτείται για την εξασφάλιση της συνέχειας στην υπηρεσία·

"

15)  Το άρθρο 25 τροποποιείται ως εξής:

a)  α) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"
   γ) εγκρίνει, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, και αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, το πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού για το επόμενο έτος και το διαβιβάζει στα κράτη μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Το εν λόγω πρόγραμμα εργασιών εγκρίνεται με την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού της Κοινότητας. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δηλώσει, εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του προγράμματος εργασιών, ότι διαφωνεί με το πρόγραμμα, το διοικητικό συμβούλιο επανεξετάζει το πρόγραμμα και το εγκρίνει εντός δύο μηνών, ενδεχομένως με τροποποιήσεις, σε δεύτερη ανάγνωση, είτε με πλειοψηφία δύο τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων της Επιτροπής, είτε με ομοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών μελών·
"

b)  β) Προστίθεται η εξής παράγραφος 3:

"

3.  Το πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού προσδιορίζει, για κάθε δραστηριότητα, τους επιδιωκόμενους στόχους. Γενικά, κάθε δραστηριότητα ή/και κάθε αποτέλεσμα αποτελεί αντικείμενο έκθεσης που διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

"

16)  Στο άρθρο 26, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής║:

"

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και από τέσσερις αντιπροσώπους που ορίζει η Επιτροπή, καθώς και από έξι αντιπροσώπους άνευ δικαιώματος ψήφου, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις ακόλουθες κατηγορίες:

   α) τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις,
   β) τους διαχειριστές της υποδομής,
   γ) τη σιδηροδρομική βιομηχανία,
   δ) τις συνδικαλιστικές οργανώσεις,
   ε) τους επιβάτες,
   στ) τους πελάτες των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.

Για καθεμιά από τις εν λόγω κατηγορίες, η Επιτροπή ορίζει ένα αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή βάσει ενός καταλόγου τεσσάρων ονομάτων που υποβάλλεται από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οργανώσεις τους.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται με βάση την πείρα και την κατοχή των απαραίτητων γνώσεων.

"

17)  Στο άρθρο 36, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής║:

"

1.  Ο Οργανισμός είναι ανοικτός στη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών και των χωρών τις οποίες αφορά η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας*, οι οποίες έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμφωνίες που προβλέπουν την υιοθέτηση και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από τις χώρες αυτές στον τομέα που διέπει ο παρών κανονισμός.

__________

* Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2004)0373 τελικό, της 12ης Μαΐου 2004.

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 256,║27.10.2007, σ. 39.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007.
(3) ΕΕ L 164, ║30.4.2004, σ. 1. Διορθωμένη έκδοση. ║ΕΕ L 220, ║21.6.2004, σ. 3.
(4) ΕΕ L 164, ║30.4.2004, σ. 44. Διορθωμένη έκδοση: ║ΕΕ L 220, ║21.6.2004, σ. 16.
(5) ΕΕ L ...
(6) ΕΕ L 315. 3.12.2007, σ. 51.
(7) ΕΕ …
(8) ΕΕ …
(9) ΕΕ …
(10)* Ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(11)* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.


Έλεγχος απόκτησης και κατοχής όπλων ***I
PDF 266kWORD 37k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕOΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))
P6_TA(2007)0559A6-0276/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0093),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0081/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0276/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Νοεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2008/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων

P6_TC1-COD(2006)0031


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2008/51/ΕK)


Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) ***I
PDF 266kWORD 32k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) (COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))
P6_TA(2007)0560A6-0450/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0650),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 61, στοιχείο γ) και 67, παράγραφος 5, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0441/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0450/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Νοεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)

P6_TC1-COD(2005)0261


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008)


Γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I
PDF 266kWORD 34k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 σχετικά με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (COM(2006)0912 – C6-0027/2007 – 2006/0307(COD))
P6_TA(2007)0561A6-0299/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0912),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 37, 95 και 152 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0027/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0299/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Νοεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 σχετικά με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

P6_TC1-COD(2006)0307


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 298/2008)


Καθεστώς και χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ***I
PDF 267kWORD 35k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (COM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))
P6_TA(2007)0562A6-0412/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0364),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 191 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0202/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0412/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί το Προεδρείο του να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό, εφόσον, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το σύνολο των μελών πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέσει κάτω των ελαχίστων απαιτήσεων του κανονισμού όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων, να παρασχεθεί στο συγκεκριμένο κόμμα τρίμηνη μεταβατική περίοδος για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του·

3.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Νοεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

P6_TC1-COD(2007)0130


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1524/2007)


Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I
PDF 268kWORD 30k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 που αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (COM(2006)0908 – C6-0025/2007 – 2006/0294(COD))
P6_TA(2007)0563A6-0342/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0908),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 37 και 152, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0025/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0342/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Νοεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

P6_TC1-COD(2006)0294


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 299/2008)


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (David Bostock)
PDF 260kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του David Bostock ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C6-0304/2007 –2007/0813(CNS))
P6_TA(2007)0564A6-0439/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 247, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 3, της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0304/2007),

–   έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών άκουσε το ορισθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εξέτασε τα προσόντα του υποψήφιου μέλους υπό το πρίσμα των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 247, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 2, της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 101 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0439/2007),

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του David Bostock ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς επίσης στα λοιπά θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Michel Cretin)
PDF 258kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Michel Cretin ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C6-0305/2007 –2007/0814(CNS))
P6_TA(2007)0565A6-0438/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 247, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 3, της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0305/2007),

–   έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών άκουσε το ορισθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εξέτασε τα προσόντα του υποψήφιου μέλους υπό το πρίσμα των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 247, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 2, της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 101 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0438/2007),

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Michel Cretin ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς επίσης στα λοιπά θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Maarten B. Engwirda)
PDF 260kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Maarten B. Engwirda ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C6-0306/2007 –2007/0815(CNS))
P6_TA(2007)0566A6-0437/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 247, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 3, της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0306/2007),

–   έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών άκουσε το ορισθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εξέτασε τα προσόντα του υποψήφιου μέλους υπό το πρίσμα των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 247, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 2, της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 101 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0437/2007),

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Maarten B. Engwirda ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς επίσης στα λοιπά θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Henri Grethen)
PDF 257kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Henri Grethen ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C6-0307/2007 –2007/0816(CNS))
P6_TA(2007)0567A6-0436/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 247, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 3, της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0307/2007),

–   έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών άκουσε το ορισθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εξέτασε τα προσόντα του υποψήφιου μέλους υπό το πρίσμα των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 247, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 2, της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 101 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0436/2007),

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Henri Grethen ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς επίσης στα λοιπά θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Harald Noack)
PDF 256kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Harald Noack ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C6-0308/2007 – 2007/0817(CNS))
P6_TA(2007)0568A6-0435/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 247, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 3, της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0308/2007),

–   έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών άκουσε το ορισθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εξέτασε τα προσόντα του υποψήφιου μέλους υπό το πρίσμα των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 247, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 2, της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 101 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0435/2007),

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Harald Noack ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς επίσης στα λοιπά θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ιωάννης Σαρμάς)
PDF 250kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Ιωάννη Σαρμά ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C6-0309/2007 –2007/0818(CNS))
P6_TA(2007)0569A6-0434/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 247, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 3, της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0309/2007),

–   έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών άκουσε το ορισθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εξέτασε τα προσόντα του υποψήφιου μέλους υπό το πρίσμα των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 247, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 2, της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 101 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0434/2007),

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σαρμά ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς επίσης στα λοιπά θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Hubert Weber)
PDF 256kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Hubert Weber ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C6-0310/2007 –2007/0819(CNS))
P6_TA(2007)0570A6-0433/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 247, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 3, της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0310/2007),

–   έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών άκουσε το ορισθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εξέτασε τα προσόντα του υποψήφιου μέλους υπό το πρίσμα των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 247, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160 B, παράγραφος 2, της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 101 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0433/2007),

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Hubert Weber ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς επίσης στα λοιπά θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Διακήρυξη συναίνεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια
PDF 252kWORD 32k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τη διακήρυξη πανευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια
P6_TA(2007)0571B6-0484/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή συναίνεση που επετεύχθη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 19ης και 20ής Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την κοινή δήλωση εκ μέρους του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την πανευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο Συνθήκης της Λισσαβώνας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18-19 Οκτωβρίου 2007, το οποίο αναγνωρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια ως αυτοτελή τομέα της κοινοτικής πολιτικής,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

1.   χαιρετίζει το γεγονός ότι για πρώτη φορά το Συμβούλιο, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν να ορίσουν κοινό όραμα, πολιτικούς στόχους και κοινές αρχές για την παροχή αποτελεσματικότερης ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ σε τρίτες χώρες·

2.   εγκρίνει ως εκ τούτου την κοινή δήλωση εκ μέρους του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Η πανευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια'·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0508.


Γεωργία
PDF 290kWORD 64k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση στη Γεωργία
P6_TA(2007)0572RC-B6-0481/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Γεωργία και ιδίως το ψήφισμα της 26ης Φεβρουαρίου 2004 με σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο(1), το ψήφισμα της 14ης Οκτωβρίου 2004 για τη Γεωργία(2) και το ψήφισμα της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την κατάσταση στη Νότιο Οσσετία(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)(4),

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου(5), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999,

–   έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΠΓ που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Συνεργασίας ΕΕ-Γεωργίας στις 14 Νοεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις που εξέδωσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας ΕΕ - Γεωργίας στις 25 - 26 Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την δήλωση που εξέδωσε η Πορτογαλική Προεδρία στις 8 Νοεμβρίου 2007 εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σημερινή κατάσταση στην Γεωργία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμμένει στην περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεών της με τη Γεωργία και στην υποστήριξη της χώρας στις προσπάθειές της να εισαγάγει τις αναγκαίες πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και μέτρα για την εγκαθίδρυση σταθερών και αποτελεσματικών δημοκρατικών θεσμών και προσπάθειες για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, κατά τρόπον ώστε να καταστεί ειρηνική και ευημερούσα η Γεωργία, η οποία μπορεί να συνεισφέρει στη σταθερότητα της περιοχής και της υπόλοιπης Ευρώπης,

Β.   χαιρετίζει τις πολιτικές, δημοκρατικές και οικονομικές προόδους που έχουν επιτευχθεί από τον παρόντα Πρόεδρο και την παρούσα κυβέρνηση της Γεωργίας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Νοεμβρίου 2007, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο πλήθος μετά τη Ροζ Επανάσταση του 2003,

Δ.   εκτιμώντας ότι το εξαήμερο των συλλαλητηρίων της αντιπολίτευσης είχε βίαιο τέλος όταν οι δυνάμεις ασφαλείας της αστυνομίας διέλυσαν τις διαδηλώσεις με εξαιρετικά βίαιο τρόπο, εκτοξεύοντας νερό, σφαίρες από πλαστικό και δακρυγόνα αέρια και τραυματίζοντας πεντακόσιους περίπου διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένου του γεωργιανού διαμεσολαβητή Sozar Subari,

Ε.   εκτιμώντας ότι στις 7 Νοεμβρίου 2007 ο Πρόεδρος Mikhail Saakashvili κήρυξε δεκαπενθήμερη κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Τιφλίδα, η οποία εν τω μεταξύ ανακλήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2007 και για την οποία κυβερνητικοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι ήταν αναγκαία για την άμεση αποκατάσταση του νόμου και της τάξης,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον πρόεδρο Saakashvili, ο Πρωθυπουργός Zurab Nogaideli δήλωσε ότι είχε σημειωθεί στη χώρα απόπειρα πραξικοπήματος και ότι το μέτρο αυτό ήταν απάντηση στην απόπειρα αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος Saakashvili σε τηλεοπτική του ομιλία κατηγόρησε τη μυστική υπηρεσία της Ρωσίας για τα γεγονότα που συνέβησαν στην Τιφλίδα, υποστηρίζοντας ότι είχε εκ των προτέρων πληροφορίες ότι υπήρχε σχέδιο ανατροπής της γεωργιανής κυβέρνησης έως το τέλος του έτους, χωρίς ωστόσο να δώσει στοιχεία για τη δήλωσή του·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου 2007 διακόπηκε η μετάδοση δύο αντιπολιτευόμενων τηλεοπτικών σταθμών, των Imedi και Caucasia· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτήρια του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού Imedi δέχτηκαν επίθεση από ένοπλα μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας που φορούσαν μάσκες, πριν από την ανακοίνωση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και ότι καταστράφηκε μέρος του εξοπλισμού μεταδόσεων του σταθμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι δικαστήριο της Τιφλίδας ανέστειλε την άδεια λειτουργίας του Imedi και δέσμευσε τα περιουσιακά του στοιχεία με το επιχείρημα ότι η εκ μέρους του κάλυψη των γεγονότων της 7ης Νοεμβρίου 2007 ισοδυναμούσε με παρακίνηση προς ανατροπή της κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδοποίηση του δικαστηρίου επιδόθηκε στον διοικητή του Imedi μόλις μία εβδομάδα αργότερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών (ΕΕΕ) της Γεωργίας ανέστειλε την άδεια τηλεοπτικών μεταδόσεων του Imedi επί τρεις μήνες, επικαλούμενη την παραβίαση του νόμου περί μεταδόσεων εκ μέρους του σταθμού,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε συμφιλιωτική κίνηση, στις 8 Νοεμβρίου 2007 ο Πρόεδρος Saakashvili πρότεινε να διεξαχθούν πρόωρες προεδρικές εκλογές στις 5 Ιανουαρίου 2008, οι οποίες να συνδυαστούν με δημοψήφισμα σχετικά με την ημερομηνία των προσεχών βουλευτικών εκλογών,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Νοεμβρίου 2007 η Ρωσία παρέδωσε στη Γεωργία, ένα χρόνο πριν από το χρονοδιάγραμμα, τη βάση της στο Batumi στην Αυτόνομη Δημοκρατία της Ατζαρίας, αφού είχε ολοκληρώσει τον Ιούνιο του 2007 την απομάκρυνση των στρατευμάτων της από την άλλη βάση της στη Γεωργία, στο Akhalkalaki,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργιανή οικονομία εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρές αρνητικές συνέπειες από τη ρωσική απαγόρευση εισαγωγής γεωργιανού κρασιού και γεωργικών προϊόντων, η οποία φαίνεται όλο και περισσότερο ότι υπαγορεύεται από πολιτικούς λόγους,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στη Γεωργία θα πρέπει να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής του ευρύτερου πληθυσμού·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση τόσο στην Αμπχαζία όσο και στην Νότια Οσετία συμβάλλει στην αύξηση της έντασης στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν χαίρουν πλέον του καθεστώτος της ουδέτερης και αμερόληπτης ειρηνευτικής δύναμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση των αρχών της Μόσχας να χορηγήσουν ρωσικά διαβατήρια στους ανθρώπους που ζουν στα τμήματα αυτά της γεωργιανής επικράτειας αποσταθεροποιεί περαιτέρω την κατάσταση,

1.   εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις πρόσφατες εξελίξεις που σημειώθηκαν στη Γεωργία, με πιο πρόσφατες κλιμακώσεις τη βίαιη αστυνομική καταστολή σε ειρηνικές διαδηλώσεις, το κλείσιμο ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και την ανακήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης επί 15 ημέρες·

2.   καλεί τις γεωργιανές αρχές να σεβαστούν τις αρχές της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση την δέσμευσή της για σεβασμό της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

3.   καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δείξουν ανοικτό πνεύμα και αυτοσυγκράτηση, να χαμηλώσουν τον τόνο των δηλώσεών τους και να επιδοθούν σε εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με στόχο την υποστήριξη και εδραίωση των εύθραυστων δημοκρατικών θεσμών της Γεωργίας·

4.   προτρέπει το Συμβούλιο, τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και τον ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να διευκολύνουν το διάλογο μεταξύ των μερών, να εκτονώσουν την ένταση και να συμβάλουν στην αποκατάσταση αμοιβαίας εμπιστοσύνης·

5.   καλεί τις γεωργιανές αρχές να διατάξουν αμερόληπτη και ανεξάρτητη διερεύνηση των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, ιδίως δε τις καταγγελίες για υπέρμετρη χρήση βίας από αξιωματούχους των δυνάμεων επιβολής του νόμου, προκειμένου να εντοπισθούν όλοι οι υπεύθυνοι, να προσαχθούν σε δίκη και να εφαρμοστούν οι ποινικές και/ή διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος·

6.   επισημαίνει στις αρχές την ανησυχία που προκαλούν στη διεθνή κοινότητα τα πρόσφατα γεγονότα στη Γεωργία, τα οποία είναι ασυμβίβαστα με τις ευρωατλαντικές αξίες· υπενθυμίζει στη Γεωργία ότι η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου αποτελούν προϋποθέσεις για την ευρωατλαντική ολοκλήρωσή της·

7.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στην ανάδειξη πολιτικών προβλημάτων και αδυναμιών μέσα στη Γεωργία και στην περιοχή της, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας· υπενθυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια δεν δόθηκε συνέχεια σε πολλές καταγγελίες για παραβιάσεις των δημοκρατικών διαδικασιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γεωργία· κατά συνέπεια, είναι της γνώμης ότι η περισσότερο ανοικτή διεθνής ανταλλαγή απόψεων θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τον πολυφωνικό δημόσιο λόγο και τη δημοκρατική ανάπτυξη της Γεωργίας·

8.   χαιρετίζει την απόφαση διενέργειας πρόωρων προεδρικών εκλογών, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν ισότιμη και δίκαιη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας·

9.   καλεί τις γεωργιανές αρχές να εξασφαλίσουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές σε απόλυτη συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα· καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί τον καταμερισμό των εξουσιών στο πολιτικό σύστημα της Γεωργίας, να μη χρησιμοποιήσει "διοικητικούς πόρους" κατά την προεκλογική εκστρατεία και να εγγυηθεί την ελευθερία έκφρασης όλων των υποψηφίων· χαιρετίζει την έκκληση των γεωργιανών αρχών για αποστολή διεθνών παρατηρητών στις εκλογές·

10.   καλεί τις γεωργιανές αρχές να εξασφαλίσουν ότι όλα τα μέσα ενημέρωσης εργάζονται αντικειμενικά και σε συμφωνία με διεθνή δημοσιογραφικά πρότυπα και ότι εξασφαλίζεται σε όλα τα κόμματα και τους υποψηφίους δίκαιη και ισόρροπη πρόσβαση τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα δημόσια μέσα ενημέρωσης· απαιτεί από τις γεωργιανές αρχές να επιτρέψουν στη Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία Imedi να επαναρχίσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τις εκπομπές και να μεριμνήσουν για την αποζημίωση της εταιρείας για τις ζημίες στα κτήριά της και για την καταστροφή του εξοπλισμού της·

11.   χαιρετίζει τις τροποποιήσεις που ενέκρινε το γεωργιανό κοινοβούλιο στον εκλογικό κώδικα, βάσει των οποίων επιτρέπεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν έξι εκπροσώπους στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή και στην κάθε μία από τις περιφερειακές εκλογικές επιτροπές·

12.   καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Γεωργίας να συνεργαστούν στην κατάρτιση νόμου για τη ρύθμιση της οπτικοακουστικής δραστηριότητας έτσι ώστε να εξασφαλισθεί, με τη βοήθεια ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις οι οποίες εγγυώνται την ελευθερία της έκφρασης και τη δίκαιη δημόσια ανταλλαγή απόψεων θα βελτιωθούν περαιτέρω και θα εναρμονισθούν με τις ευρωπαϊκές αρχές·

13.   ενθαρρύνει όλες τις γεωργιανές πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία των πολιτών να επιδοθούν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το χωρισμό των εξουσιών στο πολιτικό σύστημα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερο έλεγχο της εκτελεστικής αρχής και σε αύξηση της πολυφωνίας της δημόσιας συζήτησης σε πολλά καίρια ζητήματα, από τις κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής μεταρρύθμισης και τον "ρωσικό παράγοντα" στην εσωτερική πολιτική της Γεωργίας έως τις διάφορες προσεγγίσεις για τις "παγωμένες συγκρούσεις'·

14.   επισημαίνει με ανησυχία τις καταγγελίες για συμμετοχή ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στην πολιτική διαδικασία στη Γεωργία και υπογραμμίζει την ανάγκη αυξημένης διαφάνειας στην πολιτική ζωή, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κομμάτων, την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και την εσωκομματική δημοκρατία· τονίζει ότι οι καταγγελίες αυτές πρέπει να αποδειχθούν σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο της χώρας και τη διεθνή πρακτική·

15.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ακολουθήσουν πιο αποφασιστική πολιτική της ΕΕ απέναντι στην ανατολική γειτονία της, η οποία δεν θα πρέπει να απορρίπτει τη συνεργασία με τη Ρωσία αλλά αντίθετα να την προσφέρει οποτεδήποτε είναι δυνατό· θεωρεί, ωστόσο, ότι ταυτόχρονα η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει πιο αποφασιστική στάση απέναντι στα καίρια ζητήματα της περιοχής και να εμπλακεί περισσότερο, παρά την τρέχουσα αρνητική στάση της Ρωσίας απέναντι στο ρόλο της ΕΕ στην κοινή γειτονία τους· υπογραμμίζει ότι, σε τελευταία ανάλυση, οι ρωσικές αρχές πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν είναι τόσο η γεωπολιτική αντιπαλότητα με την ΕΕ που μειώνει την επιρροή της Ρωσίας στη γειτονία της, όσο η λυπηρή στάση της ίδιας της Ρωσίας απέναντι σε ορισμένους από τους γείτονές της·

16.   επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για να υποστηρίξουν την αναζήτηση ειρηνικού διακανονισμού κατόπιν διαπραγματεύσεων στις συγκρούσεις της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας·

17.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν δεόντως τις γεωργιανές ανησυχίες σχετικά με το καθεστώς χορήγησης θεωρήσεων διαβατηρίου και να επιταχύνουν τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνιών διευκόλυνσης θεωρήσεων και επανεισδοχής με τη Γεωργία·

18.   ζητεί να αποσταλεί αποστολή παρατήρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις επικείμενες προεδρικές εκλογές·

19.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο και στο κοινοβούλιο της Γεωργίας, στον ΟΑΣΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στον Πρόεδρο και στο κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) ΕΕ C 98 E, 23.4.2004, σ. 193.
(2) ΕΕ C 166 E, 7.7.2005, σ. 63.
(3) ΕΕ C 313 E, 20.12.2006, σ. 429.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0538.
(5) ΕΕ L 205, 4.8.1999, σ. 3.


Έγκριση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
PDF 351kWORD 111k
Απόφαση
Παράρτημα
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την έγκριση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2007/2218(ACI))
P6_TA(2007)0573A6-0445/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την από 25 Οκτωβρίου 2007 επιστολή του Προέδρου του,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος υπεγράφη και διεκηρύχθη στη Νίκαια στις 7 Δεκεμβρίου 2000(1),

–   έχοντας υπόψη την από 14 Νοεμβρίου 2000 απόφασή του, με την οποία ενέκρινε το σχέδιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–   έχοντας υπόψη το από 23 Οκτωβρίου 2002 ψήφισμά του σχετικά με τον αντίκτυπο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μελλοντικό καθεστώς του(3),

–   έχοντας υπόψη το από 24 Σεπτεμβρίου 2003 ψήφισμά του σχετικά με το σχέδιο συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, καθώς και τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης(4), ιδίως δε την παράγραφο 4 αυτής,

–   έχοντας υπόψη το από 12 Ιανουαρίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με τη συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης(5), και ιδίως την παράγραφο 5, στοιχείο α), και την παράγραφο 6 αυτού,

–   έχοντας υπόψη το από 11 Ιουλίου 2007 ψήφισμά του σχετικά με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης και τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΕ)(6), και ιδίως τις παραγράφους 8, 12 και 17,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναθεωρήθηκε με το σχέδιο Συνθήκης της Λισαβόνας επί του οποίου συμφώνησε η Διακυβερνητική Διάσκεψη του 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 120, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0445/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιβεβαιώνοντας το νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το σχέδιο Συνθήκης της Λισαβόνας διασφάλισε την ουσία του μείζονος επιτεύγματος που αποτελεί το Μέρος ΙΙ της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε ήδη με τις προσαρμογές οι οποίες επήλθαν στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπως αρχικά διακηρύχθηκε πανηγυρικά στη Νίκαια στις 7 Δεκεμβρίου 2000, όταν, με το προαναφερθέν ψήφισμα της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, αξιολόγησε τα αποτελέσματα των εργασιών της Συνέλευσης για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς και όταν, με το προαναφερθέν ψήφισμα της 12ης Ιανουαρίου 2005, ενέκρινε τη συνταγματική Συνθήκη που προέκυψε από τις εργασίες της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 2004,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το προαναφερθέν ψήφισμα της 11ης Ιουλίου 2007, δίνοντας τη γνώμη του για τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρέτιζε το γεγονός ότι η εντολή της Διακυβερνητικής Διάσκεψης διασφάλιζε τον νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα εξέφραζε έντονες ανησυχίες για το Πρωτόκολλο περί της εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο επιδιώκει να περιορίσει τη δυνατότητα επίκλησης του Χάρτη ενώπιον των δικαστηρίων ορισμένων κρατών μελών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την παράγραφο 17 του προαναφερθέντος ψηφίσματος της 11ης Ιουλίου 2007, τόνιζε την πρόθεσή του να ελέγξει προσεκτικά το αποτέλεσμα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 2007, όταν θα δώσει τη γνώμη του για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, μετά την υπογραφή της,

1.   εγκρίνει τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μορφή που προσαρτάται στο Παράρτημα·

2.   δίνει στον Πρόεδρό του την εντολή να προβεί στην πανηγυρική διακήρυξη του Χάρτη, πριν από την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Πρόεδρο της Επιτροπής και του αναθέτει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.   παροτρύνει την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί εντέλει συναίνεση για την πλήρη εφαρμογή του Χάρτη·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ανακηρύσσουν πανηγυρικά ως Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ακόλουθο κείμενο:

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Προοίμιο

Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας μεταξύ τους μία διαρκώς στενότερη ένωση, αποφάσισαν να μοιραστούν ένα ειρηνικό μέλλον θεμελιωμένο σε κοινές αξίες.

Η Ένωση, έχοντας επίγνωση της πνευματικής και ηθικής κληρονομιάς της, εδράζεται στις αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης· ερείδεται στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Ένωση τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Η Ένωση συμβάλλει στη διαφύλαξη και την ανάπτυξη αυτών των κοινών αξιών, σεβόμενη την πολυμορφία των πολιτισμών και των παραδόσεων των λαών της Ευρώπης καθώς και την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών της και την οργάνωση της δημόσιας εξουσίας τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιδιώκει να προαγάγει ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη και εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων καθώς και την ελευθερία εγκατάστασης.

Προς τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπό το πρίσμα της εξέλιξης της κοινωνίας, της κοινωνικής προόδου και των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, καθιστώντας τα πιο αντιληπτά σε ένα Χάρτη.

Ο παρών Χάρτης επιβεβαιώνει, σεβόμενος τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Ένωσης, καθώς και την αρχή της επικουρικότητας, τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις και τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τους Κοινωνικούς Χάρτες που έχουν υιοθετηθεί από την Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εν προκειμένω, ο Χάρτης θα ερμηνεύεται από τα δικαστήρια της Ένωσης και των κρατών μελών, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των επεξηγήσεων που καταρτίσθηκαν υπό την εποπτεία του Προεδρείου της Συνέλευσης που συνέταξε τον Χάρτη και αναπροσαρμόστηκαν υπ" ευθύνη του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης.

Η απόλαυση των δικαιωμάτων αυτών συνεπάγεται ευθύνες και καθήκοντα έναντι τόσο των τρίτων όσο και της ανθρώπινης κοινότητας και των μελλοντικών γενεών.

Κατά συνέπεια, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται κατωτέρω.

TITΛΟΣ 1

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Άρθρο 1

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται.

Άρθρο 2

Δικαίωμα στη ζωή

1.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη ζωή.

2.  Κανείς δεν μπορεί να καταδικασθεί στην ποινή του θανάτου ούτε να εκτελεσθεί.

Άρθρο 3

Δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου

1.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη σωματική και διανοητική του ακεραιότητα.

2.  Στο πεδίο της ιατρικής και της βιολογίας, πρέπει να τηρούνται ιδίως τα εξής:

   α) η ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις λεπτομερέστερες διατάξεις που ορίζονται από το νόμο,
   β) η απαγόρευση των ευγονικών πρακτικών, ιδίως όσων αποσκοπούν στην επιλογή των προσώπων,
   γ) η απαγόρευση της μετατροπής του ανθρωπίνου σώματος και αυτών των ιδίων των μερών του σε πηγή κέρδους,
   δ) η απαγόρευση της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης των ανθρωπίνων όντων.

Άρθρο 4

Απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης

Κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή μεταχείριση.

Άρθρο 5

Απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας

1.  Κανείς δεν μπορεί να κρατηθεί σε δουλεία ούτε σε ειλωτεία.

2.  Κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.

3.  Απαγορεύεται η εμπορία των ανθρωπίνων όντων.

TITΛΟΣ ΙΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Άρθρο 6

Δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια.

Άρθρο 7

Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και των επικοινωνιών του.

Άρθρο 8

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

2.  Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους.

3.  Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.

Άρθρο 9

Δικαίωμα γάμου και δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας

Το δικαίωμα γάμου και το δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας διασφαλίζονται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.

Άρθρο 10

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας

1.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών του, ατομικά ή συλλογικά, δημοσία ή κατ" ιδίαν, με τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές.

2.  Το δικαίωμα αντίρρησης συνειδήσεως αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή του.

Άρθρο 11

Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης

1.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων.

2.  Η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές.

Άρθρο 12

Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι

1.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στον πολιτικό και τον συνδικαλιστικό τομέα καθώς και στους τομείς που αναφέρονται στον πολίτη, πράγμα που συνεπάγεται το δικαίωμα κάθε προσώπου να ιδρύει με άλλους συνδικαλιστικές ενώσεις και να προσχωρεί σε αυτές για την υπεράσπιση των συμφερόντων του.

2.  Τα πολιτικά κόμματα, στο επίπεδο της Ένωσης, συμβάλλουν στην έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης.

Άρθρο 13

Ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης

Η τέχνη και η επιστημονική έρευνα είναι ελεύθερες. Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι σεβαστή.

Άρθρο 14

Δικαίωμα εκπαίδευσης

1.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση.

2.  Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ευχέρεια δωρεάν παρακολούθησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

3.  Η ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό των δημοκρατικών αρχών καθώς και το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη μόρφωση των τέκνων τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους, γίνονται σεβαστά σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.

Άρθρο 15

Ελευθερία του επαγγέλματος και δικαίωμα προς εργασία

1.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να εργάζεται και να ασκεί το επάγγελμα, το οποίο επιλέγει ή αποδέχεται ελεύθερα.

2.  Κάθε πολίτης της Ένωσης είναι ελεύθερος να αναζητά απασχόληση, να εργάζεται, να εγκαθίσταται ή να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος.

3.  Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν άδεια να εργάζονται στο έδαφος των κρατών μελών δικαιούνται συνθηκών εργασίας αντίστοιχων με εκείνες που απολαύουν οι πολίτες της Ένωσης.

Άρθρο 16

Επιχειρηματική ελευθερία

Η επιχειρηματική ελευθερία αναγνωρίζεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.

Άρθρο 17

Δικαίωμα ιδιοκτησίας

1.  Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι κύριος των νομίμως κτηθέντων αγαθών του, να τα χρησιμοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. Κανείς δεν μπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνον για λόγους δημόσιας ωφέλειας, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης για την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από το νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συμφέρον.

2.  Η διανοητική ιδιοκτησία προστατεύεται.

Άρθρο 18

Δικαίωμα ασύλου

Το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί του καθεστώτος των προσφύγων και σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής οριζόμενες ως "οι Συνθήκες").

Άρθρο 19

Προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης

1.  Απαγορεύονται οι ομαδικές απελάσεις.

2.  Κανείς δεν μπορεί να απομακρυνθεί, να απελαθεί ή να εκδοθεί προς κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση.

TITΛΟΣ ΙΙΙ

ΙΣΟΤΗΤΑ

Άρθρο 20

Ισότητα έναντι του νόμου

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νόμου.

Άρθρο 21

Απαγόρευση διακρίσεων

1.  Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

2.  Εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεών τους, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας.

Άρθρο 22

Πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία

Η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία.

Άρθρο 23

Ισότητα γυναικών και ανδρών

Η ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές.

Η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη θέσπιση μέτρων που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα υπέρ του υποεκπροσωπούμενου φύλου.

Άρθρο 24

Δικαιώματα του παιδιού

1.  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους.

2.  Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.

3.  Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και απ" ευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον του.

Άρθρο 25

Δικαιώματα των ηλικιωμένων

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο.

Άρθρο 26

Ένταξη των ατόμων με αναπηρίες

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Άρθρο 27

Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση στο πλαίσιο της επιχείρησης

Εξασφαλίζεται στους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους, στα ενδεδειγμένα επίπεδα, εγκαίρως ενημέρωση και διαβούλευση, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.

Άρθρο 28

Δικαίωμα διαπραγμάτευσης και συλλογικών δράσεων

Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, ή οι αντίστοιχες οργανώσεις τους, έχουν, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, δικαίωμα να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις στα ενδεδειγμένα επίπεδα καθώς και να προσφεύγουν, σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, σε συλλογικές δράσεις για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της απεργίας.

Άρθρο 29

Δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε δωρεάν υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας.

Άρθρο 30

Προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης

Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα προστασίας έναντι κάθε αδικαιολόγητης απόλυσης, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.

Άρθρο 31

Δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας

1.  Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε συνθήκες εργασίας οι οποίες σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του.

2.  Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβόμενων διακοπών.

Άρθρο 32

Απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των νέων στην εργασία

Η εργασία των παιδιών απαγορεύεται. Η ελάχιστη ηλικία για την ανάληψη εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ηλικία κατά την οποία λήγει η υποχρεωτική σχολική φοίτηση, υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων κανόνων για τους νέους και πλην περιορισμένων παρεκκλίσεων.

Οι νέοι που εργάζονται πρέπει να απολαύουν συνθηκών εργασίας προσαρμοσμένων στην ηλικία τους και να προστατεύονται από την οικονομική εκμετάλλευση ή από οποιαδήποτε εργασία που θα μπορούσε να βλάψει την ασφάλειά τους, την υγεία τους, τη σωματική, πνευματική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή τους ή να θέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή τους.

Άρθρο 33

Οικογενειακή ζωή και επαγγελματική ζωή

1.  Εξασφαλίζεται η νομική, οικονομική και κοινωνική προστασία της οικογένειας.

2.  Κάθε πρόσωπο, προκειμένου να μπορεί να συνδυάζει την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή του, έχει δικαίωμα προστασίας από την απόλυση για λόγους που συνδέονται με τη μητρότητα, καθώς και δικαίωμα αμειβόμενης άδειας μητρότητας και γονικής άδειας μετά τη γέννηση ή την υιοθεσία παιδιού.

Άρθρο 34

Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή

1.  Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στις κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία σε περιπτώσεις όπως η μητρότητα, η ασθένεια, το εργατικό ατύχημα, η εξάρτηση ή το γήρας καθώς και σε περίπτωση απώλειας της απασχόλησης, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.

2.  Κάθε πρόσωπο που διαμένει και διακινείται νομίμως εντός της Ένωσης έχει δικαίωμα στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στα κοινωνικά πλεονεκτήματα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.

3.  Η Ένωση, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.

Άρθρο 35

Προστασία της υγείας

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα υγείας και να απολαύει ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Άρθρο 36

Πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτό προβλέπεται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, σύμφωνα με τις Συνθήκες, προκειμένου να προαχθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης.

Άρθρο 37

Προστασία του περιβάλλοντος

Το υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του πρέπει να ενσωματώνονται στις πολιτικές της Ένωσης και να διασφαλίζονται σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.

Άρθρο 38

Προστασία του καταναλωτή

Οι πολιτικές της Ένωσης διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Άρθρο 39

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1.  Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος μέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους.

2.  Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται με άμεση και καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 40

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές

Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους.

Άρθρο 41

Δικαίωμα χρηστής διοίκησης

1.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης.

2.  Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει ιδίως:

   α) το δικαίωμα κάθε προσώπου σε προηγούμενη ακρόαση πριν να ληφθεί ατομικό μέτρο εις βάρος του,
   β) το δικαίωμα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στον φάκελό του, τηρουμένων των νομίμων συμφερόντων της εμπιστευτικότητας και του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου,
   γ) την υποχρέωση της διοίκησης να αιτιολογεί τις αποφάσεις της.

3.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αποκατάσταση εκ μέρους της Ένωσης της ζημίας που του προξένησαν τα θεσμικά όργανα ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών.

4.  Κάθε πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται στα θεσμικά όργανα της Ένωσης σε μία από τις γλώσσες των Συνθηκών και πρέπει να λαμβάνει απάντηση στην ίδια γλώσσα.

Άρθρο 42

Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα

Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, ανεξαρτήτως υποθέματος.

Άρθρο 43

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων του.

Άρθρο 44

Δικαίωμα αναφοράς

Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 45

Ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής

1.  Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών.

2.  Η ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής μπορεί να χορηγείται, σύμφωνα με τις Συνθήκες, στους υπηκόους των τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους.

Άρθρο 46

Διπλωματική και προξενική προστασία

Κάθε πολίτης της Ένωσης απολαύει, στο έδαφος τρίτων χωρών στις οποίες δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος, της διπλωματικής και προξενικής προστασίας κάθε κράτους μέλους, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του κράτους αυτού.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άρθρο 47

Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου

Κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, έχει δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, τηρουμένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικασθεί η υπόθεσή του δίκαια, δημόσια και εντός εύλογης προθεσμίας, από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει προηγουμένως συσταθεί νομίμως. Κάθε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να συμβουλεύεται δικηγόρο και να του αναθέτει την υπεράσπιση και εκπροσώπησή του.

Σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, παρέχεται δικαστική αρωγή, εφόσον η αρωγή αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Άρθρο 48

Τεκμήριο αθωότητας και δικαιώματα της υπεράσπισης

1.  Κάθε κατηγορούμενος τεκμαίρεται ότι είναι αθώος μέχρι αποδείξεως της ενοχής του σύμφωνα με τον νόμο.

2.  Διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων της υπεράσπισης σε κάθε κατηγορούμενο.

Άρθρο 49

Αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και ποινών

1.  Κανείς δεν μπορεί να καταδικασθεί για πράξη ή παράλειψη, η οποία δεν αποτελούσε, κατά τη στιγμή της τέλεσής της, αδίκημα κατά το εθνικό ή το διεθνές δίκαιο. Ούτε επιβάλλεται βαρύτερη ποινή από εκείνη η οποία ίσχυε κατά τη στιγμή της τέλεσης του αδικήματος. Εάν, μετά την τέλεση του αδικήματος, προβλεφθεί με νόμο ελαφρύτερη ποινή, επιβάλλεται αυτή η ποινή.

2.  Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τη δίκη και την τιμωρία ατόμου ενόχου για πράξη ή παράλειψη η οποία, κατά τη στιγμή της τέλεσής της, ήταν εγκληματική σύμφωνα με τις γενικές αρχές που αναγνωρίζονται από όλα τα έθνη.

3.  Η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να είναι δυσανάλογη προς το αδίκημα.

Άρθρο 50

Δικαίωμα του προσώπου να μη δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη

Κανείς δεν διώκεται ούτε τιμωρείται ποινικά για αδίκημα για το οποίο έχει ήδη αθωωθεί ή καταδικασθεί εντός της Ένωσης με οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σύμφωνα με το νόμο.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ

Άρθρο 51

Πεδίο εφαρμογής

1.  Οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη απευθύνονται στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω σέβονται τα δικαιώματα, τηρούν τις αρχές και προάγουν την εφαρμογή τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως της απονέμονται από τις Συνθήκες.

2.  Ο παρών Χάρτης δεν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης πέραν των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν θεσπίζει νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα για την Ένωση, ούτε τροποποιεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όπως ορίζονται στις Συνθήκες.

Άρθρο 52

Εμβέλεια και ερμηνεία των δικαιωμάτων και των αρχών

1.  Κάθε περιορισμός στην άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη πρέπει να προβλέπεται από το νόμο και να σέβεται το βασικό περιεχόμενο των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών. Τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, περιορισμοί επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνον εφόσον είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγματικά σε στόχους γενικού ενδιαφέροντος που αναγνωρίζει η Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων.

2.  Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον παρόντα Χάρτη και τα οποία αποτελούν αντικείμενο διατάξεων των Συνθηκών ασκούνται υπό τους όρους και εντός των ορίων που καθορίζονται σε αυτές.

3.  Στο βαθμό που ο παρών Χάρτης περιλαμβάνει δικαιώματα που αντιστοιχούν σε δικαιώματα τα οποία διασφαλίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, η έννοια και η εμβέλειά τους είναι ίδιες με εκείνες που τους αποδίδει η εν λόγω Σύμβαση. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει το δίκαιο της Ένωσης να παρέχει ευρύτερη προστασία.

4.  Στο βαθμό που ο παρών Χάρτης αναγνωρίζει θεμελιώδη δικαιώματα όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, τα εν λόγω δικαιώματα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τις παραδόσεις αυτές.

5.  Οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη που περιέχουν αρχές μπορούν να εφαρμόζονται με νομοθετικές και εκτελεστικές πράξεις των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης και με πράξεις των κρατών μελών όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, κατά την άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Η επίκληση των διατάξεων αυτών ενώπιον δικαστηρίου είναι παραδεκτή μόνον για την ερμηνεία των εν λόγω πράξεων και τον έλεγχο της νομιμότητάς τους.

6.  Οι εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη όπως καθορίζεται στον παρόντα Χάρτη.

7.  Τα δικαστήρια της Ένωσης και των κρατών μελών λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους τις επεξηγήσεις οι οποίες έχουν εκπονηθεί με σκοπό την παροχή κατευθύνσεων για την ερμηνεία του παρόντος Χάρτη.

Άρθρο 53

Επίπεδο προστασίας

Καμία διάταξη του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιορίζουσα ή θίγουσα τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που αναγνωρίζονται στα αντίστοιχα πεδία εφαρμογής από το δίκαιο της Ένωσης, το διεθνές δίκαιο καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες είναι μέρη η Ένωση, ή όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και από τα Συντάγματα των κρατών μελών.

Άρθρο 54

Απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώματος

Καμία από τις διατάξεις του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συνεπαγόμενη δικαίωμα επίδοσης σε δραστηριότητα ή εκτέλεσης πράξης που αποσκοπεί στην κατάλυση των δικαιωμάτων ή ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη ή σε περιορισμούς των δικαιωμάτων και ελευθεριών ευρύτερους από τους προβλεπόμενους σε αυτόν.

Το ανωτέρω κείμενο αναπαράγει, προσαρμόζοντάς τον, τον Χάρτη κατά τη διακήρυξή του στις 7 Δεκεμβρίου 2000 και θα τον αντικαταστήσει από την ημέρα έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(1) ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ C 223, 8.8.2001, σ. 74 (έκθεση Duff/Voggenhuber).
(3) ΕΕ C 300 Ε, 11.12.2003, σ. 432 (έκθεση Duff).
(4) ΕΕ C 77 Ε, 26.3.2004, σ. 255 (έκθεση Gil-Robles Gil-Delgado/Τσάτσου).
(5) ΕΕ C 247 Ε, 6.10.2005, σ. 88 (έκθεση Corbett/Méndez de Vigo).
(6) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0328 (έκθεση Leinen).


Κοινές αρχές για την ευελιξία με ασφάλεια
PDF 366kWORD 151k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις κοινές αρχές όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια (2007/2209(INI))
P6_TA(2007)0574A6-0446/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας μέσω της ευελιξίας με ασφάλεια" (COM(2007)0359),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο "Ευέλικτη ασφάλεια (διάσταση εσωτερικής ευελιξίας – συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου ως μέσα ρύθμισης και μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας)"(1),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων με τίτλο "Key challenges facing European labour markets: A Joint Analysis of European Social Partners" (οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας) στις 18 Οκτωβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο "Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στο συνδυασμό του επαγγελματικού με τον οικογενειακό και τον ιδιωτικό βίο"(2),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο "Απασχόληση των κατηγοριών προτεραιότητας (Στρατηγική της Λισαβόνας)"(3),

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα (COM(2006)0708) και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007(4),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο "Employment Outlook 2006: Boosting Jobs and Incomes" (Προοπτικές για την απασχόληση 2006: αύξηση των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ, του Αυγούστου 2004, με τίτλο "Is a stable workforce good for the economy? - Insights into the tenure - productivity - employment relationship" (Είναι ευνοϊκό για την οικονομία ένα σταθερό εργατικό δυναμικό; Ανάλυση της σχέσης μεταξύ της διάρκειας παραμονής στην ίδια θέση εργασίας, της παραγωγικότητας και της απασχόλησης), η οποία δείχνει ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της διάρκειας παραμονής στην ίδια θέση εργασίας και της παραγωγικότητας,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση C87 της ΔΟΕ σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος (1948), τη σύμβαση C98 της ΔΟΕ σχετικά με το συνδικαλιστικό δικαίωμα και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις (1949) και τη σύσταση R198 της ΔΟΕ σχετικά με τις σχέσεις εργασίας (2006),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(5), η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω ηλικίας στην απασχόληση,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο για το μέλλον(6), στο οποίο επαναλαμβάνονται οι κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ισότητας, αλληλεγγύης, μη διάκρισης και αναδιανομής,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 136 έως 145 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 20 και 27 έως 38 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα προστασίας σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης και το δικαίωμα σε δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας,

–   έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου, του Μαΐου 2004, σχετικά με το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής μιας διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο "Κοινοτικό Πρόγραμμα της Λισαβόνας: Έκθεση τεχνικής υλοποίησης 2006" (SEC(2006)1379) και την εφαρμογή του στη Στρατηγική της Λισαβόνας,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τους στόχους της Λισαβόνας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (SEC(2006)0639),

–   έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ατζέντα κοινωνικής πολιτικής (COM(2005)0033),

–   έχοντας υπόψη τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα της Λισαβόνας που έχουν παρουσιάσει τα κράτη μέλη,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό" (COM(2006)0567),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2005-2008) (COM(2005)0141),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, στις 23 και 24 Μαρτίου 2001, στις 22 και 23 Μαρτίου και στις 16 και 17 Ιουνίου 2005 και στις 23 και 24 Μαρτίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και την CEEP(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(8),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών(9),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων(10),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση της ΔΟΕ του 1975 περί διακινούμενων εργαζομένων (συμπληρωματικές διατάξεις),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση της ΔΟΕ του 1997 περί ιδιωτικών εταιρειών απασχόλησης,

–   έχοντας υπόψη την ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους: Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο" (COM(2006)0249) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους(11),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών(12),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(13),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας(14),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (15),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1994, για την προστασία των νέων κατά την εργασία(16),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 94/45/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1994, για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους(17),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002(18), για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES – Παράρτημα: Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης(19),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ευρωπαϊκής ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις μεθόδους ευελιξίας με ασφάλεια: μετατροπή των εμποδίων σε στάδια της διαδικασίας, του Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: νέα εταιρική σχέση(20),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0446/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν αποτελεί μόνο οικονομική ένωση, αλλά και κοινότητα κοινών αξιών και ότι, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας και της αγοράς εργασίας θα έπρεπε να αντανακλά τις αξίες αυτές· λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι οι βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας που έχουν αναπτυχθεί εντός της Ευρώπης παραμένουν εν ισχύι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία με ασφάλεια θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον διάλογο μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων και καλή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των εργοδοτών και των εργαζομένων αφενός και μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας αφετέρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργατικό δίκαιο παρέχει νομική ασφάλεια και προστασία στους εργαζομένους και στους εργοδότες είτε μέσω της νομοθεσίας είτε μέσω των συλλογικών συμφωνιών, είτε μέσω συνδυασμού των δύο αυτών μεθόδων, και ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στην εργατική νομοθεσία θα στεφθούν από επιτυχία εάν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι απαιτείται η ενίσχυση των επιπέδων ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις, ιδίως στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και ότι η ασφάλεια αυτή εξαρτάται και από τον βαθμό ευκολίας εύρεσης νέας εργασίας· λαμβάνοντας ακόμη υπόψη ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και η ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία συνεπάγονται ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν ακόμη ταχύτερα,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία με ασφάλεια θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρείται ισχυρή συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που προάγει επιχειρήσεις και εργατικό δυναμικό χαρακτηριζόμενα από ανταγωνιστικότητα και προσαρμοστικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος "ευελιξία με ασφάλεια" εγείρει έντονες ανησυχίες μεταξύ ορισμένων ευρωπαίων εργαζομένων, που εκφράζουν φόβους για αυξημένη εργασιακή ανασφάλεια, καθώς και ότι θα πρέπει, κατά συνέπεια, ο εν λόγω όρος, και οι σταθερές αρχές τις οποίες καλύπτει, να καθορισθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 16% των Ευρωπαίων παραμένει στο μεταίχμιο της φτώχειας και το 10% ζει σε νοικοκυριά χωρίς εργασία, καθώς και ότι είναι ως εκ τούτου απαραίτητο οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στη βάση της ευελιξίας με ασφάλεια να βασίζεται σε λεπτομερή εκτίμηση των επιπτώσεων στις ευπαθείς ομάδες και ότι οποιαδήποτε τέτοια μεταρρύθμιση θα πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της κοινωνικής ένταξης χωρίς να θέτει παράλληλα νέες ομάδες σε κίνδυνο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανόν να συνδέεται με την περιορισμένη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας μέσω επενδύσεων στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στη διά βίου μάθηση, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια δυναμική αγορά εργασίας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της πρωτοποριακής, καινοτόμου και βασισμένης στη γνώση οικονομίας πρέπει να είναι η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς της στην κορυφή της αλυσίδας αξιών και ότι, για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται μακροπρόθεσμη απασχόληση και εργατικό δυναμικό με υψηλή ειδίκευση και ισχυρά κίνητρα,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της ευελιξίας με ασφάλεια είναι να αυξηθεί η προσφορά των θέσεων απασχόλησης στην αγορά εργασίας και, ταυτόχρονα, να καταστούν άτομα και εταιρείες ικανές να αντεπεξέρχονται στις αλλαγές και να αυξηθεί η κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να συνδυάζεται με πολιτική δημιουργίας σταθερής και βιώσιμης απασχόλησης και εισοδήματος,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ακόμη τον κίνδυνο απώλειας παροχών κοινωνικής ασφάλισης,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα ήταν ευκταίο να συμφωνήσουν επί της ελάχιστης κοινής βάσης της εργατικής νομοθεσίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν θα αποτρέπει τα κράτη μέλη από τη θέσπιση ή τη διατήρηση υψηλότερων προδιαγραφών σε περίπτωση που το επιθυμούν,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία με ασφάλεια συνεπάγεται ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εργοδοτών, των εργαζομένων, όσων αναζητούν εργασία και των δημόσιων αρχών, και απαιτεί κλίμα εμπιστοσύνης και διαφανή διάλογο μεταξύ των δημόσιων αρχών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων παραγόντων, μέσα στο οποίο άπαντες θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη για τις αλλαγές και να διαμορφώσουν ισορροπημένες δέσμες πολιτικών, με στόχο τη στήριξη της διαδικασίας δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για όλους, τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση μεροληπτικών πρακτικών σε βάρος ευπαθώς ομάδων εργαζομένων, όπως οι μετανάστες, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι και τα άτομα με αναπηρία,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής για την ευελιξία με ασφάλεια καθιερώνει την αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, η διατύπωσή της είναι αδύναμη, δεδομένου ότι δεν αμφισβητεί τη βασική ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών η οποία παρατηρείται σε σχέση με την πρόσβαση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας και τον ισότιμο μερισμό της άμισθης εργασίας,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή ανεργία και ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της άρσης των ανισοτήτων που πλήττουν ορισμένες ομάδες εργαζομένων με ανεπαρκή κάλυψη, μέσω της δημιουργίας συνεχώς και περισσότερων θέσεων απασχόλησης και μέσω της προστασίας ενός διευρυμένου πυρήνα δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους και της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερική απασχόληση, η χαμηλότερη αμοιβή και οι συμβάσεις απασχόλησης ορισμένου χρόνου –οι μεγαλύτεροι παράγοντες κινδύνου που οδηγούν τους εργαζόμενους στη φτώχεια – χαρακτηρίζουν κατά κύριο λόγο τις σχέσεις απασχόλησης των γυναικών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για την ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να χρησιμεύσει ως αφετηρία για πιο ισορροπημένο διάλογο για την ευελιξία με ασφάλεια, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι σε μελέτες του ΟΟΣΑ και της ΔΟΕ υποστηρίζεται πολιτική στρατηγική που περιλαμβάνει υψηλά επίπεδα κοινωνικής ασφάλειας με θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά αντικατάστασης και παραγωγικότητας, καθώς και ότι η ευρωπαϊκή αντίληψη περί "καλής εργασίας" περιλαμβάνει δικαιώματα και συμμετοχή των εργαζομένων, δίκαιες αμοιβές προστασία της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας, καθώς και οργάνωση της εργασίας κατά τρόπο φιλικό για την οικογένεια· έχοντας υπόψη ότι αυτά τα δικαιώματα είναι απαραίτητα προκειμένου να αποδεχθούν οι πολίτες την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, με στόχο τη διασφάλιση ισχυρού ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ δήλωσε προσφάτως ότι η νομοθεσία για την προστασία της απασχόλησης δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στο συνολικό ποσοστό απασχόλησης και ότι υψηλά ποσοστά αντικατάστασης στις παροχές ανεργίας έχουν θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ΔΟΕ έχει δείξει ότι υφίσταται θετική σχέση μεταξύ της μονιμότητας στην εργασία και της παραγωγικότητας,

1.   πιστεύει ότι η λογική στην οποία στηρίζεται η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ευελιξίας με ασφάλεια είναι η ανάγκη να επιτευχθούν οι στόχοι της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας, ιδίως δε η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων απασχολήσεων, και ταυτόχρονα να εκσυγχρονισθούν τα ευρωπαϊκά κοινωνικά πρότυπα, γεγονός που απαιτεί πολιτικές που καλύπτουν συγχρόνως την ευελιξία των αγορών εργασίας, την οργάνωση της εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις καθώς και την ασφάλεια: την ασφάλεια της απασχόλησης και την κοινωνική ασφάλεια·

2.   αναγνωρίζει ότι, για να επιτύχει στον 21ο αιώνα, η Ευρώπη χρειάζεται καλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό και επιχειρήσεις ικανές να δράττονται χωρίς καθυστέρηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κόσμο, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας·

3.   προσυπογράφει απολύτως το συμπέρασμα ότι η ευελιξία μπορεί να αποβεί προς όφελος τόσο του εργαζομένου όσο και του εργοδότη, και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση ευπροσάρμοστων και αξιόπιστων συμβατικών ρυθμίσεων περιλαμβανομένων μονίμων συμβάσεων·

4.   υπογραμμίζει ότι η ευελιξία με ασφάλεια μπορεί να αποτελέσει πολιτική στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και ως τέτοια πρέπει να είναι συνολική και να περικλείει όλες τις υπάρχουσες πτυχές της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ·

5.   αναγνωρίζει ότι, εξαιτίας των μεταβολών στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και το εργατικό δίκαιο, οι επιλογές της Επιτροπής όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια ερμηνεύονται πολύ μονόπλευρα, αφού δεν λαμβάνουν υπόψη το κόστος που συνεπάγονται τα μέτρα αυτά· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει ανάλυση κόστους-ωφελείας σχετικά με τις εν λόγω μεθόδους· υπενθυμίζει ότι η έννοια της ευελιξίας με ασφάλεια μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μόνο σε μακροπρόθεσμη βάση·

6.   φρονεί ότι η στρατηγική της Ευρώπης για την ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να εξετάσει προσεκτικότερα τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας, τι είδους εργατικό δυναμικό χρειάζονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να επιτύχουν και ποια είναι τα βασικά εμπόδια· τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ειδική φύση των επιχειρήσεων που αποτελούνται από ένα άτομο, των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των μικρών επιχειρήσεων παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής προβλέπει την ευελιξία με ασφάλεια μόνο από την άποψη των εργασιακών σχέσεων· ζητεί, συνεπώς, οι δημόσιες πολιτικές που συνδέονται με την ευελιξία με ασφάλεια, να προβλέπουν επαρκείς όρους για τη δημιουργία αυτού του τύπου των επιχειρήσεων, την ανάπτυξή τους και τη μεταφορά τους·

7.   διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, ναι μεν αναφέρεται στην προαγωγή της ισότητας των φύλων, αλλά αγνοεί παντελώς τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανακοίνωσή της με τίτλο "Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών'· επικρίνει το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή της ισότητας των φύλων δεν έχει επιτύχει ως τώρα τον σκοπό της και ότι η μεγάλη απόκλιση μεταξύ των εισοδημάτων των δύο φύλων και η απουσία των προϋποθέσεων για τον συνδυασμό της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, καθώς και δημόσιων παιδικών σταθμών, εξακολουθούν να αποτελούν κεντρικά προβλήματα για τους ευρωπαίους εργαζομένους·

8.   τονίζει ότι κατά την εφαρμογή σειράς κοινών κανόνων για την ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου και να λαμβάνονται υπόψη:

   - η υπερεκπροσώπηση των γυναικών στις μη τυπικές μορφές εργασίας (συμβάσεις άτυπες, ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης) και η ανάγκη για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασιακές πολιτικές·
   - η συχνή εναλλαγή μεταξύ δραστηριοτήτων απασχόλησης και φροντίδας εκ μέρους των γυναικών και η ανάγκη της δέουσας προστασίας και κοινωνικών παροχών κατά τις μεταβατικές φάσεις (μέριμνα, οικογενειακές ευθύνες, εκπαίδευση, κατάρτιση και επανακατάρτιση)·
   - η ειδική κατάσταση των μόνων γονέων, που είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες·
   - η ανάγκη ευελιξίας κατά τη διαπραγμάτευση και την οργάνωση της εργασίας και των ωραρίων εργασίας προκειμένου να συμβιβάζονται ο επαγγελματικός, ο οικογενειακός και ο ιδιωτικός βίος·
   - η ανάγκη ευελιξίας στην επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση σε όλα τα μέτρα επανένταξης στην αγορά εργασίας, ακόμη και κατά τις μεταβατικές φάσεις, προκειμένου να συμβιβάζονται ο επαγγελματικός, ο οικογενειακός και ο ιδιωτικός βίος·
   - το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ισότητα των φύλων, ο χάρτης πορείας για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών (2006-2010) και η ανακοίνωση της Επιτροπής για το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης - μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία (CΟΜ(2006)0571)·

9.   φρονεί ότι οι στρατηγικές για την ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να διευκολύνουν την πρόσληψη και να επιτρέπουν την ταχεία αντίδραση στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα επί τη βάσει διαφανούς διαλόγου με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα εθνικά ήθη και τις πρακτικές, όπου ευελιξία και ασφάλεια θα πρέπει να αλληλοενισχύονται, καθώς και βασιζόμενες στην αξιολόγηση των επιπτώσεων·

10.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση σχετικά με περιορισμένο αριθμό συνδυασμένων ποιοτικών δεικτών σχετικά με την ποιότητα στην εργασία, ώστε να συμπληρωθούν αυτοί που έχουν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, το 2001, των κατευθυντηρίων γραμμών του Λάκεν για την απασχόληση· πιστεύει ότι η Επιτροπή, προκειμένου να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης, πρέπει επίσης να στηριχθεί σε δείκτες για την επένδυση σε ανθρώπινες δεξιότητες, για τα επίπεδα ανασφάλειας των θέσεων απασχόλησης και των συμβάσεων, καθώς και για τη μετάβαση από άτυπες μορφές εργασίας σε συμβάσεις μόνιμης απασχόλησης·

11.   αντιτίθεται στη δημιουργία νέου δείκτη όσον αφορά την "αυστηρότητα της νομοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης" όπως προτάθηκε από την Επιτροπή·

12.   φρονεί, ωστόσο, ότι ένα από τα προβλήματα της ΕΕ είναι η εξεύρεση κατηρτισμένου και προσαρμόσιμου εργατικού δυναμικού για τις ανταγωνιστικές και καινοτόμες επιχειρήσεις· τονίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία ευέλικτης αγοράς εργασίας αυξάνοντας το μορφωτικό επίπεδο και επεκτείνοντας τα προγράμματα κατάρτισης και μετεκπαίδευσης, εφαρμόζοντας ουσιαστικές πολιτικές κατά των διακρίσεων και αίροντας τα εμπόδια για την ένταξη των γυναικών, των μεταναστών, των νέων και των ηλικιωμένων εργαζομένων και άλλων μειονεκτουσών ομάδων στο εργατικό δυναμικό, όπως επίσης καταργώντας τα εμπόδια για την επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα και εφαρμόζοντας ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας που επιταχύνουν τη μετάβαση από την προηγούμενη στη νέα θέση εργασίας· υπογραμμίζει τον αποφασιστικό ρόλο των κατηρτισμένων και προσαρμόσιμων εργαζομένων και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και υπενθυμίζει τις νέες μορφές ευελιξίας που προσφέρει η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για την τηλεργασία, τη μερική απασχόληση και την απασχόληση ορισμένου χρόνου· διαφωνεί με τη διάκριση στην οποία προέβη η Επιτροπή μεταξύ εσωτερικών εργαζομένων·

13.   προτείνει συνεπώς στο Συμβούλιο να εξετάσει, στο τέλος του 2007, το ενδεχόμενο επίσπευσης της ημερομηνίας για την άρση των μεταβατικών μέτρων που παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από οκτώ νέα κράτη μέλη για την 1η Ιανουαρίου 2009· τονίζει ότι η άρση των εμποδίων στην κινητικότητα στα τέλη του 2008 θα έστελνε σημαντικό πολιτικό μήνυμα επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να βελτιώσει τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα των εργαζομένων·

14.   υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων συνιστά έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει πολλά ζητήματα σχετικά με τη συμβατότητα των κοινωνικών συστημάτων των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή αυτής της ελευθερίας με τις καλύτερες συνθήκες για τους εργαζομένους, προς το συμφέρον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και χωρίς να διακυβεύονται τα επιτεύγματα και η ισορροπία των εθνικών κοινωνικών συστημάτων·

15.   τονίζει ότι, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, τα κράτη μέλη πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών στις διασυνοριακές περιοχές και ότι η εφαρμογή της βέλτιστης πρακτικής απαιτεί τη σύναψη δίκαιων διμερών συμφωνιών με πνεύμα αμοιβαιότητας μεταξύ των κρατών μελών·

16.   παρατηρεί ότι η ευελιξία με ασφάλεια θα πρέπει να υποστηρίζει και να υλοποιεί την ισότητα των φύλων με την προώθηση ισότιμης πρόσβασης των γυναικών και των ανδρών σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και παρέχοντας δυνατότητες για τον συνδυασμό του εργασιακού και του οικογενειακού βίου, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι τα τρία τέταρτα των νέων θέσεων απασχόλησης που έχουν δημιουργηθεί μετά το 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καλυφθεί από γυναίκες, συχνά ήδη κάτω από ευέλικτες και λιγότερο ασφαλείς συμβάσεις εργασίας·

17.   προτείνει, για τον λόγο αυτόν, να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2007 πιο ισορροπημένη δέσμη κοινών αρχών για την ευελιξία με ασφάλεια, που θα βασίζονται στη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και στην ενίσχυση των αξιών του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· θεωρεί ότι οι αρχές αυτές θα έπρεπε να περιλαμβάνουν:

   - την προώθηση σταθερών σχέσεων απασχόλησης και βιώσιμης πρακτικής της αγοράς εργασίας·
   - δράση υπέρ ευέλικτων και αξιόπιστων συμβατικών ρυθμίσεων και δράση κατά των καταχρηστικών εργασιακών πρακτικών ιδίως στο πλαίσιο ορισμένων άτυπων συμβάσεων,
   - καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας μέσω της προώθησης της ασφάλειας της εργασίας και της βελτίωσης της ασφάλειας των θέσεων απασχόλησης· όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να απολαμβάνουν έναν βασικό πυρήνα δικαιωμάτων ανεξαρτήτως του καθεστώτος απασχόλησής τους,
   - προώθηση του συνδυασμού της απασχόλησης και της προσωπικής ή οικογενειακής ζωής καθώς και προώθηση της έννοιας "αξιοπρεπής απασχόληση",
   - σύμπραξη μεταξύ κυβέρνησης (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο), κοινωνικών εταίρων και κοινωνίας των πολιτών για τη διαχείριση των αλλαγών,
   - ισότητα των δύο φύλων και προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους,
   - σχεδιασμό και έμπρακτη εφαρμογή εθνικών μεθόδων σε στενή συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με τα εθνικά ήθη και τις πρακτικές,
   - ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εταιρειών και των εργαζομένων ενισχύοντας την ασφάλεια της μετάβασης με καλύτερη εφαρμογή ενεργών πολιτικών στην αγορά εργασίας,
   - την ανάγκη ειδικευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, συνδυάζοντας κατά συνέπεια ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας με την διά βίου μάθηση ώστε να ενισχύεται η απασχολησιμότητα,
   - ένα μακροοικονομικό πλαίσιο για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη και περισσότερη και καλύτερη απασχόληση·

18.   υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ορισμένες αρμοδιότητες στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι φέρουν την ευθύνη της διασφάλισης ορισμένων δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· υπενθυμίζει επιπλέον ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία συμπληρώνει τους εθνικούς κανόνες για την αγορά εργασίας και αποτελεί σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την εγγύηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

19.   τονίζει τη σπουδαιότητα της αρχής της επικουρικότητας· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη χρειάζονται περιθώρια διακριτικής ευχέρειας προκειμένου να εξισορροπούν την ανάγκη για προστασία με την ανάγκη για ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες και τις παραδόσεις των αντίστοιχων εθνικών αγορών εργασίας τους·

20.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη νομική κατάσταση των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο οικονομικής εξάρτησης από τους πελάτες τους, και να εξετάσουν από κοινού τα πλέον κατάλληλα νομοθετικά μέσα για την αύξηση του επιπέδου της κοινωνικής προστασίας τους·

21.   τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και όσοι απασχολούνται σε αυτές·

22.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να προωθήσει καίριας σημασίας φακέλους για το θέμα της απασχόλησης, πράγμα το οποίο θα συνέβαλε στο να προαχθεί ως θετική έννοια η ευελιξία με ασφάλεια·

23.   ζητεί επίσης να δοθεί νέα ώθηση στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της παραοικονομίας, η οποία –αν και σε διαφορετικό βαθμό στο κάθε κράτος μέλος– ζημιώνει την οικονομία, αφήνει τους εργαζομένους απροστάτευτους, είναι επιζήμια για τους καταναλωτές, μειώνει τα έσοδα από τη φορολογία και οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων· ζητεί από την Επιτροπή να καταπολεμήσει την αδήλωτη εργασία κυρίως μέσω αποτελεσματικότερου συντονισμού και διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας ή/και κοινωνικών εταίρων· ζητεί τον εντατικό εθνικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καλεί δε τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες μεθόδους βάσει δεικτών και κριτηρίων αναφοράς ανά επιχειρηματικό τομέα, ώστε να καταπολεμήσουν τη διάβρωση της φορολογικής βάσης· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας·

24.   είναι πεπεισμένο ότι κλίμα εμπιστοσύνης και διαλόγου μπορεί να διαμορφωθεί αποτελεσματικότερα μόνο μέσα από τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων στην προσαρμογή των εθνικών πολιτικών και στην προώθηση ισχυρών συνδικαλιστικών οργανώσεων και συλλογικών συμφωνιών, στο πλαίσιο συμμετοχικού συστήματος για την απασχόληση, στο οποίο υπάρχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και χάρη στο οποίο διασφαλίζεται η ισορροπία· τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των ελλείψεων όσον αφορά την κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την ανάγκη εγγύησης των δικαιωμάτων του συνεταιρίζεσθαι και της εκπροσώπησης τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών· ενθαρρύνει την επέκταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου, σύμφωνα με τα εθνικά ήθη και τις πρακτικές, –περιλαμβανομένου του διασυνοριακού και του κλαδικού διαλόγου– ώστε να περιλαμβάνουν την κατάρτιση, την οργάνωση της εργασίας και ζητήματα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και τη μετεγκατάσταση·

25.   υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια και ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συνθέτει τα στοιχεία της δικής του αντίληψης περί ευελιξίας με ασφάλεια, βάσει της κατάστασής του και των εθνικών παραδόσεων, εντός του πλαισίου των κοινών αρχών·

26.   τονίζει ότι όλα τα μοντέλα ευελιξίας με ασφάλεια πρέπει να βασίζονται σε κοινές αξίες που στηρίζουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο· φρονεί ότι οι απαιτήσεις για την ευελιξία και την ασφάλεια αλληλοενισχύονται και ότι η ευελιξία με ασφάλεια επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους να προσαρμόζονται δεόντως στη νέα διεθνή κατάσταση, με έντονο ανταγωνισμό από τις αναδυόμενες οικονομίες, διατηρώντας παράλληλα μια υψηλού επιπέδου κοινωνική προστασία, κοινωνική ασφάλιση και επιδόματα ανεργίας, προστασία της υγείας και της ασφάλειας, ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης / διά βίου μάθησης, καθώς και ένα σύγχρονο και διαφανές σύστημα εργατικής νομοθεσίας· επιπλέον, επισημαίνει τη σημασία της διενέργειας τακτικών και αποτελεσματικών συλλογικών διαπραγματεύσεων που μπορούν να επιτευχθούν με τη συμμετοχή ισχυρών και αντιπροσωπευτικών κοινωνικών εταίρων· τονίζει την ανάγκη παροχών πρόνοιας ευρείας κάλυψης και την ανάγκη καθολικής πρόσβασης σε καλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων· τονίζει, περαιτέρω, ότι η εξασφάλιση παρόμοιων επιπέδων κοινωνικής προστασίας μπορεί να στηρίξει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τις διαρθρωτικές αλλαγές, ενισχύοντας την προθυμία ανάληψης κινδύνων· τονίζει ότι καλά σχεδιασμένα συστήματα προστασίας της απασχόλησης παρέχουν στις επιχειρήσεις τα κίνητρα να επενδύουν στις δεξιότητες των εργαζομένων και να αναζητούν καινοτόμους και παραγωγικούς τρόπους αναδιάρθρωσης, ενισχύοντας ως εκ τούτου την εσωτερική ευελιξία και την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων·

27.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάπτυξη των τεσσάρων στοιχείων πολιτικής που ορίζονται στην ανακοίνωσή της, δηλαδή των ευπροσάρμοστων και αξιόπιστων συμβατικών ρυθμίσεων, των γενικών στρατηγικών για τη διά βίου μάθηση, των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας και των σύγχρονων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και να εξετάσει την ευελιξία με ασφάλεια εντός του ευρύτερου πλαισίου του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου·

28.   επισημαίνει ότι η καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας θα περιλαμβάνει την παροχή πυρήνα βασικών δικαιωμάτων σε όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως του ειδικού καθεστώτος απασχόλησής τους, στα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται η ίση μεταχείριση, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και διατάξεις για τον χρόνο εργασίας/ανάπαυσης, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, η προστασία από άδικες απολύσεις, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η συλλογική δράση· υπογραμμίζει δε τη σημασία της πρόσβασης στην κατάρτιση καθώς και τη συνεχή προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων καλύπτοντας περιόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης και βελτιωμένες ευκαιρίες φροντίδας, διατηρώντας, κατά τη διάρκεια των αλλαγών στην επαγγελματική ζωή από τη μία σύμβαση στην άλλη και από την εξαρτημένη στην αυτόνομη εργασία, βασικά κοινωνικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη σύνταξη, στην κατάρτιση και στο επίδομα ανεργίας· υπενθυμίζει ότι τα βασικά δικαιώματα και η εργατική νομοθεσία παρέχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, επαρκείς μισθολογικές συνθήκες και κοινωνική προστασία που οδηγούν στη διασφάλιση των ελάχιστων προϋποθέσεων για μια αξιοπρεπή ζωή·

29.   τονίζει την ανάγκη θέσπισης πολιτικών που θα αποτρέπουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων λόγω συσσώρευσης άτυπων συμβάσεων εργασίας, που δεν εμπεριέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης· ζητεί να εμμείνει και μελλοντικά η κοινοτική πολιτική για την απασχόληση στο κλασικό πρότυπο της σύμβασης εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου που αποτελεί τη βάση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας των κρατών μελών·

30.   τονίζει την ανάγκη θέσπισης προληπτικών και συνοδευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της επαναλαμβανόμενης συσσώρευσης άτυπων συμβάσεων εργασίας·

31.   ζητεί τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διά βίου μάθησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους εργαζομένους με άτυπες συμβάσεις εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τις στρατηγικές τους στους τομείς όπου παρατηρούνται αδυναμίες σε εθνικό επίπεδο και να προβούν σε κατάλληλες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και να διασφαλίσουν τη βελτίωση των επιδόσεων των δημόσιων αρχών και των επιχειρήσεων· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλοι θα έχουν δικαίωμα και πρόσβαση στην κατάρτιση που απευθύνεται σε όλους·

32.   ζητεί την ενίσχυση των συστημάτων εργασιακών σχέσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την επίτευξη και την εφαρμογή πολιτικών ευελιξίας με ασφάλεια που θα είναι ισορροπημένες και θα παρέχουν στις εταιρείες το σωστό είδος ευελιξίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα αποκλείεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος των εργασιακών συνθηκών·

33.   αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα όσα οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ήδη επιτύχει οικειοθελώς στον κοινωνικό τομέα και τις ενθαρρύνει να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο· υποστηρίζει την καλομελετημένη πρωτοβουλία της Επιτροπής, που σκοπεύει να διατηρήσει την υποχρέωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων σε εθελοντική βάση και έτσι να αποτραπεί επίσης και η δημιουργία πρόσθετης γραφειοκρατίας·

34.   τονίζει την ανάγκη, οι επιχειρήσεις να προβλέπουν τις αλλαγές και τις απαιτήσεις τους σε ανθρώπινους πόρους, προκειμένου να σχεδιάζουν τα εσωτερικά προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης των εργαζομένων τους·

35.   υπενθυμίζει ότι οι υπεργολάβοι, οι νέοι εργαζόμενοι και οι προσωρινοί εργαζόμενοι είναι εργαζόμενοι για τους οποίους η ευελιξία ενέχει πιθανότητα υψηλοτέρου κινδύνου, όπως μαρτυρά το υψηλό ποσοστό ατυχημάτων αυτών των κατηγοριών εργαζομένων·

36.   θεωρεί ότι η δια βίου μάθηση πρέπει να αντιμετωπίζει τις διαφορές στην προσφορά ευκαιριών μεταξύ των εργαζομένων και πρέπει να αρχίζει στα πρώτα στάδια του εκπαιδευτικού συστήματος· είναι της γνώμης ότι ο αναλφαβητισμός και η άγνοια των πλέον στοιχειωδών γνώσεων αριθμητικής πρέπει να καταπολεμηθούν και τα επίπεδα προσόντων για όλους τους αποφοίτους να βελτιωθούν, αρχής γενομένης από τα πρώτα στάδια του εκπαιδευτικού συστήματος·

37.   ζητεί από τους κοινωνικούς εταίρους και τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών να προωθήσουν τη διά βίου μάθηση· ζητεί, επιπροσθέτως, από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στη διά βίου μάθηση·

38.   τονίζει τη σημασία του έβδομου προγράμματος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) για τη δημιουργία νέων και καλύτερων εταιρειών που θα προαγάγουν την Ευρώπη της γνώσης·

39.   επισημαίνει την αποτελεσματικότητα καινοτόμων μορφών οργάνωσης της εργασίας, όπως οι οργανισμοί μάθησης, οι πολυδεξιότητες και η εναλλαγή στις θέσεις εργασίας μέσω κατάρτισης προσφερόμενης από εργοδότες, πρωτοβουλίες κλαδικών ταμείων, την περιφερειακή αναπτυξιακή βοήθεια και τις ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, οι οποίες στηρίζουν μια αλληλέγγυα αγορά εργασίας·

40.   είναι πεπεισμένο για τη σημασία της ενθάρρυνσης των σταθερών σχέσεων απασχόλησης μέσω της βελτίωσης της οργάνωσης της εργασίας και της ποιότητας των σχέσεων στον χώρο εργασίας, βασισμένων στην εμπιστοσύνη και στο διάλογο· είναι επιπλέον πεπεισμένο ότι το εργατικό δίκαιο, οι σύγχρονες μορφές διά βίου μάθησης, τα βιώσιμα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και μία αποτελεσματική και αποδοτική πολιτική για την αγορά εργασίας εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης·

41.   υπενθυμίζει τη σημασία των αποτελεσματικών ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, περιλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και της καθοδήγησης, της μετεκπαίδευσης και της αρωγής για την κινητικότητα, ώστε να συντομεύεται ο χρόνος μετάβασης από μια θέση εργασίας στην επόμενη, και των συστημάτων πρόνοιας που θα πρέπει να παροτρύνουν ενεργά τους ανθρώπους να αναζητούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης, ενθαρρύνοντας παράλληλα την προθυμία για αλλαγές, περιορίζοντας τις απώλειες εισοδήματος και παρέχοντας ευκαιρίες εκπαίδευσης·

42.   τονίζει την ανάγκη διευκόλυνσης της κινητικότητας, μέσω της ανάπτυξης μεθόδων ανοδικής κινητικότητας, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη για τους εργαζομένους η μετακίνηση σε πιο ασφαλή, σταθερή και υψηλής ειδίκευσης απασχόληση, καθώς και μέσω της προώθησης της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια περιόδων επίσημης εκπαίδευσης, καθώς και ανεπίσημης και άτυπης μάθησης όπως καθορίζονται στο προαναφερθέν έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τους στόχους της Λισαβόνας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση·

43.   υπενθυμίζει το δικαίωμα πρόσβασης στη διά βίου μάθηση, και την αναγνώριση και τη δυνατότητα μεταβίβασης της επίσημης, μη επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης και των ικανοτήτων που είναι παράγοντες αποφασιστικής σημασίας στο να παράσχουν τη δυνατότητα στα άτομα να μετακινούνται από τη μία εργασία σε άλλη και από καθεστώς ανεργίας ή μη εργασιακή δραστηριότητα σε απασχόληση, αφού αυτά αποτελούν στοιχεία τα οποία βελτιώνουν τις ευκαιρίες τους για απασχόληση·

44.   καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των ανδρών και των γυναικών στην ποιοτική απασχόληση, τα οποία θα είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων και την ανακοίνωση για το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης· καλεί τα κράτη μέλη να κλείσουν το υφιστάμενο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων·

45.   επισημαίνει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν έχουν το ίδιο σημείο εκκίνησης στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα από πλευράς ισχύος, ούτε στην κατανομή της άμισθης εργασίας·

46.   υπογραμμίζει τη σημασία της συνεκτίμησης όλων των πτυχών της ευελιξίας, συμπεριλαμβανομένης της ευελιξίας της οργάνωσης εργασίας και του χρόνου εργασίας, ιδίως μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να διαπραγματευθούν οι κοινωνικοί εταίροι ρυθμίσεις για τον χρόνο εργασίας επαρκώς ευέλικτες ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των εργοδοτών και των εργαζομένων και να παρέχεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να συνδυάζουν τον εργασιακό με τον οικογενειακό και προσωπικό βίο·

47.   καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να περιορίσουν τις πολιτικές τους όσον αφορά την πρόωρη συνταξιοδότηση των εργαζομένων και να προβούν σε ρυθμίσεις για τη στήριξη της ευέλικτης συνταξιοδότησης των ηλικιωμένων εργαζομένων μέσω της μερικής σύνταξης, της συναπασχόλησης και παρόμοιων συστημάτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού και μπορούν να προάγουν την ένταξη των ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας·

48.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι, για να μεταφραστεί η ευελιξία με ασφάλεια σε υψηλότερη συνολική απασχόληση, απαιτείται ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, η δε στρατηγική για την ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να περιλαμβάνει βελτιωμένο συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών και των δημόσιων δαπανών υπέρ της ευφυούς μεγέθυνσης, με μετατόπιση των δαπανών προς τις προτεραιότητες της Λισαβόνας·

49.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να παρέχει στο Κοινοβούλιο τον απαραίτητο χρόνο –και εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον πέντε μήνες– για να επιτελεί τον συμβουλευτικό του ρόλο·

50.   θεωρεί ότι οι κοινές αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια θα έπρεπε να θεωρούνται οριζόντιο θέμα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη εντός του πλαισίου της στρατηγικής της Λισαβόνας· ζητεί την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση πτυχών της ευελιξίας με ασφάλεια, καθώς επίσης την ενσωμάτωση, στην ετήσια κοινή έκθεση για την απασχόληση, ειδικού κεφαλαίου όσον αφορά την ποιότητα και την ισχύ του κοινωνικού διαλόγου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να φροντίσουν για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με τα εθνικά ήθη και την εθνική πρακτική, στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, περιλαμβανομένης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, ώστε να βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητα των εν λόγω πολιτικών· επισημαίνει ότι τα μέτρα που εμπίπτουν στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, περιλαμβανομένης της ευελιξίας με ασφάλεια, είναι επιλέξιμα για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ιδίως τα μέτρα περί κατάρτισης και ενεργού αγοράς εργασίας· καλεί δε τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου συμβάλλουν στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και σε στρατηγικές της ευελιξίας με ασφάλεια·

51.   καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να ορίσουν μεγαλόπνοη ατζέντα μεταρρυθμίσεων για την κοινωνική μεταρρύθμιση, τόσο σε κοινοτικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο· καλεί επιπλέον τα θεσμικά όργανα να διαμορφώσουν, από κοινού με το Κοινοβούλιο, όραμα για το μέλλον της κοινωνικής Ευρώπης· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να βελτιωθούν τα επίπεδα της απασχόλησης και η ποιότητα της εργασίας, πρέπει να κατοχυρωθούν τα κοινωνικά δικαιώματα και η κοινωνική προστασία, που είναι βαθιά ριζωμένα στην ευρωπαϊκή παράδοση· τονίζει ότι η κοινωνική Ευρώπη, σε συνδυασμό με μεγαλόπνοες εθνικές μεταρρυθμίσεις για την προώθηση περισσότερης απασχόλησης, θα προσφέρει κατά τον τρόπο αυτόν πραγματική προστιθέμενη αξία για τους εργαζόμενους και τους πολίτες, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της· πιστεύει ότι μόνο μια εσωτερική αγορά που θα αντισταθμίζει την οικονομική ελευθερία με κοινωνικά δικαιώματα μπορεί να κερδίσει τη στήριξη των πολιτών της·

52.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών.

(1) ΕΕ C 256, 27.10.2007, σ. 108.
(2) ΕΕ C 256, 27.10.2007, σ. 102.
(3) ΕΕ C 256, 27.10.2007, σ. 93.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0339.
(5) ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.
(6) ΕΕ C 305 E, 14.12.2006, σ. 141.
(7) ΕΕ L 175, 10.7.1999, σ. 43.
(8) ΕΕ C 292 E, 1.12.2006, σ. 131.
(9) ΕΕ L 18, 21.1.1997, σ. 1.
(10) ΕΕ C 313 E, 20.12.2006, σ. 452.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0206.
(12) ΕΕ L 45, 19.2.1975, σ. 19.
(13) ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23.
(14) ΕΕ L 39, 14.2.1976, σ. 40.
(15) ΕΕ L 348, 28.11.1992, σ. 1.
(16) EE L 216, 20.8.1994, σ. 12.
(17) EE L 254, 30.9.1994, σ. 64.
(18) EE L 269, 5.10.2002, σ. 15.
(19) ΕΕ L 14, 20.1.1998, σ. 9.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0062.


Ανανεωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό: για ισχυρότερη σύμπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισμού
PDF 484kWORD 124k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ανανεωμένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισμό: για ισχυρότερη σύμπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισμού (2006/2129(INI))
P6_TA(2007)0575A6-0399/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Η ανανεωμένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισμό: για μια ισχυρότερη σύμπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισμού" (COM(2006)0134),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό" (COM(2007)0621) ("Ατζέντα 21"),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις νέες προοπτικές και προκλήσεις για έναν αειφόρο ευρωπαϊκό τουρισμό(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0399/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αναφέρεται μία φορά στη Συνθήκη ΕΚ ως δραστηριότητα που μπορεί να υπόκειται σε "μέτρα" (άρθρο 3 της Συνθήκης ΕΚ), αλλά δεν εκλαμβάνεται ως τομέας δραστηριότητας εμπίπτων στην αρμοδιότητα της ΕΕ ή ως τομέας πολιτικής της ΕΕ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινότητα έχει ωστόσο αρμοδιότητα να λάβει μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, περιλαμβανομένων των τουριστικών υπηρεσιών (άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ), δεδομένου ότι η προσέγγιση της προστασίας του καταναλωτή προσιδιάζει όλως ιδιαιτέρως σε αυτό το πλαίσιο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του τουρισμού είναι κοινό σημείο σε πολλές πολιτικές της ΕΕ που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα και την ικανότητά της να συμβάλλει στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική και εδαφική συνοχή,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο, στο προαναφερόμενο ψήφισμά του, καθόρισε τις αρχές που θα διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτική αειφόρου τουρισμού, ορισμένες επιμέρους πτυχές αυτής της πολιτικής πρέπει να τονιστούν ιδιαίτερα ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν ταχύτερα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα για την Αειφορία του Τουρισμού παρουσίασε έκθεση το Φεβρουάριο του 2007 για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών στις οποίες στηρίχθηκε η Επιτροπή για την κατάρτιση του μελλοντικού προγράμματος δράσης "Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό",

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ήταν δυνατή η ανάπτυξη μιας συνεκτικής προσέγγισης, σε όλες τις πολιτικές, για τον τουρισμό σε επίπεδο ΕΕ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα, να μην αναπτυχθεί επαρκώς ο συγκεκριμένος τομέας, καθώς και να αυξηθεί ο κίνδυνος να χάσει η Ευρώπη το μερίδιο αγοράς της,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση του τουρισμού πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα προς όφελος της αειφορίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη την υποβάθμιση ορισμένων δημοφιλών τουριστικών προορισμών της Ευρώπης και τα άκρως αρνητικά και βίαια περιστατικά που συμβαίνουν μερικές φορές σε αυτούς τους προορισμούς και που τους καθιστούν λιγότερο ελκυστικούς,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη περί Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νέο της άρθρο 176 β παρέχει στην ΕΕ και ιδίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερες αρμοδιότητες στον τομέα της τουριστικής πολιτικής,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να τονισθεί ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο τουρισμός σε ό,τι αφορά την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των πλέον μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού,

Τουρισμός και πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ

1.   τονίζει τη σημασία που έχει για την Ευρώπη ο τουρισμός, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού από τρίτες χώρες·

2.   υπογραμμίζει συγκεκριμένα την ανάγκη για απλοποίηση των διαδικασιών αίτησης θεώρησης σε αμοιβαία βάση και για μείωση του κόστους των τουριστικών θεωρήσεων για την είσοδο σε οιοδήποτε κράτος μέλος·

3.   τονίζει τη δυνατότητα των ενδιαφερόμενων κρατών μελών να χρησιμοποιούν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών μελών και με την τροποποίηση των διατάξεων της Σύμβασης του Σένγκεν(2) ως νέο μέσο για τη διευκόλυνση του τουρισμού από γειτονικές χώρες εκτός ΕΕ·

4.   καλεί τα κράτη μέλη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας του Σένγκεν να ιδρύσουν κοινά προξενικά γραφεία για την έκδοση θεωρήσεων σε αιτούντες από χώρες εκτός της ΕΕ, να διασφαλίσουν ότι αυτά τα γραφεία ακολουθούν τις ίδιες μεθόδους εργασίας και εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια θεώρησης και να βελτιώσουν τους τρόπους ανταπόκρισης προς τους αιτούντες θεώρηση, για παράδειγμα, μέσω της διαχείρισης των ραντεβού, τον τρόπο που διεξάγονται οι συνεντεύξεις και το χρονικό όριο για την επεξεργασία των αιτήσεων, αφού αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντική δημοσιονομική εξοικονόμηση πόρων για τα κράτη μέλη·

5.   τονίζει την ανάγκη να επανεξεταστούν, στο πλαίσιο της πρότασης για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων(3), ο αριθμός και το είδος των εγγράφων που ζητούνται από τους αιτούντες θεώρηση·

6.   συνιστά ενθέρμως η πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ να διάκειται ευνοϊκά ως προς την έκδοση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων·

7.   επισημαίνει ότι τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και οι μεταφορικές εταιρείες χρειάζονται θεωρήσεις μακράς διαρκείας με ισχύ τουλάχιστον ενός έτους, ώστε να μπορούν να προσλάβουν το κατάλληλο προσωπικό για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους· επιμένει στην ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης της χορήγησης θεωρήσεων για ομάδες τουριστών·

8.   καλεί τα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν να απλοποιήσουν τις διαδικασίες αίτησης θεωρήσεων Σένγκεν για τους τουρίστες που έχουν ήδη λάβει θεωρήσεις για κράτη μέλη της ΕΕ εκτός του χώρου Σένγκεν ή έχουν ήδη αφιχθεί σε αυτά τα κράτη μέλη, και καλεί τα εκτός Σένγκεν κράτη μέλη της ΕΕ να πράττουν το ίδιο για τους κατόχους θεωρήσεων Σένγκεν·

9.   αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η απλοποίηση και εναρμόνιση των διαδικασιών έκδοσης θεώρησης και η γενική διευκόλυνση της εισόδου στην Ευρώπη τουριστών από τρίτες χώρες πρέπει να είναι συμβατές με τους κανόνες ασφαλείας που είναι αναγκαίοι για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως του διασυνοριακού εγκλήματος·

Στατιστικές

10.   υπενθυμίζει την απόλυτη ανάγκη για επαρκείς, ομοιογενείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον τουρισμό, ώστε να είναι δυνατή η λήψη καίριων αποφάσεων στρατηγικής και διαχείρισης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την ανάγκη να αναπτυχθούν επαρκή συνοδευτικά μέτρα και προσανατολισμοί σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη παραμένει ο πρώτος προορισμός διεθνώς και ότι θα γίνει και πάλι ανταγωνιστική·

11.   ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1995, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμού(4), ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη εναρμόνιση της συλλογής δεδομένων από τα κράτη μέλη, σε σχέση τόσο με τις ποσοτικές όσο και με τις ποιοτικές πτυχές της παροχής δεδομένων·

12.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για τον τουρισμό μέσω ενός νέου κανονισμού που πρόκειται να εφαρμοστεί με ενιαίο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· επισημαίνει ότι αυτή η μεταρρύθμιση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα·

13.   καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει δυνατότητες για να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τους Δορυφορικούς Λογαριασμούς Τουρισμού, δεδομένου ότι τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν την επακριβή σύγκριση του τουρισμού με άλλους οικονομικούς τομείς και μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του πραγματικού μεγέθους και της αξίας του τουριστικού κλάδου·

14.   υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία του τουρισμού για τις οικονομίες και την περιφερειακή ανάπτυξη· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν πλήρως τους Δορυφορικούς Λογαριασμούς Τουρισμού και να ενημερώνουν σε ετήσια βάση τα στατιστικά στοιχεία, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι τα κατάλληλα δεδομένα είναι εγκαίρως διαθέσιμα για να στηριχθεί η πλήρης και υγιής ενσωμάτωση του τουρισμού στις οικονομικές πολιτικές και στις πολιτικές απασχόλησης·

15.   προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη συλλογής στατιστικών στοιχείων και ποιοτικών δεδομένων που θα επιτρέπουν την αποτίμηση του αντίκτυπου του τουρισμού στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων των δημοφιλών τουριστικών προορισμών·

16.   καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τα διάφορα υφιστάμενα εθνικά συστήματα περί προστασίας συγκεκριμένων φυσικών και ιστορικών τοποθεσιών μέσω ειδικών πολεοδομικών και οικοδομικών κανονισμών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να προαγάγει τις βέλτιστες πρακτικές σε αυτούς τους τομείς με τη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών·

17.   ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει εναρμονισμένο πίνακα επιδόσεων σχετικά με την κατάσταση φυσικών και ιστορικών τοποθεσιών, και συγκεκριμένα σχετικά με την επίπτωση του τουρισμού σε αυτές, με σκοπό να ρυθμιστεί ο αριθμός των επισκεπτών και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διατήρηση των εν λόγω τοποθεσιών και η παράδοσή τους στις επόμενες γενιές σε καλή κατάσταση·

18.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν χωροταξία που θα αντιτάσσεται στην ανάπτυξη ενεργειών που τείνουν στη μαζικότητα του τουρισμού και έχουν σοβαρότατο αρνητικό αντίκτυπο στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, χωρίς να εντάσσονται στις τοπικές κοινότητες ή να επιδιώκουν τη συμμετοχή τους·

Εναρμόνιση των προτύπων ποιότητας για τα τουριστικά καταλύματα στην Ευρώπη

19.   σημειώνει την πληθώρα συστημάτων κατάταξης που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και θεωρεί ότι, σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές, αυτή η κατάσταση πλήττει την αξιοπιστία του κλάδου και μειώνει τη διαφάνεια για τους καταναλωτές·

20.   σημειώνει ότι οι καταναλωτές θεωρούν το σύστημα κατάταξης σημαντικό εργαλείο για την επιλογή ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος: θεωρεί συνεπώς σημαντικό να είναι εύκολα διαθέσιμες στους καταναλωτές ακριβείς πληροφορίες για το νόημα της κατάταξης στις διάφορες χώρες, οι οποίες λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες τους·

21.   κρίνει σκόπιμο και εφικτό να δημιουργηθεί μια κοινή βάση με κοινά κριτήρια για τους πελάτες, προκειμένου να είναι σε θέση να κάνουν την επιλογή τους τη στιγμή που αποφασίζουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, βάσει σαφών και αξιόπιστων κριτηρίων κατάταξης·

22.   σημειώνει, εν προκειμένω, ότι, δεδομένων των πολυάριθμων κριτηρίων σε ορισμένα εθνικά και περιφερειακά συστήματα, η απλοποίηση των υφιστάμενων προτύπων θα καθιστούσε δυνατή την παροχή διευκρινιστικών και διευκολυντικών πληροφοριών στους καταναλωτές και θα εξασφάλιζε επίσης υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τα τουριστικά καταλύματα·

23.   καλεί τον ευρωπαϊκό κλάδο υποδοχής τουριστών:

   - να συνεχίσει τη συγκριτική αξιολόγηση των κύριων πτυχών των διαφόρων συστημάτων κατάταξης και τις προσπάθειές του για την προσέγγιση αυτών των συστημάτων, χωρίς να διαταράξει τα υφιστάμενα συστήματα, γεγονός που θα ζημίωνε τους καταναλωτές και τον κλάδο·
   - να συνεχίσει τις προσπάθειές του για διευκόλυνση της κατανόησης του νοήματος των "αστέρων" στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ·
   - να ενημερώνει τακτικά τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας για τη συντελούμενη πρόοδο·

24.   καλεί τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, όταν συμβάλουν στα συστήματα κατάταξης, να στηρίζουν, στο πλαίσιο κατάλληλων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τις τρέχουσες εργασίες του ευρωπαϊκού κλάδου υποδοχής τουριστών σε σχέση με τη διαφάνεια και την προσέγγιση των υφιστάμενων συστημάτων κατάταξης, μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης·

25.   αναγνωρίζει ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ένα κοινό σύστημα κατάταξης σε επίπεδο ΕΕ, δεδομένων των πολυάριθμων τύπων ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων λόγω των τοπικών απαιτήσεων, των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων και ευαισθησιών, και ενόψει των πολύ διαφορετικών δομών των σημερινών σχεδίων κατάταξης·

26.   θεωρεί ωστόσο ότι μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών με βάση κοινά και ομοιόμορφα κριτήρια για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να λάβει υπόψη τα συμφέροντα του καταναλωτή, σεβόμενη παράλληλα το περιβάλλον και τα τοπικά χαρακτηριστικά·

27.   καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις ξενοδοχείων και επιχειρήσεων εστίασης, όπως η HOTREC (ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφενεία στην Ευρώπη), και με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών, να αναπτύξει μεθοδολογία για τον καθορισμό αυτών των ελάχιστων προτύπων σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών διαμονής· τονίζει ότι αυτή η μεθοδολογία θα μπορούσε να συμπεριλάβει την εισαγωγή σήμανσης ΕΚ για τα καταλύματα, στην οποία θα ενσωματώνονταν κοινά πανευρωπαϊκά κριτήρια, παρέχοντας εγγυήσεις στους καταναλωτές για το ελάχιστο αναμενόμενο επίπεδο ποιότητας σε οιοδήποτε κράτος μέλος επισκέπτονται·

Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

28.   καλεί τον ευρωπαϊκό κλάδο υποδοχής τουριστών να συνεχίσει τις εργασίες του σε σχέση με τη θέσπιση ευρωπαϊκού ευρύτερου προγράμματος για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και να ενημερώνει τακτικά τα θεσμικά όργανα για τη συντελούμενη πρόοδο·

29.   ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς από τον ευρωπαϊκό κλάδο υποδοχής τουριστών να αναπτύξουν περαιτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα με σκοπό, μεταξύ άλλων, να διευκολύνουν τη μετάδοση πληροφοριών στους αποδέκτες και να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειές τους, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο·

30.   καλεί τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, όταν συμμετέχουν σε συστήματα ποιότητας, να στηρίζουν, στο πλαίσιο κατάλληλων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τις τρέχουσες εργασίες του ευρωπαϊκού κλάδου υποδοχής τουριστών σε σχέση με τη θέσπιση ευρωπαϊκού ευρύτερου προγράμματος για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας·

31.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι επισημάνσεις για την προστασία του περιβάλλοντος παρουσιάζουν αυξητική τάση, αλλά θεωρεί ότι ο πολλαπλασιασμός των επισημάνσεων σε τοπικό επίπεδο μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους τουρίστες και να επηρεάσει δυσμενώς τη διαφάνεια, δημιουργώντας την ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση των τουριστών και ενοποίηση των υφιστάμενων επισημάνσεων, εξασφαλίζοντας κατ" αυτόν τον τρόπο καλύτερη αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο·

32.   καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τη HOTREC, ως την ευρωπαϊκή ένωση επιχειρήσεων ξενοδοχείων και εστίασης, να προαγάγει τις διαδικασίες σήμανσης που ακολουθούν τα διάφορα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τα τουριστικά καταλύματα και να προωθήσει μοντέλα ποιότητας που έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικά αλλού (για παράδειγμα, το Qualmark στη Νέα Ζηλανδία) προκειμένου να βελτιωθεί η προβολή·

33.   καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της βιώσιμης διαδικασίας επισήμανσης βάσει οικονομικών, κοινωνικών, εδαφικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, αναδεικνύοντας τις βέλτιστες πρακτικές, μεταφέροντας τις βέλτιστες πρακτικές και ενθαρρύνοντας πρωτοβουλίες από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου·

34.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση οικολογικών σημάτων για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, τοποθεσίες και υπηρεσίες·

Προστασία των καταναλωτών

35.   αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι τουρίστες πραγματοποιούν όλο και περισσότερο απευθείας κρατήσεις για το ταξίδι τους (μεταφορά, διαμονή κλπ.) χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα, αποφεύγοντας τους μεσάζοντες –τουριστικά γραφεία και ταξιδιωτικούς πράκτορες– το μερίδιο αγοράς των οποίων μειώνεται (από 98% το 1997 σε 60% το 2007), αλλά οι οποίοι εξακολουθούν να υπόκεινται σε νομικά καθεστώτα, όπως η οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις(5)· τονίζει ότι αυτή η ανωμαλία πρέπει να διορθωθεί με την ενσωμάτωση στην οδηγία 90/314/ΕΟΚ όλων των δικτυακών τόπων που προσφέρουν πάνω από μία υπηρεσία, όπως οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και άλλοι παράγοντες σε αυτή την αγορά·

36.   για το σκοπό αυτό επικροτεί το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας 90/314/EΟΚ, το οποίο εξετάζει ζητήματα που αφορούν τα διαφορετικά ρυθμιστικά συστήματα που εφαρμόζονται στους παραδοσιακούς ταξιδιωτικούς πράκτορες και στους φορείς παροχής δυναμικών πακέτων μέσω του Διαδικτύου·

37.   υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο των νέων τεχνολογιών στον τουριστικό κλάδο, ιδίως για την εμπορική προώθηση τουριστικών προϊόντων, καθώς και για την προώθηση πολιτιστικών προϊόντων και εκδηλώσεων·

38.   θεωρεί ότι η ταχεία ανάπτυξη της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής στο πλαίσιο των τουριστικών υπηρεσιών επιβάλλει τη δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας των καταναλωτών και των προσωπικών δεδομένων όσον αφορά τις ηλεκτρονικές κρατήσεις, που θα μπορούσε να βασίζεται σε προηγούμενη ανάλυση της συγκεκριμένης αγοράς από την Επιτροπή· πιστεύει ότι αυτό το πλαίσιο πρέπει να διασφαλίζει ότι τα επιγραμμικά δικαιώματα των καταναλωτών και τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται και ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν πληροφορίες που είναι αληθείς, μη παραπλανητικές, ενημερωμένες και σαφείς· συνιστά συνεπώς, προς όφελος της προστασίας των καταναλωτών, την πιστοποίηση των δικτυακών τόπων που παρέχουν πληροφορίες και προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες (κρατήσεις και πληρωμές) ηλεκτρονικής φύσης·

39.   τονίζει το θετικό ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτόν τον τομέα οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του κοινωνικού τουρισμού, των οποίων η δράση πρέπει να ενθαρρύνεται και να στηρίζεται·

40.   επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2007 (COM(2007)0303) για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της χρονομεριστικής μίσθωσης, των μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, της μεταπώλησης και της ανταλλαγής, με σκοπό την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να συμπεριλάβει τα νέα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών που έχουν εμφανιστεί στην αγορά τα τελευταία έτη και ορισμένες συναλλαγές, όπως η επαναπώληση και η ανταλλαγή, που σχετίζονται με τη χρονομεριστική μίσθωση· θεωρεί ότι η πρόταση θα ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών στον τομέα του τουρισμού και θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού που θα προστατεύσουν τον έντιμο κλάδο της χρονομεριστικής μίσθωσης από τον αθέμιτο ανταγωνισμό·

41.   εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ειδικού νομικού μέσου για την ασφάλεια των υπηρεσιών, το οποίο θα είχε καίρια σημασία στον τουριστικό τομέα και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκτιμήσουν το ενδεχόμενο να εξεταστεί αυτό το ζήτημα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που εκφράζουν αρκετοί βουλευτές του·

42.   καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να ενημερωθούν οι τουρίστες για τους διάφορους κανονισμούς που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη εκτός της χώρας κατοικίας τους, να διενεργήσει ευρωπαϊκή διαφημιστική εκστρατεία για την οδική ασφάλεια, εφιστώντας την προσοχή στα νέα κοινά μέτρα ελέγχου·

43.   καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει τις διαδικασίες ανάλυσης κινδύνου κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) και να λάβει υπόψη τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων·

Τουρισμός υγείας

44.   τονίζει τη σημασία της χρησιμοποίησης όλων των διαθέσιμων κοινοτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανόμενου του Δεύτερου Προγράμματος Κοινοτικής Δράσης (2008-2013)(6) στον τομέα της Υγείας, με στόχο την προώθηση του τουρισμού υγείας·

45.   τονίζει ότι οι επιχειρήσεις του ασφαλιστικού τομέα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο σε ό,τι αφορά την υποστήριξη του τουρισμού υγείας· επιπλέον, τονίζει ότι οι επιχειρήσεις του ασφαλιστικού τομέα πρέπει να υποστηριχθούν προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις για τη διασυνοριακή συνεργασία όσον αφορά τη χρηματοδότηση του τουρισμού για λόγους υγείας·

46.   λαμβανομένης υπόψη της πτώσης του τουρισμού για λόγους υγείας, θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να εκδοθεί ειδική κοινοτική οδηγία για τον ορισμό της αναγνώρισης και της χρήσης θερέτρων ιαματικού τουρισμού και, γενικότερα, του ρόλου του τουρισμού για λόγους υγείας και των ιαματικών λουτρών σε σχέση με τουριστικές εγκαταστάσεις στα διάφορα κράτη μέλη – πέραν των πτυχών που αφορούν την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και τις ασφάλειες – καθιστώντας επίσης διαθέσιμους επαρκείς οικονομικούς πόρους οι οποίοι θα δώσουν σε έναν στρατηγικά σημαντικό τομέα της οικονομίας των κρατών μελών τη δυνατότητα να ξεκινήσει πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των νέων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας·

Προσιτός τουρισμός

47.   χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες για τον συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο της πληροφόρησης σχετικά με τον προσιτό τουρισμό που επιτρέπει στους τουρίστες με μειωμένη κινητικότητα και στις οικογένειές τους να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα των τουριστικών προορισμών· καλεί τα κράτη μέλη, τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών και τους εθνικούς και τοπικούς οργανισμούς τουρισμού να συμμετάσχουν ή/και να στηρίξουν πρωτοβουλίες αυτού του είδους·

48.   καλεί παράλληλα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη σκοπιμότητα κατάρτισης ενός χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Ευρωπαίου τουρίστα, με δεδομένο τα άκρως αρνητικά και βίαια περιστατικά που συμβαίνουν σε ευρωπαϊκούς προορισμούς με αυτουργούς ευρωπαίους τουρίστες, καθώς και ενός ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας των τουριστικών επιχειρήσεων·

49.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκαινιάσουν τη διαδικασία για τη δημιουργία ενός καθεστώτος επισήμανσης ΕΚ "Πρόσβαση για όλους" που θα εγγυάται τη δυνατότητα πρόσβασης των τουριστών με μειωμένη κινητικότητα σε βασικές εγκαταστάσεις και θα καλύπτει προσφορές που αφορούν, π.χ., διαμονή, εστιατόρια, χώροι αναψυχής και φυσικές τοποθεσίες, αμφιθέατρα, μνημεία, μουσεία κλπ.·

50.   τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς· ζητεί την αυστηρότερη διαχείριση αυτών των τοποθεσιών και των συνθηκών υπό τις οποίες γίνεται η επίσκεψή τους, καθώς και μεγαλύτερες προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες, καθώς αυξάνει διαρκώς ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία που ταξιδεύουν για αναψυχή·

51.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ανακοίνωση από κοινού με σχέδιο δράσης για την προώθηση αυτής της επισήμανσης βάσει των εργασιών που έχουν ήδη ξεκινήσει, των εμπειριών και των βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα των μεταφορών·

52.   σημειώνει ότι η προσβασιμότητα των τουριστικών προορισμών είναι θέμα που αφορά επίσης τις παρεχόμενες ή διαθέσιμες υπηρεσίες μεταφορών· καλεί συνεπώς την Επιτροπή, για τους σκοπούς της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής τουρισμού και της ανάπτυξης ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών, να λάβει δεόντως υπόψη τα προβλήματα πρόσβασης που επηρεάζουν τις περιφέρειες με ειδικά φυσικά ή γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως οι εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες, οι νησιωτικές και ορεινές περιοχές, και οι αραιοκατοικημένες υπερβόρειες περιοχές·

Κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τουρισμού

53.   επισημαίνει την ανάγκη η νέα πολιτική τουρισμού να καταστήσει τον ευρωπαϊκό τουρισμό αειφόρο από οικονομική, κοινωνική, εδαφική, περιβαλλοντική και πολιτιστική άποψη· κατά συνέπεια, εγκρίνει τα ειδικά μέτρα που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού· συγχαίρει την Επιτροπή για την ανάληψη της πρωτοβουλίας να καταρτίσει το "Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό" και προσβλέπει στην υποβολή της εν λόγω πρότασης, η οποία αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους·

54.   επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή ζητεί την προώθηση της αειφορίας του τουρισμού και υπογραμμίζει ότι η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη διατήρηση κάθε τουριστικής δραστηριότητας·

55.   επιμένει στην ανάγκη να στηριχθούν και να προαχθούν πιο βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές στον τουριστικό κλάδο και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους, ώστε ο κλάδος να εξασφαλίσει μεγαλύτερη προβολή στο πλαίσιο της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβόνας·

56.   τονίζει ότι ο τουρισμός, αναπτυσσόμενος κατά τρόπο αειφόρο, πρέπει να αποτελεί για τις τοπικές οικονομίες, κυρίως δε για τις μειονεκτικές περιφέρειες, βιώσιμη πηγή εισοδήματος και προώθησης της σταθερής απασχόλησης με δικαιώματα, στήριξης άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων στους συναφείς τομείς, με παράλληλη προστασία και αξιοποίηση του φυσικού κάλλους και της πολιτιστικής, ιστορικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς·

57.   επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προτείνει το "Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό" ως βάση για την πολιτική τουρισμού· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη καθοδήγηση για να καταστήσει δυνατή τη βελτίωση του πολιτικού συντονισμού όσον αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των τουριστικών δραστηριοτήτων·

58.   τονίζει ότι οι απειλές για το περιβάλλον, ιδίως οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, απαιτούν τη συμμετοχή του τουριστικού κλάδου στην εκπαίδευση των τουριστών όσον αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα, κατά την κατάρτιση της περιβαλλοντικής πολιτικής·

59.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός ευθύνεται εν μέρει για τη ζημία που προκαλείται στο περιβάλλον, η οποία σχετίζεται με τον αυξανόμενο αριθμό ταξιδιών, τονίζει ότι οι εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες που αφορούν ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και το σχεδιασμό τους·

60.   καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί με τις γειτονικές χώρες (χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της περιοχής της Μεσογείου) στον τομέα του τουρισμού, καθώς επίσης να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα μέσω των άμεσων επενδύσεων εξωτερικού της ΕΕ και κοινοπραξιών στον τομέα του τουρισμού, σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική για αειφόρο τουρισμό·

Δικαιώματα των επιβατών

61.   θεωρεί ότι υπάρχει ένα σημαντικό σύνολο κανόνων σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στον τομέα των αερολιμένων και των αεροπορικών μεταφορών που προάγουν την προσβασιμότητα και προβλέπουν δίκαιη αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης της πτήσης, καθώς και σε περίπτωση ατυχήματος·

62.   τονίζει ότι αγωνίζεται επί του παρόντος να εξασφαλίσει τη πρόβλεψη σημαντικών συμπληρωματικών διατάξεων, προκειμένου να εδραιωθούν τα ίδια δικαιώματα και για τους επιβάτες τρένων και πλοίων, ώστε να εξασφαλιστεί ένα εναρμονισμένο σύστημα σε επίπεδο ΕΕ·

63.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή πληροφοριών στους επιβάτες και, ιδίως, την ορθή εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων των επιβατών και ειδικότερα το δικαίωμα των επιβατών αεροπλάνων, καθώς επίσης να εξασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη παρέχουν εύκολα προσβάσιμους μηχανισμούς διαιτησίας σε περιπτώσεις που η ασυνεπής εταιρεία δεν καταβάλλει την αποζημίωση·

64.   καλεί την Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με την κατάλληλη προσέγγιση μέσω της οποίας η ΕΕ θα μπορέσει να προσφέρει προστασία στους επιβάτες που ζημιώνονται από ασυνεπείς εταιρείες ναυλωμένων πτήσεων, μεσάζοντες ή τακτικούς αερομεταφορείς λόγω χρεοκοπίας ή καταχρηστικών ενεργειών· προτείνει τη δημιουργία πανευρωπαϊκής μαύρης λίστας για αυτές τις εταιρείες, βάσει κριτηρίων σαφώς καθορισμένων από την Επιτροπή έπειτα από διαβουλεύσεις με εταιρείες μεταφορών ή/και τουριστικούς πράκτορες και οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών·

Προώθηση των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών

65.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η δικτυακή πύλη των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών δημιουργήθηκε με τη βοήθεια χρηματοδότησης της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συμβάλλει στην προβολή της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού ή ως συνόλου ελκυστικών τουριστικών προορισμών, για παράδειγμα με τη θέσπιση και τη διαφήμιση "ευρωπαϊκής" επισήμανσης και την οργάνωση μέσων και διαύλων για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς και στη συνέχεια τη διάθεσή τους στους απασχολούμενους στον τουριστικό κλάδο εκτός της Ευρώπης·

66.   επιδοκιμάζει την εφαρμογή μιας διαδικασίας επιλογής για τον καθορισμό, σε ετήσια βάση, εξεχόντων ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών ("ευρωπαϊκός προορισμός αριστείας"), όπως προτείνεται στο προαναφερόμενο ψήφισμά του· θεωρεί ότι αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πολύτιμες καθώς προβάλλουν περισσότερο την ποικιλία και τον πλούτο των ευρωπαϊκών προορισμών· τονίζει ότι, όποτε είναι εφικτό, η ΕΕ πρέπει να προωθεί λιγότερο γνωστούς προορισμούς, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη·

67.   δεδομένης της ανάγκης προστασίας της ποιότητας του τουρισμού σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, συνιστά να αξιοποιηθεί η πρωτοβουλία αυτή με στόχο την ανάπτυξη ενός υπεύθυνου και αειφόρου τουρισμού σε όλες τις τουριστικές περιοχές της ΕΕ·

68.   λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι διασυνοριακές υποδομές είναι απαραίτητες για τον ευρωπαϊκό τουριστικό κλάδο, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν αυτές τις υποδομές, περιλαμβανομένων των (εσωτερικών) πλωτών οδών αναψυχής·

69.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πιο ένθερμα την ευρωπαϊκή κληρονομιά στον τομέα των μεταφορών και της βιομηχανίας·

70.   ενθαρρύνει συνεπώς πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως οι πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, και υπογραμμίζει ότι πρέπει να προβάλλονται περισσότερο· προτείνει, για το σκοπό αυτό, να υποστηριχθεί η δημιουργία σήματος "ευρωπαϊκή κληρονομιά" με σκοπό να προβληθεί η ευρωπαϊκή διάσταση των τοποθεσιών και των μνημείων της ΕΕ·

71.   υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη προστασίας του παραδοσιακού πολιτισμού, και ιδίως των υπό εξαφάνιση λαϊκών τεχνών, επαγγελμάτων και γνώσεων, στοιχείων αναγκαίων για τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και την ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών για τους τουρίστες·

72.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ευρωπαϊκούς προορισμούς στις χώρες που οι περίοδοι αιχμής συμπίπτουν με τις περιόδους χαμηλής ζήτησης στην Ευρώπη και να εξετάσει την πιθανότητα σύναψης συμφωνιών, όπως μνημόνια συμφωνίας με αυτές τις τρίτες χώρες προκειμένου να αναπτυχθούν ροές τουριστών με την καλύτερη δυνατή εποχική κατανομή·

73.   καλεί την Επιτροπή να προβάλλει την πολιτιστική διάσταση του ευρωπαϊκού τουρισμού με την προώθηση ευρωπαϊκών τοποθεσιών παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως συμβόλων του ευρωπαϊκού πολιτισμού·

74.   προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει τη διασυνοριακή ποδηλατική διαδρομή μνήμης κατά μήκος του πρώην Σιδηρού Παραπετάσματος ως παράδειγμα "ευγενούς κινητικότητας" στον τουρισμό και ως σύμβολο της επανένωσης της Ευρώπης·

Ανάπτυξη του τουρισμού

75.   προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες, τις τοπικές αρχές και τον κλάδο του τουρισμού να συντονίσουν τις πολιτικές τους με άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό, να συνεργάζονται στενότερα μεταξύ τους, και να αξιοποιούν καλύτερα τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού, την επικέντρωση στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού κλάδου και των τουριστικών προορισμών, την ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κινητικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού, καθώς και την οικονομική διαφοροποίηση και την ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης, ιδίως των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών·

76.   καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει έκθεση που θα λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν δράσεις και προτάσεις στον τομέα των άλλων κοινοτικών πολιτικών στον κλάδο του τουρισμού, ώστε να είναι δυνατή ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς τον εν λόγω κλάδο και να αποφευχθεί τυχόν κατακερματισμός της ευρωπαϊκής πολιτικής τουρισμού·

77.   καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να προωθήσουν τουριστικούς προορισμούς στις υπό ένταξη χώρες, αλλά επιμένει στην ανάγκη σύνδεσης κάθε χρηματοδότησης της ΕΕ σε σχέση με τον τουρισμό με την προώθηση προτύπων υψηλής ποιότητας στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών·

78.   κατανοεί τα πλεονεκτήματα των διακοπών με λεωφορείο για τουρίστες με χαμηλότερο εισόδημα και για την ανάπτυξη του τουρισμού σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από περιφερειακά αεροδρόμια ή σιδηροδρομικό δίκτυο· εφιστά την προσοχή στην ειδική κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων τουριστικών λεωφορείων έναντι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών(7), ιδίως για ταξίδια μετ' επιστροφής· καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα εξετάζοντας το ενδεχόμενο μετάθεσης της περιόδου ανάπαυσης μετά το τέλος των ταξιδιών μετ" επιστροφής (τα οποία δεν υπερβαίνουν τις 12 ημέρες)·

79.   τονίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο σε τουριστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και ότι πρέπει να αναζητηθούν δυνατότητες για απλοποίηση των διαδικασιών εξασφάλισης οικονομικής ενίσχυσης από την ΕΕ· τονίζει επιπλέον ότι πρέπει να καθιερωθούν, με χρηματοδότηση της ΕΕ, προγράμματα κατάρτισης και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των περιφερειών, ειδικά στα νέα κράτη μέλη·

80.   προτείνει να μελετήσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο ενός "διαβατηρίου μεταφορών νέων" για νέους Ευρωπαίους που λαμβάνουν υποτροφίες Erasmus, Leonardo ή Comenius ή πραγματοποιούν εθελοντική πολιτική θητεία στην ΕΕ, ώστε να τους διευκολύνουν στα ταξίδια τους και στην εξοικείωση με τη χώρα υποδοχής·

81.   τονίζει ότι, δεδομένου ότι το πρόγραμμα Leonardo da Vinci είναι μοναδικό στον τουριστικό τομέα πολλών χωρών, αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να αναπτυχθούν και να προωθηθούν· υπογραμμίζει ότι αυτό θα οδηγούσε σε τεράστια βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος· τονίζει ότι, πέραν της εφαρμογής του προγράμματος, πρέπει να διενεργηθεί μελέτη των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί·

Διάφορα

82.   εφιστά για μία ακόμη φορά την προσοχή, και δεδομένης της έκτασης της επερχόμενης αλλαγής της δημογραφικής διάρθρωσης της ΕΕ, στην ανάγκη να εφαρμοστεί ευρωπαϊκό τουριστικό πρόγραμμα εκτός εποχής αιχμής για συνταξιούχους, το οποίο θα βελτίωνε την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων πολιτών της ΕΕ, θα δημιουργούσε θέσεις εργασίας και θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ζήτηση και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας· πιστεύει ότι το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί πρόγραμμα Ulysses·

83.   επιδοκιμάζει τα σχέδια της Επιτροπής να διευκολύνει τη συνεργασία των φορέων που προωθούν την απόκτηση γνώσεων, όπως είναι τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ινστιτούτα και τα δημόσια και ιδιωτικά παρατηρητήρια στον τομέα του τουρισμού, καθώς επίσης να ενθαρρύνει την κινητικότητα ανά την Ευρώπη υποστηρίζοντας την κατάρτιση και την αναζήτηση εργασίας σε διακρατική βάση, καθώς και τις ανταλλαγές, αλλά και μέσω της ανάπτυξης μεθόδων κατάρτισης, υλικού και περιεχομένου·

84.   καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη διενέργεια συνολικής αξιολόγησης επιπτώσεων σε σχέση με την ιδέα της κλιμάκωσης των ευρωπαϊκών περιόδων διακοπών ως προς τις ημερομηνίες και σε περιφερειακή βάση·

85.   υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της κοινοτικής ενίσχυσης στις χώρες μέλη των οποίων η τουριστική βιομηχανία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές·

86.   υπογραμμίζει τη σημασία της πολυγλωσσίας στην πολιτική τουρισμού και ενθαρρύνει την παροχή πληροφοριών σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες των κρατών μελών, σχετικά με τοποθεσίες που μπορεί κανείς να επισκεφθεί·

o
o   o

87.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 193 Ε, 17.8.2006, σ. 325.
(2) ΕΕ L 405, 30.12.2006, σ. 1
(3) Πρόταση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2006 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων (CΟΜ(2006)0403).
(4) ΕΕ L 291, 6.12.1995, σ. 32.
(5) ΕΕ L 158, 23.6.1990, σ. 59.
(6) Απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007 , που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2008-2013 (EE L 301, 20.11.2007, σ. 3).
(7) ΕΕ L 102, 11.4.2006, σ. 1.


Εμπόριο και αλλαγή του κλίματος
PDF 404kWORD 114k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εμπόριο και την αλλαγή του κλίματος (2007/2003(INI))
P6_TA(2007)0576A6-0409/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των τριών ομάδων εργασίας της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) με τίτλο "Η θεμελίωση βάσει των φυσικών επιστημών", "Επιπτώσεις, προσαρμογή και ευπάθεια" και "Άμβλυνση της αλλαγής του κλίματος", που όλα δημοσιεύτηκαν το 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ για το εμπόριο(1),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "Περιορισμός της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου – Η πορεία προς το 2020 και μετέπειτα" (COM(2007)0002),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (COM(2006)0818),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση Stern για τις οικονομικές πτυχές της αλλαγής του κλίματος, η οποία παρουσιάστηκε στις 30 Οκτωβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο "Βιοκαύσιμα: είναι η θεραπεία χειρότερη από την ασθένεια;", της 11ης και 12ης Σεπτεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις του συμπροέδρου της ομάδας εργασίας ΙΙΙ της IPCC, κ. Bert Metz, και άλλων εμπειρογνωμόνων που διόρισε το Κοινοβούλιο, κατά την ακρόαση της 27ης Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις δράσεις αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης των τρίτων χωρών κατά της Κοινότητας (2004)(2),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με το διμερές εμπόριο και τις επενδυτικές σχέσεις, ιδίως εκείνα της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις προοπτικές σύναψης εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας(3) και της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τον περιορισμό του αντικτύπου των αερομεταφορών στην αλλαγή του κλίματος(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0409/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και οικολογικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος προσλαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις και ότι η ΕΕ, η οποία έχει ήδη αναλάβει ηγετικό πολιτικό ρόλο στον τομέα αυτό, οφείλει να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειες της,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και η μείωση των παγκόσμιων εκπομπών από το 2015 κιόλας, με μείωση κατά 25% έως 40% έως το 2020 στις ανεπτυγμένες χώρες, εκτιμάται ότι δεν διασφαλίζει την επίτευξη του στόχου να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας στους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 2˚C θα μείωνε, αλλά δεν θα εξάλειφε, τις δραματικές επιπτώσεις στη γεωργία, στα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, στις μεταναστεύσεις και στη βιοποικιλότητα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, τις τελευταίες δεκαετίες, το παγκόσμιο εμπόριο έχει αυξηθεί με ρυθμό υπερδιπλάσιο της αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος των θαλάσσιων μεταφορών είναι 40 φορές μεγαλύτερος του όγκου των εναέριων μεταφορών (σε τόνους/χλμ.), ωστόσο παράγει μόλις διπλάσιες εκπομπές ρυπογόνων αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ), ενώ τα φορτηγά παράγουν 4 φορές περισσότερες εκπομπές ΑΘ από ό,τι τα τρένα ανά τόνο/χλμ.,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία επιλογής στη χρήση των μέσων μεταφοράς είναι θεμελιώδης για το παγκόσμιο εμπόριο,

Ζ..   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης μοντέλων παραγωγής, κατανάλωσης και εμπορίου που θα περιορίζουν την αλλαγή του κλίματος και τον οικονομικό αντίκτυπό της και θα μεγιστοποιούν τη συνολική ευημερία,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα, η βιώσιμη διαχείριση της κυκλοφορίας και η μείωση των αποστάσεων μεταξύ των παραγωγών και από τους παραγωγούς έως τους καταναλωτές είναι στοιχεία που πρέπει να συνυπολογίζονται σε κάθε κοινοτική εμπορική πολιτική που αφορά το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί τον κύριο στόχο της κοινοτικής εμπορικής πολιτικής, επιδιώκοντας μεταξύ άλλων να διασφαλιστεί η επίσπευση της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και υψηλής ενεργειακής απόδοσης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τις επιπτώσεις των προϊόντων που αγοράζουν ως προς τις εκπομπές ΑΘ,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές πρέπει να ενσωματώνουν το κόστος παγκόσμιων κοινών αγαθών, όπως το σταθερό κλίμα,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίματος (COP 13) που θα πραγματοποιηθεί στο Μπαλί τον Δεκέμβριο του 2007 θα πρέπει να οδηγήσει στην έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη μιας παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας για μετά το Κιότο (που να καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013), που θα περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους για τις εκπομπές ΑΘ,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος θα έπρεπε να είναι η διασφάλιση της διεθνούς σύγκλισης ίσων κατά κεφαλήν εκπομπών ΑΘ έως το 2050,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που έχουν κυρώσει το πρωτόκολλο του Κιότο δεν έχουν δεχθεί πλήγμα στην ανταγωνιστικότητά τους (με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της τσιμεντοβιομηχανίας) και έχουν καταλάβει ηγετική θέση σε έναν κόσμο όπου οι εκπομπές ΑΘ μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι συνθήκες ανταγωνισμού ενδέχεται να μη συνεχισθούν στη μετά το Κιότο περίοδο εάν ορισμένες χώρες, ιδίως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Κίνα και η Ινδία, μεταξύ άλλων, δεν συνταχθούν με τον στόχο των "+2°C", στρεβλώνοντας έτσι τον ανταγωνισμό υπέρ εταιρειών που μετεγκαθίστανται σε τοποθεσίες όπου δεν υπάρχει ρύθμιση και αυξάνοντας τις εκπομπές ΑΘ που παράγονται κατά την παραγωγή και τη μεταφορά,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να αναπτυχθεί σε ευρύ μέτωπο και ότι, προκειμένου να είναι επιτυχής, απαιτείται η σύγκλιση όλων των κύριων παραγόντων παγκοσμίως, ανάλογα με το αντίστοιχο επίπεδο ανάπτυξής τους, προς θέσεις εμπορικής πολιτικής συμβατές με το στόχο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής,

Από τη συναίνεση στην πράξη

1.   χαιρετίζει την ευρεία επιστημονική και πολιτική συναίνεση σχετικά με τη σοβαρότητα της αλλαγής του κλίματος· συνιστά τη σύναψη μιας φιλόδοξης, παγκόσμιας συμφωνίας που θα διαδεχθεί εκείνη του Κιότο, σύμφωνα με το σενάριο της ομάδας εργασίας ΙΙΙ της IPCC σχετικά με την ανάγκη περιορισμού της ανόδου της θερμοκρασίας κατά 2°C και την πραγματοποίηση αντίστοιχων προσαρμογών σε άλλες διεθνείς συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο, την πολιτική αεροπορία και την πνευματική ιδιοκτησία· θεωρεί ότι ένα πλαίσιο μετά το 2012 θα πρέπει να επιτρέπει σε διάφορες χώρες να συμμετέχουν σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες, μέσω μιας βραχυπρόθεσμης, πολυσταδιακής προσέγγισης και ότι, μεσοπρόθεσμα, οι εκπομπές θα πρέπει να κατανέμονται κατά κεφαλήν, αρχικά στις αναπτυγμένες χώρες αλλά εν συνεχεία σε όλες τις χώρες· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εργαστούν προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης συναίνεσης για ένα πλαίσιο μετά το 2012 μέσω της διεύρυνσης της δέσμευσης προκειμένου να συμπεριληφθούν βασικοί παράγοντες που βρίσκονται επί του παρόντος εκτός του πρωτοκόλλου του Κιότο, κυρίως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, και σε συνεργασία με μεμονωμένα κράτη και επιχειρήσεις ελλείψει δέσμευσης από τις κυβερνήσεις τους·

2.   θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να επιδιώξουν την αυστηρή εφαρμογή της διαδικασίας του μηχανισμού επιβολής του πρωτοκόλλου του Κιότο, όταν τεθεί σε ισχύ, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι χώρες που δεν έχουν αποδεχτεί ή δεν εκπληρώνουν τους στόχους, δεν θα απολαμβάνουν αθέμιτο πλεονέκτημα και ότι όσο οι εταιρείες είναι ευάλωτες στον αθέμιτο ανταγωνισμό από χώρες που δεν αποδέχονται στόχους, η βιομηχανία θα δυσκολεύεται πάντοτε να βελτιώσει την αποδοτικότητα των λειτουργιών της ως προς άνθρακα· θεωρεί ότι, όταν μια χώρα υπερβαίνει τις επιτρεπόμενες εκπομπές κατά την πρώτη περίοδο δέσμευσης, θα πρέπει να υποχρεούται να καλύψει τη διαφορά στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης, συν μια επιπλέον μείωση 30% εν είδει κύρωσης· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ότι η απαίτηση αυτή θα εφαρμοστεί όσο το δυνατόν αυστηρότερα όταν τεθεί πλήρως σε ισχύ·

3.   χαιρετίζει τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο, ως κίνητρο για επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες που μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα, αλλά επισημαίνει ότι δεν είναι ακόμα επαρκής για μια σημαντική μεταβολή των επενδυτικών μοντέλων στους εν λόγω τομείς που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αλλαγή του κλίματος, όπως η παραγωγή ενέργειας, οι μεταφορές και η βιομηχανική χρήση της ενέργειας· θεωρεί ότι προκειμένου να διορθωθεί η κατάσταση, η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον αναπτυγμένο κόσμο αυξάνοντας τους διαθέσιμους πόρους μέσω του Παγκόσμιου Ταμείου Περιβάλλοντος·

4.   θεωρεί ότι το αυξανόμενο εμπόριο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θετικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας των πολιτών, εφόσον έχουν ληφθεί υπόψη τα προβλήματα που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο αυξανόμενος όγκος εμπορικών συναλλαγών συμβάλλει σημαντικά στην αλλαγή του κλίματος και θεωρεί ότι η εμπορική πολιτική πρέπει κατά συνέπεια να συνεισφέρει στην επίλυση του προβλήματος· τονίζει ότι, δεδομένης της αυξανόμενης συναίνεσης για τον επείγοντα χαρακτήρα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ πρέπει να εφαρμόζει ολοένα περισσότερο εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές που δημιουργούν οικονομικά κίνητρα για την εκπλήρωση των στόχων της πολιτικής σχετικά με την αλλαγή του κλίματος· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει αυτούς τους κανόνες προκειμένου να δημιουργήσει οικονομικά αντικίνητρα για δραστηριότητες μη φιλικές προς το κλίμα· φρονεί, εντούτοις, αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για προστατευτικές πολιτικές εις βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών·

5.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το σημερινό εμπορικό σύστημα οδηγεί σε παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας που βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε μεταφορές - που δεν επιβαρύνονται με τις περιβαλλοντικές δαπάνες που προκαλούν - ομογενών προϊόντων τα οποία θα μπορούσαν εξίσου καλά να παράγονται επιτόπου·

6.   επισημαίνει ότι, ενώ το εμπόριο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην ευημερία του ανθρώπου, ταυτόχρονα ο τομέας των μεταφορών (κυρίως των οδικών), χάρη στον οποίο πραγματοποιείται το εμπόριο αγαθών και πρώτων υλών, είναι η αιτία για το ένα τρίτο των εκπομπών ΑΘ παγκοσμίως· θεωρεί ότι τα μέτρα για την προώθηση της μετάβασης σε άλλους τρόπους μεταφοράς που είναι περισσότερο φιλικοί προς το περιβάλλον (όπως είναι οι σιδηροδρομικές και ναυσιπλοϊκές μεταφορές) και για τη μείωση των εκπομπών ΑΘ από τις εμπορευματικές μεταφορές είναι επιτακτικά·

7.   θεωρεί ότι η ΕΕ, ως παγκόσμιος εμπορικός εταίρος, δύναται κάλλιστα να συμβάλει στη μεταβολή των μοντέλων παραγωγής και μεταφοράς σε παγκόσμια κλίμακα· θεωρεί ότι, πρωτοπορώντας, η Ευρώπη θα βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση στο επίπεδο του ανταγωνισμού όταν θεσπιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο πιο αυστηρές ρυθμίσεις·

8.   υπενθυμίζει ότι η εξάλειψη των διοικητικών φραγμών για το εμπόριο και η δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με συντονισμένη πολυμερή δράση, πράγμα που περιλαμβάνεται στα ζωτικά συμφέροντα της ΕΕ, η οποία έχει πρωταρχικό ρόλο και στους δύο τομείς, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας·

Προς την πολυμερή προσέγγιση κατά της αλλαγής του κλίματος

9.   τονίζει την ανάγκη ισχυρής συνεργασίας μεταξύ του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations Environment Programme – UNEP), της σύμβασης-πλαισίου του ΟΗΕ για τις κλιματικές μεταβολές και του ΠΟΕ, και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια πρωτοβουλία για τη στήριξη του στόχου αυτού· ζητεί να συντελεστεί ταχεία πρόοδος όσον αφορά την ενημέρωση του ορισμού που δίνει ο ΠΟΕ στα περιβαλλοντικά αγαθά και τις υπηρεσίες, ιδίως κατά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα, συνιστά όμως, ως σημείο εκκίνησης, ειδική σύνδεση με την αλλαγή του κλίματος, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για την εξάλειψη των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων στα "πράσινα αγαθά και υπηρεσίες" τα οποία αποτρέπουν ή επιβραδύνουν τη διάδοση τεχνολογιών χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να εργαστεί προς την οικοδόμηση συναίνεσης για τη χορήγηση καθεστώτος παρατηρητή στις γραμματείες των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών (MEA) στις συνεδριάσεις όλων των οργάνων του ΠΟΕ που σχετίζονται με θέματα MEA· τονίζει ότι μια διαρκής λύση πρέπει να περιέχει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα που θα σέβεται τον κατάλληλο καταμερισμό εργασίας μεταξύ των καθεστώτων ΠΟΕ και MEA, βάσει καίριων αρμοδιοτήτων· είναι πεπεισμένο για την ανάγκη επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εμπορίου και Περιβάλλοντος του ΠΟΕ· συνιστά την εκπόνηση μελέτης σχετικά με ενδεχόμενες τροποποιήσεις της συμφωνίας TRIPs του ΠΟΕ ώστε να καταστεί δυνατή η υποχρεωτική χορήγηση αδείας χρήσης των απαραίτητων για το περιβάλλον τεχνολογιών· ζητεί τη θέσπιση σαφών και αυστηρών κανόνων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και για την αυστηρή παρακολούθηση της εφαρμογής τους παγκοσμίως·

10.   επιμένει ότι οι υποχρεώσεις βάσει των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η σύμβαση-πλαίσιο του ΟΗΕ για τις κλιματικές μεταβολές ή το Πρωτόκολλο του Κιότο, πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και ότι δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται η επίτευξη των στόχων τους με τη στενή ερμηνεία των εμπορικών κανόνων·

11.   θεωρεί ότι οι κανόνες του ΠΟΕ δεν θα πρέπει να αποτρέπουν τα κράτη μέλη από την ενθάρρυνση της περαιτέρω ανάπτυξης τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα εμμένοντας στην τεχνική ουδετερότητα, η οποία ενδέχεται να υπονομεύει τα κίνητρα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας ανανεώσιμης ενέργειας·

12.   ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο, και ιδίως στο πλαίσιο του ΠΟΕ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η εμπορική πολιτική στο σύνολό της, και σε σχέση με τις τάσεις του όγκου των συναλλαγών, θα λαμβάνει υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή,

13.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι οι κοινοτικές διμερείς εμπορικές συμφωνίες και οι πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες του ΠΟΕ συνάπτονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό του ΠΟΕ το οποίο ορίζει ότι η διεξαγωγή των διεθνών εμπορικών συναλλαγών πρέπει να επιτρέπει παράλληλα την καλύτερη δυνατή χρήση των παγκόσμιων πόρων σύμφωνα με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και αποβλέποντας στην προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος· συνιστά να προστεθεί στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT), που είναι η κεντρική συμφωνία του συστήματος του ΠΟΕ, "ρήτρα αειφορίας", η οποία να εκθέτει συμφωνημένες αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" ή την αρχή της προφύλαξης, σε σύγκριση με την οποία να μπορούν να κρίνονται τα αποτελέσματα·

14.   ζητεί εξάλλου από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι το όργανο επίλυσης διαφορών (ΟΕΔ) του ΠΟΕ λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 20 της GATT το οποίο επιτρέπει στα μέλη της να λαμβάνουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και μέτρων προστατευτισμού, αναγκαία για την προστασία ανθρώπων, ζώων ή φυτών ή γενικότερα της υγείας ή για τη διατήρηση των εξαντλήσιμων φυσικών πόρων·

15.   σημειώνει ότι η ΕΕ αποτελεί ήδη παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των τεχνολογιών εναλλακτικής ενέργειας, υποστηρίζοντας την Ινδία και την Κίνα, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο και τη μεταφορά τεχνολογίας σε σχέση με αιολικές και ηλιακές ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες, όπως είναι οι ηλιακοί συλλέκτες και οι ανεμογεννήτριες, επειδή, χάρη στις αποτελεσματικές και τεχνολογικά καινοτόμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η ΕΕ πρόκειται να καταστεί ηγετική δύναμη εντός της αγοράς στον τομέα των διεθνών εξαγωγών περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, και ότι τα προγράμματα Galileo και GMES (Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των εκπομπών CO2· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ενέργεια, και ιδίως το ζήτημα της ανανεώσιμης ενέργειας και της αποδοτικότητας, και η σχέση τους με την ενεργειακή ασφάλεια, θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του συνόλου των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας·

16.   απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας, να αναπτύξει και να προωθήσει τη "φιλική προς το κλίμα βιομηχανία" σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως δεδομένου ότι το εμπόριο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες· υπογραμμίζει ότι χρειάζεται να μειωθούν οι φραγμοί στο "πράσινο εμπόριο", καταργώντας π.χ. τους δασμούς για τα "πράσινα αγαθά" σε επίπεδο ΠΟΕ, αναθεωρώντας τους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ), διευκολύνοντας την είσοδο της πράσινης τεχνολογίας στην αγορά - επιτρέποντας σε ανησυχίες για το κλίμα να κατευθύνουν εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων -, καθώς και καταργώντας στρεβλωμένα κίνητρα και διαταράξεις της αγοράς, όπως οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα·

17.   ενθαρρύνει τη σύσταση Διεθνούς Οργανισμού για το Περιβάλλον, ο οποίος θα επιφορτιστεί με την αρμοδιότητα τήρησης των διεθνών συνθηκών και συμφωνιών προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, και ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα δραστηριοποιείται και θα συνεργάζεται με τον ΠΟΕ σε θέματα που άπτονται των επιπτώσεων του εμπορίου στο περιβάλλον·

18.   αναγνωρίζει ότι η ΕΕ φέρει ιστορική ευθύνη για εκπομπές ΑΘ και αντιλαμβάνεται ότι απαιτούνται ουσιαστικές αλλαγές στην εμπορική πολιτική της για να ενθαρρυνθεί η τοπική παραγωγή έτσι ώστε να μειωθούν οι ανάγκες μεταφοράς· τονίζει την ανάγκη περισσότερο εντατικής συνεργασίας, στον τομέα της τεχνολογίας, με αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες, ιδιαίτερα την Κίνα, τη Βραζιλία και την Ινδία, έτσι ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να εντάξουν την περιβαλλοντική προστασία στις πολιτικές τους· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι υφιστάμενοι μηχανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, όπως ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης είναι ανεπαρκείς και, κατά συνέπεια, ζητεί αυξημένη συγχρηματοδότηση και μέτρα για ανάπτυξη των ικανοτήτων·

19.   σημειώνει ότι η μεταφορά τεχνολογίας ενεργειακής απόδοσης και άλλων φιλικών προς το περιβάλλον μορφών τεχνολογίας από την ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την εκπομπή ΑΘ· σημειώνει ότι για την προαγωγή αυτής της μείωσης απαιτούνται κατάλληλες επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει κίνητρα μέσω κατάλληλης επικουρικής χρηματοδότησης και μεταφοράς τεχνογνωσίας·

20.   ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει συστηματικά ρήτρες προστασίας του περιβάλλοντος με ειδική μνεία στη μείωση των εκπομπών CO2 στις εμπορικές συμφωνίες της με τρίτα κράτη· ενθαρρύνει τη μεταφορά τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και συστήματα εμπορίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα προς τις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να αναπτύξουν με γοργούς ρυθμούς στο πλαίσιο των αξιολογήσεων των επιπτώσεων στην αειφορία ένα σκέλος που θα αφορά την αλλαγή του κλίματος, να τις συζητούν με το Κοινοβούλιο και να τις εφαρμόζουν συστηματικά πριν από τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών·

21.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει, στο πλαίσιο των συμφωνιών του ΠΟΕ, την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η "μέθοδος εκτίμησης των επιπτώσεων στην αειφορία" και με τον τρόπο αυτό να εκτιμάται, μακροπρόθεσμα, κατά πόσον η κατάταξη των περιβαλλοντικών αγαθών στον τομέα των πόρων ανανεώσιμης ενέργειας λαμβάνεται δεόντως υπόψη στις διμερείς και τις πολυμερείς συμφωνίες·

22.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις για τη νέα γενιά συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου (ΣΕΕ) με εταίρους στην Ασία και τη Λατινική Αμερική θα περιλαμβάνουν δεσμεύσεις όσον αφορά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές του εμπορίου, ιδίως σε σχέση με το εμπόριο και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμα αγαθά και υπηρεσίες, και της αειφόρου ανάπτυξης και την αποτελεσματική εφαρμογή των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών· συνιστά η ελευθέρωση του εμπορίου σε ανανεώσιμα αγαθά και τεχνολογίες και η αυξανόμενη πρόσβαση σε περιβαλλοντικές υπηρεσίες να αποτελέσουν βασικό στόχο για την Επιτροπή στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τις ΣΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη συστηματικής ένταξης πολιτικών συμβατών με τον ΠΟΕ για φιλικές προς το περιβάλλον δημόσιες συμβάσεις στις διμερείς συμφωνίες·

23.   ζητεί να διεξαχθούν εις βάθος αναλύσεις επιπτώσεων, υπό το πρίσμα του κλίματος, της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της βιωσιμότητας, όσον αφορά τα αποτελέσματα πολυμερών και διμερών συμφωνιών που αποτελούν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, και καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει ρητά την υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών σε όλες τις συμφωνίες παροχής βοήθειας για το εμπόριο ("aid-for-trade") και άλλου είδους κοινωνικο-οικονομικής αναπτυξιακής βοήθειας·

24.   υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη συγκρότηση φόρουμ για την αειφόρο ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στο κλίμα, στο πλαίσιο κάθε εμπορικής συμφωνίας, το οποίο θα είναι ανοικτό στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών (ιδίως των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον περιβαλλοντικό τομέα) και σε άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους και ζητεί να εξασφαλιστούν τα φόρα αυτά κατά τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις·

25.   τονίζει την ανάγκη να διευρυνθούν οι διάλογοι για την περιβαλλοντική πολιτική, καθώς και ο διάλογος για την ενεργειακή πολιτική που αποτελούν μέρος των συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες ή περιφέρειες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της αλλαγής του κλίματος και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για κριτήρια αξιολόγησης της προόδου ανάλογα με το είδος της χώρας·

26.   θεωρεί ότι τα προστατευόμενα οικοσυστήματα που διαδραματίζουν πολύτιμο ρόλο ως εστίες απορρόφησης άνθρακα και αποθέματα βιοποικιλότητας αποτελούν παγκόσμια δημόσια αγαθά και χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και διεθνούς οικονομικής υποστήριξης· προτείνει να συμπεριλαμβάνονται οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) σε όλες τις υφιστάμενες και μελλοντικές συμφωνίες που συνάπτονται με τρίτες χώρες·

27.   αναγνωρίζει ότι το εμπόριο πολύ συχνά οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση των οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα των δασών, σε αναπτυσσόμενες χώρες· προτρέπει τις βιομηχανικές χώρες να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την εκτεταμένη αποψίλωση που προκαλείται από το διεθνές εμπόριο· τονίζει με έμφαση το σημαντικό κλιματικό αντίκτυπο της αποψίλωσης και, κατά συνέπεια, τη μακροπρόθεσμη οικονομική αξία και σημασία της διατήρησης των δασών· ζητεί να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες εκ μέρους της ΕΕ, ώστε, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα, να θεσπιστούν μηχανισμοί ανταμοιβής προς "αποφυγή της αποψίλωσης", από κοινού με άλλα ισχυρά μέτρα για την προώθηση ενός υπεύθυνου εμπορίου φυσικών πόρων· υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές για την ενισχυμένη και την αειφόρο διαχείριση των δασών πρέπει να ασκούνται από τις ενδιαφερόμενες χώρες και καλεί την Επιτροπή να προσφέρει οικονομική και τεχνική βοήθεια από αυτή την άποψη· υπογραμμίζει ότι η βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κόστος ευκαιρίας των εναλλακτικών χρήσεων της γης, το κόστος παροχής και επιβολής της προστασίας και τις προκλήσεις της διαχείρισης της πολιτικής μετάβασης, καθώς θα εκτοπίζονται εδραιωμένα συμφέροντα· υπογραμμίζει ότι προκειμένου να αποφευχθεί η ανεργία στην ύπαιθρο και η μετανάστευση από την ύπαιθρο στις πόλεις, έχει ζωτική σημασία η ύπαρξη συμπληρωματικών προγραμμάτων που βοηθούν στον εντοπισμό νέων πηγών εισοδήματος·

28.   υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση της συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες σε τομείς μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και προσαρμογής σε αυτή μέσω της συγκρότησης μιας παγκόσμιας συμμαχίας για την άσκηση κλιματικής πολιτικής· τονίζει ότι η εντατικοποίηση του διαλόγου και η μετάβαση προς την ανάπτυξη και την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων σε τομείς κοινού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως η αλλαγή του κλίματος, η διαχείριση των αποβλήτων και η παράνομη υλοτόμηση, με βασικές αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Ουκρανία και η Νότια Αφρική, πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

29.   ζητεί την άμεση παύση της κρατικής στήριξης, μέσω πιστωτικών οργανισμών εξαγωγών και τραπεζών κρατικών επενδύσεων, για έργα ορυκτών καυσίμων και για διπλασιασμό των προσπαθειών για μεγαλύτερη μεταφορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης·

30.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν νομοθετικούς μηχανισμούς έτσι ώστε οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες για την αλλαγή του κλίματος που έχουν έργα στα οποία χορηγούν δάνεια ή εγγυήσεις και να επιβάλουν μορατόριουμ στη χρηματοδότηση έως ότου υπάρξουν επαρκή δεδομένα, σύμφωνα με συμβουλές από τον ΟΟΣΑ, την G8 και την Επισκόπηση των Εξορυκτικών Κλάδων·

31.   προτείνει την τροποποίηση της συμφωνίας για τις επιδοτήσεις του ΠΟΕ, προκειμένου να επανεισαχθεί ρήτρα η οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα να μην ζητείται έννομη προστασία για ορισμένες περιβαλλοντικές επιδοτήσεις·

Η ΕΕ μπορεί να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την αποφυγή της διαρροής CO2

32.   επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται να μειωθούν κατά 30% οι εκπομπές ΑΘ στην ΕΕ έως το 2020, ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις τρίτων χωρών·

33.   τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού για το συνολικό περιβαλλοντικό κόστος των καταναλωτικών προϊόντων· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν μέτρα σχετικά με την ενημέρωση για την ενέργεια που καταναλώνεται και τα ΑΘ που εκπέμπονται κατά την κατασκευή και τη μεταφορά προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στην ΕΕ, όπως π.χ. η πρόταση της κυβέρνησης του ΗΒ να καθιερώσει σε προϊόντα ετικέτες αποτυπώματος άνθρακα όπου θα επιδεικνύεται το επίπεδο της εκπομπής CO2, το οποίο προκαλείται από την παραγωγή, μεταφορά και πιθανή διάθεση του προϊόντος·

34.   επιμένει στη θέσπιση κοινών προτύπων και συστημάτων σήμανσης συμβατών με τον ΠΟΕ σχετικά με τις επιπτώσεις των διαφόρων προϊόντων όσον αφορά τα ΑΘ, μεταξύ άλλων και στα στάδια της παραγωγής και της μεταφοράς, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής για την ενημέρωση των καταναλωτών, προσφέροντάς τους έτσι την ευκαιρία να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2·

35.   ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει κατεπειγόντως μια κατάλληλη διαδικασία για την αξιολόγηση και τη σήμανση αυτών των οικολογικών αποτυπωμάτων και για την ανάπτυξη λογισμικού που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υπολογίζουν την ποσότητα των ΑΘ που εκπέμπονται από κάθε παραγωγική διαδικασία·

36.   τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ενσωματωθούν οι σχετικές με το εμπόριο εξωτερικές επιδράσεις (όπως οι επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον), δηλαδή να καταστούν δείκτης τιμής κατανοητός για την αγορά, και να προωθηθεί ο δίκαιος ανταγωνισμός με την εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" (ιδίως στους τομείς των οδικών και αεροπορικών μεταφορών), ιδεωδώς μέσω της παγκόσμιας επέκτασης του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών·

37.   επισημαίνει το πόσο αναπόσπαστα συνδεδεμένοι είναι οι τομείς εμπορίου και μεταφορών· ζητεί να διερευνηθούν όλα τα μέσα μεταφορών και ειδικότερα εκείνα των οποίων οι εκπομπές καυσαερίων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια· συγκεκριμένα δε η ναυσιπλοΐα ( της οποίας οι εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα θεωρούνται ότι είναι διπλάσιες εκείνων της αεροπορίας και θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 75% κατά τα προσεχή 15 έως 20 έτη)·

38.   χαιρετίζει, στο πλαίσιο της προσέγγισης του "αποτυπώματος", την ενδεχόμενη ένταξη των αεροσκαφών που προσγειώνονται στην Ευρώπη στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών· ζητεί την εξέταση της πρότασης να επεκταθεί το σύστημα ώστε να καλύπτει περισσότερους τομείς, μεταξύ άλλων και τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών·

39.   αναγνωρίζει την προώθηση λύσεων που να βασίζονται στις ΤΠΕ, την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους των μεταφορών στις τιμές καυσίμων, καθώς και την ενθάρρυνση των σιδηροδρομικών μεταφορών και της παράκτιας ναυσιπλοΐας, των βιώσιμων βιοκαυσίμων σε ένα με σχολαστικότητα σχεδιασμένο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, ως θεμελιώδη μέτρα για τη μείωση του αντικτύπου του εμπορίου και των μεταφορών στο κλίμα· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν μέτρα για την προώθηση και την επιλογή των ελάχιστα ρυπαινόντων τρόπων μεταφοράς, ιδιαίτερα εκπονώντας διατάξεις σχετικές με τους διάφορους μηχανισμούς αγοράς·

40.   απευθύνει έκκληση να υπολογίζονται οι ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα των μεταφορών λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφορετικών τρόπων μεταφορών και να εξεταστεί η χρήση εμπορικών μέσων συμβατών με την αγορά και τον ΠΟΕ (όπως η σήμανση και οι προδιαγραφές), που προάγουν την προστασία του κλίματος·

41.   θεωρεί ότι, δεδομένου ότι το πραγματικό κόστος των εκπομπών άνθρακα από τις οδικές μεταφορές δεν είναι γνωστό, ειδικά όσον αφορά τα τρόφιμα και άλλα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, τα συστήματα στήριξης για την προαγωγή της αειφόρου τοπικής παραγωγής θα πρέπει να θεωρούνται αποδεκτά και να προωθούνται ούτως ώστε να αποτρέπονται οι υπέρμετρες οδικές μεταφορές τροφίμων· συνιστά επίσης τη θέσπιση συμβατών με τον ΠΟΕ προτύπων σήμανσης όσον αφορά το κλίμα με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων·

42.   ανησυχεί ειδικότερα για τον πιθανό αρνητικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο των πολιτικών που ενθαρρύνουν τη χρήση των βιοκαυσίμων και της βιομάζας στην Ευρώπη· επαναλαμβάνει τις προγενέστερες εκκλήσεις του προς την Επιτροπή να ακολουθήσει συμβατό με τον ΠΟΕ σύστημα πιστοποίησης αειφορίας των βιοκαυσίμων (ή των αποθεμάτων τροφοδοσίας τους) ως προϋπόθεση για τη χρήση τους και για τη συμμόρφωσή τους προς τους υποχρεωτικούς τομεακούς στόχους με εμβέλεια σε όλη την ΕΕ· υπογραμμίζει ωστόσο τον σημαντικότατο ρόλο που έχει η ανάπτυξη καλλιεργειών βιοκαυσίμων πρώτης γενεάς για το μέλλον των ευρωπαίων γεωργών που έχουν πληγεί από τη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής και της κοινής οργάνωσης αγορών ζάχαρης· επιμένει κατά συνέπεια σε μέτρα που θα εξασφαλίζουν την αειφορία καθ" όλη τη διάρκεια του συνολικού κύκλου παραγωγής·

43.   ζητεί όλες οι συμφωνίες για την αγορά βιοκαυσίμων να υπόκεινται σε ρήτρες με σκοπό την προστασία τομέων που έχουν παραχωρηθεί στη βιοποικιλότητα και την παραγωγή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση·

44.   ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον κλιματολογικό αντίκτυπο των κοινοτικών εισαγωγών σόγιας και φοινικέλαιου λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματά τους επί της αποψίλωσης των τροπικών δασών, που πλήττει ιδιαίτερα τις περιοχές του Βόρνεο και του Αμαζονίου, και να λάβει μέτρα για να περιληφθούν οι κλιματολογικές δαπάνες στις τιμές·

45.   ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις βέλτιστες πρακτικές και τη συγκριτική αξιολόγηση όσον αφορά τη σχέση της τοποθεσίας με την αλλαγή του κλίματος, με ιδιαίτερη αναφορά στην ολοένα και περισσότερο κατακερματισμένη γεωγραφικά αλυσίδα παραγωγής, και στην παραγωγή "ακριβώς στην ώρα", και να υποβάλει σχετικές προτάσεις·

46.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μηχανισμούς συμβατούς με τον ΠΟΕ και εμπορικές πολιτικές φιλικές προς το κλίμα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα των τρίτων χωρών που δεν δεσμεύονται από το πρωτόκολλο του Κιότο και να εργαστεί προκειμένου να καταστεί σαφέστερη η παροχή τέτοιων δυνατοτήτων σε μελλοντικές εκδοχές του πρωτοκόλλου· θεωρεί ότι εμπορικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο εάν τα εναλλακτικά μέτρα είναι αναποτελεσματικά για την επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου· θεωρεί ότι τα εμπορικά μέτρα που χρησιμοποιούνται δεν θα πρέπει να περιορίζουν το εμπόριο περισσότερο από ό,τι χρειάζεται για την επίτευξη του στόχου και δεν θα πρέπει να αποτελούν αυθαίρετη ή αδικαιολόγητη διάκριση·

47.   συνιστά την ανάπτυξη, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, ενός συστήματος βασισμένου σε έγκυρα δεδομένα για τον κύκλο ζωής, ώστε να περιληφθούν τελικά αγαθά, όπως τα αυτοκίνητα, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός κ.λπ., σε αυτούς τους αντισταθμιστικούς φόρους όπου είναι απαραίτητο·

48.   επιμένει ότι οι μελλοντικές προτάσεις πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ, ιδίως εκείνες που υπαγορεύει ο ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου XX της GATT·

49.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να αξιολογηθούν οι κανόνες για τα αμυντικά εμπορικά μέτρα, όπως οι κανόνες για το αντιντάμπινγκ ή τις επιδοτήσεις, υπό την αιγίδα του ΠΟΕ, με στόχο να ληφθεί υπόψη, με οποιονδήποτε τρόπο, η περιφρόνηση παγκόσμιων, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συμφωνιών ή διεθνών συμφώνων που εκδηλώνεται υπό μορφή ντάμπινγκ ή αδικαιολόγητων επιδοτήσεων·

50.   τονίζει ταυτοχρόνως ότι κατά την αναθεώρηση των μέσων για την προάσπιση του εμπορίου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σκοπιμότητα των περιβαλλοντικών παραγόντων, προκειμένου να αποφευχθεί το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ προϊόντων που προέρχονται από χώρες που δεν επικυρώνουν το μετά το Κιότο πρωτόκολλο·

51.   υποστηρίζει την κινητροδότηση παραγωγής, με χορήγηση κρατικών ή κοινοτικών πόρων, και χρήσης, με μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας, προϊόντων τα οποία συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών CO2·

o
o   o

52.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0203.
(2) ΕΕ C 313 E, 20.12.2006, σ. 276.
(3) ΕΕ C 233 E, 28.9.2006, σ. 103.
(4) ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 400.
(5) ΕΕ C 303 E, 13.12.2006, σ. 119.
(6) ΕΕ C 280 E, 18.11.2006, σ. 120.


Ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας - Πρόταση για τη γεωργική ανάπτυξη και την επισιτιστική ασφάλεια στην Αφρική
PDF 390kWORD 111k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας - πρόταση για τη γεωργική ανάπτυξη και την επισιτιστική ασφάλεια στην Αφρική (2007/2231(INI))
P6_TA(2007)0577A6-0432/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2007 με τίτλο "Ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας – Πρόταση για συνεργασία σε ηπειρωτικό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο τη γεωργική ανάπτυξη στην Αφρική" (COM(2007)0440),

   έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που προέκυψαν από το δεύτερο ευρωπαϊκό φόρουμ του Βερολίνου για την αειφόρο ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 27ης Ιουνίου 2007 με τίτλο "Από το Κάιρο στη Λισαβόνα – Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής" (COM(2007)0357),

–   έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο της Επιτροπής και της Γραμματείας του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2007 με τίτλο "Επέκεινα της Λισαβόνας για την ευόδωση της στρατηγικής σύμπραξης ΕΕ-Αφρικής" (SEC(2007)0856),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με τη μείωση της φτώχειας των μικροκαλλιεργητών στις χώρες ΑΚΕ ‐ ιδίως στους τομείς των οπωροκηπευτικών και της ανθοκομίας(1) που εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ στις 28 Ιουνίου 2007 στο Βισμπάντεν,

–   έχοντας υπόψη το στρατηγικό σχέδιο 2006-2010 "One Africa, One Voice" (Μία Αφρική, Μία Φωνή) του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου (ΠΚ), που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2005,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ με τίτλο "Η ΕΕ και η Αφρική: Προς μια στρατηγική εταιρική σχέση" (ευρωπαϊκή στρατηγική για την Αφρική), που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2005,

   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της διαβούλευσης των αφρικανικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την κοινή στρατηγική ΑΕ/ΕΕ για την ανάπτυξη της Αφρικής, που διοργάνωσε η Επιτροπή Αφρικανικής Ένωσης (ΕΑΕ) στην Άκκρα της Γκάνα στις 26-28 Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη για το όραμα των αγροτών για τη γεωργία στο πλαίσιο της NEPAD που εγκρίθηκε από εκπροσώπους των τεσσάρων αφρικανικών περιφερειακών δικτύων αγροτών στην Πραιτόρια στις 25 Απριλίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Αμπούζα για την επισιτιστική ασφάλεια, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2006,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τον αναπτυξιακό αντίκτυπο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)(3),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, που παρουσιάστηκε από τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών τον Μάρτιο του 2002,

–   έχοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ), που εγκρίθηκαν κατά τη διάσκεψη κορυφής της Χιλιετηρίδας των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2000, και ιδίως τον ΑΣΧ σχετικά με την αρχή της εξάλειψης της ακραίας φτώχειας και τον περιορισμό της πείνας, μέσω της μείωσης στο ήμισυ, έως το 2015, του αριθμού των ανθρώπων που υποφέρουν από την πείνα,

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την εφαρμογή της δήλωσης της Χιλιετηρίδας των Ηνωμένων Εθνών, η τελευταία από τις οποίες δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2006,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την επισιτιστική βοήθεια που υπεγράφη στο Λονδίνο στις 13 Απριλίου 1999, της οποίας οι στόχοι είναι να συνεισφέρει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και να βελτιώσει την ικανότητα της διεθνούς κοινότητας να αντιμετωπίζει επείγουσες επισιτιστικές κρίσεις και άλλες επισιτιστικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με "τους αναπτυξιακούς. στόχους της Χιλιετίας 2000-2004" (SEC(2004)1379),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Απριλίου 2005 σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των ΑΣΧ(4), και της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας – το ήμισυ της διαδρομής(5),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2004, που επιβεβαιώνουν την απόλυτη προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ΑΣΧ και στη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης – "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη" (ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη), η οποία υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου 2005(6),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (AKE), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(7), όπως τροποποιήθηκε από τη συμφωνία για την τροποποίηση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης (συμφωνία της Κοτονού), η οποία υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005(8),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ρώμης για την εναρμόνιση, η οποία εγκρίθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2003, μετά το πέρας του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την εναρμόνιση, και τη δήλωση των Παρισίων για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, που εγκρίθηκε στις 2 Μαρτίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (εφεξής "μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ))(9),

–   έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ομάδα G8 το 2005 στο Gleneagles για τον όγκο της βοήθειας, τη βοήθεια στην υποσαχάρια Αφρική και την ποιότητα της βοήθειας,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 1979, για την εξάλειψη των κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών,

–   έχοντας υπόψη τη διεθνή διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στο Μοντερέι τον Μάρτιο του 2002, καθώς και την παγκόσμια διάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ τον Σεπτέμβριο του 2002,

–   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τη δράση κατά της πείνας και της φτώχειας, της 20ής Σεπτεμβρίου 2004, που έχει υπογραφεί από 111 εθνικές κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανελήφθη κατά την παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για τον επισιτισμό του 1996 να μειωθεί κατά το ήμισυ έως το έτος 2015 ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από την πείνα,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Βοήθεια της ΕΕ: Περισσότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη" (COM(2006)0087),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας – Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας" (COM(2005)0133),

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση αξιολόγηση της ΣΟΕΣ από το περιφερειακό δίκτυο των οργανώσεων αγροτών των χωρών ΑΚΕ, που δημοσιεύθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2006, και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τις ΣΟΕΣ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0432/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία αποτελεί τον σημαντικότερο τομέα απασχόλησης για την πλειονότητα των αφρικανικών χωρών και ότι η βασική πηγή εσόδων εξαρτάται από τη γεωργική παραγωγή και συναφείς δραστηριότητες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός σκοπός της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την "ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας" είναι να προτείνει αρχές και βασικούς τομείς για τη συνεργασία ΕΕ-ΑΕ (Αφρικανική Ένωση) υπέρ της γεωργικής ανάπτυξης στην Αφρική, με έμφαση στο περιφερειακό και ηπειρωτικό επίπεδο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη όσο και η στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική επαναλαμβάνουν ότι η γεωργία και η ανάπτυξη της υπαίθρου έχουν ζωτική σημασία για τη μείωση της φτώχειας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο στην υποσαχάρια Αφρική περισσότερα από 200 εκατομμύρια άτομα υποσιτίζονται -30 εκατομμύρια περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία- και ότι τα άτομα αυτά στην πλειονότητά τους κατοικούν σε αγροτικές περιοχές και τα εισοδήματά τους και η επισιτιστική τους ασφάλεια εξαρτώνται από τη γεωργία,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης σε υγιεινή, ασφαλή και θρεπτική τροφή, καθώς και το θεμελιώδες δικαίωμα να μην υποφέρουν από την πείνα,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας αποτελεί τον πρώτο από τους ΑΣΧ των Ηνωμένων Εθνών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη δεύτερη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα τον Δεκέμβριο του 2007, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται να εγκρίνουν μια κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση της "World Food Summit: Five Years Later" (Παγκόσμια διάσκεψη για τον επισιτισμό: Πέντε χρόνια μετά) επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις υπέρ της επίτευξης επισιτιστικής ασφάλειας για όλους και υπέρ της εν εξελίξει προσπάθειας για την εξάλειψη της πείνας σε όλες τις χώρες, με άμεσο στόχο τη μείωση του αριθμού των υποσιτιζόμενων ανθρώπων στο ήμισυ έως το 2015,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αφρική έως και το 80% του πληθυσμού ζει σε αγροτικές περιοχές και το 73% του αγροτικού πληθυσμού της Αφρικής αποτελείται από αγρότες με μικρές εκμεταλλεύσεις αυτοσυντήρησης, οι οποίοι εξαρτώνται για την απόκτηση ενός μεγάλου μέρους των βιοτικών τους πόρων από την παραγωγή τροφίμων μέσω της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία παρέχει απασχόληση και βιοτικούς πόρους σε περισσότερο από το 60% του εργατικού δυναμικού των αναπτυσσόμενων χωρών και, κατά συνέπεια, χρειάζονται πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά η φτώχεια και η πείνα,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές κοινότητες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους από τις συγκρούσεις και τις φυσικές και άλλες καταστροφές,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% των 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας είναι γυναίκες και ότι, σε ολόκληρο τον κόσμο, οι γυναίκες στερούνται τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να βελτιώσουν την οικονομική και κοινωνική κατάστασή τους, όπως δικαιώματα ιδιοκτησίας ή κληρονομιάς ή πρόσβαση στην εκπαίδευση ή την απασχόληση,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποφεύγουν να χορηγούν πιστώσεις σε αγροτικές περιοχές λόγω του υψηλού κόστους και των κινδύνων που ενέχονται, καθώς και λόγω της έλλειψης επίσημων κτηματολογίων,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη δεύτερη έκθεση του ΟΗΕ για τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα του νερού (2006), το 75% του πληθυσμού της Αφρικής ζει σε άνυδρες ή ημιάνυδρες περιοχές και περίπου του 20% σε περιοχές με μεγάλες ετήσιες κλιματικές διακυμάνσεις,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές (ΑΑΠ) πάσχουν σε δυσανάλογο βαθμό από έλλειψη υλικών υποδομών για τον ενεργειακό εφοδιασμό, τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες, και συχνά δεν έχουν επαρκείς ή αξιόπιστους υδάτινους πόρους,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθένειες που σχετίζονται με τη φτώχεια, ιδίως το HIV/AIDS, η φυματίωση και η ελονοσία, αποτελούν σημαντική αιτία αλλά και αποτέλεσμα της μεγάλης φτώχειας σε πολλές αφρικανικές χώρες,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ευρωπαϊκές ΜΚΟ έχουν συνάψει με την πάροδο του χρόνου εταιρικές σχέσεις με αγροτικές οργανώσεις στην Αφρική και έχουν διευκολύνει τον διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση με την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών, έχουν δε αποκομίσει σημαντική εμπειρία όσον αφορά την προώθηση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το δίκαιο εμπόριο και την ανάπτυξη(10) το Κοινοβούλιο αναγνώρισε τον ρόλο του δίκαιου εμπορίου για τη βελτίωση των βιοτικών πόρων των μικροκαλλιεργητών και των μικροπαραγωγών στον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς προσφέρει ένα βιώσιμο πρότυπο παραγωγής με εγγυημένες αποδόσεις για τον παραγωγό,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν εξελίξει διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τις ΣΟΕΣ παρουσιάζει τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις για τις χώρες ΑΚΕ και ιδίως για τον γεωργικό τομέα πολλών αφρικανικών χωρών,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοβούλια, ως κύριοι παράγοντες της αναπτυξιακής διαδικασίας, οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά σε στρατηγικές και σχέδια δράσης που έχουν αντίκτυπο στους πληθυσμούς που εκπροσωπούν,

1.   χαιρετίζει την προαναφερθείσα ανακοίνωση σχετικά με την "ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας" και ιδίως τη δήλωση ότι η "η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη έχουν καθοριστική σημασία για τη μείωση της φτώχειας και την προώθηση της ανάπτυξης'· συμφωνεί με τη δήλωση ότι "για να οδηγήσει η ανάπτυξη στη μείωση της φτώχειας, πρέπει να είναι ευρείας βάσης και προσανατολισμένη προς τους μικροκαλλιεργητές, καθώς επίσης να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης'· εκφράζει ωστόσο τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η δήλωση αυτή εμφανίζεται μόνο στο προσαρτημένο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών και όχι στο ίδιο το κείμενο της ανακοίνωσης·

2.   επικροτεί την αναγνώριση των αποκλίσεων μεταξύ των αφρικανικών χωρών, καθώς είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές και οι ανισότητες που υπάρχουν όχι μόνο σε περιφερειακό επίπεδο στην Αφρική, αλλά και στο εσωτερικό των αφρικανικών χωρών·

3.   επικροτεί την άποψη που εκφράστηκε στο έγγραφο συζήτησης που εκδόθηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2007 πριν από την προαναφερθείσα ανακοίνωση "Ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας" ότι: "[μπορεί] η Αφρική έχει μια μακρά ιστορία συχνά δαπανηρής κρατικής παρέμβασης στη γεωργία με ποικίλους βαθμούς αποτελεσματικότητας, αλλά και οι μεταγενέστερες διαδικασίες ελευθέρωσης δεν υπήρξαν πλήρεις, πειστικές ή/και επιτυχείς'·

4.   συμφωνεί ότι η ανταγωνιστικότητα στις περιφερειακές και διεθνείς αγορές αποτελεί προτεραιότητα· υπογραμμίζει σχετικά τη σημασία της παροχής στήριξης και βοήθειας στους μικροπαραγωγούς εξασφαλίζοντάς τους επαρκή πρόσβαση στις αγορές αυτές·

5.   τονίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης των περιφερειακών αγορών στην Αφρική και της σταδιακής άρσης των φραγμών μεταξύ των αφρικανικών χωρών προκειμένου να διευρυνθούν οι αγορές για τους παραγωγούς·

6.   υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΠΟΕ, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, προασπίζοντας με σθένος το δικαίωμα των αφρικανικών κρατών να προστατεύουν τις εθνικές και περιφερειακές αγορές στην αφρικανική ήπειρο από εισαγωγές που απειλούν την επιβίωση των τοπικών παραγωγών βασικών αγροτικών προϊόντων·

7.   χαιρετίζει την προσέγγιση της ευρείας διαβούλευσης που υιοθέτησε η Επιτροπή για την έκδοση της ανακοίνωσης·

8.   ελπίζει ότι η προσέγγιση αυτή δεν θα παραμείνει μεμονωμένη περίπτωση αλλά ότι θα αποτελέσει μέρος μηχανισμού που θα προσφέρει στην κοινωνία των πολιτών και στα δημοκρατικά θεσμικά όργανα της Ευρώπης και της Αφρικής τη δυνατότητα να συμμετέχουν, όπως ζητείται στο προαναφερθέν κοινό έγγραφο της Επιτροπής και της Γραμματείας του Συμβουλίου με τίτλο "Επέκεινα της Λισαβόνας: Για την ευόδωση της στρατηγικής σύμπραξης ΕΕ-Αφρικής'· ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει διαδικασία διαπραγματεύσεων με τα κοινοβούλια και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τους ρόλους τους στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της κοινής στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής·

9.   καλεί την Αφρικανική Ένωση να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στις αξίες που περιλαμβάνει ο Αφρικανικός Χάρτης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών, που κατάρτισε ο προπομπός της ΑΕ, η Οργάνωση Αφρικανικής Ενότητας, και τον οποίο έχει συνυπογράψει η Ζιμπάμπουε·

10.   τονίζει τη σημασία αφενός της προώθησης της μεγαλύτερης συμμετοχής των κυβερνήσεων, των τοπικών αρχών και των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τη γεωργική πολιτική και την επισιτιστική ασφάλεια, αφετέρου της διευκόλυνσης μιας πιο εκτεταμένης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή να στηρίξει τη διατύπωση και την εφαρμογή κοινών περιφερειακών αγροτικών πολιτικών, με την ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερομένων·

11.   εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που προβλέπεται στην ανακοίνωση, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ (σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με τις αφρικανικές κυβερνήσεις)· ζητεί για τον λόγο αυτόν μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Επιτροπή με τις αφρικανικές κυβερνήσεις για την καθιέρωση της συνεργασίας ΕΕ-ΑΕ υπέρ της γεωργικής ανάπτυξης στην Αφρική·

12.   επισημαίνει ότι η πρόταση για συνεργασία κατά κύριο λόγο με τις αφρικανικές ηπειρωτικές και περιφερειακές οργανώσεις –ιδίως με την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης (ΕΑΕ), τη νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη της Αφρικής (NEPAD) – New Partnership for Africa's Development) και τις περιφερειακές οικονομικές κοινότητες (ΠΟΚ) θα πρέπει να εμπεριέχει επίσης μηχανισμούς για τη συμμετοχή ομάδων συμφερόντων, λαϊκών κινημάτων και της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη δυνατότητα στους φτωχούς αγρότες της υπαίθρου να επηρεάζουν τις διαδικασίες χάραξης πολιτικών με ουσιαστικό τρόπο·

13.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στην κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής τα προβλήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της υπαίθρου και την επισιτιστική ασφάλεια στην Αφρική περιγράφονται απλώς εν συντομία· ευελπιστεί ότι αυτό θα αντισταθμιστεί μέσω του ουσιαστικότερου περιεχομένου του σχεδίου δράσης που προβλέπεται να συνοδεύσει την κοινή στρατηγική·

14.   επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλίσουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή τον μεγαλύτερο συντονισμό και την εναρμόνιση της αναπτυξιακής βοήθειας και, γενικώς, την υλοποίηση χωρίς καθυστέρηση όλων των άλλων στόχων που αποτελούν μέρος της διαδικασίας ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής συνεργασίας·

15.   τονίζει πόσο σημαντικό είναι να αναφέρουν με σαφήνεια η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τον τρόπο με τον οποίον οι αποδέκτριες χώρες και η κοινωνία των πολιτών θα διασφαλίσουν τον πλήρη έλεγχο επί των αναπτυξιακών πολιτικών τους και να θεσπίσουν δείκτες απόδοσης που θα παρέχουν τη δυνατότητα στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια και στην κοινωνία των πολιτών να ελέγχουν τον αντίκτυπο της αναπτυξιακής βοήθειας·

16.   τονίζει τη σημασία των διαπραγματεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένων ανταλλαγών απόψεων με καταναλωτές, παραγωγούς και κλαδικές οργανώσεις, και από αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο τη διασφάλιση ότι ο κλάδος της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων θα διαδραματίσει πρωταρχικό και όχι δευτερεύοντα ρόλο·

17.   τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης μιας αφρικανικής βιοοικονομίας η οποία θα βασίζεται στη γνώση και καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να μοιραστούν την γεωπονική τεχνογνωσία τους με αφρικανούς ερευνητές και γεωργούς, καθώς και την τεχνολογία και άλλες καινοτόμες μεθόδους στον γεωργικό τομέα με αφρικανικές χώρες προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία της γεωργίας στην αφρικανική ήπειρο·

18.   τονίζει την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της αφρικανικής έρευνας και γνώσης· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε τα οφέλη της ενίοτε αρχαίας γνώσης όσον αφορά τις (π.χ. φαρμακευτικές) ιδιότητες των φυτών να επιστρέψουν σε αυτούς που την ανακάλυψαν στο επίπεδο του απλού λαού·

19.   ζητεί να αναφέρουν κράτη μέλη σε ετήσια βάση και με τη μέγιστη διαφάνεια τα δημοσιονομικά κονδύλια που διαθέτουν για αναπτυξιακή βοήθεια και ζητεί επίσης να αποκλείονται ρητώς από τον υπολογισμό των συνολικών δαπανών για τη δημοσιονομική ανάπτυξη που είναι επιλέξιμες για ταξινόμηση ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια βάσει των κανόνων της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, τα ποσά που διατίθενται σε πρωτοβουλίες που δεν σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη (όπως η ελάφρυνση του χρέους)· επισημαίνει εν προκειμένω ότι το Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί στενά τις συζητήσεις σχετικά με το θέμα στο πλαίσιο της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ·

20.   τονίζει ότι οι πολιτικές και τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας δεν πρέπει να εμποδίζουν την ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής ικανότητας παραγωγής τροφίμων ή να συμβάλλουν στην εξάρτηση, τη στρέβλωση των τοπικών και εθνικών αγορών, τη διαφθορά και τη χρήση ειδών διατροφής επιβλαβών για την υγεία (ΓΤΟ)·

21.   καλεί τους διεθνείς φορείς να εφαρμόσουν πολιτικές που θα αντικαταστήσουν σταδιακά την επισιτιστική βοήθεια προωθώντας τη στήριξη και την ανάπτυξη της τοπικής γεωργίας· τονίζει ότι σε περίπτωση που η επισιτιστική βοήθεια αποτελεί τη μόνη εναλλακτική λύση, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πραγματοποίηση αγορών σε τοπικό επίπεδο ή/και από περιοχές πλησίον μιας χώρας που αντιμετωπίζει δυσκολίες ή από την περιφέρεια·

22.   τονίζει τη σημασία αύξησης των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται από τους δωρητές στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στην επισιτιστική ασφάλεια και υπογραμμίζει την ανάγκη οι αφρικανικές κυβερνήσεις να συμπεριλάβουν τον γεωργικό τομέα μεταξύ των πολιτικών προτεραιοτήτων τους για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης·

23.   τονίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ σε διαφόρους τομείς θα πρέπει να είναι συνεκτικές με τους γενικούς στόχους τους, επιμένει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ και η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να είναι συνεκτικές με την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη άρσης των δασμολογικών φραγμών επί όλων των γεωργικών προϊόντων -ακατέργαστων και μεταποιημένων- προκειμένου να ανοίξει γρήγορα η ευρωπαϊκή αγορά για όλα τα γεωργικά προϊόντα από την αφρικανική ήπειρο·

24.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των γεωργικών εξαγωγικών πολιτικών που πλήττουν τις ευάλωτες γεωργικές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να ασκήσει πίεση σε άλλους διεθνείς παράγοντες προκειμένου να πράξουν το ίδιο·

25.   αναγνωρίζει τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΣΟΕΣ καθώς διευκολύνουν το εμπόριο γεωργικών προϊόντων, υπενθυμίζει όμως στην Επιτροπή εν προκειμένω ότι οι συμφωνίες αυτές δεν έχουν ακόμη υπογραφεί και ότι πολλά επίμαχα θέματα μένουν ακόμη να επιλυθούν·

26.   υπενθυμίζει ότι οι ΣΟΕΣ μπορούν να καταστούν σημαντικό εργαλείο για το αφρικανικό εμπόριο και την περιφερειακή ολοκλήρωση, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι "φιλικές προς την ανάπτυξη", προβλέποντας εξαιρέσεις και μακρές μεταβατικές περιόδους όπου χρειάζονται, ώστε οι εγχώριοι παραγωγοί και οι "νεοσύστατες" βιομηχανίες να μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς·

27.   τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν πολιτικές οι οποίες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις εισαγωγές καταστροφικών γεωργικών προϊόντων διατροφής ζημιογόνων για την τοπική παραγωγή και οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική, ιστορική και πολιτισμική ποικιλομορφία των αφρικανικών χωρών, ενισχύοντας τη συνεισφορά των αγροτικών και γηγενών κοινοτήτων στη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων·

28.   εκφράζει τη θλίψη του για το γεγονός ότι, στην προαναφερθείσα ανακοίνωση με τίτλο "Ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας", η αγορά των βιοκαυσίμων έχει συγχωνευθεί με άλλες εξειδικευμένες αγορές, τη στιγμή που η επέκταση της αναδυόμενης βιομηχανίας βιοκαυσίμων θα μπορούσε να έχει επιζήμιο αντίκτυπο στον επισιτιστικό εφοδιασμό, δεδομένου ότι η καλλιέργεια γης για την παραγωγή βιομάζας θα μπορούσε να στερήσει εκτάσεις, ύδατα και άλλους πόρους από τη γεωργική παραγωγή· συμφωνεί, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να στηριχθούν οι αγορές των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και το δίκαιο και αμοιβαία επωφελές εμπόριο·

29.   επαναλαμβάνει την ανάγκη να στηρίξουν οι πολιτικές και τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας το δικαίωμα κάθε λαού να χαράσσει τις δικές του επισιτιστικές στρατηγικές και να προστατεύει και να ρυθμίζει την εθνική γεωργική παραγωγή και την τοπική αγορά·

30.   εφιστά την προσοχή στην ασυνέπεια της προαναφερθείσας ανακοίνωσης με τίτλο "Ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας", η οποία επισημαίνει μεν τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην αφρικανική γεωργική παραγωγή, δεν τις αναφέρει όμως στο κεφάλαιο σχετικά με τους τομείς συνεργασίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα μέτρα γεωργικής ανάπτυξης στην Αφρική θα έπρεπε να προσανατολίζονται κατά πρώτο και κύριο λόγο προς τις γυναίκες, με την καθιέρωση ειδικών πολιτικών με σκοπό τη διασφάλιση της πρόσβασης σε παραγωγικούς πόρους και του ελέγχου τους, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα έγγειου ιδιοκτησίας, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη χρηματοδότηση μικροεπιχειρήσεων, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την πρόνοια όσον αφορά την υγεία και τον επισιτισμό, την εκπαίδευση και την ενεργότερη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή·

31.   τονίζει την ανάγκη στήριξης της δημιουργίας, οργάνωσης και ενίσχυσης ομάδων γεωργών, ιδίως γυναικών γεωργών, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

32.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ανακοίνωση αγνοεί ένα φαινομενικά προφανές γεγονός, ότι αρχικά η βοήθεια πρέπει να κατευθύνεται, κατά προτεραιότητα, στις λιγότερο ευνοημένες ομάδες και περιοχές (απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές – ΑΑΠ), όπου η γεωργική απομόνωση και οι φυσικοί περιορισμοί που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγικότητα επιδεινώνουν το επίπεδο της χρόνιας φτώχειας·

33.   επαναλαμβάνει την ανάγκη να τιμήσουν τα κράτη μέλη τη δέσμευσή τους υπέρ της επίτευξης βιώσιμης ειρήνης ως προϋπόθεσης για την επισιτιστική ασφάλεια και, κατά συνέπεια, να δώσουν ιδιαίτερη προτεραιότητα στην προώθηση της ειρήνης· παροτρύνει τις κυβερνήσεις τόσο του Βορρά όσο και του Νότου να επιδιώξουν ειρηνικές λύσεις των συγκρούσεων και επαναλαμβάνει την ανάγκη για τερματισμό της εμπορίας όπλων και ναρκών κατά προσωπικού·

34.   επισημαίνει τη σημασία (για μια ουσιώδη και αποτελεσματική συμβολή στην καταπολέμηση της φτώχειας) της προώθησης των μικροχρηματοδοτικών μέσων, ιδίως προγραμμάτων μικροπιστώσεων, ως ουσιαστικής συνιστώσας των πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης στον γεωργικό τομέα·

35.   επαναλαμβάνει ότι η γεωργία πρέπει να διασφαλίζει ότι οι φτωχοί κάτοικοι της υπαίθρου έχουν δίκαιη πρόσβαση και έλεγχο της γης που τους ανήκει, των υδάτων και των πόρων τους που απαιτούνται για τη βιώσιμη διατήρηση των βιοτικών τους πόρων·

36.   ζητεί να κατοχυρωθεί σε διεθνές επίπεδο το δικαίωμα της πρόσβασης όλων των ανθρώπων στο νερό, καθώς οι υδάτινοι πόροι αποτελούν δημόσιο αγαθό που πρέπει να διατηρηθεί ιδίως για τις μελλοντικές γενιές·

37.   καλεί τις αφρικανικές κυβερνήσεις να προωθήσουν τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες τους προκειμένου να δοθεί στον αγροτικό πληθυσμό ασφαλή πρόσβαση στη γη και στους παραγωγικούς πόρους, ιδίως στην περίπτωση των αγροτικών οικογενειών που δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, το σχέδιο δράσης που συνοδεύει την κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής να θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την κατάρτιση και βελτίωση των κτηματολογίων, και την ενίσχυση των νομικών συστημάτων με στόχο την αποτελεσματική επιβολή του εμπράγματου δικαίου·

38.   εφιστά εκ νέου την προσοχή στο βασικό θέμα των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας για τη μεγιστοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων, αναγνωρίζοντας ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας δίνουν τη δυνατότητα δανεισμού με λογικά επιτόκια που μπορούν εν συνεχεία να χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων· συνιστά ως εκ τούτου να δοθεί μεγάλη προτεραιότητα στην κατάρτιση και/ή βελτίωση κτηματολογίων και να προβλεφθούν πόροι για τη χαρτογράφηση και την καταχώριση των ιδιοκτησιών και την επιβολή του εμπράγματου δικαίου από τα δικαστήρια·

39.   καλεί τις αφρικανικές κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των μοντέλων παραγωγής (ώστε να αποφευχθεί η καθιέρωση εντατικών συστημάτων μονοκαλλιέργειας) και να προαγάγουν μοντέλα αειφόρου παραγωγής καλύτερα προσαρμοσμένα στο αφρικανικό περιβάλλον τους·

40.   επιμένει ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων είναι ενδεχομένως μεγάλης σημασίας για τη γεωργία στις αφρικανικές χώρες, αλλά τα περιβαλλοντικά οφέλη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το είδος των ενεργειακών καλλιεργειών καθώς και από την ενέργεια που απορροφάται στη συνολική αλυσίδα παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πραγματικά οφέλη από την άποψη της μείωσης των εκπομπών CO2 δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί και ότι θα πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην αποφυγή πιθανής ζημίας στη φύση και το περιβάλλον εξαιτίας της ανεξέλεγκτης αύξησης της παραγωγής βιοκαυσίμων·

41.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν αποτελεσματικότερες αναπτυξιακές πολιτικές που θα επιτρέψουν τη δημιουργία πιο εκτεταμένων βασικών υποδομών εξυπηρέτησης του γεωργικού τομέα (άρδευση, ηλεκτρισμός, μεταφορές, οδικό δίκτυο κ.λπ.) και την καλύτερη διάθεση των πόρων που διατίθενται σε τέτοιου είδους βασικές δημόσιες υπηρεσίες·

42.   πιστεύει ότι προσβάσιμες και καλά στοχευμένες πληροφορίες πρέπει να καταστούν διαθέσιμες σε γεωργούς μικρής κλίμακας και θα πρέπει να διαδοθούν ευρέως στις τοπικές γλώσσες, επί παραδείγματι μέσω αγροτικών ραδιοφωνικών σταθμών, και τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στις αγροτικές περιοχές·

43.   επιμένει στην ανάγκη εφαρμογής πολιτικών που θα στηρίζουν πρακτικές και τεχνικές συμβατές με το περιβάλλον και τη διαχείριση των φυσικών πόρων (στοιχείο απαραίτητο για την αρμονική, αειφόρο ανάπτυξη) και θα διασφαλίζουν την καλύτερη φροντίδα των γεωργικών εκτάσεων και των αγροτικών οικοσυστημάτων, ώστε να αποτρέπεται κάθε επιδείνωση της σημερινής διαδικασίας απερήμωσης·

44.   καλεί την ΕΕ να προωθήσει την αποτελεσματικότερη ένταξη των εθνικών σχεδίων που καταρτίζονται στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της απερήμωσης στις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές των αφρικανών εταίρων·

45.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει αποτελεσματική συνεργασία με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και το Διεθνές Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των εν λόγω οργανισμών στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της υπαίθρου·

46.   ζητεί από τη διεθνή κοινότητα και τις αφρικανικές κυβερνήσεις να αναλάβουν κοινή δέσμευση για την καταπολέμηση της πανδημίας του HIV/AIDS·

47.   στηρίζει προσπάθειες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για τη συμπερίληψη των ενδιαφερομένων ομάδων γεωργών και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων στη διαδικασία διαβούλευσης για θέματα πολιτικής που τους αφορούν· επισημαίνει ότι η δημιουργία ικανοτήτων όσον αφορά την ανθρωποκεντρική υποστήριξη των γεωργικών πληθυσμών είναι θεμελιώδης για την εν λόγω διαδικασία· τονίζει ότι η στήριξη των ιδιοκτητών μικρών εκμεταλλεύσεων, της οικογενειακής γεωργίας, καθώς και οικολογικών γεωργικών πρακτικών, αποτελούν βασικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας·

48.   τονίζει ότι η χρησιμοποίηση και η εκμετάλλευση παιδιών σε γεωργικές εργασίες στην Αφρική είναι διαδεδομένη και δεν υπόκειται σε κανόνες και καλεί την Κοινότητα να στηρίξει διεθνείς προσπάθειες, ιδίως του FAO και της ΔΟΕ, για την αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού προβλήματος·

49.   ζητεί τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της κατάρτισης με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να ακολουθούν σπουδές ανώτερης εκπαίδευσης στον τομέα της γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και για τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας για τους απόφοιτους του κλάδου αυτού με βασικό σκοπό τη μείωση της μετανάστευσης από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές καθώς και από τις αναπτυσσόμενες προς τις ανεπτυγμένες χώρες· τονίζει ότι αυτό πρέπει να συνδεθεί με την ενίσχυση των τοπικών κυβερνήσεων και αρχών προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η εδαφική διαχείριση από τις τοπικές κοινότητες·

50.   ζητεί μια κοινή στρατηγική με σκοπό να αντιμετωπισθούν τα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της διαρροής επιστημονικού δυναμικού· τονίζει ότι ενώ ο περιορισμός της μετανάστευσης προς την ΕΕ δεν θα πρέπει να θεωρείται προϋπόθεση για την παροχή βοήθειας, συνιστά ωστόσο μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά την τεράστια ζημία που προκαλεί η μετανάστευση στον κοινωνικό ιστό της Αφρικής, και τις αρνητικές επιπτώσεις της για την πρόοδο προς την πλήρη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Αφρικής·

51.   εφιστά την προσοχή στην ανάγκη προώθησης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής βάσει των αρχών της αλληλεγγύης προς τις αφρικανικές χώρες και της από κοινού ανάπτυξης, και ζητεί μια ισχυρότερη εταιρική σχέση μεταξύ των τοπικών θεσμικών φορέων και εκείνων που έχουν την έδρα τους στα κράτη μέλη·

52.   στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να ενθαρρύνει την κυκλική μετανάστευση, με σκοπό να προαγάγει την κυκλοφορία της αποκτώμενης γνώσης και εμπειρίας, και ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες από κοινού ανάπτυξης, με σκοπό την ενίσχυση της συμβολής των κοινοτήτων των μεταναστών στην ανάπτυξη των χωρών προέλευσής τους·

53.   συνιστά την παροχή ακριβούς πληροφόρησης όσον αφορά τις εφαρμοζόμενες δράσεις για τη στήριξη του γεωργικού τομέα, της ανάπτυξης της υπαίθρου και της επισιτιστικής ασφάλειας στην Αφρική, με σκοπό να προαχθεί η καλύτερη ενημέρωση και να ενισχυθεί, συνεπώς, η δέσμευση των δωρητών·

54.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, στο εκτελεστικό συμβούλιο της Αφρικανικής Ένωσης, στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, καθώς και στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) ΕΕ C 254, 26.10.2007, σ. 25.
(2) ΕΕ C 280 E, 18.11.2006, σ. 475.
(3) ΕΕ C 292 E, 1.12.2006, σ. 121.
(4) ΕΕ C 33 E, 9.2.2006, σ. 311.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0274.
(6) ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1.
(7) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.
(8) ΕΕ L 209, 11.8.2005, σ. 27.
(9) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.
(10) EE C 303 E, 13.12.2006, σ. 865.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου