Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Τροποποίηση της συμφωνίας ΕΚ/Μαρόκου σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *
 Τροποποίηση των συμφωνιών σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές που έχουν συναφθεί με τη Γεωργία, το Λίβανο, τις Μαλβίδες, τη Σιγκαπούρη και την Ουρουγουάη για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *
 Προσαρμογή του παραρτήματος VIII της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας *
 Έλεγχος κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών *
 Διατάξεις ρυμούλκησης και οπισθοπορείας των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (κωδικοποιημένη έκδοση) *
 Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των μόσχων (κωδικοποιημένη έκδοση) *
 Εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (αναδιατύπωση) *
 Προσωρινές διατάξεις για τους συντελεστές ΦΠΑ *
 Σύσταση της κοινής επιχείρησης ARTEMIS *
 Σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC *
 Σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα *
 Σύσταση της κοινής επιχείρησης Clean Sky *
 Διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007
 Περιβάλλον χωρίς χαρτί στα τελωνεία και στις εμπορικές επιχειρήσεις ***II
 Κοινοτική πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον ***II
 Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη ***II
 Διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικου συστήματος (αναδιατύπωση) ***I
 Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς και στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης *
 Σήμανση προέλευσης των προϊόντων

Τροποποίηση της συμφωνίας ΕΚ/Μαρόκου σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *
PDF 255kWORD 35k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου, σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0497 – C6-0329/2007 – 2007/0183(CNS))
P6_TA(2007)0578A6-0457/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2007)0497),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80, 300, παράγραφος 2 και 300, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0329/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51, 83, παράγραφος 7 και 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0457/2007),

1.   εγκρίνει τη σύναψη του Πρωτοκόλλου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.


Τροποποίηση των συμφωνιών σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές που έχουν συναφθεί με τη Γεωργία, το Λίβανο, τις Μαλβίδες, τη Σιγκαπούρη και την Ουρουγουάη για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *
PDF 256kWORD 35k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλων τροποποίησης των συμφωνιών όσον αφορά ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Γεωργίας, της Δημοκρατίας του Λιβάνου, της Δημοκρατίας των Μαλδίβων, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0366 – C6-0265/2007 – 2007/0125(CNS))
P6_TA(2007)0579A6-0456/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2007)0366),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 80, παράγραφος 2 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0265/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51, το άρθρο 83, παράγραφος 7 και το άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0456/2007),

1.   εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και την κυβέρνηση της Γεωργίας, τη Δημοκρατία του Λιβάνου, τη Δημοκρατία των Μαλδίβων, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, την κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης και την Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης.


Προσαρμογή του παραρτήματος VIII της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας *
PDF 257kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την προσαρμογή του παραρτήματος VIII της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (COM(2007)0594 – C6-0405/2007 –2007/0217(CNS))
P6_TA(2007)0580A6-0455/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0594),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 4, της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0405/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0455/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Έλεγχος κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών *
PDF 255kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 για τον έλεγχο κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών (COM(2007)0489 – C6-0282/2007 – 2007/0178(CNS))
P6_TA(2007)0581A6-0478/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0489),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0282/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0478/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Διατάξεις ρυμούλκησης και οπισθοπορείας των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
PDF 254kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις διατάξεις ρυμούλκησης και οπισθοπορείας των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0319 – C6-0175/2007 – 2007/0117(COD))
P6_TA(2007)0582A6-0474/2007

(Διαδικασία συναπόφασης – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0319),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0175/2007),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0474/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.


Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
PDF 253kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0446 – C6-0241/2007 – 2007/0164(COD))
P6_TA(2007)0583A6-0473/2007

(Διαδικασία συναπόφασης – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0446),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0241/2007),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0473/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.


Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (κωδικοποιημένη έκδοση) *
PDF 253kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού (Ευρατόμ) του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0302 – C6-0205/2007 – 2007/0103(CNS))
P6_TA(2007)0584A6-0475/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0302),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0205/2007),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ης Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0475/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.


Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των μόσχων (κωδικοποιημένη έκδοση) *
PDF 252kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2006)0258 – C6-0200/2006 – 2006/0097(CNS))
P6_TA(2007)0585A6-0476/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0258),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0200/2006),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ης Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0476/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.


Εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (αναδιατύπωση) *
PDF 389kWORD 94k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (αναδιατυπωμένη έκδοση) (COM(2007)0031 – C6-0093/2007 – 2007/0014(CNS))
P6_TA(2007)0586A6-0480/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0031),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0093/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1)

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 80 α του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη θετική γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0480/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Πρέπει να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες για τα γένη και είδη οπωροφόρων δένδρων που έχουν ιδιαίτερη οικονομική σημασία στην Κοινότητα, και να προβλεφθεί κοινοτική διαδικασία για τη μελλοντική επέκταση της εφαρμογής των κανόνων αυτών και σε άλλα γένη και είδη οπωροφόρων δένδρων τα οποία θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των γενών και ειδών στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία. Τα γένη και είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα πρέπει να είναι γένη και είδη που καλλιεργούνται ευρέως στα κράτη μέλη και για το πολλαπλασιαστικό υλικό τους υπάρχει μια σημαντική αγορά η οποία καλύπτει περισσότερα από ένα κράτη μέλη. 
(6)  Πρέπει να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες για τα γένη και είδη οπωροφόρων δένδρων που έχουν ιδιαίτερη οικονομική σημασία στην Κοινότητα, και να προβλεφθεί κοινοτική διαδικασία για τη μελλοντική επέκταση της εφαρμογής των κανόνων αυτών και σε άλλα γένη και είδη οπωροφόρων δένδρων τα οποία θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των γενών και ειδών στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία. Τα γένη και είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα πρέπει να είναι γένη και είδη που καλλιεργούνται ευρέως στα κράτη μέλη και για το πολλαπλασιαστικό υλικό τους υπάρχει μια σημαντική αγορά.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Τα γενετικά τροποποιημένα οπωροφόρα δένδρα δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά για καταχώριση στον κατάλογο, εκτός εάν έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή κάθε κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές
(11)  Τα γενετικά τροποποιημένα οπωροφόρα δένδρα δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά για καταχώριση στον κατάλογο, παρά μόνο ως υποκείμενα επί των οποίων θα εμβολιάζονται οι επιθυμητές ποικιλίες και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή κάθε κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρεται ο στόχος της γενετικής τροποποίησης.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Οι προμηθευτές που διαθέτουν οπωροφόρα δένδρα ή πολλαπλασιαστικό υλικό μόνο σε πρόσωπα τα οποία δεν ασκούν ως επαγγελματική δραστηριότητα την παραγωγή ή πώληση οπωροφόρων δένδρων ή πολλαπλασιαστικού υλικού θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής.
Διαγράφεται
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)
(15α) Οι προμηθευτές που διαθέτουν στην αγορά πολλαπλασιαστικό υλικό ή οπωροφόρα δένδρα είναι σκόπιμο να έχουν μια εξειδίκευση στον τομέα.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)
(16α) Επί πλέον και προκειμένου ο παραγωγός να τύχει κοινοτικής συγχρηματοδότησης για την εγκατάσταση οπωρώνα, το πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιεί θα πρέπει να προέρχεται από επίσημα εγγεγραμμένους προμηθευτές.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Ο στόχος  αυτός μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα είτε με κοινή γνώση της ποικιλίας, ιδίως για τις παλιές ποικιλίες,  είτε με την ύπαρξη μιας περιγραφής βάσει των πρωτοκόλλων του κοινοτικού γραφείου φυτικών ποικιλιών (CPVO) ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα, βάσει άλλων διεθνών ή εθνικών κανόνων. 
(17)  Ο στόχος  αυτός μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα είτε με κοινή γνώση της ποικιλίας, ιδίως για τις παλιές ποικιλίες,  είτε με την ύπαρξη μιας περιγραφής βάσει των πρωτοκόλλων του κοινοτικού γραφείου φυτικών ποικιλιών (CPVO) ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα, βάσει άλλων διεθνών ή εθνικών κανόνων. Για τον σκοπό αυτό οι ποικιλίες που τίθενται σε εμπορία θα πρέπει να είναι καταχωρισμένες σε σχετικό κατάλογο.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες οι οποίοι, σε περίπτωση παροδικών δυσχερειών εφοδιασμού, λόγω φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαγιάς, θύελλας και καταστροφής στο στάδιο της ανθοφορίας, ή απρόβλεπτων περιστάσεων, να επιτρέπουν την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων που υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις από εκείνες που προβλέπει η παρούσα οδηγία για περιορισμένη χρονική και υπό ειδικούς όρους.
(22)  Θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες οι οποίοι, σε περίπτωση παροδικών δυσχερειών εφοδιασμού, λόγω φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαγιάς και θύελλας, ή απρόβλεπτων περιστάσεων, να επιτρέπουν την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων που υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις από εκείνες που προβλέπει η παρούσα οδηγία  για περιορισμένη χρονική περίοδο και υπό ειδικούς όρους.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εξαιρούν από τις προϋποθέσεις σχετικά με την επισήμανση και από τους ελέγχους και τις επίσημες επιθεωρήσεις τους μικροπαραγωγούς των οποίων το σύνολο της παραγωγής και πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων προορίζεται για τελική χρήση από πρόσωπα της τοπικής αγοράς που δεν μετέχουν επαγγελματικά στην παραγωγή δένδρων ("τοπική κυκλοφορία").
Διαγράφεται
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να επιτρέπεται η εμπορία, εντός της Κοινότητας, πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων που παράγονται σε τρίτες χώρες, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα αυτά παρέχουν πάντοτε τις ίδιες εγγυήσεις με το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που παράγονται στην Κοινότητα και συμφωνούν με τις κοινοτικές διατάξεις.
(25)  Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να επιτρέπεται η εμπορία, εντός της Κοινότητας, πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων που παράγονται σε τρίτες χώρες, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα αυτά παρέχουν πάντοτε τις ίδιες εγγυήσεις με το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που παράγονται στην Κοινότητα και συμφωνούν με τις κοινοτικές διατάξεις. Οι εξαγωγικοί οίκοι πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων των τρίτων χωρών είναι καταχωρισμένοι σε μητρώα.
Τροπολογία 11
Άρθρο 2, σημείο 4
4) "κλώνος", ο απόγονος από αγενή πολλαπλασιασμό μιας ποικιλίας σύμφωνης με στέλεχος οπωροφόρου δένδρου, επιλεγμένου για την ταυτότητα της ποικιλίας, τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά και την υγειονομική του κατάσταση.
4) "κλώνος", ο απόγονος από αγενή πολλαπλασιασμό μιας ποικιλίας ενός φυτικού είδους οπωροφόρου δένδρου, σύμφωνης με στέλεχος οπωροφόρου δένδρου, επιλεγμένου για την ταυτότητα της ποικιλίας, τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά και την υγειονομική του κατάσταση·
Τροπολογία 12
Άρθρο 2, σημείο 8, στοιχείο ε)
ε) έχει διαπιστωθεί σε επίσημη επιθεώρηση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ)·
ε) διαπιστώνεται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργούνται κατά την επίσημη επιθεώρηση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ)·
Τροπολογία 13
Άρθρο 2, σημείο 11, στοιχείο α)
α) μια αρχή η οποία δημιουργείται ή ορίζεται από το κράτος μέλος, υπό τον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης, και η οποία ευθύνεται για θέματα ποιότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων·
α) μια αρχή η οποία δημιουργείται ή ορίζεται από το κράτος μέλος, υπό τον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης, και η οποία ευθύνεται για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ελέγχων σε θέματα ποιότητας, πιστοποίησης και φυτοϋγείας, του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων·
Τροπολογία 14
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α)
α) το πολλαπλασιαστικό υλικό έχει πιστοποιηθεί επισήμως ως "μητρικό υλικό", "βασικό υλικό πολλαπλασιασμού" ή "πιστοποιημένο υλικό" ή έχει διαπιστωθεί σε επίσημη επιθεώρηση ότι πρόκειται για υλικό CAC,
α) το πολλαπλασιαστικό υλικό έχει πιστοποιηθεί επισήμως ως "μητρικό υλικό", "βασικό υλικό πολλαπλασιασμού" ή "πιστοποιημένο υλικό" ή πληροί τις προϋποθέσεις για υλικό CAC,
Τροπολογία 15
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β)
β) τα οπωροφόρα δένδρα έχουν πιστοποιηθεί επισήμως ως πιστοποιημένο υλικό ή έχει διαπιστωθεί σε επίσημη επιθεώρηση ότι αποτελούν υλικό CAC.
Διαγράφεται
Τροπολογία 16
Άρθρο 3, παράγραφος 2
2.  Όταν πρόκειται για ποικιλία η οποία συνίσταται σε γενετικά τροποποιημένο οργανισμό κατά την έννοια των σημείων 1 και 2 του άρθρου 2 της οδηγίας 2001/18/EΚ, η ποικιλία γίνεται δεκτή για καταχώριση στον κατάλογο μόνον εφόσον έχει εγκριθεί σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία ή σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003.
2.  Όταν πρόκειται για ποικιλία η οποία συνίσταται σε γενετικά τροποποιημένο οργανισμό κατά την έννοια των σημείων 1 και 2 του άρθρου 2 της οδηγίας 2001/18/EΚ, η ποικιλία γίνεται δεκτή για καταχώριση στον κατάλογο μόνον εφόσον έχει εγκριθεί σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία ή σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί σαν υποκείμενο επί του οποίου εμβολιάζεται η επιθυμητή ποικιλία.
Τροπολογία 17
Άρθρο 3, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Στην περίπτωση μιας ποικιλίας που αποτελεί γενετικά τροποποιημένο οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου 2, σημεία 1 και 2, της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, πραγματοποιείται ειδική αξιολόγηση των κινδύνων κυρίως όσον αφορά την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, ενώ επιβάλλεται κατάλληλη επισήμανση για την πληροφόρηση του αγοραστή ότι προμηθεύεται γενετικά τροποποιημένο υλικό, και περιγράφεται ο στόχος της γενετικής τροποποίησης.
Τροπολογία 18
Άρθρο 3, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Διάθεση στο εμπόριο από επίσημα εγγεγραμμένους προμηθευτές πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων, που θα αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του παραγωγού σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα εγκατάστασης οπωρώνα.
Τροπολογία 19
Άρθρο 4, στοιχείο γα) (νέο)
γα) συμπληρωματικές ή αυστηρότερες προϋποθέσεις για το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα, τις οποίες τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν, για τη δική τους παραγωγή.
Τροπολογία 20
Άρθρο 5, παράγραφος 1
1.  Οι προμηθευτές εγγράφονται σε επίσημο μητρώο με βάση τις δραστηριότητες που ασκούν δυνάμει της παρούσας οδηγίας.
1.  Οι προμηθευτές εγγράφονται σε επίσημο μητρώο με βάση τις δραστηριότητες που ασκούν δυνάμει της παρούσας οδηγίας, και είναι κάτοχοι σχετικής άδειας εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, που εκδίδεται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ορίζει κάθε κράτος μέλος.
Τροπολογία 21
Άρθρο 5, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Οι προμηθευτές που διαθέτουν πολλαπλασιαστικό υλικό ή οπωροφόρα δένδρα είναι σκόπιμο να έχουν μια εξειδίκευση στον τομέα, και να είναι γεωπόνοι ή επιχειρήσεις που θα απασχολούν αυτές τις ειδικότητες.
Τροπολογία 22
Άρθρο 5, παράγραφος 1β (νέα)
1β. Τα κράτη μέλη μεριμνούν και ελέγχουν ώστε οι προμηθευτές να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την τήρηση των προτύπων της παρούσας οδηγίας σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων.
Τροπολογία 23
Άρθρο 5, παράγραφος 2
2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στους προμηθευτές που εμπορεύονται μόνο με πρόσωπα τα οποία δεν ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή, την αναπαραγωγή ή την πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού ή οπωροφόρων δένδρων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 24
Άρθρο 6, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο
3.  Όταν πολλαπλασιαστικό υλικό ή οπωροφόρα δένδρα διατίθενται στο εμπόριο, οι προμηθευτές τηρούν μητρώο των πωλήσεων ή των αγορών τους επί τουλάχιστον δώδεκα μήνες.
3.  Όταν πολλαπλασιαστικό υλικό ή οπωροφόρα δένδρα διατίθενται στο εμπόριο, οι προμηθευτές τηρούν μητρώο των πωλήσεων ή των αγορών τους επί τουλάχιστον πέντε χρόνια.
Τροπολογία 25
Άρθρο 7, παράγραφος 2
2.  Όταν πρόκειται για πολλαπλασιαστικό υλικό ποικιλίας η οποία έχει τροποποιηθεί γενετικά, κάθε επισήμανση του υλικού και κάθε έγγραφο, επίσημο ή άλλο, που συνοδεύει το υλικό βάσει της παρούσας οδηγίας αναφέρει σαφώς ότι η ποικιλία έχει τροποποιηθεί γενετικά και κατονομάζει τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.
2.  Όταν πρόκειται για πολλαπλασιαστικό υλικό ποικιλίας η οποία έχει τροποποιηθεί γενετικά, κάθε επισήμανση του υλικού και κάθε έγγραφο, επίσημο ή άλλο, που συνοδεύει το υλικό βάσει της παρούσας οδηγίας αναφέρει σαφώς ότι η ποικιλία έχει τροποποιηθεί γενετικά και κατονομάζει τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, καθώς επίσης διευκρινίζει τον σκοπό της γενετικής τροποποίησης.
Τροπολογία 26
Άρθρο 12, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Οι εξαγωγικοί οίκοι πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων των τρίτων χωρών είναι καταχωρισμένοι σε μητρώα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ανιχνευσιμότητα διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια.
Τροπολογία 28
Άρθρο 19α (νέο)
Άρθρο 19α
Αξιολόγηση εφαρμογής
Εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής της και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, από τις τυχόν προτάσεις τροποποίησης.
Τροπολογία 29
Άρθρο 21
Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιτρέψουν για μια μεταβατική περίοδο που λήγει την 1η Ιανουαρίου 2ΧΧΧ την εμπορία στο έδαφός τους πιστοποιημένου υλικού και υλικού CAC που προέρχεται από μητρικά φυτά τα οποία υπήρχαν κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιτρέψουν για μια μεταβατική περίοδο που λήγει δέκα χρόνια μετά από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας οδηγίας, την εμπορία στο έδαφός τους πιστοποιημένου υλικού και υλικού CAC που προέρχεται από μητρικά φυτά τα οποία υπήρχαν κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 30
Άρθρο 22, εδάφιο 2α (νέο)
Οι διατάξεις εφαρμογής της υπό κατάργηση οδηγίας 92/34/ΕΟΚ εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου υιοθετηθούν νέες.

(1) ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.


Προσωρινές διατάξεις για τους συντελεστές ΦΠΑ *
PDF 353kWORD 55k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες προσωρινές διατάξεις για τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2007)0381 – C6-0253/2007 – 2007/0136(CNS))
P6_TA(2007)0587A6-0469/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0381),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0253/2007),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ εκτός των κανονικών συντελεστών ΦΠΑ (COM(2007)0380),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0469/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1
(1)  Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, θεσπίζει ορισμένες παρεκκλίσεις στον τομέα των επιβαλλόμενων συντελεστών του ΦΠΑ. Ορισμένες από τις παρεκκλίσεις αυτές λήγουν σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ η ισχύς των άλλων συνεχίζεται έως τη στιγμή της έγκρισης των οριστικών διευθετήσεων.
(1)  Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, θεσπίζει ορισμένες παρεκκλίσεις στον τομέα των επιβαλλόμενων συντελεστών του ΦΠΑ. Ορισμένες από τις παρεκκλίσεις αυτές λήγουν σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ η ισχύς των άλλων συνεχίζεται έως τη στιγμή της έγκρισης των οριστικών διευθετήσεων για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Α (νέα)
(1α) Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας η Κοινότητα δεν θα πρέπει να παρεισδύει σε θέματα αρμοδιότητας των κρατών μελών στον τομέα της εμμέσου φορολογίας περισσότερο από όσο απαιτείται για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τον ορισμό των συντελεστών ΦΠΑ. Συγκεκριμένα οι σε τοπική κλίμακα παρεχόμενες υπηρεσίες, στον βαθμό όπου δεν περιλαμβάνονται διασυνοριακές δραστηριότητες, έχουν κατ' αρχήν μηδενική επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2
(2)  Για να εξασφαλιστεί η πιο ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών, η ισχύς των παρεκκλίσεων που δεν εναντιώνονται στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και που δεν αντιβαίνουν σε άλλες κοινοτικές πολιτικές παρατείνεται έως τα τέλη του 2010, ημερομηνία λήξης του ελάχιστου συντελεστή του 15% που ισχύει για τους κανονικούς συντελεστές και την ημερομηνία λήξης του πειράματος εφαρμογής μειωμένων συντελεστών για τις υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας. Αντιθέτως, δεν θα πρέπει να παραταθεί η ισχύς ορισμένων παρεκκλίσεων.
(2)  Για να εξασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών, η ισχύς των παρεκκλίσεων που δεν εναντιώνονται στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και που δεν αντιβαίνουν σε άλλες κοινοτικές πολιτικές παρατείνεται έως τα τέλη του 2010, ημερομηνία λήξης του ελάχιστου συντελεστή του 15% που ισχύει για τους κανονικούς συντελεστές και την ημερομηνία λήξης του πειράματος εφαρμογής μειωμένων συντελεστών για τις υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας. Λόγω ειδικών αιτίων, δεν θα πρέπει να παραταθεί η ισχύς ορισμένων παρεκκλίσεων.
Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2Α (νέα)
(2α) Η περίοδος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 πρέπει να επαρκεί για να δώσει στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με την εγκατάλειψη του στόχου της θέσπισης οριστικού συστήματος για τη φορολόγηση των διακοινοτικών συναλλαγών βάσει της αρχής της φορολόγησης στο κράτος προελεύσεως και σχετικά με μία προσέγγιση που να οδηγεί σε μείωση των αποστάσεων μεταξύ των συντελεστών ΦΠΑ.
Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2Β (νέα)
(2β) Η περίοδος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 πρέπει επίσης να επαρκεί για να δώσει στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με την τελική δομή των συντελεστών ΦΠΑ, όπου πρέπει να περιέχονται και επιλογές που να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και άλλες κοινοτικές πολιτικές. Κατά την ως άνω περίοδο οι εν ισχύι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο συνετό λαμβάνοντας δεόντως υπόψη οριακές περιπτώσεις, ώστε να μην εμποδίζονται τα κράτη μέλη στην επιδίωξη θεμιτών στόχων πολιτικής πριν ή μετά τη λήψη αποφάσεως από το Συμβούλιο σχετικά με την τελική δομή του φόρου προστιθεμένης αξίας.
Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2Γ (νέα)
(2γ) Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και μετά τη λήψη αποφάσεως από το Συμβούλιο σχετικά με ένα οριστικό σύστημα για τη φορολόγηση των διακοινοτικών συναλλαγών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους, ή σε εξαιρετικές περιστάσεις ακόμη και μηδενικούς συντελεστές, σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως είναι τα τρόφιμα και τα φάρμακα, για σαφώς καθορισμένους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους και προς όφελος του τελικού καταναλωτή.
Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2Δ (νέα)
(2δ) Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και μετά τη λήψη αποφάσεως από το Συμβούλιο σχετικά με ένα οριστικό σύστημα για τη φορολόγηση των διακοινοτικών συναλλαγών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους ή σε εξαιρετικές περιστάσεις ακόμη και μηδενικούς συντελεστές στην σε τοπική κλίμακα παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών και της παροχής αγαθών που συνδέονται με την εκπαίδευση, τo ευ ζην, τις κοινωνικές ασφαλίσεις και τον πολιτισμό.
Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2Ε (νέα)
(2ε) Οιοδήποτε μελλοντικό σύστημα φορολόγησης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών θα πρέπει να είναι διαφανές και να βασίζεται σε διοικητική απλότητα.
Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6
(6)  Δεν θα πρέπει να παραταθεί η ισχύς των παρεκκλίσεων που παραχωρήθηκαν στην Ουγγαρία και στην Σλοβακία, εφόσον τα εν λόγω κράτη μέλη δεν εφάρμοσαν ή δεν εφαρμόζουν πλέον μειωμένους συντελεστές.
(6)  Πρέπει να τονισθεί ότι σε εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν εφαρμόσει ή δεν εφαρμόζουν πλέον προσωρινές παρεκκλίσεις ΦΠΑ, η ισχύς των οποίων έληγε το 2007, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να επωφεληθούν αυτών των προσωρινών παρεκκλίσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Σύσταση της κοινής επιχείρησης ARTEMIS *
PDF 570kWORD 213k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση της "κοινής επιχείρησης ARTEMIS" για την υλοποίηση κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών (COM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))
P6_TA(2007)0588A6-0484/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0243),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1) και ειδικότερα το άρθρο 185 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2) (ΔΣ) και ειδικότερα την παράγραφο 47 της εν λόγω συμφωνίας,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 171 και 172 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0172/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0484/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που σημειώνεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1α του τρέχοντος πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου 2007-2013 και με όσα προβλέπει η παράγραφος 47 της Διοργανικής Συμφωνίας (ΔΣ) της 17ης Μαΐου 2006· παρατηρεί ότι οιαδήποτε χρηματοδότηση πέραν του 2013 θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το προσεχές χρηματοδοτικό πλαίσιο·

3.   υπενθυμίζει ότι η γνωμοδότηση την οποία εξέδωσε η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν προδικάζει την έκβαση της διαδικασίας του άρθρου 47 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006, η οποία έχει εφαρμογή στην ίδρυση της Κοινής Επιχείρησης ARTEMIS·

4.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 119, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης Ευρατόμ·

5.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

6.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Πρέπει να αποφέρει σχέδια και αρχιτεκτονικές αναφοράς που προσφέρουν κοινές αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις για δεδομένο εύρος εφαρμογών, ενδιάμεσο λογισμικό που επιτρέπει αρραγή συνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα, και ολοκληρωμένες μεθόδους συστημικού σχεδιασμού και εργαλεία για ταχεία ανάπτυξη και δημιουργία πρωτότυπων. Η φιλοδοξία και το πεδίο εφαρμογής των δηλωμένων στόχων της ΚΤΠ στα "ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών", η κλίμακα των οικονομικών και τεχνικών πόρων που πρέπει να ενεργοποιηθούν, καθώς και η ανάγκη για επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού και συνέργειας πόρων και χρηματοδότησης, απαιτούν ανάληψη δράσης από την Κοινότητα Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να συσταθεί κοινή επιχείρηση (εφεξής αναφερόμενη ως "κοινή επιχείρηση ARTEMIS") βάσει του άρθρου 171 της συνθήκης ΕΚ ως νομική οντότητα για την υλοποίηση της ΚΤΠ στα "ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών". Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση των δραστηριοτήτων Ε&Α που εισήχθησαν από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013), συγκροτείται η κοινή επιχείρηση ARTEMIS για χρονική περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017, η οποία είναι δυνατόν να παραταθεί.
(11)  Πρέπει να αποφέρει σχέδια και αρχιτεκτονικές αναφοράς που προσφέρουν κοινές αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις για δεδομένο εύρος εφαρμογών, ενδιάμεσο λογισμικό που επιτρέπει αρραγή συνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα, και ολοκληρωμένες μεθόδους συστημικού σχεδιασμού και εργαλεία για ταχεία ανάπτυξη και δημιουργία πρωτότυπων. Η φιλοδοξία και το πεδίο εφαρμογής των δηλωμένων στόχων της ΚΤΠ στα "ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών", η κλίμακα των οικονομικών και τεχνικών πόρων που πρέπει να ενεργοποιηθούν, καθώς και η ανάγκη για επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού και συνέργειας πόρων και χρηματοδότησης, απαιτούν ανάληψη δράσης από την Κοινότητα Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να συσταθεί κοινή επιχείρηση (εφεξής αναφερόμενη ως "κοινή επιχείρηση ARTEMIS") βάσει του άρθρου 171 της συνθήκης ΕΚ ως νομική οντότητα για την υλοποίηση της ΚΤΠ στα "ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών". Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση των δραστηριοτήτων Ε&Α που εισήχθησαν από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013), συγκροτείται η κοινή επιχείρηση ARTEMIS για χρονικό διάστημα που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017. Πρέπει να διασφαλισθεί ότι, μετά την τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το 2013, τα έργα που θα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη θα εκτελεστούν, θα παρακολουθούνται και θα χρηματοδοτηθούν μέχρι το 2017.
Η παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται σε ολόκληρο το κείμενο.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS πρέπει να είναι όργανο που θα συσταθεί από τις Κοινότητες και του οποίου απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του θα χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1 έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου, συνεκτιμώντας ωστόσο τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από το χαρακτήρα των ΚΤΠ ως συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και ιδίως από την συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στον προϋπολογισμό.
(12)  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS πρέπει να σέβεται την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά την εξέταση των λογαριασμών εσόδων και δαπανών όλων των οργανισμών που ιδρύονται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, και να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, ως νέων μηχανισμών για την εφαρμογή συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ώστε να εξευρεθεί αποτελεσματικότερη λύση σε σχέση με την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό της Κοινότητας.
____________
1 Άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τον Δημοσιονομικό Κανονισμό που εγαρμόζεται στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72. Διορθωτικό στην ΕΕ L 2, 7.1.2003, σ. 39).
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Η ανάγκη εξασφάλισης σταθερών συνθηκών απασχόλησης και ισότιμης μεταχείρισης του προσωπικού, καθώς και προσέλκυσης ειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού περιωπής, επιβάλλει την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ("κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης") σε όλα τα μέλη του προσωπικού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
(21)  Η ανάγκη εξασφάλισης σταθερών συνθηκών απασχόλησης και ισότιμης μεταχείρισης του προσωπικού, καθώς και προσέλκυσης ειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού περιωπής, επιβάλλει η Επιτροπή να έχει δικαίωμα απόσπασης όσων υπαλλήλων απαιτούνται για τη λειτουργία της κοινής επιχείρησης ARTEMIS. Το υπόλοιπο προσωπικό πρέπει να προσλαμβάνεται από την κοινή επιχείρηση ARTEMIS, σύμφωνα με τους κανόνες απασχόλησης της χώρας υποδοχής.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS πρέπει, με την επιφύλαξη προηγούμενης διαβούλευσης με την Επιτροπή, να διέπεται από χωριστό χρηματοοικονομικό κανονισμό βάσει των αρχών του πλαισίου χρηματοοικονομικού κανονισμού του 2002 που να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες της, οι οποίες προκύπτουν ιδίως από την ανάγκη συνδυασμού κοινοτικής και εθνικής χρηματοδότησης για την αποδοτική και έγκαιρη υποστήριξη δραστηριοτήτων Ε&Α.
(25)  Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για την κοινή επιχείρηση ARTEMIS δεν πρέπει να αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, εκτός αν αυτό απαιτείται ειδικά από τις επιχειρησιακές ανάγκες της, και ιδίως από την ανάγκη συνδυασμού κοινοτικής και εθνικής χρηματοδότησης για την αποδοτική και έγκαιρη υποστήριξη δραστηριοτήτων Ε&Α. Για τη θέσπιση οποιωνδήποτε κανόνων αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση της Επιτροπής. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρέπει να ενημερώνεται για τυχόν τέτοιες παρεκκλίσεις.
_________
1 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72· διορθωτικό στην ΕΕ L 2, 7.1.2003, σ. 39.
_____________
1 ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72. Διορθωτικό στην ΕΕ L 2, 7.1. 2003, σ. 39.
Τροπολογία 5
Άρθρο 1, παράγραφος 1
1.  Για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας (ΚΤΠ) στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών, συστήνεται κοινή επιχείρηση υπό την έννοια του άρθρου 171 της Συνθήκης, αναφερόμενη στο εξής ως "κοινή επιχείρηση ARTEMIS" για χρονική περίοδο η οποία λήγει στις 31.12.17. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί με αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού.
1.  Για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας (ΚΤΠ) στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών, συστήνεται κοινή επιχείρηση υπό την έννοια του άρθρου 171 της Συνθήκης, αναφερόμενη στο εξής ως "κοινή επιχείρηση ARTEMIS" για χρονικό διάστημα που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Διασφαλίζεται ότι, μετά την τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το 2013, τα έργα που θα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη θα εκτελεστούν, θα παρακολουθούνται και θα χρηματοδοτηθούν μέχρι το 2017.
Τροπολογία 6
Άρθρο 2, στοιχείο δ)
δ) να εξασφαλίσει την απόδοση και τη βιωσιμότητα των ΚΤΠ στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών·
Διαγράφεται
Τροπολογία 7
Άρθρο 2, στοιχείο δα) (νέο)
δα) να προωθηθεί η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δραστηριότητές του·
Τροπολογία 8
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο α)
(α) χρηματοοικονομική συνεισφορά από την ARTEMISIA έως 20 εκατ. ευρώ ή έως ποσοστό 1% του συνολικού κόστους των έργων, οποιοδήποτε ποσό είναι μεγαλύτερο, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 30 εκατ. ευρώ·
α) χρηματοοικονομική συνεισφορά από την ARTEMISIA έως 20 εκατομμύρια ΕUR ή έως ποσοστό 1% του συνολικού κόστους των έργων, οποιοδήποτε ποσό είναι μεγαλύτερο, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια ΕUR·
Τροπολογία 9
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο 1α (νέο)
Το ποσό των συνεισφορών στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία a) και β) δεν υπερβαίνουν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
Τροπολογία 10
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο β)
β) χρηματοοικονομικές συνεισφορές από κράτη μέλη της ARTEMIS υπό μορφή ετήσιων πιστώσεων που καταβάλλονται απευθείας σε οργανισμούς Ε&Α οι οποίοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες Ε&Α·
β) χρηματοοικονομικές συνεισφορές από κράτη μέλη της ARTEMIS υπό μορφή ετήσιων πιστώσεων που καταβάλλονται απευθείας σε οργανισμούς Ε&Α οι οποίοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες Ε&Α· τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS διασφαλίζουν τη χορήγηση εθνικών πόρων με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση.
Τροπολογία 11
Άρθρο 4, παράγραφος 3α (νέα)
3a. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές στο κόστος των έργων από δημόσιους πόρους θα εξαρτώνται από συνεισφορές σε είδος στα έργα, χορηγούμενες από ερευνητικούς και αναπτυξιακούς οργανισμούς για να καλυφθεί το μερίδιό τους στο κόστος των έργων.
Τροπολογία 12
Άρθρο 6, παράγραφος 1
1.  Ο δημοσιονομικός κανονισμός της κοινής επιχείρησης ARTEMIS βασίζεται στις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου. Μπορεί να αποκλίνει από τον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο εφόσον τούτο απαιτείται από τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης διαβούλευσης με την Επιτροπή.
1.  Οι δημοσιονομικοί κανόνες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS δεν αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, εκτός αν τούτο απαιτείται από τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες της, και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συγκατάθεσης της Επιτροπής. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται για παρόμοιες παρεκκλίσεις.
Τροπολογία 13
Άρθρο 7, παράγραφος 5, στοιχείο γ)
γ) Με τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής εξασφαλίζεται ότι η κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης της κοινής επιχείρησης ARTEMIS ακολουθεί τις αρχές της αριστείας και του ανταγωνισμού.
γ) Με τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής που πραγματοποιείται με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εξασφαλίζεται ότι η κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης της κοινής επιχείρησης ARTEMIS ακολουθεί τις αρχές της αριστείας και του ανταγωνισμού.
Τροπολογία 14
Άρθρο 8, παράγραφος 1
1.  Για το προσωπικό της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και για τον εκτελεστικό διευθυντή της ισχύουν οι αρχές του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών και οι κανόνες που θεσπίζονται από κοινού από τα θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους σκοπούς εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS.
1.   Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS προσλαμβάνει το προσωπικό της σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα υποδοχής. Η Επιτροπή μπορεί να αποσπά στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS όσους υπαλλήλους απαιτούνται.
Τροπολογία 15
Άρθρο 8, παράγραφος 2
2.  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS ασκεί έναντι του προσωπικού της τις εξουσίες που ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων αρχή από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 16
Άρθρο 8, παράγραφος 3
3.  Το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία με την Επιτροπή, εγκρίνει τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3.  Το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία με την Επιτροπή, εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής όσον αφορά την απόσπαση υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τροπολογία 17
Άρθρο 9
Άρθρο 9
Διαγράφεται
Προνόμια και ασυλίες
Το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζεται στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS και στο προσωπικό της.
Τροπολογία 18
Άρθρο 10, παράγραφος 1
1.  Η συμβατική ευθύνη της κοινής επιχείρησης ARTEMIS διέπεται από το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχετικές συμβατικές διατάξεις.
1.  Η συμβατική ευθύνη της κοινής επιχείρησης ARTEMIS διέπεται από τις σχετικές συμβατικές διατάξεις και από το δίκαιο που εφαρμόζεται στην εκάστοτε συμφωνία ή σύμβαση.
Τροπολογία 19
Άρθρο 10, παράγραφος 3α (νέα)
3a. Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
Τροπολογία 20
Άρθρο 10, παράγραφος 3β (νέα)
. Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS δεν ευθύνεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μελών της. Δεν ευθύνεται για κανένα κράτος μέλος της ARTEMIS που δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του οι οποίες απορρέουν από προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που έχει δρομολογήσει η κοινή επιχείρηση ARTEMIS.
Τροπολογία 21
Άρθρο 10, παράγραφος 3γ (νέα)
. Τα μέλη ουδεμία ευθύνη φέρουν για τις υποχρεώσεις της Κοινής Επιχείρησης ARTEMIS. Η οικονομική ευθύνη των μελών αποτελεί εσωτερική ευθύνη έναντι μόνον της Κοινής Επιχείρησης ARTEMIS και περιορίζεται στη δέσμευσή τους να συμβάλλουν στους πόρους, όπως ορίζει το άρθρο 4.
Τροπολογία 22
Άρθρο 12, παράγραφος 2
2.  Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2010 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή, επικουρούμενη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, διεξάγει ενδιάμεσες αξιολογήσεις της κοινής επιχείρησης ARTEMIS. Η εν λόγω αξιολόγηση αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, καθώς και την πρόοδο στην κατεύθυνση των στόχων που έχουν οριστεί. Η Επιτροπή ανακοινώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.
2.  Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, την οποία έχει προετοιμάσει επικουρούμενη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η εν λόγω αξιολόγηση αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, καθώς και την πρόοδο στην κατεύθυνση των στόχων που έχουν οριστεί.
Τροπολογία 23
Άρθρο 12, παράγραφος 3
3.  Έως την 31η Μαρτίου 2018, η Επιτροπή, επικουρούμενη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, διεξάγει τελική αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ARTEMIS. Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Διαγράφεται
Τροπολογία 24
Άρθρο 12, παράγραφος 4
4.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
4.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται από τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, με σεβασμό της αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά την εξέταση των λογαριασμών εσόδων και δαπανών όλων των οργανισμών που ιδρύονται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, και αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, ως νέων μηχανισμών για την εφαρμογή συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ώστε να εξευρεθεί αποτελεσματικότερη λύση σε σχέση με την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό της Κοινότητας.
Τροπολογία 25
Άρθρο 17
Μεταξύ της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και της φιλοξενούσας χώρας συνάπτεται συμφωνία φιλοξενίας όσον αφορά τη στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και τις ασυλίες και λοιπή στήριξη που θα προσφέρει το Βέλγιο στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS.
Μεταξύ της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και της φιλοξενούσας χώρας συνάπτεται συμφωνία φιλοξενίας όσον αφορά την υποστήριξη για τη στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και τις ασυλίες και λοιπή στήριξη που θα προσφέρει το Βέλγιο στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS.
Τροπολογία 26
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 3
3.  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS ιδρύεται από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για χρονική περίοδο που λήγει στις 31.12.2017.
3.  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS ιδρύεται από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για χρονικό διάστημα που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Διασφαλίζεται ότι, μετά την τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το 2013, τα έργα που θα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη θα εκτελούνται, θα παρακολουθούνται και θα χρηματοδοτούνται μέχρι το 2017.
Τροπολογία 28
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 4
4.  Η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, συνεκτιμώντας την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί οικονομική βιωσιμότητα.
Διαγράφεται
Τροπολογία 27
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 5α (νέα)
5α. Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS είναι οργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 185 του δημοσιονομικού κανονισμού και της παραγράφου 47 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαϊου 2006·
Τροπολογία 29
Παράρτημα, άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο δ)
δ) να εξασφαλίσει την απόδοση και τη βιωσιμότητα των ΚΤΠ στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών·
Διαγράφεται
Τροπολογία 30
Παράρτημα, άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο δα) (νέο)
δα) να προαγάγει τη συμμετοχή τον ΜΜΕ στις δραστηριότητές της·
Τροπολογία 31
Παράρτημα, άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο η)
η) να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα έργα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των συμμετεχόντων και του ποσού της χρηματοοικονομικής συνεισφοράς της κοινής επιχείρησης ARTEMIS·
η) να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα έργα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των συμμετεχόντων και του ποσού ανά συμμετέχοντα της χρηματοοικονομικής συνεισφοράς της κοινής επιχείρησης ARTEMIS ανά συμμετέχοντα·
Τροπολογία 32
Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 4
4.  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση οποιασδήποτε άλλης νομικής οντότητας ή σχετικά με συστάσεις του διοικητικού συμβουλίου για την προσχώρηση τρίτων χωρών λαμβάνουν υπόψη τη σημασία και τη δυνητική προστιθέμενη αξία του υποψηφίου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
4.  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση οποιασδήποτε άλλης νομικής οντότητας ή σχετικά με συστάσεις του διοικητικού συμβουλίου για την προσχώρηση τρίτων χωρών λαμβάνουν υπόψη τη σημασία και τη δυνητική προστιθέμενη αξία του υποψηφίου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS. Για κάθε αίτηση ένταξης, το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει εγκαίρως την Επιτροπή σχετικά με την πραγματοποιηθείσα αξιολόγηση του υποψηφίου και, εφόσον απαιτείται, σχετικά με τη σύσταση ή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 33
Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 5
5.  Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την κοινή επιχείρηση ARTEMIS. Η αποχώρηση καθίσταται οριστική και ανέκκλητη έξι μήνες έπειτα από την κοινοποίηση στα λοιπά μέλη, ύστερα από την οποία το πρώην μέλος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση εκτός των ήδη υφιστάμενων πριν από την αποχώρησή του.
5.  Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την κοινή επιχείρηση ARTEMIS. Η αποχώρηση καθίσταται οριστική και ανέκκλητη έξι μήνες έπειτα από την κοινοποίηση στα λοιπά μέλη, ύστερα από την οποία το πρώην μέλος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση εκτός των ήδη ανειλημμένων μέσω της απόφασης για την κοινή επιχείρηση ARTEMIS, σύμφωνα με το καταστατικό αυτό πριν από την αποχώρηση του μέλους. Η υποχρέωση για υποβολή εξάμηνης κοινοποίησης δεν εφαρμόζεται όταν η αποχώρηση μέλους οφείλεται σε τροποποίηση του καταστατικού και αποτελεί άμεση συνέπειά της.
Τροπολογία 34
Παράρτημα, άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο γ)
γ) εγκρίνει το δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ARTEMIS σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού·
γ) εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή·
Τροπολογία 35
Παράρτημα, άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο ε)
ε) εγκρίνει τη δρομολόγηση προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων·
ε) εγκρίνει το περιεχόμενο, τους στόχους και τη δρομολόγηση προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων·
Τροπολογία 36
Παράρτημα, άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο β)
β) Το συμβούλιο των δημόσιων αρχών εκλέγει τον πρόεδρο του.
β) Το συμβούλιο των δημόσιων αρχών εκλέγει τον πρόεδρο του ανά διετία. Ο ίδιος πρόεδρος μπορεί να επανεκλεγεί δύο μόνο φορές.
Τροπολογία 37
Παράρτημα, άρθρο 9, παράγραφος 2
2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή για χρονική περίοδο το πολύ τριών ετών. Έπειτα από αξιολόγηση των επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή, μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να παρατείνει τη θητεία του για μια περαιτέρω περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.
2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, μετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και σε άλλα έντυπα ή σε ιστοθέσεις του Διαδικτύου, για χρονικό διάστημα το πολύ τριών ετών. Έπειτα από αξιολόγηση των επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή, μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να παρατείνει τη θητεία του για μια περαιτέρω περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη.
Τροπολογία 38
Παράρτημα, άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο β)
β) κοινοτική συνεισφορά για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων E&A·
β) κοινοτική συνεισφορά για χρηματοδότηση των έργων·
Τροπολογία 39
Παράγραφος, άρθρο 10, παράγραφος 4, στοιχείο α)
α) η ARTEMISIA πραγματοποιεί συνεισφορά έως 20 εκατ. ευρώ ή έως ποσοστό 1% της συνολικής δαπάνης των έργων, οποιοδήποτε ποσό είναι υψηλότερο, που όμως δεν υπερβαίνει τα 30 εκατ. ευρώ·
α) η ARTEMISIA πραγματοποιεί συνεισφορά έως 20 εκατομμύρια ΕUR ή έως ποσοστό 1% της συνολικής δαπάνης των έργων, οποιοδήποτε ποσό είναι υψηλότερο, που όμως δεν υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια ΕUR· ως συνολική δαπάνη νοείται το ποσόν του συνολικού κόστους (όπως ορίζεται στην υποσημείωση 32) όλων των έργων.
Τροπολογία 40
Παράρτημα, άρθρο 10, παράγραφος 4, στοιχείο δα) (νέο)
δα) Το ποσό των συνεισφορών κατά τα στοιχεία a) και β) δεν υπερβαίνει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
Τροπολογία 41
Παράρτημα, άρθρο 10, παράγραφος 5, στοιχείο γ)
γ) συνεισφορές σε είδος από οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης που συμμετέχουν σε έργα, ως μερίδιό τους στις απαιτούμενες δαπάνες για τη διεξαγωγή των έργων. Η συνολική συνεισφορά τους κατά τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης ARTEMIS ισούται ή υπερβαίνει τη συνεισφορά των δημόσιων αρχών.
γ) συνεισφορές σε είδος από οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης που συμμετέχουν σε έργα, υπόκεινται σε αξιολόγηση της αξίας και της συνάφειάς τους σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και την αποδοχή τους από Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαδικασία αξιολόγησης των συνεισφορών σε είδος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Βασίζεται στις κάτωθι αρχές:
- η συνολική προσέγγιση βασίζεται στο modus operandi του 7ου προγράμματος πλαισίου, στο πλαίσιο του οποίου οι συνεισφορές σε είδος αξιολογούνται σε επίπεδο αναθεώρησης·
- ως κατευθυντήριος οδηγός λαμβάνονται οι δημοσιονομικοί κανόνες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS·
- συμπληρωματικά θέματα καλύπτονται από τις διεθνείς προδιαγραφές λογιστικής·
- η αποτίμηση των συνεισφορών γίνεται σύμφωνα με το γενικώς αποδεκτό κόστος στη συγκεκριμένη αγορά (άρθρο 172, παράγραφος 2, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*).
Η εξακρίβωση των στοιχείων πραγματοποιείται από ανεξάρτητο ελεγκτή.
_____________________
* ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 478/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 111, 28.4.2007, σ. 13).
Τροπολογία 42
Παράρτημα, άρθρο 10, παράγραφος 7
7.  Σε περίπτωση που μέλος της κοινής επιχείρησης ARTEMIS δεν ανταποκρίνεται στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συμφωνημένη χρηματοοικονομική συνεισφορά του στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS, ο εκτελεστικός διευθυντής συγκαλεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για να αποφασιστεί εάν τα υπόλοιπα μέλη θα αποβάλουν το μέλος που δεν συμμορφώνεται ή εάν πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
7.  Εφόσον μέλος της κοινής επιχείρησης ARTEMIS δεν ανταποκρίνεται στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συμφωνημένη χρηματοοικονομική συνεισφορά του στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει εγγράφως σχετικά το εν λόγω μέλος και τάσσει εύλογη προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να αποκατασταθεί η παράλειψη. Αν οι υποχρεώσεις δεν καλυφθούν εντός της εν λόγω προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής συγκαλεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για να αποφασιστεί εάν το μέλος που δεν συμμορφώνεται πρέπει να αποβληθεί ή εάν πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
Τροπολογία 43
Παράρτημα, άρθρο 13, τίτλος και παράγραφοι 1 έως 3
Δημοσιονομικός κανονισμός
1.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει και θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
Δημοσιονομικοί κανόνες
1.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει και θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή.
2.  Σκοπός του δημοσιονομικού κανονισμού είναι η εξασφάλιση χρηστής οικονομικής διαχείρισης της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
2.  Σκοπός των δημοσιονομικών κανόνων είναι η εξασφάλιση χρηστής οικονομικής διαχείρισης της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
3.  Ο δημοσιονομικός κανονισμός βασίζεται στις αρχές του πλαισίου δημοσιονομικού κανονισμού και περιλαμβάνει διατάξεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS. Ο δημοσιονομικός κανονισμός μπορεί να αποκλίνει από τον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο εφόσον τούτο απαιτείται από τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης διαβούλευσης με την Επιτροπή.
3.  Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για την κοινή επιχείρηση ARTEMIS δεν πρέπει να αποκλίνουν από τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, εκτός αν αυτό απαιτείται από τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες της. Απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση της Επιτροπής για οιουσδήποτε κανόνες αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται για παρόμοιες παρεκκλίσεις.
Τροπολογία 44
Παράρτημα, άρθρο 13, παράγραφος 4
4.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
4.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται από τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, με σεβασμό της αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά την εξέταση των λογαριασμών εσόδων και δαπανών όλων των οργανισμών που ιδρύονται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, και αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, ως νέων μηχανισμών για την εφαρμογή συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ώστε να εξευρεθεί αποτελεσματικότερη λύση σε σχέση με την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό της Κοινότητας.
Τροπολογία 45
Παράρτημα, άρθρο 14, παράγραφος 1
1.  Στον πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό προσδιορίζονται η στρατηγική και τα σχέδια για την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, συμπεριλαμβανομένου του θεματολογίου έρευνας.
1.  Στον πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό προσδιορίζονται η στρατηγική και τα σχέδια για την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, συμπεριλαμβανομένου του θεματολογίου έρευνας. Ο πολυετής στρατηγικός σχεδιασμός, αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δημοσιοποιείται.
Τροπολογία 46
Παράρτημα, άρθρο 14, παράγραφος 2
2.  Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών περιγράφεται το πεδίο εφαρμογής και ο προϋπολογισμός για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που απαιτούνται για την υλοποίηση του θεματολογίου έρευνας για ένα συγκεκριμένο έτος.
2.  Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών περιγράφεται το πεδίο εφαρμογής και ο προϋπολογισμός για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που απαιτούνται για την υλοποίηση του θεματολογίου έρευνας για ένα συγκεκριμένο έτος. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δημοσιοποιείται.
Τροπολογία 47
Παράρτημα, άρθρο 14, παράγραφος 3
3.  Στο ετήσιο σχέδιο υλοποίησης προσδιορίζεται το σχέδιο για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για ένα συγκεκριμένο έτος, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν μέσω διαγωνισμών. Το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή στο διοικητικό συμβούλιο μαζί με το ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού.
3.  Στο ετήσιο σχέδιο υλοποίησης προσδιορίζεται το σχέδιο για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για ένα συγκεκριμένο έτος, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν μέσω διαγωνισμών. Το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή στο διοικητικό συμβούλιο μαζί με το ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού. Το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης, αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δημοσιοποιείται.
Τροπολογία 48
Παράρτημα, άρθρο 14, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο
Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων παρουσιάζεται η πρόοδος της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για κάθε ημερολογιακό έτος, ιδίως σε σχέση με το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης για το εν λόγω έτος. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή μαζί με τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό.
Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων παρουσιάζεται η πρόοδος της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για κάθε ημερολογιακό έτος, ιδίως σε σχέση με το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης για το εν λόγω έτος. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή μαζί με τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό. Η εν λόγω ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε δραστηριότητες Ε&Α της κοινής επιχείρησης ARTEMIS.
Τροπολογία 49
Παράρτημα, άρθρο 14, παράγραφος 6
6.  Ετήσιοι λογαριασμοί και ισολογισμός: Εντός διμήνου από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό. Οι ετήσιοι λογαριασμοί και ο ισολογισμός για το προηγούμενο έτος υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
6.  Ετήσιοι λογαριασμοί και ισολογισμός: Εντός διμήνου από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό. Οι ετήσιοι λογαριασμοί και ο ισολογισμός για το προηγούμενο έτος υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.
Τροπολογία 50
Παράρτημα, άρθρο 15, παράγραφος 2
2.  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS συνάπτει συμφωνίες επιχορήγησης με συμμετέχοντες σε έργα για την υλοποίηση των έργων. Οι εν λόγω συμφωνίες επιχορήγησης αναφέρονται και, κατά περίπτωση, βασίζονται σε αντίστοιχες εθνικές συμφωνίες επιχορήγησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 5 στοιχείο β).
2.  Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS συνάπτει συμφωνίες επιχορήγησης με συμμετέχοντες σε έργα για την υλοποίηση των έργων. Οι όροι και οι συνθήκες των εν λόγω συμφωνιών επιχορήγησης είναι σύμφωνες με τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και αναφέρονται και, κατά περίπτωση, βασίζονται σε αντίστοιχες εθνικές συμφωνίες επιχορήγησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 5 στοιχείο β).
Τροπολογία 51
Παράγραφος, άρθρο 16, παράγραφος 4, στοιχείο α)
α) Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που δρομολογούνται από την κοινή επιχείρηση ARTEMIS είναι ανοιχτές σε συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της ARTEMIS και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης ή συνδεδεμένης χώρας.
α) Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που δρομολογούνται από την κοινή επιχείρηση ARTEMIS είναι ανοιχτές σε συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της ARTEMIS και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης ή συνδεδεμένης χώρας. Οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων λαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή δημοσιοποίηση μέσω περιοδικών εκδόσεων, ιστοθέσεων στο Διαδίκτυο κ.λπ.
Τροπολογία 52
Παράρτημα, άρθρο 18, παράγραφος 1
1.  Το προσωπικό καθορίζεται στον πίνακα προσωπικού ο οποίος περιέχεται στον ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού.
1.  Το προσωπικό καθορίζεται στον πίνακα προσωπικού ο οποίος περιέχεται στο ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού και διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μαζί με το προσχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 53
Παράρτημα, άρθρο 18, παράγραφος 2
2.  Τα μέλη του προσωπικού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS είναι έκτακτοι υπάλληλοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι και συνάπτουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η διάρκεια των οποίων μπορεί να παραταθεί άπαξ έως μέγιστη χρονική περίοδο επτά ετών.
Διαγράφεται
Τροπολογία 54
Παράρτημα, άρθρο 19, παράγραφος 6
6.  Τα μέλη δεν είναι υπεύθυνα για καμία οικονομική υποχρέωση της κοινής επιχείρησης ARTEMIS. Η οικονομική ευθύνη των μελών είναι εσωτερική ευθύνη, αποκλειστικά έναντι της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, και περιορίζεται στην εκ μέρους τους ανάληψη δέσμευσης να συνεισφέρουν στους πόρους όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.
6.  Τα μέλη δεν είναι υπεύθυνα για καμία υποχρέωση της κοινής επιχείρησης ARTEMIS. Η οικονομική ευθύνη των μελών είναι εσωτερική ευθύνη, αποκλειστικά έναντι της κοινής επιχείρησης ARTEMIS, και περιορίζεται στην εκ μέρους τους ανάληψη δέσμευσης να συνεισφέρουν στους πόρους όπως ορίζει το άρθρο 10, παράγραφος 2.
Τροπολογία 55
Παράρτημα, άρθρο 19, παράγραφος 7
7.  Η οικονομική ευθύνη της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για τις οφειλές της περιορίζεται στις συνεισφορές που έχουν πραγματοποιήσει τα κράτη μέλη στις τρέχουσες δαπάνες όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.
7.  Με εξαίρεση τις οικονομικές συνεισφορές των συμμετεχόντων σε έργο σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 5, σημείο α), η οικονομική ευθύνη της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για τις οφειλές της περιορίζεται στις συνεισφορές που έχουν πραγματοποιήσει τα κράτη μέλη στις τρέχουσες δαπάνες όπως ορίζει το άρθρο 10, παράγραφος 2.
Τροπολογία 56
Παράρτημα, άρθρο 22, παράγραφος 5
5.  Αφού επιστραφούν όλα τα στοιχεία υλικής υποστήριξης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, τυχόν περαιτέρω περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τα χρέη της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και τις δαπάνες που συνδέονται με τη διάλυσή της. Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα κατανέμεται μεταξύ των μελών που υπάρχουν κατά το χρόνο της διάλυσης ή καλύπτεται από τα μέλη αυτά κατ" αναλογία του πραγματικού ποσού της συνεισφοράς τους στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS.
5.  Αφού επιστραφούν όλα τα στοιχεία υλικής υποστήριξης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, τυχόν περαιτέρω περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τα χρέη της κοινής επιχείρησης ARTEMIS και τις δαπάνες που συνδέονται με τη διάλυσή της. Τυχόν πλεόνασμα κατανέμεται μεταξύ των μελών που υπάρχουν κατά το χρόνο της διάλυσης κατ" αναλογία του πραγματικού ποσού της συνεισφοράς τους στην κοινή επιχείρηση ARTEMIS.
Τροπολογία 57
Παράρτημα, άρθρο 23, παράγραφος 3
3.  Οι προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και υποβάλλονται προς απόφαση στην Επιτροπή.
3.  Οι προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και υποβάλλονται προς απόφαση στην Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 58
Παράρτημα, άρθρο 23, παράγραφος 4
4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κάθε τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 3, του άρθρου 4, του άρθρου 10 παράγραφος 4 δεύτερη περίπτωση και του άρθρου 10 παράγραφος 5 πρώτη περίπτωση, θεωρούνται ουσιώδη στοιχεία και επομένως υποβάλλονται προς έγκριση στο Συμβούλιο
4. 4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κάθε τροποποίηση του άρθρου 1, παράγραφος 3, του άρθρου 4, παράγραφος 3, του άρθρου 6, παράγραφος 1, του άρθρου 7, παράγραφος 1, του άρθρου 9, παράγραφος 2, του άρθρου 10, παράγραφος 4, δεύτερη περίπτωση, του άρθρου 10, παράγραφος 5, πρώτη περίπτωση, και του άρθρου 19 θεωρούνται ουσιώδη στοιχεία και επομένως υποβάλλονται προς έγκριση στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 60
Παράρτημα, άρθρο 24, παράγραφος 2, στοιχείο θ)
θ) "δικαίωμα πρόσβασης", μη αποκλειστικές άδειες και δικαιώματα χρηστών σε προϋπάρχοντα και νέα στοιχεία, στα οποία δικαιώματα δεν περιλαμβάνεται το δικαίωμα παραχώρησης περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη συμφωνία έργου·
θ) "δικαίωμα πρόσβασης", μη αποκλειστικές άδειες και δικαιώματα χρηστών σε προϋπάρχοντα και νέα στοιχεία, που χορηγούνται δυνάμει συμφωνιών έργου, στα οποία δικαιώματα δεν περιλαμβάνεται το δικαίωμα παραχώρησης περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη συμφωνία έργου·
Τροπολογία 61
Παράρτημα, άρθρο 24, παράγραφος 2, στοιχείο ι)
ι) "απαιτούμενο", σημαίνει "απαραίτητο από τεχνική άποψη" για την υλοποίηση του έργου ή/και σε σχέση με τη χρήση προϋπαρχόντων στοιχείων και, εφόσον αφορά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, σημαίνει ότι τα εν λόγω δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα φαλκιδεύονταν εάν δεν χορηγούνταν δικαιώματα πρόσβασης·
Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
Τροπολογία 62
Παράρτημα, άρθρο 24, παράγραφος 3, σημείο 3.2.1.
3.2.1.  Οι συμμετέχοντες στο ίδιο έργο συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνία έργου, η οποία μεταξύ άλλων διέπει τα δικαιώματα πρόσβασης που θα χορηγηθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι συμμετέχοντες στο έργο μπορούν να καθορίσουν και, κατά περίπτωση, μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τον αποκλεισμό συγκεκριμένων προϋπαρχόντων στοιχείων.
3.2.1.  Οι συμμετέχοντες στο ίδιο έργο συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνία έργου, η οποία μεταξύ άλλων διέπει τα δικαιώματα πρόσβασης που θα χορηγηθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι συμμετέχοντες στο έργο μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν ευρύτερα δικαιώματα πρόσβασης από όσα ορίζει το παρόν άρθρο. Οι συμμετέχοντες στο έργο μπορούν να καθορίσουν και, κατά περίπτωση, μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τον αποκλεισμό συγκεκριμένων προϋπαρχόντων στοιχείων.
Τροπολογία 63
Παράρτημα, άρθρο 24, παράγραφος 3, σημείο 3.2.4.
3.2.4.  Οι συμμετέχοντες στο ίδιο έργο διαθέτουν δικαιώματα πρόσβασης σε προϋπάρχοντα στοιχεία εφόσον τούτο απαιτείται για τη χρήση των δικών τους προϋπαρχόντων στοιχείων του εν λόγω έργου, υπό τον όρο ότι ο ιδιοκτήτης των προϋπαρχόντων στοιχείων δικαιούται να τα χορηγεί. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης χορηγούνται σε μη αποκλειστική βάση, υπό δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους.
3.2.4.  Οι συμμετέχοντες στο ίδιο έργο διαθέτουν δικαιώματα πρόσβασης σε προϋπάρχοντα στοιχεία εφόσον τούτο απαιτείται για τη χρήση των δικών τους προϋπαρχόντων στοιχείων του εν λόγω έργου, υπό τον όρο ότι ο ιδιοκτήτης των προϋπαρχόντων στοιχείων δικαιούται να τα χορηγεί. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης χορηγούνται σε μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη βάση, υπό δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους.
Τροπολογία 65
Παράρτημα, άρθρο 24, παράγραφος 3, σημείο 3.4.1.
3.4.1.  Κατά τη μεταβίβαση από συμμετέχοντα της ιδιοκτησίας νέων στοιχείων, μεταβιβάζονται επίσης και οι υποχρεώσεις του αναφορικά με τα εν λόγω νέα στοιχεία στον εκδοχέα, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης περαιτέρω μεταβίβασης των εν λόγω υποχρεώσεων σε κάθε επόμενο εκδοχέα. Στις εν λόγω υποχρεώσεις περιλαμβάνονται οι αναφερόμενες στην χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης, διάδοσης και χρήσης.
3.4.1.  Κατά τη μεταβίβαση από συμμετέχοντα της ιδιοκτησίας νέων στοιχείων, μεταβιβάζονται επίσης και οι υποχρεώσεις του αναφορικά με τα εν λόγω νέα στοιχεία στον εκδοχέα, ειδικότερα στις αναφερόμενες στην χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης, διάδοσης και χρήσης τους. Στο πλαίσιο κάθε τέτοιας μεταβίβασης, ο ενδιαφερόμενος συμμετέχων κοινοποιεί στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο ίδιο έργο το όνομα και τα στοιχεία επαφής του εκδοχέα.
Τροπολογία 66
Παράρτημα, Άρθρο 24, παράγραφος 3, σημείο 3.4.2.
3.4.2.  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του αναφορικά με την τήρηση του απορρήτου, όταν ένας συμμετέχων σε έργο απαιτείται να μεταβιβάσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης, ενημερώνει τους λοιπούς συμμετέχοντες τουλάχιστον 45 ημέρες προηγουμένως σχετικά με την προβλεπόμενη μεταβίβαση, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα επαρκή πληροφόρηση όσον αφορά τον προβλεπόμενο νέο ιδιοκτήτη των νέων στοιχείων ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασής τους. Έπειτα από ανακοίνωση, κάθε άλλος συμμετέχων μπορεί να αντιταχθεί, εντός τριάντα ημερών ή εντός διαφορετικής χρονικής προθεσμίας που είχε γραπτώς συμφωνηθεί, σε οποιαδήποτε προβλεπόμενη μεταβίβαση ιδιοκτησίας επικαλούμενος ότι θα επηρέαζε αρνητικά τα δικαιώματα πρόσβασής του. Εφόσον οποιοσδήποτε από τους λοιπούς συμμετέχοντες αποδείξει ότι επηρεάζονται αρνητικά τα δικαιώματα πρόσβασής του, δεν πραγματοποιείται η σκοπούμενη μεταβίβαση έως ότου επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων συμμετεχόντων.
Διαγράφεται

(1) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.


Σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC *
PDF 487kWORD 222k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση της "κοινής επιχείρησης ENIAC" (COM(2007)0356 – C6-0275/2007 –2007/0122(CNS))
P6_TA(2007)0589A6-0486/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0356),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1) (δημοσιονομικός κανονισμός),και ιδίως το άρθρο 185 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΔΣ)(2) και ιδίως το άρθρο 47 της εν λόγω συμφωνίας,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 171 και 172 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0275/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0486/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που περιλαμβάνεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο του τομέα 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και με τις διατάξεις της παραγράφου 47 της Διοργανικής Συμφωνίας (ΔΣ) της 17ης Μαΐου 2006· επισημαίνει ότι οιαδήποτε χρηματοδότηση μετά το 2013 θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο·

3.   υπενθυμίζει ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας που καθορίζεται με την παράγραφο 47 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006, η οποία εφαρμόζεται στη σύσταση της Κοινής Επιχείρησης ENIAC·

4.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

5.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

6.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η ΚΤΠ για τη νανοηλεκτρονική αναμένεται να δημιουργήσει αειφόρο σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και να αυξήσει και να διευκολύνει ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της νανοηλεκτρονικής στην Ευρώπη, η οποία για το σκοπό του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Με την ΚΤΠ για τη νανοηλεκτρονική αναμένεται επίσης ότι θα επιτευχθεί αποτελεσματικός συντονισμός και συνέργεια πόρων και χρηματοδότησης από το πρόγραμμα πλαίσιο, τον κλάδο, εθνικά προγράμματα Ε&Α και διακυβερνητικά προγράμματα Ε&Α, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της μελλοντικής οικονομικής μεγέθυνσης, ανταγωνιστικότητας και αειφόρου ανάπτυξης της Ευρώπης. Στόχος της τελικά πρέπει να είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων ενδιαφερόμενων μερών όπως είναι η βιομηχανία, οι δημόσιες αρχές, τα πανεπιστημιακά και τα ερευνητικά κέντρα που συνεργάζονται και εστιάζουν στην ερευνητική προσπάθεια.
(8)  Η ΚΤΠ για τη νανοηλεκτρονική αναμένεται να δημιουργήσει αειφόρο σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και να αυξήσει και να διευκολύνει ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της νανοηλεκτρονικής στην Ευρώπη, η οποία για το σκοπό του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Με την ΚΤΠ για τη νανοηλεκτρονική αναμένεται επίσης ότι θα επιτευχθεί αποτελεσματικός συντονισμός και συνέργεια πόρων και χρηματοδότησης από το πρόγραμμα πλαίσιο, τον κλάδο, εθνικά προγράμματα Ε&Α και διακυβερνητικά προγράμματα Ε&Α, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της μελλοντικής οικονομικής μεγέθυνσης, ανταγωνιστικότητας και αειφόρου ανάπτυξης της Ευρώπης. Στόχος της τελικά πρέπει να είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων ενδιαφερόμενων μερών όπως είναι η βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι δημόσιες αρχές, τα πανεπιστημιακά και τα ερευνητικά κέντρα και με συνεργασία και εστίαση στην ερευνητική προσπάθεια.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Η φιλοδοξία και το πεδίο εφαρμογής των δηλωμένων στόχων της ΚΤΠ για τη νανοηλεκτρονική, η κλίμακα των οικονομικών και τεχνικών πόρων που πρέπει να ενεργοποιηθούν, καθώς και η ανάγκη για επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού και συνέργειας πόρων και χρηματοδότησης, απαιτούν ανάληψη δράσης από την Κοινότητα. Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να συσταθεί κοινή επιχείρηση (εφεξής αναφερόμενη ως "κοινή επιχείρηση ENIAC") βάσει του άρθρου 171 της συνθήκης ΕΚ ως νομική οντότητα για την υλοποίηση της ΚΤΠ για τη νανοηλεκτρονική. Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση των δραστηριοτήτων Ε&Α που εισήχθησαν από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, συγκροτείται η κοινή επιχείρηση ENIAC για χρονική περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017, η οποία είναι δυνατόν να παραταθεί.
(11)  Η φιλοδοξία και το πεδίο εφαρμογής των δηλωμένων στόχων της ΚΤΠ για τη νανοηλεκτρονική, η κλίμακα των οικονομικών και τεχνικών πόρων που πρέπει να ενεργοποιηθούν, καθώς και η ανάγκη για επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού και συνέργειας πόρων και χρηματοδότησης, απαιτούν ανάληψη δράσης από την Κοινότητα. Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να συσταθεί κοινή επιχείρηση (εφεξής αναφερόμενη ως "κοινή επιχείρηση ENIAC") βάσει του άρθρου 171 της συνθήκης ΕΚ ως νομική οντότητα για την υλοποίηση της ΚΤΠ για τη νανοηλεκτρονική. Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση των δραστηριοτήτων Ε&Α που εισήχθησαν από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, συγκροτείται η κοινή επιχείρηση ENIAC για χρονική περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι μετά την τελευταία πρόσκληση για υποβολή προσφορών το 2013, τα έργα που βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη, υλοποιούνται, παρακολουθούνται και χρηματοδοτούνται έως το 2017.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η κοινή επιχείρηση ENIAC πρέπει να είναι όργανο που θα συσταθεί από τις Κοινότητες και του οποίου απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του θα χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου. Θα πρέπει ωστόσο να συνεκτιμώνται οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από το χαρακτήρα των ΚΤΠ ως συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και ιδίως από την συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στον προϋπολογισμό.
(12)  Η κοινή επιχείρηση ENIAC πρέπει να είναι οργανισμός που θα δημιουργηθεί από τις Κοινότητες και η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της θα πρέπει να χορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα λάβει υπόψη σύσταση του Συμβουλίου.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)
(12a)  Η Κοινότητα και οι δημόσιοι παράγοντες πρέπει να προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες ως νέοι μηχανισμοί υλοποίησης συμπράξεων δημόσιου- ιδιωτικού τομέα, και να συνεργασθούν με φορείς του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να εξεύρουν πιο αποτελεσματική λύση για την απαλλαγή σε σχέση με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Οι στόχοι της κοινής επιχείρησης ENIAC πρέπει να επιτευχθούν με συγκέντρωση πόρων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την υποστήριξη δραστηριοτήτων Ε&Α υπό μορφή έργων. Για τον σκοπό αυτό, η κοινή επιχείρηση ENIAC πρέπει να είναι σε θέση να προκηρύσσει διαγωνισμούς υπό μορφή προσκλήσεων υποβολής προτάσεων με ανταγωνιστικά κριτήρια για έργα με στόχο την υλοποίηση τμημάτων του θεματολογίου έρευνας. Οι δραστηριότητες Ε&Α πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας που εφαρμόζονται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο.
(14)  Οι στόχοι της κοινής επιχείρησης ENIAC πρέπει να επιτευχθούν με συγκέντρωση πόρων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την υποστήριξη δραστηριοτήτων Ε&Α και πρωτοτυπίας υπό μορφή έργων. Για τον σκοπό αυτό, η κοινή επιχείρηση ENIAC πρέπει να είναι σε θέση να προκηρύσσει διαγωνισμούς υπό μορφή προσκλήσεων υποβολής προτάσεων με ανταγωνιστικά κριτήρια για έργα με στόχο την υλοποίηση τμημάτων του θεματολογίου έρευνας. Οι δραστηριότητες Ε&Α πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας που εφαρμόζονται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Η ανάγκη εξασφάλισης σταθερών συνθηκών απασχόλησης και ισότιμης μεταχείρισης του προσωπικού, καθώς και προσέλκυσης ειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού περιωπής, επιβάλλει την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ("κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης") σε όλα τα μέλη του προσωπικού της κοινής επιχείρησης ENIAC.
(22)  Η ανάγκη εξασφάλισης αποτελεσματικής λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ENIAC, καθώς και προσέλκυσης ειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού περιωπής, επιβάλλει, σε συμφωνία με το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης ENIAC, η Επιτροπή και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να δύνανται να αποσπούν όσους υπαλλήλους απαιτούνται για την κοινή επιχείρηση ENIAC και να προσλαμβάνουν το υπόλοιπο απαιτούμενο προσωπικό με σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το κόστος του προσωπικού πρέπει να παραμείνει χαμηλό και ο χρόνος συγκρότησης της κοινής επιχείρησης ENIAC βραχύς.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Η κοινή επιχείρηση ENIAC πρέπει, με την επιφύλαξη προηγούμενης διαβούλευσης με την Επιτροπή, να διέπεται από χωριστούς δημοσιονομικούς κανόνες που λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες της, οι οποίες προκύπτουν ιδίως από την ανάγκη συνδυασμού κοινοτικής και εθνικής χρηματοδότησης για την αποδοτική και έγκαιρη υποστήριξη δραστηριοτήτων Ε&Α. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να βασίζονται στις αρχές που ορίζει ο κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 23ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο για τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1.
(26)  Οι δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στην κοινή επιχείρηση ENIAC δεν θα πρέπει να αποκλίνουν από τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) 2343/2002, της 19ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο για τους οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, εκτός αν τούτο απαιτείται από τις ειδικές ανάγκες λειτουργίας της, ιδίως δε από την ανάγκη συνδυασμού κοινοτικής και εθνικής χρηματοδότησης για την αποδοτική και έγκαιρη υποστήριξη δραστηριοτήτων Ε&Α. Για τη θέσπιση οιωνδήποτε κανόνων παρεκκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 απαιτείται εκ των προτέρων συναίνεση της Επιτροπής. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με οιεσδήποτε τέτοιες παρεκκλίσεις.
_____________________
1 ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
_____________________
1 ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72. Διορθωτικό στην ΕΕ L 2 της 7.1.2003, σ. 39).
Τροπολογία 8
Άρθρο 1, παράγραφος 1
1.  Για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας (στο εξής ΚΤΠ) για τη νανοηλεκτρονική, συστήνεται κοινή επιχείρηση υπό την έννοια του άρθρου 171 της Συνθήκης (στο εξής "κοινή επιχείρηση ENIAC") για χρονική περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί με αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού.
1.  Για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας (στο εξής ΚΤΠ) για τη νανοηλεκτρονική, συστήνεται κοινή επιχείρηση υπό την έννοια του άρθρου 171 της Συνθήκης (στο εξής "κοινή επιχείρηση ENIAC") για χρονική περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Εξασφαλίζεται ότι μετά την τελευταία πρόσκληση για υποβολή προσφορών το 2013, τα υπό εξέλιξη έργα υλοποιούνται, παρακολουθούνται και χρηματοδοτούνται έως το 2017. Η κοινή επιχείρηση ENIAC είναι οργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 185 του Δημοσιονομικού Κανονισμού και της παραγράφου 47 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006.
Τροπολογία 9
Άρθρο 2, στοιχείο β)
β) να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση του θεματολογίου έρευνας (στο εξής δραστηριότητες Ε&Α), ιδίως με τη χορήγηση χρηματοδότησης σε συμμετέχοντες σε επιλεγμένα έργα έπειτα από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με ανταγωνιστικά κριτήρια·
β) να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση του θεματολογίου έρευνας (στο εξής δραστηριότητες Ε&Α), ιδίως με τη χορήγηση χρηματοδότησης σε συμμετέχοντες σε επιλεγμένα έργα έπειτα από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με ανταγωνιστικά κριτήρια για δραστηριότητες Ε&Α και πρωτοτυπίας;
Τροπολογία 10
Άρθρο 2, στοιχείο γ)
γ) να προωθηθεί η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που να στοχεύει στην κινητοποίηση και ομαδοποίηση κοινοτικών, εθνικών και ιδιωτικών προσπαθειών για την αύξηση των συνολικών επενδύσεων στην Ε&Α στο πεδίο της νανοηλεκτρονικής, καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
γ) να προωθηθεί η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που να στοχεύει στην κινητοποίηση και ομαδοποίηση κοινοτικών, εθνικών και ιδιωτικών προσπαθειών για την αύξηση των συνολικών επενδύσεων στην Ε&Α στο πεδίο της νανοηλεκτρονικής, για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των συμμετόχων της βιομηχανίας νανοηλεκτρονικής, περιλαμβανομένων των εταιρικών παραγόντων, των ΜΜΕ και των ιδρυμάτων Ε&Α·
Τροπολογία 11
Άρθρο 2, στοιχείο δ)
δ) να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και διάρκεια της ΚΤΠ για τη νανοηλεκτρονική·
Διαγράφεται
Τροπολογία 12
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β)
β) οποιαδήποτε μη κοινοτική, μη υποψήφια και μη συνδεδεμένη χώρα (στο εξής "τρίτη χώρα") που διαθέτει πολιτικές και προγράμματα Ε&Α στο πεδίο της νανοηλεκτρονικής·
Διαγράφεται
Τροπολογία 13
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο β)
(β) χρηματοοικονομική συνεισφορά από την Κοινότητα έως 10 εκατ. ευρώ·
(β) χρηματοοικονομική συνεισφορά από την Κοινότητα έως 10 εκατομμύρια EUR, που καταβάλλεται σε δόσεις ύψους μέχρι 1,5 εκατομμύρια EUR ετησίως ή ποσό αντίστοιχο του 50% της συνεισφοράς από το AENEAS, λαμβανομένου υπόψη του χαμηλότερου ποσού· το ποσό της συνεισφοράς αυτής που δεν θα απορροφηθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους διατίθεται τα επόμενα έτη σε δραστηριότητες Ε&Α·
Τροπολογία 14
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α)
(α) χρηματοοικονομική συνεισφορά από την Κοινότητα έως 440 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων·
α) χρηματοοικονομική συνεισφορά από την Κοινότητα έως 440 εκατομμύρια EUR για τη χρηματοδότηση έργων, που μπορεί να αυξηθεί με το μη απορροφηθέν τμήμα της κοινοτικής συνεισφοράς στις δαπάνες λειτουργίας, όπως προβλέπει η παράγραφος 2, στοιχείο β)·
Τροπολογία 15
Άρθρο 6, τίτλος και παράγραφος 1
Δημοσιονομικός κανονισμός
Δημοσιονομικοί κανόνες
1.  Η κοινή επιχείρηση ENIAC εφαρμόζει ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες με βάση τις αρχές του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002. Μπορούν να αποκλίνουν από τον συγκεκριμένο κανονισμό εφόσον τούτο απαιτείται από τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες της κοινής επιχείρησης ENIAC και υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης της Επιτροπής.
1.  Οι δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στην κοινή επιχείρηση ENIAC δεν επιτρέπεται να παρεκκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002, εκτός αν τούτο απαιτείται από τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες του και υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης της Επιτροπής. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται σχετικά με οποιεσδήποτε τέτοιες παρεκκλίσεις.
Τροπολογία 16
Άρθρο 8, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, να αποσπούν υπαλλήλους στην κοινή επιχείρηση ENIAC.
Τροπολογία 17
Άρθρο 8, παράγραφος 3
3.  Το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία με την Επιτροπή, εγκρίνει τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3.  Το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία με την Επιτροπή, εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής όσον αφορά την απόσπαση υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συμμετεχόντων κρατών μελών και την απασχόληση επιπρόσθετου προσωπικού.
Τροπολογία 18
Άρθρο 10, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Η κοινή επιχείρηση ENIAC είναι αποκλειστικώς υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
Τροπολογία 19
Άρθρο 10, παράγραφος 1β (νέα)
1β. Η κοινή επιχείρηση ENIAC δεν είναι υπεύθυνη για την κάλυψη των νομικών υποχρεώσεων των μελών της. Δεν είναι υπεύθυνη για εκ μέρους οιουδήποτε κράτους μέλους της ENIAC αθέτηση υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προκηρύσσει η κοινή επιχείρηση ENIAC.
Τροπολογία 20
Άρθρο 10, παράγραφος 1γ (νέα)
. Τα μέλη δεν φέρουν ευθύνη για καμία υποχρέωση της κοινής επιχείρησης ENIAC. Η οικονομική ευθύνη των μελών αποτελεί εσωτερική ευθύνη μόνο έναντι της κοινής επιχείρησης ENIAC, περιοριζόμενη στη δέσμευσή τους να συμβάλλουν στους πόρους, όπως ορίζει το άρθρο 4.
Τροπολογία 21
Άρθρο 12, παράγραφος 2
2.  Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2010 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή, επικουρούμενη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, διεξάγει ενδιάμεσες αξιολογήσεις της κοινής επιχείρησης ENIAC. Η εν λόγω αξιολόγηση αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κοινής επιχείρησης ENIAC, καθώς και την πρόοδο στην κατεύθυνση των στόχων που έχουν οριστεί. Η Επιτροπή ανακοινώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.
2.  Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή παρουσιάζει αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ENIAC που έχει συνταχθεί με τη συνδρομή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η εν λόγω αξιολόγηση αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κοινής επιχείρησης ENIAC, καθώς και την πρόοδο στην κατεύθυνση των στόχων που έχουν οριστεί. Η Επιτροπή ανακοινώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να αναπροσανατολιστεί, εφόσον απαιτείται, το Θεματολόγιο Έρευνας.
Τροπολογία 22
Άρθρο 12, παράγραφος 4
4.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται από τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ENIAC.
4.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο λαμβάνει υπόψη σύσταση του Συμβουλίου.
Τροπολογία 23
Άρθρο 16
Η Επιτροπή και ο AENEAS αναλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC έως ότου τα όργανά της τεθούν σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.
Η Επιτροπή και ο AENEAS αναλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC έως ότου τα όργανά της τεθούν σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και διασφαλίζουν ότι η κοινή επιχείρηση ENIAC είναι πλήρως επιχειρησιακή εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 24
Άρθρο 17
Μεταξύ της κοινής επιχείρησης ENIAC και του Βελγίου συνάπτεται συμφωνία φιλοξενίας όσον αφορά τη στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και τις ασυλίες και λοιπή στήριξη που θα προσφέρει το Βέλγιο στην κοινή επιχείρηση ENIAC.
Μεταξύ της κοινής επιχείρησης ENIAC και του Βελγίου συνάπτεται συμφωνία φιλοξενίας για την παροχή αρωγής όσον αφορά τη στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και τις ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να προσφέρει το Βέλγιο στην κοινή επιχείρηση ENIAC.
Τροπολογία 25
Άρθρο 18
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παύει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Τροπολογία 26
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 3
3.  Η κοινή επιχείρηση ENIAC ιδρύεται από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για χρονική περίοδο που λήγει στις 31.12.2017.
3.  Η κοινή επιχείρηση ENIAC ιδρύεται από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για χρονικό διάστημα που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Εξασφαλίζεται ότι μετά την τελευταία πρόσκληση για υποβολή προσφορών το 2013, τα έργα που βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη υλοποιούνται, παρακολουθούνται και χρηματοδοτούνται έως το 2017.
Τροπολογία 28
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 4
4.  Η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, συνεκτιμώντας την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ENIAC και με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί οικονομική βιωσιμότητα.
Διαγράφεται
Τροπολογία 27
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 5α (νέα)
5α. Η κοινή επιχείρηση ENIAC είναι οργανισμός που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού και την παράγραφο 47 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006.
Τροπολογία 29
Παράρτημα, άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ)
(γ) να προωθηθεί η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που να στοχεύει στην κινητοποίηση και ομαδοποίηση κοινοτικών, εθνικών και ιδιωτικών προσπαθειών για την αύξηση των συνολικών επενδύσεων στην Ε&Α στο πεδίο της νανοηλεκτρονικής, καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
γ) να προωθηθεί η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που να στοχεύει στην κινητοποίηση και ομαδοποίηση κοινοτικών, εθνικών και ιδιωτικών προσπαθειών για την αύξηση των συνολικών επενδύσεων στην Ε&Α στο πεδίο της νανοηλεκτρονικής, για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των συντελεστών της βιομηχανίας νανοηλεκτρονικής, περιλαμβανομένων των εταιρικών παραγόντων, των ΜΜΕ και των ιδρυμάτων Ε&Α·
Τροπολογία 30
Παράρτημα, άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο δ)
(δ) να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και διάρκεια της ΚΤΠ για τη νανοηλεκτρονική·
Διαγράφεται
Τροπολογία 31
Παράρτημα, άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο εα) (νέο)
εα) να διασφαλισθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ, προκειμένου τουλάχιστον το 15% των διαθέσιμων κονδυλίων να διατίθενται σε αυτές.
Τροπολογία 32
Παράρτημα, άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο ζ)
(ζ) να διαχειρίζεται την επικοινωνία και διάδοση των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ENIAC τηρώντας τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου·
ζ) να διαχειρίζεται την επικοινωνία και διάδοση των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ENIAC τηρώντας τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινοποίηση και διάδοση στις ΜΜΕ και στα ερευνητικά κέντρα·
Τροπολογία 33
Παράρτημα, άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο η)
(η) να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα έργα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των συμμετεχόντων και του ποσού της χρηματοοικονομικής συνεισφοράς της κοινής επιχείρησης ENIAC·
η) να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα έργα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των συμμετεχόντων, του ποσού της χρηματοοικονομικής συνεισφοράς ανά συμμετέχοντα της κοινής επιχείρησης ENIAC, και πληροφοριών σχετικά με τη συμμετοχή ΜΜΕ·
Τροπολογία 34
Παράρτημα, άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β)
(β) κάθε μη κοινοτική, μη υποψήφια και μη συνδεδεμένη χώρα (εφεξής καλούμενη "τρίτη χώρα") που ακολουθεί πολιτικές Ε&Α ή προγράμματα στο πεδίο της νανοηλεκτρονικής·
Διαγράφεται
Τροπολογία 35
Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 3
3.  Κάθε αίτηση προσχώρησης στην κοινή επιχείρηση ENIAC από τρίτες χώρες εξετάζεται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο υποβάλει σύσταση στην Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού σχετικά με την προσχώρηση της τρίτης χώρας, υπό τον όρο επιτυχούς ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με την κοινή επιχείρηση ENIAC.
Διαγράφεται
Τροπολογία 36
Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 4
4.  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση οποιασδήποτε άλλης νομικής οντότητας ή σχετικά με συστάσεις του διοικητικού συμβουλίου για την προσχώρηση τρίτων χωρών λαμβάνουν υπόψη τη σημασία και τη δυνητική προστιθέμενη αξία του υποψηφίου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ENIAC.
4.  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση οποιασδήποτε άλλης νομικής οντότητας λαμβάνουν υπόψη τη σημασία και τη δυνητική προστιθέμενη αξία του υποψηφίου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ENIAC.
Τροπολογία 37
Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 5
5.  Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την κοινή επιχείρηση ENIAC. Η αποχώρηση καθίσταται οριστική και ανέκκλητη έξι μήνες έπειτα από την κοινοποίηση στα λοιπά μέλη, ύστερα από την οποία το πρώην μέλος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση εκτός των ήδη υφιστάμενων πριν από την αποχώρησή του.
5.  Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την κοινή επιχείρηση ENIAC. Η αποχώρηση καθίσταται οριστική και ανέκκλητη έξι μήνες έπειτα από την κοινοποίηση στα λοιπά μέλη, ύστερα από την οποία το πρώην μέλος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση εκτός των ήδη ανειλημμένων μέσω αποφάσεων της κοινής επιχείρησης ENIAC σύμφωνα με το καταστατικό της, πριν από την αποχώρηση του μέλους.
Τροπολογία 38
Παράρτημα, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ)
(ζ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 75% των ψήφων εκτός εάν δηλώνεται ρητά αλλιώς στο παρόν καταστατικό. Η Κοινότητα διατηρεί δικαίωμα βέτο για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνει το εν λόγω συμβούλιο όσον αφορά τη χρήση της χρηματοοικονομικής συνεισφοράς της, τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των συνεισφορών σε είδος, κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και του δημοσιονομικού κανονισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC.
ζ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 75% των ψήφων εκτός εάν δηλώνεται ρητά αλλιώς στο παρόν καταστατικό. Η Κοινότητα διατηρεί δικαίωμα βέτο για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνει το εν λόγω συμβούλιο όσον αφορά τη χρήση της χρηματοοικονομικής συνεισφοράς της, τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των συνεισφορών σε είδος, κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και των δημοσιονομικών κανόνων της κοινής επιχείρησης ENIAC.
Τροπολογία 39
Παράρτημα, άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο γ)
(γ) εγκρίνει το δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ENIAC σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού·
γ) εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ENIAC σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή·
Τροπολογία 40
Παράρτημα, άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο στα) (νέο)
στα) Το Συμβούλιο Δημοσίων Αρχών μπορεί να επιτρέπει σε άλλα κράτη μέλη που δεν είναι κράτη μέλη της ENIAC να συμμετέχουν στις δραστηριότητες ως παρατηρητές·
Τροπολογία 41
Παράρτημα, άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο β)
(β) Το συμβούλιο των δημόσιων εκλέγει τον πρόεδρό του.
β) Το Συμβούλιο Δημοσίων Αρχών εκλέγει τον πρόεδρό του ανά διετία.
Τροπολογία 42
Παράρτημα, άρθρο 9, παράγραφος 2
2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή για χρονική περίοδο το πολύ τριών ετών. Έπειτα από αξιολόγηση των επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή, μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να παρατείνει τη θητεία του για μια περαιτέρω περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.
2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο διαδίκτυο και στον τύπο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για χρονικό διάστημα το πολύ τριών ετών. Έπειτα από αξιολόγηση των επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή, μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να παρατείνει τη θητεία του για μια περαιτέρω περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη, μετά την πάροδο των οποίων προκηρύσσεται νέα πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος κατά τον ίδιο τρόπο.
Τροπολογία 43
Παράρτημα, άρθρο 9, παράγραφος 3, στοιχείο ι)
(ι) να διεξάγει κατά περίπτωση οικονομικούς λογιστικούς ελέγχους, απευθείας ή μέσω των εθνικών δημοσίων αρχών, σχετικά με τους συμμετέχοντες στα έργα, σε συμμόρφωση με τον δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ENIAC·
ι) να διεξάγει κατά περίπτωση οικονομικούς λογιστικούς ελέγχους, απευθείας ή μέσω των εθνικών δημοσίων αρχών, σχετικά με τους συμμετέχοντες στα έργα, σε συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ENIAC·
Τροπολογία 44
Παράρτημα, άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχείο στ)
(στ) διαχείριση προσκλήσεων διαγωνισμών για απαιτήσεις της κοινής επιχείρησης ENIAC σε προϊόντα/υπηρεσίες σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ENIAC.
στ) διαχείριση προσκλήσεων διαγωνισμών για απαιτήσεις της κοινής επιχείρησης ENIAC σε προϊόντα/υπηρεσίες σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ENIAC.
Τροπολογία 45
Παράρτημα, άρθρο 9, παράγραφος 5
5.  Καθήκοντα μη οικονομικού χαρακτήρα της γραμματείας μπορούν να ανατίθενται από την κοινή επιχείρηση ENIAC σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Οι σχετικές συμβάσεις συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC.
5.  Καθήκοντα μη οικονομικού χαρακτήρα της γραμματείας μπορούν να ανατίθενται από την κοινή επιχείρηση ENIAC σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Οι σχετικές συμβάσεις συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της κοινής επιχείρησης ENIAC.
Τροπολογία 46
Παράρτημα, άρθρο 10, παράγραφος 5, στοιχείο γ)
(γ) συνεισφορές σε είδος από οργανισμούς E&A που συμμετέχουν σε έργα, ως μερίδιό τους στις απαιτούμενες δαπάνες για τη διεξαγωγή των έργων. Η συνολική συνεισφορά τους κατά τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης ENIAC ισούται ή υπερβαίνει τη συνεισφορά των δημόσιων αρχών.
γ) συνεισφορές σε είδος οι οποίες υποβάλλονται σε αξιολόγηση, προκειμένου να εκτιμηθεί η αξία τους και η συνάφειά τους με τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ENIAC, καθώς και σε έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο. Η διαδικασία αξιολόγησης των συνεισφορών σε είδος εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και βασίζεται στις εξής αρχές:
- η γενική προσέγγιση βασίζεται στη μέθοδο που ακολουθείται στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, όπου οι συνεισφορές σε είδος στα σχέδια αξιολογούνται στο στάδιο της αναθεώρησης·
- οι κανόνες εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων της Κοινής Επιχείρησης ENIAC χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήρια γραμμή·
- τα περαιτέρω ζητήματα διέπονται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα·
- η αποτίμηση των συνεισφορών γίνεται σύμφωνα με το γενικώς αποδεκτό κόστος στη συγκεκριμένη αγορά (άρθρο 172, παράγραφος 2, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*).
Πραγματοποιείται έλεγχος από ανεξάρτητο ελεγκτή.
__________________
* ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 478/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 111, 28.4.2007, σ. 13).
Τροπολογία 47
Παράρτημα, άρθρο 10, παράγραφος 7
7.  Σε περίπτωση που μέλος της κοινής επιχείρησης ENIAC δεν ανταποκρίνεται στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συμφωνημένη χρηματοοικονομική συνεισφορά του στην κοινή επιχείρηση ENIAC, ο εκτελεστικός διευθυντής συγκαλεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για να αποφασιστεί εάν τα υπόλοιπα μέλη θα αποβάλουν το μέλος που δεν συμμορφώνεται ή εάν πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
7.  Εφόσον μέλος της κοινής επιχείρησης ENIAC δεν ανταποκρίνεται στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συμφωνημένη χρηματοοικονομική συνεισφορά του στην κοινή επιχείρηση ENIAC, ο εκτελεστικός διευθυντής κοινοποιεί σχετικώς στο εν λόγω μέλος εγγράφως τάσσοντας εύλογη προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να αποκατασταθεί η παράλειψη. Εφόσον η παράλειψη δεν αποκατασταθεί εντός της εν λόγω προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής συγκαλεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για να αποφασιστεί εάν το μέλος που δεν συμμορφώνεται πρέπει να αποβληθεί ή εάν πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
Τροπολογία 48
Παράρτημα, άρθρο 12
Δημοσιονομικός κανονισμός
1.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει και θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ENIAC.
Δημοσιονομικοί κανόνες
1.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει και θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ENIAC κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή.
2.  Ο δημοσιονομικός κανονισμός βασίζεται στις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου και περιλαμβάνει διατάξεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC. Ο δημοσιονομικός κανονισμός μπορεί να αποκλίνει από τον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο εφόσον τούτο απαιτείται από τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες της κοινής επιχείρησης ENIAC και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης διαβούλευσης με την Επιτροπή.
2.  Οι δημοσιονομικοί κανόνες της κοινής επιχείρησης ENIAC δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 2343/2002, εκτός αν το απαιτούν οι τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες της, και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συγκατάθεσης της Επιτροπής. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται σχετικά με οποιεσδήποτε τέτοιες παρεκκλίσεις.
3.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ENIAC.
3.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο λαμβάνει υπόψη σύσταση του Συμβουλίου.
Τροπολογία 49
Παράρτημα, άρθρο 13, παράγραφος 1
1.  Στον πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό προσδιορίζονται η στρατηγική και τα σχέδια για την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ENIAC, συμπεριλαμβανομένου του θεματολογίου έρευνας.
1.  Στον πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό προσδιορίζονται η στρατηγική και τα σχέδια για την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ENIAC, συμπεριλαμβανομένου του θεματολογίου έρευνας. Ο πολυετής στρατηγικός σχεδιασμός δημοσιοποιείται μόλις εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο.
Τροπολογία 50
Παράρτημα, άρθρο 13, παράγραφος 2
2.  Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών περιγράφεται το πεδίο εφαρμογής και ο προϋπολογισμός για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που απαιτούνται για την υλοποίηση του θεματολογίου έρευνας για ένα συγκεκριμένο έτος.
2.  Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών περιγράφεται το πεδίο εφαρμογής και ο προϋπολογισμός για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που απαιτούνται για την υλοποίηση του θεματολογίου έρευνας για ένα συγκεκριμένο έτος. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών δημοσιοποιείται μόλις εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο.
Τροπολογία 51
Παράρτημα, άρθρο 13, παράγραφος 3
3.  Στο ετήσιο σχέδιο υλοποίησης προσδιορίζεται το σχέδιο για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ENIAC για ένα συγκεκριμένο έτος, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν μέσω διαγωνισμών. Το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή στο διοικητικό συμβούλιο μαζί με το ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού.
3.  Στο ετήσιο σχέδιο υλοποίησης προσδιορίζεται το σχέδιο για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ENIAC για ένα συγκεκριμένο έτος, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν μέσω διαγωνισμών. Το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή στο διοικητικό συμβούλιο μαζί με το ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού. Το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης δημοσιοποιείται μόλις εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο.
Τροπολογία 52
Παράρτημα, άρθρο 13, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο
Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή μαζί με τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό.
Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή μαζί με τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων προσδιορίζει τη συμμετοχή των ΜΜΕ στην κοινή επιχείρηση ENIAC και στις δραστηριότητες Ε&Α.
Τροπολογία 53
Παράρτημα, άρθρο 13, παράγραφος 6
6.  Εντός διαστήματος δύο μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, οι προσωρινοί λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης υποβάλλονται στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ("Ελεγκτικό Συνέδριο"). Το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης μέχρι τις 15 του Ιουνίου που έπεται του τέλους του οικονομικού έτους.
6.  Εντός δύο μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, οι προσωρινοί λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης υποβάλλονται στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ("Ελεγκτικό Συνέδριο"), καθώς και στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης μέχρι τις 15 του Ιουνίου που έπεται του τέλους του οικονομικού έτους.
Τροπολογία 54
Παράρτημα, άρθρο 14, παράγραφος 3
3.  Για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση έργων και η χορήγηση δημόσιων πόρων, η κοινή επιχείρηση ENIAC καθιερώνει διοικητικές ρυθμίσεις με τις εθνικές οντότητες που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη της ENIAC, σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ENIAC.
3.  Για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση έργων και η χορήγηση δημόσιων πόρων, η κοινή επιχείρηση ENIAC καθιερώνει διοικητικές ρυθμίσεις με τις εθνικές οντότητες που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη της ENIAC, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ENIAC.
Τροπολογία 55
Παράρτημα, άρθρο 15, παράγραφος 4, στοιχείο α)
(α) Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που δρομολογούνται από την κοινή επιχείρηση ENIAC είναι ανοιχτές σε συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της ENIAC και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδεδεμένης χώρας.
α) Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που δρομολογούνται από την κοινή επιχείρηση ENIAC είναι ανοιχτές σε συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της ENIAC και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδεδεμένης χώρας. Οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων πρέπει να λαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και του τύπου σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 56
Παράρτημα, άρθρο 17, παράγραφος 1
1.  Το προσωπικό καθορίζεται στον πίνακα προσωπικού ο οποίος περιέχεται στο ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού.
1.  Το προσωπικό καθορίζεται στον πίνακα προσωπικού ο οποίος περιέχεται στο ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού και διαβιβάζονται στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το προσχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 57
Παράρτημα, άρθρο 17, παράγραφος 2
2.  Τα μέλη του προσωπικού της κοινής επιχείρησης ENIAC είναι έκτακτοι υπάλληλοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι και συνάπτουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η διάρκεια των οποίων μπορεί να παραταθεί άπαξ έως μέγιστη χρονική περίοδο επτά ετών.
2.  Τα μέλη του προσωπικού της κοινής επιχείρησης ENIAC είναι έκτακτοι υπάλληλοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι και συνάπτουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η διάρκεια των οποίων μπορεί να παραταθεί δύο φορές έως το πολύ δέκα έτη. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, να αποσπά υπαλλήλους στην κοινή επιχείρηση ENIAC.
Τροπολογία 58
Παράρτημα, άρθρο 21, παράγραφος 5
5.  Αφού επιστραφούν όλα τα στοιχεία υλικής υποστήριξης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, τυχόν περαιτέρω περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τα χρέη της κοινής επιχείρησης ENIAC και τις δαπάνες που συνδέονται με τη διάλυσή της. Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα κατανέμεται μεταξύ των μελών που υπάρχουν κατά το χρόνο της διάλυσης ή καλύπτεται από τα μέλη αυτά κατ" αναλογία του πραγματικού ποσού της συνεισφοράς τους στην κοινή επιχείρηση ENIAC.
5.  Αφού επιστραφούν όλα τα στοιχεία υλικής υποστήριξης όπως προβλέπει η παράγραφος 4, τυχόν περαιτέρω περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τα χρέη της κοινής επιχείρησης ENIAC και τις δαπάνες που συνδέονται με τη διάλυσή της. Τυχόν πλεόνασμα κατανέμεται μεταξύ των μελών που υπάρχουν κατά το χρόνο της διάλυσης κατ" αναλογία του πραγματικού ποσού της συνεισφοράς τους στην κοινή επιχείρηση ENIAC.
Τροπολογία 59
Παράρτημα, άρθρο 22, παράγραφος 3
3.  Οι προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και υποβάλλονται προς απόφαση στην Επιτροπή.
3.  Οι προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και υποβάλλονται προς απόφαση στην Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 61
Παράρτημα, άρθρο 23, παράγραφος 2, στοιχείο θ)
(θ) "δικαίωμα πρόσβασης", μη αποκλειστικές άδειες και δικαιώματα χρηστών σε προϋπάρχοντα και νέα στοιχεία, στα οποία δικαιώματα δεν περιλαμβάνεται το δικαίωμα παραχώρησης περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη συμφωνία έργου·
θ) "δικαίωμα πρόσβασης", μη αποκλειστικές άδειες και δικαιώματα χρηστών σε προϋπάρχοντα και νέα στοιχεία, που παρέχονται στο πλαίσιο συμβάσεων έργου, στα οποία δικαιώματα δεν περιλαμβάνεται το δικαίωμα παραχώρησης περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη συμφωνία έργου·
Τροπολογία 62
Παράρτημα, άρθρο 23, παράγραφος 3, σημείο 3.2.1
3.2.1.  Οι συμμετέχοντες στο ίδιο έργο συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνία έργου, η οποία μεταξύ άλλων διέπει τα δικαιώματα πρόσβασης που θα χορηγηθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι συμμετέχοντες στο έργο μπορούν να καθορίσουν και, κατά περίπτωση, μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τον αποκλεισμό συγκεκριμένων προϋπαρχόντων στοιχείων.
3.2.1.  Οι συμμετέχοντες στο ίδιο έργο συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνία έργου, η οποία μεταξύ άλλων διέπει τα δικαιώματα πρόσβασης που θα χορηγηθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι συμμετέχοντες στο έργο μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν ευρύτερα δικαιώματα πρόσβασης από όσα απαιτεί το παρόν άρθρο. Οι συμμετέχοντες στο έργο μπορούν να καθορίσουν και, κατά περίπτωση, μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τον αποκλεισμό συγκεκριμένων προϋπαρχόντων στοιχείων.
Τροπολογία 63
Παράρτημα, άρθρο 23, παράγραφος 3, σημείο 3.2.4
3.2.4.  Οι συμμετέχοντες στο ίδιο έργο διαθέτουν δικαιώματα πρόσβασης σε προϋπάρχοντα στοιχεία εφόσον τούτο απαιτείται για τη χρήση των δικών τους προϋπαρχόντων στοιχείων του εν λόγω έργου, υπό τον όρο ότι ο ιδιοκτήτης των προϋπαρχόντων στοιχείων δικαιούται να τα χορηγεί. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης χορηγούνται σε μη αποκλειστική βάση, υπό δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους.
3.2.4.  Οι συμμετέχοντες στο ίδιο έργο διαθέτουν δικαιώματα πρόσβασης σε προϋπάρχοντα στοιχεία εφόσον τούτο απαιτείται για τη χρήση των δικών τους προϋπαρχόντων στοιχείων του εν λόγω έργου, υπό τον όρο ότι ο ιδιοκτήτης των προϋπαρχόντων στοιχείων δικαιούται να τα χορηγεί. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης χορηγούνται σε μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη βάση, υπό δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους.
Τροπολογία 64
Παράρτημα, άρθρο 23, παράγραφος 3, σημείο 3.3.1
3.3.1.  Ο ιδιοκτήτης νέων στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν κερδοφόρα (i) προβλέπει την ενδεδειγμένη και αποτελεσματική προστασία τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα θεμιτά συμφέροντά του, ιδίως τα εμπορικά, καθώς και τα συμφέροντα των λοιπών συμμετεχόντων στο σχετικό έργο και (ii) τα χρησιμοποιεί ή εξασφαλίζει τη χρήση τους.
3.3.1.  Ο ιδιοκτήτης νέων στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν κερδοφόρα (i) προβλέπει την ενδεδειγμένη και αποτελεσματική προστασία τους, και (ii) τα χρησιμοποιεί ή χορηγεί άδεια για τη χρησιμοποίησή τους είτε ατελώς είτε έναντι αμοιβής, υπό εύλογους και αμερόληπτους όρους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα θεμιτά συμφέροντά του, ιδίως τα εμπορικά, καθώς και τα συμφέροντα των λοιπών συμμετεχόντων στο σχετικό έργο.
Τροπολογία 65
Παράρτημα, άρθρο 23, παράγραφος 3, σημείο 3.4.1
3.4.1.  Κατά τη μεταβίβαση από συμμετέχοντα της ιδιοκτησίας νέων στοιχείων, μεταβιβάζονται επίσης και οι υποχρεώσεις του αναφορικά με τα εν λόγω νέα στοιχεία στον εκδοχέα, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης περαιτέρω μεταβίβασης των εν λόγω υποχρεώσεων σε κάθε επόμενο εκδοχέα. Στις εν λόγω υποχρεώσεις περιλαμβάνονται οι αναφερόμενες στη χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης, διάδοσης και χρήσης.
3.4.1.  Κατά τη μεταβίβαση από συμμετέχοντα της ιδιοκτησίας νέων στοιχείων, μεταβιβάζονται επίσης και οι υποχρεώσεις του αναφορικά με τα εν λόγω νέα στοιχεία στον εκδοχέα, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης περαιτέρω μεταβίβασης των εν λόγω υποχρεώσεων σε κάθε επόμενο εκδοχέα. Στις εν λόγω υποχρεώσεις περιλαμβάνονται οι αναφερόμενες στη χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης, διάδοσης και χρήσης. Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο ενδιαφερόμενος συμμετέχων κοινοποιεί εκ των προτέρων σε όλους τους συμμετέχοντες στο ίδιο έργο το όνομα και τα στοιχεία επαφής του εκδοχέα.
Τροπολογία 66
Παράρτημα, άρθρο 23, παράγραφος 3, σημείο 3.4.2
3.4.2.  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του αναφορικά με την τήρηση του απορρήτου, όταν ένας συμμετέχων σε έργο απαιτείται να μεταβιβάσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης, ενημερώνει τους λοιπούς συμμετέχοντες τουλάχιστον 45 ημέρες προηγουμένως σχετικά με την προβλεπόμενη μεταβίβαση, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα επαρκή πληροφόρηση όσον αφορά τον προβλεπόμενο νέο ιδιοκτήτη των νέων στοιχείων ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασής τους. Έπειτα από ανακοίνωση, κάθε άλλος συμμετέχων μπορεί να αντιταχθεί, εντός τριάντα ημερών ή εντός διαφορετικής χρονικής προθεσμίας που είχε γραπτώς συμφωνηθεί, σε οποιαδήποτε προβλεπόμενη μεταβίβαση ιδιοκτησίας επικαλούμενος ότι θα επηρέαζε αρνητικά τα δικαιώματα πρόσβασής του. Εφόσον οποιοσδήποτε από τους λοιπούς συμμετέχοντες αποδείξει ότι επηρεάζονται αρνητικά τα δικαιώματα πρόσβασής του, δεν πραγματοποιείται η σκοπούμενη μεταβίβαση έως ότου επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων συμμετεχόντων.
Διαγράφεται

(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.


Σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα *
PDF 517kWORD 189k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (COM(2007)0241 – C6-0171/2007 – 2007/0089(CNS))
P6_TA(2007)0590A6-0479/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0241),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία (ΔΣ) της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως την παράγραφο 47,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 171 και 172 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0171/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0479/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   πιστεύει ότι το ποσό αναφοράς που σημειώνεται στη νομοθετική πρόταση θα πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1α του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007 - 2013, καθώς και με το σημείο 47 της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ) της 17ης Μαΐου 2006· σημειώνει ότι τυχόν χρηματοδότηση μετά το 2013 θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο·

3.   υπενθυμίζει ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών δεν προδικάζει την έκβαση της διαδικασίας του άρθρου 47 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, η οποία έχει εφαρμογή στην ίδρυση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα·

4.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

5.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

6.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για τα "καινοτόμα φάρμακα" θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων ενδιαφερόμενων μερών όπως είναι η φαρμακευτική βιομηχανία, οι δημόσιες αρχές (συμπεριλαμβανομένων των αρχών κανονιστικής ρύθμισης), οι ενώσεις ασθενών, τα πανεπιστήμια και τα κλινικά κέντρα. Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για τα "καινοτόμα φάρμακα" θα πρέπει να ορίσει ένα κοινώς αποδεκτό πρόγραμμα ερευνών (στο εξής "πρόγραμμα ερευνών"), το οποίο θα ακολουθεί πιστά τις συστάσεις του στρατηγικού προγράμματος ερευνών που έχει αναπτυχθεί από την ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα για τα "καινοτόμα φάρμακα".
(10)  Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για τα "καινοτόμα φάρμακα" θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων ενδιαφερόμενων μερών όπως είναι η φαρμακευτική βιομηχανία, περιλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι δημόσιες αρχές (συμπεριλαμβανομένων των αρχών κανονιστικής ρύθμισης), οι ενώσεις ασθενών, τα πανεπιστήμια και τα κλινικά κέντρα. Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για τα "καινοτόμα φάρμακα" θα πρέπει να ορίσει ένα κοινώς αποδεκτό πρόγραμμα ερευνών (στο εξής "πρόγραμμα ερευνών"), το οποίο θα ακολουθεί πιστά τις συστάσεις του στρατηγικού προγράμματος ερευνών που έχει αναπτυχθεί από την ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα για τα "καινοτόμα φάρμακα".
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για τα "καινοτόμα φάρμακα" θα πρέπει να προτείνει μια συντονισμένη προσέγγιση για την υπερνίκηση των εντοπισθέντων ερευνητικών φραγμών στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων και για την υποστήριξη της "προανταγωνιστικής φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης", ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικότερων φαρμάκων για τους ασθενείς. Στο παρόν πλαίσιο, ως "προανταγωνιστική φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη" νοείται η έρευνα με αντικείμενο τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων.
(11)  Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για τα "καινοτόμα φάρμακα" θα πρέπει να προτείνει μια συντονισμένη προσέγγιση για την υπερνίκηση των εντοπισθέντων ερευνητικών φραγμών στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων και για την υποστήριξη της "προανταγωνιστικής φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης", ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικότερων φαρμάκων για τους ασθενείς. Στο παρόν πλαίσιο, ως "προανταγωνιστική φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη" νοείται η έρευνα με αντικείμενο τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται γενικά στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων και όχι τόσο στη διαδικασία ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου φαρμάκου. Η πνευματική ιδιοκτησία που προκύπτει από σχέδιο της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για " καινοτόμα φάρμακα" πρέπει να παρέχεται με άδεια σε τρίτους υπό δίκαιους και λογικούς όρους.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)
(13α) Σύμφωνα με τους στόχους του ειδικού προγράμματος συνεργασίας, η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ θα πρέπει να προβλέψει την τόνωση της συμμετοχής των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων χάρη στη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών, συνεκτιμώντας σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υποστηρικτικά μέτρα.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 13β (νέα)
(13β) Σύμφωνα με τους στόχους της απόφασης του Συμβουλίου αριθ. 2006/974/ΕΚ, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα "Ικανότητες" με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)1, η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ οφείλει να αποδυθεί σε επενδύσεις για την έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ, ενισχύοντας τις δυνατότητές τους για καινοτομίες και την ικανότητά τους να αξιοποιούν δεόντως τα αποτελέσματα της έρευνας.
___________________
1 ΕΕ L 400, 30.12.2006, σ. 300. Διορθωτικό στην ΕΕ L 54, 22.2.2007, σ. 101.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ θα πρέπει να συσταθεί για αρχική περίοδο λήγουσα στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ώστε να διασφαλισθεί η κατάλληλη διαχείριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν αλλά δεν θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του έβδομου προγράμματος-πλαισίου (2007-2013).
(14)  Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ θα πρέπει να συσταθεί για αρχικό χρονικό διάστημα που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Προκειμένου να διασφαλισθεί η κατάλληλη διαχείριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν αλλά δεν θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του έβδομου προγράμματος-πλαισίου (2007-2013), οι εν εξελίξει σήμερα εργασίες θα πρέπει να συνεχισθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, εφόσον απαιτείται.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ θα πρέπει να είναι οργανισμός που θα δημιουργηθεί από τις Κοινότητες και η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της θα πρέπει να χορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από σύσταση του Συμβουλίου, λαμβανομένων ωστόσο υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που απορρέουν από τη φύση των ΚΤΠ ως συμπράξεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και ιδίως από τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στον προϋπολογισμό.
(16)  Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ θα πρέπει να είναι οργανισμός που θα δημιουργηθεί από τις Κοινότητες και η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της θα πρέπει να χορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη σχετική σύσταση του Συμβουλίου.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ θα πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η EFPIA.
(17)  Τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ είναι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η EFPIA.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Οι δραστηριότητες των εταιρειών φαρμακευτικής έρευνας που είναι πλήρη μέλη της EFPIA δεν θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ.
(26)  Οι δραστηριότητες των εταιρειών φαρμακευτικής έρευνας που είναι πλήρη μέλη της EFPIA δεν θα είναι επιλέξιμες για άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση από την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ θα πρέπει να διαθέτει, υπό τον όρο ότι έχει προηγηθεί διαβούλευση με την Επιτροπή, διακριτό δημοσιονομικό κανονισμό ο οποίος θα βασίζεται μεν στις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου, αλλά και θα συνεκτιμά τις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ΠΦΚ που προκύπτουν ιδίως από την αναγκαιότητα συνδυασμού κοινοτικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης για την αποδοτική και έγκαιρη υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης.
(27)  Οι εφαρμοστέοι δημοσιονομικοί κανόνες για την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ δεν πρέπει να απομακρύνονται από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, εκτός εάν αυτό απαιτείται λόγω των ειδικών αναγκών λειτουργίας τους, ιδίως δε λόγω της αναγκαιότητας συνδυασμού κοινοτικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης για την αποδοτική και έγκαιρη υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης. Για τη θέσπιση οιωνδήποτε κανόνων αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002, απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση της Επιτροπής. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρέπει να ενημερώνεται για τις παρεκκλίσεις αυτές.
_________
1 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72· διορθωτικό στην ΕΕ L 2, 7.1.2003, σ. 39).
________________
1 ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72. Διορθωτικό στην ΕΕ L 2, 7.1.2003, σ. 39.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Δεδομένης της ανάγκης διασφάλισης σταθερών συνθηκών απασχόλησης και ισότιμης μεταχείρισης του προσωπικού, καθώς και προσέλκυσης ειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού των ανώτατων προσόντων, απαιτείται εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ("κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης") σε όλα τα μέλη του προσωπικού της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ.
(28)  Η ανάγκη διασφάλισης σταθερών συνθηκών απασχόλησης και ισότιμης μεταχείρισης του προσωπικού, καθώς και οι ανάγκες σε ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με τα περισσότερα δυνατά προσόντα, απαιτεί κάποια ευελιξία όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ. Η εταιρική σχέση οφείλει να είναι ισόρροπη και κάθε ιδρυτικό μέλος μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό. Η Επιτροπή θα πρέπει επομένως να έχει τη δυνατότητα να αποσπάσει όσους υπαλλήλους κρίνει ότι χρειάζεται στην κοινή επιχείρηση, ενώ η τελευταία να μπορεί να προσλάβει προσωπικό επί συμβάσει, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο του κράτους στο οποίο εδρεύει.
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ θα πρέπει να έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Μεταξύ της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ και του Βελγίου θα πρέπει να συναφθεί συμφωνία φιλοξενίας όσον αφορά τη στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και τις ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να προσφέρει το Βέλγιο στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ.
(33)  Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ θα πρέπει να έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Μεταξύ της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ και του Βελγίου θα πρέπει να συναφθεί συμφωνία φιλοξενίας όσον αφορά τη συνδρομή σε σχέση με τη στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και τις ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να προσφέρει το Βασίλειο του Βελγίου στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ.
Τροπολογία 12
Άρθρο 1, παράγραφος 1
1.  Για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα, συστήνεται κοινή επιχείρηση (αναφερόμενη στο εξής ως "κοινή επιχείρηση ΠΚΦ") για περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί από το Συμβούλιο.
1.  Για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα, συστήνεται κοινή επιχείρηση (στο εξής "κοινή επιχείρηση ΠΚΦ") για χρονικό διάστημα που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Οι υπό εξέλιξη εργασίες μπορούν ωστόσο να συνεχισθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η Κοινή Επιχείρηση ΠΚΦ είναι οργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 185 του δημοσιονομικού κανονισμού και της παραγράφου 47 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006.
Τροπολογία 13
Άρθρο 3, στοιχείο β)
β) υποστηρίζει την υλοποίηση των προτεραιοτήτων έρευνας που καθορίζονται στο πρόγραμμα ερευνών της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα "καινοτόμα φάρμακα" (αναφέρονται στο εξής ως "ερευνητικές δραστηριότητες"), κυρίως παραχωρώντας επιχορηγήσεις βάσει ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·
β) υποστηρίζει την υλοποίηση των προτεραιοτήτων έρευνας που καθορίζονται στο πρόγραμμα ερευνών της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα "καινοτόμα φάρμακα" (αναφέρονται στο εξής ως "ερευνητικές δραστηριότητες"), κυρίως παραχωρώντας επιχορηγήσεις βάσει ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σχετικά με την έρευνα που διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο στα κράτη μέλη και τις χώρες που συμμετέχουν στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο·
Τροπολογία 14
Άρθρο 6, παράγραφος 2
2.  Οι δαπάνες λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ χρηματοδοτούνται από τα μέλη της. Η Κοινότητα και η EFPIA συνεισφέρουν ισομερώς σε αυτές τις δαπάνες λειτουργίας.
2.  Οι δαπάνες λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ χρηματοδοτούνται από τα μέλη της. Η Κοινότητα και η EFPIA συνεισφέρουν ισομερώς σε αυτές τις δαπάνες λειτουργίας. Οι δαπάνες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν το 4% του συνολικού προϋπολογισμού.
Τροπολογία 15
Άρθρο 7, στοιχείο α)
α) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/EΚ της Επιτροπής·
α) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/EΚ της Επιτροπής, σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους που ορίζει το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο·
Τροπολογία 16
Άρθρο 7, στοιχείο ζ)
ζ) μη κερδοσκοπικές ενώσεις ασθενών οι οποίες πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
ζ) μη κερδοσκοπικές ενώσεις ασθενών οι οποίες έχουν συσταθεί νομίμως.
Τροπολογία 17
Άρθρο 8, τίτλος και παράγραφος 1
Δημοσιονομικός κανονισμός
1.  Ο δημοσιονομικός κανονισμός της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ βασίζεται στις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου. Δύναται να αποκλίνει από τον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο εφόσον το απαιτούν οι ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ και υπό τον όρο ότι έχει προηγηθεί σχετική διαβούλευση με την Επιτροπή.
Δημοσιονομικοί κανόνες
1.  Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για την Κοινή Επιχείρηση ΠΚΦ δεν πρέπει να απομακρύνονται από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002, εκτός εάν το απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας της και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συγκατάθεσης της Επιτροπής. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται για τις παρεκκλίσεις αυτές.
Τροπολογία 18
Άρθρο 8, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ μπορεί να ορίσει εξωτερικό οικονομικό ελεγκτή, ο οποίος θα ελέγχει την ορθότητα και την ακρίβεια των ετησίων λογαριασμών που καταρτίζει η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ.
Τροπολογία 19
Άρθρο 8, παράγραφος 2β (νέα)
2β. Ο οικονομικός ελεγκτής είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει τον ικανοποιητικό έλεγχο των ετησίων λογαριασμών και την αξιολόγηση των συνεισφορών που πραγματοποιούν τα μέλη και οι συμμετέχοντες στα ερευνητικά σχέδια.
Τροπολογία 21
Άρθρο 8, παράγραφος 2γ (νέα)
2γ. Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ μπορεί να προσφύγει σε ad hoc εξωτερικούς λογιστικούς ελέγχους.
Τροπολογία 22
Άρθρο 8, παράγραφος 2δ (νέα)
2δ. Το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να ελέγχει τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ.
Τροπολογία 23
Άρθρο 9, παράγραφος 1
1.  Στο προσωπικό και στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ έχουν εφαρμογή ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και οι κανόνες εφαρμογής τους που θεσπίστηκαν από κοινού από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
1.  Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ προσλαμβάνει το προσωπικό της σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα υποδοχής. Η Επιτροπή μπορεί να αποσπά στην κοινή επιχείρηση όσους υπαλλήλους απαιτούνται.
Τροπολογία 24
Άρθρο 9, παράγραφος 2
2.  Έναντι του προσωπικού της, η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ ασκεί τις εξουσίες που ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων αρχή από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 25
Άρθρο 9, παράγραφος 3
3.  Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ, σε συμφωνία με την Επιτροπή, εγκρίνει τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3.  Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ, σε συμφωνία με την Επιτροπή, εγκρίνει τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής σχετικά με την απόσπαση υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τροπολογία 26
Άρθρο 13, παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνει η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ.
1.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση, κυρίως σχετικά με την πρόοδο που σημειώνει η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ.
Τροπολογία 27
Άρθρο 13, παράγραφος 2
2.  Δύο έτη μετά τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ, και το αργότερο εντός του 2010, η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η αξιολόγηση αυτή αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ καθώς και τη σημειωθείσα πρόοδο προς την επίτευξη των καθορισθέντων στόχων. Η Επιτροπή ανακοινώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.
2.  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ που έχει ετοιμάσει με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η αξιολόγηση αυτή αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ καθώς και τη σημειωθείσα πρόοδο προς την επίτευξη των καθορισθέντων στόχων.
Τροπολογία 28
Άρθρο 13, παράγραφος 3
3.  Στα τέλη του 2017, η Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
3.   Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ή, εάν οι σημερινές εργασίες συνεχισθούν και πέραν της ημερομηνίας αυτής, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 29
Άρθρο 13, παράγραφος 4
4.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από σύσταση του Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ.
4.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη σχετική σύσταση του Συμβουλίου.
Τροπολογία 30
Άρθρο 16
Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ εκδίδει κανόνες σχετικά με τη χρήση και τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τους οποίους διασφαλίζεται, κατά περίπτωση, η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγεται από τις ερευνητικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και η αξιοποίηση και διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ εκδίδει κανόνες σχετικά με τη χρήση και τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τους οποίους διασφαλίζεται, κατά περίπτωση, η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγεται από τις ερευνητικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη δημοσίευσή τους από την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ.
Τροπολογία 31
Άρθρο 18
Μεταξύ της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ και του Βελγίου συνάπτεται συμφωνία φιλοξενίας όσον αφορά τη στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να προσφέρει το Βέλγιο στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ.
Μεταξύ της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ και του Βασιλείου του Βελγίου συνάπτεται συμφωνία φιλοξενίας όσον αφορά τη συνδρομή σε σχέση με τη στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να προσφέρει το Βέλγιο στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ.
Τροπολογία 32
Άρθρο 19, παράγραφος 1
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 33
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 3
3.  Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ συστήνεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αρχική περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
3.  Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ συστήνεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για χρονικό διάστημα που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Τροπολογία 34
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 4
4.  Η αρχική περίοδος μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, λαμβανομένης υπόψη της σημειωθείσας προόδου προς την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ και με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί οικονομική βιωσιμότητα.
Διαγράφεται
Τροπολογία 36
Παράρτημα, άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο θ)
θ) διοργανώνει ετήσια συνεδρίαση (αναφέρεται στο εξής ως "Φόρουμ Ενδιαφερομένων") με τη συμμετοχή ομάδων συμφερόντων, ώστε να διασφαλίζει το άνοιγμα και τη διαφάνεια των ερευνητικών δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ για τις σχετικές ομάδες συμφερόντων·
θ) διοργανώνει ετήσια συνεδρίαση (στο εξής "Φόρουμ Ενδιαφερομένων"), ανοικτή συνεδρίαση για συναφείς οργανισμούς που ενδιαφέρονται για τη βιοιατρική έρευνα με σκοπό την αναδραστική ενημέρωση σχετικά με δραστηριότητες ΠΚΦ, με τη συμμετοχή ομάδων συμφερόντων, ώστε να διασφαλίζει το άνοιγμα και τη διαφάνεια των ερευνητικών δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ για τις σχετικές ομάδες συμφερόντων·
Τροπολογία 35
Παράρτημα, άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο ια)
ια) δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα έργα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των συμμετεχόντων, και σχετικά με τη χρηματοοικονομική συνεισφορά της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ.
ια) δημοσιεύει, μεταξύ άλλων, διά του διαδικτύου, πληροφορίες σχετικά με τα έργα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των συμμετεχόντων, και σχετικά με τη χρηματοοικονομική συνεισφορά της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ.
Τροπολογία 37
Παράρτημα, άρθρο 4
Τα όργανα της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ είναι το διοικητικό συμβούλιο, το εκτελεστικό γραφείο και η επιστημονική επιτροπή.
Τα όργανα της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ είναι το διοικητικό συμβούλιο, ο εκτελεστικός διευθυντής και η επιστημονική επιτροπή.
Τροπολογία 38
Παράρτημα, άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β)
β) τα δικαιώματα ψήφου των νέων μελών ορίζονται κατ' αναλογία του μεριδίου τους στις συνολικές συνεισφορές στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ·
β) τα δικαιώματα ψήφου των νέων μελών ορίζονται κατ" αναλογίαν του μεριδίου τους στις συνολικές συνεισφορές στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ. Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός ψήφων των νέων μελών δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο των ψήφων που διαθέτουν τα ιδρυτικά μέλη·
Τροπολογία 39
Παράρτημα, άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ)
γ) οι ψήφοι κάθε μέλους είναι αδιαίρετοι·
γ) οι ψήφοι κάθε μέλους είναι αδιαίρετοι· δεν είναι δυνατή η ψήφος δια πληρεξουσίου·
Τροπολογία 40
Παράρτημα, άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο γ), ένατη έως δέκατη τρίτη περίπτωση
- εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων έργων που προτείνει το εκτελεστικό γραφείο·
- εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων έργων που προτείνει ο εκτελεστικός διευθυντής·
- εγκρίνει τον κατάλογο των επιλεγέντων σχεδίων έργων·
- εγκρίνει τον κατάλογο των επιλεγέντων σχεδίων έργων·
- διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή, του απευθύνει οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές, εποπτεύει την απόδοσή του και, εάν χρειαστεί, τον αντικαθιστά·
- διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή, του απευθύνει οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές, εποπτεύει την απόδοσή του και, εάν χρειαστεί, τον αντικαθιστά·
- εγκρίνει το οργανόγραμμα του εκτελεστικού γραφείου με βάση τις συστάσεις του εκτελεστικού διευθυντή·
- εγκρίνει τον δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ σύμφωνα με το άρθρο 11·
- εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ σύμφωνα με το άρθρο 11, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή·
Τροπολογία 41
Παράρτημα , άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο γα) (νέο)
γα) τρεις βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις ως παρατηρητές και λαμβάνουν σχετική πρόσκληση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τροπολογία 42
Παράρτημα, άρθρο 5, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούν το πρόγραμμα ερευνών της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για "καινοτόμα φάρμακα".
Τροπολογία 43
Παράρτημα, άρθρο 6, τίτλος και παράγραφος 1
Εκτελεστικό γραφείο
Εκτελεστικός διευθυντής
1.  Το εκτελεστικό γραφείο απαρτίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή και προσωπικό εκτελεστικών αρμοδιοτήτων.
Τροπολογία 44
Παράρτημα, άρθρο 6, παράγραφος 2, εισαγωγή, στοιχεία α) έως δ) και στοιχείο ε), εισαγωγή
2.  Τα καθήκοντα του εκτελεστικού γραφείου είναι τα εξής:
2.  Τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή είναι τα εξής:
(α) το εκτελεστικό γραφείο είναι υπεύθυνο για την επί καθημερινής βάσεως διαχείριση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ·
(β) το εκτελεστικό γραφείο είναι υπεύθυνο για τις επιχειρησιακές πτυχές της λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ·
β) ο εκτελεστικός διευθυντής, επικουρούμενος από τη γραμματεία του, είναι υπεύθυνος για τις επιχειρησιακές πτυχές της λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ·
(γ) το εκτελεστικό γραφείο είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες επικοινωνίας που έχουν σχέση με την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ·
γ) ο εκτελεστικός διευθυντής, επικουρούμενος από τη γραμματεία του, είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες επικοινωνίας που έχουν σχέση με την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ·
(δ) το εκτελεστικό γραφείο διαχειρίζεται δεόντως τους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους·
δ) ο εκτελεστικός διευθυντής, επικουρούμενος από τη γραμματεία του, διαχειρίζεται δεόντως τους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους·
(ε) ειδικότερα, το εκτελεστικό γραφείο:
ε) ειδικότερα, ο εκτελεστικός διευθυντής, επικουρούμενος από τη γραμματεία του:
Τροπολογία 45
Παράρτημα, άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο ε), έκτη περίπτωση
- καταρτίζει την πρόταση ετήσιου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα προσωπικού·
- καταρτίζει την πρόταση ετήσιου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα προσωπικού, κατόπιν διαβούλευσης με την επιστημονική επιτροπή και τo φόρουμ των ενδιαφερομένων μερών·
Τροπολογία 46
Παράρτημα, άρθρο 6, παράγραφος 7, στοιχείο ζ)
ζ) υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προτάσεις σχετικά με την οργανωτική δομή του εκτελεστικού γραφείου και οργανώνει, διευθύνει και επιβλέπει το προσωπικό της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ·
ζ) διευθύνει και επιβλέπει το προσωπικό της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ·
Τροπολογία 47
Παράρτημα, άρθρο 7, παράγραφος 1
Η επιστημονική επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του διοικητικού συμβουλίου και διεξάγει τις δραστηριότητές της σε στενή συνεργασία με το εκτελεστικό γραφείο και με την υποστήριξη αυτού.
1.  Η επιστημονική επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του διοικητικού συμβουλίου και διεξάγει τις δραστηριότητές της σε στενή συνεργασία με τον εκτελεστικό διευθυντή και με την υποστήριξη αυτού.
Τροπολογία 48
Παράρτημα, άρθρο 7, παράγραφος 6, στοιχείο γ)
γ) συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο και το εκτελεστικό γραφείο σχετικά με τα επιστημονικά επιτεύγματα που περιγράφονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·
γ) συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τα επιστημονικά επιτεύγματα που περιγράφονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·
Τροπολογία 49
Παράρτημα, άρθρο 8, παράγραφος 6α (νέα)
6α. Με την αξιολόγηση των προτάσεων διαπιστώνεται κατά πόσον οι αιτηθέντες πόροι είναι ανάλογοι με τις εργασίες που απαιτούνται για τη εκτέλεση του σχεδίου.
Τροπολογία 50
Παράρτημα, άρθρο 11, τίτλος και παράγραφος 1
Δημοσιονομικός κανονισμός
1.  Ο δημοσιονομικός κανονισμός της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ συμφωνείται και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.
Δημοσιονομικοί κανόνες
1.  Οι δημοσιονομικοί κανόνες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή.
Τροπολογία 51
Παράρτημα, άρθρο 11, παράγραφος 2
2.  Σκοπός του δημοσιονομικού κανονισμού είναι να διασφαλίσει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ.
2.  Σκοπός των δημοσιονομικών κανόνων είναι να διασφαλίσουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ.
Τροπολογία 52
Παράρτημα, άρθρο 11, παράγραφος 3
3.  Ο δημοσιονομικός κανονισμός της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ βασίζεται στις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου. Δύναται να αποκλίνει από τον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο εφόσον το απαιτούν οι ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ και υπό τον όρο ότι έχει προηγηθεί σχετική διαβούλευση με την Επιτροπή.
3.  Οι δημοσιονομικοί κανόνες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ δεν μπορούν να αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002, εκτός εάν τούτο απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας της. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται για τυχόν αποκλίσεις.
Τροπολογία 53
Παράρτημα, άρθρο 12, παράγραφος 5
5.  Οι ετήσιοι λογαριασμοί και ισολογισμοί για το προηγούμενο έτος υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να διενεργήσει έλεγχο σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες του.
5.  Οι ετήσιοι λογαριασμοί και ισολογισμοί για το προηγούμενο έτος υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να διενεργήσει έλεγχο σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες του.
Τροπολογία 54
Παράρτημα, άρθρο 13, παράγραφος 2, εδάφιο 1α (νέο)
Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 55
Παράρτημα, άρθρο 14, παράγραφος 1
1.  Οι πόροι σε προσωπικό καθορίζονται στον πίνακα προσωπικού που περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό.
1.  Οι πόροι σε προσωπικό καθορίζονται στον πίνακα προσωπικού που περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό και διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μαζί με το προσχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 56
Παράρτημα, άρθρο 14, παράγραφος 2
2.  Τα μέλη του προσωπικού της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ είναι έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνται βάσει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια των οποίων μπορεί να παραταθεί μία φορά αλλά δεν υπερβαίνει συνολικά την επταετία.
Διαγράφεται
Τροπολογία 57
Παράρτημα, άρθρο 17, παράγραφος 5, στοιχείο α)
α) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/EΚ της Επιτροπής·
α) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/EΚ της Επιτροπής, σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους που ορίζει για αυτές το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο·
Τροπολογία 20
Παράρτημα, άρθρο 17α (νέο)
Άρθρο 17α
Επιστημονικές και οικονομικές εκθέσεις
Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ ετήσιες επιστημονικές και οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τα υποστηριζόμενα σχέδια. Οι εν λόγω εκθέσεις αναφέρονται λεπτομερώς στις επιστημονικές δραστηριότητες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και στο κόστος των δραστηριοτήτων αυτών. Οι καταστάσεις δαπανών συνοδεύονται από πιστοποιητικό λογιστικού ελέγχου. Ο εξωτερικός ελεγκτής εξετάζει τα πιστοποιητικά λογιστικού ελέγχου και αποφασίζει εάν οι συνεισφορές σε είδος αντιστοιχούν στις συνεισφορές δημόσιων ταμείων στο συγκεκριμένο σχέδιο.
Τροπολογία 59
Παράρτημα, άρθρο 21, παράγραφος 2
2.  Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση που η υπόψη τροποποίηση επηρεάζει τις γενικές αρχές και στόχους του παρόντος καταστατικού, και ιδίως κάθε τροποποίηση του άρθρου 1, του άρθρου 5 παράγραφος 2 εδάφιο γ) πρώτη περίπτωση, του άρθρου 8 παράγραφος 3 και του άρθρου 21, υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου βάσει σχετικής πρότασης της Επιτροπής.
2.  Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση που η υπόψη τροποποίηση επηρεάζει τις γενικές αρχές και στόχους του παρόντος καταστατικού, και ιδίως κάθε τροποποίηση του άρθρου 1, του άρθρου 5 παράγραφος 2 εδάφιο γ) πρώτη περίπτωση, του άρθρου 8 παράγραφος 3 και του άρθρου 21, υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου βάσει σχετικής πρότασης της Επιτροπής, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 60
Παράρτημα, άρθρο 22, παράγραφος 3, στοιχείο α)
α) Κάθε συμμετέχων σε έργο διατηρεί την κυριότητα της διανοητικής ιδιοκτησίας που εισάγει στο έργο, και διατηρεί την κυριότητα της διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγει στο πλαίσιο του έργου εκτός αν άλλως συμφωνήσουν μεταξύ τους οι συμμετέχοντες στο έργο. Στη συμφωνία επιχορήγησης και στη συμφωνία έργου που συνάπτονται για το εκάστοτε έργο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα πρόσβασης και τις άδειες σε σχέση με τη διανοητική ιδιοκτησία που εισάγεται ή παράγεται από τους συμμετέχοντες στο έργο.
α) Κάθε συμμετέχων σε έργο διατηρεί την κυριότητα της διανοητικής ιδιοκτησίας που εισάγει στο έργο, και διατηρεί την κυριότητα της διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγει στο πλαίσιο του έργου εκτός αν άλλως συμφωνήσουν μεταξύ τους οι συμμετέχοντες στο έργο. Στη συμφωνία επιχορήγησης και στη συμφωνία έργου που συνάπτονται για το εκάστοτε έργο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα πρόσβασης και τις άδειες σε σχέση με τη διανοητική ιδιοκτησία που εισάγεται ή παράγεται από τους συμμετέχοντες στο έργο. Οι συμμετέχοντες στο έργο ορίζουν τις ενδεχόμενες περιπτώσεις πνευματικής συνιδιοκτησίας που απορρέουν από τα έργα.
Τροπολογία 61
Παράρτημα, άρθρο 23α (νέο)
Άρθρο 23α
Συμφωνία φιλοξενίας
Μεταξύ της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ και του Βασιλείου του Βελγίου συνάπτεται συμφωνία φιλοξενίας.

(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.


Σύσταση της κοινής επιχείρησης Clean Sky *
PDF 457kWORD 178k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Clean Sky (COM(2007)0315 – C6-0226/2007 – 2007/0118(CNS))
P6_TA(2007)0591A6-0483/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0315),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1) (δημοσιονομικός κανονισμός),και ιδίως το άρθρο 185 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2) (ΔΣ) και ιδίως το άρθρο 47 της εν λόγω συμφωνίας,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 171 και 172 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0226/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0483/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που περιλαμβάνεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο του τομέα 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και με τις διατάξεις της παραγράφου 47 της Διοργανικής Συμφωνίας (ΔΣ) της 17ης Μαΐου 2006· επισημαίνει ότι οιαδήποτε χρηματοδότηση μετά το 2013 θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο·

3.   υπενθυμίζει ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας που καθορίζεται στην παράγραφο 47 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006, η οποία εφαρμόζεται στη σύσταση της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky·

4.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

5.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

6.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η Κοινή Επιχείρηση Clean Sky θα πρέπει να συσταθεί για αρχική περίοδο λήγουσα στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ώστε να διασφαλισθεί η κατάλληλη διαχείριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν αλλά δεν θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου (2007-2013).
(12)  Η Κοινή Επιχείρηση Clean Sky θα πρέπει να συσταθεί για αρχικό χρονικό διάστημα που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ώστε να διασφαλισθεί η κατάλληλη διαχείριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν αλλά δεν θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου (2007-2013), συμπεριλαμβανομένης και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων παρόμοιων ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η κοινή επιχείρηση Clean Sky πρέπει να είναι οργανισμός που θα δημιουργηθεί από τις Κοινότητες και η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της θα πρέπει να χορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από σύσταση του Συμβουλίου, λαμβανομένων ωστόσο υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που απορρέουν από τη φύση των ΚΤΠ ως συμπράξεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και ιδίως από τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στον προϋπολογισμό.
(16)  Η κοινή επιχείρηση Clean Sky πρέπει να είναι οργανισμός που θα δημιουργηθεί από τις Κοινότητες και η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της θα πρέπει να χορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη σχετική σύσταση του Συμβουλίου.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)
(16a)  Η Κοινή Επιχείρηση Clean Sky και οι δημόσιοι φορείς πρέπει να επιδιώξουν να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες που παρέχουν οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, ως νέοι μηχανισμοί για την υλοποίηση της συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, και να συνεργαστούν με τους ιδιωτικούς φορείς για την εξεύρεση αποτελεσματικότερων λύσεων με σκοπό την ανακούφιση του κοινοτικού προϋπολογισμού.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Οι δαπάνες λειτουργίας της κοινής επιχείρησης Clean Sky πρέπει να καλύπτονται ισομερώς από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και από τα άλλα μέλη.
(19)  Οι δαπάνες λειτουργίας της κοινής επιχείρησης Clean Sky πρέπει να καλύπτονται ισομερώς από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και από τα άλλα μέλη. Οι δαπάνες λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 3% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Η κοινή επιχείρηση Clean Sky πρέπει να διαθέτει, υπό τον όρο ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση με την Επιτροπή, διακριτό δημοσιονομικό κανονισμό ο οποίος θα βασίζεται μεν στις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου1, αλλά και θα συνεκτιμά τις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας της που προκύπτουν ιδίως από την αναγκαιότητα συνδυασμού κοινοτικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης για την αποδοτική και έγκαιρη υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης.
(23)  Οι δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στην κοινή επιχείρηση Clean Sky δεν θα πρέπει να αποκλίνουν από τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) 2343/2002, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, εκτός αν τούτο απαιτείται ειδικά για τις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας της, ιδίως δε από την ανάγκη συνδυασμού κοινοτικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης για την αποδοτική και έγκαιρη υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης. Για τη θέσπιση οποιωνδήποτε κανόνων που παρεκκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 2343/2002 πρέπει να υπάρχει εκ των προτέρων συναίνεση της Επιτροπής. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με οποιεσδήποτε τέτοιες παρεκκλίσεις.
_________
1 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72· διορθωτικό στην ΕΕ L 2, 7.1.2003, σ. 39).
_____________________
1 ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72. Διορθωτικό στην ΕΕ L 2, 7.1.2003, σ. 39).
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Δεδομένης της ανάγκης διασφάλισης σταθερών συνθηκών απασχόλησης και ισότιμης μεταχείρισης του προσωπικού, καθώς και προσέλκυσης ειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού των ανώτατων προσόντων, απαιτείται εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ("κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης") σε όλα τα μέλη του προσωπικού της κοινής επιχείρησης Clean Sky.
(24)  Δεδομένης της ανάγκης διασφάλισης σταθερών συνθηκών απασχόλησης και ισότιμης μεταχείρισης του προσωπικού, καθώς και προσέλκυσης ειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού των ανώτατων προσόντων, απαιτείται η Επιτροπή να έχει δυνατότητα να αποσπά όσους υπαλλήλους κρίνει αναγκαίο στην κοινή επιχείρηση Clean Sky. Το υπόλοιπο προσωπικό πρέπει να προσλαμβάνεται από την κοινή επιχείρηση Clean Sky σύμφωνα με τους κανόνες απασχόλησης της χώρας υποδοχής.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Λαμβανομένου υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Clean Sky δεν θα εκπληροί οικονομικό σκοπό και θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις "φιλικές προς το περιβάλλον αεροπορικές τεχνολογίες", είναι ανάγκη, για την εκτέλεση των καθηκόντων της, να εφαρμόζεται στην κοινή επιχείρηση Clean Sky και στο προσωπικό της το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965.
Διαγράφεται
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Η κοινή επιχείρηση Clean Sky πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις προόδου σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
(27)  Η κοινή επιχείρηση Clean Sky πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις προόδου στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Η κοινή επιχείρηση Clean Sky πρέπει να έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Μεταξύ της κοινής επιχείρησης Clean Sky και του Βελγίου πρέπει να συναφθεί συμφωνία φιλοξενίας όσον αφορά τη στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και τις ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να προσφέρει το Βέλγιο στην κοινή επιχείρηση Clean Sky.
(32)  Η κοινή επιχείρηση Clean Sky πρέπει να έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Μεταξύ της κοινής επιχείρησης Clean Sky και του Βελγίου πρέπει να συναφθεί συμφωνία φιλοξενίας για την παροχή βοήθειας όσον αφορά τη στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και τις ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να προσφέρει το Βέλγιο στην κοινή επιχείρηση Clean Sky.
Τροπολογία 10
Άρθρο 1, παράγραφος 1
1.  Για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας Clean Sky συστήνεται κοινή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 171 της συνθήκης, ονομαζόμενη "κοινή επιχείρηση Clean Sky", για χρονική περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί με αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού.
1.  Για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας Clean Sky συστήνεται κοινή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 171 της συνθήκης, ονομαζόμενη "κοινή επιχείρηση Clean Sky", για χρονική περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Εξασφαλίζεται ότι μετά την τελευταία πρόσκληση για υποβολή προσφορών το 2013, τα λειτουργούντα έργα υλοποιούνται, παρακολουθούνται και χρηματοδοτούνται έως το 2017. Η κοινή επιχείρηση Clean Sky είναι οργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 185 του Δημοσιονομικού Κανονισμού και της παραγράφου 47 της ΔΟΣ της 17ης Μαΐου 2006.
Τροπολογία 11
Άρθρο 3, περίπτωση -1 (νέα)
- να συνεισφέρει στην υλοποίηση του 7ου Προγράμματος Πλαισίου και ιδίως του θέματος "Μεταφορές" (συμπεριλαμβανομένης και της αεροναυτικής) του ειδικού προγράμματος "Συνεργασία'·
Τροπολογία 12
Άρθρο 3, περίπτωση 2α (νέα)
- να διασφαλίσει τη συνεκτική υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προσπαθειών που αποσκοπούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος στον τομέα των εναερίων μεταφορών·
Τροπολογία 13
Άρθρο 3, περίπτωση 2β (νέα)
- να προαγάγει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δραστηριότητές του, προκειμένου τουλάχιστον το 15% των διαθεσίμων χρηματοδοτήσεων να διοχετευθεί σε ΜΜΕ·
Τροπολογία 14
Άρθρο 6, παράγραφος 2
2.  Οι δαπάνες λειτουργίας της κοινής επιχείρησης Clean Sky καλύπτονται από τις ισόποσες συνεισφορές σε χρήμα, αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, αφετέρου, των υπόλοιπων μελών. Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καλύπτει το 50% των συνολικών δαπανών λειτουργίας και η συνεισφορά των υπόλοιπων μελών καλύπτει το εναπομένον 50%.
2.  Οι δαπάνες λειτουργίας της κοινής επιχείρησης Clean Sky καλύπτονται από τις ισόποσες συνεισφορές σε χρήμα, αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, αφετέρου, των υπόλοιπων μελών. Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καλύπτει το 50% των συνολικών δαπανών λειτουργίας και η συνεισφορά των υπόλοιπων μελών καλύπτει το εναπομένον 50%. Οι δαπάνες λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 3% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky.
Τροπολογία 15
Άρθρο 6, παράγραφος 5
5.  Οι επικεφαλής των ΠΕΟΤ και οι εταίροι συνεισφέρουν πόρους τουλάχιστον ισοδύναμους με τη συνεισφορά της Κοινότητας, μη συμπεριλαμβανομένων των πόρων που διατίθενται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την εκτέλεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Clean Sky.
5.  Οι επικεφαλής των ΠΕΟΤ και οι εταίροι συνεισφέρουν πόρους οι οποίοι αξιολογούνται σύμφωνα με τις πρακτικές που καθιερώνονται βάσει του 7ου Προγράμματος Πλαισίου, τουλάχιστον ισοδύναμους με τη συνεισφορά της Κοινότητας, μη συμπεριλαμβανομένων των πόρων που διατίθενται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την εκτέλεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Clean Sky.
Τροπολογία 16
Άρθρο 7, εδάφιο 2α (νέο)
Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής που διενεργείται με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εξασφαλίζει ότι η κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης της κοινής επιχείρησης Clean Sky ακολουθεί τις αρχές της αριστείας και του ανταγωνισμού.
Τροπολογία 17
Άρθρο 8, τίτλος και παράγραφος 1
Δημοσιονομικός Κανονισμός
Δημοσιονομικοί κανόνες
1.  Η κοινή επιχείρηση Clean Sky θεσπίζει διακριτό δημοσιονομικό κανονισμό βασιζόμενο στις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου. Δύναται να αποκλίνει από τον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο εφόσον το απαιτούν οι ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας της κοινής επιχείρησης Clean Sky και υπό τον όρο ότι έχει ληφθεί προηγουμένως η συγκατάθεση της Επιτροπής.
1.  Οι δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στην κοινή επιχείρηση Clean Sky δεν επιτρέπεται να παρεκκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 2343/2002, εκτός αν το απαιτούν οι ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες της και υπό τον όρο ότι έχει ληφθεί προηγουμένως η συγκατάθεση της Επιτροπής. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται σχετικά με οιεσδήποτε τέτοιες παρεκκλίσεις.
Τροπολογία 18
Άρθρο 9, παράγραφος 1
1.  Στο προσωπικό και στον διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky έχουν εφαρμογή ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και οι κανόνες εφαρμογής τους που θεσπίστηκαν από κοινού από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
1.  Η κοινή επιχείρηση Clean Sky προσλαμβάνει το προσωπικό της σύμφωνα με τους κανόνες εργατικού δικαίου που ισχύουν στη χώρα υποδοχής. Η Επιτροπή μπορεί να αποσπάσει στην κοινή επιχείρηση όσους υπαλλήλους κρίνει αναγκαίο.
Τροπολογία 19
Άρθρο 9, παράγραφος 2
2.  Έναντι του προσωπικού της, η κοινή επιχείρηση Clean Sky ασκεί τις εξουσίες που ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων αρχή από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 20
Άρθρο 9, παράγραφος 3
3.  Η κοινή επιχείρηση Clean Sky, σε συμφωνία με την Επιτροπή, εγκρίνει τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3.  Η κοινή επιχείρηση Clean Sky, σε συμφωνία με την Επιτροπή, εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής, σχετικά με την απόσπαση υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τροπολογία 21
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Προνόμια και ασυλίες
Στην κοινή επιχείρηση Clean Sky και στο προσωπικό της εφαρμόζεται το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 22
Άρθρο 11, παράγραφος 3α (νέα)
3a. Η Κοινή Επιχείρηση Clean Sky είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
Τροπολογία 23
Άρθρο 13, παράγραφος 3
3.  Εντός των 3 ετών που έπονται της σύστασης της κοινής επιχείρησης Clean Sky, και το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση σύμφωνα με όρους εντολής που θα συμφωνηθούν με το διοικητικό συμβούλιο. Με βάση τη σημειωθείσα πρόοδο προς την υλοποίηση των στόχων της κοινής επιχείρησης Clean Sky, η αξιολόγηση αυτή έχει στόχο να προσδιορίσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να παραταθεί η διάρκεια της κοινής επιχείρησης Clean Sky πέραν της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και να τροποποιηθούν δεόντως ο παρών κανονισμός και το καταστατικό της κοινής επιχείρησης Clean Sky.
3.  Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, και εν συνεχεία, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεσες αξιολογήσεις της κοινής επιχείρησης Clean Sky με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι αξιολογήσεις αυτές καλύπτουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κοινής επιχείρησης Clean Sky τη σημειωθείσα πρόοδο προς την υλοποίηση των τεθέντων στόχων. Η Επιτροπή κοινοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, συνοδευόμενα με τις παρατηρήσεις της και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει προτάσεις τροποποίησης του παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 24
Άρθρο 13, παράγραφος 4
4.   Στα τέλη του 2017, η Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης Clean Sky με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
4.  Με το πέρας της κοινής επιχείρησης Clean Sky, η Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης Clean Sky με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 25
Άρθρο 13, παράγραφος 5
5.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από σύσταση του Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται από το δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης Clean Sky.
5.  Απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο λαμβάνει υπόψη σύσταση του Συμβουλίου.
Τροπολογία 26
Άρθρο 17
Η κοινή επιχείρηση Clean Sky θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, με τους οποίους διασφαλίζεται, κατά περίπτωση, η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγεται από τις ερευνητικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και η αξιοποίηση και διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Η κοινή επιχείρηση Clean Sky θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, βάσει των κανόνων του έβδομου προγράμματος πλαισίου με τους οποίους διασφαλίζεται, κατά περίπτωση, η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγεται από τις ερευνητικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και η αξιοποίηση και διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Τροπολογία 27
Άρθρο 19
Μεταξύ της κοινής επιχείρησης Clean Sky και του Βελγίου συνάπτεται συμφωνία φιλοξενίας όσον αφορά τη στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και τις ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να προσφέρει το Βέλγιο στην κοινή επιχείρηση Clean Sky.
Μεταξύ της κοινής επιχείρησης Clean Sky και του Βελγίου συνάπτεται συμφωνία φιλοξενίας για την παροχή αρωγής όσον αφορά τη στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και τις ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να προσφέρει το Βέλγιο στην κοινή επιχείρηση Clean Sky.
Τροπολογία 28
Άρθρο 20
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός παύει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Εξασφαλίζεται ότι μετά την τελευταία πρόσκληση για υποβολή προσφορών το 2013, τα έργα που βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη υλοποιούνται, παρακολουθούνται και χρηματοδοτούνται έως το 2017.
Τροπολογία 29
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο
3.  Διάρκεια: Η κοινή επιχείρηση Clean Sky συστήνεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αρχική περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
3.  Διάρκεια: Η κοινή επιχείρηση Clean Sky συστήνεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Εξασφαλίζεται ότι μετά την τελευταία πρόσκληση για υποβολή προσφορών το 2013, τα έργα που βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη υλοποιούνται, παρακολουθούνται και χρηματοδοτούνται έως το 2017.
Τροπολογία 30
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο 1α (νέο)
Η κοινή επιχείρηση Clean Sky είναι οργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 185 του Δημοσιονομικού Κανονισμού και της παραγράφου 47 της ΔΟΣ της 17ης Μαΐου 2006.
Τροπολογία 31
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο
Η αρχική περίοδος δύναται να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, λαμβανομένης υπόψη της σημειωθείσας προόδου προς την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης Clean Sky και με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί οικονομική βιωσιμότητα.
Διαγράφεται
Τροπολογία 32
Παράρτημα, άρθρο 2, εδάφιο 1α (νέο)
Οι αποφάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση οποιασδήποτε άλλης νομικής οντότητας λαμβάνουν υπόψη τη σημασία και τη δυνητική προστιθέμενη αξία του υποψηφίου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης Clean Sky. Για κάθε νέα αίτηση ένταξης, η Επιτροπή ενημερώνει εγκαίρως το Συμβούλιο σχετικά με τις αξιολογήσεις και, όπου εφαρμόζεται, για την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου.
Τροπολογία 33
Παράρτημα, άρθρο 2, παράγραφος 4, εδάφιο 1α (νέο)
Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την κοινή επιχείρηση Clean Sky. Η αποχώρηση καθίσταται οριστική και ανέκκλητη έξι μήνες έπειτα από την κοινοποίηση στα λοιπά μέλη, ύστερα από την οποία το πρώην μέλος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση εκτός των ήδη ανειλημμένων μέσω αποφάσεων για την κοινή επιχείρηση Clean Sky σύμφωνα με τα καταστατικά αυτά, πριν την αποχώρηση του μέλους.
Τροπολογία 34
Παράρτημα, άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση 8α (νέα)
- να παροτρύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις δραστηριότητές του, σύμφωνα με το στόχο του 15% που τέθηκε με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα·
Τροπολογία 35
Παράρτημα, άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση 9
• να διεξαγάγει τις αναγκαίες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, παραχωρώντας ενδεχομένως επιχορηγήσεις κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
• να διεξαγάγει τις αναγκαίες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, παραχωρώντας επιχορηγήσεις κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
Τροπολογία 36
Παράρτημα, άρθρο 3, παράγραφος 2, περίπτωση 7α (νέα)
να προαγάγει την εμπλοκή τον ΜΜΕ στις δραστηριότητές της·
Τροπολογία 37
Παράρτημα, άρθρο 3, παράγραφος 2, περίπτωση 7β (νέα)
να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα έργα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος των συμμετεχόντων και του ποσού της οικονομικής συνεισφοράς στην κοινή επιχείρηση Clean Sky ανά συμμετέχοντα·
Τροπολογία 38
Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 3
3.  Εάν χρειαστεί, συστήνεται συμβουλευτική επιτροπή η οποία παρέχει συμβουλές και απευθύνει συστάσεις στην Κοινή Επιχείρηση Clean Sky επί διαχειριστικών, χρηματοοικονομικών και τεχνικών θεμάτων. Η συμβουλευτική επιτροπή διορίζεται από την Επιτροπή.
Διαγράφεται
Τροπολογία 39
Παράρτημα, άρθρο 6, σημείο 3, παράγραφος 1
1.  Ο διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, για θητεία τριών ετών κατ' ανώτατο όριο. Κατόπιν αξιολόγησης των επιδόσεων του διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη θητεία του μία φορά και για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.
1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, κατόπιν πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και αλλά έντυπα ή σε ιστοθέσεις του Διαδικτύου, για θητεία τριών ετών κατ" ανώτατο όριο. Κατόπιν αξιολόγησης των επιδόσεων του διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη θητεία του μία φορά και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.
Τροπολογία 40
Παράρτημα, άρθρο 7, παράγραφος 4, τρίτη περίπτωση
• τον καθορισμό του περιεχομένου των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων καθώς και για την επιλογή των εξωτερικών συνεργατών.
- τον καθορισμό του περιεχομένου, των στόχων και την προκήρυξη των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων καθώς και για την επιλογή των εξωτερικών συνεργατών
Τροπολογία 41
Παράρτημα, άρθρο 7, παράγραφος 5
5.  Ψηφοφορία: Κάθε διευθύνουσα επιτροπή ΠΕΟΤ λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία, και οι ψήφοι σταθμίζονται συναρτήσει της χρηματοδοτικής δέσμευσης κάθε μέλους της διευθύνουσας επιτροπής στο ΠΕΟΤ. Οι επικεφαλής των ΠΕΟΤ έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας επί όλων των ψηφισμάτων της διευθύνουσας επιτροπής του ΠΕΟΤ του οποίου είναι επικεφαλής.
5.  Ψηφοφορία: Κάθε διευθύνουσα επιτροπή ΠΕΟΤ λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία, και οι ψήφοι σταθμίζονται συναρτήσει της χρηματοδοτικής δέσμευσης κάθε μέλους της διευθύνουσας επιτροπής στο ΠΕΟΤ.
Τροπολογία 42
Παράρτημα, άρθρο 11, παράγραφος 2, δεύτερη περίπτωση
• ένα ποσό ύψους τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων ευρώ διατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες [έργα] που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας περιορίζεται στο 50% κατ'ανώτατο όριο των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
• ένα ποσό ύψους τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων ευρώ διατίθεται σε συνεργάτες [έργα] που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση επαρκούς συμμετοχής των ΜΜΕ μέχρι το 15% της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης της. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας πρέπει να συμμορφώνεται με τα ανώτατα χρηματοδοτικά όρια του συνολικά επιλέξιμου κόστους, που ορίζεται με τους κανόνες συμμετοχής στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.
Τροπολογία 43
Παράρτημα, άρθρο 14
Δημοσιονομικός κανονισμός
Δημοσιονομικοί κανόνες
1.  Ο δημοσιονομικός κανονισμός της κοινής επιχείρησης Clean Sky συμφωνείται και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της Clean Sky.
1.  Οι δημοσιονομικοί κανόνες της κοινής επιχείρησης Clean Sky εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο της Clean Sky κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή.
2.  Ο δημοσιονομικός κανονισμός της κοινής επιχείρησης Clean Sky βασίζεται στις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου. Δύναται να αποκλίνει από τον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο εφόσον το απαιτούν οι ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας της κοινής επιχείρησης Clean Sky και υπό τον όρο ότι έχει ληφθεί προηγουμένως η συγκατάθεση της Επιτροπής.
2.  Οι δημοσιονομικοί κανόνες της κοινής επιχείρησης Clean Sky δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν από τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) 2343/2002, εκτός αν το απαιτούν οι ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας της και με την επιφύλαξη της εκ των προτέρων συναίνεσης της Επιτροπής. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται σχετικά με οποιεσδήποτε τέτοιες παρεκκλίσεις.
_______
ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72· διορθωτικό στην ΕΕ L 2 της 7.1.2003, σ. 39.
Τροπολογία 44
Παράρτημα, άρθρο 16, παράγραφος 5
5.  Εντός διαστήματος δύο μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, οι προσωρινοί λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης υποβάλλονται στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ("Ελεγκτικό Συνέδριο"). Το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης μέχρι τις 15 του Ιουνίου που έπεται του τέλους του οικονομικού έτους.
5.  Εντός δύο μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, οι προσωρινοί λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης υποβάλλονται στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ("Ελεγκτικό Συνέδριο"), καθώς και στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης μέχρι τις 15 του Ιουνίου που έπεται του τέλους του οικονομικού έτους.
Τροπολογία 45
Παράρτημα, άρθρο 17, παράγραφος 1
1.  Οι δραστηριότητες που εκτελέστηκαν κατά το προηγούμενο έτος και οι αντίστοιχες δαπάνες περιγράφονται σε ετήσια έκθεση.
1.  Σε ετήσια έκθεση παρουσιάζεται η πρόοδος της κοινής επιχείρησης Clean Sky για κάθε ημερολογιακό έτος, ιδίως σε σχέση με το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης για το εν λόγω έτος. Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται από τον διευθυντή μαζί με τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό. Η εν λόγω ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε δραστηριότητες Ε&Α της κοινής επιχείρησης Clean Sky.
Τροπολογία 46
Παράρτημα, άρθρο 17, παράγραφος 2
2.  Το ετήσιο σχέδιο εκτέλεσης περιγράφει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του επόμενου έτους και τις σχετικές εκτιμήσεις πόρων.
2.  Στο ετήσιο σχέδιο υλοποίησης προσδιορίζεται το σχέδιο για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης Clean Sky για ένα συγκεκριμένο έτος, συμπεριλαμβανομένων των Προγραμματισμένων Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν μέσω διαγωνισμών. Το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης υποβάλλεται από τον διευθυντή στο εκτελεστικό συμβούλιο μαζί με το ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού.
Τροπολογία 47
Παράρτημα, άρθρο 17, παράγραφος 2α (νέα)
2a.  Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών περιγράφεται το πεδίο εφαρμογής και ο προϋπολογισμός για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προσφορών που απαιτούνται για την υλοποίηση του θεματολογίου έρευνας για το ερχόμενο έτος.
Τροπολογία 48
Παράρτημα, άρθρο 18, παράγραφος 1
1.  Οι πόροι σε προσωπικό καθορίζονται στον πίνακα προσωπικού της κοινής επιχείρησης Clean Sky που περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό.
1.  Οι πόροι σε προσωπικό καθορίζονται στον πίνακα προσωπικού της κοινής επιχείρησης Clean Sky που περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό και διαβιβάζονται στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το προσχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 49
Παράρτημα, άρθρο 18, παράγραφος 2
2.  Τα μέλη του προσωπικού της κοινής επιχείρησης Clean Sky είναι έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνται βάσει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια των οποίων μπορεί να ανανεωθεί μία φορά αλλά δεν υπερβαίνει συνολικά την επταετία.
Διαγράφεται
Τροπολογία 50
Παράρτημα, άρθρο 19, παράγραφος 2
2.  Τα μέλη δεν ευθύνονται για τα χρέη της κοινής επιχείρησης Clean Sky.
2.  Τα μέλη δεν είναι υπεύθυνα για καμία υποχρέωση της κοινής επιχείρησης Clean Sky. Η οικονομική ευθύνη των μελών είναι εσωτερική ευθύνη, αποκλειστικά έναντι της κοινής επιχείρησης Clean Sky, και περιορίζεται στην εκ μέρους τους ανάληψη δέσμευσης να συνεισφέρουν στους πόρους όπως ορίζει το άρθρο 10, παράγραφος 1, του παρόντος Παραρτήματος.
Τροπολογία 51
Παράρτημα, άρθρο 19, παράγραφος 3α (νέα)
3a.  Με εξαίρεση τις οικονομικές συνεισφορές των συμμετεχόντων σε έργο σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 2, του παρόντος Παραρτήματος η οικονομική ευθύνη της κοινής επιχείρησης Clean Sky για τις οφειλές της περιορίζεται στις συνεισφορές που έχουν πραγματοποιήσει τα κράτη μέλη στις τρέχουσες δαπάνες όπως ορίζει το άρθρο 10, παράγραφος 4, του παρόντος Παραρτήματος.
Τροπολογία 52
Παράρτημα, άρθρο 21, πρώτο εδάφιο
Οι κανόνες που διέπουν την πολιτική της κοινής επιχείρησης Clean Sky σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας ενσωματώνονται στις συμφωνίες επιχορήγησης που συνάπτει η κοινή επιχείρηση Clean Sky.
Οι κανόνες που διέπουν την πολιτική της κοινής επιχείρησης Clean Sky σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας ενσωματώνονται στις συμφωνίες επιχορήγησης που συνάπτει η κοινή επιχείρηση Clean Sky και συνάδουν με τις αρχές του 7ου προγράμματος πλαισίου.
Τροπολογία 53
Παράρτημα, άρθρο 23, παράγραφος 2
2.  Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και αποφασίζεται από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που η υπόψη τροποποίηση επηρεάζει τις γενικές αρχές και στόχους του παρόντος καταστατικού, υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου. Οποιαδήποτε τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 3 και του άρθρου 10 παράγραφος 3 πραγματοποιείται με αναθεώρηση του κανονισμού για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Clean Sky.
2.  Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και αποφασίζεται από την Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εφόσον η υπόψη τροποποίηση επηρεάζει τις γενικές αρχές και στόχους του παρόντος καταστατικού, υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου. Οποιαδήποτε τροποποίηση του άρθρου 1, παράγραφος 3, και του άρθρου 10, παράγραφος 3, πραγματοποιείται με αναθεώρηση του κανονισμού για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Clean Sky.
Τροπολογία 54
Παράρτημα, άρθρο 24α (νέο)
Άρθρο 24α
Συμφωνία φιλοξενίας
Μεταξύ της κοινής επιχείρησης Clean Sky και του Βασιλείου του Βελγίου συνάπτεται συμφωνία φιλοξενίας.

(1) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.


Διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης
PDF 286kWORD 70k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στις τρίτες χώρες (2007/2196(INI))
P6_TA(2007)0592A6-0454/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία του υπηκόου της Ένωσης στις τρίτες χώρες (CΟΜ(2006)0712)

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0454/2007),

A.   εκτιμώντας ότι η αντιπροσώπευση των κρατών μελών στις τρίτες χώρες είναι πολύ άνιση,

Β.   εκτιμώντας ιδίως ότι μόνο τρία κράτη στον κόσμο (Κίνα, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες) διαθέτουν διπλωματική και προξενική αντιπροσωπεία σε καθένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι σε 107 κράτη υπάρχουν 10 κράτη κατ" ανώτατο όριο που εκπροσωπούνται και ότι σε ορισμένους συχνούς προορισμούς, όπως οι Μαλδίβες, η αντιπροσωπεία αυτή είναι ανύπαρκτη,

Γ.   εκτιμώντας κατά συνέπεια ότι, έναντι της αλματώδους αύξησης του αριθμού των πολιτών της Ένωσης που ταξιδεύουν –180 εκατομμύρια εισιτήρια πουλήθηκαν το 2006– ή κατοικούν εκτός της Ένωσης, η ευρωπαϊκή παρουσία μέσω των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη σε κοινή προσπάθεια χρήσης των πόρων από κοινού, προκειμένου να αντισταθμιστούν τα περιορισμένα προξενικά και διπλωματικά δίκτυα των κρατών μελών,

Δ.   εκτιμώντας ότι στο θέμα αυτό το κοινοτικό κεκτημένο έχει αναπτυχθεί λίγο και βασίζεται μόνο στην απόφαση 95/553/ΕΚ των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνέρχονται στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ μέρους των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών(1) και στις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στα πλαίσια της CΟCΟΝ, της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι επιφορτισμένη με την προξενική συνεργασία και η οποία έχει ως στόχο να οργανώνει τις ανταλλαγές πληροφοριών όσον αφορά τις εθνικές ορθές πρακτικές,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία προτίθεται, με την Πράσινη Βίβλο της, να συμβάλλει για να δοθεί συγκεκριμένη ώθηση στο άρθρο 20 της Συνθήκης ΕΚ (που αγνοείται ευρύτατα), το οποίο θεσπίζει το δικαίωμα για κάθε πολίτη της Ένωσης, εφόσον το κράτος μέλος του δεν διατηρεί πρεσβεία ή προξενική υπηρεσία στο έδαφος τρίτης χώρας, να απολαύει της διπλωματικής και προξενικής προστασίας κάθε άλλου κράτους μέλους που εκπροσωπείται στην εν λόγω τρίτη χώρα, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του κράτους αυτού,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι, κατ" αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή:

   λαμβάνει υπόψη το άρθρο 46 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προξενική και διπλωματική προστασία ως θεμελιώδες δικαίωμα του πολίτη της Ένωσης,
   ανταποκρίνεται στην υποχρέωση αναθεώρησης μετά την παρέλευση πενταετίας για την απόφαση 95/553/ΕΚ, που ετέθη σε ισχύ το Μάιο του 2002,
   προκαταλαμβάνει την έκδοση της 5ης έκθεσης της Επιτροπής για την ιθαγένεια της Ένωσης, η οποία αποτελεί κατάλληλη ευκαιρία για την αναγγελία των πρωτοβουλιών με τις οποίες θα προωθηθεί περαιτέρω η προξενική προστασία,

Ζ.   εκτιμώντας, ωστόσο, ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είχε έως τώρα ερμηνευθεί συσταλτικά, με την υπαγωγή της διπλωματικής ή προξενικής προστασίας στον αυστηρό τομέα των διακυβερνητικών σχέσεων που διέπεται από τη Σύμβαση της Βιέννης του 1963 και όχι από το άρθρο 20 της Συνθήκης,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διπλωματική και η προξενική προστασία δεν πρέπει συγκεκριμένα να συγχέεται με τις αρμοδιότητες του ληξιάρχου ή του συμβολαιογράφου που ανατίθενται συχνά σε προξενικούς αντιπροσώπους,

Θ.   εκτιμώντας ότι πράγματι υπάρχουν διαφορές μεταξύ διπλωματικής και προξενικής προστασίας όσον αφορά τη φύση, τη δομή και την κίνηση των σχετικών διαδικασιών, διότι, μολονότι η προξενική προστασία είναι δυνατόν, σε ορισμένες περιπτώσεις τουλάχιστον, να είναι υποχρεωτική, η διπλωματική προστασία υπήρξε ανέκαθεν θέμα διακριτικής εξουσίας και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση στις εκάστοτε νομικές πράξεις μεταξύ προξενικής και διπλωματικής προστασίας,

Ι.   εκτιμώντας, αντιθέτως, ότι η Συνθήκη του Μάαστριχτ δημιούργησε την ιθαγένεια της Ένωσης που απορρέει από την ιθαγένεια των κρατών μελών, και ότι για τη διαμόρφωσή της έννοιάς της θα ήταν σκόπιμο να επιτευχθεί συγκρίσιμη προστασία για όλους τους πολίτες της Ένωσης, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι, προς τον σκοπό αυτόν, είναι επιτακτικό να δημιουργηθούν χωρίς καθυστέρηση οι προϋποθέσεις αναθεώρησης της απόφασης του 95/553/EK προς την κατεύθυνση της επέκτασης και υπαγωγής της διπλωματικής προστασίας στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης αυτής,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν ήδη πρωτοβουλίες –όπως οι πρωτοβουλίες του "κράτους πιλότου" και οι κοινές ασκήσεις προσομοίωσης– που καθιστούν δυνατή την αποτελεσματικότερη αντίδραση σε περίπτωση κρίσης και/ή εξαιρετικών περιστάσεων, στις οποίες η Επιτροπή θα μπορούσε να συμβάλλει διενεργώντας αξιολογήσεις,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη μη πλήρως αξιοποιημένων δικτύων –όπως το δίκτυο των επιτίμων προξένων– που συνιστούν, ωστόσο, πολύτιμο πόρο στον οποίο πρέπει να δοθεί η αναγκαία ενίσχυση,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη Συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με ίδιες αρμοδιότητες και ευθύνες,

1.   εγκρίνει ανεπιφύλακτα την πρωτοβουλία της Επιτροπής η οποία, αρνούμενη τη στενή ερμηνεία του άρθρου 20 της Συνθήκης ΕΚ, αποσκοπεί να θέσει τις βάσεις για γνήσιο εναρμονισμένο θεμελιώδες δικαίωμα της διπλωματικής και προξενικής προστασίας για κάθε πολίτη της Ένωσης·

2.   καλεί την Επιτροπή να αναθέσει στην Νομική Υπηρεσία της να εξετάσει το ζήτημα κατά πόσο η Συνθήκη ΕΚ ή η Συνθήκη ΕΕ περιλαμβάνουν νομική βάση για την εναρμόνιση των ρυθμίσεων των κρατών μελών στον τομέα της διπλωματικής και προξενικής προστασίας·

3.   στηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της για την επεξεργασία μακροπρόθεσμης και μεγαλόπνοης στρατηγικής, τον πυρήνα της οποίας θα αποτελούν η πληροφόρηση και η επικοινωνία·

4.   συνιστά στην Επιτροπή, εκτός από την υποχρέωσή της να υποβάλλει ανά τριετία έκθεση σχετικά με την ιθαγένεια της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 της Συνθήκης ΕΚ, να προτείνει αμέσως στο Συμβούλιο την έγκριση κοινών προσεγγίσεων και δεσμευτικών κατευθυντηρίων γραμμών που ενδείκνυνται για τη δημιουργία κοινών προτύπων στον τομέα της προξενικής προστασίας·

5.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να εργαστεί πάραυτα προς τον εξορθολογισμό της οργάνωσης που θα καταστήσει δυνατή την άμεση κοινή χρήση των μέσων καθώς και την εντατική προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, με άμεση καταγραφή όλων των δημοσίων και ιδιωτικών πόρων που διατίθενται και είναι δυνατόν να κινητοποιηθούν σχετικά, τέλος δε για την ανάπτυξη ποικίλων μορφών συνεργασίας μεταξύ των πολυάριθμων φορέων που προσφέρθηκαν, στην απάντησή τους στο πλαίσιο της διαβούλευσης με την Επιτροπή, να αναλάβουν το μερίδιο της εργασίας που τους αναλογεί (κράτη μέλη, αλλά επίσης επίτιμοι πρόξενοι, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ)·

6.   καλεί την Επιτροπή να εντείνει την προσπάθειά της όσον αφορά την επικοινωνία και την πληροφόρηση, ιδίως με:

   την καθιέρωση ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού τηλεφώνου που να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη της Ένωσης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που ενεργοποιεί τη διαδικασία προξενικής προστασίας, να συνδέεται με κέντρο πληροφοριών που θα του δίδει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και, ιδίως, ενημερωμένο κατάλογο με τα στοιχεία των πρεσβειών και προξενείων των κρατών μελών στα οποία έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί· για τον αριθμό αυτό θα μπορούσε να υπάρχει κεντρική υπηρεσία στις Βρυξέλλες·
   την ευαισθητοποίηση των προσώπων που εμπλέκονται επαγγελματικά στην παραμονή (βραχεία ή μακρά) των πολιτών της Ένωσης σε τρίτες χώρες, με την διανομή φυλλαδίων προσαρμοσμένων στον τομέα δραστηριότητάς τους·
   την κατάρτιση σύστασης σχετικά με βέλτιστες μεθόδους στον τομέα της σύνταξης οδηγιών προς ταξιδιώτες, προκειμένου η διατύπωσή τους να είναι σαφής και κατανοητή·
   τη δημιουργία, υπ" ευθύνη της, εναρμονισμένης ιστοθέσης με πληροφορίες προς τους ταξιδιώτες, οι οποίες να αποτελούν σύνοψη και/ή συγκέντρωση των οδηγιών προς τους ταξιδιώτες που εκδίδει κάθε κράτος μέλος·
   την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης που ταξιδεύουν σε χώρες εκτός της Ένωσης, ιδίως στα αεροδρόμια και στους λιμένες, καθώς και μέσω ταξιδιωτικών γραφείων ή πρακτόρων, στα εισιτήρια και μέσω εθνικών υπηρεσιών που ασχολούνται με τα ταξίδια και τον τουρισμό·
   τη σύσταση ομάδας εργασίας αποτελούμενης από εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και διπλωμάτες υψηλής κατάρτισης από κάθε κράτος μέλος που θα διευκολύνει τόσο την ανταλλαγή πληροφοριών για την αξιολόγηση, από κάθε κράτος μέλος, των κινδύνων που εγκυμονεί η μετακίνηση σε τρίτες χώρες, όσο και τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης στον τομέα των ταξιδιωτικών οδηγιών·

7.   προτρέπει την Επιτροπή να καταρτίσει σύσταση προς τα κράτη μέλη που θα τα καλεί να περιλάβουν το κείμενο του άρθρου 20 της Συνθήκης ΕΚ στα διαβατήρια των υπηκόων τους·

8.   ζητεί από την Επιτροπή, μετά την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, να του υποβάλει πρόταση τροποποίησης της απόφασης 95/553/ΕΚ προκειμένου να περιληφθεί σ" αυτήν ρητώς:

   η διπλωματική προστασία,
   η ταύτιση και ο επαναπατρισμός των σορών,
   η απλοποίηση των διαδικασιών χρηματικών προκαταβολών·

9.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει την προξενική προστασία στα μέλη των οικογενειών των πολιτών της Ένωσης που είναι πολίτες τρίτων χωρών καθώς και σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες και απάτριδες, καθώς και σε άλλα άτομα που δεν διαθέτουν την ιθαγένεια καμίας χώρας αλλά διαμένουν σε κάποιο κράτος μέλος, είναι δε κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από το εν λόγω κράτος μέλος·

10.   καλεί την Επιτροπή να λάβει τα επιβαλλόμενα μέτρα για να διασφαλισθεί και να καταστεί αποτελεσματικότερη η νομική αρωγή σε πολίτες της Ένωσης σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησής τους σε τρίτη χώρα·

11.   υποστηρίζει ολόθερμα την πρωτοβουλία που έχει ήδη εξαγγελθεί στην έκθεση Barnier για την ίδρυση "κοινών γραφείων" στις τέσσερις "δοκιμαστικές" ζώνες της Καραϊβικής, των Βαλκανίων, του Ινδικού Ωκεανού και της Δυτικής Αφρικής, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να εγκαινιάσει, παράλληλα με την καθιέρωση αυτών των "κοινών γραφείων", εκστρατεία πληροφόρησης απευθυνόμενη στους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν στις ζώνες αυτές, προκειμένου να διεκπεραιώνουν επιτόπου τις αναγκαίες διατυπώσεις για την εγγραφή τους·

12.   εκτιμά ότι στο μεσοδιάστημα έως την ίδρυση των κοινών γραφείων που θα επιτελούν τα βασικά προξενικά καθήκοντα (έκδοση θεωρήσεων, επικυρώσεις των εγγράφων, κλπ.), η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη προκειμένου να βελτιώσουν τη συνεργασία τους, ιδίως:

   σε θέματα αξιολόγησης και ανάλυσης των ασκήσεων και προσομοιώσεων που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των "κρατών πιλότων", προκειμένου να βελτιώσουν περισσότερο τις ικανότητές τους σε επίπεδο συντονισμού και αντίδρασης σε έκτακτες περιστάσεις, καταβάλλοντας συγχρόνως προσπάθειες για μεγαλύτερη διαφάνεια των εφαρμοζομένων διαδικασιών στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρωτοβουλίας της πιλοτικής χώρας, καθώς και τον μεγαλύτερο συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, ιδίως με επαγγελματίες στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού,
   σε θέματα συντονισμού και διάθεσης του δυναμικού τους όσον αφορά την εφοδιαστική διαχείριση των πόρων τους στον τομέα της πολιτικής προστασίας·

13.   καλεί επίσης την Επιτροπή να αμβλύνει –εφόσον είναι δυνατόν– μέσω της κατάρτισης και της τεχνολογίας ορισμένες ελλείψεις και/ή να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα ορισμένους ανεκμετάλλευτους πόρους· συναφώς, η Επιτροπή θα πρέπει ιδίως να κινητοποιήσει τους πόρους της προκειμένου να χρηματοδοτήσει ειδικά μέτρα κατάρτισης που θα παρέχονται από έμπειρους διπλωμάτες και προξενικούς υπαλλήλους των κρατών μελών και θα απευθύνονται προς τους επίτιμους προξένους που είναι ήδη εγκατεστημένοι στις τρίτες χώρες· η κατάρτιση αυτή θα παρέχεται αργότερα και στους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφότου τα "κοινά γραφεία" και, στη συνέχεια, οι αντιπροσωπείες της Ένωσης θα έχουν αναλάβει πλήρως την άσκηση των προξενικών καθηκόντων τα οποία επιτελούν σήμερα αποκλειστικά οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών·

14.   επισημαίνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι διαδικασίες για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης καθυστερούν λόγω σειράς διαβουλεύσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν, γεγονός που επιτείνει τα προβλήματα όταν πρέπει να παρασχεθεί επειγόντως βοήθεια στους πολίτες της ΕΕ που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα απλούστευσης και τυποποίησης των εν λόγω διαδικασιών για τη χορήγηση ενίσχυσης·

15.   καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις δυνατότητες και τις συνέπειες που θα μπορούσαν να προκύψουν για την προξενική και διπλωματική προστασία λόγω της δημιουργίας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, την οποία προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας·

16.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 314, 28.12.1995, σ. 73.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007
PDF 277kWORD 43k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD))
P6_TA(2007)0593A6-0493/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), συγκεκριμένα δε τα άρθρα του 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 14 Δεκεμβρίου 2006(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 7 Νοεμβρίου 2007 (COM(2007)0687) και τροποποίησε με επιστολή της της 12ης Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 26 Νοεμβρίου 2007 (15715/2007 - C6-0434/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0493/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 στον γενικό προϋπολογισμό 2007 καλύπτει το εξής:

   - ουσιαστική αύξηση στην πρόβλεψη των εσόδων, ιδίως για την αναθεώρηση των προβλέψεων των υπολοίπων ΦΠΑ και ΑΕΕ (3 830 000 000 EUR)·
   - περαιτέρω μείωση των πιστώσεων πληρωμών στα κονδύλια του προϋπολογισμού των κατηγοριών 1α, 1β, 2 και 3α (1 651 400 000 EUR), μετά τις αναδιατάξεις που προτείνονται με τη συνολική μεταφορά DEC36/2007 (425 000 000 EUR),

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 είναι να εγγράψει επισήμως τα κονδύλια αυτά και τις τεχνικού χαρακτήρα προσαρμογές στον προϋπολογισμό 2007,

1.   σημειώνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007·

2.   αναγνωρίζει ότι η σημερινή ελλιπής απορρόφηση σε ορισμένα κονδύλια ενδέχεται να είναι απόρροια της καθυστερημένης έγκρισης νομικών βάσεων το πρώτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· εμμένει στην εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2008 με τα διάφορα εργαλεία, όπως είναι τα τακτικά έγγραφα ενημέρωσης για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και οι ομάδες παρακολούθησης· καλεί τις ειδικές επιτροπές του να δώσουν νωρίς στοιχεία για τα απαιτούμενα κονδύλια και τα πιθανά προβλήματα της εκτέλεσης των πολυετών προγραμμάτων·

3.   υπογραμμίζει ότι ασφαλώς και θα υπάρξει ανάγκη μεγαλυτέρων ποσών σε πιστώσεις πληρωμών για τον προϋπολογισμό 2008·

4.   εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 χωρίς τροποποίηση·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ L 77, 16.3.2007, σ. 1.
(3) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.


Περιβάλλον χωρίς χαρτί στα τελωνεία και στις εμπορικές επιχειρήσεις ***II
PDF 255kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για περιβάλλον χωρίς χαρτί στα τελωνεία και στις εμπορικές επιχειρήσεις (8520/4/2007 – C6-0267/2007 – 2005/0247(COD))
P6_TA(2007)0594A6-0466/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (8520/4/2007 – C6-0267/2007),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0609),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0466/2007),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση·

2.   διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4.   αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 317 Ε, 23.12.2006, σ. 74.


Κοινοτική πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον ***II
PDF 267kWORD 73k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά πλαίσιο κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία - πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (9388/2/2007 – C6-0261/2007 – 2005/0211(COD))
P6_TA(2007)0595A6-0389/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (9388/2/2007 – C6-0261/2007),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0505),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0389/2007),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2008/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)

P6_TC2-COD(2005)0211


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2008/56/ΕΚ)

(1) ΕΕ C 314 Ε, 21.12.2006, σ. 86.


Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη ***II
PDF 279kWORD 85k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (16477/1/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))
P6_TA(2007)0596A6-0398/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (16477/1/2006 – C6-0260/2007),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0447),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τη συνημμένη δήλωση της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0398/2007),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2008/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη

P6_TC2-COD(2005)0183


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2008/50/ΕΚ.)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση το κείμενο που ενέκρινε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Ειδικότερα, η Επιτροπή σημειώνει τη σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στο άρθρο 22 παράγραφος 4 και στην αιτιολογική σκέψη 16 της οδηγίας για τα κοινοτικά μέτρα μείωσης, στην πηγή, των εκπομπών που ρυπαίνουν τον ατμοσφαιρικό αέρα.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη περιορισμού των εκπομπών επιβλαβών ατμοσφαιρικών ρύπων, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος για την υλοποίηση των στόχων που καθορίστηκαν στο 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για μία θεματική στρατηγική σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση προβλέπει σημαντικό αριθμό δυνατών κοινοτικών μέτρων. Αφότου εγκρίθηκε η στρατηγική, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε αυτά και σε άλλα μέτρα :

   το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ήδη θεσπίσει νέα νομοθετικά μέτρα που περιορίζουν τις εκπομπές καυσαερίων των ελαφρών εμπορικών οχημάτων·
   η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για νέα νομοθετικά μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει τις βιομηχανικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων εντατικής καλλιέργειας, καθώς και μέτρα αντιμετώπισης βιομηχανικών πηγών καύσης μικρότερης κλίμακας ·
   η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για νέα νομοθετικά μέτρα που θα περιορίζουν τις εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων των βαρέων εμπορικών οχημάτων·
   για το 2008, η Επιτροπή προβλέπει την υποβολή νέων νομοθετικών προτάσεων, οι οποίες αναμένεται:
   να μειώσουν περαιτέρω τις επιτρεπόμενες εθνικές εκπομπές βασικών ρύπων των κρατών μελών·
   να περιορίσουν τις εκπομπές που συνδέονται με τον εφοδιασμό των βενζινοκίνητων οχημάτων στα πρατήρια καυσίμων·
   να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές·
   έχουν εξάλλου δρομολογηθεί προκαταρκτικές εργασίες προκειμένου να διερευνηθεί η εφικτότητα :
   της βελτίωσης του οικολογικού σχεδιασμού και περιορισμού των εκπομπών των οικιακών λεβήτων και θερμοσιφώνων·
   του περιορισμού της περιεκτικότητας των χρωμάτων, βερνικιών και προϊόντων φανοποιίας αυτοκινήτων σε διαλύτες·
   του περιορισμού των εκπομπών καυσαερίων των μη οδικών κινητών μηχανημάτων και, ως εκ τούτου, της μεγιστοποίησης του οφέλους από τη χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων των μη οδικών μηχανημάτων, που έχει ήδη προταθεί από την Επιτροπή·
   η Επιτροπή εξακολουθεί, επίσης, να προωθεί ,στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ), σημαντικούς περιορισμούς των εκπομπών από τα πλοία και έχει δεσμευθεί να υποβάλει προτάσεις για τη λήψη κοινοτικών μέτρων, εάν ο ΔΝΟ δεν υποβάλει, όπως προβλέπεται, ικανοποιητικής εμβέλειας προτάσεις μέχρι το 2008.

Η Επιτροπή εξακολουθεί, πάντως, να είναι προσηλωμένη στους στόχους της πρωτοβουλίας της για τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων και συνειδητοποιεί την ανάγκη θεμελίωσης των προτάσεών της σε μια συνολική αξιολόγηση του αντίκτυπου και των πλεονεκτημάτων τους. Προς τον σκοπό αυτό και σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Επιτροπή θα συνεχίσει να αξιολογεί την ανάγκη υποβολής νέων νομοθετικών προτάσεων, αλλά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αποφασίζει κατά περίπτωση για τη σκοπιμότητα και τον χρόνο υποβολής τέτοιων προτάσεων.

(1) ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 102.


Διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικου συστήματος (αναδιατύπωση) ***I
PDF 266kWORD 110k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση) (COM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD))
P6_TA(2007)0597A6-0345/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0783),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 156 και 71 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0474/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0345/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2008/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση)

P6_TC1-COD(2006)0273


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2008/57/ΕΚ.)


Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς και στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης *
PDF 425kWORD 158k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (COM(2007)0484 – C6-0283/2007 – 2007/0177(CNS))
P6_TA(2007)0598A6-0470/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0484),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37, παράγραφος 2, τρίτη υποπαράγραφος, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0283/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0470/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Α (νέα)
(1α) Η πολλαπλή συμμόρφωση αποδείχθηκε ήδη πολύ σημαντικό μέσο βάσει της αναθεωρημένης κοινής γεωργικής πολιτικής όσον αφορά την αιτιολόγηση των δαπανών. Η πολλαπλή συμμόρφωση δεν επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στους γεωργούς ούτε τους δίνει δικαίωμα για νέες πληρωμές ως αποτέλεσμα της συμμόρφωσής τους. Απλώς συνδέει τις άμεσες πληρωμές που καταβάλλονται στους γεωργούς με τη δημόσια υπηρεσία που αυτοί προσφέρουν σε ολόκληρη την κοινωνία όταν υπάρχει συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίμων και της καλής διαβίωσης των ζώων. Οι απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας είναι εν γένει πολύ αυστηρές σε σύγκριση με τα πρότυπα που ισχύουν σε άλλους τομείς στον υπόλοιπο κόσμο.
Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Β (νέα)
(1β) Έχοντας υπόψη τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ σε αυτές τις υψηλές προδιαγραφές, η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετέτρεψε αποτελεσματικά τον πρώτο πυλώνα της πολιτικής σε μια εκ των πραγμάτων αναπτυξιακή πολιτική της υπαίθρου, καθώς οι γεωργοί περισσότερο επιβραβεύονται για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών παρά λαμβάνουν άνευ όρων πληρωμές σε σχέση με την παραγωγή. Για την υλοποίηση των στόχων του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης απαιτείται πλήρης κατανόηση του συστήματος και συνεργασία των γεωργών – πράγμα που δεν υπάρχει σήμερα, εξαιτίας των φόβων που δημιούργησε το σύστημα σε επίπεδο γεωργίας. Εάν ο γεωργικός τομέας ενημερωθεί καλύτερα θα βρει ευκολότερη τη συμμόρφωση. Πάντως, η κατανόηση των λεπτομερειών των 18 επιμέρους οδηγιών και κανονισμών της ΕΕ παρουσιάζει τεράστια προβλήματα όχι μόνον για τους γεωργούς αλλά και για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.
Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Γ (νέα)
(1γ) Η πολλαπλή συμμόρφωση συνδέει την καταβολή ποσών υποστήριξης σε γεωργούς με τη συμμόρφωση με 18 διαφορετικές οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ. Λόγω της φύσης της η παρακολούθηση της πολλαπλής συμμόρφωσης είναι περίπλοκη. Το σύστημα της πολλαπλής συμμόρφωσης απαιτεί εκείνοι που διενεργούν τους ελέγχους να κατανοούν πλήρως τις γεωργικές δραστηριότητες και να είναι εξοικειωμένοι με τους διάφορους τομείς της γεωργίας. Έχει ζωτική σημασία η κατάλληλη κατάρτιση εκείνων που διενεργούν επιθεώρηση των γεωργικών δραστηριοτήτων. Επιπροσθέτως, οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν τη διακριτική ευχέρεια να λαμβάνουν υπόψη μη εποχικούς και αιφνίδιους παράγοντες που μετριάζουν την υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωση, παράγοντες που δεν οφείλονται σε σφάλματα του γεωργού.
Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Δ (νέα)
(1δ) Το σύστημα των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης ή/και η ΚΓΠ θα απαιτήσουν πιθανώς περαιτέρω προσαρμογές στο μέλλον, δεδομένου ότι σήμερα το επίπεδο των πληρωμών δεν δείχνει πάντοτε να είναι αντίστοιχο με τις προσπάθειες για συμμόρφωση που καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί για το λόγο ότι, οι πληρωμές εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ιστορικές δαπάνες. Ειδικά η νομοθεσία για την ευημερία των ζώων είναι καταφανώς πολύ επιβαρυντική για τους κτηνοτρόφους, πράγμα που δεν αντικατοπτρίζεται στο ύψος των πληρωμών τους. Ωστόσο, εάν τα εισαγόμενα προϊόντα ανταποκρίνονται στις ίδιες προδιαγραφές καλής διαβίωσης των ζώων, τότε δεν χρειάζεται να αποζημιώνονται οι γεωργοί για τη συμμόρφωσή τους με την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα αυτόν. Η Επιτροπή πρέπει ως εκ τούτου να αγωνισθεί για την αναγνώριση των μελημάτων που δεν έχουν σχέση με το εμπόριο όπως τα κριτήρια για τις εισαγωγές στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Ε (νέα)
(1ε) Για την απλοποίηση, τη βελτίωση και την εναρμόνιση του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης θα πρέπει να καταβληθούν διαρκείς προσπάθειες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή του συστήματος σε διετή βάση.
Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1ΣΤ (νέα)
(1στ) Η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, η εναρμόνιση των ελέγχων, η συγχώνευση των ελέγχων, μεταξύ άλλων και εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, και οι έγκαιρες πληρωμές θα αυξήσουν τη συνολική υποστήριξη μεταξύ των γεωργών για το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης και με τον τρόπο αυτό θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής.
Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Ζ (νέα)
(1ζ) Για την προώθηση της συμμόρφωσης μεγάλη σημασία έχει η προειδοποίηση. Πρέπει επίσης να επικουρούνται οι γεωργοί πολλοί από τους οποίους δουλεύουν με μερική απασχόληση, να ετοιμάζονται για τις επιθεωρήσεις. Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι δεν έχουν χώρο στο σύστημα, εφόσον συμβάλλουν σε δυσανάλογο αλλά βέβαιο αίσθημα φόβου μεταξύ των αγροτών σχετικά με το όλο σύστημα της πολλαπλής συμμόρφωσης. Όταν υπάρχει υπόνοια για "εσκεμμένη και σοβαρή απάτη", θα πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλοι τρόποι αντιμετώπισης συμπεριλαμβανομένου και του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους. Όταν διενεργούνται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι πρέπει να γίνονται βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών της αρμόδιας αρχής ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση. Συγχρόνως δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η αποτελεσματικότητα των επιτόπιων ελέγχων.
Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Η (νέα)
(1η) Για να περιορισθούν οι επιβαρύνσεις των γεωργών, τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διατηρήσουν στο ελάχιστο τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων και τον αριθμό των ελεγκτικών αρχών με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου1. Επιτρέπεται ως εκ τούτου στα κράτη μέλη να υλοποιούν το ελάχιστο ποσοστό ελέγχων στο επίπεδο του οργανισμού πληρωμών. Πέραν αυτού τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να ενθαρρυνθούν να λάβουν επιπρόσθετα μέτρα για να περιορισθεί ο αριθμός των ατόμων που διενεργούν τους ελέγχους, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι, καθώς και να περιορισθεί σε μία ημέρα κατ' ανώτατο όριο το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να διενεργείται επιτόπιος έλεγχος σε συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση. Η Επιτροπή πρέπει να επικουρεί τα κράτη μέλη προκειμένου τα τελευταία να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ολοκληρωμένες επιλογές δειγμάτων. Η επιλογή δειγμάτων για τους επιτόπιους ελέγχους πρέπει να διενεργείται ανεξάρτητα από ειδικά ελάχιστα ποσοστά ελέγχων όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της ειδικής νομοθεσίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης.
____________________
1 ΕΕ L 141, 30.4.2004, σ. 18. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 972/2007 (ΕΕ L 216, 21.8.2007, σ. 3).
Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Θ (νέα)
(1θ) Διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2004 διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική εξακρίβωση της τήρησης των όρων χορήγησης των ενισχύσεων και των σχετικών απαιτήσεων και προδιαγραφών για την πολλαπλή συμμόρφωση. Πρέπει να γίνουν συμπληρωματικοί στο πλαίσιο του υφισταμένου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, για να αποφεύγονται οι επαναλήψεις και να μπορούν όλοι οι έλεγχοι να διενεργούνται σε μία και μόνη επίσκεψη.
Τροπολογία 10
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Ι (νέα)
(1ι) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι γεωργοί δεν θα τιμωρούνται δύο φορές (μείωση των πληρωμών ή αποκλεισμός των γεωργών από τις πληρωμές, καθώς και πρόστιμο για μη συμμόρφωση με τη σχετική εθνική νομοθεσία) για την ίδια υπόθεση μη συμμόρφωσης.
Τροπολογία 11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1ΙΑ (νέα)
(1ια) Οι μειώσεις πληρωμών που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις διαφέρουν ανάλογα με το εάν πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια ή για αμέλεια. Κατά τον ίδιο τρόπο αυτές οι μειώσεις πρέπει να είναι ανάλογες με τη σπουδαιότητα της σφαίρας δραστηριοτήτων που αφορά η μη συμμόρφωση στην γεωργική εκμετάλλευση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για γεωργική εκμετάλλευση μικτής καλλιέργειας και κτηνοτροφίας.
Τροπολογία 12
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2
(2)  Το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου προβλέπει ότι τα αγροτεμάχια που αντιστοιχούν στα επιλέξιμα εκτάρια βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού για χρονική περίοδο τουλάχιστον 10 μηνών. Από τη μέχρι στιγμής πείρα προκύπτει ότι η εν λόγω προϋπόθεση ενδέχεται να θέτει σοβαρούς περιορισμούς στη λειτουργία της κτηματαγοράς και συνεπάγεται σημαντικό διοικητικό φόρτο εργασίας για τους γεωργούς και τις διοικητικές υπηρεσίες. Η μείωση της χρονικής περιόδου δεν θα έθετε σε κίνδυνο τη διαχείριση των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης. Επιπλέον, είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστεί η ημερομηνία από την οποία τα αγροτεμάχια πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού για την αποφυγή διπλών αιτήσεων για την ίδια έκταση. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστεί ότι τα αγροτεμάχια βρίσκονται στη διάθεση των γεωργών από τις 15 Ιουνίου του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Ο ίδιος κανόνας θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης. Είναι επίσης σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες όσον αφορά τις ευθύνες στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης σε περίπτωση μεταβίβασης των αγροτεμαχίων.
(2)  Το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου προβλέπει ότι τα αγροτεμάχια που αντιστοιχούν στα επιλέξιμα εκτάρια βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού για χρονική περίοδο τουλάχιστον 10 μηνών. Από τη μέχρι στιγμής πείρα προκύπτει ότι η εν λόγω προϋπόθεση ενδέχεται να θέτει σοβαρούς περιορισμούς στη λειτουργία της κτηματαγοράς και συνεπάγεται σημαντικό διοικητικό φόρτο εργασίας για τους γεωργούς και τις διοικητικές υπηρεσίες. Η μείωση της χρονικής περιόδου δεν θα έθετε σε κίνδυνο τη διαχείριση των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης. Επιπλέον, είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστεί η ημερομηνία από την οποία τα αγροτεμάχια πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού για την αποφυγή διπλών αιτήσεων για την ίδια έκταση. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστεί ότι τα αγροτεμάχια βρίσκονται στη διάθεση των γεωργών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή που ισχύει στο σχετικό κράτος μέλος, του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Ο ίδιος κανόνας θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης. Είναι επίσης σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες όσον αφορά τις ευθύνες στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης σε περίπτωση μεταβίβασης των αγροτεμαχίων.
Τροπολογία 13
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7Α (νέα)
(7α) Στη μοναδική αίτησή του ο γεωργός δηλώνει μεταξύ άλλων την επιφάνεια που χρησιμοποιεί για γεωργικούς σκοπούς, το υπό εξέταση καθεστώς ή καθεστώτα και τα δικαιώματά του σε πληρωμές, και βεβαιώνει ότι γνωρίζει τους όρους χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης. Αυτοί οι όροι πρέπει να αντιστοιχούν όχι μόνον στα κριτήρια επιλεξιμότητας για την ενίσχυση αλλά και στα κριτήρια δημόσιας υγείας, υγείας ζώων και φυτών, ευημερίας των ζώων και σεβασμού του περιβάλλοντος από το οποίο εξαρτάται η καταβολή της ενίσχυσης. Με τη βεβαίωση αυτή ο γεωργός αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφωθεί προς αυτούς τους διάφορους όρους, και δεσμεύεται να τους τηρήσει.
Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 (νέο)
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο 1α (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
(-1) Στο άρθρο 4, παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
"Στην περίπτωση οδηγιών, η Επιτροπή των ΕΚ εξασφαλίζει ότι οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης στους τομείς που εμφαίνονται στην παράγραφο 1 μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο σε κάθε κράτος μέλος κατά τρόπο εναρμονισμένο."
Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)
Άρθρο 6, παράγραφος 1 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Διαγράφεται
"1. Στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή δεν τηρούνται οι ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους (εφεξής "το σχετικό ημερολογιακό έτος"), το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται να καταβληθεί, μετά την εφαρμογή των άρθρων 10 και 11, στον γεωργό που υπέβαλε αίτηση κατά τη διάρκεια του σχετικού ημερολογιακού έτους, μειώνεται ή ακυρώνεται σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 7.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ο γεωργός που υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης φέρει την ευθύνη, εκτός αν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η εν λόγω μη συμμόρφωση δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη άμεσα αποδιδόμενη:
(α) στον ίδιο ή
(β) στην περίπτωση που η γεωργική γη μεταβιβάστηκε κατά τη διάρκεια του σχετικού ημερολογιακού έτους,
- στον διάδοχο γεωργό στην περίπτωση που η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας που προβλέπεται στο άρθρο 44 παράγραφος 3 και της 1ης Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους,
- στον αποχωρούντα γεωργό, στην περίπτωση που η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου του σχετικού ημερολογιακού έτους και της ημερομηνίας που προβλέπεται στο άρθρο 44 παράγραφος 3."
Τροπολογία 31
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)
Άρθρο 6, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
3.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στους λεπτομερείς κανόνες του άρθρου 7 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν τη μη εφαρμογή μείωσης όταν το ποσό της είναι ίσο ή μικρότερο των 50 ευρώ ανά γεωργό και ανά ημερολογιακό έτος.
3.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στους λεπτομερείς κανόνες του άρθρου 7 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν τη μη εφαρμογή μείωσης όταν το ποσό της είναι ίσο ή μικρότερο των 100 ευρώ ανά γεωργό και ανά ημερολογιακό έτος.
Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)
Άρθρο 6, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
Κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης πρέπει ωστόσο να αποτελεί το αντικείμενο ειδικής παρακολούθησης από την αρμόδια αρχή. Κάθε διαπίστωση του είδους αυτού, τα μέτρα που λαμβάνονται στη συνέχεια καθώς και τα προς λήψη διορθωτικά μέτρα κοινοποιούνται στον γεωργό.
Κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης πρέπει ωστόσο να αποτελεί το αντικείμενο ειδικής παρακολούθησης στην ανάλυση κινδύνων από την αρμόδια αρχή. Κάθε διαπίστωση του είδους αυτού, τα μέτρα που λαμβάνονται στη συνέχεια καθώς και τα προς λήψη διορθωτικά μέτρα κοινοποιούνται στον γεωργό. Το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο γεωργός έχει λάβει άμεσα επανορθωτικά μέτρα με τα οποία τίθεται τέρμα στη διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση.
Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 7, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
Κάθε διαπίστωση μη συμμόρφωσης ήσσονος σημασίας πρέπει ωστόσο να αποτελεί το αντικείμενο ειδικής παρακολούθησης από την αρμόδια αρχή. Κάθε διαπίστωση του είδους αυτού, τα μέτρα που λαμβάνονται στη συνέχεια καθώς και τα προς λήψη διορθωτικά μέτρα κοινοποιούνται στον γεωργό. Το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο γεωργός έχει λάβει άμεσα επανορθωτικά μέτρα με τα οποία τίθεται τέρμα στη διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση".
Διαγράφεται
Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2Α (νέο)
Άρθρο 7, παράγραφος 4, εδάφιο 1α (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
(2α) Στο άρθρο 7, παράγραφος 4 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
"Εν πάση περιπτώσει, στα νέα κράτη μέλη, το ποσοστό μείωσης που εμφαίνεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 λαμβάνει υπόψη το σχετικό ποσοστό του χρονοδιαγράμματος αυξήσεων που εφαρμόζεται σε δεδομένο έτος σύμφωνα με το άρθρο 143α."
Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2Β (νέο)
Άρθρο 7, παράγραφος 4α (νέα) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
(2β) Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"4α. Στην περίπτωση που επιβληθεί μείωση των πληρωμών ή και ακύρωσή τους εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση κατόπιν επιτόπιου ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 25, δεν επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία για την ίδια υπόθεση μη συμμόρφωσης.
Στην περίπτωση που έχει επιβληθεί πρόστιμο μετά από μη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία, δεν επιβάλλεται μείωση των πληρωμών ή και ακύρωσή τους για την ίδια υπόθεση."
Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2Γ (νέο)
Άρθρο 8 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
(2γ) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Άρθρο 8
Επανεξέταση
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο και στη συνέχεια ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης, συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, από τις δέουσες προτάσεις με σκοπό ιδίως:
- την τροποποίηση του καταλόγου των θεσμικών υποχρεώσεων διαχείρισης που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ,
- την απλούστευση, απορρύθμιση και βελτίωση της νομοθεσίας βάσει του καταλόγου των θεσμικών υποχρεώσεων διαχείρισης, με ιδιαίτερη προσοχή στη νομοθεσία που αφορά τα νιτρώδη,
- την απλούστευση, βελτίωση και εναρμόνιση των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες που παρέχουν η εξέλιξη των δεικτών και οι έλεγχοι στα σημεία υποχρεωτικής διέλευσης, οι έλεγχοι που ήδη πραγματοποιούνται βάσει ιδιωτικών πλαισίων πιστοποίησης, οι έλεγχοι που ήδη πραγματοποιούνται βάσει της εθνικής νομοθεσίας που εφαρμόζει τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και η τεχνολογία της πληροφορίας και επικοινωνίας.
Οι εκθέσεις περιέχουν επίσης εκτίμηση του συνολικού κόστους του ελέγχου στο πλαίσιο του συστήματος μη συμμόρφωσης για το έτος που προηγείται εκείνου εντός του οποίου θα δημοσιεύεται η έκθεση."
Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2Δ (νέο)
Άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο (ε) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
(2δ) Το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο ε), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"(ε) ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου που περιλαμβάνει επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας και των απαιτήσεων από την άποψη της πολλαπλής συμμόρφωσης,"
Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2Ε (νέο)
Άρθρο 25 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
(2ε) Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Άρθρο 25
Έλεγχοι των περιπτώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης
1.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση των γεωργών με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται εντός μιας ημέρας το πολύ για μια συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση.
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου που διαθέτουν για να εξακριβώσουν τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη επιδιώκουν τον περιορισμό του αριθμού των υπηρεσιών ελέγχου και του αριθμού των ατόμων που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση.
Τα συστήματα αυτά και ιδιαίτερα το σύστημα εντοπισμού και καταγραφής των ζώων το οποίο εγκαθιδρύεται σύμφωνα με την οδηγία 92/102/ΕΟΚ, τον κανονισμό (ΕΚ)1782/2003, τον κανονισμό (ΕΚ)1760/2000 και τον κανονισμό (ΕΚ)21/2004 είναι συμβατά, κατά την έννοια του άρθρου 26 του παρόντος κανονισμού, με το ολοκληρωμένο σύστημα.
3.  Τα κράτη μέλη προσπαθούν να προγραμματίζουν τους ελέγχους κατά τρόπον ώστε οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που μπορούν να ελέγχονται καλύτερα σε συγκεκριμένη περίοδο του έτους, λόγω εποχής, ελέγχονται πράγματι τη συγκεκριμένη εκείνη περίοδο. Πάντως, εάν η υπηρεσία ελέγχου δεν δύναται να ελέγξει συγκεκριμένες κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή μέρος αυτών, ή τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου, λόγω αιτίων που οφείλονται στην εποχή του έτους, οι απαιτήσεις και οι συνθήκες αυτές θεωρείται ότι τηρούνται."
Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Άρθρο 44, παράγραφος 3 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού στις 15 Ιουνίου του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή που ισχύει στο σχετικό κράτος μέλος, του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
Τροπολογία 25
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)
Άρθρο 143β, παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο, νέα πρόταση (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού στις 15 Ιουνίου του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή που ισχύει στο σχετικό κράτος μέλος, του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
Τροπολογία 26
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)
Άρθρο 143β, παράγραφος 6, τρίτο εδάφιο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
Από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008, η εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 9 είναι προαιρετική για τα νέα κράτη μέλη στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές αφορούν κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, κάθε γεωργός που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης οφείλει να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που προβλέπονται στο Παράρτημα III, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
Από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008, η εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 9 είναι προαιρετική για τα νέα κράτη μέλη στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές αφορούν κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, κάθε γεωργός που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης οφείλει να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που προβλέπονται στο Παράρτημα III, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
(α) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο A ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2009·
(α) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο A ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2009·
(β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο B ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2010·
(β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο B ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2011·
(γ) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο Γ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2011.
(γ) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο Γ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013.
Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 9 είναι προαιρετική μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές αφορούν κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, κάθε γεωργός που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης οφείλει να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που προβλέπονται στο Παράρτημα III, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 9 είναι προαιρετική μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές αφορούν κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, κάθε γεωργός που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης οφείλει να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που προβλέπονται στο Παράρτημα III, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
(α) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο A ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2012·
(α) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο A ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2012·
(β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο B ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013·
(β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο B ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014·
(γ) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο Γ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.
(γ) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο Γ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.
Τα νέα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν τη λύση αυτή και στην περίπτωση που αποφασίσουν να σταματήσουν την εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης πριν από τη λήξη της περιόδου εφαρμογής που προβλέπεται στην παράγραφο 9.
Τα νέα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν τη λύση αυτή και στην περίπτωση που αποφασίσουν να σταματήσουν την εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης πριν από τη λήξη της περιόδου εφαρμογής που προβλέπεται στην παράγραφο 9.
Τροπολογία 27
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)
Άρθρο 143β, παράγραφος 9, πρώτη πρόταση (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
Κάθε νέο κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης μέχρι το τέλος του 2010.
Κάθε νέο κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης μέχρι το τέλος του 2013.
Τροπολογία 28
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5Α (νέο)
Άρθρο 145, στοιχείο (ιγ) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
(5α) Το άρθρο 145, στοιχείο ιγ), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"(ιγ) κανόνες για τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και τους ελέγχους με τηλεπισκόπηση. Στην περίπτωση ελέγχων σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ Κεφάλαιο 1 οι κανόνες προβλέπουν την τακτική και επαρκώς έγκαιρη γνωστοποίηση των επιτόπιων ελέγχων όταν τούτο δεν θέτει σε κίνδυνο τον τρέχοντα στόχο των επιθεωρήσεων. Οι κανόνες παρέχουν επίσης κίνητρα στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν σύστημα καλής λειτουργίας και συνεπών ελέγχων".
Τροπολογία 29
ΑΡΘΡΟ 2
Άρθρο 51, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005)
Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Από την 1η Ιανουαρίου 2009 κάθε γεωργός που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης οφείλει να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που προβλέπονται στο Παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Από την 1η Ιανουαρίου 2009 κάθε γεωργός που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης οφείλει να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που προβλέπονται στο Παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
(α) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο A ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2009·
(α) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο A ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2009·
(β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο B ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2010·
(β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο B ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2011·
(γ) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο Γ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2011.
(γ) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο Γ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013.
Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 είναι προαιρετική μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές αφορούν κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 κάθε γεωργός που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης οφείλει να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που προβλέπονται στο Παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 είναι προαιρετική μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές αφορούν κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 κάθε γεωργός που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης οφείλει να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που προβλέπονται στο Παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
(α) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο A ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2012·
(α) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο A ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2012·
(β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο B ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013·
(β) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο B ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014·
(γ) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο Γ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.
(γ) οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο Γ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Σήμανση προέλευσης των προϊόντων
PDF 304kWORD 60k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σήμανση προέλευσης των προϊόντων
P6_TA(2007)0599P6_DCL(2007)0075

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τη σήμανση προέλευσης των προϊόντων(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μέγιστη σημασία στη διαφάνεια για τους καταναλωτές και ότι στο πλαίσιο αυτό οι πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των προϊόντων αποτελούν βασικό στοιχείο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνονται τα κρούσματα παραπλανητικών και ψευδών ενδείξεων προέλευσης για προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Λισαβόνας έχει ως στόχο την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών κλάδων της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από τους μείζονες εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και ο Καναδάς, έχουν θεσπίσει διατάξεις περί υποχρεωτικού σήματος προέλευσης,

1.   εμμένει στο δικαίωμα των ευρωπαίων καταναλωτών να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις αγορές τους· τονίζει ότι, όπως κάθε άλλο είδος απάτης, οι ψευδείς ενδείξεις σχετικά με την προέλευση ενός προϊόντος είναι απαράδεκτες· θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού με τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, σύμφωνα με ατζέντα δίκαιου εμπορίου·

2.   υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση κανονισμού του Συμβουλίου που καθιστά υποχρεωτική την ένδειξη της χώρας προέλευσης συγκεκριμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

3.   καλεί τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκρίνουν την πρόταση χωρίς καθυστέρηση, προς όφελος των καταναλωτών, της βιομηχανίας και της ανταγωνιστικότητας εντός της ΕΕ·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα Κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Κατάλογος υπογραφόντων

Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Roberta Alma Anastase, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Σταύρος Αρναουτάκης, Alexandru Athanasiu, Robert Atkins, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Tiberiu Bărbuleţiu, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Κατερίνα Μπατζελή, Jean Marie Beaupuy, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Slavi Binev, Šarūnas Birutis, Guy Bono, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Umberto Bossi, Κώστας Μποτόπουλος, Jean-Louis Bourlanges, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Hiltrud Breyer, André Brie, Elmar Brok, Renato Brunetta, Danutė Budreikaitė, Wolfgang Bulfon, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Joan Calabuig Rull, Mogens N.J. Camre, Marco Cappato, Carlos Carnero González, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Giulietto Chiesa, Desislav Chukolov, Silvia Ciornei, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Giovanna Corda, Thierry Cornillet, Fausto Correia, Paolo Costa, Paul Marie Coûteaux, Michael Cramer, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki, Joseph Daul, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Παναγιώτης Δημητρίου, Gianni De Michelis, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Alexandra Dobolyi, Brigitte Douay, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Cristian Dumitrescu, Michl Ebner, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Carmen Fraga Estévez, Armando França, Monica Frassoni, Ingo Friedrich, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Ovidiu Victor Ganţ, Vicente Miguel Garcés Ramón, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Gian Paolo Gobbo, Robert Goebbels, Lutz Goepel, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Vasco Graça Moura, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Adeline Hazan, Eduard Raul Hellvig, Jacky Hénin, Edit Herczog, Luis Herrero-Tejedor, Jim Higgins, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Marie Anne Isler Béguin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Georg Jarzembowski, Rumiana Jeleva, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Sándor Kónya-Hamar, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Barbara Kudrycka, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, André Laignel, Alain Lamassoure, Σταύρος Λαμπρινίδης, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Jörg Leichtfried, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Marie-Noëlle Lienemann, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Raffaele Lombardo, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Sérgio Marques, Maria Martens, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Ana Mato Adrover, Μάριος Ματσάκης, Μαρία Ματσούκα, Mario Mauro, Μανώλης Μαυρομμάτης, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Dan Mihalache, Francisco José Millán Mon, Nickolay Mladenov, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Francesco Musotto, Alessandra Mussolini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Pasqualina Napoletano, Hartmut Nassauer, Robert Navarro, Bill Newton Dunn, Angelika Niebler, Achille Occhetto, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Ria Oomen-Ruijten, Josu Ortuondo Larrea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Doris Pack, Justas Vincas Paleckis, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Vladko Todorov Panayotov, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Atanas Paparizov, Γεώργιος Παπαστάμκος, Aldo Patriciello, Maria Petre, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Radu Podgorean, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hans-Gert Pöttering, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Adriana Poli Bortone, José Javier Pomés Ruiz, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Michel Rocard, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Wojciech Roszkowski, Dagmar Roth-Behrendt, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Tokia Saïfi, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Inger Segelström, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Peneda, Marek Siwiec, Alyn Smith, Renate Sommer, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Gabriele Stauner, Dirk Sterckx, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Károly Ferenc Szabó, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Jacques Toubon, Αντώνιος Τρακατέλλης, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Νικόλαος Βακάλης, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Karl von Wogau, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Nicola Zingaretti, Tadeusz Zwiefka

(1) ΕΕ C 303 Ε, 13.12.2006, σ. 881.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου