Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 11. joulukuuta 2007 - Strasbourg
EY:n ja Marokon välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttaminen Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *
 EY:n ja Georgian, Libanonin, Malediivien, Moldovan, Singaporen ja Uruguayn välisten tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevien sopimusten muuttaminen Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *
 Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VIII mukauttaminen *
 Tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä suoritettava valvonta (neuvoston asetuksen (ETY) N:o 386/90 muuttaminen) *
 Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteet ja peruutus ***I
 Muut kuin itsetoimivat vaa'at ***I
 Elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot *
 Vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimukset *
 Hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitäminen kaupan *
 Arvonlisäverokantoja koskevat väliaikaiset säännökset *
 ARTEMIS-yhteisyrityksen perustaminen *
 ENIAC-yhteisyrityksen perustaminen *
 Yhteisyrityksen perustaminen Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten *
 Clean Sky -yhteisyrityksen perustaminen *
 Diplomaatti- ja konsuliviranomaisten Euroopan unionin kansalaisille antama suojelu
 Lisätalousarvio nro 7/2007
 Paperiton tullin ja kaupan toimintaympäristö ***II
 Yhteisön meriympäristöpolitiikka ***II
 Ilmanlaatu ja sen parantaminen ***II
 Yhteisön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus ***I
 YMP:n suorat tukijärjestelmät ja maaseudun kehittämisen tuki (maaseuturahasto) *
 Alkuperämerkinnät

EY:n ja Marokon välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttaminen Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *
PDF 186kWORD 30k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2007)0497 – C6-0329/2007 – 2007/0183(CNS))
P6_TA(2007)0578A6-0457/2007

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2007)0497),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 80 artiklan, 300 artiklan 2 kohdan ja 300 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0329/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6-0457/2007),

1.   hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Marokon kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


EY:n ja Georgian, Libanonin, Malediivien, Moldovan, Singaporen ja Uruguayn välisten tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevien sopimusten muuttaminen Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *
PDF 188kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi pöytäkirjojen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Georgian hallituksen, Libanonin tasavallan, Malediivien tasavallan, Moldovan tasavallan, Singaporen tasavallan hallituksen ja Uruguayn itäisen tasavallan välisten tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevien sopimusten muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2007)0366 – C6-0265/2007 – 2007/0125(CNS))
P6_TA(2007)0579A6-0456/2007

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2007)0366),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0265/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6-0456/2007),

1.   hyväksyy pöytäkirjojen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Georgian hallitukselle, Libanonin tasavallalle, Malediivien tasavallalle, Moldovan tasavallalle, Singaporen tasavallan hallitukselle ja Uruguayn itäiselle tasavallalle.


Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VIII mukauttaminen *
PDF 185kWORD 30k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VIII mukauttamisesta (KOM(2007)0594 – C6-0405/2007 – 2007/0217(CNS))
P6_TA(2007)0580A6-0455/2007

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0594),

–   ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan 34 artiklan 4 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0405/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0455/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.   vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä suoritettava valvonta (neuvoston asetuksen (ETY) N:o 386/90 muuttaminen) *
PDF 183kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä suoritettavasta valvonnasta annetun asetuksen (ETY) N:o 386/90 muuttamisesta (KOM(2007)0489 – C6-0282/2007 – 2007/0178(CNS))
P6_TA(2007)0581A6-0478/2007

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0489),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0282/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0478/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.   vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteet ja peruutus ***I
PDF 189kWORD 30k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteista ja peruutuksesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2007)0319 – C6-0175/2007 – 2007/0117(COD))
P6_TA(2007)0582A6-0474/2007

(Yhteispäätösmenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0319),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0175/2007),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0474/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Muut kuin itsetoimivat vaa'at ***I
PDF 188kWORD 30k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi muista kuin itsetoimivista vaaoista (kodifioitu toisinto) (KOM(2007)0446 – C6-0241/2007 – 2007/0164(COD))
P6_TA(2007)0583A6-0473/2007

(Yhteispäätösmenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0446),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0241/2007),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0473/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot *
PDF 188kWORD 30k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euratom) elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen (kodifioitu toisinto) (KOM(2007)0302 – C6-0205/2007 – 2007/0103(CNS))
P6_TA(2007)0584A6-0475/2007

(Kuulemismenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0302),

–   ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut Euroopan parlamenttia (C6-0205/2007),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0475/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimukset *
PDF 188kWORD 30k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0258 – C6-0200/2006 – 2006/0097(CNS))
P6_TA(2007)0585A6-0476/2007

(Kuulemismenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0258),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0200/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0476/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitäminen kaupan *
PDF 227kWORD 85k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (uudelleen laadittu toisinto) (KOM(2007)0031 – C6-0093/2007 – 2007/0014(CNS))
P6_TA(2007)0586A6-0480/2007

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0031),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0093/2007),

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 80 a artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan puoltavan lausunnon (A6-0480/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Olisi vahvistettava yhteisön säännöt niille hedelmäkasvisuvuille ja -lajeille, joilla on erityistä taloudellista merkitystä yhteisössä, sekä yhteisön menettely, jolla myöhemmin lisätään muita hedelmäkasvisukuja ja -lajeja tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien sukujen ja lajien luetteloon. Luetteloitujen sukujen ja lajien olisi oltava laajalti jäsenvaltioissa kasvatettuja, ja niiden lisäysaineiston markkinoiden olisi oltava huomattavat ja useamman kuin yhden jäsenvaltion käsittävät.
(6)  Olisi vahvistettava yhteisön säännöt niille hedelmäkasvisuvuille ja -lajeille, joilla on erityistä taloudellista merkitystä yhteisössä, sekä yhteisön menettely, jolla myöhemmin lisätään muita hedelmäkasvisukuja ja -lajeja tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien sukujen ja lajien luetteloon. Luetteloitujen sukujen ja lajien olisi oltava laajalti jäsenvaltioissa kasvatettuja, ja niiden lisäysaineiston markkinoiden olisi oltava huomattavat.
Tarkistus 2
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Geneettisesti muunnettujen hedelmäkasvien rekisteröintiä luetteloon ei saisi sallia, ennen kuin ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi on toteutettu kaikki aiheelliset toimenpiteet, joihin viitataan geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY ja muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1829/2003.
(11)  Geneettisesti muunnettujen hedelmäkasvien rekisteröintiä luetteloon ei tulisi sallia, paitsi perusrunkoina, joihin halutut lajikkeet lisätään, ja ennen kuin ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi on toteutettu kaikki aiheelliset toimenpiteet, joihin viitataan geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY ja muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1829/2003. Tässä tapauksessa olisi mainittava geneettisen muuntamisen tarkoitus.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Toimittajat, jotka pitävät kaupan hedelmäkasveja ja lisäysaineistoa ainoastaan henkilöille, jotka eivät ammattimaisesti tuota tai myy hedelmäkasveja tai lisäysaineistoa, olisi vapautettava rekisteröitymisvelvollisuudesta.
Poistetaan.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Toimittajien, jotka pitävät kaupan lisäysaineistoa tai hedelmäkasveja, olisi oltava erikoistuneita kyseiselle alalle.
Tarkistus 6
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)  Saadakseen yhteisön yhteisrahoitusta hedelmätarhan perustamista varten tuottajien olisi lisäksi huolehdittava, että käytettävä lisäysaineisto on peräisin virallisesti rekisteröityneiltä toimittajilta.
Tarkistus 7
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Kyseinen tavoite voitaisiin parhaiten saavuttaa joko yleisellä tietämyksellä lajikkeesta, etenkin vanhojen lajikkeiden tapauksessa, tai sillä, että käytettävissä on lajikekuvaus; joka perustuu Yhteisön kasvilajikeviraston pöytäkirjoihin tai, jos sellaisia ei ole, muihin kansainvälisiin tai kansallisiin sääntöihin.
(17)  Kyseinen tavoite voitaisiin parhaiten saavuttaa joko yleisellä tietämyksellä lajikkeesta, etenkin vanhojen lajikkeiden tapauksessa, tai sillä, että käytettävissä on lajikekuvaus; joka perustuu yhteisön kasvilajikeviraston pöytäkirjoihin tai, jos sellaisia ei ole, muihin kansainvälisiin tai kansallisiin sääntöihin. Tätä tarkoitusta varten myytäväksi asetettujen lajikkeiden olisi oltava rekisteröity asianmukaiseen luetteloon.
Tarkistus 8
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Sellaisten väliaikaisten saantivaikeuksien varalta, jotka johtuvat luonnonkatastrofeista, kuten tulipalosta, myrskystä tai sadon epäonnistumisesta, tai ennakoimattomista olosuhteista, olisi annettava sääntöjä, jotka mahdollistavat tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia lievemmät vaatimukset täyttävien hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston kaupan pitämisen määräaikaisesti ja tietyin edellytyksin.
(22)  Sellaisten väliaikaisten saantivaikeuksien varalta, jotka johtuvat luonnonkatastrofeista, kuten tulipalosta tai myrskystä, tai ennakoimattomista olosuhteista, olisi annettava sääntöjä, jotka mahdollistavat tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia lievemmät vaatimukset täyttävien hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston kaupan pitämisen määräaikaisesti ja tietyin edellytyksin.
Tarkistus 9
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti olisi säädettävä jäsenvaltioiden mahdollisuudesta vapauttaa merkitsemistä koskevien edellytysten täyttämisestä sekä valvonnan ja virallisten tarkastusten suorittamisesta ne pientuottajat, joiden lisäysaineiston ja hedelmäkasvien koko tuotannon ja myynnin on tarkoitus palvella paikallisilla markkinoilla sellaisten henkilöiden lopullista käyttöä, jotka eivät ammattimaisesti toimi kasvintuotannossa (paikallinen kauppa).
Poistetaan.
Tarkistus 10
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Olisi säädettävä mahdollisuudesta saattaa kolmansissa maissa tuotettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineistojen kaupan pitäminen yhteisössä luvanvaraiseksi, jos niistä kaikissa tapauksissa voidaan antaa samat takeet kuin yhteisössä tuotetuista hedelmäkasveista ja niiden lisäysaineistoista, jotka ovat yhteisön säännösten mukaiset.
(25)  Olisi säädettävä mahdollisuudesta saattaa kolmansissa maissa tuotettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineistojen kaupan pitäminen yhteisössä luvanvaraiseksi, jos niistä kaikissa tapauksissa voidaan antaa samat takeet kuin yhteisössä tuotetuista hedelmäkasveista ja niiden lisäysaineistoista, jotka ovat yhteisön säännösten mukaiset. Kolmansien maiden lisäysaineiston ja hedelmäkasvien vientiyritykset olisi rekisteröitävä.
Tarkistus 11
2 artiklan 4 kohta
4) 'kloonilla' tarkoitetaan lajiominaisuuksien, fenotyyppisten ominaisuuksiensa ja terveystilanteen perusteella valitun hedelmäkasvikannan mukaisen lajikkeen kasvullisesti lisättyä jälkeläistä;
4) 'kloonilla' tarkoitetaan lajiominaisuuksien, fenotyyppisten ominaisuuksiensa ja terveystilanteen perusteella valitun hedelmäkasvikannan mukaisen hedelmäkasvilajin lajikkeen kasvullisesti lisättyä jälkeläistä;
Tarkistus 12
2 artiklan 8 alakohdan e alakohta
e) on todettu virallisen tarkastuksen tuloksena a–d alakohdan edellytykset täyttäviksi;
e) todetaan pistokokeissa, joita tehdään virallisen tarkastuksen yhteydessä, a–d alakohdan edellytykset täyttäviksi;
Tarkistus 13
2 artiklan 11 kohdan a alakohta
a) jäsenvaltion asettamaa tai nimeämää kansallisen hallituksen valvonnassa olevaa viranomaista, joka on vastuussa lisäysaineiston ja hedelmäkasvien laatuun liittyvistä kysymyksistä,
a) jäsenvaltion asettamaa tai nimeämää kansallisen hallituksen valvonnassa olevaa viranomaista, joka on vastuussa arvioinneista ja tarkastuksista lisäysaineiston ja hedelmäkasvien laatuun, varmennukseen ja kasvien terveyteen liittyvissä kysymyksissä,
Tarkistus 14
3 artiklan 1 kohdan a alakohta
a) lisäysaineisto on virallisesti varmennettu lähtöaineistoksi, perusaineistoksi tai varmennetuksi aineistoksi tai se on virallisen tarkastuksen tuloksena todettu CAC-aineistoksi;
a) lisäysaineisto on virallisesti varmennettu lähtöaineistoksi, perusaineistoksi tai varmennetuksi aineistoksi tai se täyttää CAC-aineistoa koskevat vaatimukset;
Tarkistus 15
3 artiklan 1 kohdan b alakohta
b) hedelmäkasvit ovat virallisesti varmennettu varmennetuksi aineistoksi tai ne ovat virallisen tarkastuksen tuloksena todettu CAC-aineistoksi.
Poistetaan.
Tarkistus 16
3 artiklan 2 kohta
2.  Kun on kyse lajikkeesta, joka koostuu direktiivin 2001/18/EY 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta geneettisesti muunnellusta organismista, se hyväksytään rekisteröitäväksi luetteloon ainoastaan, jos se on hyväksytty kyseisen direktiivin tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla.
2.  Kun on kyse lajikkeesta, joka koostuu direktiivin 2001/18/EY 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta geneettisesti muunnellusta organismista, se hyväksytään rekisteröitäväksi luetteloon ainoastaan, jos se on hyväksytty kyseisen direktiivin tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla, ja ainoastaan sillä ehdolla, että sitä käytetään perusrunkona, johon sijoitetaan haluttu lajike.
Tarkistus 17
3 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a.  Kun on kyse lajikkeesta, joka koostuu direktiivin 2001/18/EY 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta geneettisesti muunnetusta organismista, on suoritettava ennen kaikkea ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien riskien erityisarviointi ja varmistettava ostajan tiedonsaanti merkitsemällä asianmukaisesti, että kyseessä on geneettisesti muunnettu aineisto, ja kuvailtava geneettisen muuntamisen tarkoitus.
Tarkistus 18
3 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a.  Asianmukaisin asiakirjoin varmennettu lisäysaineiston ja hedelmäkasvien kaupan pitäminen rekisteriin virallisesti kirjattujen toimittajien toimesta on välttämätön ennakkoehto tuottajan liittymiselle hedelmätarhan perustamista koskeviin yhteisrahoitettuihin ohjelmiin.
Tarkistus 19
4 artiklan c a alakohta (uusi)
c a) lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja koskevat täydentävät tai tiukemmat ehdot, joita jäsenvaltiot voivat säätää omaa tuotantoaan varten.
Tarkistus 20
5 artiklan 1 kohta
1.  Toimittajat on rekisteröitävä virallisesti tämän direktiivin mukaisen toiminnan osalta.
1.  Toimittajat on rekisteröitävä virallisesti tämän direktiivin mukaisen toiminnan osalta, ja niillä on oltava asiaa koskeva lisäysaineiston myyntilupa, joka on myönnetty kussakin jäsenvaltiossa säädetyllä tavalla.
Tarkistus 21
5 artiklan 1 a kohta (uusi)
1 a.  Lisäysaineistoa tai hedelmäkasveja kaupan pitävien toimittajien on oltava tähän alaan erikoistuneita henkilöitä ja agronomeja taikka yrityksiä, jotka työllistävät alan erikoisasiantuntijoita.
Tarkistus 22
5 artiklan 1 b kohta (uusi)
1 b.  Jäsenvaltiot huolehtivat ja valvovat, että toimittajat ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tämän direktiivin vähimmäisvaatimuksia noudatetaan kaikissa lisäysaineiston ja hedelmäkasvien tuotannon ja kaupan pitämisen vaiheissa.
Tarkistus 23
5 artiklan 2 kohta
2.  Edellä 1 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta toimittajiin, jotka pitävät tuotteita kaupan ainoastaan henkilöille, jotka eivät harjoita ammattimaisesti lisäysaineiston tai hedelmäkasvien tuotantoa, lisäystä tai myyntiä.
Poistetaan.
Tarkistus 24
6 artiklan 3 kohdan 1 alakohta
3.  Kun lisäysaineistoa tai hedelmäkasveja pidetään kaupan, toimittajien on säilytettävä myyntiä ja hankintaa koskevat tiedot vähintään 12 kuukauden ajan.
3.  Kun lisäysaineistoa tai hedelmäkasveja pidetään kaupan, toimittajien on säilytettävä myyntiä ja hankintaa koskevat tiedot vähintään viiden vuoden ajan.
Tarkistus 25
7 artiklan 2 kohta
2.  Kun on kyse geneettisesti muunnetun lajikkeen lisäysaineistosta, lisäysaineistoerään tämän direktiivin säännösten mukaisesti kiinnitetyssä tai sen mukana seuraavassa virallisessa tai muussa etiketissä ja asiakirjassa on selkeästi mainittava, että lajiketta on muunnettu geneettisesti, ja mainittava geneettisesti muunnettujen organismien nimi.
2.  Kun on kyse geneettisesti muunnetun lajikkeen lisäysaineistosta, lisäysaineistoerään tämän direktiivin säännösten mukaisesti kiinnitetyssä tai sen mukana seuraavassa virallisessa tai muussa etiketissä ja asiakirjassa on selkeästi mainittava, että lajiketta on muunnettu geneettisesti, ja mainittava geneettisesti muunnettujen organismien nimi sekä geneettisen muuntamisen tarkoitus.
Tarkistus 26
12 artiklan 1 a kohta (uusi)
1 a.  Yhteisön ulkopuolisissa maissa sijaitsevat lisäysaineiston ja hedelmäkasvien vientiyritykset on kirjattava rekistereihin, jotta varmistetaan jäljitettävyys kaikissa eri vaiheissa.
Tarkistus 28
19 a artikla (uusi)
19 a artikla
Täytäntöönpanon arviointi
Komissio selvittää viiden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulopäivästä sen soveltamisen vaikutuksia ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon on liitetty tarvittaessa mahdolliset muutosehdotukset.
Tarkistus 29
21 artikla
Jäsenvaltiot voivat siirtymätoimenpiteenä 1 päivään tammikuuta XXX asti sallia alueellaan tämän direktiivin voimaantulopäivänä olemassa olevan kantakasveista otetun varmennetun ja CAC-aineiston kaupan pitäminen.
Jäsenvaltiot voivat siirtymätoimenpiteenä siirtymäkaudella, joka päättyy kymmenen vuotta tämän direktiivin voimaantulosta, sallia alueellaan tämän direktiivin voimaantulopäivänä olemassa olevan kantakasveista otetun varmennetun ja CAC-aineiston kaupan pitäminen.
Tarkistus 30
22 artiklan 2 a kohta (uusi)
Kumottavan direktiivin 92/34/ETY soveltamissäännökset ovat voimassa siihen saakka, kun uudet soveltamissäännökset annetaan.

(1) EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


Arvonlisäverokantoja koskevat väliaikaiset säännökset *
PDF 200kWORD 51k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta joidenkin arvonlisäverokantoja koskevien väliaikaisten säännösten osalta (KOM(2007)0381 – C6-0253/2007 – 2007/0136(CNS))
P6_TA(2007)0587A6-0469/2007

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0381),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0253/2007),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille muista arvonlisäverokannoista kuin yleisistä arvonlisäverokannoista (KOM(2007)0380,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0469/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE
(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetussa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY säädetään joistakin arvonlisäverokantoja koskevista poikkeuksista. Jotkut näistä poikkeuksista päättyvät tiettynä päivänä ja toiset taas ovat voimassa siihen asti, kun lopulliset järjestelyt otetaan käyttöön.
(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetussa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY säädetään joistakin arvonlisäverokantoja koskevista poikkeuksista. Jotkin näistä poikkeuksista päättyvät tiettynä päivänä ja toiset taas ovat voimassa siihen asti, kun yhteisön sisäisiä liiketoimia koskevat lopulliset järjestelyt otetaan käyttöön.
Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 1 A KAPPALE (uusi)
(1 a)  Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti yhteisön ei pitäisi puuttua jäsenvaltioiden välillisen verotuksen alan toimivaltaan enempää kuin on tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi arvonlisäverokantojen vahvistamisessa. Varsinkaan paikallisesti tuotetuilla palveluilla, sikäli kuin niihin ei kuulu rajatylittäviä toimintoja, ei yleensä ole vaikutuksia sisämarkkinoiden toimintaan.
Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE
(2)  Jotta jäsenvaltioiden kohtelu olisi tasapuolisempaa, poikkeuksia, jotka eivät ole ristiriidassa sisämarkkinoiden toimivuuden eivätkä muiden yhteisön politiikkojen kanssa, olisi jatkettava vuoden 2010 loppuun asti, jolloin yleisen verokannan 15 prosentin vähimmäisvaatimuksen soveltaminen ja kokeilu tiettyihin työvoimavaltaisiin palveluihin sovellettavista alennetuista verokannoista päättyvät. Toisia poikkeuksia ei sen sijaan ole syytä jatkaa.
(2)  Jotta jäsenvaltioiden kohtelu olisi tasapuolista, poikkeuksia, jotka eivät ole ristiriidassa sisämarkkinoiden toimivuuden eivätkä muiden yhteisön politiikkojen kanssa, olisi jatkettava vuoden 2010 loppuun asti, jolloin yleisen verokannan 15 prosentin vähimmäisvaatimuksen soveltaminen ja kokeilu tiettyihin työvoimavaltaisiin palveluihin sovellettavista alennetuista verokannoista päättyvät. Toisia poikkeuksia ei ole syytä jatkaa erityisistä syistä.
Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)
(2 a)  Joulukuun 31 päivään 2010 ulottuva ajanjakso olisi riittävän pitkä, jotta neuvosto voi sopia siitä, luovutaanko tavoittelemasta lopullista järjestelmää yhteisön sisäisten liiketoimien verottamiseksi alkuperämaaverotuksen periaatteella ja arvonlisäverokantojen yhdenmukaistamista.
Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 2 B KAPPALE (uusi)
(2 b)  Joulukuun 31 päivään 2010 ulottuva ajanjakso olisi myös riittävän pitkä, jotta neuvosto voi sopia arvonlisäverokantojen lopullisesta rakenteesta, mihin olisi kuuluttava jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa erilaisia arvonlisäverokantoja edellyttäen, että varmistetaan sisämarkkinoiden ja muiden yhteisön politiikkojen moitteeton toiminta. Kyseisen ajanjakson aikana olisi nykyisiä sääntöjä sovellettava harkitusti ja otettava rajatapaukset asianmukaisella tavalla huomioon, jotta ei estetä jäsenvaltioita pyrkimästä oikeutettuihin poliittisiin tavoitteisiin, ennen kuin neuvosto päättää arvonlisäveron lopullisesta rakenteesta, tai tämän jälkeen.
Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 2 C KAPPALE (uusi)
(2 c)  Neuvoston tehtyä päätöksen yhteisön sisäisten liiketoimien verotusta koskevasta lopullisesta järjestelmästä jäsenvaltioiden olisi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti voitava soveltaa elintarvikkeiden ja lääkkeiden kaltaisiin perushyödykkeisiin ja peruspalveluihin alennettuja verokantoja tai poikkeustapauksissa mahdollisesti jopa nollaverokantoja selkeästi määritellyistä sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristönsuojelullisista syistä ja lopullisten kuluttajien hyväksi.
Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 2 D KAPPALE (uusi)
(2 d)  Neuvoston tehtyä päätöksen yhteisön sisäisten liiketoimien verotusta koskevasta lopullisesta järjestelmästä jäsenvaltioiden olisi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti voitava soveltaa alennettuja verokantoja tai poikkeustapauksissa mahdollisesti jopa nollaverokantoja paikallisesti tuotettuihin palveluihin, mukaan lukien koulutus-, hyvinvointi- ja sosiaaliturvatyöhön sekä kulttuuriin liittyvät palvelut ja hyödykkeet.
Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 2 E KAPPALE (uusi)
(2 e)  Yhteisön sisäisten liiketoimien verotusta koskevien tulevien järjestelmien olisi oltava avoimia ja hallinnollisesti yksinkertaisia.
Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE
(6)  Unkarille ja Slovakialle myönnettyjä poikkeuksia ei pitäisi jatkaa, koska kyseiset jäsenvaltiot eivät ole soveltaneet tai eivät enää sovella alennettua verokantaa.
(6)  On syytä korostaa, että jäsenvaltioille, jotka eivät ole soveltaneet tai eivät enää sovella väliaikaisia arvonlisäveropoikkeuksia, joiden voimassaolo päättyy vuonna 2007, olisi annettava mahdollisuus hyödyntää kyseisiä väliaikaisia poikkeuksia 31 päivään joulukuuta 2010.

ARTEMIS-yhteisyrityksen perustaminen *
PDF 443kWORD 147k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi "ARTEMIS-yhteisyrityksen" perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi (KOM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))
P6_TA(2007)0588A6-0484/2007

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0243),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) (varainhoitoasetus) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 47 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 171 ja 172 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0172/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0484/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn ohjeellisen määrän on oltava yhteensopiva tämänhetkisen monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) otsakkeen 1 a enimmäismäärän sekä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdan kanssa; toteaa, että vuoden 2013 jälkeistä rahoitusta on arvioitava seuraavasta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen yhteydessä;

3.   muistuttaa, ettei budjettivaliokunnan lausunto vaikuta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa vahvistetun, ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamiseen sovellettavan menettelyn tulokseen;

4.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 119 artiklan toisen kohdan mukaisesti;

5.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen kunnianhimoisuus ja laajuus, tarvittavien taloudellisten ja teknisten resurssien mittakaava sekä tarve saavuttaa resurssien ja rahoituksen toimiva koordinaatio ja synergia edellyttävät yhteisön tason toimia. Tätä varten on tarpeen perustaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla yhteisyritys (jäljempänä 'ARTEMIS-yhteisyritys') oikeussubjektiksi, joka vastaa sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamisesta. Seitsemännessä puiteohjelmassa (2007–2013) käynnistettyjen t&k-toimien asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi ARTEMIS-yhteisyritys olisi perustettava 31. joulukuuta 2017 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi, jota voidaan pidentää.
(11)  Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen kunnianhimoisuus ja laajuus, tarvittavien taloudellisten ja teknisten resurssien mittakaava sekä tarve saavuttaa resurssien ja rahoituksen toimiva koordinaatio ja synergia edellyttävät yhteisön tason toimia. Tätä varten on tarpeen perustaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla yhteisyritys (jäljempänä 'ARTEMIS-yhteisyritys') oikeussubjektiksi, joka vastaa sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamisesta. Seitsemännessä puiteohjelmassa (2007–2013) käynnistettyjen t&k-toimien asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi ARTEMIS-yhteisyritys olisi perustettava 31 päivään joulukuuta 2017 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi. Olisi varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen edelleen käynnissä olevat hankkeet pannaan täytäntöön ja että niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 saakka.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)
Tarkistus 2
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  ARTEMIS-yhteisyrityksen olisi oltava yhteisöjen perustama elin, jonka budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti1 ottaen huomioon erityispiirteet, jotka johtuvat yhteisten teknologia-aloitteiden luonteesta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksina ja varsinkin yksityisen sektorin osallistumisesta budjettiin.
(12)  ARTEMIS-yhteisyrityksen olisi kunnioitettava Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen toimivaltaa tarkastaa kaikkien yhteisöjen perustamien elinten tuloja ja menoja koskevat tilit ja sen olisi otettava huomioon yhteisten teknologia-aloitteiden erityispiirteet uusina menetelminä toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia toimivamman ratkaisun löytämiseksi yhteisön talousarvion toteuttamista koskevaan vastuuvapausmenettelyyn.
____________
1 Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artikla (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72; oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39).
Tarkistus 3
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Selkeiden ja läpinäkyvien työehtojen ja henkilöstön tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sekä erittäin ammattitaitoisen ja erikoistuneen tieteellisen ja teknisen henkilöstön saamiseksi ARTEMIS-yhteisyrityksen koko henkilöstöön olisi sovellettava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja (jäljempänä 'henkilöstösäännöt').
(21)  Selkeiden ja läpinäkyvien työehtojen ja henkilöstön tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sekä erittäin ammattitaitoisen ja erikoistuneen tieteellisen ja teknisen henkilöstön saamiseksi komission tulee voida lähettää ARTEMIS-yhteisyritykseen niin monta virkamiestä kuin tarvitaan. ARTEMIS-yhteisyritys palkkaa muun henkilöstön noudattaen isäntämaan työoikeutta.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  ARTEMIS-yhteisyrityksellä olisi oltava erilliset taloushallintoa koskevat säännöt, joista on neuvoteltu etukäteen komission kanssa ja jotka perustuvat varainhoidon puiteasetuksen1 periaatteisiin. Säännöissä olisi otettava huomioon yhteisyrityksen toiminnan erityisvaatimukset, joita aiheutuu erityisesti tarpeesta yhdistää yhteisön rahoitusta ja kansallista rahoitusta t&k-toiminnan tukemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.
(25)  ARTEMIS-yhteisyritykseen sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen ei tulisi poiketa Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19 päivänä marraskuuta 2002 annetusta komission asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/20021, elleivät tätä erityisesti edellytä sen toimintaan liittyvät tarpeet, erityisesti tarve yhdistää yhteisön rahoitusta ja kansallista rahoitusta t&k-toiminnan tukemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 poikkeavien sääntöjen hyväksyminen edellyttää komission etukäteen antamaa hyväksyntää. Tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
______
1 Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2343/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39).
______
1 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72. Oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39.
Tarkistus 5
1 artiklan 1 kohta
1.  Perustetaan sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustamissopimuksen 171 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys (jäljempänä 'ARTEMIS-yhteisyritys') 31 päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi ajaksi. Tätä toimikautta voidaan pidentää muuttamalla tätä asetusta.
1.  Perustetaan sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustamissopimuksen 171 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys (jäljempänä 'ARTEMIS-yhteisyritys') 31 päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi ajaksi. Varmistetaan, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen edelleen käynnissä olevat hankkeet pannaan täytäntöön ja että niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 saakka.
Tarkistus 6
2 artiklan d alakohta
(d) varmistaa sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen tuloksellisuus ja jatkuvuus,
Poistetaan.
Tarkistus 7
2 artiklan d a alakohta (uusi)
(d a) edistää pk-yritysten osallistumista sen toimintaan,
Tarkistus 8
4 artiklan 2 kohdan a alakohta
(a)  ARTEMISIA osallistuu rahoitukseen joko enintään 20 miljoonan euron suuruisella määrällä tai enintään 1 prosentin osuudella hankkeiden kokonaiskustannuksista, sen mukaan, kumpi määristä on suurempi, kuitenkin siten, että rahoituksen määrä on enintään 30 miljoonaa euroa,
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 9
4 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi)
Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen maksujen summa saa olla enintään 5 % ARTEMIS-yhteisyrityksen kokonaisbudjetista.
Tarkistus 10
4 artiklan 3 kohdan b alakohta
(b)  ARTEMIS-osakasvaltioiden rahoitusosuudet, jotka ilmenevät vuotuisten sitoumusten muodossa ja suoritetaan suoraan t&k-hankkeisiin osallistuville tutkimus- ja kehitysorganisaatioille,
(b)  ARTEMIS-osakasvaltioiden rahoitusosuudet, jotka ilmenevät vuotuisten sitoumusten muodossa ja suoritetaan suoraan t&k-hankkeisiin osallistuville tutkimus- ja kehitysorganisaatioille; ARTEMIS-osakasvaltioiden on taattava, että kansalliset varat myönnetään mahdollisimman nopeasti,
Tarkistus 11
4 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a.  Hankkeiden kustannusten rahoituksen julkisin varoin on oltava riippuvainen luontaissuorituksista, jotka hankkeisiin osallistuvat tutkimus- ja kehitysorganisaatiot maksavat hankkeille ja joilla ne kattavat osuutensa hankkeiden toteuttamisen edellyttämistä kustannuksista.
Tarkistus 12
6 artiklan 1 kohta
1.  ARTEMIS-yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen on perustuttava varainhoidon puiteasetuksen periaatteisiin. Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos ARTEMIS-yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja asiasta on etukäteen kuultu komissiota.
1.  ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt saavat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 vain, jos yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät, ja edellyttäen että komissiolta on saatu etukäteen hyväksyntä. Tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
Tarkistus 13
7 artiklan 5 kohdan c alakohta
(c)  Arviointi- ja valintaprosessissa on varmistettava, että ARTEMIS-yhteisyrityksen julkisen rahoituksen myöntämisessä noudatetaan huippuosaamisen ja kilpailun periaatteita.
(c)  Arviointi- ja valintaprosessissa, joka suoritetaan ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella, on varmistettava, että ARTEMIS-yhteisyrityksen julkisen rahoituksen myöntämisessä noudatetaan huippuosaamisen ja kilpailun periaatteita.
Tarkistus 14
8 artiklan 1 kohta
1.  ARTEMIS-yhteisyrityksen henkilöstöön ja pääjohtajaan sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä, Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan yhteisöjen toimielinten näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.
1.   ARTEMIS-yhteisyrityksen on henkilöstöä palkatessaan noudatettava isäntävaltiossa voimassa olevaa työoikeutta. Komissio voi lähettää ARTEMIS-yhteisyritykseen niin monta virkamiestä kuin tarvitaan.
Tarkistus 15
8 artiklan 2 kohta
2.  ARTEMIS-yhteisyritys käyttää oman henkilöstönsä suhteen niitä valtuuksia, jotka on siirretty nimittävälle viranomaiselle Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa.
Poistetaan.
Tarkistus 16
8 artiklan 3 kohta
3.  Hallintoneuvosto vahvistaa yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat täytäntöönpanosäännöt noudattaen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 110 artiklassa ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa säädettyjä menettelyjä.
3.  Hallintoneuvosto vahvistaa yhteisymmärryksessä komission kanssa Euroopan yhteisöjen virkamiesten lähettämistä koskevat tarvittavat täytäntöönpanosäännöt.
Tarkistus 17
9 artikla
9 artikla
Poistetaan.
Erioikeudet ja vapaudet
ARTEMIS-yhteisyritykseen ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.
Tarkistus 18
10 artiklan 1 kohta
1.  ARTEMIS-yhteisyrityksen sopimusperusteinen korvausvastuu määritellään kulloisiinkin sopimusmääräyksiin sovellettavassa lainsäädännössä.
1.  ARTEMIS-yhteisyrityksen sopimusperusteinen korvausvastuu määritellään kulloisiinkin sopimusmääräyksiin sovellettavassa lainsäädännössä sekä kulloiseenkin sopimukseen sovellettavassa lainsäädännössä.
Tarkistus 19
10 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a.  ARTEMIS-yhteisyritys vastaa yksin velvoitteistaan.
Tarkistus 20
10 artiklan 3 b kohta (uusi)
3 b.  ARTEMIS-yhteisyritys ei vastaa sen osakkaiden taloudellisista velvoitteista. Se ei ole korvausvastuussa, jos jokin ARTEMIS-osakasvaltio ei suoriudu ARTEMIS-yhteisyrityksen ehdotuspyynnöistä johtuvista velvoitteistaan.
Tarkistus 21
10 artiklan 3 c kohta (uusi)
3 c.  Osakkaat eivät ole vastuussa ARTEMIS-yhteisyrityksen velvoitteista. Osakkaiden taloudellinen korvausvastuu on pelkkä sisäinen korvausvastuu ARTEMIS-yhteisyritykselle ja rajoittuu rahoitusosuuteen, johon ne ovat sitoutuneet 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
Tarkistus 22
12 artiklan 2 kohta
2.  Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 ja 31 päivänä joulukuuta 2015 komissio laatii riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella väliarvioinnit ARTEMIS-yhteisyrityksestä. Arvioinnissa tarkastellaan ARTEMIS-yhteisyrityksen laadukkuutta, tuloksellisuutta ja edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Komissio toimittaa väliarviointien johtopäätökset ja niihin liittyvät huomautuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
2.  Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella laaditun väliarvioinnin ARTEMIS-yhteisyrityksestä. Arvioinnissa tarkastellaan ARTEMIS-yhteisyrityksen laadukkuutta, tuloksellisuutta ja edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.
Tarkistus 23
12 artiklan 3 kohta
3.  Komissio laatii viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2018 riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella loppuarvioinnin ARTEMIS-yhteisyrityksestä. Loppuarvioinnin tulokset esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Poistetaan.
Tarkistus 24
12 artiklan 4 kohta
4.  ARTEMIS-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti menettelyllä, josta määrätään ARTEMIS-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöissä.
4.  ARTEMIS-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti menettelyllä, josta määrätään ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevissa säännöissä. Vastuuvapauden myöntämisessä on otettava huomioon Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen toimivalta tarkastaa kaikkien yhteisön perustamien elinten tuloja ja menoja koskevat tilit sekä yhteisten teknologia-aloitteiden erityispiirteet uusina menetelminä toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia toimivamman ratkaisun löytämiseksi Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamista koskevaan vastuuvapausmenettelyyn.
Tarkistus 25
17 artikla
ARTEMIS-yhteisyrityksen ja isäntävaltion välillä tehdään sopimus toimistotiloista, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta isäntävaltion ARTEMIS-yhteisyritykselle antamasta tuesta.
ARTEMIS-yhteisyrityksen ja isäntävaltion välillä tehdään sopimus avustamisesta toimistotila-asioissa, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta isäntävaltion ARTEMIS-yhteisyritykselle antamasta tuesta.
Tarkistus 26
Liite, 1 artikla, 3 kohta
3.  ARTEMIS-yhteisyritys perustetaan päivänä, jona tämä yhtiöjärjestys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, toimikaudeksi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017.
3.  ARTEMIS-yhteisyritys perustetaan päivänä, jona tämä yhtiöjärjestys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, toimikaudeksi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017. On varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen edelleen käynnissä olevat hankkeet pannaan täytäntöön ja että niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 saakka.
Tarkistus 28
Liite, 1 artikla, 4 kohta
4.  Tätä toimikautta voidaan jatkaa muuttamalla yhtiöjärjestystä 23 artiklan säännösten mukaisesti ottaen huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunut edistyminen ja sillä edellytyksellä, että rahoituksen jatkuvuus on varmistettu.
Poistetaan.
Tarkistus 27
Liite, 1 artikla, 5 a kohta (uusi)
5 a.  ARTEMIS-yhteisyritys on varainhoitoasetuksen 185 artiklassa ja 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 artiklassa tarkoitettu elin.
Tarkistus 29
Liite, 2 artikla, 1 kohta, d alakohta
(d) varmistaa sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen tuloksellisuus ja jatkuvuus,
Poistetaan.
Tarkistus 30
Liite, 2 artikla, 2 kohta, d a alakohta (uusi)
(d a) edistää pk-yritysten osallistumista sen toimintaan,
Tarkistus 31
Liite, 2 artikla, 2 kohta, h alakohta
(h) julkaista hankkeita koskevaa tietoa, mukaan luettuina osallistujien nimet ja ARTEMIS-yhteisyrityksen rahoitusosuuden määrä,
(h) julkaista hankkeita koskevaa tietoa, mukaan luettuina osallistujien nimet ja ARTEMIS-yhteisyrityksen rahoitusosuuden määrä osallistujaa kohden,
Tarkistus 32
Liite, 4 artikla, 4 kohta
4.  Muiden oikeussubjektien liittymistä koskevat hallintoneuvoston päätökset tai kolmansien maiden liittymistä koskevat hallintoneuvoston suositukset on tehtävä ottaen huomioon hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen lisäarvo ARTEMIS-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
4.  Muiden oikeussubjektien liittymistä koskevat hallintoneuvoston päätökset tai kolmansien maiden liittymistä koskevat hallintoneuvoston suositukset on tehtävä ottaen huomioon hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen lisäarvo ARTEMIS-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kaikkiin jäsenyyksiä koskeviin hakemuksiin liittyen hallintoneuvosto antaa komissiolle ajoissa tiedot hakijaa koskevista arvioinneista ja tilanteen mukaan hallintoneuvoston suosituksesta tai päätöksestä. Komissio toimittaa nämä tiedot neuvostolle.
Tarkistus 33
Liite, 4 artikla, 5 kohta
5.  Osakas voi erota ARTEMIS-yhteisyrityksestä. Eroaminen tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen antamisesta muille osakkaille, minkä jälkeen entinen osakas vapautetaan kaikista muista velvoitteista kuin niistä, jotka sillä oli jo ennen eroamista.
5.  Osakas voi erota ARTEMIS-yhteisyrityksestä. Eroaminen tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen antamisesta muille osakkaille, minkä jälkeen entinen osakas vapautetaan kaikista muista velvoitteista kuin niistä, joihin ARTEMIS-yhteisyritys on sitoutunut päätöksillään tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti ennen osakkaan eroamista. Kuuden kuukauden ilmoitusvelvoitetta ei sovelleta, kun osakkaan eroaminen perustuu tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseen ja on suoraa seurausta siitä.
Tarkistus 34
Liite, 6 artikla, 2 kohta, 2 alakohta, c alakohta
(c) hyväksyä ARTEMIS-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöt tämän yhtiöjärjestyksen 13 artiklan mukaisesti,
(c) hyväksyä ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt tämän yhtiöjärjestyksen 13 artiklan mukaisesti komission kuulemisen jälkeen,
Tarkistus 35
Liite, 7 artikla, 2 kohta, e alakohta
(e) hyväksyy ehdotuspyyntöjen käynnistämisen,
(e) hyväksyy ehdotuspyyntöjen sisällön, tavoitteet sekä niiden käynnistämisen,
Tarkistus 36
Liite, 7 artikla, 3 kohta, b alakohta
(b)  Julkisten tahojen neuvosto valitsee puheenjohtajansa.
(b)  Julkisten tahojen neuvosto valitsee puheenjohtajansa kahden vuoden välein. Sama puheenjohtaja voidaan valita uudelleen enintään kahdesti.
Tarkistus 37
Liite, 9 artikla, 2 kohta
2.  Pääjohtajan nimittää hallintoneuvosto komission esittämästä ehdokasluettelosta enintään kolmen vuoden kaudeksi. Hallintoneuvoston tehtyä arvioinnin pääjohtajan toiminnasta se voi jatkaa tämän toimikautta kerran enintään neljällä vuodella.
2.  Pääjohtajan nimittää hallintoneuvosto komission esittämän ehdokasluettelon pohjalta enintään kolmen vuoden kaudeksi sen jälkeen, kun on julkaistu kiinnostuksenilmaisupyyntö Euroopan unionin virallisessa lehdessä, muissa määräajoin ilmestyvissä lehdissä tai Internet-sivuilla. Hallintoneuvoston tehtyä arvioinnin pääjohtajan toiminnasta se voi jatkaa tämän toimikautta kerran enintään kolmella vuodella.
Tarkistus 38
Liite, 10 artikla, 2 kohta, b alakohta
(b) yhteisön rahoitusosuus t&k-toimien rahoitukseen,
(b) yhteisön rahoitusosuus hankkeiden rahoitukseen,
Tarkistus 39
Liite, 10 artikla, 4 kohta, a alakohta
(a)  ARTEMISIA osallistuu rahoitukseen joko enintään 20 miljoonan euron suuruisella määrällä tai enintään 1 prosentin osuudella hankkeiden kokonaiskustannuksista, sen mukaan, kumpi määristä on suurempi, kuitenkin siten, että rahoituksen määrä on enintään 30 miljoonaa euroa,
(a)  ARTEMISIA osallistuu rahoitukseen joko enintään 20 miljoonan euron suuruisella määrällä tai enintään 1 prosentin osuudella hankkeiden kokonaiskustannuksista, sen mukaan, kumpi määristä on suurempi, kuitenkin siten, että rahoituksen määrä on enintään 30 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan kaikkien hankkeiden kaikkien kustannusten summaa (alaviitteen 32 määritelmä),
Tarkistus 40
Liite, 10 artikla, 4 kohta, d a alakohta (uusi)
(d a) edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen maksujen summa saa olla enintään 5 % ARTEMIS-yhteisyrityksen kokonaisbudjetista.
Tarkistus 41
Liite, 10 artikla, 5 kohta, c alakohta
(c) hankkeisiin osallistuvien sellaisten tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden luontaissuoritukset, joiden on kannettava oma osansa hankkeiden kustannuksista. Niiden kokonaisosuuden on ARTEMIS-yhteisyrityksen toimikauden aikana oltava yhtä suuri tai suurempi kuin julkisten tahojen osuus.
(c) hankkeisiin osallistuvien tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden luontaissuoritusten arvo ja merkityksellisyys ARTEMIS-yhteisyrityksen toimien toteuttamisen kannalta arvioidaan, ja niille on saatava hallintoneuvoston hyväksyntä. Hallintoneuvosto hyväksyy luontaissuoritusten arvon määrittämismenettelyn. Menettely perustuu seuraaviin periaatteisiin:
– yleinen lähestymistapa perustuu seitsemännen puiteohjelman toimintamalliin, jossa hankkeiden luontaissuorituksia arvioidaan jälkikäteen suoritettavan katselmuksen yhteydessä;
– ohjenuorana käytetään ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen soveltamissääntöjä;
– muihin kysymyksiin sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja;
– suoritusten arviointi tapahtuu kyseisillä markkinoilla yleisesti hyväksyttyjen arvojen mukaisesti (Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/20021 172 artiklan 2 kohdan b alakohta).
Todentamisen suorittaa riippumaton tarkastaja.
______
1 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 478/2007 (EUVL L 111, 28.4.2007, s. 13).
Tarkistus 42
Liite, 10 artikla, 7 kohta
7.  Jos jokin ARTEMIS-yhteisyrityksen osakas ei suoriudu velvoitteistaan, jotka koskevat sen sovittua rahoitusosuutta ARTEMIS-yhteisyrityksessä, pääjohtaja kutsuu hallintoneuvoston kokouksen koolle päättämään, pitäisikö muiden osakkaiden irtisanoa laiminlyövä osakas vai toteutetaanko muita toimia kunnes sen velvoitteet on hoidettu.
7.  Jos jokin ARTEMIS-yhteisyrityksen osakas ei suoriudu velvoitteistaan, jotka koskevat sen sovittua rahoitusosuutta ARTEMIS-yhteisyrityksessä, pääjohtaja ilmoittaa siitä osakkaalle kirjallisesti ja asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa tällainen laiminlyönti voidaan korjata. Jos laiminlyöntiä ei ole korjattu määräajan kuluessa, pääjohtaja kutsuu hallintoneuvoston kokouksen koolle päättämään, pitäisikö laiminlyövä osakas irtisanoa vai toteutetaanko muita toimia kunnes sen velvoitteet on hoidettu.
Tarkistus 43
Liite, 13 artikla, otsikko ja 1–3 kohta
Taloushallintoa koskevat säännöt
Varainhoitoa koskevat säännöt
1.  Hallintoneuvosto vahvistaa ARTEMIS-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöt.
1.  Hallintoneuvosto vahvistaa ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan.
2.  Taloushallinnon sääntöjen tarkoituksena on varmistaa ARTEMIS-yhteisyrityksen moitteeton varainhoito.
2.  Varainhoitoa koskevien sääntöjen tarkoituksena on varmistaa IMI-yhteisyrityksen moitteeton ja järkevä varainhoito.
3.  Taloushallinnon sääntöjen on perustuttava varainhoidon puiteasetuksen periaatteisiin ja niiden on sisällettävä määräykset ARTEMIS-yhteisyrityksen budjetin suunnittelua ja toteuttamista varten. Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos ARTEMIS-yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja jos asiasta on neuvoteltu etukäteen komission kanssa.
3.  ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt saavat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 vain, jos sen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät. Asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 poikkeavien sääntöjen hyväksyminen edellyttää komission etukäteen antamaa hyväksyntää. Tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
Tarkistus 44
Liite, 13 artikla, 4 kohta
4.  ARTEMIS-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti menettelyllä, josta määrätään ARTEMIS-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöissä.
4.  ARTEMIS-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti menettelyllä, josta määrätään ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevissa säännöissä. Vastuuvapauden myöntämisessä on otettava huomioon Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen toimivalta tarkastaa kaikkien yhteisön perustamien elinten tuloja ja menoja koskevat tilit sekä yhteisten teknologia-aloitteiden erityispiirteet uusina menetelminä toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia toimivamman ratkaisun löytämiseksi Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamista koskevaan vastuuvapausmenettelyyn.
Tarkistus 45
Liite, 14 artikla, 1 kohta
1.  Monivuotisessa strategisessa suunnitelmassa määritetään strategia ja suunnitelmat ARTEMIS-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, tutkimusohjelma mukaan luettuna.
1.  Monivuotisessa strategisessa suunnitelmassa määritetään strategia ja suunnitelmat ARTEMIS-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, tutkimusohjelma mukaan luettuna. Monivuotinen strategia julkistetaan, kun hallintoneuvosto on hyväksynyt sen.
Tarkistus 46
Liite, 14 artikla, 2 kohta
2.  Vuotuisessa työohjelmassa kuvataan tutkimusohjelman toteuttamiseksi tarvittavien ehdotuspyyntöjen laajuus ja budjetti kyseiselle vuodelle.
2.  Vuotuisessa työohjelmassa kuvataan tutkimusohjelman toteuttamiseksi tarvittavien ehdotuspyyntöjen laajuus ja budjetti kyseiselle vuodelle. Vuotuinen työohjelma julkistetaan, kun hallintoneuvosto on hyväksynyt sen.
Tarkistus 47
Liite, 14 artikla, 3 kohta
3.  Vuotuisessa toteutussuunnitelmassa määritetään suunnitelmat ARTEMIS-yhteisyrityksen kaikkien toimien toteuttamiseksi kyseisenä vuonna, mukaan luettuina kaavaillut ehdotuspyynnöt ja toimet, jotka on tarpeen toteuttaa tarjouspyyntöjen kautta. Pääjohtaja esittelee vuotuisen toteutussuunnitelman hallintoneuvostolle yhdessä vuosibudjetin kanssa.
3.  Vuotuisessa toteutussuunnitelmassa määritetään suunnitelmat ARTEMIS-yhteisyrityksen kaikkien toimien toteuttamiseksi kyseisenä vuonna, mukaan luettuina kaavaillut ehdotuspyynnöt ja toimet, jotka on tarpeen toteuttaa tarjouspyyntöjen kautta. Pääjohtaja esittelee vuotuisen toteutussuunnitelman hallintoneuvostolle yhdessä vuosibudjetin kanssa. Vuotuinen toteutussuunnitelma julkistetaan, kun hallintoneuvosto on hyväksynyt sen.
Tarkistus 48
Liite, 14 artikla, 5 kohta, 2 alakohta
Pääjohtaja esittelee vuotuisen toimintakertomuksen yhdessä vuotuisen tilinpäätöksen ja taseen kanssa.
Pääjohtaja esittelee vuotuisen toimintakertomuksen yhdessä vuotuisen tilinpäätöksen ja taseen kanssa. Tämä vuotuinen toimintakertomus käsittää pk-yrityksen osallistumisen ARTEMIS-yhteisyrityksen t&k-toimiin.
Tarkistus 49
Liite, 14 artikla, 6 kohta
6.  Vuotuinen tilinpäätös ja tase: pääjohtaja toimittaa kunkin tilivuoden päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja taseen hallintoneuvoston hyväksyttäviksi. Edellisen vuoden tilinpäätös ja tase on toimitettava Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle.
6.  Vuotuinen tilinpäätös ja tase: pääjohtaja toimittaa kunkin tilivuoden päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja taseen hallintoneuvoston hyväksyttäviksi. Edellisen vuoden tilinpäätös ja tase on toimitettava Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle ja budjettivallan käyttäjälle.
Tarkistus 50
Liite, 15 artikla, 2 kohta
2.  ARTEMIS-yhteisyritys tekee avustussopimuksia hankkeiden osallistujien kanssa hankkeiden toteuttamiseksi. Näiden avustussopimusten on viitattava ja tarpeen mukaan perustuttava vastaaviin kansallisiin avustussopimuksiin 16 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
2.  ARTEMIS-yhteisyritys tekee avustussopimuksia hankkeiden osallistujien kanssa hankkeiden toteuttamiseksi. Näiden avustussopimusten ehtojen on vastattava ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevia sääntöjä ja tarpeen mukaan perustuttava vastaaviin kansallisiin avustussopimuksiin 16 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
Tarkistus 51
Liite, 16 artikla, 4 kohta, a alakohta
(a)  ARTEMIS-yhteisyrityksen käynnistämiin ehdotuspyyntöihin voivat osallistua ARTEMIS-osakasvaltioihin ja muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai assosioituneisiin maihin sijoittautuneet osallistujat.
a)  ARTEMIS-yhteisyrityksen käynnistämiin ehdotuspyyntöihin voivat osallistua ARTEMIS-osakasvaltioihin ja muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai assosioituneisiin maihin sijoittautuneet osallistujat. Ehdotuspyynnöt julkistetaan mahdollisimman laajalti lehtien, Internet-sivustojen jne. avulla.
Tarkistus 52
Liite, 18 artikla, 1 kohta
1.  Henkilöstöresurssit määritellään vuosibudjettiin sisällytettävässä henkilöstötaulukossa.
1.  Henkilöstöresurssit määritellään vuosibudjettiin sisällytettävässä henkilöstötaulukossa ja ne esitetään komissiolle, Euroopan parlamentille sekä neuvostolle yhdessä Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.
Tarkistus 53
Liite, 18 artikla, 2 kohta
2.  ARTEMIS-yhteisyrityksen henkilöstön jäsenet ovat väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä, ja heidän kanssaan tehdään määräaikaiset työsopimukset, joita voidaan jatkaa kerran siten, että kokonaiskestoksi tulee enintään seitsemän vuotta.
Poistetaan.
Tarkistus 54
Liite, 19 artikla, 6 kohta
6.  Osakkaat eivät ole taloudellisessa vastuussa ARTEMIS-yhteisyrityksen taloudellisista velvoitteista. Osakkaiden taloudellinen korvausvastuu on pelkkä sisäinen korvausvastuu ARTEMIS-yhteisyritykselle ja rajoittuu rahoitusosuuteen, johon ne ovat sitoutuneet 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
6.  Osakkaat eivät ole taloudellisessa vastuussa ARTEMIS-yhteisyrityksen velvoitteista. Osakkaiden taloudellinen korvausvastuu on pelkkä sisäinen korvausvastuu ARTEMIS-yhteisyritykselle ja rajoittuu rahoitusosuuteen, johon ne ovat sitoutuneet 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Tarkistus 55
Liite, 19 artikla, 7 kohta
7.  ARTEMIS-yhteisyrityksen taloudellinen korvausvastuu sen veloista rajoittuu rahoitusosuuksiin, joita sen osakkaat ovat suorittaneet juokseviin kustannuksiin 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
7.   Lukuun ottamatta hankkeiden osanottajilta 16 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti perittäviä maksuja ARTEMIS-yhteisyrityksen taloudellinen korvausvastuu sen veloista rajoittuu rahoitusosuuksiin, joita sen osakkaat ovat suorittaneet juokseviin kustannuksiin 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Tarkistus 56
Liite, 22 artikla, 5 kohta
5.  Kun aineellinen omaisuus on palautettu 4 kohdassa säädetyllä tavalla, jäljelle jäävä omaisuus käytetään ARTEMIS-yhteisyrityksen korvausvastuiden ja sen purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Mahdollinen yli- tai alijäämä jaetaan purkamisajankohtana ARTEMIS-yhteisyrityksen osakkaina olevien kesken sen mukaan, mikä on kunkin osakkaan tosiasiallinen osuus ARTEMIS-yhteisyrityksessä.
5.  Kun aineellinen omaisuus on palautettu 4 kohdassa säädetyllä tavalla, jäljelle jäävä omaisuus käytetään ARTEMIS-yhteisyrityksen korvausvastuiden ja sen purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Mahdollinen ylijäämä jaetaan purkamisajankohtana ARTEMIS-yhteisyrityksen osakkaina olevien kesken sen mukaan, mikä on kunkin osakkaan tosiasiallinen osuus ARTEMIS-yhteisyrityksessä.
Tarkistus 57
Liite, 23 artikla, 3 kohta
3.  Hallintoneuvosto hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutosehdotukset 6 artiklan säännösten mukaisesti, ja ne toimitetaan komissiolle päätöstä varten.
3.  Hallintoneuvosto hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutosehdotukset 6 artiklan säännösten mukaisesti, ja ne toimitetaan komissiolle päätöstä varten parlamentin kuulemisen jälkeen.
Tarkistus 58
Liite, 23 artikla, 4 kohta
4.  Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, kaikkia 1 artiklan 3 kohtaan, 4 artiklan 3 kohtaan, 10 artiklan 4 kohdan b alakohtaan ja 10 artiklan 5 kohdan b kohtaan ehdotettuja muutoksia on pidettävä keskeisinä muutoksina, minkä vuoksi ne edellyttävät tämän asetuksen muuttamista.
4.  Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, kaikkia 1 artiklan 3 kohtaan, 4 artiklan 3 kohtaan, 6 artiklan 1 kohtaan, 7 artiklan 1 kohtaan, 9 artiklan 2 kohtaan, 10 artiklan 4 kohdan b alakohtaan ja 10 artiklan 5 kohdan a kohtaan sekä 19 artiklaan ehdotettuja muutoksia on pidettävä keskeisinä muutoksina, minkä vuoksi ne edellyttävät tämän asetuksen muuttamista.
Tarkistus 60
Liite, 24 artikla, 2 kohta, i alakohta
(i) 'käyttöoikeudella' rinnakkaislisenssejä ja käyttöoikeuksia tulos- ja tausta-aineistoon ilman oikeutta antaa alilisenssejä, paitsi jos hankesopimuksessa on toisin sovittu,
(i) 'käyttöoikeudella' hankesopimusten alaisuudessa myönnettäviä rinnakkaislisenssejä ja käyttöoikeuksia tulos- ja tausta-aineistoon ilman oikeutta antaa alilisenssejä, paitsi jos hankesopimuksessa on toisin sovittu,
Tarkistus 61
Liite, 24 artikla, 2 kohta, j alakohta
(j) 'tarvittavalla' hankkeen toteuttamisen kannalta ja/tai tulosaineiston käytön kannalta "teknisesti olennaista", ja immateriaalioikeuksien osalta sitä, että kyseisiä immateriaalioikeuksia loukattaisiin, mikäli käyttöoikeuksia ei myönnettäisi,
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 62
Liite, 24 artikla, 3 kohta, 3.2.1 alakohta
3.2.1.  Saman hankkeen osallistujat tekevät keskenään hankesopimuksen, jossa sovitaan muun muassa tämän artiklan mukaisesti myönnettävistä käyttöoikeuksista. Hankkeen osallistujat voivat määritellä hanketta varten tarvittavan tausta-aineiston ja yksilöidä tarvittaessa tausta-aineistoa, joka jätetään sopimuksen ulkopuolelle.
3.2.1.  Saman hankkeen osallistujat tekevät keskenään hankesopimuksen, jossa sovitaan muun muassa tämän artiklan mukaisesti myönnettävistä käyttöoikeuksista. Hankkeen osallistujat voivat päättää myöntää laajempia käyttöoikeuksia kuin tässä artiklassa vaaditaan. Hankkeen osallistujat voivat määritellä hanketta varten tarvittavan tausta-aineiston ja yksilöidä tarvittaessa tausta-aineistoa, joka jätetään sopimuksen ulkopuolelle.
Tarkistus 63
Liite, 24 artikla, 3 kohta, 3.2.4 alakohta
3.2.4.  Saman hankkeen osallistujille on myönnettävä käyttöoikeudet tausta-aineistoon, jos tausta-aineistoa tarvitaan niiden kyseisestä hankkeesta saaman oman tulosaineiston hyödyntämistä varten, edellyttäen, että tausta-aineiston omistajalla on oikeus myöntää ne. Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman yksinoikeutta oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
3.2.4.  Saman hankkeen osallistujille on myönnettävä käyttöoikeudet tausta-aineistoon, jos tausta-aineistoa tarvitaan niiden kyseisestä hankkeesta saaman oman tulosaineiston hyödyntämistä varten, edellyttäen, että tausta-aineiston omistajalla on oikeus myöntää ne. Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman yksinoikeutta ja siirtomahdollisuutta oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
Tarkistus 65
Liite, 24 artikla, 3 kohta, 3.4.1 alakohta
3.4.1.  Jos osallistuja siirtää tulosaineiston omistusoikeuden, sen on siirrettävä siirronsaajalle tulosaineistoa koskevat velvoitteensa, mukaan luettuna velvoite siirtää nämä velvoitteet muille mahdollisille siirronsaajille. Näihin velvoitteisiin sisältyvät velvoitteet, jotka koskevat käyttöoikeuksien myöntämistä sekä levittämistä ja hyödyntämistä.
3.4.1.  Jos osallistuja siirtää tulosaineiston omistusoikeuden, sen on siirrettävä siirronsaajalle tulosaineistoa koskevat velvoitteensa ja erityisesti velvoitteet, jotka koskevat käyttöoikeuden myöntämistä sekä levittämistä ja käyttöä. Asianomaisen osallistujan on ilmoitettava muille samaan hankkeeseen osallistujille siirronsaajan nimi ja yhteystiedot heti tällaisen siirron jälkeen.
Tarkistus 66
Liite, 24 artikla, 3 kohta, 3.4.2 alakohta
3.4.2.  Jos hankkeen osallistujan on siirrettävä käyttöoikeuksien myöntämistä koskevat velvoitteensa, sen on – jollei sen luottamuksellisuutta koskevista velvoitteista muuta johdu – ilmoitettava suunnitellusta siirrosta muille osallistujille ja annettava näille riittävät tiedot tulosaineiston uudesta omistajasta vähintään 45 päivää aikaisemmin, jotta muut osallistujat voisivat käyttää käyttöoikeuksiaan. Saatuaan ilmoituksen muut osallistujat voivat 30 päivän tai muun kirjallisesti sovitun ajan kuluessa kieltäytyä hyväksymästä suunniteltua omistusoikeuden siirtoa sillä perusteella, että se vaikuttaisi haitallisesti niiden käyttöoikeuksiin. Jos jo(t)kin muista osallistujista voi(vat) osoittaa, että suunniteltu omistusoikeuden siirto vaikuttaisi haitallisesti niiden käyttöoikeuksiin, siirtoa ei saa tehdä ennen kuin osallistujat ovat päässeet keskenään sopimukseen asiasta.
Poistetaan.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


ENIAC-yhteisyrityksen perustaminen *
PDF 449kWORD 163k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta (KOM(2007)0356 – C6-0275/2007 – 2007/0122(CNS))
P6_TA(2007)0589A6-0486/2007

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0356),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) (varainhoitoasetus) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 47 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 171 ja 172 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0275/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0486/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn ohjeellisen määrän on oltava yhteensopiva tämänhetkisen monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) otsakkeen 1 a enimmäismäärän sekä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdan kanssa; toteaa, että vuoden 2013 jälkeistä rahoitusta on arvioitava seuraavasta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen yhteydessä;

3.   muistuttaa, ettei budjettivaliokunnan lausunto vaikuta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa vahvistetun, ENIAC-yhteisyrityksen perustamiseen sovellettavan menettelyn tulokseen;

4.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

5.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen tarkoitus on luoda kestävää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta sekä lisätä ja koota yhteen julkisia ja yksityisiä investointeja Euroopassa, millä tässä asetuksessa tarkoitetaan jäsenvaltioita ja seitsemänteen puiteohjelmaan assosioituneita maita. Nanoelektroniikkaa koskevalla yhteisellä teknologia-aloitteella pyritään myös resurssien ja rahoituksen koordinointiin ja synergioihin puiteohjelman, alan yritysten sekä kansallisten ja valtioiden välisten t&k-ohjelmien kesken, mikä osaltaan lujittaa Euroopan tulevaa kasvua, kilpailukykyä ja kestävää kehitystä. Tavoitteena olisi oltava myös yhteistyön edistäminen kaikkien sidosryhmien, kuten teollisuuden, kansallisten viranomaisten sekä tiedelaitosten ja tutkimuskeskusten välillä, minkä avulla tutkimustyötä voitaisiin koota yhteen ja kohdentaa.
(8)  Nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen tarkoitus on luoda kestävää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta sekä lisätä ja koota yhteen julkisia ja yksityisiä investointeja Euroopassa, millä tässä asetuksessa tarkoitetaan jäsenvaltioita ja seitsemänteen puiteohjelmaan assosioituneita maita. Nanoelektroniikkaa koskevalla yhteisellä teknologia-aloitteella pyritään myös resurssien ja rahoituksen koordinointiin ja synergioihin puiteohjelman, alan yritysten sekä kansallisten ja valtioiden välisten t&k-ohjelmien kesken, mikä osaltaan lujittaa Euroopan tulevaa kasvua, kilpailukykyä ja kestävää kehitystä. Tavoitteena olisi oltava myös yhteistyön edistäminen kaikkien sidosryhmien, kuten alan yritysten, pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) mukaan luettuina, kansallisten viranomaisten sekä tiedelaitosten ja tutkimuskeskusten välillä, kokoamalla yhteen ja kohdentamalla tutkimustyötä.
Tarkistus 2
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen kunnianhimoisuus ja laajuus, tarvittavien taloudellisten ja teknisten resurssien mittakaava sekä tarve saavuttaa resurssien ja rahoituksen toimiva koordinaatio ja synergia edellyttävät yhteisön tason toimia. Tätä varten on tarpeen perustaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla yhteisyritys (jäljempänä 'ENIAC-yhteisyritys') oikeussubjektiksi, joka vastaa nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamisesta. Seitsemännessä puiteohjelmassa (2007–2013) käynnistettyjen t&k-toimien asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi ENIAC-yhteisyritys olisi perustettava 31. joulukuuta 2017 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi, jota voidaan pidentää.
(11)  Nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen kunnianhimoisuus ja laajuus, tarvittavien taloudellisten ja teknisten resurssien mittakaava sekä tarve saavuttaa resurssien ja rahoituksen toimiva koordinaatio ja synergia edellyttävät yhteisön tason toimia. Tätä varten on tarpeen perustaa perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla yhteisyritys (jäljempänä 'ENIAC-yhteisyritys') oikeussubjektiksi, joka vastaa nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamisesta. Seitsemännessä puiteohjelmassa (2007–2013) käynnistettyjen t&k-toimien asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi ENIAC-yhteisyritys olisi perustettava 31 päivään joulukuuta 2017 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi. Olisi varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen vielä käynnissä olevat hankkeet toteutetaan ja niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 asti.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  ENIAC-yhteisyrityksen olisi oltava yhteisöjen perustama elin, jonka budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti ottaen huomioon erityispiirteet, jotka johtuvat yhteisten teknologia-aloitteiden luonteesta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksina ja varsinkin yksityisen sektorin osallistumisesta budjettiin.
(12)  ENIAC-yhteisyrityksen olisi oltava yhteisöjen perustama elin, jonka budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa Euroopan parlamentti ottaen huomioon neuvoston suosituksen.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Yhteisön ja julkisten sidosryhmien olisi pyrittävä tunnustamaan yhteisten teknologia-aloitteiden tarjoamat mahdollisuudet julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien uusiksi toteutuskeinoiksi ja tehtävä yhteistyötä yksityisten sidosryhmien kanssa tehokkaamman ratkaisun löytämiseksi Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamista koskevaan vastuuvapausmenettelyyn.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  ENIAC-yhteisyrityksen tavoitteet pyritään saavuttamaan kokoamalla yhteen yksityisen ja julkisen sektorin voimavaroja hankkeiden muodossa toteutettavien t&k-toimien tueksi. Tätä varten ENIAC-yhteisyrityksen olisi tutkimusohjelman osien toteuttamiseksi voitava järjestää kilpailuun perustuvia ehdotuspyyntöjä. T&k-toimissa olisi kunnioitettava seitsemännessä puiteohjelmassa sovellettavia eettisiä perusperiaatteita.
(14)  ENIAC-yhteisyrityksen tavoitteet pyritään saavuttamaan kokoamalla yhteen yksityisen ja julkisen sektorin voimavaroja hankkeiden muodossa toteutettavien t&k-toimien ja prototypointitoimien tueksi. Tätä varten ENIAC-yhteisyrityksen olisi tutkimusohjelman osien toteuttamiseksi voitava järjestää kilpailuun perustuvia ehdotuspyyntöjä. T&k-toimissa olisi kunnioitettava seitsemännessä puiteohjelmassa sovellettavia eettisiä perusperiaatteita.
Tarkistus 6
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Selkeiden ja avointen työehtojen ja henkilöstön tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sekä erittäin ammattitaitoisen ja erikoistuneen tieteellisen ja teknisen henkilöstön saamiseksi ENIAC-yhteisyrityksen koko henkilöstöön olisi sovellettava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja (jäljempänä 'henkilöstösäännöt').
(22)  ENIAC-yhteisyrityksen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi sekä erittäin ammattitaitoisen ja erikoistuneen tieteellisen ja teknisen henkilöstön saamiseksi komission ja osallistuvien jäsenvaltioiden olisi yhteisymmärryksessä ENIAC-yhteisyrityksen hallintoneuvoston kanssa voitava lähettää ENIAC-yhteisyritykseen tarvittava määrä virkamiehiä ja otettava puuttuva henkilöstö palvelukseen sopimussuhteiden perusteella ottaen huomioon, että henkilöstömenot olisi pidettävä alhaisina ja ENIAC-yhteisyrityksen perustamiselle varattu aika lyhyenä.
Tarkistus 7
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  ENIAC-yhteisyrityksellä olisi oltava erilliset taloushallintoa koskevat säännöt, joista on neuvoteltu etukäteen komission kanssa ja joissa otetaan huomioon yhteisyrityksen toiminnan erityisvaatimukset, joita aiheutuu erityisesti tarpeesta yhdistää yhteisön rahoitusta ja kansallista rahoitusta t&k-toiminnan tukemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Sääntöjen olisi nojauduttava periaatteisiin, joista säädetään Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 23 päivänä joulukuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2343/20021.
(26)  ENIAC-yhteisyritykseen sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen ei tulisi poiketa Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19 päivänä marraskuuta 2002 annetusta komission asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/20021, elleivät tätä edellytä sen toiminnan erityisvaatimukset ja erityisesti tarve yhdistää yhteisön rahoitusta ja kansallista rahoitusta t&k-toiminnan tukemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 poikkeavien sääntöjen hyväksyminen edellyttää komission etukäteen antamaa hyväksyntää. Kaikista tällaisista poikkeuksista olisi ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
______
1 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
______
1 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72. Oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39.
Tarkistus 8
1 artiklan 1 kohta
1.  Perustetaan nanoelektroniikka-alan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustamissopimuksen 171 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys (jäljempänä "ENIAC-yhteisyritys") 31. päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi ajaksi. Tätä toimikautta voidaan pidentää muuttamalla tätä asetusta.
1.  Perustetaan nanoelektroniikka-alan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustamissopimuksen 171 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys (jäljempänä "ENIAC-yhteisyritys") 31 päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi ajaksi. On varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen käynnissä olevat hankkeet toteutetaan ja niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 asti. ENIAC-yhteisyritys on varainhoitoasetuksen 185 artiklassa ja 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa tarkoitettu elin.
Tarkistus 9
2 artiklan b alakohta
(b) tukea tutkimusohjelman toteuttamiseksi tarvittavia toimia (jäljempänä 't&k-toimia') erityisesti myöntämällä rahoitusta kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella valittujen hankkeiden osallistujille;
(b) tukea tutkimusohjelman toteuttamiseksi tarvittavia toimia (jäljempänä 't&k-toimia') erityisesti myöntämällä rahoitusta kilpailuun perustuvien t&k-toimia ja prototypointia koskevien ehdotuspyyntöjen perusteella valittujen hankkeiden osallistujille;
Tarkistus 10
2 artiklan c alakohta
(c) edistää julkisen ja yksityisen sektorin välistä kumppanuutta, jolla pyritään käynnistämään ja yhdistämään yhteisön tasoisia, kansallisia ja yksityisiä toimia, lisäämään nanoelektroniikkaan kohdistuvien t&k-investointien kokonaismäärää ja edistämään yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä;
(c) edistää julkisen ja yksityisen sektorin välistä kumppanuutta, jolla pyritään käynnistämään ja yhdistämään yhteisön tasoisia, kansallisia ja yksityisiä toimia, lisäämään nanoelektroniikkaan kohdistuvien t&k-investointien kokonaismäärää, edistämään yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä ja luomaan yhteisvaikutuksia nanoelektroniikan alan sidosryhmien, myös suuryhtiöiden, pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämislaitosten, välillä;
Tarkistus 11
2 artiklan d alakohta
(d) varmistaa nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen tuloksellisuus ja jatkuvuus;
Poistetaan.
Tarkistus 12
3 artiklan 2 kohdan b alakohta
(b) kaikki EU:n ulkopuoliset maat, muut kuin ehdokasvaltiot ja muut kuin assosioituneet maat (jäljempänä "kolmannet maat"), jotka harjoittavat t&k-politiikkaa tai -ohjelmia nanoelektroniikka-alalla;
Poistetaan.
Tarkistus 13
4 artiklan 2 kohdan b alakohta
(b) yhteisön rahoitusosuus, joka on enintään 10 miljoonaa euroa,
(b) yhteisön rahoitusosuus, joka on enintään 10 miljoonaa euroa ja joka maksetaan vuosittain enintään 1,5 miljoonan euron erissä tai määränä, joka vastaa 50 prosenttia AENEASin rahoitusosuudesta sen mukaan, kumpi määristä on pienempi; tästä rahoitusosuudesta kuluvan vuoden aikana käyttämättä jäänyt osa annetaan t&k-toimien käyttöön seuraavina vuosina,
Tarkistus 14
4 artiklan 3 kohdan a alakohta
(a) yhteisön rahoitusosuus, joka on enintään 440 miljoonaa euroa hankkeiden rahoittamiseen,
(a) yhteisön rahoitusosuus, joka on enintään 440 miljoonaa euroa hankkeiden rahoittamiseen ja jota voidaan lisätä yhteisön 2 kohdan b alakohdan mukaisesti juokseviin kustannuksiin myöntämän rahoitusosuuden käyttämättä jääneellä määrällä,
Tarkistus 15
6 artiklan otsikko ja 1 kohta
Taloushallintoa koskevat säännöt
Varainhoitoa koskevat säännöt
1.  ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen on perustuttava varainhoidon puiteasetuksen periaatteisiin. Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos ENIAC-yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja asiasta on etukäteen kuultu komissiota.
1.  ENIAC-yhteisyritykseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt saavat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 vain, jos yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät, ja edellyttäen, että komissiolta on saatu etukäteen hyväksyntä. Kaikista tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
Tarkistus 16
8 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio ja jäsenvaltiot voivat yhteisymmärryksessä hallintoneuvoston kanssa lähettää virkamiehiä ENIAC-yhteisyritykseen.
Tarkistus 17
8 artiklan 3 kohta
3.  Hallintoneuvosto vahvistaa yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat täytäntöönpanosäännöt noudattaen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 110 artiklassa ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa säädettyjä menettelyjä.
3.  Hallintoneuvosto vahvistaa yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat Euroopan yhteisöjen ja osallistuvien jäsenvaltioiden virkamiesten lähettämistä ja lisähenkilöstön palvelukseen ottamista koskevat täytäntöönpanosäännöt.
Tarkistus 18
10 artiklan 1 a kohta (uusi)
1 a.  ENIAC-yhteisyritys vastaa yksin velvoitteistaan.
Tarkistus 19
10 artiklan 1 b kohta (uusi)
1 b.  ENIAC-yhteisyritys ei vastaa sen osakkaiden taloudellisista velvoitteista. Se ei ole korvausvastuussa, jos jokin ENIAC-osakasvaltio ei suoriudu ENIAC-yhteisyrityksen ehdotuspyynnöistä johtuvista velvoitteistaan.
Tarkistus 20
10 artiklan 1 c kohta (uusi)
1 c.  Osakkaat eivät ole taloudellisessa vastuussa ENIAC-yhteisyrityksen taloudellisista velvoitteista. Osakkaiden taloudellinen korvausvastuu on pelkkä sisäinen korvausvastuu ENIAC-yhteisyritykselle ja rajoittuu rahoitusosuuteen, johon ne ovat sitoutuneet 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
Tarkistus 21
12 artiklan 2 kohta
2.  Viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2010 ja 31. päivänä joulukuuta 2015 komissio laatii riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella väliarvioinnit ENIAC-yhteisyrityksestä. Arvioinnissa tarkastellaan ENIAC-yhteisyrityksen laadukkuutta, tuloksellisuutta ja edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Komissio toimittaa väliarviointien johtopäätökset ja niihin liittyvät huomautuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
2.  Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 komissio esittää riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella laaditun väliarvioinnin ENIAC-yhteisyrityksestä. Arvioinnissa tarkastellaan ENIAC-yhteisyrityksen laadukkuutta, tuloksellisuutta ja edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Komissio toimittaa väliarviointien johtopäätökset ja niihin liittyvät huomautuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon, jotta tutkimuslinjausta voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen.
Tarkistus 22
12 artiklan 4 kohta
4.  ENIAC-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti menettelyllä, josta määrätään ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöissä.
4.  Euroopan parlamentti antaa ENIAC-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden neuvoston suosituksen huomioon ottaen.
Tarkistus 23
16 artikla
Komission ja AENEASin on toteutettava kaikki tarvittavat valmistelevat toimenpiteet ENIAC-yhteisyrityksen perustamista varten siihen saakka kunnes sen toimielimet ovat täysin toimintakykyisiä.
Komission ja AENEASin on toteutettava kaikki tarvittavat valmistelevat toimenpiteet ENIAC-yhteisyrityksen perustamista varten siihen saakka kunnes sen toimielimet ovat täysin toimintakykyisiä ja varmistettava, että ENIAC-yhteisyritys on täysin toimintakykyinen kolmen kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 24
17 artikla
ENIAC-yhteisyrityksen ja Belgian valtion välillä tehdään sopimus toimistotiloista, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta isäntävaltion ENIAC-yhteisyritykselle antamasta tuesta.
ENIAC-yhteisyrityksen ja Belgian välillä tehdään sopimus avustamisesta toimistotila-asioissa, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta isäntävaltion ENIAC-yhteisyritykselle antamasta tuesta.
Tarkistus 25
18 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017.
Tarkistus 26
Liite, 1 artikla, 3 kohta
3.  ENIAC-yhteisyritys perustetaan päivänä, jona tämä yhtiöjärjestys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, toimikaudeksi, joka päättyy 31. päivänä joulukuuta 2017.
3.  ENIAC-yhteisyritys perustetaan päivänä, jona tämä yhtiöjärjestys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, toimikaudeksi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017. On varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen vielä käynnissä olevat hankkeet toteutetaan ja niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 asti.
Tarkistus 28
Liite, 1 artikla, 4 kohta
4.  Tätä toimikautta voidaan jatkaa muuttamalla yhtiöjärjestystä 22 artiklan säännösten mukaisesti ottaen huomioon ENIAC-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunut edistyminen ja sillä edellytyksellä, että rahoituksen jatkuvuus on varmistettu.
Poistetaan.
Tarkistus 27
Liite, 1 artikla, 5 a kohta (uusi)
5 a.  ENIAC-yhteisyritys on varainhoitoasetuksen 185 artiklassa ja 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa tarkoitettu elin.
Tarkistus 29
Liite, 2 artikla, 1 kohta, c alakohta
(c) edistää julkisen ja yksityisen sektorin välistä kumppanuutta, jolla pyritään käynnistämään ja yhdistämään yhteisön tasoisia, kansallisia ja yksityisiä pyrkimyksiä lisätä nanoelektroniikan t&k-investointien määrää ja edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittymistä;
(c) edistää julkisen ja yksityisen sektorin välistä kumppanuutta, jolla pyritään käynnistämään ja yhdistämään yhteisön tasoisia, kansallisia ja yksityisiä pyrkimyksiä lisätä nanoelektroniikan t&k-investointien määrää, edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittymistä ja luoda yhteisvaikutuksia kaikkien nanoelektroniikan alan sidosryhmien, myös suuryhtiöiden, pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämislaitosten, välillä;
Tarkistus 30
Liite, 2 artikla, 1 kohta, d alakohta
(d) varmistaa nanoelektroniikkaa koskevan yhteisen teknologia-aloitteen tuloksellisuus ja jatkuvuus;
Poistetaan.
Tarkistus 31
Liite, 2 artikla, 2 kohta, e a alakohta (uusi)
(e a) varmistaa pk-yritysten osallistuminen myöntämällä niille vähintään 15 prosenttia käytettävissä olevasta rahoituksesta.
Tarkistus 32
Liite, 2 artikla, 2 kohta, g alakohta
(g) hallinnoida luottamuksellisuusvelvoitteiden rajoissa ENIAC-yhteisyrityksen toimia koskevaa tiedonvälitystä ja viestintää,
(g) hallinnoida luottamuksellisuusvelvoitteiden rajoissa ENIAC-yhteisyrityksen toimia koskevaa tiedonvälitystä ja viestintää korostaen erityisesti tiedonvälitystä ja viestintää pk-yrityksille ja tutkimuskeskuksille,
Tarkistus 33
Liite, 2 artikla, 2 kohta, h alakohta
(h) julkaista hankkeita koskevaa tietoa, mukaan luettuina osallistujien nimet ja ENIAC-yhteisyrityksen rahoitusosuuden määrä;
(h) julkaista hankkeita koskevaa tietoa, mukaan luettuina osallistujien nimet, ENIAC-yhteisyrityksen rahoitusosuuden määrä osallistujaa kohden ja tiedot pk-yritysten osallistumisesta;
Tarkistus 34
Liite, 3 artikla, 2 kohta, b alakohta
(b) kaikki EU:n ulkopuoliset maat, muut kuin ehdokasvaltiot ja muut kuin assosioituneet maat (jäljempänä "kolmannet maat"), jotka harjoittavat t&k-politiikkaa tai -ohjelmia nanoelektroniikka-alalla,
Poistetaan.
Tarkistus 35
Liite, 4 artikla, 3 kohta
3.  Hallintoneuvosto käsittelee ENIAC-yhteisyrityksen osakkuutta koskevat kolmansien maiden hakemukset ja antaa komissiolle asiaa koskevan suosituksen. Komissio voi ehdottaa tämän asetuksen muuttamista kolmannen maan liittymisen yhteydessä, mikäli neuvottelut ENIAC-yhteisyrityksen kanssa on saatettu onnistuneesti päätökseen.
Poistetaan.
Tarkistus 36
Liite, 4 artikla, 4 kohta
4.  Muiden oikeussubjektien liittymistä koskevat hallintoneuvoston päätökset tai kolmansien maiden liittymistä koskevat hallintoneuvoston suositukset on tehtävä ottaen huomioon hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen lisäarvo ENIAC-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
4.  Muiden oikeussubjektien liittymistä koskevat hallintoneuvoston päätökset on tehtävä ottaen huomioon hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen lisäarvo ENIAC-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
Tarkistus 37
Liite, 4 artikla, 5 kohta
5.  Osakas voi erota ENIAC-yhteisyrityksestä. Eroaminen tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen antamisesta muille osakkaille, minkä jälkeen entinen osakas vapautetaan kaikista muista velvoitteista kuin niistä, jotka sillä oli jo ennen eroamista.
5.  Osakas voi erota ENIAC-yhteisyrityksestä. Eroaminen tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen antamisesta muille osakkaille, minkä jälkeen entinen osakas vapautetaan kaikista muista velvoitteista kuin niistä, joihin ENIAC-yhteisyritys on sitoutunut päätöksillään tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti jo ennen osakkaan eroamista.
Tarkistus 38
Liite, 6 artikla, 1 kohta, g alakohta
(g)  Päätökset tehdään vähintään 75 %:n äänten enemmistöllä, ellei yhtiöjärjestyksessä nimenomaan toisin mainita. Yhteisöllä on veto-oikeus kaikkiin päätöksiin, jotka hallintoneuvosto tekee sen rahoitusosuuden käytöstä, tämän yhtiöjärjestyksen muutoksista ja ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöistä.
(g)  Päätökset tehdään vähintään 75 %:n enemmistöllä äänistä, ellei yhtiöjärjestyksessä nimenomaan toisin mainita. Yhteisöllä on veto-oikeus kaikkiin päätöksiin, jotka hallintoneuvosto tekee sen rahoitusosuuden käytöstä, tämän yhtiöjärjestyksen muutoksista ja ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevista säännöistä.
Tarkistus 39
Liite, 6 artikla, 2 kohta, c alakohta
(c) hyväksyä ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöt tämän yhtiöjärjestyksen 12 artiklan mukaisesti,
(c) hyväksyä ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt tämän yhtiöjärjestyksen 12 artiklan mukaisesti komission kuulemisen jälkeen,
Tarkistus 40
Liite, 7 artikla, 1 kohta, f a alakohta (uusi)
(f a)  Julkisten tahojen neuvosto voi antaa muille jäsenvaltioille, jotka eivät ole ENIAC-osakasvaltioita, luvan osallistua sen toimintaan tarkkailijoina.
Tarkistus 41
Liite, 7 artikla, 3 kohta, b alakohta
(b)  Julkisten tahojen neuvosto valitsee puheenjohtajansa.
(b)  Julkisten tahojen neuvosto valitsee puheenjohtajansa kahden vuoden välein.
Tarkistus 42
Liite, 9 artikla, 2 kohta
2.  Pääjohtajan nimittää hallintoneuvosto komission esittämästä ehdokasluettelosta enintään kolmen vuoden kaudeksi. Hallintoneuvoston tehtyä arvioinnin pääjohtajan toiminnasta se voi jatkaa tämän toimikautta kerran enintään neljällä vuodella.
2.  Pääjohtajan nimittää hallintoneuvosto komission esittämän ehdokasluettelon pohjalta enintään kolmen vuoden kaudeksi sen jälkeen, kun on julkaistu kiinnostuksenilmaisupyyntö Euroopan unionin virallisessa lehdessä, Internetissä ja kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden lehdistössä. Hallintoneuvoston tehtyä arvioinnin pääjohtajan toiminnasta se voi jatkaa tämän toimikautta enintään kolmella vuodella, minkä jälkeen on julkaistava kiinnostuksenilmaisupyyntö samalla tavalla.
Tarkistus 43
Liite, 9 artikla, 3 kohta, k alakohta
(k) suorittaa tarpeen mukaan hankkeiden osallistujien tilintarkastuksia suoraan tai kansallisten julkisten tahojen kautta ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen mukaisesti,
(k) suorittaa tarpeen mukaan hankkeiden osallistujien tilintarkastuksia suoraan tai kansallisten julkisten tahojen kautta ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti,
Tarkistus 44
Liite, 9 artikla, 4 kohta, f alakohta
(f)  ENIAC-yhteisyrityksen tavara- ja palvelutarpeisiin liittyvien tarjouspyyntöjen hallinnointi ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen mukaisesti.
(f)  ENIAC-yhteisyrityksen tavara- ja palvelutarpeisiin liittyvien tarjouspyyntöjen hallinnointi ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti.
Tarkistus 45
Liite, 9 artikla, 5 kohta
5.  ENIAC-yhteisyritys voi sopia sihteeristön muiden kuin taloushallintoon liittyvien tehtävien suorittamisesta ulkoisten palveluntarjoajien kanssa. Tällaiset sopimukset tehdään ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen mukaisesti.
5.  ENIAC-yhteisyritys voi sopia sihteeristön muiden kuin taloushallintoon liittyvien tehtävien suorittamisesta ulkoisten palveluntarjoajien kanssa. Tällaiset sopimukset tehdään ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti.
Tarkistus 46
Liite, 10 artikla, 5 kohta, c alakohta
(c) hankkeisiin osallistuvien sellaisten tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden luontaissuoritukset, joiden on kannettava oma osansa hankkeiden kustannuksista. Niiden kokonaisosuuden on ENIAC-yhteisyrityksen toimikauden aikana oltava yhtä suuri tai suurempi kuin julkisten tahojen osuus.
(c) luontaissuoritukset, joiden arvo ja merkityksellisyys yhteisyrityksen toimien toteuttamisen kannalta arvioidaan ja joille on saatava hallintoneuvoston hyväksyntä. Hallintoneuvosto hyväksyy luontaissuoritusten arviointimenettelyn, ja se perustuu seuraaviin periaatteisiin:
– yleinen lähestymistapa perustuu seitsemännen puiteohjelman toimintamalliin, jossa hankkeiden luontaissuorituksia arvioidaan jälkikäteen suoritettavan katselmuksen yhteydessä;
– ohjenuorana käytetään ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen soveltamissääntöjä;
– muihin kysymyksiin sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja;
– suoritusten arviointi tapahtuu kyseisillä markkinoilla yleisesti hyväksyttyjen kustannusten mukaisesti (Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/20021 172 artiklan 2 kohdan b alakohta).
Todentamisen suorittaa riippumaton tarkastaja.
______
1 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 478/2007 (EUVL L 111, 28.4.2007, s. 13).
Tarkistus 47
Liite, 10 artikla, 7 kohta
7.  Jos jokin ENIAC-yhteisyrityksen osakas ei suoriudu velvoitteistaan, jotka koskevat sen sovittua rahoitusosuutta ENIAC-yhteisyrityksessä, pääjohtaja kutsuu hallintoneuvoston kokouksen koolle päättämään, pitäisikö muiden osakkaiden irtisanoa laiminlyövä osakas vai toteutetaanko muita toimia kunnes sen velvoitteet on hoidettu.
7.  Jos jokin ENIAC-yhteisyrityksen osakas ei suoriudu velvoitteistaan, jotka koskevat sen sovittua rahoitusosuutta ENIAC-yhteisyrityksessä, pääjohtaja ilmoittaa siitä osakkaalle kirjallisesti ja asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa tällainen laiminlyönti voidaan korjata. Jos laiminlyöntiä ei ole korjattu määräajan kuluessa, pääjohtaja kutsuu hallintoneuvoston kokouksen koolle päättämään, pitäisikö laiminlyövä osakas irtisanoa vai toteutetaanko muita toimia kunnes sen velvoitteet on hoidettu.
Tarkistus 48
Liite, 12 artikla
Taloushallintoa koskevat säännöt
Varainhoitoa koskevat säännöt
1.  Hallintoneuvosto vahvistaa ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöt.
1.  Hallintoneuvosto vahvistaa ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt komission kuulemisen jälkeen.
2.  Taloushallinnon sääntöjen on perustuttava varainhoidon puiteasetuksen periaatteisiin ja niiden on sisällettävä määräykset ENIAC-yhteisyrityksen budjetin suunnittelua ja toteuttamista varten. Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos ENIAC-yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja jos asiasta on neuvoteltu etukäteen komission kanssa.
2.  ENIAC-yhteisyritykseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt saavat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 vain, jos sen toiminnan erityispiirteet tätä edellyttävät, ja edellyttäen, että komissiolta on saatu etukäteen hyväksyntä. Kaikista tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
3.  ENIAC-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti menettelyllä, josta määrätään ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöissä.
3.  Euroopan parlamentti antaa ENIAC-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden neuvoston suosituksen huomioon ottaen.
Tarkistus 49
Liite, 13 artikla, 1 kohta
1.  Monivuotisessa strategisessa suunnitelmassa määritetään strategia ja suunnitelmat ENIAC-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, tutkimusohjelma mukaan luettuna.
1.  Monivuotisessa strategisessa suunnitelmassa määritetään strategia ja suunnitelmat ENIAC-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, tutkimusohjelma mukaan luettuna. Monivuotinen strateginen suunnitelma julkistetaan, kun hallintoneuvosto on hyväksynyt sen.
Tarkistus 50
Liite, 13 artikla, 2 kohta
2.  Vuotuisessa työohjelmassa kuvataan tutkimusohjelman toteuttamiseksi tarvittavien ehdotuspyyntöjen laajuus ja budjetti kyseiselle vuodelle.
2.  Vuotuisessa työohjelmassa kuvataan tutkimusohjelman toteuttamiseksi tarvittavien ehdotuspyyntöjen laajuus ja budjetti kyseiselle vuodelle. Vuotuinen työohjelma julkistetaan, kun hallintoneuvosto on hyväksynyt sen.
Tarkistus 51
Liite, 13 artikla, 3 kohta
3.  Vuotuisessa toteutussuunnitelmassa määritetään suunnitelmat ENIAC-yhteisyrityksen kaikkien toimien toteuttamiseksi kyseisenä vuonna, mukaan luettuina kaavaillut ehdotuspyynnöt ja toimet, jotka on tarpeen toteuttaa tarjouspyyntöjen kautta. Pääjohtaja esittelee vuotuisen toteutussuunnitelman hallintoneuvostolle yhdessä vuosibudjetin kanssa.
3.  Vuotuisessa toteutussuunnitelmassa määritetään suunnitelmat ENIAC-yhteisyrityksen kaikkien toimien toteuttamiseksi kyseisenä vuonna, mukaan luettuina kaavaillut ehdotuspyynnöt ja toimet, jotka on tarpeen toteuttaa tarjouspyyntöjen kautta. Pääjohtaja esittelee vuotuisen toteutussuunnitelman hallintoneuvostolle yhdessä vuosibudjetin kanssa. Vuotuinen toteutussuunnitelma julkistetaan, kun hallintoneuvosto on hyväksynyt sen.
Tarkistus 52
Liite, 13 artikla, 5 kohta, 2 alakohta
Pääjohtaja esittelee vuotuisen toimintakertomuksen yhdessä vuotuisen tilinpäätöksen ja taseen kanssa.
Pääjohtaja esittelee vuotuisen toimintakertomuksen yhdessä vuotuisen tilinpäätöksen ja taseen kanssa. Vuotuisessa toimintakertomuksessa yksilöidään pk-yritysten osallistuminen ENIAC-yhteisyritykseen ja t&k-toimiin.
Tarkistus 53
Liite, 13 artikla, 6 kohta
6.  Kunkin tilivuoden päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa komissiolle ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle toimitetaan alustava tilinpäätös. Tilintarkastustuomioistuin antaa huomautuksensa yhteisyrityksen alustavasta tilinpäätöksestä kunkin tilivuoden päättymistä seuraavan kesäkuun 15. päivään mennessä.
6.  Kunkin tilivuoden päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa komissiolle ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle sekä budjettivallan käyttäjälle toimitetaan alustava tilinpäätös. Tilintarkastustuomioistuin antaa huomautuksensa yhteisyrityksen alustavasta tilinpäätöksestä kunkin tilivuoden päättymistä seuraavan kesäkuun 15. päivään mennessä.
Tarkistus 54
Liite, 14 artikla, 3 kohta
3.  Hankkeiden toteuttamisen ja julkisten varojen myöntämisen mahdollistamiseksi ENIAC-yhteisyritys toteuttaa hallinnolliset järjestelyt ENIAC-osakasvaltioiden tätä varten nimeämien kansallisten yksiköiden kanssa ENIAC-yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen mukaisesti.
3.  Hankkeiden toteuttamisen ja julkisten varojen myöntämisen mahdollistamiseksi ENIAC-yhteisyritys toteuttaa hallinnolliset järjestelyt ENIAC-osakasvaltioiden tätä varten nimeämien kansallisten yksiköiden kanssa ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti.
Tarkistus 55
Liite, 15 artikla, 4 kohta, a alakohta
(a)  ENIAC-yhteisyrityksen käynnistämiin ehdotuspyyntöihin voivat osallistua ENIAC-osakasvaltioihin ja muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai assosioituneisiin maihin sijoittautuneet osallistujat.
(a)  ENIAC-yhteisyrityksen käynnistämiin ehdotuspyyntöihin voivat osallistua ENIAC-osakasvaltioihin ja muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai assosioituneisiin maihin sijoittautuneet osallistujat. Ehdotuspyynnöt julkistetaan mahdollisimman laajasti, myös Internetissä ja kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden lehdistössä.
Tarkistus 56
Liite, 17 artikla, 1 kohta
1.  Henkilöstöresurssit määritellään vuosibudjettiin sisällytettävässä henkilöstötaulukossa.
1.  Henkilöstöresurssit määritellään vuosibudjettiin sisällytettävässä henkilöstötaulukossa ja komissio toimittaa ne Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhdessä Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.
Tarkistus 57
Liite, 17 artikla, 2 kohta
2.  ENIAC-yhteisyrityksen henkilöstön jäsenet ovat väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä, ja heidän kanssaan tehdään määräaikaiset työsopimukset, joita voidaan jatkaa kerran siten, että kokonaiskestoksi tulee enintään seitsemän vuotta.
2.  ENIAC-yhteisyrityksen henkilöstön jäsenet ovat väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä, ja heidän kanssaan tehdään määräaikaiset työsopimukset, joita voidaan jatkaa kahdesti siten, että kokonaiskestoksi tulee enintään kymmenen vuotta. Lisäksi komissio voi yhteisymmärryksessä hallintoneuvoston kanssa lähettää virkamiehiä ENIAC-yhteisyritykseen.
Tarkistus 58
Liite, 21 artikla, 5 kohta
5.  Kun aineellinen omaisuus on palautettu 4 kohdassa säädetyllä tavalla, jäljelle jäävä omaisuus käytetään ENIAC-yhteisyrityksen korvausvastuiden ja sen purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Mahdollinen yli- tai alijäämä jaetaan purkamisajankohtana osakkaina olevien kesken sen mukaan, mikä on kunkin osakkaan tosiasiallinen osuus ENIAC-yhteisyrityksessä.
5.  Kun aineellinen omaisuus on palautettu 4 kohdassa säädetyllä tavalla, jäljelle jäävä omaisuus käytetään ENIAC-yhteisyrityksen korvausvastuiden ja sen purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Mahdollinen ylijäämä jaetaan purkamisajankohtana osakkaina olevien kesken sen mukaan, mikä on kunkin osakkaan tosiasiallinen osuus ENIAC-yhteisyrityksessä.
Tarkistus 59
Liite, 22 artikla, 3 kohta
3.  Hallintoneuvosto hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutosehdotukset 6 artiklan säännösten mukaisesti, ja ne toimitetaan komissiolle päätöstä varten.
3.  Hallintoneuvosto hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutosehdotukset 6 artiklan säännösten mukaisesti, ja ne toimitetaan komissiolle Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen tehtävää päätöstä varten.
Tarkistus 61
Liite, 23 artikla, 2 kohta, i alakohta
(i) 'käyttöoikeudella' rinnakkaislisenssejä ja käyttöoikeuksia tulos- ja tausta-aineistoon ilman oikeutta antaa alilisenssejä, paitsi jos hankesopimuksessa on toisin sovittu,
(i) 'käyttöoikeudella' hankesopimusten alaisuudessa myönnettäviä rinnakkaislisenssejä ja käyttöoikeuksia tulos- ja tausta-aineistoon ilman oikeutta antaa alilisenssejä, paitsi jos hankesopimuksessa on toisin sovittu,
Tarkistus 62
Liite, 23 artikla, 3 kohta, 3.2.1 alakohta
3.2.1.  Saman hankkeen osallistujat tekevät keskenään hankesopimuksen, jossa sovitaan muun muassa tämän artiklan mukaisesti myönnettävistä käyttöoikeuksista. Hankkeen osallistujat voivat määritellä hanketta varten tarvittavan tausta-aineiston ja yksilöidä tarvittaessa tausta-aineistoa, joka jätetään sopimuksen ulkopuolelle.
3.2.1.  Saman hankkeen osallistujat tekevät keskenään hankesopimuksen, jossa sovitaan muun muassa tämän artiklan mukaisesti myönnettävistä käyttöoikeuksista. Hankkeen osallistujat voivat päättää myöntää laajempia käyttöoikeuksia kuin tässä artiklassa edellytetään. Hankkeen osallistujat voivat määritellä hanketta varten tarvittavan tausta-aineiston ja yksilöidä tarvittaessa tausta-aineistoa, joka jätetään sopimuksen ulkopuolelle.
Tarkistus 63
Liite, 23 artikla, 3 kohta, 3.2.4 alakohta
3.2.4.  Saman hankkeen osallistujille on myönnettävä käyttöoikeudet tausta-aineistoon, jos tausta-aineistoa tarvitaan niiden kyseisestä hankkeesta saaman oman tulosaineiston hyödyntämistä varten, edellyttäen, että tausta-aineiston omistajalla on oikeus myöntää ne. Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman yksinoikeutta oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
3.2.4.  Saman hankkeen osallistujille on myönnettävä käyttöoikeudet tausta-aineistoon, jos tausta-aineistoa tarvitaan niiden kyseisestä hankkeesta saaman oman tulosaineiston hyödyntämistä varten, edellyttäen, että tausta-aineiston omistajalla on oikeus myöntää ne. Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman yksinoikeutta ja siirtomahdollisuutta oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
Tarkistus 64
Liite, 23 artikla, 3 kohta, 3.3.1 alakohta
3.3.1.  Siltä osin kuin tulosaineisto on hyödynnettävissä kannattavasti, sen omistajan on (i) huolehdittava sen asianmukaisesta ja tehokkaasta suojaamisesta siten, että omistajan ja kyseisen hankkeen muiden osallistujien oikeutetut edut, erityisesti kaupalliset edut, otetaan asianmukaisesti huomioon, ja (ii) hyödynnettävä sitä tai huolehdittava siitä, että sitä hyödynnetään.
3.3.1.  Siltä osin kuin tulosaineisto on hyödynnettävissä kannattavasti, sen omistajan on (i) huolehdittava sen asianmukaisesta ja tehokkaasta suojaamisesta ja (ii) hyödynnettävä sitä tai annettava lupa sen hyödyntämiseen joko maksutta tai oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin siten, että omistajan ja kyseisen hankkeen muiden osallistujien oikeutetut edut, erityisesti kaupalliset edut, otetaan asianmukaisesti huomioon.
Tarkistus 65
Liite, 23 artikla, 3 kohta, 3.4.1 alakohta
3.4.1.  Jos osallistuja siirtää tulosaineiston omistusoikeuden, sen on siirrettävä siirronsaajalle tulosaineistoa koskevat velvoitteensa, mukaan luettuna velvoite siirtää nämä velvoitteet muille mahdollisille siirronsaajille. Näihin velvoitteisiin sisältyvät velvoitteet, jotka koskevat käyttöoikeuksien myöntämistä sekä levittämistä ja hyödyntämistä.
3.4.1.  Jos osallistuja siirtää tulosaineiston omistusoikeuden, sen on siirrettävä siirronsaajalle tulosaineistoa koskevat velvoitteensa, mukaan luettuna velvoite siirtää nämä velvoitteet muille mahdollisille siirronsaajille. Näihin velvoitteisiin sisältyvät velvoitteet, jotka koskevat käyttöoikeuksien myöntämistä sekä levittämistä ja hyödyntämistä. Tällaisen siirron yhteydessä asianomaisen osallistujan on ilmoitettava etukäteen muille saman hankkeen osallistujille siirronsaajan nimi ja yhteystiedot.
Tarkistus 66
Liite, 23 artikla, 3 kohta, 3.4.2 alakohta
3.4.2.  Jos hankkeen osallistujan on siirrettävä käyttöoikeuksien myöntämistä koskevat velvoitteensa, sen on – jollei sen luottamuksellisuutta koskevista velvoitteista muuta johdu – ilmoitettava suunnitellusta siirrosta muille osallistujille ja annettava näille riittävät tiedot tulosaineiston uudesta omistajasta vähintään 45 päivää aikaisemmin, jotta muut osallistujat voisivat käyttää käyttöoikeuksiaan. Saatuaan ilmoituksen muut osallistujat voivat 30 päivän tai muun kirjallisesti sovitun ajan kuluessa kieltäytyä hyväksymästä suunniteltua omistusoikeuden siirtoa sillä perusteella, että se vaikuttaisi haitallisesti niiden käyttöoikeuksiin. Jos jo(t)kin muista osallistujista voi(vat) osoittaa, että suunniteltu omistusoikeuden siirto vaikuttaisi haitallisesti niiden käyttöoikeuksiin, siirtoa ei saa tehdä ennen kuin osallistujat ovat päässeet keskenään sopimukseen asiasta.
Poistetaan.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


Yhteisyrityksen perustaminen Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten *
PDF 368kWORD 135k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten (KOM(2007)0241 – C6-0171/2007 – 2007/0089(CNS))
P6_TA(2007)0590A6-0479/2007

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0241),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) (varainhoitoasetus) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 47 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 171 ja 172 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0171/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A6-0479/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn ohjeellisen määrän on oltava yhteensopiva tämänhetkisen monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) otsakkeen 1 a enimmäismäärän sekä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdan kanssa; toteaa, että vuoden 2013 jälkeistä rahoitusta on arvioitava seuraavasta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen yhteydessä;

3.   muistuttaa, ettei budjettivaliokunnan lausunto vaikuta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa vahvistetun, IMI-yhteisyrityksen perustamiseen sovellettavan menettelyn tulokseen;

4.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

5.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisellä teknologia-aloitteella olisi pyrittävä edistämään kaikkien sidosryhmien, kuten alan teollisuuden, viranomaisten (sääntelyelimet mukaan luettuina), potilasjärjestöjen ja tiedelaitosten ja kliinisten tutkimuskeskusten, yhteistyötä. Innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisessä teknologia-aloitteessa olisi määriteltävä yhteinen tutkimusohjelma (jäljempänä 'tutkimusohjelma'), joka seuraa tiiviisti innovatiivisia lääkkeitä käsittelevän eurooppalaisen teknologiayhteisön laatimien strategisten tutkimuslinjausten suosituksia.
(10)  Innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisellä teknologia-aloitteella olisi pyrittävä edistämään kaikkien sidosryhmien, kuten alan teollisuuden, mukaan luettuna pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), viranomaisten (sääntelyelimet mukaan luettuina), potilasjärjestöjen ja tiedelaitosten ja kliinisten tutkimuskeskusten, yhteistyötä. Innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisessä teknologia-aloitteessa olisi määriteltävä yhteinen tutkimusohjelma (jäljempänä 'tutkimusohjelma'), joka seuraa tiiviisti innovatiivisia lääkkeitä käsittelevän eurooppalaisen teknologiayhteisön laatimien strategisten tutkimuslinjausten suosituksia.
Tarkistus 2
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisessä teknologia-aloitteessa olisi noudatettava koordinoitua lähestymistapaa, jolla voidaan poistaa lääkekehitysprosessissa todetut tutkimuksen pullonkaulat ja tukea kilpailua edeltävän vaiheen lääketutkimusta ja -kehitystä potilaiden käyttöön saatavien turvallisten ja entistä tehokkaampien lääkkeiden kehityksen nopeuttamiseksi. Kilpailua edeltävän vaiheen lääketutkimuksella ja -kehityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä lääkekehitysprosessissa käytettävien välineiden ja menetelmien tutkimusta.
(11)  Innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisessä teknologia-aloitteessa olisi noudatettava koordinoitua lähestymistapaa, jolla voidaan poistaa lääkekehitysprosessissa todetut tutkimuksen pullonkaulat ja tukea kilpailua edeltävän vaiheen lääketutkimusta ja -kehitystä potilaiden käyttöön saatavien turvallisten ja entistä tehokkaampien lääkkeiden kehityksen nopeuttamiseksi. Kilpailua edeltävän vaiheen lääketutkimuksella ja -kehityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä lääkekehitysprosessissa käytettävien välineiden ja menetelmien tutkimusta yleisesti eikä yksittäisen lääkkeen kehittämistä. "Innovatiiviset lääkkeet" -aloitteeseen liittyvästä yhteisestä teknologiahankkeesta peräisin olevan henkisen omaisuuden lisensioinnin kolmansille osapuolille olisi tapahduttava oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  IMI-yhteisyrityksen olisi erityisen yhteistyöohjelman tavoitteita seuratessaan lisättävä pk-yritysten osallistumista muun muassa helpottamalla hallinnollisia menettelyjä, ottamalla yritysten tarpeet paremmin huomioon sekä ottamalla käyttöön tukitoimia.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)  Kun IMI-yhteisyritys seuraa tavoitteita, jotka on asetettu Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta 'Valmiudet' 19 päivänä joulukuuta 2006 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2006/974/EY1 asetettuja tavoitteita, sen olisi panostettava merkittävästi pk-yritysten hyväksi tehtävään tutkimukseen ja parannettava niiden innovointivalmiuksia ja mahdollisuuksia hyötyä tutkimustuloksista.
______
¹ EUVL L 400, 30.12.2006, s. 299. Oikaisu EUVL L 54, 22.2.2007, s. 101.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  IMI-yhteisyritys olisi alkuvaiheessa perustettava 31. joulukuuta 2017 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi, jotta voidaan asianmukaisesti viedä loppuun seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) aikana käynnistetyt, mutta sen päättyessä vielä kesken olevat tutkimustoimet.
(14)  IMI-yhteisyritys olisi alkuvaiheessa perustettava 31 päivään joulukuuta 2013 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi. Jotta voidaan asianmukaisesti viedä loppuun seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) aikana käynnistetyt, mutta sen päättyessä vielä kesken olevat tutkimustoimet, käynnissä olevia toimia olisi tarvittaessa jatkettava 31 päivään joulukuuta 2017 asti.
Tarkistus 6
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  IMI-yhteisyrityksen olisi oltava yhteisöjen perustama elin, jonka budjettia koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti ottaen huomioon erityispiirteet, jotka johtuvat yhteisten teknologia-aloitteiden luonteesta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksina ja varsinkin yksityisen sektorin osallistumisesta budjettiin.
(16)  IMI-yhteisyrityksen olisi oltava yhteisöjen perustama elin, jonka budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa Euroopan parlamentti ottaen huomioon neuvoston suosituksen.
Tarkistus 7
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Euroopan yhteisön ja EFPIAn olisi oltava IMI-yhteisyrityksen perustajaosakkaat.
(17)  Euroopan yhteisö ja EFPIA ovat IMI-yhteisyrityksen perustajaosakkaat.
Tarkistus 8
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  EFPIAn täysjäseninä olevat tutkimusta tekevät lääkeyhtiöt eivät voi saada tukea IMI-yhteisyritykseltä.
(26)  EFPIAn täysjäseninä olevat tutkimusta tekevät lääkeyhtiöt eivät voi saada suoraa eivätkä välillistä tukea IMI-yhteisyritykseltä.
Tarkistus 9
Johdanto-osan 27 kappale
(27)  IMI-yhteisyrityksellä olisi oltava erilliset taloushallintoa koskevat säännöt, joista on etukäteen kuultu komissiota ja jotka perustuvat varainhoidon puiteasetuksen1 periaatteisiin. Säännöissä olisi otettava huomioon yhteisyrityksen toiminnan erityisvaatimukset, joita aiheutuu erityisesti tarpeesta yhdistää yhteisön rahoitusta ja yksityistä rahoitusta tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.
(27)  IMI-yhteisyritykseen sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen ei tulisi poiketa Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19 päivänä marraskuuta 2002 annetusta komission asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/20021, elleivät tätä edellytä erityiset toiminnalliset tarpeet, erityisesti tarve yhdistää yhteisön rahoitusta ja yksityistä rahoitusta tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 poikkeavien sääntöjen hyväksyminen edellyttää komission etukäteen antamaa hyväksyntää. Tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
______
1 Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2343/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72; oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39).
______
1 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72. Oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39.
Tarkistus 10
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  Selkeiden ja läpinäkyvien työehtojen ja henkilöstön tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sekä erittäin ammattitaitoisen ja erikoistuneen tieteellisen ja teknisen henkilöstön saamiseksi IMI-yhteisyrityksen koko henkilöstöön olisi sovellettava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja (jäljempänä "henkilöstösäännöt").
(28)  Selkeitä ja läpinäkyviä työehtoja ja henkilöstön tasavertaista kohtelua koskeva vaatimus sekä tarve saada erittäin ammattitaitoista ja erikoistunutta tieteellistä ja teknistä henkilöstöä edellyttävät tietynlaista joustavuutta IMI-yhteisyrityksen henkilöstöä palkattaessa. Kumppanuustoiminnan on oltava tasapainoista, ja kullakin perustajaosakkaalla on oltava mahdollisuus palkata henkilöstöä. Komission olisi näin ollen voitava vapaasti lähettää IMI-yhteisyritykseen väliaikaisesti tarpeelliseksi katsomansa määrä virkamiehiä, ja yhteisyritys voi myös palkata sopimussuhteista henkilöstöä sijaintivaltionsa voimassa olevan työlainsäädännön mukaisesti.
Tarkistus 11
Johdanto-osan 33 kappale
(33)  IMI-yhteisyritys olisi perustettava Brysseliin, Belgiaan. IMI-yhteisyrityksen ja Belgian välillä olisi tehtävä sopimus toimistotiloista, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta Belgian IMI-yhteisyritykselle antamasta tuesta.
(33)  IMI-yhteisyritys olisi perustettava Brysseliin, Belgiaan. IMI-yhteisyrityksen ja Belgian välillä olisi tehtävä sopimus toimistotila-asioissa tarjottavasta avusta, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta Belgian IMI-yhteisyritykselle antamasta tuesta.
Tarkistus 12
1 artiklan 1 kohta
1.  Perustetaan innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi yhteisyritys (jäljempänä "IMI-yhteisyritys") 31 päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi ajaksi. Tätä toimikautta voidaan pidentää neuvoston päätöksellä.
1.  Perustetaan innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi yhteisyritys (jäljempänä "IMI-yhteisyritys") 31 päivään joulukuuta 2013 ulottuvaksi ajaksi. Käynnissä olevia toimia voidaan kuitenkin jatkaa 31 päivään joulukuuta 2017 asti. IMI-yhteisyritys on varainhoitoasetuksen 185 artiklassa ja 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 artiklassa tarkoitettu elin.
Tarkistus 13
3 artiklan b alakohta
(b) tukee innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisen teknologia-aloitteen tutkimusohjelman toteuttamista (jäljempänä 'tutkimustoimet') erityisesti myöntämällä rahoitustukea kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen kautta,
(b) tukee innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisen teknologia-aloitteen tutkimusohjelman toteuttamista (jäljempänä 'tutkimustoimet') erityisesti myöntämällä rahoitustukea sellaisten kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen kautta, jotka liittyvät tutkimukseen, jota harjoitetaan yksinomaan jäsenvaltioissa ja seitsemänteen puiteohjelmaan assosioituneissa maissa,
Tarkistus 14
6 artiklan 2 kohta
2.  IMI-yhteisyrityksen juoksevista kustannuksista vastaavat sen osakkaat. Yhteisö ja EFPIA osallistuvat juokseviin kustannuksiin saman suuruisilla osuuksilla.
2.  IMI-yhteisyrityksen juoksevista kustannuksista vastaavat sen osakkaat. Yhteisö ja EFPIA osallistuvat juokseviin kustannuksiin saman suuruisilla osuuksilla. Juoksevat kustannukset voivat olla enintään 4 prosenttia IMI-yhteisyrityksen kokonaistalousarviosta.
Tarkistus 15
7 artiklan a alakohta
(a) komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitetut mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset,
(a) komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitetut mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset, jotka toimivat seitsemännessä puiteohjelmassa määritettyjen erityistavoitteiden mukaisesti;
Tarkistus 16
7 artiklan g alakohta
(g) hyväksytyt voittoa tavoittelemattomat potilasorganisaatiot.
(g) laillisesti perustetut, voittoa tavoittelemattomat potilasorganisaatiot.
Tarkistus 17
8 artiklan 1 kohta
Taloushallintoa koskevat säännöt
Varainhoitoa koskevat säännöt
1.  IMI-yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen on perustuttava varainhoidon puiteasetuksen periaatteisiin. Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos IMI-yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja asiasta on etukäteen kuultu komissiota.
1.  IMI-yhteisyritykseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt saavat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 vain, jos yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät, ja edellyttäen että komissiolta on saatu etukäteen hyväksyntä. Kaikista tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
Tarkistus 18
8 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a.  IMI-yhteisyritys voi nimetä ulkopuolisen tilintarkastajan tarkastamaan IMI-yhteisyrityksen laatimien vuotuisten tilinpäätösten oikeellisuuden ja täsmällisyyden.
Tarkistus 19
8 artiklan 2 b kohta (uusi)
2 b.  Ulkopuolinen tilintarkastaja vastaa tilinpäätöksen tyydyttävästä valvonnasta sekä osakkaiden ja tutkimushankkeiden osanottajien osuuksien arvioinnista.
Tarkistus 21
8 artiklan 2 c kohta (uusi)
2 c.  IMI-yhteisyritys voi käyttää ulkoisia pistotarkastuksia.
Tarkistus 22
8 artiklan 2 d kohta (uusi)
2 d. Euroopan parlamentilla on oikeus tarkastaa IMI-yhteisyrityksen vuotuiset tilinpäätökset.
Tarkistus 23
9 artiklan 1 kohta
1.  IMI-yhteisyrityksen henkilöstöön ja pääjohtajaan sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä, Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan yhteisöjen toimielinten näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.
1.   IMI-yhteisyritys ottaa palvelukseensa henkilöstöä isäntämaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Komissio voi lähettää IMI-yhteisyritykseen niin monta virkamiestä kuin on tarpeen.
Tarkistus 24
9 artiklan 2 kohta
2.  IMI-yhteisyritys käyttää oman henkilöstönsä suhteen niitä valtuuksia, jotka on siirretty nimittävälle viranomaiselle Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa.
Poistetaan.
Tarkistus 25
9 artiklan 3 kohta
3.  IMI-yhteisyritys vahvistaa yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat täytäntöönpanosäännöt noudattaen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 110 artiklassa ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa säädettyjä menettelyjä.
3.  IMI-yhteisyritys vahvistaa yhteisymmärryksessä komission kanssa Euroopan yhteisöjen virkamiesten lähettämistä koskevat tarvittavat täytäntöönpanosäännöt.
Tarkistus 26
13 artiklan 1 kohta
1.  Euroopan komissio laatii vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle raportin IMI-yhteisyrityksen edistymisestä.
1.  Komissio laatii vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle raportin, jossa käsitellään erityisesti IMI-yhteisyrityksen edistymistä.
Tarkistus 27
13 artiklan 2 kohta
2.  Kahden vuoden kuluttua IMI-yhteisyrityksen perustamisesta ja viimeistään vuonna 2010 komissio suorittaa riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella IMI-yhteisyrityksen väliarvioinnin. Arvioinnissa tarkastellaan IMI-yhteisyrityksen laadukkuutta, tuloksellisuutta ja edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Komissio toimittaa väliarvioinnin johtopäätökset ja niihin liittyvät huomautuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
2.   Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 Euroopan parlamentille ja neuvostolle riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella laaditun IMI-yhteisyrityksen väliarvioinnin. Arvioinnissa tarkastellaan IMI-yhteisyrityksen laadukkuutta, tuloksellisuutta ja edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.
Tarkistus 28
13 artiklan 3 kohta
3.  Vuoden 2017 lopulla komissio laatii riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella loppuarvioinnin IMI-yhteisyrityksestä. Loppuarvioinnin tulokset esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3.   Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä tai, jos käynnissä olevat toimet jatkuvat pitempään, 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella loppuarvioinnin IMI-yhteisyrityksestä. Loppuarvioinnin tulokset esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 29
13 artiklan 4 kohta
4.  IMI-yhteisyrityksen budjettia koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti menettelyllä, josta määrätään IMI-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöissä.
4.  Euroopan parlamentti antaa IMI-yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden neuvoston suosituksen huomioon ottaen.
Tarkistus 30
16 artikla
IMI-yhteisyritys vahvistaa tutkimustulosten käyttöä ja levittämistä koskevat säännöt, joilla varmistetaan, että tämän asetuksen nojalla toteutetuissa tutkimustoimissa tuotettu henkinen omaisuus suojataan soveltuvin osin ja että tutkimustuloksia käytetään ja levitetään.
IMI-yhteisyritys vahvistaa tutkimustulosten käyttöä ja levittämistä koskevat säännöt, joilla varmistetaan, että tämän asetuksen nojalla toteutetuissa tutkimustoimissa tuotettu henkinen omaisuus suojataan soveltuvin osin ja että IMI-yhteisyritys käyttää ja julkaisee tutkimustuloksia.
Tarkistus 31
18 artikla
IMI-yhteisyrityksen ja Belgian välillä tehdään sopimus toimistotiloista, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta Belgian IMI-yhteisyritykselle antamasta tuesta.
IMI-yhteisyrityksen ja Belgian välillä tehdään sopimus avustamisesta toimistotila-asioissa, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta Belgian IMI-yhteisyritykselle antamasta tuesta.
Tarkistus 32
19 artiklan 1 kohta
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tarkistus 33
Liite, 1 artikla, 3 kohta
3.  IMI-yhteisyritys perustetaan päivänä, jona tämä yhtiöjärjestys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ensimmäiseksi toimikaudeksi, joka päättyy 31. joulukuuta 2017.
3.  IMI-yhteisyritys perustetaan päivänä, jona tämä yhtiöjärjestys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, toimikaudeksi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.
Tarkistus 34
Liite, 1 artikla, 4 kohta
4.  Ensimmäistä toimikautta voidaan jatkaa muuttamalla tätä yhtiöjärjestystä 21 artiklan säännösten mukaisesti ottaen huomioon IMI-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunut edistyminen ja sillä edellytyksellä, että rahoituksen jatkuvuus on varmistettu.
Poistetaan.
Tarkistus 36
Liite, 2 artikla, 2 kohta, i alakohta
(i) järjestää vuosittain tapaaminen sidosryhmien kanssa (jäljempänä 'sidosryhmäfoorumi'), jotta voidaan varmistaa IMI-yhteisyrityksen tutkimustoimien avoimuus ja läpinäkyvyys sidosryhmien suuntaan,
(i) järjestää vuosittain sidosryhmien kanssa tapaaminen (jäljempänä 'sidosryhmäfoorumi'), joka on avoin kokous biolääketieteen tutkimuksesta kiinnostuneille järjestöille ja jossa ne voivat antaa palautetta IMI-yhteisyrityksen toiminnasta, jotta voidaan varmistaa IMI-yhteisyrityksen tutkimustoimien avoimuus ja läpinäkyvyys sidosryhmien suuntaan,
Tarkistus 35
Liite, 2 artikla, 2 kohta, k alakohta
(k) julkaista hankkeita koskevaa tietoa, mukaan luettuina osallistujien nimet ja IMI-yhteisyrityksen rahoitusosuuden määrä.
(k) julkaista muun muassa verkkosivuillaan hankkeita koskevaa tietoa, mukaan luettuina osallistujien nimet ja IMI-yhteisyrityksen rahoitusosuuden määrä.
Tarkistus 37
Liite, 4 artikla
Yhteisyrityksen toimielimet ovat hallintoneuvosto, toimeenpanotoimisto ja tieteellinen komitea.
Yhteisyrityksen toimielimet ovat hallintoneuvosto, pääjohtaja ja tieteellinen komitea.
Tarkistus 38
Liite, 5 artikla, 1 kohta, b alakohta
(b) uuden osakkaan äänimäärä määräytyy suhteessa osuuteen, jolla se osallistuu IMI-yhteisyrityksen toiminnan kokonaisrahoitukseen,
(b) uuden osakkaan äänimäärä määräytyy suhteessa osuuteen, jolla se osallistuu IMI-yhteisyrityksen toiminnan kokonaisrahoitukseen. Uusien osakkaiden yhteisäänimäärä ei kuitenkaan saa ylittää perustajaosakkaiden yhteisäänimäärää;
Tarkistus 39
Liite, 5 artikla, 1 kohta, c alakohta
(c) kunkin osakkaan äänioikeus on jakamaton,
(c) kunkin osakkaan äänioikeus on jakamaton; valtakirjalla äänestäminen ei ole mahdollista;
Tarkistus 40
Liite, 5 artikla, 2 kohta, c alakohta, 9–13 luetelmakohta
– hyväksyy toimeenpanotoimiston ehdotuksesta ohjeet hanke-ehdotusten arviointia ja hankkeiden valintaa varten,
– hyväksyy pääjohtajan ehdotuksesta ohjeet hanke-ehdotusten arviointia ja hankkeiden valintaa varten,
– hyväksyy luettelon valituista hankkeista,
– hyväksyy luettelon valituista hankkeista,
– nimittää pääjohtajan, neuvoo ja opastaa häntä, valvoo hänen suoriutumistaan ja tarvittaessa erottaa pääjohtajan ja nimittää uuden hänen tilalleen,
– nimittää pääjohtajan, neuvoo ja opastaa häntä, valvoo hänen suoriutumistaan ja tarvittaessa erottaa pääjohtajan ja nimittää uuden hänen tilalleen,
– hyväksyy pääjohtajan suositusten pohjalta toimeenpanotoimiston organisaatiorakenteen,
– hyväksyy IMI-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöt 11 artiklan mukaisesti,
– hyväksyy IMI-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt 11 artiklan mukaisesti kuultuaan komissiota,
Tarkistus 41
Liite, 5 artikla, 3 kohta, c a alakohta (uusi)
(c a)  Hallintoneuvosto kutsuu kolme Euroopan parlamentin jäsentä, jotka voivat osallistua tarkkailijoina hallintoneuvoston kokouksiin.
Tarkistus 42
Liite, 5 artikla, 3 a kohta (uusi)
3 a.  Hallintoneuvosto ilmoittaa jäsenvaltioille innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisen teknologia-aloitteen tutkimuslinjauksiin liittyvistä päätöksistä.
Tarkistus 43
Liite, 6 artikla, otsikko ja 1 kohta
Toimeenpanotoimisto
Pääjohtaja
1.  Toimeenpanotoimisto koostuu pääjohtajasta ja tukihenkilöstöstä.
Tarkistus 44
Liite, 6 artikla, 2 kohta, johdantokappale, a–d alakohta ja e alakohdan johdantokappale
2.  Toimeenpanotoimiston tehtävät ovat seuraavat:
2.  Pääjohtajan tehtävät ovat seuraavat:
(a)  Toimeenpanotoimisto vastaa yhteisyrityksen päivittäisestä hallinnosta.
(b)  Toimeenpanotoimisto vastaa IMI-yhteisyrityksen toiminnallisista näkökohdista.
(b)  Pääjohtaja vastaa sihteeristönsä avustuksella IMI-yhteisyrityksen toiminnallisista näkökohdista.
(c)  Toimeenpanotoimisto vastaa IMI-yhteisyritykseen liittyvästä viestinnästä.
(c)  Pääjohtaja vastaa sihteeristönsä avustuksella IMI-yhteisyritykseen liittyvästä viestinnästä.
(d)  Toimeenpanotoimisto hallinnoi asianmukaisesti käytössä olevia julkisia ja yksityisiä varoja.
(d)  Pääjohtaja hallinnoi sihteeristönsä avustuksella käytössä olevia julkisia ja yksityisiä varoja asianmukaisesti.
(e)  Erityisesti toimeenpanotoimisto:
(e)  Pääjohtaja suorittaa sihteeristönsä avustuksella erityisesti seuraavat tehtävät:
Tarkistus 45
Liite, 6 artikla, 2 kohta, e alakohta, 6 luetelmakohta
– laatii vuotuisen budjettiesityksen ja henkilöstötaulukon,
– laatii vuotuisen budjettiesityksen ja henkilöstötaulukon neuvoteltuaan ensin tieteellisen komitean ja sidosryhmäfoorumin kanssa;
Tarkistus 46
Liite, 6 artikla, 7 kohta, g alakohta
(g) toimittaa hallintoneuvostolle toimeenpanotoimiston organisaatiorakennetta koskevan ehdotuksensa sekä organisoi IMI-yhteisyrityksen henkilöstön, johtaa sitä ja valvoo sitä,
(g) johtaa ja valvoo IMI-yhteisyrityksen henkilöstöä,
Tarkistus 47
Liite, 7 artikla, 1 kohta
1.  Tieteellinen komitea on hallintoneuvostolle neuvoa-antava elin, joka hoitaa tehtäviään tiiviissä yhteistyössä toimeenpanotoimiston kanssa ja sen tuella.
1.  Tieteellinen komitea on hallintoneuvostolle neuvoa-antava elin, joka hoitaa tehtäviään tiiviissä yhteistyössä pääjohtajan kanssa ja sen tuella.
Tarkistus 48
Liite, 7 artikla, 6 kohta, c alakohta
(c) antaa hallintoneuvostolle ja toimeenpanotoimistolle neuvoja vuotuisessa toimintakertomuksessa kuvatuista tieteellisistä saavutuksista,
(c) antaa hallintoneuvostolle ja pääjohtajalle neuvoja vuotuisessa toimintakertomuksessa kuvatuista tieteellisistä saavutuksista,
Tarkistus 49
Liite, 8 artikla, 6 a kohta (uusi)
6 a.  Ehdotusten arvioinnissa tutkitaan, ovatko pyydetyt varat suhteessa hankkeen toteuttamisen edellyttämään työhön.
Tarkistus 50
Liite, 11 artikla, otsikko ja 1 kohta
Taloushallintoa koskevat säännöt
Varainhoitoa koskevat säännöt
1.  Hallintoneuvosto sopii ja vahvistaa IMI-yhteisyrityksen taloushallinnon säännöt.
1.  Hallintoneuvosto vahvistaa IMI-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan.
Tarkistus 51
Liite, 11 artikla, 2 kohta
2.  Taloushallinnon sääntöjen tarkoituksena on varmistaa IMI-yhteisyrityksen moitteeton ja järkevä varainhoito.
2.  Varainhoitoa koskevien sääntöjen tarkoituksena on varmistaa IMI-yhteisyrityksen moitteeton ja järkevä varainhoito.
Tarkistus 52
Liite, 11 artikla, 3 kohta
3.  IMI-yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen on perustuttava varainhoidon puiteasetuksen periaatteisiin. Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos IMI-yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja asiasta on etukäteen kuultu komissiota.
3.  IMI-yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt saavat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 vain, jos yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät, ja edellyttäen, että asialle on saatu etukäteen komission hyväksyntä. Tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
Tarkistus 53
Liite, 12 artikla, 5 kohta
5.  Edellisen vuoden tilinpäätös ja tase toimitetaan Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle. Tilintarkastustuomioistuin voi suorittaa vakiomenettelyjensä mukaisen tilintarkastuksen.
5.  Edellisen vuoden tilinpäätös ja tase on toimitettava Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle ja budjettivallan käyttäjälle. Tilintarkastustuomioistuin voi suorittaa vakiomenettelyjensä mukaisen tilintarkastuksen.
Tarkistus 54
Liite, 13 artikla, 2 kohta, 1 a alakohta (uusi)
Pääjohtaja esittelee vuotuisen toimintakertomuksen Euroopan parlamentille.
Tarkistus 55
Liite, 14 artikla, 1 kohta
1.  Henkilöstöresurssit määritellään vuotuiseen budjettiin sisällytettävässä henkilöstötaulukossa.
1.  Henkilöstöresurssit määritellään vuosibudjettiin sisällytettävässä henkilöstötaulukossa, ja komissio toimittaa sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhdessä Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.
Tarkistus 56
Liite, 14 artikla, 2 kohta
2.  IMI-yhteisyrityksen henkilöstön jäsenet ovat väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä, ja heidän kanssaan tehdään määräaikaiset työsopimukset, joita voidaan jatkaa kerran siten, että kokonaiskestoksi tulee enintään seitsemän vuotta.
Poistetaan.
Tarkistus 57
Liite, 17 artikla, 5 kohta, a alakohta
(a) komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitetut mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset,
(a) komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitetut mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset, jotka toimivat seitsemännessä puiteohjelmassa määritettyjen erityistavoitteiden mukaisesti;
Tarkistus 20
Liite, 17 a artikla (uusi)
17 a artikla
Tieteelliset ja rahoitusta käsittelevät kertomukset
Hankkeiden osanottajien on toimitettava IMI-yhteisyritykselle tuettuja hankkeita koskevat tieteelliset kertomukset ja rahoitusta käsittelevät kertomukset. Näissä kertomuksissa on annettava tietoja vuoden aikana toteutetusta tieteellisestä toiminnasta ja eriteltävä kyseisestä toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Kustannukset erittelevään luetteloon on liitettävä tilintarkastustodistus. Ulkopuolisen tilintarkastajan on tutkittava tilintarkastustodistus ja määriteltävä, vastaavatko luontoissuoritukset hankkeen julkisista varoista saamaa tukea.
Tarkistus 59
Liite, 21 artikla, 2 kohta
2.  Yhtiöjärjestyksen muutokset edellyttävät hallintoneuvoston hyväksyntää. Jos muutos vaikuttaa yhtiöjärjestyksen yleisiin periaatteisiin tai tavoitteisiin ja erityisesti jos muutos koskee 1 artiklaa, 5 artiklan 2 kohdan c alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa, 8 artiklan 3 kohtaa tai 21 artiklaa, se edellyttää komission ehdotuksen pohjalta tehtävää neuvoston päätöstä.
2.  Yhtiöjärjestyksen muutokset edellyttävät hallintoneuvoston hyväksyntää. Jos muutos vaikuttaa yhtiöjärjestyksen yleisiin periaatteisiin tai tavoitteisiin ja erityisesti jos muutos koskee 1 artiklaa, 5 artiklan 2 kohdan c alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa, 8 artiklan 3 kohtaa tai 21 artiklaa, se edellyttää komission ehdotuksen pohjalta tehtävää neuvoston päätöstä ja Euroopan parlamentin kuulemista.
Tarkistus 60
Liite, 22 artikla, 3 kohta, a alakohta
(a)  Kukin hankkeen osallistuja pysyy hankkeeseen tuomansa henkisen omaisuuden omistajana ja osallistuja pysyy myös hankkeessa luomansa henkisen omaisuuden omistajana, elleivät hankkeen osallistujat keskenään muuta sovi. Hankkeen osallistujien hankkeeseen tuoman tai hankkeessa luoman henkisen omaisuuden käyttöoikeuksia ja lisensointia koskevat ehdot määritellään kyseisen hankkeen avustussopimuksessa ja hankesopimuksessa.
(a)  Kukin hankkeen osallistuja pysyy hankkeeseen tuomansa henkisen omaisuuden omistajana ja osallistuja pysyy myös hankkeessa luomansa henkisen omaisuuden omistajana, elleivät hankkeen osallistujat keskenään muuta sovi. Hankkeen osallistujien hankkeeseen tuoman tai hankkeessa luoman henkisen omaisuuden käyttöoikeuksia ja lisensointia koskevat ehdot määritellään kyseisen hankkeen avustussopimuksessa ja hankesopimuksessa. Hankkeeseen osallistuvien olisi määritettävä mahdolliset tapaukset, joissa hankkeiden seurauksena syntyy henkisen omaisuuden yhteisomistus.
Tarkistus 61
Liite, 23 a artikla (uusi)
23 a artikla
Toimipaikkaa koskeva sopimus
IMI-yhteisyritys ja Belgian kuningaskunta tekevät keskenään isäntävaltion tarjoamaa tukea koskevan sopimuksen.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


Clean Sky -yhteisyrityksen perustaminen *
PDF 353kWORD 122k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta (KOM(2007)0315 – C6-0226/2007 – 2007/0118(CNS))
P6_TA(2007)0591A6-0483/2007

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0315),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) (varainhoitoasetus) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 47 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 171 ja 172 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0226/2007,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A6-0483/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn ohjeellisen määrän on oltava yhteensopiva tämänhetkisen monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) otsakkeen 1 a enimmäismäärän sekä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdan kanssa; toteaa, että vuoden 2013 jälkeistä rahoitusta on arvioitava seuraavasta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen yhteydessä;

3.   muistuttaa, ettei budjettivaliokunnan lausunto vaikuta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa vahvistetun, Clean Sky -yhteisyrityksen perustamiseen sovellettavan menettelyn tulokseen;

4.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

5.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Clean Sky -yhteisyritys olisi alkuvaiheessa perustettava 31. joulukuuta 2017 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi, jotta voidaan asianmukaisesti viedä loppuun seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) aikana käynnistetyt, mutta sen päättyessä vielä kesken olevat tutkimustoimet.
(12)  Clean Sky -yhteisyritys olisi alkuvaiheessa perustettava 31 päivään joulukuuta 2017 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi, jotta voidaan asianmukaisesti viedä loppuun seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) aikana käynnistetyt, mutta sen päättyessä vielä kesken olevat tutkimustoimet, näiden tutkimustoimien tulosten hyödyntäminen mukaan lukien.
Tarkistus 2
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Clean Sky -yhteisyrityksen olisi oltava yhteisöjen perustama elin, jonka budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti ottaen kuitenkin huomioon erityispiirteet, jotka johtuvat yhteisten teknologia-aloitteiden luonteesta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksina ja varsinkin yksityisen sektorin osallistumisesta budjettiin.
(16)  Clean Sky -yhteisyrityksen olisi oltava yhteisöjen perustama elin, jonka budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa Euroopan parlamentti ottaen huomioon neuvoston suosituksen.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)  Clean Sky -yhteisyritysten ja julkisen sektorin sidosryhmien olisi pyrittävä tunnustamaan yhteisten teknologia-aloitteiden tarjoamat mahdollisuudet uusiksi mekanismeiksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien toteuttamiseksi sekä toimimaan yhteistyössä yksityisen sektorin sidosryhmien kanssa toimivamman ratkaisun löytämiseksi yhteisön talousarvion toteuttamista koskevaan vastuuvapausmenettelyyn.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Clean Sky -yhteisyrityksen juoksevat kustannukset olisi katettava Euroopan yhteisön ja muiden osakkaiden samantasoisilla osuuksilla.
(19)  Clean Sky -yhteisyrityksen juoksevat kustannukset olisi katettava Euroopan yhteisön ja muiden osakkaiden samantasoisilla osuuksilla. Juoksevat kustannukset eivät saisi olla enempää kuin 3 prosenttia Clean Sky -yhteisyrityksen kokonaisbudjetista.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Clean Sky -yhteisyrityksellä olisi oltava erilliset taloushallintoa koskevat säännöt, joista on etukäteen kuultu komissiota ja jotka perustuvat varainhoidon puiteasetuksen periaatteisiin1. Säännöissä olisi otettava huomioon yhteisyrityksen toiminnan erityisvaatimukset, joita aiheutuu erityisesti tarpeesta yhdistää yhteisön rahoitusta ja yksityistä rahoitusta tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.
(23)  Clean Sky -yhteisyritykseen sovellettavien varainhoitoa koskevien sääntöjen ei tulisi poiketa Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19 päivänä marraskuuta 2002 annetusta komission asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/20021, elleivät tätä edellytä erityiset toiminnalliset tarpeet, erityisesti tarve yhdistää yhteisön rahoitusta ja yksityistä rahoitusta tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 poikkeavien sääntöjen hyväksyminen edellyttää komission etukäteen antamaa hyväksyntää. Tällaisista poikkeuksista olisi ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
______
1 Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2343/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39).
______
1 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39.
Tarkistus 6
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Selkeiden ja läpinäkyvien työehtojen ja henkilöstön tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sekä erittäin ammattitaitoisen ja erikoistuneen tieteellisen ja teknisen henkilöstön saamiseksi Clean Sky -yhteisyrityksen koko henkilöstöön olisi sovellettava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja (jäljempänä 'henkilöstösäännöt').
(24)  Selkeiden ja läpinäkyvien työehtojen ja henkilöstön tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sekä erittäin ammattitaitoisen ja erikoistuneen tieteellisen ja teknisen henkilöstön saamiseksi komission tulee voida lähettää yhteisyritykseen niin monta virkamiestä kuin se katsoo tarpeelliseksi. Clean Sky -yhteisyritys palkkaa muun henkilöstön noudattaen isäntävaltion työoikeutta.
Tarkistus 7
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Koska Clean Sky -yhteisyrityksen ei ole tarkoitus tavoitella taloudellista voittoa ja koska se hallinnoi yhteistä teknologia-aloitetta ympäristöystävällisen lentoliikenneteknologian alalla, sen toimintakyky edellyttää, että Clean Sky -yhteisyritykseen ja sen henkilöstöön sovelletaan 8 päivänä huhtikuuta 1965 tehtyä Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.
Poistetaan.
Tarkistus 8
Johdanto-osan 27 kappale
(27)  Clean Sky -yhteisyrityksen pitäisi raportoida säännöllisesti edistymisestään.
(27)  Clean Sky -yhteisyrityksen olisi raportoitava säännöllisesti edistymisestään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 9
Johdanto-osan 32 kappale
(32)  Clean Sky -yhteisyritys olisi perustettava Brysseliin, Belgiaan. Clean Sky -yhteisyrityksen ja Belgian välillä olisi tehtävä sopimus toimistotiloista, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta Belgian Clean Sky -yhteisyritykselle antamasta tuesta.
(32)  Clean Sky -yhteisyritys olisi perustettava Brysseliin, Belgiaan. Clean Sky -yhteisyrityksen ja Belgian välillä olisi tehtävä sopimus avustamisesta toimistotila-asioissa, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta Belgian Clean Sky -yhteisyritykselle antamasta tuesta.
Tarkistus 10
1 artiklan 1 kohta
1.  Perustetaan yhteisen Clean Sky -teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustamissopimuksen 171 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, jonka nimi on Clean Sky -yhteisyritys, 31 päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi ajaksi (jäljempänä 'Clean Sky -yhteisyritys'). Tätä toimikautta voidaan pidentää muuttamalla tätä asetusta.
1.  Perustetaan yhteisen Clean Sky -teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustamissopimuksen 171 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, jonka nimi on Clean Sky -yhteisyritys, 31 päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi ajaksi (jäljempänä 'Clean Sky -yhteisyritys'). On varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen edelleen käynnissä olevat hankkeet pannaan täytäntöön ja että niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 saakka. Clean Sky -yhteisyritys on varainhoitoasetuksen 185 artiklan ja 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa tarkoitettu elin.
Tarkistus 11
3 artiklan -1 luetelmakohta (uusi)
– osallistua seitsemännen puiteohjelman ja erityisesti Yhteistyö-erityisohjelman aihealueen 'Liikenne' (mukaan luettuna ilmailu) toteuttamiseen;
Tarkistus 12
3 artiklan 2 a luetelmakohta (uusi)
– varmistaa ympäristön parantamiseen lentoliikenteen alalla tähtäävän EU:n tutkimuksen johdonmukainen toteuttaminen;
Tarkistus 13
3 artiklan 2 b luetelmakohta (uusi)
– edistää pk-yritysten osallistumista sen toimintaan, jotta vähintään 15 prosenttia käytettävissä olevista määrärahoista voitaisiin käyttää pk-yrityksiin.
Tarkistus 14
6 artiklan 2 kohta
2.  Clean Sky -yhteisyrityksen juoksevat kustannukset jaetaan rahamääräisesti tasan Euroopan yhteisön, joka vastaa 50 prosentista kokonaiskustannuksia, ja muiden osakkaiden kesken, jotka vastaavat jäljelle jäävästä 50 prosentin osuudesta.
2.  Clean Sky -yhteisyrityksen juoksevat kustannukset jaetaan rahamääräisesti tasan Euroopan yhteisön, joka vastaa 50 prosentista kokonaiskustannuksia, ja muiden osakkaiden kesken, jotka vastaavat jäljelle jäävästä 50 prosentin osuudesta. Juoksevat kustannukset saavat olla enintään 3 prosenttia Clean Sky -yhteisyrityksen kokonaisbudjetista.
Tarkistus 15
6 artiklan 5 kohta
5.  ITD-toimien vetäjien ja assosiaatiojäsenten on annettava vähintään yhteisön rahoitusosuutta vastaava määrä varoja, lukuun ottamatta varoja, jotka jaetaan ehdotuspyyntöjen kautta Clean Sky -tutkimustoimien suorittamiseksi.
5.  ITD-toimien vetäjien ja assosiaatiojäsenten on annettava vähintään yhteisön rahoitusosuutta vastaava määrä seitsemännen puiteohjelman vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti arvioituja varoja, lukuun ottamatta varoja, jotka jaetaan ehdotuspyyntöjen kautta Clean Sky -tutkimustoimien suorittamiseksi.
Tarkistus 16
7 artiklan 2 a kohta (uusi)
Arviointi- ja valintaprosessissa, joka suoritetaan ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella, on varmistettava, että Clean Sky -yhteisyrityksen julkisen rahoituksen myöntämisessä noudatetaan huippuosaamisen ja kilpailun periaatteita.
Tarkistus 17
8 artiklan otsikko ja 1 kohta
Taloushallintoa koskevat säännöt
Varainhoitoa koskevat säännöt
1.  Clean Sky -yhteisyrityksen on vahvistettava erilliset taloushallinnon säännöt, jotka perustuvat varainhoidon puiteasetuksen periaatteisiin. Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos Clean Sky -yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja komissiolta on saatu etukäteen lupa.
1.  Clean Sky -yhteisyritykseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt saavat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 vain, jos yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät, ja edellyttäen että komissiolta on saatu etukäteen hyväksyntä. Tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
Tarkistus 18
9 artiklan 1 kohta
1.  Clean Sky -yhteisyrityksen henkilöstöön ja pääjohtajaan sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä, Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan yhteisöjen toimielinten näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.
1.  Clean Sky -yhteisyrityksen on henkilöstöä palkatessaan noudatettava isäntävaltiossa voimassa olevaa työoikeutta. Komissio voi lähettää Clean Sky -yhteisyritykseen tarpeelliseksi katsomansa määrän virkamiehiä.
Tarkistus 19
9 artiklan 2 kohta
2.  Clean Sky -yhteisyritys käyttää oman henkilöstönsä suhteen niitä valtuuksia, jotka on siirretty nimittävälle viranomaiselle Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa.
Poistetaan.
Tarkistus 20
9 artiklan 3 kohta
3.  Clean Sky -yhteisyritys vahvistaa yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat täytäntöönpanosäännöt noudattaen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 110 artiklassa ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa säädettyjä menettelyjä.
3.  Clean Sky -yhteisyritys vahvistaa yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat täytäntöönpanosäännöt Euroopan yhteisöjen virkamiesten lähettämisestä.
Tarkistus 21
10 artikla
10 artikla
Poistetaan.
Erioikeudet ja vapaudet
Clean Sky -yhteisyritykseen ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.
Tarkistus 22
11 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a.  Clean Sky -yhteisyritys vastaa yksin velvoitteistaan.
Tarkistus 23
13 artiklan 3 kohta
3.  Kolmen vuoden kuluessa yhteisyrityksen perustamisesta ja joka tapauksessa 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä komissio suorittaa arvioinnin johtokunnan kanssa sovittavan toimeksiannon perusteella. Arvioinnissa tarkastellaan Clean Sky -yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistymistä, ja sen pohjalta on tarkoitus määrittää, jatketaanko Clean Sky -yhteisyrityksen toimikautta 1 artiklan 1 kohdassa vahvistetun määräajan jälkeen, ja onko tätä asetusta ja Clean Sky -yhteisyrityksen yhtiöjärjestystä syytä muuttaa.
3.  Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 ja sen jälkeen 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä komissio laatii riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella väliarvioinnit Clean Sky -yhteisyrityksestä. Arvioinneissa tarkastellaan Clean Sky -yhteisyrityksen laadukkuutta, tuloksellisuutta ja edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Komissio toimittaa väliarviointien johtopäätökset ja niihin liittyvät huomautuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja esittää niille tarvittaessa ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi.
Tarkistus 24
13 artiklan 4 kohta
4.  Vuoden 2017 lopulla komissio laatii riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella loppuarvioinnin Clean Sky -yhteisyrityksestä. Loppuarvioinnin tulokset esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
4.  Clean Sky -yhteisyrityksen voimassaolon lopussa komissio laatii riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella loppuarvioinnin Clean Sky -yhteisyrityksestä. Loppuarvioinnin tulokset esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 25
13 artiklan 5 kohta
5.  Clean Sky -yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden antaa neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti menettelyllä, josta määrätään Clean Sky -yhteisyrityksen taloushallinnon säännöissä.
5.  Euroopan parlamentti antaa Clean Sky -yhteisyrityksen budjetin täytäntöönpanoa koskevan vastuuvapauden neuvoston suosituksen huomioon ottaen.
Tarkistus 26
17 artikla
Clean Sky -yhteisyritys vahvistaa tutkimustulosten levittämistä koskevat säännöt, joilla varmistetaan, että tämän asetuksen nojalla toteutetuissa tutkimustoimissa tuotettu henkinen omaisuus suojataan soveltuvin osin ja että tutkimustuloksia hyödynnetään ja levitetään.
Clean Sky -yhteisyritys vahvistaa tutkimustulosten levittämistä koskevat säännöt, jotka perustuvat seitsemännen puiteohjelman sääntöihin ja joilla varmistetaan, että tämän asetuksen nojalla toteutetuissa tutkimustoimissa tuotettu henkinen omaisuus suojataan soveltuvin osin ja että tutkimustuloksia hyödynnetään ja levitetään.
Tarkistus 27
19 artikla
Clean Sky -yhteisyrityksen ja Belgian välillä tehdään sopimus toimistotiloista, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta Belgian Clean Sky -yhteisyritykselle antamasta tuesta.
Clean Sky -yhteisyrityksen ja Belgian välillä tehdään sopimus avustamisesta toimistotila-asioissa, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta Belgian Clean Sky -yhteisyritykselle antamasta tuesta.
Tarkistus 28
20 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017. On varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen edelleen käynnissä olevat hankkeet pannaan täytäntöön ja että niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 saakka.
Tarkistus 29
Liite, 1 artikla, 3 kohta, 1 alakohta
3.  Toimikausi: Clean Sky -yhteisyritys perustetaan päivänä, jona tämä yhtiöjärjestys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ensimmäiseksi toimikaudeksi, joka päättyy 31. joulukuuta 2017.
3.  Toimikausi: Clean Sky -yhteisyritys perustetaan päivänä, jona tämä yhtiöjärjestys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, toimikaudeksi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017. On varmistettava, että vuonna 2013 järjestettävän viimeisen ehdotuspyynnön jälkeen edelleen käynnissä olevat hankkeet pannaan täytäntöön ja että niitä seurataan ja rahoitetaan vuoteen 2017 saakka.
Tarkistus 30
Liite, 1 artikla, 3 kohta, 1 a alakohta (uusi)
Clean Sky -yhteisyritys on varainhoitoasetuksen 185 artiklassa ja 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa tarkoitettu elin.
Tarkistus 31
Liite, 1 artikla, 3 kohta, 2 alakohta
Ensimmäistä toimikautta voidaan jatkaa muuttamalla tätä yhtiöjärjestystä 23 artiklan säännösten mukaisesti ottaen huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunut edistyminen ja sillä edellytyksellä, että rahoituksen jatkuvuus on varmistettu.
Poistetaan.
Tarkistus 32
Liite, 2 artikla, 3 kohta, 1 a alakohta (uusi)
3 a.  Uusia jäsenyyshakemuksia koskevat johtokunnan päätökset on tehtävä ottaen huomioon hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen lisäarvo Clean Sky -yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kaikkiin jäsenyyksiä koskeviin uusiin hakemuksiin liittyen komissio antaa neuvostolle ajoissa tiedot arvioinnista ja tarvittaessa johtokunnan päätöksistä.
Tarkistus 33
Liite, 2 artikla, 4 kohta, 1 a alakohta (uusi)
4 a.  Osakas voi erota Clean Sky -yhteisyrityksestä. Eroaminen tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen antamisesta muille osakkaille, minkä jälkeen entinen osakas vapautetaan kaikista muista velvoitteista kuin niistä, jotka Clean Sky -yhteisyritys on tehnyt tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti ennen osakkaan eroamista.
Tarkistus 34
Liite, 3 artikla, 1 kohta, 8 a luetelmakohta (uusi)
– kannustaa pk-yrityksiä osallistumaan sen toimintaan tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa asetetun 15 prosentin tavoitteen mukaisesti;
Tarkistus 35
Liite, 3 artikla, 1 kohta, 9 luetelmakohta
– toteuttaa tarvittavat tutkimus- ja kehitystoimet, tarpeen mukaan ehdotuspyyntöjen kautta myönnettävän rahoitustuen kautta.
– toteuttaa tarvittavat tutkimus- ja kehitystoimet ehdotuspyyntöjen kautta myönnettävän rahoitustuen kautta.
Tarkistus 36
Liite, 3 artikla, 2 kohta, 7 a luetelmakohta (uusi)
– edistää pk-yritysten osallistumista sen toimintaan,
Tarkistus 37
Liite, 3 artikla, 2 kohta, 7 b luetelmakohta (uusi)
– julkaista hankkeita koskevaa tietoa, mukaan luettuina osallistujien nimet ja Clean Sky -yhteisyrityksen osakaskohtainen rahoitusosuuden määrä.
Tarkistus 38
Liite, 4 artikla, 3 kohta
3.  Yhteisyritys perustaa tarpeen mukaan neuvottelukunnan, jonka tehtävä on antaa Clean Sky -yhteisyritykselle neuvoja ja suosituksia johtamiseen ja rahoitukseen liittyvissä sekä teknisissä asioissa. Neuvottelukunnan nimittää komissio.
Poistetaan.
Tarkistus 39
Liite, 6 artikla, 3 kohta, 1 alakohta
1.  Pääjohtajan nimittää johtokunta komission ehdottamien ehdokkaiden luettelosta enintään kolmen vuoden kaudeksi. Johtokunnan tehtyä arvioinnin pääjohtajan toiminnasta se voi jatkaa tämän toimikautta kerran enintään neljällä vuodella.
1.  Pääjohtajan nimittää johtokunta komission esittämän ehdokasluettelon pohjalta enintään kolmen vuoden kaudeksi sen jälkeen, kun on julkaistu kiinnostuksenilmaisupyyntö Euroopan unionin virallisessa lehdessä, muissa määräajoin ilmestyvissä lehdissä tai Internet-sivuilla. Johtokunnan tehtyä arvioinnin pääjohtajan toiminnasta se voi jatkaa tämän toimikautta kerran enintään neljällä vuodella.
Tarkistus 40
Liite, 7 artikla, 4 kohta, 3 luetelmakohta
– ehdotuspyyntöjen sisällön määrittely ja ulkopuolisten kumppaneiden valinta
ehdotuspyyntöjen sisällön, tavoitteiden ja ehdotuspyyntöjen käynnistämisen määrittely ja ulkopuolisten kumppaneiden valinta.
Tarkistus 41
Liite, 7 artikla, 5 kohta
5.  Äänestys: Kukin integroitujen teknologioiden demonstraation ohjauskomitea tekee päätökset yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä, jotka on painotettu suhteessa ohjauskomitean kunkin jäsenen rahoitussitoumukseen integroitujen teknologioiden demonstraatiossa. ITD-toimien vetäjillä on veto-oikeus kaikissa niiden integroitujen teknologioiden demonstraatioiden päätöslauselmissa, jonka vetäjiä ne ovat.
5.  Äänestys: Kukin integroitujen teknologioiden demonstraation ohjauskomitea tekee päätökset yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä, jotka on painotettu suhteessa ohjauskomitean kunkin jäsenen rahoitussitoumukseen integroitujen teknologioiden demonstraatiossa.
Tarkistus 42
Liite, 11 artikla, 2 kohta, 2 luetelmakohta
– vähintään 200 miljoonaa euroa varataan ulkopuolisille kumppaneille (hankkeille), jotka valitaan kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella. Yhteisön rahoitusosuus on enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.
– vähintään 200 miljoonaa euroa varataan ulkopuolisille kumppaneille (hankkeille), jotka valitaan kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella. Erityishuomiota kiinnitetään siihen, että varmistetaan pk-yritysten asianmukainen osallistuminen 15 prosentilla yhteisön kokonaisrahoituksesta. Yhteisön rahoitusosuus noudattaa tukikelpoisten kokonaiskustannusten rahoituksen enimmäismääriä, joista säädetään seitsemännen puiteohjelman osallistumissäännöissä.
Tarkistus 43
Liite, 14 artikla
Taloushallintoa koskevat säännöt
Varainhoitoa koskevat säännöt
1.  Clean Sky -yhteisyrityksen johtokunta sopii ja vahvistaa Clean Sky -yhteisyrityksen taloushallinnon säännöt.
1.  Clean Sky -yhteisyrityksen johtokunta vahvistaa Clean Sky -yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan.
2.  Clean Sky -yhteisyrityksen taloushallinnon sääntöjen on perustuttava varainhoidon puiteasetuksen1 periaatteisiin. Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos Clean Sky -yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja komissiolta on saatu etukäteen lupa.
2.  Clean Sky -yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt saavat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 vain, jos sen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja edellyttäen että komissiolta on saatu etukäteen hyväksyntä. Tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.
______
1 EYVL L 357, 31.12. 2002, s. 72; oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39
Tarkistus 44
Liite, 16 artikla, 5 kohta
5.  Kunkin tilivuoden päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa komissiolle ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle toimitetaan alustava tilinpäätös. Tilintarkastustuomioistuin antaa huomautuksensa yhteisyrityksen alustavasta tilinpäätöksestä kunkin tilivuoden päättymistä seuraavan kesäkuun 15 päivään mennessä.
5.  Kunkin tilivuoden päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa komissiolle, Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle ja budjettivallan käyttäjälle toimitetaan alustava tilinpäätös. Tilintarkastustuomioistuin antaa huomautuksensa yhteisyrityksen alustavasta tilinpäätöksestä kunkin tilivuoden päättymistä seuraavan kesäkuun 15 päivään mennessä.
Tarkistus 45
Liite, 17 artikla, 1 kohta
1.  Vuosikertomuksessa kuvataan edellisenä vuonna toteutetut toimet ja niistä koituneet kustannukset.
1.  Vuotuisessa kertomuksessa esitellään Clean Sky -yhteisyrityksen edistymisestä kunakin kalenterivuonna erityisesti suhteessa kyseistä vuotta koskevaan toteutussuunnitelmaan. Pääjohtaja esittelee vuotuisen toimintakertomuksen yhdessä vuotuisen tilinpäätöksen ja taseen kanssa, ja siihen on sisällytettävä pk-yritysten osallistuminen Clean Sky -yhteisyrityksen tutkimus- ja kehittämistoimiin.
Tarkistus 46
Liite, 17 artikla, 2 kohta
2.  Vuotuisessa toteutussuunnitelmassa kuvataan tulevalle vuodelle kaavaillut Clean Sky -yhteisyrityksen toimet ja arvioidut varat.
2.  Vuotuisessa toteutussuunnitelmassa määritetään suunnitelmat Clean Sky -yhteisyrityksen kaikkien toimien toteuttamiseksi kyseisenä vuonna, mukaan luettuina kaavaillut ehdotuspyynnöt ja toimet, jotka olisi toteutettava tarjouspyyntöjen kautta. Pääjohtaja esittelee vuotuisen toteutussuunnitelman johtokunnalle yhdessä vuotuisen talousarvioesityksen kanssa.
Tarkistus 47
Liite, 17 artikla, 2 a kohta (uusi)
2 a.  Vuotuisessa työohjelmassa kuvataan tutkimusohjelman toteuttamiseksi tarvittavien ehdotuspyyntöjen laajuus ja talousarvio tulevalle vuodelle.
Tarkistus 48
Liite, 18 artikla, 1 kohta
1.  Henkilöstöresurssit määritellään vuotuiseen budjettiin sisällytettävässä Clean Sky -yhteisyrityksen henkilöstötaulukossa.
1.  Henkilöstöresurssit määritellään vuotuiseen budjettiin sisällytettävässä Clean Sky -yhteisyrityksen henkilöstötaulukossa ja komissio toimittaa ne Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhdessä Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.
Tarkistus 49
Liite, 18 artikla, 2 kohta
2.  Clean Sky -yhteisyrityksen henkilöstön jäsenet ovat väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä, ja heidän kanssaan tehdään määräaikaiset työsopimukset, jotka voidaan uusia kerran siten, että kokonaiskestoksi tulee enintään seitsemän vuotta.
Poistetaan.
Tarkistus 50
Liite, 19 artikla, 2 kohta
2.   Osakkailla ei ole korvausvastuuta Clean Sky -yhteisyrityksen veloista.
2.  Osakkaat eivät ole vastuussa Clean Sky -yhteisyrityksen velvoitteista. Osakkaiden taloudellinen korvausvastuu on pelkkä sisäinen korvausvastuu Clean Sky -yhteisyritykselle ja rajoittuu rahoitusosuuteen, johon ne ovat sitoutuneet tämä liitteen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Tarkistus 51
Liite, 19 artikla, 3 a kohta (uusi)
3 a.  Sanotun rajoittamatta hankkeiden osanottajilta tämän liitteen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti perittäviä maksuja Clean Sky -yhteisyrityksen taloudellinen korvausvastuu sen veloista rajoittuu rahoitusosuuksiin, joita sen osakkaat ovat suorittaneet juokseviin kustannuksiin tämän liitteen 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Tarkistus 52
Liite, 21 artikla, 1 kohta
Clean Sky -yhteisyrityksen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat säännöt sisällytetään Clean Sky -yhteisyrityksen tekemiin avustussopimuksiin.
Clean Sky -yhteisyrityksen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat säännöt sisällytetään Clean Sky -yhteisyrityksen tekemiin avustussopimuksiin, ja ne ovat seitsemännessä puiteohjelmassa vahvistettujen periaatteiden mukaisia.
Tarkistus 53
Liite, 23 artikla, 2 kohta
2.  Yhtiöjärjestyksen muutokset edellyttävät johtokunnan hyväksyntää ja päätöksen niistä tekee komissio. Jos muutos vaikuttaa yhtiöjärjestyksen yleisiin periaatteisiin tai tavoitteisiin, se edellyttää neuvoston hyväksyntää. Kaikki muutokset, jotka koskevat 1 artiklan 3 kohtaa ja 10 artiklan 3 kohtaa, edellyttävät Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta annetun asetuksen muuttamista.
2.  Yhtiöjärjestyksen muutokset edellyttävät johtokunnan hyväksyntää ja päätöksen niistä tekee komissio Euroopan parlamenttia kuultuaan. Jos muutos vaikuttaa yhtiöjärjestyksen yleisiin periaatteisiin tai tavoitteisiin, se edellyttää neuvoston hyväksyntää. Kaikki muutokset, jotka koskevat 1 artiklan 3 kohtaa ja 10 artiklan 3 kohtaa, edellyttävät Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta annetun asetuksen muuttamista.
Tarkistus 54
Liite, 24 a artikla (uusi)
24 a artikla
Toimipaikkaa koskeva sopimus
Clean Sky -yhteisyritys ja Belgia tekevät keskenään isäntävaltion tarjoamaa tukea koskevan sopimuksen.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


Diplomaatti- ja konsuliviranomaisten Euroopan unionin kansalaisille antama suojelu
PDF 122kWORD 50k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. joulukuuta 2007 diplomaatti- ja konsuliviranomaisten Euroopan unionin kansalaisille antamaa suojelua kolmansissa maissa koskevasta vihreästä kirjasta (2007/2196(INI))
P6_TA(2007)0592A6-0454/2007

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission 28. marraskuuta 2006 antaman vihreän kirjan diplomaatti- ja konsuliviranomaisten Euroopan unionin kansalaisille antamasta suojelusta kolmansissa maissa (KOM(2006)0712),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0454/2007),

A.   toteaa, että jäsenvaltiot ovat hyvin vaihtelevasti edustettuina kolmansissa maissa,

B.   huomauttaa, että vain kolmessa maailman maassa (Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat) on kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot ja että 107 maassa on enintään 10 valtion edustustot ja tietyissä Malediivien kaltaisissa suosituissa matkakohteissa edustustoja ei ole lainkaan,

C.   toteaa, että matkailevien unionin kansalaisten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti – 180 miljoonaa myytyä matkalippua vuonna 2006 – ja unionin kansalaisia asuu yhä enemmän unionin alueen ulkopuolella, mistä syystä unionin läsnäolo Euroopan komission lähetystöjen välityksellä voitaisiin ottaa huomioon pyrittäessä yhdistämään voimavaroja jäsenvaltioiden konsuli- ja diplomaattiverkostojen rajoitusten kompensoimiseksi,

D.   ottaa huomioon, että yhteisön säännöstö asiassa ei ole kovin kehittynyttä vaan rajoittuu diplomaatti- ja konsuliedustustojen Euroopan unionin kansalaisille antamasta suojelusta 19. joulukuuta 1995 tehtyyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseen 95/553/EY(1) ja jäsenvaltioiden tietojenvaihtoon unionin neuvostoon perustetussa konsuliyhteistyöstä vastaavassa työryhmässä (COCON), jonka tarkoituksena on jäsentää tietojenvaihtoa parhaista kansallisista toimintatavoista,

E.   ottaa huomioon komission aloitteen ja pyrkimyksen antaa vihreällä kirjallaan konkreettista sisältöä EY:n perustamissopimuksen 20 artiklalle (joka tunnetaan huonosti), jossa todetaan jokaisen unionin kansalaisen oikeus nauttia maissa, joissa hänen kotijäsenvaltiollaan ei ole suurlähetystöä tai konsuliedustusta, minkä tahansa kyseisessä kolmannessa maassa edustetun jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisten suojelua samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset syrjimättömyysperiaatteen mukaisesti,

F.   toteaa, että näin toimiessaan komissio

   tunnustaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 46 artiklan, jossa unionin kansalaisille myönnetään oikeus diplomaatti- ja konsulisuojeluun heille kuuluvana perusoikeutena,
   täyttää velvollisuutensa tarkistaa toukokuussa 2002 voimaan tullutta päätöstä 95/553/EY viiden vuoden kuluttua voimaantulosta,
   ennakoi viidettä kertomusta unionin kansalaisuudesta, joka tarjoaa oivallisen tilaisuuden ilmoittaa aloitteista, joilla diplomaatti- ja konsulisuojelua voidaan kehittää edelleen,

G.   katsoo kuitenkin, että olemassa olevia oikeudellisia puitteita on tähän asti tulkittu suppeasti ja diplomaatti- tai konsulisuojelun on katsottu kuuluvan yksinomaan hallitusten välisiin suhteisiin, joita säännellään Wienin yleissopimuksella vuodelta 1963 eikä EY:n perustamissopimuksen 20 artiklalla,

H.   katsoo, että diplomaatti- ja konsulisuojelua ei saa sekoittaa väestörekisterinpitäjän tai notaarin tehtäviin, jotka usein annetaan konsuliviranomaisten hoidettaviksi,

I.   toteaa, että diplomaatti- ja konsulisuojelun luonteessa, rakenteessa ja menettelyjen aloittamisessa on tosiaan eroja, sillä konsulisuojelu voi joissain tapauksissa olla pakollista, kun taas diplomaattisuojelu on aina harkinnanalaista, ja että sovellettavissa säännöksissä on tehtävä selvä ero diplomaatti- ja konsulisuojelun välillä,

J.   huomauttaa sitä vastoin, että Maastrichtin sopimuksessa luotiin jäsenvaltioiden kansalaisuudesta johdettu unionin kansalaisuus, jonka välityksellä olisi toivottavaa saavuttaa vastaava suojelu kaikille unionin kansalaisille heidän kansalaisuudestaan riippumatta,

K.   katsoo, että näistä syistä on viipymättä luotava päätöksen 95/553/EY tarkistamisen edellytykset, jotta sitä voidaan laajentaa niin, että diplomaattisuojelu kuuluu kiistatta sen soveltamisalaan,

L.   huomauttaa, että jäsenvaltiot ovat jo tehneet aloitteita – esimerkiksi pilottivaltiosta ja yhteisistä simulointiharjoituksista – jotta kriisitilanteisiin ja/tai poikkeusolosuhteisiin pystytään reagoimaan paremmin, ja että komissio voisi antaa panoksensa arviointiin,

M.   toteaa, että olemassa olevia, esimerkiksi kunniakonsuleiden verkkoja ei vielä hyödynnetä täysimittaisesti ja että ne ovat arvokas voimavara, jota olisi tuettava riittävästi,

N.   ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksella perustetaan Euroopan ulkosuhdehallinto, jolla on oma toimivalta ja vastuu,

1.   hyväksyy varauksetta komission aloitteen, jossa ei tyydytä tulkitsemaan EY:n perustamissopimuksen 20 artiklaa suppeasti vaan halutaan luoda perusta jokaisen Euroopan kansalaisen todelliselle yhdenmukaistetulle perusoikeudelle nauttia diplomaatti- ja konsulisuojelua;

2.   kehottaa komissiota selvittämään oikeudellisen yksikkönsä avulla, sisältävätkö Euroopan yhteisön perustamissopimus tai sopimus Euroopan unionista oikeusperustan jäsenvaltioiden säännösten yhdenmukaistamiselle diplomaatti- ja konsulisuojelun alalla;

3.   tukee komissiota sen ponnisteluissa laatia kunnianhimoinen pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jossa tiedotus ja viestintä ovat avaintekijöitä;

4.   suosittaa komissiolle, että lisäksi, että se antaa EY:n perustamissopimuksen 22 artiklan mukaisesti kolmivuotiskertomuksen unionin kansalaisuudesta, se ehdottaisi viipymättä neuvostolle yhteisten käsitteiden ja sitovien suuntaviivojen hyväksymistä, jotta voidaan luoda yhteisiä normeja konsulisuojelun alalla;

5.   kannustaa komissiota luomaan jo tässä vaiheessa rationalisoidun rakenteen, jonka avulla resurssit saadaan välittömästi yhteiskäyttöön, ja tehostamaan parhaiden käytänteiden vaihtoa määrittämällä viipymättä kaikki alalla käytettävissä ja käyttöönotettavissa olevat julkiset ja yksityiset voimavarat sekä aloittamaan erityyppisen yhteistyön niiden lukuisten toimijoiden (jäsenvaltioiden mutta myös kunniakonsuleiden, alue- ja paikallisyhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen) kesken, jotka vastauksessaan komission kyselyyn ilmoittautuivat vapaaehtoiseksi osallistumaan työhön;

6.   pyytää komissiota tehostamaan viestintää ja tiedotusta, etenkin seuraavin toimin:

   otetaan käyttöön yhteiseurooppalainen hätänumero, joka kirjataan yhdessä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 20 artiklan kanssa unionin kansalaisten passiin ja joka tarjoaa kaikille unionin kansalaisille yhteyden tiedotuskeskukseen, josta he saavat kaikki tarvittavat tiedot kriittisessä tilanteessa, jossa konsulisuojeluprosessi käynnistetään, ja etenkin ajantasaisen yhteystietoluettelon jäsenvaltioiden suurlähetystöistä ja konsulaateista, joihin heillä on oikeus ottaa yhteyttä; katsoo, että numero voitaisiin keskittää Brysseliin;
   tiedotetaan matkailualan ammattilaisille, jotka tarjoavat unionin kansalaisille kolmansissa maissa lyhyt- tai pitkäkestoisia palveluita, toimittamalla heille kunkin alan tarpeisiin mukautettuja esitteitä;
   annetaan suositus hyvistä toimintatavoista matkustustiedotteita varten, jotta ne muotoiltaisiin selkeiksi ja yksiselitteisiksi;
   luodaan komission alaisuuteen yhdenmukaistettu matkailutietosivusto, johon kootaan tiedot ja/tai jossa esitetään yhteenvedot kunkin jäsenvaltion julkaisemista matkustustiedotteista;
   entistä tehokkaampi tiedottaminen EU:n ulkopuolelle matkustaville unionin kansalaisille erityisesti lentoasemilla ja satamissa, matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien kautta matkalipuista sekä matkailun kanssa tekemisissä olevien kansallisten elinten välityksellä;
   perustetaan työryhmä, joka koostuu EU:n toimielinten edustajista ja kunkin jäsenvaltion ansioituneista diplomaateista ja jonka jäsenet vaihtavat tietoja siitä, millaiseksi kukin yksittäinen jäsenvaltio arvioi riskin, joka sisältyy yhteisön ulkopuolisiin maihin matkustamiseen ja yhdenmukaisten matkustustiedotteiden kehittämiseen;

7.   kehottaa komissiota antamaan jäsenvaltioille suosituksen, jossa niitä kehotetaan sisällyttämään EY:n perustamissopimuksen 20 artiklan suora lainaus kansalaisten passeihin;

8.   pyytää komissiota tekemään Lissabonin sopimuksen ratifioimisen jälkeen Euroopan parlamentille ehdotuksen päätöksen 95/553/EY muuttamiseksi siten, että siihen sisällytetään nimenomaisesti

   diplomaattisuojelu
   ruumiiden tunnistaminen ja kuljettaminen kotimaahan
   ennakkomaksumenettelyjen yksinkertaistaminen;

9.   kehottaa komissiota ulottamaan konsulisuojelun unionin kansalaisten perheenjäseniin, jotka ovat kolmannen valtion kansalaisia, sekä pakolaisaseman saaneisiin henkilöihin ja kansalaisuudettomiin ja muihin henkilöihin, joilla ei ole minkään jäsenvaltion kansalaisuutta mutta jotka oleskelevat jäsenvaltiossa ja joilla on matkustusasiakirja, joka on myönnetty kyseisessä jäsenvaltiossa;

10.   kehottaa komissiota ryhtymään toimiin unionin kansalaisten oikeusavun takaamiseksi ja parantamiseksi kolmannessa valtiossa tehtävän pidätyksen tai vangitsemisen yhteydessä;

11.   tukee selkeästi Barnierin raportissa ilmoitettua aloitetta perustaa yhteisiä toimistoja neljälle kokeilualueelle (Karibianmeri, Balkanin niemimaa, Intian valtameri ja Länsi-Afrikka) ja kannustaa komissiota aloittamaan yhtä aikaa yhteisten toimistojen perustamisen kanssa mainituilla alueilla asuville unionin kansalaisille suunnatun tiedotuskampanjan, jotta he hoitaisivat tarvittavat rekisteröintimuodollisuudet;

12.   katsoo, että siihen asti kun yhteiset toimistot avataan ja ne kykenevät hoitamaan keskeiset konsulitehtävät (viisumien myöntäminen, asiakirjojen laillistaminen jne.), komission olisi osallistuttava jäsenvaltioiden ponnisteluihin yhteistyön parantamiseksi erityisesti

   pilottivaltioiden johdolla suoritettujen harjoitusten ja simulointien arvioinnissa ja analysoinnissa koordinointi- ja reagointikapasiteetin parantamiseksi entisestään poikkeusolosuhteissa, ja samalla olisi edistettävä aloitteen täytäntöönpanossa pilottivaltiossa sovellettavien menetelmien parempaa näkyvyyttä sekä parempaa yhteisymmärrystä asianosaisten kolmansien osapuolten, erityisesti liikenteen ja matkailun ammattilaisten kanssa;
   jäsenvaltioiden logistisen kapasiteetin ja pelastustoimen resurssien koordinoinnissa ja tarjoamisessa käyttöön;

13.   kehottaa komissiota myös hyödyntämään mahdollisimman suuressa määrin koulutusta ja teknologiaa tiettyjen puutteiden paikkaamisessa ja/tai tehostamaan tiettyjen, vielä vajaakäytettyjen voimavarojen käyttöä; katsoo, että tätä varten komission olisi erityisesti otettava käyttöön varoja, joilla rahoitetaan jäsenvaltioiden kokeneiden diplomaattien ja konsulivirkamiesten antamaa erityisalan koulutusta kolmansissa maissa jo toimiville kunniakonsuleille; katsoo, että mainittua koulutusta olisi tarjottava myös Euroopan unionin toimihenkilöille sitten, kun yhteiset toimistot ja unioni lähetystöt alkavat tosiasiassa hoitaa tähän mennessä yksinomaan jäsenvaltioiden edustustojen hoitamia konsulitehtäviä;

14.   toteaa, että menettelyjä taloudellisen avun myöntämiseksi hidastaa usein vaadittavien konsultaatioiden suuri määrä, mikä aiheuttaa lisäongelmia silloin, kun yhteisön ulkopuolisessa valtiossa hätätilaan joutuneen unionin kansalaisen on saatava mutkattomasti apua; kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuutta yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa avun antamista koskevia menettelyjä;

15.   kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuuksia ja vaikutuksia, joita Lissabonin sopimuksen mukaisella Euroopan ulkoasiainhallinnon perustamisella tulee olemaan diplomaatti- ja konsulisuojelun kannalta;

16.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 314, 28.12.1995, s. 73.


Lisätalousarvio nro 7/2007
PDF 191kWORD 36k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. joulukuuta 2007 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2007 varainhoitovuodeksi 2007, Pääluokka III – Komissio (15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD))
P6_TA(2007)0593A6-0493/2007

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 14. joulukuuta 2006 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2007(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 7. marraskuuta 2007 esittelemän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2007 varainhoitovuodeksi 2007 (KOM(2007)0687), sellaisena kuin se on muutettuna 12. marraskuuta 2007 päivätyllä kirjeellä,

–   ottaa huomioon neuvoston 26. marraskuuta 2007 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 7/2007 (15715/2007 – C6-0434/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0493/2007),

A.   ottaa huomioon, että vuoden 2007 talousarviota koskeva lisätalousarvioesitys nro 7/2007 kattaa seuraavat toimenpiteet:

   talousarvioon otettuja tuloennusteita, etenkin alv- ja BKTL-saldoja koskevia ennakkoarvioita, tarkistetaan huomattavasti ylöspäin (3 830 000 000 euroa)
   otsakkeisiin 1 a, 1 b, 2 ja 3 a kuuluvien budjettikohtien maksumäärärahoja vähennetään edelleen (1 651 400 000 euroa), kun otetaan huomioon kokonaismäärärahasiirrossa DEC36/2007 uudelleen kohdennettaviksi ehdotetut määrärahat (425 000 000 euroa),

B.   ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 7/2007 tarkoituksena on ottaa nämä määrärahat ja tekniset mukautukset virallisesti vuoden 2007 talousarvioon,

1.   panee merkille lisätalousarvioesityksen nro 7/2007;

2.   toteaa, että tiettyjen budjettikohtien vajaakäyttö vuonna 2007 voi johtua oikeusperustojen hyväksymisen viivästymisestä monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisenä vuonna; edellyttää, että vuoden 2008 talousarvion toteutusta on seurattava tiiviisti käyttäen eri välineitä, kuten säännöllistä talousarvioennustevaroitusta ja seurantaryhmiä; pyytää erityisvaliokuntia ilmoittamaan ajoissa tarvittavista määrärahoista ja mahdollisista ongelmista monivuotisten ohjelmien täytäntöönpanossa;

3.   korostaa, että vuoden 2008 talousarviossa tarvitaan varmasti enemmän maksumäärärahoja;

4.   hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 7/2007 sellaisenaan;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUVL L 77, 16.3.2007, s. 1.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


Paperiton tullin ja kaupan toimintaympäristö ***II
PDF 184kWORD 32k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä (8520/4/2007 – C6-0267/2007 – 2005/0247(COD))
P6_TA(2007)0594A6-0466/2007

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (8520/4/2007 – C6-0267/2007),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0609),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0466/2007),

1.   hyväksyy yhteisen kannan;

2.   toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.   kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 317 E, 23.12.2006, s. 74.


Yhteisön meriympäristöpolitiikka ***II
PDF 186kWORD 73k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiapuitedirektiivi) (9388/2/2007 – C6-0261/2007 – 2005/0211(COD))
P6_TA(2007)0595A6-0389/2007

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (9388/2/2007 – C6-0261/2007),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0505),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0389/2007),

1.   hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 11. joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi)

P6_TC2-COD(2005)0211


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2008/56/EY.)

(1) EUVL C 314 E, 21.12.2006, s. 86.


Ilmanlaatu ja sen parantaminen ***II
PDF 196kWORD 49k
Päätöslauselma
Teksti
Liite
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta Euroopassa (16477/1/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))
P6_TA(2007)0596A6-0398/2007

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (16477/1/2006 – C6-0260/2007),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0447),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon liitteenä olevan komission lausuman,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0398/2007),

1.   hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 11. joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta

P6_TC2-COD(2005)0183


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2008/50/EY.)

KOMISSION LAUSUNTOANNETTAESSA UUTTA DIREKTIIVIÄ ILMANLAADUSTA JA SEN PARANTAMISESTA EUROOPASSA

Komissio ottaa huomioon ilmanlaatua ja sen parantamista Euroopassa koskevan direktiivin tekstin, jonka neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet. Erityisesti komissio ottaa huomioon sen merkityksen, jonka Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot antavat direktiivin 22 artiklan 4 kohdassa ja johdanto-osan 16 kappaleessa niille yhteisön toimenpiteille, joilla vähennetään ilman epäpuhtauksien päästöjä niiden lähteellä.

Komissio myöntää, että on tarpeen vähentää haitallisten ilman epäpuhtauksien päästöjä, jotta kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa asetettuja tavoitteita lähennyttäisiin merkittävästi. Komission tiedonannossa ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta esitellään suuri joukko mahdollisia yhteisön toimenpiteitä. Näissä ja muissa toimenpiteissä on edistytty huomattavasti strategian hyväksymisen jälkeen.

   Neuvosto ja parlamentti ovat jo hyväksyneet uuden lainsäädännön kevyiden hyötyajoneuvojen pakokaasupäästöjen rajoittamisesta.
   Komissio on hyväksynyt ehdotuksen uudesta lainsäädännöstä, jolla tehostetaan yhteisön teollisuuden päästöjä koskevaa lainsäädäntöä. Tämä koskee muun muassa voimaperäistä maataloutta harjoittavia laitoksia ja toimenpiteitä, jotka kohdistuvat pienemmän mittakaavan teollisiin polttolähteisiin.
   Komissio on hyväksynyt ehdotuksen uudesta lainsäädännöstä raskaissa hyötyajoneuvoissa käytettävien moottoreiden pakokaasupäästöjen rajoittamiseksi.
   Vuodeksi 2008 komissiolla on suunnitteilla neljä lainsäädäntöehdotusta, joilla
   lasketaan edelleen keskeisten epäpuhtauksien kansallisia päästörajoja;
   vähennetään päästöjä, jotka liittyvät bensiinikäyttöisten autojen tankkaamiseen huoltoasemilla;
   puututaan polttoaineiden, myös meriliikenteessä käytettävien, rikkipitoisuuteen.
   Lisäksi tehdään valmistelevia töitä seuraavien toimien toteutettavuuden selvittämiseksi:
   kotitalouksien lämmityskattiloiden ja lämminvesivaraajien ekosuunnittelun parantaminen ja päästöjen vähentäminen;
   maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa käytettävien liuottimien määrän vähentäminen;
   liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden päästöjen vähentäminen, millä maksimoidaan komission jo ehdottamasta työkoneiden polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä saatavat hyödyt.
   Komissio pyrkii edelleen myös laivojen päästöjen merkittävään vähentämiseen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) ja on sitoutunut tekemään ehdotuksia yhteisön toimenpiteistä, jolleivät IMO:n vuodeksi 2008 kaavaillut ehdotukset ole riittävän kunnianhimoisia.

Komissio on kuitenkin sitoutunut parempaa sääntelyä koskevan aloitteensa tavoitteisiin ja siihen, että ehdotuksiin on liitettävä kattava arvio vaikutuksista ja hyödyistä. Tältä osin komissio arvioi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti edelleen, onko tarpeen tehdä uusia lainsäädäntöehdotuksia, ja varaa itselleen oikeuden päättää ehdotusten tarpeellisuudesta ja esitysajankohdasta.

(1) EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 102.


Yhteisön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus ***I
PDF 184kWORD 227k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta (uudelleen laadittu) (KOM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD))
P6_TA(2007)0597A6-0345/2007

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0783),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 156 ja 71 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0474/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6-0345/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/...EY antamiseksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä (uudelleen laadittu toisinto)

P6_TC1-COD(2006)0273


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2008/57/EY.)


YMP:n suorat tukijärjestelmät ja maaseudun kehittämisen tuki (maaseuturahasto) *
PDF 348kWORD 126k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta (KOM(2007)0484 – C6-0283/2007 – 2007/0177(CNS))
P6_TA(2007)0598A6-0470/2007

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0484),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohdan 3 alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0283/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0470/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 A KAPPALE (uusi)
(1 a)  Täydentävät ehdot ovat jo nyt osoittautuneet hyvin merkittäväksi uudistetun yhteisen maatalouspolitiikan mukaiseksi menojen perustelemista koskevaksi välineeksi. Täydentävillä ehdoilla ei aseteta uusia velvoitteita viljelijöille eikä heitä oikeuteta uusiin tukiin ehtojen noudattamisen seurauksena. Niillä ainoastaan kytketään yhteen viljelijöille maksettavat suorat tuet ja julkiset palvelut, joita he tarjoavat yhteiskunnalle kokonaisuutena noudattamalla ympäristöä, elintarvikkeiden turvallisuutta ja eläinten hyvinvointia koskevaa yhteisön lainsäädäntöä. Yhteisön lainsäädännön vaatimukset ovat yleensä hyvin tiukkoja verrattuna muualla maailmassa sovellettaviin määräyksiin.
Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 1 B KAPPALE (uusi)
(1 b)  Koska EU pitää näitä korkeita vaatimuksia tärkeinä, uudistunut yhteinen maatalouspolitiikka on käytännössä muuttanut politiikan ensimmäisen pilarin tosiasialliseksi maaseudun kehittämispolitiikaksi, sillä viljelijöille maksetaan pikemminkin julkisten palveluiden tuottamisesta sen sijaan, että he saisivat tuotantoon kytkettyjä tukia ilman ehtoja. Täydentävien ehtojen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää järjestelmän täydellistä ymmärtämistä ja viljelijöiden yhteistyötä, mistä nykyisin on puutetta järjestelyn tilatasolla synnyttäneen pelon vuoksi. Jos tämä järjestely tunnettaisiin maatalousalalla paremmin, ehtojen noudattaminen olisi helpompaa. Erityisesti tätä asiaa koskevien EU:n 18 direktiivin ja asetuksen yksityiskohtien ymmärtäminen aiheuttaa kuitenkin huomattavia ongelmia viljelijöiden lisäksi myös jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 1 C KAPPALE (uusi)
(1 c)  Täydentävillä ehdoilla tukien maksaminen viljelijöille on liitetty 18 erilaisen EU:n direktiivin ja asetuksen noudattamiseen. Täydentävien ehtojen noudattamisen valvonta on jo niiden luonteen vuoksi mutkikasta. Täydentävien ehtojen järjestelmä edellyttää, että tarkastuksia toteuttavilla henkilöillä on kattavat tiedot maataloudesta ja he tuntevat maatalouden eri alat. On ehdottoman tärkeää kouluttaa asianmukaisesti viljelijöiden toiminnan tarkastuksia suorittavat henkilöt. Lisäksi tarkastajilla olisi oltava harkintavaltaa ottaa huomioon kaudelle epätyypilliset ja äkilliset tekijät, jotka vaikeuttavat järjestelmän täysimääräistä noudattamista – viljelijästä riippumattomista syistä.
Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 1 D KAPPALE (uusi)
(1 d)  Täydentävien ehtojen järjestelmää ja/tai yhteistä maatalouspolitiikkaa on todennäköisesti mukautettava lisää tulevaisuudessa, koska tällä hetkellä tukien määrä ei aina tunnu olevan oikeassa suhteessa asianomaisten viljelijöiden määräysten noudattamista koskeviin pyrkimyksiin siitä syystä, että tuet riippuvat yhä suuressa määrin aikaisemmista maksuperusteista. Erityisesti eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö on mitä ilmeisimmin kaikkein raskain karjankasvattajille, mikä ei kuitenkaan heijastu heidän tukitasostaan. Mikäli tuodut tuotteet kuitenkin täyttäisivät samat eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset, ei olisi tarvetta maksaa viljelijöille korvausta siitä, että he noudattavat yhteisön lainsäädäntöä tällä alalla. Komission on siksi pyrittävä siihen, että myös muut kuin kaupalliset huolenaiheet otetaan huomioon maahantuonnin kriteereinä Maailman kauppajärjestössä käytävien neuvotteluiden yhteydessä.
Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 1 E KAPPALE (uusi)
(1 e)  Täydentävien ehtojen järjestelmää olisi jatkuvasti yksinkertaistettava, parannettava ja yhdenmukaistettava. Komission olisi siksi esitettävä kertomus täydentävien ehtojen järjestelmän soveltamisesta kahden vuoden välein.
Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 1 F KAPPALE (uusi)
(1 f)  Täydentäviä ehtoja koskeva järjestelmä saisi viljelijöiden keskuudessa kaiken kaikkiaan enemmän tukea ja politiikka tehostuisi, jos hallintorasitetta vähennetään, tarkastuksia yhdenmukaistetaan, tarkastuksia yhdistetään myös unionin toimielimissä ja tuet maksetaan ajallaan.
Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 1 G KAPPALE (uusi)
(1 g)  Ennakkoilmoitus olennaisen tärkeä, jos halutaan edistää sääntöjen noudattamista. Se on tarpeen myös, jotta voidaan auttaa viljelijöitä, joista monet ovat osa-aikaisia, valmistautumaan tarkastuksiin. Ennalta ilmoittamattomilla tarkastuksilla ei ole todellista paikkaa järjestelmässä, sillä ne lisäävät yleistä täydentävien ehtojen järjestelmää kohtaan viljelijöiden keskuudessa tunnettua suhteetonta mutta perusteltua pelkoa; jos epäillään "tahallista ja vakavaa petosta", olisi käytettävä muita puuttumistapoja kuten jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Toteutettavien ennalta ilmoittamattomien tarkastusten olisi perustuttava toimivaltaisen viranomaisen saamiin luotettaviin tietoihin siitä, että tietyllä tilalla on vakava ongelma. Paikalla tehtävien tarkastusten tehokkuutta ei kuitenkaan saisi vaarantaa.
Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 1 H KAPPALE (uusi)
(1 h)  Viljelijöiden rasitteen rajoittamiseksi jäsenvaltioita ja yhteisön toimielimiä olisi kannustettava pitämään paikalla tehtävien tarkastusten ja valvontavirastojen määrä mahdollisimman pienenä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/20041 soveltamista. Jäsenvaltioiden olisi siksi annettava toteuttaa vähimmäismäärä tarkastuksia maksajaviraston tasolla. Lisäksi jäsenvaltioita ja unionin toimielimiä olisi kannustettava toteuttamaan lisätoimenpiteitä tarkastuksia suorittavien henkilöiden määrän rajoittamiseksi ja huolehtimaan siitä, että nämä henkilöt ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen, sekä rajaamaan enintään yhteen päivään ajanjakson, jonka kuluessa tietyllä tilalla voidaan suorittaa paikalla tehtävä tarkastus. Komission olisi tuettava jäsenvaltioita otosten yhdennettyä valintaa koskevien vaatimusten täyttämisessä. Paikalla tehtävien tarkastusten otosten valinnassa ei pitäisi ottaa huomioon erityisiä tarkastusten vähimmäismääriä, kuten täydentäviä ehtoja koskevaan järjestelmään liittyvissä erityisissä säännöksissä säädetään.
______
1 EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 972/2007 (EUVL L 216, 21.8.2007, s. 3).
Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 1 I KAPPALE (uusi)
(1 i)  Asetuksessa (EY) N:o 796/2004 säädetyt hallinnolliset ja paikalla tehtävät tarkastukset on toteutettava siten, että varmistetaan tehokkaasti tuen myöntämisedellytysten sekä täydentäviin ehtoihin liittyvien vaatimuksien ja standardien noudattaminen. Niiden on tarpeen täydentää toisiaan olemassa olevassa yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä, jotta ei synny päällekkäisyyksiä ja kaikki tarkastukset voidaan toteuttaa yhden tarkastuskäynnin osana.
Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 1 J KAPPALE (uusi)
(1 j)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että viljelijöitä ei rangaista kahteen kertaan (tukien vähentäminen tai poistaminen ja asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön noudattamatta jättämisestä aiheutuva sakko) samasta noudattamatta jättämistä koskevasta tapauksesta.
Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 1 K KAPPALE (uusi)
(1 k)  Täydentäviin ehtoihin liittyvien standardien, velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamatta jättämisen yhteydessä sovellettavat tukien vähennykset ovat erilaisia sen mukaan, katsotaanko noudattamatta jättämisen johtuvan tahallisesta teosta vai laiminlyönnistä. Samalla tavoin vähennysten olisi oltava oikeassa sääntöjenvastaisuuden kohteena olevan toiminta-alan merkitykseen tilalla, erityisesti kun tilalla harjoitetaan sekä sekaviljelyä että karjankasvatusta.
Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE
(2)  Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 44 artiklan 3 kohdassa säädetään, että viljelylohkojen, jotka vastaavat tukioikeuksiin liittyvää tukikelpoista hehtaarimäärää, on oltava viljelijän käytössä vähintään 10 kuukautta. Kokemuksen mukaan tämä edellytys saattaa rajoittaa merkittävästi maakaupan markkinoita ja aiheuttaa viljelijöille ja hallintovirkamiehille huomattavan hallinnollisen taakan. Mainitun ajanjakson lyhentäminen ei vaarantaisi täydentäviin ehtoihin liittyvien velvollisuuksien hallinnointia. Toisaalta jotta samasta alasta ei tehdä kahta hakemusta, on myös tarpeen vahvistaa päivämäärä, jona lohkojen on oltava viljelijän käytössä, Sen vuoksi on asianmukaista vahvistaa, että lohkojen on oltava viljelijän käytössä tukihakemuksen jättämisvuoden 15 päivänä kesäkuuta. Samaa sääntöä olisi sovellettava myös jäsenvaltioihin, jotka soveltavat yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää. Olisi myös vahvistettava säännöt, jotka koskevat täydentävien ehtojen mukaisia velvollisuuksia maata siirrettäessä.
(2)  Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 44 artiklan 3 kohdassa säädetään, että viljelylohkojen, jotka vastaavat tukioikeuksiin liittyvää tukikelpoista hehtaarimäärää, on oltava viljelijän käytössä vähintään 10 kuukautta. Kokemuksen mukaan tämä edellytys saattaa rajoittaa merkittävästi maakaupan markkinoita ja aiheuttaa viljelijöille ja hallintovirkamiehille huomattavan hallinnollisen taakan. Mainitun ajanjakson lyhentäminen ei vaarantaisi täydentäviin ehtoihin liittyvien velvollisuuksien hallinnointia. Toisaalta jotta samasta alasta ei tehdä kahta hakemusta, on myös tarpeen vahvistaa päivämäärä, jona lohkojen on oltava viljelijän käytössä. Sen vuoksi on asianmukaista vahvistaa, että lohkojen on oltava viljelijän käytössä tukihakemuksen jättämisvuoden kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavana viimeisenä jättämispäivänä. Samaa sääntöä olisi sovellettava myös jäsenvaltioihin, jotka soveltavat yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää. Olisi myös vahvistettava säännöt, jotka koskevat täydentävien ehtojen mukaisia velvollisuuksia maata siirrettäessä.
Tarkistus 13
JOHDANTO-OSAN 7 A KAPPALE (uusi)
(7 a)  Viljelijä ilmoittaa yhtenäishakemuksessaan muun muassa maatalouskäytössä olevan pinta-alan, kyseisen järjestelmän tai kyseiset järjestelmät ja tukioikeutensa sekä antaa ilmoituksen siitä, että hän tuntee kyseisen tuen myöntämisedellytykset. Näiden edellytysten olisi oltava sekä tukikelpoisuusedellytysten että tuen myöntämisen ehtona olevien, kansanterveyteen, eläinten ja kasvien terveyteen, eläinten hyvinvointiin ja ympäristön huomioon ottamiseen liittyvien perusteiden mukaisia. Viljelijä sitoutuu kyseisellä ilmoituksella noudattamaan näitä erilaisia ehtoja ja sopimuksia.
Tarkistus 14
1 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)
4 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (asetus (EY) N:o 1782/2003)
(-1) Lisätään 4 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
"Direktiivien osalta komissio huolehtii siitä, että 1 kohdassa tarkoitettujen alojen lakisääteiset hoitovaatimukset otetaan kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukaisella tavalla osaksi kansallista lainsäädäntöä."
Tarkistus 15
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA
6 artiklan 1 kohta (asetus (EY) N:o 1782/2003)
a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:
Poistetaan.
"1. Jos lakisääteisiä hoitovaatimuksia tai hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusta ei jonakin kalenterivuonna, (jäljempänä "asianomainen kalenterivuosi") noudateta, tukihakemuksen jättäneelle viljelijälle asianomaisena kalenterivuonna myönnettävien suorien tukien kokonaismäärää vähennetään tai määrä perutaan 7 artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti sen jälkeen kun on ensin sovellettu 10 ja 11 artiklaa.
Jollei 2 kohdassa toisin säädetä, tukihakemuksen jättänyttä viljelijää pidetään vastuullisena, jollei hän voi osoittaa, että noudattamatta jättäminen ei ole seurausta toiminnasta tai laiminlyönnistä, joka johtuu suoraan:
a) hänestä itsestään, tai
b) jos maatalousmaa on siirretty asianomaisen kalenterivuoden aikana,
– siirronsaajasta, jos siirto on tapahtunut 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun päivämäärän ja seuraavan kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta välillä;
– siirtäjästä, jos siirto on tapahtunut asianomaisen kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta ja 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun päivämäärän välillä."
Tarkistus 31
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA
6 artiklan 3 kohdan 1 alakohta (asetus (EY) N:o 1782/2003)
3.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, ja 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa yksityiskohtaisissa säännöissä säädettyjen edellytysten mukaisesti jäsenvaltiot voivat päättää olla tekemättä vähennystä, jonka määrä on enintään 50 euroa viljelijää ja kalenterivuotta kohti.
3.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, ja 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa yksityiskohtaisissa säännöissä säädettyjen edellytysten mukaisesti jäsenvaltiot voivat päättää olla tekemättä vähennystä, jonka määrä on enintään 100 euroa viljelijää ja kalenterivuotta kohti.
Tarkistus 17
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA
6 artiklan 3 kohdan 2 alakohta (asetus (EY) N:o 1782/2003)
Toimivaltaisen viranomaisen on kuitenkin harjoitettava erityisseurantaa kaikkiin havaittuihin sääntöjenvastaisuuksiin. Kaikki tällaiset havainnot, seurantatoimet ja tilanteen korjaamiseksi toteutettavat toimet on ilmoitettava viljelijälle.
Toimivaltaisen viranomaisen on kuitenkin harjoitettava riskianalyysin yhteydessä erityisseurantaa kaikkiin havaittuihin sääntöjenvastaisuuksiin. Kaikki tällaiset havainnot, seurantatoimet ja tilanteen korjaamiseksi toteutettavat toimet on ilmoitettava viljelijälle. Tätä alakohtaa ei sovelleta, kun viljelijä on toteuttanut viipymättä korjaavia toimia todetun sääntöjenvastaisuuden poistamiseksi.
Tarkistus 18
1 ARTIKLAN 2 KOHTA
7 artiklan 2 kohdan 3 alakohta (asetus (EY) N:o 1782/2003)
Toimivaltaisen viranomaisen on kuitenkin sovellettava erityisseurantaa kaikkiin havaittuihin vähäisiin sääntöjenvastaisuuksiin. Kaikki tällaiset havainnot, seurantatoimet ja tilanteen korjaamiseksi toteutettavat toimet on ilmoitettava viljelijälle. Tätä alakohtaa ei sovelleta, kun viljelijä on toteuttanut viipymättä korjaavia toimia todetun sääntöjenvastaisuuden poistamiseksi.
Poistetaan.
Tarkistus 19
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)
7 artiklan 4 kohdan 1 a alakohta (asetus (EY) N:o 1782/2003)
(2 a)  Lisätään 7 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:
"Uusissa jäsenvaltioissa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa vähennysprosentissa otetaan joka tapauksessa huomioon tiettynä vuotena sovellettavan tukien lisäystä koskevan aikataulun asianomainen prosenttiosuus 143 a artiklan mukaisesti."
Tarkistus 20
1 ARTIKLAN 2 B KOHTA (uusi)
7 artiklan 4 a kohta (uusi) (asetus (EY) N:o 1782/2003)
(2 b)  Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:
"4 a. Mikäli tukien alentamista tai maksamatta jättämistä sovelletaan 25 artiklan mukaisen paikan päällä tehdyn tarkastuksen aikana havaitun noudattamatta jättämisen seurauksena, sakkoa ei määrätä vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti samasta noudattamatta jättämistä koskevasta tapauksesta.
Jos kansallisen lainsäädännön noudattamatta jättämisen seurauksena on määrätty sakko, tukien alentamista tai maksamatta jättämistä ei määrätä samasta noudattamatta jättämistä koskevasta tapauksesta."
Tarkistus 21
1 ARTIKLAN 2 C KOHTA (uusi)
8 artikla (asetus (EY) N:o 1782/2003)
(2 c)  Korvataan 8 artikla seuraavasti:
"8 artikla
Uudelleentarkastelu
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007 ja sen jälkeen kahden vuoden välein kertomuksen täydentäviä ehtoja koskevan järjestelmän soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on erityisesti
– tarkistaa liitteessä III tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia,
– yksinkertaistaa ja parantaa lakisääteisiä hoitovaatimuksia koskevan luettelon mukaista lainsäädäntöä ja purkaa sen sääntelyä kiinnittämällä erityistä huomiota nitraatteja koskevaan lainsäädäntöön,
– yksinkertaistaa, parantaa ja yhdenmukaistaa voimassa olevia valvontajärjestelmiä ottaen huomioon mahdollisuudet, joita tarjoutuu indikaattoreiden laatimisesta, pullonkauloihin perustuvasta valvonnasta, yksityisten sertifiointijärjestelmien jo tekemästä valvonnasta, lakisääteisten hoitovaatimusten kansallisten soveltamissäännösten nojalla jo tehdystä valvonnasta sekä tieto- ja viestintätekniikasta,
Kertomuksiin on myös sisällyttävä täydentävien ehtojen järjestelmän kokonaiskustannuksia koskeva arvio kertomuksen julkaisemista edeltäneeltä vuodelta."
Tarkistus 22
1 ARTIKLAN 2 D KOHTA (uusi)
18 artiklan 1 kohdan e alakohta (asetus (EY) N:o 1782/2003)
(2 d)  Korvataan 18 artiklan 1 kohdan e alakohta seuraavasti:
"e) yhdennetty valvontajärjestelmä, joka kattaa erityisesti tukikelpoisuusedellytysten ja täydentäviin ehtoihin liittyvien vaatimusten tarkastamisen;"
Tarkistus 23
1 ARTIKLAN 2 E KOHTA (uusi)
25 artikla (asetus (EY) N:o 1782/2003)
(2 e)  Korvataan 25 artikla seuraavasti:
"25 artikla
Täydentäviä ehtoja koskevat tarkastukset
1.  Jäsenvaltioiden on tehtävä paikalla tarkastuksia selvittääkseen, noudattavatko viljelijät 1 luvussa tarkoitettuja velvoitteita. Tällaiset tiettyä tilaa koskevat tarkastukset on suoritettava enintään yhden päivän kuluessa.
2.  Jäsenvaltiot voivat käyttää nykyisiä hallinto- ja valvontajärjestelmiään todentaakseen 1 luvussa tarkoitettujen lakisääteisten hoitovaatimusten ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen noudattamisen.
Jäsenvaltioiden on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan tietyllä tilalla paikalla tehtäviä tarkastuksia suorittavien tarkastuslaitosten ja henkilöiden määrää.
Näiden järjestelmien ja erityisesti direktiivin 92/102/ETY, asetuksen (EY) N:o 1782/2003, asetuksen (EY) N:o 1760/2000 ja asetuksen (EY) N:o 21/2004 mukaisesti perustetun eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän on oltava tämän asetuksen 26 artiklassa tarkoitetulla tavalla yhteensopiva yhdennetyn järjestelmän kanssa.
3.  Jäsenvaltioiden on pyrittävä suunnittelemaan tarkastukset siten, että tilat, joilla voidaan parhaiten suorittaa tarkastuksia tiettynä aikana vuodesta, todellakin tarkastetaan kyseisenä ajanjaksona. Jos tarkastuslaitos ei kuitenkaan kausiluonteisista syistä pysty tarkastamaan kokonaan tai osittain tiettyä lakisääteistä hoitovaatimusta tai hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusta paikalla tehtävän tarkastuksen aikana, vaatimukset katsotaan täytetyiksi."
Tarkistus 24
1 ARTIKLAN 3 KOHTA
44 artiklan 3 kohta (asetus (EY) N:o 1782/2003)
Jollei kyseessä ole ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet, kyseisten lohkojen on oltava viljelijän käytössä tukihakemuksen jättämisvuoden 15 päivänä kesäkuuta.
Jollei kyseessä ole ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet, kyseisten lohkojen on oltava viljelijän käytössä tukihakemuksen jättämisvuoden kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavana viimeisenä jättämispäivänä.
Tarkistus 25
1 ARTIKLAN 5 KOHDAN A ALAKOHTA
143 b artiklan 5 kohdan 1 alakohta (asetus (EY) N:o 1782/2003)
Jollei kyseessä ole ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet, kyseisten lohkojen on oltava viljelijän käytössä tukihakemuksen jättämisvuoden 15 päivänä kesäkuuta.
Jollei kyseessä ole ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet, kyseisten lohkojen on oltava viljelijän käytössä tukihakemuksen jättämisvuoden kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavana viimeisenä jättämispäivänä.
Tarkistus 26
1 ARTIKLAN 5 KOHDAN B ALAKOHTA
143 b artiklan 6 kohdan 3 alakohta (asetus (EY) N:o 1782/2003)
Edellä olevan 3, 4, 6, 7 ja 9 artiklan soveltaminen on 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2008 välisenä aikana uusille jäsenvaltioille valinnaista siltä osin kuin kyseiset säännökset liittyvät lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä tukia saavan viljelijän on 1 päivästä tammikuuta 2009 noudatettava liitteessä III tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia seuraavan aikataulun mukaisesti:
Edellä olevan 3, 4, 6, 7 ja 9 artiklan soveltaminen on 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2008 välisenä aikana uusille jäsenvaltioille valinnaista siltä osin kuin kyseiset säännökset liittyvät lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä tukia saavan viljelijän on 1 päivästä tammikuuta 2009 noudatettava liitteessä III tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia seuraavan aikataulun mukaisesti:
a)  A kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009;
a)  A kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009;
b)  B kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010;
b)  B kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011;
c)  C kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.
c)  C kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.
Bulgariassa ja Romaniassa asetuksen 3, 4, 6, 7 ja 9 artiklan soveltaminen on kuitenkin valinnaista 31 päivään joulukuuta 2011 saakka siltä osin kuin kyseiset säännökset liittyvät lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä tukia saavan viljelijän on 1 päivästä tammikuuta 2012 noudatettava liitteessä III tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia seuraavan aikataulun mukaisesti:
Bulgariassa ja Romaniassa asetuksen 3, 4, 6, 7 ja 9 artiklan soveltaminen on kuitenkin valinnaista 31 päivään joulukuuta 2011 saakka siltä osin kuin kyseiset säännökset liittyvät lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä tukia saavan viljelijän on 1 päivästä tammikuuta 2012 noudatettava liitteessä III tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia seuraavan aikataulun mukaisesti:
a)  A kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012;
a)  A kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012;
b)  B kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013;
b)  B kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014;
c)  C kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.
c)  C kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.
Uudet jäsenvaltiot voivat soveltaa tätä vaihtoehtoa myös silloin, jos ne päättävät lopettaa yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltamisen ennen 9 kohdassa säädetyn soveltamiskauden päättymistä.
Uudet jäsenvaltiot voivat soveltaa tätä vaihtoehtoa myös silloin, jos ne päättävät lopettaa yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltamisen ennen 9 kohdassa säädetyn soveltamiskauden päättymistä.
Tarkistus 27
1 ARTIKLAN 5 KOHDAN C ALAKOHTA
143 b artiklan 9 kohdan 1 virke (asetus (EY) N:o 1782/2003)
Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on kunkin uuden jäsenvaltion käytettävissä soveltamiskauden, joka päättyy vuoden 2010 lopussa.
Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on kunkin uuden jäsenvaltion käytettävissä soveltamiskauden, joka päättyy vuoden 2013 lopussa.
Tarkistus 28
1 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)
145 artiklan m alakohta (asetus (EY) N:o 1782/2003)
(5 a)  Korvataan 145 artiklan m alakohta seuraavasti:
"m) Hallinnollisia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia ja kaukokartoitustarkastuksia koskevat säännöt. Toisen osaston 1 luvun mukaisista tarkastuksista annetuilla säännöillä on varmistettava, että paikalla tehtävistä tarkastuksista annetaan säännöllisesti ja riittävällä tavalla ennakkoilmoitus, mikäli tämä ei vaaranna tarkastusten todellista tavoitetta. Säännöillä on myös kannustettava jäsenvaltioita laatimaan hyvin toimiva ja johdonmukainen valvontajärjestelmä."
Tarkistus 29
2 ARTIKLA
51 artiklan 3 kohdan 2 alakohta (asetus (EY) N:o 1698/2005)
Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2008. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä tukia saavan viljelijän on 1 päivästä tammikuuta 2009 noudatettava asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä III tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia seuraavan aikataulun mukaisesti:
Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2008. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä tukia saavan viljelijän on 1 päivästä tammikuuta 2009 noudatettava asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä III tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia seuraavan aikataulun mukaisesti:
a)  A kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009;
a)  A kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009;
b)  B kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010;
b)  B kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011;
c)  C kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.
c)  C kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013;
Bulgariassa ja Romaniassa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 3, 4, 6, 7 ja 9 artiklan soveltaminen on kuitenkin valinnaista 31 päivään joulukuuta 2011 saakka siltä osin kuin kyseiset säännökset liittyvät lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä tukia saavan viljelijän on 1 päivästä tammikuuta 2012 noudatettava asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä III tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia seuraavan aikataulun mukaisesti:
Bulgariassa ja Romaniassa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 3, 4, 6, 7 ja 9 artiklan soveltaminen on kuitenkin valinnaista 31 päivään joulukuuta 2011 saakka siltä osin kuin kyseiset säännökset liittyvät lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä tukia saavan viljelijän on 1 päivästä tammikuuta 2012 noudatettava asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä III tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia seuraavan aikataulun mukaisesti:
a)  A kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012;
a)  A kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012;
b)  B kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013;
b)  B kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014;
c)  C kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.
c) C kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016;

Alkuperämerkinnät
PDF 131kWORD 56k
Euroopan parlamentin kannanotto alkuperämerkintöihin
P6_TA(2007)0599P6_DCL(2007)0075

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman alkuperämerkinnöistä(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 116 artiklan,

A.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni pitää avoimuutta kuluttajia kohtaan erittäin tärkeänä ja että tuotteiden alkuperän ilmoittaminen on olennaisen tärkeää tässä suhteessa,

B.   ottaa huomioon, että tapaukset, joissa Eurooppaan tuotujen tuotteiden alkuperästä annetaan harhaanjohtavia ja vääriä tietoja, ovat lisääntymässä ja että ne saattavat vaarantaa kuluttajien turvallisuuden,

C.   ottaa huomioon, että Lissabonin strategian tavoitteena on EU:n talouden vahvistaminen parantamalla EU:n teollisuusyritysten kilpailukykyä maailmanlaajuisesti,

D.   ottaa huomioon, että jotkut EU:n tärkeimmistä kauppakumppaneista, kuten Yhdysvallat, Japani ja Kanada, ovat säätäneet pakollisista alkuperämerkinnöistä,

1.   painottaa jälleen kerran, että eurooppalaisilla kuluttajilla on oikeus saada välittömästi tietoa ostamistaan tuotteista; korostaa, että väärien tietojen tietoinen antaminen tuotteiden alkuperästä on, kuten mikä tahansa petollinen menettely, tuomittavaa; katsoo, että on taattava tasavertaiset toimintamahdollisuudet EU:n kauppakumppanien kanssa reilun kaupan ehtojen mukaisesti;

2.   antaa täyden tukensa komission ehdotukselle neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä;

3.   kehottaa Euroopan unionin jäsenvaltioita kuluttajien ja teollisuuden etujen turvaamiseksi ja EU:n kilpailukyvyn parantamiseksi hyväksymään asetuksen viipymättä;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Allekirjoittaneet

Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Roberta Alma Anastase, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Alexandru Athanasiu, Robert Atkins, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Tiberiu Bărbuleţiu, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Slavi Binev, Šarūnas Birutis, Guy Bono, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Umberto Bossi, Costas Botopoulos, Jean-Louis Bourlanges, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Hiltrud Breyer, André Brie, Elmar Brok, Renato Brunetta, Danutė Budreikaitė, Wolfgang Bulfon, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Joan Calabuig Rull, Mogens N.J. Camre, Marco Cappato, Carlos Carnero González, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Giulietto Chiesa, Desislav Chukolov, Silvia Ciornei, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Giovanna Corda, Thierry Cornillet, Fausto Correia, Paolo Costa, Paul Marie Coûteaux, Michael Cramer, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki, Joseph Daul, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Panayiotis Demetriou, Gianni De Michelis, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Alexandra Dobolyi, Brigitte Douay, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Cristian Dumitrescu, Michl Ebner, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Carmen Fraga Estévez, Armando França, Monica Frassoni, Ingo Friedrich, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Ovidiu Victor Ganţ, Vicente Miguel Garcés Ramón, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Gian Paolo Gobbo, Robert Goebbels, Lutz Goepel, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Vasco Graça Moura, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Adeline Hazan, Eduard Raul Hellvig, Jacky Hénin, Edit Herczog, Luis Herrero-Tejedor, Jim Higgins, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Marie Anne Isler Béguin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Georg Jarzembowski, Rumiana Jeleva, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Sándor Kónya-Hamar, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Barbara Kudrycka, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, André Laignel, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Jörg Leichtfried, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Marie-Noëlle Lienemann, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Raffaele Lombardo, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Sérgio Marques, Maria Martens, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Ana Mato Adrover, Marios Matsakis, Maria Matsouka, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Dan Mihalache, Francisco José Millán Mon, Nickolay Mladenov, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Francesco Musotto, Alessandra Mussolini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Pasqualina Napoletano, Hartmut Nassauer, Robert Navarro, Bill Newton Dunn, Angelika Niebler, Achille Occhetto, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Ria Oomen-Ruijten, Josu Ortuondo Larrea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Doris Pack, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Aldo Patriciello, Maria Petre, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Radu Podgorean, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hans-Gert Pöttering, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Adriana Poli Bortone, José Javier Pomés Ruiz, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Michel Rocard, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Wojciech Roszkowski, Dagmar Roth-Behrendt, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Tokia Saïfi, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Inger Segelström, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Peneda, Marek Siwiec, Alyn Smith, Renate Sommer, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Gabriele Stauner, Dirk Sterckx, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Károly Ferenc Szabó, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Karl von Wogau, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Nicola Zingaretti, Tadeusz Zwiefka

(1) EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 881.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö