Index 
Antagna texter
Tisdagen den 11 december 2007 - Strasbourg
Ändring av avtalet mellan EG och Marocko om vissa luftfartsaspekter med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning *
 Ändring av avtalen om vissa luftfartaspekter mellan EG och Georgien, Libanon, Maldiverna, Moldavien, Singapore och Uruguay med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning *
 Anpassning av bilaga VIII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien *
 Export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp *
 Kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I
 Icke-automatiska vågar (kodifierad version) ***I
 Gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder (kodifierad version) *
 Lägsta djurskyddskrav för kalvar (kodifierad version) *
 Saluföring av fruktplantor avsedda för fruktproduktion och förökningsmaterial av fruktplantor (omarbetning) *
 Tillfälliga bestämmelser om mervärdesskattesatser *
 Upprättandet av det gemensamma företaget Artemis *
 Upprättandet av det gemensamma företaget Eniac *
 Upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel *
 Upprättandet av det gemensamma företaget Clean Sky *
 Dipolomatiskt och konsulärt skydd av unionsmedborgare
 Förslag till ändringsbudget nr 7/2007
 En papperslös förvaltning för tull och handel ***II
 Gemenskapens politik för havsmiljön ***II
 Luftkvalitet och renare luft i Europa ***II
 Driftskompatibilitet hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) ***I
 System för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) *
 Ursprungsmärkning

Ändring av avtalet mellan EG och Marocko om vissa luftfartsaspekter med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning *
PDF 190kWORD 77k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Marocko om vissa luftfartsaspekter med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0497 – C6-0329/2007 – 2007/0183(CNS))
P6_TA(2007)0578A6-0457/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0497),

–   med beaktande av artikel 80 samt artikel 300.2 och 300.4 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0329/2007),

–   med beaktande av artiklarna 51, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0457/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Konungariket Marocko parlamentets ståndpunkt.


Ändring av avtalen om vissa luftfartaspekter mellan EG och Georgien, Libanon, Maldiverna, Moldavien, Singapore och Uruguay med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning *
PDF 192kWORD 77k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av protokoll om ändring av avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering, Republiken Libanon, Republiken Maldiverna, Republiken Moldavien, Republiken Singapores regering respektive Republiken Uruguay om vissa luftfartaspekter med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0366 – C6-0265/2007 – 2007/0125(CNS))
P6_TA(2007)0579A6-0456/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0366),

–   med beaktande av artiklarna 80.2 och 300.2 första stycket första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0265/2007),

–   med beaktande av artiklarna 51, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0456/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Georgiens regering, Republiken Libanon, Republiken Maldiverna, Republiken Moldavien, Republiken Singapores regering respektive Republiken Uruguay parlamentets ståndpunkt.


Anpassning av bilaga VIII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien *
PDF 192kWORD 77k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets beslut om anpassning av bilaga VIII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien (KOM(2007)0594 – C6-0405/2007 – 2007/0217(CNS))
P6_TA(2007)0580A6-0455/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0594),

–   med beaktande av artikel 34.4 i anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0405/2007),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0455/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen


Export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp *
PDF 192kWORD 77k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 386/90 om kontroll i samband med export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp (KOM(2007)0489 – C6-0282/2007 – 2007/0178(CNS))
P6_TA(2007)0581A6-0478/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0489),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0282/2007),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0478/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I
PDF 192kWORD 77k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (KOM(2007)0319 – C6-0175/2007 – 2007/0117(COD))
P6_TA(2007)0582A6-0474/2007

(Medbeslutandeförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0319),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 95, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0175/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0474/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Icke-automatiska vågar (kodifierad version) ***I
PDF 191kWORD 78k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om icke-automatiska vågar (kodifierad version) (KOM(2007)0446 – C6-0241/2007 – 2007/0164(COD))
P6_TA(2007)0583A6-0473/2007

(Medbeslutandeförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0446),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 95, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0241/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0473/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder (kodifierad version) *
PDF 192kWORD 77k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets förordning (Euratom) om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (kodifierad version) (KOM(2007)0302 – C6-0205/2007 – 2007/0103(CNS))
P6_TA(2007)0584A6-0475/2007

(Samrådsförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0302),

–   med beaktande av artikel 31 i Euratomfördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0205/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0475/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Lägsta djurskyddskrav för kalvar (kodifierad version) *
PDF 191kWORD 77k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets direktiv om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar (kodifierad version) (KOM(2006)0258 – C6-0200/2006 – 2006/0097(CNS))
P6_TA(2007)0585A6-0476/2007

(Samrådsförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0258),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0200/2006),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0476/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Saluföring av fruktplantor avsedda för fruktproduktion och förökningsmaterial av fruktplantor (omarbetning) *
PDF 317kWORD 119k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets direktiv om saluföring av fruktplantor avsedda för fruktproduktion och förökningsmaterial av fruktplantor (omarbetad version) (KOM(2007)0031 – C6-0093/2007 –2007/0014 (CNS))
P6_TA(2007)0586A6-0480/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM (2007)0031),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0093/2007),

–   med beaktande av interinstitutionellt avtal av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 80 a i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0480/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 6
(6)  Gemenskapsregler bör fastställas för de fruktsläkten och -arter som är av särskild ekonomisk betydelse inom gemenskapen, genom införande av ett gemenskapsförfarande som gör det möjligt att vid en senare tidpunkt införa andra släkten och arter i förteckningen över släkten och arter som detta direktiv skall tillämpas på. De släkten och arter som ingår i förteckningen bör vara sådana som odlas på bred basis i medlemsstaterna och för vars förökningsmaterial det finns en väsentlig marknad som omfattar mer än en medlemsstat.
(6)  Gemenskapsregler bör fastställas för de fruktsläkten och -arter som är av särskild ekonomisk betydelse inom gemenskapen, genom införande av ett gemenskapsförfarande som gör det möjligt att vid en senare tidpunkt införa andra släkten och arter i förteckningen över släkten och arter som detta direktiv ska tillämpas på. De släkten och arter som ingår i förteckningen bör vara sådana som odlas på bred basis i medlemsstaterna och för vars förökningsmaterial det finns en väsentlig marknad.
Ändring 2
Skäl 11
(11)  Genetiskt modifierade fruktplantor bör inte godkännas för registrering i katalogen om inte alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att undvika varje risk för människors hälsa och miljön i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder.
(11)  Genetiskt modifierade fruktplantor bör inte godkännas för registrering i katalogen, förutom som grundstammar på vilka de önskade sorterna ska ympas och förutsatt att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att undvika varje risk för människors hälsa och miljön i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder. I sådana fall bör syftet med den genetiska modifieringen anges.
Ändring 4
Skäl 15
(15)  Leverantörer som endast saluför fruktplantor eller förökningsmaterial till personer som inte bedriver yrkesmässig verksamhet med produktion eller försäljning av fruktplantor eller förökningsmaterial bör undantas från registreringsskyldigheten.
utgår
Ändring 5
Skäl 15a (nytt)
(15a)  Leverantörer som saluför förökningsmaterial eller fruktplantor bör vara specialiserade inom denna sektor.
Ändring 6
Skäl 16a (nytt)
(16a)  Om en producent ska kunna beviljas gemenskapsmedel för att plantera fruktträdgårdar bör dessutom det förökningsmaterial som används komma från officiellt registrerade leverantörer.
Ändring 7
Skäl 17
(17)  Detta mål kan bäst uppnås antingen genom allmän kunskap om sorten, särskilt när det gäller gamla sorter, eller genom tillgång till en beskrivning som grundar sig på Gemenskapens växtsortsmyndighets protokoll, eller där sådana saknas, på andra internationella och nationella regler.
(17)  Detta mål kan bäst uppnås antingen genom allmän kunskap om sorten, särskilt när det gäller gamla sorter, eller genom tillgång till en beskrivning som grundar sig på Gemenskapens växtsortsmyndighets protokoll, eller där sådana saknas, på andra internationella och nationella regler. De sorter som saluförs bör därför föras in i den relevanta förteckningen.
Ändring 8
Skäl 22
(22)  Regler bör fastställas som vid tillfälliga leveranssvårigheter på grund av naturkatastrofer, såsom bränder, stormar och missväxt eller oförutsedda omständigheter, möjliggör saluföring under en begränsad period och på vissa villkor av förökningsmaterial och fruktplantor som omfattas av mindre stränga krav än de som återfinns i detta direktiv.
(22)  Regler bör fastställas som vid tillfälliga leveranssvårigheter på grund av naturkatastrofer, såsom bränder, stormar eller oförutsedda omständigheter, möjliggör saluföring under en begränsad period och på vissa villkor av förökningsmaterial och fruktplantor som omfattas av mindre stränga krav än de som återfinns i detta direktiv.
Ändring 9
Skäl 23
(23)  I enlighet med proportionalitetsprincipen bör det bli möjligt för medlemsstaterna att undanta små producenter från märkningskraven och från kontroller och officiella inspektioner, om deras samlade produktion och försäljning av förökningsmaterial och fruktplantor är avsedd för slutlig användning av personer på den lokala marknaden vilka inte bedriver yrkesmässig växtproduktion ("lokal omsättning").
utgår
Ändring 10
Skäl 25
(25)  Det bör fastställas att saluföring inom gemenskapen av förökningsmaterial och fruktplantor som produceras i tredjeländer kan tillåtas, under förutsättning att alltid samma garantier lämnas som för förökningsmaterial och fruktplantor som produceras inom gemenskapen och att gemenskapsreglerna iakttas.
(25)  Det bör fastställas att saluföring inom gemenskapen av förökningsmaterial och fruktplantor som produceras i tredjeländer kan tillåtas, under förutsättning att alltid samma garantier lämnas som för förökningsmaterial och fruktplantor som produceras inom gemenskapen och att gemenskapsreglerna iakttas. Företag som exporterar förökningsmaterial och fruktplantor i tredjeländer bör registreras.
Ändring 11
Artikel 2, led 4
4) klon: den vegetativa avkomman av en sort som överensstämmer med den ursprungliga fruktplantan, som är vald med utgångspunkt i sin olikartade identitet, sina fenotypiska egenskaper och sitt sundhetstillstånd.
4) klon: den vegetativa avkomman av en sort av en fruktart som överensstämmer med den ursprungliga fruktplantan, som är vald med utgångspunkt i sin olikartade identitet, sina fenotypiska egenskaper och sitt sundhetstillstånd.
Ändring 12
Artikel 2, punkt 8, led e
e) vid en officiell inspektion har konstaterats uppfylla villkoren i a–d.
e) vid stickprov under en officiell inspektion har konstaterats uppfylla villkoren i a–d.
Ändring 13
Artikel 2, punkt 11, led a
a) en myndighet som är inrättad eller utsedd av medlemsstaten, står under den nationella regeringens tillsyn och är ansvarig för frågor som rör kvaliteten på förökningsmaterial och fruktplantor,
a) en myndighet som är inrättad eller utsedd av medlemsstaten, står under den nationella regeringens tillsyn och är ansvarig för att genomföra inspektioner och kontroller när det gäller frågor som rör kvaliteten, certifieringen och växtskyddet med avseende på förökningsmaterial och fruktplantor,
Ändring 14
Artikel 3, punkt 1, led a
a) förökningsmaterialet har certifierats officiellt som utgångsmaterial, elitmaterial eller certifierat material eller om det vid en officiell inspektion har konstaterats utgöra CAC-material,
a) förökningsmaterialet har certifierats officiellt som utgångsmaterial, elitmaterial eller certifierat material eller om det uppfyller kraven för CAC-material,
Ändring 15
Artikel 3, punkt 1, led b
b) fruktplantorna har certifierats officiellt som certifierat material eller vid en officiell inspektion har konstaterats utgöra CAC-material,
utgår
Ändring 16
Artikel 3, punkt 2
2.  Om en sort utgörs av en genetiskt modifierad organism i den mening som avses i artikel 2.1 och 2.2 i direktiv 2001/18/EG får sorten godkännas för registrering i katalogen endast om den har godkänts i enlighet med det direktivet eller förordning (EG) nr 1829/2003.
2.  Om en sort utgörs av en genetiskt modifierad organism i den mening som avses i artikel 2.1 och 2.2 i direktiv 2001/18/EG får sorten godkännas för registrering i katalogen endast om den har godkänts i enlighet med det direktivet eller förordning (EG) nr 1829/2003 och förutsatt att den kommer att användas som grundstam på vilken den önskade sorten kommer att ympas.
Ändring 17
Artikel 3, punkt 2a (ny)
2a.  Om en sort är genetiskt modifierad i den mening som avses i artikel 2.1 och 2.2 i direktiv 2001/18/EG ska en särskild riskbedömning äga rum, främst med hänsyn till människors hälsa och miljön, den måste märkas på lämpligt sätt så att köparen är informerad om att genetiskt modifierat material har levererats och syftet med den genetiska modifieringen måste anges.
Ändring 18
Artikel 3, punkt 3a (ny)
3a.  Saluföring genom officiellt registrerade leverantörer av förökningsmaterial och fruktplantor, som vederbörligen dokumenterats, ska anses vara en nödvändig förutsättning för att en producent ska kunna delta i samfinansierade program för plantering av fruktträdgårdar.
Ändring 19
Artikel 4, led ca (nytt)
ca) de kompletterande eller strängare villkor för förökningsmaterial och fruktplantor som medlemsstaterna får fastställa för sin egen inhemska produktion.
Ändring 20
Artikel 5, punkt 1
1.  Leverantörer skall vara officiellt registrerade med avseende på den verksamhet de bedriver enligt detta direktiv.
1.  Leverantörer ska vara officiellt registrerade med avseende på den verksamhet de bedriver enligt detta direktiv och ska inneha en licens för saluföring av förökningsmaterial, utfärdad enligt varje medlemsstats bestämmelser.
Ändring 21
Artikel 5, punkt 1a (ny)
1a.  Leverantörer som saluför förökningsmaterial eller fruktplantor ska vara specialiserade på detta område och vara agronomer eller företag som anställer personer med sådan kompetens.
Ändring 22
Artikel 5, punkt 1b (ny)
1b.  Medlemsstaterna ska säkerställa och kontrollera att leverantörerna vidtar nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelserna i detta direktiv följs i alla stadier av produktion och saluföring av förökningsmaterial och fruktplantor.
Ändring 23
Artikel 5, punkt 2
2.  Punkt 1 skall inte tillämpas på leverantörer som endast saluför till personer som inte bedriver yrkesmässig produktion, reproduktion eller försäljning av förökningsmaterial eller fruktplantor.
utgår
Ändring 24
Artikel 6, punkt 3, stycke 1
3.  Vid saluföring av förökningsmaterial och fruktplantor skall leverantören minst 12 månader framåt föra register över sin försäljning och sina inköp.
3.  Vid saluföring av förökningsmaterial och fruktplantor ska leverantören under minst fem år föra register över sin försäljning och sina inköp.
Ändring 25
Artikel 7, punkt 2
2.  När det gäller förökningsmaterial av en sort som är genetiskt modifierad, skall varje etikett och identifieringshandling, officiell eller annan, som fästs på eller åtföljer förökningsmaterialet enligt bestämmelserna i detta direktiv tydligt ange att sorten är genetiskt modifierad och specificera de genetiskt modifierade organismernas benämning.
2.  När det gäller förökningsmaterial av en sort som är genetiskt modifierad, ska varje etikett och identifieringshandling, officiell eller annan, som fästs på eller åtföljer förökningsmaterialet enligt bestämmelserna i detta direktiv tydligt ange att sorten är genetiskt modifierad och specificera de genetiskt modifierade organismernas benämning samt klargöra syftet med den genetiska modifieringen.
Ändring 26
Artikel 12, punkt 1a (ny)
1a.  Företag som exporterar förökningsmaterial och fruktplantor i tredjeländer ska registreras så att spårbarheten i alla stadier säkerställs.
Ändring 28
Artikel 19a (ny)
Artikel 19a
Bedömning av tillämpning
Inom fem år från dagen för antagandet av detta direktiv, ska kommissionen undersöka resultaten av dess tillämpning och förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport, som ska innehålla eventuella nödvändiga Ändring.
Ändring 29
Artikel 21
Medlemsstaterna får som en övergångsåtgärd fram till den 1 januari XXX tillåta saluföring inom sitt eget territorium av certifierat CAC-material som tagits från moderplantor som redan existerade på dagen för ikraftträdandet av detta direktiv.
Medlemsstaterna får som en övergångsåtgärd fram till 10 år från den dag då detta direktiv träder i kraft tillåta saluföring inom sitt eget territorium av certifierat CAC-material som tagits från moderplantor som redan existerade på dagen för ikraftträdandet av detta direktiv.
Ändring 30
Artikel 22, stycke 2a (nytt)
Tillämpningsföreskrifterna till direktiv 92/34/EEG, som ska upphävas, ska fortsätta att gälla tills de nya tillämpningsföreskrifterna har antagits.

(1) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Tillfälliga bestämmelser om mervärdesskattesatser *
PDF 209kWORD 95k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG med hänsyn till tillfälliga bestämmelser om mervärdesskattesatser (KOM(2007)0381 – C6-0253/2007 – 2007/0136(CNS))
P6_TA(2007)0587A6-0469/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0381),

–   med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0253/2007),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om andra mervärdesskattesatser än standardsatserna för mervärdesskatt (KOM(2007)0380),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0469/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet att underrätta parlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
SKÄL 1
(1)  I rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt tillåts vissa undantag i fråga om mervärdesskattesatser. Vissa av dessa undantag löper ut ett visst datum, medan andra löper fram till dess att slutgiltiga bestämmelser antagits.
(1)  I rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt tillåts vissa undantag i fråga om mervärdesskattesatser. Vissa av dessa undantag löper ut ett visst datum, medan andra löper fram till dess att slutgiltiga bestämmelser för transaktioner inom gemenskapen har antagits.
Ändring 2
SKÄL 1A (nytt)
(1a)  I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör gemenskapen inte inkräkta på medlemsstaternas befogenheter på området för indirekt beskattning utöver vad som är nödvändigt för att se till att den inre marknaden fungerar korrekt när det gäller fastställande av mervärdesskattesatser. Tjänster som tillhandahålls lokalt har i princip, om de inte omfattar gränsöverskridande verksamhet, ingen effekt på den inre marknaden.
Ändring 3
SKÄL 2
(2)  För att garantera en jämlikare behandling i olika medlemsstater bör undantag som inte strider mot den inre marknadens smidiga fungerande eller mot annan gemenskapspolitik förlängs till slutet av 2010, då den minimisats på 15% för mervärdesskattens standardsats löper ut, och experimentet med tillämpning av reducerade skattesatser för arbetsintensiva tjänster slutförts. Däremot bör vissa andra undantag inte förlängas.
(2)  För att garantera en jämlik behandling i olika medlemsstater bör undantag som inte strider mot den inre marknadens smidiga fungerande eller mot annan gemenskapspolitik förlängs till slutet av 2010, då den minimisats på 15 procent för mervärdesskattens standardsats löper ut, och experimentet med tillämpning av reducerade skattesatser för arbetsintensiva tjänster slutförts. Av särskilda skäl bör vissa andra undantag inte förlängas.
Ändring 4
SKÄL 2A (nytt)
(2a)  Perioden fram till den 31 december 2010 bör vara en tillräckligt lång tid för att rådet ska kunna enas om huruvida det ska frångå målet att införa ett slutgiltigt system för beskattning av transaktioner inom gemenskapen som grundas på principen om beskattning i ursprungslandet och på strategin för tillnärmning av mervärdesskattesatserna.
Ändring 5
SKÄL 2B (nytt)
(2b)  Perioden fram till den 31 december 2010 bör även vara tillräckligt lång för att rådet ska kunna enas om den slutgiltiga strukturen för mervärdesskattesatserna, som bör omfatta alternativ som ger medlemsstaterna möjlighet att tillämpa olika mervärdesskattesatser på villkor att den inre marknaden och annan gemenskapspolitik fungerar smidigt. Under denna period bör befintliga bestämmelser tillämpas på ett försiktigt sätt och vederbörlig hänsyn bör tas till gränsfall så att medlemsstater inte hindras från att eftersträva legitima politiska mål före eller efter rådet beslutar om den slutgiltiga strukturen för mervärdesskatten.
Ändring 6
SKÄL 2C (nytt)
(2c)  I enlighet med subsidiaritetsprincipen och efter det att rådet har beslutat om ett slutgiltigt system för beskattningen av transaktioner inom gemenskapen, bör medlemsstaterna kunna tillämpa reducerade skattesatser, eller i undantagsfall eventuellt till och med skattefrihet, för basvaror och bastjänster som mat och medicinsk behandling, av tydligt angivna sociala, ekonomiska och miljömässiga skäl och för slutkonsumentens bästa.
Ändring 7
SKÄL 2D (nytt)
(2d)  I enlighet med subsidiaritetsprincipen och efter det att rådet har beslutat om ett slutgiltigt system för beskattningen av transaktioner inom gemenskapen bör medlemsstaterna kunna tillämpa reducerade skattesatser, eller i undantagsfall eventuellt till och med skattefrihet, för tillhandahållande av lokala tjänster, däribland tjänster och tillhandahållande av varor som är förknippade med utbildning, välfärd, social trygghet och kultur.
Ändring 8
SKÄL 2E (nytt)
(2e)  Alla framtida system för beskattning av transaktioner inom gemenskapen bör vara öppna och bygga på en enkel administration.
Ändring 9
SKÄL 6
(6)  De undantag som beviljats Ungern och Slovakien bör inte förlängas eftersom dessa medlemsstater inte eller inte längre tillämpar en reducerad skattesats.
(6)  Det bör betonas att de medlemsstater som inte har tillämpat eller inte längre tillämpar några tillfälliga undantag i fråga om mervärdesskattesatser, vilka löpte ut 2007, bör ges möjlighet att till den 31 december 2010 tillämpa sådana tillfälliga undantag.

Upprättandet av det gemensamma företaget Artemis *
PDF 357kWORD 183k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem (KOM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))
P6_TA(2007)0588A6-0484/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0243),

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1) (budgetförordningen), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 47,

–   med beaktande av artiklarna 171 och 172 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0172/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för rättsliga frågor och budgetkontrollutskottet (A6-0484/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i förslaget till rättsakt måste vara förenligt med taket för rubrik 1a i den gällande fleråriga budgetramen 2007–2013 och med bestämmelserna i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet konstaterar att eventuell finansiering efter 2013 kommer att utvärderas i samband med förhandlingarna om nästa budgetram.

3.  Europaparlamentet påminner om att budgetutskottets yttrande inte föregriper resultatet av det förfarande i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 som är tillämpligt på upprättandet av det gemensamma företaget Artemis.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget och artikel 119 andra stycket i Euratomfördraget.

5.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

6.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 11
(11)  Åtgärder bör vidtas av gemenskapen, med tanke på ambitionsnivån och omfattningen på de fastställda målen för det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem, de stora finansiella och tekniska resurser som behöver mobiliseras och behovet av effektiv samordning och samverkan när det gäller resurser och finansiering. Därför är det nödvändigt att bilda ett gemensamt företag (nedan kallat det gemensamma företaget Artemis) i enlighet med artikel 171 i fördraget som ett rättssubjekt med ansvar för genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem. För att säkerställa lämplig förvaltning av FoU-verksamhet som inleds under sjunde ramprogrammet (2007-2013) bör det gemensamma företaget Artemis bildas för en period som avslutas den 31 december 2017 och som kan förlängas.
(11)  Åtgärder bör vidtas av gemenskapen, med tanke på ambitionsnivån och omfattningen på de fastställda målen för det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem, de stora finansiella och tekniska resurser som behöver mobiliseras och behovet av effektiv samordning och samverkan när det gäller resurser och finansiering. Därför är det nödvändigt att bilda ett gemensamt företag (nedan kallat det gemensamma företaget Artemis) i enlighet med artikel 171 i fördraget som ett rättssubjekt med ansvar för genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem. För att säkerställa lämplig förvaltning av FoU-verksamhet som inleds under sjunde ramprogrammet (2007-2013) bör det gemensamma företaget Artemis bildas för en period som avslutas den 31 december 2017. Man bör se till att projekt som fortfarande pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras till 2017.
Denna ändring kommer att gälla genomgående i hela texten.
Ändring 2
Skäl 12
(12)  Det gemensamma företaget Artemis bör vara ett organ som bildas av gemenskaperna och beslut om ansvarsfrihet för förvaltningen av dess budget bör antas av Europaparlamentet1, på rådets rekommendation, med beaktande av de gemensamma teknikinitiativens särskilda egenskaper som beror på att de är offentlig–privata partnerskap och på att den privata sektorn bidrar till budgeten.
(12)  Det gemensamma företaget Artemis bör beakta revisionsrättens behörighet att granska inkomst- och utgiftsredovisningarna för samtliga organ som inrättats av gemenskaperna och det bör erkänna de gemensamma teknikinitiativens särskilda egenskaper som beror på att dessa initiativ är nya mekanismer för att genomföra offentlig–privata partnerskap, i syfte att finna en effektivare lösning för beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget.
____________
1 Artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39).
Ändring 3
Skäl 21
(21)  Det är nödvändigt att säkerställa stabila anställningsvillkor och likabehandling av personal, samt locka specialiserad vetenskaplig och teknisk personal av högsta klass, och därför bör tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper tillämpas i enlighet med förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (tjänsteföreskrifterna) på all personal som rekryteras av det gemensamma företaget Artemis.
(21)  Det är nödvändigt att säkerställa stabila anställningsvillkor och likabehandling av personal, samt locka specialiserad vetenskaplig och teknisk personal av högsta klass, och därför bör kommissionen ha rätt att utstationera så många tjänstemän som behövs till det gemensamma företaget Artemis. Övrig personal bör rekryteras av det gemensamma företaget Artemis i enlighet med gällande arbetsrätt i värdlandet.
Ändring 4
Skäl 25
(25)  Det gemensamma företaget bör, efter föregående samråd med kommissionen, ha en egen budgetförordning som bygger på principerna i rambudgetförordningen1 och som tar hänsyn till de särskilda operativa behov som framför allt har sin grund i behovet av att kombinera gemenskapsfinansiering och nationell finansiering för att stödja FoU-verksamhet på ett effektivt sätt och utan dröjsmål.
(25)  Det gemensamma företagets budgetbestämmelser bör inte avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1 såvida detta inte är nödvändigt på grund av dess särskilda driftsbehov, särskilt nödvändigheten att kombinera gemenskapsfinansiering och nationell finansiering för att stödja FoU-verksamhet på ett effektivt sätt utan dröjsmål. Kommissionens förhandsgodkännande krävs för att anta bestämmelser som avviker från förordning (EG/Euratom) nr 2343/2002. Budgetmyndigheten ska underrättas om sådana avvikelser.
__________
1 Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39).
__________
1 EUT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.
Ändring 5
Artikel 1, punkt 1
1.  För genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem bildas härmed ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 171 fördraget, nedan kallat det gemensamma företaget Artemis, för en tidsperiod som avslutas den 31 december 2017. Denna period kan förlängas genom ändring av denna förordning.
1.  För genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem bildas härmed ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 171 fördraget, nedan kallat det gemensamma företaget Artemis, för en tidsperiod som avslutas den 31 december 2017. Det ska säkerställas att projekt som fortfarande pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras till 2017.
Ändring 6
Artikel 2, led d
(d)  Säkerställa effektiviteten och varaktigheten för det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem.
utgår
Ändring 7
Artikel 2, led da (nytt)
(da)  Främja små och medelstora företags deltagande i verksamheten.
Ändring 8
Artikel 4, punkt 2, led a
(a)  Ett finansiellt bidrag från Artemisia på upp till 20 miljoner euro eller upp till 1 % av de totala projektkostnaderna, varvid den högsta siffran skall gälla; bidraget får dock inte överstiga 30 miljoner euro
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 9
Artikel 4, punkt 2, stycke 1a (nytt)
Värdet av de bidrag som avses i led a och b ska inte överstiga 5 % av det gemensamma företaget Artemis totala budget.
Ändring 10
Artikel 4, punkt 3, led b
(b)  Finansiella bidrag från Artemis medlemsstater i form av årliga åtaganden som betalas ut direkt till forsknings- och utvecklingsorganisationer som deltar i forsknings- och utvecklingsverksamhet.
(b)  Finansiella bidrag från Artemis medlemsstater i form av årliga åtaganden som betalas ut direkt till forsknings- och utvecklingsorganisationer som deltar i forsknings- och utvecklingsverksamhet. Artemis medlemsstater ska se till att nationella medel tilldelas snarast möjligt.
Ändring 11
Artikel 4, punkt 3a (ny)
3a. Ett finansiellt bidrag till projektkostnaderna från offentliga medel, som ska villkoras av de bidrag in natura som forsknings- och utvecklingsorganisationer lämnar till projekten för att täcka sin andel av de nödvändiga kostnaderna för projektens genomförande.
Ändring 12
Artikel 6, punkt 1
1.  Det gemensamma företaget Artemis budgetförordning ska grunda sig på principerna i rambudgetförordningen. Den kan avvika från rambudgetförordningen om det gemensamma företaget Artemis särskilda driftsbehov så kräver, och efter samråd med kommissionen.
1.  Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Artemis får avvika från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002, endast om det krävs på grund av dess särskilda driftsbehov, under förutsättning att kommissionen ger sitt tillstånd på förhand. Budgetmyndigheten ska underrättas om alla sådana avvikelser.
Ändring 13
Artikel 7, punkt 5, led c
(c)  Utvärderings- och urvalsförfarandet skall säkerställa att tilldelningen av offentliga medel från det gemensamma företaget Artemis följer principerna om excellens och konkurrens.
(c)  Utvärderings- och urvalsförfarandet, som ska genomföras med hjälp av externa experter, ska säkerställa att tilldelningen av offentliga medel från det gemensamma företaget Artemis följer principerna om excellens och konkurrens.
Ändring 14
Artikel 8, punkt 1
1.  Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och bestämmelser som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapernas institutioner för tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter och anställningsvillkor skall gälla för det gemensamma företaget Artemis personal och dess verkställande direktör.
1.  Det gemensamma företaget Artemis ska rekrytera sin personal i enlighet med gällande bestämmelser i värdlandet. Kommissionen får utstationera så många tjänstemän som behövs till det gemensamma företaget Artemis.
Ändring 15
Artikel 8, punkt 2
2.  Det gemensamma företaget Artemis skall i fråga om sin personal ha de befogenheter som tillkommer tillsättningsmyndigheten enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och den myndighet som har befogenhet att ingå avtal enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.
utgår
Ändring 16
Artikel 8, punkt 3
3.  Styrelsen skall, i samförstånd med kommissionen, anta nödvändiga genomförandeåtgärder i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.
3.  Styrelsen ska, i samförstånd med kommissionen, anta nödvändiga genomförandeåtgärder för utstationering av tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
Ändring 17
Artikel 9
Artikel 9
utgår
Immunitet och privilegier
Det gemensamma företaget Artemis och dess personal skall omfattas av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.
Ändring 18
Artikel 10, punkt 1
1.  Det gemensamma företaget Artemis avtalsrättsliga ansvar skall omfattas av den lagstiftning som gäller för de relevanta avtalsbestämmelserna.
1.  Det gemensamma företaget Artemis avtalsrättsliga ansvar ska omfattas av de relevanta avtalsbestämmelserna samt av den lagstiftning som gäller för avtalet eller kontraktet i fråga.
Ändring 19
Artikel 10, punkt 3a (ny)
3a.  Det gemensamma företaget Artemis är ensamt ansvarigt för fullgörandet av sina skyldigheter.
Ändring 20
Artikel 10, punkt 3b (ny)
3b.  Det gemensamma företaget Artemis har inte ansvaret för att fullgöra sina medlemmars finansiella skyldigheter. Det är inte ansvarigt för eventuella Artemis-medlemsstater som inte fullgör skyldigheter som uppstått genom ansökningsomgångar som utlysts av det gemensamma företaget Artemis.
Ändring 21
Artikel 10, punkt 3c (ny)
3c.  Medlemmarna är inte ansvariga för några av det gemensamma företaget Artemis skyldigheter. Medlemmarnas finansiella ansvar ska endast vara ett internt ansvar gentemot det gemensamma företaget Artemis, begränsat till deras åtagande att bidra till resurserna enligt artikel 4.
Ändring 22
Artikel 12, punkt 2
2.  Senast den 31 december 2010 och den 31 december 2015 skall kommissionen med bistånd av oberoende experter göra preliminära utvärderingar av det gemensamma företaget Artemis. Utvärderingen skall avse det gemensamma företaget Artemis kvalitet och effektivitet och de framsteg som uppnåtts med hänsyn till fastställda mål. Kommissionen skall delge Europaparlamentet och rådet resultaten av denna utvärdering, åtföljda av egna anmärkningar.
2.  Senast den 31 december 2010 ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en preliminär utvärdering av det gemensamma företaget Artemis, som utarbetats med bistånd av oberoende experter. Utvärderingen ska avse det gemensamma företaget Artemis kvalitet och effektivitet och de framsteg som uppnåtts med hänsyn till fastställda mål.
Ändring 23
Artikel 12, punkt 3
3.  Senast den 31 mars 2018 skall kommissionen med bistånd av oberoende experter göra en slututvärdering av det gemensamma företaget Artemis. Resultaten av slututvärderingen skall läggas fram för Europaparlamentet och rådet.
utgår
Ändring 24
Artikel 12, punkt 4
4.  Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis skall ges av Europaparlamentet, på rekommendation av rådet, i enlighet med föreskrivet förfarande i det gemensamma företaget Artemis budgetförordning.
4.  Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis ska ges av Europaparlamentet, på rekommendation av rådet, i enlighet med föreskrivet förfarande i det gemensamma företaget Artemis budgetbestämmelser, med beaktande av revisionsrättens behörighet att granska inkomst- och utgiftsredovisningarna för samtliga organ som inrättats av gemenskaperna och med hänsyn till de gemensamma teknikinitiativens särskilda egenskaper som beror på att dessa initiativ är nya mekanismer för att genomföra offentlig-privata partnerskap, i syfte att finna en effektivare lösning för beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget.
Ändring 25
Artikel 17
Ett värdskapsavtal skall ingås mellan det gemensamma företaget Artemis och värdstaten beträffande kontorsutrymmen, privilegier och immunitet och annat stöd som Belgien skall ge det gemensamma företaget Artemis.
Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget Artemis och värdstaten beträffande hjälp med kontorsutrymmen, privilegier och immunitet och annat stöd som Belgien ska ge det gemensamma företaget Artemis.
Ändring 26
Bilaga, artikel 1, punkt 3
3.  Det gemensamma företaget Artemis skall upprättas från och med offentliggörandet av dessa stadgar i Europeiska unionens officiella tidning och vara aktivt fram till den 31 december 2017.
3.  Det gemensamma företaget Artemis ska upprättas från och med offentliggörandet av dessa stadgar i Europeiska unionens officiella tidning och vara aktivt fram till den 31 december 2017. Det ska säkerställas att projekt som fortfarande pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras till 2017.
Ändring 28
Bilaga, artikel 1, punkt 4
4.  Denna period får förlängas genom att dessa stadgar ändras i enlighet med bestämmelserna i artikel 23, med beaktande av de framsteg som gjorts när det gäller att uppnå målen för det gemensamma företaget Artemis och under förutsättning att den ekonomiska bärkraftigheten har säkerställts.
utgår
Ändring 27
Bilaga, artikel 1, punkt 5a (ny)
5a.  Det gemensamma företaget Artemis är ett organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen och punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.
Ändring 29
Bilaga, artikel 2, punkt 1, led d
(d)  Säkerställa att det gemensamma teknikinitiativet avseende inbyggda datasystem är ändamålsenligt och varaktigt.
utgår
Ändring 30
Bilaga, artikel 2, punkt 2, led da (nytt)
(da)  Främja små och medelstora företags deltagande i verksamheten.
Ändring 31
Bilaga, artikel 2, punkt 2, led h
(h)  Offentliggöra information om projekten, inbegripet namnet på deltagarna och storleken på det gemensamma företaget Artemis ekonomiska bidrag.
(h)  Offentliggöra information om projekten, inbegripet namnet på deltagarna och storleken per deltagare på det gemensamma företaget Artemis ekonomiska bidrag.
Ändring 32
Bilaga, artikel 4, punkt 4
4.  Styrelsen skall fatta beslut om tillträde för alla andra rättsubjekt och utfärda rekommendationer om tillträde för tredjeländer med beaktande av den sökandes relevans och potentiella mervärde när det gäller att uppnå det gemensamma företaget Artemis mål.
4.  Styrelsen ska fatta beslut om tillträde för alla andra rättsubjekt och utfärda rekommendationer om tillträde för tredjeländer med beaktande av den sökandes relevans och potentiella mervärde när det gäller att uppnå det gemensamma företaget Artemis mål. I händelse av en medlemskapsansökan ska styrelsen i god tid förse kommissionen med information om den bedömning som gjorts av sökanden och, i förekommande fall, om styrelsens rekommendation eller beslut. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till rådet.
Ändring 33
Bilaga, artikel 4, punkt 5
5.  Alla medlemsstater kan träda ur det gemensamma företaget Artemis. Utträdet skall träda i kraft och vara oåterkalleligt sex månader efter meddelande till de andra medlemmarna varefter den före detta medlemmen skall befrias från alla skyldigheter andra än de som redan existerade innan de trädde ur det gemensamma företaget.
5.  Alla medlemsstater kan träda ur det gemensamma företaget Artemis. Utträdet ska träda i kraft och vara oåterkalleligt sex månader efter meddelande till de andra medlemmarna varefter den före detta medlemmen ska befrias från alla skyldigheter andra än de som redan uppkommit genom beslut som det gemensamma företaget Artemis fattat i enlighet med dessa stadgar före utträdet. Kravet att lämna besked sex månader i förväg ska inte gälla när en medlems utträde baseras på och är en direkt följd av ändringar i stadgarna.
Ändring 34
Bilaga, artikel 6, punkt 2, led c
c) godkänna det gemensamma företaget Artemis budgetförordning i enlighet med artikel 13 i dessa stadgar,
c) godkänna det gemensamma företaget Artemis budgetbestämmelser i enlighet med artikel 13 i dessa stadgar efter samråd med kommissionen,
Ändring 35
Bilaga, artikel 7, punkt 2, led e
(e) godkänna inledandet av ansökningsomgångar,
(e) godkänna innehållet i, målen för och inledandet av ansökningsomgångar,
Ändring 36
Bilaga, artikel 7, punkt 3, led b
(b)  De offentliga deltagarnas råd skall välja sin ordförande.
(b)  De offentliga deltagarnas råd ska välja sin ordförande vartannat år. Samma ordförande kan väljas om högst två gånger.
Ändring 37
Bilaga, artikel 9, punkt 2
2.  Den verkställande direktören skall tillsättas av styrelsen på grundval av en förteckning över kandidater som kommissionen lagt fram och för en period på högst tre år. Efter en utvärdering av den verkställande direktörens arbete kan styrelsen förlänga dennes ämbetstid en gång för en period på högst fyra år.
2.  Den verkställande direktören ska tillsättas av styrelsen på grundval av en förteckning över kandidater som kommissionen lagt fram efter en inbjudan att lämna intresseanmälningar, vilken offentliggjorts i Europeiska unionens offentliga tidning och i andra tidskrifter eller på webbplatser, och för en period på högst tre år. Efter en utvärdering av den verkställande direktörens arbete kan styrelsen förlänga dennes ämbetstid en gång för en period på högst tre år.
Ändring 38
Bilaga, artikel 10, punkt 2, led b
(b)  Ett bidrag från gemenskapen för att finansiera FoU-verksamhet.
(b)  Ett bidrag från gemenskapen för att finansiera projekt.
Ändring 39
Bilaga, artikel 10, punkt 4, led a
(a)  Artemisia skall bidra med högst 20 miljoner euro eller högst 1 % av de sammanlagda kostnaderna för projekt, beroende på vilket av dessa belopp som är högst, dock högst 30 miljoner euro.
(a)  Artemisia ska bidra med högst 20 000 000 EUR eller högst 1 % av de sammanlagda kostnaderna för projekt, beroende på vilket av dessa belopp som är högst, dock högst 30 000 000 EUR. De sammanlagda kostnaderna för projekt är summan av de totala kostnaderna (enligt definitionen i fotnot 32) för samtliga projekt.
Ändring 40
Bilaga, artikel 10, punkt 4, led da (nytt)
(da)  Värdet av de bidrag som avses i leden a och b ska inte överstiga 5 % av det gemensamma företaget Artemis totala budget.
Ändring 41
Bilaga, artikel 10, punkt 5, led c
(c)  Bidrag i natura från forsknings- och utvecklingsorganisationer som deltar i projekt som skall stå för sin andel av de kostnader som krävs för att genomföra projekten. Deras samlade bidrag under det gemensamma företaget Artemis varaktighet skall minst vara lika stort som bidraget från de offentliga deltagarna.
(c)  Bidrag in natura från forsknings- och utvecklingsorganisationer som deltar i projekt som ska bedömas med avseende på deras värde och nytta för det gemensamma företaget Artemis verksamhet och godkännas av styrelsen. Bedömningsförfarandet för bidrag in natura ska antas av styrelsen. Det ska bygga på följande principer:
-  Det övergripande förfarandet ska grundas på sjunde ramprogrammets regler, där bidrag in natura till projekt bedöms på översynsnivå.
-  Genomförandebestämmelserna för det gemensamma företaget Artemis budgetbestämmelser ska användas som riktlinje.
-  Alla ytterligare frågor ska täckas av internationell redovisningsstandard.
-  Bidragen ska bedömas i enlighet med de värden som normalt sett gäller på den berörda marknaden (artikel 172.2 b i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget*).
Kontroll ska genomföras av en oberoende revisor.
_________
* EUT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EC, Euratom) nr 478/2007 (EUT L 111, 28.4.2007, s. 13).
Ändring 42
Bilaga, artikel 10, punkt 7
7.  Om någon av det gemensamma företaget Artemis medlemmar skulle försumma sina åtaganden när det gäller de avtalade ekonomiska bidraget till det gemensamma företaget Artemis, skall den verkställande direktören sammankalla ett styrelsemöte i syfte att besluta om de övriga medlemmarna skall dra in den berörda medlemmens medlemskap eller om någon annan åtgärd skall vidtas till dess att medlemsstaten har fullgjort sitt åtagande.
7.  Om någon av det gemensamma företaget Artemis medlemmar skulle försumma sina åtaganden när det gäller de avtalade ekonomiska bidraget till det gemensamma företaget Artemis, ska den verkställande direktören skriftligen underrätta medlemmen om detta och fastställa en rimlig tidsfrist för att åtgärda försummelsen. Om försummelsen fortfarande inte är åtgärdad när fristen löper ut ska den verkställande direktören sammankalla ett styrelsemöte i syfte att besluta om den berörda medlemmens medlemskap ska dras in eller om någon annan åtgärd ska vidtas till dess att medlemsstaten har fullgjort sitt åtagande.
Ändring 43
Bilaga, artikel 13, rubriken och punkterna 1-3
Budgetförordning
Budgetbestämmelser
1.  Budgetförordningen för det gemensamma företaget Artemis skall antas av styrelsen.
1.  Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Artemis ska antas av styrelsen efter samråd med kommissionen.
2.  Syftet med budgetförordningen är att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av det gemensamma företaget Artemis.
2.  Syftet med budgetbestämmelserna är att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av det gemensamma företaget Artemis.
3.  Budgetförordningen ska baseras på principerna i rambudgetförordningen och ska innehålla bestämmelser för planeringen och genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis. Budgetförordningen får avvika från rambudgetförordningen där så krävs med tanke på det gemensamma företaget Artemis särskilda driftsmässiga behov och efter föregående samråd med kommissionen.
3.  Det gemensamma företaget Artemis budgetbestämmelser får avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 endast om det krävs på grund av dess särskilda driftsbehov. Kommissionens förhandsgodkännande krävs för antagande av bestämmelser som avviker från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002. Budgetmyndigheten ska underrättas om alla sådana avvikelser.
Ändring 44
Bilaga, artikel 13, punkt 4
4.  Beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis bör antas av Europaparlamentet, på rådets rekommendation, i enlighet med ett förfarande som skall anges i budgetförordningen för det gemensamma företaget Artemis.
4.  Beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis bör antas av Europaparlamentet, på rådets rekommendation, i enlighet med ett förfarande som ska anges i budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Artemis, med beaktande av revisionsrättens behörighet att granska inkomst- och utgiftsredovisningarna för samtliga organ som inrättats av gemenskaperna och med hänsyn till de gemensamma teknikinitiativens särskilda egenskaper som beror på att dessa initiativ är nya mekanismer för att genomföra offentlig-privata partnerskap, i syfte att finna en effektivare lösning för beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget.
Ändring 45
Bilaga, artikel 14, punkt 1
1.  Den fleråriga strategiska planen skall innehålla strategin och planerna för hur man skall uppnå målen för det gemensamma företaget Artemis, inbegripet forskningsagendan.
1.  Den fleråriga strategiska planen ska innehålla strategin och planerna för hur man ska uppnå målen för det gemensamma företaget Artemis, inbegripet forskningsagendan. När den fleråriga strategiska planen har godkänts av styrelsen ska den offentliggöras.
Ändring 46
Bilaga, artikel 14, punkt 2
2.  Det årliga arbetsprogrammet skall beskriva omfattningen och budgeten för de ansökningsomgångar som krävs för att genomföra forskningsagendan ett givet år.
2.  Det årliga arbetsprogrammet ska beskriva omfattningen och budgeten för de ansökningsomgångar som krävs för att genomföra forskningsagendan ett givet år. När det årliga arbetsprogrammet har godkänts av styrelsen ska det offentliggöras.
Ändring 47
Bilaga, artikel 14, punkt 3
3.  Den årliga genomförandeplanen skall innehålla planen för hur all verksamhet inom ramen för det gemensamma företaget Artemis skall bedrivas ett givet år, inklusive planerade ansökningsomgångar och åtgärder som behöver genomföras genom anbudsförfaranden. Den verkställande direktören skall lägga fram den årliga genomförandeplanen för styrelsen tillsammans med årsbudgeten.
3.  Den årliga genomförandeplanen ska innehålla planen för hur all verksamhet inom ramen för det gemensamma företaget Artemis ska bedrivas ett givet år, inklusive planerade ansökningsomgångar och åtgärder som behöver genomföras genom anbudsförfaranden. Den verkställande direktören ska lägga fram den årliga genomförandeplanen för styrelsen tillsammans med årsbudgeten. När den årliga genomförandeplanen har godkänts av styrelsen ska den offentliggöras.
Ändring 48
Bilaga, artikel 14, punkt 5, andra stycket
Den årliga verksamhetsrapporten skall läggas fram av den verkställande direktören tillsammans med årsräkenskaperna och årsbokslutet.
Den årliga verksamhetsrapporten ska läggas fram av den verkställande direktören tillsammans med årsräkenskaperna och årsbokslutet. Den årliga verksamhetsrapporten ska innehålla uppgifter om små och medelstora företags deltagande i det gemensamma företaget Artemis FoU-verksamhet.
Ändring 49
Bilaga, artikel 14, punkt 6
6.  Årsräkenskaper och årsbokslut: Inom två månader från utgången av varje räkenskapsår skall den verkställande direktören lämna årsräkenskaperna och årsbokslutet för det föregående året till styrelsen för godkännande. Årsräkenskaperna och årsbokslutet för det föregående året skall lämnas till Europeiska revisionsrätten.
6.  Årsräkenskaper och årsbokslut: Inom två månader från utgången av varje räkenskapsår ska den verkställande direktören lämna årsräkenskaperna och årsbokslutet för det föregående året till styrelsen för godkännande. Årsräkenskaperna och årsbokslutet för det föregående året ska lämnas till Europeiska revisionsrätten och till budgetmyndigheten.
Ändring 50
Bilaga, artikel 15, punkt 2
2.  Det gemensamma företaget Artemis skall ingå avtal om ekonomiskt stöd med projektdeltagare för genomförandet av projekten. Dessa avtal om ekonomiskt stöd skall hänvisa till och, när så är lämpligt, bygga på motsvarande nationella avtal om ekonomiskt stöd enligt artikel 16.5 b.
2.  Det gemensamma företaget Artemis ska ingå avtal om ekonomiskt stöd med projektdeltagare för genomförandet av projekten. Villkoren för dessa avtal om ekonomiskt stöd ska vara förenliga med det gemensamma företaget Artemis budgetbestämmelser och ska hänvisa till och, när så är lämpligt, bygga på motsvarande nationella avtal om ekonomiskt stöd enligt artikel 16.5 b.
Ändring 51
Bilaga, artikel 16, punkt 4, led a
(a)  Ansökningsomgångar som utlyses av det gemensamma företaget Artemis skall vara öppna för deltagare som är etablerade i Artemis medlemsstater och i varje annan medlemsstat i Europeiska unionen eller annat associerat land.
a)  Ansökningsomgångar som utlyses av det gemensamma företaget Artemis ska vara öppna för deltagare som är etablerade i Artemis medlemsstater och i varje annan medlemsstat i Europeiska unionen eller annat associerat land. Utlysningen av ansökningsomgångarna ska ges största möjliga spridning via tidskrifter, webbplatser m.m.
Ändring 52
Bilaga, artikel 18, punkt 1
1.  Personalresurserna skall fastställas i den tjänsteförteckning som skall åtfölja årsbudgeten.
1.  Personalresurserna ska fastställas i den tjänsteförteckning som ska åtfölja årsbudgeten och som kommissionen ska översända till Europaparlamentet och rådet tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens budget.
Ändring 53
Bilaga, artikel 18, punkt 2
2.  Personalen i det gemensamma företaget Artemis skall bestå av tillfälligt anställda och kontraktsanställda som skall ha tidsbestämda kontrakt som kan förlängas till högst sju år totalt.
utgår
Ändring 54
Bilaga, artikel 19, punkt 6
6.  Medlemmarna är inte ansvariga för några av det gemensamma företaget Artemis finansiella skyldigheter. Medlemmarnas finansiella ansvar är endast ett internt ansvar gentemot det gemensamma företaget Artemis och det begränsas till deras åtagande att bidra till resurserna enligt artikel 10.2.
6.  Medlemmarna är inte ansvariga för några av det gemensamma företaget Artemis skyldigheter. Medlemmarnas finansiella ansvar är endast ett internt ansvar gentemot det gemensamma företaget Artemis och det begränsas till deras åtagande att bidra till resurserna enligt artikel 10.2.
Ändring 55
Bilaga, artikel 19, punkt 7
7.  Det gemensamma företaget Artemis finansiella ansvar för sina skulder är begränsat till medlemmarnas bidrag till de löpande kostnaderna enligt artikel 10.2.
7.  Med undantag för de ekonomiska bidragen till projektdeltagare i enlighet med artikel 16.5 a är det gemensamma företaget Artemis finansiella ansvar för sina skulder begränsat till medlemmarnas bidrag till de löpande kostnaderna enligt artikel 10.2.
Ändring 56
Bilaga, artikel 22, punkt 5
5.  När alla fysiska tillgångar har återlämnats enligt punkt 4 skall eventuella ytterligare tillgångar användas för att täcka det gemensamma företaget Artemis skulder och likvidationskostnaderna. Överskott eller underskott skall fördelas mellan eller täckas av de medlemmar som finns vid tidpunkten för likvidationen i förhållande till deras faktiska bidrag till det gemensamma företaget Artemis.
5.  När alla fysiska tillgångar har återlämnats enligt punkt 4 ska eventuella ytterligare tillgångar användas för att täcka det gemensamma företaget Artemis skulder och likvidationskostnaderna. Överskott ska fördelas mellan de medlemmar som finns vid tidpunkten för likvidationen i förhållande till deras faktiska bidrag till det gemensamma företaget Artemis.
Ändring 57
Bilaga, artikel 23, punkt 3
3.  Förslag till ändring av stadgarna skall godkännas av styrelsen enligt bestämmelserna i artikel 6 och överlämnas till kommissionen för beslut.
3.  Förslag till ändring av stadgarna ska godkännas av styrelsen enligt bestämmelserna i artikel 6 och överlämnas till kommissionen för beslut, efter samråd med Europaparlamentet.
Ändring 58
Bilaga, artikel 23, punkt 4
4.  Trots punkt 3 skall eventuella förslag till ändringar av artikel 1.3, artikel 4.3, artikel 10.4 b och artikel 10.5 a betraktas som en väsentlig aspekt och de förutsätter därför en ändring av denna förordning.
4.  Trots punkt 3 ska eventuella förslag till ändringar av artikel 1.3, artikel 4.3, artikel 6.1, artikel 7.1, artikel 9.2, artikel 10.4 b, artikel 10.5 a och artikel 19 betraktas som en väsentlig aspekt och de förutsätter därför en ändring av denna förordning.
Ändring 60
Bilaga, artikel 24, punkt 2, led i
(i) tillträdesrätt: icke-exklusiva licenser och användarrättigheter till förgrund och bakgrund, utom rätten att upplåta underlicens, såvida inget annat har avtalats i projektavtalet.
(i) tillträdesrätt: icke-exklusiva licenser och användarrättigheter till förgrund och bakgrund som ska beviljas inom ramen för projektavtal, utom rätten att upplåta underlicens, såvida inget annat har avtalats i projektavtalet.
Ändring 61
Bilaga, artikel 24, punkt 2, led j
(j) nödvändigt: "av tekniskt avgörande betydelse" för genomförandet av projektet och/eller för användningen av förgrund, och när det rör sig om immateriella rättigheter avses med nödvändig att intrång skulle ske i dessa immateriella rättigheter om tillträdesrätt inte skulle ges.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 62
Bilaga, artikel 24, punkt 3.2.1.
3.2.1.  Projektdeltagare i samma projekt skall sluta ett projektavtal med varandra som bl.a. skall reglera den tillträdesrätt som skall ges enligt denna artikel. Projektdeltagarna får definiera den bakgrund som är nödvändig för projektet, och vid behov avtala om att utesluta viss bakgrund.
3.2.1.  Projektdeltagare i samma projekt ska sluta ett projektavtal med varandra som bl.a. ska reglera den tillträdesrätt som ska ges enligt denna artikel. Projektdeltagarna får besluta att ge mer omfattande tillträdesrätt än vad som föreskrivs i denna artikel. Projektdeltagarna får definiera den bakgrund som är nödvändig för projektet, och vid behov avtala om att utesluta viss bakgrund.
Ändring 63
Bilaga, artikel 24, punkt 3.2.4.
3.2.4.  Deltagare i samma projekt skall ha tillträdesrätt till bakgrund om detta är nödvändigt för användningen av deras egen förgrund i det projektet, förutsatt att ägaren till bakgrunden har rätt att ge sådan tillträdesrätt. Denna tillträdesrätt skall vara icke-exklusiv och ges på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor.
3.2.4.  Deltagare i samma projekt ska ha tillträdesrätt till bakgrund om detta är nödvändigt för användningen av deras egen förgrund i det projektet, förutsatt att ägaren till bakgrunden har rätt att ge sådan tillträdesrätt. Denna tillträdesrätt ska vara icke-exklusiv och icke överlåtbar samt ges på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor.
Ändring 65
Bilaga, artikel 24, punkt 3.4.1.
3.4.1.  Om en deltagare överför äganderätt till förgrund, skall vederbörande låta sina skyldigheter avseende denna förgrund övergå på den övertagande parten, inbegripet skyldigheten att låta dessa skyldigheter övergå på en eventuell senare övertagande part. Detta gäller även för skyldigheterna avseende rörande tillträdesrätt, spridning och användning.
3.4.1.  Om en deltagare överför äganderätt till förgrund, ska vederbörande låta sina skyldigheter avseende denna förgrund övergå på den övertagande parten, särskilt skyldigheterna avseende tillträdesrätt samt dess spridning och användning. Vid en sådan överföring ska den berörda deltagaren underrätta övriga deltagare i samma projekt om den övertagande partens namn och kontaktuppgifter.
Ändring 66
Bilaga, artikel 24, punkt 3.4.2.
3.4.2.  Om inget annat följer av projektdeltagarens skyldigheter med avseende på sekretess skall denne, i de fall vederbörande är skyldig att överföra sina skyldigheter att tillhandahålla tillträdesrätt, minst 45 dagar i förväg meddela övriga deltagare om den planerade överföringen och ge dem tillräckligt med information om den planerade nye ägaren till förgrund för att de skall kunna utöva sin tillträdesrätt. Efter detta meddelande kan de andra deltagarna inom 30 dagar eller en annan skriftligt avtalad tidsfrist motsätta sig en planerad överföring av äganderätt om de anser att detta skulle få negativa konsekvenser för deras tillträdesrätt. Om någon av de övriga deltagarna visar att detta skulle få negativa konsekvenser för deras tillträdesrätt får den planerade överföringen inte ske innan en överkommelse har nåtts mellan de berörda deltagarna.
utgår

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


Upprättandet av det gemensamma företaget Eniac *
PDF 384kWORD 199k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget Eniac (KOM(2007)0356 – C6-0275/2007 – 2007/0122(CNS))
P6_TA(2007)0589A6-0486/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0356),

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1) (budgetförordningen), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(2) (IIA), särskilt punkt 47,

–   med beaktande av artiklarna 171 och 172 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0275/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från budgetutskottet (A6-0486/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i förslaget till rättsakt måste vara förenligt med taket för rubrik 1a i den gällande fleråriga budgetramen 2007-2013 och med bestämmelserna i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet konstaterar att eventuell finansiering efter 2013 kommer att utvärderas i samband med förhandlingarna om nästa budgetram.

3.  Europaparlamentet påminner om att budgetutskottets yttrande inte föregriper resultatet av det förfarande i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 som är tillämpligt på upprättandet av det gemensamma företaget Eniac.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

5.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

6.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 8
(8)  Det gemensamma teknikinitiativet för nanoelektronik bör leda till bildandet av varaktiga offentlig-privata partnerskap och främja och öka de privata och offentliga investeringarna i nanoelektronik i Europa, som för den här förordningens syften omfattar medlemsstaterna och länder som är associerade till sjunde ramprogrammet. Det gemensamma teknikinitiativet för nanoelektronik bör också leda till en effektiv samordning och samverkan när det gäller resurser och finansiering från ramprogrammet, industrin, nationella FoU-program och mellanstatliga FoU-program, vilket kommer att bidra till att stärka Europas framtida tillväxt, konkurrenskraft och hållbara utveckling. Slutligen bör syftet vara att främja ett samarbete mellan alla berörda parter, t.ex. industrin, nationella myndigheter, den akademiska världen och forskningscentrum, för att föra samman och fokusera forskningsinsatserna.
(8)  Det gemensamma teknikinitiativet för nanoelektronik bör leda till bildandet av varaktiga offentlig-privata partnerskap och främja och öka de privata och offentliga investeringarna i nanoelektronik i Europa, som för den här förordningens syften omfattar medlemsstaterna och länder som är associerade till sjunde ramprogrammet. Det gemensamma teknikinitiativet för nanoelektronik bör också leda till en effektiv samordning och samverkan när det gäller resurser och finansiering från ramprogrammet, industrin, nationella FoU-program och mellanstatliga FoU-program, vilket kommer att bidra till att stärka Europas framtida tillväxt, konkurrenskraft och hållbara utveckling. Slutligen bör syftet vara att främja ett samarbete mellan alla berörda parter, t.ex. industrin, inbegripet små och medelstora företag, nationella myndigheter, den akademiska världen och forskningscentrum genom att föra samman och fokusera forskningsinsatserna.
Ändring 2
Skäl 11
(11)  Med tanke på ambitionsnivån och omfattningen på de fastställda målen för det gemensamma teknikinitiativet för nanoelektronik, de stora finansiella och tekniska resurser som behöver mobiliseras och behovet av effektiv samordning och samverkan när det gäller resurser och finansiering bör åtgärder vidtas av gemenskapen. Det är därför nödvändigt att bilda ett gemensamt företag (nedan kallat "det gemensamma företaget Eniac") enligt artikel 171 i fördraget som ett rättssubjekt med ansvar för genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för nanoelektronik. För att säkerställa en lämplig förvaltning av FoU-verksamhet som inleds under sjunde ramprogrammet bör det gemensamma företaget Eniac bildas för en period som avslutas den 31 december 2017 och som kan förlängas.
(11)  Med tanke på ambitionsnivån och omfattningen på de fastställda målen för det gemensamma teknikinitiativet för nanoelektronik, de stora finansiella och tekniska resurser som behöver mobiliseras och behovet av effektiv samordning och samverkan när det gäller resurser och finansiering bör åtgärder vidtas av gemenskapen. Det är därför nödvändigt att bilda ett gemensamt företag (nedan kallat "det gemensamma företaget Eniac") enligt artikel 171 i fördraget som ett rättssubjekt med ansvar för genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för nanoelektronik. För att säkerställa en lämplig förvaltning av FoU-verksamhet som inleds under sjunde ramprogrammet bör det gemensamma företaget Eniac bildas för en period som avslutas den 31 december 2017. Det bör säkerställas att de projekt som fortfarande pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras fram till 2017.
Ändring 3
Skäl 12
(12)  Det gemensamma företaget Eniac bör vara ett organ som bildas av gemenskapen och beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av dess budget bör antas av Europaparlamentet, på rådets rekommendation, med beaktande av de gemensamma teknikinitiativens särskilda egenskaper som beror på att de är offentlig-privata partnerskap och särskilt på att den privata sektorn bidrar till budgeten.
(12)  Det gemensamma företaget Eniac bör vara ett organ som bildas av gemenskapen och beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av dess budget bör antas av Europaparlamentet, med beaktande av en rekommendation från rådet.
Ändring 4
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Alla gemenskapsintressenter och offentliga intressenter bör försöka se de möjligheter som de gemensamma teknikinitiativen erbjuder i form av nya mekanismer för att genomföra offentlig-privata partnerskap, och att tillsammans med privata intressenter verka för att finna en mer effektiv lösning beträffande ansvarsfrihet för Europeiska unionens allmänna budget.
Ändring 5
Skäl 14
(14)  Det gemensamma företaget Eniac bör uppnå sina mål genom att lägga samman resurser från offentlig och privat sektor för att stödja FoU-verksamhet i form av projekt. I detta syfte bör det gemensamma företaget Eniac kunna genomföra konkurrensbaserade ansökningsomgångar för projekt för att genomföra delar av forskningsagendan. FoU-verksamheten bör följa de grundläggande etiska principer som tillämpas inom sjunde ramprogrammet.
(14)  Det gemensamma företaget Eniac bör uppnå sina mål genom att lägga samman resurser från offentlig och privat sektor för att stödja FoU- och prototypverksamhet i form av projekt. I detta syfte bör det gemensamma företaget Eniac kunna genomföra konkurrensbaserade ansökningsomgångar för projekt för att genomföra delar av forskningsagendan. FoU-verksamheten bör följa de grundläggande etiska principer som tillämpas inom sjunde ramprogrammet.
Ändring 6
Skäl 22
(22)  Eftersom det är nödvändigt att säkerställa stabila anställningsvillkor och likabehandling av personal, samt locka till sig specialiserad vetenskaplig och teknisk personal av högsta klass, bör tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna ("tjänsteföreskrifterna") tillämpas på all personal som rekryteras av det gemensamma företaget Eniac.
(22)  Eftersom det är nödvändigt att säkerställa att det gemensamma företaget Eniac kan driva en effektiv verksamhet, samt locka till sig specialiserad vetenskaplig och teknisk personal av högsta klass, bör kommissionen, efter överenskommelse med det gemensamma företaget Eniacs styrelse, överflytta så många tjänstemän som behövs till det gemensamma företaget Eniac och kontraktsanställa övrig nödvändig personal, med beaktande av att personalkostnaderna bör hållas låga och att det gemensamma företaget Eniac ska byggas upp på kort tid.
Ändring 7
Skäl 26
(26)  Det gemensamma företaget Eniac bör, efter överenskommelse med kommissionen, anta en egen budgetförordning som tar hänsyn till särdragen i företagets verksamhet som framför allt har sin grund i behovet av att kombinera gemenskapsfinansiering och nationell finansiering för att stödja FoU-verksamhet på ett effektivt sätt och utan dröjsmål. Budgetförordningen bör bygga på principerna i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1.
(26)  Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Eniac bör inte avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, såvida detta inte är nödvändigt på grund av företagets särskilda driftsbehov, särskilt behovet av att kombinera gemenskapsfinansiering och nationell finansiering för att stödja FoU-verksamhet på ett effektivt sätt och utan dröjsmål. Kommissionens förhandsgodkännande krävs för att anta bestämmelser som avviker från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002. Budgetmyndigheten bör underrättas om sådana undantag.
_____________________
1 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
_____________________
1 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.
Ändring 8
Artikel 1, punkt 1
1.  För genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för nanoelektronik bildas härmed ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 171 i fördraget (nedan kallat "det gemensamma företaget Eniac") för en period som avslutas den 31 december 2017. Denna period kan förlängas genom en ändring av denna förordning.
1.  För genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för nanoelektronik bildas härmed ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 171 i fördraget (nedan kallat "det gemensamma företaget Eniac") för en period som avslutas den 31 december 2017. Det ska säkerställas att de projekt som fortfarande pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras fram till 2017. Det gemensamma företaget Eniac är ett organ i den mening som avses i artikel 185 i budgetförordningen och punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.
Ändring 9
Artikel 2, led b
(b)  Stödja den verksamhet som är nödvändig för att genomföra forskningsagendan (nedan kallad FoU-verksamhet), framför allt genom att bevilja finansiering för deltagare i utvalda projekt efter konkurrensbaserade ansökningsomgångar.
(b)  Stödja den verksamhet som är nödvändig för att genomföra forskningsagendan (nedan kallad FoU-verksamhet), framför allt genom att bevilja finansiering för deltagare i utvalda projekt efter konkurrensbaserade ansökningsomgångar för FoU- och prototypverksamhet.
Ändring 10
Artikel 2, led c
(c)  Främja ett offentlig-privat partnerskap som syftar till att mobilisera och förena insatser på gemenskapsnivå, nationell och privat nivå, öka de sammanlagda FoU-investeringarna på området nanoelektronik, samt främja samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn.
(c)  Främja ett offentlig-privat partnerskap som syftar till att mobilisera och förena insatser på gemenskapsnivå, nationell och privat nivå, öka de sammanlagda FoU-investeringarna på området nanoelektronik, främja samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn och skapa synergieffekter mellan intressenter i nanoelektronikindustrin, inklusive aktörer från näringslivet, små och medelstora företag och FoU-institut.
Ändring 11
Artikel 2, led d
d)  Säkerställa effektiviteten och varaktigheten för det gemensamma teknikinitiativet för nanoelektronik.
utgår
Ändring 12
Artikel 3, punkt 2, led b
b)  Alla länder, som inte är medlemmar i EU, kandidatländer eller associerade länder (nedan kallade tredjeländer), som bedriver FoU-politik eller har FoU-program på området nanoelektronik.
utgår
Ändring 13
Artikel 4, punkt 2, led b
b)  Ett finansiellt bidrag från gemenskapen på upp till 10 miljoner euro.
b)  Ett finansiellt bidrag från gemenskapen på upp till 10 000 000 EUR, som ska betalas i delbetalningar på upp till 1 500 00 EUR per år eller på ett belopp motsvarande 50 % av bidraget från Aeneas, beroende på vilket belopp som är lägst. Delar av detta bidrag som inte utnyttjas under innevarande år ska göras tillgängliga för FoU-verksamheten efterföljande år.
Ändring 14
Artikel 4, punkt 3, led a
(a)  Ett finansiellt bidrag från gemenskapen på upp till 440 miljoner euro för att finansiera projekt.
(a)  Ett finansiellt bidrag från gemenskapen på upp till 440 000 000 EUR för att finansiera projekt, vilket kan ökas genom outnyttjade medel från gemenskapens bidrag till löpande kostnader, i enlighet med punkt 2 b.
Ändring 15
Artikel 6, rubriken och punkt 1
Budgetförordning
Budgetbestämmelser
1.  Det gemensamma företaget Eniac skall anta en egen budgetförordning som bygger på principerna i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002. Den får avvika från den förordningen om detta är nödvändigt på grund av särdragen i det gemensamma företaget Eniacs verksamhet, och efter överenskommelse med kommissionen.
1.  Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Eniac får avvika från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002, endast om det krävs på grund av dess särskilda driftsbehov, under förutsättning att kommissionen ger sitt tillstånd på förhand. Budgetmyndigheten ska underrättas om alla sådana undantag.
Ändring 16
Artikel 8, punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen och medlemsstaterna får efter överenskommelse med styrelsen överflytta tjänstemän till det gemensamma företaget Eniac.
Ändring 17
Artikel 8, punkt 3
3.  Styrelsen skall, i samförstånd med kommissionen, anta nödvändiga genomförandeåtgärder i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.
3.  Styrelsen ska, i samförstånd med kommissionen, anta nödvändiga genomförandeåtgärder när det gäller överflyttning av tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och deltagande medlemsstater samt anställning av övrig personal.
Ändring 18
Artikel 10, punkt 1a (ny)
1a.  Det gemensamma företaget Eniac ska vara ensamt ansvarigt för fullgörandet av sina åtaganden.
Ändring 19
Artikel 10, punkt 1b (ny)
1b.  Det gemensamma företaget Eniac ska inte ha ansvaret för att fullgöra sina medlemmars finansiella åtaganden. Det ska inte vara ansvarigt för eventuella Eniac-medlemsstater som inte fullgör åtaganden som uppstått genom ansökningsomgångar som utlysts av det gemensamma företaget Eniac.
Ändring 20
Artikel 10, punkt 1c (ny)
1c.  Medlemmarna är inte ansvariga för några av det gemensamma företaget Eniacs finansiella åtaganden. Medlemmarnas finansiella ansvar ska endast vara ett internt ansvar gentemot det gemensamma företaget Eniac, och begränsas till deras åtagande att bidra till resurserna enligt artikel 4.
Ändring 21
Artikel 12, punkt 2
2.  Senast den 31 december 2010 och den 31 december 2015 skall kommissionen, med bistånd av oberoende experter, göra preliminära utvärderingar av det gemensamma företaget Eniac. Utvärderingen skall avse det gemensamma företaget Eniacs kvalitet och effektivitet och de framsteg som uppnåtts med hänsyn till fastställda mål. Kommissionen skall delge Europaparlamentet och rådet resultaten av denna utvärdering, åtföljda av egna anmärkningar.
2.  Senast den 31 december 2011 ska kommissionen lägga fram en utvärdering, som gjorts med bistånd av oberoende experter, av det gemensamma företaget Eniac. Utvärderingen ska avse det gemensamma företaget Eniacs kvalitet och effektivitet och de framsteg som uppnåtts med hänsyn till fastställda mål. Kommissionen ska delge Europaparlamentet och rådet resultaten av denna utvärdering, åtföljda av egna anmärkningar. Resultaten av utvärderingen ska beaktas och inriktningen på forskningsprogrammet ska vid behov anpassas.
Ändring 22
Artikel 12, punkt 4
4.  Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac skall beviljas av Europaparlamentet, rekommendation av rådet, i enlighet med det förfarande som fastställs i det gemensamma företaget Eniacs budgetförordning.
4.  Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac ska beviljas av Europaparlamentet, med beaktande av en rekommendation från rådet.
Ändring 23
Artikel 16
Kommissionen och Aeneas skall vidta alla nödvändiga förberedande åtgärder för bildandet av det gemensamma företaget Eniac fram till det att dess organ kan bedriva sin verksamhet fullt ut.
Kommissionen och Aeneas ska vidta alla nödvändiga förberedande åtgärder för bildandet av det gemensamma företaget Eniac fram till det att dess organ kan bedriva sin verksamhet fullt ut, och ska se till att det gemensamma företaget Eniac kan bedriva sin verksamhet fullt ut senast tre månader efter denna förordnings ikraftträdande.
Ändring 24
Artikel 17
Ett värdskapsavtal skall ingås mellan det gemensamma företaget Eniac och Belgien beträffande kontorsutrymmen, privilegier och immunitet samt annat stöd som Belgien skall ge det gemensamma företaget Eniac.
Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget Eniac och Belgien beträffande hjälp när det gäller kontorsutrymmen, privilegier och immunitet samt annat stöd som Belgien ska ge det gemensamma företaget Eniac.
Ändring 25
Artikel 18
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den upphör att gälla den 31 december 2017.
Ändring 26
Bilagan, Artikel 1, punkt 3
3.  Det gemensamma företaget Eniac skall, från och med offentliggörandet av dessa stadgar i Europeiska unionens officiella tidning, bildas för en period fram till och med den 31 december 2017.
3.  Det gemensamma företaget Eniac ska, från och med offentliggörandet av dessa stadgar i Europeiska unionens officiella tidning, bildas för en period fram till och med den 31 december 2017. Det ska säkerställas att de projekt som fortfarande pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras fram till 2017.
Ändring 28
Bilagan, Artikel 1, punkt 4
4.  Denna period får förlängas genom ändring av dessa stadgar i enlighet med bestämmelserna i artikel 22, med beaktande av de framsteg som gjorts för att uppnå målen för det gemensamma företaget Eniac och under förutsättning att den ekonomiska bärkraftigheten har säkerställts.
utgår
Ändring 27
Bilagan, Artikel 1, punkt 5a (ny)
5a.  Det gemensamma företaget Eniac är ett organ i den mening som avses i artikel 185 i budgetförordningen och punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.
Ändring 29
Bilagan, Artikel 2, punkt 1, led c
(c)  Främja ett offentlig-privat partnerskap som syftar till att mobilisera och förena insatser på gemenskapsnivå, nationell och privat nivå, öka de sammanlagda FoU-investeringarna på området nanoelektronik, samt främja samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn.
(c)  Främja ett offentlig-privat partnerskap som syftar till att mobilisera och förena insatser på gemenskapsnivå, nationell och privat nivå, öka de sammanlagda FoU-investeringarna på området nanoelektronik, främja samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn och skapa synergieffekter mellan intressenter i nanoelektronikindustrin, inklusive aktörer från näringslivet, små och medelstora företag och FoU-institut.
Ändring 30
Bilagan, Artikel 2, punkt 1, led d
(d)  Säkerställa effektiviteten och varaktigheten för det gemensamma teknikinitiativet för nanoelektronik.
utgår
Ändring 31
Bilagan, Artikel 2, punkt 2, led ea (nytt)
(ea)  Att säkerställa att små och medelstora företag deltar så att minst 15 % av den tillgängliga finansieringen beviljas små och medelstora företag.
Ändring 32
Bilagan, Artikel 2, punkt 2, led g
(g)  Att hantera kommunikationen och spridningen av information om Eniacs verksamhet, med förbehåll för eventuella sekretesskrav.
(g)  Att hantera kommunikationen och spridningen av information om Eniacs verksamhet, med förbehåll för eventuella sekretesskrav och med särskild betoning på kommunikation och spridning till små och medelstora företag och forskningscentrum.
Ändring 33
Bilagan, Artikel 2, punkt 2, led h
(h)  Att offentliggöra information om projekten, inbegripet namnen på deltagarna och storleken på det gemensamma företaget Eniacs ekonomiska bidrag.
(h)  Att offentliggöra information om projekten, inbegripet namnen på deltagarna och storleken på det gemensamma företaget Eniacs ekonomiska bidrag per deltagare samt information om små och medelstora företags deltagande.
Ändring 34
Bilagan, Artikel 3, punkt 2, led b
(b)  Alla länder, som inte är medlemmar i EU, kandidatländer eller associerade länder (nedan kallade tredjeländer), som bedriver FoU-politik eller har FoU-program på området nanoelektronik.
utgår
Ändring 35
Bilagan, Artikel 4, punkt 3
3.  Styrelsen skall överväga alla ansökningar från tredjeländer om medlemskap i det gemensamma företaget Eniac och överlämna en rekommendation till kommissionen. Kommissionen får föreslå ändringar till denna förordning i samband med det tredjelandets tillträde, under förutsättning att förhandlingar har avslutats framgångsrikt med det gemensamma företaget Eniac.
utgår
Ändring 36
Bilagan, Artikel 4, punkt 4
4.  Styrelsen skall fatta beslut om tillträde för alla andra rättsubjekt eller utfärda rekommendationer om tillträde för tredjeländer med beaktande av den sökandes relevans och potentiella mervärde när det gäller att uppnå målen för det gemensamma företaget Eniac.
4.  Styrelsen ska fatta beslut om tillträde för alla andra rättsubjekt med beaktande av den sökandes relevans och potentiella mervärde när det gäller att uppnå målen för det gemensamma företaget Eniac.
Ändring 37
Bilagan, Artikel 4, punkt 5
5.  Alla medlemsstater kan träda ur det gemensamma företaget Eniac. Utträdet skall träda i kraft och vara oåterkalleligt sex månader efter anmälan till de övriga medlemmarna, varefter den före detta medlemmen skall befrias från alla skyldigheter andra än de som redan existerade innan det trädde ur det gemensamma företaget.
5.  Alla medlemsstater kan träda ur det gemensamma företaget Eniac. Utträdet ska träda i kraft och vara oåterkalleligt sex månader efter anmälan till de övriga medlemmarna, varefter den före detta medlemmen ska befrias från alla skyldigheter andra än de som redan omfattas av beslut som fattats av det gemensamma företaget Eniac i enlighet med dessa stadgar innan medlemmen trädde ur det gemensamma företaget.
Ändring 38
Bilagan, Artikel 6, punkt 1, led g
(g)  Besluten skall fattas med en majoritet av minst 75 % av rösterna såvida inte annat uttryckligen anges i dessa stadgar. Gemenskapen skall ha vetorätt när det gäller alla beslut som fattas av denna styrelse och som avser användningen av dess ekonomiska bidrag, metoden för att bedöma bidrag in natura, eventuella ändringar av dessa stadgar och det gemensamma företaget Eniacs budgetförordning.
(g)  Besluten ska fattas med en majoritet av minst 75 % av rösterna såvida inte annat uttryckligen anges i dessa stadgar. Gemenskapen ska ha vetorätt när det gäller alla beslut som fattas av denna styrelse och som avser användningen av dess ekonomiska bidrag, metoden för att bedöma bidrag in natura, eventuella ändringar av dessa stadgar och det gemensamma företaget Eniacs budgetbestämmelser.
Ändring 39
Bilagan, Artikel 6, punkt 2, led c
(c) godkänna det gemensamma företaget Eniacs budgetförordning i enlighet med artikel 12 i dessa stadgar,
(c) godkänna det gemensamma företaget Eniacs budgetbestämmelser i enlighet med artikel 12 i dessa stadgar, efter samråd med kommissionen,
Ändring 40
Bilagan, Artikel 7, punkt 1, led fa (nytt)
(fa)  De offentliga deltagarnas råd kan låta andra medlemsstater som inte är medlemsstater i Eniac delta i dess verksamhet som observatörer.
Ändring 41
Bilagan, Artikel 7, punkt 3, led b
(b)  De offentliga deltagarnas råd skall välja sin ordförande.
(b)  De offentliga deltagarnas råd ska välja sin ordförande vartannat år.
Ändring 42
Bilagan, Artikel 9, punkt 2
2.  Den verkställande direktören skall utnämnas av styrelsen på grundval av en förteckning över kandidater som kommissionen lagt fram och för en period på högst tre år. Efter en utvärdering av den verkställande direktörens arbete kan styrelsen förlänga dennes mandattid en gång för en ytterligare period på högst fyra år.
2.  Den verkställande direktören ska utnämnas av styrelsen på grundval av en förteckning över kandidater som kommissionen lagt fram, efter att en uppmaning till intresseanmälan offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, på Internet och i pressen i Europeiska unionens alla medlemsstater, för en period på högst tre år. Efter en utvärdering av den verkställande direktörens arbete kan styrelsen förlänga dennes mandattid för en ytterligare period på högst tre år och efter denna period ska en uppmaning till intresseanmälan offentliggöras på samma sätt.
Ändring 43
Bilagan, Artikel 9, punkt 3, led k
(k)  I förekommande fall genomföra granskningar av räkenskaper hos projektdeltagare, antingen direkt eller genom de nationella myndigheterna, i enlighet med det gemensamma företaget Eniacs budgetförordning.
(k)  I förekommande fall genomföra granskningar av räkenskaper hos projektdeltagare, antingen direkt eller genom de nationella myndigheterna, i enlighet med det gemensamma företaget Eniacs budgetbestämmelser.
Ändring 44
Bilagan, Artikel 9, punkt 4, led f
(f) administrera anbudsförfaranden avseende det gemensamma företaget Eniacs behov av varor och tjänster i enlighet med det gemensamma företagets budgetförordning.
(f) administrera anbudsförfaranden avseende det gemensamma företaget Eniacs behov av varor och tjänster i enlighet med det gemensamma företagets budgetbestämmelser.
Ändring 45
Bilagan, Artikel 9, punkt 5
5.  Det gemensamma företaget Eniac får ingå avtal med externa tjänsteleverantörer för sekretariatets icke-ekonomiska uppgifter. Sådana avtal skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i det gemensamma företaget Eniacs budgetförordning.
5.  Det gemensamma företaget Eniac får ingå avtal med externa tjänsteleverantörer för sekretariatets icke-ekonomiska uppgifter. Sådana avtal ska upprättas i enlighet med bestämmelserna i det gemensamma företaget Eniacs budgetbestämmelser.
Ändring 46
Bilagan, Artikel 10, punkt 5, led c
(c)  Bidrag in natura från FoU-organisationer som deltar i projekt och som motsvarar deras andel av de kostnader som krävs för att genomföra projekten. Deras samlade bidrag under det gemensamma företaget Eniacs varaktighet skall minst motsvara bidraget från de offentliga deltagarna.
(c)  Bidrag in natura ska omfattas av en utvärdering av deras värde och relevans för det gemensamma företaget Eniacs verksamhet, och godkännas av styrelsen. Förfarandet för utvärdering av bidrag in natura ska beslutas av styrelsen och baseras på följande principer:
-  Det övergripande förfarandet ska grundas på sjunde ramprogrammets regler, där in natura-bidrag i projekt bedöms på översynsnivå.
-  Genomförandebestämmelserna för det gemensamma företaget Eniacs budgetbestämmelser ska användas som riktlinje.
-  Alla ytterligare frågor täcks av internationell redovisningsstandard.
-  Bidragen ska bedömas i överensstämmelse med de kostnader som är allmänt accepterade på marknaden i fråga (artikel 172.2 b i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget*).
Kontroll ska genomföras av en oberoende revisor.
_________
* EUT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EC, Euratom) nr 478/2007 (EUT L 111, 28.4.2007, s. 13).
Ändring 47
Bilagan, Artikel 10, punkt 7
7.  Om någon av det gemensamma företaget Eniacs medlemmar skulle försumma sina åtaganden när det gäller dess avtalade ekonomiska bidrag till det gemensamma företaget Eniac, skall den verkställande direktören sammankalla ett styrelsemöte i syfte att besluta om de övriga medlemmarna skall dra in den berörda medlemmens medlemskap eller om någon annan åtgärd skall vidtas till dess att medlemmen har fullgjort sitt åtagande.
7.  Om någon av det gemensamma företaget Eniacs medlemmar skulle försumma sina åtaganden när det gäller dess avtalade ekonomiska bidrag till det gemensamma företaget Eniac, ska den verkställande direktören underrätta denna medlem om detta och fastställa en rimlig tidsfrist för att åtgärda försummelsen. Om försummelsen inte har åtgärdats inom denna tidsfrist ska den verkställande direktören sammankalla ett styrelsemöte i syfte att besluta om den berörda medlemmens medlemskap ska dras in eller om någon annan åtgärd ska vidtas till dess att medlemmen har fullgjort sitt åtagande.
Ändring 48
Bilagan, Artikel 12
Budgetförordning
Budgetbestämmelser
1.  Budgetförordningen för det gemensamma företaget Eniac skall antas av styrelsen.
1.  Budgetbestämmelser för det gemensamma företaget Eniac ska antas av styrelsen efter samråd med kommissionen.
2.  Budgetförordningen skall bygga på principerna i rambudgetförordningen1 och skall innehålla bestämmelser för planeringen och genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac. Budgetförordningen får avvika från rambudgetförordningen om detta är nödvändigt på grund av särdragendet gemensamma företaget Eniacs verksamhet, och efter överenskommelse med kommissionen.
2.  Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Eniac får avvika från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002, endast om det krävs på grund av desss särskilda driftsbehov och under förutsättning att kommissionen gett sitt samtycke på förhand. Budgetmyndigheten ska underrättas om alla sådana undantag.
3.  Beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac skall antas av Europaparlamentet, på rådets rekommendation, i enlighet med ett förfarande som skall fastställas i budgetförordningen för det gemensamma företaget Eniac.
3.  Beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac ska antas av Europaparlamentet, med beaktande av en rekommendation från rådet.
Ändring 49
Bilagan, Artikel 13, punkt 1
1.  Den fleråriga strategiska planen skall innehålla strategin och planerna för hur målen för det gemensamma företaget Eniac skall uppnås, inbegripet forskningsagendan.
1.  Den fleråriga strategiska planen ska innehålla strategin och planerna för hur målen för det gemensamma företaget Eniac ska uppnås, inbegripet forskningsagendan. När den fleråriga strategiska planen har godkänts av styrelsen ska den offentliggöras.
Ändring 50
Bilagan, Artikel 13, punkt 2
2.  Det årliga arbetsprogrammet skall innehålla en beskrivning av omfattningen av och budgeten för de ansökningsomgångar som krävs för att genomföra forskningsagendan ett givet år.
2.  Det årliga arbetsprogrammet ska innehålla en beskrivning av omfattningen av och budgeten för de ansökningsomgångar som krävs för att genomföra forskningsagendan ett givet år. När det årliga arbetsprogrammet har godkänts av styrelsen ska det offentliggöras.
Ändring 51
Bilagan, Artikel 13, punkt 3
3.  Den årliga genomförandeplanen skall innehålla planen för hur all verksamhet inom ramen för det gemensamma företaget Eniac skall bedrivas ett givet år, inklusive planerade ansökningsomgångar och åtgärder som behöver genomföras genom anbudsförfaranden. Den verkställande direktören skall lägga fram den årliga genomförandeplanen för styrelsen tillsammans med den årliga budgetplanen.
3.  Den årliga genomförandeplanen ska innehålla planen för hur all verksamhet inom ramen för det gemensamma företaget Eniac ska bedrivas ett givet år, inklusive planerade ansökningsomgångar och åtgärder som behöver genomföras genom anbudsförfaranden. Den verkställande direktören ska lägga fram den årliga genomförandeplanen för styrelsen tillsammans med den årliga budgetplanen. När den årliga genomförandeplanen har godkänts av styrelsen ska den offentliggöras.
Ändring 52
Bilagan, Artikel 13, punkt 5, stycke 2
Den årliga verksamhetsrapporten skall läggas fram av den verkställande direktören tillsammans med årsräkenskaperna och balansräkningen.
Den årliga verksamhetsrapporten ska läggas fram av den verkställande direktören tillsammans med årsräkenskaperna och balansräkningen. I den årliga verksamhetsrapporten ska de små och medelstora företagens deltagande i det gemensamma företaget Eniac och i FoU-verksamheten fastställas.
Ändring 53
Bilagan, Artikel 13, punkt 6
6.  Inom två månader från utgången av varje räkenskapsår skall det gemensamma företagets preliminära räkenskaper överlämnas till kommissionen och Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (nedan kallad "revisionsrätten"). Revisionsrätten skall senast den 15 juni efter varje budgetårs slut meddela sina iakttagelser i fråga om det gemensamma företagets preliminära årsräkenskaper.
6.  Inom två månader från utgången av varje räkenskapsår ska det gemensamma företagets preliminära räkenskaper överlämnas till kommissionen och Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (nedan kallad "revisionsrätten") samt till budgetmyndigheten. Revisionsrätten ska senast den 15 juni efter varje budgetårs slut meddela sina iakttagelser i fråga om det gemensamma företagets preliminära årsräkenskaper.
Ändring 54
Bilagan, Artikel 14, punkt 3
3.  För att främja genomförandet av projekt och tilldelningen av offentliga medel skall det gemensamma företaget Eniac ingå administrativa överenskommelser med de nationella enheter som utsetts av Eniac medlemsstater för detta syfte, i enlighet med budgetförordningen för det gemensamma företaget Eniac.
3.  För att främja genomförandet av projekt och tilldelningen av offentliga medel ska det gemensamma företaget Eniac ingå administrativa överenskommelser med de nationella enheter som utsetts av Eniac medlemsstater för detta syfte, i enlighet med budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Eniac.
Ändring 55
Bilagan, Artikel 15, punkt 4, led a
(a)  Ansökningsomgångar som utlyses av det gemensamma företaget Eniac skall vara öppna för deltagare med säte i Eniacs medlemsstater och i varje annan medlemsstat i Europeiska unionen eller associerat land.
(a)  Ansökningsomgångar som utlyses av det gemensamma företaget Eniac ska vara öppna för deltagare med säte i Eniacs medlemsstater och i varje annan medlemsstat i Europeiska unionen eller associerat land. Ansökningsomgångarna ska i största möjliga utsträckning offentliggöras, även på Internet och i pressen i Europeiska unionens alla medlemsstater.
Ändring 56
Bilagan, Artikel 17, punkt 1
1.  Personalresurserna skall fastställas i den tjänsteförteckning som fastställs i den årliga budgetplanen.
1.  Personalresurserna ska fastställas i den tjänsteförteckning som fastställs i den årliga budgetplanen och som kommissionen ska vidarebefordra till Europaparlamentet och rådet tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens budget.
Ändring 57
Bilagan, Artikel 17, punkt 2
2.  Personalen vid det gemensamma företaget Eniac skall vara tillfälligt anställda och kontraktsanställda med tidsbegränsade kontrakt som kan förlängas en gång upp till en sammanlagd anställningsperiod på högst sju år.
2.  Personalen vid det gemensamma företaget Eniac ska vara tillfälligt anställda och kontraktsanställda med tidsbegränsade kontrakt som kan förlängas två gånger upp till en sammanlagd anställningsperiod på högst tio år. Dessutom kan kommissionen efter överenskommelse med styrelsen överflytta tjänstemän till det gemensamma företaget Eniac.
Ändring 58
Bilagan, Artikel 21, punkt 5
5.  När alla fysiska tillgångar har återlämnats enligt punkt 4 skall eventuella ytterligare tillgångar användas för att täcka det gemensamma företaget Eniacs skulder och likvidationskostnaderna. Eventuella överskott eller underskott skall fördelas mellan eller täckas av de medlemmar som ingår i företaget vid tidpunkten för likvidationen i proportion till deras faktiska bidrag till det gemensamma företaget Eniac.
5.  När alla fysiska tillgångar har återlämnats enligt punkt 4 ska eventuella ytterligare tillgångar användas för att täcka det gemensamma företaget Eniacs skulder och likvidationskostnaderna. Eventuella överskott ska fördelas mellan de medlemmar som ingår i företaget vid tidpunkten för likvidationen i proportion till deras faktiska bidrag till det gemensamma företaget Eniac.
Ändring 59
Bilagan, Artikel 22, punkt 3
3.  Förslag till ändring av stadgarna skall godkännas av styrelsen enligt bestämmelserna i artikel 6 och överlämnas till kommissionen för beslut.
3.  Förslag till ändring av stadgarna ska godkännas av styrelsen enligt bestämmelserna i artikel 6 och överlämnas till kommissionen för beslut efter samråd med Europaparlamentet.
Ändring 61
Bilagan, Artikel 23, punkt 2, led i
(i) tillträdesrätt: icke-exklusiva licenser och användarrättigheter till förgrund och bakgrund, utom rätten att upplåta underlicens, såvida inget annat har avtalats i projektavtalet.
(i) tillträdesrätt: icke-exklusiva licenser och användarrättigheter till förgrund och bakgrund som beviljas enligt projektavtalen, utom rätten att upplåta underlicens, såvida inget annat har avtalats i projektavtalet.
Ändring 62
Bilagan, Artikel 23, punkt 3.2.1
3.2.1  Projektdeltagare i samma projekt skall sluta ett projektavtal med varandra som bl.a. skall reglera den tillträdesrätt som skall ges enligt denna artikel. Projektdeltagarna får definiera den bakgrund som är nödvändig för projektet, och vid behov avtala om att utesluta viss bakgrund.
3.2.1  Projektdeltagare i samma projekt ska sluta ett projektavtal med varandra som bl.a. ska reglera den tillträdesrätt som ska ges enligt denna artikel. Projektdeltagarna får bevilja bredare tillträdesrätter än vad som krävs enligt denna artikel. Projektdeltagarna får definiera den bakgrund som är nödvändig för projektet, och vid behov avtala om att utesluta viss bakgrund.
Ändring 63
Bilagan, Artikel 23, punkt 3.2.4
3.2.4  Deltagare i samma projekt skall ha tillträdesrätt till bakgrund om detta är nödvändigt för användningen av deras egen förgrund i det projektet, förutsatt att ägaren till bakgrunden har rätt att ge sådan tillträdesrätt. Denna tillträdesrätt skall vara icke-exklusiv och ges på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor.
3.2.4  Deltagare i samma projekt ska ha tillträdesrätt till bakgrund om detta är nödvändigt för användningen av deras egen förgrund i det projektet, förutsatt att ägaren till bakgrunden har rätt att ge sådan tillträdesrätt. Denna tillträdesrätt ska vara icke-exklusiv och kan inte överlåtas samt ska ges på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor.
Ändring 64
Bilagan, Artikel 23, punkt 3.3.1
3.3.1  Om förgrund kan utnyttjas på ett vinstgivande sätt skall ägaren i) se till att förgrunden skyddas på ett lämpligt och effektivt sätt, med vederbörlig hänsyn tagen till sina berättigade intressen, särskilt kommersiella intressen, och till övriga berörda projektdeltagares intressen och ii) använda förgrunden eller säkerställa att den används.
3.3.1  Om förgrund kan utnyttjas på ett vinstgivande sätt ska ägaren i) se till att förgrunden skyddas på ett lämpligt och effektivt sätt, och ii) använda den, eller licensera dess användning, avgiftsfritt eller på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor, med vederbörlig hänsyn tagen till sina berättigade intressen, särskilt kommersiella intressen, och till övriga berörda projektdeltagares intressen.
Ändring 65
Bilagan, Artikel 23, punkt 3.4.1
3.4.1  Om en deltagare överför äganderätt till förgrund, skall vederbörande låta sina skyldigheter avseende denna förgrund övergå på den övertagande parten, inbegripet skyldigheten att låta dessa skyldigheter övergå på en eventuell senare övertagande part. Detta gäller även för skyldigheterna avseende rörande tillträdesrätt, spridning och användning.
3.4.1  Om en deltagare överför äganderätt till förgrund, ska vederbörande låta sina skyldigheter avseende denna förgrund övergå på den övertagande parten, inbegripet skyldigheten att låta dessa skyldigheter övergå på en eventuell senare övertagande part. Detta gäller även för skyldigheterna avseende rörande tillträdesrätt, spridning och användning. Vid en sådan överföring ska den berörda deltagaren i förväg meddela de övriga deltagarna i samma projekt den övertagande partens namn och kontaktinformation.
Ändring 66
Bilagan, Artikel 23, punkt 3.4.2
3.4.2  Om inget annat följer av projektdeltagarens skyldigheter med avseende på sekretess skall denne, i de fall vederbörande är skyldig att överföra sina skyldigheter att tillhandahålla tillträdesrätt, minst 45 dagar i förväg meddela övriga deltagare om den planerade överföringen, och ge dem tillräckligt med information om den planerade nye ägaren till förgrund för att de skall kunna utöva sin tillträdesrätt. Efter detta meddelande kan de andra deltagarna inom 30 dagar eller en annan skriftligt avtalad tidsfrist motsätta sig en planerad överföring av äganderätt om de anser att detta skulle få negativa konsekvenser för deras tillträdesrätt. Om någon av de övriga deltagarna visar att detta skulle få negativa konsekvenser för deras tillträdesrätt får den planerade överföringen inte ske innan en överkommelse har nåtts mellan de berörda deltagarna.
utgår

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EGT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


Upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel *
PDF 444kWORD 187k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets förordning om upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel (KOM(2007)0241 – C6-0171/2007 – 2007/0089(CNS))
P6_TA(2007)0590A6-0479/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0241),

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1) (budgetförordningen), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 47,

–   med beaktande av artiklarna 171 och 172 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0171/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0479/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i förslaget till rättsakt måste vara förenligt med taket för rubrik 1a i den gällande fleråriga budgetramen 2007–2013 och med bestämmelserna i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet konstaterar att eventuell finansiering efter 2013 kommer att utvärderas i samband med förhandlingarna om nästa budgetram.

3.  Europaparlamentet påminner om att budgetutskottets yttrande inte föregriper resultatet av det förfarande i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 som är tillämpligt på upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

5.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

6.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 10
(10)  Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel bör ha som mål att främja samarbetet mellan alla berörda parter so näringslivet, myndigheter (bland annat tillsynsmyndigheter), patientorganisationer, den akademiska världen och kliniska centrer. Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel bör ta fram en gemensamt överenskommen forskningsagenda (nedan kallad forskningsagendan) som så nära som möjligt bör följa rekommendationerna från den strategiska forskningsagenda som Europeiska teknikplattformen för innovativa läkemedel har utarbetat.
(10)  Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel bör ha som mål att främja samarbetet mellan alla berörda parter som näringslivet – inklusive små och medelstora företag – myndigheter (bland annat tillsynsmyndigheter), patientorganisationer, den akademiska världen och kliniska centrer. Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel bör ta fram en gemensamt överenskommen forskningsagenda (nedan kallad forskningsagendan) som så nära som möjligt bör följa rekommendationerna från den strategiska forskningsagenda som Europeiska teknikplattformen för innovativa läkemedel har utarbetat.
Ändring 2
Skäl 11
(11)  Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel bör föreslå en samordnad strategi för att övervinna de forskningsbrister som uppdagats i processen för utveckling av läkemedel, och för att främja farmaceutisk forskning och utveckling på ett stadium före marknadsföring, i syfte att skynda på utvecklingen av säkra och effektivare läkemedel. I detta sammanhang bör farmaceutisk forskning och utveckling på ett stadium före marknadsföring avse forskning om de instrument och metoder som används i processen för utveckling av läkemedel.
(11)  Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel bör föreslå en samordnad strategi för att övervinna de forskningsbrister som uppdagats i processen för utveckling av läkemedel, och för att främja farmaceutisk forskning och utveckling på ett stadium före marknadsföring, i syfte att skynda på utvecklingen av säkra och effektivare läkemedel. I detta sammanhang bör farmaceutisk forskning och utveckling på ett stadium före marknadsföring avse forskning om de instrument och metoder som används i processen för utveckling av läkemedel i största allmänhet snarare än av ett specifikt läkemedel. Immateriella rättigheter som uppstår i samband med ett gemensamt initiativ för innovativa läkemedel bör licensieras till tredje part på rättvisa och rimliga villkor.
Ändring 3
Skäl 13a (nytt)
(13a)  Under genomförandet av målen i det särskilda programmet Samarbete bör det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel bidra till att öka små och medelstora företags delaktighet, bland annat genom att förbättra administrativa förfaranden, beakta deras krav i högre utsträckning och genomföra stödåtgärder.
Ändring 4
Skäl 13b (nytt)
(13b)  Under genomförandet av målen i rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) 1 bör det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel uppmärksamma investeringar i forskning som gynnar små och medelstora företag och stärka deras innovationskapacitet och deras förmåga att dra nytta av forskningsresultaten.
____________
1 EUT L 400, 30.12.2006, s. 299. Rättelse i EUT L 54, 22.2.2007, s. 101.
Ändring 5
Skäl 14
(14)  Det gemensamma företaget upprättas för en inledande period fram till och med den 31 december 2017, för att garantera att forskningsverksamhet som inletts men inte avslutats inom sjunde ramprogrammet (2007-2013) förvaltas på lämpligt sätt.
(14)  Det gemensamma företaget bör upprättas för en inledande period fram till och med den 31 december 2013. För att garantera att forskningsverksamhet som inletts men inte avslutats inom sjunde ramprogrammet (2007-2013) förvaltas på lämpligt sätt bör pågående arbeten vid behov fortsätta fram till och med den 31 december 2017.
Ändring 6
Skäl 16
(16)  Det gemensamma företaget bör vara ett organ skapat av gemenskaperna, och Europaparlamentet bör ge ansvarsfrihet för genomförandet av dess budget rekommendation av rådet, varvid man emellertid bör ta hänsyn till de särskilda omständigheter som uppkommer till följd av att företaget är ett offentlig-privat partnerskap, och i synnerhet av den privata sektorns bidrag till budgeten.
(16)  Det gemensamma företaget bör vara ett organ skapat av gemenskaperna, och Europaparlamentet bör ge ansvarsfrihet för genomförandet av dess budget, med beaktande av en rekommendation från rådet.
Ändring 7
Skäl 17
(17)  Det gemensamma företagets grundare bör vara Europeiska gemenskapen och EFPIA.
(17)  Det gemensamma företagets grundare är Europeiska gemenskapen och EFPIA.
Ändring 8
Skäl 26
(26)  De forskningsbaserade läkemedelsföretag som är fullvärdiga medlemmar i EFPIA bör inte vara behöriga att ta emot stöd från det gemensamma företaget.
(26)  De forskningsbaserade läkemedelsföretag som är fullvärdiga medlemmar i EFPIA bör inte vara behöriga att ta emot direkt eller indirekt stöd från det gemensamma företaget.
Ändring 9
Skäl 27
(27)  Det gemensamma företaget bör, efter samråd med kommissionen, ha en särskild budgetförordning grundad på principerna i rambudgetförordningen1 som tar hänsyn till företagets särskilda behov till följd, bland annat, av nödvändigheten att lägga ihop gemenskapsmedel och privata medel för att stödja forsknings- och utvecklingsverksamhet på ett effektivt och aktuellt sätt.
(27)  Det gemensamma företagets budgetbestämmelser bör inte avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, såvida detta inte är nödvändigt på grund av deras särskilda driftsbehov, särskilt behovet att lägga ihop gemenskapsmedel och privata medel för att stödja forsknings- och utvecklingsverksamhet på ett effektivt sätt och i rätt tid. Kommissionens förhandsgodkännande krävs för att anta bestämmelser som avviker från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002. Budgetmyndigheten bör underrättas om sådana avvikelser.
____________
1 Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EUT L 2, 7.1.2003, s. 39.
__________
1 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.
Ändring 10
Skäl 28
(28)  Med tanke på behovet av stabila anställningsförhållanden och lika chanser för personalen, och för att locka specialiserad vetenskaplig och teknisk personal med högsta kompetens bör tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (tjänsteföreskrifterna) gälla för all personal som anställs av det gemensamma företaget.
(28)  Med tanke på kravet på stabila anställningsförhållanden och likabehandling av personalen samt behovet av specialiserad vetenskaplig och teknisk personal med högsta kompetens bör det finnas en viss flexibilitet vid anställningen av personal i det gemensamma företaget. Partnerskapet bör vara balanserat, och var och en av grundarna bör ha möjlighet att anställa personal. Således bör kommissionen ha möjlighet att utstationera så många tjänstemän som den anser behövs till det gemensamma företaget, som i sin tur bör kunna rekrytera kontraktsanställd personal enligt gällande arbetsrätt i den stat där det har sitt säte.
Ändring 11
Skäl 33
(33)  Det gemensamma företaget bör etableras i Bryssel, Belgien. Ett värdskapsavtal bör slutas mellan det gemensamma företaget och Belgien avseende kontorsutrymme, privilegier och immunitet och annat stöd som Belgien tillhandahåller det gemensamma företaget.
(33)  Det gemensamma företaget bör etableras i Bryssel, Belgien. Ett värdskapsavtal bör slutas mellan det gemensamma företaget och Belgien avseende hjälp med kontorsutrymme, privilegier och immunitet och annat stöd som Belgien tillhandahåller det gemensamma företaget.
Ändring 12
Artikel 1, punkt 1
1.  Ett gemensamt företag upprättas härmed för genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel, för perioden fram till och med den 31 december 2017 (nedan kallat det gemensamma företaget). Denna period kan förlängas av rådet.
1.  Ett gemensamt företag upprättas härmed för genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel, för perioden fram till och med den 31 december 2013 (nedan kallat det gemensamma företaget). Pågående arbeten får dock fortsätta till och med den 31 december 2017. Det gemensamma företaget är ett organ i enlighet med artikel 185 i budgetförordningen och punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.
Ändring 13
Artikel 3, led b
(b) stödja genomförandet av de forskningsprioriteringar som anges i forskningsagendan för det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (nedan kallade forskningsverksamheten), bland annat med hjälp av bidrag efter konkurrensutsatta ansökningsomgångar,
(b) stödja genomförandet av de forskningsprioriteringar som anges i forskningsagendan för det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (nedan kallade forskningsverksamheten), bland annat med hjälp av bidrag efter konkurrensutsatta ansökningsomgångar till forskning som ska bedrivas uteslutande i medlemsstater och länder som är associerade med sjunde ramprogrammet,
Ändring 14
Artikel 6, punkt 2
2.  Det gemensamma företagets driftskostnader skall finansieras av dess medlemmar. Gemenskapen och EFPIA skall till lika delar bidra till sådana driftskostnader.
2.  Det gemensamma företagets driftskostnader ska finansieras av dess medlemmar. Gemenskapen och EFPIA ska till lika delar bidra till sådana driftskostnader. Driftskostnaderna ska inte överstiga 4 % av den sammanlagda budgeten för det gemensamma företaget.
Ändring 15
Artikel 7, led a
(a)  Mikroföretag samt små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG.
(a)  Mikroföretag samt små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG, i enlighet med de särskilda mål som anges för dessa i sjunde ramprogrammet.
Ändring 16
Artikel 7, led g
(g)  Kvalificerade patientorganisationer utan vinstsyfte.
(g)  Lagligen etablerade patientorganisationer utan vinstsyfte.
Ändring 17
Artikel 8, rubriken och punkt 1
Budgetförordning
Budgetbestämmelser
1.  Det gemensamma företagets budgetförordning ska grunda sig på principerna i rambudgetförordningen. Den kan avvika från rambudgetförordningen om det gemensamma företagets särskilda driftsbehov så kräver, och efter samråd med kommissionen.
1.  Det gemensamma företagets budgetbestämmelser får avvika från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 endast om det krävs på grund av dess särskilda driftsbehov, och efter kommissionens förhandsgodkännande. Budgetmyndigheten ska underrättas om alla sådana avvikelser.
Ändring 18
Artikel 8, punkt 2a (ny)
2a.  Det gemensamma företaget får utse en extern revisor för att kontrollera att det gemensamma företagets årsräkenskaper är korrekta och rimliga.
Ändring 19
Artikel 8, punkt 2b (ny)
2b.  Den externa revisorn ska svara för en tillfredsställande granskning av årsräkenskaperna och en utvärdering av medlemmarnas och deltagarnas bidrag till forskningsprojekten.
Ändring 21
Artikel 8, punkt 2c (ny)
2c.  Det gemensamma företaget får låta göra externa punktrevisioner.
Ändring 22
Artikel 8, punkt 2d (ny)
2d. Europaparlamentet ska ha rätt att granska i det gemensamma företagets årsräkenskaper.
Ändring 23
Artikel 9, punkt 1
1.   Tjänsteföreskrifterna för Europeiska gemenskapernas tjänstemän, anställningsvillkoren för andra anställda vid Europeiska gemenskaperna och de regler som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapens institutioner med tillämpning av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren skall tillämpas på det gemensamma företagets personal och dess verkställande direktör.
1.  Det gemensamma företaget ska rekrytera sin personal i enlighet med gällande bestämmelser i värdlandet. Kommissionen får utstationera så många tjänstemän som behövs till det gemensamma företaget.
Ändring 24
Artikel 9, punkt 2
2.  Det gemensamma företaget, ska, vad gäller dess personal, ha de befogenheter som tillfaller tillsättningsmyndigheten enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, och den myndighet som har befogenhet att sluta avtal enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper.
utgår
Ändring 25
Artikel 9, punkt 3
3.  I överenskommelse med kommissionen skall det gemensamma företaget anta de genomförandeåtgärder som behövs, i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper.
3.  I överenskommelse med kommissionen ska det gemensamma företaget anta nödvändiga genomförandeåtgärder för utstationering av tjänstemän från Europeiska gemenskaperna.
Ändring 26
Artikel 13, punkt 1
1.  Kommissionen skall inför Europaparlamentet och rådet lägga fram en årsrapport om det gemensamma företagets verksamhet.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 27
Artikel 13, punkt 2
2.  Två år efter det att det gemensamma företaget inrättats, men senast 2010, skall kommissionen genomföra en etappgranskning av det gemensamma företaget, i samarbete med oberoende experter. Denna granskning skall inriktas på det gemensamma företagets kvalitet och effektivitet, och hur långt det kommit på vägen mot de fastställda målen. Kommissionen skall meddela sina slutsatser, tillsammans med sina synpunkter, till Europaparlamentet och rådet.
2.  Senast den 31 december 2011 ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en etappgranskning av det gemensamma företaget, utarbetad i samarbete med oberoende experter. Denna granskning ska inriktas på det gemensamma företagets kvalitet och effektivitet, och hur långt det kommit på vägen mot de fastställda målen.
Ändring 28
Artikel 13, punkt 3
3.  I slutet av 2017 skall kommissionen genomföra en slututvärdering av det gemensamma företaget, i samarbete med oberoende experter. Resultaten av slututvärderingen skall läggas fram inför Europaparlamentet och rådet.
3.  Senast den 31 december 2013 eller, om pågående arbeten fortsätter efter detta datum, senast den 31 december 2017 ska kommissionen genomföra en slututvärdering av det gemensamma företaget, i samarbete med oberoende experter. Resultaten av slututvärderingen ska läggas fram inför Europaparlamentet och rådet.
Ändring 29
Artikel 13, punkt 4
4.  Europaparlamentet skall rekommendation från rådet ge ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget; detta ska ske i ett förfarande som anges i det gemensamma företagets budgetförordning.
4.  Europaparlamentet ska med beaktande av en rekommendation från rådet ge ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget.
Ändring 30
Artikel 16
Det gemensamma företaget skall anta bestämmelser om användning och spridning av forskningsresultat för att garantera att immateriella rättigheter som uppstått inom ramen för forskningsverksamhet enligt denna förordning vid behov skyddas, och att forskningsresultaten används och sprids.
Det gemensamma företaget ska anta bestämmelser om användning och spridning av forskningsresultat för att garantera att immateriella rättigheter som uppstått inom ramen för forskningsverksamhet enligt denna förordning vid behov skyddas, och att forskningsresultaten används och offentliggörs av det gemensamma företaget.
Ändring 31
Artikel 18
Ett värdskapsavtal skall slutas mellan det gemensamma företaget och Belgien avseende kontorsutrymmen, privilegier och immunitet samt annat stöd som Belgien skall ge det gemensamma företaget.
Ett värdskapsavtal ska slutas mellan det gemensamma företaget och Belgien avseende hjälp med kontorsutrymmen, privilegier och immunitet samt annat stöd som Belgien ska ge det gemensamma företaget.
Ändring 32
Artikel 19, stycke 1
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Ändring 33
Bilaga, artikel 1, punkt 3
3.  Det gemensamma företaget skall anses vara upprättat den dag då dessa stadgar offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, för en inledande period fram till och med den 31 december 2017.
3.  Det gemensamma företaget ska anses vara upprättat den dag då dessa stadgar offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, för en period fram till och med den 31 december 2013.
Ändring 34
Bilaga, artikel 1, punkt 4
4.  Den inledande perioden kan förlängas genom ändring av dessa stadgar i enlighet med bestämmelserna i artikel 21, varvid hänsyn skall tas till i vilken utsträckning det gemensamma företagets mål har uppnåtts; en förlängning förutsätter att företagets finansiella hållbarhet kan garanteras.
utgår
Ändring 36
Bilaga, artikel 2, punkt 2, led i
(i)  Att organisera ett årsmöte med intresseorganisationer, nedan kallat forumet för berörda parter, för att garantera öppenhet och insyn i det gemensamma företagets forskningsverksamhet.
(i)  Att organisera ett årsmöte med intresseorganisationer, nedan kallat forumet för berörda parter – ett öppet möte för organisationer som berörs av biomedicinsk forskning och som ska kunna ge feedback om verksamhet inom initiativet för innovativa läkemedel – för att garantera öppenhet och insyn i det gemensamma företagets forskningsverksamhet.
Ändring 35
Bilaga, artikel 2, punkt 2, led k
(k)  Att offentliggöra information om projekt, bland annat deltagarnas namn och det belopp som erhållits som stöd från det gemensamma företaget.
(k)  Att bland annat på sin webbplats offentliggöra information om projekt, bland annat deltagarnas namn och det belopp som erhållits som stöd från det gemensamma företaget.
Ändring 37
Bilaga, artikel 4
Det gemensamma företagets organ skall vara dess styrelse, det verkställande kontoret och den vetenskapliga kommittén.
Det gemensamma företagets organ ska vara dess styrelse, den verkställande direktören och den vetenskapliga kommittén.
Ändring 38
Bilaga, artikel 5, punkt 1, led b
(b)  Nya medlemmars rösträtt skall fastställas i proportion till medlemmens bidrag till de sammanlagda bidragen till det gemensamma företagets verksamhet.
(b)  Nya medlemmars rösträtt ska fastställas i proportion till medlemmens bidrag till de sammanlagda bidragen till det gemensamma företagets verksamhet. De nya medlemmarnas totala röstantal får dock inte överstiga grundarnas.
Ändring 39
Bilaga, artikel 5, punkt 1, led c
(c)  Medlemmarnas röster skall vara odelbara.
(c)  Medlemmarnas röster ska vara odelbara. Röstning genom ombud får inte förekomma.
Ändring 40
Bilaga, artikel 5, punkt 2, led c, strecksatserna 9–13
– godkänna riktlinjerna för utvärdering och urval av projektförslag så som de föreslås av det verkställande kontoret,
– godkänna riktlinjerna för utvärdering och urval av projektförslag så som de föreslås av den verkställande direktören,
godkänna förteckningen över utvalda projektförslag,
– godkänna förteckningen över utvalda projektförslag,
utse den verkställande direktören, tillhandahålla vägledning och stöd till VD:n, övervaka VD:ns verksamhet och vid behov ersätta VD:n,
utse den verkställande direktören, tillhandahålla vägledning och stöd till VD:n, övervaka VD:ns verksamhet och vid behov ersätta VD:n,
– godkänna det verkställande kontorets organisationsstruktur utgående från den verkställande direktörens rekommendationer,
– godkänna det gemensamma företagets budgetförordning i enlighet med artikel 11,
– godkänna det gemensamma företagets budgetbestämmelser i enlighet med artikel 11, efter samråd med kommissionen.
Ändring 41
Bilaga, artikel 5, punkt 3, led ca (nytt)
(ca)  Tre ledamöter av Europaparlamentet får närvara som observatörer vid mötena och ska bjudas in av styrelsen.
Ändring 42
Bilaga, artikel 5, punkt 3a (ny)
3a.  Styrelsen ska informera medlemsstaterna om beslut om forskningsagendan för det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel.
Ändring 43
Bilaga, artikel 6, rubrik och punkt 1
Verkställande kontor
Verkställande direktör
1.  Det verkställande kontoret ska bestå av en verkställande direktör och stödpersonal.
Ändring 44
Bilaga, artikel 6, punkt 2, inledningen och leden a-d och e, inledningen
2.  Det verkställande kontoret har följande uppgifter:
2.  Den verkställande direktören har följande uppgifter:
a)  Det ska ha hand om den löpande förvaltningen av det gemensamma företaget.
b)  Det skall ha hand om det gemensamma företagets drift.
b)  VD:n ska, biträdd av sitt sekretariat, ha hand om det gemensamma företagets drift.
c)  Det skall ha ansvar för all kommunikation som har att göra med det gemensamma företaget.
c)  VD:n ska, biträdd av sitt sekretariat, ha ansvar för all kommunikation som har att göra med det gemensamma företaget.
d)  Det skall korrekt förvalta de offentliga och privata medlen.
d)  VD:n ska, biträdd av sitt sekretariat, korrekt förvalta de offentliga och privata medlen.
e)  Särskilt viktiga uppgifter för det verkställande kontoret är att
e)  Särskilt viktiga uppgifter för den verkställande direktören är att, biträdd av sekretariatet,
Ändring 45
Bilaga, artikel 6, punkt 2, led e, strecksats 6
− sammanställa det årliga budgetförslaget, inbegripet tjänsteförteckningen,
− sammanställa det årliga budgetförslaget, inbegripet tjänsteförteckningen, efter samråd med den vetenskapliga kommittén och forumet för berörda parter,
Ändring 46
Bilaga, artikel 6, punkt 7, led g
g) delge styrelsen de egna förslagen avseende det verkställande kontorets organisationsstruktur, och organisera, leda och övervaka det gemensamma företagets personal,
g) leda och övervaka det gemensamma företagets personal,
Ändring 47
Bilaga, artikel 7, punkt 1
1.  Den vetenskapliga kommittén är styrelsens rådgivande organ och skall arbeta i nära samarbete med det verkställande kontorets stödpersonal.
1.  Den vetenskapliga kommittén är styrelsens rådgivande organ och ska arbeta i nära samarbete med den verkställande direktören.
Ändring 48
Bilaga, artikel 7, punkt 6, led c
c) rådge styrelsen och det verkställande kontoret om de vetenskapliga resultat som anges i den årliga verksamhetsrapporten,
c) ge styrelsen och den verkställande direktören råd om de vetenskapliga resultat som anges i den årliga verksamhetsrapporten,
Ändring 49
Bilaga, artikel 8, punkt 6a (ny)
(6a)  Vid utvärderingen av förslag ska det fastställas huruvida de medel som begärts står i proportion till det arbete som krävs för att genomföra projekten.
Ändring 50
Bilaga, artikel 11, rubrik och punkt 1
Budgetförordning
Budgetbestämmelser
1.  Det gemensamma företagets budgetförordning skall beslutas och antas i styrelsen.
1.  Det gemensamma företagets budgetbestämmelser ska antas i styrelsen efter samråd med kommissionen.
Ändring 51
Bilaga, artikel 11, punkt 2
2.  Budgetförordningens syfte är att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av det gemensamma företaget.
2.  Budgetbestämmelsernas syfte är att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av det gemensamma företaget.
Ändring 52
Bilaga, artikel 11, punkt 3
3.  Det gemensamma företagets budgetförordning ska grunda sig på principerna i rambudgetförordningen. Den kan avvika från rambudgetförordningen om det gemensamma företagets särskilda driftsbehov så kräver, och efter samråd med kommissionen.
3.  Det gemensamma företagets budgetbestämmelser får avvika från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 endast om det krävs på grund av dess särskilda driftsbehov, och efter kommissionens förhandsgodkännande. Budgetmyndigheten ska underrättas om alla sådana avvikelser.
Ändring 53
Bilaga, artikel 12, punkt 5
5.  Årsräkenskaperna och balansräkningen för det föregående året skall överlämnas till Europeiska gemenskapernas revisionsrätt. Revisionsrätten kan genomföra en revision i enlighet med sina standardförfaranden.
5.  Årsräkenskaperna och balansräkningen för det föregående året ska överlämnas till Europeiska gemenskapernas revisionsrätt och till budgetmyndigheten. Revisionsrätten kan genomföra en revision i enlighet med sina standardförfaranden.
Ändring 54
Bilaga, artikel 13, punkt 2, stycke 1a (nytt)
Den verkställande direktören ska lägga fram den årliga verksamhetsrapporten för Europaparlamentet.
Ändring 55
Bilaga, artikel 14, punkt 1
1.  Personalens storlek skall fastställas i den tjänsteförteckning som skall åtfölja årsbudgeten.
1.  Personalens storlek ska fastställas i den tjänsteförteckning som ska åtfölja årsbudgeten och som kommissionen ska översända till Europaparlamentet och rådet tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget.
Ändring 56
Bilaga, artikel 14, punkt 2
2.  Det gemensamma företagets personal skall vara tillfälligt anställda och kontraktsanställda med kontrakt för en fast tidsperiod som kan förlängas en gång upp till en maximal sammanlagd tidsperiod på sju år.
utgår
Ändring 57
Bilaga, artikel 17, punkt 5, led a
(a)  Mikroföretag samt små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG.
(a)  Mikroföretag samt små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG, i enlighet med de särskilda mål som anges för dessa i sjunde ramprogrammet.
Ändring 20
Bilaga, artikel 17a (ny)
Artikel 17a
Vetenskapliga och ekonomiska årsrapporter
Deltagarna ska förelägga det gemensamma företaget vetenskapliga och ekonomiska årsrapporter om understödda projekt. Rapporterna ska innehålla uppgifter om den vetenskapliga verksamhet som bedrivits och om kostnaderna för denna verksamhet. Kostnadssammanställningarna ska åtföljas av ett revisionsintyg. Den externa revisorn ska granska revisionsintygen och fastställa huruvida in natura-bidragen motsvarar de offentliga bidragen till projektet.
Ändring 59
Bilaga, artikel 21, punkt 2
2.  Ändringar av dessa stadgar skall godkännas av styrelsen. Om sådana ändringar påverkar dessa stadgars allmänna principer och mål, som exempelvis ändringar av artikel 1, artikel 5.2 c första strecksatsen, artikel 8.3 eller artikel 21, krävs rådets godkännande grundat på ett förslag från kommissionen.
2.  Ändringar av dessa stadgar ska godkännas av styrelsen. Om sådana ändringar påverkar dessa stadgars allmänna principer och mål, som exempelvis ändringar av artikel 1, artikel 5.2 c första strecksatsen, artikel 8.3 eller artikel 21, krävs rådets godkännande grundat på ett förslag från kommissionen, och efter samråd med Europaparlamentet.
Ändring 60
Bilaga, artikel 22, punkt 3, led a
(a)  Deltagarna skall behålla äganderätten till den immateriella egendom de tillför projektet och till immateriella egendom de ger upphov till i projektet såvida inte annat överenskoms gemensamt av projektets deltagare. Bestämmelser om och villkor för tillgång till och licenser för den immateriella egendom som tillförts eller skapats av en projektdeltager skall fastställas i det berörda projektets bidragsavtal och projektavtal.
(a)  Deltagarna ska behålla äganderätten till den immateriella egendom de tillför projektet och till immateriell egendom de ger upphov till i projektet såvida inte annat överenskoms gemensamt av projektets deltagare. Bestämmelser om och villkor för tillgång till och licenser för den immateriella egendom som tillförts eller skapats av en projektdeltagare ska fastställas i det berörda projektets bidragsavtal och projektavtal. Projektdeltagarna bör fastställa den eventuella gemensamma äganderätt till immateriell egendom som följer av projekten.
Ändring 61
Bilaga, artikel 23a (ny)
Artikel 23a
Värdskapsavtal
Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget och Konungariket Belgien.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


Upprättandet av det gemensamma företaget Clean Sky *
PDF 441kWORD 162k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget Clean Sky (KOM(2007)0315 – C6-0226/2007 – 2007/0118(CNS))
P6_TA(2007)0591A6-0483/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0315),

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1) (budgetförordningen), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 47,

–   med beaktande av artiklarna 171 och 172 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0226/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0483/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i förslaget till rättsakt måste vara förenligt med taket för rubrik 1a i den gällande fleråriga budgetramen 2007–2013 och med bestämmelserna i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet kontstaterar att eventuell finansiering efter 2013 kommer att utvärderas i samband med förhandlingarna om nästa budgetram.

3.  Europaparlamentet påminner om att budgetutskottets yttrande inte föregriper resultatet av förfarandet i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 som är tillämpligt på upprättandet av det gemensamma företaget Clean Sky.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

5.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

6.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 12
(12)  Det gemensamma företaget Clean Sky bör bildas för en inledande period fram till och med den 31 december 2017 för att garantera att forskningsverksamhet som inletts men inte avslutats inom sjunde ramprogrammet (2007–2013) förvaltas på lämpligt sätt.
(12)  Det gemensamma företaget Clean Sky bör bildas för en inledande period fram till och med den 31 december 2017 för att garantera att forskningsverksamhet som inletts men inte avslutats inom sjunde ramprogrammet (2007–2013), inbegripet utnyttjandet av resultaten av sådan forskningsverksamhet, förvaltas på lämpligt sätt.
Ändring 2
Skäl 16
(16)  Det gemensamma företaget Clean Sky ska vara ett organ som upprättats av gemenskaperna, och Europaparlamentet bör ge ansvarsfrihet för genomförandet av dess budget rekommendation av rådet, varvid man emellertid bör ta hänsyn till de särskilda omständigheter som uppkommer till följd av att företaget är ett offentligprivat partnerskap, och i synnerhet av den privata sektorns bidrag till budgeten.
(16)  Det gemensamma företaget Clean Sky bör vara ett organ som upprättats av gemenskaperna, och Europaparlamentet bör ge ansvarsfrihet för genomförandet av dess budget, med beaktande av en rekommendation från rådet.
Ändring 3
Skäl 16a (nytt)
(16a)  Det gemensamma företaget Clean Skys och alla offentliga intressenter bör uppmuntras att se möjligheterna med de gemensamma teknikinitiativen, i form av nya mekanismer för att genomföra offentlig-privata partnerskap, och att tillsammans med privata intressenter verka för att finna en mer effektiv lösning beträffande ansvarsfrihet för gemenskapens budget.
Ändring 4
Skäl 19
(19)  Det gemensamma företaget Clean Skys driftskostnader bör till lika stora delar bäras av Europeiska gemenskapen och de övriga medlemmarna.
(19)  Det gemensamma företaget Clean Skys driftskostnader bör till lika stora delar bäras av Europeiska gemenskapen och de övriga medlemmarna. Driftskostnaderna bör inte överstiga 3 % av det gemensamma företagets Clean Skys sammanlagda budget.
Ändring 5
Skäl 23
(23)  Det gemensamma företaget Clean Sky bör ha en egen budgetförordning, där det krävs att samförstånd med kommissionen uppnås på förhand, som bygger på principerna i rambudgetförordningen1 och som tar hänsyn till särdragen i företagets verksamhet, i synnerhet nödvändigheten att kombinera gemenskapsfinansiering och privat finansiering för att stödja forsknings- och utvecklingsverksamhet på ett effektivt och aktuellt sätt.
(23)  Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Clean Sky bör inte avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1,såvida detta inte är nödvändigt på grund av dess särskilda driftsbehov, särskilt nödvändigheten att kombinera gemenskapsfinansiering och privat finansiering för att stödja forsknings- och utvecklingsverksamhet på ett effektivt och aktuellt sätt. Kommissionens förhandsgodkännande krävs för att anta bestämmelser som avviker från förordning (EG/Euratom) nr 2343/2002. Budgetmyndigheten bör underrättas om sådana avvikelser.
__________
1 Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39).
_________
1 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.
Ändring 6
Skäl 24
(24)  För att kunna säkerställa stabila anställningsförhållanden och likabehandling av personal, och för att kunna locka till sig specialiserad teknisk och vetenskaplig spetskompetens, är det nödvändigt att tillämpa tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna ("tjänsteföreskrifterna") på all personal som rekryteras till det gemensamma företaget Clean Sky.
(24)  För att kunna säkerställa stabila anställningsförhållanden och likabehandling av personal, och för att kunna locka till sig specialiserad teknisk och vetenskaplig spetskompetens, är det nödvändigt att kommissionen får utstationera så många tjänstemän som den anser behövs till det gemensamma företaget Clean Sky. Övrig personal bör rekryteras av det gemensamma företaget Clean Sky i enlighet med gällande arbetsrätt i värdlandet.
Ändring 7
Skäl 25
(25)  Med hänsyn till att det gemensamma företaget Clean Sky inte har kommit till för ekonomiska syften och har ansvar för att leda det gemensamma teknikinitiativet om miljövänlig teknik inom luftfarten, är det nödvändigt att protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 tillämpas på det gemensamma företaget Clean Sky och dess personal för att företaget ska kunna utföra sina uppgifter.
utgår
Ändring 8
Skäl 27
(27)  Det gemensamma företaget Clean Sky ska regelbundet rapportera om hur verksamheten fortskrider.
(27)  Det gemensamma företaget Clean Sky bör regelbundet rapportera till rådet och Europaparlamentet om hur verksamheten fortskrider.
Ändring 9
Skäl 32
(32)  Det gemensamma företaget Clean Sky bör ha sitt säte i Bryssel, Belgien. Ett värdskapsavtal bör ingås mellan det gemensamma företaget Clean Sky och Belgien i fråga om kontorslokaler, immunitet och privilegier och annat stöd som Belgien ska tillhandahålla det gemensamma företaget Clean Sky.
(32)  Det gemensamma företaget Clean Sky bör ha sitt säte i Bryssel, Belgien. Ett värdskapsavtal bör ingås mellan det gemensamma företaget Clean Sky och Belgien i fråga om hjälp med kontorslokaler, immunitet och privilegier och annat stöd som Belgien tillhandahåller det gemensamma företaget Clean Sky.
Ändring 10
Artikel 1, punkt 1
1.  För att genomföra det gemensamma teknikinitiativet för "Clean Sky" bildas härmed ett gemensamt företag enligt artikel 171 i fördraget, kallat "det gemensamma företaget Clean Sky", för perioden fram till och med den 31 december 2017 (nedan kallat "det gemensamma företaget Clean Sky"). Denna period kan förlängas genom en översyn av denna förordning.
1.  För att genomföra det gemensamma teknikinitiativet för "Clean Sky" bildas härmed ett gemensamt företag enligt artikel 171 i fördraget, kallat "det gemensamma företaget Clean Sky", för perioden fram till och med den 31 december 2017 (nedan kallat "det gemensamma företaget Clean Sky"). Det ska säkerställas att de projekt som fortfarande pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras fram till 2017. Det gemensamma företaget Clean Sky är ett organ i den mening som avses i artikel 185 i budgetförordningen och punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.
Ändring 11
Artikel 3, punktsats -1 (ny)
• Att bidra till genomförandet av sjunde ramprogrammet och särskilt temaområdet Transport (inklusive flygteknik) inom det särskilda programmet Samarbete.
Ändring 12
Artikel 3, punktsats 2a (ny)
• Att säkerställa ett samstämmigt genomförande av Ellis forskningsinsatser i syfte att uppnå miljömässiga förbättringar på luftfartsområdet.
Ändring 13
Artikel 3, punktsats 2b (ny)
• Att främja små och medelstora företags deltagande i det gemensamma företagets verksamhet så att minst 15 % av den tillgängliga finansieringen beviljas små och medelstora företag.
Ändring 14
Artikel 6, punkt 2
2.  Driftskostnaderna för det gemensamma företaget Clean Sky ska delas lika i likvida medel mellan å ena sidan Europeiska gemenskapen, som kommer att bidra med 50 % av de sammanlagda kostnaderna, och å andra sidan de övriga medlemmarna, som kommer att bidra med resterande 50 %.
2.  Driftskostnaderna för det gemensamma företaget Clean Sky ska delas lika i likvida medel mellan å ena sidan Europeiska gemenskapen, som kommer att bidra med 50 % av de sammanlagda kostnaderna, och å andra sidan de övriga medlemmarna, som kommer att bidra med resterande 50 %. Driftskostnaderna ska inte överstiga 3 % av det gemensamma företagets Clean Skys sammanlagda budget
Ändring 15
Artikel 6, punkt 5
5.  ITD-ledare och associerade medlemmar ska bidra med medel som minst motsvarar gemenskapens bidrag exklusive de medel som anslagits genom ansökningsomgångar i syfte att genomföra forskningsinsatserna inom ramen för Clean Sky.
5.  ITD-ledare och associerade medlemmar ska bidra med medel som bedöms i enlighet med de metoder som fastställts i sjunde ramprogrammet och som minst motsvarar gemenskapens bidrag exklusive de medel som anslagits genom ansökningsomgångar i syfte att genomföra forskningsinsatserna inom ramen för Clean Sky.
Ändring 16
Artikel 7, stycke 2a (nytt)
Utvärderings- och urvalsförfarandet, som ska genomföras med bistånd av externa experter, ska säkerställa att tilldelningen av offentliga medel från det gemensamma företaget Clean Sky följer principerna om excellens och konkurrens.
Ändring 17
Artikel 8, rubriken och punkt 1
Budgetförordning
Budgetbestämmelser
1.  Det gemensamma företaget Clean Sky ska anta en egen budgetförordning som bygger på principerna i rambudgetförordningen. Denna budgetförordning får avvika från rambudgetförordningen om krävs på grund av det gemensamma företaget Clean Skys specifika verksamhetsbehov, under förutsättning att kommissionen ger sitt tillstånd på förhand.
1.  Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Clean Sky får avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002, endast om det krävs på grund av dess särskilda driftsbehov, under förutsättning att kommissionen ger sitt tillstånd på förhand. Budgetmyndigheten ska underrättas om alla sådana avvikelser.
Ändring 18
Artikel 9, punkt 1
1.  Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna samt de regler som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapens institutioner för tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter och anställningsvillkor ska gälla för det gemensamma företaget Clean Skys personal och direktör.
1.  Det gemensamma företaget Clean Sky ska rekrytera sin personal i enlighet med gällande arbetsrättsliga bestämmelser i värdlandet. Kommissionen får utstationera så många tjänstemän som den anser behövs till det gemensamma företaget Clean Sky.
Ändring 19
Artikel 9, punkt 2
2.  Det gemensamma företaget Clean Sky ska gentemot sin personal utöva de befogenheter som tillfaller tillsättningsmyndigheten enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, och den myndighet som har befogenhet att sluta avtal enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.
utgår
Ändring 20
Artikel 9, punkt 3
3.  Det gemensamma företaget Clean Sky ska, i samförstånd med kommissionen, anta de nödvändiga tillämpningsbestämmelserna i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.
3.  Det gemensamma företaget Clean Sky ska, i samförstånd med kommissionen, anta de nödvändiga tillämpningsbestämmelserna för utstationering av tjänstemän från Europeiska gemenskaperna.
Ändring 21
Artikel 10
Artikel 10
utgår
Immunitet och privilegier
Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier ska tillämpas på det gemensamma företaget Clean Sky och dess personal.
Ändring 22
Artikel 11, punkt 3a (ny)
3a.  Det gemensamma företaget Clean Sky är ensamt ansvarigt för fullgörandet av sina skyldigheter.
Ändring 23
Artikel 13, punkt 3
3.  Tre år efter bildandet av det gemensamma företaget, men senast den 31 december 2010, ska kommissionen göra en utvärdering på grundval av en arbetsbeskrivning som ska överenskommas med styrelsen. Syftet med denna utvärdering är att utifrån de framsteg som gjorts för att uppnå målen med det gemensamma företaget Clean Sky, avgöra om företagets verksamhet ska fortsätta efter den period som anges i artikel 1, och fastställa de ändamålsenliga ändringar av denna förordning och av stadgarna för det gemensamma företaget Clean Sky som ska antas.
3.  Senast den 31 december 2010 och den 31 december 2015, ska kommissionen med bistånd av oberoende experter göra preliminära utvärderingar av det gemensamma företaget Clean Sky. Utvärderingarna ska avse det gemensamma företaget Clean Skys kvalitet och effektivitet och de framsteg det uppnått med hänsyn till fastställda mål. Kommissionen ska delge Europaparlamentet och rådet resultaten av utvärderingarna, åtföljda av egna anmärkningar och i lämpliga fall förslag till ändring av denna förordning.
Ändring 24
Artikel 13, punkt 4
4.  I slutet av 2017 ska kommissionen med bistånd av oberoende experter göra en slututvärdering av det gemensamma företaget Clean Sky. Resultaten av slututvärderingen ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.
4.  Då det gemensamma företaget Clean Skys löptid har gått ut ska kommissionen med bistånd av oberoende experter göra en slututvärdering av det gemensamma företaget Clean Sky. Resultaten av slututvärderingen ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.
Ändring 25
Artikel 13, punkt 5
5.  Ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företaget Clean Skys budget ska ges av Europaparlamentet, rekommendation av rådet, enligt ett särskilt förfarande som fastställs i det gemensamma företagets budgetförordning.
5.  Ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företaget Clean Skys budget ska ges av Europaparlamentet, med beaktande av en rekommendation från rådet.
Ändring 26
Artikel 17
Det gemensamma företaget Clean Sky ska anta bestämmelser om spridning av forskningsresultat för att garantera att, när så är tillämpligt, immateriella tillgångar som genereras inom ramen för forskningsverksamhet enligt denna förordning skyddas, och att forskningsresultat utnyttjas och sprids.
Det gemensamma företaget Clean Sky ska på grundval av bestämmelserna för sjunde ramprogrammet anta bestämmelser om spridning av forskningsresultat för att garantera att, när så är tillämpligt, immateriella tillgångar som genereras inom ramen för forskningsverksamhet enligt denna förordning skyddas, och att forskningsresultat utnyttjas och sprids.
Ändring 27
Artikel 19
Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget Clean Sky och Belgien i fråga om kontorslokaler, immunitet och privilegier och annat stöd som Belgien ska tillhandahålla det gemensamma företaget Clean Sky.
Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget Clean Sky och Belgien i fråga om hjälp med kontorslokaler, immunitet och privilegier och annat stöd som Belgien ska tillhandahålla det gemensamma företaget Clean Sky.
Ändring 28
Artikel 20
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningen upphör att gälla den 31 december 2017. Det ska säkerställas att de projekt som fortfarande pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras fram till 2017.
Ändring 29
Bilagan, artikel 1, punkt 3, stycke 1
3.  Varaktighet: Det gemensamma företaget Clean Sky anses vara bildat den dag då dessa stadgar offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, för en inledande period fram till och med den 31 december 2017.
3.  Varaktighet: Det gemensamma företaget Clean Sky anses vara bildat den dag då dessa stadgar offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, för en period fram till och med den 31 december 2017. Det ska säkerställas att de projekt som pågår efter den sista ansökningsomgången 2013 genomförs, övervakas och finansieras fram till 2017.
Ändring 30
Bilaga, artikel 1, punkt 3, stycke 1a (nytt)
Det gemensamma företaget Clean Sky är ett organ i den mening som avses i artikel 185 i budgetförordningen och punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.
Ändring 31
Bilaga, artikel 1, punkt 3, stycke 2
Den inledande perioden kan förlängas genom ändring av dessa stadgar i enlighet med bestämmelserna i artikel 23, varvid hänsyn ska tas till i vilken utsträckning det gemensamma företaget Clean Skys mål har uppnåtts och under förutsättning att finansiell hållbarhet kan garanteras.
utgår
Ändring 32
Bilagan, artikel 2, punkt 3, stycke 1a (nytt)
Styrelsen ska fatta beslut om nya ansökningar om medlemskap med beaktande av den sökandes relevans och potentiella mervärde när det gäller att uppnå det gemensamma företaget Clean Skys mål. Vid varje ny ansökan om medlemskap ska kommissionen i god tid förse rådet med information om styrelsens bedömning och eventuella beslut.
Ändring 33
Bilagan, artikel 2, punkt 4, stycke 1a (nytt)
Alla medlemmar kan träda ur det gemensamma företaget Clean Sky. Utträdet ska träda i kraft och vara oåterkalleligt sex månader efter meddelande till övriga medlemmar, varefter den före detta medlemmen ska befrias från alla andra skyldigheter än de som redan uppkommit före utträdet genom beslut som det gemensamma företaget Clean Sky fattat i enlighet med dessa stadgar.
Ändring 34
Bilaga, artikel 3, punkt 1, punktsats 8a (ny)
• Att stimulera små och medelstora företags deltagande i det gemensamma företagets verksamhet, i linje med målet på 15 % i sjunde ramprogrammet för forskning.
Ändring 35
Bilaga, artikel 3, punkt 1, punktsats 9
Att genomföra de forsknings- och utvecklingsinsatser som är nödvändiga, i tillämpliga fall genom att bevilja stöd efter ansökningsomgångar.
Att genomföra de forsknings- och utvecklingsinsatser som är nödvändiga genom att bevilja stöd efter ansökningsomgångar.
Ändring 36
Bilagan, artikel 3, punkt 2, punktsats 7a (ny)
• Att främja små och medelstora företags deltagande i verksamheten.
Ändring 37
Bilagan, artikel 3, punkt 2, punktsats 7b (ny)
• Att offentliggöra information om projekten, inbegripet namnet på deltagarna och storleken på det gemensamma företaget Clean Skys ekonomiska bidrag per deltagare.
Ändring 38
Bilaga, artikel 4, punkt 3
3.  En rådgivande kommitté ska inrättas för att vid behov bistå det gemensamma företaget Clean Sky med råd och rekommendationer i förvaltningstekniska, finansiella och tekniska frågor. Den rådgivande kommittén ska utses av kommissionen.
utgår
Ändring 39
Bilagan, artikel 6, punkt 3, stycke 1
1.  Direktören ska utses av styrelsen för en mandatperiod på 3 år på grundval av en lista över kandidater som kommissionen ska föreslå. Efter utvärdering av direktörens arbete kan styrelsen förlänga uppdraget en gång för en ytterligare period på högst fyra år.
1.  Direktören ska utses av styrelsen för en mandatperiod på 3 år på grundval av en lista över kandidater som kommissionen ska föreslå efter en inbjudan att lämna intresseanmälningar, vilken ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och i andra tidskrifter eller på Internet. Efter utvärdering av direktörens arbete kan styrelsen förlänga uppdraget en gång för en ytterligare period på högst fyra år.
Ändring 40
Bilagan, artikel 7, punkt 4, punktsats 3
definiera ansökningsomgångarnas innehåll och välja ut de externa partnerna,
fastställa innehållet i, målen för och inledandet av ansökningsomgångar och välja ut de externa partnerna,
Ändring 41
Bilagan, artikel 7, punkt 5
5.  Röstningsförfarande: Varje ITD-styrkommitté ska fatta beslut med enkel majoritet där rösterna vägs enligt det finansiella bidraget till den integrerade teknikdemonstratorn för varje medlem av styrkommittén. ITD-ledarna kommer att ha vetorätt över varje beslut som fattas av styrkommittén för den integrerade teknikdemonstrator de leder.
5.  Röstningsförfarande: Varje ITD-styrkommitté ska fatta beslut med enkel majoritet där rösterna vägs enligt det finansiella bidraget till den integrerade teknikdemonstratorn för varje medlem av styrkommittén.
Ändring 42
Bilagan, artikel 11, punkt 2, punktsats 2
• Minst 200 miljoner euro ska tilldelas externa partners [projekt] som väljs ut genom konkurrensutsatta ansökningsomgångar. Gemenskapens ekonomiska bidrag ska begränsas till maximalt 50 % av de sammanlagda stödberättigande kostnaderna.
• Minst 200 miljoner euro ska tilldelas externa partners [projekt] som väljs ut genom konkurrensutsatta ansökningsomgångar. Särskild vikt ska läggas vid att små och medelstora företag deltar i rimlig omfattning motsvarande 15 % av gemenskapens sammanlagda finansiering. Gemenskapens ekonomiska bidrag ska vara förenligt med de övre gränserna för finansiering av de sammanlagda stödberättigande kostnaderna, i enlighet med sjunde ramprogrammets regler för deltagande.
Ändring 43
Bilagan, artikel 14
Budgetförordning
Budgetbestämmelser
1.  Budgetförordningen för det gemensamma företaget Clean Sky ska överenskommas och antas av Clean Skys styrelse.
1.  Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Clean Sky ska antas av Clean Skys styrelse efter samråd med kommissionen.
2.  Budgetförordningen för det gemensamma företaget Clean Sky ska grundas på principerna i rambudgetförordningen1. Denna budgetförordning får avvika från rambudgetförordningen om krävs på grund av det gemensamma företaget Clean Skys specifika verksamhetsbehov, under förutsättning att kommissionen ger sitt samtycke på förhand.
2.  Budgetbestämmelserna för det gemensamma företaget Clean Sky får avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002, endast om det krävs på grund av företagets dess särskilda driftsbehov och under förutsättning att kommissionen ger sitt samtycke på förhand. Budgetmyndigheten ska underrättas om alla sådana avvikelser.
_______
1 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.
Ändring 44
Bilagan, artikel 16, punkt 5
5.  Senast två månader efter varje budgetårs slut ska den preliminära årsredovisningen överlämnas till kommissionen och Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (nedan kallad "revisionsrätten"). Revisionsrätten ska senast den 15 juni efter varje budgetårs slut meddela sina iakttagelser i fråga om det gemensamma företagets preliminära årsredovisning.
5.  Senast två månader efter varje budgetårs slut ska den preliminära årsredovisningen överlämnas till kommissionen, Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (nedan kallad "revisionsrätten") och till budgetmyndigheten. Revisionsrätten ska senast den 15 juni efter varje budgetårs slut meddela sina iakttagelser i fråga om det gemensamma företagets preliminära årsredovisning.
Ändring 45
Bilagan, artikel 17, punkt 1
1.  Årsrapporten ska innehålla en redogörelse för den verksamhet som genomförts under det föregående året och de därmed förbundna kostnaderna.
1.  Årsrapporten ska beskriva de framsteg som gjorts av det gemensamma företaget Clean Sky varje kalenderår, särskilt i förhållande till den årliga genomförandeplanen för det aktuella året. Årsrapporten ska läggas fram av direktören tillsammans med årsräkenskaperna och årsbokslutet. Årsrapporten ska innehålla uppgifter om små och medelstora företags deltagande i det gemensamma företaget Clean Skys FoU-verksamhet.
Ändring 46
Bilagan, artikel 17, punkt 2
2.  Den årliga genomförandeplanen ska innehålla en redogörelse för den verksamhet som planeras för det kommande året och de därmed förbundna kostnaderna.
2.  Den årliga genomförandeplanen ska innehålla planen för hur all verksamhet inom ramen för det gemensamma företaget Clean Sky ska bedrivas ett visst år, inklusive planerade ansökningsomgångar och åtgärder som bör genomföras genom anbudsförfaranden. Direktören ska lägga fram den årliga genomförandeplanen för styrelsen tillsammans med årsbudgeten.
Ändring 47
Bilagan, artikel 17, punkt 2a (ny)
2a.  Det årliga arbetsprogrammet ska beskriva omfattningen av och budgeten för de ansökningsomgångar som krävs för att genomföra forskningsagendan ett visst år.
Ändring 48
Bilagan, artikel 18, punkt 1
1.  Personalstyrkan ska fastställas i den tjänsteförteckning för det gemensamma företaget Clean Sky som ska bifogas årsbudgeten.
1.  Personalstyrkan ska fastställas i den tjänsteförteckning för det gemensamma företaget Clean Sky som ska bifogas årsbudgeten och som kommissionen ska översända till Europaparlamentet och rådet tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens budget.
Ändring 49
Bilagan, artikel 18, punkt 2
2.  Personalen vid det gemensamma företaget Clean Sky ska vara tillfälligt anställda och kontraktsanställda med tidsbegränsade kontrakt som kan förlängas en gång upp till en sammanlagd anställningsperiod på högst sju år.
utgår
Ändring 50
Bilagan, artikel 19, punkt 2
2.  Medlemmarna ska inte ha något ansvar för det gemensamma företagets skulder.
2.  Medlemmarna är inte ansvariga för några av det gemensamma företaget Clean Skys skyldigheter. Medlemmarnas finansiella ansvar är endast ett internt ansvar gentemot det gemensamma företaget Clean Sky och det begränsas till deras åtagande att bidra till resurserna enligt artikel 11.1 i denna bilaga.
Ändring 51
Bilagan, artikel 19, punkt 3a (ny)
3a.  Utan att det påverkar de ekonomiska bidragen till projektdeltagare i enlighet med artikel 11.2 i denna bilaga är det gemensamma företaget Clean Skys finansiella ansvar för sina skulder begränsat till medlemmarnas bidrag till de löpande kostnaderna enligt artikel 10.4 i denna bilaga.
Ändring 52
Bilagan, artikel 21, stycke 1
Det gemensamma företaget Clean Skys bestämmelser om immateriella rättigheter kommer att införas i de överenskommelser om bidrag som det gemensamma företaget Clean Sky ingår.
Det gemensamma företaget Clean Skys bestämmelser om immateriella rättigheter kommer att införas i de överenskommelser om bidrag som det gemensamma företaget Clean Sky ingår och ska vara förenliga med principerna i sjunde ramprogrammet.
Ändring 53
Bilagan, artikel 23, punkt 2
2.  Ändringar av stadgarna ska godkännas av styrelsen och beslutas av kommissionen. Om sådana ändringar påverkar stadgarnas allmänna principer och mål ska de förutsätta rådets godkännande. Ändringar av artikel 1.3 och artikel 9.3 förutsätter en översyn av förordningen om upprättandet av det gemensamma företaget Clean Sky.
2.  Ändringar av stadgarna ska godkännas av styrelsen och beslutas av kommissionen efter samråd med Europaparlamentet. Om sådana ändringar påverkar stadgarnas allmänna principer och mål ska de förutsätta rådets godkännande. Ändringar av artikel 1.3 och artikel 10.3 förutsätter en översyn av förordningen om upprättandet av det gemensamma företaget Clean Sky.
Ändring 54
Bilaga, artikel 24a (ny)
Artikel 24a
Värdskapsavtal
Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget Clean Sky och Konungariket Belgien.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


Dipolomatiskt och konsulärt skydd av unionsmedborgare
PDF 127kWORD 93k
Europaparlamentets resolution av den 11 december 2007 om grönboken om diplomatiskt och konsulärt skydd av unionsmedborgarna i tredjeland (2007/2196(INI))
P6_TA(2007)0592A6-0454/2007

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens grönbok av den 28 november 2006 om diplomatiskt och konsulärt skydd av unionsmedborgarna i tredjeland (KOM(2006)0712),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0454/2007).

A.  Medlemsstaternas beskickningar i tredjeland är mycket ojämnt fördelade.

B.  Endast tre länder i världen (Kina, Ryssland och Förenta staterna) har diplomatiska och konsulära beskickningar från vart och ett av Europeiska Unionens medlemsstater. I 107 länder finns högst 10 medlemsstater representerade, och på vissa välbesökta resmål såsom Maldiverna finns ingen som helst beskickning.

C.  Med tanke på den kraftiga ökningen av antalet resande unionsmedborgare – 180 miljoner färdbevis såldes under 2006 – och det allt större antalet unionsmedborgare som är bosatta utanför unionen, skulle EU genom sin närvaro via Europeiska kommissionens delegationer kunna involveras i arbetet med att gemensamt utnyttja tillgängliga resurser för att kompensera för begränsningarna i medlemsstaternas konsulära och diplomatiska nät.

D.  Gemenskapslagstiftningen på området är inte särskilt omfattande och består endast av beslut 95/553/EG, fattat av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 19 december 1995 om de diplomatiska och konsulära representationernas bistånd till Europeiska unionens medborgare(1) och av informationsutbytet mellan medlemsstaterna inom COCON, rådets arbetsgrupp för konsulära frågor med målet att organisera utbyte av information om goda nationella rutiner.

E.  Kommissionens avsikt är att genom sin grönbok bidra till att konkretisera den ofta förbisedda artikel 20 i EG-fördraget där det sägs att varje unionsmedborgare, i alla tredjeländer där det inte finns en ambassad eller en konsulär myndighet från den egna medlemsstaten, ska ha rätt till diplomatiskt och konsulärt skydd av varje annan medlemsstat som är representerad i dessa tredjeländer på samma villkor som medborgarna i den staten, enligt en princip om icke-diskriminering.

F.  Genom detta initiativ

   tillmötesgår kommissionen kraven i artikel 46 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i vilken rätten till konsulärt och diplomatiskt skydd fastställs som en av unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter,
   uppfyller kommissionen skyldigheten att genomföra en översyn fem år efter beslut 95/553/EG, som trädde i kraft i maj 2002,
   föregriper kommissionen sin femte rapport om unionsmedborgarskap som erbjuder goda möjligheter att tillkännage initiativ som kan förbättra det konsulära skyddet.

G.  Den befintliga rättsliga ramen har hittills tolkats på ett restriktivt sätt, och man har ansett att det diplomatiska och konsulära skyddet hör hemma inom de mellanstatliga förbindelserna som regleras i Wienkonventionen från 1963 och inte i artikel 20 i fördraget.

H.  Det diplomatiska och konsulära skyddet får inte förväxlas med de övriga funktioner som de konsulära företrädarna ofta har, bland annat när det gäller folkbokföring och legalisering av handlingar.

I.  Det finns i själva verket skillnader mellan diplomatiskt och konsulärt skydd i fråga om art, struktur och villkor för när dessa förfaranden ska tillämpas. Konsulärt skydd kan, åtminstone i vissa fall, vara obligatoriskt, medan det kan finnas utrymme för bedömningar när det gäller det diplomatiska skyddet, och därför bör man i de aktuella rättsinstrumenten göra tydlig skillnad mellan konsulärt respektive diplomatiskt skydd.

J.  I Maastrichtfördraget däremot inrättades ett unionsmedborgarskap på grundval av medborgarskapet i medlemsstaterna, och denna princip borde byggas på så att samtliga unionsmedborgare, oberoende av nationalitet, ges ett jämförbart skydd.

K.  Utifrån detta perspektiv är det nödvändigt att snarast skapa villkor för en översyn av beslut 95/553/EG, i syfte att utvidga det och att klart och tydligt inkludera det diplomatiska skyddet i dess tillämpningsområde.

L.  Medlemsstaterna har redan tagit initiativ – t.ex. att satsa på föregångsländer och gemensamma simuleringsövningar – för att bättre kunna hantera krissituationer och/eller extraordinära omständigheter där kommissionen skulle kunna vara delaktig i utvärderingen.

M.  Det finns befintliga underutnyttjade nätverk – som honorärkonsulaten – som faktiskt utgör en avsevärd resurs och till vilka man bör ge det stöd som krävs.

N.  I och med Lissabonfördraget inrättas en europeisk avdelning för yttre åtgärder med egna befogenheter och ansvarsområden.

1.  Europaparlamentet ställer sig helhjärtat bakom kommissionens initiativ där man förkastar en restriktiv tolkning av artikel 20 i EG-fördraget och avser att bana väg för en verklig harmoniserad grundläggande rättighet till diplomatiskt och konsulärt skydd för varje unionsmedborgare.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdra åt sin rättstjänst att undersöka om EG-fördraget eller EU-fördraget innehåller någon rättslig grund som gör det möjligt att harmonisera medlemsstaternas bestämmelser i fråga om diplomatiskt och konsulärt skydd.

3.  Europaparlamentet stöder kommissionen i alla dess ansträngningar för en ambitiös långsiktig strategi med information och kommunikation som centrala inslag.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att (utöver sin skyldighet att vart tredje år rapportera om unionsmedborgarskapet i enlighet med artikel 22 i EG-fördraget) snarast lägga fram förslag till rådet om gemensamma begrepp och tvingande riktlinjer så att en gemensam standard i fråga om konsulärt skydd kan antas.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för ett rationaliserat system som möjliggör ett omedelbart gemensamt utnyttjande av resurser och ett intensifierat utbyte av bästa praxis. Detta bör ske genom en omedelbar inventering av alla tillgängliga offentliga och privata medel som kan mobiliseras på området och genom inrättande av olika former av samarbete mellan de många aktörer som i sina svar på kommissionens samråd har sagt sig vara villiga att ta sin del av arbetet (medlemsstater, men också honorärkonsuler, lokala myndigheter och icke-statliga organisationer).

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sina ansträngningar i fråga om kommunikation och information, särskilt genom följande åtgärder:

   Ett enda europeiskt larmnummer bör inrättas och skrivas in i unionsmedborgarnas pass tillsammans med artikel 20 i EG-fördraget. Genom larmnumret ska varje unionsmedborgare kunna nå ett informationscentrum där denne kan få all nödvändig information i situationer då ett förfarande med konsulärt skydd kan bli aktuellt och framför allt få en förteckning med uppgifter om medlemsstaternas ambassader och konsulat som denne har rätt att vända sig till. Larmnumret skulle kunna administreras centralt i Bryssel.
   Olika branscher som är inblandade i unionsmedborgarnas (kortvariga eller långvariga) vistelse i tredjeländer bör informeras genom broschyrer som är anpassade till respektive bransch.
   En rekommendation bör utarbetas rörande god praxis för hur reserekommendationer ska formuleras, så att de formuleras på ett klart och otvetydigt sätt.
   En EU-täckande informationswebbplats för alla resanden bör inrättas under kommissionens ansvar. På denna webbplats bör det finnas en sammanställning av de reserekommendationer som utfärdats av varje medlemsstat.
   Sprida information bland de unionsmedborgare som reser utanför EU, bland annat på flygplatser, i hamnar och genom resebyråer och researrangörer, på biljetter och genom nationella kontor som arbetar med resor och turism.
   En arbetsgrupp bör inrättas, bestående av företrädare för gemenskapsinstitutionerna och högt uppsatta diplomater från varje medlemsstat, för att möjliggöra informationsutbyte i fråga om de enskilda medlemsstaternas riskbedömning när det gäller resor till tredjeländer, och för att utarbeta en gemensam strategi i fråga om reserekommendationer.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en rekommendation till medlemsstaterna där de uppmanas att återge artikel 20 i EG-fördraget i medborgarnas pass.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart Lissabonfördraget har ratificerats lägga fram ett förslag om ändring av beslut 95/553/EG för att där uttryckligen införa

   diplomatiskt skydd,
   identifiering och hemtransport av kvarlevor samt
   förenklade rutiner för penningförskott.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka det konsulära skyddet till att även gälla unionsmedborgarnas familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare, liksom erkända flyktingar och statslösa personer samt andra personer som inte är medborgare i något land men som är bosatta i en medlemsstat och innehar resehandlingar som utfärdats i den medlemsstaten.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att säkra och förbättra rättshjälpen för unionsmedborgarna i samband med ett gripande eller anhållande i ett tredjeland.

11.  Europaparlamentet stöder helhjärtat det initiativ som redan tillkännagetts i Barnierrapporten om att inrätta gemensamma kontor i de fyra försöksområdena Västindien, Balkan, Indiska oceanen och Västafrika och uppmanar kommissionen att, parallellt med inrättandet av dessa gemensamma kontor, lansera en informationskampanj riktad till unionsmedborgare som bor i dessa områden för att de ska vidta nödvändiga formaliteter för registrering.

12.  Europaparlamentet anser att kommissionen under mellantiden, fram till dess att gemensamma kontor inrättas där alla de nödvändigaste konsulära funktionerna kan skötas (utfärdande av viseringar, legalisering av handlingar etc.), bör bidra till medlemsstaternas insatser för att förbättra samarbetet, framför allt när det gäller följande:

   Utvärdera och analysera övningar och simuleringar som genomförs under ledning av de s.k. föregångsländerna för att ytterligare förbättra medlemsstateras samordnings- och reaktionsförmåga vid extraordinära omständigheter, och samtidigt försöka klargöra vilka förfaranden som är tillämpliga när initiativet med föregångsländer ska genomföras och säkerställa ett utökat samråd med berörda tredje parter, i synnerhet med dem som arbetar med transport och turism.
   Samordna och tillhandahålla logistisk kapacitet och räddningstjänstresurser.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i möjligaste mån utnyttja utbildning och teknik för att åtgärda vissa brister och/eller bättre utnyttja vissa resurser som fortfarande är underutnyttjade. Därvidlag bör kommissionen särskilt mobilisera sina resurser för att finansiera särskild utbildning som förmedlas av erfarna diplomater och konsulatstjänstemän från medlemsstaterna till honorärkonsuler som redan finns i tredjeländer. Dessa utbildningar bör i framtiden också ges till unionens tjänstemän så snart de "gemensamma kontoren" och unionens delegationer får det slutgiltiga ansvaret för de konsulära uppgifterna som i dag endast utövas av medlemsstaternas beskickningar.

14.  Europaparlamentet konstaterar att förfarandena för att bevilja ekonomiskt stöd många gånger fördröjs på grund av det omfattande samråd som måste genomföras, vilket skapar ytterligare svårigheter för unionsmedborgare som befinner sig i en nödsituation i ett tredjeland och behöver omedelbar hjälp. Kommissionen uppmanas att undersöka möjligheten att förenkla och standardisera förfarandena för att bevilja sådant stöd.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera vilka möjligheter och effekter som inrättandet av en europeisk avdelning för yttre åtgärder, i enlighet med Lissabonfördraget, kan föra med sig när det gäller det konsulära och diplomatiska skyddet.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 314, 28.12.1995, s. 73.


Förslag till ändringsbudget nr 7/2007
PDF 198kWORD 77k
Europaparlamentets resolution av den 11 december 2007 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2007 för budgetåret 2007, avsnitt III - kommissionen (15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD))
P6_TA(2007)0593A6-0493/2007

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, slutgiltigt antagen den 14 december 2006(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2007 för budgetåret 2007 som kommissionen lade fram den 7 november 2007 (KOM(2007)0687), ändrad genom en skrivelse av den 12 november 2007,

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 7/2007 som rådet fastställde den 26 november 2007 (15715/2007 – C6-0434/2007)

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0493/2007).

A.  Det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 7/2007 till den allmänna budgeten för 2007 gäller följande:

   En väsentlig ökning av inkomstprognoserna, särskilt mot bakgrund av en revidering av moms- och BNI-saldona (3 830 000 000 EUR).
   En ytterligare minskning av betalningsbemyndiganden i budgetposterna för rubrikerna 1a, 1b, 2 och 3a (1 651 400 000 EUR), efter föreslagna omfördelningar i samlingsöverföringen DEC36/2007 (425 000 000 EUR).

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 7/2007 är att formellt införa dessa budgetmedel och tekniska justeringar i 2007 års budget.

1.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 7/2007.

2.  Europaparlamentet konstaterar att det nuvarande underutnyttjandet av medel i vissa budgetposter 2007 kan vara en följd av att de rättsliga grunderna antogs sent under det första året av den fleråriga budgetramen. Parlamentet insisterar på att nära övervaka genomförandet av 2008 års budget genom olika instrument såsom de regelbundna budgetprognosvarningarna och övervakningsgrupperna. Parlamentet uppmanar sina fackutskott att tidigt lämna uppgifter om behov av medel och eventuella problem med genomförandet när det gäller fleråriga program.

3.  Europaparlamentet betonar att det säkerligen kommer att finnas behov av högre belopp för betalningar i 2008 års budget.

4.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 7/2007 utan ändringar.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) EUT L 77, 16.3.2007, s. 1.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


En papperslös förvaltning för tull och handel ***II
PDF 190kWORD 78k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om en papperslös miljö för tullen och handeln (8520/4/2007 – C6-0267/2007 – 2005/0247(COD))
P6_TA(2007)0594A6-0466/2007

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (8520/4/2007 – C6-0267/2007),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0609),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0466/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 317 E, 23.12.2006, s. 74.


Gemenskapens politik för havsmiljön ***II
PDF 193kWORD 78k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (9388/2/2007 – C6-0261/2007 – 2005/0211(COD))
P6_TA(2007)0595A6-0389/2007

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (9388/2/2007 – C6-0261/2007),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0505),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0389/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 11 december 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi)

P6_TC2-COD(2005)0211


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2008/56/EG.)

(1) EUT C 314 E, 21.12.2006, s. 86.


Luftkvalitet och renare luft i Europa ***II
PDF 234kWORD 84k
Resolution
Text
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa (16477/1/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))
P6_TA(2007)0596A6-0398/2007

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (16477/1/2006 – C6-0260/2007),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0447),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av kommissionens bifogade förklaring,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0398/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 11 december 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om luftkvalitet och renare luft i Europa

P6_TC2-COD(2005)0183


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2008/50/EG.)

Kommissionens förklaring som medföljer antagandet av det nya direktivet om luftkvalitet och renare luft i europa

Kommissionen uppmärksammar texten som har antagits av rådet och Europaparlamentet till direktivet om luftkvalitet och renare luft i Europa. Kommissionen uppmärksammar särskilt den vikt som Europaparlamentet och medlemsstaterna i artikel 22.4 och skäl 16 i direktivet fäster vid gemenskapsåtgärder för att minska utsläpp av luftföroreningar vid källan.

Kommissionen inser behovet av att minska utsläppen av skadliga luftföroreningar om betydande framsteg ska kunna göras för att uppnå målsättningarna i det sjätte handlingsprogrammet för miljön. Kommissionens meddelande om en tematisk strategi för luftföroreningar innehåller ett stort antal möjliga gemenskapsåtgärder. Sedan strategin antogs har dessa och andra åtgärder utvecklats och förbättrats.

   Rådet och parlamentet har redan antagit ny lagstiftning som minskar avgasutsläppen från lättare motorfordon.
   Kommissionen har antagit ett förslag till ny lagstiftning för att öka effekten av gemenskapens lagstiftning för industriutsläpp, inklusive anläggningar inom det intensiva jordbruket, samt åtgärder för att hantera småskaliga industriella förbränningsanläggningar.
   Kommissionen har antagit ett förslag till ny lagstiftning som begränsar avgasutsläpp från motorer i tunga fordon.
   2008 planerar kommissionen att lägga fram nya lagförslag i syfte att
   ytterligare sänka medlemsstaternas tillåtna nationella utsläppsnivåer av de föroreningar som har störst påverkan,
   minska utsläpp som uppkommer då bensindrivna bilar tankas på bensinstationer,
   ta itu med frågan om svavelhalten i bränslen, även marina bränslen.
   Genom ett pågående förberedande arbete undersöks också möjligheterna att
   förbättra ekodesignen och minska utsläppen från hushållens värmepannor och varmvattenberedare,
   minska halten av lösningsmedel i målarfärg, lack och produkter för fordonsreparationslackering,
   minska avgasutsläppen från mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och därigenom ytterligare öka miljövinsterna av bränslen med lägre svavelhalter för denna typ av maskiner, såsom redan har föreslagits av kommissionen.
   Kommissionen fortsätter också att i den Internationella sjöfartsorganisationen arbeta för kraftiga minskningar av utsläpp från fartyg, och den förbinder sig att lägga fram förslag till gemenskapsåtgärder om IMO skulle misslyckas med att lägga fram tillräckligt ambitiösa förslag under 2008.

Kommissionen är dock angelägen om att målsättningarna för initiativet för bättre lagstiftning uppnås och att förslag ska bygga på en omfattande utvärdering av påverkan och vinster. Med tanke på detta och i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, kommer kommissionen även fortsättningsvis att utvärdera behovet av att lägga fram nya lagförslag, men förbehåller sig rätten att avgöra om och när det är lämpligt att lägga fram sådana förslag.

(1) EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 102.


Driftskompatibilitet hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) ***I
PDF 192kWORD 79k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) (KOM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD))
P6_TA(2007)0597A6-0345/2007

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0783),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 156 och 71 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0474/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0345/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning)

P6_TC1-COD(2006)0273


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2008/57/EG.)


System för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) *
PDF 423kWORD 161k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, samt om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (KOM(2007)0484 – C6-0283/2007 – 2007/0177(CNS))
P6_TA(2007)0598A6-0470/2007

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0484),

–   med beaktande av artikel 37.2 tredje stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0283/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0470/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
SKÄL 1A (nytt)
(1a)  Tvärvillkoren har redan visat sig vara ett mycket viktigt instrument för utgiftsredovisningen inom den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken. Tvärvillkoren innebär varken nya skyldigheter för jordbrukarna eller rätt till nya stöd om villkoren uppfylls, utan fastställer endast ett samband mellan direktstödet till jordbrukarna och de allmänna tjänster jordbrukarna tillhandahåller samhället som helhet genom att uppfylla gemenskapslagstiftningen på området för miljö, livsmedelssäkerhet och djurskydd. Kraven i gemenskapslagstiftningen är i allmänhet mycket stränga i jämförelse med de bestämmelser som tillämpas i övriga världen.
Ändring 2
SKÄL 1B (nytt)
(1b)  Med hänsyn till den stora vikt som EU fäster vid dessa stränga bestämmelser har den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken effektivt omvandlat den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare till en äkta landsbygdsutvecklingspolitik, eftersom jordbrukarna belönas för att tillhandahålla allmänna tjänster i stället för att utan att behöva uppfylla några krav tilldelas stöd som är kopplat till produktionen. För att målen i systemet med tvärvillkor ska kunna uppnås måste jordbrukarna till fullo känna till systemet och samarbeta – något som för närvarande inte är fallet, på grund av de farhågor som systemet väckt på jordbruksföretagen. Om jordbrukssektorn var mer informerad skulle den uppfatta det lättare att uppfylla de fastställda villkoren. Att förstå innehållet i 18 särskilda EU-direktiv och EU-förordningar är emellertid ytterst problematiskt, inte bara för jordbrukarna utan även för medlemsstaternas behöriga myndigheter.
Ändring 3
SKÄL 1C (nytt)
(1c)  Tvärvillkoren har inneburit att utbetalningen av stöd till jordbrukarna villkorats av en skyldighet att uppfylla bestämmelserna i 18 olika EU-direktiv och EU-förordningar. Tvärvillkorens specifika karaktär gör att övervakningen blir komplex. Systemet med tvärvillkor kräver att de som utför kontrollerna har fullgoda kunskaper om jordbruket och känner till de olika jordbrukssektorerna. Det är mycket viktigt att lämplig utbildning ges till dem som kontrollerar jordbrukarnas verksamhet. Dessutom bör inspektörerna vara fria att beakta förhållanden som är ovanliga för årstiden och situationer som plötsligt inträffar och som gör att jordbrukaren, utan att själv bära någon skuld för det, har sämre möjligheter att till fullo uppfylla villkoren.
Ändring 4
SKÄL 1D (nytt)
(1d)  Systemet med tvärvillkor och/eller den gemensamma jordbrukspolitiken måste troligtvis ytterligare anpassas i framtiden, eftersom stödnivån för närvarande inte alltid förefaller ligga i linje med de berörda jordbrukarnas insatser för att uppfylla villkoren, vilket är en följd av att stödet fortfarande i hög grad grundas på historiska utgifter. Särskilt när det gäller djurskyddslagstiftningen är det uppenbart att bestämmelserna innebär en tung börda för djuruppfödarna, något som inte återspeglas i deras stödnivå. Om importerade produkter emellertid uppfyllde samma djurskyddsstandarder skulle det inte finnas något behov av att kompensera jordbrukarna för deras efterlevnad av gemenskapslagstiftningen på detta område. Kommissionen bör därför inom ramen för WTO-förhandlingarna arbeta för att icke-handelsrelaterade frågor ska erkännas som importkriterier.
Ändring 5
SKÄL 1E (nytt)
(1e)  Fortsatta insatser bör göras för att förenkla, förbättra och harmonisera systemet med tvärvillkor. Kommissionen bör därför vartannat år lägga fram en rapport om tillämpningen av systemet med tvärvillkor.
Ändring 6
SKÄL 1F (nytt)
(1f)  Minskade administrativa bördor, harmoniserade kontroller, en sammanslagning av kontrollerna även inom de europeiska institutionerna och utbetalningar i tid skulle öka det allmänna stödet bland jordbrukarna för systemet med tvärvillkor och därmed göra strategin mer effektiv.
Ändring 7
SKÄL 1G (nytt)
(1g)  I ljuset av strävan efter att främja efterlevnad av villkoren är det viktigt att kontroller anmäls på förhand. Jordbrukarna, av vilka många driver sitt jordbruk på deltid, måste även få hjälp med att förbereda kontrollbesöken. Oanmälda kontroller är inte motiverade i systemet, eftersom de bidrar till en oproportionerligt stor men inte obefogad rädsla bland jordbrukarna avseende det övergripande systemet med tvärvillkor. När "avsiktliga och allvarliga bedrägerier" misstänks bör andra åtgärder, inbegripet medlemsstaternas nationella lagstiftning, utnyttjas. Om oanmälda kontroller utförs bör de utföras på basis av god kännedom hos den behöriga myndigheten om att ett allvarligt problem förekommer på ett bestämt jordbruksföretag. Samtidigt bör inte effektiviteten hos kontrollerna på plats äventyras.
Ändring 8
SKÄL 1H (nytt)
(1h)  I syfte att minska bördan för jordbrukarna bör medlemsstaterna och de europeiska institutionerna uppmuntras att hålla både antalet kontroller på plats och antalet kontrollorgan så lågt som möjligt, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/20031. Medlemsstaterna bör därför tillåtas att tillämpa den lägsta kontrollprocentsatsen på utbetalningsorgansnivå. Medlemsstaterna och de europeiska institutionerna bör dessutom uppmuntras att vidta ytterligare åtgärder för att begränsa antalet personer som genomför kontroller, garantera att dessa har lämplig utbildning och begränsa den period under vilken kontroller på plats kan genomföras på ett visst jordbruksföretag till högst en dag. Kommissionen bör bistå medlemsstaterna att uppfylla kraven på integrerade stickprovsurval. Stickprovsurval för kontroller på plats bör göras oberoende av de specifika minimiprocentsatser för kontroller som fastställs i den särskilda lagstiftning som omfattas av tvärvillkoren.
__________
1 EUT L 141, 30.4.2004, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 972/2007 (EUT L 216, 21.8.2007, s. 3).
Ändring 9
SKÄL 1I (nytt)
(1i)  De administrativa kontroller och kontroller på plats som fastställs i förordning (EG) nr 796/2004 ska genomföras så att en effektiv prövning säkerställs av att stödvillkoren samt de krav och normer som omfattas av tvärvillkoren är uppfyllda. Det är nödvändigt att ge dessa kontroller en kompletterande funktion inom ramen för det befintliga integrerade systemet för administration och kontroll i syfte att undvika dubbla kontroller och för att se till att samtliga kontroller genomförs under ett och samma besök.
Ändring 10
SKÄL 1J (nytt)
(1j)  Medlemsstaterna bör se till att jordbrukare inte bestraffas dubbelt (minskat eller indraget stöd samt påföljder vid överträdelse av berörd nationell lagstiftning) för samma fall av överträdelse.
Ändring 11
SKÄL 1K (nytt)
(1k)  De minskningar av stöd som tillämpas vid överträdelser av de bestämmelser, skyldigheter och krav som ingår i systemet med tvärvillkor varierar beroende på om det handlar om en avsiktlig handling eller en försummelse. På samma sätt bör dessa minskningar stå i proportion till hur viktigt det område är som berörs av överträdelsen på jordbruksföretaget, i synnerhet om det handlar om jordbruk som odlar blandade grödor och idkar djuruppfödning.
Ändring 12
SKÄL 2
(2)  Enligt artikel 44.3 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 skall jordbrukaren kunna förfoga över skiften motsvarande de stödberättigande hektaren under minst tio månader. Erfarenheten visar att detta villkor riskerar att leda till stora hinder på marknaden för jordbruksmark och att det skapar en betydande administrativ börda för jordbrukare och förvaltningar. En förkortning av tidsperioden skulle inte äventyra förvaltningen av tvärvillkoren. Samtidigt bör det, för att motverka dubbla ansökningar för samma mark, fastställas från vilket datum jordbrukarna skall förfoga över skiftena. Det bör därför fastställas att jordbrukarna skall förfoga över skiftena den 15 juni under det år då stödansökan lämnas in. Samma bestämmelse bör också tillämpas för medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning. Det bör också fastställas bestämmelser avseende ansvar inom ramen för tvärvillkoren vid överlåtelse av mark.
(2)  Enligt artikel 44.3 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 ska jordbrukaren kunna förfoga över skiften motsvarande de stödberättigande hektaren under minst tio månader. Erfarenheten visar att detta villkor riskerar att leda till stora hinder på marknaden för jordbruksmark och att det skapar en betydande administrativ börda för jordbrukare och förvaltningar. En förkortning av tidsperioden skulle inte äventyra förvaltningen av tvärvillkoren. Samtidigt bör det, för att motverka dubbla ansökningar för samma mark, fastställas från vilket datum jordbrukarna ska förfoga över skiftena. Det bör därför fastställas att jordbrukarna ska förfoga över skiftena den senaste dagen som gäller för inlämnande i den berörda medlemsstaten under det år då stödansökan lämnas in. Samma bestämmelse bör också tillämpas för medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning. Det bör också fastställas bestämmelser avseende ansvar inom ramen för tvärvillkoren vid överlåtelse av mark.
Ändring 13
SKÄL 7A (nytt)
(7a)  Jordbrukaren deklarerar i en enda ansökan framför allt den areal som han utnyttjar för jordbruksändamål, det eller de system som berörs, sina stödrätter och intygar att han tagit del av de berörda stödvillkoren. Dessa villkor bör grundas på kriterierna för stödberättigande, men även på de kriterier för folkhälsa, djurhälsa, växtskydd, djurskydd och miljöhänsyn som måste uppfyllas för att stöd ska kunna beviljas. Genom detta intygande åtar sig jordbrukaren att uppfylla dessa olika villkor och förbinder sig att följa dem.
Ändring 14
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)
Artikel 4, punkt 2, stycke 1a (nytt) (förordning (EG) nr 1782/2003)
(- 1) I artikel 4.2 ska följande stycke läggas till:
"I fråga om direktiv ska kommissionen se till att de föreskrivna verksamhetskraven på det område som avses i punkt 1 på ett harmoniserat sätt införlivas i varje medlemsstats nationella lagstiftning."
Ändring 15
ARTIKEL 1, LED 1, LED A
Artikel 6, punkt 1 (förordning (EG) nr 1782/2003)
a)  Punkt 1 skall ersättas med följande:
utgår
"1. I de fall då det förekommer överträdelser av de föreskrivna verksamhetskraven eller villkoren för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden under ett visst kalenderår (nedan kallat det aktuella kalenderåret) skall det sammanlagda direktstöd som, med tillämpning av artiklarna 10 och 11, skall betalas ut till en jordbrukare, som har lämnat in en ansökan under det kalenderår då överträdelsen förekommer, minskas eller dras in i enlighet med närmare bestämmelser som anges i artikel 7.
Den jordbrukare som lämnade in stödansökan skall anses ansvarig enligt punkt 2, utom om denne kan bevisa att överträdelsen i fråga varken beror på en åtgärd eller försummelse som direkt kan tillskrivas
a) jordbrukaren själv, eller,
b) i de fall då jordbruksmarken har överlåtits under det aktuella kalenderåret,
– den övertagande parten, om överlåtelsen har ägt rum mellan det datum som avses i artikel 44.3 och den 1 januari under det efterföljande kalenderåret, eller
– den överlåtande parten, om överlåtelsen har ägt rum mellan den 1 januari under det aktuella kalenderåret och det datum som avses i artikel 44.3."
Ändring 31
ARTIKEL 1, LED 1, LED B
Artikel 6, punkt 3, stycke 1 (förordning (EG) nr 1782/2003)
"3. Utan hinder av punkt 1 och i enlighet med de villkor som anges i de närmare bestämmelserna i artikel 7.1 får medlemsstaterna besluta att inte göra minskningar som avser högst 50 euro per jordbrukare och per kalenderår.
"3. Utan hinder av punkt 1 och i enlighet med de villkor som anges i de närmare bestämmelserna i artikel 7.1 får medlemsstaterna besluta att inte göra minskningar som avser högst 100 EUR per jordbrukare och per kalenderår.
Ändring 17
ARTIKEL 1, LED 1, LED B
Artikel 6, punkt 3, stycke 2 (förordning (EG) nr 1782/2003)
Varje fall av överträdelse skall emellertid följas upp särskilt av den behöriga myndigheten. Jordbrukaren skall informeras om de överträdelser som konstateras, uppföljningen och de åtgärder som skall vidtas."
Varje fall av överträdelse ska emellertid följas upp särskilt i riskanalysen av den behöriga myndigheten. Jordbrukaren ska informeras om de överträdelser som konstateras, uppföljningen och de åtgärder som ska vidtas. Detta stycke ska inte tillämpas i de fall då jordbrukaren har vidtagit omedelbara åtgärder som gör slut på den konstaterade överträdelsen."
Ändring 18
ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 7, punkt 2, stycke 3 (förordning (EG) nr 1782/2003)
Varje fall av mindre överträdelser skall emellertid följas upp särskilt av den behöriga myndigheten. Jordbrukaren skall informeras om de överträdelser som konstateras, uppföljningen och de åtgärder som skall vidtas. Detta stycke skall inte tillämpas i de fall då jordbrukaren har vidtagit omedelbara åtgärder som gör slut på den konstaterade överträdelsen."
utgår
Ändring 19
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)
Artikel 7, punkt 4, stycke 1a (nytt) (förordning (EG) nr 1782/2003)
(2a)  I artikel 7.4 ska följande stycke läggas till:
"I de nya medlemsstaterna ska den relevanta procentsatsen i den tabell för höjningar som tillämpas ett bestämt år enligt artikel 143a i vilket fall som helst beaktas i den procentsats för minskning som avses i artikel 6.1."
Ändring 20
ARTIKEL 1, LED 2B (nytt)
Artikel 7, punkt 4a (ny) (förordning (EG) nr 1782/2003)
(2b)  I artikel 7 ska följande punkt läggas till:
"4a. Om en minskning av eller uteslutning från stöd tillämpas till följd av överträdelse som konstaterats under kontroller på plats i enlighet med artikel 25, ska inga påföljder fastställas enligt motsvarande nationell lagstiftning för samma fall av överträdelse.
Om en påföljd fastställts till följd av överträdelse av nationell lagstiftning, ska ingen minskning eller uteslutning tillämpas för samma fall av överträdelse."
Ändring 21
ARTIKEL 1, LED 2C (nytt)
Artikel 8 (förordning (EG) nr 1782/2003)
(2c)  Artikel 8 ska ersättas av följande:
"Artikel 8
Översyn
Senast den 31 december 2007, och därefter vartannat år, ska kommissionen lägga fram en rapport om tillämpningen av systemet med tvärvillkor, vid behov tillsammans med lämpliga förslag särskilt med hänsyn till följande frågor:
  Ändring av förteckningen över föreskrivna verksamhetskrav i bilaga III.
  Förenkling, avreglering och förbättring av lagstiftningen inom ramen för förteckningen över föreskrivna verksamhetskrav, med särskild tonvikt på lagstiftning om nitrater.
  Förenkling, förbättring och harmonisering av befintliga kontrollsystem, så att hänsyn tas till de möjligheter som erbjuds tack vare utveckling av indikatorer och flaskhalskontroller, redan utförda kontroller enligt privata certifieringssystem, redan utförda kontroller enligt nationell lagstiftning för tillämpning av de föreskrivna verksamhetskraven samt informations- och kommunikationsteknik.
Rapporterna ska även inbegripa en uppskattning av de totala kontrollkostnaderna enligt systemet med tvärvillkor för det år som föregår året då rapporten ska offentliggöras."
Ändring 22
Artikel 1, led 2D (nytt)
Artikel 18, punkt 1, led e (förordning (EG) nr 1782/2003)
(2d)  Artikel 18.1 e ska ersättas med följande:
"e) ett integrerat kontrollsystem som särskilt inbegriper kontroll av villkoren för stödberättigande och kraven relaterade till tvärvillkor,"
Ändring 23
ARTIKEL 1, LED 2E (nytt)
Artikel 25 (förordning (EG) nr 1782/2003)
(2e)  Artikel 25 ska ersättas med följande:
"Artikel 25
Kontroller av tvärvillkor
1.  Medlemsstaterna ska utföra kontroller på plats för att kontrollera om jordbrukare uppfyller de skyldigheter som anges i kapitel 1. Dessa kontroller ska utföras under en period på högst en dag för ett bestämt jordbruksföretag.
2.  Medlemsstaterna får använda sina befintliga administrations- och kontrollsystem för att kontrollera att föreskrivna verksamhetskrav iakttas liksom krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden i enlighet med kapitel I.
Medlemsstaterna ska emellertid sträva efter att begränsa antalet kontrollorgan och antalet personer som utför kontroller på plats på ett visst jordbruksföretag.
Dessa system, särskilt det system för identifiering och registrering av djur som inrättats i enlighet med direktiv 92/102/EEG, förordning (EG) nr 1782/2003, förordning (EG) nr 1760/2000 och förordning (EG) nr 21/2004, ska vara förenliga, i enlighet med artikel 26 i den här förordningen, med det integrerade systemet.
3.  Medlemsstaterna ska sträva efter att planera kontrollerna så att jordbruksföretag som av säsongbetingade orsaker bäst kontrolleras under en bestämd period av året verkligen kontrolleras under denna period. Om kontrollorganet emellertid av säsongbetingade orsaker inte kunnat kontrollera ett särskilt föreskrivet verksamhetskrav, eller en del av detta, eller god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden under en kontroll på plats, ska dessa krav och villkor anses vara uppfyllda."
Ändring 24
ARTIKEL 1, LED 3
Artikel 44, punkt 3, andra meningen (förordning (EG) nr 1782/2003)
"Utom vid force majeure eller exceptionella omständigheter skall jordbrukaren förfoga över dessa skiften den 15 juni det år då ansökan lämnas in."
Utom vid force majeure eller exceptionella omständigheter ska jordbrukaren förfoga över dessa skiften den senaste dagen som gäller för inlämnande i den berörda medlemsstaten det år då ansökan lämnas in.
Ändring 25
ARTIKEL 1, LED 5, LED A
Artikel 143b, punkt 5, stycke 1, ny mening (förordning (EG) nr 1782/2003)
"Utom vid force majeure eller exceptionella omständigheter skall jordbrukaren förfoga över dessa skiften den 15 juni det år då ansökan lämnas in."
Utom vid force majeure eller exceptionella omständigheter ska jordbrukaren förfoga över dessa skiften den senaste dagen som gäller för inlämnande i den berörda medlemsstaten det år då ansökan lämnas in.
Ändring 26
ARTIKEL 1, LED 5, LED B
Artikel 143b, punkt 6, stycke 3 (förordning (EG) nr 1782/2003)
"Från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2008 skall tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 vara frivillig för de nya medlemsstaterna, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med den 1 januari 2009 skall en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III, i enlighet med följande tidsplan:
Från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2008 ska tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 vara frivillig för de nya medlemsstaterna, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med den 1 januari 2009 ska en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III, i enlighet med följande tidsplan:
a)  Krav som avses i A skall gälla från och med den 1 januari 2009.
a)  Krav som avses i A ska gälla från och med den 1 januari 2009.
b)  Krav som avses i B skall gälla från och med den 1 januari 2010.
b)  Krav som avses i B ska gälla från och med den 1 januari 2011.
c)  Krav som avses i C skall gälla från och med den 1 januari 2011.
c)  Krav som avses i C ska gälla från och med den 1 januari 2013.
För Bulgarien och Rumänien skall tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 vara frivillig till och med den 31 december 2011, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med 1 januari 2012 skall en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III, i enlighet med följande tidsplan:
För Bulgarien och Rumänien ska tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 vara frivillig till och med den 31 december 2011, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med 1 januari 2012 ska en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III, i enlighet med följande tidsplan:
a)  Krav som avses i A skall gälla från och med 1 januari 2012.
a)  Krav som avses i A ska gälla från och med 1 januari 2012
b)  Krav som avses i B skall gälla från och med 1 januari 2013.
b)  Krav som avses i B ska gälla från och med 1 januari 2014.
c)  Krav som avses i C skall gälla från och med 1 januari 2014.
c)  Krav som avses i C ska gälla från och med 1 januari 2016.
Nya medlemsstater får tillämpa detta alternativ även om de beslutar att upphöra med tillämpningen av systemet för enhetlig arealersättning innan den tillämpningsperiod som föreskrivs i punkt 9 har löpt ut."
Nya medlemsstater får tillämpa detta alternativ även om de beslutar att upphöra med tillämpningen av systemet för enhetlig arealersättning innan den tillämpningsperiod som föreskrivs i punkt 9 har löpt ut.
Ändring 27
ARTIKEL 1, LED 5, LED C
Artikel 143b, punkt 9, första meningen (förordning (EG) nr 1782/2003)
"Systemet för enhetlig arealersättning skall vara tillgängligt för samtliga nya medlemsstater under en tillämpningsperiod som löper fram till slutet av 2010."
Systemet för enhetlig arealersättning ska vara tillgängligt för samtliga nya medlemsstater under en tillämpningsperiod som löper fram till slutet av 2013.
Ändring 28
ARTIKEL 1, LED 5A (nytt)
Artikel 145, led m (förordning (EG) nr 1782/2003)
(5a)  Artikel 145 m ska ersättas med följande:
"m) bestämmelser om administrativa kontroller, kontroller på plats och kontroller genom fjärranalys. När det gäller kontroller som utförs i enlighet med avdelning II kapitel 1 ska de fastställda bestämmelserna garantera att kontroller på plats anmäls i tillräckligt god tid, såvida detta inte äventyrar själva syftet med kontrollerna. Bestämmelserna ska även innehålla incitament för medlemsstaterna att ta i bruk ett system för välfungerande och enhetliga kontroller. "
Ändring 29
ARTIKEL 2
Artikel 51, punkt 3, stycke 2 (förordning (EG) nr 1698/2005)
"Undantaget enligt första stycket skall gälla till och med den 31 december 2008. Från och med den 1 januari 2009 skall en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III till förordning (EG) nr 1782/2003, i enlighet med följande tidsplan:
"Undantaget enligt första stycket ska gälla till och med den 31 december 2008. Från och med den 1 januari 2009 ska en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III till förordning (EG) nr 1782/2003, i enlighet med följande tidsplan:
a)  Krav som avses i A skall gälla från och med den 1 januari 2009.
a)  Krav som avses i A ska gälla från och med den 1 januari 2009.
b)  Krav som avses i B skall gälla från och med den 1 januari 2010.
b)  Krav som avses i B ska gälla från och med den 1 januari 2011.
c)  Krav som avses i C skall gälla från och med den 1 januari 2011.
c)  Krav som avses i C ska gälla från och med den 1 januari 2013.
För Bulgarien och Rumänien skall tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 i förordning (EG) nr 1782/2003 emellertid vara frivillig till och med den 31 december 2011, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med den 1 januari 2012 skall en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III till förordning (EG) nr 1782/2003, i enlighet med följande tidsplan:
För Bulgarien och Rumänien ska tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 i förordning (EG) nr 1782/2003 emellertid vara frivillig till och med den 31 december 2011, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med den 1 januari 2012 ska en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III till förordning (EG) nr 1782/2003, i enlighet med följande tidsplan:
a)  Krav som avses i A skall gälla från och med 1 januari 2012.
a)  Krav som avses i A ska gälla från och med 1 januari 2012.
b)  Krav som avses i B skall gälla från och med 1 januari 2013.
b)  Krav som avses i B ska gälla från och med 1 januari 2014.
c)  Krav som avses i C skall gälla från och med den 1 januari 2014."
c)  Krav som avses i C ska gälla från och med den 1 januari 2016."

Ursprungsmärkning
PDF 133kWORD 97k
Europaparlamentets förklaring om ursprungsmärkning
P6_TA(2007)0599P6_DCL(2007)0075

Europaparlamentet avger denna förklaring

–   med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2006 om ursprungsmärkning(1),

–   med beaktande av artikel 116 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen fäster största vikt vid tydlighet för konsumenter och information om en varas ursprung är väsentligt i detta sammanhang.

B.  Antalet vilseledande och falska ursprungsangivelser för varor som importeras till EU ökar, vilket kan äventyra konsumenternas säkerhet.

C.  Lissabonagendan syftar till att stärka EU:s ekonomi genom en övergripande förbättring av den europeiska industrisektorns konkurrenskraft.

D.  Flera av EU:s största handelspartners, till exempel Förenta staterna, Japan och Kanada, har infört obligatoriska krav på ursprungsmärkning.

1.  Europaparlamentet understryker på nytt att konsumenter i EU har rätt att omedelbart få information om de varor de köper. Parlamentet framhåller att det i likhet med alla slags bedrägerier är oacceptabelt att ange falskt ursprung för en vara. Lika villkor för medlemsstaterna och deras handelspartners måste säkras, i överensstämmelse med kriterierna för rättvis handel.

2.  Europaparlamentet stöder fullt ut kommissionens förslag till rådets förordning om angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål anta förordningen för att värna om konsumenterna, näringslivet och konkurrensen i EU.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring med namnen på undertecknarna till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

Förteckning över ledamöter som har undertecknat förklaringen:

Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Roberta Alma Anastase, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Alexandru Athanasiu, Robert Atkins, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Tiberiu Bărbuleţiu, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Slavi Binev, Šarūnas Birutis, Guy Bono, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Umberto Bossi, Costas Botopoulos, Jean-Louis Bourlanges, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Hiltrud Breyer, André Brie, Elmar Brok, Renato Brunetta, Danutė Budreikaitė, Wolfgang Bulfon, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Joan Calabuig Rull, Mogens N.J. Camre, Marco Cappato, Carlos Carnero González, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Giulietto Chiesa, Desislav Chukolov, Silvia Ciornei, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Giovanna Corda, Thierry Cornillet, Fausto Correia, Paolo Costa, Paul Marie Coûteaux, Michael Cramer, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki, Joseph Daul, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Panayiotis Demetriou, Gianni De Michelis, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Alexandra Dobolyi, Brigitte Douay, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Cristian Dumitrescu, Michl Ebner, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Carmen Fraga Estévez, Armando França, Monica Frassoni, Ingo Friedrich, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Ovidiu Victor Ganţ, Vicente Miguel Garcés Ramón, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Gian Paolo Gobbo, Robert Goebbels, Lutz Goepel, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Vasco Graça Moura, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Adeline Hazan, Eduard Raul Hellvig, Jacky Hénin, Edit Herczog, Luis Herrero-Tejedor, Jim Higgins, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Marie Anne Isler Béguin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Georg Jarzembowski, Rumiana Jeleva, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Sándor Kónya-Hamar, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Barbara Kudrycka, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, André Laignel, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Jörg Leichtfried, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Marie-Noëlle Lienemann, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Raffaele Lombardo, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Sérgio Marques, Maria Martens, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Ana Mato Adrover, Marios Matsakis, Maria Matsouka, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Dan Mihalache, Francisco José Millán Mon, Nickolay Mladenov, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Francesco Musotto, Alessandra Mussolini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Pasqualina Napoletano, Hartmut Nassauer, Robert Navarro, Bill Newton Dunn, Angelika Niebler, Achille Occhetto, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Ria Oomen-Ruijten, Josu Ortuondo Larrea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Doris Pack, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Aldo Patriciello, Maria Petre, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Radu Podgorean, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hans-Gert Pöttering, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Adriana Poli Bortone, José Javier Pomés Ruiz, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Michel Rocard, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Wojciech Roszkowski, Dagmar Roth-Behrendt, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Tokia Saïfi, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Inger Segelström, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Peneda, Marek Siwiec, Alyn Smith, Renate Sommer, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Gabriele Stauner, Dirk Sterckx, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Károly Ferenc Szabó, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Karl von Wogau, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Nicola Zingaretti, Tadeusz Zwiefka

(1) EUT C 303 E, 13.12.2006, s. 881.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy