Seznam 
Přijaté texty
Středa, 12. prosince 2007 - Štrasburk
Evropsko-středomořská dohoda ES- Maroko o leteckých službách *
 Dohoda ES-Maroko o letecké dopravě *
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
 Využití nástroje pružnosti
 Změna Interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (víceletý finanční rámec)
 Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů *
 Společná organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury
 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ***II
 Údaje týkající se potravin ***I
 Změna týkající se právní ochrany průmyslových vzorů ***I
 Společná organizace trhu s vínem *
 Zrušení nepřímých daních z kapitálových vkladů *
 Boj proti terorismu
 Legislativní a pracovní plán Komise pro rok 2008
 Dohody o hospodářském partnerství
 Evropské smluvní právo

Evropsko-středomořská dohoda ES- Maroko o leteckých službách *
PDF 194kWORD 34k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie, zasedajících v Radě, o podpisu a prozatímním uplatňování Evropsko-středomořské dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé v oblasti letectví (KOM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(CNS))
P6_TA(2007)0600A6-0416/2007

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2006)0145),

-   s ohledem na rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie, zasedajících v Radě 2006/959/ES ze dne 4. prosince 2006, o podpisu a prozatímním uplatňování Evropsko-středomořské dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé v oblasti letectví(1),

-   s ohledem na Evropsko–středomořskou dohodu o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé(2),

-   s ohledem na čl. 80 odst. 2 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec první větu Smlouvy o ES,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0333/2007),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0416/2007),

1.   schvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Marockého království.

(1) Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 55.
(2) Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 57.


Dohoda ES-Maroko o letecké dopravě *
PDF 192kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé za účelem zohlednění přistoupení Bulharské republiky a Rumunska (KOM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(CNS))
P6_TA(2007)0601A6-0458/2007

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2007)0495),

-   s ohledem na čl. 80 odst. 2, čl. 300 odst. 2 a čl. 300 odst. 4 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0330/2007),

-   s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0458/2007),

1.   schvaluje uzavření protokolu;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Marockého království.


Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
PDF 287kWORD 43k
Usnesení
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2007)0600 – C6-0343/2007 – 2007/2226(ACI))
P6_TA(2007)0602A6-0485/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0600 – C6-0343/2007),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 této dohody,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2),

-   s ohledem na výsledky trialogu konaného dne 6. července 2007 a dohodovacího řízení týkajícího se rozpočtu, které se uskutečnilo dne 13. července 2007,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0485/2007),

A.   vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila patřičné legislativní a rozpočtové nástroje, které mají poskytovat další pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn uvnitř modelů světového obchodu, při jejich novém začlenění na trhu práce,

B.   vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání, by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a co nejúčinněji,

C.   vzhledem k tomu, že Německo a Finsko požádaly o pomoc ve dvou případech týkajících se propouštění nadbytečných pracovníků v odvětví výroby mobilních telefonů ve společnostech BenQ v Německu a Perlos Oyj ve Finsku, a to dopisy ze dne 27. června, resp. 17. července 2007(3),

1.   žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z fondu;

2.   schvaluje rozhodnutí přiložené k tomuto usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby zajistil zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 18. prosince 2007

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(4), a zejména na bod 28 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(5),

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na dohodovací řízení týkající se rozpočtu, které se uskutečnilo dne 13. července 2007,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropská unie zřídila Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen "fond"), aby poskytla dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn uvnitř modelů světového obchodu, při jejich novém začlenění na trhu práce.

(2)  Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 povoluje využití fondu v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

(3)  Nařízení (ES) č. 1927/2006 obsahuje ustanovení, podle nichž lze uvolnit prostředky z fondu.

(4)  Německo a Finsko předložily žádosti o uvolnění prostředků z fondu ve prospěch dvou případů týkajících se propouštění nadbytečných pracovníků v odvětví výroby mobilních telefonů, a to ve společnostech BenQ v Německu a Perlos Oyj ve Finsku,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007 se použijí prostředky z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci v celkové výši 14 794 688 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. prosince 2007

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Žádosti EGF/2007/003/DE/BenQ a EGF/2007/004/FI/Perlos.
(4) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(5) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


Využití nástroje pružnosti
PDF 286kWORD 47k
Usnesení
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití nástroje pružnosti (KOM(2007)0786 – C6-0450/2007 – 2007/2273(ACI))
P6_TA(2007)0603A6-0499/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0786 – C6–0450/2007),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 27 uvedené dohody,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 20. června 2007 o financování evropského programu družicové navigace (Galileo) na základě interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 a víceletého finančního rámce 2007−2013(2),

-   s ohledem na první čtení návrhu rozpočtu na rok 2008,

-   s ohledem na výsledek dohodovacího řízení ze dne 23. listopadu 2007,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0499/2007),

A.   vzhledem k tomu, že rozpočtový orgán považuje za naprosto nezbytné řádně financovat programy GNSS,

B.   vzhledem k tomu, že v průběhu příprav rozpočtu na rok 2008 byly rostoucí potřeby v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) důležitým bodem jednání, zejména v souvislosti s potřebou mobilizace nezbytných prostředků pro misi EU v Kosovu,

C.   vzhledem k tomu, že obě složky rozpočtového orgánu rozhodly v rámci dohodovacího řízení dne 23. listopadu 2007 o použití nástroje pružnosti a doplnění finančních prostředků rozpočtu na rok 2008 u následujících položek:

   - evropské programy GNSS (EGNOS−GALILEO) ve výši 200 milionů EUR;
   - SZBP ve výši 70 milionů EUR;

1.   konstatuje, že příslušné stropy okruhu 1A a okruhu 4 neumožňovaly dostatečné financování Galilea a SZBP v roce 2008;

2.   připomíná, že využití nástroje pružnosti bylo v rámci předchozího finančního výhledu na léta 2000−2006 požadováno šestkrát;

3.   vítá dohodu o použití nástroje pružnosti v celkové výši 270 milionů EUR ve prospěch programu GNSS a oblasti SZBP, která byla dosažena během dohodovacího řízení;

4.   zdůrazňuje společné úsilí, díky němuž byly zajištěny dostatečné prostředky pro nové a stávající mise SZBP/EBOP(Evropská bezpečnostní a obranná politika), zejména pro plánovanou policejní misi EU v Kosovu;

5.   připomíná však, že vnější akce obecně, a zejména pak akce v oblasti SZBP, nejsou v dlouhodobém horizontu s ohledem na již nyní určené potřeby dostatečně zajištěny; je přesvědčen, že financování SZBP provází strukturální problém a že je třeba nalézt pro budoucí roky víceleté řešení (jak dokazuje skutečnost, že jak v roce 2007, tak v roce 2008, potřeby vysoce přesahovaly roční odhady provedené v době přijetí finančního rámce); uvítal by proto ze strany Komise a Rady návrhy vytyčující možné způsoby řešení;

6.   schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

7.   pověřuje svého předsedu, aby zajistil zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie;

8.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 18. prosince 2007

o využití nástroje pružnosti

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 27 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

Obě složky rozpočtového orgánu rozhodly v rámci dohodovacího řízení dne 23. listopadu 2007 o použití nástroje pružnosti a doplnění finančních prostředků rozpočtu na rok 2008 u následujících položek:

   - evropské programy GNSS (EGNOS−GALILEO) ve výši 200 milionů EUR;
   - společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) ve výši 70 milionů EUR.

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Využije se nástroj pružnosti, který v prostředcích na závazky poskytne do souhrnného rozpočtu Evropské unie na finanční rok 2008 (dále jen "rozpočet na rok 2008") částku ve výši 270 milionů EUR.

Tato částka se použije na doplnění financování u následujících položek:

   - evropské programy GNSS (EGNOS-GALILEO) ve výši 200 milionů EUR, podle článku 06 02 10 programu Galileo v podokruhu 1a;
   - SZBP ve výši 70 milionů EUR, podle kapitoly 19 03 v okruhu 4.

Článek 2

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie současně s rozpočtem na rok 2008.

V Bruselu dne 18. prosince 2007

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2007)0272.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


Změna Interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (víceletý finanční rámec)
PDF 499kWORD 92k
Usnesení
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec (KOM(2007)0783 – C6-0321/2007 – 2007/2213(ACI))
P6_TA(2007)0604A6-0500/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na pozměněný návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0783 – C6-0321/2007)),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na body 21, 22 a 23 této dohody,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 20. června 2007 o financování evropského programu družicové navigace (Galileo) na základě interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 a víceletého finančního rámce pro období 2007–2013(2),

-   s ohledem na výsledky dohodovacího řízení ze dne 23. listopadu 2007,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0500/2007),

1.   schvaluje závěry dohodovacího výboru ze dne 23. listopadu 2007;

2.   zdůrazňuje, že dohoda o revizi víceletého finančního rámce (VFR) je výsledkem velmi úspěšné spolupráce mezi orgány a představuje politicky významný krok při rozvoji evropského programu družicové navigace;

3.   připomíná, že po dosažení dohody o VFR na období 2007-2013 a podpisu s ním související interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 byla na závěr jednání ponechána řada schodků, aniž bylo navrženo jejich řešení;

4.   vítá, že při první revizi finančního rámce od roku 1994 jsou používány nástroje, které nabízejí body 21, 22 a 23 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006;

5.   schvaluje přiložené rozhodnutí;

6.   pověřuje svého předsedu, aby akt podepsal spolu s předsedou Rady;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 18. prosince 2007,

kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3), a především na bod 21, bod 22 první a druhý pododstavec a bod 23 této dohody,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Na dohodovacím řízení dne 23. listopadu 2007 obě složky rozpočtového orgánu souhlasily s poskytnutím části financování potřebného pro programy Evropského družicového navigačního systému GNSS (EGNOS – Galileo) prostřednictvím revize víceletého finančního rámce pro období 2007–2013 v souladu s body 21, 22 a 23 interinstitucionální dohody tak, že stropy prostředků na závazky v rámci podokruhu 1a pro roky 2008 až 2013 budou zvýšeny o částku 1 600 milionů EUR v běžných cenách. Toto zvýšení bude vyrovnáno snížením stropu prostředků na závazky v rámci podokruhu 2 pro rok 2007 o tutéž částku.

(2)  Aby byl zachován přiměřený poměr mezi závazky a platbami, bude upraven roční strop prostředků na platby. Tato úprava bude rozpočtově neutrální.

(3)  Je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit přílohu I interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(4).

ROZHODLY TAKTO:

Jediný článek

Příloha I interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

V Bruselu dne 18. prosince 2007

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

PŘÍLOHA

FINANČNÍ RÁMEC NA OBDOBÍ 2007–2013 (revidovaný)

(v milionech EUR - ceny roku 2004)

POLOŽKY ZÁVAZKů

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

2007-2013

1. Trvale udržitelný růst

51 267

52 913

54 071

54 860

55 379

56 845

58 256

383 591

1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

8 404

9 595

10 209

11 000

11 306

12 122

12 914

75 550

1b Soudržnost pro růst a zaměstnanost

42 863

43 318

43 862

43 860

44 073

44 723

45 342

308 041

2. Ochrana a řízení přírodních zdrojů

53 478

54 322

53 666

53 035

52 400

51 775

51 161

396 837

Z toho: výdaje související s trhem a přímé platby

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a Svoboda, bezpečnost a právo

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b Občanství

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. EU jako globální hráč

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Správa (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6. Kompenzace

419

191

190

800

POLOŽKY ZÁVAZKů CELKEM

119 195

121 971

123 019

123 518

124 018

125 496

127 044

864 261

jako procento HND

1,10%

1,08%

1,07%

1,04%

1,03%

1,02%

1.01%

1,048%

POLOŽKY PLATEB CELKEM

115 142

119 805

112 182

118 549

116 178

119 659

119 161

820 676

jako procento HND

1,06%

1,06%

0,97%

1,00%

0,97%

0,97%

0,95%

1,00%

Dostupná rezerva

0,18%

0,18%

0,27%

0,24%

0,27%

0,27%

0,29%

0,24%

Strop vlastních zdrojů jako procento HND

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

(1) Výdaje na důchody zahrnuté v rámci stropu této kapitoly výdajů se vypočítají po odečtení příspěvků zaměstnanců do příslušného systému, maximálně do výše 500 mil. EUR v cenách roku 2004 na období let 2007 až 2013.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2007)0272.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) K tomuto účelu jsou číselné údaje plynoucí z výše uvedené dohody přepočteny na ceny roku 2004.


Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů *
PDF 397kWORD 86k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o návrhu nařízení Rady o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (KOM(2007)0268 – C6-0203/2007 – 2007/0095(CNS))
P6_TA(2007)0605A6-0461/2007

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0268),

–   s ohledem na články 36 a 37 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0203/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0461/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 2
(2)  Na základě získaných zkušeností, předpokládaného vývoje na trzích uvnitř i vně Společenství, jakož i nových souvislostí mezinárodního obchodu, je třeba na vnitřním trhu a trzích třetích zemí vytvořit jednotnou a soudržnou informační a propagační politiku týkající se zemědělských produktů a metod jejich produkce, jakož i potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů, aniž by však byla propagována spotřeba určitého produktu z důvodu jeho původu. Za účelem jasnosti je nutné zrušit nařízení (ES) č. 2702/1999 a (ES) č. 2826/2000 a nahradit je jediným nařízením, přičemž bude zachována specifická povaha opatření dle jejich místa provádění.
(2)  Na základě získaných zkušeností, předpokládaného vývoje na trzích uvnitř i vně Společenství, jakož i nových souvislostí mezinárodního obchodu, je třeba na vnitřním trhu a trzích třetích zemí vytvořit jednotnou a soudržnou informační a propagační politiku týkající se zemědělských produktů a metod jejich produkce, jakož i potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů, aniž by však byla propagována spotřeba určitého produktu z důvodu jeho původu. Za účelem jasnosti je nutné zrušit nařízení (ES) č. 2702/1999 a (ES) č. 2826/2000 a nahradit je jediným nařízením, jehož ustanovení by poté mohla být začleněna do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty1, přičemž bude zachována specifická povaha opatření dle jejich místa provádění.
_______________________
1Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 4
(4)  Je nutné stanovit podmínky pro výběr dotčených produktů a odvětví, jakož i témat a trhů, kterých se programy Společenství budou týkat.
(4)  Je nutné stanovit podmínky pro výběr témat, trhů a případných příležitostí k vývozu, kterých se programy Společenství budou týkat, zejména pokud jde o programy, které se provádějí ve třetích zemích.
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 5a (nový)
(5a)  Informační a propagační opatření by měla obsahovat a co nejlépe odrážet vlastnosti evropského modelu produkce, tj. bohatství, rozmanitost a tradici kultury Společenství v oblasti zemědělství a potravinářství.
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 6
(6)  Realizace opatření se musí zajistit v rámci informačních a propagačních programů. Pokud jde o opatření, která se budou na vnitřním trhu uskutečňovat, a pro zajištění provázanosti a účinnosti programů je třeba stanovit hlavní směry, podle kterých se pro každý dotčený produkt nebo odvětví vymezí obecné zásady vztahující se na podstatné prvky daných programů.
Realizace opatření se musí zajistit v rámci informačních a propagačních programů. Pokud jde o opatření, která se budou na vnitřním trhu uskutečňovat, a pro zajištění provázanosti a účinnosti programů je třeba stanovit hlavní směry, podle kterých se pro každé odvětví vymezí obecné zásady vztahující se na podstatné prvky daných programů.
Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 6a (nový)
(6a)  Povaha Společenství by se u těchto programů měla projevit tím, že budou upřednostněny návrhy opatření, jichž se účastní více členských států a která se provádějí na trzích třetích zemí. Stejně tak by se měla věnovat zvláštní pozornost programům, které se týkají více produktů, protože přinášejí vyšší návratnost investovaných veřejných finančních prostředků. Kromě toho by měla Komise podporovat spolupráci s členskými státy u opatření, která zahájí z vlastního podnětu, a tím zvýšit přidanou hodnotu Společenství.
Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 7a (nový)
(7a)  Bylo by vhodné vytvářet a zařazovat do programů informační a propagační opatření na podporu profesních organizací, které se jich účastní.
Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 11a (nový)
(11a)  Vzhledem k rychle postupujícímu procesu internacionalizace, k němuž v zemědělství a potravinářství Společenství dochází, by bylo vhodné zajistit flexibilní používání propagačních a informačních nástrojů a provést na základě zkušeností získaných od roku 1999 potřebné legislativní změny.
Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 11b (nový)
(11b)  Vzhledem k tomu, že zejména ve třetích zemích mají zavedená propagační opatření podporovat přístup spotřebitelů k evropským produktům a že organizace tyto programy podstatným dílem spolufinancují, mělo by se zúčastněným navrhujícím organizacím umožnit, aby představily své produkty v rámci komerčních akcí, jako jsou např. trhy a jiné akce, a ukázaly tak bohatství, kvalitu a rozmanitost nabídky Společenství.
Pozměňovací návrh 9
Čl. 2 odst. 1 písm. da) (nové)
(da) posílení informačních a propagačních opatření na podporu ovoce a zeleniny.
Pozměňovací návrh 10
Čl. 3 odst. 1 úvodní část
1.  Odvětví a produkty, na něž by se mohla vztahovat opatření uvedená v čl. 1 odst. 1 a určená k provedení na vnitřním trhu, se stanoví podle těchto podmínek:
1.  Opatření uvedená v čl. 1 odst. 1 a určená k provedení na vnitřním trhu se týkají zejména těchto podmínek:
Pozměňovací návrh 11
Čl. 3 odst.1 písm. aa) (nové)
(aa) ) potřeba zdůraznit rozmanité výhody regionálních a místních produktů pro životní prostředí a trh práce;
Pozměňovací návrh 12
Čl. 4 odst. 1
Postupem podle čl. 16 odst. 2 sestaví Komise seznam témat a produktů uvedených v článku 3, jakož i seznam dotčených zemí. Tyto seznamy budou revidovány každé dva roky. V případě potřeby však může tento seznam stejným postupem v mezidobí měnit. Při výběru třetích zemích se přihlíží k trhům zemí, kde existuje skutečná nebo potenciální poptávka.
Postupem podle čl. 16 odst. 2a sestaví Komise seznam témat uvedených v článku 3, jakož i seznam dotčených zemí. V případě třetích zemí vypracuje Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2a strategický seznam Společenství pro případné možnosti vývozu, přičemž vezme v úvahu výsledky opatření provedených podle článku 10, zejména s ohledem na analýzy nových trhů a obchodní návštěvy na vysoké úrovni. Tyto seznamy budou revidovány každý rok. V případě potřeby však může tento seznam stejným postupem v mezidobí měnit, zvláště s přihlédnutím k čl. 3 odst. 1 písm. c).
Pozměňovací návrh 13
Čl. 5 odst. 1 pododstavec 1
1.  Postupem podle čl. 16 odst. 2 stanoví Komise pro každé odvětví nebo produkt hlavní směry s detaily strategie, kterým mají odpovídat návrhy informačních a propagačních programů.
1.  Postupem podle čl. 16 odst. 2 stanoví Komise pro každé odvětví hlavní směry s detaily strategie, kterým mají odpovídat návrhy informačních a propagačních programů.
Pozměňovací návrh 14
Čl. 5 odst. 2
2.  Za účelem propagace ve třetích zemích může Komise postupem podle čl. 16 odst. 2 stanovit hlavní směry s detaily strategie, kterým musí odpovídat návrhy informačních a propagačních programů pro některé či všechny produkty uvedené v čl. 3 odst. 2.
2.  Za účelem propagace ve třetích zemích může Komise postupem podle čl. 16 odst. 2a stanovit hlavní směry s detaily strategie, kterým musí odpovídat návrhy informačních a propagačních programů pro všechny produkty uvedené v čl. 3 odst. 2.
Pozměňovací návrh 15
Čl. 7 odst. 1 pododstavec 1
1.  Členské státy vymezí seznamy úkolů s podmínkami a kritérii pro hodnocení informačních a propagačních programů.
1.  Komise vymezí seznamy úkolů s podmínkami a kritérii pro hodnocení informačních a propagačních programů.
Pozměňovací návrh 16
Čl. 8 odst. 1
1.  Komise rozhodne postupem podle čl. 16 odst. 2 o přijetí programů a jejich rozpočtech. Přednost dává programům předloženým více členskými státy nebo programům činnosti ve více členských státech či třetích zemích.
1.  Komise rozhodne postupem podle čl. 16 odst. 2 o přijetí programů a jejich rozpočtech. Přednost dává pouze programům prováděným na trzích třetích zemí a v rámci těchto opatření především programům, které jsou předloženy více členskými státy nebo programům činnosti ve více členských státech.
Pozměňovací návrh 17
Čl. 9 odst. 1
1.  Jestliže neexistují informační programy pro vnitřní trh určené pro jedno nebo více opatření uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) předkládaných podle čl. 6 odst. 1, sestaví dotčený členský stát či členské státy na základě hlavních směrů stanovených podle čl. 5 odst. 1 seznam úkolů a prostřednictvím veřejného výběrového řízení vybere nebo vyberou subjekt, který pověří prováděním programu, na jehož financování se zaváže či zaváží podílet.
1.  Jestliže neexistují informační programy určené pro jedno nebo více opatření uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) předkládaných podle čl. 6 odst. 1, sestaví dotčený členský stát či členské státy na základě hlavních směrů stanovených podle čl. 5 odst. 1 seznam úkolů a prostřednictvím veřejného výběrového řízení vybere nebo vyberou subjekt, který pověří prováděním programu, na jehož financování se zaváže či zaváží podílet.
Pozměňovací návrh 18
Čl. 12 odst. 1
1.  Monitorovací skupina složená ze zástupců Komise, zúčastněných členských států a navrhujících organizací dohlíží na řádné provádění programů přijatých podle článků 8 a 9.
1.  Monitorovací skupina složená ze zástupců Komise, zúčastněných členských států a navrhujících organizací spravuje programy přijaté podle článků 8 a 9.
Pozměňovací návrh 19
Čl. 13 odst. 2
2.  Příspěvek Společenství na programy přijaté podle článků 8 a 9 nepřesahuje 50 % skutečných nákladů programů. V případě informačních a propagačních programů trvajících dva nebo tři roky nepřesahuje příspěvek na jednotlivé roky uvedenou horní hranici.
2.  Příspěvek Společenství na programy přijaté podle článků 8 a 9 nepřesahuje 60 % skutečných nákladů programů. V případě informačních a propagačních programů trvajících dva nebo tři roky nepřesahuje příspěvek na jednotlivé roky uvedenou horní hranici. Avšak v případě programů týkajících se ekologického zemědělství a programů zabývajících se opatřeními přijatými v důsledku krizových situací nepřevýší finanční příspěvek Společenství na tyto programy 70 %.
Pozměňovací návrh 20
Čl. 13 odst. 3 pododstavec 1
3.  Navrhující organizace financují nejméně 20 % skutečných nákladů programů, které navrhly, přičemž zbytek nákladů nese zúčastněný členský stát nebo státy, s ohledem na příspěvek Společenství podle odstavce 2.
3.  Navrhující organizace financují nejméně 10 % skutečných nákladů programů, které navrhly, přičemž zbytek nákladů nese zúčastněný členský stát nebo státy, s ohledem na příspěvek Společenství podle odstavce 2.
Pozměňovací návrh 21
Čl. 15 odst. 1a (nový)
Tato pravidla zejména zajistí, aby navrhující organizace měly možnost předložit své programy minimálně dvakrát ročně a aby členské státy mohly předkládat Komisi návrhy programů za stejných podmínek.
Pozměňovací návrh 22
Čl. 16 odst. 2a (nový)
2a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
Lhůta uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
Pozměňovací návrh 23
Čl. 17 úvodní část
Před sestavením seznamů podle článku 4, stanovením hlavním směrů podle článku 5, před přijetím programů podle článků 6 a 9, před rozhodnutím o opatřeních podle článku 10 nebo stanovením prováděcích pravidel podle článku 15 může Komise konzultovat:
Před sestavením seznamů podle článku 4, stanovením hlavním směrů podle článku 5, před přijetím programů podle článků 6 a 9, před rozhodnutím o opatřeních podle článku 10 nebo stanovením prováděcích pravidel podle článku 15 Komise konzultuje:
Pozměňovací návrh 24
Článek 18
Komise do 31. prosince 2012 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení spolu s případnými vhodnými návrhy.
Komise do 31. prosince 2010 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení spolu s případnými vhodnými návrhy.

Společná organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury
PDF 226kWORD 69k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (2007/2109(INI))
P6_TA(2007)0606A6-0467/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury(1),

-   s ohledem na zprávu Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 29. září 2006 o provádění nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (KOM(2006)0558),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 1998 o sdělení Komise Radě a Evropskému Parlamentu s názvem "Budoucnost trhu s produkty rybolovu v Evropské unii: odpovědnost, partnerství a konkurenceschopnost"(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 1998 o konzervárenství produktů rybolovu a akvakultury v Evropské unii(3),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 2. prosince 1999 k návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury(4),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2002 o průmyslu zpracování produktů rybolovu(5),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 9. března 2006 o zlepšování hospodářské situace v odvětví rybolovu (KOM(2006)0103),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 28. září 2006 o zlepšování hospodářské situace v odvětví rybolovu(6),

-   s ohledem na pracovní dokument Výboru pro rybolov ze dne 5. června 2007(7) o provádění nařízení (ES) č. 104/2000,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0467/2007),

A.   vzhledem ke strategickému významu odvětví rybolovu pro sociální a hospodářskou situaci, pro pravidelné zásobování rybami a pro potravinovou rovnováhu mnoha členských států a samotné EU, vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu zásadním způsobem přispívá k hospodářské a sociální soudržnosti tím, že podporuje rozvoj pobřežních komunit a zachovává a vytváří hospodářskou činnost a pracovní příležitosti v průběhu celého produkčního řetězce, zejména ve znevýhodněných regionech a komunitách, a podporuje zachování místních kulturních tradic,

B.   vzhledem k tomu, že společná organizace trhu s produkty rybolovu vytvořená v roce 1970 byla prvním prvkem společné rybářské politiky a společně se strukturální politikou, ochranou rybolovných zdrojů a vztahy se třetími zeměmi se stala jedním z jejích čtyř pilířů,

C.   vzhledem k tomu, že společná organizace trhu s produkty rybolovu byla dvakrát významně revidována, přičemž účelem první z těchto revizí v roce 1981 bylo snížit výměty a zavést překlenovací podpory, a druhá v roce 2000 významným způsobem znevýhodnila výměty a posílila úlohu organizace producentů při řízení produkce a provádění intervence na trhu,

D.   vzhledem k tomu, že klíčovými a dosud nedosaženými cíli společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury je zajistit pro produkty rybolovu stabilní trhy a zaručit spravedlivý příjem producentům,

E.   vzhledem k tomu, že společná organizace trhu s produkty rybolovu musí odpovídat povaze trhu, který se vyznačuje velkými rozdíly ve způsobech uvádění na trh, distribuce a zpracování, v cenách a ve zvyklostech spotřebitelů,

F.   vzhledem k tomu, že stávající systém prvního prodeje ryb v dražbách, který se používá ve většině členských států, vážně poškozuje producenty, kteří mohou získat i pouhou jednu desetinu toho, co koneční distributoři,

G.   vzhledem k tomu, že společná organizace trhu s produkty rybolovu zavedla řadu mechanismů tržní intervence na podporu cen a regulaci dodávek ryb a jejím cílem bylo podpořit koncentraci nabídky tím, že se podpoří vytváření organizací producentů, jejichž úloha v tržní intervenci byla posílena, přestože toto opatření nebylo spojeno s potřebnou finanční podporou,

H.   vzhledem k tomu, že dvoustranné obchodní dohody a zavedení systému pro obchodování se třetími zeměmi za účelem dodávek rybích produktů do zpracovatelského odvětví Evropské unie vyústily ve zpochybnění přednostních cílů Společenství a ve zvýšení konkurenčního tlaku na produkty ze Společenství, s přímými dopady na příjmy v tomto odvětví,

I.   vzhledem k tomu, že nástroje společné organizace trhu s produkty rybolovu se postupně měnily a ztrácely na významu ve srovnání s dalšími pilíři a prioritami společné rybářské politiky, jako je zachování rybolovných zdrojů a omezení rybolovných aktivit, jež se staly jedním z hlavních cílů společné rybářské politiky,

J.   vzhledem k tomu, že společná organizace trhu s produkty rybolovu nepřispěla odpovídajícím způsobem ke zvýšení cen při prvním prodeji a k rovnoměrnějšímu rozložení přidané hodnoty v celém hodnotovém řetězci odvětví rybolovu, kde vedle zavedených velkých distributorů hrají stále větší úlohu supermarkety působící v oblasti distribuce,

K.   vzhledem k tomu, že proces tvorby ceny při prvním prodeji zabránil tomu, aby měly výkyvy jednotlivých faktorů výrobních nákladů dopady na cenu ryb,

L.   vzhledem k tomu, že průměrné ceny při prvním prodeji od roku 2000 stagnují nebo klesají, ale nijak řádně se to neodráží ve snižování cen pro konečné spotřebitele čerstvých ryb a tyto ceny mají naopak rostoucí tendenci,

M.   vzhledem k tomu, že podle prováděcí zprávy Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), dosahovaly celkové skutečné výdaje od roku 1974 do roku 2005 necelých 550 000 000 EUR, což představuje ročně průměrně 17 000 000 EUR, čili šlo o hodně skromný rozpočet pro splnění cílů stanovených v článku 33 Smlouvy o ES,

N.   vzhledem k tomu, že v bodu 5 závěrů výše uvedené zprávy ze dne 29. září 2006 uznává Komise, že je obtížné sladit nové priority společné organizace trhu s produkty rybolovu s jejími cíli, jako je zaručení příjmů uvedených v článku 33 Smlouvy, a zdůrazňuje zejména, že "tržní ceny nesledovaly trendy v oblasti výrobních nákladů",

O.   vzhledem k tomu, že ve výše uvedeném usnesení ze dne 28. září 2006 Parlament dospěl k závěru, že nebyly dostatečně využity možnosti, jež pro zlepšení konkurenceschopnosti nabízela stávající společná organizace trhu s produkty rybolovu,

P.   vzhledem k tomu, že ve výše uvedeném postoji ze dne 2. prosince 1999 navrhoval Parlament příznivější prováděcí podmínky pro tržní intervenční mechanismy, zejména pokud jde o výměty a finanční podporu organizacím producentů, ale tyto návrhy nebyly Radou zohledněny,

Q.   vzhledem k tomu, že toto odvětví vykazuje rostoucí závislost na dovozu na úkor produkce Společenství,

R.   s ohledem na stávající potravinový deficit, pokud jde o rybí proteiny a současnou závislost na dovozu při uspokojování potřeb spotřebitelů, kdy zřetelně klesá produkce Společenství, zatímco světová produkce nadále roste,

S.   vzhledem k tomu, že Komise již přiznala, že jsou na trh Společenství uváděny produkty, které nesplňují minimální velikosti stanovené v Evropské unii, zejména kvůli tomu, že pravidla pro uvádění na trh nebyla prováděna v oblasti mražených produktů,

T.   vzhledem k tomu, že ve výše uvedeném sdělení ze dne 9. března 2006 Komise zdůrazňuje, že je třeba nařízení (ES) č. 104/2000 revidovat,

U.   vzhledem k tomu, že ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 28. září 2006 požaduje Parlament naléhavě revizi společné organizace trhu s produkty rybolovu s cílem zvýšit její vliv na zajištění vyšších cen při prvním prodeji a zlepšit přerozdělení přidané hodnoty v tomto odvětví,

1.   vítá rozhodnutí Komise provést podrobné vyhodnocení stávající společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury, ale lituje, že hodnotící zpráva podle článku 41 nařízení (ES) č. 104/2000 byla předložena téměř s ročním zpožděním;

2.   považuje za naléhavě nutné provést rozsáhlou revizi společné organizace trhu s produkty rybolovu a dosáhnout toho, aby více přispívala k zajištění příjmů v tomto odvětví, zajištění stability trhu, lepšímu uvádění produktů rybolovu na trh a zvýšení vytvářené přidané hodnoty;

3.   vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila sdělení o hlavních směrech a návrh na revizi společné organizace trhu s produkty rybolovu a brala přitom v úvahu návrhy uvedené v tomto usnesení;

4.   zdůrazňuje, že je třeba zapojit hlavní hospodářské subjekty tohoto odvětví, zejména rybáře a organizace, které je zastupují, do procesu revize společné organizace trhu s produkty rybolovu, zejména během současného období vyhodnocování;

5.   zdůrazňuje, že příspěvek společné organizace trhu s produkty rybolovu k rozvoji tohoto odvětví poklesl, zejména od revize v roce 2000; domnívá se, že jedním z hlavních cílů budoucí revize společné organizace trhu s produkty rybolovu musí být zvrátit tento trend, a to zejména výrazným navýšením finančních zdrojů, a umožnit tak, že bude zajištěno odpovídající financování ze strany Společenství pro potřeby odvětví rybolovu za účelem splnění cílů stanovených ve Smlouvě;

6.   konstatuje, že stávající intervenční mechanismy se vyznačují vysokou úrovní koncentrace, a vyzývá Komisi, aby určila, zda jsou tyto mechanismy nejvhodnější a dostatečně pružné na to, aby splnily potřeby stávajících struktur pro produkci / uvádění na trh v jednotlivých členských státech, s cílem zlepšit uvádění ryb na trh a zajistit spravedlivý příjem producentům;

7.   vyzývá v této souvislosti Komisi, aby stanovila, zda jsou produkty uvedené v různých přílohách k nařízení (ES) č. 104/2000, zejména pokud jde o překlenovací podporu a samostatné výměty, nejvhodnější, anebo zda by seznam neměl být změněn či rozšířen;

8.   domnívá se, že kompenzační platby za tuňáka by se měly rozšířit, a připomíná návrhy v této věci obsažené ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 19. června 1998 o konzervárenství rybích produktů a produktů akvakultury v Evropské unii; vyzývá Komisi, aby zavedla kompenzační platby za sardinky, jak navrhuje v bodu 14 písm. b) uvedeného usnesení;

9.   zdůrazňuje význam označování a přesného informování spotřebitele pro zvýšení kvality a přidané hodnoty produktů rybolovu; domnívá se, že je třeba velmi pečlivě sledovat a kontrolovat obchodní označení, zejména u dovážených produktů, s cílem zamezit klamání spotřebitele;

10.   vyzývá Komisi, aby urychlila postup ekologické certifikace produktů rybolovu, která je zásadní pro zdravou a spravedlivou hospodářskou soutěž mezi hospodářskými subjekty uvnitř i vně Evropské unie;

11.   zdůrazňuje, že je třeba, aby strukturální fondy přispívaly k modernizaci a vytváření podpůrných infrastruktur pro producenty v souvislosti s výrobou / uváděním produktů na trh, např. v oblasti mrazírenství, zpracování, přepravy a uvádění na trh a distribuce;

12.   zdůrazňuje, že intervenční mechanismy musejí zohledňovat zvýšenou kazivost produktů rybolovu;

13.   vyzývá k větší podpoře lepšího nakládání s rybami na palubě, zejména k investicím do chladicích a balicích systémů, a ke zlepšení hygienických a bezpečnostních podmínek na palubě;

14.   zdůrazňuje, že je třeba zachovat a posílit podpůrné mechanismy a prostředky, obzvláště finanční, aby se podpořila koncentrace nabídky, zejména prostřednictvím podpory zaměřené výhradně na vytváření a financování organizací producentů, a především malých pobřežních a tradičních rybářských podniků, uznaných v souladu s nařízením (ES) č. 104/2000;

15.   domnívá se, že operační programy by měly za vhodné finanční podpory umožňovat organizacím producentů přímo uvádět na trh jejich produkty, což představuje možnost, jak zvýšit hodnotu této produkce i přidanou hodnotu produktů rybolovu; vyzývá proto ke změně článku 5 nařízení (ES) č. 104/2000, v souladu se svým výše uvedeným postojem ze dne 2. prosince 1999;

16.   znovu potvrzuje, že je třeba nadále z rozpočtu Společenství přímo pomáhat organizacím producentů, a zároveň také otevřít možnost doplňkové pomoci při podpoře operačních programů ze strany členských států, jak to navrhuje ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 2. prosince 1999; v této souvislosti vyzývá ke změně článku 10 nařízení (ES) č. 104/2000;

17.   považuje za nezbytné vypracovat studii o příčinách toho, proč se nepodařilo využít možnosti vytvořit meziprofesní organizace, kterou obsahovala revize společné organizace trhu s produkty rybolovu z roku 2000, jak se uvádí v bodu 4 závěru výše uvedené zprávy Komise ze dne 29. září 2006;

18.   podporuje iniciativu na zavedení kodexu chování pro obchodování s produkty rybolovu v Evropské unii, který by měl zahrnovat veškeré zúčastněné strany v tomto odvětví, s cílem stanovit dobrovolná pravidla pro zajištění spravedlivějšího přerozdělování přidané hodnoty a pravidel pro uvádění na trh v průběhu hodnotového řetězce;

19.   zdůrazňuje, že je důležité vytvořit trhy obzvláště kvalitních původních a tradičních produktů, které by byly podporovány na trzích, v malých podnicích a restauracích, což je možnost jak zvýšit přidanou hodnotu místních produktů a podporovat místní rozvoj;

20.   doporučuje, aby Komise vyhodnotila důsledky vztahů se třetími zeměmi, a zejména dopad dovážených produktů na cenu při prvním prodeji; vyzývá Komisi, aby zaujala přísnější postoj při svém hodnocení vnějších obchodních vztahů, zejména při aktivaci ochranných opatření v rámci WTO uvedených v článku 30 nařízení (ES) č. 104/2000, aby nedošlo k ohrožení cílů článku 33 Smlouvy;

21.   domnívá se, že je nezbytné, aby se na dovezené produkty rybolovu prodávané a obchodované na vnitřním trhu vztahovaly stejné normy a pravidla, jako jsou podmínky a požadavky vztahující se na produkty rybolovu Společenství, tj. označování, hygienická a sanitární pravidla nebo zákaz uvádět na trh Společenství produkty rybolovu nesplňující minimální velikosti povolené pro produkty Společenství;

22.   považuje za zásadní, aby se společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury při příští revizi poskytlo více finančních prostředků;

23.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) Úř. věst. C 210, 6.7.1998, s. 292.
(3) Úř. věst. C 210, 6.7.1998, s. 295.
(4) Úř. věst. C 194, 11.7.2000, s. 87.
(5) Úř. věst. C 47 E, 27.2.2003, s. 601.
(6) Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 417.
(7) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/pech/pech_20070627_0900.htm.


Evropská agentura pro bezpečnost letectví ***II
PDF 347kWORD 77k
Usnesení
Text
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (10537/3/2007 – C6-0353/2007 – 2005/0228(COD))
P6_TA(2007)0607A6-0482/2007

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na společný postoj Rady (10537/3/2007 – C6-0353/2007)(1),

-   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0579),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na připojená prohlášení Komise,

-   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A6-0482/2007),

1.   schvaluje pozměněný společný postoj;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 12. prosince 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES

P6_TC2-COD(2005)0228


(Jelikož bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, odpovídá postoj Parlamentu ve druhém čtení konečnému právnímu aktu, nařízení (ES) č. 216/2008.)

Prohlášení Komise

K článku 64

Pokud jde o článek 63, Komise prohlašuje, že při změnách nařízení Komise (ES) 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví bude věnovat náležitou pozornost zvláštní situaci malých a středních podniků, zejména pak dopadu výše poplatků a plateb na jejich hospodářskou životaschopnost tak, aby agentura i nadále zajišťovala zásady nediskriminace a současně aby její příjem z vydávání osvědčení i nadále postačoval k pokrytí nákladů na poskytované služby.

K čl. 3 písm. j) a i) čtvrté odrážce

"Pokud jde o definici složitých motorem poháněných letadel, Komise posoudí hospodářský dopad zahrnutí letadel vybavených proudovými motory nebo více než jedním turbovrtulovým motorem do této definice na trhy a požádá Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví, aby sledovala jejich bezpečnost."

K příloze II bodu e) (ultralehká letadla)

"Komise požádá Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví, aby zahájila formální konzultace všech zúčastněných osob a předložila odůvodněné stanovisko ke změně přílohy II bodu e) s cílem zahrnout do ní případně ultralehká letadla o váze do 600 kg."

(1) Úř. věst. C 277 E, 20.11.2007, s. 8.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2007)0067.


Údaje týkající se potravin ***I
PDF 193kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví (KOM(2007)0368 – C6-0200/2007 – 2007/0128(COD))
P6_TA(2007)0608A6-0464/2007

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0368),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0200/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0464/2007),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.


Změna týkající se právní ochrany průmyslových vzorů ***I
PDF 399kWORD 68k
Usnesení
Úplné znění
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů (KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))
P6_TA(2007)0609A6-0453/2007

(Postup spolurozhodování - první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2004)0582),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu(C6-0119/2004),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanovisko Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0453/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES, kterou se mění směrnice 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů

P6_TC1-COD(2004)0203


EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise║,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Jediným účelem ochrany (průmyslových) vzorů je udělení výlučných práv na vzhled výrobku, nikoliv však monopolu na výrobek jako takový. Ochrana (průmyslových) vzorů, pro které neexistuje praktická alternativa, by ve skutečnosti vedla k monopolu na výrobek. Taková ochrana by se blížila zneužití režimu (průmyslových) vzorů. Pokud je třetím osobám dovoleno vyrábět a distribuovat náhradní díly, je hospodářská soutěž zachována. Pokud je ochrana (průmyslových) vzorů rozšířena na náhradní díly, tyto třetí osoby tato práva porušují, hospodářská soutěž je vyloučena a držitel práva k (průmyslovému) vzoru de facto obdrží na výrobek monopol.

(2)  Rozdíly v právních předpisech členských států týkajících se používání chráněných (průmyslových) vzorů za účelem umožnění opravy složeného výrobku tak, aby byl obnoven jeho původní vzhled, pokud výrobek, který zahrnuje (průmyslový) vzor nebo pro který je (průmyslový) vzor použit, tvoří součást složeného výrobku, na jehož vzhledu je chráněný (průmyslový) vzor závislý, přímo ovlivňují zřízení a fungování vnitřního trhu, pokud jde o zboží u něhož je použito (průmyslových) vzorů. Tyto rozdíly mohou vést k narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

(3)  V zájmu hladkého fungování vnitřního trhu je tedy třeba sblížit právní předpisy členských států týkající se ochrany (průmyslových) vzorů, pokud jde o použití chráněných (průmyslových) vzorů za účelem opravy složeného výrobku tak, aby byl obnoven jeho původní vzhled.

(4)  V zájmu doplnění ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel(3) pokud jde o možnost výrobce umisťovat čitelně a účinně svou obchodní značku nebo logo na součásti nebo náhradní díly, musí být zajištěno, aby byli zákazníci řádně informováni o původu náhradních dílů, například pomocí informací o obchodních značkách nebo logách umístěných na dotčených dílech.

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla(4), zahrnuje ustanovení o testování náhradních dílů vyrobených nezávislými výrobci s cílem zajistit, že splňují bezpečnostní a ekologická kritéria; nové postupy stanovené touto směrnicí poskytnou spotřebiteli větší záruky v rámci zcela deregulovaného trhu.

(6)  Směrnice 98/71/ES(5) by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

přijalY tuto směrnici :

Článek 1

Článek 14 směrnice 98/71/ES se nahrazuje tímto:

"Článek 14

(Průmyslové) vzory začleněné do součástí používaných pro účely opravy

1.   (Průmyslový) vzor, jenž je začleněn do složeného výrobku nebo je použit pro výrobek, který tvoří součást složeného výrobku a je používán ve smyslu čl. 12 odst. 1 ║ výhradně pro účely opravy tohoto složeného výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled, nepožívá ochrany (průmyslového) vzoru. Toto ustanovení se nepoužije, pokud je primárním cílem uvedení daného výrobku na trh jiný účel než oprava složeného výrobku.

2.  Odstavec 1 se použije za předpokladu, že spotřebitelé byli prostřednictvím označení, jako např. obchodní značkou nebo obchodním názvem či jiným vhodným způsobem řádně informováni o původu výrobku použitého pro účely opravy, aby si mohli mezi konkurenčními výrobky nabízenými pro účely opravy vybrat se znalostí věci.

3.  Odstavec 1 se použije pouze pro viditelné náhradní díly na následném trhu poté, co byl složený výrobek držitelem práv (průmyslového) vzoru nebo s jeho svolením uveden na primární vnitřní trh.

Článek 2

Členské státy, jejichž platné právní předpisy chrání (průmyslový) vzor, jenž je začleněn do složeného výrobku nebo je použit jako součást složeného výrobku ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 98/71/ES pro účely opravy tohoto složeného výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled, mohou uplatňovat uvedenou ochranu (průmyslového) vzoru do ...(6).

Článek 3

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do ...(7). Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Tato opatření přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V ║dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 286, 17.11.2005, s. 8.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007.
(3) Úř. věst. L 203, 1.8.2002, s. 30. Nařízení ve znění Aktu o přistoupení z roku 2003.
(4) Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1
(5) Úř. věst. L 289, 28.10.1998, s. 28
(6)* Pět let od vstupu této směrnice v platnost
(7)* Dva roky ode dne přijetí této směrnice.


Společná organizace trhu s vínem *
PDF 966kWORD 744k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem a změně některých nařízení (KOM(2007)0372 – C6-0254/2007 – 2007/0138(CNS))
P6_TA(2007)0610A6-0477/2007

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0372),

-   s ohledem na články 36 a 37 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0254/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0477/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 1A (nový)
(1a)  Evropská unie je s více než milionem a půl vinařských firem největším producentem vína na světě a je také největším vývozcem a spotřebitelem na mezinárodní úrovni.
Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 2
(2)  Spotřeba vína ve Společenství soustavně klesá a objem vína vyváženého ze Společenství od roku 1996 roste mnohem pomaleji než odpovídající dovoz. To porušilo rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, což vyvíjí tlak na ceny producentů a na příjmy.
(2)  Ačkoli v prodeji jakostních vín a ve vývozu vín ze Společenství dochází k určitému nárůstu, celková spotřeba vína ve Společenství soustavně klesá a objem vývozu určitých vín od roku 1996 roste mnohem pomaleji než odpovídající dovoz vín téhož druhu. To porušilo obecnou rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou určitých vín, což vyvíjí tlak na ceny producentů a na příjmy.
Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 3
(3)  Ne všechny nástroje momentálně zahrnuté v nařízení (ES) č. 1493/1999 se ukázaly jako efektivní, pokud jde o vývoj ke konkurenčnímu a udržitelnému odvětví. Opatření tržního mechanismu jako nouzová destilace se ukázala z hlediska nákladů natolik neefektivní, že vedla ke strukturálním přebytkům, nevyžadovala však zlepšení v příslušných konkurenčních struktur. Některá existující regulační opatření navíc nepřiměřeně omezují činnost konkurenceschopných producentů.
(3)  Ne všechny nástroje momentálně zahrnuté v nařízení (ES) č. 1493/1999 se ukázaly jako efektivní, pokud jde o vývoj ke konkurenčnímu a udržitelnému odvětví. Některá opatření tržního mechanismu se ukázala z hlediska nákladů natolik neefektivní, že vedla ke strukturálním přebytkům, nevyžadovala však zlepšení v příslušných konkurenčních struktur. Některá existující regulační opatření navíc nepřiměřeně omezují činnost konkurenceschopných producentů.
Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 3A (nový)
(3a)  Disponibilní zůstatek více než 14 % produkce Společenství má hodnotu řádově 5 200 000 000 EUR. Mohla by být realizována cíleným zvýšením počtu nových vnitřních spotřebitelů o 75 milionů nebo propagací vývozu do třetích zemí, ve kterých existuje solventní poptávka stovek milionů spotřebitelů, což znamená výrazný nárůst příjmů pro odvětví.
Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 3B (nový)
(3b)  Okamžité zrušení tržních opatření stávající společné organizace trhu bude mít na toto odvětví velmi negativní dopad, a proto je třeba zavést přechodné období mezi stávající a budoucí společnou organizací trhu.
Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 5
(5)  Vzhledem k získaným zkušenostem by se proto měl zásadně změnit režim Společenství pro odvětví vína s cílem dosáhnout následujících cílů: zvýšení konkurenceschopnosti výrobců vína ze Společenství; posílení pověsti jakostního vína ze Společenství jako nejlepšího vína na světě; znovuzískání starých trhů a proniknutí na nové trhy ve Společenství a po celém světě; vytvoření režimu v oblasti vína, který funguje na základě jasných, jednoduchých a účinných pravidel, která udržují rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou; vytvoření režimu v oblasti vína, který zachovává nejlepší tradice výroby vína Společenství, posílení sociální struktury mnoha venkovských oblastí a zajištění, aby veškerá výroba byla šetrná k životnímu prostředí. Nařízení (ES) č. 1493/1999 by proto být mělo zrušeno a nahrazeno tímto novým nařízením.
(5)  Vzhledem k získaným zkušenostem by se proto měl zásadně změnit režim Společenství pro odvětví vína s cílem dosáhnout následujících cílů: zvýšení konkurenceschopnosti výrobců vína ze Společenství; posílení pověsti jakostního vína ze Společenství jako nejlepšího vína na světě; znovuzískání starých trhů a proniknutí na nové trhy ve Společenství a po celém světě, zejména s ohledem na stále silnější poptávku na rozvíjejících se trzích v Asii, která je pro evropské producenty vína zdrojem konkurence i příležitostí; vytvoření režimu v oblasti vína, který funguje na základě jasných, jednoduchých a účinných pravidel, která udržují rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou; vytvoření režimu v oblasti vína, který zachovává nejlepší tradice výroby vína Společenství, zlepšení životní úrovně zemědělců, posílení sociální struktury mnoha venkovských oblastí a zajištění, aby veškerá výroba byla šetrná k životnímu prostředí. Nařízení (ES) č. 1493/1999 by proto být mělo zrušeno a nahrazeno tímto novým nařízením.
Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový)
(5a)  Společná organizace trhu s vínem by měla vytvořit obecné podmínky, které vinařství umožní samostatně reagovat na požadavky trhu při zohlednění zájmů spotřebitelů, rovnosti příležitostí vinařských a zpracovatelských podniků včetně zpracování, a to uvnitř členských států a mezi nimi, a životního prostředí.
Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 9
(9)  Je důležité stanovit podpůrná opatření na posílení konkurenčních struktur. Uvedená opatření financuje a stanovuje Společenství, ale členské státy si samy volí podle vlastních potřeb jejich vhodnou kombinaci, případně s ohledem na regionální zvláštnosti, a samy je začleňují do vnitrostátních programů podpory. Za provádění takových programů jsou odpovědné členské státy.
(9)  Je důležité stanovit podpůrná opatření na posílení konkurenčních struktur. Některá z těchto opatření financuje a stanovuje Společenství, ale členské státy si samy volí podle vlastních potřeb jejich vhodnou kombinaci, případně s ohledem na regionální zvláštnosti, a samy je začleňují do vnitrostátních programů podpory. Za provádění takových programů jsou odpovědné členské státy.
Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 9A (nový)
(9a)  Roční náklady reformy se odhadují na přibližně 1 300 000 000 EUR, což odpovídá stávající úrovni výdajů na odvětví vína. Tato částka se rozdělí mezi národní finanční rámce a opatření, která se uplatní na úrovni Společenství. Rozdělování přiděleného rozpočtu mezi členské státy na vnitrostátní programy by mělo vycházet z kritérií historického podílu rozpočtu na oblast vína, plochy, která je osázena révou, a historické produkce.
Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 10
(10)  Finanční klíč k přidělování prostředků na vnitrostátní programy podpory vychází z historického podílu rozpočtu na oblast vína jakožto hlavního kritéria, dále z plochy, která je osázena révou, a z historické produkce.
vypouští se
Pozměňovací návrh 11
BOD ODŮVODNĚNÍ 10A (nový)
(10a)  Finanční prostředky určené pro programy vnitrostátní podpory členského státu – nezahrnující propagační opatření – nesmějí být nižší než celková částka přidělená danému členskému státu v roce 2008 pro účely restrukturalizace.
Pozměňovací návrh 12
BOD ODŮVODNĚNÍ 11
(11)  Jedním z klíčových opatření v těchto programech je propagace a uvádění na trh vín Společenství ve třetích zemích a na tato opatření se vyhradí určitý rozpočet. Nadále by se měla financovat restrukturalizace a přeměna vinic, protože mají pozitivní strukturální dopady na toto odvětví. Preventivní opatření jako pojištění sklizně, vzájemné fondy a zelená sklizeň by měla být způsobilá pro vnitrostátní programy podpory, aby se podpořil odpovědný přístup k nouzovým situacím.
(11)  Jedním z klíčových opatření v těchto programech je propagace, poskytování informací o pozitivních účincích střídmé konzumace vína a negativních účincích nestřídmé konzumace alkoholu, znalost trhů a uvádění na trh vín Společenství, přičemž se na tato opatření vyhradí určitý rozpočet. Nadále by se měla financovat restrukturalizace a přeměna vinic, protože mají pozitivní strukturální dopady na toto odvětví. Jak preventivní opatření, tak i opatření pro rozvoj odvětví by měla směřovat ke zlepšení kvality produktů a jejich obchodních i náhradních odbytišť a měla by být způsobilá pro vnitrostátní programy podpory, aby se podpořil odpovědný přístup k nouzovým situacím.
Pozměňovací návrh 13
BOD ODŮVODNĚNÍ 12
(12)  Financování způsobilých opatření Společenstvím by, pokud to je proveditelné, mělo být spojené s tím, zda daný producent dodržuje některá platná pravidla týkající se životního prostředí. Pokud se zjistí, že je nedodržuje, měly by být platby odpovídajícím způsobem sníženy.
vypouští se
Pozměňovací návrh 14
BOD ODŮVODNĚNÍ 13
(13)  Podpora odvětví by také měla vycházet ze strukturálních opatření podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)[11].
vypouští se
Pozměňovací návrh 15
BOD ODŮVODNĚNÍ 14
(14)  Pro odvětví vína by měla být zajímavá tato opatření uvedená v nařízení (ES) č. 1698/2005: podpora mladých zemědělců při zahájení činnosti a investice do zlepšení technického zařízení a do uvádění produktů na trh, odborné vzdělávání, informování o organizacích producentů a jejich podpora po zavedení režimu jakosti, agro-environmentální podpora, předčasný odchod do důchodu těch zemědělců, kteří se s konečnou platností rozhodnou ukončit veškerou komerční hospodářskou činnost za účelem převedení podniku na jiné zemědělce.
(14)  V rámci národních finančních rámců by měla být způsobilá opatření týkající se podpory mladých zemědělců při zahájení činnosti a investic do zlepšení technického zařízení a do uvádění produktů na trh, odborného vzdělávání, informování o organizacích producentů a jejich podpory po zavedení režimu jakosti, agro-environmentální podpory a předčasného odchodu do důchodu těch zemědělců, kteří se s konečnou platností rozhodnou ukončit veškerou komerční hospodářskou činnost za účelem převedení podniku na jiné zemědělce.
Pozměňovací návrh 16
BOD ODŮVODNĚNÍ 15
(15)  Za účelem navýšení finančních prostředků, které jsou k dispozici v rámci nařízení (ES) č. 1698/2005, by se měly postupně převádět prostředky na rozpočet uvedeného nařízení.
vypouští se
Pozměňovací návrh 17
BOD ODŮVODNĚNÍ 16A (nový)
(16a)  Důvěra spotřebitelů v kvalitu evropských vín je rozhodující pro odbyt vína v rámci Unie a ve třetích zemích. Aby byla tato důvěra zajištěna, je třeba v rámci regulačních opatření upřednostnit řízení kvality a informovanost.
Pozměňovací návrh 18
BOD ODŮVODNĚNÍ 16B (nový)
(16b)  Je třeba, aby propagační opatření zohledňovala studie složek vína a účinků, které může mít jeho střídmá konzumace na zdraví lidí.
Pozměňovací návrh 19
BOD ODŮVODNĚNÍ 19
(19)  Produkty, na které se vztahuje toto nařízení, by se měly vyrábět v souladu s některými pravidly o enologických postupech a omezeních, která zaručují, že jsou splněny požadavky na ochranu zdraví a očekávání zákazníka co do jakosti a produkčních metod. Z důvodu flexibility by Komise měla být odpovědná za aktualizování těchto postupů a schvalování postupů nových, vyjma politicky citlivých oblastí obohacování a acidifikace, ve kterých by měla, pokud jde o změny, zůstat příslušná Rada.
(19)  Produkty, na které se vztahuje toto nařízení, by se měly vyrábět v souladu s některými pravidly o enologických postupech a omezeních, která zaručují, že jsou splněny požadavky na ochranu zdraví a očekávání zákazníka co do jakosti a produkčních metod. Je tudíž třeba vytvořit seznam povolených enologických postupů a zachovat příslušnost Rady pro aktualizaci těchto postupů a schvalování postupů nových.
Pozměňovací návrh 20
BOD ODŮVODNĚNÍ 21
(21)  Kvůli nízké jakosti vína z úplně vylisovaných hroznů by měl být tento postup zakázán.
(21)  Kvůli nízké jakosti vína z úplně vylisovaných hroznů je nutné tento postup zakázat a zavést mechanismy, které by dodržování tohoto zákazu zajistily.
Pozměňovací návrh 21
BOD ODŮVODNĚNÍ 21A (nový)
(21a)  Kvůli ochraně životního prostředí je třeba stanovit povinnost destilovat, i když s určitými povolenými výjimkami, celý objem vedlejších produktů vinifikace.
Pozměňovací návrh 22
BOD ODŮVODNĚNÍ 22
(22)  Aby v této oblasti Komise splnila mezinárodní normy, měla by obecně vycházet z enologických postupů schválených Mezinárodním úřadem pro révu a víno (OIV). Tyto normy by se rovněž měly vztahovat na vína Společenství určená k vývozu, bez ohledu na možná přísnější pravidla Společenství, aby neomezovaly producenty Společenství na zahraničních trzích.
vypouští se
Pozměňovací návrh 23
BOD ODŮVODNĚNÍ 29
(29)  Evidovaná označení původu a zeměpisná označení by měla být chráněna proti neoprávněnému využívání pověsti, kterou vyhovující produkty mají. Aby byla zajištěna poctivá hospodářská soutěž a spotřebitel nebyl uváděn v omyl, měla by se tato ochrana vztahovat rovněž na produkty a služby, na něž se nevztahuje toto nařízení, včetně produktů, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy.
(29)  Evidovaná označení původu a zeměpisná označení by stejně jako označení odpovídající menším zeměpisným jednotkám než u základního označení původu nebo zeměpisného označení, která mají jiný název než označení původu, měla být chráněna proti poškození či neoprávněnému využívání pověsti, kterou vyhovující produkty mají. Aby byla zajištěna poctivá hospodářská soutěž a spotřebitel nebyl uváděn v omyl, měla by se tato ochrana vztahovat rovněž na produkty a služby, na něž se nevztahuje toto nařízení, včetně produktů, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy.
Pozměňovací návrh 24
BOD ODŮVODNĚNÍ 33
(33)  Z důvodů právní jistoty by se na stávající označení původu a zeměpisná označení ve Společenství neměl vztahovat nový postup přezkoumávání. Příslušné členské státy by však měly Komisi poskytnout základní informace a právní akty, podle kterých byla označení uznána na vnitrostátní úrovni, v opačném případě o ochranu označení původu a zeměpisného označení přijdou. Rušení stávajících označení původu a zeměpisných označení by mělo být z důvodu právní jistoty omezeno.
(33)  Z důvodů právní jistoty by se na stávající označení původu a zeměpisná označení ve Společenství neměl vztahovat nový postup přezkoumávání. Příslušné členské státy by však měly Komisi poskytnout základní informace a právní akty, podle kterých byla označení uznána na vnitrostátní úrovni.
Pozměňovací návrh 25
BOD ODŮVODNĚNÍ 34
(34)  Ochrana zeměpisných názvů jako označení původu nebo zeměpisných označení na vnitrostátní úrovni by již neměla být možná.
vypouští se
Pozměňovací návrh 26
BOD ODŮVODNĚNÍ 37
(37)  Tato pravidla by měla stanovit povinné používání určitých údajů, na jejichž základě může být produkt identifikován v souladu s kategoriemi prodeje a které mohou poskytnout spotřebiteli určité důležité informace. Použití některých dalších, nepovinných informací by se také mělo upravit v rámci Společenství.
(37)  Tato pravidla by měla stanovit povinné používání určitých údajů, na jejichž základě může být produkt identifikován v souladu s kategoriemi prodeje a které mohou poskytnout spotřebiteli určité důležité informace, mimo jiné i status stáčírny. Použití některých dalších, nepovinných informací by se také mělo upravit v rámci Společenství.
Pozměňovací návrh 27
BOD ODŮVODNĚNÍ 38
38)  Pokud není stanoveno jinak, pravidla pro označování v odvětví vína by měla doplňovat pravidla stanovená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy, která se uplatňují horizontálně. Zkušenosti ukázaly, že rozlišování pravidel pro označování podle kategorie vinařského produktu nejsou účelné. Pravidla se mají vztahovat na všechny kategorie vína včetně dovezených produktů. Zejména by měly na vínech bez označení původu nebo zeměpisného označení umožnit označení odrůdy révy a ročníku sklizně, přičemž je třeba splňovat požadavky o správnosti označování a příslušném sledování.
38)  Pokud není stanoveno jinak, pravidla pro označování v odvětví vína by měla doplňovat pravidla stanovená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy, která se uplatňují horizontálně. Zkušenosti ukázaly, že rozlišování pravidel pro označování podle kategorie vinařského produktu nejsou účelné. Pravidla se mají vztahovat na všechny kategorie vína včetně dovezených produktů.
Pozměňovací návrh 28
BOD ODŮVODNĚNÍ 38A (nový)
(38a)  Popis, označování a obchodní úprava produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, jsou určující pro uplatnění na trhu. Pokud jde o označování, je třeba zachovat rozlišování podle různých kategorií vína a režim ochrany pro stávající tradiční označení, aby byl produkt identifikován a spotřebitelé měli k dispozici určité zásadní informace.
Pozměňovací návrh 29
BOD ODŮVODNĚNÍ 39
(39)  Existence a ustavení organizací producentů může nadále přispívat k dosažení cílů společné organizace s vínem na úrovní Společenství. Jejich potřebnost by měla být v rozsahu s rozsahem a s efektivitou služeb, které svým členům nabízejí. To platí i pro meziodvětvové organizace. Členské státy by proto měly uznávat organizace, jež splňují určité požadavky stanovené na úrovni Společenství.
(39)  Existence a ustavení organizací producentů může přispívat k dosažení cílů společné organizace s vínem na úrovni Společenství. Jejich potřebnost by měla být v rozsahu s rozsahem a s efektivitou služeb, které svým členům nabízejí. To platí i pro meziodvětvové organizace. Členské státy by proto měly uznávat organizace, jež splňují určité požadavky stanovené na úrovni Společenství. Je nicméně třeba rozlišit pravomoci, které příslušejí těmto dvěma typům organizací.
Pozměňovací návrh 30
BOD ODŮVODNĚNÍ 42
(42)  Sledování obchodních toků je zejména záležitost řízení, a proto je třeba postupovat pružně. Komise by měla rozhodnout o zavedení licenčních požadavků a zohlednit přitom potřebu dovozních a vývozních licencí pro řízení daných trhů a zejména pro sledování dovozů daných produktů. Obecné podmínky týkající se takových licencí by mělo stanovit toto nařízení.
(42)  Sledování obchodních toků je zejména záležitost řízení, a proto je třeba postupovat pružně pro řízení daných trhů a zejména pro sledování dovozů daných produktů. Obecné podmínky týkající se dovozních a vývozních licencí by mělo stanovit toto nařízení.
Pozměňovací návrh 31
BOD ODŮVODNĚNÍ 43
(43)  V případech, kdy se počítá s dovozními a vývozními licencemi, by se mělo požadovat složení jistoty jako záruky toho, že proběhnou transakce, na které takové licence byly vydány.
vypouští se
Pozměňovací návrh 32
BOD ODŮVODNĚNÍ 46
(46)  Za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu s vínem a zejména aby se zabránilo narušení trhu aktivním nebo pasivním zušlechťovacím stykem, by se měla stanovit opatření. Má-li být takovýto druh nástroje řízení trhu úspěšný, musí být zpravidla uplatňován bez velkého zpoždění. Komisi by proto měly být uděleny příslušné pravomoci.
(46)  Za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu s vínem a zejména aby se zabránilo narušení trhu aktivním nebo pasivním zušlechťovacím stykem, by se měla stanovit opatření.
Pozměňovací návrh 33
BOD ODŮVODNĚNÍ 55
(55)  Trh ještě není vyrovnaný a aby doprovodná opatření jako režim klučení byla účinná, vyžadují čas. Je proto vhodné zachovat zákaz nové výsadby do 31. prosince 2013, poté by však měl být definitivně zrušen, aby konkurenceschopní producenti mohli svobodně reagovat na podmínky trhu.
(55)  Trh ještě není vyrovnaný a aby doprovodná opatření jako režim klučení byla účinná, vyžadují čas. Je proto vhodné zachovat zákaz nové výsadby v zásadě do 31. prosince 2013. V průběhu roku 2012 by měla být přezkoumána účinnost opatření přijatých v roce 2007 v rámci reformy trhu s vínem a mělo by se rozhodnout o dalším pokračování nebo zrušení regulace výsadby.
Pozměňovací návrh 34
BOD ODŮVODNĚNÍ 55A (nový)
(55a)  Má-li se však konkurenceschopným výrobcům umožnit, aby se svobodně přizpůsobili podmínkám trhu, je třeba zaručit větší flexibilitu v právech na výsadbu.
Pozměňovací návrh 35
BOD ODŮVODNĚNÍ 55B (nový)
(55b)  Jakmile se situace na trhu citelně zlepší, umožní doložka o flexibilitě udělit dodatečná, časově omezená práva na výsadbu vinařským podnikům z příslušných oblastí a s takovou úrovní kvality, která může vést ke zvýšení prodeje.
Pozměňovací návrh 36
BOD ODŮVODNĚNÍ 58
(58)  Rovněž by s výhradou přísných kontrol měly mít členské státy možnost převést práva na opětovnou výsadbu na jiný podnik, pokud je tento převod v souladu s politikou jakosti, jde o založení porostu za účelem produkce roubů nebo je spojen s převodem částí podniku. Převod by měl proběhnout v rámci jednoho členského státu.
(58)  Rovněž by s výhradou přísných kontrol měly mít členské státy možnost převést práva na opětovnou výsadbu na jiný podnik, pokud je tento převod v souladu s politikou jakosti, jde o založení porostu za účelem produkce roubů nebo je spojen s převodem částí podniku.
Pozměňovací návrh 37
BOD ODŮVODNĚNÍ 62A (nový)
(62a)  Komise by měla před předložením návrhu týkajícího se liberalizace práv na výsadbu na plochách, které nejsou vymezeny ustanoveními o výrobě vín s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením, přistoupit k vyhodnocení dopadu doprovodných opatření a ozdravení trhu.
Pozměňovací návrh 38
BOD ODŮVODNĚNÍ 63
(63)  Produkce členských států, které neprodukují více než 25 000 hektolitrů ročně, neovlivňuje závažným způsobem rovnováhu na trhu. Na tyto členské státy by se proto neměla vztahovat přechodný zákaz nové výsadby, ale zároveň by neměly mít přístup k režimu klučení.
(63)  Produkce členských států, které neprodukují více než 25 000 hektolitrů ročně, neovlivňuje závažným způsobem rovnováhu na trhu. Na tyto členské státy by se proto neměl vztahovat přechodný zákaz nové výsadby, ale zároveň by neměly mít přístup k režimu klučení, pokud je jejich produkce nižší než 25 000 hektolitrů.
Pozměňovací návrh 39 a 322
BOD ODŮVODNĚNÍ 67
(67)  Za účelem zajištění odpovědného zacházení s vyklučenými plochami se nároky na prémie být spojují s tím, zda daný producent dodržuje některá platná pravidla týkající se životního prostředí. Pokud se zjistí, že je nedodržuje, prémie za klučení úměrně sníží.
vypouští se
Pozměňovací návrh 40
ČL. 4 ODST. 2
2.  Členské státy odpovídají za programy podpory a zajišťují, že jsou vytvořeny a prováděny objektivně, a ohledem na hospodářskou situaci příslušných producentů a na potřebu vyhnout se neopodstatněnému nerovnému zacházení s jednotlivými producenty.
2.  Členské státy odpovídají za provádění programů podpory a zajišťují, že jsou vytvořeny a prováděny objektivně, a ohledem na hospodářskou situaci příslušných producentů a na potřebu vyhnout se neopodstatněnému nerovnému zacházení s jednotlivými producenty.
Pozměňovací návrh 41
ČL. 4 ODST. 3
3.  Podpora se neposkytuje:
vypouští se
a) na výzkumné projekty a na opatření na podporu výzkumných projektů;
b) na opatření, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1698/2005.
Pozměňovací návrh 42
ČL. 5 ODST. 1 PODOSTAVEC 1
1.  Všechny producentské členské státy uvedené v příloze II předloží poprvé do 30. dubna 2008 Komisi návrh pětiletého programu podpory, který obsahuje opatření v souladu s touto kapitolou.
1.  Všechny producentské členské státy uvedené v příloze II předloží poprvé do 15. února roku následujícího po vstupu tohoto nařízení v platnost Komisi návrh pětiletého programu podpory, který obsahuje opatření v souladu s touto kapitolou.
Pozměňovací návrh 43
ČL. 5 ODST. 1 PODODSTAVEC 1A (nový)
Každý členský stát může Komisi předložit revidovaný program podpory, a to ve lhůtě jednoho roku od předložení původního programu, pokud se některá opatření stanovená v původním programu jeví jako neslučitelná a mohla by tak ohrozit jeho koherentní uplatňování. Revidovaný program podpory se použije dva měsíce od jeho předložení.
Pozměňovací návrh 44
ČL. 5 ODST. 1 PODODSTAVEC 2
Podpůrná opatření se vypracovávají na takové územní úrovni, kterou členské státy pokládají za nejvhodnější. Před předložením Komisi se program podpory konzultuje s příslušnými orgány a organizacemi na vhodné územní úrovni.
Podpůrná opatření se vypracovávají na takové územní úrovni, kterou členské státy ve spolupráci s regionálními a místními orgány pokládají za nejvhodnější. Před předložením Komisi se program podpory konzultuje s příslušnými orgány, organizacemi, organizacemi producentů, jejich obchodními podniky a meziodvětvovými organizacemi na regionální a místní úrovni.
Pozměňovací návrh 45
ČL. 5 ODST. 1 PODODSTAVEC 3
Každý členský stát předloží jediný návrh programu, který může zahrnovat regionální zvláštnosti.
Každý členský stát předloží jediný návrh programu, který může zahrnovat regionální zvláštnosti, avšak zohlední zejména potřeby území, jejichž podmínky jsou obtížné pro pěstování určitých odrůd a pro produkci vína (např. horské oblasti).
Pozměňovací návrh 46
ČL. 5 ODST. 1A (nový)
1a.  Členské státy mohou v rámci programů podpory určit a definovat úlohu organizací producentů uvedených v článku 54 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 47
ČL. 5 ODST. 2 PODODSTAVEC 1
2.  Programy podpory se použijí tři měsíce po předložení Komisi.
2.  Programy podpory schvaluje Komise do 30 dnů po jejich předložení a použijí se dva měsíce po jejich schválení.
Pozměňovací návrh 48
ČL. 5 ODST. 2 PODODSTAVEC 2
Pokud však předložený program není v souladu s podmínkami stanovenými v této kapitole, informuje o tom Komise členský stát. V takovém případě členský stát předloží Komisi upravený program. Je-li nesrovnalost napravena, použije se upravený program dva měsíce od jeho oznámení, v opačném případě se použije tento pododstavec.
Pokud však předložený program není v souladu s podmínkami stanovenými v této kapitole, informuje o tom Komise do třiceti dnů členský stát. V takovém případě členský stát předloží Komisi upravený program. Je-li nesrovnalost napravena, použije se upravený program jeden měsíc od jeho schválení Komisí, v opačném případě se použije tento pododstavec.
Pozměňovací návrh 49
ČL. 7 PODODSTAVEC 1
Programy podpory zahrnují opatření na propagaci na trzích ve třetích zemích podle článku 9.
Programy podpory zahrnují opatření zaměřená na propagaci a znalost trhů podle článku 9.
Pozměňovací návrh 50
ČL. 7 PODODSTAVEC 2 PÍSM. AA) (nové)
aa) restrukturalizace odvětví;
Pozměňovací návrh 51
ČL. 7 PODODSTAVEC 2 PÍSM. AB) (nové)
ab) předcházení krizím;
Pozměňovací návrh 52
ČL. 7 PODODSTAVEC 2 PÍSM. DA) (nové)
da) výzkum a vývoj;
Pozměňovací návrh 53
ČL. 7 PODODSTAVEC 2 PÍSM. DB) (nové)
db) pěstitelské postupy a environmentální normy;
Pozměňovací návrh 54
ČL. 7 PODODSTAVEC 2 PÍSM. DC) (nové)
dc) zvyšování kvality hroznů a vína.
Pozměňovací návrh 55
ČL. 7 PODODSTAVEC 2 PÍSM. DD) (nové)
dd) soukromé skladování vín, alkoholu a moštů;
Pozměňovací návrh 56
Čl. 7 PODODSTAVCE 2A a 2B (nové)
Výrobce může během téhož hospodářského roku využít více než jedno opatření.
Členské státy mohou rovněž se souhlasem Komise začlenit do programů podpor nová opatření.
Pozměňovací návrh 57
ČL. 8 ODST. 1A (nový)
1a.  Částka stanovená na základě odstavce 1 – nezahrnující propagační opatření – nesmí být nižší, než je částka přidělená danému členskému státu v roce 2008 pro účely restrukturalizace.
Pozměňovací návrh 58
ČL. 9 NÁZEV
Propagace na trzích třetích zemí
Propagace a znalost trhů
Pozměňovací návrh 59
ČL. 9 ODST. 1
1.  Podpora podle tohoto článku zahrnuje informační nebo propagační opatření na vína Společenství ve třetích zemích za účelem zlepšení jejich konkurenceschopnosti v těchto zemích.
1.  Podpora podle tohoto článku zahrnuje informační nebo propagační opatření na vína Společenství za účelem zlepšení jejich konkurenceschopnosti:
a) na vnitřním trhu,
b) ve třetích zemích.
Pozměňovací návrh 60
ČL. 9 ODST. 2
2.  Opatření uvedená v odstavci 1 se vztahují na vína s chráněným označením původu nebo se zeměpisným označením nebo na vína s označením moštové odrůdy.
2.  Opatření uvedená v odstavci 1 se vztahují na vína s chráněným označením původu nebo se zeměpisným označením. Na ostatní vína určená ke spotřebě se použije pouze odst. 1 písm. a).
Pozměňovací návrh 61
ČL. 9 ODST. 2A (nový)
2a.  Opatření uvedená v odst. 1 písm. a) mohou být:
a) propagace odpovědné konzumace vína a zvyšování informovanosti o produktu a jeho vlastnostech;
b) opatření na zlepšení znalosti trhu, aby byl umožněn jeho rozvoj a aby bylo zajištěno lepší informování subjektů.
Tato opatření mohou být prováděna meziodvětvovými organizacemi ve smyslu článku 55 nebo jakoukoli jinou rovnocennou reprezentativní organizací;
c) propagační a reklamní akce, jejichž cílem je zajistit uznání označení původu a zeměpisných označení a které zdůrazňují jejich přínos, pokud jde o kvalitu, ekologickou bezpečnost a ochranu životního prostředí.
Pozměňovací návrh 62
Čl. 9 ODST. 3 ÚVODNÍ ČÁST
3.  Opatření uvedená v odstavci 1 mohou být:
3.  Opatření uvedená v odst. 1 písm. b) se mohou týkat:
Pozměňovací návrh 63
ČL. 9 ODST. 3 PÍSM. A)
a) opatření zaměřená na veřejnost, propagační a reklamní opatření, která především zdůrazňují výhody produktů Společenství, zejména pokud jde o jakost, bezpečnost potravin a šetrnost k životnímu prostředí;
a) opatření zaměřená na veřejnost, propagační a reklamní opatření, která především zdůrazňují výhody produktů Společenství, jejich označení původu a značek, zejména pokud jde o jakost, blahodárné účinky na zdraví, bezpečnost potravin a šetrnost k životnímu prostředí;
Pozměňovací návrh 64
ČL. 9 ODST. 3 PÍSM. B)
b) účast na akcích, veletrzích nebo výstavách mezinárodního významu;
b) účast na akcích, veletrzích nebo výstavách mezinárodního významu, ať už v individuálním nebo kolektivním rámci;
Pozměňovací návrh 65
ČL. 9 ODST. 3 PÍSM. C)
c) informační kampaně, zejména o režimu Společenství týkajícího se označení původu, zeměpisných označení a ekologické produkce;
c) informační kampaně, zejména o režimu Společenství týkajícího se označení původu, zeměpisných označení, ekologické produkce a označení etiketou;
Pozměňovací návrh 66
ČL. 9 ODST. 3 PÍSM. CA) (nové)
ca) programy podpory na ochranu zeměpisných označení vín na mezinárodní úrovni či opatření a studie týkající se boje proti napodobování vinařských produktů ve třetích zemích a proti technickým a fytosanitárním překážkám;
Pozměňovací návrh 67
ČL. 9 ODST. 3 PÍSM. D)
d) studie o nových trzích potřebné pro rozšiřování odbytu;
d) studie o trzích, které je třeba znovu získat a rozvíjet a o nových trzích, potřebné pro rozšiřování odbytu;
Pozměňovací návrh 68
ČL. 9 ODST. 3 PÍSM. EA) (nové)
ea) vzdělávací opatření založená na vědeckých studiích, které se týkají pozitivních dopadů střídmé konzumace vína, jakož i opatření týkající se propagace odpovědné konzumace vína a zvyšování informovanosti o produktu a jeho vlastnostech na základě relevantních vědeckých studií;
Pozměňovací návrh 69
ČL. 9 ODST. 3 PÍSM. EB) (nové)
eb) opatření pro zlepšení znalostí trhu s cílem podpořit jeho rozvoj a zajistit lepší informovanost subjektů;
Pozměňovací návrh 70
ČL. 9 ODST. 3A (nový)
3a.  Podpora je přednostně poskytována na opatření, která jsou partnersky prováděna subjekty Unie.
Pozměňovací návrh 71
ČL. 9 ODST. 4
4.  Podpora Společenství na propagační opatření není vyšší než 50 % způsobilých výdajů.
4.  Podpora Společenství na propagační opatření není vyšší než 50 % způsobilých výdajů. Příspěvek, který Společenství poskytuje na výdaje na propagační opatření regionům klasifikovaným podle nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnocti1 jako regiony způsobilé v rámci cíle "Konvergence", nepřesahuje 75 %.
Tato účast však může být zvýšena na 100 % pro programy určené na ochranu zeměpisných označení na mezinárodní úrovni či pro podporu opatření a studií týkajících se boje proti napodobování vinařských produktů ve třetích zemích a proti technickým a fytosanitárním překážkám.
________________
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1989/2006 (Úř. věst. L 411, 30.12.2006, s. 6).
Pozměňovací návrh 72
ČL. 9 ODST. 5
5.  Členské státy vyhradí na propagační opatření na trzích třetích zemí nejméně prostředky Společenství uvedené v příloze II. Takto vyhrazené prostředky nejsou k dispozici pro jiná opatření.
5.  Členské státy vyhradí na znalostní a propagační opatření na trzích Unie a třetích zemí nejméně prostředky Společenství uvedené v příloze II. Takto vyhrazené prostředky nejsou k dispozici pro jiná opatření.
Pozměňovací návrh 73
ČL. 9 ODST. 5A (nový)
5a.  Pokud jde o vína vyrobená v zónách, ve kterých jsou obtížné podmínky pro pěstování a produkci (např. v horských oblastech), přijmou se specifická opatření, která budou definována společně s regionálními a místními orgány těchto zón.
Pozměňovací návrh 74
ČL. 10 ODST. 3 PODODSTAVEC 1A (nový)
Řádné obnovování vinic na konci jejich přirozeného životního cyklu v zónách, na které se vztahuje chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení, může být podporováno do výše 50 % částek uvedených v odstavci 6.
Pozměňovací návrh 75
ČL. 10 ODST. 3 PODOSTAVEC 2
Nevztahuje se na běžnou obnovu starých vysloužilých vinic.
vypouští se
Pozměňovací návrh 76
ČL. 10 ODST. 5 PÍSM. A)
a) povolení souběžné existence staré a nové vinice během pevně stanoveného období ve výši nejvýše 3 let, až do ukončení přechodného režimu práv na výsadbu, tedy nejpozději do 31. prosince 2013, aniž jsou dotčena ustanovení hlavy V kapitoly II;
a) povolení souběžné existence staré a nové vinice během pevně stanoveného období ve výši nejvýše 3 let, aniž jsou dotčena ustanovení hlavy V kapitoly II;
Pozměňovací návrh 77
ČLÁNEK 10A (nový)
Článek 10a
Restrukturalizace odvětví
1.  Opatření na podporu restrukturalizace odvětví jsou zaměřena na rozvoj spolupráce mezi jednotlivými subjekty s cílem zvýšit konkurenceschopnost producentů vína prostřednictvím strukturálního rozvoje.
2.  Udělení podpory závisí na předložení rozvojových projektů v rámci programu podpory, které se týkají jedné či více následujících činností:
a) rozvoj komplexních mnohoregionálních systémů nabídky;
b) sdílení reálných provozních a strategických služeb mezi podniky;
c) správa zařízení a výrobní fáze;
d) rozvoj znalostí a ochrana trhu;
e) rozvoj v oblasti inovací;
f) seskupování nabídky a restrukturalizace navazujících podniků.
3.  Podpora pro opatření zaměřená na restrukturalizaci se poskytuje jako příspěvek na pokrytí skutečných nákladů na uskutečnění daných aktivit, a nepřesahuje tudíž 50 % nákladů. Příspěvek, který Společenství poskytuje na výdaje na propagaci regionům klasifikovaným podle nařízení (ES) č. 1083/2006 jako regiony způsobilé v rámci cíle "konvergence", nepřesahuje 75 % nákladů.
Pozměňovací návrh 78
ČLÁNEK 10B (nový)
Článek 10b
Předcházení krizím
1.  Předcházením krizím se rozumí veškeré pěstitelské, zemědělské a enologické metody zaměřené na omezení objemu produkce hroznů či na snížení výnosů ze zpracování hroznů na víno.
2.  Podpora opatření na předcházení krizím může spočívat v poskytnutí náhrady ve formě platby odpovídající míře snížení objemu hroznů či vína vyrobeného na základě použití jmenované metody.
3.  Každý členský stát si na základě své vlastní specifické situace zvolí pro dosažení těchto cílů vhodné metody. Prováděcí opatření, přijatá postupem podle článku 104, vymezují zejména horní hranici částky poskytované podpory a přijatelné metody.
Pozměňovací návrh 79
ČL. 11 ODST. 1
1.  Pro účely tohoto článku se zelenou sklizní rozumí úplné zničení nebo odstranění nezralých vinných hroznů, čímž se sniží výnos daného pozemku na nulu.
1.  Pro účely tohoto článku se zelenou sklizní rozumí úplné zničení nebo odstranění nezralých vinných hroznů, čímž se sníží výnos dané plochy na nulu.
Pozměňovací návrh 80
ČL. 11 ODST. 2
2.  Podpora zelené sklizně má přispět k obnovení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu v odvětví vína ve Společenství, a předcházet tak krizím na trhu.
2.  Podpora zelené sklizně má přispět k obnovení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu v odvětví vína ve Společenství, a předcházet tak krizím na trhu a získat produkty lepší kvality.
Pozměňovací návrh 81
ČL. 11 ODST. 3 PODODSTAVEC 2
Platba není vyšší než 50% celkových přímých nákladů na zničení nebo odstranění vinných hroznů a ztráty příjmů spojené se zničením nebo odstraněním vinných hroznů.
Platba není vyšší než 75 % celkových přímých nákladů na zničení nebo odstranění vinných hroznů a ztráty příjmů spojené se zničením nebo odstraněním vinných hroznů.
Pozměňovací návrh 82
ČL. 11 ODST. 4A (nový)
4a.  Dotčené členské státy zavedou kontrolní opatření, která se uplatní na všechny žadatele.
Pozměňovací návrh 83
ČLÁNEK 13A (nový)
Článek 13a
Výzkum a vývoj
1.  Podpora výzkumu a vývoje má za cíl financovat výzkumné akce v oblasti zlepšování znalosti trhu a zvyšování jakosti produktu zaměřující se zejména na zpětnou vysledovatelnost, dopad výroby na životní prostředí, bezpečnost s ohledem na zdraví, charakteristické znaky a genetické šlechtění.
2.  Příspěvek poskytovaný Společenstvím na projekty v oblasti výzkumu a vývoje nepřesahuje 50 % nákladů.
Pozměňovací návrh 84
ČLÁNEK 13B (nový)
Článek 13b
Pěstitelské postupy a ekologické normy
1.  Zvláštní zemědělské postupy, stejně jako ekologické, rostlinolékařské a jiné normy jsou stanoveny pro všechny druhy vín.
Cílem těchto postupů a norem je přispět k ochraně životního prostředí, ke kontrole primární výroby, ke snížení výnosového potenciálu a ke zlepšení kvality.
2.  Vinařům, kteří dodržují výše uvedené postupy a normy, se přiznají finanční prostředky, a to ve formě plateb na hektar plochy, která podléhá těmto závazkům.
3.  Výše uvedené postupy a normy jsou stanoveny na úrovni Společenství a následně podrobně specifikovány podle konkrétních podmínek panujících v členských státech a regionech.
4.  Kontrola a případná správa programů z hlediska dodržování závazků vinařů podle tohoto článku náleží na základní úrovni organizacím tohoto odvětví, pokud jim členské státy udělí povolení.
5.  Finanční částka uvedená v odstavci 2 a postupy provádění tohoto článku se stanoví postupem podle článku 104.
Pozměňovací návrh 85
ČLÁNEK 13C (nový)
Článek 13c
Zvyšování kvality hroznů a vína
1.  Zvyšováním kvality hroznů se rozumí veškeré pěstitelské a zemědělské metody vedoucí ke zvýšení kvality produkce, jež lze vyhodnotit na základě objektivních kritérií.
2.  Zvyšováním kvality vína se rozumí činnosti prováděné s cílem zvýšit jakost vína určeného k prodeji, zajistit na trhu pro vinařské produkty alternativní odbytiště a zejména zásobovat výrobce alkoholu v rámci potravinářského průmyslu, kteří vinařské produkty již tradičně používají během svých vlastních výrobních procesů.
3.  Podpora opatření na zvyšování kvality může spočívat v poskytování plošných náhrad.
4.  Podpora opatření na zvyšování kvality hroznů se vztahuje na vinice určené k produkci vína s označením původu či se zeměpisným označením.
5.  Prováděcí opatření se přijímají postupem podle článku 104 a vymezují zejména horní hranici poskytované pomoci, přijatelné metody a alternativní odbytiště.
6.  Členské státy určují na základě své vlastní specifické situace vhodné metody pro dosažení těchto cílů a výši poskytovaných částek zohledňující přímé náklady na uskutečnění určité metody.
Pozměňovací návrh 86
ČLÁNEK 13D (nový)
Článek 13d
Soukromé skladování vín, lihovin a moštů
1.  Zavádí se režim podpory soukromého skladování vín, lihovin a moštů.
2.  Pro přiznání podpory skladování se vyžaduje uzavření smlouvy o skladování mezi dotyčnými producenty vín, lihovin a moštů a intervenčními agenturami. Smlouvy se uzavírají mezi 16. prosincem a 15. únorem následujícího roku na období končící nejpozději 30. listopadu a nejdříve:
– do 1. srpna pro mošty;
– do 1. září pro vína;
3.  Komise předloží zprávu o uplatňování opatření soukromého skladování, stejně jako návrhy na jeho prodloužení, úpravu nebo zrušení.
Pozměňovací návrh 87
ČLÁNEK 14
Článek 14
Podmíněnost
vypouští se
Zemědělci, u kterého se zjistí, že kdykoliv během pěti let od platby v rámci podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic nebo kdykoliv během jednoho roku od platby v rámci programů podpory zelené sklizně, ve svém podniku nedodržuje požadavky podle předpisů v oblasti řízení, jakož i dobrý zemědělský a ekologický stav podle článků 3 až 7 nařízení (ES) č. 1782/2003, bude částka platby, kdy nejsou požadavky dodržovány z důvodu jednání nebo opomenutí přičitatelného dotyčnému zemědělci, částečně nebo zcela snížena nebo odebrána, podle závažnosti, rozsahu, přetrvávání a opakování zjištěných nedodržení požadavků, a zemědělec ji nahradí v souladu s podmínkami stanovenými ve zmíněných ustanoveních.
Postupem podle čl. 144 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 je třeba stanovit pravidla, pokud jde o částečné nebo celkové snížení podpory nebo o částečné nebo její celkové zpětné získání daným členským státem.
Pozměňovací návrh 88
ČL. 15 ODST. 1A (nový)
1a.  Zprávy uvedené v odstavci 1 jsou případně doprovázeny návrhy na úpravu programů podpory v řádně odůvodněných případech a s cílem zvýšit jejich účinnost.
Pozměňovací návrh 89
ČLÁNEK 17
Článek 17
Převod finančních prostředků na rozvoj venkova
vypouští se
1.  Od rozpočtového roku 2009 budou prostředky uvedené v odstavci 2, které vycházejí z historických výdajů podle nařízení (ES) č. 1493/1999 na intervenční opatření zaměřená na regulaci zemědělských trhů podle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1290/2005, k dispozici vždy na jeden kalendářní rok jako dodatečné prostředky Společenství na opatření ve vinařských oblastech v rámci programování rozvoje venkova podle nařízení (ES) č. 1698/2005.
2.  V jednotlivých kalendářních rocích jsou k dispozici tyto částky:
2009: 100 milionů EUR
2010: 150 milionů EUR
2011: 250 milionů EUR
2012: 300 milionů EUR
2013: 350 milionů EUR
od roku 2014: 400 miliónů EUR.
3.  Částky uvedené v odstavci 2 se rozdělí mezi dotyčné členské státy v souladu s přílohou III.
Pozměňovací návrh 90
HLAVA IIa (nová) ČLÁNEK 17A (nový)
HLAVA IIA
TRŽNÍ MECHANISMY
Článek 17a
Podpora pro stanovená použití
Zavádí se podpora pro používání
a) zahuštěného hroznového moštu,
b) rektifikovaného zahuštěného hroznového moštu,
vyrobeného ve Společenství, pokud se používá ke zvýšení obsahu alkoholu vinařských produktů, pro které bylo toto zvýšení povoleno v souladu s tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 91
ČL. 19 ODST. 2 PODODSTAVEC 2
Komise může rozhodnout o doplnění druhů produktů z révy vinné do přílohy IV.
vypouští se
Pozměňovací návrh 92
ČLÁNEK 20
Tato kapitola stanoví povolené enologické postupy a případná omezení a postup, Komise může rozhodovat o postupech a omezeních produkce a uvádění na trh produktů, na které se vztahuje toto nařízení.
Tato kapitola stanoví povolené enologické postupy a případná omezení pro výrobu produktů, na které se vztahuje toto nařízení.
Pozměňovací návrh 93
ČL. 21 ODST. 1 PODOSTAVEC 1
1.  Při produkci ve Společenství produktů, na které se vztahuje toto nařízení, se povolují pouze enologické postupy povolené právními předpisy Společenství.
1.  Při produkci ve Společenství produktů, na které se vztahuje toto nařízení, se povolují pouze enologické postupy, ošetřování a omezení uvedená v přílohách IVa, V a VI.
Pozměňovací návrh 94
ČL. 21 ODST. 2
2.  Povolené enologické postupy mohou být užity pouze k řádné vinifikaci, uchovávání nebo k řádnému vývoji produktu.
2.  Povolené enologické postupy mohou být užity pouze k řádné vinifikaci, uchovávání nebo k řádnému vývoji produktu, za dodržování tradičních způsobů produkce v Evropě.
Pozměňovací návrh 95
ČL. 21 ODST. 2A (nový)
2a.  Jsou-li pro výrobu vína používány geneticky modifikované kvasnice, musí o tom být konečný spotřebitel jasně informován nápisem na prodejním obalu, a to slovy "vyrobeno za použití geneticky modifikovaných organismů".
Pozměňovací návrh 96
ČL. 21 ODST. 5
5.  Na produkty, na které se vztahuje toto nařízení a které se produkují na vývoz, se vztahují enologické postupy a omezení uznávané Mezinárodním úřadem pro révu a víno (OIV), nikoliv enologické postupy a omezení povolené ve Společenství.
vypouští se
Producenti takovou produkci hlásí členským státům, a ty kontrolují, zda jsou splněny povinnosti pro vývoz.
Pozměňovací návrh 97
ČL. 23 ODST. 1
1.   Kromě enologických postupů týkajících se obohacování, přikyselování a odkyselování uvedených v příloze V a omezení uvedených v příloze VI, se o povolování enologických postupů a omezení, pokud jde o produkci a konzervaci produktů, na které se vztahuje toto nařízení, rozhoduje v souladu s postupem podle čl. 104 odst. 1.
1.   Povolené enologické postupy a ošetřování týkající se obohacování, přikyselování a odkyselování jsou uvedeny v příloze V.
Pozměňovací návrh 98
ČL. 23 ODST. 1A (nový)
1a . Komise postupem podle článku 45 stanoví normy týkající se obsahu oxidu siřičitého, nejvyššího povoleného obsahu těkavých kyselin jakož i povolené enologické postupy a ošetřování a normy týkající se výroby likérového vína, šumivého vína a jakostního šumivého vína.
Pozměňovací návrh 99
ČL. 23 ODST. 2
2.  Členské státy mohou povolit pokusné použití nepovolených enologických postupů za podmínek, jež budou určeny v souladu s postupem podle čl. 104 odst. 1.
vypouští se
Pozměňovací návrh 100
ČLÁNEK 24
Článek 24
Podmínky povolení
Při povolování enologických postupů postupem podle čl. 104 odst. 1 Komise:
vypouští se
a) vychází z enologických postupů uznávaných OIV a z výsledků pokusného použití dosud nepovolených enologických postupů
b) zohledňuje ochranu lidského zdraví;
c) bere v úvahu riziko, že spotřebitelé mohou být na základě svého navyklého očekávání a vnímání uvedeni v omyl, a zohlední, do jaké míry jsou informační prostředky dostupné a proveditelné, aby takové riziko vyloučila;
d) zajišťuje zachování podstatných charakteristických znaků vína a to, že složení daného produktu bude bez zásadní změny;
e) zajišťuje přijatelnou minimální úroveň péče o životní prostředí;
f) dodržuje obecná pravidla týkající se enologických postupů a omezení stanovená v příloze III a v příloze IV.
Pozměňovací návrh 101
ČL. 26 PODODSTAVEC 1
Prováděcí pravidla k této kapitole a přílohám III a IV se přijímají postupem podle čl. 104 odst. 1.
Prováděcí pravidla k této kapitole a přílohám IVa, V a VI se přijímají postupem podle čl. 104 odst. 1.
Pozměňovací návrh 102
ČL. 26 PODODSTAVEC 2 PÍSM. A)
a) povolené enologické postupy a omezení týkající se šumivých vín;
vypouští se
Pozměňovací návrh 103
ČL. 26 PODODSTAVEC 2 PÍSM. B)
b) povolené enologické postupy a omezení týkající se likérových vín;
vypouští se
Pozměňovací návrh 104
ČL. 26 PODODSTAVEC 2 PÍSM. D)
d) kriteria čistoty a identity pro látky užívané v enologických postupech, pokud v této věci neexistují předpisy Společenství;
d) kriteria čistoty a identity pro látky užívané v enologických postupech, omezení a některé podmínky použití enologických postupů a ošetřování uvedených v přílohách IVa a V;
Pozměňovací návrh 105
ČL. 26 PODODSTAVEC 2 PÍSM. E)
e) správní předpisy k provádění povolených enologických postupů;
e) správní předpisy k provádění enologických postupů, rozhodnutí, výjimky, odchylky, podmínky a seznamy uvedené v přílohách IVa a V;
Pozměňovací návrh 106
ČL. 26 PODODSTAVEC 2 PÍSM. GA) (nové)
ga) enologické postupy a ošetření povolené pro vína vyrobená v souladu s prováděcími ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů 1.
_____________
1 Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.
Pozměňovací návrh 107
HLAVA III KAPITOLA II A (nová) ČL. 26A (nový)
Kapitola II a
Opatření na dosažení kvality a diverzifikace
Článek 26a
Vinařské úkony
1.  Přetlak hroznů, rozdrcených nebo nerozdrcených, a lisování vinných kalů se zakazuje. Zakázáno je i opětovné kvašení matolin za účelem jiným než destilace.
2.  Fyzické či právnické osoby či jejich seskupení, které provedly vinifikaci, musí všechny vedlejší produkty vzniklé touto vinifikací předat k destilaci.
3.  Bylo-li víno získáno přímou vinifikací hroznů, tvoří množství alkoholu obsaženého ve vedlejších produktech, vzhledem k objemu alkoholu obsaženého ve vyrobeném víně, nejméně 10 %. Bylo-li víno získáno vinifikací hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu či mladého vína v procesu kvašení, pak s výjimkou odchylek, které je třeba z technických důvodů pro některé případy stanovit, nesmí být tento obsah alkoholu nižší než 5 %.
Pokud tohoto procentního podílu není dosaženo, odevzdají subjekty, které jsou povinny destilaci provádět, určité množství vína vlastní výroby, aby bylo zaručeno, že dané procentní podíly byly dodrženy.
Pro některé kategorie výrobců a regionů produkujících víno mohou být členskými státy stanoveny odchylky od odstavce 2 a od prvního pododstavce tohoto odstavce. Tyto odchylky zahrnují zejména odstranění – po provedení kontroly a za podmínek, jež je třeba stanovit – vedlejších produktů získaných zpracováním a bonifikací, kompostování nebo jakékoli jiné vhodné opatření za účelem ekologicky rozumného odstranění vedlejších produktů.
4.  Povinnost nechat provést destilaci, která je uvedena v odstavci 2, lze splnit tím, že destilaci výrobků uvedených v odstavci 3 a případně vína provedou subjekty, které se destilací běžně nezabývají, jejichž seznam se přijímá postupem podle článku 104.
5.  Osoby či seskupení, na něž se vztahují povinnosti vyplývající z odstavce 2, mohou tyto povinnosti splnit tím, že po provedení kontroly a za podmínek, jež je třeba stanovit, odstraní vedlejší produkty vinifikace.
6.  Subjekt provádějící destilaci může využít podpory pro sběr a ošetření vedlejších produktů. Podmínky upravující tuto podporu stanoví prováděcí nařízení.
7.  V případě ročníků sklizně charakterizovaných výjimečnými klimatickými podmínkami, kdy přes regulační pěstitelská opatření zaměřená na snížení přebytků, bylo dosaženo velmi vysokých úrovní produkce a hrozí vážné problémy na trhu, lze obsah alkoholu přítomného ve vedlejších produktech zvýšit postupem podle článku 104 s cílem zamezit uvedení nadprodukce na trh. Toto zvýšení může být uplatněno v některých členských státech nebo některých regionech v závislosti na podmínkách na trhu.
V takovém případě se výrobcům poskytuje plošná podpora.
8.  Alkohol získaný touto destilací není v žádném případě určen k lidské spotřebě.
Pozměňovací návrh 108
ČHLAVA III, KAPITOLA IIA (nová),ČLÁNEK 26B (nový)
Článek 26b
Podpory na zpracování
1.  Společenství může zavést podpory na zpracování vína na potravinářské produkty, aby byl podporován trh s vínem, a tím i odvětví konzumního alkoholu, pokud je tento alkohol tradičně využíván a může být uváděn na trh.
2.  Podpory se přidělují na základě systému smluv uzavřených mezi producenty vína a zpracovateli. Je stanovena minimální cena, kterou zpracovatelé platí producentům vína.
3.  Podmínky poskytování této podpory se stanoví postupem podle článku 104.
Pozměňovací návrh 109
ČLÁNEK 27
1.  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1.  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) "označením původu" jméno oblasti, specifického místa nebo ve výjimečných případech země, které se používá k popisu vína, likérového vína, šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, perlivého vína nebo vína z přezrálých hroznů, jež splňuje tyto požadavky:
a) "označením původu" jméno oblasti, specifického místa nebo ve výjimečných případech členského státu o malé rozloze, které se používá k popisu vína, likérového vína, šumivého vína, perlivého vína, vína z rozinek nebo vína z přezrálých hroznů pocházejícího z této oblasti, specifického místa nebo ve výjimečných případech z tohoto členského státu, jež splňuje tyto požadavky:
i) jeho jakost a vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím zahrnujícím přírodní a lidské činitele;
i) jeho jakost a vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím zahrnujícím přírodní a lidské činitele;
ii) hrozny, ze kterých se produkuje, pocházejí výlučně z této zeměpisné oblasti;
ii) hrozny, ze kterých se produkuje, pocházejí výlučně z této zeměpisné oblasti;
iii) bylo získáno výlučně z odrůd révy druhu Vitis vinifera;
iii) bylo získáno výlučně z odrůd révy druhu Vitis vinifera;
iii a) k jeho produkci, včetně zpracování, přípravy a případného zušlechťování a stáčení dochází ve vymezené zeměpisné oblasti;
b) "zeměpisným označením" označení odkazující na oblast, specifické místo nebo ve výjimečných případech na zemi, které se používá k popisu vína, likérového vína, šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, perlivého vína nebo vína z přezrálých hroznů, jež splňuje tyto požadavky:
b) "zeměpisným označením" označení odkazující na oblast nebo ve výjimečných případech na členský stát o malé rozloze či specifické místo, které se používá k popisu vína, likérového vína, šumivého vína, perlivého vína, vína z rozinek nebo vína z přezrálých hroznů, pocházejícího z této oblasti, specifického místa nebo ve výjimečných případech z tohoto členského státu, jež splňuje tyto požadavky:
i) jeho jakost, vlastnosti nebo pověst lze přičíst zejména jeho zeměpisnému původu;
i) jeho jakost, vlastnosti nebo pověst lze přičíst zejména jeho zeměpisnému původu;
ii) nejméně 85 % hroznů použitých na jeho produkci pochází výlučně z této zeměpisné oblasti;
ii) nejméně 85 % hroznů použitých na jeho produkci pochází výlučně z této zeměpisné oblasti;
iii) získává se z odrůd druhu Vitis vinifera nebo z křížení tohoto druhu s jinými druhy rodu Vitis.
iii) získává se z odrůd druhu Vitis vinifera;
iii a) k jeho produkci, včetně zpracování, přípravy a případného zušlechťování a stáčení dochází ve vymezené zeměpisné oblasti.
1a.  Odchylně od odst. 1 písm. a ) bodu iii a) a písm. b) bodu iii a) může být víno s označením původu nebo zeměpisným označením získáno nebo vyrobeno v oblasti ležící v bezprostředním sousedství vymezené zeměpisné oblasti, pokud k tomu dal výslovný souhlas zainteresovaný členský stát a za přesně stanovených podmínek.
2.  Tradiční názvy se považují za označení původu, pokud:
2.  Tradiční názvy se považují za označení původu, pokud:
a) označují víno;
a) označují víno;
b) odkazují na zeměpisný název;
b) odkazují na zeměpisný název;
c) splňují podmínky uvedené v odst. 1 písm. a) bodech i) až ii).
c) splňují podmínky uvedené v odst. 1 písm. a) bodech i) až iii a).
3.  Označení původu a zeměpisná označení včetně označení, která se vztahují k zeměpisným oblastem ve třetích zemích, jsou způsobilá k ochraně Společenství v souladu s ustanoveními této kapitoly.
3.  Označení původu a zeměpisná označení včetně označení, která se vztahují k zeměpisným oblastem ve třetích zemích, jsou způsobilá k ochraně Společenství v souladu s ustanoveními této kapitoly.
3a.  Producentské členské státy mohou za zohlednění řádného a trvalého užívání stanovit všechny doplňkové nebo přísnější vlastnosti a podmínky produkce, zpracování a pohybu, pokud jde o vína, která používají chráněné označení původu nebo zeměpisné označení.
Pozměňovací návrh 110
ČL. 28 ODST. 1 PÍSM. A)
a) název, který se má chránit;
a) název, který se má chránit, společně s tradičně pojmenovanými menšími zeměpisnými jednotkami, které ve svém celku označují původ;
Pozměňovací návrh 111
ČL. 28 ODST. 2 PODODSTAVEC 2 ÚVODNÍ ČÁST
Jedná se o:
Jedná se přinejmenším o:
Pozměňovací návrh 112
ČL. 28 ODST. 2 PODODSTAVEC 2 PÍSM. -A) (nové)
- a) název, který se má chránit;
Pozměňovací návrh 113
ČL. 28 ODST. 2 PODODSTAVEC 2 PÍSM. A)
a) popis vína a jeho základní fyzikální, chemické, mikrobiologické a organoleptické vlastnosti;
a) popis vína nebo vín a případně jeho nebo jejich základní fyzikální, chemické, mikrobiologické nebo organoleptické vlastnosti;
Pozměňovací návrh 114
ČL. 28 ODST. 2 PODODSTAVEC 2 PÍSM. AA) (nové)
aa) pěstitelské postupy;
Pozměňovací návrh 115
ČL. 28 ODST. 2 PODODSTAVEC 2 PÍSM. AB) (nové)
ab) postupy vinifikace a zvláštní enologické postupy používané při výrobě vína;
Pozměňovací návrh 116
ČL. 28 ODST. 2 PODODSTAVEC 2 PÍSM. C)
c) vymezení příslušné zeměpisné oblasti;
c) vymezení příslušné zeměpisné oblasti, kde dochází k produkci hroznů a k vinifikaci, výrobě, zušlechťování a stáčení;
Pozměňovací návrh 117
ČL. 28 ODST. 2 PODODSTAVEC 2 PÍSM. E)
e) označení odrůdy nebo odrůd révy, ze kterých se víno vyrábí;
e) označení odrůdy nebo odrůd révy, ze kterých se víno popř. vína vyrábí;
Pozměňovací návrh 118
ČL. 28 ODST. 2 PODOSTAVEC 2 PÍSM. F)
f) podrobnosti potvrzující jakost, pověst nebo vlastnosti a zeměpisné prostředí nebo zeměpisný původ;
f) podrobnosti svědčící o:
i) spojení mezi jakostí a vlastnostmi vína a zeměpisným prostředím v souladu s čl. 27 odst. 1 písm. a) nebo případně
ii) spojení mezi stanovenou jakostí, pověstí či jinou vlastností vína a zeměpisným původem podle čl. 27 odst. 1 písm. b);
Pozměňovací návrh 119
ČL. 28 ODST. 2 PODODSTAVEC 2 PÍSM. FA) (nové)
fa) případné pokyny pro obaly, uzávěry, jakož i pro materiály, kapacitu a typy nádob;
Pozměňovací návrh 120
ČL. 28 ODST. 2 PODODSTAVEC 2 PÍSM. FB) (nové)
fb) případné obchodní značky, které umožňují rozpoznat dané označení a jež jsou povinně či dobrovolně uvedeny na etiketě;
Pozměňovací návrh 121
ČL. 30 ODST. 1
1.  Žádost o ochranu označení původu nebo zeměpisného označení mohou podat všechny skupiny producentů nebo ve výjimečných případech jednotliví producenti. Na žádosti se mohou podílet i další zúčastněné strany.
1.  Žádost o ochranu označení původu nebo zeměpisného označení mohou podat všechny skupiny zastupující producenty nebo ve výjimečných případech jednotliví producenti. Na žádosti se mohou podílet i další zúčastněné strany. Reprezentativní charakter skupiny musí být řádně doložen.
Pozměňovací návrh 122
ČL. 30 ODST. 3A (nový)
3a.  Žádosti o přeshraniční označení původu nebo zeměpisná označení se předloží v členských státech, ve kterých se nachází největší část příslušného území.
Pozměňovací návrh 123
ČL. 31 ODST. 3
3.  Členský stát přezkoumá, zda žádost o ochranu splňuje podmínky stanovené v této kapitole.
Členský stát vhodnými prostředky ověří, zda je žádost o ochranu oprávněná a zda splňuje podmínky stanovené v této kapitole.
Členský stát provede vnitrostátní postup, který zajistí vhodné zveřejnění žádosti a stanoví alespoň dvouměsíční lhůtu od data zveřejnění, během níž může každá fyzická nebo právnická osoba s oprávněným zájmem, usazená nebo s bydlištěm na území tohoto členského státu, podat proti žádosti námitku předložením řádně odůvodněného prohlášení danému členskému státu.
Členský stát provede vnitrostátní postup, který zajistí vhodné zveřejnění žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu od data zveřejnění, během níž může každá fyzická nebo právnická osoba s oprávněným zájmem, usazená nebo s bydlištěm na území tohoto členského státu, podat proti žádosti námitku předložením řádně odůvodněného prohlášení danému členskému státu.
Pozměňovací návrh 124
ČL. 32 ODST. 2
2.  Komise přezkoumá, zda žádost o ochranu podle čl. 31 odst. 7 splňuje podmínky uvedené v této kapitole.
2.  Komise vhodnými prostředky žádost přezkoumá podle čl. 31 odst. 7 a ověří, zda je oprávněná a splňuje podmínky uvedené v této kapitole. Toto přezkoumání proběhne do dvanácti měsíců.
Pozměňovací návrh 125
ČL. 33 PODODSTAVEC 1
Během dvou měsíců ode dne zveřejnění uvedeném v čl. 32 odst. 3 prvním pododstavci může každý členský stát nebo třetí země nebo každá fyzická nebo právnická osoba s oprávněným zájmem, usazená nebo s bydlištěm na území jiného členského státu než státu, který požádal o ochranu, nebo na území třetí země, rovněž vznést námitku proti navrhované ochraně předložením řádně odůvodněného prohlášení Komisi.
Během šesti měsíců ode dne zveřejnění uvedeném v čl. 32 odst. 3 prvním pododstavci může každý členský stát nebo třetí země nebo každá fyzická nebo právnická osoba s oprávněným zájmem, usazená nebo s bydlištěm na území jiného členského státu než státu, který požádal o ochranu, nebo na území třetí země, rovněž vznést námitku proti navrhované ochraně předložením řádně odůvodněného prohlášení Komisi.
Pozměňovací návrh 126
ČL. 33 PODODSTAVEC 2
Fyzické nebo právnické osoby usazené nebo s bydlištěm ve třetí zemi předloží prohlášení buď přímo nebo prostřednictvím příslušných orgánů příslušné třetí země ve dvouměsíční lhůtě stanovené v odstavci 1.
Fyzické nebo právnické osoby usazené nebo s bydlištěm ve třetí zemi předloží prohlášení buď přímo nebo prostřednictvím příslušných orgánů příslušné třetí země ve lhůtě stanovené v odstavci 1.
Pozměňovací návrh 127
ČL. 35 ODST. 1
1.  Název, který je homonymem k označení původu nebo k zeměpisnému označení, je způsobilý k ochraně jako označení původu nebo zeměpisné označení, je-li dostatečně rozlišený od chráněného názvu, a je tak zajištěno, že spotřebitelé nejsou uváděni v omyl, pokud jde o pravý zeměpisný původ daných vín.
1.  Název, který je homonymem k označení původu nebo k zeměpisnému označení, je způsobilý k ochraně jako označení původu nebo zeměpisné označení, pokud postupem podle článku 45 byly stanoveny praktické podmínky, které zavedením vhodných rozpoznávacích znamení umožňují, aby se dotčeným producentům dostalo rovného zacházení a aby spotřebitelé nebyli klamáni.
Pozměňovací návrh 128
ČL. 37 ODST. 1 PODOSTAVEC 1
1.  Pokud je označení původu nebo zeměpisné označení zapsáno podle tohoto nařízení, zamítne se žádost o zápis ochranné známky odpovídající některé ze situací uvedených v čl. 38 odst. 2 a týkající se téže kategorie produktu podle přílohy IV, pokud tato žádost o zápis ochranné známky byla podána po dni podání žádosti o označení původu nebo zeměpisného označení Komisi a označení původu nebo zeměpisné označení je poté chráněno.
1.  Pokud je označení původu nebo zeměpisné označení zapsáno podle tohoto nařízení, zamítne se žádost o zápis ochranné známky odpovídající některé ze situací uvedených v čl. 38 odst. 2 a týkající se téže kategorie produktu podle přílohy IV, pokud tato žádost o zápis ochranné známky byla podána po dni podání žádosti o označení původu nebo zeměpisného označení členskému státu a označení původu nebo zeměpisné označení je poté chráněno.
Pozměňovací návrh 129
ČL. 37 ODST. 2
2.  Aniž je dotčen čl. 36 odst. 2, může užívání ochranné známky odpovídající některé ze situací uvedených v článku 38 odst. 2, o níž bylo zažádáno, jež je zapsaná nebo, umožňují-li to příslušné právní předpisy, zavedená používáním na území Společenství, buď před datem žádosti o ochranu označení původu nebo zeměpisného označení Komisi, pokračovat a být obnoveno bez ohledu na zápis označení původu nebo zeměpisného označení, pokud neexistují důvody k prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo k jejímu zrušení podle směrnice Rady 89/104/EHS nebo nařízení Rady (ES) č. 40/94
vypouští se
V takových případech by mělo být označení původu nebo zeměpisné označení povoleno spolu s příslušnými ochrannými známkami.
Pozměňovací návrh 130
ČL. 38 ODST. 1
1.  Chráněná označení původu a zeměpisná označení může použít každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh víno, jež bylo vyrobeno v souladu s příslušnou specifikací produktu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 131
ČL. 38 ODST. 2 PÍSM. A) ODRÁŽKA 2
- pokud používání tohoto názvu umožňuje těžit z dobré pověsti označení původu nebo zeměpisného označení;
- pokud používání tohoto názvu může ohrozit či poškodit dobrou pověst označení původu nebo zeměpisného označení;
Pozměňovací návrh 132
ČL. 38 ODST. 2 A (nový)
2a.  Odchylně od odstavce 2 může alkoholický nápoj uvedený v právních předpisech Společenství, který není vínem nebo hroznovým moštem, nést název s chráněným označením původu či chráněným zeměpisným označením, pokud mu tento název byl přidělen členským státem, v němž jsou označení původu a zeměpisné označení chráněna.
Pozměňovací návrh 133
ČL. 38 ODST. 3A (nový)
3a.  Produkty neodpovídající ustanovením tohoto nařízení nesmí být uchovávány za účelem prodeje, uváděny na trh Společenství ani vyváženy.
Pozměňovací návrh 134
ČL. 38 ODST. 4
4.  Členské státy podniknou vše nutné k tomu, aby zabránily neoprávněnému používání označení původu a zeměpisných označení, jak je uvedeno v odstavci 2.
4.  Členské státy podniknou vše nutné k tomu, aby zabránily neoprávněnému používání označení původu a zeměpisných označení, jak je uvedeno v odstavci 2, a tato opatření oznámí Komisi. Komise na základě řádně odůvodněné žádosti členského státu, třetí země nebo fyzické či právnické osoby, která projeví oprávněný zájem, přijme příslušná opatření, která zaručí účinnou ochranu chráněného označení původu či zeměpisného označení.
Pozměňovací návrh 135
ČL. 38 ODST. 4A (nový)
4a.  Komise stanoví sankce v případě, že není dodržena povinnost přijmout nezbytná opatření.
Pozměňovací návrh 136
ČL. 38 ODST. 4B (nový)
4b.  Členské státy mohou zachovat či přijmout veškeré vnitrostátní legislativní předpisy, které zaručují větší ochranu chráněných označení původu a zeměpisných označení.
Pozměňovací návrh 137
ČL. 40 ODST. 1
1.  Členské státy určí příslušný orgán či orgány příslušné pro kontroly s ohledem na povinnosti stanovené touto kapitolou v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004. Členské státy mohou na tyto kontroly určit meziodvětvové organizace, pokud poskytnou odpovídající záruky objektivity a nestrannosti.
1.  Členské státy určí příslušný orgán či orgány příslušné pro kontroly s ohledem na povinnosti stanovené touto kapitolou v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004. Členské státy mohou na tyto kontroly určit také meziodvětvové organizace, pokud poskytnou odpovídající záruky objektivity, kompetence a nestrannosti.
Pozměňovací návrh 138
ČL. 41 ODST. 1 PODODSTAVEC 1 ÚVODNÍ ČÁST
1.  V případě chráněných označení původu a zeměpisných označení, která se vztahují k zeměpisným oblastem ve Společenství, zajišťuje jednou za rok ověření souladu se specifikacemi během produkce a během nebo po stáčení vína:
1.  V případě chráněných označení původu a zeměpisných označení, která se vztahují k zeměpisným oblastem ve Společenství, zajišťuje kontrolu souladu se specifikacemi během produkce a během nebo po stáčení vína:
Pozměňovací návrh 139
ČL. 41 ODST. 1 PODOSTAVEC 2
Náklady na toto ověření nese příslušný dotčený subjekt.
Náklady na tuto kontrolu může nést příslušný dotčený subjekt.
Pozměňovací návrh 140
ČLÁNEK 43
Postupem podle čl. 104 odst. 1 lze na návrh Komise nebo na řádně odůvodněný návrh členskému státu, třetí země nebo každé fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem rozhodnout o zrušení ochrany označení původu nebo zeměpisného označení, pokud již není zajištěn soulad s příslušnou specifikací produktu. Články 31 až 34 se použijí obdobně.
Postupem podle čl. 45 odst. 1 lze na návrh Komise nebo na řádně odůvodněný návrh členskému státu, třetí země nebo každé fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem rozhodnout o zrušení ochrany označení původu nebo zeměpisného označení, pokud již není zajištěn soulad s příslušnou specifikací produktu. Články 31 až 34 se použijí obdobně.
Pozměňovací návrh 141
ČL. 44 ODST. 2 PÍSM. A)
a) technické informace uvedené v čl. 28 odst. 1;
vypouští se
Pozměňovací návrh 142
ČL. 44 ODST. 2 PÍSM. B)
b) vnitrostátní rozhodnutí o jejich platnosti.
vypouští se
Pozměňovací návrh 143
Čl. 44 ODST. 3
3.  Názvy uvedené v odstavci 1, ke kterým nejsou do 31. prosince 2010 předloženy informace podle odstavce 2, přijdou o ochranu podle tohoto nařízení. Komise provede odpovídající formální kroky k odstranění takových názvů z rejstříku uvedeného v článku 39.
vypouští se
Pozměňovací návrh 144
ČL. 44 ODST. 4
4.  Odchylně od článku 43 lze na návrh Komise rozhodnout postupem podle čl. 104 odst. 1 do 31. prosince 2013 o zrušení ochrany označení původu nebo zeměpisného označení uvedených v odstavce 1 tohoto článku, pokud nesplňují příslušné požadavky na ochranu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 145
ČL. 45 PODODSTAVEC 1
Prováděcí pravidla k této kapitole se přijímají postupem podle čl. 104 odst. 1.
Prováděcí pravidla k této kapitole přijímá Komise, které je nápomocen regulativní výbor.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
Doba uvedená v čl. 5 odst. 2 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.
Pozměňovací návrh 146
HLAVA III KAPITOLA IV NÁZEV
Označování etiketou
Popis, označování, obchodní úprava a ochrana některých produktů
Pozměňovací návrh 147
ČLÁNEK 47
Produkty dovážené ze třetích zemí by měly podléhat pravidlům Komise o kategoriích produktů, označování a zeměpisných označeních a označeních původu. Měla by k nim být přiložena zpráva o výsledku rozboru.
Produkty dovážené ze třetích zemí by měly podléhat pravidlům Komise o kategoriích produktů, označování a zeměpisných označeních a označeních původu. Měla by k nim být přiložena zpráva pro konečného spotřebitele o výsledku rozboru.
Pozměňovací návrh 148
Čl. 47 PODODSTAVEC 1a (nový)
Pravidla označování etiketou berou v úvahu ochranu oprávněných zájmů spotřebitelů, ochranu oprávněných zájmů producentů, dobré fungování vnitřního trhu a rozvoj kvalitní produkce.
Pozměňovací návrh 149
ČLÁNEK 48A (nový)
Článek 48a
Užívání složených výrazů
Aniž jsou dotčena ustanovení o harmonizaci právních předpisů, mohou členské státy povolit užívání slova "víno" s přiloženým názvem ovoce v podobě složeného výrazu pro popis produktů získaných kvašením jiného ovoce než hroznů.
Tato možnost není dotčena článkem 52.
Pozměňovací návrh 150
ČL. 49 ODST. 1 PÍSM. (AA) (nové)
Kategorie vinařských produktů stanovených v bodech 5 a 7 přílohy IV nelze použít pro označování vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením;
Pozměňovací návrh 151
ČL. 49 ODST. 1 PÍSM. B) ODRÁŽKA 1
- výraz "chráněné označení původu" nebo "chráněné zeměpisné označení" a
- výraz "chráněné označení původu" nebo označení "Vino dela tierra", "οίνος τοπικός", "zemské víno", "Landwein", "ονομασία κατά παράδοση", "regional wine", "vin de pays", "indicazione geografica tipica", "tábor", "inbid ta" lokalità tradizzjonali", "landwijn", "vinho regional", "deželno vino PGO", "deželno vino s priznano geografsko oznako", "geograafilise tähistusega lauavein", "lantvin" a
Pozměňovací návrh 152
ČL. 49 ODST. 1 PÍSM. CA) (nové)
ca) objem;
Pozměňovací návrh 153
ČL. 49 ODST. 1 PÍSM. CB) (nové)
cb) v případě uvedeném v bodu 4 přílohy IV údaj o druhu produktu;
Pozměňovací návrh 154
ČL. 49 ODST. 1 PÍSM. CC) (nové)
cc) v případě zásilky do jiného členského státu nebo v případě vývozu uvedení původu s názvem členského státu původu;
Pozměňovací návrh 155
ČL. 49 ODST. 1 PÍSM. CD) (nové)
cd) jméno nebo název stáčírny, obec, v níž je usazena, a členský stát.
Jsou uvedeny písmem stejné velikosti a předchází jim vždy výraz "plněno v..." nebo jiné výrazy povolené právní úpravou Společenství nebo členských států.
Pokud ke stáčení nebo zasílání dochází v jiné obci, než je obec stáčírny nebo zasilatele, nebo v sousední obci, přiloží se k informacím uvedeným v tomto písmenu informace upřesňující obec, kde k těmto úkonům došlo, a v případě, že k nim došlo v jiném členském státu, informaci o něm.
Pozměňovací návrh 156
ČL. 49 ODST. 1 PÍSM. D)
d) údaj o původu vína;
d) údaj o původu hroznů, moštu a vína;
Pozměňovací návrh 157
ČL. 49 ODST. 1 PÍSM. FA) (nové)
fa) případná označení nebo informace, které jsou povinné pro ochranu veřejného zdraví, přičemž podmínky jejich používání se stanoví postupem podle čl. 104 odst. 1.
Pozměňovací návrh 158
ČL. 49 ODST. 1 PÍSM. FB) (nové)
fb) číslo zásilky;
Pozměňovací návrh 159
ČL. 49 ODST. 3 ÚVODNÍ ČÁST
3.  Odchylně od odst. 1 písm. b) lze vynechat výrazy "chráněné označení původu" nebo "chráněné zeměpisné označení" v těchto případech:
3.  Odchylně od odst. 1 písm. b) lze vynechat výrazy "chráněné označení původu" v těchto případech:
Pozměňovací návrh 160
ČL. 49 ODST. 3 PÍSM. B)
b) pokud je za zvláštních okolností, jež se stanoví v souladu s postupem podle čl. 104 odst. 1, na etiketě uveden název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.
b) pokud je za zvláštních okolností, jež se stanoví v souladu s postupem podle čl. 104 odst. 1, na etiketě uveden název chráněného označení původu.
Pozměňovací návrh 161
ČL. 49 ODST. 3A (nový)
3a. Tyto povinné údaje se uvádějí společně na nádobě v jednom zorném poli a zřetelným, čitelným, nesmazatelným a dostatečně velkým písmem, které se znatelně odlišuje od pozadí, na němž jsou údaje natištěny, aby byly jasně rozeznatelné.
Pozměňovací návrh 162
ČL. 50 ÚVODNÍ ČÁST
Etikety produktů uvedených v čl. 49 odst. 1 mohou zejména obsahovat tyto nepovinné údaje:
Etikety produktů uvedených v čl. 49 odst. 1, s výjimkou přílohy IV bodů 5 a 7, mohou rovněž obsahovat tyto nepovinné údaje:
Pozměňovací návrh 163
ČL. 50 PÍSM. A)
a) ročník sklizně;
a) výlučně pro vína s "chráněným označením původu" nebo "chráněným zeměpisným označením":
ročník sklizně,
– název odrůdy nebo odrůd,
– tradiční doplňkové výrazy.
"Tradičním doplňkovým označením" se rozumí tradičně používaný pojem v producentských členských státech, označující vína uvedená v této hlavě, který odkazuje zejména na způsob produkce, výroby či zrání nebo na jakost, barvu, druh místa nebo na historickou událost spojenou s historií vína a který je definován v právních předpisech producentských členských států pro označování dotčených vín vyrobených na jejich území.
Tradiční označení splňuje tyto podmínky:
i) musí mít dostatečnou rozlišovací schopnost a musí mít zavedenou tradici na trhu Společenství;
ii) musí být v daném členském státě tradičně používáno po dobu alespoň deseti let; a
iii) musí být spjato s jedním nebo případně s několika víny nebo kategoriemi vín Společenství.
– větší či menší zeměpisné jednotky, než je oblast nebo malá lokalita;
– symbol Společenství označující "chráněné označení původu" nebo "chráněné zeměpisné označení";
Pozměňovací návrh 164
ČL. 50 PÍSM. B)
b) název odrůdy nebo odrůd;
b)   Pro všechna vína:
– údaje o obsahu cukru;
– údaje o některých produkčních metodách;
– druh produktu podle přílohy IV;
– zvláštní barva podle podmínek stanovených producentským členským státem;
– jméno, adresa a postavení jedné nebo více osob podílejících se na obchodním cyklu. Při plnění za úhradu musí být označení stáčírny doplněno slovy "plněno pro…", nebo je-li uvedeno jméno, adresa a postavení osoby, která provedla plnění na účet třetí strany, slovy "plněno pro… v ….".
– zapsaná známka,
– na etiketě produktů uvedených v tomto nařízení může být uveden kód pro obec provozovatele a název stáčírny nebo případně dovozce, pokud je to povoleno nebo stanoveno členským státem, na jehož území se tyto produkty stáčí. Toto používání podléhá povinnosti uvádět na etiketách jméno nebo název osoby nebo skupiny osob, které nejsou stáčírnou a účastní se obchodního cyklu, jakož i obec nebo část obce, kde jsou tato osoba nebo toto seskupení usazeny.
Pozměňovací návrh 165
ČL. 50 PÍSM. C)
c) údaje o obsahu cukru;
c)   Pokud jde o vína vyrobená na území členských států, mohou producentské členské státy zavést povinnost uvádět některé údaje uvedené v písmenech a) a b), nebo tyto údaje zakázat nebo omezit jejich používání.
Pozměňovací návrh 166
ČL. 50 PÍSM. CA) (nové)
ca) výrazy uvádějící procentní podíl oxidu siřičitého;
Pozměňovací návrh 167
ČL. 50 PÍSM. D)
d) u vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením tradiční názvy jiné než označení původu nebo zeměpisná označení, která poskytují informace o produkční metodě, způsobu zrání nebo vlastnostech, barvě, druhu místa daného vína;
vypouští se
Pozměňovací návrh 168
ČL. 50 PÍSM. E
e) symboly Společenství označující chráněného označení původu nebo zeměpisného označení;
vypouští se
Pozměňovací návrh 169
ČL. 50 BOD F
f) údaje o některých produkčních metodách.
vypouští se
Pozměňovací návrh 170
ČL. 50 PÍSM. FA) (nové)
fa)  Pro vína s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením název zeměpisné jednotky menší než jednotka pro základní označení původu nebo zeměpisného označení, pokud se liší od označení původu nebo zeměpisného označení.
Pozměňovací návrh 171
ČL. 51 PODODSTAVEC 2
Název chráněného označení původu nebo zeměpisného označení nebo zvláštního vnitrostátního označení se na etiketě uvádí v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, ze kterého víno pochází.
Označení týkající se:
- názvu chráněného označení původu nebo zeměpisného označení
- tradičních výrazů
- názvu vinařských podniků nebo jejich seskupení a zmínek o plnění do láhví
jsou sestavena a uvedena na etiketě výhradně v jednom z úředních jazyků členského státu, na jehož území byl produkt vyroben.
U výrobků pocházejících z členského státu, který používá jinou než latinskou abecedu, mohou být označení podle předchozího pododstavce uvedena rovněž v jednom či více úředních jazyků Společenství.
Pozměňovací návrh 172
ČL. 52 PODODSTAVEC -1 (nový)
Ve Společenství je zakázáno uvádět na trh výrobky podléhající tomuto nařízení, které jsou označeny etiketami neodpovídajícími ustanovením této kapitoly.
Pozměňovací návrh 173
ČLÁNEK 52
Příslušné orgány členských států přijmou opatření aby zajistily, že všechna vína neoznačená etiketou v souladu touto kapitolou se neuvedou na trh nebo se z něho stáhnou.
Příslušné orgány členských států přijmou opatření aby zajistily, že všechna vína neoznačená etiketou v souladu s touto kapitolou a s prováděcími pravidly se neuvedou na trh a nebudou se vyvážet nebo se stáhnou z trhu.
Pozměňovací návrh 174
ČL. 52 PODODSTAVEC 1A (nový)
V případě nedodržení povinnosti přijmout nezbytná opatření stanoví Komise sankce.
Pozměňovací návrh 175
ČL. 53 PODODSTAVEC 2 PÍSM. A)
a) podrobné údaje o původu vína;
a) podrobné údaje o původu hroznů, moštu a vína;
Pozměňovací návrh 176
ČL. 53 PODODSTAVEC 2 PÍSM. DA) (nové)
da) označení týkající se vín vyrobených v souladu s prováděcími ustanoveními k nařízení (ES) č. 834/2007.
Pozměňovací návrh 177
ČL. 54 PÍSM. C) BOD VIIA (nový)
viia) zajištění plánování produkce a jejího přizpůsobení poptávce jak z pohledu množství a jakosti, tak z pohledu souladu s normami bezpečnosti potravin;
Pozměňovací návrh 178
ČL. 54 PÍSM. C) BOD VIIB (nový)
viib) sledování a řízení programů týkajících se zemědělských postupů a environmentálních norem stanovených v článku 13b;
Pozměňovací návrh 179
ČL. 54 PÍSM. C) BOD VIIC (nový)
viic) podpory pěstitelských postupů, produkčních technik a technik nakládání s odpady, které jsou šetrné k životnímu prostředí, zejména pro ochranu kvality vod, půdy a krajiny a pro ochranu nebo podporu biologické rozmanitosti; hledání nových řešení, která umožní omezit používání rostlinolékařských produktů;
Pozměňovací návrh 180
ČL. 54 PÍSM. C) BOD VIID (nový)
viid) uskutečňování návrhů týkajících se logistiky a technologického výzkumu;
Pozměňovací návrh 181
ČL. 54 PÍSM. C) BOD VIIE (nový)
viie) informování spotřebitelů;
Pozměňovací návrh 182
ČL. 54 PÍSM. C) BOD VIIF (nový)
viif) podpory přístupu na nové trhy a provádění šetření nezbytných pro to, aby se výroba mohla zaměřit na produkty lépe přizpůsobené potřebám trhu a přání spotřebitelů, pro zlepšení oběhu produktů tohoto odvětví a obchodování s nimi;
Pozměňovací návrh 183
ČL. 54 PODODSTAVCE 1A A 1B (nové)
Pro účely uplatňování tohoto nařízení členské státy stanoví úlohu organizací producentů v rámci navrhovaných režimů podpor.
Členské státy nemohou omezovat uznání tohoto typu organizací pouze na organizace, které provádějí majetkové převody, tzn. na organizace producentů, které kupují produkci svých členů, aby ji dále prodaly.
Pozměňovací návrh 184
ČL. 55 PÍSM. B)
b) je zřízena z iniciativy všech nebo některých organizací nebo sdružení, které ji tvoří,
b) je zřízena z iniciativy zástupců hospodářských činností uvedených v písmenu a),
Pozměňovací návrh 185
ČL. 55 ODST. 2 PÍSM. C) BOD VIIIA (nový)
viiia) sledování a řízení programů týkajících se zemědělských postupů a environmentálních norem stanovených v článku 13b;
Pozměňovací návrh 186
ČL. 55 PÍSM. C) BOD X
x) akce na propagaci vína, zejména ve třetích zemích;
x) akce na propagaci vína;
Pozměňovací návrh 187
ČL. 55 PÍSM. C) BOD XIIA (nový)
xiia) opatření týkající se restrukturalizace odvětví;
Pozměňovací návrh 188
ČL. 55 PÍSM. C) BOD XIIB (nový)
xiib) každá akce, která je v souladu s právní úpravou Společenství.
Pozměňovací návrh 189
ČL. 56 ODST. 2A (nový)
2a.  Postup uvedený v odstavcích 1 a 2 se nevztahuje na mezioborové organizace uznané před vstupem tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 190
ČL. 57 ODST. 1 PODODSTAVEC 1
Za účelem zlepšení fungování trhu s víny s označením původu nebo se zeměpisným označením včetně vinných hroznů, moštů a vín z nich získaných mohou producentské členské státy, zejména při provádění rozhodnutí meziodvětvových organizací, stanovit pravidla pro uvádění na trh, aby byla řízena dodávka, jestliže tato pravidla se vztahují na zadržení produktů nebo stupňovité uvádění produktů na trh.
Za účelem zlepšení fungování trhu s víny s označením původu nebo se zeměpisným označením včetně vinných hroznů, moštů a vín z nich získaných mohou producentské členské státy, zejména při provádění rozhodnutí meziodvětvových organizací, stanovit pravidla pro uvádění na trh, aby byla řízena dodávka.
Pozměňovací návrh 191
ČL. 57 ODST. 1 PODODSTAVEC 2 PÍSM. A)
a) vztahovat se na obchody po prvním uvedení daného produktu na trh;
a) vztahovat se na obchody po prvním uvedení vín připravených k prodeji spotřebitelům na trh;
Pozměňovací návrh 192
ČLÁNEK 57A (nový)
Článek 57a
Integrované operační programy pro víno
Opatření přijatá skupinami producentů, jejich profesními organizacemi, obchodními podniky a organizacemi vinařského odvětví, uznanými na vnitrostátní nebo regionální úrovni, jsou začleněna do integrovaných operačních programů.
Integrované operační programy umožňují uskutečnění alespoň dvou cílů a opatření uvedených v čl. 54 písm. c) a v čl. 55 písm. c).
Pozměňovací návrh 193
ČLÁNEK 61A (nový)
Článek 61a
Doprovodná opatření pro mezinárodní jednání
Komise může postupem podle článku 104 přijmout doprovodná opatření pro mezinárodní jednání, jako jsou evropské programy technické spolupráce, hospodářské studie, právní nebo ekonomické poradenství nebo veškeré další vhodné nástroje.
Pozměňovací návrh 194
Čl. 62 ODST. 1
1.  V souladu s postupem uvedeným v čl. 104 odst. 1 lze rozhodnout, že pro dovozy do Společenství nebo vývozy ze Společenství jednoho nebo několika produktů kódů KN 2009 61, 2009 69 a 2204 se vyžaduje předložení dovozní nebo vývozní licence.
1.  Pro dovozy do Společenství nebo vývozy ze Společenství jednoho nebo několika produktů kódů KN 2009 61, 2009 69 a 2204 se vyžaduje předložení dovozní nebo vývozní licence.
Pozměňovací návrh 195
Čl. 62 ODST. 2
2.  Při uplatňování odstavce 1 se zohledňuje potřeba licencí pro řízení daných trhů, a zejména v případě dovozních licencí pro sledování dovozů daných produktů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 196
ČLÁNEK 64
Dovozní a vývozní licence jsou platné na celém území Společenství.
Dovozní licence jsou platné na celém území Společenství.
Pozměňovací návrh 197
Čl. 65 ODST. 1
1.  Pokud není stanoveno jinak, je vydání licencí postupem podle čl. 104 odst. 1 podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence.
1.  Pokud není stanoveno jinak, je vydání licencí postupem podle čl. 104 odst. 1 podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny během doby platnosti licence.
Pozměňovací návrh 198
Čl. 65 ODST. 2
2.  S výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo zčásti propadne, jestliže se během doby platnosti licence dovoz nebo vývoz neuskuteční, nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.
2.  S výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo zčásti propadne, jestliže se během doby platnosti licence dovoz neuskuteční, nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.
Pozměňovací návrh 199
Čl. 66 ODST. 2
2.  Když se na dovezené produkty použijí odchylky Rady uvedené v příloze VI v bodech B.5 nebo C, složí dovozci na pověřených celních úřadech za tyto produkty jistotu v okamžiku jejich propuštění do volného oběhu. Bude uvolněna, jakmile dovozce předloží celnímu úřadu členského státu, v němž je produkt propuštěn do volného oběhu, doklad, že z moštu byla získána šťáva používaná v jiných produktech mimo odvětví vína nebo že v případě vinifikace byla odpovídajícím způsobem označena, a dotyčný celní úřad tento doklad přijme.
2.  Když se na dovezené produkty použijí odchylky Rady uvedené v příloze VI v bodech B.5 nebo C, složí dovozci na pověřených celních úřadech za tyto produkty jistotu v okamžiku jejich propuštění do volného oběhu. Bude uvolněna, jakmile dovozce předloží celnímu úřadu členského státu, v němž je produkt propuštěn do volného oběhu, doklad, že z moštu byla získána šťáva používaná v jiných produktech mimo odvětví vína a že byla odpovídajícím způsobem označena, a dotyčný celní úřad tento doklad přijme.
Pozměňovací návrh 200
ČL. 67 PODODSTAVEC 2 PÍSM. D)
d) případně seznam produktů, pro které se vyžadují dovozní nebo vývozní licence;
d) případně seznam produktů, pro které se vyžadují dovozní licence;
Pozměňovací návrh 201
ČLÁNEK 69A (nový)
Článek 69a
Podmíněný přístup na trh
Na dovážená vína, při jejichž pěstování a přípravě nebyly dodrženy minimální standardy v oblasti ochrany životního prostředí platné pro vinaře Společenství, se uvalí poplatky. Příjmy z těchto poplatků jsou příspěvkem fondu zřízeného pro rozvoj udržitelného zemědělství za účelem financování projektů podporujících ekologičtější výrobní postupy ve třetích zemích.
Pozměňovací návrh 202
ČLÁNEK 70 NÁZEV
Pozastavení režimu aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku
Zrušení režimu aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku
Pozměňovací návrh 203
ČL. 70 ODST. 1
1.  Pokud je trh Společenství narušen režimem aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku nebo pokud hrozí, že by jím mohl být narušen, lze na žádost členského státu nebo z podnětu Komise a postupem podle čl. 104 odst. 1 rozhodnout o úplném nebo částečném vyloučit používání režimu aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku v případě produktů, na které se vztahuje toto nařízení. Jestliže Komise obdrží žádost od členského státu, rozhodne do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti.
vypouští se
Tato opatření jsou oznámena členským státům a jsou okamžitě použitelná.
Opatření, o kterých se rozhodne v souladu s odstavcem 1, může kterýkoli členský stát do pěti pracovních dnů ode dne jejich sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčná opatření změnit nebo zrušit do jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla předložena.
Pozměňovací návrh 204
ČL. 70 ODST. 2
2.  V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhu s vínem může Rada postupem podle čl. 37 odst. 2 Smlouvy zcela nebo částečně zakázat používání režimu aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku v případě produktů, na které se vztahuje toto nařízení.
V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhu s vínem a pro zachování právních předpisů o kvalitě evropské produkce vína může Rada na žádost dotčeného členského státu postupem podle čl. 37 odst. 2 Smlouvy zcela nebo částečně zakázat používání režimu aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku v případě produktů, na které se vztahuje toto nařízení.
Pozměňovací návrh 205
Čl. 72 ODST. 2
2.  Pokud dohody uzavřené podle článku 300 Smlouvy nestanoví jinak, vyrábějí se produkty uvedené v tomto článku odst. 1 v souladu s enologickými postupy a omezeními doporučenými OIV nebo povolenými Společenstvím na základě tohoto nařízení a jeho prováděcích předpisů.
2.  Pokud dohody uzavřené podle článku 300 Smlouvy nestanoví jinak, vyrábějí se produkty uvedené v tomto článku odst. 1 v souladu s enologickými postupy podle tohoto nařízení a musí splňovat podmínky uvedené v přílohách I, IVa, V a VI a jejich prováděcích předpisech..
Pozměňovací návrh 206
ČL. 72 ODST. 2 PODOSTAVEC 1A (nový)
Na žádost třetí země je možné postupem podle článku 104 povolit případně odchylky od odstavce 2, pokud byly produkty získány při dodržení enologických postupů a omezení schválených OIV.
Pozměňovací návrh 207
ČL. 75 ODST. 5
5.  Ukončením přechodného zákazu nových výsadeb dne 31. prosince 2013, uvedeném v čl. 80 odst. 1, nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z tohoto článku.
vypouští se
Pozměňovací návrh 208
ČL. 76 NÁZEV
Povinná regularizace protiprávní výsadby vysázené před 1. zářím 1998
Regularizace neoprávněné výsadby vysázené před 1. zářím 1998
Pozměňovací návrh 209
ČL. 76 ODST. –1 (nový)
– 1.  Členské státy mohou zahájit postup regularizace pro plochy osázené před 31. prosincem 1998.
Pozměňovací návrh 210
ČL. 76 ODST. 6
6.  Ukončením přechodného zákazu nových výsadeb dne 31. prosince 2013, uvedeném v čl. 80 odst. 1, nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z odstavců 3,4 a 5.
vypouští se
Pozměňovací návrh 211
HLAVA V KAPITOLA II NÁZEV
Přechodný režim práv na výsadbu
Režim práv na výsadbu
Pozměňovací návrh 212
ČL. 80 NÁZEV
Přechodný zákaz výsadby révy
Zákaz výsadby révy
Pozměňovací návrh 213
ČL. 80 ODST. 1
1.  Aniž je dotčen čl. 18 zejména třetí pododstavec uvedeného článku, je výsadba vinic zatříděných odrůd révy uvedených v čl. 18 odst. 1 prvním pododstavci zakázána do 31. prosince 2013.
1.  Aniž je dotčen článek 18, zejména třetí pododstavec uvedeného článku, a článek 81, je výsadba vinic zatříděných odrůd révy uvedených v čl. 18 odst. 1 prvním pododstavci zakázána do 31. prosince 2013. Termín 31. prosince 2013 se však nevztahuje na plochy vymezené ve specifikaci produktu podle článku 28.
Pozměňovací návrh 214
Čl. 80 ODST. 2
2.  Do 31. prosince 2013 je také zakázáno roubování odrůd révy uvedených v čl. 18 odst. 1 prvním pododstavci jiným způsobem než moštovými odrůdami na moštové odrůdy uvedené v článku 18.
2.  Je také zakázáno roubování odrůd révy uvedených v čl. 18 odst. 1 prvním pododstavci jiným způsobem než moštovými odrůdami na moštové odrůdy uvedené v článku 18.
Pozměňovací návrh 215
ČL. 80 ODST. 4
4.  Práva na výsadbu uvedená v odstavci 3 se poskytují na hektar.
4.  Práva na výsadbu uvedená v odstavci 3 se poskytují na hektar nebo části hektaru.
Pozměňovací návrh 216
ČL. 80 ODST. 5
5.  Články 81 až 86 se použijí do 31. prosince 2013.
vypouští se
Pozměňovací návrh 217
ČL. 80 ODST. 5A (nový)
5a.  Bez ohledu na předchozí odstavce mohou regionální orgány příslušné v oblasti vinařského potenciálu po dohodě se zástupci odvětví, mezioborových organizací nebo orgánů řízení na území jejich regionu prodloužit zákaz výsadby v případech, kdy velká část jejich území je předmětem jednoho nebo více označení původu nebo zeměpisného označení, pokud tyto regiony mohou prokázat, že již existuje uspokojivá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou.
Je věcí Komise, aby na žádost dotčených regionů povolila zachování zákazu výsadby v těchto regionech.
Regiony, kterým Komise povolí zachovat zákaz výsadby, mohou také po dohodě s provozovateli uvedených označení původu nebo zeměpisných označení povolit nárůst rostlinné masy úměrně k očekávanému rozvoji obchodu tak, aby byla nadále zaručena rovnováha mezi nabídkou a poptávkou.
Pozměňovací návrh 218
ČL. 82 ODST. 1 PODOSTAVEC 2
Práva na opětovnou výsadbu však nemohou být udělena, pokud jde o plochy, kterým byla udělena prémie za vyklučení v souladu s kapitolou III.
Práva na opětovnou výsadbu však nemohou být producentům udělena, pokud jde o plochy, kterým byla udělena prémie za vyklučení v souladu s kapitolou III.
Pozměňovací návrh 305
ČL. 82 ODST. 5 PODODSTAVEC 1 ÚVODNÍ ČÁST
Odchylně od odstavce 4 může členský stát rozhodnout, že práva na opětovnou výsadbu mohou být zcela nebo částečně převedena na jiný podnik ve stejném členském státě, pokud:
Odchylně od odstavce 4 může členský stát rozhodnout, že práva na opětovnou výsadbu mohou být zcela nebo částečně převedena na jiný podnik ve stejném členském státě nebo oblasti, pokud:
Pozměňovací návrh 220
ČL. 83 ODST. 2
2.  Členské státy, které vytvořily vnitrostátní nebo regionální rezervy práv na výsadbu podle nařízení (ES) č. 1493/1999, mohou tyto rezervy zachovat do 31. prosince 2013.
vypouští se
Pozměňovací návrh 221
ČL. 84 ODST. 1 PODODSTAVEC 1 PÍSM. A)
a) bez úhrady producentům mladším 40 let, kteří disponují přiměřenými odbornými dovednostmi a vědomostmi, poprvé se usadili ve vinařském podniku a tento jako jeho vedoucí obhospodařují;
a) bez úhrady producentům mladším 40 let, kteří disponují přiměřenými odbornými dovednostmi a vědomostmi a vlastní vinařský podnik nebo podnik provádějící vinifikaci;
Pozměňovací návrh 222
ČL. 84 ODST. 5 PODODSTAVEC 1
5.  Pokud v členských státech existují regionální rezervy, mohou členské státy upravovat převod práv na výsadbu mezi regionálními rezervami. Pokud v členském státě existuje regionální i vnitrostátní rezerva, může členský stát povolit převod mezi nimi.
5.  Pokud v členských státech existují regionální rezervy, musí členské státy upravovat převod práv na výsadbu mezi regionálními rezervami. Pokud v členském státě existuje regionální i vnitrostátní rezerva, musí členský stát povolit převod mezi nimi.
Pozměňovací návrh 291
ČLÁNEK 85
Tato kapitola se nepoužije v členských státech, ve kterých výroba vína za hospodářský rok činí nejvýše 25 000 hektolitrů. Základem výpočtu pro tuto výrobu je průměrná výroba posledních pěti hospodářských let.
Tato kapitola se nepoužije v členských státech, ve kterých výroba vína za hospodářský rok činí nejvýše 50 000 hektolitrů. Základem výpočtu pro tuto výrobu je průměrná výroba posledních pěti hospodářských let.
Pozměňovací návrh 223
ČLÁNEK 87A (nový)
Článek 87a
Hodnocení
Nejpozději do 31. prosince 2012 předloží Komise hodnocení dopadu opatření popsaných v této kapitole.
Komise na základě tohoto hodnocení případně vypracuje návrh na uvolnění práv na výsadbu v oblastech, které nejsou vymezeny specifikací produktu uvedenou v článku 28.
Pozměňovací návrh 224
ČLÁNEK 89
Režim klučení se použije do konce hospodářského roku 2012/2013.
Režim klučení se použije do konce hospodářského roku 2011/2012.
Pozměňovací návrh 225
ČL. 90 PODODSTAVEC 1 PÍSM. B)
b) nedostala podporu Společenství v rámci žádné jiné společné organizace trhu během pěti let před klučením;
vypouští se
Pozměňovací návrh 226
ČL. 90 PODODSTAVEC 1 PÍSM. D)
b) není menší než 0,1 hektaru;
b) není menší než 0,05 hektaru;
Pozměňovací návrh 227
ČL. 91 ODST. 1
1.  Rozsah udělovaných prémií za klučení se stanoví postupem podle čl. 104 odst. 1.
1.  Rozsah udělovaných prémií za klučení se stanoví postupem podle čl. 104 odst. 1. V těchto tabulkách jsou mimo jiné stanoveny minimální a maximální výše prémie, kterou mohou v závislosti na výnosu členské státy poskytnout.
Pozměňovací návrh 228
ČL. 92 ODST. 1
1.  Producenti, kteří mají zájem, podají každoročně žádost o prémii za klučení příslušným orgánům členských států nejpozději do 30. září.
1.  Producenti, kteří mají zájem, podají každoročně žádost o prémii za klučení příslušným orgánům členských států nejpozději do 30. května.
Pozměňovací návrh 229
ČL. 92 ODST. 2
2.  Orgány členských států zpracovávají způsobilé žádosti a každoročně informují Komisi do 15. října o celkové ploše a částkách, na které se tyto žádosti vztahují, podle oblastí a výnosů.
2.  Orgány členských států zpracovávají způsobilé žádosti a každoročně informují Komisi do 30. listopadu o celkové ploše a částkách, na které se tyto žádosti vztahují, podle oblastí a výnosů.
Pozměňovací návrh 230
ČL. 92 ODST. 4
4.  Do 15. listopadu každého roku se stanoví postupem podle čl. 104 odst. 1 jediná procentní sazba, v jejíž výši se schvalují oznámené částky, pokud celková částka oznámená členskými státy Komisi přesahuje dostupné zdroje.
4.  Do 15. prosince každého roku se stanoví postupem podle čl. 104 odst. 1 jediná procentní sazba, v jejíž výši se schvalují oznámené částky, pokud celková částka oznámená členskými státy Komisi přesahuje dostupné zdroje.
Pozměňovací návrh 231
ČL. 92 ODST. 5 PODOSTAVEC 1 ÚVODNÍ ČÁST
5.  Do 15. ledna každého roku schválí členské státy žádosti:
5.  Do 30. března každého roku schválí členské státy žádosti:
Pozměňovací návrh 232
ČL. 92 ODST. 5 PODOSTAVEC 2
Členské státy sdělí každý rok do 30. ledna Komisi žádosti podle oblastí a výnosů a celkovou částku prémií za vyklučení podle oblastí.
Členské státy sdělí každý rok do 15. dubna Komisi žádosti podle oblastí a výnosů a celkovou částku prémií za vyklučení podle oblastí.
Pozměňovací návrh 233
ČLÁNEK 93
Článek 93
Podmíněnost
vypouští se
Zemědělci, u kterých se zjistí, že kdykoliv během pěti let od platby prémie za klučení ve svém podniku nedodržují požadavky podle předpisů v oblasti řízení, jakož i dobrý zemědělský a ekologický stav podle článků 3 až 7 nařízení (ES) č. 1782/2003, bude částka v případech, kdy nejsou požadavky dodržovány z důvodu jednání nebo opomenutí přičitatelného dotyčnému zemědělci, snížena nebo zrušena, a to částečně nebo zcela, podle závažnosti, rozsahu, přetrvávání a opakování zjištěných nedodržení požadavků, a zemědělec ji bude případně muset nahradit v souladu s podmínkami stanovenými ve zmíněných ustanoveních.
Postupem podle čl. 144 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 je třeba stanovit pravidla, pokud jde o částečné nebo celkové navrácení podpory daným členským státem.
Pozměňovací návrh 234
Čl. 94 ODST. 2
2.  Členské státy mohou prohlásit vinice v horských oblastech a na příkrých svazích za nezpůsobilé pro režim klučení za podmínek, jež budou určeny postupem podle čl. 104 odst. 1.
2.  Členské státy mohou rovněž prohlásit vinice v horských oblastech, na příkrých svazích, na místech ohrožených erozí, v pobřežních oblastech a na ostrovech za nezpůsobilé pro režim klučení za podmínek, jež budou určeny postupem podle čl. 104 odst. 1.
Pozměňovací návrh 235
Čl. 94 ODST. 3
3.  Členské státy mohou prohlásit oblasti za nezpůsobilé pro režim klučení, pokud by uplatnění režimu nezohledňovalo životní prostředí. Plochy takto prohlášené za nezpůsobilé nesmí přesáhnout 2 % celkové plochy vinic podle přílohy VIII.
3.  Členské státy mohou poté, co předloží odůvodnění Komisi a obdrží její souhlas, prohlásit oblasti za nezpůsobilé pro režim klučení, pokud by uplatnění režimu nezohledňovalo životní prostředí nebo pokud by to, že se subjekt vzdá půdy, ohrozilo sociální a hospodářskou strukturu oblasti.
Pozměňovací návrh 236
ČL. 94 ODST. 4 ÚVODNÍ ČÁST
4.  Členské státy, které zvolí možnost uvedenou v odstavcích 2 a 3, sdělí každoročně do 1. srpna a prvně dne 1. srpna 2008 Komisi, pokud jde o opatření klučení, jež se má provést:
4.  Členské státy, které zvolí možnost uvedenou v odstavcích 2 a 3, sdělí každoročně do 1. srpna a prvně dne 1. srpna 2009 Komisi, pokud jde o opatření klučení, jež se má provést:
Pozměňovací návrh 237
ČL. 94 ODST. 5
5.  Členské státy dají producentům na plochách prohlášených za nezpůsobilé v souladu s odstavci 2 a 3 přednost v rámci jiných opatření podpory stanovených v tomto nařízení, případně zejména v rámci podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic programů podpory a opatření rozvoje venkova.
5.  Členské státy dají producentům na plochách prohlášených za nezpůsobilé v souladu s odstavci 2 a 3 přednost v rámci jiných opatření podpory stanovených v tomto nařízení, případně zejména v rámci podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic programů podpory.
Pozměňovací návrh 238
ČL. 95 ODST. 2 PODODSTAVEC 1
2.  Členské státy stanoví částku platebních nároků uvedených v odstavci 1 na plochy vinic vyklučené v souladu s touto kapitolou ve výši průměrné hodnoty platebních nároků příslušného regionu, která nepřesáhne 350 EUR/ha.
2.  Členské státy stanoví částku platebních nároků uvedených v odstavci 1 na plochy vinic vyklučené v souladu s touto kapitolou ve výši průměrné hodnoty platebních nároků příslušného regionu.
Pozměňovací návrh 292
ČLÁNEK 96
Tato kapitola se nepoužije v členských státech, ve kterých výroba vína za hospodářský rok činí nejvýše 25 000 hektolitrů. Základem výpočtu pro tuto výrobu je průměrná výroba posledních pěti hospodářských let.
Tato kapitola se nepoužije v členských státech, ve kterých výroba vína za hospodářský rok činí nejvýše 50 000 hektolitrů. Základem výpočtu pro tuto výrobu je průměrná výroba posledních pěti hospodářských let.
Pozměňovací návrh 239
ČL. 98 PODODSTAVEC 2 PÍSM. B)
b) podrobná pravidla o podmíněnosti;
b) podrobná pravidla o zachování dobrého ekologického stavu ploch v souladu se zásadami podmíněnosti;
Pozměňovací návrh 240
ČL. 98 PODODSTAVEC 2 PÍSM. D)
d) požadavky pro podávání zpráv členských států o provádění režimu klučení včetně sankcí v případě zpoždění v podávání zpráv a informací, jež členské státy podávají producentům, pokud jde o dostupnost režimu;
d) požadavky pro podávání zpráv členských států o provádění režimu klučení;
Pozměňovací návrh 241
ČLÁNEK 99
Členské státy vedou registr vinic s aktuálními informacemi o produkčním potenciálu.
Členské státy vedou registr vinic s aktuálními informacemi o produkčním potenciálu, přizpůsobený požadavkům na kontrolu a plánování opatření stanovených v tomto nařízení.
Informace obsažené v registru vinic umožňují kontrolovat úměru mezi plochou vinice a množstvím vína vyprodukovaného v jednotlivém případě, jakož i provádění zemědělské praxe, dodržování ekologických závazků a uplatňování podmíněnosti, které jsou stanoveny v tomto nařízení.
Povinnost uvedená v prvním pododstavci se nevztahuje na členské státy, jejichž celková plocha vinic ve volné krajině nedosahuje 500 hektarů.
Pozměňovací návrh 242
Čl. 100 PODODSTAVEC 1A (nový)
Povinnost uvedená v prvním pododstavci se nevztahuje na členské státy, jejichž celková plocha vinic ve volné krajině nedosahuje 500 hektarů.
Pozměňovací návrh 243
ČLÁNEK 101
Článek 101
Trvání registru vinic a inventárního soupisu
vypouští se
Postupem podle čl. 104 odst. 1 lze rozhodnout, že články 99 a 100 se po 1. lednu 2014 již nebudou uplatňovat.
Pozměňovací návrh 244
ČL. 104 NÁZEV
Postup řídícího výboru
Postup regulativního a řídícího výboru
Pozměňovací návrh 245
ČL. 104 ODST. 1 PODODSTAVEC 1
1.  U pravomocí svěřených v tomto nařízení Komisi je Komisi nápomocen řídící výbor, pokud není stanoveno jinak.
1.  U pravomocí svěřených v tomto nařízení Komisi je Komisi nápomocen regulativní a řídící výbor, pokud není stanoveno jinak.
Pozměňovací návrh 246
ČL. 104 ODST. 1 PODODSTAVEC 2
Použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
Články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES se použijí na tyto kapitoly hlavy III a přílohy:
  Kapitola I. Obecná pravidla
  Kapitola II. Enologické postupy a omezení
  Kapitola III. Označení původu a zeměpisná označení
  Kapitola IV. Označování etiketou
– přílohy s nimi související
Pozměňovací návrh 247
ČL. 104 ODST. 1 PODODSTAVEC 3
Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.
Doba uvedená v článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
Pozměňovací návrh 248
ČLÁNEK 111
Čl. 2 písm. d) (nařízení (ES) č. 2702/1999)
"d) informační kampaně v rámci systému Společenství pro víno s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením, vína s označením moštové odrůdy a lihoviny s chráněným zeměpisným označením nebo s vyhrazeným tradičním označením;"
"d) informační kampaně v rámci systému Společenství pro víno s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením, vína a lihoviny s chráněným zeměpisným označením nebo s vyhrazeným tradičním označením;"
Pozměňovací návrh 249
ČL. 112 BOD 1
Čl. 2 písm. d) (nařízení (ES) č. 2826/2000)
"d) informační opatření v rámci systému Společenství pro víno s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením, vína s označením moštové odrůdy a lihoviny s chráněným zeměpisným označením nebo s vyhrazeným tradičním označením a informační opatření o odpovědné konzumaci alkoholu a o škodlivých účincích nezodpovědné konzumace alkoholu;"
"d) informační opatření v rámci systému Společenství pro víno s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením, vína a lihoviny s chráněným zeměpisným označením nebo s vyhrazeným tradičním označením a informační opatření o odpovědné konzumaci vín a o škodlivých účincích nezodpovědné konzumace alkoholu;"
Pozměňovací návrh 250
ČLÁNEK 112 BOD 2
Čl. 3 písm. e) (nařízení (ES) č. 2826/2000)
"e) příležitost informovat o významu právní úpravy Společenství s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením, vína s označením moštové odrůdy a lihoviny se zeměpisným označením nebo s vyhrazeným tradičním označením a potřeba informační o odpovědné konzumaci alkoholu a o škodlivých účincích nezodpovědné konzumace alkoholu;"
"e) příležitost informovat o významu právní úpravy Společenství týkající se vín s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením, vín a lihovin se zeměpisným označením nebo s vyhrazeným tradičním označením a potřeba informovat o odpovědné konzumaci vína a o škodlivých účincích nezodpovědné konzumace alkoholu;"
Pozměňovací návrh 251
ČL. 113 BOD 10
Příloha VII písm. n) pododstavec 2 (nařízení (ES) č. 1782/2003)
Referenční částka pro platební nároky, které se mají přidělit všem zemědělcům v souladu s režimem klučení stanoveným v nařízení (ES) č. [ toto nařízení ] se rovná násobku počtu vyklučených hektarů a regionálního průměru platebních nároků v daném regionu. Částka, která se má zaplatit, však nesmí v žádném případě přesáhnout 350 EUR/ha."
Referenční částka pro platební nároky, které se mají přidělit všem zemědělcům v souladu s režimem klučení stanoveným v nařízení (ES) č. [ toto nařízení ] se rovná násobku počtu vyklučených hektarů a regionálního průměru platebních nároků v daném regionu.
Pozměňovací návrh 252
ČL. 113 BOD 10
Příloha VII písm. n) pododstavec 2a (nový) (nařízení (ES) č. 1782/2003)
V případě, že se klučení týká vinice osázené odrůdou s dvojím zatříděním a zapojené do režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1182/20071 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny, nevypočítává se v souladu s tímto nařízením žádná doplňková referenční částka.
_________
1 Úř. věst. L 273, 17.10.2007, s. 1.
Pozměňovací návrh 253
ČLÁNEK 114
Článek 114
Změny nařízení (ES) č. 1290/2005
vypouští se
V článku 12 nařízení (ES) č. 1290/2005 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
"2. Komise stanoví částky, které jsou podle čl. 10 odst. 2), článků 143d a 143e nařízení (ES) č. 1782/2003, čl. 4 odst. 1) nařízení Rady (ES) č. 387/2007 a čl. 17 odst. 2) nařízení Rady (ES) č. [toto nařízení] vyčleněny pro EZFRV."
Pozměňovací návrh 254
ČL. 117 ÚVODNÍ ČÁST
Zrušuje se nařízení (ES) č. 1493/1999. Následující opatření stanovená v uvedeném nařízení se budou nadále používat, pokud jde o hospodářský rok 2008/2009, pokud opatření způsobilá podle nařízení (ES) č. 1493/1999 zemědělci zahájili nebo se k nim zavázali před dnem vstupu v platnost tohoto nařízení:
Zrušuje se nařízení (ES) č. 1493/1999. Následující opatření stanovená v uvedeném nařízení se budou nadále používat, pokud opatření způsobilá podle nařízení (ES) č. 1493/1999 zemědělci zahájili nebo se k nim zavázali před dnem vstupu v platnost tohoto nařízení:
Pozměňovací návrh 255
ČL. 117 PODODSTAVEC 1A (nový)
Ustanovení o vyhrazeném používání některých typů lahví podle čl. 9 odst. 1 a přílohy I nařízení (ES) č. 753/2002 platí odchylně od odstavce 1 nadále, dokud jsou tvary lahví chráněny označením původu..
Pozměňovací návrh 256
ČL. 118 PODODSTAVEC 2
Použije se ode dne 1. srpna 2008, s výjimkou článků 5 až 8, které se použijí ode dne 30. dubna 2008.
Použije se ode dne 1. srpna 2009, s výjimkou článků 5 až 8, které se použijí ode dne stanoveného v čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 257
ČL. 118 PODODSTAVEC 3
Hlava V kapitola II se použije do 31. prosince 2013.
vypouští se
Pozměňovací návrh 258
PŘÍLOHA I BOD 5A (nový)
5a.  "Hroznovým moštem" se rozumí tekutý produkt získaný přirozenou cestou nebo fyzikálním postupem z čerstvých vinných hroznů. Skutečný obsah alkoholu v hroznovém moštu nesmí překročit 1 % objemové.
Pozměňovací návrh 259
PŘÍLOHA II
Všechny částky se nahrazují "p.m.".
Pozměňovací návrh 260
PŘÍLOHA III
Tato příloha se vypouští.
Pozměňovací návrh 261
PŘÍLOHA IV BOD 3A (nový)
3a.  Víno vyrobené ze suchých hroznů
"Vínem vyrobeným ze suchých hroznů" se rozumí produkt, který:
a) byl získán ve Společenství bez obohacování, z hroznů sklizených ve Společenství, které patří k odrůdám uvedeným v čl. 18 odst. 1, které byly ponechány na slunci nebo ve stínu za účelem částečné dehydratace,
b) vykazuje celkový obsah alkoholu alespoň 16 % objemových,
c) vykazuje skutečný obsah alkoholu alespoň 9 % objemových,
d) vykazuje přirozený obsah alkoholu alespoň 16 % objemových.
Pozměňovací návrh 262
PŘÍLOHA IV BOD 3B (nový)
3b.  Přírodní sladké víno
Tradiční zvláštní označení "οίνος γλυκύς φυσικός", "vino dulce natural", "vino dolce naturale" a "vinho doce natural" jsou vyhrazena vínům, která užívají chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení a která byla:
a) získána ze sklizně pocházející alespoň z 85 % z odrůd uvedených na seznamu, který bude vytvořen;
b) získána z moštů vykazujících původní přírodní obsah cukru alespoň 212 gramů na litr;
c) získána při vyloučení jakéhokoli jiného obohacení přidáním alkoholu, destilátu nebo vínovice.
Pokud to vyžaduje tradiční využití produkce, mohou členské státy, pokud jde o likérová vína s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, která byla vyrobena na jejich území, stanovit, že tradiční zvláštní označení "vin doux naturel" je vyhrazeno likérovým vínům s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, která jsou:
a) vinifikovaná přímo producentem sklízejícím hrozny a pocházejí výhradně z hroznů muškátových odrůd a odrůd Grenache, Maccabéo a Malvoise; mohou být též použity hrozny z vinic, jejichž celková plocha obsahuje nejvýše 10 % jiných odrůd révy než čtyři výše uvedené odrůdy;
b) získaná při maximálním hektarovém výnosu 40 hektolitrů hroznového moštu, přičemž důsledkem jakéhokoli překročení výnosu je ztráta nároku na použití výrazu "vin doux naturel" pro celou sklizeň;
c) vyrobena z výše uvedeného hroznového moštu, který vykazuje minimální obsah původního přírodního cukru alespoň 252 gramů na litr;
d) vyrobena bez jakéhokoli jiného obohacování přídavkem alkoholu vinného původu odpovídajícího obsahem čistého alkoholu nejméně 5 % objemu použitého částečně zkvašeného hroznového moštu a nejvýše té z následujících dvou hodnot, která je nižší:
-  10 % objemu použitého částečně zkvašeného hroznového moštu, jak je uveden výše,
- nebo 40 % celkového obsahu alkoholu konečného produktu, kterým se rozumí součet skutečného obsahu alkoholu a ekvivalentu možného obsahu alkoholu, jenž se vypočte tak, že 1 % objemové čistého alkoholu se získá ze 17,5 gramů zbytkového cukru na litr.
Zvláštní tradiční označení "οίνος γλυκύς φυσικός", "vino dulce natural", "vino dolce naturale" a "vinho doce natural" nelze přeložit. Lze však připojit vysvětlující poznámku v jazyce, kterému porozumí konečný spotřebitel. Na vínech vyráběných v Řecku a uváděných na trh na území tohoto členského státu může být označení "vin doux naturel" doplněno označením "οίνος γλυκύς φυσικός".
Pozměňovací návrh 263
PŘÍLOHA IV BOD 4 A) ODRÁŽKA 3
– z vína, nebo
- z vína vyprodukovaného ve Společenství, nebo
Pozměňovací návrh 264
PŘÍLOHA IV BOD 4 A) ODRÁŽKA 4
– z vína s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením;
– z vína vyprodukovaného ve Společenství s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením;
Pozměňovací návrh 265
PŘÍLOHA IV BOD 4A (nový)
4a.  Jakostní šumivé víno a sekt
"Jakostním šumivým vínem" nebo "sektem" se rozumí produkt, který
a) byl získán prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením z
- čerstvých hroznů
- hroznového moštu nebo
- vína nebo vín s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením,
b) se při otevření nádoby vyznačuje unikáním oxidu uhličitého pocházejícího výhradně z kvašení;
c) v uzavřené nádobě při teplotě 20 °C vykazuje přetlak způsobený oxidem uhličitým nejméně 3,5 baru.
V případě jakostních šumivých vín nebo sektů, které jsou uchovávány v uzavřených nádobách s objemem menším než 25 cl, musí přetlak činit nejméně 3 bary.
d)  Minimální obsah alkoholu musí činit 10 % objemových.
e)  Celkový obsah alkoholu kupáže musí činit alespoň 9 % objemových.
f)  V případě jakostního šumivého vína nebo sektu s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením činí celkový obsah alkoholu kupáže vinařské zóny C III alespoň 9,5 % objemových.
g)  Přesto mohou kupáže určené k produkci určitých jakostních šumivých vín nebo sektu s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením, které budou zapsány na seznamu, jenž bude sestaven, a které byly získány z jediné odrůdy, vykazovat celkový obsah alkoholu nejméně 8,5 % objemových.
h)  Doba výrobního procesu jakostních šumivých vín včetně zrání v produkčním podniku od počátku kvašení způsobujícího tvorbu oxidu uhličitého činí
- alespoň šest měsíců, pokud kvašení, kterým má být vytvořen oxid uhličitý, probíhá v sudu pro kupáž,
- alespoň devět měsíců, pokud kvašení, kterým má být vytvořen oxid uhličitý, probíhá v láhvi.
i)  Doba kvašení způsobujícího tvorbu oxidu uhličitého v kupáži a doba neoddělení kupáže od kalů činí nejméně:
a)  90 dnů (kvašení v láhvích nebo kvašení v nádobách bez míchacího zařízení),
b)  30 dnů, pokud kvašení probíhá v nádobách s míchacím zařízením.
Pozměňovací návrh 266
PŘÍLOHA IV BOD 5A)
a) byl vyroben z vína;
5a) byl vyroben z vína vyprodukovaného ve Společenství;
Pozměňovací návrh 267
PŘÍLOHA IV BOD 6A)
a) je vyroben z vína, pokud toto víno vykazuje celkový obsah alkoholu nejméně 9 % objemových;
6a) je vyroben z vína vyprodukovaného ve Společenství, pokud toto víno vykazuje celkový obsah alkoholu nejméně 9 % objemových;
Pozměňovací návrh 268
PŘÍLOHA IV 7A)
a) byl vyroben z vína nebo z vína s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením;
7a) byl vyroben z vína nebo z vína s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením vyprodukovaného ve Společenství;
Pozměňovací návrh 269
PŘÍLOHA IVA (nová)
Příloha IVa
Seznam povolených enologických postupů a ošetřování
1.  Enologické postupy a ošetřování, které se mohou použít pro čerstvé vinné hrozny, hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt ze zaschlých hroznů, zahuštěný hroznový mošt a mladé víno v procesu kvašení:
a) provzdušnění nebo přídavek kyslíku;
b) tepelná ošetření;
c) odstředění a filtrace s inertními pomocnými filtračními látkami nebo bez nich, jestliže tyto nezanechávají v takto ošetřeném produktu žádné nežádoucí zbytky;
d) užití oxidu uhličitého, argonu nebo dusíku, také ve směsi, aby vznikla inertní atmosféra a produkt byl tak chráněn před vzduchem;
e) používání sacharosy v rámci tradičních enologických postupů;
f) užití vinných kvasinek;
g) užití následujících postupů na podporu růstu kvasinek:
- přídavek hydrogenfosforečnanu diamonného nebo síranu amonného v rámci určitých mezních hodnot,
- přídavek siřičitanu amonného nebo disiřičitanu amonného v rámci určitých mezních hodnot,
- přídavek thiamin hydrochloridu v rámci určitých mezních hodnot;
h) užití oxidu siřičitého nebo disiřičitanu draselného či metadisiřičitanu draselného, nazývaného také pyrosulfitem draselným;
i) odsíření fyzikálními metodami;
j) ošetření moštů a mladých vín v procesu kvašení enologickým dřevěným (aktivním) uhlím v rámci určitých mezních hodnot;
k) čiření jednou nebo několika z těchto enologických látek:
- potravinářská želatina,
- vyzina,
- kasein a kaseinát draselný,
- vaječný albumin nebo mléčný albumin,
- bentonit,
- oxid křemičitý ve formě gelu nebo koloidní roztok,
- kaolin,
- tanin,
- pektolytický enzym,
- enzymatická úprava beta-glukanázou podle podmínek, jež budou stanoveny,
- bílkoviny rostlinného původu;
l) užití kyseliny sorbové nebo sorbanu draselného;
m) užití kyseliny vinné k přikyselení podle přílohy V;
n) užití jedné nebo více následujících látek k odkyselení podle přílohy V:
- neutrální vinan draselný,
- uhličitan draselný,
- uhličitan vápenatý, případně s malým množstvím podvojné vápenaté soli L(+) kyseliny vinné a L(-) kyseliny jablečné,
- vinan vápenatý,
- kyselina vinná za podmínek, jež budou stanoveny,
- homogenně připravená kyselina vinná a uhličitan vápenatý v jemně rozemletých stejných dílech;
o) přídavek pryskyřice borovice Aleppo za podmínek, jež budou stanoveny;
p) užití přípravků obsahujících buněčné stěny kvasinek v rámci určitých mezních hodnot;
q) užití polyvinylpolypyrrolidonu v rámci určitých mezních hodnot a za podmínek, jež budou stanoveny;
r) užití mléčných bakterií ve vinné suspenzi za podmínek, jež budou stanoveny;
s) přídavek lysozymu v rámci určitých mezních hodnot a za podmínek, jež budou stanoveny;
t) přídavek L-kyseliny askorbové v rámci určitých mezních hodnot.
2.  Enologické postupy a ošetření, které mohou být užity pro hroznový mošt určený k přípravě rektifikovaného moštového koncentrátu:
a) provzdušnění;
b) tepelná ošetření;
c) odstředění a filtrace s inertními pomocnými filtračními látkami nebo bez nich, jestliže tyto nezanechávají v takto ošetřeném produktu žádné nežádoucí zbytky;
d) užití oxidu siřičitého nebo disiřičitanu draselného či metadisiřičitanu draselného, nazývaného také disiřičitan draselný či pyrosulfit draselný;
e) odsíření fyzikálními metodami;
f) ošetření enologickým dřevěným (aktivním) uhlím;
g) užití uhličitanu vápenatého, případně s malým množstvím podvojné vápenaté soli L(+) kyseliny vinné a L(-) kyseliny jablečné;
h) užití iontového měniče za podmínek, jež budou stanoveny.
3.  Enologické postupy a ošetření, které mohou být užity pro částečně zkvašené hroznové mošty určené k přímé lidské spotřebě v nezměněném stavu, pro víno, šumivé víno, šumivé víno dosycené oxidem uhličitým, perlivé víno, perlivé víno dosycené oxidem uhličitým, likérové víno a víno s chráněným označením původu a s chráněným zeměpisným označením:
a) užití čerstvých, zdravých a nezředěných vinných kvasnic pro výrobu suchých vín až do množství 5 %, které pocházejí z nedávné vinifikace suchých vín;
b) provzdušnění argonem či dusíkem nebo jejich zavedení;
c) tepelná ošetření;
d) odstředění a filtrace s inertními pomocnými filtračními látkami nebo bez nich, jestliže tyto nezanechávají v takto ošetřeném produktu žádné nežádoucí zbytky;
e) užití oxidu uhličitého, argonu nebo dusíku, také ve směsi, aby vznikla inertní atmosféra a produkt byl tak chráněn před vzduchem;
f) dosycení oxidem uhličitým v rámci určitých mezních hodnot;
g) užití oxidu siřičitého nebo disiřičitanu draselného či metadisiřičitanu draselného, nazývaného také pyrosulfit draselný, za podmínek stanovených tímto nařízením;
h) užití kyseliny sorbové nebo sorbanu draselného, pokud nepřekročí konečný obsah kyseliny sorbové ve víně dodávaném k přímé lidské spotřebě 200 miligramů na litr;
i) přídavek L-kyseliny askorbové pro stabilizaci vína v rámci určitých mezních hodnot;
j) přídavek kyseliny citrónové s ohledem na zrání vína v rámci určitých mezních hodnot;
k) užití kyseliny vinné k přikyselení podle přílohy V;
l) užití jedné nebo několika z těchto látek k odkyselení podle pravidel přílohy V:
- neutrální vinan draselný,
- uhličitan draselný,
- uhličitan vápenatý, případně s malým množstvím podvojné vápenaté soli L(+) kyseliny vinné a L(-) kyseliny jablečné,
- vinan vápenatý,
- kyselina vinná za podmínek, jež budou stanoveny,
- homogenní úprava kyselinou vinnou a uhličitanem vápenatým v jemně rozemletých stejných dílech;
m) čiření jednou nebo několika z těchto enologických látek:
- potravinářská želatina,
- vyzina,
- kasein a kaseinát draselný,
- vaječný albumin nebo mléčný albumin,
- bentonit,
- oxid křemičitý ve formě gelu nebo koloidní roztok,
- kaolin,
- enzymatická úprava beta-glukanázou podle podmínek, jež budou stanoveny,
- bílkoviny rostlinného původu,;
n) přídavek taninu;
o) ošetření bílých vín enologickým dřevěným (aktivním) uhlím v rámci určitých mezních hodnot;
p) následující ošetření za podmínek, jež budou stanoveny:
- částečně zkvašených hroznových moštů určených k přímé lidské spotřebě v nezměněném stavu a bílých a růžových vín hexakyanoželeznatanem draselným,
- červených vín hexakyanoželeznatanem draselným nebo pomocí fytátu vápenatého;
q) přídavek kyseliny metavinné v rámci určitých mezních hodnot;
r) užití arabské gumy;
s) užití, za podmínek, jež budou stanoveny, DL-kyseliny vinné, zvané také kyselina hroznová, nebo její neutrální draselné soli, aby se snížil přebytečný obsah vápníku;
t) k výrobě šumivých vín, která se získávají kvašením v láhvích a u nichž proběhne oddělení vinných kalů jejich odstřelením (degoržáží), užití:
- alginátu vápenatého
nebo
- alginátu draselného;
u) užití vinných kvasinek, sušených nebo ve formě vinné suspenze, k získávání šumivého vína;
v) přídavek amonné a thiaminiové soli do kupáže na podporu tvorby kvasinek při získávání šumivého vína, a to za těchto podmínek:
- výživné soli: hydrogenfosforečnan diamonný nebo síran amonný v rámci určitých mezních hodnot,
- podpora růstu: thiamin ve formě thiamin-hydrochloridu v rámci určitých mezních hodnot;
w) užití plátků z čistého parafínu napuštěných allyl-isothiokyanátem za účelem vytvoření sterilní atmosféry, a to jenom v členských státech, ve kterých je tento postup běžný a dokud tam nebude vnitrostátními právními předpisy zakázán, za předpokladu, že se použijí pouze v nádobách o objemu větším než 20 litrů a ve vínu se nebudou vyskytovat žádné stopy allyl-isothiokyanátu;
x) k podpoře vysrážení vinného kamene přídavek:
- vinanu draselného,
- vinanu vápenatého, v rámci určitých mezních hodnot a za podmínek, jež budou stanoveny;
y) užití síranu měďnatého k odstranění nedostatků v chuti nebo ve vůni vína v rámci určitých mezních hodnot;
za) užití přípravků obsahujících buněčné stěny kvasinek v rámci určitých mezních hodnot;
zb) užití polyvinylpolypyrrolidonu v rámci určitých mezních hodnot za podmínek, jež budou stanoveny;
zc) užití mléčných bakterií ve vinné suspenzi za podmínek, jež budou stanoveny;
zd) přídavek karamelu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách1 za účelem zesílení barvy likérového vína a vína s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením;
ze) přídavek lysozymu v rámci mezních hodnot a za podmínek, jež budou stanoveny.
zf) přídavek dimethylkarbonátu (DMDC) do vína pro zajištění mikrobiologické stálosti v rámci mezních hodnot a za podmínek, jež budou stanoveny;
zg) přídavek kvasinkových mannoproteinů pro zajištění tartarické a bílkovinové stálosti vína.
4.  Enologické postupy a ošetření, které mohou být použity pro produkty jmenované v úvodní větě bodu 3 a výhradně za podmínek, jež budou stanoveny:
a) přídavek kyslíku;
b) ošetření elektrodialýzou, aby se zamezilo vysrážení vinného kamene;
c) užití ureázy ke snížení obsahu močoviny ve víně;
d) zalití kvasničních kalů, matolinového moštu nebo lisovaných cibéb vínem tam, kde se tento postup tradičně používá pro produkci Tokaji Forditŕs a Tokaji màslàs v maďarské oblasti Tokajhegyalja za podmínek, jež budou stanoveny;
e) použití kousků dubového dřeva při přípravě vína a moštu.
______________
1 Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 13.
Pozměňovací návrh 270
PŘÍLOHA V PÍSM. A
1.  Jestliže je to nutné z důvodů povětrnostních podmínek v určitých vinařských zónách Společenství v souladu s přílohou IX, mohou dotčené členské státy povolit zvýšení přirozeného obsahu alkoholu čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu a mladého vína v procesu kvašení a vína z hroznů odrůd uvedených v čl. 18 odst. 1 prvním pododstavci.
1.  Jestliže je to nutné z důvodů povětrnostních podmínek v určitých vinařských zónách Společenství v souladu s přílohou IX, mohou dotčené členské státy povolit zvýšení přirozeného obsahu alkoholu čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu a mladého vína v procesu kvašení a vína z hroznů odrůd uvedených v čl. 18 odst. 1.
2.  Zvýšení minimálního přirozeného obsahu alkoholu se provádí pomocí enologických postupů podle části B a nesmí překročit tyto mezní hodnoty:
2.  Zvýšení minimálního přirozeného obsahu alkoholu se provádí pomocí enologických postupů podle části B a nesmí překročit tyto mezní hodnoty:
a)  2 % ve vinařských zónách A a B v souladu s přílohou IX;
a)  3,5 % ve vinařských zónách A a 2,5% ve vinařských zónách B v souladu s přílohou IX;
b)  1 % ve vinařské zóně C v souladu s přílohou IX.
b)  2 % ve vinařské zóně C, v souladu s přílohou IX.
3.  V letech s mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínkami může být v souladu s postupem podle čl. 104 odst. 1 rozhodnuto, že se mezní hodnoty pro zvýšení obsahu alkoholu podle bodu 2 mohou zvýšit na 3 % objemová ve vinařských zónách A a B v souladu s přílohou IX.
3.  V letech s mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínkami může být v souladu s postupem podle čl. 104 odst. 1 rozhodnuto, že se mezní hodnoty pro zvýšení obsahu alkoholu podle bodu 2 mohou zvýšit na 4,5 % objemová ve vinařských zónách A, 3,5 % objemová ve vinařských zónách B a 3 % objemová ve vinařských zónách C v souladu s přílohou IX.
3a.  Na základě posouzení dopadů na reformu, které Komise uskuteční v roce 2012, by mohla být přijata opatření na postupné snížení mezních hodnot pro zvýšení minimálního obsahu alkoholu, která jsou stanovená v bodech 2 a 3, až na 2 % objemová ve vinařských zónách A a B a 1 % objemové ve vinařských zónách C.
Pozměňovací návrh 271
PŘÍLOHA V PÍSM. B ODST. 1
1.  Zvýšení přirozeného obsahu alkoholu v % objemových podle části A může být provedeno pouze těmito úkony:
1.  Zvýšení přirozeného obsahu alkoholu v % objemových podle části A může být provedeno pouze těmito úkony:
a) v případě čerstvých vinných hroznů, částečně zkvašeného hroznového moštu nebo mladého vína v procesu kvašení přídavkem zahuštěného hroznového moštu či rektifikovaného moštového koncentrátu;
a) v případě čerstvých vinných hroznů, částečně zkvašeného hroznového moštu nebo mladého vína v procesu kvašení přídavkem zahuštěného hroznového moštu či rektifikovaného moštového koncentrátu nebo sacharosy, ve vinařských zónách, kde se tento prostředek tradičně používá;
b) v případě hroznového moštu přídavkem zahuštěného hroznového moštu či rektifikovaného moštového koncentrátu nebo částečným zahuštěním včetně reverzní osmózy;
b) v případě hroznového moštu přídavkem zahuštěného hroznového moštu či rektifikovaného moštového koncentrátu nebo částečným zahuštěním včetně reverzní osmózy nebo sacharosy, ve vinařských zónách, kde se tento prostředek tradičně používá;
c) v případě vína částečným zahuštěním chladem.
c) v případě vína částečným zahuštěním chladem.
1a.  Přídavek sacharosy podle odst. 1 písm. a) a b) může být proveden pouze suchým cukřením a výhradně v těch vinařských oblastech, ve kterých se tradičně provádí v souladu s právní úpravou platnou k 8. květnu 1970, pokud je z důvodů nepříznivých klimatických podmínek tento postup nezbytný pro dosažení minimálního obsahu alkoholu.
Pozměňovací návrh 272
PŘÍLOHA V PÍSM. B ODST. 4 PÍSM. A)
a) ve vinařské zóně A v souladu s přílohou IX na více než 11,5 % objemových;
a) ve vinařské zóně A na více než 12 % objemových;
Pozměňovací návrh 273
PŘÍLOHA V PÍSM. B ODST. 4 PÍSM. B)
b) ve vinařské zóně B v souladu s přílohou IX na více než 12 % objemových;
b) ve vinařské zóně B na více než 12,5 % objemových;
Pozměňovací návrh 274
PŘÍLOHA V PÍSM. B ODST. 4 PÍSM. C)
c) ve vinařské zóně C I a) a C I b) v souladu s přílohou IX na více než 12,5 % objemových;
c) ve vinařské zóně C I a) a C I b) na více než 13 % objemových;
Pozměňovací návrh 275
PŘÍLOHA V PÍSM. B ODST. 4 PÍSM. D)
d) ve vinařské zóně C II v souladu s přílohou IX na více než 13 % objemových a
d) ve vinařské zóně C II na více než 13 % objemových.
Pozměňovací návrh 276
PŘÍLOHA V PÍSM. B ODST. 4 PÍSM. E)
e) ve vinařské zóně C III v souladu s přílohou IX na více než 13,5 % objemových.
e) ve vinařské zóně C III na více než 13,5 % objemových.
Pozměňovací návrh 277
PŘÍLOHA V PÍSM. B ODST. 5 PÍSM. A)
a) u červeného vína zvýšit horní mez celkového obsahu alkoholu produktů uvedených v bodě 4 až na 12 % objemových ve vinařské zóně A a na 12,5 % objemových ve vinařské zóně B v souladu s přílohou IX;
a) zvýšit horní mez celkového obsahu alkoholu produktů uvedených v bodě 4 až na 12 % objemových ve vinařské zóně A a na 12,5 % objemových ve vinařské zóně B v souladu s přílohou IX;
Pozměňovací návrh 278
PŘÍLOHA V PÍSM. B ODST. 5 PÍSM. B)
b) zvýšit celkový obsah alkoholu produktů uvedených v bodě 4 určených k produkci vín s označením původu ve vinařských zónách A a B na mez stanovenou členskými státy.
vypouští se
Pozměňovací návrh 279
PŘÍLOHA VI PÍSM. B ODST. 5
5.  S výhradou rozdílného rozhodnutí Rady v souladu s mezinárodními závazky Společenství nesmějí být čerstvé vinné hrozny, hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt, zahuštěný hroznový mošt, rektifikovaný moštový koncentrát, hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu, hroznová šťáva a zahuštěná hroznová šťáva, které pocházejí ze třetích zemí, na území Společenství zpracovávány na víno ani přidávány do vína.
5.  Čerstvé vinné hrozny, hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt, zahuštěný hroznový mošt, rektifikovaný moštový koncentrát, hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu, hroznová šťáva a zahuštěná hroznová šťáva, které pocházejí ze třetích zemí, nesmějí být na území Společenství zpracovávány na víno ani přidávány do vína.
Pozměňovací návrh 280
PŘÍLOHA VI PÍSM. C
C.  S výhradou rozdílného rozhodnutí Rady v souladu s mezinárodními závazky Společenství je scelování vína pocházejícího z třetích zemí s vínem ze Společenství, jakož i scelování vín pocházejících z jednotlivých třetích zemí na území Společenství zakázáno.
C.  Scelování vína pocházejícího z třetích zemí s vínem ze Společenství, jakož i scelování vín pocházejících z jednotlivých třetích zemí je na území Společenství zakázáno.
Pozměňovací návrh 281
PŘÍLOHA VI PÍSM. D
D.  Vedlejší produkty
vypouští se
1.  Úplné vylisování vinných hroznů se zakazuje. Členské státy s ohledem na místní a technické podmínky rozhodnou o minimálním obsahu alkoholu, který musí být každopádně větší než nula, jenž musí obsahovat matoliny a vinné kaly po vylisování hroznů.
2.  Z vinných kalů a matolin nesmí být vyráběno víno ani jakýkoliv nápoj k přímé lidské spotřebě s výjimkou alkoholu, vínovice nebo matolinového vína.
3.  Lisování vinných kalů a opětovné kvašení matolin za účelem jiným než destilace nebo produkce matolinového vína se zakazuje. Filtrace a odstředění vinných kalů se nepovažují za lisování, pokud získané produkty mají řádnou a uspokojivou obchodní jakost.
4.  Matolinové víno může být - jestliže je jeho výroba povolena daným členským státem - použito jen k destilaci nebo pro vlastní spotřebu vinařovy domácnosti.
5.  Každá fyzická nebo právnická osoba či jejich seskupení disponující vedlejšími produkty, s nimi musí nakládat pod kontrolou a za podmínek, jež budou stanoveny podle čl. 104 odst. 1.
Pozměňovací návrh 282
PŘÍLOHA VII PÍSM. A
a) na hospodářský rok 2008/2009 (rozpočtový rok 2009): 430 milionů EUR
a) na hospodářský rok 2009/2010 (rozpočtový rok 2009): 510 000 000 EUR;
Pozměňovací návrh 283
PŘÍLOHA VII PÍSM. B
b) na hospodářský rok 2009/2010 (rozpočtový rok 2010): 287 milionů EUR
b) na hospodářský rok 2010/2011 (rozpočtový rok 2010): 337 000 000 EUR;
Pozměňovací návrh 284
PŘÍLOHA VII PÍSM. C
c) na hospodářský rok 2010/2011 (rozpočtový rok 2011): 184 milionů EUR
c) na hospodářský rok 2011/2012 (rozpočtový rok 2011): 223 000 000 EUR;
Pozměňovací návrh 285
PŘÍLOHA VII PÍSM. D
d) na hospodářský rok 2011/2012 (rozpočtový rok 2012): 110 milionů EUR
vypouští se
Pozměňovací návrh 286
PŘÍLOHA VII PÍSM. E
e) na hospodářský rok 2012/2013 (rozpočtový rok 2013): 59 milionů EUR
vypouští se
Pozměňovací návrh 287
PŘÍLOHA VIII
Příloha se vypouští

Zrušení nepřímých daních z kapitálových vkladů *
PDF 291kWORD 54k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o návrhu směrnice Rady o nepřímých daních z kapitálových vkladů (přepracované znění) (KOM(2006)0760 – C6-0043/2007 – 2006/0253(CNS))
P6_TA(2007)0611A6-0472/2007

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0760),

-   s ohledem na články 93 a 94 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0043/2007),

-   s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 1. června 2007 zaslaný předsedovi Parlamentu podle článku 80a odst. 4 jednacího řádu,

-   s ohledem na dopis předsedy Komise ze dne 20. září 2007, ve kterém Komise informuje, že nevezme svůj návrh zpět,

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0472/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 7
(7)  Je vhodné, aby maximální sazba daně z kapitálu uplatňovaná členskými státy, které dosud daň z kapitálu ukládají, byla do roku 2008 snížena a aby daň z kapitálu byla zrušena nejpozději do roku 2010.
(7)  Je vhodné, aby maximální sazba daně z kapitálu uplatňovaná členskými státy, které dosud daň z kapitálu ukládají, byla do roku 2010 snížena a aby daň z kapitálu byla zrušena nejpozději do roku 2012.
Pozměňovací návrh 2
Čl. 7 odst. 1
1.  Aniž je dotčen čl. 5 odst.1 písm. a), členský stát, který k 1. lednu 2006 ukládá na kapitálové vklady do kapitálových společností daň, dále jen "daň z kapitálu", ji může ukládat i nadále, a to do 31. prosince 2009, pokud dodržuje články 8 až 14.
1.  Aniž je dotčen čl. 5 odst.1 písm. a), členský stát, který k 1. lednu 2006 ukládá na kapitálové vklady do kapitálových společností daň, dále jen "daň z kapitálu", ji může ukládat i nadále, a to do 31. prosince 2011, pokud dodržuje články 8 až 14.
Pozměňovací návrh 3
Čl. 8 odst. 3
3.  Sazba daně z kapitálu nesmí za žádných okolností převýšit 1 % , a po 31. prosinci 2007 nesmí být vyšší než 0,5 %.
3.  Sazba daně z kapitálu nesmí za žádných okolností převýšit 1 % , a po 31. prosinci 2009 nesmí být vyšší než 0,5 %.
Pozměňovací návrh 4
Čl. 15 odst. 1, pododstavec 1
(1)  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 a 14 nejpozději do 31. prosince 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 a 14 nejpozději do 31. prosince 2009. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
Pozměňovací návrh 5
Čl. 16 odst. 1
Směrnice 69/355/EHS ve znění směrnic uvedených v části A přílohy II se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2007, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy II do vnitrostátních právních předpisů.
Směrnice 69/355/EHS ve znění směrnic uvedených v části A přílohy II se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2010, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy II do vnitrostátních právních předpisů.
Pozměňovací návrh 6
Čl. 17 odst. 2
Články 1, 2, 6, 9 a 11 se použijí ode dne 1. ledna 2007.
Články 1, 2, 6, 9 a 11 se použijí ode dne 1. ledna 2010.
Pozměňovací návrh 7
Příloha I bod 2a (nový)
2a. společnosti podle bulharského práva nazvané:
i) акционерно дружество
ii) командитно дружество с акции
iii) дружество с ограничена отговорност
Pozměňovací návrh 8
Příloha I bod 21a (nový)
21a. společnosti podle rumunského práva nazvané:
i) societăţi în nume colectiv
ii) societăţi în comandită simplă
iii) societăţi pe acţiuni
iv) societăţi în comandită pe acţiuni
v) societăţi cu răspundere limitată

Boj proti terorismu
PDF 236kWORD 105k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o boji proti terorismu
P6_TA(2007)0612B6-0514/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na závěry předsednictví Evropské rady v Bruselu ve dnech 25. a 26. března 2004, zejména prohlášení Evropské rady ze dne 25. března 2004 o boji proti terorismu, které obsahuje doložku solidarity,

-   s ohledem na zprávu panelu na vysoké úrovni nazvanou "Aliance civilizací", která byla dne 13. listopadu 2006 předložena generálnímu tajemníkovi OSN,

-   s ohledem na své usnesení o údajném využívání evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů, jež bylo přijato dne 14. února 2007(1),

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že:

   - teroristická hrozba má nejenom přímý dopad na bezpečnost občanů zemí, jež jsou oběťmi teroristických útoků, ale může také ohrozit bezpečnost kohokoli jiného; z tohoto důvodu je ke splnění bezpečnostních potřeb nutná globální odpověď– poskytnout orgánům činným v trestním řízení nezbytné zdroje a právní rámec při současném plném respektování základních práv a zajištění odpovídajících záruk ochrany údajů,
   - terorismus je společnou hrozbou pro demokracii, právní stát a lidská práva i pro bezpečnost občanů EU, a mělo by se mu proto neústupně vzdorovat, zároveň by však měla být co nejdůsledněji respektována základní práva;
   - podle článků 2 a 6 Smlouvy o EU by Unie měla být prostorem svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v souladu se zásadami, na kterých je vybudována Unie, v níž je chráněna demokracie, právní stát a základní práva, a podle článku 29 této smlouvy si Unie klade za cíl poskytovat svým občanům vysokou úroveň ochrany, především předcházením a potíráním terorismu,
   - EU rozhodně hodlá vyhodnotit dosažené úspěchy, meze a výhledy v evropském úsilí o potírání terorismu po útocích z 11. září 2001, 11. března 2004 a 7. července 2005, a to za situace, kdy terorismus nabyl celosvětového měřítka, a vyžaduje si proto odpověď na stejné úrovni,
   - Unie se zavázala bojovat proti terorismu ve všech jeho podobách, ať již se jeho původ a projevy nacházejí v hranicích nebo mimo hranice Unie, za současné úcty k právnímu řádu a základním právům, a že v boji proti terorismu nesmí existovat oblasti, kde by se základní práva nedodržovala,
   - jakékoli omezování základních práv a svobod za účelem boje proti terorismu musí být časově i rozsahově omezeno, musí vycházet z právních předpisů, musí podléhat plné demokratické a soudní kontrole, musí být nezbytné a musí odpovídat pravidlům demokratické společnosti,
   - terorismus lze vymýtit a hrozbu terorismu lze zmírnit tím, že budeme řešit jeho příčiny,

B.   lituje, že evropské orgány reagovaly na mimořádný tlak po teroristických útocích přijetím opatření, která nebyla důkladně konzultována s Parlamentem a parlamenty členských států a byla v rozporu s právem na spravedlivý proces, na ochranu údajů a na přístup k dokumentům evropských orgánů souvisejícím s bojem proti terorismu, v důsledku čehož byla tato opatření Soudním dvorem Evropských společenství oprávněně zrušena,

C.   bere zvláštní ohled na oběti terorismu a jejich utrpení a rovněž na to, že je nezbytné v první řadě obhajovat jejich práva a přijmout opatření zaměřená na zajištění ochrany a uznání obětem terorismu, přičemž je třeba mít neustále na paměti, že pokud oběti teroristů otevřeně promluví a společnost jim bude naslouchat, teroristé začnou ztrácet půdu pod nohama,

D.  D je znepokojen tím, jak dalekosáhlé důsledky by mělo používání rozsáhlých databází přistěhovalců a žadatelů o azyl na úrovni EU v boji proti terorismu, a zejména tím, že by do databáze Eurodac měla přístup policie a donucovací orgány členských států a rovněž Europol při výkonu povinností souvisejících s prevencí, odhalováním a vyšetřováním teroristických trestných činů a dalších závažných trestných činů, jak se požaduje v závěrech ze zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci z 12 a 13 června 2007,

E.   proto s vědomím toho, že boj proti terorismu je velmi složitou záležitostí, která nyní více než jindy vyžaduje mnohovrstevný a víceoborový přístup, jaký je již plánován na mezinárodní úrovni,

   - ve strategii OSN pro boj proti terorismu přijaté dne 8. září 2006(2) a v Evropské úmluvě Rady Evropy o předcházení terorismu schválené 16. května 2005(3),
   - v dokumentu o protiteroristické strategii Evropské rady z prosince 2005(4), která byla bohužel přijata bez bližší konzultace Parlamentu a parlamentů členských států,
   - a v souboru opatření pro boj proti terorismu, který předložila Komise dne 6. listopadu 2007,

F.  F domnívá se, že každý z aspektů evropské strategie – prevence, ochrana, stíhání, reakce – si zasluhuje plné zapojení Parlamentu a parlamentů členských států, které by měly být prostřednictvím hodnocení, jež provede Komise každé dva roky, v úplném rozsahu a pravidelně informovány o skutečném dopadu účinnosti přijatých opatření, a to včetně dopadu na základní práva, o realizaci původních plánů a nákladech přijatých iniciativ a mělo by jim být umožněno tyto údaje ověřit,

G.   lituje, že existuje značný nedostatek transparentnosti, demokratické kontroly, odpovědnosti a soudního přezkumu, a poznamenává, že orgány a agentury EU, jako je Europol a Eurojust, se nacházejí teprve v počáteční fázi shromažďování informací potřebných pro strukturovanější organizaci své činnosti,

H.   je zděšen tím, že vlády některých členských států a Rada odmítly reagovat na obvinění ze zneužívání pravomoci pod záminkou boje proti terorismu, zvláště pokud jde o mimořádné vydávání osob k trestnímu stíhání CIA a zadržování na tajných místech,

I.   je znepokojen tím, že při vyslýchání osob podezřelých z teroristické činnosti byly použity extrémní metody,

J.   domnívá se, že přeshraniční spolupráce týkající se zpravodajských a bezpečnostních služeb musí podléhat důkladné a systematické kontrole,

K.   je hluboce znepokojen neplánovaným dosahem řady opatření zavedených v rámci boje proti terorismu, jež jsou však v praxi využívány pro nejrůznější účely,

L.   zdůrazňuje, že je nezbytné, aby ve strategii EU boje proti terorismu byla věnována výrazně větší pozornost příčinám terorismu a úloze, jež by v této souvislosti měla hrát EU,

M.   připomínaje, že by Lisabonská smlouva měla umožnit formulovat v jasnějších, jednodušších a srozumitelnějších obrysech úlohu Unie v boji proti terorismu, posílit solidaritu členských států a spojit úsilí Parlamentu a parlamentů členských států ve vyhodnocování strategií souvisejících s prostorem svobody, bezpečnosti a práva, lituje však zároveň, že tyto strategie nebudou podléhat plnohodnotné soudní kontrole na úrovni EU, pokud jde o právní předpisy přijaté před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost,

1.   s potěšením vítá přijetí Lisabonské smlouvy a vyzývá členské státy, aby ji ratifikovaly, a tím učinily závaznou Listinu základních práv Evropské unie, která je nezbytným doplňkem strategie EU boje proti terorismu;

Oblast prevence:

2.   konstatuje, že by EU měla podporovat akce na evropské, vnitrostátní a místní úrovni s cílem zabránit násilné radikalizaci posílením integrace občanů prostřednictvím dialogu kultur a zabraňování sociálnímu vyloučení; domnívá se rovněž, že je třeba bojovat proti násilné radikalizaci, včetně podněcování k násilným činům;

3.   žádá, aby bylo v celé Evropě konečně zakázáno ospravedlňování terorismu v jakékoliv podobě;

4.   domnívá se rovněž, že důležitým prvkem v předcházení terorismu je politika rozvojové pomoci EU a členských států, která rovněž slouží jako bezpečnostní politika; vhodnými způsoby, jak občanům ukázat jejich možnosti a omezit šíření fundamentalistických ideologií, jsou podpora občanské společnosti a napomáhání sociálnímu smíru a prosperitě; proto se domnívá, že v rámci politiky rozvojové pomoci by měl být kladen mnohem větší důraz než doposud na rozvoj systémů vzdělávání, zdravotnictví a sociálního zabezpečení v zemích, na něž se často hledí jako na původce teroristické činnosti;

5.   v této souvislosti se domnívá, že by EU měla podporovat osvědčené postupy a zasazovat se o jejich rozšíření v rámci EU, a poznamenává, že Parlament na tomto poli brzy přijde s vlastními návrhy při zohlednění příspěvků Rady a Komise;

6.   domnívá se, že případy jako zamítnutí nejvyššího soudu USA zabývat se odvoláním ve věci mučení Khalida Al-Masrího utvrzují zvláště muslimské menšiny v EU v tom, že opatření zaměřená na boj proti terorismu uplatňují dvojí normy; vyzývá proto EU, aby se důrazněji zasazovala za právní stát ve svém rámci i v mezinárodním kontextu, zejména prostřednictvím ochrany svých občanů při soudním stíhání ve třetích zemích, kdy jsou neúměrně zainteresováni občané muslimského původu;

7.   domnívá se, že předpokladem předcházení terorismu je zahraniční politika EU, která bude podporovat demokracii, právní stát a dodržování lidských práv, a to v sousedních zemích EU i v zemích vzdálenějších;

8.   žádá Komisi a Radu, aby na evropské a mezinárodní úrovni zahájily iniciativu pro přemístění vězňů ze třetích zemí držených na základně Guantánamo, kteří nemohou být navráceni do zemí svého původu, neboť jim tam hrozí pronásledování či mučení;

9.   znovu zdůrazňuje význam policejní a soudní spolupráce na úrovni EU, zejména pokud jde o výměnu informací a analýz, a vyzývá členské státy, aby posílily svou spolupráci v rámci koordinace a podpory činnosti Europolu;

10.   žádá, aby byla posílena úloha Europolu a zdůrazňuje, že Europol potřebuje v boji proti terorismu vlastní kompetence při pátrání; dále v této souvislosti žádá, aby Europol vytvořil vlastní pracovní skupinu pro boj proti terorismu, jejímiž členy budou národní experti;

11.   domnívá se, že pro zvýšení účinnosti boje proti terorismu EU by měla Komise a členské státy vytvořit stálou síť pro výměnu informací mezi protiteroristickými centry EU;

12.   opakovaně zdůrazňuje význam sdílení zpravodajských informací, a to jak na úrovni EU, tak mezi zpravodajskými službami členských států, a připomíná, že je zapotřebí sjednotit pravidla na úrovni EU za účelem zajištění nezbytné demokratické a parlamentní kontroly a dohledu;

Oblast ochrany:

13.   konstatuje, že za účelem ochrany občanů, základních práv, lidských práv, demokracie a infrastruktury a snížení naší zranitelnosti vůči útokům, mimo jiné zvýšením bezpečnosti hranic, dopravy a kritické infrastruktury, je důležité, aby EU:

  a) vybudovala ve spolupráci s členskými státy v  měřítku celé EU
   - nepřetržitě činný systém výstrahy a odhalení vycházející rovněž z vnitrostátních systémů ochrany, který by byl určen pro krizové situace způsobené vyšší mocí nebo člověkem,
   - plán kritické a strategické infrastruktury a sítě, při zohlednění budoucí směrnice Rady o určování a označování evropské kritické infrastruktury a posouzení potřeby zvýšit její ochranu,
   - funkční mechanismy solidarity mezi členskými státy, které by umožnily bezprostřední přístup k nedostatkovým zdrojům vyskytujícím se na vnitrostátní úrovni ("kapitál" ve formě očkovacích látek nebo vyspělých technologií),
   b) učinila databáze SIS II a VIS plně funkčními, včetně opatření týkajících se přístupu donucovacích orgánů; zdůrazňuje, že účelem těchto databází není vymáhání primárního práva a že přístup za účelem vymáhání práva byl proto omezen jen na zvláštní případy, kdy to je pro demokratickou společnost nezbytné a přiměřené; domnívá se, že rozsáhlé shromažďování osobních údajů a jejich zpracování s cílem vytvořit profily prostřednictvím technik získávání údajů, jak stanoví nedávný návrh směrnice o systému jmenné evidence cestujících v EU, není na úrovni EU povolené;
   c) prostřednictvím členských států lépe koordinovala práci svých zpravodajských služeb s cílem zajistit, aby byly neprodleně odstraněny stávající překážky pro výměnu informací, jako například nedostatečná důvěra, neboť jednotlivé "informační ostrůvky" a blokování informací vnitrostátními zpravodajskými službami jsou v rozporu s přístupem Společenství k boji proti terorismu;
   d) racionalizovala své právní předpisy týkající se boje proti terorismu a zlepšila jejich srozumitelnost, transparentnost a použitelnost;

14.   zdůrazňuje, že by jakékoli sledování internetu s cílem zabránit teroristickým útokům nemělo za žádných okolností znamenat omezení svobody projevu, pokud účelem takového projevu není podněcování k teroristickému činu a jako takový nemůže k teroristickému činu racionálně vést;

15.   připomíná Radě sliby, které dala Parlamentu, a vyzývá ji, aby dříve, než zavede jakákoli další opatření týkající se boje proti terorismu, s konečnou platností přijala rámcové rozhodnutí o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, a zajistila tak náležitou úroveň ochrany těchto údajů, a rámcové rozhodnutí o určitých procesních právech v trestním řízení v EU;

16.   připomíná, že hlavním účelem systému Eurodac jakožto databáze prvního pilíře je usnadnit uplatňování nařízení Dublin II s cílem určit členský stát příslušný k posouzení žádosti o azyl a že jakýkoli návrh na přeměnu tohoto systému na bezpečnostní opatření a nástroj trestního vyšetřování by jen stěží mohl být v souladu s právními předpisy EU a mezinárodními právními předpisy;

17.   se znepokojením poukazuje na to, že přístup donucovacích orgánů a Europolu k databázi Eurodac by mohl vést ke stigmatizaci, diskriminaci a případně i ohrožení žadatelů o azyl;

18.   vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby do června 2008 uspořádal ve spolupráci s národními parlamenty slyšení o navrhovaných a přijatých opatřeních v rámci boje proti terorismu na úrovni EU a o uplatňování a účinnosti těchto opatření;

19.   domnívá se, že jakákoli forma "profilování" v oblasti protiteroristických opatření je nepřijatelná; považuje za nepřijatelnou realizaci systému jmenné evidence cestujících (PNR) v EU, pokud nebudou důkladně vyhodnoceny dohody PNR mezi EU a USA a mezi EU a Kanadou, a to především z hlediska toho, nakolik zabraňují ohrožení a zvyšují bezpečnost, a rovněž z hlediska dopadu na soukromí a občanské svobody;

20.   vyjadřuje obavy, že přístup donucovacích orgánů a Europolu k databázi Eurodac by mohl snížit účinnost základní funkce této databáze;

Oblast stíhání:

21.   naléhavě žádá členské státy, aby dále neváhaly a posílily policejní a soudní spolupráci v boji proti terorismu na úrovni EU; požaduje, aby mu byly neprodleně předloženy informace o účinnosti stávající spolupráce a o tom, jaké výsledky přinesl mechanismus vzájemného vyhodnocování mezi členskými státy a orgány EU;

22.   zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit spolupráci a operativní úlohu Eurojustu a Europolu jakožto základních nástrojů skutečné a účinné spolupráce v trestním stíhání na úrovni EU; zároveň připomíná, že je zapotřebí zajistit na úrovni EU plnou demokratickou kontrolu;

23.   opakovaně zdůrazňuje naléhavou potřebu přijmout rámcové rozhodnutí o ochraně údajů ve třetím pilíři, které zajistí občanům EU vysokou míru ochrany, jež dosud na úrovni EU chybí;

24.   proto žádá

   a) Komisi, aby Parlamentu do konce roku předložila odpovědi na otázky uvedené v dotaznících o provádění legislativních opatření, zejména rámcového rozhodnutí o terorismu a evropském zatýkacím rozkazu a směrnice o uchovávání údajů, v boji proti terorismu v členských státech a o dopadech na lidská práva a rozdílech v jejich provádění v členských státech, zároveň s posouzením a případnými návrhy ohledně možných způsobů, jak zajistit lepší uplatňování a použití platných právních předpisů týkajících se boje proti terorismu;
   b) Komisi, aby informovala Parlament o tom, zda členské státy provedly veškerá platná opatření týkající se boje proti terorismu, a pokud tomu tak není, aby Parlamentu sdělila, které země jsou v prodlení a z jakého důvodu;
   c) Komisi, aby komplexně posoudila důsledky právních předpisů týkajících se boje proti terorismu prostřednictvím hodnocení účinnosti právních předpisů a zjištění pozitivních a negativních dopadů těchto právních předpisů, a to z hlediska bezpečnosti i občanských práv;
   d) Komisi, aby informovala Parlament o tom, zda veškeré právní předpisy, které omezují občanská práva, umožňují občanům, aby opravovali své údaje, zpochybňovali skutečnosti námitky a podávat stížnosti na přiměřenost opatření;
   e) protiteroristického koordinátora, aby Parlamentu do června 2008 předložil zprávu o efektivitě opatření členských států, Europolu a Eurojustu; domnívá se rovněž, že je nezbytně nutné prověřit, jaký druh opatření nejlépe vyhovuje spolupráci mezi omezeným počtem členských států a jaká opatření mají být přijata všemi členskými státy v souladu s principem solidarity;
   f) Radu, aby jednala v souladu s doporučením Parlamentu ohledně programu CIA týkajícího se vydávání osob k trestnímu stíhání;
   g) Komisi a Radu, aby vypracovaly Parlamentem opakovaně požadovaný přehled společností, jimž třetí země (zejména USA) uložily, aby příslušným orgánům poskytovaly údaje o svých zákaznících;

25.   žádá Radu a Komisi, aby spolupracovaly při vytváření efektivního vyhodnocovacího mechanismu pro sledování účinnosti celoevropských a vnitrostátních opatření v této oblasti prostřednictvím postupného definování neutrálních ukazatelů vývoje teroristického ohrožení EU (např. statistiky o počtu provedených vyšetřování a soudních řízení, rozbor možných regionálních krizí, doklady o úspěšné/neúspěšné spolupráci atd.), což by Parlamentu a parlamentům členských států poskytlo jasnější představu alespoň o účinnosti a slabých či silných stránkách veřejných strategií aplikovaných v této oblasti;

26.   navrhuje, aby členské státy soustředily své zdroje v oblasti policejní spolupráce a namísto dosud upřednostňovaného technického přístupu zdůraznily význam spolupráce jednotlivců i týmů; domnívá se, že v této souvislosti je zapotřebí výrazněji podpořit výměny mezi vnitrostátními záchrannými službami a odstraňovat překážky, např., a to především, zmenšovat jazykovou bariéru prostřednictvím jazykových kurzů; domnívá se rovněž, že opatření týkající se odborné přípravy policie by měla být přizpůsobena skutečnému stavu evropské společnosti tak, aby v jejím rámci v budoucnu probíhala například výuka o všech různých kulturách tvořících evropskou realitu;

27.   bere na vědomí, že Komise přijala nová opatření týkající se zejména změny rámcového rozhodnutí o terorismu a návrhu systému jmenné evidence cestujících v EU; vyjadřuje odhodlání posoudit tato opatření a opětovně vyjadřuje své obavy ohledně návrhu systému jmenné evidence cestujících v EU, zejména pokud jde o nezbytnost a přiměřenost navrženého způsobu vyhodnocování údajů, který lze považovat za základ uvedeného systému;

28.   vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily účinnější využívání stávajících mechanismů přeshraniční spolupráce členských států, jako je například evropský zatýkací rozkaz;

29.   připomíná Komisi, že je nezbytné tvořit politiku založenou na důkazech; vyzývá proto Komisi k zajištění toho, aby byly veškeré budoucí návrhy opatření pro boj proti terorismu doplněny důkladným posouzením dopadů nebo vyhodnocením, které prokáže nezbytnost a užitečnost navrhovaných opatření;

30.   připomíná důležitost spolupráce se třetími zeměmi v předcházení terorismu a boji proti němu a podtrhuje, že významným partnerem na tomto poli jsou USA; domnívá se, že by měl být mezi EU a USA stanoven společný právní rámec policejní a soudní spolupráce se zvláštním důrazem na ochranu základních práv, zejména osobních údajů, prostřednictvím mezinárodní dohody a při zajištění příslušné demokratické a parlamentní kontroly na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU;

31.   je znepokojen nekonsistentním přístupem členských států v oblasti právních předpisů týkajících se boje proti terorismu, v nichž je často přání vyslat politický signál upřednostněno před skutečným a odpovědným posouzením hranic možného a užitečného včetně častého nedostatečného zohledňování zásady právního státu, jako je zásada přiměřenosti a presumpce neviny;

Oblast reakce:

32.   považuje za zcela nezbytné, aby členské státy v případě teroristického útoku projevily solidaritu prostřednictvím pomoci zaměřené na minimalizování následků teroristického útoku a určené především členským státům EU, které nedisponují dostatečnými lidskými, finančními a technologickými zdroji, díky nimž by mohly úspěšně zvládnout situaci, koordinovat následný postup a podat obětem pomocnou ruku;

33.   připomíná důležitost sjednocení veškerých demokratických sil v boji proti terorismu;

34.   domnívá se, že v reakci na teroristické útoky je naprosto nevyhnutelné, aby byly zavedeny nezbytné, účinné a přiměřené nástroje pro podporu boje proti terorismu na obecné úrovni, a za stejně významnou považuje ochranu všech aspektů právního státu, občanských práv, soudní a právní ochranu podezřelých osob a demokratický dohled a kontrolu, pokud jde o veškeré nově zaváděné právní předpisy na úrovni EU i ve vztazích se třetími zeměmi;

35.   naléhá na Komisi, aby předložila návrh na zajištění parlamentní kontroly nad společnou a koordinovanou zpravodajskou činností na úrovni EU;

Kořeny terorismu:

36.   vyzývá Radu a Komisi, aby vypracovaly akční plán pro šíření demokracie ve světě a posílení hospodářské a politické spolupráce s islámskými zeměmi prostřednictvím

   a) podpory demokratických hnutí,
   b) podpory studentských výměn a jiných druhů vzdělávání,
   c) financování mediálních stanic, které šíří demokratické myšlenky a odhalují teroristickou činnost a všechny, kdo ji podporují;

37.   vyzývá Komisi, aby stanovila opatření zaměřená na zajištění ochrany a pomoci pro oběti teroristických činů, mimo jiné podporou výměny osvědčených postupů a jednotným souborem záruk na úrovni EU; Nutnost intenzivnější a účinnější meziparlamentní spolupráce za účelem definování nové strategie v boji proti terorismu;

Potřeba silnější a účinnější meziparlamentní spolupráce na nové protiteroristické strategii

38.   domnívá se, že ihned po podpisu Lisabonské smlouvy by Parlament a parlamenty členských států měly zahájit společné vyhodnocování evropské protiteroristické strategie za účelem přípravy nové podoby "dialogu na vysoké úrovni" o těchto tématech při zapojení zástupců občanů na úrovni EU i vnitrostátní úrovni;

Spolupráce s Komisí a Radou

39.   domnívá se, při zohlednění skutečnosti, že v roce 2009 by měla vstoupit v platnost Lisabonská smlouva a že již v roce 2008 by evropské orgány měly vytvořit příslušné podmínky pro její vstup v platnost, že o návrzích podléhajících postupu spolurozhodování, a které nebudou schváleny před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, by se mělo rozhodovat stejně, jako kdyby byl postup spolurozhodování již v platnosti;

40.   bere na vědomí nový soubor návrhů protiteroristických právních předpisů, jehož součástí je rámcové rozhodnutí Rady o jmenné evidenci cestujících za účelem vymáhání práva, směrnici o výbušninách a hodnotící zprávu o provedení rámcového rozhodnutí o boji proti terorismu; hodlá tyto návrhy posoudit na základě argumentace podložené důkazy;

41.   domnívá se, že protiteroristický koordinátor EU by měl hrát v přístupu Společenství významnou úlohu a přeje si vyjasnit jeho povinnosti a struktury odpovědnosti;

42.   očekává, že strategie politiky boje proti terorismu EU,která bude vytvořena ve spolupráci s Parlamentem, bude nejenže rozvíjet integrovaný přístup a hlavní téma, ale především stanoví jednoznačná krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá opatření;

o
o   o

43.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě Evropy a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 287, 29.11.2007, s. 309.
(2) Viz. http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.html
(3) Viz. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=196&CM=2&DF=&CL=ENG (tuto úmluvu již ratifikovalo Bulharsko, Dánsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko).
(4) Viz http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14469-re04.en05.pdf


Legislativní a pracovní plán Komise pro rok 2008
PDF 227kWORD 86k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o legislativním a pracovním programu Komise na rok 2008
P6_TA(2007)0613RC-B6-0500/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise týkající se jejího legislativního a pracovního programu na rok 2008 (KOM(2007)0640),

-   s ohledem na příspěvky parlamentních výborů, které byly Komisi předloženy Konferencí předsedů,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že roční legislativní a pracovní program představuje důležitý nástroj, který Evropské unii umožňuje soustředit se na plnění svých klíčových strategických cílů, jako jsou podpora prosperity, solidarity, bezpečnosti, svobody a silnější postavení Evropy ve světě; vzhledem k tomu, že Komise bude posuzována podle výsledků dosažených v těchto oblastech,

B.   vzhledem k tomu, že v roce 2008 bude zásadní, aby Lisabonská smlouva byla ratifikována tak, aby mohla vstoupit v platnost před volbami do Parlamentu,

C.   vzhledem k tomu, že by pro politické priority měly být k dispozici odpovídající finanční zdroje,

Obecné poznámky

1.   vítá cílenou strukturu pracovního programu Komise na rok 2008 a úsilí Komise i nadále zlepšovat politický obsah ročního programu; v této souvislosti požaduje, aby do něj byl v budoucnu zařazen orientační harmonogram iniciativ Komise;

2.   podporuje skutečnost, že v ročním programu je zásadní význam přiznán růstu a pracovním příležitostem, udržitelnému rozvoji, změně klimatu, energetice, migraci a že je kladen důraz na lepší tvorbu právních předpisů, správné provádění a rovněž na posílení úlohy Evropy jako světového partnera; žádá nicméně Komisi, aby byla ambicióznější ve svých iniciativách zaměřených na zajištění základních práv, svobody, spravedlnosti a sociálního začlenění;

3.   opětovně vyzdvihuje význam aktivního provádění Lisabonské strategie a zdůrazňuje vzájemnou propojenost pokroku v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti životního prostředí při vytváření dynamického a inovačního hospodářství; vyzývá proto Komisi, aby se zapojila do plnění vyváženého lisabonského programu Společenství na období 2008–2010 zaměřeného na dosahování výsledků;

4.   vítá závazek Komise podpořit ratifikaci Lisabonské smlouvy; je přesvědčen, že cíle a reformy zakotvené v uvedené smlouvě jsou zásadní pro řádné fungování a budoucí rozvoj Unie, která se díky nim stane demokratičtější a přiblíží se občanům;

5.   vyzývá Komisi a Radu, aby pracovaly na nové kultuře subsidiarity spolu s Evropským parlamentem a s parlamenty členských států ve světle nových nástrojů, jež nabízí Lisabonská smlouva např. vnitrostátním parlamentům,;

Růst a zaměstnanost

6.   opakovaně žádá, aby se do evropské agendy promítla provázanost mezi prosperitou a solidaritou;

7.   vyzývá Komisi, aby v návaznosti na svůj přezkum vnitřního trhu zvýšila úsilí směřující k rozšíření a prohloubení vnitřního trhu jako trhu, který je silný, inovační a konkurenceschopný; trvá na tom, že vnitřní trh by měl být budován na základě spravedlivé hospodářské soutěže, sociální soudržnosti a vysoké úrovně ochrany spotřebitelů;

8.   vyzývá Komisi, aby kladla zvláštní důraz na včasné a koherentní provedení směrnice o službách a aby především zavedla účinná jednotná kontaktní místa na podporu přístupu k vnitřnímu trhu; naléhavě požaduje zlepšení účinnosti pravidel pro veřejné zakázky;

9.   zdůrazňuje význam zlepšení dohledu nad trhem pro lepší ochranu spotřebitelů, zejména vytvoření vysoké věrohodnosti označování CE a boje proti padělkům; povzbuzuje Komisi, aby nadále zaručovala práva spotřebitelů z hlediska bezpečnosti výrobků, se zvláštním zaměřením na bezpečnost hraček; naléhavě žádá Komisi, aby vyjasnila právně nejisté oblasti v odvětvích, jako jsou on-line aukce; zdůrazňuje potřebu revize spotřebitelského acquis, která by vedla ke koherentnějšímu právnímu rámci; podporuje koordinovaný přístup Komise v rámci právě probíhající práce na společném referenčním rámci pro koherentnější evropské smluvní právo;

10.   doporučuje ve spolupráci s členskými státy, podnikatelským společenstvím a spotřebiteli velmi pečlivě přezkoumat možnosti posílení rychlého, účinného a spravedlivého řešení konfliktů mezi podniky a spotřebiteli, neboť snadnější přístup k soudům je pro ochranu spotřebitelů v globalizovaném prostředí zásadní; zdůrazňuje však, že tento proces by neměl vést k vytváření nových překážek volného pohybu na mezinárodním trhu;

11.   naléhavě žádá Komisi, aby neobětovala sociální rozměr Lisabonské strategie tím, že jej bude pokládat za handicap pro konkurenceschopnost, žádá však Komisi, aby respektovala rovnováhu mezi různými pilíři této strategie; domnívá se, že náležité investice do znalostí vytvářejí více prosperující hospodářství, které by mohlo bojovat proti takovým problémům, jako je chudoba, sociální vyloučení a nezaměstnanost, a které by mohlo zajistit lepší ochranu pracovníků;

12.   vyzývá Komisi, aby v rámci zprávy o sociální realitě označila iniciativy pro hospodářské a sociální řízení; vítá brzkou navrhovanou revizi směrnice o zřízení evropských rad zaměstnanců, která by vedla k vyjasnění týkajícímu se informování zaměstnanců, projednání se zaměstnanci a jejich účasti, vyzývá však důrazně Komisi, aby předem konzultovala sociální partnery; žádá opatření na podporu lepší rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem a zdraví a bezpečnosti všech pracovníků;

13.   rozhodně vítá sdělení Komise o legislativním návrhu o evropských soukromých společnostech a žádá, aby byl tento návrh předložen již na počátku roku 2008, a byly tak podpořeny malé a střední podniky; vyslovuje politování nad tím, že Komise nemá v úmyslu pokračovat v legislativním návrhu čtrnácté směrnice v oblasti práva společností (převod sídla) a zároveň zdůrazňuje, že by tato dlouho očekávaná směrnice vyplnila mezeru na vnitřním trhu pro společnosti;

14.   zdůrazňuje, že je zapotřebí přiměřená úroveň ochrany práv duševního vlastnictví, a podporuje iniciativu směřující k dostupnému, bezpečnému a účinnému patentovému systému, který by povzbuzoval investice a výzkum; vyzývá všechny tři orgány ke společné práci na dosažení politického konsensu ohledně skutečného vylepšení patentového systému; připomíná, že padělání výrobků, např. padělání léků, je závažným a naléhavým problémem evropského zájmu;

15.   vyslovuje politování nad tím, že Komise nezamýšlí navrhnout iniciativu týkající se vytvoření společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob, což by završilo dosažení vnitřního trhu se spravedlivou hospodářskou soutěží, neboť by to vedlo k větší transparentnosti a umožnilo společnostem fungovat podle stejných pravidel doma i v zahraničí, zvýšit přeshraniční obchod a hospodářskou soutěž mezi členskými státy, pokud jde o získávání investic; současně zdůrazňuje odpovědnost členských států za stanovení daňových sazeb pro právnické osoby;

16.   žádá Komisi, aby předložila návrhy, které by účinně zlepšily evropský finanční dohled včetně dohledu nad hedžovými fondy a ratingovými agenturami; připomíná závažné důsledky krize v oblasti hypoték pro vypůjčovatele s nízkou bonitou v USA pro evropské finanční trhy; očekává, že Komise uskuteční podrobnou analýzu původu a důsledků této krize, včetně hodnocení rizik pro evropské trhy; požaduje hodnocení současného systému a nástrojů finančního dohledu v Evropě a trvá na podrobné konzultaci s Parlamentem, jež povede k jasným doporučením, jak zlepšit stabilitu finančního systému a jeho schopnost poskytovat bezpečné dlouhodobé financování evropských podniků;

17.   vnímá revizi "telekomunikačního balíčku" jako klíčovou prioritu pro nadcházející rok;

18.   vítá závazek Komise k vytvoření liberalizovaného a integrovaného vnitřního trhu s energií; zastává také názor, že je třeba rozlišovat mezi vývojem na trhu s elektrickou energií a trhu s plynem;

Udržitelná Evropa

19.   vítá ambiciózní návrhy Komise v oblasti klimatických změn a vyzývá ji ke splnění těchto návrhů v plném rozsahu; žádá Komisi, aby dosáhla výraznějších synergií mezi zaměstnaností a průmyslovým rozvojem na jedné straně a rozvojem a využitím čistých technologií na straně druhé, neboť zde existuje silná komplementarita, která je potenciálním zdrojem větší konkurenceschopnosti;

20.  20 požaduje souhrnný legislativní rámec pro podporu a využívání obnovitelné energie v EU, včetně závazných cílů, které obchodní sféře poskytnou dlouhodobou stabilitu potřebnou k tomu, aby mohla činit racionální investiční rozhodnutí v odvětví obnovitelné energie, a Evropská unie se tak vydala cestou, která povede k čistější, bezpečnější a konkurenceschopnější energetické budoucnosti;

21.   poukazuje na to, že součástí pracovního programu nejsou opatření Komise uvedená v akčním plánu energetické účinnosti a v akčním plánu pro využití biomasy, a poukazuje na značné prodlevy v provádění kroků, které slíbila; vyzývá Komisi, aby oba akční plány plně zohlednila, a pomohla tak EU naplnit cíle v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti; zdůrazňuje, že v tomto ohledu mohou významně přispět udržitelná biopaliva;

22.   vítá závazek Komise dosáhnout politické dohody o "sdílení zátěže", čehož je zapotřebí, má-li být splněn cíl snížit do roku 2020 skleníkové plyny v porovnání s rokem 1990 o 20 %; rozhodně podporuje zvýšené úsilí EU a členských států a regionů o podporu zdrojů energie bez emisí CO2;

23.   vítá plán Komise zveřejnit "balíček předpisů o dopravě šetrnější k životnímu prostředí" a vede v patrnosti, že zajištění udržitelné mobility v EU nesmí být v rozporu s bojem proti změně klimatu;

24.   podporuje dvě prioritní iniciativy týkající se námořní a letecké dopravy; připomíná, že zjednodušení administrativy u pobřežní plavby je základní podmínkou pro skutečný rozvoj tohoto druhu dopravy, který představuje základní prvek pro vytvoření integrovaného, soudržného a udržitelného dopravního systému; s potěšením bere na vědomí různé návrhy zaměřené na prosazování lepší účinnosti řízení letecké dopravy, která povede k významnému snížení nákladů, zpoždění a emisí skleníkových plynů;

25.   vítá iniciativy Komise v oblasti veřejného zdraví, zejména plánovaný legislativní návrh o kvalitě a bezpečnosti dárcovství a transplantace orgánů a navrhované doporučení Rady o nákazách spojených se zdravotní péčí, které je součástí "zdravotnického balíčku", jejichž cílem je zajistit nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti pacientů a kvalitu péče; žádá Komisi, aby přispěla k posílení bezpečnosti pacientů, jejich informovanosti, práv a ochrany a aby se zabývala faktory vzácných chorob;

26.   vyzývá Komisi, aby zintenzívnila své úsilí o vypracování soudržné politiky týkající se rychlé zdravotnické pomoci, osob se zdravotním postižením nebo chronickými chorobami a informovanosti pacientů; vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost problematice připravenosti na pandemie;

27.   vítá sdělení Komise o kontrole stavu společné zemědělské politiky (SZP), zejména s ohledem na důležitost konkurenčního a ekologicky udržitelného zemědělství a zamezení vylidňování venkova a zajištění přístupu spotřebitelů k dodávkám potravin, zdůrazňuje však, že konkrétní povaha legislativních návrhů by neměla být vymezována, dokud Parlament, Komise a Rada neuzavřou důkladnou diskusi o původním sdělení Komise, jenž se kontrolou stavu SZP zabývá;

28.   vyzývá Komisi, aby zpracovala konkrétní návrhy týkající se dopadů modelu maximálního udržitelného výnosu a stanovila pro tento model podrobná pravidla, aby předložila konkrétní legislativní návrhy k programu ekoznaček a aby co nejdříve vypracovala návrh na zjednodušení nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a na přepracování a posílení kontrolního rámce společné politiky v oblasti rybolovu;

29.   rozhodně podporuje iniciativu Komise předložit zelenou knihu o evropské územní soudržnosti, jak požaduje Parlament; domnívá se, že koncepce územní soudržnosti, kterou nedávno podpořila Lisabonská smlouva, bude pro vývoj této politiky Společenství zásadní;

30.   zdůrazňuje nezbytnost strategie EU pro oblast kolem Baltského moře a vyzývá Komisi, aby v průběhu roku 2008 takovou strategii předložila;

Integrovaný přístup k přistěhovalectví

31.   je přesvědčen, že společná přistěhovalecká, vízová a azylová politika a účinná hospodářská, sociální a politická integrace přistěhovalců na základě společných zásad jsou dvěma stranami jedné mince a klíčovou výzvou, přičemž je zapotřebí plně respektovat rozdělení odpovědností mezi členskými státy a EU, zejména s ohledem na integraci;

32.   vyzývá Komisi, aby posílila opatření v boji proti obchodování s lidmi a nezákonnému přistěhovalectví a aby prověřila zejména provádění akčního plánu Rady z roku 2005 v této oblasti; očekává, že v roce 2008 od Komise obdrží hodnocení provádění směrnice o volném pohybu, a žádá další opatření, která zajistí plné uplatňování tohoto práva v EU;

33.   vítá obnovený závazek Komise týkající se společné přistěhovalecké politiky, společných nástrojů pro ochranu vnějších hranic a společné azylové politiky; vyzývá Komisi, aby dále zdokonalila vzdělávací a integrační politiku s cílem vytvořit jednoznačný a bezpečný rámec pro ekonomické přistěhovalce, především kvalifikované pracovníky, který vyjasní jejich práva a povinnosti;

34.   domnívá se, že počínaje 1. lednem 2009 Lisabonská smlouva výrazným způsobem změní institucionální rámec týkající se oblasti svobody, bezpečnosti a práva, a připomíná, že rok 2008 bude velmi důležitý pro provádění schengenského acquis a jeho rozšíření na nové členské státy; zdůrazňuje, že musí být přijata přísná opatření, aby bylo zajištěno bezproblémové fungování systému a integrita vnějších hranic EU; a vyzývá Komisi, aby tato opatření navrhovala v úzké spolupráci s Evropským parlamentem a parlamenty členských států;

35.   konstatuje, že pracovní program nezmiňuje budoucnost systému jmenné evidence cestujících v EU, a vyzývá k intenzivnější operační spolupráci na evropské úrovni v boji proti terorismu a v příslušných případech k většímu zapojení Parlamentu; zdůrazňuje, že účinné a vykonatelné nástroje na ochranu údajů by neměly být vnímány jako překážky v boji proti terorismu nebo jakýmkoli případům radikalizace, nýbrž jako nepostradatelné, důvěru posilující mechanismy v oblasti výměny informací mezi donucovacími orgány;

Občan na prvním místě

36.   zastává názor, že by Komise měla i nadále zaměřovat pozornost občanů na význam kulturní rozmanitosti, a tedy i na dialog mezi kulturami v rozšířené Unii; domnívá se, že mezikulturní dialog by měl být podporován i za hranicemi Evropy a měl by se stát mostem, který může napomáhat vzájemnému porozumění, a pomáhat tak předcházet sociálním a lidským konfliktům nebo tyto konflikty řešit;

37.   konstatuje, že v rámci priorit Komise na rok 2008 je zdůrazněn potenciální význam celoživotního učení pro zvýšení zaměstnanosti a rozvoj znalostní společnosti v souladu s lisabonskými cíli; vyjadřuje politování, že tato skutečnost nemá podobu žádného konkrétního návrhu; domnívá se, že při používání internetu a nových technologií by nezletilé osoby měly být chráněny před konkrétním obsahem některých programů zvláštními, vhodnými filtračními systémy;

38.   doporučuje vytvoření evropské jednotky, která by byla schopna okamžité reakce v mimořádných situacích, jak je navrženo v Barnierově zprávě; žádá Komisi, aby za tímto účelem připravila konkrétní návrh;

39.   zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byla posílena práva cestujících, zejména těch, kteří cestují dálkovými autobusy;

40.   očekává návrh směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení mimo zaměstnání, který Komise předloží, a dokončí tak právní rámec pro ochranu proti diskriminaci, a zdůrazňuje, že je nutné respektovat pravomoci členských států v této oblasti;

Evropa jako světový partner

41.   domnívá se, že je nezbytné chápat úlohu EU v podpoře dodržování lidských práv, demokracie a řádné správy věcí veřejných jako nedílnou součást všech jejích politik a programů;

42.   vítá skutečnost, že pracovní program Komise zdůrazňuje nutnost pokračovat v procesu rozšiřování a považuje západní Balkán za prioritní oblast;

43.   bere na vědomí záměr Komise věnovat zvýšenou pozornost budoucnosti Kosova a očekává, že v závislosti na vývoji situace předloží další hodnocení a návrhy ohledně pomoci Kosovu ze strany EU;

44.   domnívá se, že černomořská synergie je důležitým prvním krokem k vypracování komplexní strategie pro tuto oblast, a vyzývá Komisi, aby připravila další konkrétní návrhy, včetně akčního plánu s konkrétními cíli a měřítky, které posílí spolupráci mezi EU a černomořskými státy;

45.   domnívá se, že transatlantická vazba je zásadní jak pro prosazování sdílených hodnot, tak pro obranu společných zájmů;

46.   v souvislosti s Blízkým východem zastává názor, že by EU kromě poskytování finančních prostředků pro účely ekonomického přežití a obnovy, zejména v Libanonu a Palestině, měla i nadále vyvíjet politické iniciativy s cílem posílit svou aktivní diplomatickou úlohu v oblasti;

47.   věří, že je třeba učinit další kroky směrem ke společné vnější energetické politice, aby byl pro všechny členské státy zajištěn přístup k udržitelným, bezpečným a konkurenceschopným dodávkám energie, a žádá Komisi, aby zaujala jednoznačný a konstruktivní přístup v rozhovorech s Ruskem;

48.   vyzývá Komisi, aby posílila meziregionální strategické partnerství mezi Evropskou unií, Latinskou Amerikou a karibskou oblastí, a vítá začlenění strategie EU–Afrika mezi priority Komise a zdůrazňuje nutnost zapojení parlamentů a občanské společnosti;

49.   zdůrazňuje potřebu soudržnosti rozvojové politiky EU; podtrhuje, že otázky rozvoje musí být zohledněny i v rámci ostatních evropských politik; vítá, že Komise hodlá zvážit využití nových cest k dosažení rozvojových cílů tisíciletí; naléhavě žádá Komisi, aby zajistila příznivý vliv jejích rozvojových politik na budování míru;

50.   zdůrazňuje nutnost úspěšného uzavření kola jednání z Dohá; zdůrazňuje, že EU by rovněž měla posílit svou účast v budování nových ekonomik prostřednictvím dvoustranných nebo regionálních dohod o volném obchodu jakožto doplňkového nástroje v rámci mnohostranného přístupu, a požaduje, aby do těchto dohod byla začleněna ustanovení o dodržování základních pracovních norem; je přesvědčen o důležitosti komplexní nové strategie týkající se Číny; domnívá se, že obchod musí být volný a poctivý; vyzývá Komisi, aby zajistila silnější ochranu práv duševního vlastnictví a vynaložila veškeré úsilí na boj proti padělání;

Horizontální otázky

51.   vítá, že Komise hodlá do roku 2012 snížit administrativní zátěž podniků na úrovni EU i členských států o 25 %; vnímá toto jako hlavní prioritu, zejména u malých a středních podniků, pro nadcházející měsíce a jako zásadní příspěvek k dosažení lisabonských cílů; zdůrazňuje, že bude shora uvedené zohledňovat při posuzování návrhů právních předpisů; naléhavě žádá Komisi, aby předložila podrobnou zprávu o uplatňování svého akčního plánu, která bude obsahovat jasné a přehledné informace o dosažených cílech a ukazatelích, výsledcích základních měření a konkrétní návrhy pro následné oblasti, které jsou nejvhodnější pro další rychlé, udržitelné a hmatatelné snižování administrativních nákladů;

52.   podporuje Komisi v soustavném úsilí o zlepšení kvality právních předpisů EU; zdůrazňuje nutnost urychlit zjednodušování a konsolidaci právních předpisů EU a vynaložit větší úsilí na zdokonalení regulace a neprodlené a řádné provádění právních předpisů EU, při plném respektování výsadních práv Parlamentu; vyzývá k vytvoření silnějšího mechanismu pro sledování a vymáhání provádění právních předpisů EU v členských státech;

53.   podtrhuje, že zásada subsidiarity v podobě zakotvené ve Smlouvě o ES jednoznačně stanoví, že v oblastech, které nepatří do jeho výlučné působnosti, jedná Společenství pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy; zdůrazňuje, že nečinnost členských států sama o sobě působnost EU nezakládá;

54.   trvá na provádění nezávislých posouzení dopadů právních předpisů; domnívá se, že v kontextu legislativního procesu i v rámci zjednodušování právních předpisů musí být tato posouzení prováděna systematicky;

55.   konstatuje, že materiály obsažené v seznamu nevyřízených návrhů Komise, které mají být stáhnuty, jsou v každém případě zastaralé;

56.   žádá Komisi a Radu, aby Parlamentu poskytly nezbytný čas k předložení stanoviska o budoucím rozšiřování eurozóny;

57.   trvá na řádném provádění nového postupu projednávání ve výborech a na tom, aby byla v tomto ohledu zabezpečena práva Parlamentu; přikládá zvláštní význam postupům projednávání ve výborech v oblasti finančních služeb (Lamfalussyho postup), neboť u mnoha důležitých dokumentů probíhá v současné době dolaďování; zastává názor, že pro bezproblémové fungování finančního systému a prevenci finanční krize je nezbytné řádné uplatňování příslušného rámce; požaduje, aby byla plně respektována práva Parlamentu ve schválené podobě a aby byly uskutečňovány stávající dohody;

58.   se zájmem očekává výsledky postupu konzultace, který iniciovala Komise svým sdělením "Reformovat rozpočet, změnit Evropu" (SEK(2007)1188); požaduje, aby byl Parlament plně zapojen do přezkumu výdajů EU i systému vlastních zdrojů EU, jak stanoví prohlášení č. 3 o přezkumu finančního rámce připojené k interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení;

59.   za účelem dosažení kladného prohlášení o věrohodnosti ze strany Evropského účetního dvora by Komise měla provést technické přípravy a naléhavě vyzvat členské státy, aby vypracovaly vnitrostátní prohlášení, jak bylo navrženo v usneseních Parlamentu o udělení absolutoria za rok 2003, 2004 a 2005, a považuje shrnutí výsledků kontrol dle odstavce 44 výše zmíněné interinstitucionální dohody pouze za první krok tímto směrem; očekává proaktivnější přístup komisaře zodpovědného za oblast transparentnosti a řádné správy; bere rovněž na vědomí, že Komise se cítí vázána nejvyššími normami řádného finančního řízení a je odhodlána je dodržet;

60.   vyzývá Komisi, aby neprodleně reformovala své postupy a aby více zapojila Parlament a jeho příslušné výbory do postupu výběru a jmenování ředitelů agentur; přijme nezbytná opatření s cílem zajistit důkladnější postup při výběru ředitelů agentur.

Komunikující Evropa

61.   naléhá na Komisi, aby středobodem evropského projektu učinila občany, což se jí podaří pouze v případě, že jim bude naslouchat, a aby zesílila své úsilí o vytvoření účinnější komunikační politiky, a umožnila tak občanům lépe porozumět činnostem EU a její účasti na řešení jejich problémů, s cílem připravit podmínky pro ratifikaci Lisabonské smlouvy a volby do Evropského parlamentu v roce 2009;

62.   vyzývá Komisi, aby jednoznačně stanovila, jakým způsobem hodlá uskutečnit obsah svých komunikačních priorit, zejména pokud se jedná o Lisabonskou smlouvu;

o
o   o

63.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.


Dohody o hospodářském partnerství
PDF 212kWORD 59k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o dohodách o hospodářském partnerství
P6_TA(2007)0614RC-B6-0497/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda z Cotonou),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. října 2007 o dohodách o hospodářském partnerství" (KOM(2007)0635),

-   s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy konaného dne 20. listopadu 2007, které se týkalo dohod o hospodářském partnerství,

-   s ohledem na deklaraci z Kigali o dohodách o hospodářském partnerství (EPA) na podporu rozvoje schválenou Smíšeným parlamentním shromážděním dne 22. listopadu 2007,

-   s ohledem na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT), zejména na článek XXIV této dohody,

-   s ohledem na politické prohlášení, které na téma dohod o hospodářském partnerství učinili dne 9. listopadu 2007 ministři států AKT,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o této otázce a zejména na své usnesení ze dne 23. května 2007 o dohodách o hospodářském partnerství(1),

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že v čl. 36 odst. 1 dohody z Cotonou se její účastníci dohodli na uzavření nových obchodních úmluv slučitelných s pravidly Světové obchodní organizace, s cílem postupně odstranit překážky, které brání vzájemnému obchodu, a prohloubit spolupráci ve všech oblastech, jež jsou pro obchod a rozvoj podstatné,

B.   vzhledem k tomu, že výjimka z právních předpisů Světové obchodní organizace, kterou dohoda z Cotonou má, na konci roku 2007 vyprší,

C.   vzhledem k tomu, že několik států AKT se velmi zdráhá dohody o hospodářském partnerství uzavřít a prohlašuje, že Komise je v souvislosti s podpisem dohod o hospodářském partnerství vystavila tlaku, zatímco jiné trvají na tom, že přístup na trh EU je pro jejich hospodářství důležitý,

D.   vzhledem k tomu, že klíčovým nástrojem pro úspěšné provádění dohod o hospodářském partnerství je vytvoření regionálních trhů,

E.   vzhledem k tomu, že jednání o dohodách o hospodářském partnerství, které mají nahradit dohodu z Cotonou, nepostupují ve všech šesti oblastech stejným tempem a v každém případě je nepravděpodobné, že budou uzavřeny do konce roku 2007,

F.   vzhledem k tomu, že v říjnu 2007 Komise nabídla státům AKT jako první krok k uzavření dohod o hospodářském partnerství prozatímní dohodu, která zahrnuje obchod se zbožím a všechny oblasti, na nichž je možné se již dohodnout, např. pravidla původu, a která by vstoupila v platnost dnem 31. prosince 2007,

G.   vzhledem k tomu, že podle prohlášení z Kapského Města je hlavním cílem jednání o dohodách o hospodářském partnerství posílit hospodářství států AKT,

H.   vzhledem k tomu, že cílem hospodářské a obchodní spolupráce mezi státy AKT a EU je podpora rozvoje a pomoc při postupném začleňování států AKT do světového hospodářství,

1.   znovu opakuje přesvědčení, že dohody o hospodářském partnerství musejí být nástrojem pro rozvoj, které mají za cíl podpořit udržitelný rozvoj, regionální integraci a snížení chudoby ve státech AKT i posílit postupnou integraci států AKT do světového hospodářství;

2.   s obavami však konstatuje, že vyjednávání probíhají pomalým tempem, a v důsledku toho s největší pravděpodobností nebude do 31. prosince 2007 s žádným z regionálních seskupení AKT podepsána ucelená dohoda;

3.   bere na vědomí nedávné rozhodnutí Komise o dvoufázovém přístupu u některých států AKT, aby v případě států AKT, které nepatří k nejméně rozvinutým zemím, nedošlo k narušení obchodu, a pokračovat v jednání o komplexních dohodách o hospodářském partnerství, které budou příznivé pro rozvoj, i po 31. prosinci 2007;

4.   bere na vědomí návrh Komise učiněný v jejím výše zmíněném sdělení a rozhodnutí Rady ve složení pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ze dne 20. listopadu 2007 uzavřít v první fázi vyjednávání prozatímní dohody omezené na obchod se zbožím;

5.   bere na vědomí uzavření prozatímní rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a partnerskými státy Východoafrického společenství a několika státy Jihoafrického rozvojového společenství, pro jejichž zboží tyto dohody zaručují bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU;

6.   zdůrazňuje, že vytvoření skutečného regionálního trhu představuje základní předpoklad pro úspěšné uplatňování dohod o hospodářském partnerství a že regionální integrace je nezbytnou podmínkou sociálního a ekonomického rozvoje států AKT; zdůrazňuje, že z tohoto důvodu musí dohody napomoci udržet soudržnost regionů;

7.   vyzývá obě strany, aby co nejdříve převzaly odpovědnost za pokračování jednání o zbývajících otázkách; zdůrazňuje, že dlouhodobé dohody lze dosáhnout jen tehdy, pokud všechny zúčastněné strany budou pociťovat závazek k jejímu uzavření;

8.   zdůrazňuje, že než bude vyžadováno plné provádění dohody, měla by úplná asymetrie obsažená v dohodách a slučitelná s požadavky WTO zahrnovat maximální pružnost, pokud jde o snižování cel, pokrytí citlivých výrobků a přiměřenou přechodnou dobu;

9.   naléhavě vyzývá k tomu, aby byly zohledněny specifické zájmy nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a území při jednáních o dohodách o hospodářském partnerství v souladu s čl. 299 odst. 2 a 3 Smlouvy o ES;

10.   uvědomuje si, že je pro státy AKT důležité zavázat se k procesu hospodářského partnerství a podporovat reformy potřebné ke sladění sociálních a hospodářských struktur s dohodami; naléhavě žádá vlády států AKT, aby uplatňovaly předpisy pro řádnou správu věcí veřejných; naléhavě žádá Komisi, aby dodržovala zásady úplné asymetrie a pružnosti;

11.   zdůrazňuje, že návrh Komise, ve kterém přichází s pravidly o původu, představuje zmírnění stávajících ustanovení; domnívá se, že do dohody je nutné začlenit potřebnou míru pružnosti s přihlédnutím k rozdílům v úrovni průmyslového rozvoje mezi EU a státy AKT, ale také mezi jednotlivými státy AKT;

12.   upozorňuje na význam toho, aby o investicích do služeb a o obchodu službami probíhala jednání na nejvyšší úrovni; vyzývá Komisi, aby v těchto oblastech uplatňovala pružný přístup, neboť některé státy AKT se zdráhají tyto otázky řešit;

13.   připomíná, že se Rada a Komise zavázaly, že nebudou jednat o ustanoveních týkajících se léčiv, která by přesahovala rámec dohody TRIPS a měla dopad na veřejné zdraví a přístup k lékům (například exkluzivita údajů, rozšíření patentové ochrany a omezení na základě povinných licencí);

14.   vyzývá Komisi, aby v průběhu jednání i po jejich ukončení provedla systematickou analýzu sociálního dopadu dohod o hospodářském partnerství na nejohroženější skupiny;

15.   zdůrazňuje, že obchodní pravidla musí doprovázet výraznější pomoc na rozvoj obchodu, zejména na podporu regionálního obchodu a v souladu s dovozními předpisy a normami EU, a že prozatímní dohody musejí vedle financování z Evropského rozvojového fondu zahrnovat specifická ustanovení o pomoci na podporu obchodu související s dohodami o hospodářském partnerství; vyzývá k přijetí konkrétních závazků týkajících se pomoci v oblasti obchodu a nákladů na adaptaci dříve, než dojde k uzavření jednání o dohodách o hospodářském partnerství, a to plně v souladu se strategií EU pro podporu na rozvoj obchodu;

16.   se zájmem si všímá diskuse o zřízení regionálních fondů vázaných na dohody o hospodářském partnerství, které usnadní směrování dárcovských zdrojů EU a poskytne finanční pomoc při provádění opatření k diverzifikaci příjmů;

17.   konstatuje, že uzavření nové generace dohod o volném obchodu s dalšími rozvojovými zeměmi by nemělo vést k narušení obchodních výhod, kterých státy AKT v současné době požívají;

18.  18 vyzývá Komisi a právní službu Parlamentu, aby jednotlivě vyhodnotily všechny dohody s cílem zajistit plné respektování zákonných pravomocí a výsad Parlamentu; vyžaduje použití postupu souhlasu pro každou dohodu; je toho názoru, že pokud nebudou plně respektovány pravomoci Parlamentu, měly by být učiněny příslušné právní kroky;

19.   žádá Komisi a Radu, aby požádaly Parlament o souhlas s uzavřením prozatímních dohod o hospodářském partnerství podle čl. 300 odst. 3 druhého pododstavce Smlouvy o ES;

20.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě AKT-EU a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2007)0204.


Evropské smluvní právo
PDF 120kWORD 43k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 o evropském smluvním právu
P6_TA(2007)0615B6-0513/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 7. září 2006 o evropském smluvním právu(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 23. března 2006 o evropském smluvním právu a přezkumu acquis: cesta vpřed(2),

-   s ohledem na svá příslušná usnesení ze dne 26. května 1989(3), 6. května 1994(4), 15. listopadu 2001(5) a 2. září 2003(6),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 4. září 2007 o institucionálních a právních dopadech používání právně nevynutitelných nástrojů(7),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 4. září 2007 o zdokonalení právních předpisů v Evropské unii(8),

-   s ohledem na zprávu Komise ze dne 25. července 2007 nazvanou "Druhá zpráva o pokroku týkající se společného referenčního rámce"(KOM(2007)0447),

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že společný referenční rámec (SRR), který Komise hodlá použít jako "soubor nástrojů" či příručku, kterou by normotvůrce EU využíval při revizi stávajících a přípravě nových právních předpisů v oblasti smluvního práva, není v současnosti koncipován tak, aby měl jakékoli závazné právní účinky, a svou podstatou tudíž zůstává tzv. "soft law",

B.   vzhledem k tomu, že SRR, k němuž Komise hodlá předložit svůj postoj v podobě bílé knihy, bude mít nicméně nepřímé právní a praktické dopady a bude do značné míry určující pro budoucí legislativní opatření v oblasti smluvního práva,

C.   vzhledem k tomu, že rozhodnutí o tom, které části odborného návrhu SRR mají být začleněny do jeho konečné verze, a také rozhodnutí o oblasti působnosti SRR, jsou vysoce politické povahy,

D.   vzhledem k tomu, že je zásadní zajistit, aby části, jež budou z odborného návrhu SRR vybrány pro začlenění do jeho konečného znění, byly vzájemně v souladu a byly také koherentní s opatřeními, která budou následovat po zelené knize Komise o přezkumu spotřebitelského acquis (KOM(2006)0744) a s dalšími právními předpisy Společenství souvisejícími se smluvním právem,

E.   vzhledem k tomu, že SRR se má stát nástrojem zkvalitnění tvorby právních předpisů s cílem zajistit soudržnost a vysokou kvalitu právních předpisů ES v oblasti smluvního práva; vzhledem k tomu, že cílem iniciativy za lepší právní předpisy však není omezit pole působnosti spolutvůrců právních předpisů Evropské unie,

F.   vzhledem k tomu, že v určitém bodě musí Komise rozhodnout, zda využije své právo iniciativy či nikoli, a pokud jej využije, na kterou oblast spojenou se smluvním právem a na jakém právním základě,

1.   vítá dokončení odborného návrhu SRR;

2.   vyzývá Komisi, aby předložila jednoznačný plán pro další postup – který bude zahájen po předložení odborného návrhu SRR – pro výběr částí odborného návrhu SRR, které budou začleněny do konečného znění SRR, jež Komise přijme;

3.   naléhavě žádá Komisi, aby do tohoto postupu zapojila Parlament, dříve než budou učiněny jakékoli procedurální kroky;

4.   vyzývá Komisi, aby se dále zabývala výsledky činnosti výzkumných pracovníků a výsledky již uskutečněných i plánovaných seminářů o SRR, které uspořádají Generální ředitelství Komise pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost a Generální ředitelství Komise pro vnitřní trh a služby;

5.   naléhavě žádá Komisi, aby na základě transparentního a přesně stanoveného postupu koordinovala práci na SRR v rámci několika generálních ředitelství, která jsou do ní zapojena, čímž zaručí soulad mezi různými oblastmi spojenými se smluvním právem;

6.   naléhavě žádá Komisi, aby rozhodla o oblasti působnosti konečného SRR až poté, co proběhne široká diskuse se všemi příslušnými skupinami, výzkumnými pracovníky a zainteresovanými stranami, které se zúčastní také Parlament; vyzývá Komisi, aby při rozhodování o oblasti působnosti SRR zohlednila postoj Parlamentu, který byl již vyjádřen v několika usneseních;

7.   opakuje, že důrazně podporuje názor, že by širší SRR o všeobecných otázkách smluvního práva měl mít širší oblast působnosti, než je oblast ochrany spotřebitelů;

8.   vyzdvihuje své přesvědčení, že přístup k SRR v rámci úsilí o zkvalitnění tvorby právních předpisů znamená, že SRR nemůže být omezen pouze na otázky spojené se spotřebitelským smluvním právem a musí se zaměřit na otázky spojené s obecným smluvním právem, pro které musí být zajištěn koherentní přístup k revizi spotřebitelského acquis a především k případnému horizontálnímu nástroji v této oblasti;

9.   znovu žádá Komisi, aby nechala otevřené všechny možnosti týkající se účelu a právní formy budoucího nástroje SRR, včetně volitelného nástroje;

10.   opět Komisi vyzývá, aby Parlament zapojila do práce na SRR;

11.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě.

(1) Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 247.
(2) Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 109.
(3) Úř. věst. C 158, 26.6.1989, s. 400.
(4) Úř. věst. C 205, 25.7.1994, s. 518.
(5) Úř. věst. C 140 E, 13.6.2002, s. 538.
(6) Úř. věst. C 76 E, 25.3.2004, s. 95.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2007)0366.
(8) Přijaté texty, P6_TA(2007)0363.

Právní upozornění - Ochrana soukromí