Rodyklė 
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2007 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
EB ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių oro susisiekimo susitarimas *
 EB ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių aviacijos susitarimo dalinis pakeitimas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES *
 Europos prisitaikymas prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo
 Lankstumo priemonės mobilizavimas
 Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo dalinis keitimas (daugiametė finansinė programa)
 Žemės ūkio produktams skirtos informavimo ir skatinimo priemonės *
 Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas
 Europos aviacijos saugos agentūra ***II
 Teiginiai apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą ***I
 Teisinė dizaino apsauga ***I
 Bendras vyno rinkos organizavimas *
 Netiesioginiai mokesčiai, taikomi kapitalui pritraukti (nauja redakcija) *
 Kova su terorizmu
 Komisijos teisėkūros ir darbo programa 2008 m.
 Ekonominės partnerystės susitarimai
 Europos sutarčių teisė

EB ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių oro susisiekimo susitarimas *
PDF 192kWORD 33k
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir į Tarybą susirinkusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros šalių oro susisiekimo susitarimo sudarymo (COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(CNS))
P6_TA(2007)0600A6-0416/2007

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2006)0145),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 4 d. Tarybos ir į Tarybą susirinkusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimą 2006/959/EB dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros šalių oro susisiekimo susitarimo pasirašymo ir laikino taikymo(1),

–   atsižvelgdamas į Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą dėl susisiekimo oru(2),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 80 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmą sakinį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0333/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6-0416/2007),

1.   pritaria susitarimo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Maroko Karalystės parlamentams ir vyriausybėms.

(1) OL L 386, 2006 12 29, p. 55.
(2) OL L 386, 2006 12 29, p. 57.


EB ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių aviacijos susitarimo dalinis pakeitimas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES *
PDF 191kWORD 31k
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, iš dalies keičiančio Europos bendrijos ir jos valstybių narių Europos-Viduržemio jūros šalių aviacijos susitarimą su Maroko Karalyste, sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(CNS))
P6_TA(2007)0601A6-0458/2007

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2007)0495),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 80 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0330/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6-0458/2007),

1.   pritaria protokolo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Maroko Karalystės parlamentams ir vyriausybėms.


Europos prisitaikymas prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo
PDF 284kWORD 44k
Rezoliucija
Priedas
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo (COM(2007)0600 - C6-0343/2007 - 2007/2226(ACI))
P6_TA(2007)0602A6-0485/2007

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0600 - C6-0343/2007),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 28 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 6 d. trišalio susitikimo ir 2007 m. liepos 13 d. biudžeto derinimo rezultatus,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6-0485/2007),

A.   kadangi Europos Sąjunga įsteigė atitinkamas teisės ir biudžeto priemones, pagal kurias būtų teikiama papildoma parama darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir jiems būtų padedama vėl integruotis į darbo rinką,

B.   kadangi Europos Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir teikiama kuo greičiau ir kuo veiksmingiau,

C.   kadangi Vokietija ir Suomija paprašė pagalbos, atsižvelgiant į du atvejus dėl darbo vietų mažinimo mobiliųjų telefonų sektoriuje: "BenQ" įmonė Vokietijoje ir "Perlos Oyj " įmonė Suomijoje (2007 m. birželio 27 d. ir liepos 17 d. laiškai)(3),

1.   prašo, kad už sprendimą atsakingos institucijos imtųsi būtinų veiksmų, siekiant kuo greičiau skirti lėšų iš fondo;

2.   pritaria prie rezoliucijos pridėtam sprendimui;

3.   paveda Pirmininkui susitarti dėl sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

4.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją, įskaitant priedą, Tarybai ir Komisijai susipažinti.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 18 d.

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(4), ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(5),

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 13 d. biudžeto derinimo procedūrą,

kadangi,

1)  Europos Sąjunga įsteigė Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (toliau – Fondas), kad būtų teikiama papildoma parama atleistiems darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir jiems būtų padedama vėl integruotis į darbo rinką.

2)  2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame susitarime numatomas Fondo lėšų panaudojimas neviršijant didžiausios metinės 500 mln. EUR sumos.

3)  Reglamente (EB) Nr. 1927/2006 išdėstytos nuostatos, pagal kurias galima panaudoti lėšas iš Fondo.

4)  Vokietija ir Suomija pateikė prašymus pasinaudoti Fondu dėl dviejų darbo vietų mažinimo atvejų mobiliųjų telefonų sektoriuje: "BenQ" įmonė Vokietijoje ir "Perlos Oyj " įmonė Suomijoje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojama 14 794 688 EUR suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 18 d.

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
(3) Prašymai EGF/2007/003/DE/BenQ ir EGF/2007/004/FI/Perlos.
(4) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(5) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.


Lankstumo priemonės mobilizavimas
PDF 285kWORD 47k
Rezoliucija
Priedas
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo (COM(2007) 0786 – C6-0450/2007 – 2007/2273(ACI))
P6_TA(2007)0603A6-0499/2007

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0786 – C6-0450/2007),

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo, ypač į jo 27 punktą(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 20 d. rezoliuciją dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos "Galileo" finansavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą ir pagal 2007–2013 m. daugiametę finansinę programą(2),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. bendrojo biudžeto projekto pirmąjį svarstymą Parlamente,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 23 d. derinimo posėdžio rezultatus,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0499/2007),

A.   kadangi, biudžeto valdymo institucijos nuomone, būtina tinkamai finansuoti pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (PPNS, angl. global navigation satellite system, GNSS) programų įgyvendinimą,

B.   kadangi vis didėjantys bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) srities poreikiai kėlė didžiulį rūpestį rengiantis sudaryti ES 2008 m. biudžetą ir ypač neramino tai, kad reikėjo rasti reikiamų išteklių ES misijai Kosove vykdyti,

C.   kadangi abi biudžeto valdymo institucijos per 2007 m. lapkričio 23 d. derinimo posėdį nusprendė mobilizuoti lankstumo priemonę, siekdamos į 2008 m. biudžetą įtraukti papildomą šių sričių finansavimą:

   - Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos programos (EGNOS-GALILEO) – 200 mln. EUR;
   - BUSP – 70 mln. EUR;

1.   pažymi, kad pagal susijusias 1A ir 4 išlaidų kategorijų ribas nebūtų galima 2008 m. tinkamai finansuoti "Galileo" programos ir BUSP;

2.   primena, kad pagal ankstesnę 2000–2006 m. finansinę perspektyvą lankstumo priemonė panaudota šešis kartus;

3.   džiaugiasi, kad derinimo posėdžio metu sutarta dėl lankstumo priemonės (270 mln. eurų bendros sumos) panaudojimo PPNS programoms ir BUSP įgyvendinti;

4.   atkreipia dėmesį į bendras pastangas, kuriomis užtikrinta reikiamų išteklių naujoms ir šiuo metu vykdomoms BUSP ir Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP) misijoms, ypač planuotai ES policijos misijai Kosove, finansuoti;

5.   vis dėlto primena, kad visiems išorės veiksmams, ypač BUSP finansuoti, numatyta pernelyg mažai lėšų ilguoju laikotarpiu, palyginti su šiuo metu nustatytais poreikiais; yra įsitikinęs, kad BUSP finansavimas nukenčia dėl šių struktūrinių sunkumų ir kad vertėtų ateityje ieškoti daugiamečio sprendimo (apie tai galima spręsti pagal faktą, kad 2007 m. ir 2008 m. poreikiai labai daug viršijo Finansinės programos priėmimo metu planuotus poreikius); taigi džiaugiasi tuo, kad Komisija ir Taryba siūlo galimus sprendimus;

6.   pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

7.   paveda Pirmininkui pasirūpinti, kad sprendimas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją, įskaitant priedą, Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 18 d.

dėl lankstumo priemonės mobilizavimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 27 punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

Per 2007 m. lapkričio 23 d. derinimo posėdį abi biudžeto valdymo institucijos susitarė mobilizuoti lankstumo priemonę, siekdamos papildyti 2008 m. biudžeto finansavimą:

   – 200 mln. EUR suma Europos GNSS programoms finansuoti (EGNOS–GALILEO);
   – 70 mln. EUR suma bendrajai užsienio ir saugumo politikai (BUSP),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Lankstumo priemonė bus panaudota 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete (toliau – "2008 m. biudžetas"), siekiant suteikti 270 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų.

Šios sumos bus panaudotos, siekiant papildyti šių sričių finansavimą:

   – 200 mln. EUR suma Europos GNSS programoms finansuoti (EGNOS–GALILEO) pagal 1a išlaidų subkategorijos 06 02 10 straipsnį Programa "Galileo";
   – 70 mln. EUR suma BUSP finansuoti pagal 4 išlaidų kategorijos 19 03 skyrių.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje tuo pačiu metu, kaip ir 2008 m. biudžetas.

Priimta 2007 m. gruodžio 18 d. Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0272.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo dalinis keitimas (daugiametė finansinė programa)
PDF 418kWORD 94k
Rezoliucija
Priedas
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo daugiametės finansinės programos atžvilgiu (COM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI))
P6_TA(2007)0604A6-0500/2007

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0783 – C6-0321/2007),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 21, 22 ir 23 punktus,

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 20 d. rezoliuciją dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos (GALILEO) finansavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą ir 2007-2013 m. daugiametę finansinę struktūrą(2),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 23 d. taikinimo susitikimo išvadas,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0500/2007),

1.   patvirtina 2007 m. lapkričio 23 d. Taikinimo komiteto išvadas;

2.   pabrėžia, kad pasiektas susitarimas dėl daugiametės finansinės programos (DFP) yra labai sėkmingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo rezultatas ir politiškai tinkamas žingsnis Europos palydovinės radijo navigacijos programos plėtros link;

3.   primena, kad pagal susitarimą dėl 2007-2013 m. DFP ir susijusį 2006 m. gegužės 17 d. susitarimą derybų rezultatai nepadėjo išspręsti daugelio su deficitu susijusių klausimų;

4.   palankiai vertina 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 21, 22 ir 23 punktuose nurodytas priemones, susijusias su pirma nuo 1994 m. finansinės programos peržiūra;

5.   pritaria pridedam sprendimui;

6.   paveda Pirmininkui pasirašyti aktą kartu su Tarybos pirmininku;

7.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją, įskaitant priedą, Tarybai ir Komisijai susipažinti.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 18 d.

iš dalies keičiantis 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo daugiametės finansinės programos atžvilgiu

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 21 punktą, 22 punkto pirmą ir antrą pastraipas ir 23 punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  2007 m. lapkričio 23 d. taikinimo posėdyje abi biudžeto valdymo institucijos sutiko suteikti dalį Europos visuotinės palydovinės navigacijos sistemos GNSS programoms (EGNOS–GALILEO) reikiamų lėšų, peržiūrėdamos 2007–2013 m. daugiametę finansinę programą pagal Tarpinstitucinio susitarimo 21, 22 ir 23 punktus, kad galėtų padidinti 2008–2013 m. 1a išlaidų subkategorijos įsipareigojimų asignavimų viršutines ribas 1 600 mln. EUR suma galiojusiomis kainomis. Šį padidinimą kompensuos 2007 m. 2 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų viršutinės ribos sumažinimas tokia pačia suma.

(2)  Siekiant išlaikyti atitinkamą įsipareigojimų ir mokėjimų santykį, bus patikslintos metinės mokėjimų asignavimų viršutinės ribos. Patikslinimas bus neutralus.

(3)  Todėl atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeistas Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo I priedas(4),

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo I priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 18 d.

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS

2007–2013 m. FINANSINĖ PROGRAMA (peržiūrėta)

(mln. EUR 2004 kainomis)

ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMAI

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Iš viso

2007-2013

1. Tvarusis augimas

51 267

52 913

54 071

54 860

55 379

56 845

58 256

383 591

1a Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

8 404

9 595

10 209

11 000

11 306

12 122

12 914

75 550

1b Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti

42 863

43 318

43 862

43 860

44 073

44 723

45 342

308 041

2. Gamtos išteklių apsauga ir valdymas

53 478

54 322

53 666

53 035

52 400

51 775

51 161

396 837

iš jų: su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Pilietybė, laisvė, saugumas ir teisingumas

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a Laisvė, saugumas ir teisingumas

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b Pilietybė

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. ES kaip pasaulinė partnerė

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Administravimas (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6. Kompensacijos

419

191

190

800

ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMAI, IŠ VISO

119 195

121 971

123 019

123 518

124 018

125 496

127 044

864 261

išreikšti BNP procentine dalimi

1,10%

1,08%

1,07%

1,04%

1,03%

1,02%

1.01%

1,048%

MOKĖJIMŲ ASIGNAVIMAI, IŠ VISO

115 142

119 805

112 182

118 549

116 178

119 659

119 161

820 676

išreikšti BNP procentine dalimi

1,06%

1,06%

0,97%

1,00%

0,97%

0,97%

0,95%

1,00%

Galima marža

0,18%

0,18%

0,27%

0,24%

0,27%

0,27%

0,29%

0,24%

Nuosavų išteklių viršutinė riba, išreikšta BNP procentine dalimi

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

(1) Su pensijomis susijusios išlaidos, į kurias atsižvelgta nustatant šios išlaidų kategorijos viršutinę ribą, 2007-2013 m. laikotarpiu apskaičiuojamos be darbuotojų įnašų į atitinkamą pensijų sistemą, neviršijant 500 mln. EUR 2004 m. kainomis.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) Priimti dokumentai, P6_TA(2007)0272.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(4) Šiuo tikslu šiame susitarime nurodyti skaičiai perskaičiuojami 2004 m. kainomis.


Žemės ūkio produktams skirtos informavimo ir skatinimo priemonės *
PDF 396kWORD 83k
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse (COM(2007)0268 – C6-0203/2007 – 2007/0095(CNS))
P6_TA(2007)0605A6-0461/2007

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0268),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 36 ir 37 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0203/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0461/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties  250 straipsnio  2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Atsižvelgiant į įgytą patirtį, rinkų raidos perspektyvas tiek Bendrijoje, tiek už jos ribų, taip pat į naujas tarptautinės prekybos aplinkybes, nurodyta parengti bendrą nuoseklią informavimo ir skatinimo politiką, susijusią su žemės ūkio produktais ir jų gamybos būdais, taip pat maisto produktais, kurių pagrindą sudaro žemės ūkio produktai, vidaus rinkoje ir trečiųjų šalių rinkose, tačiau neskatinant vartoti kokį nors produktą dėl jo konkrečios kilmės. Siekiant aiškumo reikėtų panaikinti Reglamentus (EB) Nr. 2702/1999 ir (EB) Nr. 2826/2000 ir pakeisti juos vienu bendru reglamentu, išlaikant veiksmų specifiką pagal jų įgyvendinimo vietą.
(2)  Atsižvelgiant į įgytą patirtį, rinkų raidos perspektyvas tiek Bendrijoje, tiek už jos ribų, taip pat į naujas tarptautinės prekybos aplinkybes, nurodyta parengti bendrą nuoseklią informavimo ir skatinimo politiką, susijusią su žemės ūkio produktais ir jų gamybos būdais, taip pat maisto produktais, kurių pagrindą sudaro žemės ūkio produktai, vidaus rinkoje ir trečiųjų šalių rinkose, tačiau neskatinant vartoti kokį nors produktą dėl jo konkrečios kilmės. Siekiant aiškumo reikėtų panaikinti Reglamentus (EB) Nr. 2702/1999 ir (EB) Nr. 2826/2000 ir pakeisti juos vienu bendru reglamentu, kurio nuostatos galėtų būti įtrauktos į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir specialiąsias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas¹, išlaikant veiksmų specifiką pagal jų įgyvendinimo vietą.
_______________________
1 OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
Pakeitimas 2
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Reikėtų nustatyti atitinkamų produktų ir sektorių atrankos kriterijus, taip pat temas ir rinkas, kurioms Bendrijos programos bus taikomos.
(4)  Reikėtų nustatyti atitinkamų temų, rinkų ir eksporto galimybių, kurioms Bendrijos programos bus taikomos, ypač jei jos vykdomos trečiosiose šalyse, atrankos kriterijus.
Pakeitimas 3
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  Į informavimo ir skatinimo priemones reikia optimaliai įtraukti ir jos turi atspindėti Europos žemės ūkio modelio ypatumus, t. y. Bendrijos žemės ūkio produktų kultūros turtingumą, įvairovę ir tradiciškumą.
Pakeitimas 4
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Priemonės turi būti įgyvendinamos pagal informavimo ir skatinimo programas. Priemonių, įgyvendintinų vidaus rinkoje, atveju ir siekiant užtikrinti programų nuoseklumą ir veiksmingumą, reikėtų parengti gaires, kuriose kiekvienam produktui ar atitinkamam sektoriui būtų nustatytos bendrosios kryptys, susijusios su pagrindiniais atitinkamų programų elementais.
(6)  Priemonės turi būti įgyvendinamos pagal informavimo ir skatinimo programas. Siekiant užtikrinti programų, įgyvendintinų vidaus rinkoje, nuoseklumą ir veiksmingumą, reikėtų parengti gaires, kuriose kiekvienam sektoriui būtų nustatytos bendrosios kryptys, susijusios su pagrindiniais atitinkamų programų elementais.
Pakeitimas 5
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  Su Bendrija susijusi šių programų prigimtis reiškia, kad pirmenybė turi būti teikiama keletą valstybių narių apimantiems ir trečiųjų šalių rinkose įgyvendinamiems pasiūlymams. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas ir platų produktų spektrą pristatančioms programoms, nes viešųjų lėšų investicijų į tokius projektus grąža būna didesnė. Be to, Komisija, siekdama didesnės Bendrijos pridėtinės vertės, įgyvendindama savo pačios iniciatyva vykdomas priemones, turėtų daugiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis.
Pakeitimas 6
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  Reikėtų numatyti informavimo ir pagalbos priemones programose dalyvaujančioms profesinėms asociacijoms ir jas įtraukti į programas.
Pakeitimas 7
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  Atsižvelgiant į greitai vykstantį Bendrijos žemės ūkio produktų gamybos sektoriaus globalizacijos procesą, informavimo ir skatinimo priemones reikėtų taikyti lanksčiai ir numatyti teisinius pakeitimus, kurie reikalingi atsižvelgiant į nuo 1999 m. įgytą patirtį.
Pakeitimas 8
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(11b)  Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinamomis skatinimo priemonėmis vartotojai, ypač trečiosiose šalyse, turi būti skatinami naudotis Europos produktais ir kad, kita vertus, organizacijos labai prisideda prie programų finansavimo, dalyvaujančioms pasiūlymą pateikusioms organizacijoms turi būti suteikta galimybė dalyvauti prekybos renginiuose, pvz., mugėse, ir pristatyti savo produktus, taip atskleidžiant Europos pasiūlos turtingumą, kokybę ir įvairovę.
Pakeitimas 9
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
(da) informavimo apie vaisių ir daržovių produktus ir jų skatinimo priemonių stiprinimas.
Pakeitimas 10
3 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis
1.  Sektoriai arba produktai, kuriems gali būti taikomos 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos vidaus rinkoje taikytinos priemonės atsižvelgiant į tokius kriterijus:
1.  1 straipsnio 1 dalyje nurodytos vidaus rinkoje taikytinos priemonės taikomos visų pirma atsižvelgiant į tokius kriterijus:
Pakeitimas 11
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
(aa) tikslingumas pabrėžti įvairių regioninių ir vietos produktų privalumų ekologijos ir darbo rinkos požiūriu;
Pakeitimas 12
4 straipsnio 1 dalis
16 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija sudaro 3 straipsnyje nurodytų temų ir produktų bei atitinkamų trečiųjų šalių sąrašus. Šie sąrašai tikslinami kas dveji metai. Tačiau prireikus šis sąrašas gali būti iš dalies keičiamas dažniau laikantis tokios pat tvarkos.
16 straipsnio 2a dalyje nustatyta tvarka Komisija sudaro 3 straipsnyje nurodytų temų bei atitinkamų trečiųjų šalių sąrašus. Trečiųjų šalių atveju Komisija, 16 straipsnio 2a dalyje nustatyta tvarka, sudaro strateginį Bendrijos eksporto galimybių sąrašą, atsižvelgdama į pagal 10 straipsnį įgyvendinamų priemonių rezultatus, ypač susijusius su naujų rinkų tyrimais ir aukšto lygio prekybos misijomis. Šie sąrašai tikslinami kasmet. Tačiau prireikus šis sąrašas gali būti iš dalies keičiamas dažniau laikantis tokios pat tvarkos, ypač atsižvelgiant į 3 straipsnio 1 dalies c punktą.
Pakeitimas 13
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
1.  Komisija 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka skatinimo vidaus rinkoje tikslais nustato kiekvieno pasirinkto sektoriaus ar produkto gaires, išsamiai apibrėžiančias strategiją, kurios turi būti laikomasi teikiant informavimo ir skatinimo programų pasiūlymus.
1.  Komisija 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka skatinimo vidaus rinkoje tikslais nustato kiekvieno pasirinkto sektoriaus gaires, išsamiai apibrėžiančias strategiją, kurios turi būti laikomasi teikiant informavimo ir skatinimo programų pasiūlymus.
Pakeitimas 14
5 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka skatinimo trečiosiose šalyse tikslais gali nustatyti gaires, išsamiai apibrėžiančias strategiją, kurios turi būti laikomasi teikiant pasiūlymus dėl informavimo apie tam tikrus ar visus 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus produktus ir jų skatinimo.
2.  Komisija 16 straipsnio 2a dalyje nustatyta tvarka skatinimo trečiosiose šalyse tikslais gali nustatyti gaires, išsamiai apibrėžiančias strategiją, kurios turi būti laikomasi teikiant pasiūlymus dėl informavimo apie visus 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus produktus ir jų skatinimo.
Pakeitimas 15
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
1.  Valstybės narės parengia specifikaciją, kurioje nurodo informavimo ir skatinimo programų įvertinimo sąlygas ir kriterijus.
1.  Komisija parengia specifikaciją, kurioje nurodo informavimo ir skatinimo programų įvertinimo sąlygas ir kriterijus.
Pakeitimas 16
8 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija 16 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka sprendžia, kurios programos yra atrenkamos ir nustato atitinkamus biudžetus. Pirmenybė teikiama programoms, kurias pateikia daugiau nei viena valstybė narė arba kai pagal jas priemones planuojama įgyvendinti daugiau nei vienoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje.
1.  Komisija 16 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka sprendžia, kurios programos yra atrenkamos ir nustato atitinkamus biudžetus. Pirmenybė teikiama tik toms programoms, kurios vykdomos trečiųjų šalių rinkose, ir, atsižvelgiant į šias priemones, ypač toms programoms, kurias pateikia daugiau nei viena valstybė narė arba kai pagal jas priemones planuojama įgyvendinti daugiau nei vienoje valstybėje narėje.
Pakeitimas 17
9 straipsnio 1 dalis
1.  Jei pagal 6 straipsnio 1 dalį pateiktinų vidaus rinkoje įgyvendintinų programų, skirtų vienai ar daugiau 2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų priemonių, nepateikiama, suinteresuotoji (-sios) valstybė (-s) narė (-s), atsižvelgdama į 5 straipsnio 1 dalyje nurodytas gaires, parengia programą ir atitinkamą specifikaciją ir viešajame konkurse pasirenka programos, kurią ji įsipareigoja iš dalies finansuoti, vykdomąją instituciją.
1.  Jei pagal 6 straipsnio 1 dalį pateiktinų programų, skirtų vienai ar daugiau 2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų priemonių, nepateikiama, suinteresuotoji (-sios) valstybė (-s) narė (-s), atsižvelgdama į 5 straipsnio 1 dalyje nurodytas gaires, parengia programą ir atitinkamą specifikaciją ir viešajame konkurse pasirenka programos, kurią ji įsipareigoja iš dalies finansuoti, vykdomąją instituciją.
Pakeitimas 18
12 straipsnio 1 dalis
1.  Priežiūros grupė, kurioje atstovaujama Komisijai, atitinkamoms valstybėms narėms bei pasiūlymus pateikusioms organizacijoms, prižiūri, kad 8 ir 9 straipsniuose nurodytos atrinktos programos būtų tinkamai vykdomos.
1.  Priežiūros grupė, kurią sudaro Komisijos, atitinkamų valstybių narių bei pasiūlymus pateikusių organizacijų atstovai, valdo 8 ir 9 straipsniuose nurodytas atrinktas programas.
Pakeitimas 19
13 straipsnio 2 dalis
2.  Bendrijos įnašas į 8 ir 9 straipsniuose nurodytas atrinktas programas neviršija 50 % faktinių šių programų išlaidų. Tuo atveju, kai informavimo ir skatinimo programos trunka dvejus ar trejus metus, kiekvienų įgyvendinimo metų įnašas neviršija tos didžiausios ribos.
2.  Bendrijos įnašas į 8 ir 9 straipsniuose nurodytas atrinktas programas neviršija 60 % faktinių šių programų išlaidų. Tuo atveju, kai informavimo ir skatinimo programos trunka dvejus ar trejus metus, kiekvienų įgyvendinimo metų įnašas neviršija tos didžiausios ribos. Tačiau Bendrijos įnašas į programas, susijusias su ekologiniu ūkininkavimu ir krizinių situacijų metu taikomomis priemonėmis, neviršija 70 %.
Pakeitimas 20
13 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
3.  Pasiūlymą pateikusios organizacijos finansuoja ne mažiau kaip 20 % savo pasiūlytų programų faktinių išlaidų, o likusią dalį finansuoja atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės), atsižvelgiant į Bendrijos įnašą, nurodytą 2 dalyje.
3.  Pasiūlymą pateikusios organizacijos finansuoja ne mažiau kaip 10 % savo pasiūlytų programų faktinių išlaidų, o likusią dalį finansuoja atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės), atsižvelgiant į Bendrijos įnašą, nurodytą 2 dalyje.
Pakeitimas 21
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Šios taisyklės numato galimybę pasiūlymą teikiančioms organizacijoms bent du kartus per metus pateikti savo programą ir valstybėms narėms tokiomis pačiomis sąlygomis pateikti Komisijai savo programos pasiūlymus.
Pakeitimas 22
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.
Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodyto laikotarpio trukmė yra trys mėnesiai.
Pakeitimas 23
17 straipsnio įvadinė dalis
Prieš sudarydama 4 straipsnyje nurodytus sąrašus, nustatydama 5 straipsnyje minimas gaires, patvirtindama 6 ir 9 straipsniuose nurodytas programas, nuspręsdama dėl priemonių pagal 10 straipsnį arba patvirtindama įgyvendinimo taisykles pagal 15 straipsnį, Komisija gali konsultuotis su:
Prieš sudarydama 4 straipsnyje nurodytus sąrašus, nustatydama 5 straipsnyje minimas gaires, patvirtindama 6 ir 9 straipsniuose nurodytas programas, nuspręsdama dėl priemonių pagal 10 straipsnį arba patvirtindama įgyvendinimo taisykles pagal 15 straipsnį, Komisija konsultuojasi su:
Pakeitimas 24
18 straipsnis
Iki 2012 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą, prireikus kartu su atitinkamais pasiūlymais.
Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą, prireikus kartu su atitinkamais pasiūlymais.

Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas
PDF 232kWORD 66k
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (2007/2109(INI))
P6_TA(2007)0606A6-0467/2007

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo(1),

-   atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui apie Reglamento (EB) Nr. 104/2000 įgyvendinimą (COM(2006)0558),

–   atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl Komisijos ataskaitos Tarybai ir Parlamentui "Žuvininkystės produktų rinkos ES ateitis: atsakomybė, parnerystė, konkurencingumas"(2),

–   atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos žuvininkystės ir žemės ūkio produktų konservų pramonės(3),

–   atsižvelgdamas į 1999 m. gruodžio 2 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo(4),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl žuvininkystės produktų perdirbimo pramonės(5),

-   atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 9 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl žvejybos pramonės ekonominės padėties pagerinimo (COM(2006)0103),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 28 d. rezoliuciją dėl žvejybos pramonės ekonominės padėties pagerinimo(6),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 5 d. Žuvininkystės komiteto darbo dokumentą(7) dėl Reglamento (EB) Nr. 104/2000,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto (A6–0467/2007) pranešimą,

A.   tvirtindamas, kad žuvininkystės sektorius yra strategiškai svarbus socialiniu ir ekonominiu požiūriais ir užtikrinant gyventojų aprūpinimą žuvų produktais ir subalansuotą mitybą valstybėse narėse ir pačioje ES; atsižvelgdamas į tai, kad žuvininkystės sektorius svariai prisideda prie ekonominės ir socialinės sanglaudos, prie pakrančių bendruomenių vystymosi skatinimo, ekonominės veiklos ir su ja susijusių darbo vietų išlaikymo bei kūrimo, ypač nepalankioje padėtyje esančiuose regionuose ir bendruomenėse, ir prie vietos kultūros tradicijų išsaugojimo,

B.   kadangi bendras žuvininkystės produktų rinkos organizavimas buvo pirmasis bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) elementas, kai tik ji buvo parengta 1970 m. ir tapo vienu iš keturių jos ramsčių greta struktūrinės politikos, žuvų išteklių apsaugos ir santykių su trečiosiomis šalimis,

C.   kadangi bendras žuvininkystės produktų rinkos organizavimas buvo du kartus iš esmės persvarstytas, pirmą kartą 1981 m., kai buvo siekiama sumažinti produktų pašalinimo iš rinkos atvejų ir pradėta teikti pagalbą produktų perkėlimui, o antrą kartą 2000 m., kai buvo siekiama aiškiai atgrasyti nuo produktų pašalinimo iš rinkos ir sustiprinti gamintojų organizacijų vaidmenį valdant gamybą ir vykdant intervenciją į rinką,

D.   kadangi pagrindiniai, vis dar nepasiekti, bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo tikslai – užtikrinti žuvininkystės produktų rinkos stabilumą ir pakankamas pajamas gamintojams,

E.   kadangi bendrai organizuojant žuvininkystės produktų rinką reikia spręsti su rinka, kuri pasižymi dideliais pardavimo, platinimo, perdirbimo struktūros ir kainų bei vartojimo įpročių skirtumais, susijusius klausimus,

F.   kadangi pagal esamą pirminio žuvies urmu pardavimo sistemą, kurią taiko dauguma valstybių narių, ypatingai nukenčia gamintojai, kuriems gali likti tik dešimtadalis galutinių platintojų gaunamų pajamų,

G.   kadangi bendrai organizuojant žuvininkystės produktų rinką buvo nustatyti rinkos intervencijos mechanizmai, padedantys palaikyti kainą ir reguliuoti žuvies tiekimą, kadangi buvo siekiama skatinti pasiūlos koncentraciją padedant steigti gamintojų organizacijas, kurių vaidmuo vykdant intervenciją į rinką buvo nuolat didinamas, nors šiai priemonei nebuvo skirta finansinės paramos,

H.   kadangi dvišaliai prekybos susitarimai su trečiosiomis šalimis ir prekių mainų tvarkos nustatymas siekiant aprūpinti Europos Sąjungos žuvininkystės produktų perdirbimo pramonę prisidėjo prie to, kad suabejota Bendrijos prioritetais ir padidėjo konkurencinis spaudimas Bendrijos produktams, ir tai turėjo tiesioginės įtakos sektoriaus pajamoms,

I.   kadangi bendro rinkos organizavimo priemonės vis keitėsi ir jų svarba vis mažėjo, palyginti su kitais BŽP ramsčiais bei prioritetais, pvz., žuvų išteklių apsauga ir žvejybos pastangų mažinimu, kuris tapo vienu iš pagrindiniu BŽP tikslų,

J.   kadangi bendras žuvininkystės produktų rinkos organizavimas nepakankamai padėjo padidinti pirminio pardavimo kainas ir geriau paskirstyti pridėtinės vertės, priklausančios žuvininkystės sektoriaus vertės grandinei, kurioje, be jau įsigalėjusių didelių tarpininkų, vis svarbesnį vaidmenį tiekiant prekes atlieka prekybos centrai,

K.   kadangi dėl pirminio žuvų pardavimo kainų nustatymo proceso gamybos sąnaudų svyravimai nedarė įtakos žuvų kainai,

L.   kadangi vidutinės pirminio pardavimo kainos nuo 2000 m. nekito arba sumažėjo, tačiau dėl to šviežios žuvies kainos galutiniams vartotojams akivaizdžiai nesumažėjo, priešingai, šios kainos nuolat kilo,

M.   kadangi, ŽŪOGF įgyvendinimo ataskaitos duomenimis, realios išlaidos 1974–2005 m. sudarė kiek mažiau negu 550 000 000 EUR, t. y. vidutiniškai 17 000 000 EUR per metus, o tai yra mažiau nei kuklus biudžetas siekiant tikslų, nustatytų EB sutarties 33 straipsnyje,

N.   kadangi pirmiau minėtos 2006 m. rugsėjo 29 d. ataskaitos 5 išvadoje Komisija pripažįsta, kad sunku suderinti naujus bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo prioritetus ir tikslus, pvz., Sutarties 33 straipsnyje nustatytą reikalavimą užtikrinti pajamas, ir ypač pabrėžia, kad "rinkos kainomis nebuvo laikomasi gamybos sąnaudų tendencijų",

O.   kadangi pirmiau minėtoje 2006 m. rugsėjo 28 d. rezoliucijoje Parlamentas padarė išvadą, kad turimos konkurencingumo didinimo galimybės bendrai organizuojant žuvininkystės produktų rinką nebuvo pakankamai išnaudotos,

P.   kadangi pirmiau minėtoje 1999 m. gruodžio 2 d. rezoliucijoje buvo siūlomos naudingesnės rinkos intervencijos mechanizmų taikymo sąlygos, ypač pagalbos gamintojų organizacijoms nutraukimas, į kurias Taryba neatsižvelgė,

Q.   kadangi pastebima, kad pramonės sektoriuje vis labiau linkstama importuoti ir taip daroma žala vidaus gamybai,

R.   kadangi trūksta maisto, t.y. žuvų proteinų, ir egzistuoja priklausomybė nuo importo tenkinant vartotojų poreikius, bet Bendrijos gamyba ir toliau mažėja, o pasaulinė gamyba ir toliau auga,

S.   kadangi Komisija jau leido į Bendrijos rinką įvežti produktus, kurių dydis neatitinka Europos Sąjungos nustatytų minimalių dydžių, ypač dėl to, kad nebuvo taikomos šaldytų produktų pardavimo taisyklės,

T.   kadangi pirmiau minėtame 2006 m. kovo 9 d. komunikate Komisija pabrėžia būtinybę persvarstyti Reglamentą (EB) Nr. 104/2000,

U.   kadangi pirmiau minėtoje 2006 m. rugsėjo 28 d. rezoliucijoje Parlamentas primygtinai ragino nedelsiant persvarstyti bendrą žuvininkystės produktų rinkos organizavimą, siekiant padidinti jo įnašą į pirminio pardavimo kainos didinimą ir į pridėtinės vertės paskirstymą sektoriuje,

1.   palankiai vertina Komisijos sprendimą atlikti išsamų dabartinio bendro žuvininkystės ir žemės ūkio produktų rinkos organizavimo įvertinimą, tačiau apgailestauja, kad, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 104/2000 41 straipsnio nuostatas, beveik metus vėluojama pateikti vertinimo ataskaitą,

2.   mano, kad būtina nedelsiant iš esmės persvarstyti bendrą žuvininkystės produktų rinkos organizavimą siekiant, kad jis labiau padėtų užtikrinant sektoriaus pajamas, rinkų stabilumą, gerinant žuvininkystės produktų pardavimą ir didinant pridėtinę vertę;

3.   ragina Komisiją kuo greičiau pateikti komunikatą dėl gairių ir pasiūlymą dėl bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo, kuriuose būtų atsižvelgiama į minėtoje rezoliucijoje pateiktus pasiūlymus;

4.   pabrėžia, kad būtina įtraukti pagrindinius sektoriaus suinteresuotus asmenims, visų pirma žvejus ir jiems atstovaujančias organizacijas, į bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo persvarstymą, ypač dabartiniu vertinimo etapu;

5.   pabrėžia, kad bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo indėlis į sektorių sumažėjo, ypač po 2000 m. persvarstymo; mano, kad siekis pakeisti šią tendenciją, visų pirma labai padidinant finansines lėšas, turi būti vienas iš būsimo bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo persvarstymo tikslų, taigi turi būti užtikrinamas atitinkamo lygmens žuvininkystės sektoriaus Bendrijos finansavimas, kad būtų pasiekti Sutartyje nustatyti tikslai;

6.   pažymi, kad dabartiniai intervenciniai mechanizmai pasižymi didele koncentracija, ir ragina Komisiją įvertinti, ar šios priemonės tinkamiausios ir ar jos pakankamai lanksčios siekiant tenkinti valstybių narių gamybos ir pardavimo įmonių poreikius tam, kad žuvys būtų parduodamos pelningiau ir būtų užtikrintos tinkamos pajamos gamintojams;

7.   ragina Komisiją įvertinti, ar produktai, įtraukti į įvairius Reglamento (EB) Nr. 104/2000 priedus, yra patys tinkamiausi – visų pirma turint mintyje perkėlimą ir savarankišką produktų pašalinimą iš rinkos – ir ar nereikėtų pakeisti ir išplėsti šio sąrašo;

8.   mano, kad kompensacinė išmoka už tunus turėtų būti padidinta ir primena su tuo susijusius pasiūlymus, pateiktus pirmiau minėtoje 1998 m. birželio 19 d. rezoliucijoje dėl žuvų konservų gamybos ir akvakultūros Europos Sąjungoje; ragina Komisiją pradėti taikyti kompensacinę išmoką už sardines, kaip siūlyta šios rezoliucijos 14 dalies b punkte;

9.   pabrėžia, kad siekiant gerinti žuvininkystės produktų kokybę ir didinti jų pridėtinę vertę svarbu ženklinti produktus ir pateikti vartotojams teisingą informaciją; mano, kad komerciniai ženklai, ypač importuotų produktų, turi būti atidžiai tikrinami siekiant, kad jie neklaidintų vartotojų;

10.   ragina Komisiją paspartinti ekologinio žuvininkystės produktų ženklinimo procedūrą, nes tai labai svarbu siekiant sudaryti sąžiningas ir lygias konkurencijos sąlygas ekonominiams veikėjams Europos Sąjungos ir už jos ribų;

11.   pabrėžia, kad būtina, jog struktūriniai fondai prisidėtų modernizuojant ir įrengiant gamintojams skiriamos paramos gamybai ir pardavimui infrastruktūrą. pvz., šaldymo, perdirbimo, transportavimo ir pardavimo (platinimo) objektus;

12.   pabrėžia, kad taikant intervencines priemones reikia atsižvelgti į žuvininkystės produktų galiojimo laiką;

13.   prašo padidinti paramą siekiant geriau apdoroti žuvis laivuose, ypač paramą investicijoms į šaldymo ir konservavimo sistemas, ir pagerinti higienos ir saugos sąlygas laivuose;

14.   pabrėžia, kad siekiant skatinti pasiūlos koncentraciją, visų pirma remiant pagal Reglamentą (EB) Nr. 104/2000 pripažįstamų gamintojų organizacijų, ypač mažo masto priekrančių žvejybos ir tradicinės žvejybos organizacijų, steigimą ir veiklą, reikia išlaikyti ir padidinti paramos priemones, ypač finansines;

15.   mano, kad pagal veiklos programas, kurios turėtų būti pakankamai finansiškai remiamos, gamintojų organizacijoms turėtų būti užtikrinama galimybė tiesiogiai parduoti savo produktus; tai būtų būdas, kurį taikant padidėtų jų produktų vertė ir žuvininkystės produktų pridėtinė vertė; prašo pakeisti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 5 straipsnį taip, kaip pasiūlė pirmiau minėtoje 1999 m. gruodžio 2 d. rezoliucijoje;

16.   dar kartą pabrėžia, kad reikia išlaikyti tiesioginę paramos gamintojų organizacijoms ir Bendrijos biudžeto sąsają kartu numatant galimybę gauti papildomą paramą veiklos programoms iš valstybių narių, kaip buvo pasiūlyta 1999 m. gruodžio 2 d. rezoliucijoje; šiuo tikslu prašo pakeisti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 10 straipsnį;

17.   mano, kad reikia parengti studiją, kurioje būtų išnagrinėtos bandymo steigti tarpšakines organizacijas, kaip numatyta 2000 m. persvarsčius bendrą žuvininkystės produktų rinkos organizavimą, nesėkmės, kaip nurodyta pirmiau minėtos 2006 m. rugsėjo 29 d. ataskaitos 4 išvadoje, priežastys;

18.   remia iniciatyvą parengti Europos Sąjungos elgesio prekiaujant žuvininkystės produktais kodeksą ir įtraukti į jo rengimą visus sektoriaus dalyvius siekiant nustatyti savanoriškas taisykles, pagal kurias būtų užtikrinamas teisingesnis pridėtinės vertės paskirstymas, ir pardavimo visais vertės grandinės etapais taisykles;

19.   pabrėžia, kad svarbu sukurti kilmės rinkas ir ypač kokybiškų tradicinių produktų rinkas, kurios būtų remiamos rengiant muges, verčiantis smulkiąja prekyba ir viešuoju maitinimu, tai būtų būdas, kaip didinti vietos produktų pridėtinę vertę ir skatinti vietos plėtrą;

20.   rekomenduoja Komisijai įvertinti santykių su trečiosiomis šalimis padarinius, ypač importuotų produktų poveikį pirminio pardavimo kainoms; prašo, kad Komisija būtų ryžtingesnė vertindama užsienio prekybos santykius, ypač imdamasi Pasaulinės prekybos organizacijos apsaugos priemonių, aptartų Reglamento (EB) Nr. 104/2000 30 straipsnyje ir siektų, kad nebūtų kenkiama Sutarties 33 straipsnyje nurodytiems tikslams;

21.   mano, kad importuotiems ir vidaus rinkoje parduotiems žuvininkystės produktams būtina taikyti tuos pačius standartus ir reikalavimus, kurie taikomi Bendrijos žuvininkystės produktams, pvz., susijusiems su ženklinimu, fitosanitarijos taisyklėmis arba draudimu teikti į Bendrijos rinką žuvininkystės produktus, kurių dydis mažesnis už Bendrijos produktams taikomą mažiausią leistiną dydį;

22.   mano, kad ateityje persvarstant bendrą žuvininkystės produktų rinkos organizavimą labai svarbu padidinti jo finansavimą;

23.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 17, 2000 1 21, p. 22.
(2) OL C 210, 1998 7 6, p. 292.
(3) OL C 210, 1998 7 6, p. 295.
(4) OL C 194, 2000 7 11, p. 87.
(5) OL C 47 E, 2003 2 27, p. 601.
(6) OL C 306 E, 2006 12 15, p. 417.
(7) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/pech/pech_20070627_0900.htm.


Europos aviacijos saugos agentūra ***II
PDF 281kWORD 91k
Rezoliucija
Tekstas
Priedas
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (10537/3/2007 – C6-0353/2007 – 2005/0228(COD))
P6_TA(2007)0607A6-0482/2007

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (10537/3/2007 – C6-0353/2007)(1),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0579) per pirmąjį svarstymą(2) ,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į pridedamus Komisijos pareiškimus,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A6-0482/2007),

1.   pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija priimta per antrąjį svarstymą 2007 m. gruodžio 12 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB

P6_TC2-COD(2005)0228


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija antrajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB)Nr. 216/2008.)

Komisijos pareiškimai

Dėl: 64 straipsnis

Dėl 64 straipsnio Komisija pareiškia, kad iš dalies keičiant Komisijos reglamentą (EB) Nr. 593/2007 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų Komisijai tinkamai atsižvelgs į ypatingą mažų ir vidutinių įmonių padėtį, ypač į tą poveikį, kuris tų įmonių ekonominiam gyvybingumui galėtų būti padarytas nustačius vienokio ar kitokio dydžio mokesčius ir rinkliavas, tačiau kartu Komisija ir toliau užtikrins nediskriminavimo principo laikymąsi ir kad agentūros iš sertifikavimo veiklos gaunamų įplaukų pakaktų apmokėti visas paslaugų teikimo sąnaudas.

Dėl: 3 straipsnio j pastraipos ketvirta įtrauka

"Dėl sudėtingos konstrukcijos variklinio orlaivio, tai Komisija įvertins ekonominį poveikį rinkoms, koks galėtų būti padarytas, jeigu į minėto tipo apibrėžtį būtų įtraukti turboreaktyvinių variklių arba daugiau nei vieno turbosraigtinio variklio varomi lėktuvai, ir prašys Europos aviacijos saugos agentūros stebėti tų orlaivių eksploatavimo saugos charakteristikas."

Dėl: II priedo e punktas (ultralengvieji orlaiviai)

"Komisija prašys, kad Europos aviacijos saugos agentūra surengtų oficialias konsultacijas su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir pateiktų pagrįstą nuomonę dėl II priedo e punkto keitimo, siekiant, jeigu būtina, į tą punktą įtraukti mažesnės nei 600 kg masės ultralengvuosius orlaivius".

(1) OL C 277 E, 2007 11 20, p. 8.
(2) Priimti tekstai, 2007 3 14, P6_TA(2007)0067.


Teiginiai apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą ***I
PDF 189kWORD 31k
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (COM(2007)0368 – C6-0200/2007 – 2007/0128(COD))
P6_TA(2007)0608A6-0464/2007

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0368),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0200/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A6-0464/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Teisinė dizaino apsauga ***I
PDF 408kWORD 51k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos (COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))
P6_TA(2007)0609A6-0453/2007

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2004)0582),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir  95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0119/2004),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A6-0453/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. gruodžio 12 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/.../EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos

P6_TC1-COD(2004)0203


EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą║,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos(2),

kadangi:

1)   ║ Vienintelis dizaino apsaugos tikslas yra suteikti išimtines teises į gaminio išvaizdą, o ne monopolines teises į patį gaminį; ║ dizaino, kuriam nėra jokios kitos praktinės alternatyvos, apsauga iš tikrųjų sukurtų gaminio monopoliją; ║ tokia apsauga galėtų pažeisti dizaino apsaugos režimą; ║ jei trečiosioms šalims būtų leista gaminti ir platinti atsargines dalis, konkurencija išliktų; ║ jei dizaino apsauga būtų taikoma atsarginėms dalims, trečiosios šalys pažeistų šias teises, konkurencija būtų panaikinta, o dizaino teisės turėtojas de facto gautų monopolines teises į gaminį.

2)   ║Tai, kad skiriasi valstybių narių įstatymai, susiję su saugomų dizainų naudojimu, taisant sudėtinį gaminį jo pirminės išvaizdos atkūrimo tikslais, kai gaminys, į kurio sudėtį įeina dizainas arba kuriam taikomas dizainas, yra sudedamoji sudėtinio gaminio, kurio išvaizda lemia saugomą dizainą, dalis, turi tiesioginės įtakos vidaus rinkos, skirtos prekėms, į kurių sudėtį įeina dizainas, kūrimui ir funkcionavimui; ║ tokie skirtumai gali iškraipyti konkurenciją vidaus rinkoje.

3)   ║Siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos funkcionavimą, būtina suderinti valstybių narių dizaino apsaugos įstatymus dėl saugomų dizainų naudojimo sudėtinio gaminio taisymo tikslais, siekiant atkurti jo pirminę išvaizdą.

4)   ║Papildant 2002 m. liepos 31 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1400/2002 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikalių susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims motorinių transporto priemonių sektoriuje(3) nuostatas, susijusias su gamintojo turima galimybe tvirtinti prekės ženklą arba logotipą matomoje sudedamųjų dalių ar atsarginių dalių vietoje, turi būti užtikrinama, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami apie atsarginių dalių kilmę, pavyzdžiui, pateikiama informacija apie prekės ženklus ar logotipus ant atitinkamų dalių.

(5)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB, nustatančioje motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus(4), įtvirtintos nuostatos dėl nepriklausomų gamintojų pagamintų atsarginių dalių bandymų procedūrų siekiant užtikrinti, kad šios dalys atitiktų saugumo ir aplinkosaugos kriterijus; kadangi šioje direktyvoje numatytos naujos procedūros padės užtikrinti didesnę vartotojų apsaugą visiškai nereguliuojamoje rinkoje.

(6)  Direktyva 98/71/EB(5) turėtų būti iš dalies pakeista taip,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 98/71/EB 14 straipsnis pakeičiamas taip:

"14 straipsnis

Dizainas, esantis sudedamosiose dalyse, naudojamose remonto tikslais

1.  Dizaino teisinė apsauga netaikoma į gaminį įmontuotos detalės dizainui arba gaminiui taikomam dizainui, kuris yra sudėtinio gaminio sudedamoji dalis ir kuris naudojamas, kaip apibrėžta ║12 straipsnio 1 dalyje, vien tik to sudėtinio gaminio taisymo tikslais, siekiant atkurti pirminę jo išvaizdą. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai pirminis minėtosios sudedamosios dalies pateikimo į rinką tikslas nėra sudėtinio gaminio remontas.

2.  1 dalies nuostatos taikomos su sąlyga, kad panaudojant atitinkamą ženklinimą, pvz., prekės ženklą arba prekės pavadinimą, arba kitokiu priimtinu būdu vartotojai bus tinkamai informuojami apie remontui skirto gaminio kilmę ir kad rinkdamiesi konkuruojančius remontui skirtus gaminius turės apie juos informacijos.

3.  1 dalis taikoma tik matomų sudėtinių dalių antrinėje rinkoje atžvilgiu, po to, kai dizaino teisių turėtojas pateikia sudėtinį gaminį į pirminę rinką arba kai šis gaminys pateikiamas į rinką jo sutikimu."

2 straipsnis

Valstybės narės, kuriose pagal galiojančias teisės aktų nuostatas numatyta dizaino teisinė apsauga, taikoma į gaminį įmontuotos detalės dizainui arba gaminiui taikomam dizainui, kuris yra sudėtinio gaminio sudedamoji dalis ir naudojamas, kaip apibrėžta Direktyvos 98/71/EB 12 straipsnio 1 dalyje, vien tik to sudėtinio gaminio taisymo tikslais, siekiant atkurti pirminę jo išvaizdą, gali taikyti šią dizaino teisinę apsaugą ...(6).

3 straipsnis

1.  Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti, ne vėliau kaip ...(7). Jos nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją ║.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta ║,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 286, 2005 11 17, p. 8.
(2) 2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento pozicija.
(3) OL L 203, 2002 8 1, p. 30. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.
(4) OL L 263, 2007 10 9, p. 1.
(5) OL L 289, 1998 10 28, p. 28.
(6)* Penkerius metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.
(7)* Praėjus dvejiems metams po jos priėmimo.


Bendras vyno rinkos organizavimas *
PDF 988kWORD 752k
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro vyno rinkos organizavimo ir iš dalies keičiančio tam tikrus reglamentus (COM(2007)0372 – C6-0254/2007 – 2007/0138(CNS))
P6_TA(2007)0610A6-0477/2007

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0372),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 36 ir 37 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0254/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0477/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
1 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(1a)  Europos Sąjunga yra didžiausia vyno gamintoja, eksportuotoja ir vartotoja pasaulyje. Joje yra daugiau kaip pusantro milijono vyno sektoriaus įmonių.
Pakeitimas 2
2 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(2)  Vyno vartojimas Bendrijoje nuolat mažėja, o nuo 1996 m. iš Bendrijos eksportuojamo vyno kiekis didėja daug lėčiau nei atitinkamas importas. Tai pablogino pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą ir turėjo įtakos gamintojų kainoms ir pajamoms.
(2)  Nors kokybiško vyno pardavimo ir eksporto iš Bendrijos mastas didėja, bendrasis vyno vartojimas Bendrijoje nuolat mažėja, o nuo 1996 m. kai kurių vyno rūšių eksportas iš Bendrijos didėja daug lėčiau nei atitinkamas importas. Tai pablogino kai kurių vynų pasiūlos ir paklausos bendrąją pusiausvyrą ir turėjo įtakos gamintojų kainoms ir pajamoms.
Pakeitimas 3
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(3)  Paaiškėjo, kad kai kurios šiuo metu į Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 įtrauktos priemonės yra neveiksmingos, jos neužtikrina tvarios ir konkurencingos vyno sektoriaus raidos. Rinkos mechanizmo priemonės, pvz., distiliavimas krizės atveju, yra tiek ekonomiškai nenaudingos, kad net paskatino struktūrinį perteklių nekeliant reikalavimo gerinti atitinkamas konkurencingas struktūras. Ir priešingai, kai kurios galiojančios reguliavimo priemonės per daug apribojo konkurencingų gamintojų veiklą.
(3)  Paaiškėjo, kad kai kurios šiuo metu į Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 įtrauktos priemonės yra neveiksmingos, jos neužtikrina tvarios ir konkurencingos vyno sektoriaus raidos. Kai kurios rinkos mechanizmo priemonės yra tiek ekonomiškai nenaudingos, kad net paskatino struktūrinį perteklių nekeliant reikalavimo gerinti atitinkamas konkurencingas struktūras. Ir priešingai, kai kurios galiojančios reguliavimo priemonės per daug apribojo konkurencingų gamintojų veiklą.
Pakeitimas 4
3 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(3a)  Daugiau kaip 14 proc. Bendrijos produkcijos atsargų likutinė vertė – apie 5 200 000 000 EUR. Ją būtų galima realizuoti tikslingai pritraukus 75 mln. naujų vidaus vartotojų arba skatinant eksportą į trečiąsias šalis, kur paklausą lemia šimtai milijonų mokių potencialių vartotojų, o tai reikštų reikšmingą sektoriaus pajamų padidėjimą.
Pakeitimas 5
3 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(3b)  Skubus dabartinio bendro rinkos organizavimo (BRO) rinkos priemonių panaikinimas sektoriui turės labai neigiamų padarinių, todėl reikia nustatyti pereinamąjį laikotarpį tarp dabartinio ir būsimojo BRO.
Pakeitimas 6
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(5)  Atsižvelgiant į sukauptą patirtį tikslinga iš esmės pakeisti Bendrijos vyno sektoriaus tvarką ir siekti šių tikslų: didinti Bendrijos vyno gamintojų konkurencingumą; gerinti Bendrijos rūšinio vyno, kaip geriausio vyno pasaulyje, reputaciją; susigrąžinti senąsias rinkas ir įsitvirtinti naujose Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje; įvesti vyno sektoriuje tvarką su aiškiomis, paprastomis taisyklėmis, kurios veiksmingai subalansuotų pasiūlą ir paklausą; vyno sektoriuje nustatyti tvarką, palaikančią geriausias Bendrijos vyno gamybos tradicijas, gerinančią daugelio kaimo vietovių socialinę struktūrą ir užtikrinančią, kad gaminant vyną būtų laikomasi aplinkosaugos reikalavimų. Dėl šios priežasties tikslinga panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 ir jį pakeisti nauju.
(5)  Atsižvelgiant į sukauptą patirtį tikslinga iš esmės pakeisti Bendrijos vyno sektoriaus tvarką ir siekti šių tikslų: didinti Bendrijos vyno gamintojų konkurencingumą; gerinti Bendrijos rūšinio vyno, kaip geriausio vyno pasaulyje, reputaciją, ypač atsižvelgiant į nuolat augančią paklausą kylančiose Azijos rinkose, kurios yra Bendrijos vyno gamintojų konkurencijos ir galimybių šaltinis; susigrąžinti senąsias rinkas ir įsitvirtinti naujose Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje; įvesti vyno sektoriuje tvarką su aiškiomis, paprastomis taisyklėmis, kurios veiksmingai subalansuotų pasiūlą ir paklausą; vyno sektoriuje nustatyti tvarką, palaikančią geriausias Bendrijos vyno gamybos tradicijas, gerinančią ūkininkų gyvenimo kokybę, stiprinančią daugelio kaimo vietovių socialinę struktūrą ir užtikrinančią, kad gaminant vyną būtų laikomasi aplinkosaugos reikalavimų. Dėl šios priežasties tikslinga panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 ir jį pakeisti nauju.
Pakeitimas 7
5 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(5a)  Vyno BRO turėtų sukurti sąlygas, kurios padėtų vyno sektoriui savarankiškai reaguoti į rinkų poreikius, atsižvelgiant į vartotojų interesus, vyno ūkių, įskaitant perdirbimo įmones, lygias galimybes valstybių narių viduje ir tarp jų, bei ekologines paskatas.
Pakeitimas 8
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(9)  Būtina numatyti paramos priemones, kurios sustiprintų konkurencingas struktūras. Nors šias priemones finansuoti ir apibrėžti turėtų Bendrija, valstybėms narėms turėtų būti suteikta laisvė pasirinkti reikiamas priemones, geriausiai atitinkančias ūkininkų poreikius, tam tikrais atvejais atsižvelgiant į regionų specifiką, ir įtraukti jas į nacionalines paramos programas. Už tokių programų vykdymą turi būti atsakingos valstybės narės.
(9)  Būtina numatyti paramos priemones, kurios sustiprintų konkurencingas struktūras. Nors tam tikras iš šių priemonių finansuoti ir apibrėžti turėtų Bendrija, valstybėms narėms turėtų būti suteikta laisvė pasirinkti reikiamas priemones, geriausiai atitinkančias ūkininkų poreikius, tam tikrais atvejais atsižvelgiant į regionų specifiką, ir įtraukti jas į nacionalines paramos programas. Už tokių programų vykdymą turi būti atsakingos valstybės narės.
Pakeitimas 9
9A KONSTATUOJAMOJI DALIS
(9a)  Metinės reformos išlaidos apytikriai sudaro 1 300 000 000 EUR, o tai atitinka dabartinį išlaidų vyno sektoriui lygį. Šią sumą reikia paskirstyti tarp nacionalinių finansinių paketų ir Bendrijos mastu įgyvendinamų priemonių. Skirstant nacionalinėms programoms skirtą biudžetą tarp valstybių narių reikia atsižvelgti į tai, kaip jis buvo skirstomas anksčiau, į vynmedžiais apsodintą plotą ir į gamybos tradicijas.
Pakeitimas 10
10 KONSTATUOJAMOJI DALIS
Skirstant lėšas nacionalinėms valstybių narių paramos programoms, finansinis pagrindas yra ankstesnių metų vyno biudžetas (kaip pagrindinis kriterijus), vynmedžiais apsodinti plotai ir ankstesnių metų gamyba.
Išbraukta.
Pakeitimas 11
10 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(10a)  Lėšos, skiriamos nacionalinėms valstybės narės paramos programoms – neįskaitant reklamos priemonių – negali būti mažesnės negu visa suma, 2008 m. biudžete skiriama tos valstybės narės restruktūrizavimui.
Pakeitimas 12
11 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(11)  Pagrindinė tokių programų priemonė turėtų būti Bendrijos vynų reklama ir pardavimas trečiosiose šalyse, ir tai priemonei turėtų būti skirtas tam tikras biudžetas. Toliau reikėtų finansuoti restruktūrizavimo ir konversijos veiklą dėl jos teigiamo struktūrinio poveikio visam sektoriui. Prevencinėms priemonėms, t. y. derliaus draudimui, savitarpio investiciniams fondams ir žaliajam derliui, turėtų būti skiriama parama iš paramos programų, kad krizinės situacijos būtų sprendžiamos atsakingai.
(11)  Pagrindinė tokių programų priemonė turėtų būti Bendrijos vynų reklama, informavimas apie saikingo vyno vartojimo teigiamus padarinius ir nesaikingo alkoholio vartojimo neigiamus padarinius, rinkų pažinimas ir pardavimas, ir tai priemonei turėtų būti skirtas tam tikras biudžetas. Toliau reikėtų finansuoti restruktūrizavimo ir konversijos veiklą dėl jos teigiamo struktūrinio poveikio visam sektoriui. Prevencinėmis priemonėmis ir sektoriaus vystymosi priemonėmis, kuriomis siekiama gerinti gaminių kokybę ir realizavimo rinkoje galimybes, turėtų būti skiriama parama iš paramos programų, kad krizinės situacijos būtų sprendžiamos atsakingai.
Pakeitimas 13
12 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(12)  Bendrijos parama reikalavimus atitinkančioms priemonėms, jei įmanoma, turėtų priklausyti nuo to, ar atitinkami gamintojai laikosi tam tikrų galiojančių aplinkosaugos taisyklių. Jei nustatoma, kad tokios taisyklės pažeidžiamos, išmokos turėtų būti atitinkamai mažinamos.
Išbraukta.
Pakeitimas 14
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(13)  Parama sektoriui taip pat turėtų būti skiriama iš struktūrinių priemonių, numatytų 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai
Išbraukta.
Pakeitimas 15
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS
Dirbančiuosius vyno sektoriuje turėtų sudominti šios Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 numatytos priemonės: jaunų ūkininkų steigimasis, investicijos į techninius įrenginius ir pardavimo gerinimas, profesinis mokymas, parama teikiant informaciją ir skatinant gamintojų organizacijas, įstojusias į kokybės schemą, parama agrarinei aplinkosaugai, ankstyvas išėjimas į pensiją – galimybė ūkininkams, kurie nusprendžia nutraukti bet kokią komercinę ūkininkavimo veiklą ir perduoti valdą kitiems ūkininkams.
(14)  Skirstant nacionalinių finansinių paketų lėšas turėtų būti pasirenkamos priemonės, kurių objektas yra: jaunų ūkininkų steigimasis, investicijos į techninius įrenginius ir pardavimo gerinimas, profesinis mokymas, parama teikiant informaciją ir skatinant gamintojų organizacijas, įstojusias į kokybės schemą, parama agrarinei aplinkosaugai bei ankstyvas išėjimas į pensiją – galimybė ūkininkams, kurie nusprendžia nutraukti bet kokią komercinę ūkininkavimo veiklą ir perduoti valdą kitiems ūkininkams.
Pakeitimas 16
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS
Kad būtų galima padidinti finansines lėšas, skiriamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005, reikia laipsniškai pervesti lėšas į tame reglamente numatytą biudžetą.
Išbraukta.
Pakeitimas 17
16 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(16a)  Vartotojų pasitikėjimas Europos vynų kokybe atlieka esminį vaidmenį parduodant vyną Sąjungos viduje ir trečiosiose šalyse. Siekiant užtikrinti šį pasitikėjimą, reikėtų pabrėžti kokybės ir informacijos valdymą.
Pakeitimas 18
16 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(16b)  Reklamos veiksmuose derėtų atsižvelgti į vyno sudedamųjų dalių tyrimus ir į galimus saikingo vyno vartojimo padarinius žmogaus sveikatai.
Pakeitimas 19
19 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(19)  Produktai, kuriems taikomas šis reglamentas, turi būti gaminami pagal tam tikras vynininkystės metodų taisykles ir apribojimus, kad būtų užtikrinta sveikatos apsauga ir patenkinti vartotojų lūkesčiai kokybės bei gamybos metodų atžvilgiu. Lankstumo sumetimais Komisija turėtų būti atsakinga už šių metodų atnaujinimą ir naujų metodų tvirtinimą, išskyrus politiškai jautrius gerinimo ir parūgštinimo klausimus, kur kompetencija ir toliau turėtų priklausyti Tarybai.
(19)  Produktai, kuriems taikomas šis reglamentas, turi būti gaminami pagal tam tikras vynininkystės metodų taisykles ir apribojimus, kad būtų užtikrinta sveikatos apsauga ir patenkinti vartotojų lūkesčiai kokybės bei gamybos metodų atžvilgiu. Todėl reikėtų sudaryti leistinų vynininkystės metodų sąrašą, o Taryba ir toliau turėtų būti atsakinga už šių metodų atnaujinimą ir naujų metodų tvirtinimą.
Pakeitimas 20
21 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(21)  Dėl menkos vyno, pagaminto per daug suspaudus vynuoges, kokybės, tokią praktiką reikėtų uždrausti.
(21)  Dėl menkos vyno, pagaminto per daug spaudžiant vynuoges, kokybės, tokią praktiką reikėtų uždrausti ir imti taikyti priemones, kurios užtikrintų, kad draudimo bus laikomasi.
Pakeitimas 21
21 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(21a)  Aplinkosaugos sumetimais, numatant tam tikrų leidžiančių nukrypti nuostatų, turėtų būti įvesta prievolė distiliuoti visus gaminant vynus gaunamus šalutinius produktus.
Pakeitimas 22
22 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(22)  Siekdama užtikrinti tarptautinius standartus šioje srityje, Komisija turėtų remtis Tarptautinės vyno ir vynininkystės organizacijos (OIV) patvirtintais vynininkystės metodais. Šiuos standartus taip pat reikia taikyti eksportuojamiems Bendrijos vynams, neatsižvelgiant į griežtesnes taisykles, kurios gali būti taikomos Bendrijoje, kad nebūtų kliudoma Bendrijos gamintojams užsienio rinkose.
Išbraukta.
Pakeitimas 23
29 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(29)  Registruotos kilmės vietos arba geografinė nuorodos yra saugomos, kad be pagrindo nebūtų pasinaudojama reikalavimus atitinkančių produktų reputacija. Siekiant skatinti sąžiningą konkurenciją ir neklaidinti vartotojų, šią apsaugą reikėtų taikyti produktams ir paslaugoms, kuriems šis reglamentas netaikomas, įskaitant ir produktus, neįrašytus į Sutarties I priedą.
(29)  Registruotos kilmės vietos arba geografinė nuorodos ir mažesnių, negu nurodomieji bazinėje kilmės vietos ar geografinėje nuorodoje, geografinių vienetų, vadinamų kitais, o ne kilmės vietos nuorodų vardais, pavadinimai yra saugomi, kad nebūtų kenkiama reikalavimus atitinkančių produktų reputacijai ar ja be pagrindo naudojamasi. Siekiant skatinti sąžiningą konkurenciją ir neklaidinti vartotojų, šią apsaugą reikėtų taikyti produktams ir paslaugoms, kuriems šis reglamentas netaikomas, įskaitant ir produktus, neįrašytus į Sutarties I priedą.
Pakeitimas 24
33 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(33)  Dėl teisinio tikrumo naujos nagrinėjimo tvarkos reikėtų netaikyti Bendrijoje jau galiojančioms kilmės vietos arba geografinei nuorodoms. Tačiau atitinkamos valstybės narės turėtų Komisijai nurodyti pagrindinę informaciją ir teisės aktus, kuriais remiantis tos nuorodos buvo pripažintos nacionaliniu lygiu, to nepadarius, kilmės vietos arba geografinės nuorodos apsauga turėtų būti panaikinta. Dėl teisinio tikrumo jau galiojančių kilmės vietos arba geografinės nuorodų panaikinimo apimtis turėtų būti ribota.
(33)  Dėl teisinio tikrumo naujos nagrinėjimo tvarkos reikėtų netaikyti Bendrijoje jau galiojančioms kilmės vietos arba geografinei nuorodoms. Tačiau atitinkamos valstybės narės turėtų Komisijai nurodyti pagrindinę informaciją ir teisės aktus, kuriais remiantis tos nuorodos buvo pripažintos nacionaliniu lygiu.
Pakeitimas 25
34 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(34)  Siekiant išsaugoti specifines vynų, kuriems suteikta kilmės vietos arba geografinė nuoroda, kokybės savybes, valstybėms narėms reikia suteikti laisvę šiuo požiūriu taikyti griežtesnes taisykles.
Išbraukta.
Pakeitimas 26
37 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(37)  Šiose taisyklėse turėtų būti numatytas privalomas tam tikrų terminų vartojimas, kad produktas būtų identifikuotas pagal pardavimo kategorijas, o pirkėjams būtų nurodyta tam tikra svarbi informacija. Bendrijos sistemoje taip pat turėtų būti numatytas tam tikros kitos papildomos informacijos vartojimas.
(37)  Šiose taisyklėse turėtų būti numatytas privalomas tam tikrų terminų vartojimas, kad produktas būtų identifikuotas pagal pardavimo kategorijas, o pirkėjams būtų nurodyta tam tikra svarbi informacija, įskaitant išpilstytojo statusą. Bendrijos sistemoje taip pat turėtų būti numatytas tam tikros kitos papildomos informacijos vartojimas.
Pakeitimas 27
38 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(38)  Jeigu nenumatyta kitaip, ženklinimo etiketėmis taisyklės vyno sektoriuje turėtų papildyti taisykles, nustatytas 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo, kurios taikomos horizontaliai. Patirtis parodė, kad skirstyti ženklinimo etiketėmis taisykles pagal vyno produktų kategoriją yra netikslinga. Taisykles reikia taikyti visoms skirtingoms vyno kategorijoms, įskaitant importuotus vynus. Visų pirma jose turi būti numatyta galimybė nurodyti vynuogių veislę ir pateikti derliaus metų nuorodą be kilmės vietos arba geografinės nuorodos, laikantis ženklinimo etiketėmis tikrumui ir kontrolei keliamų reikalavimų.
(38)  Jeigu nenumatyta kitaip, ženklinimo etiketėmis taisyklės vyno sektoriuje turėtų papildyti taisykles, nustatytas 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo, kurios taikomos horizontaliai. Patirtis parodė, kad skirstyti ženklinimo etiketėmis taisykles pagal vyno produktų kategoriją yra netikslinga.
Pakeitimas 28
38 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(38a)  Produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, aprašymas, pavadinimas ir pateikimas daro lemiamą įtaką jų pardavimo perspektyvoms. Ženklinimo etiketėmis klausimu pasakytina, kad, siekiant identifikuoti produktą ir pateikti vartotojams tam tikrą esminę informaciją, reikėtų išlaikyti skirtingų kategorijų vyno ženklinimo skirtumus ir esamų tradicinių nuorodų apsaugos tvarką.
Pakeitimas 29
39 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(39)  Veikiančios ir besikuriančios gamintojų organizacijos gali prisidėti prie vyno sektoriaus poreikių tenkinimo, kaip apibrėžta Bendrijos lygiu. Jų naudingumas turėtų pasireikšti nariams siūlomų paslaugų apimtimi ir veiksmingumu. Tas pat pasakytina apie sektoriaus organizacijas. Todėl valstybės narės turėtų pripažinti organizacijas, kurios atitinka Bendrijos lygiu nustatytus reikalavimus.
(39)  Veikiančios ir besikuriančios gamintojų organizacijos gali prisidėti prie vyno sektoriaus poreikių tenkinimo, kaip apibrėžta Bendrijos lygiu. Jų naudingumas turėtų pasireikšti nariams siūlomų paslaugų apimtimi ir veiksmingumu. Tas pat pasakytina apie sektoriaus organizacijas. Todėl valstybės narės turėtų pripažinti organizacijas, kurios atitinka Bendrijos lygiu nustatytus reikalavimus. Tačiau, siekiant išvengti painiavos, reikėtų atskirti šių dviejų tipų organizacijų galias.
Pakeitimas 30
42 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(42)  Prekybos srautų kontrolė yra pirmiausia administravimo, kuris turi būti vykdomas lanksčiai, klausimas. Todėl sprendimą nustatyti licencijų reikalavimus turi priimti Komisija, atsižvelgdama į importo ir eksporto licencijų poreikį atitinkamoms rinkoms administruoti ir visų pirma nagrinėjamųjų produktų importui kontroliuoti. Tačiau tokių licencijų bendrieji reikalavimai turėtų būti nustatyti šiame reglamente.
(42)  Prekybos srautų kontrolė yra pirmiausia administravimo klausimas, o jis, administruojant atitinkamas rinkas ir visų pirma kontroliuojant nagrinėjamųjų produktų importą, turi būti sprendžiamas lanksčiai. Tačiau atitinkamų licencijų bendrieji reikalavimai turėtų būti nustatyti šiame reglamente.
Pakeitimas 31
43 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(43)  Jeigu yra numatytos importo ir eksporto licencijos, turi būti pateikiamas užstatas, užtikrinantis, kad bus įvykdyti sandoriai, kuriems suteiktos licencijos.
Išbraukta.
Pakeitimas 32
46 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(46)  Kad tinkamai veiktų vyno rinka ir visų pirma siekiant išvengti rinkos sutrikimų, turi būti numatyta galimybė uždrausti įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarką. Kad šio pobūdžio rinkos administravimo priemonė būtų veiksminga, dažniausiai ją reikia taikyti nedelsiant. Todėl Komisijai reikia suteikti atitinkamus įgaliojimus.
(46)  Kad tinkamai veiktų vyno rinka ir visų pirma siekiant išvengti rinkos sutrikimų, turi būti numatyta galimybė uždrausti įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarką.
Pakeitimas 33
55 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(55)  Kadangi dar nenusistovėjo rinkos pusiausvyra ir reikia laiko, kol įsigalios papildomos priemonės (pvz., išnaikinimo schema), tikslinga pratęsti draudimą sodinti vynmedžius iki 2013 m. gruodžio 31 d., tačiau nuo tos datos šį draudimą reikia galutinai panaikinti, kad konkurencingi gamintojai galėtų laisvai reaguoti į rinkos sąlygas.
(55)  Kadangi dar nenusistovėjo rinkos pusiausvyra ir reikia laiko, kol įsigalios papildomos priemonės (pvz., išnaikinimo schema), tikslinga teoriškai pratęsti draudimą sodinti vynmedžius iki 2013 m. gruodžio 31 d. 2012 metais reikėtų patikrinti patvirtintų 2007 m. vyno rinkos reformos priemonių veiksmingumą ir priimti sprendimą palikti galioti arba atšaukti sodinimo teisių tvarką.
Pakeitimas 34
55 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(55a)  Vis dėlto reikia užtikrinti kuo didesnį lankstumą suteikiant sodinimo teises, kad konkurencingi gamintojai galėtų laisvai reaguoti į rinkos sąlygas.
Pakeitimas 35
55 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(55b)  Kai tik rinkos padėtis pastebimai pagerės, remiantis lankstumo sąlyga, atitinkamų regionų vynininkystės ūkiams ir tokio kokybės lygio produktams, kurių prekybos apimtis gali didėti, bus galima skirti papildomų terminuotų sodinimo teisių.
Pakeitimas 36
58 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(58)  Be to, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama perleisti atsodinimo teises kitai valdai, griežtai tokį perleidimą kontroliuojant ir tik tuo atveju, jei teisių perleidimu siekiama kokybės arba jis yra susijęs su skiepų daigynams skirtais plotais arba su dalies valdos perleidimu. Tokie perleidimai vykdomi toje pačioje valstybėje narėje.
(58)  Be to, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama perleisti atsodinimo teises kitai valdai, griežtai tokį perleidimą kontroliuojant ir tik tuo atveju, jei teisių perleidimu siekiama kokybės arba jis yra susijęs su skiepų daigynams skirtais plotais arba su dalies valdos perleidimu.
Pakeitimas 37
62 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(62a)  Prieš teikdama pasiūlymą dėl sodinimo teisių suteikimo plotams, kuriems netaikomi vyno su saugoma kilmės vietos arba saugoma geografine nuoroda produkto specifikacijos apribojimai, liberalizavimo, Komisija turėtų įvertinti papildomų ir finansinės pusiausvyros užtikrinimo priemonių poveikį.
Pakeitimas 38
63 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(63)  Valstybių narių, kurios pagamina mažiau kaip 25 000 hektolitrų vyno per metus, gamyba nedaro didelės įtakos rinkos pusiausvyrai. Todėl tas valstybes nares reikėtų atleisti nuo pereinamojo laikotarpio draudimo sodinti vynmedžius, tačiau jos neturėtų dalyvauti išnaikinimo schemoje.
(63)  Valstybių narių, kurios pagamina mažiau kaip 25 000 hektolitrų vyno per metus, gamyba nedaro didelės įtakos rinkos pusiausvyrai. Todėl tas valstybes nares reikėtų atleisti nuo pereinamojo laikotarpio draudimo sodinti vynmedžius, tačiau, kol gamins mažiau negu 25 000 hektolitrų vyno per metus, jos neturėtų dalyvauti išnaikinimo schemoje.
Pakeitimai 39 ir 322
67 KONSTATUOJAMOJI DALIS
Kad išnaikinti plotai būtų atsakingai tvarkomi, išmokas reikia skirti atsižvelgiant į tai, ar atitinkami gamintojai laikosi galiojančių aplinkosaugos taisyklių. Jei nustatoma, kad tokios taisyklės pažeidžiamos, išmokos turėtų būti atitinkamai mažinamos.
Išbraukta.
Pakeitimas 40
4 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Valstybės narės atsakingos už paramos programas ir užtikrina, kad programos būtų rengiamos ir vykdomos objektyviai atsižvelgiant į atitinkamų gamintojų ekonominę padėtį ir visiems gamintojams sudarant vienodas sąlygas.
2.  Valstybės narės yra atsakingos už paramos programų įgyvendinimą ir užtikrina, kad programos būtų rengiamos ir vykdomos objektyviai atsižvelgiant į atitinkamų gamintojų ekonominę padėtį ir visiems gamintojams sudarant vienodas sąlygas.
Pakeitimas 41
4 STRAIPSNIO 3 DALIS
3.  Parama neteikiama:
Išbraukta.
a) mokslinių tyrimų projektams ir tokių projektų rėmimo priemonėms;
b)  Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 numatytoms priemonėms.
Pakeitimas 42
5 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA
1.  Pirmą kartą iki 2008 m. balandžio 30 d. kiekviena II priede minima valstybė narė gamintoja Komisijai pateikia penkerių metų paramos programos projektą, kuriame pagal šį skyrių numatytos priemonės (toliau – "paramos programa").
1.  Pirmą kartą iki metų nuo šio reglamento įsigaliojimo vasario 15 d. kiekviena II priede minima valstybė narė gamintoja Komisijai pateikia penkerių metų paramos programos projektą, kuriame pagal šį skyrių numatytos priemonės (toliau – "paramos programa").
Pakeitimas 43
5 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 A PASTRAIPA (nauja)
Visos valstybės narės, pateikusios pirminę paramos programą, per metus gali pateikti Komisijai pakoreguotą jos versiją, nes atrodo, kad kai kurios pirminėje programoje numatytos priemonės yra nesuderinamos, todėl gali kilti grėsmė nuosekliam jos įgyvendinimui. Pakoreguota paramos programa įsigalioja po dviejų mėnesių nuo jos pateikimo datos.
Pakeitimas 44
5 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PASTRAIPA
Paramos priemonės sudaromos tokiu geografiniu lygiu, kokį valstybės narės mano esant tinkamiausią. Prieš pateikiant paramos programą Komisijai, atitinkamu teritoriniu lygiu ji aptariama su kompetentingomis institucijomis ir organizacijomis.
Paramos priemonės sudaromos tokiu geografiniu lygiu, kokį valstybės narės, bendradarbiaudamos su regioninės ir vietinės valdžios institucijomis, mano esant tinkamiausią. Prieš pateikiant paramos programą Komisijai, ji aptariama su regioniniu ir vietiniu lygiais kompetentingomis institucijomis, organizacijomis, gamintojų organizacijomis, jų komercinėmis įmonėmis ir sektoriaus tarpšakinėms organizacijomis.
Pakeitimas 45
5 STRAIPSNIO 1 DALIES 3 PASTRAIPA
Kiekviena valstybė narė pateikia vieną programos projektą, kuriame galima atsižvelgti į regiono specifiką.
Kiekviena valstybė narė pateikia vieną programos projektą, kuriame galima atsižvelgti į regiono specifiką, tačiau visada atsižvelgia į tų vietovių poreikius, kuriose sąlygos tam tikrų vynuogių rūšių auginimui ir vyno gamybai yra sunkiausios (įskaitant kalnų vietoves).
Pakeitimas 46
5 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja)
1a.  Rengdamos paramos programas valstybės narės gali nustatyti ir apibrėžti šio reglamento 54 straipsnyje numatytų vyno gamintojų organizacijų vaidmenį.
Pakeitimas 47
5 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA
2.  Paramos programos taikomos po trijų mėnesių nuo jų pateikimo Komisijai dienos.
2.  Paramos programas Komisija patvirtina per 30 dienų nuo pateikimo. Jos taikomos po dviejų mėnesių nuo jų patvirtinimo dienos.
Pakeitimas 48
5 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPA
Tačiau jeigu pateikta programa neatitinka šiame skyriuje numatytų reikalavimų, Komisija apie tai informuoja valstybę narę. Tokiu atveju valstybė narė Komisijai pateikia pataisytą programą. Pataisytoji programa taikoma po dviejų mėnesių nuo pranešimo dienos, nebent neatitikimas nebūtų ištaisytas – šiuo atveju taikoma ši pastraipa.
Tačiau jeigu pateikta programa neatitinka šiame skyriuje numatytų reikalavimų, Komisija per trisdešimt dienų apie tai informuoja valstybę narę. Tokiu atveju valstybė narė Komisijai pateikia pataisytą programą. Pataisytoji programa taikoma po vieno mėnesio nuo Komisijos patvirtinimo dienos, nebent neatitikimas nebūtų ištaisytas – šiuo atveju taikoma ši pastraipa.
Pakeitimas 49
7 STRAIPSNIO PIRMA PASTRAIPA
Paramos programos apima skatinimo trečiųjų šalių rinkose priemones remiantis 9 straipsniu.
Paramos programos apima skatinimo rinkose ir rinkų pažinimo priemones remiantis 9 straipsniu.
Pakeitimas 50
7 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS AA PUNKTAS (naujas)
aa) sektoriaus restruktūrizavimą;
Pakeitimas 51
7 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS A B PUNKTAS (naujas)
ab) krizių prevenciją;
Pakeitimas 52
7 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS D A DALIS (nauja)
da) mokslinius tyrimus ir vystymąsi;
Pakeitimas 53
7 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS D B PUNKTAS (naujas)
db) metodus vynuogių auginimo srityje ir aplinkos apsaugos normas;
Pakeitimas 54
7 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS D C PUNKTAS (naujas)
dc) vynuogių ir vyno kokybės gerinimą;
Pakeitimas 55
7 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS D D PUNKTAS (naujas)
dd) privatų vyno, alkoholio ir misos saugojimą;
Pakeitimas 56
7 STRAIPSNIO 2 A ir 2 B PASTRAIPOS (naujos)
Tais pačiais vyno metais gamintojas gali naudotis daugiau kaip viena priemone.
Valstybės narės, Komisijai pritarus, taip pat gali į paramos programas įtraukti naujų priemonių.
Pakeitimas 57
8 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja)
1a.  Pagal 1 dalį nustatyta suma – neįskaitant skatinimo priemonių – negali būti mažesnė už tai valstybei narei 2008 m. restruktūrizavimui skirtą sumą.
Pakeitimas 58
9 STRAIPSNIO ANTRAŠTINĖ DALIS
Reklama trečiųjų šalių rinkose
Reklama ir rinkų pažinimas
Pakeitimas 59
9 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Parama pagal šį straipsnį skiriama informavimui apie Bendrijos vynus trečiosiose šalyse ir jo reklamai, tokiu būdu didinant jų konkurencingumą tose šalyse.
1.  Parama pagal šį straipsnį skiriama informavimui apie Bendrijos vynus ir jo reklamai, tokiu būdu didinant jų konkurencingumą
a) vidaus rinkoje,
b) trečiosiose šalyse.
Pakeitimas 60
9 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  1 dalyje minimos priemonės skiriamos vynams, kuriems suteikta kilmės vietos arba geografinė nuoroda, arba vynams su vynuogių veislių nuoroda.
2.  1 dalyje minimos priemonės skiriamos vynams, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos arba saugoma geografinė nuoroda. Kitiems vartojimui skirtiems vynams taikomos tik 1 dalies a punkto nuostatos.
Pakeitimas 61
9 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)
2a.  1 dalies a punkte minimos priemonės gali būti:
a) atsakingo vyno vartojimo ir informavimo apie produktą ir jo savybes skatinimo veiksmai;
b) rinkos žinių gerinimo veiksmai siekiant rinkos vystymosi ir geresnio ekonominių operacijų vykdytojų informavimo užtikrinimo,
kuriuos gali vykdyti tarpšakinės organizacijos, kaip nurodyta 55 straipsnyje, arba bet kokia kita lygiavertė atstovų organizacija.
c) skatinimo ir informavimo priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos pripažinimą, pabrėžiant jų teikiamą naudą kokybės, aplinkos saugumo ir aplinkos apsaugos požiūriais.
Pakeitimas 62
9 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS
3.  1 dalyje minimos priemonės gali būti:
3.  1 dalies b punkte minimos priemonės gali būti taikomos kaip:
Pakeitimas 63
9 STRAIPSNIO 3 DALIES A PUNKTAS
a) viešųjų ryšių, skatinimo arba informavimo priemonės, kurių tikslas visų pirma yra pabrėžti Bendrijos produktų pranašumus, ypač kokybės, maisto saugos arba aplinkosaugos atžvilgiu;
a) viešųjų ryšių, skatinimo arba informavimo priemonės, kurių tikslas visų pirma yra pabrėžti Bendrijos produktų, jų kilmės nuorodų ir prekės ženklų pranašumus, ypač kokybės, teigiamo poveikio sveikatai, maisto saugos arba aplinkosaugos atžvilgiu;
Pakeitimas 64
9 STRAIPSNIO 3 DALIES B PUNKTAS
b) dalyvavimas tarptautinio masto renginiuose, mugėse arba parodose;
b) individualus ar kolektyvinis dalyvavimas tarptautinio masto renginiuose, mugėse arba parodose;
Pakeitimas 65
9 STRAIPSNIO 3 DALIES C PUNKTAS
c) informavimo kampanijos, ypač dėl Bendrijos sistemų, taikomų kilmės vietos, geografinėms nuorodoms ir ekologiškai produkcijai;
c) informavimo kampanijos, ypač dėl Bendrijos sistemų, taikomų kilmės vietos, geografinėms nuorodoms, ekologiškai produkcijai ir vynų ženklinimui etiketėmis;
Pakeitimas 66
9 STRAIPSNIO 3 DALIES C A PUNKTAS (naujas)
ca) paramos vyno produktų geografinių nuorodų apsaugai tarptautiniu lygmeniu programoms ir veiksmams arba tyrimams, susijusiems su kova su vyno produktų falsifikavimu trečiosiose šalyse ir su techninėmis bei fitosanitarinėmis kliūtimis;
Pakeitimas 67
9 STRAIPSNIO 3 DALIES D PUNKTAS
d) naujų rinkų tyrimas siekiant išplėsti pardavimo rinkas;
d) rinkų, kurias reikia atkurti, plėtoti, ir naujų rinkų tyrimas, siekiant išplėsti pardavimo rinkas;
Pakeitimas 68
9 STRAIPSNIO 3 DALIES E A PUNKTAS (naujas)
ea) švietimo priemonės, pagrįstos saikingo vyno vartojimo teigiamo poveikio moksliniais tyrimais; atsakingo vyno vartojimo propagavimo ir informavimo apie produktą ir jo savybes priemonės, pagrįstos atitinkamais moksliniais tyrimais;
Pakeitimas 69
9 STRAIPSNIO 3 DALIES E B PUNKTAS (naujas)
eb) rinkos žinių gerinimo veiksmai siekiant rinkos vystymosi ir geresnio ekonominių operacijų vykdytojų informavimo užtikrinimo.
Pakeitimas 70
9 STRAIPSNIO 3 A DALIS (nauja)
3a.  Pirmenybė teikiama ES ekonominių operacijų vykdytojų partneryste grindžiamai veiklai.
Pakeitimas 71
9 STRAIPSNIO 4 DALIS
4.  Bendrijos indėlis remiant reklamos priemones yra ne didesnis kaip 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.
4.  Parama restruktūrizavimo skatinimo veiksmams skiriama padengiant realias veiklos įgyvendinimo išlaidas ir bet kokiu atveju yra ne didesnė kaip 50 % išlaidų. Regionuose, kurie pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo1, priskiriami konvergencijos regionams, Bendrijos indėlis į reklamos išlaidas neturi viršyti 75 %.
Tačiau šis indėlis gali būti didinamas iki 100 % tų programų atveju, kurių tikslas – vyno produktų geografinių nuorodų apsauga tarptautiniu lygmeniu ir parama veiksmams arba studijoms, susijusiems su kova su vyno produktų falsifikavimu trečiosiose šalyse ir su techninėmis bei fitosanitarinėmis kliūtimis;
__________________________________
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1989/2006 (OL L 411, 2006 12 30, p. 6.)
Pakeitimas 72
9 STRAIPSNIO 5 DALIS
5.  Valstybės narės skiria bent jau sumą, kuri reklamai trečiųjų šalių rinkose numatyta II priede. Tokiu būdu sukauptos lėšos kitoms priemonėms neskiriamos.
5.  Valstybės narės skiria bent jau sumą, kuri rinkos pažinimo priemonėms ir reklamai Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkose numatyta II priede. Tokiu būdu sukauptos lėšos kitoms priemonėms neskiriamos.
Pakeitimas 73
9 STRAIPSNIO 5 A DALIS(nauja)
5a.  1 dalyje minimų vynų, gaminamų tose vietovėse, kuriose vynuogių auginimo ir vyno gamybos sąlygos sunkios (įskaitant kalnų vietoves), atveju įgyvendinamos specialios priemonės, kurios turės būti numatytos kartu su šių vietovių regioninėmis ir vietinėmis valdžios institucijomis.
Pakeitimas 74
10 STRAIPSNIO 3 DALIES 1A PASTRAIPA (nauja)
1a.  Įprastinis natūraliai pasenusių vynuogynų atnaujinimas vietovėse, kurioms taikomos saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos, gali būti remiamas, neviršijant 50 % lėšų, numatytų šio straipsnio 6 dalyje.
Pakeitimas 75
10 STRAIPSNIO 3 DALIES ANTRA PASTRAIPA
Įprastam natūraliai pasenusių vynuogynų atnaujinimui parama neskiriama.
Išbraukta.
Pakeitimas 76
10 STRAIPSNIO 5 DALIES A PUNKTAS
a) nepaisant V antraštinės dalies II skyriaus nuostatų, leidimas tam tikrą laikotarpį kultivuoti vienu metu ir senus, ir naujus vynuogynus suteikiamas ne ilgiau kaip trejiems metams iki sodinimo teisėms taikomo pereinamojo laikotarpio pabaigos, t. y. vėliausiai iki 2013 m. gruodžio 31 d.;
a) nepaisant V antraštinės dalies II skyriaus nuostatų, leidimas tam tikrą laikotarpį kultivuoti vienu metu ir senus, ir naujus vynuogynus suteikiamas ne ilgiau kaip trejiems metams;
Pakeitimas 77
10 A STRAIPSNIS (naujas)
10a straipsnis
Sektoriaus restruktūrizavimas
1.  Paramos sektoriaus restruktūrizavimui priemonių tikslas – vystyti subjektų bendrą veiklą, siekiant struktūriniu vystymusi padidinti vyno gamintojų konkurencingumą.
2.  Pagalba skiriama remiantis pagal paramos programą teikiamais vystymosi projektais, susijusiais su viena ar keliomis iš šių veiklos rūšių:
a) sudėtingos daugiaregionės pasiūlos sistemos;
b) priemonės, skirtos pasiūlai sutelkti;
c) realių veiklos ir strateginių paslaugų pasidalijimas tarp ES įmonių;
d) įrangos ir gamybos etapų valdymas;
e) rinkos žinių ir valdymo vystymas;
f) naujovių plėtra.
3.  Parama restruktūrizavimo skatinimo veiksmams skiriama padengiant realias veiklos įgyvendinimo išlaidas ir bet kokiu atveju yra ne didesnė kaip 50 % išlaidų. Regionuose, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 priskiriami konvergencijos regionams, Bendrijos indėlis į reklamos išlaidas neturi viršyti 75 %.
Pakeitimas 78
10 B STRAIPSNIS (naujas)
10b straipsnis
Krizių prevencija
1.  Krizių prevencija laikomi visi auginimo, žemės ūkio ir vynininkystės metodai, kuriais siekiama sumažinti užauginamų vynuogių kiekius arba vynuogių perdirbimo į vyną našumą.
2.  Parama krizių prevencijos priemonėms gali būti teikiama kaip kompensacija, proporcinga užaugintų vynuogių arba pagaminto vyno kiekių sumažėjimui panaudojus nustatytą metodą.
3.  Atsižvelgdama į savo ypatumus, kiekviena valstybė narė pasirenka metodus, padedančius pasiekti šiuos tikslus. Vykdymo priemonėse, priimtose vadovaujantis 104 straipsnyje nustatyta procedūra, nurodomos maksimalios paramos sumos ir leistini metodai.
Pakeitimas 79
11 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Šiame straipsnyje žaliasis derlius – visiškas neprinokusių vynuogių kekių sunaikinimas arba pašalinimas taip iki nulio sumažinant derlių iš atitinkamo sklypo.
1.  Šiame straipsnyje žaliasis derlius – visiškas neprinokusių vynuogių kekių sunaikinimas arba pašalinimas taip iki nulio sumažinant derlių iš atitinkamo ploto.
Pakeitimas 80
11 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Parama žaliajam derliui padės atstatyti pasiūlos ir paklausos balansą Bendrijos vyno rinkoje, kad būtų galima išvengti rinkos krizės.
2.  Parama žaliajam derliui padės atstatyti pasiūlos ir paklausos balansą Bendrijos vyno rinkoje, kad būtų galima išvengti rinkos krizės ir gaminti kokybiškesnius produktus.
Pakeitimas 81
11 STRAIPSNIO 3 DALIES ANTRA PASTRAIPA
Išmoka neturi būti didesnė kaip 50 % tiesioginių išlaidų už vynuogių kekių sunaikinimą arba pašalinimą ir prarastų pajamų dėl vynuogių kekių sunaikinimo arba pašalinimo.
Išmoka neturi būti didesnė kaip 75 % tiesioginių išlaidų už vynuogių kekių sunaikinimą arba pašalinimą ir prarastų pajamų dėl vynuogių kekių sunaikinimo arba pašalinimo.
Pakeitimas 82
11 STRAIPSNIO 4A DALIS (nauja)
4a.  Suinteresuotos valstybės narės nustato kontrolės priemones, kurios turi būti taikomos 100 proc. pareiškėjų.
Pakeitimas 83
13 A STRAIPSNIS (naujas)
13a straipsnis
Moksliniai tyrimai ir vystymasis
1.  Paramos moksliniams tyrimams ir vystymuisi tikslas – finansuoti mokslinių tyrimų veiksmus, kuriais siekiama geriau pažinti rinką ir gerinti nagrinėjamų produktų kokybę, didžiausią dėmesį skiriant jų atsekamumui, poveikiui aplinkai, sveikatos apsaugai, tipiškumui ir genetiniam tobulinimui.
2.  Bendrijos parama mokslinių tyrimų ir vystymosi projektams negali būti didesnė kaip 50 proc. išlaidų.
Pakeitimas 84
13 B STRAIPSNIS (naujas)
13b straipsnis
Pasėlių auginimas ir aplinkos apsaugos standartai
1.  Konkretūs žemės ūkio metodai, aplinkos apsaugos, fitosanitarijos ir kiti standartai nustatomi visų rūšių vynams.
Šių metodų ir standartų tikslas – prisidėti prie aplinkos apsaugos, pirminės produkcijos kontrolės, derlingumo mažinimo ir kokybės didinimo.
2.  Vynuogių augintojams, kurie laikosi šių metodų ir standartų, skiriamos išmokos už kiekvieną hektarą teritorijos, naudojamos laikantis šių įsipareigojimų.
3.  Minėtieji metodai ir standartai apibrėžiami Bendrijos lygmeniu, paskui detalizuojami atsižvelgiant į konkrečias valstybių narių ir regionų sąlygas.
4.  Pareiga pagal šį straipsnį kontroliuoti ir prireikus administruoti programas, siekiant, kad vynuogių augintojai laikytųsi įsipareigojimų, visų pirma tenka sektorinėms organizacijoms, jeigu valstybės narės tam pritaria.
5.  2 dalyje numatyto finansavimo suma ir šio straipsnio taikymo tvarka nustatoma pagal 104 straipsnyje apibrėžtą procedūrą.
Pakeitimas 85
13 C STRAIPSNIS (naujas)
13c straipsnis
Vynuogių ir vyno kokybės gerinimas
1.  Vynuogių kokybės gerinimu laikomi bet kokie auginimo būdai ir agronominiai metodai, lemiantys produkcijos kokybės pagerėjimą, išmatuojamą remiantis objektyviais kriterijais.
2.  Vyno kokybės gerinimu laikomi veiksmai, kuriais siekiama gerinti prekybai skirto vyno kokybę, užtikrinant vynininkystės produktų pardavimo rinkoje galimybes, o konkrečiai – maistinio alkoholio pramonės, šiuos produktus tradiciškai naudojančios savo produkcijos gamybai, aprūpinimą.
3.  Parama kokybės gerinimo priemonėms gali būti teikiama skiriant vienodo dydžio kompensaciją.
4.  Parama vynuogių kokybės gerinimo priemonėms taikoma vynuogynams, kuriuose auginamos vynuogės, skirtos vyno su saugoma kilmės vietos arba saugoma geografine nuoroda gamybai.
5.  Vykdymo priemonėse, priimamose vadovaujantis 104 straipsnyje įtvirtinta procedūra, nustatomi didžiausi importuojamų produktų kiekiai, leistini metodai ir alternatyvios pardavimo rinkos.
6.  Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo ypatumus, nustato metodus, padedančius siekti šių tikslų, ir mokėjimų sumas, įvertindamos tiesiogines metodo įgyvendinimo išlaidas.
Pakeitimas 86
13 D STRAIPSNIS (naujas)
13d straipsnis
Privatus vyno, alkoholio ir misos saugojimas
1.  Nustatoma privataus vyno, alkoholio ir misos saugojimo paramos taikymo tvarka.
2.  Norint gauti paramą saugoti, reikia pateikti pasirašytą vyno, alkoholio ir misos gamintojų ir intervencinių organizacijų sutartį. Sutartis pasirašoma nuo gruodžio 16 d. iki kitų metų vasario 15 d., jos galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei iki lapkričio 30 d. ir ne trumpesnis kaip:
– iki rugpjūčio 1 d. – misai;
– iki rugsėjo 1 d. – vynui, išskyrus 27 straipsnyje nurodytą vyną.
3.  Komisija teikia ataskaitą, kurioje aptariamas privataus saugojimo priemonės taikymas ir teikiami pasiūlymai pratęsti šios priemonės taikymą, ją pakoreguoti ar panaikinti.
Pakeitimas 87
14 STRAIPSNIS
14 straipsnis
Išbraukta.
Kompleksinis paramos susiejimas
Nustačius, kad ūkininkai bet kuriuo metu per penkerių metų laikotarpį nuo išmokų, gautų pagal restruktūrizavimo ir persikvalifikavimo paramos programas, arba bet kuriuo metu per vienerius metus nuo išmokų pagal paramos neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimui programas nesilaikė teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų ir Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 3 ir 7 straipsniuose nurodytų geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų, išmokos suma, kai reikalavimų nesilaikymo priežastis yra ūkininko tyčiniai veiksmai arba neveikimas, turi būti visiškai arba iš dalies sumažinama arba neišmokama, atsižvelgiant į nustatyto pažeidimo sunkumą, mąstą, pastovumą ir pasikartojimą, o prireikus, ūkininkui nurodoma grąžinti išmoką pagal minėtose nuostatose nurodytas sąlygas.
Taisyklės dėl dalinio arba viso atitinkamos valstybės narės pagalbos sumažinimo, arba grąžinimo, nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 144 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.
Pakeitimas 88
15 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja) 1 a.
1a.  Prie 1 dalyje numatytų ataskaitų pridedami pasiūlymai koreguoti paramos programas tinkamai pagrįstais atvejais norint padidinti šių programų veiksmingumą.
Pakeitimas 89
17 STRAIPSNIS
17 straipsnis
Išbraukta.
Lėšų skyrimas kaimo plėtrai
1.  Nuo 2009 biudžetinių metų 2 dalyje nustatytos sumos, pagrįstos ankstesnėmis išlaidomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, skirtos intervencijoms siekiant sureguliuoti žemės ūkio rinkas, kaip tai nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalyje, skiriamos kiekvienais kalendoriniais metais kaip papildomos Bendrijos lėšos priemonėms tuose vynininkystės regionuose, kuriuose vykdoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 finansuojama kaimo plėtros programa.
2.  Nurodytais kalendoriniais metais skiriamos tokios sumos:
-  2009 m.: 100 mln. EUR,
-  2010 m.: 150 mln. EUR,
-  2011 m.: 250 mln. EUR,
-  2012 m.: 300 mln. EUR,
-  2013 m.: 350 mln. EUR,
- nuo ir po 2014 m.: 400 mln. EUR.
3.  2 dalyje nurodytos sumos paskirstomos valstybėms narėms pagal III priedo nuostatas.
Pakeitimas 90
II A ANTRAŠTINĖ DALIS (nauja), 17 A STRAIPSNIS (naujas)
IIA ANTRAŠTINĖ DALIS
RINKOS MECHANIZMAI
17a straipsnis
Naudojimo parama
Nustatoma parama, kai naudojama:
a) koncentruota vynuogių misa,
b) koncentruota rektifikuotą vynuogių misa,
pagaminta Bendrijoje, jei ji naudojama didinti alkoholio koncentracijai vyno produktų, kurių alkoholio koncentraciją leidžiama padidinti pagal šį reglamentą.
Pakeitimas 91
19 STRAIPSNIO 2 DALIES ANTRA PASTRAIPA
Komisija gali nuspręsti papildyti IV priedo vynuogių produktų sąrašą naujomis kategorijomis.
Išbraukta.
Pakeitimas 92
20 STRAIPSNIS
Šiame skyriuje nurodomi patvirtinti vynininkystės metodai ir taikomi apribojimai bei procedūra, pagal kurią Komisija gali nuspręsti kokie metodai ir apribojimai gali būti naudojami gaminant ir parduodant šiame reglamente nurodytus produktus.
Šiame skyriuje nurodomi patvirtinti vynininkystės metodai ir apribojimai, taikomi gaminant šiame reglamente nurodytus produktus.
Pakeitimas 93
21 STRAIPSNIO 1 DALIES PIRMA PASTRAIPA
1.  Gaminant Bendrijoje šiame reglamente nurodytus produktus gali būti naudojami tik Bendrijos teisės aktais patvirtinti vynininkystės metodai.
1.  Gaminant Bendrijoje šiame reglamente nurodytus produktus gali būti naudojami tik IVa, V ir VI prieduose nurodyti vynininkystės metodai ir procesai bei nustatyti apribojimai.
Pakeitimas 94
21 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Patvirtinti vynininkystės metodai gali būti naudojami tik tinkamai produkto fermentacijai, tinkamam išlaikymui ir tinkamam rafinavimui užtikrinti.
2.  Patvirtinti vynininkystės metodai gali būti naudojami tik tinkamai produkto fermentacijai, tinkamam išlaikymui ir tinkamam rafinavimui užtikrinti vadovaujantis Europos tradiciniais gamybos būdais.
Pakeitimas 95
21 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)
2a.  Jei gaminant vyną naudojamos genetiškai modifikuotos mielės, tai turi būti aiškiai nurodoma galutiniams produktų vartotojams ant pardavimo pakuotės žodžiais "pagaminta naudojant genetiškai modifikuotus organizmus".
Pakeitimas 96
21 STRAIPSNIO 5 DALIS
5.  Tačiau gaminant eksportui skirtus produktus, kuriems taikomas šis reglamentas, naudojami Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (OIV) pripažinti vynininkystės metodai ir apribojimai, o ne Bendrijos patvirtinti vynininkystės metodai ir apribojimai.
Išbraukta.
Gamintojai apie tokią gamybą praneša atitinkamai valstybei narei, kuri patikrina, ar laikomasi eksporto reikalavimų.
Pakeitimas 97
23 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Išskyrus V priede nurodytus sodrinimo, parūgštinimo ir rūgštingumo sumažinimo vynininkystės metodus ir VI priede nurodytus apribojimus, leidimas naudoti vyninkystės metodus ir taikomi apribojimai gaminant ir laikant šiame reglamente nurodytus produktus nustatomi pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
1.  V priede nurodomi sodrinimo, parūgštinimo ir rūgštingumo sumažinimo vynininkystės metodai ir procesai.
Pakeitimas 98
23 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja)
1a.  Nuostatas, reglamentuojančias sieros dioksido kiekį, didžiausią lakiųjų rūgščių kiekį ir patvirtintus vynininkystės metodus bei procesus, ir nuostatas, reglamentuojančias likerinio vyno, putojančio vyno ir rūšinio putojančio vyno gamybą, teikia Komisija, vadovaudamasi 45 straipsnyje apibrėžta procedūra.
Pakeitimas 99
23 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Valstybės narės gali leisti naudoti nepatvirtintus vynininkystės metodus eksperimentiniais tikslais pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
Išbraukta.
Pakeitimas 100
24 STRAIPSNIS
24 straipsnis
Išbraukta.
Patvirtinimo kriterijai
Komisija, patvirtindama vynininkystės metodus pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą,
a) remiasi Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (OIV) pripažintais metodais, taip pat dar nepatvirtintų vynininkystės metodų eksperimentinio naudojimo rezultatais;
b) atsižvelgia į žmonių sveikatos apsaugą;
c) atsižvelgia į galimą vartotojų suklaidinimo pavojų dėl jų įprastų lūkesčių ir suvokimo, atsižvelgdama į informacinių priemonių, galinčių panaikinti tokį pavojų, buvimą ir tinkamumą;
d) leidžia išsaugoti natūralias ir esmines vyno savybes ir nereikalauja ženkliai pakeisti tokio produkto sudėtį;
e) užtikrina priimtiną minimalų aplinkos apsaugos lygį;
f) laikosi bendrųjų vynininkystės metodų naudojimo ir tokio naudojimo apribojimo taisyklių, nurodytų atitinkamai III ir IV prieduose.
Pakeitimas 101
26 STRAIPSNIO PIRMA PASTRAIPA
Išsamios šio skyriaus ir III bei IV priedo taikymo taisyklės priimamos pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
Išsamios šio skyriaus ir IVa, V ir VI priedų taikymo taisyklės priimamos pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
Pakeitimas 102
26 STRAIPSNIO 2 PASTRAIPOS A PUNKTAS
a) patvirtintus putojančių vynų vynininkystės metodus ir apribojimus;
Išbraukta.
Pakeitimas 103
26 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS B PUNKTAS
b) patvirtintus likerinių vynų vynininkystės metodus ir apribojimus;
Išbraukta.
Pakeitimas 104
26 STRAIPSNIO 2 PASTRAIPOS D PUNKTAS
d) vynininkystės metoduose naudojamų medžiagų grynumo ir identifikavimo specifikacijas, jei tai nėra nustatyta Bendrijos taisyklėmis;
d) vynininkystės metoduose naudojamų medžiagų grynumo ir identifikavimo specifikacijas, IVa ir V prieduose nustatytų vynininkystės metodų ir procesų apribojimus ir tam tikras naudojimo sąlygas;
Pakeitimas 105
26 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS E PUNKTAS
e) patvirtintų vynininkystės metodų naudojimo administracines taisykles;
e) vynininkystės metodų naudojimo administracines taisykles, sprendimus, išimtis, leidžiančias nukrypti nuostatas, sąlygas ir sąrašus, pateikiamus IVa ir V prieduose;
Pakeitimas 106
26 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS G A PUNKTAS (naujas)
ga) patvirtintus vynininkystės metodus ir procesus, kurie taikomi vynams, pagamintiems pagal 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, įgyvendinimo nuostatas1.
_____________
1 OL L 189, 2007 7 20, p. 1.
Pakeitimas 107
III ANTRAŠTINĖS DALIES II A SKYRIAUS (naujo) 26 A STRAIPSNIS (naujas)
IIa skyrius
Kokybę ir įvairovę užtikrinančios priemonės
26a straipsnis
Šalutinių produktų distiliavimas
1.  Per daug spausti sutraiškytas ar nesutraiškytas vynuoges ir spausti vyno nuosėdas draudžiama. Taip pat draudžiama dar kartą atlikti išspaudų fermentavimą kitais nei distiliavimo tikslais.
2.  Fiziniai ar juridiniai asmenys arba asmenų grupės, gaminančios vyną, privalo distiliuoti visus vyno gamybos šalutinius produktus.
3.  Alkoholio kiekis šalutiniuose produktuose yra ne mažesnis kaip 10 proc., palyginti su alkoholio kiekiu vyne, pagamintame tiesiogiai iš vynuogių. Išskyrus nukrypti leidžiančią nuostatą, kuri numatoma dėl techninių priežasčių pateisinamais atvejais, alkoholio kiekis negali būti mažesnis kaip 5 proc., kai vynas gaminamas iš vynuogių misos, iš rauginamos vynuogių misos arba iš jauno rauginamo vyno.
Jei tokios procentinės dalys nepasiekiamos, asmenys, kurie privalo atlikti distiliavimą, skiria jam tam tikrą savo gaminamo vyno kiekį, kad užtikrintų nustatytą procentinę vertę.
Kai kurių kategorijų gamintojams ir gamybos regionams valstybės narės gali numatyti nuo 2 dalies ir šios dalies pirmosios pastraipos nukrypti leidžiančių nuostatų. Šiose nukrypti leidžiančiose nuostatose numatoma galimybė tam tikromis sąlygomis, kurios bus nustatytos, ir atlikus patikriną pašalinti perdirbimo ir vyno gamybos šalutinius produktus iš rinkos.
4.  2 dalyje numatyta distiliavimo prievolė gali būti įvykdoma, kai 3 dalyje nurodytus produktus, o prireikus – ir vyną, distiliuoja kiti asmenys, išskyrus distiliuotojus, kurių sąrašas sudaromas vadovaujantis 104 straipsnyje nustatyta procedūra.
5.  Asmenys arba asmenų grupės, kurioms taikomos 2 dalyje nustatytos prievolės, jas gali vykdyti po patikrinimo ir tam tikromis sąlygomis, kurios bus nustatytos, pašalindami vyno gamybos šalutinius produktus iš rinkos.
6.  Distiliuotojams gali būti skiriama parama rinkti ir apdoroti šalutinius produktus. Šios paramos skyrimo sąlygos įtvirtintos įgyvendinimo reglamente.
7.  Jeigu tais metais, kurie išsiskiria išimtinėmis klimato sąlygomis, nepaisant teisės aktuose įtvirtintų vynuogių augimo priemonių, kuriomis siekiama, kad nebūtų produktų pertekliaus, tikimasi, kad bus labai didelis produktų kiekis, dėl kurio kyla grėsmė, kad bus stipriai sutrikdyta rinka, alkoholio kiekis šalutiniuose produktuose gali būti padidintas vadovaujantis 104 straipsnyje nustatyta procedūra, siekiant, kad į rinką nepatektų produktų pertekliaus. Šis kiekis gali atsižvelgiant į rinkos sąlygas būti padidintas kai kuriose valstybėse narėse arba kai kuriuose regionuose.
Tokiu atveju gamintojams skiriama nustatyto dydžio parama.
8.  Bet kokiu atveju taip distiliavus gautas alkoholis negali būti skirtas žmonėms vartoti.
Pakeitimas 108
III ANTRAŠTINĖS DALIES II A SKYRIAUS (naujo), 26 B STRAIPSNIS (naujas)
26b straipsnis
Parama perdirbimui
1.  Bendrija gali nuspręsti teikti paramą vynui perdirbti į maisto produktus, siekdama paremti vyno rinką bei geriamojo alkoholio sektorių, kuomet šis alkoholis yra tradiciškai naudojamas ir gali būti parduodamas.
2.  Parama teikiama pagal sutarčių, sudaromų tarp vyno gamintojų ir gamyklų, sistemą. Nustatoma mažiausia kaina, kurią gamyklos moka vyno gamintojams.
3.  Šios paramos teikimo tvarka nustatoma laikantis 104 straipsnyje numatytos procedūros.
Pakeitimas 109
27 STRAIPSNIS
1.  Šiame reglamente vartojamos tokios sąvokos:
1.  Šiame reglamente vartojamos tokios sąvokos:
"kilmės vieta" – regiono, konkrečios vietos arba, išskirtiniais atvejais, šalies pavadinimas, naudojamas apibūdinant vyną, likerinį vyną, putojantį vyną, gazuotą putojantį vyną, pusiau putojantį vyną arba vyną iš pernokusių vynuogių, jei šie produktai atitinka toliau nurodytus reikalavimus:
a) "kilmės vieta" – regiono, konkrečios vietos arba, išskirtiniais atvejais, mažos geografiniu požiūriu valstybės narės, pavadinimas, naudojamas apibūdinant vyną, likerinį vyną, putojantį vyną, pusiau putojantį vyną, vyną iš džiovintų vynuogių arba vyną iš pernokusių vynuogių, pagamintą tame regione, toje vietoje arba išskirtiniais atvejais toje valstybėje narėje, jei šie produktai atitinka toliau nurodytus reikalavimus:
i) jų kokybę ir savybes iš esmės arba išimtinai lėmė tam tikra geografinė aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais;
i) jų kokybę ir savybes iš esmės arba išimtinai lėmė tam tikra geografinė aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais;
ii) vynuogės, iš kurių pagaminti tokie produktai, yra užaugintos tik toje geografinėje vietovėje;
ii) vynuogės, iš kurių pagaminti tokie produktai, yra užaugintos tik toje geografinėje vietovėje;
iii) jie pagaminti iš Vitis vinifera veislei priklausančių vynmedžių rūšių.
iii) jie pagaminti iš Vitis vinifera veislei priklausančių vynmedžių rūšių.
iiia) jų gamyba, įskaitant perdirbimą ir ruošimą ir, jei reikia, gryninimą ir išpilstymą į butelius, vyksta tam tikroje apibrėžtoje geografinėje teritorijoje.
b) "geografinė nuoroda" – nuoroda į regioną, konkrečią vietą arba, išskirtiniais atvejais, į šalį, naudojama apibūdinant vyną, likerinį vyną, putojantį vyną, gazuotą putojantį vyną, pusiau putojantį vyną arba vyną iš pernokusių vynuogių, kai šie produktai atitinka toliau nurodytus reikalavimus:
b) "geografinė nuoroda" – nuoroda į regioną arba, išskirtiniais atvejais, į mažą geografiniu požiūriu valstybę narę, konkrečią vietą, naudojama apibūdinant vyną, likerinį vyną, putojantį vyną, pusiau putojantį vyną, vyną iš džiovintų vynuogių arba vyną iš pernokusių vynuogių, pagamintą tame regione, toje vietoje arba išskirtiniais atvejais toje valstybėje narėje, kai šie produktai atitinka toliau nurodytus reikalavimus:
i) jų kokybė, savybės ar reputacija iš esmės siejamos su jų geografine kilme;
i) jų kokybė, savybės ar reputacija iš esmės siejamos su jų geografine kilme;
ii) mažiausiai 85 % produkto gamybai naudojamų vynuogių yra išskirtinai iš tokios geografinės vietovės;
ii) mažiausiai 85 % produkto gamybai naudojamų vynuogių yra išskirtinai iš tokios geografinės vietovės;
jie pagaminti iš Vitis vinifera veislei priklausančių vynmedžių rūšių arba iš rūšių, išvestų sukryžminant Vitis vinifera rūšis su kitomis Vitis genties rūšimis.
iii) jie pagaminti iš Vitis vinifera veislei priklausančių vynmedžių rūšių.
iiia) jų gamyba, įskaitant perdirbimą ir ruošimą ir, jei reikia, gryninimą ir išpilstymą į butelius, vyksta tam tikroje apibrėžtoje geografinėje teritorijoje.
Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto iiia papunkčio ir b punkto iiia papunkčio nuostatų, vynas su kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda gali būti gaminamas arba ruošiamas vietoje, esančioje visiškai šalia apibrėžtos geografinės teritorijos, jei suinteresuota valstybė narė nustatytomis sąlygomis aiškiai tai leidžia.
2.  Tradiciniai pavadinimai gali būti laikomi kilmės vietos nuoroda, kai jie
2.  Tradiciniai pavadinimai gali būti laikomi kilmės vietos nuoroda, kai jie
a) naudojami vynui pavadinti;
a) naudojami vynui pavadinti;
b) naudojami kaip nuoroda į geografinį pavadinimą;
b) naudojami kaip nuoroda į geografinį pavadinimą;
c) atitinka 1 dalies a punkto i–iii papunkčiuose nurodytas sąlygas.
c) atitinka 1 dalies a punkto i–iiia papunkčiuose nurodytas sąlygas.
3.  Kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos, įskaitant nuorodas į trečiosiose šalyse esančias geografines vietoves, saugomos Bendrijoje pagal šiame skyriuje pateiktas taisykles.
3.  Kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos, įskaitant nuorodas į trečiosiose šalyse esančias geografines vietoves, saugomos Bendrijoje pagal šiame skyriuje pateiktas taisykles.
3a.  Valstybės narės, atsižvelgdamos į sąžiningą ir tradicinę praktiką, gali nustatyti papildomas arba griežtesnes rūšinio vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda ir saugoma geografine nuoroda charakteristikas arba gamybos, ruošimo ir pateikimo į rinką sąlygas ir charakteristikas.
Pakeitimas 110
28 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS
a) pavadinimas, kurį siekiama saugoti;
a) pavadinimas, kurį siekiama saugoti, su tradiciniais mažesnių geografinių vienetų pavadinimais, kurie kartu reiškia kilmės vietą;
Pakeitimas 111
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS ĮŽANGINĖ DALIS
Produkto specifikaciją sudaro:
Minimalią produkto specifikaciją sudaro:
Pakeitimas 112
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS -A PUNKTAS (naujas)
-a) pavadinimas, nurodomas saugojimo paraiškoje;
Pakeitimas 113
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS A PUNKTAS
a) vyno ir jo pagrindinių fizinių, cheminių, mikrobiologinių ir juslinių savybių apibūdinimas;
a) vyno ar vynų ir, jei reikia, jo ar jų pagrindinių fizinių, cheminių, mikrobiologinių arba juslinių savybių apibūdinimas;
Pakeitimas 114
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS A A PUNKTAS (naujas)
aa) auginimo būdai;
Pakeitimas 115
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS A B PUNKTAS (naujas)
ab) vynininkystės metodus ir specialiuosius vynininkystės metodus vynui gaminti;
Pakeitimas 116
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS C PUNKTAS
c) konkrečios geografinės vietovės ribų apibūdinimas;
c) konkrečios geografinės vietovės, kurioje auginamos vynuogės ir gaminamas, ruošiamas, gryninamas ir į butelius išpilstomas vynas, ribų apibūdinimas;
Pakeitimas 117
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS E PUNKTAS
e) vynuogių, iš kurių pagamintas vynas, veislės arba veislių pavadinimai;
e) vynuogių, iš kurių pagamintas vynas arba vynai, veislės arba veislių pavadinimai;
Pakeitimas 118
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS F PUNKTAS
f) duomenys, įrodantys kokybės, reputacijos ar savybių ir geografinės aplinkos bei geografinės kilmės ryšį;
f) duomenys, įrodantys:
i) vyno kokybės ar savybių ryšį su geografinės aplinka, nurodyta 27 straipsnio 1 dalies a punkte, arba tam tikrais atvejais
ii) apibrėžtos vyno kokybės, reputacijos ar kitos savybės ryšį su geografine kilmės vieta, nurodyta 27 straipsnio 1 dalies b punkte;
Pakeitimas 119
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS F A PUNKTAS (naujas)
fa) galimi nurodymai dėl gamybos, uždarymo priemonių, talpos ir konteinerių tipo;
Pakeitimas 120
28 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPOS F B PUNKTAS (naujas)
fb) galimi logotipai, pagal kuriuos nustatomas etiketėje privalomas arba galimas naudoti pavadinimas;
Pakeitimas 121
30 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Dėl kilmės vietos arba geografinės nuorodos saugojimo gali kreiptis bet kuri suinteresuota gamintojų grupė arba, išskirtiniais atvejais, atskiras gamintojas. Prie paraiškos pateikėjo gali prisijungti kitos suinteresuotosios šalys
1.  Dėl kilmės vietos arba geografinės nuorodos saugojimo gali kreiptis bet kuri suinteresuota gamintojams atstovaujanti grupė arba, išskirtiniais atvejais, atskiras gamintojas. Prie paraiškos pateikėjo gali prisijungti kitos suinteresuotosios šalys. Būtina dokumentaliai pagrįsti atstovavimo grupei pagrindą.
Pakeitimas 122
30 STRAIPSNIO 3 A DALIS (nauja)
3a.  Paraiškos dėl kelioms valstybėms bendrų kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų pateikiamos valstybei narei, kuriai priklauso didžioji atitinkamos teritorijos dalis.
Pakeitimas 123
31 STRAIPSNIO 3 DALIS
3.  Valstybė narė patikrina, ar saugojimo paraiška atitinka šiame skyriuje nurodytas sąlygas.
3.  Valstybė narė atitinkamomis priemonėmis patikrina, ar saugojimo paraiška yra pagrįsta ir tenkina šiame skyriuje nurodytas sąlygas.
Valstybė narė taiko nacionalinę procedūrą, kuri padeda užtikrinti tinkamą paraiškos paskelbimą ir suteikti mažiausiai dviejų mėnesių nuo paskelbimo dienos laikotarpį, per kurį bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir įsisteigęs arba gyvenantis tos valstybės narės teritorijoje, gali nesutikti su siūlomu saugojimu pateikdamas tokiai valstybei narei tinkamai pagrįstą pareiškimą.
Valstybė narė taiko nacionalinę procedūrą, kuri padeda užtikrinti tinkamą paraiškos paskelbimą ir suteikti pagrįstą nuo paskelbimo dienos skaičiuojamą laikotarpį, per kurį bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir įsisteigęs arba gyvenantis tos valstybės narės teritorijoje, gali nesutikti su siūlomu saugojimu pateikdamas tokiai valstybei narei tinkamai pagrįstą pareiškimą.
Pakeitimas 124
32 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Komisija tikrina, ar 31 straipsnio 7 dalyje nurodytos saugojimo paraiškos atitinka šiame skyriuje nurodytas sąlygas.
2.  Komisija atitinkamomis priemonėmis tikrina, ar 31 straipsnio 7 dalyje nurodyta paraiška yra pagrįsta ir tenkina šiame skyriuje nurodytas sąlygas. Toks patikrinimas atliekamas per dvylika mėnesių.
Pakeitimas 125
33 STRAIPSNIO PIRMA PASTRAIPA
Per du mėnesius nuo 32 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos paskelbimo dienos bet kuri valstybė narė arba trečioji šalis arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir įsisteigęs arba gyvenantis bet kurioje valstybėje narėje, išskyrus toje valstybėje narėje, kuri pateikė prašymą saugoti nuorodą, arba trečiojoje šalyje, gali prieštarauti siūlomam nuorodos saugojimui pateikdamas Komisijai tinkamai pagrįstą pareiškimą.
Per šešis mėnesius nuo 32 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos paskelbimo dienos bet kuri valstybė narė arba trečioji šalis arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir įsisteigęs arba gyvenantis bet kurioje valstybėje narėje, išskyrus toje valstybėje narėje, kuri pateikė prašymą saugoti nuorodą, arba trečiojoje šalyje, gali prieštarauti siūlomam nuorodos saugojimui pateikdamas Komisijai tinkamai pagrįstą pareiškimą.
Pakeitimas 126
33 STRAIPSNIO ANTRA PASTRAIPA
Fizinis ar juridinis asmuo, įsisteigęs arba gyvenantis trečiojoje šalyje, tokį pareiškimą gali pateikti tiesiogiai arba per atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijas per pirmoje dalyje nurodytą dviejų mėnesių laikotarpį.
Fizinis ar juridinis asmuo, įsisteigęs arba gyvenantis trečiojoje šalyje, tokį pareiškimą gali pateikti tiesiogiai arba per atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijas per pirmoje dalyje nurodytą laikotarpį.
Pakeitimas 127
35 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Pavadinimasi, homonimiškas saugomai kilmės vietos nuorodai arba saugomai geografinei nuorodai, gali būti saugojamas taip pat, kaip ir kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda, jei jis skiriasi nuo saugomo pavadinimo tiek, kad galima užtikrinti, jog vartotojai nebus klaidinami dėl tikrosios tokiomis nuorodomis pavadintų vynų geografinės kilmės.
1.  Pavadinimas, homonimiškas saugomai kilmės vietos nuorodai arba saugomai geografinei nuorodai, gali būti saugojamas taip pat, kaip ir kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda, jeigu pagal 45 straipsnyje nustatytą procedūrą sudaromos atitinkamus skiriamuosius elementus lemiančios praktinės sąlygos, kuriomis suinteresuotiems gamintojams užtikrinamos vienodos galimybės, o vartotojai neklaidinami.
Pakeitimas 128
37 STRAIPSNIO 1 DALIES PIRMA PASTRAIPA
1.  Jei kilmės vietos ar geografinė nuoroda saugoma pagal šį reglamentą, prekės ženklo, atitinkančio vieną iš 38 straipsnio 2 dalyje nurodytų situacijų, ir susijusio su vienai iš IV priede nurodytų kategorijų priklausančiu produktu, registruoti negalima, jei prekės ženklo registravimo paraiška yra pateikta po kilmės vietos nuorodos ar geografinė nuorodos saugojimo paraiškos pateikimo Komisijai dienos, ir pagal ją buvo pradėta saugoti kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda.
1.  Jei kilmės vietos ar geografinė nuoroda saugoma pagal šį reglamentą, prekės ženklo, atitinkančio vieną iš 38 straipsnio 2 dalyje nurodytų situacijų, ir susijusio su vienai iš IV priede nurodytų kategorijų priklausančiu produktu, registruoti negalima, jei prekės ženklo registravimo paraiška yra pateikta po kilmės vietos nuorodos ar geografinė nuorodos saugojimo paraiškos pateikimo valstybei narei dienos, ir pagal ją buvo pradėta saugoti kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda.
Pakeitimas 129
37 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Nepažeidžiant 36 straipsnio 2 dalies, prekės ženklas, naudojamas vienu iš 38 straipsnyje nurodytų atvejų, dėl kurio registracijos buvo kreiptasi, ir jis buvo registruotas, arba jis naudojamas pagal įprastą praktiką, jeigu tokia galimybė numatyta atitinkamuose teisės aktuose, gali būti Bendrijos teritorijoje prieš kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos saugojimo paraiškos pateikimo Komisijai datą naudojamas toliau ir atnaujinamas nepaisant kilmės vietos nuorodai ar geografinei nuorodai suteikto saugojimo, su sąlyga, kad nėra jokių priežasčių paskelbti tokį prekės ženklą negaliojančiu arba jį atšaukti, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 89/104/EEB arba Tarybos reglamente (EB) Nr. 40/94.
Išbraukta.
Tokiais atvejais leidžiama tuo pat metu naudoti kilmės vietos nuorodą ar geografinę nuorodą ir atitinkamą prekės ženklą.
Pakeitimas 130
38 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Bet kuris vyną parduodantis ūkio subjektas gali naudoti saugomą kilmės vietos ar saugomą geografinę nuorodą, jei toks vynas buvo pagamintas laikantis atitinkamos produkto specifikacijos.
Išbraukta.
Pakeitimas 131
38 STRAIPSNIO 2 DALIES A PUNKTO 2 ĮTRAUKA
- kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos reputacijos išnaudojimo;
- kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos reputacijos galimo pažeidimo ar pakenkimo jai;
Pakeitimas 132
38 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)
2a)  Nukrypstant nuo 2 dalies, Bendrijos nuostatose apibrėžtas spiritinis gėrimas, kuris skiriasi nuo vyno arba vynuogių misos, gali būti vadinamas naudojant saugomą kilmės vietos nuorodą arba geografinę nuorodą, jei šį pavadinimą priskyrė valstybė narė, kurioje kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda yra saugomos.
Pakeitimas 133
38 STRAIPSNIO 3 A DALIS (nauja)
3a.  Šio reglamento nuostatų neatitinkantys produktai negali būti laikomi nei siekiant parduoti ar suvartoti Bendrijos rinkoje, nei eksporto tikslais.
Pakeitimas 134
38 STRAIPSNIO 4 DALIS
4.  Valstybės narės imasi reikalingų veiksmų siekdamos sustabdyti neteisėtą saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos naudojimą, kaip tai nurodyta 2 dalyje.
Valstybės narės imasi reikalingų veiksmų siekdamos sustabdyti neteisėtą saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos naudojimą, kaip tai nurodyta 2 dalyje ir praneša apie šiuos veiksmus Komisijai. Komisija, atsižvelgdama į deramai pagrįstą valstybės narės, trečiosios šalies arba fizinio ar juridinio asmens prašymą, užtikrina realią saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos apsaugą.
Pakeitimas 135
38 STRAIPSNIO 4 A DALIS (nauja)
4a.  Komisija nustato sankcijas, jei nevykdoma pareiga imtis reikalingų veiksmų.
Pakeitimas 136
38 STRAIPSNIO 4 B DALIS (nauja)
4b Valstybės narės gali išsaugoti ar priimti visas nacionalinių teisės aktų nuostatas, kuriomis užtikrinama dar aukštesnė saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų apsauga.
Pakeitimas 137
40 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, kurios kontroliuoja šiame skyriuje pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 nustatytų įsipareigojimų vykdymą. Valstybės narės gali įgalioti tarpšakines organizacijas vykdyti tokią kontrolę, jei pastarosios tinkamai užtikrina objektyvumą ir nešališkumą.
1.  Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, kurios kontroliuoja šiame skyriuje pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 nustatytų įsipareigojimų vykdymą. Valstybės narės dar gali įgalioti tarpšakines organizacijas vykdyti tokią kontrolę, jei pastarosios tinkamai užtikrina objektyvumą, kompetenciją ir nešališkumą.
Pakeitimas 138
41 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPOS ĮŽANGINĖ DALIS
1.  Atitikimą produkto specifikacijoms vyno gaminimo ir pakavimo metu, taip pat po pakavimo, ir atitinkamai naudojamos saugomos kilmės vietos ar geografinės nuorodos, susijusios su Bendrijos geografinėmis vietovėmis, kasmet užtikrina:
1.  Atitikimą produkto specifikacijoms vyno gaminimo ir pakavimo metu, taip pat po pakavimo, ir atitinkamai naudojamos saugomos kilmės vietos ar geografinės nuorodos, susijusios su Bendrijos geografinėmis vietovėmis, užtikrina:
Pakeitimas 139
41 STRAIPSNIO 1 DALIES ANTRA PASTRAIPA
Tokių tikrinimų išlaidas apmoka tikrinamas ūkio subjektas.
Tokių tikrinimų išlaidas gali apmokėti tikrinamas ūkio subjektas.
Pakeitimas 140
43 STRAIPSNIO PIRMA PASTRAIPA
Jei nebegali būti užtikrintas produkto atitikimas specifikacijai, Komisijos iniciatyva arba valstybei narei ar trečiajai šaliai, ar teisėtą interesą turinčiam fiziniam arba juridiniam asmeniui pateikus tinkamai pagrįsta prašymą, gali būti nuspręsta panaikinti kilmės vietos ar geografinės nuorodos saugojimą pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
Jei nebegali būti užtikrintas produkto atitikimas specifikacijai, Komisijos iniciatyva arba valstybei narei ar trečiajai šaliai, ar teisėtą interesą turinčiam fiziniam arba juridiniam asmeniui pateikus tinkamai pagrįsta prašymą, gali būti nuspręsta panaikinti kilmės vietos ar geografinės nuorodos saugojimą pagal 45 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
Pakeitimas 141
44 STRAIPSNIO 2 DALIES A PUNKTAS
a)  28 straipsnio 1 dalyje nurodytą techninę dokumentaciją;
Išbraukta.
Pakeitimas 142
44 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTAS
b) nacionalinį sprendimą dėl jų patvirtinimo.
Išbraukta.
Pakeitimas 143
44 STRAIPSNIO 3 DALIS
3.  1 dalyje nurodytų pavadinimų, apie kuriuos 2 dalyje nurodytos informacijos nebus pateikta iki 2010 m. gruodžio 31 d., saugojimas pagal šį reglamentą bus panaikintas. Komisija imasi atitinkamų oficialių veiksmų tokiems pavadinimams pašalinti iš 39 straipsnyje numatyto registro.
Išbraukta.
Pakeitimas 144
44 STRAIPSNIO 4 DALIS
4.  Nukrypstant nuo 43 straipsnio, Komisijos iniciatyva ir pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą gali būti nuspręsta iki 2013 m. gruodžio 31 d. anuliuoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų saugojimą, jei jos neatitinka tokio saugojimo reikalavimų.
Išbraukta.
Pakeitimas 145
45 STRAIPSNIO PIRMA PASTRAIPA
Išsamios šio skyriaus nuostatų įgyvendinimo taisyklės priimamos pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
Išsamios šio skyriaus nuostatų įgyvendinimo taisyklės priimamos Komisijos, kuriai padeda reglamentavimo komitetas.
Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.
Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas laikotarpis – vienas mėnuo.
Pakeitimas 146
III ANTRAŠTINĖS DALIES IV SKYRIAUS PAVADINIMAS
Ženklinimas etiketėmis
Tam tikrų produktų aprašymas, pavadinimas, pateikimas ir apsauga
Pakeitimas 147
47 STRAIPSNIS
Šiame reglamente "ženklinimas" – tai žodžiai, duomenys, prekės ženklai, prekės pavadinimai, iliustracinė medžiaga arba sutartiniai ženklai ant pakuotės, dokumente, recenzijoje, ant etiketės, žiedo ar sandariklio, kuriais paženklinti nurodyti produktai arba kuriuose pateikiamos nuorodos į šiuos produktus.
Šiame reglamente "ženklinimas" – tai žodžiai, duomenys, prekės ženklai, prekės pavadinimai, iliustracinė medžiaga arba sutartiniai ženklai ant pakuotės, dokumente, recenzijoje, ant etiketės, žiedo ar sandariklio, kuriais paženklinti nurodyti produktai arba kuriuose pateikiamos nuorodos į šiuos produktus, skirtus galutiniam vartotojui.
Pakeitimas 148
47 STRAIPSNIO 1 A PASTRAIPA (nauja)
Ženklinimo taisyklėse atsižvelgiama į teisėtų vartotojų interesų apsaugą, teisėtų gamintojų interesų apsaugą, gerą vidaus rinkos veikimą bei kokybiškos produkcijos gamybą.
Pakeitimas 149
48 A STRAIPSNIS (naujas)
48a straipsnis
Sudėtinių pavadinimų vartojimas
Nedarydamos poveikio įstatymų derinimui, valstybės narės gali leisti vartoti žodį "vynas" kartu su vaisiaus pavadinimu – sudėtinį pavadinimą, kuriuo apibūdinami produktai, gaunami fermentuojant kitokius vaisius nei vynuogės.
Šiai galimybei 52 straipsnis neturi įtakos.
Pakeitimas 150
49 STRAIPSNIO 1 DALIES A A PASTRAIPA (NAUJA)
Vyno produktų kategorijos, nurodytos IV priedo 5 ir 7 punktuose, negali būti naudojamos vynams, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos arba saugoma geografinė nuoroda ženklinti;
Pakeitimas 151
49 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTO 1 ĮTRAUKA
- sąvoka "saugoma kilmės vieta" arba "saugoma geografinė nuoroda", ir
- sąvoka "saugoma kilmės vieta" arba nuoroda "Vino dela tierra", "οίνος τοπικός", "zemské víno", "Landwein", "ονομασία κατά παράδοση", "regional wine", "vin de pays", "indicazione geografica tipica", "tájbor", "inbid ta" lokalità tradizzjonali", "landwijn", "vinho regional", "deželno vino PGO", "deželno vino s priznano geografsko oznako", "geograafilise tähistusega lauavein", "lantvin" ir
Pakeitimas 152
49 STRAIPSNIO 1 DALIES C A PUNKTAS (naujas)
ca) kiekis;
Pakeitimas 153
49 STRAIPSNIO 1 DALIES C B PUNKTAS (naujas)
cb)  IV priedo 4 punkte numatytu atveju – produkto savybės;
Pakeitimas 154
49 STRAIPSNIO 1 DALIES C C PUNKTAS (naujas)
cc) jei siunčiama į kitą valstybę narę ar eksportuojama– kilmės nuoroda su kilmės valstybės narės pavadinimu;
Pakeitimas 155
49 STRAIPSNIO 1 DALIES C D PUNKTAS (naujas)
cd) išpilstytojo pavardė arba įmonės pavadinimas, vietos administracinio teritorinio vieneto pavadinimas ir valstybė narė, kurioje yra pirmiau minėto asmens buveinė.
Šie duomenys nurodomi vienodo dydžio rašmenimis ir prieš juos visada rašoma "Išpilstyta..." arba kitas Bendrijos ar valstybių narių teisės aktuose įteisintas tekstas.
Kai išpilstymas arba siuntimas atliekamas kitame administraciniame teritoriniame vienete nei išpilstytojo ar siuntėjo arba gretimame administraciniame teritoriniame vienete, prie pirmiau esančiame punkte minimų nuorodų dar nurodomas administracinis teritorinis vienetas, kuriame buvo atliktas veiksmas, o jei veiksmas buvo atliktas kitoje valstybėje narėje – tos valstybės narės nuoroda.
Pakeitimas 156
49 STRAIPSNIO 1 DALIES D PUNKTAS
d) vyno kilmės nuoroda;
d) vynuogių, misos ir vyno kilmės nuoroda;
Pakeitimas 157
49 STRAIPSNIO 1 DALIES F A PUNKTAS (naujas)
fa) pastabos ar informacija, kurią privaloma nurodyti visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais; šis reikalavimas turi būti įtvirtintas pagal 104 straipsnio 1 dalyje nustatytą procedūrą.
Pakeitimas 158
49 STRAIPSNIO 1 DALIES F B PUNKTAS (naujas)
fb) partijos numeris;
Pakeitimas 159
49 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS
3.  Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, nuoroda į sąvoką "saugoma kilmės vieta" arba "saugoma geografinė nuoroda" gali būti nenurodyta šiais atvejais:
3.  Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, nuoroda į sąvoką "saugoma kilmės vieta" gali būti nenurodyta šiais atvejais:
Pakeitimas 160
49 STRAIPSNIO 3 DALIES B PUNKTAS
b) jei išskirtiniais atvejais, nustatomais pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą, etiketėje nurodytas saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas.
b) jei išskirtiniais atvejais, nustatomais pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą, etiketėje nurodytas saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas.
Pakeitimas 161
49 STRAIPSNIO 3 A DALIS (nauja)
3a)  Šie privalomi duomenys pateikiami kartu ant talpyklos tame pačiame matymo plote aiškiais, įskaitomais ir neištrinamais rašmenimis, kurie yra pakankamai dideli, kad gerai išsiskirtų fone, kuriame jie atspausdinti, ir būtų lengvai išskiriami.
Pakeitimas 162
50 STRAIPSNIO ĮŽANGINĖ DALIS
49 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų etiketėse gali visų pirma būti pateikiami tokie neprivalomi duomenys:
49 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų, išskyrus produktus, nurodytus IV priedo 5 ir 7 punktuose, etiketėse taip pat gali būti pateikiami tokie neprivalomi duomenys:
Pakeitimas 163
50 STRAIPSNIO A PUNKTAS
a) derliaus metai;
a) tik vynų, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos arba saugoma geografinė nuoroda, etiketėse:
derliaus metai,
– vienos ar daugelio vynuogių veislių pavadinimai,
– tradiciniai papildomi terminai.
"Tradiciniai papildomi terminai" – tai valstybėse narėse gamintojose tradiciškai vartojami terminai, apibrėžiantys šiame punkte nurodytus vynus, nusakantys gamybos, brandinimo metodus arba kokybę, spalvą, vietovės tipą, istorinį įvykį, susijusį su vyno istorija; šie terminai yra įtvirtinti valstybių narių gamintojų teisės aktuose ir skirti jų teritorijoje gaminamam vynui apibūdinti.
Tradiciniai terminai atitinka šiuos reikalavimus:
i) būti pakankamai išsiskiriantys ir žinomi vidaus rinkoje;
ii) būti vartojami ne mažiau kaip dešimt metų konkrečioje valstybėje narėje ir
iii) būti susiję su vienu arba keletu Bendrijos vynų ar jų kategorijų.
– už regioną arba mažą vietovę didesni arba mažesni geografiniai vienetai;
  Bendrijos sutartinis ženklas, kuriuo žymima saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda.
Pakeitimas 164
50 STRAIPSNIO B PUNKTAS
b) vienos ar daugelio vynuogių veislių pavadinimai;
b)   Visiems vynams:
cukraus kiekiui nurodyti vartojami terminai;
tam tikriems gamybos metodams pavadinti vartojamos sąvokos;
produkto rūšis pagal IV priedą;
ypatinga spalva, pagal valstybės narės gamintojos nustatytą tvarką;
asmens ar asmenų, dalyvavusių platinime, vardas (pavadinimas), adresas ir teisinis statusas. Kai išpilstoma pagal užsakymą, išpilstytojo nuoroda papildoma terminais "išpilstyta pagal... užsakymą" arba tais atvejais, kai nurodytas ir asmens, išpilsčiusio trečiojo asmens vardu, vardas (pavadinimas), adresas bei teisinis statusas, – terminais "išpilstė... pagal... užsakymą".
– registruotasis prekės ženklas,
– kodą galima naudoti šiame reglamente nurodytų produktų etiketėse, siekiant nurodyti administracinį teritorinį vienetą, kuriame yra įmonės buveinė, taip pat išpilstytojo arba importuotojo pavadinimą, bet tik tuo atveju, jei valstybė narė, kurios teritorijoje tie produktai yra išpilstomi, tai leidžia. Toks kodo naudojimas siejamas su sąlyga, kad etiketėje turi būti nurodytas asmens, įmonės ar asmenų grupės, išskyrus produkto komerciniame platinime dalyvaujančio išpilstytojo, ir vietos administracinės teritorijos ar jos dalies, kurioje yra tokio asmens ar grupės pagrindinė buveinė, pavadinimas.
Pakeitimas 165
50 STRAIPSNIO C PUNKTAS
c) cukraus kiekiui nurodyti vartojami terminai;
c) savo teritorijose pagamintam vynui valstybės narės gali nustatyti, kad tam tikri a ir b punktuose minimi terminai yra privalomi, draudžiami ar jų vartojimas ribojamas.
Pakeitimas 166
50 STRAIPSNIO C A PUNKTAS (naujas)
ca) terminai, nurodantys sieros dioksido procentinę dalį;
Pakeitimas 167
50 STRAIPSNIO D PUNKTAS
d) vynų, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos arba saugoma geografine nuoroda etiketėse – tradiciniai terminai, išskyrus saugomą kilmės vietos nuorodą arba saugomą geografinę nuorodą, apibūdinantys gamybos arba brandinimo metodą arba savybes, spalvą, atitinkamo vyno vietovės tipą;
Išbraukta.
Pakeitimas 168
50 STRAIPSNIO E PUNKTAS
e)  Bendrijos sutartinis ženklas, kuriuo žymimas saugomos kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda;
Išbraukta.
Pakeitimas 169
50 STRAIPSNIO F PUNKTAS
f) konkretiems gamybos metodams pavadinti naudojamos sąvokos
Išbraukta.
Pakeitimas 170
50 STRAIPSNIO F APUNKTAS
fa) vynams su saugoma kilmės vietos nuoroda ir saugoma geografine nuoroda – geografinio vieneto, kuris mažesnis nei kilmės vieta ar geografinė nuoroda, pavadinimas, jei jis skiriasi nuo kilmės vietos ar geografinės nuorodos.
Pakeitimas 171
51 STRAIPSNIO ANTRA PASTRAIPA
Tačiau saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas arba specifinis nacionalinis pavadinimas nurodomas etiketėje oficialiąja tos valstybės narės, iš kurios yra vynas, kalba arba kalbomis.
Tačiau nuorodos, susijusios su:
saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinė nuorodos pavadinimu;
– tradiciniais terminais,
– vyno gamybos įmonių ar jų asociacijų pavadinimais ir sąvokomis, susijusiomis su išpilstymu,
valstybės narės, kurioje produktas pagamintas, teritorijoje jo etiketėje įrašomos tik viena iš oficialiųjų kalbų.
Jeigu produktas pagamintas valstybėje narėje, kurioje naudojama ne lotyniškoji abėcėlė, ankstesnėje pastraipoje minimos nuorodos etiketėje gali būti pakartojamos viena ar keliomis oficialiosiomis Bendrijos kalbomis.
Pakeitimas 172
52 STRAIPSNIO -1 PASTRAIPA (nauja)
Produktais, kuriems taikomas šis reglamentas, Bendrijoje prekiauti draudžiama, jeigu jų etiketės neatitinka šio skyriaus nuostatų.
Pakeitimas 173
52 STRAIPSNIS
Kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos imasi priemonių užtikrinti, kad pagal šio skyriaus nuostatas etiketėmis nepaženklintas vynas nebūtų rinkoje parduodamas arba būtų iš jos išimtas.
Kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos imasi priemonių užtikrinti, kad pagal šio skyriaus nuostatas ir naudojimo sąlygas etiketėmis nepaženklintas vynas nebūtų rinkoje parduodamas, eksportuojamas arba būtų iš jos išimtas.
Pakeitimas 174
52 STRAIPSNIO 1 A PASTRAIPA (nauja)
Kai nesilaikoma įpareigojimo priimti reikalingas priemones, Komisija nustato sankcijas.
Pakeitimas 175
53 STRAIPSNIO 2 PASTRAIPOS A PUNKTAS
a) duomenis apie vyno kilmės vietą;
a) duomenis apie vynuogių, misos ir vyno kilmės vietą;
Pakeitimas 176
53 STRAIPSNIO ANTROS PASTRAIPOS D A PUNKTAS (naujas)
da) nuorodas apie vynus, pagamintus pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 nuostatas.
Pakeitimas 177
54 STRAIPSNIO C PUNKTO VII A PAPUNKTIS (naujas)
viia) užtikrinti, kad gamyba būtų planuojama ir pritaikoma prie paklausos kokybės ir kiekio požiūriu, taip pat, kad ji atitiktų maisto saugos reikalavimus;
Pakeitimas 178
54 STRAIPSNIO C PUNKTO VII B PAPUNKTIS (naujas)
viib) stebėti ir administruoti programas, susijusias su žemės ūkio praktika bei aplinkosaugos normomis, numatytomis 13b straipsnyje;
Pakeitimas 179
54 STRAIPSNIO C PUNKTO VII C PAPUNKTIS (naujas)
viic) skatinti kultūrines ir technines gamybos bei atliekų tvarkymo tradicijas, kurios padeda tausoti aplinką, ypač siekiant saugoti vandens, dirvožemio ir kraštovaizdžio kokybę bei išsaugoti ir (arba) didinti biologinę įvairovę; ieškoti naujų sprendimų, kurie padėtų riboti augalų apsaugos produktų naudojimą
Pakeitimas 180
54 STRAIPSNIO C PUNKTO VII D PAPUNKTIS (naujas)
viid) įgyvendinti iniciatyvas, susijusias su logistika bei technologiniais tyrimais;
Pakeitimas 181
54 STRAIPSNIO C PUNKTO VII E PAPUNKTIS (naujas)
viie) informuoti vartotojus;
Pakeitimas 182
54 STRAIPSNIO C PUNKTO VII F PAPUNKTIS (naujas)
viif) skatinti patekimą į naujas rinkas ir vykdyti tyrimus, būtinus siekiant nukreipti gamybą į geriau prie rinkos poreikių bei prie vartotojo skonio pritaikytą produkciją, gerinti sektoriaus produktų judėjimą bei pardavimą;
Pakeitimas 183
54 STRAIPSNIO 1 A IR 1 B PASTRAIPOS (naujos)
Taikydamos šį reglamentą, valstybės narės apibrėžia gamintojų organizacijų vaidmenį paramos programų projektuose.
Valstybės narės negali pripažinti gamintojomis vien tik tokių organizacijų, kurios užsiima nuosavybės teisių perleidimu, tai yra gamintojų organizacijų, kurios perka savo narių produkciją, kad po to ją perparduotų.
Pakeitimas 184
55 STRAIPSNIO B PUNKTAS
b) jis yra suformuotas visų arba kelių jį sudarančių organizacijų arba asociacijų iniciatyva;
b) jis yra suformuotas a punkte nurodytų ekonominės veiklos atstovų iniciatyva;
Pakeitimas 185
55 STRAIPSNIO C PUNKTO VIII A PAPUNKTIS (naujas)
viiia) stebi ir administruoja programas, susijusias su žemės ūkio praktika bei aplinkosaugos normomis, numatytomis 13b straipsnyje;
Pakeitimas 186
55 STRAIPSNIO C PUNKTO X PAPUNKTIS
x) vykdo vyno reklamą, visų pirma trečiosiose šalyse;
x) vykdo vyno reklamą;
Pakeitimas 187
55 STRAIPSNIO C PUNKTO XII A PAPUNKTIS (naujas)
xiia) priemones, susijusias su sektoriaus restruktūrizavimu;
Pakeitimas 188
55 STRAIPSNIO C PUNKTO XII B PAPUNKTIS (naujas)
xiib) bet kokią veiklą, atitinkančią Bendrijos teisės aktus.
Pakeitimas 189
56 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)
2a.  Tarpšakinėms organizacijoms, pripažintoms prieš įsigaliojant šiam reglamentui, netaikoma 1 ir 2 dalyse numatyta procedūra.
Pakeitimas 190
57 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA
1.  Siekiant pagerinti vyno su saugoma kilmės vietos arba saugoma geografine nuoroda, įskaitant vynuoges, misą ir iš jų pagamintą vyną, rinkos funkcionavimą, juos gaminančios valstybės narės, visų pirma įgyvendindamos tarpšakinių organizacijų priimtus sprendimus, gali nustatyti tiekimą reguliuojančias prekybos taisykles, su sąlyga, kad tokios taisyklės bus taikomos siekiant laikinai atidėti produkcijos pateikimą į rinką arba ją laipsniškai pateikti.
1.  Siekiant pagerinti vyno su saugoma kilmės vietos arba saugoma geografine nuoroda, įskaitant vynuoges, misą ir iš jų pagamintą vyną, rinkos funkcionavimą, juos gaminančios valstybės narės, visų pirma įgyvendindamos tarpšakinių organizacijų priimtus sprendimus, gali nustatyti tiekimą reguliuojančias prekybos taisykles.
Pakeitimas 191
57 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PASTRAIPOS A PUNKTAS
a) neturi būti susijusios su jokiais sandoriais po pirmojo tokios produkcijos pateikimo į rinką;
a) neturi būti susijusios su jokiais sandoriais po pirmojo vynų, tinkamų parduoti vartotojams, pateikimo į rinką;
Pakeitimas 192
57 A STRAIPSNIS (naujas)
57a straipsnis
Kompleksinės vyno programos
Gamintojų grupių, jų profesinių organizacijų, jų prekybos įmonių bei vynininkystės sektoriaus organizacijų patvirtintos priemonės, pripažintos nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu, įtraukiamos į kompleksines vyno programas.
Kompleksinės vyno programos suteikia galimybę įgyvendinti ne mažiau kaip du iš visų 54 straipsnio c punkte bei 55 straipsnio c punkte numatytų tikslų bei priemonių.
Pakeitimas 193
61 A STRAIPSNIS (naujas)
61 a straipsnis
Papildomos tarptautinių derybų priemonės
Vadovaudamasi 104 straipsnyje nustatyta procedūra, Komisija gali patvirtinti papildomas tarptautinių derybų priemones, pvz., Europos techninio bendradarbiavimo, ekonominių tyrimų, teisinių ir (arba) ekonominių konsultacijų programas arba bet kokias kitas tam tikslui naudingas priemones.
Pakeitimas 194
62 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą gali būti nuspręsta, kad importuojant į Bendriją arba eksportuojant iš jos vieną ar daugiau produktų, kurių KN klasifikaciniai kodai yra 2009 61, 2009 69 arba 2204, turi būti pateikiamos importo arba eksporto licencijos.
1.  Importuojant į Bendriją arba eksportuojant iš jos vieną ar daugiau produktų, kurių KN klasifikaciniai kodai yra 2009 61, 2009 69 arba 2204, turi būti pateikiamos importo arba eksporto licencijos.
Pakeitimas 195
62 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Taikant 1 dalį, turi būti atsižvelgiama į licencijų poreikį konkrečių rinkų valdymui ir, visų pirma, importo licencijų atveju, į licencijų poreikį konkrečių produktų importo monitoringui.
Išbraukta.
Pakeitimas 196
64 STRAIPSNIS
Importo ir eksporto licencijos galioja visoje Bendrijoje.
Importo licencijos galioja visoje Bendrijoje.
Pakeitimas 197
65 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Išskyrus atvejus, kai pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą tvarką nurodyta kitaip, licencijos išduodamos pateikus užstatą, užtikrinantį, kad produktai bus importuoti arba eksportuoti licencijos galiojimo laikotarpiu.
1.  Išskyrus atvejus, kai pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą tvarką nurodyta kitaip, licencijos išduodamos pateikus užstatą, užtikrinantį, kad produktai bus importuoti licencijos galiojimo laikotarpiu.
Pakeitimas 198
65 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Jei per licencijos galiojimo laikotarpį produktai neimportuojami arba neeksportuojami, arba importuojama ar eksportuojama tik jų dalis, visas užstatas arba jo dalis negrąžinami, išskyrus force majeure atvejus.
2.  Jei per licencijos galiojimo laikotarpį produktai neimportuojami arba importuojama tik jų dalis, visas užstatas arba jo dalis negrąžinami, išskyrus force majeure atvejus.
Pakeitimas 199
66 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Jei importuojamiems produktams taikomos VI priedo B skyriaus 5 poskyryje arba C skyriuje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, importuotojai, išleisdami tokius produktus į laisvą apyvartą, nurodytoms muitinės įstaigoms pateikia užstatą. Užstatas grąžinamas, kai importuotojas pateikia valstybės narės, kurioje produktai išleidžiami į laisvą apyvartą, muitinės įstaigas patenkinantį įrodymą, kad iš misų buvo pagamintos vynuogių sultys, jos buvo sunaudotos ne vyno sektoriaus produktams arba, jei iš jų buvo pagamintas vynas, jis buvo atitinkamai paženklintas.
2.  Jei importuojamiems produktams taikomos VI priedo B skyriaus 5 poskyryje arba C skyriuje Tarybos numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, importuotojai, išleisdami tokius produktus į laisvą apyvartą, nurodytoms muitinės įstaigoms pateikia užstatą. Užstatas grąžinamas, kai importuotojas pateikia valstybės narės, kurioje produktai išleidžiami į laisvą apyvartą, muitinės įstaigas patenkinantį įrodymą, kad iš misų buvo pagamintos vynuogių sultys, jos buvo sunaudotos ne vyno sektoriaus produktams ir buvo atitinkamai paženklinta.
Pakeitimas 200
67 STRAIPSNIO 2 PASTRAIPOS D PUNKTAS
d) prireikus, produktų, kurių importui ar eksportui reikalingos licencijos, sąrašas;
d) prireikus, produktų, kurių importui reikalingos licencijos, sąrašas;
Pakeitimas 201
69 A STRAIPSNIS (naujas)
69a straipsnis
Patekimo į rinką ribojimas
Teisė importuoti vyną atimama, jei vyno gamybos ir paruošimo metu nebuvo laikomasi minimalių Bendrijos vyno gamintojams taikomų aplinkos apsaugos normų. Lėšos, gautos perleidus šią teisę, pervedamos tvariosios kaimo plėtros fondui, kurio tikslas – finansuoti projektus, skatinančius labiau aplinką tausojančią auginimo praktiką trečiosiose šalyse.
Pakeitimas 202
70 STRAIPSNIO ANTRAŠTINĖ DALIS
Įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarkos sustabdymas
Įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarkos panaikinimas
Pakeitimas 203
70 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Jei Komisijos rinką trikdo arba gali sutrikdyti įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarka, valstybės narės prašymu arba Komisijos iniciatyva ir pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą gali būti nuspręsta iš dalies arba visiškai nutraukti įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarkos taikymą šiame reglamente nurodytiems produktams. Jei Komisija gauna valstybės narės prašymą, ji priima sprendimą per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo.
Išbraukta.
Valstybės narės informuojamos apie tokias priemones, ir šios priemonės taikomos nedelsiant.
Per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie priemones pateikimo bet kuri valstybė narė gali pranešti Tarybai apie priemones, kurias buvo nuspręsta taikyti remiantis pirmo papunkčio nuostatomis. Taryba susirenka nedelsdama. Per mėnesį nuo tos dienos, kai Tarybai buvo pranešta apie priemones, kvalifikuota balsų dauguma ji gali svarstomas priemones iš dalies pakeisti arba panaikinti.
Pakeitimas 204
70 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Tiek, kiek to reikia tinkamam bendro vyno rinkos organizavimo funkcionavimui, Taryba pagal Sutarties 37 straipsnio 2 dalyje numatyta procedūrą gali visiškai ar iš dalies uždrausti įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarkos taikymą šiame reglamente nurodytiems produktams.
Tiek, kiek to reikia tinkamam bendro vyno rinkos organizavimo funkcionavimui bei Europos vyno kokybės išsaugojimui, Taryba suinteresuotos valstybės narės prašymu pagal Sutarties 37 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą gali visiškai ar iš dalies uždrausti įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarkos taikymą šiame reglamente nurodytiems produktams.
Pakeitimas 205
72 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Išskyrus atvejus, kai pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytuose susitarimuose nurodyta kitaip, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai gaminami laikantis OIV rekomenduojamų vynininkystės metodų ir apribojimų arba jų gamybą patvirtina Bendrija pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo taisykles.
2.  Išskyrus atvejus, kai pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytuose susitarimuose nurodyta kitaip, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai gaminami laikantis vynininkystės metodų, numatytų šiame reglamente ir atitinkančių I, IVa, V ir VI prieduose nustatytas sąlygas ir įgyvendinimo taisykles.
Pakeitimas 206
72 STRAIPSNIO 2 DALIES PIRMA A PASTRAIPA (nauja)
Nuo 2 dalies normų nukrypti leidžiančios nuostatos gali būti taikomos trečiosios šalies prašymu, vadovaujantis 104 straipsnyje nustatyta procedūra, su sąlyga, kad produktai bus gaminami laikantis OIV nustatytų vynininkystės metodų ir apribojimų.
Pakeitimas 207
75 STRAIPSNIO 5 DALIS
5.  Pereinamojo laikotarpio draudimas apsodinti naujus plotus, pasibaigsiantis 2013 m. gruodžio 31 d., kaip nurodyta 80 straipsnio 1 dalyje, šiame straipsnyje nurodytiems įsipareigojimams poveikio neturės.
Išbraukta.
Pakeitimas 208
76 STRAIPSNIO PAVADINIMAS
Po 1998 m. rugsėjo 1 d. neteisėtai apsodintų plotų privalomas sureguliavimas
Po 1998 m. rugsėjo 1 d. neteisėtai apsodintų plotų įteisinimas
Pakeitimas 209
76 STRAIPSNIO – 1 DALIS (nauja)
– 1.  Valstybės narės gali pradėti iki 1998 m. gruodžio 31 d. neteisėtai apsodintų plotų įteisinimo procedūrą.
Pakeitimas 210
76 STRAIPSNIO 6 DALIS
6.  Pereinamojo laikotarpio draudimas apsodinti naujus plotus, kuris baigsis 2013 m. gruodžio 31 d., kaip nurodyta 80 straipsnio 1 dalyje, 3, 4 ir 5 dalyje nurodytiems įsipareigojimams poveikio neturės.
Išbraukta.
Pakeitimas 211
V ANTRAŠTINĖS DALIES II SKYRIAUS PAVADINIMAS
Sodinimo teisių tvarka pereinamuoju laikotarpiu
Sodinimo teisių tvarka
Pakeitimas 212
80 STRAIPSNIO PAVADINIMAS
Draudimas sodinti vynmedžius pereinamuoju laikotarpiu
Draudimas sodinti vynmedžius
Pakeitimas 213
80 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Nepažeidžiant 18 straipsnio nuostatų, visų pirma jo trečios pastraipos, klasifikuojamų vyninių vynuogių rūšių, nurodytų 18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipoje, sodinimas draudžiamas iki 2013 m. gruodžio 31 d.
1.  Nepažeidžiant 18 straipsnio nuostatų, visų pirma jo trečios pastraipos, ir 81 straipsnio nuostatų, klasifikuojamų vyninių vynuogių rūšių, nurodytų 18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipoje, sodinimas draudžiamas iki 2013 m. gruodžio 31 d. Tačiau 2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpis netaikomas nustatytiems plotams, kuriems galioja 28 straipsnyje nurodyti produkto specifikacijos apribojimai.
Pakeitimas 214
80 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Iki 2013 m. gruodžio 31 d. taip pat draudžiama 18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipoje nurodytas vyninių vynmedžių rūšis skiepyti į kitas nei tame straipsnyje nurodytas vyninių vynuogių rūšis.
2.  Taip pat draudžiama 18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipoje nurodytas vyninių vynmedžių rūšis skiepyti į kitas nei tame straipsnyje nurodytas vyninių vynuogių rūšis.
Pakeitimas 215
80 STRAIPSNIO 4 DALIS
4.  3 dalyje nurodytos sodinimo teisės turi būti suteiktos hektarais.
4.  3 dalyje nurodytos sodinimo teisės turi būti suteiktos hektarais arba hektaro dalimis.
Pakeitimas 216
80 STRAIPSNIO 5 DALIS
5.  81–86 straipsnių nuostatos taikomos iki 2013 m. gruodžio 31 d.
Išbraukta.
Pakeitimas 217
80 STRAIPSNIO 5 A DALIS (nauja)
5a.  Nepaisant pirmiau esančių dalių, už vynuogių auginimą atsakingos regioninės institucijos, suderinusios su sektoriaus atstovais, tarpšakinėmis organizacijomis arba valdymo organais, savo regiono teritorijoje gali ir toliau drausti vynuogynų sodinimą tuo atveju, jei didelėje dalyje jų teritorijos yra viena ar keletas saugomų kilmės vietų arba geografinių nuorodų, su sąlyga, kad regionas gali įrodyti, jog jau pasiekta patenkinama pasiūlos ir paklausos pusiausvyra.
Komisija, suinteresuotiesiems regionams prašant, gali leisti ir toliau taikyti draudimą sodinti vynuogynus šiuose regionuose.
Be to, tie regionai, kuriems Komisija leidžia tęsti draudimo taikymą, suderinę su šių kilmės vietų ir geografinių nuorodų ūkio subjektais, gali leisti didinti augalinę masę proporcingai prekybos apimčių augimui, taip siekdami išlaikyti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą.
Pakeitimas 218
82 STRAIPSNIO 1 DALIES ANTRA PASTRAIPA
Tačiau atsodinimo teisės negali būti suteikiamos plotams, už kuriuos buvo išmokėtos vynmedžių ploto išnaikinimo išmokos pagal III skyriaus nuostatas.
Tačiau atsodinimo teisės negali būti suteikiamos augintojams pagal plotus, už kuriuos buvo išmokėtos vynmedžių ploto išnaikinimo išmokos pagal III skyriaus nuostatas.
Pakeitimas 305
82 STRAIPSNIO 5 DALIES 1 PASTRAIPOS ĮŽANGINĖ DALIS
5.  Nukrypdamos nuo 4 dalies, valstybės narės gali nuspręsti, kad atsodinimo teises, visas ar tik jų dalį, galima perleisti kitai valdai toje pačioje valstybėje narėje šiais atvejais:
5.  Nukrypdamos nuo 4 dalies, valstybės narės gali nuspręsti, kad atsodinimo teises, visas ar tik jų dalį, galima perleisti kitai valdai toje pačioje valstybėje narėje (arba regione) šiais atvejais:
Pakeitimas 220
83 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Valstybės narės, kurios sudarė nacionalinius arba regioninius sodinimo teisių rezervus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, gali jais naudotis iki 2013 m. gruodžio 31 d.
Išbraukta.
Pakeitimas 221
84 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPOS A PUNKTAS
a) be užmokesčio, jaunesniems kaip 40 metų gamintojams, kurie, turėdami atitinkamus profesinius įgūdžius ir kompetenciją, pirmą kartą kuriasi vynuogių auginimo valdoje, ir kurie laikomi tokios valdos vadovais;
a) be užmokesčio, jaunesniems kaip 40 metų gamintojams, kurie, turėdami atitinkamus profesinius įgūdžius ir kompetenciją, turi vynuogių auginimo valdą arba vyno gamybos įmonę;
Pakeitimas 222
84 STRAIPSNIO 5 DALIES PIRMA PASTRAIPA
5.  Jei valstybėje narėje egzistuoja regioniniai rezervai, ji gali nustatyti taisykles, pagal kurias vieno regioninio rezervo sodinimo teisės gali būti perleistos kitam regioniniam rezervui. Jei valstybė narė turi nacionalinį ir regioninį rezervą, ji gali leisti perleisti vieno rezervo sodinimo teisės kitam.
5.  Jei valstybėje narėje egzistuoja regioniniai rezervai, ji nustato taisykles, pagal kurias vieno regioninio rezervo sodinimo teisės gali būti perleistos kitam regioniniam rezervui. Jei valstybė narė turi nacionalinį ir regioninį rezervą, ji taip pat nustato taisykles, pagal kurias galima perleisti vieno rezervo sodinimo teisės kitam.
Pakeitimas 291
85 STRAIPSNIS
Šio skyriaus nuostatos netaikomos tose valstybėse narėse, kuriose vyno gamyba neviršija 25 000 hektolitrų per vyno metus. Ši produkcija apskaičiuojama remiantis paskutinių penkerių vyno metų gamybos vidurkiu.
Šio skyriaus nuostatos netaikomos tose valstybėse narėse, kuriose vyno gamyba neviršija 50 000 hektolitrų per vyno metus. Ši produkcija apskaičiuojama remiantis paskutinių penkerių vyno metų gamybos vidurkiu.
Pakeitimas 223
87 A STRAIPSNIS (naujas)
87a straipsnis
Vertinimas
Vėliausiai 2012 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia šiame skyriuje aprašomų priemonių poveikio vertinimą.
Prireikus, remdamasi tokiu vertinimu, Komisija parengia pasiūlymą dėl sodinimo teisių liberalizavimo laukuose, nustatytuose pagal 28 straipsnyje nurodytas specifikacijas.
Pakeitimas 224
89 STRAIPSNIS
Vynmedžių išnaikinimo schema taikoma iki 2012–2013 vyno metų pabaigos.
Vynmedžių išnaikinimo schema taikoma iki 2011–2012 vyno metų pabaigos.
Pakeitimas 225
90 STRAIPSNIO 1 PASTRAIPOS B PUNKTAS
b)  5 vyno metus iki vynmedžių plote išnaikinimo už jį nebuvo gauta jokia kita Bendrijos parama pagal bendro rinkos organizavimo schemą;
Išbraukta.
Pakeitimas 226
90 STRAIPSNIO 1 PASTRAIPOS D PUNKTAS
d) jis yra ne mažesnis kaip 0,1 hektaro;
d) jis yra ne mažesnis kaip 0,05 hektaro;
Pakeitimas 227
91 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Išmokamų vynmedžių išnaikinimo išmokos sumų skalė nustatoma pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
1.  Išmokamų vynmedžių išnaikinimo išmokos sumų skalė nustatoma pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą. Pagal šias skales nustatomos minimalios ir maksimalios sumos, kurias valstybės narės gali skirti pagal derlingumą.
Pakeitimas 228
92 STRAIPSNIO 1 DALIS
1.  Tokią išmoką norintys gauti gamintojai ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d. pateikia vynmedžių išnaikinimo paraiškas atitinkamoms valdžios institucijoms valstybėse narėse.
1.  Tokią išmoką norintys gauti gamintojai ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 30 d. pateikia vynmedžių išnaikinimo paraiškas atitinkamoms valdžios institucijoms valstybėse narėse.
Pakeitimas 229
92 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Valstybės narės išnagrinėja reikalavimus atitinkančias paraiškas ir iki kiekvienų metų spalio 15 d. praneša Komisijai apie visą tokiose paraiškose nurodytą plotą ir sumas, pateiktus pagal regionus ir derlingumo ribas.
2.  Valstybės narės išnagrinėja reikalavimus atitinkančias paraiškas ir iki kiekvienų metų lapkričio 30 d. praneša Komisijai apie visą tokiose paraiškose nurodytą plotą ir sumas, pateiktus pagal regionus ir derlingumo ribas.
Pakeitimas 230
92 STRAIPSNIO 4 DALIS
4.  Jei bendra valstybės narės Komisijai pranešta suma viršija turimas biudžeto lėšas, iki kiekvienų metų lapkričio 15 d., pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą, turi būti nustatytas bendras išmokėtinas procentas sumos, apie kurią buvo pranešta.
4.  Jei bendra valstybės narės Komisijai pranešta suma viršija turimas biudžeto lėšas, iki kiekvienų metų gruodžio 15 d., pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą, turi būti nustatytas bendras išmokėtinas procentas sumos, apie kurią buvo pranešta.
Pakeitimas 231
92 STRAIPSNIO 5 DALIES 1 PASTRAIPOS ĮŽANGINĖ DALIS
5.  Valstybės narės kasmet iki sausio 15 d. priima paraiškas:
5.  Valstybės narės kasmet iki kovo 30 d. priima paraiškas:
Pakeitimas 232
92 STRAIPSNIO 5 DALIES ANTRA PASTRAIPA
Iki kiekvienų metų sausio 30 d. valstybės narės praneša Komisijai kiek paraiškų buvo priimta, suskirstydami informaciją pagal regionus ir derlingumo ribas bei visą kiekvienam regionui išmokėta vynmedžių išnaikinimo išmokos sumą.
Iki kiekvienų metų balandžio 15 d. valstybės narės praneša Komisijai kiek paraiškų buvo priimta, suskirstydami informaciją pagal regionus ir derlingumo ribas bei visą kiekvienam regionui išmokėtą vynmedžių išnaikinimo išmokos sumą.
Pakeitimas 233
93 STRAIPSNIS
93 straipsnis
Išbraukta.
Kompleksinis paramos susiejimas
Kai nustatoma, kad ūkininkai bet kuriuo laiku per penkerius metus nuo vynmedžių išnaikinimo išmokos išmokėjimo nesilaikė valdoje įstatymais numatytų valdymo reikalavimų ir Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 3–7 straipsniuose numatytų geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės sąlygų, išmokos suma, kai pažeidimas yra ūkininko tyčinių veiksmų arba neveikimo rezultatas, yra sumažinama arba panaikinama visiškai arba iš dalies, priklausomai nuo pažeidimo rimtumo, mąsto, trukmės ir pasikartojimo, o prireikus, ūkininkui nurodoma ją grąžinti pagal minėtose nuostatose nurodytas sąlygas.
Taisyklės dėl dalinio ar visiško atitinkamos valstybės narės paramos sumažinimo ar susigrąžinimo nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 144 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką.
Pakeitimas 234
94 STRAIPSNIO 2 DALIS
2.  Pagal sąlygas, nustatomas remiantis 104 straipsnio 1 dalyje nurodyta procedūra, valstybės narės gali paskelbti, kad vynmedžiams kalnuotose ir stačios nuokalnės vietovėse vynmedžių išnaikinimo neturi būti taikoma.
2.  Pagal sąlygas, nustatomas remiantis 104 straipsnio 1 dalyje nurodyta procedūra, valstybės narės taip pat gali paskelbti, kad vynmedžiams kalnuotose vietovėse, stačios nuokalnės vietovėse, regionuose, kuriems gresia erozija, pakrančių ir salų regionuose, vynmedžių išnaikinimo neturi būti taikoma.
Pakeitimas 235
94 STRAIPSNIO 3 DALIS
3.  Valstybės narės gali paskelbti vietoves, kuriose vynmedžių išnaikinimo schema neturi būti taikoma, nes tokios schemos taikymas būtų nesuderinamas su aplinkosaugos aspektais. Vietovės, kuriose vynmedžių išnaikinimo schema neturi būti taikoma, negali viršyti 2 % viso vynmedžiais apsodinto ploto, kaip tai nurodyta VIII priede.
3.  Valstybės narės, pranešusios Komisijai ir gavusios jos sutikimą, gali paskelbti vietoves, kuriose vynmedžių išnaikinimo schema neturi būti taikoma, nes tokios schemos taikymas būtų nesuderinamas su aplinkosaugos aspektais arba tai kelia pavojų socialinei ir ekonominei regiono struktūrai.
Pakeitimas 236
94 STRAIPSNIO 4 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS
4.  Valstybės narės, nusprendusios pasinaudoti 2 ir 3 dalyse numatyta galimybe, iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d., o pirmą kartą 2008 m. rugpjūčio 1 d. pateikia Komisijai informaciją, susijusią su ketinama taikyti vynmedžių išnaikinimo priemone:
4.  Valstybės narės, nusprendusios pasinaudoti 2 ir 3 dalyse numatyta galimybe, iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d., o pirmą kartą 2009 m. rugpjūčio 1 d. pateikia Komisijai informaciją, susijusią su ketinama taikyti vynmedžių išnaikinimo priemone:
Pakeitimas 237
94 STRAIPSNIO 5 DALIS
5.  Valstybės narės gamintojams, vykdantiems veiklą vietovėse, kuriose pagal 2 ir 3 dalies nuostatas vynmedžių išnaikinimo schema neturi būti taikoma, suteikia prioritetą pagal kitas šiame reglamente nurodytas paramos priemones, visų pirma, kai taikomą, pagal perplanavimo ir konversijos priemonę, įgyvendinamą vykdant paramos programas, ir pagal kaimo plėtros priemones.
5.  Valstybės narės gamintojams, vykdantiems veiklą vietovėse, kuriose pagal 2 ir 3 dalies nuostatas vynmedžių išnaikinimo schema neturi būti taikoma, suteikia prioritetą pagal kitas šiame reglamente nurodytas paramos priemones, visų pirma, kai taikomą, pagal perplanavimo ir konversijos priemonę, įgyvendinamą vykdant paramos programas.
Pakeitimas 238
95 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA
2.  Valstybės narės nustato 1 dalyje nurodytų išmokų sumą už išnaikintus vynmedžių plotus pagal šio skyriaus nuostatas remdamosi išmokų vertės regioniniu vidurkiu atitinkamame regione, kuri bet kokiu atveju negali viršyti 350 EUR/ha.
2.  Valstybės narės nustato 1 dalyje nurodytų išmokų sumą už išnaikintus vynmedžių plotus pagal šio skyriaus nuostatas remdamosi išmokų vertės regioniniu vidurkiu atitinkamame regione.
Pakeitimas 292
96 STRAIPSNIS
Šio skyriaus nuostatos netaikomos tose valstybėse narėse, kuriose vyno gamyba neviršija 25 000 hektolitrų per vyno metus. Ši produkcija apskaičiuojama remiantis paskutinių penkerių vyno metų gamybos vidurkiu.
Šio skyriaus nuostatos netaikomos tose valstybėse narėse, kuriose vyno gamyba neviršija 50 000 hektolitrų per vyno metus. Ši produkcija apskaičiuojama remiantis paskutinių penkerių vyno metų gamybos vidurkiu.
Pakeitimas 239
98 STRAIPSNIO 2 PASTRAIPOS B PUNKTAS
b) išsamias kompleksinio susiejimo taisykles;
b) geros ekologinės žemės būklės išsaugojimo būdus pagal kompleksinio susiejimo principus;
Pakeitimas 240
98 STRAIPSNIO 2 PASTRAIPOS D PUNKTAS
d) valstybių narių keliamus reikalavimus ataskaitoms apie vynmedžių išnaikinimo plano įgyvendinimą, įskaitant baudas, kai vėluojama pateikti ataskaitas, ir valstybių narių gamintojams suteikiamą informaciją apie galimybę taikyti schemą;
d) valstybių narių keliamus reikalavimus ataskaitoms apie vynmedžių išnaikinimo plano įgyvendinimą;
Pakeitimas 241
99 STRAIPSNIS
Valstybės narės veda vynuogynų registrą, kuriame pateikiama naujausia informacija apie gamybos potencialą.
Valstybės narės veda vynuogynų registrą, kuriame pateikiama naujausia informacija apie gamybos potencialą; ši informacija turi atitikti kontrolės, planavimo ir priemonių, numatytų šiame reglamente, programavimo reikalavimus.
Informacija, esanti vynuogynų registre, suteikia galimybę kontroliuoti vynuogynų ploto atitiktį vyno kokybei, taip pat žemės ūkio praktikos įgyvendinimą, aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi bei kompleksinio susiejimo taikymą, numatytą šiame reglamente.
Valstybės narės, kuriose bendras lauke esančiais vynmedžiais apsodintas plotas yra mažesnis negu 500 hektarų, 1 pastraipoje nurodytos pareigos neturi.
Pakeitimas 242
100 STRAIPSNIO 1 A PASTRAIPA (nauja)
Valstybės narės, kuriose bendras lauke esančiais vynmedžiais apsodintas plotas yra mažesnis negu 500 hektarų, 1 pastraipoje nurodytos pareigos neturi.
Pakeitimas 243
101 STRAIPSNIS
101 straipsnis
Išbraukta.
Vynuogynų registro ir sąrašo galiojimo trukmė
Pagal 104 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą gali būti nuspręsta, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. 99 ir 100 straipsniai nebegalioja.
Pakeitimas 244
104 STRAIPSNIO PAVADINIMAS
Vadybos komiteto procedūra
Reglamentavimo ir vadybos komiteto procedūra
Pakeitimas 245
104 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA
1.  Išskyrus atvejus, kai numatyta kitaip, kai Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal šį reglamentą, jai padeda vadybos komitetas.
1.  Išskyrus atvejus, kai numatyta kitaip, kai Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal šį reglamentą, jai padeda reglamentavimo ir vadybos komitetas.
Pakeitimas 246
104 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PASTRAIPA
Taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.
Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai taikomi šiems III antraštinės dalies skyriams ir priedams:
I skyriui.  Bendrosios taisyklės
II skyriui.  Vynininkystės metodai ir taikomi apribojimai
III skyriui.  Kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos
IV skyriui.  Ženklinimas etiketėmis
jų priedams
Pakeitimas 247
104 STRAIPSNIO 1 DALIES 3 PASTRAIPA
Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – vienas mėnuo.
Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.
Pakeitimas 248
111 STRAIPSNIS
2 straipsnio d punktas (Reglamentas (EB) Nr. 2702/1999)
"d) informavimo kampanijos apie Bendrijos sistemas, skirtas informacijai apie vynus su saugomos kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, apie vynus su vyninių vynuogių veislių nuoroda, ir apie spiritinius gėrimus su saugoma geografine nuoroda arba priskirta tradicine nuoroda;"
"d) informavimo kampanijos apie Bendrijos sistemas, skirtas informacijai apie vynus su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, apie vynus ir apie spiritinius gėrimus su saugoma geografine nuoroda arba priskirta tradicine nuoroda;"
Pakeitimas 249
112 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS
2 straipsnio d punktas (Reglamentas (EB) Nr. 2826/2000)
"d) informavimo kampanijos apie Bendrijos sistemas, skirtas informacijai apie vynus su saugomos kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, apie vynus su vyninių vynuogių veislių nuoroda, ir apie spiritinius gėrimus su saugoma geografine nuoroda arba priskirta tradicine nuoroda, bei apie atsakingą alkoholio vartojimą ir neatsakingo alkoholio vartojimo daromą žalą;"
"d) informavimo kampanijos apie Bendrijos sistemas, skirtas informacijai apie vynus su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, apie vynus ir apie spiritinius gėrimus su saugoma geografine nuoroda arba priskirta tradicine nuoroda, bei apie atsakingą vyno vartojimą ir neatsakingo alkoholio vartojimo daromą žalą;"
Pakeitimas 250
112 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
3 straipsnio e punktas (Reglamentas (EB) Nr. 2826/2000)
"e) siekimas pateikti informaciją apie Bendrijos sistemą, kuri apima vynus su saugomos kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, vynus su vyninių vynuogių veislių nuoroda, ir spiritinius gėrimus su geografine nuoroda arba priskirta tradicine nuoroda, bei poreikis informuoti apie atsakingo alkoholio vartojimą ir neatsakingo alkoholio vartojimo daromą žalą;"
"e) siekimas pateikti informaciją apie Bendrijos sistemą, kuri apima vynus su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, vynus ir spiritinius gėrimus su geografine nuoroda arba priskirta tradicine nuoroda, bei poreikis informuoti apie atsakingo vyno vartojimą ir neatsakingo alkoholio vartojimo daromą žalą;"
Pakeitimas 251
113 STRAIPSNIO 10 PUNKTAS
VII priedo n punkto 2 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
Išmokos, kuri gali būti skirta kiekvienam ūkininkui pagal Reglamente (EB) Nr. [šiame reglamente] nustatytą vynmedžių išnaikinimo schemą, referencinė suma turi būti lygi rezultatui, gautam padauginus išnaikintų vynmedžiais apsėtų hektarų skaičių iš galimų gauti išmokų vertės regioninio vidurkio atitinkamame regione. Tačiau išmokos suma visais atvejais neturi viršyti 350 EUR/ha."
Išmokos, kuri gali būti skirta kiekvienam ūkininkui pagal Reglamente (EB) Nr. [šiame reglamente] nustatytą vynmedžių išnaikinimo schemą, referencinė suma turi būti lygi rezultatui, gautam padauginus išnaikintų vynmedžiais apsėtų hektarų skaičių iš galimų gauti išmokų vertės regioninio vidurkio atitinkamame regione."
Pakeitimas 252
113 STRAIPSNIO 10 PUNKTAS
VII priedo n punkto 2 a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003)
Tuo atveju, kuomet išnaikinimas taikomas pasodintiems vienos veislės dvejopos paskirties vynuogynams, įtrauktiems į vienkartinės išmokos schemą pagal 2007 m. rugsėjo 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1182/20071, nustatantį konkrečias taisykles vaisių ir daržovių sektoriui, vadovaujantis šiuo reglamentu, neskaičiuojama jokia bazinė papildoma suma.
____________________
1 OL L 273, 2007 10 17, p. 1.
Pakeitimas 253
114 STRAIPSNIS
114 straipsnis
Išbraukta.
Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 pakeitimai
Reglamento (EB) Nr.1290/2005 12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
"2. Komisija nustato sumas, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnio 2 dalį, 143d straipsnį, 143e straipsnį, Tarybos reglamento (EB) Nr. 387/2007 4 straipsnio 1 dalį ir Tarybos reglamento (EB) Nr. [šio reglamento] 17 straipsnio 2 dalį, skiriamos EŽŪFKP."
Pakeitimas 254
117 STRAIPSNIO ĮŽANGINĖ DALIS
Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 panaikinamas. Tačiau tame reglamente nustatytos toliau nurodytos priemonės, ir toliau taikomos 2008–2009 vyno metais, jei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 galimas taikyti priemones gamintojai pradėjo taikyti ar vykdė iki šio reglamento įsigaliojimo datos:
Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 panaikinamas. Tačiau tame reglamente nustatytos toliau nurodytos priemonės ir toliau taikomos, jei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 galimas taikyti priemones gamintojai pradėjo taikyti ar vykdė iki šio reglamento įsigaliojimo datos:
Pakeitimas 255
117 STRAIPSNIO 1 A PASTRAIPA (nauja)
Nukrypstant nuo 1 dalies, nuostatos, susijusios su tam tikrų butelių tipų apsauga, numatytos Reglamento (EB) Nr. 753/2002 9 straipsnio 1 dalyje bei I priede, ir toliau taikomos tol, kol butelio formos bus saugomos kilmės vietos apsaugos.
Pakeitimas 256
118 STRAIPSNIO ANTRA PASTRAIPA
Jis taikomas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d., išskyrus 5–8 straipsnius, kurie taikomi nuo 2008 m. balandžio 30 d.
Jis taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d., išskyrus 5–8 straipsnius, kurie taikomi nuo šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos datos.
Pakeitimas 257
118 STRAIPSNIO TREČIA PASTRAIPA
V antraštinės dalies II skyrius taikomas iki 2013 m. gruodžio 31 d.
Išbraukta.
Pakeitimas 258
I PRIEDO 5 A PUNKTAS (naujas)
5a.  "Vynuogių misa": skystas produktas, gaunamas iš šviežių vynuogių natūraliai arba panaudojant fizinius procesus. Vynuogių misos faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais turi būti ne didesnė kaip 1 tūrio proc.
Pakeitimas 259
II PRIEDAS
Visos sumos keičiamos į "p.m.".
Pakeitimas 260
III PRIEDAS
Šis priedas išbraukiamas.
Pakeitimas 261
IV PRIEDO 3 A PUNKTAS (naujas)
3a.  Iš razinų pagamintas vynas
"Iš razinų pagamintas vynas" yra produktas,
a) pagamintas Bendrijoje, be sodrinimo, iš Bendrijoje surinktų vynuogių, kurių rūšys nurodytos 18 straipsnio 1 dalyje, džiovintų saulėje arba tamsoje, siekiant dalinės dehidratacijos,
b) kuriame bendra alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 16 tūrio proc.,
c) kuriame faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 9 tūrio proc.,
d) kuriame natūrali alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 16 tūrio proc.
Pakeitimas 262
IV PRIEDO 3 B PUNKTAS (naujas)
3b.  Natūralus saldus vynas
Specifiniai tradiciniai pavadinimai "οίνος γλυκύς φυσικός", "vino dulce natural", "vino dolce naturale", "vinho doce natural" gali būti naudojami vynams su saugoma kilmės vietos arba geografine nuorodomis, kurie:
a) pagaminti iš vynuogių derliaus, kurio bent 85 proc. sudaro vynuogių veislės iš sąrašo, kuris turi būti nustatytas;
b) pagaminti iš misos, kurios pradinis natūralus cukraus kiekis ne mažesnis kaip 212 gramų viename litre;
c) pridėjus alkoholio, distiliato ar spirito, išskyrus bet kokį kitą sodrinimą.
Jei tai yra būtina norint laikytis tradicinių gamybos būdų, valstybės narės gali numatyti, kad specifinis tradicinis pavadinimas "natūralus saldus vynas" būtų vartojamas tik likeriniams vynams su saugoma kilmės vietos arba saugoma geografine nuorodomis, pagamintiems jų teritorijoje, kurie:
a) yra pagaminti pačių gamintojų tik iš savo išaugintų muscat, granache, maccabeo ir malvasia vynuogių; tačiau galima panaudoti ir vynuoges, kurios buvo išaugintos vynuogynuose, kurie yra apsodinti ne vien tik pirmiau nurodytomis keturiomis vynuogių veislėmis, bet tik tuo atveju, jei tokios vynuogės sudaro ne daugiau kaip 10 proc. visų vynuogių;
b) yra gauti neviršijant 40 hl vynuogių misos išeigos iš vieno hektaro; jei išeiga yra didesnė, visas derlius praranda teisę būti apibūdinimas kaip "natūralus saldus vynas";
c) gautas iš vynuogių misos, kurioje pradinis natūralaus cukraus kiekis yra ne mažesnis kaip 252 gramai viename litre;
d) yra gautas, išskyrus visus kitus sodrinimo būdus, įpilant vyno kilmės alkoholio, kuriame absoliutus alkoholis sudaro bent 5 proc. panaudotos rauginamos vynuogių misos tūrio, bet ne daugiau kaip žemesnioji iš toliau nurodytų ribų:
– arba 10 proc. pirmiau minėtos panaudotos vynuogių misos tūrio, arba,
– gatavo produkto bendro alkoholio kiekio 40 tūrio proc., kuriuos sudaro faktinės alkoholio koncentracijos tūrio proc. ir potencinės alkoholio koncentracijos tūrio proc. ekvivalento, apskaičiuoto imant 1 tūrio proc. arba absoliutaus alkoholio 17,5 gramo likutinio cukraus viename litre, suma.
Specifiniai tradiciniai pavadinimai "οίνος γλυκύς φυσικός" , "vino dulce natural", "vino dolce naturale", "vinho doce natural" neverčiami. Tačiau jie gali būti vartojami kartu su paaiškinamąja pastaba ta kalba, kurią supranta galutinis vartotojas. Produktų, pagamintų Graikijoje, kuriais prekiaujama tos valstybės narės teritorijoje, pavadinimas "natūralus saldus vynas" gali būti vartojamas kartu su pavadinimu "οίνος γλυκύς φυσικος".
Pakeitimas 263
IV PRIEDO 4 DALIES A PUNKTO 3 ĮTRAUKA
- vyno, ar
-  Bendrijoje pagaminto vyno, ar
Pakeitimas 264
IV PRIEDO 4 DALIES A PUNKTO 4 ĮTRAUKA
- vyno, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos ar geografinė nuoroda;
-  Bendrijoje pagaminto vyno, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos ar geografinė nuoroda;
Pakeitimas 265
IV PRIEDO 4 A DALIS (nauja)
4a.  Rūšinis putojantis vynas ir sekt
Rūšinis putojantis vynas arba sekt – tai produktas:
a) gautas pirminio ar antrinio alkoholinio fermentavimo būdu:
– iš šviežių vynuogių, ar
– vynuogių misos, ar
– vyno, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos ar geografinė nuorodos;
b) kuris, atidarius talpyklą, išskiria anglies dioksidą, susidariusį tik fermentavimo metu;
c) kurio perteklinis slėgis, susidarantis dėl ištirpusio anglies dioksido, yra ne mažesnis kaip 350 kPa laikant 20°C temperatūroje uždarytoje talpykloje.
Rūšinių putojančių vynų arba sekt, laikomų mažesnėse kaip 25 centilitrų talpyklose, mažiausias perteklinis slėgis turi būti bent 300 kPa.
d) kurio faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ne mažesnė kaip 10 tūrio proc.
e)  Cuvée atveju visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ne mažesnė kaip 9 tūrio proc.
f) rūšinių putojančių vynų arba sekt, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos ar geografinė nuoroda, atveju cuvée visuminė alkoholio koncentracija tūrio proc. negali būti mažesnė kaip 9,5 tūrio proc. C III vynuogių auginimo zonose;
g) tačiau tam tikrų į sąrašą, kuris turi būti patvirtintas, įtrauktų rūšinių putojančių vynų arba sekt, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos ar geografinė nuoroda, gamybai skirtų cuvée, pagamintų iš vienos vynuogių veislės, visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais gali būti mažesnė kaip 8,5 tūrio proc.;
h) rūšinių putojančių vynų gamybos proceso trukmė, įskaitant brandinimą įmonėje, kurioje jie yra pagaminti, nuo vyno putojimą sukeliančios fermentacijos proceso pradžios negali būti trumpesnė, kaip:
– šeši mėnesiai, kai vyno putojimą sukelianti fermentacija vyksta uždaruose rezervuaruose,
– devyni mėnesiai, kai vyno putojimą sukelianti fermentacija vyksta buteliuose;
i)  Cuvée putojimą sukeliančios fermentacijos trukmė ir cuvée buvimas ant nuosėdų negali būti trumpesnis kaip:
a)  90 dienų, jei fermentacija vyksta buteliuose arba talpyklose be maišytuvų;
b)  30 dienų, jei fermentacija vyksta talpyklose su maišytuvais.
Pakeitimas 266
IV PRIEDO 5 DALIES A PUNKTAS
a) gaunamas iš vyno;
a) gaunamas iš Bendrijoje pagaminto vyno;
Pakeitimas 267
IV PRIEDO 6 DALIES A PUNKTAS
a) gaunamas iš vyno, su sąlyga, kad tokiame vyne visuminė etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 9 tūrio proc.;
a) gaunamas iš Bendrijoje pagaminto vyno, su sąlyga, kad tokiame vyne visuminė etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 9 tūrio proc.;
Pakeitimas 268
IV PRIEDO 7 DALIES A PUNKTAS
a) gaunamas iš vyno ar iš vyno, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda, ar saugoma geoagrafinė nuoroda;
a) gaunamas iš Bendrijoje pagaminto vyno ar iš vyno, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda, ar saugoma geografinė nuoroda;
Pakeitimas 269
IV A PRIEDAS (naujas)
IVa priedas
Nustatytų vynininkystės metodų ir procesų sąrašas
1.  Vynininkystės metodai ir procesai, kurie gali būti taikomi šviežioms vynuogėms, vynuogių misai, rauginamai vynuogių misai, rauginamai vynuogių misai iš vytintų vynuogių, koncentruotai vynuogių misai ir jaunam rauginamam vynui:
a) vėdinimas arba deguonies kiekio papildymas;
b) šiluminis apdorojimas;
c) centrifugavimas ir filtravimas, naudojant pagalbines inercines filtravimo priemones arba be jų, jei apdorotame produkte nelieka nepageidaujamų likučių;
d) anglies anhidrido, dar vadinamo anglies dioksidu, argono arba azoto ir argono bei azoto mišinių naudojimas siekiant sukurti inertišką atmosferą ir produktą maišyti beorėje aplinkoje;
e) sacharozės naudojimas tradicinių vynininkystės metodų taikymo metu;
f) vyno mielių naudojimas;
g) mielių auginimas, taikant vieną ar kelis iš šių metodų:
– diamonio fosfato arba amonio sulfato priedų naudojimas su tam tikrais apribojimais
– amonio sulfito arba amonio bisulfito priedų naudojimas, su tam tikrais apribojimais,
– tiamino dichlorhidrato naudojimas su tam tikrais apribojimais;
h) sieros anhidrido, dar vadinamo sieros dioksidu, kalio bisulfito arba kalio metabisulfito, dar vadinamo kalio disulfitu arba kalio pirosulfitu, naudojimas;
i) sieros dioksido šalinimas, taikant fizinius procesus;
j) misos ir dar jauno rauginamo vyno apdorojimas, naudojant vyno gamybos paskirties anglies preparatus (aktyvuota anglis), su tam tikrais apribojimais;
k) skaidrinimas, naudojant vieną ar kelias iš vyno gamybos paskirties medžiagų:
– maistinė želatina,
– žuvų klijai,
– kazeinas ir kalio kazeinatai,
– ovalbuminas ir (arba) laktalbuminas,
– bentonitas,
– gelio arba koloidinio tirpalo pavidalo silicio dioksidas,
– kaolinas,
– taninas,
– pektolito enzimai,
– betagliukanazės enziminiai preparatai, kurių naudojimo sąlygos dar turi būti nustatytos;
– augalinės kilmės proteinai
l) sorbo rūgšties arba kalio sorbato naudojimas;
m) vyno rūgšties naudojimas vynui parūgštinti V priede nustatytomis sąlygomis;
n) rūgštingumo mažinimas V priede nustatytomis sąlygomis, naudojant vieną ar kelias iš šių medžiagų:
– neutralus kalio tartratas,
– kalio bikarbonatas,
– kalcio karbonatas, kurio sudėtyje gali būti nedaug L (+ ) vyno ir L (-) maleino obuolių rūgšties dvigubos kalcio druskos,
– kalcio tartratas,
– vyno rūgštis (sąlygos dar turi būti nustatytos),
– vyno rūgšties ir kalcio karbonato lygiomis proporcijomis vienalytis smulkiai sumaltas preparatas;
o)  "Aleppo" rūšies pušų sakų naudojimas (sąlygos dar turi būti nustatytos);
p) mielių drožlių naudojimas su tam tikrais apribojimais;
q) polivinilpolipirolidono naudojimas, su tam tikrais apribojimais (sąlygos dar turi būti nustatytos);
r) pieno rūgšties bakterijų vyno suspensijoje naudojimas (sąlygos dar turi būti nustatytos);
s) lisozimo papildo naudojimas su tam tikrais apribojimais (sąlygos dar turi būti nustatytos);
t)  L-askorbo rūgšties papildo naudojimas su tam tikrais apribojimais.
2.  Vynininkystės metodai ir procesai, kurie gali būti taikomi vynuogių misai, iš kurios gaminama rektifikuota koncentruota vynuogių misa:
a) vėdinimas;
b) šiluminis apdorojimas;
c) centrifugavimas ir filtravimas, naudojant pagalbines inercines filtravimo priemones arba jų nenaudojant, su sąlyga, kad jas panaudojus apdorotame produkte neliks nepageidaujamų likučių;
d) sieros anhidrido, dar vadinamo sieros dioksidu, kalio bisulfito arba kalio metabisulfito, dar vadinamo kalio disulfitu arba kalio pirosulfitu, naudojimas;
e) sieros dioksido šalinimas taikant fizinius procesus;
f) apdorojimas naudojant vyno gamybos paskirties anglies preparatus;
g) kalcio karbonato, kurio sudėtyje gali būti nedaug L (+ ) vyno ir L (-) maleino obuolių rūgšties dvigubos kalcio druskos, naudojimas;
h) jonizuotų pušų sakų naudojimas (sąlygos dar turi būti nustatytos).
3.  Vynininkystės metodai ir procesai, kurie gali būti taikomi rauginamai vynuogių misai, skirtai tiesiogiai žmonėms vartoti, vynui, putojančiam vynui, gazuotam putojančiam vynui, pusiau putojančiam vynui, gazuotam pusiau putojančiam vynui, likeriniam vynui ir vynui su saugoma kilmės vietos arba saugoma geografine nuorodomis:
a) šviežių, geros kokybės ir neskiestų nuosėdų, kurių kiekis negali būti didesnis kaip 5 proc. ir kuriose yra mielių, neseniai gautų gaminant sausą vyną, naudojimas sausam vynui gaminti;
b) vėdinimas arba argono ar azoto dujų pūtimas;
c) šiluminis apdorojimas;
d) centrifugavimas ir filtravimas, naudojant pagalbines inercines filtravimo priemones arba jų nenaudojant, jei jas panaudojus apdorotame produkte nelieka nepageidaujamų likučių;
e) anglies anhidrido, dar vadinamo anglies dioksidu, argono arba azoto ir argono bei azoto mišinių naudojimas siekiant sukurti inertišką atmosferą ir produktą maišyti beorėje aplinkoje;
f) anglies dioksido papildo naudojimas, su tam tikrais apribojimais;
g) sieros anhidrido, dar vadinamo sieros dioksidu, kalio bisulfito arba kalio metabisulfito, dar vadinamo kalio disulfitu arba kalio pirosulfitu, naudojimas;
h) sorbo rūgšties arba kalio sorbato papildo naudojimas su sąlyga, kad galutinis sorbo rūgšties kiekis apdorotame produkte, skirtame tiesioginiam naudojimui žmonių mityboje, nebus didesnis kaip 200 mg/l;
i)  L-askorbino rūgšties papildo naudojimas, su tam tikrais apribojimais;
j) citrinų rūgšties papildo naudojimas siekiant stabilizuoti vyną su tam tikrais apribojimais;
k) vyno rūgšties naudojimas vynui parūgštinti V priede nustatytomis sąlygomis;
l) rūgštingumo mažinimas, V priede nustatytomis sąlygomis naudojant vieną ar kelias iš šių medžiagų:
– neutralus kalio tartratas,
– kalio bikarbonatas,
– kalcio karbonatas, kurio sudėtyje gali būti nedaug L (+ ) vyno ir L (-) maleino obuolių rūgšties dvigubos kalcio druskos,
– kalcio tartratas,
– vyno rūgštis (sąlygos dar turi būti nustatytos),
– vienalytis smulkiai sumaltas preparatas iš vyno rūgšties ir kalcio karbonato lygiomis proporcijomis;
m) skaidrinimas, naudojant vieną ar kelias iš šių vynui gaminti skirtų medžiagų:
– maistinė želatina,
– žuvų klijai,
– kazeinas ir kalio kazeinatai,
– ovalbuminas ir (arba) laktalbuminas,
– bentonitas,
– gelio arba koloidinio tirpalo pavidalo silicio dioksidas,
– kaolinas,
– betagliukanazės enziminiai preparatai, kurių naudojimo sąlygos dar turi būti nustatytos,
– augalinės kilmės proteinai;
n) tatino priedas;
o) baltojo vyno apdorojimas, naudojant vyno gamybos paskirties anglies preparatus;
p) apdorojimas (sąlygos dar turi būti nustatytos):
– rauginamos vynuogių misos, skirtos tiesiogiai žmonėms vartoti, baltojo vyno ir rausvojo vyno apdorojimas kalio ferocianidu,
– raudonojo vyno apdorojimas kalio ferocianidu arba kalcio fitatu,
q) metavyno rūgšties papildo naudojimas su tam tikrais apribojimais;
r) gumiarabiko naudojimas
s)  D-L vyno rūgšties, dar vadinamos vynuogių rūgštimi, arba jos neutralios kalio druskos naudojimas, siekiant pašalinti perteklinį kalcį (sąlygos dar turi būti nustatytos);
t) rauginamo buteliuose putojančio vyno, iš kurio nuosėdos šalinamos išmušant susidariusį kamštį, apdorojimas:
– kalcio alginatu
arba
– kalio alginatu;
u) sausų arba vyno suspensijoje ištirpintų vyno mielių naudojimas putojančiam vynui gaminti;
v) tiamino ir amonio druskų naudojimas putojantiems vynams gaminti, siekiant paspartinti mielių augimą, tokiomis sąlygomis:
– kaip maitinamąsias druskas naudojant diamonio fosfatą arba amonio sulfatą, su tam tikrais apribojimais,
– kaip augimo veiksnius naudojant tiaminą tiamino chlorhidrato forma su tam tikrais apribojimais;
w) alilo izotiocianatu impregnuotų gryno parafino diskų naudojimas siekiant sukurti sterilią atmosferą – tik tose valstybėse narėse, kur jis naudojamas tradiciškai ir neuždraustas nacionalinių įstatymų, jei tam naudojami tik didesnės kaip 20 l talpos indai ir jei vyne nelieka jokių alilo izotiocianato pėdsakų;
x) papildų naudojimas siekiant greičiau pašalinti vyno akmenį:
– kalio bitartrato,
– kalcio bitartrato, su tam tikrais apribojimais (sąlygos dar turi būti nustatytos);
y) vario sulfato naudojimas siekiant pagerinti vyno skonį arba kvapą su tam tikrais apribojimais;
za) mielių drožlių naudojimas su tam tikrais apribojimais;
zb) polivinilpolipirolidono naudojimas su tam tikrais apribojimais (sąlygos dar turi būti nustatytos);
zc) pieno rūgšties bakterijų vyno suspensijoje naudojimas (sąlygos dar turi būti nustatytos);
zd) karamelės papildo naudojimas pagal 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/36/EB dėl maisto produktuose naudojamų dažų1, siekiant pagražinti likerinio vyno ir vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda spalvą;
ze) lisozimo papildo naudojimas, su tam tikrais apribojimais (sąlygos dar turi būti nustatytos);
zf) dimetilo dikarbonato papildo naudojimas vynui gaminti, siekiant užtikrinti jų mikrobiologinį stabilizavimą, su tam tikrais apribojimais (sąlygos dar turi būti nustatytos);
zg) mielių manoproteinų naudojimas siekiant stabilizuoti proteinų ir vyno rūgšties kiekį vyne.
4.  Vynininkystės metodai ir procesai, kurie gali būti taikomi 3 punkto įžanginiame sakinyje minimiems produktams, tik specialiai nustatytomis sąlygomis:
a) papildant deguonies kiekį;
b) apdorojant elektrodializės būdu, siekiant užtikrinti vyno rūgšties kiekio stabilumą;
c) šlapalo kiekiui mažinti vyne, naudojant ureazę;
d) vyną pilant ant nuosėdų, malto salyklo degtinių arba supresuotos rūšinio vyno Aszú masės, kai toks metodas tradiciškai naudojamas Vengrijos regione Tokajhegyalja, gaminant "Tokaji Forditàs" ir "Tokaji màslàs" rūšių vyną (sąlygos dar turi būti nustatytos);
e) ąžuolo skiedrų naudojimas ruošiant vynus ir vynuogių misą.
______________
1 OL L 237, 1994 9 10, p. 13.
Pakeitimas 270
V PRIEDO A SKYRIUS
1.  Atsižvelgiant į klimato sąlygas tam tikrose Bendrijos vynuogynų auginimo zonose, pagal IX priedą atitinkamos valstybės narės gali leisti padidinti natūralią etilo alkoholio koncentraciją tūrio procentais šviežiose vynuogėse, vynuogių misoje, rauginamoje (fermentuojamoje) vynuogių misoje ir jauname rauginamame (fermentuojamame) vyne, kuris gaunamas iš 18 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų vynuogių veislių.
1.  Atsižvelgiant į klimato sąlygas tam tikrose Bendrijos vynuogynų auginimo zonose, pagal IX priedą atitinkamos valstybės narės gali leisti padidinti natūralią etilo alkoholio koncentraciją tūrio procentais šviežiose vynuogėse, vynuogių misoje, rauginamoje (fermentuojamoje) vynuogių misoje ir jauname rauginamame (fermentuojamame) vyne, kuris gaunamas iš 18 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų vynuogių veislių.
2.  Natūrali alkoholio koncentracija gali būti didinama vynininkystės metodais, nurodytais B skyriuje, ir ne daugiau kaip:
2.  Natūrali alkoholio koncentracija gali būti didinama vynininkystės metodais, nurodytais B skyriuje, ir ne daugiau kaip:
a)  A ir B vynuogių auginimo zonose pagal IX priedą – 2 tūrio proc.;
a)  A vynuogių auginimo zonose – 3,5 tūrio proc. ir B vynuogių auginimo zonose 2,5 tūrio proc. pagal IX priedą;
b)  C vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą – 1 tūrio proc.;
b)  C vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą – 2 tūrio proc.;
3.  Ypač nepalankaus klimato metais ir pagal 104 straipsnio 1 dalyje nustatytą tvarką 2 poskyryje numatytas alkoholio koncentracijos padidinimas gali būti 3 tūrio proc. A ir B vynuogių auginimo zonose pagal IX priedą.
3.  Ypač nepalankaus klimato metais ir pagal 104 straipsnio 1 dalyje nustatytą tvarką 2 poskyryje numatytas alkoholio koncentracijos padidinimas gali būti atitinkamai 4,5 tūrio proc. A vynuogių auginimo zonose, 3,5 tūrio proc. – B vynuogių auginimo zonose ir 3 tūrio proc. – C vynuogių auginimo zonose pagal IX priedą.
3a.  Atlikus Europos Komisijos vykdytos reformos poveikio vertinimą 2012 m. gali būti patvirtintos priemonės siekiant palaipsniui sumažinti 2 ir 3 dalyse nustatytą alkoholio koncentraciją, atitinkamai iki 2 tūrio proc. A ir B vynuogių auginimo zonose ir iki 1 tūrio proc. C vynuogių auginimo zonose.
Pakeitimas 271
V PRIEDO B SKYRIAUS 1 DALIS
1.  Natūralią alkoholio koncentraciją tūrio proc. didinti, kaip numatyta A skyriuje, galima tik:
1.  Natūralią alkoholio koncentraciją tūrio proc. didinti, kaip numatyta A skyriuje, galima tik:
a) šviežiose vynuogėse, rauginamoje vynuogių misoje ar jauname rauginamame vyne – įdedant vynuogių misos ar rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos;
a) šviežiose vynuogėse, rauginamoje vynuogių misoje ar jauname rauginamame vyne – įdedant vynuogių misos ar rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos arba sacharozės tose vynuogių auginimo zonose, kuriose ši medžiaga tradiciškai naudojama;
b) vynuogių misoje – įdedant koncentruotos vynuogių misos ar rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos, ar dalinio koncentravimo, įskaitant atvirkštinį osmosą, būdu;
b) vynuogių misoje – įdedant koncentruotos vynuogių misos ar rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos, ar dalinio koncentravimo, įskaitant atvirkštinį osmosą arba sacharozę tose vynuogių auginimo zonose, kuriose ši medžiaga tradiciškai naudojama, būdu;
c) vyne – iš dalies koncentruojant šaldymu.
c) vyne – iš dalies koncentruojant šaldymu.
1a.  1 dalies a ir b punktuose numatyta sacharozė gali būti naudojama tik saldinant sausuoju būdu ir tik tose vynuogių auginimo zonose, kuriose ši praktika taikoma tradiciškai pagal 1970 m. gegužės 8 d. galiojusius teisės aktus, kai dėl nepalankių klimato sąlygų šis metodas būtinas siekiant gauti reikalingą mažiausią alkoholio koncentraciją.
Pakeitimas 272
V PRIEDO B SKYRIAUS 4 DALIES A PUNKTAS
a)  A vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą11,5 tūrio proc.,
a)  A vynuogių auginimo zonoje – 12 tūrio proc.,
Pakeitimas 273
V PRIEDO B SKYRIAUS 4 DALIES B PUNKTAS
b)  B vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą12 tūrio proc.,
b)  B vynuogių auginimo zonoje – 12,5 tūrio proc.,
Pakeitimas 274
V PRIEDO B SKYRIAUS 4 DALIES C PUNKTAS
c)  C I a ir C I b vynuogių auginimo zonose pagal IX priedą12,5 tūrio proc.,
c)  C I a ir C I b vynuogių auginimo zonose – 13 tūrio proc.,
Pakeitimas 275
V PRIEDO B SKYRIAUS 4 DALIES D PUNKTAS
d)  C II vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą – 13 tūrio proc. ir
d)  C II vynuogių auginimo zonoje – 13 tūrio proc.
Pakeitimas 276
V PRIEDO B SKYRIAUS 4 DALIES E PUNKTAS
e)  C III vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą – 13,5 tūrio proc.
e)  C III vynuogių auginimo zonoje – 13,5 tūrio proc.
Pakeitimas 277
V PRIEDO B SKYRIAUS 5 DALIES A PUNKTAS
a) aukščiausią visuminę etilo alkoholio koncentraciją raudoname vyne 4 poskyryje nurodytuose produktuose gali padidinti iki 12 tūrio proc. A vynuogių auginimo zonoje ir iki 12,5 tūrio proc. B vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą;
a) aukščiausią visuminę etilo alkoholio koncentraciją 4 poskyryje nurodytuose produktuose gali padidinti iki 12 tūrio proc. A vynuogių auginimo zonoje ir iki 12,5 tūrio proc. B vynuogių auginimo zonoje pagal IX priedą;
Pakeitimas 278
V PRIEDO B SKYRIAUS 5 DALIES B PUNKTAS
b) padidinti 4 poskyryje nurodytų produktų aukščiausią visuminę etilo alkoholio koncentraciją gaminant vynus, kuriems suteikta kilmės veitos nuoroda A ir B vynuogių auginimo zonose iki ribos, kurią turi nustatyti valstybės narės.
Išbraukta.
Pakeitimas 279
VI PRIEDO B SKYRIAUS 5 DALIS
5.  Jei, siekdama laikytis tarptautinių Bendrijos įsipareigojimų, Taryba nenusprendžia kitaip, iš trečiųjų šalių kilmės šviežių vynuogių, vynuogių misos, rauginamos vynuogių misos, koncentruotos vynuogių misos, rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos, vynuogių misos, kurios fermentacija sustabdyta įmaišius alkoholio, vynuogių sulčių ir koncentruotų vynuogių sulčių Bendrijos teritorijoje gaminti vyną ar įmaišyti į vyną draudžiama.
5.  trečiųjų šalių kilmės šviežių vynuogių, vynuogių misos, rauginamos vynuogių misos, koncentruotos vynuogių misos, rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos, vynuogių misos, kurios fermentacija sustabdyta įmaišius alkoholio, vynuogių sulčių ir koncentruotų vynuogių sulčių Bendrijos teritorijoje gaminti vyną ar įmaišyti į vyną draudžiama.
Pakeitimas 280
VI PRIEDO C SKYRIUS
Jei, siekdama laikytis tarptautinių Bendrijos įsipareigojimų, Taryba nenusprendžia kitaip, Bendrijoje neleidžiama kupažuoti trečiųjų šalių kilmės ir Bendrijos kilmės vyną, taip pat trečiųjų šalių kilmės vyną.
Bendrijoje neleidžiama kupažuoti trečiųjų šalių kilmės ir Bendrijos kilmės vyną, taip pat trečiųjų šalių kilmės vyną.
Pakeitimas 281
VI PRIEDO D SKYRIUS
D.  Šalutiniai produktai
Išbraukta.
1.  Perdaug spausti vynuoges draudžiama. Valstybės narės, atsižvelgdamos į vietos ir technines sąlygas, nusprendžia, koks minimalus alkoholio kiekis, bet visuomet didesnis už nulį, bus išspaudose ir nuosėdose vynuoges išspaudus.
2.  Išskyrus alkoholį, spiritą ir piketą, iš vyno nuosėdų ir vynuogių išspaudų negalima gaminti nei vyno, nei kito gėrimo, skirto tiesiogiai žmonėms vartoti.
3.  Vyno nuosėdų spaudimas ir dar kartą atliekamas išspaudų fermentavimas kitais nei distiliavimo ar piketo gamybos tikslais draudžiamas. Vyno nuosėdų filtravimas ir centrifugavimas nelaikomas spaudimu, jei gaunami produktai yra geros, tikros ir prekybai tinkamos kokybės.
4.  Jei atitinkamoje valstybėje piketo gamyba leidžiama, jis naudojamas tik distiliavimui ar vyno gamintojo vartojimo reikmėms.
5.  Turi būti reikalaujama, kad visi šalutinių produktų turintys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar asmenų grupės išnaikintų juos tretiesiems asmenims prižiūrint ir laikydamiesi sąlygų, kurios turi būti nustatytos pagal 104 straipsnio 1 dalyje nustatytą procedūrą.
Pakeitimas 282
VII PRIEDO A PUNKTAS
a)  2008–2009 vyno metais (2009 biudžetiniai metai): 430 mln. EUR
a)  2009–2010 vyno metais (2009 biudžetiniai metai): 510 000 000 EUR
Pakeitimas 283
VII PRIEDO B PUNKTAS
b)  2009–2010 vyno metais (2010 biudžetiniai metai): 287 mln. EUR
b)  2010–2011 vyno metais (2010 biudžetiniai metai): 337 000 000 EUR
Pakeitimas 284
VII PRIEDO C PUNKTAS
c)  2010–2011 vyno metais (2011 biudžetiniai metai): 184 mln. EUR
c)  2011–2012 vyno metais (2011 biudžetiniai metai): 223 000 000 EUR
Pakeitimas 285
VII PRIEDO D PUNKTAS
d)  2011–2012 vyno metais (2012 biudžetiniai metai): 110 mln. EUR
Išbraukta.
Pakeitimas 286
VII PRIEDO E PUNKTAS
e)  2012–2013 vyno metais (2013 biudžetiniai metai): 59 mln. EUR
Išbraukta.
Pakeitimas 287
VIII PRIEDAS
Šis priedas išbraukiamas.

Netiesioginiai mokesčiai, taikomi kapitalui pritraukti (nauja redakcija) *
PDF 284kWORD 52k
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalui pritraukti (nauja redakcija) (COM(2006)0760 – C6-0043/2007 – 2006/0253(CNS))
P6_TA(2007)0611A6-0472/2007

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0760),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 93 ir 94 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0043/2007),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 1 d. Teisės reikalų komiteto laišką Pirmininkui pagal Darbo tvarkos taisyklių 80a taisyklės 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 20 d. Komisijos pirmininko laišką, kuriame nurodoma, kad Komisija laikosi savo pasiūlymo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0472/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio  2 dalį;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas1
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Tikslinga, kad didžiausia kapitalo mokesčio norma, kurią taiko valstybės narės, tebetaikančios kapitalo mokestį, iki 2008 m. būtų sumažinta ir kad kapitalo mokestis būtų panaikintas ne vėliau kaip iki 2010 m.
(7)  Tikslinga, kad didžiausia kapitalo mokesčio norma, kurią taiko valstybės narės, tebetaikančios kapitalo mokestį, iki 2010 m. būtų sumažinta ir kad kapitalo mokestis būtų panaikintas ne vėliau kaip iki 2012 m.
Pakeitimas 2
7 straipsnio 1 dalis
1.  Nepaisydama 5 straipsnio 1 dalies a punkto, valstybė narė, kuri 2006 m. sausio 1 d. taikė mokestį kapitalo įnašams į kapitalo bendroves (toliau – kapitalo mokestis), gali tą mokestį toliau taikyti iki 2009 m. gruodžio 31 d., jeigu laikomasi 8–14 straipsnių.
1.  Nepaisydama 5 straipsnio 1 dalies a punkto, valstybė narė, kuri 2006 m. sausio 1 d. taikė mokestį kapitalo įnašams į kapitalo bendroves (toliau – kapitalo mokestis), gali tą mokestį toliau taikyti iki 2011 m. gruodžio 31 d., jeigu laikomasi 8–14 straipsnių.
Pakeitimas3
8 straipsnio 3 dalis
3.  Visais atvejais kapitalo mokesčio norma turi būti ne didesnė kaip 1 %, o po 2007 m. gruodžio 31 d. ji turi būti ne didesnė kaip 0,5 %.
3.  Visais atvejais kapitalo mokesčio norma turi būti ne didesnė kaip 1 %, o po 2009 m. gruodžio 31 d. ji turi būti ne didesnė kaip 0,5 %.
Pakeitimas 4
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
1)  Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2006 m. gruodžio 31 d., įgyvendina 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 ir 14 straipsnius. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos koreliacijos lentelę.
1)  Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2009 m. gruodžio 31 d., įgyvendina 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 ir 14 straipsnius. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos koreliacijos lentelę.
Pakeitimas 5
16 straipsnio 1 dalis
Direktyva 69/355/EEB su pakeitimais, padarytais II priedo A dalyje išvardytomis direktyvomis, panaikinama nuo 2007 m. sausio 1 d., nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl II priedo B dalyje nurodytų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų.
Direktyva 69/355/EEB su pakeitimais, padarytais II priedo A dalyje išvardytomis direktyvomis, panaikinama nuo 2010 m. sausio 1 d., nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl II priedo B dalyje nurodytų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų.
Pakeitimas 6
17 straipsnio 2 dalis
1, 2, 6, 9 ir 11 straipsniai taikomi nuo 2007 m. sausio 1 d.
1, 2, 6, 9 ir 11 straipsniai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 7
I priedo 2 a punktas (naujas)
2a.  Bendrovės, pagal Bulgarijos įstatymus žinomos kaip:
i) акционерно дружество;
ii) командитно дружество с акции;
iii) дружество с ограничена отговорност.
Pakeitimas 8
I priedo 21 a punktas (naujas)
21a. Bendrovės, pagal Rumunijos įstatymus žinomos kaip:
i) societăţi în nume colectiv;
ii) societăţi în comandită simplă;
iii) societăţi pe acţiuni;
iv) societăţi în comandită pe acţiuni;
v) societăţi cu răspundere limitată.

Kova su terorizmu
PDF 318kWORD 106k
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su terorizmu
P6_TA(2007)0612B6-0514/2007

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 25-26 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybai pirmininkavusios šalies išvadas, ypač į Europos Vadovų Tarybos 2004 m. kovo 25 d. deklaraciją dėl kovos su terorizmu, į kurią įtraukta solidarumo sąlyga,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 13 d. JT Generaliniam Sekretoriui pateiktą Aukšto lygio grupės pranešimą "Civilizacijų aljansas",

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi:

   terorizmo grėsmė ne tik tiesiogiai veikia šalių, kurios nukentėjo nuo teroristinių išpuolių, piliečių saugumą, bet potencialiai gali kelti pavojų visų kitų žmonių saugumui; dėl šios priežasties reikalingas visuotinis atsakas siekiant patenkinti saugumo poreikį, t. y. teisėsaugos valdžios institucijoms reikia suteikti būtinų išteklių ir teisinį pagrindą bei tuo pat metu tinkamai gerbti pagrindines teises ir kartu užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą,
   terorizmas yra bendra grėsmė demokratijai, teisinei valstybei ir žmogaus teisėms, taip pat Sąjungos piliečių saugumui, todėl jam turėtų būti tvirtai pasipriešinta, tuo pat metu skrupulingai gerbiant pagrindines teises,
   remiantis ES sutarties 2 ir 6 straipsniais ir laikantis demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių apsaugos principų, kurie yra Sąjungos pagrindas, Sąjunga turėtų būti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė, o pagal ES sutarties 29 straipsnį "Sąjungos tikslas – suteikti piliečiams aukšto lygio saugumą", ypač užkertant kelią terorizmui ir kovojant su juo,
   po 2001 m. rugsėjo 11 d., 2004 m. kovo 11 d. ir 2005 m. liepos 7 d. išpuolių, kai terorizmo grėsmė tapo pasauline ir dėl to kovoti su ja reikia tuo pačiu lygmeniu, ES tvirtai ketina įvertinti Sąjungos kovos su terorizmu politikos rezultatus, ribas ir perspektyvas,
   Sąjunga yra įsipareigojusi kovoti su visomis terorizmo apraiškomis, nepaisant to, ar jis kyla ir pasireiškia Sąjungos viduje, ar už jos ribų, tačiau ji veikia teisinės valstybės ir pagarbos pagrindinėms teisėms principų apibrėžtose ribose, o ypač kovoje prieš terorizmą neturi būti sričių, kuriose negerbiamos pagrindinės teisės,
   bet kokie pagrindinių teisių ir laisvių apribojimai kovojant su terorizmu privalo būti apibrėžti laiko ir taikymo srities požiūriu, numatyti įstatymais, jiems turi būti taikoma visiška demokratinė ir teisminė priežiūra ir jie turi būti būtini ir proporcingi demokratinės visuomenės sąlygomis;
   terorizmą galima išnaikinti, ir jo grėsmę galime sumažinti pašalinant jo priežastis;

B.   apgailestaudamas, kad ES institucijos į teroristinių išpuolių sukeltą didžiulį spaudimą sureagavo priimdamos aktus, kurie nebuvo nuodugniai aptarti su Europos ir nacionaliniais parlamentais ir kuriais buvo pažeistos teisės į teisingą teisminį procesą, duomenų apsaugą ar galimybės susipažinti su ES institucijų dokumentais kovos su terorizmu tema, o dėl šių priežasčių Europos Bendrijų Teisingumo Teismas teisingai pasielgė juos panaikindamas,

C.   atsižvelgdamas visų pirma į terorizmo aukas ir jų skausmingą patirtį bei į poreikį pirmenybę teikti jų teisių išsaugojimui ir priemonėms, kuriomis jiems suteikiama apsauga ir pripažinimas, ir nuolat prisimindamas, kad teroristai pradeda atsitraukti, kai jų aukos atvirai išsako savo mintis, o visuomenė juos išklauso,

D.   susirūpinęs dėl rimtus padarinius galinčio sukelti didelių imigracijos ir prieglobsčio duomenų bazių naudojimo ES lygmeniu kovojant su terorizmu, ypač dėl valstybių narių policijos ir teisėsaugos institucijoms bei Europolui suteikiamos prieigos prie Eurodac duomenų bazės, jiems vykdant savo pareigas, susijusias su teroristinių ir kitų rimtų baudžiamųjų nusikaltimų prevencija, atskleidimu ir tyrimu, kaip buvo pasiūlyta Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos 2007 m. birželio 12 ir 13 d. išvadose,

E.   todėl suprasdamas, kad kova su terorizmu yra labai sudėtingas uždavinys ir šiuo metu labiau negu bet kada reikia įvairius lygmenis ir įvairius aspektus apimančios strategijos, kaip jau numatyta tarptautiniu lygmeniu:

   2006 m. rugsėjo 8 d. priimtoje JT kovos su terorizmu strategijoje(2) ir Europos Tarybos konvencijoje dėl terorizmo prevencijos, dėl kurios buvo susitarta 2005 m. gegužės 16 d.(3),
   Europos Vadovų Taryboje, kuri 2005 m. gruodžio mėn. priėmė ES kovos su terorizmu strategiją(4), deja, į šį procesą iš esmės neįtraukdama Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų,
   ir Komisijoje, kuri pristatė savo kovos su terorizmu paketą 2007 m. lapkričio 6 d.,

F.   atsižvelgdamas į tai, kad įgyvendinant kiekvieną ES strategijos aspektą – prevenciją, apsaugą, persekiojimą, reagavimą – reikia visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą ir nacionalinius parlamentus, jie turi būti išsamiai ir reguliariai informuoti perduodant Komisijos kas dvejus metus atliekamus įvertinimus ir jiems turi būti sudarytos sąlygos įvertinti tikrąjį priemonių, kurių buvo imtasi, efektyvumo poveikį, įskaitant poveikį pagrindinėms teisėms, realias iniciatyvų išlaidas ir tai, ar buvo įgyvendinti pradiniai tikslai,

G.   apgailestaudamas, kad labai trūksta skaidrumo, demokratinės priežiūros, atskaitomybės ir teisminės kontrolės, ir pažymėdamas, kad ES institucijos ir agentūros, pvz., Europolas ir Eurojustas, tik pradeda sistemingiau rinkti informaciją, kurios joms reikia vykdant veiklą,

H.   yra sunerimęs dėl kai kurių valstybių narių vyriausybių ir Tarybos atsisakymo atsakyti į kaltinimus dėl piktnaudžiavimo savo galiomis kaip pretekstą pateikiant kovą su terorizmu, ypač CŽV ypatingų perdavimų ir slaptų kalėjimų atvejais,

I.   sunerimęs, kad tardant terorizmu įtariamus asmenis buvo naudojamos ties teisėtumo riba esančios priemonės,

J.   mano, kad žvalgybos ir saugumo tarnybų tarpvalstybinis bendradarbiavimas turi būti nuodugniau ir sistemingiau tikrinamas,

K.   labai susirūpinęs dėl daugelio priemonių, kurių buvo imtasi neva siekiant kovoti su terorizmu, naudojimo kitais įvairiausiais tikslais,

L.   pabrėžia poreikį Europos kovos su terorizmu strategijoje skirti daug daugiau dėmesio terorizmo priežastims ir ES vaidmeniui jų atžvilgiu,

M.   primindamas, kad Lisabonos Sutartimi turėtų būti įmanoma skaidriau, paprasčiau ir geriau užtikrinant atsakomybę apibrėžti Europos Sąjungos vaidmenį kovoje su terorizmu, stiprinti valstybių narių solidarumą ir įtraukti Europos Parlamentą bei nacionalinius parlamentus į politikos, susijusios su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve, įvertinimą, nors ir apgailestaudamas, kad teisės aktams, priimtiems iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo, nebus taikoma visapusiška teisminė kontrolė ES lygmeniu,

1.   nuoširdžiai džiaugiasi Lisabonos sutarties pasirašymu ir ragina valstybes nares ją ratifikuoti siekiant, kad Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija, kuri yra būtinas ES kovos su terorizmu strategijos priedas, taptų teisiškai privaloma;

Prevencijos klausimu

2.   mano, kad ES turėtų remti veiksmus Europos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis, kuriais siekiama užkirsti kelią smurtiniam radikalizavimui, per kultūrų dialogą skatindama žmonių integraciją ir propaguodama demokratiją bei žmogaus teises kaip visuotines mūsų visuomenės vertybes, vengiant socialinės atskirties; be to, mano, kad būtina kovoti su aršiu radikalizmu, įskaitant ir kurstymą imtis smurto;

3.   ragina galiausiai paskelbti bet kokio taikstymosi su terorizmu draudimą visoje Europoje;

4.   be to, mano, kad svarbus terorizmo prevencijos elementas yra ES ir valstybių narių vykdoma vystomosios pagalbos politika, kuri atlieka ir saugumo politikos vaidmenį; mano, kad pilietinės visuomenės skatinimas ir pagalba siekiant socialinės taikos ir klestėjimo yra tinkamos priemonės pademonstruoti žmonėms jų galimybes ir apriboti fundamentalistinės ideologijos sklaidą; todėl mano, kad vykdant vystomosios pagalbos politiką daug daugiau dėmesio nei anksčiau reikėtų skirti švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų plėtojimui šalyse, kurios dažnai įvardijamos kaip šalys, kuriose gimsta teroristinė veikla;

5.   mano, kad šiame kontekste ES institucijos turėtų skatinti pažangiąją patirtį ir skleisti ją ES viduje, ir pažymi, kad Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos pastabas, netrukus pateiks su tuo susijusias rekomendacijas;

6.   mano, kad tokie atvejai, kaip Khalid Al-Masri skundo dėl kankinimų atmetimas JAV Aukščiausiajame teisme, sustiprina įspūdį, ypač tarp musulmonų mažumų ES, kad kovos su terorizmu priemonės sukuria dvigubus standartus; todėl ragina ES aktyviau įsitraukti į kovą dėl teisinės valstybės principų gynimo ES ir tarptautiniu mastu, visų pirma ginant savo piliečius trečiosiose šalyse iškeltose baudžiamosiose bylose, kurios neproporcingai dažnai susijusios su musulmonų kilmės piliečiais;

7.   mano, kad siekiant užkirsti kelią terorizmui reikalinga ES užsienio politika, kuria skatinama demokratija, teisinės valstybės principai ir pagarba žmogaus teisėms ES kaimyninėse šalyse ir kitose šalyse;

8.   prašo Komisijos ir Tarybos imtis iniciatyvos Europos ir tarptautiniu lygmenimis dėl Gvantanamo kalinių iš trečiųjų šalių, kurie dėl persekiojimo ar kankinimo pavojaus negali būti grąžinami į jų kilmės šalis, perkėlimo;

9.   dar kartą pabrėžia policijos ir teisminio bendradarbiavimo ES lygmeniu svarbą, ypač keitimosi informacija ir tyrimų atvejais, ir ragina valstybes nares stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą koordinuojant ir remiant Europolui;

10.   ragina sustiprinti Europolo vaidmens svarbą ir pabrėžia, kad siekiant kovoti su terorizmu Europolui būtina suteikti savarankišką tyrimo kompetenciją; atsižvelgdamas į tai, ragina Europolą sukurti savo kovos su terorizmu grupę, kurios veikloje dalyvautų nacionaliniai ekspertai;

11.  11 mano, kad, siekdamos efektyviau kovoti su terorizmu, Komisija ir valstybės narės turėtų sukurti nuolatinį ES kovos su terorizmu centrų keitimosi informacija tinklą;

12.   dar kartą patvirtina dalijimosi žvalgybos informacija ES lygmeniu ir tarp valstybių narių tarnybų svarbą ir dar kartą pabrėžia būtinybę sukurti vienodas ES lygmeniu taikomas taisykles reikiamai demokratinei ir parlamentinei kontrolei ir priežiūrai užtikrinti;

Apsaugos klausimu

13.   mano, kad siekiant apsaugoti piliečius, pagrindines teises, žmogaus teises, demokratiją ir infrastruktūrą bei mažinti ES pažeidžiamumą, įskaitant padidintą sienų, transporto ir būtinos infrastruktūros saugumą, ypač svarbu, kad ES:

  a) bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis visoje ES sukurtų
   išankstinio įspėjimo apie krizes sistemą, pagrįstą nacionalinės apsaugos sistemomis, kuria pasinaudojant būtų galima nustatyti gamtos arba žmonių sukeltas katastrofas, ir kuri veiktų visą parą 7 dienas per savaitę,
   ypatingos svarbos ir strateginių infrastruktūrų ir tinklų žemėlapį, atsižvelgiant į būsimą Tarybos direktyvą dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo,
   veiksmingą valstybių narių solidarumo mechanizmą, kurio pagalba nedelsiant būtų galima pasinaudoti ribotais nacionaliniu lygmeniu prieinamais ištekliais (vadinamieji "assets", pvz., vakcinos arba sudėtingos technologijos),
   b) užtikrintų, kad pradėtų visu pajėgumu veikti SIS II ir VIS sistemos, įskaitant nuostatas dėl teisėsaugos institucijoms suteikiamos prieigos; pažymi, kad šių duomenų bazių pirminis tikslas nėra teisėsauga ir todėl prieiga teisėsaugos tikslais suteikiama tik ypatingais atvejais, kai demokratinėje visuomenėje tai yra būtina ir pagrįsta; mano, kad masinis asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas siekiant duomenų gavybos metodų pagalba sukurti aprašus, kaip numatyta neseniai pateiktame pasiūlyme dėl direktyvos dėl ES keleivio duomenų įrašų sistemos, ES lygmeniu neleidžiami;
   c) padedama valstybių narių geriau koordinuotų žvalgybos tarnybų darbą, siekdama užtikrinti, kad esamos keitimosi informacija kliūtys, pvz., pasitikėjimo stoka, būtų greitai pašalintos, kadangi atskiros "informacijos salos" ir nacionalinių žvalgybos tarnybų slepiama informacija prieštarauja Bendrijos kovos su terorizmu koncepcijai;
   d) racionalizuotų kovos su terorizmu teisės aktus ir padidintų jų aiškumą, skaidrumą ir taikytinumą;

14.   pabrėžia, kad vykdant stebėseną internetu teroristinių išpuolių prevencijos tikslais jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti apribojama laisvė reikšti savo nuomonę, jei ja neketinama kurstyti teroristinių išpuolių ir jei pagrįstai manoma, kad ji pati savaime negali sukelti tokių veiksmų;

15.   primena Tarybai apie Parlamentui duotus pažadus ir ragina ją prieš imantis bet kokių kitų priemonių, skirtų kovai su terorizmu, galų gale priimti pamatinį sprendimą dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos, kuris užtikrintų tinkamą duomenų apsaugos lygį, ir pamatinį sprendimą dėl tam tikrų procesinių teisių baudžiamuosiuose procesuose visoje ES;

16.   primena, kad pagrindinis Eurodac, kaip pirmojo ramsčio duomenų bazės, tikslas – palengvinti Dublino II reglamento taikymą, kai siekiama nustatyti už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą atsakingą valstybę narę, ir vargu, ar bet kokie pasiūlymai pertvarkyti šią duomenų bazę į saugumo ir nusikaltimų tyrimo priemonę būtų teisėti pagal ES ir tarptautinės teisės nuostatas;

17.   susirūpinęs pažymi, kad teisėsaugos valdžios institucijoms ir Europolui suteikus prieigą prie Eurodac duomenų bazės galėtų atsirasti prieglobsčio prašančių asmenų niekinimas, jų diskriminacija ir kitoks pavojus;

18.   ragina savo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą siekti, kad iki 2008 m. birželio mėn. bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais būtų surengtas klausymas dėl priemonių, kurios ES lygmeniu buvo pasiūlytos ir priimtos kovos su terorizmu kontekste, ir dėl šių priemonių taikymo bei veiksmingumo;

19.   mano, kad jokia kovos su terorizmu priemonių profiliavimo forma nepriimtina; mano, kad nereikėtų taikyti ES keleivių duomenų įrašų sistemos, kol neatliktas išsamus ES ir JAV ir ES ir Kanados keleivių duomenų įrašu sistemos susitarimų vertinimas, ypač kol nenustatytas jų poveikis siekiant sumažinti grėsmę ir padidinti saugumą, taip pat poveikis privatumui ir pilietinėms laisvėms;

20.   susirūpinęs, kad teisėsaugos valdžios institucijų ir Europolo prieiga prie Eurodac duomenų bazės galėtų sumenkinti pagrindinio Eurodac duomenų bazės tikslo veiksmingumą;

Persekiojimo klausimu

21.   ragina valstybes nares atsikratyti dvejonių ir plėtoti teismų ir policijos bendradarbiavimą ES lygmeniu kovojant su terorizmu; prašo Parlamentą nedelsiant informuoti apie dabartinio bendradarbiavimo veiksmingumą ir pateikti rezultatus, gautus taikant bendrą valstybių narių ir ES institucijų vertinimo mechanizmą;

22.   pabrėžia būtinybę didinti bendradarbiavimo ir vykdomosios veiklos vaidmenį, kuris tenka Eurojustui ir Europolui – pagrindinėms praktinio ir veiksmingo bendradarbiavimo priemonėms, taikomoms patraukiant baudžiamojon atsakomybėn ir baudžiamojo persekiojimo srityse ES lygmeniu; taip pat dar kartą patvirtina, kad reikia ES lygmeniu užtikrinti visišką demokratinę kontrolę;

23.   dar kartą primena, kad skubiai reikia priimti pamatinį sprendimą dėl duomenų, susijusių su trečiojo ramsčio klausimais, apsaugos siekiant ES piliečiams užtikrinti patikimas garantijas, kurių šiuo metu ES lygmeniu stokojama;

24.  Taigi prašo:

   a) Komisijos iki metų pabaigos perduoti Parlamentui atsakymus į klausimynus dėl kovos su terorizmu įstatymų įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu, ypač dėl pamatinio sprendimo dėl terorizmo ir dėl Europos arešto orderio, taip pat dėl direktyvos dėl duomenų saugojimo, ir jų poveikio pagrindinėms teisėms ir bet kokių įgyvendinimo valstybėse narėse skirtumų, kartu pateikiant vertinimą ir pasiūlymų, kaip galima užtikrinti, kad galiojantys kovos su terorizmu teisės aktai būtų geriau perkeliami į nacionalinę teisę ir taikomi;
   b) Komisijos informuoti Parlamentą apie tai, ar valstybės narės įgyvendino visus priimtus kovos su terorizmu aktus, ir jei neįgyvendino, informuoti Parlamentą apie tai, kurios šalys atsilieka, ir nurodyti priežastis;
   c) Komisijos atlikti bendrą kovos su terorizmu teisės aktų taikymo pasekmių vertinimą, nustatant teisės aktų veiksmingumą ir analizuojant teigiamą ir neigiamą šių teisės aktų poveikį saugumo ir piliečių teisių požiūriu;
   d) Komisijos informuoti Parlamentą apie tai, ar visuose teisės aktuose, pagal kuriuos pažeidžiamos piliečių teisės, piliečiams suteikiama galimybė pataisyti savo duomenis, užginčyti faktus ir skųstis dėl priemonių neproporcingumo;
   e) kovos su terorizmu koordinatorių iki 2008 m. birželio mėn. pranešti Parlamentui apie priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, Europolas ir Eurojustas, veiksmingumą; mano, kad taip pat labai svarbu ištirti, kokios priemonės labiau tiktų bendradarbiaujant ribotam skaičiui valstybių narių ir kokias priemones remdamosi solidarumo principu turėtų taikyti visos valstybės narės;
   f) Tarybos imtis veiksmų, atsižvelgiant į Parlamento rekomendacijas dėl CŽV nusikaltėlių perdavimo programos;
   g) Komisijos ir Tarybos pateikti apžvalgą, kurios ne kartą reikalavo Parlamentas, apie bendroves, kurias trečiosios šalys (ypač JAV) verčia pateikti valdžios institucijoms duomenis apie jų klientus;

25.   prašo Tarybos ir Komisijos bendradarbiauti kuriant grįžtamosios informacijos mechanizmą, skirtą atsiliepimams apie šios srities Europos ir nacionalinių priemonių veiksmingumą kaupti, palaipsniui nustatant neutralius terorizmo grėsmės ES augimo rodiklius (pvz., tyrimų ir teismų procesų skaičiaus statistika, galimų regioninių krizių analizė, sėkmingo ir nesėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžiai ir t. t.) siekiant, kad Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai galėtų susidaryti bent jau aiškesnį vaizdą apie šių sričių viešosios politikos poveikį ir trūkumus ar teigiamas savybes;

26.   siūlo valstybėms narėms sutelkti policijos bendradarbiavimo srities išteklius ir, užuot toliau daugiausia dėmesio skyrus techniniam bendradarbiavimo aspektui, akcentuoti individualaus ir darbuotojų bendradarbiavimo svarbą, mano, kad šiuo požiūriu reikėtų labiau skatinti nacionalinių skubios pagalbos tarnybų mainus ir šalinti kliūtis, pvz., visų pirma, pašalinti kalbos barjerus rengiant kalbų kursus; be to, mano, kad policijos mokymo priemones reikia pritaikyti prie Europos visuomenės ypatumų, siekiant, kad, pvz., ateityje į tokį mokymą būtų įtrauktas supažindinimas su įvairiomis Europoje esamomis kultūromis;

27.   atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija priėmė naujas priemones, ypač susijusias su pakeitimu, kuriuo iš dalies keičiamas pamatinis sprendimas dėl terorizmo, ir su pasiūlymu dėl ES keleivių duomenų įrašų sistemos; pareiškia, kad nori kruopščiai išanalizuoti šias priemones, ir dar kartą primena susirūpinimą dėl pasiūlymo sukurti ES keleivių duomenų įrašų sistemą ir ypač dėl siūlomos priimti kaip pagrindą sistemos būtinybės ir proporcingumo;

28.   ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad būtų veiksmingiau naudojamos turimos valstybių narių tarpvalstybinio bendradarbiavimo priemonės, pvz., Europos arešto orderis;

29.   primena Komisijai apie tai, kad labai svarbu vykdyti įrodymais pagrįstą politiką; taigi ragina Komisiją užtikrinti, kad ateityje visi kovos su terorizmu pasiūlymai būtų pateikiami su išsamiu poveikio vertinimu ar įvertinimu, kuriame būtų pagrįsta siūlomų priemonių būtinybė ir naudingumas;

30.   dar kartą patvirtina, kad svarbu bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu srityse, ir pažymi, kad JAV yra svarbi tokio bendradarbiavimo partnerė; mano, kad ES ir JAV, sudarydamos tarptautinį susitarimą, pagal kurį būtų užtikrinama tinkama demokratinė ir parlamentinė kontrolė nacionaliniu ir ES lygmenimis, turi nustatyti bendrą teismų ir policijos bendradarbiavimo teisinį pagrindą, pagal kurį išskirtinis dėmesys būtų skiriamas pagrindinių teisių apsaugai, ypač asmens duomenų apsaugai;

31.   yra susirūpinęs dėl nevalingos valstybių narių reakcijos rengiant kovos su terorizmu teisės aktus, kuriuose noras pateikti politinį požiūrį dažnai didesnis nei noras pateikti rimtą ir sąžiningą svarstymą apie galimų ir naudingų priemonių ribas, įskaitant vis labiau nepakankantį atsižvelgimą į teisinės valstybės principus, pvz., proporcingumo principą ir nekaltumo prezumpciją;

Reagavimo klausimu

32.   mano, kad labai svarbu, jog teroristinio išpuolio atveju valstybės narės būtų iš tiesų solidarios reguliuodamos ir mažindamos teroristinių išpuolių pasekmes, ypač tose ES šalyse, kurios neturi pakankamai žmogiškųjų, finansinių ir technologinių išteklių, kad galėtų įveikti išpuolių pasekmes, koordinuoti reagavimą ir padėti aukoms;

33.   primena visų demokratinių jėgų vienybės kovojant su terorizmu svarbą;

34.   mano, kad pagrindinis reagavimo į teroristinį išpuolį elementas turėtų būti būtinų, veiksmingų ir proporcingų priemonių, skirtų visuotinei kovai su terorizmu remti, numatymas, ir mano, kad ne mažiau svarbu ginti visus teisinės valstybės aspektus, piliečių pilietines teises, užtikrinti įtariamiesiems teismų ir teisines garantijas bei visos ES lygmeniu ir palaikant santykius su trečiosiomis šalimis taikomų teisės aktų demokratinę kontrolę bei priežiūrą;

35.   ragina Komisiją pateikti pasiūlymą siekiant užtikrinti bendros ir koordinuojamos žvalgybos veiklos parlamentinę kontrolę ES lygmeniu;

Terorizmo kilmės klausimu

36.   ragina Tarybą ir Komisiją parengti veiksmų planą, skirtą demokratijai pasaulyje skleisti ir ekonominiam bei politiniam bendradarbiavimui su islamo šalimis stiprinti:

   a) remiant demokratinius judėjimus,
   b) skatinant studentų mainus ir kitas švietimo formas,
   c) finansuojant žiniasklaidos stotis, kurios skleistų demokratines idėjas ir viešintų teroristinę veiklą bei jų rėmėjus,

37.   ragina Komisiją numatyti priemones siekiant terorizmo aukoms suteikti apsaugą ir jas paremti, įskaitant skatinimą keistis pažangiąja patirtimi ir visoje ES teikti vienodas garantijas;

Glaudesnio ir veiksmingesnio tarpparlamentinio bendradarbiavimo būtinybė kuriant naują kovos su terorizmu strategiją

38.   mano, kad iš karto po Lisabonos sutarties pasirašymo Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų pradėti bendrai vykdyti Europos kovos su terorizmu strategijos vertinimą siekiant šioje srityje surengti naujos formos aukšto lygio dialogą, į kurį būtų įtraukti piliečių atstovai ES ir nacionaliniu lygmenimis;

Bendradarbiavimas su Komisija ir Taryba

39.   atsižvelgdamas į tai, kad tikimasi, jog Lisabonos sutartis įsigalios 2009 m., ir kad ES institucijos jau 2008 m. turėtų numatyti jos įsigaliojimo sąlygas, mano, kad visi pasiūlymai, patenkantys į bendro sprendimo procedūrą, tačiau nepriimti iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo datos, turėtų būti laikomi pasiūlymais pagal "quasi bendro sprendimo procedūrą";

40.   atkreipia dėmesį į naują teisės aktų prieš terorizmą pasiūlymų paketą, į kurį įeina Tarybos pamatinis sprendimas dėl keleivių duomenų įrašų teisėsaugos tikslais, direktyva dėl sprogmenų ir pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu įgyvendinimo vertinimo pranešimas; yra pasiryžęs atlikti pasiūlymų vertinimą pagrindimo įrodymais aspektu;

41.   mano, kad ES kovos su terorizmu koordinatorius turėtų atlikti svarbų vaidmenį Bendrijos požiūryje ir nori aiškiai apibrėžti jo atsakomybę ir atskaitomybės struktūras;

42.   tikisi, kad bendradarbiaujant su Parlamentu bus parengta ES kovos su terorizmu strategija, pagal kurią bus ne tik pateiktas vientisas požiūris ir pagrindinė tema, bet, visų pirma, bus nustatytos aiškios trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikės priemonės;

o
o   o

43.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL C 287 E, 2007 11 29, p. 309.
(2) Žr.: http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.html
(3) Žr.: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=196&CM=2&DF=&CL=ENG(jau ratifikavo BG, DK, RO, SL, SK).
(4) Žr.: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14469-re04.en05.pdf


Komisijos teisėkūros ir darbo programa 2008 m.
PDF 302kWORD 83k
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos teisėkūros ir darbo programos 2008 m.
P6_TA(2007)0613RC-B6-0500/2007

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl 2008 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programos (COM(2007)0640),

–   atsižvelgdamas į Parlamento komitetų pastabas, kurias Komisijai perdavė pirmininkų sueiga,

–   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi metinė teisėkūros ir darbo programa yra svarbi priemonė, padedanti Europos Sąjungai sutelkti savo dėmesį siekiant pagrindinių strateginių tikslų didinti gerovę, stiprinti solidarumą, saugumą ir laisvę bei kuriant įtakingesnę Europą pasaulyje, kadangi apie Komisiją bus sprendžiama pagal rezultatus šiose srityse,

B.   kadangi labai svarbu, kad 2008 m. Reformų sutartis būtų ratifikuota, kad ji galėtų įsigalioti iki Parlamento rinkimų,

C.   kadangi politiniai prioritetai turi atitikti turimus finansinius išteklius,

Bendrosios pastabos

1.   palankiai vertina aiškią Komisijos darbo programos struktūrą ir Komisijos pastangas toliau gerinti jos politinį turinį; šiuo atžvilgiu prašo ateityje įtraukti orientacinius Komisijos iniciatyvų įgyvendinimo terminus;

2.   pritaria, kad darbo programoje didžiausias dėmesys būtų skiriamas augimui ir darbo vietoms, tvariam vystymuisi, klimato kaitai, energetikai, migracijai ir pabrėžiamas geresnis reglamentavimas, teisingas įgyvendinimas bei Europos kaip pasaulio partnerės vaidmens stiprinimas; vis dėlto prašo Komisijos būti ambicingesnei imantis iniciatyvų užtikrinti pagrindines teises, laisvę, teisingumą ir socialinę įtrauktį;

3.   dar kartą pabrėžia aktyvaus Lisabonos strategijos įgyvendinimo svarbą ir akcentuoja, kad kuriant dinamišką ir naujovėmis pagrįstą ekonomiką pažanga ekonomikos srityje labai priklauso nuo pažangos socialinėje bei aplinkos apsaugos srityse ir atvirkščiai; taigi ragina Komisiją dalyvauti rengiant suderintą ir į tikslą orientuotą Bendrijos Lisabonos programą 2008–2010 m.;

4.   džiaugiasi Komisijos įsipareigojimu remti Reformų sutarties ratifikavimą; mano, kad toje sutartyje numatyti tikslai ir reformos yra svarbios tinkamam Sąjungos veikimui ir būsimam vystymuisi ir šios sutarties dėka ji taps demokratiškesnė ir artimesnė piliečiams;

5.   ragina Komisiją ir Tarybą kurti naują subsidiarumo kultūrą kartu su Europos Parlamentu bei valstybių narių parlamentais, atsižvelgiant į naujas Reformų sutartyje numatytas priemones, pvz., skirtas nacionaliniams parlamentams;

Augimas ir darbo vietos

6.   dar kartą ragina rengti europinę darbotvarkę, kurioje klestėjimas ir solidarumas iš tiesų vienas kitą papildytų;

7.   ragina Komisiją, atsižvelgiant į savo vienos bendros rinkos peržiūrą, paspartinti pastangas siekiant išplėsti ir sustiprinti vidaus rinką kaip stiprią, naujovišką ir konkurencingą rinką; primygtinai reikalauja vystyti bendrą rinką vadovaujantis sąžiningos konkurencijos, socialinės sanglaudos ir aukšto lygio vartotojų apsaugos principais;

8.   ragina Komisiją ypač didelį dėmesį skirti tam, kad Paslaugų direktyva būtų laiku ir nuosekliai įgyvendinta, ir visų pirma įgyvendinti veiksmingų kontaktinių centrų principą, kad būtų skatinama prieiga prie vienos bendros rinkos; ragina padidinti viešųjų pirkimų taisyklių veiksmingumą;

9.   pabrėžia, kad siekiant geresnės vartotojų apsaugos svarbu pagerinti rinkos priežiūrą, ypač siekti, kad ženklinimas "CE" ženklu būtų labai patikimas, ir išspręsti klastočių klausimą; ragina Komisiją ir toliau siekti užtikrinti vartotojų teises produktų saugos srityje, skiriant ypatingai daug dėmesio žaislų saugai; ragina Komisiją siekti daugiau aiškumo vadinamojoje pilkojoje teisėkūros srityje, pvz., internetinių aukcionų sferoje; pabrėžia poreikį persvarstyti vartotojų srities Bendrijos acquis, kad teisinė sistema taptų nuoseklesnė; pritaria suderintam požiūriui, kurio Komisija laikosi rengdama nuoseklesnės Europos sutarčių teisės bendrą pagrindų sistemą;

10.   ragina labai atidžiai ir artimai bendradarbiaujant su valstybių narių verslo ir vartotojų visuomene patikrinti būdus, kuriais galima būtų siekti greitai, veiksmingai ir teisingai spręsti ginčus tarp verslo įmonių ir vartotojų, nes paprastesnė galimybė kreiptis į teismus būtina siekiant apsaugoti vartotojus globalioje aplinkoje; tačiau pabrėžia, kad šis procesas neturėtų sukurti naujų kliūčių laisvam judėjimui vidaus rinkoje;

11.   ragina Komisiją neatsisakyti socialinių Lisabonos strategijos aspektų ir nemanyti, kad jie yra kliūtis konkurencingumui, tačiau prašo Komisijos laikytis įvairių jos ramsčių pusiausvyros; mano, kad tinkamai investuojant į žinias būtų galima sukurti labiau klestinčią ekonomiką, kuri galėtų kovoti su tokiomis problemomis kaip skurdas, socialinė atskirtis ir nedarbas ir kuri galėtų užtikrinti geresnę darbuotojų apsaugą;

12.   ragina Komisiją atliekant "Socialinės tikrovės apžvalgą" sukurti daugiau konkrečių iniciatyvų, skirtų piliečių gerovei kurti ir ekonomikos valdymui gerinti; džiaugiasi neišvengiamai siūlomais Europos darbų tarybos direktyvos pakeitimais, kurie turėtų paaiškinti informavimo, konsultacijų ir dalyvavimo nuostatas, tačiau primygtinai ragina Komisiją iš anksto pasitarti su socialiniais partneriais; prašo imtis priemonių, skirtų šeimos ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai ir sveikatos bei darbuotojų saugos sritims skatinti ;

13.   labai džiaugiasi Komisijos pranešimu apie teisėkūros pasiūlymą dėl Europos privačių bendrovių ir ragina pateikti šį pasiūlymą 2008 m. pradžioje siekiant paremti MVĮ; apgailestauja, kad Komisija neketina teikti teisės akto pasiūlymo dėl Keturioliktosios bendrovių teisės direktyvos (registruotos buveinės perkėlimas), ir pabrėžia, kad ši ilgai laukta direktyva užpildytų su įmonėmis susijusią spragą vidaus rinkoje;

14.   pabrėžia, kad būtina užtikrinti tinkamą intelektinės nuosavybės apsaugos lygį, ir palaiko iniciatyvą kurti prieinamą, saugią ir veiksmingą patentų sistemą, kuri teiktų paskatas investuoti ir vykdyti tyrimus; ragina visas tris institucijas bendradarbiauti siekiant politinio susitarimo dėl tinkamo patentų sistemos pagerinimo; primena, kad produktų, pavyzdžiui vaistų, padirbinėjimas yra didelė problema Europoje, kuri turi būti nedelsiant sprendžiama;

15.   apgailestauja, kad Komisija neketina teikti iniciatyvos dėl bendros konsoliduotos įmonių pelno mokesčių bazės sukūrimo, kuri vainikuotų vidaus rinkos pasiekimus, padėdama sukurti sąžiningą konkurenciją, kuri lemtų didesnį skaidrumą ir sudarytų sąlygas įmonėms vykdyti veiklą pagal tas pačias taisykles savo šalyje ir užsienyje, paskatintų tarpvalstybinę prekybą ir konkurenciją bei pritrauktų investicijas; taip pat pabrėžia, kad valstybės narės atsakingos už įmonių mokesčių tarifų nustatymą;

16.   ragina Komisiją teikti pasiūlymus, kuriuose būtų numatoma, kaip veiksmingai pagerinti Europos riziką ribojančios priežiūros, ypač dėl rizikos draudimo fondus, reitingo agentūras; primena skaudžias JAV paskolų rinkos krizės pasekmes Europos finansų rinkoms; tikisi, kad Komisija paruoš nuoseklią šios krizės priežasčių ir pasekmių analizę, įskaitant Europos rinkų rizikos vertinimą; prašo įvertinti esamas Europos riziką ribojančios priežiūros sistemas ir priemones ir primygtinai prašo dažnai konsultuotis su Parlamentu siekiant parengti aiškias rekomendacijas, kaip padidinti finansinės sistemos stabilumą ir sustiprinti jos gebėjimą užtikrinti saugų ilgalaikį Europos verslo įmonių finansavimą;

17.   mano, kad vadinamojo telekomunikacijų paketo persvarstymas yra svarbiausias ateinančių metų prioritetas;

18.   sveikina Komisijos įsipareigojimą sukurti visiškai liberalizuotą ir tikrą energijos vidaus rinką; mano, kad reikėtų atskirti elektros energijos rinkos evoliuciją nuo dujų rinkos;

Tvari Europa

19.   sveikina Komisiją, numačiusią plataus užmojo pasiūlymus dėl klimato kaitos ir ragina ją juos visus įvykdyti; prašo Komisijos stiprinti užimtumo ir pramonės vystymo bei plėtros ir švarių technologijų naudojimo sinergiją, kadangi viena kitą papildančios sritys sukuria stiprų didesnio konkurencingumo potencialą;

20.   ragina parengti išsamų teisinį pagrindą siekiant remti ir naudoti atsinaujinančią energiją ES, įskaitant privalomuosius tikslus, kurie padės verslo bendruomenei suteikti ilgalaikį stabilumą, reikalingą priimti protingus sprendimus dėl investicijų į atsinaujinančios energetikos sektorių bei nukreipti Europos Sąjungą švaresnės, saugesnės ir konkurencingesnės energetikos ateities keliu;

21.   pažymi, kad Energijos naudojimo efektyvumo veiksmų plane ir Biomasės veiksmų plane išdėstyti Komisijos veiksmai neįtraukti į darbo programą ir atkreipia dėmesį į tai, kad smarkiai vėluojama įgyvendinti pažadėtus veiksmus; ragina Komisiją atsižvelgti į abu veiksmų planus, ir taip padėti Europos Sąjungai siekti atsinaujinančios energijos ir energijos naudojimo efektyvumo tikslų; atsižvelgdamas į tai pabrėžia tvaraus biokuro naudojimo svarbą;

22.   sveikina Komisijos įsipareigojimą pasiekti politinį susitarimą dėl naštos pasidalijimo, kuris reikalingas norint 20 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 2020 m. palyginti su 1990 m.; tvirtai palaiko sustiprintas ES ir jos valstybių narių bei regionų pastangas remti CO2 neišmetančių energijos šaltinių naudojimą;

23.   sveikina Komisijos planą paskelbti "Žaliojo transporto paketą", turėdamas omenyje, kad turi būti užtikrintas tvarus judumas ES atsižvelgiant į kovą su klimato kaita;

24.   remia abi prioritetines iniciatyvas jūrų transporto ir oro transporto srityse; primena, kad trumpųjų nuotolių laivybos administracinių procedūrų supaprastinimas yra svarbus pirminis faktorius siekiant iš tiesų plėtoti šios rūšies transportą, kuris yra pagrindinė sąsaja kuriant integruotą, nuoseklią ir tvarią tinklų sistemą; džiaugiasi įvairiais pasiūlymais, kurie padeda skatinti veiksmingesnį oro transporto valdymą, dėl kurio labai sumažėja sąnaudos, vėlavimai ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas;

25.   palankiai vertina Komisijos iniciatyvas visuomenės sveikatos srityje, ypač numatomą teisės akto pasiūlymą dėl organų donorystės ir transplantacijos kokybės ir saugos, bei į sveikatos teisės aktų paketą įtrauktą Tarybos siūlomą rekomendaciją dėl infekcijų, siejamų su sveikatos priežiūra, jomis siekiama užtikrinti kiek įmanoma aukštesnį pacientų saugos ir sveikatos paslaugų kokybės lygį; prašo Komisijos prisidėti prie pacientų saugumo, pacientų informavimo, pacientų teisių ir pacientų apsaugos įgyvendinimo ir spręsti su retų ligų priežastimis susijusias problemas;

26.   ragina Komisiją stiprinti pastangas kuriant nuoseklią politiką atsižvelgiant į skubius klausimus, kuriuos reikia spręsti sveikatos sektoriuje, neįgaliuosius, sergančius chroniškomis ligomis, ir pacientų informavimą; ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti pasirengimo pandemijai klausimui;

27.   palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl BŽŪP būklės patikros, ypač atsižvelgiant į konkurencingo ir aplinkos apsaugos požiūriu tvaraus žemės ūkio sektoriaus svarbą ir siekiant užkirsti kelią gyventojų išvykimui iš kaimo bei užtikrinant, kad vartotojai gautų pakankamai maisto, tačiau pabrėžia, kad tikslus bet kokių būsimų pasiūlymų dėl teisės aktų pobūdis neturėtų būti apibrėžtas tol, kol Parlamentas, Komisija ir Taryba nebaigs išsamių derybų dėl pradinio Komisijos komunikato dėl būklės patikros;

28.   ragina Komisiją numatyti specialius pasiūlymus dėl didžiausio ilgalaikio sugaunamo kiekio modelio įgyvendinimo ir detalių taisyklių, pateikti konkrečius pasiūlymus dėl ekologinio ženklinimo sistemų ir kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti bei BŽŪP kontrolės sistemos performulavimo ir stiprinimo;

29.   tvirtai remia Komisijos iniciatyvą pristatyti žaliąją knygą dėl Europos teritorinės sanglaudos, kaip prašė Parlamentas; mano, kad teritorinės sanglaudos koncepcija, kuri neseniai buvo patvirtinta Lisabonos sutartyje, bus svarbiausia plėtojant Bendrijos politiką;

30.   pabrėžia, kad reikalinga ES Baltijos jūros strategija ir ragina Komisiją per 2008 m. pateikti išsamią ES Baltijos jūros regiono strategiją;

Integruotas požiūris į imigraciją

31.   mano, kad bendra migracijos, vizų ir prieglobsčio politika bei veiksminga imigrantų ekonominė, socialinė ir politinė integracija, vykdoma vadovaujantis bendraisiais principais, yra dvi to paties medalio pusės ir sudaro pagrindinius uždavinius, tuo pat metu gerbdamas, ypač integracijos srityje, valstybių narių ir ES pareigų pasidalijimą;

32.   ragina Komisiją stiprinti kovos su prekyba žmonėmis ir nelegalia migracija priemones ir visų pirma šiuo aspektu išnagrinėti, kaip įgyvendinamas Tarybos 2005 m. veiksmų planas; laukia Komisijos laisvo judėjimo direktyvos taikymo vertinimo, kuris bus parengtas 2008 m., ir prašo pateikti kitų priemonių, kad būtų užtikrintas visiškas šios teisės įgyvendinimas ES;

33.   palankiai vertina Komisijos iš naujo prisiimtą įsipareigojimą formuoti bendrą migracijos politiką, kurti bendras išorės sienų apsaugos priemones ir bendrą prieglobsčio politiką; ragina Komisiją toliau tobulinti švietimo ir integracijos politiką siekiant sukurti aiškią ir saugią sistemą, kuri aiškiai atspindėtų ekonominių imigrantų, ypač kvalifikuotų darbuotojų, teises ir pareigas;

34.   mano, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. pagal Lisabonos sutartį bus iš esmės pakeista su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve susijusi institucinė struktūra, ir primena, kad 2008 m. bus labai svarbūs įgyvendinant Šengeno acquis ir pradedant jį taikyti naujosiose valstybėse narėse; pabrėžia, kad reikia imtis griežtų priemonių siekiant užtikrinti sklandų sistemos veikimą ir ES išorinių sienų vientisumą; ragina Komisiją rengiant šias nuostatas visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą ir nacionalinius parlamentus;

35.   atkreipia dėmesį, kad darbo programoje neminima būsimoji ES keleivių pavardžių įrašų (PNR) sistema, ir ragina stiprinti operatyvų bendradarbiavimą Europos lygmeniu kovojant su terorizmu ir, kur įmanoma, labiau įtraukti Parlamentą; pabrėžia, kad į veiksmingas ir įgyvendinamas duomenų apsaugos priemones neturėtų būti žvelgiama kaip į kliūtis kovoje su terorizmu ar kaip į kokias nors radikalias priemones, tačiau kaip į būtinus pasitikėjimą padedančius padidinti mechanizmus teisėsaugos agentūrų keitimosi informacija procese;

Piliečiai – svarbiausia

36.   mano, kad Komisija ir toliau turi stengtis atkreipti piliečių dėmesį į kultūrinės įvairovės svarbą ir kultūrų dialogą išsiplėtusiose Sąjungoje; mano, kad kultūrų dialogas turi būti skatinamas už Europos ribų ir tapti tiltu, skatinančiu tarpusavio supratimą, kuris padėtų užkirsti kelią socialiniams ir žmonių konfliktams ar juos spręsti;

37.   pažymi, kad iš Komisijos 2008 m. prioritetų matyti, kad mokymasis visą gyvenimą galėtų padėti didinti užimtumo lygį ir plėtoti žinių visuomenę vadovaujantis Lisabonos strategijos tikslais; apgailestauja, kad tai neatspindėta viename konkrečiame pasiūlyme; mano, kad nepilnamečiai, naudojantys internetą ir naujas technologijas, turi būti apsaugoti nuo kai kurių programų specialaus turinio pritaikant specialias deramas filtrų sistemas;

38.   siūlo sukurti Europos pajėgas, kurios galėtų nedelsiant reaguoti ekstremalių situacijų atveju, kaip siūloma M. Barniero pranešime; prašo Komisiją, kad ji, į tai atsižvelgusi, parengtų apibrėžtą pasiūlymą;

39.   pabrėžia būtinybę stiprinti keleivių teises, ypač tų, kurie keliauja didelius atstumus;

40.   tikisi, kad Komisija pateiks pasiūlymą dėl svarbios direktyvos, kuria būtų įgyvendinamas vienodo elgesio ne užimtumo srityje principas, ir taip baigta kurti nediskriminavimo teisinė sistema, ir pabrėžia, kad turi būti gerbiama valstybių narių kompetencija šioje srityje;

Europa kaip pasaulinis partneris

41.   mano, kad ES vaidmuo skatinant gerbti žmogaus teises, demokratiją ir tinkamą valdymą turi būti laikomas visų ES politikos krypčių ir programų sudėtine dalimi;

42.   palankiai vertina tai, kad Komisijos darbo programoje pabrėžiamas poreikis tęsti plėtros procesą, o Vakarų Balkanams teikiama pirmenybė;

43.   pažymi Komisijos ketinimą ypatingą dėmesį skirti Kosovo ateičiai ir tikisi, kad keičiantis padėčiai Komisija pateiks daugiau vertinimų ir pasiūlymų dėl ES pagalbos Kosovui;

44.   mano, kad Juodosios jūros sinergija yra pirmasis svarbus žingsnis rengiant išsamią strategiją regiono atžvilgiu, ir ragina Komisiją rengti tolesnius pasiūlymus, įskaitant veiksmų planą, kuriame būtų numatyti specialūs tikslai ir gairės, kaip pagerinti ES ir Juodosios jūros regiono šalių bendradarbiavimą;

45.   mano, kad transatlantinis ryšys yra itin svarbus ir bendrų vertybių propagavimui, ir bendrų interesų gynimui;

46.   sprendžiant Artimųjų Rytų problemą mano, kad be lėšų ekonomikos palaikymui ir atstatymui visų pirma Libane ir Palestinoje, ES turėtų ir toliau kurti politines iniciatyvas siekdama toliau didinti savo aktyvų diplomatinį vaidmenį regione;

47.   mano, kad reikėtų imtis tolesnių veiksmų kuriant bendrą išorės energetikos politiką siekiant užtikrinti visų valstybių narių prieigą prie tvarios, saugios ir konkurencingos energetikos, ir prašo Komisijos laikytis aiškios ir konstruktyvios pozicijos vedant dialogą su Rusija;

48.   prašo Komisijos stiprinti Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros šalių regioninę strateginę partnerystę ir džiaugiasi, kad Komisija prioritetą suteikė ES ir Afrikos strategijos įtraukimui, bei pabrėžia poreikį įtraukti parlamentus ir pilietinę visuomenę;

49.   pabrėžia nuoseklumo poreikį vykdant ES vystymosi politiką; pabrėžia, kad į vystymosi klausimus turi būti atsižvelgiama vykdant kitų sričių Europos politiką; palankiai vertina Komisijos ketinimą išnagrinėti naujus Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo būdus; ragina Komisiją užtikrinti, kad jos vystymosi politika turėtų teigiamos įtakos taikos kūrimui;

50.   pabrėžia būtinybę sėkmingai baigti Dohos derybas; pabrėžia, kad ES, sudarydama dvišalius ar regioninius laisvos prekybos susitarimus, kurie laikomi papildoma daugiašalio požiūrio priemone, taip pat turi stiprinti savo dalyvavimą besivystančios ekonomikos šalyse, ir prašo įtraukti nuostatas dėl pagrindinių darbo standartų įgyvendinimo; mano, kad yra svarbi nauja išsami strategija Kinijos atžvilgiu; laikosi nuomonės, kad prekyba turi būti laisva ir sąžininga; ragina Komisiją numatyti griežtesnę intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir dėti visas pastangas kovojant su klastojimu;

Horizontalieji klausimai

51.   sveikina Komisijos ryžtą pasiekti tikslą iki 2012 m. 25 proc. sumažinti administracinę naštą, kuri tenka įmonėms ES ir valstybių narių lygmenimis; laiko tai prioritetiniu, ypač mažų ir vidutinių įmonių, ateinančių mėnesių tikslu ir svarbiu indėliu siekiant Lisabonos tikslų; pabrėžia, kad jis šiuo aspektu išnagrinės teisės aktų pasiūlymus; ragina Komisiją paruošti išsamią jos veiksmų plano įgyvendinimo rodyklę, kurioje būtų pateikta aiški ir glausta informacija apie pasiektus tikslus, parengtus rodiklius ir pradinių vertinimų rezultatus bei pateikti konkrečių pasiūlymų dėl kitų sričių, labiausiai tinkančių tam, kad toliau greitai, tvariai ir apčiuopiamai galima būtų mažinti administracines išlaidas;

52.   remia Komisiją jai nuolat dedant pastangas gerinti ES teisės aktų kokybę; pabrėžia, kad būtina paspartinti Europos teisės aktų supaprastinimą ir konsolidavimą bei sustiprinti pastangas, kuriomis siekiama įgyvendinti geresnį reguliavimą, greitesnį ES teisės aktų perkėlimą į valstybių narių teisę ir tinkamą jų įgyvendinimą, kartu visapusiškai gerbiant Parlamento prerogatyvas; ragina numatyti griežtesnių ES teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse stebėsenos ir vykdymo priežiūros priemonių;

53.   pabrėžia, kad pagal subsidiarumo principą, kuris šiuo metu apibrėžtas EB sutartyje, aiškiai numatoma, jog srityse, kurios nepriklauso išskirtinei Bendrijos kompetencijai, Bendrija turi teisę veikti tik tokiu atveju, jei pasiūlytų veiksmų tikslų negalima pasiekti valstybių narių lygmeniu; pabrėžia, kad valstybių narių neveikimas nesukuria ES kompetencijos veikti;

54.   primygtinai reikalauja nepriklausomo teisėkūros rezultatų vertinimo; mano, kad vertinimas turi būti nuolatos atliekamas teisėkūros procedūrų ir teisėkūros paprastinimo proceso metu;

55.   pažymi, kad Komisijos numatytų pasiūlymų, kurie bus atsiimti, sąraše išvardyti dokumentai bet kuriuo atveju yra nebeaktualūs;

56.   prašo Komisijos ir Tarybos suteikti Parlamentui pakankamai laiko, kad jis galėtų pateikti savo nuomonę dėl tolesnės euro zonos plėtros;

57.   primygtinai reikalauja, kad nauja komitologijos procedūra būtų tinkamai vykdoma ir būtų išsaugotos Parlamento teisės šioje srityje; mano, kad komitologijos procedūra finansinių paslaugų srityje (Lamfalussy procedūra) yra ypač svarbi, nes derinama daug svarbių dokumentų; mano, kad labai svarbu tinkamai taikyti sistemą siekiant užtikrinti sklandų finansinės sistemos veikimą ir išvengti finansinių krizių; reikalauja, kad visapusiškai būtų gerbiamos Parlamento teisės, kaip buvo susitarta, ir kad būtų įgyvendinti dabartiniai susitarimai;

58.   susidomėjęs laukia Komisijos inicijuoto konsultacijų dėl biudžeto pertvarkos ir besikeičiančios Europos (SEC(2007)1188) proceso rezultatų; prašo, kad Parlamentas būtų visapusiškai įtrauktas į ES išlaidų ir ES nuosavų išteklių sistemos tikrinimo procesą, kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo Deklaracijoje Nr. 3 dėl finansinės struktūros peržiūros;

59.   mano, kad, siekdama teigiamo Europos Audito Rūmų sąskaitų patikimumo įvertinimo, Komisija turėtų pradėti techninį pasirengimą ir raginti valstybes nares priimti nacionalines deklaracijas, kaip siūloma Parlamento 2003 m., 2004 m. ir 2005 m. rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo; mano, kad audito santraukos, kaip prašoma Tarpinstitucinio susitarimo 44 dalyje, tėra pirmasis žingsnis šia linkme; tikisi, kad už skaidrumą ir valdymą atsakingas Komisijos narys laikysis aktyvesnės pozicijos; be to, pažymi, kad Komisija jaučiasi susaistyta ir įpareigota išlaikyti aukščiausius patikimo finansų valdymo standartus;

60.   ragina Komisiją nedelsiant pertvarkyti savo procedūras ir labiau įtraukti Parlamentą bei jo kompetentingus komitetus renkant ir skiriant agentūrų direktorius; imsis reikalingų priemonių, kad agentūrų direktorių atrankos procesas būtų išsamesnis.

Komunikavimas Europos tema

61.   ragina Komisiją siekti, kad Europos projekto centre būtų pilietis (tai jai pasiseks padaryti tik įsiklausant į piliečių rūpesčius), ir stiprinti savo pastangas rengiant veiksmingesnę komunikacijos politiką, kad piliečiai labiau suprastų ES veiksmus ir jos indėlį sprendžiant piliečių problemas, siekiant pasirengti Lisabonos sutarties ratifikavimui ir 2009 m. Europos Parlamento rinkimams;

62.   ragina Komisiją aiškiai išdėstyti, kaip ji ketina praktiškai įgyvendinti savo komunikacijos prioritetus, ypač su Lisabonos sutartimi susijusį prioritetą;

o
o   o

63.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.


Ekonominės partnerystės susitarimai
PDF 205kWORD 52k
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ekonominės partnerystės susitarimų
P6_TA(2007)0614RC-B6-0497/2007

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimą),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Komisijos komunikatą "Ekonominės partnerystės susitarimai" (COM(2007)0635),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 20 d. posėdžiavusios Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos išvadas dėl ekonominės partnerystės susitarimų,

–   atsižvelgdamas į AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos 2007 m. lapkričio 22 d. priimtą Kigali deklaraciją, siekiant vystymuisi palankių ekonominės partnerystės susitarimų (EPS),

–   atsižvelgdamas į Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (angl. GATT), ypač į jo XXIV straipsnį,

–   atsižvelgdamas į AKR šalių ministrų 2007 m. lapkričio 9 d. pateiktą politinį pareiškimą dėl ekonominės partnerystės susitarimų,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas šiuo klausimu, ypač į 2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės susitarimų(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi Kotonu susitarimo 36 straipsnio 1 dalyje numatytas šalių sutarimas sudaryti naujus PPO reikalavimus atitinkančius prekybos susitarimus, palaipsniui šalinant tarp šalių esančias prekybos kliūtis ir didinant bendradarbiavimą visose su prekyba ir vystymusi susijusiose srityse,

B.   kadangi nuo 2007 m. pabaigos nebebus leidžiama Kotonu susitarimui netaikyti PPO teisės,

C.   kadangi kelios AKR šalys yra labai nelinkusios pasirašyti EPS ir tvirtina, kad Komisija jos daro spaudimą dėl EPS pasirašymo, o kitos pabrėžia, kad labai svarbu, kad jų ekonomikos subjektams būtų sudarytos sąlygos patekti į ES rinką,

D.   kadangi regionų rinkų kūrimas yra pagrindinė sėkmingo ekonominės partnerystės susitarimų įgyvendinimo priemonė,

E.   kadangi derybos dėl EPS, kuriais siekiama pakeisti Kotonu susitarimą, nevyksta taip pat sparčiai visuose šešiuose regionuose ir panašu, kad iki 2007 m. pabaigos jos dar nebus baigtos,

F.   kadangi 2007 m. spalio mėn. Komisija AKR šalims pasiūlė sudaryti laikiną susitarimą, kuris būtų pirmasis EPS sudarymo etapas, apimtų tik prekybą prekėmis ir turėtų būti įgyvendinamas nuo 2007 m. gruodžio 31 d.,

G.   kadangi, remiantis Keiptauno deklaracija, pagrindinis derybų dėl ekonominės partnerystės susitarimų tikslas – stiprinti AKR valstybių ekonomiką,

H.   kadangi, gerinant AKR ir ES ekonominį ir prekybinį bendradarbiavimą, siekiama skatinti plėtrą ir laipsnišką AKR valstybių integraciją į pasaulio ekonomiką,

1.   pakartoja savo įsitikinimą, kad ekonominės partnerystės susitarimai turi būti vystimosi priemonė, kurią taikant užtikrinamas darnus vystimasis, regionų integracija ir skurdo mažinimas AKR šalyse bei skatinama laipsniška AKR šalių integracija į pasaulio ekonomiką;

2.   su nerimu pažymi, kad dėl lėto derybų proceso iki 2007 m. gruodžio 31 d. greičiausiai nepavyks visapusiškai parengti ir pasirašyti susitarimų nė su viena AKR regionine grupe;

3.   atkreipia dėmesį į Komisijos sprendimą dėl dvipakopio principo, kuriuo remiantis būtų apsaugota nuo žlugimo mažiausiai išsivysčiusioms šalims nepriklausančių AKR valstybių prekyba ir po 2007 m. gruodžio 31 d. tęsiamos derybos, siekiant pasirašyti visapusiškos ir vystimąsi skatinančios ekonominės partnerystės susitarimus;

4.   atkreipia dėmesį į pateiktą Komisijos pasiūlymą ir 2007 m. lapkričio 20 d. posėdžiavusios Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos sprendimą pirmuoju derybų etapu sudaryti laikinus susitarimus tik dėl prekybos prekėmis;

5.   pažymi, kad sudarytas tarpinis Europos bendrijos ir Rytų Afrikos bendrijos valstybių partnerių bei kai kurių Pietų Afrikos plėtros bendrijos valstybių pamatinis susitarimas, pagal kurį užtikrinamas šių valstybių prekių pateikimas į ES rinką netaikant muitų ir kvotų;

6.   pabrėžia, kad tikros regionų rinkos kūrimas laikomas esminiu sėkmingo ekonominės partnerystės susitarimų įgyvendinimo pagrindu ir kad regionų integracija labai svarbi siekiant socialinės ir ekonominės AKR valstybių plėtros; todėl pažymi, kad sudarant susitarimus būtų padedama išsaugoti regionų vienybę;

7.   ragina abi šalis atsakingai ir kuo greičiau tęsti derybas kitais klausimais; pabrėžia, kad ilgalaikius susitarimus galima pasiekti, tik jei visos susijusios šalys jaučiasi įsipareigojusios tai padaryti;

8.   pabrėžia, kad PPO reikalavimus atitinkanti visiška susitarimų sąlygų asimetrija turėtų apimti maksimalų lankstumą tarifų mažinimo, jautrių prekių ir pakankamo pereinamojo laikotarpio iki visiško susitarimo įgyvendinimo atžvilgiu;

9.   ragina derybų dėl ekonominės partnerystės susitarimų metu atsižvelgti į ypatingus atokiausiųjų regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų poreikius remiantis EB sutarties 299 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytomis nuostatomis;

10.   pripažįsta, kad AKR valstybėms svarbu dalyvauti ekonominės partnerystės procese ir, remiantis susitarimuose numatytomis nuostatomis, skatinti socialinės ir ekonominės struktūros reformas; ragina AKR vyriausybes įgyvendinti gero valdymo taisykles; ragina Komisiją atsižvelgti į visiškos asimetrijos ir lankstumo principus;

11.   pabrėžia, kad Komisijos pasiūlyme dėl kilmės taisyklių nepakankamai rimtai traktuojamos dabartinės nuostatos; yra įsitikinęs, kad susitarime būtina apdairiai vertinti skirtingą ES ir AKR valstybių pramoninio išsivystymo lygį, taip pat nevienodą AKR valstybių pramoninio išsivystymo lygį;

12.   pabrėžia aukščiausiojo lygio derybų, kuriose būtų sprendžiami investicijų ir prekybos paslaugomis klausimai, svarbą; ragina Komisiją lanksčiai spręsti su šiomis sritimis susijusius klausimus, kadangi kai kuriuose AKR regionuose jie sprendžiami vangiai;

13.   primena Tarybos ir Komisijos įsipareigojimus nesiderėti dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, susitarime (angl. "TRIPS plus") numatytų nuostatų, kurios susijusios su vaistų pramone ir galėtų daryti poveikį visuomenės sveikatai ir galimybei įsigyti vaistų, pvz., dėl nuostatų, susijusių su duomenų išskirtinumu, patentų pratęsimu ir privalomųjų licencijų pagrindo apribojimu, ir nesiimti priemonių patentų taikymo nuostatoms stiprinti;

14.   ragina Komisiją derybų metu ir joms pasibaigus atlikti nuoseklią ekonominės partnerystės susitarimų poveikio pažeidžiamiausioms grupėms analizę;

15.   pabrėžia, kad, diegiant prekybos taisykles, turėtų būti didinama parama prekybai, ypač siekiant remti regioninę prekybą atsižvelgiant į ES reglamentuose numatytas nuostatas bei standartus, ir kad be Europos plėtros fondo (EPF) finansavimo nuostatų į tarpinius susitarimus turėtų būti įtrauktos specifinės su ekonominės partnerystės susitarimams skiriama parama susijusios prekybos nuostatos; prieš baigiant derybas dėl ekonominės partnerystės susitarimų, ragina numatyti konkrečius įsipareigojimus, kuriuos vykdant būtų sprendžiami paramos prekybai ir su ekonominės partnerystės susitarimais siejamų prisitaikymo išlaidų klausimai visiškai atsižvelgiant į ES prekybos rėmimo strategiją;

16.   itin susidomėjęs stebi diskusijas dėl ekonominės partnerystės susitarimų regioninių fondų steigimo; naudodamosi šiais fondais, ES donorės galėtų lengviau spręsti uždavinius, susijusius su prieiga prie išteklių, ir teikti pajamų įvairinimo iniciatyvoms skirtą finansinę pagalbą;

17.   mano, kad sudarant naujos kartos laisvosios prekybos susitarimus su kitomis besivystančiomis valstybėmis neturėtų būti dar labiau ribojamos AKR valstybių galimybės naudotis šiuo metu taikomomis prekybos lengvatoms;

18.   ragina Komisiją ir Europos Parlamento Teisės tarnybą atskirai įvertinti kiekvieną susitarimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai atsižvelgta į Europos Parlamento teisinius įgaliojimus ir prerogatyvas; ragina kiekvienam susitarimui taikyti pritarimo procedūrą; mano, kad tuo atveju, kai ne visiškai atsižvelgiama į Europos Parlamento kompetenciją, turėtų būti imamasi teisinių veiksmų;

19.   prašo Komisijos ir Tarybos konsultuotis su Europos Parlamentu dėl laikinų ekonominės partnerystės susitarimų sudarymo remiantis Europos Sąjungos sutarties 300 straipsnio 3 dalies antra pastraipa;

20.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, AKR ir ES tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0204.


Europos sutarčių teisė
PDF 196kWORD 43k
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos sutarčių teisės
P6_TA(2007)0615B6-0513/2007

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl Europos sutarčių teisės(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl Europos sutarčių teisės ir acquis peržiūros: tolesni veiksmai(2),

–   atsižvelgdamas į atitinkamas savo 1989 m. gegužės 26 d.(3), 1994 m. gegužės 6 d.(4), 2001 m. lapkričio 15 d.(5) ir 2003 m. rugsėjo 2 d.(6) rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl teisinio ir institucinio privalomos teisinės galios neturinčių priemonių (angl. soft law) taikymo poveikio(7),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl geresnio reglamentavimo Europos Sąjungoje(8),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 25 d. Komisijos ataskaitą "Antroji bendros principų sistemos kūrimo pažangos ataskaita" (COM(2007)0447),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi šiuo metu nenumatoma, kad Bendra principų sistema (BPS), kuri pagal Komisijos sumanymą turėtų būti ES teisės aktų leidėjams skirtas priemonių rinkinys arba vadovas, kuriuo jie galėtų remtis peržiūrėdami galiojančius ir rengdami naujus teisės aktus sutarčių teisės srityje, taptų teisiškai įpareigojančia, taigi ši sistema neįgyja privalomos teisinės galios,

B.   kadangi BPS, dėl kurios Komisija ketina pateikti savo poziciją, išdėstytą baltojoje knygoje, turės netiesioginį teisinį ir praktinį poveikį, taip pat turės didelės įtakos būsimoms teisėkūros priemonėms sutarčių teisės srityje,

C.   kadangi sprendimai dėl to, kurios mokslininkų parengto BPS projekto dalys pateks į galutinę BPS, ir dėl BPS apimties yra neabejotinai politiškai svarbūs,

D.   kadangi labai svarbu užtikrinti, kad mokslininkų parengto projekto dalys, kurios pateks į BPS, derėtų tarpusavyje, taip pat derėtų su nuostatomis, kurios bus priimtos po Komisijos žaliosios knygos dėl Vartotojų acquis persvarstymo (COM(2006)0744), ir su kitais Bendrijos teisės aktais, susijusiais su sutarčių teise,

E.   kadangi BPS turėtų tapti geresnio reglamentavimo priemone, kuria pasitelkus būtų užtikrinamas EB teisės aktų sutarčių teisės srityje nuoseklumas ir kokybė; kadangi geresnio reglamentavimo tikslu vis dėlto nesiekiama apriboti Europos įstatymų leidėjų veiklos laisvės,

F.   kadangi Komisija galų gale turės nuspręsti, ar pasinaudoti savo iniciatyvos teise, o jeigu taip – kuriose su sutarčių teise susijusiose srityse ir kokiu teisiniu pagrindu remiantis,

1.   džiaugiasi, kad mokslininkai baigė rengti BPS projektą;

2.   ragina Komisiją pateikti aiškų planą, pagal kurį po mokslininkų parengto BPS projekto pateikimo bus vykdomas šio BPS projekto dalių, iš kurių turi būti parengta galutinė Komisijos BPS, atrankos procesas;

3.   ragina Komisiją prieš imantis bet kokių procedūrinių veiksmų į šį procesą įtraukti Parlamentą;

4.   ragina Komisiją įvertinti mokslo darbuotojų darbą, taip pat jau surengtų BPS seminarų ir būsimų BPS seminarų, kuriuos surengs Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinis direktoratas ir Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas, rezultatus;

5.   ragina Komisiją derinti su BPS susijusią keleto dalyvaujančių generalinių direktoratų veiklą, taikant skaidrias ir formalias procedūras, siekiant užtikrinti nuoseklumą tarp skirtingų su sutarčių teise susijusių sričių;

6.   ragina Komisiją sprendimą dėl BPS apimties priimti tik po išsamių diskusijų su visomis susijusiomis grupėmis, mokslininkais ir suinteresuotais subjektais, taip pat dalyvaujant Parlamentui; ragina Komisiją priimant sprendimą dėl BPS apimties atsižvelgti į Parlamento poziciją, išdėstytą jau keliose rezoliucijose;

7.   patvirtina savo stiprią paramą pozicijai, pagal kurią BPS apimtų platesnius bendrus sutarčių teisės klausimus, neapsiribojant vien vartotojų apsaugos sritimi;

8.   pabrėžia, kad yra įsitikinęs, jog BPS geresnio reglamentavimo tikslai reiškia, kad BPS negali apimti vien su vartojimo sutarčių teise susijusių klausimų, o turi būti sutelkta į bendrus su sutarčių teise susijusius klausimus, kuriems spręsti būtina užtikrinti nuoseklią vartotojų teisyno peržiūros politiką, ypač galimos horizontaliosios teisės priemonės atveju;

9.   dar kartą prašo Komisijos, kad būtų svarstomos visos galimos būsimos BPS priemonės tikslo ir teisinės formos, įskaitant neprivalomosios priemonės, alternatyvos;

10.   dar kartą ragina Komisiją į veiklą, susijusią su BPS, įtraukti Parlamentą;

11.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.

(1) OL C 305 E, 2006 12 14, p. 247.
(2) OL C 292 E, 2006 12 1, 109.
(3) OL C 158, 1989 6 26, p. 400.
(4) OL C 205, 1994 7 25, p. 518.
(5) OL C 140 E, 2002 6 13, p. 538.
(6) OL C 76 E, 2004 3 25, p. 95.
(7) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0366.
(8) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0363.

Teisinė informacija - Privatumo politika