Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 13 декември 2007 г. - Страсбург
Проект на общ бюджет за финансовата 2008 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели)
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕО и Черна гора ***
 Сътрудничество между Агенцията на Европейския съюз за основните права и Съвета на Европа *
 Дата на въвеждане на електронна идентификация на животни от рода на овцете и козите *
 Задължения за издръжка *
 Десета годишнина от Отавската конвенция
 Среща на високо равнище ЕС - Китай - Диалог за правата на човека ЕС - Китай
 Борбата срещу засилването на екстремизма в Европа
 Черна гора
 Бедствия с кораби в Керченския проток в Черно море
 Схеми за гарантиране на депозити
 Управление на активи
 Внос на текстил
 Икономически и търговски отношения с Корея
 Източен Чад
 Правата на жените в Саудитска Арабия
 Жените за утеха

Проект на общ бюджет за финансовата 2008 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели)
PDF 530kWORD 172k
Резолюция
Приложение
Приложение
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламентот 13 декември 2007 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) (15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019 (BUD) 2007/2019В (BUD)) и Писма № 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) и 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) за изменение на проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година
P6_TA(2007)0616A6-0492/2007

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Решение 2000/597/ЕО на Съвета, Евратом от 29 септември 2000 г. относно системата на собствени ресурси на Европейските общности(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 24 април 2007 г. относно годишната политическа стратегия на Комисията за бюджетната процедура за 2008 г.(4),

–   като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., утвърден от Съвета на 13 юли 2007 г. (C6-0287/2007- C6-0288/2007),

–   като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2007 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., Раздел III – Комисия (C6-0287/2007) и писмо № 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г.(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2007 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., Раздел I - Европейски парламент, Раздел II – Съвет, Раздел IV – Съд на Европейските общности, Раздел V – Сметна палата, Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, Раздел VII – Комитет на регионите, Раздел VIII – Омбудсман, Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните(C6-0288/2007)(6),

–   като взе предвид писмо № 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид своите изменения и предложени промени от 25 октомври 2007 г. на проекта на общ бюджет(7),

–   като взе предвид промените, които Съветът внесе в измененията и предложените промени в проекта на общ бюджет, приети от Парламента (15717/2007 – C6-0436/2007),

–   като взе предвид резултатите от заседанието по съгласуване на бюджета от 23 ноември 2007 г.,

–   като взе предвид декларацията на Съвета относно резултата от неговите разисквания по измененията и предложените промени в проекта на общ бюджет, приети от Парламента,

–   като взе предвид член 69 и Приложение ІV към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0492/2007),

Основни теми - общи стойности, предложение за преразглеждане на МФР, писма за внасяне на корекции № 1 и № 2

1.  Припомня, че неговите политически приоритети за бюджета за 2008 г. бяха определени в горепосочената резолюция относно Годишната политическа стратегия (ГПС) от 24 април 2007 г., която доразвива подходите, възприети при подготовката на бюджет 2007 и преговорите по Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.; подчертава, че подходът "бюджет, ориентиран към резултати", утвърден в тази резолюция, се основава на стълбовете на прозрачното представяне, ясните цели и точното изпълнение, така че Комисията се оценява не въз основа на бюрократичен процес, а въз основа на резултатите, които постига по отношение на политически договорените цели; ще продължи да набляга на тези елементи в по-нататъшната си работа по бюджет 2008;

2.  По отношение на общите стойности - определя окончателното равнище на бюджетните кредити за поети задължения на ххх ххх млн. евро; гарантира, че средствата по програмите с многогодишни финансови рамки, които бяха договорени между Парламента и Съвета едва неотдавна, ще бъдат запазени, въпреки предложените от Съвета съкращения, особено във функция 1а; определя общото равнище на плащанията на 120 346,76 млн. евро, което се равнява на 0,96 % от БНД на ЕС; отбелязва, че това оставя много голям резерв от ххх ххх млн. евро до горната граница на плащанията по Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2008 г.; подчертава значимостта на ефективното изпълнение на бюджета и намаляване на неизпълнените поети задължения, с оглед на скромното като цяло равнище на плащанията;

3.  Приветства резултата от съгласуването със Съвета от 23 ноември 2007 г. , по-специално по отношение на финансирането от резерва във функция 1а на програма "Галилео", чрез преразглеждане на Многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г. и използване на инструмента за гъвкавост, и на Европейския технологичен институт; подчертава, че това решение за финансиране изцяло съответства на подхода, за който се застъпва Европейският парламент, по-специално във връзка с това, че той не намалява планираните бюджетни кредити за многогодишни финансови програми във функция 1а, за което по-рано се беше застъпил Съветът; отбелязва съвместните изявления, приложени към настоящата резолюция, в които се посочват подробните условия за финансиране на програмата "Галилео" и Европейския технологичен институт;

4.  Подкрепя писмо № 1/2008 за внасяне на корекции в предварителния проектобюджет (ППБ) за 2008 г., прието от Комисията на 17 септември 2007 г. и по-специално увеличенията на бюджетните кредити за поети задължения, предложени за Косово (120 млн. евро) и за Палестина (142 млн. евро), които надхвърлят цифровите стойности на ППБ с общо 262 милиона евро; приема, в контекста на резултата от съгласуването от 23 ноември 2007 г., размера на бюджетните кредити от 285 млн. евро за ОВППС, включени в бюджета за 2008 г., по-конкретно с оглед на предстоящите потребности в Косово; изисква Комисията напълно да приобщи и да информира Парламента в процеса на изпълнението; подкрепя писмото за внасяне на корекции № 2/2008 в неговата цялост, като част от резултата от съгласуването от 23 ноември 2007 г.;

5.  Предлага да се даде разрешение по искането за "глобален" трансфер DEC 36/2007 в неговата цялост и приветства понижаването на сумата на трансферираните бюджетни кредити през 2007 г., в сравнение с глобалните трансфери през 2006 и 2005 г.; признава, че текущото непълно усвояване на бюджетните кредити по някои редове през 2007 г. би могло да бъде следствие на късното приемане на правните основания през първата година от МФР; изтъква, че в Коригиращ бюджет 7/2007 са предложени и допълнителни значителни съкращения на плащанията с 1,7 млрд. евро и "глобален" трансфер; настоява в бюджета за 2008 г. изпълнението да се наблюдава отблизо чрез различните инструменти, като напр. системата за ранно предупреждение за изпълнението на бюджета и групите за мониторинг; приканва специализираните си комисии да подават своевременно информация относно необходимите средства и възможните проблеми на изпълнението по отношение на многогодишните програми; подчертава, че със сигурност ще бъде необходима по-голяма сума за плащания в бюджета за 2008 г. и очаква най-добро използване на това умерено увеличение на плащанията от 5,9 % в сравнение с 2007 г.; по отношение на съвместното изявление на Съвета по този въпрос очаква Комисията да предложи, по целесъобразност, по-висок размер на плащанията през 2008 г., при необходимост - чрез коригиращ бюджет;

6.  Очаква с интерес резултатите от процеса на консултации, открит от Комисията, относно "реформиране на бюджета, промяна на Европа" (SEC(2007)1188); призовава за пълно участие на Парламента както в прегледа на разходите на ЕС, така и в прегледа на системата на собствени ресурси на ЕС, както се предвижда в Декларация №3 относно прегледа на финансовата рамка на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

Прилагане на бюджет, ориентиран към резултати - развитие въз основа на съгласуването в рамките на първото четене

7.  Обръща внимание на договарянето на пет съвместни изявления между Европейския парламент и Съвета по време на съгласуването от 13 юли 2007 г. в рамките на първо четене на бюджет 2008, приложени към горепосочената резолюция от 25 октомври 2007 г. относно проекта на общ бюджет за финансовата 2008 г., Раздел III – Комисия; подчерта политическото значение на тези изявления, като ги взе под внимание при подготовката на бюджета за 2008 г. в съответствие с подхода на "бюджет, ориентиран към резултати"; отбелязва писмото на Комисията относно изпълнимостта и очаква да се намерят решения за изпълнение на предложените изменения;

8.  Приветства напредъка към одобрение от страна на Комисията на оперативните програми по структурните фондове, кохезионния фонд и развитието на селските райони, но в съответствие със съвместното изявление, споразумение за което бе постигнато със Съвета на 13 юли 2007 г., желае да види значително по-голям напредък, така че оперативните средства да могат да се изразходват; изразява съжаление, че над 50 % от програмите по ЕФРР и над 67 % от програмите по ЕСФ и ЕЗФРСР все още не са одобрени, въпреки че първата година от програмния период е почти изтекла; запазва някои административни разходи на Комисията в резерв; подчертава, че никакви оперативни средства не са поставени в резерв; ще освободи от резерв средствата за административни разходи в съответствие с подобрения темп на одобрение на оперативни програми;

9.  Приема за сведение обяснителния доклад на Комисията относно управлението, основано на дейности, преди своето второ четене; изразява съгласие да се поставят в резерв само 5 милиона евро въз основа на поето от Комисията твърдо задължение за съставяне на проучване, в т.ч. на някои предложения за подобрения, които да бъдат представени на предвидено за пролетта на 2008 г. изслушване в парламентарната комисия по бюджети; изразява намерението си да състави доклад по собствена инициатива относно подобряване на осъществяването на управлението, основано на дейности;

10.  Припомня, че проучването относно осъществяване на управлението, основано на дейности, следва да включва следната информация за бюджетния орган:

   как отделните компоненти на цикъла "Стратегическо планиране и програмиране-Управление по дейности (СПП-УД)" - Годишна политическа стратегия, Законодателна и работна програма на Комисията, Годишен план за управление и др., могат да се съчетаят по-добре един с друг?
   как може да се подобри съчетаването на цикъла СПП-УД с други цикли (цикъла на човешките ресурси, управлението на риска, извършването на оценка и др.), по възможност чрез интегрирана компютърна система?
   предоставянето на списък с ясни, предварително определени показатели за изпълнение, който да се използва през целия цикъл с оглед подобряване на управлението на изпълнението на дейността;
  

и изисква:

   поемането на задължение от страна на Комисията да представи до 30 април 2008 г. последващи мерки във връзка с нейния доклад относно планирането и оптимизирането на човешките ресурси на Комисията с цел осъществяване на приоритетите на ЕС, в който по-специално ще се съдържа подробна разбивка на персонала по категории и генерални дирекции, както и предвижданото за следващите години развитие;
   съобщение на Комисията относно настоящото положение и напредъка относно прилагането на точка 44 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

11.  В допълнение отправя искане към Комисията:

   за план за действие с подробни мерки, насочени към реорганизация на всички области, които се разглеждат в рамките на аналитичния преглед (човешки ресурси, информационни технологии, управление на документи/логистика/сигурност, вътрешен одит, оценка, управление, основано на дейности, междуинституционални отношения, комуникация/информация/публикации, координация на политиката); призовава служителите на изпълнителните агенции също да бъдат включени в тези данни; отправя искане към Комисията да информира Парламента до януари 2009 г. относно състоянието на тези текущи процедури и резултатите от тях; оправя искане към Комисията да включи резултатите от тази последваща мярка в Съобщението си относно политиката на настаняване на службите на Комисията в Брюксел и Люксембург (COM(2007)0501 окончателна версия) и съответно да преразгледа потребностите от пространство, посочени в него;
   да поеме по-сериозен ангажимент по отношение на междуинституционалното сътрудничество и да осъществи на практика това сътрудничество по по-осезаем начин; подкрепя исканията, посочени в специалния доклад № 2/2007 на Европейската сметна палата относно разходите на институциите за сгради и призовава за предприемане на по-конкретни мерки, насочени към общи условия; отправя искане към Комисията да докладва по-подробно пред Парламента относно факторите, които са довели до заключението, съдържащо се в посоченото по-горе нейно Съобщение (COM(2007)0501 окончателна версия),че Европейският квартал следва да остане център за осъществяване на дейността на Комисията; отправя искане към Комисията да разработи и представи, с възможност за извършване на съпоставка, други възможности за присъствието на Комисията в Брюксел извън рамките на Европейския квартал;

12.  По отношение на целевите приходи - настоява за подобряване на прозрачността; предлага промени в инструмента на целевите приходи за децентрализираните агенции с оглед на по-точно приспособяване на целевите приходи за конкретните агенции; изразява загрижеността си, че използването на целеви приходи в рамките на Фонда за преструктуриране на захарната промишленост създаде на практика "бюджет в бюджета", който е трудно да бъде съчетан с бюджетния принцип на универсалност, записан във Финансовия регламент; изразява своята отвореност за преразглеждане на Финансовия регламент, що се отнася до целевите приходи;

13.  По отношение на децентрализираните агенции – възстановява нивата на ППБ, с изключение на агенцията FRONTEX, за която в дял 3 е прието увеличение в размер на 30 млн. евро; приветства напредъка, постигнат от най-новите агенции, за ефективно и ефикасно разширяване на дейността им; изисква по-голяма яснота за в бъдеще относно работните планове и средносрочните потребности от кадри;

14.  Подчертава, че за създаването на съвместни предприятия, както и на обявената нова децентрализирана Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори, трябва да се открие процедурата, предвидена в точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

15.  По отношение на изпълнителните агенции – припомня задълженията на Комисията, предвидени в "Кодекса за поведение относно създаване на изпълнителна агенция"(8); счита, че изпълнителните агенции не трябва нито сега, нито в бъдеще да водят до увеличение на дела на административните разходи; подчертава, че всякакви предложения за създаване на нова изпълнителна агенция и за разширяване на съществуващите изпълнителни агенции трябва да се основават на цялостен анализ на разходите и ползите и че границите на отчетност и отговорност следва да бъдат ясно определени в предложението; приветства споразумението си с Комисията по преразгледаните работни споразумения относно изпълнителните агенции от 16 октомври 2007 г., приложено към настоящата резолюция;

16.  Изисква отчетите за дейността и годишните доклади за дейността да осигуряват по-добър акцент върху цели и показатели за резултати, вместо върху дълги описания на административен процес; отбелязва, въпреки това, че продължава да има значителни различия между генералните дирекции на Комисията по отношение на качеството на отчетите за дейността и годишните доклади за дейността; очаква по-нататъшни подобрения в идните години;

17.  Счита, че предварителните и последващите показатели за изпълнение са инструменти, представляващи неразделна част от прилагането на управление, основано на дейности и бюджетиране, основано на дейности; изисква по-голяма роля на показателите за изпълнението в последващата оценка на изпълнението; счита, че данните, осигурени в отчетите за дейността следва да се включат по-добре в годишните доклади за дейността на всяка генерална дирекция, за да се подобри оценяването на ефективността и на резултатите от управлението; счита, че това би помогнало на бюджетния орган при наблюдението на степента, в която изискваните допълнителни ресурси водят до постигане на резултати, а не просто до създаване на допълнителна бюрокрация;

18.  Приветства процедурата на групата по мониторинг, извършена от Комисията по бюджети през 2007 г.; изразява надежда, че тази процедура може да продължи да допринася за по-високата степен на бюджетен контрол; продължава да подкрепя системата за ранно предупреждение за изпълнението на бюджета като принос за подобряването на изпълнението на бюджета; изисква вторият документ по системата за ранно предупреждение за изпълнението на бюджета да бъде представен през септември, а не през октомври 2008 г., така че Парламентът да може да вземе този документ под внимание при подготовката за първото си четене на проектобюджета за 2009 г.;

   19. Припомня, че в съответствие с член 53б от Финансовия регламент и точка 44 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., насочени към осигуряване на ефективен и интегриран вътрешен контрол на общностните средства и на национални декларации за управление като крайна цел, държавите-членки се задължиха "да представят годишно обобщение на съответното национално равнище на наличните одиторски проверки и декларации"; отбелязва, че според получената от Комисията информация само ограничен брой държави-членки са изпълнили досега разпоредбите на Междуинституционалното споразумение; изразява съжаление, че никое от конкретните предложения относно национални декларации (за управление), направени от Европейския парламент в неговите резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2003, 2004 и 2005 г., не е включено в стратегията за одит на Комисията и изисква от Комисията да информира Парламента; припомня на държавите-членки задължението им да изпълняват разпоредбите на преразгледания Финансов регламент, който те наскоро приеха; отново заявява, че държавите-членки са задължени в допълнение да изпълняват условията, предвидени в точка 44 от Междуинституционалното споразумение, както и да сътрудничат съгласно член 274 от ДЕО на Комисията в пълна степен според принципите на доброто финансово управление;
   20. Отново изтъква важността на по-доброто изпълнение на бюджета, в съответствие с декларацията, приета по време на срещата за съгласуване на бюджета, проведена през ноември 2006 г.; изисква от Комисията да предостави информация относно действията, които са предприети или планирани с цел прилагане на тази декларация; припомня, че гореспоменатата информация следва да се представя редовно на срещите в рамките на триалога;
   21. Настоятелно призовава Комисията да прилага в пълна степен Регламент № 1/1958 на Съвета от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност и отхвърля финансовите съображения за дерогации като недействителни, тъй като те не са били представени по време на бюджетната процедура;

Специфични теми - основни елементи по бюджетни функции, пилотни проекти, подготвителни действия

22.  По отношение на функция 1a, "Конкурентоспособност за растеж и заетост" - отхвърля съкращенията на размера на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, направени от Съвета по време на първото му четене, особено в случаите, когато покриват многогодишни програми, приети неотдавна със Съвета по процедурата на съвместно вземане на решение, които целят постигане на резултати по Лисабонската стратегия; отбелязва, че този подход беше улеснен от споразумението за финансиране на програмата "Галилео" въз основа на преразглеждане на Многогодишната финансова рамка (МФР) и чрез използване на инструмента за гъвкавост; предлага редица пилотни проекти и подготвителни действия в съответствие с прерогативите си в бюджетната област; подчертава важността на ограничаване на позора при провал на стопански начинания и значението на финансовата помощ на Програмата от Осло за обучение по предприемачество в контекста на Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ); поставя в резерв суми за ПКИ до подобряване на изпълнението;

23.  По отношение на функция 1б, "Сближаване за растеж и заетост" - изразява съжаление за забавянето на изпълнението и подчертава също, че времето е пари;

24.  Припомня решението за създаване до 31 декември 2008 г. на Център на ЕС за данни от системата за разпознаване и проследяване на дълги разстояния (LRIT), управляван от Европейската агенция за морска безопасност (Позиция на ЕП от 25 април 2007 г.(9) и резолюция на Съвета от 2 октомври 2007 г.); признава необходимостта от допълнително финансиране за Европейската агенция за морска безопасност през 2008 г., за да се обезпечи тази нова функция;

25.  Приветства документацията и разясненията, представени от Комисията и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), по отношение на Инструментите за финансиране с поделяне на риска (ИФПР); поддържа становището, че резервът по тези бюджетни редове може да бъде освободен; въпреки това настоява да бъде информиран, а съответните документи да му бъдат предадени, при приемането на насоките за втория компонент на програмата ПКИ - инструментите за рисков капитал, като изисква да получи информация за резултата от преговорите между ЕИБ и Комисията относно съвместното сътрудничество във връзка с Инструмента за гарантиране на заемите за транспорт по Трансевропейските мрежи (ТЕМ);

26.  По отношение на функция 2, "Опазване на природните ресурси" - изисква по-ясно представяне на цифровите стойности за пазарни мерки и преки помощи в бъдещите бюджетни процедури; изразява загриженост от бавния темп на приемане на оперативните програми, що се отнася до стълба за развитие на селските райони в рамките на Общата селскостопанска политика - дългосрочен приоритет на Парламента; очаква бързо подобрение в това отношение;

27.  Набляга на необходимостта от ускоряване на процедурата по отношение на изготвянето на специални национални програми за възстановяването на реколта и животинска продукция в районите, засегнати от пожари и други видове природни бедствия; подчертава, че тези програми следва да бъдат финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез вътрешно прехвърляне на средства или субсидии в рамките на държавите-членки;

28.  Отхвърля опита на Съвета да промени класификацията на малък брой бюджетни редове в рамките на функция 2 като задължителни разходи, по-специално редове 17 04 05 01 и 17 04 05 02, които се отнасят до Службата на Общността за сортовете растения;

29.  Признава, че е необходимо допълнително финансиране на фондовете за мляко за учениците (да се разшири производствената линия, като се прибавят нови, новаторски продукти); подчертава отново значението на надеждната подкрепа за процеса на преструктуриране в сектора за производство на мляко (чрез създаване на план за преструктуриране на млечния фонд);

30.  Подчертава отново сериозната си ангажираност за надеждното бюджетно осигуряване на средства за плодове, зеленчуци и мляко за учениците (и други млечни продукти); изразява съжаление във връзка с липсата на напредък при представянето на предложенията на Комисията, която се дължи на бавното изпълнение на изисканите оценки на въздействието; изразява изненадата си от факта, че Съветът не е изпълнил политическите си ангажименти относно тези въпроси, чрез създаването на нов бюджетен ред и резерв в бюджета до изготвяне на правното основание; приканва Комисията да направи законодателно предложение в тази връзка, както е посочено в заключенията на Съвета по земеделие от юни 2007 г.;

31.  По отношение на функция 3a "Свобода, сигурност и правосъдие" - подчертава значението на дейността на агенция Frontex; по отношение на децентрализираните агенции – счита, че агенцията Frontex трябва да играе по-ефективна роля за засилване на външните граници на ЕС, по-конкретно за облекчаване на бремето, което държавите-членки понастоящем носят във връзка с незаконната имиграция; призовава агенцията да представя редовно на компетентната комисия на Парламента текущото състояние и планираните предстоящи операции; настоятелно призовава държавите-членки да изпълнят обещанията си и да подкрепят мисиите на агенцията, за да може последната да изпълнява задачите си по-ефективно; приема за сведение съгласието на Съвета за увеличаване на финансирането за FRONTEX с 30 милиона евро, макар и с различна разбивка за административни и оперативни разходи; променя тази тазбивка по начин, който счита за най-уместен за осигуряване на максимална "добавена стойност"; приканва Комисията да представи коригиращ бюджет, ако е необходима промяна и на щатното разписание.;

32.  По отношение на функция 3б, "Гражданство" - възстановява сумите от ППБ за програмите с многогодишни финансови рамки и предлага бюджетни кредити за редица нови и текущи пилотни проекти и подготвителни действия в това отношение; обръща внимание на факта, че финансирането на кампанията за информация и превенция "HELP" приключва в бюджета за 2008 г., и очаква от Комисията да представи последваща инициатива; също така подкрепя, в рамките на Финансовия инструмент в областта на гражданската защита, осигуряването на допълнителен капацитет под формата на сили в готовност за действие за справяне с природни бедствия или аварии, причинени от човешки фактор, както и в случай на терористични актове или екологични катастрофи;

33.  Призовава Комисията да оказва нееднократно подкрепа за инвестиране в инфраструктура с цел подобряване на помещенията за бежанци;

34.  Стреми се да насърчи по-висока степен на изразяване на мнение от страна на по-слабо представените групи в гражданското общество, като се бори с всички форми на дискриминация и укрепва правата на жени, деца, лица с увреждания и в напреднала възраст;

35.  Призовава Комисията да използва бюджетните кредити, предназначени за информационни цели, за предоставяне на разнообразна информация, която, наред с другото, обслужва потребностите на парламентарните малцинства от обществена информация;

36.  По отношение на функция 4 "ЕС като глобален партньор" - изразява загриженост във връзка с хронично ниското финансиране на тази функция в Многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.; подкрепя увеличенията, в т.ч. за Косово и Палестина, представени в писмо №1/2008 на Комисията за внасяне на корекции в ППБ от 17 септември 2007 г.; приветства използването на инструмента за гъвкавост за отпускане на средства в размер на 70 млн. евро за увеличаване на разходите за ОВППС; коригира първото си четене на функция 4 в съответствие с приоритетите си в светлината на резултата от съгласуването от 23 ноември 2007 г.-;

37.  Отбелязва, че след случилото се на конференцията, която се проведе неотдавна в Анаполис, разчетите за вноската на ЕС за Палестина е напълно възможно да бъдат повишени и приканва Комисията при необходимост да предложи коригиращ бюджет;

38.  Счита, че зачитането на правата на човека и демократичните ценности следва да бъде едно от условията за отпускане на финансови средства от ЕС за съседните и развиващите се страни;

39.  Припомня на Съвета, че редовните заседания на съвместния комитет по ОВППС следва да допринасят за реален, предварителен политически диалог, а не да се използват просто за информиране на Парламента впоследствие;

40.  Приветства ангажимента на Комисията да участва в постоянен политически диалог три пъти годишно с Европейския парламент относно демократичния контрол и съгласуваността на външнополитически действия при прилагането на Декларации № 4 и 5 към Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

41.  Изисква от Комисията да предостави на Европейския парламент цялата необходима информация, свързана със създаването на новия Световен фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия (GEEREF), по-специално писмените правомощия, предоставени на Европейския инвестиционен фонд, така че да даде възможност на Европейския парламент да направи оценка на всички бюджетни и финансови последици от този фонд;

42.  Счита, че ЕС следва по-добре да координира своите различни и похвални инициативи за борба и премахване на болестите, свързани с бедността в съседните и развиващите се страни; предлага да се отпуснат съществени бюджетни ресурси за осигуряване на тези страни на необходимите инструменти за техническа подкрепа; реши да се създаде отделен бюджетен ред за Глобалния фонд за борба срещу ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария с цел подобряване на прозрачността и гарантиране на необходимото финансиране за Глобалния фонд, както и за другите приоритети в областта на здравеопазването;

43.  По отношение на бюджетна функция 5 "Aдминистрация" - счита, че ясните граници на отговорност и отчетност са съществен елемент за продължаване на процеса на модернизиране на администрацията на ЕС; припомня, че ясните политически цели и индивидуалната отговорност за изпълнението им спрямо показатели, които ще бъдат определени, когато бъдат представени данните от различните проучвания по въпроса, поискани от парламентарната комисия по бюджети, следва да очертават посоката на бъдещи реформи на системата;

44.  В тази връзка осъжда липсата на ефективност, присъща на конкурсна система, която може да остави "одобрени кандидати" в продължение на години без движение в списък с резерви за назначение, без гаранция, че ще им бъде предложено работно място; счита, че запазването на този подход би допринесло за намаляване на средното равнище на новите длъжностни лица на ЕС, тъй като най-добрите кандидати ще търсят заетост в по-динамичните сектори на икономиката на ЕС; изисква Комисията сериозно да се ангажира да разгледа отново този въпрос в контекста на последващи мерки след процедурата на аналитичен преглед и да предостави допълнителна информация с по-подробна разбивка на персонала по категории и по генерални дирекции, както и развитието, предвидено за следващите години;

45.  Възстановява стойностите от ППБ за съкращенията, направени от Съвета на бюджетните кредити и на щатните разписания по функция 5; желае да запази и да развие конструктивен междуинституционален диалог по отношение на продължаващите усилия за подобряване на административните практики в институциите на ЕС; подчертава значението на достатъчния брой назначения от държавите-членки от ЕС-12; изразява становището, че във връзка с разширяването документи, свързани с разисквания и решения, като например оценки на въздействието, следва да се предоставят на всички необходими езици, тъй като тези документи са инструменти за по-добро законотворчество; в тази връзка припомня, че Комисията по бюджети е поставила началото, чрез две проучвания, на процеса на анализ на целите на административната реформа на Комисията, като се съсредоточава върху въвеждането на бюджетиране, основано на дейности и управление, основано на дейности, върху въвеждането на цикъл на стратегическо планиране и разпределение на съответните административни разходи;

46.  Изисква от Комисията да наблюдава отражението върху сектора на недвижимите имоти на прилагането на новата методология, която има за цел да подобри съществуващите процедури при подписването на договори за строителни работи и да направи сравнение с текущото положение, да продължи усилията си за укрепване на междуинституционалното сътрудничество в тази област и редовно да информира Парламента;

47.  Призовава Комисията да представи доклад относно индикативните критерии за персонала в други международни организации като продължение на доклада й относно планирането и оптимизирането на човешките ресурси; в допълнение на това призовава Комисията да представи насоки за улесняване на финансирането на обществената инфраструктура в рамките на публично-частни партньорства;

48.  По отношение на пилотните проекти - предлага поредица от новаторски проекти, които отговарят на настоящите политически предизвикателства в ЕС;

49.  По отношение на подготвителните действия - предлага поредица от инициативи, които следва да проправят пътя за бъдещи действия, повишаващи способността на Европейския съюз да се справя с реалните потребности на гражданите си;

Други раздели на бюджета за 2008 г.

50.  Обръща внимание на член 29 от Устава на членовете на Европейския парламент, който гласи: "всяка държава-членка може да приеме за избраните в нея членове правила, различни от разпоредбите на настоящия Устав по отношение на възнаграждението, временното обезщетение и пенсиите за преходен период, който не може да надвишава продължителността на два парламентарни мандата на Европейския парламент"; предвид влизането в сила на устава в началото на парламентарния мандат след изборите за Европейски парламент през 2009 г., възлага на квесторите да приканят държавите-членки да информират своевременно Парламента, по-специално с оглед на изготвянето на бюджетната му прогноза за 2009 г., за това дали те възнамеряват да прибягват до възможностите, предвидени по член 29 и член 12, параграфи 3 и 4 от горепосочения устав;

51.  Припомня, че първото четене на Парламента беше основавано на разглеждане на специфичните искания и потребности на всяка институция; следователно имаше очакване да постигне обща позиция със Съвета при вземането на решение на второ четене;

52.  Отбелязва факта, че Съветът подкрепи неговата позиция по отношение на бюджета на Европейския икономически и социален комитет; счита обаче, че другите институции са направили съществени предложения за намаляване на прогнозите си чрез определяне на приоритети за исканията си; желае да ги насърчи да продължат да прилагат този подход в бъдеще и решава да запази първоначалната си позиция, приета на първо четене, като възстанови съкратените от Съвета суми;

53.  Отбелязва, че въпреки сигналите, подадени на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите, все още не е подписано подновено споразумение за сътрудничество; припомня, че 10 % от бюджетните кредити за общата служба са записани в резерв до подновяване на споразумението, което се очаква най-късно до декември 2007 г.; счита, че от новото споразумение за сътрудничество би могло да възникне ново управление, което да бъде от полза и за двата комитета;

o
o   o

54.  Възлага на своя председател да обяви бюджета за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

55.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и приложенията към нея на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните, както и на другите заинтересовани органи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Преразгледани работните споразумения относно изпълнителните агенции

1.  В съответствие с член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 година относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността, както и с член 54, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, Комисията заявява намерението си за създаване на изпълнителна агенция в обяснителния меморандум на своето предложение за законодателен акт за самата програма;

2.  Комисията решава за създаването на нова изпълнителна агенция или за промяна на обхвата и компетенциите на вече съществуваща такава въз основа на оценка на критериите, определени в член 3 от Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета;

3.  Създаването на изпълнителни агенции може да представлява принос към ефикасността на прилаганите от Комисията методи за изпълнение на политиките и програмите на ЕС, но само ако този метод спазва напълно принципа на доброто финансово управление и пълната прозрачност. Това означава, че подобни изпълнителни агенции не трябва нито сега, нито в бъдеще да предизвикват увеличение в дела на административните разходи. Следователно е наложително стриктно придържане към принципа на замразяване на длъжности, както е определен в Регламент (EО) № 58/2003 г. на Съвета, в резултат на подобна реорганизация на задачите. Комисията представя пълна и подробна информация за числеността и използването на личния състав, която да позволи на бюджетния орган да оцени дали делът на административните разходи за изпълнението на дадена програма наистина не е бил увеличен.

Всяко предложение за създаване на нова изпълнителна агенция следва да се основава на задълбочен анализ на разходите и ползите. Предложението следва ясно да определя границите на отчетност и отговорност.

4.  Бюджетният орган се информира за резултатите от анализа на разходите и ползите, както и за съответната стойност, най-късно шест седмици преди окончателното решение на Комисията за създаване на изпълнителната агенция. В случай на надлежно обосновани съображения против създаването на изпълнителната агенция, изтъкнати в този срок от който и да е клон на бюджетния орган, Комисията преразглежда своето предложение;

5.  Когато Комисията обмисля създаването на нова изпълнителна агенция или промяна в обхвата и компетенциите на вече съществуваща такава, тя уведомява бюджетния орган в съответствие с бюджетната процедура и при зачитане на принципа на прозрачност. За изпълнителната агенция трябва да е налице специфичен финансов отчет. Той следва да включва количествени елементи, с които Комисията обосновава съображенията, поради които счита за уместно създаването на агенция, която да я подпомага при изпълнението на съответната програма;

6.  Бюджетният орган трябва да разполага с цялата необходима информация, позволяваща му да извършва непосредствен мониторинг на прилагането на принципа на доброто финансово управление и пълната прозрачност, както понастоящем, така и в бъдеще. Поради това информацията в конкретния финансов отчет за изпълнителната агенция следва да обхваща:

   a) ресурсите по отношение на бюджетните кредити и персонала, необходими за работата на изпълнителната агенция, с представена разбивка на разходите за персонал (командировани длъжностни лица, срочно наети пряко от изпълнителната агенция служители и договорно наети лица) и други административни разходи;
   б) предвидени командирования на длъжностни лица от Комисията в изпълнителната агенция;
   в) административни ресурси, освободени чрез прехвърляне на задачи от отдели на Комисията към изпълнителната агенция, и преразпределението на човешките ресурси; по-специално броя на служителите (включително външен персонал), определен съответно за всяка задача в рамките на Комисията, броя на служителите, които ще бъдат прехвърлени към предложена нова или разширена изпълнителна агенция, броя на длъжностите в Комисията, които ще бъдат замразени вследствие на това, и броя служители на Комисията, който ще бъде предложен за пренасочване към други задачи;
   г) съответно преразпределение в рамките на щатното разписание на Комисията;
   д) въздействието, което ще има създаването на агенцията върху съответните функции от Многогодишната финансова рамка;
   е) преимуществата на делегирането на задачи по изпълнението на изпълнителна агенция, в сравнение с прякото управление от службите на Комисията: сравнения между вариантите "Пряко управление от служби на Комисията" и "Изпълнителна агенция" се основават на усвоените ресурси за изпълнение на съществуващата(ите) програма(и) в настоящия й (им) вид, за да се гарантира стабилна база за сравнение, основаваща се на факти; за нови и разрастващи се програми се взима предвид и развитието на съответната финансова рамка, управлявана от изпълнителната агенция;
   ж) проектно щатно разписание по степен и категория, както и обоснован разчет на броя договорно наети лица, временно предвидени в бюджета;
   з) ясна разбивка на всички участници в изпълнението на програмата, включваща и останалата част от рамката на оперативната програма, за чието изпълнение са отговорни (Комисия, изпълнителни агенции, останалите служби за техническо съдействие, държави-членки, национални агенции и др.)
   и) ясна разбивка на общите разходи по прилагането на програмата на Общността, указваща дела на всеки участник (Комисия, изпълнителни агенции, национални агенции), сравнение на прогнозите за всички административни разходи, разходи за персонал и за инфраструктура, свързани с прилагането на въпросната програма и заплащани от бюджета на ЕС, независимо по кой ред от финансовата рамка, както и оставащия дял от рамката на оперативната програма.

7.  Общите административни разходи на програмата, включващи вътрешни разходи и разходи за управление на изпълнителната агенция (глава 01), следва да се разглеждат за всеки отделен случай и в съответствие със задачите, заложени в съответната програма;

8.  В рамките на годишната бюджетна процедура Комисията предлага размера на годишната субсидия за оперативния бюджет на агенцията. Субсидията се записва в общия бюджет на Европейския съюз. Бюджетната позиция може да се придружава от бюджетни забележки, като например позовавания на основния акт и всички уместни пояснения за естеството и предназначението на бюджетните кредити, в съответствие с член 29 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

В съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета, щатното разписание на изпълнителната агенция през съответната финансова година се одобрява от бюджетния орган и се публикува в приложение към Раздел ІІІ - Комисия - на общия бюджет на Европейския съюз, заедно с прогнозирания брой договорно наети лица, планирани и временно бюджетирани за съответната финансова година.

9.  Комисията редовно обявява прогнозите си (ГПС, ППБ) за нови изпълнителни агенции;

10.  Комисията следва да представя на бюджетния орган проекта на оперативен бюджет на изпълнителната агенция и годишния доклад за дейността, както и доклад за оценка 3 години по-късно;

11.  Настоящите работни споразумения не засягат по никакъв начин изпълнителните правомощия на Комисията, определени по-конкретно в Договора и в Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета. Те не могат да засягат компетентността на Комисията да оценява възможността за създаване на изпълнителна агенция и да приема съответните решения в съответствие с процедурните изисквания. Окончателното решение за персонала остава въпрос от компетенциите на бюджетния орган.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Съвместно изявление относно финансирането на европейските програми в рамките на Глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) (EGNOS - GALILEO) и относно финансирането на Европейския технологичен институт

Европейският парламент и Съветът

   приемат за сведение предложението на Комисията(10) за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. по отношение на Многогодишната финансова рамка с цел осигуряване на допълнителното публично финансиране, необходимо за европейските програми в рамките на Глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) (2 400 милиона евро) и за Европейския технологичен институт (309 милиона евро),
   потвърждават общата прогнозна сума от 3 400 млн. евро за пълната оперативна способност на проекта за ГНСС "Галилео" за периода 2007‐2013 г.,
   обявяват, че тази сума не следва да бъде превишена за срока на финансовата рамка 2007‐2013 г.

Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяват да предоставят това финансиране чрез преразглеждане на Многогодишната финансова рамка 2007‐2013 г. в съответствие с точки 21, 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., както следва:

–  400 млн. евро ще бъдат предоставени в рамките на научноизследователските дейности в областта на транспорта, финансирани по Седмата рамкова програма за научни изследвания,

–  200 млн. евро ще бъдат преразпределени в рамките на подфункция 1а по следния начин:

(в млн. евро)

Ред

Определение

2009-2013

02 03 04

Стандартизация и сближаване на законодателството

28.0

08 20

08 21

Евратом

50.0

26 02 01

Процедури за възлагане и оповестяване на обществени поръчки за доставки, ремонти и услуги

46.0

26 03 01

Паневропейски услуги по електронно правителство за публични администрации, предприятия и граждани (IDABC)

15.9

31 02 01

Обучение на конферентни преводачи за Европа "CITE"

10.1

Децентрализирани агенции (линейно намаляване)

50.0

ОБЩО

200.0

–  300 млн. евро ще бъдат предоставени от наличния резерв по подфункция 1а за периода 2008‐2013 г.,

–   горните граници на бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1а за периода 2008‐2013 г. ще бъдат увеличени със сумата от 1 600 млн. евро. Това увеличение ще бъде компенсирано чрез намаление в същия размер на горната граница на бюджетните кредити за поети задължения по функция 2 за 2007 г.,

–   горната граница на общите бюджетни кредити за плащания ще бъде коригирана, за да се запази подходящо съотношение между поети задължения и плащания. Корекцията ще бъде неутрална.,

–   преразглеждането на финансовата рамка ще бъде официално оформено посредством решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на Многогодишната финансова рамка,

–   приетото преразпределение в рамките на подфункция 1а ще бъде включено от Комисията във финансовото планиране не по-късно от януари 2008 г.

–  Въздействието на горното върху бюджета за 2008 г. ще бъде следното:

–  "Галилео": - БКПЗ: 940 млн. евро (151 млн. евро вече са включени в ППБ 2008), от които 50 млн. евро от научноизследователски дейности по транспорта, придружени от мобилизация на Инструмента за гъвкавост за тази цел в размер на 200 млн. евро,

БКП: 300 млн. евро (100 млн. евро вече са включени в ППБ 2008).

–  ЕТИ: - БКПЗ: 2,9 млн. евро;

БКП: 2,9 млн.евро.

Европейският парламент, Съветът и Комисията:

   потвърждават, че използването на преразглеждане на финансовата рамка и използването на средства от резерва от предходната година е извънредна мярка и по никакъв начин няма да създаде прецедент за бъдещи преразглеждания,
   потвърждават принципа на ангажираност със стабилната и лоялна конкуренция в програмата като средство за осигуряване на контрол на разходите, намаляване на риска от един източник на доставки, икономическа изгода и подобрена ефективност. Всички работни пакети за "Галилео" следва да бъдат максимално отворени за конкуренция съгласно принципите на ЕС за обществени поръчки и да гарантират, че обществените поръчки в областта на космическите програми са по-отворени за нови участници и МСП. Това не следва да засяга уточненията, направени от Съвета по транспорт,
   потвърждават, че всички следващи искания за средства по отношение на "Галилео" могат да бъдат разгледани само ако се вписват в горните граници от приетата Многогодишна финансова рамка и без да се използват точки 21‐23 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление.

Комисията потвърждава, че:

   резервът за земеделие (функция 2) за 2007 г., който е налице след приключване на финансовата година в земеделието и след приемането на Коригиращ бюджет № 7/2007, е достатъчен, за да покрие цялото допълнително финансиране по тази функция, необходимо за "Галилео". Следователно през идните години преразглеждането няма да има въздействие върху горните граници на финансовата рамка за земеделие или върху бюджетното обезпечение на земеделието, включително преките плащания,
   използването на какъвто и да е резерв за земеделие (функция 2) през 2007 г. не създава прецедент за бъдещи години.

________________________

Съвместно изявление относно трансфера на бюджетни кредити № DEC50/2007

"Европейският парламент, Съветът и Комисията:

   изтъкват отново важността на програмата "Галилео" като приоритет на Европейския съюз,
   отчитат, че предварително предоставената за "Галилео" сума през 2007 г. (100 млн. евро) няма да бъде използвана, поради несигурността в очакване на приемането на правното основание преди края на настоящата година, което би направило невъзможно прибягването до пренос, както е предвидено в член 9 от Финансовия регламент,
   приемат, че с цел да се запазят средствата за "Галилео, които вече са записани в бюджета за 2007 г., и въз основа на информацията, изпратена от Комисията на 31 октомври 2007 г., и като отчитат непредвидените обстоятелства, без да се засяга принципът на ежегодност, сумата от 100 млн. евро ще бъде прехвърлена временно, с намерение тези бюджетни кредити да бъдат върнати на програмата "Галилео" през 2009 г.,
   поради това приветстват ангажираността на Комисията да представи предложение за прехвърляне на сума, равна на 100 млн. евро обратно на програма "Галилео" през 2009 г., в пълно съответствие с отпуснатите многогодишни финансови средства."

________________________

Съвместно изявление относно съвместните предприятия

"Европейският парламент и Съветът признават участието на Общността (2 666 млн. евро) в съвместните предприятия ARTEMIS, "Чисто небе", ENIAC и съвместното предприятие на Инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ), произтичащо от Седмата рамкова програма (2 666 млн. евро), за период с максимална продължителност 2008‐2013 г., съгласно предложението на Комисията, със съответната сума за текущия период от Многогодишната финансова рамка, предвидена във финансовото планиране.

Въпреки това, Европейският парламент и Съветът отбелязват, че всяко бъдещо финансиране на съвместните предприятия ARTEMIS, "Чисто небе", ENIAC и съвместното предприятие на Инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ), ще бъде част от обсъжданията за следващата финансова рамка, както и че финансови задължения не могат да се поемат за времето след 2013 г."

________________________

Съвместно изявление относно процедурата по прилагане на споразумението, постигнато на 23 ноември 2007 г.

"Европейският парламент, Съветът и Комисията приемат, че общото споразумение, постигнато на срещата по съгласуване от 23 ноември 2007 г. ще се прилага само при наличието на съгласие по правното основание за "Галилео".

В случай че споразумението не бъде факт до момент, който позволява да бъде разгледано от Европейския парламент на декемврийската пленарна сесия, Европейският парламент ще гласува по второто четене на пленарната сесия при пълно зачитане на горните граници, установени от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Европейският парламент и Съветът се ангажират с ускорена процедура за включване на споразумението в бюджета за 2008 г. въз основа на предложение от Комисията възможно най-рано през 2008 г."

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Декларация

относно прилагането на Декларации 4 и 5

относно

редовния политически диалог по въпросите на демократичния контрол и съгласуваността на външните действия

Парламентът и Комисията изразяват съгласие, че редовният политически диалог, посочен в декларации 4 и 5 към Междуинституционалното споразумение следва да се провежда най-малко ежегодно и най-много до три пъти годишно.

Участници в тези заседания следва да бъдат долупосочените:

   - Председателят и членовете на съответните комисии (AFET/DEVE/BUDG)
   Компетентният член на Комисията

(1) OВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42.
(2) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (OВ L 390, 30.12.2006 г., стp. 1).
(3) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P6_TA(2007)0131.
(5) Приети текстове, P6_TA(2007)0473.
(6) Приети текстове, P6_TA(2007)0474.
(7) Текстове, приети на тази дата, приложение.
(8) "Кодекс за поведение относно създаване на изпълнителна агенция", както е определен от Комисията в нейно писмо от 20 април 2004 г. (Приложение към резолюция на Европейския парламент от 22 април 2004 г. относно проекта на коригиращ бюджет № 6 на Европейския съюз за финансовата 2004 г. (ОВ C 104 Е, 30.4.2004 г., стр. 951)).
(9) Приети текстове, P6_TA(2007)0146.
(10) COM(2007)0549, 4.10. 2007 г.


Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕО и Черна гора ***
PDF 261kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно предложението за решение на Съвета и Комисията относно подписване на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна (COM(2007)0350 – C6-0463/2007– 2007/0123(AVC))
P6_TA(2007)0617A6-0498/2007

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и Комисията (COM(2007)0350),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 300, параграф 3, алинея втора, във връзка с член 300, параграф 2, алинея първа, изречение второ и член 310 от Договора за ЕО (C6-0463/2007),

–   като взе предвид член 75 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи (A6-0498/2007),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Черна гора.


Сътрудничество между Агенцията на Европейския съюз за основните права и Съвета на Европа *
PDF 259kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумение между Европейската общност и Съвета на Европа за сътрудничество между Агенцията на Европейския съюз за основните права и Съвета на Европа (COM(2007)0478 – C6-0311/2007 – 2007/0173(CNS))
P6_TA(2007)0618A6-0443/2007

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0478),

–   като взе предвид член 308 във връзка с член 300, параграф 2, алинея първа от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е допитал до Парламента (C6-0311/2007),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0443/2007),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията и, за сведение, на Съвета на Европа и на Агенцията на Европейския съюз за основните права.


Дата на въвеждане на електронна идентификация на животни от рода на овцете и козите *
PDF 355kWORD 45k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 21/2004 относно датата на въвеждане на електронна идентификация на животни от рода на овцете и козите (COM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS))
P6_TA(2007)0619A6-0501/2007

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0710),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0448/2007 ),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0501/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 5 А (ново)
5а) Комисията следва да проучи, в рамките на проверката на състоянието на реформата на ОСП, възможността да помогне на селскостопанските производители да се справят с високата цена за закупуване на необходимото оборудване, като даде възможност на държавите-членки да включат подобни мерки в своите програми за селско развитие.
Изменение 1
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1
Член 9, параграф 3, алинея 1 (Регламент (EО) № 21/2004)
"3. Считано от дата, която ще бъде определена в съответствие с процедурата, посочена в член 13, параграф 2, електронната идентификация, съгласно насоките, посочени в параграф 1 от този член и в съответствие със съответните разпоредби в Раздел А от приложението, става задължителна за всички животни, родени след тази дата. Въпросната дата:
"3. Считано от 31 декември 2009 г., електронната идентификация, съгласно насоките, посочени в параграф 1 от този член, и в съответствие със съответните разпоредби в Раздел А от приложението, става задължителна за всички животни, родени след тази дата.
а) се определя на основата на оценката на техническите последици, на разходите и на цялостния ефект от използването на електронна идентификация;
б) трябва да се определели не по-късно от 12 месеца преди датата, на която употребата на електронна идентификация става задължителна."
Изменение 2
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 A (НОВА)
Член 9, параграф 4 a (нов) (Регламент (EО) № 21/2004)
(2a)  В член 9 се добавя следният параграф:
"4a. Комисията представя доклад на Европейския парламент и Съвета, в срок до 31 декември 2009 г., относно обосновката за системите за индивидуална електронна идентификация и други системи, предоставящи възможност за проследяване, що се отнася до контрола над заболяванията, както и във връзка с това как биха могли тези системи допълнително да се опростят за селскостопанските производители и административните власти. Докладът се съпровожда със съответните законодателни предложения."

Задължения за издръжка *
PDF 765kWORD 204k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета относно подсъдността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))
P6_TA(2007)0620A6-0468/2007

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2005)0649),

–   като взе предвид член 61, буква в) и член 67, параграф 2 от Договора за ЕО, в съответствие с които Съветът се е допитал до Парламента (C6-0079/2006),

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 51 и 35 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по външни работи (A6-0468/2007),

1.  Одобрява измененото предложение на Комисията;

2.  Призовава Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Призовава Съвета да уведоми Парламента, ако възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

4.  Изисква Съветът отново да се допита до Парламента, ако възнамерява съществено да измени предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията .

Текст, предложен от Комисията   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
Позоваване 1
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 61, буква в) и член 67, параграф 2 от него,
Като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 61, буква в) от него,
Изменение 2
Позоваване 3
като взе предвид становището на Европейския парламент,
заличава се
Изменение 3
Позоваване 4 а (ново)
в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора,
Изменение 4
Съображение 9
(9)  С цел да се гарантира равно третиране на кредиторите по задължения за издръжка, приложното поле на регламента следва да обхваща всички задължения за издръжка, произтичащи от семейни правоотношения или отношения със съпоставими последици.
(9)  С цел да се гарантира равно третиране на кредиторите по задължения за издръжка, приложното поле на настоящия регламент следва да обхваща всички задължения за издръжка, произтичащи от семейни правоотношения, произход, брак или родство по сватовство и по съребрена линия, или отношения имащи последици, сходни последици съгласно приложимото национално право, като граждански партньорства. Такива задължения следва да се тълкуват възможно най-широко, и по-конкретно, че включват всички разпореждания във връзка с периодични плащания, плащания на еднократни суми, прехвърляне на права на собственост и уреждане на имуществени отношения, които се определят въз основа на съответните потребности и средства на страните и по своя характер съставляват издръжка.
Изменение 5
Съображение 10
(10)  Правилата относно подсъдността се различават в известна степен от понастоящем приложимите правила според Регламент (EО) № 44/2001. С цел да се гарантира във възможно най-голяма степен защитата на интересите на кредиторите по задължения за издръжка и да се насърчава правилно правораздаване в Европейския съюз, тези правила следва да бъдат изяснени и да обхващат всички случаи, при които съществува достатъчна връзка между страните и държава-членка. Фактът, че ответникът обичайно пребивава в държава, която не е членка на Европейския съюз, вече не следва да е причина за неприлагане на общностните правила и за позоваване на национално законодателство.
(10)  Правилата относно компетентността се различават в известна степен от понастоящем приложимите правила според Регламент (EО) № 44/2001. С цел да се гарантира във възможно най-голяма степен защитата на интересите на кредиторите по задължения за издръжка и да се насърчава правилно правораздаване в Европейския съюз, тези правила следва да бъдат изяснени и да обхващат всички случаи, при които съществува достатъчна връзка между страните и държава-членка.
Изменение 6
Съображение 11
(11)  Страните следва да могат да се споразумяват относно компетентния съд, освен в случай на задължения за издръжка по отношение на малолетно дете, с цел закрила на "по-слабата страна".
(11)  Страните следва да могат да се споразумяват относно компетентния съд, освен в случай на задължения за издръжка по отношение на малолетно дете или недееспособно пълнолетно лице, с цел закрила на "по-слабата страна".
Изменение 7
Съображение 14
(14)  Правото на държавата на обичайно пребиваване на кредитора по задължение за издръжка следва да продължи да бъде доминиращо, както е в съществуващите международни актове, но правото на съда следва да бъде на второ място, защото то често позволява, в тази конкретна област, споровете да се решават по един по-опростен, по-бърз и по-евтин начин.
(14)  Правото на държавата на обичайно местоживеене на кредитора по задължение за издръжка следва да бъде доминиращо, както е предвидено в действащите международни актове, въпреки че правото на съда може да се прилага, дори ако то не е правото на държавата на обичайно местоживеене на кредитора, когато същото позволява споровете в тази област да бъдат справедливо разрешени по по-прост, по-бърз и по-евтин начин и няма данни за "търсене на по-благослонния съд (forum shopping)".
Изменение 8
Съображение 15
(15)  Когато нито едно право, упоменато по-горе, не предоставя възможност на кредитора да получи издръжка от длъжника, следва да остане възможността за прилагане на правото на друга държава, с която задължението за издръжка е тясно свързано. Правото може да бъде, по-специално, но единствено, държавата на обща националност на страните.
(15)  Когато правото на държавата на обичайно пребиваване на кредитора по задължение за издръжка или правото на сезирания съд не предоставя възможност на кредитора по задължение за издръжка да получи издръжка от длъжника или когато прилагането на това право би било несправедливо или нецелесъобразно, следва да остане възможността за прилагане на правото на друга държава, с която задължението за издръжка е тясно свързано, по-специално, но не единствено, с правото на държавата на обща националност на страните.
Изменение 9
Съображение 16
(16)  При определени условия, на страните следва да бъде разрешено да избират приложимото право. За целите на определено съдебно производство те следва да имат възможност да избират правото на съда. Освен това, те следва да имат право преди всеки спор да се споразумеят относно приложимото право, но само когато задълженията за издръжка не са по отношение на деца или уязвими възрастни; освен това, всеки един подобен избор следва да се ограничава само до определяне на някои закони.
(16)  При определени условия, на страните следва да бъде разрешено да избират приложимото право. Те следва да могат да избират правото на съда за целите на конкретно производство. Освен това, те следва да имат право преди всеки спор да се споразумяват относно приложимото право, но само когато задълженията за издръжка не са по отношение на деца или уязвими пълнолетни лица; освен това, всеки такъв избор следва да се ограничава само до определяне на някои закони. Сезираният съд трябва да бъде убеден, че всяко евентуално споразумение за избор на право е постигнато след получаване на независима правна консултация. Всички споразумения за избор на право следва да бъдат в писмена форма.
Изменение 10
Съображение 17
(17)  Длъжникът следва да бъде закрилян от прилагането на право, съгласно което семейното праавоотношение, на което се основава задължението за издръжка не е универсално прието за достойно за уважение. По-специално такъв е случаят при отношения между лица по съребрена линия или по сватовство, задължения за издръжка на низходящ по отношение на възходящ или издръжка след прекратяването на брак.
заличава се
Изменение 11
Съображение 18 a (ново)
(18a)  Специални категории данни относно расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в политическа партия или синдикален съюз, сексуална ориентация или здравословно състояние следва да се обработват, само ако е абсолютно необходимо и съразмерно на целите в конкретен случай и при условията на спазване на специфични предпазни мерки.
Изменение 12
Съображение 19
(19)  Решение относно издръжка, издадено в държава-членка, следва да бъде изпълнено бързо и ефективно във всяка друга държава-членка. Кредиторите по задължения за издръжка следва да се възползват, по-специално, от преки удръжки от заплатите и банковите сметки на длъжниците.
(19)  Целта на настоящия регламент е да се въведат процедури, които дават резултати и са достъпни, бързи, ефикасни, икономични, откликващи на потребностите и справедливи. След постановяването на решение за издръжка в държава-членка, същото следва да се изпълнява бързо и ефективно във всяка друга държава-членка. Кредиторите по задължения за издръжка следва да се ползват, по-специално, от право на преки удръжки от заплатите и банковите сметки на длъжниците. Следва да се насърчават нови и ефективни методи за изпълнение на решенията за издръжка.
Изменение 13
Съображение 22
(22)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-конкретно в Хартата за основните права на Европейския съюз. По-специално, той цели да гарантира пълно зачитане на личния и семеен живот, защита на личните данни, правата на детето и гаранциите за ефективна съдебна защита пред независим и безпристрастен съд в съответствие с членове 7, 8, 24 и 47 от Хартата.
(22)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-конкретно в Хартата за основните права на Европейския съюз. По-специално, той цели да гарантира пълно зачитане на личния и семеен живот, защита на личните данни, правата на детето и гаранциите за ефективна съдебна защита пред независим и безпристрастен съд в съответствие с членове 7, 8, 24 и 47 от Хартата. При прилагане на настоящия регламент, следва да се вземат предвид разпоредбите на членове 3 и 27 от Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г., които предвиждат, че:
- във всички дела, свързани с деца, интересите на детето са от първостепенно значение,
- всяко дете има право на жизнен стандарт, подходящ за неговото физическо, умствено, духовно, нравствено и социално развитие,
- родителят(родителитеите) или другите лица, отговорни за детето ,имат първостепенна отговорност за осигуряване, в рамките на техните способности и финансови възможности, на необходимите за развитието на детето условия на живот, и
- държавите следва да предприемат всички подходящи мерки, включително сключване на международни споразумения, с цел да се обезпечи събирането на издръжка за детето от родителя(родителиите) или другите отговорни лица, особено когато тези лица живеят в държава, различна от държавата по местоживеене на детето.
Изменение 14
Съображение 23
(23)  В съответствие с член 2 от Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията1, мерки за изпълнение на настоящия регламент следва да бъдат приети чрез използване на процедурата по консултиране, предвидена в член 3 на горепосоченото решение.
(23)  Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията1.
_______________________
1 OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
_______________________
1 OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/EО (OВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).
Изменение 15
Съображение 24
(24)  Настоящият регламент следва да замени приетите преди актове на Общността, уреждащи същата материя. В допълнение, той има превес над останалите международни актове, приложими между държавите-членки по отношение на същата материя, с цел да се уеднаквят и опростят действащите правни норми.
(24)  Настоящият регламент следва да замени приетите преди актове на Общността, уреждащи същата материя. В допълнение, той следва да има превес над останалите международни актове, приложими между държавите-членки по отношение на същата материя, с цел да се уеднаквят и опростят действащите правни норми. Той следва да също да отчита разпоредбите на Хагската конвенция за международното събиране на издръжки за деца и други форми на семейна издръжка.
Изменение 16
Член 1, параграф 1
1.  Настоящият регламент се прилага за задълженията за издръжка, произтичащи от семейни правоотношения или от отношения, за които според приложимото право се счита, че имат съпоставими последици.
1.  Настоящият регламент се прилага за задължения за издръжка, произтичащи от семейни правоотношения, произход, брак или родство по сватовство или по съребрена линия, или от отношения, за които според приложимото право се счита, че имат сходни последици.
Изменение 17
Член 2, точка (-1) (нова)
(-1) "задължение за издръжка" означава определено със закон задължение – включително в случаите, когато размера на задължението и начините за изпълнението му са установени със съдебно решение или договор – за осигуряване на някаква форма на издръжка или най-малко на средства за преживяване по отношение на лице, понастоящем или преди това свързано с длъжника по силата на семейно отношение. Такива задължения се тълкуват във възможно най-широк смисъл, и по-конкретно, като включващи всички разпореждания, решения или постановления, издадени от компетентен съд във връзка с периодични плащания, плащания на еднократни суми, прехвърляне на права на собственост и уреждане на имуществени отношения, които се определят въз основа на съответните потребности и средства на страните и по своя характер съставляват издръжка.
Изменение 18
Член 2, точка 2
2) терминът "съдия" означава съдия или длъжностно лице, чиито правомощия са равностойни на правомощията на съдия, компетентен да разглежда въпроси, свързани със задължения за издръжка;
заличава се
Изменение 19
Член 2, точка 9)
9) терминът "длъжник" означава всяко физическо лице, което дължи или за което се твърди, че дължи издръжка.
9) "длъжник" означава всяко физическо лице, което дължи или за което се твърди, че дължи издръжка, или публичен орган, който е поел задължението на длъжника за издръжка на кредитора,
Изменение 20
Член 2, точка 9 a) (нова)
9a) "производство относно гражданското състояние" означава всяко производство, свързано с развод, законна раздяла, анулиране на брак или осиновяване.
Изменение 21
Член 2 a (нов)
Член 2a
Приложимост по отношение на публичните органи
1.  При условията на параграфи 2 и 3, настоящият регламент се прилага и по отношение на публични органи, които извършват постъпки за възстановяване на суми, тях вместо длъжника под формата на помощи за издръжка, при условие че в законодателството, на което съответният орган е подчинен, се предвижда такова възстановяване.
2.  Член 3, букви б), в) и г), както и член 6 не се прилагат по отношение на производства, образувани от публичен орган.
3.  Публичен орган, който извършва постъпки за изпълнение на решение, прилага към заявлението, посочено в глава VIII, всички необходими документи, които да доказват, че органът отговаря на условията, предвидени в параграф 1, както и че въпросните помощи са изплатени на кредитора.
Изменение 22
Член 3, буква в)
в) съдът, който е компетентен да разглежда производство относно положението на лице, ако въпросът за издръжката е допълнителен по отношение на това производство, освен ако подсъдността се определя единствено въз основа на националността на една от страните;
в) съдът, който е компетентен да разглежда производство относно гражданското състояние, ако въпросът за издръжката е допълнителен по отношение на това производство;
Изменение 23
Член 3, буква г)
г) съдът, който е компетентен да разглежда производство относно родителската отговорност съгласно Регламент (EО) № 2201/2003, ако въпросът за издръжката е допълнителен по отношение на това производство;
г) съдът, който е компетентен да разглежда производство относно родителската отговорност съгласно Регламент (EО) № 2201/2003, ако въпросът за издръжката е допълнителен по отношение на това производство и производството относно родителската отговорност е все още висящо пред същия съд или е образувано едновременно с предявяването пред този съд на иск за издръжка;
Изменение 24
Член 3, буква г a) (нова)
га) съдът на мястото, където е било официално установено семейното правоотношение или правоотношението със сходни последици.
Изменение 25
Член 4, параграф 2
2. 2.  Споразумение относно подсъдност се сключва в писмена форма. Всички съобщения чрез електронни средства, осигуряващи траен запис на споразумението, са равностойни на "писмена форма".
2. 2.  Споразумението за компетентен съд се сключва в писмена форма.
Изменение 26
Член 4, параграф 2 a (нов)
2a.  Сезираният съд трябва да бъде убеден, че всяка пророгация на компетентност е била свободно договорена след получаване на независима правна консултация и че отчита положението на страните към момента на разглеждане на производството.
Изменение 27
Член 4, параграф 4
4.  Настоящият член не се прилага за спорове, свързани със задължение за издръжка на дете под 18-годишна възраст.
4.  Настоящият член не се прилага, ако кредиторът е дете под 18-годишна възраст или недееспособно пълнолетно лице.
Изменение 28
Член 6, буква б)
б) в случай на задължения за издръжка между съпрузи или бивши съпрузи, съдилащата на държавата-членка по последното обичайно местоживеене на съпрузите, при условие че въпросното обичайно местоживеене все още е било действително най-малко една година преди образуване на производството.
б) в случай на задължения за издръжка между съпрузи или бивши съпрузи, съдилищата на държавата-членка, на чиятo територия се е намирало последното обичайно местоживеене на съпрузите, при условие че въпросното обичайно местоживеене все още е било налице най-малко една година преди образуване на производството.
Изменение 29
Член 7, параграф 1
1.  В случаите, когато в съдилища на различни държави-членки са заведени съдебни дела относно едно и също задължение за издръжка между едни и същи страни, с едно и също основание, всеки съд, различен от съда, който е сезиран пръв, временно прекратява по собствена инициатива разглеждането на делото, докато се установи компетентността на първия сезиран съд.
1.  В случаи на висящи и свързани дела и в случай на временни, включително предохранителни, мерки, се прилагат разпоредбите на членове 27, 28, 30 и 31 на Регламент (EО) № 44/2001.
Изменение 30
Член 7, параграф 2
2.  При установяване на компетентността на първия сезиран съд, всеки съд, различен от първия сезиран съд, се отказва от компетентност в полза на този съд.
заличава се
Изменение 31
Член 8
Член 8
заличава се
Свързани дела
1.  В случай на свързани дела, висящи на производство пред съдилищата на различни държави-членки, всеки друг съд, различен от първия сезиран съд, може временно да спре производството.
2.  В случай на висящи дела на първа инстанция всеки друг съд, различен от първия сезиран съд, може също, по искане на една от страните, да се откаже от компетентност, ако първият сезиран съд е компетентен да разглежда въпросните дела и прилаганото от този съд право позволява тяхното обединяване.
3.  По смисъла на настоящия член, делата се считат за свързани, когато между тях е налице толкова тясна връзка, че е целесъобразно да бъдат разгледани и решени заедно с оглед избягване на риска от противоречиви решения вследствие на воденето на отделни производства.
Изменение 32
Член 9
Член 9
заличава се
Сезиране на съд
По смисъла на настоящата глава, определен съд се счита за сезиран:
а) в момента на депозиране в съда на документа за образуване на производство или равностоен документ, при условие че ищецът не е пропуснал впоследствие да извърши изискващите се от него действия за уведомяване на ответника, или
б) ако документът трябва да бъде връчен преди депозирането му в съда, в момента на получаването му от органа, който е компетентен да извърши връчването, при условие че ищецът не е пропуснал впоследствие да извърши изискващите се от него действия за депозиране на документа в съда.
Изменение 33
Член 10
Член 10
заличава се
Временни, в т.ч. предохранителни, мерки
Молба за прилагане на временни, в т.ч. предохранителни, мерки, предвидени в законодателството на определена държава-членка, може да се подава пред съдилищата на тази държава, дори ако съгласно настоящия регламент компетентни да разглеждат делото по същество са съдилищата на друга държава-членка.
Изменение 34
Член 10, параграф 1 a (нов)
Когато производството за издръжка е образувано по молба за налагане на привременни мерки, разпоредбите на членове 7 и 8 не означават, че правото, приложимо по отношение на молбата за предварително изпълнение задължително ще се прилага спрямо всеки последващ иск за издръжка или за промяна на издръжка, предявен във връзка със самото бракоразводно производство, производство за анулиране на брак или съвместно съжителство или законна раздяла.
Изменение 35
Член 11
Член 11
заличава се
Проверка по отношение на подсъдността
Когато съд на държава-членка е сезиран по дело, което съгласно настоящия регламент не е компетентен да разглежда, той обявява по собствена инициатива своята некомпетентност.
Изменение 36
Член 13
1.  Задълженията за издръжка се уреждат от правото на държавата, на чиято територия се намира обичайното местоживеене на кредитора.
1.  Задълженията за издръжка се уреждат от правото на държавата, на чиято територия се намира обичайното местоживеене на кредитора.
2.  Правото на съда се прилага:
2.  Правото на съда се прилага:
а) ако по силата на определеното в съответствие с параграф 1 право кредиторът не може да получи издръжка от длъжника, или
a) когато то се явява и право на държавата по обичайно местоживеене на кредитора, или
б) по искане на кредитора и това право е правото на държавата по обичайно местоживеене на длъжника.
б) когато кредиторът не може да получи издръжка от длъжника по силата на правото на държавата по обичайно местоживеене на кредитора, или
в) когато то се явява право на държавата по обичайно местоживеене на длъжника, освен ако кредиторът поиска друго и съдът е убеден, че същият е получил независима правна консултация по въпроса,.
3.  Правото, определено в съответствие с предходните параграфи, не се взема под внимание, когато по силата на въпросното право кредиторът не може да получи издръжка и ако от обстоятелствата по случая като цяло е видно, че задължението за издръжка е тясно свързано с друга държава, по-конкретно държавата, чиито граждани са кредиторът и длъжникът; в такъв случай се прилага правото на държавата, с която задължението за издръжка е тясно свързано.
3.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, правото на съда може да се прилага, дори ако не е правото на държавата по обичайно местоживеене на кредитора, когато позволява споровете за издръжка да бъдат справедливо разрешени по по-прост, по-бърз и по-евтин начин и няма данни за "търсене на на по-благосклонния съд (forum shopping)".
4.  Алтернативно, когато правото на държавата по обичайно местоживеене на кредитора или правото на съда не позволява на кредитора да получи издръжка от длъжника, или когато прилагането на това право би било несправедливо или нецелесъобразно, задълженията за издръжка се уреждат от правото на друга държава, с която задължението за издръжка е тясно свързано, по-специално, но не единствено - правото на държавата на обща националност на кредитора и длъжника.
Изменение 37
Член 14, буква a)
а) към момента на сезиране на съда, да определят изрично или по друг недвусмислен начин правото на съда като приложимо право по отношение на задължението за издръжка за целите на производството;
a) към момента на сезиране на съда, да представят писмено споразумение, с което недвусмислено се определя правото на съда;
Изменение 39
Член 14, буква б), подточка (ii a) (нова)
(iia) правото на мястото, където семейното правоотношение или правоотношението със сходни последици е било официално установено .
Изменение 38
Член 14, параграф 1 a (нов)
Параграф 1 важи, при условие че сезираният съд е убеден, че изборът на съд или на право са били свободно договорени след получаване на независима правна консултация.
Изменение 40
Член 15
Член 15
заличава се
Неприлагане на определеното право по искане на длъжника
1.  В случай на задължения за издръжка, различни от задължения по отношение на деца и уязвими пълнолетни лица и такива между съпрузи или бивши съпрузи, длъжникът може да възрази срещу предявен от кредитора иск на основание липса на такова задължение съгласно законодателството на държавата, чиито граждани са длъжникът и кредиторът, или, при отсъствие на обща националност, съгласно законодателството на държавата по обичайно местоживеене на длъжника.
2.  В случай на задължения за издръжка между съпрузи или бивши съпрузи, длъжникът може да възрази срещу предявен от кредитора иск на основание липса на такова задължение съгласно законодателството на държавата, с която бракът е най-тясно свързан.
Изменение 41
Член 17
1.  Приложимото право за задължение за издръжка определя в частност:
1.  Приложимото право за задължение за издръжка определя в частност:
a) дали, в каква степен и от кого кредиторът може да иска издръжка;
a) дали, за какъв срок, в какъв размер и от кого кредиторът може да иска издръжка;
б) степента, до която кредиторът може да иска плащане на издръжка със задна дата;
б) за какъв срок и в какъв размер кредиторът може да иска плащане на издръжка със задна дата;
в) изчислението и индексацията на задължението за издръжка;
в) изчислението и индексацията на задължението за издръжка;
г) давностните срокове и сроковете за образуване на производство;
г) давностните срокове и сроковете за образуване на производство;
д) правото на публичен орган, който е предоставял издръжка на кредитора, да му бъде възстановен размерът на тази издръжка и пределът на задължението на длъжника.
д) правото на публичен орган, който е предоставял издръжка на кредитора, да му бъде възстановен размерът на тази издръжка и пределът на задължението на длъжника.
2.  Независимо от разпоредбите на приложимото право, при определяне на размера на издръжката се вземат предвид потребностите на кредитора и средствата на длъжника.
2.  Независимо от разпоредбите на параграф 1, при определяне на размера на издръжката, сезираният съд взема за основа действителните и настоящи потребности на кредитора, и действителните и настоящи средства на длъжника, като взема предвид разумните потребности на длъжника и евентуални други негови задължения за издръжка.
Изменение 42
Член 20
Отказ за прилагане на разпоредба на определеното с настоящия регламент право може да се извършва, само ако прилагането на съответната разпоредба е явно несъвместимо с прилаганите от съда принципи. Въпреки това, отказ от прилагане на разпоредба на определеното с настоящия ргламент право на държава-членка не се извършва на такова основание.
Прилагането на разпоредба на определеното с настоящия регламент право може да бъде отказано, само ако то е явно несъвместимо с обществения ред на съда.
Изменение 43
Член 21
Когато определена държава обхваща няколко териториални единици, всяка от които има свои собствени норми по отношение на задълженията за издръжка, всяка териториална единица се счита за отделна държава за целите на определянето на приложимото право съгласно настоящия регламент.
Държава, в която отделни териториални единици имат свои собствени правни норми по отношение на задълженията за издръжка, не е длъжна да прилага настоящия регламент по отношение на стълкновения, съществуващи единствено между законите на тези териториални единици.
Изменение 44
Член 22
1.  При съдебни производства, документът за образуване на производството или равностоен на него документ се връчва на ответника по един от следните способи:
Връчването на документи се урежда от разпоредбите на Регламент (ЕО )№ XXX/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчването в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.
а) лично връчване, удостоверено с подписана от адресата разписка за връчване, в т.ч. дата на разписката;
б) лично връчване, удостоверено с документ, подписан от компетентното лице, извършило връчването, в който се посочва, че адресатът е получил или е отказал да получи документа без правно основание, както и датата на връчване;
в) връчване по пощата, удостоверено с подписана и върната от адресата разписка за връчване, в т.ч. дата на разписката;
г) връчване чрез електронно средство като факс или електронна поща, удостоверено с подписана и върната от адресата разписка за връчване, в т.ч. дата на разписката.
2.  Ответникът разполага с 30 дни от датата на получаване на връчения съобразно параграф 1 документ за подготовка на своята защита.
3.  В срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент държавите-членки уведомяват Комисията за приложимите способи за връчване. Те съобщават на Комисията за всички промени в тази информация.
Комисията оповестява публично тази информация.
Изменение 45
Член 29
Заявител, който се е ползвал в държавата-членка по произход от пълна или частична правна помощ или от освобождаване от разноски или разходи, има право, в рамките на изпълнителното производство, на правна помощ при най-благоприятни условия или на пълно освобождаване от разноски или разходи, предвидени в законодателството на държавата-членка относно изпълнението.
Заявител, който се е ползвал в държавата-членка по произход от пълна или частична правна помощ или от освобождаване от разноски или разходи, има право, в рамките на изпълнителното производство, на правна помощ в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/8/EО на Съвета от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове1 или на пълно освобождаване от разноски или разходи, предвидени в законодателството на държавата-членка относно изпълнението.
_______________________________
1 OВ L 26, 31.1.2003 г., стр. 41.
Изменения 61 и 46
Член 33
Частичен или пълен отказ за изпълнение или временно спиране на изпълнението на решението на съда в държавата по произход може да се издава по искане на длъжника единствено в следните случаи:
Частичен или пълен отказ за изпълнение или временно спиране на изпълнението на решението на съда в държавата по произход може да се издава по искане на длъжника единствено в следните случаи:
а) длъжникът заяви нови обстоятелства или обстоятелства, които не са били известни на съда в държавата по произход към момента на произнасяне на решението му;
а) когато длъжникът заяви нови важни относими обстоятелства или такива обстоятелства, които не са били известни на съда в държавата по произход към момента на произнасяне на решението му;
б) длъжникът е подал молба за преразглеждане на решението на съда в държавата по произход в съответствие с член 24 и все още няма произнесено ново решение;
б) когато длъжникът е подал молба за преразглеждане на решението на съда в държавата по произход в съответствие с член 24 и все още няма произнесено ново решение;
в) длъжникът вече е погасил дълга си;
в) когато длъжникът вече е погасил дълга си;
г) правото на иск е изцяло или частично погасено поради действието на погасителна или искова давност;
г) когато правото на иск е изцяло или частично погасено поради действието на погасителна или искова давност;
д) решението на съда в държавата по произход е несъвместимо с решение, издадено в държавата-членка по изпълнение на решението или отговаря на необходимите условия за признаването му в държавата-членка по изпълнение на решението.
д) когато решението на съда в държавата по произход е несъвместимо с решение, издадено в държавата-членка по изпълнение на решението или отговаря на необходимите условия за признаването му в държавата-членка по изпълнение на решението.
Изменение 47
Член 34, параграф 2
2.  Разпореждане за ежемесечно пряко плащане може да се издаде, само ако длъжникът е бил уведомен за решението по един от способите, посочени в член 22.
2.  Разпореждане за ежемесечно пряко плащане може да се издаде, само ако длъжникът е бил уведомен за решението в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № XXX/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчването в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.
Изменение 48
Член 35, параграф 1
1.  Кредиторът може да поиска от съда, сезиран да разгледа иска по същество, да издаде разпореждане за налагане на временен запор на банкова сметка, което следва да се адресира до банката в друга държава-членка, в която длъжникът има открита сметка. Молбата и разпореждането за налагане на временен запор на банкова сметка съответстват на стандартния образец, посочен в приложение IV към настоящия регламент.
1.  Кредиторът може да поиска от съда, сезиран да разгледа иска по същество, да издаде разпореждане за налагане на временен запор на банкова сметка в размер на сумата, необходима за изпълнение на задължението за издръжка; разпореждането трябва да се адресира до банката в друга държава-членка, в която длъжникът има открита сметка. Молбата и разпореждането за налагане на временен запор на банкова сметка съответстват на стандартния образец, посочен в приложение IV към настоящия регламент.
Изменение 49
Член 35 a (нов)
Член 35a
Други разпореждания за изпълнение
Сезираният съд може по своя преценка да разпорежда всички други изпълнителни мерки, предвидени в прилаганото от него национално законодателство.
Изменение 50
Член 38, параграф 1
1.  Разпоредбите на глава VI се прилагат, по целесъобразност, за признаването и изпълнението на автентични актове и споразумения между страните, които имат изпълнителна сила. Компетентният орган в държавата-членка, в която автентичен акт или споразумение между страните има изпълнителна сила, издава, по искане на заинтересовано лице, извлечение от акта, като използва стандартния образец в приложение II към настоящия регламент.
1.  Разпоредбите на глава VI се прилагат, по целесъобразност, за признаването и изпълнението на автентични актове и споразумения между страните, които имат изпълнителна сила. Компетентният орган в държавата-членка, в която автентичен акт или споразумение между страните има изпълнителна сила, автоматично издава на страните извлечение от акта, като използва стандартния образец в приложение II към настоящия регламент.
Изменение 51, 52, 53, 54, 55 и 56
Член 44
1.  Централните органи предоставят достъп до информацията, която може да улесни събирането на вземания за издръжка при определените в настоящата глава условия. Тази информация се предоставя с оглед постигане на следните цели:
1.  Централните органи предоставят достъп до информацията, която може да улесни събирането на вземания за издръжка в конкретен случай при определените в настоящата глава условия. Тази информация се предоставя с оглед постигане на следните цели:
а) установяване местонахождението на длъжника;
б) оценка на имуществото на длъжника, по-специално размера и характера на неговите доходи;
в) идентифициране на работодателя на длъжника;
г) идентифициране на банковите сметки, чийто титуляр е длъжника.
a) установяване адреса на длъжника;
б) оценка на имуществото на длъжника, по-специално размера и характера на неговите доходи;
в) идентифициране на работодателя на длъжника;
г) идентифициране на банковите сметки, чийто титуляр е длъжника.
1a.  Съгласно принципа на пропорционалност във всеки отделен случай следва да се определя кои лични данни да се обработват в рамките на наличната информация и обработка следва да се разрешава само при необходимост, за да се улесни изпълнението на задължения за издръжка.
1б. Биометрични данни като пръстови отпечатъци или ДНК данни не се обработват.
1в. Специални категории данни относно расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в партия или синдикален съюз, сексуална ориентация или здравословно състояние се обработват, само ако е абсолютно необходимо и съразмерно на целите в конкретен случай и при условията на спазване на специфични предпазни мерки.
2.  Информацията, посочена в параграф 1, съдържа най-малко данните, с които разполага администрацията и компетентните власти на държавите-членки в следните сфери:
а) данъчно облагане,
б) социално осигуряване, включително социално-осигурителните вноски от работодателите на наетите лица,
в) регистри на населението,
г) имотни регистри,
д) регистрация на превозни средства,
е) централни банки.
2.  Информацията, посочена в параграф 1, съдържа най-малко данните, с които разполага администрацията и компетентните власти на държавите-членки в следните сфери:
а) данъчно облагане,
б) социално осигуряване, включително социално-осигурителните вноски от работодателите на наетите лица,
в) регистри на населението,
г) имотни регистри,
д) регистрация на превозни средства,
е) централни банки.
2a.  Исканията за информация, различна от изброената в параграф 2, следва да са съразмерни и необходими за постигане на изброените в параграф 1 цели.
3.  Достъпът до информацията, посочена в настоящия член не може в никакъв случай да доведе до създаването на нови досиета в държавите-членки.
3.  Достъпът до информацията, посочена в настоящия член не може в никакъв случай да доведе до създаването на нови досиета в държавите-членки.
Изменение 57
Член 46, параграф 3
3.  Съдът не съхранява информация, предоставена в съответствие с настоящия регламент, за срок, по-дълъг от необходимия за улесняване на събирането на вземания за издръжка. Този срок не надвишава една година.
3.  Съдът не съхранява информация, предоставена в съответствие с настоящия регламент, за срок, по-дълъг от необходимия за улесняване на събирането на вземания за издръжка.
Изменение 58
Член 48, параграф 3 a (нов)
3a.  Настоящият регламент е в съответствие с разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и изисква държавите-членки да защитават правата и свободите на физическите лица по отношение на обработването на лични данни, и по-конкретно на правото им на неприкосновеност на личния живот, с оглед гарантиране на свободното движение на лични данни в Общността.
Изменение 59
Член 50
Всички изменения на приложенията към настоящия регламент се приемат в съответствие с консултативната процедура, предвидена в член 51, параграф 2.
Всички изменения на приложенията към настоящия регламент се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 51, параграф 2.
Изменение 60
Член 51
1.  Комисията се подпомага от комитет, състоящ се от представители на държавите-членки и председателстван от представителите на Комисията.
1.  Комисията се подпомага от комитета, предвиден в член 75 от Регламент (ЕО) № 44/2001.
2.  Когато се извършва позоваване на настоящия параграф, се прилага процедурата по консултиране, предвидена в член 3 от Решение 1999/468/ЕО, в съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 3 от същото решение.
2.  При позоваване на настоящия параграф, се прилагат разпоредбите на членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Десета годишнина от Отавската конвенция
PDF 294kWORD 70k
Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно десетата годишнина от Отавската конвенция за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване от 1997 г.
P6_TA(2007)0621B6-0518/2007

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно мините, и по-специално резолюцията си от 7 юли 2005 г. за свят без мини(1),

–   като взе предвид Отавската конвенция за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване от 1997 г.,

–   като взе предвид Плана за действие от Найроби, приет през декември 2004 г.,

–   като взе предвид Осмата среща на държавите-страни по Отавската конвенция, проведена в Йордания през ноември 2007 г., Деветата среща на държавите-страни по конвенцията, която ще бъде проведена през 2008 г. и Втората конференция за преразглеждане, която ще бъде проведена през 2009 г.,

–   като взе предвид международна кампания за забрана на мините (МКЗМ), която се провежда в повече от 70 страни по света,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1724/2001 на Европейския парламент и на Съвета(2) и Регламент (ЕО) № 1725/2001 на Съвета(3),

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

A.   като има предвид, че към ноември 2007 г., 156 държави бяха страни по Отавската конвенция;

Б.   като има предвид, че редица национални парламенти и Европейският парламент предприеха инициативи за насърчаване на по-нататъшното развитие на дейности за контрол и забрана на мините;

В.   като има предвид, че малко държави все още произвеждат противопехотни мини (ППМ), а търговията с тях е на практика спряла; като има предвид, че около 41,8 милиона ППМ са унищожени от държавите-страни по Отавската конвенция от 1999 г. насам;

Г.   като има предвид, че между 1999 и 2004 г. са били обезвредени 4 милиона ППМ и 1 милион противотанкови мини (ПТМ) и над 2 000 км² (равни на територията на Люксембург) минирана площ е била прочистена от мини;

Д.   като има предвид, че въпреки това, според оценки над 200 000 км² в света (равни на територията на Сенегал) са засегнати от поставени мини и неексплоадирали артилерийски снаряди;

Е.   като има предвид, че повече от 90 държави са все още обременени с мини и неексплоадирали артилерийски снаряди;

Ж.   като има предвид, че броят на декларираните жертви е намалял от 11 700 (2002 г.) на 5 751 (2006 г.);

З.   като има предвид, че въпреки това оценките за броя на недекларираните жертви на мини и неексплоадирали артилерийски снаряди възлизат на 15 000 до 20 000 годишно;

И.   като има предвид, че за първи път броят на унищожените и прочистени мини е по-голям от този на заложените;

Й.   като има предвид, че използването на противопехотни мини от страна на правителства продължава да намалява, като единствено Мианмар/Бирма и Русия продължават да залагат нови мини, както и че въоръжени неправителствени формирования са намалили използването на ППМ или импровизирани взривни устройства, въпреки че те все още са в употреба най-малко в осем страни;

К.   като има предвид, че към декември 2007 г. 35 въоръжени неправителствени формирования се ангажираха с пълна забрана на противопехотните мини чрез Акта за обвързаност към Женевския призив за пълна забрана на противопехотните мини и за сътрудничество при действия в областта на мините;

Л.   като има предвид, че според оценките 78 страни все още разполагат на склад с 250 милиона мини и че 13 държави, които не са страни по Отавската конвенция, все още произвеждат или са си запазили правото да произвеждат противопехотни мини;

М.   като има предвид, че складовите запаси от ППМ трябва да бъдат унищожени възможно най-скоро и не по-късно от изтичането на четиригодишния срок, предвиден от Отавската конвенция;

Н.   като има предвид, че девет държави-страни по Отавската конвенция все още трябва да унищожат своите складови запаси, в рамките на четиригодишния срок от присъединяването си към Конвенцията;

О.   като има предвид, че трябва да се окаже допълнителна подкрепа на държавите-страни по Отавската конвенция с цел максимален брой държави-страни по конвенцията да бъдат насърчени да изпълнят задълженията си за обезвреждане на всички мини в рамките на 10 години от присъединяването към конвенцията;

П.   като има предвид, че от началото на 90-те години до сега международната общност е заделила над 3,4 милиарда долара на САЩ за програми за обезвреждане на мини (прочистване на мини и помощ за жертвите), а Европейският съюз е изразходвал близо 335 милиона евро;

Р.   като има предвид, че независимо от това разходите за такива програми в световен мащаб са спаднали до 250 милиона евро през 2005 г., и въпреки тяхното нарастване на 316 милиона евро през 2006 г., процесът е прекалено бавен;

С.   като има предвид, че Европейският съюз пое ангажимент да играе дългосрочно водеща роля и да финансира обезвреждането на мини с цел Конвенцията да бъде всестранно приета и прилагана;

Т.   като има предвид, че през 2007 г. Комисията задели общата сума от 33 милиона евро за обезвреждане на мини в десет страни (Беларус, Босна и Херцеговина, Камбоджа, Кипър, Етиопия, Гвинея-Бисау, Йордания, Ливан, Сенегал и Судан);

У.   като има предвид, че Стратегическият документ 2005 - 2007 г. подчертава ползата от наличието на специален бюджетен ред за противопехотните мини (ППМ) с цел да се осигури капацитет за "реакция при остри и непредвидени нужди", "за укрепване и засилване на ефикасността и ефективността на обезвреждането на мини, предприето в рамките на дългосрочни хуманитарни и социално-икономически програми за развитие", в случаите когато "НСП (националните стратегически програми), НИП (националните индикативни програми) или съответните инструменти юридически не могат на подкрепят дейности във връзка с ППМ или в случаи с политическа чувствителност или интерес за ЕС", както и за подкрепа на неправителствени организации;

Ф.   като има предвид, че въпреки това бюджетният ред на Комисията за ППМ бе отменен от инструмента за стабилност в края на 2006 г. и стратегията и програмата на ЕС за действие в областта на мините изтича в края на 2007 г., като програмирането ще се извършва почти изцяло от делегациите на ЕО въз основа на изготвени от Комисията насоки и чрез интегрирането на действията в областта на мините в стратегическите документи за отделни държави и региони; като има предвид освен това, че партньорите на ЕО, засегнати от мини, ще бъдат тези, които решават какво значение да се отдаде на обезвреждането на мини в общата подредба на техните приоритети за помощ, когато отправят искания за финансова помощ към Комисията;

Х.   като има предвид, че независимо от заявленията на Комисията, че твърдо поддържа ангажимента си в подкрепа на Отавската конвенция, може и вече бе изразена загриженост относно размера на финансиране на действията на ЕО в областта на мините в бъдеще;

Ц.   като има предвид, че помощите за жертвите на мини и тяхното социално-икономическо включване, трябва да бъдат подобрени в съответствие с призива, формулиран в член 6 от Отавската конвенция; като има предвид, че броят на оцелелите в света се оценява на 450 000 - 500 000 и че броят на хората, които са оцелели след инцидент с мина или неексплоадирали артилерийски снаряди и се нуждаят от грижи и рехабилитация, нараства; като има предвид, че три четвърти от установените жертви са били цивилни, а 34 % от цивилните жертви - деца;

Ч.   като има предвид, че е необходимо укрепване на международното хуманитарно право, в неговото прилагане по отношение на мини, различни от противопехотните мини чрез Конвенцията за някои конвенционални оръжия (ККО) и като отчита, че противотанковите мини, оборудвани с чувствителни детонатори и устройства за обезвреждане, които могат да бъдат задействани от неволно човешко действие, вече са забранени от Отавската конвенция, тъй като представляват смъртоносна заплаха за уязвими общности и екипите за предоставяне на хуманитарна помощ, както и за персонала по обезвреждането на мини;

Ш.   като има предвид, че за 29 държави остава малко време да спазят зададените от договора срокове за прочистване от мини през 2009 или 2010 г., и като има предвид, по-специално, че една държава-членка на ЕС все още дори не е започнала операции по прочистване, въпреки договорното задължение да приключи всички такива операции до 2009 г., а една друга държава-членка започна операциите по прочистване от мини едва през октомври 2007 г.;

Z.  Щ. като има предвид, че финансирането на помощта за оцелелите съставлява само 1 % от общото финансиране на действията във връзка с мините и че напредъкът по отношение на отговаряне на потребностите на оцелелите и зачитане на техните права следва да се счита за недостатъчен; като има предвид, че поне 13 държави имат спешна нужда от нови или допълнителни образователни програми за риска от мините;

1.  Настоятелно призовава всички държави да подпишат и ратифицират Отавската конвенция с цел универсализиране на конвенцията и постигане на общата цел за свят без мини;

2.  Подчертава, по-специално, значението на присъединяването към Отавската конвенция на САЩ, Русия, Китай, Пакистан и Индия;

3.  Насърчава двете държави-членки на ЕС, които все още не са се присъединили към конвенцията или не са завършили ратификационната процедура, да го сторят преди провеждането на следващата конференция за преразглеждане на Отавската конвенция през 2009 г.;

4.  Настоятелно призовава всички въоръжени неправителствени формирования да демонстрират уважение по отношение на хуманитарните норми, установени с Отавската конвенция, като спрат производството и употребата на противопехотни мини и да подпишат Женевския призив "Акт на обвързаност";

5.  Призовава Съвета, държавите-членки на ЕС и страните-кандидатки да започнат незабавно подготовката на конференцията за преразглеждане на Отавската конвенция през 2009 г. и в този контекст да предложат планирани съвместни действия;

6.  Призовава държавите-страни по конвенцията цялостно и бързо да изпълнят всички свои задължения по Отавската конвенция;

7.  Насърчава всички държави-членки, страни-кандидатки и държавите-страни по Отавската конвенция да обърнат особено внимание на възможното въздействие на широко приетото становище на Международния комитет на Червения кръст, че всяка мина, която се детонира от присъствието, близостта или контакта с човек, е противопехотна мина, забранена от конвенцията; по-специално отбелязва, че това би означавало, че детониращи шнурове, чувствителни предпазители, устройства за обезвреждане и подобни детонатори ще са забранени за държави-страни по конвенцията;

8.  Изисква от държавите-членки и страните-кандидатки да предприемат незабавни мерки за гарантиране, че противотанкови мини, които се детонират от присъствието, близостта или контакта с човек, са унищожени в съответствие с разпоредбите на Отавската конвенция;

9.  Призовава Комисията да запази изцяло своята решителност и постоянство в усилията да подпомага финансово, чрез всички налични инструменти, общностите и лицата, засегнати от противопехотни мини, включително тези, които се намират на територии под контрола или влиянието на въоръжени неправителствени формирования и призовава Комисията да изясни пред Парламента в началото на 2008 г. своите действия в този контекст;

10.  Призовава Комисията да възстанови специалния бюджет за противопехотни мини за финансирането на действия, свързани с мините, оказване на съдействие на жертвите и унищожаване на складираните количества, изисквани от държавите-страни по конвенцията, които не могат да се финансират чрез новите инструменти за финансиране; настоятелно призовава Комисията да гарантира наличието на достатъчно средства след 2007 г.;

11.  Призовава Комисията да запази достатъчно щатни длъжности, за да гарантира ефективно прилагане на нейната политика относно забраната на противопехотни мини, включително да гарантира, че действия във връзка с мините са изрично включени в стратегически документи по държави-страни по конвенцията, засегнати от мини, и в националните индикативни програми и да следи действията във връзка с мините посредством различни инструменти за финансиране;

12.  Призовава държавите-страни по конвенцията, по-специално държавите-членки на ЕС и страните-кандидатки, да гарантират, че тяхното финансиране за изчистване от мини допринася за развитието на национален капацитет за изчистване от мини, за да се гарантира, че действията по изчистване от мини продължават до изчистването на всички зони, за което е известно, че съдържат или се подозира, че съдържат противопехотни мини;

13.  Настоятелно призовава Съвета и Комисията да продължат да подкрепят усилията за ангажиране на въоръжени неправителствени формирования със забраната за противопехотни мини, което не включва подкрепа или признаване на легитимността на въоръжени неправителствени формирования или на техните действия;

14.  Призовава държавите, засегнати от мини, и международните донори да дадат по-голям приоритет на физическото и икономическо възстановяване на оцелелите, тъй като техните нужди не са посрещнати в достатъчна степен;

15.  Призовава своите компетентни комисии да наблюдават отблизо и да участват в срещи на ККО, да докладват за инициативи на държавите-членки относно противопехотните мини и да докладват относно други международни мерки, засягащи такива оръжия;

16.  Припомня, че всяка държава-страна по Отавската конвенция се задължава никога, при никакви обстоятелства и по никакъв начин да не подпомага, насърчава или скланя някого да участва в дейност, забранена на държава-страна по конвенцията;

17.  Призовава държавите-страни по конвенцията да гарантират, че не позволяват на финансови институции, които извършват дейност на тяхна територия и/или са подчинени на тяхното законодателство, да инвестират в дружества, участващи в производството, складирането или трансфера на противопехотни мини;

18.  Призовава ЕС, държавите-членки и страните-кандидатки да наложат забрана за оказване на всякакъв вид пряка или непряка финансова подкрепа от страна на частни или публични финансови институции, които извършват дейност на тяхна територия и/или са подчинени на тяхното законодателство, на дружества, участващи в производството, складирането или трансфера на противопехотни мини; счита, че тази забрана следва да бъде включена в законодателството на ЕС и в националното законодателство;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, Съвета, правителствата и парламентите на държавите-членки и страните-кандидатки, на Генералния секретар на ООН, на Генералния секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Международния комитет на Червения кръст, на Международната кампания за забрана на мините, на Женевския призив, на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС, на правителствата на Съединените американски щати, Руската федерация, Китайската народна република, Пакистан и Индия, както и на номинирания председател на Деветата среща на държавите-страни по Отавската конвенция и на Втората конференция за преразглеждане.

(1) ОВ С 157 Е, 6.7.2006 г., стр. 473.
(2) ОВ L 234, 1.9.2001 г., стр. 1.
(3) ОВ L 234, 1.9.2001 г., стр. 6.


Среща на високо равнище ЕС - Китай - Диалог за правата на човека ЕС - Китай
PDF 296kWORD 69k
Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. за ЕС-Китай
P6_TA(2007)0622RC-B6-0543/2007

Европейският парламент,

–   като взе предвид Съвместното изявление от Десетата среща на високо равнище, ЕС-Китай, проведена в Пекин на 28 ноември 2007 г.,

–   като взе предвид публичното изслушване, проведено на 26 ноември 2007 г. от подкомисията по правата на човека на Европейския парламент, относно "Правата на човека в Китай преди олимпийските игри",

–   като взе предвид кръговете от преговори в рамките на диалога между ЕС и Китай за правата на човека, проведени на 17 октомври 2007 г. в Пекин и на 15 и 16 май 2007 г. в Берлин,

–   като взе предвид своята резолюция от 6 септември 2007 г. относно функционирането на диалога за правата на човека и консултациите с трети държави относно правата на човека(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2007 г. относно диалога между китайското правителство и пратениците на Далай Лама(2),

–   като взе предвид резолюцията си от 7 септември 2006 г. относно отношенията между ЕС и Китай(3), както и предходните си резолюции относно Китай,

–   като взе предвид насоките на Европейския съюз относно диалога за правата на човека, приети на 13 декември 2001 г., както и оценката на изпълнението на тези насоки, приета на 9 декември 2004 г.,

–   като взе предвид своите предишни ежегодни резолюции относно правата на човека в света,

–   като взе предвид преустановяването на огъня в името на Олимпийските игри, прието от Общото събрание на ООН на 31 октомври 2007 г. (A/RES/62/4), което приканва държавите-членки на ООН да спазват и насърчават мира по време на Олимпийските игри,

–   като взе предвид шестдесетата годишнина на Всеобщата декларация за правата на човека,

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

A.   като има предвид, че след създаването през 1998 г. на механизма за срещи на високо равнище между ЕС и Китай, отношенията между ЕС и Китай са се развили в голяма степен, както политически, така и икономически;

Б.   като има предвид, че всяко решение за поставяне начало на диалог за правата на човека се взема въз основа на определени критерии, приети от Съвета, които вземат под внимание по-специално основните притеснения от страна на ЕС по отношение на положението относно правата на човека на място във въпросната страна, реален ангажимент, поет от властите на съответната държава, по отношение на този диалог, за подобряване на положението с правата на човека на място, както и положителното влияние, което диалогът за правата на човека може да окаже върху положението относно правата на човека;

В.   като има предвид, че Олимпийските игри в Пекин през 2008 г. биха представлявали идеална възможност за съсредоточаване на световното внимание върху положението с правата на човека в Китай;

Г.   като има предвид, че ЕС е основан на и се определя от придържането към принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека, основните права и принципа на правовата държава; като има предвид, че ЕС счита, че придържането към тези принципи представлява необходимото условие за наличието на мир и стабилност във всяко общество;

Д.   като има предвид, че стратегическото партньорство между ЕС и Китай е от важно значение за отношенията между ЕС и Китай, както и че истинското партньорство трябва да се основава на споделени общи ценности;

Е.   като има предвид, че засилването и задълбочаването на отношенията между ЕС и Китай биха могли да спомогнат за развиването на сходни позиции по отношение на действия, насочени към разрешаване на световни проблеми като промяната на климата, сигурността, тероризма и неразпространението на оръжия;

Ж.   като има предвид, че не престават обезпокоителните доклади за политически репресии, особено на журналисти, активисти, защитаващи правата на човека, членове на религиозни и етнически малцинства, твърдения за мъчения, широкоразпространено използване на принудителен труд, честа употреба на смъртно наказание и систематично потъпкване на свободата на вероизповеданието, свободата на словото и на средствата за масова информация, включително интернет, както и строгия контрол, упражняван от китайското правителство над информацията, отнасяща се до тибетските райони на Китай, и над достъпа до тях; като има предвид, че е следователно трудно да се определи точно степента на нарушения на правата на човека;

З.   като има предвид, че ангажираността и влиянието на Китай в света са нараснали значително през последното десетилетие; като има предвид, че доверието, демократичните ценности и отговорността следва да съставляват основата на взаимоотношенията между ЕС и Китай;

Среща на високо равнище между ЕС и Китай

1.  Приветства Съвместното изявление от Десетата среща на високо равнище между ЕС и Китай, по време на която и двете страни отново потвърждават своята ангажираност с развиването на всеобхватно стратегическо партньорство, с цел посрещане световните предизвикателства, както и по-нататъшното развитие на отношенията между ЕС и Китай и по-тясното им сътрудничество, насочено към решаване на широк спектър въпроси;

2.  Изразява съжаление за това, че Съветът и Комисията отново не успяха да повдигнат твърдо въпросите, свързани с правата на човека, по време на срещата на най-високо равнище между ЕС и Китай, с цел да се придаде повече политическа тежест на проблемите с правата на човека, както и за това, че ЕС не се възползва от възможността с приближаването на Олимпийските игри да обърне внимание на сериозните проблеми в Китай с правата на човека;

3.  Призовава Китай и ЕС да гарантират по-балансирано търговско и икономическо партньорство, което следва да доведе до устойчив растеж и социално развитие, особено в областите, свързани с промяната на климата, околната среда и енергетиката;

4.  Счита, че пиратството и фалшифицирането на европейския продукти и търговски марки от страна на китайски предприятия представлява сериозно нарушение на международните търговски правила; настоятелно призовава китайските власти да подобрят значително защитата на правата върху интелектуална собственост (ПИС);

5.  Същевременно призовава за по-висока степен на съгласуваност и последователност между правата на човека, от една страна, и търговията и сигурността, от друга; настоятелно призовава ЕС да гарантира, че подобряването на търговските отношения с Китай е в зависимост от реформите в областта на правата на човека, и призовава Съвета да извърши пълна оценка, в това отношение, на положението относно правата на човека, преди да се финализира ново рамково споразумение за партньорство и сътрудничество (РСПС);

6.  Следователно приветства началото на преговорите по РСПС, което ще включва пълния обхват на двустранните отношения между ЕС и Китай, включително. ефективна и действаща клауза за правата на човека, както и увеличено и засилено сътрудничество по политическите въпроси; отново изтъква своето искане за включване на Европейския парламент във всички бъдещи двустранни отношения между страните, имайки предвид също така, че без формалното одобрение на Парламента не може да има РСПС;

7.  Настоява да не се променя оръжейното ембарго, наложено на Китай от страна на ЕС след събитията на площад Тянанмън, докато не се постигне съществен напредък по въпросите, свързани с правата на човека; припомня на държавите-членки на ЕС, че Кодексът на ЕС за поведение при износ на оръжие включва като критерий зачитането на правата на човека в държавата, в която е крайното предназначение на този износ;

8.  Изразява загриженост относно това, че въпреки многократните твърдения на китайското правителство за намерения за ратифициране на Международния пакт за граждански и политически права на ООН (МПГПП), ратификацията все още не е извършена; настоятелно призовава Китай да ратифицира и да прилага този пакт без допълнително забавяне;

Диалог за правата на човека между ЕС и Китай

9.  Изразява съжаление, че фактите относно правата на човека в Китай остават повод за сериозна загриженост; следователно подчертава необходимостта значително да се усили и подобри диалогът между ЕС и Китай за правата на човека; призовава Съвета да информира Европейския парламент в повече подробности след обсъжданията; счита за важно да се продължи организирането на правния семинар ЕС-Китай относно правата на човека, който предшестваше диалога, с участието на представители на академичната общност и гражданското общество и в тази връзка приветства създаването на Академична мрежа за човешки права между ЕС и Китай съгласно Цел 3 на Европейския инструмент за демокрация и права на човека; призовава Комисията да гарантира, че тази мрежа ще функционира на практика в сътрудничество с Парламента;

10.  Счита, че темите, обсъждани на последователните кръгове от диалога с Китай, като например ратифицирането на МПГПП, реформата на системата за наказателно правораздаване, включително смъртното наказание, и системата на превъзпитание чрез труд, свободата на словото, особено по интернет, свободата на печата, свободата на достъпа до информация, свободата на съвестта, мисълта и религията, положението на малцинствата в Тибет, освобождаването на задържаните след събитията на площад Тянанмън, правата на работниците и други права, трябва да продължават да бъдат повдигани в контекста на диалога, по-специално с оглед прилагането на препоръките от предишните диалози, по които е било постигнато съгласие между двете страни, и от семинарите по правни въпроси; за тази цел призовава Съвета да обмисли удължаване на времетраенето на диалога и да остави повече време за обсъждане на повдигнатите въпроси; освен това призовава Съвета и Комисията да посветят специално внимание на спазването на конвенциите на Международната организация на труда по отношение по-конкретно на независими професионални съюзи и детски труд;

11.  Отбелязва ангажимента на Китай да подкрепя Съвета на ООН за правата на човека при изпълнение на неговата функция за работа по въпроси на правата на човека по заслужаващ доверие, обективен и неселективен начин и призовава за засилено сътрудничество със системата на ООН, както и сътрудничество с механизмите на ООН в областта на човешките права и международните стандарти за човешки права, установени в съответните международни инструменти относно човешките права, включително правата на малцинствата;

12.  Обръща внимание на необходимостта Китай да позволи свободното изразяване и практикуване на религията и на мисълта; подчертава необходимостта, особено в светлината на обсъжданията между китайски официални лица относно определението за "религия" и особено за "законна религия", от всеобхватен закон за религията, който отговаря на международните стандарти и гарантира истинска свобода на религията; изразява неодобрение от противоречието между конституционната свобода на убежденията (залегнала в член 36 от китайската Конституция) и продължаващата намеса на държавата в работите на религиозните общности, по-конкретно по отношение на обучаването, избора, назначаването и политическото индоктриниране на свещенослужителите;

13.  Изразява съжаление, че шестият кръг китайско-тибетски разговори не е довел до резултати; призовава страните да положат всякакви възможни усилия да продължат диалога и призовава правителството на Китай да се включи в преговори по същество, като взема съответно под внимание исканията на Далай Лама за автономия за Тибет; призовава Китай да се въздържа от оказване на натиск върху държави, които имат приятелски отношения с Далай Лама;

14.  Отново изразява загрижеността си относно сведенията за продължаващи нарушения на правата на човека в Тибет и в другите провинции, обитавани от тибетци, включително изтезания, произволни арести и задържания, погазване на свободата на религия, произволно ограничаване на свободата на движение и изправителна дейност чрез трудови лагери; изразява неодобрение от интензифицирането на кампанията за така нареченото "патриотично образование" от октомври 2005 г. в мъжките и женски манастири на Тибет, която принуждава тибетците да подписват декларации, заклеймяващи Далай Лама като опасен сепаратист; призовава Китай да позволи на независими организации достъп до Gedhun Choekyi Nyima, Панчен Лама на Тибет и до неговите родители, както се изисква от Комитета на ООН за правата на детето;

15.  Призовава Китай като член на Съвета на ООН за правата на човека да изпълни препоръките на специалния докладчик на ООН за изтезанията и да отправи постоянна покана към експертите на ООН за посещения в Китай;

16.  Изразява мнението, че загрижеността за правата на човека следва да получи много повече внимание при подготовката за Олимпийските игри в Пекин; подчертава необходимостта от зачитане на универсалните фундаментални етически принципи и насърчаване на мира в света при зачитане на човешкото достойнство, както е записано в членове 1 и 2 на Олимпийската харта;

17.  Изисква от Международния олимпийски комитет да публикува собствена оценка на спазването от страна на Китай на ангажиментите, поети през 2001 г. преди игрите да бъдат възложени на Пекин; подчертава отговорността на ЕС за вземане под внимание една подобна оценка и да работи със своята олимпийска мрежа и да създаде основа за отговорно поведение по време на подготовката, провеждането и периода след края на Олимпийските игри;

18.  Изразява силна загриженост от нарастването в последно време на свързани с Олимпийските игри политическите преследвания на защитници на правата на човека, журналисти, адвокати, автори на петиции, активисти на гражданското общество, етнически групи като уйгурите и религиозни лица от всички вероизповедания, особено последователи на Фалун Гонг; призовава китайските органи да освободят тези хора незабавно и да сложат край на подобни нарушения на правата на човека, както и на разрушаването на значителен брой къщи без компенсация, за да се освободи място за инфраструктурата на Олимпийските игри;

19.  Изразява загриженост също така и за следенето и цензурата на информация по Интернет и призовава китайските органи да прекратят блокирането на хиляди интернет сайтове, включително сайтове на европейски медии; призовава китайските органи да освободят писателя Yang Maodong , както и останалите 50 кибер-дисиденти и потребители на Интернет, които са в затвор в Китай;

20.  Призовава Китай да направи конкретни стъпки за даване на свобода на изразяването и да зачита свободата на печата както по отношение на китайски, така и на чужди журналисти; изразява особена загриженост относно липсата на прилагане на новите правила относно международните журналисти, които работят в Китай, и настоятелно призовава китайските органи веднага да престанат да цензурират и блокират - особено с помощта на мултинационални компании - хиляди новинарски и информационни интернет сайтове, разположени в чужбина; призовава за освобождаване на всички журналисти, потребители на интернет и кибер-дисиденти, задържани в Китай заради упражняването на правото си на информация; отново призовава китайските власти да въведат мораториум върху екзекуциите по време на Олимпийските игри през 2008 г. и да оттеглят списъка от 42 забранени категории хора;

21.  Обръща внимание на заключенията на 17 Национален Конгрес на Китайската Комунистическа Партия, проведен в средата на октомври 2007 г., на който възникнаха различни гледни точки и степени на откритост относно прилагането на по-високи международни критерии за правата на човека в Китай;

22.  Настоятелно призовава Китай да прекрати продължаващата си подкрепа за режима в Мианмар и ситуацията в Дарфур;

o
o   o

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството на Китайската Народна Република, Китайския национален народен конгрес, генералния секретар на ООН и на Изпълнителното бюро на Международния олимпийски комитет.

(1) Приети текстове, P6_TA(2007)0381.
(2) Приети текстове, P6_TA(2007)0055.
(3) ОВ С 305 Е, 14.12.2006 г., стр. 219.


Борбата срещу засилването на екстремизма в Европа
PDF 278kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно борбата срещу засилването на екстремизма в Европа
P6_TA(2007)0623RC-B6-0512/2007

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно расизма, ксенофобията и екстремизма, по-специално резолюцията от 20 февруари 1997 г., "относно расизма, ксенофобията и крайнодесните сили"(1), резолюцията от 15 юни 2006 г. относно изострянето на насилието, основано на расистки и хомофобски подбуди в Европа(2), както и своята позиция от 29 ноември 2007 г. относно предложението за рамково решение на Съвета относно борбата срещу някои форми и изразяване на расизъм и ксенофобия с наказателноправни средства(3),

–   като взе предвид резолюцията си от 27 януари 2005 г. относно Холокоста, антисемитизма и расизма(4),

–   като взе предвид членове 6, 7 и 29 от Договора за ЕС и член 13 от Договора за ЕО, с които ЕС и неговите държави-членки се задължават да подкрепят правата на човека и основните свободи и които предвиждат средства за борба против расизма, ксенофобията и дискриминацията, Харта на основните права на Европейския съюз (Хартата на основните права), както и Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция за основните права на Европейския съюз(5) (Агенция за основните права),

–   като взе предвид международните актове за правата на човека, които забраняват дискриминацията, основана на расов и етнически произход и по-специално Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), подписани от всички държави-членки на ЕС и от голям брой трети държави,

–   като взе предвид действията на Европейския съюз за борба с расизма, ксенофобията, антисемитизма и хомофобията, и по-специално двете антидискриминационни директиви (Директива 2000/43/ЕО относно на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход(6), и Директива 2000/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетоста и професиите(7), както и горепосоченото рамково решение относно борбата с расизма и ксенофобията,

–   като взе предвид Резолюция 1344 от 29 септември 2003 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа "относно заплахата, която екстремистките партии и движения в Европа представляват за демокрацията",

–   като взе предвид Доклада относно расизма и ксенофобията в държавите-членки на ЕС, публикуван през 2007 г. от Агенцията за основните права,

–   като взе предвид Доклада на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), озаглавен "Предизвикателства и реакции на породените от омраза инциденти в района на ОССЕ" от октомври 2006 г.,

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.   като изразява сериозна загриженост от възраждането в Европа на екстремистки движения, паравоенни групировки и партии, някои от които дори имат и управленски отговорности, които основават своята идеология, политически език, практика и поведение на дискриминацията, включително расизма, липсата на толерантност, подбуждането към религиозна омраза, изключването, ксенофобията, антисемитизма, антиромските настроения, хомофобията, омразата към жените и ултранационализма и като има предвид, че няколко европейски страни напоследък преживяха прояви на омраза, насилие и убийства;

Б.   като изразява сериозна загриженост от набирането на ислямски фундаменталисти и от ожесточената пропагандна кампания с терористични актове в Европейския съюз, които се основават на омраза към европейските ценности и на антисемитизъм;

В.   като има предвид, че тези екстремистки идеологии са несъвместими с принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека, основните права и принципа на правовата държава, както е установено в член 6 от Договора за ЕС, които отразяват ценностите на многообразието и равнопоставеността, на които се основава Европейският съюз;

Г.   като има предвид, че нито една държава-членка не е имунизирана срещу заплахите за демокрацията, произтичащи от самата същност на екстремизма, и като има предвид, че, следователно, борбата срещу разпространението на ксенофобски настроения и екстремистки политически движения е европейско предизвикателство, което изисква общ и съгласуван подход;

Д.   като има предвид, че някои политически партии и движения, включително такива, които понастоящем са управляващи в някои държави или са представени на местно, национално или европейско равнище, преднамерено са поставили нетолерантността и/или насилието, основано на расова принадлежност, етнически произход, националност, религия и сексуална ориентация в центъра на своите програми;

Е.   като има предвид, че неонацистките, паравоенни и други екстремистки течения насочват насилствените си актове срещу широк кръг уязвими групи от населението, включително мигранти, роми, хомосексуалисти, активисти на антирасистки организации и бездомни;

Ж.   като има предвид, че съществуването на публични, лесно достъпни интернет страници, които подбуждат към омраза, предизвиква сериозна загриженост относно начините за противодействие на този проблем, без да се нарушава свободата на словото;

1.  Остро осъжда всички нападения на расистка основа и по подбуди, свързани с омраза, и призовава всички власти да направят всичко възможно в кръга на техните правомощия, за да накажат отговорните за тези деяния лица; изразява солидарността си с всички жертви на такива нападения и техните семейства;

2.  Посочва, че борбата с екстремизма не трябва да има отрицателни последствия за постоянното задължение за спазване на основните права и основните правни принципи, в това число свободата на словото и свободата на сдружаване, както е установено в член 6 на Договора за ЕС;

3.  Изразява съжаление от факта, че някои основни партии считат за уместно да гласуват доверие и да признават екстремистки партии, като сключват с тях коалиционни споразумения, а с това жертват своя морал, с оглед извличането на краткосрочни политически ползи и изгоди;

4.  Отбелязва, че все повече екстремистки организации, които често съдържат неофашистки елементи, могат да засилят страховете в обществото, което може да доведе до прояви на расизъм в редица области, в това число заетостта, жилищното настаняване, образованието, здравеопазването, полицията, достъпа до стоки, услуги и средствата за масово осведомяване;

5.  Настоятелно призовава Комисията и Съвета да потърсят подходящи политически и правни решения на въпроса, по-специално на етапа на превантивните мерки, във връзка с образованието на младите хора и информирането на обществеността, обучението по проблемите на тоталитаризма, популяризирането на принципите на правата на човека и основните свободи, с цел съхраняване на паметта за историята на Европа; призовава държавите-членки да разработват образователни политики по въпросите на демократичното гражданство, въз основата на правата и отговорностите на гражданите;

6.  Настоятелно призовава Комисията да следи за пълното прилагане на съществуващото законодателство, насочено към забрана на подстрекателството към политическо и религиозно насилие, расизъм и ксенофобия; призовава държавите-членки да следят за строгото прилагане и непрекъснатото подобряване на законите за борбата с расизма, информационните кампании и кампаниите за повишаване на съзнанието в средствата за масово осведомяване и в образователните институции;

7.  Настоятелно приканва всички демократични политически сили, независимо от тяхната идеология, да отказват всякаква подкрепа, явна или косвена, на всички екстремистки партии от расистки или ксенофобски тип, и следователно, всякаква връзка с техни избрани представители;

8.  Предупреждава във връзка с изборите за Европейски парламент през 2009 г. за опасността екстремистки партии да си осигурят представителство в Европейския парламент и призовава политическите групи да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че една демократична институция няма да бъде използвана като платформа за финансиране и разпространение на антидемократични послания;

9.  Призовава институциите на ЕС да дадат ясен мандат на Агенцията за основните права да изследва структурите на екстремистки групировки, с оглед извършване на оценка на това, дали някои от тях координират действията си в рамките на техните организации на територията на целия Европейски съюз или на регионално ниво;

10.  Отново изразява своята увереност, че обществените личности ще се въздържат от изявления, които насърчават или подстрекават към омраза или заклеймяване на групи от хора въз основа на тяхната раса, етнически произход, религия, увреждания, сексуална ориентация или националност; смята, че ако обществените личности подстрекават към омраза, това трябва да се счита за утежняващо обстоятелство, поради факта, че те се ползват с широка обществена известност; осъжда по-специално обезпокояващо широкото разпространение на антисемитизма;

11.  Призовава средствата за масово осведомяване да информират обществеността за опасностите от изказванията, подтикващи към омраза, както и да съдействат за популяризиране на принципите и ценностите на демокрацията, равенството и толерантността;

12.  Призовава всички държави-членки да предвидят най-малко възможността, след произнасяне на съдебно решение, за спиране на публичното финансиране за политически партии, които не осъждат насилието и тероризма и не зачитат правата на човека и основните свободи, демокрацията и принципите на правовата държава, залегнали в Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права, като същевременно призовава онези от тях, които вече имат тази възможност, да я приложат незабавно; също така призовава Комисията да гарантира, че финансирането на ЕС не се предоставя на средства за масово осведомяване, които се използват като платформа за широко популяризиране на расистки, ксенофобски и хомофобски идеи;

13.  Призовава Комисията да подкрепи НПО и организации на гражданското общество, които работят за популяризиране на демократичните ценности, човешкото достойнство, солидарността, социалното приобщаване, междукултурния диалог и социалното съзнание за опасностите от радикализма и белязания с насилие екстремизъм, и които се посвещават на борбата с всички форми на дискриминация;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и правителствата на държавите-членки, както и на Съвета на Европа.

(1) ОВ С 85, 17.3.1997 г., стр. 150.
(2) ОВ С 300 Е, 9.12.2006 г., стр. 491.
(3) Приети текстове, P6_TA(2007)0552.
(4) ОВ С 253 Е, 13.10.2005 г., стр. 37.
(5) ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.
(6) ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
(7) ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.


Черна гора
PDF 313kWORD 79k
Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно сключването на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Черна гора, от друга страна
P6_TA(2007)0624B6-0494/2007

Европейският парламент,

–   като взе предвид решението на Съвета от 3 октомври 2005 г. за започване на преговори със Сърбия и Черна гора с оглед сключване на Споразумение за стабилизиране и асоцииране (ССА),

–   като взе предвид приетите от Съвета на 24 юли 2006 г., в резултат на обявяването на независимост от черногорския парламент, нови конкретни насоки за воденето на преговори с Черна гора,

–   като взе предвид приключването на преговорите за ССА на 1 декември 2006 г. и подписването на споразумението на 15 март 2007 г.,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета относно подписването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки и Република Черна гора от името на Европейската общност (COM(2007)0350),

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Черна гора от друга страна (COM(2007)0350),

–   като взе предвид подписването на 18 септември 2007 г. на споразумения между ЕС и Черна гора за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване и за реадмисия(1),

–   като взе предвид доклада от 2007 г. за напредъка на Черна гора, представен от Комисията (SEC(2007)1434),

–   като взе предвид предварителния документ за многогодишно финансово планиране за Черна гора в рамките на новия Инструмент за предприсъединителна помощ (2007-2009 г.),

–   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.   като има предвид, че Черна гора е една от страните, подписали Договора за създаване на енергийна общност;

Б.   като има предвид, че на 23 октомври 2006 г. Черна гора потвърди ратификацията на Римския статут на Международния наказателен съд;

В.   като има предвид, че бъдещето на Черна гора е в Европейския съюз;

Г.   като има предвид, че Черна гора е подписала споразумението за Централноевропейска асоциация за свободна търговия (ЦЕФТА); като има предвид, че присъединяването на Черна гора към СТО може да приключи през 2008 г.;

Д.   като има предвид, че на срещата си в Солун на 19 и 20 юни 2003 г. Европейският съвет призна, че бъдещето на Черна гора е в Европейския съюз и, че това беше потвърдено многократно от Съвета и от Парламента;

Е.   като има предвид че ССА въвежда договорни отношения между Европейските общности и Черна гора в жизненоважни области на институционалния, социалния и икономическия живот на тази страна;

Ж.   като има предвид, че измерението на околната среда е важно за икономическия и социален живот на Черна гора, обстоятелство, признато от нейната Конституция, която обявява Черна гора за екологична държава, и като има предвид, че трябва да се подчертае необходимостта, такива заявления и намерения да бъдат придружени от конкретни мерки и ефикасни структури;

З.   като има предвид съществената роля, която се полага на независимата, свободна от корупция, компетентна и отговорна съдебна система в живота на една демократична страна;

И.   като има предвид, че е необходимо общностната помощ, отпусната на Черна гора да бъде съобразена с договорните задължения, произтичащи от ССА;

Й.   като има предвид, че след постигането на споразумение между правителствената коалиция и важни части от опозицията, Парламентът на Черна гора прие на 19 октомври 2007 г. с необходимото мнозинство от две трети нова Конституция на Черна гора;

К.   като има предвид, че през 2007 г. черногорската икономика отбелязва силен растеж (почти 8 %) и нарастващ обем на преките чуждестранни инвестиции (707 000 000евро), като има предвид, че понастоящем процентът на безработица е нисък и за първи път е спаднал под 12 %; като има предвид, че въпреки това продължават да са налице тревоги по повод на дефицита по текущата сметка на платежния баланс;

Л.   като има предвид, че корупцията продължава да бъде сериозен проблем в Черна гора, и като има предвид, че според Индекса за възприятие на корупцията за 2007 г. на "Transparency International" Черна гора има среден индекс 3,3 (по скала от 0, което означава "държава с висока степен на корупция", до 10, което означава "напълно чиста държава");

1.  Приветства бързото приключване на преговорите за сключване на ССА и неотдавнашното подписване на този важен документ;

2.  Счита, че ССА представлява първа, но важна стъпка на Република Черна гора към присъединяване към Европейския съюз и счита, че споразумението представлява допълнителен пример за положителните промени, които могат да се постигнат в Западните Балкани предвид на перспективата за членство в ЕС, обръща обаче внимание на властите на Черна гора, че перспективата за членство трябва да бъде оценявана реалистично, като се вземат предвид не само въвеждането в националното законодателство на общностните норми и стандарти, но също и действителните административни и съдебни възможности на страната и отделянето на достатъчно средства, като всичко това е от съществено значение за разработването на стабилна законодателна уредба в Черна гора, за ефективното й прилагане и представлява основна предпоставка за демократичното и икономическото развитие на страната;

3.  Предлага Комисията да вземе предвид уникалния опит в областта на свързаните с преход реформи в държавите-членки, присъединили се към ЕС през 21 век, така че да се изградят новите механизми на работа, които могат да бъдат благотворни за Черна гора;

4.  Препоръчва засилването на ролята на парламента на Черна гора като сърцевина на парламентарната демокрация; и отбелязва, че по този начин той следва да служи като контролен орган, например в сектора на обществените финанси;

5.  Призовава парламента на Черна гора, в съответствие с разбирането за собствената си роля, да се включва активно в процеса на сближаване с ЕС; напомня на правителството, че то трябва да въвлича активно черногорския парламент в процеса на формиране на мнения;

6.  Настоятелно призовава правителството и парламента на Черна гора да превърнат в конкретни факти целите, изброени в член 80 на ССА, като въведат законовите и подзаконови разпоредби, необходими за гарантирането на пълната независимост и отговорност на съдебната власт; счита в тази връзка, че новите конституционни разпоредби по отношение на отговорността за назначаване на съдии отслабват правомощията на черногорския парламент за вземане на решение по собствено усмотрение и повишават автономността на съдебния орган за самоуправление; припомня, че наличието на независима, ефикасна и некорумпирана съдебна власт, която да ръководи пълното и необратимо прилагане на принципите на правовата държава, е от съществено значение;

7.  Настоятелно призовава правителството и съдебните органи на Черна гора да окажат цялото необходимо съдействие и сътрудничество на италианските съдебни органи за приключване на разследването на организирана престъпност и контрабанда на цигари, в които са замесени видни черногорски политици, вследствие на което би могло да последва издаването на международна заповед за арест;

8.  Със задоволство отбелязва постоянното сътрудничество на Черна гора с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия и подчертава, че този факт е тясно свързан с напредъка на Черна гора по отношение на членството в ЕС; настоятелно призовава държавните органи на Черна гора да доведат докрай разследването срещу Sreten Glendza, командващ полицейския участък в Ulcinj, и на други петима бивши офицери от полицията, обвинени в извършване на военни престъпления през 1992 г.; приветства подписването на споразумение на 6 декември 2007 г. с Международния наказателен трибунал за предоставяне на техническо сътрудничество, както и на други мерки, предприети от същите органи, с оглед на спазване на крайния срок за приключване на всички дела пред Международния наказателен трибунал за бивша Югославия до 2008 г.;

9.  Приветства задържането през 2007 г. на територията на Черна гора на укриващия се от правосъдието Властимир Джорджевич, обвинен в извършването на военни престъпления, и призовава органите на Черна гора да продължават да сътрудничат със Сърбия и други съседни страни с цел установяване на местонахождението и задържане на останалите заподозрени в извършване на военни престъпления, по-специално на Ратко Младич и Радован Караджич;

10.  Настоятелно призовава държавните органи на Черна гора да приемат и проведат проактивни политики срещу корупцията с оглед подобряване на ефективността на държавната администрация, на борбата срещу организираната престъпност и срещу трафика на хора, оръжия, цигари и наркотици, тъй като те представляват предпоставки за по-нататъшна интеграция в Европейския съюз; припомня значението на създаването на атмосфера на сигурност за гражданите на Черна гора, за туристите и чуждестранните инвеститори и призовава в тази връзка за засилване на ролята на независимите органи за контрол на корупцията;

11.  Приветства подписването на Споразумение за улесняване на издаването на визи и на Споразумение за реадмисия на 18 септември 2007 г. като първа стъпка към установяването на напълно "безвизов" режим и призовава Съвета и Комисията да разработят в тази връзка конкретна "пътна карта" и да приемат мерки, предназначени да повишат възможностите за пътуване на по-голямата част от гражданите, особено младежи и учащи се;

12.  В този контекст приветства откриването в Подгорица на общ център на ЕС за приемане на заявления за визи с цел улесняване на процедурите за издаване на краткосрочни визи и призовава държавите-членки да участват в този проект, за да могат жителите на Черна гора да се възползват напълно от подписаното споразумение;

13.  Призовава властите на Черна гора да използват подписването на споразумението като възможност за провеждане на енергични реформи в области като върховенството на закона, борба с организираната престъпност и с корупцията, засилване на граничния контрол и увеличаване на административния капацитет на Черна гора;

14.  Подчертава значението на член 114 от ССА, който съдържа ангажимент за "развитие на ефективна и подлежаща на отчет публична администрация в Черна гора", и настойчиво призовава правителството да приеме необходимите разпоредби, за да гарантира прозрачно назначаване и кариерно развитие в редовете на публичната администрация, както и да се възползва изцяло, с подкрепата на Комисията, от европейската помощ и инструменти на побратимяване за обществените органи;

15.  Изразява съжаление по повод подписването на споразумение между Съединените щати и Черна гора, според което Черна гора се ангажира да не предава американски служители на Международния наказателен съд , в замяна на което САЩ ще предостави военна помощ на Черна гора (т. нар. споразумение по член 98); припомня, че ЕС се противопоставя на такива споразумения, тъй като те подкопават авторитета на Международния наказателен съд ; очаква Черна гора да вземе под внимание позицията на ЕС по този въпрос и да приеме подходящи мерки;

16.  Подчертава, че развитието на екологично устойчив туризъм е от решаващо значение за икономическото бъдеще на Черна гора; настоява за необходимостта от приемане на единна законодателна уредба за защита на околната среда и на генерален план за защита на крайбрежието и призовава правителството да задейства независимите структури, отговорни за спазването на крехкото екологично равновесие по-специално в крайбрежните зони, но също така и в националните паркове във вътрешността на страната, и изразява съжаление от факта, че член 96 от ССА не предвижда ясни ангажименти в тази насока;

17.  Изразява съжаление по повод на понастоящем извършваните спекулации със собственост и недвижими имоти и отрицателното им въздействие върху устойчивото развитие на страната, което се дължи главно на слаб или недостатъчен контрол от страна на органите на държавно и местно управление;

18.  Отбелязва, че Черна гора фактически използва еврото като официална парична единица; изтъква, че сегашното използване на еврото, решение за което органите на Черна гора са взели при изключителни обстоятелства, е напълно различно от членство в еврозоната; припомня, че за да се присъедини една държава към еврозоната, трябва да бъдат изпълнени всички определени в Договора критерии, които включват постигането на висока степен на устойчива конвергенция;

19.  Призовава правителството и парламента на Черна гора да приложат възможно най-скоро националното законодателство за защита на селските области - особено по крайбрежието - както и на водите и морската среда, и да приложат генералните планове за интегрирано преработване на отпадъци и отпадъчни води, като специално акцентират върху насърчаване на разделното събиране на отпадъци в морските курорти и създадат възможности за строителство на преработващи съоръжения с цел добив на енергия; обръща конкретно внимание върху крехкия екологичен баланс в Kotor Bay и върху необходимостта от спешни съвместни действия за запазването на това изключително красиво природно и архитектурно богатство;

20.  Препоръчва на черногорските власти да превърнат в конкретни факти целите, изброени в член 109 от ССА, като изградят във възможно най-кратки срокове съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници; призовава Комисията да подпомага черногорското правителство в търсенето на публично или публично-частно финансиране, необходимо за изграждането на тези съоръжения; отбелязва, че проектът на енергийна стратегия на Черна гора до 2025 г. предоставя възможност за повишаване на екологосъобразността на енергийния отрасъл на Черна гора и подчертава неговото значение за развитието на страната;

21.  Отбелязва, че преките чуждестранни инвестиции в Черна гора са доминирани от инвестиции в недвижима собственост; приветства приемането на план за устройство на територията от правителството на Черна гора и призовава за пълното му прилагане, за да се защити крайбрежната ивица срещу застрояването й; наред с това отбелязва, че в тази връзка строителните инспекции играят важна роля и че следва да се обмисли въвеждане на мораториуми върху строителството в определени чувствителни зони;

22.  Изразява загриженост за липсата на прозрачност и за културата на монополизъм както в политическите, така и в икономическите структури, което пречи на развитието на Черна гора като демократично и свободно пазарно общество;

23.  Счита, че формулирането и прилагането на подробен дългосрочен план за икономическото развитие, както и борбата със значителна по своя мащаб "сива икономика" в Черна гора, са от съществено значение за успешното изпълнение на Споразумението за стабилизиране и асоцииране; затова призовава властите на Черна гора да се ангажират по-твърдо със създаване на трудова заетост, което е един от най-тежките икономически и социални проблеми пред обществото, и да осъществяват икономически политики, насочени към създаване на открито конкурентен и прозрачен бизнес климат;

24.  Припомня значението на развитието на мрежа за комбиниран превоз, която не разчита само на автомобилния транспорт; счита за възможно тази цел да бъде постигната чрез установяване на партньорство с частния сектор и чрез емитирането на държавни ценни книжа; препоръчва да продължи обновяването на железопътната мрежа и възстановяването на частично неизползваните железопътни линии от Подгорица до град Nikšić и до албанския пограничен град Shkoder;

25.  Приканва правителството на Черна гора да намери дългосрочни решения за жилищното настаняване и националността на бежанците от съседно Косово въз основа на Европейската конвенция за гражданството от 1997 г. и новоприетата Конвенция на Съвета на Европа относно избягването на случаи на лица без гражданство, свързани с правоприемство между държави;

26.  Настоятелно призовава черногорските власти да координират още по-ефективно участието на Черна гора в общностните програми, най-вече в програмите в областта на образованието и обучението; припомня, че тези програми могат да бъдат ефикасно средство за подобряване качеството на предлаганото образование и обучение и че те могат да предложат на черногорската младеж нови образователни перспективи, включително възможност за престой за обучение в чужбина; счита за уместно да проучи, съвместно с Комисията, начините за побратимяване и установяване на партньорство между черногорските учебни заведения и подобните на тях структури в държавите-членки на ЕС; счита, че визовата либерализация би могла да улесни участието на черногорски граждани в програми на Общността;

27.  Призовава черногорското правителство да извърши реформи в медийното законодателство, по-конкретно в Закона за медийната прозрачност и за предотвратяване на медийна концентрация, с цел предоставяне на възможност за по-голяма прозрачност и предотвратяване на установяването на медийни монополи както сред печатните, така и сред електронните средства за осведомяване; призовава черногорския парламент да гарантира независимостта на черногорския Съвет за радио и телевизия (RTCG), включително представителство на всички слоеве на обществото, с което да се улесни пълното превръщане на RTCG в професионална обществена радиотелевизионна медия;

28.  Отбелязва, че е абсолютно необходимо да се подкрепят и поддържат независими медии, които отразяват балансирано събитията;

29.  Изразява силно съжаление, че не беше решен случаят с убития журналист Душко Йованович, който към момента на убийството му беше в процес на публикуване на поредица от статии относно контрабандата на цигари и други форми на организирана престъпност в Черна гора;

30.  Настоятелно призовава правителството на Черна гора да гарантира свободата на пресата и изисква да се проведе разследване на нападението от 1 септември 2007 г. над Желко Иванович, редактор на независимия всекидневник 'Vijesti';

31.  Подчертава важната роля, която гражданското общество може да играе за развитието на демокрацията и правовата държава, като обръща внимание върху социалните проблеми и чувствителните политически въпроси; в този контекст призовава за по-ясни гаранции и по-добри условия за участниците в гражданското общество;

32.  Отбелязва поетия от черногорското правителство ангажимент за насърчаване на културно сътрудничество и изразява желание гражданското общество да бъде включено по-активно в областта на културата, включително чрез стимулиране на различни форми на сдружаване и чрез насърчаване на контактите между хората;

33.  Приветства инициативите за предоставяне на черногорски студенти на възможности за обучение в ЕС; призовава държавите-членки да потърсят нови форми на взаимодействие с народа на Черна гора;

34.  Изразява съжаление за забавеното откриване на офис на делегацията на Комисията в Черна гора; обръща внимание на значението на видимото присъствие на ЕС в Черна гора, особено предвид влизането в сила на ССА; приветства факта, че Комисията е започнала процедура за назначаване на персонал за офиса на делегацията в Подгорица и изразява увереност, че процедурата ще приключи в най-скоро време;

35.  Приветства откриването на новия граничен пункт в Šćepan Polje на 1 октомври 2007 г., както и обявеното изграждане на още нови гранични пунктове; в тази връзка приветства развиването на добросъседски отношения;

36.  Отбелязва, че временното споразумение, сключено между Хърватия и тогавашната съюзна държава Сърбия и Черна гора, ще трябва да бъде заменено с постоянно споразумение относно хърватско-черногорската граница; счита, че понастоящем действащото временно споразумение относно полуостров Prevlaka доказа, че е отлична основа за ново постоянно споразумение;

37.  Приветства приемането от парламента на Черна гора на нова конституция; изразява убеждение, че новата конституция установява по-ясно разделение между законодателната, изпълнителната и съдебната власт и предоставя достатъчни гаранции на националните малцинства;

38.  Изразява мнение, че текстът на новата конституция е крачка в правилната посока и още по-добре демонстрира желанието на Черна гора за пълна интеграция в ЕС; от друга страна счита, че след предприемане на подходящи мерки за подобряване отчетността на съдиите и изкореняване на така характерната корупция, която петни образа на съдебната система в страната, следва да се подобрят и разпоредбите, отнасящи се до назначаване и освобождаване от длъжност на съдебни органи с оглед по-добро гарантиране на независимостта на съдебната система;

39.  Счита, че регионалното сътрудничество между страните от Западните Балкани може да бъде ефективен инструмент за решаване на техните политически, икономически и социални проблеми; приветства присъединяването на Черна гора към споразумението за ЦЕФТА, което значително ще способства за икономическото развитие на страната; настоятелно приканва Комисията да окаже съдействие на органите на Черна гора при укрепване на сътрудничеството със съседни страни в областта на енергетиката, околната среда и транспорта; подчертава значението на регионалното сътрудничество за интеграцията на Черна гора в Европейския съюз;

40.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на правителството на Черна гора.

(1) Вж. позиции на Парламента от 24 октомври 2007 г. относно тези споразумения (Приети текстове, P6_TA(2007)0451 и P6_TA(2007)0452).


Бедствия с кораби в Керченския проток в Черно море
PDF 272kWORD 49k
Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно бедствията с кораби в Керченския проток в Черно море и произтичащото замърсяване с нефт
P6_TA(2007)0625B6-0503/2007

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно морската безопасност, по-специално резолюцията от 21 ноември 2002 г. относно катастрофата с петролния танкер "Престиж" в близост до крайбрежието на Галисия(1), както и резолюцията от 23 септември 2003 г. относно подобряването на морската безопасност в отговор на произшествието с "Престиж"(2),

–   като взе предвид първия и втория пакет от мерки за морска безопасност "Ерика" I и "Ерика" II,

–   като взе предвид седемте законодателни предложения относно морската безопасност (третия пакет мерки за морска безопасност), представен на Парламента от Комисията през ноември 2005 г.(COM(2005)0586 - 0593),

–   като взе предвид своите позиции, приети на първо четене на 29 март 2007 г.(3) и 25 април 2007 г.(4) относно третия пакет мерки за морска безопасност,

-   като има предвид пакета приоритетни мерки, създаден през 2005 г. от Групата на високо равнище по транспорта , който съсредоточава вниманието си върху пет основни транснационални оси, свързващи ЕС със съседните държави на север, изток и югоизток, както и в средиземноморския и черноморския регион,

–   като взе предвид бедствията на кораби в Керченския проток в Черно море от 11 ноември 2007 г.,

–   като взе предвид членове 71, 80 и 251 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.   като има предвид, че 10 плавателни съда (танкери и товарни съдове), в това число "Волганефт-139", който не е проектиран да устоява на тежки климатични условия в открито море, потънаха или заседнаха в Керченския проток и в северната част на Черно море при много силна буря;

Б.   като има предвид, че по предварителна информация шест моряка са загинали и повече от 2 000 тона мазут и сяра са се излели в морето, причинявайки екологична катастрофа, както и смъртта на 15 000 птици;

В.   като има предвид, че силните бури са увеличили разлива на нефтени замърсители, като са нанесли поражения както на общностите в района, така и на околната среда, и като има предвид, че замърсяването с нефт и сяра, в допълнение на това, че причини човешки жертви, пряко засегна фауната и флората, като е възможно да има дългосрочно отражение върху екологичното качество на засегнатите естествени местообитания;

Г.   като има предвид, че Черно море се превръща в един от основните маршрути за нарастващия износ на нефт в региона;

Д.   като има предвид, че човешките загуби и екологичната катастрофа в Черно море подчертават необходимостта от ускоряване на разискванията в Съвета относно останалите законодателни актове от третия пакет мерки за морска безопасност;

Е.   като има предвид, че с присъединяването на Румъния и България ЕС се превърна в главно действащо лице в черноморския регион, което има геостратегическо значение за енергийната сигурност и диверсификацията на начините за доставка на енергия за ЕС, като се има предвид близостта на този регион с Каспийско море, Близкия Изток и Централна Азия;

1.  Изразява своята солидарност и отново изказва своята подкрепа на жертвите на бедствията;

2.  Призовава Съвета и Комисията да следят отблизо положението в Черно море, както и да предприемат конкретни действия за да подпомогнат намаляването на последиците от произшествията за околната среда;

3.  Призовава държавите-членки да осигурят стриктното прилагане на съществуващото общностно законодателство, по-специално законодателството относно стандартите в корабоплаването, например във връзка с държавния пристанищен контрол;

4.  Отбелязва, че няколко мерки бяха предприети от руските органи в резултат на последните последователни корабокрушения в Керченския проток, като например временна забрана на достъпа на речно-морски съдове до открито море, и подчертава, че тези мерки могат да бъдат отменени само след задълбочено разследване и оценка на положението;

5.  Призовава държавите-членки и Комисията да насърчават принципите на интегрираната морска политика за Европейския съюз в черноморския регион, както е предложено в Съобщението на Комисията относно интегрирана морска политика за Европейския съюз (COM(2007)0575);

6.  Подчертава, че стриктното спазване на нормите на морското корабоплаване е съществена характеристика на морската безопасност и настоятелно призовава държавите-членки, както и съседните на ЕС държави да осигурят сигналите или предупрежденията за бури да не бъдат пренебрегвани при никакви обстоятелства от страна на екипажите на съдовете и морската администрация;

7.  Подчертава, че бедствието в Черно море следва да привлече вниманието на съседните на ЕС държави, главно Русия, която обяви намеренията си да увеличи няколкократно капацитета си за претоварване и износ на нефт на бреговете на Черно море, към проблемите във връзка с модернизирането на морския флот и забраната на експлоатацията на остарели еднокорпусни танкери;

8.  Признава, че още през ноември 2005 г. Комисията зае активна позиция като представи третия пакет от мерки за морска безопасност с оглед укрепване на европейското законодателство в областта на морската безопасност, за да се избегнат други морски произшествия, както и екологични катастрофи и замърсяване на морето;

9.  Изтъква, че Парламентът вече приключи първото четене на седемте предложения от третия пакет мерки за морска безопасност през април 2007 и счита, че седемте законодателни предложения са тясно свързани помежду си и следва да бъдат приети в пакет;

10.  Подчертава, че произшествия като това, което се случи в Черно море, следва да ускорят разискванията на Съвета и го призовава незабавно да приеме общи позиции във връзка със седемте законодателни предложения;

11.  Подчертава значението на Парижкия меморандум за разбирателство и Черноморския меморандум за разбирателство и призовава Съвета и Комисията да засилят сътрудничеството с крайбрежните държави, които не са членки на ЕС във връзка с прилагането на мерки, с които да се намали заплахата от замърсяване на околната среда от корабни произшествия, в това число посредством действия, предприети в контекста на Международната морска организация и Парижкия меморандум за разбирателство;

12.  Подчертава ключовата роля която регионалните организации, по-конкретно Организацията за черноморското икономическо сътрудничество могат да имат за да осигурят по-добро управление и сътрудничество при мореплаването в Черно море;

13.  Изтъква факта, че замърсяването на околната среда, като това причинено от неотдавнашния разлив на петрол, е нарастващ проблем в черноморския регион, който може да бъде решен единствено със съвместни усилия от всички държави в региона; следователно призовава държавите в региона да укрепнат съществуващите модели на сътрудничество и да излязат с предложение за нови механизми за сътрудничество, като сътрудничество в областта на почистването след събития като неотдавнашния разлив на петрол;

14.  Призовава Комисията и държавите-членки да използват във възможно най-голяма степен новия Инструмент за добросъседство и партньорство като средство за решаване на проблемите, свързани с околната среда в черноморския регион и да използват новия Инструмент за предприсъединителна помощ, за да разрешат на проблемите, свързани с опазването на околната среда в черноморския регион;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 25 E, 29.1.2004 г., стр. 415.
(2) ОВ C 77 E, 26.3.2004 г., стр. 76.
(3) Приети текстове, P6_TA(2007)0093 и 0094.
(4) Приети текстове, P6_TA(2007)0146 - 0150.


Схеми за гарантиране на депозити
PDF 293kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно схемите за гарантиране на депозити (2007/2199(INI))
P6_TA(2007)0626A6-0448/2007

Европейският парламент,

-   като взе предвид съобщението на Комисията относно преразглеждането на Директива 94/19/EО относно схемите за гарантиране на депозити (СOM(2006)0729),

-   като взе предвид Препоръка 87/63/EИО на Комисията от 22 декември 1986 г. относно въвеждането на схеми за гарантиране на депозити в Общността(1),

-   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 22 септември 1992 г. относно предложението за директива на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби по отношение на схемите за гарантиране на депозити(2),

-   като взе предвид своите позиции от 10 март 1993 г. на първо четене(3) и от 9 март 1994 г. на второ четене(4), по отношение на предложението на Комисията за директива на Съвета относно схемите за гарантиране на депозити,

-   като взе предвид Директива 94/19/EО на Европейския парламент и Съвета от 30 май 1994 г. относно схемите за гарантиране на депозити(5),

-   като взе предвид доклада на Комисията относно прилагането на клаузата за забрана на износа,член 4, параграф 1 от Директива относно схемите за гарантиране на депозити (94/19/EО) (СOM(1999)0722),

-   като взе предвид доклада на Комисията относно действието на разпоредба за допълнително покритие ("topping-up"), член 4, параграфи 2-5 от Директивата относно схемите за гарантиране на депозити (94/19/EО) (СOM(2001)0595),

-   като взе предвид техническите становища на Комитета на европейските банкови надзорни органи (CEBS) във връзка с преразглеждане на аспектите, свързани със схемите за гарантиране на депозити, от 30 септември 2005 г. (CEBS/05/81),

-   като взе предвид доклада на Съвместния изследователски център на Комисията (JRC), озаглавен: "Анализ на сценариите: Прогнозиране на последиците от промяна на механизма за финансиране на схемите за гарантиране на депозити на ЕС" от февруари 2007 г.,

-   като взе предвид доклада на Комисията относно минималното ниво на гаранция, предвидено в Директива 94/19/EО относно схемите за гарантиране на депозити,

-   като взе предвид Бялата книга на Комисията относно политиката в областта на финансовите услуги за периода 2005-2010 г. (СОМ(2005)0629) и своята резолюция от 11 юли 2007 г. по нея(6),

-   като взе предвид член 45 от своя правилник,

-   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0448/2007),

А.   като има предвид, че схемите за гарантиране на депозити представляват важен елемент от мрежата за сигурност;

Б.   като има предвид, че схемите за гарантиране на депозити служат на индивидуалната и функционална защита, както и на осигуряването на справедливи условия за конкуренция;

В.   като има предвид, че текущото положение в банковия сектор, предизвикано от кризата на ипотечния пазар в САЩ и нейните отражения върху финансовите пазари, показа значението на въпроса за схемите за гарантиране на депозити;

Г.   като има предвид, че различните национални структури на схемите за гарантиране на депозити са резултат от различните институционални условия в отделните държави-членки;

Д.   като има предвид, че доверието в осигуряването на стабилност на финансовия пазар и справедливите условия за конкуренция представляват важни основи за целия вътрешен пазар;

Е.   като има предвид, че най-новите изследвания водят до заключението, че една нарастваща част от гражданите на ЕС вземат под внимание възможността за закупуване на финансови продукти в чужбина;

Ж.   като има предвид, че в резултат на нарастващата презгранична дейност на кредитните институции, както и на промените в структурата на европейския банков надзор, възникват нови въпроси относно сътрудничеството, координацията и разпределението на задълженията между държавата по произход и приемащата държава в случай на криза;

З.   като има предвид, че поради все по-интегрирания финансов пазар мрежата за сигурност трябва да постигне целта си в презгранични кризисни ситуации;

1.  Признава значението на схемите за гарантиране на депозити и ползата от Директива 94/19/EО за ползвателите и стабилността на финансовия пазар; същевременно подчертава значението на отстраняване на възможните нарушения на пазара, ако такива бъдат потвърдени чрез анализ;

2.  Изразява съгласие с Комисията, че законодателни изменения на Директива 94/19/EО следва да се предприемат едва след представянето на резултати от допълнителни изследвания, по-специално в областта на управлението на презгранични рискове и кризи; счита, че е важно да се предприемат мерки по отношение на сериозни нарушения на конкуренцията, ако такива бъдат потвърдени чрез анализ;

3.  Счита, че предвидените минимални гаранции следва да бъдат хармонизирани на по-високо равнище, но че увеличението следва да бъде свързано със съответното икономическо развитие, особено поради факта, че някои държави, вследствие на макроикономическите си условия, все още не са достигнали до предвиденото в Директива 94/19/EО минимално ниво на гаранция; подчертава обаче в тази връзка, че по-нататъшно понижаване на нивото на гаранция, дължащо се на инфлацията следва да бъде прекратено не по-късно от момента на следващото изменение на директивата;

4.  Подкрепя оценката на Комисията, че функционирането на схемите за гарантиране на депозити би могло да се подобри чрез саморегулиращи мерки, особено презгранични;

5.  Приветства следователно сътрудничеството, започнато по инициатива на Комисията, с Европейския форум на депозитните застрахователи (EFDI) и със Съвместния изследователски център, както и широко поставения от Комисията диалог с цел изготвяне на саморегулиращи мерки; изисква от Комисията в тази връзка да информира Европейския парламент за своя график и постигнатите резултати;

6.  Счита, че е необходимо да се предостави повече информация на клиентите, за да могат да правят информиран избор относно посредниците, на които поверяват спестяванията си, и че подходът следва непрекъснато да цели повишаване на способността на посредниците да извършват презгранична дейност и да насърчават интеграцията на пазара; счита, че саморегулацията, и по-конкретно възможният принос на EFDI, биха могли да играят важна роля в тази връзка;

7.  Счита, че настоящите различни начини за финансиране на схемите за гарантиране на депозити следва да бъдат проучени по отношение на възможните нарушения на конкуренцията, включително равното третиране на клиентите и настъпилите вследствие на тези нарушения разходи, и особено по отношение на въздействието върху функционалността в случай на презгранична криза;

8.  Подчертава факта, че схемите за гарантиране на депозити ex-post следва да предоставят на потребителите толкова безопасност и сигурност, колкото схемите за гарантиране на депозити ex-ante;

9.  Счита, че разделянето на надзора и схемите за гарантиране на депозити между държавите създава проблеми в регулирането; изисква от Комисията да анализира възможните неблагоприятни последици от подобно положение;

10.  Счита, че сроковете на изчакване преди средства на вложителите да бъдат възстановени в случай на кризисна ситуация могат да се намалят значително вследствие на значителните иновации в областта на комуникационните технологии, настъпили след приемането на Директива 94/19/EО ; счита, че подобренията преди всичко следва да бъдат насочени към разпоредби, различни от законодателните като споразумения, най-добри практики, подобряване на качеството на данните, както и към ясно разделение на отговорностите за обработка на информация и към ангажименти от страна на банките;

11.  Счита, че в случаите, когато възстановяването се извършва от две схеми за гарантиране на депозити, срокът на изчакване преди средства на вложителите да бъдат възстановени от схеми от държавата по произход не трябва да бъде по-дълъг от този за схеми от приемащата държава;

12.  Подкрепя подхода, съобразно който решението по отношение на всяко възстановяване или прехвърляне на вноските, направени от кредитна институция в схема за гарантиране, в случаите на напускане на схемите за гарантиране на депозити от техен член следва да се вземе от държавите-членки;

13.  Подкрепя оценката на Комисията, че новите разпоредби относно прехвърлянето или възстановяването на вноски, направени в схеми за гарантиране, не трябва нито да отслабват функционирането на фонда, нито да водят до недопустимо увеличаване на рисковете;

14.  Счита, че в дългосрочен план, посредством общ проактивен подход, трябва да бъде разгледан въпросът за хармонизация на схемите за гарантиране на депозити по отношение на тяхното финансиране, компетентност и ролята на надзорния орган ако изисканите анализи покажат нарушения на конкуренцията, неравно третиране на клиенти или отрицателни последици върху управлението на презгранични рискове;

15.  Приветства създаването на работни групи на Икономическия и финансов комитет и на Комитета по финансови услуги с цел преглеждане и разработване на мерки на ЕС за гарантиране на стабилност на финансовите пазари и регулиране на надзора;

16.  Подчертава, че тенденцията за заместване на дъщерните дружества с клонове в банковия сектор е също свързана с нови изисквания за сътрудничество между съответните органи на държавите-членки в кризисни ситуации;

17.  Убеден е, че е необходимо,Комисията да анализира съвместно с министрите на финансите на държавите-членки, централните банки и EFDI възможните предимства и недостатъци на разпределението на задълженията преди и след настъпването на потенциални ситуации на криза и да уведоми Европейския парламент за резултатите;

18.  Счита за необходимо предварително да се определят процедурите и взаимодействието на всички участници в евентуален случай на презгранична криза, а Комисията, съвместно с представителите на държавите-членки, с централните банки и с EFDI, да планира и установи процедурите и сътрудничеството, и съответно да уведоми Европейския парламент;

19.  Призовава Комисията да изработи стандарти за по-добро ранно разпознаване на рисковете от схемите за гарантиране на депозити; счита за възможно системата за ранно разпознаване да се използва за установяване на вноски въз основа на риска;

20.  Счита за препоръчително предприемането на по-изчерпателно изследване с цел определянето на общ метод за оценка на риска;

21.  Подчертава, че банките носят основна отговорност за ограничаване на рисковете;

22.  Счита за необходимо да се разработят принципи за управление на презгранични рискове и кризи, което да намали проблемите с явленията "недобросъвестно участие с цел извличане на облага" ("free-rider") и "морален риск" ("moral hazard");

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

(1) OВ L 33, 4.2.1987 г., стр. 16.
(2) OВ C 332, 16.12.1992 г., стр. 13.
(3) OВ C 115, 26.4.1993 г., стр. 91
(4) OВ C 91, 28.3.1994 г., стр. 85.
(5) OВ L 135, 31.5.1994 г., стр. 5. Директива, последно изменена с Директива 2005/1/ЕО.
(6) Приети текстове, P6_TA(2007)0338.


Управление на активи
PDF 429kWORD 113k
Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно управлението на активи II (2007/2200(INI))
P6_TA(2007)0627A6-0460/2007

Европейският парламент,

-   като взе предвид Бялата книга на Комисията относно разширяването на рамката на единния пазар за инвестиционни фондове (COM(2006)0686),

-   като взе предвид Директиви 2001/107/EО(1) и 2001/108/EО(2), изменящи Директива 85/611/EИО(3), относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), с оглед регулиране на управляващите дружества и опростяване на проспектите, респективно относно инвестициите на ПКИПЦК (ПКИПЦК III),

-   като взе предвид Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти(4) (MiFID),

-   като взе предвид Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. въвеждаща нова организационна структура на комитетите за финансови услуги,

-   като взе предвид Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване(5) (директива относно пенсионните фондове),

-   като взе предвид Директива 2002/92/EО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. относно застрахователното посредничество(6) и Директива 2002/83/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането(7),

-   като взе предвид резолюцията си от 15 януари 2004 г. относно бъдещето на хеджинговите фондове и производните финансови инструменти(8),

-   като взе предвид доклада на експертната група по управление на активи от 7 май 2004 г. и докладите на експертната група от юли 2006 г., както и резолюцията на Парламента от 27 април 2006 г. относно управлението на активи(9),

-   като взе предвид препоръката от 26 януари 2006 г. на Комитета на европейските регулаторни органи на ценни книжа (CESR) до Комисията относно изясняване на определенията на активите, допустими за инвестиране от ПКИПЦК (CESR/06-005),

-   като взе предвид доклада на Международния валутен фонд от април 2007 г. "Световната финансова стабилност: Развитие на пазара и проблеми",

-   като взе предвид глава IV от годишния доклад на Европейската централна банка за 2006 г., озаглавена "Финансова стабилност и интеграция", публикуван през април 2007 г.,

-   като взе предвид Директива 2006/73/EО на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива(10) (Директива за прилагане на MiFID),

-   като взе предвид препоръките на CESR от 29 май 2007 г. относно плащанията (облагите), предвидени в MiFID, CESR/07-228б),

-   като взе предвид Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване(11) (директива относно проспекта),

-   като взе предвид предложението на Комисията за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и осъществяването на застрахователна и презастрахователна дейност (COM(2007)0361) (предстоящата директива Solvency II),

-   като взе предвид заключенията на Съвета на министрите на икономиката и финансите (ECOFIN) от 8 май 2007 г.,

-   като взе предвид Зелената книга на Комисията относно укрепването на рамката на ЕС за инвестиционните фондове (COM(2005)0314),

-   като взе предвид Директива 90/434/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки(12) и Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност(13),

-   като взе предвид осъвременения доклад на Форума за финансова стабилност от 19 май 2007 г. относно институциите с висока степен на заемно финансиране (ливъридж),

-   като взе предвид доклада на ръководната група на ОИСР по корпоративно управление от май 2007 г., озаглавен "Ролята на фондовете с частен капитал в корпоративното управление: относно ролята на дружествата за инвестиране с частен капитал (private equity) и хеджинговите фондове "активисти'",

-   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0460/2007),

А.   като има предвид, че тази резолюция не цели нито да разглежда петте законодателни мерки предвидени в пакета от мерки за преразглеждане на ПКИПЦК III, а именно улесняване на процедурата по уведомяване, създаване на паспорт на управляващото дружество, преразглеждане на опростен проспект и създаване на рамка за фондови сливания и рамка за обединяване на капитал, нито да обсъжда изменения на предвидено надзорно сътрудничество в тези пет области;

Б.   като има предвид, че Парламентът възнамерява да играе значителна роля в изграждането на по-интегриран европейски пазар за инвестиционни фондове, преминавайки пределите на предстоящото ограничено преразглеждане на ПКИПЦК III;

В.   като има предвид, че фондовете за недвижими имоти от отворен тип (OREF) и фондовете на хеджингови фондове (FoHF), както и други нехармонизирани фондове, насочени към непрофесионални инвеститори, понастоящем остават извън рамката на ПКИПЦК и по този начин не се ползват от европейски паспорт, което ограничава разнообразието от инвестиционни продукти, достъпни за непрофесионални инвеститори, както и инвестиционната стратегия на ПКИПЦК;

Г.   като има предвид, че различните национални режими за частно предлагане на ценни книжа и практики представляват пречка при презграничното предлагане в инвестиционни продукти на опитни инвеститори;

Д.   като има предвид, че различните изисквания за оповестяване към ПКИПЦК и други конкуриращи се инвестиционни продукти, различните национални данъчни правила относно презгранични фондови сливания, препятствията пред обработката на фондовата дейност и различните отговорности на депозитарите представляват пречка за равните условия на конкуренция, засилената конкурентоспособност и консолидацията на европейския фондов пазар;

Е.   като има предвид, че няма всеобщо прието схващане относно различните способи за алтернативно инвестиране и че инструменти като хеджинговите фондове и дружествата за инвестиране с частен капитал се различават едни от други по отношение на набирането на средствата, целите на инвестиционната политика и управленския контрол;

Нехармонизирани фондове, насочени към непрофесионални инвеститори

1.  Приветства създаването на експертна група относно OREF, но изразява съжаление, че Комисията не даде същия приоритет на въпроса за FoHF; очаква с нетърпение да получи както доклада на експертната група относно OREF, така и резултатите от изследването на Комисията относно нехармонизираните фондове, насочени към непрофесионални инвеститори, имащи за цел да способстват създаването на вътрешен пазар за тези продукти;

2.  Призовава Комисията да изследва възможността за бъдещо разширяване на приложното поле на член 19, параграф 1 от ПКИПЦК III за да обхване OREF и FoHF, като се има предвид че индексите на хеджингови фондове (HFI) вече се считат за допустими активи; подчертава необходимостта от цялостна оценка на въздействието на рисковете и ползите от такава промяна, като се обърне особено внимание на защитата на наименованието ПКИПЦК; подчертава, че това не трябва да прекъсне преразглеждането на ПКИПЦК III;

3.  Счита, че след като се вземат предвид заключенията от доклада на експертната група и проучването на Комисията , следва да се обмисли създаването на рамка на вътрешния пазар по отношение на OREF, FoHF и други нехармонизирани фондове, насочени към непрофесионални инвеститори като регулирани продукти на равнище ЕС, като се направи оценка на въздействието и като се вземат изцяло под внимание въпросите относно диверсификацията, ликвидността и оценката; подчертава, че това не трябва да прекъсне преразглеждането на ПКИПЦК III;

Режим на частно предлагане на ценни книжа

4.  Призовава за създаване на хармонизирана рамка за частно предлагане на ценни книжа на равнище ЕС, с цел да се засили интеграцията на вътрешния пазар, въз основа на цялостна оценка на въздействието; подчертава, че един такъв режим трябва да осигурява необходимата правна сигурност за участниците в него, но не бива в твърде голяма степен да регулира и натоварва дейностите по частно предлагане на ценни книжа , осъществявани между опитни и добре информирани действащи лица, чрез твърде подробни правила или предписания ; отново подчертава, че свръхрегулиране на национално равнище не следва да бъде възможно;

5.  Счита, че режимът за частно предлагане на ценни книжа следва да се прилага относно всички инвестиционни фондове от отворен тип, включително фондове, регулирани на равнище ЕС, национално регулирани фондове, както и фондове, регулирани в трети страни; при все това е убеден, че напредък по въпроса относно взаимния достъп до пазара, когато е целесъобразно, е от основно значение; затова призовава Комисията да договори такива споразумения с трети страни и по-специално със Съединените щати, и иска от Комисията да разгледа този въпрос в рамките на Трансатлантическия икономически съвет;

6.  Изразява увереност, че определението за кръга от лица, имащи право да инвестират, е основополагащо; предлага да бъдат взети под внимание съществуващите категории инвеститори съгласно MiFID и директивата относно проспекта; поддържа приемането на широка дефиниция за опитен инвеститор; подчертава обаче, че въпреки действащото законодателство остават няколко въпроса, на които следва да се намери разрешение, като критериите за годишен доход както и необходимостта от създаванне на ограничениян за трансфер, забраняващи на опитния инвеститор, който е допуснат до инвестиране в рамките на режима на частно предлагане на ценни книжа, да продава продукта на непрофесионални инвеститори чрез директна или недиректна продажба или като го обвързва с други продукти на дребно;

7.  Предлага като първа стъпка в преразгледаната ПКИПЦК III да се въведе освобождаване от процедурата за уведомяване за ПКИПЦК, като това освобождаване бъде ограничено за случаи на малък брой много опитни инвеститори като професионалния клиент, съгласно MiFID;

8.  Счита, че като втора стъпка приложното поле на режима за частно предлагане на ценни книжа следва да бъде разширено, като обхване други продукти и по-широка дефиниция на опитен инвеститор, и следва да съдържа общо освобождаване от местните разпоредби за търгуване; иска от Комисията до лятото на 2008 г. да определи дали са необходими законодателни мерки или дали насоките от страна CESR са достатъчни;

9.  Изразява увереност, че европейската рамка за частно предлагане на ценни книжа следва да се прилага само в случаите на презгранично частно предлагане на ценни книжа и в този случай отменя действащите национални правила, но не следва да отменя действащите национални правила, прилагащи се относно местното частно предлагане на ценни книжа ; предпочита, като първа стъпка, режим, основаващ се на насоки на CESR, но подчертава, че за да се постигне правна сигурност следва да се разгледа нуждата от европейски законодателни мерки;

10.  Приканва Комисията да прегледа и отстрани данъчните пречки пред презграничното инвестиране в такива продукти;

Разпространение, оповестяване и финансова грамотност

11.  Счита, че заплащането на комисионни възнаграждения е приемлив начин за възнаграждение; изтъква обаче, че в същото време информация за инвеститора, включително оповестяване на таксите и спреда, е основополагащо, за да могат инвеститорите да вземат по-информирани решения и за да се повиши конкуренцията; приветства разпоредбите на MiFID относно оповестяването на таксите, но припомня, че MiFID не се прилага спрямо всички конкуриращи се инвестиционни продукти;

Конкуриращи се продукти

12.  Счита, че изискванията за оповестяването на цената и таксата в момента на продажбата, както и изискванията за редовно предоставяне на информация относно риска и резултатите следва да се прилагат не само спрямо за ПКИПЦК, но и за всички конкуриращи се продукти (т.е. сертификати, трати, застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд); признава обаче, че постигането на пълно съпоставимост между различните видове инвестиционни продукти е невъзможно;

13.  Изисква в тази връзка да се преразгледа законодателната рамка относно търгуването, консултирането и продажбата на всички инвестиционни продукти на дребно най-късно до края на 2008 г., по-специално на предстоящата директива Solvency II, директивата относно застрахователното посредничество и ПКИПЦК III, с цел постигането на равни условия на конкуренция и последователен подход за защитата на инвеститорите; приканва Комисията да поиска от комитетите на ниво 3 техническо становище в тази област, като същевременно вземе предвид разнообразието от продукти и каналите за разпорстранение;

14.  Изисква от Комисията да провери дали кодекс за поведение на индустрията би могъл да спомогне за увеличаването на прозрачността на таксите, имайки предвид положителното и отрицателно въздействие, свързано с кодекса за поведение в следпазарния сектор;

15.  Приветства препоръката на CESR, че имуществена или неимуществена облага, предоставена на или от юридическо лице в рамките на същата група, която предлага само собствени продукти (собствени фондове) следва да се възприема по същия начин като имуществена или неимуществена облага, предоставена на или от всяко друго юридическо лице в рамките на предприятията с отворена структура (фондове на трети страни);

16.  Отбелязва, че съгласно член 26 от директивата за прилагане MiFID, разпоредбите относно плащанията (облагите) се прилагат за имуществени или неимуществени облаги между две отделни юридически лица, като се има предвид, че продукти, произведени или разпространявани от едно и също юридическо лице, не попадат в приложното поле на член 26; призовава Комисията да проучи практическото отражение на член 26 върху разпространяването на конкуриращи се продукти и по този начин върху отворената структура;

17.  Признава, че проследяването на комисионните възнаграждения, по-специално на таксите за ретроцесия, е бавен и скъп процес, който се очаква да се ускори с все по-отворената структура; затова призовава сектора да разгледа дали са необходими общи стандарти в Европейския съюз за спазване на подходяща позиция като стандарти за установяване на разпространителите или за предоставяне на данни, като файлови формати за данни, протоколи за предаване на данни, честота на изготвяне на доклади;

18.  Призовава CESR да докладва през 2008 г. за въздействието на член 26 от Директивата за прилагане на директивата относно ПФИ върху текущите споразумения за неимуществени комисионни възнаграждения ("softing") и споразумения за свързано посредничество ("bundling"), и да провери, като се вземат предвид съществуващите и възможните бъдещи инициативи за саморегулиране на сектора, дали инвеститорите биха имали полза от общ подход за надзор в ЕС;

19.  Споделя загрижеността, изразена в Зелената книга на Комисията относно укрепването на рамката на ЕС за инвестиционни фондове по отношение на появата на гаранционни фондове, подвеждащо определени като такива, които не са подкрепени от изисквания за капиталова адекватност; затова призовава Комисията да предложи как могат да се създадат подходящи разпоредби за тези фондове на равнище ЕС, като изисквания за капитал, за да се гарантира ефективна защита на потребителите; в този контекст счита, че изискванията по отношение на надзора трябва да бъдат последователни и еднакво строги както в качествено отношение, чрез стандарти за управление на риска, така и в количествено, чрез произтичащи изисквания за капитал;

Взаимодействие между ПКИПЦК и MiFID

20.  Приветства намерението на Комисията да разреши в своя справочник възможните конфликти между разпоредбите на ПКИПЦК III и MiFID по отношение на разпространението, плащанията (облагите) и правилата за поведение; при все това изразява съжаление, че Комисията не е публикувала такива насоки преди въвеждането на MiFID от държавите-членки; призовава Комисията, като вземе предвид законовите и административните разпоредби за на държавите-членки за въвеждане на директивата , да изясни правния статус на своя справочник и връзката му с мерките на CESR на ниво 3, както и с въпросите и отговорите на Комисията относно MiFID;

Финансова грамотност

21.  Изтъква, че равностойните изисквания за оповестяване на цени, риск и резултати за конкуриращи се продукти в момента на продажбата помагат на инвеститора да вземе информирано решение само когато той има добри познания и основно разбиране по отношение на функционирането на различните инвестиционни продукти; следователно подчертава необходимостта от финансова грамотност;

Облагане на презгранични сливания на фондове

22.  Отбелязва със съжаление, че в много законодателства презграничните сливания остават обект на облагане, докато вътрешните сливания не подлежат на такова облагане; счита, че тъй като инвеститорите не могат да оказват влияние върху такива събития и следва да получават еднакво отношение, презграничните и вътрешните сливания следва да бъдат облагани по неутрален начин;

23.  Призовава Комисията да предложи директива относно облагане на сливания на фондове, като следва принципа на данъчна неутралност, установен в Директиви 90/434/EИО и 2005/56/EО; подчертава, че целта не е хармонизирането на данъците, а да се установи, че вътрешни и презгранични сливания следва да подлежат неутрални по отношение на данъчното облагане, ако инвеститорът запази инвестицията си във фонда преди и след сливането, или ако, в резултат на предвиденото сливане, инвеститорът оттегли инвестицията си преди сливането;

24.  Счита, че по практически съображения първоначално данъчната неутралност следва да се приложи само към сливания на ПКИПЦК и впоследствие към всички останали фондове;

25.  Подчертава първостепенното значение на координацията на надзора на продукти на ПКИПЦК и на различни от тях продукти и призовава за неотслабващи усилия за обмен на информация и практическо сътрудничество между финансовите органи;

Инвестиционна политика и управление на риска

26.  Изразява съжаление, че текущият начин на провеждане на инвестиционна политика е довел до това, че активи като FoHF, и OREF остават извън обхвата на допустимите активи съгласно ПКИПЦК III, докато други сравнително непостоянни и по-малко прозрачни активи като HFI се считат за допустими от страна на CESR;

27.  Счита, че определянето на допустимите активи и поставянето на инвестиционни ограничения не гарантира качеството на управлението на инвестициите и би могло дори да породи погрешно чувство на сигурност у непрофесионалните инвеститорите; затова в средносрочен план предлага да бъде разгледана смяна на подхода, основан на предписания с подход, основан на принципи въз основа на управление на активите и пасивите, като по-добър метод за диверсификация на риска; подчертава, че преразглеждането на ПКИПЦК III не следва да бъде забавяно чрез започване на основополагаща дискусия за такава промяна; подчертава необходимостта внимателно да се анализира въздействието на такава промяна върху функционирането на ПКИПЦК и наименованието ПКИПЦК;

28.  Счита, че въвеждането на разпоредби, основани на принципи относно системите за управление на риска от ниво 1 ще гарантира финансова стабилност и сближаване на надзорните практики; затова очаква веднага след приключването на законодателната дейност по преразгледаната ПКИПЦК III Комисията да изготви списък на принципните критерии за използване на системи за управление на риска, като има предвид, че подобни системи следва да съответстват на отделния профил на риска на всеки фонд; призовава Комисията да проучи дали управляващите дружества следва да бъдат задължавани да обосновават уместността на определена система и дали е необходимо общо изискване за предварителни разрешения за системите за управление на риска чрез надзорния орган или по-ясна роля на депозитаря в надзора на инвестиционната дейност; призовава CESR да приключи своята работа по хармонизирането на системите за измерване на риска и да започне да разглежда управлението на ликвидността;

29.  Счита за необходимо, с оглед на засилване на доверието на инвеститорите, всички управляващи дружества, учредени като акционерни дружества, и всички регистрирани на борсата дружества за разпространение да бъдат предмет на националните разпоредби относно корпоративното управление, приложими в страната по тяхната регистрация, както и на разпоредбите на Общността относно корпоративното управление;

Обработка на фондовата дейност

30.  Приветства инициативи като тези на Групата за стандартизиране на обработката на фондовата дейност на Европейското сдружение по управление на фондове и активи, Eurofi, както и други инициативи на национално равнище за увеличаване ефикасността на обработката на фондовата дейност; при все това отбелязва, че постигнатият напредък е незадоволителен; счита, че Комисията следва да предприеме действия, ако секторът не отбележи значителен напредък във връзка с увеличаване на електронната и стандартизирана обработка на фондовата дейност до края на 2009 г.;

31.  Обръща внимание на трудностите, които срещат малките и средни дистрибутори и дистрибуторите с ограничена презгранична дейност при преминаването към автоматизирани и стандартизирани решения;

32.  Отбелязва, че идеята за стандартизирани крайни срокове за сетълмент биха предоставили стимул за повече автоматизация, биха опростили и изяснили обработката на поръчки и биха намалили броя на грешките;

33.  Отбелязва идеята за създаване на стандартизиран процес за улесняване на достъпа до надеждни и стандартизирани данни относно презграничните фондове, например, когато е подходящо, подкрепен със справочна база данни на европейски фондове за постоянни данни като проспекти и данни по обработката; подчертава необходимостта от надзор, за да се гарантира, че данните са актуализирани и надеждни;

Депозитар

34.  Изразява съжаление, че не всички държави-членки позволяват на клоновете на кредитни институции от ЕС да действат в качеството на депозитари, въпреки че те са регулирани на равнище ЕС съгласно законодателството на ЕС в областта на финансовите услуги; затова призовава Комисията в хода на настояшото преразглеждане на ПКИПЦК III да предприеме необходимите законодателни стъпки, които да позволят на такива клонове на кредитни институции да действат като депозитари, и да изясни начините за ефективно надзорно сътрудничество;

35.  Счита, че хармонизирано определение за функциите на депозитаря би спомогнало за по-доброто разбиране и по-доброто сътрудничество между регулаторните органи и би осигурило последователност в защитата на инвеститорите в цяла Европа; признава обаче трудността от преодоляване на националните разлики, по-специално по отношение на правото на собственост, отговорността и правилата за защита от несъстоятелност; призовава към допълнителен анализ на юридическите пречки, които би трябвало да се премахнат с цел постигане на хармонизация на функциите на депозитарите, като се вземат предвид вече съществуващите изследвания относно различните роли и задължения на депозитарите в държавите-членки;

36.  Подчертава, че паспорт на депозитарите следва да се въведе само след постигане на пълна хармонизация на ролята и отговорностите на депозитаря; подчертава, че преди вземането на решение трябва да се изследва внимателно взаимодействието между паспорта на депозитарите, паспорта на управляващото дружество, фонда и регулаторния орган;

37.  Изисква от Комисията да изследва въздействието на широкото ползване на много сложни продукти (като деривати, включително кредитни деривати и индекси, включително индекси на хеджингови фондове) върху ефективността на надзорната функция на депозитаря;

Процесът Lamfalussy

38.  Подчертава значението на осигуряването на избор на инструменти за прилагане на основата на съдържанието и целите на основното законодателство на нови 1; призовава Комисията да предлага правно основание на ниво 1, позволяващо използването на директиви за прилагане и регламенти за прилагане на ниво 2; отбелязва, че новата процедура по регулиране с контрол трябва да се прилага по отношение на всички мерки на ниво 2;

Хеджингови фондове

39.  Изтъква факта, сочещ, че дейността на алтернативни инвестиции, като хеджинговите фондове, които все още не са в достатъчна степен разбрани от гледна точка на тяхното потенциално въздействие върху системата, често води до по-висока ликвидност на пазара, дисперсия на риска, по-специално при традиционните инвестиционни портфейли и засилена конкуренция сред маркет-мейкърите и посредниците, както и до благоприятно коректно проучване, което допринася за повече информация и по-ефективно ценообразуване;

40.  Счита, че прозрачността и оповестяването са от най-голямо значение за инвеститорите и надзорните органи и очаква бъдещите предложения на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) да внесат повече яснота в това отношение и настоятелно призовава сектора да постигне споразумение за кодекс за поведение относно оценка на портфейла, системите за управление на риска, прозрачността на структурите за таксообразуване и засиления надзор на инвестиционните стратегии; приканва Комисията да играе по-активна роля в тази дискусия (например в рамките на Г-8);

41.  Изразява увереност, че достъпът на непрофесионални инвеститори до хеджингови фондове следва да бъде забранено по същество; при все това изтъква, че като се има предвид често пъти по-леката уредба на хеджинговите фондове, достъпът на непрофесионалните инвеститори трябва да е предмет на строги условия; подчертава, че ясни критерии за допустимост на инвеститорите, както и уредба на разкриването на страните по договора са от основно значение; същевременно подчертава, че образуванията, регулирани от MiFID, при разпространението са подложени на тестове за пригодност и уместност , като мерки срещу неправомерна продажба;

42.  Счита, че въпросите, свързани с финансовата стабилност, трябва да бъдат разгледани на глобално равнище посредством засилено сътрудничество между надзорните органи и централните банки в международните организации като IOSCO, както и посредством редовен диалог между правителствата и законодателните органи; настоятелно призовава Комисията, Европейската Централна Банка и CESR да играят активна роля в насърчаването на диалога и предлагането на подходящи мерки в случай на необходимост;

43.  Счита, че хеджинговите фондове биха спомогнали за укрепването на практиките за корпоративно управление чрез увеличаване на броя на инвеститорите, които използват активно и информирано акционерните си права; при все това изразява загриженост, че някои хеджингови фондове биха могли да повишат значително правото си на глас на ниски цени чрез множество различни механизми като предоставянето и вземането на акции в заем; признава, че последното се използва не само от хеджинговите фондове; предлага Комисията да проучи осъществимостта и практичността на разпоредба, която да гласи, че в случаите, когато капиталът се държи за сметка на инвеститорите, споразумението за предоставяне на акции в заем трябва да съдържа разпоредба относно правото на заемодателя да си възвърне своевременно акциите и, че ако не се осъществи възвръщане, заемополучателят може да упражнява правото на глас само в съответствие с инструкциите, дадени от заемодателя;

Частен капитал

44.  Счита частния капитал за важен източник на стартов, нарастващ и преобразуван капитал не само за големите листнати дружества, но и за малките и средни предприятия; при все това, познава случаи при които повишено ниво на натрупани задължения доведе до значителни рискове за дружествата и техните служители, когато управлението на дружеството вече не може да се справи със задълженията за изплащане;

45.  Подчертава значението на прозрачността както за инвеститорите така и за надзорните органи по отношение на таксите и набирането на средства, по-специално когато водят до частно заемно финансиране (ливъридж) на дружеството, както и значението на техните цели на управление, по-специално при преобразуване на големи дружества;

46.  Счита, че уредбата на разкриването на страните по договора е от основно значение, както и че ясни критерии за допустимост на инвеститорите са от съществено значение за да се ограничи излагането на непрофесионалните инвеститори на дружества за инвестиране с частен капитал;

47.  Признава, че въздействието върху заетостта често е причина за обществено безпокойство; отбелязва, че наличните данни си противоречат по отношение на съвкупното въздействие на частния капитал върху общото ниво на заетостта; приканва Комисията да предостави по-добри анализи;

48.  Изразява становище, че е необходим по-задълбочен анализ, за да се разбере в по-добра степен въздействието на алтернативните инвестиции, като хеджинговите фондове и частния капитал върху финансовата стабилност, корпоративното управление, избора и защитата на потребителите, както и заетостта; очаква изследването на това въздействие в бъдещите парламентарни доклади относно хеджинговите фондове и частния капитал, и въз основа на възложените през август проучвания, предлага тези доклади да проучат, наред с другото :

-   дали кодекс за поведение на индустрията е достатъчно средство за увеличаване на финансовата стабилност и защита на инвеститорите или дали е налице нужда от повече действия от страна на законодателите и надзорните органи по отношение на изискванията за оповестяване посредством минимални стандарти за отчетност и регламентиране на съответните действащи лица;

-   дали съществува интерес или дори необходимост от европейски етикет за инструменти за алтернативно инвестиране и ако е така, какви биха били критериите за разграничаване на различните класове активи, които биха попаднали в обхвата на рамката на ЕС; и

-   при какви условия би бил разрешен достъп на непрофесионални инвеститори до тези класове активи;

o
o   o

49.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 20.
(2) ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 35.
(3) OВ L 375, 31.12.1985 г., стp. 3. Директива, последно изменена с Директива 2005/1/ЕО (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).
(4) ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.Директива, последно изменена с Директива 2007/44/ЕО (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1).
(5) ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10.
(6) ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 3.
(7) ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1.
(8) OВ С 92 Е, 16.4.2004 г., стр. 407.
(9) ОВ С 296 Е, 6.12.2006 г., стр. 257.
(10) ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26.
(11) ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.
(12) ОВ L 225, 20.8.1990, p. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/98/EО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 129).
(13) ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 1.


Внос на текстил
PDF 356kWORD 62k
Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно бъдещето на текстилния сектор след 2007 г.
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

Европейският парламент,

–   като взе предвид Меморандума за разбирателство между Европейската Комисия и Министерството на търговията на Китайската народна република относно износа на определени видове китайски текстил и облекло за Европейския съюз, подписан на 10 юни 2005 г.,

–   като взе предвид решението, взето през октомври 2007 г. от Комисията и китайското правителство, за система за съвместно наблюдение на вноса,

–   като взе предвид предишните си резолюции по този въпрос, и по-специално резолюцията си от 6 септември 2005 г.относно текстила и облеклото след 2005 г.(1),

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че премахването на квотите в сектора на текстила и облеклото вече има сериозни социални последствия, главно в регионите, в които са съсредоточени най-голям брой предприятия и работници, мнозинството от които жени, и където заплащането е хронично ниско;

Б.   като има предвид, че Китай е водещият световен производител и най-голям износител на текстил и облекло за Европейския съюз;

В.   като има предвид, че след изтичането на Споразумението относно мултифибрите на 1 януари 2005 г., Комисията и Китай сключиха горепосочения Меморандум за разбирателство, налагащ ограничения на вноса на някои категории текстил от Китай за преходен период, който изтича на 1 януари 2008 г.;

Г.   като има предвид, че Европейският съюз и китайското правителство взеха решение за прилагане на система за съвместно наблюдение на вноса за 2008 г.;

Д.   като има предвид, че 70 % от всички фалшифицирани стоки, които влизат на европейския пазар, идват от Китай и половината от всички европейски митнически процедури, насочени срещу фалшифицирането на продукти, се отнасят до текстила и облеклото;

Е.   като има предвид, че след присъединяването на Китай към СТО, на държавите-членки на СТО бе разрешено да приемат специални предпазни мерки под формата на количествени ограничения на китайския износ до края на 2008 г., ако е застрашено функционирането на пазара;

Ж.   като има предвид, че Европейският съюз е вторият в света износител на текстил и облекло;

З.   като има предвид, че в Европейския съюз секторът на текстила и облеклото се състои предимно от малки и средни предприятия (МСП) и че части на сектора в ЕС са съсредоточени в региони, силно засегнати от икономическо преструктуриране;

1.  Осъзнава, че вдигането на системата от квоти е резултат от правно обвързващо споразумение, подписано при присъединяването на Китай към СТО, но напомня, че Протокола относно присъединяване на Китай към СТО предоставя на всички държави-членки на СТО, включително на Европейската общност, възможността да прилагат при необходимост предпазни мерки срещу вноса от Китай до края на 2008 г.;

2.  Поддържа становището, че системата на наблюдение с двойна проверка ще бъде безполезна, ако не успее да предотврати всякакво повторение на ситуацията от 2005 г., когато вносът в ЕС нарастваше с все по-високи темпове; подчертава, че е необходимо новите предпазни мерки да се прилагат, обхващайки, наред с друго, категории продукти, които следва да се уточнят от държавите-членки, така че да позволява защитата и насърчаването на заетостта и стопанската дейност в този сектор в ЕС;

Външна конкурентноспособност на базирания в ЕС текстилен сектор

3.  Изразява загриженост по повод на високите тарифни и нетарифни бариери в много трети страни; подчертава, че в своите двустранни, регионални и многостранни споразумения с трети страни, Комисията следва да осигурява по-добри условия на достъп до пазарите на съответните страни, тъй като това е жизненоважно за бъдещето на производството на текстил и облекло в ЕС, особено за МСП;

4.  Отправя искане към Комисията да се използва възможността при договарянето на търговски споразуменияда насърчава и укрепва екологични и социални стандарти, например достойния труд, в трети страни с цел да гарантира лоялната конкуренция;

5.  Призовава Комисията и държавите-членки да насърчават активно модернизирането на базираната в Европа текстилна промишленост, като подкрепят технологичните иновации, изследователската и развойна дейност чрез Седмата рамкова програма, както и професионалното обучение, особено за МСП; в тази връзка, призовава Комисията да извърши подходящо глобално проучване по този сериозен въпрос;

6.  Счита, че следва да се прилагат задължителни правила за означаване на произхода на текстилни продукти, внесени от трети страни, и в тази връзка призовава Съвета да приеме внесеното предложение за регламент относно означението "произведено в"; отбелязва, че този регламент би спомогнал за осигуряване на по-добра защита на потребителите и би подкрепил европейската промишленост, основаваща се на изследвания, иновации и качество;

Европейската текстилна промишленост и работещите в нея

7.  Призовава Комисията да гарантира, че значителна част от Фонда за приспособяване към глобализацията ще бъде използвана за преструктурирането и преквалификацията на текстилния сектор, по-специално, на МСП, силно засегнати от либерализацията на пазара;

8.  Подновява предложението си за изготвяне на общностна програма за сектора на текстила и облеклото, осигурена с необходимите средства, и по-специално за регионите в по-неблагоприятно положение, които зависят от този сектор, с цел да се насърчат изследванията, иновациите, професионалното обучение и малките и средни предприятия, като гореспоменатата се съпътства от общносттна програма за създаване на нови пазари и засилване на външната реклама за продукти на сектора, например на международни търговски панаири;

9.  Призовава Комисията и държавите-членки да подпомагат работниците в сектора на текстила и облеклото чрез социални мерки и планове за дружествата, на които предстои преструктуриране;

Нелоялна конкуренция и фалшифициране

10.  Припомня, че инструментите за търговска защита (антидъмпингови мерки, мерки срещу субсидиран внос и предпазни мерки) са основни регулативни механизми и легитимни средства за активно справяне със законния и незаконния внос от трети страни, особено в сектора на текстила и облеклото, който понастоящем е открит, незащитен от квоти пазар;

11.  Призовава Комисията да насърчи китайските власти да приведат в съответствие обменните курсове на тяхната валута и да преразгледат техния външно-обменен баланс евро-долар, които понастоящем улесняват масивния поток на внасяните китайски текстил и облекла;

12.  Изразява загриженост по повод на системното нарушаване на правата на интелектуална собственост; настойчиво призовава Комисията да се бори с тези нарушения, по-специално с фалшификациите, на многостранно, регионално и двустранно равнище, включително с всички форми на нелоялна търговия;

Наблюдение на вноса

13.  Приветства системата на съвместно наблюдение на вноса, която ще осигури двойна проверка на китайския износ за ЕС на осем текстилни продукта и облекла; изразява обаче дълбока загриженост относно начина, по който системата ще бъде установена; призовава Комисията да гарантира правилното прилагане на гореспоменатите двойни проверки и да извърши оценка на тяхната ефективност, с цел да гарантира плавен преход към свободна търговия с текстилни продукти;

14.  Подчертава, че системата на двойни проверки не може да се прилага само през 2008 г. и че следва да се гарантира една ефективна система за наблюдение за по-дълъг период;

15.  Счита, че Групата на високо равнище следва да осигури контрол над системата за наблюдение на вноса на текстил и облекла в Европейския съюз;

16.  Призовава Комисията и Съединените Щати да започнат консултации по въпроса на вноса на текстилни продукти от Китай;

17.  Призовава Комисията да създаде мониторингова система и да извърши оценка на резултатите преди края на първото тримесечие на 2008 г., с цел да гарантира надлежното и навременно отчитане на смущенията, причинени от едно нарастване на вноса на текстилни продукти и отправя искане Комисията да докладва пред Парламента относно своите констатации;

Безопасност и защита на потребителите

18.  Настойчиво призовава Комисията да използва правомощията си за забрана на опасни стоки на пазара на ЕС и по отношение на текстила и облеклото;

19.  Призовава Комисията да гарантира, че вносните текстилни продукти, влизащи на пазара на ЕС, особено тези внесени от Китай, са предмет на изисквания за безопасност и защита на потребителите, идентични с прилаганите спрямо текстилни продукти, произведени в ЕС;

20.  Отправя искане към Комисията да извърши подходящи оценка и проучване по въпроса дали понижението на цените се прехвърля на потребителите в ЕС, както се твърди;

Развиващите се страни и средиземноморските партньори на ЕС

21.  Призовава Комисията да подкрепи създаването на евро-средиземноморска производствена зона в текстилния сектор, като се възползва от географската близост на ЕС и пазарите на неговите средиземноморски партньори за създаване на зона, която е конкурентноспособна на международно равнище и може да осигури запазването на настоящите равнища на промишлено производство и заетостта;

22.  Подчертава, че прекратяването на ограниченията върху вноса на текстилни продукти ще доведе не само до дълбоки промени на тенденциите във вноса, но рискува да повлияе на секторите на текстила и облеклото в развиващите се страни, включително в средиземноморските партньори на ЕС;

23.  Призовава Комисията да проучи въздействието на пълната либерализация на сектора на текстила и облеклото върху най-слабо развитите страни; изразява особена загриженост относно незачитането на основни социални и трудови права от някои от най-слабо развитите страни, за да останат конкурентноспособни; призовава Комисията да направи оценка по какъв начин "Помощ за търговията" и други подобни програми могат да помогнат на най-слабо развитите страни да се ангажират със социално и екологично устойчиви секторни програми;

24.  Призовава Комисията да направи оценка на приложимостта в сектора на текстила и облеклото на управленски способи, насочени към предлагането, с цел стабилизиране на глобалната конкуренция и предотвратяване на възприемането на подхода на най-малкия общ знаменател по отношение на социалните и екологични стандарти;

Предоставяне на информация на Европейския парламент

25.  Изисква Комисията да предоставя на Парламента пълна информация относно всякакви значими развития в рамките на международната търговия с текстилни продукти;

o
o   o

26.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 193 E, 17.8.2006 г., стр. 110.


Икономически и търговски отношения с Корея
PDF 394kWORD 83k
Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно търговските и икономически отношения с Корея (2007/2186(INI))
P6_TA(2007)0629A6-0463/2007

Европейският парламент,

–   като взе предвид Рамковото споразумение за търговия и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна(1),

–   като взе предвид изследването "Икономическо въздействие на евентуално Споразумение за свободна търговия (ССТ) между Европейския съюз и Южна Корея" на Copenhagen Economics и проф. J. F. Francois,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите "Глобална Европа: Конкурентноспособна в световен мащаб. Принос за стратегията на ЕС за растеж и работни места" (COM(2006)0567),

–   като взе предвид своите резолюции от 13 октомври 2005 г. относно перспективите на търговските взаимоотношения между ЕС и Китай(2) и от 28 септември 2006 г. относно икономическите и търговските отношения на Европейския съюз с Индия(3),

–   като взе предвид Насоките за многонационалните предприятия на Организацията за икономическо Сътрудничество и Развитие (ОИСР) и Тристранната декларация на Международната Организация на Труда (МОТ) за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика,

–   като взе предвид статистическата информация на ОИСР относно трудовата заетост за 2007 г.,

–   като взе предвид декларацията относно напредъка на отношенията между Южна и Северна Корея: "Мир и благоденствие", приета на 4 октомври 2007 г. от Република Корея (наричана по-долу "Корея") и Демократична Народна Република Корея (наричана по-долу "Северна Корея"),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0463/2007),

А.   като има предвид, че многостранната система за търговия, основана на правила и установена чрез Световната търговска организация (СТО), продължава да е най-подходящата рамка за регулиране и насърчаване на лоялна и справедлива търговия чрез подходящи правила и гарантиране спазването на тези правила;

Б.   като има предвид, че ЕС трябва да продължи да отдава предимство на постигането на балансиран резултат от Програмата за развитие от Доха (ПРД), което би помогнало на развиващите се страни да играят пълноценна роля в международната система за търговия;

В.   като има предвид, че двустранните и междурегионалните споразумения за търговия все пак могат да допълнят сборника правила на СТО, обхващайки въпроси като стандартите за социалната и околната среда, където в момента се срещат трудности при постигането на многостранно споразумение;

Г.   като има предвид, че споразумението с Корея може също така да разгледа въпроси от сферата на инвестициите и търговията с услуги, но това следва да става по начин, който гарантира, че отварянето на пазара не накърнява нито европейските, нито корейските правила относно защитата на обществените услуги и културното многообразие, нито ограничава политическото пространство, необходимо за едностранното въвеждане на устойчиви социални, икономически и екологични политики както в ЕС, така и в Корея;

Д.   като има предвид, че Корея е една от водещите световни икономики с доход на глава от населението, равен на този в средностатистическа държава-членка на ЕС;

Е.   като има предвид, че бедността остава нерешен и задълбочаващ се проблем в Корея, която, съгласно статистическите данни на ОИСР, е една от трите членки на ОИСР, които имат най-голямо различие в доходите, и които проявяват най-подчертаната тенденция към задълбочаване на различията в доходите; като има предвид, че Корея се нарежда на последно място сред страните от ОИСР с изразходване на по-малко от 5 процента от приходите от данъци за обществена сигурност, в сравнение със средна стойност от 43 процента за ОИСР;

Ж.   като има предвид, че Корея е четвъртият по големина търговски партньор на ЕС извън Европа, а ЕС бе най-големият чуждестранен инвеститор в Корея през 2006 г.;

З.   като има предвид, че Корея е подписала Споразумения за свободна търговия (ССТ) със САЩ и редица други водещи търговски партньори, а други споразумения са в процес на преговори;

И.   като има предвид, че достъпът до пазара е все по-затруднен от множество нетарифни бариери (НТБ), включително неприемане на международни норми и стандарти, което е отчасти причина за структурния дефицит на ЕС в двустранните търговски отношения;

Й.   като има предвид, че проучвания показват, че едно споразумение между ЕС и Корея би донесло значителни икономически печалби за двете страни, но при всички разглеждани алтернативи, две трети от ползите биха били за Корея,

Общи въпроси

1.  Счита, че успешният изход на ПРД остава търговски приоритет за ЕС и би бил загрижен, ако двустранните преговори с Корея или други партньори се отклоняват от постигането на тази цел;

2.  Вярва, че двустранните преговори с основни търговски партньори или региони могат да бъдат полезно допълнение към многостранния сборник правила, при условие, че те водят до амбициозни споразумения с високо качество, които надскачат тарифните намаления;

3.  Счита, че размерът и бързият ръст на корейската икономика я правят подходящ кандидат за такова споразумение, но обръща внимание на сериозните проблеми – включително НТБ – които ще трябва да се разгледат, за да се достигне до задоволително споразумение;

4.  Вярва, че едно споразумение, ограничено до тарифни намаления, би донесло единствено краткосрочни ползи и следователно изисква премахването на НТБ, както и отварянето на сектора за услуги в Корея;

5.  Счита, че всяко ССТ с Корея следва да се съобразява с четирите така наречени "сингапурски въпроса" (чуждестранни инвестиции, търговия и политика на конкуренцията, прозрачност при обществените поръчки и улесняване на търговията);

6.  Заключава, че взаимноизгодното съдържание на споразумението е много по-важно от кратък график и поради това би бил загрижен, ако изкуствено определени срокове биха довели до споразумение, което не е с широк обхват на действие и не е амбициозно и добре балансирано;

Устойчиво развитие

7.  Счита, че тарифите за щадящите околната среда продукти трябва да се намалят по-бързо и по-драстично, отколкото за други стоки; призовава Комисията и корейските преговарящи лица да дадат ясна дефиниция на такива продукти; настойчиво препоръчва в тази дефиниция да се вземат надлежно предвид екологичните условия за производство на стоките;

8.  Изразява съжаление, че на един по-ранен етап, имайки предвид графика за преговаряне, не е била предприета оценка за въздействие върху устойчивостта (SIA); счита за изключително важно резултатите от SIA да бъдат публикувани много преди подписването на споразумение и да се предостави достатъчно време за пълно обществено обсъждане, така че резултатите от SIA да могат да повлияят върху изхода от преговорите; призовава Комисията да се консултира с Парламента, Съвета и гражданското общество, ако проучването за SIA покаже, че има изисквания за смекчаване, както и да договори окончателното ССТ в съответствие с това;

9.  Вярва, че амбициозното желание на Комисията за увеличаване на достъпа до пазари трябва да бъде балансирано със също толкова амбициозен подход към устойчивото развитие; същевременно настоява, че на трябва да се допускат изключения от правилото, че достъпът до европейския вътрешен пазар е под условие за спазване на стандартите за опазване на околната среда;

10.  Приветства въвеждането на по-стриктни социални и свързани с околната среда клаузи в сключеното неотдавна ССТ между САЩ и Корея в резултат на натиска, оказан от американския Конгрес;

11.  Счита, че преговарящите за ЕС лица трябва да разглеждат това като основа за по-нататъшен напредък, по-специално по отношение на ратифицирането и изпълнението на основните стандарти на МОТ, на участието на Корея в режима за борба срещу изменението на климата след 2012 г. и на признаването на съществуващите стандарти и законодателство на ЕС в областта на защитата на околната среда;

12.  Призовава за включването на задължителни социални и екологични клаузи във всяко търговско споразумение с Корея;

13.  Приканва държавите-членки и Комисията по време на двустранните преговори с Корея да подкрепят и насърчават принципите за корпоративно управление и социална отговорност на ОИСР, както по отношение на корейските предприятия, развиващи дейност в Европа, така и на европейските предприятия в Корея;

14.  Счита, че една амбициозна глава "Устойчиво развитие" е съществена част от всяко споразумение, но припомня, че крайната цел е изпълнение на договорените стандарти; подкрепя мнението, че това изисква главата да бъде предмет на стандартните механизми за уреждане на спорове;

15.  Вярва, че един Форум за търговия и устойчиво развитие с участието на представители на организациите на работниците и работодателите и на неправителствени организации (НПО) би играл ценна роля, за да гарантира, че по-широкото отваряне на пазара се съпътства от повишаване на социалните стандарти и стандартите за околната среда;

16.  Предлага създаването на механизъм, чрез който легитимни организации на работници и работодатели от ЕС или Корея следва да могат да представят искания за действие, които да бъдат разглеждани в определен срок от време и които биха могли да доведат до последващи действия или разпоредби за преразглеждане с цел поддържане на натиска срещу тези, които нарушават правата на работниците;

Секторни въпроси

17.  Призовава сключването на ССТ с Корея, което да обхваща търговията със стоки и услуги, да представлява важна съставна част на двустранните преговори в областта на научното и техническото сътрудничество и на интелектуалната собственост, да поощрява сътрудничеството в сферата на енергийната ефективност, да търси начини за борба срещу изменението на климата и да включва други външни аспекти на енергийната политика, ядрени и възобновяеми енергийни източници, както и програмата "Галилео";

18.  Счита, че отклоненията на Корея от международните норми и изисквания за етикетиране представлява съществена НТБ, което създава конкретни проблеми за автомобилната, фармацевтичната, козметичната промишленост и електрониката; призовава корейското правителство да предостави удовлетворителни обяснения за подобни отклонения или, в противен случай, да се ангажира с тяхното отстраняване по време на преговорите за ССТ;

19.  Подкрепя целта на Комисията за оказване на помощ на износители от ЕС на фармацевтични продукти и медицинска апаратура чрез гарантиране на по-голяма прозрачност в корейската система на здравеопазване, но настойчиво подчертава, че споразумението не бива да създава законови или практически пречки за корейски фирми, които се възползват от гъвкавите условия, посочени в параграфи 4 и 5 от Декларацията относно споразумението ТРИПС и общественото здраве, приета от Конференцията на Министрите на СТО на 14 ноември 2001 г. в Доха, с цел насърчаване на достъпа до лекарства в развиващите се страни;

20.  Подчертава, че в ССТ между ЕС и Корея би следвало да се включи споразумение за взаимно признаване (MRA) с цел по-нататъшното отстраняване на пречките в търговията, причинени от излишни дублиращи се процедури, извършвани от корейските власти, които създават пречки за компании от различни отрасли на промишлеността от ЕС, които искат да продават продуктите си в Корея;

21.  Изразява съжалението си, че неспазването от страна на Корея на международни норми води до подлагането на животни на излишни дублиращи се изследвания; счита, че споразумението би следвало да гарантира, че научно потвърдените и одобрени от едната страна алтернативи на експериментите с животни следва да се считат приемливи за другата страна;

22.  Изразява загриженост, че ССТ между ЕС и Корея би могло да има крайно негативно въздействие върху европейската автомобилна промишленост; следователно изисква от Комисията да обмисли стратегия относно постепенното премахване на вносните тарифи на ЕС с предпазни мерки; препоръчва посоченото постепенно премахване следва да бъде свързано с премахването на основните нетарифни бариери от корейска страна;

23.  Отбелязва, че по отношение на автомобилната промишленост Корея е подписала и ратифицирала Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (UNECE) за приемане на единни технически правила за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесните превозни средства, като така е поела ангажимента да изпълнява стандартните предписания; призовава Комисията да настоява за бързото им изпълнение; същевременно призовава Комисията да настоява за вноса в Корея без технически изпитания или официално типово одобрение на автомобили от ЕС, които спазват стандартите на UNECE; противопоставя се на допускане на изключения за корейските превозни средства от стандартите в областта на защитата от вредни емисии;

24.  Счита, че предвид проблемния опит на ЕС с корейския корабостроителен сектор, последният следва да представлява важна съставна част на двустранните преговори;

25.  Счита, че по време на преговорите Европейската комисия следва да вземе под внимание безпокойството на корейския и на европейския селскостопански отрасли, особено що се отнася до евентуални неблагоприятни отражения на ССТ върху съответните продукти, по отношение на които тези отрасли проявяват чувствителност;

26.  Разглежда високите тарифни ставки и прекомерните изисквания по отношение на етикетирането, пред които е изправена промишлеността за дестилиран алкохол, като приоритет за преговорите; призовава за незабавно вземане на мерки за борба с НТБ, които се прилагат по отношение на пресните плодове и зеленчуци и излишно високите тарифни ставки по отношение на консервираните плодове; смята за изключително важно постигането на задоволителен резултат по отношение на географските обозначения;

27.  Загрижен е за трудностите, които чуждестранните дружества срещат при достъпа до корейския пазар на услугите, в това число банкови, застрахователни и юридически консултации;

28.  Отдава значително предимство на ефикасната защита на правата върху интелектуална собственост, включително чрез въвеждането на адекватни наказания за фалшифициране и пиратство; счита, че в контекста на съществуващите правила на СТО, следва да се въведат специални механизми за бързо и ефикасно разрешаване на спорове, така че тези и други конкурентни нелоялни търговски практики да бъдат третирани по подходящ начин; заявява, че настоящият кръг от преговори с Корея относно защитата на правата върху интелектуална собственост (IPR) не следва да накърнява законосъобразни политически цели, като например достъпа до лекарствени средства чрез надхвърляне на задълженията по споразумението ТРИПС, но че в замяна на това следва да се насърчава използването на гъвкавия характер на ТРИПС;

29.  Настоятелно призовава Корея да въведе изпълнителски права за продуценти на звукозаписи в съответствие с Международната конвенция за закрила на артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации (Римска конвенция) от 1961 г., на Договора за изпълненията и записите (WPPT) на Световната Организация на Интелектуалната Собственост (СОИС) от 1996 г. и Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост(4);

30.  Призовава Корея да спазва в пълна степен договорите за интернет на СОИС (Договор за авторско право на СОИС от 1996 г. (WCT) и WPPT), включително: пълна законодателна подкрепа за мерки за технологична защита, ползвани от носителите на авторски права, включително забрана срещу заобикаляне на наложени мерки; да предоставя на продуцентите на звукозаписи изключителни права върху всички форми на разпространение по интернет; да въведе ефикасна процедура за уведомяване и спиране; да признае защитата на временни копия и стесняване на изключенията при частно копиране в дигиталното пространство;

31.  Настоятелно призовава Корея да засили борбата срещу пиратството в интернет чрез: подобряване на стимулите за сътрудничество на мрежовите доставчици в борбата срещу пиратството; насърчаване на Центъра за защита на авторско право да гарантира, че чуждестранни носители на авторски права са защитени срещу онлайн пиратство; разследване и наказателно преследване на субекти, свързани с незаконни интернет страници, сървъри, услуги за складиране и обмен на файлове;

32.  Подчертава, че всяко ССТ с Корея следва да гарантира следните въпроси:

   - подобряване и опростяване на правилата на Общността за произход,
   - по-широка хармонизация на вече съществуващи международни норми и стандарти вместо въвеждането на нови стандарти,
   - по-строги изисквания за разкриване на информация и насърчаване на най-добри практики в областта на регулирането,
   - прозрачност на национални механизми за подпомагане и премахване на съществуващите НТБ;

Северна Корея и Кесонг

33.  Приветства ролята на индустриалния комплекс "Кесонг" в допринасянето за мир и сигурност в региона; вярва при все това, че включването на стоки от индустриалния комплекс "Кесонг" в зона за свободна търговия поставя сериозни правни и технически проблеми;

34.  Препоръчва Комисията да проучи сериозно доколко търговските отношения между Северна и Южна Корея могат да бъдат подпомогнати чрез една зона за свободна търговия с ЕС;

35.  Подчертава, че всяко споразумение следва да включва ангажимент да не се понижават трудовите стандарти с цел привличане на чуждестранни инвестиции в вкоято и да е част от територията на страните, включително и в свободните индустриални зони за износ;

Други въпроси

36.  Вярва, че за да демонстрира постоянен ангажимент към многостранните преговори, Корея трябва да бъде готова да предложи безмитен, безквотен достъп на най-слабо развитите страни (НСРС), следвайки примера на схемата на ЕС "Всичко освен оръжие (ВОО)" при условия, които предполагат пълно зачитане на еквивалентните трудови и екологични стандарти;

Ролята на Парламента

37.  Счита, че легитимността и общественото приемане на споразумението изисква Парламентът да вземе активно участие във всеки етап от преговорите и да му бъде дадена възможност да изрази своята позиция относно приемливостта на текста предмет на преговори; очаква от Комисията и Съвета да се стремят да представят споразумението във форма, която би изисквала одобрението на Парламента съгласно член 300, параграф 3, алинея втора от Договора за Европейска общност;

o
o   o

38.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите-членки, както и на правителството и парламента на Република Корея.

(1) ОВ L 90, 30.3.2001 г., стр. 46.
(2) OВ C 233 E, 28.9.2006 г., стр.103.
(3) OВ C 306 E, 15.12.2006 г., стр.400.
(4) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28.


Източен Чад
PDF 344kWORD 63k
Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. за източен Чад
P6_TA(2007)0630RC-B6-0527/2007

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно правата на човека в Чад,

–   като взе предвид резолюцията си от 27 септември 2007 г. относно операцията в рамките на Европейската политика на сигурност и отбрана (ЕПСО) в Чад и Централноафриканската република(1),

–   като взе предвид Резолюция 1778 (2007) на Съвета за сигурност на ООН от 25 септември 2007 г., която предвижда разгръщането на многостранно международно присъствие в източен Чад и североизточната част на Централноафриканската република (ЦАР), включително мисията EUFOR Tchad/RCA рамките на ЕПСО,

–   като взе предвид съвместното действие 2007/677/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2007 г. относно военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република(2) (EUFOR Tchad/RCA),

–   като взе предвид Резолюция 1769 (2007) на Съвета за сигурност на ООН от 31 юли 2007 г. относно разгръщането, първоначално за период от 12 месеца, на операция на смесените сили на Африканския съюз и ООН (АС/ООН) в Дарфур (UNAMID),

–   като взе предвид Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН от 31 октомври 2000 г. относно жените, мира и сигурността,

–   като взе предвид член 115 от своя правилник,

А.   като има предвид, че на 26 ноември 2007 г. стотици чадски бунтовници бяха убити от чадската армия в района на източната граница на Чад, а на 3 декември 2007 г. чадската армия предприе нова офанзива срещу чадските бунтовнически групировки;

Б.   като има предвид, че сраженията между чадската армия и бунтовниците от Съюза на силите за демокрация и развитие (UFDD) и Обединените сили за промяна (RFC) се възобновиха, след отмяната в края на ноември 2007 г. на споразумението, наложило крехко примирие; като има предвид, че всички страни – бунтовнически групировки, представители на правителството и чуждестранни наблюдатели– потвърждават, че провелите се от 26 ноември 2007 г. насам сражения представляват най-тежките сблъсъци в Чад, от идването на власт на президента Idriss Deby Itno през декември 1990 г.;

В.   като има предвид, че около 238 000 бежанци от Судан, 44 600 бежанци от ЦАР и 170 000 вътрешно разселени лица са подслонени в 12 лагера по източната граница на Чад със Судан;

Г.   като има предвид, че на 4 декември 2007 г., Върховният комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) предупреди, че вследствие на зачестилите сблъсъци между правителствените сили и бунтовниците в източен Чад през последните 10 дни е ограничен достъпът на ООН до лагерите, които са подслон на стотици бежанци и вътрешно разселени лица, а напрежението в региона нараства;

Д.   като има предвид, че въоръженият конфликт представлява пречка за операциите на Световната продоволствена програма (СПП) в източен Чад, като възпрепятства достъпа до определени бежански лагери и забавя доставките на храна за други; като има предвид, че сраженията в близост до Farchana, където са разположени три бежански лагери, затрудняват хуманитарните операции в особено голяма степен; като има предвид, че поне в един случай камион на СПП, пренасящ хранителни помощи на СПП, е станал обект на нападение от въоръжени грабители;

Е.   като има предвид, че сраженията са съсредоточени главно в районите на Farchana, Iriba, Biltine и Guereda, разположени на север и на изток от град Abeché, който е основната оперативна база за най-малко 12 бежански лагери; като има предвид, че сигурността в районите близо до бежанските лагери на юг от Abeché, като например Goz Beida, също е понижена;

Ж.   като има предвид, че според Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) въоръжените грабежи и разбойническите актове представляват най-голямата заплаха за дейностите, свързани с хуманитарна помощ, а военните офанзиви изострят престъпността; като има предвид, че зачестяването на разбойническите актове в източен Чад принуждава хуманитарните организации да намаляват броя на персонала си, както и да ограничават движението си в главни селища, което допълнително ограничава възможността им за предоставяне на така необходимата хуманитарна помощ;

З.   като има предвид, че чадският президент наскоро уволни лидера на Обединения фронт за промяна Mahamat Nour Abdelkerim от поста министър на отбраната, което свидетелства за наличието на напрежение и конфликти на правителствено равнище;

И.   като има предвид, че на 15 октомври 2007 г. Съветът прие горепосоченото съвместно действие относно операцията EUFOR Tchad/RCA, предназначена да защити застрашеното цивилно население, по-специално на бежанците и разселените лица, да улесни доставките на хуманитарна помощи и свободното придвижване на хуманитарните работници, като се спомага за подобряването на сигурността в областта на операциите, да допринесе за защитата на персонала, сградите, съоръженията и оборудването на ООН, както и да гарантира сигурността и свободата на движение на персонала си и на свързания с ООН персонал;

Й.   като има предвид, че е налице постепенно изоставане от графика за разгръщане на силите EUFOR Tchad/RCA, което трябваше да започне преди края на ноември 2007 г.; като има предвид, че както се предполагаше, след преминаване на дъждовния сезон в края на октомври 2007 г., движенията и дейността на бунтовническите групи в региона отново се засилват; като има предвид обвиненията на ръководителят на разузнавателните служби на Чад спрямо Судан във връзка с въоръжаването на бунтовниците;

К.   като има предвид, че вътрешната нестабилност в Чад, както и несигурността в граничния район между източен Чад, Дарфур и ЦАР ще окажат отрицателно влияние върху операцията EUFOR Tchad/RCA, след разгръщане на нейните сили;

Л.   като има предвид засилването на безпокойството сред международната общност след заплахите, отправени от UFDD за нападение над френските или други чуждестранни сили, разгърнати в рамките на операцията EUFOR Tchad/RCA;

М.   като има предвид, че военното престъпление на сексуалното насилие, включително и прибягването до изнасилвания като военно средство, е широко разпространено в бежанските лагери, както и другаде в тази размирна зона, а жените и младите момичета са най-уязвимата група;

1.  Изтъква, че неотдавнашните случаи на насилие и безредици в Чад показват спешната необходимост от незабавно разгръщане на силите на EEUFOR Tchad/RCA; подчертава, че държавите-членки на ЕС, както и ООН са отговорни за защитата на бежанците и вътрешно разселените лица в региона; изтъква, че тези сили трябва да имат на разположение и да използват всички необходими средства, като спазват изцяло международното право в областта на правата на човека и хуманитарните операции, с оглед защита на застрашеното цивилно население;

2.  Отбелязва при все това със съжаление, че въпросната операция все още не разполага с оборудване от първостепенна необходимост, което би позволило на военните сили да изпълнят своите задачи, като например хеликоптери и медицински материали и оборудване;

3.  Призовава институциите на ЕС и неговите държави-членки да изпълнят взетото политическо решение за предоставяне на повече войски и подходяща финансова, логистическа и въздушна подкрепа за операцията, в това число чрез осигуряване на необходимия брой хеликоптери във възможно най-кратки срокове; подчертава, че доверието спрямо международната политика на ЕС на международната сцена е поставено на изпитание, ако Съюзът не съумее да мобилизира достатъчно войски и оборудване за осъществяване на операцията;

4.  Призовава Съвета и Комисията да го осведомяват редовно относно осъществяваните инициативи (като например тези в рамките на Европейската агенция за отбрана), да запълнят липсите на средства в ключови области, свързани по-специално с предоставянето на хеликоптери и медицинско оборудване, както и да представят съвместни предложения за решения в краткосрочен и дългосрочен период, с цел гарантиране възможността за използване на тези средства като за цели от хуманитарно естество, така и в рамките на ЕПСО;

5.  Подчертава регионалното измерение на кризата в Дарфур и неотложната необходимост от овладяване на дестабилизиращото въздействие на хуманитарната обстановка и безопасността в съседните страни, и заявява отново своята решимост за осъществяване на тази преходната военна операция на ЕС в подкрепа на многоизмерното присъствие на ООН; 

6.  Припомня горепосочената си резолюция от 27 септември 2007 г., с която подкрепи провеждането на операцията на ЕСПО в източен Чад и северната част на ЦАР, и призовава настоятелно Съвета и Комисията да ускорят процеса на вземане на решение за даване начало на операцията, така че първият етап от разгръщане на силите да започне преди края на 2007 г., а мисията достигне максимална степен на оперативност до края февруари или началото на март 2008 г.;

7.  Приветства факта, че Комисията финансира въпросната операция в размер на 50 милиона евро, като 10 милиона евро, отпуснати по линията на Инструмента за стабилност са предназначени за обучение на полицейските сили в рамките на мироопазващата операция на ООН; отбелязва, че това свидетелства за съгласувания междуинституционален подход на ЕС към Европейската политика за сигурност и отбрана;

8.  Отбелязва със съжаление настойчивата позиция, възприета от президента на Судан, според която силите на UNAMID, в чиято подкрепа се явява операцията EUFOR Tchad/RCA, следва да бъдат изключително с участието на африкански държави, което противоречи на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН по въпроса; изтъква необходимостта от ускоряване на процеса на разгръщане на мироопазващите сили на ООН -АС в Дарфур; призовава настоятелно правителството на Судан към сътрудничество с Международния наказателен съд (МНС) и предлага в мандата на смесените сили да бъде включена мисия по откриване и задържане на лицата, срещу които МНС е издал заповед за арест;

9.  Отбелязва нарастване на броя на преднамерените и целенасочени нападения срещу цивилното население от страна на членове на милициите Джанджауид, които идват от Судан, както и на местни арабски и други групировки от Чад; отбелязва размера на вълната от насилие основано на пола, тормоз, заплахи и изнасилвания в региона, при царяща пълна безнаказаност; призовава властите в Чад да разследват регистрираните случаи на изнасилване, малтретиране и други сериозни нарушения на правата на човека, като подведат под съдебна отговорност извършителите;

10.  Изтъква специфичния въпрос за сексуалната експлоатация в този размирен регион и подчертава значението държавите-членки, които допринасят със сили за UNAMID и EUFOR Tchad/RCA да бъдат осведомени за малтретирането и да възприемат подход, отчитащ тази проблематика, при всички етапи на предприемани действия срещу случаи на сексуално насилие в конфликта, включително чрез предвиждане на обучение с цел вземане под внимание на специфичните нужди на пострадалите; подчертава, че държавите, участващи с военни и полицейски сили в мироопазващите операции, носят отговорността за това да следят за прилагането на стриктни правила за поведение и осъществяването на съответно обучение, както и за подвеждането под отговорност на извършителите на сексуално насилие; отбелязва, че според наблюденията увеличаването на броя на жените, участващи в мироопазващите сили, способства не само за създаването на по-добри връзки с местното население, но и за по-доброто поведение на представителите на въпросните сили като цяло;

11.  Изразява дълбокото си безпокойство във връзка със свидетелствата на сътрудници на организациите, работещи в бежанските лагери, че представители както на бунтовническите групировки, така и на правителството посещават въпросните лагери с цел завербуването на деца като войници;

12.  Призовава ЕС да предприеме настоятелен подход с цел постигане на широкообхватен мирен процес, като едновременно окаже натиск и предприеме насърчителни мерки с цел възобновяване на преговорите между всички заинтересовани страни и разрешаване по мирен път на всички отделни равнища на конфликта в Чад, в това число на сблъсъците между правителството и бунтовническите групировки, както и на междуетническа основа;

13.  Призовава Чад, в сътрудничество със Судан и Либия, да създаде необходимите предпоставки за намиране на трайно политическо решение с оглед прилагане на мирното споразумение от Сирт и призовава настоятелно правителствата на Судан и Чад да изпълнят своите задължения по силата на споразуменията от Триполи и Сирт;

14.  Изразява безпокойството си във връзка с разпространението на нелегалната продажба и контрабанда на оръжие, по-специално на незаконни малокалибрени и леки оръжия;

15.  Припомня, че нито една мироопазваща операция в източната част на Чад и в северната част на ЦАР не може да бъде успешна без истински процес на политическо помирение;

16.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, Африканския съюз, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ и ЕС, както и на президентите, правителствата и парламентите на Чад, Централноафриканската република и Судан.

(1) Приети текстове, P6_TA(2007)0419.
(2) ОВ L 279, 23.10.2007 г., стр. 21.


Правата на жените в Саудитска Арабия
PDF 286kWORD 48k
Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно правата на жените в Саудитска Арабия
P6_TA(2007)0631RC-B6-0526/2007

Европейският парламент,

–   като взе предвид, че на 7 септември 2000 г.Саудитска Арабия ратифицира Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW),

–   като взе предвид, че на 23 септември 1997 г.Саудитска Арабия ратифицира Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

–   като взе предвид факта, че от 26 януари 1996 г. Саудитска Арабия е страна по Конвенцията за правата на детето,

–   като взе предвид факта, че през май 2006 г. Саудитска Арабия беше избрана за член на новия Съвет на ООН по правата на човека,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Саудитска Арабия от 18 януари 1996 г.(1) и 10 март 2005 г.(2),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че жените в Саудитска Арабия продължават са подложени на много форми на дискриминация в частния и обществения живот, често са жертви на сексуално насилие и често се сблъскват с огромни препятствия в наказателната съдебна система;

Б.   като има предвид, че през октомври 2006 г. 19-годишна жена, известна с името "момичето от Qatif", беше осъдена на 90 удара с камшик в резултат на инцидент, при който тя е разговаряла насаме в автомобил с мъж, който не е бил неин близък роднина, когато е била нападната и групово изнасилена;

В.   като изразява дълбока загриженост от факта, че Общият съд на Qatif (Саудитска Арабия) преразгледа присъдата през ноември 2007 г. и я осъди на шест месеца лишаване от свобода и 200 удара с камшик;

Г.   като има предвид, че служител на Общия съд на Qatif заяви, че съдът е увеличил присъдата на жената, като е следвал напътствия от Върховния съдебен съвет, поради нейния опит да раздразни съдебната власт и да й въздейства чрез медиите;

Д.   като има предвид, че адвокатът на жертвата Abdul Rahman Al-Lahem получи забрана да влиза в съдебната зала и му бе отнето правото да представлява клиента си след опити да започне съдебно производство срещу Министерството на правосъдието, за това, че не му е предоставило копие от присъдата, засягаща клиента му, така че да може да подготви апелативна жалба; като има предвид, че на г-н Al-Lahem сега предстои дисциплинарно дело в Министерство на правосъдието, като наказанието може да включва лишаване от адвокатски права за срок от три години и изключване от адвокатската колегия;

Е.   като има предвид, че г-н Al-Lahem бе защитник по делото на двойката Fatimа и Mansour Al-Taimani, родители на две деца, които бяха разведени насила през юли 2007 г. по искане на брата на жената на основание на твърдението, че племенният произход на Fatima бил по-висш от този на съпруга й; като има предвид, че двамата бяха лишени от свобода за дни, дори месеци, заедно с децата им, поради отказа им да приемат развода и като има предвид, че оттогава Fatimа е принудена да живее в приют, тъй като отказва да се върне при семейството си;

Ж.   изразява особена загриженост, че криминализирането на всеки по-тесен контакт между несемейни лица от различен пол в Саудитска Арабия сериозно ограничава възможностите на жертви на изнасилване да потърсят правосъдие, и че съда може да гледа на обвинение за изнасилване от страна на жена като на признание за извънбрачна сексуална връзка, освен ако тя може да докаже с точни доказателствени средства, че този контакт не е бил доброволен;

З.   като има предвид, че приблизително два милиона жени, които са работници-имигранти, работят като домашни работници в Саудитска Арабия, като те са често подложени на злоупотреби от страна на държавните органи и частните наемодатели, включително физическо и психологическо малтретиране и неплащане на заплати, задържане без обвинение или съдебно производство и дори налагане на смъртно наказание в резултат на несправедлив съдебен процес;

И.   като обръща специално внимание на случая с Rizana Nafeek, домашна работничка от Шри Ланка, която беше осъдена на смърт през м. юни 2007 г. за причиняване на смърт на дете, оставено на нейните грижи, когато е била само 17-годишна, както и на случая с домашните работници от Индонезия Siti Tarwiyah Slamet и Susmiyati Abdul Fulan, които бяха пребити до смърт от семейството-работодател през м. август 2007 г., докато други двама бяха критично ранени;

Й.   като отбелязва, че държавите, страни по международни конвенции за правата на човека (като например CEDAW) имат задължение да осигуряват равни права на мъжете и жените;

1.  Настоява, правителството на Саудитска Арабия да предприеме по-нататъшни стъпки, целящи премахване на ограниченията на правата на жените, включително на ограниченията, свързани с тяхното свободно движение, забраната за управляване на автомобил, ограниченията на възможностите им за трудова заетост, на юридическата им правоспособност и на правото да бъдат представлявани в съдебни процеси, да елиминира всички форми на дискриминация срещу жените в частния и обществения живот и да насърчава участието им в икономическите, социалните и политическите сфери;

2.  Изразява неодобрение спрямо горепосоченото решение, взето от Общия съд на Qatif, да наложи наказание на жертва на изнасилване; призовава държавните власти на Саудитска Арабия да отменят присъдата и да оттеглят всички обвинения срещу жертвата на изнасилване;

3.  Отбелязва, че на 3 октомври 2007 г. крал Абдула обяви съдебна реформа, обещавайки учредяването на нови специализирани съдилища и подобряване на обучението на съдии и адвокати; припомня, че през май 2007 г. беше съобщено, че крал Абдула е издал заповед за създаване на нов съд, който да се специализира в разглеждането на дела за домашно насилие;

4.  Счита, че разяснителна кампания, насърчаваща съзнанието по отношение на насилието срещу жени в Саудитска Арабия, по-специално домашното насилие, би била много подходяща инициатива, която би следвало спешно да се започне;

5.  Настоятелно призовава държавните органи да преразгледат и да гарантират спазването на националното трудово законодателство, за да предоставят същата защита на домашните работници, с която се ползват работниците от други отрасли, и да осигуряват съдебно преследване на работодатели, отговорни за сексуално или физическо насилие и злоупотреби с трудови права, които нарушават съществуващите национални закони;

6.  Призовава правителството на Саудитска Арабия да преразгледа всички случаи с малолетни престъпници, които са осъдени на смърт, да суспендира смъртното наказание за малолетни престъпници и да въведе мораториум върху смъртното наказание;

7.  Призовава Съвета и Комисията да поставят на обсъждане тези въпроси при следващите Съвместен съвет и Министерска среща между ЕС и Съвета за сътрудничество на арабските страни от Персийския залив;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, генералния секретар на ООН, правителството на Саудитска Арабия, генералния секретар на Организацията на ислямската конференция и на генералния секретар на Съвета за сътрудничество на арабските страни от Персийския залив.

(1) ОВ С 32, 5.2.1996 г., стр. 98.
(2) ОВ С 320 Е, 15.12.2005 г., стр. 281.


Жените за утеха
PDF 285kWORD 44k
Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно справедливост за "жените за утеха" (секс робини в Азия преди и по време на Втората световна война)
P6_TA(2007)0632RC-B6-0525/2007

Европейският парламент,

-   като взе предвид 200-та годишнина от премахването на търговията с роби през 2007 г.,

-   като взе предвид Международната конвенцията за преследване на търговията с жени и деца (1921 г.), подписана от Япония,

-   като взе предвид Конвенцията на МОТ относно принудителния труд (1930 г.), ратифицирана от Япония,

-   като взе предвид Резолюция 1325 (2000 г.) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността,

-   като взе предвид доклада на Gay McDougall - специален докладчик на ООН по системните изнасилвания, сексуалното робство и подобните на робство практики по време на въоръжени конфликти (22 юни 1998 г.),

-   като взе предвид заключенията и препоръките на 38-мата сесия на Комитета на ООН срещу мъченията (9-10 май 2007 г.),

-   като взе предвид доклада за проучване на нидерландски правителствени документи относно насилствената проституция на холандки в Холандските източни индии по време на японската окупация, Хага (2004 г.),

-   като взе предвид резолюциите относно "жените за утеха" на Конгреса на САЩ, приета на 30 юли 2007 г. и на парламента на Канада, приета на 29 ноември 2007 г.,

-   като взе предвид член 115(5) от своя правилник,

А.   като има предвид, че по време на колониалната и военна окупация на Азия и островите в Тихия океан от 30-те години на 20 век до края на Втората световна война правителството на Япония официално е поръчвало събирането на млади жени, известни на света като ianfu или "жени за утеха", с единствена цел сексуално робство на имперските въоръжени сили;

Б.   като има предвид, че системата на "жените за утеха" е включвала групово изнасилване, принудителни аборти, унижение и сексуално насилие, довели до осакатяване, смърт или дори самоубийство, при един от най-мащабните случаи на трафик на хора през 20 век;

В.   като има предвид, че в десетки случаи на заведени дела за "жени за утеха" пред японските съдилища са били отхвърлени всички искове за компенсация, въпреки решенията на съда, потвърждаващи прякото и непряко участие на имперските въоръжени сили и отговорността на страната;

Г.   като има предвид, че повечето от жертвите на системата на "жени за утеха" са починали, а останалите живи са на 80 или над 80-годишна възраст,

Д.   като има предвид, че през последните години редица високопоставени членове и служители на японското правителство са направили изявления в защита на системата на "жени за утеха", а някои японски служители наскоро изразиха непростимото желание за омаловажаване или отменяне на тези изявления;

Е.   като има предвид, че истинският мащаб на системата за сексуално робство никога не е бил напълно разкрит от японското правителство и някои нови задължителни тълкувания, използвани в японските училища, се опитват да омаловажат трагедията на "жените за утеха" и други японски военни престъпления по време на Втората световна война;

Ж.   като има предвид, че мандатът на Фонда за жените на Азия - частна фондация, създадена по инициатива на правителството, чиято цел беше прилагането на програми и проекти за компенсиране на злоупотребите и страданията на "жените за утеха", изтече на 31 март 2007 г.;

1.  Приветства отличните взаимоотношения между Европейския съюз и Япония, основани на споделените ценности на многопартийната демокрация, правовата държава и зачитането на правата на човека;

2.  Изразява своята солидарност с жените, които са били жертви на системата на "жени за утеха" по време на Втората световна война;

3.  Приветства декларациите на главния секретар на японското правителство Yohei Kono от 1993 г. и на тогавашния министър-председателя Tomiichi Murayama от 1995 г. относно "жените за утеха", както и резолюциите на японския парламент (Diet) от 1995 г. и 2005 г., в които се поднасят извинения за военновременните жертви, включително за жертвите на системата на "жени за утеха";

4.  Приветства инициативата на японското правителство за създаване през 1995 г. на вече закрития Фонд за жените на Азия, частна фондация, финансирана предимно чрез правителствени средства, която разпредели известни суми под формата на "парични компенсации" на няколкостотин "жени за утеха", но счита, че тази хуманитарна инициатива не е в състояние да удовлетвори исканията на жертвите за правно признание и обезщетение съгласно международното публично право, както заявява специалният докладчик на ООН по Gay McDougall в горепосочения си доклад от 1998 г.;

5.  Призовава японското правителство да направи официално признание, да поднесе извинения и да поеме по ясен и недвусмислен начин историческата и правна отговорност за принуждаването към сексуално робство, извършено от имперските въоръжени сили по отношение на млади жени, известни на света като "жени за утеха", по време на колониалната и военна окупация на Азия и островите в Тихия океан от 30-те години на 20 век до края на Втората световна война;

6.  Призовава японското правителство да въведе ефективен административен механизъм за предоставяне на обезщетения на всички оцелели жертви на системата на "жени за утеха" и на семействата на починалите жертви;

7.  Призовава японския парламент да приеме законодателни мерки, за да премахне съществуващите пречки за търсене на обезщетения чрез японските съдилища; по-специално, правото на лицата да подават искове за обезщетения срещу правителството следва да получи изрично признание в националното право, а случаите във връзка с обезщетения на жертви на сексуално робство, представляващо престъпление съгласно международното право, следва да получат приоритет, като се има предвид възрастта на оцелелите;

8.  Призовава правителството на Япония да опровергае публично всякакви твърдения, че подчиняването и поробването на "жени за утеха" никога не се е случвало;

9.  Насърчава народа и правителството на Япония да предприемат по-нататъшни стъпки по посока на пълното признаване на националната история, в съответствие с моралния дълг на всички държави, и да повиши информираността в Япония относно политиката на страната през 30-те и 40-те години на 20 век, включително във връзка с "жените за утеха"; призовава правителството на Япония да осведоми настоящото и бъдещите поколения относно тези събития;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, парламента и правителството на Япония, на Съвета на ООН по правата на човека, на правителствата на държавите от АСЕАН, както и на правителствата на Корейската народнодемократична република, Република Корея, Китайската народна република, Тайван и Източен Тимор.

Правна информация - Политика за поверителност