Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 13. prosince 2007 - Štrasburk
Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly)
 Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Černou Horou ***
 Spolupráce mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy *
 Datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz *
 Příslušnost a spolupráce ve věci vyživovací povinnosti *
 Desáté výročí Otawské úmluvy o zákazu protipěchotních min
 Summit EU/Čína - dialog EU/Čína o lidských právech
 Boj proti nárůstu extremismu v Evropě
 Černá Hora
 Ztroskotání lodí v Kerčském průplavu v Černém moři
 Systémy pojištění vkladů
 Správa aktiv II
 Textilie
 Hospodářské a obchodní vztahy s Koreou
 Východní Čad
 Práva žen v Saudské Arábii
 Spravedlnost pro ženy společnice

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly)
PDF 536kWORD 164k
Usnesení
Příloha
Příloha
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 ve znění naposledy pozměněném Radou (všechny oddíly) (15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD)) a návrhy na změnu č. 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) a 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008
P6_TA(2007)0616A6-0492/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 24. dubna 2007 o roční politické strategii Komise pro roční rozpočtový proces pro rok 2008(4),

-   s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, který sestavila Rada dne 13. července 2007 (C6-0287/2007 – C6–0288/2007),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2007 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl III – Komise (C6-0287/2007) a o návrhu na změnu č. 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008(5),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2007 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (C6-0288/2007)(6),

-   s ohledem na návrh na změnu č. 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008,

-   s ohledem na své změny ze dne 25. října 2007 k návrhu souhrnného rozpočtu(7),

-   s ohledem na pozměňovací návrhy Rady ke změnám a pozměňovacím návrhům k návrhu souhrnného rozpočtu, které přijal Parlament (15717/2007 – C6-0436/2007),

-   s ohledem na výsledky dohodovacího řízení týkajícího se rozpočtu, které se konalo dne 23. listopadu 2007,

-   s ohledem na prohlášení Rady o výsledku jejího jednání o změnách a pozměňovacích návrzích k návrhu souhrnného rozpočtu, které přijal Parlament,

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0492/2007),

Klíčové otázky – celkové částky, návrh revize VFR, návrhy na změnu č. 1 a č. 2

1.   připomíná, že jeho politické priority pro rozpočet na rok 2008 byly stanoveny ve výše uvedeném usnesení ze dne 24. dubna 2007 o roční politické strategii, které vycházelo z přístupů zvolených při přípravě rozpočtu na rok 2007 a při jednáních vedoucích k uzavření interinstitucionální dohody (IID) ze dne 17. května 2006; zdůrazňuje, že přístup "rozpočtu zaměřeného na výsledky" prosazovaný ve výše uvedeném usnesení vychází z pilířů transparentní formální podoby, jasných cílů a správného plnění rozpočtu: Komise je posuzována nikoli na základě byrokratického procesu, nýbrž na základě výsledků, které vykazuje při plnění cílů dohodnutých na politické úrovni; bude i nadále klást důraz na tato hlediska při své další práci na rozpočtu na rok 2008;

2.   pokud jde o celkové částky, stanoví konečnou výši prostředků na závazky na 129 149 656 468 EUR; tím bude zajištěno, že budou zachovány celkové příděly finančních prostředků pro víceleté programy, na kterých se teprve nedávno dohodly Parlament a Rada, nedojde tedy ke škrtům, které Rada navrhla, zejména v okruhu 1A; stanoví celkovou výši plateb na 120 346,76 milionu EUR, což odpovídá 0,9 % HND EU; poznamenává, že se tak ponechává pod stropem prostředků na platby ve víceletém finančním rámci (VFR) na rok 2008 velmi značné rozpětí ve výši 9 411 241 388 EUR; zdůrazňuje důležitost efektivního plnění rozpočtu a snížení neuhrazených závazků (reste à liquider RAL), a to s ohledem na nízkou celkovou výši plateb;

3.   vítá výsledek dohodovacího řízení s Radou, které se konalo dne 23. listopadu 2007, zejména pokud jde o financování projektu Galileo, a to na základě revize VFR na období 2007–2013 a využití nástroje pružnosti, a Evropského inovačního a technologického institutu z rozpětí v okruhu 1A; zdůrazňuje, že toto řešení problému financování je zcela v souladu s přístupem, který doporučoval Evropský parlament, a to především proto, že nesnižuje plánovanou výši prostředků na víceleté finanční programy v okruhu 1A, jak to dříve prosazovala Rada; bere na vědomí společná prohlášení připojená k tomuto usnesení jako příloha 2, v nichž jsou stanoveny podrobné podmínky financování projektu Galileo a ETI;

4.   podporuje návrh na změnu č. 1/2008 k předběžnému návrhu rozpočtu (PNR) na rok 2008, který Komise přijala dne 17. září 2007, a zejména navrhovaná zvýšení prostředků na závazky pro Kosovo (120 milionů EUR) a Palestinu (142 milionů EUR), tj. celkem o 262 milionů EUR oproti částkám v PNR; v návaznosti na dohodovací řízení, které se konalo dne 23. listopadu 2007, vyslovuje souhlas s částkou ve výši 285 milionů EUR vyčleněnou v rozpočtu na rok 2008 na SZBP, zejména s ohledem na nadcházející potřeby v Kosovu; požaduje, aby Komise zajistila plnou průběžnou účast Parlamentu při vynakládání těchto prostředků a plně jej o něm informovala; v plném rozsahu podporuje návrh na změnu č. 2/2008 jakožto výsledek dohodovacího řízení, které se konalo dne 23. listopadu 2007;

5.   schvaluje žádost o "globální" převod DEC 36/2007 v plném rozsahu a vítá skutečnost, že v roce 2007 je výše převáděných prostředků nižší než při globálních převodech v letech 2006 a 2005; uznává, že současná nízká míra čerpání prostředků v některých položkách v roce 2007 by mohla být důsledkem pozdního přijetí právních základů v prvním roce VFR; upozorňuje, že v opravném rozpočtu 7/2007 a v "globálním" převodu se navrhují další značná snížení prostředků na platby pro rok 2007 v celkové výši 1,7 miliardy EUR; trvá na tom, aby se v rozpočtu na rok 2008 důkladně sledovalo plnění rozpočtu pomocí různých nástrojů, jako jsou pravidelné zprávy ze systému výstrahy pro rozpočtové prognózy (Budgetary Forecast Alert) a monitorovací skupiny; vyzývá své specializované výbory, aby co nejdříve upozorňovaly na to, kde jsou zapotřebí finanční prostředky a kde mohou vzniknout problémy s čerpáním prostředků, pokud jde o víceleté programy; zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 2008 bude určitě zapotřebí větší objem prostředků na platby a očekává co nejlepší využití tohoto mírného zvýšení plateb o 5,9 % oproti roku 2007; s ohledem na společné prohlášení Rady k této věci očekává, že Komise navrhne v průběhu roku 2008 případné zvýšení plateb, a to v případě potřeby formou opravného rozpočtu;

6.   se zájmem očekává výsledky procesu konzultací, který iniciovala Komise sdělením s názvem "Reformovat rozpočet, změnit Evropu" (SEK(2007)1188); žádá, aby byl Parlament plně zapojen jak do přezkumu vynakládání prostředků EU, tak do přezkumu systému vlastních zdrojů EU, a to v souladu s prohlášením č. 3 o přezkumu finančního rámce, které je součástí IID ze dne 17. května 2006;

Vytvoření rozpočtu zaměřeného na výsledky – navázání na dohodovací řízení před prvním čtením

7.   poukazuje na dohodu na pěti společných prohlášeních, připojených k výše uvedenému usnesení ze dne 25. října 2007 o návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2008, oddíl III – Komise, k níž dospěly Evropský parlament a Rada v rámci dohodovacího řízení týkajícího se rozpočtu na rok 2008 před prvním čtením v Radě dne 13. července 2007; zvýšil politickou důležitost těchto prohlášení tím, že je zohlednil při přípravě rozpočtu na rok 2008 v souladu s přístupem "rozpočtu zaměřeného na výsledky"; bere na vědomí prohlášení o proveditelnosti, které předložila Komise, a očekává návrh řešení k provádění doporučených změn;

8.   vítá vývoj situace ve věci schvalování operačních programů Komisí v rámci strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a v oblasti rozvoje venkova, ale v souladu se společným prohlášením, na němž se dohodl s Radou dne 13. července 2007, si přeje mnohem výraznější pokrok, aby mohly být vynaloženy provozní prostředky na tyto programy; vyjadřuje politování nad tím, že stále ještě není schváleno více než 50 % programů v rámci EFRR a přes 67 % programů v rámci ESF a EZFRV, i když první rok programovacího období je již téměř u konce; ponechává určité prostředky na správní náklady Komise v rezervě; zdůrazňuje, že do rezervy nejsou umístěny žádné provozní prostředky; rezervy na správní náklady bude uvolňovat postupně s tím, jak se bude zvyšovat počet schválených operačních programů;

9.   bere na vědomí popisnou zprávu o řízení podle jednotlivých činností (ABM), kterou předložila Komise před druhým čtením; na základě nezpochybnitelného závazku Komise vypracovat studii, která by obsahovala i nějaké návrhy na zlepšení a byla by předložena na slyšení, které se má konat v Rozpočtovém výboru Parlamentu na jaře 2008, vyslovuje souhlas s umístěním pouze 5 milionů EUR do rezervy; oznamuje, že má v úmyslu vypracovat zprávu z vlastního podnětu o zlepšení způsobu uplatňování ABM;

10.   připomíná, že studie zaměřená na uplatňování řízení podle jednotlivých činností (ABM) by měla obsahovat a poskytnout rozpočtovému orgánu následující informace:

   - jakým způsobem je možné vzájemně lépe propojit různé systémy cyklu SPP-ABM (APS, CLWP, AMP ...)?
   - jakým způsobem je možné zlepšit propojení cyklu SPP-ABM s jinými cykly (rozvoj lidských zdrojů, řízení rizik, hodnocení, atd.), případně pomocí integrovaného systému IT?
   - a předá seznam předem jasně stanovených ukazatelů dosažených výsledků, který bude použit v průběhu celého cyklu, aby se zajistilo kvalitnější řízení výkonu;
  

a požaduje:

   - závazek Komise, že do 30. dubna 2008 předloží v návaznosti na svou zprávu "Plánování a optimalizace lidských zdrojů Komise s ohledem na priority EU" dokument, který bude obsahovat zejména podrobný rozpis počtu pracovníků podle jednotlivých kategorií a podle generálních ředitelství, a nastíní předpokládaný vývoj v příštích letech;
   - sdělení Komise o tom, jaký je současný stav plnění bodu 44 IID ze dne 17. května 2006;

11.   dále žádá Komisi,:

   - aby předložila akční plán s podrobným popisem opatření zaměřených na reorganizaci každé z oblastí, v nichž se prováděla prověrka (lidské zdroje, IT, správa dokumentů/logistika/bezpečnost, interní audit, hodnocení, ABM, interinstitucionální vztahy, komunikace/informační činnost/publikační činnost, koordinace politik); vyzývá k tomu, aby zaměstnanci výkonných agentur byli rovněž zahrnuti do tohoto počtu zaměstnanců; žádá Komisi, aby do ledna 2009 podala Parlamentu zprávu o současném stavu a o výsledcích těchto probíhajících postupů; žádá Komisi, aby zahrnula výsledky tohoto hodnocení do svého sdělení o politice umísťování útvarů Komise v Bruselu a Lucemburku (KOM(2007)0501) a revidovala v souladu s nimi své požadavky na prostory, jež jsou zde uváděny;
   - aby sa vážněji zavázala k interinstitucionální spolupráci a aby ji zřetelněji zaváděla do praxe; podporuje požadavky uvedené ve zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 2/2007 o výdajích institucí na budovy a požaduje, aby sa podnikly konkrétnější kroky směrem k vytvoření společných pravidel; žádá Komisi, aby podrobněji informovala Parlament o faktoroch, které ji vedly k tomu, že v uvedeném oznámení (KOM(2007)0501) dospěla k závěru, že Evropská čtvrt by měla být nadále centrem činností Komise; vyzývá Komisi, aby vytvořila a předložila na základě porovnání alternativní možnosti v souvislosti s přítomností Komise v Bruseli mimo Evropskou čtvrt;

12.   pokud jde o účelově vázané příjmy, trvá na zvýšení transparentnosti v této oblasti; navrhuje změny nástroje účelově vázaných příjmů pro decentralizované agentury s cílem dosáhnout toho, aby vázané příjmy přesněji odpovídaly potřebám konkrétních agentur; vyjadřuje znepokojení na tím, že používáním účelově vázaných příjmů v rámci fondu pro restrukturalizaci v odvětví cukru vznikl jakýsi "rozpočet uvnitř rozpočtu", což se špatně srovnává s rozpočtovou zásadou obecnosti zakotvenou ve finančním nařízení; nebrání se možnosti revidovat finanční nařízení, pokud jde o účelově vázané příjmy;

13.   pokud jde o decentralizované agentury, obnovuje výši prostředků uvedenou v PNR, s výjimkou agentury Frontex, pro niž se v rámci hlavy 3 schvaluje zvýšení o 30 milionů EUR, a s výjimkou Evropské agentury pro životní prostředí, u níž dochází k mírnému zvýšení v rámci hlavy 3; vítá pokrok, kterého dosáhly nejnověji vzniklé agentury, pokud jde o účinné a efektivní rozšiřování jejich činnosti; požaduje, aby v budoucnu byly jejich pracovní plány a střednědobé potřeby personálního zajištění stanoveny jasněji;

14.   zdůrazňuje, že při zřizování společných podniků i ohlášené nové decentralizované Agentury pro spolupráci energetických regulátorů je nutno uplatnit postup stanovený v bodu 47 IID ze dne 17. května 2006;

15.   pokud jde o výkonné agentury, připomíná povinnosti Komise stanovené v pravidlech pro zřízení výkonné agentury(8); soudí, že výkonné agentury nesmějí ani nyní, ani v budoucnu vést ke zvýšení podílu správních nákladů; zdůrazňuje, že jakýkoli návrh na zřízení nové výkonné agentury a na rozšíření stávajících výkonných agentur musí být podložen komplexní analýzou nákladů a přínosů a v návrhu by měly být jasně popsány linie podřízenosti a odpovědnosti; vítá dohodu Parlamentu s Komisí na revidovaném pracovním ujednání o výkonných agenturách ze dne 16. října 2007, které je připojeno k tomuto usnesení jako příloha 1;

16.   žádá, aby se výkazy o činnosti a výroční zprávy zlepšily v tom, že budou zaměřeny na cíle a ukazatele výsledků, nikoli na rozsáhlé popisy administrativního procesu; konstatuje však, že ve kvalitě výkazů o činnosti a výročních zpráv o činnosti přetrvává výrazný rozdíl mezi jednotlivými generálními ředitelstvími Komise; očekává v příštích letech další zlepšení;

17.   domnívá se, že ukazatele dosažených výsledků ex ante a ex post jsou nástroji, které jsou nedílnou součástí řízení podle jednotlivých činností (ABM) a sestavování rozpočtu podle jednotlivých činností (ABB); požaduje, aby tyto ukazatele hrály větší roli při hodnocení dosažených výsledků ex post; je toho názoru, že údaje obsažené ve výkazech o činnosti by měly být lépe začleněny do výročních zpráv o činnosti jednotlivých generálních ředitelství, aby bylo možno lépe vyhodnotit účinnost a výsledky řízení; má za to, že by to pomohlo rozpočtovému orgánu při sledování toho, do jaké míry vedou prostředky, které jsou požadovány navíc, k dosažení výsledků, a nikoli pouze k další administrativní zátěži;

18.   vítá činnost monitorovací skupiny, která pracovala v rámci Rozpočtového výboru v průběhu roku 2007; věří, že tato činnost může i nadále přispívat ke zvýšení rozsahu monitorování rozpočtu; i nadále podporuje systémem Budget Forecast Alert (systém výstrahy pro rozpočtové prognózy, BFA) jako příspěvek ke zlepšení plnění rozpočtu; požaduje, aby byl druhý dokument BFA předložen v září 2008, a nikoli až v říjnu, aby mohl Parlament z tohoto dokumentu vycházet při přípravě prvního čtení návrhu rozpočtu na rok 2009;

   19. připomíná, že v souladu s článkem 53b finančního nařízení a bodem 44 IID ze dne 17. května 2006, které mají zajistit efektivní a integrovanou vnitřní kontrolu finančních prostředků Společenství a konečným cílem jsou prohlášení o řízení na vnitrostátní úrovni, se členské státy zavázaly, že "předloží výroční souhrn provedených auditů a vydaných prohlášení, který je sestavován na příslušné vnitrostátní úrovni"; konstatuje, že podle informací, které obdržel od Komise, dosud splnil ustanovení IID pouze omezený počet členských států; lituje, že žádný z konkrétních návrhů prohlášení (o řízení) na vnitrostátní úrovni, které předložil Evropský parlament ve svých usneseních o udělení absolutoria za rok 2003, 2004 a 2005, nebyl začleněn do strategie auditu Komise, a žádá Komisi, aby o nich Parlament průběžně informovala; připomíná členským státům jejich povinnost splnit ustanovení revidovaného finančního nařízení, s nímž teprve nedávno vyslovily souhlas; znovu opakuje, že členské stály mají dále povinnost plnit podmínky stanovené v bodu 44 IID a že jsou dále podle článku 274 Smlouvy o ES povinny plně spolupracovat s Komisí v souladu se zásadami řádného finančního řízení;
   20. opakuje, že je důležité zlepšit plnění rozpočtu v souladu s prohlášením při dohodovacím řízení týkajícím se rozpočtu z listopadu 2006; žádá Komisi, aby poskytla informace o provedených nebo plánovaných krocích s cílem uplatnit toto prohlášení v praxi; připomíná, že tyto informace by měly být předkládány pravidelně na schůzkách trialogu;
   21. naléhavě žádá Komisi, aby v plném rozsahu uplatňovala nařízení Rady č. 1/1958 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství, a finanční důvody pro odchylky odmítá jako bezpředmětné, neboť nebyly předloženy během rozpočtového procesu;

Specifické otázky – hlavní body v jednotlivých okruzích rozpočtu, pilotní projekty, přípravné akce

22.   pokud jde o okruh 1A, "Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost", odmítá škrty u prostředků na závazky a na platby, které provedla Rada při prvním čtení, zejména tam, kde se to týká víceletých programů, které byly nedávno přijaty v rámci spolurozhodování s Parlamentem a které mají za cíl dosáhnout výsledků, o které usiluje Lisabonská strategie; konstatuje, že tento přístup usnadnila dohoda o financování projektu Galileo na základě revize VFR a využití nástroje pružnosti; v souladu se svými výsadními rozpočtovými pravomocemi navrhuje několik pilotních projektů a přípravných akcí; zdůrazňuje důležitost omezení stigmatu neúspěšnosti při podnikání a nezbytnost finančně podpořit agendu z Osla týkající se podnikatelského vzdělávání v Evropě v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP); umísťuje prostředky na program CIP do rezervy, dokud nedojde ke zlepšení při jeho provádění;

23.   pokud jde o okruh 1B, "Soudržnost pro růst a zaměstnanost", vyjadřuje lítost nad zpožděními při čerpání rozpočtových prostředků a zdůrazňuje, že také čas jsou peníze;

24.   připomíná rozhodnutí zřídit Datové centrum EU k identifikaci a sledování na velké vzdálenosti (LRIT), které bude provozovat Evropské agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), do 31. prosince 2008 (postoj EP ze dne 25. dubna 2007(9) a usnesení Rady ze dne 2. října 2007); je si vědom toho, že v roce 2008 bude agentura EMSA potřebovat další finanční prostředky na pokrytí tohoto svého nového úkolu;

25.   vítá dokumenty a vysvětlení, které poskytly Komise a Evropská investiční banka (EIB), pokud jde o finanční nástroje na sdílení rizik; domnívá se, že rezervu v těchto rozpočtových položkách je možno zrušit; požaduje však, aby byl informován a aby mu byly poskytnuty příslušné dokumenty, jakmile budou přijata pravidla pro druhou součást programu CIP, nástroje pro rizikový kapitál, a rovněž žádá, aby byl informován o výsledku jednání mezi EIB a Komisí o nástroji pro úvěrové záruky pro projekty transevropských sítí v oblasti dopravy (LGTT);

26.   pokud jde o okruh 2, "Ochrana přírodních zdrojů", pro budoucí rozpočtové procesy požaduje jasnější rozpis částek na opatření na podporu trhu a přímé podpory; je znepokojen pomalým postupem schvalování operačních programů pro pilíř rozvoje venkova v rámci SZP, který je dlouhodobou prioritou Parlamentu; očekává, že v tomto ohledu urychleně nastane zlepšení;

27.   zdůrazňuje, že je nutno urychlit postup vypracovávání zvláštních vnitrostátních programů pro obnovu rostlinné a živočišné výroby v oblastech postižených požáry a jinými druhy přírodních katastrof; zdůrazňuje, že tyto programy by měly být financovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) formou vnitřních převodů nebo dotací v rámci členského státu;

28.   zamítá pokus Rady překlasifikovat několik málo položek v okruhu 2 na povinné výdaje, zejména položky 17 04 05 01 a 17 04 05 02, které se týkají Odrůdového úřadu;

29.   uznává nezbytnost vyčlenění dodatečných finančních prostředků na dodávky mléka do škol (rozšíření nabídky o nové, inovativní výrobky); znovu poukazuje na důležitost efektivní podpory restrukturalizačních programů v mlékárenském odvětví (stanovením režimu restrukturalizace mléčného fondu);

30.   opětovně zdůrazňuje své odhodlání efektivně z rozpočtových prostředků podporovat dodávky ovoce, zeleniny a mléka (spolu s dalšími mléčnými výrobky) do škol; lituje toho, že Komise z důvodu pomalejšího posuzování dopadu neučinila pokrok v předkládání návrhů; vyjadřuje údiv nad tím, že Rada nepřistoupila k realizaci svých politických závazků v této oblasti vytvořením nové rozpočtové položky a rozpočtové rezervy do doby, než bude přijat právní základ; vyzývá Komisi, aby v této souvislosti předložila legislativní návrh, se kterým již počítají závěry Rady ve složení pro zemědělství z června 2007;

31.   pokud jde o okruh 3A, "Svoboda, bezpečnost a právo",zdůrazňuje důležitost činnosti agentury Frontex; domnívá se, že agentura Frontex musí hrát účinnější úlohu v posilování vnějších hranic EU, zejména pokud jde o zmírňování zátěže, jíž členské státy v současné době čelí v souvislosti s nelegálním přistěhovalectvím; vyzývá agenturu, aby pravidelně předkládala příslušnému výboru přehled současného stavu a nejbližších plánovaných operací; naléhavě žádá členské státy, aby dostály svým slibům a podporovaly mise agentury, aby tak mohla plnit své úkoly efektivněji; bere na vědomí souhlas Rady se zvýšením objemu finančních prostředků pro agenturu FRONTEX o 30 milionů EUR, i když s jiným rozpisem na správní a provozní výdaje; pozměňuje tento rozpis tak, jak to považuje za nejvhodnější k zajištění maximálních přínosů; vyzývá Komisi, aby předložila opravný rozpočet, pokud by bylo zapotřebí provést rovněž změny v plánu pracovních míst;

32.   pokud jde o okruh 3B, "Občanství", obnovuje PNR u přídělů prostředků pro víceleté programy a navrhuje v této souvislosti přidělit prostředky na několik nových i probíhajících pilotních projektů a přípravných akcí; upozorňuje na skutečnost, že financování informační a preventivní kampaně HELP se v rozpočtu na rok 2008 blíží ke konci, a očekává, že Komise předloží navazující iniciativu; v rámci finančního nástroje pro civilní ochranu kromě toho podporuje zajištění doplňkové kapacity v podobě pohotovostních sil pro zvládání přírodních katastrof i katastrof způsobených člověkem a případů teroristických činů či ekologických havárií;

33.   vyzývá Komisi, aby opět podpořila investice do infrastruktury za účelem zlepšení ubytování pro uprchlíky;

34.   chce dát podnět k tomu, aby větší možnost vyjádřit se měly nedostatečně zastoupené skupiny v občanské společnosti, které bojují proti všem formám diskriminace a usilují o posílení práv žen, dětí, zdravotně postižených a seniorů;

35.   žádá Komisi, aby využívala rozpočtové prostředky vyčleněné na informační činnost k poskytování informací z různých úhlů pohledu, které mimo jiné vyhoví potřebám parlamentních menšin, pokud jde o informování veřejnosti;

36.   pokud jde o okruh 4, "EU jako globální hráč", je znepokojen chronickým podfinancováním tohoto okruhu ve VFR na období 2007–2013; podporuje navýšení prostředků, mj. pro Kosovo a Palestinu, v návrhu na změnu č. 1/2008 k PNR, který předložila Komise dne 17. září 2007; vítá využití nástroje pružnosti na pokrytí financování ve výši 70 milionů EUR v rámci zvýšení rozpočtových prostředků na SZBP; upravuje své první čtení pro okruh 4 v souladu se svými prioritami s ohledem na závěry dohodovacího řízení, které se konalo dne 23. listopadu 2007;

37.   poukazuje na to, že po jednáních na nedávno konané konferenci ve městě Annapolis se odhady příspěvku, který EU poskytuje Palestině, mohou zvýšit a vyzývá Komisi, aby předložila v případě potřeby opravný rozpočet;

38.   je toho názoru, že dodržování lidských práv a úcta k demokratickým hodnotám by měly být jednou z podmínek pro přidělení finančních prostředků EU sousedním a rozvojovým zemím;

39.   připomíná Radě, že pravidelná setkání společného výboru k SZBP by měla usilovat o skutečný, politický dialog ex ante namísto toho, aby byla využívána pouze k informování Parlamentu ex post;

40.   vítá závazek Komise vstoupit do pravidelného politického dialogu s Evropským parlamentem v souladu s prohlášením připojeným jako příloha 3 k tomuto usnesení, který se má konat třikrát ročně a jehož tématem má být demokratická kontrola a soudržnost vnějších akcí za účelem provádění prohlášení č. 4 a 5 IID ze dne 17. května 2006;

41.   žádá Komisi, aby Evropskému parlamentu poskytla veškeré nutné informace o zřízení Globálního fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii (GEEREF) – zejména zmocňovací listiny, které dostal Evropský investiční fond – aby Evropský parlament mohl plně zvážit rozpočtové a finanční důsledky tohoto fondu;

42.   je přesvědčen, že EU by měla lépe koordinovat své různé a chvályhodné iniciativy s cílem potírat a vymýtit nemoci související s chudobou v sousedních a rozvojových zemích; navrhuje přidělit odpovídající rozpočtové zdroje, s nimiž bude možné poskytnout těmto zemím potřebné nástroje technické pomoci; rozhodl se vytvořit samostatnou rozpočtovou položku pro Světový fond pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii s cílem zvýšit transparentnost a zabezpečit nezbytné finanční prostředky jak pro tento fond, tak na další priority v oblasti péče o zdraví;

43.   pokud jde o okruh 5, "Správa", soudí, že jasné linie odpovědnosti a podřízenosti jsou nezbytnou součástí pokračování procesu modernizace správy EU; připomíná, že jasné politické cíle a individuální odpovědnost za jejich plnění podle ukazatelů, které budou stanoveny, jakmile budou předloženy údaje z jednotlivých studií požadovaných k danému tématu Rozpočtovým výborem, by měly být směrem, jímž se budou ubírat budoucí reformy systému;

44.   v této souvislosti vyjadřuje lítost nad nedostatky typickými pro systém výběrových řízení, v němž se může stát, že "úspěšní uchazeči" čekají léta na rezervních seznamech bez záruky, že jim bude nabídnuto místo; soudí, že setrvání u tohoto přístupu by přispělo ke snížení průměrné úrovně nových úředníků EU, protože nejlepší uchazeči si budou hledat zaměstnání v dynamičtějších oblastech hospodářství EU; požaduje, aby se Komise zodpovědně zavázala, že se tímto problémem bude znovu zabývat v rámci činnosti navazující na prověrku stavu zaměstnanců, a že bude poskytovat další informace včetně podrobnějšího rozpisu zaměstnanců podle jednotlivých kategorií a generálních ředitelství a předpokládaného vývoje v příštích letech;

45.   obnovuje PNR tam, kde Rada v okruhu 5 snížila prostředky a provedla škrty v plánech pracovních míst; chce zachovat a prohlubovat konstruktivní interinstitucionální dialog ve věci pokračujícího úsilí o zlepšení administrativních praktik v institucích EU; zdůrazňuje důležitost dostatečného náboru pracovníků z členských států EU-12; zastává názor, že v souvislosti s rozšířením by dokumenty důležité pro jednání a přijímání rozhodnutí, jako například posouzení dopadu, měly být k dispozici ve všech potřebných jazycích, jelikož se jedná o nástroje lepší tvorby právních předpisů; připomíná v této souvislosti, že Rozpočtový výbor zahájil prostřednictvím dvou studií proces zaměřený na analýzu cílů správní reformy Komise se zvláštním zřetelem na zavedení sestavování rozpočtu podle činností (ABB) a řízení podle činností (ABM), zavedení cyklu strategického plánování a přidělení s tím souvisejících prostředků na správní výdaje;

46.   žádá Komisi, aby pozorně sledovala dopad uplatňování nové metodiky, jejímž cílem je zdokonalit stávající postupy při uzavírání smluv na stavební práce, na sektor nemovitostí, aby jej porovnala se současnou situací a nepolevovala ve svém úsilí o posílení interinstitucionální spolupráce v tomto ohledu a průběžně o tom Parlament informovala;

47.   vyzývá Komisi, aby v návaznosti na svou zprávu o plánování a optimalizaci lidských zdrojů předložila zprávu o srovnání se stavem zaměstnanců v jiných mezinárodních organizacích; dále vyzývá Komisi, aby předložila pokyny k usnadnění financování veřejné infrastruktury v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP);

48.   pokud jde o pilotní projekty, navrhuje řadu inovativních projektů, které jsou odpovědí na současné politické výzvy v EU;

49.   pokud jde o přípravné akce, navrhuje řadu iniciativ, které by měly připravit půdu pro budoucí akce, jež posílí schopnost Evropské unie řešit skutečné potřeby svých občanů;

Ostatní oddíly rozpočtu na rok 2008

50.   upozorňuje na článek 29 statutu poslanců Evropského parlamentu, podle něhož "každý členský stát může stanovit pro poslance, kteří v něm byli zvoleni, úpravu plateb odměny, odchodného, starobního důchodu a dávek pozůstalým odchylnou od ustanovení tohoto statutu na přechodné období, které však nesmí být delší než dvě volební období Evropského parlamentu"; vzhledem ke skutečnosti, že statut vstoupí v platnost počátkem volebního období následujícího po volbách do Evropského parlamentu v roce 2009, pověřuje kvestory, aby vyzvali členské státy k tomu, aby Parlament včas – zejména v dostatečném předstihu před sestavením rozpočtové prognózy na rok 2009 – informovaly o tom, zda mají v úmyslu využít možností stanovených v článku 29 a v čl. 12 odst. 3 a 4 výše zmíněného statutu;

51.   připomíná, že při prvním čtení rozpočtu se rozhodoval na základě zkoumání specifických požadavků a potřeb každé instituce; očekával proto, že při rozhodování ve druhém čtení dospěje ke společnému postoji s Radou;

52.   bere na vědomí skutečnost, že Rada podpořila jeho postoj, pokud jde o rozpočet Evropského hospodářského a sociálního výboru; domnívá se však, že ostatní instituce předložily zásadní návrhy s cílem snížit své odhady příjmů a výdajů stanovením priorit mezi svými požadavky; chce je podpořit v tom, aby v budoucnu i nadále uplatňovaly tento přístup a rozhodl se setrvat na svém původním postoji z prvního čtení a obnovit prostředky, které škrtla Rada;

53.   poznamenává, že i přes signály dané Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů stále ještě není podepsáno prodloužení dohody o spolupráci; připomíná, že 10 % prostředků na provoz společné služby je zapsáno do rozpočtové rezervy, a to až do plánovaného obnovení dohody, ke kterému dojde nejpozději v prosinci 2007; domnívá se, že nová dohoda o spolupráci by mohla přinést nový způsob uspořádání administrativního řízení, ze kterého by měly prospěch oba výbory;

o
o   o

54.   pověřuje svého předsedu, aby prohlásil, že rozpočet byl s konečnou platností schválen, a zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

55.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a jeho přílohu Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a ostatním dotčeným subjektům.

PŘÍLOHA 1

Revidované pracovní ujednání o výkonných agenturách

1.  V souladu s čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství, a s čl. 54 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, má Komise uvést svůj záměr zřídit výkonnou agenturu v důvodové zprávě svého návrhu právního aktu týkajícího se příslušného programu.

2.  Komise rozhodne o zřízení nové nebo o změně působnosti a pravomocí stávající výkonné agentury na základě posouzení kritérií stanovených v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 58/2003.

3.  Zakládání výkonných agentur může přispět k účinnosti metod, které používá Komise k provádění politik a programů EU, avšak pouze pokud tato metoda plně respektuje zásadu řádného finančního řízení a naprosté transparentnosti. To znamená, že výkonné agentury nesmějí ani nyní, ani v budoucnu vést ke zvýšení podílu správních nákladů. V důsledku takové reorganizace úkolů proto musí být důsledně dodržována zásada zmrazování míst, definovaná v nařízení Rady (ES) č. 58/2003. Komise by měla předložit úplné a podrobné informace o počtu pracovních míst a jejich využití, aby mohl rozpočtový orgán posoudit, zda se podíl správních nákladů při provádění daného programu skutečně nezvýšil.

Každý návrh na založení nové výkonné agentury by měl vycházet z komplexní analýzy nákladů a přínosů. V návrhu by měly být jasně popsány linie podřízenosti a odpovědnosti.

4.  Rozpočtový orgán je informován o výsledcích analýzy nákladů a přínosů a o nákladech spojených se zřízením agentury nejpozději šest týdnů předtím, než Komise přijme konečné rozhodnutí zřídit výkonnou agenturu. V případě řádně odůvodněných námitek vznesených v této lhůtě jednou nebo druhou složkou rozpočtového orgánu proti zřízení výkonné agentury Komise svůj návrh přezkoumá.

5.  Když Komise uvažuje o zřízení nové nebo o změně působnosti a pravomocí stávající výkonné agentury, informuje o tom rozpočtový orgán v souladu s rozpočtovým postupem a s dodržením zásady transparentnosti. Daná výkonná agentura by měla mít zvláštní finanční výkaz. Měl by obsahovat kvantifikované položky, ve kterých Komise zdůvodní, proč se domnívá, že potřebné zřídit agenturu, která jí bude nápomocna při uskutečňování příslušného programu.

6.  Rozpočtový orgán musí mít k dispozici veškeré potřebné informace, které mu umožní pečlivě sledovat uplatňování zásady řádného finančního řízení v současnosti i v budoucnosti. Informace obsažené ve zvláštním finančním výkazu pro danou výkonnou agenturu by proto měly zahrnovat:

   a. zdroje v podobě prostředků a pracovníků nutných pro fungování výkonné agentury, s rozpisem výdajů na zaměstnance (přidělení úředníci, dočasní zaměstnanci najatí přímo výkonnou agenturou a smluvní zaměstnanci) a dalších správních výdajů;
   b. plánovaná dočasná přidělení úředníků Komise do výkonné agentury;
   c. administrativní zdroje uvolněné přenesením úkolů z útvarů Komise na výkonnou agenturu a přerozdělení lidských zdrojů; zejména počet zaměstnanců (včetně externích pracovníků) přidělených na každý příslušný úkol v rámci Komise, z toho počet zaměstnanců, který je třeba převést do navrhované nové nebo rozšířené agentury, počet míst Komise, která mají být v důsledku toho zmrazena, a počet pracovníků Komise, u nichž se navrhuje přesun na jiné úkoly;
   d. následný přesun zaměstnanců v rámci plánu služebních míst Komise;
   e. důsledky založení agentury v příslušných okruzích víceletého finančního rámce;
   f. výhody přenesení úkolů v oblasti provádění na výkonnou agenturu ve srovnání s přímým řízením útvary Komise; jakékoli srovnání modelu přímého řízení útvary Komise s modelem výkonné agentury musí vycházet ze zdrojů použitých k provedení stávajícího/ch programu/ů a jeho/jejich současné podoby, aby mělo srovnání řádný a fakticky podložený základ; u nových a rozšiřujících se programů bude rovněž přihlédnuto k vývoji příslušného přídělu finančních prostředků, který má agentura spravovat;
   g. návrh plánu pracovních míst podle třídy a kategorie a podložený odhad plánovaného počtu smluvních pracovníků, který je zahrnut v předběžném rozpočtu;
   h. přehledný rozpis veškerých subjektů zapojených do provádění programu, včetně zbývajícího podílu prostředků operačního programu, za jehož plnění nesou odpovědnost (Komise, výkonné agentury, ostatní kanceláře technické pomoci, členské státy, vnitrostátní agentury atd.);
   i. přehledný rozpis celkových nákladů na provedení daného programu Společenství s uvedením podílu každého ze zúčastněných subjektů (Komise, výkonných agentur, vnitrostátních agentur) a srovnání odhadů veškerých správních výdajů a výdajů na zaměstnance a infrastrukturu spojených s prováděním daného programu a hrazených z rozpočtu EU, bez ohledu na to, ze kterého okruhu finančního rámce, se zbývající částí celkového přídělu finančních prostředků pro daný operační program.

7.  Celkové správní náklady daného programu včetně vnitřních nákladů na správu a řízení výkonné agentury (kapitola 01) by měla být zkoumány případ od případu a podle úkolů stanovených v příslušném programu.

8.  Komise navrhne v rámci ročního rozpočtového procesu roční subvenci pro provozní rozpočet agentury. Tato subvence se zapíše do souhrnného rozpočtu Evropské unie. V příslušném bodu v rozpočtu mohou být připojeny poznámky k rozpočtu, např. odkazy na základní právní akt a veškeré vhodné vysvětlivky k druhu a určení daných prostředků v souladu s článkem 29 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

V souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 58/2003 schvaluje plán pracovních míst výkonné agentury v daném rozpočtovém roce rozpočtový orgán a tento plán se uvádí v příloze k oddílu III – Komise – souhrnného rozpočtu Evropské unie společně s odhadem počtu smluvních pracovníků, který je plánován a předběžně zapsán do rozpočtu na daný rozpočtový rok.

9.  Komise pravidelně oznamuje (v APS, PNR) předpoklad možného zřízení nových výkonných agentur.

10.  Komise by měla předkládat rozpočtovému orgánu návrh provozního rozpočtu výkonné agentury a výroční zprávu o činnosti a také hodnotící zprávu po 3 letech.

11.  Tímto pracovním ujednáním nemohou být nikterak dotčeny prováděcí pravomoci Komise, jak jsou stanoveny zejména ve Smlouvě a v nařízení Rady (ES) č. 58/2003. Nemůže jím být dotčena skutečnost, že Komisi přísluší posoudit vhodnost založit výkonnou agenturu a přijmout příslušná rozhodnutí v souladu s procesními požadavky. Konečné rozhodnutí v otázce zaměstnanců je i nadále věcí rozpočtového orgánu.

PŘÍLOHA 2

Společné prohlášení o financování evropských programů pro globální družicové navigační systémy (EGNOS GALILEO) a o financování Evropského technologického institutu

Evropský parlament a Rada

   - vzaly na vědomí návrh Komise(10) na změnu interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem poskytnout dodatečné prostředky z veřejných zdrojů potřebné pro evropské programy pro globální družicové navigační systémy (2 400 milionů EUR) a pro Evropský technologický institut (309 milionů EUR);
   - potvrzují, že celková odhadovaná částka pro zajištění plné provozuschopnosti programu GNSS Galileo na období 2007–2013 činí 3 400 milionů EUR;
   - prohlašují, že tato částka by po dobu trvání finančního rámce na období 2007–2013 neměla být překročena.

Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly, že tyto finanční prostředky poskytnou na základě revize víceletého finančního rámce na období 2007–2013 v souladu s body 21, 22 a 23 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, a to v této struktuře:

-  400 milionů EUR bude poskytnuto v rámci výzkumných činností v oblasti dopravy financovaných ze 7. rámcového programu pro výzkum;

-  200 milionů EUR bude přerozděleno v rámci podokruhu 1a takto:

(miliony EUR)

Linie

Definice

2009-2013

02 03 04

Standardizace a sbližování právních předpisů

28.0

08 20

08 21

Euratom

50.0

26 02 01

Postupy udělování a zveřejňování veřejných zakázek na dodávky, stavební práce a služby

46.0

26 03 01

Panevropské služby eGovernment poskytované veřejné správě, podnikům a občanům (IDABC)

15.9

31 02 01

Odborná příprava konferenčních tlumočníků pro Evropu ("CITE")

10.1

Decentralizované agentury (plošné snížení)

50.0

CELKEM

200.0

-  300 milionů EUR bude poskytnuto z rozpětí, které je v rámci podokruhu 1a k dispozici pro roky 2008–2013;

-   stropy prostředků na závazky v rámci podokruhu 1a pro roky 2008 až 2013 budou zvýšeny o částku 1 600 milionů EUR. Toto zvýšení bude kompenzováno snížením stropu prostředků na závazky v rámci okruhu 2 pro rok 2007 o stejnou částku;

-   strop celkových prostředků na platby bude upraven tak, aby zůstal zachován přiměřený poměr mezi závazky a platbami. Tato úprava bude neutrální;

-   revize finančního rámce bude formalizována rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec;

-   přerozdělení prostředků dohodnutá v rámci podokruhu 1a Komise do ledna roku 2008 začlení do finančního programování.

–  Výše uvedené bude mít tyto dopady na rozpočet na rok 2008:

-  Galileo: - prostředky na závazky: 940 milionů EUR (151 milionů EUR již zahrnuto v PNR na rok 2008), z toho 50 milionů EUR z výzkumných činností v oblasti dopravy, spolu s mobilizací částky 200 milionů EUR z nástroje pružnosti za tímto účelem;

- prostředky na platby: 300 milionů EUR (100 milionů EUR již zahrnuto v PNR na rok 2008);

-  Evropský technologický institut (EIT): - prostředky na závazky: 2,9 milionu EUR);

- prostředky na platby: 2,9 milionu EUR.

Evropský parlament, Rada a Komise:

   - potvrzují, že uplatnění revize finančního rámce a použití finančních prostředků z rozpětí předchozího roku je mimořádným opatřením a nebude v žádném případě představovat precedens pro budoucí revize;
   - potvrzují zásadu řádné a spravedlivé hospodářské soutěže v programu s cílem přispět k zajištění kontroly nákladů, zmírnění rizika v důsledku jediného zdroje, zajištění hospodárného vynakládání prostředků a zvýšení efektivity. Všechny soubory prací pro program Galileo by měly být otevřeny hospodářské soutěži v souladu se zásadami EU pro zadávání zakázek a v zájmu zajištění zadávání zakázek v rámci vesmírných programů by měly být ve větší míře otevřeny novým subjektům na trhu a malým a středním podnikům. Tím by neměly být dotčeny podrobné postupy vypracované Radou ve složení pro dopravu;
   - potvrzují, že jakoukoli další žádost o zdroje týkající se programu Galileo je možné zvážit pouze v případě, že ji bude možné uspokojit v rámci stropů dohodnutého víceletého finančního rámce a aniž by bylo nutné uchýlit se k uplatnění bodů 21 až 23 interinstitucionální dohody ze 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení.

Komise potvrzuje, že:

   - rozpětí pro zemědělství (okruh 2) v roce 2007, které je k dispozici po uzavření zemědělského rozpočtového roku a po přijetí opravného rozpočtu č. 7/2007, je dostatečné pro pokrytí veškerých dodatečných finančních prostředků potřebných pro program Galileo z daného okruhu. Revize proto nebude mít žádný dopad na stropy finančního rámce pro zemědělství ani na rozpočtové prostředky přidělené na zemědělství, včetně přímých plateb, v budoucích letech;
   - použití jakéhokoli rozpětí v zemědělství (okruh 2) na rok 2007 nepředstavuje precedens pro budoucí roky.

_______________________

Společné prohlášení o převodu prostředků č. DEC50/2007

"Evropský parlament, Rada a Komise:

   - znovu opakují význam programu Galileo jako jedné z priorit Evropské unie;
   - uznávají, že částka, která byla pro program Galileo v roce 2007 původně přidělena (100 milionů EUR), nebude použita vzhledem k nejisté situaci týkající se přijetí právního základu do konce letošního roku, což by umožnilo využít mechanismus přenesení prostředků v souladu s článkem 9 finančního nařízení;
   - souhlasí s tím, aby v zájmu ochrany prostředků, které již byly do rozpočtu programu Galileo na rok 2007 zapsány, a na základě informací předaných Komisí dne 31. října 2007, s přihlédnutím k neočekávaným okolnostem a aniž je dotčena zásada ročního rozpočtu, byla částka 100 milionů EUR dočasně převedena, přičemž záměrem je vrátit tyto prostředky do programu Galileo v roce 2009;
   - vítají proto závazek Komise předložit návrh na převod odpovídající částky 100 milionů EUR zpět do programu Galileo v roce 2009, což je zcela v souladu s víceletými finančními příděly."

________________________

Společné prohlášení o společných podnicích

"Evropský parlament a Rada ocenily příspěvek Společenství na společné podniky ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC a IMI, pocházející ze 7. rámcového programu (2 666 milionů EUR) na období nejdéle 2008–2013, jak bylo navrženo Komisí spolu s odpovídající částkou pro období stávajícího finančního rámce předpokládanou ve finančním plánování.

Evropský parlament a Rada však konstatují, že jakékoli budoucí financování společných podniků ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC a IMI bude součástí jednání o příštím finančním rámci a že nelze přijímat žádné finanční závazky pro období po roce 2013."

________________________

Společné prohlášení o postupu provedení dohody dosažené dne 23. listopadu 2007

"Evropský parlament, Rada a Komise souhlasí s tím, že obecná dohoda, jíž bylo dosaženo na dohodovacím jednání dne 23. listopadu 2007, bude provedena pouze v případě, že bude dosaženo dohody o právním základě pro program Galileo.

V případě, že se dohody nepodaří dosáhnout včas, aby ji mohl Evropský parlament posoudit na svém prosincovém plenárním zasedání, bude Evropský parlament na plenárním zasedání hlasovat o druhém čtení při plném dodržení stropů stanovených interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006.

Evropský parlament a Rada se zavazují uplatnit zrychlený postup, aby mohla být na základě návrhu Komise dohoda co nejdříve v roce 2008 začleněna do rozpočtu na rok 2008."

PŘÍLOHA 3

Prohlášení

o provádění prohlášení č. 4 a 5

o

pravidelném politickém dialogu o demokratické kontrole a soudržnosti vnějších akcí

Parlament a Komise se dohodly, že pravidelný politický dialog uvedený v prohlášeních č. 4 a 5 IID by měl probíhat přinejmenším v ročních cyklech a měl by se konat až třikrát ročně.

Těchto schůzek by se měli účastnit:

   - předseda a členové příslušných výborů (AFET/DEVE/BUDG)
   příslušný člen Komise.

(1) Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2007)0131.
(5) Přijaté texty, P6_TA(2007)0473.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2007)0474.
(7) Přijaté texty, 25.10.2007, příloha.
(8) Pravidla pro zřízení výkonné agentury, s nimiž vyslovila souhlas Komise ve svém dopisu ze dne 20. dubna 2004 (příloha usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2004 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6 na rozpočtový rok 2004 (Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 951)).
(9) Přijaté texty, P6_TA(2007)0146.
(10) KOM(2007)0549 v konečném znění/2 ze dne 4. října 2007.


Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Černou Horou ***
PDF 192kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé (KOM(2007)0350 – C6-0463/2007 – 2007/0123(AVC))
P6_TA(2007)0617A6-0498/2007

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2007)0350),

-   s ohledem na žádost o souhlas předloženou Radou v souladu s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem a s čl. 300 odst. 2, prvním pododstavcem druhou větou a článkem 310 Smlouvy o ES (C6-0463/2007),

-   s ohledem na článek 75 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A6-0498/2007),

1.   souhlasí s uzavřením dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Černé Hory.


Spolupráce mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy *
PDF 193kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Radou Evropy o spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy (KOM(2007)0478 – C6-0311/2007 – 2007/0173(CNS))
P6_TA(2007)0618A6-0443/2007

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2007)0478),

-   s ohledem na článek 308 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem Smlouvy o ES,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0311/2007),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0443/2007),

1.   schvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi, pro informaci též Radě Evropy a Agentuře Evropské unie pro základní práva.


Datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz *
PDF 292kWORD 44k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2004, pokud jde o datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz (KOM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS))
P6_TA(2007)0619A6-0501/2007

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0710),

-   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0448/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0501/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový)
(5a)  Komise by v rámci kontroly stavu reformy společné zemědělské politiky měla prověřit možnost pomoci zemědělcům, pokud jde o vysoké pořizovací náklady na požadované zařízení, tím, že umožní, aby členské státy tato opatření začlenily do svých programů na rozvoj venkova.
Pozměňovací návrh 1
ČL. 1 BOD 1
Čl. 9 odst. 3 pododstavec 1 (nařízení (ES) č. 21/2004)
"3. Od data, které bude stanoveno v souladu s postupem uvedeným v čl. 13 odst. 2, je elektronická identifikace podle hlavních směrů uvedených v odstavci 1 tohoto článku a v souladu s příslušnými ustanoveními oddílu A přílohy povinná pro všechna zvířata narozená po uvedeném datu. Uvedené datum:
a) se stanoví na základě posouzení technických důsledků, nákladů a celkového dopadu používání elektronické identifikace;
b) musí být stanoveno nejpozději do dvanácti měsíců před datem, od kterého bude používání elektronické identifikace povinné."
"3. Od 31. prosince 2009 je elektronická identifikace podle hlavních směrů uvedených v odstavci 1 tohoto článku a v souladu s příslušnými ustanoveními oddílu A přílohy povinná pro všechna zvířata narozená po uvedeném datu."
Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 BOD 2A (NOVÝ)
Čl. 9 odst. 4a (nový) (nařízení (ES) č. 21/2004)
(2a)  V článku 9 se doplňuje nový odstavec, který zní:
"4a. Do 31. prosince 2009 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o odůvodněnosti jednotlivých elektronických identifikačních systémů a jiných systémů pro sledování původu zvířat s ohledem na ochranu před nákazami a o způsobech, jak lze elektronické identifikační systémy dále zjednodušit s ohledem na zemědělce a správní orgány. Ke zprávě budou případně připojeny legislativní návrhy."

Příslušnost a spolupráce ve věci vyživovací povinnosti *
PDF 561kWORD 210k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, použitelném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti (KOM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))
P6_TA(2007)0620A6-0468/2007

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0649),

-   s ohledem na čl. 61 písm. c) a čl. 67 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6–0079/2006),

-   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

-   s ohledem na články 51 a 35 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6–0468/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Právní východisko 1
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 61 písm. c) a čl. 67 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 61 písm. c) této smlouvy,
Pozměňovací návrh 2
Právní východisko 3
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,
vypouští se
Pozměňovací návrh 3
Právní východisko 4a (nové)
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 smlouvy,
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 9
(9)  Působnost nařízení by měla zahrnout všechny druhy vyživovací povinnosti vyplývající z příbuzenství nebo vztahů s obdobným účinkem, aby tak bylo možno zajistit rovné zacházení se všemi oprávněnými (příjemci výživného).
(9)  Působnost nařízení by měla zahrnout všechny druhy vyživovací povinnosti vyplývající z příbuzenství, rodičovství, sňatku či sešvagření nebo vztahů s obdobným účinkem v rámci příslušného vnitrostátního práva, aby tak bylo možno zajistit rovné zacházení se všemi oprávněnými (příjemci výživného). Tyto povinnosti by se měly vykládat v co nejširším smyslu slova jako povinnosti vztahující se zejména na všechny příkazy týkající se pravidelných plateb, paušálních plateb, převodu vlastnictví majetku a majetkového vyrovnání, stanovené na základě příslušných potřeb a zdrojů stran a mající povahu výživného.
Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 10
(10)  Předpisy o mezinárodní příslušnosti se nepatrně liší od nynějších platných ustanovení nařízení (ES) č. 44/2001. Aby bylo možno co nejlépe chránit zájmy oprávněných (příjemců výživného) a umožnit řádný výkon práva v Evropské unii, měly by být příslušné předpisy jasnější a napříště zahrnout všechny případy, v nichž existuje dostatečně těsný vztah mezi situací účastníků a členským státem. Okolnost, že má žalovaný obvyklé bydliště ve třetím státě, by již neměla představovat důvod pro vyloučení práva Společenství, a napříště by již neměla být dána možnost odkázat na vnitrostátní právo.
(10)  Předpisy o mezinárodní příslušnosti se nepatrně liší od nynějších platných ustanovení nařízení (ES) č. 44/2001. Aby bylo možno co nejlépe chránit zájmy oprávněných (příjemců výživného) a umožnit řádný výkon práva v Evropské unii, měly by být příslušné předpisy jasnější a napříště zahrnout všechny případy, v nichž existuje dostatečně těsný vztah mezi situací účastníků a členským státem.
Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 11
(11)  Strany mají mít možnost určit souhlasným prohlášením rozhodné právo, s výjimkou případů vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti, kdy je třeba zajistit ochranu "slabší strany".
(11)  Strany mají mít možnost určit souhlasným prohlášením rozhodné právo, s výjimkou případů vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti nebo dospělému, který není způsobilý k právním úkonům, kdy je třeba zajistit ochranu "slabší strany".
Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 14
(14)  Jako u mezinárodních právních nástrojů má mít nadále přednost právo země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště, na druhém místě však by mělo následovat právo státu, v němž bylo soudní řízení zahájeno (lex fori), protože v takových případech lze spory v této specifické oblasti obvykle vyřešit snáze, rychleji a s menšími náklady.
(14)  Jako u mezinárodních právních nástrojů má mít rozhodující vliv právo země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště, ačkoli lze použít právo státu, v němž bylo soudní řízení zahájeno (lex fori), i když to není právo země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště, pokud to umožní, aby byly spory v této oblasti vyřešeny nestranně, snáze, rychleji a s menšími náklady a neexistuje důkaz o převodu řízení do jiného členského státu kvůli výhodnějšímu právnímu postavení ("forum shopping").
Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 15
(15)  Nelze-li nárok na výživné prosadit ani jedním z výše uvedených způsobů, měla by existovat možnost použít právo země, k níž má vyživovací povinnost úzký vztah. Takovouto zemí může být především – nikoli však výlučně – země státní příslušnosti obou účastníků řízení.
(15)  Pokud právo země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště, nebo právo soudu, k němuž byla podána žaloba, neumožňuje oprávněnému (příjemci výživného) nárok na výživné prosadit nebo pokud by nebylo spravedlivé či vhodné toto právo uplatnit, měla by existovat možnost použít právo země, k níž má vyživovací povinnost úzký vztah, především – nikoli však výlučně – právo země státní příslušnosti obou účastníků řízení.
Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 16
(16)  Účastníci řízení by měli mít možnost za určitých podmínek sami určit rozhodné právo. Pro účely řízení by tak měli mít možnost rozhodnout se pro lex fori. Kromě toho by měli mít možnost smluvně určit rozhodné právo, než vůbec dojde k právnímu sporu, a to u všech druhů vyživovací povinnosti s výjimkou výživného pro děti nebo potřebné dospělé; kromě toho by jejich volba měla být omezena na výběr určitých zákonů.
(16)  Účastníkům řízení by mělo být povoleno, aby si za určitých podmínek sami určili rozhodné právo. Pro účely řízení by tak měli mít možnost rozhodnout se pro lex fori. Kromě toho by měli mít možnost smluvně určit rozhodné právo, než vůbec dojde k právnímu sporu, a to u všech druhů vyživovací povinnosti s výjimkou výživného pro děti nebo potřebné dospělé; kromě toho by jejich volba měla být omezena na výběr určitých zákonů. Soud, k němuž byla podána žaloba, se musí přesvědčit o tom, že jakýkoli výběr práva byl dohodnut po získání nezávislého právního poradenství. Všechny dohody o výběru práva by měly mít písemnou formu.
Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 17
(17)  Žalovaný by měl být chráněn před uplatněním práva určeného podle tohoto nařízení v případech, kdy není rodinnému poměru, který ospravedlňuje přiznání plateb výživného, jednoznačně přiznáno privilegované postavení. To by mělo platit zejména pro vztahy příbuzných v poboční linii, mezi osobami sešvagřenými, pro vyživovací povinnost potomků vůči příbuzným ve vzestupné linii, anebo pro trvání vyživovací povinnosti po zániku manželství.
vypouští se
Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 18a (nový)
(18a)  Zvláštní kategorie údajů týkající se rasového či etnického původu, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, členství v politické straně nebo v odborech, sexuální orientace či zdraví by měly být zpracovávány pouze tehdy, pokud je to absolutně nezbytné a přiměřené pro účel konkrétního případu a v souladu s konkrétními ochrannými opatřeními.
Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 19
(19)  Rozhodnutí o vyživovací povinnosti přijaté v jednom členském státě musí být možné rychle a účinně vykonat v jiném členském státě. Oprávnění (příjemci výživného) by měli především získat možnost provedení výkonu rozhodnutí přímo srážkami ze mzdy a obdobných příjmů, popřípadě přikázáním pohledávky z bankovních účtů povinných.
(19)  Cílem tohoto nařízení je zavést postupy, které přinesou výsledky a budou dostupné, rychlé, účinné, finančně rentabilní, citlivé a spravedlivé. Rozhodnutí o vyživovací povinnosti přijaté v jednom členském státě musí být možné rychle a účinně vykonat v jiném členském státě. Oprávnění (příjemci výživného) by měli především získat možnost provedení výkonu rozhodnutí přímo srážkami ze mzdy a obdobných příjmů, popřípadě přikázáním pohledávky z bankovních účtů povinných. Měly by být podporovány nové a účinné způsoby výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti.
Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 22
(22)  Toto nařízení bere ohled na základní práva a zachovává principy uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. K tomu náleží zejména respektování soukromí a rodinného života, ochrana osobních údajů, uznávání práv dítěte a právo na účinnou právní ochranu nestranným soudem podle článků 7, 8, 24 a 47 Listiny.
(22)  Toto nařízení bere ohled na základní práva a zachovává principy uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. K tomu náleží zejména respektování soukromí a rodinného života, ochrana osobních údajů, uznávání práv dítěte a právo na účinnou právní ochranu nestranným soudem podle článků 7, 8, 24 a 47 Listiny. Při uplatňování tohoto nařízení by se měly zohledňovat články 3 a 27 Úmluvy OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989, která stanovuje, že:
– u všech opatření, která se týkají dětí, by v první řadě měly být vzaty v úvahu zájmy dítěte;
– každé dítě má právo na životní úroveň přiměřenou svému fyzickému, duševnímu, duchovnímu, mravnímu a sociálnímu vývoji;
– rodič(e) nebo jiné osoby odpovědné za dítě nesou primární odpovědnost za to, aby v rámci svých schopností a finančních možností zajistili životní podmínky nezbytné pro jeho vývoj; a
– státy by měly přijmout veškerá vhodná opatření, včetně uzavření mezinárodních dohod, aby zajistily úhradu výživného pro dítě ze strany rodiče/rodičů či jiných odpovědných osob, zejména v případě, kdy tyto osoby žijí v jiném státě než dítě.
Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 23
(23)  V souladu s článkem 2 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi1 by měla být opatření potřebná k provádění tohoto nařízení přijata konzultačním postupem podle článku 3 uvedeného rozhodnutí.
(23)  Opatření nezbytná pro provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi1.
_______________________
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
_______________________
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).
Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 24
(24)  Toto nařízení nastupuje na místo dříve přijatých nástrojů Společenství upravujících tutéž oblast. V zájmu sjednocení a zjednodušení platných právních norem by měly mít kromě toho přednost před ostatními mezinárodními právními nástroji použitelnými ve vztazích mezi členskými státy.
(24)  Toto nařízení nastupuje na místo dříve přijatých nástrojů Společenství upravujících tutéž oblast. V zájmu sjednocení a zjednodušení platných právních norem by měly mít kromě toho přednost před ostatními mezinárodními právními nástroji použitelnými ve vztazích mezi členskými státy. Mělo by zohledňovat Haagskou úmluvu o mezinárodním vymáhání podpory na dítě a jiných druhů rodinného výživného.
Pozměňovací návrh 16
Čl. 1 odst. 1
1.  Toto nařízení se použije na vyživovací povinnost, která vyplývá z rodinných poměrů nebo poměrů, které mají podle rozhodného práva obdobný účinek.
1.  Toto nařízení se použije na vyživovací povinnost, která vyplývá z rodinného poměru, rodičovství, sňatku či sešvagření nebo z poměrů, které mají podle rozhodného práva obdobný účinek.
Pozměňovací návrh 17
Čl. 2 bod -1 (nový)
-1. "vyživovací povinností" povinnost zajistit jakýmkoli způsobem zaopatření nebo alespoň prostředky k přežití osoby, která je nebo byla s povinným (plátcem výživného) v rodinném vztahu, stanovená zákonem, a to včetně případů, kdy její dosah a způsob je určen soudním rozhodnutím nebo smlouvou. Tyto povinnosti by se měly vykládat v co nejširším smyslu slova jako povinnosti vztahující se zejména na všechny příkazy, rozhodnutí či rozsudky příslušného soudu týkající se pravidelných plateb, paušálních plateb, převodu vlastnictví majetku a majetkového vyrovnání, stanovené na základě příslušných potřeb a zdrojů stran a mající povahu výživného.
Pozměňovací návrh 18
Čl. 2 bod. 2
(2) "soudcem" soudce ve věcech vyživovací povinnosti nebo jiná úřední osoba, jejíž pravomoci odpovídají pravomocem soudce;
vypouští se
Pozměňovací návrh 19
Čl. 2 bod 9
(9) "povinným (plátcem výživného)" jakákoli fyzická osoba, která dluží výživné nebo vůči níž bylo uplatněno právo na poskytování výživného
9) "povinným (plátcem výživného)" jakákoli fyzická osoba, která dluží výživné nebo vůči níž bylo uplatněno právo na poskytování výživného, nebo veřejný orgán, který převzal povinnost povinného (plátce výživného) vyživovat oprávněného (příjemce výživného);
Pozměňovací návrh 20
Čl. 2 bod 9a (nový)
9a) "žalobou ve věcech osobního stavu" jakékoli řízení týkající se rozvodu, právního odloučení, anulování manželství či sešvagření.
Pozměňovací návrh 21
Článek 2a (nový)
Článek 2a
Použití na veřejnoprávní subjekty
1.  S výhradou odstavců 2 a 3 se toto nařízení použije rovněž na veřejnoprávní subjekt, který usiluje o úhradu výživného, které poskytl namísto povinného, pokud právo, kterým se tento subjekt řídí, takovou úhradu stanoví.
2.  Čl. 3 písm. b), c) a d) a článek 6 se nevztahují na žaloby podané veřejnoprávním subjektem.
3.  Veřejnoprávní subjekt, který požaduje provedení rozhodnutí, předloží spolu s žádostí v kapitole VIII veškeré dokumenty, které jsou nezbytné jako důkaz, že splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 a že věřiteli byly poskytnuty příspěvky.
Pozměňovací návrh 22
Čl. 3 písm. c)
c) soudy, které jsou příslušné pro žaloby ve věcech osobního stavu, je-li zároveň uplatněn i nárok na výživné, ledaže je tato příslušnost odvozena výlučně ze státní příslušnosti jedné ze stran, nebo
c) soudy, které jsou příslušné pro žaloby ve věcech osobního stavu, je-li zároveň uplatněn i nárok na výživné;
Pozměňovací návrh 23
Čl. 3 písm. d)
d) soudy, které jsou příslušné pro žaloby ve věcech rodičovské zodpovědnosti ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, je-li zároveň uplatněn i nárok na výživné.
d) soudy, které jsou příslušné pro žaloby ve věcech rodičovské zodpovědnosti ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, je-li zároveň uplatněn i nárok na výživné a žaloba ve věcech rodičovské zodpovědnosti bude u tohoto soudu již projednávána nebo je k soudu podána ve stejnou dobu jako žádost o výživné;
Pozměňovací návrh 24
Čl. 3 písm. da) (nové)
da) soud příslušný pro oblast, kde byl oficiálně uzavřen rodinný svazek nebo svazek s podobným účinkem.
Pozměňovací návrh 25
Čl. 4 odst. 2
2.  Dohoda o rozhodném právu musí být uzavřena písemnou formou. Požadavek písemné formy je dodržen při jakémkoli podání elektronickou cestou, jež umožňuje trvalý záznam této dohody.
2.  Dohoda o rozhodném právu musí být uzavřena písemnou formou.
Pozměňovací návrh 26
Čl. 4 odst. 2a (nový)
2a.  Soud, k němuž byla podána žaloba, se musí přesvědčit, že jakékoli dohody o příslušnosti bylo dosaženo svobodně po získání nezávislého právního poradenství a že tato dohoda zohledňuje situaci účastníků řízení v době řízení.
Pozměňovací návrh 27
Čl. 4 odst. 4
4.  Tento článek se nevztahuje na spory o výživné, jež se týkají dítěte mladšího osmnácti let.
4.  Tento článek se nevytahuje na situaci, kdy je věřitel (příjemce výživného) dítětem mladším osmnácti let nebo dospělým, který není způsobilý k právním úkonům.
Pozměňovací návrh 28
Čl. 6 písm. b)
b) jedná-li se o vyživovací povinnost mezi manželi nebo bývalými manžely, soudy členského státu, na jehož území se nacházelo poslední společné obvyklé bydliště obou manželů, pokud bylo jejich společným bydlištěm ještě v době kratší jednoho roku před podáním žaloby.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 29
Čl. 7 odst. 1
1.  Je-li podána žaloba k soudům různých členských států ohledně téhož nároku na výživné, soud, k němuž je podána později, přeruší z úřední povinnosti řízení na dobu, než bude určena příslušnost soudu, k němuž byla podána dříve.
1.  V řízeních zahrnujících litispendenci a souvisejících řízeních a v případě předběžných a zajišťovacích opatření se použijí články 27, 28, 30 a 31 nařízení (ES) č. 44/2001.
Pozměňovací návrh 30
Čl. 7 odst. 2
2.  Jakmile je určena příslušnost soudu, u nějž bylo řízení zahájeno dříve, prohlásí se soud, k němuž byla žaloba podána později, nepříslušným ve prospěch soudu, u nějž bylo řízení zahájeno dříve.
vypouští se
Pozměňovací návrh 31
Článek 8
Článek 8
Související žaloby
1.  Pokud řízení, která spolu vzájemně souvisí, probíhají u soudů různých členských států, může soud, k němuž byla podána žaloba později, přerušit řízení.
2.  Jedná-li se o řízení v prvním stupni, může se soud, k němuž byla podána žaloba později, prohlásit na návrh jedné ze stran nepříslušným, je-li soud, k němuž byla podána žaloba dříve, příslušný pro daná řízení a právo tohoto soudu umožňuje spojení věcí.
3.  Vzájemně související řízení ve smyslu tohoto článku jsou řízení, mezi nimiž je dán tak úzký vztah, že je zřejmě vhodné jejich spojení a vydání společného rozhodnutí, aby se zamezilo možnosti, že budou v rozdělených řízeních vydána rozhodnutí, jež by si vzájemně odporovala.
vypouští se
Pozměňovací návrh 32
Článek 9
Článek 9
Podání žaloby k soudu
Pro účely této kapitoly se za zahájení řízení před soudem považuje okamžik, kdy
(a) byl návrh na zahájení řízení nebo jiná rovnocenná písemnost podán k soudu za předpokladu, že žalobce následně nepochybil při učinění kroků požadovaných pro doručení žalovanému, nebo
(b) písemnost byla převzata orgánem příslušným pro její doručení v případě, že musí být doručena před podáním u soudu, za předpokladu, že navrhovatel následně nepochybil při učinění kroků požadovaných v souvislosti s podáním písemnosti u soudu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 33
Článek 10
Článek 10
Předběžná a zajišťovací opatření
Návrh na vydání předběžných a zajišťovacích opatření podle práva určitého členského státu lze podat soudním orgánům tohoto státu i tehdy, je-li podle tohoto nařízení pro rozhodnutí ve věci hlavní příslušný soud jiného členského státu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 34
Čl. 10 odst. 1a (nový)
Pokud byla žaloba o výživné podána formou žádosti o předběžné opatření, neuplatňují se články 7 a 8 tak, aby způsobily, že se právo použitelné na žádost o předběžné opatření bude uplatňovat na jakoukoli následnou žádost o výživné či změnu výživného podanou v souvislosti s nezávislým rozvodovým řízením, řízením o anulování manželství či registrovaného partnerství nebo o soudní odluku.
Pozměňovací návrh 35
Článek 11
Článek 11
Přezkoumání příslušnosti
Soud členského státu se prohlásí z úřední povinnosti nepříslušným, je-li k němu podán návrh na zahájení řízení ve věci, v níž podle tohoto nařízení není příslušný.
vypouští se
Pozměňovací návrh 36
Článek 13
1.  V otázkách vyživovací povinnosti se použije právo státu, v němž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště.
1.  V otázkách vyživovací povinnosti se použije právo státu, v němž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště.
2.  Lex fori se použije, jestliže
2.  Lex fori se použije, jestliže
a) na základě rozhodného práva určeného podle odstavce 1 nemůže oprávněný (příjemce výživného) výživné obdržet od povinného (plátce výživného) nebo
a) je to právo země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště; nebo
b) oprávněný (příjemce výživného) to navrhne a jedná se zároveň o právo státu, v němž má povinný obvyklé bydliště.
b) oprávněný (příjemce výživného) nemůže prosadit svůj nárok na výživné vůči povinnému (plátci výživného) z důvodu práva země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště; nebo
c) pokud oprávněný (příjemce výživného) nenavrhne jiný postup a soud se nepřesvědčí, že ohledně dané otázky získal nezávislé právní poradenství, pokud se jedná o právo země, v níž má povinný (plátce výživného) obvyklé bydliště.
3.  Pokud oprávněný (příjemce výživného) nemůže prosadit svůj nárok vůči povinnému (plátci výživného) podle žádného z právních řádů vyjmenovaných v předchozích odstavcích, ale vyživovací povinnost vykazuje úzký vztah k jinému státu, především ke státu společné státní příslušnosti oprávněného (příjemce výživného) a povinného (plátce výživného), použije se právo státu, k němuž má vyživovací povinnost takto úzký vztah.
3.  Bez ohledu na odstavec 1 lze uplatňovat lex fori, i když se nejedná o právo země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště, pokud je možné, aby spory o výživné byly spravedlivě řešeny snáze, rychleji a s menšími náklady, a pokud neexistují žádné důkazy o dohadování se o příslušném soudu.
4.  Pokud však právo země, v níž má oprávněný (příjemce výživného) obvyklé bydliště, nebo lex fori neumožňují oprávněnému (příjemci výživného) prosadit nárok na výživné nebo pokud by nebylo spravedlivé či vhodné toto právo uplatnit, řídí se vyživovací povinnost právem jiné země, k níž má vyživovací povinnost úzký vztah, především – nikoli však výlučně – země státní příslušnosti oprávněného (příjemce výživného) a povinného (plátce výživného).
Pozměňovací návrh 37
Čl. 14 písm. a)
(a) při podání žaloby výslovně nebo jakýmkoli jiným způsobem nepřipouštějícím odchylný výklad rozhodnout pro účely řízení pro právo soudu, k němuž se žaloba podává
a) při podání žaloby připravit písemnou dohodu, která způsobem nepřipouštějícím odchylný výklad určuje právo soudu, k němuž se žaloba podává
Pozměňovací návrh 39
Čl. 14 písm. b) bod iia) (nový)
iia) právní předpis místa, kde byl oficiálně uzavřen rodinný svazek nebo svazek mající obdobné účinky;
Pozměňovací návrh 38
Čl. 14 odst. 1a (nový)
Odstavec 1 je podmíněn tím, že soud, u kterého byla podána žaloba, je přesvědčen, že jakákoli volba soudu nebo volba práva byla svobodně dohodnuta.
Pozměňovací návrh 40
Článek 15
Článek 15
Nepoužití práva, jež bylo určeno podle tohoto nařízení, k návrhu povinného (plátce výživného)
1.  S výjimkou vyživovací povinnosti vůči dětem a potřebným dospělým a mezi manželi a rozvedenými manželi může povinný (plátce výživného) popírat nárok oprávněného (příjemce výživného) podle práva země jejich společné státní příslušnosti nebo, nemají-li společnou státní příslušnost, podle práva země, v níž má obvyklé bydliště.
vypouští se
2.  Jedná-li se o vyživovací povinnost mezi manželi nebo rozvedenými manželi, může povinný (plátce výživného) popírat nárok oprávněného (příjemce výživného) vůči němu podle práva země, k níž má uzavření manželství nejtěsnější vztah.
Pozměňovací návrh 41
Článek 17
1.  Právem použitelným pro záležitosti vyživovací povinnosti se řídí zejména
1.  Právem použitelným pro záležitosti vyživovací povinnosti se řídí zejména
a) existence a rozsah nároků oprávněného (příjemce výživného) a odpůrců,
a) existence, období a výše nároků oprávněného (příjemce výživného) a odpůrců,
b) možnost zpětného uplatnění nároků na výživné,
b) období a výše zpětného uplatnění nároků na výživné,
c) způsob výpočtu a valorizace úhrad výživného
c) způsob výpočtu a valorizace úhrad výživného,
d) promlčecí lhůty a lhůty pro podání žaloby,
d) promlčecí lhůty a lhůty pro podání žaloby,
e) právo veřejné instituce, která zaplatila oprávněnému (příjemci výživného) výživné, na úhradu její platby i meze platební povinnosti povinného (plátce výživného).
e) právo veřejné instituce, která zaplatila oprávněnému (příjemci výživného) výživné, na úhradu její platby i meze platební povinnosti povinného (plátce výživného).
2.  Při stanovení výše úhrady výživného je nezávisle na hmotněprávních předpisech použitelného práva nutné brát ohled na potřeby oprávněného (příjemce výživného) i finanční možnosti povinného (plátce výživného).
2.  Bez ohledu na odstavec 1 považuje soud, k němuž byla podána žaloba, při stanovení výše úhrady výživného za základ skutečné a současné potřeby oprávněného (příjemce výživného) a skutečné a současné prostředky povinného (plátce výživného), přičemž bere v úvahu přiměřené potřeby povinného (plátce výživného) a jakoukoli další vyživovací povinnost, kterou může mít.
Pozměňovací návrh 42
Článek 20
Určité ustanovení práva určeného podle tohoto nařízení se nepoužije jen tehdy, pokud by bylo jeho užití ve zřejmém rozporu se zásadami veřejného pořádku státu soudu, u nějž bylo řízení zahájeno. Užití ustanovení práva určitého členského státu však z tohoto důvodu odmítnout nelze.
Určité ustanovení práva určeného podle tohoto nařízení se nepoužije jen tehdy, pokud by bylo jeho užití ve zřejmém rozporu se zásadami veřejného pořádku státu soudu, u nějž bylo řízení zahájeno.
Pozměňovací návrh 43
Článek 21
Jestliže se stát skládá z více územních jednotek, kde se vyživovací povinnost řídí jejich vlastními právními normami, považuje se pro účely určení práva použitelného podle tohoto nařízení každá z těchto územních jednotek za stát.
Stát, v jehož různých územních jednotkách se vyživovací povinnost řídí jejich vlastními právními normami, není povinen uplatňovat toto nařízení na konflikty výhradně mezi zákony takových jednotek.
Pozměňovací návrh 44
Článek 22
1.  V případech řízení před soudem členského státu se žalovanému doručí rozhodnutí o zahájení řízení nebo písemnost stejného právního účinku některým z těchto způsobů:
Doručování písemností se řídí ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. XXX/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.
a) osobním doručením, při němž příjemce podepíše potvrzenku o doručení s uvedením data doručení,
b) osobním doručením, při němž příslušná osoba, která doručení provedla, podepíše doklad, v němž se udává, že příjemce písemnost obdržel, anebo její přijetí bezdůvodně odmítl, a v němž je uvedeno datum doručení,
c) doručením prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kdy příjemce podepíše potvrzení o doručení s uvedením data doručení a zašle je zpět,
d) doručení elektronickými prostředky, například telefaxem nebo elektronickou poštou, kdy příjemce podepíše potvrzení o doručení s uvedením data doručení a zašle je zpět.
2.  Žalovanému je k přípravě obhajoby poskytnuta lhůta nejméně 30 dnů od doručení písemnosti podle odstavce 1.
3.  Členské státy oznámí Komisi ve lhůtě šesti měsíců od nabytí platnosti tohoto nařízení přípustné způsoby doručování. Sdělí Komisi jakoukoli změnu těchto údajů.
Komise tyto informace zpřístupní veřejnosti.
Pozměňovací návrh 45
Článek 29
Pokud byl žalobce v původním členském státě částečně nebo zcela osvobozen od nákladů řízení nebo poplatků, poskytne se mu ve vykonávacím řízení ohledně osvobození od nákladů řízení nebo poplatků co nejpříznivější nakládání nebo co nejširší osvobození od nákladů či poplatků, jež umožňuje právo členského státu, v němž se provádí výkon rozhodnutí.
Pokud byl žalobce v původním členském státě částečně nebo zcela osvobozen od nákladů řízení nebo poplatků, poskytne se mu ve vykonávacím řízení ohledně osvobození od nákladů řízení nebo poplatků v souladu s ustanoveními směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech1 nebo co nejširší osvobození od nákladů či poplatků, jež umožňuje právo členského státu, v němž se provádí výkon rozhodnutí.
_______________________________
1 Úř. věst. L 26, 31.1.2003, s. 41.
Pozměňovací návrhy 61 a 46
Článek 33
O úplném nebo částečném odepření nebo přerušení výkonu rozhodnutí původního soudu lze na návrh povinného (plátce výživného) rozhodnout pouze tehdy, jestliže:
a) povinný uplatní nové okolnosti nebo okolnosti, které původnímu soudu nebyly v době vydání jeho rozhodnutí známy;
b) povinný podal návrh na přezkum rozhodnutí původního soudu podle článku 24 a nové rozhodnutí nebylo dosud vydáno;
O úplném nebo částečném odepření nebo přerušení výkonu rozhodnutí původního soudu lze na návrh povinného (plátce výživného) rozhodnout pouze tehdy, jestliže:
a) povinný uplatní nové významné relevantní okolnosti nebo takové okolnosti, které původnímu soudu nebyly v době vydání jeho rozhodnutí známy;
b) povinný podal návrh na přezkum rozhodnutí původního soudu podle článku 24 a nové rozhodnutí nebylo dosud vydáno;
c) povinný již předmětný dluh splnil;
d) nárok na provedení výkonu rozhodnutí původního soudu je již částečně nebo zcela promlčený;
e) rozhodnutí původního soudu je neslučitelné s rozhodnutím vydaným v členském státě výkonu nebo s rozhodnutím, které splňuje nutné podmínky pro uznání v členském státě výkonu.
c) povinný již předmětný dluh splnil;
d) nárok na provedení výkonu rozhodnutí původního soudu je již částečně nebo zcela promlčený;
e) rozhodnutí původního soudu je neslučitelné s rozhodnutím vydaným v členském státě výkonu nebo s rozhodnutím, které splňuje nutné podmínky pro uznání v členském státě výkonu.
Pozměňovací návrh 47
Čl. 34 odst. 2
2.  Výkon rozhodnutí měsíčně se opakujícími srážkami ze mzdy nebo obdobných příjmů nebo měsíčně se opakujícím přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit jen tehdy, bylo-li rozhodnutí o vyživovací povinnosti doručeno povinnému (plátci výživného) některým ze způsobů, jejichž výčet je podán v článku 22.
2.  Výkon rozhodnutí měsíčně se opakujícími srážkami ze mzdy nebo obdobných příjmů nebo měsíčně se opakujícím přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit jen tehdy, bylo-li rozhodnutí o vyživovací povinnosti doručeno povinnému (plátci výživného) v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. XXX/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.
Pozměňovací návrh 48
Čl. 35 odst. 1
1.  Oprávněný (příjemce výživného) může navrhnout soudu členského státu, který rozhodl ve věci hlavní, aby určitému peněžnímu ústavu nařídil dočasně zablokovat peněžní prostředky na účtu, který vede, a jehož majitelem je povinný (plátce výživného). K podání tohoto návrhu a k nařízení dočasného zablokování peněžních prostředků na účtu se použijí formuláře odpovídající vzorům uvedeným v příloze IV.
1.  Oprávněný (příjemce výživného) může navrhnout soudu členského státu, který rozhodl ve věci hlavní, aby určitému peněžnímu ústavu nařídil dočasně zablokovat peněžní prostředky na účtu, který vede, a jehož majitelem je povinný (plátce výživného), ve výši potřebné pro splnění vyživovací povinnosti. K podání tohoto návrhu a k nařízení dočasného zablokování peněžních prostředků na účtu se použijí formuláře odpovídající vzorům uvedeným v příloze IV.
Pozměňovací návrh 49
Článek 35a (nový)
Článek 35a
Další exekuční tituly
Soud, k němuž byla podána žaloba, může nařídit všechna taková další exekuční opatření, která jsou stanovena v jeho vnitrostátním právu a která pokládá za vhodná.
Pozměňovací návrh 50
Čl. 38 odst. 1
1.  Ustanoveními kapitoly VI se v případě potřeby řídí i uznávání a výkon vykonatelných veřejných listin a dohod mezi stranami. Příslušný orgán členského státu, v němž je vykonatelná veřejná listina nebo dohoda mezi stranami, vystaví na návrh oprávněného s použitím formuláře uvedeného v příloze II tohoto nařízení příslušné potvrzení obsahující výtah z dané veřejné listiny či dohody mezi stranami.
1.  Ustanoveními kapitoly VI se v případě potřeby řídí i uznávání a výkon vykonatelných veřejných listin a dohod mezi stranami. Příslušný orgán členského státu, v němž je vykonatelná veřejná listina nebo dohoda mezi stranami, vystaví stranám automaticky s použitím formuláře uvedeného v příloze II tohoto nařízení příslušné potvrzení obsahující výtah z dané veřejné listiny či dohody mezi stranami.
Pozměňovací návrhy 51 až 56
Článek 44
1.  Ústřední orgány umožní přístup k informacím, které usnadní vymáhání pohledávek výživného za podmínek stanovených v této kapitole. Tyto informace slouží následujícím účelům:
1.  Ústřední orgány umožní přístup k informacím, které v konkrétním případě usnadní vymáhání pohledávek výživného za podmínek stanovených v této kapitole. Tyto informace slouží následujícím účelům:
a) zjištění, kde se zdržuje povinný (plátce výživného);
a) zjištění adresy, kde se zdržuje povinný (plátce výživného);
b) zjištění majetkových poměrů povinného (plátce výživného), především výše a povahy jeho příjmů;
b) zjištění majetkových poměrů povinného (plátce výživného), především výše a povahy jeho příjmů;
c) zjištění zaměstnavatele povinného (plátce výživného);
c) zjištění zaměstnavatele povinného (plátce výživného);
d) zjištění účtů povinného (plátce výživného) u peněžních ústavů.
d) zjištění účtů povinného (plátce výživného) u peněžních ústavů.
1a.  V souladu se zásadou proporcionality by druh zpracovávaných údajů měl být stanoven individuálně na základě dostupných informací a povolen pouze pro usnadnění výkonu vyživovací povinnosti.
1b.  Nesmí se zpracovávat biometrické údaje, jako jsou otisky prstů nebo údaje o DNA.
1c.  Zvláštní kategorie údajů týkajících se rasového či etnického původu, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, členství ve straně nebo v odborech, sexuální orientace či zdraví jsou zpracovávány pouze tehdy, pokud je to absolutně nezbytné a přiměřené pro účel konkrétního případu a v souladu s konkrétními ochrannými opatřeními.
2.  Aby bylo možno obdržet informace označené v odstavci 1, je nutno použít údaje, které uchovávají orgány a instituce, jež jsou v členských státech příslušné pro následující oblasti:
2.  Aby bylo možno obdržet informace označené v odstavci 1, je nutno použít údaje, které uchovávají orgány a instituce, jež jsou v členských státech příslušné pro následující oblasti:
a) daně a poplatky,
a) daně a poplatky,
b) sociální zabezpečení, včetně odvodů sociálního pojištění zaměstnavateli a zaměstnanci,
b) sociální zabezpečení, včetně odvodů sociálního pojištění zaměstnavateli a zaměstnanci,
c) informační systémy evidence obyvatelstva,
c) informační systémy evidence obyvatelstva,
d) katastry nemovitostí (pozemkové knihy),
d) katastry nemovitostí (pozemkové knihy),
e) registrace motorových vozidel,
e) registrace motorových vozidel,
f) ústřední banky.
f) ústřední banky.
2a.  Žádosti o jiné informace, než jsou informace uvedené v odstavci 2, by měly být přiměřené a nezbytné pro dosažení cílů vyjmenovaných v odstavci 1.
3.  Poskytování informací označených v tomto článku nesmí za žádných okolností vést v členském státě k vytváření nových rejstříků nebo databází.
3.  Poskytování informací označených v tomto článku nesmí za žádných okolností vést v členském státě k vytváření nových rejstříků nebo databází.
Pozměňovací návrh 57
Čl. 46 odst. 3
3.  Informace předaná podle ustanovení tohoto nařízení je soudem uchovávána jen po dobu potřebnou k vynucení pohledávky výživného. Lhůta pro uchovávání informace nesmí překročit dobu jednoho roku.
3.  Informace předaná podle ustanovení tohoto nařízení je soudem uchovávána jen po dobu potřebnou k vynucení pohledávky výživného.
Pozměňovací návrh 58
Čl. 48 odst. 3a (nový)
3a.  Toto nařízení odpovídá směrnici 95/46/ES a vyžaduje, aby členské státy chránily práva a svobody fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a zejména jejich právo na soukromí, s cílem zajistit volný pohyb osobních údajů ve Společenství.
Pozměňovací návrh 59
Článek 50
Veškeré změny příloh tohoto nařízení se provedou konzultačním postupem stanoveným v čl. 51 odst. 2.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 60
Článek 51
1.  Komisi je nápomocen výbor, který se skládá ze zástupců členských států; výboru předsedá zástupce Komise.
1.  Komisi je nápomocen výbor stanovený v článku 75 nařízení (ES) č. 44/2001.
2.  Při odkazu na tento odstavec se použije konzultační postup podle článku 3 rozhodnutí 1999/468/ES s přihlédnutím k ustanovení čl. 7 odst. 3 uvedeného rozhodnutí.
2.  Při odkazu na tento odstavec se použijí články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s přihlédnutím k ustanovením článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Desáté výročí Otawské úmluvy o zákazu protipěchotních min
PDF 228kWORD 67k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o desátém výročí Ottawské úmluvy z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení
P6_TA(2007)0621B6-0518/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o nášlapných minách, zejména na usnesení ze dne 7. července 2005 o světě bez min(1),

-   s ohledem na Ottawskou úmluvu z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení (úmluva),

-   s ohledem na akční plán z Nairobi, který byl přijat v prosinci 2004,

-   s ohledem na 8. schůzku signatářů Ottawské úmluvy, která proběhla v listopadu 2007 v Jordánsku, na jejich 9. schůzku plánovanou na rok 2008 a na druhou konferenci o revizi, která se má uskutečnit v roce 2009,

-   s ohledem na mezinárodní kampaň za zákaz nášlapných min, která probíhá ve více než sedmdesáti zemích po celém světě,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1724/2001(2) a nařízení Rady (ES) č. 1725/2001(3),

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že k listopadu 2007 měla Ottawská úmluva 156 signatářů,

B.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament i řada národních parlamentů zahájila iniciativy podporující pokračování akcí, jejichž cílem je zavedení kontroly a zákazu nášlapných min,

C.   vzhledem k tomu, že protipěchotní nášlapné miny (anti-personnel mines, APM) dosud vyrábí pouze několik málo zemí a že obchodování s APM se prakticky zastavilo; a vzhledem k tomu, že od roku 1999 bylo signatáři Ottawské úmluvy zničeno přibližně 41,8 milionů APM,

D.   vzhledem k tomu, že v letech 1999 až 2004 byly odstraněny 4 miliony APM a 1 milion protivozidlových min (anti-vehicle mines, AVM) a že nášlapné miny byly odstraněny ze zaminovaných oblastí o celkové rozloze přesahující 2 000 km² (což odpovídá rozloze Lucemburska),

E.   vzhledem k tomu, že podle odhadů se miny a nevybuchlá munice celosvětově vyskytují na území větším než 200 000 km² (což odpovídá rozloze Senegalu),

F.   vzhledem k tomu, že miny a nevybuchlá munice se tedy stále nacházejí ve více než 90 zemích,

G.   vzhledem k tomu, že počet hlášených obětí klesl z 11 700 (v roce 2002) na 5 751 (v roce 2006),

H.   vzhledem k tomu, že odhadovaný počet nehlášených obětí nášlapných min a nevybuchlé munice se nicméně stále pohybuje mezi 15 000 a 20 000 případy ročně,

I.   vzhledem k tomu, že poprvé se nyní více min odstraňuje než klade,

J.   vzhledem k tomu, že státní jednotky používají protipěchotní nášlapné miny méně s tím, že pouze vojska Myanmaru čili Barmy a Ruska miny stále kladou, a vzhledem k tomu, že využívání protipěchotních min či amatérsky vyrobených výbušných zařízení omezily i nestátní ozbrojené skupiny, ačkoliv přinejmenším v osmi zemích s nimi dosud operují,

K.   vzhledem k tomu, že v závazku o přistoupení (Deed of Commitment) k úplnému zákazu protipěchotních min a ke spolupráci při odminovávání pod záštitou Ženevské výzvy se 35 nestátních ozbrojených skupin zavázalo dodržovat od prosince 2007 úplný zákaz protipěchotních min,

L.   vzhledem k odhadům uvádějícím, že 78 zemí má stále v zásobě přibližně 250 milionů nášlapných min a že třináct států, které nejsou signatáři Ottawské úmluvy, dosud vyrábí nebo je oprávněno vyrábět protipěchotní miny,

M.   vzhledem k tomu, že zásoby APM musejí být co nejdříve zničeny, a to nejpozději do konce čtyřletého období stanoveného v Ottawské úmluvě,

N.   vzhledem k tomu, že devět ze zemí, které podepsaly Ottawskou úmluvu, dosud nezničilo své zásoby min, což musí učinit do čtyř let od podpisu úmluvy,

O.   vzhledem k tomu, že zemím, které k úmluvě přistoupily, je zapotřebí poskytnout zvláštní podporu, a to s cílem vybídnout co největší počet signatářů ke splnění jejich povinnosti odstranit do deseti let od podpisu smlouvy všechny miny,

P.   vzhledem k tomu, že od počátku 90. let přispělo mezinárodní společenství na akční programy boje proti minám (odminování a pomoc obětem) více než 3,4 miliardami US dolarů; a vzhledem k tomu, že Evropská unie za tímto účelem vynaložila téměř 335 milionů EUR,

Q.   vzhledem k tomu, že výdaje na tyto programy klesly v roce 2005 na 250 milionů EUR, a ačkoliv v roce 2006 stouply na 316 milionů EUR, proces financování je stále příliš pomalý,

R.   vzhledem k tomu, že s cílem dosáhnout celosvětového rozšíření a uplatňování úmluvy se Evropská unie zavázala k dlouhodobému vedení a financování akcí boje proti minám,

S.   vzhledem k tomu, že v roce 2007 vyčlenila Komise celkem 33 milionů EUR na akce boje proti minám v deseti zemích (v Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Kambodži, na Kypru, v Etiopii, Guiney-Bissau, Jordánsku, Libanonu, Senegalu a Súdánu),

T.   vzhledem k tomu, že ve strategickém dokumentu na období 2005–2007 jsou zdůrazněny výhody zvláštní rozpočtové položky APL, aby bylo možné zajistit dostatečné kapacity k "reakci na naléhavé a neplánované potřeby", "k posílení a zvýšení účinnosti a účelnosti boje proti minám, který je veden v rámci dlouhodobých humanitárních a socioekonomických rozvojových programů" v případech, kdy "činnosti související s APL nemohou být právně zakotveny ve strategických dokumentech pro jednotlivé země, národních orientačních programech ani v odpovídajících nástrojích, nebo v případech politicky citlivých či v případech, které jsou v zájmu ES" a k podpoře nevládních organizací,

U.   vzhledem k tomu, že rozpočtová položka APL Komise byla koncem roku 2006 prostřednictvím nástroje stability zrušena a že strategie a programování boje proti minám ES v roce 2007 končí a téměř celé programování budou provádět delegace ES na základě pokynů, které vypracuje Komise, a na základě začlenění boje proti minám do strategických dokumentů pro jednotlivé země a regionálních strategických dokumentů; vzhledem k tomu, že dále bude na partnerech ES, jichž se týká otázka min, aby rozhodli o stupni důležitosti, který bude určité akci boje proti minám uvedené na celkovém seznamu priorit pomoci přisouzen při podávání jejich žádostí o finanční pomoc Komise,

V.   vzhledem k tomu, že ačkoliv je Komise nadále pevně odhodlána k podpoře Ottawské úmluvy, mohou se vyskytnout a již se vyskytly obavy o výši finančních prostředků věnovaných ze strany ES na boj proti minám v budoucnosti,

W.   vzhledem k tomu, že je třeba zlepšit pomoc obětem a sociálně-ekonomickou integraci obětí protipěchotních min, k níž vyzývá článek 6 Ottawské úmluvy; vzhledem k tomu, že počet žijících obětí na celém světě se odhaduje na 450 000–500 000 a že roste počet lidí, kteří přežili výbuch pozemní miny nebo nevybuchlé munice a potřebují péči a rehabilitaci; vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny zaznamenaných případů tvoří civilisté, a že 34 % těchto civilistů jsou děti,

X.   znovu potvrzuje potřebu posílit mezinárodní humanitární právo, které se na základě úmluvy pro některé konvenční zbraně vztahuje na jiné než protipěchotní miny, a zohlednit přitom, že miny určené k ničení vozidel jsou vybaveny citlivými rozbuškami a zařízeními proti manipulaci s nimi, které mohou být člověkem nevědomě spuštěny, jsou již zakázány Ottawskou úmluvou, protože vystavují smrtelnému nebezpečí zranitelné komunity, humanitární pracovníky a pracovníky provádějící odminování,

Y.   znepokojen skutečností, že 29 zemím, jímž v roce 2009 nebo 2010 uplyne úmluvou stanovená lhůta pro odminování, zbývá již málo času, a zdůrazňuje zejména, že jeden z členských států EU ani nezahájil operace na odstranění min, přestože je podle úmluvy povinen dokončit odminování do roku 2009, a že jiný členský stát zahájil tyto operace teprve v říjnu 2007,

Z.   znepokojen skutečností, že finanční prostředky na pomoc žijícím obětem představují pouze 1 % celkových finančních prostředků na boj proti minám a že potřeby a respektování práv žijících obětí nejsou dostatečně zohledněny; vzhledem k tomu, že nejméně 13 zemí naléhavě potřebuje nové nebo dodatečné vzdělávací programy o riziku min,

1.   naléhavě vyzývá všechny státy, aby podepsaly a ratifikovaly Ottawskou úmluvu, aby tato úmluva dosáhala celosvětové platnosti a bylo dosaženo společného cíle, jímž je svět bez min;

2.   zdůrazňuje zejména, že je důležité, aby k Ottawské úmluvě přistoupily USA, Rusko, Čína, Pákistán a Indie;

3.   vybízí dva členské státy EU, které dosud k této úmluvě nepřistoupily nebo nedokončily ratifikační proces, aby tak učinily do příští konference o přezkumu Ottawské úmluvy, jež proběhne v roce 2009;

4.   naléhavě vyzývá všechny ozbrojené nestátní činitele, aby ukázali, že respektují humanitarní normy stanovené v Ottawské úmluvě tím, že ukončí výrobu a používání protipěchotních nášlapných min a podepíší ženevskou výzvu "Deed of Commitment";

5.   vyzývá Radu, členské státy EU a kandidátské země, aby okamžitě zahájily přípravu na konferenci o přezkumu Ottawské úmluvy v roce 2009 a aby v této souvislosti vypracovaly návrh naplánovaných společných kroků;

6.   vyzývá všechny signatáře, aby úplně a rychle splnily své povinnosti vyplývající z Ottawské úmluvy;

7.   vyzývá všechny členské státy, kandidátské země a signatáře Ottawské úmluvy, aby se vážně zabývaly možným dopadem široce uznávaného názoru Mezinárodního červeného kříže, podle nějž každá mina, která může vybuchnout v přítomnosti nějaké osoby, v její blízkosti nebo při kontaktu s ní, je protipěchotní minou zakázanou podle úmluvy; poznamenává, že to především znamená, že nástražné dráty, vychylovače, nízkotlaké rozněcovače, zařízení zabraňující odstraňování min a podobné rozněcovače jsou v případě států, které podepsaly úmluvu, zakázány;

8.   žádá, aby členské státy a kandidátské země přijaly bezodkladně opatření, jež zajistí že protivozidlové miny, které mohou vybuchnout v přítomnosti nějaké osoby, v její blízkosti nebo při kontaktu s ní, budou zničeny podle ustanovení Ottawské úmluvy;

9.   vyzývá Komisi, aby plně prokázala své odhodlání a trvalé úsilí o finanční pomoc komunitám nebo jednotlivcům, kteří jsou oběťmi nášlapných min, všemi dostupnými prostředky, a to i na územích pod kontrolou nebo vlivem ozbrojených nestátních skupin; vyzývá Komisi, aby začátkem roku 2008 Parlamentu vysvětlila, jakou činnost v tomto ohledu uskutečnila;

10.   vyzývá Komisi, aby znovu zavedla zvláštní rozpočtovou položku na financování boje proti minám, pomoci obětem a požadavků stran úmluvy na ničení zásob min vyplývající z jejich závazků, které nemohou být financovány prostřednictvím nových finančních nástrojů; naléhavě žádá Komisí, aby zajistila že po roce 2007 budou k dispozici dostatečné zdroje;

11.   vyzývá Komisi, aby udržovala dostatek pracovníků na zajištění toho, aby byla její politika zákazu protipěchotních min účinně prováděna, a aby zajistila, že boj proti minám bude výslovně začleněn do národních strategických dokumentů stran postižených minami a do národních orientačních programů, a aby sledovala, jaké prostředky byly na boj proti minám uvolněny celkem z různých nástrojů financování;

12.   vyzývá strany úmluvy, a zejména členské státy EU a kandidátské země, aby zajistily, že financování odminování z jejich strany přispěje k rozvoji odminovávacích kapacit daného státu, aby bylo zajištěno, že odminovávání bude pokračovat, dokud nebudou miny odstraněny ze všech známých nebo předpokládaných oblastí výskytu;

13.   naléhavě žádá Radu a Komisi, aby nadále podporovaly úsilí o to, aby se k zákazu nášlapných min připojili rovněž ozbrojení nestátní aktéři, což neznamená podporu ozbrojených nestátních činitelů a jejich aktivit ani uznání jejich legitimity;

14.   vyzývá země postižené minami a mezinárodní dárce, aby více upřednostňovali fyzickou a ekonomickou rehabilitaci žijících obětí, protože jejich potřebám není věnována odpovídající pozornost;

15.   vyzývá své příslušné výbory, aby pečlivě monitorovaly zasedání CCW a účastnily se jich a aby podávaly zprávy o iniciativách členských států ohledně protipěchotních min a dále zprávy o dalších mezinárodních opatřeních týkajících se těchto zbraní;

16.   znovu žádá, aby žádný stát Ottawské úmluvy nikdy a za žádných okolností ani žádným způsobem nenapomáhal nikomu v žádné činnosti zakázané signatářům podle této úmluvy a nikoho k takovéto činnosti nepodněcoval či nevedl;

17.   žádá strany úmluvy, aby zajistily, že neumožní žádné finanční instituci působící na jejich území anebo podléhající jejím právním předpisům investovat do společností zabývajících se produkcí nášlapných min, jejich shromažďováním nebo přepravou;

18.   vyzývá EU, členské státy a kandidátské země, aby zakázaly jakoukoli přímou nebo nepřímou finanční podporu soukromých nebo veřejných finančních institucí působících na jejich území anebo podléhajících jejím právním předpisům společnostem zabývajícím se produkcí nášlapných min, jejich shromažďováním nebo přesuny; tento zákaz musí být začleněn do právních předpisů EU a do vnitrostátních právních předpisů;

19.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Mezinárodnímu výboru Červeného kříže, mezinárodní kampani za zákaz nášlapných min, Ženevské výzvě, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, vládám Spojených států amerických, Ruské federace, Čínské lidové republiky, Pákistánu a Indie a nominovanému předsedovi 9. schůzky signatářských států a druhé konference o přezkumu.

(1) Úř. věst. C 157 E, 6.7.2006, s. 473.
(2) Úř. věst. L 234, 1.9.2001, s. 1.
(3) Úř. věst. L 234, 1.9.2001, s. 6.


Summit EU/Čína - dialog EU/Čína o lidských právech
PDF 293kWORD 62k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o summitu EU/Čína a dialogu EU/Čína o lidských právech
P6_TA(2007)0622RC-B6-0543/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na společné prohlášení z desáté vrcholné schůzky Číny a EU, která se konala dne 28. listopadu 2007 v Pekingu,

-   s ohledem na veřejné slyšení, které dne 26. listopadu 2007 uskutečnil podvýbor pro lidská práva na téma "lidská práva v Číně v předvečer olympijských her",

-   s ohledem na kola dialogu mezi EU a Čínou o lidských právech, která se uskutečnila dne 17. října 2007 v Pekingu a ve dnech 15.–16.května 2007 v Berlíně;

-   s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2007 o rozvoji dialogu o lidských právech a konzultacích se třetími zeměmi v oblasti lidských práv(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. února 2007 o dialogu mezi čínskou vládou a vyslanci dalajlámy(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 7. září 2006 o vztazích mezi EU a Čínou(3) a na svá předchozí usnesení o Číně,

-   s ohledem na obecné zásady Evropské unie týkající se dialogů o lidských právech, které byly přijaty dne 13. prosince 2001, a na hodnocení provádění těchto zásad přijaté dne 9. prosince 2004,

-   s ohledem na svá předchozí výroční usnesení o lidských právech ve světě,

-   s ohledem na olympijské příměří OSN přijaté Valným shromážděním OSN dne 31. října 2007 (A/RES/62/4), které členské státy OSN vyzývá, aby během olympijských her zachovaly a podporovaly mír,

-   s ohledem na 60. výročí Všeobecné deklarace o lidských právech,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že po zavedení mechanismu vrcholných schůzek EU–Čína v roce 1998 došlo mezi EU a Čínou k výraznému rozvoji politických a hospodářských vztahů,

B.   vzhledem k tomu, že každé rozhodnutí zahájit dialog v oblasti lidských práv je přijato na základě určitých kritérií přijatých Radou, která zohledňují zejména ty skutečnosti v oblasti lidských práv, které EU v dotyčné zemi nejvíce znepokojují, skutečné odhodlání ze strany úřadů příslušné země tamější situaci v oblasti lidských práv zlepšit a pozitivní dopad, který může takový dialog na situaci v oblasti lidských práv mít,

C.   vzhledem k tomu, že olympijské hry, které se budou konat v roce 2008 v Pekingu, by měly představovat významnou příležitost zaměřit na situaci v oblasti lidských práv v Číně pozornost světa,

D.   vzhledem k tomu, že základním a charakteristickým prvkem EU je to, že se ztotožňuje se zásadami svobody, demokracie a dodržování lidských práv, se základními svobodami a se zásadami právního státu; připomínaje zároveň, že EU je přesvědčena, že dodržování těchto zásad představuje nezbytnou podmínku pro mír a stabilitu v kterékoli společnosti,

E.   vzhledem k tomu, že strategické partnerství mezi EU a Čínou je pro vzájemné vztahy velmi významné, a vzhledem k tomu, že skutečné partnerství musí být založené na sdílených společných hodnotách,

F.   vzhledem k tomu, že posilování a prohlubování vztahů mezi EU a Čínou by mohlo napomoci sblížení názorů na opatření při řešení globálních výzev, jako je změna klimatu, bezpečnost, terorismus a nešíření zbraní,

G.   vzhledem k tomu, že stále přicházejí znepokojující zprávy o politické represi, a to zejména novinářů, aktivistů v oblasti lidských práv a příslušníků náboženských a etnických menšin, výpovědi o mučení, rozšířeném využívání nucené práce, častém odsuzování k trestu smrti a systematickém potlačování svobody náboženství, slova a médií včetně internetu a o přísných kontrolách informací týkajících se tibetských oblastí Číny, jakož i přístupu do těchto oblastí, ze strany čínské vlády; vzhledem k tomu, že je obtížné přesně určit rozsah, v jakém jsou lidská práva porušována,

H.   vzhledem k tomu, že v posledním desetiletí výrazně vzrostla účast a vliv Číny na světovém dění, a vzhledem k tomu, že základními kameny vztahů mezi EU a Čínou by měly být důvěryhodnost, demokratické hodnoty a odpovědnost,

Vrcholná schůzka EU–Čína

1.   vítá společné prohlášení přijaté na desáté vrcholné schůzce mezi EU a Čínou, v němž obě strany potvrdily svůj závazek budovat všestranné strategické partnerství, které by umožnilo řešit celosvětové problémy, i další rozvoj vzájemných vztahů a užší spolupráci obou stran při řešení široké škály problémů;

2.   vyjadřuje politování nad tím, že ani tentokrát Rada a Komise nepřistoupily na vrcholné schůzce EU–Čína nekompromisním způsobem k projednání problematiky lidských práv, které by této otázce dalo větší politickou váhu, a že EU nevyužila nadcházejících olympijských her k tomu, aby řešila závažné případy porušování lidských práv, ke kterému v Číně dochází;

3.   vyzývá Čínu i EU, aby zajistily vyváženější obchodní a hospodářské partnerství, které by mělo vést k udržitelnému růstu a sociálnímu rozvoji, zejména v oblasti změny klimatu, životního prostředí a energetiky;

4.   domnívá se, že pirátství a padělání evropských výrobků a značek čínskými odvětvími je vážným porušením mezinárodních obchodních pravidel; naléhavě žádá čínské orgány, aby výrazně zlepšily ochranu práv duševního vlastnictví;

5.   vyzývá zároveň k větší soudržnosti a důslednosti mezi oblastí lidských práv a oblastí obchodu a bezpečnosti; naléhá v této souvislosti na EU, aby zajistila, že její užší obchodní vztahy s Čínou budou podmíněny reformami v oblasti lidských práv, a dále v této souvislosti vyzývá Radu, aby před konečným schválením jakékoli nové rámcové dohody o partnerství a spolupráci uskutečnila komplexní hodnocení situace v oblasti lidských práv;

6.   vítá proto zahájení jednání o rámcové dohodě o partnerství a spolupráci, která bude zahrnovat celou šíři dvoustranných vztahů mezi EU a Čínou včetně účinné a funkční doložky o lidských právech a užší a lepší spolupráce v politických záležitostech; znovu opakuje svůj požadavek na zapojení Parlamentu do všech budoucích dvoustranných vztahů mezi oběma účastníky, neboť bez formálního souhlasu Parlamentu nemůže rámcová dohoda o partnerství a spolupráci existovat;

7.   trvá na tom, aby zbrojní embargo EU uvalené na Čínu v důsledku událostí na náměstí Tchien-an-men pokračovalo až do doby, než bude dosaženo výrazného pokroku v otázkách lidských práv; připomíná členským státům, že jedním z kritérií obsažených v Kodexu chování EU při vývozu zbraní je i dodržování lidských práv v zemi, do níž jsou zbraně vyváženy;

8.   je znepokojen tím, že přestože čínská vláda několikrát ohlásila svůj záměr ratifikovat Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech, k ratifikaci dosud nedošlo; naléhavě vyzývá Čínu, aby jej ratifikovala a uplatňovala bez dalších prodlev;

Dialog mezi EU a Čínou o lidských právech

9.   zdůrazňuje, že v oblasti lidských práv zůstává pověst Číny i nadále důvodem k vážnému znepokojení; zdůrazňuje proto nutnost výrazně posílit a zlepšit dialog o lidských právech mezi EU a Čínou; vyzývá Radu, aby Parlament po skončení diskusí informovala podrobněji; domnívá se, že je zapotřebí i nadále pořádat právnický seminář EU a Číny o lidských právech, který dříve předcházel dialogu, za účasti akademických pracovníků a zástupců občanské společnosti, a vítá v této souvislosti založení akademické sítě EU a Číny pro lidská práva v rámci cíle 3 Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s Parlamentem zajistila účinné fungování této sítě;

10.   domnívá se, že je v rámci dialogu zapotřebí nadále otevírat témata projednávaná během předcházejících kol dialogu s Čínou, jako je ratifikace Mezinárodního paktu OSN o občanských a politických právech, reforma systému trestního soudnictví včetně trestu smrti a systému převýchovy prací, svoboda projevu, zejména na internetu, svoboda tisku, svobodný přístup k informacím, svoboda svědomí, myšlení a náboženského vyznání, situace menšin v Tibetu, propuštění osob zadržovaných po událostech na náměstí Tchien-an-men, práva pracovníků a další práva, a to zejména s ohledem na uplatňování doporučení vyplývajících z předchozích dialogů, s nimiž obě strany souhlasily, a z právnických seminářů; za tímto účelem vyzývá Radu, aby zvážila rozšíření období, které je pro dialog vyhrazeno, a poskytla více času k projednání otevřených otázek; dále vyzývá Radu a Komisi, aby věnovaly zvláštní pozornost dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce, zejména pokud jde o nezávislé odborové organizace a dětskou práci;

11.   bere na vědomí, že se Čína zavázala podporovat Radu OSN pro lidská práva ve výkonu její funkce řešit důvěryhodným, objektivním a neselektivním způsobem otázku lidských práv, a vyzývá k posílení spolupráce v rámci systému OSN a dále vyzývá Čínu, aby spolupracovala s mechanismy OSN pro lidská práva a respektovala mezinárodní normy v oblasti lidských práv, které jsou obsaženy v příslušných mezinárodních nástrojích pro lidská práva, včetně práv menšin;

12.   upozorňuje, že je zapotřebí, aby Čína zajistila svobodu náboženského vyznání a přesvědčení a jejich svobodné praktikování; především s ohledem na diskuse mezi čínskými činiteli týkající se definice "náboženství" a obzvláště "legálního náboženství" potvrzuje potřebu komplexní právní úpravy náboženství, která by odpovídala mezinárodním normám a zaručovala skutečnou náboženskou svobodu; vyjadřuje politování nad rozporem mezi ústavní svobodou přesvědčení (zakotvenou v článku 36 čínské ústavy) a ustavičným zasahováním státu do záležitostí náboženských obcí, především s ohledem na odborné vzdělávání, výběr, jmenování a politickou indoktrinaci duchovních;

13.   lituje, že šest kol sinotibetských rozhovorů nepřineslo žádné výsledky; vyzývá všechny strany, aby vynaložily veškeré úsilí o pokračování v dialogu, a vyzývá vládu Číny, aby se zapojila do seriózních jednání, při kterých řádně zohlední požadavky dalajlámy týkající se autonomie Tibetu; vyzývá Čínu, aby se zdržela nátlaku na státy, které udržují s dalajlámou přátelské vztahy;

14.   opakovaně vyjadřuje znepokojení nad zprávami o soustavném porušování lidských práv v Tibetu a dalších oblastech osídlených Tibeťany, mezi něž patří mučení, svévolné zatýkání a věznění, potlačování svobody náboženského vyznání, svévolné omezování volného pohybu a náprava v pracovních táborech; vyjadřuje politování nad tím, že od října 2005 byla v tibetských klášterech zintenzívněna kampaň tzv. "výchovy k vlastenectví", která nutí Tibeťany k tomu, aby podepsali prohlášení, že odsuzují dalajlámu jako nebezpečného separatistu; vyzývá Čínu, aby umožnila nezávislému orgánu přístup k tibetskému pančhenlámovi Gendünovi Čhökjimu Ňimovi a jeho rodičům, jak to požadoval Výbor OSN pro práva dítěte;

15.   vyzývá Čínu jakožto člena Rady OSN pro lidská práva, aby prováděla doporučení zvláštního zpravodaje OSN o mučení a vydala stálé pozvání do Číny pro odborné pracovníky OSN;

16.   domnívá se, že v rámci přípravy olympijských her v Pekingu je zapotřebí věnovat mnohem větší pozornost otázce lidských práv; znovu opakuje nutnost "dodržování všeobecně platných základních etických zásad" a budování mírové společnosti, která "dbá o zachování lidské důstojnosti", jak je zakotveno v základních principech 1 a 2 Olympijské charty;

17.   žádá Mezinárodní olympijský výbor, aby zveřejnil vlastní posouzení dodržování závazků, které Čína přijala v roce 2001, před přidělením pořadatelství olympijských her Pekingu; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU toto posouzení zohlednila a ve spolupráci se svou olympijskou sítí vytvořila základ pro odpovědné chování při přípravě olympijských her, během jejich konání i po nich;

18.   je hluboce znepokojen tím, že jsou v poslední době v souvislosti s olympijskými hrami ve zvýšené míře politicky pronásledováni ochránci lidských práv, novináři, právníci, signatáři petic, aktivisté z řad občanské společnosti, etnické skupiny jako např. Ujgurové a příslušníci všech náboženských vyznání, zejména stoupenci hnutí Falun Gong; vyzývá čínské úřady, aby je okamžitě propustily, aby zabránily podobným případům porušování lidských práv v budoucnu a upustily od bourání značného počtu domů, které mají uvolnit místo pro olympijskou infrastrukturu, bez poskytnutí náhrady;

19.   je rovněž znepokojen sledováním a cenzurou informací na internetu a vyzývá čínské orgány, aby ukončily blokování tisíců webových stránek, včetně webových stránek evropských sdělovacích prostředků; žádá čínské orgány, aby propustily spisovatele Yanga Maodonga a dalších 50 opozičních aktivistů publikujících na internetu a uživatelů internetu, kteří jsou v Číně vězněni;

20.   vyzývá Čínu, aby učinila konkrétní kroky k zajištění svobody projevu a dodržovala svobodu tisku, a to ve vztahu k čínským i zahraničním novinářům; je znepokojen zejména nedostatečným uplatňováním nového nařízení o mezinárodních novinářích působících v Číně a naléhavě vyzývá čínské orgány, aby okamžitě přestaly cenzurovat a blokovat, především ve spolupráci s nadnárodními společnostmi, tisíce zahraničních zpravodajských a informačních webových stránek; vyzývá k propuštění všech novinářů, uživatelů internetu a opozičních aktivistů publikujících na internetu, kteří jsou v Číně vězněni za uplatňování svého práva na informace; opětovně vyzývá čínské úřady, aby v průběhu olympijských her v roce 2008 zavedly moratorium na popravy a aby zrušily seznam 42 kategorií osob, pro něž platí zákaz;

21.   upozorňuje na závěry 17. celostátního sjezdu Čínské komunistické strany z poloviny října 2007, na kterém byly projeveny odlišné postoje a také větší otevřenost k tomu, aby byly v Číně uplatňovány vyšší mezinárodní standardy v oblasti lidských práv;

22.   naléhavě vyzývá Čínu, aby přestala podporovat myanmarský režim a situaci v Dárfúru;

o
o   o

23.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě Čínské lidové republiky, Národnímu lidovému shromáždění Číny, generálnímu tajemníkovi OSN a výkonné radě Mezinárodního olympijského výboru.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2007)0381.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2007)0055.
(3) Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 219.


Boj proti nárůstu extremismu v Evropě
PDF 213kWORD 51k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o boji s nárůstem extremismu v Evropě
P6_TA(2007)0623RC-B6-0512/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o rasismu, xenofobii a extremismu, zejména na usnesení ze dne 20. února 1997 o rasismu, xenofobii a extrémní pravici(1), usnesení ze dne 15. června 2006 o nárůstu rasově a homofobně motivovaného násilí v Evropě(2) a svůj postoj ze dne 29. listopadu 2007o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o boji proti určitým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva(3),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 27. ledna 2005 o holokaustu, antisemitismu a rasismu(4),

-   s ohledem na články 6, 7 a 29 Smlouvy o EU a článek 13 Smlouvy o ES, které EU a její členské státy zavazují k dodržování lidských práv a základních svobod a poskytují evropské nástroje k boji proti rasismu, xenofobii a diskriminaci, na Listinu základních práv Evropské unie (Listina základních práv) a na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva (Agentura pro základní práva)(5),

-   s ohledem na mezinárodní nástroje pro lidská práva, které zakazují diskriminaci založenou na rasovém a etnickém původu, a zejména na Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, jež obě podepsaly všechny členské státy a velký počet třetích zemí,

-   s ohledem na činnost Evropské unie v boji proti rasismu, xenofobii, antisemitismu a homofobii, zejména na dvě antidiskriminační směrnice - směrnice 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(6), a směrnici 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání(7), stejně jako na výše zmíněné rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii,

-   s ohledem na usnesení 1344 ze dne 29. září 2003 parlamentního shromáždění Rady Evropy o hrozbách, které pro demokracii představují extremistické strany a hnutí v Evropě,

-   s ohledem na zprávu o rasismu a xenofobii v členských státech EU, kterou zveřejnila v roce 2007 Agentura pro základní práva,

-   s ohledem na zprávu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) s názvem "Výzvy spojené s incidenty vyvolanými nenávistí v regionu OBSE a reakce na ně" z října 2006,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   jsa vážně znepokojen skutečností, že v Evropě dochází k oživení extremistických hnutí, paramilitaristických skupin a stran, z nichž se některé dokonce podílí na vládě a jež zakládají svou ideologii, politický diskurz, praktiky a jednání na diskriminaci, a to včetně rasismu, netolerance, podněcování k náboženské nesnášenlivosti, vyloučení, xenofobie, antisemitismu, nesnášenlivosti vůči Romům, homofobie, misogynie a extrémního nacionalismu, a vzhledem k tomu, že v několika evropských zemích došlo,

B.   jsa vážně znepokojen náborovou kampaní i násilnou propagandistickou kampaní stoupenců islámského fundamentalismu v Evropské unii, jež jsou doprovázeny teroristickými útoky a vycházejí z nenávisti k evropským hodnotám a z antisemitismu,

C.   vzhledem k tomu, že tyto extremistické ideologie jsou neslučitelné se zásadami svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu podle článku 6 Smlouvy o EU, které odráží hodnoty rozmanitosti a rovnosti, na nichž je Evropská unie založena,

D.   vzhledem k tomu, že žádný členský stát není imunní vůči vnitřním hrozbám, které extremismus představuje pro demokracii, a vzhledem k tomu, že z tohoto důvodu je boj proti xenofobním postojům a extremním politickým hnutím evropskou výzvou, jež vyžaduje společný a koordinovaný přístup,

E.   vzhledem k tomu, že některé politické strany a hnutí, včetně těch, jež jsou v několika zemích u moci nebo jsou zastoupeny na místní, vnitrostátní či evropské úrovni, záměrně zařadily netoleranci či násilí vycházející z rasy, etnického původu, národnosti, náboženství a sexuální orientace mezi hlavní body svých programů,

F.   vzhledem k tomu, že neonacismus, paramilitarismus a další formy extremismu zaměřují své násilné útoky proti široké škále zranitelných skupin v populaci včetně migrantů, Romů, homosexuálů, bojovníků proti rasismu a bezdomovců,

G.   vzhledem k tomu, že existence veřejných a snadno přístupných webových stránek, které podněcují k nenávisti, vzbuzuje vážné obavy, pokud jde o to, jak na tento problém reagovat, aniž by byla porušena svoboda projevu;

1.   důrazně odsuzuje veškeré rasistické a nenávistné útoky a vyzývá všechny orgány, aby vynaložily veškeré úsilí na potrestání odpovědných osob; vyjadřuje svou solidaritu se všemi oběťmi takovýchto útoků a s jejich rodinami;

2.   zdůrazňuje, že boj proti extremismu nesmí mít žádné negativní dopady na trvalý závazek dodržovat základní práva a základní právní zásady, včetně svobody projevu a sdružování, jak jsou zakotveny v článku 6 Smlouvy o EU;

3.   hluboce lituje skutečnosti, že některé respektované politické strany uznaly za vhodné poskytnout extremistickým stranám hodnověrnost a uznání, neboť s nimi uzavřely koaliční dohody, a obětovaly tak svou mravní integritu krátkodobému politickému zisku a účelnosti;

4.   konstatuje, že rostoucí počet extremistických organizací, jejichž součástí jsou často neofašistické prvky, může prohlubovat obavy ve společnosti, jež mohou vést k projevům rasismu ve velké řadě oblastí, včetně zaměstnávání, bydlení, vzdělávání, zdravotnictví, policie, přístupu ke zboží a službám a sdělovacích prostředků;

5.   naléhá na Komisi a Radu, aby stály v čele úsilí o nalezení vhodných politických a právních reakcí zejména ve fázi prevence, pokud jde o výchovu mladých lidí a informování veřejnosti, výuku zaměřenou proti totalitářství a podporu šíření zásad lidských práv a základních svobod s cílem uchovat evropskou historickou paměť; vyzývá členské státy, aby vytvořily politiky vzdělávání k demokratickému občanství založenému na občanských právech a povinnostech;

6.   naléhá na Komisi, aby monitorovala důsledné uplatňování platných právních předpisů vytvořených za účelem zákazu podněcování k politickému a náboženskému násilí, rasismu a xenofobii; vyzývá členské státy k monitorování důsledného provádění a trvalého zkvalitňování protirasistických zákonů a informací a informačních kampaní ve sdělovacích prostředcích a vzdělávacích zařízeních;

7.   naléhavě vyzývá všechny demokratické politické síly bez ohledu na ideologii, aby se zdržely poskytování jakékoli explicitní či implicitní podpory extremistickým stranám rasistické a xenofobní povahy, a tedy i jakémukoli spojenectví s jejich volenými zástupci;

8.   vzhledem k evropským volbám v roce 2009 varuje před možností, že by si extrémistické strany mohly zajistit zastoupení v Evropském parlamentu, a vyzývá politické skupiny, aby přijaly odpovídající opatření s cílem zajistit, aby demokratický orgán nebyl využíván jako platforma pro financování a hlásání nedemokratických názorů;

9.   vyzývá orgány EU, aby Agentuře pro základní práva poskytly jasný mandát k prozkoumání struktury extremistických skupin, jehož cílem by bylo vyhodnotit, zda některé z nich koordinují svou činnost v rámci celé Evropské unie nebo na regionální úrovni;

10.   připomíná své přesvědčení, že osobnosti veřejného života by se měly zdržet prohlášení, která povzbuzují nebo podněcují nesnášenlivost nebo stigmatizaci skupin osob na základě jejich rasy, etnického původu, náboženství, postižení, sexuální orientace nebo národnosti; je přesvědčen, že pokud k nesnášenlivosti podněcují osobnosti veřejného života, měla by být skutečnost, že jsou obecně známy, považována za přitěžující okolnost;

11.   vyzývá sdělovací prostředky, aby veřejnost informovaly o nebezpečích nenávistného diskurzu a napomáhaly propagovat zásady a hodnoty demokracie, rovnosti a tolerance;

12.   žádá všechny členské státy, aby přinejmenším počítaly s možností ukončit – na základě rozhodnutí soudu – veřejné financování politických stran, které neodsuzují násilí a terorismus a nedodržují lidská práva a základní svobody, demokracii a právní stát, jak jsou uvedeny v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Listině základních práv, a vyzývá ty státy, v nichž tato možnost již existuje, aby ji bezodkladně využily; vyzývá dále Komisi, aby zajistila, že finanční prostředky EU nebudou k dispozici sdělovacím prostředkům, které jsou využívány jako platforma pro širokou propagaci rasistických, xenofobních a homofobních myšlenek;

13.   vyzývá Komisi, aby podporovala nevládní organizace a organizace občanské společnosti, které se věnují podpoře demokratických hodnot, lidské důstojnosti, solidarity, sociálního začlenění, mezikulturního dialogu a sociálního povědomí o nebezpečích radikalizace a násilného extremismu, stejně jako boji proti všem formám diskriminace;

14.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a Radě Evropy.

(1) Úř. věst. C 85, 17.3.1997, s. 150.
(2) Úř. věst. C 300 E, 9.12.2006, s. 491.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2007)0552.
(4) Úř. věst. C 253 E, 13.10.2005, s. 37.
(5) Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s.1.
(6) Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.
(7) Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.


Černá Hora
PDF 234kWORD 72k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Černou Horou na straně druhé
P6_TA(2007)0624B6-0494/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 3. října 2005 zahájit jednání se Srbskem a Černou Horou za účelem uzavření dohody o stabilizaci a přidružení (Stabilisation and Association Agreement, SAA),

-   s ohledem na skutečnost, že poté, co černohorský parlament vyhlásil nezávislost, přijala Rada dne 24. července 2006 nové zmocnění k jednání zaměřené specificky na Černou Horu,

-   s ohledem na závěry jednání o SAA ze dne 1. prosince 2006 a na podpis dohody, k němuž došlo dne 15. března 2007,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé jménem Evropského společenství (KOM(2007)0350),

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé (KOM(2007)0350),

-   s ohledem na podepsání dohod mezi EU a Černou Horou o zjednodušení vydávání krátkodobých víz a o zpětném přebírání osob(1), k němuž došlo dne 18. září 2007,

-   s ohledem na zprávu Komise o pokroku Černé Hory za rok 2007 (SEK(2007)1434),

-   s ohledem na orientační dokument o víceletém finančním plánování vypracovaný pro Černou Horu v rámci předvstupního nástroje (2007–2009),

-   s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem ke skutečnosti, že Černá Hora je signatářem Smlouvy o Energetickém společenství,

B.   vzhledem k tomu, že dne 23. října 2006 potvrdila Černá Hora ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu,

C.   vzhledem k tomu, že budoucnost Černé Hory je v Evropské unii,

D.   vzhledem k tomu, že Černá Hora je členem Středoevropského sdružení volného obchodu (CEFTA); vzhledem k tomu, že proces přistoupení Černé Hory k WTO by mohl být ukončen v roce 2008,

E.   vzhledem k tomu, že na svém zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 uznala Evropská rada, že budoucnost Černé Hory je v Evropské unii, a že to při různých příležitostech Rada i Parlament potvrdily,

F.   vzhledem k rozsahu působnosti SAA, kterou se mezi Evropskými společenstvími a Černou Horou zavádí smluvní vztah v klíčových oblastech institucionálního, společenského a hospodářského života země,

G.   vzhledem k významu hlediska životního prostředí pro ekonomiku a společnost Černé Hory, které je zakotveno v její ústavě, jež Černou Horu prohlašuje za ekologický stát, a zdůrazňujíc, že taková prohlášení musí doprovázet praktická opatření a účinné struktury,

H.   vzhledem k zásadní úloze, kterou v životě demokratické země sehrávají nezávislé, kompetentní a odpovědné soudy nezasažené korupcí,

I.   vzhledem k tomu, že pomoc Společenství určená Černé Hoře musí být úměrná smluvním závazkům vyplývajícím z SAA,

J.   vzhledem k tomu, že po dosažení dohody mezi vládnoucí koalicí a významnými opozičními skupinami přijal černohorský parlament dne 19. října 2007 novou ústavu Černé Hory, a to požadovanou dvoutřetinovou většinou hlasů,

K.   vzhledem k tomu, že v roce 2007 vykazuje hospodářství Černé Hory silný růst (přibližně o 8 %) a zvětšující se objem přímých zahraničních investic (707 000 000 EUR); vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti je v současné době nízká a že poprvé klesla pod 12 %; vzhledem k tomu, že přesto panují stále obavy ze schodku běžného účtu platební bilance,

L.   vzhledem k tomu, že korupce představuje v Černé Hoře stále závažný problém a že podle indexu vnímání korupce za rok 2007, který zveřejnila organizace Transparency International, dosahuje Černá Hora průměrného hodnocení 3,3 (na hodnotící stupnici od 0, tj. "vysoká míra korupce", do 10, tj. "téměř bez korupce"),

1.   blahopřeje černohorské vládě k rychlému zakončení jednání o SAA a k nedávnému podpisu tohoto významného dokumentu;

2.   pokládá SAA za první, ovšem důležitý krok Černé Hory k přistoupení k Evropské unii a věří, že dohoda bude dalším příkladem pozitivních změn v oblasti západního Balkánu, kterých by mohlo být dosaženo díky vyhlídkám na členství v EU; černohorské orgány však upozorňuje na to, že vyhlídky na přistoupení je třeba hodnotit realisticky, tedy nejen na základě provádění pravidel a norem Společenství ve vnitrostátním právu, ale také na základě skutečných správních a soudních kapacit země a přidělování dostatečných zdrojů, které jsou pro rozvoj solidního legislativního rámce a jeho účinného uplatňování v Černé Hoře nezbytné a jsou základním předpokladem pro demokratický a hospodářský rozvoj země;

3.   navrhuje, aby Komise s přihlédnutím k jedinečným zkušenostem s reformami a změnou systému, jež mají členské státy, které přistoupily k EU ve 21. století, rozvinula nově zavedené mechanismy, jež by mohly být pro Černou Horu prospěšné;

4.   doporučuje posílit roli parlamentu Černé Hory coby klíčového orgánu parlamentní demokracie a poznamenává, že parlament by měl proto fungovat obzvláště jako kontrolní orgán, například v oblasti veřejných financí;

5.   vyzývá parlament Černé Hory, aby v souladu s pojetím své role aktivně přispíval ke sbližování s EU; připomíná vládě, aby parlament aktivně zapojovala do vytváření mínění;

6.   naléhavě žádá vládu a parlament Černé Hory, aby zavedením zákonů a předpisů nutných k zaručení plné nezávislosti a odpovědnosti soudů uskutečnily cíle uvedené v článku 80 SAA; v této souvislosti se domnívá, že nová ústavní ustanovení o odpovědnosti za jmenování soudců omezují diskreční pravomoci parlamentu a posilují autonomii samoregulačních soudních orgánů; připomíná, že existence nezávislého, efektivního a nezkorumpovaného soudnictví je naprosto zásadní k plnému a nezvratnému uplatňování zásad právního státu;

7.   naléhavě žádá vládu a soudní orgány Černé Hory, aby všemi nezbytnými prostředky pomáhaly italským soudním orgánům a spolupracovaly s nimi, pokud jde o ukončení vyšetřování organizované trestné činnosti a pašování cigaret, v souvislosti s nímž zazněla jména předních černohorských politiků a které by mohlo vyústit ve vydání mezinárodního zatykače;

8.   s potěšením bere na vědomí pokračující spolupráci Černé Hory s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) a zdůrazňuje, že tato spolupráce je úzce spjata se směřováním Černé Hory ke členství v EU; naléhavě žádá orgány Černé Hory, aby dokončily vyšetřování Sretena Glendži, velitele policejního obvodu Ulcinj, a pěti dalších bývalých policistů obviněných ze spáchání válečných zločinů v roce 1992; vítá skutečnost, že tytéž orgány dne 6. prosince 2007 podepsaly s ICTY dohodu o poskytování technické pomoci a podnikly i další kroky s ohledem na termín ukončení všech řízení u ICTY v roce 2008;

9.   vítá zatčení uprchlého Vlastimira Dordeviće obviněného z válečných zločinů, k němuž došlo začátkem roku 2007 na území Černé Hory, a vyzývá černohorské orgány, aby se Srbskem a ostatními sousedními zeměmi dále spolupracovaly na vyhledávání a zatýkání zbývajících podezřelých z válečných zločinů, zejména Ratka Mladiće a Radovana Karadžiće;

10.   naléhavě žádá černohorské orgány, aby přijaly a uplatňovaly aktivní politiku boje proti korupci a zlepšily tak účinnost veřejné správy, boje proti organizované trestné činnosti i obchodu s lidmi, se zbraněmi, cigaretami a s drogami, jelikož to patří k předpokladům pokroku v integraci do Evropské unie; připomíná, že pro občany Černé Hory, turisty a zahraniční investory je důležité navodit atmosféru bezpečnosti a v této souvislosti vyzývá k posílení nezávislých subjektů, které dohlíží na situaci týkající se korupce;

11.   vítá dohodu o zjednodušení vízového styku i dohodu o zpětném přebírání osob, které byly s Černou Horou podepsány dne 18. září 2007 a jež pokládá za první krok směrem ke zcela bezvízovému styku, a vyzývá Radu a Komisi, aby v tomto ohledu vypracovaly konkrétní plán postupu a přijaly opatření poskytující většímu počtu občanů, zejména mladým lidem a studentům, více možností cestovat;

12.   v této souvislosti vítá zřízení společného střediska EU pro podávání žádostí o vísa, které bylo otevřeno v Podgorici za účelem jednoduššího vydávání krátkodobých víz, a vyzývá členské státy, aby se do tohoto projektu společného střediska zapojily, aby  občané Černé Hory mohli plně těžit z uzavřené dohody;

13.   vyzývá černohorské orgány, aby podepsání dohody vnímaly jako příležitost k rozhodnému prosazování reforem v oblastech, jako je právní stát, boj proti organizované trestné činnosti a korupci, posilování hraničních kontrol a zvyšování správní kapacity Černé Hory;

14.   podtrhuje význam článku 114 SAA, v němž se strany zavazují k rozvoji "účinné a odpovědné veřejné správy v Černé Hoře", a naléhavě vyzývá vládu, aby přijala předpisy nezbytné k zajištění průhledného přijímání pracovníků a řízení profesního postupu ve veřejné správě a aby za asistence Komise plně využívala pomoc Společenství a twinningové nástroje zaměřené na orgány veřejné správy;

15.   vyjadřuje politování nad podpisem dohody mezi Spojenými státy americkými a Černou Horou, ve které se Černá Hora zavazuje, že nebude předávat pracovníky USA Mezinárodnímu trestnímu soudu výměnou za to, že USA poskytnou Černé Hoře vojenskou pomoc (tzv. dohoda podle článku 98); připomíná, že EU s podobnými dohodami nesouhlasí, neboť podrývají autoritu Mezinárodního soudního dvora; očekává, že Černá Hora zohlední stanovisko EU k této věci a přijme vhodná opatření;

16.   zdůrazňuje, že pro hospodářskou budoucnost Černé Hory má zásadní význam rozvoj trvale udržitelného cestovního ruchu; trvá na tom, že je třeba přijmout jednotný legislativní rámec pro oblast životního prostředí a rámcový plán pro ochranu pobřeží a naléhavě vyzývá vládu, aby uvedla do funkce nezávislé orgány, jejichž odpovědností bude zajistit ochranu křehké ekologické rovnováhy zejména v pobřežních oblastech, ale i v národních parcích ve vnitrozemí, a hluboce lituje skutečnosti, že článek 96 SAA v této souvislosti nestanoví žádné jednoznačné závazky;

17.   vyjadřuje politování nad pokračujícími spekulacemi s pozemky a nemovitostmi a nad jejich negativním dopadem na udržitelný rozvoj země, což je zejména důsledkem slabé nebo nedostatečné kontroly ze strany státních a místních orgánů;

18.   poznamenává, že Černá Hora používá euro prakticky jako oficiální měnu; zdůrazňuje, že současné používání eura, které černohorské orgány za výjimečných okolností schválily, je naprosto odlišné od členství v eurozóně; připomíná, že pro přistoupení do eurozóny musí být splněna všechna kritéria stanovená ve Smlouvě, mezi něž patří dosažení vysokého stupně udržitelné konvergence;

19.   naléhá na černohorskou vládu a parlament, aby při nejbližší příležitosti uplatnily vnitrostátní zákon o ochraně krajiny – zejména v pobřežních oblastech – a o ochraně vod a mořského prostředí, aby provedly rámcové plány pro integrované hospodaření s odpady a čištění odpadních vod a zaměřily se přitom zejména na podporu třídění odpadu v pobřežních turistických letoviscích a na výstavbu zařízení pro využití odpadního tepla; upozorňuje zejména na křehkou ekologickou rovnováhu v Kotorském zálivu a na to, že je nutno okamžitě podniknout koordinované kroky pro záchranu tohoto výjimečně krásného přírodního a architektonického dědictví;

20.   doporučuje, aby černohorské orgány uskutečnily cíle stanovené v článku 109 SAA a při nejbližší příležitosti vybudovaly elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie; naléhavě vyzývá Komisi, aby černohorské vládě pomohla nalézt finanční prostředky z veřejných nebo veřejno-soukromých zdrojů, které jsou pro vybudování těchto elektráren zapotřebí; poznamenává, že návrh energetické strategie pro Černou Horu 2025 nabízí možnost, jak učinit energetiku Černé Hory ohleduplnější k životnímu prostředí, a zdůrazňuje její význam pro rozvoj země;

21.   poznamenává, že přímé zahraniční investice do Černé Hory plynou převážně do nemovitostí; vítá skutečnost, že vláda Černé Hory přijala územní plán, a vyzývá k jeho plnému uplatňování, aby se zabránilo zastavění pobřeží; zároveň však poznamenává, že stavební kontroly zde hrají důležitou úlohu a že v citlivých oblastech by se mělo zvážit vyhlášení dočasného zákazu výstavby;

22.   je znepokojen nedostatečnou transparentností a kulturou monopolů v politických i hospodářských strukturách, které brání vývoji Černé Hory jakožto demokratické společnosti s tržní ekonomikou;

23.   domnívá se, že formulace a uplatňování komplexního dlouhodobého plánu v oblasti hospodářského rozvoje a řešení problému rozsáhlé stínové ekonomiky Černé Hory jsou zásadní pro úspěšné provádění SAA; vyzývá proto černohorské orgány, aby se rozhodněji zavázaly k boji s nezaměstnaností, jedním z nejvážnějších hospodářských a sociálních problémů, kterým černohorská společnost čelí, a aby prováděly hospodářské politiky s cílem vytvořit otevřeně konkurenční a transparentní podnikatelské prostředí;

24.   zdůrazňuje, že je důležité rozvíjet intermodální dopravní síť, která nebude zaměřena pouze na silniční dopravu; domnívá se, že tohoto cíle lze dosáhnout prostřednictvím partnerství se soukromým sektorem a vydáváním státních dluhopisů; doporučuje další obnovu železnic a rekonstrukci částečně uzavřených tratí z Podgorice do města Nikšić a do albánského pohraničního města Skadar;

25.   vyzývá černohorskou vládu, aby na základě Evropské úmluvy o státním občanství z roku 1997 a nově přijaté Úmluvy Rady Evropy o omezení případů bezdomovectví v souvislosti s následnictvím států nalezla dlouhodobé řešení problému bydlení a státního občanství uprchlíků ze sousedního Kosova;

26.   naléhavě vyzývá černohorské orgány, aby účinněji koordinovaly zapojení Černé Hory do programů Společenství, zejména v oblasti vzdělávání a odborné přípravy; zdůrazňuje, že tyto programy mohou být efektivním nástrojem pro zvýšení kvality nabízeného vzdělávání a odborné přípravy a mohou poskytnout mladým lidem v Černé Hoře nové studijní příležitosti, včetně pobytů v zahraničí; domnívá se, že je společně s Komisí třeba zvážit, jak nejlépe podpořit twinning a partnerství mezi černohorskými institucemi a jejich protějšky v členských státech; zastává názor, že liberalizace víz by usnadnila zapojení Černé Hory do programů Společenství;

27.   vyzývá černohorskou vládu, aby provedla reformy zákonů o sdělovacích prostředcích, zejména zákona o transparentnosti a předcházení koncentraci sdělovacích prostředků, s cílem dosáhnout větší transparentnosti a předejít vzniku mediálních monopolů jak v oblasti tisku, tak i elektronických sdělovacích prostředků; vyzývá parlament Černé Hory, aby zajistil nezávislost rady pro rozhlasové a televizní vysílání na Černohorském rozhlase a televizi (RTCG) i skutečné zastoupení všech skupin společnosti, a tím umožnil úplnou transformaci RTCG na profesionální veřejnoprávní televizní a rozhlasové vysílání;

28.   konstatuje, že je nesmírně důležité posílit a udržovat nezávislé sdělovací prostředky s vyváženým zpravodajstvím;

29.   vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že nebyl vyřešen případ vraždy novináře Duška Jovanoviće, který byl zavražděn v době, kdy pracoval na zveřejnění série článků o pašování cigaret a jiné organizované trestné činnosti v Černé Hoře;

30.   naléhavě vyzývá vládu Černé Hory, aby zaručila svobodu tisku, a požaduje, aby bylo vyšetřeno napadení šéfredaktora nezávislého deníku "Vijesti" Željka Ivanoviće, k němuž došlo 1. září 2007 v Podgorici;

31.   zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou může sehrát občanská společnost v rozvoji demokracie a právního státu tím, že bude upozorňovat na sociální problémy a citlivé politické otázky; v této souvislosti vyzývá k zajištění větší bezpečnosti a lepších podmínek pro aktéry občanské společnosti;

32.   bere v potaz závazek černohorské vlády k podpoře kulturní spolupráce a vyzývá k většímu zapojení občanské společnosti v oblasti kultury, mj. prostřednictvím pobídek pro různé formy sdružování a podporou osobních kontaktů;

33.   vítá iniciativy, jejichž cílem je umožnit černohorským studentům studovat v  EU; vyzývá členské státy, aby hledaly nové způsoby interakce s černohorským obyvatelstvem;

34.   lituje skutečnosti, že otevření kanceláře delegace Komise v Černé Hoře se zpozdilo; upozorňuje, že je velmi důležité, aby přítomnost EU v Černé Hoře byla viditelná, zejména s ohledem na vstup SAA v platnost; vítá skutečnost, že Komise zahájila proces náboru pracovníků pro svou kancelář v Podgorici a věří, že tento proces bude co nejdříve dokončen;

35.   vítá otevření nového hraničního přechodu v Šćepan Polje dne 1. října 2007 a v této souvislosti i oznámení o výstavbě dalších hraničních přechodů; v této souvislosti vítá rovněž rozvoj dobrých sousedských vztahů;

36.   poznamenává, že je třeba uzavřít trvalou dohodu o hranicích mezi Chorvatskem a Černou Horou, která nahradí prozatímní dohodu mezi Chorvatskem a bývalým státním svazkem Srbska a Černé Hory; domnívá se, že současné prozatímní uspořádání na poloostrově Prevlaka je výborným základem pro novou, trvalou dohodu;

37.   vítá přijetí nového znění ústavy parlamentem Černé Hory; věří, že nová ústava zavede jasnější rozdělení moci mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní složkou a zavede dostatečnou ochranu národnostních menšin;

38.   zastává názor, že znění nové ústavy je vykročením správným směrem, které opět dokazuje, že Černá Hora je ochotna plně se začlenit do EU; domnívá se však, že jakmile budou podniknuty příslušné kroky pro zlepšení odpovědnosti soudců a vymýcení zakořeněné korupce, která kazí pověst černohorského soudnictví, měla by se zlepšit opatření týkající se jmenování a odvolávání soudců s cílem lépe zabezpečit nezávislost soudnictví;

39.   domnívá se, že regionální spolupráce zemí západního Balkánu může být účinným nástrojem k řešení jejich politických, hospodářských a sociálních problémů; vítá přistoupení Černé Hory ke Středoevropskému sdružení volného obchodu, které podstatně přispěje k hospodářskému rozvoji země; naléhavě vyzývá Komisi, aby černohorským orgánům pomáhala při posilování spolupráce se sousedícími zeměmi v oblasti energetiky, životního prostředí a dopravy; zdůrazňuje význam regionální spolupráce pro začlenění Černé Hory do Evropské unie;

40.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě Černé Hory.

(1) Viz postoj Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 k těmto dohodám (Přijaté texty, P6_TA(2007)0451 a P6_TA(2007)0452).


Ztroskotání lodí v Kerčském průplavu v Černém moři
PDF 208kWORD 46k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o ztroskotání lodí v Kerčském průplavu v Černém moři a následných ropných znečištěních
P6_TA(2007)0625B6-0503/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o námořní bezpečnosti, zejména na usnesení ze dne 21. listopadu 2002 o ztroskotání ropného tankeru Prestige při pobřeží Galicie(1) a ze dne 23. září 2003 o zlepšení bezpečnosti na moři v reakci na havárii tankeru Prestige(2),

-   s ohledem na první a druhý balíček pro námořní bezpečnost "Erika I a Erika II",

-   s ohledem na sedm legislativních návrhů v oblasti námořní bezpečnosti (třetí námořní balíček), které Parlamentu předložila Komise v listopadu 2005 (KOM(2005)0586-0593),

-   s ohledem na svůj postoj ke třetímu balíčku pro námořní bezpečnost, který byl přijat v prvním čtení 29. března 2007(3) a 25. dubna 2007(4),

-   s ohledem na soubor prioritních opatření, která v roce 2005 stanovila skupina na vysoké úrovni pro dopravu a která se zaměřují na pět hlavních nadnárodních os spojujících EU se sousedními zeměmi na severu, východě a jihovýchodě i v regionech Středozemního a Černého moře,

-   s ohledem na lodní katastrofu v Kerčském průlivu v Černém moři, k níž došlo dne 11. listopadu 2007,

-   s ohledem na články 71, 80 a 251 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že v Kerčském průlivu a severní černomořské oblasti se v silné bouři potopilo či bylo vrženo na mělčinu deset plavidel (tankerů a nákladních lodí), včetně plavidla Volganeft-139, jenž nebylo na náročné podnební podmínky panující na moři technicky uzpůsobeno,

B.   vzhledem k tomu, že podle předběžných informací při tom zahynulo šest námořníků a do moře se dostalo více než 2000 tun topného oleje a síry, což způsobilo ekologickou katastrofu a úhyn více než 15 000 ptáků,

C.   vzhledem k tomu, že ropné znečišťující látky byly silnou bouří rozptýleny, v důsledku čehož se dostaly do společenství žijících v této oblasti i do tamního přírodního prostředí, a kromě následků v podobě lidských obětí došlo také k přímému znečištění fauny a flory ropou a sírou, což bude zřejmě mít dlouhodobý dopad na ekologickou kvalitu zasažených přírodních stanovišť,

D.   vzhledem k tomu, že se Černé moře stává jednou z hlavních tras zvyšujícího se vývozu ropy v této oblasti,

E.   vzhledem k tomu, že ztráta na životech a ekologická katastrofa v Černém moři zdůrazňují potřebu urychlit jednání v Radě ve věci zbývajících právních aktů třetího námořního balíčku o námořní bezpečnosti,

F.   vzhledem k tomu, že přistoupením Rumunska a Bulharska se EU stala významným hráčem v černomořském regionu, který je díky své blízkosti Kaspickému moři a středovýchodní a Střední Asii geostrategicky významný z hlediska energetické bezpečnosti a diverzifikace energetických zásobovacích tras EU,

1.   vyjadřuje svou účast a podporu obětem této katastrofy;

2.   vyzývá Radu a Komisi, aby situaci v Černém moři bedlivě sledovaly a podnikly konkrétní kroky, které přispějí ke snížení ekologického dopadu této katastrofy;

3.   vyzývá členské státy, aby zajistily přísné uplatňování současných právních předpisů Společenství, zejména předpisů týkajících se norem pro plavidla, jako jsou např. předpisy o státní přístavní inspekci;

4.   bere na vědomí, že ruské orgány přijaly v důsledku série případů ztroskotání lodí v Kerčském průlivu několik opatření, jako např. dočasný zákaz říčních plavidel na otevřeném moři, a zdůrazňuje, že by tato opatření měla být odvolána až po důkladném vyšetření a vyhodnocení situace;

5.   vyzývá členské státy a Komisi, aby šířily zásady Integrované námořní politiky pro Evropskou unii v oblasti Černého moře, jak to navrhuje sdělení Komise o Integrované námořní politice pro Evropskou unii KOM(2007)0575;

6.   zdůrazňuje, že základním rysem námořní bezpečnosti je co nejpřísnější dodržování pravidel námořní plavby, a naléhavě vyzývá členské státy EU a jejich sousední země, aby zajistily, že posádky lodí a orgány námořní správy nebudou za žádných okolností ignorovat vyhlášení pohotovosti či varování před bouří;

7.   zdůrazňuje, že by katastrofa v Černém moři měla obrátit pozornost zemí sousedících s EU, především Ruska, které oznámilo své plány na několikanásobné zvýšení svých překladních a vývozních kapacit pro ropu na pobřeží Černého moře, na otázky spojené s modernizací námořní flotily a se zákazem používání zastaralých tankerů s jednoduchým trupem;

8.   uznává iniciativní roli, které se Komise ujala již v listopadu 2005, kdy předložila třetí námořní balíček, jehož cílem je posílit evropské právní předpisy v oblasti námořní bezpečnosti a nečekat na další námořní havárii, stejně jako zabránit dalším ekologickým katastrofám a znečišťování moří;

9.   upozorňuje na skutečnost, že v dubnu 2007 již proběhlo první čtení sedmi legislativních návrhů k třetímu námořnímu balíčku, a domnívá se, že tyto návrhy jsou vzájemně natolik úzce propojeny, že je třeba je přijmout jako balíček;

10.   zdůrazňuje, že havárie, k jakým došlo v černomořské oblasti, by měly urychlit jednání Rady, a vyzývá ji proto, aby bezodkladně přijala společný postoj ke všem sedmi legislativním návrhům;

11.  Zdůrazňuje význam Pařížského memoranda o porozumění a Černomořského memoranda o porozumění a vyzývá Radu a Komisi, aby posílily spolupráci s pobřežními státy, které nejsou členy EU, na provádění opatření, jimiž se má snížit nebezpečí znečištění životního prostředí způsobené námořními nehodami, a to i prostřednictvím kroků přijatých v rámci Mezinárodní námořní organizace a Pařížského memoranda o porozumění;

12.   zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou při zajišťování lepšího řízení a spolupráce v odvětví mořeplavby v černomořské oblasti mohou mít regionální organizace, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci v oblasti Černého moře (BSEC),

13.   upozorňuje na skutečnost, že znečištění životního prostředí způsobeného nedávným únikem ropných látek je v černomořské oblasti stále se závažnějším problémem, který je možno řešit pouze společným úsilím všech států v této oblasti; vyzývá proto státy této oblasti, aby posílily stávající modely spolupráce a vyvinuly nové mechanismy spolupráce, jako je např. spolupráce v oblasti likvidace následků nehod, jakou byl případ nedávného úniku ropných látek;

14.   vyzývá Komisi a členské státy, aby v co nejvyšší míře využívaly nový nástroj evropského sousedství a partnerství (ENPI) jako prostředek pro řešení environmentálních problémů v oblasti Černého moře a aby využívaly nový nástroj předvstupní pomoci pro řešení otázek týkajících se životního prostředí v zemích černomořského regionu;

15.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 25 E, 29.1.2004, s. 415.
(2) Úř. věst. C 77 E, 26.3.2004, s.76.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2007)0093 a 0094.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2007)0146 až 0150.


Systémy pojištění vkladů
PDF 243kWORD 52k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o systémech pojištění vkladů (2007/2199(INI))
P6_TA(2007)0626A6-0448/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise o přezkumu směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů (KOM(2006)0729),

-   s ohledem na doporučení Komise 87/63/EHS ze dne 22. prosince 1986 o zavedení systémů pojištění vkladů ve Společenství(1),

-   s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. září 1992 k návrhu směrnice Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se systémů pojištění vkladů(2),

-   s ohledem na své postoje ze dne 10. března 1993 z prvního čtení(3) a ze dne 9. března 1994 z druhého čtení(4) k návrhu Komise na směrnici Rady o systémech pojištění vkladů,

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů(5),

-   s ohledem na zprávu Komise týkající se uplatňování doložky o zákazu vývozu podle čl. 4 odst. 1 směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů (KOM(1999)0722),

-   s ohledem na zprávu Komise o provádění dorovnávacích ustanovení ("topping-up") uvedených v čl. 4 odst. 2 až 5 směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů (KOM(2001)0595),

-   s ohledem na technická doporučení Výboru evropských orgánů bankovního dohledu pro hodnocení aspektů týkajících se systémů pojištění vkladů ze dne 30. září 2005 (CEBS/05/81),

-   s ohledem na zprávu Společného výzkumného střediska Komise z února 2007 nazvanou "Analýza scénářů: odhad důsledků plynoucích ze změny mechanismů financování systémů pojištění vkladů EU",

-   s ohledem na zprávu Komise o minimální částce krytí stanovené směrnicí o systémech pojištění vkladů 94/19/ES,

-   s ohledem na bílou knihu Komise o politice finančních služeb 2005–2010 (KOM(2005)0629) a usnesení Parlamentu ze dne 11. července 2007(6) k tomuto tématu,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0448/2007),

A.   vzhledem k tomu, že systémy pojištění vkladů jsou důležitou součástí bezpečnostní sítě,

B.   vzhledem k tomu, že systémy pojištění vkladů slouží jak k ochraně jednotlivců a funkcí, tak k zajištění spravedlivých podmínek hospodářské soutěže,

C.   vzhledem k tomu, že současná situace v bankovním sektoru, která je způsobená krizí související s rizikovými hypotékami (tzv. subprime mortgage loans) ve Spojených státech amerických, a její dopad na finanční trhy ukazují, jak je otázka systému pojištění vkladů významná,

D.   vzhledem k tomu, že různé uspořádání systémů pojištění vkladů na vnitrostátní úrovni je důsledkem odlišných institucionálních podmínek v jednotlivých členských státech,

E.   vzhledem k tomu, že důvěra v zajištění stability finančních trhů a spravedlivých podmínek hospodářské soutěže představuje důležitý základ pro celý vnitřní trh,

F.   vzhledem k tomu, že podle posledních průzkumů rostoucí počet občanů EU patrně zvažuje koupi finančních produktů v zahraničí,

G.   vzhledem k tomu, že v důsledku rozšiřujících se přeshraničních aktivit úvěrových institucí a změn ve struktuře evropského bankovního dohledu vyvstávají nové otázky ohledně spolupráce, koordinace a sdílení břemene v případě krize mezi domovskou a hostitelskou zemí,

H.   vzhledem k tomu, že kvůli zvyšující se integraci finančního trhu musí bezpečnostní síť plnit svou funkci v případě přeshraničních krizí,

1.   uznává význam systémů pojištění vkladů a prospěšnost směrnice 94/19/ES pro spotřebitele i pro stabilitu finančního trhu; současně zdůrazňuje, že je důležité odstranit možná narušení trhu, jsou-li potvrzená analýzou;

2.   sdílí názor Komise, že legislativní změny směrnice 94/19/ES by měly být provedeny až po získání výsledků dalšího šetření, a to zejména v oblasti přeshraničního řízení rizik a řešení krizí; domnívá se, že je důležité odstranit vážné překážky hospodářské soutěže, bude-li jejich existence potvrzena analýzou;

3.   zastává názor, že je žádoucí sladit stávající způsob minimálního zabezpečení na vyšší úrovni, avšak že by mělo být úzce spojeno s odpovídajícím rozvojem národního hospodářství, zvláště když některé země stále ještě kvůli svým makroekonomickým podmínkám tuto minimální úroveň zabezpečení stanovenou ve směrnici 94/19/ES nesplňují; v této souvislosti však zdůrazňuje, že další snižování úrovně zabezpečení, k němuž dochází v důsledku inflace, by mělo být ukončeno nejpozději v době další změny směrnice;

4.   souhlasí s Komisí, že fungování systémů pojištění vkladů lze zlepšit pomocí samoregulačních opatření, zejména opatření s přeshraničním dosahem;

5.   v této souvislosti vítá skutečnost, že na popud Komise byla zahájena spolupráce s evropským fórem pojistitelů vkladů a se Společným výzkumným střediskem a že byl navázán široký dialog s cílem vypracovat samoregulační opatření; požaduje, aby Komise v tomto ohledu informovala Parlament o svém harmonogramu a výsledcích této spolupráce;

6.   domnívá se, že zákazníkům je třeba poskytovat více informací, aby byli schopni přijímat informovaná rozhodnutí o tom, kterým zprostředkovatelům svěří své úspory, a že je třeba zvolit přístup, který by umožnil trvale zvyšovat schopnost zprostředkovatelů působit přes hranice a podporovat integraci trhu; je přesvědčen, že významnou úlohu by v této souvislosti mohla sehrát samoregulace a zejména potenciální příspěvek evropského fóra pojistitelů vkladů;

7.   domnívá se, že je třeba přezkoumat stávající rozdílné způsoby financování systémů pojištění vkladů v souvislosti s možným narušením hospodářské soutěže, a to včetně rovného zacházení se zákazníky a z toho plynoucích nákladů a zejména v souvislosti s dopadem možné přeshraniční krize na jejich fungování;

8.   zdůrazňuje skutečnost, že systémy pojištění vkladů financované ex-post by měly spotřebitelům poskytovat takovou úroveň zabezpečení a bezpečnosti jako systémy pojištění vkladů financované ex-ante;

9.   je přesvědčen, že rozdělení dohledu a systému pojištění vkladů mezi jednotlivé země vytváří ve vztahu k regulaci problémy; žádá Komisi, aby přezkoumala možné negativní dopady, které by taková situace mohla způsobit;

10.   zastává názor, že díky rozsáhlým inovacím v oblasti komunikačních technologií, k nimž došlo od přijetí směrnice 94/19/ES, mohou být v krizové situaci značně zkráceny lhůty pro vrácení vkladů vkladatelům; domnívá se, že by se v první řadě mělo usilovat o takové inovace, které nevyžadují legislativní změny: pomocí dohod, osvědčených postupů, zvyšování kvality údajů, jasného rozdělení kompetencí pro zpracování dat i pomocí závazků přijatých bankami;

11.   domnívá se, že v případech, kdy je náhrada vyplácena dvěma systémy pojištění vkladů, lhůta pro vyplacení náhrady ve prospěch vkladatele ze systému domovské země nesmí být delší než lhůta pro vyplacení této náhrady ze systému hostitelské země;

12.   schvaluje přístup, podle něhož by při vystoupení některého člena ze systémů pojištění vkladů bylo případné vrácení či převedení příspěvků zaplacených do systému pojištění prostřednictvím úvěrové instituce provedeno na úrovni jednotlivých členských států;

13.   podporuje názor Komise, že nová ustanovení pro vrácení nebo převedení příspěvků do systémů pojištění nesmí oslabit fungování fondu, ani vést k nepřípustnému hromadění rizik;

14.   zastává názor, že z dlouhodobého hlediska je třeba se formou společného proaktivního přístupu zabývat otázkou harmonizace systémů pojištění vkladů, pokud jde o jejich financování, pravomoci a úlohu orgánu dohledu, jestliže vyžádané analýzy odhalí narušení hospodářské soutěže, nerovné zacházení se zákazníky či negativní důsledky pro přeshraniční řízení rizik;

15.   vítá vytvoření pracovních skupin ze zástupců Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro finanční služby, jež mají přezkoumat a vypracovat opatření EU s cílem zajistit stabilitu finančních trhů a stanovit pravidla dohledu;

16.   zdůrazňuje, že trend bankovního sektoru nahrazovat dceřiné společnosti strukturou poboček rovněž souvisí s novým požadavkem na spolupráci mezi orgány příslušných členských států v případě krize;

17.   považuje za nezbytné, aby před vznikem krizové situace a v jejím průběhu Komise společně s ministry financí členských států, centrálními bankami a evropským fórem pojistitelů vkladů vypracovala analýzu možných kladů a záporů plynoucích ze sdílení břemene a aby její výsledky předala Parlamentu;

18.   domnívá se, že je nutné, aby byly předem stanoveny postupy a způsob spolupráce všech zúčastněných stran během případné přeshraniční krize, dále aby Komise se zástupci členských států, centrálních bank a evropského fóra pojistitelů vkladů zmíněné postupy a spolupráci naplánovala a stanovila a aby o výsledku náležitě zpravila Parlament;

19.   vyzývá Komisi, aby vypracovala normy pro včasnější rozpoznání rizik systémů pojištění vkladů; domnívá se, že systém včasného rozpoznání rizik lze využít pro stanovení výše příspěvků na základě rizika;

20.   domnívá se, že by bylo vhodné vypracovat důkladnější studii, která je nezbytná k tomu, aby bylo možné stanovit společnou metodu posuzování rizik;

21.   zdůrazňuje, že za omezení rizik nesou odpovědnost především banky;

22.   považuje za nezbytné vypracovat zásady přeshraničního řízení rizik a řešení krizí, s jejichž pomocí by byl omezen problém parazitování a nebezpečí morálního hazardu;

23.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi.

(1) Úř. věst. L 33, 4.2.1987, s. 16.
(2) Úř. věst. C 332, 16.12.1992, s. 13.
(3) Úř. věst. C 115, 26.4.1993, s. 91.
(4) Úř. věst. C 91, 28.3.1994, s. 85.
(5) Úř. věst. L 135, 31.5.1994, s. 5. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/1/ES.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2007)0338.


Správa aktiv II
PDF 403kWORD 98k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o správě aktiv II (2007/2200(INI))
P6_TA(2007)0627A6-0460/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na bílou knihu Komise o zlepšení jednotného tržního rámce pro investiční fondy (KOM(2006)0686),

-   s ohledem na směrnice 2001/107/ES(1) a 2001/108/ES(2), kterými se mění směrnice 85/611/EHS(3) o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), a to s ohledem na regulaci správcovských společností a zjednodušené prospekty, resp. s ohledem na investice SKIPCP (dále jen "SKIPCP III"),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů(4) (směrnice MiFID),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se zavádí nová organizační struktura výborů pro finanční služby,

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi(5) (směrnice o penzijních fondech),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění(6) (směrnice o zprostředkování pojištění) a na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění(7),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2004 o budoucnosti hedžových fondů a derivátů(8),

-   s ohledem na zprávu odborné skupiny pro správu aktiv ze dne 7. května 2004 a zprávy odborné skupiny z července 2006 a s ohledem na své usnesení ze dne 27. dubna 2006 o správě aktiv (9),

-   s ohledem na stanovisko Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) Komisi ze dne 26. ledna 2006 k vyjasnění definic týkajících se způsobilých aktiv pro investice SKIPCP (CESR/06-005),

-   s ohledem na zprávu Mezinárodního měnového fondu z dubna 2007 o globální finanční stabilitě na téma vývoj a problémy trhu,

-   s ohledem na kapitolu IV (finanční stabilita a integrace) výroční zprávy Evropské centrální banky za rok 2006,

-   s ohledem na směrnici Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice(10) (směrnice, kterou se provádí směrnice MiFID),

-   s ohledem na doporučení úrovně 3 Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry o pobídkách v rámci směrnice MiFID ze dne 29. května 2007 (CESR/07-228b),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo při přijetí cenných papírů k obchodování(11) (směrnice o prospektu),

-   s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu předložený Komisí (KOM(2007)0361) (směrnice o solventnosti II),

-   s ohledem na závěry Rady ministrů ve složení pro hospodářství a finance ze dne 8. května 2007,

-   s ohledem na zelenou knihu Komise o zlepšení rámce EU pro investiční fondy (KOM(2005)0314),

-   s ohledem na směrnici Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států(12) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností(13),

-   s ohledem na aktualizovanou zprávu Fóra finanční stability o institucích s vysokou finanční pákou ze dne 19. května 2007,

-   s ohledem na zprávu Řídící skupiny OECD pro správu a řízení společností s názvem "Úloha soukromých kapitálových sdružení při řízení podniků: o roli společností soukromého kapitálu a "aktivistických" hedžových fondů" z května 2007,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0460/2007),

A.   vzhledem k tomu, že toto usnesení nemá v úmyslu se zabývat pěti legislativními opatřeními obsaženými v balíčku SKIPCP III, tedy zjednodušením postupu oznamování, zavedením pasu správcovských společností, revizí zjednodušeného prospektu a vytvořením rámce pro fúze fondů a rámce pro sdružování, ani nezamýšlí řešit předpokládané úpravy týkající se spolupráce při provádění dohledu v těchto pěti oblastech,

B.   vzhledem k tomu, že Parlament hodlá bezezbytku plnit svou roli ve vytváření celistvějšího evropského trhu investičních fondů přesahujícího rámec nadcházející omezené revize SKIPCP III,

C.   vzhledem k tomu, že realitní fondy otevřeného typu a fondy hedžových fondů a další neharmonizované fondy pro drobné investory v současné době do oblasti působnosti směrnice o SKIPCP nespadají, a tedy nepožívají výhod evropského pasu, což zužuje nabídku investičních produktů, jež jsou k dispozici drobným investorům, a omezuje investiční strategii SKIPCP,

D.   vzhledem k tomu, že odlišné vnitrostátní režimy soukromého umisťování jsou pro sofistikované investory překážkou přeshraničního umisťování investičních produktů,

E.   vzhledem k tomu, že rozdílné požadavky na zveřejňování informací u SKIPCP a ostatních konkurenčních investičních produktů, odlišná vnitrostátní pravidla zdanění při přeshraničním slučování fondů, překážky pro zpracování objednávek ve fondech a odlišné povinnosti depozitářů omezují možnost dosáhnout spravedlivých podmínek, větší konkurence a konsolidace evropského trhu fondů,

F.   vzhledem k tomu, že existuje řada mylných představ v oblasti alternativních investičních nástrojů, a vzhledem k tomu, že nástroje, jako jsou hedžové fondy a fondy soukromého kapitálu, se mezi sebou liší v získávání finančních prostředků, v cílech investiční politiky a v kontrole řízení,

Neharmonizované fondy pro drobné investory

1.   vítá vytvoření odborné skupiny pro realitní fondy otevřeného typu, vyjadřuje však politování nad tím, že Komise nevěnovala stejnou pozornost oblasti fondů hedžových fondů; se zájmem očekává zprávu této skupiny o realitních fondech otevřeného typu a závěry studie Komise o neharmonizovaných fondech pro drobné investory, které mají přispět k vytvoření vnitřního trhu těchto produktů;

2.   vyzývá Komisi, aby zvážila budoucí rozšíření působnosti čl. 19 odst. 1 SKIPCP III o způsobilých aktivech i na realitní fondy otevřeného typu a fondy hedžových fondů a zohlednila přitom skutečnost, že indexy hedžových fondů již byly označeny za způsobilé; zdůrazňuje nutnost důkladného posouzení rizik a přínosů takové změny se zvláštním zřetelem na ochranu značky SKIPCP; podtrhuje, že tyto činnosti nesmí narušit probíhající revizi SKIPCP III;

3.   domnívá se, že by v návaznosti na závěry výše zmíněné zprávy odborné skupiny a studie Komise měla být věnována pozornost vytvoření rámce pro vnitřní trh realitních fondů otevřeného typu, fondů hedžových fondů a dalších neharmonizovaných fondů pro drobné investory jako regulovaných produktů na úrovni EU, a to na základě posouzení dopadů a při řádném zohlednění problematiky diverzifikace, likvidity a ocenění; podtrhuje, že tyto činnosti nesmí narušit probíhající revizi SKIPCP III;

Režim soukromého umisťování

4.   vyzývá, aby byl za účelem posílení integrace vnitřního trhu vytvořen na základě řádného posouzení dopadů harmonizovaný rámec pro soukromé umisťování na úrovni EU; zdůrazňuje, že tento režim musí zúčastněným stranám poskytovat nezbytnou právní jistotu, neměl by však soukromé umisťování mezi sofistikovanými a dobře informovanými subjekty zatěžovat nadměrnou regulací a příliš podrobnými nebo normativními podmínkami; znovu opakuje, že by nemělo být členským státům umožněno stanovovat na vnitrostátní úrovni požadavky, které evropská legislativa nepředepisuje (tzv. gold-plating);

5.   domnívá se, že by měl být režim soukromého umisťování uplatňován u všech investičních fondů otevřeného typu, včetně fondů regulovaných na úrovni EU, fondů regulovaných na vnitrostátní úrovni a fondů regulovaných v třetích zemích; je však přesvědčen, že je nutné v náležitých případech pokročit v otázce vzájemného přístupu na trh; vyzývá proto Komisi, aby s třetími státy, především se Spojenými státy americkými, takové dohody vyjednala, a žádá Komisi, aby se této otázce věnovala v rámci Transatlantické hospodářské rady;

6.   je přesvědčen, že je klíčové definovat osobu způsobilou k investování; navrhuje, aby se zohlednily kategorie investorů, které již existují ve směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID) a ve směrnici o prospektu; podporuje širokou definici sofistikovaného investora; zdůrazňuje však, že navzdory stávajícím právním předpisům existuje několik otázek, jimž je stále třeba věnovat pozornost, jako např. kritéria ročních příjmů a nutnost stanovit omezení převodů, která by sofistikovaným investorům způsobilým investovat v režimu soukromého umisťování zakázala, aby svůj produkt prodávali drobným investorům přímo nebo nepřímo např. ve spojení s jinými maloobchodními výrobky;

7.   navrhuje, aby byla v revizi SKIPCP III jako první krok zavedena možnost, aby se SKIPCP odchýlily od postupu oznamování, přičemž tato možnost by se týkala pouze malého počtu vysoce sofistikovaných investorů, jako je profesionální klient dle směrnice MiFID;

8.   domnívá se, že následně by měl být režim soukromého umisťování rozšířen o další produkty, měl by zahrnovat šířeji definovaný typ sofistikovaného investora a ustanovení o tom, že se na tento režim nevztahují vnitrostátní předpisy pro uvádění produktů na trh; žádá Komisi, aby nejpozději do léta 2008 určila, zda je nutno přijmout legislativní opatření, či zda jsou dostačující pokyny Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry;

9.   je přesvědčen, že evropský rámec režimu soukromého umisťování by se měl vztahovat pouze na přeshraniční soukromé umisťování a v tomto případě mít větší právní sílu než stávající vnitrostátní předpisy, neměl by však nahradit vnitrostátní předpisy týkající se vnitrostátního soukromého umisťování; upřednostňuje, alespoň v první fázi, režim vycházející z pokynů CESR, avšak zdůrazňuje, že za účelem dosažení větší právní jistoty by měla být prověřena potřeba legislativních opatření na evropské úrovni;

10.   vyzývá Komisi, aby prověřila a odstranila daňové překážky přeshraničního umisťování těchto produktů;

Distribuce, zveřejňování a finanční gramotnost

11.   domnívá se, že vyplácení provize představuje přijatelný prostředek odměňování; upozorňuje zároveň na to, že informování investorů včetně zveřejňování informací o poplatcích a rozpětí je nezbytné k tomu, aby investoři mohli činit zasvěcenější rozhodnutí, a k posílení hospodářské soutěže; vítá ustanovení směrnice MiFID o zveřejňování poplatků, ale připomíná, že tato směrnice se nevztahuje na všechny konkurenční investiční produkty;

Konkurenční produkty

12.   domnívá se, že požadavky na zveřejňování nákladů a poplatků v místě prodeje a rovněž požadavky na průběžné informování o riziku a výkonu by se neměly vztahovat pouze na SKIPCP, ale také na všechny konkurenční produkty (např. certifikáty, dluhopisy, investiční životní pojištění); uznává však, že není možné zajistit úplnou srovnatelnost jednotlivých typů investičních produktů;

13.   v této souvislosti požaduje, aby byla nejpozději do konce roku 2008 provedena revize právního rámce pro uvádění na trh, poradenství a prodej veškerých investičních produktů určených pro drobné investory, a to zejména revize připravované směrnice o solventnosti II, směrnice o zprostředkování pojištění a SKIPCP III, za účelem dosažení rovných tržních podmínek a systémového přístupu k ochraně investorů; vyzývá Komisi, aby požádala výbory třetí úrovně o technická doporučení pro tuto oblast, při zvážení rozmanitosti produktů a distribučních kanálů;

14.   žádá Komisi, aby posoudila, zda by byl pro zvýšení transparentnosti poplatků užitečný kodex chování vycházející zevnitř odvětví, při zvážení příznivých a nepříznivých vlivů spojených s tímto kodexem na trhu služeb následujících po obchodní části transakce;

15.   vítá doporučení CESR, aby se k platbám nebo k nepeněžním plněním právnické osoby či poskytnutým právnické osobě v rámci jedné skupiny nabízející pouze své produkty (interní fondy) přistupovalo naprosto stejným způsobem jako k platbám či plněním jakýchkoli jiných právnických osob nebo poskytnutým jakýmkoli jiným právnickým osobám v rámci firem s otevřenou architekturou (fondy třetích stran);

16.   konstatuje, že podle článku 26 směrnice, kterou se provádí směrnice MiFID, se ustanovení o pobídkách použijí u plateb či nepeněžních plnění uskutečňovaných mezi dvěma samostatnými právními subjekty, přičemž produkty, jejichž distribuci zajišťuje právní subjekt, který je vytvořil, do působnosti článku 26 nespadají; vyzývá Komisi, aby posoudila praktický dopad článku 26 na distribuci konkurenčních produktů, a tedy na otevřenou architekturu;

17.   uznává, že sledování provizí, zejména poplatků za retrocesi, je časově náročný a nákladný proces, přičemž se vzhledem ke stále otevřenější architektuře předpokládá, že jeho náročnost bude ještě narůstat; vyzývá tedy toto odvětví, aby posoudilo, zda je nezbytné stanovit v rámci Evropské unie společné normy týkající se náležitého uchovávání obchodních pozic, jako například normy pro identifikaci distributorů nebo poskytování údajů (formáty datových souborů, přenosové protokoly, četnost podávání zpráv);

18.   vyzývá CESR, aby v roce 2008 předložil zprávu o dopadu článku 26 směrnice, kterou se provádí směrnice MiFID, na stávající zmírňující a sjednocující úpravy a aby s přihlédnutím ke stávajícím a případným budoucím samoregulačním opatřením uvnitř odvětví posoudil, zda by byl společný přístup v oblasti dohledu v EU pro investory prospěšný;

19.   sdílí obavy vyjádřené Komisí v zelené knize o zlepšení rámce EU pro investiční fondy, pokud jde o vznik zajištěných fondů, které jsou chybně označovány jako zajištěné, ačkoli nejsou doprovozeny požadavky na kapitálovou přiměřenost; vyzývá tedy Komisi, aby navrhla, jak lze u těchto fondů dosáhnout náležitého zabezpečení, např. požadavky na kapitál těchto fondů stanovené na úrovni EU, a zajistit tak účinnou ochranu spotřebitele; v této souvislosti poznamenává, že požadavky na dohled musí být promyšlené a stejně přísné jak z kvalitativního hlediska, pokud jde o normy pro řízení rizik, tak z hlediska kvantitativního, pokud jde o výsledné požadavky na kapitál;

Vzájemné působení směrnice o SKIPCP a směrnice MiFID

20.   vítá záměr Komise, která ve své příručce hodlá řešit možné rozpory mezi SKIPCP III a směrnicí MiFID v ustanovení o distribuci, pobídkách a kodexu obchodování; vyjadřuje však politování nad tím, že Komise tuto příručku nezveřejnila před provedením směrnice MiFID členskými státy; vyzývá Komisi, aby zohlednila prováděcí předpisy členských států, vyjasnila právní statut své příručky a jejího vztahu k opatřením úrovně 3 navrženým CESR a otázkám a odpovědím Komise ke směrnici MiFID;

Finanční gramotnost

21.   zdůrazňuje, že rovnocenné požadavky na zveřejňování nákladů, rizika a výkonu v místě prodeje vztahující se na konkurenční produkty pomohou investorům činit zasvěcenější rozhodnutí pouze v případě jejich dobré znalosti a základního porozumění fungování různých investičních produktů; zdůrazňuje proto význam finanční gramotnosti;

Zdanění přeshraničních fúzí fondů

22.   s politováním poukazuje na to, že podle právních řádů řady států podléhají přeshraniční fúze stále zdanění, zatímco vnitrostátní fúze zdanitelné plnění nepředstavují; domnívá se, že vzhledem k tomu, že investoři tyto jevy nemohou ovlivnit a že by s nimi mělo být zacházeno rovnoprávně, by měly být přeshraniční a vnitrostátní fúze daňově neutrální;

23.   vyzývá Komisi, aby v roce 2008 navrhla směrnici o zdanění fúzí fondů v souladu se zásadou daňové neutrality stanovené ve směrnicích 90/434/EHS a 2005/56/ES; zdůrazňuje, že klíčovým cílem není harmonizovat zdanění, ale zabezpečit, aby byly vnitrostátní a přeshraniční fúze daňově neutrální bez ohledu na to, zda investor nechá svůj kapitál během fúze a po jejím dokončení ve fondu nebo jej před fúzí v důsledku plánované fúze stáhne;

24.   domnívá se, že z praktických důvodů by se měla daňová neutralita nejprve vztahovat pouze na fúze SKIPC a poté na všechny ostatní fondy;

25.   zdůrazňuje prvořadý význam spolupráce v oblasti dohledu nad produkty SKIPCP a ostatními produkty a vyzývá k trvalému úsilí v oblasti výměny informací a praktické spolupráce mezi finančními orgány;

Investiční politika a řízení rizik

26.   vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku stávající koncepce investiční politiky zůstávají aktiva jako např. fondy hedžových fondů a realitní fondy otevřeného typu mimo rámec způsobilosti pro investování podle SKIPCP III, zatímco značně nestálá a méně transparentní aktiva jako např. indexy hedžových fondů CESR za způsobilé považuje;

27.   domnívá se, že vymezení způsobilých aktiv a stanovení investičních limitů nezaručí kvalitu správy investic a že to naopak může vyvolat u drobných investorů falešný pocit bezpečí; navrhuje proto, že by měl být ve střednědobém horizontu zvážen posun od preskriptivního přístupu k přístupu vycházejícímu z určitých zásad, založenému na řízení aktiv a pasiv jako sofistikovanější formě rozložení rizika; zdůrazňuje, že zahájení zásadní diskuse o takové změně v této fázi by nemělo vést k prodlevám v revizi SKIPCP III; podtrhuje nutnost provedení důkladného rozboru vlivů této změny na výkonnost a značku SKIPCP;

28.   domnívá se, že pokud budou pro systémy řízení rizik zavedena na úrovni 1 pravidla založená na určitých zásadách, napomůže to zajistit finanční stabilitu a sbližování postupů dohledu; očekává proto, že jakmile bude dokončena legislativní činnost v souvislosti s revizí o SKIPCP III, navrhne Komise pro používání systémů řízení rizik seznam kritérií založených na zásadách, přičemž bude mít na paměti, že by tyto systémy měly být v souladu s individuálním rizikovým profilem každého fondu; vyzývá Komisi, aby posoudila, zda by měla být správcovským společnostem uložena povinnost, aby vysvětlily přiměřenost určitého systému, a zda je nutné stanovit obecný požadavek na předběžná povolení systémů řízení rizik prostřednictvím orgánu dozoru či jasnější roli depozitářů v dohledu nad investiční činností; vyzývá výbor CESR, aby dokončil svou práci na sjednocování systémů pro měření rizik a začal se věnovat řízení likvidity;

29.   považuje za potřebné pro posílení důvěry investorů, aby všechny správcovské společnosti, které jsou akciovými společnostmi, a všechny distribuční společnosti kótované na burze podléhaly vnitrostátním předpisům o řízení podniků v zemi svého sídla a předpisům o řízení podniků platným na úrovni Společenství;

Zpracování objednávek ve fondech

30.   vítá iniciativy, jako je např. založení skupiny pro standardizaci zpracování objednávek, která působí v rámci Asociace evropských fondů a správy majetku, iniciativu Eurofi a další aktivity na vnitrostátní úrovni zaměřené na zvýšení efektivity zpracování objednávek; konstatuje však, že dosažený pokrok není dostatečný; domnívá se, že v případě, že nebude do konce roku 2009 zaznamenán významný posun v oblasti elektronického a standardizovaného zpracování objednávek ve fondech, by Komise měla zasáhnout;

31.   upozorňuje na obtíže, se kterými se při přechodu k automatizovaným a standardizovaným řešením potýkají malí a střední distributoři a distributoři s omezenou přeshraniční činností;

32.   bere na vědomí myšlenku, že standardizované lhůty pro vyřizování objednávek by mohly podpořit automatizaci, zjednodušit a osvětlit zpracování objednávek a rovněž snížit podíl chyb;

33.   bere na vědomí myšlenku o vytvoření standardizovaného postupu za účelem usnadnění přístupu ke spolehlivým a standardizovaným údajům o přeshraničních fondech, například, pokud to bude vhodné, za přispění referenční databáze neměnných údajů o evropských fondech, jako je prospekt nebo údaje o zpracování objednávek; zdůrazňuje potřebu dohledu, aby bylo zaručeno, že údaje budou aktuální a spolehlivé;

Depozitář

34.   vyjadřuje politování nad tím, že ne všechny členské státy umožňují pobočkám úvěrových institucí EU, aby zastávaly funkci depozitářů, přestože jsou regulované na evropské úrovni v souladu s právními předpisy EU o finančních službách; vyzývá proto Komisi, aby v rámci probíhající revize SKIPCP III přijala nezbytná legislativní opatření, aby umožnila zmíněným pobočkám úvěrových institucí funkci depozitářů zastávat, a objasnila možnosti účinné spolupráce v oblasti dohledu;

35.   je přesvědčen, že by harmonizovaná definice funkcí depozitáře mohla přispět k lepšímu porozumění a k lepší spolupráci mezi regulátory a zajistit jednotnou úroveň ochrany investorů po celé Evropě; připouští však, že je obtížné překonat rozdíly mezi jednotlivými státy, zejména pokud se jedná o majetkové právo, podmínky odpovědnosti a předpisy na ochranu v případě platební neschopnosti; požaduje provedení další analýzy právních překážek, které by bylo nutné odstranit, má-li být dosaženo harmonizace funkcí depozitáře, s přihlédnutím k výsledkům průzkumu různých rolí a odpovědností depozitářů v členských státech, které jsou již k dispozici;

36.   zdůrazňuje, že pas depozitáře by měl být zaveden teprve tehdy, až budou plně harmonizovány funkce a povinnosti depozitáře; klade důraz na to, že před každým rozhodnutím je nutné důkladně posoudit vzájemné působení mezi pasem depozitáře, pasem správcovské společnosti, fondem a regulátorem;

37.   vyzývá Komisi, aby posoudila dopad rozšířeného využívání velmi složitých produktů (tj. derivátů, včetně úvěrových derivátů a indexů, zejména indexů hedžových fondů) na účinnost funkce dozoru svěřené depozitáři;

Lamfalussyho postup

38.   zdůrazňuje, že je důležité zajistit výběr prováděcích nástrojů na základě obsahu a cílů výchozích právních předpisů úrovně 1; vyzývá Komisi, aby na úrovni 1 navrhla právní základ pro používání jak prováděcích směrnic, tak prováděcích nařízení v úrovni 2; poukazuje na to, že u všech opatření úrovně 2 je nutné použít nový regulativní postup s kontrolou;

Hedžové fondy

39.   upozorňuje na to, že výsledkem alternativních investic jako např. činnosti hedžových fondů, ačkoli dosud nejsou dostatečně pochopeny, pokud jde o jejich potenciální systémový vliv, je prokazatelně vyšší tržní likvidita, rozložení rizika, především u tradičních portfolií, a intenzivnější hospodářská soutěž mezi tvůrci trhu a prostředníky a také užitečné soukromé průzkumy, jež přispívají k větší informovanosti a k efektivnější cenotvorbě;

40.   domnívá se, že transparentnost a zveřejňování informací mají pro investory a orgány dohledu prvořadý význam, a očekává, že návrhy Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO), které budou předloženy, vnesou do této oblasti více světla, naléhavě vyzývá odvětví, aby se dohodlo na kodexu doporučených postupů pro oceňování portfolia, systémy řízení rizik, transparentnost struktury poplatků a dokonalejší znalost investičních strategií; žádá Komisi, aby v této diskusi hrála aktivnější úlohu (např. v rámci skupiny G8);

41.   je přesvědčen, že přístup drobných investorů k hedžovým fondům jako takový by neměl být zakázán; poukazuje však na to, že s ohledem na často nízkou regulaci hedžových fondů a jejich činnosti musí přístup drobných investorů podléhat přísným podmínkám; zdůrazňuje, že je zásadní stanovit jasná kritéria způsobilosti investorů a regulovat oblast kontaktu protistran; zdůrazňuje zároveň, že subjekty regulované prostřednictvím směrnice MiFID podléhají zkouškám vhodnosti a přiměřenosti distribuce, které mají zamezit prodeji v rozporu se stanovenými podmínkami;

42.   domnívá se, že otázky finanční stability musí být řešeny na celosvětové úrovni na základě užší spolupráce orgánů dohledu a centrálních bank v rámci mezinárodních institucí, jako je IOSCO, a dále prostřednictvím průběžného dialogu mezi vládami a zákonodárci; naléhavě žádá Komisi, Evropskou centrální banku a CESR, aby přijaly aktivní úlohu a tento dialog podpořily a v případě potřeby navrhly vhodná opatření;

43.   domnívá se, že hedžové fondy mohou přispívat ke zlepšení postupů správy a řízení podniků, neboť se zvýší počet investorů, kteří aktivně a informovaně uplatní svá akcionářská práva; je však znepokojen skutečností, že některé hedžové fondy mohou zvýšit sílu svého hlasu při nízkých nákladech prostřednictvím celé řady mechanismů, jako je např. zapůjčování a vypůjčování akcií; uznává, že posledně uvedeného nevyužívají jen hedžové fondy; navrhuje, aby Komise posoudila proveditelnost a praktičnost ustanovení, které stanoví, že pokud jsou akcie drženy na účet investorů, musí smlouva o zápůjčce akcií obsahovat právo strany, která akcie zapůjčuje, vyžádat si své akcie okamžitě zpět; nebudou-li akcie vzaty zpět, měl by mít vypůjčovatel právo uplatňovat hlasovací práva pouze v souladu s pokyny osoby, která mu akcie zapůjčila;

Fondy soukromého kapitálu

44.   považuje fondy soukromého kapitálu za důležitý zdroj pro financování vzniku, růstu a restrukturalizace nejen velkých podniků kótovaných na burze, ale i malých a středních firem; jsou mu však známy i případy, kdy vyšší míra zadlužení znamenala pro firmy a jejich zaměstnance vážnou hrozbu, když vedení nebylo již dále schopno závazky splácet;

45.   zdůrazňuje, že pro investory a orgány dohledu je důležité, aby byly poplatky a způsob získávání finančních prostředků transparentní, zejména pokud vedou k pákovému efektu ve finanční situaci společnosti, která přestává být veřejně obchodovatelná, a že transparentní musí být také cíle řízení, zejména při restrukturalizaci velkých firem;

46.   domnívá se, že regulace rizika protistran a stanovení jasných kritérií způsobilosti investorů jsou klíčovým krokem k omezení rizika drobných investorů ve vztahu k fondům soukromého kapitálu;

47.   uznává, že dopady na zaměstnanost jsou často veřejným zájmem; všímá si, že dostupné údaje o souhrnných účincích fondů soukromého kapitálu na celkovou míru zaměstnanosti se rozcházejí; vyzývá Komisi, aby zajistila kvalitnější analýzu;

48.   je přesvědčen, že pro lepší porozumění dopadům alternativních investic, jako jsou hedžové fondy a fondy soukromého kapitálu, na finanční stabilitu, správu a řízení podniků, výběr a ochranu spotřebitelů a zaměstnanost je zapotřebí důkladnější rozbor; hodlá se těmito otázkami zabývat v příštích parlamentních zprávách o hedžových fondech a fondech soukromého kapitálu, na základě výsledků studií zadaných v srpnu 2007, navrhuje, aby v rámci těchto zpráv bylo mj. posouzeno:

-   zda je, pokud jde o podmínky zveřejňování informací prostřednictvím minimálních požadavků pro předkládání zpráv a regulaci příslušných zúčastněných stran, kodex chování vycházející z podnětů z oboru dostatečným nástrojem pro zlepšení finanční stability a ochrany investorů nebo zda je zde zapotřebí větší zapojení zákonodárců a orgánů dohledu;

-   zda existuje zájem či dokonce potřeba evropského označení pro alternativní investiční nástroje, a pokud ano, na základě jakých kritérií budou rozlišovány jednotlivé třídy aktiv, na které by se tento evropský rámec vztahoval;

-   na základě jakých podmínek by bylo možné povolit přístup k těmto třídám aktiv drobným investorům;

o
o   o

49.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 20.
(2) Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 35.
(3) Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/1/ES (Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9).
(4) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/44/ES (Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 1).
(5) Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10.
(6) Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3.
(7) Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1.
(8) Úř. věst. C 92 E, 16.4.2004, s. 407.
(9) Úř. věst. C 296 E, 6.12.2006, s. 257.
(10) Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 26.
(11) Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64
(12) Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/98/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 129).
(13) Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 1.


Textilie
PDF 293kWORD 58k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o budoucnosti textilního odvětví po roce 2007
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na Memorandum o porozumění podepsané dne 10. června 2005 mezi Evropskou komisí a Ministerstvem obchodu Čínské lidové republiky o vývozu některého čínského textilu a oděvních výrobků do Evropské unie,

-   s ohledem na rozhodnutí Komise a čínské vlády o systému společného dohledu nad dovozem přijaté v říjnu 2007,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o této otázce, a zejména na své usnesení ze dne 6. září 2005 o textiliích a oděvech po roce 2005(1),

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že zrušení kvót v textilním a oděvním průmyslu mělo závažné sociální důsledky, přičemž nejvíce byly postiženy regiony, kde je v této oblasti činná většina podniků a pracujících, z nichž většinu tvoří ženy, a kde jsou i nadále nízké platy,

B.   vzhledem k tomu, že Čína je předním světovým výrobcem a největším vývozcem textilu a oděvů do Evropské unie,

C.   vzhledem k tomu, že po skončení platnosti dohody o obchodu s textilními výrobky ("Multifiber Agreement") k 1. lednu 2005 uzavřely Komise a Čína výše zmíněné Memorandum o porozumění, které na přechodné období stanovilo omezení dovozu určitých kategorií textilních výrobků z Číny a které vyprší dne 1. ledna 2008,

D.   vzhledem k tomu, že se Evropská unie s čínskou vládou  dohodly na systému společného dohledu nad dovozem na rok 2008,

E.   vzhledem k tomu, že 70 % veškerého padělaného zboží na evropském trhu pochází z Číny a polovina všech evropských celních řízení proti padělání se týká textilu a oděvů,

F.   vzhledem k tomu, že po přistoupení Číny k WTO byli členové WTO v případě, že by mělo dojít k narušení trhu, oprávněni přijmout zvláštní ochranná opatření v podobě kvantitativních omezení výrobků vyvážených z Číny, a to až do konce roku 2008,

G.   vzhledem k tomu, že Evropská unie je druhým největším světovým vývozcem textilu a oděvů,

H.   vzhledem k tomu, že odvětví textilu a oděvů se v Evropské unii skládá převážně z malých a středních podniků, a vzhledem k tomu, že je část odvětví koncentrována do oblastí silně poznamenaných hospodářskou restrukturalizací,

1.   je si vědom toho, že ukončení režimu kvót je výsledkem právně závazné dohody, kterou Čína uzavřela v okamžiku přistoupení k WTO, avšak připomíná, že Protokol o přistoupení Číny k WTO opravňuje všechny členy WTO, včetně Evropského společenství, uplatnit v případě potřeby ochranná opatření proti dovozu z Číny až do konce roku 2008;

2.   zdůrazňuje, že uvedený mechanismus dohledu založený na dvojité kontrole bude mít smysl pouze tehdy, když zaručí, že se nebude opakovat situace z roku 2005, kdy došlo k exponenciálnímu nárůstu dovozů do EU, a dodává, že je zapotřebí zavést nová ochranná opatření – zejména v kategoriích, jež uvedou členské státy – aby bylo možné v EU zachovat a podporovat zaměstnanost a také činnost tohoto odvětví;

Vnější konkurenceschopnost textilního odvětví EU

3.   vyjadřuje své znepokojení nad vysokými celními a necelními překážkami v mnoha třetích zemích; zdůrazňuje, že by Komise měla ve svých dvoustranných, regionálních a mnohostranných dohodách se třetími zeměmi zaručit lepší podmínky přístupu na trhy v těchto zemích, což je zásadní pro budoucnost odvětví textilních a oděvních výrobků v EU, zejména pokud jde o malé a střední podniky;

4.   žádá Komisi, aby u příležitosti jednání o obchodních dohodách podpořila a posílila environmentální a sociální standardy, jako je důstojná práce, ve třetích zemích, s cílem zaručit spravedlivou hospodářskou soutěž;

5.   vyzývá Komisi a členské státy, aby aktivně podporovaly modernizaci textilního průmyslu v EU tím, že budou podporovat technologické inovace, výzkum a rozvoj prostřednictvím Sedmého rámcového programu a formou odborného vzdělávání, zejména v malých a středních podnicích; v tomto ohledu žádá Komisi, aby tuto důležitou otázku důkladně a v celém rozsahu prozkoumala;

6.   domnívá se, že by u dovozu ze třetích zemí měla být používána závazná pravidla pro označování původu textilních výrobků, a v této souvislosti vybízí Radu, aby přijala dosud projednávaný návrh nařízení o označení "made in"; konstatuje, že toto nařízení by pomohlo zlepšit ochranu spotřebitelů a podpořilo by evropský textilní průmysl založený na výzkumu, inovaci a kvalitě;

Textilní odvětví v EU a zaměstnanci

7.   vyzývá Komisi, aby zaručila, že fond pro přizpůsobení se globalizaci bude z podstatné části využit k restrukturalizaci textilního odvětví a rekvalifikaci jeho pracovníků, a to zejména u malých a středních podniků, které jsou těžce zasaženy liberalizací trhu;

8.   znovu navrhuje, aby byl vytvořen program Společenství pro textilní a oděvní odvětví s příslušnými podpůrnými prostředky, a to zejména pro nejvíce znevýhodněné regiony, které jsou na tomto odvětví závislé; náplní programu by měla být podpora výzkumu, inovací, odborného vzdělávání a malých a středních podniků; navrhuje také vytvoření programu Společenství, jenž by podporoval vytváření značek a vnější propagaci výrobků tohoto odvětví, zejména na mezinárodních veletrzích;

9.   vyzývá Komisi a členské státy, aby v podnicích procházejících restrukturalizací pomáhaly zaměstnancům odvětví textilních a oděvních výrobků sociálními opatření a plány;

Nekalé obchodní praktiky a padělání

10.   připomíná, že nástroje na ochranu obchodu (antidumpingová a ochranná opatření a opatření proti dotacím) jsou zásadními regulačními mechanismy a legitimními nástroji k aktivnímu řešení zákonného i nezákonného dovozu ze třetích zemí, a to zejména v textilním a oděvním odvětví, které je nyní kvótami nechráněným otevřeným trhem;

11.   vyzývá Komisi, aby přiměla čínské orgány sladit své směnné kurzy a přezkoumat směnnou rovnováhu eura k dolaru, které nyní napomáhají obrovskému přílivu textilu a oděvů dovážených z Číny;

12.   je znepokojen systematickým porušováním práv duševního vlastnictví; naléhavě vyzývá Komisi k boji proti tomuto porušování práv, zejména proti padělání, i všem formám nekalých obchodních praktik na mnohostranné, regionální a dvoustranné úrovni;

Dohled nad dovozem

13.   vítá systém společného dohledu nad dovozem, v jehož rámci bude prováděna dvojí kontrola u osmi druhů textilních a oděvních výrobků vyvážených z Číny do EU; vyjadřuje však své vážné obavy ohledně způsobu fungování tohoto systému; vyzývá Komisi, aby zaručila řádné provádění této dvojí kontroly a zhodnotila její účinnost, aby byl zajištěn plynulý přechod k volnému obchodu s textilními výrobky;

14.   zdůrazňuje, že systém dvojí kontroly nelze uplatňovat pouze v roce 2008, nýbrž že je třeba zajistit účinný systém dohledu na delší období;

15.   domnívá se, že by skupina na vysoké úrovni měla zajistit kontrolu systému dohledu nad dovozem textilu a oděvů do Evropské unie;

16.   vyzývá Komisi a USA, aby v otázce dovozu textilu z Číny zahájily konzultace;

17.   vyzývá Komisi, aby před koncem prvního čtvrtletí roku 2008 zřídila monitorovací systém a zhodnotila výsledky, a tím zajistila, že negativní účinky nárůstu dovozu textilu budou řádně a rychle zohledněny, a vyzývá Komisi, aby o svých zjištěních informovala Parlament;

Bezpečnost a ochrana spotřebitele

18.   naléhavě vyzývá Komisi, aby využila svých pravomocí a zakázala prodej nebezpečných výrobků na trhu EU, a to i v případě textilu a oděvů;

19.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že textilní výrobky uváděné na trh EU a dovážené zejména z Číny budou podléhat stejným požadavkům na bezpečnost a ochranu spotřebitelů jako textilní výrobky vyrobené v EU;

20.   žádá Komisi, aby provedla řádné hodnocení a studii týkající se otázky údajného přenosu snížení cen na spotřebitele v EU;

Rozvojové země a středomořští partneři EU

21.   vyzývá Komisi, aby podpořila vytvoření evropsko-středomořské výrobní oblasti v textilním odvětví, která by využívala zeměpisné blízkosti středomořských trhů a trhu EU, čímž by vznikla mezinárodně konkurenceschopná oblast, schopná zajistit udržení výrobního výkonu i úrovně zaměstnanosti;

22.   zdůrazňuje, že konec omezení vztahujících se na dovoz textilu vyvolá nejen radikální změny ve vývoji dovozu na evropském trhu, ale může také ovlivnit oděvní a textilní průmysl v rozvojových zemích, včetně středomořských partnerů EU;

23.   vyzývá Komisi, aby prozkoumala dopad úplné liberalizace textilního a oděvního odvětví na nejméně rozvinuté země; je znepokojen zejména porušováním základních sociálních a pracovních práv, ke kterému se uchylují některé nejméně rozvinuté země, aby si udržely konkurenceschopnost; vyzývá Komisi, aby zhodnotila, jak program "Podpora na rozvoj obchodu" (Aid-for-Trade) a podobné programy mohou pomoci nejméně rozvinutým zemím zapojit se do sociálně a environmentálně udržitelných odvětvových programů;

24.   vyzývá Komisi, aby zhodnotila užitečnost nástrojů pro řízení nabídky v oděvním odvětví s cílem vyrovnat světovou hospodářskou soutěž a zabránit přístupu typu "nejnižšího společného jmenovatele" k sociálním normám a normám v oblasti životního prostředí;

Informování Evropského parlamentu

25.   žádá Komisi, aby Parlamentu poskytovala úplné informace o všech významných změnách v rámci mezinárodního obchodu s textilními výrobky;

o
o   o

26.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 193 E, 17.8.2006, s. 110.


Hospodářské a obchodní vztahy s Koreou
PDF 309kWORD 77k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o obchodních a hospodářských vztazích s Koreou (2007/2186(INI))
P6_TA(2007)0629A6-0463/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na rámcovou dohodu o obchodu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé(1),

-   s ohledem na studii s názvem Hospodářský dopad potencionální dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Koreou, vypracovanou dánským ekonomickým institutem Copenhagen Economics a prof. J. F. Francoisem,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem Globální Evropa: konkurenceschopnost na světovém trhu. Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost (KOM(2006)0567),

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 13. října 2005 o perspektivách obchodních vztahů mezi EU a Čínou(2) a ze dne 28. září 2006 o hospodářských a obchodních vztazích Evropské unie a Indie(3),

-   s ohledem na pokyny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o nadnárodních podnicích a tripartitní deklaraci Mezinárodní organizace práce o zásadách pro nadnárodní společnosti a sociální politiku,

-   s ohledem na statistiky zaměstnanosti OECD za rok 2007,

-   s ohledem na deklaraci o zlepšení vztahů mezi Jižní a Severní Koreou, míru a prosperitě přijatou dne 4. října 2007 Korejskou republikou (dále jen "Korea") a Korejskou lidovou demokratickou republikou (dále jen "Severní Korea"),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0463/2007),

A.   vzhledem k tomu, že multilaterální obchodní systém založený na pravidlech, který byl zřízen Světovou obchodní organizací (WTO), nadále představuje nejvhodnější rámec regulace a podpory spravedlivého a rovného obchodu prostřednictvím zavádění přiměřených pravidel a zajišťování jejich dodržování,

B.   vzhledem k tomu, že prioritou EU by mělo být nadále dosažení vyváženého výsledku rozvojové agendy z Dohá (DDA), což by pomohlo rozvojovým zemím, aby se mohly plně zapojit do mezinárodního obchodního systému,

C.   vzhledem k tomu, že bilaterální a meziregionální obchodní dohody mohou doplňovat soubor pravidel WTO o sociálních a environmentálních normách, kde je v současné době obtížné dospět k multilaterální dohodě,

D.   vzhledem k tomu, že dohoda s Koreou se může rovněž týkat otázky investování a obchodu službami, přičemž by však mělo být zajištěno, že otevřením trhu nebudou porušena evropská ani korejská pravidla týkající se ochrany veřejných služeb a kulturní rozmanitosti, a nebude narušen politický prostor potřebný pro jednostranné stanovení udržitelných sociálních, hospodářských a environmentálních politik v EU a v Koreji;

E.   vzhledem k tomu, že Korea je jednou z vůdčích světových ekonomik s příjmem na osobu, jenž odpovídá příjmu na osobu průměrně vyspělých členských států EU,

F.   vzhledem k tomu, že chudoba zůstává v Koreji nevyřešeným a prohlubujícím se problémem, přičemž Korea patří mezi tři členy OECD s nejvyššími rozdíly v příjmech, které se současně nejvíce prohlubují; vzhledem k tomu, že je Korea mezi zeměmi OECD na posledním místě s méně než 5 procenty příjmů z daní vynakládaných na sociální zabezpečení v porovnání s průměrem OECD, který činí 43 procent,,

G.   vzhledem k tomu, že Korea je čtvrtým největším mimoevropským obchodním partnerem EU, a vzhledem k tomu, že EU byla největším zahraničním investorem v Koreji v roce 2006,

H.   vzhledem k tomu, že Korea uzavřela se Spojenými státy americkými a několika dalšími vůdčími obchodními partnery dohody o volném obchodu a zároveň jedná o dalších dohodách,

I.   vzhledem k tomu, že přístup na trh je stále více omezován různými typy mimocelních překážek, mezi něž patří i překážky spočívající v nepřijetí mezinárodních norem a standardů, což je jednou z příčin strukturálního schodku EU v bilaterálních obchodních vztazích,

J.   vzhledem k tomu, že ze studií vyplývá, že dohoda mezi EU a Koreou by mohla být výrazným hospodářským přínosem pro obě strany, přičemž by však za všech okolností dvě třetiny zisku obdržela Korea,

Všeobecné otázky

1.   domnívá se, že úspěšný výsledek rozvojové agendy z Dohá zůstává prioritou obchodní politiky EU a že dosažení tohoto výsledku by bylo ohroženo, kdyby v rámci bilaterálního jednání s Koreou či dalšími partnery nebylo sledováno dosažení tohoto cíle;

2.   je přesvědčen, že bilaterálními jednáními s hlavními obchodními partnery či regiony může být úspěšně doplněna kniha pravidel za předpokladu, že tato jednání vyústí v uzavření ambiciózních, vysoce kvalitních dohod, které půjdou nad rámec snižování cel;

3.   domnívá se, že Korea je vzhledem k rozsahu a rychlému růstu své ekonomiky vhodným kandidátem pro uzavření takové dohody; upozorňuje nicméně na značné problémy – včetně mnoha mimocelních překážek –, které budou muset být vyřešeny, aby bylo možné uzavřít uspokojivou dohodu;

4.   domnívá se, že dohoda omezená na snižování cel by měla pouze krátkodobý přínos, a proto požaduje odstranění mimocelních překážek a otevření odvětví služeb v Koreji;

5.   domnívá se, že jakákoli dohoda o volném obchodu s Koreou by měla přihlížet ke čtyřem tzv. singapurským otázkám (obchod a investice, obchod a hospodářská soutěž, transparentnost veřejných zakázek a usnadňování obchodu);

6.   usuzuje, že obsah dohody je mnohem důležitější než rychlé sestavení harmonogramu, a byl by proto znepokojen, kdyby umělé lhůty vedly k uzavření dohody, jež by nebyla dostatečně rozsáhlá, ambiciózní a vyvážená;

Udržitelný rozvoj

7.   domnívá se, že cla uvalená na výrobky šetrné k životnímu prostředí by měla být snižována progresivněji a výrazněji než cla uvalená na jiné zboží; vyzývá Komisi a korejské vyjednavače, aby stanovili jasnou definici takových výrobků; důrazně doporučuje, aby byla v takové definici věnována patřičná pozornost environmentálním podmínkám výroby zboží;

8.   lituje, že posuzování dopadu na udržitelný rozvoj nebylo vzhledem k plánovanému vyjednávacímu rozvrhu vypracováno v dřívější fázi; považuje za nanejvýš důležité, aby zjištění studie hodnocení dopadů byla zveřejněna s dostatečným předstihem před podepsáním dohody a aby tak byl vyhrazen dostatečný časový prostor pro úplnou veřejnou konzultaci a zapracování výsledků hodnocení do konečného textu dohody; vyzývá Komisi, aby konzultovala Parlament, Radu a občanskou společnost ohledně všech zjištění studie hodnocení dopadů, kde mohou být navrženy požadavky na zmírnění, a aby podle toho vyjednala konečné znění dohody o volném obchodu;

9.   má za to, že ambiciózní postoj Komise, pokud jde o zajištění lepšího přístupu na trh, by měl být vyvážen stejně ambiciózním postojem, pokud jde o udržitelný rozvoj; rovněž trvá na tom, že nesmí existovat výjimky, pokud jde o pravidlo, že přístup na vnitřní evropský trh závisí na shodě se standardy ochrany životního prostředí;

10.   vítá, že v důsledku nátlaku vyvinutého Kongresem Spojených států amerických byly do dohod o volném obchodu, které byly nedávno uzavřeny mezi USA a Koreou, začleněny zdokonalené sociální a environmentální doložky;

11.   domnívá se, že pro vyjednavače EU musí udržitelný rozvoj představovat rámec, v němž lze uskutečňovat další rozvoj, zejména s ohledem na ratifikaci a uplatňování hlavních norem Mezinárodní organizace práce, účast Koreje na boji proti změnám klimatu po roce 2012 a uznání stávajících norem a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí;

12.   požaduje, aby jakákoliv obchodní dohoda s Koreou obsahovala závazná ustanovení v sociální oblasti a oblasti ochrany životního prostředí;

13.   vyzývá členské státy a Komisi, aby v průběhu bilaterálních jednání s Koreou podporovaly a propagovaly hlavní zásady OECD týkající se sociální odpovědnosti podniků, pokud jde o korejské podniky působící v Evropě i evropské podniky usazené v Koreji;

14.   domnívá se, že kapitola o udržitelném rozvoji je významnou součástí každé dohody, avšak připomíná, že konečným cílem je uplatňování schválených standardů; zastává názor, že je proto nutné, aby tato kapitola byla předmětem standardního mechanismu pro urovnání sporů;

15.   věří, že fórum pro obchod a udržitelný rozvoj, jež sestává ze zástupců organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů a z neziskových organizací, by mohlo hrát cennou úlohu při úsilí o to, aby bylo větší otevření trhů doprovázeno zvyšováním environmentálních a sociálních standardů;

16.   navrhuje vytvoření mechanismu, v jehož rámci by mohly uznané evropské a korejské organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů předkládat žádosti o opatření, která by byla prováděna v konkrétní lhůtě a jejichž výsledkem by byla trvalá ustanovení o následných opatřeních a přezkumu, aby se tak nadále bojovalo proti porušování práv pracovníků;

Odvětvové problémy

17.   požaduje, aby uzavření dohody o volném obchodu s Koreou, která se bude týkat obchodu se zbožím a službami, bylo podstatnou součástí bilaterálních jednání v oblasti vědecké a technické spolupráce a duševního vlastnictví, aby podporovalo spolupráci v oblasti energetické účinnosti zabraňující změnám klimatu a aby dohoda obsahovala další vnější aspekty energetické politiky, nukleární a obnovitelné zdroje energie a program Galileo;

18.   domnívá se, že odlišnost korejských norem a požadavků na označování od mezinárodních představuje hlavní mimocelní překážku, která může působit značné problémy v automobilovém, farmaceutickém, kosmetickém a elektronickém průmyslu; vyzývá korejskou vládu, aby tyto odlišnosti uspokojivě vysvětlila, popřípadě aby se v průběhu vyjednávání o dohodě o volném obchodu zavázala k jejich odstranění;

19.   podporuje cíl Komise pomáhat vývozcům farmaceutických přípravků a zdravotnických prostředků z EU tím, že se zajistí větší transparentnost korejského systému zdravotní péče, ale trvá na tom, že by za účelem podpory přístupu k lékům v rozvojových zemích neměla dohoda vytvářet žádné právní nebo praktické překážky korejským firmám ohledně využívání jejich flexibilit stanovených v článcích 4 a 5 prohlášení o dohodě TRIPS a veřejném zdraví přijatého Konferencí ministrů WTO dne 14. listopadu 2001 v Dohá;

20.   zdůrazňuje, že do rámce volném obchodu s Koreou je třeba začlenit dohodu o vzájemném uznávání, aby se dále odstraňovaly překážky způsobené nadměrným zdvojováním postupů prováděných korejskými úřady, které kladou překážky evropským společnostem z různých průmyslových odvětví, jež chtějí do Koreje prodávat své výrobky;

21.   lituje, že v důsledku skutečnosti, že Korea nedodržuje mezinárodní normy, musí být zvířata podrobována zbytečným, opakovaným testům; domnívá se, že by dohoda měla usilovat o zajištění toho, aby vědecky potvrzené alternativy zkoušek na zvířatech schválené jednou stranou byly druhou stranou považovány za přijatelné;

22.   je znepokojen tím, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou by mohla negativně ovlivnit evropský automobilový průmysl; požaduje proto, aby Komise zvážila strategii zrušení dovozních cel a ochranných opatření EU; doporučuje, aby se toto zrušení spojilo se zrušením hlavních mimocelních překážek na korejské straně;

23.   konstatuje, s ohledem na automobilový průmysl, že Korea podepsala a ratifikovala v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) dohodu o zavedení celosvětových technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat, anebo užívat na kolových vozidlech, a zavázala se tak k uplatňování standardních předpisů; vyzývá Komisi, aby trvala na neprodleném zavedení těchto předpisů; současně vyzývá Komisi, aby trvala na tom, že automobily z EU, které splňují normy EHK/OSN, budou moci být vyváženy do Koreje bez zkoušek nebo homologace; nesouhlasí s ustanoveními, podle nichž se na korejská vozidla nevztahují emisní normy;

24.   domnívá se, že vzhledem k problematickým zkušenostem EU s korejským loďařským průmyslem by tomuto odvětví v průběhu jednání měla být věnována obzvláštní pozornost;

25.   domnívá se, že by v průběhu jednání měla Komise rovněž zohlednit zájmy korejského a evropského zemědělství, zejména s ohledem na možné negativní dopady dohody o volném obchodu na dotčené citlivé produkty;

26.   považuje maximální výši cel a nepřiměřené požadavky na označování, jimž čelí odvětví lihovin, za prioritní záležitosti, které je třeba projednat; požaduje rychlé přijetí opatření za účelem boje proti mimocelním překážkám, které postihují pěstování ovoce a zeleniny a nepřiměřeně vysokým clům na konzervované ovoce; považuje za nanejvýš důležité, aby bylo dosaženo uspokojivého výsledku, pokud jde o zeměpisné ukazatele;

27.   je znepokojen potížemi, se kterými se setkávají zahraniční firmy při přístupu na korejský trh služeb, včetně bankovnictví, pojištění a právního poradenství;

28.   považuje za vysoce prioritní záležitost účinné vymáhání práv k duševnímu vlastnictví, což zahrnuje i zavádění přiměřených pokut za padělání a porušení autorských práv na výrobek; domnívá se, že by v rámci stávajících pravidel WTO měly být zahrnuty mechanismy rychlého a účinného řešení sporů, aby mohly být tyto praktiky i další praktiky nerovného obchodu v oblasti hospodářské soutěže přiměřeně řešeny; konstatuje, že by současná vyjednávání s Koreou o ochraně práv duševního vlastnictví neměla narušovat legitimní politické cíle, například přístup k léčivům tím, že se překračuje rámec povinností dohody TRIPS, ale že by se namísto toho mělo podporovat využívání flexibilit této dohody;

29.   vyzývá Koreu, aby v souladu s Mezinárodní úmluvou na ochranu výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací z r. 1961 (Římská úmluva), Smlouvou Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech profesionálních umělců a o zvukových záznamech z roku 1996 (WPPT) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem(4) zavedla práva za veřejné představení výrobců zvukových záznamů;

30.   vyzývá Koreu, aby se plně přizpůsobila "internetovým smlouvám" WIPO (Smlouva WIPO o autorském právu z roku 1996 a WPPT), včetně úplné právní podpory opatření pro technologickou ochranu, kterou používají držitelé autorských práv; poskytnutí výlučných práv výrobcům zvukových nahrávek ke všem formám šíření po internetu; vytvoření účinného postupu oznamování a zaznamenávání; uznání ochrany dočasných kopií a zúžení výjimky pro soukromé kopie v digitální oblasti;

31.   vyzývá Koreu, aby zesílila boj proti internetovým krádežím tím, že zlepší pobídky pro spolupráci poskytovatelů síťových služeb v boji proti krádežím; bude podporovat Středisko pro ochranu autorských práv za účelem soudržného postupu proti krádežím děl zahraničních držitelů práv; bude vyšetřovat a stíhat subjekty zapojené do provozování nezákonných internetových stránek, serverů, úložních služeb a služeb sdílení souborů;

32.   zůrazňuje, že jakákoliv dohoda o volném obchodu s Koreou by měla:

   - zlepšit a zjednodušit pravidla Společenství pro označování původu,
   - zaručit dalekosáhlejší sjednocení stávajících mezinárodních norem a standardů namísto zavedení nových standardů,
   - zaručit přísnější požadavky na zveřejňování a podporu osvědčených postupů v souvislosti s regulací,
   - zajistit transparentnost vnitrostátních mechanismů podpory a odstranění stávajících obchodních překážek, které nemají tarifní povahu;

Severní Korea a Kaesong

33.   vítá úlohu, kterou plní průmyslový komplex Kaesong pro zachování míru a bezpečnosti v regionu; domnívá se nicméně, že zahrnutí zboží z průmyslového komplexu Kaesong do dohody o volném obchodu je spojeno s vážnými problémy právní a technické povahy;

34.   doporučuje, aby Komise důkladně přezkoumala, do jaké míry by dohoda o volném obchodu s EU mohla podpořit obchodní vztahy mezi Severní a Jižní Koreou;

35.   zdůrazňuje, že jakákoliv dohoda by měla zahrnovat opatření zamezující snižování pracovních standardů za účelem přilákání zahraničních investic, a to na celém území smluvních stran, včetně exportních zpracovatelských zón;

Další záležitosti

36.   domnívá se, že Korea by měla být připravena prokázat svou ochotu nadále se účastnit multilaterálních jednání tím, že nabídne bezcelní a bezkvótový přístup na trh nejméně rozvinutým zemím, a následovat tak příklad programu EU nazvaného "Vše kromě zbraní" a dodržovat přitom plně rovnocenné pracovní a environmentální standardy;

Úloha Parlamentu

37.   domnívá se, že pro zaručení legitimity a veřejné přijatelnosti dohody je v každé fázi jednání nezbytná úzká spolupráce s Parlamentem a že Parlament by měl mít možnost vyjádřit svůj názor na projednávaný text; očekává, že Komise a Rada budou usilovat o předložení dohody v podobě, která by vyžadovala vyslovení souhlasu Parlamentu podle čl. 300 odst. 3 druhého pododstavce Smlouvy o ES;

o
o   o

38.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Korejské republiky.

(1) Úř. věst. L 90 30.3.2001, s. 46.
(2) Úř. věst. C 233 E, 28.9.2006, s.103.
(3) Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 400.
(4) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28.


Východní Čad
PDF 214kWORD 54k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o východním Čadu
P6_TA(2007)0630RC-B6-0527/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o lidských právech v Čadu,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2007 o operaci v rámci EBOP v Čadu a Středoafrické republice(1),

-   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1778 (2007) ze dne 25. září 2007, na základě které mají být ve východním Čadu a v severovýchodní části Středoafrické republiky rozmístěny všestranné mezinárodní jednotky, včetně mise EBOP EUFOR TCHAD/RCA,

-   s ohledem na společnou akci Rady 2007/677/SZBP ze dne 15. října 2007 o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice(2) (EUFOR TCHAD/RCA),

-   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1769 (2007) ze dne 31. července 2007, kterou se na počáteční období 12 měsíců zřizuje smíšená operace Africká unie/Spojené národy (AU/OSN) v Dárfúru (UNAMID),

-   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) ze dne 31. října 2000 o ženách, míru a bezpečnosti,

-   s ohledem na článek 115 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že v pondělí 26. listopadu 2007 čadská armáda pobila podél východní hranice země stovky čadských povstalců a že v pondělí 3. prosince 2007 čadská armáda zahájila další útok proti jednotkám čadských povstalců,

B.   vzhledem k tomu, že mezi čadskou armádou a povstalci ze Spojených sil za demokracii a rozvoj (UFFD) a Sdružení sil pro změnu (RFC) se po rozpadu křehkého mírového ujednání na konci listopadu opět rozpoutal ozbrojený boj; vzhledem k tomu, že skupiny povstalců, vládní úředníci a zahraniční pozorovatelé potvrzují, že boje, k nimž od 26. listopadu 2007 dochází, jsou nejtvrdší, jaké Čad zažil od doby, kdy se v prosinci 1990 dostal k moci prezident Idriss Deby Itno,

C.   vzhledem k tomu, že ve 12 táborech podél východní hranice Čadu a Súdánu bylo přijato přibližně 238 000 uprchlíků ze Súdánů, 44 600 uprchlíků ze Středoafrické republiky a 170 000 vnitřně vysídlených osob;

D.   vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro uprchlíky varoval v úterý 4. prosince 2007, že nárůst bojů ve východním Čadu mezi vládními silami a povstalci v předchozích 10 dnech omezil přístup OSN do táborů, v nichž bydlí statisíce uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, a zvýšil napětí v této oblasti,

E.   vzhledem k tomu, že boje omezují operace Světového potravinového programu OSN ve východním Čadu, neboť do některých uprchlických táborů znemožňují přístup a do jiných zpožďují potravinové mise; vzhledem k tomu, že boje v blízkosti města Farchana, kde se nachází tři uprchlické tábory, výrazně stěžují humanitární akce; vzhledem k tomu, že přinejmenším v jednom případě došlo k ozbrojenému přepadení vozu, který byl naložen potravinami dodávanými v rámci Světového potravinového programu,

F.   vzhledem k tomu, že boje se soustředily zejména v oblastech Farchana, Iriba, Biltine a Guereda, které se nachází severovýchodně od významného města Abeché, hlavní operační základny, kterou využívá 12 uprchlických táborů; vzhledem k tomu, že se snížila také bezpečnost dalších oblastí v blízkosti uprchlických táborů na jih od města Abeché, jako např. oblast Goz Beida,

G.   vzhledem k tomu, že podle Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) jsou akce humanitární pomoci ohroženy zejména ozbrojenými přepadeními a banditismem v regionu a ozbrojené ofenzívy podněcují zločinnost; vzhledem k tomu, že v důsledku zvyšujícího se počtu organizovaných krádeží ve východním Čadu jsou humanitární organizace nuceny snižovat počet zaměstnanců a omezovat pohyb v klíčových městech, což dále omezuje jejich schopnost poskytovat vysoce nezbytnou humanitární pomoc,

H.   vzhledem k tomu, že čadský prezident nedávno odvolal vůdce Spojené fronty za demokratickou změnu z funkce ministra obrany, což nasvědčuje napětí a rozkolu na vládní úrovni,

I.   vzhledem k tomu, že 15. října 2007 Rada schválila společnou akci týkající se operace EUFOR TCHAD/RCA, která má přispět k ochraně civilistů v nebezpečí, zejména uprchlíků a vysídlených osob, zajistit poskytování humanitární pomoci a volný pohyb pracovníků humanitárních organizací tím, že zlepší bezpečnost v oblasti, v nichž probíhá humanitární pomoc, a přispěje k ochraně pracovníků OSN, technických prostředků, zařízení a vybavení a zajistí bezpečnost a volný pohyb zaměstnanců OSN a jejich pomocného personálu,

J.   vzhledem k tomu, že časový plán rozmístění jednotek EUFOR TCHAD/RCA, k němuž mělo dojít před koncem listopadu 2007, se stále posouvá; vzhledem k tomu, že se předpokládalo, že jakmile koncem října 2007 odezní období dešťů, skupiny povstalců budou opět schopny pohybu a začnou v regionu opět rozvíjet své akce; vzhledem k tomu, že ředitel čadské zpravodajské služby obvinil Súdán z toho, že dodává povstalcům zbraně,

K.   vzhledem k tomu, že poté, co bude operace EUFOR TCHAD/RCA zahájena, bude na ni mít negativní dopad také jakákoli vnitřní nestabilita v Čadu – společně s nebezpečím v hraniční oblasti východního Čadu, Dárfúru a Středoafrické republiky,

L.   vzhledem k tomu, že mezinárodní obavy z konfliktu vzrostly od té doby, kdy Svaz sil pro demokracii a rozvoj (UFDD), další skupina povstalců, začal hrozit útoky na francouzské i jiné zahraniční síly podílející se na operaci EUFOR TCHAD/RCA,

M.   vzhledem k tomu, že válečný zločin v podobě sexuálního násilí, včetně znásilňování používaného jako válečného prostředku, je v uprchlických táborech i v jiných částech regionu velmi rozšířen, přičemž nejvíce ohroženy jsou ženy a dívky;

1.   zdůrazňuje, že nedávné násilí a nepokoje v Čadu ukazují naléhavou potřebu, aby byly bez dalšího odkladu vyslány síly EUFOR TCHAD/RCA; vyzdvihuje skutečnost, že země EU a OSN mají "odpovědnost chránit" uprchlíky i vnitřně vysídlené osoby v této oblasti; zdůrazňuje, že tyto síly musí mít k dispozici všechny prostředky nezbytné k ochraně ohrožených civilních obyvatel a musí je využívat, a to plně v souladu s mezinárodními právními předpisy týkajícími se lidských práv i s mezinárodním humanitárním právem;

2.   lituje však, že této misi se stále nedostává životně důležitého vybavení, jako jsou vrtulníky a lékařské potřeby, které by vojenským jednotkám umožnilo plnit jejich povinnosti;

3.   vyzývá orgány EU a její členské státy, aby uvedly do praxe politické rozhodnutí a co nejdříve poskytly této misi více vojenských jednotek a patřičné finanční, logistické a vzdušné podpory, včetně nezbytného počtu vrtulníků; zdůrazňuje, že důvěryhodnost zahraniční politiky EU na světové scéně bude ohrožena, nebude-li EU schopna zmobilizovat takový počet vojenských jednotek a vybavení, který by postačoval k provozuschopnosti této mise;

4.   vyzývá Radu a Komisi, aby Parlament informovaly o krocích (např. v rámci Evropské obranné agentury), kterými jsou v současné době řešeny nedostatky, pokud jde o kapacity v klíčových oblastech a zejména co se týče vrtulníků a útvarů lékařské podpory, a aby předložily společné návrhy na krátkodobá i dlouhodobá řešení, která by zaručila přístup k těmto kapacitám jak pro humanitární účely, tak i účely EBOP;

5.   zdůrazňuje, že krize v Dárfúru má regionální dimenzi a že je třeba řešit destabilizující dopad této krize na humanitární i bezpečnostní situaci v sousedních zemích a opakuje, že je na podporu vícerozměrné přítomnosti OSN ochoten tuto vojenskou přemosťující operaci uskutečnit;

6.   připomíná své výše zmíněné usnesení ze dne 27. září 2007, ve kterém podpořil zahájení operace EBOP ve východním Čadu a severní části Středoafrické republiky, a naléhavě vyzývá Radu i Komisi, aby urychlily přijímání rozhodnutí o jejím zahájení, aby mohli být první vojáci vysláni před koncem roku 2007 a aby tato mise plně rozvinula svůj potenciál do února 2008 či v prvních březnových dnech příštího roku;

7.   vítá, že Komise poskytla pro tuto misi financování přesahující 50 mil. EUR, včetně 10 mil. EUR z nástroje stability, určených na část této mírové operace, která se týká odborné přípravy policejních sil OSN; poznamenává, že se jedná o důkaz soudržného interinstitucionálního přístupu EU k evropské bezpečnostní a obranné politice;

8.   hluboce lituje neústupnosti prezidenta Súdánu, podle nějž by síly UNAMID, jež mají EUFOR TCHAD/RCA posílit, měly být výlučně africké, což je v rozporu s příslušnou rezolucí Rady bezpečnosti OSN; zdůrazňuje rovněž, že je nezbytné urychlit vyslání mírových sil OSN a AU do Dárfúru; naléhavě vyzývá vládu Súdánu, aby spolupracovala s Mezinárodním trestním soudem, a navrhuje, aby součástí mandátu smíšených sil bylo také pátrání po osobách, na něž Mezinárodní trestní soud vydal zatykač, a jejich zatčení.

9.   konstatuje, že se stupňují záměrné a cílené útoky na civilní obyvatelstvo ze strany džandžavídských milicí, které přicházejí ze Súdánu, a místních čadskoarabských i některých nearabských skupin; všímá si míry sexuálního násilí, obtěžování, zastrašování a znásilňování, ke kterému v tomto regionu dochází naprosto beztrestně; vyzývá čadské orgány, aby prošetřily zprávy o znásilňování a dalších případech vážného porušování lidských práv a pachatele postavily před soud;

10.   zdůrazňuje obzvláště otázku sexuálního vykořisťování v tomto konfliktním regionu i to, že jednotky poskytnuté UNAMID a EUFOR TCHAD/RCA členskými státy musí být obeznámeny s tímto porušováním lidských práv a musí uplatňovat rozdílný přístup k mužům a ženám ve všech stadiích reakce na sexuální násilí v tomto konfliktu, včetně odborné přípravy týkající se toho, jak řešit specifické potřeby obětí; zdůrazňuje, že země poskytující pro účely této mírové operace vojenské a policejní jednotky musí zajistit, že budou uplatňovány nekompromisní kodexy chování a že bude zajištěna řádná odborná příprava a že viníci sexuálního násilí budou hnáni k odpovědnosti; konstatuje, že bylo prokázáno, že vysílání vyššího počtu žen v rámci mírových sil vede nejen k lepším vztahům s hostitelskými komunitami, ale i k lepšímu chování příslušníků mírových sil;

11.   je hluboce znepokojen zprávami humanitárních pracovníků, že jak povstalci, tak i zástupci vlády navštívili uprchlické tábory, kde mezi dětmi prováděli nábor do svých jednotek;

12.   naléhavě vyzývá Evropskou unii, aby vyvíjela tlak na uskutečnění komplexního mírového procesu za použití tlaku i pobídek, které by všechny strany konfliktu povzbudily k návratu k vyjednávacímu stolu, kde by formou dialogu řešily všechny úrovně konfliktu, který v současné době v Čadu probíhá, včetně napětí mezi vládou a povstalci a konfliktu mezi jednotlivými etnickými skupinami;

13.   naléhavě vyzývá Čad, aby ve spolupráci se Súdánem a Libyí vytvořil nezbytné podmínky pro dlouhodobé politické řešení pro uplatňování mírové dohody ze Sirte, a vlády Súdánu a Čadu, aby plnily své závazky vyplývající z dohod z Tripolisu a Sirte;

14.   vyjadřuje své obavy z růstu nezákonného prodeje a pašování zbraní, zejména zakázaných ručních a lehkých střelných zbraní;

15.   připomíná, že žádná mírová mise ve východní části Čadu a severní části Středoafrické republiky nemůže uspět bez procesu opravdového politického usmíření;

16.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Africké unii, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a prezidentům, vládám a parlamentům Čadu, Středoafrické republiky a Súdánu.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2007)0419.
(2) Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 21.


Práva žen v Saudské Arábii
PDF 207kWORD 43k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o právech žen v Saúdské Arábii
P6_TA(2007)0631RC-B6-0526/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), kterou Saúdská Arábie ratifikovala dne 7. září 2000,

-   s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou Saúdská Arábie ratifikovala dne 23. září 1997,

-   s ohledem na skutečnost, že Saúdská Arábie je ode dne 26. ledna 1996 signatářským státem Úmluvy OSN o právech dítěte,

-   s ohledem na to, že Saúdská Arábie byla v květnu 2006 zvolena členem nové Rady OSN pro lidská práva,

-   s ohledem na svá předcházející usnesení o Saúdské Arábii ze dne 18. ledna 1996(1) a ze dne 10. března 2005(2),

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že ženy v Saúdské Arábii nadále čelí mnoha způsobům diskriminace v soukromém i veřejném životě, často jsou oběťmi sexuálního násilí a musí se potýkat s obrovskými překážkami v systému trestního soudnictví,

B.   vzhledem k tomu, že v říjnu 2006 byla 19letá žena, označovaná jako "dívka z Al Qatif" odsouzena ke 90 ranám bičem poté, kdy byla napadena a znásilněna skupinou mužů v okamžiku, kdy hovořila o samotě v autě s mužem, který nebyl jejím blízkým příbuzným,

C.   hluboce znepokojen skutečností, že odvolací soud v Al Qatifu (Saúdská Arábie) rozsudek v listopadu 2007 změnil a odsoudil ji k šesti měsícům vězení a 200 ranám bičem,

D.   vzhledem k tomu, že úředník odvolacího soudu v Al Qatifu oznámil, že soud zvýšil této ženě trest na základě nařízení vrchního soudu, neboť se pokusila o hanobení a ovlivnění soudu prostřednictvím sdělovacích prostředků,

E.   vzhledem k tomu, že právní zástupce oběti nebyl vpuštěn do soudní síně a bylo mu zakázáno jakékoli další zastupování jeho klientky poté, co se pokusil o právní řízení proti ministerstvu spravedlnosti, neboť mu neposkytlo kopii rozsudku nad jeho klientkou, která byla nezbytná k tomu, aby mohl připravit odvolání; vzhledem k tomu, že pan Al-Lahem nyní čelí disciplinárnímu řízení na ministerstvu spravedlnosti, z něhož pro něj mohou vyplývat sankce v podobě pozastavení činnosti na dobu tří let nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů,

F.   vzhledem k tomu, že pan Al-Lahem zastupoval v soudním případu také manželský pár Fatimu a Mansoura Al-Taimaniovy, rodiče dvou dětí, kteří byli násilně rozvedeni na žádost manželčina bratra na základě argumentu, že rodinná linie Fatimy je nadřazená rodinné linii jejího muže; vzhledem k tomu, že oba manželé byli společně s jejich dětmi dlouhé dny, respektive měsíce vězněni neboť odmítali rozvod přijmout a Fatima byla od té doby nucena žít v útulku, neboť se odmítala vrátit k rodině,

G.   je znepokojen zejména skutečností, že kriminalizace jakéhokoli blízkého kontaktu mezi nesezdanými jedinci opačného pohlaví v Saúdské Arábii naprosto znemožňuje obětem znásilnění, aby se dožadovaly spravedlnosti, a že soud může nahlížet na obvinění ze znásilnění jako na souhlas žalující ženy s mimomanželským sexuálním vztahem, pokud žena nepředloží jednoznačné důkazy, že ke styku došlo proti její vůli,

H..   vzhledem k tomu, že přibližně dva miliony žen migrujících za prací jsou v Saúdské Arábii zaměstnány jako pracovnice v domácnosti, jež jsou často oběťmi zneužívání ze strany státních orgánů i soukromých zaměstnavatelů, včetně špatného fyzického i psychického zacházení, nevyplácení mzdy, zadržování bez obvinění nebo soudu, a dokonce i trestu smrti po nespravedlivém soudním řízení,

I..   věnuje zvláštní pozornost případům Rizany Nafeekové, pracovnice v domácnosti ze Srí Lanky, která byla v červnu 2007 odsouzena k trestu smrti za smrt dítě svěřeného do její péče, když jí bylo pouze 17 let, a Siti Tarwiyah Slametové a Susmiyati Abdul Fulanové, indonéských pracovnic v domácnosti, které byly v srpnu 2007 ubity k smrti rodinou, která je zaměstnávala, přičemž dvě další ženy byly vážně zraněny,

J.   bera na vědomí, že země, které jsou stranami mezinárodních úmluv o lidských právech (jako je např. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen CEDAW) mají povinnost zajistit stejná práva pro muže i ženy,

1.   trvá na tom, aby vláda Saúdské Arábie přijala další opatření, která povedou k odstranění omezení práv žen, včetně jejich volného pohybu, omezení zákazu řízení vozidel, omezení jejich pracovních příležitostí, jejich právní subjektivity a zastupování v soudních procesech, k odstranění všech forem diskriminace žen v soukromém a veřejném životě a k podpoře jejich účasti v hospodářské, sociální a politické oblasti;

2.   lituje výše uvedené rozhodnutí, které přijal odvolací soud v Al Qatifu, potrestat oběť znásilnění; a vyzývá orgány Saúdské Arábie, aby zrušily rozsudek a stáhly všechna obvinění proti oběti znásilnění;

3.   bere na vědomí, že král Abdulláh oznámil dne 3. října 2007 reformu soudního systému a přislíbil zřízení nových specializovaných soudů a lepší odbornou přípravu soudců a právníků; připomíná, že květnu 2007 byla zveřejněna zpráva, že král Abdulláh nařídil, aby byl zřízen nový soud, který by se specializoval na soudní jednání zabývající se případy domácího násilí;

4.   je toho názoru, že kampaň na zvýšení informovanosti o násilí páchaném na ženách v Saúdské Arábii, zejména domácím násilí, by byla velice vítána a její potřeba je velmi naléhavá;

5.   naléhá na orgány, aby revidovaly a posílily vnitrostátní pracovní právo takovým způsobem, aby pracovníkům v domácnosti poskytovalo stejnou ochranu jako ostatním pracovníkům, a aby zajistily stíhání zaměstnavatelů odpovědných za sexuální či fyzické zneužívání i za porušování pracovních práv, jež je v rozporu se stávajícími vnitrostátními zákony;

6.   vyzývá vládu Saúdské Arábie, aby přezkoumala všechny případy pachatelů z řad dětí, kteří byli odsouzeni k smrti, a odložila výkon trestu smrti pro pachatele z řad dětí a přijala moratorium na trest smrti;

7.   vyzývá Radu a Komisi, aby tyto otázky otevřely na příštím společném zasedání Rady a ministrů mezi EU a Radou pro spolupráci arabských států v Perském zálivu;

8.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, vládě Saúdské Arábie, generálnímu tajemníkovi Organizace islámské konference a generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci arabských států v Perském zálivu.

(1) Úř. věst. C 32, 5.2.1996, s. 98.
(2) Úř.věst.C 320 E, 15.12.2005, s. 281.


Spravedlnost pro ženy společnice
PDF 208kWORD 43k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o spravedlnosti pro ženy společnice (sexuální otrokyně v Asii před druhou světovou válkou a v jejím průběhu)
P6_TA(2007)0632RC-B6-0525/2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na dvousté výročí zrušení obchodu s otroky připadající na rok 2007,

-   s ohledem na Úmluvu o potírání obchodu se ženami a dětmi z roku 1921, jejímž je Japonsko signatářem,

-   s ohledem na Mezinárodní úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci z roku 1930, kterou Japonsko ratifikovalo,

-   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) o ženách, míru a bezpečnosti z roku 2000,

-   s ohledem na zprávu Gay McDougallové, zvláštní zpravodajky OSN o systematickém znásilňování, sexuálním otroctví a otrockých praktikách během ozbrojených konfliktů, ze dne 22. června 1998,

-   s ohledem na závěry a doporučení Výboru OSN proti mučení z jeho 38. zasedání ve dnech 9.–10. května 2007,

-   s ohledem na zprávu o studii zabývající se dokumenty nizozemské vlády o nucené prostituci nizozemských žen v Nizozemské východní Indii během japonské okupace zveřejněnou v roce 2004 v Haagu,

-   s ohledem na usnesení Kongresu Spojených států amerických přijaté dne 30. července 2007 a usnesení kanadského parlamentu přijaté dne 29. listopadu 2007,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že vláda Japonska během koloniální a válečné okupace Asie a tichomořských ostrovů od 30. let 20. století až do konce druhé světové války oficiálně nařizovala získávání mladých žen, které se ve světě staly známé jako "ianfu" neboli "ženy utěšitelky", a jejichž jediným úkolem bylo poskytovat sexuální služby císařským ozbrojeným silám,

B.   vzhledem k tomu, že systém "žen utěšitelek" zahrnoval znásilňování, nucené potraty, ponižování a sexuální násilí vedoucí k zmrzačení, smrti či k případným sebevraždám, a že se jednalo o jeden z nejrozsáhlejších případů obchodu s lidmi ve 20. století,

C.   vzhledem k tomu, že desítky případů "žen utěšitelek", které se dostaly před japonské soudy, skončily všechny zamítnutím žádostí žalující strany o odškodnění, navzdory tomu, že soudy v rozsudcích uznaly, že císařské ozbrojené síly byly do věci přímo i nepřímo zapojeny, a uznaly i odpovědnost státu,

D.   vzhledem k tomu, že většina obětí systému "žen utěšitelek" již zemřela a těm, které jsou stále naživu, je nyní 80 a více let,

E.   vzhledem k tomu, že četní vysoce postavení členové japonské vlády a úředníci učinili v uplynulých letech o systému "žen utěšitelek" omluvná prohlášení, zatímco někteří japonští úředníci v nedávné době projevili politováníhodnou snahu rozmělnit či odvolat tato prohlášení,

F.   vzhledem k tomu, že japonská vláda nikdy plně neodhalila celý rozsah tohoto systému sexuálního otroctví a že se některá nová povinná četba v japonských školách pokouší zmenšovat tragédii "žen utěšitelek" a dalších japonských válečných zločinů spáchaných za druhé světové války,

G.   vzhledem k tomu, že mandát Fondu asijských žen, soukromé nadace iniciované ze strany vlády, jejíž posláním byla realizace programů a projektů odškodnění za zneužívání a utrpení "žen utěšitelek", vypršel dne 31. března 2007,

1.   vítá vynikající vztahy mezi Evropskou unií a Japonskem založené na vzájemně sdílených hodnotách pluralitní demokracie, právního státu a dodržování lidských práv,

2.   vyjadřuje solidaritu se ženami, které se během druhé světové války staly oběťmi systému "žen utěšitelek";

3.   vítá prohlášení, které učinil hlavní tajemník japonské vlády Johei Kono v roce 1995 a tehdejší předseda vlády Tomiichi Murayama v roce 1994 o "ženách utěšitelkách", stejně jako usnesení japonského parlamentu (Diet) z let 1995 a 2005, jež vyjadřují omluvy válečným obětem, a to i obětem systému "žen utěšitelek";

4.   vítá iniciativu japonské vlády vytvořit v roce 1995 nyní rozpuštěný Fond asijských žen, soukromou nadaci financovanou z velké části z vládních zdrojů, který poskytl finanční kompenzaci několika stům "žen utěšitelek", avšak domnívá se, že tato humanitární iniciativa nemůže uspokojit žádosti obětí o právní uznání a odškodnění podle mezinárodního práva, jak uvedla ve výše uvedené zprávě z roku 1998 zvláštní zpravodajka OSN pro násilí páchané na ženách Gay McDougallová;

5.   žádá japonskou vládu, aby jasně a jednoznačně formálně uznala, že císařské ozbrojené síly nutily během japonské koloniální a válečné okupace Asie a tichomořských ostrovů od 30. let 20. století až do konce druhé světové války mladé ženy, ve světě známé jako "ženy utěšitelky", k sexuálnímu otroctví, omluvila se a uznala jejich historickou a právní odpovědnost;

6.   vyzývá japonskou vládu, aby zavedla efektivní administrativní mechanismy k odškodnění všech stále žijících obětí systému "žen utěšitelek" i rodin již zesnulých obětí;

7.   žádá Japonský parlament, aby přijal právní opatření k odstranění stávajících překážek bránících získání odškodnění u japonských soudů; zejména je třeba ve vnitrostátním právu výslovně uznat právo jednotlivce žádat odškodnění od vlády a dále je třeba, aby případy o odškodnění obětí sexuálního otroctví, jež je podle mezinárodního práva zločinem, získaly prioritu, vzhledem k věku dosud žijících obětí;

8.   vyzývá japonskou vládu, aby veřejně odmítla veškerá tvrzení, že nikdy nedocházelo k podmanění a zotročení "žen utěšitelek";

9.   vybízí japonské obyvatele a vládu, aby provedli další kroky k uznání úplné historie svého národa, což je morální povinností všech zemí, a vytvářeli v Japonsku povědomí o jednání Japonska ve 30. a 40. letech 20. století, včetně povědomí o "ženách utěšitelkách"; vyzývá japonskou vládu, aby o těchto událostech vzdělávala současné i budoucí generace;

10.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, japonské vládě a parlamentu, Radě OSN pro lidská práva, vládám států ASEAN, vládě Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Čínské lidové republiky, Tchaj-wanu a Východního Timoru.

Právní upozornění - Ochrana soukromí