Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2008, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα)
 Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου ***
 Συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης *
 Hλεκτρονική αναγνώριση των αιγοπροβάτων *
 Αρμοδιότητες και συνεργασία στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής *
 10η επέτειος της Σύμβασης της Οτάβας για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού
 Διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας - Διάλογος ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 Καταπολέμηση της αύξησης του εξτρεμισμού στην Ευρώπη
 Μαυροβούνιο
 Καταστροφή από ναυάγια στα στενά του Κερτς στη Μαύρη Θάλασσα
 Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων
 Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ΙΙ
 Το μέλλον της κλωστοϋφαντουργίας
 Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κορέα
 Ανατολικό Τσαντ
 Δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
 Δικαιοσύνη για τις "γυναίκες αναψυχής"

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2008, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα)
PDF 543kWORD 183k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD) - 2007/2019B(BUD)) και διορθωτικές επιστολές αριθ. 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) και 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008
P6_TA(2007)0616A6-0492/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την ετήσια πολιτική στρατηγικής της Επιτροπής για τη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2008(4),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 13 Ιουλίου 2007 (C6-0287/2007 - C6-0288/2007),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (C6-0287/2007), και τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II - Συμβούλιο, Τμήμα IV - Δικαστήριο, Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII(Α) - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα VIII(Β) - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (C6-0288/2007)(6),

–   έχοντας υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη τις τροπολογίες και προτάσεις τροποποίησης που ενέκρινε στις 25 Οκτωβρίου 2007 επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού(7),

–   έχοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που επέφερε το Συμβούλιο στις τροπολογίες και προτάσεις τροποποίησης που ενέκρινε το Κοινοβούλιο επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού (15717/2007 – C6-0436/2007),

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνεδρίασης συνεννόησης της 23ης Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεών του για τις τροπολογίες και προτάσεις τροποποίησης που ενέκρινε το Κοινοβούλιο επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0492/2007),

Κύρια θέματα - Συνολικά ποσά, πρόταση αναθεώρησης των ΠΔΠ, διορθωτικές επιστολές αριθ. 1 και αριθ. 2

1.   υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές προτεραιότητές του όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2008 εκτέθηκαν στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2007 για την ΕΣΠ, με βάση την προσέγγιση που ακολουθήθηκε κατά την προετοιμασία του προϋπολογισμού του 2007 και τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη διοργανική συμφωνία (ΔΣ) της 17ης Μαΐου 2006· υπογραμμίζει ότι η προσέγγισή του, "προϋπολογισμός που να φέρει αποτελέσματα", η οποία υιοθετείται στο ανωτέρω ψήφισμα, έχει ως άξονες τη διαφανή παρουσίαση, τη σαφήνεια των στόχων και την ακριβή εκτέλεση, ώστε η Επιτροπή να μην κρίνεται μόνο με βάση γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά και με βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει όσον αφορά την επίτευξη των συμφωνηθέντων πολιτικών στόχων· θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στα στοιχεία αυτά στο περαιτέρω έργο του για τον προϋπολογισμό του 2008·

2.   όσον αφορά τα συνολικά ποσά, ορίζει το οριστικό ύψος των πιστώσεων υποχρεώσεων σε 129 149 656 468 ευρώ· διαβεβαιώνει ότι τα συνολικά ποσά του πολυετούς προγράμματος που συμφωνήθηκαν μόλις πρόσφατα μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τηρούνται, σε αντίθεση με τις περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο, ιδίως στον τομέα 1α· ορίζει το οριστικό ύψος των πιστώσεων πληρωμών σε 120 346,76 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,96% του ΑΕΕ της ΕΕ· σημειώνει ότι έτσι αφήνεται ένα πολύ σημαντικό περιθώριο 9 411 241 388 ευρώ κάτω από τα ανώτατα όρια των πιστώσεων πληρωμών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για το 2008· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ουσιαστική εκτέλεση του προϋπολογισμού και η μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων που απομένουν προς εκκαθάριση (RAL), σε σχέση με το μετριοπαθές συνολικό ύψος των πιστώσεων πληρωμών·

3.   χαιρετίζει την έκβαση της συνεδρίασης συνεννόησης της 23ης Νοεμβρίου 2007 με το Συμβούλιο, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση του Galileo, μέσω αναθεώρησης του ΠΔΠ 2007 - 2013 και χρήση του μέσου ευελιξίας, και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Τεχνολογίας και Καινοτομίας από το περιθώριο του τομέα 1α· υπογραμμίζει ότι αυτή η χρηματοδοτική λύση είναι απόλυτα σύμφωνη με την προσέγγιση την οποία υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως δεδομένου ότι δεν μειώνει τις προγραμματισμένες πιστώσεις για πολυετή χρηματοδοτικά προγράμματα στον τομέα 1α, λύση υπέρ της οποίας είχε προηγουμένως ταχθεί το Συμβούλιο· επισημαίνει τις κοινές δηλώσεις, που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα ως Παράρτημα 2, οι οποίες εκθέτουν τις λεπτομερείς διευθετήσεις για τη χρηματοδότηση του Galileo και του ETΙ·

4.   υποστηρίζει τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2008 επί του προσχεδίου προϋπολογισμού (ΠΣΠ) του 2008, που εξέδωσε η Επιτροπή στις 17 Σεπτεμβρίου 2007, ιδιαίτερα δε τις προτεινόμενες αυξήσεις στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το Κοσσυφοπέδιο (120 εκατομμύρια ευρώ) και την Παλαιστίνη (142 εκατομμύρια ευρώ), που συνολικά υπερβαίνουν κατά 262 εκατομμύρια ευρώ τα ποσά του ΠΣΠ· συμφωνεί, στο πλαίσιο της συνεννόησης της 23ης Νοεμβρίου 2007, σε πιστώσεις ύψους 285 εκατ. ευρώ για την ΚΕΠΠΑ στον προϋπολογισμό του 2008, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις επικείμενες ανάγκες στο Κοσσυφοπέδιο· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την πλήρη συμμετοχή και ενημέρωση του Κοινοβουλίου ως προς την εκτέλεση· υποστηρίζει τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2008 στην ολότητά της, ως τμήμα της συνεννόησης της 23ης Νοεμβρίου 2007·

5.  Προτείνει να εγκριθεί η αίτηση συγκεντρωτικής μεταφοράς DEC 36/2007 εξ ολοκλήρου και εκφράζει την ικανοποίησή του για το χαμηλότερο επίπεδο μεταφερθεισών πιστώσεων το 2007, σε σύγκριση με τις συγκεντρωτικές μεταφορές του 2005 και 2006· αναγνωρίζει ότι η σημερινή ελλιπής απορρόφηση σε ορισμένα κονδύλια το 2007 ενδέχεται να είναι απόρροια της καθυστερημένης έγκρισης νομικών βάσεων κατά το πρώτο έτος του ΠΔΠ· επισημαίνει ότι προτείνονται περαιτέρω σημαντικές περικοπές στις πληρωμές ύψους 1,7 δισ. ευρώ το 2007 στον διορθωτικό προϋπολογισμό 7/2007 και συγκεντρωτική μεταφορά· εμμένει στην εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2008 με τα διάφορα μέσα, όπως είναι τα τακτικά έγγραφα ενημέρωσης για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και οι ομάδες παρακολούθησης· καλεί τις ειδικές επιτροπές του να δώσουν νωρίς στοιχεία για τα απαιτούμενα κονδύλια και τα πιθανά προβλήματα της εκτέλεσης των πολυετών προγραμμάτων· τονίζει ότι είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούν μεγαλύτερα ποσά σε πιστώσεις πληρωμών για τον προϋπολογισμό 2008 και αναμένει τη βέλτιστη χρήση αυτής της συγκρατημένης αύξησης των πληρωμών κατά 5,9% σε σύγκριση με το 2007· όσον αφορά την κοινή δήλωση του Συμβουλίου επί του θέματος αυτού, αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει υψηλότερες πληρωμές κατά περίπτωση το 2008, εάν χρειασθεί μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού·

6.  Αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της διαδικασίας συνδιαλλαγής που έχει δρομολογηθεί από την Επιτροπή με θέμα "Μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού, αλλαγή της Ευρώπης" (SEC(2007)1188)· ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου τόσο στην επανεξέταση των δαπανών της ΕΕ όσο και στην επανεξέταση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, όπως προβλέπεται στη Δήλωση αριθ. 3 σχετικά με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006·

Διαμόρφωση προϋπολογισμού που να φέρει αποτελέσματα - προχωρώντας περαιτέρω τη συνεννόηση της πρώτης ανάγνωσης

7.   παραπέμπει στη συμφωνία για τις πέντε κοινές δηλώσεις, που επισυνάπτονται στο προαναφερθέν ψήφισμα της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008, τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη συνεννόηση της πρώτης ανάγνωσης για τον προϋπολογισμό του 2008 στις 13 Ιουλίου 2007· έχει ενισχύσει την πολιτική σημασία των δηλώσεων αυτών λαμβάνοντάς τες υπόψη στην προετοιμασία τροπολογιών στο σχέδιο προϋπολογισμού σύμφωνα με την προσέγγιση του "προϋπολογισμού που να φέρει αποτελέσματα'· λαμβάνει υπό σημείωση την επιστολή της Επιτροπής περί εκτελεσιμότητας και αναμένει να δει λύσεις για την υλοποίηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων·

8.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις στην έγκριση επιχειρησιακών προγραμμάτων από την Επιτροπή για τα διαρθρωτικά ταμεία, το ταμείο συνοχής και την αγροτική ανάπτυξη, αλλά, σύμφωνα με την κοινή δήλωση που συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο στις 13 Ιουλίου 2007, επιθυμεί να δει περαιτέρω ουσιαστική πρόοδο ώστε να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση των επιχειρησιακών κονδυλίων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι περισσότερα από το 50% των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και από το 67% των προγραμμάτων του ΕΤΓΑ δεν έχουν ακόμη εγκριθεί μολονότι το πρώτο έτος της περιόδου προγραμματισμού φθάνει στο τέλος· διατηρεί ορισμένες διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής στο αποθεματικό· υπογραμμίζει ότι στο αποθεματικό δεν εγγράφονται επιχειρησιακοί πόροι· θα αποδεσμεύει τα ποσά διοικητικών δαπανών από το αποθεματικό παράλληλα με τη βελτίωση που θα επιτυγχάνεται στο ρυθμό εγκρίσεως επιχειρησιακών προγραμμάτων·

9.   λαμβάνει υπό σημείωση την περιγραφική έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή για τη διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΜ) πριν από τη δεύτερη ανάγνωσή του· με βάση τη σαφή δέσμευση της Επιτροπής για την εκπόνηση μελέτης, περιλαμβανομένων ορισμένων βελτιωτικών προτάσεων προς υποβολή στην ακρόαση που προβλέπεται για την άνοιξη του 2008 στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου, συμφωνεί να εγγραφούν μόνον 5 εκατομμύρια ευρώ στο αποθεματικό· εκφράζει την πρόθεσή του να συντάξει έκθεση πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της εκτέλεσης της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΜ)·

10.   υπενθυμίζει ότι η μελέτη με θέμα την εφαρμογή της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες προς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή:

και ζητεί:

   - πώς μπορούν οι διάφορες συνιστώσες του κύκλου σχέδια πολιτικής προσωπικού – διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων (ετήσια στρατηγική πολιτικής, πρόγραμμα νομοθετικού έργου της Επιτροπής, ετήσιο σχέδιο διαχείρισης, …) να ενσωματωθούν καλύτερα η μία με την άλλη;
   - πώς μπορεί να βελτιωθεί η ενσωμάτωση του κύκλου σχέδια πολιτικής προσωπικού – διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων με άλλους κύκλους (κύκλος υψηλής επικινδυνότητας, διαχείριση επικινδυνότητας, αξιολόγηση, κ.λπ.) ενδεχομένως μέσω ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας της πληροφορίας;
   - ανακοίνωση καταλόγου σαφώς προκαθορισμένων δεικτών επιδόσεως οι οποίοι να χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον κύκλο για να βελτιωθεί η διαχείριση επιδόσεως·
   - δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει τη συνέχεια που δίδεται στην έκθεσή της σχετικά με τον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των ανθρωπίνων πόρων της Επιτροπής για να υπηρετηθούν οι προτεραιότητες της ΕΕ έως τις 30 Απριλίου 2008, όπου θα περιλαμβάνεται ιδίως λεπτομερής κατανομή του προσωπικού ανά κατηγορία και Γενική Διεύθυνση, και η εξέλιξη που προβλέπεται για τα προσεχή έτη·
   - ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα την τρέχουσα κατάσταση και το πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την υλοποίηση του σημείου 44 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·

11.  Πέραν τούτων ζητεί από την Επιτροπή:

   - να υποβάλει σχέδιο δράσης με λεπτομερή μέτρα για την αναδιοργάνωση κάθε τομέα που εξετάστηκε στον έλεγχο (Ανθρώπινοι πόροι, πληροφορική, Διαχείριση εγγράφων/εφοδιαστική/ασφάλεια, Εσωτερικός έλεγχος, Αξιολόγηση, ΑΒΜ, Διοργανικές σχέσεις, Επικοινωνία/Πληροφόρηση/Εκδόσεις, Συντονισμός πολιτικής)· ζητεί να συμπεριληφθεί στα στοιχεία αυτά και το προσωπικό των εκτελεστικών οργανισμών· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο έως τον Ιανουάριο του 2009, σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων και τα αποτελέσματα αυτών των συνεχιζόμενων διαδικασιών· ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τα αποτελέσματα αυτής της συνέχειας και να τροποποιήσει την Ανακοίνωσή της σχετικά με την πολιτική εγκατάστασης των υπηρεσιών της Επιτροπής στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο (COM(2007)0501) και να αναθεωρήσει αναλόγως τις ανάγκες γραφείων που περιγράφονται εκεί·
   - να δεσμευτεί πιο σοβαρά στη διοργανική συνεργασία και να την εφαρμόσει στην πράξη με πιο απτό τρόπο· υποστηρίζει τα αιτήματα που διατυπώνονται στην ειδική έκθεση αριθ. 2/2007 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δαπάνες ακινήτων των θεσμικών οργάνων και ζητεί να ληφθούν πιο συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση κοινών ρυθμίσεων· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερέστερη έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τους παράγοντες που την οδήγησαν να καταλήξει στο συμπέρασμα στην προαναφερθείσα ανακοίνωσή της (COM(2007)0501) ότι η Ευρωπαϊκή Συνοικία πρέπει να παραμείνει το κέντρο των δραστηριοτήτων της Επιτροπής· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει και να παρουσιάσει, με συγκρίσιμο τρόπο, εναλλακτικά σενάρια της παρουσίας της Επιτροπής στις Βρυξέλλες εκτός της Ευρωπαϊκής Συνοικίας·

12.   όσον αφορά τα έσοδα ειδικού προορισμού, εμμένει στη βελτίωση της διαφάνειας· προτείνει αλλαγές στο μέσο των εσόδων ειδικού προορισμού για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, προκειμένου τα έσοδα αυτά να ανταποκρίνονται καλύτερα στις αντίστοιχες υπηρεσίες· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η χρήση των εσόδων ειδικού προορισμού στο πλαίσιο του ταμείου αναδιάρθρωσης του τομέα της ζάχαρης έχει δημιουργήσει πρακτικά έναν "προϋπολογισμό μέσα στον προϋπολογισμό", που δύσκολα συμβιβάζεται με τη δημοσιονομική αρχή της καθολικότητας που παγιώνεται στο δημοσιονομικό κανονισμό· είναι ανοικτό σε μια αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά τα έσοδα ειδικού προορισμού·

13.   όσον αφορά τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, αποκαθιστά τα επίπεδα του ΠΣΠ με εξαίρεση το Frontex, για τον οποίο εγκρίνεται αύξηση κατά 30 εκατ. ευρώ, και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, με μικρή αύξηση στο πλαίσιο του τίτλου 3· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι νεότεροι οργανισμοί στην ουσιαστική και αποτελεσματική επέκταση των δραστηριοτήτων τους· ζητεί να υπάρξει μελλοντικά μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τα προγράμματα εργασίας και τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες σε προσωπικό·

14.   τονίζει ότι για να θεσπισθούν οι κοινές επιχειρήσεις καθώς και η ανακοινωθείσα νέα αποκεντρωμένη υπηρεσία Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας πρέπει να κινηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο σημείο 47 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·

15.   όσον αφορά τις εκτελεστικούς οργανισμούς, υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις της Επιτροπής που καθορίζονται με τον "Κώδικα συμπεριφοράς για τη σύσταση εκτελεστικών οργανισμών"(8)· θεωρεί ότι οι εκτελεστικοί οργανισμοί δεν θα πρέπει να προκαλέσουν αύξηση στο μερίδιο του διοικητικού κόστους, ούτε τώρα ούτε μελλοντικά· υπογραμμίζει ότι κάθε πρόταση για τη δημιουργία νέου εκτελεστικού οργανισμού ή την επέκταση υπαρχόντων εκτελεστικών οργανισμών πρέπει να βασίζεται σε πλήρη ανάλυση κόστους-οφέλους και να περιλαμβάνει σαφείς γραμμές για την ευθύνη και την απόδοση λογαριασμών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με την Επιτροπή για τις νέες ρυθμίσεις εργασίας των εκτελεστικών οργανισμών, της 16ης Οκτωβρίου 2007, που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα ως Παράρτημα 1·

16.   ζητεί οι δηλώσεις δραστηριοτήτων και οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας να επικεντρώνονται περισσότερο σε στόχους και δείκτες παρά σε μακροσκελείς περιγραφές διοικητικών διαδικασιών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι παραμένει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής όσον αφορά την ποιότητα των δηλώσεων δραστηριοτήτων και των ετήσιων εκθέσεων δραστηριότητας· αναμένει ότι θα σημειωθεί περαιτέρω βελτίωση τα προσεχή έτη·

17.   εκτιμά ότι η Επιτροπή οι ex-ante και ex-post δείκτες απόδοσης αποτελούν ολοκληρωμένα εργαλεία στην εφαρμογή της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΜ) και του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΒ)· ζητεί οι δείκτες απόδοσης να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην εκ των υστέρων αξιολόγηση της απόδοσης· θεωρεί ότι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις δραστηριοτήτων θα πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων κάθε γενικής διεύθυνσης, προκειμένου να αξιολογούνται καλύτερα η αποδοτικότητα και τα αποτελέσματα της διαχείρισης· φρονεί ότι τούτο θα βοηθήσει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να παρακολουθεί σε ποιο βαθμό οι πρόσθετοι πόροι που ζητούνται οδηγούν όντως στην επίτευξη αποτελεσμάτων και δεν αυξάνουν απλώς τη γραφειοκρατία·

18.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ομαδική παρακολούθηση στην οποία προέβη η Επιτροπή Προϋπολογισμών κατά τη διάρκεια του 2007· ελπίζει ότι το εγχείρημα αυτό θα συνεχίσει να συμβάλλει στη βελτίωση της παρακολούθησης της διαδικασίας του προϋπολογισμού· εξακολουθεί να υποστηρίζει το σύστημα του ενημερωτικού σημειώματος για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού (BFA) ως συμβολή στη βελτίωση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού· ζητεί να υποβληθεί το Σεπτέμβριο, αντί του Οκτωβρίου του 2008, το δεύτερο έγγραφο BFA, προκειμένου το Κοινοβούλιο να μπορέσει να το λάβει υπόψη στην προετοιμασία της πρώτης ανάγνωσής του για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2009·

   19. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 53β του δημοσιονομικού κανονισμού και το σημείο 44 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, για την εξασφάλιση αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου εσωτερικού ελέγχου για τους κοινοτικούς χρηματοδοτικούς πόρους και με τελικό στόχο τις εθνικές δηλώσεις διαχείρισης, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να "υποβάλουν ετήσια περίληψη, στο κατάλληλο εθνικό επίπεδο, των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και δηλώσεων'· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέσχε η Επιτροπή, περιορισμένος μόνον αριθμός κρατών μελών έχουν συμμορφωθεί μέχρι στιγμής με τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι καμία από τις συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τις εθνικές δηλώσεις (διαχείρισης) που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του για τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για το 2003, 2004 και 2005, δεν έχει ενσωματωθεί στη στρατηγικής της Επιτροπής όσον αφορά το λογιστικό έλεγχο και ζητεί από την Επιτροπή να το τηρεί ενήμερο· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους να συμμορφούνται προς τις διατάξεις του αναθεωρημένου δημοσιονομικού κανονισμού, επί του οποίου συμφώνησαν μόλις πρόσφατα· επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη είναι επίσης υποχρεωμένα να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο σημείο 44 της διοργανικής συμφωνίας, βάσει δε του άρθρου 274 της ΣΕΚ υποχρεούνται ακόμη να συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·
   20. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη δήλωση που εγκρίθηκε κατά τη συνεννόηση για τον προϋπολογισμό, το Νοέμβριο του 2006· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί ή προβλέπεται να αναληφθούν για την εφαρμογή της ανωτέρω δήλωσης· υπενθυμίζει ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικά στις συνόδους του τριμερούς διαλόγου·
   21. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τον κανονισμό του Συμβουλίου αριθ. 1/1958, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και απορρίπτει ως αβάσιμα τα οικονομικά επιχειρήματα που προβάλλονται για την παρέκκλιση από αυτόν, διότι δεν τέθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

Ειδικά θέματα - κύρια στοιχεία κάθε κονδυλίου του προϋπολογισμού, πρότυπα έργα, προπαρασκευαστικές δράσεις

22.   στον τομέα 1α, "Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση", απορρίπτει τις περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση, ιδιαίτερα για τα πολυετή προγράμματα που αποφασίστηκαν πρόσφατα από κοινού με το Κοινοβούλιο και έχουν ως στόχο την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας· επισημαίνει ότι η προσέγγιση αυτή διευκολύνθηκε από τη συμφωνία για χρηματοδότηση του Galileo με βάση αναθεώρηση του ΔΠΠ και με χρήση του μέσου ευελιξίας· προτείνει πρότυπα έργα και προπαρασκευαστικές δράσεις σύμφωνα με τις δημοσιονομικές εξουσίες του· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να περιοριστεί ο στιγματισμός της επιχειρηματικής αποτυχίας, καθώς και να δοθεί χρηματοδοτική στήριξη στην Ατζέντα του Όσλο για την Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (CIP)· εγγράφει κάποια ποσά στο αποθεματικό για το πρόγραμμα CIP όσο εκκρεμούν βελτιώσεις στην εκτέλεση·

23.   στον τομέα 1β, "Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση", εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στις πιστώσεις πληρωμών κατά την πρώτη του ανάγνωση·

24.   υπενθυμίζει την απόφαση για την έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 ίδρυση του Κέντρου Δεδομένων του Μεγάλου Βεληνεκούς Συστήματος Αναγνώρισης και Εντοπισμού Πλοίων (LRIT) το οποίο θα λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Απριλίου 2007(9) και ψήφισμα του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2007)· αναγνωρίζει την ανάγκη να χορηγηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση το 2008 στον EMSA για να καλύψει αυτό το νέο καθήκον·

25.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την τεκμηρίωση και τις εξηγήσεις εκ μέρους της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα επιμερισμένου κινδύνου (RSFF)· πιστεύει ότι το αποθεματικό των θέσεων αυτών μπορεί να ελευθερωθεί· ζητεί, ωστόσο, να ενημερωθεί σχετικά και να λάβει τα σχετικά έγγραφα όταν εγκριθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για το δεύτερο συστατικό του CIP, τους μηχανισμούς κεφαλαίων κινδύνου, καθώς επίσης να πληροφορηθεί την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΤΕπ και Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του μέσου εγγύησης δανείων για τα ΔΔ μεταφορών (LGTT)·

26.   στον τομέα 2, "Διατήρηση των φυσικών πόρων" ζητεί μεγαλύτερη σαφήνεια στην παρουσίαση των στοιχείων σχετικά με τα μέτρα για την αγορά και τις άμεσες ενισχύσεις, κατά τις μελλοντικές διαδικασίες του προϋπολογισμού· εκφράζει την ανησυχία του για τον αργό ρυθμό θέσπισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων όσον αφορά τον πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης της ΚΓΠ, που αποτελούσε ανέκαθεν προτεραιότητα του Κοινοβουλίου· αναμένει ταχεία βελτίωση στο συγκεκριμένο τομέα·

27.   τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία σχετικά με την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων των κρατών μελών προς ανάκαμψη των καλλιεργειών και της ζωικής παραγωγής στις περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές και άλλης μορφής φυσικές καταστροφές· τονίζει ότι αυτά τα προγράμματα πρέπει να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) μέσω εσωτερικών μεταφορών ή επιδοτήσεων εντός ενός κράτους μέλους·

28.   απορρίπτει την προσπάθεια του Συμβουλίου να ανακατατάξει μικρό αριθμό κονδυλίων ως υποχρεωτικές δαπάνες του τομέα 2, ιδίως δε τα κονδύλια 17 04 05 01 και 17 04 05 02 που αφορούν το Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών·

29.   αναγνωρίζει την ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση των πιστώσεων για το γάλα για τα σχολεία (επέκταση της γραμμής προϊόντων με προσθήκη νέων, καινοτόμων προϊόντων)· επαναλαμβάνει τη σημασία της κατάλληλης στήριξης στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του γαλακτοκομικού τομέα (με τη δημιουργία ενός προγράμματος αναδιάρθρωσης του Ταμείου Γάλακτος)·

30.   τονίζει και πάλι την έντονη δέσμευσή του στην κατάλληλη δημοσιονομική ενίσχυση των πιστώσεων για φρούτα και λαχανικά για τα σχολεία και για γάλα (και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα) για τα σχολεία· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου της Επιτροπής στην παρουσίαση προτάσεων, λόγω της βραδείας εκπόνησης των απαιτούμενων εκτιμήσεων επιπτώσεων· εκφράζει την κατάπληξή του διότι το Συμβούλιο δεν εφάρμοσε τις πολιτικές του δεσμεύσεις σχετικά με τα ζητήματα αυτά, δημιουργώντας ένα νέο κονδύλιο και αποθεματικό στον προϋπολογισμό, σε αναμονή του προσδιορισμού της νομικής βάσης· καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει νομοθετική πρόταση σε σχέση με αυτό το θέμα, όπως ορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γεωργίας του Ιουνίου 2007·

31.   στον τομέα 3α, "Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη" υπογραμμίζει τη σημασία του έργου του οργανισμού Frontex· θεωρεί ότι ο οργανισμός Frontex πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικότερο ρόλο στην ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ιδίως ελαφρύνοντας το φόρτο που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τα κράτη μέλη σε σχέση με τη λαθρομετανάστευση· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλλει τακτικά στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων και τις προσεχείς προγραμματισμένες ενέργειές του· ζητεί από τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να υποστηρίξουν τις αποστολές του Οργανισμού, προκειμένου ο τελευταίος να μπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στα καθήκοντά του· λαμβάνει υπό σημείωση τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου να αυξηθεί η χρηματοδότηση για το Frontex κατά 30 εκατομμύρια ευρώ, αν και με διαφορετική κατανομή για διοικητικές και επιχειρησιακές δαπάνες· τροποποιεί αυτήν την κατανομή κατά τρόπο που θεωρεί τον πλέον κατάλληλο για να εξασφαλισθεί μέγιστη προστιθέμενη αξία· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει διορθωτικό προϋπολογισμό σε περίπτωση που το οργανόγραμμα χρειασθεί επίσης τροποποίηση·

32.   στον τομέα 3β, "Ιθαγένεια", επαναφέρει τα ποσά του ΠΣΠ και προτείνει πιστώσεις για σειρά νέων και συνεχιζόμενων προτύπων έργων και προπαρασκευαστικές δράσεις· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι πιστώσεις για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης HELP εξαντλούνται με τον προϋπολογισμό του 2008 και αναμένει από την Επιτροπή την υποβολή πρωτοβουλίας συνέχειας· υποστηρίζει επίσης, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, την παροχή συμπληρωματικής ικανότητας υπό μορφή δύναμης άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών και την επέμβαση σε περίπτωση τρομοκρατικής ενέργειας ή περιβαλλοντικού ατυχήματος·

33.   ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει και να παρέχει στήριξη σε επενδύσεις υποδομής για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων·

34.   επιδιώκει την ενθάρρυνση υποεκπροσωπούμενων ομάδων να αποκτήσουν λόγο και να συμμετάσχουν στην κοινωνία των πολιτών και στο πολιτικό σύστημα, καταπολεμώντας τις διακρίσεις κάθε είδους και ενισχύοντας τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, των αναπήρων και των ηλικιωμένων·

35.   καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις πιστώσεις που προορίζονται για την πληροφόρηση για την παροχή ποικίλης ενημέρωσης, καλύπτοντας μεταξύ άλλων τις ανάγκες κοινοβουλευτικών μειονοτήτων για δημόσια ενημέρωση·

36.   στον τομέα 4, "η ΕΕ ως παγκόσμιος εταίρος", ανησυχεί για τη χρόνια υπο-χρηματοδότηση του τομέα αυτού στο ΔΠΠ 2007-2013· υποστηρίζει τις αυξήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων για το Κοσσυφοπέδιο και την Παλαιστίνη, που επέρχονται στη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής αριθ. 1/2008 για το ΠΣΠ με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2007· χαιρετίζει τη χρήση του μέσου ευελιξίας για την εξεύρεση 70 εκατ. ευρώ για αύξηση των πιστώσεων για την ΚΕΠΠΑ· προσαρμόζει την πρώτη ανάγνωσή του για τον τομέα 4 σύμφωνα με τις προτεραιότητές του στο φως της έκβασης της συνδιαλλαγής της 23ης Νοεμβρίου 2007·

37.   επισημαίνει ότι μετά τις εξελίξεις στην πρόσφατη διάσκεψη στην Ανάπολις των ΗΠΑ, μπορούν να αυξηθούν οι προβλέψεις σχετικά με τη συνεισφορά της ΕΕ για την Παλαιστίνη και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει διορθωτικό προϋπολογισμό όταν χρειασθεί·

38.   είναι της γνώμης ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών πρέπει να είναι ένας από τους όρους για τη χορήγηση πόρων της ΕΕ στα γειτονικά και αναπτυσσόμενα κράτη·

39.   υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι οι τακτικές κοινές συνεδριάσεις επιτροπών για την ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να προωθούν πραγματικό πολιτικό διάλογο διεξαγόμενο εκ των προτέρων, και να μην χρησιμοποιούνται απλώς για την εκ των υστέρων ενημέρωση του Κοινοβουλίου·

40.   χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα ως Παράρτημα 3, να επιδίδεται σε τακτικό πολιτικό διάλογο τρεις φορές το χρόνο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον δημοκρατικό έλεγχο και τη συνοχή των εξωτερικών δράσεων κατά την υλοποίηση των δηλώσεων αριθ. 4 και 5 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·

41.   ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη θέσπιση του νέου Παγκόσμιου Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΤΕΑΑΠΕ), ιδίως τις γραπτές εντολές που δόθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ώστε να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αξιολογήσει πλήρως τις δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές συνέπειες του ταμείου αυτού·

42.   πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να συντονίζει καλύτερα τις διάφορες αξιέπαινες πρωτοβουλίες της προς καταπολέμηση και εξάλειψη των ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια στα γειτονικά και τα αναπτυσσόμενα κράτη· προτίθεται να χορηγήσει επαρκείς πόρους από τον προϋπολογισμό για να παράσχει σε αυτά τα απαραίτητα εργαλεία τεχνικής βοήθειας· έχει αποφασίσει την εγγραφή χωριστού κονδυλίου στον προϋπολογισμό για το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας για να βελτιωθεί η διαφάνεια και να διασφαλίζεται η απαραίτητη χρηματοδότηση τόσο για το Παγκόσμιο Ταμείο όσο και για τις λοιπές προτεραιότητες στον τομέα της υγείας·

43.   στον τομέα 5, "Διοίκηση", θεωρεί ότι η ύπαρξη σαφούς ιεραρχίας ευθύνης και απόδοσης λογαριασμών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τη συνέχιση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της διοίκησης της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις του συστήματος πρέπει να έχουν ως γνώμονα σαφείς πολιτικούς στόχους και ατομική ευθύνη για την επίτευξή τους με βάση δείκτες απόδοσης, οι οποίοι θα καθορίζονται όταν κοινοποιούνται τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διάφορες σχετικές μελέτες που αναθέτει η Επιτροπή Προϋπολογισμών του·

44.   εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την αποδοκιμασία του για την εγγενή ανεπάρκεια ενός συστήματος διαγωνισμών που μπορεί να αφήνει "επιτυχόντες υποψήφιους" επί χρόνια σε αναμονή σε καταλόγους επιτυχόντων χωρίς καμιά εγγύηση ότι θα τους προταθεί μία θέση· θεωρεί ότι η διατήρηση της προσέγγισης αυτής θα συμβάλει στην υποβάθμιση του μέσου επιπέδου των νέων υπαλλήλων της ΕΕ, δεδομένου ότι οι καλύτεροι υποψήφιοι θα αναζητούν απασχόληση σε δυναμικότερους τομείς της οικονομίας της ΕΕ· ζητεί να υπάρξει σοβαρή δέσμευση εκ μέρους της Επιτροπής για την επανεξέταση του ζητήματος, στο πλαίσιο της συνέχειας που δίνεται στην επιχείρηση λεπτομερούς εξέτασης των αναγκών της, και να του δοθούν περισσότερες πληροφορίες, με λεπτομερέστερη ανάλυση του προσωπικού κατά κατηγορία και γενική διεύθυνση και πρόβλεψη της εξέλιξης που αναμένεται τα προσεχή χρόνια·

45.   επαναφέρει τα ποσά του ΠΣΠ για τις περικοπές του Συμβουλίου στις πιστώσεις και τα οργανογράμματα του τομέα 5· εκφράζει την επιθυμία να συντηρήσει και να αναπτύξει δημιουργικό διοργανικό διάλογο σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για βελτίωση των διοικητικών πρακτικών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσληψης επαρκούς προσωπικού από τα κράτη μέλη της "ΕΕ 12"· θεωρεί ότι, όσον αφορά τη διεύρυνση, πρέπει να διατίθενται σε όλες τις απαιτούμενες γλώσσες τα έγγραφα που είναι σημαντικά για τη διεξαγωγή συζητήσεων και λήψη αποφάσεων, όπως π.χ. οι εκτιμήσεις επιπτώσεων, διότι αποτελούν μέσα βελτίωσης της νομοθεσίας· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών του έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει, με δύο μελέτες, ανάλυση των στόχων της διοικητικής μεταρρύθμισης της Επιτροπής, κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή της εγγραφής στον προϋπολογισμό/διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων (ABB/ABM), την καθιέρωση του κύκλου στρατηγικού σχεδιασμού ή και τη διάθεση πιστώσεων για τις σχετικές διοικητικές δαπάνες·

46.   ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθήσει τον αντίκτυπο που θα έχει στον τομέα των ακινήτων η εκτέλεση της νέας μεθοδολογίας που αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις υφιστάμενες διαδικασίες κατά την υπογραφή συμβάσεων για ακίνητα και να τον συγκρίνει με την τωρινή κατάσταση, να συνεχίσει τις προσπάθειές της για ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίας στον τομέα αυτό και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο·

47.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τη σύγκριση των επιδόσεων με το προσωπικό άλλων διεθνών οργανισμών ως συνέχεια της έκθεσής της με θέμα "σχεδιασμός και βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων'· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υποβάλει κατευθυντήριες γραμμές για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης δημόσιας υποδομής στο πλαίσιο συνεργασιών δημόσιου/ιδιωτικού τομέα (PPP)·

48.   προτείνει, όσον αφορά τα πρότυπα έργα, σειρά καινοτόμων έργων που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες πολιτικές προκλήσεις της ΕΕ·

49.   προτείνει, όσον αφορά τις προπαρασκευαστικές δράσεις, σειρά πρωτοβουλιών που θα ανοίξουν το δρόμο για μελλοντικές ενέργειες οι οποίες θα αυξήσουν την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών·

Λοιπά τμήματα του προϋπολογισμού του 2008

50.   επισύρει την προσοχή στο άρθρο 29 του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ορίζει ότι "Κάθε κράτος μέλος δύναται, για τους βουλευτές που εκλέγονται σε αυτό, να εγκρίνει ρυθμίσεις κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος καθεστώτος σε θέματα αποζημίωσης, μεταβατικής αποζημίωσης, σύνταξης γήρατος και σύνταξης επιζώντων κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που δεν δύναται να υπερβαίνει τη διάρκεια δύο κοινοβουλευτικών περιόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου'· ενόψει της θέσης του Καθεστώτος σε ισχύ με την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009, αναθέτει στους Κοσμήτορες να καλέσουν τα κράτη μέλη να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο εγκαίρως, ιδίως σε σχέση με την εκπόνηση των δημοσιονομικών του προβλέψεων για το 2009, αν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 και το άρθρο 12 παράγραφοι 3 και 4 του προαναφερθέντος Καθεστώτος·

51.   υπενθυμίζει ότι η πρώτη ανάγνωση βασιζόταν στην εξέταση συγκεκριμένων αιτήσεων και αναγκών του κάθε οργάνου· ανέμενε, ως εκ τούτου, την επίτευξη κοινής θέσης με το Συμβούλιο στις αποφάσεις της δεύτερης ανάγνωσης·

52.   λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το Συμβούλιο ενστερνίστηκε τη θέση του όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής και Κοινωνικής Επιτροπής· εκτιμά, ωστόσο, ότι τα άλλα θεσμικά όργανα έχουν κάνει σημαντικές προτάσεις για τη μείωση των προβλέψεων, με την ιεράρχηση των αιτήσεών τους· επιθυμεί να τα ενθαρρύνει περαιτέρω να διατηρήσουν την προσέγγιση αυτή στο μέλλον και αποφασίζει να εμμείνει στην αρχική του θέση της πρώτης ανάγνωσης και, κατά συνέπεια, να επαναφέρει τα ποσά που περιέκοψε το Συμβούλιο·

53.   επισημαίνει ότι, παρά τα μηνύματα που εστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, δεν έχει ακόμη υπογραφεί η ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας· υπενθυμίζει ότι το 10% των πιστώσεων της Κοινής Υπηρεσίας εγγράφονται στο αποθεματικό σε αναμονή της ανανέωσης της συμφωνίας, η οποία αναμένεται το αργότερο έως τον Δεκέμβριο του 2007· εκτιμά ότι από τη νέα συμφωνία συνεργασίας θα μπορούσε να προκύψει νέα διακυβέρνηση, επωφελής και για τις δύο επιτροπές·

o
o   o

54.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

55.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τα Παραρτήματα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, καθώς και στα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Νέες ρυθμίσεις εργασίας των εκτελεστικών οργανισμών

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων και σύμφωνα με το άρθρο 54, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Επιτροπή δηλώνει την πρόθεσή της να συστήσει εκτελεστικό οργανισμό στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης για νομοθετική πράξη του ίδιου του προγράμματος.

2.  Η Επιτροπή αποφασίζει για τη σύσταση νέου, ή την τροποποίηση του πεδίου δράσης και των αρμοδιοτήτων υφιστάμενου εκτελεστικού οργανισμού βάσει αξιολόγησης των κριτηρίων του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003.

3.  Η σύσταση εκτελεστικών οργανισμών μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των μεθόδων που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ, αλλά μόνο εφόσον η μέθοδος αυτή σέβεται απόλυτα την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της πλήρους διαφάνειας. Τούτο σημαίνει ότι οι εν λόγω εκτελεστικοί οργανισμοί δεν πρέπει να προκαλέσουν αύξηση στο μερίδιο του διοικητικού κόστους, ούτε τώρα ούτε μελλοντικά. Κατά συνέπεια, πρέπει να τηρείται αυστηρά η αρχή του παγώματος των θέσεων, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003, συνεπεία αυτής της αναδιοργάνωσης καθηκόντων. Η Επιτροπή υποβάλλει πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τα επίπεδα στελέχωσης και τη χρήση τους ώστε να μπορέσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να αξιολογήσει κατά πόσον το μερίδιο του διοικητικού κόστους της εφαρμογής του προγράμματος πράγματι δεν αυξάνεται.

α. Οποιαδήποτε πρόταση για σύσταση νέου εκτελεστικού οργανισμού θα πρέπει να βασίζεται σε πλήρη ανάλυση της σχέσης κόστους-οφελών. Το πλαίσιο λογοδοσίας και ευθυνών θα πρέπει να καθορίζεται σαφώς στην πρόταση.

4.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους/οφέλους και το κόστος της σύστασης του οργανισμού τουλάχιστον έξι εβδομάδες προτού η Επιτροπή λάβει την τελική απόφαση για τη σύστασή του. Στην περίπτωση επαρκώς αιτιολογημένων αμφιβολιών που προκύπτουν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σε ό, τι αφορά τη σύσταση του εκτελεστικού οργανισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει την πρότασή της.

5.  Όταν η Επιτροπή προβλέπει τη σύσταση νέου, ή την τροποποίηση του πεδίου δράσης και των αρμοδιοτήτων υφιστάμενου εκτελεστικού οργανισμού, ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με τη διαδικασία του προϋπολογισμού και τηρουμένης της αρχής της διαφάνειας. Πρέπει να υπάρχει ειδικό δημοσιονομικό δελτίο για τον εκτελεστικό οργανισμό. Το δελτίο πρέπει να περιλαμβάνει ποσοτικά στοιχεία στα οποία η Επιτροπή αιτιολογεί γιατί θεωρεί σκόπιμο να συσταθεί ο οργανισμός για να την επικουρήσει κατά την εκτέλεση του σχετικού προγράμματος.

6.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να μπορεί να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της πλήρους διαφάνειας, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον. Συνεπώς, οι πληροφορίες του ειδικού δημοσιονομικού δελτίου για τον εκτελεστικό οργανισμό θα πρέπει να καλύπτουν :

   α. τους πόρους από άποψη πιστώσεων και προσωπικού που απαιτούνται για τη λειτουργία του εκτελεστικού οργανισμού, με κατανομή των δαπανών προσωπικού (αποσπασμένοι υπάλληλοι, έκτακτοι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται άμεσα από τον εκτελεστικό οργανισμό και συμβασιούχοι υπάλληλοι) και των λοιπών διοικητικών δαπανών·
   β. τις αποσπάσεις υπαλλήλων στον εκτελεστικό οργανισμό τις οποίες προβλέπει η Επιτροπή·
   γ. τους διοικητικούς πόρους που αποδεσμεύονται με τη μεταφορά καθηκόντων των υπηρεσιών της Επιτροπής προς τον εκτελεστικό οργανισμό, και την εκ νέου τοποθέτηση του ανθρώπινου δυναμικού· ιδίως δε τον αριθμό των μελών του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού προσωπικού) στα οποία έχουν ανατεθεί τα διάφορα καθήκοντα στο πλαίσιο της Επιτροπής, τον αριθμό αυτών των μελών του προσωπικού που θα μεταφερθούν σε προτεινόμενο νέο ή διευρυμένο οργανισμό, τον αριθμό των θέσεων της Επιτροπής που πρέπει να παγώσουν για το λόγο αυτό και τον αριθμό των μελών του προσωπικού της Επιτροπής που θα προταθεί για αναδιάταξη σε άλλα καθήκοντα·
   δ. την επακόλουθη αναδιάταξη στο πλαίσιο του πίνακα προσωπικού της Επιτροπής·
   ε. τον αντίκτυπο της σύστασης του οργανισμού στο πλαίσιο των σχετικών τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·
   στ. τα πλεονεκτήματα της ανάθεσης εκτελεστικών καθηκόντων σε εκτελεστικό οργανισμό σε σχέση με την άμεση διαχείριση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής: οποιαδήποτε σύγκριση σεναρίου "Απευθείας διαχείριση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής" με σενάριο "Εκτελεστικός οργανισμός" θα πρέπει να βασίζεται στους πόρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του (των) υφιστάμενου(ων) προγράμματος (προγραμμάτων) και στην παρούσα μορφή του(των) προγράμματος (προγραμμάτων), ώστε να υπάρχει αξιόπιστη και τεκμηριωμένη βάση σύγκρισης· για τα νέα και διευρυνόμενα προγράμματα, θα λαμβάνεται επίσης υπόψη η εξέλιξη της σχετικής συνολικής χρηματοδότησης που θα διαχειρίζεται ο εκτελεστικός οργανισμός·
   ζ. σχέδιο πίνακα προσωπικού ανά βαθμό και κατηγορία καθώς και τεκμηριωμένη εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων που είναι ήδη προγραμματισμένος και εγγράφεται προσωρινά στον προϋπολογισμό·
   η. σαφή κατανομή όλων των παραγόντων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του υπολειπόμενου μεριδίου των επιχειρησιακών κονδυλίων του προγράμματος για την εφαρμογή του οποίου είναι υπεύθυνοι (Επιτροπή, εκτελεστικοί οργανισμοί, λοιπά Γραφεία Τεχνικής Βοηθείας, κράτη μέλη, εθνικοί οργανισμοί, κλπ.)·
   θ. σαφή κατανομή του συνολικού κόστους της εφαρμογής του κοινοτικού προγράμματος με αναφορά του μεριδίου ανά συμμετέχοντα παράγοντα (Επιτροπή, εκτελεστικοί οργανισμοί, εθνικοί οργανισμοί) και σύγκριση των προβλέψεων όλων των δαπανών διοικητικής λειτουργίας, προσωπικού και υποδομών που συνδέονται με την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος και βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ανεξαρτήτως τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου, με το υπολειπόμενο μερίδιο των επιχειρησιακών κονδυλίων του προγράμματος.

7.  Το συνολικό διοικητικό κόστος του προγράμματος περιλαμβανομένων των εσωτερικών δαπανών και δαπανών διαχείρισης του εκτελεστικού οργανισμού (κεφάλαιο 01) πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα καθήκοντα που προβλέπονται στο σχετικό πρόγραμμα.

8.  Η Επιτροπή προτείνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού, την ετήσια επιχορήγηση για τον προϋπολογισμό λειτουργίας του εκτελεστικού οργανισμού. Η επιχορήγηση εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέση στον προϋπολογισμό μπορεί να συνοδεύεται από παρατηρήσεις όπως αναφορές της βασικής πράξης και όλες τις επεξηγήσεις σχετικά με τη φύση και τον προορισμό των πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003, ο πίνακας προσωπικού του εκτελεστικού οργανισμού κατά το σχετικό οικονομικό έτος εγκρίνεται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και δημοσιεύεται ως παράρτημα στο τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή - του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων που είναι ήδη προγραμματισμένος και έχει εγγραφεί προσωρινά στον προϋπολογισμό για το εν λόγω οικονομικό έτος.

9.  Η Επιτροπή αναφέρει τακτικά τις προβλέψεις της (ετήσια στρατηγική για τη χάραξη πολιτικής, προσχέδιο προϋπολογισμού) για νέους εκτελεστικούς οργανισμούς.

10.  Η Επιτροπή πρέπει να παρέχει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το σχέδιο του προϋπολογισμού λειτουργίας και την ετήσια έκθεση δραστηριότητας του εκτελεστικού οργανισμού, καθώς και έκθεση αξιολόγησης μετά από τρία έτη.

11.  Οι παρούσες ρυθμίσεις εργασίας δεν μπορούν να επηρεάσουν επ" ουδενί τις εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής, όπως ορίζονται συγκεκριμένα στη Συνθήκη και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου. Δεν θίγουν την αρμοδιότητα της Επιτροπής να αξιολογεί τη σκοπιμότητα της σύστασης εκτελεστικού οργανισμού και να εγκρίνει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαδικασίας. Η τελική απόφαση για τη στελέχωση εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Κοινή δήλωση σχετικά με τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS (EGNOS-GALILEO) και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

   - έλαβαν υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής(10) να τροποποιηθεί η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο προκειμένου να παρασχεθεί η απαιτούμενη καλύτερη δημόσια χρηματοδότηση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS (2400 εκατ. ευρώ) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (309 εκατ. ευρώ),
   - επιβεβαιώνουν ότι το συνολικό εκτιμώμενο ποσό για την πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα του σχεδίου GNSS Galileo ανέρχεται σε 3 400 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013,
   - δηλώνουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει υπέρβαση του ποσού αυτού κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να παράσχουν τη χρηματοδότηση αυτήν μέσω αναθεώρησης του πολυμερούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 σύμφωνα με τα σημεία 21, 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, ως εξής :

-  400 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εντός των ερευνητικών δραστηριοτήτων του τομέα των μεταφορών δυνάμει του 7ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

-  200 εκατ. ευρώ θα ανακατανεμηθούν εντός του υποτομέα 1α ως εξής:

(εκατ. ευρώ)

Γραμμή

Ονομασία

2009-2013

02 03 04

Τυποποίηση και προσέγγιση των νομοθεσιών

28.0

08 20

08 21

Ευρατόμ

50.0

26 02 01

Διαδικασίες σύναψης και δημοσίευσης συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών

46.0

26 03 01

Πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (IDABC)

15.9

31 02 01

Conference Interpreter Training for Europe "CITE"

10.1

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί (γραμμική περικοπή)

50.0

ΣΥΝΟΛΟ

200.0

-  300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το περιθώριο που είναι διαθέσιμο εντός του υποτομέα 1α για τα έτη 2008-2013.

-  Τα ανώτατα όρια για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων δυνάμει του υποτομέα 1α για τα έτη 2008 - 2013 θα αυξηθούν κατά 1600 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή θα αντισταθμιστεί με ισόποση μείωση του ανώτατου ορίου για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων δυνάμει του υποτομέα 2 για το έτος 2007.

-  Το ανώτατο όριο για το σύνολο των πιστώσεων πληρωμών θα προσαρμοστεί προκειμένου να διατηρηθεί κατάλληλη αναλογία μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Η προσαρμογή θα είναι ουδέτερη.

-  Η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου θα επισημοποιηθεί με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

-  Οι ανακατανομές που συμφωνήθηκαν εντός του υποτομέα 1α θα ενσωματωθούν από την Επιτροπή στο δημοσιονομικό προγραμματισμό μέχρι τον Ιανουάριο 2008.

–  Οι επιπτώσεις των ανωτέρω στον προϋπολογισμό του 2008 θα είναι οι εξής:

-  Galileo: - π.α.υ.: 940 εκατ. ευρώ (151 εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται ήδη στο ΠΣΠ 2008), εκ των οποίων 500 εκατ. ευρώ για ερευνητικές δραστηριότητες του τομέα των μεταφορών συνοδευόμενα από τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας για το σκοπό αυτόν, ύψους 200 εκατ. ευρώ,

- π.π.: 300 εκατ. ευρώ (100 εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται ήδη στο ΠΣΠ 2008).

-  EIT: - π.α.υ.: 2,9 εκατ. ευρώ,

- π.π.: 2,9 εκατ. ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή:

   - επιβεβαιώνουν ότι η χρήση της αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου και η χρήση κονδυλίων από το περιθώριο του προηγούμενου έτους αποτελούν έκτακτο μέτρο και δεν συνιστούν προηγούμενο για μελλοντικές αναθεωρήσεις,
   - επιβεβαιώνουν την αρχή της προσήλωσης σε ισχυρό και θεμιτό ανταγωνισμό στο πρόγραμμα προκειμένου να συμβάλουν στην εξασφάλιση ελέγχου του κόστους, μετριασμού του κινδύνου από ένα και μόνον προμηθευτή, οικονομικής αποδοτικότητας και βελτιωμένης αποτελεσματικότητας. Όλες οι δέσμες έργων για το Galileo θα πρέπει να είναι ανοικτές στον ευρύτερο δυνατό ανταγωνισμό, σύμφωνα με τις αρχές προμηθειών της Ένωσης, και προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι προμήθειες στα διαστημικά προγράμματα είναι περισσότερο ανοικτές σε νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις και ΜΜΕ. Τούτο δεν προδικάζει τις λεπτομέρειες που καταρτίζει το Συμβούλιο "Μεταφορές'·
   - επιβεβαιώνουν ότι τυχόν άλλες αιτήσεις πόρων για το Galileo είναι δυνατόν να εξεταστούν μόνον εάν εντάσσονται εντός των ανώτατων ορίων του συμφωνηθέντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και χωρίς εκ νέου χρησιμοποίηση των σημείων 21-23 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι:

   - το περιθώριο για τη γεωργία (τομέας 2) του 2007, το οποίο είναι διαθέσιμο μετά το κλείσιμο του γεωργικού οικονομικού έτους και την έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007, επαρκεί για την κάλυψη ολόκληρης της πρόσθετης χρηματοδότησης του Galileo από τον τομέα αυτόν. Συνεπώς, η αναθεώρηση δεν θα έχει αντίκτυπο στα ανώτατα όρια του δημοσιονομικού πλαισίου για τη γεωργία ούτε στις προβλέψεις του προϋπολογισμού για τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων πληρωμών, για τα επόμενα έτη,
   - η χρήση οιουδήποτε περιθωρίου για τη γεωργία (τομέας 2) του 2007 δεν συνιστά προηγούμενο για τα επόμενα έτη.

________________________

Κοινή δήλωση σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων αριθ. DEC50/2007

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή:

   - επιβεβαιώνουν τη σημασία του προγράμματος Galileo ως προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
   - αναγνωρίζουν ότι το ποσό που χορηγήθηκε αρχικά για το Galileo κατά το 2007 (100 εκατομμ. ευρώ) δεν θα χρησιμοποιηθεί, λόγω της αβεβαιότητας όσον αφορά την έγκριση της νομικής βάσης πριν από τα τέλη του έτους, πράγμα που θα καθιστούσε αδύνατη την προσφυγή στη μεταφορά, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του δημοσιονομικού κανονισμού,
   - συμφωνούν ότι, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι πόροι που έχουν ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2007 για το Galileo και με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε η Επιτροπή στις 31 Οκτωβρίου 2007, λαμβάνοντας υπόψη τις απρόβλεπτες περιστάσεις και με την επιφύλαξη της αρχής του ετήσιου χαρακτήρα, το ποσό των 100 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί προσωρινά, προκειμένου να επιστραφούν οι πιστώσεις αυτές στο πρόγραμμα Galileo το 2009,
   - ως εκ τούτου επικροτούν τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση μεταφοράς ισοδύναμου ποσού 100 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα Galileo το 2009, σε πλήρη συμφωνία με τις πολυετείς χρηματοδοτικές πιστώσεις."

________________________

Κοινή δήλωση σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναγνώρισαν την κοινοτική συνεισφορά στις κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC και ΙΜΙ, που προέκυψαν από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2.666 εκατομμ. ευρώ) για την περίοδο 2008-2013 ως μέγιστο ποσό) όπως πρότεινε η Επιτροπή με το αντίστοιχο ποσό για την τρέχουσα περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που προβλέπεται στο δημοσιονομικό προγραμματισμό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σημειώνουν, ωστόσο, ότι τυχόν μελλοντική χρηματοδότηση των κοινών επιχειρήσεων ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC και ΙΜΙ θα αποτελέσει αντικείμενο των συζητήσεων στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και ότι δεν μπορούν να αναληφθούν χρηματοδοτικές δεσμεύσεις για την περίοδο μετά το 2013."

________________________

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής της συμφωνίας που επετεύχθη στις 23 Νοεμβρίου 2007

! Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι η συνολική συμφωνία η οποία επετεύχθη κατά τη συνεννόηση της 23ης Νοεμβρίου 2007 θα εφαρμοσθεί μόνον εφόσον υπάρξει συμφωνία όσον αφορά τη νομική βάση του Galileo.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία εγκαίρως ώστε να εξετασθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την ολομέλεια του Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει δεύτερη ανάγνωση στην ολομέλεια τηρώντας πλήρως τα ανώτατα όρια που ορίσθηκαν από τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται για μια ταχεία διαδικασία για την ενσωμάτωση της συμφωνίας στον προϋπολογισμό 2008 βάσει πρότασης που θα υποβάλει η Επιτροπή το νωρίτερο δυνατόν εντός του 2008."

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Δήλωση

σχετικά με την εκτέλεση των Δηλώσεων 4 και 5

όσον αφορά

τον τακτικό πολιτικό διάλογο για τον δημοκρατικό έλεγχο και τη συνοχή των εξωτερικών δράσεων

Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι ο τακτικός πολιτικός διάλογος που εμφαίνεται στις δηλώσεις 4 και 5 της διοργανικής συμφωνίας πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και έως τρεις φορές κατ' έτος.

Η συμμετοχή σ" αυτές τις συνεδριάσεις ορίζεται ως εξής:

   ο Πρόεδρος και τα μέλη των σχετικών επιτροπών (AFET/DEVE/BUDG)
   Ο αρμόδιος Επίτροπος

(1) EE L 253, 7.10.2000, σ. 42.
(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(3) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0131.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0473.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0474.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν της ημερομηνίας αυτής, Παράρτημα.
(8) "Κώδικας Δεοντολογίας για τη σύσταση εκτελεστικού οργανισμού" όπως όρισε η Επιτροπή στην επιστολή της της 20ής Απριλίου 2004 (Παράρτημα στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2004, σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 104 - (ΕΕ C 104 E, 30.4.2004, σ. 951)).
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0146.
(10) COM(2007)0549, 4.10.2007.


Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου ***
PDF 253kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη, εξ ονόματος της Κοινότητας, της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου (COM(2007)0350 – C6-0463/2007 – 2007/0123(AVC))
P6_TA(2007)0617A6-0498/2007

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2007)0350),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, δεύτερη πρόταση και το άρθρο 310 της Συνθήκης ΕΚ (C6-0463/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0498/2007),

1.   εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Μαυροβούνιο.


Συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης *
PDF 254kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης (COM(2007)0478 – C6-0311/2007 –2007/0173(CNS))
P6_TA(2007)0618A6-0443/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2007)0478),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 308, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0311/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0443/2007),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, και, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Hλεκτρονική αναγνώριση των αιγοπροβάτων *
PDF 346kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων (COM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS))
P6_TA(2007)0619A6-0501/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0710),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0448/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0501/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5Α (νέα)
(5α) Στο πλαίσιο του διεξοδικού ελέγχου της ΚΓΠ η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα να βοηθήσει τους αγρότες να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ενσωματώσουν αυτά τα μέτρα στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.
Τροπολογία 1
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1
Άρθρο 9, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004)
3.  Αρχής γενομένης από την ημερομηνία που πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2, η ηλεκτρονική αναγνώριση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τις σχετικές διατάξεις του τμήματος Α του παραρτήματος, καθίσταται υποχρεωτική για όλα τα ζώα που γεννιούνται μετά την εν λόγω ημερομηνία. Αυτή η ημερομηνία:
3.  Από την 31η Δεκεμβρίου 2009, η ηλεκτρονική αναγνώριση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τις σχετικές διατάξεις του τμήματος Α του παραρτήματος, καθίσταται υποχρεωτική για όλα τα ζώα που γεννιούνται μετά την εν λόγω ημερομηνία.
a) πρέπει να καθοριστεί με βάση την εκτίμηση των τεχνικών συνεπειών, του κόστους και του συνολικού αντικτύπου της χρήσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης·
β) πρέπει να καθοριστεί τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η χρήση της ηλεκτρονικής αναγνώρισης θα καταστεί υποχρεωτική.
Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Α (νέο)
Άρθρο 9, παράγραφος 4α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004)
(2α) Στο άρθρο 9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"4a. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως την 31η Δεκεμβρίου 2009, για το αν αιτιολογούνται τα ηλεκτρονικά συστήματα ατομικής αναγνώρισης και ανιχνευσιμότητας από πλευράς ελέγχου των ασθενειών και κατά πόσο μπορούν να απλουστευθούν περαιτέρω για τους κτηνοτρόφους και τις διοικητικές αρχές. Η έκθεση πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις".

Αρμοδιότητες και συνεργασία στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής *
PDF 549kWORD 223k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής (COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))
P6_TA(2007)0620A6-0468/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0649),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 61, στοιχείο (γ), και το άρθρο 67, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0079/2006),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0468/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 61, στοιχείο γ) και το άρθρο 67 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 61, στοιχείο γ),
Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 3
έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Διαγράφεται
Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 4α (νέα)
- ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης,
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού πρέπει να εκτείνεται σε όλες τις υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις ή σχέσεις που παράγουν αντίστοιχα αποτελέσματα και αυτό με στόχο την εγγύηση ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των δικαιούχων διατροφής.
(9)  Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εκτείνεται σε όλες τις υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακή σχέση, γονικό δεσμό, γάμο ή αγχιστεία ή από σχέσεις που παράγουν αντίστοιχα αποτελέσματα, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, και αυτό με στόχο την εγγύηση ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των δικαιούχων διατροφής. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ερμηνεύονται με την ευρύτερη δυνατή έννοια ότι καλύπτουν, ιδίως, όλες τις εντολές που αφορούν περιοδικές καταβολές, καταβολές κατ" αποκοπήν ποσών, μεταβίβαση κυριότητας περιουσιακών στοιχείων και προσαρμογή περιουσιακών στοιχείων, που ορίζονται με βάση τις αντίστοιχες ανάγκες και πόρους των μερών και που έχουν τον χαρακτήρα διατροφής.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Οι κανόνες σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία διαφέρουν κάπως από τους ισχύοντες αυτή τη στιγμή, όπως απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001. Για να διασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υπεράσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων διατροφής και να ευνοηθεί η εύρυθμη απονομή της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κανόνες αυτοί πρέπει να διασαφηνιστούν και να καλύπτουν στο εξής όλες τις υποθετικές περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει επαρκής συνάφεια μεταξύ της κατάστασης των μερών και ενός κράτους μέλους. Η συνήθης διαμονή του εναγομένου σε ένα κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αποτελεί πλέον αιτία αποκλεισμού των κοινοτικών κανόνων και δεν πρέπει να προβλέπεται πλέον καμία αναπαραπομπή στο εθνικό δίκαιο.
(10)  Οι κανόνες σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία διαφέρουν κάπως από τους ισχύοντες αυτή τη στιγμή, όπως απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001. Για να διασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υπεράσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων διατροφής και να ευνοηθεί η εύρυθμη απονομή της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κανόνες αυτοί πρέπει να διασαφηνιστούν και να καλύπτουν στο εξής όλες τις υποθετικές περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει επαρκής συνάφεια μεταξύ της κατάστασης των μερών και ενός κράτους μέλους.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Τα μέρη πρέπει να έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν με κοινή συμφωνία το αρμόδιο δικαστήριο, εκτός όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής έναντι ανηλίκου, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του "αδύναμου μέρους".
(11)  Τα μέρη θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν με κοινή συμφωνία το αρμόδιο δικαστήριο, εκτός όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής έναντι ανηλίκου ή ενηλίκου που στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του "αδύναμου μέρους".
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Το δίκαιο της χώρας της συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής πρέπει να παραμένει κυρίαρχο, όπως και στις ισχύουσες διεθνείς πράξεις, αλλά το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή πρέπει να κατέχει τη δεύτερη θέση, διότι συχνά επιτρέπει στον ειδικό αυτό τομέα, μια απλούστερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή διευθέτηση των διαφορών.
(14)  Το δίκαιο της χώρας της συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής θα πρέπει να είναι κυρίαρχο, όπως και στις ισχύουσες διεθνείς πράξεις, μολονότι το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή μπορεί να εφαρμόζεται, ακόμη και στην περίπτωση που δεν είναι το δίκαιο της συνήθους διαμονής του δικαιούχου, όταν επιτρέπει τη δίκαιη, απλούστερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή διευθέτηση των διαφορών και εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επιλέγεται το δικαστήριο που θεωρείται πιθανότερο να εκδώσει θετική απόφαση (forum shopping).
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Όταν κανένα από τα δύο προαναφερθέντα δίκαια δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να επιτύχει διατροφή από τον υπόχρεο, πρέπει να είναι επίσης δυνατό να εφαρμοστεί το δίκαιο άλλης χώρας με την οποία η υποχρέωση διατροφής παρουσιάζει στενή συνάφεια. Ιδίως μπορεί να πρόκειται, αλλά όχι αποκλειστικά, για τη χώρα της κοινής ιθαγένειας των μερών.
(15)  Όταν το δίκαιο της χώρας της συνήθους διαμονής του δικαιούχου της διατροφής ή το δίκαιο του επιλαμβανόμενου δικαστηρίου δεν επιτρέπει στον δικαιούχο της διατροφής να επιτύχει διατροφή από τον υπόχρεο ή όποτε θα ήταν άδικη ή ανάρμοστη η εφαρμογή του δικαίου αυτού, πρέπει να είναι επίσης δυνατό να εφαρμοστεί το δίκαιο άλλης χώρας με την οποία η υποχρέωση διατροφής παρουσιάζει στενή σχέση, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, το δίκαιο της χώρας της κοινής ιθαγένειας των μερών.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Τα μέρη πρέπει να έχουν την ευχέρεια, υπό ορισμένους όρους, να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο. Πρέπει να μπορούν κατά τον τρόπο αυτό να επιλέγουν το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή (lex fori) για τις ανάγκες μιας διαδικασίας. Εξάλλου, δικαιούνται να συμφωνούν για το εφαρμοστέο δίκαιο με συμφωνίες προγενέστερες οποιασδήποτε διαφοράς, αλλά αποκλειστικά όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής άλλες από τις οφειλόμενες σε παιδιά ή σε ευάλωτους ενήλικες· εξάλλου, η επιλογή τους πρέπει να περιορίζεται στον καθορισμό ορισμένων μόνον δικαίων.
(16)  Θα πρέπει να επιτρέπεται στα μέρη, υπό ορισμένους όρους, να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο. Πρέπει να μπορούν κατά τον τρόπο αυτό να επιλέγουν το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή (lex fori) για τις ανάγκες μιας διαδικασίας. Εξάλλου, δικαιούνται να συμφωνούν για το εφαρμοστέο δίκαιο με συμφωνίες προγενέστερες οποιασδήποτε διαφοράς, αλλά αποκλειστικά όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής άλλες από τις οφειλόμενες σε παιδιά ή σε ευάλωτους ενήλικες· εξάλλου, η επιλογή τους πρέπει να περιορίζεται στον καθορισμό ορισμένων μόνον δικαίων. Το επιλαμβανόμενο δικαστήριο πρέπει να εξακριβώνει ότι κάθε επιλογή δικαίου έχει συμφωνηθεί μετά από τη λήψη ανεξάρτητων νομικών συμβουλών. Όλες οι συμφωνίες περί επιλογής δικαίου θα πρέπει να καταρτίζονται γραπτώς.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Ο υπόχρεος πρέπει να προστατεύεται έναντι της εφαρμογής του δικαίου που ορίζεται στις υποθετικές περιπτώσεις όπου η οικογενειακή σχέση που αιτιολογεί την υποχρέωση διατροφής δεν θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι είναι προνομιούχος: σχέσεις μεταξύ συγγενών εκ πλαγίου ή εξ αγχιστείας, υποχρεώσεις διατροφής των κατιόντων έναντι των ανιόντων τους, διατήρηση της υποχρέωσης συνδρομής μετά τη λύση του γάμου.
Διαγράφεται
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)
(18α) Ειδικές κατηγορίες δεδομένων σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική προέλευση, τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε πολιτικό κόμμα ή εργατικό συνδικάτο, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την υγεία θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνον εάν είναι απολύτως απαραίτητο και ανάλογο προς το σκοπό συγκεκριμένης υπόθεσης και εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες διασφαλίσεις.
Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Αφής στιγμής εκδόθηκε σε ένα κράτος μέλος, μια απόφαση στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής πρέπει να είναι εκτελεστή γρήγορα και αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Οι δικαιούχοι διατροφής πρέπει να επωφελούνται, ιδίως, με παρακρατήσεις στην πηγή που γίνονται στους μισθούς και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των υπόχρεων.
(19)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να θεσπίσει διαδικασίες που παράγουν αποτελέσματα και είναι προσπελάσιμες, γρήγορες, οικονομικά αποδοτικές, ανταποκρίνονται στις ανάγκες και είναι δίκαιες. Αφής στιγμής εκδόθηκε σε ένα κράτος μέλος, μια απόφαση στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής πρέπει να είναι εκτελεστή γρήγορα και αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Οι δικαιούχοι διατροφής πρέπει να επωφελούνται, ιδίως, με παρακρατήσεις στην πηγή που γίνονται στους μισθούς και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των υπόχρεων. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται καινοτόμοι και αποτελεσματικοί τρόποι εκτέλεσης των αποφάσεων περί διατροφής.
Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, προβλέπει τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της τήρησης των δικαιωμάτων του παιδιού και των εγγυήσεων μιας πραγματικής προσφυγής ενώπιον ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 24 και 47 του Χάρτη.
(22)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, προβλέπει τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της τήρησης των δικαιωμάτων του παιδιού και των εγγυήσεων μιας πραγματικής προσφυγής ενώπιον ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 24 και 47 του Χάρτη. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού λαμβάνονται υπόψη τα άρθρα 3 και 27 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1989, που προβλέπουν ότι:
- σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού,
- κάθε παιδί έχει δικαίωμα για κατάλληλο επίπεδο ζωής που να επιτρέπει τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή του,
- στους γονείς ή στα άλλα πρόσωπα που έχουν αναλάβει το παιδί ανήκει κατά κύριο λόγο η ευθύνη της εξασφάλισης, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων και των οικονομικών μέσων τους, των απαραίτητων για την ανάπτυξη του παιδιού συνθηκών ζωής, και
- τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης διεθνών συμφωνιών, για να εξασφαλίσουν την είσπραξη της διατροφής του παιδιού από τους γονείς του ή από τα άλλα πρόσωπα που έχουν την οικονομική ευθύνη γι' αυτό, ειδικά στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά ζουν σε κράτος διαφορετικό από εκείνο του παιδιού.
Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1999/468/EΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1, τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης.
(23)  Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1.
_______________________
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σελ. 23.
_______________________
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Ο παρών κανονισμός πρέπει να αντικαταστήσει τις κοινοτικές πράξεις που θεσπίστηκαν προηγουμένως και καλύπτουν τον ίδιο τομέα. Εξάλλου, πρέπει να υπερισχύει των λοιπών διεθνών πράξεων που εφαρμόζονται στον τομέα αυτό μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να ενοποιηθούν και να απλοποιηθούν οι ισχύοντες νομικοί κανόνες.
(24)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αντικαταστήσει τις κοινοτικές πράξεις που θεσπίστηκαν προηγουμένως και καλύπτουν τον ίδιο τομέα. Εξάλλου, θα πρέπει να υπερισχύει των λοιπών διεθνών πράξεων που εφαρμόζονται στον τομέα αυτό μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να ενοποιηθούν και να απλοποιηθούν οι ισχύοντες νομικοί κανόνες. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τη Σύμβαση της Χάγης για τη διεθνή είσπραξη της διατροφής του παιδιού και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής.
Τροπολογία 16
Άρθρο 1, παράγραφος 1
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις ή σχέσεις οι οποίες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σε αυτές δίκαιο, παράγουν αντίστοιχα αποτελέσματα.
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακή σχέση, γονικό δεσμό, γάμο ή αγχιστεία ή από σχέσεις οι οποίες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σε αυτές δίκαιο, παράγουν αντίστοιχα αποτελέσματα.
Τροπολογία 17
Άρθρο 2, σημείο -1 (νέο)
(-1) "υποχρέωση διατροφής", η θεσπισμένη από το νόμο υποχρέωση -συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες η έκταση της υποχρέωσης και τα μέσα συμμόρφωσης προς αυτήν καθορίζονται από δικαστική απόφαση ή σύμβαση-παροχής οιασδήποτε μορφής διατροφής ή τουλάχιστον μέσων επιβίωσης προς πρόσωπο το οποίο συνδέεται σήμερα ή συνδεόταν στο παρελθόν με τον υπόχρεο με οικογενειακή σχέση. Οι υποχρεώσεις αυτές ερμηνεύονται με την ευρύτερη δυνατή έννοια ότι καλύπτουν, ιδίως, όλες τις εντολές ή αποφάσεις αρμοδίου δικαστηρίου που αφορούν περιοδικές καταβολές, καταβολές κατ" αποκοπήν ποσών, μεταβίβαση κυριότητας περιουσιακών στοιχείων και προσαρμογή περιουσιακών στοιχείων, που ορίζονται με βάση τις αντίστοιχες ανάγκες και πόρους των μερών και που εντάσσονται στην έννοια της διατροφής.
Τροπολογία 18
Άρθρο 2, σημείο 2
(2) "δικαστής", ο δικαστής ή ο έχων αντίστοιχες αρμοδιότητες με εκείνες του δικαστή στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής·
Διαγράφεται
Τροπολογία 19
Άρθρο 2, σημείο 9
(9) "υπόχρεος διατροφής" κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο οφείλει διατροφή ή από το οποίο απαιτείται διατροφή.
(9) "υπόχρεος διατροφής" κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο οφείλει διατροφή ή από το οποίο απαιτείται διατροφή ή δημόσιος φορέας που έχει αναλάβει την υποχρέωση του υπόχρεου για τη συντήρηση του δικαιούχου.
Τροπολογία 20
Άρθρο 2, σημείο 9α (νέο)
(9α) "αγωγές σχετικά με την προσωπική κατάσταση" κάθε αγωγή που σχετίζεται με διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό, ακύρωση γάμου ή καθορισμό πατρότητας.
Τροπολογία 21
Άρθρο 2α (νέο)
Άρθρο 2α
Εφαρμογή σε δημόσιους φορείς
1.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, ο παρών κανονισμός ισχύει και για τους δημόσιους φορείς που επιδιώκουν την επιστροφή επιδομάτων διατροφής που έχουν καταβάλει αντί του υπόχρεου, εφόσον το δίκαιο στο οποίο υπάγονται προβλέπει αυτήν την επιστροφή.
2.  Το άρθρο 3, στοιχεία β), γ) και δ) και το άρθρο 6 δεν ισχύουν στην περίπτωση αγωγών που ασκεί δημόσιος φορέας.
3.  Ο δημόσιος φορέας που επιδιώκει την εκτέλεση απόφασης υποβάλλει, πέραν της αιτήσεως του Κεφαλαίου VIII, κάθε αναγκαίο έγγραφο για να αποδείξει ότι πληροί τους όρους που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 και ότι έχουν όντως παρασχεθεί επιδόματα στον δικαιούχο.
Τροπολογία 22
Άρθρο 3, στοιχείο γ)
γ) το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αγωγής σχετικά με την προσωπική κατάσταση, όταν η αίτηση σχετικά με την υποχρέωση διατροφής είναι παρεπόμενη της δίκης αυτής, εκτός εάν η δικαιοδοσία αυτή θεμελιώνεται αποκλειστικά στην ιθαγένεια ενός των διαδίκων ή
γ) το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αγωγής σχετικά με την προσωπική κατάσταση, όταν η αίτηση σχετικά με την υποχρέωση διατροφής είναι παρεπόμενη της δίκης αυτής·
Τροπολογία 23
Άρθρο 3, στοιχείο δ)
δ) το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αγωγής σχετικά με τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, όταν η αίτηση σχετικά με την υποχρέωση διατροφής είναι παρεπόμενη της δίκης αυτής.
δ) το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αγωγής σχετικά με τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, όταν η αίτηση σχετικά με την υποχρέωση διατροφής είναι παρεπόμενη της δίκης αυτής και εάν αγωγή σχετικά με τη γονική μέριμνα ήδη εκκρεμεί ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου ή υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση διατροφής ενώπιον του δικαστηρίου αυτού.
Τροπολογία 24
Άρθρο 3, στοιχείο δα) (νέο)
δα) το δικαστήριο του τόπου στον οποίο έχει θεσπιστεί επίσημα η οικογενειακή σχέση ή η σχέση που παράγει αντίστοιχα αποτελέσματα.
Τροπολογία 25
Άρθρο 4, παράγραφος 2
2.  Η συμφωνία περί καθορισμού της δικαιοδοσίας καταρτίζεται γραπτώς. Κάθε διαβίβαση δια της ηλεκτρονικής οδού που επιτρέπει μεταγενέστερη πρόσβαση στο περιεχόμενο της συμφωνίας θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί "γραπτώς".
2.  Η συμφωνία περί καθορισμού της δικαιοδοσίας καταρτίζεται γραπτώς.
Τροπολογία 26
Άρθρο 4, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Το επιλαμβανόμενο δικαστήριο πρέπει να εξακριβώνει ότι κάθε παρέκταση δικαιοδοσίας έχει συμφωνηθεί ελευθέρως μετά από τη λήψη ανεξάρτητων νομικών συμβουλών και λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των μερών κατά τη στιγμή της εκδίκασης της αγωγής.
Τροπολογία 27
Άρθρο 4, παράγραφος 4
4.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην επίλυση διαφοράς που αφορά υποχρέωση διατροφής έναντι ανηλίκου ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών.
4.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται εάν ο δικαιούχος διατροφής είναι ανήλικος κάτω των δεκαοκτώ ετών ή ενήλικος που στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
Τροπολογία 28
Άρθρο 6, στοιχείο β)
β) όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων, τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου οι σύζυγοι είχαν την τελευταία κοινή συνήθη διαμονή τους, εφόσον η συνήθης αυτή διαμονή υπήρχε ακόμη για διάστημα μικρότερο του ενός έτους πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
Τροπολογία 29
Άρθρο 7, παράγραφος 1
1.   Αν έχουν ασκηθεί αγωγές σχετικά με την ίδια υποχρέωση διατροφής ενώπιον δικαστηρίων διαφορετικών κρατών μελών, το δικαστήριο που επελήφθη δεύτερο της υποθέσεως αναστέλλει αυτεπάγγελτα τη διαδικασία του μέχρις ότου διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο.
1.  Σε αγωγές που εκκρεμούν και σε συναφείς αγωγές, καθώς και στην περίπτωση ασφαλιστικών μέτρων, ισχύουν τα άρθρα 27, 28, 30, 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001.
Τροπολογία 30
Άρθρο 7, παράγραφος 2
2.  Όταν διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του πρώτου επιληφθέντος δικαστηρίου, το δεύτερο επιληφθέν δικαστήριο οφείλει να διαπιστώσει την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας του υπέρ του πρώτου δικαστηρίου.
Διαγράφεται
Τροπολογία 31
Άρθρο 8
Άρθρο 8
Διαγράφεται
Συνάφεια
1.  Όταν συναφείς αγωγές εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων διαφορετικών κρατών μελών, το δεύτερο επιληφθέν δικαστήριο, δύναται να αναστείλει την εκδίκαση.
2.  Όταν οι αγωγές αυτές εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, το δεύτερο επιληφθέν δικαστήριο δύναται επίσης, με αίτηση ενός από τους διαδίκους, να διαπιστώσει την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας του, υπό την προϋπόθεση ότι το πρώτο επιληφθέν δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για τις αγωγές αυτές και ότι το δίκαιό του επιτρέπει την συνεκδίκασή τους.
3.  Είναι συναφείς, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, αγωγές που συνδέονται μεταξύ τους τόσο στενά ώστε να υπάρχει συμφέρον να εξεταστούν και να εκδικαστούν ταυτόχρονα, προκειμένου να αποφευχθεί η έκδοση ασυμβίβαστων μεταξύ τους αποφάσεων, στην περίπτωση που οι υποθέσεις εκδικάζονταν χωριστά.
Τροπολογία 32
Άρθρο 9
Άρθρο 9
Διαγράφεται
Επιληφθέν δικαστήριο
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ένα δικαστήριο θεωρείται επιληφθέν:
α) από την ημερομηνία κατάθεσης στο δικαστήριο του εισαγωγικού εγγράφου της δίκης ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενάγων δεν παρέλειψε στη συνέχεια να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την κοινοποίηση ή την επίδοση του εγγράφου στον εναγόμενο, ή
β) εάν το έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί ή να επιδοθεί προτού κατατεθεί στο δικαστήριο, από την ημερομηνία παραλαβής του, από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την κοινοποίηση ή την επίδοση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενάγων δεν παρέλειψε στη συνέχεια να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την κατάθεση του εγγράφου στο δικαστήριο.
Τροπολογία 33
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Διαγράφεται
Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα
Τα προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα που προβλέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους μπορούν να ζητηθούν από τις δικαστικές αρχές του κράτους αυτού, έστω και αν δικαστήριο άλλου κράτους μέλους έχει, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση της υπόθεσης επί της ουσίας.
Τροπολογία 34
Άρθρο 10, εδάφιο 1α (νέο)
Όποτε έχει ασκηθεί αγωγή διατροφής μέσω αίτησης για ασφαλιστικά μέτρα, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 7 και 8, ούτως ώστε να ισχύει το εφαρμοστέο επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δίκαιο και σε κάθε μεταγενέστερη αίτηση διατροφής ή μεταβολής της διατροφής που υποβάλλεται σε σχέση με επί της ουσίας αγωγές διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου / του συμφώνου συμβίωσης ή δικαστικού χωρισμού.
Τροπολογία 35
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Διαγράφεται
Έρευνα της διεθνούς δικαιοδοσίας
Το δικαστήριο κράτους μέλους που επιλαμβάνεται υποθέσεως για την οποία η δικαιοδοσία του δεν βασίζεται στον παρόντα κανονισμό διαπιστώνει αυτεπαγγέλτως την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας του.
Τροπολογία 36
Άρθρο 13
1.  Τις υποχρεώσεις διατροφής διέπει το δίκαιο της χώρας στην οποία ο δικαιούχος διατροφής έχει τη συνήθη διαμονή του.
1.  Τις υποχρεώσεις διατροφής διέπει το δίκαιο της χώρας στην οποία ο δικαιούχος διατροφής έχει τη συνήθη διαμονή του.
2.  Το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή (lex fori) εφαρμόζεται:
2.  Το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή (lex fori) εφαρμόζεται:
α) όταν, δυνάμει του δικαίου που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο δικαιούχος δεν μπορεί να επιτύχει διατροφή από τον υπόχρεο, ή
α) όταν είναι το δίκαιο της χώρας της συνήθους διαμονής του δικαιούχου, ή
β) όταν ο δικαιούχος ασκεί αγωγή και πρόκειται για το δίκαιο της χώρας στην οποία ο υπόχρεος έχει τη συνήθη διαμονή του.
β) όταν ο δικαιούχος, δυνάμει του δικαίου της χώρας συνήθους διαμονής του, δεν μπορεί να επιτύχει διατροφή από τον υπόχρεο, ή
γ) όταν είναι το δίκαιο της χώρας της συνήθους διαμονής του υπόχρεου, εκτός εάν ο δικαιούχος ζητήσει άλλως και το δικαστήριο εξακριβώνει ότι ο δικαιούχος έχει λάβει επί του θέματος ανεξάρτητες νομικές συμβουλές,
3.  Όταν κανένα από τα δίκαια που ορίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να επιτύχει διατροφή έναντι του υπόχρεου και όταν απορρέει από το σύνολο των πραγματικών περιστατικών ότι η υποχρέωση διατροφής παρουσιάζει στενή συνάφεια με άλλη χώρα, ιδίως εκείνη της κοινής ιθαγένειας του δικαιούχου και του υπόχρεου, στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας με την οποία η υποχρέωση διατροφής παρουσιάζει τη στενότερη συνάφεια.
3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή μπορεί να εφαρμόζεται, ακόμη και στην περίπτωση που δεν είναι το δίκαιο της συνήθους διαμονής του δικαιούχου, όταν επιτρέπει τη δίκαιη, απλούστερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή διευθέτηση των διαφορών και εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επιλέγεται το δικαστήριο που θεωρείται πιθανότερο να εκδώσει θετική απόφαση (forum shopping).
4.  Εναλλακτικώς, όποτε το δίκαιο της χώρας συνήθους διαμονής του δικαιούχου ή το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή δεν επιτρέπει στο δικαιούχο να επιτύχει διατροφή έναντι του υπόχρεου ή όποτε θα ήταν άδικη ή ανάρμοστη η εφαρμογή του δικαίου αυτού, οι υποχρεώσεις διατροφής διέπονται από το δίκαιο άλλης χώρας με την οποία η υποχρέωση διατροφής παρουσιάζει στενή συνάφεια, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικώς, το δίκαιο της χώρας κοινής ιθαγένειας του δικαιούχου και του υπόχρεου.
Τροπολογία 37
Άρθρο 14, στοιχείο α)
α) να ορίσουν το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή για τις ανάγκες μιας διαδικασίας, ρητά ή με οποιονδήποτε άλλο κατηγορηματικό τρόπο, κατά τη στιγμή της έναρξης της διαδικασίας·
α) κατά τη στιγμή της έναρξης της διαδικασίας, να συμφωνήσουν γραπτώς, ορίζοντας το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή με κατηγορηματικό τρόπο·
Τροπολογία 39
Άρθρο 14, στοιχείο β), σημείο (iiα) (νέο)
(iiα) το δίκαιο του τόπου στον οποίο έχει θεσπιστεί επίσημα η οικογενειακή σχέση ή η σχέση που παράγει αντίστοιχα αποτελέσματα·
Τροπολογία 38
Άρθρο 14, εδάφιο 1α (νέο)
Η παράγραφος 1 ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το επιληφθέν δικαστήριο εξακριβώνει ότι κάθε επιλογή δικαστηρίου ή δικαίου έχει συμφωνηθεί ελευθέρως.
Τροπολογία 40
Άρθρο 15
Άρθρο 15
Διαγράφεται
Μη εφαρμογή του ορισθέντος δικαίου κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου
1.  Όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής άλλες από εκείνες έναντι παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων και μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων, ο υπόχρεος μπορεί να αντιτάξει στην αξίωση του δικαιούχου την έλλειψη υποχρέωσης διατροφής απέναντι του σύμφωνα με το κοινό εθνικό τους δίκαιο ή ελλείψει κοινής ιθαγένειας, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του.
2.  Όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων, ο υπόχρεος μπορεί να αντιτάξει στην αξίωση του δικαιούχου την έλλειψη υποχρέωσης διατροφής απέναντί του σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας με την οποία ο γάμος παρουσιάζει τη στενότερη συνάφεια.
Τροπολογία 41
Άρθρο 17
1.  Το εφαρμοστέο δίκαιο σε μια υποχρέωση διατροφής καθορίζει ιδίως:
1.  Το εφαρμοστέο δίκαιο σε μια υποχρέωση διατροφής καθορίζει ιδίως:
(α) την ύπαρξη και την έκταση των δικαιωμάτων του δικαιούχου και έναντι τίνος μπορεί να τα ασκήσει·
(α) την ύπαρξη, τη χρονική διάρκεια και το ύψος των δικαιωμάτων του δικαιούχου και έναντι τίνος μπορεί να τα ασκήσει·
(β) το βαθμό στον οποίο ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει αναδρομικά διατροφή·
(β) για ποια χρονική διάρκεια και τι ποσό δύναται ο δικαιούχος να ζητήσει αναδρομικά διατροφή·
(γ) τον τρόπο υπολογισμού και τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της υποχρέωσης διατροφής·
(γ) τον τρόπο υπολογισμού και τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της υποχρέωσης διατροφής·
(δ) την παραγραφή και τις προθεσμίες για την άσκηση αγωγής·
(δ) την παραγραφή και τις προθεσμίες για την άσκηση αγωγής·
(ε) το δικαίωμα του δημόσιου οργανισμού που παρέσχε διατροφή στον δικαιούχο να επιτύχει την επιστροφή της παρασχεθείσας διατροφής και τα όρια της υποχρέωσης του υποχρέου.
(ε) το δικαίωμα του δημόσιου οργανισμού που παρέσχε διατροφή στον δικαιούχο να επιτύχει την επιστροφή της παρασχεθείσας διατροφής και τα όρια της υποχρέωσης του υποχρέου.
2.  Ανεξαρτήτως του περιεχομένου του εφαρμοστέου δικαίου, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του δικαιούχου και τα έσοδα του υπόχρεου στον καθορισμό του ποσού της διατροφής.
2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κατά τον ορισμό του ποσού της διατροφής, το επιλαμβανόμενο δικαστήριο λαμβάνει ως βάση τις πραγματικές και παρούσες ανάγκες του δικαιούχου και τους πραγματικούς και παρόντες πόρους του υπόχρεου, λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες ανάγκες του τελευταίου και τυχόν άλλες υποχρεώσεις διατροφής που τον βαραίνουν.
Τροπολογία 42
Άρθρο 20
Η εφαρμογή μιας διάταξης του δικαίου που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό μπορεί να αποκλεισθεί μόνο εάν η εν λόγω εφαρμογή είναι προφανώς ασυμβίβαστη προς τη δημόσια τάξη του κράτους του δικάζοντος δικαστή. Πάντως, η εφαρμογή μιας διάταξης του δικαίου ενός κράτους μέλους που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό δεν μπορεί να αποκλειστεί με βάση το σκεπτικό αυτό.
Η εφαρμογή μιας διάταξης του δικαίου που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό μπορεί να αποκλεισθεί μόνο εάν η εν λόγω εφαρμογή είναι προφανώς ασυμβίβαστη προς τη δημόσια τάξη του κράτους του δικάζοντος δικαστή.
Τροπολογία 43
Άρθρο 21
Όταν ένα κράτος περιλαμβάνει πολλές εδαφικές ενότητες, κάθε μια εκ των οποίων έχει τους δικούς της κανόνες στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής, κάθε εδαφική ενότητα θεωρείται ως χώρα για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Ένα κράτος εντός του οποίου διαφορετικές εδαφικές ενότητες έχουν τους δικούς τους κανόνες δικαίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις διατροφής δεν υποχρεούται να εφαρμόσει τον κανονισμό αυτό σε διαφορές αποκλειστικά μεταξύ των νόμων αυτών των ενοτήτων.
Τροπολογία 44
Άρθρο 22
1.  Σε μια διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους, το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή το αντίστοιχο έγγραφο κοινοποιείται ή επιδίδεται στον εναγόμενο με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Η επίδοση εγγράφων διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧ/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επίδοση ή κοινοποίηση, εντός των κρατών μελών, δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.
α) προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση, κατά την οποία ο παραλήπτης υπογράφει απόδειξη παραλαβής με ημερομηνία παραλαβής·
β) προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση μέσω εγγράφου υπογεγραμμένου από το αρμόδιο πρόσωπο το οποίο προέβη στην επίδοση ή την κοινοποίηση, διευκρινίζοντας ότι ο παραλήπτης παρέλαβε το έγγραφο ή αρνήθηκε να το παραλάβει χωρίς κανένα νόμιμο λόγο, καθώς και αναγραφή της ημερομηνίας κατά την οποία το έγγραφο επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε·
γ) επίδοση ή κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου, κατά την οποία ο παραλήπτης υπογράφει και αποστέλλει απόδειξη παραλαβής με ημερομηνία παραλαβής·
δ) επίδοση ή κοινοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα, όπως η τηλεομοιοτυπία ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατά την οποία ο παραλήπτης υπογράφει και αποστέλλει απόδειξη παραλαβής με ημερομηνία παραλαβής.
2.  Ο εναγόμενος διαθέτει προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών για να προετοιμάσει την άμυνά του από της παραλαβής του κοινοποιηθέντος ή επιδοθέντος εγγράφου σύμφωνα με την παράγραφο 1.
3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, εντός προθεσμίας έξι μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού, για τους ισχύοντες τρόπους κοινοποίησης και επίδοσης. Ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση η οποία επήλθε στις πληροφορίες αυτές.
Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του κοινού.
Τροπολογία 45
Άρθρο 29
Ο αιτών ο οποίος, στο κράτος μέλος προέλευσης, έλαβε εν όλω ή εν μέρει νομική συνδρομή ή απαλλαγή από έξοδα επωφελείται, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης, της πλέον ευνοϊκής συνδρομής ή της ευρύτερης δυνατής απαλλαγής που προβλέπεται στο δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης.
Ο αιτών ο οποίος, στο κράτος μέλος προέλευσης, έλαβε εν όλω ή εν μέρει νομική συνδρομή ή απαλλαγή από έξοδα επωφελείται, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης, της συνδρομής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές1 ή της ευρύτερης δυνατής απαλλαγής που προβλέπεται στο δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης.
________________
1 ΕΕ L 26, 31.1.2003, σ. 41.
Τροπολογίες 61 και 46
Άρθρο 33
Η άρνηση ή αναστολή εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσης δεν μπορεί να αποφασιστεί, κατ" αίτηση του υπόχρεου, παρά μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Η άρνηση ή αναστολή εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσης δεν μπορεί να αποφασιστεί, κατ" αίτηση του υπόχρεου, παρά μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο υπόχρεος προβάλλει νέους ισχυρισμούς ή ισχυρισμούς που ήταν άγνωστοι στο δικαστήριο προέλευσης κατά την έκδοση της απόφασής του·
α) ο υπόχρεος προβάλλει νέους σημαντικούς ισχυρισμούς επί του θέματος, ή ισχυρισμούς που ήταν άγνωστοι στο δικαστήριο προέλευσης κατά την έκδοση της απόφασής του·
β) ο υπόχρεος ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 24 και δεν εκδόθηκε ακόμη καμία νέα απόφαση·
β) ο υπόχρεος ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 24 και δεν εκδόθηκε ακόμη καμία νέα απόφαση·
γ) ο υπόχρεος κατέβαλε ήδη την οφειλή του·
γ) ο υπόχρεος κατέβαλε ήδη την οφειλή του·
δ) το δικαίωμα εκτέλεσης της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσης έχει πλήρως ή εν μέρει παραγραφεί·
δ) το δικαίωμα εκτέλεσης της απόφασης του δικαστηρίου προέλευσης έχει πλήρως ή εν μέρει παραγραφεί·
ε) η απόφαση του δικαστηρίου προέλευσης είναι ασυμβίβαστη προς απόφαση που εκδόθηκε στο κράτος μέλος εκτέλεσης ή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση στο κράτος μέλος εκτέλεσης.
ε) η απόφαση του δικαστηρίου προέλευσης είναι ασυμβίβαστη προς απόφαση που εκδόθηκε στο κράτος μέλος εκτέλεσης ή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση στο κράτος μέλος εκτέλεσης.
Τροπολογία 47
Άρθρο 34, παράγραφος 2
2.  Μια εντολή αυτόματης μηνιαίας παρακράτησης δεν μπορεί να εκδοθεί παρά εάν η απόφαση κοινοποιήθηκε ή επιδόθηκε στον υπόχρεο με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 22.
2.  Μια εντολή αυτόματης μηνιαίας παρακράτησης δεν μπορεί να εκδοθεί παρά εάν η απόφαση κοινοποιήθηκε ή επιδόθηκε στον υπόχρεο σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧ/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως ή κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.
Τροπολογία 48
Άρθρο 35, παράγραφος 1
1.  Ένας δικαιούχος μπορεί να ζητήσει από το επιληφθέν επί της ουσίας δικαστήριο να εκδώσει εντολή προσωρινής δέσμευσης ενός τραπεζικού λογαριασμού που προορίζεται για το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο ο υπόχρεος έχει τραπεζικό λογαριασμό, σε άλλο κράτος μέλος. Η αίτηση και η εντολή προσωρινής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού είναι σύμφωνες προς τα έντυπα, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.
1.  Ένας δικαιούχος μπορεί να ζητήσει από το επιληφθέν επί της ουσίας δικαστήριο να εκδώσει εντολή προσωρινής δέσμευσης ενός τραπεζικού λογαριασμού, στο ποσό που χρειάζεται για την ικανοποίηση της υποχρέωσης διατροφής, η οποία προορίζεται για το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο ο υπόχρεος έχει τραπεζικό λογαριασμό, σε άλλο κράτος μέλος. Η αίτηση και η εντολή προσωρινής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού είναι σύμφωνες προς τα έντυπα, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 49
Άρθρο 35α (νέο)
Άρθρο 35α
Άλλες εντολές εκτέλεσης
Το επιλαμβανόμενο δικαστήριο μπορεί να διατάξει όλα τα λοιπά μέτρα εκτέλεσης που διαθέτει δυνάμει του εθνικού δικαίου του και τα οποία κρίνει σκόπιμα.
Τροπολογία 50
Άρθρο 38, παράγραφος 1
1.  Οι διατάξεις του κεφαλαίου VI εφαρμόζονται, εφόσον είναι αναγκαίο, στην αναγνώριση και την εκτέλεση των δημοσίων εγγράφων και των συμφωνιών μεταξύ διαδίκων που είναι εκτελεστές. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους στο οποίο είναι εκτελεστό ένα δημόσιο έγγραφο ή μια συμφωνία μεταξύ διαδίκων χορηγεί, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, απόσπασμα του εγγράφου, χρησιμοποιώντας το έντυπο του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
1.  Οι διατάξεις του κεφαλαίου VI εφαρμόζονται, εφόσον είναι αναγκαίο, στην αναγνώριση και την εκτέλεση των δημοσίων εγγράφων και των συμφωνιών μεταξύ διαδίκων που είναι εκτελεστές. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους στο οποίο είναι εκτελεστό ένα δημόσιο έγγραφο ή μια συμφωνία μεταξύ διαδίκων χορηγεί αυτομάτως στους διαδίκους απόσπασμα του εγγράφου, χρησιμοποιώντας το έντυπο του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογίες 51, 52, 53, 54, 55 και 56
Άρθρο 44
1.  Οι κεντρικές αρχές προσφέρουν πρόσβαση στις πληροφορίες που επιτρέπουν τη διευκόλυνση της είσπραξης αξιώσεων διατροφής υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
1.  Οι κεντρικές αρχές προσφέρουν πρόσβαση στις πληροφορίες που επιτρέπουν τη διευκόλυνση σε συγκεκριμένη περίπτωση της είσπραξης αξιώσεων διατροφής υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
α) εντοπισμός του υπόχρεου·
α) εντοπισμός της διεύθυνσης του υπόχρεου·
β) αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου, ιδίως του ποσού και του είδους των εισοδημάτων του·
γ) προσδιορισμός του εργοδότη του υπόχρεου ·
δ) προσδιορισμός των τραπεζικών λογαριασμών του υπόχρεου.
β) αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου, ιδίως του ποσού και του είδους των εισοδημάτων του·
γ) προσδιορισμός του εργοδότη του υπόχρεου·
δ) προσδιορισμός των τραπεζικών λογαριασμών του υπόχρεου.
1α. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ο καθορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα πρέπει να υποστούν επεξεργασία θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των διαθέσιμων πληροφοριών, και η επεξεργασία θα επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων διατροφής.
1β. Βιομετρικά δεδομένα όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα ή τα στοιχεία DNA δεν υφίστανται επεξεργασία.
1γ. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική προέλευση, τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε πολιτικό κόμμα ή εργατικό συνδικάτο, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την υγεία θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνον εάν είναι απολύτως απαραίτητο και ανάλογο προς το σκοπό συγκεκριμένης υπόθεσης και εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες διασφαλίσεις.
2.  Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον εκείνες τις οποίες διαθέτουν οι αρμόδιες διοικήσεις και αρχές στα κράτη μέλη, στους ακόλουθους τομείς:
α) φόροι και τέλη,
β) κοινωνική ασφάλιση, περιλαμβανομένης της είσπραξης των κοινωνικών εισφορών των εργοδοτών των μισθωτών εργαζομένων,
γ) μητρώα πληθυσμού,
δ) μητρώα ιδιοκτησίας,
ε) ταξινόμηση αυτοκινήτων οχημάτων,
στ) κεντρικές τράπεζες.
2.  Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον εκείνες τις οποίες διαθέτουν οι αρμόδιες διοικήσεις και αρχές στα κράτη μέλη, στους ακόλουθους τομείς:
α) φόροι και τέλη,
β) κοινωνική ασφάλιση, περιλαμβανομένης της είσπραξης των κοινωνικών εισφορών των εργοδοτών των μισθωτών εργαζομένων,
γ) μητρώα πληθυσμού,
δ) μητρώα ιδιοκτησίας,
ε) ταξινόμηση αυτοκινήτων οχημάτων,
στ) κεντρικές τράπεζες.
2α. Οι αιτήσεις για πληροφορίες εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 2 πρέπει να είναι ανάλογες και απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1.
3.  Η πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία νέων αρχείων σε ένα κράτος μέλος.
3.  Η πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία νέων αρχείων σε ένα κράτος μέλος.
Τροπολογία 57
Άρθρο 46, παράγραφος 3
3.  Ένα δικαστήριο δεν μπορεί να διατηρήσει μια κοινοποιηθείσα πληροφορία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό παρά μόνον για το διάστημα που είναι αναγκαίο για τη διευκόλυνση της είσπραξης μιας αξίωσης διατροφής. Η προθεσμία διατήρησης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.
3.  Ένα δικαστήριο δεν μπορεί να διατηρήσει μια κοινοποιηθείσα πληροφορία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό παρά μόνον για το διάστημα που είναι αναγκαίο για τη διευκόλυνση της είσπραξης μιας αξίωσης διατροφής.
Τροπολογία 58
Άρθρο 48, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνος με την οδηγία 95/46/ΕΚ και υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προστατεύουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως το δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών στην Κοινότητα.
Τροπολογία 59
Άρθρο 50
Οποιαδήποτε τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2.
Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
Τροπολογία 60
Άρθρο 51
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001.
2.  Στην περίπτωση που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται η συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 3 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 3 της εν λόγω απόφασης.
2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

10η επέτειος της Σύμβασης της Οτάβας για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού
PDF 286kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη 10η επέτειο της Σύμβασης της Οτάβας του 1997 για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους
P6_TA(2007)0621RC-B6-0518/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματα του για τις νάρκες ξηράς, και ιδίως το ψήφισμα που ενέκρινε στις 7 Ιουλίου 2005 σχετικά με έναν κόσμο απαλλαγμένο από νάρκες(1),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Οτάβας του 1997 σχετικά με την Απαγόρευση της Χρήσης, Αποθήκευσης, Παραγωγής και Μεταφοράς Ναρκών κατά Προσωπικού και την Καταστροφή τους,

–   έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα Δράσης του Ναϊρόμπι που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2004,

–   έχοντας υπόψη την 8η Συνάντηση των Συμβαλλόμενων Κρατών της Σύμβασης της Οτάβας που πραγματοποιήθηκε στην Ιορδανία το Νοέμβριο του 2007, την 9η Συνάντηση των Συμβαλλόμενων Κρατών, του 2008, και την Δεύτερη Διάσκεψη Αναθεώρησης, του 2009,

–   έχοντας υπόψη τη διεθνή εκστρατεία για την απαγόρευση των ναρκών ξηράς που ισχύει σε 70 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1724/2001(2) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2001(3) του Συμβουλίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2007, υπήρχαν 156 συμβαλλόμενα κράτη μέλη στη σύμβαση της Οτάβας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την περαιτέρω προώθηση δράσεων για τον έλεγχο και την απαγόρευση των ναρκών ξηράς,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο λίγες χώρες εξακολουθούν να παράγουν νάρκες κατά προσωπικού (ΝΚΠ) και ουσιαστικά το εμπόριο των ναρκών αυτών έχει παγώσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1999, έχουν καταστραφεί περίπου 41,8 εκατομμύρια ΝΚΠ από συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης της Οτάβας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 1999 και 2004, έχουν εκκαθαριστεί περίπου 4 εκατ. ΝΚΠ και ένα εκατομμύριο αντιαρματικές νάρκες και έχουν εκκαθαριστεί από νάρκες ξηράς περίπου 2000 τ.χλμ (όσο περίπου η έκταση του Λουξεμβούργου),

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλα αυτά εκτιμάται πως εδάφη συνολικής έκτασης πάνω από 200.000 τ.χλμ σε όλο τον κόσμο είναι μολυσμένα με νάρκες και μη εκραγέντα πυρομαχικά (έκταση που αντιστοιχεί στο μέγεθος της Σενεγάλης),

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει ότι περισσότερες από 90 χώρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το άχθος των ναρκών και των μη εκραγέντων πυρομαχικών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των δηλωμένων θυμάτων μειώθηκε από 11.700 (το 2002) σε 5.751 (το 2006),

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα αυτά, ο εκτιμώμενος αριθμός μη δηλωμένων θυμάτων ναρκών ξηράς και μη εκραγέντων πυρομαχικών εξακολουθεί να ανέρχεται σε 15.000 – 20.000 το χρόνο,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για πρώτη φορά είναι περισσότερες οι νάρκες που καταστρέφονται και εκκαθαρίζονται από αυτές που τοποθετούνται,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ναρκών κατά προσωπικού από κυβερνήσεις έχει μειωθεί περαιτέρω, και ότι μόνο η Μιανμάρ/Βιρμανία και η Ρωσία εξακολουθούν να τοποθετούν νέες νάρκες, ενώ οι ένοπλες μη κρατικές οντότητες μείωσαν τη χρήση ναρκών κατά προσωπικού ή αυτοσχέδιων εκρηκτικών συσκευών, αν και συνεχίζουν να τις χρησιμοποιούν σε οκτώ τουλάχιστον κράτη,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2007, 35 ένοπλες μη κρατικές οντότητες δεσμεύτηκαν να απαγορεύσουν πλήρως τις νάρκες κατά προσωπικού μέσω της "Πράξης για την Τήρηση της Έκκλησης της Γενεύης για καθολική απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού και για συνεργασία στη δράση για την απαγόρευση των ναρκών",

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε 78 χώρες εξακολουθούν να υπάρχουν 250 εκατ. αποθηκευμένες νάρκες ξηράς και ότι 13 κράτη που δεν συμμετέχουν στη Σύμβαση της Οτάβας εξακολουθούν να παράγουν ή διατηρούν το δικαίωμα παραγωγής ναρκών κατά προσωπικού,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποθέματα ΝΚΠ πρέπει να καταστραφούν το ταχύτερο δυνατό, και όχι αργότερα από το τέλος της τετραετούς προθεσμίας που ορίζει η Σύμβαση της Οτάβας,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εννέα συμβαλλόμενα κράτη στη Σύμβαση της Οτάβας οφείλουν να καταστρέψουν τα αποθέματα ναρκών που διαθέτουν εντός τεσσάρων ετών από την προσχώρησή τους στη Σύμβαση,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να παρασχεθεί επιπλέον υποστήριξη στα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης της Οτάβας, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός των συμβαλλομένων κρατών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για εκκαθάριση όλων των ναρκών μέσα σε 10 χρόνια από την προσχώρησή τους στη Σύμβαση,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η διεθνής κοινότητα έχει διαθέσει περισσότερα από 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια για προγράμματα δράσης κατά των ναρκών (εκκαθάριση ναρκών και βοήθεια στα θύματα), ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανήσει σχεδόν 335 000 000 EUR,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλα αυτά, οι δαπάνες για παρόμοια προγράμματα μειώθηκαν κατακόρυφα σε παγκόσμια κλίμακα σε 250 000 000 EUR το 2005, και ότι, αν και αυξήθηκαν σε 316 000 000 EUR το 2006, η πρόοδος είναι υπερβολικά αργή,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση να βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή και να μεριμνά για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων εξουδετέρωσης των ναρκών, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης οικουμενικοποίηση και εφαρμογή της Συνθήκης,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 η Επιτροπή προέβη σε αναλήψεις υποχρεώσεων συνολικού ύψους 33 000 000 EUR για δράση κατά των ναρκών σε 10 χώρες (Λευκορωσία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Καμπότζη, Κύπρος, Αιθιοπία, Γουινέα-Μπισάου, Ιορδανία, Λίβανος, Σενεγάλη και Σουδάν),

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Έγγραφο Στρατηγικής 2005-2007 αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού για τις νάρκες κατά προσωπικού (ΝΚΠ), έτσι ώστε να προσφέρονται δυνατότητες για "ανταπόκριση σε επιτακτικές και μη προγραμματισμένες ανάγκες", "να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των δράσεων κατά ναρκών που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων ανθρωπιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης" σε περιπτώσεις όπου "τα έγγραφα στρατηγικής χωρών, τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα ή οι αντίστοιχοι μηχανισμοί δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξουν νομίμως δραστηριότητες σχετικά με τις ΝΚΠ ή σε περιπτώσεις όπου το θέμα είναι πολιτικά λεπτό ή παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ΕΚ και να δοθεί στήριξη σε μη κυβερνητικές οργανώσεις,

ΚΑ.   λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το κονδύλι που ενέγραψε στον προϋπολογισμό η Επιτροπή για τις ΝΚΠ αντικαταστάθηκε στα τέλη του 2006 από το Μέσο Σταθερότητας και ότι η Στρατηγική και ο Προγραμματισμός της ΕΚ για τις δράσεις κατά των ναρκών ολοκληρώνεται το 2007, ο δε προγραμματισμός θα αναληφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις αντιπροσωπείες της ΕΚ με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που θα καταρτίσει η Επιτροπή και με την ενσωμάτωση της δράσης κατά των ναρκών στα κρατικά και περιφερειακά έγγραφα στρατηγικής· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι θα επαφίεται στους εταίρους της ΕΚ που πλήττονται από τις νάρκες να αποφασίζουν πόση σημασία θα δίνεται στις ενέργειες κατά των ναρκών στο συνολικό κατάλογο προτεραιοτήτων βοήθειας, στις αιτήσεις οικονομικής βοήθειας που θα υποβάλλουν στην Επιτροπή,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που η Επιτροπή δηλώνει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη της Σύμβασης της Οτάβας, είναι δυνατόν να εκφραστούν και έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τα μελλοντικά επίπεδα χρηματοδότησης της δράσης της ΕΕ κατά των ναρκών,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια προς τα θύματα και η κοινωνικο-οικονομική ένταξη των θυμάτων ναρκών, την οποία ζητεί το άρθρο 6 της Σύμβασης της Οτάβας πρέπει να βελτιωθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν κατ' εκτίμηση 450 000 - 500 000 επιζώντες στον κόσμο και ότι αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν επιζήσει από ατύχημα με νάρκη ξηράς ή μη εκραγέντα πυρομαχικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρία τέταρτα των καταγραμμένων απωλειών ήταν άμαχοι και ότι το 34% των απωλειών των αμάχων ήταν παιδιά,

ΚΔ.   επαναβεβαιώνοντας την ανάγκη ενίσχυσης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου όπως αυτό εφαρμόζεται στις άλλες νάρκες πλην των ΝΚΠ μέσω της Σύμβασης για Ορισμένα Συμβατικά Όπλα (CCW)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιαρματικές νάρκες που είναι εφοδιασμένες με ευαίσθητες ασφάλειες και μηχανισμούς που δεν επιτρέπουν την εξουδετέρωσή τους, οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν από ακούσιο χειρισμό ατόμου έχουν ήδη απαγορευθεί στο πλαίσιο της Συνθήκης της Οτάβας, καθόσον αποτελούν θανατηφόρο απειλή για ευαίσθητα τμήματα της κοινωνίας καθώς και τους εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια και το προσωπικό εξουδετέρωσης ναρκοπεδίων,

ΚΕ.   εκφράζοντας την ανησυχία του διότι στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για 29 χώρες που έχουν επιβεβλημένες από συνθήκη προθεσμίες εκκαθάρισης κατά το 2009 ή το 2010 και υπογραμμίζοντας ιδίως ότι ένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν έχει καν αρχίσει τις επιχειρήσεις εκκαθάρισης, παρά την υποχρέωση που επιβάλλεται από συνθήκη να ολοκληρώσει όλες τις επιχειρήσεις εκκαθάρισης έως το 2009, ενώ ένα άλλο κράτος μέλος άρχισε τις επιχειρήσεις μόλις τον Οκτώβριο του 2007,

Z.  ΚΣΤ. επισημαίνοντας με ανησυχία ότι η χρηματοδότηση για την παροχή βοήθειας στους επιζώντες αντιστοιχεί μόνο στο 1% της συνολικής χρηματοδότησης της δράσης κατά των ναρκών και ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών και των δικαιωμάτων των επιζώντων μπορεί να θεωρηθεί ανεπαρκής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 13 χώρες έχουν επείγουσα ανάγκη για νέα ή συμπληρωματικά προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με τους κινδύνους από τις νάρκες,

1.   καλεί όλα τα κράτη να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση της Οτάβας, προκειμένου να λάβει οικουμενική μορφή και να επιτευχθεί ο κοινός στόχος ενός κόσμου απαλλαγμένου από νάρκες·

2.   υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι είναι πολύ σημαντικό να προσχωρήσουν στη Σύμβαση της Οτάβας οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Ινδία·

3.   ενθαρρύνει τα δύο κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει στη Συνθήκη ή δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης να το πράξουν πριν από την επόμενη διάσκεψη αναθεώρησης της Σύμβασης της Οτάβας το 2009·

4.   καλεί όλες τις ένοπλες μη κρατικές οντότητες να δείξουν σεβασμό στα ανθρωπιστικά πρότυπα που θέτει η Σύμβαση της Οτάβας και να σταματήσουν την παραγωγή και χρήση ναρκών κατά προσωπικού, και να υπογράψουν την Πράξη Δέσμευσης για την Τήρηση της Έκκλησης της Γενεύης·

5.   ζητεί από το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τα υποψήφια κράτη μέλη της ΕΕ να αρχίσουν αμέσως την προετοιμασία της Διάσκεψης Αναθεώρησης της Σύμβασης της Οτάβας του 2009 και να υποβάλουν στο πλαίσιο αυτό την προγραμματισμένη "κοινή δράση'·

6.   καλεί όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη να υλοποιήσουν πλήρως και ταχέως όλες τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Σύμβασης της Οτάβας·

7.   ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες, και τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Οτάβας να λάβουν σοβαρά υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο της ευρέως αναγνωριζόμενης άποψης του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ότι κάθε είδους νάρκη η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί λόγω της παρουσίας, προσέγγισης ή επαφής με άνθρωπο, είναι νάρκη κατά προσωπικού η χρήση της οποίας απαγορεύεται από τη Σύμβαση· επισημαίνει ότι, ειδικότερα, τούτο θα συνεπαγόταν την απαγόρευση της χρήσης συρμάτων, ράβδων παγίδευσης, ασφαλειών χαμηλής πίεσης, συσκευών κατά της απενεργοποίησης και παρεμφερών ασφαλειών από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης·

8.   ζητεί από τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες να λάβουν αμέσως μέτρα για να διασφαλίσουν την άμεση καταστροφή των αντιαρματικών ναρκών που μπορούν να ενεργοποιηθούν λόγω της παρουσίας, προσέγγισης ή επαφής με άνθρωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Οτάβας·

9.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει πλήρως την αποφασιστικότητα και συνέχεια των προσπαθειών της για την οικονομική ενίσχυση των κοινοτήτων και των προσώπων που πλήττονται από τις νάρκες ξηράς με όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που βρίσκονται υπό έλεγχο ή υπό την επιρροή ενόπλων μη κρατικών οντοτήτων και καλεί την Επιτροπή να εμφανιστεί στις αρχές του 2008 ενώπιον του Κοινοβουλίου προκειμένου να αποσαφηνίσει τη δράση που θα αναλάβει στο πλαίσιο αυτό·

10.   καλεί την Επιτροπή να επανεγγράψει ειδικό κονδύλι στον προϋπολογισμό για τις νάρκες κατά προσωπικού για τη χρηματοδότηση της δράσης κατά των ναρκών, την παροχή βοήθειας στα θύματα, καθώς και τις απαιτήσεις περί καταστροφής των συσσωρευμένων αποθεμάτων που αποτελεί υποχρέωση των συμβαλλομένων μερών που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω των νέων μέσων χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι μετά το 2007 θα διατεθούν επαρκείς πόροι·

11.   καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει επαρκείς θέσεις προσωπικού ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής της για απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι η δράση κατά των ναρκών αναφέρεται ρητά στα Έγγραφα Στρατηγικής κατά Χώρα και τα Εθνικά Ενδεικτικά Προγράμματα των πληττόμενων συμβαλλόμενων κρατών, και εποπτεύοντας τη συνολική χρηματοδότηση για τη δράση κατά των ναρκών μέσω των διαφόρων μέσων χρηματοδότησης·

12.   ζητεί από τα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης, και ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, να εξασφαλίσουν ότι η χρηματοδότησή τους για εκκαθάριση των ναρκών συμβάλλει στην ανάπτυξη εθνικών δυνατοτήτων εκκαθάρισης των ναρκών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων εκκαθάρισης των ναρκών έως ότου καθαριστούν όλες οι περιοχές που είναι γνωστό ή υπάρχουν υποψίες ότι είναι ναρκοθετημένες·

13.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες δέσμευσης των ένοπλων μη κρατικών οντοτήτων για απαγόρευση των ναρκών ξηράς, χωρίς αυτό να συνεπάγεται στήριξη ή αναγνώριση της νομιμότητας των ένοπλων μη κρατικών οντοτήτων ή των δραστηριοτήτων τους·

14.   καλεί τις πληττόμενες από νάρκες χώρες και τους διεθνείς χορηγούς να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στη φυσική και οικονομική αποκατάσταση των επιζώντων, δεδομένου ότι οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται επαρκώς·

15.   καλεί τις αρμόδιες επιτροπές να παρακολουθούν προσεκτικά και να συμμετέχουν στις συναντήσεις της Σύμβασης CCW, να αναφέρουν πρωτοβουλίες των κρατών μελών σχετικά με τις ΝΚΠ και να αναφέρουν σχετικά με άλλα διεθνή μέτρα που αφορούν τέτοια όπλα·

16.   υπενθυμίζει το αίτημα, κάθε συμβαλλόμενο κράτος της Σύμβασης της Οτάβας να δεσμευτεί να μην επικουρεί, ενθαρρύνει ή παρακινεί, σε καμιά περίπτωση και με κανένα τρόπο, οποιονδήποτε να επιδοθεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται σε συμβαλλόμενο κράτος στο πλαίσιο της Σύμβασης·

17.   καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να διασφαλίσουν ότι δεν θα επιτραπεί σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους και/ή υπόκεινται στη νομοθεσία τους, να επενδύουν σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή, αποθήκευση ή διακίνηση ναρκών κατά προσωπικού·

18.   καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες να απαγορεύσουν οποιοδήποτε είδος άμεσης ή έμμεσης χρηματοδοτικής στήριξης από ιδιωτικούς ή δημόσιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους και/ή υπόκεινται στη νομοθεσία τους, σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή, αποθήκευση ή μεταφορά ναρκών κατά προσωπικού· θεωρεί ότι η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή και στην εθνική νομοθεσία·

19.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τη Διεθνή Εκστρατεία για την απαγόρευση των ναρκών ξηράς, την Έκκληση της Γενεύης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, του Πακιστάν και της Ινδίας, καθώς και στον ορισθέντα Πρόεδρο της 9ης Συνάντησης των Συμβαλλόμενων Κρατών της Σύμβασης της Οτάβας και της Δεύτερης Διάσκεψης Αναθεώρησης.

(1) ΕΕ C 157 E, 6.7.2006, σ. 473.
(2) ΕΕ L 234, 1.9.2001, σ. 1.
(3) ΕΕ L 234, 1.9.2001, σ. 6.


Διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας - Διάλογος ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα
PDF 367kWORD 77k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας - Διάλογος ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα
P6_TA(2007)0622RC-B6-0543/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της 10ης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 28 Νοεμβρίου 2007 στο Πεκίνο,

–   έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση που πραγματοποίησε, στις 26 Νοεμβρίου 2007, η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κίνα στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες",

–   έχοντας υπόψη τους γύρους του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 17 Οκτωβρίου 2007 στο Πεκίνο και στις 15 και 16 Μαΐου 2007 στο Βερολίνο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη λειτουργία των διαλόγων επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με τον διάλογο μεταξύ της κινεζικής κυβέρνησης και των απεσταλμένων του Δαλάι Λάμα(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας(3) και τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Κίνα,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Διαλόγους επί των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου 2001, και την αξιολόγηση της εφαρμογής αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, όπως εγκρίθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ετήσια ψηφίσματά του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο,

–   έχοντας υπόψη την Ολυμπιακή Εκεχειρία των Ηνωμένων Εθνών, όπως ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 31 Οκτωβρίου 2007 (A/RES/62/4), με την οποία καλούνται τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να τηρήσουν και προωθήσουν την ειρήνη κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων,

–   έχοντας υπόψη την 60ή επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την καθιέρωση του μηχανισμού διασκέψεων κορυφής το 1998, οι σχέσεις Κίνας-ΕΕ αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό από πολιτικής και οικονομικής πλευράς,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε απόφαση δρομολόγησης διαλόγου στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνεται με βάση ορισμένα κριτήρια που εγκρίνονται από το Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει κατά κύριο λόγο υπόψη του τις βασικές ανησυχίες εκ μέρους της ΕΕ για την επιτόπου κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αντίστοιχη χώρα, την ουσιαστική δέσμευση των αρχών της εν λόγω χώρας όσον αφορά τον διάλογο αυτόν, για τη βελτίωση της εκεί κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει ένας διάλογος περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτόν τον τομέα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου το 2008 πρέπει να αποτελέσουν ιδανική ευκαιρία για να επικεντρωθεί η προσοχή της παγκόσμιας κοινής γνώμης στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στηρίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου και χαρακτηρίζεται από την προσήλωσή της σε αυτές· υπενθυμίζοντας δε ταυτόχρονα ότι η ΕΕ θεωρεί ότι ο σεβασμός αυτών των αρχών αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη ειρήνης και σταθερότητας σε κάθε κοινωνία,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας έχει μεγάλη σημασία για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, και ότι μια πραγματική εταιρική σχέση πρέπει να βασίζεται σε κοινές αξίες,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση και η εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας θα συμβάλει στην επίτευξη συγκλινουσών απόψεων σε σχέση με ενέργειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η αλλαγή του κλίματος, η ασφάλεια, η τρομοκρατία και η μη διασπορά όπλων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν συνεχείς ανησυχητικές πληροφορίες για πολιτικού χαρακτήρα καταστολή, ιδίως σε ό,τι αφορά δημοσιογράφους, μέλη θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, καταγγελίες για βασανιστήρια, εκτεταμένη χρήση καταναγκαστικής εργασίας, συχνή χρήση της θανατικής ποινής και συστηματική καταστολή της ελευθερίας της θρησκείας, του λόγου και των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, καθώς και για αυστηρούς ελέγχους που ασκεί η κινεζική κυβέρνηση σε σχέση με τις σχετικές πληροφορίες και την πρόσβαση στις θιβετιανές περιοχές της Κίνας, και ότι είναι δύσκολο να καθοριστεί επακριβώς η έκταση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση και η επιρροή της Κίνας στην Αφρική έχει αυξηθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία, οι δημοκρατικές αξίες και η ευθύνη πρέπει να αποτελούν θεμελιώδη βάση της σχέσης μεταξύ ΕΕ και Κίνας,

Διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας

1.   χαιρετίζει την Κοινή Δήλωση στο πλαίσιο της δέκατης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Κίνας όπου αμφότερα τα μέρη τονίζουν εκ νέου τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση των παγκοσμίων προκλήσεων, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Κίνας και τη στενότερη συνεργασία των μερών για τον χειρισμό πολλών και διαφόρων θεμάτων·

2.   θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, για μια ακόμη φορά, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν μπόρεσαν, στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας, να θίξουν με σταθερό και σωστό τρόπο ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να δώσουν μεγαλύτερο πολιτικό βάρος στις σχετικές ανησυχίες, και το ότι η ΕΕ δεν αξιοποίησε την ευκαιρία της επικείμενης έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων για να θέσει επί τάπητος τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα·

3.   καλεί τόσο την Κίνα όσο και την ΕΕ να εξασφαλίσουν μια περισσότερο ισορροπημένη εμπορική και οικονομική εταιρική σχέση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και κοινωνική ανάπτυξη, ιδίως στους τομείς της αλλαγής του κλίματος, του περιβάλλοντος και της ενέργειας·

4.   θεωρεί ότι η πειρατεία και η παραποίηση των ευρωπαϊκών προϊόντων και σημάτων από τις κινεζικές βιομηχανίες αποτελεί σοβαρή παραβίαση των διεθνών κανόνων εμπορίου και καλεί τις κινεζικές αρχές να βελτιώσουν σημαντικά την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

5.   ζητεί ταυτόχρονα να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή και συνέπεια μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπορίου και ασφάλειας· καλεί, κατά συνέπεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει ότι η εμπορική σχέση της με την Κίνα θα εξαρτάται από μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την άποψη αυτή ζητεί από το Συμβούλιο να προβαίνει σε σφαιρική αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν οριστικοποιήσει οποιαδήποτε νέα συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

6.   χαιρετίζει κατά συνέπεια την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα των διμερών σχέσεων ΕΕ-Κίνας, περιλαμβάνοντας ουσιαστική και λειτουργική ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και ενισχυμένη και διευρυμένη συνεργασία σε πολιτικά θέματα· επαναλαμβάνει το αίτημά του σχετικά με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλες τις μελλοντικές διμερείς σχέσεις μεταξύ των μερών, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη ότι, χωρίς την επίσημη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

7.   επιμένει ότι το εμπάργκο όπλων της ΕΕ εναντίον της Κίνας, ως επακόλουθο των γεγονότων της Πλατείας Τιέν-Αν-Μεν, πρέπει να παραμείνει σε ισχύ έως ότου σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι ο κώδικας συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων περιλαμβάνει ως κριτήριο το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα τελικού προορισμού παρόμοιων εξαγωγών·

8.   εκφράζει την ανησυχία του διότι, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις προθέσεων της κινεζικής κυβέρνησης να κυρώσει τη διεθνή σύμβαση για τα πολιτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των πολιτών, η κύρωση εξακολουθεί να εκκρεμεί· παροτρύνει κατά συνέπεια την Κίνα να κυρώσει το σύμφωνο και να το εφαρμόσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις·

Διάλογος ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα

9.   τονίζει ότι η κατάσταση στην Κίνα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες· τονίζει συνεπώς την ανάγκη να ενταθεί σε σημαντικό βαθμό και να βελτιωθεί ο διάλογος ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει λεπτομερέστερα το Κοινοβούλιο μετά από σχετικές συνομιλίες· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η διοργάνωση του νομικού σεμιναρίου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο προηγείται συνήθως του διαλόγου, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών· χαιρετίζει από την άποψη αυτή την ίδρυση ακαδημαϊκού δικτύου ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΕΕ-Κίνας στο πλαίσιο του στόχου 3 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω δίκτυο θα λειτουργεί αποτελεσματικά σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

10.   θεωρεί ότι τα θέματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο των συνεχών γύρων του διαλόγου με την Κίνα, όπως η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη, η μεταρρύθμιση του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης, περιλαμβανομένης της θανατικής ποινής και του αναμορφωτικού συστήματος μέσω της εργασίας, η ελευθερία έκφρασης, ιδιαίτερα στο Διαδίκτυο, η ελευθερία του Τύπου, η ελευθερία πρόσβασης στην ενημέρωση, η ελευθερία συνείδησης, σκέψης και θρησκείας, η κατάσταση των μειονοτήτων στο Θιβέτ, η ελευθέρωση των κρατουμένων μετά τα γεγονότα της Πλατείας Τιέν-Αν-Μεν και τα δικαιώματα των εργαζομένων όπως και τα λοιπά δικαιώματα πρέπει να εξακολουθήσουν να θίγονται στο πλαίσιο του διαλόγου, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων που προκύπτουν από τους προηγούμενους διαλόγους και έχουν τύχει συμφωνίας αμφοτέρων των μερών, καθώς και τα σεμινάρια επί νομικών υποθέσεων· καλεί, για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης της χρονικής περιόδου του διαλόγου και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη συζήτηση των θεμάτων που έχουν θιγεί· ζητεί επί πλέον από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο σεβασμό των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σε ό,τι αφορά ειδικότερα την ανεξαρτησία των συνδικάτων και την παιδική εργασία·

11.   λαμβάνει υπόψη τη δέσμευση της Κίνας να στηρίξει το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε ό,τι αφορά την άσκηση του ρόλου του να ασχολείται με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αξιόπιστο, αντικειμενικό και μη επιλεκτικό τρόπο· καλεί την Κίνα να συνεργαστεί στενότερα εντός του συστήματος του ΟΗΕ, καθώς και με τους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς προδιαγραφές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπονται στα σχετικά διεθνή μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων·

12.   επισύρει την προσοχή στην ανάγκη να επιτρέψει η Κίνα την ελεύθερη έκφραση και την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων· επιβεβαιώνει την ανάγκη, ιδίως υπό το πρίσμα των συζητήσεων μεταξύ κινέζων αξιωματούχων σχετικά με τον ορισμό της "θρησκείας" και ιδίως της "νόμιμης θρησκείας", για θέσπιση σφαιρικής νομοθετικής διάταξης για τη θρησκεία, η οποία να ικανοποιεί τα διεθνή πρότυπα και να εγγυάται γνήσια θρησκευτική ελευθερία· αποδοκιμάζει την αντίφαση μεταξύ της συνταγματικής ελευθερίας της πίστης (που κατοχυρώνεται στο άρθρο 36 του Κινεζικού Συντάγματος) και της συνεχιζόμενης παρέμβασης του κράτους στις υποθέσεις θρησκευτικών κοινοτήτων, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση, την επιλογή, το διορισμό και την πολιτική κατήχηση των θρησκευτικών λειτουργών·

13.   θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο έκτος γύρος των σινοθιβετιανών συνομιλιών δεν κατέληξε πουθενά· καλεί αμφότερα τα μέρη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσουν το διάλογο και καλεί την Κινεζική Κυβέρνηση να ξεκινήσει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις που θα λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα αιτήματα του Δαλάι Λάμα για αυτονομία του Θιβέτ· καλεί την Κίνα να αποφύγει την άσκηση πιέσεων σε κράτη που έχουν φιλικές σχέσεις με τον Δαλάι Λάμα·

14.   επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τις πληροφορίες περί συνέχισης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ και σε άλλες επαρχίες κατοικούμενες από Θιβετιανούς, παραβιάσεις που περιλαμβάνουν βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, καταστολή της θρησκευτικής ελευθερίας, αυθαίρετοι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία, επαναφορά του θεσμού των στρατοπέδων εργασίας· αποδοκιμάζει την εντατικοποίηση της λεγόμενης "εκστρατείας πατριωτικής διαπαιδαγώγησης" από τον Οκτώβριο του 2005 και μετά, στα ανδρικά και τα γυναικεία μοναστήρια, με την οποία εξαναγκάζονται οι Θιβετιανοί να υπογράφουν δηλώσεις που καταγγέλλουν τον Δαλάι Λάμα ως επικίνδυνο οπαδό της απόσχισης του Θιβέτ· καλεί την Κίνα να επιτρέψει σε ανεξάρτητο οργανισμό να συναντηθεί με τον Gedhun Choekyi Nyima, τον Πάντσεν Λάμα του Θιβέτ, και με τους συγγενείς του, όπως ζητεί η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

15.   καλεί την Κίνα, ως μέλος του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να υλοποιήσει τις συστάσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια, εκδίδοντας μόνιμη πρόσκληση προς τους εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών για επίσκεψη στην Κίνα·

16.   είναι της γνώμης ότι τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αναδειχθούν πολύ περισσότερο στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου· επαναλαμβάνει την ανάγκη για "σεβασμό των οικουμενικών θεμελιωδών ηθικών αρχών" και της προώθησης ειρηνικής κοινωνίας που ενδιαφέρεται "για την διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας", στοιχείο που κατοχυρώνεται στις θεμελιώδεις αρχές 1 και 2 του Ολυμπιακού Χάρτη·

17.   ζητεί από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να δημοσιεύσει τις δικές της εκτιμήσεις για τη συμμόρφωση της Κίνας με τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε το 2001, πριν ανατεθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Πεκίνο· υπογραμμίζει την ευθύνη της ΕΕ να λαμβάνει υπόψη αυτές τις εκτιμήσεις και να συνεργάζεται με το Ολυμπιακό της Δίκτυο, καθώς επίσης να δημιουργήσει βάση για υπεύθυνη συμπεριφορά κατά την προετοιμασία, κατά τη διάρκεια και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες·

18.   εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πρόσφατη αύξηση των σχετικών με τους Ολυμπιακούς Αγώνες πολιτικών διώξεων εις βάρος υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, δικηγόρων, πολιτών που υποβάλλουν αναφορές, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, εθνοτικών ομάδων όπως οι Uighurs, και θρησκευόμενων όλων των δογμάτων και αιρέσεων, ιδίως πιστών της Falun Gong· καλεί τις κινεζικές αρχές να ελευθερώσουν αμέσως αυτούς τους ανθρώπους και να θέσουν τέρμα σε αυτές τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στην κατεδάφιση σημαντικού αριθμού οικιών χωρίς αποζημίωση ώστε να δημιουργηθεί χώρος για τις υποδομές των Ολυμπιακών Αγώνων·

19.   ανησυχεί εξίσου για την επιτήρηση και τη λογοκρισία των πληροφοριών στο Διαδίκτυο, καλεί δε τις κινεζικές αρχές να σταματήσουν την παρεμπόδιση της λειτουργίας χιλιάδων δικτυακών τόπων, περιλαμβανομένων και των ιστοσελίδων ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης· καλεί τις κινεζικές αρχές να απελευθερώσουν τον συγγραφέα Yang Maodong και άλλους 50 ακόμη αντιφρονούντες στον κυβερνοχώρο και χρήστες του Διαδικτύου που βρίσκονται φυλακισμένοι στην Κίνα·

20.   καλεί την Κίνα να προβεί σε συγκεκριμένα βήματα και να χορηγήσει ελευθερία έκφρασης, καθώς επίσης να σεβαστεί την ελευθερία του Τύπου, τόσο για τους Κινέζους όσο και για τους ξένους δημοσιογράφους· εκφράζει όλως ιδιαιτέρως την ανησυχία του για τη μη εφαρμογή του νέου κανονισμού σχετικά με τους διεθνείς δημοσιογράφους που δραστηριοποιούνται στην Κίνα και καλεί τις κινεζικές αρχές να σταματήσουν αμέσως τη λογοκρισία και την παρεμπόδιση - ιδίως με τη βοήθεια των πολυεθνικών εταιρειών - χιλιάδων ειδησεογραφικών και ενημερωτικών διαδικτυακών τόπων που εδρεύουν στο εξωτερικό· ζητεί την απελευθέρωση όλων των δημοσιογράφων, χρηστών του Διαδικτύου και κυβερνοδιαφωνούντων που κρατούνται στην Κίνα διότι άσκησαν το δικαίωμά τους στην ενημέρωση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις κινεζικές αρχές να αναστείλουν τις εκτελέσεις κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2008 και να αποσύρουν τον κατάλογο με 42 εξοστρακισμένες κατηγορίες ανθρώπων·

21.   επισύρει την προσοχή στα συμπεράσματα του 17ου Εθνικού Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2007 και από το οποίο προέκυψαν διάφορες προοπτικές και επιδείχθηκε αρκετά ανοιχτό πνεύμα σε σχέση με την εφαρμογή στην Κίνα αυστηρότερων διεθνών προτύπων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

22.   ζητεί επιμόνως από την Κίνα να τερματίσει τη συνεχιζόμενη υποστήριξή της προς τα καθεστώτα στη Μυανμάρ και το Νταρφούρ·

o
o   o

23.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο της Κίνας, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στην Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0381.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0055.
(3) EE C 305 E, 14.12.2006, σ. 219.


Καταπολέμηση της αύξησης του εξτρεμισμού στην Ευρώπη
PDF 272kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την καταπολέμηση της αύξησης του εξτρεμισμού στην Ευρώπη
P6_TA(2007)0623RC-B6-0512/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον εξτρεμισμό και ιδίως τα ψηφίσματα της 20ής Φεβρουαρίου 1997 σχετικά με το ρατσισμό, την ξενοφοβία και την άκρα δεξιά(1) και της 15ης Ιουνίου 2006 για την άνοδο της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στην Ευρώπη(2), καθώς και τη θέση του, της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 27ης Ιανουαρίου 2005 για το Ολοκαύτωμα, τον Αντισημιτισμό και τον Ρατσισμό(4),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 7 και 29 της Συνθήκης ΕΕ και το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ που δεσμεύουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και παρέχουν στους ευρωπαίους μέσα για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων καθώς και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5) (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων),

–   έχοντας υπόψη τους διεθνείς μηχανισμούς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι απαγορεύουν τη διακριτική μεταχείριση με βάση τη φυλετική και εθνοτική καταγωγή και, κυρίως, τη Διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικής διάκρισης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), τις οποίες έχουν υπογράψει όλα τα κράτη μέλη καθώς και μεγάλος αριθμός άλλων κρατών,

–   έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της ομοφοβίας και ιδίως τις δύο οδηγίες κατά της διακριτικής μεταχείρισης (οδηγία 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(6) και οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(7)) και λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1344, της 29 Σεπτεμβρίου 2003, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την απειλή κατά της δημοκρατίας εκ μέρους εξτρεμιστικών κομμάτων και κινημάτων στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση για το ρατσισμό και την ξενοφοβία στα κράτη μέλη της ΕΕ, την οποία δημοσίευσε το 2007 ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) με τίτλο "Προκλήσεις και απαντήσεις στα κρούσματα μισαλλοδοξίας στη ζώνη του ΟΑΣΕ" (Οκτώβριος 2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   εκφράζοντας τη βαθειά ανησυχία του για την αναβίωση των εξτρεμιστικών κινημάτων, των παρακρατικών ομάδων και κομμάτων στην Ευρώπη, από τα οποία ορισμένα ασκούν ήδη κυβερνητική εξουσία, τα οποία βασίζουν την ιδεολογία τους, τον πολιτικό τους λόγο, τις πολιτικές πρακτικές και την πολιτική τους συμπεριφορά στη διακριτική μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένων του ρατσισμού, της έλλειψης ανεκτικότητας, της αναμόχλευσης του θρησκευτικού μίσους, του αποκλεισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, των προκαταλήψεων κατά των τσιγγάνων, της ομοφοβίας, του μισογυνισμού και του υπερεθνικισμού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν πρόσφατα βιώσει εκδηλώσεις μίσους και βίας καθώς και δολοφονίες,

Β.   εκφράζοντας τη βαθειά του ανησυχία για τη στρατολόγηση φανατικών ισλαμιστών και την εκστρατεία βίαιης προπαγάνδας με τρομοκρατικές επιθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζονται στο μίσος κατά των ευρωπαϊκών αξιών και στον αντισημιτισμό,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξτρεμιστικές αυτές ιδεολογίες είναι ασυμβίβαστες προς τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου οι οποίες θεσπίζονται με το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ και αντικατοπτρίζουν τις αξίες της ποικιλομορφίας και της ισότητας επί των οποίων οικοδομείται η Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ.   εκτιμώντας ότι κανένα κράτος μέλος δεν είναι άτρωτο έναντι των εγγενών απειλών που συνεπάγεται ο εξτρεμισμός για τη δημοκρατία και εκτιμώντας, συνεπώς, ότι η καταπολέμηση της διάδοσης ξενοφοβικών αντιλήψεων και εξτρεμιστικών πολιτικών κινημάτων αποτελεί ευρωπαϊκή πρόκληση, που απαιτεί κοινή και συντονισμένη προσέγγιση,

Ε.   εκτιμώντας ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα και κινήματα, συμπεριλαμβανομένων και όσων βρίσκονται στην εξουσία σε ορισμένες χώρες ή εκπροσωπούνται σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν σκοπίμως θέσει στο επίκεντρο του θεματολογίου τους την έλλειψη ανεκτικότητας και/ή τη βία, με βάση τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, την εθνικότητα, τη θρησκεία και τον γενετήσιο προσανατολισμό,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεοναζιστές, οι παραστρατιωτικοί και οι λοιποί εξτρεμιστές στρέφουν τις βιαιοπραγίες τους εις βάρος ευρέος φάσματος ευάλωτων ομάδων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι μετανάστες, οι Ρομά, οι ομοφυλόφιλοι, τα στελέχη αντιρατσιστικών οργανώσεων και οι άστεγοι,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη δημοσίων και εύκολα προσβάσιμων ιστοσελίδων που υποδαυλίζουν μίση προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού χωρίς να παραβιαστεί η ελευθερία έκφρασης,

1.   καταδικάζει έντονα όλες τις ρατσιστικές και μισαλλόδοξες επιθέσεις και καλεί όλες τις αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τιμωρήσουν τους υπευθύνους· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όλα τα θύματα των επιθέσεων αυτών και προς τις οικογένειές τους·

2.   τονίζει ότι η καταπολέμηση του εξτρεμισμού δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τη διαρκή υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών νομικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, όπως θεσπίζονται με το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ·

3.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα παραδοσιακά κόμματα θεώρησαν σκόπιμο να συμβάλουν στην αξιοπιστία και την αποδοχή εξτρεμιστικών κομμάτων συνάπτοντας μαζί τους συμφωνίες για τη συγκρότηση συνασπισμού, θυσιάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ηθική τους ακεραιότητα στο βωμό βραχυπρόθεσμων πολιτικών κερδών και σκοπιμοτήτων·

4.   επισημαίνει ότι ο αυξανόμενος αριθμός εξτρεμιστικών οργανώσεων, που συχνά περιλαμβάνουν νεοφασιστικά στοιχεία, τείνει να επιδεινώσει τους φόβους της κοινωνίας που μπορούν να οδηγήσουν σε ρατσιστικές εκδηλώσεις σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως η ανεργία, η στέγαση, η παιδεία, η υγεία, η αστυνόμευση, η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και τα μέσα ενημέρωσης·

5.   καλεί επειγόντως την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν ηγετικό ρόλο για να δοθούν οι δέουσες απαντήσεις σε πολιτικό και νομικό επίπεδο, ιδίως σε στάδιο πρόληψης σε σχέση με την εκπαίδευση των νέων και την ενημέρωση του κοινού, τη διδασκαλία κατά του ολοκληρωτισμού και την εξάπλωση των αρχών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες προκειμένου να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη της ευρωπαϊκής ιστορίας· ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη με βάση τα δικαιώματα και τις ευθύνες των πολιτών·

6.   προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που αποσκοπεί να αποτρέψει την υποκίνηση της πολιτικής και θρησκευτικής βίας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας· καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθήσουν την αυστηρή εφαρμογή και τη διαρκή βελτίωση των αντιρατσιστικών νόμων, την ενημέρωση και τις εκστρατείες συνειδητοποίησης στα μέσα ενημέρωσης και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα·

7.   απευθύνει έκκληση σε όλες τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, να μην παρέχουν κανενός είδους στήριξη σε εξτρεμιστικά κόμματα με ρατσιστικά ή ξενόφοβα χαρακτηριστικά, είτε ρητά είτε σιωπηρά, και συνεπώς να αποφύγουν οποιασδήποτε μορφής συμμαχία με τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους·

8.   προειδοποιεί, με το βλέμμα στραμμένο προς τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009, για τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα εξτρεμιστικά κόμματα εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καλεί τις πολιτικές ομάδες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι ένα δημοκρατικό όργανο δεν θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα για τη χρηματοδότηση και διάδοση αντιδημοκρατικών μηνυμάτων·

9.   καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν σαφή εντολή στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να διερευνήσει τις δομές των εξτρεμιστικών ομάδων προκειμένου να αξιολογηθεί εάν οι ομάδες αυτές συντονίζουν τις δραστηριότητές τους σε επίπεδο ΕΕ ή σε περιφερειακό επίπεδο·

10.   επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι τα δημόσια πρόσωπα θα έπρεπε να αποφεύγουν δηλώσεις που ενθαρρύνουν ή παροτρύνουν το μίσος ή τον στιγματισμό κοινωνικών ομάδων με βάση τη φυλή, την εθνοτική προέλευση, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την εθνικότητα· πιστεύει ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δημόσια πρόσωπα ωθούν προς το μίσος, πρέπει να θεωρείται επιβαρυντικό στοιχείο το γεγονός ότι κατέχουν υψηλή δημόσια θέση· καταδικάζει ειδικότερα την ανησυχητική διάδοση του αντισημιτισμού·

11.   καλεί τα μέσα ενημέρωσης να ενημερώσουν την κοινή γνώμη για τους κινδύνους του διχαστικού λόγου και να συμβάλουν στην προώθηση των αρχών και των αξιών της δημοκρατίας, της ισότητας και της ανεκτικότητας·

12.   ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να προβλέψουν τουλάχιστον –κατόπιν δικαστικής αποφάσεως – τη δυνατότητα περικοπής της δημόσιας χρηματοδότησης σε πολιτικά κόμματα που δεν καταδικάζουν τη βία και την τρομοκρατία και δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τη δημοκρατία και την αρχή του κράτους δικαίου, όπως εκτίθενται στην ΕΣΔΑ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και καλεί τα κράτη που έχουν ήδη τη δυνατότητα αυτή να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ουδεμία χρηματοδότηση της ΕΕ διατίθεται σε φορείς μέσων ενημέρωσης που χρησιμοποιούνται ως όχημα για ευρείας κλίμακας προώθηση ρατσιστικών, ξενοφοβικών και ομοφοβικών ιδεών·

13.   καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις ΜΚΟ και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής συνειδητοποίησης των κινδύνων της ώθησης του ριζοσπαστισμού και της εξτρεμιστικής βίας, και οι οποίες εργάζονται για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακριτικής μεταχείρισης·

14.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 85, 17.3.1997, σ. 150.
(2) EE C 300 Ε, 9.12.2006, σ. 491.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0552.
(4) EE C 253 Ε, 13.10.2005, σ. 37.
(5) ΕΕ L 53, 22.2.2007, σ. 1.
(6) ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
(7) ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.


Μαυροβούνιο
PDF 311kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου αφετέρου
P6_TA(2007)0624B6-0494/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2005, για έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο ενόψει της σύναψης συμφωνίας σύνδεσης και σταθερότητας (ΣΣΣ),

–   έχοντας υπόψη την έγκριση εκ μέρους του Συμβουλίου στις 24 Ιουλίου 2006, εν συνεχεία της διακήρυξης της ανεξαρτησίας από το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου, νέων διαπραγματευτικών οδηγιών ειδικά για το Μαυροβούνιο,

–   έχοντας υπόψη την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη ΣΣΣ την 1η Δεκεμβρίου 2006 και την υπογραφή της συμφωνίας στις 15 Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας σταθερότητας και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM(2007)0350),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σταθερότητας και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου (COM(2007)0350),

–   έχοντας υπόψη ότι στις 18 Σεπτεμβρίου 2007 υπεγράφησαν οι συμφωνίες ΕΕ - Μαυροβουνίου σχετικά με την απλοποίηση των θεωρήσεων διαβατηρίου μικρής διάρκειας και την επανεισδοχή(1),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το Μαυροβούνιο για το έτος 2007 (SEC(2007)1434),

–   έχοντας υπόψη το ενδεικτικό έγγραφο πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού για το Μαυροβούνιο βάσει του προενταξιακού μηχανισμού (2007-2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο έχει συνυπογράψει τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας,

Β.   έχοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο επιβεβαίωσε στις 23 Οκτωβρίου 2006 την κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης (ΔΠΔ),

Γ.   έχοντας υπόψη ότι το μέλλον του Μαυροβουνίου βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ.   έχοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο έχει υπογράψει την Κεντροευρωπαϊκή Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (CEFTA)· έχοντας υπόψη ότι η προσχώρηση του Μαυροβουνίου στον ΠΟΥ ενδέχεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνεδρίασή του στις 19 και 20 Ιουνίου 2003 στη Θεσσαλονίκη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανεγνώρισε ότι το μέλλον του Μαυροβουνίου βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχουν κατ" επανάληψη τονίσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΣ θεσπίζει συμβατική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Μαυροβουνίου σε ζωτικές πτυχές του θεσμικού, κοινωνικού και οικονομικού βίου της χώρας αυτής,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της περιβαλλοντικής διάστασης στον οικονομικό και κοινωνικό βίο του Μαυροβουνίου, την οποία εξάλλου αναγνωρίζει το Σύνταγμα της χώρας, που διακηρύσσει ότι το Μαυροβούνιο αποτελεί οικολογικό κράτος και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει να συνοδεύονται παρόμοιες δηλώσεις προθέσεων με συγκεκριμένα μέτρα και αποτελεσματικές δομές,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει στη ζωή των δημοκρατικών χωρών η ανεξαρτησία, η ικανότητα και η ικανότητα για λογοδοσία της δικαστικής εξουσίας, απαλλαγμένης από διαφθορά,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να είναι η κοινοτική βοήθεια προς το Μαυροβούνιο ανάλογη με τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω συμφωνία,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του κυβερνητικού συνασπισμού και σημαντικών τμημάτων της αντιπολίτευσης, το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου ενέκρινε στις 19 Οκτωβρίου 2007 με την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων, το νέο Σύνταγμα του Μαυροβουνίου·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2007 η οικονομία του Μαυροβουνίου σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη (σχεδόν 8%) και συνεχή αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων (707 000 000 ΕUR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης ανεργίας επί του παρόντος βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο και για πρώτη φορά έπεσε κάτω από το 12%· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι εξακολουθούν να διατυπώνονται ανησυχίες όσον αφορά το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και το ισοζύγιο πληρωμών,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στο Μαυροβούνιο και ότι στη διεθνή κατάταξη του 2007 όσον αφορά τη διαφάνεια και τη διαφθορά το Μαυροβούνιο συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 3,3 (σε κλίμακα στην οποία το 0 αντιστοιχεί σε "υψηλή διαφθορά" και το 10 σε "απόλυτη διαφάνεια"),

1.   συγχαίρει την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου για την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την ΣΣΣ και την πρόσφατη υπογραφή του σημαντικού αυτού εγγράφου·

2.   θεωρεί ότι η ΣΣΣ αποτελεί το πρώτο αλλά σημαντικό βήμα της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου προς την ένταξη στην ΕΕ και πιστεύει ότι η συμφωνία παρέχει ένα επί πλέον παράδειγμα των θετικών αλλαγών στα Δυτικά Βαλκάνια που μπορούν να επιτευχθούν με την προοπτική της ένταξης στην ΕΕ· επισημαίνει, ωστόσο, στις αρχές του Μαυροβουνίου ότι η προοπτική της ένταξης πρέπει να αξιολογηθεί ρεαλιστικά, βάσει όχι μόνο της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία των κοινοτικών κανόνων και προδιαγραφών αλλά και της πραγματικής διοικητικής και δικαστικής ικανότητας της χώρας και τη διάθεση των αναγκαίων πόρων, που συνιστούν ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη υγιούς νομοθετικού πλαισίου στο Μαυροβούνιο και η εφαρμογή τους αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη δημοκρατική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας·

3.   προτείνει στην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις μοναδικές εμπειρίες όσον αφορά τη διαδικασία μεταρρυθμιστικής μετάβασης στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004, ούτως ώστε να επεξεργαστεί τους νέους εν λειτουργία μηχανισμούς, από τους οποίους θα μπορούσε να επωφεληθεί το Μαυροβούνιο·

4.   συνιστά την ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου, ως επικέντρου της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, και επισημαίνει ότι αυτό πρέπει να ενεργεί κυρίως ως όργανο ελέγχου, επί παραδείγματι στον τομέα των δημοσίων οικονομικών·

5.   καλεί το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με την αντίληψη που έχει για τον ρόλο του, να συμβάλει ενεργά στη διαδικασία προσέγγισης με την ΕΕ· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση να εμπλέξει ενεργά το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου στις διαδικασίες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης·

6.   ζητεί ως εκ τούτου από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου να εφαρμόσουν συγκεκριμένα τους στόχους που απαριθμούνται στο άρθρο 80 της ΣΣΣ θεσπίζοντας τις αναγκαίες νομικές και ρυθμιστικές διατάξεις προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία και λογοδοσία της δικαστικής αρχής· θεωρεί, συναφώς, ότι οι νέες συνταγματικές ρυθμίσεις όσον αφορά την αρμοδιότητα του διορισμού των δικαστών περιορίζουν τη διακριτική ευχέρεια του κοινοβουλίου και αυξάνουν την αυτονομία του δικαστικού οργάνου αυτορρύθμισης· υπενθυμίζει ότι έχει ζωτική σημασία να δημιουργηθεί ανεξάρτητη, αποτελεσματική και αδιάφθορη δικαστική εξουσία, η οποία θα αναλάβει να διαχειριστεί την πλήρη και μη αναστρέψιμη επιβολή του κράτους δικαίου·

7.   καλεί μετ" επιτάσεως την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου και τις δικαστικές αρχές να παράσχουν την αναγκαία αρωγή και συνεργασία στις ιταλικές δικαστικές αρχές όσον αφορά την ολοκλήρωση της έρευνας για το οργανωμένο έγκλημα και το λαθρεμπόριο τσιγάρων στο οποίο ενέχονται εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα της χώρας και που ενδέχεται να καταλήξει στην έκδοση διεθνούς εντάλματος·

8.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τις επιδόσεις του Μαυροβουνίου όσον αφορά τη συνέχιση της συνεργασίας του με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΠΓ) και επισημαίνει ότι αυτό συνδέεται στενά με την πρόοδο που σημειώνει το Μαυροβούνιο για την προσχώρησή του στην ΕΕ· καλεί μετ' επιτάσεως τις αρχές να ολοκληρώσουν την έρευνά τους σχετικά με τον Sreten Glendza, διοικητή του αστυνομικού τμήματος της Ulcinj, και πέντε άλλων πρώην αξιωματικών της αστυνομίας οι οποίοι κατηγορούνται για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου το 1992· χαιρετίζει την υπογραφή, στις 6 Δεκεμβρίου 2007, μιας συμφωνίας με το ΔΠΔΠΓ για την προσφορά τεχνικής βοήθειας, καθώς και άλλα μέτρα που έλαβαν οι ίδιες αρχές ενόψει της προθεσμίας που έχει τεθεί για ολοκλήρωση όλων των δικών στο ΔΠΔΠΓ εντός του 2008·

9.   χαιρετίζει τη σύλληψη ενωρίτερα το 2007 στο έδαφος του Μαυροβουνίου του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου και διαφυγόντος Vlastimir Đorđević, και καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να συνεργαστούν με τις αρχές της Σερβίας και άλλων γειτονικών χωρών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων υπόπτων για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, και ιδίως των Ratko Mladić και Radovan Karadžić·

10.   καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν πολιτική πρόληψης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, του λαθρεμπορίου όπλων, τσιγάρων και ναρκωτικών, καθόσον αυτά αποτελούν προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση της χώρας στην ΕΕ· υπενθυμίζει τη σημασία της αποκατάστασης κλίματος ασφάλειας για τους πολίτες του Μαυροβουνίου, καθώς επίσης και τους τουρίστες και τους ξένους επενδυτές και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση των ανεξάρτητων οργάνων που εποπτεύουν τα φαινόμενα διαφθοράς·

11.   χαιρετίζει την υπογραφή με το Μαυροβούνιο στις 18 Σεπτεμβρίου 2007 της συμφωνίας διευκόλυνσης θεωρήσεων διαβατηρίου και επανεισδοχής ως το πρώτο βήμα για την καθιέρωση πλήρως απαλλαγμένου από θεωρήσει καθεστώτος και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταρτίσουν συγκεκριμένο χάρτη πορείας σε σχέση με αυτό και να θεσπίσουν μέτρα στήριξης που θα αποσκοπούν στην αύξηση των ταξιδιωτικών ευκαιριών για μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, ιδίως των νέων και των φοιτητών·

12.   χαιρετίζει ως εκ τούτου και το άνοιγμα στην Ποντγκόριτσα του Κοινού Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίου μικρής διάρκειας και καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στο σχέδιο του Κοινού Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων προκειμένου οι πολίτες της χώρας να επωφεληθούν πλήρως από τη σχετική υπογραφείσα συμφωνία·

13.   καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να θεωρήσουν την υπογραφή της συμφωνίας ως ευκαιρία για την ενεργή προώθηση μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως το κράτος δικαίου, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, η ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και η βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων της χώρας·

14.   υπογραμμίζει τη σημασία του άρθρου 114 της ΣΣΣ που προβλέπει τη δέσμευση για περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεσματικής και υπεύθυνης δημόσιας διοίκησης στο Μαυροβούνιο και παροτρύνει την κυβέρνηση να εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια στους διορισμούς και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης, καθώς και, με την υποστήριξη της Επιτροπής, να γίνει πλήρη χρήση των κοινοτικών μέσων βοήθειας και συναδέλφωσης υπέρ των δημοσίων θεσμικών οργάνων·

15.   εκφράζει τη λύπη του για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Μαυροβουνίου, στο πλαίσιο της οποίας η χώρα δεσμεύεται να μην παραδίδει προσωπικό των ΗΠΑ στο διεθνές ποινικό δικαστήριο (ΔΠΔ), με αντάλλαγμα οι ΗΠΑ να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στη χώρα (η επονομαζόμενη συμφωνία του άρθρου 98)· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ αντιτίθεται σε τέτοιου είδους συμφωνίες, καθόσον υπονομεύουν την εξουσία του ΔΠΔ· αναμένει από το Μαυροβούνιο να λάβει υπόψη τη στάση της ΕΕ επί του θέματος και να θεσπίσει τα δέοντα μέτρα·

16.   υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη οικολογικώς βιώσιμου τουρισμού είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το οικονομικό μέλλον του Μαυροβουνίου· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να συσταθεί συνεκτικό περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο και επιχειρησιακό σχέδιο για την προστασία των ακτών και καλεί μετ" επιτάσεως την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να δημιουργήσει επιχειρησιακά και ανεξάρτητα όργανα που θα εγγυώνται το σεβασμό της λεπτής οικολογικής ισορροπίας, ιδίως στις παράκτιες περιοχές αλλά και στα εθνικά πάρκα στο εσωτερικό της χώρας, και για το γεγονός ότι το άρθρο 96 της ΣΣΣ δεν προβλέπει σαφείς δεσμεύσεις προς την κατεύθυνση αυτή·

17.   εκφράζει τη λύπη του για τα συνεχιζόμενα φαινόμενα κερδοσκοπίας στον τομέα των ακινήτων και της κτηματαγοράς και την αρνητική επίδραση που έχουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, κυρίως λόγω του περιορισμένου και ανεπαρκούς ελέγχου εκ μέρους των κρατικών και τοπικών αρχών·

18.   σημειώνει ότι το Μαυροβούνιο χρησιμοποιεί εκ των πραγμάτων το ευρώ ως επίσημο νόμισμα· επισημαίνει ότι η παρούσα χρήση του ευρώ, που απεφασίσθη από τις αρχές της χώρας υπό έκτακτες συνθήκες, είναι εντελώς διαφορετική από τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ· υπενθυμίζει ότι για την προσχώρηση μιας χώρας στη ζώνη του ευρώ πρέπει να πληρούνται όλα τα κριτήρια της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένης και της επίτευξης υψηλού βαθμού βιώσιμης σύγκλισης·

19.   ζητεί από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου να εγκρίνουν το συντομότερο εθνική νομοθεσία για την προστασία του τοπίου, ιδίως στις ακτές, και για την προστασία των υδάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος και να εφαρμόσουν τα χωροταξικά σχέδια για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και τον καθαρισμό των λυμάτων, ιδίως τη διαφοροποιημένη συλλογή των απορριμμάτων στις παράκτιες τουριστικές υποδομές, καθώς και την κατασκευή εγκαταστάσεων θερμικής αξιοποίησης· επισημαίνει συγκεκριμένα την εύθραυστη οικολογική ισορροπία στον κόλπο του Κότορ και την επείγουσα ανάγκη συγκεκριμένης παρέμβασης, προκειμένου να διασωθεί αυτή η σπανίου φυσικού και αρχιτεκτονικού κάλλους κληρονομιά·

20.   συνιστά στις αρχές του Μαυροβουνίου να εφαρμόσουν συγκεκριμένα τους στόχους που απαριθμούνται στο άρθρο 109 της ΣΣΣ, κατασκευάζοντας το συντομότερο εγκαταστάσεις για τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου στην εξεύρεση των δημοσίων, ή συνδυασμένων δημόσιων και ιδιωτικών, χρηματοδοτήσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών· επισημαίνει ότι το σχέδιο ενεργειακής στρατηγικής του Μαυροβουνίου 2025 παρέχει την ευκαιρία για να καταστεί ο ενεργειακός κλάδος του Μαυροβουνίου περισσότερο φιλικός από περιβαλλοντική άποψη και επισημαίνει τη σημασία της για την ανάπτυξη της χώρας·

21.   επισημαίνει ότι στις ξένες άμεσες επενδύσεις το Μαυροβούνιο κυριαρχούν οι επενδύσεις στον τομέα της ακίνητης περιουσίας· χαιρετίζει την έγκριση του χωροταξικού σχεδίου από την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου και ζητεί την πλήρη εφαρμογή του, ώστε να αποφευχθεί η ανοικοδόμηση ολόκληρης της παράκτιας ζώνης· επισημαίνει, ταυτόχρονα, ότι οι έλεγχοι της ανοικοδόμησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε σχέση με αυτό και ότι, στις ευαίσθητες περιοχές, πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση παγώματος της ανοικοδόμησης·

22.   εξακολουθεί να ανησυχεί σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας και τον μονοπωλιακό χαρακτήρα που κυριαρχεί τόσο στις πολιτικές όσο και τις οικονομικές δομές και επισημαίνει ότι αυτό παρεμποδίζει την ανάπτυξη του Μαυροβουνίου ως δημοκρατικής κοινωνίας της ελεύθερης αγοράς·

23.   πιστεύει ότι η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μακροπρόθεσμου οικονομικού σχεδιασμού, καθώς και η αντιμετώπιση της υπερμεγέθους "σκιώδους οικονομίας" είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχή πρόοδο της ΣΣΣ· καλεί, ως εκ τούτου, τις αρχές του Μαυροβουνίου να αναλάβουν αποφασιστικότερη δέσμευση στον τομέα των πολιτικών για την απασχόληση, που είναι ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία της χώρας και να ακολουθήσουν οικονομική πολιτική που θα αποσκοπεί να συμβάλλει στη δημιουργία ανοικτού ανταγωνιστικού και διαφανούς επιχειρηματικού κλίματος·

24.   υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης δικτύου συνδυασμένων μεταφορών που δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στις οδικές μεταφορές· θεωρεί ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω εταιρικών σχέσεων με τον ιδιωτικό τομέα και με την έκδοση κρατικών ομολόγων· συνιστά τη συνέχιση της ανανέωσης των σιδηροδρόμων και την ανακατασκευή των εν μέρει εκτός χρήσης σιδηροτροχιών από την Ποντγκόριτσα στην πόλη Nikšić και στην αλβανική παραμεθόριο πόλη Σκόδρα·

25.   καλεί την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να αναζητήσει μακροπρόθεσμες λύσεις για τη στέγαση και το ζήτημα της υπηκοότητας των προσφύγων από το γειτονικό Κόσοβο, με βάση την Ευρωπαϊκή Συνθήκη του 1997 για την ιθαγένεια και την προσφάτως συναφθείσα Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την περίθαλψη απατρίδων στις περιπτώσεις των νέων κρατών·

26.   ζητεί από τις αρχές του Μαυροβουνίου να συντονίσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά τη συμμετοχή της χώρας στα κοινοτικά προγράμματα, ιδίως στον τομέα της παιδείας και της κατάρτισης· υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας της προσφοράς παιδείας και κατάρτισης και να προσφέρουν νέες προοπτικές σπουδών, περιλαμβανομένης της δυνατότητας διαμονής στο εξωτερικό, στη νεολαία της χώρας· θεωρεί σκόπιμο να μελετηθούν, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τρόποι προώθησης αδελφοποιήσεων και εταιρικών σχέσεων μεταξύ φορέων του Μαυροβουνίου και των ομολόγων τους στα κράτη μέλη της Ένωσης· θεωρεί ότι η ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίου θα διευκολύνει τη συμμετοχή των Μαυροβουνίων στα κοινοτικά προγράμματα·

27.   καλεί την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις στον τομέα της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης, και ιδίως τον νόμο για τη διαφάνεια των μέσων ενημέρωσης και την πρόληψη της συγκέντρωσης μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για μεγαλύτερη διαφάνεια και να αποτραπεί η μονοπωλιακή συγκέντρωση μέσων ενημέρωσης, τόσο στον τομέα των εντύπων όσο και των ηλεκτρονικών μέσων· καλεί το Κοινοβούλιο να διασφαλίσει την ανεξαρτησία του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου του Μαυροβουνίου, στο οποίο θα διασφαλίζεται πραγματική εκπροσώπηση όλων των κλάδων της κοινωνίας, διευκολύνοντας έτσι τον πλήρη μετασχηματισμό του ΡΤΣ σε επαγγελματική δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεόρασης·

28.   επισημαίνει ότι έχει ζωτική σημασία να ενισχυθούν και να διατηρηθούν ανεξάρτητα τα μέσα ενημέρωσης με ισορροπημένη δημοσιογραφία·

29.   εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχει επιλυθεί η υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Duško Jovanović, ο οποίος, την εποχή της δολοφονίας του, επρόκειτο να δημοσιεύσει σειρά άρθρων για το λαθρεμπόριο τσιγάρων και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος στο Μαυροβούνιο·

30.   καλεί την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να εγγυηθεί την ελευθερία του τύπου και ζητεί να διενεργηθεί έρευνα σχετικά με την επίθεση που δέχτηκε στην Ποντγκόριτσα την 1η Σεπτεμβρίου 2007, ο Željko Ivanović, εκδότης της ανεξάρτητης ημερήσιας εφημερίδας 'Vijesti'·

31.   επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η κοινωνία των πολιτών στην ανάπτυξη της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, επισημαίνοντας τα κοινωνικά προβλήματα και τα ευαίσθητα πολιτικά θέματα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να υπάρξουν ισχυρότερες διασφαλίσεις και καλύτερες συνθήκες για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών·

32.   λαμβάνει γνώση της δέσμευσης που ανέλαβε η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου για την προώθηση της πολιτιστικής συνεργασίας και εύχεται μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα του πολιτισμού, μεταξύ άλλων και με την παροχή κινήτρων για διάφορες μορφές συνεταιρισμού και την προώθηση των επαφών μεταξύ των λαών·

33.   χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες για την παροχή σε σπουδαστές από το Μαυροβούνιο δυνατοτήτων σπουδών σε χώρες της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναζητήσουν νέες μορφές αλληλεπίδρασης με τον λαό του Μαυροβουνίου·

34.   εκφράζει τη λύπη του για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της λειτουργίας των γραφείων της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μαυροβούνιο· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η ορατή παρουσία της ΕΕ στο Μαυροβούνιο, ιδίως ενόψει της έναρξης ισχύος της ΣΣΣ· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή να επισπεύσει ξεκίνησε τις διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού που προβλέπεται για το γραφείο της αντιπροσωπείας στην Ποντγκόριτσα και πιστεύει ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν·

35.   χαιρετίζει το άνοιγμα του νέου συνοριακού σταθμού διέλευσης στο Šćepan Polje την 1η Οκτωβρίου 2007 και την ανακοίνωση της δημιουργίας και άλλων νέων συνοριακών σταθμών διέλευσης· χαιρετίζει, συναφώς, την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας·

36.   επισημαίνει ότι η οριστική συμφωνία για τον καθορισμό της μεθορίου Κροατίας - Μαυροβουνίου πρέπει να αντικαταστήσει την προσωρινή συμφωνία που συνήφθη μεταξύ Κροατίας και της τότε κρατικής ένωσης της Σερβίας - Μαυροβουνίου· υποστηρίζει ότι η σημερινή προσωρινή διευθέτηση που αφορά την χερσόνησο Prevlaka απεδείχθη εξαιρετική βάση για την επίτευξη νέας μόνιμης συμφωνίας·

37.   χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του κυβερνητικού συνασπισμού και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης σχετικά με το νέο Σύνταγμα· πιστεύει ότι το νέο Σύνταγμα θα καθιερώσει σαφέστερο διαχωρισμό της νομοθετικής, της εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και θα καθιερώσει επαρκείς διασφαλίσεις για τις εθνικές μειονότητες·

38.   θεωρεί ότι το νέο συνταγματικό κείμενο αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη βούληση του Μαυροβουνίου για την πλήρη ενσωμάτωσή του στην ΕΕ· πιστεύει, ωστόσο, ότι, όταν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της λογοδοσίας των δικαστών και την εκρίζωση της ενδημικής διαφθοράς που πλήττει την εικόνα του δικαστικού σώματος της χώρας, πρέπει να βελτιωθούν οι διατάξεις που αφορούν τον ορισμό και την παύση των δικαστικών αρχών, με σκοπό την καλύτερη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας·

39.   πιστεύει ότι η περιφερειακή συνεργασία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την επίλυση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων τους· χαιρετίζει την προσχώρηση του Μαυροβουνίου στην Κεντροευρωπαϊκή Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (CEFTA) η οποία θα συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να παράσχει βοήθεια στις αρχές του Μαυροβουνίου για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των μεταφορών· επισημαίνει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για την ενσωμάτωση του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

40.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση του Μαυροβουνίου.

(1) Βλ. τις θέσεις του Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 επ" αυτών των συμφωνιών (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0451 και P6_TA(2007)0452).


Καταστροφή από ναυάγια στα στενά του Κερτς στη Μαύρη Θάλασσα
PDF 277kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την καταστροφή από ναυάγια στα στενά του Κερτς στη Μαύρη Θάλασσα και τη μόλυνση που προκλήθηκε
P6_TA(2007)0625B6-0503/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την ασφάλεια στη θάλασσα και ιδιαίτερα εκείνα της 21ης Νοεμβρίου 2002 για την καταστροφή του πετρελαιοφόρου Prestige στα ανοικτά των ακτών της Γαλικίας(1) και της 23ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα κατόπιν του ναυαγίου του πετρελαιοφόρου Prestige(2),

–   έχοντας υπόψη τις δέσμες Έρικα Ι και ΙΙ,

–   έχοντας υπόψη τις επτά νομοθετικές προτάσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα (τρίτη ναυτιλιακή δέσμη υπέρ της θαλάσσιας ασφάλειας) που υπεβλήθησαν από την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο το Νοέμβριο του 2005 (COM(2005)0586 έως 0593),

–   έχοντας υπόψη τις θέσεις που έλαβε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Μαρτίου 2007(3) και στις 25 Απριλίου 2007(4) σε σχέση με την τρίτη ναυτιλιακή δέσμη υπέρ της θαλάσσιας ασφάλειας,

–   έχοντας υπόψη τη σειρά μέτρων προτεραιότητας που όρισε το 2005 η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τις Μεταφορές, που επικεντρώνονται σε πέντε κύριους διακρατικούς άξονες που συνδέουν την ΕΕ με τις γειτονικές χώρες στα βόρεια, ανατολικά και νοτιοανατολικά καθώς και γύρω από τις περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας,

–   έχοντας υπόψη την πρόσφατη ναυτική καταστροφή στα στενά του Κέρτς στη Μαύρη Θάλασσα στις 11 Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 71, 80 και 251 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 10 σκάφη (δεξαμενόπλοια και φορτηγά) βυθίστηκαν ή εξόκειλαν στα στενά και το βόρειο τμήμα της Μαύρης Θάλασσας κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας, περιλαμβανομένου του Volganeft-139 που δεν ήταν σχεδιασμένο για να αντέχει σε τέτοιες αντίξοες συνθήκες στη θάλασσα,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με προσωρινές πληροφορίες, έξι ναυτικοί βρήκαν το θάνατο και άνω των 2000 τόνων καυσίμου και θείου χύθηκαν στη θάλασσα προκαλώντας τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή και το θάνατο άνω των 15 000 πτηνών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σφοδρές καταιγίδες συνέβαλαν στην εξάπλωση των πετρελαιοκινήτων πλήττοντας κοινότητες της περιοχής καθώς και το περιβάλλον και ότι η ρύπανση από το πετρέλαιο και το θείο, πέραν του ότι προκαλεί ανθρώπινα θύματα επηρεάζει επίσης άμεσα τη χλωρίδα και την πανίδα με πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην οικολογική ποιότητα των σχετικών φυσικών βιοτόπων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαύρη Θάλασσα καθίσταται ένας από τους κύριους διαδρόμους για την αύξηση των εισαγωγών πετρελαίου στην περιοχή,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρώπινες απώλειες και η οικολογική καταστροφή στη Μαύρη Θάλασσα υπογραμμίζουν την ανάγκη να επισπευσθεί η λήψη αποφάσεων σε πλαίσιο Συμβουλίου σχετικά με τις υπόλοιπες νομοθετικές πράξεις στην τρίτη ναυτιλιακή δέσμη υπέρ της θαλάσσιας ασφάλειας·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, η ΕΕ έχει καταστεί βασικός παράγοντας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας που είναι γεωστρατηγικής σημασίας από πλευράς ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης των οδών του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ δεδομένης της εγγύτητάς της με την Κασπία, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία,

1.   εκφράζει την αλληλεγγύη του και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στα θύματα της καταστροφής αυτής·

2.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ελέγξουν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση των οικολογικών επιπτώσεων της καταστροφής·

3.   καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα εκείνης για τις ναυτιλιακές προδιαγραφές, π.χ. όσον αφορά τον έλεγχο στους λιμένες·

4.   επισημαίνει τα διάφορα μέτρα, όπως προσωρινή απαγόρευση της ναυσιπλοΐας στην ανοιχτή θάλασσα ποταμόπλοιων, τα οποία έλαβαν οι ρωσικές αρχές συνεπεία της πρόσφατης σειράς ναυαγίων στα στενά του Κέρτς και υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά θα έπρεπε να αρθούν μόνο αφού ολοκληρωθεί σε βάθος έρευνα και αξιολόγηση της κατάστασης·

5.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τις αρχές της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας όπως προτείνεται στην σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής (CΟΜ(2007)0575)·

6.   τονίζει ότι η αυστηρότερη δυνατή τήρηση των κανόνων της ναυσιπλοΐας είναι ουσιαστικό στοιχείο για την ασφάλεια στη θάλασσα και καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη και τις γειτονικές στην ΕΕ χώρες να εξασφαλίσουν ότι τα πληρώματα και οι ναυτιλιακές διοικήσεις επ' ουδενί θα πρέπει να αγνοούν τις προειδοποιήσεις για πιθανότητα καταιγίδων·

7.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι η καταστροφή στη Μαύρη Θάλασσα θα έπρεπε να επιστήσει την προσοχή των γειτονικών στην ΕΕ χωρών - ιδίως της Ρωσίας που εξήγγειλε σχέδια για την αύξηση των εξαγωγικών της δυνατοτήτων όσον αφορά τη μεταφορά πετρελαίου στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας - σε θέματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του θαλασσίου στόλου και την απαγόρευση της χρήσης απαρχαιωμένων δεξαμενοπλοίων μονού κύτους·

8.   αναγνωρίζει τον προορατικό ρόλο της Επιτροπής ήδη από το Νοέμβριο του 2005, όταν υπέβαλε σειρά επτά νομοθετικών προτάσεων (γνωστή ως τρίτη ναυτιλιακή δέσμη υπέρ της θαλάσσιας ασφάλειας) προκειμένου να ισχυροποιηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια στη θάλασσα, χωρίς να περιμένει ένα ακόμη θαλάσσιο δυστύχημα εις τρόπον ώστε να προλαμβάνονται περαιτέρω περιβαλλοντικές καταστροφές και θαλάσσια ρύπανση·

9.   επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη του ανάγνωση επί των επτά προτάσεων στην τρίτη ναυτιλιακή δέσμη υπέρ της θαλάσσιας ασφάλειας τον Απρίλιο του 2007 και θεωρεί ότι οι επτά νομοθετικές προτάσεις συνδέονται στενά μεταξύ τους και ως εκ τούτου πρέπει να εγκριθούν ως δέσμη·

10.   τονίζει ότι δυστυχήματα όπως αυτά που συνέβησαν στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας θα έπρεπε να επισπεύσουν τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους του Συμβουλίου και καλεί το τελευταίο να εγκρίνει αμέσως κοινές θέσεις επί του συνόλου των επτά νομοθετικών προτάσεων·

11.   τονίζει τη σημασία του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων και του Μνημονίου Συνεννόησης για τη Μαύρη Θάλασσα και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη συνεργασία με τα παράκτια κράτη τα οποία δεν είναι μέλη της ΕΕ σε σχέση με την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της απειλής περιβαλλοντικής ρύπανσης από ναυτιλιακά ατυχήματα, περιλαμβανομένων των ενεργειών που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων·

12.   τονίζει το βασικό ρόλο των περιφερειακών οργανισμών, ιδιαίτερα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας (ΒSΕC), προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη διαχείριση και συνεργασία στο πλαίσιο της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα·

13.   επισημαίνει το γεγονός ότι η περιβαλλοντική ρύπανση, όπως προεκλήθη από την πρόσφατη διαρροή πετρελαίου, αποτελεί ένα διογκούμενο πρόβλημα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας που μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με κοινές προσπάθειες εκ μέρους όλων των κρατών της περιοχής· ζητεί ως εκ τούτου από τα κράτη της περιοχής να ενισχύσουν τα υφιστάμενα πρότυπα συνεργασίας και να δημιουργήσουν έναν νέο μηχανισμό συνεργασίας όπως η συνεργασία στον τομέα του καθαρισμού μετά από γεγονότα όπως η πρόσφατη πετρελαιοκηλίδα·

14.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το νέο Ευρωπαϊκό Μέσον Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΝΡΙ) ως εργαλείο για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της Μαύρης Θάλασσας και να χρησιμοποιήσουν το νέο μέσον ΙΡΑ για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων στις χώρες της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας·

15.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 25 E, 29.1.2004, σ. 415.
(2) ΕΕ C 77 E, 26.3.2004, σ. 76.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0093 και 0094.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0146 έως 0150.


Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων
PDF 288kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (2007/2199(INI))
P6_TA(2007)0626A6-0448/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων (COM(2006)0729),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 87/63/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την καθιέρωση συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων στην Κοινότητα(1),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων της 22ας Σεπτεμβρίου 1992(2),

–   έχοντας υπόψη τις θέσεις του της 10ης Μαρτίου 1993 σε πρώτη ανάγνωση(3) και της 9ης Μαρτίου 1994 σε δεύτερη ανάγνωση(4) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Συμβουλίου περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων(5),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της ρήτρας απαγόρευσης εξαγωγής, άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (94/19/ΕΚ) (CΟΜ(1999)0722),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της διάταξης περί συμπληρωματικής κάλυψης ("topping-up"), άρθρο 4, παράγραφοι 2-5, της οδηγίας περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (94/19/ΕΚ) (CΟΜ(2001)0595),

–   έχοντας υπόψη το κείμενο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας "Τεχνικές συμβουλές για την επανεξέταση των πτυχών που σχετίζονται με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων" της 30ης Σεπτεμβρίου 2005 (CEBS/05/81),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής με τίτλο "Ανάλυση σεναρίων: Εκτίμηση των συνεπειών μιας αλλαγής του μηχανισμού χρηματοδότησης των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων της ΕΕ" του Φεβρουαρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο κάλυψης της οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων,

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010 (CΟΜ(2005)0629) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007(6)

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0448/2007),

A.   εκτιμώντας ότι τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων αποτελούν σημαντικό συστατικό του διχτυού ασφαλείας,

Β.   εκτιμώντας ότι τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων εξυπηρετούν την ατομική και λειτουργική προστασία καθώς και τη διασφάλιση δίκαιων όρων ανταγωνισμού,

Γ.   εκτιμώντας ότι η σημερινή κατάσταση στον τραπεζικό τομέα, η οποία είχε έναυσμα την κρίση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου (subprimes) στις ΗΠΑ και τους αντικτύπους της στις χρηματοπιστωτικές αγορές, έδειξε πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων,

Δ.   εκτιμώντας ότι η διαφορετική εθνική διαμόρφωση των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων οφείλεται σε διαφορετικές θεσμικές συνθήκες στα επιμέρους κράτη μέλη,

Ε.   εκτιμώντας ότι η εμπιστοσύνη στη διασφάλιση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και οι δίκαιοι όροι ανταγωνισμού αποτελούν σημαντικά θεμέλια για το σύνολο της εσωτερικής αγοράς,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι πολύ πρόσφατες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυξανόμενος αριθμός πολιτών της ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς χρηματοπιστωτικών προϊόντων στην αλλοδαπή,

Ζ.   εκτιμώντας ότι, με τις αυξανόμενες διασυνοριακές δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων και τις αλλαγές στη δομή της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, δημιουργούνται νέα ζητήματα όσον αφορά τη συνεργασία, τον συντονισμό και τον επιμερισμό των βαρών μεταξύ χώρας καταγωγής και χώρας υποδοχής σε περίπτωση κρίσης,

Η.   εκτιμώντας ότι, λόγω της ολοένα μεγαλύτερης ολοκλήρωσης της χρηματοπιστωτικής αγοράς, το δίχτυ ασφαλείας πρέπει οπωσδήποτε να εκπληρώνει τον σκοπό του στις διασυνοριακές καταστάσεις κρίσης,

1.   αναγνωρίζει τη σημασία των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και τη χρησιμότητα της οδηγίας 94/19/ΕΚ για τους καταναλωτές και για τη σταθερότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς· τονίζει, συγχρόνως, τη σημασία της εξάλειψης πιθανών στρεβλώσεων της αγοράς, αν η ανάλυση εντοπίσει τέτοια φαινόμενα·

2.   συμμερίζεται την εκτίμηση της Επιτροπής ότι νομοθετικές τροποποιήσεις της οδηγίας 94/19/ΕΚ πρέπει να επιδιωχθούν μόνο μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων περαιτέρω ερευνών, ιδίως στον τομέα της διασυνοριακής διαχείρισης κινδύνου και κρίσεων· θεωρεί σημαντικό να αντιμετωπισθούν οι σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, αν η ανάλυση εντοπίσει τέτοια φαινόμενα·

3.   υποστηρίζει την άποψη ότι είναι επιθυμητή μια εναρμόνιση της ορισθείσας ελάχιστης εγγύησης σε υψηλότερο επίπεδο αλλά ότι οποιαδήποτε αύξηση πρέπει να συνδέεται με αντίστοιχη οικονομική ανάπτυξη, καθώς μάλιστα ορισμένες χώρες εξακολουθούν, λόγω των μακροοικονομικών συνθηκών τους, να βρίσκονται κάτω από το ελάχιστο επίπεδο προστασίας που προβλέπει η οδηγία 94/19/ΕΚ· καθιστά όμως σαφές εν προκειμένω ότι θα πρέπει να μπει τέλος σε μια περαιτέρω, συνδεόμενη με τον πληθωρισμό μείωση του επιπέδου εγγύησης το βραδύτερο με την επόμενη τροποποίηση της οδηγίας·

4.   συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι, μέσω μέτρων αυτορρύθμισης ιδίως διασυνοριακών, είναι δυνατή η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων·

5.   χαιρετίζει εν προκειμένω τη συνεργασία που εγκαινίασε η Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Φορέων Ασφάλισης Καταθέσεων (EFDI) και το ΚΚΕρ και τον ευρύ διάλογο που δρομολόγησε η Επιτροπή για την επεξεργασία μέτρων αυτορρύθμισης· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για το χρονοδιάγραμμά της και τα σχετικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί·

6.   θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αυξηθεί το επίπεδο της ενημέρωσης των πελατών, προκειμένου να καταστεί δυνατό να προβαίνουν σε ενσυνείδητες επιλογές σχετικά με τους μεσάζοντες στους οποίους θα εμπιστευθούν τις αποταμιεύσεις τους, και ότι θα πρέπει συνεχώς να επιζητείται η αύξηση της ικανότητας διασυνοριακής δραστηριοποίησης των μεσαζόντων και η προώθηση της ενοποίησης των αγορών· πιστεύει ότι στα θέματα αυτά θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο η αυτορρύθμιση και, ειδικότερα, η πιθανή συμβολή του EFDI·

7.   υποστηρίζει την άποψη ότι οι διάφοροι υφιστάμενοι τρόποι χρηματοδότησης των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα των ενδεχόμενων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της ίσης μεταχείρισης των πελατών και του προκύπτοντος κόστους, και ιδίως όσον αφορά τις λειτουργικές επιπτώσεις σε περίπτωση διασυνοριακής κρίσης·

8.   τονίζει το γεγονός ότι τα ex-post συστήματα εγγύησης των καταθέσεων πρέπει να παρέχουν τόση σιγουριά και ασφάλεια στους καταναλωτές όση και τα ex-ante συστήματα εγγύησης των καταθέσεων·

9.   πιστεύει ότι ο διαχωρισμός της εποπτείας και του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων μεταξύ χωρών δημιουργεί ρυθμιστικά προβλήματα· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τις πιθανές αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας κατάστασης·

10.   πιστεύει ότι η περίοδος αναμονής για την επιστροφή των χρημάτων των καταθετών σε περίπτωση κρίσης μπορεί να συντμηθεί σε μεγάλο βαθμό, λόγω των σημαντικών καινοτομιών στον τομέα των τεχνολογιών επικοινωνίας μετά την έγκριση της οδηγίας 94/19/ΕΚ· φρονεί ότι πρέπει, εν προκειμένω, να επιδιωχθούν πρωτίστως βελτιώσεις με μη νομοθετικά μέσα, όπως συμφωνίες, βέλτιστες πρακτικές, ενίσχυση της ποιότητας των δεδομένων, καθώς και σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων για την επεξεργασία των πληροφοριών και αυτοδέσμευση των τραπεζών·

11.   θεωρεί απαραίτητο, σε περίπτωση που η επιστροφή χρημάτων προέρχεται από δύο συστήματα εγγύησης καταθέσεων, η περίοδος αναμονής για τον καταθέτη να μην είναι μεγαλύτερη για την επιστροφή από συστήματα της χώρας καταγωγής από ό,τι για την επιστροφή από συστήματα της χώρας υποδοχής·

12.   συμμερίζεται την άποψη ότι η απόφαση σχετικά με μια ενδεχόμενη επιστροφή ή μεταβίβαση εισφορών που καταβλήθηκαν από πιστωτικό ίδρυμα στα συστήματα εγγύησης πρέπει, σε περίπτωση αποχώρησης ενός μέλους από τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων, να λαμβάνεται από τα κράτη μέλη·

13.   υποστηρίζει την εκτίμηση της Επιτροπής ότι οι νέες διατάξεις για τη μεταβίβαση ή επιστροφή εισφορών στα συστήματα εγγύησης δεν πρέπει ούτε να αποδυναμώνουν τον τρόπο λειτουργίας των ταμείων αυτών ούτε να οδηγούν σε απαράδεκτη σώρευση κινδύνων·

14.   φρονεί ότι μακροπρόθεσμα θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της εναρμόνισης των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή τους, τις αρμοδιότητές τους και τον ρόλο της εποπτεύουσας αρχής, με κοινή προορατική προσέγγιση, αν οι αναλύσεις που έχουν ζητηθεί δείξουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, άνιση μεταχείριση των πελατών ή δυσμενείς επιπτώσεις στη διασυνοριακή διαχείριση κινδύνων·

15.   χαιρετίζει τη δημιουργία ομάδων εργασίας της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών με στόχο, αφενός, την επανεξέταση και ανάπτυξη των διευθετήσεων της ΕΕ για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και, αφετέρου, τη ρύθμιση της εποπτείας·

16.   τονίζει ότι η τάση να αντικαθίστανται οι θυγατρικές εταιρείες με δομές υποκαταστημάτων στον τραπεζικό τομέα συνδέεται και με τις νέες απαιτήσεις για συνεργασία μεταξύ των αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών σε περίπτωση κρίσης·

17.   θεωρεί απαραίτητο να αναλύσει η Επιτροπή, από κοινού με τους υπουργούς οικονομικών των κρατών μελών, τις κεντρικές τράπεζες και το EFDI, τα ενδεχόμενα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας κατανομής των βαρών πριν και μετά την επέλευση ενδεχόμενων καταστάσεων κρίσης και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα της ανάλυσης·

18.   θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να καθορισθούν εκ των προτέρων οι διαδικασίες και η συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων σε μια ενδεχόμενη διασυνοριακή κατάσταση κρίσης, και ότι η Επιτροπή, από κοινού με εκπροσώπους των κρατών μελών, των κεντρικών τραπεζών και του EFDI, πρέπει να σχεδιάσει και να καθορίσει διαδικασίες και μορφές συνεργασίας και να ενημερώσει σχετικά το Κοινοβούλιο·

19.   καλεί την Επιτροπή να επεξεργασθεί πρότυπα για τη βελτίωση της έγκαιρης αναγνώρισης κινδύνων από τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων· διαβλέπει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το σύστημα έγκαιρης αναγνώρισης για τον καθορισμό εισφορών βάσει του κινδύνου·

20.   κρίνει σκόπιμο να δρομολογηθεί μια διεξοδικότερη μελέτη, η οποία είναι αναγκαία για να προσδιορισθεί μια κοινή μέθοδος αξιολόγησης κινδύνων·

21.   καθιστά σαφές ότι την ευθύνη για τον περιορισμό των κινδύνων τη φέρουν πρωτίστως οι τράπεζες·

22.   θεωρεί αναγκαίο να αναπτυχθούν αρχές για μια διασυνοριακή διαχείριση των κινδύνων και των κρίσεων, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο των "τζαμπατζήδων" (free riders) και το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου·

23.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 33, 4.2.1987, σ. 16.
(2) ΕΕ C 332, 16.12.1992, σ. 13.
(3) ΕΕ C 115, 26.4.1993, σ. 91.
(4) ΕΕ C 91, 28.3.1994, σ. 85.
(5) ΕΕ L 135, 31.5.1994, σ. 5. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την οδηγία 2005/1/ΕΚ.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0338.


Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ΙΙ
PDF 425kWORD 132k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ΙΙ (2007/2200(INI))
P6_TA(2007)0627A6-0460/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για την ενίσχυση του πλαισίου της ενιαίας αγοράς που διέπει τα επενδυτικά κεφάλαια (COM(2006)0686),

–   έχοντας υπόψη τις οδηγίες 2001/107/ΕΚ(1) και 2001/108/ΕΚ(2), αμφότερες για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ(3) για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), αντίστοιχα, όσον αφορά τη ρύθμιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία, και όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ (ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων(4) (MiFID),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2005, με σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής διάρθρωσης των αρμόδιων επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών(5) (οδηγία για τα ταμεία συντάξεων),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση(6) (οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση) και την οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφάλιση ζωής(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με το μέλλον των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των παράγωγων προϊόντων(8),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων της 7ης Μαΐου 2004 και τις εκθέσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Ιουλίου του 2006, καθώς και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων(9),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 26ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την αποσαφήνιση των ορισμών που αφορούν τα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία για επενδύσεις ΟΣΕΚΑ (CESR/06-005),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα: Εξελίξεις της αγοράς και συναφή ζητήματα του Απριλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2006, Κεφάλαιο IV: Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ενοποίηση,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας(10) (οδηγία για την εφαρμογή της MiFID),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις της CESR Επίπεδο 3 για τις αντιπαροχές που προβλέπονται στην οδηγία MiFID της 29ης Μαΐου 2007 CESR/07-228b),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση(11) (Οδηγία Prospectus),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (COM(2007)0361) (Οδηγία Solvency II),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN της 8ης Μαΐου 2007,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ που διέπει τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (COM(2005)0314),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών(12) και την οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Οκτωβρίου 2005 , για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών(13),

–   έχοντας υπόψη την επικαιροποιημένη έκθεση του φόρουμ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσον αφορά τα ιδρύματα με υψηλό βαθμό μόχλευσης της 19ης Μαΐου 2007,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Διευθύνουσας Ομάδας του ΟΟΣΑ "The role of private pools of capital in corporate governance: about the role of private equity firms and "activist" hedge funds" (Ο ρόλος των ιδιωτικών συγκεντρώσεων κεφαλαίων στη διοίκηση επιχειρήσεων: σχετικά με το ρόλο των εταιριών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου με "παρεμβατική" στρατηγική), του Μαΐου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (Α6-0460/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, με το παρόν ψήφισμά του, δεν επιχειρεί ούτε να εξετάσει τα πέντε νομοθετικά μέτρα της δέσμης αναθεώρησης της ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ, δηλαδή τη διευκόλυνση της διαδικασίας κοινοποίησης, τη θέσπιση διαβατηρίου εταιρείας διαχείρισης, την επανεξέταση του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για τις συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων και ενός πλαισίου για τις συγκεντρώσεις στοιχείων ενεργητικού, αλλά ούτε και να συζητήσει τροποποιήσεις στην εποπτική συνεργασία που προβλέπεται στους πέντε αυτούς τομείς,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο σκοπεύει να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο που του αναλογεί στον σχεδιασμό μιας πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων που θα υπερβαίνει την προσεχή περιορισμένη αναθεώρηση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων (open-ended real estate funds) και τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου (funds of hedge funds), καθώς και άλλα μη εναρμονισμένα επενδυτικά κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές, παραμένουν ακόμη εκτός του πλαισίου των ΟΣΕΚΑ και, συνεπώς, δεν επωφελούνται από ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο, γεγονός που περιορίζει την ποικιλία των επενδυτικών προϊόντων τα οποία διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές καθώς και την επενδυτική στρατηγική των ΟΣΕΚΑ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διάφορα εθνικά καθεστώτα ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement regimes -PPR) και οι διαφορετικές εθνικές πρακτικές συνιστούν εμπόδιο για τη διασυνοριακή τοποθέτηση επενδυτικών προϊόντων σε ειδικευμένους επενδυτές,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές απαιτήσεις κοινοποίησης για τους ΟΣΕΚΑ και άλλα ανταγωνιστικά επενδυτικά προϊόντα, οι διαφορετικοί εθνικοί κανόνες φορολόγησης που διέπουν τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, τα εμπόδια στην επεξεργασία των αμοιβαίων κεφαλαίων και οι διαφορετικές αρμοδιότητες των θεματοφυλάκων συνιστούν εμπόδιο για τη διαμόρφωση ίσων όρων ανταγωνισμού, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν δημιουργηθεί πολλές εσφαλμένες αντιλήψεις γύρω από τα διάφορα μέσα εναλλακτικών επενδύσεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαλεία όπως τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου (αντισταθμιστικά κεφάλαια) και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο συγκέντρωσης των κεφαλαίων τους, τους στόχους της επενδυτικής πολιτικής και τον διαχειριστικό έλεγχο,

Μη εναρμονισμένα επενδυτικά κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές

1.   χαιρετίζει τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει ανάλογη προτεραιότητα στο ζήτημα των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου· αναμένει να λάβει τόσο την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων, όσο και τα αποτελέσματα της μελέτης της Επιτροπής για τα μη εναρμονισμένα επενδυτικά κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα αυτά·

2.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ενδεχόμενη επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 19 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ για τα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία στα ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων και στα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, έχοντας υπόψη ότι οι δείκτες αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου έχουν ήδη καταστεί επιλέξιμοι· τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης μιας πλήρους μελέτης για την αξιολόγηση των κινδύνων και των πλεονεκτημάτων μιας τέτοιας αλλαγής, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ονομασίας των ΟΣΕΚΑ· υπογραμμίζει ότι μια τέτοιου είδους εξέταση δεν θα πρέπει να διακόψει την αναθεώρηση της ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ, που βρίσκεται σε εξέλιξη·

3.   εκτιμά ότι, αφού ληφθούν υπόψη τα πορίσματα της έκθεσης της προαναφερθείσας ομάδας εμπειρογνωμόνων και η μελέτη της Επιτροπής πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας πλαισίου εσωτερικής αγοράς για τα ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και για άλλα μη εναρμονισμένα επενδυτικά κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές ως ρυθμιζόμενων προϊόντων σε κοινοτικό επίπεδο, που θα στηρίζονται σε μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων και θα λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα θέματα διαφοροποίησης, ρευστότητας και αποτίμησης· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια εξέταση δεν θα πρέπει να διακόψει την αναθεώρηση της ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ, που βρίσκεται σε εξέλιξη·

Καθεστώς ιδιωτικής τοποθέτησης

4.   απευθύνει έκκληση για τη διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου πλαισίου ιδιωτικής τοποθέτησης σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, στη βάση μιας διεξοδικής αξιολόγησης των επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο καθεστώς πρέπει να προσφέρει στους επενδυτές την αναγκαία ασφάλεια δικαίου, χωρίς όμως να ρυθμίζει τις δραστηριότητες σε υπερβολικό βαθμό επιβαρύνοντας έτσι περισσότερο από το σκόπιμο τις δραστηριότητες ιδιωτικών τοποθετήσεων μεταξύ ειδικευμένων και καλά ενημερωμένων επενδυτών, με υπερβολικά λεπτομερείς ή περιοριστικές απαιτήσεις· επαναλαμβάνει ότι δεν θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα επιβολής αυστηρότερων διατάξεων σε εθνικό επίπεδο·

5.   φρονεί ότι το καθεστώς ιδιωτικής τοποθέτησης πρέπει να ισχύει σε όλα τα ανοικτού τύπου επενδυτικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που ρυθμίζονται από την ΕΕ, από κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα· είναι, ωστόσο, πεπεισμένο ότι έχει θεμελιώδη σημασία η επίτευξη προόδου στο ζήτημα της αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά, όπου υπάρχει τέτοια ανάγκη· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διαπραγματευθεί τέτοιες συμφωνίες με τρίτες χώρες, και ιδίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ζητεί από την Επιτροπή να διευθετήσει το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου·

6.   εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι ζωτικής σημασίας να διατυπωθεί ένας ορισμός για όσους είναι επιλέξιμοι για επενδύσεις· προτείνει να ληφθούν υπόψη οι κατηγορίες επενδυτών που ήδη υπάρχουν στην οδηγία MiFID και στην οδηγία για το ενημερωτικό δελτίο· υποστηρίζει τη διατύπωση ενός γενικού ορισμού για τον ειδικευμένο επενδυτή· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, παρά την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία, υπάρχουν ακόμη αρκετά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν, όπως τα κριτήρια ετήσιου εισοδήματος καθώς και η ανάγκη θέσπισης περιορισμών μεταβίβασης που απαγορεύουν στον ειδικευμένο επενδυτή, ο οποίος είναι επιλέξιμος για επενδύσεις βάσει του καθεστώτος ιδιωτικής τοποθέτησης, να πωλεί το προϊόν σε ιδιώτες επενδυτές, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, για παράδειγμα υπό μορφή δέσμης μαζί με άλλα προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές·

7.   προτείνει να προβλεφθεί, ως πρώτο βήμα, στην αναθεώρηση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ το 2008, απαλλαγή από τη διαδικασία κοινοποίησης για τους ΟΣΕΚΑ, η οποία να αφορά μικρό αριθμό ιδιαίτερα ειδικευμένων επενδυτών όπως είναι ο επαγγελματίας πελάτης της οδηγίας MiFID·

8.   φρονεί ότι πρέπει, ως δεύτερο βήμα, να επεκταθεί το καθεστώς ιδιωτικής τοποθέτησης και σε άλλα προϊόντα, σε έναν γενικότερα ορισμένο τύπο ειδικευμένου επενδυτή και ότι πρέπει να περιλαμβάνει γενική απαλλαγή από τις τοπικές διατάξεις εμπορίας· ζητεί από την Επιτροπή να αποφασίσει μέχρι το καλοκαίρι του 2008 εάν απαιτείται η λήψη νομοθετικών μέτρων ή εάν αρκεί η καθοδήγηση από την CESR·

9.   εκφράζει την πεποίθηση ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο καθεστώτος ιδιωτικής τοποθέτησης πρέπει να ισχύει μόνο για τις διασυνοριακές ιδιωτικές τοποθετήσεις και, στην περίπτωση αυτή, να υπερισχύει των υφιστάμενων εθνικών κανόνων, αλλά ότι δεν θα πρέπει να αντικαθιστά τους εθνικούς κανόνες που διέπουν τις εγχώριες ιδιωτικές τοποθετήσεις· υποστηρίζει, τουλάχιστον ως πρώτο βήμα, ένα καθεστώς που θα βασίζεται στην καθοδήγηση από την CESR, επισημαίνει όμως ότι, για να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής νομοθετικών μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο·

10.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να περιορίσει τα φορολογικά εμπόδια στις διασυνοριακές τοποθετήσεις αυτών των προϊόντων·

Διανομή, κοινοποίηση και χρηματοοικονομικές γνώσεις

11.   φρονεί ότι η καταβολή προμήθειας συνιστά παραδεκτό μέσο αμοιβής· τονίζει όμως, ταυτόχρονα, ότι η ενημέρωση των επενδυτών, στην οποία περιλαμβάνεται και η κοινοποίηση του συνολικού ύψους του τέλους, καθώς και του ανοίγματος, είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι επενδυτές να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους έχοντας στη διάθεσή τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να αυξάνεται ο ανταγωνισμός· χαιρετίζει τις διατάξεις της MiFID όσον αφορά την κοινοποίηση του ύψους των τελών, υπενθυμίζει όμως ότι το πεδίο εφαρμογής της MiFID δεν καλύπτει όλα τα ανταγωνιστικά επενδυτικά προϊόντα·

Ανταγωνιστικά προϊόντα

12.   φρονεί ότι οι απαιτήσεις κοινοποίησης του κόστους και του τέλους κατά την πώληση, καθώς και οι απαιτήσεις πληροφόρησης σχετικά με τους κινδύνους και τις αποδόσεις σε συνεχή βάση, πρέπει να ισχύουν όχι μόνο για τους ΟΣΕΚΑ αλλά και για όλα τα ανταγωνιστικά προϊόντα (δηλαδή, πιστοποιητικά, επιτοκιακά προϊόντα, ασφαλιστήρια ζωής unit-linked)· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ των διαφόρων τύπων επενδυτικών προϊόντων·

13.   ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για την εμπορία, την παροχή συμβουλών και την πώληση όλων των επενδυτικών προϊόντων στην αγορά λιανικής μέχρι το τέλος του 2008 το αργότερο, ιδίως δε την αναθεώρηση της προσεχούς οδηγίας για τη φερεγγυότητα ΙΙ, της οδηγίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ προκειμένου να διαμορφωθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των επενδυτών· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τεχνική υποστήριξη στο πεδίο αυτό από τις επιτροπές του επιπέδου 3, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ποικιλομορφία των προϊόντων και των διαύλων διανομής·

14.   ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εάν η εκπόνηση κώδικα δεοντολογίας προσανατολισμένου στον κλάδο θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμη για την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τα τέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με τον κώδικα δεοντολογίας στον τομέα των υπηρεσιών ολοκλήρωσης των συναλλαγών·

15.   επιδοκιμάζει τη σύσταση της CESR σύμφωνα με την οποία η αμοιβή ή το μη χρηματικό όφελος που παρέχεται σε μια νομική οντότητα ή καταβάλλεται από αυτήν εντός του ίδιου ομίλου ο οποίος προσφέρει μόνο τα δικά του προϊόντα (εσωτερικά αμοιβαία κεφάλαια) πρέπει να αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως οι αμοιβές ή τα μη χρηματικά οφέλη που παρέχονται σε οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα ή καταβάλλονται από αυτήν στο πλαίσιο εταιρειών ανοιχτής αρχιτεκτονικής (αμοιβαία κεφάλαια τρίτων)·

16.   σημειώνει ότι, βάσει του άρθρου 26 της οδηγίας εφαρμογής της MiFID, οι διατάξεις που διέπουν τις αντιπαροχές ισχύουν για τις πληρωμές ή τα μη χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται μεταξύ δύο διαφορετικών νομικών οντοτήτων, ενώ τα προϊόντα που παράγονται και διανέμονται από την ίδια νομική οντότητα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 26· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον πρακτικό αντίκτυπο του άρθρου 26 στη διανομή ανταγωνιστικών προϊόντων και, ως εκ τούτου, στην ανοικτή αρχιτεκτονική·

17.   αναγνωρίζει ότι η ανίχνευση των προμηθειών, ιδίως των αναδρομικών τελών, είναι χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία η οποία αναμένεται να επιδεινωθεί με την ολοένα και πιο ανοικτή αρχιτεκτονική· καλεί, συνεπώς, τον κλάδο να εξετάσει εάν απαιτείται η θέσπιση κοινών προτύπων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της κατάλληλης θέσης, όπως πρότυπα εντοπισμού των διανομέων ή παροχής δεδομένων, όπως μορφότυποι των αρχείων δεδομένων, πρωτόκολλα μετάδοσης δεδομένων ή συχνότητα υποβολής εκθέσεων·

18.   καλεί την CESR να υποβάλει το 2008 έκθεση για τις επιπτώσεις του άρθρου 26 της οδηγίας εφαρμογής της MiFID στις ισχύουσες συμφωνίες πληρωμής των δαπανών των διαχειριστών κεφαλαίων (softing) ή δεσμών δαπανών συγκεντρωμένων σε μία μόνο προμήθεια (bundling) και να εξετάσει, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και τις ενδεχόμενες μελλοντικές αυτορρυθμιστικές πρωτοβουλίες του κλάδου, εάν η διαμόρφωση μιας κοινής εποπτικής προσέγγισης σε ολόκληρη την ΕΕ θα ωφελούσε τους επενδυτές·

19.   συμμερίζεται την ανησυχία που εκφράζει η Επιτροπή, στο Πράσινο Βιβλίο για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ που διέπει τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όσον αφορά την εμφάνιση των εγγυημένων αμοιβαίων κεφαλαίων, των οποίων η ονομασία είναι παραπλανητική, εφόσον δεν στηρίζονται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προτείνει τρόπους για την επιβολή των κατάλληλων διατάξεων όπως, για παράδειγμα, απαιτήσεων όσον αφορά τα κεφάλαια, σε επίπεδο ΕΕ, για αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια, ώστε να εξασφαλισθεί αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών· παρατηρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι απαιτήσεις επίβλεψης πρέπει να είναι συνεκτικές και εξίσου αυστηρές από άποψη ποιοτική, όσον αφορά τις προδιαγραφές της διαχείρισης κινδύνου, και ποσοτική, σε σχέση με τις προκύπτουσες απαιτήσεις όσον αφορά τα κεφάλαια·

Αλληλεπίδραση των οδηγιών ΟΣΕΚΑ-MiFID

20.   χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επιλύσει ενδεχόμενες συγκρούσεις μεταξύ των διατάξεων της οδηγίας ΟΣΕΚΑ III και της οδηγίας MiFID όσον αφορά τη διανομή, τις αντιπαροχές και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας στον οδηγό της· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν δημοσίευσε τον οδηγό αυτόν πριν από την εφαρμογή της οδηγίας MiFID από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη νομοθεσία και τους κανόνες εφαρμογής των κρατών μελών και να αποσαφηνίσει το νομικό καθεστώς του οδηγού και τη σχέση του με τα μέτρα επιπέδου 3 της CESR και με τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις της Επιτροπής για την οδηγία MiFID·

Χρηματοοικονομικές γνώσεις

21.   επισημαίνει ότι η εφαρμογή ισοδύναμων απαιτήσεων κοινοποίησης για ανταγωνιστικά προϊόντα κατά την πώληση όσον αφορά το κόστος, τους κινδύνους και την απόδοση, βοηθούν τον επενδυτή να λαμβάνει τις αποφάσεις του έχοντας στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, μόνο εάν διαθέτει επαρκείς γνώσεις και κατανοεί σε ικανοποιητικό βαθμό τη λειτουργία των διαφόρων επενδυτικών προϊόντων· υπογραμμίζει, συνεπώς, την αναγκαιότητα των χρηματοοικονομικών γνώσεων·

Φορολόγηση διασυνοριακών συγχωνεύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων

22.   σημειώνει με λύπη ότι, σε πολλά νομοθετικά συστήματα, οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις εξακολουθούν να υπόκεινται σε φορολογία ενώ οι εγχώριες συγχωνεύσεις παραμένουν αφορολόγητες· φρονεί ότι, εφόσον οι επενδυτές δεν μπορούν να επηρεάσουν αυτές τις διαδικασίες και πρέπει να υφίστανται ίση μεταχείριση, οι διασυνοριακές και οι εγχώριες συγχωνεύσεις πρέπει να φορολογούνται με ουδέτερο τρόπο·

23.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 2008 πρόταση οδηγίας για τη φορολόγηση των συγχωνεύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει της αρχής της φορολογικής ουδετερότητας που προβλέπεται στις οδηγίες 90/434/ΕΟΚ και 2005/56/ΕΚ· τονίζει ότι ο στόχος δεν είναι τόσο η εναρμόνιση της φορολογίας όσο να καθοριστεί εάν οι εγχώριες και διασυνοριακές συγχωνεύσεις πρέπει να είναι φορολογικά ουδέτερες σε περίπτωση που ο επενδυτής διατηρεί τις επενδύσεις του στο κεφάλαιο πριν και μετά τη συγχώνευση, ή αποσύρει την επένδυσή του εξαιτίας της επιδιωκόμενης συγχώνευσης, πριν αυτή λάβει χώρα·

24.   φρονεί ότι, για πρακτικούς λόγους, η φορολογική ουδετερότητα πρέπει να εφαρμοστεί πρώτα μόνο στις συγχωνεύσεις ΟΣΕΚΑ και αργότερα σε όλα τα άλλα κεφάλαια·

25.   υπογραμμίζει ότι ο εποπτικός συντονισμός των προϊόντων ΟΣΕΚΑ και μη-ΟΣΕΚΑ είναι υψίστης σημασίας, και ζητεί να καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες για την ανταλλαγή πληροφοριών και για την πρακτική συνεργασία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών αρχών·

Επενδυτική πολιτική και διαχείριση κινδύνων

26.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι τρέχουσες επενδυτικές πολιτικές έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο που αποκλείει από το πεδίο της επιλεξιμότητας περιουσιακά στοιχεία όπως τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων, ενώ τελείως μεταβλητά και λιγότερο διαφανή περιουσιακά στοιχεία όπως οι δείκτες αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου θεωρούνται επιλέξιμα από την CESR·

27.   φρονεί ότι ο ορισμός των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων και ο καθορισμός επενδυτικών ορίων δεν εγγυάται την ποιότητα της διαχείρισης των επενδύσεων και δημιουργεί ενδεχομένως στους ιδιώτες επενδυτές μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας· προτείνει, επομένως, να εξεταστεί μεσοπρόθεσμα το ενδεχόμενο μετάβασης από μια κανονιστική προσέγγιση σε μια προσέγγιση καθοδηγούμενη από μια αρχή που θα βασίζεται στη διαχείριση ενεργητικού-παθητικού ως πιο εξελιγμένη μορφή διαφοροποίησης των κινδύνων· υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να καθυστερήσει η τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ με τη διεξαγωγή σε αυτό το στάδιο μιας ουσιαστικής συζήτησης για την εν λόγω αλλαγή· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία μια προσεκτική ανάλυση των επιπτώσεων που θα είχε η αλλαγή αυτή στην απόδοση και στην ονομασία των ΟΣΕΚΑ·

28.   πιστεύει ότι εφαρμογή διατάξεων βασισμένων σε αρχές, όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου στο επίπεδο 1 θα βοηθήσει στην εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την περαιτέρω σύγκλιση των μεθόδων εποπτείας· αναμένει, συνεπώς, από την Επιτροπή, μόλις ολοκληρωθούν οι νομοθετικές εργασίες για την αναθεώρηση της ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ, να καταρτίσει έναν κατάλογο κριτηρίων βασισμένων σε αρχές που θα χρησιμοποιηθούν στα συστήματα διαχείρισης κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα αυτά πρέπει να αντιστοιχούν στα επιμέρους χαρακτηριστικά κινδύνου των διαφόρων αμοιβαίων κεφαλαίων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον οι εταιρείες διαχείρισης πρέπει να υποχρεούνται να εξηγούν την καταλληλότητα ορισμένου συστήματος και κατά πόσον είναι αναγκαία η θέσπιση γενικής υποχρέωσης προέγκρισης των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων μέσω της εποπτικής αρχής ή η περαιτέρω αποσαφήνιση του ρόλου του θεματοφύλακα στην εποπτεία της επενδυτικής δραστηριότητας· καλεί την CESR να ολοκληρώσει την εργασία της όσον αφορά την εναρμόνιση των συστημάτων μέτρησης κινδύνου και να ξεκινήσει την εξέταση της διαχείρισης ρευστότητας·

29.   θεωρεί ότι, για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, επιβάλλεται να υπόκεινται όλες οι εταιρείες διαχείρισης που έχουν νομική μορφή εταίρων κεφαλαίου και όλες οι εισηγμένες εταιρείες διανομής στους εθνικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα τους και στις κοινοτικές διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης·

Επεξεργασία αμοιβαίων κεφαλαίων

30.   επιδοκιμάζει πρωτοβουλίες όπως η Ομάδα Τυποποίησης Επεξεργασίας Κεφαλαίων της EFAMA (European Fund and Asset Management Association), η Eurofi και άλλες πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο για την αύξηση της αποδοτικότητας της επεξεργασίας των κεφαλαίων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η μέχρι σήμερα πρόοδος δεν ήταν ικανοποιητική· φρονεί ότι η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει δράση εάν ο κλάδος δεν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο προς την κατεύθυνση της αυξημένης χρήσης της ηλεκτρονικής και τυποποιημένης επεξεργασίας των κεφαλαίων μέχρι τα τέλη του 2009·

31.   εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες των μικρομεσαίων διανομέων και των διανομέων με περιορισμένη διασυνοριακή δραστηριότητα κατά τη μετάβαση σε αυτοματοποιημένες και τυποποιημένες λύσεις·

32.   σημειώνει την ιδέα ότι οι τυποποιημένες προθεσμίες διακανονισμού μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για μεγαλύτερη αυτοματοποίηση, να απλουστεύσουν και να αποσαφηνίσουν τη διαχείριση των εντολών και να μειώσουν τα ποσοστά σφαλμάτων·

33.   σημειώνει την ιδέα της θέσπισης τυποποιημένης διαδικασίας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αξιόπιστα και τυποποιημένα δεδομένα όσον αφορά τα διασυνοριακά αμοιβαία κεφάλαια, για παράδειγμα, εφόσον ενδείκνυται, μέσω της υποστήριξης μιας ευρωπαϊκής βάσης αναφοράς για στατικά δεδομένα όπως το ενημερωτικό δελτίο και τα δεδομένα διαχείρισης· υπογραμμίζει την ανάγκη εποπτείας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα είναι ενημερωμένα και αξιόπιστα·

Θεματοφύλακας

34.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν επιτρέπουν όλα τα κράτη μέλη στα υποκαταστήματα κοινοτικών πιστωτικών ιδρυμάτων να ενεργούν ως θεματοφύλακες παρότι ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ από την κοινοτική νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες νομοθετικές ενέργειες κατά την τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ ώστε να επιτρέπεται στα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων να ενεργούν ως θεματοφύλακες και να εξευρεθούν τρόποι αποτελεσματικής εποπτικής συνεργασίας·

35.   φρονεί ότι η εναρμόνιση του ορισμού των καθηκόντων του θεματοφύλακα μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και να εξασφαλίσει μια πιο ολοκληρωμένη προστασία των επενδυτών σε ολόκληρη την Ευρώπη· αναγνωρίζει, ωστόσο, τη δυσκολία που υπάρχει όσον αφορά την υπερκέραση των εθνικών διαφορών, ιδίως όσον αφορά τη νομοθεσία περί ιδιοκτησίας, τους συναφείς με την ευθύνη όρους και τους κανόνες προστασίας σε περίπτωση αφερεγγυότητας· απευθύνει έκκληση για ανάλυση των νομικών εμποδίων που πρέπει να αρθούν προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνιση των καθηκόντων των θεματοφυλάκων, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη διαθέσιμες έρευνες σχετικά με τους διάφορους ρόλους και ευθύνες των θεματοφυλάκων στα κράτη μέλη της ΕΕ·

36.   υπογραμμίζει ότι το διαβατήριο θεματοφύλακα πρέπει να θεσπιστεί μόνον αφού θα έχει επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του θεματοφύλακα· υπογραμμίζει ότι, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η αλληλεπίδραση μεταξύ του διαβατηρίου θεματοφύλακα, του διαβατηρίου εταιρείας διαχείρισης, του αμοιβαίου κεφαλαίου και της ρυθμιστικής αρχής·

37.   ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο που έχει η ευρεία χρήση εξαιρετικά σύνθετων προϊόντων λ.χ. παραγώγων, περιλαμβανομένων πιστωτικών παραγώγων, και δεικτών, περιλαμβανομένων δεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, στην αποτελεσματικότητα των εποπτικών καθηκόντων του θεματοφύλακα·

Διαδικασία Lamfalussy

38.   επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επιλογή εργαλείων εφαρμογής βάσει του περιεχομένου και των στόχων της υποκείμενης νομοθεσίας επιπέδου 1· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια νομική βάση στο επίπεδο 1 για τη χρήση τόσο οδηγιών εφαρμογής όσο και κανονισμών εφαρμογής στο επίπεδο 2· επισημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόζεται η νέα διαδικασία για το καθεστώς με έλεγχο όλων των μέτρων του επιπέδου 2·

Αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου (αντισταθμιστικά κεφάλαια)

39.   εφιστά την προσοχή στα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι οι εναλλακτικές επενδύσεις, όπως οι συναφείς με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου δραστηριότητες, παρότι δεν έχουν γίνει ακόμη επαρκώς κατανοητές όσον αφορά τις ενδεχόμενες συνέπειές τους για το σύστημα, συνεπάγονται συχνά μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά, διασπορά των κινδύνων, ιδίως για παραδοσιακά χαρτοφυλάκια, και ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των ειδικών διαπραγματευτών και των μεσαζόντων και ότι η έρευνα για τις κατά κυριότητα κατεχόμενες θέσεις στην αγορά συμβάλλει στη βελτίωση της πληροφόρησης και στην αποδοτικότερη τιμολόγηση·

40.   εκτιμά ότι η διαφάνεια και η κοινοποίηση για τους επενδυτές και τους φορείς εποπτείας έχουν καίρια σημασία και αναμένει ότι οι επικείμενες προτάσεις της IOSCO (International Organization of Securities Commissions) θα προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς αυτό· καλεί τον κλάδο να συμφωνήσει επί ενός κώδικα δεοντολογίας για την αποτίμηση των χαρτοφυλακίων, τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων, τη διαφάνεια των δομών των τελών και την καλύτερη εποπτεία των επενδυτικών στρατηγικών· ζητεί από την Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στη σχετική συζήτηση (π.χ. στους κόλπους των G8)·

41.   εκφράζει την πεποίθηση ότι δεν πρέπει να απαγορεύεται αυτή καθαυτή η πρόσβαση των ιδιωτών επενδυτών σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου· τονίζει, ωστόσο, ότι με δεδομένη τη συχνά χαλαρή ρύθμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των δραστηριοτήτων τους, η πρόσβαση σε επίπεδο λιανικής πώλησης θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρές ρυθμίσεις· επισημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας η ύπαρξη σαφών κριτηρίων επιλεξιμότητας επενδυτών καθώς και η ρύθμιση της έκθεσης των αντισυμβαλλόμενων· υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, ότι οι φορείς που ρυθμίζονται από την MiFID υπόκεινται σε ελέγχους καταλληλότητας και συμβατότητας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταχρηστικής πώλησης·

42.   εκτιμά ότι τα ζητήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας πρέπει να εξετάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας εποπτικών αρχών και κεντρικών τραπεζών στους κόλπους διεθνών φορέων όπως η IOSCO καθώς και μέσω τακτικού διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων και των νομοθετών· καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την CESR να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην τόνωση του διαλόγου και να προτείνουν, όπου είναι αναγκαίο, τα κατάλληλα μέτρα·

43.   πιστεύει ότι τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των πρακτικών διοίκησης των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης του αριθμού των επενδυτών που κάνουν ενεργό και συνειδητή χρήση των δικαιωμάτων που έχουν ως μέτοχοι διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες· ανησυχεί, ωστόσο, για το γεγονός ότι ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου μπορεί να αυξάνουν τον έλεγχό τους επί των ψήφων με μικρό κόστος μέσω πολλών διαφορετικών μηχανισμών όπως ο δανεισμός και η απόκτηση δανεικών τίτλων· αναγνωρίζει ότι αυτό το τελευταίο δεν αναλαμβάνεται μόνο από τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου· προτείνει να εξετάσει η Επιτροπή αν είναι σκόπιμη και εφαρμόσιμη μια διάταξη που θα ορίζει πως, στις περιπτώσεις στις οποίες κρατούνται τίτλοι για λογαριασμό επενδυτών, μια συμφωνία δανεισμού μεριδίων θα πρέπει να αναγνωρίζει το δικαίωμα του δανειστή να ανακαλέσει αμέσως τα μερίδιά του, και ότι, εάν δεν υπάρξει ανάκληση, στον δανειζόμενο πρέπει να επιτρέπεται η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μόνο βάσει οδηγιών του δανειστή·

Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια

44.   εκτιμά ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια συνιστούν σημαντική πηγή κεφαλαίου εκκίνησης, ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης, όχι μόνο για τις μεγάλες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αλλά και για τις ΜΜΕ· ωστόσο, γνωρίζει επίσης περιπτώσεις στις οποίες ένα υψηλό επίπεδο χρέους προκάλεσε σοβαρούς κινδύνους για τις εταιρείες και τους εργαζομένους τους, όταν οι διαχειριστές δεν ήταν πλέον σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις αποπληρωμής που τις βάρυναν·

45.   τονίζει τη σημασία που έχει η διαφάνεια προς τους επενδυτές αλλά και προς τις εποπτικές αρχές όσον αφορά τα τέλη και τη συγκέντρωση κεφαλαίων, ιδίως όταν αυτό συνεπάγεται τη μόχλευση της χρηματοπιστωτικής θέσης της εταιρείας που ιδιωτικοποιείται, καθώς και τους συναφείς με τη διαχείριση στόχους τους, κυρίως κατά την αναδιάρθρωση μεγάλων εταιρειών·

46.   πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας η ρύθμιση της έκθεσης των αντισυμβαλλόμενων καθώς και ο καθορισμός σαφών κριτηρίων επιλεξιμότητας επενδυτών, προκειμένου να περιορίζεται η έκθεση των ιδιωτών επενδυτών στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια·

47.   αναγνωρίζει ότι οι επιπτώσεις στην απασχόληση απασχολούν συχνά την κοινή γνώμη· επισημαίνει ότι είναι αντιφατικά τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον συνολικό αντίκτυπό τους στο γενικό επίπεδο απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει μια καλύτερη ανάλυση·

48.   πιστεύει ότι είναι αναγκαία μια ανάλυση σε βάθος για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων των εναλλακτικών επενδύσεων, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, από τη μία πλευρά, και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, από την άλλη πλευρά, για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, τις επιλογές και την προστασία των καταναλωτών, καθώς και για την απασχόληση· αναμένει ότι θα εξετάσει τον σχετικό αντίκτυπο στις προσεχείς κοινοβουλευτικές εκθέσεις για τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, βάσει των συμπερασμάτων των μελετών των οποίων ανατέθηκε η εκπόνηση τον Αύγουστο του 2007· προτείνει να εξετάζονται, στις μελέτες αυτές, μεταξύ άλλων, τα εξής σημεία:

–   κατά πόσον είναι επαρκής ένας κώδικας δεοντολογίας προερχόμενος από τον ίδιο τον κλάδο, για τη βελτίωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και για την προστασία των επενδυτών, ή είναι αναγκαία περαιτέρω δράση από τον νομοθέτη και τις εποπτικές αρχές, όσον αφορά τις απαιτήσεις κοινοποίησης, μέσω ελάχιστων προδιαγραφών πληροφόρησης και ρύθμισης των εμπλεκόμενων φορέων·

–   κατά πόσον υπάρχει ενδιαφέρον, ή ακόμη και ανάγκη, για ένα ευρωπαϊκό σήμα εναλλακτικών επενδυτικών μέσων και, εάν ναι, ποια θα ήταν τα κριτήρια για τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων που θα κάλυπτε ένα τέτοιο κοινοτικό πλαίσιο·

–   υπό ποιες προϋποθέσεις θα επιτρεπόταν η πρόσβαση σε επίπεδο λιανικής πώλησης, σε αυτές τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων·

o
o   o

49.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 41, 13.2.2002, σ. 20.
(2) ΕΕ L 41, 13.2.2002, σ. 35.
(3) ΕΕ L 375, 31.12.1985, σ. 3. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/1/ΕΚ (ΕΕ L 79, 24.3.2005, σ. 9).
(4) ΕΕ L 145, 30.4.2004, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/44/ΕΚ (ΕΕ L 247, 21.9.2007, σ. 1).
(5) ΕΕ L 235, 23.9.2003, σ. 10.
(6) ΕΕ L 9, 15.1.2003, σ. 3.
(7) ΕΕ L 345, 19.12.2002, σ. 1.
(8) EE C 92 E, 16.4.2004, σ. 407.
(9) ΕΕ C 296 Ε, 6.12.2006, σ. 257.
(10) ΕΕ L 241, 2.9.2006, σ. 26.
(11) ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 64.
(12) ΕΕ L 225, 20.8.1990, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/98/ΕΚ (ΕΕ L 363, 20.12.2006, σ. 129).
(13) ΕΕ L 310, 25.11.2005, σ. 1.


Το μέλλον της κλωστοϋφαντουργίας
PDF 345kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με το μέλλον της κλωστοϋφαντουργίας μετά το 2007
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το "Μνημόνιο Συνεννόησης" μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την εξαγωγή ορισμένων κινεζικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων ιματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφηκε στις 10 Ιουνίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής και της κυβερνήσεως της Κίνας σχετικά με την καθιέρωση συστήματος κοινής επιτήρησης των εισαγωγών, που εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2007,

–   έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του σχετικά με το θέμα, και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τα κλωστοϋφαντουργικά είδη και τα είδη ένδυσης μετά το 2005(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση των ποσοστώσεων στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης (ΚΥΕΕ) έχει σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, πλήττοντας κυρίως περιοχές στις οποίες η δραστηριότητα αυτή συγκεντρώνει τις περισσότερες επιχειρήσεις και εργαζομένους, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες, και όπου οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό παγκοσμίως και τον μεγαλύτερο εξαγωγέα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων στην ΕΕ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη λήξη ισχύος της Συμφωνίας Πολυϊνών την 1η Ιανουαρίου 2005, η Επιτροπή και η Κίνα συνήψαν το προαναφερθέν μνημόνιο συνεννόησης επιβάλλοντας περιορισμούς στις εισαγωγές ορισμένων κατηγοριών κινεζικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για μεταβατική περίοδο η οποία εκπνέει την 1η Ιανουαρίου 2008,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση της Κίνας συμφώνησαν επί συστήματος κοινής επιτήρησης των εισαγωγών για το έτος 2008,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% του συνόλου των παραποιημένων προϊόντων που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά προέρχονται από την Κίνα και ότι το ήμισυ των ευρωπαϊκών τελωνειακών διαδικασιών κατά της παραποίησης αφορά υφάσματα και ενδύματα,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν συνεχεία της εντάξεως της Κίνας στον ΠΟΕ, τα μέλη του ΠΟΕ έλαβαν την άδεια να θεσπίσουν ειδικά μέτρα προστασίας υπό μορφή επιβολής ποσοτικών περιορισμών στις κινεζικές εξαγωγές έως τα τέλη του 2008 σε περίπτωση διατάραξης της αγοράς,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης στον κόσμο,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι τμήματα του τομέα συγκεντρώνονται σε περιοχές που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική αναδιάρθρωση,

1.   γνωρίζει ότι η άρση του συστήματος ποσοστώσεων είναι αποτέλεσμα νομικώς δεσμευτικής συμφωνίας που συνήφθη όταν η Κίνα προσχώρησε στον ΠΟΕ, υπενθυμίζει όμως ότι το πρωτόκολλο στη συμφωνία προσχώρησης της Κίνας επιτρέπει σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να εφαρμόζουν μέτρα διασφάλισης κατά των εισαγωγών από την Κίνα έως τα τέλη του 2008, εφόσον απαιτείται·

2.   τονίζει ότι ο καλούμενος μηχανισμός επαγρύπνησης διπλού ελέγχου θα έχει νόημα μόνο εάν εξασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί η κατάσταση που είχε σημειωθεί το 2005, όπου οι εισαγωγές στην ΕΕ αυξήθηκαν με γεωμετρική πρόοδο και υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν νέα μέτρα διασφάλισης, ιδίως δε σε κατηγορίες τις οποίες θα υποδείξουν τα κράτη μέλη, ώστε να καταστεί δυνατή η διατήρηση της απασχόλησης και της δραστηριότητας στον τομέα αυτό στην ΕΕ·

Εξωτερική ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα της κλωστοϋφαντουργίας

3.   εκφράζει ανησυχία για τους φραγμούς που οφείλονται στους υψηλούς δασμούς και για τους μη δασμολογικούς φραγμούς σε πολλές τρίτες χώρες· τονίζει ότι η Επιτροπή, κατά τις διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς συμφωνίες της με τρίτες χώρες πρέπει να εξασφαλίζει καλύτερους όρους πρόσβασης στην αγορά των χωρών αυτών, δεδομένου ότι τούτο έχει ζωτική σημασία για το μέλλον της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ειδών ένδυσης που εδρεύει στην ΕΕ, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις·

4.   καλεί την Επιτροπή να αξιοποιεί την ευκαιρία που παρέχουν οι διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών για να προωθεί και να ενισχύει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, όπως την αξιοπρεπή εργασία, σε τρίτες χώρες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται θεμιτός ανταγωνισμός·

5.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά τον εκσυγχρονισμό της κλωστοϋφαντουργίας που εδρεύει την ΕΕ υποστηρίζοντας την τεχνολογική καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη διά του 7ου Προγράμματος Πλαισίου, καθώς και την επαγγελματική εκπαίδευση, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να διενεργήσει κατάλληλη παγκόσμιας εμβελείας έρευνα σχετικά με το σοβαρό αυτό ζήτημα·

6.   θεωρεί ότι θα έπρεπε να εφαρμόζονται δεσμευτικοί κανόνες σχετικά με το σήμα ένδειξης προέλευσης στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες και καλεί σχετικά το Συμβούλιο να εγκρίνει την εκκρεμούσα πρόταση κανονισμού σχετικά με την ένδειξη χώρας κατασκευής, δεδομένου ότι ο κανονισμός αυτός θα συμβάλει στην καλύτερη προστασία του καταναλωτή και θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή βιομηχανία που βασίζεται στην έρευνα, στην καινοτομία και στην ποιότητα·

Κλωστοϋφαντουργία της ΕΕ και εργαζόμενοι

7.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι σημαντικό μέρος του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα χρησιμοποιηθεί για την αναδιάρθρωση και την ανακατάρτιση στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την ελευθέρωση της αγοράς·

8.   επιβεβαιώνει την πρότασή του για δημιουργία κοινοτικού προγράμματος -με επαρκή μέτρα στήριξης- για τον τομέα ΚΥΕΕ, ιδιαίτερα στις πιο μειονεκτικές περιοχές που εξαρτώνται από τον τομέα αυτό, για στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και των ΜΜΕ, καθώς και κοινοτικού προγράμματος που θα ενθαρρύνει τη δημιουργία σημάτων και την προώθηση στο εξωτερικό προϊόντων του τομέα, κυρίως δε μέσω των διεθνών εμπορικών εκθέσεων·

9.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τους εργαζομένους στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ένδυσης με κοινωνικά μέτρα και προγράμματα για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αναδιάρθρωση·

Αθέμιτο εμπόριο και απομίμηση προϊόντων

10.   υπενθυμίζει ότι τα μέσα εμπορικής άμυνας (μέτρα αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και διασφάλισης) είναι θεμελιώδεις ρυθμιστικοί μηχανισμοί και θεμιτά εργαλεία για την ενεργό και προληπτική αντιμετώπιση τόσο των νόμιμων όσο και των παράνομων εισαγωγών από τρίτες χώρες, ιδίως στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, ο οποίος αποτελεί πλέον ανοικτή αγορά χωρίς προστασία ποσοστώσεων·

11.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις κινεζικές αρχές να εναρμονίσουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του κινεζικού νομίσματος και να αναθεωρήσουν το συναλλαγματικό τους εξωτερικό ισοζύγιο με το ευρώ και το δολάριο, που διευκολύνει την μαζική εισροή κινεζικών εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ειδών ένδυσης·

12.   εκφράζει ανησυχία για τις συστηματικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· παροτρύνει την Επιτροπή να καταπολεμήσει τις παραβιάσεις αυτές, και συγκεκριμένα την απομίμηση προϊόντων, σε πολυμερές, περιφερειακό και διμερές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής αθέμιτου εμπορίου·

Επιτήρηση των εισαγωγών

13.   εκφράζει επιδοκιμασία για την θέσπιση συστήματος κοινής επιτήρησης των εισαγωγών, στο πλαίσιο του οποίου θα διασφαλίζεται διπλός έλεγχος των εξαγωγών από την Κίνα στην ΕΕ οκτώ κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης· ωστόσο, εκφράζει έντονη ανησυχία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να διαμορφωθεί το σύστημα· ζητεί από την Επιτροπή να εγγυηθεί την κατάλληλη εφαρμογή του διπλού αυτού ελέγχου και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά του, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ομαλή μετάβαση στο ελεύθερο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων·

14.   τονίζει ότι σύστημα διπλού ελέγχου δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί μόνο το 2008 και ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η επί μακρόν εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος επιτήρησης·

15.   θεωρεί ότι η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου πρέπει να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία του συστήματος επιτήρησης των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών και ενδυμάτων στην ΕΕ·

16.   καλεί την Επιτροπή και τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις σχετικά με το ζήτημα των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από την Κίνα·

17.   καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει σύστημα παρακολούθησης και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα πριν το πέρας του πρώτου τριμήνου του 2008 προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι στρεβλωτικές συνέπειες τυχόν κύματος εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα ληφθούν έγκαιρα και δεόντως υπόψη και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο με τα συμπεράσματά της·

Ασφάλεια και προστασία των καταναλωτών

18.   παροτρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της για την απαγόρευση της κυκλοφορίας ανασφαλών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ και στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών ειδών και των ειδών ένδυσης·

19.   καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι τα εισαγόμενα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ, ιδίως όσα εισάγονται από την Κίνα, θα υπόκεινται σε πανομοιότυπες απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών με όσες ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που παράγονται εντός της ΕΕ·

20.   ζητεί από την Επιτροπή να προβεί στην δέουσα αξιολόγηση και να μελέτη του θέματος της υποτιθέμενης μετακύλισης των χαμηλότερων τιμών στον Ευρωπαίο καταναλωτή·

Αναπτυσσόμενες χώρες και μεσογειακοί εταίροι της ΕΕ

21.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την δημιουργία ευρωμεσογειακού χώρου παραγωγής στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, που θα επωφελείται από την γεωγραφική εγγύτητα της μεσογειακής και της ευρωπαϊκής αγοράς, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος διεθνώς ανταγωνιστικός, με τον οποίο θα μπορέσει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα διατήρησης της βιομηχανικής παραγωγής και της απασχόλησης·

22.   τονίζει ότι η άρση των περιορισμών στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όχι μόνο θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στις τάσεις των εισαγωγών στην αγορά της ΕΕ, αλλά ότι, επιπλέον, απειλεί να επηρεάσει τους τομείς της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μεσογειακών εταίρων της ΕΕ·

23.   καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις επιπτώσεις της πλήρους ελευθέρωσης στον κλάδο των κλωστοϋφαντουργικών και του ενδύματος, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την αδιαφορία που επιδεικνύουν έναντι βασικών κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων ορισμένες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η βοήθεια για το εμπόριο και παρόμοια προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να προωθήσουν κοινωνικώς και περιβαλλοντικώς βιώσιμα τομεακά προγράμματα·

24.   καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον είναι χρήσιμα για τον τομέα των ειδών ένδυσης τα εργαλεία διαχείρισης της πλευράς της προσφοράς, προκειμένου να υπάρξει εξίσωση των συνθηκών του παγκόσμιου ανταγωνισμού και να αποφευχθεί μια προσέγγιση ελάχιστου κοινού παρονομαστή όσον αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

25.   ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στο Κοινοβούλιο πλήρη ενημέρωση σχετικά με κάθε σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων·

o
o   o

26.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)1 ΕΕ C 193 Ε, 17.8.2006, σ. 110.


Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κορέα
PDF 465kWORD 84k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κορέα (2007/2186(INI))
P6_TA(2007)0629A6-0463/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο περί εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου(1),

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο "Economic Impact of a Potential Free Trade Agreement Between the European Union and South Korea" (Οικονομικός αντίκτυπος ενδεχόμενης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Κορέας), που εκπόνησαν η Copenhagen Economics και ο καθ. J. F. Francois,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "Η Ευρώπη στον κόσμο: Η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό - Συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση" (COM(2006)0567),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με "τις προοπτικές σύναψης εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας"(2) και της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με "τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία"(3),

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις πολυεθνικές εταιρείες και την τριμερή δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική πολιτική,

–   έχοντας υπόψη τις στατιστικές του ΟΟΣΑ του 2007 για την απασχόληση,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση για την πρόοδο των σχέσεων μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας, την ειρήνη και την ευημερία, που εγκρίθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2007 από τη Δημοκρατία της Κορέας (εφεξής αποκαλούμενη "Κορέα") και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (εφεξής αποκαλούμενη "Βόρεια Κορέα"),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0463/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα, το οποίο διαμορφώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), εξακολουθεί να αποτελεί το καλύτερο πλαίσιο ρύθμισης των συναλλαγών και το καλύτερο μέσο για τη διεξαγωγή δίκαιων και ισότιμων εμπορικών συναλλαγών μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων κανόνων και της διασφάλισης της συμμόρφωσης με αυτούς τους κανόνες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να δίδει προτεραιότητα στην ισορροπημένη ολοκλήρωση του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα (DDA), γεγονός που θα βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να συμμετάσχουν πλήρως στο διεθνές εμπορικό σύστημα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς και διαπεριφερειακές εμπορικές συμφωνίες μπορούν ωστόσο να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τους κανόνες του ΠΟΕ καλύπτοντας ζητήματα όπως τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, όπου είναι δύσκολο επί του παρόντος να επιτευχθεί πολυμερής συμφωνία,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη η συμφωνία με την Κορέα μπορεί επίσης να εξετάζει ζητήματα όπως οι επενδύσεις και το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά με τρόπο που το άνοιγμα της αγοράς να μην διακυβεύει τους κανόνες ούτε της Ευρώπης ούτε της Κορέας για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, ούτε το περιθώριο πολιτικών ελιγμών που χρειάζεται για να υιοθετηθούν μονομερώς αειφόρες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές στην ΕΕ καθώς και στην Κορέα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κορέα είναι μία από τις σημαντικότερες οικονομίες παγκοσμίως με κατά κεφαλήν εισόδημα αντίστοιχο με το κατά κεφαλήν εισόδημα κράτους μέλους της ΕΕ μεσαίου επιπέδου,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια παραμένει ένα άλυτο και επιδεινούμενο πρόβλημα στην Κορέα, η οποία σύμφωνα με τις στατιστικές του ΟΟΣΑ συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μελών του Οργανισμού με το μεγαλύτερο εισοδηματικό χάσμα και τους υψηλότερους ρυθμούς επιδείνωσής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κορέα βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με ποσοστό χαμηλότερο του 5% για δαπάνες εκ του φόρου εισοδήματος στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που ανέρχεται σε 43%,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κορέα είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ εκτός Ευρώπης και ότι η ΕΕ ήταν ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Κορέα το 2006,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κορέα έχει υπογράψει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετούς άλλους ηγετικούς εμπορικούς εταίρους και ότι διαπραγματεύεται επί του παρόντος την υπογραφή και άλλων συμφωνιών,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην αγορά παρεμποδίζεται ολοένα και περισσότερο από διάφορους τύπους εμποδίων μη δασμολογικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας υιοθέτησης διεθνών κανόνων και προτύπων, κατάσταση στην οποία οφείλεται εν μέρει το διαρθρωτικό έλλειμμα της ΕΕ στις διμερείς εμπορικές σχέσεις,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες μελέτες, η σύναψη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ-Κορέας ενδέχεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη και για τις δύο πλευρές, αλλά ότι, σε όλα τα εξεταζόμενα σενάρια, η Κορέα αναμένεται να λάβει τα δύο τρίτα των εν λόγω οφελών,

Γενικά ζητήματα

1.   εκτιμά ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ στον τομέα του εμπορίου και εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο οι διμερείς διαπραγματεύσεις με την Κορέα ή άλλους εταίρους να αποσπάσουν την προσοχή από την επιδίωξη αυτού του στόχου·

2.   φρονεί ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους ή περιφέρειες μπορούν να αποτελούν χρήσιμο συμπλήρωμα των πολυμερών κανόνων υπό τον όρο όμως ότι οδηγούν στη σύναψη φιλόδοξων συμφωνιών υψηλής ποιότητας, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο σε μειώσεις δασμών·

3.   εκτιμά ότι, λόγω του μεγέθους και της ταχείας ανάπτυξης της οικονομίας της, η Κορέα συνιστά κατάλληλο υποψήφιο για τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας, εφιστά όμως την προσοχή στα σημαντικά προβλήματα - συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών εμποδίων μη δασμολογικού χαρακτήρα - που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητική συμφωνία·

4.   πιστεύει ότι μια συμφωνία που θα περιορίζεται στις μειώσεις των δασμών θα απέφερε απλώς βραχυπρόθεσμα οφέλη και για το λόγο αυτό ζητεί την κατάργηση των μη δασμολογικών εμποδίων καθώς και το άνοιγμα του τομέα των υπηρεσιών στην Κορέα·

5.   θεωρεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Κορέα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποκαλούμενα "τέσσερα θέματα της Σιγκαπούρης" (εμπόριο και επενδύσεις, εμπόριο και πολιτική ανταγωνισμού, διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών)·

6.   καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το αμοιβαία επωφελές περιεχόμενο της συμφωνίας έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα πιεστικό χρονοδιάγραμμα και θα ανησυχούσε επομένως εάν τεχνητές προθεσμίες οδηγούσαν σε συμφωνία η οποία δεν θα ήταν ούτε ευρεία ούτε φιλόδοξη και ισορροπημένη·

Αειφόρος ανάπτυξη

7.   εκτιμά ότι οι δασμοί που επιβάλλονται στα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα πρέπει να μειώνονται ταχύτερα και δραστικότερα σε σύγκριση με τους δασμούς των άλλων προϊόντων· καλεί τους διαπραγματευτές της Επιτροπής και της Κορέας να διατυπώσουν σαφή ορισμό των εν λόγω προϊόντων· συνιστά ενθέρμως, σε έναν τέτοιο ορισμό να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι περιβαλλοντικές συνθήκες παραγωγής των προϊόντων·

8.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει εκτίμηση αειφόρου αποτελέσματος (ΕΑΑ) σε προγενέστερη φάση δεδομένου του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος διαπραγματεύσεων· θεωρεί πολύ σημαντικό τα αποτελέσματα της ΕΑΑ να δημοσιευθούν πολύ πριν από την υπογραφή συμφωνίας και να υπάρχει αρκετός χρόνος για πλήρη δημόσια διαβούλευση, ούτως ώστε να μπορούν τα αποτελέσματα της ΕΑΑ να επηρεάσουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών, εάν από την ΕΑΑ προκύψει ανάγκη μετριασμού των απαιτήσεων, και να διαπραγματευθεί αναλόγως το τελικό κείμενο της ΣΕΣ·

9.   φρονεί ότι οι φιλοδοξίες της Επιτροπής περί αυξανόμενης πρόσβασης στην αγορά πρέπει να εξισορροπηθούν από μια εξίσου φιλόδοξη προσέγγιση όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη· ζητεί ταυτόχρονα να μην υπάρξουν εξαιρέσεις από τον κανόνα ότι η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά προϋποθέτει συμμόρφωση με τις προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος·

10.   επιδοκιμάζει τη συμπερίληψη ισχυρότερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών διατάξεων στη ΣΕΣ που συνήφθη προσφάτως μεταξύ ΗΠΑ και Κορέας, κατόπιν των πιέσεων που ασκήθηκαν από το αμερικανικό Κογκρέσο·

11.   εκτιμά ότι οι διαπραγματευτές της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ανωτέρω συμφωνία ως βάση για την πραγματοποίηση περαιτέρω προόδου, ιδίως όσον αφορά την επικύρωση και επιβολή βασικών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τη συμμετοχή της Κορέας στο καθεστώς που θα διαμορφωθεί μετά το 2012 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την αναγνώριση των προδιαγραφών και της νομοθεσίας που ισχύουν για το περιβάλλον στην ΕΕ·

12.   ζητεί την εγγραφή δεσμευτικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρητρών σε κάθε εμπορική συμφωνία με την Κορέα·

13.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν και να προωθήσουν, κατά τη διάρκεια των διμερών διαπραγματεύσεων με την Κορέα, τις βασικές αρχές του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση και την κοινωνική ευθύνη των εταιριών, τόσο για τις κορεατικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στην Ευρώπη, όσο και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί στην Κορέα·

14.   εκτιμά ότι η συμπερίληψη φιλόδοξου κεφαλαίου για την αειφόρο ανάπτυξη συνιστά σημαντικό στοιχείο κάθε παρόμοιας συμφωνίας, υπενθυμίζει, όμως, ότι ο τελικός στόχος είναι η επιβολή των συμφωνημένων προτύπων· εκφράζει, κατά συνέπεια, την άποψη ότι το κεφάλαιο αυτό πρέπει να υπόκειται στον συνήθη μηχανισμό επίλυσης διαφορών·

15.   φρονεί ότι η δημιουργία φόρουμ για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, στο οποίο θα συμμετέχουν οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς και ΜΚΟ, μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων τα οποία θα συνοδεύουν το ολοένα μεγαλύτερο άνοιγμα της αγοράς·

16.   προτείνει να θεσπισθεί μηχανισμός μέσω του οποίου οι αναγνωρισμένες οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών της ΕΕ ή της Κορέας θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για δράση, τα οποία θα εξετάζονται εντός συγκεκριμένου χρόνου και θα μπορούν να οδηγούν σε επακόλουθες διατάξεις παρακολούθησης και αναθεώρησης, με σκοπό να υπάρχει συνεχής πίεση εναντίον εκείνων που παραβιάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων·

Τομεακά ζητήματα

17.   ζητεί τη σύναψη ΣΕΣ με την Κορέα, που θα καλύπτει το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, θα καθιστά την επιστημονική και τεχνική συνεργασία και την πνευματική ιδιοκτησία ουσιώδες στοιχείο των διμερών συμφωνιών, θα προωθεί τη συνεργασία στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας, θα επιδιώκει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και θα περιλαμβάνει διατάξεις για άλλες εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής πολιτικής, τις πυρηνικές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως επίσης το πρόγραμμα Galileo·

18.   εκτιμά ότι η απόκλιση της Κορέας από τους διεθνείς κανόνες και από τις διεθνείς απαιτήσεις επισήμανσης συνιστά σημαντικό εμπόδιο μη δασμολογικού χαρακτήρα, το οποίο δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην αυτοκινητοβιομηχανία και τη φαρμακοβιομηχανία καθώς και στις βιομηχανίες καλλυντικών και ηλεκτρονικών· καλεί την κυβέρνηση της Κορέας να παράσχει ικανοποιητικές εξηγήσεις γι" αυτές τις αποκλίσεις ή άλλως, να δεσμευθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη ΣΕΣ ότι θα τις άρει·

19.   στηρίζει τον στόχο της Επιτροπής να βοηθήσει τους εξαγωγείς φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικού υλικού της ΕΕ εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στο σύστημα υγείας της Κορέας, αλλά επιμένει ότι η συμφωνία δεν πρέπει να δημιουργεί νομικά και πρακτικά εμπόδια για τις εταιρίες της Κορέας, χρησιμοποιώντας τα περιθώρια που προβλέπουν οι παράγραφοι 4 και 5 της δήλωσης για τη συμφωνία πνευματικής ιδιοκτησίας (TRIP'S) και τη δημόσια υγεία που εγκρίθηκε από την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στις 14 Νοεμβρίου 2001 στην Ντόχα, με σκοπό την καλύτερη πρόσβαση σε φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες·

20.   τονίζει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στη ΣΕΣ Κορέας-ΕΕ μια συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης για να εξαλειφθούν περαιτέρω τα εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές, τα οποία προκαλούνται από περιττές επικαλύψεις διαδικασιών που εφαρμόζουν οι κορεατικές αρχές και που δημιουργούν εμπόδια στις εταιρίες της ΕΕ σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς, οι οποίες επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην Κορέα·

21.   εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία της Κορέας να συμβαδίσει με τους διεθνείς κανόνες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να υποβάλλονται τα ζώα σε περιττές, διπλές δοκιμές· θεωρεί ότι η συμφωνία πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εγκεκριμένες από τη μια πλευρά επιστημονικά εξακριβωμένες εναλλακτικές πρακτικές αντί των πειραμάτων σε ζώα θα πρέπει να θεωρούνται αποδεκτές και από την άλλη πλευρά·

22.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΣΕΣ ΕΕ-Κορέας μπορεί να έχει σοβαρή αρνητική επίπτωση στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία· ζητεί για το λόγο αυτό να μελετήσει η Επιτροπή στρατηγική σταδιακής εξάλειψης των δασμών εισαγωγής της ΕΕ με παράλληλες ρήτρες διασφάλισης· συνιστά η σταδιακή αυτή εξάλειψη να συνδυασθεί με την άρση σημαντικών μη δασμολογικών εμποδίων από την πλευρά της Κορέας·

23.   επισημαίνει, όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, ότι η Κορέα έχει υπογράψει και επικυρώσει τη συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNECE) για την κατάρτιση γενικών τεχνικών κανονισμών για τα τροχοφόρα οχήματα, τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα που μπορούν να τοποθετούνται ή/και να χρησιμοποιούνται σε τροχοφόρα οχήματα, και έχει επομένως δεσμευθεί να εφαρμόζει τους βασικούς κανονισμούς· καλεί την Επιτροπή να επιμείνει όσον αφορά την ταχεία εφαρμογή τους· καλεί παράλληλα την Επιτροπή να επιμείνει στο ότι τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην ΕΕ και που πληρούν τις προδιαγραφές UN/ECE θα μπορούν να εισάγονται στην Κορέα χωρίς έλεγχο ή πιστοποίηση συμβατότητας· εκφράζει την αντίθεσή του προς τις διατάξεις που εξαιρούν τα κορεατικά οχήματα από τα πρότυπα για την καταπολέμηση των ρυπογόνων εκπομπών·

24.   θεωρεί ότι, υπό το φως των προβληματικών εμπειριών της ΕΕ με τον κορεατικό ναυπηγικό τομέα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα αυτό κατά τις διαπραγματεύσεις·

25.   θεωρεί ότι κατά τις διαπραγματεύσεις, η Επιτροπή πρέπει να λάβει επίσης υπόψη τις ανησυχίες του αγροτικού τομέα στην Κορέα και στην Ευρώπη, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες της ΣΕΣ για τα ευπαθή προϊόντα·

26.   θεωρεί ότι οι υπερβολικά υψηλοί δασμοί και οι υπερβολικές απαιτήσεις επισήμανσης που επιβάλλονται στη βιομηχανία αποσταγμένων οινοπνευματωδών πρέπει να συνιστούν προτεραιότητα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων· ζητεί την άμεση λήψη μέτρων για την καταπολέμηση των μη δασμολογικών εμποδίων που επιβάλλονται στα οπωροκηπευτικά και των υπερβολικά υψηλών δασμών στα κονσερβοποιημένα φρούτα· θεωρεί εξόχως σημαντική την επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος όσον αφορά τους γεωγραφικούς δείκτες·

27.   εκφράζει ανησυχία για τις δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά της Κορέας τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ξένες εταιρίες στον τομέα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών υπηρεσιών, των ασφαλειών και της παροχής νομικών συμβουλών·

28.   δίδει μεγάλη προτεραιότητα στην αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων και μέσω της θέσπισης κατάλληλων κυρώσεων για τα αδικήματα της παραχάραξης και της πειρατείας· είναι της γνώμης ότι ειδικοί μηχανισμοί ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών, στο πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων του ΠΟΕ, πρέπει να συμπεριληφθούν στη συμφωνία, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν δραστικά αυτές και άλλες αθέμιτες μέθοδοι εμπορίου· θεωρεί ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις με την Κορέα για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν πρέπει να υπονομεύουν την επίτευξη θεμιτών στόχων όπως η πρόσβαση σε φάρμακα, με την επιβολή απαιτήσεων που υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις της συμφωνίας για τα πνευματικά δικαιώματα (TRIP'S), αλλά αντίθετα θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση των περιθωρίων ευελιξίας που διαθέτει η εν λόγω συμφωνία·

29.   καλεί τη Νότια Κορέα να θεσπίσει δικαιώματα δημόσιας παράστασης και εκτέλεσης για τους παραγωγούς ηχητικών εγγραφών σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Εκτελεστών, των Παραγωγών Φωνογραφημάτων και των Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών (Σύμβαση της Ρώμης) του 1961, τη Συνθήκη για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα (WPPT) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) του 1996, και την οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας(4)·

30.   καλεί τη Νότια Κορέα να εφαρμόσει πλήρως τις συμφωνίες της WIPO για το διαδίκτυο (τη Συνθήκη της WIPO για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WCT) του 1996 και την WPPT) που περιλαμβάνουν: πλήρη νομική κάλυψη των μέτρων τεχνολογικής προστασίας που εφαρμόζουν οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων, και απαγόρευση της πρακτικής της καταστρατήγησης· παροχή αποκλειστικών δικαιωμάτων στους παραγωγούς φωνογραφημάτων για κάθε μορφή διάδοσης στο διαδίκτυο· θέσπιση αποτελεσματικής διαδικασίας ενημέρωσης και αφαίρεσης από το διαδίκτυο· αναγνώριση προστασίας για προσωρινά αντίγραφα και περιορισμός της παρέκκλισης για αντιγραφή από ιδιώτες στον ψηφιακό χώρο·

31.   καλεί τη Νότια Κορέα να ενισχύσει την καταπολέμηση της πειρατείας στο διαδίκτυο βελτιώνοντας τα κίνητρα για συνεργασία φορέων δικτυακών υπηρεσιών στον αγώνα κατά της πειρατείας, ενθαρρύνοντας το Κέντρο Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας να εξασφαλίσει ότι αλλοδαποί κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων προστατεύονται από τη διαδικτυακή πειρατεία του έργου τους, καθώς και με τον εντοπισμό και τη δίωξη φορέων που συνεργάζονται με παράνομες ιστοσελίδες, εξυπηρετητές, υπηρεσίες αποθήκευσης και υπηρεσίες κοινής χρήσης δεδομένων·

32.   επιμένει στο γεγονός ότι οιαδήποτε ΣΕΣ με την Κορέα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

   - βελτίωση και απλοποίηση των κανόνων προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
   - ευρύτερη εναρμόνιση των υφισταμένων διεθνών προδιαγραφών και προτύπων αντί της θέσπισης νέων,
   - αυστηρότερες απαιτήσεις γνωστοποίησης και προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στο ρυθμιστικό τομέα,
   - διαφάνεια των μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης και κατάργηση των υφιστάμενων μη δασμολογικών εμπορικών εμποδίων·

Βόρεια Κορέα και Κεσόγκ

33.   αναγνωρίζει ότι η συμπερίληψη στη συμφωνία προϊόντων προερχόμενων από το βιομηχανικό συγκρότημα Κεσόγκ (Kaesong Industrial Complex - KIC) εγείρει σοβαρά νομικά και τεχνικά προβλήματα·

34.   συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει με σοβαρότητα σε ποιο βαθμό θέματα εμπορικών σχέσεων μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας θα μπορούσαν να προωθηθούν μέσω ΣΕΣ με την ΕΕ·

35.   τονίζει ότι οιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τη δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε οποιοδήποτε τμήμα της επικράτειας των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων και των ζωνών μεταποίησης προς εξαγωγή·

Άλλα ζητήματα

36.   φρονεί ότι, προκειμένου να καταδείξει τη διαρκή αφοσίωσή της στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις, η Κορέα πρέπει να είναι έτοιμη να επιτρέψει την απαλλαγμένη από δασμούς και ποσοστώσεις πρόσβαση των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών (ΛΑΧ) στην αγορά της, ακολουθώντας το παράδειγμα του σχεδίου της ΕΕ "Όλα εκτός από όπλα" (EBA), υπό συνθήκες πλήρους σεβασμού ισοδύναμων εργασιακών και περιβαλλοντικών κανόνων·

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου

37.   εκτιμά ότι η νομιμότητα και η δημόσια αποδοχή ενδεχόμενης συμφωνίας προϋποθέτουν την ενεργή συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων και τη δυνατότητα να διατυπώσει τη γνώμη του περί της αποδοχής του κειμένου της διαπραγμάτευσης· αναμένει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιδιώξουν την παρουσίαση της συμφωνίας σε μορφή που να απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ·

o
o   o

38.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Κορέας.

(1) ΕΕ L 90, 30.3.2001, σ. 46.
(2) ΕΕ C 233 E, 28.9.2006, σ. 103.
(3) ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 400.
(4) ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 28.


Ανατολικό Τσαντ
PDF 292kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με το ανατολικό Τσαντ
P6_TA(2007)0630RC-B6-0527/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Τσαντ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την επιχείρηση ΕΠΑΑ στο Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1778 (2007) της 25ης Σεπτεμβρίου 2007 που προβλέπει την ανάπτυξη πολυδιάστατης διεθνούς παρουσίας στο Ανατολικό Τσαντ και το Βορειοανατολικό τμήμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης της αποστολής ΕΠΑΑ EUFOR TCHAD/RCA,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δράση 2007/677/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2007, για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τσαντ και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία(2) σχετικά με την επιχείρηση ΕΠΑΑ TCHAD/RCA,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1769 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 31ης Ιουλίου 2007 που θεσπίζει, για αρχική περίοδο 12 μηνών, υβριδική επιχείρηση Αφρικανικής Ένωσης/Ηνωμένων Εθνών (ΑΕ/ΗΕ) στο Νταρφούρ (UNAMID),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1325 (2000), της 31ης Οκτωβρίου 2000, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Νοεμβρίου 2007, εκατοντάδες ανταρτών μαχητών του Τσαντ σκοτώθηκαν κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της χώρας από το στρατό του Τσαντ· ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2007 ο στρατός του Τσαντ προέβη σε μια ακόμη επίθεση εναντίον των ανταρτών,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένοπλη σύρραξη μεταξύ του στρατού του Τσαντ και ανταρτών των Ηνωμένων Δυνάμεων για τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη (UFDD) και του Συναγερμού Δυνάμεων για την Αλλαγή (RFC) επανελήφθη μετά από εύθραυστη ειρηνευτική συμφωνία που είχε επιτευχθεί στα τέλη του Νοεμβρίου 2007· ότι οι ανταρτικές ομάδες, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ξένοι παρατηρητές επιβεβαιώνουν στο σύνολό τους ότι οι μάχες που πραγματοποιήθηκαν από τις 26 Νοεμβρίου 2007 ήσαν οι σκληρότερες στο Τσαντ αφότου ο Πρόεδρος Idriss Deby Itno κατέλαβε την εξουσία το Δεκέμβριο του 1990,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 238 000 περίπου πρόσφυγες από το Σουδάν, 44 600 πρόσφυγες από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και 170 000 εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα φιλοξενούνται σε 12 στρατόπεδα κατά μήκος των ανατολικών συνόρων του Τσαντ με το Σουδάν,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) απηύθυνε προειδοποίηση στις 4 Δεκεμβρίου 2007 ότι η έξαρση των μαχών στο Ανατολικό Τσαντ μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των ανταρτών κατά τις τελευταίες δέκα ημέρες περιόρισε την πρόσβαση του ΟΗΕ στα στρατόπεδα που πρόκειται να φιλοξενήσουν εκατοντάδες χιλιάδων προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και συνέβαλαν στην άνοδο της έντασης στην περιοχή,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες εμποδίζουν τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) στο Ανατολικό Τσαντ, εμποδίζοντας την πρόσβασή του σε ορισμένα στρατόπεδα προσφύγων και καθυστερώντας τη διανομή τροφίμων σε άλλα· ότι οι μάχες κοντά στην Farchana όπου βρίσκονται τρία στρατόπεδα προσφύγων, κατέστησαν τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα δυσχερείς· ότι τουλάχιστον μια φορά ένα μισθωμένο από το WFP φορτηγό όχημα με τρόφιμα δέχθηκε επίθεση από ένοπλους παράνομους,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες επικεντρώθηκαν κυρίως στις περιοχές Farchana, Iriba, Biltine και Guereda βορείως και ανατολικά της μεγάλης πόλης Abeché που είναι η κύρια επιχειρησιακή βάση για τουλάχιστον 12 στρατόπεδα προσφύγων· ότι οι περιοχές κοντά στα στρατόπεδα των προσφύγων νοτίως της Abeché όπως η Goz Beida έχουν επίσης καταστεί λιγότερο ασφαλείς,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) οι δραστηριότητες παροχής ανθρωπιστικής βοηθείας απειλούνται ως επί το πλείστον από ένοπλους ληστές και παρανόμους στην περιοχή και ότι οι στρατιωτικές επιθετικές ενέργειες εξάπτουν την εγκληματικότητα· ότι η αυξανόμενη παρουσία των παρανόμων στο Ανατολικό Τσαντ υποχρεώνει τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες να μειώσουν το προσωπικό τους και να κινηθούν σε βασικές πόλεις, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την ικανότητά τους να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια εκεί όπου περισσότερο χρειάζεται,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος του Τσαντ λίαν προσφάτως απέλυσε τον ηγέτη του Ηνωμένου Μετώπου για την Αλλαγή Mahamat Nour Abdelkerim από τη θέση του Υπουργού Άμυνας, γεγονός που υποδηλώνει εντάσεις και διχογνωμίες σε κυβερνητικό επίπεδο,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Οκτωβρίου 2007 το Συμβούλιο ενέκρινε την προαναφερθείσα κοινή δράση σχετικά με την επιχείρηση EUFOR TCHAD/RCA που έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην προστασία του άμαχου πληθυσμού ο οποίος αντιμετωπίζει κίνδυνο, ιδιαίτερα των προσφύγων και των εκτοπισθέντων, προκειμένου να διευκολυνθεί η παράδοση της ανθρωπιστικής βοηθείας και η ελεύθερη διακίνηση του ανθρωπιστικού προσωπικού, βοηθώντας στη βελτίωση της ασφάλειας εντός της περιοχής των επιχειρήσεων και συμβάλλοντας στην προστασία του προσωπικού, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια και την ελευθερία διακίνησης του προσωπικού αυτού και του λοιπού συνδεδεμένου προσωπικού,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη της EUFOR TCHAD/RCA που θα έπρεπε να έχει αρχίσει πριν από τα τέλη Νοεμβρίου 2007 παρουσιάζει σταδιακά καθυστέρηση· ότι είχε προϋποτεθεί πως μετά την περίοδο των βροχών στα τέλη του Οκτωβρίου 2007 οι ομάδες των ανταρτών θα ήσαν για μια ακόμη φορά περισσότερο κινητικές και ενεργές στην περιοχή· ότι ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Τσαντ έχει κατηγορήσει το Σουδάν για εξοπλισμό των ανταρτών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οποιαδήποτε εσωτερική αστάθεια στο Τσαντ - από κοινού με την ανασφάλεια που επικρατεί στην παραμεθόρια περιοχή του Ανατολικού Τσαντ, στο Νταρφούρ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία - θα έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στην επιχείρηση EUFOR TCHAD/RCA μόλις αυτή αναπτυχθεί,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς ανησυχίες σχετικά με τη σύγκρουση αυξήθηκαν αφότου η UFDD (Ένωση Δυνάμεων για τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη), μια άλλη ομάδα ανταρτών, απείλησε με επίθεση τη γαλλική ή οποιαδήποτε άλλη ξένη δύναμη αναπτυχθεί στο πλαίσιο της αποστολής EUFOR TCHAD/RCA,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγκλημα πολέμου της σεξουαλικής βίας, περιλαμβανομένου του βιασμού που χρησιμοποιείται ως πολεμικό εργαλείο, παρουσιάζεται με μεγάλη συχνότητα στα στρατόπεδα προσφύγων και αλλού στην περιοχή αυτή όπου λαμβάνουν χώρα οι συγκρούσεις, με τις γυναίκες και τα κορίτσια να είναι οι πλέον ευάλωτες στις επιθέσεις,

1.   τονίζει ότι η πρόσφατη βία και αναταραχή στο Τσαντ επιτείνει την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης της EUFOR TCHAD/RCA χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και ο ΟΗΕ έχουν "ευθύνη να προστατεύσουν" τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους στην περιοχή· τονίζει ότι οι δυνάμεις αυτές πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν όλα τα αναγκαία μέσα και τούτο σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης με τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρωπιστική νομοθεσία προκειμένου να προστατεύεται ο άμαχος πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο·

2.   εκφράζει ωστόσο τη λύπη του γιατί η αποστολή αυτή εξακολουθεί να μην διαθέτει ζωτικό εξοπλισμό που θα επιτρέψει στα στρατεύματα να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους όπως ελικόπτερα και ιατρικό εφοδιασμό·

3.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή την πολιτική απόφαση που έλαβαν και να παράσχουν στην αποστολή αυτή περισσότερα στρατεύματα και τη δέουσα οικονομική, επιμελητειακή και εναέρια υποστήριξη, περιλαμβανομένου του αναγκαίου αριθμού ελικοπτέρων το συντομότερο δυνατόν· υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία της ΕΕ όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο θα αμφισβητηθεί στην περίπτωση που δεν θα μπορέσει να κινητοποιήσει επαρκείς στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμό προκειμένου η αποστολή αυτή να καταστεί επιχειρησιακή·

4.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες (όπως εκείνες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας) να αντιμετωπίσουν τα κενά σε βασικούς τομείς και ιδιαίτερα σε ελικόπτερα και μονάδες ιατρικής υποστήριξης και να υποβάλλουν κοινές προτάσεις για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση τόσο για ανθρωπιστικούς σκοπούς όσο και για σκοπούς ΕΠΑΑ·

5.   τονίζει την περιφερειακή διάσταση της κρίσης του Νταρφούρ και την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις της κρίσης στην κατάσταση από ανθρωπιστικής πλευράς και από πλευράς ασφάλειας στις γειτονικές χώρες και επαναλαμβάνει τη βούλησή του να πραγματοποιήσει την επιχείρηση αυτή στρατιωτικής γέφυρας της ΕΕ προκειμένου να υποστηριχθεί η πολυδιάστατη παρουσία των Ηνωμένων Εθνών·

6.   υπενθυμίζει το προαναφερθέν ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 δια του οποίου υποστηρίζεται επιχείρηση ΕΠΑΑ στο Ανατολικό Τσαντ και το Βόρειο τμήμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και καλεί επειγόντως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επισπεύσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την έναρξη της επιχείρησης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η πρώτη ανάπτυξη στρατιωτών θα αρχίσει πριν από το τέλος του έτους και ότι η αποστολή θα αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές της έως το Φεβρουάριο ή τις αρχές Μαρτίου του 2008·

7.   χαιρετίζει τη χρηματοδότηση εκ μέρους της Επιτροπής με ποσό άνω των 50 000 000 EUR της αποστολής αυτής, περιλαμβανομένων 10 000 000 EUR από το Μέσον για τη Σταθερότητα, με σκοπό την εκπαίδευση αστυνομικής δύναμης του ΟΗΕ στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αυτής επιχείρησης· παρατηρεί ότι αυτό αποτελεί ένδειξη για συνεπή διοργανική προσέγγιση της ΕΕ στην ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας·

8.   εκφράζει τη λύπη του για την επιμονή του Προέδρου του Σουδάν ότι η δύναμη UNAMID που η EUFOR TCHAD/RCA προορίζεται να ενισχύσει, θα έπρεπε να είναι αμιγώς αφρικανική αντίθετα με το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει επίσης την ανάγκη να επισπευσθεί η ανάπτυξη της ειρηνευτικής αυτής δύναμης ΟΗΕ - ΑΕ για το Νταρφούρ· καλεί επειγόντως την κυβέρνηση του Σουδάν να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και προτείνει να συμπεριληφθεί στην αποστολή της υβριδικής δύναμης η εξεύρεση και η σύλληψη των ατόμων εναντίον των οποίων το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης·

9.   επισημαίνει κλιμάκωση αυθαίρετων και στοχευμένων επιθέσεων κατά του άμαχου πληθυσμού από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις Janjaweed που εισέρχονται από το Σουδάν και από τους Άραβες του Τσαντ, καθώς και από ορισμένες μη αραβικές ομάδες· επισημαίνει το μέγεθος της βίας με βάση το φύλο, τις παρενοχλήσεις, τον εκφοβισμό και τους βιασμούς που σημειώνονται στην περιοχή αυτή μέσα σε κλίμα πλήρους ατιμωρησίας· καλεί τις αρχές του Τσαντ να διερευνήσουν αναφορές για βιασμούς και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχετικά καταχρήσεις και να προσάγουν τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης·

10.   τονίζει το ιδιαίτερο θέμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην περιοχή των συγκρούσεων και υπογραμμίζει τη σημασία του να ενημερωθούν οι δυνάμεις των κρατών μελών που συμβάλλουν στην UNAMID και EUFOR TCHAD/RCA για τις καταχρήσεις αυτές και να υιοθετήσουν προσέγγιση που θα δείχνει ευαισθησία στο φύλο σε όλα τα στάδια αντιμετώπισης της σεξουαλικής βίας, περιλαμβανομένης της επιμόρφωσης για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών των θυμάτων· υπογραμμίζει ότι αποτελεί ευθύνη των χωρών που συμβάλλουν με δυνάμεις και αστυνομία στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν ότι θα εφαρμόζονται αυστηροί κώδικες συμπεριφοράς, ότι θα υπάρχει η δέουσα εκπαίδευση και ότι θα λογοδοτούν οι ένοχοι για σεξουαλική βία· επισημαίνει ότι η αύξηση της χρησιμοποίησης των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία απέδειξε ότι συμβάλλει όχι μόνο στις καλύτερες σχέσεις με τις φιλοξενούσες κοινότητες αλλά και στην καλύτερη συμπεριφορά των ειρηνευτικών δυνάμεων·

11.   εκφράζει την έντονη ανησυχία του για αναφορές εργαζομένων στο πλαίσιο της βοήθειας σύμφωνα με τις οποίες τόσο αντάρτες όσο και η κυβέρνηση επισκέφθηκαν στρατόπεδα προσφύγων προκειμένου να επιστρατεύσουν παιδιά για τις δυνάμεις τους·

12.   καλεί επειγόντως την ΕΕ να δραστηριοποιηθεί για συνολική ειρηνευτική διαδικασία, ασκώντας πίεση και παρέχοντας κίνητρα προκειμένου να ενθαρρυνθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να πραγματοποιηθούν συνομιλίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα επίπεδα της σύγκρουσης που λαμβάνει σήμερα χώρα στο Τσαντ περιλαμβανομένων των εντάσεων μεταξύ κυβέρνησης και ανταρτών και της σύγκρουσης μεταξύ εθνοτήτων·

13.   καλεί επειγόντως το Τσαντ, σε συνεργασία με το Σουδάν και τη Λιβύη, να δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για διαρκή πολιτική λύση κατ' εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας της Σύρτης και καλεί επειγόντως τις κυβερνήσεις του Σουδάν και του Τσαντ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει των συμφωνιών της Τρίπολης και της Σύρτης·

14.   εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των παράνομων πωλήσεων και του λαθρεμπορίου όπλων, ιδίως των παράνομων μικρών και ελαφρών όπλων·

15.   υπενθυμίζει ότι ουδεμία ειρηνευτική αποστολή στο Ανατολικό Τσαντ και το Βόρειο Τμήμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας θα είναι επιτυχής χωρίς πραγματική πολιτική διαδικασία συμφιλίωσης·

16.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αφρικανική Ένωση, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και τους προέδρους, κυβερνήσεις και κοινοβούλια του Τσαντ, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και του Σουδάν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0419.
(2) EE L 279, 23.10.2007, σ. 21.


Δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
PDF 280kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
P6_TA(2007)0631RC-B6-0526/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία επεκύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εις βάρος των γυναικών στις 7 Σεπτεμβρίου 2000,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η οποία επικυρώθηκε από τη Σαουδική Αραβία στις 23 Σεπτεμβρίου 1997,

–   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τις 26 Ιανουαρίου 1996,

–   έχοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2006 η Σαουδική Αραβία απέκτησε έδρα στο νέο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Σαουδική Αραβία, της 18ης Ιανουαρίου 1996(1) και της 10ης Μαρτίου 2005(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία συνεχίζουν να υφίστανται πολλές μορφές διακριτικής μεταχείρισης στην ιδιωτική και δημόσια ζωή, συχνά πέφτουν θύματα σεξουαλικής βίας και αντιμετωπίζουν τεράστια εμπόδια στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 2006 μια 19χρονη, γνωστή ως "το κορίτσι του Κατίφ" καταδικάστηκε σε 90 μαστιγώσεις διότι βρέθηκε μόνη σε αυτοκίνητο να συνομιλεί με άνδρα που δεν ήταν στενός συγγενής της όταν έπεσε θύμα επίθεσης και ομαδικού βιασμού,

Γ.   εκφράζοντας τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι το Γενικό Δικαστήριο του Κατίφ (Σαουδική Αραβία) αναθεώρησε την απόφαση το Νοέμβριο του 2007 και την καταδίκασε σε έξι μήνες φυλάκιση και 200 μαστιγώσεις,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάλληλος του Γενικού Δικαστηρίου του Κατίφ δήλωσε ότι το Δικαστήριο επέβαλε αυστηρότερη ποινή στο κορίτσι, μετά από εντολή του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, διότι η 19χρονη είχε προσπαθήσει να παρουσιάσει τα γεγονότα με υπερβολές και να επηρεάσει τη δικαιοσύνη χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι απαγορεύθηκε στον δικηγόρο του θύματος Abdul Rahman Al-Lahem να εισέλθει στην αίθουσα του δικαστηρίου καθώς και να εκπροσωπήσει την πελάτισσά του στο μέλλον μετά από προσπάθειες που κατέβαλε να ασκήσει προσφυγή κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης διότι το τελευταίο αρνήθηκε να του παράσχει αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που αφορούσε την πελάτισσά του και την οποία χρειαζόταν για να μπορέσει να προετοιμάσει την υποβολή έφεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Abdul Rahman Al-Lahem αντιμετωπίζει τώρα πειθαρχική ακρόαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ μπορεί να του επιβληθούν ποινές που φθάνουν μέχρι την απαγόρευση της άσκησης δικηγορίας για τρία χρόνια και διαγραφή από τον δικηγορικό σύλλογο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Abdul Rahman Al-Lahem ήταν επίσης δικηγόρος υπεράσπισης του ζεύγους Fatimeh και Mansour Al-Taimani, γονέων δύο παιδιών, οι οποίοι τον Ιούλιο του 2007 εξαναγκάστηκαν να πάρουν διαζύγιο κατ' απαίτηση του αδερφού της συζύγου με το επιχείρημα ότι η φυλετική καταγωγή της Fatimeh ήταν ανώτερη από εκείνη του συζύγου της· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο κρατήθηκαν στις φυλακές επί ημέρες, μάλιστα μήνες, μαζί με τα παιδιά τους, διότι αρνήθηκαν να αποδεχθούν το διαζύγιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Fatimeh είναι υποχρεωμένη να ζει σε καταφύγιο διότι αρνείται να επιστρέψει στην οικογένειά της,

Ζ.   ανησυχώντας ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η ποινικοποίηση στη Σαουδική Αραβία κάθε στενής επαφής μεταξύ ατόμων του άλλου φύλου που δεν συνδέονται με δεσμό γάμου αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη τα θύματα βιασμού, καθώς και το γεγονός ότι ένα δικαστήριο μπορεί να θεωρεί την καταγγελία μιας γυναίκας ότι υπέστη βιασμό ως αποδοχή εξωγαμιαίων σεξουαλικών σχέσεων εκτός εάν μπορεί να αποδείξει, με την προσκόμιση επακριβών στοιχείων, ότι η επαφή αυτή δεν έγινε με τη συγκατάθεσή της,

Η.   έχοντας υπόψη ότι δύο εκατ. περίπου γυναικών διακινουμένων εργαζομένων απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί στη Σαουδική Αραβία και αποτελούν συχνά αντικείμενο καταχρήσεων εκ μέρους των κρατικών αρχών και των ιδιωτών εργοδοτών, περιλαμβανομένης της σωματικής και ψυχολογικής κακομεταχείρισης και μη καταβολής των μισθών, κράτησης χωρίς να έχει απαγγελθεί κατηγορία ή να έχει πραγματοποιηθεί δίκη, ακόμη δε και θανατικής ποινής μετά από αθέμιτες νομικές διαδικασίες,

Θ.   εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή στις υποθέσεις της Rizana Nafeek, οικιακής βοηθού από τη Σρι Λάνκα που καταδικάστηκε σε θάνατο τον Ιούνιο του 2007 για το θάνατο ενός βρέφους που είχε στη φύλαξή της ενώ ήταν ηλικίας μόλις 17 ετών και των ινδονησίων οικιακών βοηθών Siti Tarwiyah Slamet και Susmiyati Abdul Fulan που ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου από την οικογένεια του εργοδότη τους τον Αύγουστο του 2007 και δύο άλλων που υπέστησαν καίριους τραυματισμούς,

Ι.   σημειώνοντας ότι τα συμβαλλόμενα μέρη σε διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου (όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εις βάρος των γυναικών) έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την ισότητα των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών,

1.   επιμένει ότι η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα για να άρει τους περιορισμούς όσον αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία, την απαγόρευση της οδήγησης, τις ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες, τη νομική τους προσωπικότητα και την εκπροσώπησή τους σε δικαστικές υποθέσεις, να εξαλείψει κάθε μορφής διάκριση εις βάρος των γυναικών στην ιδιωτική και στη δημόσια ζωή καθώς και να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή·

2.   εκφράζει τη λύπη του για την προαναφερθείσα απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου του Κατίφ να τιμωρήσει το θύμα βιασμού· καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να ακυρώσουν την απόφαση και να άρουν όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει το θύμα βιασμού·

3.   σημειώνει ότι στις 3 Οκτωβρίου 2007 ο βασιλιάς Abdullah εξήγγειλε δικαστική μεταρρύθμιση η οποία υπόσχεται τη σύσταση νέων ειδικών δικαστηρίων και τη βελτίωση της εκπαίδευσης δικαστών και δικηγόρων· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με πληροφορίες, τον Μάιο του 2007 ο βασιλιάς Abdullah διέταξε να συσταθεί νέο δικαστήριο το οποίο θα ειδικεύεται στην εξέταση περιπτώσεων οικιακής βίας·

4.   θεωρεί ότι η οργάνωση εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη βία εις βάρος των γυναικών στη Σαουδική Αραβία, ειδικότερα την οικιακή βία, θα αποτελούσε ιδιαίτερα αξιέπαινη πρωτοβουλία που πρέπει να αναληφθεί επειγόντως·

5.   καλεί επειγόντως τις αρχές να αναθεωρήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή την εθνική εργασιακή νομοθεσία προκειμένου να παρέχεται ισότιμη προστασία στους οικιακούς βοηθούς σε σχέση με τους εργαζόμενους σε άλλους κλάδους και να εξασφαλίζεται η δίωξη των εργοδοτών που είναι υπεύθυνοι για σεξουαλικές ή σωματικές καταχρήσεις και καταχρήσεις σε βάρος των δικαιωμάτων του εργαζομένου που συνιστούν παραβίαση της υφισταμένης εθνικής νομοθεσίας·

6.   καλεί την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να επανεξετάσει όλες τις υποθέσεις αδικημάτων εναντίον παιδιών για τις οποίες επεβλήθη η θανατική ποινή, να αναστείλουν τη θανατική ποινή για τις υποθέσεις αυτές και να καθιερώσουν ένα μορατόριουμ σε σχέση με τη θανατική ποινή·

7.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θέσουν τα ζητήματα αυτά στο επόμενο κοινό Συμβούλιο και την υπουργική συνάντηση μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου·

8.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, τον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Ισλαμικής Διάσκεψης και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου.

(1) ΕΕ C 32, 5.2.1996, σ. 98.
(2) ΕΕ C 320 Ε, 15.12.2005, σ. 281.


Δικαιοσύνη για τις "γυναίκες αναψυχής"
PDF 281kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη δικαιοσύνη για τις "γυναίκες αναψυχής" (σεξουαλική δουλεία πριν και κατά τη διάρκεια του Β" Παγκοσμίου Πολέμου)
P6_TA(2007)0632RC-B6-0525/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη 200ή επέτειο της κατάργησης του δουλεμπορίου το 2007,

–   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την Κατάργηση της Διακίνησης Γυναικών και Παιδιών (1921), την οποία έχει υπογράψει η Ιαπωνία,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της ΔΟΕ αριθ. 29 για την Καταναγκαστική Εργασία (1930), την οποία έχει κυρώσει η Ιαπωνία,

–   έχοντας υπόψη το Ψήφισμα αριθ. 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις Γυναίκες και την Ειρήνη και Ασφάλεια,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Gay McDougall, Ειδικής Εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για τους συστηματικούς βιασμούς, την σεξουαλική δουλεία και πρακτικές που προσομοιάζουν με τη δουλεία κατά τις ένοπλες συγκρούσεις (22 Ιουνίου 1998),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της 38ης συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων (9-10 Μαΐου 2007),

–   έχοντας υπόψη την Έκθεση σχετικά με Μελέτη των Εγγράφων της Ολλανδικής Κυβέρνησης για τον εξαναγκασμό σε πορνεία ολλανδών γυναικών στις Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες κατά τη διάρκεια της Ιαπωνικής Κατοχής, Χάγη (2004),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα για τις "γυναίκες αναψυχής", τα οποία εγκρίθηκαν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ στις 30 Ιουλίου 2007 και από το Καναδικό Κοινοβούλιο στις 29 Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια της αποικιακής και πολεμικής κατοχής εδαφών της Ασίας και των Νήσων του Ειρηνικού από τη δεκαετία του 1930 έως και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έδωσε επίσημα εντολή να εξευρεθούν νεαρές γυναίκες, οι οποίες έγιναν παγκοσμίως γνωστές ως ianfu ή "γυναίκες αναψυχής", με αποκλειστικό σκοπό τη σεξουαλική υποδούλωσή τους στις Αυτοκρατορικές Ένοπλες Δυνάμεις της,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των "γυναικών αναψυχής" περιλάμβανε ομαδικούς βιασμούς, εξαναγκασμό σε εκτρώσεις, ταπείνωση και σεξουαλική βία που είχαν ως αποτέλεσμα ακρωτηριασμούς, θανάτους ή τελικά αυτοκτονίες σε μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διακίνησης ανθρώπων στον 20ό αιώνα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε δεκάδες υποθέσεις "γυναικών αναψυχής" που οδηγήθηκαν ενώπιον των ιαπωνικών δικαστηρίων, απορρίφθηκαν τελικά όλες οι αξιώσεις των εναγουσών για αποζημίωση, παρά τις αποφάσεις δικαστηρίων που αναγνωρίζουν την άμεση και έμμεση συμμετοχή των Αυτοκρατορικών Ενόπλων Δυνάμεων και την ευθύνη του κράτους,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα θύματα του συστήματος των "γυναικών αναψυχής" έχουν αποβιώσει και ότι οι εναπομείνασες επιζώσες είναι ηλικίας 80 ετών ή περισσότερο,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμα ανώτατα μέλη ιαπωνικών κυβερνήσεων και αξιωματούχοι έχουν κατά το παρελθόν προβεί σε δηλώσεις συγγνώμης για το σύστημα των "γυναικών αναψυχής", ενώ ορισμένοι ιάπωνες αξιωματούχοι πρόσφατα εξέφρασαν τη θλιβερή επιθυμία για μετριασμό ή ανασκευή αυτών των δηλώσεων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης έκταση του συστήματος σεξουαλικής δουλείας ουδέποτε έχει αποκαλυφθεί πλήρως από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας και ορισμένα νέα υποχρεωτικά αναγνώσματα που χρησιμοποιούνται στα ιαπωνικά σχολεία προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν την τραγωδία των "γυναικών αναψυχής", καθώς και άλλα ιαπωνικά εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή του Ταμείου για τις Γυναίκες της Ασίας, ενός ιδιωτικού ιδρύματος με κρατική πρωτοβουλία που είχε στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων και σχεδίων για να αποζημιωθούν οι καταχρήσεις και τα δεινά που υπέστησαν οι "γυναίκες αναψυχής", εξέπνευσε στις 31 Μαρτίου 2007,

1.   χαιρετίζει τις άριστες σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας που βασίζονται στις κοινές αξίες μιας πολυκομματικής δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.   εκφράζει την αλληλεγγύη του με τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα του συστήματος των "γυναικών αναψυχής" κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου·

3.   χαιρετίζει τις δηλώσεις του Ιάπωνα Υπουργού Προεδρίας Yohei Kono το 1993 και του Πρωθυπουργού Tomiichi Murayama το 1995 σχετικά με τις "γυναίκες αναψυχής" καθώς και τα ψηφίσματα του Ιαπωνικού Κοινοβουλίου (Δίαιτα) του 1995 και του 2005 με τα οποία εκφράζεται συγγνώμη προς τα θύματα της εποχής του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων του συστήματος των "γυναικών αναψυχής'·

4.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της ιαπωνικής κυβέρνησης να ιδρυθεί, το 1995, το Ταμείο για τις Γυναίκες της Ασίας, που έχει πλέον διαλυθεί, ένα ιδιωτικό ίδρυμα το οποίο χρηματοδοτούνταν κατά βάση από το δημόσιο και το οποίο διένειμε ένα "επίδομα επανόρθωσης" σε αρκετές εκατοντάδες "γυναικών αναψυχής", θεωρεί όμως ότι αυτή η ανθρωπιστική πρωτοβουλία δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις αξιώσεις των θυμάτων για νομική αναγνώριση και επανόρθωση βάσει του διεθνούς δημοσίου δικαίου, όπως ορίζει η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ κα Gay McDougall στην προαναφερθείσα έκθεσή της του 1998·

5.   καλεί την ιαπωνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει επίσημα, να ζητήσει συγγνώμη και να αποδεχθεί την ιστορική και νομική ευθύνη με σαφή και απερίφραστο τρόπο, για τον εκ μέρους των Ιαπωνικών Αυτοκρατορικών Ένοπλων Δυνάμεων εξαναγκασμό νεαρών γυναικών σε σεξουαλική δουλεία, ένα σύστημα που έγινε παγκοσμίως γνωστό ως "γυναίκες αναψυχής", κατά τη διάρκεια της αποικιακής και πολεμικής κατοχής εδαφών της Ασίας και των Νήσων του Ειρηνικού από τη δεκαετία του 1930 έως το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου·

6.   καλεί την κυβέρνηση της Ιαπωνίας να εφαρμόσει αποτελεσματικούς διοικητικούς μηχανισμούς για να προσφέρει αποζημιώσεις σε όλα τα επιζώντα θύματα του συστήματος των "γυναικών αναψυχής" και τις οικογένειες των θυμάτων που έχουν αποβιώσει·

7.   καλεί το Ιαπωνικό Κοινοβούλιο να λάβει νομικά μέτρα ώστε να άρει τα υφιστάμενα εμπόδια ως προς την επίτευξη αποζημιώσεων από ιαπωνικά δικαστήρια· ειδικότερα, πρέπει να αναγνωριστεί ρητά στο εθνικό δίκαιο το δικαίωμα ατόμων να διεκδικούν αποζημιώσεις από την κυβέρνηση και πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις αξιώσεις αποζημίωσης των επιζώντων θυμάτων σεξουαλικής δουλείας, ως εγκλήματος βάσει του διεθνούς δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των επιζωσών·

8.   καλεί την κυβέρνηση της Ιαπωνίας να διαψεύσει δημόσια οιουσδήποτε ισχυρισμούς ότι ουδέποτε συνέβη καθυπόταξη και υποδούλωση "γυναικών αναψυχής'·

9.   ενθαρρύνει τον ιαπωνικό λαό και την κυβέρνηση να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να αναγνωρισθεί το σύνολο της ιστορίας της χώρας τους, κάτι που είναι ηθικό καθήκον όλων των χωρών, και να καλλιεργηθεί στην Ιαπωνία η επίγνωση για τις ενέργειες της χώρας στις δεκαετίες του 1930 και του 1940, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις "γυναίκες αναψυχής'· καλεί την κυβέρνηση της Ιαπωνίας να διαπαιδαγωγήσει τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές όσον αφορά τα γεγονότα αυτά·

10.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στις κυβερνήσεις των χωρών του ASEAN, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, στη Δημοκρατία της Κορέας, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, στην Ταϊβάν και στο Τιμόρ Λέστε.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου