Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 13. detsember 2007 - Strasbourg
2008. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod)
 EÜ ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ***
 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Nõukogu vaheline koostöö *
 Lammaste ja kitsede elektrooniline identifitseerimine *
 Pädevus ja koostöö ülalpidamiskohustuste küsimustes *
 Jalaväemiinide keelustamist käsitleva Ottawa konventsiooni 10. aastapäev
 ELi ja Hiina tippkohtumine - ELi ja Hiina vaheline dialoog inimõiguste küsimuses
 Euroopas sageneva äärmusluse vastane võitlus
 Montenegro
 Laevaõnnetused Musta mere Kertši väinas
 Hoiuste tagamise skeemid
 Varahaldus II
 Tekstiilisektor
 Majandus- ja kaubandussuhted Koreaga
 Ida-Tšaad
 Naiste õigused Saudi Araabias
 Lohutusnaised

2008. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod)
PDF 369kWORD 121k
Resolutsioon
Lisa
Lisa
Lisa
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekti kohta (kõik jaod) (15717/2007 – C6-0436/2007 –2007/2019(BUD) - 2007/2019B(BUD)) ja Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjalike muutmisettepanekute nr 1/2008(13659/2007 – C6-0341/2007) ning 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) kohta
P6_TA(2007)0616A6-0492/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsust 2000/597/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(1);

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust;(2)

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse oma 24. aprilli 2007. aasta resolutsiooni komisjoni iga-aastase poliitilise strateegia kohta 2008. aasta eelarvemenetluseks(4);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti, mille nõukogu võttis vastu 13. juulil 2007 (C6-0287/2007 − C6-0288/2007);

–   võttes arvesse oma 25. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta, III jagu – komisjon (C6-0287/2007) ning Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjalikku muutmisettepanekut nr 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007)(5);

–   võttes arvesse oma 25. oktoobri 2007.aasta resolutsiooni Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta, I jagu – Euroopa Parlament, II jagu – nõukogu, IV jagu – Euroopa Kohus, V jagu – kontrollikoda, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, VII jagu – Regioonide Komitee, VIII jagu – Euroopa ombudsman, IX jagu – Euroopa andmekaitseinspektor (C6-0288/2007)(6);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjalikku muutmisettepanekut nr 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007);

–   võttes arvesse oma 25. oktoobril 2007. aastal üldeelarve projekti jaoks esitatud muudatusettepanekuid ja parandusi(7);

–   võttes arvesse nõukogu muudatusi üldeelarve projekti Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud muudatusettepanekutes ja parandusettepanekutes (15717/2007 – C6-0436/2007);

–   võttes arvesse 23. novembri 2007. aastal toimunud eelarve lepituskohtumise tulemusi;

–   võttes arvesse nõukogu avaldust üldeelarve projekti Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud muudatusettepanekuid ja parandusettepanekuid käsitlevate arutelude tulemuste kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0492/2007),

Põhiküsimused – üldarvud, mitmeaastase finantsraamistiku muutmise ettepanek, kirjalikud muutmisettepanekud nr 1 ja nr 2

1.   tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi poliitilised prioriteedid 2008. aasta eelarveks esitati eespool nimetatud 24. aprilli 2007. aasta resolutsioonis komisjoni poliitilise strateegia kohta ja need põhinesid lähenemisviisil, mida kasutati 2007. aasta eelarve ettevalmistamisel ja läbirääkimistel, mille tulemus oli 17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe; rõhutab, et nimetatud resolutsioonis heaks kiidetud tulemuspõhine eelarve tugineb läbipaistvale esitusele, selgetele eesmärkidele ja täpsele täitmisele, et komisjoni tegevuse üle ei otsustataks mitte bürokraatliku protsessi põhjal, vaid tulemuste põhjal, mida komisjon poliitilisel tasandil kokkulepitud eesmärkide osas saavutab; jätkab nimetatud elementide rõhutamist oma edasises 2008. aasta eelarvet käsitlevas töös;

2.   üldarvude osas määrab kulukohustuste lõplikuks suuruseks 129 149 656 468 eurot; tagab, et hiljaaegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt kokku lepitud rahastamispakettidest peetakse kinni, vastupidiselt nõukogu kavandatud kärbetele, eriti rubriigis 1a; määrab maksete üldsumma suuruseks 120 346,76 miljonit eurot, mis on võrdne 0,96 protsendiga ELi rahvamajanduse kogutulust; märgib, et see jätab 2008. aastaks mitmeaastase finantsraamistiku põhjal maksete ülemmääraga võrreldes vägagi soliidse 9 411 241 388 eurose varu; maksete tagasihoidlikku üldist taset arvestades rõhutab eelarve tulemusliku täitmise ja maksmata jäänud kulukohustuste vähendamise tähtsust;

3.   tervitab 23. novembril 2007 nõukoguga toimunud lepituskohtumise tulemusi, eelkõige mis puudutab Galileo rahastamist mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 muutmise ja paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kaudu ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi rahastamist rubriigi 1 a varust; rõhutab, et selline rahastamiseks leitud lahendus on täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt toetatava lähenemisviisiga, eelkõige seetõttu, et niimoodi ei vähendata assigneeringuid, mis on ette nähtud rubriigi 1a mitmeaastastele rahastamisprogrammidele, mida nõukogu oli varem teha kavatsenud; märgib, et käesolevale resolutsioonile 2. lisana lisatud ühisavaldustes sätestatakse Galileo ja Euroopa Tehnoloogiainstituudi rahastamise üksikasjalik kord;

4.   toetab komisjoni poolt 17. septembril 2007 vastu võetud 2008. aasta esialgse eelarveprojekti kirjalikku muutmisettepanekut nr 1/2008, eelkõige kulukohustuste assigneeringute suurendamist Kosovole (120 miljon eurot) ja Palestiinale (142 miljon eurot), mis kokku ületab esialgse eelarveprojekti summasid 262 miljoni euro võrra; nõustub 23. novembri 2007 lepitamise kontekstis assigneeringutega 285 miljoni euro ulatuses ÜVJP tarbeks 2008. aasta eelarves, eriti pidades silmas Kosovo tulevasi vajadusi; nõuab komisjonilt Euroopa Parlamendi täielikku kaasamist ja teavitamist eelarve täitmisest; toetab täielikult kirjalikku muutmisettepanekut nr 2/2008, kuna see on osa 23. novembri 2007 lepitamise tulemusest;

5.   kiitis tervikuna heaks koondülekande taotluse DEC 36/2007 ning tunneb heameelt, et 2007. aastal oli üle kantud assigneeringute summa väiksem kui 2005. ja 2006. aastal; tunnistab, et 2007. aasta teatud eelarveridade alatäitmine võis tuleneda õigusliku aluse hilinenud vastuvõtmisest mitmeaastase finantsraamistiku esimesel aastal; juhib tähelepanu sellele, et paranduseelarves nr 7/2007 ja koondülekandes tehakse ettepanek maksete oluliseks kärpimiseks veel 1,7 miljardi euro võrra 2007. aastal; nõuab 2008. aasta eelarve täitmise ranget kontrollimist selliste erinevate vahendite abil nagu korrapärane eelarveprognoosi puudutav hoiatus ja järelevalverühmad; kutsub Euroopa Parlamendi erikomisjone mitmeaastaste programmide puhul andma aegsasti teada rahaliste vahendite vajadusest ja võimalikest probleemidest eelarve täitmisel; rõhutab, et 2008. aasta eelarves on kindlasti vaja suuremat maksete määra ja eeldab selle, võrreldes 2007. aastaga mõõduka 5,9 % maksete määra suurenemise, parimal viisil kasutamist; komisjon kavatseb kõnealust küsimust käsitlevale nõukogu ühisavaldusele viidates esitada vajadusel 2008. aasta jooksul ettepaneku maksete määra suurendamiseks, tehes seda vajadusel paranduseelarve kaudu;

6.   ootab huviga komisjoni algatatud konsultatsiooniprotsessi tulemusi eelarve reformimise ja Euroopa muutmise kohta (SEK(2007)1188); nõuab Euroopa Parlamendi täielikku kaasamist nii ELi kulutuste kui ELi omavahendite süsteemi läbivaatamisse, nagu nähakse ette deklaratsioonis nr 3 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe finantsraamistiku läbivaatamise kohta;

Tulemuspõhise eelarve saavutamine – tuginedes esimese lugemise lepituskohtumisele

7.   viitab 13. juulil 2007 toimunud 2008. aasta eelarve esimese lugemise lepituskohtumisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel kokku lepitud viiele ühisavaldusele, mis on lisatud ülalnimetatud Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioonile 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta, III jagu – komisjon; on suurendanud nimetatud avalduste poliitilist tähtsust, võttes neid arvesse 2008. aasta eelarve ettevalmistamisel kooskõlas tulemuspõhise eelarve põhimõttega; võtab teadmiseks komisjoni teostavust käsitleva kirja ja loodab näha lahendusi soovitatud muudatuste teostamiseks;

8.   tervitab arenguid, mis on toimunud struktuurifondide, ühtekuuluvusfondi ja maaelu arengu rakenduskavade kinnitamisel komisjoni poolt, kuid vastavalt nõukoguga 13. juulil 2007 kokkulepitud ühisavaldusele soovib näha tunduvalt suuremat edasiminekut, et tegevuseks ettenähtud raha oleks võimalik kasutada; kahetseb asjaolu, et üle 50 % Euroopa Regionaalarengu Fondi programmidest ning üle 67 % Euroopa Sotsiaalfondi ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi programmidest on ikka veel kinnitamata, ehkki programmiperioodi esimene aasta on juba peaaegu lõppenud; jätab mõningad komisjoni halduskulud reservi; rõhutab, et tegevusvahendeid ei ole reservi kantud; vabastab reservi kantud halduskulud vastavalt rakenduskavade kinnitamise määra paranemisele;

9.   võtab teadmiseks komisjoni kirjeldava ettekande tegevuspõhise juhtimise kohta enne teist lugemist; lähtudes komisjoni poolt endale võetud kindlast kohustusest viia läbi uuring, sh esitada ettepanekuid paranduste tegemiseks kuulamisel, mis toimub eeldatavasti Euroopa Parlamendi eelarvekomisjonis 2008. aasta kevadel, nõustub paigutama reservi üksnes 5 miljonit eurot; teeb teatavaks oma kavatsuse koostada omaalgatuslik raport tegevuspõhise juhtimise rakendamise edendamise kohta;

10.   tuletab meelde, et tegevuspõhise juhtimise rakendamise uuring peaks sisaldama eelarvepädevate institutsioonide jaoks järgmist teavet:

   kuidas saab strateegilise planeerimise ja programmitöö / tegevuspõhise juhtimise tsükli (SPP/ABM-tsükkel) erinevaid komponente (iga-aastane poliitiline strateegia (APS), komisjoni õigusloome- ja tööprogramm (CLWP), iga-aastane juhtimiskava (AMP) jmt) üksteisega paremini siduda;
   kuidas saab strateegilise planeerimise ja programmitöö / tegevuspõhise juhtimise tsüklit (SPP/ABM-tsükkel) siduda teiste tsüklitega (inimressursside tsükkel, riskijuhtimine, hindamine jmt), võimalusel integreeritud infotehnoloogiasüsteemi kaudu;
   loetelu selgetest eelnevalt määratletud tulemusnäitajatest, mida kasutatakse kogu tsükli vältel ja mille eesmärk on parandada tulemusjuhtimist;
  

ning nõuab, et:

   komisjon võtab endale kohustuse esitada 30. aprilliks 2008 komisjoni inimressursside kavandamist ja optimeerimist ELi prioriteetide saavutamiseks käsitlevale aruandele järeldokumendi, milles sisalduks eelkõige töötajate üksikasjalik jagunemine kategooriate ja peadirektoraatide kaupa ning eelseisvateks aastateks kavandatud arengu teema;
   komisjon esitab teatise 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 44 rakendamise praeguse olukorra kohta;

11.   lisaks palub, et komisjon:

   esitaks tegevuskava, milles käsitletakse üksikasjalikult meetmeid iga läbivaatamise käigus uuritud sektori (inimressursid, infotehnoloogia, dokumendihaldus/logistika/turvalisus, siseaudit, hindamine, tegevuspõhine juhtimine, institutsioonidevahelised suhted, kommunikatsioon/teave/avaldamine, poliitika koordineerimine) ümberkorraldamiseks; nõuab, et need näitajad peavad hõlmama ka rakendusametite personali; kutsub komisjoni üles alates 2009. aasta jaanuarist Euroopa Parlamenti teavitama, milline on hetkeolukord ja millised on käimasolevate menetluste tulemused; palub komisjonil lisada nende järelmeetmete tulemused teatisesse, mis käsitleb komisjoni kinnisvarapoliitikat Brüsselis ja Luxembourgis (KOM(2007)0501) ning kohandada selles mainitud ruumide vajadust vastavalt;
   pühenduks tõsisemalt institutsioonidevahelisele koostööle ja pöörata enam tähelepanu selle koostöö rakendamisele praktikas; toetab Euroopa Kontrollikoja eriaruandes 2/2007 institutsioonide hoonetega seotud kulude kohta määratletud nõudeid ja nõuab konkreetsemate sammude astumist ühise korra loomise suunas; palub komisjonil Euroopa Parlamendile üksikasjalikumalt aru anda asjaoludest, mis on viinud eelpool mainitud teatises (KOM(2007)0501) toodud järelduseni, et Euroopa kvartal peaks jääma ka edaspidi komisjoni tegevuse keskmeks; palub komisjonil töötada välja ja esitada võrreldaval viisil alternatiivsed stsenaariumid komisjoni kohaloluks Brüsselis väljaspool Euroopa kvartalit;

12.   nõuab sihtotstarbelise tulu valdkonnas suuremat läbipaistvust; esitab ettepaneku viia sisse muudatused detsentraliseeritud asutuste sihtotstarbelise tulu vahendi kasutamisse, et tagada sihtotstarbelise tulu tihedam sidumine konkreetse asutusega; väljendab muret seoses ajaoluga, et sihtotstarbelise tulu kasutamine suhkruvaldkonna ümberkorraldusfondi raames on loonud de facto eelarve eelarves", mida on rakse ühitada finantsmääruses sätestatud eelarve kõikehõlmavuse põhimõttega; väljendab oma valmisolekut finantsmääruse sihtotstarbelist tulu käsitleva osa muutmiseks;

13.   seoses detsentraliseeritud asutustega taastab esialgse eelarve projekti summad, välja arvatud Frontex'i osas, mille puhul otsustatakse suurendada assigneeringuid 30 miljoni euro võrra jaotise 3 raames, ja Euroopa Keskkonnaagentuuri osas, millele jaotise 3 raames mõeldud assigneeringuid suurendatakse veidi; tunneb heameelt edusammude üle, mida kõige uuemad ametid on teinud oma tegevuse tõhusal ja tulemuslikul laiendamisel; nõuab tulevikus suuremat selgust töökavade ja keskmise tähtajaga personalivajaduste osas;

14.   rõhutab, et ühisettevõtete, samuti energeetikasektorit reguleerivate asutuste uue väljakuulutatud detsentraliseeritud koostööameti asutamiseks tuleb kohaldada 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 osutatud menetlust;

15.   seoses rakendusametitega tuletab meelde komisjoni kohustusi, mis on sätestatud rakendusametite loomise tegevusjuhendis(8); arvab, et rakendusametid ei tohi praegu ega tulevikus põhjustada halduskulude osakaalu suurenemist; rõhutab, et kõik ettepanekud uue rakendusameti loomiseks ja olemasolevate rakendusametite laiendamiseks peavad põhinema põhjalikul kulutasuvuse analüüsil ning et ettepanekus tuleb selgelt sätestada kohustused ja vastutus; tunneb heameelt seoses 16. oktoobril 2007 komisjoniga saavutatud kokkuleppega rakendusametite muudetud töökorralduse kohta, mis on käesolevale resolutsioonile 1. lisana lisatud;

16.   nõuab, et iga-aastastes ja muudes tegevusaruannetes keskendutaks pigem eesmärkidele ja tulemusnäitajatele kui haldusprotsesside pikkadele kirjeldustele; märgib siiski, et tegevusaruannete kvaliteedi osas esineb komisjoni peadirektoraatide vahel suuri erinevusi; loodab aruannete jätkuvale paranemisele tulevikus;

17.   arvab, et tulemusnäitajad on asendamatud abivahendid tegevuspõhise juhtimise ja tegevuspõhise eelarvestuse rakendamisel; nõuab tulemusnäitajate tähtsuse suurendamist tegevustulemuste hindamisel: on seisukohal, et tegevusaruannetes esitatud andmed tuleks paremini kaasata peadirektoraatide iga-aastastesse tegevusaruannetesse, et paremini hinnata juhtimise tõhusust ja tulemusi; arvab, et see aitaks eelarvepädevatel institutsioonidel jälgida, mil määral täiendavalt taotletavad vahendid aitavad saavutada tulemusi ja mitte lihtsalt luua täiendavat bürokraatiat;

18.   tunneb heameelt eelarvekomisjoni järelevalverühma tegevuse üle 2007. aastal; loodab, et see tegevus saab jätkuvalt aidata kaasa eelarvekontrolli parema taseme saavutamisele; toetab jätkuvalt eelarveprognoosi puudutava hoiatuse (BFA) süsteemi kui panust eelarve täitmise parandamisse; soovib, et eelarveprognoosi puudutavat hoiatust käsitlev teine dokument esitataks 2008. aasta septembris ja mitte oktoobris, et Euroopa Parlament saaks seda dokumenti kasutada 2009. aasta eelarve projekti esimese lugemise ettevalmistamisel;

   19. tuletab meelde, et finantsmääruse artikli 53b ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 44 kohaselt, mille eesmärk on tagada tõhus ja terviklik sisekontroll ühenduse rahaliste vahendite üle ning lõppeesmärk saada riikidelt haldusdeklaratsioonid, on liikmesriigid kohustunud "tegema igal aastal asjakohasel siseriiklikul tasandil kokkuvõtte olemasolevatest audititest ja kinnitustest"; märgib, et komisjonilt saadud teabe kohaselt on ainult väike arv liikmesriike seni institutsioonidevahelise kokkuleppe tingimused täitnud; peab kahetsusväärseks, et komisjoni auditeerimisstrateegiasse ei ole lisatud mitte ühtegi Euroopa Parlamendi poolt 2003., 2004. ja 2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonides tehtud konkreetset ettepanekut, mis käsitlesid riikide (haldus)deklaratsioone ning nõuab komisjonilt Euroopa Parlamendi teavitamist; tuletab liikmesriikidele meelde nende kohustust järgida muudetud finantsmääruse sätteid, mille nad alles hiljuti heaks kiitsid; kordab, et liikmesriigid on kohustatud täitma institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 44 sätestatud tingimusi ja tegema EÜ asutamislepingu artikli 274 kohaselt komisjoniga täielikult koostööd vastavalt usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetele;
   20. kordab, kui tähtis on parandada eelarve täitmist kooskõlas 2006. aasta novembris toimunud eelarve lepitusmenetluse käigus vastu võetud avaldusega; palub komisjonil anda teavet nimetatud avalduse kohaldamiseks võetud või kavandatavate meetmete kohta; tuletab meelde, et teavet tuleks anda korrapäraselt kolmepoolsetel kohtumistel;
   21. nõuab tungivalt, et komisjon kohaldaks täielikult nõukogu 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1/1958, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, ning lükkab tagasi erandite rahalised põhjused, mis on kehtetud, kuna neid ei esitatud eelarvemenetluse raames;

Konkreetsed küsimused – peamised elemendid eelarverubriikide, katseprojektide ja ettevalmistava tegevuse kaupa

22.   seoses rubriigiga 1a (konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks) lükkab tagasi nõukogu esimesel lugemisel tehtud kulukohustuste ja maksete assigneeringute kärped, eelkõige kui need puudutavad Euroopa Parlamendiga kaasotsustamise teel hiljuti kinnitatud mitmeaastaseid programme, mille eesmärk on Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamine; märgib, et sellist lähenemisviisi soodustas kokkulepe rahastada Galileod mitmeaastase finantsraamistiku muutmise ja paindlikkusinstrumendi hoolika kasutamise kaudu; esitab kooskõlas oma eelarvealaste eesõigustega rea katseprojekte ja ettevalmistavaid tegevusi; rõhutab, kui tähtis on vähendada konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi raames ettevõtlustegevuse ebaõnnestumisega kaasnevat häbimärgistamist, ja kui oluline on ettevõtlusalast haridust käsitleva Oslo agenda rahaline toetamine; paigutab konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi jaoks ette nähtud summad reservi, kuni selle programmi rakendamisel on märgata edusamme;

23.   seoses rubriigiga 1b (ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks) tunneb kahetsust täitmises ilmnenud viivituste pärast ja rõhutab, et ka aeg on raha;

24.   tuletab meelde otsust asutada 31. detsembriks 2008 Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) hallatav laevade kaugtuvastuse ja kaugseire (LRIT) Euroopa Liidu andmekeskus (Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta seisukoht(9) ja nõukogu 2. oktoobri 2007. aasta resolutsioon); tunnistab vajadust EMSA täiendava rahastamise järele 2008. aastal selle uue tegevuse hõlmamiseks;

25.   väljendab heameelt seoses komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) esitatud dokumentide ning selgitustega riskijagamisrahastute kohta; on arvamusel, et nende eelarveridade reservi saab eelarvest välja arvata; palub siiski, et Euroopa Parlamenti teavitataks ja talle edastataks asjakohased dokumendid, kui võetakse vastu konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi teist komponenti, riskikapitalivahendit, käsitlevad suunised, ning palub, et teda teavitataks TEN-transpordiprojektidele suunatud laenugarantii vahendi osas tehtavat koostööd käsitlevate EIP ja komisjoni vaheliste läbirääkimiste tulemustest;

26.   seoses rubriigiga 2 (loodusvarade kaitseja majandamine) nõuab tulevastes eelarvemenetlustes turukorraldusmeetmete ja otsetoetuste summade selgemat esitamist; väljendab muret tegevuskavade aeglase vastuvõtmise pärast seoses ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengu sambaga, mis on Euroopa Parlamendi pikaajaline prioriteet; loodab sellega seoses näha olukorra kiiret paranemist;

27.   rõhutab vajadust kiirendada menetlust, mis puudutab riiklike eriprogrammide koostamist põlluharimise ja loomakasvatuse taastamiseks piirkondades, mida on kahjustanud tulekahjud või muud loodusõnnetused; rõhutab, et neid programme tuleks rahastada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest sisemiste ümberpaigutamiste või liikmesriigisiseste toetuste kaudu;

28.   lükkab tagasi nõukogu katse klassifitseerida ümber väike arv eelarveridasid, nagu näiteks kohustuslikud kulud rubriigis 2, eriti eelarveread 17 04 05 01 ja 17 04 05 02, mis puudutavad sordiametit;

29.   tunnistab vajadust koolide piimaprogrammi täiendava rahastamise järele (et laiendada tootevalikut uute innovatiivsete toodetega); kinnitab, et oluline on piimasektori restruktureerimisprotsessi nõuetekohane toetamine (piimafondi restruktureerimiskava koostamise kaudu);

30.   rõhutab veel kord oma tõsist pühendumust nõuetekohase eelarvelise toetuse eraldamisele koolide puu- ja köögivilja ning piima (ja teiste piimatoodete) jaoks; avaldab kahetsust seoses komisjoni ebapiisavate edusammudega ettepanekute esitamisel, mille tõttu on ka vajalike mõju-uuringute läbiviimine aeglane; avaldab hämmastust, et nõukogu ei täitnud nende küsimustega seoses oma poliitilisi kohustusi luua õigusliku aluse kehtestamiseni uus rida ja reserv eelarves; palub komisjonil esitada vastavasisuline õigusloome ettepanek, nagu sätestati 2007. aasta juuni põllumajandusnõukogu järeldustes;

31.   rõhutab seoses rubriigiga 3a (vabadus, turvalisus ja õigus) Frontex'i töö olulisust; on seisukohal, et Frontex peab täitma tõhusamat rolli ELi välispiiride tugevdamisel, kergendades eelkõige koormat, mida liikmesriigid kannavad praegu seoses ebaseadusliku sisserändega; kutsub agentuuri üles tutvustama korrapäraselt pädevale parlamendikomisjonile hetkeolukorda ja kavandatavaid eelseisvaid operatsioone; nõuab tungivalt, et liikmesriigid täidaksid oma lubadused ja toetaksid agentuuri missioone, et agentuur saaks täita oma ülesandeid tõhusamalt; võtab teadmiseks nõukogu nõusoleku suurendada Frontex'i jaoks ette nähtud rahalisi vahendeid 30 miljoni euro võrra, muutes aga haldus- ja tegevuskulude jagunemist; muudab seda jagunemist viisil, mis on Euroopa Parlamendi arvates maksimaalse lisandväärtuse saavutamiseks kõige asjakohasem; palub komisjonil esitada paranduseelarve juhul, kui on vajalik teha muudatusi ka ametikohtade loetellu;

32.   seoses rubriigiga 3b (kodakondsus) taastab esialgse eelarveprojekti mitmeaastaste rahastamispakettide summad ning teeb ettepaneku eraldada selles valdkonnas assigneeringud mitmetele uutele ja käimasolevatele katseprojektidele ning ettevalmistavatele meetmetele; juhib tähelepanu asjaolule, et teavitus- ja ennetuskampaania HELP rahastamine lõpeb 2008. aasta eelarvega, ning ootab, et komisjon esitaks järelalgatuse; toetab lisaks kodanikukaitse rahastamisvahendi raames täiendava suutlikkuse tagamist valmisolekuüksuse kujul, et tulla toime loodusõnnetustega või inimtegevusest tingitud õnnetustega ning tegutseda terroriaktide või keskkonnaõnnetuste korral;

33.   kutsub komisjoni üles toetama jätkuvalt infrastruktuuriinvesteeringuid pagulaste vastuvõtuvõimaluste parandamiseks;

34.   soovib aidata kaasa kodanikuühiskonna väheesindatud rühmade tugevdamisele, võitlusele igasuguse diskrimineerimise vastu ning naiste, laste, puudega ja eakate inimeste õiguste tugevdamisele;

35.   kutsub komisjoni üles kasutama teavitamiseks eraldatud assigneeringuid mitmekesise teabe andmiseks, mis vastab muu hulgas parlamentaarsete vähemuste avaliku teabe vajadusele;

36.   rubriik 4 – EL kui ülemaailmne partner – tunneb muret selle rubriigi pideva alarahastamise pärast mitmeaastases finantsraamistikus 2007–2013 toetab komisjoni 17. septembri 2007. aasta esialgse eelarveprojekti kirjalikus muutmisettepanekus nr 1/2008 esitatud assigneeringute suurendamist, sh Kosovole ja Palestiinale; kiidab heaks paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise ÜVJP rahastamiseks täiendava 70 miljoni euroga; kohandab esimese lugemise teksti rubriigis 4 vastavalt prioriteetidele, lähtudes 23. novembri 2007 lepitamise tulemustest;

37.   rõhutab, et hiljuti Annapolises toimunud konverentsi arengute tulemusel võib ELi esialgne panus Palestiina toetamiseks oluliselt suureneda ja palub komisjonil esitada vajadusel paranduseelarve;

38.   on arvamusel, et inimõiguste ja demokraatlike väärtuste austamine peaks olema üks ELi vahendite naaberriikidele ja arengumaadele eraldamise tingimus;

39.   tuletab nõukogule meelde, et ÜVJP-teemalised ühiskomitee korrapärased istungid peaksid edendama tõelist otsustele eelnevat poliitilist dialoogi, selle asemel et kasutada neid üksnes Euroopa Parlamendi tagantjärele teavitamiseks;

40.   tunneb heameelt komisjoni võetud kohustuse üle astuda korrapärasesse poliitilisse dialoogi Euroopa Parlamendiga kolm korda aastas seoses demokraatliku järelevalve ja välistegevuse sidususega 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe deklaratsioonide nr 4 ja 5 rakendamisel;

41.   nõuab, et komisjon hangiks Euroopa Parlamendile kogu vajaliku teabe seoses uue Üleilmse Energiatõhususe ja Taastuvenergia Fondi (GEEREF) loomisega, eriti kirjalikud volitused, mis on antud Euroopa Investeerimisfondile, et võimaldada Euroopa Parlamendil hinnata nimetatud fondi täielikku eelarvelist ja rahalist mõju;

42.   usub, et EL peaks paremini kooskõlastama oma mitmesuguseid kiiduväärseid algatusi vaesusega kaasnevate haiguste vastu võitlemiseks ja nende haiguste likvideerimiseks naaberriikides ning arengumaades; teeb ettepaneku eraldada piisavad eelarvevahendid nendele maadele vajalike tehnilise abi vahendite andmiseks; on otsustanud luua eraldi eelarverea Ülemaailmse AIDSi, Tuberkuloosi ja Malaaria Vastu Võitlemise Fondi jaoks, et parandada läbipaistvust ja tagada vajalikud rahalised vahendid nii ülemaailmsele fondile kui ka teistele terviseprioriteetidele;

43.   seoses rubriigiga 5 (haldus) arvab, et selged kohustused ja vastutused on ELi haldamise jätkuva ajakohastamise oluline koostisosa; tuletab meelde, et süsteemi tulevased reformid peaksid olema suunatud selgetele poliitilistele eesmärkidele ja isiklikule vastutusele viia need ellu vastavalt näitajatele, mis määratakse kindlaks, kui esitatakse eelarvekomisjoni taotletud erinevatest teemakohastest uuringutest pärit andmed;

44.   taunib seoses eelnevaga konkurssidele omaseid puudusi, mistõttu nn heakskiidetud kandidaadid võivad jääda aastateks reservnimekirja ootele ilma, et keegi neile töökohta pakuks; arvab, et sellise suhtumisviisi jätkamine soodustab uute ELi ametnike keskmise taseme halvenemist, sest parimad kandidaadid otsivad endale töökohad ELi majanduse dünaamilisemates valdkondades; nõuab, et komisjon kohustuks tõsiselt vaatlema seda küsimust uuesti personalivajaduste läbivaatamisele järgneva töö kontekstis ning andma lisateavet personali üksikasjalikuma liigenduse kohta kategooriate ja peadirektoraatide kaupa ning eelseisvatel aastatel oodatava arengu kohta;

45.   taastab esialgse eelarveprojekti kärbete osas, mida nõukogu tegi rubriigi 5 assigneeringutes ja ametikohtade loeteludes; soovib ELi institutsioonide haldustavade jätkuva parandamise püüdlusena säilitada ja arendada konstruktiivset institutsioonidevahelist dialoogi; rõhutab 12 uuest ELi liikmesriigist piisava arvu töötajate töölevõtmise olulisust; on seisukohal, et laienemisega seoses tuleks arutelu ja otsuste seisukohalt tähtsad dokumendid, nt mõjuhinnangud, teha kättesaadavaks kõikides vajalikes keeltes, kuna need dokumendid on parema õigusloome saavutamise vahend; tuletab sellega seoses meelde, et eelarvekomisjon on alustanud kahe uuringu abil komisjoni haldusreformi eesmärkide analüüsimist, keskendudes tegevuspõhise eelarvestamise ja tegevuspõhise juhtimise kasutuselevõtmisele, strateegilise planeerimise tsükli kasutuselevõtmisele ning asjaomaste halduskulude eraldamisele;

46.   palub komisjonil jälgida olemaolevate menetluste tõhustamiseks välja töötatud uute meetodite rakendamise mõju kinnisvara valdkonnale hoonetega seotud lepingute allkirjastamisel ja võrrelda seda praeguse olukorraga, et jätkata Euroopa Parlamendi jõupingutusi institutsioonidevahelise koostöö tugevdamiseks antud küsimuses ja teavitada sellest Euroopa Parlamenti korrapäraselt;

47.   kutsub komisjoni üles esitama oma inimressursside kavandamist ja optimeerimist käsitleva aruande järelmeetmena aruannet, mille teemaks on võrdlus teiste rahvusvaheliste organisatsioonide personaliga; peale selle kutsub komisjoni üles esitama suuniseid riikliku infrastruktuuri rahastamise soodustamiseks avaliku ja erasektori partnerluse raames;

48.   seoses katseprojektidega teeb ettepaneku võtta vastu mitmed uuenduslikud projektid, millega vastatakse praegustele poliitilistele väljakutsetele ELis;

49.   seoses ettevalmistava tegevusega teeb ettepaneku võtta vastu mitmed algatused, mis peaksid sillutama teed tulevastele meetmetele, mis suurendavad Euroopa Liidu suutlikkust tegeleda oma kodanike tegelike vajadustega;

2008. aasta eelarve muud jaod

50.   juhib tähelepanu Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse artiklile 29, mille kohaselt "iga liikmesriik võib üleminekuajaks, mis ei tohi olla pikem kui kaks Euroopa Parlamendi ametiaega, selles valitud parlamendiliikmete jaoks võtta vastu palga, üleminekutoetuste ja pensionite maksmiseks käesoleva põhimääruse sätetest erinevad eeskirjad"; pidades silmas põhimääruse jõustumist 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimiste järel algava Euroopa Parlamendi ametiaja alguses, volitab kvestoreid kutsuma liikmesriike üles teavitama Euroopa Parlamenti õigeaegselt ja eelkõige 2009. aasta eelarveprognooside esitamise ajaks, kas nad kavatsevad kasutada eelnimetatud põhimääruse artiklis 29 ja artikli 12 lõikes 3 ning 4 toodud võimalusi;

51.   tuletab meelde, et esimene lugemine tugines iga institutsiooni konkreetsete taotluste ja vajaduste läbivaatamisele; ootas seetõttu, et teisel lugemisel jõutakse nõukoguga ühisele seisukohale;

52.   võtab teadmiseks asjaolu, et nõukogu on tugevdanud oma positsiooni Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eelarve osas; leiab siiski, et teised institutsioonid on oma taotlusi tähtsusjärjekorda seades teinud ettepanekuid vähendada oluliselt oma kulude esialgset eelarvestust; tahab soovitada neil jätkata edaspidi samasugust lähenemisviisi ning otsustab jääda oma esialgse seisukoha juurde esimesel lugemisel ning seetõttu taastada nõukogu kärbitud summa;

53.   märgib, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele antud signaalidele vaatamata ei ole uuendatud koostöölepingule veel alla kirjutatud; tuletab meelde, et 10 % ühistalituste assigneeringutest kantakse reservi kuni lepingu pikendamiseni, mis toimub eeldatavasti hiljemalt 2007. aasta detsembris; arvab, et uuest koostöölepingust, mis võib tuua kasu mõlemale komiteele, võiks saada alguse uus valitsemistava.

o
o   o

54.   teeb presidendile ülesandeks kuulutada eelarve lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

55.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja selle lisad koos üldeelarve projekti III jao muudatusettepanekute ja parandusettepanekutega nõukogule, komisjonile, Euroopa Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele, Euroopa ombudsmanile, Euroopa andmekaitseinspektorile ning teistele asjaomastele asutustele.

1.LISA

Rakendusametite muudetud töökorraldus

1.  Kooskõlas nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 58/2003 (millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded) artikli 3 lõikega 4 ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) artikli 54 lõikega 2 väljendab komisjon programmi enda õigusakti ettepaneku seletuskirjas oma tahet luua rakendusamet.

2.  Komisjon teeb otsuse uue rakendusameti asutamise või olemasoleva rakendusameti tegevusulatuse ja pädevuste muutmise kohta nõukogu määruse (EÜ) nr 58/2003 artiklis 3 sätestatud kriteeriumide hindamise alusel.

3.  Rakendusametite loomine võib kaasa aidata ELi poliitikate ja programmide elluviimiseks kasutatavate meetodite tõhustamisele, kuid ainult siis, kui see meetod on täielikult kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise ja täieliku läbipaistvuse põhimõttega. See tähendab, et need rakendusametid ei tohi praegu ega tulevikus põhjustada halduskulude osakaalu suurenemist. Seega tuleb kindlalt järgida ülesannete ümberkorraldamisest tingitud ametikohtade külmutamise põhimõtet, nagu see on sätestatud määruses (EÜ) nr 58/2003. Komisjon esitab täieliku ja üksikasjaliku teabe töötajate arvu ja kasutamise kohta, mis võimaldab eelarvepädevatel institutsioonidel hinnata, kas programmi rakendamise halduskulusid ei ole tõepoolest suurendatud.

Kõik ettepanekud uue rakendusameti loomiseks peavad põhinema kõikehõlmaval kulutasuvusanalüüsil. Ettepanekus tuleb selgelt määratleda vastutus- ja aruandlusliinid.

4.  Eelarvepädevaid asutusi teavitatakse kulutasuvusanalüüsi tulemustest ja seotud kuludest vähemalt kuus nädalat enne, kui komisjon teeb lõpliku otsuse rakendusameti loomise kohta. Kui kumbki eelarvepädev institutsioon peaks selle aja jooksul esitama nõuetekohaselt põhjendatud kaalutlusi rakendusameti loomise suhtes, vaatab komisjon oma ettepaneku uuesti läbi.

5.  Kui komisjon kavandab uue rakendusameti asutamist või olemasoleva rakendusameti tegevusulatuse ja pädevuste muutmist, teavitab ta eelarvepädevaid institutsioone kooskõlas eelarvemenetluse korraga ja läbipaistvuse põhimõtet austades. Rakendusametil peab olema üksikasjalik finantskalkulatsioon. See peab sisaldama kvantitatiivseid elemente, mille abil komisjon põhjendab oma kaalutlusi, miks ta peab vajalikuks luua ameti, mis aitab teda asjaomase programmi rakendamisel.

6.  Eelarvepädevad institutsioonid peavad saama kogu vajaliku teabe, mis võimaldab neil tähelepanelikult jälgida usaldusväärse finantsjuhtimise ja täieliku läbipaistvuse põhimõtte rakendamist nii käesoleval ajal kui ka tulevikus. Rakendusameti üksikasjalik finantskalkulatsioon peaks seega sisaldama järgmist teavet:

   a. assigneeringud ja ametikohad, mis on vajalikud rakendusameti toimimiseks, esitatuna eraldi personalikulude assigneeringute (lähetatud ametnikud, rakendusameti poolt otse värvatud ajutised ametnikud ning lepingulised töötajad) ja muude halduskuludena;
   b. komisjoni ametnike kavandatud lähetamised rakendusametisse;
   c. komisjoni osakondade ülesannete rakendusametile delegeerimisel vabanenud haldusressursid ja inimressursside ümberpaigutamine, eelkõige komisjonis iga konkreetse ülesandega tegelevate töötajate (sh koosseisuväliste töötajate) arv, kavandatavasse uude või laiendatavasse rakendusametisse üle viidavate töötajate arv, selle tulemusena komisjonis külmutatavate töökohtade arv ning muude ülesannete täitmiseks kavandatavalt ümberpaigutatavate komisjoni töötajate arv;
   d. sellest tulenevalt ümberpaigutamised komisjoni ametikohtade loetelu raames;
   e. ameti loomise mõju mitmeaastase finantsraamistiku asjassepuutuvate rubriikide alusel;
   f. rakendusülesannete rakendusametile delegeerimise kasulikkus versus otsene juhtimine komisjoni teenistustes: kõik võrdlused komisjoni teenistuste poolse otsese juhtimise ja rakendusameti kasutamise vahel põhinevad olemasoleva(te) programmi(de) rakendamiseks kasutatavatel ressurssidel selle (nende) hetkeolukorras, mis võimaldab saada usaldusväärse ja faktidest lähtuva võrdlusaluse; uute ja laiendatavate programmide puhul kaalutakse ka sellega seoses rakendusameti poolt kasutatavate eelarvevahendite suurendamist;
   g. ametikohtade loetelu projekt palgaastmete ja kategooriate kaupa ning nõuetekohaselt põhjendatud hinnang vajalike kavandatud ja esialgselt eelarvestatud lepinguliste töötajate arvu kohta;
   h. kõikide programmi rakendamisel osalejate selge loetelu, sealhulgas nendele rakenduskava elluviimiseks eraldatud eelarve allesjäänud osa (komisjon, täitevasutused, allesjäänud tehnilise abi bürood, liikmesriigid, riiklikud asutused jne);
   i. kõikide ühenduse programmi rakendamise üldkulude selge jaotus, kus tuuakse välja osakulu iga osaleja kohta (komisjon, rakendusametid, riiklikud asutused), ja kõikide kõnealuse programmi rakendamisega seotud ja ELi eelarvest rahastatavate haldus-, personali- ja infrastruktuuri kulude kalkulatsioonide võrdlus sõltumata finantsraamistiku rubriigist, koos programmi elluviimiseks eraldatud eelarve allesjäänud osaga.

7.  Programmi halduslikke üldkulusid, sealhulgas rakendusameti sise- ja juhtimiskulusid (peatükk 01), tuleks uurida üksikjuhtumite kaupa vastavalt kõnealuses programmis ettenähtud ülesannetele.

8.  Komisjon teeb ettepaneku iga-aastase eelarvemenetluse raames iga-aastase subsiidiumi kohta ameti tegevuseelarvesse. See subsiidium lisatakse Euroopa Liidu üldeelarvesse. Nimetatud punktile eelarves võib lisada eelarveselgitusi, näiteks viiteid põhiõigusaktile ja kõiki asjakohaseid selgitusi assigneeringute laadi ja eesmärgi kohta kooskõlas komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikliga 29.

Kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 58/2003 artikli 12 lõikega 1 kinnitatakse rakendusameti ametikohtade loetelu asjaomase eelarveaasta jooksul eelarvepädevate institutsioonide poolt ja avaldatakse Euroopa Liidu üldeelarve III eelarvejao (komisjon) lisas koos hinnanguga kavandatud ja asjaomaseks eelarveaastaks esialgselt eelarvestatud lepinguliste töötajate arvu kohta.

9.  Komisjon avalikustab regulaarselt oma prognoosid (iga-aastane poliitiline strateegia, esialgne eelarveprojekt) uute rakendusametite osas.

10.  Komisjon peaks eelarvepädevatele institutsioonidele esitama rakendusameti tegevuseelarve projekti ja iga-aastase tegevusaruande ning pärast kolmandat aastat hindamisaruande.

11.  Käesolev töökorraldus ei mõjuta mingil viisil komisjoni täidesaatvat võimu, mis on sätestatud eelkõige asutamislepingus ja nõukogu määruses (EÜ) nr 58/2003. See ei piira kuidagi komisjoni pädevust hinnata rakendusameti loomise võimalusi ja võtta vastu asjakohaseid otsuseid kooskõlas kehtivate menetlusnõuetega. Lõpliku otsuse töötajate arvu kohta teevad eelarvepädevad institutsioonid.

2.LISA

Ühisavaldus Euroopa ülemaailmse navigatsioonisatelliitide süsteemi programmide (EGNOS GALILEO) rahastamise ja Euroopa Tehnoloogiainstituudi rahastamise kohta

Euroopa Parlament ja nõukogu

   - on võtnud teadmiseks komisjoni tehtud ettepaneku(10) muuta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, et võimaldada avaliku sektori poolset täiendavat rahastamist, mis on vajalik Euroopa ülemaailmse navigatsioonisatelliitide süsteemi programmide (2 400 miljonit eurot) ja Euroopa Tehnoloogiainstituudi jaoks (309 miljonit eurot);
   - kinnitavad, et ülemaailmse navigatsioonisatelliitide süsteemi projekti Galileo täieliku tegevusvõime saavutamise hinnanguline maksumus on ajavahemikul 2007–2013 kokku 3 400 miljonit eurot;
   - teatavad, et nimetatud summat ei tohiks finantsraamistiku 2007–2013 kestel ületada.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon on nõus eraldama raha mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 läbivaatamise kaudu 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktide 21, 22 ja 23 kohaselt alljärgnevalt esitatud kujul:

-  400 miljonit eurot tehakse kättesaadavaks seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi alusel rahastatava transpordiga seotud teadustegevuse raames;

-  200 miljonit eurot paigutatakse alamrubriigis 1a ümber järgmiselt:

(miljonites eurodes)

Rida

Määratlus

2009-2013

02 03 04

Õigusaktide standardimine ja ühtlustamine

28.0

08 20

08 21

Euratom

50.0

26 02 01

Riiklike tarne-, ehitustöö- ja teenuslepingute väljakuulutamise ja reklaamimise kord

46.0

26 03 01

Üleeuroopalised e-valitsusteenused riiklikele haldusorganitele, ettevõtetele ja kodanikele (IDABC)

15.9

31 02 01

Euroopa konverentsitõlkide koolitus (CITE)

10.1

Detsentraliseeritud agentuurid (lineaarne vähendamine)

50.0

KOKKU

200.0

-  300 miljonit tehakse kättesaadavaks alamrubriigis 1a aastateks 2008–2013 kättesaadavast varust.

-   alamrubriigis 1a aastateks 2008–2013 ettenähtud kulukohustuste assigneeringute ülemmäärasid tõstetakse 1 600 miljoni euro võrra. Nimetatud tõusu hüvitatakse rubriigis 2 aastaks 2007 ettenähtud kulukohustuste ülemmäära vähendamisega sama summa võrra.

-  Maksete assigneeringute ülemmäära kohandatakse, et säilitada kulukohustuste ja maksete vahel asjakohane suhe. Kohandamine on neutraalne.

-  Finantsraamistiku läbivaatamine vormistatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusena, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga.

-  Komisjon lisab alamrubriigis 1a kokkulepitud ümberpaigutamised finantsplaneeringusse 2008. aasta jaanuariks.

–  Eeltoodu mõjutab 2008. aasta eelarvet järgmiselt:

-  Galileo: - kulukohustuste assigneeringud: 940 miljonit eurot (151 miljonit eurot on juba kantud 2008. aasta esialgsesse eelarveprojekti), millest 50 miljonit eurot transpordiga seotud teadustegevusest, mille juurde kuulub selleks otstarbeks 200 miljoni euro suuruse paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine;

- maksete assigneeringud: 300 miljonit (100 miljonit on juba kantud 2008. aasta esialgsesse eelarveprojekti).

-  Euroopa Tehnoloogiainstituut:- kulukohustuste assigneeringud: 2,9 miljonit eurot;

-maksete assigneeringud: 2,9 miljonit eurot.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon:

   - kinnitavad, et finantsraamistiku läbivaatamine ning eelneva aasta varu vahendite kasutamine on erakorraline meede ning see ei kujuta endast mingil juhul pretsedenti edaspidisteks läbivaatamisteks;
   - kinnitavad põhimõtet, mille kohaselt pühendutakse programmis tõhusa ja õiglase konkurentsi saavutamisele, et aidata tagada kulude kontrolli, ühest tarnest tulenevate riskide vähendamist, kuludest saadava tulu parandamist ja tõhususe suurendamist. Kõik Galileo tööpaketid peaksid olema avatud võimalikult suurele konkurentsile vastavalt ELi hankepõhimõtetele ning tuleks tagada, et kosmoseprogrammides läbiviidavad hanked oleksid laiemalt avatud uutele turuletulijatele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. See ei tohiks piirata transpordinõukogus väljatöötatud üksikasju;
   - kinnitavad, et mistahes edasist Galileoga seotud vahendeid puudutavat üleskutset saab kaaluda üksnes siis, kui see jääb kokkulepitud mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade piiresse, ning ilma et pöördutaks tagasi 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktide 21–23 kasutamise juurde.

Komisjon kinnitab, et:

   - põllumajanduse 2007. aasta jääk (rubriik 2), mis on kättesaadav pärast põllumajanduse rahandusaasta lõppu ja pärast paranduseelarve nr 7/2007 vastuvõtmist, on piisav, et katta Galileo jaoks nõutud kogu täiendav finantseering sellest rubriigist. Seetõttu ei mõjuta muudatus finantsraamistiku põllumajandust puudutavaid ülemmäärasid ega põllumajandusele mõeldud eelarvesummasid, sealhulgas otseseid makseid järgmistel aastatel;
   - põllumajanduse (rubriik 2) 2007. aasta varu kasutamine ei loo pretsedenti järgmisteks aastateks.

________________________

Ühisavaldus assigneeringute ümberpaigutamise nr DEC50/2007 kohta

"Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon

   - kinnitavad taas programmi Galileo kui Euroopa Liidu prioriteedi tähtsust;
   - tunnistavad, et Galileo jaoks 2007. aastal algselt eraldatud summat (100 miljonit eurot) ei kasutata seni, kuni pole kindel, et õiguslik alus võetakse vastu enne käesoleva aasta lõppu, ning see teeb finantsmääruse artiklis 9 sätestatud ülekandmise võimatuks;
   - lepivad kokku, et eesmärgiga kindlustada Galileo jaoks 2007. aasta eelarvesse juba kantud rahalised vahendid ning lähtudes komisjoni poolt 31. oktoobril 2007 edastatud teabest, arvestades ettenägematuid asjaolusid ning ilma et see piiraks aastasuse põhimõttest kinnipidamist, paigutatakse 100 miljoni eurone summa ümber ajutiselt, kavatsusega anda kõnealused assigneeringud Galileo programmile tagasi 2009. aastal;
   - tervitavad seetõttu komisjoni kohustust esitada ettepanek sama 100 miljoni eurose summa ümberpaigutamiseks tagasi Galileo programmi 2009. aastal, täielikus vastavuses mitmeaastaste rahaliste eraldistega."

________________________

Ühisavaldus ühisettevõtete kohta

"Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid teadmiseks programmidele ARTEMIS, Clean Sky ja ENIAC ning IMA ühisettevõtetele seitsmenda raamprogrammi kohaselt (2666 miljonit eurot) maksimaalselt ajavahemikuks 2008–2013 määratud ühenduse toetuse, mille komisjon kavandas vastavas summas finantsplaneeringuga ette nähtud kehtiva mitmeaastases finantsraamistiku kestuse ajaks.

Euroopa Parlament ja nõukogu märgivad siiski, et igasugune ARTEMISE, Clean Sky, ENIACi ja IMA ühisettevõtete tulevane rahastamine võetakse arutusele järgmise finantsraamistiku puhul ning et 2013. aastale järgnevaks ajaks ei saa võtta mingeid rahalisi kohustusi."

________________________

Ühisavaldus 23. novembril 2007 saavutatud kokkuleppe rakendamise korra kohta

"Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon lepivad kokku, et 23. novembril 2007 lepitusnõupidamisel saavutatud üldist kokkulepet rakendatakse üksnes sel juhul, kui on kokku lepitud Galileo õiguslikus aluses.

Kui kõnealusele kokkuleppele ei jõuta õigeks ajaks, nii et Euroopa Parlament saaks seda arutada detsembrikuu täiskogu istungil, hääletab Euroopa Parlament täiskogu istungil teisel lugemisel, pidades täies ulatuses kinni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega sätestatud piirmääradest.

Euroopa Parlament ja nõukogu kohustuvad rakendama kiirendatud menetlust, et viia kokkulepe komisjoni ettepaneku põhjal võimalikult vara 2008. aastal sisse 2008. aasta eelarvesse."

3.LISA

Deklaratsioon

deklaratsioonide 4 ja 5 rakendamise kohta,

milles käsitletakse

korrapärast poliitilist dialoogi demokraatliku järelevalve ja välistegevuse sidususe kohta

Euroopa Parlament ja komisjon leppisid kokku, et institutsioonidevahelise kokkuleppe deklaratsioonides 4 ja 5 viidatud korrapärane poliitiline dialoog peab toimuma vähemalt korra või kuni kolm korda aastas.

Nendel kohtumistel peaksid osalema järgmised isikud:

   asjakohaste komisjonide (väliskomisjon/arengukomisjon/eelarvekomisjon) esimees ja liikmed.
   Vastutav volinik.

(1) EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(4) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0131.
(5) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0473.
(6) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0474.
(7) Sellel kuupäeval vastuvõetud tekstid, lisa.
(8) Rakendusametite loomise tegevusjuhend, mille komisjon kiitis heaks 20. aprilli 2004. aasta kirjas (Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2004. aasta resolutsiooni (Euroopa Liidu 2004. eelarveaasta paranduseelarve nr 6 projekti kohta) lisa (ELT C 104 E, 30.4.2004, lk 951))
(9) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0146.
(10)1 KOM(2007)0549, 4.10.2007.


EÜ ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ***
PDF 184kWORD 31k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahel (KOM(2007)0350 – C6-0463/2007 – 2007/0123(AVC))
P6_TA(2007)0617A6-0498/2007

(Nõusolekumenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus (KOM(2007)0350);

–   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teisele lõigule koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lausega ja artikliga 310 (C6-0463/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 75 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A6-0498/2007),

1.   annab oma nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide ja Montenegro valitsustele ja parlamentidele.


Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Nõukogu vaheline koostöö *
PDF 185kWORD 31k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Nõukogu vahelist koostööd käsitleva Euroopa Ühenduse ja Euroopa Nõukogu vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta (KOM(2007)0478 – C6-0311/2007 – 2007/0173(CNS))
P6_TA(2007)0618A6-0443/2007

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0478);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 308 koos artikli 300 lõike 2 esimese lõiguga;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0311/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0443/2007),

1.   kiidab kokkuleppe sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev seisukoht nõukogule ja komisjonile ning teadmiseks Euroopa Nõukogule ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile.


Lammaste ja kitsede elektrooniline identifitseerimine *
PDF 283kWORD 44k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 21/2004 seoses lammaste ja kitsede elektroonilise identifitseerimise kasutuselevõtu kuupäevaga (KOM(2007)0710 – C6-0448/2007 –2007/0244 (CNS))
P6_TA(2007)0619A6-0501/2007

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0710);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0448/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6-0501/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 5 A (uus)
(5 a)  Komisjon peaks ühtse põllumajanduspoliitika reformi tervisekontrolli raames uurima võimalust aidata talupidajatel toime tulla vajalike seadmete hankimisest tulenevate suurte kulutustega, võimaldades liikmesriikidel lisada sellised meetmed oma maaelu arengukavadesse.
Muudatusettepanek 1
ARTIKLI 1 PUNKT 1
Artikli 9 lõike 3 esimene lõik (määrus (EÜ) nr 21/2004)
"3. Alates kuupäevast, mis kehtestatakse artikli 13 lõikes 2 osutatud korras, on käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud suuniste kohane elektrooniline identifitseerimine lisa A jao asjakohaste sätete järgi kohustuslik kõikide loomade puhul, kes on sündinud pärast nimetatud kuupäeva. See kuupäev:
"3. Alates 31. detsembrist 2009 on käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud suuniste kohane elektrooniline identifitseerimine lisa A jao asjakohaste sätete järgi kohustuslik kõikide loomade puhul, kes on sündinud pärast nimetatud kuupäeva."
a) kehtestatakse elektroonilise identifitseerimise tehnilise külje, kulude ja kasutamise üldmõjude hinnangu alusel;
b) tuleb kehtestada vähemalt 12 kuud enne elektroonilise identifitseerimise kohustuslikuks muutumise kuupäeva."
Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)
Artikli 9 lõige 4 a (uus) (määrus (EÜ) nr 21/2004)
2 a)  Artiklile 9 lisatakse järgmine lõige:
"4 a. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. detsembriks 2009 aruande selle kohta, kas individuaalsete elektrooniliste identifitseerimissüsteemide ja teiste jälgimissüsteemide kasutamine on tauditõrje seisukohalt põhjendatud ja kuidas selliseid süsteeme saaks talupidajate ja haldusasutuste jaoks täiendavalt lihtsustada. Aruandele lisatakse asjakohased õigusakti ettepanekud."

Pädevus ja koostöö ülalpidamiskohustuste küsimustes *
PDF 381kWORD 184k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (KOM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))
P6_TA(2007)0620A6-0468/2007

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0649);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 61 punkti c ja artikli 67 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0079/2006);

–   võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 51 ja 35;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6-0468/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud tekstist;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Esimene volitus
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 61 punkti c ja artikli 67 lõiget 2;
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 61 punkti c;
Muudatusettepanek 2
Kolmas volitus
võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust;
välja jäetud
Muudatusettepanek 3
Neljas a volitus (uus)
tegutsedes vastavalt EÜ asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetlusele;
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 9
(9)  Määruse reguleerimisala peab hõlmama kõiki ülalpidamiskohustusi, mis tekivad peresuhetest või suhetest, mis toovad kaasa sarnased tagajärjed, et tagada võrdne kohtlemine kõigi ülalpidamist saama õigustatud isikute vahel.
(9)  Määruse reguleerimisala peab hõlmama kõiki ülalpidamiskohustusi, mis tekivad peresuhtest, vanemlikust suhtest, abielust või sugulusest või suhetest, mis toovad kohaldatavatest siseriiklikest seadustest tulenevalt kaasa sarnased tagajärjed, et tagada võrdne kohtlemine kõigi ülalpidamist saama õigustatud isikute vahel. Selliseid kohustusi tuleks tõlgendada kõige laiemas mõttes, et nad hõlmaksid eelkõige kõiki otsuseid perioodiliste maksete, ühekordsete maksete, omandi ülemineku ja omandi korrigeerimise kohta, mis on kindlaks määratud poolte vajaduste ja võimaluste alusel ning on oma olemuselt mõeldud ülalpidamiseks.
Muudatusettepanek 5
Põhjendus 10
(10)  Rahvusvahelise kohtualluvuse eeskirjad erinevad pisut praegu kohaldatavatest eeskirjadest, mis tulenevad määrusest (EÜ) nr 44/2001. Et tagada paremini ülalpidamist saama õigustatud isiku huvide kaitse ja edendada tõrgeteta õigusemõistmist Euroopa Liidus, tuleb neid eeskirju täpsustada ja kaasata edaspidi nendesse kõik olukorrad, kus on olemas piisav seos poolte ja liikmesriigi vahel. Enam ei saa jätta ühenduse õigusakte kohaldamata või kohaldada riigi õigust ettekäändel, et kostja elab alaliselt väljaspool Euroopa Liitu.
(10)  Rahvusvahelise kohtualluvuse eeskirjad erinevad pisut praegu kohaldatavatest eeskirjadest, mis tulenevad määrusest (EÜ) nr 44/2001. Et tagada paremini ülalpidamist saama õigustatud isiku huvide kaitse ja edendada tõrgeteta õigusemõistmist Euroopa Liidus, tuleb neid eeskirju täpsustada ja kaasata edaspidi nendesse kõik olukorrad, kus on olemas piisav seos poolte ja liikmesriigi vahel.
Muudatusettepanek 6
Põhjendus 11
(11)  Pooltel peab olema võimalus valida ühisel kokkuleppel pädev kohus, välja arvatud juhul, kui tegemist on alaealise ülalpidamise kohustusega, et tagada nõrgema poole kaitse.
(11)  Pooltel peab olema võimalus valida ühisel kokkuleppel pädev kohus, välja arvatud juhul, kui tegemist on alaealise või teovõimetu täisealise ülalpidamise kohustusega, et tagada nõrgema poole kaitse.
Muudatusettepanek 7
Põhjendus 14
(14)  Sarnaselt kehtivate rahvusvaheliste õigusaktidega tuleb ka edaspidi esmajärjekorras kohaldada ülalpidamist saama õigustatud isiku alalise elukohariigi õigust, kuid selle järel peab samuti olema võimalik kohaldada kohtu asukohariigi õigust, mis võimaldab lahendada selles konkreetses valdkonnas vaidlusi sageli lihtsamini, kiiremini ja odavamalt.
(14)  Sarnaselt kehtivate rahvusvaheliste õigusaktidega tuleb esmajärjekorras kohaldada ülalpidamist saama õigustatud isiku alalise elukohariigi õigust, kuigi võib kohaldada kohtu asukohariigi õigust, isegi kui see ei ole õigustatud isiku alalise elukoha õigus, kui see võimaldab õiglaselt lahendada selles valdkonnas vaidlusi lihtsamini, kiiremini ja odavamalt ning ei ole tõendeid, mis viitaksid meelepärase kohtu valimisele.
Muudatusettepanek 8
Põhjendus 15
(15)  Kui aga õigustatud isikul ei ole võimalik kummagi eespool nimetatud õiguse abil saada kohustatud isikult elatist, peab jääma võimalus kohaldata muu riigi õigust, millega ülalpidamiskohustus on tugevalt seotud. Tegemist võib olla eelkõige, kuid mitte ainult, riigiga, mille kodakondsus on mõlemal poolel.
(15)  Kui aga ülalpidamist saama õigustatud isiku alalise elukohariigi õiguse või otsuse teinud kohtu õiguse abil ei ole ülalpidamist saama õigustatud isikul võimalik saada kohustatud isikult elatist või kui kõnealust õigust oleks ebaõiglane või ebasobiv kohaldada, peab jääma võimalus kohaldada muu riigi õigust, millega ülalpidamiskohustus on tugevalt seotud, eelkõige, kuid mitte ainult, selle riigi õigust, mille kodakondsus on mõlemal poolel.
Muudatusettepanek 9
Põhjendus 16
(16)  Pooltel peab olema teatavatel tingimustel võimalus valida kohaldatav õigus ise. Neil peab näiteks olema võimalus valida menetluseks kohtu asukohariigi õigus. Lisaks peab neil olema võimalus kohaldatava õiguse suhtes leppida kokku enne vaidlust, kuid ainult juhul, kui tegemist on muu ülalpidamiskohustusega kui see, mis on seotud lapsega või sotsiaalselt kaitsetu täisealisega; lisaks peab neil olema vaid piiratud hulk valikuvõimalusi.
(16)  Pooltel peab olema teatavatel tingimustel lubatud valida kohaldatav õigus ise. Neil peab näiteks olema võimalus valida menetluseks kohtu asukohariigi õigus. Lisaks peab neil olema võimalus kohaldatava õiguse suhtes leppida kokku enne vaidlust, kuid ainult juhul, kui tegemist on muu ülalpidamiskohustusega kui see, mis on seotud lapsega või sotsiaalselt kaitsetu täisealisega; lisaks peab neil olema vaid piiratud hulk valikuvõimalusi. Otsuse teinud kohus peab olema veendunud, et kokkulepped kohtualluvuse kohta on sõlmitud pärast sõltumatu õigusnõustamise saamist. Kõik kohtu valiku alased kokkulepped peavad olema sõlmitud kirjalikult.
Muudatusettepanek 10
Põhjendus 17
(17)  Kohustatud isik peab olema kindlaksmääratud õiguse kohaldamise suhtes kaitstud juhtudel, kui elatise saamise aluseks olevat peresuhet ei loeta üksmeelselt eelisnõudeks. See võib olla nii eelkõige külgsugulaste või hõimlaste vaheliste suhete puhul, alanejate sugulaste ülalpidamiskohustusega oma ülenejate sugulaste suhtes, abistamise kohutuse säilimise puhul pärast abielu lõpetamist.
välja jäetud
Muudatusettepanek 11
Põhjendus 18 a (uus)
(18 a)  Konkreetseid andmeid, mis puudutavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi seisukohti, poliitilist parteid või ametiühingusse kuulumist, seksuaalset sättumust või tervislikku seisundit, tuleks töödelda vaid siis, kui need on hädavajalikud, proportsionaalsed konkreetse juhu eesmärgiga ning vastavuses konkreetsete kaitsemeetmetega.
Muudatusettepanek 12
Põhjendus 19
(19)  Ühes liikmesriigis tehtud ülalpidamiskohustust käsitlevat kohtuotsust peab olema võimalik täita kiiresti ja tõhusalt ükskõik millises teises liikmesriigis. Ülalpidamist saama õigustatud isikul peab olema võimalus eelkõige lasta kohustatud isiku palgast või tema pangakontolt summasid kinni pidada.
(19)  Käesoleva määruse eesmärk on kehtestada menetlused, mis annavad tulemusi ning on kergesti kasutatavad, kiired, tõhusad, odavad, ootustele vastavad ja õiglased. Ühes liikmesriigis tehtud ülalpidamiskohustust käsitlevat kohtuotsust peab olema võimalik täita kiiresti ja tõhusalt ükskõik millises teises liikmesriigis. Ülalpidamist saama õigustatud isikul peab olema võimalus eelkõige lasta kohustatud isiku palgast või tema pangakontolt summasid kinni pidada. Tuleks edendada ülalpidamisalaste kohtuotsuste täitmise uudseid ja tõhusaid vahendeid.
Muudatusettepanek 13
Põhjendus 22
(22)  Käesolevas määruses järgitakse põhiõigusi ja peetakse iseäranis kinni Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtetest. Selles püütakse eelkõige tagada era- ja perekonnaelu austamine, isikuandmete ja lapse õiguste kaitse ning õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ning sõltumatule ja õiglasele kohtulikule arutamisele vastavalt harta artiklitele 7, 8, 24 ja 47.
(22)  Käesolevas määruses järgitakse põhiõigusi ja peetakse iseäranis kinni Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtetest. Selles püütakse eelkõige tagada era- ja perekonnaelu austamine, isikuandmete ja lapse õiguste kaitse ning õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ning sõltumatule ja õiglasele kohtulikule arutamisele vastavalt harta artiklitele 7, 8, 24 ja 47. Käesoleva määruse kohaldamisel tuleks võtta arvesse ÜRO 20. novembri 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni artikleid 3 ja 27, mis sätestavad, et:
– igasugustes lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid,
– igal lapsel on õigus elatustasemele, mis vastab tema kehalisele, vaimsele, hingelisele, kõlbelisele ja sotsiaalsele arengule,
– vanema(te) või teiste lapse eest vastutavate isikute esmane kohustus on tagada vastavalt oma võimetele ja rahalistele võimalustele lapse arenguks vajalikud elutingimused ning
– riigid peavad võtma kõik vastavad meetmed, sealhulgas rahvusvaheliste lepingute sõlmimine, et tagada lapse ülalpidamine tema vanema(te) või teiste lapse eest vastutust kandvate isikute poolt, eriti kui nad ei ela lapsega samas riigis.
Muudatusettepanek 14
Põhjendus 23
(23)  Vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)¹ artiklile 2 tuleb käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed kehtestada vastavalt nimetatud otsuse artiklis 3 ettenähtud nõuandemenetlusele.
(23)  Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleb kehtestada vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused¹.
_______________________
1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
_______________________
1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).
Muudatusettepanek 15
Põhjendus 24
(24)  Käesolev määrus peab asendama ühenduse õigusaktid, mis on võetud vastu varem ja hõlmavad sama valdkonda. Lisaks peab see olema ülimuslik teiste rahvusvaheliste õigusaktide suhtes, mida kohaldatakse liikmesriikide vahelistes suhetes, et ühtlustada ja lihtsustada kehtivaid õigusnorme.
(24)  Käesolev määrus peab asendama ühenduse õigusaktid, mis on võetud vastu varem ja hõlmavad sama valdkonda. Lisaks peaks see olema ülimuslik teiste rahvusvaheliste õigusaktide suhtes, mida kohaldatakse liikmesriikide vahelistes suhetes, et ühtlustada ja lihtsustada kehtivaid õigusnorme. See peaks arvesse võtma Haagi konventsiooni lapsetoetuse ja teiste perekonna ülalpidamise vormide rahvusvahelise sissenõudmise kohta.
Muudatusettepanek 16
Artikli 1 lõige 1
1.  Käesolevat määrust kohaldatakse ülalpidamiskohustuste suhtes, mis tulenevad perekonnasuhetest või suhetest, mis vastavalt nende suhtes kohaldavale õigusele toovad kaasa sarnased tagajärjed.
1.  Käesolevat määrust kohaldatakse ülalpidamiskohustuste suhtes, mis tulenevad peresuhtest, vanemlikust suhtest, abielust või sugulusest või suhetest, mis vastavalt nende suhtes kohaldavale õigusele toovad kaasa sarnased tagajärjed.
Muudatusettepanek 17
Artikli 2 punkt -1 (uus)
(-1) ülalpidamiskohustus – õigusega kehtestatud kohustus (sealhulgas kohustus, mille ulatus ja täitmise viisid on kehtestatud kohtuotsuse või lepinguga) tagada isikule, kes on või oli kohustatud isikuga peresuhete kaudu seotud, teatavas vormis ülalpidamine või vähemalt toimetulekuvahendid. Selliseid kohustusi tuleb tõlgendada kõige laiemas mõttes, et nad hõlmaksid eelkõige kõiki pädeva kohtu korraldusi, otsuseid või määrusi perioodiliste maksete, ühekordsete maksete, omandi ülemineku ja omandi korrigeerimise kohta, mis on kindlaks määratud poolte vajaduste ja võimaluste alusel ning on oma olemuselt mõeldud ülalpidamiseks.
Muudatusettepanek 18
Artikli 2 punkt 2
(2) kohtunik – kohtunik või ametnik, kellel on ülalpidamiskohustuste küsimustes kohtunikuga samaväärsed volitused;
välja jäetud
Muudatusettepanek 19
Artikli 2 punkt 9
(9) kohustatud isik – füüsiline isik, kes on kohustatud maksma ülalpidamist või kellelt nõutakse selle maksmist.
(9) kohustatud isik – füüsiline isik, kes on kohustatud maksma ülalpidamist või kellelt nõutakse selle maksmist, või avalik-õiguslik asutus, kes on võtnud üle kohustatud isiku kohustused õigustatud isiku ülalpidamiseks.
Muudatusettepanek 20
Artikli 2 punkt 9 a (uus)
(9 a) perekonnaseisuga seotud hagi – hagi, mis on seotud lahutuse, lahuselu, abielu tühistamise või sugulusega.
Muudatusettepanek 21
Artikkel 2 a (uus)
Artikkel 2 a
Kohaldamine avalik-õiguslike asutuste suhtes
1.  Võttes arvesse lõikeid 2 ja 3, kohaldatakse käesolevat määrust ka avalik-õiguslike asutuste suhtes, kes taotlevad kohustatud isiku eest makstud ülalpidamise hüvitamist, eeldusel, et selline hüvitamine on avalik-õigusliku asutuse suhtes kohaldatava õigusega ette nähtud.
2.  Artikli 3 punkte b, c ja d ning artiklit 6 ei kohaldata avalik-õigusliku asutuse esitatud hagide suhtes.
3.  Kohtuotsuse täitmist taotlev avalik-õiguslik asutus esitab koos VIII peatükis nimetatud taotlusega kõik vajalikud dokumendid, et tõendada lõikes 1 sätestatud tingimuste täitmist ja ülalpidamise maksmist õigustatud isikule.
Muudatusettepanek 22
Artikli 3 punkt c
c) kohus, kes on pädev menetlema perekonnaseisuga seotud hagi, kui selle juurde kuulub ülalpidamiskohustust käsitlev hagi, välja arvatud juhul, kui see pädevus põhineb vaid ühe poole kodakondsusel, või
c) kohus, kes on pädev menetlema perekonnaseisuga seotud hagi, kui selle juurde kuulub ülalpidamiskohustust käsitlev hagi;
Muudatusettepanek 23
Artikli 3 punkt d
d) kohus, kes on pädev menetlema vanemliku vastutusega seotud hagi määruse (EÜ) nr 2201/2003 tähenduses, kui ülalpidamiskohustust käsitlev hagi kuulub selle juurde.
d) kohus, kes on pädev menetlema vanemliku vastutusega seotud hagi määruse (EÜ) nr 2201/2003 tähenduses, kui ülalpidamiskohustust käsitlev hagi kuulub selle juurde ning vanemliku vastutusega seotud hagi on juba kõnealuses kohtus menetluses või esitatakse see kohtule koos ülalpidamistaotlusega;
Muudatusettepanek 24
Artikli 3 punkt d a (uus)
(d a) selle liikmesriigi kohtud, kus peresuhe või suhe, mis toob kaasa sarnased tagajärjed, on ametlikult registreeritud.
Muudatusettepanek 25
Artikli 4 lõige 2
2.  Kohtualluvuse kindlaksmääramiseks sõlmitakse kirjalik kokkulepe. Elektroonilisel teel edastatud teave võrdsustatakse kirjaliku kokkuleppega, kui seda on võimalik alaliselt säilitada.
2.  Kohtualluvuse kindlaksmääramiseks sõlmitakse kirjalik kokkulepe.
Muudatusettepanek 26
Artikli 4 lõige 2 a (uus)
2 a.  Otsuse teinud kohus peab olema veendunud, et kokkulepped kohtualluvuse kohta on sõlmitud vabal valikul pärast sõltumatu õigusnõustamise saamist ning et kokkulepped võtavad arvesse poolte olukorda kohtumenetluste ajal.
Muudatusettepanek 27
Artikli 4 lõige 4
4.  Käesolevat artiklit ei kohaldata vaidluste suhtes, mis käsitlevad alla 18aastaste laste ülalpidamiskohustust.
4.  Käesolevat artiklit ei kohaldata, kui õigustatud isik on alla 18aastane laps või teovõimetu täisealine.
Muudatusettepanek 28
Artikli 6 punkt b
b) kui tegemist on abikaasade või endiste abikaasade vahelise ülalpidamiskohustusega, selle liikmesriigi kohtud, kelle territooriumil oli abikaasade viimane ühine alaline elukoht, kui nad elasid seal vähemalt üks aasta enne kohtuasja algatamist.
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 29
Artikli 7 lõige 1
1.  Kui erinevate liikmesriikide kohtutesse on esitatud hagi ühe ja sama ülalpidamiskohustuse suhtes, peatab kohus, kellele hagi on esitatud hiljem, menetluse omal algatusel seni, kuni on kindlaks tehtud selle kohtu pädevus, kellele hagi on esitatud esimesena.
1.  Menetluste peatamise ja seotud menetluste ning ajutiste ja kaitsemeetmete korral kohaldatakse määruse (EÜ) nr 44/2001 artikleid 27, 28, 30 ja 31.
Muudatusettepanek 30
Artikli 7 lõige 2
2.  Kui on kindlaks tehtud selle kohtu pädevus, kellele hagi on esitatud esimesena, loobub kohus, kellele hagi on esitatud hiljem, pädevusest esimese kohtu kasuks.
välja jäetud
Muudatusettepanek 31
Artikkel 8
Artikkel 8
välja jäetud
Seotud menetlused
1.  Kui eri liikmesriikide kohtutes on lahendamisel seotud menetlused, võivad kõik kohtud peale esimesena taotluse saanud kohtu oma menetlused peatada.
2.  Kui nimetatud menetlused on pooleli esimese astme kohtus, võivad kõik kohtud peale esimesena taotluse saanud kohtu ühe poole taotlusel pädevusest loobuda, kui esimesena taotluse saanud kohus on kõnealustes menetlustes pädev ja kui asjaomase riigi õigusaktid võimaldavad neid menetlusi liita.
3.  Menetlused loetakse seotuks käesoleva artikli tähenduses, kui nad on sedavõrd tihedalt seotud, et eri menetlustest tulenevate vastuoluliste otsuste ohu vältimiseks oleks soovitav neid menetleda ning nende üle otsustada üheaegselt.
Muudatusettepanek 32
Artikkel 9
Artikkel 9
välja jäetud
Kohtusse pöördumine
Käesoleva peatüki kohaldamisel loetakse menetlus alustatuks:
a) ajal, mil kohtule esitatakse menetluse algatamist käsitlev või võrdväärne dokument, tingimusel et hageja astub pärast seda vajalikud sammud, et dokumendid kostjale kätte toimetada, või
b) kui dokument tuleb kätte toimetada enne kohtule esitamist, siis ajal, mil kättetoimetamise eest vastutav asutus selle kätte saab, tingimusel et hageja astub pärast seda vajalikud sammud, et dokument kohtule esitada.
Muudatusettepanek 33
Artikkel 10
Artikkel 10
välja jäetud
Ajutised meetmed ja kaitsemeetmed
Liikmesriigi kohtute kaudu võib taotleda selliseid ajutisi meetmeid või kaitsemeetmeid, mis on selle riigi õigusega ette nähtud, isegi juhul, kui teise liikmesriigi kohtud on käesoleva määruse kohaselt asja sisuliseks arutamiseks pädevad.
Muudatusettepanek 34
Artikli 10 lõige 1 a (uus)
Juhul kui ülalpidamisega seotud hagi on esitatud ajutiste meetmete kohaldamise taotlusena, ei toimi artiklid 7 ja 8 nii, et need põhjustaksid tingimata ajutiste meetmete kohaldamise taotluse suhtes kohaldatava õiguse kohaldamist mis tahes järgneva ülalpidamise või ülalpidamise muutumisega seotud taotluse suhtes, mis esitatakse seoses lahutuse, abielu/tsiviilpartnerluse tühistamise või lahuselu hagiga.
Muudatusettepanek 35
Artikkel 11
Artikkel 11
välja jäetud
Kohtualluvuse kontrollimine
Kui liikmesriigi kohtule esitatud hagi käsitleb asja, mis käesoleva määruse kohaselt ei ole tema pädevuses, teatab ta sellest omal algatusel.
Muudatusettepanek 36
Artikkel 13
1.  Ülalpidamiskohustustele kohaldatakse selle riigi õigust, kus on ülalpidamist saama õigustatud isiku alaline elukoht.
1.  Ülalpidamiskohustustele kohaldatakse selle riigi õigust, kus on ülalpidamist saama õigustatud isiku alaline elukoht.
2.  Kohtu asukohariigi õigust kohaldatakse:
2.  Kohtu asukohariigi õigust kohaldatakse:
a) kui lõike 1 kohaselt kindlaksmääratud õiguse alusel ei ole õigustatud isikul võimalik kohustatud isikult ülalpidamist saada, või
a) kui tegemist on õigustatud isiku alalise elukohariigi õigusega, või
b) kui õigustatud isik esitab sellesisulise taotluse ning kui tegemist on riigiga, kus on kohustatud isiku alaline elukoht.
b) kui õigustatud isikul ei ole võimalik kohustatud isikult ülalpidamist saada õigustatud isiku alalise elukohariigi õiguse alusel, või
c) kui see on kohustatud isiku alalise elukohariigi õigus, välja arvatud juhul, kui õigustatud isik esitab teistsuguse taotluse ning kohus on veendunud, et ta on saanud asjaomases küsimuses sõltumatut õigusnõustamist.
3.  Kui õigustatud isikul ei ole ühegi eespool nimetatud lõike kohaselt kindlaks määratud õiguse alusel võimalik kohustatud isikult ülalpidamist saada ning kui kõikidest juhtumiga seotud asjaoludest järeldub, et ülalpidamiskohustus on tugevalt seotud muu riigiga, eelkõige selle riigiga, mille kodanikud on nii õigustatud ja kohustatud isik, kohaldatakse selle riigi õigust, millega ülalpidamiskohustus on tugevalt seotud.
3.  Sõltumata lõikest 1 võib kohtu asukohariigi õigust kohaldada isegi juhul, kui see ei ole õigustatud isiku alalise elukohariigi õigus, kui see võimaldab ülalpidamisega seotud kohtuvaidluste erapooletut lahendamist lihtsamalt, kiiremini ja odavamalt ning puuduvad tõendid meelepärase kohtualluvuse valimise kohta.
4.  Vastasel juhul, kui õigustatud isiku alalise elukohariigi õigus või kohtu asukohariigi õigus ei võimalda õigustatud isikul kohustatud isikult ülalpidamist saada või kui kõnealust õigust oleks ebaõiglane või ebasobiv kohaldada, peab jääma võimalus kohaldada muu riigi õigust, millega ülalpidamiskohustus on tugevalt seotud, eelkõige, kuid mitte ainult, selle riigi õigust, mille kodakondsus on nii õigustatud kui kohustatud isikul.
Muudatusettepanek 37
Artikli 14 punkt a
a) määrata selgesõnaliselt või muul üheselt mõistetaval viisil asja algatamise ajal menetlemiseks kohtu asukohariigi õiguse;
a) esitada kirjaliku kokkuleppe, millega asja algatamise ajal üheselt mõistetaval viisil määratakse menetlemiseks kohtu asukohariigi õigus;
Muudatusettepanek 39
Artikli 14 punkt b alapunkt ii a (uus)
(ii a) selle riigi õigus, kus peresuhe või suhe, mis toob kaasa sarnased tagajärjed, on ametlikult registreeritud;
Muudatusettepanek 38
Artikli 14 esimene lõik a (uus)
Esimest lõiku kohaldatakse tingimusel, et kohus, kellele hagi on esitatud, on veendunud, et kohtu või kohaldatava õiguse osas on vabal valikul kokku lepitud.
Muudatusettepanek 40
Artikkel 15
Artikkel 15
Kindlaksmääratud õiguse kohaldamata jätmine kohustatud isiku taotlusel
1.  Kui tegemist on muu ülalpidamiskohustusega kui laste ja sotsiaalselt kaitsetute täisealiste ja abikaasadevahelise või endiste abikaasade vahelise ülalpidamiskohustusega, võib kohustatud isik vaidlustada talle esitatud õigustatud isiku nõude ülalpidamiseks selle riigi õiguse alusel, mille kodanikud nad mõlemad on, või selle puudumisel selle riigi õiguse alusel, kus on tema alaline elukoht.
välja jäetud
2.  Kui tegemist on abikaasadevahelise või endiste abikaasade vahelise ülalpidamiskohustusega, võib kohustatud isik vaidlustada talle esitatud õigustatud isiku nõude ülalpidamiseks selle riigi õiguse alusel, millega abielu on kõige tugevamalt seotud.
Muudatusettepanek 41
Artikkel 17
1.  Ülalpidamiskohustuste suhtes kohaldatava õigusega määratakse eelkõige kindlaks:
1.  Ülalpidamiskohustuste suhtes kohaldatava õigusega määratakse eelkõige kindlaks:
(a) kas, millises ulatuses ja kellelt võib õigustatud isik ülalpidamist nõuda;
(a) kas, milliseks ajavahemikuks, millises summas ja kellelt võib õigustatud isik ülalpidamist nõuda;
(b) mil määral võib õigustatud isik taotleda elatist tagasiulatuvalt;
(b) milliseks ajavahemikuks ja millises summas võib õigustatud isik taotleda elatist tagasiulatuvalt;
(c) ülalpidamiskohustuse arvutamise ja indekseerimise viis;
(c) ülalpidamiskohustuse arvutamise ja indekseerimise viis;
(d) aegumine ja menetluse algatamise tähtajad;
(d) aegumine ja menetluse algatamise tähtajad;
(e) õigustatud isikule ülalpidamist maksnud avalik-õigusliku asutuse õigus nõuda selle hüvitamist ning kohustatud isiku kohustuse ulatus.
(e) õigustatud isikule ülalpidamist maksnud avalik-õigusliku asutuse õigus nõuda selle hüvitamist ning kohustatud isiku kohustuse ulatus.
2.  Sõltumata kohaldatavast õigusest tuleb elatise suuruse kindlaksmääramisel võtta arvesse õigustatud isiku vajadusi ja kohustatud isiku võimalusi.
2.  Sõltumata lõikest 1 võtab otsuse teinud kohus ülalpidamissumma kindlaksmääramisel aluseks õigustatud isiku praegused ja tegelikud vajadused ning kohustatud isiku praegused ja tegelikud võimalused, võttes arvesse viimase põhjendatud vajadusi ja mis tahes teisi temal lasuda võivaid ülalpidamiskohustusi.
Muudatusettepanek 42
Artikkel 20
Käesoleva määrusega kindlaksmääratud õiguse võib jätta kohaldamata üksnes siis, kui see on selgelt vastuolus kohtu asukohariigi avaliku korraga. Siiski ei ole lubatud sellisel ettekäändel jätta kohaldamata käesoleva määrusega kindlaksmääratud liikmesriigi õigust.
Käesoleva määrusega kindlaksmääratud õiguse võib jätta kohaldamata üksnes siis, kui see on selgelt vastuolus kohtu asukohariigi avaliku korraga.
Muudatusettepanek 43
Artikkel 21
Kui riik koosneb mitmest territoriaalüksusest, millest igaühes kehtivad ülalpidamiskohustuste suhtes oma õigusnormid, loetakse iga territoriaalüksust käesoleva määruse alusel kohaldatava õiguse kindlakstegemisel omaette riigiks.
Riik, kus eri territoriaalüksustel kehtivad ülalpidamiskohustuste suhtes oma õigusnormid, ei ole kohustatud käesolevat määrust kohaldama üksnes selliste üksuste vaheliste konfliktide korral.
Muudatusettepanek 44
Artikkel 22
1.  Menetluse algatamisel liikmesriigi kohtus toimetatakse menetluse algatusdokument või sellega samaväärne dokument kostjale kätte ühel järgmistest viisidest:
Dokumentide kätteandmist reguleerivad tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr XXX/2007 sätted.
a) isiklik kättetoimetamine tõendatud kättesaamistõendiga, mida tõendab adressaadi allkiri kuupäeva kandval kättesaamistõendil;
b) isiklik kättetoimetamine, mida tõendab kätte toimetanud volitatud isiku allkirjaga teatis, et adressaat on dokumendi kätte saanud või keeldunud seda vastu võtmast, ilma et tal oleks selleks mis tahes õiguslikku alust, ning dokumendi kättetoimetamise kuupäev;
c) posti teel kättetoimetamine, mida tõendab kviitung, millele on alla kirjutanud ning mille on tagastanud adressaat, sealhulgas nimetatud kviitungi kuupäev;
d) elektrooniliste vahendite, nagu faksi või elektronposti teel kättetoimetamine, mida tõendab kviitung, millele on alla kirjutanud ning mille on tagastanud adressaat, sealhulgas nimetatud kviitungi kuupäev.
2.  Kostjal on oma kaitse ettevalmistamiseks aega vähemalt 30 päeva alates lõike 1 kohaselt kättetoimetatud dokumendi kättesaamisest.
3.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest oma riigis kasutatavatest kättetoimetamise viisidest. Nad edastavad komisjonile kõik muudatused selles teabes.
Komisjon teeb selle teabe üldsusele kättesaadavaks.
Muudatusettepanek 45
Artikkel 29
Taotlejal, kes on saanud otsuse teinud liikmesriigilt täielikult või osaliselt tasuta õigusabi või kes on vabastatud kulude kandmisest, on täitemenetluse raames õigus saada talle kõige soodsamat õigusabi või kõige ulatuslikumat vabastust kuludest vastavalt otsuse täitmise liikmesriigi õigusele.
Taotlejal, kes on saanud otsuse teinud liikmesriigilt täielikult või osaliselt tasuta õigusabi või kes on vabastatud kulude kandmisest, on täitemenetluse raames õigus saada õigusabi kooskõlas nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiviga 2003/8/EÜ, millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad1, või kõige ulatuslikumat vabastust kuludest vastavalt otsuse täitmise liikmesriigi õigusele.
_______________________________
1ELT L 26, 31.1.2003, lk 41.
Muudatusettepanekud 61 ja 46
Artikkel 33
Otsuse teinud kohtu otsuse täitmisest keeldumise või selle täieliku või osalise peatamise otsuse saab kostja taotlusel teha vaid järgmistel juhtudel:
Otsuse teinud kohtu otsuse täitmisest keeldumise või selle täieliku või osalise peatamise otsuse saab kostja taotlusel teha vaid järgmistel juhtudel:
a) kohustatud isik esitab uued asjaolud või asjaolud, mis ei olnud otsuse teinud kohtule otsustamise ajal teada;
a) kui kohustatud isik esitab uued märkimisväärsed asjassepuutuvad asjaolud või niisugused asjaolud, mis ei olnud otsuse teinud kohtule otsustamise ajal teada;
b) kohustatud isik on taotlenud otsuse teinud kohtu otsuse teistmist vastavalt artiklile 24 ning uut otsust ei ole veel tehtud;
b) kui kohustatud isik on taotlenud otsuse teinud kohtu otsuse teistmist vastavalt artiklile 24 ning uut otsust ei ole veel tehtud;
c) kohustatud isik on oma kohustuse juba täitnud;
c) kohustatud isik on oma kohustuse juba täitnud;
d) õigus nõuda otsuse teinud kohtu otsuse täitmist on täielikult või osaliselt aegunud;
d) õigus nõuda otsuse teinud kohtu otsuse täitmist on täielikult või osaliselt aegunud;
e) otsuse teinud kohtu otsus ei ole kooskõlas otsuse täitmise liikmesriigis tehtud otsusega või sellise otsusega, mis vastab otsuse täitmise liikmesriigis tunnustamiseks vajalikele tingimustele.
e) otsuse teinud kohtu otsus ei ole kooskõlas otsuse täitmise liikmesriigis tehtud otsusega või sellise otsusega, mis vastab otsuse täitmise liikmesriigis tunnustamiseks vajalikele tingimustele.
Muudatusettepanek 47
Artikli 34 lõige 2
2.  Korraldust elatise igakuise kinnipidamise kohta saab väljastada vaid pärast seda, kui kohtuotsus on kohustatud isikule kätte toimetatud ühel artiklis 22 osutatud viisil.
2.  Korraldust elatise igakuise kinnipidamise kohta saab väljastada vaid pärast seda, kui kohtuotsus on kohustatud isikule kätte toimetatud kooskõlas dokumentide kätteandmist reguleerivate tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr XXX/2007 sätetega.
Muudatusettepanek 48
Artikli 35 lõige 1
1.  Õigustatud isik võib otsuse teinud kohtult taotleda korralduse väljastamist pangakonto ajutiseks arestimiseks ning see edastatakse teises liikmesriigis pangale, kus kohustatud isikul on avatud konto. Kõnealune taotlus ja korraldus pangakonto ajutiseks arestimiseks esitatakse vastavalt käesoleva määruse IV lisas esitatud näidisvormile.
1.  Õigustatud isik võib otsuse teinud kohtult taotleda korralduse väljastamist pangakonto ajutiseks arestimiseks summas, mis on vajalik ülalpidamiskohustuse täitmiseks, ning see edastatakse teises liikmesriigis pangale, kus kohustatud isikul on avatud konto. Kõnealune taotlus ja korraldus pangakonto ajutiseks arestimiseks esitatakse vastavalt käesoleva määruse IV lisas esitatud näidisvormile.
Muudatusettepanek 49
Artikkel 35 a (uus)
Artikkel 35 a
Teised täitmiskorraldused
Otsuse teinud kohus võib anda korralduse võtta siseriiklikus õiguses sätestatud kõik teised niisugused täitmismeetmed, mida ta vajalikuks peab.
Muudatusettepanek 50
Artikli 38 lõige 1
1.  IV peatükki kohaldatakse vajaduse korral ametlike juriidiliste dokumentide ning asjaosaliste vaheliste täitmisele kuuluvate kokkulepete täitmiseks. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus ametlik dokument või asjaosaliste vaheline kokkulepe on täitmisele pööratav, väljastab huvitatud isiku soovil väljavõtte dokumendist, kasutades käesoleva määruse II lisas esitatud näidisvormi.
1.  IV peatükki kohaldatakse vajaduse korral ametlike juriidiliste dokumentide ning asjaosaliste vaheliste täitmisele kuuluvate kokkulepete täitmiseks. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus ametlik dokument või asjaosaliste vaheline kokkulepe on täitmisele pööratav, väljastab pooltele automaatselt väljavõtte dokumendist, kasutades käesoleva määruse II lisas esitatud näidisvormi.
Muudatusettepanekud 51, 52, 53, 54, 55 ja 56
Artikkel 44
1.  Keskasutused võimaldavad juurdepääsu teabele, mis hõlbustab elatise nõuete rahuldamist, käesolevas peatükis ettenähtud tingimustel. Nimetatud teave edastatakse selleks, et:
1.  Keskasutused võimaldavad juurdepääsu teabele, mis hõlbustab konkreetsel juhul elatise nõuete rahuldamist, käesolevas peatükis ettenähtud tingimustel. Nimetatud teave edastatakse selleks, et:
a) teha kindlaks kohustatud isiku asukoht;
a) teha kindlaks kohustatud isiku aadress;
b) hinnata kohustatud isiku varasid, eelkõige tema sissetuleku suurust ja laadi;
b) hinnata kohustatud isiku varasid, eelkõige tema sissetuleku suurust ja laadi;
c) määrata kindlaks kohustatud isiku tööandja;
c) määrata kindlaks kohustatud isiku tööandja;
d) teha kindlaks kohustatud isiku pangakontod.
d) teha kindlaks kohustatud isiku pangakontod.
1 a.  Vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele tuleks otsus selle kohta, milliseid isikuandmeid tuleks töödelda, teha kättesaadava teabe põhjal iga juhtumi puhul eraldi, ning andmete töötlemist tuleks lubada ainult siis, kui see on vajalik ülalpidamiskohustuste täitmise lihtsustamiseks.
1 b.  Biomeetrilisi andmeid, nagu sõrmejäljed või DNA, ei töödelda.
1 c.  Konkreetseid andmeid, mis puudutavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi seisukohti, poliitilist parteid või ametiühingusse kuulumist, seksuaalset sättumust või tervislikku seisundit, tuleks töödelda vaid siis, kui need on hädavajalikud, proportsionaalsed konkreetse juhu eesmärgiga ning vastavuses konkreetsete kaitsemeetmetega.
2.  Lõikes 1 osutatud teave hõlmab vähemalt liikmesriikide ametiasutuste ja pädevate asutuste käsutuses olevat teavet järgmistes valdkondades:
2.  Lõikes 1 osutatud teave hõlmab vähemalt liikmesriikide ametiasutuste ja pädevate asutuste käsutuses olevat teavet järgmistes valdkondades:
a) maksud,
a) maksud,
b) sotsiaalkindlustus, kaasa arvatud tööandja makstavad sotsiaalkindlustusmaksud,
b) sotsiaalkindlustus, kaasa arvatud tööandja makstavad sotsiaalkindlustusmaksud,
c) rahvastikuregister,
c) rahvastikuregister,
d) kinnistusregistrid,
d) kinnistusregistrid,
e) autoregistrikeskus,
e) autoregistrikeskus,
f) keskpangad.
f) keskpangad.
2 a.  Teabepäringud, mis puudutavad muud kui lõikes 2 osutatud teavet, peavad olema proportsionaalsed ning vajalikud lõikes 1 osutatud eesmärkide täitmiseks.
3.  Käesolevas artiklis nimetatud juurdepääsu teabele ei tohi mingil juhul kasutada uute toimikute koostamiseks liikmesriigis.
3.  Käesolevas artiklis nimetatud juurdepääsu teabele ei tohi mingil juhul kasutada uute toimikute koostamiseks liikmesriigis.
Muudatusettepanek 57
Artikli 46 lõige 3
3.  Kohus võib vastavalt käesolevale määrusele edastatud teavet säilitada vaid niikaua, kui tal on seda vaja elatise nõuete sissenõudmise hõlbustamiseks. Säilitamise aeg ei tohi ületada ühte aastat.
3.  Kohus võib vastavalt käesolevale määrusele edastatud teavet säilitada vaid niikaua, kui tal on seda vaja elatise nõuete sissenõudmise hõlbustamiseks.
Muudatusettepanek 58
Artikli 48 lõige 3 a (uus)
3 a.  Käesolev määrus on kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ ning selles nõutakse, et liikmesriigid kaitseksid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi isikuandmete töötlemisel ja eelkõige õigust eraelu puutumatusele, et tagada isikuandmete vaba liikumine ühenduses.
Muudatusettepanek 59
Artikkel 50
Käesoleva määruse lisasid muudetakse vastavalt artikli 51 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele.
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 60
Artikkel 51
1.  Komisjoni abistab komitee, mis koosneb liikmesriikide esindajatest ja mille eesistuja on komisjoni esindaja.
1.  Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 44/2001 artiklis 75 ette nähtud komitee.
2.  Käesolevale lõikele osutamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklis 3 ettenähtud nõuandemenetlust, järgides nimetatud otsuse artikli 7 lõike 3 sätteid.
2.  Käesolevale lõikele osutamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Jalaväemiinide keelustamist käsitleva Ottawa konventsiooni 10. aastapäev
PDF 132kWORD 66k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta Ottawa konventsiooni 10. aastapäeva kohta
P6_TA(2007)0621B6-0518/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone maamiinide kohta, eelkõige 7. juuli 2005. aasta resolutsiooni miinivaba maailma kohta(1);

–   võttes arvesse 1997. aasta Ottawa konventsiooni jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise kohta;

–   võttes arvesse 2004. aasta detsembris vastu võetud Nairobi tegevuskava;

–   võttes arvesse Ottawa konventsiooni osalisriikide kaheksandat kohtumist, mis toimus 2007. aasta novembris Jordaanias, osalisriikide üheksandat kohtumist 2008. aastal ja teist läbivaatamise konverentsi 2009. aastal;

–   võttes arvesse rahvusvahelist maamiinide keelustamise liikumist, mis tegutseb rohkem kui 70 riigis üle maailma;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1724/2001(2) ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1725/2001(3);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et 2007. aasta novembri seisuga oli Ottawa konventsioonil 156 osalisriiki;

B.   arvestades, et mitmed riikide parlamendid ja Euroopa Parlament on teinud algatusi soodustamaks maamiinide kontrollimist ja keelustamist puudutavate meetmete edasiarendamist;

C.   arvestades, et ainult vähesed riigid toodavad siiani jalaväemiine ning kauplemine jalaväemiinidega on praktiliselt seiskunud; arvestades, et alates 1999. aastast on Ottawa konventsiooni osalisriigid hävitanud umbes 41,8 miljonit jalaväemiini;

D.   arvestades, et ajavahemikul 1999–2004 hävitati 4 miljonit jalaväemiini ja miljon sõidukitõrjemiini ning maamiinidest puhastati üle 2000 ruutkilomeetri (vastab Luksemburgi pindalale);

E.   arvestades, et hinnanguliselt on terves maailmas siiski üle 200 000 ruutkilomeetri (vastab Senegali pindalale) kaetud miinide ja lõhkemata lõhkemiga;

F.   arvestades, et seega on enam kui 90 riigis endiselt miine ja lõhkemata lõhkemit;

G.   arvestades, et teatatud inimohvrite arv on langenud 11700-lt 2002. aastal 5751-le 2006. aastal;

H.   arvestades, et oletatavalt on maamiinide ja lõhkemata lõhkemi teatamata jäänud ohvrite arv siiani siiski 15 000–20 000 aastas;

I.   arvestades, et esimest korda hävitatakse ja eemaldatakse rohkem miine kui neid paigaldatakse;

J.   arvestades, et jalaväemiinide kasutamine valitsuste poolt on veelgi vähenenud, ainult Myanmar/Birma ja Venemaa paigaldavad jätkuvalt uusi miine, ja arvestades, et relvastatud valitsusvälised üksused on vähendanud jalaväemiinide või isetehtud lõhkekehade kasutamist, kuigi nad kasutavad neid veel vähemalt kaheksas riigis;

K.   arvestades, et 2007. aasta detsembri seisuga on 35 relvastatud valitsusvälist üksust kohustunud täielikult loobuma jalaväemiinide kasutamisest Genfi üleskutse raames jalaväemiinide kasutamise täielikust keelust kinnipidamist ja koostööd miinivastases tegevuses käsitleva kohustava akti kaudu;

L.   arvestades, et hinnanguliselt on 78 riigil endiselt ladustatud umbes 250 miljonit maamiini ja 13 riiki, kes ei ole Ottawa konventsiooni osalised, toodavad endiselt või on säilitanud õiguse toota jalaväemiine;

M.   arvestades, et jalaväemiinide varud tuleb hävitada võimalikult kiiresti, ja hiljemalt enne Ottawa konventsiooniga tingimuseks seatud nelja aasta möödumist;

N.   arvestades, et üheksal Ottawa konventsiooni osalisriigil tuleb veel hävitada oma varud nelja aasta jooksul pärast konventsiooniga ühinemist;

O.   arvestades, et Ottawa konventsiooni osalisriikidele tuleb pakkuda rohkem tuge, et julgustada võimalikult suurt arvu osalisriike täitma oma kohustust eemaldada kõik miinid 10 aasta jooksul pärast konventsiooniga liitumist;

P.   arvestades, et alates 1990ndate aastate algusest on rahvusvaheline üldsus annetanud miinidega seotud tegevuskavadele (miinide eemaldamine ja ohvrite abistamine) üle 3,4 miljardi USA dollari ja Euroopa Liit on kulutanud selleks ligi 335 miljonit eurot;

Q.   arvestades siiski, et kulutused sellistele programmidele vähenesid üle terve maailma 2005. aastal 250 miljoni euroni ja kuigi see summa tõusis 2006. aastal 316 miljoni euroni, on see protsess liiga aeglane;

R.   arvestades, et Euroopa Liit on võtnud pikaajalise miinivastase tegevuse juhtimise ja rahastamise kohustuse, et saavutada konventsiooni terviklik kohaldamine ja rakendamine;

S.   arvestades, et komisjon võttis 2007. aastal kokku 33 miljoni euro ulatuses kohustusi miinivastaseks tegevuseks kümnes riigis (Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kambodža, Küpros, Etioopia, Guinea-Bissau, Jordaania, Liibanon, Senegal ja Sudaan);

T.   arvestades, et 2005.–2007. aasta strateegiadokumendis tõstetakse esile konkreetse jalaväemiinidega seotud eelarverea eeliseid, et pakkuda võimalust "reageerida teravatele ja planeerimata vajadustele", "tugevdada pikaajaliste humanitaar- ja sotsiaal-majandusliku arengu programmide raames miinivastase tegevuse tõhusust ja tulemuslikkust" juhtumite korral, "kui riigistrateegia dokumentide, näidisprogrammide või vastavate vahendite abil ei saa jalaväemiinidega seotud tegevust õiguslikult toetada või kui tegevus on poliitiliselt tundlik või EÜ huvides", ja toetada valitsusväliseid organisatsioone;

U.   arvestades siiski, et komisjoni jalaväemiinidega seotud eelarverida jäeti stabiliseerimisvahendi tõttu 2006. aasta lõpus välja ning EÜ miinivastane strateegia ja kavandamine lõpeb 2007. aastal ning kavandajateks on enamasti ainult EÜ delegatsioonid, kes teevad seda komisjoni koostatud juhiste põhjal, integreerides miinivastast tegevust riiklikesse ja piirkondlikesse strateegiadokumentidesse; arvestades, et miinidest mõjutatud EÜ partnerid otsustavad ise, kui suur osakaal antakse miinivastasele tegevusele nende komisjonile saadetavates rahalise abi taotluste abiprioriteetide üldistes nimekirjades;

V.   arvestades, et kuigi komisjon kinnitab, et jätkab pühendunult Ottawa konventsiooni toetamist, võidakse tunda muret EÜ miinivastase tegevuse finantstasandi üle tulevikus ning seda muret on ka väljendatud;

W.   arvestades, et tuleb parandada ohvriabi ja miiniohvrite sotsiaal-majanduslikku kaasamist, mida nõuti Ottawa konventsiooni artiklis 6; arvestades, et maailmas on umbes 450 000–500 000 inimest, kes on üle elanud maamiini või lõhkemata lõhkemiga seotud õnnetuse ning kes vajavad hooldamist ja taastusravi ning nende arv kasvab; arvestades, et kolm neljandikku registreeritud ohvritest olid tsiviilisikud ja 34% tsiviilohvritest olid lapsed;

X.   arvestades vajadust edendada muudele kui jalaväemiinidele kohaldatavat rahvusvahelist humanitaarõigust tavarelvade konventsiooni (CCW) kaudu, võttes arvesse, et sõidukitõrjemiinid, mis on varustatud tundlike sütikutega ja miinikaitseseadmetega, mille võib vallandada inimese tahtmatu liigutus, on juba Ottawa konventsiooniga keelatud, sest need kujutavad endast surmavat ohtu haavatavatele kogukondadele ja humanitaarabitöötajatele ning samuti demineerijatele;

Y.   arvestades, et 29 riigil, kellel on konventsiooniga võetud kohustus miinide eemaldamiseks 2009. või 2010. aastaks, hakkab aeg otsa lõppema, arvestades eelkõige, et üks ELi liikmesriik ei ole eemaldamist isegi alustanud, kuigi konventsioon seab kohustuse lõpetada kõik eemaldamisoperatsioonid 2009. aastaks, ning üks teine liikmesriik alustas neid operatsioone alles 2007. aasta oktoobris;

Z.   arvestades, et abi ellujäänutele moodustab ainult ühe protsendi kogu miinivastase tegevuse rahastamisest ning edusammud ellujäänute vajaduste rahuldamiseks ja õiguste kaitsmiseks on ebapiisavad; arvestades, et vähemalt 13 riiki vajavad kiiremas korras uusi või täiendavaid programme teadlikkuse parandamiseks miinidega seotud ohtude osas,

1.   nõuab tungivalt kõikidelt riikidelt Ottawa konventsiooni allkirjastamist ja ratifitseerimist konventsiooni ülemaailmse kohaldamise nimel, et jõuda ühise eesmärgini, milleks on miinivaba maailm;

2.   rõhutab, et eelkõige on oluline, et Ottawa konventsiooniga liituksid USA, Venemaa, Hiina, Pakistan ja India;

3.   ergutab kahte ELi liikmesriiki, kes pole veel konventsiooniga liitunud või ratifitseerimisprotsessi lõpetanud, tegema seda enne järgmist Ottawa konventsiooni läbivaatamise konverentsi 2009. aastal;

4.   nõuab tungivalt, et kõik relvastatud valitsusvälised üksused austaksid Ottawa konventsiooniga kehtestatud humanitaarnorme, lõpetades jalaväemiinide tootmise ja kasutamise ning allkirjastades Genfi üleskutse kohustava akti;

5.   kutsub nõukogu ning ELi liikmesriike ja kandidaatriike üles alustama viivitamatult ettevalmistusi Ottawa konventsiooni 2009. aasta läbivaatamise konverentsiks ja tegema seoses sellega ettepanekut kavandatud ühismeetmeks;

6.   kutsub kõiki osalisriike täielikult ja kiirelt täitma kõiki omale Ottawa konventsiooniga võetud kohustusi;

7.   julgustab kõiki liikmesriike, kandidaatriike ja Ottawa konventsiooni osalisriike pöörama erilist tähelepanu võimalikule mõjule, mida omab Rahvusvahelise Punase Risti komitee laialt tunnustatud seisukoht, et iga miin, mis võiks lõhkeda inimese juuresolekul, läheduses või puudutusel, on jalaväemiin ning konventsiooniga keelatud; märgib, et täpsemalt tähendaks see, et komistustraadid, traatseadeldised, kaldvardad, survetundlikud sütikud, miinikaitseseadmed ja sarnased sütikud oleksid konventsiooni osalisriikidele keelatud;

8.   palub liikmesriikidel ja kandidaatriikidel võtta viivitamata meetmeid, et tagada inimese juuresolekul, läheduses või puudutusel lõhkeda võivate sõidukitõrjemiinide hävitamine vastavalt Ottawa konventsiooni sätetele;

9.   kutsub komisjoni üles täielikult tagama, et jätkuvad pingutused abistada rahaliselt kõikide olemasolevate vahendite kaudu kogukondi ja üksikisikuid, kes on maamiinide tõttu kannatada saanud, sealhulgas piirkondades, mis on relvastatud valitsusväliste üksuste kontrolli või mõju all, ning kutsub komisjoni üles esinema 2008. aasta alguses Euroopa Parlamendi ees, et selgitada oma sellealast tegevust;

10.   kutsub komisjoni üles taastama eraldi eelarverida jalaväemiinidele, et rahastada osalisriikidelt nõutud miinivastast tegevust, ohvrite abistamist ja varude hävitamist, mida ei saa rahastada uute rahastamisvahendite kaudu; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks piisavate vahendite eraldamise pärast 2007. aastat;

11.   kutsub komisjoni üles säilitama piisaval hulgal ametikohti, et tagada jalaväemiinide keelustamise poliitika tõhus rakendamine, sealhulgas tagades, et miinivastane tegevus hõlmatakse selgesõnaliselt miinidest mõjutatud osalisriikide riiklikesse strateegiadokumentidesse ja näidisprogrammidesse ning hoides silma peal miinivastase tegevuse rahastamise kogumahul erinevate rahastamisvahendite kaudu;

12.   kutsub konventsiooni osalisriike, eriti neid, kes on ELi liikmesriigid ja kandidaatriigid, üles tagama, et nende poolt miinide eemaldamiseks suunatud rahalised vahendid aitaksid kaasa riikliku demineerimisvõime arendamisele, mille abil tagatakse, et miinide eemaldamine kestab kuni kõikide teadaolevalt või oletatavalt mineeritud alade puhastamiseni;

13.   nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon jätkaksid nende jõupingutuste toetamist, millega kohustatakse relvastatud valitsusväliseid üksuseid keelustama maamiine, mis ei tähenda valitsusväliste relvastatud üksuste või nende tegevuse toetamist või legitiimsuse tunnistamist;

14.   kutsub miinidest mõjutatud riike ja rahvusvahelisi abiandjaid andma suuremat prioriteeti ellujäänute füüsilisele ja majanduslikule rehabiliteerimisele, sest nende vajadustega ei tegelda piisavalt;

15.   kutsub oma pädevaid parlamendikomisjone üles tähelepanelikult jälgima tavarelvade konventsiooni kohtumisi ja neil osalema, andma aru liikmesriikide algatuste kohta maamiinide osas ning andma aru teiste nimetatud relvi puudutavate rahvusvaheliste meetmete kohta;

16.   tuletab meelde, et mitte ükski Ottawa konventsiooni osalisriik ei tohi mitte mingitel tingimustel abistada, julgustada või sundida kedagi mitte mingil viisil osalema sellises tegevuses, mis on osalisriigile konventsiooni kohaselt keelatud;

17.   kutsub osalisriike üles tagama, et nad ei lubaks oma territooriumil tegutsevatel ja/või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatel finantsinstitutsioonidel investeerida äriühingutesse, mis on seotud jalaväemiinide tootmise, ladustamise või üleandmisega;

18.   kutsub ELi, liikmesriike ja kandidaatriike üles keelustama igasugust otsest või kaudset rahalist toetust nende territooriumil tegutsevate ja/või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate era- või avalik-õiguslike finantsinstitutsioonide kaudu äriühingutele, mis on seotud jalaväemiinide tootmise, ladustamise või üleandmisega; on seisukohal, et see keeld tuleks lülitada ELi ja siseriiklikesse õigusaktidesse;

19.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, OSCE peasekretärile, Rahvusvahelise Punase Risti komiteele, rahvusvahelisele maamiinide keelustamise liikumisele, Genfi üleskutsele (Geneva Call), AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele, Ameerika Ühendriikide, Venemaa Föderatsiooni, Hiina Rahvavabariigi, Pakistani ja India valitsustele ning Ottawa konventsiooni osalisriikide üheksanda kohtumise ja teise läbivaatamise konverentsi esimehekandidaadile.

(1) ELT C 157 E, 6.7.2006, lk 473.
(2) ELT L 234, 1.9.2001, lk 1.
(3) ELT L 234, 1.9.2001, lk 6.


ELi ja Hiina tippkohtumine - ELi ja Hiina vaheline dialoog inimõiguste küsimuses
PDF 128kWORD 69k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon ELi ja Hiina tippkohtumise kohta - ELi ja Hiina vaheline dialoog inimõiguste küsimuses
P6_TA(2007)0622RC-B6-0543/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 28. novembril 2007. aastal Pekingis toimunud Hiina ja ELi kümnenda tippkohtumise ühisavaldust;

–   võttes arvesse inimõiguste allkomisjonis 26. novembril 2007 toimunud avalikku kuulamist teemal "Inimõiguste olukord Hiinas olümpiamängudeks valmistumise perioodil";

–   võttes arvesse ELi ja Hiina inimõigustealase dialoogi voore, mis toimusid Pekingis 17. oktoobril 2007. aastal ja Berliinis 15.–16. mail 2007. aastal;

–   võttes arvesse oma 6. septembri 2007. aasta resolutsiooni kolmandate riikidega peetavate inimõigustealaste dialoogide ja konsultatsioonide kohta(1);

–   võttes arvesse oma 15. veebruari 2007. aasta resolutsiooni Hiina valitsuse ja dalai-laama saadikute vaheliste kõneluste kohta(2);

–   võttes arvesse oma 7. septembri 2006. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete kohta(3) ja oma varasemaid resolutsioone Hiina kohta;

–   võttes arvesse 13. detsembril 2001. aastal vastu võetud inimõigustealast dialoogi käsitlevaid ELi suuniseid ja nende suuniste rakendamise hinnangut, mis võeti vastu 9. detsembril 2004. aastal;

–   võttes arvesse oma varasemaid iga-aastasi resolutsioone inimõiguste olukorra kohta maailmas;

–   võttes arvesse ÜRO olümpiarahu, mille ÜRO Peaassamblee võttis vastu 31. oktoobril 2007. aastal (A/RES/62/4), kutsudes ÜRO liikmesriike olümpiamängude ajal rahust kinni pidama ja seda edendama;

–   võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni 60. aastapäeva;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et alates ELi ja Hiina tippkohtumiste mehhanismi loomisest 1998. aastal on Hiina ja ELi poliitilised ja majandussuhted tugevalt arenenud;

B.   arvestades, et iga otsus algatada inimõigustealane dialoog tehakse teatavate nõukogu poolt vastu võetud kriteeriumide alusel, mille puhul võetakse arvesse ELi põhimuresid seoses inimõiguste olukorraga asjaomases riigis, asjaomase riigi ametiasutuste siirast püüet parandada nimetatud dialoogi puhul inimõiguste olukorda riigis ja positiivset mõju, mida inimõigustealane dialoog võib avaldada inimõiguste olukorrale;

C.   arvestades, et 2008. aasta Pekingi olümpiamängud peaksid kujutama endast head võimalust juhtida maailma tähelepanu inimõiguste olukorrale Hiinas;

D.   arvestades, et EL rajaneb vabaduse, demokraatia, inimõiguste, põhivabaduste ja õigusriigi põhimõtete austamisel ning määratleb end nende põhimõtete alusel; arvestades ELi seisukohta, et nimetatud põhimõtete järgimine on rahu ja stabiilsuse eeldus igas ühiskonnas;

E.   arvestades, et ELi ja Hiina strateegiline partnerlus on ELi ja Hiina suhetes suure tähtsusega, ning arvestades, et tõeline partnerlus peab rajanema jagatud ühistel väärtustel;

F.   arvestades, et ELi ja Hiina vaheliste suhete tugevdamine ja süvendamine võib aidata lähendada seisukohti meetmete suhtes selliste globaalsete väljakutsetega toimetulekuks nagu kliimamuutused, julgeolek, terrorism ja relvade leviku tõkestamine;

G.   arvestades jätkuvaid murettekitavaid aruandeid poliitiliste repressioonide kohta, eelkõige neid, mis puudutavad ajakirjanikke, inimõiguste kaitsjaid ning usu- ja etniliste vähemuste esindajaid, väiteid piinamise kohta, laialt levinud sunniviisilist tööd, surmanuhtluse sagedast kasutust, usu-, sõna- ja meediavabaduse, sh interneti süstemaatilist piiramist ning Hiina valitsuse kehtestatud ranget kontrolli Tiibetit puudutava teabe ja Tiibeti aladele juurdepääsu üle; arvestades, et seetõttu on keeruline teha täpselt kindlaks inimõiguste rikkumiste ulatust;

H.   arvestades, et Hiina tegevus ja mõju maailmas on viimase aastakümne jooksul märgatavalt kasvanud; arvestades, et usaldusväärsus, demokraatlikud väärtused ja vastutus peaksid olema ELi ja Hiina suhete peamine alus,

ELi ja Hiina tippkohtumine

1.   tervitab kümnenda ELi-Hiina tippkohtumise ühisavaldust, milles mõlemad pooled kinnitavad veel kord oma pühendumust arendada globaalsete väljakutsetega toimetulemiseks välja terviklik strateegiline partnerlus, ning ELi ja Hiina suhete edasist arendamist ja tihedamat koostööd mitmesugustes küsimustes;

2.   peab kahetsusväärseks, et taaskord ei suutnud nõukogu ega komisjon ELi ja Hiina tippkohtumisel jõuliselt tõstatada inimõigustega seotud küsimusi, et anda inimõigustega seotud probleemidele suuremat poliitilist kaalu, ning et ELi ei kasutanud lähenevaid olümpiamänge Hiina tõsiste inimõiguste probleemide käsitlemiseks;

3.   kutsub Hiinat ja ELi üles tagama tasakaalustatum kaubandus- ja majanduspartnerlus, mis peaks viima säästva majanduskasvu ja sotsiaalse arenguni, eriti kliimamuutuste, keskkonna ja energiaga seotud küsimustes;

4.   on seisukohal, et Euroopa toodete ja kaubamärkidega seotud piraatlus ja võltsimine Hiina tööstuse poolt on raske rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade raske rikkumine; nõuab tungivalt, et Hiina ametivõimud parandaksid oluliselt intellektuaalomandiõiguste kaitset;

5.   nõuab samal ajal inimõiguste, kaubanduse ja julgeoleku küsimustes suuremat sidusust ja järjekindlust; nõuab seetõttu tungivalt, et EL tagaks Hiinaga arendatavate kaubandussuhete sõltuvuse inimõigustealastest reformidest, ning palub sellega seoses nõukogul enne iga uue partnerluse ja koostöö raamlepingu lõplikku valmimist inimõiguste olukorda põhjalikult hinnata;

6.   tunneb heameelt, et on alustatud läbirääkimisi partnerluse ja koostöö raamlepingu üle, mis hõlmab täielikult ELi ja Hiina kahepoolseid suhteid, sh tõhusat ja toimivat inimõiguste klauslit, samuti ulatuslikumat ja tõhusamat poliitilist koostööd; kordab nõudmist, et Euroopa Parlament tuleb edaspidi kaasata kõikidesse kahepoolsetesse suhetesse, võttes arvesse, et ilma Euroopa Parlamendi ametliku nõusolekuta ei saa sõlmida ühtegi partnerluse ja koostöö raamlepingut;

7.   nõuab, et ELi poolt pärast Taevase Rahu väljaku sündmusi Hiinale kehtestatud relvaembargo jääks jõusse, kuni inimõiguste küsimustes ei ole tehtud olulisi edusamme; tuletab ELi liikmesriikidele meelde, et ELi relvaekspordi toimimisjuhend sisaldab kriteeriumina inimõiguste austamist nimetatud ekspordi lõppsihtriigi poolt;

8.   on mures, et vaatamata Hiina valitsuse korduvatele kinnitustele ratifitseerida ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt (ICCPR) ei ole seda ikka veel ratifitseeritud; palub Hiinal see viivitamatult ratifitseerida ja seda rakendada;

ELi ja Hiina inimõigustealane dialoog

9.   rõhutab, et inimõiguste olukord Hiinas tekitab jätkuvalt tõsist muret; rõhutab seetõttu vajadust oluliselt tugevdada ja parandada ELi ja Hiina inimõigustealast dialoogi; palub nõukogul esitada Euroopa Parlamendile üksikasjalikumat teavet; peab oluliseks korraldada jätkuvalt ELi ja Hiina inimõigustealasele dialoogile eelnenud õigusseminare, kus osaleksid akadeemikud ja kodanikuühiskonna esindajad; sellega seoses tervitab ELi ja Hiina inimõigustealase akadeemilise võrgustiku loomist vastavalt demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) kolmandale eesmärgile; palub komisjonil tagada, et see võrgustik toimiks koostöös Euroopa Parlamendiga;

10.   on seisukohal, et küsimusi, mida on Hiinaga peetava dialoogi järjestikustes voorudes arutatud – näiteks ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti ratifitseerimine, kriminaalõigussüsteemi reform (sealhulgas surmanuhtlus ja ümberkasvatus töölaagrites), sõnavabadus, eriti internetis, ajakirjandusvabadus, piiranguteta juurdepääs teabele, südametunnistuse-, mõtte- ja usuvabadus, vähemuste olukord Tiibetis, Taevase Rahu väljaku sündmustega seoses kinnipeetute vabastamine ning töötajate jm õigused –, tuleb dialoogi raames jätkuvalt tõstatada, eriti seoses soovituste rakendamisega, mis tulenevad varasematest dialoogidest ja mille osas mõlemad pooled vastastikku ja õigusseminaride töörühmad on kokku leppinud; selleks palub, et nõukogu kaaluks dialoogiks mõeldud perioodi pikendamist ja võimaldaks rohkem aega aruteludeks tõstatatud teemadel; kutsub lisaks sellele nõukogu ja komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonide nõuete täitmisele, eriti seoses sõltumatute ametiühingute ja laste tööga;

11.   märgib Hiina poolt võetud kohustust toetada usaldusväärsel, objektiivsel ja eelistusi mitteomaval viisil ÜRO Inimõiguste Nõukogu selle püüdlustes käsitleda inimõiguste küsimusi ning nõuab koostöö tugevdamist ÜRO süsteemis, sh ÜRO inimõiguste kaitsemehhanismidega ning kinnipidamist – muu hulgas vähemuste õiguste osas – rahvusvahelistest inimõiguste standarditest, mis on kehtestatud asjakohaste rahvusvaheliste inimõigusi kaitsvate õigusaktidega;

12.   juhib tähelepanu sellele, et Hiina peab võimaldama usu- ja mõttevabadust; kinnitab vajadust rahvusvahelistele standarditele vastava ja reaalset usuvabadust tagava kõikehõlmava religiooniseaduse järele, pidades eelkõige silmas Hiina ametnike diskussiooni "religiooni" ja eriti "seadusliku religiooni" määratluse üle; mõistab hukka vastuolu Hiina põhiseaduse artiklis 36 sätestatud usuvabaduse ning riigipoolse pideva sekkumise vahel usukogukondade tegevusse eriti usujuhtide väljaõppe, valimise, ametissenimetamise ja poliitilise suunamise kaudu;

13.   peab kahetsusväärseks, et sino-tiibeti läbirääkimiste kuues voor ei ole andnud tulemusi; kutsub pooli üles kasutama kõiki võimalusi dialoogi jätkamiseks ja kutsub Hiina valitsust üles osalema põhjalikes läbirääkimistes, võttes asjakohaselt arvesse dalai-laama nõudmisi anda Tiibetile autonoomia; kutsub Hiinat üles hoiduma surve avaldamisest riikidele, kes on sõbralikes suhetes dalai-laamaga;

14.   väljendab uuesti muret teadete üle, et Tiibetis ja teistes tiibetlaste asustatud provintsides toimub jätkuvalt inimõiguste rikkumine, sh piinamine, meelevaldne vahistamine ja kinnipidamine, usuvabaduse piiramine, liikumisvabaduse meelevaldne piiramine ja ümberkasvatamine töölaagrites; taunib 2005. aasta oktoobris alanud nn patriootilise kasvatuse kampaania intensiivistamist Tiibeti munga- ja nunnakloostrites, mille käigus sunnitakse tiibetlasi alla kirjutama avaldustele, milles nad mõistavad hukka dalai-laama kui ohtliku separatisti; palub Hiinal rahuldada ÜRO lapse õiguste komisjoni taotlus ja lubada sõltumatule asutusele juurdepääs Tiibeti panchen-laamale Gedhun Choekyi Nyimale ja tema vanematele;

15.   kutsub Hiinat ÜRO inimõiguste nõukogu liikmena üles rakendama ÜRO piinamisküsimuste eriraportööri soovitusi ja esitama ÜRO ekspertidele alalise kutse Hiinasse;

16.   on seisukohal, et Pekingi olümpiamängudeks valmistumise ajal tuleks inimõigustele pöörata palju suuremat tähelepanu; kordab, et "üldiste eetiliste põhimõtete järgimine" ja "inimväärikuse säilitamisega" tegeleva rahumeelse ühiskonna edendamine on sätestatud olümpiaharta esimeses ja teises aluspõhimõttes;

17.   palub Rahvusvahelisel Olümpiakomiteel anda avalik hinnang Hiina vastavuse kohta tingimustele, mille osas lepiti kokku 2001. aastal Pekingile olümpiamänge määrates; rõhutab ELi kohustust võtta see hinnang teadmiseks ja teha koostööd olümpiavõrgustikuga, et luua alus vastutustundlikuks käitumiseks olümpiamängude ettevalmistuste ajal, mängude kestel ja pärast nende lõppemist;

18.   tunneb tõsist muret seoses olümpiamängudega hiljuti suurenenud poliitilise tagakiusamisega, mis puudutab inimõiguste kaitsjaid, ajakirjanikke, juriste, petitsioonidele allakirjutanuid, kodanikuühiskonna aktiviste, etnilisi rühmi, näiteks uiguure, ja kõikide usundite järgijaid, eelkõige Falun Gongi järgijaid; palub Hiina ametivõimudel need inimesed viivitamatult vabastada ning lõpetada inimõiguste rikkumine, samuti arvukate majade lammutamine ilma hüvitist maksmata, et olümpiarajatistele ruumi teha;

19.   on samuti mures teabe seire ja tsenseerimise pärast internetis ning palub Hiina ametivõimudel lõpetada tuhandete veebisaitide, sh Euroopa meedia veebisaitide blokeerimine; kutsub Hiina ametivõime üles vabastama Yang Maodong ning ülejäänud 50 küberdissidenti ja veebikasutajat, kes on Hiinas vangistatud;

20.   kutsub Hiinat üles võtma konkreetseid meetmeid sõnavabaduse tagamiseks ja austama ajakirjandusvabadust nii Hiina kui ka välisajakirjanike puhul; on eriti mures selle pärast, et ei täideta Hiinas tegutsevaid rahvusvahelisi ajakirjanikke käsitlevat uut eeskirja, ning nõuab tungivalt, et Hiina ametivõimud lõpetaksid viivitamata tsensuuri ja tuhandete välismaal asuvate uudiste ja teabe veebilehtede blokeerimise – eelkõige rahvusvaheliste äriühingute abiga; nõuab, et vabastataks kõik ajakirjanikud, Interneti kasutajad ja küberdissidendid, kes on Hiinas kinni peetud selle eest, et nad kasutasid oma õigust teabele; kutsub Hiina ametivõime taas üles peatama 2008. aasta olümpiamängude ajaks hukkamiste täideviimise ning võtma tagasi 42st inimeste kategooriast koosneva keelunimekirja;

21.   juhib tähelepanu 2007. aasta oktoobri keskel toimunud Hiina Kommunistliku Partei 17. üleriigilise kongressi järeldustele, kus ilmnesid uudsed võimalused ja avatus seoses kõrgemate rahvusvaheliste inimõigustealaste eesmärkide rakendamisega Hiinas;

22.   nõuab tungivalt, et Hiina lõpetaks Myanmari režiimi ja Darfuri konflikti toetamise;

o
o   o

23.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Hiina Rahvavabariigi valitsusele, Hiina Rahvakogressile, ÜRO peasekretärile ning Rahvusvahelise Olümpiakomitee juhatusele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0381.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0055.
(3) ELT C 305 E, 14.12.2006, lk 219.


Euroopas sageneva äärmusluse vastane võitlus
PDF 119kWORD 56k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon Euroopas sageneva äärmusluse vastase võitluse kohta
P6_TA(2007)0623RC-B6-0512/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone rassismi, ksenofoobia ja äärmusluse kohta, eriti 20. veebruari 1997. aasta resolutsiooni rassismi, ksenofoobia ja paremäärmusluse kohta(1), 15. juuni 2006. aasta resolutsiooni rassistliku ja homofoobse vägivalla sagenemise kohta Euroopas(2) ning oma 29. novembri 2007. aasta seisukohta ettepaneku suhtes võtta vastu nõukogu raamotsus teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega(3);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi 27. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni holokausti mälestamise, antisemitismi ja rassismi kohta(4);

–   võttes arvesse ELi lepingu artikleid 6, 7 ja 29 ning EÜ asutamislepingu artiklit 13, milles kohustatakse ELi ja selle liikmesriike austama inimõigusi ja põhivabadusi ning antakse Euroopa Liidule vahendid, et võidelda rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu, ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ja nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet(5);

–   võttes arvesse rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte, mis keelavad rassilisel ja etnilisel päritolul põhineva diskrimineerimise, eriti rahvusvahelist konventsiooni rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsiooni, millele on alla kirjutanud kõik liikmesriigid ja arvukalt kolmandaid riike;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu tegevust rassismi, ksenofoobia, antisemitismi ja homofoobia vastu võitlemisel, eriti kaht diskrimineerimisvastast direktiivi (direktiiv 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust(6), ja direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel(7), samuti eespool nimetatud raamotsust rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemise kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 29. septembri 2003. aasta resolutsiooni 1344 ohu kohta, mida kujutavad endast äärmuslaste parteid ja liikumised demokraatiale Euroopas;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poolt 2007. aastal avaldatud aruannet rassismi ja ksenofoobia kohta ELi liikmesriikides;

–   võttes arvesse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) 2006. aasta oktoobri aruannet pealkirjaga "OSCE piirkonnas aset leidnud vihkamisest ajendatud vahejuhtumitega seotud väljakutsed ja vastused";

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades tõsist muret äärmuslike liikumiste, poolsõjaliste rühmituste ja parteide tegevuse laienemise üle, kellest mõnel on isegi valitsemisega seotud kohustusi, kelle ideoloogia ja poliitilise diskursuse, tavade ja käitumise aluseks on diskrimineerimine, sealhulgas rassism, sallimatus, usulisele vihkamisele õhutamine, tõrjumine, ksenofoobia, antisemitism, romivastasus, homofoobia, misogüünia ja äärmuslik rahvuslus, ning arvestades, et mitmed Euroopa riigid on hiljuti kogenud vihkamist, vägivallaakte ja tapmisi;

B.   tundes tõsist muret islamifundamentalistide värbamise ja ägeda propagandakampaania pärast, millega kaasnevad Euroopa väärtuste vihkamisel ja antisemitismil rajanevad terrorirünnakud Euroopa Liidus;

C.   arvestades, et nimetatud äärmuslikud ideoloogiad ei ole kooskõlas ELi lepingu artiklis 6 sätestatud vabaduse ja demokraatia põhimõtetega, inimõiguste ja põhiõiguste austamisega ning õigusriigi põhimõtetega, mis kajastavad mitmekesisusel ja võrdsusel põhinevaid Euroopa Liidu põhiväärtusi;

D.   arvestades, et ükski liikmesriik ei ole kaitstud äärmuslusest demokraatiale tulenevate ohtude eest, ning seetõttu on ksenofoobsete hoiakute ja äärmuslike poliitiliste liikumiste leviku vastu võitlemine väljakutse kogu Euroopale, mis vajab ühist ja kooskõlastatud lähenemist;

E.   arvestades, et mõned poliitilised parteid ja liikumised, sealhulgas mitmetes riikides praegu võimul olevad või kohalikul, riiklikul või Euroopa tasandil esindatud parteid ja liikumised, on teadlikult seadnud rassilise, etnilise, rahvusliku, usulise või seksuaalse sättumuse põhise sallimatuse ja/või vägivalla oma tegevuskava keskmesse;

F.   arvestades. et neonatsid, poolsõjalised liikumised ja muud äärmuslased suunavad oma vägivaldsed kallaletungid suure hulga kaitsetute elanikkonnarühmade vastu, sh sisserändajad, romid, homoseksuaalid, rassismi vastu võitlejad ja kodutud;

G.   arvestades, et vihkamist õhutavate avalike ja kergelt ligipääsetavate veebisaitide olemasolu põhjustab tõsist muret seoses küsimusega, kuidas kõnealust probleemi lahendada, rikkumata seejuures sõnavabadust,

1.   mõistab teravalt hukka kõik rassistlikud ja vihkamisest ajendatud rünnakud ja kutsub kõiki ametiasutusi tegema kõik endast oleneva, karistamaks rünnakute eest vastutavaid isikuid; väljendab solidaarsust kõikide niisuguste rünnakute ohvrite ja nende perekondadega;

2.   juhib tähelepanu tõsiasjale, et äärmuslusega võitlemisel ei tohi olla negatiivset mõju alatisele kohustusele austada põhiõigusi ja peamisi õiguspõhimõtteid, kaasa arvatud sõna- ja ühinemisvabadus, mis on sätestatud ELi lepingu artiklis 6;

3.   mõistab hukka asjaolu, et mõned peavoolu parteid on pidanud sobilikuks kuulutada äärmuslaste parteid usaldatavaks ja vastuvõetavaks, sõlmides nendega koalitsioonilepinguid, ohverdades sellega moraalse rikkumatuse lühiajalise poliitilise kasu ja kasulikkuse nimel;

4.   märgib, et üha suurenev arv äärmuslikke organisatsioone, milles sageli sisalduvad neofašistlikud elemendid, võivad süvendada hirmu ühiskonnas, mille tagajärjeks võivad olla rassismiilmingud laiemalt, sealhulgas tööhõive, elamumajanduse, hariduse, tervishoiu, politseitöö, kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja meedia valdkonnas;

5.   nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu asuksid juhtima asjakohaste poliitiliste ja õiguslike vastuste otsimist, eelkõige ennetavas etapis seoses noorte hariduse ja avaliku teabega, jagades selleks õpetust võitlusest totalitarismi vastu ning levitades inimõiguste ja põhivabaduste põhimõtteid, et mitte unustada Euroopa ajalugu; kutsub liikmesriike üles arendama hariduspoliitikat, mis toetab kodaniku õigustel ja kohustustel põhinevat demokraatlikku kodakondsust;

6.   nõuab tungivalt, et komisjon jälgiks poliitilise ja usulise vägivalla, rassismi ja ksenofoobia õhutamist keelavate olemaolevate õigusaktide kohaldamist täies ulatuses; kutsub liikmesriike üles teostama järelevalvet rassismivastaste seaduste ning meedias ja haridusasutustes korraldatavate teabe- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniate range rakendamise ja pideva täiustamise üle;

7.   nõuab tungivalt, et kõik demokraatlikud poliitilised jõud sõltumata ideoloogiast hoiduksid igasugusest rassistliku või ksenofoobse olemusega parteide otsesest või kaudsest toetamisest ja seega ka mis tahes liitude loomisest nende valitud esindajatega;

8.   hoiatab 2009. aastal toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi silmas pidades võimaluse eest, et järgmises parlamendi koosseisus võivad olla esindatud ka äärmuslikud parteid, ja palub fraktsioonidel võtta asjakohaseid meetmeid tagamaks, et demokraatlikku institutsiooni ei kasutataks demokraatiavastaste sõnumite rahastamise ja kajastamise platvormina;

9.   kutsub ELi institutsioone üles andma Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile selgesõnalised volitused äärmuslaste rühmituste struktuuri uurimiseks, et hinnata, kas mõned nendest koordineerivad oma rühmitusesisest tegevust üle terve Euroopa Liidu või piirkondlikul tasandil;

10.   kordab oma seisukohta, et avaliku elu tegelased peaksid hoiduma avaldustest, millega ergutatakse või õhutatakse vihkamist või inimrühmade häbimärgistamist nende rassi, etnilise päritolu, usuliste veendumuste, puude, seksuaalse sättumuse või rahvuse alusel; on arvamusel, et kui avaliku elu tegelased õhutavad vihkamist, siis tuleb asjaolu, et nad on üldsuse poolt tuntud, pidada raskendavaks asjaoluks; mõistab eriti hukka antisemitismi murettekitava valdavuse;

11.   kutsub meediakanaleid üles teavitama üldsust vihkamisele õhutavates kõnedes peituvast ohust ning aitama edendada demokraatia, võrdsuse ja sallivuse põhimõtteid ja väärtusi;

12.   nõuab, et kõik liikmesriigid näeksid vähemalt ette võimaluse – pärast kohtuotsust – lõpetada nende poliitiliste parteide riiklik toetamine, kes ei mõista hukka vägivalda ja terrorismi ning kes ei pea kinni inimõigustest ja põhivabadustest, demokraatiast ega õigusriigi põhimõtetest, nagu need on sätestatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonis ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas; kutsub neid riike, kellel nimetatud võimalus juba on, üles seda viivitamata kasutama; nõuab ka, et komisjon tagaks, et ELi rahalised vahendid ei ole kättesaadavad meediakanalitele, mida kasutatakse rassistlike, ksenofoobsete ja homofoobsete ideede ulatusliku propageerimise platvormina;

13.   palub komisjonil toetada valitsusväliseid ja kodanikuühiskonna organisatsioone, kes on pühendunud demokraatlike väärtuste, inimväärikuse, solidaarsuse, sotsiaalse kaasatuse, kultuuridevahelise dialoogi ja sotsiaalse teadlikkuse edendamisele radikalismi ja vägivaldse äärmusluse ohtude suhtes ning on pühendunud võitlusele kõigi diskrimineerimise vormide vastu;

14.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja Euroopa Nõukogule.

(1) EÜT C 85, 17.3.1997, lk 150.
(2) ELT C 300 E, 9.12.2006, lk 491.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0552.
(4) ELT C 253 E, 13.10.2005, lk 37.
(5) ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.
(6) EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22.
(7) EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.


Montenegro
PDF 139kWORD 86k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro vahel
P6_TA(2007)0624B6-0494/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu 3. oktoobri 2005. aasta otsust alustada Serbia ja Montenegroga läbirääkimisi stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks;

–   võttes arvesse, et nõukogu võttis 24. juulil 2006 pärast Montenegro parlamendi iseseisvusdeklaratsiooni vastu uued juhised läbirääkimisteks konkreetselt Montenegroga;

–   võttes arvesse stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu läbirääkimiste lõpulejõudmist 1. detsembril 2006 ja lepingu allakirjutamist 15. märtsil 2007;

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu allkirjastamise kohta Euroopa Ühenduse nimel (KOM(2007)0350);

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahel (KOM(2007)0350);

–   võttes arvesse 18. septembril 2007. aastal ELi ja Montenegro vahel sõlmitud lühiajaliste viisade menetlemise lihtsustamise lepingut ja tagasivõtulepingut(1);

–   võttes arvesse komisjoni 2007. aasta eduaruannet Montenegro kohta (SEK(2007)1434);

–   võttes arvesse ühinemiseelse rahastamisvahendi (2007–2009) alla kuuluvat mitmeaastase suunava rahastamiskava dokumenti Montenegro kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.   arvestades, et Montenegro on üks energiaühenduse asutamislepingule allakirjutanud riikidest;

B.   arvestades, et Montenegro kinnitas 23. oktoobril 2006. a Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi ratifitseerimist;

C.   arvestades, et Montenegro tulevik on Euroopa Liidus;

D.   arvestades, et Montenegro on alla kirjutanud Kesk-Euroopa vabakaubanduslepingule (CEFTA); arvestades, et Montenegro võib WTOga liituda 2008. aastal;

E.   arvestades, et Euroopa Ülemkogu tõdes oma 19. ja 20. juuni 2003. aasta Thessaloniki kohtumisel, et Montenegro tulevik on Euroopa Liidus, ning arvestades, et seda on mitmel korral kinnitanud ka nõukogu ja parlament;

F.   arvestades stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu reguleerimisala, millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse ja Montenegro vaheline lepinguline suhe selle riigi institutsioonilise, sotsiaalse ja majanduselu olulistes valdkondades;

G.   arvestades keskkonnamõõtme tähtsust Montenegro majandus- ja sotsiaalelus, mida tunnustatakse ka riigi põhiseaduses, kus Montenegro kuulutatakse ökoloogiliseks riigiks, ning arvestades, et tuleb rõhutada, et selliseid tahteavaldusi peavad toetama praktilised meetmed ja tõhus struktuur;

H.   arvestades olulist rolli, mida demokraatlikus riigis mängib sõltumatu, pädev ja vastutav ning korruptsioonivaba kohtuvõim;

I.   arvestades, et ühenduse abi Montenegrole peab olema proportsioonis eespool nimetatud lepingust tulenevate lepinguliste kohustustega;

J.   arvestades, et Montenegro parlament võttis valitseva koalitsiooni ja oluliste opositsioonijõudude vahelise kokkuleppe tulemusena 19. oktoobril 2007. aastal vajaliku kahe kolmandiku häälteenamusega vastu Montenegro põhiseaduse;

K.   arvestades, et Montenegro majandus kasvab 2007. aastal tugevalt (peaaegu 8%) ning otseste välisinvesteeringute maht suureneb (707 miljonit eurot); arvestades, et tööpuuduse määr on praegu madal ning on esimest korda langenud alla 12%; arvestades, et maksebilansi jooksevkonto puudujäägiga on veel ikka probleeme;

L.   arvestades, et korruptsioon on Montenegros jätkuvalt tõsine probleem, ning arvestades, et Transparency Internationali 2007. aasta korruptsiooni tajumise indeks on Montenegro puhul keskmiselt 3,3 (skaalal, kus 0 on "väga korrumpeerunud" ja 10 "väga rikkumata"),

1.   õnnitleb Montenegro valitsust stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu läbirääkimiste kiire lõpuleviimise ning selle olulise dokumendi hiljutise allakirjutamise puhul;

2.   on arvamusel, et stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping on esimene, kuid oluline samm Montenegro Euroopa Liiduga liitumise teel, ning usub, et leping on veel üks näide Lääne-Balkanil toimunud positiivsetest muutustest, mida on võimalik saavutada tänu väljavaatele saada tulevikus ELi liikmeks; juhib siiski Montenegro ametivõimude tähelepanu asjaolule, et liitumisväljavaateid tuleb hinnata realistlikult mitte ainult ühenduse eeskirjade ja normide siseriiklikku õigusesse ülevõtmise, vaid ka riigi tegeliku haldus- ja õigussuutlikkuse ning piisavate vahendite eraldamise alusel, mis on ülimalt olulised, et töötada Montenegros välja terviklik õigusraamistik ning seda tõhusalt rakendada, ning mis on riigi demokraatliku ja majandusliku arengu peamine eeltingimus;

3.   soovitab komisjonil uute mehhanismide väljatöötamisel, millest Montenegrol kasu võiks olla, võtta arvesse 21. sajandil ELiga liitunud liikmesriikide üleminekureformidega seotud ainulaadseid kogemusi;

4.   soovitab tugevdada Montenegro parlamendi kui parlamentaarse demokraatia nurgakivi rolli ning märgib, et parlament peaks seetõttu tegutsema eelkõige just järelevalveorganina, eriti riigi rahanduse üle;

5.   kutsub Montenegro parlamenti üles vastavalt tema oma rollikontseptsioonile panustama aktiivselt ELile lähenemise protsessi; tuletab valitsusele meelde, et ta peaks kaasama Montenegro parlamendi aktiivselt arvamuste kujundamise protsessi;

6.   nõuab tungivalt, et Montenegro valitsus ja parlament saavutaksid stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu artiklis 80 sätestatud eesmärgid tegelikkuses, kehtestades selleks seadused ja määrused, mis tagavad kohtuvõimu täieliku sõltumatuse ja vastutuse; on sellega seoses arvamusel, et kohtunike ametissemääramist käsitlevad uued põhiseaduse sätted vähendavad Montenegro parlamendi diskretsiooniõigust ning suurendavad kohtuliku isereguleeriva organi autonoomiat; tuletab meelde, et on oluline, et õigusriigi täielikuks ja pöördumatuks rakendamiseks oleks olemas sõltumatu, tõhus ja korruptsioonivaba kohtuvõim;

7.   nõuab tungivalt, et Montenegro valitsus ja õigusasutused annaksid Itaalia õigusasutustele kogu vajaliku abi ja teeksid nendega koostööd, et viia lõpule organiseeritud kuritegevust ja sigarettide salakaubandust puudutav uurimine, millesse on segatud väljapaistvad Montenegro poliitikud ning mille tulemusena saaks välja anda rahvusvahelise vahistamismääruse;

8.   märgib rahuloluga Montenegro jätkuvat koostööd endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga (ICTY) ning rõhutab, et see on tihedalt seotud Montenegro edusammudega ELiga liitumise suunas; nõuab tungivalt, et Montenegro ametivõimud viiksid lõpule uurimise seoses Ulcinji politseipiirkonna ülema Sreten Glendza ning veel viie endise politseiametnikuga, keda süüdistatakse sõjakuritegude toimepanemises 1992. aastal; tervitab tehnilise abi andmise lepingu allkirjastamist ICTYga 6. detsembril 2007. aastal nagu ka teisi samme, mida samad asutused on astunud seoses sellega, et 2008. aastal on kõikide ICTYs arutatavate asjade lõpuleviimise tähtaeg;

9.   tervitab sõjakuritegudes süüdistatava ning põgenenud Vlastimir Đorđevići vahistamist Montenegro territooriumil varem aastal 2007 ning kutsub Montenegro võime üles tegema edasist koostööd Serbiaga ja teiste naaberriikidega sõjakuritegudes kahtlustatavate ülejäänud isikute, eelkõige Ratko Mladići ja Radovan Karadžići asukoha kindlakstegemiseks ja vahistamiseks;

10.   nõuab tungivalt, et Montenegro ametivõimud võtaksid vastu ja rakendaksid aktiivset korruptsioonivastast poliitikat, et parandada riigihalduse tõhusust ning võitlust organiseeritud kuritegevuse ja inimeste, relvade, sigarettide ja uimastitega kaubitsemise vastu, sest need on edasise Euroopa Liiduga integreerumise eeltingimused; tuletab meelde turvalise õhkkonna loomise tähtsust Montenegro elanike, turistide ja välisinvestorite jaoks ning nõuab sellega seoses korruptsiooni järelevalvega tegelevate sõltumatute organite tugevdamist;

11.   tervitab viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute allakirjutamist Montenegroga 18. septembril 2007 kui esimest sammu täielikult viisavaba režiimi suunas ning kutsub nõukogu ja komisjoni üles töötama välja sellekohane konkreetne tegevuskava ning võtma suurema arvu elanike, eriti noorte ja üliõpilaste reisimisvõimalusi parandavaid meetmeid;

12.   tervitab sellega seoses ELi ühise viisataotluskeskuse avamist Podgoricas, et hõlbustada lühiajaliste viisade väljastamismenetlust, ning kutsub liikmesriike üles nimetatud ühise viisataotluskeskuse projektis osalema, et Montenegro kodanikud saaksid allakirjutatud lepingust täielikku kasu;

13.   kutsub Montenegro võime üles haarama kinni lepingu allakirjutamisest kui võimalusest viia jõuliselt ellu reforme sellistes valdkondades nagu õigusriik, võitlus organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu, piirikontrolli tugevdamine ning Montenegro haldussuutlikkuse suurendamine;

14.   rõhutab stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu artikli 114 tähtsust, mis sisaldab kohustust arendada Montenegros välja efektiivne ja aruandekohustuslik riigihaldus, ning nõuab Montenegro valitsuselt tungivalt selliste sätete vastuvõtmist, mis tagaksid läbipaistva värbamise ja karjäärijuhtimise riigihalduses ning ühenduse abi ja mestimisvahendite täieliku ärakasutamise komisjoni toetusel;

15.   tunneb kahetsust Ameerika Ühendriikide ja Montenegro vahelise lepingu sõlmimise pärast, mille alusel Montenegro võtab endale kohustuse mitte anda välja Ameerika Ühendriikide personali Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule, millele vastutasuks Ameerika Ühendriigid annavad Montenegrole sõjalist abi (nn artikli 98 kokkulepe); tuletab meelde, et EL on selliste kokkulepete vastu, sest need õõnestavad Rahvusvahelise Kriminaalkohtu autoriteeti; eeldab, et Montenegro arvestab ELi seisukohta selles küsimuses ja võtab vajalikud meetmed;

16.   rõhutab, et keskkonnasäästliku turismi arendamine on Montenegro majandusliku tuleviku jaoks ülima tähtsusega; kinnitab vajadust võtta vastu selge keskkonnaalane õigusraamistik ja rannikukaitse üldkava ning nõuab Montenegro valitsuselt tungivalt eelkõige rannikualade, kuid ka riigi sisepiirkondade rahvusparkide õrna ökoloogilise tasakaalu säilitamise tagamise eest vastutavate sõltumatute organite toimima panemist, ning taunib asjaolu, et stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu artikkel 96 ei sisalda sellega seoses ühtegi selget kohustust;

17.   tunneb kahetsust kinnisvaraga spekuleerimise jätkumise ja selle negatiivse mõju pärast riigi jätkusuutlikule arengule, mis eelkõige on põhjustatud riigi ja kohalike asutuste nõrgast või puudulikust järelevalvest;

18.   märgib, et Montenegro kasutab eurot de facto oma ametliku valuutana; märgib, et praegune euro kasutamine, mille suhtes Montenegro ametivõimud langetasid otsuse erandkorras, on täiesti erinev euroalasse kuulumisest; tuletab meelde, et riigi euroalaga liitumiseks peavad olema täidetud kõik aluslepingus sätestatud kriteeriumid, milles sisaldub ka kõrgel tasemel jätkusuutliku lähenemise saavutamine;

19.   nõuab tungivalt, et Montenegro valitsus ja parlament rakendaksid esimesel võimalusel siseriiklikke maastiku ning vete ja merekeskkonna kaitse õigusakte – eelkõige rannikualadel – ning rakendaksid integreeritud jäätmehoolduse ja heitvete puhastuse üldkavasid, keskendudes eriti jäätmete eraldi kogumisele rannikul asuvates turismikuurortides ning eraldades vahendeid soojuse taaskasutusjaamade ehitamiseks; juhib eriti tähelepanu Kotori lahe õrnale ökoloogilisele tasakaalule ning tungivale kooskõlastatud tegevuse vajadusele, et säilitada see erakordselt ilus looduslik ja arhitektuuriline pärand;

20.   soovitab Montenegro ametivõimudel eelnimetatud lepingu artiklis 109 sätestatud eesmärkide saavutamiseks praktiliselt tegutseda, ehitades esimesel võimalusel taastuvaid energiaallikaid kasutavad jõujaamad; nõuab tungivalt, et komisjon abistaks Montenegro valitsust selliste jõujaamade ehitamiseks vajalike riiklike või riiklike/eravahendite leidmisel; märgib, et Montenegro energiastrateegia projekt aastani 2025 annab Montenegrole võimaluse muuta oma energeetikasektor keskkonnasõbralikumaks, ning rõhutab selle tähtsust riigi arengule;

21.   märgib, et otsestes välisinvesteeringutes Montenegrosse on ülekaalus investeeringud kinnisvarasse; tervitab ruumiplaneeringu vastuvõtmist Montenegro valitsuse poolt ja nõuab selle täielikku rakendamist, et takistada terve ranniku täisehitamist; täheldab samas, et ehituskontroll mängib siin tähtsat rolli ning et tundlikes piirkondades peaks kaaluma ehitustegevuse peatamist;

22.   tunneb muret läbipaistvuse puudumise ja monopolistliku kultuuri pärast nii poliitilistes kui majandusstruktuurides, mis takistab Montenegro arenemist demokraatlikuks vabaturuühiskonnaks;

23.   asub seisukohale, et igakülgse pikaajalise majandusliku arengukava väljatöötamine ja rakendamine ning võitlus Montenegro suhteliselt suure varimajandusega on stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu edukaks rakendamiseks olulise tähtsusega; nõuab seetõttu, et Montenegro ametivõimud pööraksid rohkem tähelepanu tööhõivele, ühele kõige tõsisemale Montenegro ühiskonna ees seisvale majanduslikule ja sotsiaalsele probleemile, ning viiksid ellu majanduspoliitikat, mis looks avatud konkurentsiga ja läbipaistva ärikliima;

24.   märgib mitmeliigilise transpordivõrgustiku arendamise tähtsust, mis ei oleks keskendunud ainult maanteetranspordile; on arvamusel, et seda eesmärki saaks täita partnerluse kaudu erasektoriga ning riigi võlakirjade väljaandmisega; soovitab jätkata raudtee uuendamist ning osaliselt mittekasutatavate rööpmestike rekonstrueerimist Podgoricast Nikšići linnani ja Albaania piiril asuva Shkoderini;

25.   kutsub Montenegro valitsust üles leidma vastavalt 1997. aasta kodakondsuse Euroopa konventsioonile ning hiljuti vastuvõetud Euroopa Nõukogu konventsioonile kodakondsusetuse vältimise kohta seoses riigi õigusjärglusega pikaajalised lahendused seoses naaberriigi Kosovo pagulaste eluaseme ja kodakondsusega;

26.   nõuab tungivalt, et Montenegro ametivõimud koordineeriksid veelgi tõhusamalt Montenegro kaasamist ühenduse programmidesse, eriti hariduse ja koolituse valdkonnas; märgib, et sellised programmid võivad olla tõhusaks pakutava hariduse ja koolituse kvaliteedi edendamise ning uute õppimisvõimaluste pakkumise vahendiks, sealhulgas Montenegro noortele teatud perioodiks välismaal; on arvamusel, et tuleks kaaluda koos komisjoniga, kuidas kõige paremini edendada mestimist ja partnerlust Montenegro asutuste ja ELi liikmesriikide vastavate asutuste vahel; on arvamusel, et viisarežiimi lihtsustamine muudab montenegrolaste kaasamise ühenduse programmidesse lihtsamaks;

27.   kutsub Montenegro valitsust rakendama meediaõiguse reforme, eelkõige meedia läbipaistvuse ja meedia koondumise vältimise seaduse osas, et tagada suurem läbipaistvus ning vältida meediamonopole nii trüki- kui ka elektroonilises ajakirjanduses; kutsub Montenegro parlamenti tagama sõltumatust Montenegro avalik-õigusliku raadio- ja teleringhäälingu nõukogule, milles peaksid olema esindatud kõik ühiskonna rühmad, soodustades sellega avalik-õigusliku raadio- ja teleringhäälingu muutumist professionaalseks avalik-õiguslikuks ringhäälinguteenistuseks;

28.   täheldab, et oluline on tugevdada ja säilitada sõltumatu meedia koos tasakaalustatud uudisreportaažidega;

29.   kahetseb sügavalt, et ei ole langetatud otsust kohtuasjas, mis puudutab mõrvatud ajakirjanikku Duško Jovanovići, kellel mõrva ajal oli pooleli artiklite seeria avaldamine sigarettide salakaubanduse ja teiste organiseeritud kuritegevuse vormide kohta Montenegros;

30.   nõuab tungivalt, et Montenegro valitsus tagaks ajakirjandusvabanduse, ning nõuab, et algatataks uurimine sõltumatu päevalehe Vijesti toimetaja Željko Ivanovići suhtes 1. septembril 2007. aastal Podgoricas toimepandud rünnaku suhtes;

31.   rõhutab tähtsat rolli, mida võib mängida kodanikuühiskond arenevas demokraatias ja õigusriigis, juhtides tähelepanu sotsiaalsetele probleemidele ja tundlikele poliitilistele küsimustele; nõuab sellega seoses kodanikuühiskonna aktivistidele tugevamat kaitset ja paremaid tingimusi;

32.   märgib Montenegro valitsuse kohustust edendada kultuurialast koostööd ning nõuab kodanikuühiskonna suuremat kaasamist kultuurisektorisse, muu hulgas stiimulite pakkumisega erinevate ühinemisvormide puhul ning inimestevaheliste kontaktide edendamise teel;

33.   tervitab algatust pakkuda Montenegro üliõpilastele õppimisvõimalusi ELis; kutsub ELi liikmesriike üles otsima uusi suhtlemisvorme Montenegro elanikega;

34.   taunib viivitusi seoses komisjoni delegatsiooni büroo avamisega Montenegros; juhib tähelepanu ELi nähtava kohaloleku tähtsusele Montenegros, eriti seoses stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu jõustumisega; tervitab asjaolu, et komisjon on algatanud Podgoricas delegatsiooni büroosse töötajate värbamise menetlused, ning usub, et need viiakse võimalikult kiiresti lõpule;

35.   tervitab uue piiripunkti avamist Šćepan Poljes 1. oktoobril 2007 ning sellega seoses teadet teiste uute piiripunktide ehitamise kohta; tervitab sellega seoses heanaaberlike suhete arendamist;

36.   märgib, et Horvaatia ja endise Serbia ja Montenegro riigi vahel sõlmitud ajutine leping tuleb asendada Horvaatia ja Montenegro alalise piirilepinguga; asub seisukohale, et Prevlaka poolsaarel praegu kehtiv ajutine korraldus on osutunud suurepäraseks uue alalise lepingu aluseks;

37.   tervitab uue põhiseaduse teksti vastuvõtmist Montenegro parlamendi poolt; usub, et uues põhiseaduses sätestatakse selgemalt võimude lahusus seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu vahel ning kehtestatakse piisavad kaitsemeetmed rahvusvähemustele;

38.   asub seisukohale, et uue põhiseaduse tekst on samm õiges suunas, mis annab edasist tunnistust Montenegro tahte kohta ELiga täielikult integreeruda; on siiski arvamusel, et kui on astutud vajalikud sammud, et parandada kohtunike vastutust ja juurida välja Montenegro kohtuvõimu mainet rikkuv sissejuurdunud korruptsioon, tuleks täiustada ka kohtuametnike ametissemääramist ja ametist vabastamist käsitlevaid sätteid, et paremini kaitsta kohtuvõimu sõltumatust;

39.   on arvamusel, et piirkondlik koostöö Lääne-Balkani riikide vahel võib olla tõhus vahend nende poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks; tervitab Montenegro liitumist Kesk-Euroopa vabakaubanduslepinguga, mis aitab oluliselt kaasa riigi majandusarengule; nõuab komisjonilt tungivalt Montenegro ametivõimude abistamist energeetika-, keskkonna- ja transpordialase koostöö tugevdamisel naaberriikidega; rõhutab piirkondliku koostöö tähtsust Montenegro Euroopa Liitu integreerumise seisukohast;

40.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Montenegro valitsusele.

(1) Vt parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta seisukohti nende lepingute kohta (Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0451 ja P6_TA(2007)0452).


Laevaõnnetused Musta mere Kertši väinas
PDF 202kWORD 43k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon Musta mere Kertši väinas toimunud laevaõnnetuste ja neile järgnenud naftareostuse kohta
P6_TA(2007)0625B6-0503/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone mereohutuse kohta, eriti 21. novembri 2002. aasta resolutsiooni naftatankeri Prestige katastroofi kohta Galicia ranniku lähedal(1) ja 23. septembri 2003. aasta resolutsiooni mereohutuse parandamise kohta seoses Prestige õnnetusega(2);

–   võttes arvesse esimest ja teist mereohutuspaketti "Erika I" ja "Erika II";

–   võttes arvesse seitset õigusakti ettepanekut mereohutuse kohta (kolmas mereohutuspakett), mille komisjon esitas Euroopa Parlamendile 2005. aasta novembris (KOM(2005)0586-0593);

–   võttes arvesse oma 29. märtsi 2007. aasta(3) ning 25. aprilli 2007. aasta(4) esimese lugemise seisukohti kolmanda mereohutuspaketi osas;

–   võttes arvesse transpordi kõrgetasemelise töörühma poolt 2005. aastal kehtestatud esmatähtsate meetmete kogu, mis keskendus viiele tähtsamale riikidevahelisele transporditeljele, mis ühendavad ELi naaberriikidega põhjas, idas ja kagus, samuti Vahemere- ja Musta mere äärsete piirkondadega;

–   võttes arvesse laevakatastroofi Musta mere Kertši väinas 11. novembril 2007;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 71, 80 ja 251;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2;

A.   arvestades, et tugeva tormi tõttu Kertši väinas ja Musta mere põhjapiirkonnas uppus või jooksis madalikule kümme alust (tankerid ja kaubalaevad), sealhulgas Volganeft-139, mis ei olnud mõeldud raskete ilmastikutingimuste jaoks;

B.   arvestades, et esialgsetel andmetel on hukkunud kuus meremeest ja merre on paiskunud enam kui 2000 tonni kütust ja väävlit, põhjustades keskkonnakatastroofi ja tappes üle 15 000 linnu;

C.   arvestades, et tugevad tormid on reostuse laiali ajanud, avaldades mõju piirkonnas paiknevatele kogukondadele ja keskkonnale, ning arvestades, et nafta- ja väävlireostus on lisaks inimkaotustele avaldanud vahetut mõju loomastikule ja taimestikule, mis pikemas perspektiivis võib mõjutada nende looduslike elupaikade ökoloogilist kvaliteeti;

D.   arvestades, et Must meri on muutumas piirkonna üha kasvava naftaekspordi üheks peamiseks marsruudiks;

E.   arvestades, et inimelude kaotus ja keskkonnakatastroof Mustal merel toob esile vajaduse kiirendada nõukogu arutelusid ülejäänud kolmanda mereohutuspaketi õigusaktide üle;

F.   arvestades, et Rumeenia ja Bulgaaria ühinemisega on EL muutunud üheks olulisemaks jõuks Musta mere piirkonnas, mis on ELi energiajulgeoleku ja energiavarustuse mitmekesistamise seisukohalt geostrateegilise tähtsusega, kuna kõnealune piirkond asub Kaspia mere, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia läheduses;

1.   väljendab solidaarsust ja avaldab veel kord toetust selle katastroofi ohvritele;

2.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles jälgima hoolikalt olukorda Mustal merel ning astuma konkreetseid samme, et aidata vähendada katastroofi ökoloogilist mõju;

3.   kutsub liikmesriike üles tagama kehtivate ühenduse õigusaktide ranget kohaldamist, eriti laevanduseeskirjadega seotud õigusaktide, näiteks sadamariigi kontrolli osas;

4.   märgib, et Vene ametivõimud on hiljutiste Kertši väinas juhtunud õnnetuste järel võtnud mitmeid meetmeid, nagu jõgi-meri tüüpi aluste ulgumerele sõidu keelustamine, ja rõhutab, et neid meetmeid tohiks tühistada alles pärast põhjalikku uurimist ja olukorrale hinnangu andmist;

5.   kutsub liikmesriike ja komisjoni üles edendama Musta mere piirkonnas Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika põhimõtteid, nagu need on esitatud komisjoni teatises Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika kohta (KOM(2007)0575);

6.   rõhutab, et meresõidueeskirjade range järgimine on mereohutuse tagamise oluline osa ja nõuab tungivalt, et liikmesriigid ning ELi naaberriigid tagaksid, et laevameeskonnad ja merendusametkonnad ei ignoreeriks mingil juhul häireid ega tormihoiatusi;

7.   rõhutab, et Musta mere katastroof peaks juhtima ELi naaberriikide, peamiselt Venemaa (kes on teatanud kavast suurendada nafta ümberlaadimise ja ekspordi mahtu Musta mere rannikul mitmekordselt) tähelepanu merelaevastiku uuendamisele ning vananenud ühekordse põhja ja parrastega tankerite kasutamise keelustamisele;

8.   avaldab tunnustust komisjonile ennetava tegevuse eest juba 2005. aasta novembris, kui komisjon esitas kolmanda mereohutuspaketi, et tugevdada Euroopa mereohutusealaseid õigusakte järgmist mereõnnetust ootamata, samuti et vältida edasisi keskkonnakatastroofe ja merereostust;

9.   toob välja, et Euroopa Parlament lõpetas kolmanda mereohutuspaketi seitsme ettepaneku esimese lugemise 2007. aasta aprillis, ja on seisukohal, et need seitse õigusakti ettepanekut on tihedalt seotud ning seetõttu tuleb nad paketina heaks kiita;

10.   rõhutab, et Musta mere piirkonnas juhtunule sarnanevad õnnetused peaksid kiirendama nõukogu arutelusid ja kutsub nõukogu üles võtma viivitamatult vastu ühiseid seisukohti kõigi seitsme õigusakti ettepaneku kohta;

11.   rõhutab Pariisi vastastikuse mõistmise memorandumi ja Musta mere vastastikuse mõistmise memorandumi tähtsust ning kutsub nõukogu ja komisjoni üles tugevdama koostööd ELi mittekuuluvate kaldariikidega, et rakendada meetmeid laevaõnnetustest põhjustatud keskkonnareostuse ohu vähendamiseks, sealhulgas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni ja Pariisi vastastikuse mõistmise memorandumi kontekstis võetud meetmete kaudu;

12.   rõhutab võtmerolli, mida piirkondlikud organisatsioonid, eelkõige Musta Mere Majanduskoostöö Organisatsioon (BSEC) võivad etendada meresõidu parema juhtimise ja koostöö tagamiseks Mustal merel;

13.   juhib tähelepanu tõsiasjale, et keskkonnareostus, nagu see leidis aset seoses hiljutise õlilekkega, on Musta mere piirkonnas kasvav probleem, millega saab võidelda vaid kõikide piirkonna riikide ühiste jõupingutustega; kutsub seetõttu piirkonna riike üles soodustama olemasolevaid koostöömudeleid ja leidma uusi koostöömehhanisme, nagu näiteks koostöö koristustööde alal selliste juhtumite puhul nagu hiljutine naftareostus;

14.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles maksimaalselt ära kasutama uut Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendit (ENPI), tegelemaks Musta mere keskkonnaprobleemidega, samuti kasutama uut ühinemiseelse abi rahastamisvahendit (IPA) tegelemaks keskkonnaga seotud küsimustega Musta mere piirkonna riikides;

15.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT C 25 E, 29.1.2004, lk 415.
(2) ELT C 77 E, 26.3.2004, lk 76.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0093-0094.
(4) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0146-0150.


Hoiuste tagamise skeemid
PDF 120kWORD 50k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon hoiuste tagamise skeemide kohta (2007/2199(INI))
P6_TA(2007)0626A6-0448/2007

Euroopa Parlament,

-   võttes arvesse komisjoni teatist hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi 94/19/EÜ läbivaatamise kohta (KOM(2006)0729);

-   võttes arvesse komisjoni 22. detsembri 1986. aasta soovitust 87/63/EMÜ, mis käsitleb hoiuste tagamise skeemide sisseseadmist ühenduses(1);

-   võttes arvesse Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. septembri 1992. aasta arvamust ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv hoiuste tagamise skeeme käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta(2);

-   võttes arvesse oma 10. märtsi 1993. aasta esimese lugemise seisukohta(3) ja 9. märtsi 1994. aasta teise lugemise seisukohta(4) ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv hoiuste tagamise skeemide kohta;

-   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiivi 94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta(5);

-   võttes arvesse komisjoni aruannet hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi 94/19/EÜ ekspordikeelu klausli (artikli 4 lõike 1) kohaldamise kohta (KOM(1999)0722);

-   võttes arvesse komisjoni aruannet hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi 94/19/EÜ artikli 4 lõigetes 2–5 sätestatud kaitse vabatahtliku suurendamise toimimise kohta (KOM(2001)0595);

-   võttes arvesse Euroopa pangajärelevalve komitee 30. septembri 2005. aasta tehnilist nõuannet hoiuste tagamise skeemidega seotud aspektide läbivaatamise kohta (CEBS/05/81);

-   võttes arvesse komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse 2007. aasta veebruaris esitatud aruannet pealkirjaga "Stsenaariumide analüüs: hoiuste tagamise skeemide rahastamismehhanismide muutmise mõjude hindamine";

-   võttes arvesse komisjoni aruannet hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi 94/19/EÜ miinimumhüvitise suuruse kohta;

-   võttes arvesse komisjoni valget raamatut finantsteenuste poliitika (2005-2010) kohta (KOM(2005)0629) ja oma selleteemalist 11. juuli 2007. aasta resolutsiooni(6);

-   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

-   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0448/2007),

A.   arvestades, et hoiuste tagamise skeemid on turvavõrgustiku oluline koostisosa;

B.   arvestades, et hoiuste tagamise skeemid aitavad kaasa üksikisikute ja toimemehhanismide kaitsele ning ausate konkurentsitingimuste tagamisele;

C.   arvestades, et praegune olukord pangandussektoris, mille on vallandanud subprime-laenude turu kriis Ameerika Ühendriikides, ning selle tagajärjed finantsturgudele on näidanud hoiuste tagamise skeemide olulisust;

D.   arvestades, et hoiuste tagamise skeemide erinevus riigiti on seletatav liikmesriikide erinevate institutsiooniliste eeldustega;

E.   arvestades, et usaldus finantsturgude stabiilsuse ja ausate konkurentsitingimuste tagamise suhtes on kogu siseturu oluline alus;

F.   arvestades, et hiljutiste uuringute kohaselt on järjest rohkem neid ELi kodanikke, kes kaaluvad finantstoodete omandamist välismaal;

G.   arvestades, et krediidiasutuste kasvava piiriülese tegevuse ning Euroopa pangajärelevalve struktuuri muudatuste tõttu tõstatuvad uued küsimused seoses koostöö, kooskõlastamise ja kriisolukorras kohustuste jagamisega päritolu- ja vastuvõtva riigi vahel;

H.   arvestades, et üha integreerituma finantsturu tõttu peab turvavõrgustik täitma oma eesmärki piiriülestes kriisiolukordades,

1.   tunnistab hoiuste tagamise skeemide olulisust ja direktiivi 94/19/EÜ kasulikkust tarbijate ja finantsturgude stabiilsuse jaoks; samal ajal rõhutab, et oluline on kõrvaldada võimalikud turumoonutused, kui need on analüüsi teel tõestatud;

2.   jagab komisjoni seisukohta, et direktiivi 94/19/EÜ õigusloomealaseid muudatusi saab algatada alles pärast seda, kui on kättesaadavad täiendavate uurimuste tulemused eelkõige piiriülese riski- ja kriisiohjamise valdkonnas; peab oluliseks tõsiste konkurentsimoonutuste kõrvaldamist, kui need on analüüsi teel tõestatud;

3.   on seisukohal, et ettenähtud miinimumkaitset tuleks kõrgemal tasandil ühtlustada, aga selle tõstmine peaks olema seotud vastava majandusarenguga, liiatigi et mõned riigid pole ikka veel oma makromajanduslike tingimuste tõttu saavutanud direktiivis 94/19/EÜ sätestatud kaitse miinimumtaset; ent sellega seoses rõhutab, et inflatsioonist tingitud kaitsetaseme edasine vähenemine tuleks peatada hiljemalt nimetatud direktiivi järgmiseks muutmiseks;

4.   toetab komisjoni seisukohta, et hoiuste tagamise skeemide toimimist võiksid parandada eelkõige piiriülesed isereguleerimismeetmed;

5.   tervitab sellega seoses komisjoni eestvõttel alustatud koostööd Euroopa hoiusekindlustajate foorumiga (EFDI) ja Teadusuuringute Ühiskeskusega (JRC) ning komisjoni algatatud laiaulatuslikku dialoogi eesmärgiga välja töötada isereguleerimismeetmed; palub komisjonil selles osas teavitada Euroopa Parlamenti oma ajakavast ja saavutatud tulemustest;

6.   on seisukohal, et tarbijatele on vaja anda rohkem teavet, et nad saaksid teha teadlikke valikuid vahendajate vahel, kellele usaldada oma säästud, ning eesmärk peaks olema pidevalt parandada vahendajate piiriülese tegutsemise võimet ning edendada turuintegratsiooni; usub, et isereguleerimine ja eelkõige Euroopa hoiusekindlustajate foorumi võimalik panus võiksid etendada sellega seoses olulist rolli;

7.   on seisukohal, et uurida tuleks hoiuste tagamise skeemide olemasolevaid erinevaid rahastamissüsteeme, pidades silmas võimalikke konkurentsimoonutusi, sealhulgas tarbijate võrdset kohtlemist, ja sellest tulenevaid kulusid, eriti aga mõju toimimisele piiriüleses kriisiolukorras;

8.   rõhutab tõsiasja, et hoiuste tagamise skeemide tagantjärele rahastamise süsteemid peaksid pakkuma tarbijatele sama palju turvalisust ja kindlust kui hoiuste tagamise skeemide eelrahastatavad süsteemid;

9.   on veendunud, et järelevalve ja hoiuste tagamise skeemide lahushoidmine riikide vahel tekitab reguleerimisprobleeme; palub komisjonil analüüsida sellise olukorra võimalikke kahjulikke mõjusid;

10.   on seisukohal, et kriisiolukorras peaks oluliselt lühendama tähtaegu tagasimaksete tegemiseks hoiustajatele, lähtudes suurtest uuendustest sidetehnoloogia vallas pärast direktiivi 94/19/EÜ vastuvõtmist; on seisukohal, et parandused tuleks eelkõige saavutada õigusloomega mitteseotud vahenditega, näiteks kasutades selleks kokkuleppeid, häid tavasid, parandades andmete kvaliteeti ning jaotades selgemalt pädevused teabetöötlemiseks ja kasutades pangapoolseid kohustusi;

11.   peab vajalikuks juhtudel, kui hüvitis tuleneb kahest hoiuste tagamise skeemist, et hoiustaja ooteperiood hüvitise saamiseks päritoluriigi tagatisskeemidest ei oleks pikem kui ooteperiood vastuvõtva riigi tagatisskeemidest;

12.   toetab lähenemisviisi, et liikmesriik peaks tegema otsuse krediidiasutuse poolt tagatisskeemi tehtud osamaksete võimaliku tagasimaksmise või ülekandmise kohta liikme lahkumise korral hoiuste tagamise skeemist;

13.   toetab komisjoni hinnangut, et uued eeskirjad, mis lubavad tagatisskeemide osamaksude ülekandmist või tagasimaksmist, ei nõrgendaks fondi toimimist ega põhjustaks riskide asjatut kuhjumist;

14.   on seisukohal, et pikemas perspektiivis tuleb hoiuste tagamise skeemide ühtlustamise küsimusega, mis puudutab nende rahastamist, pädevust ja järelevalveasutuse rolli, tegelda ühisel ennetaval viisil; juhul kui nõutud analüüsid näitavad konkurentsimoonutusi, tarbijate ebavõrdset kohtlemist või piiriülese riskiohjamise negatiivseid tagajärgi;

15.   tervitab majandus- ja rahanduskomitee ning finantsteenuste komitee töörühmade loomist, et läbi vaadata ja välja töötada ELi meetmed, mille eesmärk on tagada finantsturgude stabiilsus ja reguleerida järelevalvet;

16.   tõdeb, et suundumus pangasektoris asendada tütarettevõtted filiaalidega on seotud uute nõuetega liikmesriikide asutuste vahelisele koostööle kriisiolukorras;

17.   peab vajalikuks, et komisjon koos liikmesriikide rahandusministrite, keskpankade ja Euroopa hoiusekindlustajate foorumiga analüüsiks kohustuste jagamise võimalikke eeliseid ja puuduseid võimaliku kriisiolukorra tekkimise eel ja järel ning teavitaks Euroopa Parlamenti tulemustest;

18.   peab vajalikuks, et kõigi osapoolte tegevus ja koostöö võimaliku piiriülese kriisiolukorra puhul oleks eelnevalt kindlaks määratud ning et komisjon koos liikmesriikide esindajate, keskpankade ja Euroopa hoiusekindlustajate foorumiga kavandaks ja määraks kindlaks tegevuse ja koostöö ning teavitaks sellest Euroopa Parlamenti;

19.   kutsub komisjoni üles välja töötama standardeid, et parandada riskide varast tuvastamist hoiuste tagamise skeemide abil; näeb võimalust kasutada varase tuvastamise süsteemi riskipõhiste osamaksude kindlaksmääramisel;

20.   peab soovitavaks algatada põhjalikum uuring, et kindlaks määrata riskihindamise ühine meetod;

21.   rõhutab, et riskide vähendamise põhivastutus lasub pankadel;

22.   peab vajalikuks välja töötada piiriülese riski- ja kriisiohjamise põhimõtted, et vähendada spekulatiivsete laenuandjate probleemi ja moraalset ohtu;

23.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile.

(1) EÜT L 33, 4.2.1987, lk 16.
(2) EÜT C 332, 16.12.1992, lk 13.
(3) EÜT C 115, 26.4.1993, lk 91.
(4) EÜT C 91, 28.3.1994, lk 85.
(5) EÜT L 135, 31.5.1994, lk 5. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2005/1/EÜ.
(6) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0338.


Varahaldus II
PDF 161kWORD 103k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon varahaldus II kohta (2007/2200(INI))
P6_TA(2007)0627A6-0460/2007

Euroopa Parlament,

-   võttes arvesse komisjoni valget raamatut investeerimisfondide ühtse tururaamistiku täiustamise kohta (KOM(2006)0686);

-   võttes arvesse direktiive 2001/107/EÜ(1) ja 2001/108/EÜ(2), milledega muudetakse direktiivi 85/611/EMÜ(3) avatud investeerimisfondide (UCITS) kohta, et reguleerida fondivalitsejate ja lihtsustatud prospektidega seonduvat, ning võttes arvesse avatud investeerimisfondide investeeringuid (avatud investeerimisfondide kolmas direktiiv);

-   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta(4) (finantsinstrumentide turgude direktiiv);

-   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2005. aasta direktiivi 2005/1/EÜ, millega luuakse finantsteenuste komiteede uus organisatsiooniline struktuur;

-   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi 2003/41/EÜ tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta(5) (pensionifondide direktiiv);

-   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/92/EÜ kindlustusvahenduse kohta(6) (kindlustusvahenduse direktiiv) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta direktiivi 2002/83/EÜ elukindlustuse kohta(7);

-   võttes arvesse oma 15. jaanuari 2004. aasta resolutsiooni riskifondide ja tuletisväärtpaberite tuleviku kohta(8);

-   võttes arvesse varahalduse eksperdirühma 7. mai 2004. aasta aruannet ja eksperdirühma 2006. aasta juuli aruandeid ning oma 27. aprilli 2006. aasta resolutsiooni varahalduse kohta(9);

-   võttes arvesse Euroopa väärtpaberituru reguleerijate komitee (CESR) 26. jaanuari 2006. aasta nõuannet Euroopa Komisjonile avatud investeerimisfondides investeeringu nõuetele vastavate varade määratlemise selgituse kohta (CESR/06-005),

-   võttes arvesse Rahvusvahelise Valuutafondi globaalse finantsstabiilsuse raportit: turuarengud ja küsimused, aprill 2007;

-   võttes arvesse Euroopa Keskpanga 2006. aasta aruande peatükki IV: Finantsstabiilsus ja integratsioon;

-   võttes arvesse komisjoni 10. augusti 2006. aasta direktiivi 2006/73/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses investeerimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega(10) (finantsinstrumentide turgude direktiivi rakendusdirektiiv);

-   võttes arvesse CESRi 29. mai 2007. aasta 3. taseme soovitusi saavutuste kohta finantsinstrumentide turgude direktiivi raames (CESR/07-228b);

-   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta(11) (prospektidirektiiv);

-   võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (KOM(2007)0361) (tulevane Solvency II direktiiv);

-   võttes arvesse majandus- ja rahandusministrite nõukogu 8. mai 2007. aasta järeldusi;

-   võttes komisjoni rohelist raamatut ELi investeerimisfondide õigusraamistiku tõhustamise kohta (KOM (2005)0314);

-   võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1990. aasta direktiivi 90/434/EMÜ eri liikmesriikide äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise ja osade või aktsiate asendamise puhul rakendatava ühise maksustamissüsteemi kohta(12) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/56/EÜ piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta(13);

-   võttes arvesse finantsstabiilsuse foorumi 19. mai 2007. aasta raporti kõrge finantsvõimendusega institutsioonide kohta uuendusi;

-   võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni 2007. aasta mais avaldatud korporatiivsete ettevõtete haldamise juhtrühma raportit "Erakapitalifondide roll korporatiivsete ettevõtete haldamises: eraõiguslike investeerimisühingute ja aktiivsete riskifondide rollist";

-   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

-   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0460/2007),

A.   arvestades, et käesolev resolutsioon ei ole mõeldud avatud investeerimisfondide kolmanda direktiivi muutmispaketis ette nähtud viie õigusloomega seotud meetme (teatamiskorra lihtsustamine, fondivalitseja passi loomise, lihtsustatud prospekti muutmise ja fondide ühinemise raamistiku ja ühendamise raamistiku loomine) käsitlemiseks ega järelevalvekoostöö kavandatud muudatuste arutamiseks nendes viies valdkonnas;

B.   arvestades, et Euroopa Parlament kavatseb igati aidata kaasa integreerituma Euroopa investeerimisfondide turu väljakujundamisele, minnes kaugemale eelseisvast avatud investeerimisfondide kolmanda direktiivi piiratud läbivaatamisest;

C.   arvestades, et avatud kinnisvarafondid ja riskifondide fondid, nagu ka teised ühtlustamata jaefondid, jäävad avatud investeerimisfondide raamistikust välja, mistõttu nad jäävad ilma Euroopa passist, mis omakorda piirab jaeinvestoritele kättesaadavate investeerimistoodete ja avatud investeerimisfondide investeerimisstrateegia mitmekesisust;

D.   arvestades, et riigiti erinev erainvesteeringute kord ja erinevad tavad on kogenud investoritele takistuseks piiriülesel investeerimistoodete pakkumisel;

E.   arvestades, et erinevad avalikustamisnõuded avatud investeerimisfondidele ja teistele konkureerivatele investeerimistoodetele, erinevad riiklikud maksustamiseeskirjad piiriülestele fondiühinemistele, takistused fondi töötlemisel ja depoopankade erinevad kohustused takistavad võrdseid võimalusi, konkurentsivõime tugevdamist ja Euroopa fondituru konsolideerimist;

F.   arvestades, et on olnud palju väärarvamusi seoses erinevate alternatiivsete investeerimisvahenditega, ning arvestades, et vahendid, nagu näiteks riskifondid ja erakapital, erinevad üksteisest oma vahendite kogumise, investeerimispoliitika eesmärkide ja juhtimiskontrolli osas,

Ühtlustamata jaefondid

1.   kiidab heaks avatud kinnisvarafondide eksperdirühma loomise, kuid avaldab kahetsust asjaolu üle, et komisjon ei ole pidanud sama oluliseks riskifondide fondide küsimust; ootab nii avatud kinnisvarafondide eksperdirühma aruannet kui ka komisjoni ühtlustamata jaefondide uuringu tulemusi, et võimaldada luua nende toodete siseturg;

2.   palub komisjonil kaaluda laiendada avatud investeerimisfondide kolmanda direktiivi artikli 19 lõiget 1 kõlblike varade kohta avatud kinnisvarafondidele ja riskifondide fondidele, pidades silmas, et kõlblikkus on riskifondide indeksitele juba tagatud; tõstab esile sellise muudatuse riskide ja tulude igakülgse hindamise vajaduse, mistõttu tuleks erilist tähelepanu pöörata avatud investeerimisfondide kaitsmisele; rõhutab, et see ei tohi häirida avatud investeerimisfondide kolmanda direktiivi käimasolevat läbivaatamist;

3.   on seisukohal, et pärast eespool nimetatud eksperdirühma aruande järelduste ja komisjoni uuringu arvessevõtmist tuleks kaaluda avatud kinnisvarafondidele ja riskifondide fondidele ning teiste ühtlustamata jaefondide siseturu raamistiku loomist, millega reguleeritakse tooteid ELi tasandil, toetudes mõju hindamisele ning võttes täielikult arvesse riski hajutamise, likviidsuse ja väärtuse hindamise küsimusi; rõhutab, et see ei tohi häirida avatud investeerimisfondide kolmanda direktiivi käimasolevat läbivaatamist;

Erainvesteeringute kord

4.   nõuab erainvesteeringute ühtlustatud raamistiku loomist ELi tasandil, et edendada siseturu integreerimist, mis põhineb põhjalikul mõjude hindamisel; rõhutab, et selline korraldus peab pakkuma osalistele vajalikku õiguskindlust, kuid ei tohiks üle reguleerida ja seetõttu üle koormata kogenud ja hästi informeeritud investorite vaheliste erainvesteeringute tegemist liiga üksikasjalike ega liiga ettekirjutavate nõuetega; kordab, et riiklik liigpüüdlik rakendamine peaks olema välistatud;

5.   usub, et erainvesteeringute korda tuleb kohaldada avatud investeerimisfondidele, hõlmates ELi, liikmesriikide ja ka kolmandate riikide reguleeritud fonde; on sellele vaatamata veendunud, et edusammud vajadustele vastava vastastikuse turule juurdepääsu küsimuse osas on väga olulised; seetõttu kutsub komisjoni üles pidama läbirääkimisi selliste lepingute sõlmimiseks kolmandate riikidega, eelkõige Ühendriikidega ja palub, et komisjon tõstataks selle küsimuse Atlandi-üleses majandusnõukogus;

6.   on veendunud, et investeerimiskõlblikkuse määratlemine on äärmiselt oluline; soovitab, et arvesse tuleks võtta finantsinstrumentide turgude direktiivis ja prospektidirektiivis olemasolevaid investorite kategooriaid; toetab kogenud investorite laiahaardelist määratlust; rõhutab siiski, et hoolimata kehtivatest õigusaktidest eksisteerib mitmeid lahendamist vajavaid küsimusi, nagu näiteks aastatulu kriteerium, samuti vajadus kehtestada piiranguid ülekannetele, mis keelavad kogenud investoritel, kes on investeerimiskõlblikud kõnealuse erainvesteeringute korra alusel, müüa tooteid jaeinvestoritele otse või kaudselt, näiteks koos teiste jaetoodetega;

7.   soovitab, et esimese sammuna tuleb avatud investeerimisfondide kolmanda direktiivi läbivaatamise raames võtta kasutusele loobumine teatamismenetlusest avatud investeerimisfondide puhul, piirates kõnealuse loobumise väikesele hulgale väga kogenud investoritele, nagu näiteks finantsinstrumentide turgude direktiivis käsitletud kutseline klient;

8.   usub, et teise sammuna tuleb erainvesteeringute korda laiendada teistele toodetele, laiemalt määratletud kogenud investorite tüübile, ja see peaks sisaldama üldist loobumist kohalikest turustussätetest; palub komisjonil 2008. aasta suveks määrata kindlaks, kas on vaja võtta vastu õigusakte või piisab CESRi juhistest;

9.   on veendunud, et Euroopa erainvesteeringute korra raamistikku tuleb kohaldada üksnes piiriülestele erainvesteeringutele, tühistades sel juhul olemasolevad riiklikud eeskirjad, kuid see ei tohiks asendada riiklikke eeskirju, mida kohaldatakse kodumaistele erainvesteeringutele; pooldab CESRi juhiste järgimist vähemalt esimeses etapis, kuid toob välja, et suurema õiguskindluse saavutamiseks tuleks uurida Euroopa õigusloomega seotud meetmete vajadust;

10.   kutsub komisjoni üles uurima kõnealuste toodete investeerimise piiriüleseid maksualaseid takistusi ja need kõrvaldama;

Turustamine, avalikustamine ja finantsalased teadmised

11.   usub, et vahendustasude kasutamine on vastuvõetav tasustamisvahend; viitab samas, et investorite teavitamine, sealhulgas tasude ja hinnavahe avalikustamine, on äärmiselt oluline, et volitada investoreid langetama teadlikumaid otsuseid ja suurendada konkurentsi; kiidab heaks finantsinstrumentide turgude direktiivi sätted tasude avalikustamise kohta, kuid tuletab meelde, et kõnealune direktiiv ei kehti kõigi konkureerivate investeerimistoodete suhtes;

Konkureerivad tooted

12.   usub, et kulude ja tasude avaldamise nõuet müügihetkel ning järjekindla teavitamise nõuet riski ja tulemuslikkuse kohta ei tuleks kohaldada mitte üksnes avatud investeerimisfondidele, vaid võrdselt kõigile konkureerivatele toodetele (näiteks väärtpaberid, osakuga seotud elukindlustus); tunnistab siiski, et erinevaid investeerimistoodete tüüpe ei ole võimalik täielikult võrrelda,

13.   nõuab antud kontekstis õigusliku raamistiku läbivaatamist kõigi jaeinvesteerimistoodete turustamise, nõustamise ja müügi kohta, eelkõige tulevase Solvency II direktiivi, kindlustusvahenduse direktiivi ja avatud investeerimisfondide kolmanda direktiivi läbivaatamist hiljemalt 2008. aasta lõpuks, et saavutada võrdsed võimalused ja sidus lähenemisviis investorikaitsele; kutsub komisjoni üles paluma kolmanda tasandi komiteedelt selles vallas tehnilist nõu, võttes samas arvesse toodete ja turustuskanalite mitmekesisust;

14.   palub komisjonil uurida, kas valdkonna tegevusjuhend, mis järgib kauplemisjärgse sektori positiivse ja negatiivse mõju näidet, aitaks suurendada tasude läbipaistvust;

15.   tervitab CESRi soovitust, mille kohaselt tuleb makseid või mitterahalisi hüvesid, mida on teinud või saanud juriidiline isik ühe rühma raames, mis pakub ainult omaenda tooteid (ettevõttesisesed fondid), kohelda täpselt samamoodi nagu neid, mida on saanud või teinud mis tahes muu juriidiline isik avatud struktuuriga ettevõtete raames (kolmandatest isikutest fondid);

16.   märgib, et finantsinstrumentide turgude direktiivi rakendusdirektiivi artikli 26 alusel kohaldatakse stiimuleid käsitlevaid sätteid kahe iseseisva juriidilise isiku vaheliste teenustasude või mitterahaliste hüvede suhtes, arvestades, et samade juriidiliste isikute toodetud ja jaotatud tooted ei kuulu artikli 26 alla; kutsub komisjoni üles uurima artikli 26 praktilist mõju konkureerivate toodete jaotamisele ning seega avatud struktuurile;

17.   tunnistab, et vahendustasude, eelkõige retrotsessiooni tasude jälgimine on aeganõudev ja kulukas protsess, mida loodetavasti tugevdab üha avatum struktuur; kutsub seetõttu sektorit üles kontrollima, kas Euroopa Liidu ühised standardid asjakohase positsiooni säilitamise jaoks, näiteks turustajate tuvastamise või andmete edastamise standardid (andmefailide vormid, andmete edastamise protokollid, aruandluse sagedus), on vajalikud;

18.   palub CESRil teatada finantsinstrumentide turgude direktiivi rakendusdirektiivi artikli 26 mõjust praegustele leevendatud ja koondatud korraldustele 2008. aastal ning tööstuse olemasolevaid ja võimalikke tulevasi eneseregulatsiooni algatusi arvesse võttes uurida, kas ühine järelevalvemeetod terves ELis oleks investoritele kasulik;

19.   jagab komisjoni rohelises raamatus ELi investeerimisfondide õigusraamistiku tõhustamise kohta väljendatud muret seoses tagatisfondide esilekerkimisega, mida eksitavalt sellistena määratletakse, kui neid ei toeta asjakohased kapitalinõuded; seetõttu palub, et komisjon teeks ettepaneku, kuidas saaks asjakohaseid sätteid, sh kapitalinõudeid nende fondide suhtes ELi tasandil kehtestada, et tagada tõhus tarbijakaitse; sellega seoses märgib, et tuleb jälgida põhimõtet, et järelevalve nõuded peavad olema ühtlased ja võrdsel määral ranged nii kvalitatiivselt riskijuhtimise normide tähenduses kui ka kvantitatiivselt seoses nendest tulenevate kapitalinõuetega;

Avatud investeerimisfondide ja finantsinstrumentide turgude direktiivi vastastikune mõju

20.   tervitab komisjoni kavatsust lahendada võimalikud vastuolud avatud investeerimisfondide kolmanda direktiivi ja finantsinstrumentide turgude direktiivi sätete vahel turustamise, stiimulite ja tegevusjuhendite kohta oma teatmikus; kuid avaldab kahetsust, et komisjon ei avaldanud seda juhist enne finantsinstrumentide turgude direktiivi rakendamist liikmesriikides; kutsub komisjoni üles võtma arvesse liikmesriikide rakendusseadusi ja määrusi, et täpsustada teatmiku õiguslikku seisundit ja selle suhet CESRi kolmanda tasandi meetmetega, ühtlasi komisjoni küsimusi ja vastuseid finantsinstrumentide turgude direktiivi kohta;

Finantsalased teadmised

21.   rõhutab, et konkureerivate toodete sarnased avalikustamise nõuded müügikohas seoses kulude, riski ja tulemuslikkusega aitavad investoril teha kõiki asjaolusid arvestava otsuse üksnes siis, kui tal on põhjalikud teadmised ja põhiarusaam erinevate investeerimistoodete toimimise kohta; rõhutab seega finantsalaste teadmiste vajadust;

Piiriüleste fondiühinemiste maksustamine

22.   märgib kahetsusega, et mitmetes jurisdiktsioonides jäävad piiriülesed ühinemised maksustatavaks, samal ajal kui kodumaised ühinemised ei sisalda maksustatavaid sündmusi; on veendunud, et kuna investorid ei saa selliseid sündmusi mõjutada ja neid peaks kohtlema võrdsetena, peaksid piiriülesed ja kodumaised fondiühinemised olema neutraalse maksusüsteemiga;

23.   palub komisjonil esitada fondiühinemiste maksustamist käsitleva direktiivi ettepanek 2008. aastal, järgides direktiivides 90/434/EMÜ ja 2005/56/EÜ sätestatud maksustamise neutraalsuse põhimõtet; rõhutab, et eesmärk ei ole mitte ühtlustada makse, vaid määrata kindlaks, et kodumaised ja piiriülesed ühinemised peaksid olema neutraalse maksustamissüsteemiga, kui investor jätab oma investeeringu fondi enne ja pärast ühinemist või kui investor võtab oma investeeringu enne ühinemist fondist välja plaanitud ühinemise tõttu;

24.   usub, et praktilistel põhjustel tuleks neutraalset maksustamist kõigepealt kohaldada üksnes avatud investeerimisfondide ühinemiste suhtes ja hiljem kõigi teiste fondide suhtes;

25.   rõhutab avatud investeerimisfondide ja muude toodete järelevalve koordineerimise suurt tähtsust ning nõuab, et tehtaks jätkuvalt jõupingutusi finantsasutuste vahelise teabevahetuse ja praktilise koostöö nimel;

Investeerimispoliitika ja riskijuhtimine

26.   avaldab kahetsust, et praeguse investeerimispoliitika tulemuseks on, et sellised varad nagu riskifondide fondid ja avatud kinnisvarafondid jäävad avatud investeerimisfondide kolmanda direktiivi kõlblikkuse vahendite kohaldamisalast välja, samas kui eriti volatiilseid ja vähem läbipaistvaid vahendeid, nagu näiteks riskifondide näitajaid, peab CESR kõlblikkuse kaalumisel sobivaks;

27.   usub, et kõlblike varade määratlemine ja investeerimispiirangute seadmine ei taga investeeringuhalduse kvaliteeti ja võib jaeinvestoritele anda isegi vale turvatunde; seetõttu soovitab, et üleminekut ettekirjutavalt lähenemisviisilt põhimõttelisele lähenemisviisile, mis põhineks varade ja kohustuste haldamisel kui tunduvalt keerulisemal riskide hajutamise vormil, tuleks kaaluda keskmises perspektiivis; rõhutab, et avatud investeerimisfondide kolmanda direktiivi läbivaatamist ei tohiks edasi lükata, algatades fundamentaalse arutelu kõnealuse muudatuse üle praeguses etapis; rõhutab vajadust analüüsida hoolikalt sellise muudatuse mõju avatud investeerimisfondide direktiivile ja avatud investeerimisfondidele tervikuna;

28.   usub, et põhimõtteliste sätete lisamine 1. tasandi riskijuhtimissüsteemidele aitab tagada finantsstabiilsust ja järelevalvetegevuse ühtlustatust; loodab seetõttu, et kui õigusloometöö avatud investeerimisfondide kolmanda direktiivi läbivaatamisel on lõpetatud, koostab komisjon põhimõtteliste kriteeriumide nimekirja riskijuhtimissüsteemide kasutamiseks, pidades silmas, et niisugused süsteemid peaksid vastama iga fondi individuaalsele riskiprofiilile; kutsub komisjoni üles uurima, kas fondivalitsejad peaksid olema kohustatud selgitama teatud süsteemi sobivust ning kas riskijuhtimissüsteemide järelevalveasutuse poolse eelneva loa nõue või depoopanga selgem roll investeerimistegevuse järelevalves on vajalikud; kutsub CESRi üles viima lõpule riskimõõtmissüsteemide ühtlustamist ja hakkama tegelema likviidsuse juhtimisega;

29.   peab investorite usalduse tõstmiseks vajalikuks, et kõik kapitalifondidena asutatud fondivalitsejad ja kõik börsil noteeritud jaotusfondid alluksid nende asukohamaal kehtivatele ettevõtete juhtimise riiklikele eeskirjadele ning samuti ühenduse korporatiivhalduse alaste õigusaktide sätetele;

Fondi töötlemine

30.   tervitab selliseid algatusi nagu näiteks Euroopa fondi ja varahalduse assotsiatsiooni fonditöötluse standardimisrühma, Eurofi ning teised riikliku tasandi algatused fondide töötlemise tõhususe suurendamiseks; märgib siiski, et seni tehtud edusammud ei ole piisavad; usub, et komisjon peaks võtma meetmeid, kui valdkonnas ei tehta olulisi edusamme elektroonilise ja standarditud fonditöötluse suurema kasutamise osas 2009. aasta lõpuks;

31.   juhib tähelepanu väikeste ja keskmise suurusega turustajate ning piiratud piiriülese tegevusega turustajate raskustele üleminekul automatiseeritud ja standarditud lahendustele;

32.   märgib, et normeeritud arveldustähtajad võiksid olla stiimuliks, et automatiseerida, lihtsustada ja selgitada rohkem korralduste töötlemist ning vähendada veamäärasid;

33.   märgib ideed luua normeeritud protsess, et lihtsustada juurdepääsu usaldusväärsetele ja normeeritud andmetele piiriüleste fondide kohta, mida vajaduse korral täiendab näiteks Euroopa fondide võrdlusandmebaas staatiliste andmetega, nagu näiteks prospekti ja töötluse andmed; rõhutab järelevalve vajadust andmete ajakohastamise ja usaldusväärsuse tagamiseks;

Depoopank

34.   avaldab kahetsust, et mitte kõik liikmesriigid ei luba ELi krediidiasutuste filiaalidel tegutseda depoopangana, isegi kui nad on ELi tasandil reguleeritud vastavalt ELi finantsteenuste õigusaktidele; palub komisjonil seetõttu võtta avatud investeerimisfondide kolmanda direktiivi läbivaatamise raames vastu vajalikke õigusakte, et krediidiasutuste filiaalid saaksid tegutseda depoopangana, ja täpsustada tõhusa järelevalvekoostöö viisid;

35.   usub, et depoopanga funktsioonide mõiste ühtlustamine võib aidata kaasa paremale mõistmisele ja koostööle reguleerijate vahel ning tagab investorikaitse sobiva taseme kogu Euroopas; tunnistab siiski, et riikidevahelisi erinevusi on raske ületada, eelkõige seoses asjaõigusega, vastutuse tingimustega ja maksejõuetuse korral kohaldatava kaitse eeskirjadega; nõuab nende õiguslike tõkete edasist analüüsimist, mis tuleks kõrvaldada, et saavutada depoopanga funktsioonide ühtlustamine, võttes arvesse olemasolevaid uurimistulemusi depoopankade erinevate rollide ja kohustuste kohta liikmesriikides;

36.   rõhutab, et depoopanga pass tuleks kasutusele võtta üksnes pärast seda, kui depoopanga roll ja kohustused on täielikult ühtlustatud; rõhutab, et enne mis tahes otsuse vastuvõtmist tuleb hoolikalt uurida vastastikust mõju depoopanga passi, fondivalitseja passi, fondi ja reguleerija vahel;

37.   nõuab, et komisjon peaks uurima väga keeruliste toodete (nt tuletisinstrumentide, sealhulgas krediidituletisinstrumentide ja indeksite, sealhulgas riskifondide indeksite) laialdase kasutamise mõju depoopanga järelevalvefunktsiooni tõhususele;

Lamfalussy protsess

38.   rõhutab, et on tähtis tagada rakendusinstrumentide valik vastavalt aluseks oleva esimese tasandi õigusakti sisule ja eesmärkidele; palub komisjonil esitada õiguslik alus esimesel tasandil rakendusdirektiivide ja teisel tasandil rakendusmääruste kasutamiseks; viitab vajadusele rakendada uut korda koos kõikide teise tasandi meetmete järelevalvega;

Riskifondid

39.   viitab tõenditele, mille kohaselt alternatiivsed investeerimisvõimalused nagu riskifondid, mille potentsiaalset süsteemset mõju siiani õigesti ei mõisteta, põhjustavad sageli turu suuremat likviidsust, riski hajumist, eriti traditsiooniliste portfellide puhul ja suuremat konkurentsi turutegijate ja vahendajate vahel ning ühtlasi kasulikke kõlblikkuse uuringuid, mille tulemuseks on suurenenud teabevahetus ja tõhusam hinnakujundus;

40.   on seisukohal, et läbipaistvus ja teabe avalikustamine investoritele ja järelevalveasutustele on äärmiselt oluline ning loodab, et tulevased Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) ettepanekud toovad sellega seoses rohkem selgust, nõuab tungivalt, et tööstus lepiks valdkonna tegevusjuhendis kokku portfelli väärtuse hindamise, riskijuhtimissüsteemide, tasude struktuuri läbipaistvuse ja investeerimisstrateegiate tõhusama ülevaate osas; palub, et komisjon osaleks kõnealuses diskussioonis (nt G8 raames) aktiivsemalt;

41.   on veendunud, et jaeinvestorite juurdepääsu riskifondidele ei tohi iseenesest keelata; kuid toob välja, et riskifondide ja nende tegevuse sageli kerget regulatsiooni arvesse võttes peaks jaeinvestorite juurdepääs olema võimalik üksnes rangelt rangetel tingimustel; rõhutab, et investorite selge kõlblikkuse kriteerium ja tehingu osapoolte osaluse reguleerimine on äärmiselt oluline; rõhutab samal ajal, et finantsinstrumentide turgude direktiiviga reguleeritavaid üksusi kontrollitakse jaotamise sobivuse ja asjakohasuse osas, et koostada sätted pahatahtliku müügi vastu;

42.   on seisukohal, et finantsstabiilsuse küsimusi on vaja käsitleda globaalsel tasandil tõhustatud koostöö abil järelevalveasutuste ja keskpankade vahel rahvusvahelistes organites nagu IOSCO ning samuti korrapärase dialoogi abil valitsuste ja seadusandjate vahel; nõuab tungivalt, et komisjon, Euroopa Keskpank ja CESR mängiks aktiivset rolli dialoogi soodustamisel ja vajaduse korral asjakohaste meetmete kohta ettepanekute tegemisel;

43.   usub, et riskifondid võivad aidata tugevdada ühingujuhtimise tava, suurendades nende investorite hulka, kes kasutavad aktiivselt ja teadlikult oma aktsiatest tulenevaid õigusi; kuid tunneb muret, et mõned riskifondid võivad tõsta oma hääleõigust väheste kuludega mitmesuguste mehhanismide abil nagu näiteks aktsiate laenamine; tunnistab, et aktsiate laenamist ei kasutata üksnes riskifondides; soovitab, et komisjon uuriks selle sätte otstarbekohasust ja rakendatavust, mille kohaselt, kui aktsiaid hoitakse investori arvel, peab aktsiate laenamise leping sätestama laenaja õigust tühistada taotluse korral viivitamata oma osakud; kui tühistamist ei toimu, peaks laenajal olema õigus kasutada oma hääleõigust vastavalt laenuandja juhistele;

Erakapital

44.   on seisukohal, et erakapital on oluline alg-, kasvu- ja ümberkorraldamiskapitali allikas mitte üksnes suurte börsil noteeritud ettevõtete, vaid ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks; kuid on ühtlasi teadlik juhtumitest, kus suurenenud võlamäärad tõid äriühingutele ja nende töötajatele kaasa olulisi riske kui juhtkond ei saanud enam maksekohustusi täita;

45.   rõhutab läbipaistvuse olulisust investorite ja järelevalveasutuste jaoks fondide kaasamise ja tasude osas, eriti kui selle tulemuseks on ettevõtte finantsvõimendus eraldi võetuna ning ettevõtte juhtimisalaste eesmärkide võimendumine, eelkõige suurte ettevõtete ümberkorraldamisel;

46.   usub, et tehingu osapoolte osaluse reguleerimine, samuti investorite kõlblikkuse selged kriteeriumid on äärmiselt olulised, et piirata jaeinvestorite osalust erakapitalis;

47.   tunnistab, et mõju tööhõivele on sageli avalik mure; märgib, et kättesaadavad andmed on liiga vastuolulised, et teha olulisi järeldusi erakapitali koondmõju kohta üldisele tööhõive tasemele; kutsub komisjoni üles teostama paremat analüüsi;

48.   on veendunud, et alternatiivsete investeeringute, nagu ühelt poolt riskifondide ja teiselt poolt erakapitali investeeringute finantsstabiilsusele, ettevõtte üldjuhtimisele, tarbijate valikule ja tarbijakaitsele ning ka tööhõivele avaldatava mõju paremaks mõistmiseks on vajalik põhjalikum analüüs; ootab nende mõjutajate uurimist tulevastes parlamendi raportites riskifondide ja erakapitali kohta, mis põhinevad 2007. aasta augustis tellitud uuringu tulemustel, soovitab, et need raportid peaks muu hulgas sisaldama järgmisi uurimistulemusi:

−   kas valdkonna tegevusjuhend on piisav, et edendada finantsstabiilsust ja investorite kaitset või on vajadus õiguslooja ning järelevalveasutuste aktiivsema tegevuse järele seoses avalikustamise nõuetega minimaalsete aruandlusnormide osas ja asjaomaste osalejate tegevuse reguleerimisel;

−   kas on huvi või isegi vajadust Euroopa alternatiivsete investeerimisvahendite märgendi järele ja kui on, siis milliste kriteeriumide alusel tuleks eristada erinevaid varaliike, mida selline ELi raamistik hõlmaks; ja

−   millistel tingimustel võimaldataks jaeinvestoritele juurdepääsu sellistele varaliikidele;

o
o   o

49.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 41, 13.2.2002, lk 20.
(2) EÜT L 41, 13.2.2002, lk 35.
(3) EÜT L 375, 31.12.1985, lk 3. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2005/1/EÜ (ELT L 79, 24.3.2005, lk 9).
(4) ELT L 145, 30.4.2004, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2007/44/EÜ (ELT L 247, 21.9.2007, lk 1).
(5) ELT L 235, 23.9.2003, lk 10.
(6) ELT L 9, 15.1.2003, lk 3.
(7) ELT L 345, 19.12.2002, lk 1.
(8) ELT C 92 E, 16.4.2004, lk 407.
(9) ELT C 296 E, 6.12.2006, lk 257.
(10) ELT L 241, 02.09.2006, lk 26.
(11) ELT L 345, 31.12.2003, lk 64.
(12) EÜT L 225, 20.8.1990, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/98/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 129).
(13) ELT L 310, 25.11.2005, lk 1.


Tekstiilisektor
PDF 122kWORD 59k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon tekstiilisektori tuleviku kohta pärast 2007. aastat
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi kaubandusministeeriumi vahel 10. juunil 2005. aastal sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit teatud Hiina tekstiil- ja rõivatoodete ekspordi lubamise kohta Euroopa Liitu;

–   võttes arvesse komisjoni ja Hiina valitsuse 2007. aasta oktoobri otsust ühise impordi järelevalve süsteemi kohta;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone selles küsimuses ning eelkõige 6. septembri 2005. aasta resolutsiooni tekstiili- ja rõivatööstuse tuleviku kohta pärast 2005. aastat(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et tekstiil- ja rõivatoodete sektori kvootide kaotamine on põhjustanud tõsiseid sotsiaalseid tagajärgi, peamiselt piirkondades, kuhu on koondunud kõige rohkem ettevõtteid ja töötajaid – peamiselt naisi – ja kus palgad on jätkuvalt madalad;

B.   arvestades, et Hiina on maailma juhtiv tekstiil- ja rõivatoodete tootja ning suurim nende toodete eksportija Euroopa Liitu;

C.   arvestades, et pärast tekstiilikaubanduse kokkuleppe kehtivuse lõppemist 1 jaanuaril 2005. aastal sõlmisid komisjon ja Hiina eespool nimetatud vastastikuse mõistmise memorandumi, kehtestades Hiina teatavatesse tekstiilikategooriatesse kuuluvate toodete impordile piirangud üleminekuajaks, mis lõpeb 1. jaanuaril 2008;

D.   arvestades, et Euroopa Liit ja Hiina valitsus leppisid kokku 2008. aastaks ühise impordi järelevalve süsteemi loomises;

E.   arvestades, et 70% kõikidest Euroopa turule jõudvatest võltsitud toodetest pärineb Hiinast ning et pool võltsinguid käsitlevatest Euroopa tollimenetlustest on seotud tekstiil- ja rõivatoodetega;

F.  F arvestades, et pärast Hiina liitumist WTOga oli WTO liikmetel lubatud rakendada Hiina ekspordile konkreetseid kaitsemeetmeid koguseliste piirangute näol kuni 2008. aasta lõpuni, kui turg peaks olema häiritud;

G.   arvestades, et Euroopa Liit on maailmas suuruselt teine tekstiil- ja rõivatoodete eksportija;

H.   arvestades, et Euroopa Liidus koosneb tekstiil- ja rõivatoodete sektor peamiselt väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest ning arvestades, et osa sektorist on koondunud majanduse ümberkorraldamisest tugevasti mõjutatud piirkondadesse,

1.   on teadlik, et kvoodisüsteemi kaotamine tuleneb õiguslikult siduvast kokkuleppest, mis tehti kui Hiina ühines WTOga, kuid tuletab meelde, et Hiina WTOga liitumise protokoll võimaldab kõikidel WTO liikmetel, kaasa arvatud Euroopa Ühendusel, rakendada vajaduse korral Hiina impordi vastu kaitsemeetmeid kuni 2008. aasta lõpuni;

2.   on arvamusel, et kahekordsel järelevalvesüsteemil ei ole mõtet, kui see ei takista 2005. aastal esinenud olukorra kordumist, kui import ELi kasvas järjest kiiremini; rõhutab, et rakendada tuleb uusi kaitsemeetmeid, mis hõlmaksid muu hulgas liikmesriikide poolt täpsustatud toodete kategooriaid, et võimaldada ELis kõnealuse sektori töökohtade ja äritegevuse kaitsmist ja edendamist;

ELi tekstiilisektori rahvusvaheline konkurentsivõime

3.   väljendab muret seoses kõrgete tariifide ja mittetariifsete tõketega paljudes kolmandates riikides; rõhutab, et komisjon peaks tagama kolmandate riikidega sõlmitavates kahepoolsetes, piirkondlikes ja mitmepoolsetes lepingutes paremad turupääsu tingimused nendes riikides, sest see on Euroopa tekstiili- ja rõivatööstuse tuleviku, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks ülimalt oluline;

4.   palub komisjonil kasutada võimalust saavutada läbirääkimistega niisugused kaubanduslepingud, mis edendaksid ja tugevdaksid kolmandates riikides keskkonna- ja sotsiaalseid standardeid, nagu inimväärne töö, eesmärgiga tagada aus konkurents;

5.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama aktiivselt ELi tekstiilitööstuse moderniseerimist, toetades seitsmenda raamprogrammi kaudu tehnoloogiauuendusi, teadus- ja arendustegevust, samuti kutseõpet, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks; kutsub sellega seoses komisjoni üles viima selles tõsises küsimuses läbi põhjalik ja üldine uuring;

6.   on seisukohal, et tuleks rakendada siduvaid eeskirju, mis käsitlevad päritoluriigi märkimist kolmandatest riikidest imporditavatele tekstiiltoodetele, ja palub sellega seoses nõukogul võtta vastu menetluses olev määruse ettepanek päritolumaa märkimise kohta; märgib, et see määrus aitaks tarbijaid paremini kaitsta ning toetaks teadusuuringutel, innovatsioonil ja kvaliteedil põhinevat Euroopa tööstust;

ELi tekstiilitööstus ja töötajad

7.   kutsub komisjoni üles tagama, et olulist osa globaliseerumisega kohanemise fondist kasutataks tekstiilisektori ümberkorraldamiseks ja ümberõppeks, eriti mis puudutab turu liberaliseerimisest tugevasti mõjutatud väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid;

8.   kordab oma ettepanekut, et tuleks töötada välja asjakohaste toetusvahenditega ühenduse programm tekstiil- ja rõivatoodete sektorile, eriti sellest sõltuvuses olevatele ebasoodsamatele piirkondadele, soodustamaks teadusuuringuid, innovatsiooni, kutseõpet ja VKEsid, ja see programm peaks toimima koos ühenduse programmiga, mille eesmärk on aidata luua uusi turge ja võimendada sektori toodete reklaami väljaspool, nt rahvusvahelistel kaubandusmessidel;

9.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles aitama tekstiil- ja rõivatoodete sektori töötajaid sotsiaalsete meetmetega ning tegevuskavadega ümberkorraldamist vajavate ettevõtete jaoks;

Ebaõiglane kaubandus ja võltsimine

10.   tuletab meelde, et kaubanduse kaitsemeetmed (dumpingu- ja subsiidiumivastased ning kaitsemeetmed) on põhilised reguleerimismehhanismid ja õiguslikud vahendid ennetavaks tegelemiseks nii legaalse kui ka illegaalse impordi takistamisega kolmandatest riikidest, eriti tekstiil- ja rõivatoodete sektoris, mis on nüüd kvootide kaitseta avatud turg;

11.   kutsub komisjoni üles julgustama Hiina ametivõime viima oma vahetuskurssi vastavusse tegeliku väärtusega ning vaatama üle valuutakursi tasakaalu euro/dollari suhtes, mis soodustab massilist Hiina tekstiil- ja rõivatoodete impordivoogu;

12.   väljendab muret intellektuaalomandi õiguste süstemaatilise rikkumise pärast; nõuab tungivalt, et komisjon võitleks selliste rikkumiste, eriti võltsimise vastu nii mitmepoolsel, piirkondlikul kui ka kahepoolsel tasandil, arvestades mis tahes kujul esinevat ebaõiglast kaubandust;

Impordi järelevalve

13.   tervitab ühist impordi järelevalve süsteemi, mis tagab kahekordse kontrolli kaheksa tekstiil- ja rõivatoote ekspordi üle Hiinast ELi; on aga tõsiselt mures selle pärast, mil moel nimetatud süsteem luuakse; kutsub komisjoni üles tagama kahekordse kontrolli süsteemi nõuetekohast rakendamist ning hindama selle tõhusust, et kindlustada sujuv üleminek vabakaubandusele tekstiiltoodetega kauplemisel;

14.   rõhutab, et kahekordse kontrolli süsteemi ei saa rakendada ainult 2008. aastal ning et tõhus järelevalve süsteem tuleks tagada pikemaks ajaks;

15.   on seisukohal, et kõrgetasemeline rühm peaks tagama järelevalve Euroopa Liitu imporditavate tekstiil- ja rõivatoodete järelevalvesüsteemi üle;

16.   kutsub komisjoni ja USAd üles pidama konsultatsioone Hiina tekstiiliimpordi teemal;

17.   kutsub komisjoni üles looma järelevalvesüsteemi ning hindama tulemusi enne 2008. aasta esimese kvartali lõppu, tagamaks, et tekstiiliimpordi hoogsa tõusu kahjulikku mõju võetakse arvesse nõuetekohaselt ja viivitamatult, ning palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile tulemuste kohta aruandeid;

Ohutus ja tarbijakaitse

18.   nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks oma volitusi keelustada ohtlikud tooted ELi turul, ka tekstiil- ja rõivatoodete sektoris;

19.   palub komisjonil tagada, et ELi turule lastavatele tekstiiltoodetele, eriti importtoodetele Hiinast, kehtiksid samasugused ohutus- ja tarbijakaitse nõuded nagu ELis toodetutele;

20.   palub komisjonil viia läbi nõuetekohane hindamine ja uuring küsimuses, kas hindade alanemine jõuab ka ELi tarbijateni, nagu võiks arvata;

Arengumaad ja ELi Vahemere piirkonna partnerid

21.   kutsub komisjoni üles toetama Euroopa–Vahemere tootmispiirkonna moodustamist tekstiilisektoris, kasutades ära ELi ja Vahemere partnerriikide turgude geograafilist lähedust, et luua rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline piirkond, mis suudab tagada tööstustoodangu senise mahu ja tööhõive säilimise;

22.   rõhutab, et tekstiili impordipiirangute tühistamine ei too kaasa ainult radikaalseid muutusi ELi turu impordisuundumustes, vaid võib mõjutada ka arengumaade, sealhulgas ELi Vahemere piirkonna partnerite rõiva- ja tekstiiltoodete sektorit;

23.   kutsub komisjoni üles uurima tekstiil- ja rõivatoodete sektori täieliku liberaliseerimise mõju vähimarenenud maadele; on eriti mures põhiliste sotsiaalsete ja tööõiguste eiramise pärast mõnedes vähimarenenud maades, kes püüavad seeläbi konkurentsivõimelisena püsida; kutsub komisjoni üles hindama, kuidas kaubandusabi programm ja teised sarnased programmid võiksid aidata kaasata vähimarenenud maid sotsiaalselt ja keskkonna seisukohalt jätkusuutlikesse sektori programmidesse;

24.   kutsub komisjoni üles hindama pakkumise juhtimise vahendite kasulikkust rõivatoodete sektoris, et ühtlustada ülemaailmset konkurentsi ning takistada sotsiaalsete ja keskkonnastandardite puhul madalaima ühise nimetaja kasutamist;

Euroopa Parlamendi teavitamine

25.   palub, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile täieliku teabe mis tahes oluliste arengute kohta rahvusvahelises tekstiilikaubanduses;

o
o   o

26.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT C 193 E, 17.8.2006, lk 110.


Majandus- ja kaubandussuhted Koreaga
PDF 135kWORD 64k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon kaubandus- ja majandussuhete kohta Koreaga (2007/2186(INI))
P6_TA(2007)0629A6-0463/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelist kaubanduse ja koostöö raamlepingut(1);

–   võttes arvesse konsultatsiooniettevõtte Copenhagen Economics ja prof J. F. Francoisi uuringut "Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vahelise võimaliku vabakaubanduslepingu majanduslik mõju";

–   võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele "Globaalne Euroopa: Konkurentsivõime maailmas – Panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse" (KOM(2006)0567);

–   võttes arvesse oma 13. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina vaheliste kaubandussuhete väljavaadete kohta(2) ja 28. septembri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu majandus- ja kaubandussuhete kohta Indiaga(3);

–   võttes arvesse Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele ja Rahvusvahelise tööorganisatsiooni (ILO) kolmepoolset deklaratsiooni rahvusvaheliste ettevõtete ja sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta;

–   võttes arvesse OECD 2007. aasta tööhõivestatistikat;

–   võttes arvesse 4. oktoobril 2007. aastal Korea Vabariigi (edaspidi "Korea") ja Korea Demokraatliku Rahvavabariigi (edaspidi "Põhja-Korea") poolt vastu võetud deklaratsiooni Lõuna- ja Põhja-Korea suhete, rahu ja õitsengu saavutuste kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A6-0463/2007),

A.   arvestades, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) raames loodud eeskirjadel põhinev mitmepoolne kaubandussüsteem, millega töötatakse välja asjakohased eeskirjad ja tagatakse nende järgimine, esindab jätkuvalt kõige kohasemat raamistikku õiglase ja ausa kaubanduse reguleerimiseks ja edendamiseks;

B.   arvestades, et EL peaks jätkuvalt seadma prioriteediks Doha arengukava tasakaalustatud tulemuse saavutamise, mis aitaks arengumaadel rahvusvahelises kaubandussüsteemis täielikult osaleda;

C.   arvestades, et kahepoolsed ja piirkondadevahelised kaubanduslepingud võivad siiski täiendada WTO eeskirju, hõlmates selliseid küsimusi nagu sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, mille suhtes praegu on raske mitmepoolset kokkulepet saavutada;

D.   arvestades, et Koreaga sõlmitav leping võib samuti käsitleda investeeringute ja teenusekaubanduse küsimusi, kuid peaks seda tegema viisil, mis tagab, et turu avamine ei kahjusta avalikke teenuseid ja kultuurilist mitmekesisust kaitsvaid Euroopa ega Korea eeskirju ega kahjusta avalikke teenuseid niisuguste lepingute ELi partnerriikides ega poliitilist ruumi, mis on vajalik sotisaal-, majandus- ja keskkonnapoliitika ühepoolseks kehtestamiseks nii ELis kui ka Koreas;

E.   arvestades, et Korea majandus on maailma juhtivate seas ja sissetulek inimese kohta on võrdne keskmiste ELi liikmesriikide tasemega;

F.   arvestades, et Koreas, mis OECD statistika kohaselt kuulub OECD kolme kõige suurema sissetulekute erinevuse ja sissetulekute erinevuste kõige suurema laienemisega liikme hulka, on vaesus endiselt lahendamata ja süvenev probleem; arvestades, et Korea asub OECD riikide seas, kes kulutavad vähem kui viis protsenti maksutulust sotsiaalkindlustusele, viimasel kohal, samas kui OECD keskmine on 43 protsenti;

G.   arvestades, et Korea on ELi suuruselt neljas kaubanduspartner väljaspool Euroopat ja EL oli 2006. aastal Korea suurim välisinvestor;

H.   arvestades, et Korea on allkirjastanud vabakaubanduslepingud Ameerika Ühendriikide ja mitme muu juhtiva kaubanduspartneriga ning mitmete lepingute üle on tal läbirääkimised pooleli;

I.   arvestades, et turulepääsu takistavad üha enam mitmesugused mittetariifsed tõkked, sealhulgas rahvusvaheliste normide ja standardite vastuvõtmata jätmine, mis on osaliselt vastutav ELi struktuurilise puudujäägi eest kahepoolsetes kaubandussuhetes;

J.   arvestades, et uuringud näitavad, et ELi ja Korea vaheline leping võiks mõlemale poolele tuua olulist majanduslikku kasu, kuid et kõigi kaalutud stsenaariumide korral saaks kaks kolmandikku kasust Korea,

Üldküsimused

1.   on seisukohal, et Doha arengukava edukas tulemus jääb ELi kaubanduse prioriteediks ja tunneks muret, kui kahepoolsed läbirääkimised Koreaga või muude partneritega ELi sellelt eesmärgilt kõrvale kallutaksid;

2.   usub, et kahepoolsed läbirääkimised suurte kaubanduspartnerite või piirkondadega võivad olla kasulikuks täienduseks mitmepoolsetele reeglitele, tingimusel et need annavad tulemuseks ambitsioonikad, head lepingud, mis lähevad oluliselt kaugemale lihtsalt tollitariifide vähendamisest;

3.   on seisukohal, et Korea majanduse suurus ja kiire kasv teeb Koreast sellise lepingu jaoks sobiva kandidaadi, kuid juhib tähelepanu olulistele probleemidele – sealhulgas olulistele mittetariifsetele tõketele –, millega tuleb tegeleda, et saavutada rahuldav kokkulepe;

4.   usub, et leping, mis piirdub tariifide alandamisega, tooks üksnes lühiajalist kasu ning nõuab seega mittetariifsete tõkete kaotamist ning teenindussfääri avamist Koreas;

5.   on seisukohal, et ükskõik milline Koreaga sõlmitav vabakaubandusleping peaks käsitlema nelja niinimetatud Singapuri teemat (välisinvesteeringud, konkurents, avalike hangete läbipaistvus ja kaubavahetuse soodustamine);

6.   järeldab, et lepingu vastastikku kasulik sisu on palju tähtsam kui selle sõlmimise kiire ajakava, ja oleks seetõttu mures, kui kunstlikult seatud tähtajad annaksid tulemuseks lepingu, mis ei ole laiaulatuslik, ambitsioonikas ega hästi tasakaalustatud;

Jätkusuutlik areng

7.   on seisukohal, et keskkonnasõbralike toodete tollimäärasid tuleks võrreldes muude kaupadega alandada kiiremini ja järsemalt; kutsub komisjoni ja Korea läbirääkijaid üles esitama selliste toodete selge määratlus; soovitab tungivalt, et niisugune määratlus arvestaks nõuetekohaselt kaupade tootmise keskkonnatingimustega;

8.   avaldab kahetsust, et arvestades kavandatud läbirääkimiste ajakava, ei ole jätkusuutlikkuse mõju hindamist tehtud varasemas etapis; peab ülioluliseks, et jätkusuutlikkuse mõju hindamise tulemused avalikustatakse aegsasti enne lepingu allkirjastamist ja et võimaldatakse piisavalt aega ulatuslikuks avalikuks konsultatsiooniks, et jätkusuutlikkuse mõju hindamise tulemused saaksid mõjutada läbirääkimiste tulemusi; kutsub komisjoni üles konsulteerima Euroopa Parlamendi, nõukogu ja kodanikuühiskonnaga, kas jätkusuutlikkuse mõju hindamise uuring soovitab leevendavaid nõudeid ja pidama vastavalt läbirääkimisi lõpliku vabakaubanduslepingu üle;

9.   usub, et komisjoni ambitsioonikus turgude suurema avatuse osas peaks olema tasakaalustatud võrdselt ambitsioonika lähenemisviisiga jätkusuutlikule arengule; nõuab kindlalt ka, et peab olema erand reeglile, et juurdepääs Euroopa siseturule sõltub keskkonnakaitse standarditele vastavusest;

10.   tervitab Ameerika Ühendriikide kongressi survel tugevamate sotsiaalkaitset ja keskkonda puudutavate klauslite sisseviimist hiljuti sõlmitud Ameerika Ühendriikide ja Korea vahelisse vabakaubanduslepingusse;

11.   on seisukohal, et ELi läbirääkijad käsitlevad seda alusena, millelt lähtudes on võimalik edasi liikuda, eriti mis puudutab põhiliste ILO standardite ratifitseerimist ja jõustamist, Korea osalemist kliimamuutuse vastase võitluse korralduses pärast 2012. aastat ning ELi kehtivate keskkonnakaitsealaste standardite ja õigusaktide tunnustamist;

12.   nõuab, et kõik Koreaga sõlmitavad lepingud sisaldaksid siduvaid sotsiaalvaldkonda käsitlevaid ja keskkonnaalaseid sätteid;

13.   kutsub liikmesriike ja komisjoni üles toetama ja edendama kahepoolsete läbirääkimiste käigus Koreaga OECD hea ühingujuhtimise ja ettevõtete sotsiaalse vastutuse juhtpõhimõtteid nii Korea ettevõtetele, kes tegutsevad Euroopas, kui ka Koreas asutatud Euroopa ettevõtetele;

14.   on seisukohal, et ambitsioonikas jätkusuutliku arengu peatükk on mis tahes lepingu tähtis osa, kuid tuletab meelde, et lõppeesmärgiks on kokkulepitud standardite jõustamine; on arvamusel, et selleks peab kõnealuse peatüki suhtes kohaldatama standardset vaidluste lahendamine mehhanismi;

15.   usub, et töötajate ja tööandjate organisatsioonide ning valitsusväliste organisatsioonide esindajatest koosneval kaubanduse ja jätkusuutliku arengu foorumil võiks olla tähtis roll tagamaks, et turu suurema avamisega kaasneks ka keskkonna- ja sotsiaalsete standardite taseme tõus;

16.   teeb ettepaneku, et tuleb luua mehhanism, mille abil ELi või Korea tunnustatud töövõtjate ja tööandjate organisatsioonid saaksid esitada meetmete võtmiseks taotlusi, mida töödeldakse kindla perioodi jooksul ning millega võivad kaasneda jätkuvad järelmeetmed ja läbivaatamise sätted, et säilitada surve töötajate õiguste rikkumise vastu;

Majandusharud

17.   nõuab, et tooteid ja teenuseid hõlmava vabakaubanduslepingu sõlmimine Koreaga moodustaks tähtsa osa kahepoolsetel läbirääkimistel teadus- ja tehnikakoostöö ning intellektuaalomandi valdkonnas, edendaks energiatõhususe alast koostööd, püüaks võidelda kliimamuutuste vastu ja hõlmaks energiapoliitika teisi väliseid aspekte, tuumaenergiat, taastuvaid energiaallikaid ja Galileo programmi;

18.   on seisukohal, et rahvusvaheliste normide ja märgistusnõuete mittejärgimine Korea poolt on suureks mittetariifseks tõkkeks, mis tekitab erilisi probleeme mootorsõiduki-, ravimi-, kosmeetika- ja elektroonikatööstusele; kutsub Korea valitsust üles andma rahuldavaid seletusi niisuguste lahknevuste kohta või vastasel juhul vabakaubanduslepingu läbirääkimiste käigus võtma endale kohustuse need eemaldada;

19.   toetab komisjoni eesmärki abistada ELi farmaatsiatoodete ja meditsiiniliste vahendite eksportijaid, tagades Korea tervishoiusüsteemi suurema läbipaistvuse, kuid nõuab kindlalt, et kõnealune leping ei looks mingeid õiguslikke ega praktilisis tõkkeid Korea äriühingutele, kes kasutavad soodustussätteid, mis on sätestatud 14. novembril 2001. aastal Dohas WTO ministrite konverentsi poolt vastu võetud deklaratsiooni TRIPS-lepingu ja tervisekaitse kohta lõigetes 4 ja 5, et suurendada arenguriikide juurdepääsu ravimitele;

20.   rõhutab, et vastastikuse tunnustamise leping tuleks kaasata ELi ja Korea vabakaubanduslepingusse, et eemaldada edaspidi kaubandustõkkeid, mida põhjustavad ebavajalikud dubleerivad menetlused Korea poolt, mis loovad takistusi oma tooteid Koreasse müüa soovivatele ELi äriühingutele erinevates tööstussektorites;

21.   avaldab kahetsust selle üle, et Korea-poolne rahvusvaheliste normide mittejärgimine toob kaasa mittevajalikud, dubleerivad loomkatsed; on seisukohal, et leping peaks püüdma kindlustada, et ühe osapoole poolt heaks kiidetud teaduslikult tõestatud alternatiivid loomkatsetele peaksid olema vastuvõetavad ka teisele osapoolele;

22.   tunneb muret, et ELi ja Korea vabakaubanduslepingul võib olla negatiivne mõju Euroopa mootorsõidukitööstusele; nõuab seega, et komisjon kaaluks strateegia väljatöötamist ELi imporditariifide järkjärguliseks kaotamiseks kaitsemeetmetega; soovitab, et tariifide järkjärguline kaotamine oleks seotud Korea-poolsete peamiste mittetariifsete tõkete kaotamisega;

23.   märgib seoses mootorsõidukitööstusega, et Korea on allkirjastanud ja ratifitseerinud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) kokkuleppe, milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehniliste normide kehtestamist, ja on seega andnud lubaduse standardnormide rakendamiseks; kutsub komisjoni üles nõudma nende kiiret rakendamist; samal ajal kutsub komisjoni üles nõudma, et ELi mootorsõidukeid, mis vastavad UNECE standarditele, saaks importida Koreasse täiendava testimise ja homologeerimiseta; on vastu sätetele, mis vabastavad Korea sõidukid saastevastastest heitmenormidest;

24.   on seisukohal, et kuna ELil on ebameeldivad kogemused Korea laevaehitustööstusega, tuleks läbirääkimiste käigus pöörata sellele sektorile erilist tähelepanu;

25.   on seisukohal, et läbirääkimiste käigus peaks komisjon arvestama ka nii Korea kui ka Euroopa põllumajandussektori muresid, eelkõige vabakaubanduslepingu võimaliku ebasoodsa mõju osas tundlikele asjassepuutuvatele toodetele;

26.   peab piiritusjookide tollimaksude ülemmäärasid ja liigseid märgistusnõudeid läbirääkimiste prioriteediks; nõuab kohest meetmete võtmist, et võidelda mittetariifsete tõkete vastu puu- ja köögiviljade osas ning puuviljakonservide ülemääraselt kõrgete tariifide vastu; on seisukohal, et on äärmiselt oluline saavutada rahuldav tulemus geograafiliste tähistuste osas;

27.   väljendab muret seoses raskustega, mis takistavad välismaa äriühingute pääsu Korea teenuste, sealhulgas panganduse, kindlustuse ja õigusabi, turule;

28.   peab väga tähtsaks intellektuaalomandi õiguste tõhusat jõustamist, sealhulgas võltsimise ja piraatluse eest asjakohaste karistuste kehtestamise kaudu; on seisukohal, et kehtivate WTO eeskirjade raames tuleks kaasata kiire ja tõhus vaidluste lahendamise erimehhanism, et oleks võimalik adekvaatselt tegeleda nende ja muude ebaausate kaubandustavade vastu võitlemisega; märgib, et praegused läbirääkimised Koreaga intellektuaalomandi õiguste kaitse teemal ei tohiks õõnestada poliitika õiguspäraseid eesmärke, näiteks juurdepääsu ravimitele, minnes TRIPS-lepingu kohustustest kaugemale, kuid peaks selle asemel julgustama intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide soodustussätete kasutamist;

29.   nõuab tungivalt, et Korea kehtestaks helisalvestiste tootjatele õiguse avalikule esitamisele vastavalt 1961. aasta teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelisele konventsioonile (Rooma konventsioon), 1996. aasta Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) esituste ja fonogrammide lepingule ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivile 2006/115/EÜ (rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas)(4);

30.   kutsub Koread üles järgima täielikult WIPO "Interneti lepinguid" (1996. aasta WIPO autoriõiguse leping ja WIPO esituste ja fonogrammide leping), mis hõlmab ka täielikku õiguslikku tuge tehnoloogia kaitse meetmetele, mida kasutavad autoriõiguste valdajad, sealhulgas kõrvalehoidmise keelustamist; pakkuma helisalvestiste tootjatele ainuõigusi kõikidele levitusvormidele Internetis; töötama välja tulemusliku teavitus- ja mahavõtmismenetluse; tunnustama ajutiste koopiate kaitset ning piirama isiklikul otstarbel kopeerimise erandit digitaalvaldkonnas;

31.   nõuab, et Korea tugevdaks internetipiraatluse vastast võitlust, suurendades soodustusi võrguteenuste pakkujate vahelisele koostööle piraatlusevastases võitluses; julgustades Auroriõiguste Kaitse Keskust võitlema järjepidevalt välismaiste õiguse valdajate tööde internetipiraatluse vastu; teostades uurimistoiminguid isikute suhtes, kes on seotud õigusvastaste veebilehtedega, serveritega, hoiustamisteenuste ja failide jagamise teenustega, ning neid vastutusele võttes;

32.   rõhutab, et ükskõik milline Koreaga sõlmitav vabakaubandusleping peab hõlmama järgmisi punkte:

   ühenduse päritoluõiguste parandamine ja lihtsustamine;
   juba olemasolevate rahvusvaheliste normide ja standardite laiaulatuslik ühtlustamine uute standardite loomise asemel;
   rangem andmete avalikustamise nõue ja parimate tavade edendamine eeskirjade sätestamisel;
   riiklike toetusmehhanismide läbipaistvus ning olemasolevate mittetariifsete kaubandustõkete kõrvaldamine;

Põhja-Korea ja Kaesong

33.   tervitab Kaesongi tööstuskompleksi rolli piirkondliku rahu ja julgeoleku edendamisel; usub siiski, et Kaesongi tööstuskompleksist pärinevate kaupade kaasamine vabakaubanduslepingusse tekitab tõsiseid õiguslikke ja tehnilisi probleeme;

34.   soovitab, et komisjon uuriks tõsiselt, kuivõrd vabakaubandusleping ELiga saaks kaasa aidata Põhja- ja Lõuna-Korea vahelistele kaubandussuhetele;

35.   rõhutab, et iga leping peaks sisaldama kohustust mitte alandada tööstandardeid välisinvesteeringute ligimeelitamiseks lepinguosaliste territooriumi mistahes osas, kaasa arvatud eksportkauba tootmise eritsoonides;

Muud küsimused

36.   usub, et selleks, et näidata jätkuvat valmisolekut mitmepoolseteks läbirääkimisteks, peaks Korea olema valmis pakkuma vähimarenenud riikidele tollivaba ja kvoodivaba juurdepääsu, sarnaselt ELi algatuse "Kõik peale relvade" kavaga ning vastates täielikult samaväärsetele töö- ja keskkonnastandarditele;

Euroopa Parlamendi roll

37.   on seisukohal, et lepingu õiguspärasus ja avalik vastuvõetavus eeldavad Euroopa Parlamendi tihedat kaasamist kõigis läbirääkimiste etappides ja võimalust Euroopa Parlamendile kokkulepitud teksti üle oma arvamust avaldada; eeldab, et komisjon ja nõukogu esitaksid kõnealuse lepingu vormis, mis nõuab Euroopa Parlamendi nõusolekut vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teisele lõigule;

o
o   o

38.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Korea Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1) EÜT L 90 30.3.2001, lk 46.
(2) ELT C 233 E, 28.9.2006, lk 103.
(3) ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 400.
(4) ELT L 376, 27.12.2006, lk 28.


Ida-Tšaad
PDF 260kWORD 50k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon Ida-Tšaadi kohta
P6_TA(2007)0630RC-B6-0527/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone inimõiguste olukorra kohta Tšaadis;

–   võttes arvesse oma 27. septembri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsiooni kohta Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis(1);

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 25. septembri 2007. aasta resolutsiooni nr 1778 (2007), millega nähakse ette mitmemõõtmeline rahvusvaheline kohalolek Ida-Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigi kirdeosas, sealhulgas Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioon EUFOR TCHAD/RCA;

–   võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2007. aasta ühismeedet 2007/677/ÜVJP Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni kohta Tšaadi Vabariigis ja Kesk-Aafrika Vabariigis(2) (EUFOR TCHAD/RCA);

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 31. juuli 2007. aasta resolutsiooni nr 1769 (2007), millega loodi esialgu 12 kuuks Aafrika Liidu ja ÜRO ühisoperatsioon Dārfūris (UNAMID);

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 31. oktoobri 2000. aasta resolutsiooni nr 1325 (2000) naiste, rahu ja julgeoleku kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et 26. novembril 2007 tappis Tšaadi sõjavägi Tšaadi idapiiril sadu Tšaadi mässulisi võitlejaid, ning et 3. detsembril 2007 käivitas Tšaadi sõjavägi mässuliste vastu uue rünnaku;

B.   arvestades, et relvastatud võitlus Tšaadi sõjaväe ning rühmituste Union of Forces for Democracy and Development (UFDD) ja Rally of Forces for Change (RFC) mässuliste vahel on pärast 2007. aasta novembri lõpus kokku kukkunud habrast rahukokkulepet uuesti käivitunud; arvestades, et mässuliste rühmitused, valitsusametnikud ja välisvaatlejad kinnitavad kõik, et alates 26. novembrist 2007 aset leidnud lahingud on olnud kõige tõsisemad, mida on alates president Idriss Deby Itno võimule tulemisest 1990. aasta detsembris Tšaadis nähtud;

C.   arvestades, et Tšaadi idapiiril Sudaaniga asuvates 12 laagris elab umbes 238 000 põgenikku Sudaanist, 44 600 põgenikku Kesk-Aafrika Vabariigist ja 170 000 riigisiseselt ümberasustatud isikut;

D.   arvestades, et ÜRO pagulaste ülemvolinik avaldas 4. detsembril 2007 hoiatuse, et valitsusvägede ja mässuliste vahel viimase kümne päeva jooksul intensiivistunud võitlus Ida-Tšaadis on piiranud ÜRO juurdepääsu laagritele, mis on koduks sadadele tuhandetele põgenikele ja riigisiseselt ümberasustatud isikutele, ning suurendanud pingeid selles piirkonnas;

E.   arvestades, et võitlustegevus tõkestab maailma toiduabi programmi (WFP) operatsioonide läbiviimist Ida-Tšaadis, takistades juurdepääsu mõnedele põgenikelaagritele ja põhjustades viivitusi toidu kohaletoimetamisel teistesse laagritesse; arvestades, et võitlustegevuse tõttu Farchana lähedal, kus asuvad kolm põgenikelaagrit, on humanitaarmeetmete läbiviimine eriti raske; arvestades, et vähemalt ühel korral ründasid relvastatud bandiidid maailma toiduabi programmi toiduainete koormaga veoautot;

F.   arvestades, et võitlustegevus on keskendunud peamiselt Farchana, Iriba, Biltine ja Guereda piirkondadesse, mis asuvad põhja ja ida pool Abeché linnast, mis on vähemalt 12 põgenikelaagri peamine operatiivbaas; arvestades, et turvalisus on vähenenud ka Abeché linnast lõuna pool asuvate põgenikelaagrite lähedal asuvates piirkondades, nagu Goz Beida;

G.   arvestades, et Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC) sõnul ähvardavad humanitaarabitegevuse läbiviimist peamiselt piirkonnas esinevad relvastatud röövimised ja banditism, ning et sõjalised rünnakud võimendavad kuritegevust; arvestades, et banditismi sagenemine Ida-Tšaadis sunnib humanitaarabiasutusi vähendama töötajate arvu ja liikumist peamistes linnades, piirates seega veelgi nende võimet pakkuda väga vajalikku humanitaarabi;

H.   arvestades, et Tšaadi president vabastas alles hiljuti kaitseministri kohalt United Front for Change juhi Mahamat Nour Abdelkerimi, mis osutab pingetele ja kriisile valitsuse tasandil;

I.   arvestades, et nõukogu võttis 15. oktoobril 2007. aastal vastu ülalnimetatud EUFOR TCHAD/RCA operatsiooni käsitleva ühismeetme, mille eesmärk on aidata kaasa ohtlikus olukorras olevate tsiviilisikute, eriti põgenike ja ümberasustatud isikute kaitsmisele, hõlbustada tegevuspiirkonnas turvalisust suurendades humanitaarabi kohaletoimetamist ja humanitaartöötajate vaba liikumist ning aidata kaasa ÜRO töötajate, vahendite, rajatiste ja seadmete kaitsmisele ning oma töötajate ja ÜROga seotud personali turvalisuse ja liikumisvabaduse tagamisele;

J.   arvestades, et ajakava EUFOR TCHAD/RCA käivitamiseks, mis oleks pidanud toimuma juba 2007. aasta novembri lõpus, lükatakse üha edasi; arvestades, et seda juba eeldati, et kui vihmahooaeg 2007. aasta oktoobri lõpus järele annab, muutuvad mässuliste rühmitused piirkonnas taas liikuvamaks ja aktiivsemaks; arvestades, et Tšaadi luureteenistuse juht süüdistas Sudaani mässuliste relvadega varustamises;

K.   arvestades, et Tšaadi siseriiklik ebastabiilsus – koos ebastabiilsusega Ida-Tšaadi piirialal, Dārfūris ja Kesk-Aafrika Vabariigis – avaldab kahjulikku mõju ka EUFOR TCHAD/RCA operatsioonile, kui see käivitatakse;

L.   arvestades, et rahvusvaheline mure konflikti pärast on suurenenud pärast seda, kui mässuliste rühmitus UFDD ähvardas rünnata Prantsuse või mis tahes muu välisriigi relvajõude, mis saabuvad EUFOR TCHAD/RCA missiooni raames;

M.   arvestades, et seksuaalne vägivald, mis on sõjakuritegu, sealhulgas vägistamine kui sõjas kasutatav vahend, on põgenikelaagrites ja mujal konfliktipiirkonnas laialt levinud, kusjuures naised ja tüdrukud on selliste rünnakute suhtes kõige haavatavamad,

1.   rõhutab, et hiljuti puhkenud vägivald ja rahutused Tšaadis näitavad EUFOR TCHAD/RCA operatsiooni viivitamatu käivitamise pakilist vajadust; rõhutab, et ELi liikmesriikidel ja ÜRO-l lasub vastutus kaitsta selles piirkonnas asuvaid põgenikke ja ümberasustatud isikuid; rõhutab, et nimetatud vägede käsutuses peavad olema ja nad peavad kasutama kõiki vajalikke vahendeid ohus olevate tsiviilisikute kaitsmiseks, järgides seejuures täielikult inimõigusi käsitlevat rahvusvahelist õigust ja rahvusvahelist humanitaarõigust;

2.   väljendab siiski kahetsust, et nimetatud missioonil puudub oma kohustuste täitmiseks ikka veel oluline varustus, nagu helikopterid ja meditsiinitarbed;

3.   kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles austama tehtud poliitilist otsust ning eraldama kõnealuse missiooni tarbeks rohkem sõdureid ja asjakohast finants-, logistilist ja õhujõudude toetust, sealhulgas vajaliku hulga helikoptereid, nii kiiresti kui võimalik; rõhutab, et kui EL ei suuda mobiliseerida missiooni toimimiseks piisavat arvu sõdureid ja varustust, on kaalul tema välispoliitiline usaldusväärsus maailmaareenil;

4.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles esitama Euroopa Parlamendile ajakohastatud teavet praeguste algatuste kohta (nagu Euroopa Kaitseagentuuri algatused), mis käsitlevad peamistes valdkondades sõjalise võimekuse osas esinevaid puudusi, eelkõige helikopterite ja meditsiiniabiüksuste olemasolu, ning esitama ühiseid ettepanekuid lühi- ja pikaajalisteks lahendusteks, millega tagatakse juurdepääs sellisele võimekusele, arvestades nii humanitaarabi kui ka Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika eesmärke;

5.   rõhutab Dārfūri kriisi piirkondlikku mõõdet ja pakilist vajadust tegeleda kriisi destabiliseeriva mõjuga humanitaar- ja julgeolekuolukorrale naaberriikides ning kinnitab veel kord oma valmisolekut kasutada ÜRO mitmemõõtmelise kohaloleku toetamiseks ELi sõjalist üleminekuoperatsiooni;

6.   tuletab meelde oma ülalnimetatud 27. septembri 2007. aasta resolutsiooni, milles kiideti heaks Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsiooni käivitamine Ida-Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigi põhjaosas, ning nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon kiirendaksid operatsiooni käivitamiseks vajalikku otsustamisprotsessi, et tagada esimeste sõdurite kohapeale saatmine enne 2007. aasta lõppu ning missiooni täieliku võimsuse saavutamine 2008. aasta veebruariks või märtsi alguseks;

7.   tunneb heameelt, et komisjon näeb nimetatud missiooni rahastamiseks ette 50 miljonit eurot, sealhulgas 10 miljonit eurot stabiliseerimisvahendist selle rahuvalveoperatsiooni ÜRO politseikoolituse osaks; märgib, et see annab tunnistust sidusast institutsioonidevahelisest ELi lähenemisviisist Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikale;

8.   taunib Sudaani presidendi tungivat nõudmist, et UNAMID relvajõud, mida EUFOR TCHAD/RCA peaks toetama, oleksid olemuselt üksnes Aafrika väed, mis on vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohase resolutsiooniga; rõhutab vajadust kiirendada ÜRO-Aafrika Liidu rahuvalvejõudude saatmist Dārfūri; nõuab tungivalt, et Sudaani valitsus teeks koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, ning teeb ettepaneku arvata ühisrelvajõudude mandaadi hulka volitus otsida üles ja vahistada isikud, kelle kohta Rahvusvaheline Kriminaalkohus on väljastanud vahistamismääruse;

9.   märgib, et Sudaanist üle piiri tulevate Janjaweedi relvarühmituste ja kohalike Tšaadi araabia ja mitte-araabia päritolu rühmituste tahtlikud ja sihipärased rünnakud tsiviilelanikkonna vastu on hoogustunud; märgib soolise vägivalla, ahistamise, hirmutamise ja vägistamiste ulatust, mis toimuvad selles piirkonnas täieliku karistamatuse tingimustes; kutsub Tšaadi ametivõime üles uurima teateid vägistamiste ja teiste tõsiste inimõiguste rikkumiste ja kuritarvitamiste kohta ning võtma rikkumiste toimepanijaid vastutusele;

10.   rõhutab seksuaalse ekspluateerimise konkreetset probleemi selles konfliktipiirkonnas ja rõhutab kuivõrd oluline on UNAMID ja EUFOR TCHAD/RCA operatsioonide tarbeks relvajõude eraldavate liikmesriikide teavitamine sellisest kuritarvitamisest ning soolist olukorda arvestava lähenemise kohaldamine konfliktiolukorras seksuaalvägivallaga tegelemise kõikidel etappidel, sealhulgas koolitus ohvrite erivajadustega arvestamiseks; rõhutab, et rahuvalveoperatsioonideks relvajõude ja politseivägesid eraldavate riikide kohustus on tagada vankumatu käitumisjuhendi ja nõuetekohase koolituse rakendamine ning vastutuse kandmine seksuaalvägivalla eest; märgib, et kogemused on näidanud, et naiste arvamine rahuvalvejõududesse on aidanud kaasa mitte ainult paremate suhete loomisele vastuvõtva riigi kogukondadega, vaid ka rahuvalvajate paremale käitumisele;

11.   on väga mures humanitaarabitöötajate teadete pärast, et nii mässajad kui ka valitsus on külastanud põgenikelaagreid, et värvata lapsi oma relvajõudude ridadesse;

12.   nõuab, et EL nõuaks tungivalt üldise rahuprotsessi käivitamist, kasutades survet ja stiimuleid, et kõik pooled naaseksid läbirääkimiste laua taha, ning läbirääkimiste alustamist, mis käsitleks praegu Tšaadis toimuva konflikti kõiki tahke, sealhulgas valitsuse ja mässuliste vahelist pinget ja etniliste rühmade vahelist konflikti;

13.   nõuab, et Tšaad looks koostöös Sudaani ja Liibüaga vajalikud tingimused Sirte rahukokkuleppe rakendamiseks vajaliku püsiva poliitilise lahenduse saavutamiseks, ning nõuab tungivalt, et Sudaani ja Tšaadi valitsused täidaksid Tripoli ja Sirte kokkulepetes võetud kohustusi;

14.   väljendab muret relvade, eelkõige ebaseaduslike käsi- ja kergerelvade ebaseadusliku Aafrikasse müügi ja salakaubana vedamise suurenemise pärast;

15.   tuletab meelde, et ükski rahuvalvemissioon Tšaadi idaosas ja Kesk-Aafrika Vabariigi põhjaosas ei saavuta edu ilma tõelise poliitilise lepitusprotsessita;

16.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Aafrika Liidule, ÜRO peasekretärile, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ning Tšaadi, Kesk-Aafrika Vabariigi ja Sudaani presidentidele, valitsustele ja parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0419.
(2) ELT L 279, 23.10.2007, lk 21.


Naiste õigused Saudi Araabias
PDF 116kWORD 40k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon naiste õiguste kohta Saudi Araabias
P6_TA(2007)0631RC-B6-0526/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse, et Saudi Araabia ratifitseeris 7. septembril 2000 ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta;

–   võttes arvesse ÜRO piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastast konventsiooni, mille Saudi Araabia ratifitseeris 23. septembril 1997;

–   võttes arvesse asjaolu, et Saudi Araabia on alates 26. jaanuarist 1996 lapse õiguste konventsiooni osaline;

–   võttes arvesse, et Saudi Araabia valiti 2006. aasta mais uude ÜRO inimõiguste nõukogusse;

–   võttes arvesse oma varasemaid, 18. jaanuari 1996. aasta(1) ja 10. märtsi 2005. aasta(2) resolutsioone Saudi Araabia kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et Saudi Araabia naisi diskrimineeritakse endiselt mitmel moel nii era- kui ka avalikus elus, samuti et nad langevad sageli seksuaalvägivalla ohvriks ja peavad muuhulgas silmitsi seisma suurte takistustega kriminaalkohtusüsteemis;

B.   arvestades, et 2006. aasta oktoobris määrati Qatifi Tüdruku nime all tuntud 19aastasele naisele karistuseks 90 piitsahoopi, sest ta viibis autos mehega, kes ei kuulunud tema lähisugulaste hulka, kui teda rünnati ja grupiviisiliselt vägistati;

C.   olles sügavalt mures, et Qatifi üldkohus Saudi Araabias vaatas otsuse 2007. aasta novembris uuesti läbi ning karmistas karistust kuuekuulise vangistuse ja 200 piitsahoobini;

D.   arvestades Qatifi üldkohtu ametniku avaldust, et kohus karmistas karistust vastavalt kohtunike ülemkogu juhistele, kuna karistatu üritas meedia abil kohtusüsteemi kahjustada ja mõjutada;

E.   arvestades, et ohvri advokaadil Abdul Rahman Al-Lahemil keelati kohtusaali siseneda ja oma klienti edaspidi esindada pärast seda, kui ta üritas võtta õiguslikke meetmeid justiitsministeeriumi vastu, sest viimane ei soostunud esitama klienti puudutava otsuse koopiat, mille abil saanuks ta ette valmistada apellatsioonikaebuse; arvestades, et hr Al-Lahemi ootab nüüd ees distsiplinaarkuulamine justiitsministeeriumis ning sanktsioonide hulka võivad kuuluda ka tegevuse peatamine kolmeks aastaks ja tegevusloa äravõtmine;

F.   arvestades, et hr Al-Lahem osales kaitsjana ka kohtuasjades, milles käsitleti kahe lapsega abielupaari Fatima ja Mansour Al-Taimani 2007. aasta juulis toimunud sunniviisilist lahutamist naise venna nõudel argumendiga, et Fatima pärineb kõrgemast soost kui tema mees; arvestades, et mõlemat on nüüdseks juba kuid koos lastega kinni peetud, sest nad keelduvad lahutust tunnistamast, ning arvestades, et alates sellest ajast on Fatima sunnitud elama varjupaigas, kuna keeldub oma pere juurde naasmast;

G.   olles eriliselt mures, et vallaliste vastassoost isikute kriminaalkorras karistamine mistahes lähedase kontakti eest Saudi Araabias kahjustab tõsiselt vägistamise ohvrite võimalusi pöörduda kohtu poole ning et kohus võib naise vägistamissüüdistust käsitleda hoopis abieluvälise seksuaalsuhtega nõustumisena, kui ta ei suuda kindlalt tõendada, et kontakt ei olnud vabatahtlik;

H.   arvestades, et Saudi Araabias töötab koduabilistena ligikaudu kaks miljonit naissoost võõrtöölist, keda ametivõimud ja eraisikutest tööandjad sageli halvasti kohtlevad muuhulgas füüsilise ja psühholoogilise väärkohtlemise ja palga maksmata jätmise näol, aga ka pidades neid kinni ilma süüdistuseta või kohtumenetluseta ja isegi määrates neile ebaõiglase kohtumenetluse tulemusena surmanuhtlusi;

I.   pöörates erilist tähelepanu juhtumile Sri Lankalt pärit koduabilise Rizana Nafeekiga, kes mõisteti 2007. aasta juunis surma tema hoole all olnud väikelapse surma pärast ajal, mil ta ise oli alles 17aastane, samuti juhtumile Indoneesiast pärit koduabiliste Siti Tarwiyah Slameti ja Susmiyati Abdul Fulaniga, kelle peksis 2007. aasta augustis surnuks neile tööd andnud perekond, tekitades tõsiseid vigastusi ka kahele teisele koduabilisele;

J.   märkides, et rahvusvahelistes inimõigustealastes konventsioonides (nagu konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta) osalevad riigid on kohustatud tagama meestele ja naistele võrdsed õigused,

1.   nõuab, et Saudi Araabia valitsus teeks edasisi samme naiste õiguste piirangute – sealhulgas naiste vaba liikumine, sõiduki juhtimise keeld, töövõimalused, õiguslik staatus ja naiste esindamine kohtumenetlustes – tühistamiseks, kaotaks naiste diskrimineerimise kõik vormid era- ja avalikus elus ning edendaks nende osalemist majandus-, sotsiaal- ja poliitilises sfääris;

2.   mõistab hukka eespool nimetatud Qatifi üldkohtu otsuse vägistamise ohvri karistamise kohta; kutsub Saudi Araabia ametivõimusid üles seda kohtuotsust tühistama ja loobuma kõikidest vägistamise ohvrile esitatud süüdistustest;

3.   märgib, et 3. oktoobril 2007 andis kuningas Abdullah teada kohtureformist, lubades luua uued spetsialiseeritud kohtud ning parandada kohtunike ja advokaatide väljaõpet; tuletab meelde, et 2007. aasta mais teatati kuningas Abdullah" nõudmiseset luua uus, koduvägivalla juhtumitele spetsialiseerunud kohus;

4.   arvab, et kampaania naistevastase vägivalla, eriti aga koduvägivalla alase teadlikkuse suurendamiseks Saudi Araabias oleks eriliselt tervitatav algatus, mis tuleks võimalikult kiiresti ette võtta;

5.   palub tungivalt ametivõimudel vaadata läbi ja jõustada riiklikud tööseadused, mis annaksid koduabilistele samasuguse kaitse nagu muudel elualadel töötavatele inimestele, ning tagada nende tööandjate karistamine, kes on süüdi seksuaalses või füüsilises väärkohtlemises ja rikuvad riiklike seadustega vastuollu minnes töötajate õigusi;

6.   palub Saudi Araabia valitsusel vaadata uuesti läbi kõik juhtumid, kus alaealised seaduserikkujad on surma mõistetud, tühistada alaealistele määratud surmanuhtlused ja kehtestada surmanuhtluse moratoorium;

7.   palub nõukogul ja komisjonil tõstatada need küsimused ELi ja Pärsia Lahe Araabia Riikide Koostöönõukogu järgmisel nõukogu ja ministrite ühiskohtumisel;

8.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜRO peasekretärile, Saudi Araabia valitsusele, Islami Konverentsi Organisatsiooni peasekretärile ja Pärsia Lahe Araabia Riikide Koostöönõukogu peasekretärile.

(1) EÜT C 32, 5.2.1996, lk 98.
(2) ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 281.


Lohutusnaised
PDF 199kWORD 43k
Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon õigluse kohta "lohutusnaistele" (seksiorjad Aasias enne Teist maailmasõda ja selle kestel)
P6_TA(2007)0632RC-B6-0525/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse, et 2007. aastal möödus 200 aastat orjakaubanduse kaotamisest;

–   võttes arvesse rahvusvahelist konventsiooni naiste ja lastega kauplemise vastu võitlemiseks (1921), millele Jaapan on alla kirjutanud;

–   võttes arvesse ILO konventsiooni nr 29 sunniviisilise töö kohta (1930), mille Jaapan on ratifitseerinud;

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 (2000) naiste, rahu ja julgeoleku kohta;

–   võttes arvesse ÜRO eriraportööri relvastatud konfliktide ajal süstemaatilise vägistamise, seksuaalse orjuse ja orjastamisesarnase tegevuse küsimuses Gay McDougalli 22. juuni 1998. aasta aruannet;

–   võttes arvesse ÜRO piinamisvastase komitee 38. istungjärgu (9.–10. mai 2007) järeldusi ja soovitusi;

–   võttes arvesse aruannet, mis käsitleb uuringut Madalmaade valitsuse dokumentide kohta, mis puudutavad hollandi naiste sundprostitutsiooni Hollandi Ida-Indias Jaapani okupatsiooni ajal (Haag, 2004);

–   võttes arvesse USA Kongressi 30. juulil 2007. aastal vastu võetud resolutsiooni ja Kanada parlamendi 29. novembril 2007. aastal vastu võetud resolutsiooni lohutusnaiste kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et Aasia ja Vaikse ookeani saarte koloniaalse ja sõjaaegse okupatsiooni ajal alates 1930. aastatest kuni Teise maailmasõja lõpuni tellis Jaapani valitsus ametlikult noori naisi, keda maailmas tunti ianfu või "lohutusnaiste" nime all, ainsa eesmärgiga kasutada neid seksuaalsel orjatööl keiserlike relvajõudude teenistuses;

B.   arvestades, et "lohutusnaiste" süsteem hõlmas grupiviisilist vägistamist, sunniviisilisi aborte, alandamist ja seksuaalset vägivalda, mis lõppes selles ühes 20. sajandi kõige laiaulatuslikumas inimkaubanduse juhtumis sandistamise, surma või koguni enesetapuga;

C.   arvestades, et Jaapani kohtutesse jõudnud kümned "lohutusnaiste" kohtuasjad on kõik lõppenud hagejate hüvitisnõuete tagasilükkamisega, hoolimata kohtuotsustest, milles tunnistatakse keiserlike relvajõudude otsest ja kaudset osalemist ning riigi vastutust;

D.   arvestades, et enamik "lohutusnaiste" süsteemi ohvreid on surnud ja veel elavad ohvrid on 80-aastased või vanemad;

E.   arvestades, et arvukad Jaapani valitsuse tähtsad liikmed ja kõrged ametnikud on teinud viimaste aastate jooksul vabandavaid avaldusi "lohutusnaiste" süsteemi kohta ning mõned Jaapani ametnikud on hiljuti väljendanud kahetsusväärset soovi neid avaldusi nõrgendada või tühistada;

F.   arvestades, et Jaapani valitsus ei ole kunagi avalikustanud seksuaalse orjuse süsteemi täielikku ulatust ning mõnedes Jaapani koolides kasutatavates uutes kohustuslikes lugemismaterjalides püütakse "lohutusnaiste" tragöödiat ja teisi Jaapani poolt Teise maailmasõja jooksul toime pandud kuritegusid minimeerida;

G.   arvestades, et Aasia naiste sihtasutuse volitused lõppesid 31. märtsil 2007. aastal, tegemist oli valitsuse algatatud erasihtasutusega, mille eesmärk oli viia ellu programme ja projekte, et heastada "lohutusnaiste" kuritarvitamine ja kannatused,

1.   väljendab heameelt Euroopa Liidu ja Jaapani suurepäraste suhete üle, mis põhinevad mitmeparteilise demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste austamise ühistel väärtustel;

2.   väljendab solidaarsust naistega, kes olid "lohutusnaiste" süsteemi ohvrid Teise maailmasõja ajal;

3.   tervitab Jaapani juhtiva valitsussekretäri Yohei Kono 1993. aastal tehtud avaldust ja tolleaegse peaministri Tomiichi Murayama 1995. aastal tehtud avaldust "lohutusnaiste" kohta ning Jaapani parlamendi (Diet) 1995. ja 2005. aasta resolutsioone, milles palutakse vabandust sõjaohvrite, sealhulgas "lohutusnaiste" süsteemi ohvrite ees;

4.   tervitab Jaapani valitsuse algatust luua 1995. aastal nüüdseks likvideeritud Aasia naiste sihtasutus, suures osas valitsuse rahastatud erasihtasutus, mis jagas teatavat nn heastamisraha mitmesajale "lohutusnaisele", kuid on seisukohal, et see humanitaaralgatus ei suuda rahuldada ohvreid, kes nõuavad õiguslikku tunnustamist ja heastamist rahvusvahelise avaliku õiguse kohaselt, nagu nentis ÜRO eriraportöör Gay McDougall oma eespool nimetatud 1998. aasta aruandes;

5.   kutsub Jaapani valitsust üles tunnistama ametlikult selgelt ja ühemõtteliselt, et Jaapani keiserlikud relvajõud sundisid Aasia ja Vaikse ookeani saarte koloniaalse ja sõjaaegse okupatsiooni ajal alates 1930. aastatest kuni Teise maailmasõja lõpuni noori naisi (keda maailm tunneb "lohutusnaiste" nime all) seksuaalsesse orjusesse, kutsub teda üles selle eest vabandust paluma ning võtma ajaloolist ja õiguslikku vastutust;

6.   kutsub Jaapani valitsust üles rakendama tõhusaid haldusmehhanisme kahjutasu maksmiseks kõikidele "lohutusnaiste" süsteemi veel elavatele ohvritele ja surnud ohvrite peredele;

7.   kutsub üles Jaapani parlamenti võtma õiguslikke meetmeid, et kõrvaldada olemasolevad takistused kahjutasu saamisel Jaapani kohtutes; eelkõige tuleks üksikisikute õigust nõuda valitsuselt kahjutasu selgesõnaliselt tunnustada siseriiklikus õiguses ja pidada prioriteetseks seksuaalse orjuse kui rahvusvahelise õiguse kohase kuriteo veel elavatele ohvritele kahjutasu maksmise juhtumeid, võttes arvesse nende ohvrite vanust;

8.   kutsub Jaapani valitsust üles lükkama avalikult ümber kõik väited, et "lohutusnaiste" orjastamist ei ole kunagi toimunud;

9.   ergutab Jaapani rahvast ja valitsust võtma edasisi meetmeid, et tunnistada, nagu on iga riigi moraalne kohustus, oma rahva täielikku ajalugu, et edendada Jaapanis teadlikkust Jaapani tegevusest 1930. ja 1940. aastatel, sealhulgas seoses "lohutusnaistega"; kutsub Jaapani valitsust üles harima praeguseid ja tulevasi põlvkondi kõnealuste sündmuste osas;

10.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Jaapani valitsusele ja parlamendile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule, ASEANi riikide valitsustele, Korea Rahvademokraatliku Vabariigi, Korea Vabariigi, Hiina Rahvavabariigi, Taiwani ja Timor-Leste valitsustele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika