Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0037A(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0513/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0513/2007

Keskustelut :

PV 14/01/2008 - 16
CRE 14/01/2008 - 16

Äänestykset :

PV 15/01/2008 - 8.3
CRE 15/01/2008 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0003

Hyväksytyt tekstit
PDF 202kWORD 50k
Tiistai 15. tammikuuta 2008 - Strasbourg
Syrjinnän poistaminen kuljetusmaksuista ja -ehdoista ***I
P6_TA(2008)0003A6-0513/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. tammikuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 sekä elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 muuttamisesta – Kuljetuksia koskevat näkökohdat (KOM(2007)0090 – C6-0086/2007 – 2007/0037A(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0090),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 75 artiklan 3 kohdan, 95 artiklan ja 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0086/2007),

–   ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 5. heinäkuuta 2007 tekemän päätöksen antaa sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle että liikenne- ja matkailuvaliokunnalle lupa laatia lainsäädäntömietintö komission edellä mainitun ehdotuksen perusteella,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6-0513/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
OTSIKKO
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 sekä elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 muuttamisesta
Neuvoston asetus Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 muuttamisesta
Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 1 VIITE
ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan 3 kohdan, 95 artiklan sekä 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan,
ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan 3 kohdan,
Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 5 VIITE
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä
Poistetaan.
Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE
(3)  Asetuksen (EY) N:o 852/2004 5 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että kaikki elintarvikealan toimijat laativat ja toteuttavat vaarojen analysointia ja kriittisiä valvontapisteitä (HACCP) koskeviin periaatteisiin perustuvan menettelyn ja pitävät sitä yllä.
Poistetaan.
Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE
(4)  Kokemus on osoittanut, että tietyissä elintarvikealan yrityksissä elintarvikehygienia voidaan varmistaa panemalla moitteettomasti täytäntöön asetuksessa (EY) N:o 852/2004 säädetyt elintarvikehygieniaa koskevat vaatimukset käyttämättä lainkaan HACCP-järjestelmää. Tämä koskee etenkin pieniä yrityksiä, jotka myyvät tuotteitaan pääasiassa suoraan loppukuluttajille, esimerkiksi leipomoita, lihakauppoja, ruokatavarakauppoja, kojuja, ravintoloita ja baareja, jotka ovat mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettuja mikroyrityksiä.
Poistetaan.
Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE
(5)  Siksi on aiheellista säätää kyseisiä yrityksiä koskevasta poikkeuksesta asetuksen (EY) N:o 852/2004 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettuun vaatimukseen ottaen kuitenkin huomioon, että yritysten on noudatettava kaikkia muita kyseisen asetuksen vaatimuksia.
Poistetaan.
Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE
(6)  Koska sekä asetuksen (EY) N:o 852/2004 että asetuksen N:o 11 muuttamisen tarkoituksena on keventää yritysten hallinnollista rasitusta muuttamatta kyseisten asetusten perimmäistä tarkoitusta, nämä muutokset on syytä yhdistää yhdeksi asetukseksi,
Poistetaan.
Tarkistus 8
2 ARTIKLA
5 artiklan 3 kohta (asetus (EY) N:o 852/2004)
2 artikla
Poistetaan.
Lisätään asetuksen (EY) N:o 852/2004 5 artiklan 3 kohtaan seuraava virke:
"Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta yrityksiin, jotka ovat 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettuja mikroyrityksiä ja joiden toiminta on pääasiallisesti elintarvikkeiden suoraa myyntiä loppukuluttajille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten soveltamista."
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö