Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0013(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0497/2007

Predložena besedila :

A6-0497/2007

Razprave :

PV 14/01/2008 - 17
CRE 14/01/2008 - 17

Glasovanja :

PV 15/01/2008 - 8.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0004

Sprejeta besedila
PDF 421kWORD 105k
Torek, 15. januar 2008 - Strasbourg
Letališke pristojbine ***I
P6_TA(2008)0004A6-0497/2007
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o letaliških pristojbinah (KOM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013 (COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0820),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 80(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0056/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za regionalni razvoj (A6-0497/2007),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 15. januarja 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o letaliških pristojbinah
P6_TC1-COD(2007)0013

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ║,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Glavna naloga in gospodarska dejavnost letališč je zagotoviti oskrbo zrakoplova od pristanka do vzleta ter potnikov in tovora, tako da letalskim prevoznikom omogočijo opravljanje storitev zračnega prevoza. V ta namen nudijo letališča številne objekte in storitve, povezane z delovanjem zrakoplova ter obdelavo potnikov in tovora, stroške za to pa na splošno krijejo prek letaliških pristojbin. Ponujene naprave in storitve, za katere se zaračunajo pristojbine, bi morale biti stroškovno učinkovite.

(2)  Treba je vzpostaviti skupen okvir, ki bo urejal bistvene lastnosti letaliških pristojbin in način njihovega določanja, saj se ob odsotnosti takega okvira osnovne zahteve glede odnosov med upravnimi organi letališča in uporabniki letališča ne spoštujejo vedno.

(3)  Ta direktiva bi se morala uporabljati za letališča znotraj Skupnosti, ki presegajo najmanjšo velikost, ker upravljanje in financiranje malih letališč ne zahteva uporabe okvira Skupnosti.

(4)  Obračunavanje pristojbin za opravljanje navigacijskih storitev zračnega prometa in storitev zemeljske oskrbe že urejata Uredba Komisije (ES) št. 1794/2006(4) ║ oziroma Direktiva Sveta 96/67/ES(5) ║.

(5)  Letališke pristojbine ne bi smele biti diskriminatorne. Vzpostaviti bi bilo treba obvezen postopek rednega posvetovanja med upravnimi organi letališča in uporabniki letališča z možnostjo, da se lahko katera koli stran obrne na neodvisen regulativni organ, če uporabniki letališč izpodbijajo sklep o letaliških pristojbinah ali spremembi sistema obračunavanja pristojbin.

(6)  V vsaki državi bi bilo treba imenovati ali ustanoviti en neodvisen regulativni organ tako da se zagotovi nepristranskost njegovih sklepov ter ustrezna in učinkovita uporaba te direktive. Organ bi moral imeti pri izvajanju svojih nalog na voljo vse potrebne vire glede zaposlovanja, strokovnega znanja in izkušenj ter finančnih sredstev, da lahko zagotovi, da letališča ponujajo stroškovno učinkovite storitve in naprave.

(7)  Za uporabnike letališč je bistvenega pomena, da od upravnega organa letališča redno dobivajo informacije o tem, kako in na kakšni podlagi se izračunavajo letališke pristojbine. Takšna preglednost bo letalskim prevoznikom omogočila vpogled v stroške, ki jih ima letališče, in produktivnost naložb letališča. Da bi lahko upravni organ letališča ustrezno ocenil zahteve glede prihodnjih naložb, bi bilo treba od uporabnikov letališč zahtevati, da mu pravočasno posredujejo svoje operativne napovedi, razvojne projekte ter posebne zahteve in želje.

(8)  Letališča bi morala uporabnike letališč obveščati o večjih infrastrukturnih projektih, ker imajo ti velik vpliv na raven letaliških pristojbin. Take informacije se posredujejo zato, da se omogoči spremljanje stroškov infrastrukture in da se na zadevnem letališču zagotovijo ustrezni in stroškovno učinkoviti objekti.

(9)  Zaradi pojava letalskih prevoznikov, ki storitve zračnega prevoza opravljajo z nizkimi stroški, bi bilo treba letališčem, ki jih ti prevozniki uporabljajo, omogočiti, da uporabljajo pristojbine, ki ustrezajo infrastrukturi in/ali ravni opravljenih storitev, ker imajo letalski prevozniki legitimen interes, da od letališča zahtevajo storitve, ki ustrezajo razmerju cena/kakovost. Dostop do take različne ravni infrastrukture ali storitev pa bi moral biti ║brez diskriminacije na voljo vsem prevoznikom, ki jih želijo uporabljati. Če povpraševanje presega ponudbo, se dostop določi na podlagi objektivnega in nediskriminacijskega merila, ki ga določi upravni organ letališča. Vsako razlikovanje in/ali zvišanje pristojbin bi moralo biti pregledno in objektivno ter temeljiti na jasnih merilih. Razlikovanje je lahko pobuda za odprtje novih prog in tako lahko pripomore k regionalnemu razvoju v regijah z geografskimi in naravnimi ovirami, vključno z najbolj oddaljenimi regijami.

(10)  Ker se v Skupnosti uporabljajo različni načini oblikovanja in obračunavanja zneskov za kritje stroškov za varnost, je treba uskladiti podlago za zaračunavanje stroškov za varnost na letališčih Skupnosti, če se stroški za varnost odražajo v letaliških pristojbinah. Na teh letališčih bi morale biti pristojbine povezane z dejanskimi stroški zagotavljanja varnosti, pri čemer je treba zagotoviti natančno poslovodstvo morebitnega javnega financiranja in državne pomoči za kritje stroškov za varnost, storitev pa bi bilo treba nuditi po ceni, pri kateri se ne ustvarja dobiček. Prihodke iz letaliških pristojbin, ki so bile uvedene za kritje stroškov za varnost, bi bilo treba uporabljati izključno za izvajanje varnostnih ukrepov.

(11)  Uporabniki letališč bi morali imeti v zameno za pristojbine, ki jih plačajo, pravico do dogovorjene ravni storitev. Da bi to zagotovili, bi morala biti raven storitev predmet sporazuma, ki se sklepa v rednih časovnih presledkih, med upravnim organom letališča in združenjem oz združenji, ki zastopajo uporabnike letališča na letališču.

(12)  Ta direktiva ne vpliva na uporabo določb Pogodbe, zlasti členov 81 do 89 Pogodbe.

(13)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te direktive, saj sistemov obračunavanja letaliških pristojbin ni mogoče vzpostaviti na nacionalni ravni na enoten način na celotnem območju Skupnosti in jih je zaradi obsežnosti in učinkov ukrepov lažje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena ta direktiva ne presega okvira, potrebnega za doseganje teh ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Vsebina

1.  Ta direktiva določa skupna načela za zaračunavanje letaliških pristojbin na letališčih Skupnosti, brez poseganja v svobodo upravnega organa letališča pri izbiri med sistemoma "single till", "dual till" ali mešanim sistemom.

2.  Ta direktiva se uporablja za vsa letališča na ozemlju, za katerega veljajo določbe Pogodbe, in ki so odprta za komercialni promet, njihov letni promet pa presega 5 milijonov potnikov ali pa na letni ravni predstavlja več kot 15 % vseh potnikov v državi članici, kjer se nahajajo.

Države članice lahko po temeljiti preiskavi, ki jo opravi nacionalni organ za konkurenco, uporabljajo to direktivo tudi za druga letališča, če se to izkaže za potrebno.

Ta direktiva se uporablja tudi za mreže letališč in vsa letališča, povezana v mreže, na vseh ozemljih, kjer veljajo določbe Pogodbe.

Države članice objavijo seznam letališč na njihovem ozemlju, za katera se uporablja ta direktiva. Seznam temelji na podatkih Eurostata in se posodablja letno.

Ta direktiva se ne uporablja za pristojbine, obračunane za plačilo preletnih storitev in navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih v skladu z Uredbo ║ (ES) št. 1794/2006 ║ ali za pristojbine, obračunane za plačilo storitev zemeljske oskrbe iz Priloge k Direktivi ║ 96/67/ES,║ ali za pristojbine, obračunane za financiranje pomoči invalidnim osebam in potnikom z omejeno sposobnostjo gibanja v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu(6).

Ta direktiva ne posega v pravico posamezne države članice, da določi dodatne ureditvene ukrepe, ki niso v nasprotju s to direktivo ali drugimi ustreznimi določbami prava Skupnosti v zvezi s katerim koli upravnim organom letališča na njenem ozemlju. To lahko vključuje zlasti odobritev sistemov obračunavanja pristojbin in/ali raven pristojbin na podlagi konkurenčnega prava.

Člen 2

Opredelitve

V tej direktivi

   a) "letališče" pomeni vsako zemljišče, ki je posebej prilagojeno za pristajanje, vzletanje in manevriranje zrakoplovov, vključno s pomožnimi napravami, ki se lahko uporabljajo pri teh operacijah za potrebe prometa zrakoplovov in storitev v zvezi z njimi, vključno z napravami, ki so potrebne pri komercialnih zračnih prevozih;
   b) "upravni organ letališča" pomeni organ, katerega cilj je na podlagi nacionalne zakonodaje ali predpisov, da skupaj z drugimi dejavnostmi ali brez njih, odvisno od potrebe, upravlja in vodi letališke infrastrukture ali infrastrukture mrež letališč ter usklajuje in nadzira dejavnosti različnih izvajalcev na zadevnih letališčih ali znotraj mrež letališč;
   c) "uporabnik letališča" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je odgovorna za prevoz potnikov, pošte in/ali tovora po zraku od ali do zadevnega letališča;
   d) "letališka pristojbina" pomeni dajatev, obračunano v korist upravnega organa letališča, ki jo plačajo uporabniki letališča in/ali letalski potniki za uporabo objektov in storitev, ki jih opravlja izključno upravni organ letališča in ki so povezane s pristankom, vzletom, osvetlitvijo in parkiranjem zrakoplova ter obdelavo potnikov in tovora;
   e) "pristojbina za varnost" pomeni dajatev, ki je namenjena posebej za kritje vseh ali dela stroškov minimalnih varnostnih ukrepov, namenjenih varstvu civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja, ki so določena v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva(7);
   f) "mreža letališč" je skupina letališč v državi članici, s katero upravlja upravni organ letališč, ki ga je določil pristojni nacionalni organ.

Člen 3

Prepoved diskriminacije

Države članice zagotovijo, da letališke pristojbine ne diskriminirajo med uporabniki letališč ali letalskimi potniki.

Ta določba ne preprečuje, da se pristojbine spremeni iz objektivnih in preglednih razlogov splošnega pomena.

Člen 4

Mreža letališč

Da se zagotovi dostop do letališč v mreži letališč po ceni, ki je sorazmerna številu letalskih potnikov, lahko države članice dovolijo upraviteljem mrež letališč uvedbo enotnega in preglednega sistema letaliških pristojbin za vsa letališča, ki pripadajo mreži. Dovoljenje se lahko izda le pod pogojem, da ne pride do izkrivljanja konkurence med letališči v različnih državah članicah, na primer v okviru turizma. V primeru spora se lahko pritožnik pritoži pri Komisiji na podlagi konkurenčnega prava ES.

Člen 5

Posvetovanje in izboljšave

1.  Države članice zagotovijo, da je na vsakem letališču, za katerega se uporablja ta direktiva, vzpostavljen obvezen ▌postopek posvetovanja med upravnim organom letališča in uporabniki letališča ali zastopniki uporabnikov letališča v zvezi z delovanjem sistema obračunavanja letaliških pristojbin in ravnijo takih pristojbin, vključno z ravnijo kakovosti storitve, ki jo mora v zameno za plačilo letališke pristojbine nuditi upravni organ letališča. Države članice zagotovijo, da se posvetovanje opravi, preden nameravajo upravni organi ali uporabniki letališča vzpostaviti ali pa znatno spremeniti strukturo ali raven letaliških pristojbin. V kolikor je med upravnim organom letališča in uporabniki letališča sklenjen večletni sporazum, se posvetovanje izvede v skladu z določbami navedenega sporazuma.

2.  Države članice zagotovijo, da se, če je le mogoče, sistem obračunavanja letaliških pristojbin ali ravni pristojbin spremeni s soglasjem med upravnim organom letališča in uporabniki letališča. V ta namen upravni organ letališča ║vsak predlog za spremembo sistema obračunavanja letaliških pristojbin ali ravni letaliških pristojbin ║skupaj z razlogi za predlagane spremembe uporabnikom letališča predloži najpozneje šest mesecev pred začetkom veljavnosti. Na zahtevo katerega koli uporabnika letališča se upravni organ letališča o predlaganih spremembah posvetuje z uporabniki letališča in pri sprejetju končne odločitve upošteva njihova stališča. Upravni organ letališča svojo končno odločitev objavi v razumnem roku pred začetkom veljavnosti. Če med upravnim organom letališča in uporabniki letališča ne pride do sporazuma o predlaganih spremembah, upravni organ letališča svojo odločitev utemelji glede na stališča uporabnikov letališča.

3.  Države članice zagotovijo, da lahko v primeru dokončnega nestrinjanja glede odločitve o letaliških pristojbinah upravni organ letališča ali uporabniki letališča, če ti predstavljajo najmanj dva med seboj neodvisna letalska prevoznika ali najmanj 10% letov oziroma potnikov letno na tem letališču, prosijo za posredovanje neodvisen regulativni organ, ki preuči utemeljitve za spremembo sistema obračunavanja letaliških pristojbin ali ravni letaliških pristojbin.

Neodvisni regulativni organ, ki se imenuje ali ustanovi v skladu s členom 12:

   a) določi postopek za reševanje sporov med upravnim organom letališča in letalskimi prevozniki ali njihovimi zastopniki glede spremembe ravni ali strukture letaliških pristojbin, vključno s tistimi, ki so povezane s kakovostjo storitev;
   b) določi pogoje, pod katerimi mu je mogoče predložiti spore v razreševanje;
   c) določi merila, po katerih se ocenjujejo nesoglasja.

Ti pogoji in merila so nediskriminatorni, pregledni in skladni z načeli konkurenčnega prava ES in to direktivo.

Pregled spremembe sistema obračunavanja letaliških pristojbin ali ravni letaliških pristojbin ne sme imeti odložilnega učinka.

4.  Uporabnik letališča predloži dokaze o tem, da je obravnavano letališče kršilo konkurenčno pravo ES.

5.  To ne sme posegati v nobeno tekoče reševanje sporov ali z zakonom določen prizivni postopek.

Člen 6

Preglednost

1.  Države članice zagotovijo, da upravni organ letališča vsakemu uporabniku letališča ali zastopnikom ali združenjem uporabnikov letališč enkrat na leto posreduje informacije o elementih, ki so podlaga za določanje ravni vseh pristojbin, ki se zaračunavajo na letališču. Te informacije morajo vključevati vsaj:

   a) seznam različnih storitev in infrastrukture, ki se zagotavljajo kot povračilo za obračunano pristojbino;
   b) način določanja pristojbin ob navedbi, ali je bil uporabljen sistem "single till", "dual till" ali mešani sistem;
   c) celotno strukturo stroškov letališča, povezano z objekti in storitvami, ki se nameravajo kriti iz letaliških pristojbin, v kolikor je ta pomembna za obračunavanje letaliških pristojbin in mora biti vključena v letna poslovna poročila;
   d) prihodke in stroške za vsako kategorijo pristojbin, ki se obračunavajo na letališču;
   e) prihodke letališč iz državne pomoči, subvencij in drugih oblik podpore v razmerju s prihodki iz letaliških pristojbin;
   f) državne in regionalne subvencije letališču ter znesek sredstev, ki izhajajo iz javnega financiranja v povezavi z obveznostjo opravljanja javnih storitev;
   g) skupno število osebja, ki je razporejeno na storitve, za katere se obračunavajo pristojbine;
   h) napovedi razmer na letališču glede ▌rasti prometa in kakršnih kolipredlaganih večjih naložb;
   i) dejansko uporabo letališke infrastrukture in opreme v danem obdobju;
   j) predviden izid predlaganih večjih naložb v smislu vpliva na zmogljivost letališča in kakovost ▌storitev.

2.  Države članice zagotovijo, da uporabniki letališč upravnemu organu letališča pred predvidenimi spremembami ravni letaliških pristojbin ali sistema obračunavanja letaliških pristojbin ali pred uvedbo (novih) pristojbin posredujejo informacije, zlasti o:

   a) napovedih glede prometa;
   b) napovedih glede sestave in predvidene uporabe flote;
   c) svojih razvojnih projektih na zadevnem letališču;
   d) svojih zahtevah na zadevnem letališču.

3.  Informacije, posredovane v skladu s prvim in drugim odstavkom, se štejejo kot zaupne in tako se z njimi tudi ravna. Za njih veljajo nacionalni zakoni o zaupnosti podatkov. Če delnice letališča kotirajo na borzi, je treba še posebej upoštevati borzne pravne določbe.

4.  Neodvisni regulativni organ ima v okviru ustreznih pravil o zaupnosti dostop do vseh informacij, ki jih potrebuje pri svojem delu.

Člen 7

Nova infrastruktura

Države članice zagotovijo, da se upravni organ letališča pred dokončanjem načrtov za nove infrastrukturne projekte posvetuje z uporabniki letališča. Letališče lahko pri določanju letaliških pristojbin uveljavi svoje interese in začne s predfinanciranjem največ pet let, preden se začne naložba izvajati.

Upravni organ letališča lahko predfinancira infrastrukturne projekte z ustreznim povišanjem letaliških pristojbin pod pogojem, da:

   a) se uporabnikom letališč poda pregledne informacije o obsegu in trajanju povišanih letaliških pristojbin;
   b) se ves dodatni prihodek uporabi le za gradnjo načrtovane infrastrukture;
   c) so pridobljena vsa upravna dovoljenja.

Člen 8

Standardi kakovosti

1.  Za nemoteno in učinkovito delovanje letališča države članice zagotovijo, da upravni organ letališča in združenje ali združenja, ki zastopajo uporabnike letališč, začnejo pogajanja o sporazumih o različnih ravneh kakovosti storitev na terminalu ali terminalih letališča, v skladu z določbami o razlikah med pristojbinami iz člena 9, ter točnosti in pravočasnosti informacij, ki jih posredujejo uporabniki letališča o predvidenih operacijah iz člena 6(2), da lahko upravni organ letališča izpolni svoje obveznosti. Tak sporazum se sklene najmanj vsaki dve leti in se priglasi neodvisnemu regulativnemu organu vsake države članice.

2.  Države članice zagotovijo, da v lahko primeru, ko ni dosežen sporazum o ravneh storitev, vsaka stran zaprosi za posredovanje neodvisen regulativni organ.

Člen 9

Razlike med pristojbinami

1.  Države članice z namenom zagotavljanja prilagojenih storitev ali namenskega terminala ali dela terminala sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi upravnemu organu letališča omogočijo spreminjanje kakovosti in obsega posebnih letaliških storitev, terminalov ali delov terminalov. Raven letaliških pristojbin se lahko razlikuje v skladu s kakovostjo in obsegom takih storitev, lahko pa se razlikuje tudi v skladu z okoljevarstveno učinkovitostjo, obremenitvijo s hrupom ali drugimi javnimi interesi, pod pogojem da temelji na smotrnih, objektivnih in preglednih merilih.

Države članice tudi zagotovijo, da letališča zaračunavajo enake pristojbine za enake storitve. Upravni organ letališča lahko uporabnikom letališča odobri popuste pri pristojbinah, ki temeljijo na kakovosti uporabljenih storitev, pod pogojem, da so zadevni popusti na voljo vsem uporabnikom letališča pod javno objavljenimi, preglednimi in objektivnimi pogoji. Popuste lahko odobri uporabnikom, ki odprejo nove proge, pod pogojem, da se popust prav tako odobri na javen in nediskriminatoren način ter je pod enakimi pogoji na voljo vsem uporabnikom letališča v skladu s konkurenčnim pravom ES.

2.  Države članice zagotovijo, da imajo uporabniki letališča, ki želijo uporabljati prilagojene storitve ali namenski terminal ali del terminala, dostop do tistih storitev in terminala ali dela terminala.

Kadar želi imeti dostop do prilagojenih storitev ali namenskega terminala ali dela terminala več uporabnikov, kot je zaradi omejene zmogljivosti mogoče, se dostop določi na podlagi relevatnih, objektivnih, preglednih in nediskriminacijskih meril.

Člen 10

Pristojbine za varnost

Pristojbine za varnost se uporabljajo izključno za kritje stroškov za varnost in teh stroškov ne presegajo. S pristojbinami za varnost se ne sme ustvarjati nobenega dobička. Ti stroški se določijo s pomočjo načel ekonomske in operativne učinkovitosti ter računovodstva in vrednotenja, ki so splošno sprejeta v vsaki državi članici. Država članica zagotovi, da so stroški pravično porazdeljeni med različne skupine uporabnikov vsakega letališča. Države članice pa zagotovijo, da se upošteva zlasti:

   stroške financiranja objektov in naprav, namenjenih varnostnim ukrepom, vključno s pošteno amortizacijo vrednosti teh objektov in naprav;
   izdatke za varnostno osebje in varnostno delovanje brez stroškov kratkoročno poostrenih varnostnih ukrepov. Za ukrepe, ki se sprejmejo v skladu z nacionalno zakonodajo o posebni oceni tveganja in pomenijo dodatne stroške, določbe te direktive ne veljajo;
   dotacije in subvencije, ki jih javni organi dodelijo za varnostne namene.

Prihodki iz pristojbin za varnost, ki so bile zaračunane na določenem letališču, se lahko uporabijo le za kritje izdatkov za varovanje kraja, kjer so bile pristojbine zaračunane. V primeru mrež letališč se lahko prihodki iz pristojbin za varnost porabijo le za kritje izdatkov za varnost na letališčih, ki pripadajo mreži.

Člen 11

Stroški strožjih varnostnih ukrepov

Stroške izvajanja varnostnih ukrepov, ki so strožji od minimalnih varnostnih ukrepov, določenih v Uredbi (ES) št. 2320/2002, krijejo države članice.

Člen 12

Neodvisni regulativni organ

1.  Države članice imenujejo ali ustanovijo neodvisen organ kot svoj nacionalni neodvisni regulativni organ, da zagotovijo pravilno uporabo ukrepov, sprejetih za uskladitev s to direktivo, in izvedbo nalog, dodeljenih na podlagi členov 5 in 8. To telo je lahko isto kot tisto, kateremu država članica zaupa izvajanje dodatnih ureditvenih ukrepov iz člena 1(2), vključno z odobritvijo sistema obračunavanja pristojbin in/ali ravnijo pristojbin, pod pogojem, da izpolnjuje zahteve iz odstavka 3 tega člena.

2.  Neodvisni nacionalni regulativni organ lahko pod svojim nadzorom izvedbo določb ali delov določb te direktive dodeli regionalnim neodvisnim regulativnim organom pod pogojem, da bo izvedba potekala v skladu z istimi standardi. Neodvisni nacionalni regulativni organ je še naprej odgovoren za zagotavljanje ustreznega izvajanja določb te direktive. Določbe iz odstavka 3 veljajo tudi za regionalne neodvisne regulativne organe.

3.  Države članice zagotovijo neodvisnost neodvisnih regulativnih organov tako, da zagotovijo njihovo pravno ločenost in funkcijsko neodvisnost od vseh upravnih organov letališč in letalskih prevoznikov. Države članice, ki ohranijo lastništvo ali nadzor nad letališči, upravnimi organi letališč ali letalskimi prevozniki, zagotovijo učinkovito strukturno ločenost regulativne funkcije in dejavnosti, povezanih z lastništvom ali nadzorom. Države članice zagotovijo, da neodvisni regulativni organ izvaja svoja pooblastila nepristransko in pregledno.

4.  Države članice Komisijo uradno obvestijo o imenu in naslovu neodvisnega regulativnega organa, o dodeljenih nalogah in odgovornostih ter o ukrepih, sprejetih za zagotovitev skladnosti z odstavkom 3.

5.  Pri izvajanju preiskave o utemeljenosti spremembe ravni ali strukture letaliških pristojbin, kot je določeno v členu 5, lahko neodvisni regulativni organ od zadevnih strank zahteva potrebne informacije in se je pri sprejetju odločitve dolžan posvetovati z zadevnimi strankami in vsemi drugimi prizadetimi strankami. Svojo odločitev sprejme v treh mesecih po prejemu pritožbe in to takoj, ko je mogoče, ter je dolžan objaviti svojo odločitev in utemeljitev zanjo. Odločitev je zavezujoča.

6.  Neodvisni regulativni organ izda letno poročilo o svojih dejavnostih.

Člen 13

Poročilo in revizija

1.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te direktive, v katerem oceni napredek pri izpolnjevanju njenih ciljev, najpozneje ... (8) in, če je potrebno, oblikuje ustrezne predloge.

2.  Države članice in Komisija sodelujejo pri uporabi te direktive, zlasti pri zbiranju informacij za poročilo iz odstavka 1.

Člen 14

Izvajanje

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje ... (9)*. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi.

2.  Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 15

Začetek veljavnosti in naslovniki

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Direktiva je naslovljena na države članice.

V ║,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C 10, 15.1.2008, str. 35.
(2) UL C 305, 15.12.2007, str. 11.
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2008.
(4) Uredba Komisije (ES) št. 1794/2006 z dne 6. decembra 2006 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa (UL L 341, 7.12.2006, str. 3).
(5) Direktiva Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti (UL L 272, 25.10.1996, str. 36). Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlament in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str.1).
(6) UL L 204, 26.7.2006, str. 1.
(7) UL L 355, 30.12.02, str. 1.Uredba, kakore je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 849/2004 (UL L 158, 30.4.2004, str. 1. Popravljena verzija v UL L 229, 29.6.2004, str. 3).
(8)* štiri leta po začetku njene veljavnosti.
(9)** 18 mesecev po objavi te direktive v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov