Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2120(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0494/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0494/2007

Keskustelut :

PV 14/01/2008 - 14
CRE 14/01/2008 - 14

Äänestykset :

PV 15/01/2008 - 8.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0007

Hyväksytyt tekstit
PDF 167kWORD 97k
Tiistai 15. tammikuuta 2008 - Strasbourg
CARS 21: Kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehys
P6_TA(2008)0007A6-0494/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2008 CARS 21: kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehyksestä (2007/2120(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehyksestä 2000-lukua varten: Komission kanta korkean tason CARS 21 -työryhmän loppuraporttiin – EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto" (KOM(2007)0022),

–   ottaa huomioon Sevillassa 21. ja 22. toukokuuta 2007 kokoontuneen kilpailukykyneuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–   ottaa huomioon korkean tason työryhmän loppuraportin "CARS 21 – Kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehys 2000-lukua varten",

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0494/2007),

A.   ottaa huomioon, että komissio on esittänyt vastuksensa korkean tason CARS 21 -työryhmän raporttiin ja että tähän työryhmään oli koottu kaikki sidosryhmät tutkimaan tärkeimpiä politiikan aloja, jotka vaikuttavat autoteollisuuteen Euroopan unionissa, ja antamaan suosituksia tulevasta sääntelykehyksestä,

B.   ottaa huomioon, että EU:n autoteollisuus on yksi sen tärkeimmistä talouden sektoreista, sillä se tuottaa vuosittain 19 miljoonaa autoa ja tarjoaa välittömästi 2,3 miljoonaa työpaikkaa ja yli 10 miljoonaa työpaikkaa siihen liittyvillä aloilla,

C.   ottaa huomioon, että useiden ajoneuvomerkkien yhteismyyntiin perustuvat varaosamarkkinat sekä ajoneuvojen huollon ja korjausten markkinat ovat keskeisessä asemassa kohtuuhintaisen liikkuvuuden mahdollistamisessa ja kuluttajien valinnanmahdollisuuksien edistämisessä EU:n 270 miljoonalle kuljettajalle ajoneuvojen jälkimarkkinoilla, turvallisten ja puhtaiden ajoneuvojen pitämisessä Euroopan teillä ja myös pk-yritysten vakaan aseman ylläpitämisessä Euroopassa, sillä ne työllistävät 3,5 miljoonaa ihmistä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yritykset),

D.   ottaa huomioon, että komissio edistää integroitua strategiaa EU:ssa toimivien yritysten jatkuvan kilpailukyvyn varmistamiseksi yhä globalisoituneemmassa ympäristössä, ja ottaa huomioon, että strategia esitetään komission tiedonannossa "Globaali Eurooppa kilpailijana maailmassa" (KOM(2006)0567), tähän tiedonantoon liittyvässä asiakirjassa "Globaali Eurooppa: Markkinat avoimiksi Euroopan viejille vahvemman kumppanuuden avulla" (SEK(2007)0452) ja komission tiedonannossa "Globaali Eurooppa: Euroopan kaupan suojakeinot muuttuvassa maailmantaloudessa – Vihreä kirja julkista kuulemista varten" (KOM(2006)0763),

E.   ottaa huomioon, että kyseisissä asiakirjoissa esitettyä strategiaa pannaan parhaillaan täytäntöön monia kahdenvälisiä ja alueellisia vapaakauppasopimuksia koskevissa neuvotteluissa,

F.   ottaa huomioon, että autoteollisuudessa on jäsenvaltioiden välillä merkittäviä eroja strategioissa, rakenteissa ja maailmanlaajuisessa ulottuvuudessa, ja katsoo, että erot on otettava täysimääräisesti huomioon kehitettäessä uutta ja maailmanlaajuisemmin suuntautunutta kauppastrategiaa,

G.   ottaa huomioon, että vuonna 2006 autoteollisuuden tuotannosta EU:ssa noin 20 prosenttia meni vientiin, että vuonna 2004 moottoriajoneuvojen vienti oli 8,7 prosenttia ja moottoriajoneuvojen varaosien ja lisävarusteiden vienti 2,8 prosenttia EU:n teollisuuden viennistä, mikä osoittaa, että autoteollisuus reagoi erityisen herkästi vientiolosuhteiden muutoksiin, ja ottaa huomioon, että vuonna 2004 kuljetusvälineiden EU:n ulkopuolisen kaupan kauppataseen ylijäämä oli arvoltaan 60,2 miljardia euroa; katsoo, että Euroopan unionin maailmanlaajuisesti merkittävä asema johtuu erityisesti siitä, että se on maailman suurin henkilöautojen ja maailman toiseksi suurin kuorma-autojen tuottaja, sekä myös sisämarkkinoiden koosta ja vakaudesta, autoteollisuuden kasvavasta kansainvälistymisestä, eurooppalaisten tuotemerkkien ja palvelujen maineesta, eurooppalaisten valmistajien saavuttamasta vahvasta asemasta viennissä ja heidän vahvasta läsnäolostaan korkean kasvupotentiaalin markkinoilla,

1.   on tyytyväinen korkean tason CARS 21 -työryhmän loppuraporttiin ja komission tiedonantoon, jossa hahmotetaan tulevan autoteollisuuspolitiikan suuntaa;

2.   toivoo, että EU:n jäsenvaltioiden ja niiden alueiden parlamentit haluavat osallistua CARS 21 -prosessin tuloksiin; ehdottaa, että Euroopan parlamentin koordinoima autoalaa käsittelevä parlamenttien välinen verkosto toisi todellisia etuja liikenneturvallisuudelle, ympäristönsuojelulle, innovoinnille ja kilpailukyvylle;

Autojen sisämarkkinoiden toteuttaminen

3.   kehottaa jäsenvaltioiden viranomaisia tekemään tiivistä yhteistyötä komission kanssa CARS 21 -suositusten täytäntöön panemiseksi; toteaa, että erityisesti on tarpeen varmistaa, että uudet autoalaa koskevat säännökset otetaan käyttöön koordinoidusti ja vältetään sisämarkkinoiden vääristymät;

4.   korostaa tarvetta kehittää tyyppihyväksyntää varten EU:n järjestelmä, joka koskee kaikkia moottoriajoneuvoja;

5.   vahvistaa tukensa tyyppihyväksyntäprosessille, kuten parlamentin 10. toukokuuta 2007 toisessa käsittelyssä vahvistamassa kannassa(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle todettiin;

6.   pyytää komissiota antamaan parlamentille vuosittain kertomuksen tyyppihyväksyntämenettelyjen toiminnasta ja komiteamenettelyn seurannasta;

7.   kehottaa komissiota varmistamaan 31. heinäkuuta 2002 antamansa asetuksen (EY) N:o 1400/2002(2) (ryhmäpoikkeusasetus) asianmukaisen soveltamisen moottoriajoneuvojen jakeluun kaikkialla EU:ssa; katsoo edelleen, että tämän asetuksen tarkistamisen yhteydessä komission kilpailusta vastaavan pääosaston olisi ajateltava olevansa osa integroitua lähestymistapaa alan lainsäädäntöön;

8.   ehdottaa, että autoteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi Euroopan unionissa ryhmäpoikkeusasetuksen tarkistaminen olisi nivellettävä CARS 21 -hankkeen väliarviointiin, mikä helpottaisi alan toimijoiden välistä yhteistyötä, estäisi julkisen tuen ohjautumisen vääriin kohteisiin ja edistäisi kilpailupolitiikkaa kansainvälisellä tasolla;

9.   kehottaa komissiota ehdottamaan toimia sellaisen rekisteröintijärjestelmän takaamiseksi, joka helpottaa erityisesti käytettyjen autojen rajatylittävää myyntiä; kannattaa komission näkemyksiä moottoriajoneuvojen rekisteröintimenettelyistä(3) ja joidenkin kansallisten sääntöjen sisämarkkinoiden toiminnalle aiheuttamista ongelmista; toteaa, että kansalliset säännöt vaikuttavat talouden aloihin, esimerkiksi ajoneuvojen leasing- ja vuokraustoimintaan; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat muutokset sääntöihinsä mahdollisimman pian;

Kilpailukykyiset autoteollisuuden jälkimarkkinat

10.   kiinnittää huomiota hiljan annettuihin säännöksiin, jotka koskevat jälkimarkkinoille tarkoitettuja osia ja vaikuttavat turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tasoon, ja toteaa, että näiden säännösten täytäntöönpanolla luodaan kyseisten osien sisämarkkinat;

11.   on tyytyväinen siihen, että moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 715/2007(4) ja asetukseen (EY) N:o 1400/2002 sisällytettiin säännöksiä, joiden mukaisesti korjaamiseen tarvittavien teknisten tietojen on oltava vapaasti saatavilla, ja pyytää komissiota jatkamaan ponnistelujaan ajoneuvoalaan sovellettavan kilpailuoikeuden säännösten täytäntöönpanemiseksi koko yhteisössä;

12.   kehottaa komissiota jatkamaan tehokkaan kilpailun edistämistä autoalan jälkimarkkinoilla käsittelemällä kuluttajien valintamahdollisuuksia sekä teknisten tietojen, koulutuksen, varaosien, useiden merkkien tutkimukseen soveltuvien diagnostisten välineiden ja testauslaitteiden saatavuutta riippumattomille markkinatoimijoille tulevissa autoalan politiikkaa koskevissa suuntaviivoissa ja kaikissa säädöksissä, jotka korvaavat asetuksen (EY) N:o 1400/2002, jonka voimassaolo päättyy 31. toukokuuta 2010;

13.   toteaa, että kattaviin kuluttajatutkimuksiin perustuvilla, käytössä olevien ajoneuvojen luotettavuutta ja kestävyyttä koskevilla tiedoilla on kuluttajille suuri merkitys; toteaa, että viranomaiset voisivat helpottaa mainittujen tutkimusten tekemistä sallimalla rekisteröintiviranomaisten luovuttaa sellaisten ajoneuvojen omistajien yhteystiedot, jotka ovat halukkaita osallistumaan tutkimuksiin;

14.   kehottaa komissiota käsittelemään asianmukaisesti kaikkien asiaan liittyvien pääosastojen myötävaikutuksella ajoneuvojen "avointa korjattavuutta" koskevaa kysymystä kaikissa uusissa lainsäädäntöaloitteissa kuluttajien valintamahdollisuuden ja kilpailun varmistamiseksi jälkimarkkinoilla; katsoo, että tätä olisi sovellettava myös tulevissa toimissa, jotka koskevat uusia ajoneuvoja koskevien tietojen, viestintäteknologioiden ja älykkäiden liikennejärjestelmien edistämistä;

15.   kehottaa komissiota antamaan käsiteltäväksi ehdotuksia sisämarkkinoiden luomiseksi tuning- ja varaosille (kuten erikoisrenkaat ja -vanteet sekä muut "viritysosat"), koska nykyiset erilaiset kansalliset säännökset estävät jatkokehityksen alalla, joka siksi hyötyisi lainsäädännön yhdenmukaistamisesta yhteisön tasolla sekä teollis- ja tekijänoikeuksien asianmukaisesta suojelemisesta;

16.   kehottaa komissiota torjumaan tehokkaammin väärennettyjen autonosien tuontia;

Sääntelyn parantaminen ja sääntely-ympäristön kansainvälistäminen

17.   korostaa, että on välttämätöntä poistaa tarpeeton tarpeeton byrokratia, myös kansainvälisten yleissopimusten olemassaolosta johtuva määräysten päällekkäisyys;

18.   korostaa sääntelyn parantamista koskevien periaatteiden (eli asianmukainen vaikutustenarviointi, kustannustehokkuusperiaate, asianmukaiset toimitusajat ja niin edelleen) keskeistä asemaa kilpailukykyisen sääntely-ympäristön luomisessa autoteollisuudelle, kuten CARS 21 -prosessissa todettiin; muistuttaa, että sääntelysuunnitelma on keskeinen osa CARS 21 -loppukertomusta ja sitä olisi noudatettava;

19.   tunnustaa, että sääntöjen laadun ja avoimuuden parantaminen ottamalla huomioon nykyiset yhteiskunnalliset tarpeet ja ympäristöön liittyvät tarpeet sekä sääntöjen soveltaminen ilman poikkeuksia ja niiden integroiminen kansainvälisen autoteollisuuden sääntelykehykseen voi myötävaikuttaa koko alan parempaan kilpailukykyyn ja tasavertaisiin kilpailuedellytyksiin;

20.   katsoo, että strateginen standardointi on olennainen kilpailukyvyn veturi; pyytää siksi komissiota työskentelemään eurooppalaisten normien tunnustamiseksi koko maailmassa;

21.   on tyytyväinen komission suunnitelmiin korvata 38 yhteisön direktiiviä nykyisillä YK:n Euroopan talouskomission (UN/ECE) säännöillä sekä ottaa käyttöön mahdollisuus itsetestaukseen tai virtuaalitestaukseen, ja kehottaa komissiota jatkamaan lainsäädännön yksinkertaistamisprosessia; korostaa, että sen näille ehdotuksille antaman tuen ehtona on, että selkeästi ymmärretään Euroopan parlamentin varaavan oikeuden vaatia uutta lainsäädäntöä riippumatta UN/ECE:n järjestelmästä, kun se katsoo, että EU:n velvoitteiden täyttäminen tätä vaatii;

22.   pitää myönteisenä komission ehdotusta, jonka mukaan se tiedottaa Euroopan parlamentille vuosittaisella asiakirjalla UN/ECE:ssä ja komiteamenettelyssä saavutetusta edistyksestä;

23.   pitää ilahduttavana komission aikomusta ottaa käyttöön tarkistus- ja valvontamekanismi ottaen huomioon, että moottoriajoneuvoala perustuu teknologiaan ja kehittämiseen; katsoo silti, että niin sanotun auringonlaskulausekkeen (sunset clause) käyttöä olisi lisättävä lainsäädännössä sen varmistamiseksi, että lainsäädäntö ei jarruta teknologista edistystä, jota tutkimus ja kehittäminen sekä markkinavoimat jatkuvasti synnyttävät, eikä toimi sitä vastaan;

24.   kehottaa komissiota aloittamaan direktiivien 74/297/ETY(5), 76/115/ETY(6) ja 78/932/ETY(7) sekä UN/ECE:n säännön nro 122 yksinkertaistamisprosessin niin pian kuin mahdollista;

Ympäristönormien säätäminen 2000-lukua varten

25.   panee merkille, että yhteisön lainsäädännöllä säännellään markkinoita, joilla myydään 17–18 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa, mikä vastaa Yhdysvaltojen henkilöautomarkkinoita; odottaa, että kunnianhimoisella päästöjen vähentämispolitiikalla on maailmanlaajuinen myönteinen vaikutus liikenteen päästöjen vähentämiseen;

26.   katsoo, että henkilökohtaista liikkuvuutta ja autoteollisuutta olisi tarkasteltava laajemmassa kestävän liikkuvuuden kontekstissa; katsoo, että liikkuvuus ja ympäristönsuojelu eivät välttämättä sulje toisiaan pois ja että tulevaisuuden ajoneuvoteknologialla on tuettava niiden yhteensovittamista; on lisäksi sitä mieltä, että erityisesti ilmastonmuutoksen haaste luo mahdollisuuksia teknologiselle edistykselle ja innovoinnille;

27.   on tietoinen ajoneuvojen merkityksestä, etenkin maaseudulla, ikääntyvien ihmisten ja vammaisten liikkumismahdollisuuksien kannalta;

28.   kehottaa komissiota luomaan ympäristön, jolla varmistetaan, että tieliikenne on ympäristön kannalta kestävää, jolla lisätään tuotantojärjestelmien joustavuutta ja jolla nostetaan Euroopan työvoiman osaamistasoa;

29.   katsoo, että saastepäästöjä koskevat normit ovat olleet aidosti menestyksekkäät ja että ne ovat jo johtaneet puhtaampiin henkilöautoihin; korostaa, että tämä menestys on saavutettava myös raskaissa hyötyajoneuvoissa; katsoo, että autoteollisuutta koskevan EU:n ympäristölainsäädännön edut voivat levitä kauas EU:n markkinoiden ulkopuolellekin;

30.   panee tyytyväisenä merkille Euro 5- ja Euro 6 -normien nopean käyttöönoton henkilöautojen saastepäästöjen vähentämiseksi; kehottaa komissiota hyväksymään viipymättä kunnianhimoisen ehdotuksen raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen Euro 6-normiksi;

31.   katsoo, että ilmanlaadun parantuminen voidaan saavuttaa vain siten, että autokanta uusitaan nopeammin sen lisäksi, että valmistetaan vähemmän saastuttavia ajoneuvoja; katsoo, että on toteutettava taloudellisia toimia, joilla kuluttajia houkutellaan korvaamaan vanhat autonsa vähemmän saastuttavilla ajoneuvoilla;

32.   on tyytyväinen ehdotukseen tarkistaa bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta 13. lokakuuta 1998 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 98/70/EY(8) siten, että otetaan huomioon tieliikenteen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöt koko elinkaaren osalta;

33.   kehottaa komissiota aloittamaan yhteisön lainsäädännön puitteissa päästötestausmenetelmien uudelleen arvioinnin ja tarkistamisen, jotta ne vastaisivat paremmin todellisia käyttöolosuhteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta autojen hiilidioksidipäästöistä käytävää keskustelua;

34.   on hyvin huolestunut romuajoneuvoista 18. syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY(9) epäyhtenäisestä täytäntöönpanosta; ei pidä direktiiviä riittävän kunnianhimoisena;

Hiilidioksidipäästöjen huomattava vähentäminen

35.   on tyytyväinen komission suunnitelmiin vähentää henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä; katsoo, että tämä voidaan tehdä parhaiten yhdennetyllä lähestymistavalla, jossa otetaan huomioon kaikki mahdollisuudet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, kuten infrastruktuuri, kuljettajien käyttäytyminen, kannustinjärjestelmä ihmisille puhtaampien autojen käyttämiseksi, biopolttoaineet ja ajoneuvoteknologia; kannustaa komissiota harkitsemaan yhteisten puitteiden kehittämistä sellaisten teknologianeutraalien ja mahdollisten yhdenmukaistettujen hiilidioksidiin liittyvien verokannustimien koordinoidulle soveltamiselle, joilla voidaan vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä samalla välttäen kilpailun vääristymisen; kehottaa neuvostoa tekemään sopimuksen komission ehdotuksesta kytkeä henkilöautojen verot niiden saastepäästöihin, kuten hiilidioksidipäästöihin, jotta sisämarkkinat eivät pirstoudu enempää jäsenvaltioiden erilaisen soveltamiskäytännön takia;

36.   kehottaa komissiota asettamaan kunnianhimoisia mutta realistisia tavoitteita, joissa otetaan huomioon EU:n markkinoiden todellinen tilanne, jossa ajoneuvokannan uusiutumisaste on tällä hetkellä alle 10 prosenttia vuodessa, ja korostaa siksi sitä, että kohtuuhintaiset uudet autot ovat keskeisessä asemassa yhteisön tavoitteen saavuttamisessa; korostaa, että mitä kunnianhimoisempia hiilidioksidipäästöjä koskevat pakolliset tavoitteet ovat, sitä enemmän autoteollisuudelle pitäisi antaa aikaa sopeutumiseen;

37.   muistuttaa komissiota siitä, että uusien henkilöautotyyppien kehittäminen kestää viidestä seitsemään vuotta; katsoo, että pakollisia tavoitteita asetettaessa on autoteollisuudelle varattava riittävästi aikaa sopeutua; pyytää siksi komissiota olemaan asettamatta hiilidioksidipäästöjä koskevia lopullisia pakollisia tavoitteita ennen vuotta 2015;

38.   katsoo, että uusien henkilöautojen keskimääräinen tavoite, 125 g hiilidioksidipäästöjä kilometrillä vuoteen 2015 mennessä, voidaan saavuttaa; korostaa, että komission olisi valmisteltava autoteollisuudelle kunnianhimoisempia pitkän aikavälin hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita; pitää tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeänä, että tavoitearvot porrastetaan ajoneuvojen painon mukaan;

39.   panee merkille komission suunnitelman asettaa sitova agropolttoainetavoite ja kehottaa komissiota laatimaan EU:n markkinoilla oleviin agropolttoaineisiin sovellettavan pakollisen ja kattavan sertifiointijärjestelmän; katsoo, että sertifiointiperusteet olisi suunniteltava sellaisiksi, että niillä varmistetaan kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen vähintään 50 prosentilla koko elinkaaren aikana tavanomaisten polttoaineiden päästöihin verrattuna, sen lisäksi, että sovelletaan ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia perusteita;

40.   toteaa, että pyrittäessä lisäämään biopolttoaineiden ja vedyn käyttöä, jolla maksimoidaan ympäristöedut, on tärkeää tukea tarpeellisia paikallisia verkostoja, jotka mahdollistavat jakelun kansalaisille;

41.   katsoo, että hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevissa toimissa olisi korostettava enemmän kuljettajien tietoisuuden lisäämistä taloudellisista ajotekniikoista ja siitä, miten uusia teknologioita hyödynnetään parhaiten;

42.   katsoo, että polttoainetehokkuutta koskevien parempien merkintöjen ja saastepäästöjä koskevan tiedotuksen parantamisen avulla saavutettava kuluttajien lisääntynyt tietoisuus edistää hiilidioksidipäästöjen vähentämistä; pyytää siksi tarkistamaan kuluttajien mahdollisuudesta saada uusien henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja 13. joulukuuta 1999 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 1999/94/EY(10) siten, että siinä otetaan huomioon nykyisten saavutusten mukaiset parhaat käytännöt;

43.   muistuttaa, että autojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen voidaan saavuttaa helpoimmin julkisten liikennejärjestelmien uudelleenjärjestelyillä;

44.   tunnustaa kansainvälisen autourheiluliiton (FIA) edelläkävijän aseman ympäristöä koskevissa innovatiivisissa teknisissä muutoksissa, jotka saattavat vähentää hiilidioksidipäästöjä ja jotka voivat tuoda tehokkuussäästöjä kaikille uusille autoille;

45.   kehottaa FIAa tehostamaan entisestään toimiaan, joilla edistetään tieliikennettä koskevia innovatiivisia tutkimuksia muun muassa autojen energiatehokkuuden parantamiseksi;

46.   tunnustaa moottoriurheilun roolin asenteiden ja asiakaskäyttäytymisen muuttamisessa kohti ympäristöystävällisempiä teknologioita; pyytää siksi FIA:a ja muita Formula 1 -kilpailuihin liittyviä tahoja muuttamaan sääntöjään niin, että ympäristöystävällisiä teknologioita, kuten biopolttoaineita, nelisylinterisiä moottoreita tai hybridivoimanlähteitä, voidaan soveltaa helpommin;

47.   vaatii tutkimusta, jolla kirjataan muut kuin tekniset lisätoimet, jotka on toteutettu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi EU:ssa;

Tieliikenteen turvallisuuden parantaminen

48.   on tyytyväinen tieliikenteen uhrien vähentämistä koskeviin komission ponnisteluihin, esimerkiksi uusiin tärkeisiin teknologioihin; kehottaa komissiota varmistamaan, että ajoneuvojen turvalaitteita koskevat määräykset otetaan käyttöön niiden sääntelyn parantamista koskevien periaatteiden mukaisesti, joista korkean tason CARS 21 -työryhmä sopi; korostaa tarvetta noudattaa yhdennettyä lähestymistapaa, joka sisältää ajoneuvoteknologian parannuksia, infrastruktuuria koskevia toimia sekä koulutusta, tiedotusta ja täytäntöönpanoa tieliikenteen turvallisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi kustannustehokkaasti;

49.   tunnustaa niiden ensisijaisten markkinoiden, joilla uudet teknologiat yleensä otetaan ensimmäisenä käyttöön, merkitystä niiden leviämisen alullepanijoina; huomauttaa kuitenkin, että uudet turvallisuusjärjestelmät saattavat lisätä entisestään henkilöautojen painoa, mikä aiheuttaa lisää hiilidioksidipäästöjä;

50.   on huolestunut ajoneuvojen nopeuksien kasvamisen aiheuttamista kielteisistä vaikutuksista tieliikenteen turvallisuuteen; neuvoo tässä yhteydessä panemaan täytäntöön kansainvälisen katsastusalan järjestön (CITA) julkistaman, katsastusvaatimusten täytäntöönpanon tulevia vaihtoehtoja Euroopan unionissa koskevan tutkimuksen suositukset; suosittelee tukemaan turvallista tuningia koskevaa kampanjaa sekä toimia, joilla pyritään ottamaan ajoneuvon vakauden sähköiset valvontajärjestelmät (ESC) asteittain käyttöön mahdollisimman pian;

51.   kehottaa komissiota kehittämään tieliikenteen turvallisuusjärjestelmää vaatimalla jäsenvaltioita tiukentamaan ajo-oppilaiden koulutusvaatimuksia, laajentamaan pakollista opetusta ja ottamaan käyttöön sääntöjä, jotka koskevat ammattikuljettajien koulutusta määräajoin;

52.   kehottaa komissiota toteuttamaan ilmoitetun vuosien 2007–2009 ympäristöarvioinnin, jota edellytetään tieliikenteen uhrien vähentämistä koskevia toimia varten;

53.   pyytää komissiota kehittämään järjestelmän, jonka nojalla autonvalmistajat voivat seuraamuksitta valmistaa ajoneuvoja, joiden hiilidioksidipäästöt ylittävät tavoitearvot, jos lisäpäästöt johtuvat yhteisön tasolla toteutetuista oikeudellisesti sitovista turvallisuustoimista;

54.   katsoo, että ajovalojen päiväkäytön ei pitäisi olla pakollista koko EU:ssa;

55.   kehottaa komissiota kehittämään ensisijaisesti ajoneuvojen rajatylittäviä tarkastuksia koskevaa järjestelmää ja liikennesääntöjen rikkomisesta toisessa jäsenvaltiossa langetettujen sakkojen rajatylittävää perintää;

Oikeudenmukaisuus autoteollisuuden kauppasuhteissa

56.   katsoo, että EU:n autoteollisuus on yksi maailman kilpailukykyisimmistä teollisuudenaloista; katsoo kuitenkin, että epäreilu kilpailu ja teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen uhkaavat tätä asemaa;

57.   korostaa WTO:n merkitystä autoteollisuudelle yhä globalisoituneemmassa kauppaympäristössä; pitää erittäin tärkeänä, että nykyisellä Dohan kehityskierroksella käytävissä neuvotteluissa kolmansien maiden markkinoille pääsy tehdään mahdollisimman helpoksi autonvalmistajille, erityisesti nousevan talouden maiden mahdollisesti suurille markkinoille;

58.   korostaa WTO:n riidanratkaisumekanismin tärkeyttä kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä koskevien ongelmien ratkaisussa; muistuttaa WTO:hon tuoduista kiistoista saaduista myönteisistä tuloksista Kanadaa, Intiaa ja Indonesiaa koskevissa asioissa;

59.   kehottaa varovaisuuteen komission toimissa kaupan suojakeinojen tarkistamiseksi periaatteellisesti; muistuttaa, että autoteollisuus voi joutua kolmansien maiden kilpailunvastaisten käytäntöjen kohteeksi, ja kehottaa komissiota suojelemaan kaupan suojakeinojen perusajatusta puolustamalla EU:n teollisuutta epäreiluilta käytännöiltä;

60.   muistuttaa, että monenvälisten kauppaneuvottelujen menestyksekkään loppuun saattamisen olisi säilyttävä EU:n painopistealana; tukee kuitenkin komission tahtoa neuvotella uusia kahdenvälisiä kauppasopimuksia erityisesti Aasiassa markkinoillepääsyn ehtojen parantamiseksi; korostaa, että vapaakauppasopimuksilla olisi aina pyrittävä suurisuuntaiseen markkinoillepääsyyn kumppanimaassa; vaatii, että EU:n politiikalla on turvattava EU:n autonvalmistajien kilpailukyky EU:ssa ja EU:n ulkopuolisissa maissa; on vakuuttunut siitä, että autoteollisuudelle on tärkeää tehdä kahdenvälisiä sopimuksia EU:n sekä ASEANin, Intian ja Mercosurin välillä;

61.   kehottaa komissiota varmistamaan meneillään olevien EU:n ja Korean vapaakauppasopimusneuvottelujen yhteydessä, että Korea luopuu tulleihin ja muihin kuin tulleihin perustuvista kaupan esteistä eikä luo uusia ja että Korea panee täytäntöön lisää UN/ECE:n sääntöjä; pyytää komissiota harkitsemaan strategiaa EU:n tuontitulleista luopumiseksi asteittain ja suojatoimia käyttäen, ja suosittaa siksi, että tähän asteittaiseen luopumiseen yhdistetään muihin kuin tulleihin perustuvien esteiden poistaminen Korean taholta;

62.   toistaa, että Korea on allekirjoittanut ja ratifioinut vuoden 1958 UN/ECE-sopimuksen ja että se on siten sitoutunut panemaan täytäntöön UN/ECE:n säännöt; kehottaa komissiota korostamaan tätä tulevissa neuvotteluissa ja vaatimaan nopeaa täytäntöönpanoa; toteaa, että vapaakauppasopimuksessa olisi selkeästi todettava, että Korean on sallittava, että EU:sta tuodut autot, jotka noudattavat UN/ECE-sopimuksen normeja, pääsevät Korean markkinoille;

63.   kehottaa komissiota arvioimaan mahdollisuutta perustaa autoalan työryhmä sekä erityinen nopeutettu, autoihin liittyviä toimenpiteitä koskeva riidanratkaisumenetelmä, jollainen otettiin käyttöön Yhdysvaltain ja Korean vapaakauppasopimuksessa;

64.   korostaa, että tiiviillä kumppanuudella Kiinan kanssa on tärkeä merkitys sellaisen sääntelykehyksen kehittämisessä, joka tarjoaa tasapuoliset toimintaedellytykset; toteaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien tehokas suojelu on tällaisen kumppanuuden ehto;

65.   pitää myönteisenä komission esitystä perustaa WTO:n paneeli selvittämään ratkaisemattomia kysymyksiä, jotka liittyvät tuotujen ajoneuvojenosien kohteluun Kiinassa, sillä komissio katsoo sen olevan ristiriidassa WTO:n eri sopimusten lukuisten artiklojen kanssa;

66.   tukee Kiinan sääntely-ympäristöön liittyviä komission toimia, joiden tavoitteena on taata näillä markkinoilla toimiville EU:n yrittäjille oikeudenmukaiset säännöt ja oikeusvarmuus;

67.   viittaa EU:n rengasteollisuuteen Euroopan menestyksekkään autoteollisuuden merkittävänä osatekijänä; kehottaa sen vuoksi komissiota tarkasti tutkimaan perustelemattomia kaupan teknisiä esteitä, kuten paikallisia teknisiä esteitä, joita rengasteollisuus kohtaa Aasian kehittyvillä markkinoilla;

Autoteollisuuden tutkimus ja kehitys

68.   pitää rohkaisevana sitä, mitä on jo saavutettu tutkimusta ja kehitystä koskevan yhteisön rahoituksen ja yhteistyön avulla sellaisilla ohjelmilla kuin seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma tai i2010-ohjelma; kannustaa komissiota suuntaamaan työohjelmat tarkemmin autoteollisuuden tarpeisiin, joita tuleva lainsäädäntö tai pakolliset tavoitteet synnyttävät;

69.   pyytää komissiota kehittämään vuoteen 2012 mennessä strategian autoteollisuuden tutkimukseen ja kehitykseen tarkoitetun rahoituksen lisäämiseksi merkittävässä ja riittävässä määrin ottaen huomioon erityisesti liitännäisalat;

70.   kehottaa jäsenvaltioita asettamaan autoteollisuuden tutkimuksen ja kehityksen tulevan rahoituksen lisäämisen ehdoksi hiilidioksidipäästötavoitteiden sitovuuden;

71.   korostaa, että on tärkeää muuttaa auton käyttöä kaupungeissa, ja katsoo, että polttoaineen käytöltään tehokkaampien autojen lisäksi sähkökäyttöisten kaupunkiajoneuvojen käyttöönotto on olennaisen tärkeää; vaatii tästä syystä tukea tarpeellisen tekniikan tutkimukseen ja kehittämiseen;

72.   kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä myöntämään kaiken tarpeellisen tuen uraauurtavien tekniikoiden, kuten vetykäyttöisten moottoreiden, polttokennojen ja hybridiajoneuvojen tutkimukseen ja kehitykseen;

73.   korostaa tieto- ja viestintätekniikan merkitystä pyrittäessä välttämään ympäristöön ja kansanterveyteen kohdistuvat haittavaikutukset sekä onnettomuudet ja energian tuhlaus sellaisten älykkäiden liikenteenohjausjärjestelmien koko EU:n kattavassa käytössä, joilla on tarkoitus varmistaa liikenteen sujuvuus; katsoo, että viestintälaitteiden on oltava yhtenäisten EU:n normien mukaisia, jotta voidaan varmistaa ajoneuvojen ja infrastruktuurin välinen kitkaton tiedonkulku kaikissa jäsenvaltioissa;

74.   katsoo, että älyautoa koskeva aloite(11), Galileo ja muut välineet, joilla edistetään älykästä liikennettä, ovat erittäin tärkeitä; kehottaa siksi komissiota tukemaan voimakkaasti kyseisiä hankkeita;

75.   tukee voimakkaasti tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien innovaatioiden jatkuvaa tutkimusta ja kehittämistä; katsoo, että niin kutsutun älyautoaloitteen puitteissa voitaisiin saavuttaa uutta teknistä kehitystä liikennevirtojen rationalisoimiseksi auttamalla kuljettajia tekemään oikeita päätöksiä ja valitsemaan nopeimman reitin määränpäähänsä ja kehittämällä tällä tavoin energiatehokkaampia liikennemuotoja; kehottaa kaikkia sidosryhmiä, ennen kaikkea jäsenvaltioita, tekemään tarvittavat valmistelut eCall-aloitteen täytäntöönpanoa varten;

76.   pitää älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämiseksi tehtävää työtä avaimena menestyksekkäälle moottoriajoneuvoteollisuudelle ja menestymiselle ponnistuksissa teollisuuden ympäristövaikutuksen vähentämiseksi; katsoo, että Galileo-ohjelma pitäisi mainita esimerkkinä ja siksi ensisijaisena kysymyksenä pitää olla ratkaisun löytäminen Galileon rahoittamiseen yhtymässä, jossa asianomaiset jäsenet sitoutuvat kehittämään hanketta;

77.   katsoo, että yksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin ensimmäisistä osaamis- ja innovaatioyhteisöistä olisi omistettava hiilidioksidin vähentämiselle ajoneuvotekniikassa;

Politiikkojen uudelleen laatiminen ja tie eteenpäin

78.   katsoo tarpeelliseksi laatia yleiset ehdot autoteollisuudelle EU:ssa, jotta sen kehityksestä tulee kestävää ja jotta sillä on mahdollisuus pysyä teknologisen, ekologisen ja sosiaalisen innovoinnin eturintamassa osaavan työvoiman tukemana;

79.   tunnustaa, että EU:n autoteollisuudessa sekä valmistajilla että toimittajilla on erittäin pätevää työvoimaa, jolla on ollut merkittävä vaikutus autoteollisuuden korkealle suorituskyvylle EU:ssa;

80.   muistuttaa autoteollisuuden merkityksestä työllisyydelle, kasvulle, innovoinnille ja kilpailukyvylle; katsoo, että vaikka autoteollisuuden on muututtava huomattavasti, tarvitaan myös poliittisia mukautuksia sen varmistamiseksi, että yhteisön säännökset eivät aiheuta työpaikkojen menetyksiä;

81.   katsoo, että ympäristöä, tieliikenteen turvallisuutta ja energiatehokkuutta koskeva yhteisön lainsäädäntö merkitsee sitä, että työntekijöiden on saatava asianmukaista koulutusta ja ammatillista koulutusta, jotta he voivat sopeutua helpommin muutoksiin, sekä teknisiin muutoksiin että sääntelyn muutoksiin, ja päästä samalla osallisiksi samoista tai paremmista työmahdollisuuksista;

82.   kehottaa komissiota koordinoimaan rakennerahastojen ja Euroopan globalisaatiorahaston tehokasta käyttöä autoteollisuuden osalta;

83.   kehottaa perimään takaisin yhteisön antamat tuet sellaisilta yrityksiltä, jotka tällaista tukea jossakin jäsenvaltiossa saatuaan siirtävät tuotantonsa toiseen maahan täyttämättä kokonaisuudessaan asianomaisen jäsenvaltion kanssa tehtyjä sopimuksia;

84.   korostaa, että uudelleenjärjestelyjen jatkuessa EU:n ja jäsenvaltioiden on keskityttävä uudelleenjärjestelyjen tukemiseen, niiden vaikutusten lievittämiseen ja uusien mahdollisuuksien tarjoamiseen työntekijöille;

85.   katsoo, että työntekijöiden käytössä olevia tiedotus- ja neuvottelukanavia ja -mekanismeja olisi vahvistettava tarkistamalla eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä 22. syyskuuta 1994 annettua neuvoston direktiiviä 94/45/EY(12);

86.   katsoo, että työntekijöiden kuulemista ja tiedonsaantioikeutta on vahvistettava Euroopan laajuisesti, jotta mahdollistetaan heidän osallistumisensa päätöksentekoon aikaisemmassa vaiheessa ja siten rakenneuudistuksen haittavaikutusten lieventäminen; muistuttaa edellä mainitussa komission tiedonannossa CARS 21 -kertomuksesta annetun rakenneuudistusfoorumia koskevan ehdotuksen merkityksestä;

87.   kehottaa työmarkkinaosapuolia ottamaan käyttöön aiheellisia toimia niiden työntekijöiden hyväksi, joita alan uudelleenjärjestelyt uhkaavat;

88.   vaatii lisäämään työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan teollisuuden mukauttamisessa ympäristöystävällisempien ajoneuvojen suunnittelun ja tuotannon asettamiin uusiin vaatimuksiin;

89.   muistuttaa tarpeesta tarkistaa valmistajien ja myyjien nykyistä suhdetta, sillä niiden vaikutus autoteollisuuden kilpailukykyyn EU:ssa vahingoittaa vakavasti monia pk-yrityksiä tällä alalla; katsoo, että yhteistyötä tutkimuksen ja kehityksen sekä teollisuusstrategioiden alalla on kannustettava vakaammalta pohjalta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan tätä tarkoitusta varten tarvittavat politiikat tai puitteet, joita tarvitaan edellä mainitun suhteen vakauttamiseen ja asiaan liittyvien vaikeuksien voittamiseen;

90.   muistuttaa sen merkityksestä, että Euroopan investointipankin resursseja käytetään järjestelmällisemmin pk-yritysten tukemiseksi autoteollisuudessa ja niiden avustamiseksi riskipääoman saamisessa;

o
o   o

91.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0176.
(2) EYVL L 203, 1.8.2002, s. 30.
(3) Komission tulkitseva tiedonanto toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien moottoriajoneuvojen rekisteröintimenettelyistä (EUVL C 68, 24.3.2007, s. 15).
(4) EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1.
(5) Neuvoston direktiivi 74/297/ETY, annettu 4. kesäkuuta 1974, moottoriajoneuvojen sisävarusteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (ohjausmekanismin toiminta törmäystilanteessa) (EYVL L 165, 20.6.1974, s. 16).
(6) Neuvoston direktiivi 76/115/ETY, annettu 18. joulukuuta 1975, moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 24, 30.1.1976, s. 6).
(7) Neuvoston direktiivi 78/932/ETY, annettu 16. lokakuuta 1978, moottoriajoneuvojen istuimien niskatukia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 325, 20.11.1978, s. 1).
(8) EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58.
(9) EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.
(10) EYVL L 12, 18.1.2000, s. 16.
(11) KOM(2006)0059.
(12) EYVL L 254, 30.9.1994, s. 64.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö