Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0132(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0508/2007

Indgivne tekster :

A6-0508/2007

Forhandlinger :

PV 15/01/2008 - 19
CRE 15/01/2008 - 19

Afstemninger :

PV 16/01/2008 - 4.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0010

Vedtagne tekster
PDF 23kWORD 55k
Onsdag den 16. januar 2008 - Strasbourg
Teledetektion inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik *
P6_TA(2008)0010A6-0508/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. januar 2008 om forslag til Rådets forordning om de foranstaltninger, Kommissionen skal gennemføre i perioden 2008-2013 ved anvendelse af teledetektion inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (KOM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0383),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, stk. 2, tredje afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0273/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0508/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 2
(2)  Takket være de erfaringer, der er gjort i perioden 2004-2007 inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1445/2000/EF af 22. maj 2000 om anvendelse af arealundersøgelses- og teledetektionsteknik i landbrugsstatistik for perioden 1999-2003 med efterfølgende ændringer og inden for rammerne af tidligere afgørelser, har det agrometeorologiske system for prognose af udbytter og for overvågning af jordens anvendelse og afgrødernes tilstand kunnet gøres operationelt, og systemet har nået en avanceret udviklingsfase og bevist, at det fungerer effektivt.
(2)  Takket være de erfaringer, der er gjort i perioden 2004-2007 inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1445/2000/EF af 22. maj 2000 om anvendelse af arealundersøgelses- og teledetektionsteknik i landbrugsstatistik for perioden 1999-2003 med efterfølgende ændringer og inden for rammerne af tidligere afgørelser, er der både opnået større viden om overvågning af arealanvendelse, arealdække og miljøparametre (Lucas-projektet) og nået en avanceret drifts- og udviklingsfase for det agrometeorologiske system for overvågning af afgrøder og prognose af udbytter (Mars-projektet).
Ændring 2
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Kun Mars-pilotprojektet, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2066/2003/EF af 10. november 2003 om fortsat anvendelse af arealundersøgelses- og teledetektionsteknik i landbrugsstatistikken i perioden 2004-20071, henhører under denne forordnings anvendelsesområde. Mere specifikt er kun de operationelle foranstaltninger, der iværksættes af Kommissionen, ved anvendelse af teledetektion inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik omfattet af denne forordning.
___________________
1 EUT L 309 af 26.11.2003, s. 9.
Ændring 3
Betragtning 5
(5)  De oplysninger og estimationer, der bliver et resultat af de iværksatte aktioner, og som Kommissionen ligger inde med, bør stilles til medlemsstaternes rådighed, og der bør desuden fremsendes en foreløbig og endelig rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsesbetingelserne for teledetektionsaktionerne og om anvendelsen af de ressourcer, der stilles til rådighed for Kommissionen, eventuelt ledsaget af et forslag om en fortsættelse af disse aktioner ud over den periode, der fastsættes ved denne afgørelse -
(5)  De oplysninger og estimationer, der bliver et resultat af de iværksatte aktioner, og som Kommissionen ligger inde med, bør kun anvendes til estimationer af udbytte og ikke til kontrolformål. Oplysningerne og estimationerne bør stilles til medlemsstaternes rådighed, og der bør desuden fremsendes en foreløbig og endelig rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsesbetingelserne for teledetektionsaktionerne og om anvendelsen af de ressourcer, der stilles til rådighed for Kommissionen, eventuelt ledsaget af et forslag om en fortsættelse af disse aktioner ud over den periode, der fastsættes ved denne afgørelse -
Ændring 4
Artikel 1, stk. 1, indledning
1.  Fra 1. januar 2008 og for en periode på seks år kan de aktioner, der iværksættes af Kommissionen ved anvendelse af teledetektion inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget i henhold til artikel 3, stk. 2, litra e), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik, når de har til formål at give Kommissionen midlerne til at:
1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program i tidsrummet 2008-2013 udgør 9,2 mio. EUR. De årlige bevillinger fastlægges af budgetmyndigheden inden for lofterne for de fastlagte udgiftsområder inden for finansieringsrammen, når de har til formål at give Kommissionen midlerne til at:
Ændring 5
Artikel 1, stk. 1, litra a
a) forvalte landbrugsmarkederne
a) bidrage til forvaltningen af landbrugsmarkederne
Ændring 6
Artikel 1, stk. 1, litra c
c) lette adgangen til de oplysninger, der er nævnt i litra b)
c) lette adgangen til de oplysninger, der er nævnt i litra b), for de hertil bemyndigede organer, og kun i overensstemmelse med denne forordning
Ændring 7
Artikel 1, stk. 2, litra b
b) oprettelse af en infrastruktur for rumlige data og af et websted
b) forbedring af webstedet for Det Fælles Forskningscenters landbrugsenhed, således at alle relevante forskningsdata frit stilles til rådighed for offentligheden
Ændring 8
Artikel 1, stk. 2, litra b a (nyt)
ba) oprettelse af en fortegnelse over alle projekter vedrørende rumlige data, teledetektion og agrometeorologi og konsolidering af eksisterende infrastrukturer og websteder vedrørende rumlige data
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik