Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0132(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0508/2007

Pateikti tekstai :

A6-0508/2007

Debatai :

PV 15/01/2008 - 19
CRE 15/01/2008 - 19

Balsavimas :

PV 16/01/2008 - 4.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0010

Priimti tekstai
PDF 369kWORD 54k
Trečiadienis, 2008 m. sausio 16 d. - Strasbūras
Veiksmai, kurių bus imamasi naudojant sukurtas nuotolinio stebėjimo technologijas pagal BŽŪP *
P6_TA(2008)0010A6-0508/2007

2008 m. sausio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl priemonių, kurių Komisija turi imtis 2008–2013 metais naudodama sukurtas nuotolinio stebėjimo technologijas pagal bendrąją žemės ūkio politiką (COM(2007)0383 – C6-0273/2007 – 2007/0132(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0383),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0273/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0508/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Dėl 2004–2007 m. įgytos patirties remiantis 2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1445/2000/EB dėl aerofotografavimo ir nuotolinio stebėjimo technologijų naudojimo žemės ūkio statistikos tikslams 1999–2003 metais su pakeitimais ir prieš jį buvusiais sprendimais, agrometeorologinė prognozuojamo derliaus ir žemės bei auginamų kultūrų būklės kontrolės sistema buvo smarkiai išplėtota, ėmė veikti ir įrodė, kad yra veiksminga.
(2)  Dėl 2004–2007 m. įgytos patirties remiantis 2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1445/2000/EB dėl aerofotografavimo ir nuotolinio stebėjimo technologijų naudojimo žemės ūkio statistikos tikslams 1999–2003 metais su pakeitimais ir prieš jį buvusiais sprendimais, atsirado geresnių žinių apie žemės naudojimo, žemės dangos ir aplinkosaugos rodiklių kontrolę (LUCAS projektas), o agrometeorologinė prognozuojamo derliaus ir žemės bei auginamų kultūrų būklės kontrolės sistema buvo smarkiai išplėtota ir ėmė geriau veikti (MARS projektas).
Pakeitimas 2
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  Šis reglamentas taikomas tik bandomajam MARS projektui, kuriam taikomas 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2066/2003/EB dėl tolesnio aerofotografavimo ir nuotolinio stebėjimo technologijų naudojimo žemės ūkio statistikos tikslams 2004–2007 m.1 Tiksliau tariant, šis reglamentas taikomas tik operatyvinėms priemonėms, kurias Komisija taiko naudodama nuotolinio stebėjimo technologijas pagal bendrąją žemės ūkio politiką.
__________
1 OL L 309, 2003 11 26, p. 9.
Pakeitimas 3
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Taip pat reikėtų numatyti, kad įgyvendinant priemones Komisijos gauti duomenys ir apskaičiavimai turi būti pateikti valstybėms narėms ir apie juos pranešta Europos Parlamentui bei Tarybai pateikiant tarpinę bei galutinę vykdomų nuotolinio stebėjimo priemonių įgyvendinimo ir Komisijai skirtų išteklių panaudojimo ataskaitas kartu pateikiant, jei reikia, pasiūlymą tęsti tokių priemonių įgyvendinimą pasibaigus šiame reglamente nustatytam laikotarpiui.
(5)  Taip pat reikėtų numatyti, kad įgyvendinant priemones Komisijos gauti duomenys ir apskaičiavimai būtų naudojami tik derliui prognozuoti, tačiau nebūtų naudojami kontrolei. Šie duomenys ir apskaičiavimai turėtų būti pateikti valstybėms narėms ir apie juos pranešta Europos Parlamentui bei Tarybai pateikiant tarpinę bei galutinę vykdomų nuotolinio stebėjimo priemonių įgyvendinimo ir Komisijai skirtų išteklių panaudojimo ataskaitas kartu pateikiant, jei reikia, pasiūlymą tęsti tokių priemonių įgyvendinimą pasibaigus šiame reglamente nustatytam laikotarpiui.
Pakeitimas 4
1 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis
1.  Per šešerius metus, pradedant 2008 m. sausio 1 d., priemonės, kurias Komisija įgyvendina naudodama nuotolinio stebėjimo technologijas pagal bendrąją žemės ūkio politiką, gali būti finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 3 straipsnio 2 dalies e punktu, kai tomis priemonėmis Komisija siekia:
1.  Finansinė struktūra šiai programai 2008-2013 m. įgyvendinti yra 9,2 mln. eurų. Metinius asignavimus skiria biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinės programos biudžeto eilutėse nustatytų aukščiausių ribų, kai tomis priemonėmis Komisija siekia:
Pakeitimas 5
1 straipsnio 1 dalies a punktas
a) administruoti žemės ūkio rinkas;
a) padėti administruoti žemės ūkio rinkas;
Pakeitimas 6
1 straipsnio 1 dalies c punktas
c) skatinti galimybę naudotis b punkte numatytais duomenimis;
c) skatinti institucijų, įgaliotų vadovaujantis tik šiuo reglamentu, galimybę naudotis b punkte numatytais duomenimis;
Pakeitimas 7
1 straipsnio 2 dalies b punktas
b) geografinių duomenų infrastruktūros ir interneto svetainės sukūrimas;
b)  JTC Žemės ūkio skyriaus interneto svetainės patobulinimas, užtikrinant visuomenei laisvą priėjimą prie visų susijusių mokslinių tyrimų duomenų;
Pakeitimas 8
1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
(ba) visų geografinių duomenų, nuotolinio stebėjimo ir agrometeorologinių projektų sąrašo sukūrimas, turimų geografinių duomenų infrastruktūros ir interneto svetainių sujungimas į vieną tinklą;
Teisinė informacija - Privatumo politika