Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0132(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0508/2007

Predkladané texty :

A6-0508/2007

Rozpravy :

PV 15/01/2008 - 19
CRE 15/01/2008 - 19

Hlasovanie :

PV 16/01/2008 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0010

Prijaté texty
PDF 380kWORD 54k
Streda, 16. januára 2008 - Štrasburg
Opatrenia, ktoré sa majú vykonávať technikami diaľkového pozorovania implementovanými v rámci SPP *
P6_TA(2008)0010A6-0508/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2008 o návrhu nariadenia Rady týkajúcom sa opatrení, ktoré má Komisia vykonávať v období 2008 – 2013 technikami diaľkového pozorovania implementovanými v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (KOM(2007)0383 – C6-0273/2007 – 2007/0132(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0383),

–   so zreteľom na článok 37 ods. 2 tretí pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0273/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0508/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2
(2)  Skúsenosti nadobudnuté v období rokov 2004 – 2007 v rámci rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1445/2000/ES z 22. mája 2000 o používaní metód leteckého prieskumu a diaľkového pozorovania v poľnohospodárskych štatistikách v rokoch 1999 – 2003 tak, ako bolo zmenené a doplnené, a v rámci rozhodnutí, ktoré predchádzali tomuto rozhodnutiu, umožnili agrometeorologickému systému predpovedania úrod a monitorovania stavu pôdy a plodín dospieť do prevádzkového stavu a do stavu ďalšieho rozvoja a dokázať svoju účinnosť.
(2)  Skúsenosti nadobudnuté v období rokov 2004 – 2007 v rámci rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1445/2000/ES z 22. mája 2000 o používaní metód leteckého prieskumu a diaľkového pozorovania v poľnohospodárskych štatistikách v rokoch 1999 – 2003 tak, ako bolo zmenené a doplnené, a v rámci rozhodnutí, ktoré predchádzali tomuto rozhodnutiu, umožnili zlepšiť znalosti o monitorovaní využívania pôdy, pôdnej pokrývky a environmentálnych parametrov (projekt LUCAS) a zdokonaliť prevádzkový stavstav ďalšieho rozvoja agrometeorologického systému monitorovania plodín a predpovedania úrod (projekt MARS).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Iba pilotný projekt MARS, ktorý spadá do rozsahu pôsobnosti rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2066/2003/ES z 10. novembra 2003 o pokračujúcom používaní metód leteckého prieskumu a diaľkového pozorovania v poľnohospodárskych štatistikách v rokoch 2004 až 20071, spadá do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Konkrétne, iba prevádzkové opatrenia, ktoré vykonáva Komisia technikami diaľkového pozorovania v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky spadajú do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
__________
1 Ú. v. EÚ L 309, 26.11.2003, s. 9.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 5
(5)  Zároveň je vhodné určiť, že informácie a odhady, ktoré vyplývajú z vykonávaných opatrení a ktorými disponuje Komisia, sa musia poskytnúť členským štátom a informovať Európsky parlament a Radu prostredníctvom priebežnej a záverečnej správy o podmienkach vykonávania implementovaných opatrení diaľkového sledovania a o využívaní prostriedkov poskytnutých Komisii, ku ktorej sa v prípade potreby pripojí návrh na ďalšie vykonávanie týchto opatrení po uplynutí obdobia stanoveného týmto nariadením,
(5)  Zároveň je vhodné určiť, že informácie a odhady, ktoré vyplývajú z vykonávaných opatrení, má k dispozícii Komisia a že sa využívajú iba na odhadovanie úrod a nie na kontrolné účely. Informácie a odhady by sa mali poskytnúť členským štátom a Európsky parlament a Rada by mali byť informovaní prostredníctvom priebežnej a záverečnej správy o podmienkach vykonávania implementovaných opatrení diaľkového sledovania a o využívaní prostriedkov poskytnutých Komisii, ku ktorej sa v prípade potreby pripojí návrh na ďalšie vykonávanie týchto opatrení po uplynutí obdobia stanoveného týmto nariadením,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 1 odsek 1 úvodná časť
1.  Od 1. januára 2008 sa počas šesťročného obdobia môžu opatrenia vykonávané Komisiou technikami diaľkového pozorovania v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky financovať z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu podľa článku 3 ods. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 1290/2005 v prípade, že ich cieľom je poskytnúť Komisii prostriedky na:
1.  Finančné krytie na realizáciu tohto programu v období 2008 – 2013 sa týmto stanovuje na 9,2 miliónov EUR. Ročné rozpočtové prostriedky povoľuje rozpočtový orgán v rámci stropov rozpočtových okruhov finančného rámca v prípade, že ich cieľom je poskytnúť Komisii prostriedky na:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 1 odsek 1 písmeno a)
a) riadenie poľnohospodárskych trhov,
a) pomoc pri riadení poľnohospodárskych trhov,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 1 odsek 1 písmeno c)
c) podporu prístupu k informáciám uvedeným pod písmenom b),
c) podporu prístupu k informáciám uvedeným v písmene b) iba pre subjekty autorizované v súlade s týmto nariadením,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 1 odsek 2 písmeno b)
b) vytvorenie infraštruktúry satelitných údajov a informačnej internetovej stránky,
b) zlepšenie internetovej stránky sekcie poľnohospodárstva Spoločného výskumného centra s cieľom voľne sprístupniť verejnosti všetky relevantné výskumné údaje,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 1 odsek 2 písmeno b a) (nové)
ba) vytvorenie zoznamu všetkých satelitných údajov, projektov diaľkového pozorovania a agrometeorologických projektov a konsolidácia existujúcej infraštruktúry a internetových stránok pre satelitné údaje,
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia