Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2093(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0520/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0520/2007

Συζήτηση :

PV 15/01/2008 - 15
CRE 15/01/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2008 - 4.3
CRE 16/01/2008 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0012

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 568kWORD 283k
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο
Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού
P6_TA(2008)0012A6-0520/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (2007/2093(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007 σχετικά με τη διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών,

–   έχοντας υπόψη το νέο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αναφέρει ότι "Η Ένωση καταπολεμά (…) τις διακρίσεις και προωθεί (...) την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού" και διευκρινίζει επίσης ότι "στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο, η Ένωση (…) συμβάλλει (…) στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού",

–   λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, με την οποία περατώθηκε η ΔΚΔ στη Λισαβόνα στις 19 Οκτωβρίου 2007, να καταστεί νομικά δεσμευτικός ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), το άρθρο 24 του οποίου αναφέρεται ρητώς στα "δικαιώματα του παιδιού" και ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι "σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού",

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Ένωσης να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών του 1950 (ΕΣΔΑ), που προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της ΕΣΔΑ,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και τα προαιρετικά πρωτόκολλά της, που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989,

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης των ΗΕ που εγκρίθηκε κατά τη διεθνή διάσκεψη για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1994 στο Κάιρο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 2006 σχετικά με "μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού" (COM(2006)0367),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Διεθνή Απαγωγή Ανήλικων Τέκνων από Γονείς, της 1ης Μαρτίου 2007, στην οποία εφιστάται η προσοχή της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων στη δραματική αύξηση των υποθέσεων απαγωγής παιδιών από γονείς,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που πραγματοποίησε η οργάνωση "Σώστε τα παιδιά" (Save the Children) και η οργάνωση Plan International σχετικά με την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής(3) με τίτλο "μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού",

–   έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού που συγκρότησε η Επιτροπή κατόπιν της δημοσίευσης της ανωτέρω ανακοίνωσής της, το οποίο συνήλθε για πρώτη φορά στο Βερολίνο στις 4 Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την πολιτική δήλωση που εγκρίθηκε στο Βερολίνο στις 4 Ιουνίου 2007 κατά το πρώτο Φόρουμ, στην οποία επαναλαμβάνεται η βούληση να συνεκτιμώνται συστηματικά τα δικαιώματα του παιδιού στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη στρατηγική πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες για όλους(4),

–   έχοντας υπόψη τη θεματική έκθεση αριθ. 4 του δικτύου εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, στις 25 Μαΐου 2006, με τίτλο "Εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση"(5),

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη βία κατά των παιδιών, που παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 11 Οκτωβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της UNICEF για την προστασία των παιδιών θυμάτων εμπορίας του Σεπτεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας(6),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 34 και 35 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία αφορά την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης και επιδιώκει την πρόληψη της απαγωγής, της πώλησης ή της εμπορίας παιδιών,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2007 με τίτλο "Προς την κατεύθυνση γενικής πολιτικής σχετικά με την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο" (COM(2007)0267),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0520/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος στόχος της προαναφερθείσας ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο "μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού" είναι η προαγωγή της θετικής επιβεβαίωσης των δικαιωμάτων του παιδιού, συμπεριλαμβανομένου, πρωτίστως, του δικαιώματος στη δική τους ταυτότητα, του δικαιώματος ανατροφής σε ασφαλείς συνθήκες/του δικαιώματος σε φροντίδα, του δικαιώματος στην πλαισίωση από οικογένεια, του δικαιώματος στη στοργή και στο παιχνίδι, στην υγεία, στη μόρφωση, στην κοινωνική ένταξη, στην ισότητα των ευκαιριών, στον αθλητισμό και σε ένα καθαρό και προστατευμένο περιβάλλον, καθώς επίσης του δικαιώματος απόκτησης πληροφοριών για τα θέματα αυτά, ώστε να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία μιας κοινωνίας φιλικής προς τα παιδιά και προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους, στην οποία τα παιδιά θα μπορούν να αισθάνονται προστατευμένα και έχοντα πρωταγωνιστικό ρόλο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι "κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικές προσωπικές σχέσεις και απευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον του",

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί το δικαίωμα όλων των παιδιών στη "συμμετοχή", ώστε να λαμβάνεται πάντα υπόψη η εμπειρία και οι απόψεις τους για όλα τα ζητήματα που τα αφορούν και να σταθμίζονται δεόντως, ανάλογα με την ηλικία, την ωριμότητα και την πνευματική ανάπτυξή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό είναι απόλυτο και δεν επιτρέπεται να περιορίζεται κατ' ουδένα τρόπο, και ότι πρέπει να βρίσκονται τρόποι επικοινωνίας με όλα τα παιδιά, ακόμη και με τα παιδιά που εκφράζονται με τρόπο που οι ενήλικες δεν μπορούν εύκολα να κατανοήσουν, για παράδειγμα τα πολύ μικρά παιδιά, τα παιδιά με αναπηρία και τα παιδιά που μιλούν διαφορετική γλώσσα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ενσωματώνονται και να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των παιδιών σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης που τα αφορούν άμεσα ή έμμεσα (mainstreaming),

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τα παιδιά, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός των γονιών αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, και ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες που εμποδίζουν τα παιδιά να ασκούν τα δικαιώματά τους, όπως γονείς που εκπληρώνουν πλημμελώς τον γονεϊκό ρόλο τους, η υποχρεωτική εκπροσώπηση των παιδιών από ενήλικες σε νομικές υποθέσεις, ή το γεγονός ότι το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη μπορεί να διεκδικηθεί μόνο με τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει την επιμέλεια του παιδιού,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενήλικες οφείλουν να δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές ώστε τα παιδιά να λαμβάνουν τον λόγο, να εκφράζουν τις απόψεις τους και αυτές να ακούγονται· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι ενήλικες πρέπει να προάγουν τις χειρονομίες ειρήνης και φιλίας των παιδιών και να τα ενθαρρύνουν να συναναστρέφονται άλλα παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για ανοικτή συμπεριφορά και για την παροχή στα παιδιά της δυνατότητας να εκφράσουν την άποψή τους, και όχι απλώς στο πλαίσιο συγκεκριμένων εκδηλώσεων, εκτιμώντας δε ότι αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τη χρηματοδότηση δημοσίων προγραμμάτων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, η βία σε βάρος παιδιών και η εμπορία παιδιών για παράνομες υιοθεσίες, πορνεία, παράνομη εργασία, αναγκαστικούς γάμους, επαιτεία, ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα στην ΕΕ,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα περισσότερα παιδιά υποφέρουν από χρόνιες ασθένειες όπως νευροδερματίτιδα και αλλεργίες, και από αναπνευστικές ασθένειες και τον θόρυβο,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιβαλλοντικά δικαιώματα των παιδιών κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, εξασφαλίζοντας την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την εκμάθηση των υποχρεώσεών τους, και άρα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια υποστήριξης των οικογενειών με κατάλληλες δημόσιες πολιτικές, αλλά ότι, ελλείψει ενός τέτοιου πλαισίου, όλα τα παιδιά συμπεριλαμβανομένων των ορφανών, των αστέγων και των προσφύγων πρέπει, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να μπορούν να απολαύουν μιας προστασίας που θα αναπληρώνει το οικογενειακό περιβάλλον και θα εξασφαλίζει την πλήρη ανάπτυξή τους χωρίς κανενός είδους διάκριση,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να βασίζεται στις αξίες και τις αρχές που θεσπίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των παιδιών ως αυτόνομων νομικών προσωπικοτήτων και, παρά τα εθνικά και διεθνή νομοθετήματα, τα κορίτσια και οι γυναίκες συχνά είναι θύματα νομικών, κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που επηρεάζουν την άσκηση των θετικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, όπως η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υγεία, σε ασφαλή διατροφή και καθαρό νερό καθώς και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των εφήβων,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρέπει να αποτελούν απαραίτητη συνιστώσα της εκπαίδευσης κατά την παιδική ηλικία, και τη βάση όλων των άλλων σταδίων της ζωής,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεμελιώδη σημασία να εισαχθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές που αφορούν τα παιδιά, δεδομένου ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αρχίζει με την αναγνώριση των ίσων δικαιωμάτων των αγοριών και κοριτσιών ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των μεταναστριών, τόσο ενηλίκων όσο και ανηλίκων, με τη μορφή των λεγομένων εγκλημάτων τιμής, καταναγκαστικών γάμων, ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, ή άλλων βιαιοτήτων, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση κανένα σκεπτικό πολιτιστικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα και δεν πρέπει επ'ουδενί να γίνονται ανεκτές,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά στην Ευρώπη εκτίθενται σε νεαρότατη ηλικία σε αναπαραστάσεις φρίκης, πορνογραφίας και βίας, στα μέσα ενημέρωσης, και ότι τούτο μπορεί να έχει καταστρεπτικές ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις στα παιδιά, όπως άγχος, κατάθλιψη, αυξημένη επιθετικότητα και προβλήματα στα σχολείο,

Επισκόπηση της στρατηγικής

1.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία καθιστά σαφές ότι όλες οι συμβάσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου ισχύουν εξίσου για τα παιδιά και τους ενήλικες, όπως και μια σειρά πρόσθετων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία συντάχθηκε λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ειδική κατάσταση των παιδιών και των νέων·

2.   χαιρετίζει την απόφαση της ΔΚΔ της 19ης Οκτωβρίου 2007 να συμπεριλάβει τα δικαιώματα του παιδιού ως ένα από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συνθήκη της Λισαβόνας, παρέχοντας έτσι νέο νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα του παιδιού·

3.   επιδοκιμάζει την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τα παιδιά στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων το οποίο θα ενταχθεί στο εγκεκριμένο πλαίσιο και στις δεσμεύσεις της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού·

4.   διαπιστώνει ότι ένας αυξανόμενος αριθμός τομέων αρμοδιότητας της ΕΕ αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα του παιδιού και ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου που προβλέπεται από την ανακοίνωσή της, της 27ης Απριλίου 2005, με τίτλο "τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής – Μεθοδολογία συστηματικού και αυστηρού ελέγχου" (COM(2005)0172), μια ενότητα για τη συνεκτίμηση, από νομική άποψη, των δικαιωμάτων του παιδιού·

5.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία ειδικής γραμμής στον προϋπολογισμό για τα δικαιώματα του παιδιού που θα επιτρέπει τη χρηματοδότηση των εργασιών για την υλοποίηση της προαναφερθείσας ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο "στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού", καθώς και έργων που αφορούν ειδικά τα παιδιά, όπως τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τις "απαγωγές παιδιών", καθώς και τη δημιουργία συντονιστικού οργάνου αποτελούμενου από εκπροσώπους των κεντρικών αρχών των κρατών μελών, με αποστολή τη μείωση του αριθμού των απαγωγών· το κονδύλιο του προϋπολογισμού θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επιδοτήσεις για δίκτυα ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν και να διασφαλίζει τη συμμετοχή παιδιών στις εργασίες υλοποίησης της εν λόγω ανακοίνωσης και των σχετικών έργων·

6.   ζητεί να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης που θα υποστηρίζεται με χρηματοδοτικά μέσα και από ετήσιες εκθέσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των δεσμεύσεων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση με τίτλο "στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού" και στη μελλοντική επικείμενη στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού·

7.   υπενθυμίζει ότι η επιτυχία της μελλοντικής στρατηγικής προϋποθέτει την ανάληψη δέσμευσης και την έγκριση δράσεων σε μακροπρόθεσμη βάση, την αυξημένη και ουσιαστική παρακολούθηση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των παιδιών μέσω της ανάπτυξης δεικτών και της συμμετοχής των ΜΚΟ και των ενώσεων γονέων και εκπαιδευτικών και το συντονισμό με τις εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες και πολιτικές για τα δικαιώματα του παιδιού·

8.   ζητεί από την Επιτροπή να εκπονεί ανά διετία μια ολοκληρωμένη έκθεση για το παιδί και τη νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχής γενομένης το 2008·

9.   επικροτεί το σχέδιο της Επιτροπής να δημιουργήσει μια πανευρωπαϊκή τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για παιδιά και επισημαίνει την ανάγκη η υπηρεσία αυτή να παρέχεται δωρεάν και να είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο· ζητεί από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τα παιδιά, μέσω μέτρων πληροφόρησης, για τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτής·

10.   αναμένει με ενδιαφέρον την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή από πλευράς των κρατών μελών της προαναφερθείσας απόφασης πλαισίου του 2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας·

11.   ζητεί η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, να ενταχθεί στις προτεραιότητες του πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής Οργανισμός)· ζητεί επίσης ο Οργανισμός αυτός να συγκροτήσει όσο το δυνατόν συντομότερα ένα δίκτυο συνεργασίας με τους διεθνείς θεσμικούς φορείς, ιδίως τους διαμεσολαβητές για θέματα παιδιών και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η εμπειρία τους και οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους·

12.   ζητεί από την Επιτροπή, τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, διεθνείς οργανώσεις και ερευνητικά κέντρα για τη βελτίωση της συλλογής συγκρίσιμων στατιστικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στους κόλπους της ΕΕ, επεκτείνοντας ενδεχομένως την εντολή της Eurostat, ώστε να αναπτύξει και να συμπεριλάβει μεγαλύτερο αριθμό δεικτών που θα αφορούν ειδικά τα παιδιά π.χ. για την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή παιδιών στη συλλογή των δεδομένων·

13.   ζητεί από την Επιτροπή να συγκεντρώσει στοιχεία ανά φύλο και ηλικία για όλες τις μορφές διακρίσεων και βιαιοπραγιών εις βάρος των παιδιών, να ενσωματώσει τη διάσταση της ισότητας γυναικών και ανδρών σε όλες τις πολιτικές και τα μέσα της μελλοντικής στρατηγικής της, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων του Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και να εξασφαλίσει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών αυτών, μεταξύ άλλων με το gender budgeting (κατάρτιση του προϋπολογισμού με γνώμονα το φύλο)·

14.   ζητεί την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στις εξωτερικές πολιτικές και δράσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία, όπως προβλέπεται στο επικείμενο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των παιδιών στις εξωτερικές σχέσεις και στη διαδικασία της διεύρυνσης, αναγνωρίζοντας ότι οι πολιτικές αυτές αποτελούν ισχυρά εργαλεία που παρέχουν ευκαιρίες για προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών, και ζητεί από την Επιτροπή να μεταφράσει τις ευκαιρίες αυτές σε συγκεκριμένους στόχους στην εξωτερική δράση της ΕΕ και των κρατών μελών·

15.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη δυνατότητα να περιληφθεί σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών ειδική ρήτρα, νομικά δεσμευτική, σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά έχουν ορισθεί σε διεθνές επίπεδο·

16.   καλεί την Επιτροπή να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές της με στόχο τη βοήθεια των αναπτυσσομένων χωρών να μεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών πρωτοκόλλων αυτής·

17.   ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και στα δύο προαιρετικά πρωτόκολλά της, καθώς και στις συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της ΕΣΑΔ και των συμβάσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών, την υιοθεσία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, καλεί δε το Συμβούλιο να εγκρίνει μια θέση αρχής ώστε να επιτραπεί μελλοντικά στην ΕΕ να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις μελλοντικών συμβάσεων που θα αφορούν κυρίως τα δικαιώματα των παιδιών·

18.   τονίζει ότι οιαδήποτε στρατηγική για τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να βασίζεται στις αξίες και τις τέσσερις βασικές αρχές που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού: προστασία έναντι των διακρίσεων κάθε μορφής, το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού ως πρωταρχικό κριτήριο, το δικαίωμα στη ζωή και την ανάπτυξη, το δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει γνώμη και η γνώμη του αυτή να λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε ζήτημα ή διαδικασία που το αφορά·

19.   θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη όλα κράτη μέλη θεσμοθετήσει το αξίωμα του Διαμεσολαβητή για τα δικαιώματα του παιδιού, όπως ζήτησε η επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, με αντικείμενο την προαγωγή της πραγμάτωσης των δικαιωμάτων των παιδιών και την περαιτέρω υλοποίηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να προβούν σε αυτήν την ενέργεια το συντομότερο δυνατόν· είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να διαθέσει οικονομικούς πόρους στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών για τα Παιδιά (ENOC), προκειμένου το δίκτυο να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει εντατικότερα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα ζητήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα του παιδιού·

20.   επισημαίνει ότι η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας(7) αφήνει περιθώρια σε πλείστες όσες ερμηνείες· καλεί την Επιτροπή να ορίσει κατευθυντήριες γραμμές και ένα σύνολο αποτελεσματικότερων πρακτικών για την διευκρίνιση και διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού αυτού από τις εθνικές αρχές·

21.   τονίζει τη σπουδαιότητα της πλήρους εφαρμογής, εκ μέρους των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, των υφιστάμενων διεθνών υποχρεώσεων, ιδίως εκείνων βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία που περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για παιδιά με αναπηρία, και των συμβάσεων της ΔΟΕ για την παιδική εργασία·

22.   ζητεί από όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν τη σύμβαση της Χάγης, της 19ης Οκτωβρίου 1996, για τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία όσον αφορά την ευθύνη των γονέων και τα μέτρα προστασίας των παιδιών· ζητεί από τα διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσουν την κύρωση από τρίτες χώρες των σημαντικότερων διεθνών μέσων για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, ειδικότερα αυτών που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση των ανήλικων μεταναστών·

23.   καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά μέσω ενημέρωσης και συστάσεων στην προώθηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και τη διάδοσή της εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την ανάγκη να τηρήσουν ανυπερθέτως τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις τους στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού·

25.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν προγράμματα ανταλλαγής για καθηγητές και μαθητές με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα με χώρες στην Μέση Ανατολή και στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να διαδώσει και να ενισχύσει τα δικαιώματα των παιδιών λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το δικαίωμα σε παιδεία και την ισότητα των φύλων·

26.   τονίζει την επιτακτική ανάγκη για διαφοροποιημένη συνεκτίμηση των αναγκών των παιδιών, ενώ στο πλαίσιο αυτό κατάλληλο παράδειγμα για διαφοροποιημένη κλίμακα θα ήταν η έκθεση αριθ. 7 του ερευνητικού κέντρου INNOCENTI της UNICEF με έξι διαστάσεις της ευημερίας των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της υλικής ευημερίας, της υγείας και της ασφάλειας, της εκπαιδευτικής ευημερίας, οικογενειακών και άλλων σχέσεων με συνομηλίκους, μορφών συμπεριφοράς και κινδύνων και υποκειμενικής ευημερίας·

27.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση προκειμένου να διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών με νοητική αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματά τους στην ελευθερία, την εκπαίδευση και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, και να τα προστατεύσουν από βασανιστήρια και από σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση·

28.   καλεί όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά διαθέτουν αποτελεσματική και ανεξάρτητη εκπροσώπηση σε κάθε δικαστική ή οιονεί δικαστική διαδικασία που τα αφορά και ένα νομίμως διορισμένο κηδεμόνα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο υπεύθυνο, ικανό και κατάλληλο ενήλικο μέλος της οικογένειάς τους, ικανό να εκπληρώσει τέτοια καθήκοντα·

29.   τονίζει ότι, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών, ιδίως των μικρών παιδιών, μεγαλώνει σε οικογενειακό περιβάλλον, μια στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για την προαγωγή της ευημερίας των οικογενειών·

30.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πολιτικές και να αναλάβει ολοκληρωμένη, διατομεακή δράση για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, προκειμένου να επιτευχθεί διαπεριφερειακή ισότητα και ισότητα ευκαιριών για τα παιδιά·

31.   προτείνει να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμό του όρου "παιδιά σε κίνδυνο" ώστε να περιλαμβάνει όλα τα παιδιά θύματα μιας κοινωνικής κατάστασης που θέτει σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική ακεραιότητά τους ή/και τα εκθέτει στον κίνδυνο να καταστούν θύματα ή/και δράστες εγκληματικών ενεργειών·

32.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα (ενημερωτικές εκστρατείες, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών κ.λπ.) ώστε να αποτρέπεται η έκθεση "παιδιών σε κίνδυνο", συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της παραβατικότητας των ανηλίκων·

33.   υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και καλεί όλα τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες να το εγγυηθούν, ανεξαρτήτως της κοινωνικής και εθνοτικής καταγωγής του παιδιού ή των γονέων του και της σωματικής ή νομικής κατάστασής του ή αυτής των γονιών του·

34.   ζητεί να περιλαμβάνονται στη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού δράσεις πρόληψης των βιαιοπραγιών λόγω φύλου, επικεντρωμένες, μεταξύ άλλων, σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης στο θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών που θα απευθύνονται σε κορίτσια και αγόρια, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στις ευάλωτες κοινότητες, και θα στοχεύσει στη χειραφέτηση των κοριτσιών, στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα κορίτσια και στην καλύτερη προάσπιση των δικαιωμάτων τους· ζητεί να υποστηριχθεί η ενεργότερη συμμετοχή των αγοριών και των ανδρών στο πλαίσιο των προαναφερθέντων μέτρων πρόληψης· καλεί την Επιτροπή να εξαρτήσει την πολιτική της στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας καθώς και τις εμπορικές της συμφωνίες από την εφαρμογή νομοθεσιών που κατοχυρώνουν την ισότητα ανδρών και γυναικών και καταργούν κάθε μορφή βίας εις βάρος των γυναικών και των παιδιών·

35.   καλεί την Επιτροπή, στις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες, να υποστηρίξει την κύρωση των διεθνών συμβάσεων που στοχεύουν στην εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών και να προωθήσουν τη συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή, συμβάλλοντας, με τον τρόπο αυτό, στη βελτίωση του ευ ζην των παιδιών τους·

Συμμετοχή των παιδιών

36.   χαιρετίζει τη δημιουργία από μέρους της Επιτροπής ενός Φόρουμ όπου συμμετέχουν αντιπρόσωποι των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθνικές και διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και παιδιά· πιστεύει ότι η συμμετοχή των παιδιών πρέπει να είναι ένας από τους κύριους στόχους του Φόρουμ, καλεί δε την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμετοχή παιδιών αλλά και Διαμεσολαβητών για τα δικαιώματα του παιδιού στα κράτη μέλη, καθώς και τη συμμετοχή ενώσεων γονέων και ενώσεων υπέρ της οικογένειας·

37.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία από μέρους της Επιτροπής διυπηρεσιακής ομάδας καθώς και για τον διορισμό συντονιστή για τα δικαιώματα του παιδιού, και ζητεί να συγκροτηθεί συντονιστική μονάδα στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, που θα δρα σε συνεργασία με τη διυπηρεσιακή ομάδα της Επιτροπής, με σκοπό τον συντονισμό και τον εξορθολογισμό όλων των πρωτοβουλιών και των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών· φρονεί ότι οι δομές αυτές θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε σχέση με τα εθνικά στρατηγικά σχέδια για τα παιδιά, που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί όλες αυτές οι δομές να αναπτύξουν άμεση επαφή με οργανώσεις παιδιών και νέων προκειμένου να αναπτύξουν, να υλοποιήσουν, να παρακολουθήσουν και να διασφαλίσουν την ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή παιδιών στη λήψη όλων των αποφάσεων που τα αφορούν·

38.   υπενθυμίζει ότι τα παιδιά και τα νεαρά άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους· εκτιμά ότι τα κορίτσια και τα αγόρια δικαιούνται να υποστηρίζουν τις απόψεις τους και ότι το δικαίωμα αυτό πρέπει να διασφαλιστεί στο πλαίσιο των εργασιών για τη διαμόρφωση στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή κοριτσιών και αγοριών·

39.   αναγνωρίζει ότι η ενεργός συμμετοχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενημέρωση· εκφράζει ικανοποίηση για τη θέσπιση μιας στρατηγικής επικοινωνίας και ενημέρωσης βάσει της οποίας θα δημοσιεύονται μέτρα της ΕΕ με τρόπο φιλικό προς τα παιδιά και προσιτό σε όλα·

40.   αναμένει με ενδιαφέρον τη δημοσίευση από μέρους της Επιτροπής, το 2008, της μελέτης της για την αξιολόγηση των επιπτώσεων υφιστάμενων δράσεων της ΕΕ που έχουν αντίκτυπο στα δικαιώματα των παιδιών, καθώς και ενός εγγράφου διαβούλευσης που στόχο θα έχει τον προσδιορισμό των κύριων προτεραιοτήτων της μελλοντικής δράσης της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού με στόχο την έγκριση Λευκού Βιβλίου· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε, στις αρχές του 2007, από την οργάνωση "Σώστε τα παιδιά" (Save the Children) και την οργάνωση Plan International με τη συμμετοχή χιλίων περίπου παιδιών, η οποία απεκάλυψε ότι τα ζητήματα που τα παιδιά θεωρούν προτεραιότητα είναι η άσκηση βίας εναντίον τους, οι διακρίσεις, ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο ρατσισμός, οι επιπτώσεις των ναρκωτικών, του αλκοόλ και του καπνίσματος, η εκπόρνευση και η εμπορία, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος· πιστεύει ότι, εκτός από τα ειδικά αυτά ζητήματα προτεραιότητας, το δικαίωμα συμμετοχής και επιρροής των παιδιών πρέπει να αποτελεί τον συνολικό στόχο της στρατηγικής· για τον λόγο αυτόν, καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού·

41.   θεωρεί ότι είναι υψίστης σημασίας ζήτημα, η διάδοση πληροφοριών για τα δικαιώματα του παιδιού να γίνεται στα παιδιά με φιλικό προς αυτά τρόπο και με τα κατάλληλα μέσα· ζητεί από την Επιτροπή:

   - να αναπτύξει αποτελεσματικά εργαλεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης φιλικής για τα παιδιά ιστοσελίδας, για την προαγωγή του έργου της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού,
   - να θεσπίσει μόνιμο και κοινό σύστημα πληροφόρησης με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στην ΕΕ,
   - να δημιουργήσει και να προωθήσει διαύλους περιοδικής και τακτικής ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στην ΕΕ, όπως είναι οι στατιστικές εκθέσεις, οι μελέτες και οι ανταλλαγές πληροφοριών και ορθών πρακτικών·

Προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού
Βία

42.   επιβεβαιώνει ότι κάθε μορφής βία κατά των ανηλίκων σε οποιοδήποτε περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού, είναι αδικαιολόγητη και πρέπει να καταδικάζεται· ζητεί συνεπώς να θεσπισθεί κοινοτική νομοθεσία που να απαγορεύει κάθε μορφή βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, ταπεινωτικής τιμωρίας και επιζήμιων παραδοσιακών πρακτικών· καταδικάζει όλες τις μορφές βίας εναντίον των παιδιών συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας, όπως είναι τα βασανιστήρια, η κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών, η απαγωγή παιδιών, η εμπορία ή η πώληση παιδιών και των οργάνων τους, η ενδοοικογενειακή βία, η παιδική πορνογραφία, η παιδική πορνεία, η παιδεραστία, ή οι καταστροφικές παραδοσιακές πρακτικές όπως π.χ. ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών, οι καταναγκαστικοί γάμοι και τα εγκλήματα τιμής·

43.   υπενθυμίζει τις συστάσεις που διατυπώνονται στην προαναφερθείσα μελέτη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη βία κατά των παιδιών για την πρόληψη και την αντίδραση σε κάθε μορφή βίας κατά παιδιών - συγκεκριμένα, αναγνωρίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε προληπτικές πολιτικές και να ενισχυθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες οικογενειακής μεσολάβησης, να βελτιωθεί η στήριξη των θυμάτων περιστατικών βίας, να αποδίδονται ευθύνες στους δράστες και να ενισχυθεί η συγκέντρωση και η ανάλυση δεδομένων για αυτό το συγκεκαλυμμένο πρόβλημα· ζητεί, στο πλαίσιο πολιτικών για την πρόληψη της βίας εις βάρος παιδιών, να προωθηθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης και να αναληφθούν δραστηριότητες δημιουργίας ικανότητας για τις επαγγελματικές ομάδες που εργάζονται με τα παιδιά και για τα παιδιά·

44.   ζητεί από τα κράτη μέλη είτε να εφαρμόσουν συγκεκριμένες νομικές διατάξεις σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών, είτε να θεσπίσουν νόμους για τη δίωξη όλων όσων προβαίνουν σε ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων·

45.   καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση κατά των εγκλημάτων τιμής, ανεξαρτήτως αιτίας, είτε πρόκειται για ομοφυλοφιλία, για θρησκευτικό δόγμα ή γενετήσιο προσανατολισμό, είτε για αναγκαστικούς γάμους και γάμους με ανηλίκους·

46.   ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των ιατρών σχετικά με επιζήμιες παραδοσιακές πρακτικές και να διασφαλίσουν ότι τα εγκλήματα θα τιμωρούνται συστηματικά δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας και ότι θα επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, μεταξύ των οποίων τα κορίτσια και οι μετανάστριες, οι γυναίκες που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες και τα κορίτσια με αναπηρία·

47.   καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν την υποχρεωτική καταγραφή, από τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας, όλων των περιστατικών ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων των γυναικών, περιλαμβανομένης της καταγραφής περιστατικών όπου υπάρχουν υποψίες για ενδεχόμενο ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων·

48.   καλεί τα κράτη μέλη να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην κατά παράδοση βία εις βάρος των γυναικών, να καταδικάσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των νεαρών μεταναστριών που ενθαρρύνονται από την οικογένεια και να ελέγξουν ποιοι νόμοι μπορούν να εφαρμοσθούν προκειμένου να θεωρηθούν υπόλογα μέλη της οικογενείας, ιδιαίτερα στην περίπτωση των αποκαλούμενων εγκλημάτων τιμής·

49.   υποστηρίζει ότι, για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και κακοποίησης εις βάρος των παιδιών, απαιτείται η δημιουργία ενός εξειδικευμένου πρωτοκόλλου διαδικασιών καταγραφής και νοσηλείας των περιστατικών αυτών, καθώς και δράσεις κατάρτισης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που είναι αρμόδιο για ζητήματα που σχετίζονται με την σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών·

50.   υποστηρίζει τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των παιδιών, με την εντολή και τους πόρους που απαιτούνται για την επιβολή των διεθνών δεσμεύσεων για τον τερματισμό της βίας σε βάρος των παιδιών·

51.   τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστεί νομικό πλαίσιο για τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την κακοποίηση των παιδιών και ότι πρέπει να ενισχυθεί η δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Europol, της Eurojust και όλων των αρμόδιων διεθνών οργάνων·

52.   καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν κεφάλαια για εκστρατείες εκπαίδευσης και εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης, απευθυνόμενες σε γονείς και επαγγελματίες, για την εξασφάλιση της παροχής φιλικών προς το παιδί νομικών, ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών·

53.   ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στην καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, της εμπορίας παιδιών, της παιδεραστίας, της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών μέσω του Διαδικτύου, της παιδικής πορνογραφίας και του σεξουαλικού τουρισμού με θύματα παιδιά, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ολοκλήρωση της προσέγγισης των εθνικών νομοθεσιών βάσει των κοινών ελαχίστων αρχών που θεσπίζονται με την προαναφερθείσα απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ, αλλά και μέσω άλλων νομοθετικών μέσων που προβλέπουν τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς την κατεύθυνση γενικής πολιτικής σχετικά με την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο'·

54.   επιβεβαιώνει ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού πρέπει να θεωρείται βιασμός σε ό,τι αφορά την επιβολή ποινικών κυρώσεων· πιστεύει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιβαρυντικές συνθήκες σε περίπτωση που ένα παιδί είναι θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης·

55.   καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη μια ουδέτερη σε ό,τι αφορά τα δύο φύλα νομοθεσία για τις περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, όπως επίσης να θεωρούν ποινικό αδίκημα την επί πληρωμή συνουσία με παιδί (δηλ. ανήλικο), σύμφωνα και με το άρθρο 1 του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού όσον αφορά την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, την οποία ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των ΗΕ στις 25 Μαΐου 2000· τονίζει ότι η ενημέρωση του κοινού έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την καταπολέμηση και τη μείωση της ζήτησης για παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία·

56.   υπενθυμίζει την από 16 Νοεμβρίου 2006 σύστασή του προς το Συμβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων ‐ ολοκληρωμένη προσέγγιση και προτάσεις για σχέδιο δράσης(8), στην αιτιολογική αναφορά Ε του οποίου προτείνεται ως στόχος η μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων εντός της επόμενης δεκαετίας, με απώτερο στόχο την εξάλειψη αυτής της μορφής εγκληματικότητας όσο πιο γρήγορα και συνολικά γίνεται·

57.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά νομοθετικά και άλλα μέτρα κατανεμημένα ανά ηλικία και φύλο, για την πρόληψη και την εξάλειψη κάθε είδους βίας που διαπράττεται στο έδαφός τους στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο·

58.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ταχεία κύρωση του προαναφερθέντος προαιρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και του προαιρετικού πρωτοκόλλου στην ίδια σύμβαση για την ανάμιξη των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις·

59.   καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη προστασία και την παροχή συνδρομής στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξεύρεση κατάλληλης μόνιμης λύσης για τα παιδιά που υπήρξαν θύματα εμπορίας ανθρώπων·

60.   καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να λάβουν ενεργά μέρος στην καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών για κάθε μορφής εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας (π.χ. παιδική εργασία(9), αναγκαστική εργασία, οικιακή δουλεία, δουλεία, υποτέλεια και επαιτεία), των αναγκαστικών γάμων, της παράνομης υιοθεσίας και των παράνομων δραστηριοτήτων (π.χ. εμπορία ναρκωτικών, μικροκλοπές), της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εκπόρνευσης, κ.λπ.·

61.   καλεί την Επιτροπή να προβεί σε άμεση αξιολόγηση των εθνικών μέτρων εφαρμογής της απόφασης πλαισίου 2004/68/ΔΕΥ με στόχο την πρόταση άμεσης τροποποίησης των εθνικών διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με την εν λόγω απόφαση και στηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής η οποία, σε συνεργασία με τους κυριότερους οργανισμούς έκδοσης πιστωτικών καρτών, αξιολογεί την τεχνική δυνατότητα να αποκλειστούν από τα επιγραμμικά συστήματα πληρωμής οι ιστότοποι που πωλούν υλικό παιδικής πορνογραφίας διά της ηλεκτρονικής οδού ή να θεσπιστούν άλλοι περιορισμοί· καλεί επίσης άλλους οικονομικούς παράγοντες, όπως τράπεζες, ανταλλακτήρια, παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και εταιρείες μηχανών αναζήτησης, να συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες καταπολέμησης της παιδικής πορνογραφίας και άλλων μορφών εμπορικής εκμετάλλευσης παιδιών· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ενόψει της οδηγίας 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων(10), να απαγορεύσουν την παιδική πορνογραφία και τη βία στα παιδιά σε όλες τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες· εκτιμά ότι μια από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής οφείλει να αποτελεί η ενίσχυση της διασυνοριακής δράσης κατά δικτυακών τόπων με παιδική πορνογραφία και η βελτίωση της συνεργασίας δημοσίων αρχών και φορέων του ιδιωτικού τομέα με στόχο να αναληφθεί δέσμευση για το οριστικό κλείσιμο των παράνομων ιστοσελίδων·

62.   επισημαίνει την εκμετάλλευση παιδιών και νεαρών ατόμων στον τομέα της μόδας, της μουσικής, των ταινιών και του αθλητισμού·

63.   τάσσεται, με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, υπέρ της δημιουργίας κατάλληλου, αποδοτικού και αναλογικού συστήματος ρύθμισης, με διάλογο με τους φορείς παροχής υπηρεσιών, τα μέσα ενημέρωσης (δημόσιες και ιδιωτικές τηλεοράσεις, διαφήμιση, Τύπος, βιντεοπαιχνίδια, κινητά τηλέφωνα και Διαδίκτυο) και τους επικοινωνιακούς κλάδους, που θα αποσκοπεί κυρίως στην απαγόρευση της μετάδοσης επιζήμιων εικόνων και περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο) και της εμπορικής διάθεσης βίαιων βιντεοπαιχνιδιών, τα οποία μπορούν να βλάψουν την ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς ενθαρρύνουν τη βία και τον σεξισμό· επισημαίνει, επιπλέον, με ανησυχία το αυξανόμενο πρόβλημα της ανταλλαγής μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) με πορνογραφικό υλικό ή εικόνες κακοποίησης παιδιών· εκφράζει τη στήριξή του στο πρόγραμμα Safer Internet σχετικά με την υλοποίηση επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων, ιδίως για την προστασία των παιδιών· επ' αυτού, καλεί επίσης τα κράτη μέλη και τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου, σε συνεργασία με εταιρείες που παρέχουν μηχανές αναζήτησης και με την αστυνομία, να αναπτύξουν τεχνολογίες μπλοκαρίσματος προκειμένου να εμποδίζουν την πρόσβαση χρηστών του Διαδικτύου σε παράνομες ιστοσελίδες που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, και την πρόσβαση του κοινού σε υλικό που περιέχει εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών·

64.   χαιρετίζει την έναρξη εφαρμογής ευρωπαϊκού πλαισίου για την ασφαλέστερη χρήση κινητών από εφήβους και παιδιά, που θεσπίστηκε ως κώδικας αυτορρύθμισης μεταξύ κορυφαίων εταιριών του κλάδου στην ΕΕ και θα ακολουθηθεί από την θέσπιση αντίστοιχων εθνικών κωδίκων αυτορρύθμισης· τονίζει ότι το πλαίσιο αυτό αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της προστασίας των ανηλίκων από συγκεκριμένους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, αλλά και ότι είναι απαραίτητη η συνεχής επιτήρηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του σε εθνικό επίπεδο από την Επιτροπή, με στόχο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της και την εξέταση της ανάγκης ανάληψης κοινοτικής νομοθετικής πρωτοβουλίας·

65.   υποστηρίζει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα για την κατάταξη και την επισήμανση όσον αφορά την αγορά και τη διάδοση υλικού οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και βιντεοπαιχνιδιών για ανηλίκους, ώστε το ευρωπαϊκό πρότυπο να χρησιμεύσει ως σχετικό μοντέλο στις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

66.   υπενθυμίζει ότι στο υπάρχον πανευρωπαϊκό σύστημα κατάταξης βάσει ηλικίας για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα βιντεοπαιχνίδια (PEGI) προστέθηκε πρόσφατα μια ειδική σήμανση για τα επιγραμμικά παιχνίδια· είναι της άποψης ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν περισσότερο την αυτορρύθμιση αυτού του είδους στη σήμανση των παιχνιδιών, με σκοπό τη μεγαλύτερη προστασία των ανηλίκων από ακατάλληλο περιεχόμενο και την ενημέρωση των γονέων για τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τα παιχνίδια, καθώς και την επισήμανση καλών παραδειγμάτων·

67.   καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους ελέγχους τους επί του περιεχομένου τηλεοπτικών προγραμμάτων που προβάλλονται τις ώρες της μεγαλύτερης παιδικής τηλεθέασης και να συνδράμουν τους γονείς στον έλεγχο, παρέχοντας κατάλληλη, ομοιογενή πληροφόρηση σχετικά με τα τηλεοπτικά προγράμματα· υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία της πληροφορίας δίνει στα παιδιά περαιτέρω δυνατότητες να έχουν πρόσβαση στα τηλεοπτικά προγράμματα όλες τις ώρες, μέσω υπολογιστών που διαθέτουν σύνδεση με το διαδίκτυο· τονίζει ότι απαιτείται να εξετασθεί επιμελέστερα το θέμα του απεριόριστου δικαιώματος πρόσβασης των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα παιδιά και του δικαιώματος του παιδιού να έχει απεριόριστη πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

68.   επισημαίνει ότι το φαινόμενο της παραβατικότητας ανηλίκων με ανήλικους δράστες και ως επί το πλείστον ανήλικα θύματα, εμφανίζει ανησυχητικά αυξανόμενη τάση σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που απαιτεί ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπισης όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο· συνιστά για τον λόγο αυτό ως αναγκαία την άμεση και έγκυρη καταγραφή του προβλήματος και εν συνεχεία τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου σε κοινοτικό επίπεδο προγράμματος πλαισίου το οποίο θα συνδυάζει μέτρα γύρω από τρεις κατευθυντήριες γραμμές: μέτρα πρόληψης, μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης των ανήλικων δραστών, καθώς και μέτρα δικαστικής και εξωδικαστικής παρέμβασης·

69.   τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η προώθηση της "πολιτιστικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών" από τα ευρωπαϊκά προγράμματα Media και Πολιτισμός και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν καινοτόμα προγράμματα σε κατάλληλη μορφή για τα παιδιά με σκοπό να προκαλέσουν σε πρώιμο στάδιο το ενδιαφέρον των παιδιών για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις ευρωπαϊκές γλώσσες, καθώς και να ενθαρρύνουν έγκαιρα τη διάθεση των παιδιών για μάθηση· τονίζει συγχρόνως τη σημασία της εκπαίδευσης, για τη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων, ώστε να προωθηθεί μια πλέον ενσυνείδητη χρήση των διαφόρων μέσων μαζικής ενημέρωσης με την εισαγωγή περιεχομένου παιδαγωγικού χαρακτήρα·

70.   ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής, να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης της εγκληματικότητας των νέων και του φαινομένου της παρενόχλησης στα σχολεία, και άλλων μορφών επιβλαβούς αντικοινωνικής συμπεριφοράς, και του ειδικού προβλήματος των συμμοριών νέων, σχέδιο στο οποίο θα συμμετέχουν ιδίως οι οικογένειες και τα σχολεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες για τη στήριξη των οικογενειών, κέντρα αθλητισμού και νεολαίας καθώς οι ίδιοι οι νέοι, με επίκεντρο την παροχή ευκαιριών και την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία· συνιστά στα κράτη μέλη να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές·

71.   ζητεί τη θέσπιση ασφαλών, προβεβλημένων, εμπιστευτικών και προσπελάσιμων μηχανισμών, μέσω των οποίων παιδιά, αντιπρόσωποί τους και άλλοι να μπορούν να καταγγέλλουν περιστατικά βίας σε βάρος παιδιών· όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε ιδρύματα πρόνοιας και σωφρονισμού, πρέπει να ενημερώνονται για την ύπαρξη μηχανισμών υποβολής καταγγελιών·

72.   ζητεί να προβλέψουν τα κράτη μέλη σύστημα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις καταδίκες για κακοποίηση παιδιών, προκειμένου, τα άτομα που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση και έχουν κριθεί ακατάλληλα να εργαστούν με παιδιά, να μπορούν να αποκλείονται, εντέλει σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, από την πρόσβαση σε ορισμένα επαγγέλματα που συνεπάγονται επαφή με παιδιά σύμφωνα με τη θέση του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου όσον αφορά τη θέσπιση, από το Συμβούλιο, απόφασης-πλαισίου σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται συνεπεία καταδικαστικών αποφάσεων για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος παιδιών(11)· θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση μέτρων προκειμένου να αποφεύγονται οι υποτροπές, για παράδειγμα όταν ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος παιδιών ταξιδεύει στο εξωτερικό· εκφράζει την ικανοποίησή του, εν προκειμένω, για τις προόδους που έχουν επιτευχθεί στους κόλπους του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις εθνικές ποινικές καταδίκες και ευελπιστεί ότι το Συμβούλιο θα υλοποιήσει με γοργούς ρυθμούς τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων μέσω ενός ευρωπαϊκού δικτύου·

73.   ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πώλησης και της κατανάλωσης ναρκωτικών και οινοπνευματωδών ποτών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και γύρω από αυτά, και για την ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν·

74.   ζητεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν από κοινού τι συνιστά κακοποίηση παιδιού, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές στις νομοθεσίες τους όσον αφορά για παράδειγμα την ηλικία συναίνεσης·

75.   ζητεί την αποτελεσματική προστασία των παιδιών έναντι της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και, ως εκ τούτου, να θεωρείται ο σεξουαλικός τουρισμός με θύματα παιδιά έγκλημα σε όλα τα κράτη μέλη και να διέπεται από ποινική νομοθεσία με υπερεδαφική ισχύ· ζητεί κάθε πολίτης της ΕΕ που διαπράττει έγκλημα σε τρίτη χώρα να αντιμετωπίζεται βάσει ενιαίας υπερεδαφικής ποινικής νομοθεσίας, ισχύουσας σε ολόκληρη την ΕΕ, σύμφωνα με το προαιρετικό πρωτόκολλο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού όσον αφορά την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία·

76.   ζητεί να δοθούν στην Europol οι δέουσες αρμοδιότητες ώστε να συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών και των χωρών όπου πραγματοποιείται αυτού του είδους ο τουρισμός για την πραγματοποίηση ερευνών με σκοπό τον εντοπισμό των δραστών τέτοιων εγκλημάτων και για τον σκοπό αυτό ζητεί να δημιουργηθούν θέσεις ευρωπαίων αξιωματικών συνδέσμων· ζητεί ακόμη την πρόβλεψη κατάλληλων μέτρων για την αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης που έχουν αφεθεί ελεύθερα από τους δημίους τους· ζητεί επίσης πληρέστερη πληροφόρηση για τον σεξουαλικό τουρισμό με θύματα παιδιά στα κράτη μέλη·

77.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετικό πλαίσιο που θα επιβάλλει την τιμωρία των ατόμων που επιδίδονται σε σεξουαλικό τουρισμό με θύματα παιδιά και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης συντονισμένης στρατηγικής της ΕΕ κατά του σεξουαλικού τουρισμού με τη συμμετοχή παιδιών και να προσυπογράψουν και να προωθήσουν κώδικες συμπεριφοράς στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία, όπως ο Κώδικας Συμπεριφοράς του ECPAT(12) της 21ης Απριλίου 2004, για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση σε ταξιδιωτικό και τουριστικό πλαίσιο·

78.   επισημαίνει το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς, όπως η πορνεία και η παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και σε περίπτωση καταναγκαστικού γάμου, είναι έφηβες, με αποτέλεσμα η σωματεμπορία να καθίσταται μείζον θέμα φύλου· τονίζει, επιπλέον, ότι ακόμη και στους κόλπους ομάδων που συμμετέχουν στις προσπάθειες για τον έλεγχο και την εξάλειψη της σωματεμπορίας, εξακολουθούν να υπάρχουν συμβατικές συμπεριφορές όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των φύλων και παραδοσιακές αντιλήψεις για το ρόλο των γυναικών και των κοριτσιών·

79.   καλεί όλα τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τα παιδιά που έχουν γίνει μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας ως θύματα εγκληματικής ενέργειας·

80.   καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να κυρώσουν το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας Ανθρώπων, ιδίως Γυναικών και Παιδιών που συμπληρώνει τη Σύμβαση των ΗΕ κατά του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και το οποίο θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ το 2000 στο Παλέρμο, και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των παιδιών που πέφτουν θύματα σωματεμπορίας, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, στα θύματα σωματεμπορίας να παραμένουν στην επικράτειά τους προσωρινά ή μόνιμα·

81.   συνιστά, στο πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική παρακολούθηση των παιδιών που είναι θύματα εγκατάλειψης, κατάχρησης, κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης και άμεσων και/ή έμμεσων βιαιοπραγιών, σε πνεύμα σεβασμού του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού και της διάστασης του φύλου· υπενθυμίζει ότι ο αντίκτυπος της έμμεσης βίας στην ευημερία των παιδιών και η πρόληψή της πρέπει να ενταχθούν στις εργασίες της Επιτροπής· τονίζει ότι τα ζητήματα αυτά συχνά συνδέονται με καταστάσεις φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των εν λόγω οικογενειών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επίλυσή τους με νέες κοινωνικές πολιτικές που θα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αλληλεγγύη·

82.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τον ρόλο που διαδραματίζει η ζήτηση τόσο στη σεξουαλική όσο και σε άλλες μορφές εκμετάλλευσης των παιδιών· ζητεί, εφόσον διαπιστωθεί ο ρόλος αυτός, να ληφθούν μέτρα για τη μείωση της εν λόγω ζήτησης, μεταξύ άλλων μέσω εκστρατειών απευθυνόμενων στο κοινό· αντιμετωπίζει την εμπορία παιδιών ως μορφή οργανωμένου εγκλήματος και, για τον λόγο αυτόν, καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση τέτοιων εγκλημάτων· ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στο δικαίωμα των παιδιών για προστασία·

83.   καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι είναι δυσανάλογα υψηλότερο το ποσοστό των κοριτσιών μεταξύ των παιδιών που υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση και ότι, επομένως, στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών πρέπει να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου·

84.   θεωρεί ότι ότι οι σχέσεις μεταξύ κοριτσιών και αγοριών στα πρώτα στάδια της ζωής χαράζουν το δρόμο για την ισότητα των φύλων σε άλλα στάδια του κύκλου της ζωής·

85.   ζητεί να προβλεφθούν για τους ανήλικους, ανάλογα με τη σοβαρότητα του διαπραχθέντος αδικήματος, μέτρα εναλλακτικά της φυλάκισης, καθώς και να εξασφαλιστούν σε κάθε περίπτωση μέτρα επανεκπαίδευσης όπως η κοινοτική υπηρεσία νέων για τη μελλοντική κοινωνική και επαγγελματική επανένταξή τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενημέρωσης των ανηλίκων ότι είναι φορείς δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων, επισημαίνοντας συγχρόνως ότι οι ανήλικοι παραβάτες πρέπει να οδηγούνται στη φυλακή μόνο ως ύστατη λύση και για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα· ζητεί επίσης να ληφθούν εκπαιδευτικά μέτρα για τη διασφάλιση της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης· είναι της άποψης ότι τα μέτρα επανεκπαίδευσης πρέπει να στοχεύουν μεταξύ άλλων στην παροχή στους νέους των γνώσεων και των εργαλείων που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν την πραγματική κατάσταση στην οποία θα πρέπει να ζήσουν, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να τους γίνεται σαφής η ευθύνη τους να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων, καθώς και η υποχρέωσή τους να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανόνες της κοινωνίας· θεωρεί ότι, προκειμένου οι νέοι να εξελιχθούν σε υπεύθυνους ενήλικες, είναι βασικής σημασίας να συμμετέχουν και να μπορούν να επηρεάζουν οι ίδιοι την κατάστασή τους και τα θέματα που τους αφορούν·

86.   επισημαίνει ότι η ηλικία έναρξης της ποινικής ευθύνης δεν είναι σήμερα η ίδια σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ζητεί να πραγματοποιήσει η Επιτροπή μελέτη σχετικά με τις διαφορετικές απόψεις στα διάφορα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την ηλικία έναρξης της ποινικής ευθύνης, τη μεταχείριση των νέων παραβατών και τις αποτελεσματικές στρατηγικές τους σχετικά με την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων·

87.   τονίζει την ανάγκη στελέχωσης του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων με νομικούς (δικαστές, δικηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς και αστυνομικούς) με ειδική κατάρτιση·

88.   εκφράζει την επιθυμία να δημιουργηθεί ειδικό τμήμα δικαιωμάτων των παιδιών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

89.   καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σοβαρά μέτρα για την απαγόρευση κάθε μορφής εκμετάλλευσης παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της εκπόρνευσης ή άλλων μορφών σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της αναγκαστικής εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, της δουλείας ή πρακτικών που προσιδιάζουν σε δουλεία ή υποτέλεια, της χρήσης παιδιών για επαιτεία, παράνομες δραστηριότητες, αθλητικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες, των παράνομων υιοθεσιών, των αναγκαστικών γάμων ή άλλων μορφών εκμετάλλευσης·

90.   ζητεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των διεθνών απαγωγών ανηλίκων, που συχνά αποτελούν αντικείμενο διενέξεων μεταξύ γονέων που βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν λάβει διαζύγιο, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη, και υπό οποιαδήποτε περίσταση, το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού·

91.   τονίζει ότι το άρθρο 3 της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού αναφέρει ότι σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν παιδιά, είτε πραγματοποιούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, είτε από δικαστήρια, διοικητικές αρχές ή νομοθετικούς φορείς, το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού συνιστά πρωταρχικό κριτήριο, και ότι δυνάμει της Σύμβασης της Χάγης για τις αστικές πτυχές της απαγωγής παιδιών (Σύμβαση της Χάγης) συμφέρον του παιδιού θεωρείται η ταχεία επιστροφή του μετά την απαγωγή· τονίζει ωστόσο ότι το συμφέρον του παιδιού περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την ταχεία επιστροφή, όπως για παράδειγμα ένα ασφαλές άμεσο φυσικό περιβάλλον, συνθήκες στοργής, υποστηρικτική ευέλικτη οικογενειακή δομή, κατάλληλα μοντέλα ρόλων από τους γονείς, συνέχεια της ανατροφής και της φροντίδας, καθώς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης· τονίζει επιπλέον ότι η Σύμβαση της Χάγης δεν λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους αυτές και ότι, για παράδειγμα, δεν λαμβάνει υπόψη ποιος είναι ο γονέας που απάγει το παιδί, εάν ο γονέας αυτός έχει τη γονική μέριμνα, την ηλικία του παιδιού, το χρονικό διάστημα που έχει περάσει το παιδί στην άλλη χώρα, εάν το παιδί φοιτά στο σχολείο και έχει κάνει φίλους εκεί κ.λπ. και ότι το συμπέρασμα είναι ότι, παρά τις "ευγενείς" προθέσεις της Σύμβασης της Χάγης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, τα δικαιώματα του παιδιού συχνά δεν προστατεύονται καλά· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για να εγγυηθεί την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και την προτρέπει να υποβάλει σχετικές προτάσεις·

92.   ζητεί την άμεση θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την αναζήτηση και την ανεύρεση παιδιών που αγνοούνται και παιδιών που έχουν απαχθεί, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν για την αποτροπή της διέλευσης των συνόρων από τα παιδιά αυτά· χαιρετίζει την ευρωπαϊκή γραμμή επικοινωνίας για εξαφανισμένα παιδιά και την αντίστοιχη δράση των ΜΚΟ και ενθαρρύνει την Επιτροπή να προαγάγει την δημιουργία ευρωπαϊκής ανοιχτής τηλεφωνικής αρχής για τα παιδιά και τους νέους με προβλήματα·

93.   ζητεί από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών A/RES/46/121, A/RES/47/134 και A/RES/49/179 για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ακραία φτώχεια, A/RES/47/196 για τη θέσπιση παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη της φτώχειας, και A/RES/50/107 για τον εορτασμό του παγκόσμιου έτους για την εξάλειψη της φτώχειας και την ανακήρυξη της πρώτης δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της φτώχειας, καθώς και τα έγγραφα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29 και E/CN.4/1990/15, για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ακραία φτώχεια, E/CN.4/1996/25 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη, και E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 για την εφαρμογή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων·

Φτώχεια/διακρίσεις

94.   υπενθυμίζει ότι, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσοστό 19% των παιδιών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι είναι, για τον λόγο αυτόν, απαραίτητο να προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα βοήθειας προσανατολισμένα στις ανάγκες των παιδιών, καθώς και μέτρα στήριξης των οικογενειών τους και ζητεί από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν φιλόδοξους και επιτεύξιμους στόχους για τη μείωση - και τελικά την εξάλειψη - της παιδικής φτώχειας·

95.   τάσσεται υπέρ της δημιουργίας στα κράτη μέλη κατάλληλων διαρθρώσεων που θα βοηθούν τα παιδιά και τους γονείς να προσαρμοσθούν στη νέα οικογενειακή τους κατάσταση·

96.   καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που να επιτρέπουν στα παιδιά να απολαμβάνουν την παιδική τους ηλικία και να λαμβάνουν μέρος σε παιδικές δραστηριότητες χωρίς κοινωνικές διακρίσεις ή κοινωνικούς αποκλεισμούς·

97.   καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει την ενσωμάτωση στρατηγικών για την αντιμετώπιση ειδικά της παιδικής φτώχειας, της ανεργίας των νέων και της κοινωνικής ένταξης των μειονοτήτων σε όλες τις συναφείς αναπτυξιακές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων στρατηγικής και ενδεικτικών προγραμμάτων για τη μείωση της φτώχειας·

98.   ζητεί από τις σχετικές αρχές να προσφέρουν στα παιδιά την ευκαιρία να συνεισφέρουν πραγματικά στην καταπολέμηση της φτώχειας· ζητεί, προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερος ο αγώνας για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, να συμμετέχουν ενεργά όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές, μεταξύ των οποίων και τα φτωχότερα παιδιά, στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των σχεδίων που αποσκοπούν στην εξάλειψη της ακραίας φτώχειας·

99.   υπογραμμίζει την ανάγκη να αναχθεί η καταπολέμηση της εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών –δηλ. της εμπορίας παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, της παιδικής πορνογραφίας και του σεξουαλικού τουρισμού με θύματα παιδιά– σε έναν από τους μείζονες στόχους της στρατηγικής για δράση τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κυρίως υπό το πρίσμα των στόχων της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών)· επισημαίνει ότι η φτώχεια είναι συχνά μία από τις πολλές αιτίες του κοινωνικού αποκλεισμού, διακρίσεων και κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά· είναι της άποψης, ωστόσο, ότι η πραγματική αιτία της εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών είναι η ζήτηση για σεξουαλική επαφή με παιδιά και το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο είναι πρόθυμο να εκμεταλλευθεί καταστάσεις που θέτουν παιδιά σε κίνδυνο·

100.   ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο της ψυχοκοινωνικής μέριμνας και της συναισθηματικής στήριξης παιδιών που ζουν υπό δύσκολες συνθήκες, όπως σε συνθήκες ένοπλων συγκρούσεων και κρίσεων, παιδιών εκτοπισμένων ή παιδιών που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας·

101.   καλεί τα κράτη μέλη να εκτελέσουν το καθήκον τους για την ενίσχυση και την προστασία όλων των παιδιών από τους κινδύνους του υποσιτισμού, της ασθένειας, της κακομεταχείρισης και των καταχρήσεων, ανεξάρτητα από το κοινωνικό και/ή νομικό καθεστώς τους ή εκείνο των γονέων τους.

102.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας που θα καλύπτει όλες τις διακρίσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ και όλους τους τομείς που αναφέρονται στην οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ατόμων ανεξαρτήτως φυλής ή εθνοτικής καταγωγής(13)·

103.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε μορφή διακρίσεων σε βάρος παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων σε βάρος παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσπραξία) ή διάφορα άλλα προβλήματα·

104.   χαιρετίζει την ύπαρξη πολυάριθμων ΜΚΟ και εθελοντών που δημιουργούν δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των πλέον μειονεκτούντων παιδιών και παιδιών που ζουν σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες, με σκοπό την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν προκειμένου και τα φτωχότερα παιδιά να μπορούν να επωφεληθούν από κοινοτικά σχέδια και προκειμένου τα σχέδια της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες σε τέτοιες οργανώσεις ώστε να δέχονται νέους εθελοντές·

105.   ζητεί ιδίως τα παιδιά των Ρομ και τα παιδιά που ανήκουν σε άλλες εθνικές μειονότητες να αποτελέσουν αντικείμενο στοχοθετημένων μέτρων, κυρίως με σκοπό να τερματιστούν οι διακρίσεις, η απομόνωση, ο κοινωνικός και σχολικός αποκλεισμός καθώς και η εκμετάλλευση που υφίστανται συχνά· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να καταβάλλουν προσπάθειες για να τεθεί τέλος στο υπερβολικά υψηλό ποσοστό παιδιών Ρομ σε ιδρύματα για άτομα με διανοητικές αναπηρίες· στηρίζει, επιπλέον, την προώθηση εκστρατειών υπέρ της σχολικής φοίτησης, μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και έργα για την πρόληψη και την παροχή βοήθειας σε θέματα σχετικά με την υγεία, περιλαμβανομένων των εμβολιασμών·

106.   είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να θέσει ως ίδιο στόχο να σταματήσουν να υπάρχουν άστεγα παιδιά ή παιδιά του δρόμου στην ΕΕ· ζητεί να προβλεφθούν κατάλληλα και στοχοθετημένα μέτρα βοήθειας των άστεγων παιδιών και των παιδιών του δρόμου, δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν υποστεί σοβαρά ψυχολογικά τραύματα και κοινωνικό αποκλεισμό, δεν λαμβάνουν επίσημη εκπαίδευση ή υγειονομική φροντίδα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στο να γίνουν θύματα εμπορίας (όπως εκπόρνευση, λαθρεμπόριο ανθρώπινων οργάνων και παράνομη υιοθεσία), να εθιστούν στα ναρκωτικά, να στραφούν στην εγκληματικότητα ή συχνά να εξωθηθούν στην επαιτεία·

107.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ύπαρξη χιλιάδων παιδιών του δρόμου και των παιδιών που εξαναγκάζονται σε επαιτεία ως σοβαρό κοινωνικό ζήτημα το οποίο παραβιάζει τη Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, και καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κυρώσεις για όσους ευθύνονται για τον εξευτελισμό των παιδιών που εξωθούνται σε επαιτεία·

108.   ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και τις ενώσεις της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών να μεριμνήσουν ώστε να δίνεται σε κάθε παιδί η ευκαιρία να ανήκει σε μια ομάδα ή ένωση παιδιών προκειμένου να συναναστρέφεται άλλα παιδιά και να ανταλλάσσει απόψεις μαζί τους· ζητεί, συνεπώς, να θεσπιστούν από τους ενήλικες μέτρα στήριξης με στόχο την παροχή σε κάθε παιδί της δυνατότητας να ανήκει σε μια ομάδα και να μπορεί να εκφράζεται μέσα σε αυτή· ζητεί, κατά συνέπεια, από τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν σχέδια τα οποία αποσκοπούν σε αυτήν την έκφραση των παιδιών, όπως για παράδειγμα τοπικά συμβούλια ή κοινοβούλια παιδιών, μεριμνώντας πάντοτε για τη συμμετοχή των πλέον αποκλεισμένων παιδιών σε αυτά·

109.   στηρίζει τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός κοινοτικού μέσου για τις υιοθεσίες, που θα αναπτυχθεί σε συμφωνία με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και άλλα συναφή διεθνή πρότυπα, το οποίο θα βελτιώνει την ποιότητα της μέριμνας όσον αφορά τις υπηρεσίες πληροφόρησης, την προετοιμασία για διεθνείς υιοθεσίες, τον χειρισμό των αιτήσεων διεθνούς υιοθεσίας και τις υπηρεσίες που παρέχονται μετά την υιοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες οι διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αναγνωρίζουν στα εγκαταλελειμμένα ή ορφανά παιδιά το δικαίωμα στην οικογένεια και στην προστασία·

110.   καλεί τα κράτη μέλη να ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίσουν ως βασικό δικαίωμα των παιδιών το να διαθέτουν οικογένεια· προτρέπει συνεπώς τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με σκοπό τον προσδιορισμό αποτελεσματικών λύσεων με τις οποίες θα αποτρέπεται η εγκατάλειψη παιδιών και θα αντισταθμίζεται η ανάθεση εγκαταλελειμμένων ή ορφανών παιδιών σε ιδρύματα· θεωρεί ότι, όταν αναζητείται νέα λύση για κάποιο παιδί, το πρωταρχικό κριτήριο θα πρέπει να είναι πάντοτε το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, όπως προβλέπει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού·

111.   φρονεί ότι οι υιοθεσίες μπορούν να πραγματοποιούνται στη χώρα ιθαγένειας του παιδιού ή μέσω της εξεύρεσης οικογένειας στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος υιοθεσιών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, ότι η ανάθεση παιδιών σε ιδρύματα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον ως προσωρινή λύση καθώς και ότι η υποκατάστατη οικογένεια θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση οικογενειακής φροντίδας· προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διάσκεψη της Χάγης και το Συμβούλιο της Ευρώπης να θεσπίσουν ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την ουσιαστική παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών των παιδιών και να συντονίσουν τις ενέργειές τους με σκοπό την αποτροπή της εμπορίας παιδιών· προτρέπει υπό αυτή την έννοια τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη σημασία στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπως είναι τα παιδιά που χρειάζονται ιατρική θεραπεία και τα παιδιά με αναπηρία·

112.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβλέψουν δράσεις υπέρ των νεαρών ενηλίκων που εξέρχονται από ορφανοτροφεία ή δομές υποδοχής, προκειμένου να επωφελούνται από συνοδευτικά μέτρα που θα τους βοηθούν να καταρτίζουν σχέδια για το επαγγελματικό τους μέλλον και θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην κοινωνία·

113.   υπογραμμίζει τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν οι νεαροί κακοποιοί, πράγμα το οποίο καθιστά πολύ συχνά αδύνατη την κανονική κοινωνική επανένταξή τους· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στρατηγικές πλαισίωσης αυτών των ανηλίκων και των νεαρών που ενδέχεται να υποτροπιάσουν, προκειμένου να τους βοηθήσουν να επεξεργασθούν προγράμματα για το επαγγελματικό τους μέλλον και να διευκολύνουν την κοινωνική τους επανένταξη·

114.   επισημαίνει ότι τα παιδιά τα οποία παρέχουν φροντίδες σε γονείς ή αδέλφια με ειδικές ανάγκες πρέπει να δικαιούνται ειδικής στοχοθετημένης υποστήριξης·

115.   τονίζει ότι η μελλοντική στρατηγική πρέπει να αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο της οικογένειας ως βασικού θεσμού στην κοινωνία για την επιβίωση, την προστασία και την ανάπτυξη του παιδιού· φρονεί ότι τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη σε θέματα που αφορούν το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και τα ωράρια εργασίας, προσδίδοντας ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε καταστάσεις στις οποίες οι μητέρες ή τα παιδιά είναι άτομα με αναπηρία, καθώς και στη χάραξη πολιτικών δημόσιας και/ή ιδιωτικής στήριξης προς τα παιδιά και τους γονείς τους, ούτως ώστε και οι δύο γονείς να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν και να μοιράζονται ευθύνες όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση και τη φροντίδα των παιδιών· πιστεύει ότι πρέπει να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων ζουν σε εναλλακτικές οικογενειακές δομές που δεν αντιστοιχούν στην παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια που αποτελείται από τη μητέρα, τον πατέρα και τα βιολογικά παιδιά τους·

116.   προτρέπει τα κράτη μέλη να άρουν όλους τους περιορισμούς του δικαιώματος των γονέων να έρχονται σε επαφή με τα παιδιά τους που αποτελούν συνέπεια της διαφορετικής ιθαγένειας, ιδίως σε ό,τι αφορά την επιλογή να ομιλείται γλώσσα άλλη από την επίσημη γλώσσα μιας δεδομένης χώρας· είναι της άποψης ότι η άρση των περιορισμών σε πολυεθνικές οικογένειες στις οποίες υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των γονέων πρέπει να περιλαμβάνει την ανεμπόδιστη ελευθερία ομιλίας της γλώσσας που επιλέγουν το παιδί και ο γονιός, τηρουμένων τυχόν απαιτήσεων για επίβλεψη των συναντήσεων που έχουν επιβληθεί από δικαστήριο·

117.   επιδοκιμάζει τη θέσπιση του θεσμού των συνηγόρων για τα δικαιώματα των παιδιών και καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να διευκολύνουν τη θέσπιση τέτοιων θεσμών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

Παιδική εργασία

118.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι τα παιδιά που έχουν τη νόμιμη ηλικία για θέση απασχόλησης θα αμείβονται με βάση την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία·

119.   καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το πρόβλημα της παιδικής εργασίας και η προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης, εκμετάλλευσης και διακρίσεων να αποτελέσουν κεντρικά ζητήματα στις συζητήσεις των επιτροπών και υποομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας·

120.   τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι όλες οι πολιτικές, τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και ΕΕ, πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας κάθε μορφής· πιστεύει ότι η πλήρης σχολική εκπαίδευση συνιστά το βέλτιστο μέσον για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τόσο για τα κορίτσια όσο και τα αγόρια, τόσο όσον αφορά την πρόληψη μιας τέτοιας παραβίασης αλλά και όσο τη μελλοντική διάσπαση του κύκλου αναλφαβητισμού και φτώχειας·

121.   καταδικάζει δριμύτατα κάθε μορφή παιδικής εργασίας, δουλείας και καταναγκαστικής εργασίας καθώς και άλλων μορφών εργασίας που είναι επιζήμιες για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνδέσουν περισσότερο το εμπόριο και την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες με την εφαρμογή εκ μέρους των χωρών αυτών της Σύμβασης της ΔΟΕ για την απαγόρευση καθώς και για άμεσα μέτρα εξάλειψης όλων των μορφών παιδικής εργασίας·

122.   τονίζει το γεγονός ότι προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να παράγονται με παιδική εργασία· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή μηχανισμό μέσω του οποίου τα θύματα παιδικής εργασίας θα μπορούν να ασκούν ένδικα μέσα κατά ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να επιβάλλει τη συμμόρφωση στην αλυσίδα εφοδιασμού, και ιδίως να θεσπίσει μηχανισμούς που θα καθιστούν την κύρια ανάδοχο εταιρεία υπεύθυνη στην Ευρώπη σε περιπτώσεις παραβιάσεων συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική εργασία στην αλυσίδα εφοδιασμού· καλεί, γι" αυτό το σκοπό, την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) ώστε να καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα την εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας που παρατηρείται σε διάφορες περιφέρειες του πλανήτη, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επικίνδυνη εργασία στην οποία εξωθείται μεγάλος αριθμός παιδιών·

Παιδιά μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων

123.   ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, και με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, στην κατάσταση των ανηλίκων προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών και των παιδιών οι γονείς των οποίων είναι αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες ή παράνομοι μετανάστες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά αυτά μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος των γονιών τους, ότι δεν υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες μιας κατάστασης για την οποία δεν ευθύνονται και ότι ικανοποιούνται οι ειδικές ανάγκες τους και μεριμνώντας ιδιαίτερα για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας εφόσον είναι προς το συμφέρον του παιδιού·

124.   ζητεί να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους ανήλικους στο πλαίσιο της μετανάστευσης κάθε μορφής, καθώς το οργανωμένο έγκλημα αξιοποιεί κάθε ευκαιρία να φέρει ένα παιδί σε μια χώρα για να το εκμεταλλευθεί· είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη πρέπει, επομένως, να επαγρυπνούν και να μεριμνούν για την ύπαρξη πολιτικών προστασίας των παιδιών για κάθε κατάσταση που μπορεί να φανταστεί κανείς·

125.   ζητεί πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα παιδιά μετανάστες και την ανάπτυξη προγραμμάτων και την πρόβλεψη πόρων, από διαπολιτισμική σκοπιά, με ιδιαίτερη έμφαση σε καταστάσεις ιδιαίτερης ευαισθησίας και στους ασυνόδευτους ανηλίκους·

126.   τονίζει ότι οι διεθνείς κανόνες για την προστασία των παιδιών πρέπει να εφαρμόζονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους οι οποίοι φθάνουν στο έδαφος της ΕΕ με διαδικασίες παράνομης μετανάστευσης· ζητεί από όλες τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, καθώς και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργάζονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για την προστασία των ασυνόδευτων αυτών ανηλίκων· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει με τις τρίτες χώρες προέλευσης διαδικασίες διεθνούς συνεργασίας για την παροχή βοήθειας, οι οποίες θα εγγυώνται την επιστροφή των ανηλίκων στις χώρες αυτές υπό καλές συνθήκες και να αναπτύξει μηχανισμούς για την προστασία τους μετά την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσης, τόσο στο πλαίσιο των βιολογικών τους οικογενειών, όσο και με μηχανισμούς ή θεσμικά όργανα που θα τους προστατεύουν με αποτελεσματικό τρόπο·

127.   ευελπιστεί ότι, στο πλαίσιο της θέσπισης, με τη διαδικασία της συναπόφασης, νέων μέσων στα οποία θα βασίζεται το κοινό σύστημα ασύλου, θα δοθεί προτεραιότητα στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και ότι θα καταρτιστούν ειδικά μέτρα για τα παιδιά που θα λαμβάνουν υπόψη την ευάλωτη κατάστασή τους και θα προβλέπουν συγκεκριμένα επαρκή πρόσβαση των παιδιών στο σύστημα ασύλου, καθοδήγηση σε διαδικασίες που αφορούν τα παιδιά, εξέταση των ειδικών λόγων χορήγησης ασύλου σε ένα παιδί οικογένειας που ζητεί άσυλο και μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής της έννοιας της οικογενειακής επανένωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ασύλου·

128.   εφιστά την προσοχή στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών που έχουν χωριστεί και από τους δύο γονείς τους ή τον νόμιμο ή συνήθη μέχρι τότε βασικό κηδεμόνα τους και ζητεί να εξεταστεί η ανάγκη για ένα ειδικό μέτρο της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα όλων των μόνων παιδιών σε βοήθεια, το οποίο θα αφορά την πρόσβασή τους στην επικράτεια της ΕΕ, τον ορισμό και τον ρόλο κηδεμόνων, το δικαίωμα ακρόασης, τις προϋποθέσεις υποδοχής και τα μέτρα εντοπισμού της οικογένειας, και πιθανώς επίσης βιώσιμες λύσεις·

129.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα παιδιά που δεν συνοδεύονται από ενήλικες, τα παιδιά απάτριδες καθώς και τα παιδιά που δεν έχουν δηλωθεί κατά τη γέννηση, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερους κινδύνους και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα ανάλογα με το τι είναι καλύτερο για κάθε μεμονωμένο παιδί, όπως ορίζεται κυρίως από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες·

130.   εφιστά την προσοχή στον ρόλο της εκπαίδευσης, ο οποίος θα πρέπει να προάγει την ισότητα και να μην ενέχει το στοιχείο της βίας ή της σωματικής τιμωρίας· προτρέπει την Επιτροπή να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για την πρόληψη κάθε μορφής βίας στις κοινότητες των προσφύγων, ιδιαίτερα της βίας που συνδέεται με το φύλο και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταρτίζοντας προγράμματα για την εκπαίδευση και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και το HIV/Aids, που θα απευθύνονται σε ανηλίκους και των δύο φύλων·

131.   τονίζει ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ νομοθεσίας και πράξης κατά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών μέσων χορήγησης ασύλου, και ότι εξακολουθούν να υφίστανται τεράστιες διαφορές στον τρόπο μεταχείρισης των παιδιών προσφύγων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών·

132.   τονίζει ότι το 5% των αιτούντων άσυλο είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη να ορίζονται κατάλληλα κατηρτισμένοι νόμιμοι κηδεμόνες για τα ασυνόδευτα παιδιά, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα ζωτικά συμφέροντά τους, μετά από την άφιξή τους στην χώρα υποδοχής· ζητεί την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών στις εγκαταστάσεις υποδοχής· εκφράζει απογοήτευση για την έλλειψη προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παιδιών διαδικασιών χορήγησης ασύλου·

133.   διαπιστώνει ότι πολλοί από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά πρόσφυγες απειλούν εξίσου τα παιδιά που έχουν εκτοπισθεί αναγκαστικά εντός των συνόρων της πατρίδας τους·

134.   επιμένει ότι τα παιδιά πρέπει να επιστρέφουν στην χώρα καταγωγής τους μόνο εάν είναι εγγυημένη η ασφάλεια και η προστασία τους και τονίζει την ανάγκη αναζήτησης και επανένωσης της οικογένειας· τονίζει ότι η επιστροφή τους πρέπει να απαγορεύεται όταν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν σοβαρή ζημία, όπως είναι η παιδική εργασία, η σεξουαλική εκμετάλλευση ή βία ή ο κίνδυνος ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, κοινωνικό αποκλεισμό ή να εμπλακούν σε ένοπλη σύγκρουση·

135.   τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της συλλογής δεδομένων σχετικά με τα παιδιά που επιζητούν να τους χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα, τα παιδιά που κατοικούν παράνομα στην επικράτεια άλλου κράτους χωρίς να επιζητούν να τους χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα, το αποτέλεσμα των διαδικασιών χορήγησης ασύλου και το μέλλον αυτών των παιδιών μετά από την έκδοση της τελικής θετικής ή αρνητικής απόφασης σχετικά με το αίτημά τους για χορήγηση ασύλου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν τα ίχνη τους ή ότι τα εν λόγω παιδιά δεν θα καταστούν θύματα εγκληματικών πράξεων·

136.   υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης και την επισφαλή κατάσταση των παιδιών τα οποία εγκαταλείπονται μόνα στη χώρα τους από γονείς που μεταναστεύουν· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται ολοκληρωμένη μέριμνα, ένταξη και εκπαίδευση για τα εν λόγω παιδιά, καθώς και οικογενειακή επανένταξη, όποτε αυτή καθίσταται δυνατή·

137.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με το ενδεχόμενο της προσφοράς της ιθαγένειας της ΕΕ στα παιδιά που γεννιούνται στην ΕΕ, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος των γονιών τους·

138.   υπενθυμίζει ότι η διοικητική κράτηση παιδιών πρέπει να αποτελεί μέτρο που εφαρμόζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις· υπογραμμίζει ότι τα παιδιά που συνοδεύονται από τις οικογένειές τους πρέπει να κρατούνται μόνον ως ύστατη λύση, για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, και μόνον εάν αυτό είναι προς το υπέρτατο συμφέρον τους σύμφωνα με το άρθρο 37, εδάφιο β, της διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, οι δε ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν πρέπει να κρατούνται ή να απελαύνονται·

139.   υπενθυμίζει ότι τα παιδιά μετανάστες έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και την ψυχαγωγία·

Το δικαίωμα των παιδιών στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση

140.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, και σε βαθμό ανάλογο με την ηλικία και την πνευματική ανάπτυξή τους, τα παιδιά ενημερώνονται και μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους·

141.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων κοριτσιών στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία και τις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας·

142.   προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένης της διαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, καλών συνθηκών εργασίας και αξιοπρεπών αμοιβών για τους επαγγελματίες στον τομέα της παιδικής μέριμνας, δεδομένου ότι οι εν λόγω υπηρεσίες και το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό τους προσφέρουν στα παιδιά ισχυρές βάσεις για το μέλλον τους, ενώ ταυτόχρονα είναι επωφελείς για τους γονείς, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του φόρτου εργασίας των εργαζομένων και των μόνων γονέων· τούτο συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας μεταξύ των γυναικών και, κατά συνέπεια, μεταξύ των παιδιών·

143.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε συντονισμένη προσπάθεια με στόχο να βοηθήσουν τις χώρες εταίρους στην υλοποίηση του στόχου της επίτευξης της δωρεάν καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΣΧ 2) και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την δράση: "Πρωτοβουλία Ταχείας Παρακολούθησης - Εκπαίδευση για Όλους'·

144.   τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ΑΣΧ 3 για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της εκπαίδευσης των νεαρών κοριτσιών, καθώς επίσης και στην πρόσληψη και την κατάρτιση διδακτικού προσωπικού από γυναίκες σε τοπική βάση, την κατάργηση της ανδρικής προκατάληψης στα βιογραφικά σημειώματα και στο σχετικό υλικό, την εγκατάσταση σχολείων πλησιέστερα στις κοινότητες εκείνες τις οποίες εξυπηρετούν και την παροχή των κατάλληλων εγκαταστάσεων υγιεινής· επισημαίνει ότι τα σχολεία πρέπει να αποτελούν περιοχές ασφάλειας εντός των οποίων είναι απόλυτα σεβαστά τα δικαιώματα του παιδιού και ότι πρέπει να αποτρέπονται σθεναρά και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά η σεξουαλική παρενόχληση και η βία εντός και στις γύρω από τα σχολεία περιοχές·

145.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν σχέδια για την κοινή διαβίωση περισσότερων γενεών (κατοικίες κοινής διαβίωσης πολλών γενεών) ώστε να δίδεται η ευκαιρία στα παιδιά να μεγαλώνουν μαζί με ηλικιωμένους, και στους ηλικιωμένους, από την άλλη πλευρά, η ευκαιρία να ωφελούνται αφενός από ένα δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης και αφετέρου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παιδιών, μεταφέροντάς τους τη γνώση και την πείρα τους·

146.   υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα για εκπαίδευση είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και ότι όλα τα παιδιά, με βάση τις επιμέρους ικανότητές τους, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ανεξάρτητα από την εθνοτική ή κοινωνική τους προέλευση καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση·

147.   εκφράζει την άποψη ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους και/ή το καθεστώς των γονέων τους, πρόσβαση στην παιδεία· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει εγγύηση για παρόμοια πρόσβαση σε παιδιά μεταναστών και/ή παιδιά προσφύγων·

148.   τονίζει ότι η μελλοντική στρατηγική θα πρέπει να αναγνωρίζει το δικαίωμα στην εκπαίδευση με βάση τις ίσες ευκαιρίες και την έλλειψη διακρίσεων·

149.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ενσωμάτωση, στα σχολικά προγράμματα, υλικού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινές αξίες στις οποίες εδράζεται η ιδιότητα του ενεργού πολίτη·

150.   ζητεί να ενταχθεί στις προτεραιότητες της στρατηγικής η θέσπιση ενός συνεκτικού συνόλου μέτρων που θα έχουν ως στόχο τα παιδιά με αναπηρία να είναι πάντοτε σε θέση να απολαύουν των δικαιωμάτων τους, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε μορφή διάκρισης και να προωθείται η σχολική, κοινωνική και επαγγελματική ένταξή τους, σε κάθε φάση του βίου τους·

151.   συνιστά επίσης στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να μελετήσουν τις ειδικές ανάγκες των ανάπηρων μαθητών και την εφαρμογή ενός εξειδικευμένου προγράμματος σχολικής εκπαίδευσης που θα προωθεί την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία·

152.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή κοινωνική ένταξή τους ήδη από το σχολείο και ενισχύοντας την ανεκτικότητα των υγιών, αρτιμελών, παιδιών έναντι της αναπηρίας και των κοινωνικών ανισοτήτων·

153.   ζητεί να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις, την κοινωνική ποικιλομορφία, τη διδασκαλία της ανεκτικότητας στα σχολεία, την εκπαίδευση στον υγιεινό τρόπο ζωής, τη διατροφική εκπαίδευση, την πρόληψη της κατάχρησης οινοπνεύματος, ναρκωτικών, φαρμακευτικών και ψυχοτρόπων φαρμάκων και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών, και την κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα και σεξουαλικής υγείας·

154.   επισημαίνει ότι η πρόωρη παροχή παιδικής μέριμνας σε συλλογικά ιδρύματα (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία) συνιστά έναν από τους καλύτερους τρόπους επίλυσης του προβλήματος εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και συνιστά επίσης πρόωρο μέσον διασφάλισης της ισότητας ευκαιριών και της σωστής κοινωνικοποίησης του παιδιού·

155.   τονίζει ότι η απαγόρευση συμμετοχής των κοριτσιών στη σχολική φοίτηση στα αθλήματα, όπως είναι το κολύμπι, και για λόγους πολιτιστικούς δεν δικαιολογείται με βάση καμιά κουλτούρα ή θρησκεία και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή·

156.   καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν σε όλα τα παιδιά δωρεάν ή οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε εγκαταστάσεις παιχνιδιού και αθλητικών δραστηριοτήτων κατάλληλες για την ηλικία τους·

Υγεία

157.   επισημαίνει το ανησυχητικό γεγονός ότι η παχυσαρκία, ιδίως η παιδική παχυσαρκία, παρουσιάζει ανοδικές τάσεις στην Ευρώπη· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερα από 21 εκατομμύρια παιδιά είναι υπέρβαρα στην ΕΕ, με τον αριθμό αυτόν να αυξάνει κατά 400.000 άτομα ετησίως· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη νομοθετική ρύθμιση της επιθετικής και παραπλανητικής διαφήμισης, και να βελτιώσει τις διατάξεις για τη διατροφική επισήμανση επεξεργασμένων τροφίμων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο πρόβλημα παχυσαρκίας·

158.   καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές τους να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά ζουν σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον, δεδομένων των δυσανάλογα μεγάλων επιπτώσεων της ρύπανσης και των κακών συνθηκών διαβίωσης στους νέους· ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στο μαθησιακό περιβάλλον των παιδιών και να θεσπιστούν κατάλληλα πρότυπα·

159.   υπενθυμίζει το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία και, ειδικότερα, το δικαίωμα των εφήβων στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τονίζει ότι η προστασία της υγείας των μητέρων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελλοντικής στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού που θα πρέπει να προάγει συνθήκες διαβίωσης και εργασίας προσαρμοσμένες στις εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, και να απαιτεί την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που εγγυάται τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών, καθώς και ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των γυναικών σε προγεννητική και μεταγεννητική δημόσια περίθαλψη ποιότητας, προκειμένου να μειωθεί η μητρική και παιδική θνησιμότητα καθώς και η μετάδοση ασθενειών από τη μητέρα στο παιδί· τονίζει τη ζωτική σημασία της άδειας μητρότητας για την ανάπτυξη του παιδιού, ιδίως λόγω του δεσμού του παιδιού με τη μητέρα του όχι μόνον κατά τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση, αλλά και κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του·

160.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα παιδιά, από τη γέννηση έως την ενηλικίωσή τους, έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια της ζωής τους· υπενθυμίζει το δικαίωμα των παιδιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας και, συγκεκριμένα, το δικαίωμα των εφήβων στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού που, για τον λόγο αυτό, πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της μελλοντικής στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού·

161.   επισημαίνει ότι τα δικαιώματα των παιδιών, όπως ορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, αφορούν όλους τους ανθρώπους κάτω των 18 ετών και ότι πρέπει να αναγνωριστούν οι ειδικές ανάγκες που σχετίζονται με τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα των εφήβων·

162.   υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης πολιτικών σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας με σκοπό τον περιορισμό και πιθανώς την αποτροπή των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων (συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS), των ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών και των παράνομων και επισφαλών αμβλώσεων για τις νέες γυναίκες, καθώς και στην αντιμετώπιση της ελλιπούς κατανόησης, εκ μέρους των νέων, των αναγκών της αναπαραγωγικής υγείας τους·

163.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προστασία των παιδιών των οποίων οι γονείς πάσχουν από Aids, τονίζει δε την ανάγκη να επιτευχθεί ο ΑΣΧ 5 (βελτίωση της μητρικής υγείας), ο ΑΣΧ 4 (μείωση της παιδικής θνησιμότητας) και ο ΑΣΧ 6 (καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων νόσων)· ζητεί επίσης να γίνουν επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη των αντιρετροϊικών παρασκευασμάτων για παιδιατρική χρήση, στην παροχή κουνουπιέρων κατά της ελονοσίας και στην προβολή της ανοσοποίησης μέσω της GAVI (που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση)·

164.   καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ενημέρωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένου να ενισχύσουν την ενημέρωση και τον σεβασμό για τη σεξουαλικότητα, και να αποτρέψουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και τη διάδοση του HIV/AIDS και άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, καθώς επίσης να διευκολύνουν την πρόσβαση και την πληροφόρηση σε σχέση με τις διάφορες μεθόδους αντισύλληψης·

165.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παρέχονται σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους, εντός και εκτός του σχολείου, ειδικά προσαρμοσμένες και ολοκληρωμένες επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία, προκειμένου να μπορούν να προβούν σε ενημερωμένες επιλογές σε ζητήματα που σχετίζονται με την προσωπική ευημερία τους, μεταξύ άλλων για την πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και του HIV/AIDS·

166.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, την ίση πρόσβαση των κοριτσιών και των αγοριών στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, καθώς και στην υγειονομική περίθαλψη, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στα μειονεκτούντα παιδιά και κυρίως σε αυτά που προέρχονται από εθνοτικές ή κοινωνικές μειονότητες·

167.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των επιζήμιων συνεπειών, στις γυναίκες και τα παιδιά, που συνδέονται με την κατανάλωση οινοπνεύματος, με:

   α) την καλύτερη ενημέρωση των γυναικών σχετικά με τις δυσλειτουργίες στο έμβρυο λόγω του οινοπνεύματος,
   β) την πρόβλεψη κατάλληλων υπηρεσιών υγείας και παροχής συμβουλών στις γυναίκες που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά, καθώς και στις γυναίκες και τα παιδιά σε οικογένειες με προβλήματα αλκοολισμού και κατάχρησης ουσιών,
   γ) τη θέσπιση αυστηρότερων ρυθμίσεων για τη διαφήμιση των οινοπνευματωδών ποτών και τη χορηγία της βιομηχανίας οινοπνευματωδών ποτών για αθλητικές διοργανώσεις, υπό μορφή απαγόρευσης των διαφημίσεων μεταξύ 6 π.μ. και 9 μ.μ., και με την απαγόρευση διαφημίσεων οινοπνευματωδών ποτών σε υλικό που προορίζεται για παιδιά (παιχνίδια μέσω υπολογιστή, κόμικς), έτσι ώστε να μην μεταδίδεται στα παιδιά θετική εικόνα για το αλκοόλ, και
   δ) την απαγόρευση των οινοπνευματωδών ποτών που ελάχιστα διαφέρουν, ως προς το σχεδιασμό, από γλυκίσματα ή παιχνίδια, δεδομένου ότι τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν τη διάκριση μεταξύ οινοπνευματωδών και μη οινοπνευματωδών ποτών·

168.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν σε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε κάθε είδος και επίπεδο υπηρεσιών υγείας, και όπου κρίνεται αναγκαίο να λάβουν θετικά μέτρα προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα σε μειονεκτούσες ομάδες να ωφεληθούν από επιλογές υγειονομικής περίθαλψης από τις οποίες σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονταν·

169.   υπενθυμίζει ότι η οδηγία του Συμβουλίου 92/85/ΕΟΚ της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων(14)· θεσπίζει εργασιακά δικαιώματα των εγκύων και θηλαζουσών γυναικών, απαιτώντας από τους εργοδότες να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι τόσο οι γυναίκες όσο και το αγέννητο παιδί δεν εκτίθενται σε κίνδυνο υγείας στο χώρο εργασίας·

170.   ζητεί να πραγματοποιηθεί έρευνα και να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής ρύπανσης στο ορμονικό, το νευρολογικό, το ψυχολογικό και το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών, να καθιερωθούν δοκιμές φιλικότητας προς τα παιδιά σε κάθε πολεοδομικό σχεδιασμό και σχεδιασμό μεταφορών και να υπάρχει θετική σήμανση σε εισαγόμενα προϊόντα ότι δεν αποτελούν προϊόντα παιδικής εργασίας·

Καταχώριση των γεννήσεων

171.   αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε παιδιού στην καταχώριση της γέννησής του ως νομική αναγνώριση της ύπαρξής του/της και του δικαιώματός του/της να αποκτά ιθαγένεια και ταυτότητα, ανεξαρτήτως του φύλου ή της εθνικής καταγωγής του/της, ή της ιθαγένειας των γονέων του/της ή του καθεστώτος τους ως προσφύγων, μεταναστών ή αιτούντων άσυλο·

172.   αναγνωρίζει ότι τα πιστοποιητικά γέννησης συμβάλλουν στην προστασία των παιδιών έναντι των παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους· θεωρεί ότι τα αξιόπιστα συστήματα καταχώρισης των γεννήσεων θέτουν εμπόδια στην εμπορία των παιδιών και των οργάνων τους, περιορίζουν την παράνομη υιοθεσία και αποτρέπουν την ψευδή δήλωση της ηλικίας των παιδιών με σκοπό τον γάμο ανηλίκων, την επιστράτευση ανηλίκων, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την παιδική εργασία(15) και τη δικαστική μεταχείριση ανηλίκων ως ενηλίκων·

173.   τονίζει το γεγονός ότι η έλλειψη "ορατότητας" όσο αφορά τα μη καταχωρημένα παιδιά, τα καθιστά ακόμα πιο ευάλωτα και αυξάνει την πιθανότητα να μην γίνουν αντιληπτές οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους·

174.   αποδοκιμάζει την ύπαρξη σε ορισμένες χώρες διακρίσεων λόγω φύλου κατά την καταχώριση των γεννήσεων, μέσω νόμων και πρακτικών που αντίκεινται στην σύμβαση των ΗΕ για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης καταχώρισης σε ανύπαντρες μητέρες, της άρνησης της ιθαγένειας της μητέρας, καθώς και διακρίσεων που αφορούν την καταχώριση κοριτσιών που δεν έχουν λάβει σχολική εκπαίδευση, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην καταχώριση βασίζεται στο εκπαιδευτικό σύστημα·

175.   καλεί την Επιτροπή και τις οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς και τις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, να συμμετάσχουν στην προώθηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών όσον αφορά την αναγκαιότητα της καταχώρισης των γεννήσεων· σημειώνει ότι η απουσία πιστοποιητικού γέννησης εμποδίζει ενδεχομένως την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σε υλική βοήθεια από το κράτος· απευθύνει έκκληση για την προώθηση μέτρων με σκοπό τη διασφάλιση της καθολικής παροχής ανάλογων υπηρεσιών, έως ότου περατωθεί η επίσημη διαδικασία καταχώρησης·

176.   καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη να θεσπίσουν βιώσιμα και μόνιμα συστήματα καταχώρισης των γεννήσεων που θα λειτουργούν τόσο σε επίπεδο εθνικής διοίκησης όσο και στα χωριά, που θα διατίθενται δωρεάν σε ολόκληρο τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης κινητών μονάδων καταχώρισης όπου θεωρείται σκόπιμο, της κατάλληλης κατάρτισης για υπαλλήλους ληξιαρχείων και της διάθεσης επαρκών πόρων για την χρηματοδότηση αυτών των πρωτοβουλιών·

177.   καλεί τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού των πολιτικών με σκοπό την ενθάρρυνση των καταχωρίσεων των γεννήσεων, ειδικότερα με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών και των υπαγόμενων σε αυτά αρμοδίων οργανισμών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μια κοινή ατζέντα η οποία θα προάγει την αποτελεσματική αντιμετώπιση σε παγκόσμια κλίμακα·

Τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις

178.   τονίζει τη ζωτική ανάγκη εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις·

179.   καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στις εθνικές νομοθεσίες τους και να διεξαγάγουν σχετικές έρευνες, να διώξουν και να τιμωρήσουν όλους όσους έχουν παράνομα επιστρατεύσει παιδιά σε ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες ή τα έχουν χρησιμοποιήσει για ενεργό συμμετοχή σε εχθροπραξίες, ώστε να εξασφαλίσουν ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να τεθεί τέρμα στο πνεύμα ατιμωρησίας που επικρατεί σε ό,τι αφορά αυτά τα εγκλήματα·

180.   χαιρετίζει την έγκριση των "Δεσμεύσεων του Παρισιού για την προστασία των παιδιών έναντι της παράνομης επιστράτευσης ή χρησιμοποίησής τους από ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες" του 2007, ως επικαιροποίηση των Αρχών του Καίηπ Τάουν του 1997, και παροτρύνει όλα τα κράτη να τις ενστερνισθούν·

181.   φρονεί ότι είναι αναγκαία η θέσπιση μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά που τελούν υπό κράτηση θα υφίστανται μεταχείριση σύμφωνη προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και προς το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό καθεστώς τους ως παιδιών, να απαγορευτεί δε η κράτηση παιδιών μαζί με ενήλικες πλην της περίπτωσης των γονέων με μικρά παιδιά· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη προώθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης των φορέων και των υπαλλήλων των νομικών και αστυνομικών συστημάτων των χωρών όπου παρατηρείται η χρησιμοποίηση αγοριών ή κοριτσιών ως στρατιωτών·

182.   τονίζει την ανάγκη μεταχείρισης των παιδιών σύμφωνα με τους κανόνες της δικαιοσύνης ανηλίκων καθώς και την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών προς τις δικαστικές διαδικασίες δυνατοτήτων· απευθύνει έκκληση για την ύπαρξη ειδικών εισαγγελέων ανηλίκων και δικηγόρων κοινωνικής πρόνοιας για την υποστήριξη των παιδιών ενώπιον δικαστηρίου· ζητεί την σύσταση επιτροπών εξακρίβωσης της αλήθειας και συμφιλίωσης·

183.   ζητεί την επανένταξη και τη σωματική, κοινωνική και ψυχολογική αποκατάσταση πρώην ανηλίκων μαχητών και άλλων παιδιών που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, την επανένωσή τους με τις οικογένειές τους, την εξεύρεση εναλλακτικών μορφών μέριμνας για τα παιδιά για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης, την διοργάνωση βοηθητικών μαθημάτων και την διάδοση πληροφοριών σχετικά με τον ιό HIV/AIDS· υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης συγκεκριμένων ελλείψεων στον τομέα της επανένταξης των κοριτσιών στρατιωτών, τα οποία ενίοτε αντιμετωπίζουν κοινωνική απόρριψη και περιθωριοποίηση, διαθέτοντας ειδικούς πόρους για την κατάρτιση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, τη σεξουαλική υγεία, την ψυχολογική υποστήριξη και την οικογενειακή διαμεσολάβηση·

184.   τονίζει την ανάγκη να προβούν τα κράτη μέλη στην ανάληψη κοινής διπλωματικής δράσης οπουδήποτε αναφέρονται κρούσματα επιστράτευσης παιδιών σε στρατιωτικές μονάδες ή ένοπλες ομάδες·

185.   σημειώνει ότι η επείγουσα βοήθεια προς τα παιδιά στα πληγέντα από τη σύρραξη εύθραυστα κράτη σπανίως επεκτείνεται στην κατάλληλη εκπαίδευση και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει δραστηριότητες εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της εφαρμογής των ελαχίστων προτύπων που καταδεικνύονται στο Διοργανικό Δίκτυο για την Εκπαίδευση σε Καταστάσεις Επείγουσας Ανάγκης (Inter-Agency Network for Education in Emergencies), τόσο στη διάρκεια των καταστάσεων επείγουσας ανάγκης, όσο και στο μεταβατικό στάδιο από την κρίση στην ανάπτυξη·

186.   τονίζει ότι η απουσία οριστικής διευθέτησης των "παγωμένων" συγκρούσεων δημιουργεί μια κατάσταση παραμέλησης του κράτους δικαίου και διάπραξης παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους σχετικούς τομείς, καθώς και ότι το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στη διασφάλιση και την τήρηση του συνόλου των δικαιωμάτων του παιδιού· ζητεί τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους σε περιοχές όπου υπάρχουν συγκρούσεις που έχουν ανασταλεί·

Παιδιά και δημοκρατία

187.   υπογραμμίζει το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν σε μια ελεύθερη και ανοικτή κοινωνία όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία έκφρασης γίνονται σεβαστά και όπου δεν επιβάλλεται πλέον η θανατική ποινή, ιδίως σε ανηλίκους·

188.   υπογραμμίζει ότι η θέση των παιδιών σε μη δημοκρατικά κράτη είναι πολύ επισφαλής και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την κατάσταση αυτής της πληθυσμιακής ομάδας·

189.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα της ενίσχυσης της πολιτικής συνείδησης των παιδιών και των νέων σε τρίτες χώρες όπου η δημοκρατία περιορίζεται, ώστε αυτοί οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε πολιτικά συνειδητοποιημένους πολίτες·

190.   καλεί την Επιτροπή να τονίσει τη σημασία της παροχής της δυνατότητας στους νέους να εκφράσουν τις απόψεις τους σε εθελοντική βάση μέσω (πολιτικών) οργανώσεων νέων·

o
o   o

191.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στη διακυβερνητική ομάδα εργασίας 'Europe de l'Enfance' στο ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών παρατηρητηρίων για τα παιδιά (ChildONEurope), στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, στη Unicef, στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ).

(1) ΕΕ C 303, 14.12.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 53, 22.2.2007, σ. 1.
(3) http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
(4) ΕΕ C 300E, 9.12.2006, σ. 259.
(5) http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
(6) ΕΕ L 13, 20.1.2004, σ. 44.
(7) ΕΕ L 338, 23.12.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2116/2004 (ΕΕ L 367, 14.12.2004, σ. 1).
(8) ΕΕ C 314 Ε, 21.12.2006, σ. 355.
(9) Η σύμβαση 182 της ΔΟΕ σχετικά με τις χείριστες μορφές παιδικής εργασίας αναφέρεται ρητά στην εμπορία ως μία από τις χείριστες μορφές εκμετάλλευσης.
(10) ΕΕ L 332, 18.12.2007, σ. 27.
(11) ΕΕ C 298 E, 8.12.2006, σ. 220.
(12) Ο ECPAT αποτελεί διεθνές δίκτυο στήριξης για τον τερματισμό της παιδικής πορνείας, της παιδικής πορνογραφίας και της εμπορίας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς.
(13) ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
(14) ΕΕ L 348, 28.11.1992, σ. 1
(15) Όπως ορίζεται στο άρθρο 32, παρ. 1, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου