Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2114(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0502/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0502/2007

Συζήτηση :

PV 15/01/2008 - 18
CRE 15/01/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2008 - 4.4
CRE 16/01/2008 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0013

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 373kWORD 90k
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο
Εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση
P6_TA(2008)0013A6-0502/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση (2007/2114(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση" (COM(2006)0614),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1720/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης(1),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(3),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση της 25ης Σεπτεμβρίου 2007 για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση(4),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση της 24ης Οκτωβρίου 2007 για την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης(6),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010)(7) και της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2007(8),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0502/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση ενηλίκων γίνεται πολιτική προτεραιότητα και απαιτεί συγκεκριμένα και επαρκή προγράμματα, προβολή, πρόσβαση και πόρους, καθώς και μεθόδους αξιολόγησης,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι κρίσιμοι παράγοντες για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας σχετικά με την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ένταξης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιτευχθεί το ποσοστό συμμετοχής που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010", θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διά βίου μάθηση επιπλέον 4 εκατομμύρια ενήλικες,

Δ.   εκτιμώντας ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων με σαφείς προτεραιότητες και ελεγχόμενη εφαρμογή, ενσωματωμένο σε στρατηγικές δια βίου μάθησης, μπορούν να στηρίξουν την γλωσσική, κοινωνική και πολιτιστική ενσωμάτωση των αποκλεισμένων ομάδων, όπως είναι οι μετανάστες και οι Ρομά, πολλοί εκ των οποίων εγκαταλείπουν επίσης νωρίς το σχολείο,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση στην εκπαίδευση ενηλίκων αυξάνει τα κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη όσον αφορά τη μεγαλύτερη ατομική ευημερία και ολοκλήρωση και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιαστική η συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, για την απασχολησιμότητα και την κινητικότητα στην αγορά εργασίας και για την κοινωνική ένταξη,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να παρατηρηθεί, να συγκριθεί και να αξιολογηθεί η πληθώρα επιλογών όσον αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων και να αναπτυχθούν πολιτικές, απαιτούνται αξιόπιστα στοιχεία,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση και η πρόσβαση στα συστήματα εκπαίδευσης ενηλίκων ποικίλλουν πολύ ανάλογα με το κράτος μέλος,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση και η επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο μιας στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να συνδυαστεί η εκπαίδευση ενηλίκων με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και να αυξηθούν οι δυνατότητές του όσον αφορά τις βασικές ικανότητες καθώς και τις κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες,

1.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για σχέδιο δράσης όσον αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων·

2.   αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να προωθηθεί, να ενισχυθεί και να καθιερωθεί η ανάπτυξη μιας κουλτούρας μάθησης, κυρίως για τους ενήλικες, στα οποία, παράλληλα με τα κράτη μέλη, πρέπει να συμμετάσχει και η ΕΕ·

3.   καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μια κουλτούρα διά βίου μάθησης, κυρίως μέσω της επικέντρωσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των ενηλίκων, της εφαρμογής πολιτικών και δράσεων με στόχο να προωθηθεί η απόκτηση γνώσης και να γίνει πιο ελκυστική και προσβάσιμη, και του διαρκούς εκσυγχρονισμού των προσόντων·

4.   επισημαίνει τη σημασία της ισότητας των φύλων αναφορικά με τα προγράμματα για τη δια βίου εκπαίδευση, ούτως ώστε να μπορούν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες να επωφελούνται στον ίδιο βαθμό από τις δυνατότητες που προσφέρονται από την εκπαίδευση αυτή· καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση όλων των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της για τον έλεγχο των ευαίσθητων ως προς την ισότητα των φύλων πολιτικών κατά την προετοιμασία της εκπαίδευσης των ενηλίκων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων·

Αύξηση των κινήτρων για συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων

5.   ζητεί να βελτιωθεί η προώθηση της εκπαίδευσης των ενηλίκων προκειμένου να παρακινηθούν περισσότερα άτομα να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση αυτού του είδους· θεωρεί ότι η εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις πολιτικές για την προώθηση μιας γενικής κουλτούρας μάθησης, μέσω εκστρατειών των ΜΜΕ, υπηρεσιών ενημέρωσης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής, και, ιδιαίτερα, υπηρεσιών ενημέρωσης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής που θα απευθύνονται σε μειονεκτούσες ομάδες· θεωρεί ότι η προώθηση αυτή, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να συνοδεύεται από δυναμικές πολιτικές εκ μέρους των κρατών μελών που θα ενισχύουν το συνδυασμό της εκμάθησης με τον οικογενειακό και επαγγελματικό βίο·

6.   συμφωνεί ότι ειδικές τηλεφωνικές γραμμές και ιστότοποι αποτελούν ένα πολύ επιτυχές μέσο προώθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων·

7.   είναι της γνώμης ότι η προώθηση της γνώσης σε θέματα επικοινωνιακών μέσων στο πλαίσιο της γενικής και επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη γεφύρωση του χάσματος των γενεών σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας·

Στατιστικά στοιχεία

8.   πιστεύει ότι απαιτούνται συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για την ανάπτυξη, την επανεξέταση και την αξιολόγηση πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, με στόχο την παροχή ενδείξεων και προσανατολισμών όσον αφορά το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διά βίου μάθησης·

9.   θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να υποστηριχθεί ως μέσο τόσο για τη συλλογή συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων όσο και για την προώθηση κοινών ιδεών·

10.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών·

Συνδυασμός επαγγελματικού βίου, οικογενειακού βίου και διά βίου μάθησης, και αποτελεσματική παροχή

11.   υπενθυμίζει τους στόχους της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης της 15ης-16ης Μαρτίου 2002, και δίδει έμφαση στην πρόοδο των κρατών μελών ως προς την επίτευξη του στόχου για προσφορά θέσεων βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων και προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και την καθιέρωση "ημέρας φροντίδας για παιδιά και εξαρτώμενα άτομα'· επισημαίνει συγχρόνως ότι ορισμένα κράτη μέλη παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης·

12.   επισημαίνει ότι ο συνδυασμός οικογενειακού βίου, επαγγελματικού βίου και διά βίου μάθησης απαιτεί όχι μόνο μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου και του χώρου, αλλά επίσης κοινωνικά, οικονομικά και φορολογικά κίνητρα προκειμένου να προωθηθεί η πρόσβαση των ενηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης·

13.   τονίζει την ανάγκη για βελτιωμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και παρατηρεί, σε αυτό το πλαίσιο, ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της πρόσβασης στο Διαδίκτυο, καθώς και προγράμματα εξοικείωσης με τα ψηφιακά μέσα, ώστε να ενθαρρυνθούν νέες πηγές γνώσης και τρόποι μάθησης, όπως τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η διάθεση θέσεων εκπαίδευσης με ελεύθερη πρόσβαση για όλους·

14.   δίδει έμφαση στην ανάγκη να αυξηθεί η πρόσβαση των γυναικών στον τομέα των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που ζουν σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές και των ηλικιωμένων γυναικών, παρέχοντας σε αυτές ίσες ευκαιρίες συναγωνισμού στην αγορά εργασίας· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη να υποστηριχθούν δράσεις που μειώνουν το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών από άποψη τεχνικών και επιστημονικών προσόντων·

15.   εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να διευρυνθεί το φάσμα των δημόσιων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων μέριμνας των παιδιών και να συμμετέχουν και να ενθαρρύνονται οι εργοδότες να προβλέπουν τέτοιες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις τους και να παρακινούν τους γονείς να επιστρέψουν στην εργασία τους, ιδίως δε τις μητέρες, έτσι ώστε οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν τη δια βίου μάθηση στη διάρκεια του ωραρίου εργασίας· τονίζει επίσης την ανάγκη να βελτιωθεί η προσφορά δημοσίων υπηρεσιών για τη βοήθεια εξαρτώμενων και ηλικιωμένων προσώπων·

Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (αντί για "γκέτο των ηλικιών") και διαπολιτισμική αλληλεγγύη

16.   υπενθυμίζει ότι η δημογραφική αλλαγή θα επιφέρει στα κράτη μέλη ένα περίπλοκο σύνολο αλληλοσυσχετιζόμενων αλλαγών και ότι οι κοινωνίες μας θα πρέπει να αναπτύξουν νέες μορφές αλληλεγγύης μεταξύ πολιτισμών και μεταξύ γενεών·

17.   προτείνει, συνεπώς, τη βελτιωμένη μετάδοση και την ανταλλαγή της γνώσης, των δεξιοτήτων και των εμπειριών των ενηλίκων, ιδιαίτερα μεταξύ των γενεών, με τη μορφή προγραμμάτων καθοδήγησης, προκειμένου να υποστηριχθούν διάφορες επιχειρηματικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες· θεωρεί, επίσης, ότι είναι σημαντικό αυτά τα προγράμματα καθοδήγησης να συνδέονται με δίκτυο μέσω του οποίου θα μπορούν να μοιράζονται και να ανταλλάσσονται πληροφορίες·

18.   υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της "προσέγγισης της μάθησης στην οικογένεια", όπου οι γονείς παρακινούνται να επιστρέψουν στη μάθηση διότι επιθυμούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να επιτύχουν στο σχολείο·

19.   στηρίζει την ανάπτυξη εθελοντικών προγραμμάτων λόγω του ρόλου που διαδραματίζουν στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την αναγνώριση της πείρας και των προσόντων·

20.   υπογραμμίζει την ανάγκη, στο πλαίσιο της κινητικότητας και της κοινωνικής συνοχής, να παρέχονται, ιδιαίτερα για τους μετανάστες, ευέλικτες ευκαιρίες για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και οι κατάλληλες συνθήκες πραγματοποίησης τέτοιων προγραμμάτων·

Η σημασία της εκμάθησης γλωσσών και οι ειδικές ανάγκες των "ομάδων κινδύνου"

21.   θεωρεί ότι η δημιουργία εθνικών και τοπικών κέντρων για τη στήριξη των μεταναστών αποτελεί βασικό μέσο για τη διάθεση χρήσιμων πληροφοριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με θέματα που αφορούν την πλήρη ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία·

22.   επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης των γλωσσικών μαθημάτων, ιδιαίτερα όσων απευθύνονται στους μετανάστες, και η ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών από το σύνολο του πληθυσμού·

23.   υποστηρίζει την ιδέα της θέσπισης της "αξιολόγησης δεξιοτήτων" για τους μετανάστες, όσους διαθέτουν χαμηλά προσόντα και τα άτομα με αναπηρίες· πιστεύει ότι αυτές οι "αξιολογήσεις δεξιοτήτων", εκτός από το να επιφέρουν οικονομικά οφέλη, μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, των διακρίσεων και του αποκλεισμού·

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

24.   θεωρεί ότι η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων που διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, και ότι για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων, που πρέπει να καταστούν πιο ευέλικτα, ενώ θα πρέπει να προωθηθούν και τα κατάλληλα μέτρα υποδομής και η παροχή πόρων προσωπικού·

25.   επισημαίνει ότι είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου αυτά να γίνουν πιο ανταγωνιστικά, ευέλικτα, προσβάσιμα και αποτελεσματικά·

Βελτίωση της ποιότητας, της παιδαγωγικής και της ποικιλίας παροχής

26.   τονίζει την ανάγκη για προσωπικό υψηλής ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων· πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρξει στήριξη ειδικών προγραμμάτων για εκπαιδευτές ενηλίκων και ενθαρρύνει τη δημιουργία πανεπιστημιακών προγραμμάτων που θα παρέχουν διπλώματα για εκπαίδευση ενηλίκων·

27.   υποστηρίζει δράσεις που έχουν ως στόχο την αύξηση της μεταβίβασης δεξιοτήτων και της κινητικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπως:

   α) η εφαρμογή και η διεύρυνση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και του EUROPASS·
   β) η αναγνώριση και η επικύρωση βασικών δεξιοτήτων, βασικών ικανοτήτων, τυπικών, μη τυπικών και άτυπων προσόντων και εκπαίδευσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια ως προς τα αποτελέσματα της μάθησης, διευκολύνοντας έτσι την αναγνώριση των επιτευγμάτων της μάθησης και τη μετάβαση μεταξύ διαφορετικών μαθησιακών ατραπών·

Προοπτικές απασχολησιμότητας

28.   συμφωνεί με την άποψη ότι η διά βίου μάθηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο κατά πρώτο και κύριο λόγο στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της απασχολησιμότητας, αλλά και στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας και την επίτευξη του στόχου της Λισαβόνας που αφορά την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής για άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα·

29.   υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι σημαντική, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας καλύτερων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, καθώς και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και να προωθηθούν η ατομική ανάπτυξη, η προσωπική ολοκλήρωση και η ενεργός συμμετοχή στα κοινά· εφιστά την προσοχή στο σημαντικό ρόλο των επιχειρήσεων για την πρόβλεψη νέων δεξιοτήτων και απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων στη ζήτηση δεξιοτήτων· το περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις επαγγελματικές και πρακτικές απαιτήσεις· υπογραμμίζει το ρόλο της κοινωνικής εταιρικής σχέσης στον τομέα αυτόν·

30.   επισημαίνει ότι η διά βίου μάθηση αυξάνει όχι μόνο την απασχολησιμότητα των εργαζομένων αλλά και τη δυνατότητα προσαρμογής τους, καθώς και τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητά τους, γεγονός που είναι σημαντικό για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· επισημαίνει την αξία της προώθησης της εκμάθησης μιας δεύτερης (και τρίτης) γλώσσας για τη διευκόλυνση της μεγαλύτερης κινητικότητας των εργαζομένων·

31.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι ένα χαμηλό επίπεδο προσόντων, όπως συμβαίνει σήμερα με το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού (72 εκατομμύρια εργαζόμενοι) ενέχει υψηλό κίνδυνο ανεργίας και ότι, μέσω της κατάρτισης, το άτομο διατηρεί ή αποκτά τις αναγκαίες ικανότητες για να βρει εργασία και να βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας του· τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης και της επικύρωσης προσόντων που αποκτήθηκαν μέσω μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, πράγμα το οποίο παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης τόσο εντός των εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων όσο και εντός του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων·

32.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να έχουν όλοι οι πολίτες ίση πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα διά βίου μάθησης και, στο πλαίσιο αυτό· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα άτομα με το χαμηλότερο επίπεδο βασικής εκπαίδευσης, οι γυναίκες, οι μετανάστες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, τα άτομα σε αγροτικές περιοχές και τα άτομα με αναπηρία έχουν τις μικρότερες πιθανότητες συμμετοχής· στα άτομα αυτά πρέπει να προσφέρονται διαφορετικά, κατάλληλα προγράμματα και μέθοδοι· υποστηρίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην επιμόρφωση και κατάρτιση των εργαζομένων και των άνεργων στις νέες τεχνολογίες και καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας για παιδαγωγικούς σκοπούς, δεδομένου ότι οι τεχνολογίες αυτές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους, διευκολύνοντας τη συμμετοχή στη διά βίου μάθηση και προωθώντας και χρηματοδοτώντας ιδιαίτερα την τεχνολογική εκπαίδευση των εργαζόμενων και των ανέργων με το χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο·

33.   υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων, περιλαμβανομένης και της γλωσσικής και επαγγελματικής κατάρτισης, για την ένταξη των μεταναστών και την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους και τη βελτίωση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, καθώς και για την ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης·

34.   τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων παραγόντων, περιλαμβανομένων των κοινωνικών ΜΚΟ, καθώς μόνο μέσω λειτουργικών κοινωνικών εταιρικών σχέσεων μπορούν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι να ενεργούν σε ισότιμο επίπεδο· υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί στήριξη για τη δημιουργία μιας δομής κοινωνικής εταιρικής σχέσης στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν τέτοια ανεπτυγμένη δομή·

35.   υπογραμμίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και των άλλων διαρθρωτικών ταμείων για την εκπλήρωση του στόχου της διά βίου μάθησης για όλους και ζητεί την παρακολούθηση των διαρθρωτικών ταμείων, ώστε να διασφαλίζεται η διάθεση περισσότερων πόρων σε όσους έχουν περισσότερο ανάγκη τη διά βίου μάθηση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη δεν δίδεται επαρκής προτεραιότητα και χρηματοδότηση στην ενίσχυση της πρόσβασης σε ευκαιρίες εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδίως για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας και τους εργαζομένους με χαμηλότερα προσόντα· ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πιο ενεργά τα διαρθρωτικά ταμεία, και ιδίως το ΕΚΤ· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα συγκεκριμένα προγράμματα στον τομέα αυτόν·

36.   τονίζει ότι η βελτίωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, η παροχή ενημέρωσης καθώς και οι διευκολύνσεις για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής είναι ουσιώδεις και αποδοτικοί μόνον εάν συνδυάζονται με κίνητρα· τονίζει ότι τα μέτρα προώθησης αποτελεσματικών προγραμμάτων περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα τόπων εκπαίδευσης, τη διευκόλυνση της μάθησης στο χώρο της εργασίας με τη ρύθμιση των ρυθμών εργασίας, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών σε τοπικό επίπεδο, υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρίες ή ευρισκόμενα σε απομακρυσμένες περιοχές, ενημέρωση και καθοδήγηση για τα μέτρα της διά βίου μάθησης και για τις επαγγελματικές διεξόδους, προσαρμοσμένα προγράμματα και ευέλικτες ρυθμίσεις διδασκαλίας, προσαρμοσμένα προγράμματα και διαθεσιμότητα ευέλικτων ρυθμίσεων διδασκαλίας· υπογραμμίζει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει επίσης να τυγχάνουν γενικής αναγνώρισης και πρέπει να συμβάλλουν στην επαγγελματική πρόοδο·

37.   προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των χαμηλών ποσοστών απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, ιδίως όσον έχουν ακολουθήσει άτυπες σταδιοδρομίες ή δεν διαθέτουν δεξιότητες ΤΠΕ, και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης σε κάθε επίπεδο ώστε να διευκολύνουν την πρόοδο στην απασχόληση, είτε πρόκειται για πρώτη απασχόληση είτε για επιστροφή στην εργασία ή για την επιθυμία παράτασης του εργασιακού βίου· θεωρεί ότι είναι εξίσου σημαντικό να ενθαρρυνθούν οι εταιρείες - και να δημιουργηθούν κίνητρα για τον σκοπό αυτόν - να απασχολούν ή να διορίζουν εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς κατά κανόνα χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ικανότητα, εμπειρία, αξιοπιστία και υψηλή κατάρτιση·

38.   καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν στους εργαζόμενους που υποχρεώθηκαν να αλλάξουν θέση εργασίας μετά από εργατικό ατύχημα ή ασθένεια τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε συνεχή κατάρτιση και βελτίωση των προοπτικών της σταδιοδρομίας τους·

39.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παράσχουν οικονομικά και άλλα κίνητρα τόσο στους εργαζόμενους, για τη διασφάλιση μακρότερου εργασιακού βίου, όσο και στους εργοδότες για την πρόσληψη και τη διατήρηση στο εργατικό δυναμικό εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, με την παροχή ευκαιριών διά βίου μάθησης και με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας στην εργασία·

40.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα νόμιμα και οικονομικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την προσφορά και την παροχή πρόσβασης στη διά βίου μάθηση σε όλους τους εργαζόμενους ή σε όσους αναζητούν εργασία·

Χρηματοδότηση

41.   καλεί τους επενδυτές να εστιάσουν την προσοχή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, δεξιότητες και προσόντα που επιτρέπουν στις γυναίκες να αποκτήσουν βασική εκπαίδευση στο διαχειριστικό και επιχειρησιακό τομέα, και να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους με στόχο την ανέλιξή τους σε διευθυντικές θέσεις·

42.   ζητεί να διευρυνθεί και να στηριχθεί με φορολογικά προνόμια η χρηματοδότηση και η οργάνωση της κατάρτισης των εργαζομένων από τους εργοδότες τους, διότι τα προσόντα και οι δεξιότητες των εργαζομένων αποτελούν βασική πτυχή της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας·

43.   θεωρεί ότι η κατάρτιση ενηλίκων θα πρέπει να αποσκοπεί στην απόκτηση υψηλών προσόντων σε όλους τους τομείς με εκπαιδευτικά και πολιτισμικά μέτρα καθώς και με πρότυπα ποιοτικής εκπαίδευσης που θα εξασφαλίζουν ότι οι γνώσεις και τα προσόντα που επιτυγχάνονται θα ανταποκρίνονται στη μεταβαλλόμενη ζήτηση επαγγελματικών προσόντων και στις μεταβολές της οργάνωσης και των μεθόδων εργασίας·

44.   ζητεί μετ' επιτάσεως τον συντονισμό, τη συνεργασία, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια μεταξύ των νομοθετικών μέτρων και των θεσμικών πλαισίων, των δικτύων και των εταιρικών σχέσεων οργάνων ή ενώσεων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων, μέσω της χρήσης τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών (δημόσιων ή ιδιωτικών) χρηματοδοτικών πόρων·

45.   θεωρεί ότι είναι σημαντικό να προσφερθούν οικονομικά κίνητρα προκειμένου να επιτραπεί η ελεύθερη πρόσβαση των ατόμων στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, καθώς και στα παρελκόμενα οφέλη· επισημαίνει ότι τέτοιου είδους οικονομικά κίνητρα θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή φορολογικών κινήτρων, επιδομάτων, δανείων, συγχρηματοδότησης και μειώσεων της φορολογίας ή του κόστους κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων με τη δημιουργία των κατάλληλων εργασιακών συνθηκών για την εκπαίδευση ενηλίκων·

46.   αναγνωρίζει τη σημασία της εκπαίδευσης εντός των εταιριών και τονίζει ότι πρέπει να αποδοθεί μεγάλη προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρές και τις νέες επιχειρήσεις επειδή έχουν μικρότερες δυνατότητες να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους·

47.   ενθαρρύνει τους εργοδότες στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να χρηματοδοτήσουν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα προωθούν τη δια βίου μάθηση, ιδιαιτέρως για το γυναικείο προσωπικό, προκειμένου να ενισχυθεί η παράταση του ενεργού επαγγελματικού βίου και να αυξηθούν οι δυνατότητες για συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και για επαγγελματική ανέλιξη·

o
o   o

48.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 45.
(2) ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 10.
(3) ΕΕ C 292 Ε, 1.12.2006, σ. 131.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0400.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0463.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0417.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0063.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0423.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου